American DJ | Accu Fog 1000 | Gebruikershandleiding A.D.J. Supply Europe B.V.

Gebruikershandleiding A.D.J. Supply Europe B.V.
Gebruikershandleiding
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 1
Accu Fog 1000
Inhoudsopgave
Hoofdfuncties……………………………………………………………………………………. 2
Automatisch uitschakelen pomp………………………………………………………………. 2
Introductie………………………………………………….……………………………………. 3
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit ……………………………………. 4
Algemene veiligheidsvoorschriften……………………………………………………………. 5
Installatie………………………………………………………………………………………… 6
Systeemmenu tabel…………………………………………………………………………….. 8
Systeemmenu…………………………………………………………………………………… 10
Programma bewerken…………………………………………………………………………. 16
Foutcodes……………………………………………………………………………………….. 19
Bediening………………………………………………………………………………………… 20
5-kanaals DMX kenmerken…………………………………………………………………… 22
7-kanaals DMX kenmerken……………………………………………………………………. 23
Vervangen zekering……………………………………………………………………………. 23
Problemen oplossen……………………………………………………………………………. 24
Technische gegevens………………………………………………………………………….. 24
ROHS…………….………………………………………………………………………………. 25
WEEE…………………………………………………………………………………………….. 25
Accu Fog 1000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hoofdfuncties
3 bedieningsmodi – 5 of 7 DMX kanalen modus, Master / Slave sound active modus en
stand alone sound active modus
Ingebouwde microfoon
Digitaal display voor adressering en bedieningsinstellingen
360° Pan / 265° Tilt beweging
Afneembaar roterend vloeistofreservoir (inhoud 1 liter)
Houder voor 1 gallon container rookvloeistof (optioneel leverbaar)
Thermisch uitschakel mechanisme: met deze functie wordt de pomp automatisch
uitgeschakeld wanneer het peil van de rookvloeistof te laag wordt
Electronic Thermo Sensing (ETS): er is geen opwarmtijd nodig tussen de rookuitstoot
RDMX afstandsbediening voor DMX adressering: instellen DMX adres met DMX
controller
Smart Sense: automatisch herkenning DMX modus of Master/Slave modus
Accu Fog 1000
Automatisch uitschakelen pomp
De nieuwe Accu Fog 1000 heeft een rookvloeistof niveau sensor. Indien het peil van de
rookvloeistof een te laag niveau bereikt, zal de in het reservoir ingebouwde sensor
automatisch de pomp uitschakelen. Hiermee wordt de levensduur van de pomp aanzienlijk
verlengd.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 2
Accu Fog 1000
Introductie
Algemene instructie: Lees a.u.b. de instructies in deze handleiding zorgvuldig en grondig
door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Deze instructies bevatten belangrijke
informatie met betrekking tot veiligheid en onderhoud tijdens gebruik. Bewaar deze
handleiding bij het apparaat.
Introductie: Bedankt voor de aanschaf van uw American DJ® Accu Fog 1000. De Accu Fog
1000 is een 5 of 7-kanaals intelligente DMX moving head rookmachine. Het apparaat kan
gebruikt worden als een stand-alone effect of in een Master/Slave configuratie. De Accu Fog
1000 heeft 3 bedieningsmodi; sound active, stand alone of DMX gestuurd. De Accu Fog
1000 beschikt tevens over een auto modus die tijdens stand alone of Master / Slave modus
gebruikt kan worden.
Uitpakken: Elke Accu Fog 1000 wordt uitgebreid getest, zorgvuldig verpakt, en
gebruiksklaar geleverd. Controleer de verpakking nauwkeurig op schade die ontstaan kan
zijn tijdens het transport. Indien de verpakking is beschadigd, controleer dan nauwkeurig de
Accu Fog 1000 op eventuele schade en controleer of alle meegeleverde noodzakelijke
onderdelen van de Accu Fog 1000 aanwezig en intact zijn. In geval van schade of het
ontbreken van onderdelen, neemt u contact op met uw American DJ® dealer.
Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. S.v.p. recyclen voor zover mogelijk.
Veiligheid: Richt de rookmachine nooit op mensen of hun kleding. Dit apparaat
produceert hete rook/damp en moet met dezelfde voorzichtigheid worden gebruikt als
een strijkijzer of een elektrische waterkoker.
Waarschuwing! Ter voorkoming van elektrische schok of brand, het apparaat niet
blootstellen aan regen of vocht.
Tijdens gebruik kan de behuizing extreem heet worden. Vermijd ten allen tijde het apparaat
tijdens gebruik met blote handen aan te raken.
Let op! Er zijn geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker onderhouden dienen
te worden. Reparaties mogen niet door gebruikers worden uitgevoerd, hiermee vervalt de
fabrieksgarantie. In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat reparatie behoeft, neem dan
contact op met uw lokale dealer of stuur een mail naar service@americandj.eu.
American DJ® is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van
deze gebruikershandleiding of door schade die is veroorzaakt door ongeautoriseerde
aanpassingen van het apparaat.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 3
Accu Fog 1000
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit
Waarschuwing: ter voorkoming van
brandgevaar en elektrische schok moet
het apparaat beschermd worden tegen
water en vocht.
Attentie:
1. Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt
beschadigd, bijvoorbeeld doordat de
kabel wordt gedraaid, geknikt of bekneld
raakt. Beschadigingen kunnen leiden tot
elektrische schok, brandgevaar of storing
in het apparaat. Houd het stopcontact
vast als u de steker eruit trekt. Niet aan
de kabel trekken.
2. Ter voorkoming van een elektrische
schok mag de behuizing nooit worden
geopend als het apparaat op de
netspanning
is
aangesloten.
Bij
problemen kunt u contact opnemen met
uw American DJ dealer.
3. Geen metalen voorwerpen in het
apparaat steken of vloeistoffen in het
apparaat gieten. Dit kan leiden tot een
elektrische schok of storing in het
apparaat.
PAS OP!
niet openen gevaar
voor
elektrische schok
Pas op: teneinde het risico van een
elektrische schok te verkleinen mag de
behuizing
niet
worden
geopend.
Reparaties of veranderingen mogen niet
door gebruikers worden uitgevoerd.
Wendt u zich tot een erkende American
DJ dealer.
LET OP! Ter voorkoming van elektrische
schok alleen gebruik maken van het
originele netsnoer. Maak geen gebruik
van een verlengkabel of tussenstuk met
een steker die niet volledig in het
stopcontact past.
LET OP! Andere toepassingen of instellingen
dan in deze handleiding beschreven worden,
kunnen gevaarlijke straling veroorzaken. De
speler mag alleen door gekwalificeerd
personeel afgeregeld en onderhouden
worden.
LET OP. Het apparaat kan storingen in
de ontvangst van radio- en
televisieontvangst veroorzaken.
Lees voor gebruik de gebruikershandleiding
zorgvuldig door. De gebruikershandleiding
bevat belangrijke informatie over de
veiligheid bij het gebruik en over het
onderhoud van dit apparaat. Let vooral op de
symbolen en waarschuwingstekens die op
het apparaat en in de gebruikershandleiding
staan. Bewaar deze handleiding bij het
apparaat.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker
voor ongeïsoleerde onderdelen in het
apparaat waar spanning op staat. Het
negeren van dit symbool kan ernstig
letsel, een ongeval of de dood tot gevolg
hebben.
Dit symbool geeft aan dat er in de
handleiding belangrijke informatie staat
voor gebruik en onderhoud. Het negeren
van deze informatie kan leiden tot
persoonlijk letsel of beschadiging van het
product.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 4
Accu Fog 1000
Algemene veiligheidsvoorschriften
1. Handleiding lezen - Voor gebruik van de apparatuur de gebruikershandleiding zorgvuldig
lezen en de handleiding bewaren.
2. Waarschuwingen in acht nemen - Alle waarschuwingen op het product en in de
gebruikershandleiding dienen
precies opgevolgd te worden. Verwijder geen
waarschuwingstekens van het product.
3. Reinig het apparaat alleen met een pluisvrije droge doek. Gebruik geen agressieve
poetsmiddelen of middelen die oplosmiddel bevatten.
4. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
5. Water en vocht - Het apparaat mag NIET in de buurt van water gebruikt worden. Bijv.
naast het bad, wasbak, spoelbak, in een vochtige kelder, in de buurt van het zwembad
en/of vergelijkbare plaatsen.
6. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, zodanig dat het in geen geval naar
beneden kan vallen.
7. Vervoer het apparaat voorzichtig, bij voorkeur in de originele verpakking of in een
daarvoor bedoelde flightcase. Vermijd schokken en stoten.
8. Openingen dienen voor de ventilatie en voorkomen oververhitting. Ventilatie is
noodzakelijk om het betrouwbaar functioneren van het apparaat te garanderen.
Openingen mogen niet afgedekt worden of verstopt raken. Oververhitting leidt tot
storingen en verhoogt de kans op brandgevaar. Het apparaat mag niet op een bed, bank,
tapijt of een vergelijkbare ondergrond geplaatst worden. Het apparaat mag niet in een
boekenkast of in een rek ingebouwd worden, tenzij de noodzakelijke ventilatie
gegarandeerd is.
9. Hittebronnen - Het apparaat verwijderd houden van warmtebronnen zoals radiatoren,
verwarmingselementen, ovens en andere apparatuur (incl. versterkers) die hitte
produceren.
10. Stroomvoorziening - De Accu Fog 1000 mag alleen worden aangesloten op een
stroomvoorziening zoals aangegeven in de gebruikershandleiding of op het apparaat.
Sluit het apparaat nooit aan op een dimmer.
11. Wanneer het apparaat is geleverd met een netsteker met randaarde (VDE), dan dient
deze ook op een stopcontact met randaarde te worden aangesloten. Dit is belangrijk voor
een goede werking en verhoogt de veiligheid.
12. Aansluitkabels dienen zo te worden gelegd dat men er niet over kan struikelen. Voorkom
dat kabels geknikt worden of bekneld raken. Sluit de stekers alleen aan op de daarvoor
bedoelde aansluitingen.
13. Indien een buitenantenne direct of indirect op het apparaat is aangesloten, dient u de
voorschriften voor het plaatsen en aarden van antennes op te volgen. Dit ter voorkoming
van blikseminslag. Plaats nooit een buitenantenne in de buurt van hoogspanningsmasten
of hoogspanningskabels.
14. Trek bij onweer de netsteker uit het stopcontact om het apparaat voor stroompieken op
het net te beveiligen. Een blikseminslag op het lichtnet zal het apparaat naar alle
waarschijnlijkheid beschadigen.
15. Voorkom overbelasting van de elektriciteitsgroep. Overbelasting kan brandgevaar tot
gevolg hebben.
16. Zorg dat geen voorwerpen en of vloeistoffen in het apparaat komen om kortsluiting of
elektrische schokken te voorkomen.
17. Onderhoud - De gebruiker mag geen reparaties of onderhoud uitvoeren, tenzij dit in de
gebruikershandleiding is aangegeven. Alle overige verrichtingen dienen door hiervoor
gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd. Bij zichtbare schade aan het apparaat
dient u de netsteker uit het stopcontact te verwijderen en het apparaat bij de
servicedienst ter reparatie aan te bieden.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 5
Het apparaat moet ook in de volgende gevallen naar de servicedienst worden gebracht:
• Kabel of steker zijn beschadigd.
• Vloeistoffen of vreemde voorwerpen zijn in het apparaat gekomen.
• Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
• Het apparaat functioneert niet, of niet volgens de gebruiksaanwijzing.
18. Gebruik alleen originele onderdelen of onderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
De garantie vervalt indien er geen originele onderdelen worden gebruikt.
Serienummer en typenummer van dit apparaat staan op de achterkant. Noteer dit nummer
hier en bewaar deze notities.
Typenummer……………………………………………………………………………………………
Serienummer……………………………………………………………………………………………
Aankoop:
Aankoopdatum…………………………………………………………………………………………
Dealer…………………………………………………………………………………………………..
Adres dealer……………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer dealer………………………………………………………………………………
Accu Fog 1000
Installatie
Stroomvoorziening: De Accu Fog 1000 mag alleen worden aangesloten op een
stroomvoorziening zoals aangegeven is in de gebruikershandleiding of op het apparaat. De
Accu Fog 1000 is beschikbaar in een 120V en een 220V versie. Omdat de netspanning van
plaats tot plaats kan verschillen dient u vooraf de netspanning te controleren alvorens het
apparaat aan te sluiten. Gebruik alleen de bijgeleverde I.E.C. netkabel.
DMX-512: DMX is de afkorting van Digital Multiplex en is een universeel internationaal
protocol voor communicatie tussen intelligente effecten en controllers. Een DMX controller
stuurt data instructies naar het aangesloten effect. DMX data wordt serieel van apparaat
naar apparaat doorgekoppeld via de DATA “IN” en DATA “OUT” XLR aansluitingen op alle
DMX apparaten (de meeste controllers hebben alleen een DATA “OUT” aansluiting).
DMX Linking: DMX is een taal waarmee alle merken en modellen van verschillende
fabrikanten, indien ze DMX compatibel zijn, met elkaar verbonden, en door één
besturingsorgaan bediend kunnen worden. Om gegarandeerd te zijn van correcte DMX data
transmissie dient u steeds de kortst mogelijke kabel te gebruiken. De volgorde waarin de
lichteffecten zijn aangesloten op een DMX leiding heeft geen invloed op de DMX
adressering. Bijv.: een lichteffect met DMX adres 1 kan willekeurig op de DMX lijn worden
aangesloten, in het midden, in het begin of op het einde. Indien een lichteffect
geprogrammeerd is met adres 1, zal de controller alle data gericht aan adres 1 naar het
specifieke apparaat zenden, ongeacht de positie in de DMX lijn.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 6
DATA KABEL (DMX kabel) productvereisten (voor DMX en Master/Slave toepassing):
De Accu Fog 1000 kan via het DMX-512 protocol gestuurd worden
en beschikt over 5 of 7 DMX kanalen. Het DMX adres wordt
elektronisch ingevoerd op het zijpaneel van de Accu Fog 1000.
Zowel het apparaat als de DMX controller moeten een 3-polige XLR
connector voor data-ingang en data-uitgang hebben (zie fig. 1).
Indien u uw eigen kabels maakt dient u erop te letten 2-aderige
afgeschermde kabel te gebruiken (te verkrijgen bij de professionele
licht- en geluidsvakhandel). De kabels moeten voorzien zijn van een
mannelijke en vrouwelijke XLR connector. Let er ook op dat de DMX
kabel in serie en niet parallel wordt aangesloten.
Fig. 1
OPMERKING: Volg figuur twee en drie, indien u uw eigen kabel maakt. Gebruik de aardlip
van de XLR connector niet. De afscherming van de DMX kabel wordt niet op de aardlip of
op de behuizing van de XLR connector aangesloten. Dit kan kortsluiting veroorzaken of
onberekenbaar functioneren ten gevolge hebben.
Fig. 2
XLR Pinbezetting
Pin 1 = massa
Pin 2 = - signaal
Pin 3 = + signaal
Fig. 3
EXTRA AANWIJZING: Afsluitweerstand. Indien langere stukken kabel worden gebruikt,
wordt het aanbevolen om een afsluitweerstand te gebruiken op het laatste apparaat teneinde
storingen te voorkomen. Een afsluitweerstand is een 120 ohm ¼ watt weerstand die is
verbonden tussen pin 2 en 3 van een mannelijke XLR connector (DATA + en DATA -). Deze
afsluitweerstand wordt op de vrouwelijke XLR connector aangesloten van het laatste
apparaat in de DMX keten en dient als eindstop van het circuit. Het gebruik van een
afsluitweerstand (ADJ onderdeel nummer 392128) verkleint de kans op storingen.
Een afsluitweerstand verkleint de kans op signaalstoringen
en voorkomt interferentie- en signaaloverdrachtproblemen.
Het is altijd raadzaam een DMX afsluitweerstand (120 Ohm
/ ¼W) tussen Pin 2 (DMX-) en Pin 3 (DMX+) van het laatste
apparaat in de DMX keten aan te sluiten.
Fig. 4
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 7
5-POLIGE XLR DMX CONNECTORS. Sommige fabrikanten gebruiken 5-polige XLR
connectoren voor DATA transmissie in plaats van 3-polige. 5-Polige XLR apparaten kunnen
worden geïmplementeerd in een 3-polige XLR DMX lijn. Wanneer 5-polige XLR connectoren
worden gebruikt in een 3-polige DMX lijn, moet er een kabeladapter worden gebruikt. Deze
adapters zijn verkrijgbaar in de professionele vakhandel. Onderstaande tabel geeft de details
voor de juiste kabelconversie.
3-polige XLR naar 5-polige XLR Kabelconversie
Geleider
3-polige XLR Female (Uit) 5-polige XLR Male (In)
Massa / Afscherming
Pin 1
Pin 1
Data (- signaal)
Pin 2
Pin 2
Data (+ signaal)
Pin 3
Pin 3
Niet gebruikt
Pin 4 – Niet gebruiken
Niet gebruikt
Pin 5 – Niet gebruiken
Accu Fog 1000
Systeemmenu Tabel
0
ADDR
AXXX A001
1
TEST
T-01 – T-XX
RUN
MSTR / ALON
2
PLAY
AUDI
MSTR / ALON
AUTO
ON / OFF
OFF / RUN /Audi
3
HEAT
4
RESE
ALL
5
TIME
SCAN
LIFE
HEAT
0000 – 9999
0000 – 9999
CLMP
6
7
8
RPAN
RTLT
MIC
9
DISP
10
SPEC
ON / OFF
ON / OFF
M-XX M-70
VALU
D ON
FLIP
D-XX D00 (DXXX)
ON / OFF
ON / OFF
LAAU
ON / OFF
RDMX
ON / OFF
MODE
DLOF
DFSE
5 Kan. / 7 kan.
ON / OFF
ON / OFF
FEED
VER
ON / OFF
V1.0-V9.9
Geeft het DMX startadres aan
A001 is ook de Slave instelling
Automatische functietest
“Master” of “Alone” voor Auto
modus
“Master” of “Alone” voor Audio
modus
Geen DMX status
Schakel verwarmingselement
handmatig in of uit
Reset alle motoren, terug naar
home
Reset alleen pan/tilt motoren
Totaal aantal bedrijfsuren
Bedrijfsuren
verwarmingselement
Wist bedrijfsuren
verwarmingselement
Inverteert de Panbeweging
Inverteert de Tiltbeweging
Mic. gevoeligheid
Toont DMX waarde per kanaal
Disp. schakelt uit na 2 min.
Inverteert display 180º
Automatisch inschakelen
verwarming bij power on
Instellen DMX adres via externe
controller
Kies kanaalmodus
Schakel verwarming in via DMX
Reset alle functies naar
fabrieksinstelling
Pan/tilt foutcorrectie aan/uit
Software versie
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 8
STEP
S-01 – S-48
C-01 – C-30
SCXX
11
EDIT
TIME
CEDT
REC
RUN
01 XX(00~FFH)
30 XX(00~FFH)
T XXX(001-999)
ON / OFF
RE.XX
ON / OFF
Zet nummer van programma
Pas de kanalen aan van iedere
scene
Tijd voor iedere scene
Bewerk programma via
controller
Automatisch opslaan
Programma test
ADRESS MENU –
(Waarde) – Instellen DMX adres.
TEST MENU –
(Test) – Test functies van ieder afzonderlijk kanaal.
PLAY MENU –
– Instellen apparaat in Master/Slave (MSTR) configuratie als Master apparaat of in een
stand alone modus. Het apparaat doorloopt een intern programma.
(Audio) – Het apparaat loopt als “Master” in Master/Slave (MSTR) configuratie of als
een Stand Alone (ALON) apparaat. Het apparaat loopt in sound active modus.
– Het apparaat doorloopt een voorgeprogrammeerde show.
RESE (RESET ) MENU –
– Reset alle motoren.
– Reset de pan/tilt motoren.
TIME MENU –
– Geeft het totaal aantal bedrijfsuren in het display weer.
– Geeft de bedrijfsuren van het verwarmingselement.
– Wist het aantal bedrijfsuren van het verwarmingselement.
RPAN MENU –
– Inverteert de “pan” beweging (ON).
RTLT MENU –
– Inverteert de “tilt” beweging (ON).
MIC MENU –
– Met deze functie kan de gevoeligheid van de ingebouwde microfoon worden ingesteld.
DISPLAY MENU –
(DMX-512 waarde) – Geeft de DMX-512 waarde van ieder kanaal in het display weer.
– Schakelt digitaal display uit na 2 minuten.
– “Keert” het digitaal display 180°.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 9
SPEC MENU –
– Met deze functie wordt het verwarmingselement automatisch ingeschakeld zodra het
apparaat op de stroomvoorziening wordt aangesloten.
– Met deze functie kan het DMX adres worden veranderd via een externe controller.
– Met deze functie kan geschakeld worden tussen de 5-kanaals DMX modus en de 7kanaals DMX modus. Zie pagina 22 voor de 5-kanaals DMX kenmerken, en pagina 23 voor
de 7-kanaals DMX kenmerken.
– Met deze functie wordt het verwarmingselement ingeschakeld via DMX.
– Resetten van het apparaat naar de fabrieksinstellingen.
– Met deze functie kan de automatische correctie bij pan/tilt storingen worden aan- of
uitgeschakeld.
– Met deze functie wordt de software versie in het display weergegeven.
EDIT MENU –
(S-01 – S-48) – Opties die gebruikt kunnen worden bij het bewerken en programmeren.
Zie edit program pagina 16 en 17.
(SC01 – SC30) – Opgeslagen scènes in het programma. Er kunnen in totaal 30
scènes worden opgeslagen.
– Met deze functie wordt het naar eigen wens bewerkte programma opgeslagen.
– Start van eigen bewerkte programma.
Accu Fog 1000
Systeemmenu
Ingebouwd systeemmenu: De Accu Fog 1000 heeft een eenvoudig bedienbaar
systeemmenu. Hierna worden de functies en bediening van het systeemmenu gedetailleerd
toegelicht. Lees deze toelichting a.u.b. aandachtig door!
Druk op de ENTER toets op het zijpaneel van het apparaat om het hoofdmenu te activeren.
Druk zo vaak op de UP toets tot de functie die u wilt wijzigen in het display verschijnt. Druk
op ENTER. Nadat de gewenste functie is geselecteerd begint het menu te knipperen en kan
met de UP toets de functie-instelling worden gewijzigd. Druk nadat de instellingen is
gewijzigd op de ENTER toets ter bevestiging. Indien er gedurende 8 seconden niets wordt
gewijzigd keert het apparaat automatisch terug naar de laatste instelling. Om het menu te
verlaten zonder wijzigingen in de menufuncties te maken dient de MODE/ESC toets
ingedrukt te worden.
HOOFDMENU –
– DMX adressering.
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat “ADDR” in het display verschijnt. Druk op de
ENTER toets.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 10
3. In het display wordt “A001” weergegeven. Gebruik de UP of DOWN toetsen om het
DMX adres aan te passen.
4. Druk op ENTER ter bevestiging.
5. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren. Indien in het
display “A001” wordt weergegeven kan direct met de UP en DOWN toetsen
gestart worden met het veranderen van het DMX adres.
HOOFDMENU –
– In deze functie doorloopt het apparaat een testprogramma voor ieder kanaal.
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt en druk op
ENTER.
3. In het display verschijnt
. Druk op de UP toets om de verschillende kanalen te
testen. Bijvoorbeeld: Als de UP toets wordt ingedrukt totdat “T-03” in het display
verschijnt, test het apparaat de snelheid van de pan/tilt beweging.
4. Druk op de MODE/ESC toets om het menu te verlaten.
HOOFDMENU –
– Auto modus: is vergelijkbaar met “Master” in een Master/Slave configuratie of
als stand alone apparaat.
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
4. Druk op de UP of DOWN toetsen om te kiezen tussen
of
. Bevestig de
keuze door op ENTER te drukken.
5. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
– Het apparaat functioneert in Sound Active modus als “Master” of als stand
alone apparaat.
1. Ga naar het hoofdmenu.
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
4. Druk op de UP of DOWN toetsen om te kiezen tussen
of
. Bevestig de
keuze door op ENTER te drukken.
5. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
– Het apparaat functioneert in Sound Active modus of doorloopt een
automatisch programma.
1. Ga naar het hoofdmenu door op de MODE/ESC toets te drukken.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
4. Er kan gekozen worden tussen,
.of
.
is de sound active modus
en
is de automatische modus.
5. Selecteer de gewenste modus waarin het apparaat moet spelen en druk op ENTER.
6. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 11
HOOFDMENU –
– Met deze functie kan het verwarmingselement handmatig aan- en
uitgeschakeld worden.
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
3. In het display verschijnt
.
4. Druk op de UP toets om met
deze functie te activeren of druk met de UP toets
om deze functie uit te schakelen.
5. Druk op ENTER ter bevestiging.
6. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
HOOFDMENU –
1.
2.
3.
4.
5.
– Resetten alle motoren.
Ga naar het hoofdmenu.
Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
in het display verschijnt.
Druk zo vaak op de UP toets totdat
Druk op ENTER om te resetten.
Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
1.
2.
3.
4.
5.
– Resetten pan/tilt motoren.
Ga naar het hoofdmenu.
Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt.
Druk op ENTER om te resetten.
Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
HOOFDMENU –
– Met deze functie wordt het aantal bedrijfsuren van het apparaat weergegeven.
1. Ga naar het hoofdmenu.
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
4. Het display geeft de actuele speelduur van het apparaat weer.
5. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
– Met deze functie wordt het aantal bedrijfsuren van het verwarmingselement
weergegeven.
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display wordt weergegeven. Druk op
ENTER.
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display wordt weergegeven. Druk op
ENTER.
4. Het display geeft de actuele brandduur van het verwarmingselement weer.
5. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 12
– Met deze functie kan het aantal bedrijfsuren van het verwarmingselement
worden gewist.
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt.
4. Druk op ENTER om de brandduur van het verwarmingselement te wissen of druk op
de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
MENU –
– Deze functie inverteert de pan beweging.
Ga naar het hoofdmenu.
Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
In het display verschijnt
.
deze functie te activeren of druk met de UP toets
Druk op de UP toets om met
om deze functie uit te schakelen.
5. Druk op ENTER ter bevestiging.
6. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
1.
2.
3.
4.
MENU –
– Deze functie inverteert de tilt beweging.
Ga naar het hoofdmenu.
Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op Enter.
In het display verschijnt
.
Druk op de UP toets om met
deze functie te activeren of druk met de UP toets
om deze functie uit te schakelen.
5. Druk op ENTER ter bevestiging.
6. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
1.
2.
3.
4.
MENU –
– Met deze functie kan de gevoeligheid van de ingebouwde microfoon worden
ingesteld.
1. Ga naar het hoofdmenu door op de MODE/ESC toets te drukken.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
3. In het display verschijnt
.
4. Gebruik de UP of DOWN toetsen om de gevoeligheid van de microfoon in te stellen
.
tussen
5. Druk op ENTER als het gewenste niveau is bereikt.
6. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 13
HOOFDMENU –
– Met deze functie wordt de DMX-512 waarde van ieder kanaal in het display
weergegeven.
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
4. Het display moet nu
weergeven. Gebruik de UP toets om het gewenste
wordt geselecteerd, geeft het display alleen de
kanaal te selecteren. Indien
DMX waarde van kanaal 5 weer.
5. Druk op ENTER ter bevestiging.
6. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
Op het display worden nu veranderingen van de DMX waarden van het 5e kanaal
getoond.
– Met deze functie kan het digitaal display na 2 minuten worden uitgeschakeld.
Ga naar het hoofdmenu.
Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
In het display verschijnt
. Gebruik de UP toets om met
deze functie te
activeren of om met
deze functie uit te schakelen.
6. Druk op ENTER ter bevestiging.
7. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
1.
2.
3.
4.
5.
– Deze functie “keert” het display 180°.
Ga naar het hoofdmenu.
Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt.
Druk op ENTER. In het display wordt nu
weergegeven.
Gebruik de UP toets om met
deze functie te activeren of met
uit te schakelen.
5. Druk op ENTER ter bevestiging.
6. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
1.
2.
3.
4.
deze functie
HOOFDMENU –
– Met deze functie treedt het verwarmingselement in werking zodra het
apparaat op de stroomvoorziening wordt aangesloten. Het apparaat is standaard
ingesteld op automatische verwarming van het element bij aansluiting op de
stroomvoorziening. Met deze functie kan deze instelling worden gewijzigd.
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
4. In het display verschijnt
. Druk op de UP toets om met
het
verwarmingselement aan te schakelen of met
het verwarmingselement uit te
schakelen.
5. Druk op ENTER ter bevestiging.
6. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 14
– Met deze functie kan het DMX adres via elke willekeurige DMX controller
gewijzigd worden. Deze functie is op de fabriek al op “ON” ingesteld.
1. Ga naar het hoofdmenu door op de MODE/ESC toets te drukken.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
. Gebruik de UP toets om met
deze functie te
4. In het display verschijnt
activeren of met
deze functie te deactiveren.
5. Druk op ENTER ter bevestiging.
knippert kort in het display.
6. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
Volg voor het gebruik van deze functie de volgende instructies:
Ga voor het wijzigen van het adres van het apparaat eerst naar het actuele ingestelde adres
voor gebruik van de DMX controller. Nu kan het DMX adres aangepast worden met behulp
van de DMX controller. Let op dat alle kanalen zijn ingesteld op waarde “0”.
1. Stel de DMX waarde van kanaal 1 in op waarde “7” met gebruik van de DMX
controller.
2. Stel de DMX waarde van kanaal 2 in op waarde “7” om het startadres in te stellen
tussen 1 en 255. Stel de DMX waarde van kanaal 2 in op “8” om het adres in te
stellen tussen 256 en 511.
3. Stel de DMX waarde van kanaal 3 in op het gewenste adres. Na 20 seconden is het
nieuwe DMX adres ingesteld.
VOORBEELD: Indien het gewenste adres 57 is. Ga eerst naar het actuele ingestelde adres
voor gebruik van de DMX controller. Stel kanaal 1 op waarde “7”. Stel kanaal 2 in op waarde
“7”. Stel kanaal 3 in op waarde “57”.
VOORBEELD: Indien het gewenste adres 420 is. Ga eerst naar het actuele ingestelde adres
voor gebruik van de DMX controller. Stel kanaal 1 in op waarde “7”. Stel kanaal 2 in op
waarde “8”. Stel kanaal 3 in op waarde “164” (256 + 164 = 420).
– Met deze functie kan gekozen worden tussen de 5-kanaals modus of de 7kanaals DMX modus.
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
of
. In de
4. Gebruik de UP en DOWN toetsen om te kiezen tussen
modus zal het apparaat resetten.
5. Druk op ENTER ter bevestiging.
6. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
– Instellen verwarmingselement via bedieningspaneel.
Ga naar het hoofdmenu.
Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
.
In het display verschijnt
Gebruik de UP toets om met
deze functie te activeren of met
deze functie
uit te schakelen.
6. Druk op ENTER ter bevestiging.
7. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
1.
2.
3.
4.
5.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 15
– Met deze functie kunnen de fabrieksinstellingen van het apparaat hersteld
worden. Alle waarden keren naar de op de standaard instellingen. Alle aanpassingen
en eigen instellingen gaan verloren. Voor het herstellen van de fabrieksinstellingen
dient het apparaat ingesteld te worden op het oorspronkelijke adres (voor het maken
van andere instellingen).
1. Ga naar het hoofdmenu.
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
4. In het display verschijnt
.
deze functie te activeren of met
deze functie
5. Gebruik de UP toets om met
uit te schakelen.
6. Druk op ENTER ter bevestiging.
7. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
Bij het verlaten van deze functie start het apparaat met het opslaan van de data.
– Met deze functie kan de automatische correctie van de pan/tilt beweging
worden geactiveerd of worden uitgeschakeld. Indien tegen de moving head wordt
gestoten of indien de moving head wordt “verplaatst” keert het apparaat terug naar de
vorige positie.
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
4. In het display verschijnt
.
5. Gebruik de UP toets om met
deze functie te activeren of met
deze functie
uit te schakelen.
6. Druk op ENTER ter bevestiging.
7. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
– Met deze functie wordt de software versie van het apparaat in het display
weergegeven.
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
4. In het display verschijnt
.
vertegenwoordigt het nummer van de versie.
Bijvoorbeeld:
,
etc.
5. Druk op de ENTER of MODE/ESC toets om het menu te verlaten.
Accu Fog 1000
Programma Bewerken
– Deze functie maakt het mogelijk een eigen programma in het geheugen (EEPROM)
te zetten via het bedieningspaneel of via een externe controller.
– Met deze functie worden de verschillende stappen van het individuele
programma ingesteld.
1. Ga naar het hoofdmenu.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 16
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
. Dit is de eerste stap van het programma. Er kunnen
4. In het display verschijnt
maximaal 48 opgeslagen instellingen worden afgespeeld in “RUN”. Bijvoorbeeld; Als
in het display
wordt weergegeven, betekent dit dat “RUN” de eerste 5
instellingen afspeelt die zijn opgeslagen in
.
5. Druk op ENTER om de instelling op te slaan. Druk op de MODE/ESC toets om het
menu te verlaten.
– Met deze functie kan het aantal scènes in het programma gekozen worden.
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt.
vertegenwoordigt de eerste instelling van het eigen programma. Er kunnen maximaal
betekent dat
48 opgeslagen instellingen worden gebruikt. Bijvoorbeeld;
“RUN” de eerste 5 instellingen afspeelt die in “EDIT” zijn opgeslagen.
4. Druk op ENTER om de gemaakte instellingen op te slaan en druk op de MODE/ESC
toets om het menu te verlaten.
– Met deze functie kunnen instellingen automatisch worden opgeslagen voor de
externe controller.
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt.
4. In het display verschijnt
.
vertegenwoordigt het ingestelde nummer in
het interne geheugen waar de instellingen van de controller worden opgeslagen.
5. Gebruik de UP en DOWN toetsen om het gewenste instellingsnummer te selecteren.
6. Druk op ENTER ter bevestiging. Het apparaat slaat nu de instellingen van de externe
controller op.
7. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
– Met deze functie kan het voorbewerkte programma worden afgespeeld. Het
aantal instellingen kan worden ingesteld onder
(S-01 – S-48) en de individuele
instellingen kunnen worden bewerkt onder
.
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
4.
wordt in het display weergegeven. Druk op de UP toets om
in het
display weer te geven. Maak een keuze en druk op ENTER.
5. Druk op de UP toets om
of
te selecteren.(stand alone of master)
6. Maak een keuze en druk op ENTER ter bevestiging.
7. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
Procedure 1: Gebruik van het bedieningspaneel.
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt. Druk op ENTER.
, hierbij is
het nummer van de scene.
3. In het display verschijnt
Bijvoorbeeld; Als
wordt weergegeven betekent dit dat scene 1 bewerkt wordt.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 17
Druk op ENTER. Het scenenummer kan veranderd worden door op de UP toets te
drukken.
4. Druk op ENTER. In het display verschijnt
.
vertegenwoordigt het
wordt weergegeven zal kanaal 1 van de geselecteerde
kanaalnummer. Als
scene worden bewerkt. Druk op ENTER als het gewenste kanaal is gevonden. Het
kanaalnummer kan veranderd worden door op de UP toets te drukken.
5. In het display verschijnt de DMX waarde van het kanaal dat wordt bewerkt, het wordt
weergegeven als
. Dit betekent dat kanaal 11 een DMX waarde van
vertegenwoordigt.
6. Stel de DMX waarde in door op de UP toets te drukken totdat het gewenste effect
van het kanaal bereikt is.
7. Druk op ENTER om andere kanalen van deze scene te kunnen bewerken.
8. Herhaal stap 5-8 totdat alle DMX waarden van alle kanalen van deze scene zijn
ingesteld. Elk scene heeft maximaal 15 kanalen.
9. Als de bewerking van alle kanalen is voltooid geeft het display
knipperend
weer. Dit is de tijd die nodig is om deze scene af te spelen.
, “XX”
10. Druk op ENTER om de tijd aan te passen. In het display verschijnt
vertegenwoordigt de noodzakelijke afspeeltijd van de scene. Bijvoorbeeld;
betekent dat de afspeeltijd van de scene 1 0,4 seconden bedraagt.
betekent
dat de afspeeltijd van scene 1 3 seconden bedraagt.
11. Stel de benodigde tijd in door op de UP toets te drukken.
12. Druk op ENTER om de instellingen van de bewerkte scene op te slaan. Het display
gaat automatisch naar de volgende scene.
13. Herhaal stap 3-12 om andere scènes te bewerken. Er kunnen maximaal 48 scènes
bewerkt en opgeslagen worden.
14. Druk op de MODE/ESC toets om het menu te verlaten. Er zijn nu scènes gewijzigd en
opgeslagen via het bedieningspaneel. Het aantal stappen kan worden bepaald bij
“STEP” en de scènes kunnen worden opgeroepen bij “RUN”. Zie pagina 17 voor het
afspelen van de scènes.
Procedure 2: Gebruik van een externe controller.
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Druk zo vaak op de UP of DOWN toets totdat
in het display verschijnt. Druk
op ENTER.
. Dit is het scenenummer dat bewerkt gaat worden.
3. In het display verschijnt
Bijvoorbeeld;
betekent dat scene 1 bewerkt wordt.
4. Verander het scenenummer door op de UP toets te drukken.
5. Druk op ENTER. In het display verschijnt
.
vertegenwoordigt
kanaalnummer 1.
6. Druk zo vaak op de DOWN toets totdat
in het display verschijnt. Druk op
ENTER.
7. In het display wordt
weergegeven. Druk op de UP toets totdat
wordt
weergegeven en druk op ENTER.
8. In het display verschijnt
. De eerste scene is succesvol gedownload.
9. Stel de tijd in door de UP toets in te drukken.
10. Roep de tweede scene op via de controller.
11. Herhaal stap 3-7 totdat alle gewenste scènes zijn gedownload.
12. Druk op de MODE/ESC toets om het menu te verlaten. Het aantal stappen kan
worden bepaald bij “STEP” en de scènes kunnen worden opgeroepen bij “RUN”.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 18
Procedure 3: Automatisch opnemen geselecteerde scènes van externe controller.
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Druk zo vaak op de UP of DOWN toets totdat
in het display verschijnt. Druk
op ENTER.
in het display verschijnt. Druk op
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
ENTER.
4. Gebruik de UP en DOWN toetsen om het aantal stappen aan te passen en in te
stellen. Druk op ENTER ter bevestiging.
knippert kort in het display.
5. Druk zo vaak op de DOWN toets totdat
in het display verschijnt en druk op
ENTER.
6. In het display verschijnt
.
vertegenwoordigt het scènenummer van het
intern geheugen waaronder de scènes van de controller worden opgeslagen. Druk
op ENTER na het selecteren van een scenenummer.
7. Selecteer de scènes op de controller en het apparaat neemt de scènes van de
controller automatisch op. Na het opnemen van de geselecteerde scènes uit het
menu stopt de procedure en keert het apparaat naar het vorige menu.
8. Druk op de MODE/ESC toets om het
menu te verlaten en naar het
hoofdmenu terug te keren.
Accu Fog 1000
Foutcodes
Wanneer het apparaat op de stroomvoorziening wordt aangesloten treedt automatisch een
“reset/test” modus in werking. In deze modus keren alle motoren terug naar de ingestelde
uitgangspositie. Indien er een intern probleem optreedt bij een of meerdere motoren knippert
er een foutcode (“XXEr”) in het display. “XX” vertegenwoordigt een functienummer.
Bijvoorbeeld; Als de code “03Er” in het display knippert betekent dit dat er een foutmelding is
in de motor van kanaal 3. Indien er tijdens de opstartfase een probleem optreedt bij
meerdere motoren zullen alle meldingen in het display knipperen. Bijvoorbeeld; Indien er een
foutmelding is van kanaal 1 en kanaal 3 gelijktijdig zullen de foutmeldingen “01Er” en “03Er”
5 keer knipperen.
Indien er een foutmelding optreedt tijdens de eerste start procedure, zal het apparaat een
tweede resetprocedure in werking stellen waarbij de motoren opnieuw in de uitgangspositie
worden gebracht en de foutcodes worden hersteld. Bij herhaalde foutmelding zal er nog een
derde reset worden uitgevoerd.
Indien na de derde reset de foutmeldingen niet zijn gecorrigeerd zal het apparaat de
volgende bepalingen uitvoeren:
1. 3 of meer foutmeldingen – Het apparaat kan niet goed functioneren met 3 of meer
foutmeldingen en keert naar een stand-by modus tot latere reparaties uitgevoerd
kunnen worden.
2. minder dan 3 foutmeldingen – Bij minder dan 3 foutmeldingen zullen alle andere
functies normaal functioneren.Het apparaat zal voor zover mogelijk normaal
functioneren totdat de foutmeldingen door een technicus worden opgelost. De
betreffende foutmeldingen blijven in het display knipperen als herinnering dat er
interne storingen zijn opgetreden.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 19
01Er – Foutmelding PAN beweging:
Deze melding verschijnt na een reset van het apparaat, wanneer het PAN magnetisch
indexeringscircuit niet functioneert (magneet sensor defect of ontbrekende magneet) of
wanneer een stappenmotor niet werkt (defecte motor of defecte motorsturing).
02Er – Foutmelding TILT beweging:
Deze melding verschijnt na een reset van het apparaat, wanneer het TILT magnetisch
indexeringscircuit niet functioneert (magneet sensor defect of ontbrekende magneet) of
wanneer een stappenmotor niet werkt (defecte motor of defecte motorsturing).
Accu Fog 1000
Bediening
Bedieningsmogelijkheden: De Accu Fog 1000 kan op drie verschillende manieren bediend
worden. Hieronder worden de verschillende bedieningsmogelijkheden gedetailleerd
beschreven.
•
•
•
Stand alone modus - Het apparaat werkt in stand alone auto modus of in stand
alone sound active modus.
Master/Slave modus – Met deze functie kunnen tot 16 apparaten met elkaar
verbonden worden en zonder controller functioneren. De apparaten reageren op
geluid. In de Master/Slave functie stuurt een apparaat het programma aan en de
andere apparaten reageren hierop.
DMX-control modus - Met deze functie kunnen alle bedieningsopties van ieder
apparaat afzonderlijk bediend worden via een DMX-512 controller bijv. de Elation®
Show Designer™.
MASTER/SLAVE (SOUND ACTIVE OF AUTO MODUS): met deze functie kunnen tot 16
apparaten met elkaar verbonden worden en zonder controller functioneren. De apparaten
reageren op geluid. In de Master/Slave functie stuurt een apparaat het programma aan en de
andere apparaten reageren hierop. Elk willekeurig apparaat kan zowel Master als Slave zijn.
1. Gebruik standaard XLR DMX kabel, verbind de apparaten met elkaar via de XLR
connector aan de achterkant van de apparaten. De mannelijke XLR connector is de
input en de vrouwelijke XLR connector is de output. Het eerste apparaat in de keten
(Master) gebruikt alleen de vrouwelijke connector. Het laatste apparaat in de keten
gebruikt alleen de mannelijke connector. Indien langere stukken kabel worden
gebruikt is het raadzaam een eindweerstand te gebruiken bij het laatste apparaat.
2. Ga naar het hoofdmenu.
in het display verschijnt en druk op
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
ENTER.
4. Druk zo vaak op de UP toets totdat
(sound Active), of
(ingebouwd
programma) in het display verschijnt. Maak een keuze en druk op ENTER.
5. Druk op de UP toets om
te selecteren en druk op ENTER ter bevestiging.Dit
apparaat functioneert nu als Master apparaat in een Master/Slave configuratie. Alle
doorgeluste apparaten volgen het Master apparaat.
6. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
7. Het inverteren van de pan/tilt functies kan in het systeemmenu door de aanwijzingen
van pagina 13 te volgen.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 20
UNIVERSAL DMX CONTROL: Met deze functie kan een universele Elation® DMX-512
controller worden gebruikt om alle afzonderlijke functies te bedienen. Met de DMX controller
kunnen unieke, op ieders persoonlijke wensen toegesneden programma’s worden
gecreëerd.
1. De Accu Fog 1000 heeft een 5-kanaals en een 7-kanaals DMX modus. Zie de tabel
op pagina 22 en 23 voor gedetailleerde beschrijving van de DMX kenmerken.
2. Volg de installatieprocedure van pagina 7 en 8 voor het gebruik van het apparaat in
de DMX modus. Volg tevens de installatieprocedure volgens de specificaties van de
DMX controller.
3. Gebruik de faders op de controller om de DMX waarden in te stellen.
4. Dit maakt het mogelijk om een eigen programma te creëren.
5. Volg de instructies van pagina 10 voor het instellen van een DMX adres.
6. Gebruik een eindweerstand op het laatste apparaat in de keten bij het gebruik van
langere stukken kabel.
7. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw DMX controller voor hulp of vragen als
apparaat in DMX modus werkt.
STAND ALONE (SOUND ACTIVE OF AUTO MODUS): Met deze functie kan een enkel
apparaat functioneren op de beat van de muziek of een voorgeprogrammeerde show
afspelen.
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Druk zo vaak op de UP toets totdat
in het display verschijnt en druk op
ENTER.
3. Druk zo vaak op de UP toets totdat
(sound active) of
(automatisch) in
het display verschijnt. Kies de gewenste modus en druk op ENTER.
4. Gebruik de UP toets om
te selecteren.
is stand alone modus.
5. Selecteer een modus en druk op ENTER ter bevestiging.
6. Druk op de MODE/ESC toets om naar het hoofdmenu terug te keren.
7. Het inverteren van de pan/tilt functies kan in het systeemmenu door de aanwijzingen
op pagina 13 te volgen.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 21
Accu Fog 1000
Kanaal
1
2
3
5-kanaals DMX kenmerken
Waarde
0 – 255
0 – 255
0 – 255
226 – 255
4
0 – 20
21 – 255
5
0 – 39
40 - 59
60 - 79
80 - 99
100 – 119
120 – 139
140 – 159
160 – 179
180 – 199
200 – 219
220 – 239
240 – 255
Functie
PAN
TILT
SNELHEID PAN/TILT BEWEGING
INSTELLEN SNELHEID BEWEGING
SNEL - LANGZAAM
GEEN FUNCTIE
LOOPTIJD POMP (ROOKAFGIFTE)
POMP UIT
POMP AAN
AUTOMATISCH PROGRAMMA
GEEN FUNCTIE
VERWARMINGSELEMENT AAN
SCHAKELAAR VERWARMINGSELEMENT UIT
RESETTEN MOTOR
INTERN PROGRAMMA 1
INTERN PROGRAMMA 2
INTERN PROGRAMMA 3
INTERN PROGRAMMA 4
INTERN PROGRAMMA 5
INTERN PROGRAMMA 6
INTERN PROGRAMMA 7
REAGEERT OP GELUID
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 22
Accu Fog 1000
Kanaal
1
2
3
7-kanaals DMX kenmerken
Waarde
0 – 255
0 – 255
0 – 255
226 – 255
4
0 – 20
21 – 254
255
5
0 – 39
40 – 59
60 – 79
80 – 84
85 – 87
88 – 99
100 – 119
120 – 139
140 – 159
160 – 179
180 – 199
200 – 219
220 – 239
240 – 255
6
0–3
4 – 10
11 – 255
7
0–3
4 – 59
60 – 119
120 – 179
180 – 239
240 – 255
Accu Fog 1000
Functie
PAN
TILT
SNELHEID PAN/TILT BEWEGING
INSTELLEN SNELHEID BEWEGING
SNEL - LANGZAAM
GEEN FUNCTIE
POMP AAN/UIT
POMP UIT
POMP AAN
DOORLOPENDE ROOKAFGIFTE
AUTOMATISCH PROGRAMMA
NORMALE BEDIENING
VERWARMINGSELEMENT AAN
SCHAKELAAR VERWARMINGSELEMENT UIT
RESETTEN ALLE MOTOREN
RESET SCAN MOTOR
GEEN FUNCTIE
INTERN PROGRAMMA 1
INTERN PROGRAMMA 2
INTERN PROGRAMMA 3
INTERN PROGRAMMA 4
INTERN PROGRAMMA 5
INTERN PROGRAMMA 6
INTERN PROGRAMMA 7
REAGEERT OP GELUID
TIJDINSTELLING INTERVAL POMP
NORMAAL
10 SECONDEN
11 SECONDEN – 255 SECONDEN
TIJDINSTELLING ROOKAFGIFTE
0 SECONDE
1 SECONDE
5 SECONDEN
10 SECONDEN
15 SECONDEN
20 SECONDEN
Vervangen zekering
Verwijder de netkabel uit het apparaat. De zekeringhouder bevindt zich in de
spanningsconnector. Wip de zekeringhouder voorzichtig met een platte schroevendraaier uit
de spanningsconnector en verwijder de defecte zekering. De zekeringhouder biedt plaats
aan een reservezekering. Vervang de zekering door een gelijkwaardige nieuwe zekering.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 23
Accu Fog 1000
Problemen oplossen
Hieronder staan een aantal mogelijk problemen met de bijbehorende oplossingen.
Bij lage rookafgifte, geluid van de pomp, of helemaal geen rookafgifte dient het gebruik
onmiddellijk gestopt te worden en de stroomvoorziening verbroken te worden. Blijf de knop
op de afstandsbediening niet indrukken teneinde schade aan de rookmachine te voorkomen.
Controleer het vloeistofpeil, de zekeringen, de aansluiting van de afstandsbediening en
controleer de stroomtoevoer.
Indien het apparaat na controle van bovenstaande nog steeds niet of niet goed functioneert
behoeft het onderhoud. Neem contact op met uw American DJ® dealer.
Apparaat reageert niet op geluid:
1. Het apparaat reageert alleen op lage frequenties. Zachte en hoge tonen activeren het
apparaat niet, evenals zachtjes tikken tegen de microfoon.
Neem bij alle andere problemen contact op met uw American DJ® dealer.
Accu Fog 1000
Technische gegevens
Model:
ACCU FOG 1000
Netspanning*:
120v~60Hz / 230v~50Hz
Zekering:
10A (120v), 4A (220v)
Afmetingen:
442mm (L) x 345mm (B) x 295mm (H)
Gewicht:
13kg
DMX kanalen:
5 of 7 kanalen
Opwarmtijd:
7 minuten
Inhoud vloeistofreservoir:
1 liter (vloeistofhouder afneembaar)
Rookuitstoot:
280m³ per minuut
Rookvloeistof:
Water Base American DJ Fog Juice™
Sound Active:
ja
Verwarmingselement:
1000 Watt
Werkcyclus (duty cycle):
maximaal 6 uur
Bedrijfslocatie:
Iedere gewenste veilige positie
* de waarde van de netspanning is op de fabriek ingesteld en kan niet worden aangepast
ATTENTIE: Specificaties en aanpassingen in het ontwerp van het apparaat onder
voorbehoud.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 24
ROHS - Een belangrijke bijdrage tot behoud van ons milieu
Het Europees Parlement heeft een aantal richtlijnen opgesteld waarin het gebruik van
gevaarlijke stoffen wordt verboden of verminderd. Deze regeling, genaamd ROHS, is een
veel besproken thema in de elektronica branche.
Er worden o.a. een zestal stoffen verboden:
Lood (Pb), kwikzilver (Hg), zeswaardig chroom (CR VI), cadmium ( Cd), broomhoudende
vlamvertragers (PBB en PBDE).
Deze richtlijnen gelden voor alle elektrische en elektronische apparatuur, kortom alle
elektrische apparaten die we thuis of op het werk gebruiken.
Als fabrikant van de apparaten met de merknamen AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ en
ELATION professional zijn wij verplicht ons aan deze richtlijnen te houden. Reeds 2 jaar
voor het ingaan van de ROHS richtlijnen zijn wij gestart met het zoeken naar alternatieve,
milieu vriendelijke materialen en productieprocessen. Ruim voor de ingangsdatum van de
ROHS richtlijnen werden al onze apparaten volgens de normen van het Europees Parlement
geproduceerd. Door regelmatige controles en materiaaltests vergewissen we ons dat de
toegepaste onderdelen steeds aan de richtlijnen voldoen en dat de producten zo vriendelijk
mogelijk worden geproduceerd.
De ROHS regeling is een belangrijke stap voor het behoud van ons milieu. Wij als fabrikant
voelen ons verantwoordelijk om hieraan ons deel bij te dragen.
WEEE - Afvoeren en recyclen van elektrische en elektronische apparatuur
Jaarlijks worden er wereldwijd duizenden tonnen milieuverontreinigende
elektronicaonderdelen op de vuilstortplaatsen gedumpt. Om een verantwoord afvoeren en
recyclen van elektronische onderdelen te garanderen heeft het Europees Parlement de
WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) richtlijnen opgesteld.
Als fabrikant zijn wij bij de Nederlandse stichting NVMP aangesloten onder aansluitnummer
1312. Deze vereniging regelt de inzameling en verwerking van elektrische apparaten, die
betaald wordt uit een verwijderingsbijdrage.
Net als de eerder genoemde ROHS is de WEEE een belangrijke bijdrage tot behoud van het
milieu en werken wij graag mee om de natuur door deze manier van recyclen te ontlasten..
Neem voor vragen of suggesties contact op met: info@americandj.eu.
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 25
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu
American DJ - www.americandj.eu - Accu Fog 1000 - Gebruikershandleiding pagina 26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising