VW Passat Limousine (4-Motion) 1997 VW Passat Variant (4

VW Passat Limousine (4-Motion) 1997   VW Passat Variant (4
Montage- und Betriebsanleitung
Montážní a provozní návod
Montage- og driftsvejledning
Instrucciones de montaje y de servicio
321 508
Notice de montage et d'utilisation
Asennus- ja käyttöohjeet
Installation and Operating Instructions
Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας
Istruzioni di montaggio e per l'uso
Monterings- og bruksanvisning
Montage- en gebruikshandleiding
Instrukcja montażu i eksploatacji
Monterings- och bruksanvisning
Westfalia-Automotive GmbH
321 508 691 111 - 05/08 - 001
VW Passat Limousine (4-Motion) 1997
VW Passat Variant (4-Motion) 1998
2
Montering av dragkulstången:
1.)
Dra ut skyddspluggen ur fäströret.
I normalfall befinner sig dragkulstången i upplåst läge när den tas ut ur bagageutrymmet. Detta kan man
konstatera genom att ett tydligt mellanrum på ca 5 mm finns mellan ratten och dragkulstången (se bild)
och den röda markeringen på ratten pekar mot dragkulstångens gröna markering.
Observera att dragkulstången endast kan sättas in i detta tillstånd!
2.)
3.)
Om dragkulstångens låsmekanism av någon anledning skulle ha utlösts före monteringen, eller varit
utlöst hela tiden, måste mekanismen förspännas. Det spärrade läget kännetecknas av att den gröna
markeringen på ratten pekar mot dragkulstångens gröna markering och att ratten ligger emot
dragkulstången utan mellanrum (se bild). Låsningsmekanismen ska förspännas på följande sätt:
Sätt in nyckeln och lås upp låset, dra ut ratten i pilens riktning a och vrid till stopp i pilens riktning b för
att förspänna. Utlösningsspaken går då i, och efter att ratten har släppts upp ligger låsmekanismen kvar i
förspänt läge.
När dragkulstången ska monteras måste den sättas in underifrån i fäströret och därefter tryckas uppåt.
Låsningen genomförs härmed automatiskt.
Håll inte handen i närheten av ratten, eftersom den vrider sig när dragkulstången låsts fast.
Stäng låset och dra ut nyckeln. Nyckeln kan inte dras ur vid öppet lås! Tryck på skyddslocket på låset.
Demontering av dragkulstången:
1.)
2.)
3.)
4.)
Dra av täcklocket från låset och tryck in den på nyckelns greppyta.
Öppna låset med nyckeln.
Håll fast dragkulstången, dra ut ratten i pilens riktning a och vrid till stopp i pilens riktning b för att
lossa i utdraget läge.
Ta ut dragkulstången ur fäströret.
Därefter kan ratten släppas, eftersom den snäpper in automatiskt i upplåst läge.
Stuva in dragkulstången ordentligt på ett smutsskyddat ställe i bagageutrymmet.
Sätt in skyddspluggen i fäströret!
Obs!
I princip får endast tillverkaren reparera och ta isär den avtagbara dragkulstången.
Sätt fast det bifogade märket väl synligt på bilen i närheten av fäströret eller i bagageutrymmet.
För att garantera fullgod funktion måste dragkulstång och fäströr alltid hållas rena.
Utför regelbundet underhåll på den mekaniska utrustningen. Låset får endast behandlas med grafit.
Fetta/olja regelbundet in lager-ställen, glidytor och kulor med hartsfritt fett eller olja. Infettningen och
inoljningen fungerar även som ett extra korrosionsskydd.
Om fordonet ska tvättas av med en ångtryckstvätt måste dragkulstången först tas av och skyddspluggen
sättas i. Dragkulstången får inte utsättas för ångstråle.
Viktigt!
Två nycklar hör till den avtagbara dragkulstången. Skriv upp nyckel-nr. ???? för eventuell efterbeställning och
spara på en säker plats.
????
Nationale Richtlinien über die Anbauabnahmen sind zu beachten.
Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Anhängevorrichtung sind verboten. Sie führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich der Anlageflächen der Anhängevorrichtung
entfernen.
Die Anhängevorrichtung dient zum Ziehen von Anhängern, welche mit Zugkugelkupplungen ausgerüstet sind und zum Betrieb
von Lastenträgern, welche für die Montage auf der Kupplungskugel zugelassen sind. Artfremde Benutzung ist verboten.
Bei Fahrzeugen mit Einparkhilfe können nach Montage der Anhängevorrichtung Fehlfunktionen auftreten, da Teile
(Kugelstange, Kupplungskugel) im Erfassungsbereich der Sensoren liegen könnten. In diesem Fall sollte der Erfassungsbereich
angepasst oder die Einparkhilfe deaktiviert werden. Bei Verwendung von Anhängevorrichtungen mit abnehmbaren bzw.
schwenkbaren Kugelstangen ist eine Fehlfunktion nicht zu erwarten, wenn die Kugelstange aus der Betriebsposition genommen
wird.
Änderungen vorbehalten.
Přitom je třeba respektovat národní předpisy týkající se schvalování nástaveb.
Je zakázáno na závěsném zařízení provádět jakékoliv změny a úpravy. Důsledkem by bylo zrušení platnosti provozního povolení.
Je-li vozidlo vybaveno izolační hmotou resp. ochranou podvozku, odstraňte je v oblasti kontaktních ploch se závěsným
zařízením.
Závěsné zařízení slouží pro připojení přívěsů vybavených tažným zařízením s kulovou hlavou a pro provoz závěsných břemen
schválených pro použití v kombinaci s kulovým spojem. Jiné používání je zakázané.
U vozidel s parkovacím zařízením mohou po montáži závěsného zařízení vzniknout chybové funkce, protože by se díly (tyč s
koulí, spojovací koule) mohly nacházet v dosahu senzorů. V tomto případě by měl být přizpůsoben dosah nebo by mělo být
deaktivováno parkovací zařízení. Při použití závěsných zařízení s odnímatelnými popř. výkyvnými tyčemi s koulí se chybová
funkce neočekává, když se tyč s koulí nenachází v provozní pozici.
Změny vyhrazeny.
De nationale direktiver for afmontering af påmonterede dele skal overholdes.
Enhver ændring eller ombygning af anhængertrækket er forbudt. De medfører, at driftstilladelsen ikke længere er gyldig.
Isoleringsmasse eller undervognsbeskyttelse på køretøjet, hvis disse er til stede, skal fjernes fra området omkring
anhængertrækket.
Anhængertrækket har til formål at trække anhængere, der er udstyret med kugletræk samt til drift af lastbærere, der er tilladt til
montage af anhængertrækket. Andre anvendelser er forbudte.
På køretøjer med parkeringshjælp kan der forekomme funktionsfejl efter montage af anhængertrækket, da enkelte dele
(kuglestangen, koblingskuglen) kan ligge inden for det område, der registreres af sensorerne. I dette tilfælde bør området
tilpasses eller parkeringshjælpen deaktiveres. Ved brug af anhængertræk med aftagelig eller drejelig kuglestang, kan der ikke
Ret til ændringer forbeholdes.
regnes med funktionsfejl, hvis kuglestangen tages ud af driftspositionen.
Deben observarse las disposiciones nacionales referentes a controles de enganche.
No está autorizado efectuar cambios o modificaciones en el enganche. Ello conllevaría la consiguiente anulación del permiso de
circulación.
Elimine la masilla aislante o protección de bajos del vehículo –si se tiene– en la zona de las superficies de apoyo del
enganche.
El enganche sirve para arrastrar remolques equipados con un acoplamiento esférico de tracción y para remolcar soportes de
carga autorizados para el montaje en una bola de enganche. Se prohibe la utilización destinada a otros usos.
En los vehículos que incorporan sistema de ayuda al aparcamiento, tras el montaje del dispositivo de enganche se pueden
presentar fallos en el funcionamiento, pues algunas piezas (la barra de rótula, la bola de acoplamiento) pueden estar ubicadas
en la zona de detección de los sensores. En este caso debería adaptarse la zona de detección o desactivar el sistema de ayuda
al aparcamiento. Caso de utilizar dispositivos de enganche con barra de rótula desmontable o abatible, es posible que no se
produzcan fallos en el funcionamiento si se quita la barra de rótula de la posición de servicio.
Reservado el derecho a introducir modificaciones.
Les dispositions nationales relatives aux contrôles de réception doivent être respectées.
Toute modification ou transformation effectuée sur l’attelage est interdite et entraîne l’annulation de l’autorisation d’exploitation.
Éliminer toute masse isolante ou produit de protection du soubassement sur le véhicule - si existant - dans la zone des
surfaces d’appui de l’attelage.
L’attelage sert à la traction de remorques équipées d’un accouplement à boule, et à l’utilisation de porte-charges dont le montage
est homologué sur la boule d’attelage. Toute utilisation non conforme à cette définition est interdite.
Après montage du dispositif d’attelage, un fonctionnement défectueux peut se produire sur les véhicules équipés d‘une aide au
stationnement car des éléments (barre d’attelage à boule, boule d’attelage) peuvent se trouver dans la zone de détection des
capteurs. Si c’est le cas, la zone de détection doit être adaptée ou l’aide au stationnement désactivée. En cas d’utilisation de
dispositifs d’attelage à boule amovible ou orientable, un fonctionnement défectueux est exclu lorsque la barre d’attelage à boule
Sous réserve de modifications.
est mise hors position de fonctionnement.
Kansallisia asennusten teknistä hyväksymistä koskevia määräyksiä on noudatettava.
Vetokoukun kaikki muutokset ja muunnokset ovat kiellettyjä. Ne johtavat käyttöluvan peruuntumiseen.
Poista tarvittaessa ajoneuvosta vetolaitteen kosketuspintojen eristemassa ja alustansuoja-aine.
Vetolaite on tarkoitettu sellaisten perävaunujen vetämistä varten, jotka on varustettu vetonuppikytkennällä, ja sellaisia
taakkatelineitä varten, jotka on hyväksytty asennettaviksi vetonuppiin. Muunlainen käyttö on kielletty.
Ajoneuvoissa, joissa on pysäköimisaputoiminto saattaa perävaununvetolaitteen asentamisen jälkeen ilmetä virhetoimintoja,
koska joitakin osia (kuulatanko, vetonuppi) saattaa olla sensorien koontialueella. Tässä tapauksessa koontialuetta tulisi muuttaa
tai pysäköimisaputoiminto tulisi estää. Käytettäessä vetonuppeja, joilla on irrotettavat ja/tai käännettävät kuulatangot ei
virhetoiminto ole odotettavissa otettaessa kuulatanko käyttöasennosta.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
46
3
Always observe national guidelines concerning official approval of extensions.
Any alteration and/or conversion of the tow bar is prohibited and will result in the cancellation of the type approval.
Remove insulating compound and/or underseal (if existing) from around the tow bar’s mating surfaces on the vehicle.
The tow bar is designed for towing trailers fitted with ball couplings and for use with load bearing implements approved for
attachment to the tow bar. Any use other than the one specified is prohibited.
If vehicles are fitted with a Parking Distance Control (PDC) system malfunctioning of the system can occur after tow bar
installation since the parts (ball bar, ball coupling) could be located in the detection area of the sensors. In this case, the detection
area should be readjusted or the PDC deactivated. Malfunctioning is not expected when using tow bars with detachable or
pivoted ball bars if the ball bar is removed from its operating position.
Subject to alteration.
Πρέπει να τηρούνται οι κρατικοί κανονισμοί σχετικά με τον έλεγχο προσθηκών στα αμαξώματα.
Απαγορεύεται κάθε αλλαγή ή μετατροπή στη διάταξη ζεύξης. Συνεπάγεται η ακύρωση της άδειας λειτουργίας.
Αφαιρέστε το μονωτικό στρώμα ή το προστατευτικό στρώμα από κάτω από το όχημα – εάν υπάρχει – στην περιοχή επαφής
της διάταξη ζεύξης.
Η διάταξη ζεύξης χρησιμοποιείται για την έλξη ρυμούλκας, η οποία είναι εξοπλισμένη με κατάλληλο σφαιρικό σύνδεσμο, και για
την λειτουργία διατάξεων μεταφοράς φορτίων, οι οποίες έχουν έγκριση για στήριξη πάνω σε σφαιρικές ζεύξεις. Απαγορεύεται
κάθε άλλη χρήση.
Σε οχήματα με αυτόματο σύστημα στάθμευσης μπορεί να προκύψουν μετά από το μοντάρισμα της διάταξης ρυμούλκησης
προβλήματα της λειτουργίας του, επειδή ενδεχομένως εξαρτήματά της (η ράβδος σφαίρας, η σφαίρα ζεύξης) βρίσκονται στην
περιοχή ανίχνευσης εμποδίων των αισθητήρων. Σε αυτή την περίπτωση να προσαρμοστεί η περιοχή ανίχνευσης εμποδίων ή να
απενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα στάθμευσης. Εφόσον πρόκειται για μια διάταξη ρυμούλκησης με αφαιρούμενη ή
περιστρεφόμενη σφαίρα ζεύξης δεν πρέπει να υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας όταν η σφαίρα ζεύξης δεν βρίσκεται στη θέση
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.
λειτουργίας.
Devono essere osservate le normative nazionali sui collaudi di dispositivi annessi.
Qualsiasi modifica costruttiva del gancio di traino è vietata e comporta l’invalidamento dell’omologazione del ministero dei
trasporti.
Eliminare l’isolante o la protezione sottoscocca eventualmente presente sulla vettura nella zona delle superfici di appoggio
del gancio di traino.
Il gancio di traino serve per trainare dei rimorchi dotati di attacchi sferici, nonché per essere utilizzato con portacarichi omologati
per il montaggio su gancio di traino a sfera. Qualsiasi altro uso è vietato.
Nei veicoli equipaggiati con assistente al parcheggio, in seguito al montaggio del gancio di traino possono apparire segnalazioni
di malfunzionamento, in quanto alcune parti (barra di traino, gancio di traino a sfera) potrebbero trovarsi entro il campo di
rilevazione dei sensori. In tal caso occorre regolare il campo di rilevazione oppure disattivare la funzione assistente al parcheggio.
Qualora si utilizzi un gancio di traino con barra a testa sferica amovibile o orientabile è da escludere il verificarsi di qualsiasi
segnalazione di malfunzionamento se la barra di traino viene estratta dalla posizione di funzionamento. Con riserva di modifiche.
Bruksanvisning för avtagbar dragkulstång
Observera!
Kontrollera före varje körning att den avtagbara dragkulstången har spärrats på avsett vis samt att den
uppvisar följande kännetecken:
•
•
•
•
Den gröna markeringen på ratten stämmer överens med den gröna markeringen på dragkulstången.
Ratten ligger an mot dragkulstången (inget glapp).
Låset har låsts och nyckeln har tagits ut. Ratten kan inte dras ut.
Dragkulstången måste sitta fast ordentligt i fäströret. Kontrollera detta genom att skaka den med
handen.
Om kontrollen av de fyra punkterna inte ger tillfredsställande resultat, ska monteringen göras om igen.
Om punkterna ovan inte uppfylls då heller, får du inte använda draganordningen. Risk för personskador. Ta
då kontakt med tillverkaren.
Dragkulstången ska kunna demonteras och monteras med normal handkraft.
Använd aldrig hjälpmedel, verktyg osv. eftersom det då finns risk för att mekanismen skadas.
Lås aldrig upp medan släpvagnen är påkopplad eller lasthållaren är monterad.
Vid körning utan släpvagn resp. lasthållare måste dragkulstången tas av och skyddspluggen alltid sättas in i
fäströret. Detta gäller särskilt om fordonets registreringsskylt eller belysning döljs av kulan.
Avtagbar kulstång
1
Nasjonale retningslinjer om godkjennelse av monteringer skal overholdes.
Enhver endring hhv. ombygging av tilhengerfestet er forbudt. De medfører at driftstillatelsen opphører.
Isolermasse hhv. understellsbeskyttelse på bilen - hvis det finnes - i området for bæreflatene på tilhengerfestet skal fjernes.
Tilhengerfestet tjener til å trekke tilhengere som er utstyrt med kulekoplinger og for drift av lastbærere som er godkjent for
montering på koplingskulen. Annen bruk er forbudt.
På kjøretøy med parkeringshjelpsystem kan det oppstå feilfunksjon i systemet når tilhengerfestet er montert, ettersom enkelte
deler (kulestang, koplingskule) kan befinne seg innenfor følernes registreringsområde. I slike tilfeller må følernes
registreringsområde tilpasses eller parkeringshjelpsystemet deaktiveres. Ved bruk av tilhengerfeste med avtakbar eller dreibar
kulestang vil en ev. feilfunksjon opphøre når kulestangen fjernes fra driftsstillingen.
Endringer forbeholdes.
Nationale richtlijnen betreffende de montagegoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Elke wijziging c.q. aanpassing aan de trekhaak is ontoelaatbaar en heeft bovendien het vervallen van de typegoedkeuring ten
gevolge.
Isolatiemassa resp. bodembescherming aan het voertuig - indien aanwezig - in de buurt van de steunvlakken van de trekhaak
verwijderen.
De trekhaak is bedoeld voor het trekken van aanhangwagens, die met trekkogelkoppen uitgerust zijn en voor het gebruik van
lastdragers die voor montage op de trekhaak goedgekeurd zijn. Het gebruik voor hiervan afwijkende doeleinden is niet
toegestaan.
Bij auto's met parkeerassistent kunnen er na het monteren van de trekhaak storingen optreden, omdat onderdelen (kogelstang,
koppelkogel) binnen het waarnemingsbereik van de sensoren kunnen liggen. In dit geval moet u het waarnemingsbereik
veranderen of de parkeerassistent buiten werking stellen. Bij gebruikmaking van trekhaken met afneembare c.q. draaibare
kogelstangen zijn er geen storingen te verwachten, als u de kogelstang uit zijn functiepositie haalt.
Wijzigingen voorbehouden.
Należy przestrzegać przepisów krajowych dotyczących odbioru technicznego urządzeń pomocniczych.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji haka holowniczego. Prowadzi to do wygaśnięcia
świadectwa homologacyjnego haka.
Masę izolacyjną wzgl. środek konserwujący podwozie w miejscu przylegania haka holowniczego należy usunąć.
Hak holowniczy służy do holowania przyczep wyposażonych w zaczepy kulowe oraz do eksploatacji urządzeń nośnych
przystosowanych do transportu drogowego i posiadających homologację na montowanie ich na kulowych hakach holowniczych.
Zabronione jest użytkowanie haka w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Po zamontowaniu haka w pojazdach wyposażonych w czujniki cofania system kontroli odstępu może działać nieprawidłowo,
ponieważ elementy haka (drążek kulowy, głowica kulowa) mogą znajdować się w obszarze kontrolowanym przez czujniki. W tym
przypadku należy odpowiednio zmienić obszar kontrolowany przez czujniki lub dezaktywować system kontroli odstępu. Haki
holownicze ze zdejmowanym lub odchylanym drążkiem kulowym umożliwiają uniknięcie nieprawidłowości w działaniu systemu
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.
kontroli odstępu poprzez usunięcie drążka kulowego z położenia roboczego.
4
3
3
13
2
8
5
4
b
a
10 9
7
11
12
Låst läge, körläge
2
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fäströr
Dragkulstång
Låskulor
Utlösningsspak
Låsratt
Skyddslock
Nyckel
Röd markering (låsratt)
Grön markering (låsratt)
Grön markering (dragkulstång)
Symbol (låsa upp)
Skyddsplugg
Insticksbult
Inget mellanrum mellan 2 och 5
Mellanrum ca 5 mm
Upplåst läge, avtagen
2
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
9
10
6
7
8
7
45
Montaż drążka kulowego:
1.)
Wyciągnąć korek zaślepiający z rury mocującej.
Drążek kulowy wyjęty z bagażnika znajduje się zwykle w pozycji odblokowanej. Stan ten można
rozpoznać po tym, że między pokrętłem a drążkiem kulowym występuję ok. 5 milimetrowa szczelina
(patrz szkic) a czerwone oznaczenie na pokrętle pokrywa się z zielonym oznaczeniem na drążku
kulowym.
Nationella direktiv beträffande monteringen ska beaktas.
Det är förbjudet att göra ändringar eller ombyggnader på dragkroken. Detta leder till att typgodkännandet dras in.
Tag bort isoleringsmassan eller underplåtens skyddsbeläggning (om sådan finns) från bilen i området kring dragkrokens
anliggningsytor.
Dragkroken är avsedd för att dra släpvagnar, som är utrustade med dragkulskopplingar, samt för lasthållare (exempelvis
fastsättning av cykelställ), som är tillåtna för montering på dragkroken. All annan användning är förbjuden.
Vid fordon med parkeringshjälp kan felaktiga funktioner förekomma efter att draganordningen monterats, eftersom det finns
risk för att vissa delar (dragkulstång, kopplingskula) ligger inom sensorernas avkänningsområde. I sådana fall bör
avkänningsområdet anpassas eller parkeringshjälpen avaktiveras. Om draganordningar med avtagbara eller svängbara
kulstänger används, kan inga felaktiga funktioner förväntas efter att dragkulstången har tagits ut ur driftläget.
Med förbehåll för ändringar.
Należy pamiętać o tym, że drążek kulowy może być założony tylko wtedy, gdy znajduje się w
powyższym stanie!
2.)
3.)
Jeśli mechanizm blokujący drążka kulowego przed montażem został z jakiejkolwiek przyczyny zwolniony
i znajduje się w pozycji zablokowanej, to mechanizm ten musi zostać wstępnie naprężony. Pozycję
zablokowaną można rozpoznać po tym, że zielone oznaczenie pokrętła pokrywa się z zielonym
oznaczeniem drążka kulowego i pokrętło przylega do drążka kulowego bez szczeliny (patrz szkic).
Mechanizm blokujący należy naprężyć w następujący sposób:
Przy włożonym kluczyku i otwartym zamku wyciągnąć pokrętło w kierunku strzałki a i przekręcić do
oporu w kierunku strzałki b. Dźwignia zwalniająca zostanie wtedy wzębiona i po puszczeniu pokrętła
mechanizm blokujący pozostanie w pozycji wstępnego naprężenia.
W celu zamocowania drążka kulowego należy włożyć go od dołu w rurę mocującą i pchnąć w górę.
Blokowanie drążka kulowego następuje w tym przypadku automatycznie.
Ręce trzymać z dala od pokrętła, ponieważ się ono podczas blokowania obraca.
Zamknąć zamek i zawsze wyciągnąć kluczyk. Kluczyka nie można wyjąć z otwartego zamka! Wcisnąć
na zamek kołpak zaślepiający.
Demontaż drążka kulowego:
1.)
2.)
3.)
4.)
Ściągnąć kołpak zaślepiający z zamka i nasadzić go na uchwyt kluczyka.
Otworzyć zamek kluczem.
Przytrzymać drążek kulowy, wyciągnąć pokrętło w kierunku strzałki a i przekręcać aż do oporu w
kierunku strzałki b w celu jego odblokowania w wyciągniętej pozycji.
Wyjąć drążek kulowy z rury mocującej.
Teraz można puścić pokrętło, które unieruchomi się samoczynnie w odblokowanej pozycji.
Drążek kulowy należy umieścić w bezpiecznym miejscu w bagażniku i zabezpieczyć przed
zabrudzeniem.
Korek zaślepiający włożyć do rury mocującej!
Wskazówki!
Naprawy i rozkładanie drążka kulowego na części mogą być wykonywane jedynie przez producenta.
Załączoną tabliczkę informacyjną należy umieścić na samochodzie w pobliżu rury mocującej lub we wnętrzu
bagażnika w dobrze widocznym miejscu.
W celu zapewnienie prawidłowego działania mechanizmu, zarówno drążek kulowy, jak i rura mocująca muszą
być zawsze czyste.
Należy zwrócić uwagę na regularną pielęgnację układu mechanicznego drążka kulowego. Zamek smarować
wyłącznie grafitem.
Łożyska, powierzchnie ślizgowe oraz kulki należy regularnie smarować lub oliwić za pomocą smaru lub oleju
nie zawierającego żywicy. Smarowanie i oliwienie pełnią rolę dodatkowej ochrony antykorozyjnej.
W przypadku czyszczenia pojazdu strumieniem pary drążek kulowy należy zdemontować, a do rury mocującej
założyć korek zaślepiający. Drążka kulowego nie wolno czyścić strumieniem pary.
Ważna informacja!
Zdejmowany drążek kulowy wyposażony jest w 2 klucze. Numer klucza ???? należy zanotować
i przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek zamówienia dodatkowego klucza.
????
44
5
Instrukcja obsługi zdejmowanego drążka kulowego
Uwaga!
Montageanleitung:
Hinweis:
Im Bereich der Anlageflächen der AHK mit dem Kfz, muß Unterbodenschutz, Hohlraumversiegelung Wachs)
oder Dämpfungsmaterial entfernt werden. Evtl. Bohrspäne entfernen und blanke Karosseriestellen (z. B.
Bohrungen) mit Rostschutzfarbe nachbehandeln.
1.)
Hinteren Stoßfänger vom Kfz montieren. Die serienmäßigen Halter und Träger von dem Stoßfänger
nehmen. Diese Teile werden nicht mehr benötigt.
Achtung! Die serienmäßigen Schrauben M10 dürfen auf keinen Fall wieder verwendet werden!!!
2.)
Nur für Fahrzeuge Variant bis 42/2000,
Nur für Fahrzeuge Limousine bis 38/2000
Schablone 10 im unteren Bereich des Stoßfängers anlegen, fixieren und nach der Ausschnitt-Kontur
ausarbeiten.
3.)
Nach separater Anbauanweisung fahrzeugseitig den Elektro-Einbausatz montieren.
Der Steckdosenhalter ist schwenkbar und wird bei Anhängerbetrieb unter dem Stoßfänger zur Seite
(gegen den Uhrzeigersinn) herausgeschwenkt.
Eine spezielle Steckdose mit seitlichem Kabelaustritt ist notwendig.
Achtung! Beim Verlegen des Elektro-Einbausatz ist besonders darauf zu achten, daß in keiner Stellung
des schwenkbaren Steckdosenhalters das Kabel an der Karosserie scheuern kann.
4.)
Kugelstange 2 abnehmen (siehe separate Bedienungsanleitung).
5.)
Grundkörper 1 lose in die Fahrzeuglängsträger schieben.
6.)
Die Unterlagen 3 von unten gegen das Kfz-Blech legen und gegen Verdrehen fixieren.
Den Grundkörper 1 ausrichten und mit den beigefügten neuen Schrauben 4 (bei a) vom Kofferraum her
wieder verschrauben.
Sämtliche Schrauben im Wechsel überkreuz gleichmäßig festziehen:
ACHTUNG! Drehwinkelgesteuertes Anzugsmoment:
M 10 (Qual. 10.9) 30 Nm (± 10% Tol.) dann + 180° (+ 30° Tol.)
7.)
8.)
9.)
•
•
•
•
Zielone oznaczenie na pokrętle pokrywa się z zielonym oznaczeniem na drążku kulowym.
Pokrętło ściśle przywiera do drążka kulowego (brak szczeliny).
Zamek jest zamknięty i kluczyk wyciągnięty. Pokrętła nie można wyciągnąć.
Drążek kulowy musi tkwić całkowicie i mocno w rurze mocującej. Sprawdzić poprzez szarpnięcie ręką.
Montaż należy powtórzyć, jeśli wynik sprawdzenia powyższych 4 warunków jest niezadowalający.
Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony, hak holowniczy nie może być używany.
Istnieje wtedy niebezpieczeństwo wypadku. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem.
Do wykonania montażu i demontażu drążka kulowego wystarczy siła rąk.
Nie używać żadnych środków pomocniczych, narzędzi itp., ponieważ może to spowodować uszkodzenie
mechanizmu.
Nigdy nie dokonywać odryglowania drążka przy zaczepionej przyczepie lub zamontowanym urządzeniu
nośnym do transportu drogowego.
W przypadku jazdy bez przyczepy lub drogowego urządzenia nośnego należy koniecznie zdjąć drążek kulowy
i zawsze założyć zaślepkę do rury mocującej. Jest to szczególnie ważne, gdy drążek kulowy ogranicza
widoczność tablicy rejestracyjnej pojazdu lub oświetlenia.
Zdejmowany drążek kulowy
Unter Umständen den Auspuff absenken, vorhandenes Wärmeableitblech sowie Kapsel demontieren.
1
3
Die Kugelstange ist nach separater Anleitung zu bedienen. Bei abgenommener Kugelstange ist der
Verschlußstopfen stets bis zum Anschlag in die Kugelstangen-Aufnahmehülse einzusetzen. Diese
Aufnahme ist stets schmutzfrei zu halten. Um Beschädigungen und Verschmutzung zu vermeiden, ist
die Kugelstange rutschfest und sicher zu deponiern. Eine spezielle Reserveradeinlage
(VW-Teile-Nr.: 3B0 804 993 A) für die sichere Unterbringung der Kugelstange ist bei Ihrem
V.A.G.- Händler erhältlich.
Schlüssel und deren Ersatz:
Legen Sie einen Schlüssel zu Ihren Kfz-Ersatzschlüsseln und/oder notieren Sie sich die Schlüssel-Nr.
(Einprägung auf der Schlüsselfahne).
Änderungen vorbehalten.
3
13
2
8
5
4
b
a
Stoßfänger wieder mit den serienmäßigen Schrauben befestigen.
Dabei ist das Schaumteil mit der VW-Nr. 3B9 807 251 E beim Variant mit einzusetzen.
Hinweis: Bei jeder Erst- sowie jeder Ummontage der Anhängevorrichtung und des Stoßfängers sind neue
(unbenutzte) Schrauben M10x105 Qual. 10.9 zu verwenden. (VW Teile-Nr. N 907 721 01).
6
Przed każdą jazdą należy koniecznie sprawdzić, czy spełnione są poniższe warunki dotyczące prawidłowego
zablokowania zdejmowanego drążka kulowego:
10 9
7
11
12
Pozycja zablokowana, drążek kulowy
przygotowany do jazdy
2
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rura mocująca
Drążek kulowy
Kule blokujące
Dźwignia zwalniająca
Pokrętło
Kołpak zaślepiający
Kluczyk
Czerwone oznaczenie (pokrętło)
Zielone oznaczenie (pokrętło)
Zielone oznaczenie (drążek kulowy)
Symbol (odblokowanie)
Zaślepka
Trzpień
Brak szczeliny między 2 i 5
Szczelina ok. 5 mm
Pozycja odblokowana, drążek kulowy wyjęty
2
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
9
10
6
7
8
7
43
Montage van de kogelstang:
1.)
Sluitstop uit de opnamepijp trekken.
Normaliter bevindt zich de kogelstang, wanneer ze uit de kofferruimte wordt genomen, in de
ontgrendelde positie. Dit is daaraan te herkennen dat het handwiel met een duidelijk zichtbare spleet van
de kogelstang ca. 5 mm afstaat (zie afbeelding) en de rode markering aan het handwiel naar de groene
markering aan de kogelstang wijst.
Houd er rekening mee dat de kogelstang alleen in deze staat gemonteerd kan worden!
2.)
3.)
Indien het vergrendelingsmechanisme van de kogelstang voor de montage, om welke reden dan ook,
wordt geactiveerd en zich in de vergrendelde positie bevindt, moet het mechanisme voorgespannen
worden. De vergrendelde positie wordt daaraan herkend, dat de groene markering van het handwiel met
de groene markering van de kogelstang overeenstemt en het handwiel zonder spleet (zie afbeelding)
aan de kogelstang aansluit. Het vergrendelingsmechanisme wordt op de volgende manier
voorgespannen:
Bij ingestoken sleutel en geopend slot het handwiel in pijlrichting a eruit trekken en voor het
voorspannen in pijlrichting b tot aan de aanslag draaien. De borghendel klikt dan vast in de
vergrendeling en na het loslaten van het handwiel blijft het vergrendelingsmechanisme in de
voorgespannen stand staan.
Ter montage van de kogelstang moet deze van beneden met de insteekbout in de opnamepijp worden
ingezet en omhoog worden gedrukt.
De vergrendelingsprocedure wordt hierdoor automatisch uitgevoerd.
De hand niet in het bereik van het handwiel houden, omdat zich dit bij het vergrendelen draait.
Slot sluiten en sluiten steeds aftrekken. De sleutel kan bij een geopend slot niet eruit worden getrokken!
Druk de afdekkap op het slot.
Demontage van de kogelstang:
1.)
2.)
3.)
4.)
Trek de afdekkap van het slot los en druk de afdekkap op de greep van de sleutel.
Open het slot met de sleutel.
Kogelstang vasthouden, handwiel in pijlrichting a eruit trekken en voor het losmaken in getrokken
positie tot aan de aanslag in pijlrichting b draaien.
De kogelstang uit de steunpijp nemen.
Het handwiel kan dan worden losgelaten, het arrêteert zelfstandig in de ontgrendelde positie.
Kogelstang veilig en tegen vervuilingen beschermd in de kofferruimte leggen.
Breng de afsluitplug in de steunpijp aan!
Aanwijzingen!
Reparaties en demontagewerkzaamheden van de afneembare kogelstang mogen principieel alleen door de
fabrikant worden uitgevoerd.
Plak de bijgevoegde waarschuwingssticker op de auto, in de buurt van de steunpijp of aan de binnenzijde van
de kofferruimte op een goed zichtbare plaats. Om er zeker van te zijn dat de trekhaak goed werkt, moeten de
kogelstang en de steunpijp steeds schoon zijn. Er dient op een regelmatig onderhoud van de mechanica te
worden gelet. Het slot uitsluitend met grafiet behandelen.
Lagerplaatsen, glijvlakken en kogels met harsvrij vet resp. olie regelmatig vetten resp. oliën. Het vetten en
oliën dient ook als aanvullende bescherming tegen corrossie.
Bij reiniging van het voertuig met een hogedrukspuit moet de kogelstang worden verwijderd en de afsluitplug
worden aangebracht. De kogelstang mag niet met een hogedrukspuit worden gereinigd.
Belangrijk!
Tot de afneembare kogelstang behoren 2 sleutels. Sleutel-nr. ??? voor eventuele nabestellingen noteren en
opbewaren.
????
Montážní návod:
Upozornění:
V oblasti dosedacích ploch tažného zařízení s vozidlem se musí odstranit ochrana podlahy vozidla, zapeč
etění dutého prostoru vosk) nebo tlumicí materiály. Příp. odstranit třísky po vrtání a lesklá místa karosérie
(např. otvory) ošetřit antikorozní ochrannou barvou.
1.)
Demontovat zadní nárazník vozidla. Sériové držáky a nosníky sejmout z nárazníku. Tyto díly nejsou
dále zapotřebí. Pozor! Sériové šrouby M10 se nesmí v žádném případě znovu použít!!!
2.)
Pouze pro vozidla Variant do 42/2000,
Pouze pro vozidla Lim do 38/2000
Šablonu 10 pøiložte ve spodní oblasti nárazníku, fixujte a vypracujte podle obrysu výøezu.
3.)
Podle separátního montážního návodu namontovat na vozidlo elektrickou sadu.
Držák zásuvky je otočný a při provozu s tažným zařízením pod nárazníkem se vytočí ke straně (proti
směru hodinových ruček).
Zapotřebí je speciální zásuvka s postranním výstupem kabelu.
Pozor! Při instalaci elektrické montážní sady je třeba dbát obzvláště na to, aby se v žádné poloze ot
očného držáku zásuvky se kabel neodíral o karosérii.
4.)
Tyč s koulí 2 sejmout (viz separátní návod k obsluze).
5.)
Základní část 1 volně zasunout do podélního nosníku vozidla.
Podle okolností spusťte výfuk, demontujte plech k odvedení tepla a opouzdření.
6.)
Podložky 3 položit na plech vozidla a zajistit je proti otočení.
Základní těleso 1 vyrovnat a pomocí přiložených nových šroubů 4 (v místě a) ze strany kufru opět
sešroubovat.
Veškeré šrouby střídavě křížem rovnoměrně dotáhnout:
POZOR! Otočný moment řízený úhle otočení:
30 Nm
(+/- 10% tol.) pak + 180° (+ 30° tol.)
M 10 (kval. 10.9)
7.)
Nárazník opět upevnit sériovými šrouby. Přitom je třeba u Variantu vsadit pěnovou část s VW-číslem
3B9 807 251 E.
8.)
Tyč s koulí se ovládá podle separátního návodu. Při odmontování tyče s koulí se musí do upevňovac
ího hrdla tyče s koulí zasunout až na doraz uzavírací zátka. Toto upevnění je vždy nutno udržovat v či
stotě. Aby se zabránilo poškození a znečištění, je třeba tyč s koulí opatrně a bezpečně skladovat. S
peciální vložku rezervního kola (VW-části čís. 3B0 804 993 A) pro bezpečné uchování tyče s koulí lz
e obdržet u Vašeho prodejce V.A.G.
9.)
Klíče a jejich náhrada:
Položte jeden klíč k Vašim náhradním klíčům vozidla a/nebo poznamenejte si číslo klíče (vyražení na
klíči).
Upozornění: Při každé první jakož i další přestavovací montáži tažného zařízení a nárazníku se musí použ
ít nové (nepoužité) šrouby M10x105 - kval. 10.9 (VW část-čís. N 907 721 01).
Změny vyhrazeny.
42
7
Bedieningshandleiding voor de afneembare kogelstang
Montagevejledning:
Attentie!
Bemærk:
Omkring anlægningsfladerne på anhængertrækket og køretøjet, skal gulvbeskyttelsen (ved hulrumsforsegling
voks) eller dæmpematerialet fjernes. Fjern evt. borespåner og efterbehandl ubehandlede områder på
køretøjet (f.eks. huller) med rustbeskyttende maling.
1.)
Afmontér køretøjets bagerste kofanger. Fjern de seriefremstillede holdere og stivere fra kofangeren.
Disse dele skal ikke bruges mere. Vigtigt! De seriefremstillede skruer M10 må under ingen
omstændigheder anvendes igen!!!
2.)
Kun til Variant til og med 42/2000
Kun til Limousine til og med 38/2000
Placér skabelonen 10 i kofangerens nedre område, fastgør den og bearbejd iht. udsnittets kontur.
3.)
Montèr elektro-installationssættet på køretøjet i henhold til den separate monteringsanvisning.
Holderen til stikkontakten er bevægelig og drejes i forbindelse med monteret anhængertræk ud til siden
(mod uret) under kofangeren.
Det er nødvendigt at bruge en speciel stikkontakt med ledningstilslutning i siden.
Vigtigt! Når elektro-installationssættet monteres, skal man være opmærksom på, at ledningen ikke kan
komme til at skure mod køretøjet, når holderen til stikkontakten drejes.
4.)
Afmontèr kuglestangen 2 (se den separate betjeningsvejledning).
5.)
Skub grundstangen 1 løst ind i længdevangerne.
Eventuelt sænkes udstødningen, og den monterede varmeafledningsplade samt kapsel afmonteres.
6.)
Læg understøtterne 3 mod køretøjets flade nedefra og fastgør dem sådan, at de ikke kan flytte sig.
Justér grundstangen 1 og fastskru den med de vedlagte skruer i bagagerummet 4 (ved a).
Fastspænd alle skruer jævnt og skiftevis på kryds og tværs:
VIGTIGT! Drejevinkelstyret tilspændings-værdi:
M10 (10.9) 30 Nm (+/- 10% tolerance) herefter + 180° (+ 30° tolerance)
7.)
Fastgør igen kofangeren med de seriefremstillede skruer. Ved Variant skal kofangeren fastgøres
sammen med skumdelen med VW-nr. 3B9 807 251 E.
8.)
Kuglestangen skal betjenes i henhold til den separate betjeningsvejledning. Hvis kuglestangen ikke er
monteret, skal lukkeproppen sættes i kuglestangs-holderens åbning indtil anslag. Denne åbning skal
hele tiden holdes fri for snavs. For at undgå beskadigelser og tilsmudsning, skal kuglestangen
deponeres sikkert og skridsikkert. Et særligt reservehjulsindlæg (VW-del-nr. 3B0 804 993 A) til sikker
anbringelse af kuglestangen kan rekvireres hos Deres V.A.G.-forhandler.
9.)
Nøgler og erstatning af nøgler:
Læg en nøgle sammen med Deres øvrige bil-reservenøgler og/eller notér nøglenummeret (se stempel
på nøgle).
Vóór iedere rit moet de reglementaire vergrendeling van de afneembare kogelstang op volgende kenmerken
worden gecontroleerd:
• De groene markering van het handwiel stemt met het groene markering op de kogelstang overeen.
• Het handwiel sluit aan de kogelstang aan (geen spleet).
• Het slot is afgesloten en de sleutel is uit het slot getrokken. Handwiel kan niet meer worden
uitgetrokken.
• Kogelstang moet geheel vast in de opnamepijp zitten. Door schokken met de hand controleren.
Als deze controle van alle 4 kenmerken niet tot tevredenheid verloopt, moet de montage worden herhaald.
Als na deze controle nog afwijkingen worden geconstateerd, mag de trekhaak niet worden gebruikt. Er bestaat
kans op ongevallen. Neem contact op met de fabrikant (leverancier).
De montage en demontage van de afneembare kogelstang kan zonder problemen met normale handkracht
worden uitgevoerd.
Maak nooit enig gebruik van hulpmiddelen, gereedschap etc., omdat hierdoor het mechanisme kan worden
beschadigd.
Nooit bij vastgekoppelde aanhanger resp. gemonteerde lastdrager ontgrendelen!
Bij het rijden zonder trekhaak resp. lastdrager moet de kogelstang worden verwijderd en steeds de sluitstop
in de steunpijp worden ingezet. Dit geldt vooral als door de kogel de zichtbaarheid van het kenteken resp. van
de verlichting wordt beperkt.
Afneembare kogelstang
1
3
2
8
10 9
4
b
7
11
12
Vergrendelde positie, rijbedrijf
2
6
Steunpijp
Kogelstang
Vergrendelingskogels
Ontgrendelingshefarm
Handwiel
Afdekdopje
Sleutel
Markering rood (handwiel)
Markering groen (handwiel)
Markering groen (kogelstang)
Symbool (bediening ontgrendelen)
Sluitstop
Insteekbout
geen spleet tussen 2 en 5
Spleet van ca. 5 mm
Ontgrendelde positie, verwijderd
2
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
8
5
a
Bemærk: Ved hver første montering eller ved ommontering af anhængertrækket og kofangeren
skal der bruges nye (ubenyttede) skruer M10x105 - 10.9 (VW del-nr. N 907 721 01).
Ret til ændringer forbeholdes.
3
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
9
10
6
7
8
7
41
Indicaciones de montaje:
Montere kulestangen:
1.)
Trekk låsepluggen ut av koplingsrøret.
Vanligvis er ikke kulestangen forriglet når den tas ut av bagasjerommet. Tegn på dette er at håndhjulet
stikker ut med tydelig avstand til kulestangen (se figuren) og at den røde markeringen på håndhjulet
peker mot den grønne markeringen på kulestangen.
Husk at kulestangen BARE kan brukes når den er spent slik det er beskrevet over!
2.)
3.)
Hvis låsemekanismen på kulestangen løsner før monteringen, uansett av hvilken grunn, og er forriglet,
må mekanismen forhåndsspennes. Forriglingen kjennetegnes av at den grønne markeringen på
håndhjulet stemmer overens med den grønne markeringen på kulestangen og at håndhjulet ligger inntil
kulestangen uten klaring (se figuren). Låsemekanismen forhåndsspennes på følgende måte:
Trekk ut håndhjulet i pilretning a når nøkkelen står i og låsen er åpen. Dreie deretter håndhjulet i
pilretning b til det stopper for å forhåndsspenne det. Utløserarmen smekker i lås, og når du slipper
håndhjulet er fjærmekanismen spent.
For å montere kulestangen, må du sette den med koplingsbolten inn i koplingsrøret nedenfra og trykke
den oppover.
Forriglingen utføres da automatisk.
Pass på så du ikke har hendene i nærheten av håndhjulet. Det dreier nemlig rundt når forriglingen
utføres.
Lukk låsen og trekk alltid ut nøkkelen. Du klarer ikke å trekke ut nøkkelen når låsen er åpen. Sett
dekselet på låsen.
Demontere kulestangen:
1.)
2.)
3.)
4.)
Fjern dekselet fra låsen og klem det fast på håndtaket på nøkkelen.
Åpne låsen med nøkkelen.
Hold fast kulestangen og trekk ut håndhjulet i pilretning a. Dreie det deretter i pilretning b til det
stopper for å løsne det i opptrukket stilling.
Trekk kulestangen ut av koplingsrøret.
Nå kan du slippe håndhjulet. Det låses dermed av seg selv når det ikke er forriglet.
Legg kulestangen i bagasjerommet og plasser den slik at den er beskyttet mot støv og smuss.
Sett låsepluggen i koplingsrøret.
Indicación:
En el sector de las superficies de contacto del enganche para remolque con el vehículo, se ha de eliminar la
protección de los insonorizante. En caso dado, eliminar las virutas de taladrado y tratar los puntos desnudos
de la carroceria (p. ej., taladros) con pintura anticorrosiva.
1.)
Montar el parachoques trasero de vehiculo. Separar del parachoques las sujeciones y soportes de serie,
pues ya no se necesitarán.
¡Atención! En ningún caso se podrán utilizar de nuevo los tornillos de serie!
2.)
Sólo para vehículos Variant hasta 42/2000,
Sólo para vehículos Lim hasta 38/2000
Aplicar la plantilla 10 en la zona inferior del paragolpes, fijarla y repasar el contorno del recorte.
3.)
Montar el juego de montaje de la instalación eléctrica según las instrucciones separadas.
El soporte de la base de enchufe es basculable y se saca girándolo hacia el lado por debajo del
paragolpes en caso de servicio con remolque (en sentido contrario a las agujas del reloj).
Es necesaria una base de enchufe especial con salida lateral del cable.
¡Atención! Al tender el juego de montaje de la instalación eléctrica se ha de prestar especial atención a
que el cable no pueda rozar la carrocería en ninguna posición del soporte de la base de enchufe
basculable.
4.)
Quitar la bola de enganche 2 (véase instrucciones de servicio separadas).
5.)
Introducir la pieza básica del enganche para remolque 1 en los largueros del vehículo y fijarla desde el
maletero con los nuevos tornillos 4 (por a).
Según las circunstancias, bajar el tubo de escape, desmontar la chapa calorífuga existente así como la
cápsula.
6.)
Aplicar la base 3 desde abajo contra el larguero del vehículo y fijarla contra torsión.
Alinear la pieza básica del enganche para remolque 1 con respecto al vehículo y apretar todos los
tornillos de forma aIternativa.
¡Atención! Par de apriete controlado por ángulo de giro (tornillos M10 x 105 de la calidad 10.9).
En primer lugar, apretar a 30 Nm (± 10% de tolerancia) todos los tornillos de forma alternativa (en
cruz). Reapretar después 180° (+ 30° de tolerancia) todos los tornillos de forma alternativa (en
cruz).
7.)
Fijar de nuevo el recubrimiento del paragolpes con los tornillos de serie.
Para el Variant además habrá de usarse la pieza de espuma con el n° VW 3B9 807 251 E.
8.)
La bola de rótula se manejarà según las instrucciones aparte. Con la bola de rótula quitada, el
tapacierre ha que introducirse siempre, hasta el tope, en el casquillo de alojamiento de la mencionada
barra. Tal alojamiento ha de estar siempre limpio.
Para evitar daños y suciedad, hay que depositar la barra de rótula de modo seguro y que no resbale.
Para guardar con toda seguridad la barra de rótula, su Concesionario V.A.G le podrá facilitar un
suplemento especial de rueda de reserva (pieza VW núm. 3B0 804 993 A).
9.)
Llaves y repuestos:
añadir una Ilave a las de repuesto del vehículo y/o anotar el número de Ilave (estampado en el paletón
de la misma).
Henvisninger!
Hvis den avtakbare kulestangen må repareres eller tas fra hverandre, må dette alltid utføres av produsenten.
Monter det medfølgende skiltet på kjøretøyet på et godt synlig sted i nærheten av koplingsrøret eller i
bagasjerommet.
For å sikre at anordningen virker som den skal, må du påse at kulestangen og koplingsrøret alltid er rene.
Sørg for regelmessig vedlikehold og rengjøring av de mekaniske delene. Bruk bare grafitt til låsen.
Bruk fett eller olje uten harpiks til lagerpunkter, glideflater og kuler. Fett og olje fungerer også som ekstra
rustbeskyttelse.
Hvis du skal rengjøre kjøretøyet med damptrykk, må du demontere kulestangen og sette låsepluggen i
koplingsrøret. Kulestangen skal aldri rengjøres med damptrykk.
Obs!
Det følger med 2 nøkler til den avtakbare kulestangen. Noter deg nøkkelnr. ???? for eventuelle
etterbestillinger og oppbevar det på et sikkert sted.
????
¡Atención!
En cada montaje se tienen que usar tornillos nuevos (no usados) M10 x 105 - calidad 10.9 (item VW: N 907
721 01).
Reservado el derecho a introducir modificaciones.
40
9
Bruksanvisning for avtakbar kulestang
Instructions de montage :
Obs!
Remarque:
Au niveau des surfaces de contact entre le dispositif d’attelage et le véhicule, retirer la protection du bas de
caisse, la cire (protection des corps creux) ou le revêtement insonorisant. Oter les éventuels copeaux de
perçage et retraiter les parties à nu de la carrosserie (par ex. les perçages) avec de la peinture anticorrosion.
1.)
Démonter le revêtement arrière du pare-chocs du véhicule. Retirer du véhicule les fixations de série de
même que le support de renfort. Ces pièces ne sont plus nécessaires.
Attention! Les vis de série ne doivent en aucun cas être réutilisées!!
2.)
Uniquement pour les véhicules Variant jusqu’à 42/2000,
Uniquement pour les véhicules Lim jusqu’à 38/2000
Mettre en place le gabarit 10 au bas du pare-chocs, le fixer et façonner suivant la forme de la découpe.
3.)
Monter le kit électrique en procédant conformément aux instructions séparées.
Le porte-prise est pivotant et est tourné de côté (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) sous le
parechocs lorsqu’une remorque est tractée. Une prise spéciale avec sortie de câble latérale est
nécessaire.
Attention! Lors du montage du kit électrique, veiller tout particulièrement à ce que le câble ne puisse
pas frotter contre la carrosserie quelle que soit la position du porteprise pivotant.
4.)
Retirer la boule d’attelage 2 (voir les instructions de montage séparées)!
5.)
Glisser la partie de base de la attelage dans les longerons du véhicule et la fixer sans serrer avec les vis
toutes neuves 4 (au point a) depuis le coffre.
Le cas échéant, abaisser le pot d’échappement et démonter le bouclier thermique existant de même que
la capsule.
Før du kjører må du alltid kontrollere at den avtakbare kulestangen er forskriftmessig låst. Dette kontrolleres
på følgende måte:
• Den grønne markeringen på håndhjulet stemmer overens med den grønne markeringen på
kulestangen.
• Håndhjulet ligger tett inntil kulestangen (ingen klaring).
• Låsen er lukket og nøkkelen er trukket ut. Håndhjulet kan ikke trekkes ut.
• Kulestangen sitter fast i koplingsrøret. Du kan kontrollere dette ved å riste og dra litt i kulestangen.
Hvis ikke alle de fire kriteriene er oppfylt, må du utføre monteringen på nytt.
Hvis fortsatt ikke alle kriteriene er oppfylt, kan du ikke bruke tilhengerfestet. Fare for ulykker. Ta kontakt med
produsenten.
Du kan uten problemer montere og demontere kulestangen med vanlig håndkraft.
Bruk aldri hjelpemidler, verktøy osv., da dette kan skade mekanismen.
Forriglingen på kulestangen må aldri fjernes når tilhenger eller støttelast er tilkoblet.
Når du kjører uten tilhenger eller støttelast, må kulestangen tas av og låsepluggen alltid settes inn i
koplingsrøret. Dette er spesielt viktig når kulen sperrer for utsikten til registreringsskiltet eller lysanlegget.
Avtakbar kulestang
1
3
6.)
7.)
8.)
9.)
Placer le support 3 depuis le bas contre le longeron du véhicule et le fixer pour I’empêcher de tourner.
Positionner la partie de base de la attelage 1 par rapport au véhicule et serrer toutes les vis en
alternance.
Attention! Couple de serrage contrôlé par I’angle de rotation (vis M10x105 de la classe de qualité
10.9). Serrer d’abord toutes les vis en alternance (en croix) avec un couple de 30 Nm (tolérance ±
10%). Resserrer ensuite toutes les vis en alternance (en croix) de 180° (tolérance +30°).
3
13
2
8
5
4
a
10 9
Fixer de nouveau le revêtement du pare-chocs avec les vis de série.
Placer le morceau de mousse portant le n° VW-3B9 807 251 E (Variant).
7
11
12
La tige à rotule doit être traitée conformément à la notice séparée.
Une fois la tige à rotule enlevée, toujours enfoncer I’obturateur dans la douille de reprise de la tige à
rotule. Cette douille doit toujours être parfaitement propre.
Afin d’éviter les endommagements et un encrassement, la tige à rotule doit être déposée sûrement et
sans qu’elle puisse glisser. Vous trouverez chez votre concessionnaire VAG un dispositif spécial placé
dans la roue de secours (référence VW 3B0 804 993 A) permettant de loger impeccablement la tige à
rotule.
CIés et le remplacement:
mettez une clé avec vos clés de rechange du véhicule et/ou notez le numéro de la clé (inscrit sur
I’étiquette).
Remarque:
Utiliser à chaque montage des vis toutes neuves (non encore utilisées) M10 x 105 - qual. 10.9 (référence
VW: N 907 721 01).
b
Forriglet posisjon, for kjøring
2
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Koplingsrør
Kulestang
Koplingskuler
Utløserarm
Håndhjulet
Deksel
Nøkkel
Markering rød (Håndhjulet)
Markering grønn (Håndhjulet)
Markering grønn (Kulestangen)
Symbol (fjerne forrigling)
Låseplugg
Koplingsbolt
Ingen klaring mellom 2 og 5
Klaring på ca. 5 mm
Ikke forriglet, demontert
2
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
9
10
6
7
8
7
Sous réserve de modifications.
10
39
Montaggio della barra di traino a testa sferica:
1.)
2.)
3.)
Anzitutto togliere il tappo dal tubo di supporto.
Quando viene estratta dal bagagliaio, la barra di traino a testa sferica normalmente si trova in posizione
sbloccata. Ciò è riconoscibile dal fatto che il volantino mantiene una chiara distanza dalla barra di traino,
corrispondente ad una fessura di ca. 5 mm (vedi figura) e che la marcatura rossa sul volantino è rivolta
verso la marcatura verde sulla barra di traino. Tenere presente che la barra di traino può essere
montata solo quando si trova in queste condizioni.
Qualora il meccanismo di bloccaggio della barra di traino dovesse essere disinnestato prima del
montaggio, come pure in qualsiasi altro istante, ed inoltre dovesse risultare in posizione bloccata, tale
meccanismo deve essere precaricato. La posizione bloccata può essere individuata per il fatto che la
marcatura verde del volantino coincide con la marcatura verde della barra di traino e che il volantino è in
posizione di fine corsa sulla barra di traino, ovvero senza fessura (vedi figura). Il meccanismo di
bloccaggio viene precaricato come segue:
a chiave inserita e con la serratura aperta, estrarre il volantino seguendo la direzione della freccia a e,
al fine di eseguire la precarica, ruotare secondo la direzione della freccia b fino all’arresto. La levetta di
sgancio si ingrana ed il meccanismo di bloccaggio rimane in posizione di precarico anche quando il
volantino è rilasciato.
Per il montaggio della barra di traino essa deve essere inserita nel tubo d’alloggiamento con lo spinotto
ad innesto. Inserire dal basso e spingere verso l’alto. Il meccanismo viene allora bloccato
automaticamente. Tenere le mani lontano dal volantino, in quanto quest’ultimo compie un movimento
rotatorio durante il procedimento di bloccaggio.
Chiudere la serratura ed estrarre sempre la chiave. La chiave non può essere estratta quando la
serratura è sbloccata. Applicare il cappuccio di protezione sulla serratura.
Smontaggio della barra di traino:
1.)
2.)
3.)
4.)
Sfilare il cappuccio di protezione dalla serratura e premerlo sull’impugnatura della chiave.
Aprire la serratura con la chiave.
Reggere saldamente la barra di traino, estrarre il volantino seguendo la direzione della freccia a e
ruotare secondo la direzione della freccia b fino all’arresto, in modo da staccare sino alla posizione di
estratto. Togliere quindi la barra di traino dal tubo d’alloggiamento.
Il volantino può essere poi rilasciato; esso si arresta da sé in posizione sbloccata.
Sistemare la barra di traino nel bagagliaio in modo che non possa essere sporcata o danneggiata da altri
oggetti trasportati.
Inserire l’apposito tappo nel tubo di supporto!
Asennusohjeet:
Neuvo:
Ajoneuvon ja vetokoukun kosketuskohdista on poistettava alapohjansuoja ja kolojentäyttövaha sekä
vaimennusmateriaali. Poistakaa myös mahdolliset porausjätteet kuten lastut ja käsitelkää paljaat korin pinnat
(esim. poraukset) ruosteenestovärillä.
1.)
Irrottakaa takapuskuri ajoneuvosta. Irrottakaa sarjavalmisteiset puskurin pidikkeet ja kannattimet. Näitä
osia ei enää tarvita. Huomio! Sarjavalmisteisia M10-ruuveja ei missään tapauksessa saa enää
käyttää!!!
2.)
Vain ajoneuvoille Variant 42/2000 asti,
Vain ajoneuvoille porrasperä 38/2000 asti
Asettakaa leikkuumalli 10 puskurin alaosaan, kiinnittäkää ja tehkää leikkauksen ääriviivan mukaan.
3.)
Asentakaa sähkösarja ajoneuvon puolelle erillisen asennusohjeen mukaisesti.
Pistorasianpidike on käännettävissä ja vetokoukkua käytettäessä se käännetään puskurin alla sivulle
(vastapäivään).
Tarvitsette erillisen pistorasian, jossa johdon ulostulo on sivulla.
Huomio! Asennettaessa sähkösarjaa on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, ettei johto missään
käännettävän pistorasianpidikkeen asennossa hankaa koriin.
4.)
Poistakaa nuppitanko 2 (ks. erillistä käyttöohjetta).
5.)
Työntäkää peruskappale 1 löysästi ajoneuvon pitkittäispalkkiin.
Laskekaa tarvittaessa pakoputkea, irroittakaa lämpösuojalevy ja kotelo.
6.)
Painakaa aluskappaleet 3 alhaaltapäin ajoneuvon peltiä vasten ja varmistakaa kääntymistä vasten.
Oikaiskaa perusosa 1 ja kiinnittäkää jälleen mukana toimitetuilla uusilla ruuveilla 4 (kiinnitys a)
tavaratilasta käsin.
Kiristäkää kaikki ruuvit vuorotellen tasaisesti aina vastapäiseen ruuviin siirtyen:
HUOMIO! Kääntökulmaohjattu kiristys-momentti: M 10 (lujuusluokka 10.9) 30 Nm
(+/- 10% sieto) sitten + 180° (+ 30° sieto)
7.)
Kiinnittäkää puskuri jälleen sarjavalmisteisilla ruuveilla. Samalla on Varianttiin asetettava solumuoviosa
VW-nro 3B9 807 251 E.
8.)
Nuppitankoa on käytettävä erillisen ohjeen mukaisesti. Kun nuppitanko on poistettuna, on sulkutulppa
aina painettava nuppitangon kiinnityshylsyyn pohjaan saakka. Tämä kiinnityshylsy on aina pidettävä
puhtaana. Vahinkojen ja likautumien välttämiseksi on nuppitankoa aina säilytettävä varmasti niin, ettei se
pääse vahingoittumaan. Erityinen vararenkaan kotelo (VW-osanro 3B0 804 993 A) nuppitangon varmaan
säilyttämistä varten on saatavilla toimipisteestänne.
9.)
Avain ja vara-avain:
Säilyttäkää avainta ajoneuvonne vara-avainten luon ja/tai merkitkää avaimen numero muistiin (painettu
avaimen osoitelippuun).
Avvertenze!
La barra a testa sferica amovibile deve essere riparata e scomposta solo dal costruttore.
La targhetta a corredo va applicata in un punto ben visibile della vettura, nelle vicinanze del tubo di supporto o
nel lato interno del bagagliaio.
Per assicurare un funzionamento corretto del sistema bisogna eliminare regolarmente tutti i depositi di
sporcizia dalla barra a testa sferica e dal tubo di supporto. La manutenzione dei componenti meccanici deve
essere effettuata negli intervalli prescritti. La serratura va trattata solo con grafite.
Lubrificare periodicamente con grasso senza resina o olio le articolazioni, le superfici di scorrimento e le sfere.
La lubrificazione serve anche quale ulteriore protezione anticorrosione.
In caso di pulizia del veicolo con getto di vapore si dovrà previamente smontare la barra a testa sferica ed
inserire l’apposito tappo. La barra a testa sferica non deve mai essere trattata con getto di vapore.
Importante!
Insieme alla barra di traino a sfera amovibile vengono fornite 2 chiavi. Annotare il numero chiave ???? per
eventuali successive ordinazioni e conservarlo.
????
38
Neuvo: Jokaisen vetokoukun ja puskurin ensi- tai uudelleenasennuksen yhteydessä on käytettävä uusia
(käyttämättömiä) ruuveja M10x105 - 10.9 (VW osanro N 907 721 01).
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
11
Istruzioni per l’uso della barra di traino a testa sferica amovibile
Installation instructions:
Attenzione!
Note:
The underbody sealant, cavity protection (wax) or sound insulation material must be removed in the area of
the contact surfaces between the trailer coupling and the vehicle. Remove any drilling swarf and treat bright
metallic body parts (e.g. drilled holes) with rust protection paint.
1.)
Take rear bumper of vehicle. Take off the standard mounting brackets and supports from the bumper.
These parts are no longer needed. Caution! The standard screws may not be re-used !!!
2.)
Only for vehicles est. up to 42/2000,
Only for vehicles sal. up to 38/2000
Apply template 10 in lower area of bumper, position and cut out according to cut-out shape.
3.)
Assemble the electrical installation set according to the separate instructions.
The socket holder can be swivelled and must be pulled to the side below the bumper (counter-clockwise)
when pulling trailer.
A special socket with lateral cable outlet is required.
Caution: When laying the electrical installation set special care must be taken to ensure that the cable
does not rub against the auto body, regardless of the position of the swivelling socket holder.
4.)
Remove ball rod 2 (separate Fitting Instructions).
5.)
Insert towing hitch base part 1 into the vehicle struts.
If necessary, lower the exhaust, remove existing heat deflection plate and capsule.
6.)
Place the bases 3 from below against the sheet metal of the vehicle and fix in place to prevent them
turning.
Align and fasten base part 1 with the new provided screws 4 (at a) from inside the boot.
Tighten all the bolts evenly and alternately.
Caution! Rotating angle-controlled tightening moment (screws M10 x 105, quality 10.9). First
tighten all screws (crosswise) to 30 Nm (± 10% tol.), then tighten all screws (crosswise) an
additional 180° (+ 30° tol.).
Prima di mettersi in viaggio deve essere controllato il corretto bloccaggio della barra di traino a testa sferica
amovibile, secondo le seguenti condizioni:
•
•
•
•
La marcatura verde del volantino coincide con la marcatura verde sulla barra di traino.
Il volantino si trova in posizione di fine corsa sulla barra di traino (senza fessura).
Serratura bloccata e chiave tolta. Il volantino non può essere estratto.
Barra a testa sferica solidamente fissata nel tubo d'alloggiamento. Controllare scuotendo con la
mano.
Se a seguito del controllo tutti i 4 requisiti non sono stati soddisfatti, la procedura di montaggio deve
essere ripetuta.
Qualora anche uno solo dei requisiti non sia soddisfatto, il gancio di traino non deve essere utilizzato,
altrimenti sussiste il pericolo di incidenti. Contattare il costruttore del giunto.
La barra di traino a testa sferica può essere montata e smontata manualmente, ossia senza che siano
necessari attrezzi.
Non utilizzare mai mezzi o attrezzi di lavoro, poiché in tal caso il meccanismo potrebbe venire danneggiato.
Non sbloccare mai in caso di rimorchio attaccato al veicolo o di portacarichi montato.
In caso di marcia senza rimorchio o senza portacarichi la barra di traino a testa sferica deve essere rimossa e
il tappo di chiusura deve essere sempre inserito nel tubo d’alloggiamento. Ciò vale in particolare se viene
ridotta la visibilità dei caratteri della targa oppure dell’impianto di illuminazione.
Barra di traino a testa sferica amovibile
1
3
3
13
2
8
5
4
b
a
7.)
8.)
9.)
Attach bumper again using the standard bolts. With this, the foaming part with the VW-Nr. 3B9 807 251
E is to be inserted with the variant.
The ball rod should be operated as stated in the separate instructions. If the ball rod is removed, always
insert the plug fuliy into the mounting sleeve of the ball rod. This mount should always be kept clean. The
ball rod should be secured safely so that it cannot slip to avoid dirt and damage. A special spare wheel
insert (VW Part No.3B0 804 993 A) is available from your V.A.G dealer for safely storing the ball rod.
Keys and replacing them:
Place one of the keys to your spare car keys and/or note the key number (stamped on the key tab).
Note:
Every time when mounting, you have to use new (unused) bolts of the type M10 x 105 - qual. 10.9 = VW partno. N 907 721 01.
Subject to alteration.
10 9
7
11
12
Posizione bloccata, marcia
2
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tubo d'alloggiamento
Barra di traino a testa sferica
Sfere di bloccaggio
Leva di sblocco
Volantino
Cappuccio
Chiave
Marcatura rossa (volantino)
Marcatura verde (volantino)
Marcatura verde (barra di traino)
Simbolo (sbloccaggio comando)
Tappo di chiusura
Spinotto ad innesto
Assenza di fessure tra 2 e 5
Fessura di ca. 5 mm
Posizione sbloccata, rimossa
2
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
12
9
10
6
7
8
7
37
Συναρμολόγηση της ράβδου σφαίρας:
1.)
Αφαιρέστε το πώμα από το σωλήνα υποδοχής.
Κανονικά η ράβδος σφαίρας είναι σε κατάσταση απασφάλισης όταν την βγάζετε από το πορτ-μπαγκάζ.
Αυτό το καταλαβαίνετε, από το ότι ο χειρότροχος απέχει περίπου 5 mm από τη ράβδο σφαίρας (βλ.
σχήμα) και το κόκκινο σημάδι του χειροτροχού δείχνει προς την πράσινη περιοχή της ράβδου σφαίρας.
Να προσέχετε πως η ράβδο σφαίρας μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε αυτή την κατάσταση!
2.)
3.)
Αν πριν από τη συναρμολόγηση ο μηχανισμός ασφάλισης της ράβδου σφαίρας ενεργοποιήθηκε,
αδιάφορα για ποιο λόγο, πρέπει να φέρετε τον μηχανισμό ασφάλισης σε προένταση. Την κατάσταση
ασφάλισης διαπιστώσετε από το ότι το πράσινο σημάδι του χειροτροχού συμπίπτει με την πράσινη
περιοχή της ράβδου σφαίρας και ο χειρότροχος ακουμπά χωρίς διάκενο στη ράβδο σφαίρας (βλ.
σχήμα). Φέρετε τον μηχανισμό ασφάλισης σε προένταση ως εξής:
Με βαλμένο το κλειδί και ανοιχτή την κλειδαριά τραβάτε στην φορά του βέλους α το χειρότροχο προς
τα έξω και τον στρέφετε στην φορά του βέλους b μέχρι τέρμα. Με αυτόν τον τρόπο ασφαλίζετε το
μοχλό, και όταν αφήσετε ελεύθερο τον χειρότροχο, ο μηχανισμός ασφάλισης παραμένει στην θέση
προέντασης.
Για να μοντάρετε τη ράβδο σφαίρας, βάλτε την με το βλήτρο εισαγωγής από κάτω μέσα στο σωλήνα
υποδοχής και πιέστε την προς τα πάνω.
Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία ασφάλισης γίνεται αυτόματα.
Μην αφήνετε το χέρι σας στην περιοχή του τροχού, επειδή ο τροχός περιστρέφεται κατά τη διαδικασία
ασφάλισης.
Κλειδώστε την κλειδαριά και βγάλετε πάντα το κλειδί. Με ανοικτή την κλειδαριά το κλειδί δεν βγαίνει!
Βάλτε το κάλυμμα πάνω στην κλειδαριά.
Αποσυναρμολόγηση της ράβδου σφαίρας:
1.)
2.)
3.)
4.)
Βγάλτε το κάλυμμα από την κλειδαριά και βάλτε το στην λαβή του κλειδιού.
Ανοίξτε την κλειδαριά με το κλειδί.
Κρατήστε σταθερά τη ράβδο σφαίρας, τραβήξτε στην φορά του βέλους α το χειρότροχο προς τα έξω
και στρέψτε τον στη φορά του βέλους b μέχρι τέρμα.
Βγάλτε τη ράβδο σφαίρας από το σωλήνα υποδοχής.
Κατόπιν μπορείτε να αφήσετε τον χειρότροχο. Ασφαλίζει αυτόματα στη θέση προέντασης.
Βγάλτε τη ράβδο σφαίρας στο πορτ-μπαγκάζ με ασφαλή τρόπο και σκεπασμένη για να μην σκονίζεται.
Προσαρμόστε το πώμα στο σωλήνα υποδοχής!
Υποδείξεις!
Οι επισκευές και το λύσιμο της κινητής ράβδου σφαίρας επιτρέπεται να γίνονται μόνο από τον κατασκευαστή.
Η συνημμένη πινακίδα πρέπει να τοποθετηθεί στο όχημα κοντά στο σωλήνα υποδοχής ή στην εσωτερική
πλευρά του πορτ-μπαγκάζ σε εμφανή θέση.
Προκειμένου να λειτουργούν σωστά, πρέπει η ράβδος σφαίρας και ο σωλήνας υποδοχής να είναι πάντοτε
καθαροί.
Μεριμνάτε για την τακτική φροντίδα των μηχανικών μερών. Στην κλειδαριά χεριάζετε αποκλειστικά γραφίτη.
Επαλείφετε με γράσο χωρίς ρητίνη ή με λάδι τα σημεία εδραίωσης, τις λείες επιφάνειες και τα σφαιρίδια.
Γράσο και λάδι προστατεύουν ταυτόχρονα από σκουριά.
Κατά τον καθαρισμό του οχήματος με ατμό πίεσης πρέπει να αφαιρείται τη ράβδο σφαίρας και να τοποθετείτε
το κατάλληλο πώμα. Δεν επιτρέπεται η χρήση ατμού πίεσης πάνω στη ράβδο σφαίρας.
Σημαντικό!
Η κινητή ράβδος σφαίρας συνοδεύεται από 2 κλειδιά. Σημειώστε και φυλάξτε τον αριθμό κλειδιού ???? για
τυχόν παραγγελία.
????
36
Οδηγίες συναρμολόγησης:
Υπόδειξη:
Στην περιοχή που εφαρμόζουν η βάση του κοτσαδόρου με το όχημα πρέπει να αφαιρέσετε το προστατευτικό,
την επίστρωση κεριού ή τα υλικά απόσβεσης. Aν χρειάζεται αφαιρέστε τα γρέζια και περάστε με αντισκωρικό
χρώμα τα γυμνά σημεία του σασί (π.χ. τις τρύπες).
1.)
Αποσυναρμολογήστε τον πίσω προφυλακτήρα από το όχημα. Bγάλτε τα στηρίγματα και τους φορείς
από τον προφυλακτήρα. Αυτά τα εξαρτήματα δεν χρειάζονται πλέον. Προσοχή! Δεν επιτρέπεται σε
καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσετε πάλι τις βίδες Μ10!!!
2.)
Μόνο για οχήματα Variant ως 42/2000,
Μόνο για οχήματα Limousine ως 38/2000
Τοποθετήστε το καλούπι 10 στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα, στερεώστε και κόψτε σύμφωνα με το
περίγραμμα.
3.)
Περάστε στο όχημα την ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με τις ξεχωριστές οδηγίες.
Το στήριγμα της πρίζας είναι στρεφόμενο και κατά την ρυμούλκιση τραβιέται έξω (αντίθετα από την φορά
του ρολογιού) κάτω από τον προφυλακτήρα.
Είναι απαραίτητη μια ειδική πρίζα με πλευρική έξοδο καλωδίων.
Προσοχή! Κατά την τοποθέτηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα ώστε το
καλώδιο να μην τρίβεται σε κανένα σημείο του στρεφόμενου στηρίγματος στο αμάξωμα.
4.)
Βγάλτε τον κοτσαδόρο 2 (βλέπε ξεχωριστές οδηγίες).
5.)
Σπρώξτε την βάση 1 χαλαρή στους διαμήκεις φορείς του οχήματος.
Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες χαμηλώστε την εξάτμιση και αποσυναρμολογείστε την λαμαρίνα
εξαγωγής θερμότητας και την κάψουλα.
6.)
Βάλτε τα υποστηρίγματα 3 από κάτω στο έλασμα του οχήματος και στερεώστε τα από στρέψη.
Ευθυγραμμίστε την βάση 1 και βιδώστε την με τις συνημμένες βίδες 4 (στο a) από το πόρτ-παγκάζ.
Σφίξτε σταυρωτά όλες τις βίδες εναλλάξ και ομοιόμορφα:
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ροπή σύσφιξης ρυθμιζόμενη από την γωνία στρέψης:
30 Nm (+/- 10% ανοχή) τότε + 180° (+ 30° ανοχή)
Μ 10 (ποιότ. 10.9)
7.)
Στερεώστε πάλι τον προφυλακτήρα με τις κανονικές βίδες, χρησιμοποιώντας παράλληλα το αφρώδες
κομμάτι με τον κωδικό VW-αρ. 3B9 807 251 E (Variant).
8.)
Ο κοτσαδόρος μπαίνει σύμφωνα με τις ξεχωριστές οδηγίες. Όταν δεν είναι τοποθετημένος ο κοτσαδόρος
πρέπει πάντα να προσαρμόζετε το πώμα καλά στον σχετικό κάλυκα υποδοχής κοτσαδόρου. Αυτή η
υποδοχή πρέπει πάντα να είναι καθαρή. Για να αποφύγετε τις φθορές και την βρωμιά πρέπει να
αποθηκεύετε τον κοτσαδόρο σταθερά και με ασφάλεια. Για την ασφαλή αποθήκευση του κοτσαδόρου
μπορείτε να προμηθευτείτε ένα ειδικό εξάρτημα (VW-κωδικός 3B0 804 993 A) από τους αντιπροσώπους
της V.A.G.
9.)
Κλειδί και δεύτερο κλειδί:
Βάλτε ένα κλειδί μαζί με τα άλλα εφεδρικά κλειδιά του οχήματος και σημειώστε τον κωδικό του
(χαραγμένος στην λαβή του κλειδιού).
Υπόδειξη: Σε κάθε πρώτη ή στις ακόλουθες τοποθετήσεις του συστήματος του κοτσαδόρου και του
προφυλακτήρα πρέπει να χρησιμοποιείτε καινούργιες (αχρησιμοποίητες) βίδες M10x105 - 10.9 (VWκωδικός N 907 721 01).
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλ αλλαγών.
13
Οδηγίες λειτουργίας για κινητές ράβδους σφαίρας
Istruzioni di montaggio:
Προσοχή!
Avvertenza:
Nella zona di attacco del gancio di traino al veicolo asportare la protezione sottoscocca, il sigillante degli
scatolati (cera)o I’antirombo. Rimuovere eventuali trucioli di foratura ed applicare vernice antiruggine sulle
parti lucide della carrozzeria (per esempio i fori).
1.)
Rimuovere la copertura posteriore del paraurti della vettura. I supporti di serie cosìccome la traversa di
rinforzo del veicolo possono essere rimossi poichè tali pezzi non servono più. Attenzione! Le viti
fornite di serie non devono assolutamente essere riutilizzate!!!
2.)
Solo per veicoli Variant sino al 42/2000,
Solo per veicoli Lim sino al 38/2000
Appoggiare la maschera 10 nella zona inferiore del paraurti, fissarla e tagliare seguendone il contorno.
3.)
Montare il set elettrico di montaggio seguendo le istruzioni di montaggio fornite a parte.
II supporto della presa elettrica è oscillante e durante la fase di rimorchio esso viene estratto
lateralmente da sotto il paraurti (in senso antiorario).
È necessario disporre di una presa elettrica speciale con uscita del cavo laterale.
Attenzione: Durante la posa del set elettrico di montaggio è necessario fare particolare attenzione che
in nessuna posizione del supporto oscillante per la presa elettrica il cavo vada a sfregare contro la
carrozzeria.
4.)
Togliere il braccio della sfera 2 (vedere le istruzioni d’uso separate).
5.)
Inserire l’elemento di corpo principale del gancio 1 nei longheroni della vettura e fissarlo leggermente
con le nueve viti 4 (con a) dal bagagliaio.
Se necessario abbassare la marmitta e smontare sia il deflettore termico che la capsula.
6.)
Posizionare I’elemento di appoggio 3 da sotto contro il longherone e fissarlo in maniera che non si possa
girare.
Allineare I’elemento di corpo principale del gancio 1 con il veicolo e stringere tutte le viti in sequenza
alternata.
Attenzione! Coppia di serraggio controllata dalla rotazione angolare (viti M10x105 della classe di
qualità 10.9). Dapprima stringere tutte le viti alternativamente (in maniera incrociata) con una
forza di 30 Nm (± 10 % di tolleranza). Ora stringere tutte le viti alternativamente (in maniera
incrociata) di 180° (+ 30° di tolleranza).
7.)
Fissare nuovamente la copertura del paraurti con le viti fornite di serie.
Al riguardo, per la variante deve essere impiegato il pezzo di espanso con il N° VW 3B9 807 251 E.
8.)
L’utilizzo dell’asta del gancio di traino sferico deve essere conforme alle istruzioni.
Se questa è smontata, il tappo di chiusura deve essere sempre inserito fino alla battuta nella boccola di
alloggiamento dell’asta. Tale alloggiamento deve essere mantenuto sempre libero dall’imbrattamento.
Per evitare danneggiamenti e imbrattamenti, I’asta del gancio di traino deve essere sempre riposta in
luogo sicuro e tale da evitarne lo scivolamento. Un vano per la ruota di speciale (n° categ. VW 3B0 804
993 A) per riporre in modo sicuro I’asta del gancio di traino è reperibile presso il vostro rivenditore V.A.G.
9.)
Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση το σωστό μαντάλωμα της κινητής ράβδου σφαίρας, και συγκεκριμένα τα
ακόλουθα στοιχεία:
•
•
•
•
Το πράσινο σημάδι του χειροτροχού συμπίπτει με την πράσινη περιοχή της ράβδου σφαίρας.
Ο χειρότροχος ακουμπά στη ράβδο σφαίρας (χωρίς διάκενο).
Η κλειδαριά είναι κλειδωμένη και το κλειδί βγαλμένο. O τροχός δεν τραβιέται προς τα έξω.
Η ράβδος πρέπει να εφαρμόζει τελείως σταθερά στο σωλήνα υποδοχής. Ελέγξτε ανακινώντας με το
χέρι.
Εάν και εφόσον ο έλεγχος των ανωτέρω 4 σημείων δεν αποβεί ικανοποιητικός, επαναλάβετε τη
συναρμολόγηση.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται και ένα μόνο από τα ανωτέρω σημεία, δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιήσετε τη διάταξη ζεύξης. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή.
Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της ράβδου σφαίρας εκτελείται χωρίς πρόβλημα με κανονική
δύναμη χεριού.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βοηθητικά μέσα, εργαλεία κτλ., διότι μπορεί έτσι να προκληθούν ζημιές στο
μηχανισμό.
Ποτέ μην απασφαλίζετε τη ράβδο όταν έχει προσδεθεί ρυμούλκα ή άλλο φορτίο!
Όταν οδηγείτε χωρίς ρυμούλκα ή άλλο φορτίο πρέπει να αφαιρείτε τη ράβδο σφαίρας και να τοποθετείτε
πάντα το κατάλληλο πώμα στο σωλήνα υποδοχής! Προσέχετε το ιδιαίτερα, όταν η σφαίρα καλύπτει εν μέρει
την πινακίδα οχήματος ή το φωτισμό.
Κινητή ράβδος σφαίρας
1
3
3
13
2
8
5
10 9
7
11
12
Θέση ασφάλισης, κατά τη χρήση
2
6
Σωλήνας υποδοχής
Ράβδος σφαίρας
Σφαίρες μανταλώματος
Μοχλός απελευθέρωσης
Χειροτροχός
Κάλυμμα
Κλειδί
Κόκκινο σημάδι (Χειρότροχος)
Πράσινο σημάδι (Χειρότροχος)
Πράσινο σημάδι (ράβδος σφαίρας)
Σύμβολο (απασφάλιση)
Πώμα
Βλήτρο εισαγωγής
Χωρίς διάκενο ανάμεσα στα σημεία 2 και 5
Διάκενο ύψους περίπου 5 mm
Θέση απασφάλισης, βγαλμένη
2
5
1
5
3
3
5
2
13
14
5
15
Avvertenza: In ogni caso nueve (non adoperate) viti M10 x 105 - qual. 10.9 (VW-nr.: N 907 721 01).
14
b
a
Chiave e copia sostitutiva:
riponete una delle chiavi di riserva del veicolo e/o annotate il n° della chiave (stampigliato sull’aletta della
chiave).
Con riserva di modifiche.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
10
9
6
7
10
8
7
35
????
34
………………………………………………………..
timbro e firma
Si dichiara inoltre di aver informato l’utente del veicolo sull’USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.
2 keys are issued with the detachable ball bar. Make a note of and keep the key no. ???? in case of repeat
orders.
………………………..……………..lì…………..………………
Important!
targato ……………………………
Any repairs or dismantling of the detachable ball bar should only be carried out by the manufacturer.
Fix the enclosed information plate to the car close to the receiver or inside the boot where it is clearly visible.
Always keep the ball bar and the receiver clean to ensure proper operation.
Ensure regular servicing of the mechanical parts. Treat lock only with graphite.
Lubricate the bearing points, friction surfaces and balls with resin-free grease or oil. Grease and oil also
function as additional protection against corrosion.
The ball bar has to be removed and the plug inserted when cleaning the car with a steam jet cleaner. The ball
bar must not be cleaned with a steam cleaner.
sul veicolo…………………………………………………………………..
Notes!
C = Massa rimorchiabile max. della motrice (in kg)
3.)
4.)
e
2.)
Pull the cover off the lock and press it onto the handle of the key.
Open the lock with the key.
Hold the ball bar, extract the handwheel in the direction of arrow a, and turn it until the limit stop in the
direction of arrow b in order to unlock it in the extracted position.
Remove the ball bar from the receiver.
The handwheel can now be released; it automatically engages in the unlocked position.
Stow the ball bar in a safe place in the boot of the vehicle and protect it against dirt.
Insert the plug into the receiver!
T = Massa complessiva max. della motrice (in kg)
1.)
dove:
Removal of the ball bar:
A50-X
e13*94/20*00*0744
11,3 kN
85 kg
vedi carta di circolazione dell’autoveicolo
3.)
Classe e tipo di attacco:
Omologazione:
Valore D:
Carico verticale max. S:
Massa rimorchiabile:
2.)
If the locking mechanism of the ball bar has, for some reason, been disengaged before installation, i.e.
the ball bar is in the locked position, the mechanism has to be pre-tensioned. The locked position is
easily identifiable as the green marking on the handwheel is aligned with the green marking on the ball
bar and there is no gap between the handwheel and the ball bar (see diagram).
Follow the instructions below to pre-tension the locking mechanism:
Insert key and open lock, extract the handwheel in the direction of arrow a, and turn it until the limit
stop in the direction of arrow b. The release lever will then engage and, after the handwheel is
released, the locking mechanism remains in the pre-tensioned position.
Install the ball bar together with the stop pin by inserting and pushing both into the receiver.
The locking operation is performed automatically in this case.
Always keep hands away from the handwheel because it rotates during the locking process.
Close the lock and always remove the key. The key cannot be withdrawn if the lock is open! Press the
cover onto the lock.
Dispositivo di traino tipo: 321 507
Per autoveicolo:
VW Passat Berlina (4-Motion) 1997 , Passat Variant (4-Motion) 1998
Tipo funzionale:
3B, 3B G, 3B S
Please note that the ball bar can only be inserted in this state!
D = (T x C) / (T + C) x 0,00981 = …kN
così definito:
Remove the plug from the receiver.
The ball bar is usually in the unlocked position when it is removed from the boot of the vehicle. This is
the case if there is a visible gap of approx. 5 mm between the handwheel and the ball bar (see diagram)
and the red marking on the handwheel is aligned with the green marking on the ball bar.
In base alla Direttiva europea 94/20, la massa massima rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore di prova “D”
1.)
DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO:
la sottoscritta Ditta dichiara che il dispositivo di traino tipo………………………….è stato installato a regola d’arte, nel rispetto dei punti d’attacco e delle prescrizioni
fornite dalla Casa costruttrice
Installation of the ball bar:
15
Operating instructions for the detachable ball bar
Monteringsanvisning:
Important!
Merk:
I området for anleggsflatene hvor tilhengerfestet er i berøring med bilen, må man fjerne
understellsbeskyttelsen, hulromforseglingen (voks) eller isolasjonsmaterialet. Evtl. må borespon fjernes og
blanke karosserideler (f.eks. boringer) etterbehandles med anti-rustfarge.
1.)
Demonter den bakerste støtfangeren fra bilen. Demonter standard holdere og bærere fra
støtfangeren. Disse delene behøves ikke lenger. OBS! Standardskruene M10 må ikke under noen
omstendighet brukes om igjen!!!
2.)
Kun for kjøretøyer Variant til 42/2000,
Kun for kjøretøyer sedan til 38/2000
Legg sjablonen 10 inntil i nedre område av støtfangeren, fikser den og utarbeid i samsvar med utsnittets
kontur.
3.)
Monter elektro-monteringssettet på bilen i samsvar med den separate monteringsanvisningen.
Stikkontaktholderen er svingbar og svinges ut og til sides (mot urviseren) under støtfangeren ved
tilhengerdrift.
Det kreves en spesiell stikkontakt med kabelutgang på siden.
OBS! Under leggingen av elektro-monteringssettet må man passe spesielt på at kabelen ikke kan skure
mot karosseriet i noen stilling til den svingbare stikkontaktholderen.
Check the following points to ensure correct locking of the detachable ball bar before each journey:
•
•
•
•
The green marking on the handwheel is aligned with the green area on the ball bar.
The handwheel is resting against the ball bar (no gap).
The lock is closed and the key is withdrawn. The handwheel cannot be pulled out.
The ball bar must be fully inserted into the receiver and be tight. Check by shaking it.
Repeat the installation procedure if any of the 4 checks is not satisfactory.
To avoid the risk of accidents the towing device should not be used if any of the requirements is not met.
Contact the manufacturer if this occurs.
The ball bar can be easily installed and removed with the normal force of your hands.
Never use any sort of aids or tools etc. as this might damage the mechanism.
Never unlock if trailers are attached or load bearing implements mounted!
4.)
Demonter kulestangen 2 (se separat bruksanvisning).
5.)
Skyv basisenheten 1 løst inn i bilens lengdedrager.
Under visse omstendigheter må man senke eksosrøret ned og demontere eksisterende
varmeavledeplate og kapsel.
6.)
Legg underlagene 3 mot bilplaten fra undersiden og fikser dem så de ikke kan vri seg. Rett opp
basisenheten 1 og skru den fast igjen med de vedlagte nye skruene 4 (ved a) fra bagasjerommet.
Alle skruer skal strammes jevnt skiftesvis og diagonalt:
OBS! Dreievinkelstyrt tiltrekningsmoment: M10 (kval. 10.9) 30 Nm (+/- 10% tol.), deretter + 180°
(+ 30° tol.)
7.)
Fest støtfangeren igjen med standardskruene. I denne forbindelse må skumdelen med VW-nr. 3B9 807
251 E også settes inn på Variant.
8.)
Kulestangen skal betjenes i samsvar med separat veiledning. Når kulestangen er demontert, må alltid
stengepluggen settes inn til stopp i kulestangens monteringshylse. Dette monteringsfestet skal alltid
holdes fritt for smuss. For å unngå skader må kulestangen deponeres sklisikkert og på et trygt sted. Et
spesielt reservehjulsinnlegg (VW-dele-nr. 3B0 804 993 A) for sikker oppbevaring av kulestangen er å få
kjøpt hos din V.A.G.- forhandler.
9.)
Nøkkel og reservenøkkel:
Legg en nøkkel sammen med dine reserve bilnøkler og/eller noter nøkkelnummeret (innpreging på
nøkkelskjegget).
Merk: Ved første gangs montering og hver ommontering av tilhengerfestet og støtfangeren skal det brukes
nye (ubrukte) skruer M10x105 - 10.9 (VW dele-nr. N 907 721 01).
Always remove the ball bar and insert the plug into the receiver for journeys without a trailer or load bearing
implement. This is especially important if the tow ball impedes sight of the vehicle’s registration number or
lights.
Detachable ball bar
1
3
3
13
2
8
5
4
b
a
10 9
7
11
12
Locked position, operating condition
2
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Receiver
Ball bar
Locking balls
Release lever
Handwheel
Cover
Key
Red marking (handwheel)
Green marking (handwheel)
Green marking (ball bar)
Symbol (release)
Plug
Stop pin
No gap between 2 and 5
Gap of approx. 5 mm
Unlocked position, ball bar not mounted
2
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
9
10
6
7
8
7
Endringer forbeholdes.
16
33
Montage-instructies:
Kuulatangon asennus:
1.)
Vedä tulppa asennusputkesta.
Tavallisesti, kun kuulatanko otetaan matkatavarasäiliöstä on se lukkimattomassa tilassa. Sen tunnistaa
siitä, että lukkopyörän ja kuulatangon välissä on selvästi havaittava, n. 5 mm:n levyinen rako (katso
piirrosta) ja lukkopyörän punainen merkki osoittaa kuulatangon vihreään merkkiin.
Huomioi että vetopää voidaan asentaa vain tässä tilassa !
2.)
3.)
Jos kuulatangon lukitusmekanismi on lauennut ennen asennusta, mistä syystä tahansa, ja se on
lukitussa tilassa, on mekanismi esijännitettävä. Lukitun tilan tuntee siitä, että lukkopyörän vihreä
merkintä täsmää kuulatangon vihreän merkinnän kanssa ja että lukkopyörä on kuulatankoa vasten ilman
rakoa (katso piirrosta). Lukitusmekanismi esijännitetään seuraavalla tavalla:
Lukkopyörä vedetään ulos nuolensuuntaan a avaimen ollessa sisään pistettynä ja lukon ollessa auki ja
kierretään esijännitystä varten nuolensuuntaan b vasteeseen asti. Irrotusvipu lukkiutuu tällöin, ja kun
lukkopyörästä on päästetty irti, lukitusmekanismi jää esijännitettyyn tilaan.
Kuulatangon asentamista varten asetetaan kuulatanko pistopultilla asennusputkeen ja työnnetään ylös.
Lukitus tapahtuu näin automaattisesti.
Kättä ei saa pitää lukkopyörän alueella, koska lukkopyörä kiertyy lukittaessa.
Lukko lukitaan ja avain vedetään aina pois. Avainta ei voi vetää pois lukon ollessa auki! Paina suojus
lukkoon.
Opmerking:
In de buurt van de trekhaak moeten tectyl, beschermende laag (was) of dempingsmateriaal verwijderd
worden. Eventuele metaalspanen verwijderen en blank metaal in de carrosserie (door bijv. boringen) met
roestwerende verf nabehandelen.
1.)
De bumperafdekking aan de achterkant van het voertuig verwijderen. De standaard steunen en ook de
versterkingsdrager van het voertuig verwijderen, deze onderdelen heeft u niet meer nodig.
Let op! De standaard schroeven mogen in geen geval opnieuw gebruikt worden!!!
2.)
Alleen voor wagens Variant tot 42/2000,
Alleen voor wagens Lim tot 38/2000
Sjabloon 10 tegen het onderste gedeelte van de bumper houden, fixeren en volgens contouren patroon
uitsnijden.
3.)
Het elektro-inbouwpakket volgens de aparte handleiding monteren.
De contactdooshouder is draaibaar en wordt bij gebruik van een aanhanger onder de bumper (tegen de
wijzers van de klok in) opzij naar buiten gedraaid.
Er is een speciale contactdoos nodig met zijdelingse kabeluitgang.
LET OP! Bij het plaatsen van het elektro-inbouwpakket moet u er goed op letten dat de kabel in geen
enkele positie van de draaibare contactdooshouder langs de carrosserie kan schuren.
4.)
Kogelstang 2 wegnemen (zie afzonderlijke montagehandleiding).
5.)
Basiselement 1 in de voertuigbalk schuiven en met de nieuwe bijgeleverte bouten 4 met de hand losjes
vanuit de kofferbak vastzetten.
Eventueel de uitlaat laten zakken, aanwezige warmtegeleidingsplaat en inkapseling demonteren.
6.)
Leg de onderlegplaatjes 3 vanaf de onderzijde tegen de beplating en fixeer ze tegen verdraaiing. Lijn de
trekhaak uit en zet hem met de bouten en onderlegringen (bij a) vanuit de kofferruimte weer vast. Draai
de bouten kruiselings gelijkmatig vast.
ATTENTIE: Draaiingshoekgestuurd aanzetmoment (schroeven M10 van kwaliteitsklasse 10.9)
Eerst alle schroeven kruiselings 30 Nm (± 10% tol.) aandraaien. Vervolgens alle schroeven
kruiselings nog 180° (+30° tolerantie) verder aandraaien.
7.)
Bumperafdekking weer met de standaard schroeven bevestigen.
Daarbij moet het schuimdeel met het VW-nr. 3B9 807 251 E in de Variant geplaatst worden.
8.)
Zie voor de trekhaakkogel de aparte handleiding. Als de trekhaakkogel wordt verwijderd, moet de dop
steeds tot aan de aanslag in de montagebuis van de trekhaakkogel worden aangebracht. De opening
van de montagebuis moet altijd schoon zijn. Om beschadigingen en vervuiling te voorkomen, moet de
trekhaakkogel zo worden opgeborgen, dat hij niet in de auto kan rondslingeren. Een speciale
reservewielklem (VW-onderdeelnr. 3B0 804 993 A) om de trekhaakkogel veilig op te bergen, is
verkrijgbaar bij uw VAG-dealer.
9.)
Sleutels en hun gebruik:
Zorg dat u over een reservesleutel beschikt en/of noteer het sleutelnr. (ingestempeld op de sleutelkop).
Kuulatangon purku:
1.)
2.)
3.)
4.)
Ota suojus pois lukosta ja paina se avaimen päähän.
Lukko avataan avaimella.
Kuulatankoa pidetään kiinni, lukkopyörä vedetään ulos nuolensuuntaan a ja kierretään
nuolensuuntaan b vedetyssä tilassa vasteeseen asti.
Kuulatanko otetaan ulos asennusputkesta.
Lukkopyörä voidaan päästää sitten irti, se lukkiutuu itsenäisesti avatussa asennossa.
Aseta kuulatanko tavaratilaan tukevasti niin, että se on lialta suojattu.
Laita tulppa asennusputkeen!
Vihjeitä!
Yksinomaan me valmistajana saamme suorittaa irrotettavan vetopään korjaukset ja purun.
Kiinnitä mukana oleva ohjekilpi ajoneuvoon asennusputken läheisyyteen tai tavaratilan sisäpuolelle hyvin
näkyvään kohtaan.
Jotta asianmukainen toiminta voitaisiin taata, täytyy vetopään ja asennusputken olla aina puhtaita.
Mekaniikka täytyy huoltaa säännöllisesti. Käsittele lukkoa vain grafiitilla.
Rasvaa tai öljyä hartsittomalla rasvalla tai öljyllä laakerit, liukupinnat ja kuulat. Rasvaus ja öljyäminen ovat
myös lisäkorroosiosuoja.
Kun ajoneuvo pestään painepesurilla, täytyy vetopää irrottaa ja laittaa tulppa asennusputkeen. Vetopäätä ei
saa pestä painepesurilla.
Tärkeää!
Irrotettavaan kuulatankoon kuuluu 2 avainta. Avain-nro ???? merkitään muistiin ja säilytetään mahdollisten
jälkitilauksien varalta.
????
Opmerking:
Bij elke montage dienen nieuwe (niet gebruikte) schroeven M10 x 105 - kwal. 10.9 (VW-onderdeel: N 907
721 01).
Wijzigingen voorbehouden.
32
17
Irrotettavan vetopään käyttöohje
Instrukcja montażu:
Wskazówka:
W obrębie powierzchni styku sprzęgu przyczepowego z pojazdem należy usunąć zabezpieczenie podwozi
a, wosk zabezpieczenia profili zamkniętych lub materiał tłumiący. Ewentualnie usunąć wióry po wierceniu
oraz zabezpieczyć odkryte części karoserii (np. otwory wiercone) farbą antykorozyjną.
1.)
2.)
Zdemontować tylny zderzak. Zdjąć ze zderzaka uchwyty i elementy nośne.
Części te nie będą już więcej potrzebne.
Uwaga! Zwykłych śrub sześciokątnych M 10 w żadnym wypadku nie wolno używać ponow
nie!!!
Tylko dla pojazdów typu Variant do 42/2000
Tylko dla pojazdów typu Limuzyna do 38/2000
Przyłożyć i zamocować szablon 10 do dołu zderzaka i wyciąć zgodnie z zarysem.
3.)
Zgodnie z oddzielną instrukcją montażu pojazdu zamocować elektryczny zestaw montażowy.
Uchwyt gniazda wtyczkowego można przestawiać i przy doczepieniu przyczepy odchylany jest on bo
cznie pod zderzakiem (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
Konieczne jest specjalne gniazdo wtyczkowe z bocznym wyjściem kablowym.
Uwaga! Podczs zakładania elektrycznego zestawu montażowego należy zwrócić szczególną uwagę
, aby w żadnym położeniu odchylnego uchwytu gniazda wtyczkowego nie dochodziło do tarcia kabl
a o karoserię.
4.)
Zdemontować drążek kulkowy 2 (p. oddzielna instrukcja obsługi).
5.)
Luźno wsunąć korpus 1 w dźwigary wzdłużne pojazdu.
W razie potrzeby obniżyć układ wydechowy, zdemontować istniejącą blachę odprowadzającą ciepło
oraz osłonę.
6.)
Podłożyć podkładki 3 na dole pod blachę pojazdu i zabezpieczyć przed przekręceniem. Wyprostow
ać korpus 1 i ponownie skręcić od strony bagażnika załączonymi nowymi śrubami 4 (przy a).
Równomiernie dokręcić wszystkie śruby przemiennie na krzyż:
UWAGA! Moment dokręcający sterowany kątem skrętu: M 10 (10.9)
30 Nm(+/- 10 % to
l.) wtedy + 180° (+ 30° tol.)
7.)
Ponownie zamocować zderzak za pomocą zwykłych śrub. W przypadku modelu Variant należy tu też
założyć materiał piankowy o nr VW 3B9 807 251 E.
8.)
Dla drążka kulkowego obowiązuje oddzielna instrukcja obsługi. Przy zdjętym drążku kulkowym zatyc
zkę zawsze należy wprowadzić do oporu do tulejki uchwytowej drążka kulkowego. Uchwyt ten musi
być zawsze utrzymywany w czystości. W celu uniknięcia uszkodzenia i zanieczyszczenia drążek kulk
owy należy bezpiecznie przechowywać, nie narażając go na przesuwanie się w pojeździe.
Specjalna wkładka do koła zapasowego (nr części VW 3B0 804 993 A) do bezpiecznego przechowy
wania drążka kulkowego dostępna jest u autoryzowanych dealerów V.A.G.
9.)
Kluczyki:
przechowywać jeden z kluczyków wraz zapasowymi kluczykami samochodowymi i/lub zanotować nu
mer kluczyka (wytłoczony na główce).
Wskazówka: Każdorazowo przy pierwszym i każdym następnym montażu haka holowniczego oraz zderza
ka należy stosować nowe (nieużywane) śruby sześciokątne M10x105-10.9 (nr części VW N 907 721 01)
Huomio!
Irrotettavan kuulatangon asianmukainen lukitus on tarkastettava seuraavat tunnusmerkit huomioon ottaen:
•
•
•
•
Lukkopyörän vihreä merkintä täsmää kuulatangon vihreän merkinnän kanssa.
Lukkopyörä on kiinni vetopäässä (ei tyhjää tilaa).
Lukko on lukittu ja avain vedetty pois. Lukkopyörää ei voida vetää ulos.
Vetopää on lujasti kiinni asennusputkessa. Varmistu ravistamalla käsin.
Jos näitä 4 seikkaa tarkastettaessa ilmenee puutteita, on asennus suoritettava uudelleen.
Niin kauan kuin yhdessäkin kohdassa on puutetta, ei vetolaitetta saa käyttää. On olemassa tapaturmavaara.
Ota yhteys valmistajaan.
Kuulatanko voidaan asentaa ja purkaa vaivattomasti tavallisin käsivoimin.
Apuvälineitä, työkaluja jne. ei saa koskaan käyttää, koska ne saattavat vaurioittaa mekanismia.
Lukitusta ei saa päästää koskaan perävaunun ollessa kytkettynä tai kuormatuen ollessa asennettuna!
Ajettaessa ilman perävaunua tai kuormatukea on kuulatanko irrotettava ja tulppa asetettava aina
asennusputkeen. Tämä pätee varsinkin silloin, kun kuula peittää rekisterinumeron ja/tai estää valolaitteiden
näkyvyyttä.
Irrotettava vetopää
1
3
3
13
2
8
5
4
b
a
10 9
7
11
12
Lukittu asento, ajotilanne
2
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Asennusputki
Kuulatanko
Lukituskuulat
Irrotusvipu
Lukkopyörä
Suoja
Avain
Punainen merkki (lukkopyörä)
Vihreä merkki (lukkopyörä)
Vihreä merkki (kuulatanko)
Tunnusmerkki (avaaminen)
Tulppa
Pistopultti
2:n ja 5:n välissä ei rakoa
Noin 5 mm:n rako
Avattu asento, irrotettu
2
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
9
10
6
7
8
7
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.
18
31
Monteringsanvisningar:
Montage de la rotule :
1.)
2.)
3.)
Retirer l’obturateur du tube de logement.
En règle générale, la rotule se trouve en position déverrouillée lorsque celle-ci est sortie du coffre. On
peut s’en rendre compte grâce à l’espace nettement visible d’env. 5 mm séparant la molette de la rotule
(voir croquis) et au fait que le repère rouge tracé sur la molette indique en direction du repère vert tracé
sur la rotule.
Anmärkning:
Vid släpvagnskopplingens anliggningsytor mot fordonet måste underredesskydd, hålrumsförsegling (vax) eller
dämpningsmaterial avlägsnas. Avlägsna ev. borrspån och efterbehandla blanka karosseriställen (t. ex. hål)
med rostskyddsfärg.
Celle-ci ne doit être mise en place qu’à condition qu’elle soit précontrainte comme décrit cidessus !
1.)
Demontera stötfångarskyddet bak: Demontera de seriemässiga hållarna samt förstärkningsfästet, dessa
delar behövs inte Iängre.
Observera! De seriemässiga skruvarna får under inga omständigheter återanvändas!!!
2.)
Endast för fordon Variant t.o.m. 42/2000,
Endast för fordon Sedan t.o.m. 38/2000
Lägg an mallen 10 i stötfångarens undre del, fixera den och skär till enligt urskärningskonturen.
3.)
Montera elbyggsatsen enligt separat monteringsanvisning. Kontakthållaren är svängbar och svängs ut åt
sidan (mot vänster) vid släpvagnsdrift under stötfångaren.
En speciell kontakt med kabelutgång åt sidan är nödvändig.
Observera! Vid dragning av elbyggsatsen skall man speciellt ge akt på att kabeln aldrig kan skavas mot
karosseriet oavsett den svängbara kontakthållarens position.
4.)
Ta bort dragkulan 2 (se separat bruksanvisning).
5.)
Skjut in grunddel-dragkula med fäste 1 i balken och fixera ihop Iöst med nya skruvar och bricka 4 (vid a)
från bagageutrymmet.
Eventuellt måste avgassystemet sänkas ner, samt befintlig värmedeflektor och kapsel demonteras.
6.)
Lägg underlägg 3 underifrån mot balken och fixera mot vridning.
Rikta upp grunddel-dragkulan med fäste 1 mot fordonet och drag åt samtliga skruvar korsvis.
Observera! Vridvinkelstyrt åtdragningsmoment (skruvar M10 i kvalitet 10.9). Drag först åt alla
skruvar korsvis med 30 Nm (± 10% tol.). Efterdrag nu alla skruvarna 180° (+ 30° tolerans) korsvis.
7.)
Fäst stötdämparskyddet igen med de seriemässiga skruvarna.
Därvid skall skumdelen med VW-nr. 3B9 807 251 E användas i förbindelse med Variant.
8.)
Kulstången ska användas enligt separat anvisning. Vid avtagen kulstång ska Iåsproppen alltid sättas in
ända till anslag i kulstångens fästhylsa. Denna infästning ska alltid hållas smutsfri.
För att förhindra skador och nedsmutsning, ska kulstången förvaras så att den inte kan halka ur sitt Iäge.
En speciell reservhjulsinläggning (VW-artikel-nr 3B0 804 993 A) för säker infästning av kulstången kan
du köpa hos din V.A.G.-representant.
9.)
Nyckel och dess reserv:
Lägg en nyckel tillsammans med dina reservbilnycklar och/eller notera nyckelnumret (inpräglat på
nyckelbladet).
Si, pour une raison quelconque, le mécanisme de verrouillage de la rotule s’est déclenché avant
montage et qu’il se trouve en position verrouillée, tendre alors celui-ci. En cas de position verrouillée du
mécanisme, le repère vert de la molette coïncide avec le repère vert de la rotule et la molette porte
directement (v. croquis) sur la rotule. Pour tendre le mécanisme de verrouillage, procédez comme suit :
La clé étant enfichée et la serrure étant ouverte, sortir la molette dans le sens de la flèche a et, pour
tendre, tourner celle-ci jusqu’en butée dans le sens de la flèche b. Le levier de déclenchement se
bloque, et le mécanisme de verrouillage reste tendu après le relâchement de la molette.
Pour monter la rotule, introduire celle-ci par le bas avec l’axe enfichable dans le tube de logement et
pousser ensuite vers le haut.
Le verrouillage s’effectue alors automatiquement.
Ne pas laisser la main à proximité de la molette, car celle-ci tourne lors du verrouillage.
Fermer la serrure et toujours retirer la clé. La clé ne peut pas être retirée lorsque la serrure est ouverte !
Enfoncer le cache sur la serrure.
Démontage de la rotule :
1.)
2.)
3.)
4.)
Enlever le cache de la serrure et l’enfoncer sur la poignée de la clé.
Ouvrir la serrure à l’aide de la clé.
Tenir fermement la rotule, sortir la molette dans le sens de la flèche a et la tourner, en position sortie,
jusqu’en butée dans le sens de la flèche b.
Sortir la rotule du tube de logement.
Relâcher ensuite la molette, celle-ci se bloque automatiquement en position déverrouillée.
Bien ranger la rotule dans le coffre et à l’abri des salissures.
Mettre l’obturateur dans le tube de logement !
Remarques !
Seul le constructeur est autorisé à effectuer des réparations et à désassembler la rotule amovible.
Apposer à proximité du tube de logement ou à l’intérieur du coffre, en un endroit bien visible, la plaquette
jointe.
Un fonctionnement correct n’est possible que si la rotule et le tube de logement sont toujours propres.
Toujours bien entretenir le mécanisme. Ne mettre que du graphite sur la serrure.
Mettre régulièrement de la graisse sans résine ou de l’huile sur les paliers, les surfaces de glissement et les
billes. Le graissage et le huilage assurent également une protection anticorrosion supplémentaire.
Déposer la rotule et insérer l’obturateur avant de nettoyer le véhicule avec un jet à haute pression. De l’eau à
haute pression ne doit pas arriver sur la rotule.
Important !
2 clés sont jointes à la rotule amovible. Notez et conservez le n° de clé ???? pour d’éventuelles commandes
ultérieures.
Anmärkning:
Vid varje montering sal nya (oanvändra) skruvar M10 x 105 - kvalitet 10.9 (VW-del: N 907 721 01).
????
Med förbehåll för ändringar.
30
19
Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 30 Směrnice č. 94/20/EG musí být zaručen.
Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 30 i direktiv 94/20/EF.
Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, imagen 30 de la directiva comunitaria
94/20/CE.
L’espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE.
Liitteen VII, direktiivin 94/20/EY kuvan 30 mukainen vapaatila on taattava.
The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EC must be guaranteed.
Πρέπει να εξασφαλίζεται ο ελεύθερος χώρος σύμφωνα με το Παράρτημα VII, εικόνα 30 της Οδηγίας
94/20/ΕΚ.
Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 30 della direttiva 94/20/CE.
Frirommet etter tillegg VII, figur 30 i direktiv 94/20/EØF skal overholdes.
De tussenruimte volgens aanhangsel VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht
worden genomen.
Zagwarantować swobodną przestrzeń zgodnie z załącznikiem VII, rysunek 30 dyrektywy 94/20/CE.
Glappet enligt bilaga VII, bild 30 i direktiv 94/20/EG ska garanteras.
Notice d’utilisation de la rotule amovible
Attention !
Avant toute utilisation de l’attelage, contrôler que la rotule amovible a été verrouillée correctement en
vérifiant les points suivants :
•
•
•
•
Repère vert de la molette coïncide avec le repère vert de la rotule.
La molette est contre la rotule (pas d’espace).
La serrure est fermée et la clé retirée. On ne peut plus tirer sur la molette.
La rotule ne doit absolument plus bouger dans le tube de logement. Vérifier en secouant avec la main.
Recommencer le montage si la vérification de ces 4 points ne donne pas satisfaction.
Le dispositif d’attelage ne doit pas être utilisé même si seulement un seul des quatre points n’est pas comme
il convient. Sinon, risque d’accident. Contactez alors le fabricant.
La rotule peut être montée et démontée manuellement sans le moindre problème.
Ne jamais utiliser de quelconques instruments, outils, etc., pouvant endommager le mécanisme.
Ne jamais procéder au déverrouillage lorsque l’attelage est accouplé ou lorsque le porte-charge est monté !
ma
x. 4
* bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges
5°
* při celkové přípustné hmotnosti vozidla
* ved tilladt totalvægt for køretøjet
* con peso total autorizado del vehículo
min. 140
max. 100
* pour poids total en charge autorisé du véhicule
min. 65
Lors de trajets effectués sans attelage ou porte-charge, déposer la rotule et toujours insérer l’obturateur
dans le tube de logement. Cette mesure s’applique tout particulièrement dans le cas où la boule risquerait
d’entraver la bonne visibilité de la plaque minéralogique ou du dispositif d’éclairage.
Rotule amovible
* Ajoneuvon suurimmalla sallitulla kokonaispainolla
5°
x. 4
ma
350 - 420 *
min
. 45
°
min. 55
min. 32
* at gross vehicle weight rating
1
* για το επιτρεπτό μικτό βάρος του οχήματος
3
3
13
* per il peso complessivo ammesso del veicolo
* ved kjøretøyets tillatte totalvekt
2
8
5
* bij toegestaan totaal gewicht van het voertuig
4
a
* przy dopuszczalnym cięzarze całkowitym pojazdu
* vid fordonets tillåtna totalvikt
10 9
7
11
12
min. 75 min. 75
max.
30°
°
. 30
max
max
.R1
4,5
30°
max.
max.
R 40
Position verrouillée, condition de
remorquage
max. 30°
b
2
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tube de logement
Rotule
Billes de verrouillage
Levier déclencheur
Volant
Capuchon
Clé
Repère rouge (volant)
Repère vert (volant)
Repère vert (rotule)
Symbole (déverrouiller commande)
Obturateur
Axe enfichable
Aucun espace entre 2 et 5
Espace d’env. 5 mm
Position déverrouillée, accouplement non
monté
2
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
20
9
10
6
7
8
7
29
Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange
Montar la barra de rótula:
Achtung!
1.)
Vor jeder Fahrt muss die ordnungsgemäße Verriegelung der abnehmbaren Kugelstange auf folgende
Merkmale kontrolliert werden:
Extraiga del tubo el tapón.
Normalmente, la barra de rótula se encuentra en la posición desenclavada cuando ésta se saca del
maletero. Esto se reconoce en que la ruedecilla tiene una clara ranura de aprox. 5 mm (véase el dibujo)
con respecto a la barra de rótula, y la marca roja de la ruedecilla indica hacia la marca verde de la barra
de rótula.
¡Tenga en cuenta que la barra de rótula únicamente se puede montar en estado pretensado!
2.)
3.)
Si por algún motivo el mecanismo de enclavamiento de la barra de rótula se suelta antes de realizar el
montaje y se encuentra en la posición enclavada, entonces hay que pretensar el mecanismo. La
posición enclavada se reconoce en que la marca verde de la ruedecilla coincide con la marca verde de
la barra de rótula y la ruedecilla no tiene ranura alguna (v. el dibujo) con respecto a la barra de rótula. El
mecanismo de enclavamiento se pretensa como sigue:
Con la llave puesta y la cerradura abierta, saque la ruedecilla en dirección de la flecha a, y para
pretensar gire hasta el tope en dirección de la flecha b. Entonces se encastrará la palanca de
desenganche y, tras soltar la ruedecilla, el mecanismo de enclavamiento quedará en posición de
pretensado.
Para montar la barra de rótula, hay que encajar ésta desde abajo, y presionarla hacia arriba, con el
perno empotrable en el tubo de alojamiento.
De esta manera se efectúa automáticamente la operación de enclavamiento.
Evite que las manos estén en el sector de la ruedecilla, pues ésta gira al bloquearla.
Cierre la llave y retire siempre ésta de la cerradura. ¡No se puede retirar la llave al estar abierta la
cerradura! Oprima la cubierta en la cerradura.
•
•
•
•
Grüne Markierung des Handrades stimmt mit grüner Markierung an der Kugelstange überein.
Handrad liegt an Kugelstange an (kein Spalt).
Schloss verschlossen und Schlüssel abgezogen. Handrad lässt sich nicht herausziehen.
Kugelstange muss völlig fest im Aufnahmerohr sitzen. Durch Rütteln von Hand prüfen.
Falls die Prüfung aller 4 Merkmale nicht zufriedenstellend ausfällt, ist die Montage zu wiederholen.
Sofern auch dann nur eines der Merkmale nicht erfüllt wird, darf die Anhängevorrichtung nicht benutzt werden,
es besteht Unfallgefahr. Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung.
Die Montage und Demontage der Kugelstange ist mit normaler Handkraft problemlos auszuführen.
Niemals Hilfsmittel, Werkzeuge usw. verwenden, da hierdurch der Mechanismus beschädigt werden kann.
Nie bei angekuppeltem Anhänger bzw. montiertem Lastträger entriegeln!
Bei Fahrt ohne Anhänger bzw. Lastträger muss die Kugelstange abgenommen und immer der
Verschlussstopfen in das Aufnahmerohr eingesetzt werden. Dies gilt besonders, wenn durch die Kugel die
Sichtbarkeit des amtlichen Kennzeichens bzw. der Beleuchtungseinrichtung eingeschränkt wird.
Abnehmbare Kugelstange
Desmontar la barra de rótula:
1.)
2.)
3.)
4.)
Retire la cubierta de la cerradura y oprima aquélla sobre el asidero de la llave.
Abra la cerradura con la llave.
Sujete la barra de rótula, saque la ruedecilla en dirección de la flecha a, y para soltar gire hasta el
tope en dirección de la flecha b, estando en posición sacada.
Saque del tubo de alojamiento la barra.
Ahora puede soltar la ruedecilla, y la misma se engatilla automáticamente en la posición desenclavada.
Guarde la barra en el maletero, de modo que esté asegurada y protegida contra la suciedad.
¡Inserte el tapón en el tubo de alojamiento!
1
3
3
13
2
8
5
10 9
Verriegelte Stellung, Fahrbetrieb
2
6
Aufnahmerohr
Kugelstange
Verriegelungskugeln
Auslösehebel
Handrad
Abdeckkappe
Schlüssel
rote Markierung (Handrad)
grüne Markierung (Handrad)
grüne Markierung (Kugelstange)
Symbol (Betätigung entriegeln)
Verschlussstopfen
Einsteckbolzen
kein Spalt zwischen 2 und 5
Spalt von ca. 5 mm
Entriegelte Stellung, abgenommen
2
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
????
10
28
7
11
12
¡Importante!
La barra de rótula desmontable lleva 2 llaves. Apunte el número de la llave ???? y guárdelo por si fuera
necesario encargarla de nuevo.
b
a
¡Indicaciones!
Las reparaciones y el desarme de la barra de rótula desmontable deben ser realizadas únicamente por el
fabricante. Coloque el rótulo de advertencia adjuntado en el vehículo, en un punto visible, al lado del tubo de
alojamiento o en el lado interior del maletero.
Para garantizar un funcionamiento correcto la barra de rótula y el tubo de alojamiento deben estar siempre
limpios.
Efectúese un cuidado regular de la parte mecánica del dispositivo. Trate la cerradura únicamente con grafito.
Lubrique regularmente con grasa o aceite sin resina los puntos de alojamiento, las superficies de
deslizamiento y las bolas. Con la lubricación, protege también las piezas contra la corrosión.
Al limpiar el vehículo con chorro de vapor deberá retirarse la barra de rótula y colocarse el tapón. No debe
someterse al chorro de vapor la barra de rótula desmontable.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
9
10
6
7
8
7
21
Instrucciones para el manejo de la barra de rótula desmontable
Montage der Kugelstange:
¡Atención!
1.)
Antes de emprender viaje, es obligatorio verificar los siguientes puntos para asegurarse de que la barra de
rótula desmontable está enclavada correctamente:
Verschlussstopfen aus dem Aufnahmerohr herausziehen.
Im Normalfall befindet sich die Kugelstange, wenn sie aus dem Kofferraum entnommen wird, in der
entriegelten Stellung. Dies ist daran erkennbar, dass das Handrad mit einem deutlich sichtbaren Spalt
von der Kugelstange ca. 5 mm absteht (siehe Skizze) und die rote Markierung am Handrad zur grünen
Markierung an der Kugelstange zeigt.
Berücksichtigen Sie, dass die Kugelstange nur in diesem Zustand eingesetzt werden kann!
2.)
3.)
Sollte der Verriegelungsmechanismus der Kugelstange vor Montage, wodurch auch immer, ausgelöst
worden sein und sich in der verriegelten Stellung befinden, muss der Mechanismus vorgespannt
werden. Die verriegelte Stellung wird daran erkannt, dass die grüne Markierung des Handrades mit der
grünen Markierung der Kugelstange übereinstimmt und das Handrad ohne Spalt (s. Skizze) an der
Kugelstange anliegt. Der Verriegelungsmechanismus wird wie folgt vorgespannt:
Bei eingestecktem Schlüssel und geöffnetem Schloss das Handrad in Pfeilrichtung a herausziehen und
zum Vorspannen in Pfeilrichtung b bis zum Anschlag drehen. Der Auslösehebel rastet sodann ein und
nach Loslassen des Handrades verbleibt der Verriegelungsmechanismus in der vorgespannten Stellung.
Zur Montage der Kugelstange muss diese von unten mit dem Einsteckbolzen in das Aufnahmerohr
eingesetzt und hochgedrückt werden.
Der Verriegelungsvorgang wird hierdurch automatisch durchgeführt.
Hand nicht im Bereich des Handrades halten, da sich dieses beim Verriegeln dreht.
Schloss schließen und Schlüssel immer abziehen. Schlüssel lässt sich bei geöffnetem Schloss nicht
abziehen! Abdeckkappe auf das Schloss drücken.
Demontage der Kugelstange:
1.)
2.)
3.)
4.)
Abdeckkappe vom Schloss abziehen und Abdeckkappe auf den Griff des Schlüssels drücken.
Schloss mit Schlüssel öffnen.
Kugelstange festhalten, Handrad in Pfeilrichtung a herausziehen und zum Lösen in gezogener
Position bis zum Anschlag in Pfeilrichtung b drehen.
Kugelstange aus dem Aufnahmerohr herausnehmen.
Das Handrad kann dann losgelassen werden, es arretiert selbsttätig in der entriegelten Stellung.
Kugelstange im Kofferraum sicher und gegen Verschmutzen geschützt verstauen.
Verschlussstopfen in das Aufnahmerohr einsetzen!
•
•
•
•
La marca verde de la ruedecilla coincide con la marca verde de la barra de rótula.
La ruedecilla está aplicada a dicha barra (no hay ranura entre ellas).
La cerradura está cerrada y la llave retirada. No se puede extraer la ruedecilla.
La barra de rótula está completamente fija en el tubo de alojamiento. Verifique sacudiéndola con la
mano.
Si la comprobación de estos cuatro puntos no resulta satisfactoria, habrá que repetir el montaje.
Si no se cumple alguno de estos puntos, no se admite utilizar el enganche. Corre peligro de accidente.
Póngase en contacto con el fabricante.
El montaje y desmontaje de la barra se puede efectuar sin problema con la simple fuerza de las manos.
No use nunca medios auxiliares, herramientas, etc., pues podrían dañar el mecanismo.
No desbloquee cuando el enganche o dispositivo portador de carga esté montado.
Si se viaja sin enganche o dispositivo portador de carga se tiene que desmontar la barra de rótula y colocar
siempre el tapón en el tubo de alojamiento. Esto se aplica sobre todo si se limita la visibilidad de la matrícula
del vehículo o se disminuye el alcance de la instalación de iluminación.
Barra de rótula desmontable
1
3
3
13
2
8
5
4
a
Hinweise!
Reparaturen und Zerlegungen der abnehmbaren Kugelstange dürfen grundsätzlich nur vom Hersteller
durchgeführt werden.
Beiliegendes Hinweisschild am Kfz. in der Nähe des Aufnahmerohres oder an der Innenseite des
Kofferraumes an gut sichtbarer Stelle anbringen.
Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, muss die Kugelstange und das Aufnahmerohr stets
sauber sein.
Auf regelmäßige Pflege der Mechanik ist zu achten. Schloss nur mit Graphit behandeln.
Lagerstellen, Gleitflächen und Kugeln mit harzfreiem Fett bzw. Öl regelmäßig fetten bzw. ölen. Das Fetten und
Ölen dient auch als zusätzlicher Korrosionsschutz.
Bei Reinigung des Fahrzeuges mit einem Dampfstrahler muss die Kugelstange abgenommen und der
Verschlussstopfen eingesetzt werden. Die Kugelstange darf nicht dampfgestrahlt werden.
10 9
Zur abnehmbaren Kugelstange gehören 2 Schlüssel. Schlüssel-Nr. ???? für eventuelle Nachbestellungen
notieren und aufbewahren.
7
11
12
Posición enclavada, lista para circular
2
Wichtig!
6
Tubo de alojamiento
Barra de rótula
Bolas de enclavamiento
Palanca de desenclavamiento
Ruedecilla
Cubierta
Llave
Marca roja (ruedecilla)
Marca verde (ruedecilla)
Marca verde (barra de rótula)
Símbolo (desenclavar el accionamiento)
Tapón
Perno empotrable
Ninguna ranura entre 2 y 5
Ranura de aprox. 5 mm
Posición desenclavada, desmontada
2
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
????
10
22
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
9
10
6
7
8
7
27
Návod k použití odnímatelné tyče s koulí
Montering af kuglestangen:
Upozornění!
1.)
Před každou jízdou je třeba zkontrolovat řádné zajištění odnímatelné tyče s koulí z hlediska následujících
zásad:
Lukkeproppen tages ud af monteringsrøret.
Sædvanligvis er kuglestangen åben, når den tages ud af bagagerummet. Dette ses ved at håndhjulet
rager ud fra kuglestangen med en spalte på ca. 5 mm der tydeligt kan ses (se skitsen). Desuden sidder
den røde markering på håndhjulet ud for den grønne markering på kuglestangen.
Vær opmærksom på, at kuglestangen UDELUKKENDE kan placeres i lukket tilstand!
2.)
3.)
Hvis kuglestangens låsemekanisme på en eller anden måde er blevet udløst før montagen, så
kuglestangen er låst, skal mekanismen spændes. Den låste tilstand kan ses ved at den grønne
markering på håndhjulet stemmer overens med den grønne markering på kuglestangen og at håndhjulet
ligger op til kuglestangen uden spalte mellem dem (se skitsen). Låsemekanismen spændes på følgende
måde:
Med nøglen sat i og åben lås trækkes håndhjulet ud i pilens retning a og drejes derefter i pilens
retning b indtil anslaget for at spænde låsemekanismen. Udløserhåndtaget falder derefter i hak, og når
man ikke længere holder håndtaget, forbliver låsemekanismen i den forspændte stilling.
Kuglestangen monteres ved at stikke indskudsbolten nedefra ind i monteringsrøret og trykke stangen op.
Låseprocessen bliver således automatisk gennemført.
Hånden må ikke holdes i området omkring håndhjulet, da det drejer sig, når kuglestangen låses.
Lås låsen og tag altid nøglen ud. Nøglen kan ikke trækkes ud, når låsen er åben! Dækkappen trykkes på
låsen.
Afmontering af kuglestangen:
1.)
2.)
3.)
4.)
Dækkappen trækkes af låsen og dækkappen trykkes fast på nøglens greb.
Lås op med nøglen.
Hold godt fast i kuglestangen, træk håndhjulet i pilens retning a og drej det i udtrukket stilling i pilens
retning b indtil anslaget for at løsne kuglestangen.
Tag kuglestangen ud af monteringsrøret.
Nu kan håndhjulet slippes, det bliver af sig selv stående i åben stilling.
Læg kuglestangen sikkert i bagagerummet og beskyt den mod snavs.
Placér lukkeproppen i monteringsrøret!
•
•
•
•
Zelené značení ručního kolečka souhlasí se zeleným značením na tyči.
Ruční kolečko přiléhá k tyči (těsně).
Zámek uzamčen a klíč vytažen. Ruční kolečko nelze vytáhnout.
Tyč musí pevně držet v úchytné rouře. Vezměte do ruky a zatřeste.
Není-li splněna některá ze 4 výše uvedených podmínek, proveďte montáž znovu.
Pokud zůstane i potom některá z podmínek nesplněna, nesmí se závěsné zařízení použít. Existuje nebezpečí
nehody. Kontaktujte výrobce.
Při montáži a demontáži tyče s koulí vystačíte bez problémů s běžnou silou ruky.
Nikdy nepoužívejte pomůcky, nástroje atd., protože by tím mohlo dojít k poškození mechanizmu.
Nikdy neodjišťujte při zapojeném přívěsu resp. namontovaném nosiči břemen !
Při jízdě bez přívěsu nebo nosiče břemen je nutno závěsnou tyč odmontovat a do úchytné roury nasadit vždy
záslepku. To platí zejména tehdy, je-li SPZ nebo osvětlení koulí zakryto.
Odnímatelná tyč s koulí
1
3
3
13
2
8
5
4
a
Bemærk!
Den aftagelige kuglestang må kun repareres og skilles ad af fabrikanten.
Det vedlagte henvisningsskilt skal placeres på køretøjet i nærheden af monteringsrøret eller indvendigt i
bagagerummet og skal være synligt.
For at garantere en ordentlig funktion skal kuglestangen og monteringsrøret være rene.
Man skal være opmærksom på, at man regelmæssigt plejer anordningen. Låsen må udelukkende behandles
med grafit.
Lejesteder, glideflader samt kugler skal regelmæssigt smøres ind med harpiksfri smørelse eller olie. Smøring
med fedstof og olier udgør også en ekstra korrosionsbeskyttelse.
Ved rengøring af køretøjet med en dampstråler skal kuglestangen tages af og lukkeproppen skal sættes i.
Kuglestangen må ikke bestråles med damp.
10 9
Zablokovaná poloha, provoz
2
Der hører 2 nøgler til den aftagelige kuglestang. Skriv nøglenr. ???? op for evt. senere efterbestillinger og
gem det.
????
7
11
12
6
Úchytná roura
Tyč s koulí
Zajišťovací kuličky
Zajišťovací páčka
Ruční kolečko
Krytka
Klíč
Červená značka (ruční kolečko)
Zelená značka (ruční kolečko)
Zelená značka (tyč)
Symbol (potvrzení odjištění)
Záslepka
Čep
Bez mezery mezi 2 a 5
Spára cca 5 mm
Odjištěná poloha, odpojeno
2
5
1
Vigtigt!
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
26
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
9
10
6
7
8
7
23
Betjeningsvejledning til aftagelig kuglestang
Montáž tyče s koulí:
Bemærk!
1.)
Før hver kørsel skal det kontrolleres, at den aftagelige kuglestang er låst forsvarligt, så nedenstående
opfyldes:
Z úchytné roury vyjměte záslepku.
Po vyjmutí tyče ze zavazadlového prostoru je tyč normálně v odjištěném stavu. Pozná se to podle toho,
že je mezi ručním kolečkem a tyčí mezera cca 5 mm (viz obrázek) a červené značení na kolečku
ukazuje na zelenou značku na tyči.
Mějte na paměti, že vložení tyče s koulí je možné jen, je-li takto připravena!
2.)
3.)
Pokud by se stalo, že je zajišťovací mechanizmus tyče před montáží ať již z jakéhokoliv důvodu ve stavu
zajištěno, musí se předepnout. Stav zajištěno se pozná podle toho, že zelená značka kolečka souhlasí
se zelenou značkou tyče a kolečko doléhá k tyči bez viditelné mezery (viz obrázek). Zajišťovací
mechanizmus se předpíná takto:
Při zasunutém klíči a odemknutém zámku vytáhnout kolečko ve směru šipky a a předepnout otočením
až na doraz ve směru šipky b. Zajišťovací páčka zapadne, a po puštění kolečka zůstane zajišťovací
mechanismus napnutý.
Montáž tyče s koulí je třeba tyč zasunout zespodu s čepem do úchytné roury a zatlačit nahoru.
Zajištění se tím provede automaticky.
Ruce nemějte v oblasti ručního kolečka, protože se při zajištění otáčí.
Zámek zamknout a klíč vždy vytáhnout. Při odemknutém zámku nelze klíč vyjmout! Zámek zakryjte
ochrannou čepičkou.
Demontáž tyče s koulí:
1.)
2.)
3.)
4.)
Sejměte krytku zámku a přitiskněte ji k rukojeti klíče.
Klíčem zámek odemkněte.
Tyč přidržte, kolečko vytáhněte ve směru šipky a a uvolněte otočením ve vytažené poloze až na doraz
ve směru šipky b.
Tyč vyjměte z úchytné roury.
Kolečko pak můžete pustit, zajistí se samočinně v odjištěné poloze.
Tyč do zavazadlového prostoru ukládejte tak, aby byla bezpečně zajištěna a chráněna před znečištěním.
Na úchytnou rouru nasaďte záslepku!
•
•
•
•
Den grønne markering på håndhjulet stemmer overens med den grønne markering på kuglestangen.
Håndhjulet ligger op til kuglestangen (ingen spalte).
Låsen er aflåst og nøglen er trukket ud. Håndhjulet kan ikke trækkes ud.
Kuglestangen skal sidde helt fast i monteringsrøret. Kontrollér det ved at rykke i den med hånden.
I tilfælde af at kontrollen af alle fire punkter ikke er tilfredsstillende, skal man gentage montagen.
Hvis derefter også blot et af punkterne ikke er opfyldt, må man ikke anvende anhængeranordningen. Der er
fare for ulykker. Kontakt fabrikanten.
Montagen og afmonteringen af kuglestangen kan uden problemer gennemføres manuelt.
Brug aldrig hjælperedskaber, værktøj osv., da man derved kan komme til at beskadige mekanismen.
Lås aldrig op, når der er tilkoblet en anhænger eller monteret en lastbærer!
Ved kørsel uden anhænger eller lastbærer skal kuglestangen tages af og lukkeproppen skal altid sættes ind
i monteringsrøret. Dette gælder især, hvis kuglen spærrer for udsynet til køretøjets nummerplade eller lygter.
Aftagelig kuglestang
1
3
3
13
2
8
5
4
Poznámky!
a
Opravy a rozebírání odnímatelné tyče s koulí smí zásadně provádět jen výrobce.
Přiloženou nálepku upevněte na vozidle v blízkosti úchytné roury nebo na vnitřní straně zavazadlového
prostoru na dobře viditelném místě.
Pro zajištění správné funkce musí být tyč i úchytná roura stále čisté.
Provádějte pravidelnou údržbu mechaniky. Zámek ošetřujte pouze grafitem.
Pravidelně mazejte místa uložení, kluzné plochy a koule tukem resp. olejem bez obsahu pryskyřic. Mazání
slouží současně také jako dodatečná ochrana proti korozi.
Při mytí vozu parou musí být tyč demontována a otvor zakryt záslepkou. Tyč s koulí se nesmí ošetřovat parou.
10 9
K závěsné tyči s koulí patří 2 klíče. Poznamenejte si čísla klíčů ???? pro případ dodatečného objednání a
uschovejte si je.
7
11
12
Låst tilstand, kørselsdrift
Důležité!
b
2
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Monteringsrør
Kuglestang
Låsekugler
Udløserhåndtag
Håndhjulet
Dækkappe
Nøgle
Markering rød (håndhjulet)
Markering grøn (håndhjulet)
Markering grøn (kuglestang)
Symbol (oplåsning af aktivering)
Lukkeprop
Indskudsbolt
Ingen spalte mellem 2 og 5
Spalte på ca. 5 mm
Åben tilstand, taget af
2
5
1
5
3
????
3
5
2
13
5
15
14
2
10
24
9
10
6
7
8
7
25
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
Stoßfängerausschnitt Passat Variant (4-Motion) bis 42/2000
Stoßfängerausschnitt Passat Limousine (4-Motion) bis 38/2000
Výřez nárazníku Passat Variant (4-Motion) do 42/2000
Výřez nárazníku Passat Lim (4-Motion) do 38/2000
Kofangerudsnit Passat Variant (4-Motion) til og med 42/2000
Kofangerudsnit Passat Limousine (4-Motion) til og med 38/2000
Recorte del paragolpe Passat Variant (4-Motion) hasta 42/2000
Recorte del paragolpe Passat Lim (4-Motion) hasta 38/2000
Découpe du pare-chocs Passat Variant (4-Motion) jusqu’à 42/2000
Découpe du pare-chocs Passat Lim (4-Motion) jusqu’à 38/2000
Puskurin leikkaus Passat Variant (4-Motion) 42/2000 asti
Puskurin leikkaus Passat porrasperä (4-Motion) 38/2000 asti
Bumper cut-out, Passat est. (4Motion) up to 42/2000
Bumper cut-out, Passat sal. (4Motion) up to 38/2000
D
CZ
In Spoiler einlaufen lassen
DK
Nechejte postoupit do spojleru
E
Lad den gå ind i spoileren
F
Aproximarlo al spoiler
FIN
Faire arriver dans le spoiler
GB
Esikäyttäkää spoileria
Allow to overlap into spoiler
1
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
Mitte Fahrzeug
Střed vozidla
Køretøjets midte
Centro del vehículo
Milieu du véhicule
Ajoneuvon keskikohta
Vehicle middle
Spoiler Kontur
Obrys spojleru
Spoiler kontur
Contorno del spoiler
Forme du spoiler
Spoilerin ääriviiva
Spoiler shape
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
Steg in diesem Bereich verrunden
Podstavec v této oblasti zaoblete
Afrund mellemstykket i dette område
Redondear el perfil en esta zona
Arrondir l’entretoise dans cette partie
Pyöristäkää palkin uuma tässä osassa
Round off rib in this area
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
Ausschnitt-Kontur
Obrys výřezu
Udsnitskontur
Contorno del recorte
Forme de la découpe
Leikkauksen ääriviiva
Cut-out shape
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
Fahrtrichtung
Směr jízdy
Kørselsretning
Sentido de marcha
Sens de la marche
Ajosuunta
Direction of travel
Verschraubung Stoßfänger
Šroubové spojení nárazníku
Forskruning kofanger
Unión por tornillos del paragolpes
Vissage du pare-chocs
Puskurin ruuvikiinnitys
Screw fastening, bumper
2
GR
I
N
NL
S
PL
GR
I
N
NL
S
PL
Το προφυλακτ ρα Passat Variant (4-Motion) ω 42/2000
Το προφυλακτ ρα Passat Limousine (4-Motion) ω 38/2000
Sezione di ritaglio paraurti Passat Variant (4-Motion) fino a 42/2000
Sezione di ritaglio paraurti Passat Lim (4-Motion) fino a 38/2000
Støtfangerutsnitt Passat Variant (4-Motion) til 42/2000
Støtfangerutsnitt Passat sedan (4-Motion) til 38/2000
Bumperpatroon Passat Variant (4-Motion) tot 42/2000
Bumperpatroon Passat Lim (4-Motion) tot 38/2000
Stötfångarurskärning Passat Variant (4-Motion) t.o.m. 42/2000
Stötfångarurskärning Passat Sedan (4-Motion) t.o.m. 38/2000
Wycięcie w zderzaku Passat Variant (4-Motion) do 42/2000
Wycięcie w zderzaku Passat Limuzyna (4-Motion) do 38/2000
Αφ στε τον σπ ιλερ να τρ ξει
Lasciare rientrare nello spoiler
La den gå inn i spoileren
Met spoiler overeenstemmen
Låt den löpa in i spoilern
Poprowadzić do spoilera
GR
I
N
NL
S
PL
GR
I
N
NL
S
PL
M σον οχ ατο
Centro veicolo
Midte kjøretøy
Midden wagen
Fordonets mitt
Środek pojazdu
Περ γρα α σπ ιλερ
Contorno dello spoiler
Spoiler kontur
Contouren spoiler
Spoiler kontur
Zarys spoilera
GR
I
N
NL
S
PL
GR
I
N
NL
S
PL
Ο καβαλ ρη ε ναι στρογγυλε νο σε
αυτ το ση ε ο
Smussare la nervatura in questa zona
Avrund mellomstykket i dette området
Brug in dit gedeelte afronden
Runda av ribban i detta område
W tym obszarze zaokrąglić mostek
GR
I
N
NL
S
PL
Περ γρα α κοπ
Contorno della sezione di ritaglio
Utsnittets kontur
Contouren patroon
Urskärningskontur
Zarys wycięcia
GR
I
N
NL
S
PL
ιε θυνση κ νηση
Direzione di marcia
Kjøreretning
Rijrichting
Färdriktning
Kierunek jazdy
ιατρ σει βιδ ν προφυλακτ ρα
Avvitaggio paraurti
Forskruning støtfanger
Schroefbevestiging bumper
Förskruvning stötfångare
Złącze śrubowe zderzaka
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement