Betriebsanleitung

Betriebsanleitung
*Napotek: Za odstranjevanje statiène elektrike papirja, uporabite Martin Yale Static Eliminator (model 300), da izboljšate uèinkovanje naprave. Za izboljšanje zlaganja in podaljšanja življenjske dobe valja, uporabite Martin Yale Rubber Roller Cleaner (èistilec gumijastih valjev) (tip 200).
Slika 12
Napotek: Papir v
zgibalnik
potisnete pod
pravim kotom.
Papir ni razpihan.
Zgibalnik vzame
zgornji list
papirja.
Dodajalnega kolesa
se lahko dotika
samo zgornji
list papirja.
ROÈNO DODAJANJE SKLOPOV (nujno potrebno pri zlaganju sklopov papirja razliènega formata)
1. Da bi prepreèili zagozdo papirja, je treba pred zaèetkom roènega zlaganja
sklopov papirja, iz pladnja za papir odstraniti ves papir.
2. Èe želite v napravo vstaviti sklop papirjev, ki je sestavljen iz najveè 3 papirjev
(zloženih na kup ali ne), ga morate z udarjanjem ob ravno površino mize najprej
spraviti v pravi kot.
3. Papir vstavite v odprtino za roèno dodajanje papirja, ki je na zgornji strani
naprave (kot je prikazano na slikah 13 in 14). V dodajalno odprtino ne vstavljajte veè listov naenkrat, ker se lahko pride papir zagozdi.
4. Zgibalnik vkljuèite s pritiskom na velik zeleni gumb. Gumb se zasveti in s tem
prikazuje, da je naprava pripravljena za obratovanje. Pritisnite tipko I preklopnega stikala I-O. Ko boste iz zgibalnika odstranili papir, se bo za nekaj èasa
ustavil.
5. Naprave nikoli ne pustite delovati dalj èasa, èe na pladnju za papir ni papirja, ker
se lahko tako obrabi gumijasti dodajalni valj. NASVET: Pri sklopih papirja
razliènega formata se lahko zaradi moèi sklopa papirjev papir zmeèka. To
popravite tako, da 1. blokado za papir potisnete navzven za približno 1/8". Èe je,
na primer, prvi zgibalnik nastavljen za zlaganje pisem velikosti 7 3/8", ga mora
upravljavec nastaviti na 7 1/2" za zlaganje sklopov papirja razliènega formata.
Betriebsanleitung
Odprtina za roèno
dodajanje sklopov
papirja razliènega
formata.
Slika 13
Stranski ogled, kako vstaviti papir
Snop papirja
vstavite tukaj
Rapid Fold
Modell P7400 (110V)
Modell P740022 (220V)
RapidFOLD
SPEZIFIKATIONEN
• Falzt 8.5" x 11", 8.5" x 14" oder
Papier der Größe A4
• Vier verschiedene Falzarten sind
möglich
• Kapazität: Geschwindigkeit von
4000 Seiten/Std.
• Verwendung von 16-28 lb. "bond"
Papier (60-105 g/m²)
• Falzt 1 Blatt automatisch oder bei
manueller Zufuhr bis zu 3
Blättern gleichzeitig
• Automatischer Verschluß
• Automatische
Papierstauerkennung
Slika 14
B
ZAGOZDENJE PAPIRJA
1. Izvlecite elektrièni vtiè. Preverite, èe lahko zagozdenje odpravite tako, da odstranite en zgibalnik.
2. Èe zagozdenja ni možno odpraviti, uporabite izvijaè s plosko glavo in valj zgibalnika zasuèite roèno, pri èemer uporabite dostopno odprtino na levi strani naprave. Papir bi moral po tem priti iz naprave.
3. Morebiti bo treba odstraniti zgornje plastièno pokrivalo, da izvleèete zagozden papir.
A
D
ISKANJE NAPAK
TEŽAVA:
Papir se je zagozdil v napravi.
REŠITEV:
1. Pri roènem dodajanju papirja zagotovite, da na pladnju za papir ni papirja.
2. Vodili za papir na novo naravnajte in preverite nastavitve zgibalnika.
3. Preprièajte se, da je papir v okviru specifikacij (8 1/2" x 11" ali A4, 16-28 lb. vezan ali 60-105 g/m²)
4. Odstranite zgornje pokrivalo in oèistite valje z Martin Yale Rubber Cleaner (tip 200).
5. Za odstranjevanje statiène elektrike papirja uporabite Martin Yale Static Eliminator (model 300).
TEŽAVA:
REŠITEV:
poglavju
Napaèno dodajanje papirja
1. Vodili za papir sta nastavljeni preozko in si nista vzporedni. Vodili za papir na novo naravnajte, kot je opisano v
Naravnavanje vodil za papir v teh navodilih za uporabo.
2. Èe papir dodajate roèno se preprièajte, da je papir pravilno naravnan, preden ga potisnete v odprtino.
3. Èe papir dodajate roèno, potisnite sklop papirja v odprtino, preden izklopite napravo.
4. Vodili za papir na novo naravnajte.
5. Preprièajte se, da je papir v okviru specifikacij (8 1/2" x 11" ali A4, 16-28 lb. Vezan ali 60-105 g/m²).
6. Dodajalni gumijasti valj je lahko obrabljen in ga je treba zamenjati.
251 Wedcor Ave. • Wabash, IN 46992
Customer service: (800)225-5644 • www.martinyale.com
TI
Bergheimer Strasse 6-12, D-88677 Markdorf, Germany
www.martinyale.de
56
7/1/05
C
F
G
E
WARNUNG! Schließen Sie das Falzgerät erst an
die Stromversorgung an, wenn Sie das Geräts verwenden möchten. Während des Aufbaus, Betriebs
und der Wartung halten Sie bitte Hände, Haare,
lose Kleidung und Schmuck fern von den
beweglichen Teilen. Schwere Verletzungen könnten die Folge sein.
Die Wartung oder der Auseinanderbau des
Falzgeräts darf nur am stromlosen Gerät durchgeführt werden.
Ihr Gerät P7400 hat folgende
Bestandteile:
A. RAPIDFOLD FALZGERÄT
B. PAPIERFÜHRUNGEN (2)
C. VORDERER FALZTISCH
D. HINTERER FALZTISCH (nicht
sichtbar)
E. METALLBÜGEL (2)
F. STROMVERSORGUNG MIT
GLEICHSTROM
G. AUSGANGSFACHVERBINDUNGSSATZ (3)
(die Ausgangsfachverbindungen
enthalten
3 obere Plastikteile,
3 untere Plastikteile, und
6 Verbindungsschrauben)
Hergestellt in Taiwan von:
Martin Yale Industries, Inc.
251 Wedcor Avenue • Wabash, IN 46992
e-mail: info@martinyale.com
webseite: www.martinyale.com
Fax (260) 563-4575
Aufbau
1. Nehmen Sie die schwarzen Plastikmuttern ab
und die Abstandshalter aus den Papierführungen heraus. Setzen Sie die Papierführungen in
das Papierfach ein, wie in Abb. 1 dargestellt.
Nachdem die Führungen eingesetzt sind, bauen
Sie die Abstandhalter in die Führungen ein und
schrauben die Muttern wieder an den
Papierführungen fest. Die Papierführungen
müssen, wie in Abb. 2 dargestellt, an dem Gerät
Abb. 1
Abb. 2
angebracht werden.
2. Um das Ausgangsfach zu montieren, benötigen
Sie einen #2 Philips-Schraubenzieher, die zwei
Metallbügel und die (3) Ausgangsfach-Verbindungssätze. Montieren Sie jeden Ausgangsfach-Verbindungssatz auf die
Metallklammern, wie in Abb. 3 dargestellt. Hinweis: Es ist einfacher, wenn Sie zuerst den mittleren Verbindungssatz zusammenbauen, wie unten erwähnt.
3. Das zusammengebaute Ausgangsfach muß unter das Gerät (Abb. 4) passen. Wenn es in seiner Position nicht einschnappt, wird
es durch das Gewicht des Geräts in Position gehalten. Schieben Sie das Fach so ein, daß es an der Tischoberfläche anliegt.
Viele Anwender halten es für einfacher, das ersten Verbindungsstück an einer Metallklammer (1) anzubringen und zur Hälfte zu
verschrauben. Dannach kann die zweite Metallklammer am Plastikverbindungsstück angebracht werden und dann vollständig
miteinander verschraubt werden.
4. Schließen Sie das Gerät mit dem Gleichstromstecker (an der Rückseite des Gerätes) an die Stromversorgung an.
Positionieren
Sie diesen Satz
neben der
Vorderseite des
Ausgangsfachs
, um das
Stapeln zu
verbessern.
Abb. 3
Abb. 4
Montieren Sie
diesen Satz zuerst
AUSRICHTEN DER PAPIERFÜHRUNGEN
HINWEIS: Die Einstellung der Papierführung ist ein wichtiger und oft übersehener Faktor beim
Geräteaufbau. Bitte befolgen Sie sorgfältig die nachstehenden Anweisungen um eine
problemlose Papierzufuhr zu gewährleisten.
1. Lösen Sie die 4 Plastikschraubzwingen unter dem Zufuhrtisch (s. Abb. 1 für die Schraubzwingenunterbringung), um die
Papierführungen zu lösen.
2. Bei Standardpapier U.S. 8 1/2" X 11" und 8 ½ X 14" schieben Sie beide Papierführungen so
ein, daß deren Innenkanten mit den geraden Markierungen auf dem Zufuhrtisch mit der
Bezeichnung LS in einer Linie sind (siehe Abb. 5 für die Markierung). Richten Sie bei A4
Papier die Außenkanten der Papierführungen mit den geraden Markierungen mit der
Bezeichnung A4 aus. Ziehen Sie beide Schraubzwingen an. (Hinweis: Ziehen Sie die
Schraubzwingen nicht zu stark an).
LS
LS
3. Schieben Sie ein einzelnes Stück Papier zwischen die Papierführungen und kontrollieren Sie:
a. die Klemmung - das Papier muß sich frei zwischen den Papierführungen, mit einem
kleinen Spalt, bewegen, um für eine freie Zufuhr zu sorgen. Lösen Sie die
Schraubzwingen und stellen Sie, falls erforderlich, die Papierführungen richtig ein. Wenn
Abb. 5
die Papierführung zu eng eingestellt wird, verzögert sich die Zufuhr.
Papierführungen ausgerichtet
b. Schrägziehen - das Papier muß genau im rechten Winkel zur Zufuhrrolle liegen. Lösen Sie
nach der LS-Markierung
die Schraubzwingen und korrigieren Sie, falls erforderlich, die Einstellung der
Papierführung.
Abb. 6
Vorderansicht Falztisch
Falztische
Die Vorder- und Rückseite der Falztische sind bei Lieferung in
das Gerät eingebaut. Wenn Sie diese bei einem Papierstau
abnehmen müssen, setzen Sie diese danach wieder in das
Gerät ein, wie in den Abb. 6 & 7 dargestellt.
- Die Schlitze am Ende beider Falztische passen auf die 2 silberfarbenen Stifte (2) im Inneren des Geräts (Abb. 8).
- Die Falztische müssen auf der Oberseite der silberfarbenen
Zugstangen aufliegen (s. Abb. 8).
- Die Tische müssen mit dem offenen Ende zuerst in das
Gerät eingeschoben werden.
Zatiè zgibalnik
Sprednja zareza zgibalnika, ki se
vrti okoli zatièa
NASTAVITEV ZGIBALNIKA
Napotek: Naprava RapidFoldTM (110-voltni model) je
tovarniško nastavljena za zlaganje papirja velikosti 8
1/2" x 11" za normalno poslovno pismo. 230-voltne
naprave (VB in Evropa) so tovarniško nastavljene za
zlaganje A4 listov v format za pismo.
Preden poskusite P7400 nastaviti na drug naèin zlaganja
kot je nastavljen tovarniško, morate poznati razliène vrste
zlaganja (glej sliko 9: primeri razliènih obièajnih naèinov
zlaganja in njihovih slikovnih simbolov). Pri poloviènem
zlaganju je treba uporabiti samo prvi zgibalnik. Za vse ostale naèine zlaganja je treba vgraditi in uporabiti oba
zgibalnika.
srebrni vleèni drog
Izrezi na podlagi
zgibalnika zgoraj
na vleènih drogovih
Slika 8
Spodnja stran montiranega zgibalnika
POLOVIÈ ZLAGANJE
DVOJNO
PISMO
DVOJNO ZLAGANJE
NO
V OBLIKI
VZPOREDPri vseh naèinih zlaganja, razen pri poloviènem zlaganju, je treba v napraÈRKE Z
NO
vo vgraditi najmanj dva zgibalnika. To je potrebno pri tipiènem zlaganju
Slika 9
pisem ali zlaganju v obliki èrke Z. Za to mora biti drugi zgibalnik v položaju
Vrste zlaganja, ki so možne z napravo P7400
za dvojno zlaganje (postavite tako in zadržite).
Pri nastavljanju razliènih vrst zlaganja, upoštevajte naslednje korake:
ZDA
Metrièna skala
1. Odvijte oba zaporna gumba na obeh zgibalnikih, da sprostite blokade za papir.
8½"
8½"
(A4)
2. Preverite slikovne simbole na ravnilih zgibalnika, èe ustrezajo željam upravljavX 14" X 11"
ca.
3. Blokade za papir potisnite na ustrezne pušèice zraven želenih slikovnih simbolov. Napotek: Slikovni simboli za standardne velikosti papirjev so kodirani z barvami. Slikovni simbol za papir 8½ x 11 " je rumen, za 8½ x 14" rožnat
in za A4 moder.
4. Zaporne gumbe blokade za papir moèno zategnite, da blokade za papir nastavite
na pravilni položaj.
POLOVIÈNO ZLAGANJE
Da napravo nastavite na polovièno zlaganje, morate zadnji zgibalnik izvzeti, obrniti
in ga ponovno vstaviti (z zaprtim koncem naprej), glej sliko 11. Sprednji zgibalnik
naravnajte, kot je opisano v 3. koraku zgoraj.
2. Obraèanje zgibalnika
Gumbi morajo biti obrnjeni
navzgor
Slika 10
Primer nastavitve zlaganja v obliki èrke Z za
ameriški papir za pisma velikosti 8,5" x 11"
Slika 11
1. Odstranjevanje zadnjega zgibalnika
Dvignite ga in ga izvlecite iz naprave
3. Zgibalnik ponovno vstavite v napravo
Z zaprtim delom naprej in gumbi, še zmeraj obrnjenimi navzgor
Abb. 7
Rückansicht Falztisch
2
Izjema: Za izdelavo poloviènega pregiba je treba zadnji zgibalnik v napravo potisniti z zaprtim koncem
naprej (glej poglavje Polovièno zlaganje, spodaj).
Nasvet: Mnogim uporabnikom se zdi lažje zgibalnike montirati od spodaj (slika 8).
SAMODEJNO DODAJANJE POSAMEZNIH LISTOV PAPIRJA
Za brezhibno samodejno dodajanje papirjev upoštevajte naslednje korake:
1. Kup s 50 listi papirja naravnajte tako, da ga z vseh strani narahlo udarite na ravno površino, kot je npr. miza.
2. Pravokotni kup papirja vstavite v dodajalnik naprave P4700, pri èemer se mora zgornji list papirja dotikati èrnega dodajalnega
valja. NAPOTEK: Pri vstavljanju papirja morate kup z rahlim sunkom "potisniti" v dodajalni mehanizem. Èe kup papirja na silo porinete v zgibalnik, lahko nastanejo težave pri dodajanju papirja. Glej sliki 12 in 13.
3. Zgibalnik vkljuèite s pritiskom na velik zeleni gumb. NAPOTEK: Zgibalnik se bo za trenutek ogreval (ko pritisnete zeleni
gumb), kar je normalno in ni znak elektriène okvare. Takoj, ko je naprava pripravljena za obratovanje, kar prikazuje
svetleè zeleni gumb, lahko pritisnete tipko I preklopnega stikala I-O, da zaženete zgibanje papirja.
55
Montaža
1. Iz vodil za papir odstranite èrne plastiène matice
in distanènik. Vstavite vodili za papir v pladenj za
papir, kot je prikazano na sliki 1. Ko ste vstavili
vodili, vstavite vanju še distanènike in ponovno
privijte matice na vodilih za papir. Vodili za papir
morate vstaviti v napravo tako, kot je prikazano
na sliki 2.
2. Za montažo izhodnega pladnja potrebujete
Philipsov izvijaè #2, dva kovinska nosilca in (3)
Slika 1
Slika 2
povezovalne sklope izhodnega pladnja. Vsak
povezovalni sklop izhodnega pladnja montirajte
na kovinske sponke, kot je prikazano na sliki 3.
Napotek: Enostavneje je, èe najprej sestavite sredinski povezovalni sklop, kot je omenjeno spodaj.
3. Sestavljen izhodni pladenj se mora prilegati pod napravo (slika 4). Èe na katerem mestu ne zaskoèi, ga bo teža naprave držala
na mestu. Pladenj potisnite noter tako, da bo naslonjen na zgornjo površino mize. Veliko uporabnikom se zdi enostavneje, da
prvi povezovalni sklop montirajo na eno kovinsko sponko (1) in ga nanjo samo delno privijejo. Nato lahko na plastièni povezovalni del nastavite drugo kovinsko sponko in ju nato med seboj popolnoma privijete.
4. S vtièem za enosmerni tok, ki je na hrbtni strani naprave, slednjo prikljuèite na elektrièni tokokrog.
Ta sklop
postavite
zraven sprednje strani
izhodnega
pladnja, da
izboljšate zlaganje.
Slika 3
Slika 4
Najprej montirajte ta
sklop
NARAVNAVANJE VODIL ZA PAPIR
NAPOTEK: Nastavitev vodil za papir je pomemben dejavnik, ki se ga pri sestavi naprave pogosto spregleda. Prosimo, da
skrbno upoštevate naslednja navodila, da zagotovite nemoteno dodajanje papirja.
1. Odvijte 4 plastiène primeže, ki so pod dodajalno mizo (za nastavitev primeža glej sliko 1),
da sprostite vodili za papir.
2. Pri standardnem papirju ameriškega formata 8 1/2" X 11" in 8 ½ X 14" porinite vodili za papir
tako, da bodo notranji robovi lista v ravni èrti z ravnimi oznakami na dodajalni mizi z oznako
LS (za oznako glej sliko 5). Pri A4 papirju naravnajte zunanje robove vodil za papir z ravnimi oznakami z oznako A4. Zategnite oba primeža. (Napotek: primežev ne zategnite
premoèno).
LS
LS
3. En kos papirja potisnite med vodili za papir in preverite:
a. sponko - papir se mora z majhno rego prosto premikati med vodiloma za papir, da zagotovite prosto dodajanje papirja. Odvijte primeža in po potrebi vodili za papir pravilno nastavite. Èe vodili za papir nastavite preozko, dodajanje papirja ne poteka tekoèe.
Slika 5
b. Poševno dovajanje - papir mora ležati pod pravim kotom na dodajalni valj. Odvijte
Vodila za papir naravnana z
primeža in po potrebi popravite nastavitev vodil za papir.
oznako LS
Abb. 7
Ogled zgibalne
mize od zadaj
54
Falztischstift
Vordere Schlitze auf den
Falztischen umlaufend um den
Stift
EINSTELLEN DER FALZTISCHE
Hinweis: Das Gerät RapidFoldTM (110-Volt Modell) ist
werkseitig für das Falzen einer Papierseite 8 1/2" x11"
für eine Brieffalzung eines normalen Geschäftsbriefes
eingestellt.
230-Volt Geräte (UK und Europa) sind ab Werk auf die
Brieffalzung eines A4-Blatt eingestellt. Bevor Sie versuchen, den P7400 auf eine andere Falzung als die werkseitig vorgegebene einzustellen, muß man die verschiedenen Arten der Falzungen kennen (siehe Abb. 9: Beispiele verschiedener üblicher Falzarten und deren entsprechende Bildsymbole). Bei
einer halben Falzung muß nur der erste Falztisch eingesetzt und verwendet werden. Alle anderen Falzungen erfordern, daß beide Falztische
angebaut und verwendet werden.
silberfarbene
Zugstange
Ausschnitte in der
Falztischauflage
oben auf den
Zugstangen
Abb. 8
Unterseite des installierten Falztisches
HALB
ZDOPPELBRIEF
DOPPELFALZBETRIEB
FALZUNG PARALLEL
Alle Falzarbeiten mit Ausnahme der halben Falzung erfordern, daß mindestens zwei Falztische in das Gerät eingebaut werden. Dies ist bei der
Abb. 9
typischen Brieffalzung oder Z-Falzung der Fall. Um eine dieser Falzungen
Falzarten, die mit dem P7400 möglich sind
auszuführen, muß der zweite Falztisch in der Doppelfalzposition sein (so
positioieren wie erhalten). Befolgen Sie folgende Schritte, um die verU.S.
metrische
schiedenen Falzarten zu erhalten:
8½"
8½"
Skala (A4)
1. Lösen Sie die beiden Sperrknöpfe an beiden Falztischen, um die Papierstopps zu
X 14" X 11"
lösen.
2. Prüfen Sie die Bildsymbole an den Falztischlinealen, ob diese den Wünschen des
Bedieners entsprechen.
3. Schieben Sie die Papierstopps auf die entsprechenden Pfeile neben den gewünschten Bildsymbolen.
Hinweis: Die Bildsymbole für Standardpapiergrößen sind farbcodiert. Das
Bildsymbol für 8 ½" X 11 " Papier ist gelb, für 8 ½" X 14" Papier ist pink und
für A4 Papier blau.
4. Ziehen Sie die Papierstopp-Sperrknöpfe fest an, um die Papierstopps in Position
zu bringen.
HALBE FALZUNG
Um das Gerät auf eine halbe Falzung einzustellen, müssen Sie den hinteren
Falztisch herausnehmen, umdrehen und diesen wieder einsetzen (geschlossenes
Ende zuerst), siehe Abb. 11. Richten Sie den vorderen Falztisch so aus, wie in Schritt
3 oben beschrieben.
2. Umdrehen des Tisches
Die Knöpfe müssen
nach oben stehen
Abb. 10
Beispiel einer Z-Falzeinstellung für
U.S.Briefpapier 8,5" x 11"
Abb. 11
1. Herausnahme des hinteren Falztisches
Heben Sie diesen an und ziehen Sie ihn aus
dem Gerät
3. Fügen Sie den Tisch wieder in das Gerät ein.
Mit dem geschlossenen Ende voraus und den
Knöpfen nach oben stehend
Slika 6
Ogled zgibalne mize od
spredaj
Zgibalniki
Sprednja in hrbtna stran zgibalnikov sta pri dostavi vgrajeni v
napravo. Èe ju morate v primeru zagozde papirja odstraniti, ju
nato ponovno vstavite nazaj na napravo, kot je prikazano na
slikah 6 in 7.
• Zareze na koncu obeh zgibalnikov se prilegajo na 2 srebrna
zatièa (2) v notranjosti naprave (slika 8).
• Zgibalniki morajo ležati na zgornji strani srebrnega vleènega
droga (glej sliko 8).
• Zgibalnike je treba v napravo potisniti z odprtim koncem
naprej.
Ausnahme: Zum Herstellen einer halben Falzung muß
der hintere Falztisch mit dem geschlossenen Ende
zuerst eingeschoben werden (siehe Absatz: Halbe
Falzung, unten).
Tipp: Viele Anwender finden es leichter, die Falztische
von unten her zu installieren (Abb. 8).
AUTOMATISCHE ZUFUHR EINZELNER BLÄTTER
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte für eine einwandfreie automatische Papierzufuhr:
1. Richten Sie einen Stapel mit 50 Blättern Papier aus, indem Sie diesen auf allen Seiten auf eine flache Oberfläche, wie z.B. einen
Tisch, klopfen.
2. Legen Sie den rechteckigen Papierstapel in den P7400 Zufuhrtisch, das oberste Blatt muß in Berührung mit der schwarzen
Zufuhrrolle sein. HINWEIS: Beim Einlegen des Papiers muß der Stapel in den Zufuhrmechanismus nur mit einem leichten Stoß "gedrückt" werden. Wenn Sie den Papierstapel unter Kraftanwendung in das Falzgerät stopfen, führt dies zu
Zufuhrproblemen. Siehe Abb. 12 & 13.
3. Schalten Sie das Falzgerät ein, indem Sie den grünen Druckschalter drücken. HINWEIS: Das Falzgerät läuft einen Moment
in der Aufwärmphase (wenn Sie den grünen Druckschalter drücken), dies ist normal und kein Hinweis auf eine elektrische Fehlfunktion. Sobald das Gerät betriebsbereit ist, was durch grünes Leuchten des Druckschalters angezeigt
wird, können Sie die I-Taste des I-O Kippschalters drücken, um den Falzbetrieb zu starten.
3
*Hinweis: Verwenden Sie den Martin Yale Static Eliminator (Modell 300), um das Papier von statischer Aufladung zu entladen und
somit die Maschinenleistung zu verbessern. Verwenden Sie den Martin Yale Rubber Roller Cleaner (Gummirollenreiniger) (Typ 200),
um die Falzleistung zu verbessern und die Standzeit der Rolle zu verlängern.
Abb. 12
Legen Sie das
Papier hier ein.
Navodila za uporabo
Manueller
Zufuhrschlitz
für mehrfache
Papierblattsätze
Abb. 13
Seitenansicht, wie das Papier einzulegen ist
Hinweis:
Das Papier wird
rechtwinkelig in
das Falzgerät
eingeschoben.
Das Papier ist
nicht gefächert.
Das Falzgerät
nimmt das
obere Blatt. Nur
das obere Blatt
Papier darf mit
dem Zufuhrrad
in Berührung sein
HANDZUFUHR VON SÄTZEN (unbedingt erforderlich, wenn mehrfache Papierblattsätze gefalzt werden)
1. Um einen Papierstau zu vermeiden, muß das gesamte Papier aus dem
Papierfach genommen werden, bevor damit begonnen wird, Sätze von Hand
einzugeben.
2. Zur Eingabe von Sätzen bestehend aus bis zu 3 Blättern (gestapelt oder
ungestapelt) muß das Papier zuerst durch Klopfen auf eine Tischplatte in einen
rechten Winkel gebracht werden.
3. Legen Sie das Papier in den manuelle Zufuhrschlitz auf der Oberseite des Geräts
(wie in Abb. 13 & 14 dargestellt). Legen Sie keine mehrfachen Blattsätze in
den Zufuhrtisch, dies könnte einen Papierstau verursachen.
4. Schalten Sie das Falzgerät ein, indem Sie den grünen Druckschalter drücken.
Der Schalter leuchtet und zeigt an, daß das Gerät betriebsbereit ist. Drücken Sie
die I-Taste des I-O Kippschalters. Das Falzgerät stoppt für einige Zeit, nachdem
das Papier aus dem Falzgerät entfernt wurde.
5. Lassen Sie das Gerät nie längere Zeit ohne Papier im Papierfach laufen, da
dadurch die Gummizufuhrrolle abgenutzt wird. TIPP: Bei Mehrfachpapiersätzen,
Abb. 14
kann das Papier aufgrund der Stärke des mehrfachen Papiersatzes knittern.
Korrigieren Sie dies, indem Sie den 1. Falztischstopp etwa 1/8" nach außen
schieben. Wenn zum Beispiel der erste Falztisch auf 7 3/8" für einen Brieffalz eingestellt ist, muß ihn der Bediener umstellen auf
7 1/2" für mehrfachen Blattsatz.
Model P7400 (110V)
Model P740022 (220V)
RapidFOLD
SPECIFIKACIJE
• Zlaga papir velikosti 8.5" x 11", 8.5" x
14" ali papir formata A4
• Zlaga na štiri razliène naèine
• Dela s hitrostjo 4000 strani/uro
• Zmogljivost 16-28 lb. "vezanega"
papirja (60-105 g/m?)
• Samodejno zloži 1 list ali pa roèno do
3 liste hkrati
• Samodejni izklop
• Samodejno zaznavanje zagozde
papirja
Rapid Fold
B
A
PAPIERSTAU
1. Ziehen Sie den Netzstecker. Prüfen Sie, ob Sie den Stau beheben können, indem Sie einen der Falztische abnehmen.
2. Wenn der Stau nicht behoben werden kann, verwenden Sie einen Flachkopfschraubenzieher, um die Falzrollen von Hand zu
drehen,
indem Sie die Zugangsöffnung auf der linken Seite des Geräts verwenden. Das Papier sollte dann aus dem Gerät herauskommen.
3. Eventuell müssen Sie die obere Plastikabdeckung entfernen, um das gestaute Papier herauszuziehen.
FEHLERSUCHE
PROBLEM:
Das Papier staut sich im Gerät.
LÖSUNG:
1. Stellen Sie bei der Handzufuhr sicher, daß sich kein Papier im Papierfach befindet.
2. Richten Sie die Papierführungen neu aus und prüfen Sie die Einstellungen des Falztisches.
3. Stellen Sie sicher, daß sich das Papier innerhalb der Spezifikationen (8 1/2" x 11" oder A4, 16-28 lb. bond oder
60-105 g/m²) befindet.
4. Nehmen Sie die obere Abdeckung ab und reinigen Sie die Rollen mit Martin Yale Rubber Cleaner (Typ 200).
5. Verwenden Sie Martin Yale Static Eliminator (Modell 300), um das Papier von der statischen Aufladung zu entladen.
PROBLEM :
LÖSUNG :
Falsche Papierzufuhr
1. Die Papierführungen sind zu eng oder stehen nicht parallel zueinander. Richten Sie die Papierführungen neu
aus, wie im Abschnitt Ausrichten der Papierführungen dieser Betriebsanleitung beschrieben.
2. Wenn die Zufuhr von Hand erfolgt, stellen Sie sicher, dass das Papier richtig ausgerichtet ist, bevor es in den
Schlitz geschoben wird.
3. Wenn die Zufuhr von Hand erfolgt, schieben Sie den Satz in den Schlitz, bevor Sie das Gerät einschalten.
4. Richten Sie die Papierführungen neu aus.
5. Prüfen Sie, ob das Papier innerhalb der Spezifikationen (8 1/2" x 11" oder A4, 16-28 lb. bond oder 60-105 g/m²)
liegt.
6. Die Zufuhrgummirolle kann abgenutzt sein und muß ausgetauscht werden.
4
D
C
F
G
E
OPOZORILO! Zgibalnik prikljuèite v elektriko šele,
ko ste pripravljeni na montažo in upravljanje
naprave. Rok, las, ohlapnih oblaèil in nakita med
montažo, obratovanjem in vzdrževanjem ne približujte premiènim delom. Lahko se hudo poškodujete.
Zgibalnik lahko vzdržujete ali razstavljate samo,
èe ni prikljuèen na elektrièni tokokrog.
Vaša naprava P7400 ima naslednje
sestavne dele:
A. ZGIBALNIK ZA HITRO ZGIBANJE
(RAPIDFOLD)
B. VODILI ZA PAPIR (2)
C. SPREDNJI ZGIBALNIK
C. ZADNJI ZGIBALNIK (ni viden)
E. KOVINSKA NOSILCA (2)
F. ELEKTRIÈNA OSKRBA Z ENOSMERNIM TOKOM
G. POVEZOVALNI SKLOP IZHODNEGA PLADNJA (3)
(povezave izhodnega pladnja
vsebujejo
3 zgornje plastiène dele,
3 spodnje plastiène dele in
6 montažnih vijakov)
Na Tajskem izdelalo:
Martin Yale Industries, Inc.
251 Wedcor Avenue • Wabash, IN 46992
e-mail: info@martinyale.com
Spletna stran: www.martinyale.com
Fax (260) 563-4575
*Observera: Använd Martin Yale Static Eliminator (modell 300) för att ta bort statisk elektricitet och förbättra maskinens prestanda.
Använd Martin Yale Rubber Roller Cleaner (gu mivalsrengöring) (Typ 200), för att förbättra falsprestationen och förlänga valsens hållbarhet.
Bild. 12
Placera
pappersbunten här
Observera:
Pappret
placeras i ej jämn
bunt i vikmaskinen, det skall ej
spridas ut som en
solfjäder.
Vikmaskinen
matar det översta
arket.
Endast det
översta arket skall
ha kontakt med
matningshjulet.
MANUELL MATNING AV SET (nödvändigt när set med flera papper matas)
1. För att förebygga störningar, ta bort alla papper från pappersfacket innan set
matas för hand.
2. För att mata set med upp till 3 ark (häftade eller ohäftade), jämna till pappren mot
en bordsskiva.
3. Placera pappret i den manuella matningsslitsen uppe på maskinen (såsom visas
på bilderna 13 och 14). Sätt inte in set med flera papper i matningsbordet eftersom det kommer att leda till störningar.
4. Sätt på falsmaskinen genom att trycka ner den stora gröna knappen. Knappen
lyser och visar att maskinen är klar för användning. Tryck I-knappen på I-O
strömbrytaren. Falsmaskinen stannar för ett ögonblick efter pappret tas ur maskinen.
5. Kör inte maskinen under lång tid utan papper i pappersfacket, detta kan slita på
matningsringen. TIPS: För set med flera papper, kan bunten veckas på grund av
tjockleken på set med flera ark. Korrigera genom att flytta ut det första vikbordsstoppet ca 1/8". Till exempel, om det första vikbordet är inställt på 7 3/8" för en
brevvikning, ställer användaren tillbaka det till 7 1/2" för matning av flera ark.
Instructions de service
Manuell
matningsslits
som används
när flera
papper matas
på en gång.
Bild. 13
Sidovy av laddade papper
Modèle P7400 (110V)
Modèle P740022 (220V)
RapidFOLD
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Pliage de papier au format 8 ½" x
11", 8 ½" x 14” ou A4
• Quatre pliages différents
• Pliage de 4000 feuilles/heure
• Indiqué pour le pliage du papier (60105 g/m2)
• Pliage automatique d'une feuille à la
fois ou jusqu'à 3 feuilles à la fois en
mode manuel
• Fermeture automatique
• Identification automatique des bourrages
Rapid Fold
Bild. 14
Votre appareil P7400 est livré équipé
des éléments suivants :
B
PAPPER SOM FASTNAR
1. Dra ut kontakten. Se om du kan åtgärda genom att ta bort vikborden.
2. Om du inte kan ta bort pappret, använd en spårskruvmejsel för att vrida vikrullarna manuellt, använd öppningen på maskinens
vänstra sida. Pappret skall så småningom komma ut ur maskinen.
3. Du kan behöva ta bort plasthöljet på överdelen för att ta bort pappret som fastnat.
A
D
FELSÖKNING
PROBLEM:
Pappret fastnar i maskinen
LÖSNING:
1. Om du matar för hand, se till att det inte finns något papper i pappersfacket.
2. Rikta om pappersföringarna och kontrollera vikbordsinställningen.
3. Kontrollera om pappret uppfyller specifikationerna (8 ½" x 11" eller A4, 60-105g/m).
4. Ta bort höljer på överdelen och rengör rullarna med Martin Yale Rubber Roller Cleaner (modell 200).
5. Använd Martin Yale Static Eliminator (modell 300) för att ta bort statisk elektricitet i pappret.
PROBLEM:
LÖSNING:
Pappret matas inte korrekt.
1. Pappersföringarna är för hårt åtdragna eller inte parallella i förhållande till varandra, justera
pappersföringarna såsom beskrivs i avsnittet Rikta pappersföringarna i denna bruksanvisning.
2. Vid manuell matning, säkerställ att pappret är korrekt riktat innan det placeras i slitsen.
3. Vid manuell matning, placera setet i slitsen innan maskinen sätts på.
4. Rikta pappersföringarna igen.
5. Kontrollera om pappret uppfyller specifikationerna (8 ½" x 11" eller A4, 60-105g/m).
6. Matningsringen kan bli sliten. Byt ut
C
F
G
E
52
AVERTISSEMENT! VŽrifier que la plieuse est montŽe et prête au service avant de la brancher.
Pendant le fonctionnement, ne pas approcher les
mains, les cheveux, les vêtements lŽgèrement
flottants ou les bijoux des pièces mobiles. Risque
de blessures graves! DŽbrancher la plieuse avant
tous travaux de service ou de dŽmontage.
A. PLIEUSE RAPIDFOLD
B. GUIDES DE PAPIER (2)
C. TABLE DE PLIAGE AVANT
D. TABLE DE PLIAGE ARRIERE (non
visible)
E. SUPPORTS METALLIQUES (2)
F. ALIMENTATION PAR COURANT
CONTINU
G. JEU DE RACCORDEMENT POUR
CORBEILLE DE SORTIE (3)
(le jeu de raccordement pour la corbeille comprend:
3 éléments supérieurs en matière
plastique,
3 éléments inférieurs en matière plastique et
6 vis de montage)
Fabriqué à Taiwan par:
Martin Yale Industries, Inc.
251 Wedcor Avenue • Wabash, IN 46992
e-mail: info@martinyale.com
Web: www.martinyale.com
Fax (260) 563-4575
MONTAGE
1. Introduire les guides de papier selon l'illustration
1dans la corbeille à papier. A cette fin, retirer
d'abord des guides, les écrous en matière plastique noire et les pièces d'écartement. Après la
mise en place, remonter les pièces d'écartement
sur les guides de papier et y revisser les écrous
en matière plastique noire. Maintenant, les
guides de papier doivent être montés sur l'appareil comme indiqué sur l'illustration 2.
Illustr. 1
Illustr. 2
2. Pour le montage de la corbeille de sortie, il vous
faut un tournevis Philips, taille 2, 2 supports
métalliques ainsi que les 3 jeux de raccordement
(comprenant respectivement 1 élément supérieur en matière plastique, 1 élément inférieur en matière plastique et deux vis de
montage). Monter chaque jeu de raccordement selon l'illustration 3 sur les supports métalliques. Nota: Il est recommandé de
commencer par le jeu de raccordement central, comme illustré plus bas.
3. La corbeille de sortie une fois montée devrait se trouver en dessous de l'appareil (illustr. 4). Il n'est pas prévu un positionnement
par crantage; la corbeille sera retenue en position par le poids de l'appareil. Pousser la corbeille jusqu'à ce qu'elle porte sur le
dessus de la table. Certains utilisateurs préfèrent raccorder le premier élément de raccordement à un support métallique et les
visser légèrement. L'autre élément métallique est ensuite monté sur l'élément en matière plastique et l'ensemble est vissé complètement.
4. Branchez l'appareil par la prise d'alimentation en courant continu au verso de l'appareil.
Illustr. 3
Positionner
cette pièce à
proximité de la
corbeille de
sortie afin de
faciliter l'empilage.
Illustr. 4
Commencer par le
montage de cette pièce
ALIGNEMENT DES GUIDES DE PAPIER
NOTA: Lors de l'assemblage de l'appareil, le montage des guides de papier constitue un facteur essentiel auquel il n'est
pas toujours accordŽ l'importance nŽcessaire. Il y a lieu de suivre minutieusement les instructions suivantes afin d'assurer l'introduction impeccable du papier.
1. Desserrer les 4 vis à ailettes en plastique en dessous de la table d'alimentation (voir l'illustr. 1 pour l'emplacement des vis à
ailettes) afin de desserrer les guides de papier.
2. Pour du papier US standard de 8 ½" x 11", placer les deux guides de papier de sorte que
leurs bords intérieurs soient alignés sur les repères droits désignés par LS sur la table d'alimentation (voir l'illustr. 5 pour l'emplacement des repères). Pour du papier A4, aligner les
bords extérieurs des guides de papier sur les repères droits désignés par A4. Serrer les
deux vis à ailettes (Nota: Eviter tout serrage excessif).
3. Introduire une seule feuille de papier entre les guides. Vérifier ce qui suit:
a. Obstruction - Le papier doit glisser librement et avec un jeu minimum entre les guides
LS
LS
de papier. Si nécessaire, corriger en desserrant les vis à ailettes et en ajustant les
guides de papier. Veiller à ce que l'espace entre les guides ne soit pas trop étroit afin
d'éviter que le papier reste coincé.
b. Positionnement en travers - Le papier doit être introduit absolument perpendiculaire par
Illustr. 5
rapport au rouleau d'alimentation. Si nécessaire, corriger en desserrant les vis à ailettes
Guides de papier alignés sur
et en ajustant les guides de papier.
les repères LS
Tables de pliage
Les tables de pliage avant et arrière doivent être livrées montées sur l'appareil. Après les avoir retirées pour éliminer des
congestions, les remonter dans l'appareil comme le montrent
les illustrations 6 et 7.
• Les gorges aux extrémités des deux tables de pliage
correspondent aux deux goujons argentés à l'intérieur
de l'appareil (illustr. 8).
• Les tables de pliage doivent reposer au-dessus des
tiges de raccordement argentées (illustr. 8).
• Les tables doivent entrer dans l'appareil l'extrémité
ouverte vers l'avant.
Illustr. 6
TABLE DE PLIAGE AVANT
Vikningsbordtapp
Främre utskärningarna på
vikborden ligger kring tappar
JUSTERA VIKBORDEN
Observera: RapidFoldä (versionen 110 Volt) är
fabriksinställd på vikningen av papper av storleken
8 ½" x 11" till brevvikning anpassat till ett standard
affärskuvert. Maskiner för 230 Volt (UK och Europa) är
fabriksinställda att vika ett A4-papper till brevvikning.
Innan du försöker ställa in P7400 att vika en annan vikning än fabriksinställningen, måste du förstå de olika typerna av vikning (se bild 9 för exempel av några vanliga vikningar och
hithörande symboler). En halv vikning kräver endast att första vikbordet
ställs in och används. Alla andra vikningar kväver att båda vikborden
ställs in och används.
Vikningsbordtapp
Främre
utskärningarna på
vikborden ligger
kring tappar
Bild. 8
Vy nerifrån av installerat vikbord
Utförande med dubbelvikning
HALV
Z-VIKNING
DUBBEL
BREV
Alla vikningar med undantag av den halva kräver att minst två vikningar
PARALLELL
görs av bunten. Detta är fallet med den typiska brevvikningen eller
Zvikningen. Det andra vikbordet måste vara i positionen dubbelvikning
Bild. 9
(ställ in det som när maskinen kom) för att göra detta. Gör enligt nedan
Vikningar som går att göra med P7400
för att skapa de olika vikningstyperna:
1. Lossa de båda låsknapparna på båda vikborden för att lossa papU.S.
Metric
persstoppen.
8½"
8½"
A4 Scale
2. Leta reda på symbolerna på vikbordens linjaler som motsvarar den vikning som
X 14" X 11"
önskas. Observera: Symbolerna har färgkoder för att underlätta såsom angivits
ovan.
3. Flytta pappersstoppen till motsvarande pilar bredvid de symboler som önskas.
Anmärkning: Bildsymbolerna till standardpappersstorlekar är färgmärkta.
Bildsymbolen för 8 ½ " x 11 " pappret är gult , för 8 ½ " x 14 " pappret är
rosa, och för A4 pappret är blått.
4. Dra åt pappersstoppens låsknappar nedåt för att låsa pappersstoppen i rätt position.
Halv vikning
För att ställa in maskinen på halv vikning behöver du ta ut det bakre vikbordet, vända
på det, och sätta in det igen (stängda änden först) se Bild 11. Justera det främre
vikbordet såsom beskrivs under steg 3 ovan.
2. Vänd på bordet
Knapparna skall vara uppåt
Bild. 10
Exempel på en inställning för Z-VIKNING
för US-brev 8 ½" x 11"-papper.
Bild. 11
1. Ta ut det bakre vikbordet
Lyft upp och dra ut det från
maskinen
3. Sätt tillbaka i maskinen
Stängda änden först, knapparna
fortfarande vända uppåt
Illustr. 7
TABLE DE PLIAGE
ARRIERE
6
Undantag: när en halv vikning görs, skall det bakre
vikbordet sättas in med den stängda änden först. Se
avsnittet Halv vikning, nedan).
Tips: Många användare tycker att det är enklare att
installera vikborden när man ser dem underifrån
(såsom visas på bild nr. 8).
AUTOMATISK MATNING AV ENSKILDA ARK
Följ stegen nedan för rätt automatisk pappersmatning:
1. Forma högen med upp till 50 ark genom att knacka alla sidor mot en jämn yta, t.ex. ett bord.
2. Ladda den formade pappershögen i matningsbordet på P7400, det översta pappersarket skall ej komma i kontakt med den svarta matningsringen. OBSERVERA: När pappren laddas, behöver bunten endast "tryckas" ned i matningsmekanismen med
en lätt tryckning. Pressas pappershögen in i vikmaskinen med kraft leder detta till mat ningsproblem. Se Bild 12 och 13.
3. Sätt på falsmaskinen genom att trycka ner den stora gröna knappen. Anmärkning: Falsmaskinen sätter igång ett ögonblick
under uppvärmningen (när den gröna knappen blir nertryckt) , det är normalt och inte någon elektrisk störning. När
maskinen är klar för användning, vilket visas genom att knappen lyser grönt, kan I-knappen på I-O strömbrytaren
tryckas ner för att aktivera falsningen.
51
MONTERING
1. Sätt in pappersföringarna i pappersfacket såsom
visas på bild 1. Du måste ta bort de svarta plastmuttrarna och distanselementenfrån pappersföringarna. När de satts in, installera distanselementen på pappersföringarna och skruva tillbaka
muttrarna på pappersföringarna och dra åt.
Pappersföringarna skall nu vara fästa på maskinen såsom visas på bild 2.
2. För att montera utkorgen behöver du en nr. 2
Bild. 1
Bild. 2
stjärnskruvmejsel, de 2 metallhållarna och de (3)
seten för hopsättning för utkorgen (varje set
innehåller en öveplastdel, en nederplastdel och
två skruvar). Montera varje set för hopsättning av utkorgen på metallhållarna såsom visas på bild 3. Tips: Det kan vara enklare
att montera det mellersta setet först såsom visas nedan.
3. Den hopmonterade utkorgen skall passa under maskinen (bild 4). Den hakar inte in, maskinens vikt håller den på plats. Skjut korgen så att den ligger mot bordsskivan. Många användare tycker att det är enklare att montera denförsta anslutningen (1) till metalldelen och skruva ihop till hälften. Den andra metalldelen kan då installeras på plastanslutningen och skruvas ihop helt.
4. Anslut maskinen med likströmstickproppen på maskinens baksida till strömförsörjningen.
Bild. 3
Placera detta
set nära
utkorgens framsida för att staplingen skall
bli bättre.
Bild. 4
Montera detta set först
RIKTA PAPPERSFÖRINGARNA
OBSERVERA: Placeringen av pappersföringarna är viktig och förbises ofta när maskinen monteras. Följ instruktionerna
nedan noggrant för att säkerställa att pappret matas korrekt.
1. Lossa de 4 vingskruvarna av plast under matningsbordet (se bild nr. 1 för placeringen) för
att lossa pappersföringar na.
2. För standard U.S. 8 ½" x 11", 8 ½" x 14” 1papper, flytta båda pappers föringarna så att de
invändiga hörnen är riktade efter markeringen LS på matningsbordet (se bild 5 för placeringen). För A4-papper, rikta de utvändiga hörnen på pappers föringarna efter de raka A4markeringarna. Dra åt båda vingskruvarna (observera: dra inte åt dem för hårt).
LS
3. Skjut ett ark papper mellan pappersföringarna, kontrollera:
LS
a. Klämningen av pappret skall vara så att det glider fritt mellan pappersföringarna med ett
litet fritt avstånd för att matningen skall gå bra. Lossa vingskruvarna och justera pappersföringarna om det krävs för att korrigera. Dras pappersföringarna åt för hårt går matBild. 5
ningen för trögt.
Pappersföringar riktade efter
b. Papprets snedhet skall vara exakt vinkelrätt till matningsrullen. Lossa vingskruvarna och
markeringen LS.
justera pappersföringarna om det krävs för att korrigera.
VIKBORD
De främre och bakre vikborden är redan isatta när maskinen kommer. Om du behöver ta bort dem för att åtgärda
störningar, sätt tillbaka dem i maskinen såsom visas på
bilderna nr. 6 och nr. 7.
• Utskärningarna i ändarna av båda vikborden passar på
de 2 silverfärgade tapparna inuti maskinen (bild nr. 8).
• Vikborden skall vila uppe på de silverfärgade fäststagen
(se bild nr. 8).
• Borden skall sättas in i maskinen med den öppna änden
först.
Bild. 6
FRÄMRE VIKBORD
Goujons pour table de pliage
Les gorges de la table de pliage
doivent entourer les goujons
AJUSTEMENT DES TABLES DE PLIAGE
Nota: L'appareil RapidFoldTM (tension 110 V) est rŽglŽ
en usine pour le pliage du papier 8 ½" x 11" au format
correspondant à une enveloppe commerciale
habituelle. Les appareils prŽvus pour une tension de
220 V (Grande-Bretagne et Europe) sont ajustŽs en
usine pour le pliage du papier A4 au format lettre.
Avant de régler l'appareil P7400 pour un autre pliage que
celui prévu en usine, il y a lieu de se familiariser avec les
différents types de pliage (voir l'illustr. 9 pour les différents pliages
habituels et leurs symboles correspondants). Le demi-pliage ne
requiert que le montage et l'utilisation de la première table de pliage.
Pour le reste des pliages, il faut monter et utiliser les deux tables de
pliage.
Tige de raccordement
argentée
La table de pliage
est posée avec
ses entailles sur la
tige de raccordement
Illustr. 8
Vue du bas sur la table de pliage montée
DEMIACCORDDOUBLE
LETTRE
Double pliage
PLIAGE
EON
PARALLELE
A l'exception du demi-pliage, tous les autres pliages nécessitent le
montage et l'utilisation d'au moins deux tables de pliage, comme dans
Illustr. 9
le cas typique des pliages lettre et accordéon. A cette fin, la deuxième
Types de pliages permis par le P7400
table de pliage doit être en position double pliage (état à la livraison).
Procéder comme suit pour parvenir aux différents pliages:
U.S.
Graduation
1. Desserrer les deux boutons de fixation sur les deux tables de pliage afin de desser8½"
8½"
métrique (A4)
rer les butées de papier.
X 14" X 11"
2. Chercher sur les règles des tables de pliage les symboles correspondant au type
de pliage désiré. Nota: Les symboles sont marqués en couleur afin de faciliter leur
identification comme mentionné plus haut.
3. Déplacer les butées de papier vers les flèches correspondantes proches des symboles désirés.
Nota: Les symboles pour les formats standards du papier ont un code
couleur. Pour le papier en format 8 ½" x 11", en jaune, pour le papier en format 8 ½" x 14" en rose et pour le format A4 en bleu.
4. Serrer les boutons de fixation des butées de papier afin de positionner les butées.
Demi-pliage
Pour régler l'appareil en vue du demi-pliage, retirer la table de pliage arrière, l'inverser, puis la remonter (l'extrémité fermée vers l'avant), voir l'illustration 11. Ajuster la
table de pliage avant comme décrit au 3 en haut.
2. Inverser la table
Les boutons doivent être vers
le haut
Illustr. 10
Exemple du pliage du papier 8 ½" x
11" en pliage accordéon
Illustr. 11
1. Retirer la table de pliage arrière
La soulever et la retirer de l'appareil
3. Introduire la table dans l'appareil
Extrémité fermée vers l'avant, les boutons
doivent toujours être dirigés vers le haut
Bild. 7
BAKRE VIKBORD
50
Exception: en cas de demi-pliage, la table de pliage
arrière doit être insérée l'extrémité fermée vers l'avant.
(voir Demipliage ci-dessous).
Nota: Certains utilisateurs prŽfèrent monter les tables
de pliage en les regardant de bas en haut
(voir l'illustr. 8).
ALIMENTATION AUTOMATIQUE DE FEUILLES INDIVIDUELLES
Procéder aux opérations suivantes afin d'assurer une alimentation impeccable du papier:
1. Former une pile rectangulaire jusqu'à 50 de feuilles papier en tapant toutes les faces de la pile sur p. ex. une table plane.
2. Charger la pile rectangulaire sur la table d'alimentation du P7400 de sorte que la feuille supérieure soit en contact avec la roue
d'alimentation en caoutchouc noir. Nota: Pour introduire le papier, ne pousser la pile que légèrement dans le mécanisme. Forcer
ne ferait qu'empêcher une alimentation correcte. Voir les illustrations 12 et 13.
3. Connecter la plieuse en appuyant sur l'interrupteur vert. NOTA: La plieuse tourne un moment en prŽchauffage (quand vous
appuyez sur l'interrupteur), ceci est normal et n'est pas une indication d'un dysfonctionnement Žlectrique. Dès que l'appareil est prêt à l'emploi, ce qui est indiquŽ par un voyant lumineux, appuyer sur le bouton I de l'interrupteur I-O pour
dŽmarrer l'opŽration de pliage.
7
*Nota: Utiliser le déchargeur d'électricité statique "Martin Yale Static Eliminator" (modèle 300) afin d'éliminer les charges statiques
et améliorer les performances de l'appareil: Utiliser le Martin Yale Rubber Roller Cleaner (produit de nettoyage pour le rouleau
en caouchouc) (type 200), pour améliorer le rendement de pliage et pour prolonguer la durée de vie du rouleau.
Illustr. 12
Placer ici la pile
de papier
Bruksanvisning
Fente d'alimentation
manuelle pour lots
de papier à
plusieurs feuilles.
Illustr. 13
Vue latérale des papiers chargés
Nota: Placer le
papier sans l'échelonner dans le
rectangle de
pliage.
La plieuse ne saisit
que la feuille
supérieure. Seule la
feuille supérieure
devrait être en contact avec la roue
d'alimentation.
ALIMENTATION MANUELLE DES LOTS (obligatoire lors de l'alimentation de piles de papier à plusieurs feuilles)
1. Pour éviter les bourrages, enlever tout le papier de la corbeille avant de procéder à l'alimentation manuelle.
2. Lors de l'introduction de lots de jusqu'à 3 feuilles (empilées ou non), aligner
d'abord les papiers contre le dessus de la table
3. Introduire le papier dans la fente d'alimentation manuelle prévue au-dessus de
l'appareil (voir les illustrations 13 et 14). Ne pas mettre des lots de plusieurs
feuilles sur la table d'alimentation afin d'Žviter le bourrage.
4. Connecter la plieuse en appuyant sur l'interrupteur vert. L'interrupteur s'allume et
indique que l'appareil est prêt à l'emploi. Appuyez sur le bouton I de l'interrupteur
I-O. La plieuse s'arrête un moment après avoir enlevé le papier de la plieuse.
5. Ne pas laisser l'appareil en marche pendant une période prolongée sans qu'il y
ait du papier dans la corbeille. Ceci risquerait de provoquer l'usure de la roue
d'alimentation.
NOTA: Dans le cas de lots de plusieurs feuilles de papier, l'épaisseur du lot pourrait entraîner le froissement du lot. Corriger en retirant la butée de la première
table de pliage d'env. 1/8". Par exemple, si la première table de pliage est ajustée
à 7 3/8", il est judicieux de l'ajuster à 7 ½" pour un lot à plusieurs feuilles.
Model P7400 (110V)
Model P740022 (220V)
RapidFOLD
SPECIFIKATIONER
• Viker 8,5" x 11", 8,5” x 14” eller A4papper
• Gör fyra olika vikningar
• Arbetar med en hastighet på 4000
blad/h
• Tar papper på 60-105 gr/m
• Viker ett ark i taget automatiskt eller
upp till 3 ark åt gången manuellt
• Automatisk förslutning
• Automatisk registrering av pappersstopp
Rapid Fold
Illustr. 14
BOURRAGE
1. Débrancher l'appareil. Voir s'il est possible d'éliminer le bourrage en retirant une
des tables de pliage.
2. Si le bourrage persiste, utiliser un tournevis plat pour tourner manuellement les rouleaux de pliage à travers l'ouverture sur la
gauche de l'appareil. Le papier devrait finalement sortir de l'appareil.
3. Pour enlever le papier froissé, il peut s'avérer nécessaire de déposer le couvercle en matière plastique.
RECHERCHE DES DEFAUTS
PROBLEME:
Bourrage du papier dans l'appareil
SOLUTION:
1. Lors de l'alimentation manuelle, veiller à ce qu'il n'y ait pas de papier dans la corbeille.
2. Aligner de nouveau les guides de papier et contrôler les ajustements des tables de pliage.
3. Vérifier que les papiers ont les formats spécifiés (8 ½" x 11" ou A4, 16-28 lb. ou 60-105 g/m2).
4. Enlever le couvercle en matière plastique et nettoyer les rouleaux avec du produit de nettoyage Martin Yale
Rubber Cleaner (modèle 200).
5. Utiliser le déchargeur d'électricité statique "Martin Yale Static Eliminator" (modèle 300) afin d'éliminer les charges
statiques du papier
PROBLEME:
Mauvaise alimentation
SOLUTION:
1. Guides de papier trop étroits ou non parallèles. Ajuster les guides de papier comme décrit dans ce manuel sous
Alignement des guides de papier.
2. En cas d'alimentation manuelle, vérifier que le papier est bien aligné avant de l'introduire dans la fente.
3. En cas d'alimentation manuelle, mettre le lot dans la fente avant d'enclencher l'appareil.
4. Aligner de nouveau les guides de papier.
5. Vérifier que les papiers ont les formats spécifiés (8 ½" x 11" ou A4, 16-28 lb. ou 60-105 g/m²)
6. Remplacer la roue d'alimentation si elle est usée.
8
B
A
D
C
F
G
Maskinen har följande komponenter:
A. RAPIDFOLD VIKMASKIN
B. PAPPERSFÖRINGAR (2)
C. FRÄMRE VIKBORD
D. BAKRE VIKBORD (ej synligt)
E. METALLHÅLLARE (2)
F. STRÖMFÖRSÖRJNING
MED LIKSTRÖM
G. SET FÖR HOPSÄTTNING AV
UTKORGEN (3)
(setet för hopsättning av utkorgen
innehåller:
3 överplastdelar,
3 nederplastdelar och
6 anslutningsskruvar)
E
VARNING! Anslut aldrig strömmen förrän
du är klar att ställa in och använda maskinen. Håll händer, håret, löst sittande
kläder och smycken borta från rörliga delar
vid inställning, drift och underhåll, eftersom annars allvarliga kroppsskador kan
förorsakas. Vid service eller om maskinen
plockas isär skall strömmen kopplas från.
Tillverkad i Taiwan av:
Martin Yale Industries, Inc.
251 Wedcor Avenue • Wabash, IN 46992
E-post: info@martinyale.com
Hemsida: www.martinyale.com
Fax (260) 563-4575
*NB: Bruk Martin Yale Static Eliminator (model 300) for å fjerne statikk i papiret for å øke maskinen's ytelseBruk Martin Yale Rubber
Roller Cleaner (model 200) for bedre ytelse (kvaliet på foldene) og lengre levetid på foldesylinderen.
Fig. 12
NB: Matet papir er
plassert
rektangulært i
maskinen.
Papir er ikke vifteformet.
Foldemaskinen
mater fra toppen av
arkbunken.
Bare topparket skal
være i berøring
med matningshjulet.
HÅNDMATNING AV PAPIRSETT (Obligatorisk når flere ark skal foldes samtidig)
1. For å forhindre papiropphopning skal alt papir fra innmatningsbordet fjernes før
matning av hele sett påbegynnes.
2. For matning av sett opp til 3 ark (stiftet eller ustiftet) må de først ligge rett oppå
hverandre (rektangulær oppstilling).
3. Før papirsettet inn i den manuelle innføringsåpningen på toppen av maskinen
(som vist på figur figure 13 og 14). Før ikke inn sett med papir ved bruk av matningsbordet da dette vil reultere i en papiropphopning.
4. Slå på foldemaskinen ved å trykke på den store grønne trykkbryteren. Bryteren
lyser og viser at apparatet er startklar. Trykk på I-tasten på I-O-vippebryteren.
Foldemaskinen stopper opp for en stund etter at papiret er fjernet.
5. La ikke maskinen operere over lang tid uten papir på matningsbordet da dette vil
slite ned innmatningshjulet. TIPS: Når flere ark mates samtidig kan papirsettene
komme ut litt skrumplete som følge av tykkelsen på hele papirsettet. Korrekt
dette ved å flytte det fremre foldebordet utover ca 0.3 mm. F.eks hvis det fremre
fold bordet er justert for 18.73 cm for brev-fold må operatør justere til 19.05 cm
for papirsett
Istruzioni per l'uso
Manuell
matningsåpnin g
brukes for å folde
opptil tre ark samtidig.
Fig. 13
Papirmatning sett fra s
Plasser bunken
med ark her.
RapidFOLD
SPECIFICAZIONI
• Piega carta da 8.5" x 11", 8.5" x 14"
oppure delle dimensioni A4
• Offre 4 tipi di piegatura diversi
• Lavora con una velocità di 4000 fogli/ora
• Accetta carta 16-28 lb. "bond" (60-105
g/m²)
• Piega simultaneamente 1 foglio in automatico o fino a 3 fogli nel funzionamento
manuale
• Chiusura automatica
• Riconoscimento automatico dell'inceppamento della carta
Rapid Fold
Fig. 14
PAPIROPPHOPNING
1. Ta ut stikkontakten. Se om du kan fjerne opphopningen ved å fjerne et eller begge foldebordene.
2. Hvis opphopningen ikke kan fjernes så kan en flat skrutrekker benyttes i et hull på venstre siden av maskinen til manuelt å snu
foldesylinderen. Papiret skal da til slutt komme ut av maskinen.
3. Det kan hende man må fjerne det øvre plastikkdekselet for å løse papiropphopningen.
FEILSØKING
PROBLEM:
LØSNING:
PROBLEM:
LØSNING:
Modello P7400 (110V)
Modello P740022 (220V)
B
A
D
Papiret hopes opp inne i maskinen.
1. Ved manuell matning må det ikke finnes papir på innmatningsbrettet.
2. Juster innmatningsveggene og sjekk foldebordene's innstilling.
3. Sjekk om arkene er innenfor maskinen's spesifikasjoner (A4, 60-105 gsm).
4. Fjern det øvre dekselet og rengjør med Martin Yale Rubber Roller Cleaner (model 200).
5. Bruk Martin Yale Static Eliminator (model 300) for å fjerne statik i arkene.
Papir vil ikke mates korrekt.
1. Papirinnmatningsveggene er justert for stramt eller er ikke parallelle. Juster innmatningsvegge som beskrevet i
avsnittet 'Justering av papirinnmatningsveggene' i denne bruksveilledningen.
2. Hvis papir mates for hånd må man forsikre seg om at papirene ligger rett oppå hverandre (man har et rektanguær t sett) når de mates.
3. Hvis papir mates for hånd må papirsettet plasseres i innmatningsåpningen før maskinen slås på.
4. Juster papirinnmatningsveggene.
5. Sjekk om papirene er innenfor maskinen's spesifikasjoner (A4, 60-105 gsm).
6. Innmatningshjulet kan være slitt ned og må byttes
C
F
G
E
48
ATTENZiONE! Allacciare la piegatrice all'alimentazione elettrica solo quando si è pronti
per l'installazione e il funzionamento dell'apparecchio. Durante il montaggio, il funzionamento e la manutenzione tenere mani, capelli, vestiti sciolti e gioielli lontano dalle parti
mobili. Pericolo di gravi lesioni.
La manutenzione o lo smontaggio della piegatrice devono avvenire solo ad apparecchio
disinserito e staccato dalla rete elettrica.
L'apparecchio P7400 è composto dai
seguenti componenti :
A. PIEGATRICE RAPIDFOLD
B. GUIDE DELLA CARTA (2)
C. DISPOSITIVO DI PIEGATURA
ANTERIORE
D. DISPOSITIVO DI PIEGATURA
POSTERIORE (non visibile)
E. STAFFA METALLICA (2)
F. ALIMENTAZIONE ELETTRICA A
CORRENTE CONTINUA
G. SET DI COLLEGAMENTO DEL
RACCOGLITORE (3)
(i collegamenti del raccoglitore
comprendono
3 elementi di plastica superiori,
3 inferiori e
6 viti di connessione
Prodotta a Taiwan da:
Martin Yale Industries, Inc.
251 Wedcor Avenue • Wabash, IN 46992
e-mail: info@martinyale.com
web-site: www.martinyale.com
Fax (260) 563-4575
Montaggio
1. Togliere i dadi di plastica neri e rimuovere i distanziatori dalle guide della carta. Inserire le guide della
carta nel relativo scomparto, come raffigurato nell'ill.
1. Dopo aver inserito le guide, installarvi i distanziatori e riavvitarvi i dadi. Le guide della carta devono
essere applicate all'aparecchio come raffigurato nell'ill. 2.
2. Per montare il raccoglitore occorre un cacciavite
Philips #2, le due staffe metalliche e i (3) set di colIll. 1
Ill. 2
legamento del raccoglitore. Montare ogni set di collegamento del raccoglitore sulle morse metalliche
come raffigurato nell'ill. 3. Nota bene: è più semplice
se si monta dapprima il set di collegamento centrale, come indicato qui di seguito.
3. Il raccoglitore assemblato deve poter stare sotto l'apparecchio (ill. 4). Se non si fissa correttamente, viene comunque trattenuto dal peso dell'apparecchio. Inserire il raccoglitore in modo che aderisca alla superficie del dispositivo di piegatura. Molti utenti ritengono più semplice
applicare il primo pezzo di collegamento ad una morsa metallica (1) e avvitarlo a metà. Successivamente applicare sul pezzo di collegamento di plastica la seconda morsa metallica e quindi procedere all'avvitamento completo.
4. Con la spina per corrente continua posta sul lato posteriore dell'apparecchio collegare la piegatrice all'alimentazione elettrica.
Ill. 3
Per ottimizzare
l'impilamento,
posizionare
questo set
accanto al lato
anteriore del
raccoglitore.
Ill. 4
Montare prima questo
set
ALLINEAMENTO DELLE GUIDE DELLA CARTA
NOTA BENE: la regolazione della guida della carta è un fattore importante e spesso trascurato durante l'installazione
dell'apparecchio. Per garantire un'alimentazione corretta della carta, seguire quindi scrupolosamente le successive istruzioni.
1. Per staccare le guide della carta, sbloccare i quattro morsetti a vite di plastica sotto la piastra di alimentazione (vedi ill. 1 per la sistemazione dei morsetti a vite).
2. In caso di carta standard US da 8 1/2" x 11" e 8 ½ x 14" inserire entrambe le guide di carta in modo che il loro bordo interno sia allineato
con i contrassegni orizzontali con la sigla LS posti sul piano di alimentazione (vedi ill. 5 per il contrassegno). In caso di carta A4, allineare i bordi esterni delle guide della carta con i contrassegni
orizzontali A4. Stringere i morsetti a vite (nota bene: non stringerli eccessivamente).
3. Inserire un singolo foglio di carta tra le guide e controllare:
a. il bloccaggio - per garantire un'alimentazione corretta, la carta deve muoversi liberamente tra le
guide con un piccolo gioco. Svitare i morsetti a vite e, se necessario, regolare esattamente le
guide della carta. Se il trasporto della carta è regolato troppo stretto, l'alimentazione viene ritarLS
LS
data.
b. Spostamento trasversale - la carta deve sempre formare un angolo retto con il rullo di alimentazione. Svitare i morsetti a vite e, se necessario, correggere il trasporto della carta.
Ill. 5
Guide della carta allineate
con il contrassegno LS
Dispositivi di piegatura
Alla consegna il dispositivo di piegatura anteriore e quello
posteriore sono montati sull'apparecchio. Se in caso di inceppamento della carta dovessero essere tolti, reinserirli nell'apparecchio
come raffigurato nelle ill. 6 e 7.
• Le aperture all'estremità dei due dispositivi di piegatura sono
adatte per accogliere i due perni di colore argento (2) posti
all'interno dell'apparecchio (ill. 8).
• I dispositivi di piegatura devono appoggiare sul lato superiore
delle aste di trazione di colore argento (v. ill. 8).
• I dispositivi devono essere inseriti nell'apparecchio con
l'estremità aperta in avanti.
Ill. 6
Dispositivo di piegatura anteriore
Pinner for foldebordet Utskjæring i
fronten på
foldebordene trees på pinnene
JUSTERING AV FOLDEBORD
Henvisning: Apparatet RapidFoldTM (110-volt modell)
er fabrikkinnstilt til å folde en papirside 8 1/2" x 11" til
brevfold for et vanlig forretningsbrev. 230 volt maskiner (UK and Europe) er fabrikkinnstilt til å folde at A4
ark til brev-fold.
Før man prøver å skifte P7400 på denne modellen til
annen enn den som er fabrikkinnstilt bør man kjenne til de
ulike foldetypene (se figur 9 for eksempler på ulike, men
vanlige foldetyper og deres tilsvarende symboler). En halvfold vil kun bruke første foldebord og at dette er innstilt. Alle andre foldetyper krever bruk av begge foldebordene og at begge er korrekt
innstilt
Sølvblank metallstang Utskjæringer
på foldebordet
hviler oppå de
sølvblanke metallstengene
Fig. 8
Installert foldebord sett nedenfra
Dobbel-fold Operasjon
HALV
Z-FOLD
DOBBEL
BREV
Alle foldeoperasjoner med unntak av halv-fold krever at begge foldePARALLELL
bordene er justert korrekt. Dette er tilfellet for den typiske brevfold eller
Z-fold, hvor det bakre foldebordet må være i dobbel-foldposisjon (fabFig. 9
rikkinnstilt posisjon) for å klare dette. Bruk de følgende trinnene for å
Mulige folde-typer på modell P7400
lage de ulike folde-typene:
1. Løs begge låsemutrene på begge foldebordene for å løse
U.S.
Metrisk A4 Skala
papirstoppene.
8½"
8½"
2. Lokaliser symbolene på foldebordene's linjal som tilsvarer ønsket folde-type.
X 14" X 11"
NB: Symbolene er farget for klarheten's skyld og som vist på forrige side.
3. Flytt papirstoppene til de korresponderende pilene ved siden av ønsket foldetype.
Henvisning: Bildesymbolene for standardpapirstørrelser er
fargekodet. Bildesymbolet for 8 ½" x 11" papir er gult, for 8 ½" x 14" papir
pink og for A4 papir blått.
4. Stram opp igjen låsemutrene for papirstoppene for å låse deres posisjon.
HALV-FOLD
For å sette maskinen til halv-fold må du ta ut bakre foldebord og snu dette og sette
det tilbake på plass (lukket ende først) se figur 11. Juster fremre foldebord som
beskrevet i trinn 3 ovenfor.
Fig. 10
Eksempel på innstilling av Z-FOLD for
US brev 8.5" x 11" papir.
2. Reversering av bord
Mutre skal vende opp
Fig. 11
1. Ta ut bakre foldebord
Løft opp og ta ut av maskinen
3. Settes tilbake i maskinen
Lukket ende først og mutrene skal fremdeles
vende opp
Ill. 7
Dispositivo di piegatura posteriore
10
Unntak: Når man ønsker en halv-fold så må det bakre
foldebordet settes i med den lukkede enden først. Se justering for halv-fold på neste side. Tips: Mange brukere
finner det lettere å innstallere foldebordene mens man
ser de fra undersiden (som vist i figur #8).
AUTOMATISK MATNING AV ENKLE ARK
Følg trinnene nedenfor for problemfri automatisk matning:
1. Samle en bunke med opptil 50 ark ved å tappe alle sider mot en bordflate eller lignende.
2. Legg den rektangulære bunken på matningsbordet til modell 7400. Topp-arket skal være i kontakt med det svarte matningshjulet.
NB: Når papir legges i behøver man bare forsiktig å dytte papiret inn i matningsmekanismen. Stappes bunken med ark
i foldemaskinen med makt oppstår bare matningsproblemer. Se figurene 12 og 13.
3. Slå på foldemaskinen ved å trykke på den grønne trykkbryteren. HENVISNING: Folderen går en stund i oppvarmingsfase
(når du trykker på den grønne trykkbryteren), dette er normalt og ikke et tegn på elektrisk feilfunksjon. Så snart apparatet er startklar, dvs. når trykkbryteren lyser grønt, kan du trykke på I-tasten på I-O-vippebryteren for å begynne foldingen.
47
MONTERING
1. Sett papirinnmatningsveggene på matningsbrettet som vist på figur 1. Du vil trenge å fjerne de
svarte plastikkmutrene og de klare mellomlagene fra innmatningsveggene. Når veggene er
på plass kan mellomlagene monteres på innmatningsveggene og mutrene skrus på igjen.
Papirinnmatningsveggene skal nå være koblet til
maskinen som vist i figur 2.
2. For å montere oppsamleren vil du trenge en
Fig. 1
Fig. 2
stjerneskrutrekker, de to metallklemmene og de
tre settene for oppsamleren (hvert sett inkluderer et plastikkstykke for topp, bunn og to skruer).
Sett sammen settene på metall-klammene som vist i figur 3. Tips: Det kan være lettest å sette sammen det midtre settet først
som beskrevet nedenfor.
3. Den monterte oppsamleren skal passe under maskinen (figur 4). Den vil ikke klikke på plass, men holdes på plass av maskinen's
vekt. Dytt oppsamleren så langt inn at den berører bordet maskinen står på. Mange brukere finner det lettest å montere første
kontaktpunkt (1) til metall-klemmen og skru de halvveis sammen. Den andre metallbiten kanda bli montert til kontaktpunktet og
skrudd sammen.
4. Koble apparatet til strømforsyningen med likestrømpluggen på baksiden av apparatet.
Fig. 3
Posisjoner
dette settet nær
fronten av
oppsammleren
for bedre stabling
Fig. 4
Monter først dette settetset
JUSTERING AV PAPIRINNMATNINGSVEGGENE
NB: Plassering av papairinnmatningsveggene er en kritisk og ofte oversett faktor under innstallering. Følg
vennligst instruksjonene nedenfor nøye for problemfri matning.
1. Løs de fire fingerskruene under matningsbordet (se figur #1 for lokalisering av fingerskruene)
for å løse innmatningsveggene.
2. For standard A4 papir skal utsiden av veggene justeres i henhold til merkene for A4. Skru fast
begge fingerskruene (NB: Skru aldri til for hardt).
3. La ett ark gli mellom papirinnmatningsveggene og sjekk om:
a. Arket henger. Arkene skal gå fritt gjennom innmatningsveggene med en liten klarering på
LS
LS
hver side som vil gi optimal matning. Løs fingerskruene og juster innmatningsveggene
hvis korreksjon er nødvendig. Innstilles innmatningsveggene for stramt vil matningen bli
stokkete.
b. Arket's vinkling. - arket må ligge vinkelrett på foldesylinderen. Løs fingerskruene og juster
Fig. 5
innmatningsveggene hvis korreksjon er nødvendig.
Papirinnmatningsvegger
justert til LS merket
Foldebordene
Fremre og bakre foldebord skal komme innstallert på maskinen. Hvis du trenger å ta de av for å fjerne
papiropphopning så skal de settes tilbake i maskinen som
vist i figur #6 og #7.
• Utskjæringer på enden av hvert foldebord passer de to
sølvfargede pinnene inne i maskinen (figur #8).
• Foldebordene skal hvile oppå de to sølvfargede metallstengene (se figur #8).
• Bordene skal settes inn i maskinen med den åpne
enden først.
Fig. 6
FREMRE FOLDEBORD
Perno del dispositivo di piegatura
Aperture anteriori sui dispositivi di
piegatura attorno ai perni
REGOLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PIEGATURA
Nota bene: l'apparecchio RapidFoldTM (modello da 110
volt) è impostato dalla fabbrica per una piegatura a lettera
di un foglio di carta da 8 1/2" x 11" come in uso per una
normale lettera commerciale. Gli apparecchi da 230 volt
(UK ed Europa) sono impostati dalla fabbrica sulla piegatura a lettera di un foglio A4.
Prima di cercare di regolare la P7400 su una piegatura diversa da
quella impostata dalla fabbrica, è necessario conoscere i vari tipi
di piegatura (vedi ill. 9: esempi di diversi tipi di piegatura usuali
e relativi simboli grafici). Per una piegatura a metà, si deve inserire e usare
solo il primo dispositivo di piegatura. Per tutte le altre piegature, montare e utilizzare entrambi i dispositivi di piegatura.
Aste di trazione
color argento
Intagli nel ripiano
del dispositivo di
piegatura dove
vengono inserite
le aste di trazione
Ill. 8
Lato inferiore del dispositivo di piegatura installato
FUNZIONAMENTO A DOPPIA PIEGATURA
Tutte le operazioni di piegatura, ad eccezione di quella a metà, richiedono che
LETTERA A METÀ PIEGATURA PARALLELA
nell'apparecchio siano montati almeno due dispositivi di piegatura. Questo è il
AZ
DOPPIA
caso della tipica piegatura a lettera o di quella a Z. Per poterle eseguire, il secondo dispositivo di piegatura deve trovarsi nella posizione di doppia piegatuIll. 9
ra (posizionare come alla consegna dell'apparecchio). Per ottenere i diversi tipi
Tipi di piegatura possibili con la P7400
di piegatura, procedere come segue:
1. Per sbloccare le battute della carta, allentare i due pulsanti di bloccaggio posti su entrambi i
U.S.
Scala
dispositivi di piegatura.
8½"
8½"
metrica (A4)
2. Controllare se i simboli grafici riportati sui righelli dei dispositivi di piegatura corrispondono
X 14" X 11"
alle richieste dell'operatore.
3. Spingere le battute della carta sulle relative frecce accanto ai simboli grafici desiderati.
Nota bene: i simboli grafici per i fogli di dimensioni standard sono codificati a colori.
Il simbolo grafico per i fogli da 8 ½" x 11" è giallo, per quelli da 8 ½" x 14" rosa e
per i fogli A4 blu.
4. Per portare in posizione le battute della carta, stringere saldamente i relativi pulsanti d'arresto.
PIEGATURA A METÀ
Per impostare l'apparecchio su una piegatura a metà, togliere, girare e reinserire il dispositivo
di piegatura posteriore (estremità chiusa in avanti), vedi ill. 11. Allineare il dispositivo di piegatura anteriore come descritto al punto 3.
Ill. 10
Esempio di un'impostazione a Z per
carta da lettera US da 8,5" x 11"
2. Rotazione del dispositivo I
pulsanti devono essere
rivolti verso l'alto
Ill. 11
1. Estrazione del dispositivo di piegatura
posteriore
Alzarlo e toglierlo dall'apparecchio
3. Reinserire il dispositivo nell'apparecchio
Con l'estremità chiusa in avanti e i pulsanti
sempre rivolti verso l'alto
Fig. 7
BAKRE FOLDEBORD
46
Eccezione: per ottenere un foglio piegato a metà, inserire il dispositivo di piegatura posteriore con l'estremità chiusa in avanti
(vedi paragrafo Piegatura a metà, sotto).
Consiglio: molti utenti trovano più semplice installare i dispositivi di piegatura dal basso (ill. 8).
ALIMENTAZIONE AUTOMATICA DI SINGOLI FOGLI
Per una perfetta alimentazione automatica della carta procedere come segue:
1. Allineare una pila composta da 50 fogli di carta battendo tutti i lati su una superficie piana come, p. es., un tavolo.
2. Mettere la pila di carta rettangolare sul piano di alimentazione della P7400; il foglio superiore deve essere in contatto con il rullo di alimentazione nero. NOTA BENE: durante l'inserimento della carta, la pila deve essere "premuta" nel meccanismo di alimentazione solo con una
leggera spinta. Una pressione eccessiva della pila di carta porta a problemi di alimentazione. Vedi ill. 12 e 13.
3. Accendere la piegatrice premendo il pulsante verde grande. NOTA BENE: la piegatrice funziona per un momento nella fase di riscaldamento (se viene premuto il pulsante verde), questo è normale e non indica malfunzionamenti elettrici. Non appena l'apparecchio è
pronto per l'uso, cosa che viene indicata dalla luce verde del pulsante luminoso, per avviare il funzionamento di piegatura mettere l'interruttore a levetta I/0 su I.
11
*Nota bene: per eliminare la carica statica dalla carta e migliorarne quindi le prestazioni, usare il Martin Yale Eliminator (modello 300). Per
migliorare il risultato della piegatura e aumentare la durata del rullo, utilizzare il Martin Yale Rubber Roller Cleaner (detergente per rulli di
gomma) (tipo 200).
Ill. 12
Fessura per l'alimentazione manuale di più serie di
fogli di carta
Ill. 13
Vista laterale, come inserire la carta
Inserire la pila di
carta qui
BRUKSVEILLEDNING
Nota bene:
la carta viene
inserita nella
piegatrice
perpendicolarmente.
La carta non è
disposta a
ventaglio
La piegatrice ritira il
foglio superiore.
Solo il foglio di
carta superiore
deve venire in contatto con la rotella
di alimentazione.
ALIMENTAZIONE MANUALE DI UNA SERIE DI FOGLI (assolutamente necessaria quando si devono piegare più serie di fogli di
carta)
1. Per evitare inceppamenti della carta, toglierla dal relativo scomparto prima di iniziare
l'inserimento manuale di serie di fogli.
2. Per l'inserimento di serie composte al massimo da 3 fogli (impilate oppure no), fare in
modo che la carta formi un angolo retto battendola sul piano del tavolo.
3. Inserire la carta nella fessura di alimentazione manuale sul lato superiore dell'apparecchio
(come raffigurato nelle illustrazioni 13 e 14). Non mettere più serie di fogli nel piano
di alimentazione poiché potrebbero causare un inceppamento della carta.
4. Accendere la piegatrice premendo il pulsante verde grande che si illumina indicando che
l'aparecchio è pronto per l'uso. Posizionare l'interruttore a levetta I-O su I. Dopo che la
carta è stata tolta dalla piegatrice, quest'ultima si ferma per un certo lasso di tempo.
5. Non lasciare mai l'apparecchio a lungo senza carta nel relativo scomparto poiché, altrimenti, il rullo di alimentazione di gomma si consuma. CONSIGLIO: in caso di più serie
di fogli di carta, a causa del loro spessore la carta può spiegazzarsi. Per evitarlo, estrarre
di ca. 1/8" la prima battuta del dispositivo di piegatura. Se per esempio il primo dispositivo di piegatura è impostato su 7 3/8" per una piegatura a lettera, l'operatore deve pasIll. 14
sare a 7 ½" per più serie di fogli.
Modell P7400 (110V)
Modell P740022 (220V)
RapidFOLD
SPESIFIKASJONER
• Folder 8,5" x 11", 8,5" x 14", og A4
papirstørrelser
• Gir fire ulike folder
• Tar 4000 ark/time
• Tar ark fra 60 til 105 gram
• Folder ett ark av gangen automatisk
eller opptil 3 ark samtidig manuelt
• Automatisk lås
• Automatisk oppdagelse av papiropphopning
Rapid Fold
B
A
INCEPPAMENTO DELLA CARTA
1. Staccare la spina di collegamento alla rete. Controllare se è possibile eliminare l'inceppamento togliendo uno dei dispositivi di piegatura.
2. Se l'inceppamento permane, per girare a mano i rulli di piegatura usare un normale cacciavite e utilizzare l'apertura di accesso sul lato sinistro
dell'apparecchio. La carta dovrebbe sbloccarsi.
3. Per estrarre la carta inceppata, togliere eventualmente il rivestimento di plastica superiore.
D
DIAGNOSI DEI DIFETTI
PROBLEMA:
carta inceppata nell'apparecchio
SOLUZIONE: 1. In caso di alimentazione manuale, assicurarsi che lo scomparto della carta sia vuoto.
2. Allineare ex novo le guide della carta e controllare le impostazioni del dispositivo di piegatura.
3. Assicurarsi che la carta sia conforme alle specificazioni (8 1/2" x 11" o A4, 16-28 lb. bond oppure 60-105 g/m²).
4. Togliere il rivestimento superiore e pulire i rulli con Martin Yale Rubber Cleaner (tipo 200).
5. Per eliminare la carica statica dalla carta, usare Martin Yale Static Eliminator (modello 300).
PROBLEMA:
SOLUZIONE:
alimentazione non corretta della carta.
1. Le guide della carta sono troppo ravvicinate oppure non parallele tra loro. Allineare ex novo le guide della carta come
descritto nel capitolo Allineamento delle guide della carta di queste istruzioni per l'uso.
2. Se l'alimentazione avviene manualmente, prima di inserire la carta nella fessura assicurarsi che sia allineata correttamente.
3. Se l'alimentazione avviene manualmente, prima di accendere l'apparecchio inserire la serie di fogli nella fessura.
4. Allineare ex novo le guide della carta.
5. Controllare se la carta è conforme alle specificazioni (8 1/2" x 11" o A4, 16-28 lb. bond oppure 60-105 g/m²).
6. Il rullo di alimentazione di gomma potrebbe essere consumato e deve essere sostituito.
C
F
G
E
ADVARSEL! Sett aldri støm på maskinen før
De er klar til å ta den i bruk. Hold alltid hender, hår, løse klær og smykker vekk fra bevegende deler under innstallering, operasjon og
vedlikehold. Brudd på dette kan føre til
alvorlig personlig skade. Vedlikehold og
demontering av maskinen må kun skje når
stikkontakten er ute av strømuttaket.
12
Din maskin P7400 kommer med de følgende komponentene:
A. Foldemaskin
B. Papirinnmatningsvegger (2)
C. Fremre foldebord
D. Bakre foldebord (ikke synlig)
E. Metall-klemmer(2)
F. STRØMFORSYNING MED
LIKESTRØM
G. Oppsamler (3)
(oppsamleren består av
3 plastikkstykker for topp,
3 plastikkstykker for bunn, og
6 skruer)
Produsert i Taiwan av:
Martin Yale Industries, Inc.
251 Wedcor Avenue • Wabash, IN 46992
e-mail: info@martinyale.com
Nettside: www.martinyale.com
Faks: (260) 563-4575
*Norâdîjums: Lietojiet Martin Yale Static Eliminator (Modelis 300), lai papîru izlâdçtu no statiskâs uzlâdes un tâdâ veidâ uzlabotu
maðînas raþîbu. Lietojiet Martin Yale Rubber Roller Cleaner (gumijas ruïïu tîrîtâju) (tips 200), lai palielinâtu locîðanas raþîbu un pagarinâtu ruïïu kalpoðanas laiku.
Att. 12
Ðeit ievietojiet
papîru komplektu
Norâdîjums:
Papîru locîðanas
ierîcç jâievada
taisnâ leòíî.
Papîrs nav
izpleties.
Locîðanas ierîces
paòem virsçjo
lapu. Tikai
augðçjâ papîra
lapa drîkst bžt
saskarç ar
padeves riteni.
KOMPLEKTU PADEVE AR ROKU
(noteikti nepiecieðams, ja vajadzîgs locît papîra lapu komplektu, kas sastâv no vairâkâm lapâm)
1. Lai izvairîtos no papîra sastrçguma, no papîra kastes jâizòem visu papîru, pirms
sâciet veikt ðîs darbîbas padodot komplektu ar roku.
2. Lai ievadîtu komplektu, kas sastâv lîdz 3 lapâm (kaudzç vai bez kaudzes),
papîru vispirms ir jânostâda taisnâ leòíî, piesitot pret galda plati,
3. Ievietojiet papîru manuâlâs padeves rievâ ierîces augðçjâ daïâ (kâ parâdîts Att.
13 un 14). Neievietojiet padeves galdâ vairâkus lapu komplektus, tâ Jžs variet
radît papîra
sastrçgumu.
4. Ieslçdziet locîðanas ierîci, lai to veiktu, nospiediet lielo zaïo spiediena slçdzi.
Slçdzis
izgaismojas un parâda, ka ierîce ir gatava darbam. Nospiediet I taustiòu I-O
pârslâdzamajâ slçdzî. Locîðanas ierîce tiek apturçta uz neilgu laiku, kurâ papîrs
tiek izvadîts no locîðanas ierîces.
5. Neïaujiet ierîcei ilgu laiku darboties bez papîra papîru kastç, jo tâdâ veidâ tiek
nodeldçti gumijas ruïïi. NORÂDÎJUMS: Vairâku lapu komplektâ, papîrs lapu komplekta biezuma dçï var tikt saburzîts. Veiciet koriìçðanu, lai to veiktu, 1.
locîðanas galda atduri pârbîdiet par apmçram 1/8" uz ârpusi. Ja, piemçram, pirmais locîðanas galds ir iestatîts uz 7 3/8"
vçstules locîðanu, tad vairâku lapu komplektam apkalpotâjam to ir jâiestata uz 7 1/2".
Gebruiksaanwijzing
Manuâlâ padeves
sprauga vairâku
papîra
lapu komplektam
Att. 13
Sânskats, kâ papîrs ir ievietots
Model P7400 (110V)
Model P740022 (220V)
RapidFOLD
SPECIFICATIES
• Vouwt 8,5" x 11", 8,5" x 14" of papier
van A4-formaat
• Maakt vier verschillende soorten
vouwen
• Werkt met een snelheid van 4000
vel/uur
• Accepteert 16-28 lb. bankpostpapier
(60-105 grams)
• Vouwt automatisch 1 vel of handmatig tot 3 vellen per keer
• Automatische onderbreking
• Automatische herkenning van papierstoring
Rapid Fold
B
Att. 14
A
D
PAPÎRA SASTRÇGUMS
1. Izvelciet tîkla kontaktdakðu. Pârbaudiet, vai Jžs variet novçrst sastrçgumu, lai to veiktu, noòemiet vienu locîðanas galdu.
2. Ja sastrçgumu nevar likvidçt, lietojiet plakanas galvas skržvgriezi, lai locîðanas ruïïus pagrieztu ar roku, lai to varçtu veikt, izmantojiet pieejas atveri ierîces kreisajâ pusç. Papîrs tiks izvadîts no ierîces.
3. Iespçjams, ka ir jânoòem augðçjo plastmasas pârsegumu, lai izvilktu sastrçguðo papîru.
TRAUCÇJUMU MEKLÇÐANA
PROBLÇMA:
Papîrs iestrçgst ierîcç.
NOVÇRÐANA: 1. Veicot ievadîðanu ar roku pârliecinieties, ka papîra kastç neatrodas papîrs.
2. Atkârtoti iestatiet papîra padevi un pârbaudiet locîðanas galda iestatîjumus.
3. Pârliecinieties, ka papîrs atbilst specifikâcijâm (8 1/2" x 11" vai A4, 16-28 lb. bond vai 60-105 g/m²).
4. Noòemiet augðçjo pârsegu un notîriet ruïïus ar Martin Yale Rubber Cleaner (Tips 200).
5. Lietojiet Martin Yale Static Eliminator (Modelis 300) lai papîru izlâdçtu no statiskâs uzlâdes.
PROBLÇMA:
NOVÇRÐANA:
Nepareiza papîra padeve.
1. Papîra vadîklas ir novietotas pârâk tuvu viena otrai vai nav paralçlas viena otrai. Atkârtoti iestatiet papîra
vadîklas, kâ tas norâdîts ðîs lietoðanas instrukcijas nodaïâ par papîra vadîklu iestatîðanu.
2. Ja padeve notiek ar roku, pârliecinieties, ka papîrs ir pareizi sakârtots, pirms to ievadiet spraugâ.
3. Ja padevi veic ar roku, iebîdiet komplektu spraugâ, pirms ieslçdziet ierîci.
4. Atkârtoti iestatiet papîra vadîklas.
5. Pârbaudiet, ka papîrs atbilst specifikâcijâm (8 1/2" x 11" vai A4, 16-28 lb. bond vai 60-105 g/m²).
6. Gumijas ruïïi var nodilt un tie ir jânomaina.
C
F
G
E
WAARSCHUWING! Sluit de vouwmachine pas aan de
stroomvoorziening aan als u gereed bent om het
apparaat te monteren en er mee te werken. Tijdens de
montage, werking en het onderhoud dient u uw handen, haar, losse kledingstukken en sierraden uit de
buurt te houden van alle bewegende delen. Dit zou
namelijk kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel.
Onderhoud aan of demontage van de vouwmachine
mogen alleen worden uitgevoerd als de stroom uitgeschakeld is.
44
Uw P7400 wordt geleverd met de
volgende onderdelen:
A. RAPIDFOLD VOUWMACHINE
B. PAPIERGELEIDERS (2)
C. VOUWTAFEL VOOR
D. VOUWTAFEL ACHTER (niet zichtbaar)
E. METALEN BEUGELS (2)
F. STROOMVOORZIENING MET
GELIJKSTROOM
G. BEVESTIGINGSSET VOOR
OPVANGBAK(3)
(De bevestiging voor de opvangbak
bevat:
3 kunststof bovenelementen,
3 kunststof onderelementen en
6 bevestigingsschroeven)
Gefabriceerd in Taiwan door:
Martin Yale Industries, Inc.
251 Wedcor Avenue • Wabash, IN 46992
e-mail: info@martinyale.com
website: www.martinyale.com
Fax (260) 563-4575
MONTAGE
1. Verwijder de zwarte, plastic moeren en haal de
afstandhouders van de papiergeleider. Doe de
papiergeleiders in de papierbak zoals afgebeeld
in Fig. 1. Als deze er in zitten, installeert u de afstandshouders op de papiergeleiders en schroeft
deze vast. De papiergeleiders dienen nu aan de
machine te worden bevestigd zoals afgebeeld in
Fig.2.
2. Om de opvangbak te monteren, heeft u een
Fig. 1
Fig. 2
schroevendraaier nr. 2 nodig, de twee (2) metalen steunen en de drie (3) bevestigingssets voor
de opvangbak. Monteer elke bevestigingsset
voor de opvangbak op de metalen steunen zoals afgebeeld in Fig. 3. Tip: het is misschien gemakkelijker om de middelste bevestigingsset eerst te monteren, zoals hieronder aangegeven.
3. De gemonteerde opvangbak moet onder de machine passen (Fig. 4). Deze klikt zich niet vast, het gewicht van de machine houdt
hem op zijn plaats. Schuif de bak er zo in, dat deze tegen de bovenkant van de tafel aan komt. Veel gebruikers vinden het
gemakkelijker om het eerste bevestigingsstuk op één metalen steun te bevestigen en voor de helft vast te schroeven. Dan kan
de andere metalen steun aan het kunststof bevestigingsstuk worden aangebracht en het geheel kan vervolgens aan elkaar worden vastgeschroefd.
4. Sluit het apparaat aan de stroomvoorziening aan met de gelijkstroomstekker aan de achterzijde van het apparaat.
Plaats deze set
bij de voorkant
van het
uitvoerblad
voor beter
stapelen
Fig. 3
Fig. 4
Monteer deze set eerst
INSTELLEN VAN DE PAPIERGELEIDERS
LET OP: het aanbrengen van de papiergeleider is een delicaat en vaak over het hoofd geziene factor voor de montage
van de machine. Volg de onderstaande instructies zorgvuldig om een probleemloze papierinvoer te garanderen.
1. Draai de 4 kunststof vleugelschroeven onder de invoertafel los (zie Fig. 1 voor de plaats van
de vleugelschroeven) om de papiergeleiders los te maken.
2. Voor standaard U.S. 8,5" x 11" en 8,5" x 14" papier, de beide papiergeleiders zo naar binnen
schuiven, dat hun binnenkanten op één lijn liggen met de rechte markeringen op de invoertafel aangeduid met LS (zie Fig. 5 voor de plaats van de markering). Voor A4 papier dienen
de buitenkanten van de papiergeleiders op één lijn te liggen met de aangegeven A4-markeringen. Draai de beide vleugelschroeven aan (let op: draai de vleugelschroeven niet te vast
LS
LS
aan).
3. Schuif één vel papier tussen de papiergeleiders, controleer op:
a. Klemmen - het papier dient ongehinderd door de papiergeleiders te glijden met een
kleine speling voor een probleemloze invoer. Draai de vleugelschroeven los en stel de
Fig. 5
papiergeleiders af, indien nodig. Wanneer de papiergeleiders te vast ingesteld worden,
Papiergeleiders ingesteld op
heeft dit het haperen van de papierinvoer tot gevolg.
de LS-markeringen
b. Scheef trekken - het papier moet exact in een rechte hoek liggen met de invoerrol.
Draai de vleugelschroeven los en corrigeer de instelling van de papiergeleiders, indien nodig.
Vouwtafels
De vouwtafels aan de voor- en achterkant moeten bij levering al in de machine zitten. Als u ze moet verwijderen om een
papierstoring te verhelpen, dient u ze daarna weer in de
machine te zetten zoals aangegeven in Fig. 6 en 7.
• De gleuven aan het uiteinde van elke vouwtafel passen
op de 2 zilverkleurige stangen in de machine (Fig. 8).
• De vouwtafels dienen boven op de zilverkleurige stangen te rusten (zie Fig. 8).
• De tafels dienen met het open einde eerst in de
machine te worden geplaatst.
Fig. 6
Voorkant vouwtafel
Locîðanas galda tapa
Locîðanas galda priekðçjâ rieva iet
apkârt tapai
LOCÎÐANAS GALDA IESTATÎÐANA
Norâdîjums: Ierîce RapidFoldTM (110 Voltu modelis)
ržpnîcâ ir iestatîts atbilstoði papîra lapai 8 1/2" x 11"
priekð normâlas darîjumu korespondences vçstules
locîðanas. 230 Voltu ierîce (Lielbritânijai un Eiropai)
ržpnîcâ ir iestatîta A4 lapas vçstules locîðanai. Pirms
Jžs sâciet P7400 iestatît uz citu locîjumu veidu, nekâ tas
ir izdarîts ržpnîcâ, Jums ir jâiepazîstas ar daþâdiem locîjumu veidiem (skatît Att. 9: Daþâdu parasto locîjumu veidu
piemçri un tiem atbilstoðie simbolu attçli). Ja jâveic puslocîjumu, ir
jâievieto un jâlieto tikai pirmo locîðanas galdu. Visi citiem locîjumu veidiem ir nepiecieðams, lai bžtu ievietoti un tiktu lietoti abi locîðanas
galdi.
sudraba krâsas
velkoðais
stienis
Izgriezumi
locîðanas galda
augðas uzlikâ uz
velkoðiem
stieòiem
Att. 8
Onderkant van geïnstalleerde vouwtafel
PUSE
Z LOCÎJUMS
DUBULTI
VÇSTULE
DUBULTÂS LOCÎÐANAS DARBA REÞÎMS
PARALÇLS
Visiem locîðanas darbiem, izòemot puslocîjumus, ir vajadzîgs, lai ierîcç
bžtu iebžvçti vismaz divi locîðanas galdi. Tas attiecas uz tipisku vçstuïu
Att. 9
locîðanu vai Z locîðanu. Lai to veiktu, otrajam locîðanas galdam jâatroLocîjumu veidi, kâdi ir iespçjami ar P7400
das dubultâs locîðanas pozîcijâ (to jâpozicionç, lai varçtu iegžt). Lai
varçtu iegžt daþâdus locîjumu veidus, rîkojieties ðâdi:
1. Atbrîvojiet abas noslçdzoðâs pogas pie abiem locîðanas galdiem, lai varçtu
U.S.
Metriskâ skala
atbrîvot papîra atduri.
8½"
8½"
(A4)
2. Pârbaudiet attçla simbolu uz locîðanas galda lineâla, vai tas atbilst Jžsu
X 14" X 11"
vçlmçm.
3. Pârbîdiet papîra atduri pret vçlamâ attçla simbola attiecîgo bultu. Norâdîjums:
Standarta
papîra lielumu attçlu simboli ir krâsaini. Attçla simbols priekð
8 ½" X 11 " papîrs ir
dzeltens, priekð 8 ½" X 14" papîrs ir rozâ un priekð
A4 papîrs ir zils.
4. Pavelciet papîra atdures fiksçjoðo pogu, lai papîra atduri nostâdîtu vajadzîgajâ
pozîcijâ.
PUSLOCÎJUMS
Lai ierîci iestatîtu uz puslocîjumu, aizmugures locîðanas galds ir jâizòem jâapgrieþ
otrâdi un atkal jâievieto (ar noslçgto galu uz priekðu), skatît Att. 11. Iestatiet
priekðçjo galdu, kâ augðâ aprakstîts punktâ 3.
Att. 10
Piemçrs Z locîjumu iestatîðana ASV
vçstuïu papîram 8,5" x 11"
2. Apgrieziet galdu
Pogâm jâatrodas augðpusç
Att. 11
1. Izòemiet aizmugures locîðanas galdu
Paceliet to un izvelciet ârâ no ierîces
3. Atkal ievietojiet galdu ierîcç
Ar noslçgto galu uz priekðu un ar pogâm,
vçrstâm uz augðu
Fig. 7
Achterkant
vouwtafel
14
Izòçmums: Lai veidotu puslocîjumu, aizmugures
locîðanas galdu vispirms ir jâiebîda ar noslçgto galu (skatît
apakðçjo rindkopu Puslocîjums).
Norâdîjums: Daudzi lietotâji uzskata, ka ir vieglâk, ja
locîðanas galdus instalç no apakðas (Att. 8).
AUTOMÂTISKA ATSEVIÐÍU LAPU PADEVE
Lai nodroðinâtu nevainojamu automâtisku papîra padevi, veiciet zemâk norâdîtâs darbîbas:
1. Sakârtojiet kaudzi no 50 lapâm, lai to veiktu, ðo kaudzi no visâm pusçm pasitiet pret gludu virsmu, piem, galdu.
2. Taisnstžra papîra kaudzi ievietojiet ierîces P7400 padeves galdâ, augðçjai lapai ir jâpieskaras melnajam padeves rullim.
NORÂDÎJUMS: Ievietojot papîru, kaudzi padeves mehânismâ ir "jâiespieþ" tikai ar vieglu grždienu. Ja papîra kaudzi ar
spçku ievieto locîðanas ierîcç, tas var radît padeves problçmas. Skatît Att. 12 un 13.
3. Ieslçdziet locîðanas ierîci, lai to veiktu, nospiediet lielo zaïo spiediena slçdzi. NORÂDÎJUMS: Vienu brîdi locîðanas ierîce
atrodas uzsildîðanas fâzç (kad Jžs nospiediet zaïo nospieþamo slçdzi), tas ir normâli un nenorâda uz elektriskiem
traucçjumiem. Kad ierîce ir gatava darbam, ko parâda zaïâ gaisma nospieþamajâ slçdzî, Jžs variet nospiest I-taustiòu IO pârslçdzamajâ slçdzî, lai iedarbinâtu locîðanas reþîmu.
43
Montâþa
1. Noòemiet melnos plastmasas uzgrieþòus un
attâluma slçdzi no papîra vadîklâm. Ievietojiet
papîra vadîklas papîra kastç, kâ tas parâdîts
1.attçlâ. Pçc tam, kad vadîklas ievietotas,
samontçjiet vadîklâs attâluma ieturçtâju un atkal
stingri pieskržvçjiet uzgrieþòus pie papîra vadîklâm. Papîra vadîklâm ir jâbžt pievienotâm ierîcei, kâ tas parâdîts 2. attçlâ.
2. Lai samontçtu izejas kasti, Jums ir vajadzîgs #2
Att. 1
Att. 2
Philips skržvgriezis, divi metâla loki un (3) izejas
kastes savienojumu komplekts. Katru izejas
kastes savienojuma komplektu samontçjiet uz
metâla skavâm, kâ parâdîts 3. attçlâ. Norâdîjums: Bžs vienkârðâk, ja Jžs vispirms samontçsiet vidçjo savienojuma komplektu,
kâ zemâk norâdîts.
3. Samontçtai izejas kastei ir jâbžt ievietojamai ierîces apakðâ (Att. 4). Ja tâ neievietojas savâ pozîcijâ, tad to pozîcijâ jânotur ar
ierîces svaru. Iebîdiet kasti tâ, lai tâ piegulçtu pie galda augðçjâs virsmas. Daudzi lietotâji to dara vienkârðâk, pirmo savienojuma gabalu pievieno pie metâla skavas (1) un lîdz pusei pieskržvç. Tad otru metâla skavu var pievienot pie plastmasas savienojoðâ gabala un pçc tam pilnîgi pieskržvçt.
4. Pieslçdziet ierîci ar lîdzstrâvas kontaktdakðu no ierîces aizmugures pie strâvas padeves.
Novietojiet ðo
komplektu izejas kastes
priekðpuse,
uzlabotu
kaudzes
veidoðanu.
Att. 3
Att. 4
Vispirms samontçjiet ðo
komplektu
PAPÎRA VADÎKLU IESTATÎÐANA
NORÂDÎJUMS: Papîra vadîklu iestatîðana ir svarîga un bieþi vien montçjot ierîci tai netiek piegriezta pietiekama vçrîba.
Lždzu ržpîgi sekojiet zemâk dotajiem norâdîjumiem, lai bez problçmâm nodroðinâtu papîra padevi.
1. Atbrîvojiet 4 plastmasas skržvju apskavas zem padeves galda (s. Att. 1 priekð skržvju
apskavu pievienojumu), lai atbrîvotu papîra vadîklas.
2. Standarta papîram U.S. 8 1/2" x 11" un 8 ½ x 14" iebîdiet abas papîra vadîklas tâ, lai to
iekðçjâs malas atrastos vienâ lînijâ ar taisno maríçjumu uz padeves galda ar apzîmçjumu
LS (skatît Att. 5 priekð maríçjuma). Ja ir papîrs A4, savietojiet papîra vadîklu ârçjâs malas
ar taisno maríçjumu ar apzîmçjumu A4. Pievelciet abus skržvju savienojumus.
(Norâdîjums: Nepievelciet skržvju savienojumus pârâk stingri).
LS
LS
3. Iebîdiet vienu atseviðíu papîra gabalu starp papîra vadîklâm un pârbaudiet:
a. satverðanu - papîram ir viegli jâpârvietojas starp papîra vadîklâm, ar nelielu spraugu,
kas nodroðina brîvu padevi. Atbrîvojiet skržvju savienojumu un, vajadzîbas gadîjumâ,
iestatiet papîra vadîklas pareizi. Ja papîra vadîklas tiek iestatîtas par ðauru, tas kavç
Att. 5
padevi.
Papîra vadîklas iestatîtas
b. slîpu ievilkðanu - papîram jâatrodas tieði taisnâ leòíi pret padeves rulli. Atbrîvojiet
atbilstoði LS maríçjumam
skržvju savienojumu un, vajadzîbas gadîjumâ, koriìçjiet papîra vadîklu iestatîjumu
pareizi.
Locîðanas galdi
Piegâdâjot ierîci, locîðanas galda priekðpuse un aizmugure
tiek iemontçta. Ja Jums ir jâlikvidç papîra sastrçgums, ievietojiet tâs
pçc tam atkal ierîcç, kâ tas ir parâdîts Att. 6 un 7.
• Abu locîðanas galdu galâ esoðâm rievâm ir jânovietojas
uz 2 sudraba krâsas tapâm (2) ierîces iekðpusç (Att. 8).
• Locîðanas galdiem ir jâpieguï sudraba krâsas velkoðo
stieòu augðçjai pusei (s. Att. 8).
• Galdus vispirms ar atklâto galu ir jâiebîda ierîcç.
Vouwtafelpen
Gleuven aan de voorkant van de
vouwtafel gaan om de pennen
INSTELLEN VAN DE VOUWTAFELS
Opmerking: de RapidFold™ (110 volt versie) wordt
met fabrieksinstellingen geleverd voor het vouwen
van vellen papier van 8 1/2" X 11" op briefvouwformaat, geschikt voor standaard zakenenveloppen. 230
volt machines (UK en Europa) worden af fabriek standaard ingesteld voor het vouwen van A4-papierformaat op briefvouwformaat.
Voordat u probeert om de P7400 in te stellen op een ander vouwformaat dan de fabrieksinstelling, dient men de verschillende
vouwsoorten te begrijpen (zie Fig. 9 voor voorbeelden van verschillende gebruikelijke vouwen en de dienovereenkomstige symbolen).
Voor een halve vouw is het alleen nodig om de eerste vouwtafel in te
stellen en te gebruiken. Alle anderen vouwen vereisen dat beide
vouwtafels worden ingesteld en gebruikt.
Zilveren stang
Uitsparingen in
vouwtafels rusten
op de bovenkant
van de stangen
Fig. 8
Onderkant van geïnstalleerde vouwtafel
BRIEF
HALF
Z-VOUW
DUBBEL
PARALLEL
Dubbele vouwinpassing
Fig. 9
Alle vouwbewerkingen, behalve de halve vouw, vereisen het maken
Mogelijke vouwsoorten op de P7400
van ten minste twee vouwen in de stapel. Dit is het geval bij de typische briefvouw of Z-vouw. De tweede vouwtafel moet in de dubbele
U.S.
Metrisch
vouwpositie staan (positie die ingesteld staat bij levering) om dit te kunnen doen. Voer
8½"
8½"
A4 schaal
de volgende stappen uit om de verschillende vouwsoorten te realiseren:
X 14" X 11"
1. Draai de beide vergrendelknoppen op beide vouwtafels los om de papierstoppers
los te maken.
2. Vind de symbolen op de vouwtafellinialen die het soort vouw aangeven dat de
gebruiker wenst.
3. Zet de papierstoppers op de corresponderende pijlen naast de gewenste symbolen. Aanwijzing: de symbolen voor standaard papierformaten hebben een
kleurcode. Het symbool voor 8 ½" X 11" papier is geel, voor 8 ½" X 14" papier is roze en voor A4-paperblauw.
4. raai de vergrendelknoppen voor de papierstoppers naar beneden om de papierstoppen in hun positie te vergrendelen.
Halve vouw
Om de machine voor een halve vouw in te stellen, dient u de vouwtafel aan de
achterkant te verwijderen, deze om te draaien en hem er opnieuw in te zetten (gesloten zijde eerst), zie Fig. 11. Stel de vouwtafel aan de voorkant in zoals hierboven in
stap 3 beschreven.
2.Tafel omdraaien. Knoppen
moeten naar boven wijzen
Fig. 10
Voorbeeld van een
Z-VOUW instelling voor US briefpapier
van 8,5" x 11"
Fig. 11
1.Verwijderen van de vouwtafel aan de
achterkant. Optillen en uit de machine
trekken.
3. Weer in de machine zetten. Gesloten einde
eerst, knoppen wijzen nog steeds naar boven.
Att. 6
Locîðanas galda priekðskats
Att. 7
Locîðanas galda aizmugures skats
42
Uitzondering: wanneer een halve vouw wordt uitgevoerd,
moet de vouwtafel aan de achterkant er met het gesloten
einde eerst in te worden geplaatst.
(Zie het onderstaande hoofdstuk Halve vouw).
Tip: veel gebruikers vinden het gemakkelijker om
onder de vouwtafels te kijken als ze deze installeren
(zie Fig. 8).
AUTOMATISCHE INVOER VAN LOSSE VELLEN
Volg de onderstaande stappen voor een correcte automatische papierinvoer:
1. Maak een strakke stapel van maximaal 50 vellen papier door deze aan alle kanten aan te kloppen op een vlakke ondergrond,
bijv. een tafel.
2. Plaats de aangeklopte stapel papier in de P7400 invoertafel, het bovenste vel papier dient contact te maken met het zwarte invoerwieltje. Opmerking: bij het plaatsen van het papier hoeft de stapel alleen maar met een lichte druk in de invoer
"geduwd" te worden. Het met kracht in de vouwmachine duwen van de stapel papier zal leiden tot invoerproblemen. Zie
Fig. 12 en 13.
3. Zet de vouwmachine aan door op de grote, groene druktoets te drukken. OPMERKING: De vouwmachine staat gedurende
korte tijd op te warmen (als u de groene druktoets indrukt), dit is normaal en geen aanwijzing voor een elektrische storing. Zodra de machine bedrijfsgereed is (de groene druktoets gaat branden), kunt u de I-toets van de I-O kipschakelaar
indrukken om het vouwen te starten.
15
*Let op: gebruik de Martin Yale Static Eliminator (model 300) om statische elektriciteit te verwijderen en voor een betere werking van
de machine. Gebruik ook de Yale Rubber Roller Cleaner (rubberen rolreiniger, model 200) voor een betere vouwprestatie en voor
een langere levensduur van de rollen.
Fig. 12
Lietošanas instrukcija
Handmatige invoer
Gleuf gebruikt voor
sets van meerdere
vellen papier
Fig. 13
Zijaanzicht van geladen papier
Plaats de stapel
papier hier
Opmerking:
papier is recht in
de vouwmachine
gelegd. Het
papier is niet
gewaaierd.
Vouwmachine voert
het bovenste vel
papier in. Alleen het
bovenste vel papier
dient contact te
maken met de invoerrol.
HANDMATIGE INVOER VAN SETS (verplicht wanneer er sets van meerdere vellen papier worden gevouwen)
1. Om papierophoping te voorkomen, moet alle papier uit de papiercassette verwijderd worden voordat sets met de hand worden ingevoerd.
2. Voor het invoeren van sets van maximaal 3 vellen (gestapeld of niet gestapeld)
dient het papier eerst op de tafel aangeklopt te worden.
3. Plaats het papier in de gleuf voor handmatige invoer aan de bovenkant van de
machine (zoals afgebeeld in Fig. 13 en 14). Doe geen sets van meerdere vellen
in de invoertafel, dit veroorzaakt ophopingen.
4. Zet de vouwmachine aan door op de grote, groene druktoets te drukken. De
toets brandt en geeft aan, dat de machine bedrijfsgereed is. Druk op I-toets van
de I-O kipschakelaar. De vouwmachine stopt korte tijd nadat het papier uit de
vouwmachine werd verwijderd.
5. Laat de machine niet gedurende langere tijd lopen zonder dat er papier in de
papiercassette zit, dit zou het invoerwieltje kunnen afslijten. TIP: kreukelen van
de stapel kan veroorzaakt worden door de dikte van een set met meerdere vellen
papier. Corrigeer dit door de stopper van de eerste vouwtafel ongeveer 1/8" naar
buiten te schuiven. Bijvoorbeeld: als de eerste vouwtafel op 7 3/8" gezet is voor
een briefvouw, kan de gebruiker deze op 7 1/2" terugzetten voor een set van
meerdere vellen.
Modelis P7400 (110V)
Modelis P740022 (220V)
RapidFOLD
SPECIFIKÂCIJAS
• Loka 8.5" x 11", 8.5" x 14" vai A4
lieluma papîru
• Tiek piedâvâti èetri daþâdi locîjumu
veidi
• Raþîba ar âtrumu 4000 lapas/St.
• Raþîba ar 16-28 lb. "bond" papîru (60105 g/m²)
• Loka 1 automâtiski vai ar rokâm 3
lapas vienlaikus
• Automâtisks noslçgs
• Automâtiska papîra sastrçguma
atpazîðana
Rapid Fold
Fig. 14
B
A
PAPIEROPHOPINGEN
1. Haal de stekker uit het stopcontact. Controleer of u de ophoping kunt verhelpen door één van de vouwtafels te verwijderen.
2. Kunt u de ophoping niet verwijderen, gebruik dan een schroevendraaier met een platte kop om de vouwrollen met de hand te
draaien, waarvoor u de opening aan de linkerkant van de machine kunt gebruiken. Het papier moet uiteindelijk uit de machine
tevoorschijn komen.
3. Eventueel is het noodzakelijk om de kunststof afdekkap aan de bovenkant er af te halen om het opgehoopte papier te verwijderen.
OPLOSSEN VAN STORINGEN
PROBLEM:
Het papier hoopt zich op in de machine.
OPLOSSING: 1. Wordt er met de hand ingevoerd, controleer dan of er geen papier in de papiercassette zit.
2. Stel de papiergeleiders opnieuw in en controleer de instellingen van de vouwtafel.
3. Controleer of het papier aan de specificaties voldoet (8 1/2" x 11" of A4, 16-28 lb. bankpost of 60-105 grams).
4. Verwijder de afdekkap aan de bovenkant en reinig de rollen met de rubberen rolreiniger van Martin Yale (model
200).
5. Gebruik de Martin Yale Statistic Eliminator (model 300) om statische elektriciteit in het papier te verwijderen.
PROBLEM:
OPLOSSING:
Papier wordt niet correct ingevoerd.
1. Papiergeleiders te vast of niet parallel aan elkaar ingesteld. Stel de papiergeleiders in zoals beschreven in het
hoofdstuk Instellen van de papiergeleiders in deze bedieningshandleiding.
2. Wordt er met de hand ingevoerd, controleer dan of het papier recht op elkaar ligt, voordat het in de opening wordt
geplaatst.
3. Wordt er met de hand aangevoerd, plaats de set dan in de opening voordat u de machine aanzet.
4. Stel de papiergeleiders opnieuw in.
5. Controleer of het papier aan de specificaties voldoet (8 1/2" x 11" of A4, 16-28 lb. bankpost of 60-105 grams).
6. Het invoerwieltje kan versleten zijn. Vervangen.
16
D
C
F
G
Jžsu ierîcei P7400 ir ðâdas sastâvdaïas:
A. RAPIDFOLD LOCÎÐANAS IERÎCE
B. PAPÎRA VADÎKLAS (2)
C. PRIEKÐÇJAIS LOCÎÐANAS GALDS
D. AIZMUGURES LOCÎÐANAS
GALDS (nav redzams)
E. METÂLA LOKS (2)
F. STRÂVAS PADEVE - LÎDZSTRÂVA
G. IZEJAS SAVIENOJOÐAIS KOMPLEKTS (3)
(izejas savienojoðâ komplektâ ietilpst
3 augðçjâs plastmasas detaïas,
3 apakðçjâs plastmasas detaïas, un
6 savienojumu skržves)
E
BRÎDINÂJUMS! Pievienojiet locîðanas ierîci pie strâvas padeves tikai tad, kad Jžs esiet gatavs ierîces
pievienoðanai un lietoðanai. Montâþas, darbîbas un
apkopes laikâ turiet rokas, matus, brîvi atkarâjoðos
apìçrbus un greznuma lietas pietiekamâ attâlumâ
no kustîgâm daïâm. To neievçrojot, var rasties smagas sekas.
Ierîces apkopi vai locîðanas ierîces izjaukðanu
drîkst veikt tikai tad, kad ir atvienota strâvas padeve
ierîcei.
Izgatavota Taivânâ:
Martin Yale Industries, Inc.
251 Wedcor Avenue • Wabash, IN 46992
e-mail: info@martinyale.com
Interneta lappuse: www.martinyale.com
Fakss (260) 563-4575
*PASTABA: Naudokite Martin Yale Static Eliminator (300 modelá), norëdami iðkrauti popieriø nuo statikos pakrovos ir tuo paèiu
pagerindami maðinos pajëgumà. Naudokite Martin Yale Rubber Roller Cleaner (guminiø ratukø valiklá, 200 tipo) tuo pagerindami
lankstymo pajëgumà ir prailgindami ratuko tarnavimo laikà.
Pav. 12
Ten dëkite
popieriaus ðtabelá
È Í ÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
Plyðys popieriaus
pluoðtø ávedimui
rankiniu bždu.
Pav. 13
vaizdas ið ðono, kaip reikia ádëti popieriø
Pastaba:
Popierius yra
ádedamas á
lankstymo aparatà
kaip staèiakampis.
Popierius yra
nelankstytas.
Lankstymo
prietaisas pritraukia
virðutiná lapà. Tik
virðutinis popieriaus
lapas gali liestis su
popieriaus gabenimo ratu.
POPIERIAUS PLUOÐTØ PADAVIMAS RANKA (Ypaè bžtina á tai atsiþvelgti, jei bus lankstomi didesni pluoðtai)
1. Vengiant popieriaus susikimðimo, prieð pradedant ádëti popieriaus pluoðtus
ranka, reikia visà popieriø ið popieriaus skyriaus iðimti.
2. Dedant popieriaus pluoðtus, susidaranèius iki 3 lapø (suðtabeliuotus ar nesuðtabeliuotus) reikia popieriø pirmiausia ant stalo pavirðiaus plojant sulyginti á taisyklingà staèiakampá.
3. Dëkite popieriø á atskirà skyriø rankiniam aptarnavimui, esantá prietaiso virðuje
(kaip pavaizduota 13 ir 14 paveiksluose). Nedëkite popieriaus pluoðtø á popieriaus pristatymo stalà, nes gali susidaryti kamðatis.
4. Ájunkite prietaisà, tam spausdami didelá þalià jungiklá. Ðviesa jungiklyje rodo, jog
aparatas yra pasiruoðæs darbui. Spauskite klaviðà I esantá jungiklyje I - O.
Lankstymo paratas sustoja kuriam laikui, kadangi ið jo buvo iðimtas popierius.
5. Nelaikykite aparato ilgesná laikà be popieriaus ájungto, kadangi tokiu bždu yra
dëvinamas guminis gabenimo ratukas. PATARIMAS: Dedant ávairius popieriaus
pluoðtus, dël sus daranèio pluoðto storumo gali popierius glamþytis. Jžs galite
tai pakoreguoti, jeigu Jžs pirmajá kaiðtá pastumsite maþdaug 1/8" á iðoræ. Jeigu
pvz. pirmasis lankstymo stalas yra nustatytas 7 3/8" laiðkø lankstymui, turi já
aparato aptarnautojas nustatyti 7 1/2" didesniam lapø kiekiui.
Ì
Ì
RapidFOLD
ÎÄÅËÈ P7400 (110V)
ÎÄÅËÈ P740022 (220V)
Õàðàêòåðèñòèêè
- Ñãèáàåò ëèñòž 8.5" x 11, 8,5”" x 14”
èëè áóì à ã ó ô î ð ì àòà A4
- ×åòžðå ðàçëè÷ížõ âèäà
ôàëüöåâà í è ÿ
- Ðà á îòàåò ñî ñêîðîñòüþ 4000
ëèñòîâ/÷àñ
- Ðà á îòàåò ñ áóì à ãîé ñòàíäàðòà 1628 lb. "bond" (60-105 ã/ì2)
- Ñãèáàåò 1 ëèñò àâòî ì àòè÷åñêè èëè
âðó÷íóþ äî 3 ëèñòî â îä í î â ð å ì å í í î
- Àâòî ì àòè÷åñêàÿ áëîêèðîâêà
- Àâòî ì àòè÷åñêî å ð à ñ ï îçíàâàíèå
çàêëèíèâàíèÿ áóìàãè
Rapid Fold
B
Pav. 14
A
SUSIKIMÐIMAS
1. Iðtraukite ðakutæ ið jungiklio. Patikrinkite, ar galite iðvengti kamðaties iðëmus vienà ið lankstymo stalø.
2. Jeigu kamðaties tokiu bždu áveikti nepavyksta, naudodami plokðèià atsuktuvà atsukite ranka lankstymo ratukus, priëjimà prie jø
rasite aparato kairëje pusëje. Popierius turi tada ið aparato iðkristi.
3. Galimas daiktas, jog Jums teks nuimti virðutiná plastmasiná dangtá ir tik tada bus galima popieriø iðimti.
D
SUTRIKIMØ PAÐALINIMAS
PROBLEMA:
Popierius kemðasi aparate
SPRENDIMAS: 1. Nustatykite patikrindami ranka, jog popieriaus skyriuje tikrai nebëra popieriaus.
2. Pataisykite dar kartà popieriaus reguliatorius ir patikrinkite popieriaus lankstymo stalo nustatymà.
3. Patikrinkite, ar popierius atitinka specifikacijas (8 ½" x 11" arba A4, 16-28 lb. bond arba 60-105 g/m2 .
4. Nuimkite virðutiná dangtá ir valykite ridinius valikliu Martin Yale Rubber Roller Cleaner (200 tipo).
5. Naudokite Martin Yale Static Eliminator (300 modelá), norëdami iðkrauti popieriø nuo statikos pakrovos.
PROBLEMA:
Sutrikæs popieriaus padavimas
SPRENDIMAS: 1. Popieriaus reguliatoriai stovi per arti vienas kito ar neparaleliai vienas su kitu. Átaisykite popieriaus reguliat naujai, kaip tai nurodyta ðios instrukcijos skyrelyje apie popieriaus reguliatoriø nustatymà.
2. Jeigu popierius yra paduodamas rankiniu bždu, pirmiausia patikrinkite ar popierius tinkamai paruoðtas aparatui,
kol jis ástumiamas pro plyðá.
3. Jeigu popierius yra paduodamas ranka, áveskite popieriø á plyðá ir tik tada ájunkite aparatà.
4. Áaisykite naujai popieriaus reguliatorius.
5. Patikrinkite, ar popierius atitinka specifikacijas (8 ½" x 11" arba A4, 16-28 lb. bond arba 60-105 g/m2).
6. Popieriaus gabenimo ridinys gali bžti susidëvëjæs ir turi bžti atnaujinamas.
40
C
F
G
E
Î ÑÒÎ ÐÎ Æ Í Î ! Ï îäêë þ÷àéòå ýëåêòðè÷åñêèé òîê ê
ôàëüöåâà ë ü í î ìó àïïàðàòó òî ëüêî òîãäà, êîãäà âž
ãî òîâž ê óñòà í î â êå è ðàáîòå àïïàðàòà. Âî âðåìÿ
óñòàíîâêè, ðàáîòž è óõî äà äåðæèòå ðóêè, âî ëî ñ ž ,
ñâî á îäížå êðàÿ îäåæäž è óêðàøåíèÿ íà óäàëåíèè
î ò ï îäâèæížõ ÷àñòåé.
Ñëåäñòâèåì
íåñî áë þäåíèÿ
ýòèõ
ìåð
ï ð åäîñòî ð îæíîñòè ìîãóò ñòàòü òÿæêèå òåëåñížå
ï î â ð åæäåíèÿ. Óõî ä èëè ðàçáîðêó àïïàðàòà ì îæ í î
ï ð î âî äèòü òî ëüêî ïðè âžêë þ÷ å í í î ì è ç ñ åòè
à ï ï à ð àòå.
 Âàøåì àïïàðàòå P7400 åñòü
ñëåäóþùèå ñîñòàâížå ÷àñòè:
A. ÔÀËÜÖÅÂÀËÜÍÛÉ ÀÏ Ï À ÐÀÒ
RapidFold
B. Í ÀÏ ÐÀÂËßÞÙÈÅ ÄËß ÁÓÌÀÃÈ
(2)
C. Ï Å Ð Å Ä Í È É ÔÀËÜÖÅÂÀË Ü Í Û É
ÑÒÎ ËÈÊ
D. ÇÀÄ Í È É ÔÀËÜÖÅÂÀË Ü Í Û É
ÑÒÎ ËÈÊ (íå âèäåí)
E. Ì Å ÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÊÎÁÊÈ (2)
F. ÝËÅÊÒÐÎ Ï È ÒÀ Í È Å :
Ï Î ÑÒÎ ß Í Í Û É ÒÎ Ê
G. Ï Ð È Å Ì Í Û É ß Ù È Ê
ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÎ Ì Ï Ë Å Ê Ò
(3)
(ñî åä è í å í è ÿ ï ð è å ì í î ãî ÿùèêà
ñî äåðæàò
3 âåðõíèõ ïëàñòèêîâžõ äåòàëè,
3 íèæíèõ ïëàñòèêîâžõ äåòàëè, è
6 ñî åäèíèòåëüížõ âèíòî â
Èçãî òî âëåíî â Òàéâàíå:
Martin Yale Industries, Inc.
251 Wedcor Avenue • Wabash, IN 46992
e-mail: info@martinyale.com
Website: www.martinyale.com
Ôàêñ:(260) 563-4575
ÑÁÎÐÊÀ
1.  ž ä îëæíž ñíÿòü ñ íàïðàâëÿþùèõ ÷åðížå
ïëàñòèêîâžå
ãàéêè
è
îãðàíè÷èòåëü
ðàññòîÿíèÿ. Âñòàâüòå íàïðàâëÿþùèå äëÿ
áóìàãè â ñòî ëèê äëÿ áóìàãè, êàê ïîêàç à í î í à
ðèñ. Ïîñëå òîãî, êàê íàïðàâëÿþùèå áóäóò
âñòàâë å í ž ,
ï î ñ òàâüòå
îãðàíè÷èòåëü
ðàññòîÿíèÿ íà ìåñòî è ñ í î âà çàâèíòèòå ãàéêè
í à í à ï ð à âë ÿ þ ù è õ . Í à ï ð à âëÿþùèå äëÿ
áóìàãè äîëæíž ážòü âñòàâëåíž â àïïàðàò
Ðèñ. 1
Ðèñ. 2
òàê, êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 2.
2. ×òî á ž
ñ ì î í ò è ð î âàòü ïðèåìížé ÿùèê,
è ñ ï îëüçóéòå îòâåðòêó #2 Philips, äâà ì åòàëëè÷åñêèõ ïàëüöà è (3) ñî åäèíèòåëüížå êî ì ï ë å êòž ÿùèêà (êàæäžé êî ì ï ë å êò
ñî äåðæèò îäíó âåðõíþþ ïëàñòèêî âóþ äåòàëü, îäíó íèæíþþ ïëàñòèêî âóþ äåòàëü è 2 âèíòà). Ñìîíòèðóéòå êàæäžé
ñî åäèíèòåëüížé êî ì ï ë å êò äëÿ ïðèåìíîãî ÿùèêà, íà ìåòàëëè÷åñêèõ ñêîáêàõ, êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 3. Óêàçàíèå: Âîç ì îæ í î ,
áóäåò ï ð î ùå, åñëè ž ñíà÷àëà ñî áåðåòå ñðåäíèé ñî åäèíèòåëüížé êî ì ï ë å êò, êàê ýòî ó ï î ì è í à åòñÿ íèæå.
3. Ñîáðàíížé ïðèåìížé ÿùèê äîëæåí âñòàâëÿòüñÿ ïîä àïïàðàò (Ðèñ. 4). Åñëè îí â ñâî å é ï îçèöèè íå âî é ä åò äî ùåë÷êà , î í
áóäåò óäåðæèâàòüñÿ âåñî ì ñ à ì î ãî à ï ï à ð àòà. Âñòàâëÿéòå óñòðîéñòâî òàê, ÷òî á ž î í î ï ð è ë å ãàëî ê ï î âåðõíîñòè ñòî ëà.
Ì í î ã è å ï îëüçî âàòåëè ñ÷èòà þò, ÷òî ëåã÷å ñíà÷àëà óêðåïèòü íà ìåòàëëè÷åñêîé äåòàëè (1) ïåðâîå ñî åä è í å í è å è ï îòî ì
çàâèíòèòü åãî í à ï îëî â è í ó. Òîãä à ì îæíî óñòàíîâèòü äðóãóþ ìåòàëëè÷åñêóþ äåòàëü íà ïëàñòèêî âî ì ñî åäèíèòåë ü í î ì
ýë å ì å í òå è çàâèíòèòü ïîëíîñòüþ.
4. Ï îäêë þ÷èòå àïïàðàò ê ñåòè ýëåêòðîïèòà í è ÿ ñ ï î ì î ù ü þ ø òåïñåëüíîé âèëêè ïîñòî ÿ í í î ãî òî êà, íàõî ä ÿ ùåéñÿ íà çàäíåé
ñòåíêå àïïàðàòà.
Ðèñ. 3
Ðèñ. 4
Ñ î áåðèòå ñíà÷àëà ýòî ò
êî ì ï ë å êò
Ðà ñ ï îëî æèòå
ýòî ò
êî ì ï ë å êò
ðÿ ä î ì ñ
ïåðåä í å é
÷àñòüþ
ï ð è å ì í î ãî
óñòðîéñòâà,
÷òî á ž
óëó÷øèòü
ñêëàäžâàíèå â
ñòî ï êó.
Â Û ÐÀ Â Í È ÂÀ Í È Å Í ÀÏ ÐÀÂËßÞÙÈÕ ÄËß ÁÓÌÀÃÈ
Â Í È Ì À Í È Å : Í à ñ ò ð î Ž ê à í à ï ð à âëÿþùèõ äëÿ áóì àãè ÿâëÿåòñÿ êðèòè÷åñêèì ôàêòî ð îì ï ð è ñáîðêå àïïàðàòà, êî òî ð ž Ž
÷àñòî íå áåðåòñÿ âî â í è ìà í è å . Ï îæàëóŽñòà, òùàòåëüíî ñîáë þäàŽòå ñëåäóþùèå óêàçàíèÿ, ÷òî á ž î á åñ ï å÷èòü
ï îäà÷ó áóì àãè áåç ïðîáëåì .
1. Î ò ï óñòèòå 4 ïëàñòèêîâžõ çàæèìà ïîä ï îäàþùèì ñòî ëèêîì (ñì. Ðèñ. 1 äëÿ ðàç ì å ùåíèÿ çàæèìîâ), ÷òî á ž î ñ âî á îäèòü
í à ï ð à âëÿþùèå äëÿ áóìàãè.
2. Ï ð è è ñ ï îëüçî âàíèè ñòàíäàðòíîé áóìàãè U.S. 8 1/2" õ 11" è 8 1/2 x 14” ïîäâèíüòå îáå
í à ï ð à âëÿþùèå òàê, ÷òîáž èõ âíóòðåííèå êðàÿ ážëè íà îäíîé ëèíèè ñ ìàðêèðîâêî é í à
ï îä à þ ùåì ñòî ëèêå â âèäå ïðÿìžõ ëèíèé ñ îáîç í à÷åíèåì LS (ñìîòðè Ðèñ. 5 äëÿ
ìàðêèðîâêè). Ïðè èñïîëüçî âàíèè áóì à ã è ô î ð ì àòà A4 âžðîâíÿéòå âíåøíèå êðàÿ
í à ï ð à âëÿþùèõ äëÿ áóìàãè ïî ìàðêèðîâêàì â âèäå ïðÿìžõ ëèíèé ñ îáîç í à÷ å í è å ì A4.
Çàòÿíèòå îáà çàæèìà. (Âíèìàíèå: Íå çàòÿãèâàéòå çàæèìž ñëèøêî ì ñ è ë ü í î ) .
LS
LS
3. Âñòàâüòå îòäåëüížé ëèñò áóì à ã è ì åæäó íàïðàâë ÿ þ ù è ì è è ï ð î âåðüòå ñëåä ó þ ùåå:
a. çàæàòèå - áóì à ãà ä îëæíà ñâî á îäíî äâèãàòüñÿ ìåæäó íàïðàâëÿþùèìè, ñ ìàëåíüêèì
çàçî ð î ì , ÷ òîáž ážëà îáåñïå÷åíà ñâî á îä í à ÿ ï îäà÷à. Åñëè ýòî í å î áõî ä è ì î ,
î òïóñòèòå çàæèìž è ïîñòàâüòå íàïðàâëÿþùèå ïðàâèëüíî. Åñëè íàïðàâë ÿ þ ù è å
Ðèñ. 5
óñòà í î âëåíž ñëèøêîì óçêî , ï îäà÷à çàìåäëÿåòñÿ.
Í à ï ð à âëÿþùèå äëÿ áóìàãè,
b. ïåðåêîñ - áóì à ãà ä îëæíà ëåæàòü òî ÷ í î ï îä ïðÿ ì ž ì ó ãëî ì ê ï îä à þ ùå ìó ðîëèêó.
âžðîâíåíížå ïî
Î ò ï óñòèòå çàæèìž è èñïðàâüòå, åñëè ýòî í å î áõî äèìî, íàñòðîéêó íàïðàâëÿþùèõ
ìàðêèðîâêå LS
äëÿ áóìàãè.
Ôàëüöåâàëüížå ñòî ëèêè
Ï å ð åäíÿÿ è çàäíÿÿ ñòî ð î í ž ô à ë ü öåâàëüížõ ñòî ëèêî â
ïðè ïîñòàâêå âñòðîåíž â àïïàðàò. Åñëè ïðè çàòî ð å
áóì à ã è Âà ì í å î áõî äèìî ñíÿòü èõ, âñòàâüòå èõ ïîòî ì
îáðàòíî â àïïàðàò, êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 6 è 7.
- Ù åëè îáîèõ ôàëüöåâàëüížõ ñòî ëèêî â ï îäõî äÿò ê 2
ø ò è ôòàì ñåðåáðÿ í î ãî öâåòà âíóòðè àïïàðàòà (Ðèñ. 8).
- Ôàëüöåâàëüížå ñòî ëèêè îïèðàþòñÿ ñâåðõó íà òÿãè
ñåðåáðèñòîãî öâåòà ( ñ ì îòðè ðèñ. 8).
- Ñòî ëèêè ñíà÷àëà íóæíî çàäâèíóòü â àïïàðàò
î òêðžòžì êðàåì.
Ðèñ. 6
ÏÅÐÅÄÍÈÉ
ÔÀËÜÖÅÂÀË Ü Í Û É
ÑÒÎ ËÈÊ
Lankstymo stalo kaiðtis
Lankstymo stalo priekinis
prarëþas, sudarantis vingá apie
kaiðtá
LANKSTYMO STALØ PARENGIMAS
Pastaba: ðis prietaisas RapidFold TM ( 110 voltø modelis) yra gamintojo sukurtas vienos pusës popieriaus
8 ½" x 11" lankstymui, skirtam gaminti voko uþlankui
áprastam verslo laiðkui. 230 voltø prietaisai ( DB ir
Europa) yra gamintojo sukurti voko uþlankui ið A4
popieriaus.
Prieð Jums bandant, prietaisà P7400 paruoðti kitam
lankstymui, negu yra nurodyta gamintojo, reikia susipaþinti su ávairiais lankstymo bždais ( þr. 9 pav.: ávairiø nadojamø lankstymo
bždø pavyzdþiai ir juos atitinkantys paveikslø simboliai). Jei reikalingas
pusës dalies lankstymas, átvirtinamas ir naudojamas tik pirmasis
lankstymo stalas. Visi kiti lankstymo bždai reikalauja, jog bžtø abu
lankstymo stalai átvirtinti ir naudojami.
Sidabrinës
spalvos
traukiamoji kartelë
Lankstymo stalo
virðuje esanèios
iðkarpos ant
traukiamøjø
karteliø
Pav. 8
Ámontuoto lankstymo stalo apatinë dalis
LAIÐKAS
LANKSTY
MAS PER
PUSÆ
ZLANKSTYMAS
DVIGUBAS
PARALELUS
LANKSTYMAS
DVIGUBAS LANKSTYMAS
Visi lankstymo bždai, paliekant bždà lankstymas per pusæ iðimtimi,
reikalauja, jog bžtø á prietaisà ámontuoti maþiausiai du lankstymo stalai.
Pav. 9
Tai bždinga áprastamvoko uþlankui bei lankstymui Z - forma. Norint tai
Lankstymo bždai, kurie galimi naudojant P7400
vykdyti, antrasis lankstymo stalas turi bžti dvigubo lankstymo pozicijoje ( taip stovëti kaip árengta). Atskiri þingsniai, siekiant panaudoti
U.S.
Metrinë skalë
atskirus lankstymo bždus:
8½"
8½"
( A4)
1. Atsukite abu lankstymo stalus laikanèius mygtukus ir atlaisvinkite popieriaus
X 14" X 11"
kaiðèius.
2. Patikrinkite paveikslø simbolius, esanèius ant lankstymo stalø liniuoèiø, ar ðie
atitinka Jžsø tikslus.
3. Stumkite popieriaus kaiðèius rodykliø kryptimi á pageidaujanèiø paveikslø simbolius. Pastaba: Paveikslø simboliai standartinio popieriaus dydþiams yra
koduoti spalvomis. Paveikslo simbolis 8 ½" x 11 popieriui yra geltonas,
popieriui 8 ½" x 14" yra rausvasir popieriui A4 yra mëlynas.
4. Patraukite popieriaus kaiðèius - mygtukus, norëdami átvirtinti kaiðèius á reikalingà
pozicijà.
LANKSTYMAS PER PUSÆ
Norëdami prietaisà nustatyti lankstymui per pusæ, Jžs turite iðimti uþpakaliná stalà, já
apsukti ir vël já ádëti (pirmiausia uþdaras galas), þižrëkite, kaip pavazduota 11
paveiksle. Priekiná stalà ádëkite taip, kaip buvo apraðyta 3 þingsnyje virðuje.
2. Stalo apsukimas
Mygtukai turi bžti á virðø
Pav. 10
Pavyzdys Z - lankstymo nustatymui kai naudojamas U.S. 8 ½" x 11 laiðko popierius
Pav. 11
1. Uþpakalinio lankstymo stalo iðmimas
Pakelkite já ir iðimkite ið prietaiso
3. Áveskite stalà vël á pretaisà
Uþdaru galu á prieká ir mygtukais, kyðanèiais á virðø
Ðèñ. 7
ÇÀÄ Í È É ÔÀËÜÖÅ.
ÂÀË Ü Í Û É ÑÒÎ ËÈÊ
18
Iðimtis: lankstymo gamybos bždu lankstymas per pusæ
reikia pirmiausia ávesti uþpakaliná lankstymo stalà uþdaru
galu (þižrëk pastraipà apaèioje " Lankstymas per pusæ".
Patarimas: daugelis naudotojø laikosi tos nuomonës,
jog yra paprasèiau lankstymo stalus montuoti ið
galinës pusës ( 8 pav.).
ATSKIRØ LAPØ AUTOMATINIS PRISTATYMAS
Sekite toliau nurodomus þingsnius, norëdami pasiekti, jog automatinis popieriaus pristatymas vyktø be kližèiø :
1. Sudarykite ðtabelá ið 50 lapø popieriaus, tam tikslui dëdami ant lygaus pavirðiaus kaip pvz. stalas ir plojant sulyginkite já ið visø
pusiø.
2. Dëkite staèiakampio formos ðtabelá á P7400 judantájá stalà, virðutinis lapas turi liestis su juodu gabenimo ratuku. PASTABA:
Ádedant popieriø á pristatymo mechanismà turi ðtabelis bžti tik lengvai á ðá "áspaudþiamas". Jeigu Jžs popieriø bandysite
stumti á prietaisà panaudojant jëgà, gali tai sukelti problemø popieriaus pristatymui. Þr. 12 ir 13 Pav.
3. Ijunkite lankstymo prietaisà, spausdami didelá þalià jungiklá. PASTABA: Lankstymo aparatas dirba kurá momentà kol áðyla (
kai Jžs þalià jungiklá jungiate), tai yra normalu ir tai dar nerodo elektros sutrikimo. Kai tik aparatas yra pasiruoðæs darbui, kà rodo ásiþiebusi þalia ðviesa spaudþiamajame jungiklyje, Jžs galite spausti I - klaviðà esantá I - O jungiklyje ir
lankstymo darbus pradëti.
39
Árengimas
1. Atsukite juodas plastmasines verþles ir iðimkite
skiriamàsias sieneles ið popieriaus reguliatoriø.
Ástatykite popieriaus reguliatorius á popieriaus
lentynà taip, kaip pavaizduota 1 pav. Kai reguliatoriai yra átvirtinti, ástatykite vël á juos skiriamàsias sieneles ir vël ásukite á reguliatorius
verþles. Reguliatoriai turi bžti taip pritvirtinti prietaise, kaip pavaizduota 2 paveiksle.
2. Iðëjimo lentynoms montuoti naudokite 2 Nr.
Pav. 1
Pav. 2
Philips gamybos atsuktuvà, dvi metalines pakabas ir tris iðëjimo lentynø rinkinius. Montuokite
kiekvienà iðëjimo lentynà ant metaliniø laikikliø taip, kaip pavaizduota 3 pav. Pastaba: Montuoti bus paprasèiau, jeigu pirmiausia
montuosite viduriná sujungimo rinkiná, skaitykite apie tai þemiau.
3. Tokiu bždu sumontuota iðëjimo lentyna turi tilpti po prietaisu (pav.4). Jà ávedant ji turi ðioje padëtyje spragtelëti ir galutinai áeiti,
prieðingu atveju ji bus sulaikoma prietaiso svorio. Stumkite lentynà taip, kad ði glaustøsi prie stalo pavirðiaus. Daugelis naudotojø yra nuomonës, jog yra paprasèau, pirmàjà sujungimo dalá pritvirtinti prie metalinio laikiklio (1) ir tik pusiau uþsukti. Tada galima
pritvirtinti antrajá laikiklá prie plastmasinës sujungimo dalies ir galutinai abu uþverþti.
4. Ájunkite ðakutæ nuolatinei elektros srovei, iðeinanèià prietaiso uþpakalinëje pusëje, á elektros tinklà.
Pav. 3
Iðdëliokite ðá
rinkiná ðalia
iðëjimo
lentynos
priekinës
pusës, kad
geriau bžtø ðtabeliuoti.
Pav. 4
Pirmiausia montuokite ðá
rinkiná
POPIERIAUS REGULIATORIØ NUSTATYMAS
PASTABA: Popieriaus reguliatoriø átaisymas yra svarbus ir daþnai nepakankamai ávertinamas faktorius árengiant
prietaisà. Laikykitës, praðom, nuosekliai ðios instrukcijos nurodymø, siekdami, jog popierius bžtø be kližèiø aparate pristatomas.
1. Atlaisvinkite po pristatymo stalu esanèius 4 plastikiniø verþliø antgalius (þr. 1pav. Verþliø antgaliø iðdëstymà), tuo paèiu atlaisvinant popieriaus reguliatorius.
2. Esant standartiniam popieriui U.S. 8 ½" x 11" ir 8 ½" x 14 ástumkite abu popieriaus reguliatorius taip, kad jø vidinës kraðtinës sudarytø vienà linijà su markiravimo linijomis ant popieriaus pristatymo stalo, paþymëtomis raidëmis LS ( þr.5 pav markiravimà). Esant A4 popieriui
suderinkite popieriaus reguliatoriø iðorines kraðtines su þenklo A4 tiesiomis markiravimo
linijomis. Uþmaukite abiejø verþliø antgalius. ( Pastaba: praðom verþliø stipriai neuþverþti).
3. Ádëkite tarp popieriaus reguliatoriø tik vienà lapà ir patikrinkite:
LS
LS
a. uþstrigimas - popierius turi laisvai judëti tarp reguliatoriø, palikdamas siaurà plyðá,
popieriaus atgabenimas turi vykti be kližèiø. Atsukite verþiø antgalius ir nustatykite
teisingai popieriaus reguliatorius. Jeigu reguliatoriai per glaudþiai stovi - popieriaus
judëjimas sulëtëja.
Pav. 5
b. ástriþai juda - popierius turi sudaryti su pristatymo ridiniu taisyklingà statø kampà.
Popieriaus reguliatoriai
Nuimkite verþliø antgalius ir pataisykite tuo atveju popieriaus reguliatoriø padëtá.
išdðstyti pagal
LS - markiravimà
Lankstymo stalai
Perkant prietaisà lankstymo stalø priekinë ir uþpaklinë pusës
bžna jau ámontuotos. Jeigu Jžs norite jas, esant popieriaus
susikimðimui, iðmontuoti, jžs turite Jas ámontuoti á prietaisà
atgal taip, kaip parodyta 6 ir 7 paveiksluose.
- Árëþimai, esantys abiejø lankstymo stalø galuose, turi
sutapti su 2 sidabrinës spalvos kaiðèiais, esanèiais prietaiso viduje (þr. 8 pav.).
- Lankstymo stalai turi bžti ávesti á sidabrinës spalvos
bëgius, esanèius virðutinëje dalyje ( þr. 8 pav.).
- Stalai turi bžti pirmiausia atviru galu ástumiami á prietaisà.
Pav. 6
Lankstymo stalo priekinis
vaizdas
Ø ò è ôò ôàëüöåâàëüíîãî ñòî ëèêà
Ï å ð åä í ÿ ÿ ùåëü íà
ôàëüöåâàëüížõ ñòî ëèêàõ âîêðóã
ø ò è ôòà
Òÿãè
ñåðåáðèñòîãî
Í ÀÑÒÐÎ É Ê À ÔÀËÜÖÅÂÀË Ü Í Û Õ ÑÒÎ Ë È Ê Î Â
öâåòà žåìêè íà
 í è ìàíèå: Àïïàðàò RapidFoldTM (Ìîäåëü 110îïîðíîé
 îë üò)
èìååò
çàâî äñêóþ
íàñòðîŽêó
íà
ï î âåðõíîñòè
ôàëüöåâàíèå ëèñòà áóì àãè 8 1/2" x 11" äëÿ
ôàëüöåâàëüíîãî
ôàëüöåâà í è ÿ î á ž ÷ í ž õ ä å ëî â ž õ ï è ñ åì . À ï ï à ð àòž
ñòî ëèêà ñâåðõó
230-Âîëüò (Âåëèêîáðèòà í è ÿ è Å â ð î ï à ) è ì å þò
íà òÿãàõ
çàâî äñêóþ íàñòðîéêó íà ôàëüöåâà í è å ï è ñ å ì ô î ð ì àòà
A4. Ïðåæäå ÷åì ž ïîïžòàåòåñü íàñòðîèòü àïïàðàò
Ðèñ. 8
P7400 íà äðóãîé âèä ôàëüöåâàíèÿ, â îòëè÷èå îò
Íèæíÿÿ ñòî ð î í à óñòà í î âë å í í î ãî ôàëüöåâàëüíîãî ñòî ëèêà
çàâî äñêîé íàñòðîéêè, íóæíî çíàòü ðàçëè÷ížå âèäž
ôàëüöåâà í è ÿ
( ñ ì îòðè íà ðèñ. 9 ïðèìåðž ðàçëè÷ížõ
î á ùåïðèíÿòžõ âèäîâ ôàëüöåâàíèÿ è ñî îòâåòñòâó þ ù è õ è ì
ñ è ì âî ëîâ). Ïðè ñðåä í å ì ô à ë ü öåâàí è è ä îëæåí âñòàâëÿòüñÿ è
è ñ ï îëüçî âàòüñÿ òî ëüêî ïåðâžé ôàëüöåâàëüížé ñòî ëèê. Âñå äðóãèå
âèäž ôàëüöåâàíèÿ òðåáó þò, ÷òî á ž î áà ñòî ëèêà ážëè âñòðîåíž è
è ñ ï îëüçî âàëèñü
Ï È Ñ ÜÌ Î ÑÐÅÄÍÅÅ Z-ÔÀËÜÖÅ- ÄÂÎ É Í Î Å
ÂÀ Í È Å
Ï À ÐÀËËÅËÜÐÅÆÈÌ ÄÂÎ É Í Î ÃÎ ÔÀËÜÖÅÂÀ Í È ß
Í Î Å
Âñå ðàáîò ž ï î ô à ë ü öåâàíèþ çà èñêë þ÷åíèåì ñðåäíåãî
Ðèñ. 9
ôàëüöåâàíèÿ òðåáó þò, ÷òîáž â àïïàðàò ážëè âñòàâë å í ž ,
ïî
Âèäž ôàëüöåâàíèÿ, êî òî ð ž å ì îæ í î â ž ï îëíèòü íà
êðàéíåé ìåðå, äâà ñòî ëèêà.
Ýòî á ž âàåò ï ð è ò è ï è ÷ í î ì
à ï ï à ð àòå P7400
ôàëüöåâàíèè ïèñåì èëè Z-ôàëüöåâàíèè. Âòîðîé ôàëüöåâàëüížé
ñòî ëèê äîëæåí ážòü â ïîëî æåíèè äâî é í î ãî ô à ë ü öåâà í è ÿ
U.S.
Ì åòðè÷åñêàÿ
(ðàñïîëî æèòü òàê, êà ê ï îëó÷åíî), ÷òî á ž â ž ï îëíèòü ýòî ò âèä ðàáîò.  ž ï îëíèòå
8½"
8½"
øêàëà (A4)
ñëåäóþùèå øàãè, ÷òî á ž ï îëó÷èòü ðàçëè÷ížå âèäž ñãèáîâ:
X 14" X 11"
1. Î ò ï óñòèòå îáà çàïîðížõ áîëòà íà îáîèõ ôàëüöåâàëüížõ ñòî ëèêàõ, ÷òî á ž
îñâî á îäèòü ñòî ï î ð ž ä ë ÿ áóìàãè.
2. Ï ð î âåðüòå ñèìâî ëž íà ëèíåéêàõ ôàëüöåâàëüížõ ñòî ëèêîâ íà ñî îòâåòñòâèå
í à ì å ð å í è ÿ ì ï îëüçî âàòåëÿ. Âíèìàíèå: Ñèìâî ëž, êàê ážëî óêàçàíî âžøå,
è ì å þò öâåòížå êî äž äëÿ áîëåå îò÷åòëèâîãî ð à ñ ï îçíàâàíèÿ.
3. Ï îäâèíüòå ñòî ï î ð ž ä ë ÿ áóìàãè ê ñî îòâåòñòâóþùèì ñòðåëêà ì ðÿ ä î ì ñ
í óæ í ž ì è Â à ì ñ è ì âî ëàìè. Óêàçàíèå: ïèêòî ã ð à ì ì ž ä ë ÿ ñ ò à í ä à ðò í ž õ
ðàçì å ð î â áóì àãè çàêî ä è ð î âàíž â öâåòå. Ïèêòî ã ð à ì ìà äëÿ 8 1/2" õ 11 "
áóì àãà æåëòàÿ, äëÿ 8 1/2" õ 14" áóì àãà ðîçî âàÿ è äëÿ A4 áóì àãà ãî ëóáàÿ.
4. Çàòÿíèòå ç à ï î ð í ž å á îëòž ñòî ï î ð î â ä ë ÿ áóìàãè, ÷òî á ž ï î ñ òàâèòü ñòî ï î ð ž ä ë ÿ
áóìàãè â ðàáî÷ å å ï îëî æåíèå.
ÑÐÅÄÍÅÅ ÔÀËÜÖÅÂÀ Í È Å
×òîáž íàñòðîèòü ñðåäíåå ôàëüöåâàíèå, íóæíî âžíóòü çàäíèé ôàëüöåâàëüížé
ñòî ëèê, ïåðåâåðíóòü è ñíîâà åãî âñòàâèòü (ñíà÷àëà çàêðžòžé êðàé), ñìîòðè Ðèñ.
11. žðîâíÿéòå ïåðåäíèé ôàëüöåâàëüížé ñòî ëèê òàê, êàê ýòî îïèñàíî âžøå, øàã
3.
2. Ïåðåâî ð à÷èâàíèå ñòî ëèêà
Á îë ò ž
ä îëæíž ážòü ñâåðõó
Ðèñ. 10
Ïðèìåð Z-ôàëüöåâàíèÿ áóìàãè äëÿ
ïèñåì ñòàíäàðòà U.S. 8,5" x 11"
Ðèñ. 11
1 . Â ž í è ìàíèå çàäíåãî ôàëüöåâà ë ü í î ãî
ñòî ëèêà
Ï îäíèìèòå åãî è âžòÿíèòå èç àïïàðàòà
3 . Ñ í î âà âñòàâüòå ñòî ëèê â àïïàðàò.
Çàêðžòžì êðàåì â ï å ð å ä è á îë ò à ì è í à âåðõ.
Pav. 7
Lankstymo stalo
uþpakalinis vaizdas
38
Èñêë þ÷åíèå: ïðè ñðåä í å ì ô à ë ü öåâàíèè çàäíèé
ôàëüöåâàëüížé ñòî ëèê äîëæåí âñòàâëÿòüñÿ ñíà÷àëà
çàêðžòžì
êðàåì.
Ñ ì îòðè
ðàçäåë
"Ñðåä í å å
ôàëüöåâàíèå" íà ýòîé ñòðàíèöå íèæå).
Óêàç à í è å : Ì í î ã è å ï îëüçî âàòåëè ñ÷èòà þò, ÷òî ëåã÷å
óñòàíàâëèâàòü ñòî ëèêè ñíèçó (êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 8).
ÀÂÒÎ Ì ÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÄÀ× À Î ÒÄÅËÜÍÛÕ ËÈÑÒÎ Â
 ž ï îëíèòå ñëåäóþùèå øàãè äëÿ áåçóïðå÷íîé àâòî ì àòè÷åñêî é ï îäà÷è áóìàãè:
1. žðîâíÿéòå ñòî ï êó èç 50 ëèñòîâ áóìàãè. Äëÿ ýòîãî ï î ñ òó÷èòå ñòî ï êîé êàæäîé ñòî ð î í î é ï î ï ëîñêî é ï î âåðõíîñòè,
íàïðèìåð, ïî ñòî ëó.
2. Çàãðóçèòå ïðÿ ì îóãî ëüíóþ ñòî ï êó áóì à ã è í à ï îäàþùèé ñòî ëèê àïïàðàòà P7400, ñàìžé âåðõíèé ëèñò äîëæåí ïðèêàñàòüñÿ
ê ÷ å ð í î ìó ï îä à þ ùå ìó ðîëèêó. Â Í È Ì À Í È Å : Ï ð è çàãðóçêå áóì àãè ñòî ï ê ó í óæ í î ë è ø ü ëåãêèì òî ë÷êî ì "íàäàâèòü" íà
ï îä à þ ù è Ž ì åõàíèçì. Åñëè ž ñ ñèëî Ž âñòàâèòå ñòî ï ê ó áóì àãè â ôàëüöåâàëü힎 àïïàðàò, ó Âàñ áóäóò ï ð î áëåì ž
ñ ï îäà÷åŽ. Ñìî òðè ðèñ. 12 è 13.
3. Âêë þ÷èòå ôàëüöåâàëüížé àïïàðàò, íàæàâ äëÿ ýòîãî í à á îëüøóþ çåë ¸ í ó þ ê í î ï êó âžêë þ÷àòåëÿ.
19
ÓÊÀÇÀÍÈÅ: ôàëüöåâàëü힎 àïïàðàò ðàáîòàåò íåêî òî ð î å â ð åì ÿ â ô àçå ðàçîãðåâà (åñëè ž íàæèìàåòå íà
çåëå í ó þ ê í î ï ê ó â ž êë þ÷àòåëÿ), ýòî í î ðì à ë ü í î è í å ÿ âëÿåòñÿ ïðèçíàêî ì ñá îÿ â ðàáîòå ýëåêòðèêè. Êàê òî ëüêî
à ï ï à ð à ò ä îñòèãíåò ôàçž ãî òî â í îñòè ê ðàáîòå, î ÷åì ï ð îñèãíàëèçèðóåò çåëå í ž ì ñ âåòî ì í à æ è ì í î Ž ´ â ž êë þ÷àòåëü
ñ î âñ ò ð î å í í î Ž ñ è ã í à ë ü í î Ž ë à ì ï î Ž ,  ž ìî æåòå íàæàòü íà êíîïêó I (ââî ä) ïåðåêèäíîãî â ž êë þ÷àòåëÿ I-O (ââî ä
â ž âî ä), ÷òî á ž çà ï óñòèòü ïðîöåññ ôàëüöåâàíèÿ. * Â í è ì à í è å : È ñ ï îëüçóéòå àíòèñòàòèê Martin Yale Static Eliminator
( ì îäåëü 300), ÷òîáž ñíÿòü çàðÿä ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà è óëó÷øèòü ðàáîòó àïïàðàòà. Èñïîëüçóéòå î÷èñòèòåëü
ðåçèíîâžõ ðîëèêîâ ïðîèçâî äñòâà Martin Yale (òèï 200) äëÿ ïîâžøåíèÿ ïðîèçâî äèòåëüíîñòè ôàëüöåâàíèÿ è ïðîäëèòü ñðîê
ñëóæá ž ð îëèêà.
Ðèñ. 12
Ù åëü äëÿ
ðó ÷ í î é ï îäà÷è
è ñ ï îëüçóåòñÿ
äëÿ
ì í î ãîñòðàíè÷íž
õ êî ì ï ë å êòî â .
Ðèñ. 13
Âèä ñáîêó çàãðóæåííîé áóìàãè.
Âñòàâëÿéòå ñòî ï êó
áóìàãè ñþäà
Âíèìàíèå:
Áóì à ãà
âñòàâëÿåòñÿ â
ôàëüöåâàëüížé
à ï ï à ð àò ï îä
ï ðÿ ì ž ì ó ãëî ì .
Áóì à ãà ñëî æåíà
â ñòî ï êó áåç
ñäâèãà.
Ôàëüöåâàëüížé
à ï ï à ð àò çàáèðàåò
ïåðâžé ëèñò.
Òî ëüêî ïåðâžé
ëèñò áóì à ã è ì îæåò
ñî ï ð è êàñàòüñÿ ñ
ï îä à þ ù è ì
ð îëèêî ì .
ÐÓ × Í À ß Ï ÎÄÀ× À Ê Î Ì Ï Ë Å ÊÒÎ Â ( î áÿçà ò å ë ü í î í å î áõî ä è ìà, åñ ë è â ž ï îë í ÿ åòñÿ ôàëüöåâà í è å í åñêî ëüêèõ êî ì ï ëåêòî â
ëèñòî â áóì àãè)
1. ×òîáž èçáåæàòü çàòîðà áóìàãè, íóæíî âžíóòü âñþ áóìàãó èç ÿùèêà äëÿ
áóìàãè, ïðåæäå ÷åì âž íà÷ í åòå âðó ÷ í ó þ ï îäàâàòü êî ì ï ë å êòž.
2. Ä ë ÿ ï îäà÷è êî ì ï ë å êòîâ, ñî äåðæàùèõ äî 3 ëèñòîâ (ñëî æåíížõ â ñòî ï êó èëè
í åò), ñíà÷àëà áóìàãó íóæíî âžðîâíÿòü ïî ïðÿ ì î ìó óãëó, ïîñòó÷àâ ïî ñòî ëó.
3. Âëî æèòå áóìàãó â ùåëü äëÿ ðó ÷ í î é ï îäà÷è íà âåðõíåé ñòî ð î í å à ï ï à ð àòà
(êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 13 è 14). Í å êëàäèòå êî ì ï ëåêòž èç íåñêî ëüêèõ
ëèñòî â í à ï îäàþùèŽ ñòî ëèê, èíà÷å ïðîèçî Ž ä åò çàòî ð áóì àãè.
4. Âêë þ÷èòå ôàëüöåâàëüížé àïïàðàò, íàæàâ äëÿ ýòîãî í à á îëüøóþ çåë ¸ í ó þ
ê í î ï êó âžêë þ÷àòåëÿ. žêë þ÷àòåëü ñâåòèòñÿ è óêàçžâàåò íà òî, ÷òî à ï ï à ð àò
ãî òîâ ê ðàáîòå. Íàæìèòå íà êíîïêó I (ââî ä) ïåðåêèäíîãî âžêë þ÷àòåëÿ I-O
(ââî ä-âžâî ä).
Ôàëüöåâà ë ü í ž é
à ï ï à ð àò
íà
íåêî òî ð î å
âðåìÿ
îñòàíàâëèâàåòñÿ, ïîñëå òîãî êàê áóì à ãà ážëà óäàëåíà èç ôàëüöåâàëüíîãî
à ï ï à ð àòà.
5. Íèêîãäà íå äîïóñêàéòå, ÷òî á ž à ï ï à ð àò ï ð îä îëæèòåëüíîå âðåìÿ ðàáîòàë ñ
Ðèñ. 14
ï óñòžì ÿùèêî ì ä ë ÿ áóìàãè, òàê êàê èç-çà ýòîãî ì îæåò èçíîñèòüñÿ
ðåç è í î â ž é ï îäàþùèé ðîëèê. ÓÊÀÇÀÍÈÅ: Ïðè ôàëüöåâàíèè êî ì ï ë å êòî â
íåñêî ëüêèõ ëèñòîâ áóì à ã è ì îæåò ïðîèçîéòè çàêëèíèâàíèå áóìàãè èç-çà òî ë ù è í ž êî ì ï ë å êòà. Ïðèâåäèòå âñå â ïîðÿäîê,
äëÿ ýòîãî âžäâèíüòå íàðóæó ïðèìåðíî íà 1/8" ïåðâžé ñòî ï î ð ô à ë ü öåâàëüíîãî ñòî ëèêà. Íàïðèìåð, åñëè ïåðâžé
ôàëüöåâàëüížé ñòî ëèê ïîñòàâëåí íà ôàëüöåâàíèå ïèñåì 7 3/8", îïåðàòî ð ä îëæåí ïîñòàâèòü åãî íà 7 1/2" äëÿ
ì í î ãîñòðàíè÷íîãî êî ì ï ë å êòà.
Aptarnavimo instrukcija
Modelis P7400 (110V)
Modelis P740022 (220V)
RapidFOLD
SPECIFIKACIJOS
• Lanksto 8.52" x 11", 8.5" x 14" arba
A4 formato popieriø
• Gali lankstyti 4 skirtingais bždais
• Greièio pajëgumas 4000 puslapiø per
valandà 6 - 28 lb.pajëgumas popieriui
"bond" (60 - 105 g /m2)
• Lanksto 1 lapà automatiðkai arba iki 3
lapø lankstymui rankiniu bždu tuo
paèiu metu
• Automatinis uþdarymas
• Automatinis susikimðimo nustatymas
Rapid Fold
B
A
D
ÇÀÒÎ Ð Û ÁÓÌÀÃÈ
1. Îòêë þ÷èòå àïïàðàò îò ñåòè. Ïðîâåðüòå , ì îæíî ëè óñòðàíèòü çàòîð ïóòåì ñíÿòèÿ îä í î ãî èç ôàëüöåâàëüížõ ñòî ëèêî â .
2. Åñëè çàòî ð í åëüçÿ óñòðàíèòü òàêèì îáðàçî ì , è ñ ï îëüçóéòå ïëîñêó þ îòâåðòêó, ÷òîáž âðó÷íóþ ïîêðóòèòü ôàëüöåâàëüížå
ð îëèêè, äëÿ ýòîãî è ñ ï îëüçóéòå îòâåðñòèå äëÿ äîñòóïà íà ëåâîé ñòî ð î í å à ï ï à ð àòà. Áóì à ãà ä îëæíà òîãäà âžéòè èç àïïàðàòà.
3. Âîç ì îæ í î , ï îòðåáóåòñÿ ñíÿòü âåðõíþþ ïëàñòìàññî âóþ êðžøêó, ÷òîáž âžòÿíóòü çàñòðÿâøóþ áóìàãó.
Ï Î È Ñ Ê Í Å È Ñ Ï ÐÀ Â Í Î ÑÒÅÉ
Ï ÐÎ ÁË Å Ì À :
Áóì à ãà çàñòðåâàåò â àïïàðàòå.
ÐÅØÅÍÈÅ:
1. Ï ð è ðó ÷ í î é ï îäà÷å óáåäèòåñü, ÷òî í à ï îä à þ ùåì ñòî ëèêå íåò áóìàãè.
2. Ç à í î âî âžðîâíÿéòå íàïðàâëÿþùèå äëÿ áóìàãè è ïðîâåðüòå íàñòðîéêè ôàëüöåâàëüíîãî ñòî ëèêà.
3. Óáåäèòåñü, ÷òî áóì à ãà ñî îòâåòñòâóåò õàðàêòåðèñòèêà ì à ï ï à ð àòà (8 1/2" x 11" èëè A4, 16-28 lb. bond 60-105
ã / ì2).
4. Ñ í è ì è òå âåðõíþþ êðžøêó è ïî÷èñòèòå ðîëèêè ÷èñòÿùèì ñðåäñòâîì Martin Yale Rubber Cleaner (ìîäåëü
200).
5. È ñ ï îëüçóéòå àíòèñòàòèê Martin Yale Static Eliminator (ìîäåëü 300), ÷òîáž ñíÿòü çàðÿä ñòàòè÷åñêîãî
ýëåêòðè÷åñòâà íà áóì à ãå.
Ï ÐÎ ÁË Å Ì À :
ÐÅØÅÍÈÅ:
Ï îäà÷à áóìàãè ïðîèñõî äèò íåïðàâèëüíî.
1. Í à ï ð à âëÿþùèå äëÿ áóìàãè ñòîÿò ñëèøêîì óçêî èëè íå ïàðàëëåëüíî äðóã ê äðóãó. Çàíîâî íàñòðîéòå
í à ï ð à âëÿþùèå, êàê îïèñàíî â ðàçäåëå "žðàâíèâàíèå íàïðàâëÿþùèõ äëÿ áóìàãè" ýòîé èíñòðóêöèè ïî
ýêñïëóàòàöèè
2. Åñ ë è ï îäà÷à ïðîâî äèòñÿ âðó÷íóþ, óáåäèòåñü, ÷òî áóì à ãà âžðîâíåíà ïðàâèëüíî, ïðåæäå ÷åì ïîäàâàòü åå
â ùåëü.
3. Åñ ë è ï îäà÷à ïðîâî äèòñÿ âðó÷íóþ, âñòàâëÿéòå êî ì ï ë å êò â ùåëü ïåðåä òåì, êàê âêë þ÷èòü àïïàðàò.
4. Ç à í î âî âžðîâíÿéòå íàïðàâëÿþùèå äëÿ áóìàãè.
5. Óáåäèòåñü, ÷òî áóì à ãà ñî îòâåòñòâóåò õàðàêòåðèñòèêà ì à ï ï à ð àòà (8 1/2" x 11" èëè A4, 16-28 lb. bond 60-1 5
ã / ì2).
6. Ï îäàþùèé ðåç è í î â ž é ð îë è ê ì îæåò ážòü èçíîøåí. Çàìåíèòü.
20
C
F
G
Jžsø aparatas P7400 susidaro ið ðiø
daliø
A. RAPIDFOLD LANKSTYMO
PRIETAISAS
B. POPIERIAUS REGULIATORIAI (2)
C. PRIEKINIS LANKSTYMO STALAS
D. UÞPAKALINIS LANKSTYMO
STALAS (nematyti)
E. METALINËS PAKABOS
F. APRÛPINIMAS NUOLATINE
ELEKTROS SROVE
G. RINKINYS, SUSIDARANTIS IÐ
IÐËJIMO LENTYNØ (3)
(Iðëjimo lentynas sudaro
3 virðutinës ir
3 apatinës plastmasinës dalys bei
6 sujungiamieji sraigtai).
E
ÁSPËJAMA: Ájunkite aparatà á elektros tinklà tik tada,
kai Jžs jo parengimui ir veikimui esate pasiruoðæ.
Parengimo, veikimo ir prieþižros metu saugokite
rankas, plaukus ir drabuþius, laikykitës atokiai nuo
judanèiø daliø. Prie aparato Jžs galite sunkiai
susiþeisti. Aparato prieþižrà arba iðmontavimà leidþiama vykdyti tik já i ðjungus ið elektros srovës.
Pagaminta Taivane:
Martin Yale Industries, Inc.
251 Wedcor Avenue • Wabash, IN 46992
El.paðtas: info@martinyale.com
El. tinklapis www.martinyale.com
Faksas (260) 563-4575
*Nõuanne. Kasutage Martin Yale Static Eliminator'it (mudel 300), et kõrvaldada paberilt staatilise elektri mõju ja parandada nii masina võimsust. Kasutage Martin Yale Rubber Roller Cleaner'it (kummirullide puhastaja) (tüüp 200), et tõsta voltimisjõudlust ning pikendada rulli tööiga.
Joon. 12
Pange paberivirn
siit sisse
Manuaalne
etteandepilu
mitmekordsetele
pab erileheladudele
Joon. 13
Külgvaade, kuidas paber tuleb sisse panna.
Nõuanne. Paber
lükatakse
voltimisseadmesse
täisnurga all.
Paber ei ole
lehvikjalt laiali.
Voltimisseade võtab
pealmise lehe.
Ainult pealmine
paberileht tohib
puutuda vastu etteanderatast.
LADUDE KÄSITSI ETTEANNE (tingimata vajalik, kui volditakse mitmekordseid paberileheladusid)
1. Et vältida paberiummistust, tuleb kogu paber paberialuselt ära võtta, enne kui
hakatakse ladusid käsitsi sisse panema.
2. Kuni 3 lehest koosnevate ladude sisestamiseks (virnastatud või virnastamata)
tuleb paber kõigepealt vastu lauaplaati koputades täisnurga alla seada.
3. Asetage paber manuaalsesse etteandepilusse seadme pealispinnal (nagu on
kujutatud joon. 13 ja 14). Ärge pange etteandelauale mitmekordseid leheladusid,
see võib põhjustada paberiummistuse.
4. Lülitage voltimisseade sisse, selleks vajutage suurt rohelist surulülitit. Lüliti süttib
ja näitab, et seade on töövalmis. Vajutage I-O kipplüliti I-klahvi. Voltimisseade
peatub korraks, kui paber võetakse voltimisseadmest välja.
5. Ärge laske seadmel kunagi pikemat aega ilma paberita paberialusel töötada,
kuna see kulutab kummist etteanderulli. SOOVITUS: Mitmekordsete paberiladude puhul võib paber mitmekordse paberilao tugevuse mõjul kortsuda.
Korrigeerige seda, tõmmates 1. voltimislaua tõkestit umbes 1/8" väljapoole. Kui
näiteks esimene voltimislaud on seadistatud 7 3/8"-le kirjana kokkuvoltimiseks,
peab kasutaja selle ümber reguleerima 7 1/2"-le mitmekordse lehelao tarvis.
Manual de instrucciones
Modelo P7400 (110V)
ModeloP740022 (220V)
RapidFOLD
Especificaciones
• Plegados 8,5" x 11", 8.5” x 14” o formato A4 de papel
• Produce cuatro plegados diferentes
• Opera a una velocidad de 4000
hojas/hora
• Acepta hojas apiladas de papel de
16-28 libras (60-105 g/m²)
• Pliega 1 hoja de una vez automáticamente o hasta 3 hojas
de una vez manualmente
• Cierre automático
• Reconocimiento automático de atascamiento de hojas
Rapid Fold
Joon. 14
B
PABERIUMMISTUS
1. Tõmmake pistik vooluvõrgust välja. Kontrollige, kas saate ummistust kõrvaldada, kui võtate ühe voltimislaua ära.
2 .Kui ummistust ei ole võimalik kõrvaldada, võtke lamepea-kruvikeeraja ja pöörake voltimisrulle seadme vasakul küljel oleva ava
kaudu. Nii peaks paber seadmest välja tulema.
3. Võimalik, et teil tuleb eemaldada pealmine plastkate, et ummistunud paberit välja tõmmata.
A
D
VEAOTSING
PROBLEEM:
LAHENDUS:
paber ummistab seadme.
1. Veenduge käsitsi etteande teel, et paberialusel ei ole paberit.
2. Joondage paberijuhikud uuesti ja kontrollige voltimislaua seadistusi.
3. Veenduge, et paber jääb spetsifikatsioonide (8 1/2" x 11" või A4, 16-28 lb. bond või 60-105 g/m²) raamesse.
4. Eemaldage pealmine kate ja puhastage rullid Martin Yale Rubber Cleaner'iga (tüüp 200).
5. Kasutage Martin Yale Static Eliminator'it (mudel 300), et kõrvaldada paberilt staatilise elektri mõju.
PROBLEEM:
LAHENDUS:
vale paberi etteanne
1. Paberijuhikute vahe on liiga kitsas või need ei paikne teineteise suhtes paralleelselt. Joondage
paberijuhikud uuesti, nagu on kirjeldatud käesoleva kasutusjuhendi lõigus Paberijuhikute joondamine.
2. Kui etteanne toimub käsitsi, kontrollige, et paber oleks enne pilusse lükkamist õigesti joondatud.
3. Kui etteanne toimub käsitsi, lükake ladu pilusse enne, kui lülitate seadme sisse.
4. Joondage paberijuhikud uuesti.
5. Kontrollige, kas paber jääb spetsifikatsioonide (8 1/2" x 11" või A4, 16-28 lb. bond või 60-105 g/m²) raamesse.
6. Etteande kummirull võib olla kulunud ning tuleb välja
36
C
F
G
E
¡Atención! No conecte nunca la plegadora
hasta haber leído y comprendido el ajuste y el
funcionamiento de la máquina. Durante el
ajuste, el funcionamiento y el mantenimiento
mantenga fuera de alcance de piezas móviles
las manos, el pelo así como ropa suelta y
joyas. En caso contrario es posible que se
produzcan graves heridas. Los trabajos de
servicio y desmontaje se deberán realizar
únicamente con la plegadora desconectada.
Su máquina P7400 se entrega con los
siguientes componentes:
A. PLEGADORA RÁPIDA RAPIDFOLD
B. GUÍAS DE PAPEL (2)
C. BANDEJA FRONTAL DE PLEGADO
D. BANDEJA TRASERA DE PLEGADO (no visible)
E. ESTRIBOS DE METAL (2)
F. SUMINISTRO DE CORRIENTE
CONTINUA
G. JUEGO DE CONECTADORES DEL
DISPOSITIVO DE SALIDA (3)
(los conectadores del dispositivo de
salida contienen
3 piezas de plástico superiores,
3 piezas de plástico inferiores y
6 tornillos de conectador)
Fabricado en Taiwan por:
Martin Yale Industries, Inc.
251 Wedcor Avenue • Wabash, IN 46992
e-mail: info@martinyale.com
Página Web: www.martinyale.com
Fax (260) 563-4575
MONTAGE
1. Introduire les guides de papier selon l'illustration
1dans la corbeille à papier. A cette fin, retirer
d'abord des guides, les écrous en matière plastique noire et les pièces d'écartement. Après la
mise en place, remonter les pièces d'écartement
sur les guides de papier et y revisser les écrous
en matière plastique noire. Maintenant, les
guides de papier doivent être montés sur l'appareil comme indiqué sur l'illustration 2.
Fig. 1
Fig. 2
2. Pour le montage de la corbeille de sortie, il vous
faut un tournevis Philips, taille 2, 2 supports
métalliques ainsi que les 3 jeux de raccordement
(comprenant respectivement 1 élément supérieur en matière plastique, 1 élément inférieur en matière plastique et deux vis de
montage). Monter chaque jeu de raccordement selon l'illustration 3 sur les supports métalliques. Nota: Il est recommandé de
commencer par le jeu de raccordement central, comme illustré plus bas.
3. La corbeille de sortie une fois montée devrait se trouver en dessous de l'appareil (illustr. 4). Il n'est pas prévu un positionnement
par crantage; la corbeille sera retenue en position par le poids de l'appareil. Pousser la corbeille jusqu'à ce qu'elle porte sur le
dessus de la table. Certains utilisateurs préfèrent raccorder le premier élément de raccordement à un support métallique et les
visser légèrement. L'autre élément métallique est ensuite monté sur l'élément en matière plastique et l'ensemble est vissé complètement.
4. Branchez l'appareil par la prise d'alimentation en courant continu au verso de l'appareil.
Fig. 3
Posicionar este
juego junto a la
parte frontal del
dispositivo de
salida para apilar mejor el
papel.
Fig. 4
Montar primero este
juego
ALIGNEMENT DES GUIDES DE PAPIER
NOTA: Lors de l'assemblage de l'appareil, le montage des guides de papier constitue un facteur essentiel auquel il n'est
pas toujours accordŽ l'importance nŽcessaire. Il y a lieu de suivre minutieusement les instructions suivantes afin d'assurer l'introduction impeccable du papier.
1. Desserrer les 4 vis à ailettes en plastique en dessous de la table d'alimentation (voir l'illustr. 1 pour l'emplacement des vis à
ailettes) afin de desserrer les guides de papier.
2. Pour du papier US standard de 8 ½" x 11", placer les deux guides de papier de sorte que
leurs bords intérieurs soient alignés sur les repères droits désignés par LS sur la table d'alimentation (voir l'illustr. 5 pour l'emplacement des repères). Pour du papier A4, aligner les
bords extérieurs des guides de papier sur les repères droits désignés par A4. Serrer les
deux vis à ailettes (Nota: Eviter tout serrage excessif).
3. Introduire une seule feuille de papier entre les guides. Vérifier ce qui suit:
a. Obstruction - Le papier doit glisser librement et avec un jeu minimum entre les guides
LS
LS
de papier. Si nécessaire, corriger en desserrant les vis à ailettes et en ajustant les
guides de papier. Veiller à ce que l'espace entre les guides ne soit pas trop étroit afin
d'éviter que le papier reste coincé.
b. Positionnement en travers - Le papier doit être introduit absolument perpendiculaire par
Fig. 5
rapport au rouleau d'alimentation. Si nécessaire, corriger en desserrant les vis à ailettes
Guías de papel alineadas en
et en ajustant les guides de papier.
marcas inscritas con LS
Tables de pliage
Les tables de pliage avant et arrière doivent être livrées montées sur l'appareil. Après les avoir retirées pour éliminer des
congestions, les remonter dans l'appareil comme le montrent
les illustrations 6 et 7.
• Les gorges aux extrémités des deux tables de pliage
correspondent aux deux goujons argentés à l'intérieur
de l'appareil (illustr. 8).
• Les tables de pliage doivent reposer au-dessus des
tiges de raccordement argentées (illustr. 8).
• Les tables doivent entrer dans l'appareil l'extrémité
ouverte vers l'avant.
Fig. 6
BANDEJA DE PLEGADO
FRONTAL
Voltimislaua tihvt
Voltimislaudade eesmised sooned
tihvtile
VOLTIMISLAUDADE SEADISTAMINE
Nõuanne. Seade RapidFoldTM (110-voldine mudel) on
tootja poolt seadistatud 8 1/2" x 11" paberilehe
tavalise ärikirja kokkuvoltimiseks.
230-voldised seadmed (UK ja Euroopa) on tootja poolt
seadistatud A4-formaadis lehe kirjana
kokkuvoltimiseks.
Enne kui üritate seadistada P7400 mõnele teisele
voltimisele, kui on tootja poolt etteantu, tuleb tunda
voltimise erinevaid viise (vt joon. 9: erinevate tavapäraste
voltimisviiside näited ning neile vastavad piltsümbolid).
Pooleksvoltimise puhul tuleb paigaldada ja kasutada ainult esimest
voltimislauda. Kõigi teiste voltimiste puhul tuleb paigaldada ja kasutada
mõlemat voltimislauda.
Hõbedane tõmbevarras
Süvendid voltimislauas on tõmbevarraste peal
Joon. 8
Installeeritud voltimislaua alakülg
TOPELTVOLTIMISREÞIIM
POOLEKS
ZTOPELTPARKIRI
Kõik voltimistööd pooleksvoltimise erandiga nõuavad, et seadmesse
VOLTIMINE
ALLEELNE
paigaldataks vähemalt kaks voltimislauda. See on nii tüüpilise kirjana
kokkuvoltimise või Z-voltimise puhul. Selleks peab teine voltimislaud
Joon. 9
olema topeltvoltimise positsioonis (positsioneerida nii nagu saadud).
Voltimisviisid, mis on võimalikud P7400-ga
Erinevate voltimisviiside saavutamiseks toimige nii:
1. vabastage mõlemad lukustusnupud mõlemal voltimislaual, et
U.S.
Meetriline skaala
vabastada paberitõkestid,
8½"
8½"
(A4)
2. kontrollige piltsümboleid voltimislaua joonlaudadel, kas need vastavad kasutaja
X 14" X 11"
soovidele,
3. nihutage paberitõkestid vastavatele nooltele soovitavate piltsümbolite kõrval.
Nõuanne. Standard-paberisuuruste piltsümbolitel on tähistatud värvikoodidega. Piltsümbol 8 ½" x 11 " paberile on kollane, 8 ½" x 14" paberile roosa
ja A4-paberile sinine.
4. Pinguldage paberitõkesti-lukustusnuppe korralikult, et lukustada paberitõkestid
positsiooni.
POOLEKSVOLTIMINE
Seadme seadistamiseks pooleksvoltimisele tuleb tagumine voltimislaud välja võtta,
ümber pöörata ja tagasi panna (kinnine ots ees), vt joon. 11. Joondage eesmine
voltimislaud nii, nagu on kirjeldatud eespool 3. punkti all.
Joon. 10
Z-voltimisseadistuse näide U.S. kirjapaberile 8,5" x 11"
2. Laua ümberpööramine
Nupud peavad jääma ülespoole
Joon. 11
1. Tagumise voltimislaua väljavõtmine
Tõstke see üles ja tõmmake seadmest välja
3. Laua seadmesse tagasipaigaldamine
Kinnine ots ees ja nupud ülespoole
Fig. 7
BANDEJA DE
PLEGADO TRASERA
22
Erand. Pooleksvoltimiseks tuleb tagumine voltimislaud
sisse lükata kinnine ots ees (vt lõiku Pooleksvoltimine
allpool). Soovitus. Paljude kasutajate arvates on
voltimislaudu lihtsam installeerida altpoolt (joon. 8).
ÜKSIKUTE LEHTEDE AUTOMAATNE ETTEANNE
Laitmatu automaatse paberi etteande saavutamiseks järgige alljärgnevaid samme.
1. Seadke valmis 50 lehest koosnev paberivirn, koputades seda igast küljest vastu lamedat pinda, näiteks lauda.
2. Asetage täisnurkne paberivirn P7400 etteandelauale, pealmine leht peab olema vastu musta etteanderulli. NÕUANNE. Paberi
sissepanekul tuleb virna etteandemehhanismi ainult kerge tõukega "suruda". Kui te surute paberivirna voltimisseadmesse jõuga, tekivad etteandeprobleemid. Vaata joon. 12 ja 13.
3. Lülitage voltimisseade sisse. Selleks vajutage suurt rohelist surulülitit. TÄHELEPANU. Voltimisseade töötab natukene aega
soojenemisfaasis (kui vajutate rohelist surulülitit), see ei ole elektriline tõrge, vaid peab nii olema. Niipea kui seade on
töövalmis, mida näitab valgustatud surulüliti roheline tuli, võite voltimisreþiimi käivitamiseks vajutada I-O kipplüliti I-klahvi.
35
Paigaldus
1. Võtke mustad plastikmutrid maha ja distantsihoidjad paberijuhikutest välja. Asetage paberijuhikud paberialusele, nagu on kujutatud joonisel
1. Kui juhikud on paika pandud, monteerige distantsihoidjad juhikutesse ning kruvige mutrid
uuesti paberijuhikute külge kinni. Paberijuhikud
tuleb kinnitada seadme külge, nagu on kujutatud
joonisel 2.
2. Väljumisaluse monteerimiseks on vaja #2
Joon. 1
Joon. 2
Philips-kruvikeerajat, kahte metallkonsooli ja (3)
väljumisaluse ühenduskomplekti. Monteerige
kõik väljumisaluse ühenduskomplektid metallklambrite külge, nagu on kujutatud joonisel 3. Nõuanne. On lihtsam, kui monteerite esmalt kokku keskmise ühenduskomplekti,
nagu allpool kirjeldatud.
3. Kokkumonteeritud väljumisalus peab sobima seadme (joon. 4) alla. Kui see oma asendis ei haaku, hoitakse see seal seadme
raskusega. Nihutage alus paika nii, et see jääb vastu laua pealispinda. Paljud kasutajad peavad lihtsamaks kinnitada esimene
ühendusdetail metallklambri (1) külge ning poolenisti kinni kruvida. Siis kinnitada teine metallklamber plastist ühendusdetaili
külge ning ühendada need omavahel kruvidega kokku.
4. Ühendage seade seadme tagaküljel asuva alalisvoolupistiku kaudu toitepingega.
Joon. 3
Asetage see
komplekt väljumisaluse
esikülje kõrvale, et hõlbustada virnastamist.
Joon. 4
Kõigepealt monteerige
see komplekt
PABERIJUHIKUTE JOONDAMINE
NÕUANNE. Paberijuhiku seadistamine on seadme paigaldamisel oluline, kuid see jääb sageli kahe silma vahele. Palun
järgige hoolikalt alljärgnevaid juhiseid, et tagada probleemideta paberi etteanne.
1. Keerake lahti 4 plast-käsikruvi etteandelaua all (vt joon. 1 käsikruvi paigaldamiseks), et paberijuhikud lahti tuleksid.
2. Standardpaberi U.S. 8 1/2" x 11" ja 8 ½ x 14" puhul lükake mõlemad paberijuhikud sisse nii, et nende siseservad on sirgete
markeeringutega etteandelaual märgistusega LS ühel joonel (vt joon. 5 markeeringute
kohta). Joondage A4 paberi paberijuhikute välisservad sirgete markeeringutega tähistusega
A4. Keerake mõlemad käsikruvid kinni. (Nõuanne. Ärge keerake käsikruvisid kinni liiga
kõvasti).
3. Lükake üksainus paberileht paberijuhikute vahele ja kontrollige:
a. liikumist - paber peab paberijuhikute vahel liikuma vabalt, väikese vahega, et etteanne
oleks vaba. Keerake käsikruvid lahti ja seadistage vajadusel paberijuhikud õigeks. Kui
LS
LS
paberijuhik seadistatakse liiga kitsaks, aeglustub etteanne.
b. kallet - paber peab olema etteanderulli suhtes täpselt täisnurga all. Keerake käsikruvid
lahti ja korrigeerige vajadusel paberijuhiku seadistust.
Joon. 5
Paberijuhikud on joondatud
LS-markeeringu järgi
Voltimislauad
Voltimislaudade ees- ja tagakülg on tarnimisel juba paigaldatud. Kui need tuleb paberiummistuse ajal maha võtta,
paigaldage need pärast tagasi, nagu on kujutatud joonistel 6
ja 7.
• Mõlema voltimislaua otstes olevad sooned lähevad
seadmes paikneva 2 hõbedase tihvti (2) peale (joon. 8).
• Voltimislauad peavad jääma vastu hõbedaste tõmbevarraste pealispinda (vt joon. 8).
• Lauad tuleb seadmesse sisse lükata lahtine ots ees.
Entalladuras frontales sobre bandejas de plegado van alrededor
de los pins
COMO AJUSTAR LAS BANDEJAS DE PLEGADO
Nota: la plegadora rápida RAPIDFOLDTM (versión de
110 voltios) sale de fábrica con un ajuste previo para
plegar hojas de papel con un formato de 8 1/2" x 11"
para un plegado apropiado para sobres estándares de
negocios. Las máquinas de 230 voltios (Europa, incl.
Gran Bretaña) salen de fábrica con un ajuste previo
para plegar hojas de papel con un formato A4.
Antes de intentar ajustar la P7400 para plegar de un modo
diferente al ajustado en fábrica, es imprescindible comprender los
diferentes tipos de plegados (ver figura 9 con ejemplo de los diversos
plegados típicos y sus iconos correspondientes). Un plegado simple
requiere solamente el ajuste y uso de la primera bandeja de plegado.
Todos los otros plegados requieren el ajuste y uso de ambas bandejas
de plegado.
Varilla de unión de
color plata
Recortes en las
bandejas de plegados se apoyan
sobre la parte
superior de las
varillas de unión
Fig. 8
Vista inferior de la bandeja de plegado instalada
SIMPLE
En ZIGZAG
DOBLE
CARTA
PARALELO
Operación de plegado doble
Todas las operaciones de plegado, a parte del plegado simple,
Fig. 9
requieren por lo menos dos bandejas de plegado puestos en las hojas
Tipos posibles de plegado en la P7400
de papel. Por ejemplo el plegado en la carta típica o en el plegado en
zigzag (o en Z). La segunda bandeja de plegado deberá estar en la
U.S.
Escala
posición de plegado doble (posicionar como recibida) para realizar estos plegados.
8½"
8½"
metrica A4
Proceda como sigue para crear los diferentes tipos de plegados:
X 14" X 11"
1. Aflojar ambos botones de bloqueo que se hallan en ambas bandejas de plegado
para soltar los topes de papel.
2. Localizar los iconos en las regletas de la bandeja de plegado donde se indica el
tipo de plegado que el usuario desea.
3. Mover los topes de papel hacia las flechas correspondientes junto a los iconos
deseados.
Indicación: los iconos de los tamaños de papel estándar se han codificado
cromáticamente. El icono del papel de 8 ½" x 11 " es amarillo, el del papel de
8 ½" x 14" es rosa y el del papel A4 es azul.
4. Apretar los botones de bloqueo para los topes de papel hacia abajo para bloquear
los topes de papel en posición.
Plegado simple
A fin de ajustar la máquina para un plegado simple, se ha de retirar la bandeja de
plegado trasera, darle la vuelta y volverla a insertar (extremo cerrado primero), ver
figura 11. Ajustar la bandeja de plegado frontal como descrito en paso 3 arriba.
2. Dar la vuelta a la bandeja los
botones deberán estar mirando
hacia arriba
Fig. 10
Ejemplo del ajuste de un PLEGADO EN
ZIGZAG para una carta de los EE.UU.
con un papel de formato 8,5" X 11".
Fig. 11
1. Sacar la bandeja de plegado trasera
levantar y empujar fuera de la máquina
3. Volver a insertar en la máquina
extremo cerrado primero, botones siguen mirando
hacia arriba
Joon. 6
Voltimislaua eestvaade
Joon. 7
Voltimislaua tagantvaade
34
Excepción: al hacer un plegado simple, la bandeja de
plegado trasera se meterá con el extremo cerrado
primero. Ver abajo la sección de Plegado Simple).
NOTA: a muchos usuarios les parece más fácil instalar las bandejas de plegado mirándolas desde la parte
inferior (como se ve en la figura 8).
TRANSPORTE AUTOMATICO DE HOJAS SUELTAS
Proceda como sigue para transportar perfecta y automáticamente el papel:
1. Encuadrar una pila de hasta 50 hojas de papel golpeándola por todos los lados sobre una superficie plana como la de una mesa.
2. Cargar la pila encuadrada de hojas de papel en la bandeja de transporte P7400, la hoja de arriba de papel deberá estar en contacto con el anillo negro de goma de transporte. NOTA: al cargar el papel, la pila de hojas de papel tiene que "empujarse" solamente en el mecanismo de transporte con unligero toque. Colocar la pila de papel utilizando la fuerza causa problemas de transporte. Ver figuras 12 y 13.
3. Conecte la plegadora pulsaldo el interruptor de conexión verde grande. INDICACION: la plegadora funciona un momento
entonces en fase de calentamiento (esto es, si pulsa Usted el interruptor verde), se trata por lo tanto de algo normal y no significa que tenga lugar una perturbación eléctrica. Tan pronto como el aparato se encuentre dispuesto para el servicio, lo cual se
señaliza por medio de la luz verde del interruptor, puede pulsar Usted la tecla I del interruptor basculante I-O para iniciar el servicio de plegado.
23
*Nota: utilizar el eliminador estático de la compañía Martin Yale (Static Eliminator) - modelo 300 - para quitar la fuerza estática y
aumentar el rendimiento de la máquina. Use Usted el Martin Yale Rubber Roller Cleaner (limpiador de rodillos de goma) (Typ 200)
para aumentar el rendimiento de plegado y la vida útil del rodillo.
Fig. 12
Ranura para el
transporte manual
utilizada para conjuntos de varias
hojas de papel
Fig. 13
Vista lateral del papel cargado
Colocar la pila de
hojas de papel aquí
Kasutusjuhend
Nota: el papel
está puesto en
forma encuadrada. El papel no
está desplegado
La plegadora transporta el folio de arriba. Sólo el folio de
arriba deberá estar
en contacto con la
rueda de transporte
TRANSPORTE MANUAL DE CONJUNTOS DE HOJAS (obligatorio al plegar conjuntos de varias hojas de
papel)
1. A fin de prevenir atascos, quitar todo el papel contenido en el dispositivo de
papel antes de ajustar a mano.
2. Para transportar conjuntos de hasta 3 hojas de papel (apiladas o no apiladas),
encuadrar primero el papel golpeando en la superficie de la mesa.
3. Colocar el papel en la ranura para el transporte manual que está en la parte
superior de la máquina (como se muestra en las figuras 13 y 14). No instalar
conjuntos de varias hoja de papel en la bandeja de transporte porque se
producirán atascos.
4. Conecte la plegadora pulsaldo el interruptor de conexión verde grande. El interruptor se ilumina entonces mostrando que el aparato se encuentra listo para el
servicio. Pulse la tecla I del interruptor basculante I-O. La plegadora se para
durante un lapso después de que se halla retirado el papel de ella. No hacer funcionar la máquina por largo tiempo sin tener papel en la bandeja de papel, esto
desgastaría el anillo de goma de transporte. NOTA: es posible que la pila de
Fig. 14
papel se arrugue debido al espesor del conjunto de varias hojas de papel.
Corregir moviendo hacia fuera el tope para la primera bandeja de plegado unos
1/8". Por ejemplo, si la primera bandeja de plegado está ajustada a 7 3/8" para
plegar cartas, el usuario deberá reajustar a 7 ½" para el conjunto de varias hojas.
Mudel P7400 (110V)
Mudel P740022 (220V)
RapidFOLD
SPETSIFIKATSIOONID
• Voldib 8.5" x 11", 8.5" x 14" või A4formaadis paberit
• Neli erinevat voltimisviisi
• Töötab kiirusega 4000 lk/h
• Võimsus 16-28 lb. "bond" paberit (60105 g/m²)
• Voldib 1 lehe automaatselt või käsitsi
kuni 3 lehte üheaegselt
• Automaatne lukustus
• Automaatne paberiummistuse tuvastus
Rapid Fold
B
A
ATASCOS DE PAPEL
1. Desenchufar la máquina. Comprobar si es posible solucionar el atasco quitando una de las bandejas de plegado.
2. En caso contrario, es decir si no se puede eliminar el atasco de este modo, utilizar un destornillador de cabeza plana para girar
a mano los rodillos de plegado, empleando el orificio de acceso en el lado izquierdo de la máquina. Es posible que el papel
sobresalga de la máquina.
3. Usted tiene que retirar la cubierta de plástico superior para extraer el papel atascado.
ELIMINACION DE ERRORES
PROBLEMA:
Atascos de papel en la máquina.
SOLUCION:
1. Si el transporte es manual, asegurarse de que no hay papel en la bandeja de papel.
2. Realinear las guías de papel y verificar los ajustes de la mesa de plegado.
3. Comprobar si el papel corresponde a las especificaciones (8 1/2" ó A4, 16-28 libras por pila ó 60-105 g/m²).
4. Retirar la cubierta superior y limpiar los rodillos con el limpiador de rodillos de goma de la compañía Martin Yale
(Rubber Roller Cleaner) - modelo 200 -.
5. Utilizar el eliminador estático de la compañía Martin Yale (Static Eliminator) - modelo 300 -.
PROBLEMA:
El papel no se transporta correctamente.
SOLUCION:
1. Las guías de papel demasiado apretadas o no paralelas una con respecto a la otra. Ajustar las guías de papel
como descrito en la sección Alinear las guías de papel de esta documentación.
2. En el caso de transporte manual, asegurarse de que el papel está alineado apropiadamente antes de colocarlo en la ranura.
3. En el caso de transporte manual, colocar el conjunto de varias hojas en la ranura antes de enchufar la máquina.
4. Realinear las guías de papel.
5. Comprobar si el papel corresponde a las especificaciones (8 1/2" ó A4, 16-28 libras por pila ó 60-105 g/m²).
6. Verificar si el anillo de goma está desgastado. Reemplazar.
24
D
C
F
Teie seadmel P7400 on järgmised
osad:
A. RAPIDFOLD VOLTIMISSEADE
B. PABERIJUHIKUD (2)
C. EESMINE VOLTIMISLAUD
D. TAGUMINE VOLTIMISLAUD
(ei ole nähtav)
E. METALLKONSOOLID (2)
F. TOITEPINGE ALALISVOOLUGA
G. VÄLJUMISALUSE
ÜHENDUSKOMPLEKT (3)
(Väljumisaluse ühendused koosnevad 3
ülemisest plastosast,
3 alumisest plastosast ja
6 ühenduskruvist)
G
E
HOIATUS! Ühendage voltimisseade toitepingega
alles siis, kui seade on paigaldamiseks ja käitamiseks valmis. Paigaldamise, kasutamise ja
hooldamise ajal hoidke palun käed, juuksed, rõivad ning ehted liikuvatest osadest eemal.
Tagajärjeks võivad olla rasked vigastused.
Voltimisseadme hooldust või lahtimonteerimist
tohib teostada ainult siis, kui vool on seadmest
välja lülitatud.
Toodetud Taiwanil
Martin Yale Industries, Inc.
251 Wedcor Avenue • Wabash, IN 46992
E-post: info@martinyale.com
Veebiaadress: www.martinyale.com
Faks: (260) 563-4575
*Info: Anvend Martin Yale Static Eliminator (Modell 300) for at aflade papiret fra statisk elektricitet og derved at ¸ge maskinens
ydelse. Anvend Martin Yale Rubber Roller Cleaner (gummivalserenser) (type 200) for at ¸ge falseydelsen og forl¿nge valsens
levetid.
Fig. 12
Info: Papiret
skubbes i ret
vinkel ind i falsemaskinen.
Papiret er ikke
spredt ud.
Falsemaskinen
tager det ¸verste
ark. Kun det ¸verste ark må v¿re i
kontakt med
f¸dehjulet.
MANUEL F¨DNING AF S¯T (altid n¸dvendig, hvis der foldes flerarks¿t)
1. For at undgå papirstop, skal alt papir tages ud af papirbakken inden der startes
med at f¸de s¿t manuelt.
2. Til f¸dning af s¿t, der består af på til 3 ark (stablet eller ustablet) skal papiret f¸rst
bringes i ret vinkel ved at banke stablen på et bord.
3. L¿g papiret ind i den manuelle f¸deslids på apparatets overside (som vist i fig.
13 & 14). L¿g ikke flerarks¿t ind i f¸debordet, da dette kan medf¸re papirstop.
4. T¿nd for falsemaskinen ved at rykke den store gr¸nne trykknap. Knappen lyser
gr¸nt og viser at apparatet er driftsklar. Tryk I-knappen på I/O-knappen.
Falsemaskinen stopper kortvarigt efter at papiret er fjernet fra falsemaskinen.
5. Lad apparatet aldrig k¸re uden papir i l¿ngere tid, da gummivalsen ellers slides.
TIP: Ved flerarks¿t kan papiret kr¸lles pga flerarks¿ttets tykkelse. Korriger i
givet fald ved at skubbe 1. falsebordets stop ca. 1/8" udad. Hvis f. eks. det f¸rste
falsebord er indstillet til 7 3/8" for en brevfalsning, skal brugeren omstille til 7 1/2"
til flerarks¿t.
Návod k obsluze
Manuel f¸deslids til
flerarks-papirs¿t
Fig. 13
Korrekt il¿gning af papir, vist fra siden
Il¿g papirstabelen
Model P7400 (110V)
Model P740022 (220V)
RapidFOLD
SPECIFIKACE
• Skládá 8.5" x 11", 8.5" x 14" nebo
papír velikosti A4
• Nabízí ètyøi druhy skládání
• Kapacita o rychlosti 4000 stránek/hod
• Kapacita s 16-28 lb. "bond" papír (60105 g/m2)
• Skládá 1 list automaticky nebo
manuálnì až 3 listy souèasnì
• Automatický uzávìr
• Automatické rozeznání vzpøíèení
papíru
Rapid Fold
Fig. 14
PAPIRSTOP
1. Tr¿k netstikket. Kontroller om papirstop kan fjernes ved at tag et af falsebordene
af.
2. Hvis stoppet ikke kan fjernes, anvend en fladskruetr¿kker for at dreje falsealserne manuelt ved at anvende tilgangsåbningen på
apparatets venstre side. Papiret burde så komme ud a apparatet.
3. Eventuelt skal det ¸verste plastlåg fjernes for at tr¿kke det ophobede papir ud.
B
A
FEJLS¨GNING
PROBLEM:
Papiret ophobes apparatet
L¨SNING:
1. S¸rg for at der ikke befinder si papir i papirbakken under manuel f¸dning.
2. Juster papirf¸ringerne igen og kontroller falsebordets indstillinger.
3. s¸rg for at papiret svarer til specifikationerne (8 1/2" x 11" eller A4, 16-28 lb. Bankpost eller 60-105 g/m²)
4. Tag det ¸verste låg af og rens valserne med Martin Yale Rubber Cleaner (type 200).
5. Anvend Martin Yale Static Eliminator (model 300) for at aflade statisk elektricitet i papiret.
PROBLEM:
L¨SNING:
Forkert papirf¸dning
1. Papirf¸ringerne er for sn¿vre eller står ikke parallelt Udret papirf¸ringerne igen som vist i afsnit Justering af
papirf¸ringerne i denne driftsvejledning
2. Hvis der f¸des manuelt, skal du s¸rge for at papiret er justeret korrekt inden det f¸des ind i slidsen.
3. Hvis der f¸des manuelt skub s¿ttet ind i slidsen inden apparatet startes.
4. Juster papirf¸ringerne igen!
5. Kontroller at papiret svarer til specifikationerne (8 1/2" x 11" eller A4, 16-28 lb. Bankpost eller 60-105 g/m²)
6. F¸degummivalsen kan v¿re slidt og skal så udskiftes.
D
C
F
G
Váš pøístroj P7400 se skládá z
následujících složek:
A. RAPIDFOLD SKLÁDACÍ
PØÍSTROJ
B. VEDENÍ PAPÍRU (2)
C. PØEDNÍ SKLÁDACÍ STÙL
D. ZADNI SKLÁDACÍ STÙL (není
vidìt)
E. KOVOVÌ RAMENO (2)
F. ZÁSOBOVÁNÍ STEJNOSMÌRNÝM
PROUDEM
G. SADA PØIPOJENÍ VÝSTUPNÍ
PØIHRÁDKY(3)
(pøipojení výstupní pøihrádky obsahuje
3 horní plastové èásti,
3 spodní plastové èásti a
6 spojovacích šroubù)
E
32
POZOR! Skládací pøístroj napojte na zásobování
proudem teprve tehdy, je-li vše pøipraveno pro
montáž a provoz pøístroje. Bìhem montáže,
provozu a údržby dbejte na to, abyste se rukama,
vlasy, volným odìvem a šperky nepøibližovali k
pophyblivým dílùm, jelikož by mohlo dojít k
tìžkým úrazùm. Údržba a demontáž s kládacího
pøístroje se smí provádìt pouze v bezproudovŽm
stavu.
Vyrobeno v Thajsku firmou:
Martin Yale Industries, Inc.
251 Wedcor Avenue • Wabash, IN 46992
e-mail: info@martinyale.com
Webová stránka: www.martinyale.com
Fax (260) 563-4575
Montáž
1. Sejmìte èerné plastové matice a z vedení papíru
vyjmìte rozpìrky. Zasuòte vedení papíru do
pøihrádky na papír jak zobrazeno na obr. 1. Po
nasunutí vedení do nìj namontujte rozpìrky a
matice opìt našroubujte na vedení papíru. Jak
na obr. 2 zobrazeno musí být vedení papíru
upevnìna na pøístroji.
2. K namontování výstupní pøíhrádky musíte mít k
dispozici šroubovák #2 Philips, dvì kovová
Obr. 1
Obr. 2
ramena a (3) spojovací sady pøihrádky.
Namontujte každou spojovací sadu pøihrádky na
kovové držáky jak zobrazeno na obr. 3. Pokyn:
Výhodnìjší je, když si jako první smontujete støední spojovací sadu, jak dole uvedeno.
3. Smontovaná výstupní pøihrádka se musí vejít pod pøístroj (obr. 4). Pokud se ve své poloze nezablokuje, je v ní držena váhou
pøístroje. Zasuòte pøihrádku tak, aby pøiléhala k povrchu stolu. Mnoho uživatelù považuje za jednodušší, když se namontuje první
spojovací èást na kovový držák (1) a zpoloviny se sešroubuje. Poté je možné upevnit druhý kovový držák na spojovací plastovou
èást a nakonec vše sešroubovat.
4. Napojte pøístroj zástrèkou na stejnosmìrný proud na zadní stranì pøístroje na zásobování proudem.
Pro lepší
ukládání
umístìte tuto
sadu vedle
pøední strany
výstupní
pøihrádky, aby
se zlepšilo stohování.
Obr. 3
Obr. 4
Montujte nejprve tuto
sadu
VYROVNÁNÍ VEDENÍ PAPÍRU
UPOZORNÌNÍ: Nastavení vedení papíru je velice dùležitým faktorem, který se èasto pøi montáži stroje opomíjí. Aby byl
zaruèen správný pøívod papíru, dodržujte následující pokyny.
1. Uvolnìte 4 plastová šroubová ztužidla pod podávacím stolem (viz obr. 1 pro umístìní
šroubových ztužidel), aby se uvolnila vedení papíru.
2. U standardního papíru U.S. 8 1/2" x 11" a 8 1/2" x 14" zasuòte obì vedení papíru tak, aby
byly jejich vnitøní hrany s rovným znaèením na podávacím stolu v jedné linii s oznaèením
LS (viz obr. 5 pro znaèení). Vyrovnejte u papíru A4 vnìjší hranu vedení papíru s rovným
znaèením s oznaèením A4. Utáhnìte obì šroubová ztužidla. (Upozornìní: Šroubová
LS
LS
ztužidla neutahujte pøíliš pevnì).
3. Zasuòte jednu stránku mezi vedení papíru a kontrolujte:
a. sevøení - papír se musí mezi vedením papíru s malou mezerou volnì pohybovat, aby
Obr. 5
byl zaruèen volný pøívod. Uvolnìte šroubová ztužidla a pokud zapotøebí správnì seøiïte
Vedení papíru u znaèení LS
vedení papíru. Pøi pøíliš úzkém nastavení vedení papíru následuje zpoždìný pøívod.
vyrovnané
b. Šikmé vtažení - papír musí být pøesnì v pravém úhlu k pøívodnímu váleèku. Uvolnìte
šroubová ztužidla a pokud zapotøebí seøiïte nastavení vedení papíru.
Skládací stoly
Pøední a zadní strana skládacích strojù jsou pøi dodávce vestavìné v pøístroji. Pokud bude nutné tyto u vzpøíèení papíru
vyjmout, opìt je do stroje zasuòte jak zobtrazeno na obr. 6 &
7.
• Mezery na konci obou skládacích stolù pøiléhají na 2
kolíky støíbrné barvy (2) uvnitø pøístroje (obr. 8).
• Skládací stoly musejí pøiléhat na horní stranu tažných
tyèí støíbrné barvy (viz obr. 8).
• Stoly se do pøístroje zasunou otevøenou stranou.
Obr. 6
Skládací stroj - pohled
zepøedu
Falsebordsstift
Forreste slidser på
falsebordende oml¸bende om
stiften
INDSTILLING AF FALSEBORDENE
Info: Apparatet RapidFoldTM (110-Volt model) er fra
fabrikken indstillet til falsning af et ark papir på 8 1/2"
x 11" til en fals til et normalt forretningsbrev. 230-Voltapparater (UK og Europa) er fra fabrikken indstillet til
en brevfals på et A4-ark.
Inden du pr¸ver at indstille P7400 til en anden falsning af
den der er indstillet på fabrikken, skal du kende de
forskellige typer falsning (se fig. 9). Eksempler på forskellige typer
falsning og de tilsvarende billedsymboler. Ved en halv falsning skal kun
det f¸rste falsebord is¿ttes og anvendes. Alle andre falsninger kr¿ver
at begge falseborde monteres og anvendes.
s¸lvfarvet
tr¿kstang
Udsparinger i
falsebordsunderlaget foroven på
tr¿kst¿ngerne
Fig. 8
Spodní strana instalovaného skládacího stolu
HALV
Z-FALNING
DOBBELT
BREV
DOBBELTFALSNING
PARALLEL
Alle falseopgaver bortset fra den halve falsning kr¿ver et der er mindst
to falseborde monteret på apparatet. Dette g¿lder for den typiske
Fig. 9
brevfalsning eller Z-falsning. For at udf¸re opgaven skal det andet
Falsetyper, der kan udf¸res med P7400
falsebord v¿re placeret i dobbeltfalseposition (positioner som modtaget). F¸lg nedenstående skridt for at opnå de forskellige falsetyper.
U.S.
Metrisk skala
1. L¸sn de to sp¿rreknapper på begge falseborde for at l¸sne papirstopperne.
8½"
8½"
(A4)
2. Kontroller om billedsymbolerne på falsebordlinealerne svarer til brugerens ¸nsker.
X 14" X 11"
3. Skub de to papirstopper på de tilsvarende pile ved siden af de ¸nskede billedsymboler. Info: Billedsymbolerne for standardpapirst¸rrelser har en farvekode.
Billedsymbolet for 8 ½ "X 11"-papir er gult, for 8 ½"X 14" -papir pink og for
A4-papir blåt.
4. Sp¿nd papirstopper-sp¿rreknapperne fast for at positionere papirstopperne.
HALV FALSNING
For at indstille apparatet til halv falsning skal det bageste falsebord tages ud, vendes
og monteres igen (lukket ende f¸rst) se fig. 11. Juster det forreste falsebord som
beskrevet i skridt 3 foroven.
Fig. 10
Pøíklad nastavení skládání Z pro U.S.
dopisní papír 8,5" x 11"
2. Vend bordet
Knapperne skal vise opad
Fig. 11
1. Tag det bageste falsebord ud af apparatet
Loft i bordet og tr¿k det ud af apparatet
3. Skub bordet igen ind i apparatet
Med den lukkede ende frem og knapperne
opad.
Obr. 7
Skládací stroj pohled zezadu
26
Undtagelse: Til fremstilling af en halv falsning skal det
bageste falsebord skubbes ind med den lukkede ende f¸st
(se nedenstående afsnit halv falsning) Tip: Mange
bruger synes det er nemmere at montere
falsebordene forfra (Fig. 8).
AUTOMATISK F¨DNING AF ENKELTARK
F¸lg nedenstående skridt n¸je for at sikre en fejlfri papirf¸dning:
1. Ret en stabel med 40 ark papir ved at banke den med alle fire sider på en glat overflade, f. eks. et bord.
2. L¿g den rektangul¿re papirstabel ind i P7400-f¸debordet, det ¸verste ark skal v¿re i kontakt med den sorte f¸devalse. INFO:
Ved il¿gning af papiret skal stablen i f¸demekanismen kun "trykkes" med et let st¸d. Hvis papirstablen trykkes hårdt
ind i falsemaskinen vil der opstå papirstop. Se fig. 12 & 13.
3. T¿nd for falsemaskinen ved at rykke den store gr¸nne trykknap. INFO: Falsemaskinen k¸rer kort tid i opvarmningsfasen
(efter du har trykket den gr¸nne trykknap). Dette er normalt og betyder ingen elektrisk fejlfunktion. Så snart apparatet er
driftsklar, hvilket der fremgår af at lysknappen lyser gr¸nt, kan du trykke I v på I/O-kontakten fir at starte falsningen.
31
Montage
1. Fjern
de
sorte
plastm¸trikker
og
aftandsstykkerne fra papirf¸ringen. S¿t
papirf¸ringerne ind i papirbakken, som vist i fig.
1. Efter at styringerne er monteret, monter afstandsstykkerne i f¸ringen og fastg¸r m¸trikkerne
i papirf¸ringen igen. Papirf¸ringerne skal monteres på apparatet som vist i fig. 2.
2. For at montere udgangsbakken kr¿ves der en
#2-Philips-skruetr¿kker, to metalb¸jler og (3)
Fig. 1
Fig. 2
udgangsbakkens forbindelsesstykker. Monter
hver udgangsbakkes forbindelse på metalb¸jlen,
som vist i fig. 3. Info: Det er nemmest, hvis du
f¸rst monterer den midterste forbindelse, som vist nedenfor.
3. Den f¿rdige udgangsbakke skal passe ind under apparatet (fig. 4). Det falder ikke i hak i sin position, men holdes på plads af
apparatets v¿gt. Skub bakken ind, således at den ligger t¿t på bordoverfladen. Mange brugere finder det nemmere at montere
det f¸rste forbindelsesstykke på en metalb¸jle (1) og at skrue det halvvejs fast. Derefter kan den anden metalb¸jle monteres på
plastforbindelsesstykket og derefter skrues helt sammen.
4. Tilslut apparatet til str¸mnettet vha. j¿vnstr¸msstikket på apparatets bagside.
Placer dette
s¿t ved siden
af forsiden af
udgangsbakken
for at forbedre
stablingen.
Fig. 3
Fig. 4
Monter dette s¿t f¸rst
JUSTERING AF PAPIRSTYRINGEN
INFO: Indstilling af papirf¸ringen er en vigtig og ofte overset faktor ved montage af apparatet. F¸lg nedenstående vejledning n¸jefor at sikre en problemfri f¸dning af papiret.
1. L¸sn de fire plastfingerskruer under f¸debordet (se fig. 1 for placering af fingerskruen) for at
l¸sne papirf¸ringerne.
2. Ved standardpapir U.S. 8 1/2" x 11" og 8 ½ x 14" skubbes begge papirf¸ringer således ind at
de indvendige kanter flugter med de lige markeringer på f¸debordet med betegnelsen LS (se
fig. 5 for markeringen). Ved A4-papir juster papirf¸ringens yderkanter med de lige markeringen med betegnelsen A4. Sp¿nd begge fingerskruer. (Info: Stram ikke fingerskruerne for
LS
LS
meget).
3. Skub et enkelt ark papir ind mellem papirf¸ringerne og kontroller:
a. papirklemning - papiret skal kunne bev¿ges frit mellem papirf¸ringerne med en lille afsFig. 5
tand for at sikre en uhindret f¸dning. L¸sn fingerskruerne og indstil evt. papirf¸ringerne
Papirf¸ringer justeret i forhold
korrekt. Hvis papirf¸ringen er indstillet forkert, forsinkes f¸dningen.
til
LS-markering
b. Skråtr¿kning - papiret skal ligge i n¸jagtig ret vinkel til f¸devalsen. L¸sn fingerskruerne
og korriger evt. papirf¸ringernes indstilling.
Foldeborde
For- og bagsiden af falsebordene er ved leveringen monteret
på apparatet. Hvis de skal afmonteres pga. papirophobning,
monteres de igen i apparatet som vist i fig. 6 & 7.
• Slidserne i enen af de to falseborde passer på de
s¸lvfarvede stifter (2) i apparatets indre (fig. 8).
• Falsebordene skal ligge på oversiden af de s¸lvfarvede
tr¿kst¿nger. (se fig. 8).
• Bordene skal skubbes ind i apparatet med den åbne
ende frem.
Fig. 6
Forside falsebord
Kolík skládacího stolu
Pøední výøezy na skládacích
stolech
NASTAVENÍ SKLÁDACÍCH STOLÙ
Pokyn: Pøístroj RapidFoldTM (model 110-Voltù) je
závodem nastaven pro skládání jednŽ strany papíru 8
1/2" x 11" dopisního lomu normálního obchodního
dopisu. Pøístroje 230-Voltù (USA a Evropa) se závodem nastavují na dopisní lom velikosti papíru A4.
Pøedtím, než se pokusíte
nastavit P7400 na jiné druhy skládání než závodem nastaveno, je nutné znát tyto rùzné druhy (viz obr. 9: Pøíklady
rùzných používaných druhù skládání a jejich pøíslušné
obrazové symboly). U polovièního skladu je nutné vsadit a používat
pouze první skládací stùl. U všech ostatních druhù skládání musejí být
vsunuty a používány oba skládací stoly.
Tažná tyè støíbrné
barvy Výøezy v
dosednutí
skládacího stolu
nahoøe na tažných
tyèích
Obr. 8
Spodní strana instalovaného skládacího stolu
PROVOZ DVOJITÉHO SKLÁDÁNÍ
POLOVSKLÁDÁNÍ
DVOJITÉ
DOPIS
Pro veškerá skládání s vyjímkou polovièního skladu je zapotøebí, aby
INA
"Z"
PARALELNÍ
byly do pøístroje vestavìny alespoò dva stoly. To je nutné v pøípadì
typického
Obr. 9
dopisního lomu nebo skládání Z. Aby bylo možné tato skládání realizoZpùsoby skládání, realizovatelé s P7400
vat, musí být druhý skládací stùl v poloze dvojitého skládání (umístit
tak, jak byl dodán). Aby byly dodrženy rùzné druhy skládání postupujte
U.S.
Metrická
následovnì:
8½"
8½"
stupnice (A4)
1. Oba blokovaèe na obou skládacích stolech uvolnit, aby se uvolnila zastavení papíru.
X 14" X 11"
2. Kontrolovat obrazové symboly na pravítkách skládacích stolù, zda odpovídají
požadavkùm obsluhujícího.
3. Posunout zastavení papíru na pøíslušné šipky, vedle požadovaných obrazových
symnolù. Pokyn: ObrazovŽ symboly pro standardní velikosti papíru jsou
barevnì oznaèenŽ. Obrazový symbol pro 8 1/2" X 11 " papír je žlutý, pro 8
1/2" X 14" papír je rùžový a pro A4 papír modrý.
4. Blokovaèe stopu papíru pevnì utáhnout, aby byla zastavení papíru umístìna do
pøíslušné polohy
POLOVIÈNÍ SKLÁDÁNÍ
K nastavení pøístroje na polovièní skládání musíte vyjmout zadní skládací stùl, otoèit
ho a opìt zasunout (uzavøeným koncem napøed), viz obr. 11. Vyrovnejte pøední skládací stul tak, jak popsáno nahoøe u 3.
2. Otoèení stolu Knoflíky
musí ukazovat smìrem nahoru
Obr. 10
Pøíklad nastavení skládání Z pro U.S.
dopisní papír 8,5" x 11"
Obr. 11
1. Vyjmutí zadního skládacího stolu
Nadzdvihnìte ho a vytáhnìte z pøístroje
3. Zasuòte stùl zpìt do pøístroje
Stùl zasunout uzavøeným koncem dopøedu s
nahoru ukazujícími knoflíky
Fig. 7
Bagside falsebord
30
Vyjímka: K vytvoøení polovièního skladu se musí zadní
skládací stùl dovnitø zasunout uzavøenou stranou (viz
odstavec Polovièní sklad, dole).
Tip: Mnoho uživatelù považuje za jednodušší isnatlovat skládací stoly zezdola (obr. 8).
AUTOMATICKÝ PØÍVOD JEDNOTLIVÝCH LISTÙ
K dosažení správného automatického pøívodu dodržujte následující kroky.
1. Stoh s 50 listy papíru vyrovnejte poklepem na rovném povrchu, napø. stolu.
2. Vložte obdélníkový stoh papíru do pøivádìcího stolu P 7400, poslední list nahoøe se musí dotýkat èerného pøiváídìcího válce.
POKYN: Pøi vložení papíru je nutnŽ stoh papíru do pøivádìcího mechanismu lehce "stlaèit". Jestliže stoh papír do skládacího pøístroje uložíte prudce, vzniknou problŽmy s pøívodem papíru. Viz obr. 12 & 13.
3. Skládací pøístroj zapnete stisknutím velkého zeleného tlaèítka. POKYN: Skládací pøístroj bìží urèitou dobu ve fázi zahøívání
(po stisknutí zelenŽho tlaèítka), což je normální a nejedná se o elektrickou poruchu. Jakmile je pøístroj pohotový k provozu,
což se signalizuje zeleným svìtélkem prosvìtleného spínaèe, mùžete stisknout tlaèítko I páèkového pøepínaèe I-O pro spuštìní
provozu skládání.
27
*Pokyn: Pro odstranìní statického nabíjení používejte Martin Yale Static Eliminator (model 300), èímž se zlepší výkon stroje. Ke
zlepšení výkonu skládání a prodloužení životnosti používejte Martin Yale Rubber Roller Cleaner (èistiè pryžového válce) (typ 200).
Obr. 12
Zde vložte stoh
papíru
Driftsvejledning
Manuální pøivádìcí
drážka pro
vícenásobné sady
listù papíru.
Obr. 13
Pohled ze strany, jak má být papír vložen
Upozornìní: Papír
se do skládacího
pøístroje
zasouvá v pravém
úhlu.
Papír není
naèechrán.
Skládací pøístroj
vezme horní list.
Pouze horní list
papíru smí být ve
styku s pøivádìcím
koleèkem.
MANUÁLNÍ PØÍVOD SAD (bezpomíneènì nutnŽ, mají-li se skládat mnohonásobnŽ sady listù papíru)
1. K zabránìní vzpøíèení papíru je nutné pøed manuálním vkládáním sad papíru vyjmout z pøihrádky veškerý papír.
2. Pro vkládání sad, sestávajících až ze tøí listù (stohovaných nebo nestohovaných)
je nutné papír poklepem o desku stolu vyrovnat do pravého úhlu.
3. Vložte papír do manuální pøívodní drážky na horní stranì pøístroje (jak zobrazeno
na obr. 13 & 14). Nevkládejte do pøivádìcího stolu mnohonásobnŽ sady
listù, jelikož by mohlo dojít ke vzpøíèení papíru.
4. Zapnìte skládací pøístroj stisknutím velkého zeleného tlaèítka. Tlaèítko svítí a
signalizuje, že je pøístroj pøipraven k provozu. Stisknìte tlaèítko I páèkového
pøepínaèe I-O. Skládací pøístroj na krátkou dobu provoz pøeruší poté, co z nìj byl
papír odstranìn.
5. Nenechávejte nikdy pøístroj delší dobu zapnutý s prázdnou pøihrádkou na papír,
jelikož pøitom dochází k opotøebení pryžového pøivádìcího válce. Pokyn: U mnohonásobných sad papíru mùže na základì tloušùky papíru dojít k pomaèkání
papíru To opravíte tím, že posunute 1. zastavení skládacího stolu pøibližnì o 1/8"
smìrem ven. Je-li napøíklad první skládací stùl nastaven na 7 3/8" pro dopisní
lom, musí ho obsluhující nastavit na 7 1/2" pro mnohonásobnou sadu listù.
Model P7400 (110V)
Model P740022 (220V)
RapidFOLD
SPECIFIKATIONER
• Falser 8.5" x 11", 8.5" x 14" eller
papirst¸rrelse A4
• Yder fire forskellige falsetyper
• Kapacitet med en hastighed på 4000
sider/time
• Kvalitet 16-28 lb. bankpost-papir (20105 g/m²)
• Falser 1 ark automatisk eller ved
manuel f¸dning 3 ark samtidigt
• Automatisk lukning
• Automatisk melding af papirstop
Rapid Fold
Obr. 14
B
VZPØÍÈENÍ PAPÍRU
1.Vytáhnìte síùovou zástrèku. Zkontrolujte, zda se vzpøíèení papíru dá odstranit sejmutím jednoho ze skládacíc stolù.
2. Pokud není možné vzpøíèení odstranit, použijte šroubovák na šrouby s plochou hlavou, aby bylo možné skládací
váleèky otáèet manuálnì vstupním otvorem na levé stranì pøístroje. Papír by se poté musel z pøístroje vysunout.
3. K odstranìní vzpøíèeného papíru bude eventuálnì zapotøebí odstranit horní plastový kryt.
A
D
HLEDÁNÍ CHYB
PROBLÉM:
Papír se v pøístroji vzpøíèil.
LÖSUNG:
1. Zkontrolujte u ruèního pøívodu, zda je pøihrádka bez papíru.
2. Seøiïte vedení papíru a zkontrolujte nastavení skládacího stolu.
3. Zkontrolujte, zda se papír nachází uvnitø specifikace (8 1/2" x 11" nebo A4, 16-28 lb. bond nebo 60-105 g/m2).
4. Sejmìte vrchní kryt a vyèistìte váleèky pomocí Martin Yale Rubber Cleaner (typ 200).
5. Použijte Martin Yale Static Eliminator (model 300), aby byl papír bez statického nabíjení.
PROBLÉM:
LÖSUNG:
Chybný pøívod papíru
1. Vedení papíru jsou pøíliš úzká nebo nejsou vzájemnì soubìžná. Vyrovnejte vedení papíru jak popsáno v
odstavci Vyrovnání vedení papíru tohoto návodu k obsluze.
2. Následuje-li pøívod manuálnì, zajistìte, aby byl papír pøed zasunutím do otvoru správnì vyrovnán.
3. Následuje-li pøívod ruènì, zasuòte sadu do otvoru pøed zapnutím pøístroje.
4. Vyrovnejte pøívody papíru.
5. Zkontrolujte, zda je papír ve specifikaci (8 1/2" x 11" nebo A4, 16-28 lb. bond nebo 60-105 g/m2).
6. Pøivádìcí pryžový váleèek mùže být opotøebován a musí se vymìnit.
C
F
G
E
ADVARSEL!
Opret
f¸rst
falsemaskinens
str¸mforbindelse, når du er klar til montering og
drift af apparatet. Under montage, drift og vedligehold hold h¿nder, hår, l¸st siddende t¸j og
smykker v¿k fra bev¿gelige dele. Ellers kan der
opstå alvorlige kv¿stelser. Vedligehold og adskillelse af falsemaskinen må kun udf¸res når apparatet er adskilt fra el-forsyningen.
28
Dit apparat P7400 består af f¸lgende
komponenter:
A. RAPIDFOLD FALSEENHED
B. PAPIRF¨RINGER(2)
C. FORRESTE FALSEBORD
D. BAGESTE FALSEBORD (ikke synlig)
E. METALB¨JLE(2)
F. EL-FORSYNING MED
J¯VNSTR¨M
G. UDGANGSBAKKE
FORBINDELSESS¯T (3)
(udgangsbakkeforbindelserne
indeholder
3 ¸vre plastdele,
3 nedre plastdele og
6 forbindelsesskruer.)
Produceret i Taiwan af:
Martin Yale Industries, Inc.
251 Wedcor Avenue • Wabash, IN 46992
e-mail: info@martinyale.com
website: www.martinyale.com
Fax (260) 563-4575
INSTRUCTION MANUAL
RapidFOLD
Model P740022 (220V)
SPECIFICATIONS
• Folds 8.5” x 11”, 8.5” x 14”, or A4 size paper
• Creates four different folds
• Operates at a speed of 4000 sheets/hr
• Accepts 16-28 lb. bond paper (60-105 gsm)
• Folds 1 sheet at a time automatically, or up to
3 sheets at a time manually
• Automatic shut off
• Automatic jam detection
B
A
D
C
F
Your P7400 comes with the following
components:
A.
RapidFold Folding Machine
B.
Paper Guides (2)
C.
Front Fold Table
D.
Back Fold Table (hidden from view)
E.
Metal Brackets (2)
F.
DC Power Supply
G.
Exit Tray Connector Set (3)
(exit tray connectors contain
3 top plastic pieces,
3 bottom plastic pieces, and
6 connector screws)
G
F
WARNING! Never connect power to the folder until you
are ready to set up and operate the machine. During set
up, operation, and maintenance keep hands, hair, loose
clothing, and jewelry away from all moving parts. Serious
bodily injury could result. Service or disassembly of folder should only be attempted with the power disconnected.
Manufactured in Taiwan by:
Premier
Division of Martin Yale Industries, Inc.
251 Wedcor Avenue • Wabash, IN 46992
e-mail: info@martinyale.com
web-site: www.martinyale.com
Phone (260) 563-0641 • Fax (260) 563-4575
ASSEMBLY
1. Remove the black plastic nuts and clear
spacers from the paper guides. Insert the
paper guides into the paper tray as shown
in Fig. 1. Once inserted, install the clear
spacers on the paper guides. Screw the
nuts back onto the paper guides and tighten. The paper guides should now be
attached to the machine as shown in Fig.
Fig. 2
Fig. 1
2.
2. To assemble the exit tray, you will need a #2 Philips screwdriver, the two (2) metal brackets, and the three (3)
exit tray connector sets. Assemble each exit tray connector set onto the metal brackets as shown in Fig. 3.
Hint: It may be easier to assemble the middle connector set first, as noted below.
3. The assembled exit tray should fit underneath the machine (Fig. 4). It does not snap into place, the weight of
the machine will hold it in position. Push the tray so it is against the tabletop. Many users find it easier to attach
the first connector to one (1) metal bracket and screw halfway together. The other metal bracket may then be
installed to the plastic connector and screwed together completely.
4. Insert the DC power supply plug into the back of the machine, and then into an electrical outlet.
Fig. 3
Position this set near the
front of the Exit Tray for
better stacking
Assemble this Set first
Fig. 4
ALIGNING THE PAPER GUIDES
NOTE: Paper guide placement is a critical and often overlooked factor in machine set-up.
Please follow the instructions below carefully to assure trouble free paper feeding.
1. Loosen the 4 plastic thumbscrews under the feed table (see Fig. 1 for thumbscrew location) to loosen paper
guides.
2. For standard U.S. 8 1/2” X 11” and 8 1/2” X 14” legal paper, move both paper guides in so that their inside edges
align with the straight marks on the feed table denoted LS (see Fig. 5 for mark
location). For A4 paper, align the outside edges of the paper guides with the
straight marks denoted A4. Tighten both thumbscrews (Note: Do not over tighten thumbscrews).
3. Slide a single piece of paper between the paper guides, check for:
LS
LS
a. Pinching - the paper should slide freely between the paper guides with a
small amount of clearance to feed freely. Loosen thumbscrews and adjust paper
guides if necessary to correct. Setting the paper guides too tight will result in
Fig. 5
feed hesitation.
Paper Guides Aligned to LS Marks
b. Skewing - the paper should be exactly square to the feeding roller. Loosen
thumbscrews and adjust paper guides if necessary to correct.
Fold Tables
The front and back fold tables should come already inserted in the machine. If you need to remove them for jam
removal, insert them back into the machine as shown in
Fig. 6 & 7.
• Slots on the ends of both fold tables fit onto the two (2)
silver colored fold table pins inside the machine (Fig. 8).
• The fold tables should rest on top of the silver tie rods
(see Fig. 8).
• The tables should go into the machine open end first.
Fig. 6
FRONT FOLD TABLE
Fig. 7
BACK FOLD TABLE
Exception: When doing a half fold, the back fold
table should go in closed end first. (See Half Fold
section below.) Hint: Many users find it easier to
install the fold tables while looking at them from
the bottom (Fig. 8).
Fold Table Pin
Front Slots on Fold Tables go
around pins
ADJUSTING THE FOLD TABLES
Note: The RapidFoldTM (110 Volt version)
comes factory preset to fold an 8 1/2” X
11” sheet of paper to a letter fold appropriate for a standard business envelope.
230 Volt machines (UK and Europe) are
factory preset to fold an A4 sheet of paper
to a letter fold.
Before attempting to set the P7400 to a fold different than the factory setting, one must understand the different types of folds (see Fig. 9 for
examples of several common folds and their corresponding icons). A
half fold requires that only the first fold table be set and used. All other
folds require that both fold tables be set up and used.
Silver Tie Rod
Cutouts in Fold Tables Rest
on Top of Tie Rods
Fig. 8
Bottom view of Installed Fold Table
LETTER
HALF
Z-FOLD
DOUBLE
PARALLEL
Fig. 9
Fold types possible on the P7400
Double Fold Operation
All folding operations apart from the half fold require at least two folds be placed in the
stock. This is the case in the typical letter fold or Z-fold. The second fold table must
be in the double fold position (position it is in as received) to accomplish this. Use the
following steps to create the different types of folds:
1. Loosen both locking knobs on both folding tables to loosen the paper stops.
2. Locate the icons on the fold table rulers that are the type of fold that the operator
desires.
3. Move the paper stops to the corresponding arrows next to the desired icons. Note:
Icons are color coded for common paper sizes, icons for 8 1/2” X 11” paper are
yellow, 8 1/2” X 14” paper are pink, and A4 icons are blue.
4. Tighten the paper stop locking knobs down to lock the paper stops into position.
U.S.
Metric
8½"
8½"
X 14" X 11"
A4 Scale
Fig. 10
Example of a Z-FOLD setting
for US Letter 8.5” x 11” paper
Half Fold
To set the machine for half fold, you will need to take out the back fold table, reverse it, and re-insert it (closed end
first) see Fig. 11. Adjust the front fold table as described in step 3 above.
2. Reverse Table
Knobs should
be facing up
Fig. 11
1. Take out Back Fold Table
Lift up and pull out
from machine
3. Insert back into machine
Closed end first,
knobs still facing up
AUTOMATIC FEEDING OF SINGLE SHEETS
Follow the below steps for clean automatic paper feeding:
1. Square stack of up to 50 sheets of paper by tapping it on all sides on a flat surface such as a table.
2. Load squared stack of paper into the P7400 feed table, the top sheet of paper should be in contact with the black
feed tire. NOTE: In loading the paper, the stack need only be “pushed” into the feed mechanism with a
light touch. Jamming the stack of paper into the folder with force will result in feeding problems. See
Fig. 12 & 13.
3. Turn on the folder power by pushing the large green pushbutton switch. NOTE: The folder may run for a few
moments upon power up (pushing the green pushbutton), this is normal and not an indication of electri-
cal malfunction. Once the power is on as indicated by the illuminated green pushbutton, the I portion of the IO rocker switch may then be depressed to initiate folding. *Note: Use Martin Yale Static Eliminator (model 300)
to remove static and improve machine performance. Also use Martin Yale Rubber Roller Cleaner (model 200) for
better folding performance and longer roller life.
Fig. 12
Fig. 13
Place stack of
paper here
Side view of paper loaded
Manual feed
slot used for
multiple sheet
sets of paper.
Folder feeds the
top sheet. Only
the top sheet of
paper should be
in contact with
feed wheel
Note: Paper is
placed in folder
square. Paper
is not fanned
HAND FEEDING OF SETS (Mandatory when folding multiple sheet sets of paper)
1. To prevent jams, remove all paper from the paper tray before feeding sets by hand.
2. For feeding sets of up to 3 sheets (stapled or unstapled), first square the paper
against a tabletop.
3. Place the paper into the manual feed slot on the top of the machine (as shown
in Fig. 13 & 14). Do not install multiple sheet sets in the feed table; a jam
will result.
4. Turn folder power on by pushing the large green pushbutton switch. The pushbutton will illuminate to indicate a power on condition. Press the I portion of the
I-O rocker switch. The folder will stop running a few moments after the paper
clears the folder.
5. Do not run machine for long periods of time without paper in the paper tray, this
could wear down the feed tire. HINT: Creasing of the stock may be encountered due to the thickness of multiple sheet sets. Correct this by moving the 1st
fold table stop out approximately 1/8”. For example, if the 1st fold table were
set at 7 3/8” for a letter fold, the user would reset it to 7 1/2” for the multiple
sheet set.
ld
RapidFo
Fig. 14
PAPER JAMS
1. Unplug the machine. Check to see if you can clear the jam by removing one of the fold tables.
2. If you cannot remove the jam, use a flathead screwdriver to manually turn the folding rollers, using the access
hole in the left side of the machine. The paper should eventually emerge from the machine.
3. You may need to remove the top plastic cover to extract the jammed paper.
TROUBLESHOOTING
PROBLEM:
The paper jams in the machine.
SOLUTION: 1. If feeding by hand, make sure there is no paper in the paper tray.
2. Re-align the paper guides and check fold table settings.
3. Check to see if paper is within specifications (81/2” x 11” or A4, 16-28 lb. bond or 60-105 gsm).
4. Remove top cover and clean rollers with Martin Yale Rubber Roller Cleaner (model 200).
5. Use Martin Yale Static Eliminator (model 300) to remove static in paper.
PROBLEM:
SOLUTION:
Paper will not feed correctly.
1. Paper guides too tight or not parallel to each other. Adjust the paper guides as described in
Aligning the Paper Guides section of this instruction manual.
2. If feeding by hand, make sure the paper is properly aligned before placing it in the slot.
3. If feeding by hand, place the set in the slot before turning the machine on.
4. Re-align the paper guides.
5. Check to see if paper is within specifications (81/2” x 11” or A4, 16-28 lb. bond or 60-105 gsm).
6. The feed tire could be worn. Replace.
Released 2/27/04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising