Sony RDR-VX450 Operating instructions

Sony RDR-VX450 Operating instructions

Video Cassette Recorder/

DVD Recorder

Betjeningsvejledning

Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på: www.sony-europe.com/myproduct

RDR-VX450

PAL PAL SECAM

© 2007 Sony Corporation

3-213-481-82(1)DK

2

ADVARSEL

Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød.

Åbn ikke kabinettet for at undgå elektrisk stød. Overlad alt reparationsarbejde til faguddannet personale.

Netledningen må kun udskiftes af faguddannet servicepersonale.

Batterier eller apparater, der indeholder batterier, må ikke udsættes for stærk varme som fx sollys, ild eller lignende.

Denne optager er klassificeret som et LASER KLASSE

1- produkt. LASER KLASSE

1- PRODUKTMÆRKET findes på bagsiden.

FORSIGTIG

Brug af optiske instrumenter sammen med dette produkt øger risikoen for

øjenskader. Laserstrålen i denne dvdoptager kan skade øjnene, og du må derfor ikke skille kabinettet ad.

Reparationsarbejde må kun udføres af autoriserede teknikere.

DANGER

CAUTION

VORSICHT

ADVARSEL

ADVARSEL

VARNING

VARO!

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM

CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO THE BEAM.

KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. DIREKTEN KONTAKT MIT DEM

STRAHL VERMEIDEN.

SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3B VED ÅBNING. UNDGÅ DIREKTE UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3B NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING FOR STRÅLEN.

KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA DIG

FÖR STRÅLNINGEN.

AVATTUNA LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. VÄLTÄ SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

Dette mærkat er placeret på laserbeskyttelseshuset indvendigt i kabinettet.

Forholdsregler

• Denne enhed bruger 220 – 240 V

AC, 50 Hz. Kontroller, at udstyrets driftsspænding er den samme som den lokale strømforsyning.

• Undlad at anbringe genstande med væske, f.eks. vaser, på udstyret, da dette kan medføre risiko for brand eller stød.

• Installer dette system, så netledningen straks kan trækkes ud af stikkontakten i væggen, hvis der opstår problemer.

S

HOW

V

IEW

er et af Gemstar

Development Corporation registreret varemærke. S

HOW

V

IEW

Systemet fremstilles på licens af Gemstar

Development Corporation.

Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter

(Gælder for den Europæiske

Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.

Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter.

Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Fjernelse af udtjente batterier

(gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer)

Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.

Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges.

Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer.

Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale.

For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.

Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier.

Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.

Producenten af dette produkt er

Sony Corporation, 1-7-1 Konan

Minato-ku Tokyo, 108-0075

Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony

Deutschland GmbH, Hedelfinger

Strasse 61, 70327 Stuttgart,

Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument.

Forholdsregler

Om sikkerhed

Hvis der tabes en genstand eller spildes væske i kabinettet, skal strømmen afbrydes og optageren kontrolleres af en servicetekniker, før den igen tages i brug.

Om strømkilder

• Strømmen til optageren er ikke afbrudt, så længe optageren er tilsluttet stikkontakten. Dette gælder også, selvom selve optageren er slukket.

• Hvis du ikke skal anvende optageren i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten.

Når du trækker stikket ud, skal du trække i selve stikket – aldrig i ledningen.

Om placering

• Anbring optageren på et sted med god ventilation for at undgå overophedning af den.

• Hvis optageren flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted eller anbringes i et meget fugtigt rum, kan der dannes kondens på linserne i optageren, hvilket kan beskadige videohovedet, båndet og den optiske blok. Hvis dette sker, fungerer optageren muligvis ikke korrekt. Første gang du installerer optageren, eller når den flyttes fra et koldt til et varmt sted, skal disken og båndet fjernes, og optageren skal stå tændt i ca. tre timer, før den tages i brug.

• Du må ikke anbringe optageren på et blødt underlag, f.eks. et tæppe, da dette kan blokere ventilationsåbningerne.

• Du må ikke anbringe optageren et sted med begrænset plads, f.eks. på en bogreol eller lignende sted.

• Du må ikke anbringe optageren i nærheden af varmekilder eller på et sted, hvor den udsættes for direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer.

• Du må ikke anbringe optageren i skrå stilling. Den er kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling.

• Optageren, disks og kassetter skal anbringes på afstand af udstyr med kraftige magneter, f.eks. mikrobølgeovne eller store højttalere.

• Du må ikke anbringe tunge genstande oven på optageren.

• Når du flytter optageren, skal du fjerne eventuelle disks. Den pågældende disk kan gå i stykker, hvis den ikke fjernes.

Om afspilning

• Der kan ikke ydes erstatning for indhold af en optagelse, hvis optagelsen eller afspilningen ikke udføres på grund af en fejl i optageren, på disken, osv.

• Lav nogle prøveoptagelser forud for den ønskede optagelse.

Om ophavsret

• Tv-programmer, film, videobånd, disks og andre materialer kan være beskyttet af ophavsret. Optagelse af sådant materiale uden tilladelse kan være i strid med loven om ophavsret. Brug af denne optager med kabel-tv-transmission kan desuden kræve godkendelse fra kabel-tv-udbyderen og/eller ejeren af programmet.

• Dette produkt anvender teknologi til beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder. Brug af teknologien til beskyttelse af ophavsret skal ske med tilladelse fra Macrovision og er kun beregnet til privatbrug og andre former for begrænset visning, med mindre andet er godkendt af

Macrovision. Reverse engineering er forbudt, og ligeledes må apparatet heller ikke skilles ad.

Om kopisikringsfunktion

Da denne optager indeholder en kopisikringsfunktion, kan du muligvis ikke optage programmer, afhængigt af signaltypen, der modtages via en ekstern tuner

(ekstraudstyr), hvis programmerne indeholder kopibeskyttelsessignaler

(kopisikringsfunktion).

VIGTIGT!

Forsigtig: Denne optager kan vise et stillvideobillede eller et billede på tv-skærmen uendeligt. Hvis stillvideobilledet eller billedet på tv-skærmen vises i længere tid, er der risiko for permanent beskadigelse af tv-skærmen.

Plasma- og projektions-tv er særlig følsomme over for dette.

Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller der opstår problemer med optageren.

,fortsættes

3

4

Om denne betjeningsvejledning

• Anvisningerne i denne betjeningsvejledning beskriver knapperne på fjernbetjeningen. Du kan også bruge knapperne på optageren, hvis de har de samme eller tilsvarende navne som dem på fjernbetjeningen.

• Skærmbillederne, der vises i denne vejledning, svarer muligvis ikke til de skærmbilleder, der vises på tvskærmen.

• Vejledningens beskrivelser om disks gælder for disks, der oprettes på denne optager. Beskrivelserne gælder ikke disks, der er oprettet på andre optagere og senere afspilles på denne optager.

• Ikoner, f.eks.

DVD

eller , som er anbragt

øverst i hver enkelt forklaring, angiver hvilken type medier der kan bruges med den pågældende funktion.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om disks til afspilning, se "Hurtig oversigt over disktyper" på side

32.

Symbol Betydning

DATA DVD

Funktioner til afspilning af datadvd'er (dvd-rom/dvd+rw/dvd-rw/ dvd+r/dvd-r, der indeholder MP3

*1

lydspor, JPEG-billedfiler eller

DivX

*2

-videofiler)

Funktioner til afspilning af VHSbånd

*1

*2

MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et standardformat, defineret af ISO/MPEG, som komprimerer lyddata.

DivX

®

er en videofilkomprimeringsteknologi, der er udviklet af DivXNetworks, Inc.

DivX, DivX Certified og tilhørende logoer er varemærker ejet af DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.

Symbol Betydning

+ RW

Funktioner til afspilning af dvd+rw'er

-RW

VR

Funktioner til afspilning af dvdrw'er i VR-tilstand (videoptagelse)

-RW

Video

+ R

Funktioner til afspilning af dvdrw'er i Video-tilstand

Funktioner til afspilning af dvd+r'er

-R

VR

-R

Video

DVD

VCD

CD

DATA CD

Funktioner til afspilning af dvd-r'er i

VR-tilstand (videoptagelse)

Funktioner til afspilning af dvd-r'er i

Video-tilstand

Funktioner til afspilning af dvdvideoer

Funktioner til afspilning af videocd'er, Super-vcd'er eller cd-r/cd-rw i video-cd-format eller super-vcdformat

Funktioner til afspilning af musikcd'er eller cd-r/cd-rw i musik-cdformat

Funktioner til afspilning af datacd'er (cd-rom/cd-r/cd-rw, der indeholder MP3

*1

-lydspor, JPEGbilledfiler eller DivX

*2

-videofiler)

Indholdsfortegnelse

ADVARSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Hvad er en Video Cassette Recorder/DVD Recorder? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Sådan bruges skærmmenuerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Tilslutninger og indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Tilslutning af optageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Trin 1: Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Trin 2: Tilslutning af antennekablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Trin 3: Tilslutning til tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Trin 4: Tilslutning til av-forstærker (modtager) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Trin 5: Tilslutning af netledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Trin 6: Klargøring af fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Trin 7: Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Tilslutning af en anden videobåndoptager eller lignende udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Tilslutning til en satellit- eller digitaltuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Tilslutning af en betalings-tv/Canal+-dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Hurtig oversigt over disktyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Disks til optagelse og afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Disks til afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Betjening af dvd-optageren

Afspilning af dvd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Afspilning af disks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Afspilningsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Afspilning af en titel fra Title List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Søgning efter titel/kapitel/spor, osv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Afspilning af MP3-lydspor og JPEG-billedfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Afspilning af DivX

®

-videofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Visning af spilletid og afspilningsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Optagelse på dvd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Før optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Dvd-optagelse uden timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Programmerede dvd-optagelser (Standard/ShowView) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Optagelse fra tilsluttet udstyr med timer (Synkronoptagelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Ændring eller annullering af dvd-timerindstillinger (Timer List) . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Optagelse fra tilsluttet udstyr uden timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

,fortsættes

5

6

Dvd-redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Før redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Redigering af en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Ændring af navnet på en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Oprettelse af en Playlist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Redigering af en Playlist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Formatering/omdøbning/beskyttelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Betjening af videobåndoptageren

Afspilning af videobånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Afspilning af et VHS-bånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Afspilningsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Søgefunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Visning af spilletid og afspilningsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Valg af lyd under afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Optagelse på videobånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Før optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Videooptagelse uden timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Programmeret videooptagelse (Standard/ShowView) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Optagelse fra tilsluttet udstyr med timer (Synkronoptagelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Ændring eller annullering af videotimerindstillinger (Timer List) . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Optagelse fra tilsluttet udstyr uden timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Dubbing (bånd y dvd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Dubbing fra et VHS-bånd til en dvd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Dubbing fra en dvd til et VHS-bånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Afslutning af en disk (klargøring af en disk til afspilning på andet udstyr) . . . . . . . . . 96

DV Dubbing (DV t dvd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Før DV Dubbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Tilslutning af et digitalt videokamera til DV IN-stikket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Dubbing fra et bånd i DV-format til en dvd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Indstillinger og justeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Brug af installationsskærmene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Indstilling for antennemodtagelse (Tuner Preset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Indstilling af ur (Clock Set) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Videoindstillinger (Video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Lydindstillinger (Audio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Optage- og videoindstillinger (Features) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Indstillinger for Sprog, Børnesikring og Fabriksindstillinger (Options) . . . . . . . . . . . 113

Easy Setup (Nulstilling af optageren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Bemærkninger om denne optager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Om i.LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Oversigt over dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Dvd-lyd og sprog til undertekster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

7

Hvad er en Video Cassette Recorder/DVD Recorder?

Det er en dvd-optager med indbygget videobåndoptager til VHS-bånd, der gør det muligt at optage/ afspille dvd'er og VHS-bånd. Det er også muligt at redigere dvd'er.

Optagelse og programmeret optagelse

Gør det muligt at optage tv-programmer på dvd eller VHS-bånd – enten manuelt eller med timeren.

One Touch Dubbing - DVD y VHS

Gør det muligt at udføre dubbing i begge retninger mellem en dvd og et VHS-bånd. Det eneste, du skal gøre, er at trykke på en enkelt knap.

Bemærk, at optageren ikke kan optage kopibeskyttet materiale.

VIDEO

DVD

8

Let skift fra dvd til videobåndoptager og omvendt

Gør det muligt at vælge det ønskede medieformat ved at trykke på knappen DVD eller VIDEO.

Hurtig adgang til optagne titler -

Title List

Gør det muligt at få vist en liste over alle titler på en disk og vælge den titel, der skal afspilles eller redigeres.

DVD

VIDEO

Title List (Original)

1/4 No. Title

01 Prog. 1

02 Prog. 2

03 Prog. 4

04 Prog. 3

T

Prog. 1

16.May.2007

08:00

10:10

Length

01:29:03

Edit

>

00:31:23 >

01:59:00 >

00:58:56 >

DVD

VIDEO

Oprettelse af dit eget program -

Playlist

Gør det muligt at optage et program på en dvd-rw

(VR-tilstand) eller dvd-r (VR-tilstand) og slette, flytte eller tilføje sekvenser efter behov, uden at det påvirker originaloptagelsen.

Original

One Touch Dubbing - DV Dubbing

Gør det muligt at slutte dit digitale videokamera til

DV IN-stikket. Tryk derefter på knappen ONE-

TOUCH DUBBING for at overføre indholdet fra et DV-bånd til en disk.

Styring

Dubbing

ONE-TOUCH

DUBBING

Playlist

Betjeningsmuligheder

Aktuel handling

Afspilning af VHS-bånd

*1

Optagelse på VHS-bånd

Afspilning af dvd

*2

Optagelse på dvd

Afspilning af videobånd

Samtidige handlinger

Optagelse på videobånd

Afspilning af dvd

Optagelse på dvd

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

*3

*1

*2

*3

Afspilningen af et videobånd stopper, når der trykkes på dvd.

Afspilningen af en dvd stopper, når der trykkes på VIDEO.

Der kan ikke optages forskellige programmer samtidigt på en dvd og et VHS-bånd.

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

*3

Nej

9

10

Sådan bruges skærmmenuerne

Følgende tre skærmvisninger bruges primært til at betjene optageren. Optageren er let at bruge, når du vænner dig til de grundlæggende funktioner.

A

"Title List"

Gør det muligt at få vist en liste over diskens indhold, herunder oplysninger om optagelsen og miniaturebilleder af film, som du kan bruge, når du skal vælge den titel, der skal afspilles eller redigeres.

Title List (Original)

1/4 No. Title

01 Prog. 1

02 Prog. 2

03

04

Prog. 4

Prog. 3

T

Prog. 1

02.May.2007

08:00

10:10

Length Edit

01:29:03 >

00:31:23 >

01:59:00 >

00:58:56 >

SYSTEM

MENU

O RETURN

M/m/</,,

ENTER

OPTIONS

Systemmenu

Tryk på SYSTEM MENU for at åbne systemmenuen, der giver adgang til alle de vigtigste funktioner i optageren, f.eks. programmerede optagelser og indstillinger.

Tryk på M/m og ENTER for at vælge en indstilling.

Title List (Original)

Title List

Press ENTER :

Timer

Edit

Dubbing

Title Menu for DVD Title List.

Disc Setting

Setup

10:10

B

"Timer"

Gør det muligt at programmere en optagelse for en disk eller et VHS-bånd samt ændre eller annullere en programmeret optagelse.

C

"Edit"

Gør det muligt at oprette eller redigere en

Playlist (kun dvd-rw'er (VR-tilstand)/dvd-r'er

(VR-tilstand), hvis afslutning er ophævet).

D

"Dubbing"

Gør det muligt at dubbe fra en disk til et VHSbånd og omvendt og dubbe fra et DV-bånd til en disk.

E

"Disc Setting"

Bruges til at omdøbe, beskytte, formatere eller afslutte en disk eller slette alle titler på en disk. Viser også diskoplysningerne.

F

"Setup"

Gør det muligt at åbne skærmen "Setup" for at indstille optageren, så den passer til dine

ønsker.

Undermenu

Undermenuen vises, når du vælger et punkt i en menu (f.eks. en titel i menuen Title List) og trykker på ENTER. Undermenuen vises med de indstillinger, der gælder for det valgte punkt. De viste indstillinger afhænger af situationen og disktypen.

Tryk på M/m og ENTER for at vælge en indstilling.

Eksempel: Menuen Title List

T

Prog. 1

Title List (Original)

1/4

02.May.2007

08:00

10:10

No. Title

01 Prog. 1

02 Prog. 2

03

04

Prog. 4

Prog. 3

Length Edit

Play

01:29:03 >

>

>

Protect

00:58:56 >

Title Name

A·B Erase

Divide Title

Indstillinger for det valgte punkt

OPTIONS

Menuen OPTIONS vises, når du trykker på

OPTIONS. Gør det muligt at søge efter en titel/et kapitel/et spor, kontrollere spilletid og resterende tid eller ændre indstillinger for lyd/vinkel/ undertekst. De viste indstillinger afhænger af medietypen.

Tryk på

M/m for at vælge en indstilling, eller tryk på

</, for at vælge det ønskede punkt. Tryk derefter på ENTER.

Eksempel: Når du trykker på OPTIONS, mens der afspilles en dvd-video.

T

DVD

VIDEO

Title 1/4

C

Chapter 1/1

Time 00:00:25

Audio ENG Dolby D2ch (1/1)

Remain 00:01:30

Subtitle 2/2 ENG

Angle 1/1

Indstillinger at vælge mellem

De indstillinger, der kan vælges i systemmenuen, afhænger af medietypen, disken og betjeningens status.

Eksempel: Når en disk eller et VHS-bånd er stoppet.

Type Indstilling til at vælge

+ RW

*1

-RW

VR

*1

-RW

Video

*1 *1

+ R

*1

-R

VR

*1

*1 *1

-R

Video

DVD

VCD

CD

DATA CD

DATA DVD

*1

*2

Kun ikke afsluttet disk

Med ilagt disk

Sådan skiftes til forrige visning

Tryk på O RETURN.

*2

Bemærkninger

• Menuen OPTIONS vises muligvis ikke under optagelse af en dvd.

• Systemmenuen vises ikke under optagelse eller dubbing.

• Du kan ikke bruge knappen DVD eller VIDEO, når systemmenuen vises.

11

12

Tilslutninger og indstillinger

Tilslutning af optageren

Følg trin 1 til 7 for at tilslutte optageren og justere indstillinger.

Bemærkninger

• Tilslut kablerne korrekt for at undgå støj.

• Yderligere oplysninger findes i den vejledning, der fulgte med de komponenter, der skal tilsluttes.

• Du kan ikke slutte optageren til et tv, der ikke har et

SCART- eller videoindgangsstik.

• Sørg for at afbryde strømmen til de enkelte komponenter, før du udfører tilslutningen.

Trin 1: Udpakning

Kontroller, at du har følgende dele:

• Lyd/video-kabel

(phono-stik

× 3 y phono-stik × 3) (1)

• Antennekabel (1)

• SCART-kabel (1)

(følger med franske modeller)

• Fjernbetjening (1)

• R6-batterier (størrelse AA) (2)

Trin 2: Tilslutning af antennekablet

Følg nedenstående trin for at tilslutte antennekablet. Du må ikke tilslutte netledningen, før du kommer til

afsnittet "Trin 5: Tilslutning af netledning" (side 20)

Video-dvd-optager til AERIAL IN

Tv til AERIAL OUT

ONE-TOUCH

DUBBING

Antennekabel (medfølger)

: Signalflow

1

Tag antennekablet ud af tv'et, og slut det til AERIAL IN på bagsiden af optageren.

2

Slut AERIAL OUT på optageren til tv'ets antenneindgang med det medfølgende antennekabel.

13

Trin 3: Tilslutning til tv

Tilslutning til LINE 2 OUT-stik

Slut det medfølgende lyd/videokabel til optagerens LINE 2 OUT (VIDEO/AUDIO L/R)-stik.

Tilslut et S-video-kabel (ekstraudstyr) i stedet for det gule stik (video) for at opnå billeder af høj kvalitet.

Når du bruger denne tilslutning, skal du slutte lydkablet til LINE 2 OUT (AUDIO L/R)-stikkene.

INPUT INPUT

S VIDEO

Tv eller projektor

R

(rød)

AUDIO

L

(hvid)

VIDEO

(gul)

S-video-kabel

(ekstraudstyr) til S VIDEO OUT

Video-dvd-optager

(gul)

Lyd/videokabel

(medfølger)

(hvid)

(rød) til LINE 2 OUT (VIDEO/AUDIO L/R)

14

: Signalflow

Under afspilning af "widescreen"-billeder

Formatforholdet for nogle optagne billeder passer muligvis ikke til tv-skærmen. Hvis du vil ændre

formatforholdet, skal du se side 106.

Bemærkninger

• Slut ikke S VIDEO OUT-stikket og det gule LINE 2 OUT (VIDEO)-stik til på samme tid.

• Du kan ikke afspille VHS-bånd, mens der optages på en dvd, ved at trykke på VIDEO, da S VIDEO OUT-stikket kun sender dvd-video-signaler.

• Du må ikke slutte tv'ets lydudgangsstik til LINE 2 IN (AUDIO L/R)-stikkene samtidigt. Det kan forårsage støj fra tv'ets højttalere.

Tilslutning til SCART-stik

Tilslut til LINE 1-TV-stikket med et SCART-kabel. Sørg for, at tilslutningen udføres korrekt for at undgå brummen og støj.

Se den betjeningsvejledning, der fulgte med det tv, der skal tilsluttes.

Hvis du bruger denne tilslutning, skal du vælge "Video" eller "RGB" for Line 1-udgangsindstillingen i

trin 16 i Easy Setup (side 23).

SCART INPUT

Tv eller projektor

SCART-kabel

(følger med franske modeller) til i LINE 1-TV

Video-dvd-optager

: Signalflow

Bemærk

Når du slutter optageren til dit tv via SCART-stikkene, indstilles tv'ets indgangskilde automatisk, når du tænder for

optageren. Tryk eventuelt på TV/VIDEO på fjernbetjeningen for at skifte til tv'et (side 21).

,fortsættes

15

16

Hvis tv'et har et HDMI-indgangsstik

Tilslut HDMI* OUT-stikket ved at bruge et godkendt HDMI-kabel (ekstraudstyr). Dette giver høj billed- og lydkvalitet. Indikatoren HDMI lyser på frontpanelet, når optageren sender signaler gennem HDMI

OUT-stikket.

Sørg for at slukke for optageren, før du tilslutter et HDMI-kabel.

HDMI IN

Tv eller projektor til HDMI-indgang

HDMI-kabel (ekstraudstyr) til HDMI OUT

Video-dvd-optager

: Signalflow

* Denne DVD-optager anvender High-Definition Multimedia Interface (HDMI™)-teknologi.

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.

Bemærkninger

• Du kan ikke tilslutte HDMI OUT-stikket til DVI-stik, som ikke er HDCP-kompatible (f.eks. DVI-stik på PC-skærme).

• Du kan ikke afspille VHS-bånd, mens der optages på en dvd, ved at trykke på VIDEO, da HDMI OUT-stikket kun sender dvd-video-signaler.

Hvis tv'et har komponentvideoindgangsstik

Slut komponentvideokablet (ekstraudstyr) eller tre videokabler (ekstraudstyr) af samme type og længde til COMPONENT VIDEO OUT-stikkene. Dette giver nøjagtig farvegengivelse og høj billedkvalitet.

Hvis du bruger denne tilslutning, skal du vælge "On" for komponentudgangsindstillingen i trin 12 i Easy

Setup (side 23).

Hvis tv'et understøtter progressive signaler (525p/625p), skal du bruge denne tilslutningsmetode og

indstille "Progressive" til "On" på installationsskærmen "Video" (side 108).

Når du bruger denne tilslutning, skal du slutte lydkablet til LINE 2 OUT (AUDIO L/R)-stikkene.

COMPONENT VIDEO IN

Y P

B

/C

B

(grøn) (blå)

P

R

/C

R

(rød)

INPUT

Tv eller projektor

L

AUDIO

R

(hvid) (rød)

Lyd/videokabel (medfølger)

Komponentvideokabel

(ekstraudstyr)

(grøn)

(blå)

(rød) til COMPONENT VIDEO OUT

(hvid)

(rød) til LINE 2 OUT (AUDIO L/R)

Video-dvd-optager

: Signalflow

Bemærk

Du kan ikke afspille VHS-bånd, mens der optages på en dvd, ved at trykke på VIDEO, da COMPONENT VIDEO OUTstikkene kun sender dvd-video-signaler.

17

18

Trin 4: Tilslutning til av-forstærker (modtager)

Vælg et af følgende tilslutningsdiagrammer (A til B), afhængigt af indgangsstikket på av-forstærkeren

(modtageren).

Dette gør det muligt at høre lyd via av-forstærkeren (modtageren).

Hvis du bruger denne tilslutning, skal du vælge den type stik, du anvender, i trin 18 i Easy Setup (side 23).

A

INPUT

L

AUDIO

R

Av-forstærker

(modtager)

(hvid)

(rød)

Lydkabel

(ekstraudstyr)

(hvid)

(rød) til AUDIO OUT L/R

Video-dvd-optager til DIGITAL AUDIO OUT

(COAXIAL eller OPTICAL) til HDMI OUT

HDMI-kabel

(ekstraudstyr)

[Højttalere]

Bag (L)

Optisk digitalkabel

(ekstraudstyr) eller eller til HDMI-indgang

Koaksialt digitalkabel

(ekstraudstyr) til koaksial eller optisk digital indgang

[Højttalere]

Bag (R)

B

Front (L)

Center

Av-forstærker (modtager) med dekoder

Front (R)

Subwoofer

: Signalflow

A

Tilslutning til lydstik (L/R)

Denne tilslutningsmetode bruger stereoforstærkerens (modtagerens) to fronthøjttalere til lyd.

På denne måde kan du opnå en surroundeffekt, der skabes af virtuelle højttalere på baggrund af to stereohøjttalere. Vælg "Surround1", "Surround2" eller "Surround3" in "Surround" på

installationsskærmen "Audio" (side 110).

Surround 1

B

Tilslutning til et digitalt lydindgangsstik

Brug denne tilslutningsmetode, hvis din avforstærker (modtager) har en Dolby

*1

Digital-,

DTS*2 eller MPEG-lyddekoder og en digitalindgang. På denne måde kan du opnå surroundeffekten fra Dolby Digital- (5.1-kanal),

DTS- (5.1-kanal) eller MPEG-lyd (5.1-kanal).

Surround 2

Surround 3

Virtuel højttaler

Bemærk

Kontroller, at lyttepositionen er placeret mellem højttalerne, og at der er lige stor afstand til højttalerne, og at højttalerne er placeret i ens omgivelser.

*1

Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.

"Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker

*2 tilhørende Dolby Laboratories.

"DTS" og "DTS Digital Out" er varemærker tilhørende DTS, Inc.

z

Tip!

• Yderligere oplysninger om korrekt højttalerplacering findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med de komponenter, som skal tilsluttes.

• Digitale lydsignaler er også mulige under afspilning af et VHS-bånd.

Bemærkninger

• Du kan ikke høre lyd fra et VHS-bånd, mens der optages på en dvd ved at trykke på VIDEO, da

DIGITAL AUDIO OUT-stikkene eller HDMI outstikket kun sender dvd-lydsignaler.

• Når du har udført tilslutningen, skal du angive de

ønskede indstillinger i Easy Setup (side 23). Hvis av-

forstærkeren (modtageren) har en MPEGdekoderfunktion, skal du indstille "Digital Out" –

"MPEG" til "MPEG" i "Audio" under Indstillinger

(side 109). Ellers høres der en høj lyd eller ingen lyd fra

højttalerne.

• Optageren understøtter ikke virtuelle surroundeffekter, når du vælger en koaksial eller optisk digitaltilslutning.

• Når der sendes lyd via DIGITAL AUDIO OUTstikkene, kan du ikke skifte til tosproget lyd på en dvdrw (VR-tilstand) eller dvd-r (VR-tilstand) ved at trykke på AUDIO.

• Hvis du tilslutter optageren til en av-forstærker

(modtager) ved at bruge et HDMI-kabel, skal du gøre et af følgende:

– Tilslut av-forstærkeren (modtageren) til tv'et med et

HDMI-kabel.

– Tilslut optageren til tv'et med et videokabel, som ikke er et HDMI-kabel (komponentvideokabel,

S VIDEO-kabel eller audio/videokabel).

19

20

Trin 5: Tilslutning af netledning

Sæt netledningen til optageren og tv'et i stikkontakten. Når du har tilsluttet netledningen,

skal du vente et kort øjeblik, før du

betjener optageren. Du kan ikke betjene optageren, før frontpaneldisplayet lyser, og optageren skifter til standby.

Hvis du tilslutter mere udstyr til optageren

(side 27), må du først tilslutte netledningen, når

alle tilslutninger er udført.

Trin 6: Klargøring af fjernbetjening

Optageren kan fjernbetjenes med den medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6-batterier

(størrelse AA), og sørg for, at batteriernes 3- og

#- pol svarer til diagrammet i batterirummet.

Sørg for at lukke batteridækslet helt til. Når du bruger fjernbetjeningen, skal den rettes mod fjernbetjeningsmodtageren på optageren.

til stikkontakt

Bemærkninger

• Hvis den medfølgende fjernbetjening forstyrrer en anden Sony-dvd-optager eller -afspiller, skal du ændre kommandotilstandsnummeret for denne optager

(side 22).

• Brug batterierne korrekt for at undgå lækage og korrosion. Du må ikke røre udsivet batterisyre med fingrene. Overhold følgende:

– Du må ikke bruge et nyt batteri sammen med et gammelt eller bruge batterier af forskellige mærker.

– Du må ikke genoplade batterierne.

– Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i en længere periode, skal du fjerne batterierne.

– Hvis batterierne lækker, skal du aftørre eventuel batterivæske i batterirummet og isætte nye batterier.

• Du må ikke udsætte fjernbetjeningsmodtageren ( på frontpanelet) for kraftigt lys, f.eks. direkte sol eller lyskilder. Optageren reagerer muligvis ikke på fjernbetjeningen.

• Ved normalt brug bør batterierne kunne holde i ca. tre til seks måneder.

• Du må ikke efterlade fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted.

• Du må ikke tabe fremmedlegemer ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier.

Betjening af tv'et med fjernbetjeningen

Du kan justere fjernbetjeningens signal, så du kan fjernbetjene tv'et.

Bemærkninger

• Alt efter tv'et virker nogle eller alle knapperne nedenfor måske ikke for tv'et.

• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det tidligere indtastede kodenummer.

• Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, er det muligt, at kodenummeret skifter til standardindstillingen. Indstil det korrekte kodenummer igen.

Nummerknapper

TV/VIDEO

TV t (input select) Skifter tv'ets indgangskilde

Sådan bruges knappen TV/VIDEO

(kun for SCART-tilslutninger)

Knappen TV/VIDEO skifter mellem optageren og den sidste indgangskilde, der er valgt på tv'et. Ret fjernbetjeningen mod optageren, når du bruger denne knap.

Når du slutter optageren til dit tv via SCARTstikkene, indstilles tv'ets indgangskilde automatisk, når du tænder for optageren. Tryk på knappen TV/VIDEO for at skifte til tv'et som indgangskilde. "TV" bliver vist på frontpaneldisplayet.

Bemærk, at hvis du tilslutter en enhed som for eksempel en satellit- eller digitaltuner til denne optager ved hjælp af LINE 3/DECODER-stikket, får indgangssignalet fra LINE 3/DECODERstikket muligvis forrang i forhold til tv’et.

Kodenumre til tv, der kan fjernbetjenes

Hvis der står mere end ét kodenummer, skal du indtaste dem enkeltvis, indtil du finder det nummer, der passer til dit tv.

1

TV 2 +/–

Tryk på TV "/1 nederst på

TV "/1

TV t

TV PROG +/–

fjernbetjeningen og hold den nede.

Tryk ikke på "/1 øverst på fjernbetjeningen.

2

Hold TV "/1 nede og indtast tv-

producentens kode (se nedenfor) med nummerknapperne.

3

Slip TV "/1.

De følgende knapper er til tv.

Tryk på

TV "/1

TV 2 (lydstyrke)

+/–

TV PROG +/–

Handling

Slukker eller tænder tv'et

Justerer lyden for tv'et

Vælger programplaceringen på tv'et

Producent

Sony

Aiwa

Grundig

Hitachi

Loewe

Nokia

Panasonic

Philips

Saba

Samsung

Sanyo

Sharp

Telefunken

Thomson

Toshiba

LG

JVC

Kodenummer

01 (standard)

01 (standard)

11

23, 24, 72

06, 45

15, 16, 69, 73

17, 49

06, 07, 08, 23, 45, 72

12, 13, 36, 43, 74, 75

06, 22, 23, 71, 72

25

29

12, 13, 36, 43, 74, 75

12, 13, 43, 74, 75

38

06

33

,fortsættes

21

22

Hvis du har en Sony dvd-afspiller eller mere end én Sony dvd-optager

Hvis den medfølgende fjernbetjening forstyrrer en anden Sony dvd-optager eller -afspiller, skal du angive et nyt kommandotilstandsnummer for denne optager og den medfølgende fjernbetjening, der er forskelligt fra det nummer, der bruges til den anden Sony dvd-optager eller -afspiller efter, at du har gennemført "Trin 7: Easy Setup"-

Standardkommandotilstanden for denne optager og den medfølgende fjernbetjening er DVD 3.

SYSTEM

MENU

No Disc

Options

Title List

Timer

Edit

Dubbing

Language

Parental

Front Display

Command Mode

Factory Setting

Disc Setting

Setup

: Auto

: DVD 3

10:10

5

Vælg "Command Mode", og tryk derefter på ENTER.

10:10

No Disc

Options

Title List

Timer

Edit

Dubbing

Language

Parental

Front Display

Command Mode

Factory Setting

Disc Setting

Setup

: Auto

DVD 2

DVD 3

M/m/</,,

ENTER

O RETURN

1

Kontroller, at Easy Setup (side 23) er

gennemført. Hvis Easy Setup ikke er gennemført, skal Easy Setup først gennemføres.

2

Tryk på SYSTEM MENU.

Systemmenuen vises.

3

Vælg "Setup", og tryk derefter på ENTER.

No Disc

Setup

Title List

Timer

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

Tuner Preset

Clock Set

Video

Audio

Features

Options

Easy Setup

10:10

6

Indtast en kommandotilstand ("DVD 1",

"DVD 2" eller "DVD 3"), og tryk derefter på

ENTER.

7

Indstil fjernbetjenings kommandotilstand, så den passer til kommandotilstanden for den optager, du indstillede ovenfor.

Følg trinene nedenfor for at indstille kommandotilstanden på fjernbetjeningen.

A Tryk på ENTER og hold den nede.

B Indtast kommandotilstandens kodenummer med nummerknapperne.

Kommandotilstand Kodenummer

DVD1 nummerknap 1

DVD2

DVD3 nummerknap 2 nummerknap 3

C Hold både nummerknapperne og ENTER nede samtidig i mere end tre sekunder.

Sådan skiftes til forrige visning

Tryk på O RETURN.

4

Vælg "Options", og tryk derefter på ENTER.

Sådan findes kommandotilstanden for optageren

Tryk på x (stop) på optageren, når optageren er slukket. Kommandotilstanden for optageren vises i frontpaneldisplayet.

Hvis optagerens kommandotilstand ikke er blevet ændret, skal fjernbetjeningens kommandotilstand indstilles til standardindstillingen for DVD3. Hvis fjernbetjeningens kommandotilstand ændres til

DVD1 eller DVD2, vil du ikke kunne betjene denne optager.

Sådan ændres optagerens programplaceringer ved at bruge fjernbetjeningen

Du kan ændre optagerens programplaceringer ved at bruge nummerknapperne.

Nummerknapper

SET

Trin 7: Easy Setup

Følg nedenstående trin for at bruge optageren med et minimum antal grundjusteringer. Hvis du ikke kører Easy Setup igennem, vises den hver gang, du tænder optageren.

Indstillingerne skal angives i følgende rækkefølge.

Indstilling af skærmsprog m

Indstilling af tuner og kanal m

Indstilling af ur m

Indstilling af tv-type m

Videotilslutning m

Indstilling af lyd m

Slut!

"/1

Eksempel: til programplacering 50

Tryk på "5", "0" og derefter SET.

z

Tip!

Programplaceringen ændres automatisk tre sekunder efter, at du indtaster numrene uden at trykke på SET.

M/m/</,,

ENTER

O RETURN

1

Tænd tv'et.

2

Tryk på "/1.

Optageren tændes.

3

Indstil indgangsvælgeren på tv'et, så signalet fra optageren vises på tvskærmen.

,fortsættes

23

24

"Initial settings necessary to operate the DVD recorder will be made. You can change them later using setup. (Der angives grundlæggende indstillinger for brug af dvd-optageren.

Indstillingerne kan ændres med "Setup".)" vises.

• Hvis meddelelsen ikke vises, skal du vælge

"Easy Setup" under "Setup" for at aktivere

Easy Setup (side 115).

4

Tryk på ENTER.

Installationsskærmen til valg af sprog til skærmvisningerne vises.

No Disc

Easy Setup

8

Når indlæsningen eller søgningen er udført, starter tidsfunktionen automatisk.

No Disc

Easy Setup

Searching for clock data.

Please wait.

Select the screen language.

English

Français

Español

Deutsch

Italiano

Nederlands

Hvis den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt ikke indstilles, skal du indstille uret manuelt.

No Disc

Easy Setup 12:00

Set the time and date manually.

Day Month Year

01 01 2007

Mon

Hour Min

12 : 00

Auto Adjust

On

5

Vælg et sprog, og tryk derefter på ENTER.

Installationsskærmen til valg af land vises.

Eksempel

No Disc

Easy Setup

Austria

Belgium

Denmark

Finland

Germany

Nederlands

Select a country.

Italy

Norway

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

Greece

Hungary

Poland

Czech

Others

Tryk på

M/m for at angive dag, og tryk derefter på

,. Gentag fremgangsmåden for at angive måned, år, timer og minutter.

Indstil "Auto Adjust" til "On" for at aktivere funktionen til Auto Clock Set. Optageren justerer automatisk uret, når den slukkes.

9

Tryk på ENTER.

Installationsmenuen til valg af billedformat for det tilsluttede tv vises.

10:10

No Disc

Easy Setup

6

Vælg dit land, og tryk derefter på ENTER.

7

Funktionen til Tuner Preset starter automatisk.

No Disc

Easy Setup

Searching for receivable channels.

25%

Scanning... Please wait.

Select your TV screen type.

16 : 9

4 : 3 Letter Box

4 : 3 Pan Scan

Yderligere oplysninger om manuel indstilling

af kanalerne findes på side 103.

10

Vælg den indstilling, der passer til din tvtype.

"4:3 Letter Box": Bruges til et tv med 4:3skærm.

Viser "widescreen"-billeder med bjælker

øverst og nederst på skærmen.

"4:3 Pan Scan": Bruges til et tv med 4:3skærm.

Viser automatisk et "widescreen"-billede på hele skærmen og skærer den del væk, der ikke er plads til.

"16:9": Bruges til widescreen-tv eller tv med widescreen-funktion.

Yderligere oplysninger findes i afsnittet

"Videoindstillinger (Video)" på side 106.

11

Tryk på ENTER.

Installationsskærmen til valg komponentudgangsstik vises.

12

Vælg, om du vil bruge COMPONENT VIDEO

OUT-stikkene.

Vælg "On", hvis du bruger COMPONENT

VIDEO OUT-stikkene. Ellers skal du vælge

"Off".

13

Tryk på ENTER.

Installationsskærmen til valg af den type videosignaludgang, der skal sendes via i LINE 1-TV-stikket, vises.

10:10

No Disc

Easy Setup

Select the Line1 Output signal.

Video

RGB

14

Vælg den signaltype, der skal sendes via

i

LINE 1-TV-stikket.

"Video": Sender videosignaler.

"RGB": Sender RGB-signaler.

Bemærk: Du kan ikke vælge "RGB", hvis du valgte "On" under trin 12.

15

Tryk på ENTER.

Installationsskærmen til valg af den type stik, der skal bruges til at tilslutte forstærkeren

(receiveren), vises.

10:10

No Disc

Easy Setup

Is this recorder connected to an amplifier (receiver)?

Select the type of jack you are using.

Yes : LINE2 OUT(R-AUDIO-L)

Yes : DIGITAL OUT

No

16

Vælg den type stik, der skal bruges i forbindelse med tilslutning til en forstærker (modtager).

Vælg "No", og gå til trin 21, hvis du ikke har tilsluttet en av-forstærker (modtager).

Vælg "Yes: LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)", og gå til trin 21, hvis du har sluttet en avforstærker (modtager) til LINE 2 OUT

(AUDIO L/R)- eller AUDIO OUT L/Rstikket med et lydkabel.

Vælg "Yes: DIGITAL OUT", hvis du har tilsluttet en av-forstærker (modtager) med et optisk eller koaksialt digitalkabel.

17

Tryk på ENTER.

Installationsskærmen til valg af Dolby

Digital-signaltype vises.

10:10

No Disc

Easy Setup

Dolby Digital

D-PCM

Dolby Digital

18

Vælg den type Dolby Digital-signal, der skal sendes til forstærkeren (modtager).

Vælg "Dolby Digital", hvis av-forstærkeren

(modtageren) har en Dolby Digital-dekoder.

Ellers skal du vælge "D-PCM".

19

Tryk på ENTER.

Installationsskærmen til valg af DTS-signal vises.

10:10

No Disc

Easy Setup

DTS

On

Off

,fortsættes

25

26

20

Vælg, om der skal sendes et DTS-signal til forstærkeren (modtager), og tryk derefter på ENTER.

Vælg "On", hvis av-forstærkeren

(modtageren) har en DTS-dekoder. Ellers skal du vælge "Off".

21

Tryk på ENTER, når "Finish" vises.

Easy Setup er nu gennemført. Alle tilslutninger og indstillinger er udført.

10:10

No Disc

Easy Setup

Easy Setup is finished.

Finish

Sådan skiftes til forrige visning

Tryk på O RETURN.

z

Tip!

• Hvis av-forstærkeren (modtageren) har en MPEGdekoderfunktion, skal du indstille "Digital Out" –

"MPEG" til "MPEG" i "Audio" under Indstillinger

(side 109).

• Hvis du vil udføre Easy Setup igen, skal du vælge

"Easy Setup" under "Setup" (side 115).

Bemærk

Uret skal indstilles korrekt for at kunne optage tvprogrammer med timeren.

Tilslutning af en anden videobåndoptager eller lignende udstyr

Hvis du tilslutter mere udstyr til optageren, må du først tilslutte netledningen, når alle tilslutninger er

udført (side 20).

Se også den betjeningsvejledning, der fulgte med det udstyr, som skal tilsluttes.

Hvis du vil optage på denne optager, skal du vælge en indgangskilde (LINE 2 eller LINE 3), der passer til

det stik, du sluttede til. Se afsnittet "Optagelse fra tilsluttet udstyr uden timer" på side 60 og 90. Slut

udstyret til LINE 3/DECODER-stikket på optageren for at optage vha. funktionen Synkronoptagelse (side

57 og 87).

Bemærk, at denne optager indeholder en kopisikringsfunktion (side 51 og 81). Billeder, der indeholder

kopibeskyttelsessignaler, der forhindrer kopiering, kan ikke optages. Du kan ikke dubbe fra dvd-videoer til denne optager.

Tilslutning til LINE 2 IN-stikkene på frontpanelet

Slut en anden videobåndoptager eller lignende optageenhed til optagerens LINE 2 IN-stik. Hvis udstyret har et S video-stik, kan du bruge et S-video-kabel (ekstraudstyr) i stedet for det gule stik (video) i lyd/ videokablet. Du kan også tilslutte en anden (ekstra) dvd-afspiller og optage dvd'er.

Anden videobåndoptager, osv.

OUTPUT

S VIDEO VIDEO

L

AUDIO

R

S-video-kabel

(ekstraudstyr)

Lyd/videokabel

(ekstraudstyr)

S VIDEO

LINE 2 IN

L

(MONO)

R DV IN til LINE 2 IN

Video-dvd-optager

: Signalflow

,fortsættes

27

28

z

Tip!

Når det tilsluttede udstyr kun sender lyd i mono, kan du slutte et lydkabel til LINE 2 IN o L (MONO)-stikket

(lyd).

Bemærkninger

• Du må ikke tilslutte det gule LINE 2 IN t-stik

(video), når du bruger et S-video-kabel.

• Tænd optageren for at få vist billeder fra det tilsluttede udstyr.

Tilslutning til LINE 3/DECODER-stikket

Slut en anden videobåndoptager eller lignende optageenhed til LINE 3/DECODER-stikket med et

SCART-kabel.

Når du tænder det tilsluttede udstyr, sender optageren automatisk signalet fra udstyret til tv'et, uden at den tændes.

Tv

Videobåndoptager

SCART-kabel

(franske modeller leveres med et kabel) til SCART-indgang

Video-dvd-optager til i LINE1-TV til i LINE 3/

DECODER

Bemærkninger

• Forbind ikke optager og tv med mere end én type videokabel ad gangen.

• Du må ikke slutte optagerens udgangsstik til indgangsstikket på andet udstyr, når det andet udstyrs udgangsstik er sluttet til optagerens indgangsstik. Det kan give støj (feedback).

• Hvis optagerens signaler sendes via videobåndoptageren, kan det give utydelige billeder på tv-skærmen.

Vide-dvd-optager Videobåndoptager Tv

Sørg for at slutte videobåndoptageren til video-dvd-optageren og tv'et i den rækkefølge, der vises nedenfor. Hvis du vil se videobånd, skal du bruge en anden line-indgang på tv'et.

Videobåndoptager Vide-dvd-optager

Line-indgang 1

Tv

Line-indgang 2

Tilslutning til en satellit- eller digitaltuner

Slut en satellit- eller digitaltuner til denne optager ved hjælp af LINE 3/DECODER-stikket. Træk netledningen til optageren ud af stikkontakten, mens tuneren tilsluttes.

Når du tænder tuneren, sender optageren automatisk signalet fra tuneren til tv'et, uden at den tændes.

Yderligere oplysninger om brug af funktionen Synkroniseret optagelse findes nedenfor.

Tv til SCART-indgang

SCART-kabel

(franske modeller leveres med et kabel)

Satellittuner, osv.

Video-dvd-optager til i

LINE1-TV til i LINE 3/

DECODER

Hvis satellittuneren understøtter RGB-signaler

Denne optager understøtter RGB-signaler. Hvis satellittuneren understøtter RGB-signaler, skal du slutte satellittunerens TV SCART-stik til LINE

3/DECODER-stikket.

Hvis du vil bruge funktionen Synkronoptagelse

Denne tilslutning er nødvendig for at kunne bruge funktionen Synkroniseret optagelse. Se

"Optagelse fra tilsluttet udstyr med timer

(Synkronoptagelse)" (side 57 og 87).

Hvis du bruger en B Sky B-tuner, skal du slutte tunerens VCR SCART-stik til LINE

3/DECODER-stikket.

Bemærkninger

• Ikke alle tunere understøtter synkroniseret optagelse.

Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med tuneren.

• Optageren kan ikke optage originale RGB-signaler fra tuneren, men optager dem i et sammensat videoformat.

• Når du slutter optageren til dit tv via SCART-stikkene, indstilles tv'ets indgangskilde automatisk, når du tænder for optageren.

29

30

Tilslutning af en betalings-tv/Canal+-dekoder

Hvis du slutter en dekoder (ekstraudstyr) til optageren, kan du se eller optage betalings-tv/Canal+programmer. Træk optagerens netledning ud af stikkontakten, mens dekoderen tilsluttes.

Når du tænder dekoderen, sender optageren automatisk signalet fra dekoderen til tv'et, uden at den tændes.

Hvis du ønsker at se eller optage programmer fra betalings-tv/Canal+, skal du sætte optageren til at modtage kanaler vha. skærmen "Setup". Indstil "Manual Set" – "Pay TV/Canal+" til "On" på

installationsskærmen "Tuner Preset". Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se side 103.

Tv

Antennekabel

(medfølger) til AERIAL IN til SCART-indgang betalings-tv/

Canal+-dekoder

SCART-kabel

(følger med franske modeller)

Video-dvd-optager til i

LINE1-TV

SCART-kabel

(ekstraudstyr) til i LINE 3/DECODER til AERIAL OUT

Bemærk

Hvis du vil se programmer fra betalings-tv/Canal+, når optageren er slukket, må du ikke indstille "Front Display" til

"Off" på installationsskærmen "Options" (side 114).

31

Hurtig oversigt over disktyper

Disks til optagelse og afspilning

32

Disktype Disklogo

Symbol i denne vejledning

Formatering

(nye disks)

Kompatibilitet med andre dvd-afspillere (afslutning)

Dvd+rw

Dvdrw

VRtilstand

Videotilstand

+

RW

-RW

VR

-RW

Video

Formateres automatisk

Kan afspilles på de afspillere, der understøtter dvd+rw

(afsluttes automatisk)

Formateres i VRtilstand

*2

(side 51)

Formateres i Videotilstand

*2

(side 51)

Kan kun afspilles på afspillere, der understøtter VR-tilstand

(afslutning ikke nødvendig)

(side 96)

Kan afspilles på de fleste dvdafspillere (afslutning nødvendig)

(side 96)

Dvd+r

+ R

Formateres automatisk

Kan afspilles på de afspillere, der understøtter dvd+r

(afslutning nødvendig) (side 96)

Dvd+r DL

VRtilstand

Dvd-r

Videotilstand

-R

VR

-R

Video

Format i VR-tilstand vha. skærmbilledet

"Disc Setting"

(side 73)

Kan kun afspilles på afspillere, der understøtter dvd-r VRtilstand (afslutning ikke

nødvendig) (side 96)

Automatisk formatteret i Videotilstand

Kan afspilles på de fleste dvdafspillere (afslutning nødvendig)

(side 96)

Understøttede diskversioner (pr. april 2007)

• 8×-speed eller langsommere dvd+rw'er

• 6×-speed eller langsommere dvd-rw'er (ver. 1.1, ver. 1.2 med CPRM

*1

)

• 16×-speed eller langsommere dvd+r'er

• 16×-speed eller langsommere dvd-r'er (ver. 2.0, ver. 2.1 med CPRM)

• 8×-speed dvd+r eller langsommere DL-disks

(dobbeltsidet)

*6

Logoerne "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",

"DVD+R DL" og "DVD-R" er varemærker.

Optagefunktioner Redigeringsfunktioner

Overskrivning

(side 73)

Autokapitel

(side 53)

Redigering af titelnavn

(side 66)

Sletning af titel/ kapitel

(side 63)

A-Bsletning

(side 64)

Opdel titel

(side 65)

Afspilningsliste

(side 67)

Ja Ja Ja Ja/Nej

*3

Ja Ja Nej

Ja Ja Ja Ja/Ja

*4

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja/Nej

*3

Nej Nej Nej

Nej Ja Ja Ja/Nej

*5

Nej Nej Nej

Nej Ja Ja Ja/Ja

*5

Ja Ja Ja

Nej Ja Ja Ja/Nej

*5

Nej Nej Nej

*1

CPRM (Content Protection for Recordable Media) er

*2 en kodeteknologi, der beskytter ophavsretten på billeder.

Ubrugte dvd-rw'er formateres automatisk i overensstemmelse med indstillingen af "Format

DVD-RW" på installationsskærmen "Features"

(side 112).

*3

Sletning af titler frigør kun mere diskplads, hvis du sletter den sidste titel.

*4

Sletning af titler eller kapitler frigør diskplads.

*5

Sletning af titler eller kapitler frigør ikke diskplads.

*6

Når du bruger en dvd+r DL-disk (dobbeltsidet), skal du se de anvisninger, der fulgte med disken.

,fortsættes

33

34

Disks på 12 cm/8 cm

Disktype

Dvd+rw

Dvd-rw

Dvd-r

Dvd+r

VR-tilstand

Video-tilstand

VR-tilstand

Video-tilstand

12 cm

Afspilning

LPtilstand

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

8 cm

Afspilning

LPtilstand

Nej

Nej

Nej

Nej

Disks, der ikke understøtter optagelse

• Minidisks (8 cm)

• Dvd-ram

Disks til afspilning

Disktype

Dvd-video

Video-cd

Cd

Data-cd

Data-dvd

Minidisks

(8 cm) dvd+rw/ dvd-rw/dvd-r

Disklogo

Symbol i denne vejledning

DVD

VCD

CD

DATA CD

DATA DVD

Beskrivelse

Disks, f.eks. film, der kan købes eller lejes

Video-cd'er eller cd-r'er/cd-rw'er i video-cd-/ super-video-cd-format (med afspilningskontrol)

Musik-cd'er eller cd-r'er/cd-rw'er i musik-cdformat, der kan købes

Cd-rom'er/cd-r'er/cd-rw'er, der er oprettet på en pc eller lignende udstyr i musikformat, MP3-,

JPEG- eller DivX-format, der er i overensstemmelse med ISO9660* niveau 1/ niveau 2

Dvd-rom/dvd+rw/dvd-rw/dvd+r/dvd-r i MP3-,

JPEG- eller DivX-format, der er i overensstemmelse med Universal Disk Format

(UDF).

Minidisks (8 cm) dvd+rw, dvd-rw og dvd-r, der er optaget med et dvd-videokamera (stillbilleder, der er optaget med et dvd-videokamera, kan ikke afspilles).

"DVD VIDEO"- og "CD"-logoerne er varemærker.

* Et logisk fil- og mappeformat på data-cd'er, defineret af

ISO (International Organization for Standardization).

z

Tip!

Afspilleren kan afspille 12 cm/8 cm dvd-ram'er med dvdvideo-, MP3-, JPEG- eller DivX-filer. Der kan kun afspilles diske uden kassette (eller diske, der er taget ud af kassetten).

Disks, der ikke kan afspilles

• Cd-rom'er/cd-r'er/cd-rw'er, der ikke er optaget i musik-cd- eller video-cd-format, eller som ikke indeholder MP3-lydfiler, JPEG-billedfiler eller

DivX-videofiler.

• Datasektioner på cd-ekstraer

• Dvd-rom'er, der ikke er i dvd-videoformat, eller som ikke indeholder MP3-lydspor, JPEGbilledfiler eller DivX-videofiler.

• Dvd-lyddisks

• HD-lag på Super Audio CD'er

• Dvd-videoer med en anden områdekode

(se side 36)

• Dvd-ram'er, der kun fås med kassette, og/eller der ikke er i dvd-videoformat, eller som ikke indeholder MP3-lydspor, JPEG-billedfiler eller

DivX-videofiler.

,fortsættes

35

36

Bemærkning om afspilningsfunktioner til dvdvideoer/video-cd'er

Nogle afspilningsfunktioner til dvd-videoer/ video-cd'er kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Nogle afspilningsfunktioner er muligvis ikke tilgængelige, da optageren afspiller dvd-videoer/ video-cd'er i overensstemmelse med det diskindhold, som softwareproducenterne har udviklet. Se også de anvisninger, der fulgte med dvd-videoerne/video-cd'erne.

Bemærkninger om DualDiscs

En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer dvd-indhold på den ene side med digitalt lydindhold på den anden.

Da materialet på lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med cd-standarden (Compact Disc), kan afspilning på dette produkt ikke garanteres.

Områdekode (kun dvd-video)

På bagsiden af optageren findes en områdekode, og den kan kun afspille dvd-videoer, der er mærket med en tilsvarende områdekode. Denne sikkerhedsforanstaltning bruges til at beskytte ophavsretten.

Dvd-videoer, der er mærket

ALL

, kan også afspilles.

Hvis du forsøger at afspille andre dvd-videoer, vises en meddelelsen på tv-skærmen, der angiver, at disken ikke kan afspilles. Afhængigt af dvdvideoen er der muligvis ikke angivet en områdekode, selvom den ikke kan afspilles i det pågældende område.

Bemærkninger om dvd+rw'er/dvd+r'er, dvdrw'er/dvd-r'er eller cd-rw'er/cd-r'er, som er optaget på andet udstyr

Bemærk, at nogle dvd+rw'er/dvd+r'er, dvd-rw'er/ dvd-r'er eller cd-rw'er/cd-r'er ikke kan afspilles på denne optager på grund af optagekvaliteten eller diskens fysiske tilstand eller på grund af egenskaber på optageenheden eller i den tilknyttede software. En disk kan ikke afspilles, hvis den ikke er afsluttet korrekt. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til optageudstyret.

Bemærkninger

• Du kan ikke blande VR-tilstand og Video-tilstand på den samme dvd-rw eller dvd-r. Hvis du vil ændre dvdrw-diskens format, skal du omformatere disken

(side 73). Bemærk, at diskens indhold slettes ved

omformatering.

• Du kan ikke afkorte den tid, det tager at optage indhold

– dette gælder også, selvom du bruger high-speeddisks. Du kan ikke optage på en disk, hvis disken ikke understøtter 1x-speed.

• Det anbefales, at du bruger disks med mærket "For

Video" på emballagen.

• Du kan ikke føje nye optagelser til dvd-rw'er

(Videotilstand), dvd+r'er eller dvd-r'er (Videotilstand), der indeholder optagelser, som er oprettet på andet dvd-udstyr.

• Afhængigt af disken kan du muligvis ikke optage på en dvd+rw, der er optaget på andet udstyr. Bemærk, at optagelse på sådanne disks kan få optageren til at overskrive dvd-menuen.

• Hvis disken indeholder pc-data, der ikke genkendes af optageren, kan det ske, at dataene slettes.

NO.

RDR-VX450

X

Områdekode

Musikdisks med teknologi til beskyttelse af ophavsret

Dette produkt er beregnet til at afspille disks, der følger cd-standarden (Compact Disc).

Nogle pladeselskaber er begyndt på at producere disks med teknologi til beskyttelse af ophavsretten. Bemærk, at der blandt disse disks er nogle, der ikke understøtter cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.

Afspilning af dvd

Afspilning af disks

+ RW -RW

VR

-RW

Video

DVD VCD CD

+ R

DATA CD

-R

VR

DATA DVD

-R

Video

Z

DVD

TOP MENU

MENU

H x z

Tip!

• Når du afspiller en dvd+rw, dvd-rw, dvd+r og dvd-r,

kan du vælge titlen i menuen Title List. Se afsnittet

"Afspilning af en titel fra Title List" (side 41).

• Yderligere oplysninger om afspilning af data-cd'er eller data-dvd'er, der indeholder MP3-spor, JPEG- eller

DivX-filer, findes på side 43 og 47.

• Hvis du ilægger en dvd-video, video-cd eller cd, starter afspilningen automatisk, afhængigt af disken.

Bemærkninger

• Hvis du vil afspille en disk, der er optaget på andet udstyr, skal du afslutte disken på det pågældende optageudstyr, før den kan afspilles på denne optager.

• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om samtidige

VHS- og dvd-handlinger, skal du se side 9.

Brug af dvd'ens menu

+

RW -RW

Video

+ R -R

Video

DVD

Når du afspiller en dvd-video eller en afsluttet dvd+rw, dvd-rw (Video-tilstand), dvd+r eller dvdr (Video-tilstand), kan du få vist diskens menu ved at trykke på TOP MENU eller MENU.

1

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

2

Tryk på Z (åbn/luk), og læg en disk i

diskskuffen.

Afspilningssiden skal vende nedad

3

Tryk på Z for at lukke diskskuffen.

Vent, indtil "LOAD" forsvinder fra frontpaneldisplayet.

4

Tryk på H (afspil).

Afspilningen starter.

Sådan stoppes afspilningen

Tryk på x (stop).

37

Afspilningsindstillinger

Z

Nummerknapper

ANGLE

MENU

/

.

SUBTITLE

AUDIO

M/m/</,,

ENTER

>

H x

X

38

Knap

Z

(åbn/luk)

AUDIO

SUBTITLE

ANGLE

/

(afspil igen/gå frem)

Handling

Tryk på denne knap for at stoppe afspilningen og åbne diskskuffen.

Tryk flere gange på denne knap for at vælge et af de optagne lydspor på disken.

-RW

VR

-R

VR

: Vælger main- og sub-lyd.

DVD DATA CD

*

DATA DVD

sprog.

*: Vælger lydformat eller

VCD

: Vælger stereo- eller monolydspor.

Tryk flere gange på denne knap for at vælge sprog til underteksterne.

.

Disk

Alle disks

-RW

VR

-R

VR

DVD VCD

*

* Kun DivX-videofiler

*

* Kun DivX-videofiler

Tryk flere gange på denne knap for at vælge en vinkel.

Hvis der er optaget flere vinkler af en sekvens på disken, vises " " på frontpaneldisplayet.

• Tryk på disse knapper under en igangværende afspilning for at afspille eller spole hurtigt fremad i en sekvens.

• Tryk på disse knapper, mens afspilningen er sat på pause, for at gå til forrige eller næste billede.

DVD

+

RW

-RW

VR

-RW

Video

+

R

-R

VR

-R

Video

DVD

*

* Kun DivX-videofiler

Knap

./>

(forrige/næste)

(hurtig tilbagespoling/ hurtig fremadspoling)

(slowmotion)

X (pause)

Handling

• Tryk på disse knapper under en igangværende afspilning for at afspille begyndelsen af den aktuelle eller næste titel/kapitel/sekvens/spor.

• Tryk på disse knapper for at gå til den forrige titel/ sekvens/det forrige kapitel/spor, når der trykkes på . inden for tre sekunder, efter at en titel/sekvens/et kapitel/ spor er startet.

Disk

Alle disks

Tryk på disse knapper under afspilning for at spole disken hurtigt tilbage eller fremad.

Hver gang du trykker på knappen, ændres søgehastigheden som følger: hurtig tilbagespoling hurtig fremadspoling

FR1

T t FF1

*1

FR2

*2

FR3

*3

T T

T T T t t FF2

*2 t t t FF3

*3

Alle disks

*1

FF1 med lyd (Hurtig afspilning med lyd) er tilgængelig for dvd'er med Dolby Digital-

*2 lydspor.

FR2 og FF2 er ikke tilgængelige for MP3spor.

*3

FR3 og FF3 er ikke tilgængelige for cd'er og MP3-spor.

Tryk på disse knapper, når en afspilning er sat på pause, for at afspille i slowmotion.

Hver gang du trykker på knappen, ændres afspilningshastigheden som følger: afspilning i slowmotion afspilning i slowmotion tilbage fremad

T t

T T t t

T T T t t t

Tryk på denne knap for at standse afspilningen midlertidigt.

Hvis en afspilning er sat på pause i mere end fem minutter, genoptages afspilningen automatisk.

+

RW -RW

VR

-RW

Video

+ R

DVD

DATA CD

-R

VR

-R

Video

VCD

*

1

*

1

*

2

DATA DVD

*

1

*

2

*1

Kun i

*2 afspilningsretningen

Kun DivX-videofiler

Alle disks

Tryk på H for at genoptage normal afspilning efter at have afspillet ved forskellige hastigheder.

z

Tip!

• Du kan ændre afspilningsindstillingerne, f.eks. undertekst, lydspor, vinkel, osv. i menuen

OPTIONS (side 11).

• Under afspilning eller pause fungerer optagerens knapper m/M på samme måde som

fjernbetjeningens knapper ./> (side 39). Tryk

på knapperne under afspilning, og hold dem nede for at spole hurtigt fremad eller tilbage. Når afspilningen er sat på pause, kan der afspilles i slowmotion. Der er mulighed for tre hastigheder, alt efter hvor lang tid du trykker på knappen.

• Se afsnittet "Dvd-lyd og sprog til undertekster" på side

132 for at læse en beskrivelse af sprogforkortelserne.

Bemærkninger

• Hvis du sætter afspilningen af en cd eller data-cd/datadvd, der indeholder MP3-lydspor eller DivXvideofiler, på pause, genoptages afspilningen ikke før, du trykker på H eller X.

• Lyden afbrydes et kort øjeblik, når der bruges Hurtig

afspilning med lyd (side 40).

,fortsættes

39

40

Bemærkninger om afspilning af DTS-lydspor på en cd

Når du afspiller DTS-kodede cd'er, høres der meget støj fra de analoge stereostik. Træf de nødvendige foranstaltninger for at undgå at beskadige lydanlæggget, når optagerens analoge stereostik er sluttet til et forstærkeranlæg. Det eksterne 5.1-kanalsdekodersystem skal sluttes til optagerens digitalstik, for at du kan afspille med

DTS Digital Surround™.

Bemærkninger om afspilning af dvd'er med et

DTS-lydspor

DTS-lydsignaler sendes kun via DIGITAL

AUDIO OUT- (COAXIAL eller OPTICAL) /

HDMI OUT-stikket.

Når du afspiller en dvd med DTS-lydspor, skal du sætte "Digital Out" – "DTS" til "On" på

installationsskærmen "Audio" (side 109).

Hvis du tilslutter optageren til lydudstyr uden en

DTS-dekoder, skal "DTS" ikke indstilles til "On" i "Audio" under indstillinger. Der kan komme en høj lyd (eller ingen lyd) fra højttalerne, hvilket kan give høreskader eller beskadige højttalerne.

Hurtig afspilning med lyd (Scan

Audio)

(kun dvd'er med Dolby Digitallydspor)

Du kan hurtigt afspille dialoger eller lyd, mens du bruger FF1 til at spole hurtigt fremad på en dvd med Dolby Digital-lydspor. Du skal blot trykke på

M under afspilningen.

z

Tip!

Hvis du vil slå funktionen Hurtig afspilning med lyd fra, skal du indstille "Scan Audio" til "Off" på

installationsskærmen "Audio" (side 110).

Bemærk

Lyden afbrydes et kort øjeblik, når der bruges Hurtig afspilning med lyd.

Afspilning af video-cd'er med PBCfunktioner

VCD

PBC (Playback Control - afspilningskontrol) gør det muligt at afspille video-cd'er interaktivt ved hjælp af en skærmmenu.

Når du begynder at afspille en video-cd med afspilningskontrol, vises menuen.

Vælg et element med nummerknapperne, og tryk derefter på ENTER. Følg derefter anvisningerne i menuen (tryk på H, når "Press SELECT" vises).

Fremgangsmåden afhænger af disken, og du bør derfor se de anvisninger, der fulgte med disken.

Sådan annulleres afspilning med afspilningskontrol

Tryk på MENU for at få vist "Menu: Off". Tryk på

MENU igen for at få vist "Menu: On" og bruge

PBC-funktioner.

Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du stoppede en disk

(genoptag afspilning)

+ RW

DVD

-RW

VR

-RW

Video

VCD

+

R

-R

VR

-R

Video

Stop en disk, og tryk derefter på H igen for at genoptage afspilningen fra samme punkt.

Tryk to gange på x, og tryk derefter på H for at starte afspilningen fra begyndelsen.

Punktet, hvor du stoppede afspilningen, slettes, når:

– Du åbner diskskuffen.

– Du afspiller en anden titel.

– Du skifter til original eller Playlist i menuen

Title List (kun dvd-rw (VR-tilstand)/dvd-r (VRtilstand)).

– Du redigerer titlen efter at have stoppet afspilningen.

– Du laver en optagelse.

Begrænsning af dvd-afspilning

(børnesikring)

DVD

Hvis du afspiller en dvd med begrænsning, vises en meddelelse, der beder dig bekræfte, om du vil tilsidesætte begrænsningen.

1

Vælg "OK", og tryk derefter på ENTER.

Skærmen til indtastning af adgangskoden vises.

2

Indtast din firecifrede adgangskode med nummerknapperne.

Optageren starter afspilningen.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om registrering og ændring af adgangskoden, skal du

se afsnittet "Parental (kun dvd-videoer)" på side 114.

Låsning af optageren (Børnelås)

Optagerens knapper kan låses, så indstillingerne ikke kan annulleres ved et uheld.

Afspilning af en titel fra

Title List

+ RW -RW

VR

-RW

Video

+ R

-R

VR

-R

Video

Menuen Title List viser de programmerede titler på disken.

DVD

Når optageren er tændt og stoppet, trykkes x

(stop) på optageren ned i over 10 sekunder.

Optageren slukker, og "CHILD LOCK" vises på frontpaneldisplayet. Indikatoren lyser, hvis der er programmeret en timerindstilling. Optageren kan nu kun bruges til programmerede optagelser.

Hvis du vil låse optageren op, skal du trykke på x på optageren og holde den nede, indtil børnelåsmarkeringen, "CHILD LOCK", forsvinder fra frontpaneldisplayet. Optageren tændes og er nu låst op.

Tryk to gange på x for at stoppe en programmeret optagelse, mens optageren er låst. Optagelsen stopper, og optageren låses op.

Bemærk

Optageren låses op i følgende situationer:

– Når du trykker på x for at stoppe en programmeret optagelse.

– Når du indsætter et bånd.

TOP MENU

MENU

TITLE LIST

ORIGINAL/

PLAYLIST

M/m/</,,

ENTER

1

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

2

Læg en disk i diskskuffen.

3

Tryk på TITLE LIST.

Eksempel: Dvd-rw (VR-tilstand)

1

2

3

Title List (Original)

1/4 No. Title

01 Prog. 1

02 Prog. 2

03

04

Prog. 4

Prog. 3

T

Prog. 1

02.May.2007

08:00

10:10

Length Edit

01:29:03 >

00:31:23 >

01:59:00 >

00:58:56 >

4

3

A Disktype:

Viser en disktype.

Viser også titeltype (original eller

Playlist) for dvd-rw'er (VR-tilstand) og dvd-r'er (VR-tilstand).

B Miniaturebillede af film

,fortsættes

41

42

C Titeloplysninger:

Viser titelnummer, titelnavn, optagedato og optagetilstand.

" " angiver, at titlen er beskyttet, og

" " angiver, at titlen ikke er beskyttet.

D Ur

4

Vælg en titel, og tryk derefter på ENTER.

Undermenuen vises.

5

Vælg "Play", og tryk derefter på ENTER.

Afspilningen starter fra den valgte titel på disken.

Søgning efter titel/kapitel/ spor, osv.

+

RW

DVD

-RW

VR

-RW

Video

VCD

+

R

DATA CD

*

DATA DVD

*

-R

VR

-R

Video

Du kan søge efter en titel eller et kapitel på en dvd eller søge efter et spor eller en sekvens på en video-cd. Titler og spor tildeles særskilte numre på disken, og du kan derfor vælge titlen eller kapitlet ved at indtaste nummeret. Du kan også søge efter en sekvens ved hjælp af tidskoden.

* Kun DivX-videofiler

Om Title List for dvd-rw'er (VR-tilstand) og dvd-r'er (VR-tilstand)

Du kan ændre Title List til at vise Original eller

Playlist.

Åbn menuen Title List, og tryk flere gange på

ORIGINAL/PLAYLIST for at vælge "Title List

(Original)" eller "Playlist".

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se afsnittet "Redigeringsindstillinger til dvd-rw'er

(VR-tilstand)/dvd-r'er (VR-tilstand)" på side 62.

Sådan deaktiveres Title List

Tryk på TITLE LIST.

Bemærkninger

• Der vises ikke Title List for dvd-rw'er (Video-tilstand), dvd+r'er eller dvd-r'er (Video-tilstand), der er blevet

afsluttet. Tryk på TOP MENU eller MENU (side 37)

for at få vist en titel.

• Der vises muligvis ingen Title List for disks, der er oprettet på andre dvd-optagere.

• Bogstaver, der ikke kan vises, udskiftes med "*".

Nummerknapper

M/m/</,,

ENTER

OPTIONS

1

Tryk på OPTIONS under en igangværende afspilning.

Menuen OPTIONS vises.

2

Vælg en søgemetode.

"Title" (for dvd'er)

"Chapter" (for dvd'er)

"Track" (for video-cd'er med PBC-funktionen slået fra).

"Album", "File" (for DivX-videofiler på datacd/data-dvd)

"Time" (for dvd'er/video-cd'er med PBCfunktionen slået fra): Gør det muligt at søge efter et startpunkt ved at indtaste tidskoden.

3

Tryk på M/m/</, for at vælge det

ønskede nummer på titlen, kapitlet, sporet, osv., eller tryk på nummerknapperne for at indtaste tidskoden.

Eksempel: "Time"

Hvis du vil finde den sekvens, der afspilles efter 2 timer, 5 minutter og 20 sekunder, skal du indtaste "20520".

Hvis du taster forkert, skal du vente, indtil displayet skifter til den forløbne spilletid.

Indtast derefter et andet tal.

4

Tryk på ENTER.

Optageren starter afspilningen fra det valgte punkt.

Tryk på OPTIONS for at lukke visningen.

Bemærkninger

• Ikke alle disks understøtter brug af menuen OPTIONS til søgning efter en titel/et kapitel/et spor eller indtastning af tidskode til søgning af et afspilningspunkt.

• Når der afspilles en titel på en Playlist, kan du muligvis ikke søge efter en sekvens ved at bruge tidskoden.

Afspilning af MP3-lydspor og JPEG-billedfiler

DATA CD DATA DVD

Du kan afspille data-cd'er (cd-rom'er/cd-r'er/cdrw'er) eller data-dvd'er (dvd-rom'er/dvd+rw'er/ dvd-rw'er/dvd+r'er/dvd-r'er), der indeholder MP3lydspor eller JPEG-billedfiler.

z

Tip!

Se se "Afspilning af DivX

®

-videofiler" (side 47) for

afspilning af disk med DivX-videofiler.

DVD

TOP MENU

O RETURN

H

M/m/</,,

ENTER

OPTIONS

./> x

X

Afspilning af MP3-lydspor

Du kan afspille MP3-lydspor på data-cd'er eller data-dvd'er.

1

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

2

Læg en data-cd/data-dvd i diskskuffen.

Når du ilægger en data-cd/data-dvd, der indeholder MP3-lydspor og JPEG-billedfiler, vises skærmen til valg af medietype. Vælg

"Mix", hvis du vil se et diasshow med lyd

(side 45).

,fortsættes

43

44

Music

Photo

Mix

10:10

Press ENTER :

Music menu for this disc.

Hvis du ilægger en data-cd/data-dvd, der indeholder MP3-lydfiler, vises skærmen

"Music". Gå til trin 4.

3

Vælg "Music", og tryk derefter på ENTER.

Skærmen "Music" vises.

4

Vælg et album, og tryk derefter på ENTER.

Music

MP3_001

0/9

10:10

Surround:Off

Stop 00:00:00

Prev Directory

01-Track1.mp3

02-Track2.mp3

03-Track3.mp3

04-Track4.mp3

05-Track5.mp3

5

Vælg et spor, og tryk derefter på ENTER.

Afspilningen starter fra det valgte spor.

Når der afspilles et spor eller album, vises titlen i en boks.

Afspilning af JPEG-billedfiler

Du kan afspille JPEG-billedspor på data-cd'er eller data-dvd'er.

1

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

2

Læg en data-cd/data-dvd i diskskuffen.

Når du ilægger en data-cd/data-dvd, der indeholder MP3-lydspor og JPEG-billedfiler, vises skærmen til valg af medietype. Vælg

"Mix", hvis du vil se et diasshow med lyd

(side 45).

10:10

Music

Photo

Mix

Press ENTER :

Music menu for this disc.

Hvis du ilægger en data-cd/data-dvd, der indeholder JPEG-filer, vises skærmen

"Photo". Gå til trin 4.

3

Vælg "Photo", og tryk derefter på ENTER.

Skærmen "Photo" vises.

4

Vælg en mappe, og tryk derefter på ENTER.

Oplysninger om bibliotek

Photo

10:10

Slideshow

\\abc\defg

Sådan stoppes afspilningen

Tryk på x.

Sådan sættes afspilningen på pause

Tryk på X.

Tryk på H eller X for at starte afspilningen igen.

Sådan skiftes til forrige visning

Tryk på O RETURN.

Sådan skiftes mellem MP3-lydspor og JPEGbilledfiler

Tryk på x, og tryk derefter på TOP MENU.

z

Tip!

Afspilningen stopper, når alle MP3-lydsporene på albummet er afspillet.

Page 1 / 2

Tryk på ./> for at få vist den forrige/ næste side.

5

Vælg en billedfil, og tryk derefter på

ENTER.

Det valgte billede vises på hele skærmen.

Tryk på ./> for at få vist det forrige/ næste billede.

Følgende menusymboler vises på den øverste del af skærmen.

: Skifter til skærmen "Photo".

: Starter et diasshow (side 45).

: Roterer et billede (side 45).

: Zoomer ind på et billede (side 45).

Tryk på OPTIONS for at slå menusymbolerne til/fra.

Sådan afspilles et diasshow

1

Tryk på </, for at vælge " " og tryk derefter på ENTER.

"

"

Menuen "Slideshow Speed" vises.

" ": Langsom

": Normal

": Hurtig

2

Tryk på </, for at vælge den ønskede afspilningshastighed. Tryk derefter på

ENTER.

Diasshowet starter fra det valgte billede. Tryk på x for at stoppe afspilningen.

Sådan roteres det valgte billede

Tryk på </, for at vælge " ," og tryk derefter på ENTER.

Hver gang du trykker på ENTER, drejer billedet

90° med uret.

Sådan zoomes ind på et billede

Tryk på </, for at vælge " " og tryk derefter på ENTER.

Hver gang du trykker på ENTER, ændres forstørrelsen som følger:

2

× t 4× t 2× t normal

Sådan skiftes til forrige visning

Tryk på O RETURN.

Sådan skiftes mellem MP3-lydspor og JPEGbilledfiler

Tryk på x, og tryk derefter på TOP MENU.

z

Tip!

Du kan også starte et diasshow ved at trykke på knappen

H i trin 5 ovenfor.

Bemærkninger

• Du kan ikke bruge M/m/</, til at flytte billedet inden for skærmen, når du bruger zoom.

• Diasshows kan kun afspilles i én retning.

• Du kan ikke dreje eller bruge zoom under diasshow.

• Hvis du vælger " " på det roterede billede, kan billederne på skærmen "Photo" ikke roteres.

Se et diasshow med lyd

Når en disk indeholder både MP3-lydspor og

JPEG-billedfiler, kan du se et diasshow med lyd.

1

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

2

Sæt en data-cd/data-dvd med både MP3lydspor og JPEG-billedfiler i.

Skærmen til valg af medietype vises.

3

Music

Photo

Mix

10:10

Press ENTER :

Music menu for this disc.

Vælg "Mix", og tryk derefter på ENTER.

Skærmen "Music" vises.

4

Vælg et album, og tryk derefter på ENTER.

5

Vælg et spor, og tryk derefter på ENTER.

Afspilningen starter fra det valgte spor, og du bliver bedt om at bekræfte.

6

Vælg "Yes", og tryk derefter på ENTER.

Skærmen "Photo" vises.

7

Vælg den mappe, som du vil se, og tryk derefter på ENTER.

8

Tryk på H for at starte diasshowet.

Menuen "Slideshow Speed" vises.

9

Tryk på </, for at vælge den ønskede

afspilningshastighed for diasshowet. Tryk derefter på ENTER.

Diasshowet starter med lyd.

Sådan stoppes et diasshow

Tryk på x.

z

Tip!

• Når du afspiller JPEG-billeder, kan du også bruge skærmmenuen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger,

skal du se "Afspilning af JPEG-billedfiler" (side 44).

• Diasshowet gentages, til MP3-afspilningen stopper.

,fortsættes

45

46

Om MP3-lydspor og JPEG-billedfiler

MP3 er en lydkomprimeringsteknologi, der lever op til MPEG-specifikationerne i ht. ISO/IEC.

JPEG er en billedkomprimeringsteknologi.

Du kan afspille data-cd'er (cd-rom'er/cd-r'er/cdrw'er) eller data-dvd'er (dvd-rom'er/dvd+rw'er/ dvd-rw'er/dvd+r'er/dvd-r'er) optaget i MP3-

(MPEG1 Audio Layer 3) og JPEG-format.

Denne optager kan dog kun afspille data-cd'er, hvis logiske format er ISO9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet samt data-dvd'er i UDF-format

(Universal Disk Format).

Yderligere oplysninger om optageformatet findes i vejledningen til diskdrevene og optagesoftwaren

(ekstraudstyr).

Bemærk

Optageren kan muligvis ikke afspille alle data-cd'er/datadvd'er, der er oprettet i Packet Write-format.

MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler, som optageren kan afspille

Optageren kan afspille følgende spor og filer:

– MP3-lydspor (MPEG1 Audio Layer 3).

– MP3-lydspor med filtypenavnet ".MP3".

– JPEG-billedfiler med filtypenavnet ".JPEG" eller

".JPG".

z

Tip!

• Hvis du indsætter tal (01, 02, 03, osv.) foran filnavnene, afspilles filerne i denne rækkefølge.

• Da det tager længere tid at starte afspilning af en disk med mange træer, bør du kun oprette album med to træer.

Bemærkninger

• Nogle data-cd'er eller data-dvd'er kan ikke afspilles på denne afspiller – det afhænger af filformatet.

• Der kan kun afspilles en session af en Multi Session data-dvd.

• Navne på album og spor kan kun indeholde bogstaver og tal. Alt andet vises som en stjerne.

• Optageren afspiller alle data med filtypenavnet "MP3", selvom de ikke er i MP3-format. Afspilning af sådanne data kan generere en høj lyd, som kan beskadige højttalersystemet.

• Optageren understøtter ikke lydspor i formatet

MP3PRO.

• Optageren kan genkende op til 499 MP3-lydspor på et enkelt album. Optageren genkender muligvis ikke nogle disks. Det afhænger af det optageudstyr, der er brugt til optagelsen, eller diskens tilstand.

• Optageren kan afspille MP3-lydspor, der er optaget med følgende samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz og 48 kHz.

• ID3-koder kan ikke vises.

• Hvis du føjer filtypenavnet ".JPG" eller ".JPEG" til data, der ikke er i JPEG-format, vises en meddelelse, der angiver, at formatet ikke understøttes.

• Afhængigt af disken eller størrelsen eller antallet af billedfiler kan der gå et stykke tid, før afspilningen starter.

• Optageren kan genkende op til 999 JPEG-billedfiler i en enkelt mappe. Optageren genkender muligvis ikke nogle disks. Det afhænger af det optageudstyr, der er brugt til optagelsen, eller diskens tilstand.

• Progressive og lossless-komprimerede JPEGbilledfiler understøttes ikke.

• Den billedstørrelse, som optageren kan vise, er begrænset til en bredde på 32 - 7.680 pixel gange en højde på 32 - 8.192 pixel.

• Optageren understøtter ikke JPEG-billedfiler, der overholder billedfilformatet DCF*.

* "Design rule for Camera File system": Billedstandarder for digitalkameraer speciferet af JEITA (Japan

Electronics and Information Technology Industries

Association).

Afspilning af DivX

®

videofiler

DATA CD DATA DVD

Du kan afspille DivX-videofiler på data-cd'er (cdrom'er/cd-r'er/cd-rw'er) eller data-dvd'er (dvdrom'er/dvd+rw'er/dvd+r'er/dvd-rw'er/dvd-r'er).

z

Tip!

For afspilning af disk med MP3-lydspor eller JPEG-

billedfiler se "Afspilning af MP3-lydspor og JPEGbilledfiler" (side 43).

3

Vælg "DivX", og tryk derefter på ENTER.

Skærmen "DivX" vises.

4

Vælg et album, og tryk derefter på ENTER.

10:10 DivX

Album File

Stop 00:00:00

DivX_001

0/15

Prev Directory

DivX file01.avi

DivX file02.avi

DivX file03.avi

DivX file04.avi

DivX file05.avi

5

Vælg en fil, og tryk derefter på ENTER.

Afspilningen starter.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om

afspilningsmuligheder, se side 38.

DVD

TOP MENU

O RETURN

H

M/m/</,,

ENTER x

X

1

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

2

Læg en data-cd/data-dvd i diskskuffen.

Når du ilægger en data-cd/data-dvd, der indeholder MP3-lydspor, JPEG-billedfiler eller DivX-videofiler, vises skærmen til valg af medietype.

10:10

Music

Press ENTER :

Photo

Music menu for this disc.

Mix

DivX

Sådan stoppes afspilningen

Tryk på x.

Skærmen vender tilbage til listen over DivXvideofiler.

Sådan sættes afspilningen på pause

Tryk på X.

Tryk på H eller X for at starte afspilningen igen.

Sådan skiftes til forrige visning

Tryk på O RETURN.

Sådan skiftes til skærmen for valg af medietype

Tryk to gange på x, og tryk derefter på TOP

MENU.

z

Tip!

• På nogle DivX-videofiler er der en menufunktion, hvor du kan søge efter kapitel, ændre indstillinger for lyd og undertekster osv. Når der vises en menu på tvskærmen, skal du følge anvisningerne i menuen.

Menuens muligheder og funktioner vil afhænge af videofilen.

• Du kan også ændre afspilningsindstillingerne, f.eks. undertekst, lydspor, osv. i menuen

OPTIONS (side 11).

Hvis du ilægger en data-cd/data-dvd, der kun indeholder DivXvideofiler, vises skærmen

"DivX". Gå til trin 4.

,fortsættes

47

48

Om DivX-videofiler

DivX

®

er en videofilkomprimeringsteknologi, der er udviklet af DivXNetworks, Inc.

Dette produkt er et officielt DivX

®

-certificeret produkt.

Du kan afspille DivX-videofiler på data-cd'er (cdrom'er/cd-r'er/cd-rw'er) eller data-dvd'er (dvdrom'er/dvd+rw'er/dvd+r'er/dvd-rw'er/dvd-r'er).

Diskene skal dog være optaget i henhold til

ISO9660 niveau 1, niveau 2 eller Joliet, og datadvd'er skal være optaget i overensstemmelse med

UDF-formatet (Universal Disk Format) for, at afspilleren kan genkende filerne.

Yderligere oplysninger om optageformatet findes i vejledningen til diskdrevene og optagesoftwaren

(ekstraudstyr).

Sådan kontrolleres optagerens registreringskode

Vælg "DivX Registration Code" under "Features"

(side 113).

Du kan finde yderligere oplysninger på http://www.divx.com/vod på internettet.

z

Tip!

• Hvis du indsætter tal (01, 02, 03, osv.) foran filnavnene, afspilles filerne i denne rækkefølge.

• Da det tager længere tid at starte afspilning af en disk med mange træer, bør du kun oprette album med to træer.

Bemærkninger

• Nogle data-cd'er eller data-dvd'er kan ikke afspilles på denne afspiller – det af hænger af filformatet.

• Der kan kun afspilles en session af en Multi Session data-dvd.

• Navne på albums og filer kan kun bestå af bogstaver og tal. Alt andet vises som en stjerne.

• Optageren kan afspille DivX-videofiler med filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX". Optageren kan ikke afspille filer uden DivX-video, selv om de har filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX".

• Det kan ske, at optageren ikke vil afspille en DivXvideofil, hvis filen er en kombination af to eller flere

DivX-videofiler.

• Optageren kan ikke afspille en DivX-videofile på mere end 720 (bredde)

× 576 (højde)/2 GB.

• Alt efter disken kan almindelig afspilning evt. ikke lade sig gøre. Billedet kan f.eks. stå uklart, afspilningen forekommer ikke jævn, lyden er afbrudt mv.

• Der gives ingen garanti for afspilning af DivXvideofiler på over 10 timer.

• Optageren kan muligvis ikke afspille alle data-cd'er/ data-dvd'er, der er oprettet i Packet Write-format.

• Alt efter disken kan det vare lidt, før afspilningen starter.

• Afhængigt af DivX-videofilen kan det ske, at billedet standser eller er utydeligt. Hvis dette sker, anbefales det, at du opretter filen ved en lavere bithastighed. Hvis der stadig høres støj, anbefales det, at du vælger MP3 som lydformat. Det skal dog bemærkes, at denne optager ikke overholder WMA-formatet (Windows

Media Audio).

• Afhængit af DivX-videofilen kan det ske, at lyden ikke passer med billederne på skærmen.

• Optageren kan genkende op til 1.499 filer på en disk.

Bemærk, at afspilningsrækkefølgen muligvis ikke gælder, afhængigt af den software, der bruges til at oprette DivX-videofiler, eller hvis der er mere end 500 albums og 499 DivX-videofiler i hvert album.

Visning af spilletid og afspilningsoplysninger

+ RW -RW

VR

-RW

Video

DVD VCD CD

+ R -R

VR

DATA CD DATA DVD

-R

Video

Du kan kontrollere diskoplysninger, f.eks. spilletid, optagetilstand og resterende diskplads.

F Dato og klokkeslæt

*1

*2

Forekommer også, når optageren er stoppet med

Genoptag afspilning aktiv (side 40).

Titeltype (original eller Playlist) for dvd-rw'er (VRtilstand)/dvd-r'er (VR-tilstand).

DISPLAY

Tryk på DISPLAY.

Skærmen med oplysninger vises.

Hver gang du trykker på knappen, ændres visningen som følger:

Oplysninger/dato og klokkeslæt for disk og bånd m

Kun diskoplysninger m

Ingen visning

Play

0:05:30

HQ

Rem 00:25

Original

Stop

0:30:00

SP

Rem 01:30

Prog.1

Wed 02 May. 2007 10:10

DVD

A Afspilningsstatus

B Spilletid

C Optagetilstand

D Resterende diskplads (når optageren er stoppet)

Resterende spilletid for den aktuelle titel

(under afspilning

*1

)

E Programplacering eller indgangskilde

*2

49

50

Optagelse på dvd

Før optagelse

Før du starter optagelsen…

• Denne optager kan optage på forskellige disktyper. Vælg den disktype, der passer til dig

(side 32).

• Kontroller, at der er tilstrækkelig diskplads til

optagelsen (side 49). Når du bruger dvd+rw eller

dvd-rw, kan du slette titler for at frigøre

diskplads (side 63).

z

Tip!

Afslut disken (side 96) for at afspille en disk, der er

optaget på denne optager, på andet udstyr.

Bemærkninger

• Du kan ikke programmere optagelser, når optageren er

tændt (side 54). Optageren slukker automatisk, når

optagelsen er udført.

• Denne optager optager med ×1-speed.

• Tuneren i denne optager deles mellem dvd-optageren og videobåndoptageren. Du kan ikke optage forskellige programmer på en dvd og et VHS-bånd samtidigt.

Optagetilstand

Denne optager har otte forskellige optagetilstande på samme måde som nogle videobåndoptagere understøtter optagelse i SP eller LP.

Vælg en optagetilstand i overensstemmelse med den ønskede tid og billedkvalitet. Hvis billedkvalitet f.eks. er førsteprioritet, skal du vælge "HQ" (Høj kvalitet). Hvis du prioriterer optagetid, kan "SLP" være et godt valg.

Tryk flere gange på REC MODE for at skifte optagetilstand.

Jeg vil optage med den bedst mulige billedkvalitet, så jeg vælger HQ.

Optagetilstand og optagetid

Følgende oversigt er en omtrentlig vejledning for optagetiden for én enkelt dvd (4,7 GB).

Optagetilstand

HQ (høj kvalitet)

HSP R

SP (standard)

LSP

ESP

LP

EP r r r r

SLP (lang varighed)

120

150

180

240

Ca. optagetid

(minut)

60

90

360

480 z

Tip!

Optagetiden for dvd+r DL-disks (dobbeltsidede) er omtrentligt som følger:

HQ: 1 time 48 minutter

HSP: 2 timer 42 minutter

SP: 3 timer 37 minutter

LSP: 4 timer 31 minutter

ESP: 5 timer 25 minutter

LP: 7 timer 14 minutter

EP: 10 timer 51 minutter

SLP: 14 timer 28 minutter

Bemærkninger

• Hvis optagetilstanden ikke er HQ, komprimerer optageren lyd- og videodataene før optagelse. Da komprimeringsgraden er mindre ved billeder med hurtige bevægelser eller billedstøj, øges størrelsen på de optagede data, og den tilgængelige optagetid bliver mindre. Ved optagelse af denne type billeder anbefales en optagetilstand, der muliggør længere optagetid.

• Nedenstående situationer kan medføre mindre unøjagtigheder i optagetiden.

– Optagelse af billeder med hurtige bevægelser eller billedstøj.

– Optagelse af et program med dårlig modtagelse eller et program eller en videokilde med lav billedkvalitet.

– Optagelse på en disk, der allerede er redigeret.

– Optagelse udelukkende af et stillbillede eller lyd.

• Da optagetilstanden for optagne titler beregnes efter at have indsamlet de optagne data under afspilning, kan der blive vist en anden optagetilstand end den, du valgte til optagelsen. Selve den aktuelle optagelse er dog blevet gennemført korrekt i den valgte tilstand.

Optagelse af stereo- og tosprogede programmer

Denne optager kan automatisk modtage og optage stereo- og tosprogede programmer, der er baseret på ZWEITON- eller NICAM-systemet.

En dvd-rw (VR-tilstand) eller en dvd-r (VRtilstand) kan optage både main- og sub-lyd. Tryk på knappen AUDIO for at skifte mellem over og under ved afspilning af en disk.

Hvis du bruger en dvd+rw, dvd-rw (Videotilstand), dvd+r eller dvd-r (Video-tilstand), kan du kun optage ét lydspor (over eller under) ad gangen.

Vælg lydsporet på skærmen "Setup", før optagelsen begynder. Indstil "DVD Bilingual

Rec." til "Main" (standard) eller "Sub" på

installationsskærmen "Features" (side 113).

ZWEITON-systemet (tysk stereo)

Når der modtages et stereo- eller tosproget

ZWEITON-baseret program, vises "STEREO" på frontpaneldisplayet.

NICAM-systemet

Når der modtages et stereo- eller tosproget

NICAM-baseret program, vises "STEREO" og

"NICAM" på frontpaneldisplayet.

Hvis du vil optage et NICAM-program, skal du sørge for at indstille "Manual Set" – "Tuner

Audio" til "NICAM" (standard) på

installationsskærmen "Tuner Preset" (side 103).

Hvis lyden er utydelig, når du hører NICAMudsendelser, skal du vælge "Standard".

z

Tip!

Brug knappen AUDIO til at vælge lyd (main eller sub) under en igangværende optagelse af et tosproget program. Den optagede lyd påvirkes ikke.

Billeder, der ikke kan optages

Billeder med kopibeskyttelse kan ikke optages på denne optager. Optagelsen stopper, når der registreres et kopisikringssignal.

Kopikontrol signaler

Kopifri

Disks til optagelse

+

RW

-RW

VR

-RW

Video

+

R

-R

VR

-R

Video

Kopier-én-gang

-RW

VR

Ver.1.1, Ver.1.2 med CPRM*

-R

VR

Ver.2.0, Ver.2.1 med CPRM*

Ingen Kopier-aldrig

* Den optagne disk kan kun afspilles på udstyr, der

understøtter CPRM (side 32).

Formatering af ny disk

Nye, uformaterede disks formateres automatisk, første gang de sættes ind i optageren.

Når du bruger dvd-rw'er/dvd-r'er, skal du vælge det ønskede optageformat (VR-tilstand eller

Video-tilstand) (side 32).

• Ubrugte dvd-rw'er formateres automatisk i overensstemmelse med indstillingen af "Format

DVD-RW" på installationsskærmen

"Features" (side 112).

• Ubrugte dvd-r'er formateres automatisk i Videotilstand. De formateres i VR-tilstand ved at

ændre på optageformatet vha. skærmen "Disc

Setting" (side 73).

Bemærkninger

• Du kan ikke blande VR-tilstand og Video-tilstand på den samme dvd-rw eller dvd-r.

• Du kan ændre optageformatet på dvd-rw'er ved at

omformatere dem (side 73).

• Du kan ikke ændre optageformatet på brugte dvd-r'er.

• Optageren optager på nye dvd-r'er i Video-tilstand, med mindre du først formaterer diskene i VR-tilstand.

51

52

Dvd-optagelse uden timer

+ RW -RW

VR

-RW

Video

+ R -R

VR

-R

Video

Z

DVD

DISPLAY

VIDEO

PROG +/–

INPUT

TV/VIDEO

5

Tryk flere gange på REC MODE for at vælge optagetilstanden.

Visningen på tv-skærmen ændres som følger:

HQ HSP SP LSP

SLP EP LP ESP

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om

optagetilstanden, skal du se side 50.

6

Tryk på z REC.

Optagelsen starter.

Optagelsen fortsætter, indtil du stopper den, eller indtil disken er fuld.

1

z REC

H x

X

REC MODE

TV t

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

2

Tryk på Z (åbn/luk), og læg en disk til

optagelse i diskskuffen.

Optagesiden skal vende nedad

3

Tryk på Z for at lukke diskskuffen.

Vent, indtil "LOAD" forsvinder fra frontpaneldisplayet.

Ubrugte disks bliver automatisk formateret.

For oplysninger om optageformatet for dvdrw'er/dvd-r'er (VR-tilstand eller Video-

tilstand), se afsnittet "Formatering af ny disk" på side 51.

4

Tryk flere gange på PROG +/– eller INPUT for at vælge programplaceringen eller den indgangskilde, du vil optage.

Sådan stoppes optagelsen

Tryk på x.

Bemærk, at der kan gå nogle få sekunder, før optagelsen stopper.

Sådan sættes optagelsen på pause

Tryk på X.

Tryk igen på X for at genoptage optagelsen.

Sådan ser du video under en igangværende optagelse

Tryk på VIDEO for at bruge videobåndoptageren, indsæt et bånd, og tryk derefter på H.

Sådan ser du et andet tv-program under en igangværende optagelse

Hvis dit tv er tilsluttet til i LINE 1 - TV-stikket, skal du indstille dit tv til tv-indgangen ved hjælp af TV/VIDEO-knappen og vælge det program, du gerne vil se.

Hvis dit tv er tilsluttet til LINE 2 OUT-, S VIDEO

OUT-, HDMI OUT- eller COMPONENT VIDEO

OUT-stikkene, skal tv'et indstilles til tv-indgang

ved at bruge knappen TV t (side 21).

z

Tip!

• Afslut disken (side 96) for at afspille en disk, der er

optaget på denne optager, på andet udstyr.

• Du kan vælge en programplacering med

nummerknapperne (side 23).

• Du kan vælge en videokilde fra LINE-stikkene med knappen INPUT.

• Du kan slukke tv'et under en igangværende optagelse.

Hvis du bruger en dekoder, skal du lade den være tændt.

Bemærkninger

• Optagelsen starter muligvis ikke øjeblikket, efter du har trykket på z REC.

• Du kan ikke ændre optagetilstanden under en igangværende optagelse eller under en pause i optagelsen.

• Hvis der opstår strømsvigt, kan det slette det program, som du optager.

• Du kan ikke ændre programplaceringen eller indgangskilden under en igangværende optagelse.

• Du kan ikke se et program på betalings-tv/Canal+ under en igangværende optagelse af et andet program på betalings-tv/Canal+.

Optagelse med lynprogrammering

(One-touch programmeret optagelse)

Optageren kan indstilles til at optage i intervaller på 30 minutter.

1

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

2

Tryk flere gange på z REC for at indstille

varigheden.

For hver gang der trykkes, øges tiden med 30 minutter op til otte timer*.

0:30 1:00 7:30 8:00

(normal optagelse)

" c

" og "OTR" lyser, og den resterende optagetid vises på frontpaneldisplayet.

Optageren stopper og slukker, når tælleren når

"0:00".

* 14 timer og 30 minutter for dvd+r DL-disks

(dobbeltsidede).

Tryk på DISPLAY under optagelsen.

Skærmen med oplysninger vises.

Tryk flere gange på knappen for at ændre

visningen (side 49).

Record

0:00:03

HQ

Rem 00:59

Prog. 1

A Disktype

B Optagelsens status

C Optagetid

D Optagetilstand

E Resterende diskplads

F Programplacering eller indgangskilde

Oprettelse af kapitler i en titel

Optageren opdeler automatisk en optagelse (en titel) i kapitler ved at indsætte kapitelmærker med

5-, eller 15-minutters intervaller under optagelsen.

Vælg et interval ("5 min" (standard) eller "15 min") under "DVD Auto Chapter" på

installationsskærmen "Features" (side 111).

Hvis du ikke vil dele titlen, skal du vælge "Off".

Sådan annulleres en lynprogrammering

Tryk flere gange på z

REC, indtil tælleren vises på frontpaneldisplayet. Optageren skifter til normal optagetilstand.

Sådan stoppes optagelsen

Tryk to gange på x.

Bemærk, at der kan gå nogle få sekunder, før optagelsen stopper.

Kontrol af diskstatus under en igangværende optagelse

Du kan kontrollere oplysninger om optagelsen, f.eks. optagetid eller disktype.

53

Programmerede dvdoptagelser (Standard/

ShowView)

+ RW -RW

VR

-RW

Video

+ R -R

VR

-R

Video

Du kan programmere timeren til i alt 12 programmer med dvd- og videooptagelser i op til en måned i forvejen.

Bemærk, at en titels maksimale kontinuerlige optagetid er 12 timer. Indhold ud over denne tid optages ikke.

Du kan indstille timeren på to måder:

Standardmetoden og ShowView-metoden.

• Standard: Indstil datoen, klokkeslættet og programplaceringen manuelt.

• ShowView: Indtast det ShowView-nummer, der

er tildelt hvert tv-program (side 56).

Bemærk

Optageren skal være i standby, for at den programmerede optagelse kan udføres.

Manuel programmering af timeren

(Standard)

2

Tryk på Z (åbn/luk), og læg en disk til

optagelse i diskskuffen.

Optagesiden skal vende nedad

3

Tryk på Z for at lukke diskskuffen.

Vent, indtil "LOAD" forsvinder fra frontpaneldisplayet.

Ubrugte disks bliver automatisk formateret.

For oplysninger om optageformatet for dvdrw'er/dvd-r'er (VR-tilstand eller Video-

tilstand), se afsnittet "Formatering af ny disk" på side 51.

4

Tryk på TIMER.

Timer – Standard

10:10

01 DVD

02

Media

03

04 ---

05 ---

06 ---

Date

04/15

--/--

--/--

Start Stop

09:00 10:00

:

10

--:--

--:--

:

15

--:--

--:--

----

----

--:---:-----

Prog.

PR 1

Mode

PDC

/VPS Edit

Off SP

SP

Mode

PDC

/VPS

---

SP

---

Off

-----

-----

-----

54

Z

DVD

SYSTEM

MENU

)/1

TIMER

M/m/</,,

ENTER x

1

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

• Hvis menuen til programmeret optagelse

(ShowView) vises, skal du trykke på

< for at skifte til "Standard".

5

Vælg et element med </,, og juster

med M/m.

A "Media": Gør det muligt at vælge

"DVD".

B "Date": Gør det muligt at indstille datoen med M.

Tryk på m for at optage samme program hver dag eller samme dag i hver uge.

Elementet ændres som følger:

Today y Sun~Sat (søndag til lørdag) y Mon~Sat (mandag til lørdag) y

Mon~Fri (mandag til fredag) y Sun

(hver søndag) y Mon (hver mandag) y … y Sat (hver lørdag) y 1 måned senere y … y Today

C "Start": Gør det muligt at indtaste et starttidspunkt.

D "End": Gør det muligt at indtaste et sluttidspunkt.

E "Prog.": Gør det muligt at vælge programmets placering eller en indgangskilde.

F "Mode": Gør det muligt at vælge

optagetilstand (side 50).

Vælg "AUTO" for at bruge funktionen til

Rec Mode Adjust (side 55).

G "PDC/VPS": Gør det muligt at angive

PDC/VPS-funktionen. Se "Om PDC/

VPS-funktionen" (side 55).

• Hvis du taster forkert, skal du vælge elementet og ændre indstillingen.

6

Tryk på ENTER.

Menuen Timer List vises (side 59).

Der vises en meddelelse, hvis timerindstillingerne overlapper. Hvis du vil

ændre eller annullere en programmeret optagelse, skal du vælge "Edit" på Timer List

(side 59).

7

Tryk på SYSTEM MENU for at lukke menuen.

8

Tryk på )/1 (tændt/standby) for at slukke

optageren.

Indikatoren c lyser på frontpaneldisplayet, og optageren er klar til at optage.

Hvis indikatoren c blinker på frontpaneldisplayet, skal du kontrollere, at disken til optagelse er lagt korrekt i, og at der er nok optagetid på disken.

Sådan stoppes optagelsen

Tryk to gange på x.

Bemærk, at der kan gå nogle få sekunder, før optagelsen stopper.

Hvis timerindstillingerne overlapper

Det program, der starter først, har førsteprioritet, og optagelsen af det andet program starter først, når det første program er færdigt.

Hvis programmerne starter samtidigt, har det program, der står først i menuen, førsteprioritet.

Hvis sluttidspunktet for den ene timerindstilling falder sammen med starttidspunktet for den anden timerindstilling, går det ud over det program, der starter sidst.

7:00 8:00 9:00 10:00

Program 1

Program 2 optages ikke

7:00 8:00 9:00 10:00

Program 1

Program 2 optages ikke

Sådan ændres eller annulleres en programmeret optagelse

Se afsnittet "Ændring eller annullering af dvdtimerindstillinger (Timer List)" på side 59.

Sådan bruges funktionen til Rec Mode Adjust

Hvis der ikke er tilstrækkelig diskplads til optagelsen, vælger optageren automatisk den korrekte optagetilstand. Vælg "AUTO" for

"Mode", når optagelsen programmeres.

Om PDC/VPS-funktionen

Nogle sendesystemer sender PDC/VPS-signaler med tv-programmerne. Disse signaler sikrer, at programmerede optagelser udføres, uanset eventuelle forsinkelser i udsendelserne, start før tid eller afbrydelser af udsendelsen.

Sådan bruges PDC/VPS-funktionen

Indstil "PDC/VPS" til "On" i trin 5 ovenfor.

Optageren begynder at scanne kanalen, før den programmerede optagelse starter.

z

Tip!

• Du kan afspille det optagne program ved at vælge

programtitlen i menuen Title List (side 41).

• Optageren kan bruges, når timeren er indstillet. Du skal blot trykke på )/1 for at tænde optageren. Sluk optageren for at vende tilbage til optagestandby, før den programmerede optagelse starter.

• Når starttidspunktet og programplaceringen eller indgangskilden, der skal optages, er identisk med indstillingen "Media" som eneste forskel, optages programmet både på dvd og VHS.

• Du kan også åbne menuen til programmering af optagelser fra systemmenuen. Tryk på SYSTEM

MENU for at vælge "Timer", og vælg derefter "Timer-

Standard".

,fortsættes

55

56

Bemærkninger

• Hvis du vil optage et satellitprogram, skal du tænde for satellittuneren og vælge det ønskede satellitprogram.

Lad satellittuneren være tændt, indtil optageren er færdig med at optage. Hvis du tilslutter udstyr, der understøtter en timerfunktion, kan du bruge funktionen

Synkroniseret optagelse (side 57).

• Når indstillingen er angivet korrekt, optages programmet ikke, hvis en anden optagelse er ved at gå i gang, eller hvis andre prioriterede timerindstillinger overlapper.

• Før den programmerede optagelse starter, blinker

"TIMER REC" på frontpaneldisplayet.

• Optageren slukker automatisk, når en programmeret optagelse er udført.

• Optageren kan ikke optage programmer, der indeholder Kopier-aldrig-signaler. Sådanne optagelser stopper efter få sekunder.

• Begyndelsen af nogle optagelser kan ikke foretages, når du bruger PDC/VPS-funktionen.

Optagelse af tv-programmer med

ShowView-systemet

ShowView-systemet er en funktion, der gør det lettere at indstille timeren. Du skal blot indtaste det ShowView-nummer, der findes i tvoversigten. Datoen, klokkeslættet og programplaceringen for det pågældende program indstilles automatisk.

Kontroller, at kanalerne er indstillet korrekt på

installationsskærmen "Tuner Preset" (side 103).

DVD

)/1

Nummerknapper

1

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

2

Ilæg en disk til optagelse.

3

Tryk på TIMER.

Timer – ShowView

Title List

Set ShowView code number.[0~9]

Timer

10:10

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

Standard

• Hvis menuen til programmeret optagelse

(Standard) vises, skal du trykke på < for at skifte til "ShowView".

4

Tryk på nummerknapperne for at indtaste

ShowView-nummeret.

• Hvis du taster forkert, skal du trykke på

CLEAR og indtaste det korrekte nummer.

5

Tryk på ENTER.

Datoen, start- og sluttidspunkterne, programplaceringen, optagetilstanden, PDC/

VPS-indstillingen, osv. (side 55) vises.

Timer – Standard 10:10

01 DVD

02

Media

03

04 ---

05 ---

06 ---

Date

04/15

--/--

--/--

Start Stop

09:00 10:00

:

00

--:--

--:--

:

00

--:--

--:--

----

----

--:---:-----

Prog.

PR 1

Mode

PDC

/VPS Edit

Off SP

SP Mode

PDC

/VPS

---

SP

---

Off

-----

-----

-----

SYSTEM

MENU

CLEAR

TIMER

M/m/</,,

ENTER x

• Hvis du vil ændre indstillingen, skal du trykke på

</, for at vælge elementet.

Tryk derefter på

M/m for at ændre indstillingen.

6

Vælg "DVD" under "Media", og tryk derefter på ENTER.

Menuen Timer List vises (side 59).

Der vises en meddelelse, hvis timerindstillingerne overlapper. Hvis du vil

ændre eller annullere en programmeret optagelse, skal du vælge "Edit" på Timer List

(side 59).

7

Tryk på SYSTEM MENU for at lukke menuen.

8

Tryk på )/1 (tændt/standby) for at slukke

optageren.

Indikatoren c lyser på frontpaneldisplayet, og optageren er klar til at optage.

Hvis indikatoren c blinker på frontpaneldisplayet, skal du kontrollere, at disken til optagelse er lagt korrekt i, og at der er nok optagetid på disken.

Sådan stoppes optagelsen

Tryk to gange på x.

Bemærk, at der kan gå nogle få sekunder, før optagelsen stopper.

Hvis timerindstillingerne overlapper

Se side 55.

Sådan ændres eller annulleres en programmeret optagelse

Se afsnittet "Ændring eller annullering af dvdtimerindstillinger (Timer List)" på side 59.

z

Tip!

• Du kan afspille det optagne program ved at vælge programtitlen i menuen Title List.

• Optageren kan bruges, når timeren er indstillet. Du skal blot trykke på )/1 for at tænde optageren. Sluk optageren for at vende tilbage til optagestandby, før den programmerede optagelse starter.

• Når starttidspunktet og programplaceringen eller indgangskilden, der skal optages, er identisk med indstillingen "Media" som eneste forskel, optages programmet både på dvd og VHS.

• Du kan også åbne menuen til programmering af optagelser fra systemmenuen. Tryk på SYSTEM

MENU for at vælge "Timer", og vælg derefter "Timer

- ShowView".

Bemærkninger

• Hvis du vil optage et satellitprogram, skal du tænde for satellittuneren og vælge det ønskede satellitprogram.

Lad satellittuneren være tændt, indtil optageren er færdig med at optage. Hvis du tilslutter udstyr, der understøtter en timerfunktion, kan du bruge funktionen

Synkroniseret optagelse (side 57).

• Når indstillingen er angivet korrekt, optages programmet ikke, hvis en anden optagelse er ved at gå i gang, eller hvis andre prioriterede timerindstillinger overlapper.

• Før den programmerede optagelse starter, blinker

"TIMER REC" på frontpaneldisplayet.

• Optageren slukker automatisk, når en programmeret optagelse er udført.

• Optageren kan ikke optage programmer, der indeholder Kopier-aldrig-signaler. Sådanne optagelser stopper efter få sekunder.

• Begyndelsen af nogle optagelser kan ikke foretages, når du bruger PDC/VPS-funktionen.

Optagelse fra tilsluttet udstyr med timer

(Synkronoptagelse)

+

RW

-RW

VR

-RW

Video

+

R

-R

VR

-R

Video

Du kan indstille optageren til automatisk at optage programmer fra tilsluttet udstyr, der har en timerfunktion (f.eks. en satellittuner). Slut udstyret til LINE 3/DECODER-stikket bag på

optageren (side 29).

Når du tænder det tilsluttede udstyr, begynder optageren at optage et program via LINE 3/

DECODER-stikket.

DVD

SYSTEM

MENU

M/m/</,,

ENTER x

REC MODE

SYNCHRO

REC

1

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

2

Ilæg en disk til optagelse.

3

Vælg line-indgangslyden.

Indstil "Line Audio Input" til "Stereo" eller

"Bilingual" på installationsskærmen "Audio"

(side 111).

,fortsættes

57

58

4

Tryk flere gange på REC MODE for at vælge optagetilstanden.

Visningen på tv-skærmen ændres som følger:

HQ HSP SP LSP

SLP EP LP ESP

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om

optagetilstanden, skal du se side 50.

5

Tryk på SYSTEM MENU, mens optageren er stoppet.

6

Vælg "Setup", og tryk derefter på ENTER.

7

Vælg "Features", og tryk derefter på

ENTER.

Installationsskærmen "Features" vises.

8

Vælg "Synchro Recording", og tryk derefter på ENTER.

9

Vælg "to DVD", og tryk derefter på ENTER.

10

Tryk på SYSTEM MENU for at lukke menuen.

11

Indstil timeren på det tilsluttede udstyr, så det passer til optagetidspunktet, og sluk det.

12

Tryk på SYNCHRO REC.

Indikatoren SYNCHRO REC lyser på frontpanelet, og optageren er klar til at udføre synkroniseret optagelse.

Optageren starter optagelsen, når der modtages et signal fra det tilsluttede udstyr.

Når det tilsluttede udstyr slukkes, stopper optagelsen, og optageren slukkes.

Sådan stoppes optagelsen

Tryk to gange på x.

Sådan annulleres Synkronoptagelse

Tryk på SYNCHRO REC, før optagelsen starter.

Indikatoren SYNCHRO REC på optageren slukkes.

Hvis du trykker på SYNCHRO REC under en synkroniseret optagelse, stopper optagelsen, indikatoren SYNCHRO REC slukker, og optageren slukkes.

Hvis en timerindstilling for en synkroniseret optagelse overlapper en anden programmeret optagelse

Uanset, om programmet er en synkroniseret optagelse, starter det program, der har førsteprioritet. Optageren starter optagelsen af det andet program ca. ti sekunder efter, at det første program er udført. Hvis sluttidspunktet for den ene timerindstilling falder sammen med starttidspunktet for den anden timerindstilling, går det ud over det program, der starter sidst.

7:00 8:00 9:00 10:00

Program 1

Program 2 optages ikke

Bemærkninger

• Optageren begynder ikke optagelsen, før den har registreret et videosignal fra det tilsluttede udstyr.

Starten af et program optages muligvis ikke, uanset om optageren er tændt eller slukket.

• Hvis du vil bruge det tilsluttede udstyr, mens optageren er sat på standby til en synkroniseret optagelse, skal du annullere standbytilstanden ved at trykke på

SYNCHRO REC. Hvis du vil skifte til standby igen, skal du slukke udstyret og trykke på SYNCHRO REC, før den synkroniserede optagelse starter.

• Ikke alle tunere understøtter synkroniseret optagelse.

Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med tuneren.

• Når optageren er i standby til en synkroniseret

optagelse, kan funktionen til Auto Clock Set (side 105)

ikke bruges.

• Når optagelsen er færdig, skifter optageren til standby for synkroniseret optagelse, indtil indikatoren

SYNCHRO REC slukkes.

• Hvis den synkroniserede optagelse begynder, mens optageren er tændt, slukker optageren, når optagelsen er færdig.

• Optageren kan ikke optage programmer, der indeholder Kopier-aldrig-signaler. Sådanne optagelser stopper efter få sekunder.

Ændring eller annullering af dvd-timerindstillinger

(Timer List)

+ RW -RW

VR

-RW

Video

+

R

-R

VR

-R

Video

Du kan ændre eller annullere timerindstillinger i menuen Timer List.

4

Vælg den timerindstilling, som du vil

ændre eller annullere, og tryk derefter på

ENTER.

Undermenuen vises.

Timer List 10:10

No.

Media

01 DVD

Date

15/04

02 DVD

03 ---

30/04

--/--

04 ---

05 ---

06 ---

--/--

--/--

--/--

Start

09:00

09:15

--:--

--:--

--:--

--:--

09:45

--:--

--:--

--:--

--:--

End

10:00

Prog.

Prog. 1

Mode

PDC

/VPS Edit

SP

Prog. 2

----

SP

----

----

----

----

---

---

---

--

--

--

SYSTEM

MENU

O RETURN

M/m/</,,

ENTER

5

Vælg en af indstillingerne, og tryk derefter på ENTER.

"Edit": Gør det muligt at ændre timerindstillingen.

Vælg et element med </,, og juster med

M/m. Tryk på ENTER.

Timer – Standard 10:10

Media

01 DVD

Date

04/15

02

Media

03

04 ---

05 ---

06 ---

--/--

--/--

Start

09:00

Stop Prog.

10:00 Prog. 1

: 00 : 00

--:---:-----

Mode

PDC

/VPS Edit

SP Off

SP Mode

PDC

/VPS

---

SP

---

Off

-----

--:--

--:--

--:--

--:--

----

----

---

---

---

---

1

Tryk på SYSTEM MENU.

Systemmenuen vises.

2

Vælg "Timer", og tryk derefter på ENTER.

3

Vælg "Timer List", og tryk derefter på

ENTER.

Timer List

10:10

No. Media Date

01 DVD

02 DVD

15/04

30/04

03 ---

04 ---

05 ---

06 ---

--/--

--/--

--/--

--/--

Start End

09:00

09:15

10:00

09:45

--:--

--:--

--:--

--:--

--:--

--:--

--:--

--:--

Prog.

Prog. 1

Prog. 2

Mode

SP

PDC

/VPS Edit

Off

SP Off

----

----

----

----

---

---

---

---

--

--

--

--

"Erase": Gør det muligt at slette timerindstillingen.

Vælg "OK", og tryk derefter på ENTER, når du bliver bedt om at bekræfte.

Timer List

10:10

No

Media

01 DVD

02 DVD

03 ---

Date Start

Stop

10:00

Prog.

Prog. 1

Mode

SP

PDC

/VPS Edit

Off 04/15 09:00

04/30 09:15 09:45

Prog. 2 SP

--/--

Do you want to erase "No.01"?

--:---:-------

Off

---

04 ---

05 ---

06 ---

--/--

--/--

--/--

--:--

OK

--:--

--:--

--:--

--:--

--:--

----

Cancel

----

----

---

---

---

---

---

---

Timeroplysningerne viser oplysninger om optagedato, klokkeslæt, optagetilstand, osv.

Hvis der er mere end seks timerindstillinger, skal du trykke på m for at få vist den næste side.

6

Tryk på SYSTEM MENU for at lukke Timer

List.

Hvis du mangler at angive indstillinger, skal du slukke optageren for at skifte til optagestandby.

Sådan skiftes til forrige visning

Tryk på O RETURN.

,fortsættes

59

60

Bemærkninger

• Når indstillingen er angivet korrekt, optages programmet ikke, hvis en anden optagelse er ved at gå i gang, eller hvis andre prioriterede timerindstillinger overlapper. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om

prioritet, skal du se side 55.

• Du kan ikke ændre timerindstillinger for en optagelse, der er ved at gå i gang.

• Timer List viser timerindstillinger for både dvdoptageren og videobåndoptageren.

Optagelse fra tilsluttet udstyr uden timer

+ RW -RW

VR

-RW

Video

+ R -R

VR

-R

Video

Du kan optage fra en tilsluttet videobåndoptager eller lignende enhed. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om tilslutning, skal du se afsnittet

"Tilslutning af en anden videobåndoptager eller lignende udstyr" på side 27.

Brug DV IN-stikket på frontpanelet, hvis udstyret har et DV-udgangsstik (i.LINK-stik).

Hvis du vil optage fra et digitalt videokamera, der

er sluttet til DV IN-stikket, skal du se side 98.

DVD

INPUT z REC x

REC MODE

1

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

2

Ilæg en disk til optagelse.

3

Tryk flere gange på INPUT for at vælge en indgangskilde i overensstemmelse med din tilslutning.

Frontpaneldisplayet ændres som følger:

Programplacering

LINE1 LINE2

DV LINE3

4

Tryk flere gange på REC MODE for at vælge optagetilstanden.

Visningen på tv-skærmen ændres som følger:

HQ HSP SP LSP

SLP EP LP ESP

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om

optagetilstanden, skal du se side 50.

5

Vælg line-indgangslyden.

Indstil "Line Audio Input" til "Stereo" eller

"Bilingual" på installationsskærmen "Audio"

(side 111).

6

Sæt det bånd, der skal optages fra, i det tilsluttede udstyr, og sæt afspilningen på pause.

7

Tryk på z REC på denne optager samtidig

med, at du trykker på pause- eller playknappen på det tilsluttede udstyr.

Optagelsen starter.

Tryk på x på optageren for at stoppe optagelsen.

Bemærkninger

• Billeder fra videospil optages ikke tydeligt.

• Optageren kan ikke optage programmer, der indeholder Kopier-aldrig-signaler. Sådanne optagelser stopper efter få sekunder.

• Du kan ikke ændre optagetilstanden under en igangværende optagelse eller under en pause i optagelsen.

• Du kan ikke ændre programplaceringen eller indgangskilden under en igangværende optagelse.

61

62

Dvd-redigering

Før redigering

Denne optager har forskellige redigeringsindstillinger til forskellige disktyper.

Før du går i gang med at redigere, skal du kontrollere disktypen på frontpaneldisplayet og

vælge en indstilling, der passer til disken (side 32).

Bemærkninger

• Du kan miste redigeret indhold, hvis du fjerner disken, eller hvis der starter en programmeret optagelse under redigeringen.

• Du kan ikke redigere optagelser på dvd-rw'er

(Videotilstand), dvd+r'er eller dvd-r'er (Videotilstand), der er optaget på andet dvd-udstyr.

Redigeringsindstillinger til dvd+rw'er/dvd-rw'er (Videotilstand)/dvd+r'er/dvd-r'er (Videotilstand)

+ RW -RW

Video

+

R -R

Video

Du kan udføre simple redigeringer. Titler, der er optaget i Video-tilstand, er faktiske optagelser på disken, og du kan derfor ikke fortryde de redigeringer, du laver. Redigeringsfunktionerne til titler i Video-tilstand er som følger:

– Omdøbning af en titel (side 66).

– Sletning af en titel (side 63).

– Beskyttelse mod sletning (kun dvd+rw)

(side 63).

– Sletning af en sektion af en titel (A-B Erase)

(kun dvd+rw'er) (side 64).

– Opdeling af en titel (kun dvd+rw) (side 65).

Bemærkninger

• Disken kan ikke redigeres eller bruges til optagelse, når den er afsluttet (undtagen dvd+rw'er).

• Hvis der vises en meddelelse, der angiver, at diskens kontroloplysninger er fyldt, skal du slette unødvendige titler.

Redigeringsindstillinger til dvdrw'er (VR-tilstand)/dvd-r'er (VRtilstand)

-RW

VR

-R

VR

Du kan også bruge avancerede redigeringsfunktioner. Der findes to indstillinger for dvd-rw (VR-tilstand) og dvd-r (VR-tilstand): redigering af originaloptagelsen (kaldes en

"original") eller redigering af afspilningsoplysninger, der er baseret på originalen (kaldes en "Playlist"). Da de er forskellige og indeholder yderligere indstillinger, skal du læse følgende og derefter vælge den indstilling, der passer bedst til dine ønsker.

Sådan redigeres originaltitler

Redigeringer, der foretages af originaltitlerne, er endelige. Hvis du ønsker at bibeholde en uændret originaloptagelse, skal du oprette en Playlist og redigere i denne (se nedenfor).

Redigeringsfunktionerne til originaltitler er som følger:

– Omdøbning af en titel (side 66).

– Sletning af en titel (side 63).

– Sletning af et kapitel (side 64).

– Beskyttelse mod sletning (side 63).

– Sletning af en sektion af en titel (A-B Erase)

(side 64).

– Opdeling af en titel (side 65).

Sådan oprettes og redigeres titler på Playlist

En Playlist er en gruppe titler på en

Afspilningsliste, der er oprettet ud fra originaltitlen med henblik på redigering. Når du opretter en Playlist, er det kun de nødvendige kontroloplysninger for afspilningen, f.eks. rækkefølgen af afspilningen, der gemmes på disken. Da originaltitlerne forbliver uændrede, kan titlerne på Playlist redigeres igen.

Hvis du sletter en originaltitel, der bruges i en

Playlist, slettes den pågældende Playlist også.

Eksempel: Du har optaget de sidste få kampe i en fodboldturnering på en dvd-rw

(VR-tilstand). Du vil oprette en oversigt med målsekvenserne og andre højdepunkter, men

ønsker også at bevare originaloptagelsen.

Redigering af en titel

+

RW -RW

VR

-RW

Video

+

R -R

VR

-R

Video

Dette afsnit beskriver de grundlæggende redigeringsfunktioner. Bemærk, at en ændring ikke kan fortrydes. Hvis du vil redigere en dvd-rw

(VR-tilstand) dvd-r (VR-tilstand) uden at ændre originaloptagelsen, skal du oprette en titel på en

Playlist (side 67).

I dette tilfælde kan du kompilere sekvenser med højdepunkter som en titel på en Playlist. Du kan endda ændre sekvensernes rækkefølge inden for

titlerne på Playlist. Se afsnittet "Redigering af en

Playlist" på side 69.

De avancerede redigeringsfunktioner til titler på en Playlist er som følger:

– Omdøbning af en titel (side 66).

– Sletning af en titel (side 63).

– Sletning af et kapitel (side 64).

– Sletning af en sektion af en titel (A-B Erase)

(side 64).

– Redigering af en sekvens på en Playlist (side 69).

– Opdeling af en titel (side 65).

– Kombination af titler (side 70).

z

Tip!

Du kan ændre Title List til at vise Original eller Playlist.

Når menuen Title List vises, skal du trykke flere gange på

ORIGINAL/PLAYLIST.

Bemærkninger

• Titler på Playlist kan ikke beskyttes.

• Hvis der vises en meddelelse, der angiver, at diskens kontroloplysninger er fyldt, skal du slette unødvendige titler.

• Du kan ikke oprette eller redigere titler på en Playlist på en afsluttet disk. Hvis du ønsker at redigere eller optage på en dvd-rw (VR-tilstand) igen, skal afslutningen af

disken ophæves (side 96).

DVD

TITLE LIST

O RETURN

./>

ORIGINAL/

PLAYLIST

M/m/</,,

ENTER

H x

X

1

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

2

Tryk på TITLE LIST.

Når du redigerer en dvd-rw (VR-tilstand) eller en dvd-r (VR-tilstand), skal du eventuelt trykke på ORIGINAL/PLAYLIST for at skifte til "Title List (Original)".

Title List (Original)

1/4 No. Title

01 Prog. 1

02

03

Prog. 2

Prog. 4

04 Prog. 3

T

Prog. 1

02.May.2007

08:00

10:10

Length Edit

01:29:03 >

00:31:23 >

01:59:00 >

00:58:56 >

3

Vælg en titel, og tryk derefter på ENTER.

Undermenuen vises.

4

Vælg en indstilling, og tryk derefter på

ENTER.

Du kan vælge mellem følgende:

,fortsættes

63

64

"Title Erase": Gør det muligt at slette den valgte titel. Vælg "OK", når du bliver bedt om at bekræfte.

"Chapter Erase"

*1

: Gør det muligt at vælge et kapitel i titlen og slette det (se nedenfor).

"Protect"

*2

: Gør det muligt at beskytte titlen.

Vælg "On", når skærmen Beskyttelse vises.

Symbolet " " angiver, at en titel er beskyttet.

Vælg "Off" for at ophæve en beskyttelse. " "

ændres til " ".

"Title Name": Gør det muligt at omdøbe titlen

(side 66).

"A-B Erase"

*2

: Gør det muligt at slette en

sektion af titlen (side 64).

"Divide Title"

*2

: Gør det muligt at opdele en

titel i to (side 65).

*1

Kun dvd-rw'er (VR-tilstand) og dvd-r'er (VRtilstand)

*2

Kun dvd+rw'er, dvd-rw'er (VR-tilstand) og dvdr'er (VR-tilstand)

1

Tryk på TITLE LIST.

Tryk eventuelt på ORIGINAL/PLAYLIST for at skifte til "Title List (Original)".

2

Vælg en titel, og tryk derefter på ENTER.

Undermenuen vises.

3

Vælg "Chapter Erase", og tryk derefter på

ENTER.

Skærmen til sletning af tegn vises.

Chapter Erase (Original) 10:10

Chapter No. 1/3

01 00:00:34 02 00:00:10 03 00:04:20

Title No.01

Check

Erase

Modify

Move

Add

Copy

Om at frigøre diskplads

Sletning af titler, kapitler eller sekvenser:

– frigør diskplads på en dvd-rw (VR-tilstand).

– frigør kun diskplads på en dvd+rw/dvd-rw

(Video-tilstand), når du sletter den sidste titel eller det sidste kapitel.

– kan ikke frigøre diskplads på en dvd+r/dvd+r

DL/dvd-r.

z

Tip!

Du kan også omdøbe en disk (side 73).

Bemærkninger

• Når du redigerer en dvd-rw (Video-tilstand), dvd+r eller dvd-r, skal alle ændringer udføres, før du afslutter disken. Du kan ikke redigere en disk, der er afsluttet.

• Du kan ikke slette beskyttede titler eller slette kapitler fra en beskyttet titel.

• Hvis du sletter en originaltitel, der bruges i en Playlist, slettes den pågældende Playlist også.

Sletning af et kapitel (Chapter

Erase)

-RW

VR

-R

VR

Du kan vælge et kapitel i en titel og slette det.

Bemærk, at sletning af kapitler fra originaltitler ikke kan fortrydes.

4

Vælg det kapitel, som du vil slette, og tryk derefter på ENTER.

"Check" markeres. Tryk på ENTER for at få vist kapitlet. Når afspilningen er færdig, eller når du trykker på O RETURN, skifter skærmen til at vise "Chapter Erase

(Original)".

5

Vælg "Erase", og tryk derefter på ENTER.

Du bliver bedt om at bekræfte.

6

Vælg "OK", og tryk derefter på ENTER.

Det valgte kapitel slettes fra titlen.

Gentag fra trin 4 for at slette flere kapitler.

z

Tip!

Du kan også slette kapitler fra en titel på Playlist

(side 69).

Bemærk

Hvis du sletter en originaltitel, der bruges i en Playlist, slettes den pågældende Playlist også.

Sletning af en sektion af en titel

(A-B Erase)

+ RW -RW

VR

-R

VR

Du kan vælge en sektion (sekvens) i en titel og slette den. Bemærk, at sletning af sekvenser fra originaltitler ikke kan fortrydes.

1

Tryk på TITLE LIST.

Når du redigerer en dvd-rw (VR-tilstand) eller en dvd-r (VR-tilstand), skal du eventuelt trykke på ORIGINAL/PLAYLIST for at skifte til "Title List (Original)".

2

Vælg en titel, og tryk derefter på ENTER.

Undermenuen vises.

3

Vælg "A-B Erase", og tryk derefter på

ENTER.

Skærmen til indstilling af punkt A og B vises.

"Start" markeres.

A-B Erase 10:10

Title No.01

Start 00:00:00

T

Title No.01

02.May.2007

08:00

00:00:07

End 00:00:00

Start

End

Erase

Finish

4

Tryk på ENTER i starten af den sektion, der skal slettes (punkt A).

Du kan finde punktet med H,

, ./> og X. Når du har fundet det ønskede punkt, skal du trykke på

H eller X og derefter trykke på ENTER.

"End" markeres.

A-B Erase 10:10

Title No.01

Start 00:00:10

T

Title No.01

02.May.2007 08:00

00:00:10

End 00:00:00

Start

End

Erase

Finish

5

Tryk på ENTER ved slutningen af sektionen

(punkt B).

"Erase" markeres.

Hvis du vil nulstille start- eller slutpunktet, skal du vælge "Start" eller "End" og gentage fra trin 4 eller 5.

6

Tryk på ENTER.

Du bliver bedt om at bekræfte.

7

Vælg "OK", og tryk derefter på ENTER.

Sekvensen slettes.

Gentag fra trin 4 for at fortsætte. Vælg

"Finish", og tryk derefter på ENTER for at afslutte.

z

Tip!

• Der sættes et kapitelmærke ind efter den sekvens, der blev slettet. Kapitelmærket opdeler titlen i særskilte kapitler på begge sider af mærket.

• Du kan også slette en sektion i en titel på en Playlist

(side 69).

Bemærkninger

• Billeder eller lyd kan blive kortvarigt afbrudt på det sted, hvor du sletter en sektion af en titel.

• Sektioner, der er kortere end fem sekunder, kan ikke slettes.

• Start- og slutpunkterne i en titel kan variere fra det, du har angivet.

• Titlens samlede spilletid ændres ikke, selv om en sekvens bliver slettet.

• Hvis du sletter en originaltitel, der bruges i en Playlist, slettes den pågældende Playlist også.

Opdeling af en titel i to (Divide Title)

+

RW -RW

VR

-R

VR

Du kan opdele en titel i to. Bemærk, at du ikke kan fortryde opdeling af originaltitler.

1

Tryk på TITLE LIST.

Når du redigerer en dvd-rw (VR-tilstand) eller en dvd-r (VR-tilstand), skal du eventuelt trykke på ORIGINAL/PLAYLIST for at skifte til "Title List (Original)".

2

Vælg en titel, og tryk derefter på ENTER.

Undermenuen vises.

3

Vælg "Divide Title", og tryk derefter på

ENTER.

Skærmen til indstilling af opdelingspunktet vises.

"Point" markeres.

Divide Title (Original)

Title No.01

10:10

Point

Divide

Start 00:00:00

T

Title No.01

02.May.2007 08:00

00:00:07

End 00:00:00

4

Tryk på ENTER på det sted, hvor du vil opdele titlen.

Du kan finde punktet med H,

, ./> og X. Når du har fundet det ønskede punkt, skal du trykke på

H eller X og derefter trykke på ENTER.

"Divide" markeres.

,fortsættes

65

66

Divide Title (Original)

Start 00:00:00

T

Title No.01

02.May.2007 08:00

00:00:10

End 00:00:10

Title No.01

10:10

Point

Divide

Ændring af navnet på en titel

+ RW -RW

VR

-RW

Video

+ R -R

VR

-R

Video

5

Tryk på ENTER.

Du bliver bedt om at bekræfte.

Hvis du vil nulstille opdelingspunktet, skal du vælge "No" og trykke på ENTER. Gentag derefter fra trin 4.

6

Vælg "Yes", og tryk derefter på ENTER.

Du bliver bedt om at bekræfte, om du vil omdøbe titlen.

Vælg "No" for at bruge det samme navn, og tryk derefter på ENTER for at afslutte.

7

Vælg "Yes", og tryk derefter på ENTER.

Skærmen "Title Name" vises.

8

Følg trin 5 til 7 i afsnittet "Ændring af navnet på en titel" (side 66) for at udføre

omdøbningen.

Den delte titel vises på din Title List med det nye navn.

Et titelnavn kan indeholde op til 32 tegn. Antallet af tegn, der kan vises, er begrænset, og deres visning i menuer, f.eks. på Title List, varierer. Følg nedenstående trin, når skærmen til indtastning af tegn vises.

DVD

TITLE LIST

O RETURN

ORIGINAL/

PLAYLIST

M/m/</,,

ENTER z

Tip!

• Du kan også opdele en titel på en Playlist (side 69).

• Hvis opdelingspunktet er placeret for tæt på starten på titlen, kan titlen ikke opdeles.

1

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

2

Tryk på TITLE LIST.

Når du redigerer en dvd-rw (VR-tilstand) eller en dvd-r (VR-tilstand), skal du eventuelt trykke på ORIGINAL/PLAYLIST for at skifte til "Title List (Original)".

3

Vælg en titel, og tryk derefter på ENTER.

Undermenuen vises.

4

Vælg "Title Name", og tryk derefter på

ENTER.

Skærmen "Title Name" vises.

Markør Indtastning

Title Name

K _

A B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z

Backspace

10:10

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Space Delete

1 2 3 4 5

6 7 8 9 0

_ + = .

~

!

@ # $

%

^

& ( )

Clear Finish

Knapper med Mulige tegn

5

Vælg det ønskede tegn med M/m/</,,

og tryk derefter på ENTER.

Det valgte tegn vises i indtastningsfeltet.

Du kan kun bruge de tegn og symboler, der vises.

• Hvis du vil ændre markørens position, skal du vælge indtastningsfeltet med

M og trykke på

</,.

• Hvis du vil slette alle tegn, skal du vælge en af følgende knapper med indstillinger og trykke på ENTER.

"Backspace": Gør det muligt at slette det tegn, der står til venstre for markøren.

"Delete": Gør det muligt at slette det tegn, der står ved markøren.

"Clear": Gør det muligt at slette alle tegn i indtastningsfeltet.

• Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du flytte markøren til den ønskede position, vælge "Space" og trykke på ENTER.

• Flyt markøren til et tegn for at vælge det.

Vælg tegnet, og tryk derefter på ENTER.

6

Gentag trin 5 for at indtaste flere tegn.

Tryk på O RETURN for at vende tilbage til

Title List uden at omdøbe titlen.

7

Vælg "Finish", og tryk derefter på ENTER.

Oprettelse af en Playlist

-RW

VR

-R

VR

Titler på Playlist gør det muligt at redigere uden at

ændre originaloptagelserne (se afsnittet

"Redigeringsindstillinger til dvd-rw'er (VRtilstand)/dvd-r'er (VR-tilstand)" på side 62). Du

kan oprette en titel på en Playlist ved at kombinere op til 99 sektioner (sekvenser) fra originaltitler.

Bemærkninger

• Hvis du sletter en originaltitel, der bruges i en Playlist, slettes den pågældende Playlist også.

• Du kan ikke oprette eller redigere titler på en Playlist på en afsluttet disk. Hvis du ønsker at redigere eller optage på en dvd-rw (VR-tilstand) igen, skal afslutningen af

disken ophæves (side 96).

DVD

SYSTEM

MENU

TITLE LIST

ORIGINAL/

PLAYLIST

M/m/</,,

ENTER

./> z

Tip!

Du kan også omdøbe en disk (side 73). Følg trin 5 til 7

ovenfor, når skærmen "Disc Name" vises.

H x

X

1

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

2

Tryk på SYSTEM MENU, mens optageren er stoppet.

Title List (Original)

Title List

Press ENTER :

Timer

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

Title Menu for DVD Title List.

10:10

,fortsættes

67

3

Vælg "Edit", og tryk derefter på ENTER.

Edit

Title List

Timer

Create Playlist

Edit Playlist

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

10:10

4

Vælg "Create Playlist", og tryk derefter på

ENTER.

Skærmen til oprettelse af en Playlist vises.

"Start" markeres.

Create Playlist

Scene No.01

10:10

T

Playlist No.01

--.---.---- --:--

00:00:07

Start 00:00:00

End 00:00:00

Start

End

Make

Finish

Oprettelse af en titel på en Playlist

1

Tryk på TITLE LIST.

2

Tryk på ORIGINAL/PLAYLIST for at skifte til

"Playlist" på din Title List.

3

Vælg en titel til en Playlist, og tryk derefter på ENTER.

Undermenuen vises.

4

Vælg "Play", og tryk derefter på ENTER.

z

Tip!

Når der oprettes en titel på en Playlist, bliver start- og slutpunkterne kapitelmærker, og de enkelte sekvenser bliver kapitler.

Bemærkninger

• Billedet standser muligvis midlertidigt, når der afspilles en redigeret sekvens.

• Start- og slutpunkterne i en titel kan variere fra det, du har angivet.

5

Tryk på ENTER ved startpunktet.

Du kan finde punktet med H,

, ./> og X. Når du har fundet det ønskede punkt, skal du trykke på

H eller X og derefter trykke på ENTER.

"End" markeres.

Create Playlist

Scene No.01

10:10

T

Playlist No.01

--.---.---- --:--

00:00:10

Start 00:00:10

End 00:00:00

Start

End

Make

Finish

68

6

Tryk på ENTER ved slutpunktet.

"Make" markeres.

Hvis du vil nulstille start- eller slutpunktet, skal du vælge "Start" eller "End" og gentage trin 5 eller 6.

7

Tryk på ENTER.

Den valgte sektion hentes som en sekvens.

Gentag fra trin 5 for at fortsætte.

8

Når du er færdig med at hente sekvenser, skal du vælge "Finish" og trykke på ENTER.

Redigering af en Playlist

-RW

VR

-R

VR

Du kan redigere titler på en Playlist eller deres sekvenser uden at ændre de faktiske optagelser.

4

Vælg "Edit Playlist", og tryk derefter på

ENTER.

"Playlist" vises på din Title List.

Playlist 10:10

1/2 No. Title

01

02

Prog. 1

Prog. 2

Length Edit

00:05:04 >

00:00:51 >

DVD

T

Prog. 1

02.May.2007

03:25

SYSTEM

MENU

O RETURN

./>

M/m/</,,

ENTER

H x

X

1

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

2

Tryk på SYSTEM MENU, mens optageren er stoppet.

10:10 Title List (Original)

Title List

Press ENTER :

Timer

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

Title Menu for DVD Title List.

3

Vælg "Edit", og tryk derefter på ENTER.

Edit

Title List

Timer

Create Playlist

Edit Playlist

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

10:10

5

Vælg en titel til en Playlist, og tryk derefter på ENTER.

Undermenuen vises.

6

Vælg en indstilling, og tryk derefter på

ENTER.

Vælg mellem følgende indstillinger.

Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes.

"Title Erase": Gør det muligt at slette titlen.

Vælg "OK", når du bliver bedt om at bekræfte.

"Chapter Erase": Gør det muligt at vælge de kapitler i en titel på en Playlist, der skal slettes

(side 64).

"Title Name": Gør det muligt at omdøbe titlen

(side 66).

"A-B Erase": Gør det muligt at vælge de

sektioner i en titel, der skal slettes (side 64).

"Edit Scene": Gør det muligt at gentage redigeringen af sekvenser i en titel på en

Playlist. Gå til trin 7.

"Divide Title": Gør det muligt at opdele titlen

i to ved et bestemt punkt (side 65).

"Combine Titles": Gør det muligt at

kombinere to titler til én (side 70).

7

Vælg "Edit Scene", og tryk derefter på

ENTER.

Skærmen til redigering af sekvenser vises.

Edit Scene 10:10

Scene No.01/03

01 00:00:34 02 00:00:10 03 00:04:20

Playlist No.01

Check

Erase

Modify

Move

Add

Copy

,fortsættes

69

70

"Check": Gør det muligt at få vist en sekvens.

Afspilningen starter fra den valgte sekvens, når du trykker på ENTER. Visningen vender tilbage til skærmen "Edit Scene", når afspilningen er færdig, eller når du trykker på

O RETURN.

"Erase": Gør det muligt at slette en sekvens

(side 70).

"Modify": Gør det muligt at ændre start- og

slutpunktet for en sekvens (side 71).

"Move": Gør det muligt at ændre

sekvensrækkefølgen (side 71).

"Add": Gør det muligt at tilføje andre

sekvenser før en valgt sekvens (side 72).

"Copy": Gør det muligt at kopiere en sekvens

(side 72).

Sådan skiftes til forrige visning

Tryk på O RETURN.

Sådan lukkes visningen

Tryk på SYSTEM MENU.

z

Tip!

Afspilning af en sekvens understøtter funktionen til genoptagelse af en afspilning.

Playlist

1/4

T

Prog. 1

02.May.2007

03:25

No. Title

01

02

Prog. 1

Prog. 3

03

04

Prog. 2

Prog. 4

10:10

Length Edit

00:05:04

00:00:51

>

>

01:59:00 >

00:58:56 >

3

Vælg en titel på en Playlist, der skal kombineres.

Playlist

3/4 No. Title

01

02

Prog. 1

Prog. 3

03

04

Prog. 2

Prog. 4

10:10

Length Edit

00:05:04

00:00:51

>

>

01:59:00 >

00:58:56 >

T

Prog. 2

02.May.2007

11:30

Bemærk

Du kan ikke oprette eller redigere titler på en Playlist på en afsluttet disk. Hvis du ønsker at redigere eller optage på en dvd-rw (VR-tilstand) igen, skal afslutningen af

disken ophæves (side 96).

Kombination af to titler til én

(Combine Titles)

-RW

VR

-R

VR

Du kan vælge en titel på en Playlist og kombinere den med en anden titel på en Playlist.

1

Følg trin 1 til 5 i afsnittet "Redigering af en

Playlist" (side 69) for at vælge en titel på

en Playlist.

Undermenuen vises.

2

Vælg "Combine Titles", og tryk derefter på

ENTER.

Den næste titel under den første vælges også.

4

Tryk på ENTER.

Du bliver bedt om at bekræfte.

5

Vælg "Yes", og tryk derefter på ENTER.

Du bliver bedt om at bekræfte, om du vil omdøbe titlen.

Vælg "No" for at bruge det samme navn, og tryk derefter på ENTER for at afslutte.

6

Vælg "Yes", og tryk derefter på ENTER.

Skærmen "Title Name" vises.

7

Følg trin 5 til 7 i afsnittet "Ændring af navnet på en titel" (side 66) for at udføre

omdøbningen.

De to titler på Playlist bliver til én titel på en

Playlist og vises med det nye navn.

Sletning af en sekvens (Erase)

-RW

VR

-R

VR

Du kan slette en valgt sekvens.

1

Følg trin 1 til 7 i afsnittet "Redigering af en

Playlist" (side 69).

Skærmen "Edit Scene" vises.

2

Vælg den sekvens, som du vil slette, og tryk derefter på ENTER.

3

Vælg "Erase", og tryk derefter på ENTER.

Du bliver bedt om at bekræfte.

4

Vælg "OK", og tryk derefter på ENTER.

Den valgte sekvens slettes.

Gentag fra trin 2 for at slette flere sekvenser.

Ændring af en sekvens (Modify)

-RW

VR

-R

VR

Du kan ændre start- og slutpunktet for en valgt sekvens.

1

Følg trin 1 til 7 i afsnittet "Redigering af en

Playlist" (side 69).

Skærmen "Edit Scene" vises.

2

Vælg den sekvens, som du vil ændre, og tryk derefter på ENTER.

3

Vælg "Modify", og tryk derefter på ENTER.

"Start" markeres.

Modify

Scene No.01

10:10

T

Playlist No.01

02.May.2007 03:25

00:00:07

Start 00:00:00

End 00:00:00

Start

End

Change

Cancel

4

Tryk på ENTER ved startpunktet.

Du kan finde punktet med H,

, ./> og X. Når du har fundet det ønskede punkt, skal du trykke på

H eller X og derefter trykke på ENTER.

"End" markeres.

Modify

Scene No.01

10:10

Start 00:00:10

T

Playlist No.01

02.May.2007

03:25

00:00:10

End 00:00:00

Start

End

Change

Cancel

5

Tryk på ENTER ved slutpunktet.

"Change" markeres.

Hvis du vil nulstille start- eller slutpunktet, skal du vælge "Start" eller "End" og gentage trin 4 eller 5.

6

Tryk på ENTER.

Visningen skifter til skærmen "Edit Scene".

Den genvalgte sektion hentes som en sekvens.

Gentag fra trin 2 for at ændre flere sekvenser.

Sådan annulleres en ændring

Vælg "Cancel", og tryk derefter på ENTER.

Bemærk

Start- og slutpunkterne i en sekvens kan variere fra det, du har angivet.

Flytning af en sekvens (Move)

-RW

VR

-R

VR

Du kan ændre sekvensernes rækkefølge i titlen på en Playlist.

1

Følg trin 1 til 7 i afsnittet "Redigering af en

Playlist" (side 69).

Skærmen "Edit Scene" vises.

2

Vælg den sekvens, som du vil flytte, og tryk derefter på ENTER.

3

Vælg "Move", og tryk derefter på ENTER.

Edit Scene 10:10

Scene No.02/03

01 00:00:34 02 00:00:10 03 00:04:20

Playlist No.01

Check

Erase

Modify

Move

Add

Copy

4

Vælg en ny placering med </,, og tryk

derefter på ENTER.

Den valgte sekvens flyttes til den nye placering.

Gentag fra trin 2 for at flytte flere sekvenser.

Edit Scene 10:10

Scene No.03/03

01 00:00:34 02 00:04:20 03 00:00:10

Playlist No.01

Check

Erase

Modify

Move

Add

Copy

,fortsættes

71

72

Tilføjelse af en sekvens (Add)

-RW

VR

-R

VR

Du kan tilføje en sekvens før en valgt sekvens.

1

Følg trin 1 til 7 i afsnittet "Redigering af en

Playlist" (side 69).

Skærmen "Edit Scene" vises.

2

Vælg den placering, som du vil tilføje, og tryk derefter på ENTER.

Der tilføjes en ny sekvens før den valgte sekvens.

3

Vælg "Add", og tryk derefter på ENTER.

"Start" markeres.

Add

Scene No.01

10:10

Start 00:00:00

T

Playlist No.01

02.May.2007

03:25

00:00:07

End 00:00:00

Start

End

Add

Cancel

4

Tryk på ENTER ved startpunktet.

Du kan finde punktet med H,

, ./> og X. Når du har fundet det ønskede punkt, skal du trykke på

H eller X og derefter trykke på ENTER.

"End" markeres.

Add

Scene No.01

10:10

Start 00:00:10

T

Playlist No.01

02.May.2007

03:25

00:00:10

End 00:00:00

Start

End

Add

Cancel

5

Tryk på ENTER ved slutpunktet.

"Add" markeres.

Hvis du vil nulstille start- eller slutpunktet, skal du vælge "Start" eller "End" og gentage trin 4 eller 5.

6

Tryk på ENTER.

Visningen skifter til skærmen "Edit Scene".

Den valgte sektion tilføjes før den sekvens, der blev valgt under trin 2.

Gentag fra trin 2 for at tilføje flere sekvenser.

Sådan annulleres en tilføjelse

Vælg "Cancel", og tryk derefter på ENTER.

Bemærk

Start- og slutpunkterne i en sekvens kan variere fra det, du har angivet.

Kopiering af en sekvens (Copy)

-RW

VR

-R

VR

Du kan kopiere og tilføje en sekvens, du har valgt.

1

Følg trin 1 til 7 i afsnittet "Redigering af en

Playlist" (side 69).

Skærmen "Edit Scene" vises.

2

Vælg den sekvens, som du vil kopiere, og tryk derefter på ENTER.

3

Vælg "Copy", og tryk derefter på ENTER.

Edit Scene 10:10

Scene No.02/03

01 00:00:34 02 00:00:10 03 00:04:20

Playlist No.01

Check

Erase

Modify

Move

Add

Copy

4

Vælg den placering, der skal kopieres til,

med </,, og tryk derefter på ENTER.

Sekvensen kopieres til den valgte placering.

Gentag fra trin 2 for at kopiere flere sekvenser.

Edit Scene 10:10

Scene No.01/04

01 00:00:10 02 00:00:34 03 00:00:10

Playlist No.01

Check

Erase

Modify

Move

Add

Copy

04 00:04:20

Formatering/omdøbning/ beskyttelse af en disk

+ RW -RW

VR

-RW

Video

+ R -R

VR

-R

Video

Skærmen "Disc Setting" gør det muligt at kontrollere diskoplysningerne eller ændre disknavnet. Afhængigt af disktypen kan du også formatere eller angive beskyttelse.

DVD

SYSTEM

MENU

O RETURN

M/m/</,,

ENTER

1

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

2

Tryk på SYSTEM MENU, mens optageren er stoppet.

3

Vælg "Disc Setting", og tryk derefter på

ENTER.

Skærmen "Disc Setting" vises.

Disc Setting

Title List

Timer

Edit

Dubbing

Disc Setting

Disc Name

Disc Protect

Disc Format

Disc Finalise

Disc Information

Erase All Titles

Setup

:

: Not Protected

: VR Mode

: Unfinalised

10:10

4

Vælg en indstilling, og tryk derefter på

ENTER.

A "Disc Name": Gør det muligt at omdøbe en disk. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om indtastning

af tegn, skal du se side 66.

B "Disc Protect" (kun dvd+rw'er/dvdrw'er (VR-tilstand)/dvd-r'er (kun VRtilstand)): Gør det muligt at beskytte alle titler på disken, når der vælges

"Protected". Vælg "Not Protected" for at ophæve en beskyttelse.

C "Disc Format" (kun dvd+rw'er/dvdrw'er/dvd-r'er): Gør det muligt at slette alt indhold på en disk, også beskyttede titler, for at oprette en tom disk

(undtagen dvd-r'er).

Når du bruger dvd-rw'er, skal du vælge det ønskede optageformat ("VR Mode" eller "Video Mode").

Hvis du vil formatere ubrugte dvd-r'er i

VR-tilstand, skal du vælge "VR Mode" og derefter "OK".

D "Disc Finalise": Gør det muligt at afslutte en disk. Yderligere oplysninger

findes på side 96.

E "Disc Information": Gør det muligt at få vist følgende oplysninger.

• Disknavn

• Disktype (og optageformat for en dvdrw (VR-tilstand)/dvd-r (VR-tilstand))

• Samlet antal titler

• Beskyttelsesindstilling

• Ældste og nyeste optagedato

• Den samlede tilgængelige optagetid for hver optagetilstand.

Disc Information

Disc Name Disc 1

Media

Title No.

Protected

Date

Remainder

10:10

DVD-RW

Original 6 / Playlist 1

Format

Not Protected

5.04.2007 - 30.04.2007

VR Mode

HQ : 0H 57M

LSP : 2H 23M

EP : 5H 46M

HSP : 1H 26M

ESP : 2H 52M

SLP : 7H 40M

SP : 1H 55M

LP : 3H 50M

4.4/4.7GB

F "Erase All Titles" (kun dvd+rw/dvd-rw/ dvd-r (VR-tilstand)): Gør det muligt at slette alle titler på en disk (undtagen beskyttede titler). Vælg "OK", når du bliver bedt om at bekræfte.

Når du bruger dvd-rw'er (VR-tilstand)/ dvd-r'er (VR-tilstand), slettes også

Playlister, der indeholder beskyttede titler.

,fortsættes

73

74

Sådan skiftes til forrige visning

Tryk på O RETURN.

z

Tip!

• Du kan angive beskyttelse for de enkelte titler (side 63).

• Når du omformaterer, kan du ændre optageformatet på dvd-rw'er eller optage igen på dvd-rw'er (Videotilstand), der er blevet afsluttet.

Bemærkninger

• En disk kan navngives med op til 32 tegn. Det er dog ikke sikkert, at navnet vises på andet dvd-udstyr.

• Du kan ikke navngive en dvd-r (Video-tilstand), der ikke har været brugt. Du kan først navngive den, efter der er optaget på den.

• Du kan ikke blande VR-tilstand og Video-tilstand på den samme dvd-rw eller dvd-r.

• Du kan ikke ændre optageformatet på brugte dvd-r'er.

• Optageren optager på nye dvd-r'er i Video-tilstand, med mindre du først formaterer diskene i VR-tilstand

(side 51).

Afspilning af videobånd

Afspilning af et VHS-bånd

Z

DISPLAY

CLEAR

1

Tryk på VIDEO for at bruge videobåndoptageren.

2

Indsæt et bånd.

"/1

VIDEO

TRACKING +/–

H x

Afspilningen starter automatisk, hvis du indsætter et bånd uden beskyttelsessplit.

Sådan slukkes for strømmen, mens der spoles tilbage (sluk og spol tilbage)

Tryk på "/1, mens båndet spoles tilbage.

Strømmen slukkes, men båndet spoles tilbage, indtil det når starten af båndet.

Sådan bruges tælleren

Tryk på CLEAR ved det punkt, som du vil finde senere. Tælleren på frontpaneldisplayet nulstilles til "0:00:00".

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om automatisk søgning efter punktet 0:00:00, skal du

se side 78.

Tryk på DISPLAY for at få vist tælleren på tvskærmen.

Bemærkninger

• Videobåndoptageren registrerer automatisk båndets optagesystem og optagetilstand (SP (Standard Play) eller LP (Long Play)) under en igangværende afspilning. Optagelser i EP-tilstand (Extended Play), der er lavet på andet udstyr, kan afspilles, men der garanteres ikke for billedkvaliteten.

• Tælleren nulstiller til "0:00:00", når der indsættes et bånd.

• Tælleren stopper, når videobåndoptageren registrerer en del på båndet uden optagelser.

• Når afspilningen ikke starter, selvom du har indsat et bånd uden beskyttelsessplit, skal du indstille "VCR

Function" – "Auto Play" til "On" på

installationsskærmen "Features" (side 112).

• Hvis du skifter til videobåndoptager under afspilning af en disk, stopper afspilningen af dvd'en.

• Hvis du afspiller et bånd i LP- eller EP-tilstand med

NTSC-systemet, ændres lyden til mono.

• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om samtidige

VHS- og dvd-handlinger, skal du se side 9.

3

Tryk på H (afspil).

Spilletiden vises på frontpaneldisplayet.

Når båndet løber ud, spoles det automatisk tilbage.

Sådan stoppes afspilningen

Tryk på x (stop).

Sådan skubbes båndet ud

Tryk på Z (skub ud).

,fortsættes

75

76

Justering af billedet (sporing)

Du kan justere sporing manuelt, hvis optagekvaliteten er så ringe, at den ikke kan udbedres af videobåndoptagerens automatiske sporingsfunktion (der vises en sporingsmåler under automatisk sporing).

Tryk på TRACKING +/–.

Sporingsmåleren vises.

Tryk flere gange på TRACKING +/–, indtil kvaliteten er som ønsket.

Tracking

Sporingsmåler

Sådan genoptages automatisk sporing

Tryk på TRACKING + og TRACKING – på optageren samtidigt, og hold dem nede i over ti sekunder. Eller fjern og indsæt båndet igen.

Afspilningsindstillinger

/

.

>

H

X

Knap

(hurtig tilbagespoling/ hurtig fremadspoling)

Handling

• Tryk på disse knapper under en stoppet afspilning for at spole hurtigt tilbage eller fremad.

Du kan få vist billedet, når du holder knapperne nede, mens der spoles tilbage eller fremad.

• Tryk kort på disse knapper under en igangværende afspilning for at afspille ved høj hastighed.

Når du trykker på knappen og holder den nede under en igangværende afspilning, fortsætter afspilningen i høj hastighed, indtil du slipper knappen.

Tryk på disse knapper, når en afspilning er sat på pause, for at afspille i slowmotion.

(slowmotion)

(gå frem) • Tryk på denne knap, når afspilningen er sat på pause, for at gå et billede frem pr. tryk.

• Tryk på disse knapper under en igangværende afspilning for at spole 30 sekunder fremad i den aktuelle sekvens

*1

.

(afspil igen) Tryk på denne knap under en igangværende afspilning for at afspille den forrige sekvens igen

*2

.

./>

(forrige/næste)

X (pause)

Tryk på disse knapper under en igangværende afspilning. Hver gang du trykker på knappen, ændres afspilningshastigheden som følger:

–×7 y –×5 y –×3 y PAUSE y LANGSOM y AFSPIL y ×2 y ×3 y

×5 y ×7

Tryk på denne knap for at standse afspilningen midlertidigt.

Hvis en afspilning er sat på pause i mere end fem minutter, genoptages afspilningen automatisk.

*1

*2

Du kan trykke på denne knap op til fire gange for at spole ca. to minutter fremad.

I 10 sekunder i SP- eller LP-tilstand/i 15 sekunder i

EP-tilstand.

Tryk på H for at genoptage normal afspilning.

,fortsættes

77

78

Bemærkninger

• Lyden forsvinder under afspilning ved forskellige hastigheder.

• Der kan vises støj på billedet under tilbagespoling ved høj hastighed.

Søgefunktioner

Videobåndoptageren afmærker automatisk båndet med et indekssignal på det punkt, hvor de enkelte optagelser starter.

Med søgefunktionerne er det let at finde et bestemt punkt.

Bemærk

Søgefunktionerne på videobåndoptageren kan ikke bruges, når der optages på dvd.

VIDEO

M/m/</,,

ENTER

OPTIONS

H

CLEAR

1

Tryk på VIDEO for at bruge videobåndoptageren.

2

Tryk på OPTIONS.

3

Vælg en søgemetode i menuen OPTIONS, og tryk derefter på ENTER.

Go to Zero

End Search

Forward Intro Scan

Reverse Intro Scan

Move ENTER Enter

"Go to Zero": Gør det muligt at søge efter punktet 0:00:00 på båndtælleren.

Tryk på CLEAR for at nulstille tælleren til

0:00:00.

Go to Zero

0:00:00

Visning af spilletid og afspilningsoplysninger

"End Search": Gør det muligt at søge efter starten af en tom del på båndet. Båndet løber ud, hvis der ikke findes en tom del.

Du kan kontrollere afspilningsoplysninger, f.eks. forløben eller resterende spilletid, optagetilstand, osv., på tv-skærmen.

End search

0:00:13

"Forward Intro Scan"/"Reverse Intro Scan":

Gør det muligt at søge efter et indeksmærke og afspille i ca. fem sekunder ved det pågældende punkt.

Tryk på H (afspil) for at se det pågældende program. Hvis du ikke trykker på H, søger videobåndoptageren automatisk efter det næste indeksmærke eller slutningen af båndet.

Scan and play

–0:00:01

DISPLAY

Tryk på DISPLAY under afspilningen.

Skærmen med oplysninger vises.

Hver gang du trykker på knappen, ændres visningen som følger:

Oplysninger/dato og klokkeslæt for bånd og disk m

Kun båndoplysninger m

Ingen visning

Bemærkninger

• Videobåndoptageren genkender muligvis ikke slutningen af en tom del, afhængigt af længden.

• Der indsættes intet indeksmærke, hvis du sætter en optagelse på pause og bliver ved med at optage på samme program. Hvis du vil indsætte et indeksmærke, skal du trykke på x eller ændre programplaceringen en enkelt gang, mens optagelsen er sat på pause.

Stop

0:05:30

HQ

Rem 00:25

Prog. 1

Play

0:30:00

SP

Rem 01:30

Prog. 1

Wed 02 May. 2007 10:10

A Afspilningsstatus

B Tæller (forløben spilletid)

C Optagetilstand

D Resterende tid på båndet

E Programplacering eller indgangskilde

F Dato og klokkeslæt

79

80

Valg af lyd under afspilning

Sådan optages lyd på et videobånd

Videobåndoptageren optager lyden på to forskellige spor. Hi-fi-lyd optages sammen med billedet på hovedsporet. Mono optages på det normale lydspor langs kanten af båndet.

Mono

Normalt lydspor

AUDIO

Tryk flere gange på AUDIO under en igangværende afspilning.

Hi-fi-lydspor

(hovedspor)

Stereo

(venstre/højre kanaler)

Bemærkninger

• Du skal bruge av-stikkene for at afspille et bånd i stereo.

• Når du afspiller et bånd, der er optaget i mono, er lyden i mono, uanset lydindstillingen.

Aktivering af

Skærmvisning

Stereo Hi-fi

Venstre kanal Left

Højre kanal

Blandet højre og venstre kanal

Mono på normalt lydspor

Right

Mix

Mono

Frontpanel display

STEREO

STEREO

STEREO

STEREO

STEREO*

* Der vises ingen indikator på frontpaneldisplayet, når du afspiller et bånd uden Hi-fi-optagelse.

Optagelse på videobånd

Før optagelse

Før du starter optagelsen…

• Denne videobåndoptager optager i VHS-format.

• Kontroller, at båndet er længere end optagetiden

(side 79).

Bemærkninger

• Du kan ikke programmere optagelser, når optageren er

tændt (side 84). Optageren slukker automatisk, når

optagelsen er udført.

• Tuneren i denne optager deles mellem dvd-optageren og videobåndoptageren. Du kan ikke optage forskellige programmer på en dvd og et VHS-bånd samtidigt.

• Denne optager indeholder en kopisikringsfunktion.

Programmer, der indeholder kopibeskyttelsessignalet

Kopier-aldrig, kan ikke optages på videobåndoptageren.

Sådan gemmes en optagelse

Hvis du vil undgå at komme til at slette optagelsen, skal du knække beskyttelsessplitten af som vist. Hvis du vil optage på båndet igen, skal du sætte et stykke tape over hullet.

Beskyttelsessplit

Bemærkninger

• Bånd, der optages på denne videobåndoptager i LPtilstand (×2), kan ikke afspilles på VHSvideobåndoptagere, der kun understøtter SP-tilstand.

• Der kan forekomme støj på billeder, når bånd, der er optaget i LP-tilstand på denne videobåndoptager, afspilles i LP-tilstand på andre VHSvideobåndoptagere.

Optagelse af stereo- og tosprogede programmer

Denne optager kan automatisk modtage og optage stereo- og tosprogede programmer, der er baseret på ZWEITON- eller NICAM-systemet.

Du kan skifte mellem main- og sub-lyd under

afspilning af et bånd (side 80).

ZWEITON-systemet (tysk stereo)

Når der modtages et stereo- eller tosproget

ZWEITON-baseret program, vises "STEREO" på frontpaneldisplayet.

NICAM-systemet

Når der modtages et stereo- eller tosproget

NICAM-baseret program, vises "STEREO" og

"NICAM" på frontpaneldisplayet.

Hvis du vil optage et NICAM-program, skal du sørge for at indstille "Manual Set" – "Tuner

Audio" til "NICAM" (standard) på

installationsskærmen "Tuner Preset" (side 103).

Hvis lyden er utydelig, når du hører NICAMudsendelser, skal du vælge "Standard".

z

Tip!

Brug knappen AUDIO til at vælge lyd (main eller sub) under en igangværende optagelse af et tosproget program. Den optagede lyd påvirkes ikke.

Optagetilstand

Du kan optage med båndoptagehastigheden "LP"

(Long Play) eller "SP" (Standard Play). "LP" gør det muligt at forlænge optagetiden til det dobbelte af "SP". "SP" giver dog en bedre billed- og lydkvalitet.

Maksimal optagetid

Båndlængde

E180

E240

E260

E300

SP

3 timer

4 timer

4 t. og

20 min.

5 timer

LP

6 timer

8 timer

8 t. og

40 min.

10 timer

81

82

Videooptagelse uden timer

1

DVD

DISPLAY z REC

Tryk på VIDEO for at bruge videobåndoptageren.

2

Indsæt et bånd med intakt beskyttelsessplit.

VIDEO

PROG +/–

INPUT

TV/VIDEO

H x

X

REC MODE

TV t

3

Tryk flere gange på PROG +/– eller INPUT for at vælge programplaceringen eller den indgangskilde, du vil optage.

4

Tryk flere gange på REC MODE for at vælge optagetilstanden "SP" eller "LP".

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om

optagetilstanden, skal du se side 81.

5

Tryk på z REC.

"REC" vises på frontpaneldisplayet, og optagelsen starter.

Sådan stoppes optagelsen

Tryk på x.

Sådan sættes optagelsen på pause

Tryk på X.

Tryk igen på X for at genoptage optagelsen.

Hvis en optagelse er sat på pause i mere end fem minutter, genoptages optagelsen automatisk.

Sådan ser du dvd under en igangværende optagelse

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren, ilæg en disk, og tryk derefter på H.

Sådan ser du et andet tv-program under en igangværende optagelse

Hvis dit tv er tilsluttet til i LINE 1 - TV-stikket, skal du indstille dit tv til til tv-indgangen ved hjælp af TV/VIDEO-knappen og vælge det program, du gerne vil se.

Hvis dit tv er tilsluttet til LINE 2 OUT-, S VIDEO

OUT-, HDMI OUT- eller COMPONENT VIDEO

OUT-stikkene, skal tv'et indstilles til tv-indgang

ved at bruge knappen TV t (side 21).

z

Tip!

• Du kan vælge en programplacering med

nummerknapperne (side 23).

• Du kan vælge en videokilde fra LINE-stikket med knappen INPUT.

• De båndoplysninger, der vises på tv-skærmen, optages ikke på båndet.

• Du kan slukke tv'et under en igangværende optagelse.

Hvis du bruger en dekoder, skal du lade den være tændt.

Bemærkninger

• Du kan ikke ændre optagetilstanden, programplaceringen eller indgangskilden under en igangværende optagelse.

• Hvis du indsætter et bånd uden beskyttelsessplit, skubbes båndet ud igen, når du trykker på z REC.

• Du kan ikke se et program på betalings-tv/Canal+ under en igangværende optagelse af et andet program på betalings-tv/Canal+.

Optagelse med lynprogrammering

(One-touch programmeret optagelse)

Optageren kan indstilles til at optage i intervaller på 30 minutter.

1

Tryk på VIDEO for at bruge videobåndoptageren.

2

Tryk flere gange på z REC for at indstille

varigheden.

Hver gang du trykker på knappen, øges tiden med 30 minutter op til seks timer.

0:30 1:00 5:30 6:00

(normal optagelse)

Bemærkninger

• Den resterende tid på båndet er muligvis ikke nøjagtig for korte bånd, f.eks. E-20 eller E-30, de er optaget i

EP-tilstand.

• Når du har trykket på DISPLAY, kan der gå op til et minut før den resterende tid på båndet vises.

" c

" og "OTR" lyser, og den resterende optagetid vises på frontpaneldisplayet.

Optageren stopper og slukker, når tælleren når

"0:00".

Sådan annulleres en lynprogrammering

Tryk flere gange på z REC, indtil tælleren vises på frontpaneldisplayet. Optageren skifter til normal optagetilstand.

Sådan stoppes optagelsen

Tryk to gange på x.

Kontrol af den resterende tid på båndet

Du kan kontrollere oplysninger om optagelsen, f.eks. resterende tid på båndet eller optagetilstand, osv.

Tryk på DISPLAY under optagelsen.

Skærmen med oplysninger vises.

Tryk flere gange på knappen for at ændre

visningen (side 79).

Record

0:30:00

SP

Rem 01:30

Prog. 1

A Optagelsens status

B Tæller

C Optagetilstand

D Resterende tid på båndet

E Aktuel programplacering

Hvis du vil kontrollere den resterende tid på båndet, skal du indstille "VCR Function" – "Tape

Length" på installationsskærmen "Features"

korrekt (side 112).

83

84

Programmeret videooptagelse (Standard/

ShowView)

Du kan programmere timeren til i alt 12 programmer med dvd- og videooptagelser i op til en måned i forvejen.

Du kan indstille timeren på to måder:

Standardmetoden og ShowView-metoden.

• Standard: Indstil datoen, klokkeslættet og programplaceringen manuelt.

• ShowView: Indtast det ShowView-nummer, der

er tildelt hvert tv-program (side 86).

Bemærk

Optageren skal være i standby, for at den programmerede optagelse kan udføres.

Manuel programmering af timeren

(Standard)

1

SYSTEM

MENU

Tryk på VIDEO for at bruge videobåndoptageren.

2

Indsæt et bånd med intakt beskyttelsessplit.

)/1

VIDEO

TIMER

M/m/</,,

ENTER x

3

Tryk på TIMER.

Timer – Standard 10:10

Media Date

01 VCR 04/15

02

Media

03 ---

VCR

04 ---

--/--

Today

--/--

--/-05 ---

06 ---

Start

09:00

10

:

10

--:--

Stop

10:00

10

:

15

--:--

Prog.

Mode

PDC

/VPS Edit

Off

Prog. 1

SP

SP Mode

PDC

/VPS

----

Prog. 1

---

SP

---

Off

--------

--:--

--:--

--:--

--:--

----

----

---

---

---

---

• Hvis menuen til programmeret optagelse

(ShowView) vises, skal du trykke på

< for at skifte til "Standard".

4

Vælg et element med </,, og juster

med M/m.

A "Media": Gør det muligt at vælge

"VCR".

B "Date": Gør det muligt at indstille datoen med

M.

Tryk på m for at optage samme program hver dag eller samme dag i hver uge.

Elementet ændres som følger:

Today y Sun~Sat (søndag til lørdag) y Mon~Sat (mandag til lørdag) y

Mon~Fri (mandag til fredag) y Sun

(hver søndag) y Mon (hver mandag) y … y Sat (hver lørdag) y 1 måned senere y … y Today

C "Start": Gør det muligt at indtaste et starttidspunkt.

D "End": Gør det muligt at indtaste et sluttidspunkt.

E "Prog.": Gør det muligt at vælge programmets placering eller en indgangskilde.

F "Mode": Gør det muligt at vælge optagetilstand ("SP" eller "LP"). Vælg

"AUTO" for at bruge funktionen til Rec

Mode Adjust (side 85).

G "PDC/VPS": Gør det muligt at angive

PDC/VPS-funktionen. Se afsnittet "Om

PDC/VPS-funktionen" (side 85).

• Hvis du taster forkert, skal du vælge elementet og ændre indstillingen.

5

Tryk på ENTER.

Menuen Timer List vises (side 89).

Der vises en meddelelse, hvis timerindstillingerne overlapper. Hvis du vil

ændre eller annullere en programmeret optagelse, skal du vælge "Edit" på Timer List

(side 89).

6

Tryk på SYSTEM MENU for at lukke menuen.

7

Tryk på )/1 (tændt/standby) for at slukke

optageren.

Indikatoren c lyser på frontpaneldisplayet, og optageren er klar til at optage.

Hvis indikatoren c blinker på frontpaneldisplayet, skal du kontrollere, om der er indsat et bånd med intakt beskyttelsessplit.

Sådan stoppes optagelsen

Tryk to gange på x.

Hvis timerindstillingerne overlapper

Det program, der starter først, har førsteprioritet, og optagelsen af det andet program starter først, når det første program er færdigt. Hvis programmerne starter samtidigt, har det program, der står først i menuen, førsteprioritet. Hvis sluttidspunktet for den ene timerindstilling falder sammen med starttidspunktet for den anden timerindstilling, går det ud over det program, der starter sidst.

7:00 8:00 9:00 10:00

Program 1

Program 2 optages ikke

7:00 8:00 9:00 10:00

Program 1

Program 2 optages ikke

Sådan ændres eller annulleres en programmeret optagelse

Se afsnittet "Ændring eller annullering af videotimerindstillinger (Timer List)" på side 89.

Sådan bruges funktionen til Rec Mode Adjust

Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på båndet til optagelsen, ændrer videobåndoptageren automatisk optagetilstanden fra SP til LP.

Når du indstiller timeren, skal du vælge "AUTO" i "Mode" og kontrollere, at indstillingen "Tape

Length" passer til det indsatte bånd ("VCR

Function" – "Tape Length" på

installationsskærmen "Features" (side 112)).

Bemærk, at der vil være støj på billedet, når optagetilstanden ændres. Hvis du vil beholde optagetilstanden, skal du vælge "SP" eller "LP" for "Mode".

Om PDC/VPS-funktionen

Nogle sendesystemer sender PDC/VPS-signaler med tv-programmerne. Disse signaler sikrer, at programmerede optagelser udføres, uanset eventuelle forsinkelser i udsendelserne, start før tid eller afbrydelser af udsendelsen.

Sådan bruges PDC/VPS-funktionen

Indstil "PDC/VPS" til "On" i trin 4 ovenfor.

Optageren begynder at scanne kanalen, før den programmerede optagelse starter.

z

Tip!

• Optageren kan bruges, når timeren er indstillet. Du skal blot trykke på )/1 for at tænde optageren. Sluk optageren for at vende tilbage til optagestandby, før den programmerede optagelse starter.

• Når starttidspunktet og programplaceringen eller indgangskilden, der skal optages, er identisk med indstillingen "Media" som eneste forskel, optages programmet både på dvd og VHS.

• Du kan også åbne menuen til programmering af optagelser fra systemmenuen. Tryk på SYSTEM

MENU for at vælge "Timer", og vælg derefter "Timer-

Standard".

Bemærkninger

• Hvis du vil optage et satellitprogram, skal du tænde for satellittuneren og vælge det ønskede satellitprogram.

Lad satellittuneren være tændt, indtil optageren er færdig med at optage. Hvis du tilslutter udstyr, der understøtter en timerfunktion, kan du bruge funktionen

Synkroniseret optagelse (side 87).

• Når indstillingen er angivet korrekt, optages programmet ikke, hvis en anden optagelse er ved at gå i gang, eller hvis andre prioriterede timerindstillinger overlapper.

• Du kan ikke optage på et bånd uden beskyttelsessplit.

• Før den programmerede optagelse starter, blinker

"TIMER REC" på frontpaneldisplayet.

• Optageren slukker automatisk, når en programmeret optagelse er udført.

,fortsættes

85

86

• Begyndelsen af nogle optagelser kan ikke foretages, når du bruger PDC/VPS-funktionen.

Optagelse af tv-programmer med

ShowView-systemet

ShowView-systemet er en funktion, der gør det lettere at indstille timeren. Du skal blot indtaste det ShowView-nummer, der findes i tvoversigten. Datoen, klokkeslættet og programplaceringen for det pågældende program indstilles automatisk.

Kontroller, at kanalerne er indstillet korrekt på

installationsskærmen "Tuner Preset" (side 103).

VIDEO

)/1

4

Tryk på nummerknapperne for at indtaste

ShowView-nummeret.

• Hvis du taster forkert, skal du trykke på

CLEAR og indtaste det korrekte nummer.

5

Tryk på ENTER.

Datoen, start- og sluttidspunkterne, programplaceringen, optagetilstanden, PDC/

VPS-indstillingen, osv. (side 85) vises.

Timer – Standard

10:10

Media

Date

01 VCR 04/15

02

Media

03

04 ---

05 ---

06 ---

--/--

--/--

Start

09:00

:

00

--:--

Stop

10:00

:

--:--

00

Prog.

Prog. 1

----

Mode

PDC

/VPS Edit

Off SP

SP

Mode

PDC

/VPS

---

SP

---

Off

-----

--:---:---------

--:---:---------

Nummerknapper

SYSTEM

MENU

CLEAR

TIMER

M/m/</,,

ENTER x

1

Tryk på VIDEO for at bruge videobåndoptageren.

2

Indsæt et bånd med intakt beskyttelsessplit.

3

Tryk på TIMER.

Timer – ShowView

Title List

Timer

10:10

Set ShowView code number.[0~9]

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

Standard

• Hvis du vil ændre indstillingen, skal du trykke på

</, for at vælge elementet.

Tryk derefter på

M/m for at ændre indstillingen.

Tryk på CLEAR for at indtaste ShowViewnummeret igen.

6

Vælg "VCR" til "Media", og tryk derefter på

ENTER.

Menuen Timer List vises (side 89).

Der vises en meddelelse, hvis timerindstillingerne overlapper. Hvis du vil

ændre eller annullere en programmeret optagelse, skal du vælge "Edit" på Timer List

(side 89).

7

Tryk på SYSTEM MENU for at lukke menuen.

8

Tryk på )/1 (tændt/standby) for at slukke

optageren.

Indikatoren c lyser på frontpaneldisplayet, og optageren er klar til at optage.

Hvis indikatoren c blinker på frontpaneldisplayet, skal du kontrollere, om der er indsat et bånd med intakt beskyttelsessplit.

• Hvis menuen til programmeret optagelse

(Standard) vises, skal du trykke på < for at skifte til "ShowView".

Sådan stoppes optagelsen

Tryk to gange på x.

Hvis timerindstillingerne overlapper

Se side 85.

Sådan ændres eller annulleres en programmeret optagelse

Se afsnittet "Ændring eller annullering af videotimerindstillinger (Timer List)" på side 89.

z

Tip!

• Optageren kan bruges, når timeren er indstillet. Du skal blot trykke på )/1 for at tænde optageren. Sluk optageren for at vende tilbage til optagestandby, før den programmerede optagelse starter.

• Når starttidspunktet og programplaceringen eller indgangskilden, der skal optages, er identisk med indstillingen "Media" som eneste forskel, optages programmet både på dvd og VHS.

• Du kan også åbne menuen til programmering af optagelser fra systemmenuen. Tryk på SYSTEM

MENU for at vælge "Timer", og vælg derefter "Timer

- ShowView".

Bemærkninger

• Hvis du vil optage et satellitprogram, skal du tænde for satellittuneren og vælge det ønskede satellitprogram.

Lad satellittuneren være tændt, indtil optageren er færdig med at optage. Hvis du tilslutter udstyr, der understøtter en timerfunktion, kan du bruge funktionen

Synkronoptagelse.

• Når indstillingen er angivet korrekt, optages programmet ikke, hvis en anden optagelse er ved at gå i gang, eller hvis andre prioriterede timerindstillinger overlapper.

• Før den programmerede optagelse starter, blinker

"TIMER REC" på frontpaneldisplayet.

• Optageren slukker automatisk, når en programmeret optagelse er udført.

Optagelse fra tilsluttet udstyr med timer

(Synkronoptagelse)

Du kan indstille optageren til automatisk at optage programmer fra tilsluttet udstyr, der har en timerfunktion (f.eks. en satellittuner). Slut udstyret til LINE 3/DECODER-stikket bag på

optageren (side 29).

Når du tænder det tilsluttede udstyr, begynder optageren at optage et program via LINE 3/

DECODER-stikket.

SYSTEM

MENU

VIDEO

M/m/</,,

ENTER x

REC MODE

SYNCHRO

REC

1

Tryk på VIDEO for at bruge videobåndoptageren.

2

Indsæt et bånd med intakt beskyttelsessplit.

3

Tryk flere gange på REC MODE for at vælge optagetilstanden "SP" eller "LP".

4

Tryk på SYSTEM MENU, mens optageren er stoppet.

5

Vælg "Setup", og tryk derefter på ENTER.

6

Vælg "Features", og tryk derefter på

ENTER.

Installationsskærmen "Features" vises.

7

Vælg "Synchro Recording", og tryk derefter på ENTER.

,fortsættes

87

88

8

Vælg "to VIDEO", og tryk derefter på

ENTER.

9

Tryk på SYSTEM MENU for at lukke menuen.

10

Indstil timeren på det tilsluttede udstyr, så klokkeslættet passer til det ønskede program, og sluk det.

11

Tryk på SYNCHRO REC.

Indikatoren SYNCHRO REC lyser på frontpanelet, og optageren er klar til at udføre synkroniseret optagelse.

Optageren starter optagelsen, når der modtages et signal fra det tilsluttede udstyr.

Når det tilsluttede udstyr slukkes, stopper optagelsen, og optageren slukkes.

Bemærkninger

• Optageren begynder ikke optagelsen, før den har registreret et videosignal fra det tilsluttede udstyr.

Starten af et program optages muligvis ikke, uanset om optageren er tændt eller slukket.

• Hvis du vil bruge det tilsluttede udstyr, mens optageren sat på standby til en synkroniseret optagelse, skal du annullere standbytilstanden ved at trykke på

SYNCHRO REC. Hvis du vil skifte til standby igen, skal du slukke udstyret og trykke på SYNCHRO REC, før den synkroniserede optagelse starter.

• Ikke alle tunere understøtter synkroniseret optagelse.

Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med tuneren.

• Når optageren er i standby til en synkroniseret

optagelse, kan funktionen til Auto Clock Set (side 105)

ikke bruges.

• Når optagelsen er færdig, skifter optageren til standby for synkroniseret optagelse, indtil indikatoren

SYNCHRO REC slukkes.

• Du kan ikke optage på et bånd uden beskyttelsessplit.

• Hvis den synkroniserede optagelse begynder, mens optageren er tændt, slukker optageren, når optagelsen er færdig.

Sådan stoppes optagelsen

Tryk to gange på x.

Sådan annulleres Synkronoptagelse

Tryk på SYNCHRO REC, før optagelsen starter.

Indikatoren SYNCHRO REC på optageren slukkes.

Hvis du trykker på SYNCHRO REC under en synkroniseret optagelse, stopper optagelsen, indikatoren SYNCHRO REC slukker, og optageren slukkes.

Hvis en timerindstilling for en synkroniseret optagelse overlapper en anden programmeret optagelse

Uanset, om programmet er en synkroniseret optagelse, starter det program, der har førsteprioritet. Optageren starter optagelsen af det andet program ca. ti sekunder efter, at det første program er udført. Hvis sluttidspunktet for den ene timerindstilling falder sammen med starttidspunktet for den anden timerindstilling, går det ud over det program, der starter sidst.

7:00 8:00 9:00 10:00

Program 1

Program 2 optages ikke

Ændring eller annullering af videotimerindstillinger

(Timer List)

Du kan ændre eller annullere timerindstillinger i menuen Timer List.

4

Vælg den timerindstilling, som du vil

ændre eller annullere, og tryk derefter på

ENTER.

Undermenuen vises.

Timer List 10:10

No.

Media Date

01 VCR 15/04

02 VCR 30/04

03 ----/--

04

05

06

---

---

---

--/--

--/--

--/--

Start

09:00

09:15

--:--

--:--

--:--

--:--

09:45

--:--

--:--

--:--

--:--

End

10:00

Prog.

Prog. 1

Mode

PDC

/VPS Edit

SP

Prog. 2

----

SP

----

----

----

----

---

---

---

--

--

--

SYSTEM

MENU

O RETURN

M/m/</,,

ENTER

5

Vælg en af indstillingerne, og tryk derefter på ENTER.

"Edit": Gør det muligt at ændre timerindstillingen.

Vælg et element med </,, og juster med

M/m. Tryk på ENTER.

Timer – Standard 10:10

Media Date

01 VCR 04/15

02

Media

03

04 ---

05 ---

06 ---

--/--

--/--

Start

09:00

Stop Prog.

10:00 Prog. 1

: 00 : 00

--:---:-----

Mode

PDC

/VPS Edit

SP Off

SP Mode

PDC

/VPS

---

SP

---

Off

-----

--:--

--:--

--:--

--:--

----

----

---

---

---

---

1

Tryk på SYSTEM MENU.

Systemmenuen vises.

2

Vælg "Timer", og tryk derefter på ENTER.

3

Vælg "Timer List", og tryk derefter på

ENTER.

Timer List

10:10

No.

Media Date

01 VCR

02 VCR

15/04

30/04

03 ---

04 ---

05 ---

06 ---

--/--

--/--

--/--

--/--

Start End

09:00

09:15

10:00

09:45

--:--

--:--

--:--

--:--

--:--

--:--

--:--

--:--

Prog.

Prog. 1

Prog. 2

Mode

SP

PDC

/VPS Edit

Off

SP Off

----

----

----

----

---

---

---

---

--

--

--

--

"Erase": Gør det muligt at slette timerindstillingen.

Vælg "OK", og tryk derefter på ENTER, når du bliver bedt om at bekræfte.

Timer List

10:10

No Media

03 ---

Date

01 VCR 04/15

02 VCR

Start

09:00

Stop

10:00

Prog.

Prog. 1

Mode

SP

PDC

/VPS Edit

Off

04/30 09:15 09:45 Prog. 2

SP

--/--

Do you want to erase "No.01"?

--:---:-------

Off

---

04 ---

05 ---

06 ---

--/--

--/--

--/--

--:--

OK

--:--

--:--

--:--

--:--

--:--

----

Cancel

----

----

---

---

---

---

---

---

Timeroplysningerne viser oplysninger om optagedato, klokkeslæt, optagetilstand, osv.

Hvis der er mere end seks timerindstillinger, skal du trykke på m for at få vist den næste side.

6

Tryk på SYSTEM MENU for at lukke Timer

List.

Hvis du mangler at angive indstillinger, skal du slukke optageren for at skifte til optagestandby.

Sådan skiftes til forrige visning

Tryk på O RETURN.

,fortsættes

89

90

Bemærkninger

• Når indstillingen er angivet korrekt, optages programmet ikke, hvis en anden optagelse er ved at gå i gang, eller hvis andre prioriterede timerindstillinger overlapper. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om

prioritet, skal du se side 85.

• Du kan ikke ændre timerindstillinger for en optagelse, der er ved at gå i gang.

• Timer List viser timerindstillinger for både dvdoptageren og videobåndoptageren.

Optagelse fra tilsluttet udstyr uden timer

Du kan optage fra en tilsluttet videobåndoptager eller lignende enhed. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om tilslutning, skal du se afsnittet

"Tilslutning af en anden videobåndoptager eller lignende udstyr" på side 27.

VIDEO

INPUT z REC x

REC MODE

1

Tryk på VIDEO for at bruge videobåndoptageren.

2

Indsæt et bånd med intakt beskyttelsessplit.

3

Tryk flere gange på INPUT for at vælge en indgangskilde i overensstemmelse med din tilslutning.

Frontpaneldisplayet ændres som følger:

Programplacering

LINE1 LINE2

LINE3

4

Tryk flere gange på REC MODE for at vælge optagetilstanden "SP" eller "LP".

5

Sæt det bånd, der skal optages fra, i det tilsluttede udstyr, og sæt afspilningen på pause.

6

Tryk på z REC på denne optager samtidig

med, at du trykker på pause- eller playknappen på det tilsluttede udstyr.

Optagelsen starter.

Tryk på x på optageren for at stoppe optagelsen.

Bemærkninger

• Billeder fra videospil optages ikke tydeligt.

• Du kan ikke optage på et bånd uden beskyttelsessplit.

• Du kan ikke ændre optagetilstanden under en igangværende optagelse eller under en pause i optagelsen.

• Du kan ikke ændre optagetilstanden, programplaceringen eller indgangskilden under en igangværende optagelse.

91

92

Dubbing (bånd

y

dvd)

Dubbing fra et VHS-bånd til en dvd

+

RW -RW

VR

-RW

Video

+

R -R

VR

-R

Video

Du kan let optage (dubbe) et VHS-bånd på en disk.

Før du dubber, skal du angive de nødvendige lydindstillinger på videobåndoptageren.

Sådan oprettes titler og kapitler

Optageren tager de enkelte optagelser på VHSbåndet og opdeler dem automatisk i titler, når de dubbes til en disk. Titlerne opdeles igen i kapitler ved 5- eller 15-minutters intervaller, afhængigt af indstillingen for "DVD Auto Chapter" på

installationsskærmen "Features" (side 111).

DVD

SYSTEM

MENU

H

X

TVIDEO

VIDEO

AUDIO

M/m/</,,

ENTER x

REC MODE

1

Tryk på DVD, og ilæg en disk til optagelse.

Tryk flere gange på REC MODE for at vælge

optagetilstanden (se side 50).

2

Indsæt et kilde-VHS-bånd.

3

Tryk på VIDEO for at bruge videobåndoptageren.

4

Afspil VHS-båndet, og tryk derefter på x

(stop) eller X (pause) på det sted, hvor

dubbingen skal starte.

Tryk på AUDIO under afspilningen (se side 80) for at vælge lyd på

videobåndoptageren.

5

Tryk på T VIDEO på optageren.

Dubbingen starter.

Sådan stoppes dubbing

Tryk på x.

Bemærk, at det kan tage nogle sekunder, før optageren stopper dubbingen.

Sådan afspilles disks, der er optaget på denne optager, på andet dvd-udstyr

Afslut disken (se side 96).

Sådan udføres dubbing med skærmmenuen

1

Tryk på SYSTEM MENU efter trin 4 ovenfor.

2

Vælg "Dubbing" i systemmenuen, og tryk derefter på ENTER.

3

Vælg "Simple Dubbing", og tryk derefter på

ENTER.

10:10 Dubbing

Title List

Timer

Edit

Simple Dubbing

Program Dubbing

DV Dubbing

VIDEO --> DVD

DVD --> VIDEO

Dubbing

Disc Setting

4

Vælg "VIDEO t DVD", og tryk derefter på

ENTER.

Du bliver bedt om at bekræfte.

5

Vælg "Yes", og tryk derefter på ENTER.

Dubbingen starter.

z

Tip!

• Et tomt skærmbillede (intet signal) i slutningen af den dubbede disk er ikke en fejl. Et sådan skærmbillede optages, hvis der var en tidsforskel mellem disken og båndet, da optagelsen blev stoppet.

• Når der dubbes fra et VHS-bånd til en dvd, kan VHSbåndets tæller afvige en smule fra dvd'ens optagetid.

• Lyden fra videobåndoptageren høres under dubbing.

Bemærkninger

• Der kan ikke udføres dubbing i følgende situationer:

– Når der bruges en dvd, der ikke kan optages på.

– Når der bruges VHS-programmer, der indeholder kopisikringsfunktioner.

• Dubbingen stopper i følgende situationer:

– Når VHS-båndet når slutningen og stopper.

– Når VHS-videobåndoptageren eller dvd-optageren stoppes.

– Når den resterende tid for disken udløber.

• Systemmenuen, menuen OPTIONS og skærmen med oplysninger vises ikke under dubbing.

• Om ophavsret

– Optagelser, der laves fra VHS-bånd og andre materialer, der er beskyttet af ophavsret, er kun til privat brug, og anden uautoriseret brug er forbudt i henhold til loven om ophavsret.

– Redigering af materiale, der er beskyttet af ophavsret, uden tilladelse er forbudt i henhold til loven om ophavsret.

Dubbing fra en dvd til et

VHS-bånd

+ RW

DVD

-RW

VR

-RW

Video

+ R -R

VR

-R

Video

Du kan optage (dubbe) en dvd-titel på et VHSbånd. Bemærk, at billedet kan blive afbrudt under afspilning af et bånd, hvor der er optaget kopibeskyttede programmer.

Du kan også vælge titler eller sekvenser og dubbe

dem alle på én gang. Se afsnittet "Dubbing af valgte titler og sekvenser (Programmer dubbing)" på side 94.

Før du udfører dubbing, skal du angive de nødvendige lydindstillinger på dvd-optageren.

DVD

TOP MENU

SYSTEM

MENU

VIDEO

SUBTITLE

AUDIO

TITLE LIST

M/m/</,,

ENTER

ORETURN

./>

H x

X

REC MODE

DVD t

1

Tryk på VIDEO, og indsæt et VHS-bånd med intakt beskyttelsessplit.

Tryk flere gange på REC MODE for at vælge optagetilstanden (SP eller LP).

2

Ilæg en kildedisk.

3

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

,fortsættes

93

94

4

Tryk på TOP MENU eller TITLE LIST for at vælge en titel.

5

Afspil dvd'en, og tryk derefter på x (stop)

eller X (pause) på det sted, hvor

dubbingen skal starte.

Tryk på AUDIO eller SUBTITLE under en

igangværende afspilning (se side 38) for at

vælge lyd, sprog eller undertekster til dvd'en.

6

Tryk på DVD t på optageren.

Dubbingen starter.

Sådan stoppes dubbing

Tryk på x.

Bemærk, at det kan tage nogle sekunder, før optageren stopper dubbingen.

Sådan udføres dubbing med skærmmenuen

1

Tryk på SYSTEM MENU efter trin 5 ovenfor.

2

Vælg "Dubbing" i systemmenuen, og tryk derefter på ENTER.

3

Vælg "Simple Dubbing", og tryk derefter på

ENTER.

Dubbing

Title List

Timer

Edit

Simple Dubbing

Program Dubbing

DV Dubbing

Dubbing

Disc Setting

10:10

VIDEO --> DVD

DVD --> VIDEO

4

Vælg "DVD t VIDEO", og tryk derefter på

ENTER.

Du bliver bedt om at bekræfte.

5

Vælg "Yes", og tryk derefter på ENTER.

Dubbingen starter.

Hvis diskmenuen vises, når dvd-afspilningen er færdig, skal du trykke på x for at stoppe dubbingen. Ellers optages diskmenuen, indtil båndet løber ud.

Bemærkninger

• Der kan ikke udføres dubbing, når "Progressive" er indstillet til "On" på installationsskærmen "Video"

(side 108).

• Dubbingen stopper i følgende situationer:

– Når dvd'en når slutningen og stopper.

– Når dvd-optageren eller VHS-videobåndoptageren stoppes.

– Når den resterende tid på båndet udløber.

• Systemmenuen, menuen OPTIONS og skærmen med oplysninger vises ikke under dubbing.

• Om ophavsret

– Optagelser, der laves fra disks og andre materialer, der er beskyttet af ophavsret, er kun til privat brug, og anden brug uden tilladelse er forbudt i henhold til loven om ophavsret.

– Redigering af materiale, der er beskyttet af ophavsret, uden tilladelse er forbudt i henhold til loven om ophavsret.

Dubbing af valgte titler og sekvenser (Programmer dubbing)

Du kan vælge titler eller sekvenser fra en dvd og dubbe alt indhold til et VHS-bånd på én gang.

1

Tryk på VIDEO, og indsæt et VHS-bånd med intakt beskyttelsessplit.

Tryk flere gange på REC MODE for at vælge optagetilstanden (SP eller LP).

2

Tryk på DVD, og ilæg en kildedisk.

Tryk på AUDIO eller SUBTITLE under en

igangværende afspilning (se side 38) for at

vælge lyd, sprog eller undertekster til dvd'en.

3

Tryk på SYSTEM MENU.

Systemmenuen vises.

4

Vælg "Dubbing", og tryk derefter på ENTER.

10:10 Dubbing

Title List

Timer

Edit

Simple Dubbing

Program Dubbing

DV Dubbing

Dubbing

Disc Setting

Setup z

Tip!

• Lysstyrken på afspilningsbilledet kan afvige fra det normale dvd-afspilningsbillede.

• Dvd-afspilningstiden kan afvige en smule fra den værdi, der vises på tælleren for VHS-båndet.

• Lyden, der afspilles (main, sub, osv.), er den dubbede lyd.

5

Vælg "Program Dubbing", og tryk derefter på ENTER.

Program Dubbing

Title List

Timer

Create Dubbing List

Program Dubbing List

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

T

Prog. 1

02.May.2007

08:00

10:10

6

Vælg "Create Dubbing List", og tryk derefter på ENTER.

Hvis du tidligere har udført Programmer dubbing, bliver du bedt om at bekræfte. Vælg

"Yes", og tryk derefter på ENTER for at fortsætte.

Skærmen til valg af titler vises.

Create Dubbing List

1/2 No. Title

01 Prog. 1

02 Prog. 2

10:10

Length

00:05:04

Edit

>

00:00:51 >

7

Vælg den titel, som du vil dubbe, og tryk derefter på ENTER.

Undermenuen vises.

Vælg "Title Dubbing" for at dubbe hele titlen, og tryk derefter på ENTER. Program Dubbing

List vises med den valgte titel. Gå til trin 13.

Gå til trin 8 for at vælge en sekvens, der skal dubbes.

8

Vælg "Scene Dubbing", og tryk derefter på

ENTER.

Skærmen til angivelse af en sekvens vises.

"Start" markeres.

Scene Dubbing

Start 00:00:00

T

Dubbing List No.01

--.---.---- --:--

00:00:07

End 00:00:00

Scene No.01

10:10

Start

End

Make

Finish

9

Tryk på ENTER ved startpunktet.

Du kan finde punktet med H,

, ./> og X. Når du har fundet det ønskede punkt, skal du trykke på

H eller X og derefter trykke på ENTER.

"End" markeres.

Scene Dubbing

Scene No.01

10:10

Start

End

Start 00:00:10

T

Dubbing List No.01

--.---.---- --:--

00:00:10

End 00:00:00

Make

Finish

10

Tryk på ENTER ved slutpunktet.

"Make" markeres.

Hvis du vil nulstille start- eller slutpunktet, skal du vælge "Start" eller "End" og gentage fra trin 9 eller 10.

11

Tryk på ENTER.

Gentag fra trin 9 for at fortsætte.

12

Vælg "Finish", og tryk derefter på ENTER.

Program Dubbing List vises med den valgte sekvens.

10:10 Program Dubbing List

No. Title

01 Prog. 1

Length Edit

00:05:04 >

Addition

T

Prog. 1

02.May.2007

03:25

Erase

Check

Dubbing

13

Vælg en indstilling, og tryk derefter på

ENTER efter behov.

"Addition": Gør det muligt at tilføje andre titler eller sekvenser. Gentag fra trin 7.

"Erase": Gør det muligt at slette den valgte titel eller sekvens. Vælg "OK", når du bliver bedt om at bekræfte, og tryk derefter på

ENTER.

"Check": Gør det muligt at afspille den valgte titel eller sekvens. Når afspilningen er færdig, eller når du trykker på O RETURN, skifter skærmen til at vise "Program Dubbing List".

Tryk på O RETURN for at annullere dubbing.

14

Vælg "Dubbing", og tryk derefter på ENTER.

Dubbingen starter.

,fortsættes

95

96

Sådan stoppes dubbing

Tryk på x.

Bemærk, at det kan tage nogle sekunder, før optageren stopper dubbingen.

z

Tip!

• Lysstyrken på afspilningsvideoen kan afvige fra det normale dvd-afspilningsbillede.

• Dvd-afspilningstiden kan afvige en smule fra den værdi, der vises på tælleren for VHS-båndet.

• Lyden, der afspilles (main, sub, osv.), er den dubbede lyd.

Bemærkninger

• Dubbingen stopper i følgende situationer:

– Når dvd'en når slutningen og stopper.

– Når dvd-optageren eller VHS-videobåndoptageren stoppes.

– Når den resterende tid på båndet udløber.

• Systemmenuen, menuen OPTIONS og skærmen med oplysninger vises ikke under dubbing.

• Om ophavsret

– Optagelser, der laves fra disks og andre materialer, der er beskyttet af ophavsret, er kun til privat brug, og anden brug uden tilladelse er forbudt i henhold til loven om ophavsret.

– Redigering af materiale, der er beskyttet af ophavsret, uden tilladelse er forbudt i henhold til loven om ophavsret.

• Når du fjerner disken, slettes Program Dubbing List.

Afslutning af en disk

(klargøring af en disk til afspilning på andet udstyr)

+

RW -RW

VR

-RW

Video

+

R -R

VR

-R

Video

Når du vil afspille disks, der er optaget på denne optager, på andet dvd-udstyr, er det nødvendigt at afslutte disken.

Når du afslutter en dvd+rw/dvd-rw (Videotilstand)/dvd+r/dvd-r (Video-tilstand), oprettes der automatisk en dvd-menu, der kan åbnes på andet dvd-udstyr.

Før du afslutter, skal du kontrollere forskellene mellem disktyperne i nedenstående oversigt.

Forskellige disktyper

+ RW

-RW

VR

-RW

Video

-R

VR

Afslutningen sker automatisk, når disken fjernes fra optageren. Du kan redigere eller optage på disken, selv efter disken er blevet afsluttet.

Afslutning er ikke nødvendig, når disken skal afspilles på udstyr, der understøtter

VR-formatet.

Du kan dog blive nødt til at afslutte disken (særlig hvis optagetiden er kort), selvom det andet dvd-udstyr understøtter

VR-formatet. Disken kan ikke redigeres eller bruges til optagelse, når den er afsluttet. Hvis du vil redigere eller optage på den igen, skal du ophæve afslutningen

eller omformatere disken (side 73).

Bemærk, at en omformatering af en disk sletter alt indhold.

Afslutning er nødvendig, når disken skal afspilles på andet udstyr end denne optager. Disken kan ikke redigeres eller bruges til optagelse, når den er afsluttet.

Hvis du vil redigere eller optage på den igen, skal du ophæve afslutningen eller

omformatere disken (side 73). Bemærk,

at en omformatering af en disk sletter alt indhold.

Afslutning er nødvendig, når disken skal afspilles på andet udstyr end denne optager. Afsluttede disks kan afspilles på afspillere, der understøtter VRtilstand. Disken kan ikke redigeres eller bruges til optagelse, når den er afsluttet.

+ R

-R

Video

Afslutning er nødvendig, når disken skal afspilles på andet udstyr end denne optager. Disken kan ikke redigeres eller bruges til optagelse, når den er afsluttet.

6

Vælg "Finalise", og tryk derefter på ENTER.

Du bliver bedt om at bekræfte igen.

Disc will be finalised.

Do you want to continue ?

OK Cancel

DVD

7

Vælg "OK", og tryk derefter på ENTER.

Optageren begynder at afslutte disken.

SYSTEM

MENU

M/m/</,,

ENTER

1

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

2

Ilæg en disk.

3

Tryk på SYSTEM MENU, mens optageren er stoppet.

Systemmenuen vises.

4

Vælg "Disc Setting", og tryk derefter på

ENTER.

Skærmen "Disc Setting" vises.

10:10 Disc Setting

Title List

Timer

Edit

Dubbing

Disc Setting

Disc Name

Disc Protect

Disc Format

Disc Finalise

Disc Information

Erase All Titles

Setup

:

: Not Protected

: VR Mode

: Unfinalised

Sådan lukkes visningen

Tryk på SYSTEM MENU.

Sådan ophæves afslutningen af en dvd-rw (VRtilstand)

Hvis du ikke kan optage eller redigere på en afsluttet dvd-rw (VR-tilstand), skal du ophæve afslutningen af disken ved at vælge "Unfinalise" i trin 6 ovenfor.

z

Tip!

• Du kan kontrollere, om disken er afsluttet. Disken er allerede afsluttet, hvis du ikke kan vælge "Finalise" i trin 6 ovenfor.

• Vælg "Disc Information" på skærmen "Disc Setting" for at kontrollere diskoplysningerne. Tryk derefter på

ENTER. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal

du Se side 73.

Bemærkninger

• Afhængigt af diskens tilstand, optagelsen eller dvdudstyret afspilles den muligvis ikke jævnt. Dette gælder også, selvom disken er afsluttet.

• Optageren kan muligvis ikke afslutte disken, hvis den blev optaget på en anden optager.

5

Vælg "Disc Finalise", og tryk derefter på

ENTER.

Du bliver bedt om at bekræfte.

Do you want to finalise this disc ?

Finalise Unfinalise

97

98

DV Dubbing (DV

t

dvd)

Før DV Dubbing

I dette afsnit beskrives dubbing med et digitalt videokamera via DV IN-stikket på frontpanelet.

Yderligere oplysninger om dubbing ved hjælp af

LINE 2 IN-stikkene findes i afsnittet "Optagelse fra tilsluttet udstyr uden timer" på side 60.

Sådan optages fra DV IN-stikket

DV IN-stikket på denne optager er i overensstemmelse med i.LINK-standarden. Du kan tilslutte hvilket som helst andet udstyr, der har et i.LINK-stik (DV), og optage digitale signaler.

Følg anvisningerne i afsnittet "Tilslutning af et digitalt videokamera til DV IN-stikket", og gå

derefter til afsnittet om dubbing.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om i.LINK,

skal du se afsnittet "Om i.LINK" på side 125.

z

Tip!

Hvis du ønsker at foretage yderligere redigering af en disk efter den indledende dubbing, skal du bruge DV INstikket og optage på en dvd-rw (VR-tilstand) eller dvd-r

(VR-tilstand). Bemærk, at det ikke giver ledig diskplads på dvd-r'er (VR-tilstand), hvis der slettes uønskede sekvenser.

Bemærkninger

• DV IN-stikket kan kun bruges som indgang. Det sender ingen signaler.

• Du kan ikke bruge DV IN-stikket, når:

– Dit digitale videokamera ikke understøttes af denne optager. Slut kameraet til LINE 2 IN-stikkene, og

følg anvisningerne i afsnittet "Optagelse fra tilsluttet udstyr uden timer" på side 60.

– Indgangssignalet ikke er i DVC-SD-format. Du må ikke tilslutte et digitalt videokamera i MICROMVformat, selvom det har et i.LINK-stik.

– Billederne på båndet indeholder kopibeskyttelsessignaler, der begrænser optagelse.

Tilslutning af et digitalt videokamera til DV INstikket

Du kan slutte et digitalt videokamera til DV INstikket på optageren for at optage eller redigere fra et bånd i DV-format.

Betjeningen er ligetil, da dvd-optageren spoler båndet hurtigt frem og tilbage for dig – du behøver ikke betjene dit digitale videokamera. Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge optagerens funktion "DV Edit".

Se også den betjeningsvejledning, der fulgte med det digitale videokamera, før du udfører tilslutningen.

Tilslutninger

Video-dvd-optager

DV IN til DV IN

: Signalflow i.LINK-kabel

(ekstraudstyr) til DV-udgang

Digitalt videokamera

Dubbing fra et bånd i DVformat til en dvd

+ RW -RW

VR

-RW

Video

+ R -R

VR

-R

Video

Du kan optage et bånd i DV-format på en disk.

Optageren styrer det digitale videokamera. Du kan spole hurtigt fremad og tilbage, afspille i slowmotion og stoppe båndet for at vælge en sekvens ved hjælp af skærmmenuen.

Hvis du ønsker at dubbe alt indhold fra et bånd i

DV-format (One Touch Dubbing), skal du se side 101.

Sådan oprettes titler og kapitler

Det dubbede indhold på disken bliver til én titel, og titlen opdeles derefter i kapitler ved 5 eller 15 minutters intervaller, afhængigt af indstillingen for "DVD Auto Chapter" på installationsskærmen

"Features" (side 111).

1

Z

DVD

SYSTEM

MENU

O RETURN

PROG +/–

INPUT

Tryk på DVD for at bruge dvd-optageren.

2

Tryk på Z (åbn/luk), og læg en disk til

optagelse i diskskuffen.

M/m/</,,

ENTER

REC MODE

3

Tryk på Z for at lukke diskskuffen.

Vent, indtil "LOAD" forsvinder fra frontpaneldisplayet.

Ubrugte disks bliver automatisk formateret.

For oplysninger om optageformatet for dvdrw'er/dvd-r'er (VR-tilstand eller Video-

tilstand), se afsnittet "Formatering af ny disk" på side 51.

4

Sæt kildebåndet i DV-format i dit digitale videokamera.

Hvis optageren skal kunne optage eller redigere, skal det digitale videokamera indstilles til videoafspilningstilstand.

5

Tryk flere gange på INPUT for at vælge

"DV".

6

Tryk flere gange på REC MODE for at vælge optagetilstanden.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om

optagetilstanden, skal du se side 50.

7

Tryk på SYSTEM MENU, mens optageren er stoppet.

Systemmenuen vises.

8

Vælg "Setup", og tryk derefter på ENTER.

Skærmen "Setup" vises.

9

Vælg "Audio", og tryk derefter på ENTER.

Audio

Title List

Timer

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

Digital Out

Downmix

Audio DRC

Audio(HDMI)

Scan Audio

Surround

DV Audio Input

Line Audio Input

10:10

: On

: Dolby Surround

: Standard

: Auto

: On

: Off

: Stereo 1

: Stereo

10

Vælg "DV Audio Input", og tryk derefter på

ENTER.

Audio

Title List

Timer

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

Digital Out

Downmix

Audio DRC

Audio(HDMI)

Scan Audio

Surround

DV Audio Input

Line Audio Input

10:10

: On

: Dolby Surround

: Standard

: Auto

: On

: Off

Stereo 1

Optagesiden skal vende nedad

,fortsættes

99

100

"Stereo 1": Gør det muligt kun at optage originallyden. Du skal normalt vælge denne indstilling, når du dubber et bånd i DV-format.

"Stereo 2": Gør det muligt også at optage anden lyd.

"Mix": Gør det muligt at optage originallyd og anden lyd.

Vælg "Stereo 2" eller "Mix", hvis du har tilføjet en anden lydkanal under optagelsen med dit digitale videokamera.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du

se side 110.

11

Vælg en indstilling, og tryk derefter på

ENTER.

12

Tryk to gange på O RETURN.

13

Vælg "Dubbing", og tryk derefter på ENTER.

10:10 Dubbing

Title List

Timer

Edit

Simple Dubbing

Program Dubbing

DV Dubbing

Dubbing

Disc Setting

14

Vælg "DV Dubbing", og tryk derefter på

ENTER.

DV Dubbing

Title List

Timer

DV Simple Dubbing

DV One Touch Dubbing

10:10

Edit

Dubbing

Disc Setting

15

Vælg "DV Simple Dubbing", og tryk derefter på ENTER.

Følgende skærm vises.

DV Tape Mode

16

Find dubbing-startpunktet på båndet, og stop eller sæt afspilningen på pause.

Tryk på

</, for at vælge m, x, X, y,

H eller M på tv-skærmen. Tryk derefter på

ENTER for at finde punktet. Tryk på x eller

X for at stoppe eller sætte afspilningen på pause.

17

Tryk på , for at vælge z på tv-skærmen,

og tryk derefter på ENTER.

Dubbingen starter.

Sådan stoppes optagelsen

Vælg x på tv-skærmen, og tryk derefter på

ENTER.

Bemærk, at der kan gå nogle få sekunder, før optagelsen stopper.

Sådan lukkes visningen af DV-dubbing

Tryk på INPUT.

z

Tip!

Hvis "DV Camera Mode" vises på tv-skærmen, kan du bruge z på tv-skærmen til at optage kamerabilledet direkte på optageren.

Bemærkninger

• Hvis du vil afspille disken på andet dvd-udstyr, skal du

afslutte disken (side 96).

• Du kan ikke slutte mere end én digital videoenhed til optageren.

• Du kan ikke optage dato, klokkeslæt eller indholdet af et bånd i DV-format til disken.

• Hvis du optager fra et bånd i DV-format med et lydspor, der er optaget i flere samplingfrekvenser

(48 kHz, 44,1 kHz eller 32 kHz), sendes der ingen lyd eller en unaturlig lyd, når skiftepunktet for samplingfrekvensen på disken afspilles.

• Det optagne billede kan blive kortvarigt påvirket, hvis billedstørrelsen af kildebilledet ændres, eller hvis båndet er tomt.

• Der kan forekomme støj, når du skifter til lydsamplingstilstand (48 kHz/16 bit t 32 kHz/12 bit).

Hvis du får vist "DV" eller "DV Camera

Mode" i stedet for "DV Tape Mode", skal du kontrollere, at det digitale videokamera er tilsluttet korrekt, er tændt, og at tilstanden er indstillet til dubbing.

Dubbing af et helt bånd i DV-format til en dvd (One Touch Dubbing)

+

RW

-RW

VR

-RW

Video

+

R

-R

VR

-R

Video

Du kan optage alt indhold fra et bånd i DV-format på en disk med et enkelt tryk på knappen ONE-

TOUCH DUBBING. Optageren styrer det digitale videokamera gennem hele processen og udfører optagelsen.

ONE-TOUCH DUBBING x

1

Gør som beskrevet under trin 1 til 11 for

"Dubbing fra et bånd i DV-format til en dvd"

(side 99) og tryk på SYSTEM MENU for at

slukke for skærmen.

2

Tryk på ONE-TOUCH DUBBING på optageren.

Optageren spoler båndet i det digitale videokamera tilbage og starter optagelsen af båndets indhold fra begyndelsen.

One Touch Dubbing slutter automatisk, når afspilningen af båndet stopper.

Sådan stoppes optagelsen

Tryk på x (stop).

Bemærk, at der kan gå nogle få sekunder, før optagelsen stopper.

z

Tip!

Du kan også udføre One Touch Dubbing ved hjælp af systemmenuen. Vælg "Dubbing", og vælg derefter "DV

One Touch Dubbing". Følg anvisningerne på tvskærmen.

101

102

Indstillinger og justeringer

Brug af installationsskærmene

Brug installationsskærmene til at angive indstillinger for forskellige elementer, f.eks. billede og lyd, og vælge sprog til underteksterne.

Nedenfor beskrives, hvordan du bruger installationsskærmene.

Bemærk

Afspilningsindstillinger på disken har prioritet over indstillingerne på installationsskærmene, og ikke alle beskrevne funktioner understøttes.

2

Vælg "Setup", og tryk derefter på ENTER.

10:10 Setup

Title List

Timer

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

Tuner Preset

Clock Set

Video

Audio

Features

Options

Easy Setup

3

Vælg "Tuner Preset", "Clock Set", "Video",

"Audio", "Features", "Options" eller "Easy

Setup", og tryk derefter på ENTER.

Den valgte installationsskærm vises.

Eksempel: Installationsskærmen "Video"

10:10 Video

Title List

Timer

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

TV Type

HDMI Resolution

Video (HDMI)

Picture Control

Line 1 Output

Component Out

Progressive

: 4:3 Letter Box

: Auto

: Y Cb Cr

: Standard

: Video

: Off

: Off

SYSTEM

MENU

M/m/</,,

ENTER

O RETURN

1

Tryk på SYSTEM MENU, mens optageren er stoppet.

Title List (Original)

Title List

Press ENTER :

Timer

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

Title Menu for DVD Title List.

10:10

4

Vælg det element, som du vil indstille, og tryk derefter på ENTER.

Elementets tilgængelige indstillinger vises.

Eksempel: "TV Type"

Video

Title List

Timer

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

TV Type

HDMI Resolution

Video (HDMI)

Picture Control

Line 1 Output

Component Out

Progressive

: Standard

: Video

: Off

: Off

10:10

Nogle elementer viser en dialogboks, hvor du skal angive flere indstillinger.

Eksempel: Når "Parental" vælges på installationsskærmen "Options".

Create the password

Title List

Timer

Edit

Create the password.

10:10

Dubbing

Disc Setting

Setup

5

Vælg en indstilling, og tryk derefter på

ENTER.

Den aktuelt valgte indstilling vises ved siden af installationselementet.

Eksempel: Når du vælger "16:9".

Video

Title List

Timer

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

TV Type

HDMI Resolution

Video (HDMI)

Picture Control

Line 1 Output

Component Out

Progressive

: 16:9

: Auto

: Y Cb Cr

: Standard

: Video

: Off

: Off

10:10

Indstilling for antennemodtagelse

(Tuner Preset)

Installationsskærmen "Tuner Preset" gør det muligt at angive flere tunerindstillinger for optageren.

Vælg "Tuner Preset" på skærmen "Setup".

Tuner Preset

Title List

Timer

Edit

Auto Preset

Manual Set

Channel List

Dubbing

Disc Setting

Setup

10:10

Bemærk

Du kan ikke gemme kanaler for en tilsluttet dekoder.

Sådan skiftes til forrige visning

Tryk på O RETURN.

Sådan lukkes visningen

Tryk på SYSTEM MENU.

Auto Preset

Denne indstilling gør det muligt at gemme tilgængelige kanaler automatisk.

Alle tilgængelige kanaler gemmes i numerisk rækkefølge.

1

Vælg "Auto Preset", og tryk derefter på

ENTER.

2

Vælg dit land, og tryk derefter på ENTER.

Tuner Preset

Title List

Searching for receivable channels.

10:10

Timer

35%

Edit

Scanning... Please wait.

Dubbing

Disc Setting

Setup

Stop

Manual Set

Denne indstilling gør det muligt at gemme eller deaktivere kanaler manuelt. Hvis nogle af kanalerne ikke kunne indstilles med funktionen

"Auto Preset" eller "Easy Setup", kan du indstille dem manuelt.

,fortsættes

103

104

1

Vælg "Manual Set", og tryk derefter på

ENTER.

Skærmen til manuel indstilling vises.

Eksempel

Manual Set

System

Program

Channel

AFT

Pay TV/Canal+

Tuner Audio

Station Name

L/L'

01

002

On

Off

NICAM

AAC

2

Vælg en indstilling, og tryk derefter på

ENTER.

"System": Gør det muligt at vælge et tilgængeligt tv-system (kun franske modeller).

"Program": Gør det muligt at vælge kanalens programplacering (1 til 99) ved at trykke flere gange på

M/m. Tryk derefter på ENTER.

"Channel": Tryk på

M/m flere gange for at vælge den kanal, du vil have som fast indstilling, og tryk på ENTER.

"AFT": Gør det muligt at finindstille kanalen for at opnå et tydeligere billede. Hvis billedet er utydeligt, skal du vælge "Off" og trykke på

ENTER. Se afsnittet "Sådan justeres billedet manuelt" (side 104).

"Pay TV/Canal+": Gør det muligt at få vist eller optage kanaler på betalings-tv/Canal+ ved at vælge "On" og trykke på ENTER.

"Tuner Audio": Gør det muligt at indstille kanaler til NICAM-udsendelser. Du skal normalt vælge "NICAM". Hvis lyden i en

NICAM-udsendelse er utydelig, skal du vælge "Standard" og trykke på ENTER.

"Station Name": Gør det muligt at ændre et

stationsnavn. Se afsnittet "Sådan omdøbes en station" (side 104).

Sådan justeres billedet manuelt

Vælg "Off" for "AFT" på skærmen til manuel indstilling. Når linjen til finindstilling vises, skal du trykke på </, for at få et tydeligere billede.

Tryk derefter på ENTER.

Fine Tuning

Sådan omdøbes en station

Et stationsnavn kan indeholde op til fire tegn.

Vælg "Station Name" på skærmen til manuel indstilling.

Tryk på

M/m for at vælge et tegn.

Hver gang du trykker på

M, ændres tegnet som følger: A t B... t Z t 0 t 1... t 9 t - t A

Tryk på

, for at vælge det næste tegn. Tryk på

< for at ændre et tegn. Tryk på ENTER, når alle tegn er som ønsket.

Channel List

Denne indstilling gør det muligt at ændre eller deaktivere programplaceringer, når kanalerne er indstillet. Deaktiverede programplaceringer ignoreres, når du trykker på PROG +/–.

1

Vælg "Channel List", og tryk derefter på

ENTER.

Der vises en liste over indstillede kanaler.

2

3

4

5

6

Prog.

1

Channel List

Ch

002

005

011

012

061

128

Name

AAC

AAB

DDE

FGH

PQR

QQR

2

3

4

5

6

Prog.

1

Channel List

Ch

102

005

011

002

061

128

Name

AAC

AAB

DDE

AAC

PQR

QQR

DEC

Off

On

Off

Off

On

Off

DEC

Off

On

Off

Off

On

Off

10:10

2

Tryk på

M/m for at vælge række, der indeholder den programplacering, som du vil

ændre eller deaktivere.

Hvis du vil ændre, skal du trykke på ENTER, og gå til trin 3.

Hvis du vil deaktivere, skal du trykke på

CLEAR, og gå til trin 5.

Hvis der er mere end seks programplaceringer, skal du trykke flere gange på

M/m for at få vist den næste side.

3

Tryk på

M/m, indtil den valgte kanalrække flyttes til den ønskede programplacering.

10:10

4

Tryk på ENTER.

Den valgte kanal sættes ind på en ny programplacering.

5

Gentag trin 2 for at ændre eller deaktivere programplaceringer for andre stationer.

Bemærk

Sørg for at vælge den korrekte programplacering, der skal deaktiveres. Hvis du kommer til at deaktivere den forkerte programplacering, skal du indstille kanalen manuelt.

Indstilling af ur (Clock Set)

Installationsskærmen "Clock Set" gør det muligt at indstille optagerens ur.

Vælg "Clock Set" på skærmen "Setup".

Clock Set

Title List

Timer

Auto Adjust

Present Time

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

10:10

: On

: Mon 21. 5. 2007 10:10

Auto Adjust

Denne indstilling gør det muligt at aktivere funktionen til Auto Clock Set, når en kanal i dit lokalområde sender et tidssignal.

Funktionen til Auto Clock Set aktiveres, når optageren slukkes.

Bemærk

Funktionen til Auto Clock Set kan ikke bruges under en igangværende optagelse.

Present Time

Denne indstilling gør det muligt at indstille uret manuelt, hvis funktionen til Auto Clock Set har indstillet uret for dit lokalområde forkert.

1

Vælg "Present Time", og tryk derefter på

ENTER.

Clock Set

Title List

Timer

Edit

Set the time and date manually.

Day Month Year

21 05 2007

Mon

Dubbing

Disc Setting

Hour Min

10 : 10

Setup

10:10

,fortsættes

105

106

2

Tryk på

M/m for at angive dagen, og tryk på

,.

Angiv måned, år, timer og minutter efter hinanden. Tryk på

</, for at vælge det element, der skal indstilles, og tryk derefter på

M/m for at indstille elementet. Ugedagen indstilles automatisk.

3

Tryk på ENTER for at starte uret.

Videoindstillinger (Video)

Installationsskærmen "Video" gør det muligt at justere elementer, der vedrører billedet, f.eks. format og farve.

Vælg indstillingerne i overensstemmelse med den type tv eller tuner, der er sluttet til optageren.

Vælg "Video" på skærmen "Setup".

Standardindstillingerne er understreget.

10:10 Video

Title List

Timer

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

TV Type

HDMI Resolution

Video (HDMI)

Picture Control

Line 1 Output

Component Out

Progressive

: 4:3 Letter Box

: Auto

: Y Cb Cr

: Standard

: Video

: Off

: Off

TV Type

Vælg størrelsen på afspilningsbilledet ud fra typen på det tilsluttede tv (widescreen-tv eller konventionelt tv med en skærm i 4:3-format).

16:9

Vælg denne indstilling, hvis du tilslutter et widescreen-tv eller et tv med widescreen-funktion.

4:3 Letter

Box

Vælg denne indstilling, hvis du tilslutter et tv med en skærm i 4:3format. Viser det brede format med bånd øverst og nederst på skærmen.

4:3 Pan

Scan

Vælg denne indstilling, hvis du tilslutter et tv med en skærm i 4:3format. Viser automatisk et bredt billede på hele skærmen, hvor delen, der ikke er plads til, er fjernet.

16:9

4:3 Letter Box

4:3 Pan Scan

Bemærk

"4:3 Letter Box" vælges muligvis automatisk i stedet for

"4:3 Pan Scan" eller omvendt, afhængigt af disken.

HDMI Resolution

Vælger typen af videosignaler for HDMI OUTstikudgangen. Når du vælger "Auto" (standard), sender optageren videosignaler i den højeste opløsning, som dit tv kan klare. Hvis billedet er uklart, unaturligt eller utilfredsstillende, kan du prøve en anden indstilling, som passer til disken og tv'et/projektoren osv. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et/ projektoren osv.

Indstillingen er kun aktiv, når du tilslutter et tv med HDMI til HDMI OUT-stikket.

Auto

Du skal normalt vælge denne indstilling.

1920×1080i Sender 1920×1080ivideosignaler.

1280×720P Sender 1280×720p-videosignaler.

720×

480/576P

Sender 720×480/576pvideosignaler.

Video (HDMI)

Vælger typen af signal fra HDMI OUTstikudgangen.

Indstillingen er kun aktiv, når du tilslutter et tv med HDMI til HDMI OUT-stikket.

Y Cb Cr

RGB

Denne indstilling vælges normalt ved tilslutning til en HDMIenhed.

Giver klarere farver og dybere sort. Vælg denne, hvis farverne er svage.

Picture Control

Vælg billedstyringen til de videosignaler, som

sendes via LINE OUT-stikudgangene (side 14).

Du kan justere videosignalet for dvd eller video-cd

(med PBC-funktionen slået fra) fra optageren for at opnå den billedkvalitet, du ønsker. Vælg den indstilling, der egner sig bedst til det program, du ser.

Dynamic 1 Gør det muligt at opnå et tydeligt dynamisk billede ved at øge billedkontrasten og farven.

Dynamic 2 Gør det muligt at opnå et mere tydeligt dynamisk billede end med "Dynamic 1" ved at øge billedkontrasten og farven yderligere.

Standard

Cinema 1

Gør det muligt at få vist et standardbillede

(funktionen deaktiveres).

Gør det muligt at få hvide farver til at syne lysere og for at få sorte farver til at syne mere markante og øge farvekontrasten.

Cinema 2

Personal

Gør det muligt at forbedre detaljerne i mørke områder ved at

øge sortniveauet.

Gør det muligt at justere

"Contrast", "Brightness",

"Colour" og "Hue" med

M/m/</,.

z

Tip!

"Cinema 1" eller "Cinema 2" anbefales, når du ser film.

Line 1 Output

Denne indstilling gør det muligt at vælge en metode til output af videosignaler for i LINE 1-

TV-stikket.

Video

Gør det muligt at sende videosignaler

RGB Gør det muligt at sende RGBsignaler.

Bemærkninger

• Du kan ikke vælge "RGB", når "Component Out" nedenfor er indstillet til "On".

• Når du tilslutter dit tv ved hjælp af et HDMI-kabel, skal

"Line 1 Output"-indstillingen være "Video". I dette tilfælde kan du ikke vælge "RGB".

,fortsættes

107

108

Component Out

Denne indstilling gør det muligt at vælge, om der skal sendes videosignaler via COMPONENT

VIDEO OUT-stikkene.

On

Gør det muligt at sende komponentvideosignaler. Vælg denne indstilling, når du vil have vist progressive signaler.

Off Gør det muligt ikke at sende signaler.

Bemærkninger

• Når du indstiller "Line 1 Output" til "RGB", kan du ikke indstille "Component Out" til "On".

• Når du slutter optageren til en skærm eller projektor alene via COMPONENT VIDEO OUT-stikkene, må du ikke vælge "Off", da billedet i så fald ikke vises.

• Når du indstiller "Progressive" til "On", kan du ikke indstille "Component Out" til "Off".

• Når du tilslutter dit tv ved hjælp af et HDMI-kabel, skal

"Component Out"-indstillingen være "On".

Progressive

Denne indstilling gør det muligt at få glæde af en nøjagtig farvegengivelse og billeder i høj kvalitet, hvis dit tv understøtter progressive signaler (525p/

625p).

Tilslut dit tv til COMPONENT VIDEO OUT-

stikkene (side 17) og indstil "Component Out" til

"On".

On

Indstiller optageren til at sende progressive signaler.

Off Sender videosignaler i interlaceformat.

Bemærkninger

• Når du indstiller "Component Out" til "Off", kan du ikke indstille "Progressive" til "On".

• Billedkvaliteten forringes, hvis du vælger progressive signaler, når du har sluttet optageren til et tv, der ikke understøtter progressive signaler. I dette tilfælde skal du indstille "Progressive" til "Off". Eller tryk på DVD, når optageren er stoppet, for at bruge dvd-optageren og hold X på optageren nede i mindst fem sekunder.

• Når du tilslutter dit tv ved hjælp af et HDMI-kabel, indstilles "Progressive" til "On".

Lydindstillinger (Audio)

Installationsskærmen "Audio" gør det muligt at justere lyden i overensstemmelse med afspilningen og tilslutningsforholdene.

Vælg "Audio" på skærmen "Setup".

Standardindstillingerne er understreget.

Audio

Title List

Timer

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

Digital Out

Downmix

Audio DRC

Audio (HDMI)

Scan Audio

Surround

DV Audio Input

Line Audio Input

10:10

: On

: Dolby Surround

: Standard

: Auto

: On

: Off

: Stereo 1

: Stereo

Digital Out

Denne indstilling gør det muligt at sende lydsignaler via DIGITAL AUDIO OUT

(OPTICAL eller COAXIAL)/HDMI OUTstikket.

On Du skal normalt vælge denne indstilling. Tryk på ENTER, og vælg "Dolby Digital",

"DTS" eller "MPEG" for at få vist flere indstillinger (se nedenfor).

Off De digitale signaler påvirker næsten ikke de analoge.

Følgende installationselementer ændrer outputmetoden for lydsignaler, når du tilslutter en komponent, f.eks. en forstærker (modtager), med et digitalt indgangsstik.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om

tilslutning, skal du se afsnittet "Trin 4: Tilslutning til av-forstærker (modtager)" på side 18.

Digital Out

Title List

Timer

Edit

Dolby Digital

DTS

MPEG

Dubbing

Disc Setting

Setup

: D-PCM

: Off

: PCM

10:10

Bemærk

Hvis du tilslutter en komponent, der ikke understøtter det valgte lydsignal, høres en høj lyd (eller der høres ingen lyd) fra højttalerne. Lyden kan give høreskader eller beskadige højttalerne.

Dolby Digital (kun dvd'er)

Denne indstilling gør det muligt at vælge typen af

Dolby Digital-signal.

D-PCM Vælg denne indstilling, når optageren er sluttet til en lydkomponent uden indbygget Dolby Digitaldekoder. Du kan vælge, om signalerne er i overensstemmelse med

Dolby Surround ved at justere elementet

"Downmix" på installationsskærmen

"Audio" (side 109).

Dolby

Digital

Vælg denne indstilling, når optageren er tilsluttet en lydkomponent med indbygget Dolby Digitaldekoder.

Bemærk

Hvis HDMI OUT-stikket tilsluttes til udstyr, som ikke understøtter Dolby Digital-signaler, vil der automatisk blive send D-PCM-signaler, selv hvis "Dolby Digital" vælges.

DTS (kun dvd-videoer)

Denne indstilling gør det muligt at vælge, om der skal sendes DTS-signaler.

On

Vælg denne indstilling, når optageren er tilsluttet en lydkomponent med indbygget DTS-dekoder.

Off Vælg denne indstilling, når optageren er tilsluttet en lydkomponent uden indbygget DTS-dekoder.

Bemærk

Hvis HDMI OUT-stikket tilsluttes udstyr, som ikke understøtter DTS-signaler, vil der ikke blive sendt noget signal, uanset indstillingen af "DTS".

MPEG (kun dvd-videoer)

Denne indstilling gør det muligt at vælge typen af

MPEG-lydsignal.

PCM

MPEG

Vælg denne indstilling, når optageren er tilsluttet en lydkomponent uden indbygget MPEG-dekoder.

Hvis du afspiller MPEG audio-lydspor, sender optageren stereosignaler.

Vælg denne indstilling, når optageren er tilsluttet en lydkomponent med indbygget MPEG-dekoder.

Bemærk

Hvis HDMI OUT-stikket tilsluttes til udstyr, som ikke understøtter MPEG-lydsignaler, vil der automatisk blive send PCM-signaler, selv hvis "MPEG" vælges.

Downmix (kun dvd'er)

Denne indstilling gør det muligt at ændre metode for downmix til to kanaler, når du afspiller en dvd, der har baglydelementer (kanaler), eller er optaget i Dolby Digital-format. Hvis du ønsker

oplysninger om bagsignalkomponenter, skal du se afsnittet "A Tilslutning til lydstik (L/R)" på side 19. Indstillingen påvirker følgende

stikudgange:

– LINE 2 OUT (AUDIO L/R)-, AUDIO OUT L/

R-stik

– LINE 1-TV-stik

– DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL eller

COAXIAL)/HDMI OUT-stik (kun når "Dolby

Digital" er indstillet til "D-PCM").

Dolby

Surround

Du skal som regel vælge denne indstilling.

Gør det muligt at sende multikanalslydsignaler til to kanaler for at opnå surroundsound.

Normal Gør det muligt at downmixe multikanalslydsignaler til to kanaler for at bruge stereo.

Surround-indstillingerne på denne optager skal slås fra for at opnå surround-effekten fra Dolby

Digital (side 110).

,fortsættes

109

110

Audio DRC (kontrol af dynamisk område) (kun dvd'er)

Denne indstilling gør lyden tydelig, når du skruer ned for lyden under afspilning af en dvd, der er i overensstemmelse med "Audio DRC".

Indstillingen påvirker følgende stikudgange:

– LINE 2 OUT (AUDIO L/R)-, AUDIO OUT L/

R-stik

– LINE 1-TV-stik

– DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL eller

COAXIAL)/HDMI OUT-stik (kun når "Dolby

Digital" er indstillet til "D-PCM").

Standard Du skal normalt vælge denne indstilling.

TV Mode

Tydeliggør lave lyde, hvis der er skruet ned for lyden.

Wide

Range

Giver dig følelsen af at være der live.

Audio (HDMI) (kun dvd-videoer)

Vælger typen af signal fra HDMI OUTstikudgangen.

Auto Du skal normalt vælge denne indstilling. Sender audiosignaler ud fra "Dolby

Digital"-indstillingen

(side 108).

PCM Konverterer Dolby Digital til PCM.

Scan Audio (kun dvd'er)

On Gør det muligt at høre lyd, når du spoler hurtigt fremad

(FF1) på en dvd med Dolby

Digital-lydspor. Hvis du

ønsker yderligere

oplysninger, skal du se side 40.

Off Gør det muligt at deaktivere funktionen.

Der høres ingen lyd, når der spoles hurtigt fremad (FF1).

Surround

Aktiverer surround-funktion for at oprette virtuelle baghøjttalere fra et stereo-tv eller to

fronthøjttalere (side 19).

Off

Ingen surroundeffekt

Surround1

Opretter et sæt virtuelle surroundhøjttalere

Surround2 Opretter to sæt virtuelle surroundhøjttalere

Surround3

Opretter tre sæt virtuelle surroundhøjttalere

Bemærkninger

• Det er vanskeligt at høre surroundeffekterne, hvis afspilningssignalet ikke indeholder et signal til surroundhøjttalerne.

• Når du aktiverer en af surroundtilstandene, skal du deaktivere surroundindstillingerne for det tilsluttede tv eller den tilsluttede forstærker (modtager).

DV Audio Input

Stereo 1

Stereo 2

Mix

Bemærk

Gør det muligt kun at optage original lyd. Du skal normalt vælge denne indstilling, når du dubber et bånd i DVformat.

Gør det muligt kun at optage anden lyd.

Gør det muligt at optage originallyd og anden lyd.

Vælg "Stereo 2" eller "Mix", hvis du har tilføjet en anden lydkanal under optagelsen med dit digitale videokamera.

Bemærk

Lyden afbrydes et kort øjeblik, når der bruges Hurtig afspilning med lyd.

Line Audio Input

Vælg Line-indgangslyd, når der optages fra udstyr, der er sluttet til LINE-indgangsstikkene til en dvd i denne optager.

Yderligere oplysninger om tosprogede optagelser

findes på side 51.

Stereo

Bilingual

Gør det muligt kun at optage i stereo.

Gør det muligt at optage to forskellige lydspor på dvdrw'er (VR-tilstand)/dvd-r'er

(VR-tilstand). Du kan vælge et af lydsporene, når disken afspilles.

z

Tip!

Ved optagelse på en disk, som ikke er dvd-rw'er (VRtilstand)/dvd-r'er (VR-tilstand), skal du vælge et af lydsporene fra det tilsluttede udstyr, før der optages.

Optage- og videoindstillinger

(Features)

Installationsskærmen "Features" gør det muligt for dig at foretage forskellige indstillinger for optagelse og afspilning.

Vælg "Features" på skærmen "Setup".

Standardindstillingerne er understreget.

Features

Title List

Timer

Edit

Dubbing

Disc Setting

DVD Auto Chapter

Format DVD-RW

VCR Function

: 5 Min

: VR

Synchro Recording

DVD Bilingual Rec.

: to DVD

: Main

DivX Registration Code

Setup

10:10

DVD Auto Chapter

Denne indstilling opdeler automatisk en optagelse

(en titel) i kapitler ved at indsætte kapitelmærker med et angivet interval. Mærkerne indsættes, mens optagelsen foretages.

Off

Gør det muligt at undgå, at der indsættes kapitelmærker.

5 Min

15 Min

Gør det muligt at indsætte kapitelmærker hvert 5. minut.

Gør det muligt at indsætte kapitelmærker hvert 15. minut.

Bemærk

De aktuelle intervaller kan variere, afhængigt af optagelsens størrelse. Den valgte indstilling er et anslået kapitelinterval.

,fortsættes

111

112

Format DVD-RW (kun dvd-rw'er)

Denne indstilling gør det muligt at vælge format for en ubrugt dvd-rw, når en sådan ilægges.

VR

Video

Gør det muligt at formatere disken automatisk i VR-tilstand.

Gør det muligt at formatere disken automatisk i Videotilstand.

VCR Function

Tryk på ENTER, og vælg "Tape Length", "Auto

Play", "Auto Repeat" eller "Colour System".

Tape Length

E180

Til E180-bånd eller kortere.

E240

Til E240-bånd.

E260

Til E260-bånd.

E300

Til E300-bånd eller længere.

Auto Play

On Gør det muligt at starte afspilningen automatisk, hvis du indsætter et bånd uden beskyttelsessplit.

Off

Gør det muligt at deaktivere funktionen. Du skal trykke på H

(afspil) for at starte automatisk.

Dette gælder også, selvom du indsætter et bånd uden beskyttelsessplit.

Auto Repeat

On

Gør det muligt at gentage afspilningen af et bånd.

Videobåndoptageren spoler båndet tilbage til begyndelsen og starter automatisk afspilningen igen.

Off Gør det muligt at deaktivere funktionen.

Colour System

Auto Gør det muligt at vælge farvesystemet automatisk. Du skal normalt vælge denne indstilling. Hvis der vises striber under en afspilning, skal du vælge det system, som båndet blev optaget i (nedenfor).

PAL Til bånd, der er optaget i farvesystemet PAL.

SECAM

Til bånd, der er optaget i farvesystemet SECAM (kun franske modeller).

MESECAM

Til bånd, der er optaget i farvesystemet MESECAM (kun franske modeller).

B/W

Til bånd, der er optaget i sorthvid.

NT4.43

NTPB

Når der afspilles et NTSCoptaget bånd på et multisystemtv.

Når der afspilles et NTSCoptaget bånd på et PAL-tv.

Synchro Recording

to DVD Gør det muligt at indstille optageren til at optage programmer på en dvd fra tilsluttet udstyr, der har en timerfunktion (f.eks. en satellittuner).

to VIDEO Gør det muligt at indstille optageren til at optage programmer på et VHS-bånd fra tilsluttet udstyr, der har en timerfunktion (f.eks. en satellittuner).

DVD Bilingual Rec. (alle disks, der understøtter optagelse, undtagen dvd-rw'er/ dvd-r'er i VR-tilstand)

Denne indstilling gør det muligt at vælge den lyd, der skal optages på disken. Der er ikke behov for denne indstilling, når der optages på dvd-rw'er

(VR-tilstand)/dvd-r'er (VR-tilstand), der optager både main- og sub-lyd.

Main

Sub

Gør det muligt at optage main-lyd i tosprogede programmer.

Gør det muligt at optage sublyd i tosprogede programmer.

DivX Registration Code

Viser optagerens DivX-registreringskode.

Du kan finde yderligere oplysninger på http://www.divx.com/vod på internettet.

Indstillinger for Sprog,

Børnesikring og

Fabriksindstillinger

(Options)

Installationsskærmen "Options" gør det muligt at angive andre indstillinger for brug.

Vælg "Options" på skærmen "Setup".

Standardindstillingerne er understreget.

Options

Title List

Timer

Edit

Dubbing

Language

Parental

Front Display

Command Mode

Factory Setting

Disc Setting

Setup

: Auto

: DVD 3

10:10

Language

OSD

Gør det muligt at ændre det sprog, der skal vises på skærmen.

Disc Menu (kun dvd-videoer)

Gør det muligt at ændre sproget for dvd-menuen.

Audio (kun dvd-videoer)

Gør det muligt at ændre sprog til lydsporet.

Når du vælger "Original", vælges det prioriterede sprog på disken.

Subtitle (kun dvd-videoer)

Gør det muligt at ændre sprog til de undertekster, der er optaget på disken.

Når du vælger "Auto", ændres sproget for underteksterne, så det passer til det sprog, som du valgte for lydsporet. Yderligere beskrivelse af

sprogforkortelserne findes på side 132.

z

Tip!

Hvis du vælger "Others" under "Disc Menu", "Audio" eller "Subtitle", kan du vælge mellem yderligere 18 sprog. Tryk på

M/m for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på ENTER.

,fortsættes

113

114

Bemærk

Hvis du vælger et sprog i "Disc Menu", "Subtitle" eller

"Audio", der ikke er optaget på dvd-videoen, vælges et af de optagne sprog automatisk.

Parental (kun dvd-videoer)

Denne indstilling gør det muligt at begrænse afspilning af bestemte dvd-videoer i overensstemmelse med et foruddefineret niveau, f.eks. brugernes alder. Sekvenser kan blokeres eller udskiftes med andre sekvenser.

1

Vælg "Parental", og tryk derefter på ENTER.

• Hvis du ikke har indtastet en adgangskode, vises skærmen til registrering af en ny adgangskode.

Indtast en 4-cifret adgangskode med nummerknapperne.

Create the password

Title List

Timer

Edit

Create the password.

10:10

Dubbing

Disc Setting

Setup

Skærmen til bekræftelse af adgangskoden vises.

Indtast adgangskoden igen.

• Hvis du allerede har registreret en adgangskode, vises skærmen til indtastning af adgangskoden.

Indtast en 4-cifret adgangskode med nummerknapperne.

Enter your password

Title List

Timer

Edit

Enter your password.

10:10

Dubbing

Disc Setting

Setup

2

Vælg "Rating Level", og tryk derefter på

ENTER.

Indstillingerne for "Rating Level" vises.

Parental

Title List

Timer

Rating Level

Change Password

Edit

Dubbing

Disc Setting

Setup

10:10

Level 8 (Adults)

Level 7

Level 6

Level 5

Level 4

Level 3

Level 2

Jo lavere værdi, jo strengere begrænsning.

3

Vælg niveauet, og tryk derefter på ENTER.

Indstillingen af Børnesikringen er nu udført.

• Indstil "Rating Level" til "Off" i trin 3 for at annullere indstillingen for Børnesikring af disken.

• Vælg "Change Password" i trin 2 for at ændre adgangskoden. Tryk derefter på ENTER. Når skærmen til registrering af adgangskoden vises, skal du indtaste en ny firecifret adgangskode med nummerknapperne.

z

Tip!

Hvis du indtaster et forkert nummer, skal du trykke på

< eller CLEAR og indtaste igen.

Bemærkninger

• Hvis du har glemt adgangskoden, skal du vælge

"Factory Setting" på installationsskærmen "Options".

• Afspilning af disks uden børnesikring kan ikke begrænses på denne optager.

• Afhængigt af den valgte disk bliver du muligvis bedt om at ændre børnesikringsniveauet, mens disken afspilles. I dette tilfælde skal du indtaste din adgangskode og derefter ændre niveauet.

Front Display

Denne indstilling gør det muligt at justere belysningen af frontpaneldisplayet.

Auto

Bright

Gør det muligt at ændre til svag belysning, når der er slukket for strømmen.

Gør det muligt at bevare en stærk belysning, når der er slukket for strømmen.

Dimmer

Off

Gør det muligt at ændre til svag belysning, uanset om der er tændt eller slukket for strømmen.

Slukker for lyset, når der er slukket for strømmen. Gør det muligt at bevare en belysningen, når der er tændt for strømmen.

Bemærk

Hvis du vil se programmer fra betalings-tv/Canal+, når

optageren er slukket (side 30), må du ikke indstille

"Front Display" til "Off" på installationsskærmen

"Options".

Command Mode

Denne indstilling ændrer betjeningstilstanden for optageren, hvis der er tilknyttet andet dvd-udstyr med samme betjeningstilstand. Sørg for at indstille kommandotilstanden på den medfølgende fjernbetjening, så den svarer til den

indstilling, der vælges her. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Hvis du har en Sony dvdafspiller eller mere end én Sony dvd-optager" på side 22.

DVD 1

DVD 2

DVD 3

Vælg en indstilling, der ikke påvirker andet dvd-udstyr.

Dette er optagerens standardbetjeningstilstand.

Factory Setting

Denne indstilling gør det muligt at gendanne installationsindstillingernes standardindstillinger.

Bemærk, at alle tidligere indstillinger slettes.

1

Vælg "Factory Setting", og tryk derefter på

ENTER.

2

Vælg "Start", og tryk derefter på ENTER.

Installationsindstillingernes standardindstillinger gendannes.

3

Tryk på ENTER, når "Finish" vises.

Optageren slukker og tænder automatisk og er nu nulstillet til standardindstillingerne.

Når skærmen "Easy Setup" vises, skal du

følge anvisningerne for Easy Setup (side 23)

fra trin 4.

Easy Setup

(Nulstilling af optageren)

Denne indstilling gør det muligt at aktivere Nem indstillingsprogrammet.

1

Vælg "Easy Setup" på skærmen "Setup".

Easy Setup 10:10

Follow the guide to make initial settings.

Before you start, check that you have made all necessary connections.

Start Cancel

2

Vælg "Start", og tryk derefter på ENTER.

3

Følg anvisningerne for Easy Setup

(side 23) fra trin 4.

115

Yderligere oplysninger

Fejlfinding

Hvis et eller flere af følgende problemer opstår ved brug af optageren, kan du bruge denne fejlfindingsvejledning til at forsøge at afhjælpe problemet, inden du sender optageren til reparation. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Strøm

Der er ingen strøm.

, Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.

Billede

Der er intet billede.

, Tilslut alle kabler igen.

, Tilslutningskablerne er beskadigede.

, Kontroller tilslutningen til tv'et (side 13).

, Indstil indgangsvælgeren på tv'et (f.eks. til

"VIDEO"), så signalet fra optageren vises på tvskærmen.

, Hvis du slutter optageren til dit tv via

COMPONENT VIDEO OUT-stikkene, skal du indstille "Component Out" på installationsskærmen "Video" til "On"

(side 108).

, Denne optager kan ikke optage NTSC-signaler.

116

Der ses billedstøj.

, Kontroller tilslutningen til tv'et (side 13), og

indstil indgangsvælgeren på tv'et, så signalet fra optageren vises på tv-skærmen.

, Hvis billedsignalet fra optageren overføres til tv'et via videobåndoptageren, eller hvis der er tilsluttet en kombineret tv/video-afspiller, kan kopibeskyttelsessignalet på nogle dvd'er påvirke billedkvaliteten. Hvis der stadig er problemer, når du slutter optageren direkte til tv'et, skal du prøve at slutte optageren til tv'ets

S-VIDEO-indgang.

, Du har indstillet optageren til progressivt format, men tv'et understøtter ikke progressive signaler.

Indstil i dette tilfælde "Progressive" til "Off" på

installationsskærmen "Video" (side 108) eller

tryk på DVD, når optageren er stoppet, for at betjene dvd-optageren og tryk derefter på X på optageren og hold den nede i mindst fem sekunder.

, Selvom tv'et understøtter progressive signaler

(525p/625p), kan billedet påvirkes, når optageren indstilles til progressivt format. Indstil i dette tilfælde "Progressive" til "Off" på

installationsskærmen "Video" (side 108) eller

tryk på DVD, når optageren er stoppet, for at betjene dvd-optageren og tryk derefter på X på optageren og hold den nede i mindst fem sekunder.

, Du afspiller en disk, der er optaget i et andet farvesystem end det farvesystem, der gælder for dit tv.

Der er ikke noget billede, eller der opstår billedstøj under tilslutning til DV IN-stikket.

, Prøv følgende: 1Sluk for optageren og tænd den igen. 2Sluk for det tilsluttede udstyr og tænd det igen. 3Træk i.LINK-kablet ud og tilslut det igen.

Der er ikke noget billede, eller der opstår billedstøj under tilslutning til HDMI OUTstikket.

, Prøv følgende: 1Sluk for optageren og tænd den igen. 2Sluk for det tilsluttede udstyr og tænd det igen. 3Træk HDMI-kablet ud og tilslut det igen.

, Hvis HDMI OUT-stikket bruges som videoudgang, kan ændring af indstillingen

"HDMI Resolution" i installationsskærmen

"Video" muligvis løse problemet (side 107).

Tilslut tv'et og optageren ved hjælp af et andet videostik end HDMI OUT og indstil tv'ets indgang til den tilsluttede videoindgang, så du kan se skærmbillederne. Foretag ændring i indstillingen "HDMI Resolution" i installationsskærmen "Video" og indstil igen tv'ets indgang til HDMI. Gentag disse trin, hvis billedet stadig ikke vises, og prøv andre indstillinger.

, Optageren er tilsluttet til en indgangsenhed, som

ikke er HDCP-kompatibel (side 16).

Tv-programmet fylder ikke skærmen.

, Indstil kanalen manuelt på installationsskærmen

"Tuner Preset" (side 103).

, Vælg den korrekte kilde med knappen INPUT, eller vælg en programplacering for et andet tvprogram med knapperne PROG +/–.

Tv-programmets billeder er forvrængede.

, Drej tv-antennen.

, Juster billedet (se betjeningsvejledningen til tv'et).

, Kontroller, at "System" (tv-systemet) er indstillet korrekt på installationsskærmen "Tuner Preset"

(side 103) (kun franske modeller).

, Placer optageren og tv'et længere fra hinanden.

, Placer tv'et og eventuelle bundtede antennekabler længere fra hinanden.

Tv'ets programplaceringer kan ikke ændres.

, Programplaceringen er deaktiveret (side 104).

, Starten af en programmeret optagelse har ændret programplaceringen.

Billedet fra udstyr, der er sluttet til optagerens indgangsstik, vises ikke på skærmen.

, Hvis udstyret er sluttet til LINE 1-TV-stikket, skal du vælge "LINE1" på frontpaneldisplayet ved at trykke på INPUT.

Hvis udstyret er sluttet til LINE 2 IN-stikkene, skal du vælge "LINE2" på frontpaneldisplayet ved at trykke på INPUT.

Hvis udstyret er tilsluttet til LINE 3/DECODERstikket, skal du vælge "LINE3" på frontpaneldisplayet ved at trykke på INPUT.

Hvis udstyret er sluttet til DV IN-stikket (dette gælder som regel ved tilslutning af et digitalt videokamera), skal du vælge "DV" på frontpaneldisplayet ved at trykke på INPUT.

Afspilningsbilledet eller tv-programmet fra det udstyr, der er tilsluttet via optageren, forvrænges.

, Hvis afspilningsbilledet sendes fra en dvdafspiller, videobåndoptager eller tuner via optageren, før det når dit tv, kan et eventuelt kopibeskyttelsessignal for et program påvirke billedkvaliteten. Afbryd det pågældende afspilningsudstyr, og slut det direkte til tv'et.

Billedet fylder ikke skærmen.

, Indtil "TV Type" på installationsskærmen

"Video" i overensstemmelse med tv'ets

formatforhold (side 106).

Billedet fylder ikke skærmen, selvom du har angivet formatforholdet under "TV Type" på installationsskærmen "Video".

, Diskens formatforhold er fastsat på dvd'en.

Lyd

Der er ingen lyd.

, Udfør alle tilslutninger igen for at sikre, at de er tilsluttet korrekt.

, Tilslutningskablet er beskadiget.

, Indstillingen for indgangskilden på forstærkeren eller tilslutningen til forstærkeren er forkert.

, Optageren spoler fremad eller tilbage, afspiller i slowmotion eller er sat på pause.

, Hvis lydsignalet ikke går via DIGITAL AUDIO

OUT-stikkene (OPTICAL eller COAXIAL), skal du kontrollere indstillingerne på

installationsskærmen "Audio" (side 108).

Der sendes ikke lyd fra HDMI OUT-stikket.

, Prøv følgende: 1Sluk for optageren og tænd den igen. 2Sluk for det tilsluttede udstyr og tænd det igen. 3Træk HDMI-kablet ud og tilslut det igen.

, HDMI OUT-stikket er sluttet til en DVI-enhed

(DVI-stik modtager ikke lydsignaler).

, Udstyret, som er sluttet til HDMI OUT-stikket, understøtter ikke lydsignalets format.

Der er støj på lyden.

, Når du afspiller en cd med DTS-lydspor, kommer der støj fra LINE 2 OUT-stikkene

(AUDIO L/R), AUDIO OUT L/R-stikkene eller

LINE 1-TV-stikket (side 40).

Lydstyrken er lav.

, Lyden er lav på nogle dvd'er.

Lydstyrken bliver muligvis bedre, hvis du indstiller "Audio DRC" på installationsskærmen

"Audio" til "Wide Range" (side 110).

Der kan ikke optages eller afspilles et andet lydspor.

, Når du optager fra tilsluttet udstyr, skal du indstille "Line Audio Input" på installationsskærmen "Audio" til "Bilingual"

(side 111).

, Tosprogede spor (main og sub) kan ikke optages på dvd+rw'er, dvd-rw'er (Video-tilstand), dvd+r'er eller dvd-r'er.

Hvis du vil optage sproget, skal du vælge "Main" eller "Sub" under "DVD Bilingual Rec." på installationsskærmen "Features", før optagelsen

starter (side 113).

Hvis du vil optage både main- og sub-lyd, skal du bruge en dvd-rw (VR-tilstand) eller en dvd-r

(VR-tilstand).

,fortsættes

117

, Hvis du har tilsluttet en av-forstærker til

DIGITAL AUDIO OUT-stikket (OPTICAL eller COAXIAL) og vil ændre lydsporet for en dvd-rw (VR-tilstand)/dvd-r (VR-tilstand) under afspilningen, skal du indstille "Digital Out" –

"Dolby Digital" til "D-PCM" på

installationsskærmen "Audio" (side 108).

Afspilning af dvd

Disken afspilles ikke.

, Disken vender på hovedet. Ilæg disken med afspilningssiden opad.

, Disken er ikke lagt korrekt i.

, Der er dannet kondens i optageren. Fjern disken, og lad optageren stå tændt i ca. en halv time, indtil fugten er fordampet.

, Hvis disken er blevet optaget på en anden optager, kan optageren ikke afspille disken, hvis

den ikke er blevet afsluttet (side 96).

Disken afspilles ikke fra begyndelsen.

, Genoptag afspilning blev aktiveret (side 40).

, Du har ilagt en disk hvis titelmenu eller dvdmenu automatisk vises på tv-skærmen, første gang den lægges i. Start afspilningen med menuen.

Optageren begynder automatisk at afspille disken.

, Dvd-videoen har en automatisk afspilningsfunktion.

Afspilningen stopper automatisk.

, Hvis disken har et automatisk pausesignal, stoppes afspilningen ved det automatiske pausesignal.

Nogle funktioner, f.eks. stop, søgning eller afspilning i slowmotion, kan ikke udføres.

, Afhængigt af disken kan du muligvis ikke udføre de ovenstående handlinger. Se de anvisninger, der fulgte med disken.

, Afspilningsfunktionerne kan ikke bruges, mens optageren indlæser diskoplysninger.

118

Sproget til lydsporet kan ikke ændres.

, Der er ikke optaget spor på flere sprog på den disk, der afspilles.

, Det er ikke muligt at ændre sproget til lydsporet på dvd-videoen.

, Prøv at ændre sproget ved hjælp af dvd-videoens menu.

Sproget til underteksterne kan ikke ændres eller deaktiveres.

, Der er ikke optaget undertekster på flere sprog på dvd-videoen.

, Dvd-videoen tillader ikke ændring af undertekster.

, Prøv at ændre underteksterne ved hjælp af dvdvideoens menu.

, Underteksterne kan ikke ændres for titler, der er optaget på denne optager.

Vinklerne kan ikke ændres.

, Der er ikke optaget flere vinkler på den dvdvideo, der afspilles.

, Du prøver at ændre vinklerne, mens " " ikke

vises på frontpaneldisplayet (side 38).

, Dvd-videoen tillader ikke ændring af vinkler.

, Prøv at ændre vinklen ved hjælp af dvd-videoens menu.

, Vinklerne kan ikke ændres for titler, der er optaget på denne optager.

MP3-lydsporet kan ikke afspilles.

, Data-cd'en er ikke optaget i et MP3-format, der er i overensstemmelse med ISO9660 niveau

1/niveau 2.

, MP3-lydsporet har ikke filtypenavnet ".MP3".

, Dataene er ikke formateret til MP3, selvom filtypenavnet er ".MP3".

, Dataene er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.

, Optageren kan ikke afspille lydspor i MP3PROformat.

, Når der afspilles en disk med JPEG- eller DivX-

filer, er der ikke valgt "Music" (side 43).

JPEG-billedfilen kan ikke afspilles.

, Data-cd'en er ikke optaget i et JPEG-format, der er i overensstemmelse med ISO9660 niveau

1/niveau 2.

, JPEG-billedfilen har ikke filtypenavnet ".JPG" eller ".JPEG".

, Dataene er ikke formateret til JPEG, selvom filtypenavnet er ".JPG" eller "JPEG".

, Billedets længde eller bredde overskrider

4.720 punkter.

, Når der afspilles en disk med MP3-spor eller

DivX-filer, er der ikke valgt "Photo" (side 44).

DivX-videofilen kan ikke afspilles.

, Filen er ikke oprettet i DivX-format.

, Filen har et andet filtypenavn end ".AVI" eller

".DIVX".

, Data-cd'en/data-dvd'wn er ikke oprettet i et

DivX-format, der er i overensstemmelse med

ISO9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet/UDF.

, DivX-videofilen er større end 720 (bredde) × 576

(højde)/2 GB.

, DivX-videofilen er på mere end 10 timer.

, Dataene er ikke formateret i DivX-format, selv om filen har filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX", eller de er i DivX-format, men er ikke i overensstemmelse med en DivX-certificeret profil.

, Når der afspilles en disk med MP3-spor eller

JPEG-filer, er der ikke valgt "DivX" (side 47).

Navn på titel/spor/fil vises ikke korrekt.

, For nogle disks kan optageren kun vise tal og bogstaver. Andre tegn vises som stjerner.

Optagelse på dvd/programmerede optagelser/redigering

Programplaceringen kan ikke ændres fra den kanal, du optager fra.

, Indstil tv'ets indgangskilde til "TV".

Optagelsen starter muligvis ikke omgående,

efter du har trykket på z REC.

, Betjen kun optageren, når "LOAD", "FORMAT" eller "INF WRITE" er forsvundet fra frontpaneldisplayet.

Der er ikke optaget noget, selvom du har indstillet timeren korrekt.

, Optageren var tændt på starttidspunktet for den programmerede optagelse. Sæt optageren i standby, før den programmerede optagelse starter.

, Der opstod strømsvigt under optagelsen.

, Træk netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen.

, Programmet indeholder kopibeskyttelsessignaler, der begrænser kopiering.

, Det program, der starter først, har førsteprioritet, og optagelsen af det andet program starter først, når det første program er færdigt. Hvis programmerne starter samtidigt, har det program, der står først i menuen, førsteprioritet

(side 55).

, Der er ingen dvd i optageren.

, Der er ikke tilstrækkelig diskplads til optagelsen.

Optagelsen starter muligvis ikke omgående,

efter du har trykket på x (stop).

, Det tager et par sekunder for optageren at overføre diskdata, før optagelsen kan stoppe.

Den programmerede optagelse er ikke komplet eller startede ikke fra begyndelsen.

, Der opstod strømsvigt under optagelsen.

, Optagerens indre ur er stoppet på grund af strømsvigt. Uret indstilles automatisk af PDC/

VPS (side 105), men det vises som

"--:--", eller det bliver ikke nulstillet korrekt, hvis der ikke modtages et PDC/VPS-signal. Nulstil

uret (side 105).

, Det program, der starter først, har førsteprioritet, og optagelsen af det andet program starter først, når det første program er færdigt. Hvis programmerne starter samtidigt, har det program, der står først i menuen, førsteprioritet

(side 55).

, Der er ikke tilstrækkelig diskplads til optagelsen.

Indikatoren

c

blinker efter, at du har lavet en programmeret optagelse.

, Ilæg en disk til optagelse (side 32).

, Ilæg en disk med diskplads til optagelsen.

, Disken indeholder 99 eller flere titler, så der kan ikke optages mere på disken.

, Disken er beskyttet (side 73).

Indikatoren SYNCHRO REC blinker efter, at du har indstillet Synkronoptagelse.

, Ilæg en disk til optagelse (side 32).

, Disken indeholder 99 eller flere titler, så der kan ikke optages mere på disken.

, Disken er beskyttet (side 73).

Tidligere optaget indhold blev slettet.

, Data, der er optaget på en dvd med en pc, slettes fra disken, når disken ilægges.

Afspilning af videobånd

Afspilningsbilledet vises ikke på tv-skærmen.

, Sørg for, at tv'et er indstillet til videokanalen. Hvis du bruger en skærm, skal den indstilles til videoindgang.

,fortsættes

119

Billedet er utydeligt.

, Juster tracking med knappen TRACKING +/–.

, Indstil "Colour System" på installationsskærmen

"Features" korrekt for at bruge det farvesystem,

som båndet blev optaget i (side 112).

, Videohovederne er snavsede (se side 122). Rens

videohovederne med et Sony-videorensebånd.

Hvis du ikke kan købe et Sony-videorensebånd i nærheden, skal du kontakte den nærmeste Sonyforhandler for at få renset hovederne (dette koster et standardservicegebyr). Du må ikke bruge almindeligt tilgængelige rensekassetter med flydende indhold, da dette kan beskadige videohovederne.

, Videohovederne skal muligvis udskiftes.

Yderligere oplysninger fås hos den nærmeste

Sony-forhandler.

, Båndet er i stykker.

Billedet ruller lodret under billedsøgning.

, Juster den lodrette retning på tv'et eller skærmen.

Billedet afspilles uden lyd.

, Båndet er i stykker.

, Kontroller tilslutningen af lydkablet.

Båndet kan ikke sættes i.

, Kontroller, at der ikke allerede sidder et bånd i videobåndoptageren.

Optagelse på videobånd

Programplaceringen kan ikke ændres fra den kanal, du optager fra.

, Indstil tv'ets indgangskilde til "TV".

Der vises intet tv-program på tv-skærmen.

, Sørg for, at tv'et er indstillet til videokanalen. Hvis du bruger en skærm, skal den indstilles til videoindgang.

, Vælg den korrekte kilde med knapperne PROG +/

– eller INPUT. Vælg en programplacering, når du optager tv-programmer: Vælg "LINE1", "LINE2" eller "LINE3", når der optages fra andet udstyr.

Tv-modtagelsen er dårlig.

, Juster tv-antennen.

120

Båndet starter afspilningen, så snart det indsættes.

, Beskyttelsessplitten er fjernet. Hvis du vil optage på båndet, skal du dække hullet.

Båndet skubbes ud, når der trykkes på z REC.

, Kontroller, at beskyttelsessplitten er intakt.

Der sker intet, når der trykkes på z REC.

, Kontroller, at båndet ikke er løbet ud.

Programmeret optagelse på video

Timeren fungerer ikke.

, Kontroller, at uret er stillet korrekt.

, Kontroller, at der er indsat bånd.

, Kontroller, at beskyttelsessplitten er intakt.

, Kontroller, at båndet ikke er løbet ud.

, Kontroller, at der er valgt et program til den programmerede optagelse.

, Kontroller, at timerindstillingerne er indstillet til et fremtidigt tidspunkt.

, Kontroller, at dekoderen er tændt.

, "- -:- -" vises på frontpaneldisplayet, hvis strømmen til optageren har været afbrudt i over et minut. Nulstil uret og timeren.

, Sluk for strømmen, og træk netledningen ud.

, Optageren var tændt på starttidspunktet for den programmerede optagelse. Sæt optageren i standby, før den programmerede optagelse starter.

, Det program, der starter først, har førsteprioritet, og optagelsen af det andet program starter først, når det første program er færdigt. Hvis programmerne starter samtidigt, har det program, der står først i menuen, førsteprioritet

(side 85).

Indikatoren

c

blinker efter, at du har lavet en programmeret optagelse.

, Kontroller, at beskyttelsessplitten er intakt.

Indikatoren SYNCHRO REC blinker efter, at du har indstillet Synkronoptagelse.

, Kontroller, at beskyttelsessplitten er intakt.

Display

Menuer eller skærme vises ikke på skærmen.

, Systemmenuen, menuen OPTIONS eller skærmen med oplysninger vises ikke, mens optageren indlæser diskoplysninger.

"- -:- -" vises på frontpaneldisplayet.

, Indstil uret igen (side 105).

Indikatoren

c

blinker.

, Der er ikke plads på disken til optagelse.

, Indsæt en disk til optagelse eller et bånd med intakt beskyttelsessplit.

Visningen af optagetilstand er ikke korrekt.

, Da optagetilstanden for optagne titler beregnes efter at have indsamlet de optagne data under afspilning, kan der blive vist en anden optagetilstand end den, du valgte til optagelsen.

Selve den aktuelle optagelse er dog blevet gennemført korrekt i den valgte tilstand.

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen virker ikke.

, Batterierne er ved at være opbrugte.

, Fjernbetjeningen er for langt fra optageren.

, Fjernbetjeningens producentkode skiftede til standardindstillingen, da du udskiftede

batterierne. Nulstil koden (side 21).

, Tænd optageren.

, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod fjernbetjeningsmodtageren på optageren.

, Der er indstillet forskellige betjeningstilstande for optageren og fjernbetjeningen. Vælg den

samme betjeningstilstand (side 22).

Diskskuffen åbner ikke, når du trykker på

Z

(åbn/luk).

, Det kan tage nogle få sekunder, før diskskuffen

åbnes, når du har optaget eller redigeret en disk.

Dette skyldes, at optageren føjer diskdata til disken.

"Cannot record because of high temperature."

(Kan ikke optage på grund af høj temperatur.) vises på tv-skærmen.

, Kontroller, at der ikke er blokeret for blæseren på bagsiden af optageren. Sluk derefter optageren, og vent på, at uret vises på frontpaneldisplayet.

Når dette sker, skal du fjerne netledningen. Lad optageren være slukket i et stykke tid. Sæt derefter netledningen i stikkontakten, og tryk på

"/1 på optageren.

"CHILD LOCK" vises på frontpaneldisplayet.

, Optageren er låst. Ophæv børnesikringen

(side 41).

Andet Sony-udstyr reagerer på fjernbetjeningen.

, Der er angivet samme betjeningstilstand for andet Sony-dvd-udstyr. Vælg en anden

betjeningstilstand for optageren (side 22).

Andet

Optageren fungerer ikke korrekt.

, Når statisk elektricitet får optageren til at fungere unormalt, skal du slukke for optageren og vente, indtil uret vises på frontpaneldisplayet. Afbryd derefter strømmen til optageren, og lad den være slukket i et stykke tid. Tænd den derefter igen.

121

122

Bemærkninger om denne optager

Om lydstyrkeregulering

Du må ikke skrue op for lyden, når du lytter til en sektion med meget lave lyde eller uden lyd. Hvis du skruer op, kan højttalerne gå i stykker, når du afspiller en sektion med kraftige lydsignaler.

Om rengøring

Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med en blød klud, der er fugtet let med et mildt rengøringsmiddel. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin.

Om rensedisks, rengøringsmidler til disks/ linser

Du må ikke bruge rensedisks eller rengøringsmidler til disks/linser (også væsker eller spray). De kan medføre fejl i udstyret.

Om udskiftning af dele

Hvis dette aparat bliver repareret, kan de udskiftede dele indsamles med henblik på genbrug.

Bemærkninger om disks

• Hold i diskens kant for ikke at gøre den snavset.

Du må ikke røre ved overfladen. Støv, fingeraftryk eller ridser på disken kan forårsage fejl.

• Du må ikke bruge opløsningsmidler, f.eks. rensebenzin, fortynder, rengøringsmidler til disks/linser eller antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er.

• Du må ikke bruge følgende disks.

– En disk med en afvigende form (f.eks. kort- eller hjerteformet).

– En disk med en etiket eller et klistermærke på.

– En disk, der har cellofantape eller mærkater på.

Symptomer på snavsede videohoveder

lidt snavs resultat

Når videohovederne er snavsede, forvrænges billedet, eller båndet kan ikke afspilles.

Rens videohovederne med et Sonyvideorensebånd. Hvis du ikke kan købe et Sonyvideorensebånd i nærheden, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler for at få renset hovederne (dette koster et standardservicegebyr).

Du må ikke bruge almindeligt tilgængelige rensekassetter med flydende indhold, da dette kan beskadige videohovederne.

• Disken må ikke udsættes for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. varmeblæsere, og må ikke efterlades i en bil, der er parkeret i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige voldsomt.

• Anbring disken i coveret efter afspilning.

• Rengør disken med en rengøringsklud. Aftør disken fra midten og ud.

Specifikationer

System

[Dvd-optager]

Laser

Halvlederlaser

Lydoptageformat

Dolby Digital

Videooptageformat

MPEG-video

[Videobåndoptager]

Format

VHS PAL-standard

Videooptagesystem

Roterende hoveder, helisk scanning af FM system

Videohoveder

Dobbelt azimuth, fire hoveder

Båndhastighed

SP: PAL 23,39 mm/sek.

LP: PAL 11,70 mm/sek.

EP: NTSC 11,12 mm/sek. kun afspilning

Maksimal optage-/afspilningstid

10 timer i LP-tilstand (med E300-bånd)

Tilbagespolingstid

Ca. 2 min. 30 sek. (med E180-bånd)

[Tuner]

Kanaldækning

PAL (B/G, D/K)

VHF: E2 til E12, R1 til R12, italiensk kanal

A til H

UHF: E21 til E69, R21 til R69

CATV: S01 til S05, S1 til S41

HYPER: S21 til S41

SECAM (L) (kun franske modeller)

VHF: F2 til F10

UHF: F21 til F69

CATV: B til Q

HYPER: S21 til S41

Ovenstående kanaldækning sikrer kun kanalmodtagelsen inden for disse områder. Det garanterer ikke evnen til at modtage signaler under alle forhold.

Antenneudgang

75 ohm asymmetrisk antennestik

[Tidsoplysninger]

Ur

Quartz-låst

Timerangivelse

24-timersformat

Timerindstilling

12 programmer i alt (maks.)

Indgange og udgange

LINE 2 IN

VIDEO IN, phono-stik (1)

Indgangssignal: 1 Vp-p, 75 ohm, ubalanceret, negativ synk.

AUDIO IN, phono-stik (2)

Indgangsniveau: 327 mVrms

Indgangsimpedans: Over 47 kohm

S VIDEO, 4-bens, mini-DIN-stik (1)

Y: 1,0 Vp-p, ubalanceret, negativ synk.

C: 0,3 Vp-p (PAL), belastningsimpedans på 75 ohm

LINE OUT

VIDEO OUT, phono-stik (1)

Udgangssignal: 1 Vp-p, 75 ohm, ubalanceret, negativ synk.

AUDIO OUT, phono-stik (2)

Standardudgang: 327 mVrms

Belastningsimpedans: 47 kohm

Udgangsimpedans: Under 10 kohm

LINE 1-TV

21-ben

CVBS IN/OUT

RGB OUT (upstream)

LINE 3/DECODER

21-ben

CVBS IN

RGB IN (downstream)

Dekoder

DV IN

4-bens/i.LINK S100

DIGITAL AUDIO OUT

OPTICAL, optisk udgangsstik

–18 dBm (bølgelængde: 660 nm)

COAXIAL, phono-stik

Udgangssignal: 0,5 Vp-p, 75 ohm

,fortsættes

123

124

COMPONENT VIDEO OUT (Y, P

B

/C

B

, P

R

/

C

R

)

Phono-stik

Y: 1,0 Vp-p, P

B

/C

B

, P

R

/C

R

: 0,7 Vp-p, 75 ohm

S VIDEO OUT

4-bens, mini-DIN-stik

Y: 1,0 Vp-p, ubalanceret, negativ synk.

C: 0,3 Vp-p (PAL), belastningsimpedans på 75 ohm

HDMI

HDMI 19 bens standardstik

Generelt

Strømkrav

220 til 240 V AC, 50 Hz

Strømforbrug

33 W

Strømbackup

Backupvarighed: 0 min

Driftstemperatur

5°C til 35°C

Opbevaringstemperatur

–20°C til 60°C

Driftsfugtighed

25% til 80%

Mål inkl. fremspringende dele og knapper

(b/h/d)

Ca. 430 × 82 × 334 mm

Vægt

Ca. 4,8 kg

Medfølgende tilbehør

Fjernbetjening (1)

R6-batterier (størrelse AA) (2)

Antennekabel (1)

Lyd/videokabel (1)

SCART-kabel (1) (følger med franske modeller)

Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden forudgående varsel.

Kompatible farvesystemer

[Dvd-optager]

Denne optager er udviklet til at optage med PALfarvesystemet og afspille med PAL- eller NTSCfarvesystemet.

Signalerne fra SECAM-farvesystemet kan modtages eller optages, men afspilles kun i PALfarvesystemet.

[Videobåndoptager]

Denne optager er udviklet til at optage med PAL- og SECAM-farvesystemet (kun franske modeller) og afspille med PAL- og SECAM-systemet (kun franske modeller).

For franske modeller gælder, at bånd, der er optaget med MESECAM-farvesystemet, kan afspilles på denne optager med et tv eller en farveskærm, der understøtter SECAMfarvesystemet.

Optagelse af videokilder baseret på andre farvesystemer kan ikke garanteres.

Om i.LINK

DV IN-stikket på denne optager er et i.LINKkompatibelt DV IN-stik. Dette afsnit beskriver i.LINK-standarden og dens funktioner.

Hvad er i.LINK?

i.LINK er en digital serielbrugerflade til håndtering af digital video, digital lyd og andre data i to retninger mellem udstyr, der har i.LINKstik, og til styring af andet udstyr.

i.LINK-kompatibelt udstyr kan tilsluttes med et enkelt i.LINK-kabel. Mulige funktioner er drifts- og dataoverførsler med forskelligt digitalt avudstyr. Når der er sluttet to eller flere i.LINKkompatible enheder til denne optager i en daisy chain, er drifts- og dataoverførsler muligt med ikke blot det udstyr, som denne optager er tilsluttet, men også med andre enheder via det direkte tilsluttede udstyr.

Du skal dog være opmærksom på, at betjeningerne kan variere, afhængigt af egenskaberne og specifikationerne for det udstyr, der skal tilsluttes, og at ikke alt tilsluttet udstyr understøtter drifts- og dataoverførsler.

Bemærk

Der kan normalt kun sluttes én enhed til denne optager ved hjælp af i.LINK-kablet (DV-tilslutningskabel). Når denne optager sluttes til i.LINK-kompatibelt udstyr, der har to eller flere i.LINK-stik (DV-stik), skal du læse den betjeningsvejledning, der fulgte med det udstyr, der skal tilsluttes.

Om navnet "i.LINK"

i.LINK er et mere almindeligt udtryk for IEEE

1394-datatransportbus fremsat af SONY og er et varemærke, der er godkendt af mange virksomheder.

IEEE 1394 er en international standard, der er standardiseret af Institute of Electrical and

Electronics Engineers.

i.LINK-baudhastighed

i.LINK's maksimale baudhastighed varierer alt efter udstyret. Der er defineret tre maksimale baudhastigheder:

S100 (ca. 100 Mbps*)

S200 (ca. 200 Mbps)

S400 (ca. 400 Mbps)

Baudhastigheden er angivet under

"Specifikationer" i betjeningsvejledningen til det enkelte udstyr. På noget udstyr er det også anført i nærheden af i.LINK-stikket.

Den maksimale baudhastighed på udstyr uden hastighedsangivelse, f.eks. denne enhed, er

"S100".

Hvor enheder er sluttet til udstyr, der har en anden maksimal baudhastighed, afviger baudhastigheden nogle gange fra den angivne baudhastighed.

* Hvad er Mbps?

Mbps står for megabit pr. sekund eller den mængde data, der kan sendes eller modtages på et sekund. En baudhastighed på 100 Mbps betyder f.eks., at der kan sendes 100 megabit data på et sekund.

i.LINK-funktioner på denne optager

Hvis du vil ønsker yderligere oplysninger om, hvordan der dubbes, når optageren er sluttet til

andet videoudstyr med DV-stik, skal du se side 98.

DV-stikket på denne optager kan kun indføre

DVC-SD-signaler. Det kan ikke sende signaler.

DV-stikket understøtter ikke MICROMV-signaler fra udstyr, f.eks. et MICROMV digitalt videokamera med et i.LINK-stik.

Yderligere forholdsregler findes i bemærkninger

på side 98.

Se også betjeningsvejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes, for at få yderligere oplysninger om forholdsregler ved tilslutning af optageren.

Påkrævet i.LINK-kabel

Brug Sonys i.LINK-kabel, 4-til4-benskabel

(under DV dubbing).

i.LINK og er varemærker.

125

126

Oversigt over dele og knapper

Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes.

Frontpanel

Knapperne på optageren har samme funktion som knapperne på fjernbetjeningen, hvis de har samme eller tilsvarende navne.

A Knappen A (åbn/luk) (38, 52)

B Knappen "/1 (tænd/standby) (23)

C Diskskuffe (37, 52)

D Knappen DVD t (93)

Knappen

T VIDEO (92)

E Åbning til videobånd (75, 82)

F Knappen A (skub ud) (75)

G Knappen z REC (optag) (52, 82)

H Knapperne m/M (spol tilbage/hurtigt

fremad) (39)

I Knappen H (afspil) (37, 75)

Knappen X (pause) (38, 52, 77, 82)

Knappen x (stop) (37, 52, 75, 82)

Åbn klappen

J Knapperne SELECT DVD/VIDEO (37, 52,

75, 82)

K

(fjernbetjeningsmodtager) (20)

L Frontpaneldisplay (60, 90)

M Indikatoren HDMI (16)

N Indikatoren SYNCHRO REC (57, 87)

O Knapperne PROGRAM/TRACKING +/–*

(52, 76, 82)

P Knappen ONE TOUCH DUBBING (101)

Q DV IN-stik (98)

R LINE 2 IN-stik (S VIDEO/t (video)/o

(lyd) L/R) (27)

* Knapperne PROGRAM + er blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringsknappen som referencepunkt.

Fjernbetjening

Til betjening af dvd-funktioner

1 2 3

4 5 6

7 8

A Knappen Z (åbn/luk) (37, 52)

B Knappen DVD (37, 52)

C Nummerknapper *

(23, 56)

Knappen SET (23)

D Knappen ANGLE (38)

E Knappen TOP MENU (37)

Knappen MENU (37)

F Knappen DISPLAY (49)

G Knapperne M/m/</,/ENTER (23)

H Knappen O RETURN (23)

I Knapperne .(forrige)/> (næste)

knapper (38)

J Knapperne

(afspil igen)/ (gå frem)

(38)

K Knapperne m

/

M (søg) (38)

L Knappen CLEAR (114)

M Knappen X (pause) (38, 52)

N Knappen z REC (optag) (52)

O Knappen ?/1 (tænd/standby) (23)

P Knappen PROG (program) +/–* (52)

Q Knappen INPUT (52, 60, 99)

R Knappen TV/VIDEO (21)

S Knappen AUDIO* (38)

Knappen SUBTITLE (38)

T Knappen SYSTEM MENU (10)

Knappen TITLE LIST (41, 63)

Knappen TIMER (54)

U Knappen ORIGINAL/PLAYLIST (41, 63)

V Knappen OPTIONS (11, 42)

W Knappen H (afspil)* (37)

X Knappen x (stop) (37, 52)

Y Knappen REC MODE (52, 99)

Z Knappen

SYNCHRO REC (57)

wj Tv-knapper

• ?/1 (tænd/standby)-vælger (21)

• Knappen t

(21)

• Knappen PROG (program) +/–* (21)

• Knappen 2 (lydstyrke) +/– (21)

*

Knapperne nummer 5, PROG+, AUDIO og H er blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringsknappen som referencepunkt.

,fortsættes

127

128

Til betjening af videofunktioner

1 2 3

4 5 6

7 8

A Knappen Z (skub ud) (75)

B Nummerknapper (23, 86)

*

Knappen SET (23)

C Knappen SYSTEM MENU (10)

D Knappen DISPLAY (79)

E Knappen O RETURN (23)

F Knapperne .(forrige)/> (næste)

(77)

H Knappen CLEAR (75)

I Knappen X (pause) (77, 82)

J Knappen z REC (optag) (82)

K Knappen ?/1 (tænd/standby) (23)

L Knappen VIDEO (75, 82)

M Knappen PROG (program)/TRACKING

+/–

*

(76, 82)

N Knappen INPUT (82, 90)

O Knappen TV/VIDEO (21)

P Knappen AUDIO

*

(80)

Q Knappen TIMER (84)

R Knapperne M/m/</,/ENTER (23)

S Knappen OPTIONS (78)

T Knapperne

(afspil igen)/ (gå frem)

(77)

U Knappen H (afspil)

*

(75)

V Knappen x (stop) (75, 82)

W Knappen REC MODE (82)

X Knappen

SYNCHRO REC (87)

Y Tv-knapper

• ?/1 (tænd/standby)-vælger (21)

• Knappen t

(21)

• Knappen PROG (program) +/–* (21)

• Knappen 2 (lydstyrke) +/– (21)

*

Knap nummer 5, PROG+, AUDIO og H er blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringsknappen som referencepunkt.

Frontpaneldisplay

DVD

RW VR VCD

TV STEREO

VIDEO

A Afspilnings-/optagestatus for dvd

B Disktype/optageformat

C Indikatorer for lydsignal

D Indikatoren TV (21)

E Indikatoren STEREO (51)

F Indikatoren NICAM (51)

G Afspilnings-/optagestatus for video

H Indikator for bånd

Bagpanel

I Timerindikatoren (54, 84)

J Viser følgende (60, 90):

• Spilletid

• Optagetid/optagetilstand

• Ur

• Programplacering

K Indikator for

(vinkel) (38)

L Indikator for disk

A HDMI OUT-stik (16)

B i LINE 3/DECODER-stik (29)

C AUDIO OUT L/R-stik (18)

D AERIAL IN/OUT-stik (13)

E LINE 2 OUT (VIDEO/AUDIO L/R)-stik

(14, 17)

F COMPONENT VIDEO OUT-stik (Y, P

B

/

C

B

, P

R

/C

R

) (17)

G DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)-stik

(18)

H i LINE 1-TV-stik (15)

I DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-stik

(18)

J S VIDEO OUT-stik (14)

129

130

Ordliste

DivX

®

(side 47)

Digital videoteknologi udviklet af

DivXNetworks, Inc. Videoer kodet med DivXteknologien er i en af de bedste kvaliteter med en forholdsvis lille filstørrelse.

Dolby Digital (side 108)

Digital lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Dolby Laboratories. Denne teknologi er tilpasset multikanalssurroundsound.

Bagkanalen er i stereo, og der er en separat subwooferkanal i dette format. Dolby Digital giver de samme separate kanaler med digital lyd i høj kvalitet, som der findes i "Dolby Digital"biografernes surroundsoundsystemer. Den gode kanaladskillelse opnås ved, at alle kanalernes data optages separat, og eftersom kanalernes data behandles digitalt, er forvrængningen minimal.

DTS (side 108)

Digital lydkomprimeringsteknologi af DTS, Inc.

Denne teknologi er tilpasset multikanalssurroundsound. Bagkanalen er i stereo, og der er en separat subwooferkanal i dette format. Med DTS får du de samme separate kanaler, der fås ved digital lyd af høj kvalitet.

Den gode kanaladskillelse opnås ved, at alle kanalernes data optages separat, og eftersom kanalernes data behandles digitalt, er forvrængningen minimal.

Dvd+rw (side 32)

En dvd+rw (læs "plus rw") er en disk, der kan genbruges, og hvor der kan optages og skrives på igen. Dvd+rw'er benytter sig af et optageformat, der er kompatibelt med dvd-video-formatet.

Dvd-rw (side 32)

En dvd-rw er en disk, der kan optages og skrives på. Disken har samme størrelse som en dvd-video.

En dvd-rw indeholder to forskellige tilstande: VRtilstand og Video-tilstand. Dvd'er, der er oprettet i

Video-tilstand har samme format som en dvdvideo, hvorimod disks, der er oprettet i VRtilstand (videooptagelse) gør det muligt at programmere eller redigere indholdet.

Dvd+r (side 32)

En dvd+r (læs "plus r") er en disk, der kan optages på, der har samme størrelse som en dvd-video.

Indhold kan kun optages én gang på en dvd+r og har samme format som en dvd-video.

Dvd-r (side 32)

En dvd-r er en disk, der kan optages på, der har samme størrelse som en dvd-video. Der kan kun optages én gang på en dvd-r. En dvd-r indeholder to forskellige tilstande: VR-tilstand og Videotilstand. Dvd'er, der er oprettet i Video-tilstand har samme format som en dvd-video, hvorimod disks, der er oprettet i VR-tilstand (videooptagelse) gør det muligt at programmere eller redigere indholdet.

Dvd-video (side 35)

En disk, der indeholder op til otte timers bevægelige billeder på en disk med samme diameter som en cd.

Datakapaciteten for en enkeltsidet dvd med ét lag er 4,7 GB (gigabyte) – 7 gange så meget som for en cd. Datakapaciteten for en enkeltsidet dvd med to lag er 8,5 GB, kapaciteten for en dobbeltsidet dvd med ét lag er 9,4 GB, og kapaciteten for en dobbeltsidet dvd med to lag er 17 GB.

Billeddataene vises i MPEG 2-format, der er en af de mest udbredte standarder til digital komprimering. Billeddataene komprimeres til omkring 1/40 (gennemsnit) af den oprindelige størrelse. Dvd'en bruger også en kodningsteknologi med variabel hastighed, der

ændrer dataene, som skal allokeres, i henhold til billedets status. Lyddataene optages i flerkanalsformat, f.eks. Dolby Digital, der giver en mere realistisk lydgengivelse.

Dvd'en har desuden forskellige avancerede funktioner, f.eks. flere vinkler, flere sprog og børnesikring.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

(side 16)

HDMI er en snitflade, som understøtter både video og lyd gennem en enkelt digital tilslutning.

HDMI-tilslutningen overfører digitale standard- og højopløsningsvideosignaler og multikanalslydsignaler til av-enheder som f.eks. tv med HDMI uden kvalitetsforringelse.

HDMI-specifikationen understøtter HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection), en kopibeskyttelsesteknologi, som anvender teknologi til kodning af digitale videosignaler.

Interlace-format

Interlace-formatet viser hver anden linje af et billede, som et enkelt "felt". Dette er standardmetoden til visning af billeder på tv.

Felter med lige numre viser linjer med lige numre i et billede, og felter med ulige numre viser linjer med ulige numre i et billede.

Kapitel (side 42)

Sektioner af et billede eller et stykke musik, der er mindre end titler. En titel består af flere kapitler.

Ikke alle disks indeholder kapitler.

Kopibeskyttelsessignaler (side 51)

Kopibegrænsning, der er angivet af copyrighthavere osv. Disse signaler er inkluderet i nogle software- eller tv-programmer og begrænser optagelse på denne optager.

Original (side 62)

Titler, der er optaget på en dvd-rw (VR-tilstand) eller dvd-r (VR-tilstand). Sletning af originaltitler frigør diskplads på dvd-rw'er.

Playlist (side 62)

Afspilningsinformation, som er oprettet fra de aktuelle optagelser på en dvd-rw (VR-tilstand) eller dvd-r (VR-tilstand). En Playlist ændrer ikke de oprindelige titler og indeholder kun oplysninger, som er nødvendige for at styre afspilning. En titel i en Playlist bruger kun meget lidt diskplads.

Progressivt format (side 108)

Sammenlignet med interlace-formatet, der skiftevis viser hver anden linje i et billede (felt) for at oprette et enkelt billede, viser det progressive format hele billedet på én gang som et enkelt billede. Dette betyder, at det progressive format kan vise 30 enkeltbilleder/60 felter i sekundet, hvorimod interlace-formatet kan vise 60 enkeltbilleder i sekundet. Den overordnede billedkvalitet øges, og stillbilleder, tekst og vandrette streger syner skarpere.

Spor (side 42)

Sektioner af et musikstykke på en cd (længden af et stykke musik).

Titel (side 42)

De længste sektioner af billeder eller musik på en dvd, film, osv. i videoprogrammer eller på et helt album i lydprogrammer.

131

132

Dvd-lyd og sprog til undertekster

ARA Arabisk

BUL Bulgarsk

CHI Kinesisk

CRO Kroatisk

CZE Tjekkisk

DAN Dansk

DEU Tysk

ENG Engelsk

ESP

FIN

Spansk

Finsk

FRA Fransk

GRE Græsk

HUN Ungarsk

IDN Indonesisk

IND

ISL

Hindi

Islandsk

Når du afspiller en dvd-video, vises sproget for det valgte lydspor eller den valgte undertekst med følgende forkortelser. Yderligere oplysninger om

ændring af lydspor og undertekster findes på

side 113.

ITA Italiensk

IWR Hebræisk

JPN Japansk

KOR Koreansk

MAL Malaysisk

NLD Hollandsk

NOR Norsk

POL Polsk

POR Portugisisk

RUS Russisk

SVE Svensk

THA Thai

TUR Tyrkisk

VIE Vietnamesisk

ZAF Afrikaans

Indeks

Ord, der står i anførselstegn, vises på skærmen.

Tal

16:9

25

,

106

4:3 Letter Box

24

,

106

4:3 Pan Scan

25

,

106

A

"A-B Erase"

64

"Add"

72

Afslutning

96

Afspilning

37

,

75

Afspilning i slowmotion

39

,

77

DivX-videofiler

47

Genoptag afspilning

40

JPEG-billedfiler

44

MP3-lydspor

43

Afspilningskontrol

40

Album

44

,

47

ANGLE

38

Antenne

13

AUDIO

38

,

80

"Audio"

113

"Audio (HDMI)"

110

"Audio DRC"

110

"Auto Adjust"

105

Auto Clock Set

105

"Auto Play"

112

"Auto Preset"

103

"Auto Repeat"

112

B

Bagpanel

129

Batterier

20

Beskyttelsessplit

81

Betalings-tv

30

Betjening af tv'et med fjernbetjeningen

21

Billeder, der ikke kan optages

51

Børnelås

41

Børnesikring

40

Båndhastighed

81

C

Canal +

30

Channel List

104

"Combine Titles"

70

"Command Mode"

22

,

115

"Component Out"

108

COMPONENT VIDEO OUT

17

"Copy"

72

CPRM

32

"Create Playlist"

68

D

Data-cd

35

,

43

,

47

Data-dvd

35

,

43

,

47

Diasshow

45

DIGITAL AUDIO OUT

18

"Digital Out"

108

Digitalt videokamera

98

"Disc Finalise"

73

,

97

"Disc Format"

73

"Disc Information"

73

"Disc Menu"

113

"Disc Name"

73

"Disc Protect"

73

"Disc Setting"

73

,

97

Disks til afspilning

35

Disktyper

32

Display

Frontpaneldisplay

129

Installationsskærm

102

"Divide Title"

65

DivX

4

,

47

DivX Registration Code

113

Dolby Digital

25

,

109

,

130

"Downmix"

109

DTS

26

,

40

,

109

,

130

"Dubbing"

92

,

94

"DV Audio Input"

99

,

110

"DV Dubbing"

100

DV IN

98

"DVD Auto Chapter"

111

"DVD Bilingual Rec."

113

Dvd+r

32

,

130

Dvd+r DL

32

Dvd+rw

32

,

130

Dvd-r

32

,

130

Dvd-rw

32

,

130

Dvd-video

35

,

130

E

Easy Setup

23

,

115

"Edit"

59

,

89

"Edit Playlist"

69

"Edit Scene"

69

EP-tilstand

75

"Erase"

59

,

64

,

71

,

89

"Erase All Titles"

73

F

"Factory Setting"

115

Farvesystemer

112

,

124

Fejlfinding

116

Fjernbetjening

20

,

127

"Format DVD-RW"

112

Formatering

51

,

73

"Front Display"

114

Frontpanel

126

Frontpaneldisplay

129

G

Genoptag afspilning

40

H

HDMI

16

,

131

"HDMI Resolution"

107

Hurtig fremadspoling

39

,

77

Hurtig tilbagespoling

39

,

77

Håndtering af disks

122

I

i.LINK

98

,

125

Indstillinger

102

Indtastning af tegn

66

INPUT

60

,

90

,

99

Installationsskærm

102

Installationsskærmen "Audio"

108

Installationsskærmen "Clock

Set"

105

Installationsskærmen

"Features"

111

Installationsskærmen

"Options"

113

Installationsskærmen "Tuner

Preset"

103

,fortsættes

133

134

Installationsskærmen "Video"

106

Interlace-format

131

J

JPEG-billedfiler

44

K

Kapitel

42

,

131

Kopibeskyttelse

51

,

131

Kopier-aldrig

51

Kopier-én-gang

51

Kopifri

51

L

"Language"

113

"Line 1 Output"

107

LINE 1-TV

15

LINE 2 IN

27

LINE 3/DECODER

29

"Line Audio Input"

57

,

61

,

111

LP-tilstand

81

Lynprogrammering

53

,

82

M

"Manual Set"

103

Manuel indstilling af ur

105

MENU

37

Menu

Top menu

37

"Modify"

71

"Move"

71

MP3-lydspor

43

MPEG

109

N

Netledning

20

NICAM

51

,

81

Nulstilling

115

Nummerknapper

21

,

42

,

56

,

86

O

Områdekode

36

One Touch Dubbing

101

Oprettelse af kapitler

53

Optagelse

50

,

81

båndhastighed

81

disks til optagelse

32

optageformat

32

optagetilstand

50

Optagetid

50

,

53

,

81

Optagetilstand

50

OPTIONS

11

Original

42

,

62

,

131

ORIGINAL/PLAYLIST

42

,

63

P

"Parental"

114

PDC

55

,

85

"Picture Control"

107

Playlist

42

,

62

,

67

,

131

"Present Time"

105

Programmer dubbing

94

Programmeret optagelse

54

,

84

Manuel programmering

54

,

84

ShowView

56

,

86

ændre/annullere

59

,

89

"Progressive"

108

Progressivt format

131

"Protect"

64

R

REC

52

,

82

REC MODE

52

,

82

Rensedisks

122

Rensning af videohovederne

122

Resterende diskplads

49

,

53

Resterende tid på båndet

79

,

83

"RGB"

25

,

107

Roter

45

S

"Scan Audio"

40

,

110

ShowView

56

,

86

Skærmsprog

24

,

113

Skærmvisning

Installationsskærm

102

Menuen OPTIONS

11

Systemmenu

10

Undermenu

11

Sletning

A-B Erase

64

alle titler

73

kapitler

64

titler

64

Spor

42

,

131

Sporing

76

Sprogforkortelser

132

SP-tilstand

81

Surround

19

S-VIDEO

14

Synkronoptagelse

57

,

87

,

112

Systemmenu

10

Søgning

"Chapter"

42

"End Search"

79

"Go to Zero"

78

"Title"

42

"Track"

42

Afspil kort

79

Søg efter tid

42

T

"Tape Length"

112

Tilslutning af lydkabler

18

antennekabel

13

til tv

14

TIMER

54

,

84

Timer List

59

,

89

Titel

42

,

131

Title List

41

,

63

"Title Name"

64

,

69

TOP MENU

37

Tosproget optagelse

51

,

81

Tuner Preset

24

"TV Type"

106

TV/VIDEO

21

Tæller

75

U

Undermenu

11

Undertekst

38

,

113

"Unfinalise"

97

Ur

24

V

"VCR Function"

112

"Video"

25

,

107

"Video (HDMI)"

107

Video-cd

35

Video-tilstand

32

VPS

55

,

85

VR-tilstand

32

Z

Zoom

45

ZWEITON

51

,

81

Æ

Ændring/annullering af timerindstillinger (Timer List)

59

,

89

135

Sony Corporation Printed in Indonesia AK68-01489A

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents