CHARGEMASTER 1

CHARGEMASTER 1
USERS MANUAL / GEBRUIKERSHANDLEIDING / BETRIEBSANLEITUNG
MANUEL UTILISATEUR / MANUAL DE UTILIZACION / INSTRUZIONI PER L’USO
CHARGEMASTER 1
12/35-3, 12/50-3, 24/20-3, 24/30-3
VOLAUTOMATISCHE ACCULADER
MASTERVOLT
Snijdersbergweg 93,
1105 AN Amsterdam
Nederland
Tel.: +31-20-3422100
Fax.: +31-20-6971006
www.mastervolt.com
ENGLISH:
NEDERLANDS:
DEUTSCH:
FRANÇAIS:
CASTELLANO:
ITALIANO:
PAGE 1
PAGINA 29
SEITE 57
PAGINA 85
PÁGINA 113
PÁGINA 141
Copyright © 2008 Mastervolt v1.3 Augustus 2009
INHOUD
INHOUD:
v1.3 Augustus 2009
1
ALGEMENE INFORMATIE............................................................................................................................................ 32
1.1
Gebruik van deze handleiding .......................................................................................................................... 32
1.2
Geldigheid van deze handleiding ..................................................................................................................... 32
1.3
Gebruik van pictogrammen .............................................................................................................................. 32
1.4
Typenummerplaat ............................................................................................................................................ 32
1.5
Aansprakelijkheid ............................................................................................................................................. 32
2
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES .............................................................................................................. 33
2.1
Algemeen ......................................................................................................................................................... 33
2.2
Explosieve gassen ........................................................................................................................................... 33
2.3
Waarschuwingen met betrekking tot het gebruik van accu’s ............................................................................ 34
2.4
Waarschuwing betreffende het gebruik van de ChargeMaster voor medische toepassingen .......................... 34
2.5
Garantiebepalingen .......................................................................................................................................... 34
3
BEDIENING ................................................................................................................................................................... 35
3.1
Eigenschappen................................................................................................................................................. 35
3.2
Inschakelen / standby....................................................................................................................................... 35
3.3
Afleesscherm.................................................................................................................................................... 36
3.4
Drietraps laadmethode ..................................................................................................................................... 36
3.4.1
Temperatuur gecompenseerd laden................................................................................................ 37
3.4.2
Aansluiten van een tweede en derde accu...................................................................................... 37
3.5
Masterbus (optioneel)....................................................................................................................................... 37
3.6
Onderhoud ....................................................................................................................................................... 37
3.7
Fouten .............................................................................................................................................................. 37
4
INSTALLATIE ................................................................................................................................................................ 38
4.1
Uitpakken ......................................................................................................................................................... 38
4.2
Gebruiksomgeving ........................................................................................................................................... 38
4.3
Bedrading ......................................................................................................................................................... 38
4.3.1
AC-bedrading .................................................................................................................................. 38
4.3.2
DC-bedrading .................................................................................................................................. 38
4.3.3
Accucapaciteit ................................................................................................................................. 39
4.3.4
Aarding ............................................................................................................................................ 39
4.4
Overzicht aansluitcompartiment ....................................................................................................................... 39
4.5
Benodigdheden ................................................................................................................................................ 40
4.6
Aansluiten......................................................................................................................................................... 40
4.7
Installatie stap voor stap................................................................................................................................... 42
4.8
In bedrijf stellen na installatie ........................................................................................................................... 42
4.8.1
Algemeen ........................................................................................................................................ 42
4.8.2
MasterBus (optioneel) ..................................................................................................................... 42
4.9
Uit bedrijf nemen .............................................................................................................................................. 42
4.10
Opslag en transport.......................................................................................................................................... 42
4.11
Herinstallatie..................................................................................................................................................... 42
5
INSTELLINGEN ............................................................................................................................................................. 43
5.1
DIP Switch instellingen ..................................................................................................................................... 43
5.1.1
DIP-switch 1: Accutype.................................................................................................................... 43
5.1.2
DIP switch 2: Laadalgoritme............................................................................................................ 43
5.1.3
DIP switch 3: Display standby ......................................................................................................... 43
5.1.4
DIP switch 4: Equalize mode........................................................................................................... 43
6
MASTERBUS................................................................................................................................................................. 44
30
Augustus 2009 / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ NL
INHOUD
6.1
6.2
6.3
Wat is MasterBus? ........................................................................................................................................... 44
Zó maakt u een MasterBus netwerk................................................................................................................. 45
MasterBus: controle en programmering van de ChargeMaster ........................................................................ 46
6.3.1
Monitoring (controle)........................................................................................................................ 46
6.3.2
Alarms (alarmen) ............................................................................................................................. 46
6.3.3
History (geschiedenis) ..................................................................................................................... 46
6.3.4
Configuration (instellingen).............................................................................................................. 47
6.3.5
Eventlijst met de ChargeMaster als bron......................................................................................... 48
6.3.6
Eventlijst met de ChargeMaster als doel ......................................................................................... 48
7
PROBLEEMOPLOSSING.............................................................................................................................................. 49
7.1
Foutzoektabel................................................................................................................................................... 49
8
TECHNISCHE GEGEVENS ........................................................................................................................................... 50
8.1
Specificaties 12V modellen .............................................................................................................................. 50
8.2
Specificaties 24V modellen .............................................................................................................................. 51
8.3
Afmetingen ....................................................................................................................................................... 52
8.4
Karakteristieken................................................................................................................................................ 53
9
BESTELINFORMATIE ................................................................................................................................................... 55
9.1
MasterBus installatie-componenten ................................................................................................................. 55
9.2
Bestellijst overig ............................................................................................................................................... 55
10
EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING ........................................................................................................... 56
NL / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ Augustus 2009
31
ALGEMENE INFORMATIE
1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1
GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING
Deze handleiding dient als richtlijn om de ChargeMaster
op een veilige en doelmatige wijze te bedienen, te
onderhouden en eventuele kleine storingen zelf op te
lossen.
Iedereen die aan of met de ChargeMaster werkt, moet dan
ook van de inhoud van deze handleiding op de hoogte zijn
en de instructies daarin nauwgezet opvolgen.
De Nederlandstalige handleiding telt 28 bladzijden.
Copyright © 2008 Mastervolt. Alle rechten voorbehouden.
Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of
opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige
vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van
Mastervolt is verboden.
1.2
1.4
De typenummerplaat bevindt zich aan de rechterzijde van
het apparaat (zie Afbeelding 1). Belangrijke technische
gegevens vereist voor service, onderhoud en nalevering
van onderdelen kunnen ontleend worden aan de
typenummerplaat.
GELDIGHEID VAN DEZE HANDLEIDING
IP 23
Part no : 44020300
Type : ChargeMaster 24/30-3
Input : 120/230V AC 50/60 Hz 8.5A/4.2A
Output : 28.5VDC- 30A
Alle in deze handleiding beschreven voorschriften,
voorzieningen en instructies gelden uitsluitend voor de
door Mastervolt geleverde standaard uitvoeringen van de
ChargeMaster.
Artikelnummer
44010350
44010500
44020200
44020300
TYPENUMMERPLAAT
Serial no: V822A0001
Omschrijving
ChargeMaster 12/35-3
ChargeMaster 12/50-3
ChargeMaster 24/20-3
ChargeMaster 24/30-3
Design by
Mastervolt
Made in PRC
Serienummer
V822A0001
Artikelnummer
Apparaatversie “A”
Afbeelding 1: Typenummerplaat
Deze modellen worden vanaf nu in deze handleiding
“ChargeMaster” genoemd. Raadpleeg voor de overige
modellen onze website www.mastervolt.com
1.3
LET OP!
Verwijder nooit de typenummerplaat!.
GEBRUIK VAN PICTOGRAMMEN
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen worden in deze
handleiding
gemarkeerd
door
de
onderstaande
pictogrammen:
LET OP!
Bijzondere gegevens, respectievelijk geboden
en
verboden
ten
aanzien
van
schadepreventie.
1.5
AANSPRAKELIJKHEID
Mastervolt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
• gevolgschade ontstaan door het gebruik van de
ChargeMaster;
• eventuele fouten in bijbehorende handleidingen en de
gevolgen daarvan.
WAARSCHUWING
Een waarschuwing duidt op eventueel letsel
voor de gebruiker of omvangrijke materiële
schade aan de omvormer indien de gebruiker
de procedures niet (zorgvuldig) uitvoert.
Een procedure, omstandigheid, enzovoort, die
extra aandacht verdient.
32
Augustus 2009 / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ NL
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR EN BERG ZE VEILIG OP
ONDER HANDBEREIK
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSAANWIJZING
LET OP!
Dit
hoofdstuk
bevat
belangrijke
veiligheids- en bedieningsinstructies voor
gebruik van de ChargeMaster in
huishoudelijke, recreatief mobiele (RV)
en maritieme toepassingen.
2.1
1
2
3
4
5
ALGEMEEN
Lees voordat u de ChargeMaster in gebruik neemt
alle instructies en waarschuwingen op de
ChargeMaster, de accu’s en alle relevante paragrafen
van de handleiding.
Om het risico van een elektrische schok te verkleinen
mag u de ChargeMaster niet blootstellen aan:
regen,
sneeuw,
spuitwater,
vocht,
extreem verontreinigende omstandigheden,
condens.
Bedek of belemmer de ventilatie-openingen niet om
het risico van brand te verkleinen.
Installeer de ChargeMaster alleen in een
geventileerde ruimte, anders kan er oververhitting
optreden.
Toevoegingen of reserveonderdelen die niet worden
aanbevolen of verkocht door Mastervolt kunnen
brandgevaar, een elektrische schok en/ of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
De ChargeMaster is ontworpen om permanent
verbonden te zijn met een elektrisch AC- of DCsyteem. Installatie van, of werk aan de ChargeMaster
mag
alleen
worden
uitgevoerd
door
een
gekwalificeerd
en
getraind
technicus
of
elektrotechnicus, in overeenstemming met de
plaatselijk geldende regels en standaarden. Overtuig
u ervan dat alle bekabeling correct is aangelegd, in
een goede elektrische staat verkeert en dat de
kabeldikte voldoende is voor de gespecificeerde ACstroom van de ChargeMaster. Controleer de
bekabeling regelmatig, ten minste één keer per jaar.
Gebruik de ChargeMaster niet wanneer de kabels te
dun of beschadigd zijn. Gebruik de ChargeMaster niet
als deze een harde klap heeft gehad, is gevallen of op
een andere manier is beschadigd. Breng hem naar
een gekwalificeerd servicecentrum.
U mag de ChargeMaster niet openen of uit elkaar
halen, behalve het deel met de aansluitingen, zie
NL / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ Augustus 2009
6
7
8
9
2.2
1
2
3
hoofdstuk 4. U vindt geen bedieningsonderdelen
binnenin de behuizing. Breng de ChargeMaster naar
een gekwalificeerd servicecentrum als onderhoud of
reparatie nodig is. Foutieve montage kan een
elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Alleen
gekwalificeerde installateurs mogen het deel met de
aansluitingen openen.
Om het gevaar voor elektrische schok te verkleinen,
koppelt u de ChargeMaster zowel aan de AC- als de
DC-kant los voordat u begint met onderhoud of
schoonmaak. Uitschakeling van de bediening
verkleint dit risico niet.
De ChargeMaster moet zijn voorzien van een
aardegeleider naar de aardeleiding van de AC-input.
Aarding
en
andere
bekabeling
moet
in
overeenstemming zijn met plaatselijke codes en
verordeningen.
Kortsluiten of ompoling leidt tot ernstige schade aan
accu’s, ChargeMaster de accessoires. Zekeringen
kunnen de schade veroorzaakt door ompoling niet
voorkomen en de garantie vervalt dan.
In geval van brand, moet u een brandblusser
gebruiken die geschikt is voor elektrische apparatuur.
Als de ChargeMaster wordt gebruikt in een maritieme
toepassing in de Verenigde Staten, moeten de
externe aansluitingen overeenkomen met de United
States
Coast
Guard
Electrical
Regulations
(33CFR183, Sub part I).
EXPLOSIEVE GASSEN
WAARSCHUWING- GEVAAR VOOR EXPLOSIEVE
GASSEN! WERKEN IN DE BUURT VAN EEN LOODZUUR
ACCU
IS
GEVAARLIJK.
ACCU’S
ONTWIKKELEN EXPLOSIEVE GASSEN TIJDENS
NORMAAL ACCUGEBRUIK. OM DEZE REDEN IS
HET VAN HET GROOTSTE BELANG DAT U DEZE
HANDLEIDING
PRECIES
LEEST
EN
DE
INSTRUCTIES EXACT OPVOLGT.
Om het gevaar voor explosie van de accu te
verminderen, moet u deze instructies opvolgen. Ook
dient u hierom de instructies op te volgen van de
accufabrikant en fabrikanten van alle apparatuur die u
gebruikt in de buurt van de accu. Denkt u vooral aan
de waarschuwingsmarkeringen op deze producten.
GEVAAR: Gebruik de ChargeMaster nooit in situaties
waar gevaar voor gas- of stofexplosies bestaat of
waar apparatuur moet zijn voorzien van een
onstekingsbeveiliging.
33
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
2.3
1
WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING
TOT HET GEBRUIK VAN ACCU’S
U moet iemand binnen stembereik hebben die
onmiddellijk te hulp kan schieten als u werkt in de
buurt van een lood-zuur accu.
2 Zorg er voor dat u genoeg schoon water en zeep bij
de hand heeft voor als accuzuur in contact komt met
huid, kleding of ogen.
3 Draag volledige oogbescherming en bescherming
voor uw kleding. Vermijd aanraking van de ogen als u
in de buurt van een accu werkt.
4 Als accuzuur in contact komt met huid of kleiding,
spoel dan onmiddelijk met zeep en water. Als er zuur
in de ogen komt, spoel dan onmiddelijk minstens 10
minuten met stromend koud water en schakel direct
medische hulp in.
5 Rook NOOIT en vermijd vonken of vlammen in de
buurt van een accu of motor.
6 Sluit accu’s nooit kort, in verband met explosie- en
brandgevaar! Let extra goed op om het gevaar te
verkleinen dat u een metalen gereedschap op de
accu laat vallen. Hierdoor kan een vonk ontstaan of
het gereedschap kan kortsluiting veroorzaken in de
accu of ander elektrisch deel met als mogelijk gevolg
een explosie.
7 Doe metalen sieraden en dergelijke af, zoals ringen,
armband, halskettingen en horloges als u met een
lood-zuur accu werkt. Een lood-zuur accu kan een
kortsluitstroom leveren die groot genoeg is om ringen
of dergelijke aan metaal te lassen. Hierdoor kunt u
ernstige brandwonden oplopen.
8 Gebruik de ChargeMaster alleen om lood-zuur accu’s
te laden met de aangesloten verbruikers in een vaste
opstelling. Gebruik de ChargeMaster niet om dry-cell
accu’s te laden voor huiselijk gebruik. Deze accu’s
kunnen barsten en persoonlijk letsel en materiële
schade veroorzaken.
9 Laad NOOIT een bevroren accu!
10 Overmatige ontlading van de accu en/ of hoge
laadspanningen kunnen de accu ernstig beschadigen.
Overschrijd het aanbevolen ontlaadniveau van uw
accu’s niet.
34
11 Als het nodig is om een accu te verwijderen, koppel
dan de negatieve kabel van de accu als eerste los.
Zorg er voor dat alle verbruikers zijn losgekoppeld,
om vonken te voorkomen.
12 Vergewis u ervan dat de ruimte rondom de accu goed
geventileerd is tijdens het laden van de accu. Zie de
aanbevelingen van de accufabrikant.
13 Accu’s zijn zwaar! Bij een ongeval kunnen ze een
projectiel worden als ze niet zijn vastgezet. Zorg voor
een doeltreffende en zekere montage en gebruik altijd
passend transportmateriaal voor accu’s.
2.4
WAARSCHUWING BETREFFENDE HET
GEBRUIK VAN DE CHARGEMASTER
VOOR MEDISCHE TOEPASSINGEN
Mastervolt producten zijn niet ontworpen voor
toepassingen in de medische sector, tenzij een schriftelijke
overeenkomst tussen klant/fabrikant en Mastervolt dit
verklaart. Deze overeenkomst verplicht de klant/fabrikant
tot het nemen van aanvullende betrouwbaarheidstesten
van Mastervolt apparatuur en/of onderdelen, vóór
installatie of tijdens het productieproces. Tevens stelt deze
verklaring Mastervolt schadeloos voor eventuele claims,
voortkomend uit het gebruik van Mastervolt apparatuur
voor medische doeleinden.
2.5
GARANTIEBEPALINGEN
Mastervolt garandeert dat het apparaat is gebouwd
volgens de wettelijk van toepassing zijnde normen en
bepalingen. Wanneer niet volgens de in deze
gebruikershandleiding
gegeven
voorschriften,
aanwijzingen en bepalingen wordt gehandeld, kunnen
beschadigingen ontstaan en/of het apparaat zal niet aan
de specificaties voldoen. Eén en ander kan inhouden dat
de garantie komt te vervallen.
De garantie is beperkt tot de kosten van reparatie en/of de
vervanging
van
het
product.
Kosten
voor
installatiewerkzaamheden en het terugsturen van defecte
onderdelen worden niet vergoed.
Augustus 2009 / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ NL
BEDIENING
3 BEDIENING
3.1
EIGENSCHAPPEN
De Mastervolt ChargeMaster is een volautomatische
acculader.
Dit
betekent
dat
onder
normale
omstandigheden de lader ingeschakeld blijft met de
netspanning en de accu’s aangesloten. De ChargeMaster
is geschikt voor laden van lood-zuur accu’s, waaronder
onderhoudsvrije accu’s, AGM/ spiraal accu’s, Gel of deepcycle accu’s. De ChargeMaster heeft een zelfinstellend
ingangscircuit dat hem toepasbaar maakt op bijna alle
stroomvoorzieningen ter wereld. Hij werkt goed op zowel
230V als 120V zonder gevolgen voor de uitgangsstroom.
De drietraps Plus laadmethode garandeert dat de accu’s
altijd voor 100% worden geladen.
Aangesloten aan een externe netspanningsbron kan de
ChargeMaster ook dienst doen als een AC-DC converter
om verbruikers te voeden die zijn aangesloten op de
accu’s.
3.2
INSCHAKELEN / STANDBY
De ChargeMaster wordt ingeschakeld door POWER drie
seconden lang ingedrukt te houden. De Powerknop zal
dan groen oplichten. De laadtoestand (die is opgeslagen
in het geheugen van de ChargeMaster) verschijnt op het
display. Als dit nodig is en er is netspanning voorhanden,
zal de ChargeMaster de accu’s gaan laden.
Als de ChargeMaster eenmaal ingeschakeld is,
zal
deze
na
een
stroomonderbreking
automatisch weer inschakelen.
Door de Powerknop nogmaals drie seconden ingedrukt te
houden, laat u de ChargeMaster terugschakelen naar
Standby: de ChargeMaster stopt en de powerknop licht
rood op.
WAARSCHUWING
Als u de ChargeMaster op standby zet, blijft
de verbinding met de accu’s of de stroombron
intact. Dit betekent dat alle onderdelen in het
apparaat nog onder spanning staan.
Als de ChargeMaster op standby is gezet of de
stroombron is uitgevallen, gaat de powerknop rood
knipperen. Na ongeveer twee minuten stopt het knipperen
en het display zal uitschakelen, zodat de accu’s niet
worden belast.
NL / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ Augustus 2009
35
BEDIENING
3.3
AFLEESSCHERM
De ChargeMaster heeft een afleesscherm met
meerkleuren-LEDs. Verschillende kleuren en combinaties
hebben verschillende betekenissen. De combinatie van de
stroomweergave (A) met de belastingbalk geeft de
Betekenis weergave belastingbalk
Geel
Rood
+A
+V
>14V
Verkeerde
Stroom
AC100%
spanning**
13-14V
Laderfout**
Stroom
80%
Stroom
60%
12-13V
Accuspanning
te hoog**
Stroom
40%
11-12V
Stroom
20%
10-11V,
Blinking:
10-10,5V
Interne
temperatuur
te hoog**
Accu leeg *,
kortsluiting.
Knipperend:
geen AC.
Load bar
gecombineerde laadstroom van de drie accubanken weer,
samen met (V) geeft de belastingbalk de actuele
laadspanning weer.
Actuele staat van de 3-step+
laadmethode:
Float, Absorption of Bulk.
POWER
Houd POWER 3
seconden lang
ingedrukt om de
lader On/ Standby
te zetten.
Groen = aan,
rood = standby.
INFO
Druk kort op INFO
om te wisselen.:
Stroom (A),
Spanning (V).
SOURCE
Druk op SOURCE
om de accubank te
kiezen (1, 2 of 3)
die u wilt bekijken.
Accubank 1, 2, 3, te kiezen
met de Source-knop.
Stroomweergave op belastingbalk
*Bij Accu leeg, knippert het nummer van de betreffende
bank. Het is nog steeds mogelijk om een andere bank te
bekijken, maar het display keert na 5 seconden terug.
Spanningsweergave op belastingbalk
Licht op: MasterBus aangesloten
**De POWER-knop knippert.
Afbeelding 2: Basisscherm van het LED-scherm (Getoonde waarden kunnen afwijken)
3.4
DRIETRAPS LAADMETHODE
ACCUSPANNING
BULK
ABSORPTIE
FLOAT
LAADSTROOM
TIJD
Afbeelding 3:
Drietraps-Plus laadmethode
Zie afbeelding 3. De eerste fase van de drietraps-Plus
laadmethode is de BULK fase, waarbij de laadstroom
maximaal is. Tijdens deze fase wordt de accu in korte tijd
voor het grootste gedeelte van de capaciteit geladen. De
36
stroom laadt de accu’s en de accuspanning neemt
geleidelijk toe totdat de absorptiespanning bereikt wordt:
14.4V (12V modellen) of 28.8V (24V modellen) bij 25°C /
77°F.
De tijdsduur van deze fase hangt af van de verhouding
tussen de accucapaciteit, de capaciteit van de lader en
natuurlijk ook de mate waarin de accu’s ontladen waren.
De bulkfase wordt gevolgd door de absorptiefase. Deze
fase begint zodra de accu zijn maximale spanning heeft
bereikt: 14.4V (12V modellen) / 28.8V (24V modellen) bij
25°C / 77°F, en eindigt wanneer de accu’s volledig
geladen zijn. Gedurende deze fase blijft de accuspanning
constant bij 14.25V (12V modellen) / 28.5V (24V
modellen) bij 25°C / 77°F terwijl de laadstroom wordt
bepaald door de ladingsgraad aan het begin van deze
fase, het type accu, de omgevingstemperatuur, enzovoort.
Bij traditionele open accu’s duurt deze fase gemiddeld vier
uur, bij gel en AGM accu’s ongeveer drie. Wanneer de
accu voor 100% geladen is, schakelt de acculader
automatisch over naar de floatfase (onderhoudslading).
Aan het begin van de floatfase schakelt de laadspanning
van de ChargeMaster automatisch om naar 13.25V (bij
Augustus 2009 / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ NL
BEDIENING
12V modellen) of 26.5V (24V modellen) bij 25°C / 77°F en
houdt deze spanning constant om de accu’s in optimale
conditie te houden. Tevens worden tijdens deze fase
eventuele op de accu aangesloten DC-belastingen van
stroom voorzien. Indien de belasting hoger is dan de
beschikbare laadcapaciteit, wordt de resterende stroom
door de accu geleverd, die hierbij geleidelijk ontladen
wordt totdat de acculader weer terugschakelt naar de
bulkfase. Zodra het stroomverbruik afneemt zal de
acculader terugkeren naar het normale drietraps
laadproces.
Doordat de ChargeMaster is uitgerust met het drietrapsPlus laadsysteem kunnen de accu’s ook gedurende de
winterstalling op de ChargeMaster aangesloten blijven.
Iedere 12 dagen zal de acculader automatisch gedurende
één uur terugkeren naar de absorptiefase zodat de accu in
perfecte conditie blijft en de levensduur verlengd wordt. De
drietraps-Plus laadmethode geeft altijd een veilige
spanning voor de aangesloten belasting.
Zie ook paragraaf 8.4 voor gedetailleerde karakteristieken
van de drietraps-Plus laadmethode.
3.4.1
Temperatuur gecompenseerd laden
De ChargeMaster wordt standaard geleverd met een
accu-temperatuursensor. Door toepassing van deze
sensor wordt de laadspanning automatisch aangepast aan
temperatuurschommelingen.
24V
12V
Zie afbeelding 4. Bij een lage accutemperatuur zal de
laadspanning toenemen, terwijl bij een toename van de
accutemperatuur de laadspanning zal afnemen. Hiermee
wordt het overladen en dus gassen van de accu’s
voorkomen. Dit zal bijdragen aan een langere levensduur
van uw accu’s.
3.4.2
Aansluiten van een tweede en derde accu
De ChargeMaster is uitgerust met drie gelijke
laderuitgangen. De totale uitgangsstroom wordt verdeeld
voer deze drie uitgangen. Zie paragraaf 4.6 voor
aansluiting.
3.5
MASTERBUS (OPTIONEEL)
De ChargeMaster ondersteunt het MasterBus netwerk:
een volledig gedecentraliseerd gegevensnetwerk voor
communicatie tussen de verschillende Mastervolt
systeemcomponenten zoals de omvormer, acculader,
generator, accu’s enz. Zie hoofdstuk 6 voor details.
3.6
ONDERHOUD
Er hoeft geen specifiek onderhoud aan de ChargeMaster
te worden uitgevoerd. Controleer uw elektrische installatie
regelmatig, tenminste eens per jaar. Defecten zoals losse
aansluitingen, verbrande kabels en dergelijke, moeten
onmiddellijk worden verholpen. Gebruik indien nodig een
zachte schone doek om de behuizing van de
ChargeMaster te reinigen. Gebruik nooit vloeistoffen,
zuren en/of schuurmiddelen.
3.7
FOUTEN
charge voltage (V)
De ChargeMaster is beveiligd tegen overbelasting,
kortsluiting, oververhitting en over- en onderspanning. Als
er een fout optreedt, wordt één van de leds op de loadbar
rood. De positie van de rode led geeft de oorzaak van de
fout aan, zie voor uitleg paragraaf 3.3 en 7.1.
LET OP!
De ChargeMaster is niet beveiligd tegen:
battery temperature (°C)
•
•
ompoling van de DC-uitgang,
driefasen-aansluiting op de AC-ingang.
Afbeelding 4:
Temperatuur gecompenseerd laden
NL / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ Augustus 2009
37
INSTALLATIE
4 INSTALLATIE
Gedurende de installatie en het in gebruik stellen van de
ChargeMaster zijn altijd de Veiligheidsvoorschriften en
maatregelen van toepassing. Zie hiervoor hoofdstuk 2.
4.1
UITPAKKEN
De doos waarin de ChargeMaster is geleverd bevat
behalve de ChargeMaster:
• een wandsteun om de ChargeMaster aan een wand te
bevestigen;
• een accutemperatuursensor;
• een MasterBus terminator (zie hoofdstuk 6);
• de installatiehandleiding.
Controleer na het uitpakken de inhoud op mogelijke
beschadigingen. In geval van beschadigingen moet u het
product niet gebruiken. Neem in geval van twijfel contact
op met uw leverancier.
Controleer aan de hand van de typenummerplaat (zie
paragraaf 1.4) of de DC uitgangsspanning overeenkomt
met de accuspanning (bijv. een 24VDC accuset voor een
24VDC uitgangsspanning).
4.2
GEBRUIKSOMGEVING
Neem tijdens installatie de volgende voorwaarden in acht:
• De ChargeMaster is alleen ontworpen voor
binnenshuis gebruik.
• Omgevingstemperatuur tussen 0 .. 60°C / 32°F .. 140
°F;(als de temperatuur van het interne koellichaam
boven 40°C / 104 °F komt, neemt het vermogen af om
het koellichaam weer af te laten koelen).
• Luchtvochtigheid: 0-95% niet condenserend.
• Monteer de ChargeMaster verticaal op of aan een
solide oppervlak, met de aansluitkabels naar beneden.
• Zorg ervoor dat de tijdens bedrijf opgewarmde lucht
kan ontsnappen. De ChargeMaster dient zo te worden
gemonteerd dat er geen blokkade van de
luchtventilatie kan ontstaan.
• Houd rondom de ChargeMaster tenminste 10cm / 4
inch ruimte vrij.
• Plaats de ChargeMaster niet in dezelfde ruimte als de
accu’s.
• Plaats de ChargeMaster nooit recht boven de accu’s
i.v.m. mogelijke corrosieve accudampen
4.3
BEDRADING EN ACCU’S
LET OP!
Hierondergenoemde
aderdoorsneden
en
zekeringwaarden dienen als voorbeeld.
Voorgeschreven
aderdoorsnedes
en
zekeringen kunnen afwijken in plaatselijk
geldende bepalingen.
38
4.3.1
AC-bedrading
Voor een veilige installatie dient u de juiste aderdoorsnee
toe te passen. Gebruik geen aderdoorsnee die kleiner is
dan aangegeven. Zie onderstaande tabel om de juiste
aderdoorsnee voor de AC-bedrading te kiezen (maximale
lengte: 6m):
Wisselstroom
6-12 Ampère
15-20 Ampère
Minimale aderdoorsnee:
in mm²
AWG
1.5 mm²
AWG 15
2.5 mm²
AWG 13
Aanbevolen draadkleuren (raadpleeg plaatselijk geldende
bepalingen):
• 230V/50Hz installaties:
Draadkleur
Betekenis
Bruin of zwart
Fase
Blauw
Nul
Groen/Geel
Aarde
Aansluiten op:
L1
N
PE / GND
• 120V/60Hz installaties (één fase):
Draadkleur
Betekenis
Zwart
Fase
Wit
Nul
Groen
Aarde
Aansluiten op:
L1
N
PE / GND
• 240V/60Hz installaties (twee fasen 2x120 V AC):
Draadkleur
Betekenis
Aansluiten op:
Zwart
Fase
L1
Rood
Fase
L2
Groen
Aarde
PE / GND
4.3.2
DC-bedrading
Houd in gedachten dat er grote stromen door de DCkabels kunnen lopen. Houd de lengte van de kabels zo
kort mogelijk, zodat de verliezen tot een minimum beperkt
worden. De aanbevolen minimale aderdoorsnede voor
DC-kabels bedraagt:
Laderuitgang 1 (hoofduitgang)
Model
Minimale aderdoorsnee:
ChargeMaster <2m / 6ft
2-5m /6-15 ft
12/35-3
12/50-3
24/20-3
24/30-3
16mm² / 4AWG
25mm² / 2AWG
10mm² / 6AWG
16mm² / 4AWG
25mm² / 2AWG
35mm² / 1AWG
16mm² / 4AWG
25mm² / 2AWG
Werk de kabeluiteinden af met kabelschoenen. Gebruik
een geschikte krimptang om kabelschoenen aan de kabels
te monteren. Gebruik onderstaande draadkleuren voor de
DC bedrading om een duidelijk onderscheid te maken
tussen de positieve en negatieve accukabels.
Augustus 2009 / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ NL
INSTALLATIE
Draadkleur
Rood
Zwart
Betekenis
Positief
Negatief
4.3.3
Accucapaciteit
De minimaal benodigde accucapaceit bij de ChargeMaster
is als volgt:
Aansluiten op:
+ (POS)
– (NEG)
Zorg ervoor dat de pluskabel en de minkabel zo dicht
mogelijk naast elkaar liggen om het elektromagnetische
veld rondom de kabels zo klein mogelijk te houden. Sluit
de min-kabel direct aan op de minpool van de accu, of op
de belastingzijde van een eventueel aanwezige
meetshunt. Gebruik nooit het chassis of de scheepshuid
als geleider voor de minpool. Draai alle verbindingen
stevig aan. In de pluskabel naar de accu moet een
zekering worden opgenomen. Sluit de pluskabel aan op de
plus-pool van de accu.
Model ChargeMaster
12/35-3
Minimaal benodigde
accucapaciteit
70-350Ah
12/50-3
24/20-3
24/30-3
100-500Ah
50-250Ah
70-350Ah
4.3.4
WAARSCHUWING
De aardleiding biedt alleen bescherming
indien de behuizing van de ChargeMaster
behuizing verbonden is met de aarde, zoals
het centrale aardpunt van het schip of het
chassis van het voertuig. Sluit de aardklem
(PE / GND) aan op de aarde
De aanbevolen zekeringwaarde is als volgt (raadpleeg ook
de plaatselijk geldende bepalingen):
Laderuitgangen 1, 2 en 3
Model ChargeMaster
Aanbevolen zekering
12/35-3
40A
12/50-3
24/20-3
24/30-3
63A
32A
40A
LET OP!
Voor een veilige installatie is het noodzakelijk
in het ingangscircuit van de ChargeMaster
een 30mA aardlekschakelaar op te nemen.
Raadpleeg hiertoe de plaatselijk van
toepassing zijnde richtlijnen!.
De zekering met zekeringhouder is verkrijgbaar bij uw
Mastervolt leverancier of vertegenwoordiger van de
klantenservice, zie hoofdstuk 9 Bestelinformatie.
4.4
Aarding
OVERZICHT AANSLUITCOMPARTIMENT
8
9
10
1 2 3
4
6
7 2
5
Afbeelding 5: Overzicht aansluitcompartiment
1
2
3
4
5
Wartel voor AC-kabels
Isolatiekapjes voor DC-aansluitingen
Positieve aansluiting laderuitgang 1 (hoofduitgang)
Gemeenschappelijke negatieve laderuitgang
Gemeenschappelijke aardaansluiting
NL / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ Augustus 2009
6
7
8
9
10
Positieve aansluiting laderuitgang 2
Positieve aansluiting laderuitgang 3
MasterBusaansluitingen
Aansluting voor de temperatuursensor
DIP-switches
39
INSTALLATIE
4.5
BENODIGDHEDEN
Verzeker u ervan dat u alle benodigde onderdelen heeft voor de installatie van de ChargeMaster:
Aantal
ChargeMaster (meegeleverd)
1
Accutemperatuursensor met aangegoten kabel en stekkertje (meegeleverd).
1
DC-kabel om de plus-aansluiting (+) van de ChargeMaster op de pluspool van de DC-verdeling aan te sluiten;
1
zie paragraaf 4.3.2 voor specificaties.
DC-kabel om de min-aansluiting (–) van de ChargeMaster op de minpool van de DC- verdeling aan te sluiten; zie
1
paragraaf 4.3.2 voor specificaties.
Een zekeringhouder met DC zekering om in de DC-kabel tussen de plus-aansluiting (+) van de ChargeMaster en
1
de pluspool van de DC-verdeling op te nemen. Voor specificaties zie paragraaf 4.3.2.
Schroeven (Ø 6mm) (met pluggen) om de ChargeMaster te monteren. Gebruik montagebeslag dat geschikt is
4
om het gewicht van de ChargeMaster te kunnen dragen.
AC kabel* om de AC-ingang aan te sluiten op de externe stroomvoorziening (bijvoorbeeld een walaansluiting of
1
een generator).
Accu’s. Zie paragraaf 4.3.3 voor specificaties.
Geschikte en betrouwbare kabelschoenen, kabelogen, accuklemmen en adereindhulzen.
De installatiemanual (meegeleverd)
1
Deze manual, te downloaden via www.mastervolt.com
1
* Dubbelgeïsoleerde drie-aderige kabel, waarbij de aders bij voorkeur de kleuren volgens de plaatselijk geldende voorschriften
te hebben. De diameter en de lengte zijn afhankelijk van de elektrische installatie (zie paragraaf 4.3.1).
Wij bevelen als minimale gereedschapset aan:
• Dopsleutel 10mm om de accukabels (DC) aan te sluiten
• Een platte schroevendraaier 1,0 x 4,0 mm om de AC bedrading aan te sluiten op de schroefklemmen
• Gereedschap om de schroeven / bouten (Ø 6mm), eventueel met pluggen, te monteren om het apparaat op te hangen.
• Kruiskopschroevendraaier nr. 2 om het aansluitcompartiment te openen en te sluiten.
4.6
AANSLUITEN
LET OP!
WAARSCHUWING
Laat de ChargeMaster installeren door een
bevoegd installateur. Voordat met installatie
van de ChargeMaster wordt begonnen, dient
u zowel de gelijkspannings- als de
wisselspannings-installatie spanningsvrij te
maken.
LET OP!
Kortsluiten of het omdraaien van de polariteit
kan ernstige schade veroorzaken aan accu’s,
de ChargeMaster, de bekabeling en/of de
aansluitingen. Zekeringen tussen de accu’s
en de ChargeMaster kunnen de schade door
het omwisselen van de plus en min niet
voorkomen. Schade als gevolg van ompoling
of kortsluiting wordt niet door de garantie
gedekt.
40
Te dunne kabels en/of losse verbindingen
kunnen gevaarlijke oververhitting van de
kabels en/of klemmen veroorzaken. Draai
daarom alle verbindingen goed vast om
overgangsweerstanden zoveel mogelijk te
beperken en gebruik accukabels met de juiste
doorsnede.
Als de accutemperatuur tussen de 15°C en de
25 °C is het niet beslist noodzakelijk om de
accutermperatuursensor aan te sluiten.
De ChargeMaster is alleen geschikt voor
aansluiting van afstandsbedieningspanelen
die MasterBus onderdersteunen.
Augustus 2009 / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ NL
INSTALLATIE
AC-ingang
RCD
DC-zekering
DC-verdeling
Plus
Minus
Accuzekering
Temperatuursensor
ACCUBANK
1
Accuzekering
Accuzekering
ACCUBANK
2
ACCUBANK
3
Afbeelding 6: installatietekening van de ChargeMaster
Dit schema geeft een beeld van een algemene installatie waarvan de Mass Combi deel uitmaakt. Het is niet bedoeld
als gedetailleerde installatie-instructie voor welke elektrische installatie dan ook.
NL / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ Augustus 2009
41
INSTALLATIE
4.7
INSTALLATIE STAP VOOR STAP
De stap-voor-stap installatie van de ChargeMaster staat
beschreven in de Installatiehandleiding (meegeleverd).
4.8
IN BEDRIJF STELLEN NA INSTALLATIE
Als uw ChargeMaster niet nieuw is, moet u er
rekening mee houden dat eerdere gebruikers
de instellingen misschien hebben gewijzigd.
Bij twijfel kunt u de ChargeMaster naar
fabrieksinstellingen resetten (zie paragraaf
6.3)
4.8.1
Algemeen
De fabrieksinstellingen van de ChargeMaster zijn optimaal
voor de meeste installaties. Soms is het echter wenselijk
om de instellingen te wijzigen. Daarvoor moeten enkele
aanpassingen worden gemaakt, zie hoofdstuk 5.
De DIP-switches moeten zijn ingesteld voor
de inbedrijfstelling, alle andere instellingen
kunnen alleen worden gedaan na de
inbedrijfstelling
LET OP
Controleer de polariteit van alle bekabeling
voor de inbedrijfstelling: Positief verbonden
met positief (rode kabels) en negatief met
negatief (zwarte kabels)
Als alle kabels in orde zijn, plaats dan de de DCzekering(en) om de accu’s met de ChargeMaster te
verbinden.
WAARSCHUWING
Wanneer u deze zekering plaatst, kan een
vonk
ontstaan
veroorzaakt
door
de
condensatoren in de ChargeMaster. Dit is
vooral gevaarlijk in ruimtes met onvoldoende
ventilatie, dan kan er namelijk door het
gassen van de accu’s een explosie
plaatsvinden. Vermijd hierom ontvlambare
materialen in de buurt.
4.8.2
MasterBus (optioneel)
Tijdens de eerste inbedrijfstelling zal de ChargeMaster
automatisch worden herkend door het MasterBus netwerk.
Het afstandbedieningspaneel van dit netwerk zal
aangeven dat een nieuw apparaat is opgemerkt.
Enkele instellingen kunnen alleen worden veranderd via
de MasterBus interface. Zie paragraaf 6.3 voor een
overzicht van alle beschikbare MasterBus instellingen. Zie
de gebrukershandleiding van het afstandbedieningspaneel
om deze instellingen te veranderen.
4.9
UIT BEDRIJF NEMEN
Volg de onderstaande instructies in de aangegeven
volgorde als het nodig is om de ChargeMaster buiten
bedrijf te stellen:
1
2
3
4
5
6
Zet de ChargeMaster op Standby (zie paragraaf 3.2)
Verwijder de DC-zekering(en) van de DC-verdeling
en/of ontkoppel de accu(’s).
Verwijder de zekering aan AC-ingang en/of neem de
AC-stekker uit het stopcontact.
Open
het
aansluitcompartiment
van
de
ChargeMaster.
Controleer met een geschikte voltmeter of de in- en
uitgangen van de ChargeMaster spanningsvrij zijn.
Demonteer alle bedrading.
Nu kunt u de ChargeMaster op een veilige wijze
demonteren.
4.10 OPSLAG EN TRANSPORT
Als deze niet is geïnstalleerd, bergt u de ChargeMaster
dan op in de originele verpakking, in een droge en stofvrije
omgeving.
Gebruik altijd de originele verpakking voor transport.
Neem contact op met uw plaatselijke Mastervolt Service
Centrum voor meer details als u het apparaat wilt
retourneren voor reparatie.
4.11 HERINSTALLATIE
Volgt u de instructies in installatiehandleiding als u de
ChargeMaster opnieuw wilt installeren.
Nu is de ChargeMaster klaar voor bedrijf. Na het
inschakelen van de AC spanningsvoorziening zal de
ChargeMaster beginnen met het laadproces.
42
Augustus 2009 / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ NL
INSTELLINGEN
5 INSTELLINGEN
U kunt de instellingen van de ChargeMaster op twee
manieren aanpassen:
• met DIP-switches; zie paragraaf 5.1;
• via het MasterBus netwerk (door middel van een
afstandbedieningspaneel of een interface die is
aangesloten op uw PC, met MasterAdjust software);
zie pararagraaf 6.3.
WAARSCHUWING
Verkeerde instellingen van de ChargeMaster
kunnen ernstige schade aan uw accu’s en de
aangesloten
verbruikers
veroorzaken!
Instellingen mogen alleen worden veranderd
door gekwalificeerd personeel.
5.1
Off
On
Afbeelding 7: DIP-switches
DIP-switch 1: Accutype
De fabrieksinstelling voor het accutype is voor de meeste
installaties optimaal. Soms is het echter wenselijk om deze
instelling te veranderen.
Standaard natte accu (fabrieksinstelling)
OFF
Gel / AGM / spiraalaccu (zie de specificaties)
ON
5.1.2
DIP switch 2: Laadalgoritme
IUoUo, volautomatisch / 3traps+ (fabrieksinstelling)
Laden met constante spanning
(Float=13.25/26.5V)
5.1.3
DIP switch 4: Equalize mode
WAARSCHUWING
Onjuist gebruik van de equalize mode
(vereffeningslading) kan leiden tot gevaarlijke
situaties.
Rook niet in de nabijheid van de accu’s;
gebruik geen open vuur of andere
ontbrandingshaarden
vanwege
explosiegevaar. De ruimte waar de accu’s
staan altijd ventileren om gasophoping te
voorkomen, vooral tijdens de equalize mode.
De Equalize mode is ALLEEN toepasbaar
voor natte, open accu’s en zal gel en AGM
accu’s beschadigen.
DIP SWITCH INSTELLINGEN
De ChargeMaster heeft vier DIP switches aan de
onderkant van de behuizing (zie afbeelding 7).
5.1.1
5.1.4
OFF
ON
Toepassing van de equalize mode kan nodig zijn na een
te diepe ontlading en/of slecht doorlopen laadcycli (laden
onderbroken voordat de accu’s volledig geladen zijn).
Equalizing dient te worden uitgevoerd volgens de
specificaties van de fabrikant van de accu.
Tijdens de equalize mode worden de accu’s in de
gasstand gebracht waarbij de toegestane laadspanningen
mogelijk overschreden worden. Zie paragraaf 8.3 voor
karakteristieken. Daardoor moeten voorzorgsmaatregelen
worden genomen zoals het loskoppelen van alle DC
verbruikers van de accu’s en het ventileren van de ruimte
waarin deze accu’s zich bevinden. Laat daarom het
gebruik van de equalize mode over aan getrainde
engineers.
Toepassing van de equalize mode is alleen mogelijk
wanneer de ChargeMaster in bedrijf en in Float is. Dit
betekent dat het aansluitcompartiment geopend dient te
worden terwijl de externe stroomvoorziening en de accu’s
aangesloten zijn. Neem voorzorgsmaatregelen ter
voorkoming van kortsluiting en elektrische schokken.
Zet DIP switch 4 op de ON positie en terug naar de OFF
positie om de equalize mode te starten.
DIP switch 3: Display standby
Display schakelt uit als de ChargeMaster op
standby wordt geschakeld (fabrieksinstelling)
Display blijft ingeschakeld als de ChargeMaster op
standby wordt geschakeld. Houd er rekening mee
dat de accu’s het display moeten voeden.
OFF
ON
NL / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ Augustus 2009
43
MASTERBUS
6 MASTERBUS
6.1
WAT IS MASTERBUS?
Alle apparatuur die geschikt is voor het
MasterBus-netwerk kunt u herkennen aan het
MasterBus symbool.
MasterBus is een netwerk zonder centrale besturing.
Hiermee is communicatie mogelijk tussen de aangesloten
Mastervolt apparaten. Het is een netwerk dat werkt
volgens de technologie van CAN-bus welke zich reeds
heeft bewezen in de automobielmarkt. MasterBus zorgt
voor de regeling van de elektriciteitsvoorziening van alle
aangesloten apparatuur, zoals de omvormer, de
acculader, de generator en nog veel meer. Hiermee is het
mogelijk om de aangesloten apparaten met elkaar te laten
communiceren, bijvoorbeeld om een generator te laten
starten indien de accu’s bijna leeg zijn.
Met MasterBus wordt de complexiteit bij het opzetten van
een elektrische installatie aanzienlijk teruggebracht dankzij
de toepassing van UTP communicatiekabels waarmee alle
apparaten op eenvoudige wijze met elkaar worden
verbonden. Hiertoe is ieder component van het systeem
uitgerust met twee MasterBus communicatiepoorten.
Zodra
twee
of
meer
apparaten
via
deze
communicatiepoorten met elkaar in verbinding worden
gebracht,
44
vormen ze een lokaal data netwerk, aangeduid als
MasterBus.
Doordat
hiervoor
slechts
enkele
communicatiekabels nodig zijn, kan aanzienlijk op de
materiaalkosten en installatietijd bespaard worden.
Voor centrale uitlezing en bediening van de aangesloten
apparatuur biedt Mastervolt een breed scala aan
afstandsbedieningspanelen. Hiermee heeft u een volledig
overzicht van de status van uw elektrische installatie.
Controle over het systeem is mogelijk met een druk op de
knop. Hiertoe zijn vier verschillende panelen beschikbaar,
variërend van het kleine, Mastervision inpasbare (120 x
65mm), LCD venster tot het full colour MasterView System
paneel. Alle afstandsbedieningspanelen zijn geschikt voor
zowel uitlezing, bediening als configuratie van alle
aangesloten MasterBus apparatuur.
Nieuwe apparatuur kan op eenvoudige wijze aan het
reeds bestaande netwerk worden toegevoegd door het
netwerk gewoonweg te verlengen. Dit geeft het MasterBus
netwerk een grote mate van flexibiliteit, niet alleen
vandaag, maar ook in de toekomst.
Bovendien levert Mastervolt diverse interfaces waarmee u
zelfs apparatuur kunt aansluiten die niet geschikt is voor
koppeling aan het MasterBus netwerk.
Augustus 2009 / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ NL
MASTERBUS
6.2
ZÓ MAAKT U EEN MASTERBUS
NETWERK
Alle apparaten die geschikt zijn voor het MasterBus
netwerk zijn uitgerust met twee communicatiepoorten.
Zodra
twee
of
meer
apparaten
via
deze
communicatiepoorten met elkaar in verbinding worden
gebracht, vormen ze een lokaal data netwerk, aangeduid
als MasterBus.
Houd u bij het maken van een MasterBus netwerk aan de
volgende regels:
De voor het netwerk benodigde elektrische voeding
wordt geleverd door de aangesloten apparaten.
Daarom moet tenminste een van de apparaten in het
netwerk in staat zijn om deze voeding te leveren (zie
specificaties).
Per voedend apparaat kunt u maximaal drie nietvoedende apparaten op het MasterBus netwerk
aansluiten. U kunt zonder problemen meerdere
voedende apparaten aansluiten.
Verbindingen tussen de apparaten maakt u met
behulp van standaard UTP kabels (straight).
Mastervolt kan u deze kabels leveren, maar ze zijn
ook in iedere computerwinkel verkrijgbaar.
OK
1-8
Afbeelding 10
Het MasterBus netwerk mag niet cirkelvorming
worden uitgevoerd.
OK
Afbeelding 8
Zoals bij alle high speed data netwerken moeten ook
bij MasterBus de uiteinden van het netwerk worden
afgesloten met een terminating device.
Afbeelding 11
Maak in het MasterBus netwerk geen aftappingen met
zogenaamde splitters.
Terminating
device
Terminating
device
OK
Afbeelding 12
Afbeelding 9
NL / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ Augustus 2009
45
MASTERBUS
6.3
MASTERBUS: CONTROLE EN PROGRAMMERING VAN DE CHARGEMASTER
6.3.1
Monitoring (controle)
Waarde
Charger
State
Max input power
Charger status
House bank
Charge current
House bank
Output 2
Output 3
AC input
State
System
Connect to Shunt
MasterShunt …
6.3.2
Omschrijving
Status van de lader (Aan/ Standby)
Instelling van maximale ingangsstroom kan overbelasting van walzekering of generator voorkomen.
Status van het laadalgoritme: Bulk/absorption/float
Spanning van laderuitgang 1 *
Totale laadstroom van de ChargeMaster
Temperatuur van accu 1 *
Stroom van laderuitgang 2 *
Stroom van laderuitgang 3 *
AC ingangsspanning
Mogelijkheid om de lader uit te schakelen.
U kunt de lader verbinden met een MasterShunt uit het systeem voor terugkoppeling over het laden.
Informatie over de eventueel verbonden MasterShunt.
Alarms (alarmen)
Waarde
Low batt
Omschrijving
Accuspanning is gedaald onder de instelling DC low on, en
is nog niet gestegen boven de instelling DC low off
High batt
Accuspanning is gestegen boven de instelling DC high on,
en is nog niet gedaald onder de instelling DC high off
Low AC
AC ingangsspanning is te laag
High AC
AC ingangsspanning is te hoog
Low frequency
AC ingangsfrequentie is te laag
High frequency
AC ingangsfrequentie is te hoog
High temperature
Inwendige temperatuur te hoog
Low temperature
Inwendige temperatuur te laag
De temperatuursensor werkt niet correct.
Temp sense error
MasterShunt geeft waarden door buiten de grenzen.
MSH out of range
* zie paragraaf 8.3, afbeelding 9 voor karakteristieken
6.3.3
Fabrieks-inst.
Zie 6.3.4
Instelbereik
Zie 6.3.4
Zie 6.3.4
Zie 6.3.4
90V / 180V*
135V / 265V*
45Hz
65Hz
70°C (176°F)
-20°C (-4°F)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
History (geschiedenis)
Dit menu toont de totale historische meetwaarden.
Waarde
Omschrijving
Charge cycles
Aantal afgeronde laadcycli
Charge cycles
Aantal gebroken laadcycli
Ah charged
Tataal aantal ampère-uren geladen
Total run time
Totale tijd in bedrijf van de lader
Highest AC volt
Hoogste AC ingangsspanning
Temperature
Aantal keren uitgevallen op temperatuur
Low DC
Aantal keren uitgevallen op te lage spanning
High DC
Aantal keren uitgevallen op te hoge spanning
High AC
Number of high ACspanning shutdowns
Low AC
Number of low ACspanning shutdowns
House bank
Lowest voltage
Laagste gemeten DC-spanning
Highest voltage
Hoogste gemeten DC-spanning
Output 2
Lowest voltage
Laagste gemeten DC-spanning
Highest voltage
Hoogste gemeten DC-spanning
Output 3
Lowest voltage
Laagste gemeten DC-spanning
Highest voltage
Hoogste gemeten DC-spanning
System
Last MPC from:
Het laatste Maximum Power Control-commando dat de ChargeMaster heeft ontvangen. Dit geeft
Select…
aan welk apparaat de ChargeMaster als laatste heeft aangestuurd/ gereduceerd.
46
Augustus 2009 / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ NL
MASTERBUS
6.3.4
Configuration (instellingen)
Stel de waarden hieronder in met een afstandbedieningspaneel of PC met MasterAdjust software (via een interface).
Waarde
Omschrijving
Fabrieks-instelling Instelbereik
General
Language
Weergegeven taal in MasterBusnetwerk.
Engels
Engels
Product name
Deze naam zal door alle verbonden MasterBusCHG CM+type*
0-12 tekens
apparaten worden herkend.
Output 1
Naam van uitgang 1 in het MasterBusnetwerk
House bank
Maximaal 12 tekens
Output 2
Naam van uitgang 2 in het MasterBusnetwerk
Output 2
Maximaal 12 tekens
Output 3
Naam van uitgang 3 in het MasterBusnetwerk
Output 3
Maximaal 12 tekens
Factory settings
Reset ChargeMaster naar fabrieksinstellingen.
Charge current
AC load
Kies de reductiemethode van het AC-vermogen,
Auto
Auto, MPC, manual
MPC is Maximum Power Control
Maximum current
Stel de maximale toegestane stroomsterkte in.
Modelafh.
Modelafhankelijk
System
System behaviour
De ChargeMaster kan gesynchroniseerd met
Stand alone
Stand alone, synchronized
andere ChargeMasters werken of stand alone.
MasterShunt
Aantal MasterShunts dat aan charger is gekopp.
Bulk Instellingen
Bulk voltage
Bulkspanning
14.25/28.50V
0-15.50/0-31.00V
Max. bulk timer
Maximum van de bulk timer
480min
0-24h
Min bulk timer
Minimum van de bulk timer
120sec
0-240sec
Start bulk timer
Start bulk timer
13.25/26.50V
(read only)
Absorptie Instellingen
Abs. voltage
Absorptiespanning
14.25/28.50V
0-15.50/0-31.00V
Max absorption
Maximum van de absorptietimer
4h
0-24h
Min absorption
Minimum van de absorptietimer
15min
0-240min
Return amps
Omschakelpunt Absorptie-Float (percentage van
6%
0-50%
maximale laadstroom)
Return amps tim
Return amps timer
30sec
0-240sec
Float Instellingen
Float voltage
Floatspanning
13.25/26.50V
0-15.50/0-31.00V
Forced float vo.
Geforceerde floatspanning
13.25/26.50V
0-15.50/0-31.00V
(Laden met constante spanning)
Return to bulk
Omschakelspanning terug naar Bulk
12.80/25.60V
0-15.50/0-31.00V
Return to bulk
Tijdsvertraging terug naar Bulk
30sec
0-240sec
Max Charge curr
Toelaatbaar percentage van maximale
100%
0-100%
laadstroom
Alarmen
DC high on
Alarm DC Hoog aan (On)
16.00/32.00V
0-16.00V0-32.00V
DC high off
Alarm DC Hoog uit (Off)
15.00/30.00V
0-16.00V0-32.00V
DC low on
Alarm DC Laag aan (On)
10.00/20.00V
0-16.00/0-32.00V
DC low off
Alarm DC Laag uit (Off)
11.00/22.00V
0-16.00/0-32.00V
Alarm delay
Alarmvertraging
30sec
0-240sec
Parallel Instellingen
Master
In parallel kan lader als Master worden ingesteld.
Slave of master
In parallel kan lader als Slave worden ingesteld.
Tractie
Traction Bulk v
Tractie bulkspanning
+300/+600mV
(read only)
Traction Absorpt
Tractie absorptie spanning
+300/+600mV
(read only)
Traction absorpt
Tractie absorptie timer
480min
(read only)
Equalize
Equalize voltage
Equalize-spanning (vereffening)
+2.25/+4.50V
(read only)
Max equalize tim
Maximum van de equalizetimer
480min
(read only)
DIP-switches
1. GEL/AGM
Instelling voor GEL/AGM batteries.
Off
Off, On
Off = natte accu, On = AGM/Gel
2. Power Supply
Als 12V/24V voeding toegestaan. Off=nee, On=ja Off
Off, On
3. Display
Display uit spaart accu’s. Off=uit, On=display aan Off
Off, On
4. Equalize
Equalize is ALLEEN GESCHIKT VOOR NATTE
Off
Off, On
ACCU’S Off=uit, On=aan
NL / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ Augustus 2009
47
MASTERBUS
Vaste Instellingen
Temperature com
Max allowed upp
Max allowed low
Max voltage com
AGM / GEL floa
Lithium ion
TBD
Events
Event x bron
Temperatuurcompensatie voor laadspanning
Maximaal toegestane temperatuur
Maximaal toegestane temperature
Maximale spanningscompensatie voor
temperatuurgecompenseerd laden
AGM / GEL float spanning instelling
Kies een event van de ChargeMaster om te
dienen als Event x. Maximaal 9 events.
Event x doel
Kies een MasterBusapparaat om te dienen als
doel.
Event x
Kies een commando, afhankelijk van het gekozen
commando
doelapparaat.
Event x1 data
Data is gekoppeld met het commando, zie ook
afbeelding 13.
Event x+1
Dit event verschijnt als event x gedefiniëerd is.
* Afhankelijk van het model CM1: 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3, 24/30-3.
Input
On
Off
Copy
Copy
Invert
-30mV/°C -60mV/°C
+300/+600mV
480 min
+0.3/+0.6V
(read only)
(read only)
(read only)
(read only)
+550/+1100mV
(read only)
Uitgeschakeld
Zie de lijst met eventbronnen, paragraaf 6.3.5
Afhankelijk van systeem.
Kies…
Kies…
Uit
Uitgeschakeld
Eventcomm. doel-app.
ChargeMaster: par 6.3.6
Uit,Aan,Kopiëren, Geïnverteerd kopiëren, Schakelen.
Zie event x
Input is een puls, gevolgd door een langer signaal.
On (Aan) verandert de status van het commando naar On
bij het eerste signaal.
Off (Uit) verandert de status naar Off bij het eerste signaal.
Copy laat de status de input volgen.
Copy Invert laat de status het omgekeerde van de input
volgen.
Toggle verandert de status bij het eerste signaal en terug
bij het tweede signaal. Dit type data wordt vaak gebruikt in
combinatie met een pulsschakelaar.
Toggle
Figure 13: Event data
6.3.5
Eventlijst met de ChargeMaster als bron
Event configuratie laat de ChargeMaster1 commando’s geven (als bron) of ontvangen (als doel) bij het communiceren met
andere aangegesloten MasterBusapparaten. Hieronder staan de events met de ChargeMaster als Eventbron:
On
ChargeMaster is ingeschakeld
Bulk
Laadtoestand is Bulk
Abs
Laadtoestand is Absorptie
Float
Laadtoestand is Float
Failure
MasterBus alarm als de lader in fouttoestand is
CSI
Charger Status Interface: MasterBus-alarm om alarmhoorn te laten klinken bij failure.
Equalize
ChargeMaster is in Equalize mode
Fan ( 50% load / 50°C)
MasterBussignaal om een externe ventilator in te schakelen (bij 50% belasting en 50°C)
Led 1
LED 1 licht op
Led 2
LED 2 licht op
Led 3
LED 3 licht op
Led 4
LED 4 licht op
Led 5
LED 5 licht op
6.3.6
Eventlijst met de ChargeMaster als doel
U kunt de ChargeMaster commando’s laten ontvangen van een ander apparaat. De ChargeMaster is hier het Eventdoel.
Mpc reduce
Commando om de wisselstroom (AC) te reduceren met 5%/sec
Mpc stop
Commando om de wisselstroom (AC) snel te reduceren
Bulk
Commando om de Bulkfase te starten
Abs
Commando om de Absorptiefase te starten
Float
Commando om de Floatfase te starten
State
Commando om de ChargeMaster in te schakelen
48
Augustus 2009 / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ NL
PROBLEEMOPLOSSING
7 PROBLEEMOPLOSSING
Neemt u contact op met uw plaatselijke Mastervolt Service Centrum als u een probleem niet met behulp van de onderstaande
tabel kunt oplossen. Zie www. Mastervolt.com voor een uitgebreide lijst met Mastervolt Service Centers. Zorg ervoor dat u de
volgende informatie bij de hand heeft als u contact opneemt met uw Mastervolt Service Centrum om een probleem op te
lossen:
Artikel- en serienummer (Zie paragraaf 1.4)
7.1
FOUTZOEKTABEL
Probleem
Geen uitgangsspaniing
en/ of -stroom
Uitgangsspanning te
laag, lader levert de
maximale stroom
Laadstroom te laag
Accu’s niet volledig
geladen
Accu’s worden te snel
ontladen
Accu’s zijn te heet,
gassen
Geen displayfunctie
Langzame of geen
communicatie
MasterView Easy
paneel verbonden met
de ChargeMaster, maar
geen communicatie.
Mogelijke oorzaak
Geen AC-ingangsspanning
AC-ingangsspanning te laag (< 90VAC)
AC ingangsfrequentie buiten bereik
Aangesloten belasting vraagt meer stroom
dan de lader kan leveren.
Accu’s niet voor 100% geladen
Accu’s bijna volledig geladen
Hoge omgevingstemperatuur
Lage AC ingangsspanning. Bij lage ACingangsspanningen wordt de laadstroom
verlaagd, zie afbeelding 15.
Laadstroom te laag
De DC-belasting is te hoog
Wat te doen?
Controleer de AC-bekabeling en het
afstandbedieningspaneel.
Controleer ingangsspanning, controleer generator.
Controleer ingangsspanning, controleer generator.
Verminder de belasting door verbrukers uit te
schakelen.
Meet de accuspanning. Na enige tijd wordt deze
hoger.
Niets, dit is normaal bij een volle accu.
Niets, als de omgevingstemperatuur hoger is dan
de instellimiet, wordt de laadstroom automatisch
verlaagd.
Controleer AC-ingangsspanning. Controleer
generator.
Het MasterBus netwerk is geïnstalleerd als
een ringnetwerk
Zie “Laadstroom te laag” in deze tabel.
Verminder de belasting door verbruikers uit te
schakelen.
Gebruik een acculader met een grotere capaciteit.
Gebruik de accutemperatuursensor.
Controleer accu en vevang deze indien nodig.
Ontlaad en laad enkele keren, dit helpt vaak.
Controleer de accu en vervang deze indien nodig
Controleer de accu en vervang deze indien nodig
Gebruik de accutemperatuursensor.
Controleer de instellingen (zie paragraaf 6.3.4)
Schakel het display in
Controleer de bekabeling op fouten
Controleer de MasterBus netwerkkabels.
Voor MasterBus is er een terminator aan beide
uiteinden van het netwerk nodig. Controleer of ze
zijn aangesloten (zie paragraaf 6.2).
Ringnetwerken zijn niet toegestaan. Controleer de
aansluitingen van het netwerk (zie par. 6.2).
De ChargeMater is uitgeschakeld, het
paneel is uitgeschakeld of MasterBus werkt
niet correct.
Controleer de MasterBus netwerkkabels, voor
MasterBus is er verder een terminator aan beide
uiteinden van het netwerk nodig.
Laadtijd te kort
Accutemperatuur te laag.
Defecte of oude accu
Accucapaciteit is afgenomen door verlies
of sulfatisering van de platen, stagnatie
Defecte accu (kortsluiting in een cel)
Accutemperatuur te hoog
Laadspanning te hoog
Het display is uitgeschakeld
Fout in de netwerkkabels
Fout in de MasterBus-kabels
Geen terminator geplaatst aan de uiteinden
van het netwerk
NL / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ Augustus 2009
49
TECHNISCHE GEGEVENS
8 TECHNISCHE GEGEVENS
8.1
SPECIFICATIES 12V MODELLEN
Model
Artikelnummer
ALGEMEEN
Nominale ingangsspanning**:
Nominale ingangsfrequentie:
Opgenomen vermogen bij vollast
Efficiency bij vollast (230V AC):
Nominale uitgangsspanning:
Totale laadstroom*:
Aantal accu-uitgangen:
Uitgangsspanning instelbaar
Laadkarakteristiek*:
Laadspanning Bulk*:
Laadspanning Absorption*:
Laadspanning Float*;
Max. absorptie en max. bulk timer*:
Minimale absorptietijd*:
Accutype instelling*:
Afmetingen in mm (inch):
Massa:
Aanbevolen accucapaciteit:
Aarbeidsfactor aan uitgang
Temperatuurcompensatie
12/35-3
44010350
12/50-3
44010500
120/230V
50/60Hz
575VA
≥81% bij 230V aan ingang
12V
35A bij 14.4V
3
0 tot 16V DC
IUoUo, automatisch, drietraps plus
14.4V
14.25V
13.25V
8 uur (start max. bulk timer bij 13.25V)
15 min.
Natte accu / gel / tractie / AGM / spiraal
(instelbaar met DIP-switch en
MasterAdjust).
291x210x131 (11,5x8,3x5,2)
4kg (9Lbs)
120/230V
50/60Hz
825VA
≥81% bij 230V aan ingang
12V
50A bij 14.4V
3
0 tot 16V DC
IUoUo, automatisch, drietraps plus
14.4V
14.25V
13.25V
8 uur (start max. bulk timer bij 13.25V)
15 min.
Natte accu / gel / tractie / AGM / spiraal
(instelbaar met DIP-switch en
MasterAdjust).
291x210x131 (11,5x8,3x5,2)
4kg (9Lbs)
70-350Ah
100-500Ah
≤ 0,99
≤ 0,99
Accutemperatuursensor met kabel
Accutemperatuursensor met kabel
meegeleverd
meegeleverd
Spanningscompensatie
Ja, door middel van automatische
Ja, door middel van automatische
compensatie.
compensatie.
DC-verbruik
<5mA
<5mA
Temperatuurbereik
–25°C (–13°F) tot 65°C (149°F).
–25°C (–13°F) tot 65°C (149°F).
laadstroomafname 3%/°C (2%/°F)
laadstroomafname 3%/°C (2%/°F)
boven 40°C (104°F) , 90%
boven 40°C (104°F) , 90%
laadstroomafname onder 0°C (32°F).
laadstroomafname onder 0°C (32°F).
Koeling
Combinatie van conventionele en
Combinatie van conventionele en
geforceerde koeling met variofan om
geforceerde koeling met variofan om
een goede koeling te realiseren, ook bij
een goede koeling te realiseren, ook bij
opstelling in hoeken en dergelijke.
opstelling in hoeken en dergelijke.
Geluidsniveau
<52dBA / 1m
<52dBA / 1m
Beschermingsklasse
IP23
IP23
Certificaten
Volledige CE- en E-markering volgens
Volledige CE- en E-markering volgens
automotive directive 95/54/EG / UL
automotive directive 95/54/EG / UL
pending.
pending.
MasterBus connectiviteit
Ja
Ja
Voedingscapaciteit voor MasterBus
Ja, maximaal 3 MasterBus apparaten
Ja, maximaal 3 MasterBus apparaten
als de lader ingeschakeld is.
als de lader ingeschakeld is.
Beschikbare MasterBustalen
English
English
* Instelbaar, zie hoofdstuk 6 voor instellingen Wijzigingen in de specificaties zijn voorbehouden.
50
Augustus 2009 / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ NL
TECHNISCHE GEGEVENS
8.2
SPECIFICATIES 24V MODELLEN
Model
Artikelnummer
ALGEMEEN
Nominale ingangsspanning:
Nominale ingangsfrequentie:
Opgenomen vermogen bij vollast
Efficiency bij vollast:
Nominale uitgangsspanning:
Totale laadstroom*:
Aantal accu-uitgangen:
Uitgangsspanning instelbaar
Laadkarakteristiek*:
Laadspanning Bulk*:
Laadspanning Absorption*:
Laadspanning Float*;
Max. absorptie en max. bulk timer*:
Minimale absorptietijd*:
Accutype instelling*:
Afmetingen in mm (inch):
Massa in kg (pond):
Aanbevolen accucapaciteit:
Aarbeidsfactor aan uitgang
Temperatuurcompensatie
24/20-3
44020200
24/30-3
44020300
120/230V
50/60Hz
660VA
≥83% bij 120V aan ingang
24V
20A at 28.8V
3
10-32V DC
IUoUo, automatisch, drietraps plus.
28.8V
28.5V
26.5V
8 uur (start max. bulk timer bij 13.25V)
15 min.
Natte accu / gel / tractie / AGM / spiraal
(instelbaar met DIP-switch en
MasterAdjust).
291x210x131 (11,5x8,3x5,2)
4kg (9Lbs)
40-200Ah
120/230V
50/60Hz
925VA
≥85% bij 230V aan ingang
24V
30A at 28.8V
3
10-32V DC
IUoUo, automatisch, drietraps plus.
28.8V
28.5V
26.5V
8 uur (start max. bulk timer bij 13.25V)
15 min.
≤ 0,99
Accutemperatuursensor met kabel
meegeleverd.
Spanningscompensatie
Ja, door middel van automatische
compensatie.
DC-verbruik
<2,5mA
Temperatuurbereik
–25°C (–13°F) tot 65°C (149°F).
Laadstroomafname 3%/°C (2%/°F)
boven 40°C (104°F) , 90%
laadstroomafname onder 0°C (32°F).
Koeling
Combinatie van conventionele en
geforceerde koeling met variofan om
een goede koeling te realiseren, ook bij
opstelling in hoeken en dergelijke.
Geluidsniveau
<52dBA / 1m
Beschermingsklasse
IP23
Certificaten
Volledige CE- en E-markering volgens
automotive directive 95/54/EG / UL
pending.
MasterBus connectiviteit
Yes
Voedingscapaciteit voor MasterBus
Ja, maximaal 3 MasterBus apparaten
als de lader ingeschakeld is.
Beschikbare MasterBustalen
English
* Instelbaar, zie hoofdstuk 6 voor instellingen
Natte accu / gel / tractie / AGM / spiraal
(instelbaar met DIP-switch en
MasterAdjust).
291x210x131 (11,5x8,3x5,2)
4kg (9Lbs)
60-300Ah
≤ 0,99
Accutemperatuursensor met kabel
meegeleverd.
Ja, door middel van automatische
compensatie.
<2,5mA
–25°C (–13°F) tot 65°C (149°F).
Laadstroomafname 3%/°C (2%/°F)
boven 40°C (104°F) , 90%
laadstroomafname onder 0°C (32°F).
Combinatie van conventionele en
geforceerde koeling met variofan om
een goede koeling te realiseren, ook bij
opstelling in hoeken en dergelijke.
<52dBA / 1m
IP23
Volledige CE- en E-markering volgens
automotive directive 95/54/EG / UL
pending.
Yes
Ja, maximaal 3 MasterBus apparaten
als de lader ingeschakeld is.
English
Wijzigingen in de specificaties zijn voorbehouden.
NL / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ Augustus 2009
51
TECHNISCHE GEGEVENS
8.3
AFMETINGEN
Afbeelding 13: Afmetingen in mm (inch)
52
Augustus 2009 / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ NL
TECHNISCHE GEGEVENS
8.4
KARAKTERISTIEKEN
Laadstroom versus ingangsspanning
Afbeelding 14: Laadstroom (charge current) versus ingangsspanning (AC voltage)
BULK
ABSORPTION
`min. bulk timer: 2 min
14.40VDC
14.25VDC
13.25VDC
FLOAT
BULK
`min. abs timer: 15 min
Bulk
Absorption
Float
Start max bulk timer: 13.25VDC
12.80VDC
Return to bulk: 12.80VDC
Imax 100%
Imax
< Imax
Return amps = 6% Imax
= voltage
`max. bulk ``max. absorption
timer: 8 hr timer: 4 hr
repeated
every 336
288 hr
85
min
30 `return to
sec bulk timer
= current
Afbeelding 15: Laadkarakteristiek van de Drietraps-Plus laadmethode (bij 25°C / 77°F)
NL / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ Augustus 2009
53
TECHNISCHE GEGEVENS
FLOAT
EQUALIZE
FLOAT
Float voltage + 2.25V
= 15.50VDC
Float voltage
= 13.25VDC
10% of Imax
= voltage
Max equalize time = 6hr
Start equalize cycle by jumper change (disabled when Gel)
= current
Afbeelding 16: Laadkarakteristiek van de vereffeningslading (equalize mode) (bij 25°C / 77°F)
Afbeelding 17: Karakteristiek van de temperatuurcompensatie van de acculader (laadspanning versus temperatuur)
54
Augustus 2009 / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ NL
BESTELINFORMATIE
9 BESTELINFORMATIE
9.1
MASTERBUS INSTALLATIE-COMPONENTEN
Artikelnummer
77040000
77040020
77040050
77040100
77040300
77040600
77041000
77041500
77042500
77050000
77050000
77050000
77030100
77010100
77010300
77010400
77020100
9.2
Omschrijving
MasterBus terminator
MasterBus aansluitingskabel(UTP-kabel), 0,2m / 0.6ft
MasterBus aansluitingskabel(UTP-kabel), 0,5m / 1.6ft
MasterBus aansluitingskabel(UTP-kabel), 1,0m / 3.3ft
MasterBus aansluitingskabel(UTP-kabel), 3,0m / 10ft
MasterBus aansluitingskabel(UTP-kabel), 6,0m / 20ft
MasterBus aansluitingskabel(UTP-kabel), 10m / 33ft
MasterBus aansluitingskabel(UTP-kabel), 15m / 49ft
MasterBus aansluitingskabel(UTP-kabel), 25m / 82ft
100m / 330ft MasterBus cable (UTP cable)
50 stuks pluggen
Complete set om UTP-kabels samen te stellen. Levering omvat: 100m / 330ft UTP-kabel, 50 stuks pluggen
en krimptang.
MasterConnect USB interface, nodig als interface tussen uw PC en het MasterBus netwerk als u
MasterAdjust software gebruikt
MasterView Classic, Mastervision compatible display to control and monitor all MasterBus products
MasterView Easy, Touch screen om alle MasterBus producten te bedienen en bewaken
MasterView System, Full-colour touch screen om alle MasterBus producten te bedienen en bewaken
MasterShunt 500, DC-distributie module voor exacte aflezing van accuspanning, laad / ontlaadspanning en
laadtoestand op het afleesscherm van de ChargeMaster. Opgave 250A continu, 500A piek
BESTELLIJST OVERIG
Artikelnummer
Omschrijving
6384001600
Industriële DC-zekering16A DIN 00
6384005000
Industriële DC-zekering50A DIN 00
6384008000
Industriële DC-zekering80A DIN 00
6384010000
Industriële DC-zekering100A DIN 00
6384012500
Industriële DC-zekering125A DIN 00
6381001000
Zekeringhouder DIN 00 (max. 160A)
79009006
Accuschakelaar 250A met knop
79009005
Accuschakelaar 250A met sleutel
6387000600
Dubbelpolige automatische zekering DPN 6A-B, 1P+N
6387001000
Dubbelpolige automatische zekering DPN 10A-B, 1P+N
6387001600
Dubbelpolige automatische zekering DPN 16A-B, 1P+N
6385401610
Dubbelpolige automatische zekering met aardlekschakelaar DPN VIGI 16A / B / 16mA, 1P + N
41500500*
Accutemperatuursensor, incl. 6 meter / 19 ft cable
* standaard geleverd bij de ChargeMaster
Mastervolt biedt een breed scala aan producten voor uw elektrische installatie, inclusief AGM accu’s, Gel accu’s en DCverdeelkits, accuschakelaars, accukabels, accu terminals en Mastervision switchboards.
Ziet u onze website www.Mastervolt.com voor een uitgebreid overzicht van al onze producten en gratis te downloaden
software voor bewaking op afstand.
NL / ChargeMaster1 12/35-3, 12/50-3, 24/20-3 & 24/30-3/ Augustus 2009
55
EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
10 EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Fabrikant
Adres
Mastervolt
Snijdersbergweg 93
1105 AN Amsterdam
Nederland
Verklaart hiermee dat:
Product:
44010350
44010500
44020200
44020300
Chargemaster 12/35-3
Chargemaster 12/50-3
Chargemaster 24/20-3
Chargemaster 24/30-3
Voldoet aan de bepalingen van de EEG/EC EMC richtlijnen 89/336/EEG en amendementen 92/31/EEG en 93/68/EEG.
De onderstaande geharmoniseerde normen zijn toegepast:
EN 60950-1, EN 55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003 Class A
EN 61000-4-2: 2001, EN 61000-4-4: 2004, EN 61000-4-5: 2001,
EN 61000-4-3: 2002+A1: 2002, EN 61000-4-6: 1996+A1: 2000,
EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-6-4: 1997,
LV richtlijn 2006/95/EC
Amsterdam,
P.F. Kenninck,
Algemeen directeur MASTERVOLT
Snijdersbergweg 93, 1105 AN Amsterdam, Nederland
Tel : + 31-20-3422100
Fax : + 31-20-6971006
Email : info@mastervolt.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising