Samsung | FP-T5094 | Personální bezpečnost Bezpečnostní způsobilost Opravné

OBSAH
Personální bezpečnost
Jak požádat o oznámení na vyhrazené.......................................................................................................... 4
Jak požádat o osvědčení fyzické osoby (D, T, PT) ....................................................................................... 5
Jak a kdy požádat o vydání certifikátu NATO, WEU ................................................................................... 7
Osvědčení fyzické osoby a certifikát (platnost, zánik platnosti, výměna) ...................................................... 8
Jak a kdy hlásit změny ................................................................................................................................ 9
Kdo a kdy může mít přístup k utajovaným informacím................................................................................ 10
Bezpečnostní způsobilost
Jak požádat o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti........................................................................... 12
Doklad o bezpečnostní způsobilosti (platnost, zánik platnosti, výměna)........................................................ 14
Jak a kdy hlásit změny ................................................................................................................................ 14
Opravné prostředky
Rozklad ..................................................................................................................................................... 15
Žaloba ..................................................................................................................................................... 16
Průmyslová bezpečnost
Informace k zákonu č. 412/2005 Sb............................................................................................................. 18
Abecední seznam organizací, kteří jsou držitelé osvědčení
podle § 157 odst. 11 zákona č. 412/2005 Sb................................................................................................ 29
Abecední seznam podnikatelů, kterým bylo vydáno osvědčení
podle § 121 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb. ................................................................................................ 36
Bezpečnost informačních a komunikačních systémů
Úvod do problematiky informačních a komunikačních technologií
v zákoně č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Část I. .....................................................................................................................................................
Část II. .....................................................................................................................................................
Část III. .....................................................................................................................................................
Minimální obsah bezpečnostní dokumentace pro malé informační systémy .................................................
Bezpečnostní směrnice informačního systému ..............................................................................................
Seznam orgánů státu a ponikatelů, s nimiž NBÚ uzavřel smlouvu o zajištění
činnosti podle § 52 zákona č. 412/2005 Sb..................................................................................................
56
64
68
72
84
88
Kryptografická ochrana utajovaných informací
Úvod do problematiky kryptografické ochrany utajovaných informací
v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti .......................... 90
Fyzická bezpečnost
Seznamy certifikovaných technických prostředků
1. Certifikované techn. prostředky podle § 30 odst.
2. Certifikované techn. prostředky podle § 30 odst.
3. Certifikované techn. prostředky podle § 30 odst.
4. Certifikované techn. prostředky podle § 30 odst.
5. Certifikované techn. prostředky podle § 30 odst.
6. Certifikované techn. prostředky podle § 30 odst.
7. Certifikované techn. prostředky podle § 30 odst.
8. Certifikované techn. prostředky podle § 30 odst.
1
1
1
1
1
1
1
1
písm.
písm.
písm.
písm.
písm.
písm.
písm.
písm.
a) zákona č. 412/2005 Sb. ............................... 94
b) zákona č. 412/2005 Sb................................ 133
c) a e) zákona č. 412/2005 Sb. ........................ 139
d) zákona č. 412/2005 Sb................................ 187
f) zákona č. 412/2005 Sb. ............................... 203
g) zákona č. 412/2005 Sb................................ 206
h) zákona č. 412/2005 Sb................................ 208
i) zákona č. 412/2005 Sb................................. 232
Seznam podnikatelů, kteří mají uzavřenou smlouvu o zajištění činnosti ...................................................... 233
PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST
PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST
Personální bezpečnost je základním druhem zajištění ochrany utajovaných informací a je upravena
v hlavě II zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“). Kromě ověřování podmínek, které musí
fyzická osoba splnit, aby jí byl umožněn přístup k utajované informaci, zahrnuje personální bezpečnost
i výchovu těchto osob. Za zajištění proškolení fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci,
ručí odpovědná osoba. Ta je povinna jednou ročně zajistit u osob, které mají přístup k utajované informaci, proškolení z právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací.
Způsob a rozsah ověřování podmínek, které musí fyzická osoba splnit, aby jí byl umožněn přístup
k utajované informaci, se liší podle stupňů utajení, k nimž má mít fyzická osoba přístup. V následující
tabulce jsou uvedeny podmínky pro jednotlivé stupně utajení, které musí fyzická osoba splňovat:
PODMÍNKY
Způsobilost k právním úkonům
VYHRAZENÉ (ozná- DŮVĚRNÉ, TAJNÉ, PŘÍSNĚ TAJNÉ
mení)
(osvědčení)
ANO
ANO
Věk minimálně 18 let
ANO
ANO
Bezúhonnost
ANO
ANO
Státní občanství ČR, země EU,
NATO
NE
ANO
Osobnostní způsobilost
NE
ANO
Bezpečnostní spolehlivost
NE
ANO
Pro stupeň utajení Vyhrazené ověřuje podmínky odpovědná osoba nebo jí určená osoba. Není – li jí,
ověření provede Národní bezpečnostní úřad (dále jen „NBÚ“). Pro stupně utajení Důvěrné, Tajné a Přísně
tajné se splnění podmínek ověřuje v bezpečnostním řízení, které je oprávněn provádět NBÚ, zpravodajské služby u svých příslušníků, zaměstnanců a uchazečů o přijetí a Ministerstvo vnitra u příslušníků
policie vybraných v zájmu plnění závažných úkolů.
Ministerstva a další ústřední správní úřady jsou povinny každoročně do 31. října zpracovat a zaslat
NBÚ personální projekt (§72 zákona). Jeho obsahem je zhodnocení stavu v personální bezpečnosti za
uplynulý rok a předpokládaný počet osob, u kterých bude nutné v následujícím roce provést bezpečnostní
řízení s rozlišením podle stupňů.
Jak požádat o oznámení na VYHRAZENÉ
Kdo provádí ověření podmínek a vydává oznámení pro přístup k utajované informaci stupně
utajení VYHRAZENÉ (dále jen „oznámení“)?
•
ten, kdo je vůči fyzické osobě v rámci služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či
obdobného vztahu odpovědnou osobou, nebo jím určená osoba
Kdy může fyzická osoba požádat NBÚ o vydání oznámení?
• v případě, že neexistuje subjekt, který by vůči fyzické osobě mohl vystupovat jako odpovědná osoba
Co musí fyzická osoba předložit?
•
•
•
•
žádost o vydání oznámení
prohlášení o způsobilosti k právním úkonům
občanský průkaz nebo cestovní doklad – je nutné dostavit se osobně na podatelnu NBÚ
výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíců), cizí státní příslušník předkládá také obdobný
doklad státu, jehož je státním občanem, jakož i státu, v němž pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6
měsíců (doklady nesmí být starší 3 měsíců)
4
Veškeré písemnosti jsou předkládány v českém jazyce. V případě předložení písemností v cizím jazyce
musí být tyto předloženy v originále a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.
Co musí fyzická osoba splňovat?
• způsobilost k právním úkonům
• věk 18 let
• bezúhonnost (podmínku bezúhonnosti splňuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za
spáchání úmyslného trestného činu nebo trestného činu vztahujícího se k ochraně utajovaných
informací, pokud se na ni nehledí, jako by odsouzena nebyla)
Kdy může mít fyzická osoba přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ?
• v případě nezbytné potřeby při výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti, je držitelem oznámení pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ nebo držitelem osvědčení
fyzické osoby (DŮVĚRNÉ, TAJNÉ, PŘISNĚ TAJNÉ) nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti
fyzické osoby a zároveň je poučena, není-li stanoveno jinak (§ 58 až § 62 zákona)
Platnost a zánik platnosti oznámení na VYHRAZENÉ
• platnost oznámení není omezena s tím, že každé tři roky ověřuje ten, kdo oznámení vydal, znovu
jeho platnost (nebo v případě důvodných pochybností před uplynutím této lhůty)
• platnost oznámení zaniká:
1. doručením vyrozumění o nesplnění podmínek (vyrozumění o nesplnění podmínek vydává ten,
kdo oznámení vydal),
2. skončením služebního poměru nebo pracovněprávního vztahu, ve kterém byl fyzické osobě
umožněn přístup k utajované informaci,
3. vznikem takového poměru či vztahu, kdy ověření podmínek provede jiná odpovědná osoba než
NBÚ a vydá tak nové oznámení,
4. úmrtím fyzické osoby,
5. odcizením, ztrátou,
6. poškozením majícím za následek nečitelnost zápisů v oznámení nebo porušení jeho celistvosti,
7. doručením oznámení o nesplnění povinnosti předložit opakovaně podklady, na jejichž základě se
ověřuje splnění podmínek.
V případech odcizení, ztráty nebo poškození vydá na základě písemné žádosti ten, kdo oznámení
vydal, oznámení nové, a to do 5 dnů ode dne doručení žádosti.
Jak požádat o osvědčení fyzické osoby (D,T,PT)
Podle zákona č. 412/2005 Sb. je za podání žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby odpovědný
žadatel jakožto účastník řízení.
O vydání osvědčení fyzické osoby může požádat pouze občan členského státu Evropské unie nebo
Organizace Severoatlantické smlouvy.
Žádost lze podat osobně (možnost objednat se na tel.č. 257283225) v podatelně sídla NBÚ v úředních
hodinách nebo zaslat poštou na jeho adresu. Osobní podání je pro žadatele výhodnější, protože pracovníci NBÚ mu mohou pomoci odstranit formální nedostatky v žádosti na místě a současně vyhotovit kopie
nebo provést ověření přinesených kopií z písemností dosvědčujících správnost údajů v dotazníku, které
mají být součástí žádosti (viz níže bod 4.), a které žadatel přinese v originále. Žadateli je také vydáno
potvrzení o převzetí žádosti.
Upozorňujeme, že pokud žadatel při osobním podání předloží pouze originály písemností bez připravených kopií, může se doba potřebná pro vyřízení přijetí žádosti na podatelně prodloužit. V případě
podání žádosti poštou se musí jednat o ověřené kopie. V případě předložení písemností v cizím jazyce
musí být tyto předloženy v originále a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.
Podkladové materiály, které je fyzické osoba povinna předložit:
1. žádost o vydání osvědčení fyzické osoby s uvedením příslušného stupně utajení (D,T,PT) obsahující písemné zdůvodnění přístupu k utajovaným informacím; žádost musí být potvrzena odpovědnou osobou nebo tím, kdo bude fyzické osobě utajované informace poskytovat,
2. vyplněný dotazník fyzické osoby v listinné i elektronické podobě na technickém nosiči dat
5
(soubor výhradně ve formátu .zfo, nebo .xml na disketě, CD, flash disku), jehož přílohou je i prohlášení o způsobilosti k právním úkonům a prohlášení o osobnostní způsobilosti (podrobný
návod, jak vyplnit dotazník naleznete na www.nbu.cz/Ochrana utajovaných informací/Jak požádat
o vydání osvědčení fyzické osoby),
3. fotografie 35 x 45 mm,
4. originály nebo úředně ověřené kopie písemností dosvědčujících správnost údajů uvedených v dotazníku:
m rodný nebo křestní list,
m doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (podle stupně dosaženého vzdělání – výuční list,
maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, postgraduální studium…),
m potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše, v případě jiného druhu
příjmu daňové přiznání (musí být ověřeno příslušným finančním úřadem, nepostačuje kopie
s podacím razítkem podatelny příslušného finančního úřadu – může být nahrazeno též např.
výpisem údajů daně z příjmu fyzických osob příslušného finančního úřadu) nebo jiný doklad
potvrzující tento příjem, a to 5 let zpětně v případě první žádosti nebo za období, které
uplynulo od posledního předložení těchto dokladů v bezpečnostním řízení, má-li mít
fyzická osoba přístup k utajované informaci i po skončení doby platnosti prvního osvědčení fyzické osoby (např. v případě podpory v nezaměstnanosti – potvrzení příslušného úřadu
práce, dále potvrzení o rodičovském příspěvku, sociálním příspěvku, zaopatřovacím příspěvku,
dávkách pěstounské péče, porodném, pohřebném, vdovském důchodu, příspěvku na bydlení,
odchodném, příspěvku za službu, rozhodnutí o výši přídavku na dítě, pokud je již žadateli
vyplácen, rozhodnutí o sociálních dávkách, které jsou přiznány v případě neposkytnutí podpory
v nezaměstnanosti, rozsudek o schválení dohody rodičů o výši výživného na děti, v případě
prodeje nemovitosti smlouvu o prodeji …– vše za posledních 5 let),
m doklady o právech třetích osob zatěžujících vlastnictví žadatele (např. smlouva o úvěru,
leasingová, hypoteční smlouva, smlouva o ručitelském závazku (pouze v případě, že se ručitel
stal dlužníkem a je povinen závazek uhradit), případně výpisy z úvěrových účtů (pokud je
v nich uvedena celková původní výše úvěru), v případě zástavního práva k nemovitosti výpis
z katastru nemovitostí nebo smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti, rozsudek
o schválení dohody rodičů o výši výživného na děti…),
m rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení ve věcech trestních (např. usnesení o zahájení/
zastavení trestního stíhání, obžaloba, trestní příkaz, rozsudek…),
m v případě studia v zahraničí potvrzení o studiu včetně doby trvání studia (např. certifikát,
diplom, potvrzení s uvedením názvu školy, oboru, doby studia - střední škola, vysoká škola,
stáž v rámci studia na vysoké škole …),
m doklady dokumentující rozdíl mezi zápisem ve veřejném seznamu soudu nebo jiného
státního orgánu a skutečností (např. doklad o přerušení, ukončení podnikatelské činnost,
zápis z valné hromady v případě vzniku/zániku členství ve statutárním orgánu, a to pokud
tato skutečnost není zapsána ve veřejně dostupné databázi Registru živnostenského podnikání
(RŽP), Registru ekonomických subjektů (ARES), Obchodním rejstříku, pokud fyzická osoba
nabyla nemovitost a dosud nebyl proveden zápis do katastru nemovitostí, je třeba doložit
nabývací listinu (např. kupní, darovací smlouvu…),
m rozhodnutí příslušného orgánu o nařízení výkonu rozhodnutí (např. exekuce…).
Podání druhé a další žádosti dle zákona č. 412/2005 Sb.
Fyzická osoba, která potřebuje mít přístup k utajovaným informacím po uplynutí platnosti stávajícího
osvědčení, je povinna požádat o vydání nového osvědčení před uplynutím doby platnosti dosavadního
osvědčení ve lhůtě nejméně (§ 94 odst. 4 zákona):
• 4 měsíců u osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné,
• 10 měsíců u osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Tajné,
• 13 měsíců u osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Přísně tajné.
Podkladové materiály, které je fyzická osoba povinna předložit při druhé a další žádosti dle zákona
č. 412/2005 Sb.:
1. žádost o vydání osvědčení fyzické osoby s uvedením příslušného stupně utajení (D,T,PT) obsahující písemné zdůvodnění přístupu k utajovaným informacím; žádost musí být potvrzena odpovědnou osobu nebo tím, kdo bude fyzické osobě utajované informace poskytovat,
6
2. vyplněný dotazník fyzické osoby v listinné i elektronické podobě na technickém nosiči dat
(soubor výhradně ve formátu .zfo, nebo .xml na disketě, CD, flash disku), jehož přílohou je i prohlášení o způsobilosti k právním úkonům a prohlášení o osobnostní způsobilosti s tím, že v dotazníku fyzické osoby se vyplňují pouze bod 1 základní identifikační údaje, bod 2 adresa
trvalého pobytu a bod 4 adresa pro účely doručování a dále jen změny, které v dalších
položkách uvedených v dotazníku fyzické osoby nastaly po podání žádosti nebo od posledně
hlášené změny příslušné položky dotazníku. Změny údajů, u nichž tak stanoví právní předpisy vyhláška č. 527/2005 Sb., o personální bezpečnosti, musí být doloženy originály nebo úředně
ověřenými kopiemi písemností,
3. fotografie 35 x 45 mm.
Při druhé a další žádosti dle zákona č. 412/2005 Sb. musí být změny v konkrétních položkách doloženy
způsobem, který stanoví prováděcí předpis (vyhláška č. 527/2005 Sb.). Může tak nastat situace, že změna
sice byla v době platnosti veřejné listiny hlášena, ale nebyla doložena příslušným způsobem (dobrovolně
nebo na výzvu NBÚ), proto musí žadatel tuto změnu v rámci další žádosti znovu uvést v dotazníku
a doložit stanoveným způsobem.
Oznámí-li v průběhu platnosti veřejné listiny její držitel NBÚ změny údajů, které nemusí být ve smyslu
právních předpisů nijak dále dokládány, v další žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby již tyto změny
neuvádí. Obdobný postup je aplikován i v případě, že v době platnosti osvědčení fyzické osoby byly
nahlášeny změny, které byly zároveň doloženy originály nebo úředně ověřenými kopiemi písemností.
Pro příklad uvádíme:
1. Držitel osvědčení fyzické osoby vydaného dle zákona č. 412/2005 Sb. nahlásí změnu v bodu 12.11
finanční závazky – např. úvěr u KB a.s. ve výši 350000 Kč, kterou nedoloží (originálem nebo
úředně ověřenou kopií úvěrové smlouvy) nebo doloží pouze neověřenou kopií a ani není následně
vyzván NBÚ k jejímu doložení.
Pokud si držitel veřejné listiny v tomto případě podá další žádost, je při podání této žádosti povinen
výše uvedenou změnu opětovně uvést do dotazníku fyzické osoby a zároveň ji doložit originálem
nebo úředně ověřenou kopií úvěrové smlouvy.
2. Držitel osvědčení fyzické osoby vydaného dle zákona č. 412/2005 Sb. nahlásí změnu v bodu 12.11
finanční závazky – např. úvěr u KB a.s. ve výši 350000 Kč, kterou zároveň doloží originálem nebo
úředně ověřenou kopií úvěrové smlouvy nebo tak učiní na základě výzvy NBÚ.
V tomto případě při podání další žádosti již nemusí výše uvedenou změnu opětovně uvádět do
dotazníku fyzické osoby a zároveň ji již nedokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií úvěrové
smlouvy.
Jak a kdy požádat o vydání certifikátu NATO, WEU
Osvědčení pro cizí moc (certifikát) potvrzuje cizí moci, že u jeho držitele bylo provedeno bezpečnostní řízení v souladu s příslušnými právními předpisy ČR a že je držitelem platného osvědčení
fyzické osoby daného stupně utajení.
Kdy vydává NBÚ osvědčení fyzické osoby pro cizí moc (tzv. certifikát NATO, WEU)?
• certifikát lze vydat pouze držitelům platného osvědčení fyzické osoby daného stupně na národní
úrovni
• výjimku tvoří osoby uvedené v § 58 odst. 6 zákona (prezident republiky, předseda Senátu Parlamentu, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu, předseda vlády a ministr zahraničních věcí),
které mají přístup k utajovaným informacím cizí moci, aniž by byli držiteli platného osvědčení
fyzické osoby, respektive certifikátu
• certifikát je možné vydat pouze na základě písemné žádosti fyzické osoby
• lhůta pro vyřízení žádosti o vydání certifikátu není zákonem č. 412/2005 Sb. stanovena
Druhy certifikátů, které jsou NBÚ vydávány
NATO CONFIDENTIAL
NATO CONFIDENTIAL ATOMAL
WEU CONFIDENTIAL
NATO SECRET
NATO SECRET ATOMAL
WEU SECRET
COSMIC TOP SECRET
COSMIC TOP SECRET ATOMAL
FOCAL TOP SECRET
7
Na stupeň utajení „Vyhrazené“ se certifikáty nevystavují.
Pro potřeby orgánů Evropské unie se certifikát nevydává, plně jej nahrazuje „národní“ osvědčení
fyzické osoby vydané podle zákona č. 412/2005 Sb., které je trojjazyčné. Držitelům starších typů
jednojazyčných osvědčení vydaných dle předchozí právní úpravy (zákona č. 148/1998 Sb.) lze na základě písemné žádosti vystavit cizojazyčný opis tohoto osvědčení.
Osvědčení fyzické osoby a certifikát (platnost, zánik platnosti, výměna)
Osvědčení fyzické osoby je veřejnou listinou
Platnost osvědčení fyzické osoby je:
• pro stupeň Důvěrné 9 let,
• pro stupeň Tajné 7 let,
• pro stupeň Přísně tajné 5 let
od data vydání.
Platnost osvědčení fyzické osoby zaniká:
1. uplynutím doby platnosti osvědčení fyzické osoby, úmrtím fyzické osoby nebo byla-li fyzická
osoba prohlášena za mrtvou,
2. zrušením platnosti (dnem vykonatelnosti rozhodnutí NBÚ o zrušení jeho platnosti),
3. ohlášením jeho odcizení nebo jeho ztráty,
4. poškozením (majícím za následek nečitelnost údajů, porušení celistvosti), změnou údajů v něm
uvedených,
5. vznikem služebního poměru příslušníka zpravodajské služby nebo pracovního poměru zaměstnance
zařazeného do zpravodajské služby, jde-li o osvědčení fyzické osoby, vydané NBÚ,
6. skončením služebního poměru příslušníka zpravodajské služby nebo pracovního poměru zaměstnance zařazeného do zpravodajské služby, nebo dnem, kdy přestane být fyzická osoba osobou
uvedenou v § 141 odst. 1, jde-li o osvědčení fyzické osoby, vydané příslušnou zpravodajskou
službou nebo Ministerstvem vnitra.
V případech zániku platnosti osvědčení fyzické osoby podle bodu 2, 4 až 6 má fyzická osoba
povinnost vrátit osvědčení fyzické osoby do 5 dnů tomu, kdo jej vydal (§ 66 odst. 1 písm. b) zákona).
V případě odcizení nebo ztráty osvědčení fyzické osoby má fyzická osoba povinnost neprodleně ohlásit
tuto skutečnost (§ 66 odst. 1 písm. c) zákona). Porušením těchto povinností, mezi něž patří i povinnost
hlásit změnu údajů uvedených v osvědčení fyzické osoby, se fyzická osoba dopouští přestupku, za který
lze uložit pokutu do 50 000 Kč (§ 150 zákona).
V případech zániku platnosti osvědčení fyzické osoby podle bodu 3, 4 a 6 vydá NBÚ na základě
písemné žádosti do 5 dnů od doručení žádosti nové osvědčení fyzické osoby (§ 56 odst. 4 a § 56a odst. 2
písm c) zákona). Jestliže písemná žádost nebude podána a NBÚ nové osvědčení fyzické osoby tedy
nevydá, fyzická osoba není považována za držitele osvědčení fyzické osoby.
Platnost osvědčení fyzické osoby nezaniká jiným než výše uvedeným způsobem, tzn. nedochází k zániku
platnosti např. ukončením pracovního/služebního poměru (s výjimkou bodu 6), zasláním platného osvědčení fyzické osoby zpět NBÚ.
Osvědčení fyzické osoby pro cizí moc (tzv. certifikát NATO, WEU) je veřejnou listinou.
Doba platnosti certifikátu NATO, WEU (§ 57 odst. 5 zákona)
• může být nejdéle taková, na kterou bylo vydáno osvědčení fyzické osoby, certifikát je však v zásadě
vydáván na dobu nezbytně nutnou.
Platnost certifikátu (NATO, WEU) zaniká:
1. uplynutím doby jeho platnosti,
2. úmrtím fyzické osoby,
3. zrušením platnosti osvědčení fyzické osoby, na jehož základě byl certifikát vydán (dnem vykonatelnosti rozhodnutí NBÚ o zrušení platnosti tohoto osvědčení fyzické osoby),
4. ohlášením jeho odcizení nebo jeho ztráty,
8
5. poškozením (majícím za následek nečitelnost údajů, porušení celistvosti), změnou údajů v něm
uvedených,
6. vznikem služebního poměru příslušníka zpravodajské služby nebo pracovního poměru zaměstnance
zařazeného do zpravodajské služby, jde-li o certifikát vydaný NBÚ,
7. skončením služebního poměru příslušníka zpravodajské služby nebo pracovního poměru zaměstnance zařazeného do zpravodajské služby, nebo dnem, kdy přestane být fyzická osoba osobou
uvedenou v § 141 odst. 1, jde-li o certifikát, vydaný příslušnou zpravodajskou službou nebo
Ministerstvem vnitra.
V případech zániku platnosti certifikátu podle bodu 1, 3, 6 má fyzická osoba povinnost vrátit certifikát
NBÚ do 5 dnů (§ 57 odst. 8 zákona). V případě odcizení nebo ztráty certifikátu má fyzická osoba
povinnost neprodleně ohlásit tuto skutečnost NBÚ (§ 66 odst. 1 písm. c) zákona).
V případech zániku platnosti certifikátu podle bodu 4 až 7 vydá NBÚ na základě písemné žádosti
nový certifikát. Jestliže písemná žádost nebude podána a NBÚ nový certifikát tedy nevydá, fyzická osoba
není považována za držitele certifikátu.
Jak a kdy hlásit změny
Změny, které má fyzická osoba povinnost NBÚ neprodleně nahlásit, jsou:
• změny v žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby, v prohlášení o způsobilosti k právním úkonům,
v prohlášení o osobnostní způsobilosti a v dotazníku fyzické osoby
Výjimku při hlášení změn v dotazníku fyzické osoby tvoří následující položky:
• ty, které jsou vymezeny určitým časovým obdobím (např. za posledních 5 let, v posledních 10
letech) – povinnost hlásit změny zde neexistuje,
• „aktuální zůstatek“, uvedená v části „finance“ – povinnost hlásit změny zde neexistuje,
• „finanční pohledávky“ a „finanční závazky“ – povinnost hlásit změny nastane, pokud dojde ke
vzniku finanční pohledávky nebo závazku nebo jejich součtu v částce přesahující trojnásobek
pravidelného čistého měsíčního příjmu dané fyzické osoby nebo jeho ekvivalentu v cizí měně.
Upozornění:
Vzhledem ke skutečnosti, že je povinností hlásit i změny v žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby,
je nutné, pokud dojde ke změně zaměstnání, kdy fyzická osoba bude mít i nadále přístup k utajovaným
informacím, nahlásit i novou odpovědnou osobu. V případě, že dojde ke změně zaměstnání a v novém
zaměstnání již fyzická osoba nebude mít přístup k utajovaným informacím, je nutné NBÚ oznámit, že
dosavadní odpovědná osoba již odpovědnou osobou není (např. fyzická osoba ukončí služební poměr
u Policie ČR a v novém zaměstnání již nebude mít přístup k utajovaným informacím – odpovědná osoba
Ministerstva vnitra již není odpovědnou osobou nebo fyzická osoba ukončí služební poměr u Policie ČR
a nastoupí k Ministerstvu obrany, kde bude mít přístup k utajovaným informacím – odpovědná osoba
Ministerstva obrany je novou odpovědnou osobou).
Kdo a kdy má povinnost hlásit změny?
• fyzická osoba, která podala žádost o vydání osvědčení fyzické osoby a probíhá k ní bezpečnostní
řízení (§ 103 odst. 2 zákona),
• fyzická osoba, která je držitelem platného osvědčení fyzické osoby bez ohledu na to, zda má nebo
nemá přístup k utajované informaci (§ 66 odst. 1 písm. d) a § 66 odst. 2 zákona), a to neprodleně
(jedná se právně neurčitý pojem, tzn. jakmile jí to okolnosti dovolí a zároveň bez zbytečného
odkladu).
Upozornění:
Přechodná ustanovení zákona č. 412/2005 Sb. neupravují povinnost držitelů osvědčení fyzické osoby
hlásit změny, pokud podali žádost podle zákona č. 148/1998 Sb. Případné nahlášení změn ze strany
takových osob nicméně není v rozporu se zákonem č. 412/2005 Sb.
Jakou formu má hlášení změn mít?
Zákon č. 412/2005 Sb. v tomto ohledu nestanovuje žádná omezení. Hlášení změn lze tedy učinit volně
formulovaným prohlášením, využitím příslušné části dotazníku fyzické osoby apod.
9
Jakým způsobem hlásit změny?
• písemně poštou (P.O.BOX 49, Praha 56, PSČ 15006),
• elektronickou cestou se zaručeným elektronickým podpisem (posta@nbu.cz),
• osobním podáním na podatelně NBÚ ( Na Popelce 2/16, Praha 5 - Košíře),
úřední hodiny podatelny:
Pondělí a středa:
8:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek:
8:00 - 15:00
Pátek:
8:00 - 12:00
• prostřednictvím další osoby, která příslušné písemnosti předá na podatelnu NBÚ,
• elektronickou cestou bez elektronického podpisu lze hlášení změn učinit, ale zároveň musí být
učiněno i jednou z výše uvedených možností.
Z hlášení změn musí být patrné, kdo jej činí (jeho jméno a příjmení, datum narození, případně místo
trvalého pobytu), čeho se týká. Dále musí obsahovat označení orgánu, jemuž je určeno (NBÚ) a podpis
osoby, která změny hlásí.
Jakou sankci lze uložit za nesplnění povinnosti hlásit změny?
• až 50 000 Kč,
nenahlášení změny může být NBÚ rovněž vyhodnoceno jako bezpečnostní riziko ve smyslu § 18 odst. 3
zákona, což má za následek nevyhovění žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby, resp. zrušení platnosti
existujícího osvědčení fyzické osoby.
Kdo a kdy může mít přístup k utajovaným informacím
1. fyzická osoba, která je:
m v případě utajovaných informací stupně utajení VYHRAZENÉ držitelem oznámení o splnění
podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ, platného dokladu
o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby (dále jen „doklad“) nebo osvědčení fyzické osoby na
stupeň utajení DŮVĚRNÉ, TAJNÉ, PŘÍSNÉ TAJNÉ a zároveň svým podpisem stvrdila poučení
m v případě utajované informace stupně utajení DŮVĚRNÉ, TAJNÉ nebo PŘÍSNÉ TAJNÉ
držitelem platného osvědčení fyzické osoby odpovídajícího nebo vyššího stupně a zároveň
svým podpisem stvrdila poučení
2. fyzická osoba se zvláštním přístupem k utajované informaci (§ 58 zákona)
3. fyzická osoba, které bylo uznáno bezpečnostní oprávnění vydané úřadem cizí moci, která je zároveň
poučena
4. fyzická osoba, které byl udělen souhlas s jednorázovým přístupem k utajované informaci (§ 59
zákona), která je zároveň poučena
ad 1)
Přístup k utajované informaci
stupně Vyhrazené
Typ dokumentu
nebo veřejné listiny
Přístup k utajované informaci
stupně Důvěrné nebo Tajné nebo
Přísně tajné
Oznámení o splnění podmínek pro
přístup k utajované informaci
Osvědčení fyzické osoby
Osvědčení fyzické osoby
Doklad
Poučení
Fyzická osoba je poučena nejpozději před prvním přístupem k utajované informaci určitého stupně
10
o svých povinnostech při nakládání a manipulaci s utajovanými informacemi a o zákonných normách
v dané oblasti.
Poučení podepisuje vždy ten, kdo jej provedl (zpravidla odpovědná osoba nebo osoba jí určená),
a fyzická osoba. Pro stupeň VYHRAZENÉ se vyhotovuje ve dvou výtiscích, kdy jeden se předá fyzické
osobě a jeden uloží ten, kdo poučení provedl, na místě určeném pro ukládání těchto dokumentů ve
smyslu ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů. Pro stupně DŮVĚRNÉ, TAJNÉ a PŘÍSNĚ TAJNÉ se poučení vyhotovuje ve třech
výtiscích. Jeden se předá fyzické osobě, jeden uloží ten, kdo poučení provedl, na místě vyhrazeném pro
ukládání těchto dokumentů a jeden zašle NBÚ.
Platnost poučení je ukončena zánikem platnosti oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované
informaci, dokladu nebo osvědčení fyzické osoby. V případě tohoto zániku se má za to, že fyzická osoba
poučena není.
Písemné záznamy o určení podle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za poučení.
Ad 2)
Zvláštní přístup (§ 58 zákona)
K utajovaným informacím mají bez platného osvědčení fyzické osoby a poučení přístup prezident
republiky, poslanci a senátoři Parlamentu, členové vlády, Veřejný ochránce práv a jeho zástupce, soudci
a členové Nejvyššího kontrolního úřadu včetně prezidenta a viceprezidenta. Tyto osoby mají přístup ode
dne zvolení nebo jmenování do funkce po celou dobu jejího výkonu a v rozsahu nezbytném pro výkon
této funkce.
V rámci trestního řízení, občanského soudního řízení a soudního řízení správního je osobám bez
platného osvědčení fyzické osoby umožněn přístup k utajované informaci za účelem uplatnění jejich
práv a plnění povinností v těchto řízeních. Podmínky a výčet osob, kterých se týká taková možnost, jsou
stanoveny Trestním řádem, Občanským soudním řádem a Soudním řádem správním. Přístup k utajované
informaci je i v těchto případech umožněn na základě poučení, které musí obsahovat spisové označení
věci, která je předmětem řízení a poučení o tom, že údaje o osobách se zvláštním přístupem jsou
evidovány NBÚ. Poučení provede ten, o kom tak stanoví Trestní řád, Občanský soudní řád nebo Soudní
řád správní, a současně s fyzickou osobou je i podepisuje.
Ad 3)
Přístup k utajované informaci na základě uznání bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí
moci (§ 62 zákona)
Na základě žádosti fyzické osoby provede NBÚ uznání cizího bezpečnostního oprávnění. Jedná se
o případy, kdy to umožňuje mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nebo kdy je uznání v souladu se
zahraničně politickými a bezpečnostními zájmy ČR. Na toto uznání není právní nárok. Je nutné přiložit
úřední překlad bezpečnostního oprávnění nebo jeho ověřenou kopii, žádost musí obsahovat také důvod,
proč má být uznání provedeno, a dobu, na jakou má být provedeno. Pokud je bezpečnostní oprávnění
uznáno, odpovědná osoba provede poučení fyzické osoby.
Ad 4)
Jednorázový přístup k utajované informaci (§ 59 – § 61 zákona)
NBÚ může ve výjimečných a odůvodněných případech vydat souhlas s jednorázovým přístupem
k utajované informaci o jeden stupeň vyšším, než na který je vydáno platné osvědčení fyzické osoby,
nejdéle však na dobu 6 měsíců; jednorázový přístup nelze umožnit k utajované informaci stupně PŘÍSNĚ
TAJNÉ. Jednorázový přístup tedy může být udělen pouze pro přístup k utajované informaci stupně
utajení Tajné.
Žádost o jednorázový přístup je vždy písemná, podepisuje ji odpovědná osoba a obsahuje zdůvodnění
potřeby jednorázového přístupu, označení oblasti utajovaných informací, ke kterým má být přístup
umožněn a požadovanou dobu jednorázového přístupu. Přílohou žádosti musí být kopie osvědčení
fyzické osoby. Téže osobě lze souhlas udělit jen jednou a není na něj právní nárok. V kladném případě
je souhlas vydán nejpozději do 5 dnů.
Pokud je souhlas udělen, odpovědná osoba provede poučení fyzické osoby.
11
BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOST
Ověřování bezpečnostní způsobilosti fyzických osob (dále jen „ověřování“) se provádí u fyzických
osob, které budou vykonávat činnost, jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení zájmu České republiky
– tzv. „citlivou činnost“. Citlivá činnost je stanovena zvláštními právními předpisy. Citlivou činnost může
vykonávat pouze osoba bezpečnostně způsobilá, která je držitelem platného dokladu o bezpečnostní
způsobilosti (dále jen „doklad“) nebo platného osvědčení fyzické osoby.
Ověřování lze provádět pouze na základě písemného souhlasu osoby stvrzeného jejím podpisem. Tento
souhlas je dle zákona č. 412/2005 Sb. vyjádřen podpisem osoby v žádosti o vydání dokladu, kterou
osobně podává. Žádost musí obsahovat písemné zdůvodnění výkonu citlivé činnosti potvrzené odpovědnou osobou. Ověřování probíhá v rámci bezpečnostního řízení o vydání dokladu.
V následující tabulce jsou uvedeny podmínky, které musí fyzická osoba splňovat, aby mohla vykonávat citlivou činnost:
PODMÍNKY
DOKLAD
Způsobilost k právním úkonům
ANO
Věk minimálně 18 let
ANO
Bezúhonnost
ANO
Osobnostní způsobilost
ANO
Spolehlivost
ANO
Citlivé činnosti, pro jejichž výkon musí fyzická osoba splňovat podmínku bezpečnostní způsobilosti, jsou
stanoveny těmito předpisy:
• zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/
1991 Sb., (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/ 1961 Sb. (trestní
zákon) ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním
účelům na území ČR a o změně některých zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem),
• zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Problematiku bezpečnostní způsobilosti upravují ustanovení § 80 – § 88 zákona č. 412/2005 Sb.
Od 1. 7. 2008 se k žádosti o vydání dokladu nepřikládá výpis z Rejstříku trestů (§ 99 odst. 2 písm.
e) zákona). U cizích státních příslušníků však nadále zůstává povinnost doložit doklad obdobný výpisu
z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec pobýval
v posledních 2 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, který nesmí být starší 3 měsíců.
Jak požádat o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti
Podle zákona č. 412/2005 Sb. je za podání žádosti o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti
odpovědný žadatel jakožto účastník řízení.
Žádost lze podat osobně (možnost objednat se na tel.č. 257283225) v podatelně sídla NBÚ v úředních
hodinách nebo zaslat poštou na jeho adresu. Osobní podání je pro žadatele výhodnější, protože pracovníci NBÚ mu mohou pomoci odstranit formální nedostatky v žádosti na místě a současně vyhotovit kopie
nebo provést ověření přinesených kopií z písemností dosvědčujících správnost údajů v dotazníku, které
mají být součástí žádosti (viz níže bod 5) a které žadatel přinese v originále. Žadateli je také vydáno
potvrzení o převzetí žádosti.
Upozorňujeme, že pokud žadatel při osobním podání předloží pouze originály písemností bez připravených kopií, může se doba potřebná pro vyřízení přijetí žádosti na podatelně z důvodu vyhotovování
kopií a jejich ověřování na místě prodloužit. V případě podání žádosti poštou se musí vždy jednat
o úředně ověřené kopie. V případě předložení písemností v cizím jazyce musí být tyto předloženy
v originále a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.
12
Podkladové materiály, které je fyzické osoba povinna předložit:
1. žádost o vydání dokladu obsahující písemné zdůvodnění výkonu citlivé činnosti; žádost musí být
potvrzena odpovědnou osobou,
2. vyplněný dotazník v listinné i elektronické podobě na technickém nosiči dat (soubor výhradně ve
formátu *.ZFO nebo *.XML na disketě, CD, flash disku), jehož přílohou je i prohlášení o způsobilosti k právním úkonům a prohlášení o osobnostní způsobilosti (podrobný návod, jak vyplnit
dotazník, naleznete na www.nbu.cz/Bezpečnostní způsobilost/Jak požádat o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti),
3. fotografie 35 x 45 mm,
4. u cizích státních příslušníků doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je
státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec pobýval v posledních 2 letech nepřetržitě po dobu
delší než 6 měsíců, který nesmí být starší 3 měsíců,
5. originály nebo úředně ověřené kopie písemností dosvědčujících správnost údajů uvedených v dotazníku:
m rodný nebo křestní list,
m potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše, v případě jiného druhu
příjmu daňové přiznání (musí být ověřeno příslušným finančním úřadem, nepostačuje kopie
s podacím razítkem podatelny příslušného finančního úřadu – může být nahrazeno též např.
výpisem údajů daně z příjmu fyzických osob příslušného finančního úřadu) nebo jiný doklad
potvrzující tento příjem, a to 5 let zpětně v případě první žádosti nebo za období, které
uplynulo od posledního předložení těchto dokladů v bezpečnostním řízení, má-li fyzická
osoba vykonávat citlivou činnost i po skončení platnosti stávajícího dokladu (např. v případě podpory v nezaměstnanosti – potvrzení příslušného úřadu práce, dále potvrzení o rodičovském příspěvku, sociálním příspěvku, zaopatřovacím příspěvku, dávkách pěstounské péče,
porodném, pohřebném, vdovském důchodu, příspěvku na bydlení, odchodném, příspěvku za
službu, rozhodnutí o výši přídavku na dítě, pokud je již žadateli vyplácen, rozhodnutí o sociálních dávkách, které jsou přiznány v případě neposkytnutí podpory v nezaměstnanosti, rozsudek
o schválení dohody rodičů o výši výživného na děti, v případě prodeje nemovitosti smlouvu
o prodeji …– vše za posledních 5 let),
m doklady o právech třetích osob zatěžujících vlastnictví žadatele (např. smlouva o úvěru,
leasingová, hypoteční smlouva, smlouva o ručitelském závazku (pouze v případě, že se ručitel
stal dlužníkem a je povinen závazek uhradit), případně výpisy z úvěrových účtů (pokud je
v nich uvedena celková původní výše úvěru), v případě zástavního práva k nemovitosti výpis
z katastru nemovitostí nebo smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti, rozsudek
o schválení dohody rodičů o výši výživného na děti…),
m rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení ve věcech trestních (např. usnesení o zahájení/
zastavení trestního stíhání, obžaloba, trestní příkaz, rozsudek…),
m doklady dokumentující rozdíl mezi zápisem ve veřejném seznamu soudu nebo jiného
státního orgánu a skutečností (např. doklad o přerušení, ukončení podnikatelské činnost,
zápis z valné hromady v případě vzniku/zániku členství ve statutárním orgánu, a to pokud
tato skutečnost není zapsána ve veřejně dostupné databázi Registru živnostenského podnikání
(RŽP), Registru ekonomických subjektů (ARES), Obchodním rejstříku, pokud fyzická osoba
nabyla nemovitost a dosud nebyl proveden zápis do katastru nemovitostí, je třeba doložit
nabývací listinu (např. kupní, darovací smlouvu…),
m rozhodnutí příslušného orgánu o nařízení výkonu rozhodnutí (např. exekuce…).
Podání druhé a další žádosti dle zákona č. 412/2005 Sb.
Má-li fyzická osoba vykonávat citlivou činnost i bezprostředně po skončení doby platnosti dokladu, je
povinna požádat NBÚ o vydání nového dokladu nejméně 3 měsíce před skončením platnosti dokladu
dosavadního.
Podkladové materiály, které je fyzické osoba povinna předložit při podání druhé a další žádosti dle
zákona č. 412/2005 Sb.:
1. žádost o vydání dokladu obsahující písemné zdůvodnění výkonu citlivé činnosti; žádost musí být
potvrzena odpovědnou osobou,
2. vyplněný dotazník v listinné i elektronické podobě na technickém nosiči dat (soubor výhradně ve
formátu *.ZFO nebo *.XML na disketě, CD, flash disku), jehož přílohou je i prohlášení o způsobilosti k právním úkonům a prohlášení o osobnostní způsobilosti s tím, že v dotazníku se
13
vyplňují pouze bod 1 základní identifikační údaje, bod 2 adresa trvalého pobytu a bod 3
adresa pro účely doručování a dále jen změny, které v dalších položkách uvedených v dotazníku
nastaly po podání žádosti nebo od posledně hlášené změny příslušné položky dotazníku. Změny
údajů, u nichž tak stanoví právní předpisy - vyhláška č. 527/2005 Sb., o personální bezpečnosti,
musí být doloženy originály nebo úředně ověřenými kopiemi písemností,
3. fotografie 35 x 45 mm.
Doklad o bezpečnostní způsobilosti (platnost, zánik platnosti, výměna)
Doklad je veřejnou listinou.
Platnost dokladu je 5 let od data vydání.
Toto se týká rovněž dokladů vydaných před 1. 1. 2006, které byly k tomuto datu platné. Bez ohledu na
datum platnosti vyznačené na takových veřejných listinách, mají tyto doklady platnost 5 let od data
vydání, které je na nich vyznačeno (např. doklad s datem vydání 1. 5. 2005, s původní dobou platnosti do
31. 12. 2006, je platný do 30. 4. 2010).
Platnost dokladu zaniká:
1.
2.
3.
4.
uplynutím doby platnosti dokladu, úmrtím fyzické osoby nebo byla-li prohlášena za mrtvou,
zrušením platnosti (dnem vykonatelnosti rozhodnutí NBÚ o zrušení jeho platnosti),
jeho odcizením nebo jeho ztrátou,
poškozením (majícím za následek nečitelnost údajů, porušení celistvosti), ohlášením změn údajů
v něm uvedených.
V případech zániku platnosti dokladu podle bodu 2 a 4 má fyzická osoba povinnost vrátit doklad
NBÚ do 5 dnů (§ 87 odst. 1 písm. a) zákona). V případě odcizení nebo ztráty dokladu má fyzická osoba
povinnost neprodleně ohlásit tuto skutečnost (§ 87 odst. 1 písm. b) zákona). Porušením těchto povinností,
mezi něž patří i povinnosti hlásit změnu údajů uvedených v dokladu, se fyzická osoba dopouští
přestupku, za který lze uložit pokutu do 50.000,- Kč (§ 152 zákona).
V případech zániku platnosti dokladu podle bodu 3 a 4 vydá NBÚ na základě písemné žádosti do 5
dnů od doručení žádosti nový doklad (§ 85 odst. 4 zákona). Jestliže písemná žádost nebude podána
a NBÚ nový doklad tedy nevydá, fyzická osoba není považována za držitele dokladu.
Platnost dokladu nezaniká jiným než výše uvedeným způsobem, tzn. nedochází k zániku platnosti
např. ukončením pracovního/služebního poměru, zasláním platného dokladu zpět NBÚ ani ukončením
výkonu citlivé činnosti.
Jak a kdy hlásit změny
Změny, které má fyzická osoba povinnost NBÚ neprodleně nahlásit, jsou:
• změny v žádosti o vydání dokladu, v prohlášení o způsobilosti k právním úkonům, v prohlášení
o osobnostní způsobilosti a v dotazníku.
Výjimku při hlášení změn v dotazníku tvoří následující položky:
• ty, které jsou vymezeny určitým časovým obdobím (např. za posledních 5 let, v posledních 10
letech) – povinnost hlásit změny zde neexistuje,
• „aktuální zůstatek“, uvedená v části „finance“ – povinnost hlásit změny zde neexistuje,
• „Finanční pohledávky“ a „Finanční závazky“ - povinnost hlásit změny nastane, pokud dojde ke
vzniku finanční pohledávky nebo závazku nebo jejich součtu v částce přesahující trojnásobek
pravidelného čistého měsíčního příjmu dané fyzické osoby nebo jeho ekvivalentu v cizí měně.
Upozornění
Vzhledem ke skutečnosti, že je povinností hlásit i změny v žádosti o vydání dokladu, je nutné, pokud
dojde ke změně zaměstnání, kde bude fyzická osoba i nadále vykonávat citlivou činnost, nahlásit i novou
odpovědnou osobu. V případě, že dojde ke změně zaměstnání a v novém zaměstnání fyzická osoba
citlivou činnost vykonávat nebude, je nutné NBÚ oznámit, že dosavadní odpovědná osoba již odpovědnou osobou není (např. fyzická osoba ukončí pracovní poměr u ČEZ a.s. a v novém zaměstnání nebude
nadále vykonávat citlivou činnost – odpovědná osoba ČEZ a.s, již není odpovědnou osobou nebo fyzická
osoba ukončí pracovní poměr u ČEZ a.s. a nastoupí do pracovního poměru ke společnosti Česká
14
zbrojovka a.s., kde bude i nadále vykonávat citlivou činnost – odpovědná osoba společnosti Česká
zbrojovka a.s. je novou odpovědnou osobou).
Kdo a kdy má povinnost hlásit změny?
• fyzická osoba, která podala žádost o vydání dokladu a probíhá k ní bezpečnostní řízení (§ 103 odst. 2
zákona),
• fyzická osoba, která je držitelem platného dokladu a to neprodleně (jedná se právně neurčitý pojem,
tzn. jakmile jí to okolnosti dovolí a zároveň bez neopodstatněného odkladu).
Upozornění:
Přechodná ustanovení zákona č. 412/2005 Sb. neupravují povinnost držitelů dokladu hlásit změny,
pokud podali žádost podle zákona č. 148/1998 Sb. Případné nahlášení změn ze strany takových osob
nicméně není v rozporu se zákonem č. 412/2005 Sb.
Jakou formu má hlášení změn mít?
Zákon č. 412/2005 Sb. v tomto ohledu nestanovuje žádná omezení. Hlášení změn lze tedy učinit volně
formulovaným prohlášením, využitím příslušné části dotazníku apod.
Jakým způsobem hlásit změny?
• písemně poštou (P.O.BOX 49, Praha 56, PSČ 15006),
• elektronickou cestou se zaručeným elektronickým podpisem (posta@nbu.cz),
• osobním podáním na podatelně NBÚ (Na Popelce 2/16, Praha 5 - Košíře),
úřední hodiny podatelny:
Pondělí a středa:
8:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek:
8:00 - 15:00
Pátek:
8:00 - 12:00
• prostřednictvím další osoby, která příslušné písemnosti předá na podatelnu NBÚ,
• elektronickou cestou bez elektronického podpisu lze hlášení změn učinit, ale zároveň musí být
učiněno i jednou z výše uvedených možností.
Z hlášení změn musí být patrné, kdo jej činí (jeho jméno a příjmení, datum narození, případně místo
trvalého pobytu), čeho se týká. Dále musí obsahovat označení orgánu, jemuž je určeno (NBÚ) a podpis
osoby, která změny hlásí.
Jakou sankci lze uložit za nesplnění povinnosti hlásit změny?
• do 50 000 Kč,
• nenahlášení změny může být NBÚ rovněž vyhodnoceno jako negativní okolnost ve smyslu § 84
odst. 3 zákona, což má za následek nevyhovění žádosti o vydání dokladu, resp. zrušení platnosti
existujícího dokladu.
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Rozklad
Proti rozhodnutí NBÚ vydanému v bezpečnostním řízení má účastník řízení právo podat rozklad,
pokud se tohoto práva po doručení rozhodnutí písemně nevzdal nebo pokud zákon č. 412/2005 Sb.
nestanoví jinak (§ 125 zákona).
Rozklad lze podat proti těmto rozhodnutím NBÚ :
1.
2.
3.
4.
5.
rozhodnutí NBÚ o nevydání osvědčení fyzické osoby, dokladu (§ 121 odst. 2 zákona)
rozhodnutí NBÚ o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, dokladu (§ 121 odst. 3 zákona)
rozhodnutí NBÚ o zastavení řízení (§ 113 odst. 1 písm. c), d) a h) zákona)
rozhodnutí NBÚ o rozkladu (§ 128 a 129 zákona)
opravné rozhodnutí NBÚ (§ 122 odst. 6 zákona)
15
Rozklad se podává u NBÚ do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§126 odst. 1 zákona). Rozklad lze
poslat poštou nebo doručit osobně do podatelny NBÚ. Pokud účastník řízení lhůtu k podání rozkladu
zmešká ze závažných důvodů, může NBÚ požádat o její prominutí, a to do 15 dnů ode dne, kdy příčina
zmeškání pominula. Podmínkou však je, aby spolu s žádostí o prominutí lhůty byl podán i samotný
rozklad.
Náležitosti rozkladu (§ 127 zákona):
identifikace účastníka řízení – jméno, příjmení a rodné číslo
adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování
datum a podpis fyzické osoby
označení rozhodnutí proti němuž je rozklad podáván (tj. číslo jednací a datum jeho vydání)
čeho se účastník řízení domáhá (tj. např. vydání osvědčení, dokladu nebo zrušení napadeného
rozhodnutí, případně pokračování v řízení)
6. důvody, pro něž je napadené rozhodnutí nesprávné, případně v čem účastník řízení spatřuje rozpor
s právními předpisy (tj. účastník řízení konkrétně popíše, z jakých důvodů s napadeným rozhodnutím nesouhlasí)
1.
2.
3.
4.
5.
Je třeba upozornit, že pokud rozklad nemá předepsané náležitosti, je účastník řízení písemně vyzván
k odstranění nedostatků a řízení je přerušeno (§ 112 odst. 1 písm. b zákona), pokud účastník řízení
nedostatky neodstraní, řízení o rozkladu může být zastaveno.
Postup při rozhodování o rozkladu
Podaným rozkladem se nejprve zabývá NBÚ, tj. ten organizační celek NBÚ, který napadené rozhodnutí vydal. NBÚ postupuje následujícím způsobem:
1. pokud je rozklad podle zákona č. 412/2005 Sb. nepřípustný nebo byl podán po uplynutí lhůty,
NBÚ jej zamítne rozhodnutím, proti němuž lze dále podat rozklad (§ 128 zákona).
2. shledá-li pro to důvody, vyhoví NBÚ rozkladu v plném rozsahu a napadené rozhodnutí zruší (tzv.
autoremedura); proti takovému rozhodnutí lze opět podat rozklad (§ 129 odst. 1 a 2 zákona).
3. pokud NBÚ nerozhodne ani jedním z výše uvedených způsobů, předloží rozklad spolu se svým
stanoviskem a veškerým spisovým materiálem do 15 dnů od doručení řediteli NBÚ (§ 129 odst. 3
zákona).
Ředitel NBÚ rozhoduje o rozkladu na základě návrhu rozkladové komise (§ 130 zákona), a to ve lhůtě
3 měsíců ode dne jeho doručení (§ 131 odst. 6 zákona). Ředitel NBÚ rozhodne jedním z následujících
způsobů:
1. jsou-li dány důvody podle § 113 zákona, ředitel NBÚ řízení zastaví (např. účastník řízení vzal
rozklad zpět)
2. shledá-li pro to důvody, ředitel NBÚ rozkladu proti rozhodnutí o zrušení platnosti osvědčení dokladu vyhoví a napadené rozhodnutí zruší (§ 131 odst. 2 zákona); spolu s rozhodnutím o rozkladu
se účastníku řízení zasílá zpět osvědčení, doklad jehož platnost se obnoví dnem právní moci
rozhodnutí o rozkladu (tj. dnem doručení) – § 132 zákona; řízení o zrušení platnosti osvědčení
dokladu dle § 101 zákona pokračuje
3. shledá-li pro to důvody, ředitel NBÚ rozkladu vyhoví, napadené rozhodnutí zruší a věc vrátí NBÚ
k novém projednání a rozhodnutí, pokud byl výrok napadeného rozhodnutí vydán v rozporu
s právními předpisy, nebo je jinak nesprávný nebo je zjištěno, že po vydání napadeného rozhodnutí
nastaly skutečnosti, které mají vliv na rozhodnutí (§ 131 odst. 3 zákona)
4. v případě, že se ředitel NBÚ nerozhodne zastavit řízení či vyhovět rozkladu, rozklad zamítne
a napadené rozhodnutí potvrdí (§ 131 odst. 4 zákona)
Žaloba
Proti rozhodnutí ředitele NBÚ o rozkladu lze podat žalobu dle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu
správního. Proti rozhodnutí ředitele NBÚ o zastavení řízení lze podat žalobu pouze v případě, kdy je
podle § 113 odst. 4 zákona proti důvodu zastavení řízení přípustný rozklad (tj. § 113 odst. 1 písm. c), d)
a h) zákona).
Žaloba se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení napadeného rozhodnutí, a to příslušnému krajskému soudu rozhodujícímu ve správním soudnictví – tj. Městskému soudu v Praze (§ 133 odst. 1
zákona).
16
PRŮMYSLOVÁ BEZPEČNOST
KAP. 1 – INFORMACE K ZÁKONU Č. 412/2005 SB.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Podnikatel a bezpečnostní řízení
Žádost podnikatele
Dotazník podnikatele
Písemnosti k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele
Bezpečnostní dokumentace podnikatele
Podání žádosti podnikatele na Úřad
Povinnosti podnikatele hlásit změny před vydáním osvědčení podnikatele
Povinnosti podnikatele hlásit změny po vydání osvědčení podnikatele
Jednorázový přístup podnikatele k utajované informaci
Osvědčení podnikatele pro cizí moc
Uznání bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci
Informace k odpovědné osobě
Novely zákona č. 412/2005 Sb.
Informace o vydání (výměně) osvědčení podnikatele při zániku platnosti osvědčení podnikatele z důvodu
odcizení, ztráty, poškození nebo změny údajů
1. PODNIKATEL A BEZPEČNOSTNÍ ŘÍZENÍ
Na základě ustanovení § 15 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“) lze podnikateli umožnit
přístup k utajované informaci, jestliže jej nezbytně potřebuje k výkonu své činnosti a je držitelem
platného osvědčení podnikatele podle § 54 zákona č. 412/2005 Sb. příslušného stupně utajení, pokud
zákon č. 412/2005 Sb. nestanoví jinak.
Kdo je účastníkem bezpečnostního řízení v oblasti průmyslové bezpečnosti?
Účastníkem bezpečnostního řízení je podle § 92 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb. podnikatel, který
žádá o vydání osvědčení podnikatele. Ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
vymezuje okruh podnikatelů, kteří mohou podat žádost podnikatele podle § 96 zákona č. 412/2005 Sb.
Upozornění: Organizační složka podniku (tuzemského i zahraničního) nemůže být samostatně účastníkem bezpečnostního řízení o vydání osvědčení podnikatele, neboť nemá právo vystupovat v právních
vztazích svým jménem a na vlastní odpovědnost a z práv a povinností týkajících se organizační složky je
zavázána příslušná osoba, která organizační složku podniku zřídila. Způsobilost být účastníkem řízení má
proto pouze tato osoba (viz Štenglová, Plíva, Tomsa a kol.: Obchodní zákoník – komentář, z judikatury
k ustanovení § 7, judikát SJ 4/2000).
V bezpečnostním řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce, pokud nejde o výkon
práv příslušníka národnostní menšiny podle zvláštního právního předpisu1). Písemnosti vyhotovené
v cizím jazyce musí účastník bezpečnostního řízení předložit v originálním znění a současně v úředně
ověřeném překladu do jazyka českého.
Rozhodnutí podat žádost o vydání osvědčení podnikatele (dále jen „žádost“) je plně v kompetenci
statutárního orgánu. V praxi tento případ nastane obvykle na základě obchodního kontaktu, například
jednání s cílem uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo s institucí nebo obchodním partnerem, který
požaduje, aby podnikatel byl držitelem platného osvědčení podnikatele, protože při plnění podmínek
smlouvy se bude seznamovat s utajovanými informacemi, utajované informace mu budou poskytovány
nebo u něho budou utajované informace vznikat.
Podle způsobu, jakým bude podnikatel k utajovaným informacím přistupovat, mohou nastat dvě
varianty přístupu k utajované informaci, v § 20 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb. označované jako formy
přístupu podnikatele k utajované informaci. Podnikatel má podle tohoto ustanovení přístup k utajované
informaci:
a. která u něho vzniká, nebo je mu poskytnuta, nebo
b. která u něho nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele nebo
1
) Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002
Sb.
18
osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti
pro podnikatele na základě smlouvy.
Forma přístupu podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb. znamená, že podnikateli je
utajovaná informace poskytována na jakémkoliv nosiči, tj. že podnikatel utajovanou informaci vytváří
ve svých prostorách nebo je mu utajovaná informace předána k dalšímu nakládání ve vlastních prostorách. V případě přístupu podnikatele podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb. se jedná
o seznamování se s utajovanou informací, tzn. že utajovaná informace není podnikateli předávána
a podnikatel se s ní pouze seznámí u zadavatele zakázky.
Dalším důležitým krokem je stanovení stupně utajení. Zde je nutné vycházet zejména z nařízení vlády
č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací. V žádosti je nutné kromě stupně
utajení jednoznačně definovat i formu (variantu) přístupu.
Upozornění: Ke způsobu podání žádosti upozorňujeme podnikatele, že s ohledem na jednotlivá ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., vztahující se k provedení bezpečnostního řízení o žádosti a dále pak
s přihlédnutím k ustanovení § 20 zákona č. 412/2005 Sb., který stanovuje způsob přístupu k utajované
informaci, nemůže podnikatel v rámci jedné žádosti požádat o tzv. kombinaci stupňů, tedy žádat o rozdílný stupeň utajení pro tzv. „seznamování se“ s utajovanou informací (viz § 20 odst. 1 písm. b) zákona
č. 412/2005 Sb.) a jiný stupeň utajení pro tzv. „poskytování, vznik a uchovávání“ utajované informace
(viz § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb.), ale pouze o jeden stupeň utajení, u kterého může
požádat o přístup podle § 20 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 412/2005 Sb. nebo pouze o přístup podle § 20
odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb.
Pokud podnikatel hodlá požádat o rozdílný stupeň utajení, musí předložit dvě samostatné žádosti (dva
formuláře). V každé žádosti musí naprosto přesně specifikovat o jaký stupeň utajení a formy nebo formu
přístupu podle § 20 zákona č. 412/2005 Sb. žádá. Obsah obou žádostí musí naplňovat ustanovení § 96
zákona č. 412/2005 Sb. Takto podané žádosti budou předmětem dvou samostatných bezpečnostních
řízení.
Pokud podnikatel hodlá podat žádosti o rozdílný stupeň, doporučujeme způsob podání a obsah žádostí
a rozsah dokládaných příloh konzultovat prostřednictvím sekretariátu Odboru průmyslové bezpečnosti,
tel. č.: 257 283 258.
2. ŽÁDOST PODNIKATELE
Co obsahuje žádost podnikatele?
Žádost podnikatele podle § 96 zákona č. 412/2005 Sb. je písemný dokument, kterým podnikatel žádá
o vydání osvědčení podnikatele. Obsahuje identifikační údaje podnikatele, písemné zdůvodnění nutnosti
přístupu podnikatele k utajované informaci s uvedením stupně utajení a formy výskytu utajovaných
informací. K tomuto dokumentu podnikatel v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 zákona č. 412/2005
Sb. dále přiloží:
a. vyplněný dotazník podnikatele v listinné i elektronické podobě,
b. bezpečnostní dokumentaci podnikatele a
c. originály písemností nebo jejich ověřené kopie nutné k ověření splnění podmínek podle § 16.
Jak získá podnikatel podklady pro vypracování žádosti?
• Na internetové stránce Úřadu (www.nbu.cz) v menu „Dotazníky ke stažení“, si v odkazu „Dotazník
pro osvědčení podnikatele“ stáhne zkomprimovaný instalační program 602XML Filler a soubor
„dotaznikpodnikatele.zfo“, který je v tomto odkazu dostupný pod názvem „Elektronický dotazník
podnikatele“,
• nebo může podnikatel telefonicky kontaktovat sekretariát Odboru průmyslové bezpečnosti na tel.
č.: 257 283 258 a osobně si na Úřadu vyzvednout soubor „Dotaznik_podnikatele.zfo“ na CD
společně s programem 602XML Filler.
Soubor „Dotaznik_podnikatele.zfo“ prostřednictvím programu 602XML Filler vygeneruje:
• formulář „žádost podnikatele“,
• dotazník podnikatele,
• seznam funkcí a osob, u kterých se předpokládá přístup k utajovaným informacím.
Upozornění: Vyplněné vzory se podávají na Úřad jak v elektronické (na technickém nosiči dat) tak
19
i v listinné podobě [viz § 3 vyhlášky č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele, ve znění vyhlášky
č. 11/2008 Sb. (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)].
Upozornění: Bezpečnostní dokumentaci podnikatele zpracovává podnikatel zvlášť a není k tomuto
dokumentu předloha či vzor (viz níže).
3. DOTAZNÍK PODNIKATELE
Co obsahuje „Dotazník podnikatele“?
Obsah dotazníku podnikatele je vymezen v § 97 zákona č. 412/2005 Sb. a obsahuje tyto položky:
a. údaje, které se zapisují do obchodního, živnostenského nebo obdobného rejstříku či evidence,
b. jméno a příjmení, firma a identifikační číslo společníků, pokud nejsou údajem zapsaným do obchodního
rejstříku,
c. názvy bankovních ústavů a čísla bankovních účtů, a to včetně účtů zrušených v posledních 5 letech,
d. vlastní i pronajaté nemovitosti a nebytové prostory podnikatele, ve kterých se vyskytuje zabezpečená oblast
podle § 25 zákona č. 412/2005 Sb.,
e. výše čistého obchodního majetku podnikatele ke dni sestavení účetní závěrky v posledních 5 letech,
f.
údaje z provedených ročních účetních závěrek2) ověřených auditorem, pokud tak stanoví zvláštní právní
předpis, a údaje z přiznání daně z příjmů3), a to za posledních 5 let,
g. poskytnuté a přijaté půjčky a úvěry v posledních 5 letech,
h. zastavený movitý i nemovitý majetek v posledních 5 letech,
i.
smlouvy, jejichž předmět plnění obsahuje utajované informace,
j.
označení daňového poradce firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem, jde-li o právnickou
osobu, nebo jménem, příjmením, rodným číslem a místem trvalého pobytu, jde-li o osobu fyzickou,
k. zahraniční obchodní partneři s uvedením celkového finančního objemu uskutečněných obchodů v posledních 5 letech,
l.
čeští obchodní partneři s uvedením celkového ročního plnění uskutečněných obchodů přesahujícího 20 %
obratu v posledních 5 letech,
m. jména, příjmení, datum narození a státní příslušnost osob v pracovněprávním, členském či obdobném
vztahu, které nejsou státními občany České republiky,
n. údaje o podání insolvenčního návrhu,
o. údaje o rozhodnutí o insolvenčním návrhu,
p. údaje o způsobu řešení úpadku,
q. údaje o zrušení a
r.
plnění závazků vůči státu podle § 17 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 412/2005 Sb.
4. PÍSEMNOSTI K OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ PODNIKATELE
Co se rozumí písemnostmi nutnými k ověření splnění podmínek podle § 16 zákona č. 412/2005 Sb.?
Jedná se o originály nebo ověřené kopie písemností, jejichž seznam je uveden v § 2 vyhlášky o průmyslové bezpečnosti. Rozsah a obsah písemností je rozčleněn podle typu podnikatele. Podnikatelé, kteří
jsou právnické osoby, dokládají písemnosti uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky o průmyslové
bezpečnosti, podnikající fyzické osoby dokládají písemnosti uvedené v § 2 odst. 2 vyhlášky o průmyslové
bezpečnosti.
2
3
) § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
) § 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, veznění pozdějších předpisů.
20
Podnikatel, který je právnickou osobou, ke své žádosti přiloží:
a. úplný výpis z obchodního rejstříku,
b. doklady o rozhodnutích orgánů podnikatele obsahující změny, které se zapisují do obchodního rejstříku
a nejsou v něm dosud zapsány,
c. výpis z evidence emise nebo čestné prohlášení podnikatele, obsahující seznam osob, jejichž podíl na
základním kapitálu nebo na hlasovacích právech je vyšší než 10%, pokud je akcionářem,
d. výpis z katastru nemovitostí, týkající se nemovitostí, uvedených v § 97 písm. d) a h) zákona č. 412/2005
Sb.,
e. smlouvy o pronájmu prostor, budov a pozemků uvedených v § 97 písm. d) zákona č. 412/2005 Sb.,
f.
roční účetní závěrky a daňová přiznání za posledních 5 let,
g. ovládací smlouvu nebo písemnou zprávu o vztazích4), pokud je podnikatel ovládající nebo ovládanou
osobou, za posledních 5 let,
h. písemné zprávy auditora o ověření účetních závěrek za posledních 5 let, pokud tak stanoví zvláštní právní
předpis5),
i.
potvrzení finančního úřadu o stavu osobních účtů podle jednotlivých daní, ke kterým je na území České
republiky registrován,
j.
potvrzení správy sociálního zabezpečení a všech zdravotních pojišťoven (Všeobecná zdravotní pojišťovna
ČR, Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance, Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, Zaměstnanecká pojišťovna
Škoda, Revírní bratrská pokladna, Česká národní zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR,
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Zdravotní pojišťovna AGEL), že podnikatel nemá vůči těmto institucím žádné splatné
nedoplatky, včetně penále,
k. přehled závazků z podnikatelské činnosti, od kterých konec sjednané lhůty splatnosti přesáhl více než 180
dnů, s uvedením jednotlivých věřitelů a důvodu nezaplacení, potvrzený odpovědnou osobou podnikatele,
l.
potvrzení bank nebo dalších věřitelů o plnění úvěrových smluv nebo smluv o půjčce podnikatelem,
m. výpis z účtu vlastníka nebo čestné prohlášení podnikatele, s uvedením přehledu všech účastí na akciových
společnostech a majetkového podílu v procentech,
n. čestné prohlášení podnikatele s uvedením přehledu ostatních investičních cenných papírů6), vkladů do
společností s ručením omezeným, členských vkladů v družstvech, vkladů a podílů ve veřejných obchodních společnostech a komanditních společnostech,
o. potvrzení insolvenčního soudu dokládající neexistenci skutečností uvedených v § 17 odst. 1 zákona č. 412/
2005 Sb.,
p. seznam osob v orgánech podnikatele a v prokuře podnikatele s uvedením jejich rodných čísel a souhlasu7)
k jejich využití pro účely bezpečnostního řízení.
Písemnosti uvedené pod písm. a), c), d) a i) až p) nesmí být starší 60 dnů od data vystavení.
Podnikající fyzická osoba ke své žádosti přiloží:
a. živnostenské listy, koncesní listiny nebo je-li osobou podnikající na základě jiného než živnostenského
oprávnění8) nebo osobou provozující zemědělskou výrobu9), výpis z obdobné evidence,
b. je-li osobou zapsanou do obchodního rejstříku, úplný výpis z obchodního rejstříku,
c. výpis z katastru nemovitostí, týkající se nemovitostí, uvedených v § 97 písm. d) a h) zákona č. 412/2005
Sb.,
4
)
)
6
)
7
)
§ 66a obchodního zákoníku.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění
pozdějších předpisů.
8
) § 2 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku.
9
) § 2 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku.
5
21
d. smlouvy o pronájmu prostor, budov a pozemků uvedených v § 97 písm. d) zákona č. 412/2005 Sb.,
e. roční účetní závěrky a daňová přiznání za posledních 5 let,
f.
písemné zprávy auditora o ověření ročních účetních závěrek za posledních 5 let, pokud tak stanoví zvláštní
právní předpis5),
g. potvrzení finančního úřadu o stavu osobních účtů dle jednotlivých daní, ke kterým je na území České
republiky registrován,
h. potvrzení správy sociálního zabezpečení a všech zdravotních pojišťoven (Všeobecná zdravotní pojišťovna
ČR, Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance, Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, Zaměstnanecká pojišťovna
Škoda, Revírní bratrská pokladna, Česká národní zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR,
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Zdravotní pojišťovna AGEL), že podnikatel nemá vůči těmto institucím žádné splatné
nedoplatky, včetně penále,
i.
přehled závazků z podnikatelské činnosti, od kterých konec sjednané lhůty splatnosti přesáhl více než 180
dnů, s uvedením jednotlivých věřitelů a důvodu nezaplacení, potvrzený odpovědnou osobou podnikatele,
j.
potvrzení bank nebo dalších věřitelů o plnění úvěrových smluv nebo smluv o půjčce podnikatelem,
k. výpis z účtu vlastníka nebo čestné prohlášení podnikatele, s uvedením přehledu všech účastí na akciových
společnostech a majetkového podílu v procentech,
l.
čestné prohlášení podnikatele s uvedením přehledu ostatních investičních cenných papírů3), vkladů do
společností s ručením omezeným, členských vkladů v družstvech, vkladů a podílů ve veřejných obchodních společnostech a komanditních společnostech,
m. potvrzení živnostenského úřadu, že v živnostenském rejstříku není uveden záznam o
1.
2.
3.
4.
5.
pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
datum zániku živnostenského oprávnění,
usnesení o zrušení konkursu, mimo jeho zrušení pro nedostatek majetku,
překážky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu10),
přehled o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním,
n. potvrzení podle odstavce 1 písm. o). (Jedná se o potvrzení insolvenčního soudu dokládající neexistenci
skutečností uvedených v § 17 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.).
Písemnosti uvedené pod písm. b), c) a g) až n) nesmí být starší 60 dnů od data vystavení.
Zahraniční osoba, která je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu, doloží písemnosti uvedené v odstavci 1 nebo v odstavci 2 formou obdobných dokladů z příslušných evidencí podle země
původu – viz § 2 odst. 4 vyhlášky o průmyslové bezpečnosti.
5. BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE PODNIKATELE
Co obsahuje a stanoví bezpečnostní dokumentace podnikatele podle § 98 zákona č. 412/2005 Sb.?
Bezpečnostní dokumentace podnikatele je písemný dokument podnikatele, který stanoví systém ochrany utajovaných informací u podnikatele, musí být průběžně aktualizována a obsahuje:
a. výčet utajovaných informací uložených u podnikatele s uvedením jejich původce a stupně utajení a v případě, že utajovaná informace mu byla poskytnuta nebo u něj vznikla na základě zakázky, též s uvedením
specifikace této zakázky, a dále specifikaci utajovaných informací, k nimž by měl mít podnikatel přístup,
s uvedením jejich původce a stupně utajení a v případě, že utajovaná informace by mu měla být poskytnuta
nebo by u něj měla vzniknout na základě zakázky, též s uvedením předpokládané specifikace této zakázky,
b. analýzu možného ohrožení utajovaných informací, vhodná a účinná ochranná opatření ke snížení rizik,
c. způsoby realizace jednotlivých druhů zajištění ochrany utajovaných informací,
10
) § 8 živnostenského zákona.
22
d. časový harmonogram realizace bezpečnostní dokumentace,
e. seznam funkcí a osob, u kterých se předpokládá přístup k utajovaným informacím, s uvedením jejich
rodného čísla a stupně utajení, na který tyto osoby o vydání osvědčení fyzické osoby žádají, a u již
vydaného osvědčení fyzické osoby jeho číslo a datum vydání a stupeň utajení, na který bylo vydáno.
Upozornění: písm. e) bezpečnostní dokumentace podnikatele je přiřazeno k příslušné sekci elektronického dotazníku. Při vyplnění této sekce není nutno tento seznam přikládat k bezpečnostní dokumentaci
podnikatele, ale žádáme Vás, aby při zpracování bezpečnostní dokumentace podnikatele byl u tohoto
písmene uveden odkaz.
Dále žádáme podnikatele, aby při zpracování bezpečnostní dokumentace podnikatele v písm. c),
strukturovali tuto stať podle jednotlivých druhů zajištění ochrany utajovaných informací specifikovaných
v § 5 zákona č. 412/2005 Sb., tedy podle jednotlivých oblastí:
•
•
•
•
•
•
personální bezpečnost (Hlava II. zákona č. 412/2005 Sb.),
průmyslová bezpečnost (Hlava III. zákona č. 412/2005 Sb.),
administrativní bezpečnost (Hlava IV. zákona č. 412/2005 Sb.),
fyzická bezpečnost (Hlava V. zákona č. 412/2005 Sb.),
bezpečnost informačních systémů nebo komunikačních systémů (Hlava VI. zákona č. 412/2005 Sb.),
kryptografická ochrana (Hlava VIII. zákona č. 412/2005 Sb.).
Při zpracování bezpečnostní dokumentace podnikatele v oblasti použití prostředků zajištění ochrany
utajovaných informací je nutné vždy vycházet z prováděcích právních předpisů (vyhlášek) v platném
znění. Pokud podnikatel zamýšlí nakládat s utajovanými informacemi v informačním a komunikačním
systému nebo využívat kryptografické prostředky ochrany, musí v podobě samostatné žádosti požádat
Odbor informačních technologií Úřadu o certifikaci informačního a komunikačního systému nebo certifikaci kryptografického prostředku (postup doporučujeme předem konzultovat s výše uvedeným odborem na tel. č.: 257 283 444).
Pokud podnikatel ve své žádosti žádá o vydání osvědčení podnikatele jen pro tzv. „seznamování se“
s utajovanými informacemi, bude bezpečnostní dokumentace podnikatele v písm. c) obsahovat jen ty
oblasti systémů ochrany utajovaných informací, které se týkají jen této formy přístupu k utajované
informaci. K jednotlivým opatřením ochrany utajovaných informací, které nebude realizovat uvede, že
nebudou tato opatření realizována.
Co musí podnikatel v rámci bezpečnostního řízení zajistit ve vztahu k osobám (zaměstnancům) firmy,
u kterých se předpokládá přístup k utajovaným informacím?
Nedílnou součástí bezpečnostního řízení o žádosti podnikatele je též žádost o vydání osvědčení fyzické
osoby, která bude mít přístup k utajovaným informacím (seznam osob je součástí bezpečnostní dokumentace podnikatele – viz § 98 písm. e) zákona č. 412/2005 Sb.). Nezávisle na postupu bezpečnostního
řízení o žádosti podnikatele je nutné, aby u osob, u kterých se předpokládá přístup k utajovaným
informacím, byla podána žádost těchto fyzických osob o vydání osvědčení fyzické osoby. Bezpečnostní
řízení o těchto žádostech spadá plně do kompetence Odboru personální bezpečnosti. Z výše uvedeného
důvodu je nutné předat žádost o vydání osvědčení fyzické osoby tomuto odboru. Další důležité informace
k této problematice lze získat na sekretariátu Odboru personální bezpečnosti na tel.č.: 257 283 221.
6. PODÁNÍ ŽÁDOSTI PODNIKATELE NA ÚŘAD
Jak podat žádost?
Vyplněné vzory se podávají na Úřad jak v elektronické (na technickém nosiči dat), tak i v listinné
podobě viz § 96 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb. a § 3 vyhlášky o průmyslové bezpečnosti. Podání je
možno osobním podáním na podatelnu Úřadu nebo zasláním ve formě poštovní zásilky.
Při osobním podání žádosti bude v souladu s ustanovením § 102 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.
přítomen pracovník Odboru průmyslové bezpečnosti, který případně pomůže účastníku odstranit formální nedostatky v žádosti. Bližší informace můžete získat na sekretariátu Odboru průmyslové bezpečnosti, tel. č.: 257 283 258.
23
7. POVINNOSTI PODNIKATELE HLÁSIT ZMĚNY PŘED VYDÁNÍM OSVĚDČENÍ PODNIKATELE
Co je povinností podnikatele, vyplývající ze zákona č. 412/2005 Sb. v rámci hlášení změn Úřadu před
vydáním osvědčení podnikatele?
Podnikatel je podle § 103 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb. povinen v průběhu řízení neprodleně písemně
oznamovat Úřadu změny údajů uvedených v žádosti podle § 96 zákona č. 412/2005 Sb.
V případě nejasností k této problematice lze kontaktovat Odbor průmyslové bezpečnosti, tel. č.: 257
283 258.
8. POVINNOSTI PODNIKATELE HLÁSIT ZMĚNY PO VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ PODNIKATELE
Co je povinností podnikatele, vyplývající ze zákona č. 412/2005 Sb. v rámci hlášení změn Úřadu po
vydání osvědčení podnikatele?
Zejména upozorňujeme na povinnost stanovenou v § 68 odst. c) zákona č. 412/2005 Sb., kdy podnikatel musí neprodleně písemně oznamovat Úřadu změny údajů uvedených podle § 97 písm. a) a b)
zákona č. 412/2005 Sb. v bezpečnostním dotazníku podnikatele.
Poznámka: Jedná se o údaje, které se zapisují do obchodního, živnostenského nebo obdobného rejstříku či evidence a dále jméno a příjmení, firma a identifikační číslo společníků, pokud nejsou údajem
zapsaným do obchodního rejstříku.
Podle § 68 písm. d) zákona č. 412/2005 Sb. je povinen podnikatel oznamovat Úřadu vždy k 1.
listopadu kalendářního roku všechny změny údajů uvedených v žádosti podle § 96 odst. 2 písm. a)
a b) zákona č. 412/2005 Sb. a tyto změny doložit způsobem uvedeným v § 96 odst. 2 písm. c) zákona
č. 412/2005 Sb.
Poznámka: Jedná se o údaje uvedené v dotazníku podnikatele a údaje v bezpečnostní dokumentaci
podnikatele.
Dále upozorňujeme na znění § 69 zákona č. 412/2005 Sb. ve vztahu k povinnostem právnické osoby
a podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované informaci, a orgánu státu, zejména pak na
ustanovení uvedené v písm. c) citovaného paragrafu, kde je podnikateli stanovena povinnost „neprodleně
písemně oznámit Úřadu skutečnost, která může mít vliv na vydání nebo na platnost osvědčení fyzické
osoby nebo osvědčení podnikatele“.
Bezpečnostní ředitel – viz § 71 zákona č. 412/2005 Sb.: Orgánu státu, u kterého utajovaná informace
vzniká nebo kterému je poskytnuta, a dále právnická osoba a podnikající fyzická osoba, které mají přístup
k utajované informaci, jsou povinni zřídit a obsadit funkci bezpečnostního ředitele. Do 15 dnů ode dne
obsazení funkce bezpečnostního ředitele jsou výše uvedené osoby povinny oznámit písemně Úřadu
jméno, příjmení a rodné číslo osoby vykonávající tuto funkci. Funkci bezpečnostního ředitele nelze
vykonávat u více orgánů státu nebo podnikatelů souběžně.
Upozornění: Změnová hlášení lze zaslat písemně nebo podat osobně na podatelnu Úřadu.
9. JEDNORÁZOVÝ PŘÍSTUP PODNIKATELE K UTAJOVANÉ INFORMACI
Co je myšleno jednorázovým přístupem podnikatele k utajované informaci?
Jednorázový přístup podnikatele k utajované informaci je specifickým přístupem podnikatele k utajované informaci, který je vymezen v ustanovení §§ 59 až 61 zákona č. 412/2005 Sb. Pro jeho realizaci
musí podnikatel splnit podmínky stanovené v § 59 zákona č. 412/2005 Sb. Na udělení souhlasu k jednorázovému přístupu k utajované informaci není právní nárok. Souhlas lze podnikateli vydat pouze pro
přístup k utajované informaci podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., tedy pro tzv. „seznamování se“.
10. OSVĚDČENÍ PODNIKATELE PRO CIZÍ MOC
Co je nutné k vydání osvědčení podnikatele pro cizí moc?
Osvědčení podnikatele pro cizí moc lze vydat podnikateli na základě písemné žádosti podnikatele
24
podle § 57 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb. podané Úřadu. Vzor žádosti o vydání osvědčení
podnikatele pro cizí moc je uveden v příloze č. 3 k vyhlášce o průmyslové bezpečnosti. Toto osvědčení
potvrzuje cizí moci, že u podnikatele bylo provedeno bezpečnostní řízení podle zákona č. 412/2005 Sb.
a že podnikatel je držitelem platného osvědčení podnikatele daného stupně utajení a formy přístupu
podnikatele k utajované informaci podle § 20 zákona č. 412/2005 Sb.
Osvědčení podnikatele pro cizí moc vydává Úřad na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu, na
kterou je vydáno osvědčení podnikatele.
Zanikne-li platnost osvědčení podnikatele, nejde-li o zánik podle § 56 odst. 1 písm. e) a f) zákona
č. 412/2005 Sb. (odcizení, ztráta nebo poškození), zaniká též platnost osvědčení podnikatele pro cizí
moc.
O vydání osvědčení podnikatele pro cizí moc může podnikatel požádat spolu se žádostí o vydání
osvědčení podnikatele, v průběhu bezpečnostního řízení nebo po vydání osvědčení podnikatele.
Upozornění: Osvědčení podnikatele vydávané Úřadem od 1.1.2006 je ve vícejazyčném provedení,
obsahuje český, anglický a francouzský text a odpovídá požadavkům vyplývajících z uzavřených bilaterálních mezinárodních smluv pro držení. Z těchto důvodů není nutné, aby podnikatel žádal o vydání
samostatného osvědčení podnikatele pro cizí moc.
11. UZNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO OPRÁVNĚNÍ VYDANÉHO ÚŘADEM CIZÍ MOCI
Přístup k utajované informaci lze umožnit podnikateli, který je držitelem bezpečnostního oprávnění
vydaného úřadem cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací pouze v případě, že
Úřad bezpečnostní oprávnění vydané úřadem cizí moci uzná. Uznání bezpečnostního oprávnění vydaného cizí mocí provádí Oddělení mezinárodní spolupráce Úřadu. Bližší informace lze získat na sekretariátu Oddělení mezinárodní spolupráce, tel. č.: 257 283 129.
12. INFORMACE K ODPOVĚDNÉ OSOBĚ
Vyjádření Úřadu k § 2 písm. e) bod 13 zákona č. 412/2005 Sb. („odpovědná osoba“):
Odpovědnou osobou se v § 2 písm. e) bod 13 zákona č. 412/2005 Sb. rozumí: „u právnických osob
neuvedených v bodech 6 až 11 statutární orgán; jedná-li podle zvláštního právního předpisu jménem
těchto jiných právnických osob více osob, které jsou statutárním orgánem, nebo osoba, která statutárním
orgánem není, pak je odpovědnou osobou pouze ta z nich, která je jednáním ve věcech upravených tímto
zákonem pověřena“.
Zvláštním právním předpisem se dle odkazu v zákoně myslí obchodní zákoník.
Ustanovení v části před středníkem obsahuje obecné pravidlo, odpovědnou osobou je statutární orgán.
První část za středníkem popisuje situaci, kdy za právnickou osobu jedná podle zvláštního předpisu více
osob, přičemž všechny tyto osoby jsou statutárním orgánem. Druhá část za středníkem popisuje situaci,
kdy za právnickou osobu jedná podle zvláštního právního předpisu osoba, která statutárním orgánem
není. Pro obě části za středníkem pak platí podmínka, že odpovědnou osobou může být toliko osoba
pověřená jednáním ve věcech podle zákona č. 412/2005 Sb. (vzhledem k povinnostem a oprávněním
odpovědné osoby lze doporučit formu písemného „pověření“).
Celkové shrnutí:
Odpovědnou osobou může tedy být:
1. Statutární orgán – jednotlivec nebo
2. Osoba, která je členem statutárního orgánu a dle zvláštního právního předpisu za právnickou
osobu jedná a je jednáním ve věcech stanovených zákonem č. 412/2005 Sb. písemně pověřena
nebo
3. Osoba, která statutárním orgánem není, ale je oprávněna za právnickou osobu jednat podle
zvláštního právního předpisu a je ve věcech stanovených zákonem č. 412/2005 Sb. pověřena.
V případě bodu 2 se dokládá „pověření“ konkrétního člena statutárního orgánu.
V případě bodu 3 se dokládá oprávnění osoby jednat jménem či za právnickou osobu podle zvláštního
právního předpisu a její „pověření“.
25
13. NOVELY ZÁKONA Č. 412/2005 SB.
Pro oblast průmyslové bezpečnosti přinesly změny především tři níže uvedené novely:
Změna zákona č. 412/2005 Sb. k 1. 7. 2008
Dne 1.7.2008 nabyl účinnosti zákon č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Předmětem novely je ustanovení § 68
písm. f) zákona č. 412/2005 Sb.
Nově ustanovení § 68 písm. f) zákona č. 412/2005 Sb. včetně poznámky pod čarou zní:
„zaslat Úřadu rozhodnutí o schválení projektu přeměny podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev28a)
28a
)Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.“.
Změna zákona č. 412/2005 Sb. k 1. 1. 2008
Dne 1. 1. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho
přijetím, kterým se mimo jiné mění i zákon č. 412/2005 Sb. Předmětem novely je ustanovení § 17 odst. 1
zákona č. 412/2005 Sb. a písmena n) až p) § 97 zákona č. 412/2005 Sb.
Nově ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb. včetně poznámek pod čarou zní:
„(1) Podmínku ekonomické stability nesplňuje podnikatel,
a.
b.
c.
d.
který byl zrušen14)
u kterého soud vyhlásil moratorium15)
vůči jehož majetku je vydáno rozhodnutí o úpadku15)
u kterého byla zavedena nucená správa.
14
) § 68 obchodního zákoníku
15
) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů“
Písmena n) až p) § 97 zákona č. 412/2005 Sb. nově zní:
• „n) údaje o podání insolvenčního návrhu,
• o) údaje o rozhodnutí o insolvenčním návrhu,
• p) údaje o způsobu řešení úpadku.“
Novela zákona se tedy vztahuje k podmínkám ekonomické stability. Podstatnou změnu představuje pro
podnikatele, kteří po 1.1.2008 podávají žádost o vydání osvědčení podnikatele, neboť mimo nutnost
stažení a vyplnění aktuálního dotazníku podnikatele, ve kterém jsou změny zákona zapracovány, budou
mimo jiné dokládat i písemnosti nutné k ověření splnění podmínek, které dokládají neexistenci skutečností uvedených v novelizovaném ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.
V souvislosti se změnou zákona č. 412/2005 Sb. došlo vyhláškou č. 11/2008 Sb. ke změně vyhlášky
č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele
a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti). Novela tohoto právního
předpisu nabyla účinnosti dne 24.1.2008. Novelizována byla ustanovení § 2 odst. 1 písm. o) vyhlášky
o průmyslové bezpečnosti a písmena n) až p) přílohy č. 5 vyhlášky o průmyslové bezpečnosti, ve které je
stanoven vzor dotazníku podnikatele.
Nově ustanovení § 2 odst. 1 písm. o) vyhlášky o průmyslové bezpečnosti zní:
• „o) potvrzení insolvenčního soudu dokládající neexistenci skutečností uvedených v § 17 odst. 1
zákona,“.
Písmena n) až p) přílohy č. 5 vyhlášky o průmyslové bezpečnosti (vzor dotazníku podnikatele) včetně
poznámek pod čarou zní:
• „n) Podání insolvenčního návrhu
• o) Rozhodnutí o insolvenčním návrhu7)
26
• p) Rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku8)
7
) § 134 insolvenčního zákona
8
) § 136 insolvenčního zákona“
Novela zákona č. 412/2005 Sb. tak pro podnikatele přináší změnu v písemnostech, které jsou podnikatelem v rámci žádosti podnikatele o vydání osvědčení podnikatele podnikatelem předkládány. Další
důležitou změnou je změna v dotazníku podnikatele.
Změna zákona č. 412/2005 Sb. k 24. 5. 2007
Dne 24. 5. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 119/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb. Novela
přináší pro podnikatele změny v těchto oblastech:
• Zánik osvědčení podnikatele (§ 56 zákona č. 412/2005 Sb.)
Novela nově upravuje důvody zániku osvědčení podnikatele tj. „§ 56 odst. 1 písm. d) zákona
č. 412/2005 Sb. – platnost osvědčení podnikatele zaniká zrušením nebo zánikem podnikatele“.
Platnost osvědčení podnikatele tedy již nezaniká jeho „přeměnou“ ve smyslu § 69 obchodního
zákoníku.
Osvědčení podnikatele, který zahájil přeměnu společnosti před účinností této novely, ale změny
byly zapsány do obchodního rejstříku až po nabytí účinnosti této novely, zůstává v platnosti za
předpokladu, že nedošlo ke změně údajů uvedených v osvědčení podnikatele (viz § 56 odst. 1
písm. g) zákona č. 412/2005 Sb.) nebo zániku nebo zrušení podnikatele (viz § 56 odst. 1 písm. d)
zákona č. 412/2005 Sb.). Platnost osvědčení podnikatele je však v tomto případě podmíněna
plněním podmínek uvedených v § 16 zákona č. 412/2005 Sb.
Pokud došlo k přeměně podnikatele podle § 69 obchodního zákoníku před nabytím účinnosti
novely zákona a tato byla již zapsána do obchodního rejstříku rovněž před nabytím účinnosti
novely zákona, došlo k zániku platnosti vydaného osvědčení podnikatele.
• Zároveň byly podnikateli rozšířeny jeho povinnosti uvedené v § 68 zákona č. 412/2005 Sb.
Podnikatel je povinen zaslat Úřadu rozhodnutí o jeho přeměně podle § 69 obchodního zákoníku
do 15 dnů ode dne jeho přijetí.
• Jednorázový přístup k utajované informaci a „mimořádné situace“ (§ 59 a § 60 zákona č. 412/
2005 Sb.)
Novelou došlo ke sjednocení přístupu k utajovaným informacím cizí moci v případech jednorázového přístupu a přístupu v „mimořádných situacích“ – pouze v souladu s požadavky této cizí
moci.
• Způsob poskytování utajovaných informací (§ 77 zákona č. 412/2005 Sb.)
Na základě novely lze dále poskytovat už poskytnutou utajovanou informaci cizí moci další cizí
moci jen v souladu s požadavky cizí moci, která ji České republice poskytla.
• Ustanovení znalce (§ 106 zákona č. 412/2005 Sb.)
Novela zrušila povinnost podrobit se vždy znaleckému zkoumání v případě, že je prováděno
bezpečnostní řízení pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení Přísně tajné. Nově tedy
lze znalce ustanovit pouze v případě zjištění skutečností, vyvolávajících pochybnost o osobnostní
způsobilosti účastníka řízení bez ohledu na stupeň utajení. Náklady na vypracování znaleckého
posudku nese vždy Úřad.
Pokud je ustanoven znalec, Úřad bez výjimky bezpečnostní řízení přeruší.
27
14. INFORMACE O VYDÁNÍ (VÝMĚNĚ) OSVĚDČENÍ PODNIKATELE PŘI ZÁNIKU PLATNOSTI OSVĚDČENÍ PODNIKATELE Z DŮVODU ODCIZENÍ, ZTRÁTY, POŠKOZENÍ NEBO
ZMĚNY ÚDAJŮ
O vydání osvědčení podnikatele nahrazujícího původní osvědčení podnikatele (výměnu) může podle
§ 56 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb. žádat pouze podnikatel, kterému bylo vydáno osvědčení podnikatele,
avšak u tohoto osvědčení podnikatele nastaly důvody zániku platnosti osvědčení podnikatele uvedené
v § 56 odst. 1 písm. e), f), g) zákona č. 412/2005 Sb. V těchto zákonem č. 412/2005 Sb. stanovených
situacích se jedná o důvody zániku platnosti osvědčení podnikatele, které však nemají za následek zánik
přístupu podnikatele k utajované informaci. Tento postup se váže na následující situace:
• Ohlášením jeho odcizení nebo ztráty – viz § 56 odst. 1 písm. e) zákona č. 412/2005 Sb.:
Jedná se o zákonem přesně definované okolnosti, na jejichž základě dochází k zániku platnosti
osvědčení podnikatele, kterými jsou:
a. odcizení platného osvědčení podnikatele,
b. ztráta platného osvědčení podnikatele.
V tomto případě podnikatel doloží Odboru průmyslové bezpečnosti písemnou žádost podle § 56 odst.
4 zákona č. 412/2005 Sb. spolu s kopií protokolu o oznámení ztráty nebo odcizení osvědčení podnikatele
Policii České republiky nebo spolu se žádostí o vydání osvědčení podnikatele ohlásí skutečnosti vedoucí
k neplatnosti osvědčení podnikatele.
• Poškození osvědčení podnikatele takovým způsobem, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné
nebo je porušena jeho celistvost – viz § 56 odst. 1 písm. f) zákona č. 412/2005 Sb.:
Podle tohoto ustanovení se jedná o vydání (výměnu) osvědčení podnikatele při poškození textu
uvedeného na blanketu osvědčení podnikatele nebo vlastní poškození blanketu osvědčení podnikatele, které má za následek, že údaje, které jsou uvedeny na osvědčení podnikatele jsou
nečitelné, případně dojde k takovému poškození osvědčení podnikatele, kterým je porušena
celistvost osvědčení podnikatele (přehyb osvědčení podnikatele v místě textu, kterým se text na
osvědčení podnikatele stal nečitelným, rozmočení textu, odstranění textu nebo jeho části, roztržení
osvědčení podnikatele nebo odtržení části osvědčení podnikatele apod.). I v tomto případě podnikatel musí o vydání (výměnu) osvědčení podnikatele písemně požádat.
• Změnou údajů v něm obsažených – viz § 56 odst. 1 písm. g) zákona č. 412/2005 Sb.:
V tomto případě se jedná o okolnosti zániku platnosti osvědčení podnikatele dané změnou údaje,
který je v osvědčení podnikatele zapsán. Jde například o situaci, podle které došlo ke změně sídla
podnikatele, změně firmy podnikatele apod. Rovněž v tomto případě je vydání nahrazujícího
osvědčení podnikatele vázáno na žádost podnikatele.
Jak má podnikatel o vydání (výměnu) osvědčení podnikatele z těchto důvodů požádat?
Pro žádost podnikatele o vydání osvědčení podnikatele podle § 56 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb. není
stanoven její obsah ani žádné zvláštní podmínky, zákon č. 412/2005 Sb. pouze vyžaduje písemnou formu
žádosti. Jde tedy o písemnou žádost zpracovanou podnikatelem, podepsanou odpovědnou osobou podnikatele, který o vydání (výměnu) osvědčení podnikatele z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo
změny údajů v osvědčení podnikatele žádá. V takovém případě bude Odborem průmyslové bezpečnosti
vydáno do 5 dnů ode dne doručení žádosti osvědčení podnikatele nové, avšak s dobou platnosti původního osvědčení podnikatele, neboť osvědčení podnikatele vydávané podle tohoto ustanovení původní
osvědčení podnikatele pouze nahrazuje.
V této souvislosti žádáme podnikatele, aby v případě žádosti o vydání (výměnu) osvědčení podnikatele
podle § 56 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., podávali písemnou žádost a její případné přílohy samostatně,
mimo další dokumenty podnikatele, aby nedošlo ke splynutí žádosti o vydání osvědčení podnikatele
podle citovaného ustanovení s ostatními doklady nebo dokumenty, které podnikatel dokládá z jiných
důvodů.
28
KAP. 2 – ABECEDNÍ SEZNAM PODNIKATELģ,
kteĜí jsou držiteli osvČdþení podnikatele v souladu s § 157 odst. 11 zákona þ. 412/2005 Sb., vydaného
podle § 62 odst. 1 zákona þ. 148/1998 Sb. (stav k 25. 2. 2009):
obchodní firma
Iý
stupeĖ utajení
þíslo
platnost do pro seznamování se
potvrzení
s US
stupeĖ utajení
pro poskytování
nebo vznik US
"AVC Praha, spol. s r.o."
47120207 000794
9.11.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
"SCHWARZ s.r.o."
61677744 000895
30.3.2010 DĤvČrné
-
3T Praha s.r.o.
26171881 000837
13.1.2010 Vyhrazené
-
A K O R s.r.o.
49435469 002094 11.10.2010 Vyhrazené
-
A.S.E.I. spol. s r.o.
47122722 000797 10.11.2009 DĤvČrné
-
Actinet Informaþní systémy s.r.o.
25552635 002033
-
AEC NOVÁK s.r.o.
49097652 002109 30.10.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
AERO TRADE a.s.
49240161 000841
18.1.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
AGENTURA VARIA, s.r.o.
62064690 000854
30.1.2010 Vyhrazené
-
AGOS stavební spoleþnost a.s. PelhĜimov
46679626 000987
20.7.2010 Vyhrazené
-
Agrostav Pardubice, akciová spoleþnost
46506063 000965
28.6.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
AGS BOHEMIASTAV a.s.
60112174 000648
26.4.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
AKIT s.r.o.
45803293 002160 21.12.2010 DĤvČrné
-
ALIMEX s.r.o.
49613529 002006
4.8.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
ALPROTEL s.r.o.
49610341 002014
9.8.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
ALSIG spol. s r.o.
46886451 000749
15.9.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
Alsig, spol. s r.o.
15271137 000809
6.12.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
ALWAS MATY security s.r.o.
45307946 000695
29.6.2009 Vyhrazené
-
ALZAKOM, spol. s r.o.
26819104 002142
5.12.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
AMIKRO, spoleþnost s ruþením omezeným
00556696 000604
2.3.2009 Tajné
DĤvČrné
ANETE spol. s r.o.
46970126 002112 31.10.2010 Vyhrazené
-
Apollo servis s.r.o.
26319055 002052
-
AQUASOFT spol. s r.o.
64946274 000864
ASEC - elektrosystémy s.r.o.
26277930 002086 11.10.2010 Vyhrazené
-
ASTOR - KOMPLEX s. r. o.
47469781 000926
12.5.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
AT Com s.r.o.
25270699 000624
25.3.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
ATELIER PENTA v.o.s.
47916621 000738
31.8.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
ATELIER SOUKUP s.r.o.
25229869 000941
30.5.2010 DĤvČrné
Vyhrazené
ATS-TELCOM PRAHA a.s
61860409 000923
5.5.2010 Tajné
AURA s.r.o.
46991573 002144
8.12.2010 DĤvČrné
-
AutoCont CZ a.s.
47676795 000949
6.6.2010 DĤvČrné
-
AVIATION SERVICE,a.s.
25511939 000681
3.6.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
AZ KLIMA s.r.o.
46976515 000821 15.12.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
AZ Makro,s.r.o.
25089927 000994
26.7.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
BAK a.s.
25289390 002171 22.12.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
BDO IT a.s.
25056646 002026
DĤvČrné
BEDEA spol. s r.o.
48907065 002004
4.8.2010 DĤvČrné
BedĜich Hluchý-MORES
13134370 000087
3.10.2009 DĤvČrné
Vyhrazené
BIS, a. s.
40526151 000933
25.5.2010 Vyhrazené
-
Blaník ýBS spol. s r.o.
64581101 002166 22.12.2010 Vyhrazené
-
Bohemia Müller s.r.o.
25015265 000904
DĤvČrné
BULL s.r.o.
49242954 000725
CATEGORY s.r.o.
25571192 000967
29.6.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
CG Partners, spol. s r.o.
26776430 000996
28.7.2010 DĤvČrné
-
29
24.8.2010 Tajné
11.9.2010 Vyhrazené
7.2.2010 Tajné
18.8.2010 Tajné
13.4.2010 DĤvČrné
5.8.2009 Vyhrazené
-
Tajné
-
-
COM-TIP s.r.o.
45788677 000607
4.3.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
CRC TECHNIK spol.s r.o.
00510491 000848
24.1.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
Czech IntraTel, s.r.o.
26033488 000922
5.5.2010 DĤvČrné
-
ýBOS s.r.o.
49017951 000873
27.2.2010 Vyhrazené
-
ýD - Telematika a.s.
61459445 002122 10.11.2010 Vyhrazené
-
ýeská bezpeþnostní služba GRÁL s.r.o.
25120310 002001
-
ýeská inženýrská a.s.
25086880 002127 15.11.2010 Tajné
-
ýeská zbrojovka a.s.
46345965 000782
3.11.2009 Tajné
DĤvČrné
ýeské aerolinie a.s.
45795908 002065
18.9.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
ýeské dráhy, a.s.
70994226 002162 22.12.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
ýIP plus, s.r.o.
47052066 002158 21.12.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
D.I. SEVEN, a.s.
63077337 000945
22.5.2010 Vyhrazené
-
Dalibor Plaþek
46376127 000085
23.9.2009 Vyhrazené
-
DISCRET s.r.o.
26026309 002151 19.12.2010 Vyhrazené
-
DMS s.r.o.
49436392 000783
3.11.2009 Tajné
Tajné
DOMEC s.r.o.
46507230 002016
15.8.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
Domeþek - odpady s.r.o.
64048772 002136 28.11.2010 DĤvČrné
-
Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová spoleþnost
00005886 000893
28.3.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
DĜevozpracující výrobní družstvo
00030520 000713
13.7.2009 Vyhrazené
-
DUSIL a spol., v.o.s.
45806730 000865
7.2.2010 DĤvČrné
-
DYNATECH s.r.o.
25501003 000811
6.12.2009 Vyhrazené
-
EBIS, spol. s r.o.
45477388 002120
7.11.2010 Tajné
Tajné
ECF elektrocentrum fabrik s.r.o.
25289039 000867
10.2.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
EGP INVEST, spol. s r.o.
16361679 002126 15.11.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
EKOKLIMA akciová spoleþost
00474835 000640
8.4.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
EKOSA s.r.o.
62583565 002169 22.12.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
ELBES PRAHA, spol. s r.o.
26751232 000813
7.12.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
ELDIS Pardubice, s.r.o.
15050742 000734
19.8.2009 Tajné
Tajné
ELEKTROSIGNÁL, veĜejná obchodní spoleþnost
00662593 000769 10.10.2009 Vyhrazené
-
ELMES PRAHA, s.r.o.
65411587 002063
14.9.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
ELMO SchoĜ, s.r.o.
25445421 002118
7.11.2010 Vyhrazené
-
ELTA s.r.o.
26024195 000966
29.6.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
ELTES, s.r.o.
61504513 000645
23.4.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
ELVIA - PRO, spol. s r.o.
45243042 000747
14.9.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
ELZY, spol. s r.o.
42408571 000959
14.6.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
EMV s.r.o.
48038792 000796 10.11.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
Energie - stavební a báĖská a.s.
45146802 000642
14.4.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
Equica, a.s.
26490951 002114
6.11.2010 Tajné
-
ERA a.s.
60916427 000925
11.5.2010 Tajné
Tajné
ERCÉ, akciová spoleþnost
25045482 000916
ERICSSON spol. s r.o.
48583456 002028
24.8.2010 Tajné
Tajné
ESO Security, spol. s r.o.
60935901 000853
30.1.2010 Vyhrazené
-
ESOKOM, s.r.o.
25517104 000885
17.3.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
ESOX, spol. s r.o.
00558010 002040
28.8.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
EUREST, spol. s r.o.
00642215 000802 23.11.2009 Vyhrazené
-
EUROGEMA CZ, a.s.
26801001 002111 30.10.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
Eurosys s.r.o.
25008366 002141
1.12.2010 Vyhrazené
-
Falco computer, s.r.o.
48908673 000983
17.7.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
FASS, s.r.o.
45808163 002134 27.11.2010 DĤvČrné
30
4.8.2010 Vyhrazené
2.5.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
DĤvČrné
FELOMA, s.r.o.
64085864 000683
9.6.2009 Vyhrazené
-
FINAL BEMONT s.r.o.
25009516 000913
21.4.2010 Vyhrazené
-
FRAMA, spol. s r.o.
44961219 000968
29.6.2010 DĤvČrné
-
GAAP System, spol. s r.o.
60487291 000955
9.6.2010 Vyhrazené
-
Garance Písek, spol. s r.o.
48201219 000855
30.1.2010 Vyhrazené
-
GEFOS a.s.
25684213 000717
28.7.2009 Vyhrazené
-
GESTO COMMUNICATIONS spol. s r.o.
25635808 000600
26.2.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
GiTy,a.s.
25302400 002107 23.10.2010 Tajné
Tajné
GORDION, s.r.o.
26147921 000974
11.3.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
GTH CATERING a.s.
25075977 000599
26.2.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
Hana Skálová - ECO-PURUS - úklidové práce
48019712 000079
21.5.2009 Vyhrazené
-
HELIKA, a.s.
60194294 000602
25.2.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
HERAKLES spol. s r.o.
62064983 002066
18.9.2010 Vyhrazené
-
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
45193584 000626
31.3.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
HYDROPROJEKT CZ a.s.
26475081 002115
6.11.2010 DĤvČrné
Vyhrazené
HZ Praha, spol. s r.o.
17049644 000768
7.10.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
Chládek & TintČra, a.s.
62743881 000943
30.5.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
ICZ a.s.
25145444 002154
31.3.2009 Vyhrazené
-
IMOS Brno, a.s.
25322257 002085 11.10.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
IMOS group s.r.o.
42340250 000716
27.7.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
INELSEV s.r.o.
25001582 002057
11.9.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
INFAS,a.s.
64948765 000869
20.2.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
Ing. Jaromír Vais
12837075 000081
23.8.2009 Vyhrazené
-
Ing. Jaroslav Hrozný
72585056 000097
31.8.2009 Tajné
-
Ing. JiĜí Fencl
12425761 000096
8.12.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
Ing. Martin Vaníþek
11013788 000128 15.11.2010 DĤvČrné
Vyhrazené
Ing. Miroslav Fryšar F.S.C.
18479731 000092 31.10.2009 Tajné
-
Ing. ZdenČk JÄGR - PROJEKTY POZEMNÍCH STAVEB
11253274 000068
11.3.2009 Vyhrazené
-
Ing.arch. Josef Kiszka - ARCHITEKT
11564636 000110
24.7.2010 DĤvČrné
-
INSTALACE Praha, spol. s r.o.
45804371 000888
21.3.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
INTER - STAV, spol. s r.o.
47911182 000932
25.5.2010 Vyhrazené
-
Intermont, Opatrný, s.r.o.
49900854 000778 24.10.2009 DĤvČrné
-
INUS PĜíbram s.r.o.
26202921 002003
4.8.2010 Vyhrazené
-
IPO SECURITY s.r.o.
48400858 000692
23.6.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
Irena Sládková - PROIS
12505536 000067
2.3.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
ITG, s.r.o.
49359096 000650
28.4.2009 Vyhrazené
Ivo Menšík
18138225 000075
6.5.2009 DĤvČrné
Jan Grézl - HARYSERVIS II
49555081 000122
6.10.2010 Vyhrazené
JIPEX ALARM s.r.o.
26782421 002148 13.12.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
JiĜí Pavelka
72884622 000117
-
JiĜí Štenc
45295638 000088 14.10.2009 Vyhrazené
-
JÍŠA s.r.o.
26724332 002070
-
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.
KELCOM International Liberec, spoleþnost s ruþením
43871143 000921
3.5.2010 Tajné
DĤvČrné
60277301 000673
30.5.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
KLIKA - BP, s.r.o.
25555316 002024
17.8.2010 Tajné
DĤvČrné
KLIMAKOM, spol.s r.o.
26239248 000852
30.1.2010 Vyhrazené
-
KO-KA s.r.o.
25117297 000882
7.3.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
Konstruktis Novostav a.s.
26416247 000858
31.1.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
KONSTRUKTIS, a.s.
63080931 000964
20.6.2010 Vyhrazené
-
31
24.8.2010 DĤvČrné
20.9.2010 Vyhrazené
DĤvČrné
-
Konstruktiva Branko, a.s.
18629628 000856
30.1.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
KOTLE-MONT a.s.
25760530 002113
1.11.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
Kovoprojekta Brno a.s.
46347011 000896
31.3.2010 Tajné
DĤvČrné
KP-TINEX spol. s r.o.
25217950 000849
26.1.2010 Vyhrazené
-
L2K spol. s r.o.
62915134 002145 11.12.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
LAAR, a.s.
26018748 002133 27.11.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
Ladislav Nagy - N+H elektro
10325841 000127 14.11.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
LARN Brno spol. s r.o.
18829066 002042
31.8.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
LARN SECURITY, spol. s r.o.
49444824 002043
31.8.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
LBMS,s.r.o.
49704001 002050
11.9.2010 DĤvČrné
-
Lesní stavby, s.r.o.
64834042 002053
12.9.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
Letecké pĜístroje Praha, s.r.o.
48112062 002075
26.9.2010 DĤvČrné
-
LETIŠTċ BRNO a.s. - anglicky AIRPORT BRNO Ltd
26237920 000766
5.10.2009 DĤvČrné
-
Logica Czech Republic s.r.o.
62412388 002097 13.10.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
LOM PRAHA s.p.
00000515 000745
13.5.2009 Tajné
Tajné
Luboš Doksanský-ELEKTROSERVIS
13781332 000073
26.4.2009 Vyhrazené
-
LUKOR s.r.o.
45796505 000608
4.3.2009 Vyhrazené
-
Luwex, akciová spoleþnost (a.s.)
00138207 000920
3.5.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
M - SILNICE a.s.
42196868 000740
25.2.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
M A O spol. s r.o.
16978307 002089 11.10.2010 Vyhrazené
-
MANE STAVEBNÍ s.r.o.
47239701 000960
14.6.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
MATILDA BIS s.r.o.
47545585 000969
29.6.2010 DĤvČrné
Vyhrazené
MAXPROGRES, s.r.o.
25307126 000909
19.4.2010 Tajné
Tajné
Mcnet, s.r.o.
25394720 000659
12.5.2009 Vyhrazené
-
MEDIKON, akciová spoleþnost
60914017 000649
26.4.2009 Vyhrazené
-
MEDIUM SOFT a.s.
25377132 000711
13.7.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
MERCED a.s.
25668820 000998
28.7.2010 Vyhrazené
-
MERCOTRADE, s.r.o.
25085972 000928
18.5.2010 Vyhrazené
-
MILOTA Kladno, spol. s r.o.
47550961 002090 11.10.2010 Vyhrazené
-
MINET ELEKTRO spol. s r.o.
63072513 000911
21.4.2010 Vyhrazené
-
Miracle Network, spol. s r.o.
48110817 000693
24.6.2009 Tajné
-
Miroslav Sládek
46806113 000104
25.5.2010 Vyhrazené
-
Miroslav ŠĢastný - ELTRO
16547888 000086
23.9.2009 Vyhrazené
-
Moravec a Prýma, v.o.s.
63488141 000879
3.3.2010 Vyhrazené
MOS CZ, s.r.o.
25347691 000665
20.5.2009 Vyhrazené
-
MOTOCOM PLUS, s.r.o.
25081331 002159 21.12.2010 Vyhrazené
-
MSM Informaþní systémy,s.r.o.
25115103 000918
-
MSP automatik, s.r.o.
15057721 000814
8.12.2009 Vyhrazené
-
N E F O , s.r.o.
61329037 002061
14.9.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
NAM system, a.s.
25862731 000742
NČmeþek - Elektromontáž,a.s.
26253194 000822 15.12.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
NERO - DIA s.r.o.
45536627 000798 10.11.2009 Vyhrazené
-
NSN CS, s.r.o.
63474522 000609
Tajné
NWT Computer s.r.o.
63469511 002108 24.10.2010 DĤvČrné
Vyhrazené
oaza - net spol. s r.o.
47282711 002106 20.10.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
Obermeyer Albis - Stavoplan, spol.s r.o.
45787867 000861
1.2.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
OMNICON s.r.o.
45277133 002015
14.8.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
OVANET a.s.
25857568 000884
10.3.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
P. I. K. s.r.o.
47152150 000663
18.5.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
32
2.5.2010 Tajné
2.9.2009 Tajné
5.3.2009 Tajné
Vyhrazené
DĤvČrné
P.D. ELEKTRO-TEAM s.r.o.
26341573 000815 13.12.2009 DĤvČrné
-
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
44797958 000970
29.6.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
PATA & FRYDECKÝ ARCHITEKTI s.r.o.
25701771 000700
1.7.2009 DĤvČrné
PATROL group s.r.o.
46981233 000691
23.6.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
PAVEL PERLÍK - STARGLANS
44292287 000078
19.5.2009 Vyhrazené
-
PEBA, s.r.o.
46973583 002017
15.8.2010 Vyhrazené
-
PKE ýR s.r.o.
63278782 000827 29.12.2009 Tajné
Tajné
PMP Com s.r.o.
25941861 002125 15.11.2010 DĤvČrné
Vyhrazené
Pražská vodohospodáĜská spoleþnost a.s.
25656112 000902
7.4.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
PROBIN s.r.o.
25143000 002047
1.9.2010 Tajné
Tajné
PROfi Jihlava spol. s r. o.
18198228 000963
20.6.2010 DĤvČrné
PROFIL NÁBYTEK, a.s.
48202118 002149
1.7.2009 Vyhrazené
-
PROSPER CONSTRUCTION s.r.o.
48395480 000756
21.9.2009 Vyhrazené
-
První KEY - STAV, a.s.
25385127 002138 29.11.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
PURUS, spol. s r.o.
49688898 002002
4.8.2010 Vyhrazené
-
RADEKOV spol. s r.o.
41035933 000898
4.4.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
RADIOCOM spol. s r.o.
61247111 002129 21.11.2010 Vyhrazené
-
RAMET C.H.M. a.s.
25638891 002059
13.9.2010 Tajné
DĤvČrné
RAMI CZ s.r.o.
25318420 000660
12.5.2009 Tajné
-
RAPOS, spol. s r.o.
25504487 000751
19.9.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
RCD Radiokomunikace spol. s r.o.
48173703 000698
1.7.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
RedCom, s.r.o.
25688235 002152 19.12.2010 Vyhrazené
-
Rekomont, a.s.
00499838 000847
24.1.2010 DĤvČrné
-
ROGER - security, a.s.
25473476 000875
2.3.2010 DĤvČrné
-
Rovina, a.s.
64508510 002079
6.10.2010 Vyhrazené
-
S - COMP Centre CZ s.r.o.
26170621 000800 17.11.2009 Vyhrazené
-
S T A V O S A N spol. s r. o.
45354201 000876
-
S.L.D.ROUELLE, s.r.o.
26209438 000859
31.1.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
SAFEtronics PRAHA a.s.
25750330 000979
14.7.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
SaJ a.s.
25643169 000975
12.7.2010 Vyhrazené
-
SaM silnice a mosty a.s.
25018094 000845
23.1.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
SAP ýR,spol. s r.o.
49713361 000999
28.7.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
SaS spol. s r.o.
49616943 000676
31.5.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
secunet s.r.o.
26478650 002056
28.7.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
SECURITY GROUP - S.G., spol. s r.o.
63490315 000929
22.5.2010 Vyhrazené
-
SEFIMOTA, a.s.
25138189 001000
2.8.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
Sellier & Bellot a.s.
45147523 002157 21.12.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
45193665 002156 20.12.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
SCHLIKE - DOMI, spol. s r.o.
44569564 000988
-
Siemens Phone Services s.r.o.
26486555 002163 22.12.2010 Vyhrazené
-
SILICON GRAPHICS, s.r.o.
60723530 000658
12.5.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
SILNICE BRNO, spol. s r.o.
41603281 002167 22.12.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
SILNICE ýÁSLAV - HOLDING, a.s.
25261282 002007
4.8.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
SINIT, a.s.
25397401 000722
29.7.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
SITEL, spol. s r.o.
44797320 002035
25.8.2010 Tajné
DĤvČrné
SKS s.r.o.
43420117 000914
1.5.2010 Tajné
SOHOS, s.r.o.
63076551 000775 20.10.2009 DĤvČrné
-
SP spol. s r.o.
63669480 002128 20.11.2010 DĤvČrné
Vyhrazené
SPOJMONT Brno, spol. s r.o.
15548341 000634
DĤvČrné
33
2.3.2010 Vyhrazené
20.7.2010 DĤvČrné
6.4.2009 DĤvČrné
-
Vyhrazené
Tajné
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
pĜíspČvková organizace
00080837 000857
30.1.2010 DĤvČrné
Vyhrazené
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
25968203 000897
31.3.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
STARKON JIHLAVA CZ a.s.
26227525 000807
2.12.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
STARKON Nová ěíše, spol. s r.o.
63472724 000808
2.12.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
00001279 000625
30.3.2009 Tajné
Tajné
Stavební firma PastyĜík, spol. s r.o.
47541962 002012
8.8.2010 Tajné
STAVOS Brno, a.s.
65277911 002071
20.9.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
Stavos Stavba a.s.
44739494 000765
3.10.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
STEKO spol. s r.o.
16343786 000787
8.11.2009 Vyhrazené
-
STREICHER, spol. s r.o. PlzeĖ
14706768 000724
4.8.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
SVOS, spol. s r.o.
48152056 000947
2.6.2010 Vyhrazené
-
Sylva Grézlová - HARYSERVIS
43995497 000123
6.10.2010 Vyhrazené
-
SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o.
61498084 000891
21.3.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
ŠVÁCHA - ZAHRADY VAŠICH SNģ s.r.o.
26134934 000630
5.4.2009 Vyhrazené
T - CZ, a.s.
25269879 000697
29.6.2009 Vyhrazené
T E V O X spol. s r.o.
41602731 002092 11.10.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
T o c h á þ e k spol. s r.o.
44961367 002074
22.9.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
TECHNICOM, s.r.o.
49101358 000870
20.2.2010 Tajné
DĤvČrné
TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.
44264682 002101 16.10.2010 DĤvČrné
-
TELECOM 21 CB s.r.o.
25160681 002139
1.12.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
TELECOM ALARM, spol. s r.o.
44268351 002030
24.8.2010 Tajné
DĤvČrné
TENZA, a.s.
25570722 000669
20.5.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
TEST, spol. s r.o.
40767779 002054
12.9.2010 Tajné
-
TIMA, spol. s r.o. - obchodnČ výrobní služby
40523284 000901
T-Mobile Czech Republic a.s.
64949681 002069
TRAAM s.r.o.
25267523 000946
2.6.2010 Vyhrazené
-
Trade FIDES, a.s.
61974731 000924
8.5.2010 Tajné
Tajné
TranSoft a.s.
15770281 000703
11.7.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
TREXIMA, spol. s r.o.
44004508 000682
10.6.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
Triumfa s.r.o.
64834336 000736
23.8.2009 Vyhrazené
-
TRIVIS-Centrum profesní pĜípravy s.r.o.
26487187 000712
13.7.2009 Vyhrazené
-
TULI - FORM s.r.o.
26492369 000684
11.6.2009 Vyhrazené
-
U VojtČcha – stavební a obchodní spoleþnost s r.o.
46507931 002104 20.10.2010 Vyhrazené
-
UCD s.r.o.
26695065 000641
8.4.2009 DĤvČrné
-
UNIPS Ostrava, akciová spoleþnost
00577197 000883
9.3.2010 DĤvČrné
Vyhrazené
V & N, veĜejná obchodní spoleþnost
15049531 002098 13.10.2010 DĤvČrné
Vyhrazené
VATACK s.r.o.
25996851 000689
-
VýE - montáže, a.s.
25938746 000773 20.10.2009 Vyhrazené
-
Vema,a.s.
26226511 000823 15.12.2009 DĤvČrné
-
VESNA INTERIORS, s.r.o.
25536699 000951
7.6.2010 Vyhrazené
-
Viktor Friþ s.r.o.
27180191 002102 16.10.2010 Vyhrazené
-
VKUS-BUSTAN s.r.o.
26841410 000938
25.5.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
VO - STAV - PLUS, s.r.o.
25399128 000995
28.7.2010 DĤvČrné
-
VodohospodáĜský rozvoj a výstavba a.s. zkrácenČ VRV a.s.
47116901 000818 14.12.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
VOKD, a.s.
47675853 000977
12.7.2010 Tajné
Tajné
VOP GROUP, s.r.o.
25370961 000939
23.3.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
VW WACHAL a.s.
25567225 002060
14.9.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
WAKKENHAT ARM-SECURITY s.r.o., koncern
27123219 000907
18.4.2010 Vyhrazené
-
34
7.4.2010 Vyhrazené
19.9.2010 DĤvČrné
21.6.2009 DĤvČrné
Vyhrazené
Vyhrazené
Vyhrazené
DĤvČrné
WAKKENHAT FIN-SECURITY s.r.o., koncern
27123201 000908
Weinhold Legal, v.o.s.
25628470 000954
WESTAV, spol. s r.o.
40527107 002021
17.8.2010 DĤvČrné
ZASIS s.r.o.
15528197 000633
6.4.2009 DĤvČrné
ZÁVODNÝ ELEKRO s.r.o.
26848007 002150 19.12.2010 Vyhrazené
-
ZbynČk Matouš - M - ELMAR
68216637 000105
-
ZbynČk Šþuglík - FAST
46085033 000115
ZEVETA Bojkovice, a.s.
25691465 002081
6.10.2010 DĤvČrné
-
ZEVYP a.s.
25172336 000962
20.6.2010 Vyhrazené
-
Zkrat spol. s r.o.
47121475 000780 25.10.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
ZVVZ a.s.
00009041 002068
Tajné
35
18.4.2010 Vyhrazené
-
9.6.2010 Vyhrazené
-
25.5.2010 DĤvČrné
1.8.2010 Vyhrazené
19.9.2010 Tajné
Vyhrazené
DĤvČrné
Vyhrazené
KAP. 3 – ABECEDNÍ SEZNAM PODNIKATELģ,
kterým bylo vydáno osvČdþení podle § 121 odst. 1 zákona þ. 412/2005 Sb. (stav k 25. 2. 2009):
obchodní firma
Iý
stupeĖ utajení
þíslo
platnost do pro seznamování se
osvČdþení
s UI
stupeĖ utajení
pro poskytování
nebo vznik UI
100MEGA Distribution s.r.o.
60707968 000648
8.11.2016 DĤvČrné
-
2R-S s.r.o.
25795155 000451
20.3.2019 Vyhrazené
-
A L K O M - I P C spol. s r.o.
41694538 000209
7.6.2015 DĤvČrné
-
A+B služby spol. s r.o.
26019850 000687
3.1.2020 Vyhrazené
-
AB - plus TM s.r.o.
26028034 000588
19.8.2019 Vyhrazené
-
AB Facility a.s.
26740168 000424
10.7.2013 Tajné
Tajné
ABAS IPS Management s.r.o.
25842811 000135
ABAS IPS Management s.r.o.
25842811 000431
ABC Chomutov spol. s r.o.
44566760 000051
8.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
ABL, a.s.
25719751 000735
1.2.2010 Vyhrazené
-
ABL, a.s.
25719751 000736
ABL, a.s.
25719751 000737
AD SECURITY s.r.o.
61855413 000030
27.2.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
ADASTRA, s.r.o.
26202981 000511
27.6.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
ADC CZ spol. s r.o.
15038459 000138
ADC CZ spol. s r.o.
15038459 000145
12.4.2015 DĤvČrné
-
ADR, s.r.o.
25617249 000419
24.1.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
AEC, spol. s r.o.
26236176 001016
22.8.2016 DĤvČrné
-
AEL Communications ýR s.r.o.
41196554 000336
2.10.2018 Vyhrazené
-
AERO Vodochody a.s.
00010545 000794
28.5.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
AG COM, a.s.
47452081 000691
10.1.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
AGA - LetištČ, s.r.o.
46357653 000530
20.6.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
Agency of Security FENIX, a.s.
25720589 000692
13.1.2020 Vyhrazené
-
Agentura PANCÉě s.r.o.
26155788 000015
23.9.2009 Vyhrazené
-
Agentura Život spol. s r.o.
25094874 000171
28.2.2018 Vyhrazené
-
Ager, spol. s r.o.
60722126 000255
2.7.2018 Vyhrazené
-
AGS BOHEMIASTAV a.s.
60112174 001035
22.2.2018 DĤvČrné
DĤvČrné
AiP Safe s.r.o.
26128012 000709
21.5.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
AIT (Aplikace Informaþních Technologií), spol. s r.o.
41690435 000047
ALARM CZ s.r.o.
60913223 000301
16.8.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
ALARM CZ s.r.o.
60913223 000303
17.8.2013 Tajné
-
Alarmtechnik Praha, spol. s r.o.
45790892 000914
29.9.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
ALAX spol. s r.o.
47534478 000643
8.7.2009 Vyhrazené
-
ALCAM PROFI s.r.o.
25397141 000139
6.4.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
Alcatel-Lucent Czech, s.r.o.
41191200 000652
15.6.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
ALES, s.r.o.
48208388 000309
29.8.2013 Tajné
-
ALES, s.r.o.
48208388 000316
7.9.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
ALKOM Security, a.s.
26184672 000197
29.5.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
ALLSAT s.r.o.
48109720 000408
11.1.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
ALTA, akciová spoleþnost; Zkratka: ALTA, a.s.
60735244 000603
24.9.2013 Tajné
-
ALTA, akciová spoleþnost; Zkratka: ALTA, a.s.
60735244 000604
24.9.2013 DĤvČrné
DĤvČrné
ALTRON, a.s.
64948251 000460
28.3.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
ALTRON, a.s.
64948251 000492
9.5.2014 Tajné
-
ANAKAN s.r.o.
27443795 000529
20.6.2014 Tajné
-
ANECT a.s.
25313029 000895
7.9.2015 Tajné
36
6.4.2018 Vyhrazené
15.2.2016 DĤvČrné
Vyhrazené
DĤvČrné
22.6.2015 DĤvČrné
-
7.8.2014 Tajné
-
6.4.2018 Vyhrazené
6.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
-
Tajné
ANIMO PRAHA, a.s.
28224086 000780
14.5.2020 Vyhrazené
-
ANIT CZ, s.r.o.
26791625 000567
21.4.2010 Vyhrazené
-
ANTA spol. s r.o.
45793891 000889
1.9.2017 DĤvČrné
-
Antonín Hrdý
10072527 000902
15.9.2020 Vyhrazené
Apex Bohemia s.r.o.
64788440 000259
9.7.2015 DĤvČrné
-
APM Automotive s.r.o.
00670863 000892
3.9.2020 Vyhrazené
-
ARA - továrna na nábytek, a.s.
26433885 000064
28.9.2009 Vyhrazené
-
ARAMARK, s.r.o.
45794707 000109
27.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
ARGUS, spol. s r.o.
00203459 000463
29.3.2016 DĤvČrné
-
Arch.Design , s.r.o.
25764314 001011 16.10.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
Architektonický ateliér HÉTA, spol. s r.o.
15890627 000399 19.12.2018 Vyhrazené
-
ARIES DATA a.s.
25970593 000131
30.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
A-ROYAL Service s.r.o.
27090965 000893
7.9.2020 Vyhrazené
-
ARSEL, spol. s r.o.
25339052 000512
5.6.2016 DĤvČrné
-
Ascom (CZ) s.r.o.
27187616 000649 11.11.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
ASD Software, s.r.o.
62363930 000730
DĤvČrné
ASD Software, s.r.o.
62363930 000734
ASEC - elektrosystémy s.r.o.
26277930 000712
7.2.2020 Vyhrazené
ASIANA, spol. s r.o.
49704362 000903
21.3.2018 Vyhrazené
Asseco Czech Republic, a.s.
27074358 000474 22.12.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
Asseco Czech Republic, a.s.
27074358 000817
-
Asseco Czech Republic, a.s.
27074358 000979 16.12.2015 Tajné
Tajné
ATICO s.r.o.
49712624 000956
23.4.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
AUROTON COMPUTER, spol.s r.o.
43871437 000260
9.7.2015 DĤvČrné
AUSTIS a.s.
00550655 000237
22.6.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
AV MEDIA, a.s.
48108375 000013
3.3.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
AV MEDIA, a.s.
48108375 001009
19.1.2021 Vyhrazené
Vyhrazené
AVERS, spol. s r.o.
41190840 000103
26.3.2018 Vyhrazené
-
AVERS, spol. s r.o.
41190840 000611
19.9.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
AŽD Praha s.r.o.
48029483 000868
12.8.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
B.O.I.S. - FILTRY, spol. s r.o.
44962592 000793
27.5.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
BáĖské projekty Teplice a.s.
46708456 000065
14.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
BARA HK spol. s r.o.
49815211 000908
21.9.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
BARUM CENTRUM PRAHA, spol. s r.o.
41193598 000773
7.8.2018 Vyhrazené
BAUSET CZ, a.s.
63217139 000770
29.4.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
BAU-STAV a.s.
14705877 000860
15.5.2020 Vyhrazené
-
BENST spol. s r.o.
25794353 000854
6.12.2009 DĤvČrné
-
BENST spol. s r.o.
25794353 000855
6.12.2009 Vyhrazené
-
BERGER BOHEMIA a. s.
45357269 000198
29.5.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
BEScom Security s.r.o.
26817403 000535
26.6.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
BESY CO spol. s r.o.
63670674 000022
23.2.2015 DĤvČrné
-
BETONSTAV TEPLICE a.s.
63149435 000442
11.3.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
BETVAR a.s.
63080087 000161
24.4.2018 Vyhrazené
-
Bezpeþnostní agentura H1 SECURITY, spol. s r.o.
26690624 000792
25.5.2020 Vyhrazené
-
Bezpeþnostní služba IBIS s.r.o.
27282368 000306
28.8.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
BIMOK AIR, spol s r.o.
15271501 000896
10.9.2020 Vyhrazené
-
BIT SERVIS spol. s r.o.
45793972 000612
8.9.2009 Vyhrazené
-
BLÁHA s.r.o.
25052748 000690
10.1.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
BLOCK a.s.
18055168 000421
25.1.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
37
9.3.2017 DĤvČrné
11.3.2015 Tajné
18.6.2017 DĤvČrné
Vyhrazené
Vyhrazené
-
-
-
BM Servis s.r.o.
45021601 000479
19.4.2019 Vyhrazené
-
BMT Medical Technology s.r.o.
46346996 000802
20.6.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
BÖGL a KRÝSL, k.s.
26374919 000702
24.1.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
Bovis Lend Lease, a.s.
15272494 000798
28.9.2010 DĤvČrné
-
BP-STAV s.r.o.
25386972 001025
10.2.2021 Vyhrazené
-
BREMATECH a.s.
27087301 000048
6.3.2018 Vyhrazené
BREMATECH a.s.
27087301 000229
19.6.2013 Tajné
-
BULL s.r.o.
49242954 000452
20.3.2016 DĤvČrné
-
C SYSTEM GROUP s.r.o.
26249979 000458
26.3.2019 Vyhrazené
-
CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o.
27406113 000403 27.12.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
CANA s.r.o.
27406253 000840
13.7.2020 Vyhrazené
-
CanTech s.r.o.
64608557 000493
9.5.2016 DĤvČrné
-
CASUA, spol. s r.o.
44846908 000726
15.3.2015 DĤvČrné
-
CB SERVIS CENTRUM s.r.o.
48201464 000954 24.11.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
CBA security service s.r.o.
25915509 000435
21.2.2019 Vyhrazené
-
CBS PROFESIONAL security agency, a.s.
25662325 000063
13.3.2018 Vyhrazené
-
CCA Group a.s.
25695312 000377
13.1.2010 Vyhrazené
-
CENTR GROUP, a.s.
26865301 000598
30.8.2019 Vyhrazené
-
CENTRUM Pardubice, projektový ateliér, s.r.o.
48172669 000775
29.7.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
CERTEX spol. s r.o.
47125012 000766
23.4.2020 Vyhrazené
-
CESA, a.s., Pardubice
13585096 000175
3.5.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
CESA, a.s., Pardubice
13585096 000513
5.6.2014 Tajné
-
Cetos cz s.r.o.
26719321 000993
7.1.2021 Vyhrazené
-
CIAS Design s.r.o.
49195409 000617
25.9.2016 DĤvČrné
-
Civilní Bezpeþnostní Služba-CBS s.r.o.
45800049 000943
13.7.2009 Vyhrazené
-
Clarima, s.r.o.
45476012 000251
28.6.2018 Vyhrazené
-
ClarioNet s.r.o.
48534871 000716 30.10.2015 DĤvČrné
-
CM security systém, s.r.o.
15889599 000688
8.1.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
COLAS CZ, a.s.
26177005 000857
4.8.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
COLAS CZ, a.s.
26177005 000867
11.8.2015 Tajné
-
Colsys s.r.o.
14799634 000523
8.8.2009 Tajné
-
Colsys s.r.o.
14799634 000524
8.8.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
Colsys s.r.o.
14799634 000981 17.12.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
Colsys s.r.o.
14799634 000982 17.12.2015 Tajné
-
ComArr, spol. s r.o.
15050084 000829
30.6.2015 Tajné
-
ComArr, spol. s r.o.
15050084 000866
11.8.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
COMGUARD a.s.
27691152 000705
29.1.2020 Vyhrazené
-
COMIMPEX spol. s r.o.
46972439 000985 18.12.2020 Vyhrazené
-
COMPEX DATA BOHEMIA, spol. s r.o.
47117958 000930 19.10.2020 Vyhrazené
-
Computer System Praha spol. s r.o.
26154471 000044
1.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
Computer System Praha spol. s r.o.
26154471 000045
1.3.2015 DĤvČrné
-
CORA úklid spol. s r.o.
63483351 000721
14.2.2020 Vyhrazené
-
CS Expres, a.s.
25250159 000083
21.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
CubeNet, s.r.o.
25388207 000786
19.5.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
CZ team s.r.o.
27134601 000372 15.11.2015 DĤvČrné
-
ýD - Telematika a.s.
61459445 000320
12.9.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
ýD - Telematika a.s.
61459445 000759
17.4.2015 Tajné
-
ýD - Telematika a.s.
61459445 000761
17.4.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
ýD Cargo, a.s.
28196678 001018
2.2.2018 DĤvČrné
DĤvČrné
38
Vyhrazené
ýEPS, a.s.
25702556 000075
15.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
ýeská inženýrská a.s.
ýESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s.
25086880 000799
3.6.2015 Vyhrazené
Vyhrazené
25388088 000707
30.1.2020 Vyhrazené
-
ýeská pošta, s.p.
47114983 000700
22.3.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
ýeská pošta, s.p.
47114983 001026
11.2.2018 DĤvČrné
DĤvČrné
ýESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
62741772 000275
19.7.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
ýEZ Distribuce, a.s.
27232425 000217
26.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
ýEZ ICT Services, a.s.
26470411 000934 24.11.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
ýEZ ICT Services, a.s.
26470411 000935
15.8.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
ýEZ ICT Services, a.s.
26470411 000936
20.8.2013 Tajné
-
ýEZ, a. s.
45274649 000347 12.10.2013 Tajné
Tajné
ýKD EXPORT, a.s.
00548421 000825
Tajné
ýKD PRAHA DIZ, a.s.
00565997 000073
14.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
ýNES dopravní stavby, a.s.
47781734 000121
29.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
ýOS - ýeská ochranná spoleþnost a.s.
25853317 000003
31.1.2018 Vyhrazené
-
ýOS - ýeská ochranná spoleþnost a.s.
25853317 000774
6.5.2017 DĤvČrné
-
ýSA Support s.r.o.
25674285 000915
1.10.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
D.I.S., spol. s r.o.
46975616 000966
18.5.2009 DĤvČrné
-
D+D REAL, s.r.o.
25933205 000358
1.11.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
Dalibor Galbavý
70121265 000738
12.3.2020 Vyhrazené
-
Dalibor Mikeš
72143037 000813
16.6.2015 Tajné
-
Dalkia ýeská republika, a.s.
45193410 000155
19.4.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
Dálniþní stavby Praha, a.s.
40614948 000231
20.6.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
Damac a.s.
63079569 000110
27.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
DAMOVO ýeská republika s.r.o.
26183684 000322
7.11.2010 Tajné
Tajné
DANIŠEVSKÝ spol. s r.o.
60109734 000749
1.4.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
DATASYS s.r.o.
61249157 000111
27.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.
42407982 000823
26.6.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
DCS Systems, s.r.o.
26178842 000093
22.3.2018 Vyhrazené
-
DEKONTA, a.s.
25006096 000699
14.6.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
DELINFO, spol. s r.o.
49448218 000869
12.8.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
DELINFO, spol. s r.o.
49448218 000870
12.8.2015 Tajné
-
DELL Computer, spol. s r.o.
45272808 000805
10.6.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
Deloitte Security s.r.o.
27899152 000632 17.10.2014 Tajné
-
Deloitte Security s.r.o.
27899152 000672
5.12.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
DELTA ARMY , s.r.o.
60318104 001024
10.2.2021 Vyhrazené
Vyhrazené
DELTAX Systems a.s.
49241451 000581
DEZADATA GROUP spol. s r. o.
26812428 000348 16.10.2018 Vyhrazené
-
DIAMO, státní podnik
00002739 000361
Vyhrazené
DICOM, spol. s r.o.
47912502 000635 24.10.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
DICOM, spol. s r.o.
47912502 000636 24.10.2014 Tajné
-
DIEG Czech Republic a.s.
27870049 000791
-
Dimension Data Czech Republic a.s.
49097695 000863 21.12.2010 Tajné
Tajné
DIPSON s.r.o.
25194810 000148
12.4.2015 DĤvČrné
-
DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o.
49810090 000450
19.3.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
DORA Security a.s.
25410351 000670
6.4.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
26760312 000675
9.12.2016 DĤvČrné
DRAKAS s.r.o.
26301342 000001
3.5.2009 DĤvČrné
-
DRAKAS s.r.o.
26301342 000973 10.12.2017 DĤvČrné
-
39
5.9.2009 Tajné
8.8.2014 Tajné
7.11.2018 Vyhrazené
25.5.2017 DĤvČrné
Tajné
DĤvČrné
DYNATECH s.r.o.
25501003 000219
14.6.2015 DĤvČrné
E - COM s.r.o.
46342265 000210
7.6.2018 Vyhrazené
E - PRO s.r.o.
60912421 000224
18.6.2018 Vyhrazené
E + M plus spol. s r.o.
61944769 000710
3.2.2017 DĤvČrné
E.I.F. s.r.o.
26934477 000215
11.6.2018 Vyhrazené
-
EDIKT a.s.
25172328 000484
26.4.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
EDIKT a.s.
25172328 000546
10.7.2014 Tajné
-
EDIKT PlzeĖ s.r.o.
26346575 000526
12.6.2014 Tajné
-
EDS, s.r.o.
61465682 000541
28.6.2014 Tajné
Tajné
EGEM s.r.o.
63886464 001006
17.8.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
EGEM s.r.o.
63886464 001007
24.6.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
EGEM s.r.o.
63886464 001008
18.1.2016 Tajné
-
ECHO alarm, s.r.o.
61946702 000959
22.5.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
EKOKLIMA akciová spoleþnost
00474835 000995
8.1.2018 DĤvČrné
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
10442481 000023
23.2.2018 Vyhrazené
-
EKOSYSTEM spol. s r.o.
44851804 000223
18.6.2015 DĤvČrné
-
EL - SIGNÁL spol. s .r.o.
49786911 000324
20.9.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
ELBES PRAHA, spol. s r.o.
26751232 000166
25.4.2015 DĤvČrné
-
ELEKTRAN, s.r.o.
25710851 000589
20.8.2019 Vyhrazené
-
ELEKTRO V.M. CZ, a.s.
26233401 000845
16.7.2017 DĤvČrné
-
Elektromont Brno, akciová spoleþnost
48906549 001012
22.1.2021 Vyhrazené
Vyhrazené
Elektroodbyt Praha, s.r.o.
61507211 000173
3.5.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
Elektroprojekta Rožnov, a.s.
45193631 000247
ELMONT GROUP, a.s.
25576119 001019
ELMONTIS s.r.o.
ELREG PARDUBICE s.r.o.
ELSO INDUSTRIAL, spol. s r.o.
62908383 000042
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.
48113336 000413
17.1.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
ELTE, s.r.o.
46708111 000157
19.4.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
ELTECO - UPS s.r.o.
48393649 000638
26.7.2010 Vyhrazené
-
ELTES, s.r.o.
61504513 001022
9.2.2018 DĤvČrné
DĤvČrné
ELTODO EG, a.s.
45274517 000980 16.12.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
EMSPOJ CZ, a.s.
25519191 000563
25.7.2019 Vyhrazené
-
ENNIT, s.r.o.
25054538 000662
22.3.2015 DĤvČrné
-
EPR PRAHA s.r.o.
25919067 000366
26.3.2018 Vyhrazené
-
Ernst & Young Audit, s.r.o.
26704153 000972
25.6.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
ESET Praha, s.r.o.
27108481 000579
8.8.2014 Tajné
ESO - electric s.r.o.
27200469 000117
29.3.2018 Vyhrazené
-
EST + a.s.
25253735 000414
17.1.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
ETV security, s. r. o.
27631176 000743
24.3.2017 DĤvČrné
-
EUROPROTECT s.r.o.
27403521 000293
Eurosys s.r.o.
25008366 000011
12.2.2015 DĤvČrné
-
EVVA spol. s r.o. Praha
15891054 000777
18.6.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
EXBYDO s.r.o.
62497791 000593
23.8.2019 Vyhrazené
-
Excello s.r.o.
27444899 000808
10.6.2017 DĤvČrné
-
Executive Project Group, a.s.
27627136 000937 21.10.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
Explosia a.s.
25291581 000961
DĤvČrné
EXPRESS-INTERFRACHT mezinárodní spedice CZ s.r.o.
60755351 000927 15.10.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
F.S.C. BEZPEýNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.
25884646 000875
Tajné
28.6.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
Vyhrazené
DĤvČrné
DĤvČrné
DĤvČrné
3.2.2021 Vyhrazené
Vyhrazené
25479725 000990
4.8.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
25921509 000269
17.7.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
1.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
40
9.8.2018 Vyhrazené
1.12.2017 DĤvČrné
19.8.2015 Tajné
-
-
FABRICOM CZ a.s.
26121603 000942
5.11.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
FairNet, spol. s r.o.
26849623 000810
15.6.2020 Vyhrazené
-
FAKO spol. s r.o.
18188711 001020
14.7.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
FALANX PATRON spol. s r.o.
27487288 000241
27.6.2018 Vyhrazené
-
FASS, s.r.o.
45808163 000136
6.4.2015 Vyhrazené
Vyhrazené
FCC - První þeská projekþní a stavební, a.s.
00248240 000689
8.7.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
FEMONT OPAVA s.r.o.
47154918 000515
6.6.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
FinReal Service, a.s.
27230546 000997
11.1.2018 DĤvČrné
DĤvČrné
FITCOM s.r.o.
60320117 000606
12.9.2014 Tajné
-
FLECK-CS Elektroengineering, spol. s r.o.
41690192 000765
22.4.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
FM solutions, a.s.
25692445 000150
13.4.2015 DĤvČrné
-
FORTE a.s.
25322303 000240
26.6.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
FRAMA, spol. s r. o.
44961219 000026
26.2.2015 Vyhrazené
Vyhrazené
František Miláþek
13286731 000534
24.6.2019 Vyhrazené
-
FreeDivision s.r.o.
27367789 000537
26.6.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
FRK s.r.o.
61324817 000516
7.6.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
FUBAR a.s.
25229273 000578
7.8.2019 Vyhrazené
-
Fujitsu Siemens Computers s.r.o.
26115310 000925
3.6.2009 Vyhrazené
-
Fujitsu Siemens Computers s.r.o.
26115310 000926
20.5.2017 DĤvČrné
-
G - MAR PLUS, s.r.o.
61170208 000123
29.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
G - MAR PLUS, s.r.o.
61170208 000195
29.5.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
G - MAR PLUS, s.r.o.
61170208 000207
6.6.2013 Tajné
-
G4S Security Services (CZ), a.s.
00175439 000334
4.6.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
G4S Security Services (CZ), a.s.
00175439 000335
6.6.2013 Tajné
-
GARDIA, s.r.o.
25827219 000618
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
13642464 000958 30.11.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
GEODÉZIE-TOPOS a.s.
25278878 000176
Vyhrazené
GEODIS BRNO, spol. s r.o.
00559709 000620
3.10.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
GEOtest Brno, a.s.
46344942 000623
8.10.2014 Tajné
Tajné
GEPARD s.r.o.
42938031 000277
19.7.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
GEPARD s.r.o.
42938031 000338
4.10.2013 Tajné
-
GEPRO spol. s r.o.
44851529 000947 12.11.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
GESPOL s.r.o.
25216767 000664
26.7.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
GESPOL s.r.o.
25216767 000665
27.3.2015 DĤvČrné
-
GIF CZ, s.r.o.
25606808 000795
2.6.2020 Vyhrazené
-
GLANZIS s.r.o.
27623891 000824
26.6.2020 Vyhrazené
-
Global Security Czech, a.s.
25575686 000118
29.3.2018 Vyhrazené
-
GLOBE INVEST, spol. s r.o.
26030721 000284
25.7.2018 Vyhrazené
-
GLOBSTAV s.r.o.
26186896 000263
10.7.2018 Vyhrazené
-
G-MARTIE CZ, spol. s r.o.
26343126 000125
30.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
G-MARTIE CZ, spol. s r.o.
26343126 000282
24.7.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
G-MARTIE CZ, spol. s r.o.
26343126 000285
25.7.2013 Tajné
-
GORDIC spol. s r.o.
47903783 000833
GORDIC spol. s r.o.
47903783 000907
18.9.2015 Tajné
-
GORDION, s.r.o.
26147921 001001
12.1.2021 Vyhrazené
Vyhrazené
Griffin, a.s.
25649345 000004
4.10.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
GROUP BBS, s.r.o.
62623923 000744
9.10.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
GSUS s.r.o.
25215213 000830
30.6.2020 Vyhrazené
-
GTS NOVERA a.s.
61058904 000378 26.11.2018 Vyhrazené
41
25.9.2019 Vyhrazené
3.5.2018 Vyhrazené
1.7.2017 DĤvČrné
-
DĤvČrné
Vyhrazené
GTS NOVERA a.s.
61058904 000978 15.12.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
GUNNEBO CZ s.r.o.
61249114 000945 11.11.2015 Tajné
-
H E R D U C A spol. s r.o.
47542195 000381 29.11.2018 Vyhrazené
-
H Q H SYSTEM spol. s r.o.
48112488 000879
20.8.2020 Vyhrazené
-
H S K spol. s r.o.
46967184 000333
25.9.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
HANZL - stavby,modernizace,rekonstrukce a.s.
25021435 000476
15.4.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
HARICOM, spol. s r.o.
43875254 000114
28.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
HaSaM, s.r.o.
49968319 000642
5.4.2015 DĤvČrné
HB ALARM spol. s r.o.
48536644 000561
24.7.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
Heberger CZ s.r.o.
61508926 000252
29.6.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
Heberger CZ s.r.o.
61508926 000816
17.6.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
HECTAS - TECHNICKÉ A BEZPEýNOSTNÍ SLUŽBY, s.r.o.
60711175 000998
11.1.2021 Vyhrazené
-
HELIKA, a.s.
60194294 000952 24.11.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
HelpSoft, spol. s r.o.
41692217 000420
Vyhrazené
HERKUL a.s.
25004638 000657 20.10.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
HES, s.r.o.
46974954 000169
DĤvČrné
HEWLETT-PACKARD s.r.o.
17048851 000062
13.3.2013 Tajné
Tajné
HI Software Development s.r.o.
26829819 000967
4.12.2017 DĤvČrné
-
HICON, spol. s r.o.
13690965 000456
22.3.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
Hlídací a detektivní agentura VIDOCQ s. r. o.
47453788 000276
19.7.2018 Vyhrazené
-
Hlídací a úklidová agentura s.r.o.
27482260 000302
16.8.2018 Vyhrazené
-
HOCHTIEF CZ a. s.
46678468 000387
29.3.2013 Tajné
Tajné
Horák - stavební a obchodní spoleþnost, s.r.o.
41326687 000156
19.4.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
HPF CLEAN s.r.o.
25382519 000900 27.12.2018 Vyhrazené
-
HRAPRAKO komoditní burza
27796230 000836
7.7.2020 Vyhrazené
-
HUSÁK & HUSÁK s.r.o.
25509381 000733
26.4.2019 Vyhrazené
-
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
45193584 001038
24.2.2021 Vyhrazené
Vyhrazené
CHALUPA - RVES, a.s.
25942280 001014
16.8.2010 Vyhrazené
-
CHALUPA - RVES, a.s.
25942280 001015
16.8.2010 DĤvČrné
-
CHEMING, a.s.
15049451 000698
20.1.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
Chemoprojekt, a.s.
45273383 000594
27.8.2019 Vyhrazené
-
Chromservis s.r.o.
25086227 000200
30.5.2018 Vyhrazené
-
I & C Energo a.s.
49433431 000693
15.1.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
I P P S, s.r.o.
45315973 000572
2.8.2016 DĤvČrné
IBM ýeská republika, spol. s r.o.
14890992 000986
13.2.2013 Tajné
Tajné
ICZ a.s.
25145444 000186
17.5.2015 DĤvČrné
-
ICZ a.s.
25145444 000543
2.7.2016 DĤvČrné
IDOP Olomouc, akciová spoleþnost
18050077 000041
28.2.2018 Vyhrazené
-
IDS Praha a.s.
60194260 000976
22.8.2019 Vyhrazené
-
IDS Scheer ýR s.r.o.
62908901 000287 19.12.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
IDS Scheer ýR s.r.o.
62908901 000610
18.9.2016 DĤvČrné
-
IFIELD COMPUTER CONSULTANCY LIMITED
- organizaþní složka
26509962 000085
21.3.2018 Vyhrazené
-
IKP Consulting Engineers, s.r.o.
45799016 000724
3.3.2020 Vyhrazené
-
IMG a.s.
63080419 000406
26.2.2009 Vyhrazené
-
IMG a.s.
63080419 000999
12.1.2021 Vyhrazené
-
INDRA Czech Republic s.r.o.
65409981 000607
12.9.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
INDUSEC, s.r.o.
25768077 000307
28.8.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
INEL - PROJEKT s.r.o.
25227947 000697
20.1.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
42
24.1.2019 Vyhrazené
2.5.2015 DĤvČrné
-
-
DĤvČrné
INEL-Technik, spol.s.r.o.
25249649 000858
4.8.2017 DĤvČrné
-
INFOTECH, výrobní družstvo
00484695 000258
Ing. arch. Vlastislav RUBEK
10141642 000960
3.7.2018 Vyhrazené
-
Ing. Bronislav Vala
41549007 000864
Ing. JindĜiška Fazorová
40967344 000159
24.4.2015 DĤvČrné
-
Ing. JiĜí Dolejš
12460168 000489
23.8.2009 Vyhrazené
-
Ing. JiĜí TREYBAL TMS PROJEKT STRAKONICE
10314326 000409
14.1.2019 Vyhrazené
-
Ing. LudČk ERBAN - Inženýrské služby v investiþní výstavbČ
14931966 000400
15.6.2009 Vyhrazené
-
Ing. Pavel ýermák
16548655 000245
28.6.2015 DĤvČrné
-
Ing. Pavel VÁVRA 'EXTRA'
48561541 000244
27.6.2018 Vyhrazené
-
Ing. Vladislav Uliþný - INTEXT
12085936 000104
26.3.2018 Vyhrazené
-
Ing.arch. Barbara Potysz
62337921 000373
11.7.2010 DĤvČrné
-
INGBAU CZ s.r.o.
25941127 000846
20.7.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
INGOS s.r.o.
64580903 000878
20.8.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
INNA s.r.o.
45275131 000631 16.10.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
INOS Zliþín, a.s.
25725459 000084
21.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
INSPEKT - SERVIS, s.r.o.
25419129 000740
18.3.2020 Vyhrazené
-
Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.
45277397 000317
10.9.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
INTAR a.s.
25594443 000359
2.11.2013 Tajné
-
INTAR a.s.
25594443 000393 12.12.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
Integoo s.r.o.
26912571 000779
13.5.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
INTERLINK CS, spol. s r.o.,
45807213 000436
21.2.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
Intersys, a.s.
15888771 000097
22.3.2018 Vyhrazené
-
INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.
25875868 000216 13.10.2010 Vyhrazené
-
INTV, spol. s r.o.
40766063 000349 19.10.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
INTV, spol. s r.o.
40766063 000423
1.2.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
INVENTA Consulting, spol. s r.o.
61504807 000746
20.2.2015 DĤvČrné
-
INVENTA CZ a.s.
25936603 000027
27.2.2013 Vyhrazené
Vyhrazené
INVENTA CZ a.s.
25936603 000147
12.4.2015 DĤvČrné
-
Inženýring dopravních staveb a.s.
27923673 000679 11.12.2019 Vyhrazené
-
IQUAP ýeská republika, s.r.o.
27392953 000208
-
Iron Mountain ýeská republika s.r.o.
25064631 000811
15.6.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
ISES, s.r.o.
64583988 000475
12.4.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
ISS Facility Services s.r.o.
60470291 000812
3.6.2019 Vyhrazené
ITEG a.s.
27149137 000486
26.4.2016 DĤvČrné
-
ITES spol. s r.o.
47539801 000565
30.7.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
ITG, s.r.o.
49359096 001003
13.1.2021 Vyhrazené
-
J & K service bezpeþnostní služba, spol. s r.o.
27135586 000020
8.8.2010 Vyhrazené
-
J.D. Stav s.r.o.
25410318 000397 19.12.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
JAHLA v.o.s.
00511439 001031
DĤvČrné
Jan Boháþek
74410393 000834
JANA s.r.o.
JANUS, spol. s r.o.
1.12.2017 DĤvČrné
6.8.2020 Vyhrazené
6.6.2018 Vyhrazené
17.8.2010 DĤvČrné
Vyhrazené
-
2.7.2020 Vyhrazené
-
25059394 000483
1.9.2010 DĤvČrné
-
45144931 000940
3.11.2017 DĤvČrné
-
JEŽ, spol. s r.o.
49551281 000326
21.9.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
JIHOSPOL, Jihoþeská obchodní a stavební spoleþnost, a.s.
62509641 000140
6.4.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
JIKA - CZ s.r.o.
25917234 000453
20.3.2019 Vyhrazené
-
JIMI CZ, spol. s r.o.
25313436 000554
23.6.2009 Tajné
Tajné
JIMI CZ, spol. s r.o.
25313436 000634 22.10.2012 PĜísnČ tajné
-
JiĜí Vrba
10084673 001021
DĤvČrné
43
5.2.2018 DĤvČrné
JIVA-Jirák výroba velkokuchyĖského zaĜízení spol. s r.o.
26494469 000852
29.7.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
JJB-Ing.-Praha, s.r.o.
25101994 000325
21.9.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
JMA stavební, spol. s r.o.
18198627 000478
18.4.2019 Vyhrazené
-
JMP Net, s.r.o.
27689841 000601
5.9.2019 Vyhrazené
-
JUDr. Josef Havlíþek
76104346 000962
1.12.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
Kaþer a KutČjová, spol. s r.o.
27071260 000028
27.2.2018 Vyhrazené
-
KAF Facility, s.r.o.
25089447 000757
7.10.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
Kajima Europe B.V., organizaþní složka
26507901 000007
9.2.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
KALÁB-stavební firma, spol. s r. o.
49436589 000318
5.5.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.
16736907 000497
9.5.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.
16736907 000553
22.7.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.
16736907 000882
26.8.2015 Tajné
-
KD Pragma, a.s.
25676644 000850
21.7.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
KELCOM HavlíþkĤv Brod spol. s r.o.
49812700 000971
13.7.2018 Vyhrazené
-
KELCOM International OSTRAVA, spol. s r.o.
47666234 000046
13.6.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
Keloc NET, spol. s r.o.
25592467 000928 15.10.2020 Vyhrazené
-
KELOC PC, spol. s r.o.
49452223 000933 21.10.2020 Vyhrazené
-
KEVOS, spol. s r.o.
60726067 000801
13.8.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
KEVOS, spol. s r.o.
60726067 000862
6.8.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
KH servis spol. s r.o.
45279748 001027
2.7.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
KLÍýE - ZÁMKY - TREZORY Urbanec a spol., s.r.o.
19010729 001005 19.12.2018 Vyhrazené
-
K-net Technical International Group, s.r.o.
47916745 000955 26.11.2017 DĤvČrné
-
KOMFORT, a.s.
25524241 000728 29.10.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
KOMIX s.r.o.
47117087 000404 27.12.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
KonekTel, a.s.
15051145 000681 17.12.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
KonekTel, a.s.
15051145 000686 20.12.2014 Tajné
-
Konstruktis Novostav a.s.
26416247 000164
25.4.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.
18630197 000367
9.11.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
KOVIS a.s.
25758942 001002
18.4.2010 Vyhrazené
-
KPM elektro, s.r.o.
63911116 000559 22.12.2010 Vyhrazené
-
KPMG Advisory, s.r.o.
27570193 000448
-
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
64506347 000667
6.4.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
KRUH PRAHA a.s.
49689592 000056
9.3.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
L.A.S.O., spol. s r.o.
26916991 000053
8.3.2018 Vyhrazené
-
LAAR, a.s.
26018748 000214
11.6.2015 Vyhrazené
-
Labit a.s.
15037274 000427
7.2.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
LABOX spol. s r.o.
49707833 000965
4.12.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
LABSKÁ, strojní a stavební spoleþnost s.r.o.
45538093 000331
25.9.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
LARENO s.r.o.
26447002 000395
14.3.2018 Vyhrazené
-
LB 2000, s.r.o.
64618081 000723
30.3.2018 Vyhrazené
-
LEGIE GUARD service s.r.o.
25598945 000996
21.3.2018 Vyhrazené
-
LetištČ Ostrava, a.s.
26827719 000115
28.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
LetištČ Praha a.s.
28244532 000880
20.8.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
Liberecká IS, a.s.
25450131 000024
26.2.2018 Vyhrazené
-
LIDRONE, spol. s r.o.
49786105 000950 23.11.2017 DĤvČrné
-
LogicaCMG s.r.o.
62412388 000906
1.11.2018 Vyhrazené
-
Longredi, spol. s r.o.
27645576 000651 12.11.2019 Vyhrazené
-
Lovochemie, a.s.
49100262 000069
14.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
LOXIA a.s.
64949516 000517
14.9.2010 DĤvČrné
-
44
19.3.2014 Tajné
LUKOR s.r.o.
45796505 001037
24.2.2021 Vyhrazené
-
M - FINANCE, s.r.o.
25682644 000314
31.8.2018 Vyhrazené
-
M - SILNICE a.s.
42196868 001028
12.2.2018 DĤvČrné
DĤvČrné
M+W Zander Facility Management CZ, s.r.o.
27151271 000280
14.6.2018 Vyhrazené
-
M+W Zander Facility Management CZ, s.r.o.
27151271 000531
21.6.2016 DĤvČrné
-
MACOM SECURITY spol. s r.o.
45317577 000350 23.10.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
MACON a.s.
25062425 000912
22.9.2020 Vyhrazené
-
MARABU spol. s r.o.
48245208 000676
8.6.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
MAREGS, spol. s r.o.
14617731 000803
9.6.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
MAREGS, spol. s r.o.
14617731 000804
9.6.2015 Tajné
-
MARHOLD a.s.
15050050 000826
27.8.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
MAX MERLIN spol. s r.o. MAX MERLIN, Ltd. v jazyce
anglickém MAX MERLIN, GmbH. v jazyce nČmeckém MAX
MERLIN, obšþestvo s ograniþenoj otvetstvennostiu v jazyce
ruském
41188390 000228
19.6.2015 DĤvČrné
-
MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.
25393201 000119
29.3.2018 Vyhrazené
-
MEDTEC-VOP, spol. s r.o.
64791319 000645
5.11.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
MEIRA a.s.
28238125 000963
1.12.2020 Vyhrazené
-
MEKOS GROUP a.s.
26821834 001004
14.1.2021 Vyhrazené
-
MERCATOR, s.r.o.
47053135 000948 19.11.2017 DĤvČrné
-
MERIT GROUP a.s.
64609995 000518
18.9.2010 Tajné
-
MERIT GROUP a.s.
64609995 000519
18.9.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
MESIT pĜístroje spol. s r.o.
60709235 000750
Meta Security s.r.o.
28226348 000916
2.10.2020 Vyhrazené
-
METROPROJEKT Praha a.s.
45271895 000319
12.9.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
Metrostav a.s.
00014915 000719
13.2.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
Metrostav a.s.
00014915 000769
29.4.2015 Tajné
Tajné
Mgr. Vlastimil KRÁL
67748147 000905
17.9.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
MHM computer a.s.
00539422 000683
13.2.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
MHM computer a.s.
00539422 000684
13.2.2014 Tajné
-
MHM computer a.s.
00539422 000685 21.12.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
MICOS spol. s r.o.
00533394 000172
3.5.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
MICROSOFT s.r.o.
47123737 000313
30.8.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
MICROTEL, s.r.o.
25636243 000616
25.9.2019 Vyhrazené
-
Miracle Network, spol. s r.o.
48110817 000470
10.4.2014 Vyhrazené
-
Miroslav Kaþer
67881980 000382
3.12.2015 DĤvČrné
-
Miroslav Kozumplík
16345410 000385
3.12.2013 Tajné
-
MiTTaG spol. s r.o. pozemní a prĤmyslové stavitelství
00547514 000696
23.9.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
MIZ Olomouc s.r.o.
25376110 000551
MMI, s.r.o.
MOBA, spol. s r.o.
9.4.2015 Tajné
Tajné
4.5.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
61856231 000059
9.3.2018 Vyhrazené
-
44118911 000108
26.3.2018 Vyhrazené
-
Mobilia interiér s.r.o.
25365207 000547
14.6.2015 DĤvČrné
-
MobilKom, a.s.
48171000 000574
MobilKom, a.s.
48171000 000843
16.7.2015 Tajné
Tajné
MONET+,a.s.
26217783 000820
25.6.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
MONTEZA HP, spol. s r.o.
60735694 000650 11.11.2019 Vyhrazené
-
MONTSERVIS PRAHA, a.s.
00551899 000168
1.5.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
Montservis spol. s r. o.
14500221 000272
17.7.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
Moravec a Prýma, v.o.s.
63488141 000720
27.3.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
45
5.8.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
64610357 000677 10.12.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
MOS CZ, s.r.o.
25347691 000225
18.6.2015 DĤvČrné
-
MPI CZ s.r.o.
27562468 000708
3.2.2017 DĤvČrné
MPM ELECTRONIC, spol. s r.o.
44960425 000038
28.2.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
MTc-stav, s.r.o.
25538543 000146
12.4.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
MTc-stav, s.r.o.
25538543 000178
10.5.2015 DĤvČrné
-
NAVATYP GROUP a.s.
25110977 000939 14.12.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
NEKO KLIMA, s.r.o.
46344306 000343
22.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
NEKO KLIMA, s.r.o.
46344306 000345
22.3.2015 DĤvČrné
-
NESS Czech s.r.o.
45786259 000647
1.8.2013 Tajné
-
NESS Logos a.s.
48953121 000931
23.1.2016 DĤvČrné
-
NetGuard a.s.
27136752 000822
26.6.2020 Vyhrazené
-
NETPROSYS, s.r.o.
25344536 000819
22.4.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
NET-SYSTEM s.r.o.
47784164 000290
NeXA, s.r.o.
NextiraOne Czech s.r.o.
DĤvČrné
3.8.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
26779234 000049
6.3.2015 DĤvČrné
-
26175738 000562
25.7.2019 Vyhrazené
-
NHK s.r.o.
25095005 000054
8.3.2018 Vyhrazené
-
NOEL, s.r.o.
48908991 000861
6.8.2017 DĤvČrné
-
NORANET-CZ, a.s.
26121875 000494
9.5.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
Nový úklid, a.s.
27882390 000897
11.9.2020 Vyhrazené
-
Nowatron Elektronik, spol. s r.o.
45270007 000389
14.3.2018 Vyhrazené
-
Nowire s.r.o.
27096335 000428
21.3.2010 Vyhrazené
-
NSN CS, s.r.o.
63474522 001017
28.1.2016 Tajné
Tajné
OAZA, spol. s r.o.
49245082 000438 11.10.2010 Vyhrazené
-
OBO Bettermann Praha s.r.o.
60487003 000081
16.3.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s.
25378147 000621
8.10.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
OHL ŽS, a.s.
46342796 000787
19.5.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
OKZ HOLDING a.s.
26209012 000072
14.3.2018 Vyhrazené
-
OLMAN spol. s r.o.
25578375 000847
21.9.2018 Vyhrazené
-
OM-KOMPLEX spol. s r.o.
49813781 000841
14.7.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
OMNICOM s.r.o.
45277133 000010
12.2.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
OMNIPOL a.s.
25063138 000133
30.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
OPTOKON Co., Ltd., spol. s r.o.
13692283 000703
27.1.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
OPTOMONT, a.s.
25355759 000548
17.7.2019 Vyhrazené
-
OPTYS, spol. s r.o.
42869048 000573
2.8.2019 Vyhrazené
Oracle Czech s.r.o.
61498483 000076
ORANGE GROUP a.s.
27578852 000633 17.10.2019 Vyhrazené
-
ORBIT s.r.o.
16628110 000818
23.3.2009 Vyhrazené
-
ORBIT s.r.o.
16628110 001036
24.2.2021 Vyhrazené
-
ORSETO s.r.o.
26700221 000668
28.7.2010 Vyhrazené
-
ORZO SECURITY, spol. s r.o.
60321601 000913
23.9.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
OSA - INVEST s.r.o.
62300652 000891
Outulný, a. s.
26230992 000177
oXy Online s.r.o.
27404129 000944 10.11.2017 DĤvČrné
-
P r Ĥ m s t a v, a.s.
25105825 000887
DĤvČrné
P.DUSSMANN SECURITY s.r.o.
26194112 000660 22.11.2019 Vyhrazené
-
PaN servis s.r.o.
00677159 000653 20.11.2018 Vyhrazené
-
Pavel Perlík - STARGLANS
44292287 000266
16.7.2015 DĤvČrné
-
PBR KOMTECH spol. s r.o.
46349758 000182
11.5.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
46
15.3.2015 DĤvČrné
1.9.2010 Vyhrazené
22.8.2009 DĤvČrné
1.9.2017 DĤvČrné
Vyhrazené
DĤvČrné
DĤvČrné
PCO - hlídací služba, s.r.o.
25154893 000602
30.9.2009 Vyhrazené
-
PERFECTED s.r.o.
27683028 000666
27.6.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
PERFECTED s.r.o.
27683028 000856
3.8.2017 DĤvČrné
PHAR SERVICE, a.s.
44851057 000806
10.6.2017 DĤvČrné
-
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
18627226 000917
6.10.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
PIIS s.r.o.
47469731 000751
9.4.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
PIKAZ s.r.o.
47117745 000362
7.11.2018 Vyhrazené
-
Plynostav Pardubice holding akciová spoleþnost
46550496 000776
26.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
Podzimek a synové s.r.o.
46978194 000386
24.1.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
Poliþské strojírny a.s.
46504851 000587
16.8.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
Porr (ýesko) a.s.
43005560 000034
28.2.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
Porr (ýesko) a.s.
43005560 000713
10.2.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.
45273448 000089
21.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
Power Tech spol. s r.o.
26196930 000346 12.10.2015 DĤvČrné
-
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
46900918 000383
3.12.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
POZEMSTAV TěEBÍý, spol. s r.o.
18127754 000552
19.7.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
POZIMOS, a.s.
00147389 000646
22.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
PPK s.r.o.
26005883 000871
12.8.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
PRAGOCLIMA, spol. s r.o.
14890984 000296
13.8.2018 Vyhrazené
-
Pramacom Prague spol. s r.o.
18630782 000360
7.11.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
PRAMACOM-HT, spol. s r.o.
26514753 000904
16.9.2020 Vyhrazené
-
Pražské silniþní a vodohospodáĜské stavby, a.s.
45273910 000371 15.11.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
25656635 000656 20.11.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
PREdistribuce, a.s.
27376516 000556
23.7.2019 Vyhrazené
-
PRIMA spol. s r.o.
00486361 000158
24.4.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
PRIMA spol. s r.o.
00486361 000162
25.4.2015 DĤvČrné
-
PrimaTech s.r.o.
48244694 000388
6.12.2018 Vyhrazené
-
Princip a.s.
41690311 001000
12.1.2018 DĤvČrné
DĤvČrné
Pro IT, a.s.
25848402 000502 15.11.2010 DĤvČrné
-
Pro-Ark, s.r.o.
62579452 000987 21.12.2020 Vyhrazené
-
Processes a.s.
26442540 000909
21.9.2017 DĤvČrné
-
PROMOPRO, spol. s r.o.
49685902 000624
9.10.2014 Tajné
-
PRONIX s.r.o.
48027944 000725
5.3.2020 Vyhrazené
Pronto Elektro Praha, s.r.o.
27567451 000789
20.5.2020 Vyhrazené
-
PROTOM Strakonice, s.r.o.
43841252 000270
17.7.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
Prototypa-ZM, s.r.o.
49453653 000885
31.8.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
PrĤmstav Náchod s.r.o.
25275062 000560
24.7.2019 Vyhrazené
-
První brnČnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
00176109 000828
30.6.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
PSJ, a.s.
25337220 000894
7.9.2020 Vyhrazené
PSS PĜerovská stavební a.s.
27769585 000756
16.4.2020 Vyhrazené
-
PURO-KLIMA, a.s.
00149331 000201
30.5.2013 Tajné
Tajné
RAPOS, spol. s r.o.
25504487 000890
RAUDO - výrobní družstvo invalidĤ
26842998 000747
RCD Radiokomunikace spol. s r.o.
48173703 000202
30.5.2013 Tajné
-
RECONSTRUCTION s.r.o.
63073773 000086
21.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
REI s.r.o.
48593681 000149
13.4.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
REI s.r.o.
48593681 000477
18.4.2016 DĤvČrné
-
REISSWOLF likvidace dokumentĤ a dat, s.r.o.
25097008 000286
25.7.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
REKMA, spol. s r.o.
25551337 000455
6.4.2015 DĤvČrné
47
DĤvČrné
Vyhrazené
Vyhrazené
3.9.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
6.6.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
-
REKMA, spol. s r.o.
25551337 000457
20.9.2010 Vyhrazené
-
REKO a.s.
13690299 000938 22.10.2020 Vyhrazené
-
Rekomont, a. s.
00499838 000212
-
RELSIE spol. s r.o.
62417339 000194
Renov, spol. s r.o.
41609948 000495
RETIA, a.s.
25251929 000467
RETIA, a.s.
25251929 000503
20.5.2014 Tajné
-
RGV a.s.
25915827 000095
22.3.2018 Vyhrazené
-
Risk Analysis Consultants, s.r.o
63672774 000807
10.6.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
RM PRODUCTS s.r.o.
27077365 000249
28.6.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
ROSS Holding s.r.o.
25259741 000844
16.7.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
RPM Service CZ a.s.
27176428 000821
25.6.2020 Vyhrazené
-
RPM Service s.r.o.
25793802 000827
29.6.2020 Vyhrazené
-
RTZ Holding, a.s.
25585380 000491
2.5.2016 DĤvČrné
-
RWE Transgas Net, s.r.o.
27260364 000102
26.3.2018 Vyhrazené
S & S klimatizace, spoleþnost s ruþením omezeným
25065386 000654 19.11.2019 Vyhrazené
-
S a S security service, s.r.o.
64583511 000859
-
S com s.r.o.
25668901 000340
5.10.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
S G. 3 s.r.o.
26233622 000098
22.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
S group FACILITY MANAGEMENT, a.s.
25025449 000883
27.8.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
S u b t e r r a a.s.
45309612 000418
23.1.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
S Y B , s.r.o.
49707701 000235
20.6.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
S&T CZ s.r.o.
44846029 000557
23.7.2019 Vyhrazené
-
S&T CZ s.r.o.
44846029 000848
21.7.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
S&T CZ s.r.o.
44846029 000849
21.7.2015 Tajné
-
S.ICZ a.s.
26482444 000731
9.3.2015 Tajné
Tajné
S.ICZ a.s.
26482444 000732
9.3.2013 PĜísnČ tajné
-
S.L.D.ROUELLE, s.r.o.
26209438 000009
9.2.2015 DĤvČrné
-
SA1960, s.r.o.
26288249 000673
5.12.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
Saab Czech s.r.o.
27184561 000590
21.8.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
Saab Czech s.r.o.
27184561 000600
3.9.2014 Tajné
SAG EMG Elektro s.r.o.
45355886 000626
SAN-JV s. r. o.
64618951 000637 24.10.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
SAN-JV s. r. o.
64618951 000639 30.10.2014 Tajné
-
SAS Institute ýR, s.r.o.
26122529 000376 22.11.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
SATRA, spol. s r.o.
18584209 000365
9.11.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
46900250 000722
20.2.2017 DĤvČrné
-
SBS TRANSFIN s.r.o.
27392376 000294
scanservice a.s.
25648101 000694
15.1.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
SýP Net, s.r.o.
27295567 000585
15.8.2019 Vyhrazené
-
SýP Net, s.r.o.
27295567 000865
6.8.2020 Vyhrazené
SECAR BOHEMIA, a.s.
47115467 000106
26.3.2018 Vyhrazené
-
SECO BOHEMIA s.r.o.
26031230 000468
9.4.2019 Vyhrazené
-
SECUNET s.r.o.
26478650 000120
28.7.2009 Vyhrazené
-
Secured information, a.s.
27144461 000432
2.10.2013 Tajné
-
Secured information, a.s.
27144461 000433
20.7.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
SECURITAS ýR s.r.o.
43872026 000411
14.1.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
Security management s.r.o.
27433773 000344
9.10.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
Security management s.r.o.
27433773 000619
2.10.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
48
8.6.2015 Vyhrazené
29.5.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
9.5.2019 Vyhrazené
-
9.4.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
5.8.2020 Vyhrazené
9.10.2019 Vyhrazené
9.8.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
Tajné
Vyhrazené
-
Vyhrazené
SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o.
44015542 000910
SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o.
44015542 000923 13.10.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
SEFIRA spol. s r.o.
62907760 000505
22.5.2019 Vyhrazené
-
SELTES, s.r.o.
25520351 000055
8.3.2018 Vyhrazené
SENSE Progress, a.s.
25693841 000193
29.5.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
SEOS CZ s.r.o.
49704478 000469
9.4.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
SERVIS CANIS, s.r.o.
25114603 000227
18.6.2018 Vyhrazené
-
Servodata a.s.
25112775 000991
28.4.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
Servodata a.s.
25112775 000992
4.12.2015 Tajné
-
SETERM CB a.s.
26031949 000640 31.10.2016 DĤvČrné
-
SHEM s.r.o.
49614061 000071
14.3.2018 Vyhrazené
-
SIDA s.r.o.
60697148 000678 11.12.2019 Vyhrazené
-
Siemens Engineering a.s.
45273324 000410
12.7.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.
44851391 000506
30.5.2014 Tajné
Tajné
SIEZA, s.r.o.
44795131 000487
26.4.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
SIEZA, s.r.o.
44795131 000510
3.6.2014 Tajné
SIKS a.s.
28213882 000964
1.12.2020 Vyhrazené
-
SILICON GRAPHICS, s.r.o.
60723530 000236
20.6.2015 DĤvČrné
-
Simac Technik ýR, a.s.
63079496 000682 17.12.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
SIPADAN a.s.
26053501 000727
30.1.2010 Vyhrazené
-
SIRIO, spol. s r.o.
10169199 000143
10.4.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
SISTEL INTERNATIONAL s.r.o.
15886832 000033
28.2.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
Sivera electronic s.r.o.
63320908 000655 19.11.2019 Vyhrazené
-
Skanska CZ a.s.
26209535 000327
21.9.2013 Tajné
Tajné
Skanska CZ region Brno s.r.o.
46980806 000941
5.11.2020 Vyhrazené
-
Skanska DS a.s.
26271303 000767
23.4.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
Skanska Reality a.s.
63995590 000975 14.12.2017 DĤvČrné
-
Skanska Servis a.s.
28190491 000977 15.12.2020 Vyhrazené
-
SKILL s.r.o.
48039039 000784
5.2.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
SKILL s.r.o.
48039039 000785
5.2.2014 Tajné
-
SKS s.r.o.
43420117 000021
23.2.2011 PĜísnČ tajné
-
Sky GUARD, spol. s r.o.
62585789 000174
12.7.2010 Vyhrazené
-
SkyNet, a.s.
25346687 000872
13.8.2020 Vyhrazené
-
SLUEN, spoleþnost s ruþením omezeným
49902903 000271
17.7.2018 Vyhrazené
-
SMP CZ, a.s.
27195147 000445
12.3.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
SMP Net, s.r.o.
27768961 000564
30.7.2019 Vyhrazené
-
SMS CZ, s.r.o.
48360830 000599 10.10.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
SODATSW spol. s r.o.
25323989 000838
-
Sodexo Pass ýeská republika a.s.
61860476 000984 11.10.2010 Vyhrazené
-
SOFIM, spol. s r.o.
44269650 000012
12.2.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
solit project, s.r.o.
25146131 000899
11.9.2020 Vyhrazené
-
SPECIÁL SECURITY, spol. s r.o.
26135396 000969
4.12.2020 Vyhrazené
-
Special Service International, spol. s r.o.
26116570 000671
10.4.2010 Vyhrazené
-
SPECTRUM, spol. s r.o.
42660157 000614
20.9.2016 DĤvČrné
-
Správa železniþní dopravní cesty, státní organizace
70994234 001032
17.2.2021 Vyhrazené
Vyhrazené
SPRINT ZLÍN, spol. s r.o.
48907634 000608
23.1.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
Sprinx Systems, a.s.
26770211 000951
9.2.2010 DĤvČrné
S-projekt plus, a.s.
60734485 000549
18.7.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
SPSS CR, spol. s r.o.
63076616 000555
23.7.2019 Vyhrazené
-
49
21.9.2015 Tajné
13.7.2017 DĤvČrné
-
Vyhrazené
-
-
SQZ, s.r.o.
25743554 000488
26.4.2019 Vyhrazené
-
STAEG, spol. s r.o.
25520059 000669
3.12.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
00001279 001023
9.2.2016 Tajné
Tajné
STAVBY KÜHN s.r.o.
63144719 000522
1.5.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
Stavby silnic a železnic, a.s.
45274924 000715
4.9.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s.
63078953 000232
20.6.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s.
63078953 000295
10.8.2015 DĤvČrné
-
Stavební Ĝemesla - Zeman, s.r.o.
64946134 000440
8.3.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
STAVITELSTVÍ ěEHOě, s.r.o.
25075543 000842
14.7.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o.
60701455 000031
27.2.2018 Vyhrazené
-
STAVPRAN, spol. s r.o.
40523802 000122
29.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
STAVPRAN, spol. s r.o.
40523802 000142
10.4.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
STAVPRAN, spol. s r.o.
40523802 000153
18.4.2013 Tajné
-
STELO OIL spol. s r.o.
25826301 000185
14.5.2018 Vyhrazené
-
Step TRUTNOV a.s.
25276956 000179
10.5.2015 Vyhrazené
Vyhrazené
Step TRUTNOV a.s.
25276956 000181
11.5.2015 DĤvČrné
-
STEP, spol. s r.o.
00674672 000415
25.7.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
STESYS, s.r.o.
27690997 000321
13.9.2015 DĤvČrné
-
STP Net, s.r.o.
27455611 000580
8.8.2019 Vyhrazené
-
STěEDOSTAV, a.s.
14892499 000060
9.3.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
SUDOP PRAHA a.s.
25793349 000447
18.3.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
SUDOP PRAHA a.s.
25793349 000496
9.5.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
SUPTel a.s.
25229397 000570
2.8.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
Svoboda a syn,s.r.o.
25548531 000390 11.12.2013 Tajné
Tajné
SWBC - service, a.s.
27213455 000953
21.3.2018 Vyhrazené
-
SWBC - úklid, a.s.
26716461 000088
21.3.2018 Vyhrazené
-
SWIETELSKY stavební s.r.o.
48035599 001010
29.3.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
SYCONIX, a.s.
26458586 000932 19.10.2017 DĤvČrné
-
SYNER Morava, a.s.
63493675 000886
18.6.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
Synthesia, a.s.
60108916 000983 17.12.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o.
61498084 000152
18.4.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
ŠKODA JS a.s.
25235753 000407
11.1.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.
49787454 000288
1.8.2015 DĤvČrné
T - SOFT spol. s r.o.
40766314 000434
20.2.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
Tebodin Czech Republic, s.r.o.
44264186 000661 25.11.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
00015679 000017
20.2.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
TECHNISERV, spol. s r.o.
44264020 000741
18.3.2020 Vyhrazené
-
TECHNISERV, spol. s r.o.
44264020 000742
18.3.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
TECHNISERV, spol. s r.o.
44264020 000745
30.3.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
TECHNISERV, spol. s r.o.
44264020 000752
9.4.2015 Tajné
Tajné
TECHO, a.s.
49240056 000800
4.6.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
TELE DATA SYSTEM, spol. s r.o.
18051286 000050
6.3.2015 DĤvČrné
-
Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o.
45797111 000988
1.9.2010 Vyhrazené
-
Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o.
45797111 000989
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
60193336 000576 24.10.2013 Tajné
Tajné
TELESPOJ, s.r.o.
48202983 000629 11.10.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
TELMO, spol. s r.o.
47307781 000545
DĤvČrné
TELMO, spol. s r.o.
47307781 000613
TEMAR spol. s r.o.
60318929 000292
50
15.6.2015 DĤvČrné
2.7.2016 DĤvČrné
19.9.2014 Tajné
7.8.2018 Vyhrazené
-
-
Vyhrazené
TERMOMONT s.r.o.
45538875 000924 14.10.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
TERRACON a.s.
63078848 000498
13.5.2019 Vyhrazené
-
TESLA, akciová spoleþnost
00009709 000416
22.1.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
TESLA, akciová spoleþnost
00009709 000755
14.4.2015 Tajné
-
TESTA s.r.o.
60109360 000582
TEZAO s.r.o.
45313067 000533
TCHAS, spol. s r.o.
15504158 000481 29.12.2009 Vyhrazené
Vyhrazené
TCHAS, spol. s r.o.
15504158 000482 29.12.2009 DĤvČrné
-
TientoEnator Consulting, a.s.
28212649 000837
9.7.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
TIPA Telekom plus a.s.
27746631 000772
4.5.2020 Vyhrazené
Vyhrazené
TIPA Telekom plus a.s.
27746631 000835
2.7.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
TL elektronic a.s.
27488225 000480
19.4.2016 DĤvČrné
TLC s.r.o.
61062731 000957 11.10.2010 Vyhrazené
-
TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.
49551655 000305
21.9.2009 Vyhrazené
-
Tomáš KleĖha
62406132 000461
28.3.2019 Vyhrazené
-
TOP-SERVIS-INSTAL s.r.o.
27192806 000170
2.5.2015 DĤvČrné
-
TOVEK, spol. s r.o.
49687981 000422
25.1.2016 DĤvČrné
-
TransTech Electronic, s.r.o.
61065391 001034
14.5.2016 DĤvČrné
-
TRESORAL, s.r.o.
40116051 000753
19.9.2009 Vyhrazené
-
TREZOR TEST s.r.o.
47544147 000471
10.4.2016 DĤvČrné
-
Trias Consulting, s.r.o.
63671166 001013
22.1.2021 Vyhrazené
-
TRIDO, s.r.o.
65278151 000163
25.4.2015 DĤvČrné
-
Trigema a.s.
61466123 000768 28.11.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
TRIGON PLUS spol. s r.o.
46350110 000946 11.11.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
Triocom s.r.o.
27577996 000771
29.4.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
Trusted Network Solutions,a.s.
26239701 001033
17.2.2021 Vyhrazené
-
T-Systems Czech Republic a.s.
61059382 001030
28.2.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.
41194403 000077
15.3.2013 Tajné
Tajné
Ty-net, spol. s r.o.
00206750 000187
17.5.2013 Tajné
-
Ty-net, spol. s r.o.
00206750 000974 11.12.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
UCD s.r.o.
26695065 000949 23.11.2017 DĤvČrné
-
UJP Praha a.s.
60193247 000674
6.12.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
Úklid a služby, spol. s r.o.
48034851 000068
14.3.2018 Vyhrazené
-
UniControls a.s.
64948706 000876
24.8.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
UniControls a.s.
64948706 000877
24.8.2010 DĤvČrné
-
Unient Communications, a.s.
63078171 000764
4.10.2010 Vyhrazené
-
UNIS, a.s.
00532304 000781 13.10.2010 DĤvČrné
DĤvČrné
UNIS, a.s.
00532304 000782 13.10.2010 Tajné
-
UNISMINI - služby, spol. s r.o.
62418742 000901
15.9.2017 DĤvČrné
-
UNISTAV a.s.
00531766 000898
11.9.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
Unisys s.r.o.
48109291 000540
4.4.2010 Vyhrazené
Vyhrazené
United Energy právní nástupce, a.s.
27309959 000615
23.9.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
UNIVERS projekt v.o.s
60724609 000444
12.3.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
URC Systems, spol. s r.o.
25547526 000379 28.11.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
Ústav jaderného výzkumu ěež a.s.
46356088 000339
4.10.2013 Tajné
Tajné
VAE CONTROLS, s.r.o.
48390470 000788
20.5.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
VARIEL, a.s.
45148287 000446
18.3.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
VCES a.s.
26746573 000566
28.5.2009 Tajné
Tajné
VýP Net, s.r.o.
27495949 000583
51
8.8.2019 Vyhrazené
24.6.2016 DĤvČrné
9.8.2019 Vyhrazené
DĤvČrné
-
-
Vegacom a.s.
25788680 000814
5.3.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
Vegacom a.s.
25788680 000815
5.3.2009 Tajné
-
Vegacom a.s.
25788680 000921 12.10.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
Vegacom a.s.
25788680 000922 12.10.2015 Tajné
-
VEKO - trade, s.r.o.
25339192 000853
29.7.2020 Vyhrazené
-
VESTA AUTO s.r.o.
27120457 000508 23.10.2018 Vyhrazené
-
Vesta spol.s r.o.
48115533 000243
27.6.2015 DĤvČrné
-
VESTAP Pardubice s.r.o.
47470364 000663
19.3.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
VHV ELEKTRO spol.s.r.o.
26106647 000308
28.8.2018 Vyhrazené
-
VIAMONT a.s.
64651711 000329
24.9.2015 DĤvČrné
-
VINT s.r.o.
25044656 000831
30.6.2020 Vyhrazené
-
VKUS-BUSTAN s.r.o.
26841410 000248
28.6.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
VOD-KA a.s.
25043161 000091
21.3.2018 Vyhrazené
-
Vodní stavby Rokycany s.r.o.
27971121 000970
8.12.2020 Vyhrazené
-
VodohospodáĜské stavby, spoleþnost s ruþením omezeným
40233308 000888
1.9.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
Vojenské lesy a statky ýR, s.p.
00000205 000466
4.4.2016 DĤvČrné
DĤvČrné
Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jiþín, státní podnik
00000485 000188
18.5.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
VOLTAGE s.r.o.
63476002 000832
30.6.2020 Vyhrazené
-
VOLTCOM, spol. s r.o.
44794274 000273 28.11.2009 Vyhrazené
-
VOP GROUP, s.r.o.
25370961 000994
Vyhrazené
VOP-026 Šternberk, s.p.
00000493 000355 29.10.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
VPÚ DECO PRAHA a.s.
60193280 000544
Tajné
VPÚ PlzeĖ s.r.o.
49194160 000190
22.5.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
VR Group, a.s.
25699091 000641
1.11.2016 DĤvČrné
-
Vratislav Dašek
12953059 000644
4.11.2019 Vyhrazené
-
Vrtný a geologický prĤzkum s. r. o.
25440381 000609 22.11.2010 Vyhrazené
-
Všeobecná stavební PĜerov spol. s r.o.
46581367 000884
28.8.2020 Vyhrazené
-
VUMS LEGEND, spol. s r.o.
61855057 000311
28.2.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
VUMS LEGEND, spol. s r.o.
61855057 000312
28.2.2015 DĤvČrné
-
VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.
25218883 000778
13.5.2020 Vyhrazené
-
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
00010669 001029
13.8.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
60108975 000597
20.5.2009 DĤvČrné
DĤvČrné
WAK System, spol. s r.o.
25720384 000874
18.8.2015 Tajné
-
WAKKENHAT SECURITY a.s.
49679023 000596
29.8.2019 Vyhrazené
Vyhrazené
WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern
27123197 000032
27.2.2018 Vyhrazené
-
WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern
27123197 000717
11.2.2017 DĤvČrné
-
Weinhold Legal, v.o.s.
25628470 000025
26.2.2015 DĤvČrné
-
WESTPOINT a.s.
25635603 000569
2.8.2019 Vyhrazené
-
WME DATA a.s.
16193351 000911
21.9.2020 Vyhrazené
-
XENA Praha s.r.o.
49613791 000267
16.7.2018 Vyhrazené
Vyhrazené
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
48109193 000507
31.5.2016 DĤvČrné
-
Z.L.D. s.r.o.
25631365 000035
28.2.2013 Tajné
-
Z.L.D. s.r.o.
25631365 000040
28.2.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
ZAT a.s.
45148431 000206
6.6.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
ZbynČk Matouš - M-ELMAR
68216637 000018
21.2.2015 Vyhrazené
-
ZbynČk Šþuglík - FAST
46085033 000246
28.6.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
ZýP Net, s.r.o.
26412527 000568
ZdenČk Malina
12890120 000739
ZEVETA AMMUNITION a.s.
26233754 000250
52
7.1.2021 Vyhrazené
2.7.2014 Tajné
2.8.2019 Vyhrazené
-
8.8.2010 Vyhrazené
-
28.6.2015 DĤvČrné
DĤvČrné
ZOOM INTERNATIONAL s.r.o.
25730151 000192
28.5.2015 DĤvČrné
-
ZVI a.s.
47673621 000851
23.7.2015 Tajné
-
ZVVZ a. s.
00009041 000454
22.3.2014 DĤvČrné
DĤvČrné
ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
25696882 000706
30.1.2017 DĤvČrné
DĤvČrné
53
BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH
A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
Úvod do problematiky informačních a komunikačních technologií
v zákoně č. 412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Část I
Obsah části I
1. Vývoj legislativy
2. Zákon č. 412/2005 Sb. a oblast informačních a komunikačních technologií
3. Bezpečnost informačních systémů
3.1 Zákon č. 412/2005 Sb. a bezpečnost informačních systémů
3.2 Vyhláška č. 523/2005 Sb. a bezpečnost informačních systémů (požadavky)
4. Certifikace informačních systémů
4.1 Zákon č. 412/2005 Sb. a certifikace informačních systémů
4.2 Vyhláška č. 523/2005 Sb. a certifikace informačních systémů
5. Přechodná ustanovení pro informační systémy
1. Vývoj legislativy
Vraťme se nejprve krátce do minulosti. Prvý zákon, který se v naší zemi zabýval ochranou utajovaných
informací, byl zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství. Tento zákon ještě neobsahoval žádná
ustanovení týkající se informačních technologií, v návaznosti na něj však byla v roce 1973 vydána
směrnice tehdejšího federálního ministerstva vnitra o používání výpočetní techniky pro zpracování informací obsahujících státní, hospodářské nebo služební tajemství.
Zákon č. 102/1971 Sb. byl v devadesátých letech dvakrát novelizován (v roce 1990 a 1991), kdy byla
zrušena řada jeho zastaralých paragrafů, nicméně samotný zákon byl zrušen až v roce 1998 zákonem č.
148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.
Vzhledem k rychlému rozvoji informačních technologií (IT) se zákon č. 148/1998 Sb. již s otázkou
zpracování utajovaných informací v informačních systémech nutně musel vyrovnat, a také se s ní vyrovnal, zejména pomocí prováděcích předpisů. Přinesl moderní přístup k bezpečnosti informací v prostředí informačních technologií a významnou kvalitativní změnu v oblasti zpracování utajovaných informací.
Zákon č. 148/1998 Sb. byl velmi stručný, pro oblast informačních technologií pouze stanovil v § 51,
§ 52 a § 53 povinnost certifikovat informační systémy a kryptografické prostředky pro nakládání s utajovanými skutečnostmi; všechny další požadavky byly uvedeny až v prováděcích předpisech, dokonce
i přechodná ustanovení. Takový přístup není ideální z právního hlediska, ale pro čtenáře z řad IT
specialistů byl poměrně výhodný, protože vše, co hledali, bylo soustředěno v jedné nebo dvou vyhláškách Národního bezpečnostního úřadu (dále jen ,,Úřad").
Pokud hodnotíme změny, které oproti zákonu číslo 148/1998 Sb. přináší v oblasti informačních
a komunikačních technologií zákon č. 412/2005 Sb., jedná se z věcného hlediska jen o malý posun,
jen o krůček oproti kvalitativnímu skoku v roce 1998.
Nejde tu již o nové pojetí ochrany utajovaných informací v prostředí IT, ale o rozšíření oblastí, které
jsou zákonem upraveny. A také o promítnutí zkušeností získaných praktickou aplikací zákona č. 148/
1998 Sb., vyhlášky č. 56/1999 Sb., o zajištění bezpečnosti informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech certifikátu, a vyhlášky č. 136/2001 Sb.,
o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu, během sedmi let, které mezi oběma zákony leží.
2. Zákon č. 412/2005 Sb. a oblast informačních a komunikačních technologií
Zákon č. 412/2005 Sb. obsahuje 19 paragrafů upravujících oblast informačních a komunikačních
technologií (ICT), když se zabývá
– bezpečností informačních systémů (§ 34, § 46, § 48 a § 53),
56
– bezpečností komunikačních systémů (§ 35),
– bezpečností některých elektronických zařízení provozovaných mimo informační nebo komunikační
systémy (§ 36),
– kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním (§ 45, § 46, § 51 a § 53),
– kryptografickou ochranou utajovaných informací (§ 37 až § 44, § 46, § 50 a § 53).
Kryptografická ochrana je již několik desítek let úzce spjata s ICT, vždyť první moderní počítač
Colossus vznikl ve Spojeném království za druhé světové války pro rutinní dešifrování zpráv šifrovaných
německou armádou šifrovacími stroji Enigma a značně přispěl k vítězství spojeneckých vojsk.
V zákoně č. 412/2005 Sb. je dále několik paragrafů, které upravují oblast ICT v některých svých
odstavcích nebo písmenech a kterým je třeba věnovat náležitou pozornost.
Jedná se
. v § 67 o povinnosti odpovědné osoby stanovené v odst. 1 písm. d), e),
. v § 69 o povinnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované
informaci, a orgánu státu, stanovené v odst. 1 písm. e), f), g), h), i), j),
. v § 148 o přestupky fyzické osoby týkající se kryptografické ochrany, specifikované v odst. 1 písm.
f) a g), případně i v písm. h), i) a j), a pokuty, které mohou být za ně uloženy,
. v § 149 o přestupky fyzické osoby týkající se informačních a komunikačních systémů a dalších
elektronických zařízení, specifikované v odst. 1 písm. g), h) a i), případně i v písm. j) a k), a pokuty,
které mohou být za ně uloženy,
. v § 153 o správní delikty, kterých by se dopustila právnická nebo podnikající fyzické osoba mající
přístup k utajované informaci, obsažené v odst. 1 písm. b), s), t), u) a v), případně i v písm. w) až z),
a pokuty, které mohou být za ně uloženy.
Důležitý je, zejména nyní, také § 157, který obsahuje přechodná ustanovení.
K zákonu byly vydány pro oblast ICT 3 prováděcí vyhlášky:
. vyhláška č. 523/2005 Sb.,o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor,
. vyhláška č. 524/2005 Sb. o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací a
. vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací.
Je třeba upozornit, že se poněkud změnilo formální legislativní pojetí, zejména rozdělení ustanovení
mezi zákon a prováděcí předpisy. Z tohoto důvodu je nutné číst uvedené nové vyhlášky společně s novým
zákonem.
Pokud je vzat v úvahu obsah části zákona pojednávající o ICT spolu s obsahem uvedených prováděcích vyhlášek, pak pro informační systémy se pojetí ochrany a obsah a rozsah bezpečnostní dokumentace vyžadované pro certifikaci informačního systému téměř nemění. Provedené změny odpovídají
poznání získanému z více než šestileté aplikace vyhlášky č. 56/1999 Sb.
Podobně kryptografická ochrana je postavena nadále na stejných principech, ale je lépe legislativně
zakotvena. Provedené změny opět odpovídají poznatkům z několikaleté praxe.
Upraveny jsou nyní některé nové oblasti, konkrétně oblast komunikačních systémů sloužící pro sdělování utajovaných informací, problematika kompromitujícího elektromagnetického vyzařování a ochrana
utajovaných informací při používání některých elektronických zařízení, jako jsou psací stroje s pamětí,
kopírovací a zobrazovací zařízení.
Ochrana před únikem utajovaných informací kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním byla
prováděna již v době platnosti zákona č. 148/1998 Sb., pro toto vyzařování však bylo používáno zastaralé
označení ,,parazitní elektromagnetické vyzařování". Způsob hodnocení a požadavky ochrany v oblasti
kompromitujícího elektromagnetického vyzařování, uplatňované Úřadem v minulém období se nemění,
jen se lépe legislativně zakotvuje. Ochrana se týká utajovaných informací stupně utajení Důvěrné nebo
vyššího. Nově se zavádí certifikace stínicích komor.
Nadále se nebudeme zabývat problematikou kryptografické ochrany a soustředíme se na
. bezpečnost informačních systémů a jejich certifikaci,
. bezpečnost komunikačních systémů a schvalování jejich projektů bezpečnosti,
. zabezpečení některých elektronických zařízení a jejich bezpečnostní směrnice,
. kompromitující elektromagnetické vyzařování, certifikaci stínicích komor.
Pokusíme se pro každou z uvedených oblastí shrnout, co je o ní nového nebo obzvlášť důležitého
v zákoně č. 412/2005 Sb. a ve vyhlášce č. 523/2005 Sb.
57
3. Bezpečnost informačních systémů
3.1 Zákon č. 412/2005 Sb. a bezpečnost informačních systémů
V zákoně č. 412/2005 Sb. se nejprve v § 5 specifikuje bezpečnost informačního systému jako systém
opatření a současně jsou uvedeny nejdůležitější cíle bezpečnosti informačního systému, kterými jsou
zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti utajovaných informací, s nimiž informační systém nakládá,
a odpovědnost správy a uživatele systému za jejich činnost v informačním systému.
V § 34 je pak uvedena definice informačního systému pro účely tohoto zákona. V zákoně č. 148/1998
Sb. ani ve vyhlášce č. 56/1999 Sb. definice nebyla uvedena, což přinášelo určité problémy. Definice byla
navržena podle definice reálného otevřeného systému v OSI referenčním modelu (EN ISO/IEC 7498),
v legislativním procesu byla poněkud změněna, nicméně k posunu ve významu tím nedošlo.
Podle této definice se informačním systémem nakládajícím s utajovanými informacemi rozumí jeden
nebo více počítačů, jejich programové vybavení, k tomu patřící periferní zařízení, správa tohoto informačního systému a k tomuto systému se vztahující procesy nebo prostředky schopné provádět sběr,
tvorbu, zpracování, ukládání, zobrazení nebo přenos utajovaných informací.
V § 34 se také stanovuje povinnost používat pro nakládání s utajovanými informacemi pouze informační systémy certifikované Úřadem, a to pro všechny stupně utajení utajovaných informací.
Kromě toho musí být certifikovaný informační systém před uvedením do provozu schválen do provozu
odpovědnou osobou. Schválení informačního systému do provozu musí pak odpovědná osoba písemně
oznámit do 30 dnů Úřadu.
Další požadavky na informační systém nakládající s utajovanými informacemi a obsah bezpečnostní
dokumentace informačního systému jsou specifikovány ve vyhlášce č. 523/2005 Sb.
3.2 Vyhláška č. 523/2005 Sb. a bezpečnost informačních systémů (požadavky)
Přeneseme se nyní do vyhlášky č. 523/2005 Sb. a podíváme se, co je v ní o informačních systémech
nového nebo zvlášť důležitého.
Vzhledem k důležitosti obsahu si připomeňme znění prvého odstavce § 3 s tím, že celkové pojetí
úpravy je prakticky beze změny oproti předcházející vyhlášce č. 56/1999 Sb.
Bezpečnosti informačního systému se dosahuje uplatněním souboru opatření z oblasti
a) počítačové a komunikační bezpečnosti,
b) kryptografické ochrany,
c) ochrany proti úniku kompromitujícího elektromagnetického vyzařování,
d) administrativní bezpečnosti a organizačních opatření,
e) personální bezpečnosti a
f) fyzické bezpečnosti informačního systému.
Důležitý je také § 4 specifikující požadovanou bezpečnostní dokumentaci informačního systému.
Pokud se jedná o obsah a rozsah této dokumentace, nedošlo ke změnám oproti vyhlášce č. 56/1999
Sb. Vyžadována je projektová bezpečnostní dokumentace a provozní bezpečnostní dokumentace, přičemž
projektová bezpečnostní dokumentace informačního systému obsahuje
a) bezpečnostní politiku informačního systému a výsledky analýzy rizik,
b) návrh bezpečnosti informačního systému zajišťující splnění bezpečnostní politiky informačního
systému, přičemž podrobnost jeho popisu musí umožnit přímou realizaci navrhovaných opatření a
c) dokumentaci k testům bezpečnosti informačního systému,
provozní bezpečnostní dokumentace informačního systému obsahuje
a) bezpečnostní směrnice informačního systému pro činnost bezpečnostních správců informačního
systému v jednotlivých rolích zavedených v informačním systému pro zajištění bezpečnostní správy
informačního systému,
b) bezpečnostní směrnice informačního systému pro činnost správců informačního systému v jednotlivých rolích zavedených v informačním systému pro správu informačního systému, pokud se týká
zajištění bezpečnosti informačního systému a
c) bezpečnostní směrnice informačního systému pro činnost uživatelů informačního systému, pokud se
týká zajištění bezpečnosti informačního systému.
Vypuštěno bylo ustanovení vyhlášky č. 56/1999 Sb. přiřazující automaticky určitým dokumentům
58
bezpečnostní dokumentace informačního systému stupeň utajení stejný, jako nejvyšší stupeň utajení
utajovaných informací, s nimiž informační systém nakládá.
Řada paragrafů byla do vyhlášky č. 523/2005 Sb. převzata z vyhlášky č. 56/1999 Sb. prakticky beze
změny, včetně svého názvu, a pouze změnily své umístění v rámci vyhlášky.
Takže ve vyhlášce lze opět nalézt
. § 5 Bezpečnostní politika informačního systému – odpovídá § 8 ve vyhlášce č. 56/1999 Sb.,
. § 6 Požadavky na formulaci bezpečnostní politiky informačního systému – odpovídá § 9 ve vyhlášce č. 56/1999 Sb.,
. § 7 Minimální bezpečnostní požadavky v oblasti počítačové bezpečnosti – odpovídá § 10 ve vyhlášce č. 56/1999 Sb.,
. § 8 Systémově závislé bezpečnostní požadavky a bezpečnostní provozní mód – odpovídá § 11 ve
vyhlášce č. 56/1999 Sb.
Krátce se zastavíme u prvé části § 8, a to pro jeho důležitost; ke změnám oproti znění ve vyhlášce č.
56/1999 Sb. nedošlo.
Podle § 8 odst. 1 informační systémy nakládající s utajovanými informacemi mohou být provozovány
v jednom z následujících bezpečnostních provozních módů (definice bezpečnostního provozního módu je
definována v pojmech jak v zákoně tak ve vyhlášce):
a) bezpečnostní provozní mód vyhrazený,
b) bezpečnostní provozní mód s nejvyšší úrovní, nebo
c) bezpečnostní provozní mód víceúrovňový.
Pro každý z uvedených bezpečnostních provozních módů jsou pak v § 8 uvedeny požadavky, které
musí být splněny.
Dále jsou ve vyhlášce následující paragrafy, prakticky beze změny oproti vyhlášce č. 56/1999 Sb.:
. § 9 Bezpečnost v prostředí počítačových sítí – odpovídá § 12 ve vyhlášce č. 56/1999 Sb.
. § 10 Požadavky na dostupnost utajované informace a služeb informačního systému – odpovídá § 13
ve vyhlášce č. 56/1999 Sb.
. § 11 Systémově závislé bezpečnostní požadavky odvozené z analýzy rizik – odpovídá § 14 ve
vyhlášce č. 56/1999 Sb.
. § 12 Možnost nahrazení prostředků počítačové bezpečnosti – odpovídá § 15 ve vyhlášce č. 56/1999
Sb.
K malé změně došlo v § 9, kde byl přidán odstavec 4, kterým se stanovuje, že pro lokální počítačovou
síť (LAN) umístěnou kompletně v zabezpečené oblasti nebo v objektu není nutné šifrovat přenášené
informace, postačující může být fyzická ochrana všech komponentů komunikačního kanálu. Tak to také
bylo aplikováno v minulém období.
. § 13 Požadavky na ochranu mobilních a přenosných informačních systémů – odpovídá § 19 a § 20
ve vyhlášce č. 56/1999 Sb. (samostatné osobní počítače a mobilní a přenosné systémy).
V nové vyhlášce jsou požadavky § 19 vztaženy již jen na mobilní a přenosné systémy a paragraf je
spojen s § 20. Požadavek nahlížet i na desktopy také z hlediska nosičů utajovaných informací již není
zdůrazněn, uplatňuje se nicméně nadále.
. § 14 Požadavek ochrany proti kompromitujícímu elektromagnetickému vyzařování – odpovídá § 17
ve vyhlášce č. 56/1999 Sb.
Zdůrazněna je platnost požadavku od stupně utajení Důvěrné výše a dále, že úroveň zabezpečení je
závislá na stupni utajení utajované informace, se kterou informační systém nakládá a je dána bezpečnostními standardy. Připomeňme si, že podle zákona č. 412/2005 Sb., řekne-li se bezpečnostní standard,
jedná se o utajovaný standard.
. § 15 Požadavky na bezpečnost nosičů utajovaných informací
Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací neupravuje některé problémy týkající se počítačových médií používaných pouze v provozu informačního
systému pro ukládání utajovaných informací.
V § 15 odst. 1 vyhlášky č. 523/2005 Sb. se stanovuje, že takové nosiče dat musí být evidovány.
Evidence má být vedena ve vhodné administrativní pomůcce, i s údaji o typu nosiče dat (disketa, CD,
DVD, pevný disk, magnetická páska, optický disk, flash memory aj.), o jeho výrobním čísle (je-li na něm
uvedeno), o jeho uvedení do provozu, vyřazení z provozu apod.
59
Stupeň utajení nosiče utajovaných informací musí odpovídat bezpečnostnímu provoznímu módu a nejvyššímu stupni utajení na nosiči uložených.
Nosiče utajovaných informací používané rutinně v bezpečnostním provozním módu vyhrazeném nebo
s nejvyšší úrovní budou klasifikovány nejvyšším stupněm utajení, s nímž daný informační systém nakládá. Tím není vyloučen export informací nižšího stupně utajení nebo neutajovaných, pokud uživatel
kvalifikovaně posoudí stupeň utajení určité dílčí informace nebo je nižší stupeň utajení určitého typu
informace stanoven v bezpečnostní dokumentaci, a poté takovou informaci uloží na nosič příslušného
stupně utajení nebo neutajovaný.
V bezpečnostním provozním módu víceúrovňovém se používají nosiče informací všech stupňů utajení
– zde musí být zajištěno, že každý výstupní kanál je označen stupněm utajení a systém sám zajistí, že na
něj pošle jen informace příslušného stupně utajení.
V § 15 odst. 2 se stanovuje, že na popisném štítku nosiče utajovaných informací je vyznačen spolu se
stupněm utajení také evidenční číslo nosiče informací a název informačního systému, v němž je daný
nosič provozním datovým nosičem.
Odlišný je režim pro nosiče informací používané pro vydání informací mimo informační systém – ty
pak nesou kromě stupně utajení také číslo jednací a řídí se striktně administrativní vyhláškou.
§ 15 odst. 3 pojednává o nosičích informací a jiných komponentách umožňujících uchování utajovaných informací, zabudovaných pevně do zařízení. Nosiče utajovaných informací zabudované do zařízení
a jiné komponenty umožňující uchování utajovaných informací musí být evidovány a označeny stupněm
utajení nejpozději po jejich vyjmutí z daného zařízení.
V každém případě musí být ale v rámci provozní bezpečnostní dokumentace informačního systému
evidováno každé takové zařízení, s informací o tom, jaké nosiče a jakého stupně utajení obsahuje.
§ 15 odst. 4 pojednává o zachování stupně utajení nosiče utajovaných informací stupně utajení Přísně
tajné po celou dobu jeho života, s jedinou výjimkou pro případ, kdy bylo možno prokázat, že na něm
během jeho dosavadního života byly uloženy pouze utajované informace nižšího stupně utajení.
V § 15 odst. 5 se stanovují podmínky pro snížení stupně utajení nosičů utajovaných informací stupně
utajení Tajné, Důvěrné nebo Vyhrazené. Specifikovány jsou dvě možnosti. Prvou je vymazání utajovaných informací z nosiče informací tak, aby získání zbytkové utajované informace nebylo možné, a to
postupem uvedeným v provozní bezpečnostní dokumentaci certifikovaného informačního systému (tedy
schváleným v rámci certifikace informačního systému). Druhou je prokázání, že na nosiči informací
během jeho dosavadního života byly uloženy pouze utajované informace nižšího stupně utajení.
V posledním odstavci § 15 je stanoveno, že ničení nosiče utajovaných informací informačního systému
musí být provedeno tak, aby se znemožnilo utajovanou informaci z něho opětovně získat. Požadavky
jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a o certifikaci technických
prostředků.
K obsahu § 15 je možno shrnout, že tato oblast byla ve vyhlášce č. 56/1999 Sb. upravena v § 18; zde je
úprava rozšířena na základě zkušeností z aplikace dosavadní legislativy. Rozlišují se provozní nosiče
utajovaných informací (neopouštějí daný informační systém) a nosiče informací pro import/export utajovaných informací. Vymezuje se, jak nakládat se zabudovanými nosiči utajovaných informací a zavádí
se povinnost evidence zařízení obsahujících zabudované nosiče utajovaných informací.
. § 16 Požadavky na přístup k utajované informaci v informačním systému a § 17 Požadavek odpovědnosti za činnost v informačním systému – odpovídají § 5 a § 6 ve vyhlášce č. 56/1999 Sb.
a obsahují i něco navíc.
Jsou v
.
.
.
.
.
nich shrnuty nejdůležitější zásady týkající se osob působících v informačních systémech:
autorizace uživatele, jeho bezpečnostní prověrka,
jedinečný identifikátor subjektu v informačním systému,
podmínky pro sdílení ID (stálá služba),
princip minimálních privilegií,
zajištění odpovědnosti uživatele.
V tomto výčtu chybí zásada ,,need-to-know", avšak pouze proto, že platí ze zákona všeobecně.
Z uvedených paragrafů vyplývá, že osoby působící v informačním systému jsou povinny dodržovat
požadavky a postupy stanovené v bezpečnostních směrnicích a že jejich činnost v informačním systému
je sledována pomocí systémového, případně i aplikačního auditu, a různých písemných záznamů. Uživatel nechává za sebou v informačním systému stopu, umožňující určit i zpětně jeho odpovědnost za
provedené akce.
60
. § 18 Bezpečnostní správa informačního systému – ve vyhlášce č. 56/1999 Sb. mu odpovídá jen odst.
2 a 3 v § 6.
Nynější úprava vyplynula z praktických zkušeností. Obsahuje důležitá ustanovení, rozvádějící povinnost zavést v informačním systému vhodný systém bezpečnostní správy a personálně oddělit roli bezpečnostního správce informačního systému od dalších rolí ve správě informačního systému. Ve velkých
nebo složitých informačních systémech se zavádí podle potřeby více bezpečnostních správců, ať již na
principu hierarchickém, územním, podle technologií apod. Naopak v informačním systému malého
rozsahu může Úřad v rámci jeho certifikace umožnit spojení role bezpečnostního správce a některých
dalších rolí ve správě informačního systému.
Stanovena je i povinnost správce informačního systému plnit, mimo činnosti pro zajištění funkčnosti
informačního systému a řízení jeho provozu, také stanovené činnosti pro zajištění počítačové a komunikační bezpečnosti informačního systému.
. § 19 Požadavky personální bezpečnosti při provozu informačního systému – odpovídá § 23 ve
vyhlášce č. 56/1999 Sb. (postupy formální autorizace osob pro bezpečnostní správu a správu informačního systému, vedení seznamu uživatelů, školení ve znalosti bezpečnostních provozních
směrnic – úvodní a nejméně jednou ročně).
. § 20 Požadavky fyzické bezpečnosti informačních systémů – odpovídá § 16 ve vyhlášce č. 56/1999
Sb.
. § 21 Požadavky testování bezpečnosti informačního systému – odpovídá § 21 ve vyhlášce č. 56/
1999 Sb.
. § 22 Požadavky na bezpečnost při instalaci informačního systému
V tomto paragrafu je nově upravena bezpečnost ve fázi instalace informačního systému tak, aby bylo
dosaženo souladu se směrnicemi EU, zejména se směrnicí č. 2001/264/EC. Podobné ustanovení nebylo
ve vyhlášce č. 56/1999 Sb. obsaženo.
Je zde stanoveno, na jaké úrovni musí být prověřeny osoby provádějící instalaci komponent. Bezpečnostně kritické komponenty musí instalovat osoby prověřené pro nejvyšší stupeň utajení informací,
s nimiž bude informační systém nakládat; ostatní komponenty mohou instalovat i osoby s bezpečnostní
prověrkou nižší úrovně nebo dokonce neprověřené, pokud to ovšem schválí bezpečnostní ředitel a za
stálého dohledu prověřených a kompetentních osob ze správy informačního systému. Bude tedy i úkolem
pro bezpečnostní ředitele dohlédnout na správnou aplikaci § 22.
. § 23 Požadavky na bezpečnost provozovaného informačního systému – odpovídá § 22 ve vyhlášce
č. 56/1999 Sb.
Došlo pouze k drobným úpravám upřesňujícím text, byl vložen nový odstavec 6, odstavec 7 byl
rozepsán do odstavců 8 a 9, odstavec 10 byl mírně přeformulován
Nový odstavec 6, vložený pro dosažení souladu se směrnicemi EU obsahuje úpravu analogickou jako
pro oblast instalace informačního systému v § 22, která se nyní týká provozu certifikovaného informačního systému. Údržbu komponent informačního systému zajišťujících bezpečnostní funkce informačního
systému nebo přímo ovlivňujících bezpečnost informačního systému musí zajišťovat osoby prověřené
pro přístup k utajovaným informacím nejvyššího stupně utajení, pro jehož nakládání je informační systém
určen. Takové komponenty musí být stanoveny v provozní bezpečnostní dokumentaci informačního
systému.
Údržba ostatních komponentů informačního systému může být prováděna osobami prověřenými pro
přístup k nižším stupňům utajení nebo osobami schválenými bezpečnostním ředitelem provozovatele
informačního systému, avšak pod neustálým dohledem pracovníka správy informačního systému prověřeného pro přístup k utajovaným informacím nejvyššího stupně utajení, pro jehož nakládání je informační systém určen.
4. Certifikace informačních systémů
4.1 Zákon č. 412/2005 Sb. a certifikace informačních systémů
Nyní přejdeme k tématu certifikace informačního systému a vrátíme se proto opět do zákona č. 412/
2005 Sb., a to k § 46.
Velmi důležitý § 46 obsahuje společná ustanovení o certifikacích prováděných Úřadem.
Certifikace informačního systému je definována jako postup, jímž Úřad ověřuje způsobilost informačního systému k nakládání s utajovanými informacemi. Pokud Úřad zjistí tuto způsobilost určitého
informačního systému, vydá pro něj certifikát. Certifikát je charakterizován jako veřejná listina, je uveden
jeho povinný obsah a je stanoveno, že přílohou certifikátu je certifikační zpráva.
Certifikace nemusí vždy dopadnout úspěšně – pak Úřad rozhodne o nevydání certifikátu. Odvolání
61
proti rozhodnutí o nevydání certifikátu v případě informačního systému nebo kryptografického prostředku není možné.
Je ovšem možno konstatovat, že po dobu platnosti zákona č. 148/1998 Sb. nedošlo k tomu, že by Úřad
odmítl vydat certifikát. Ve většině případů bylo za pomoci Úřadu nalezeno řešení, jak bezpečnost
systému zlepšit a certifikát bylo možno nakonec vydat. Jindy byla zvolena jiná koncepce informačního
systému (když původní byla nerealizovatelná zvolenými prostředky). Na rozdíl od člověka nebo firmy,
s jejich nezměnitelnou minulostí, informační systém lze prakticky vždy z bezpečnostního hlediska
zlepšit. Cílem Úřadu je umožnit bezpečné zpracování utajovaných informací v informačních systémech.
Může také nastat případ, kdy se během provozu informačního systému buď objeví nová rizika nebo
bezpečnost informačního systému během jeho provozu není zachována na požadované úrovni. Pak může
Úřad rozhodnout o předčasném zániku platnosti certifikátu. Proti rozhodnutí Úřadu o zániku platnosti
certifikátu informačního systému a certifikátu kryptografického prostředku není odvolání přípustné.
Specifická ustanovení týkající se certifikace informačních systémů obsahuje § 48. V něm se stanovuje,
že žadatelem o certifikaci informačního systému je orgán státu nebo podnikatel, který bude informační
systém provozovat, že žadatel předkládá v průběhu certifikace na žádost Úřadu dokumentaci nezbytnou
pro provedení certifikace (tedy nikoliv povinně současně s podáním žádosti) a že dobu platnosti certifikátu stanoví Úřad.
Maximální doba platnosti certifikátu informačního systému je zákonem omezena pro stupeň utajení
Přísně tajné a Tajné nejdéle na 2 roky, pro stupeň utajení Důvěrné nejdéle na 3 roky a pro stupeň utajení
Vyhrazené nejdéle na 5 let.
V § 48 odst. 4 je také stanoveno, že platnost certifikátu informačního systému zaniká uplynutím doby
jeho platnosti, zánikem platnosti osvědčení podnikatele, zrušením orgánu státu, nebo rozhodnutím Úřadu
o zániku platnosti certifikátu, přestal-li být informační systém způsobilý k nakládání s utajovanými
informacemi.
V § 48 odst. 5 je upravena opakovaná certifikace informačního systému po řádném vypršení platnosti
certifikátu a lhůta pro podání nové žádosti. Má-li být informační systém používán i bezprostředně po
uplynutí doby platnosti jeho certifikátu, je žadatel povinen opětovně požádat Úřad o certifikaci informačního systému. Opakovaná žádost musí být Úřadu doručena nejméně 6 měsíců před uplynutím doby
platnosti původního certifikátu informačního systému.
V § 48 odst. 6 jsou pak stanoveny lhůty pro provedení certifikace, kterými jsou modifikovány lhůty ze
správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), který vstoupil v platnost společně se zákonem č. 412/2005 Sb.
Úřad je povinen rozhodnout o certifikaci informačního systému do 1 roku od zahájení řízení o certifikaci,
ve zvlášť složitých případech do 2 let; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout v této lhůtě, může ji
přiměřeně prodloužit ředitel Úřadu, nejvýše však o 6 měsíců.
4.2 Vyhláška č. 523/2005 Sb. a certifikace informačních systémů
Nyní opět přejdeme do vyhlášky č. 523/2005 Sb., neboť v souladu se zmocněním ze zákona č. 412/
2005 Sb. obsahuje i několik paragrafů blíže specifikujících problematiku certifikace informačních systémů. Jedná se o § 24, § 25 a § 26.
. § 24 Žádost o certifikaci informačního systému a způsob a podmínky jejího provedení – odpovídá
§ 24 ve vyhlášce č. 56/1999 Sb.
Tak jako se shodují čísla paragrafů v obou vyhláškách, shoduje se v podstatě i jejich obsah. Navíc
podle odstavce 4 existuje nyní možnost předložit jako podklad pro certifikaci výsledek dílčího hodnocení
některých komponent informačního systému, které si nechá žadatel o certifikaci provést na pracovišti,
s nímž bude mít Úřad uzavřenou smlouvu o zajištění činnosti podle § 52 zákona č. 412/2005 Sb.
. § 25 Certifikační zpráva informačního systému – odpovídá § 25 odst. 2 ve vyhlášce č. 56/1999 Sb.
Je nutno zdůraznit, že obsah certifikační zprávy je pro provoz informačního systému závazný.
Nově lze uvést v certifikační zprávě případná přijatelná rizika spjatá s provozem informačního systému.
. § 26 Žádost o opakovanou certifikaci informačního systému a způsob jejího provedení
V zákoně č. 148/1998 Sb. ani ve vyhlášce č. 56/1999 Sb. není dostatečně upraven postup v případě
opakované certifikace. Ve vyhlášce č. 523/2005 Sb. je tato oblast upravena v § 26, v souladu se
zmocněním ze Zákona č. 412/2005 Sb. Je umožněno několik způsobů provedení opakované certifikace
informačního systému.
Pokud žadatel doloží, že ke dni ukončení platnosti dosavadního certifikátu bude informační systém
provozován v rámci podmínek stanovených v certifikační zprávě a žadatel ani Úřad neidentifikovali nová
rizika pro informační systém, vydá Úřad certifikát na základě existující bezpečnostní dokumentace a provedené kontroly bezpečnosti informačního systému.
62
Pokud ke dni ukončení platnosti dosavadního certifikátu provozovatel navrhuje změnu bezpečnostní
politiky informačního systému, případně byla identifikována nová rizika pro informační systém, vyžádá
si Úřad doplnění nebo úpravu odpovídajících částí dokumentace a provede doplňující hodnocení informačního systému v rozsahu stanoveném Úřadem. Pokud informační systém vyhoví stanoveným bezpečnostním podmínkám, Úřad vydá certifikát.
V ostatních případech, kdy navrhované změny bezpečnostní politiky informačního systému jsou podstatné pro celkovou bezpečnost informačního systému, se certifikace provede v plném rozsahu, tedy jako
by se jednalo o novou certifikaci.
5. Přechodná ustanovení pro informační systémy
Veškerá přechodná ustanovení jsou uvedena v zákoně č. 412/2005 Sb. § 157.
Důležité je, že dosud vydané certifikáty informačních systémů zůstávají v platné po dobu platnosti,
která je na nich uvedena, dosud nedokončené certifikace informačních systémů budou dokončeny podle
zákona č. 412/2005 Sb.
V odst. 15 se stanoví:
Certifikát informačního systému používaného k nakládání s utajovanými skutečnostmi, který byl vydán podle dosavadních právních předpisů, se po dobu platnosti v něm uvedenou považuje za certifikát
informačního systému podle tohoto zákona.
V odst. 20 se stanoví:
Certifikace informačního systému zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle tohoto zákona.
63
Úvod do problematiky informačních a komunikačních technologií
v zákoně č. 412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Část II
Obsah části II
1. Bezpečnost komunikačních systémů
1.1 Zákon č. 412/2005 Sb. a bezpečnost komunikačních systémů
1.2 Vyhláška č. 523/2005 a bezpečnost komunikačních systémů
1.3 Přechodná ustanovení pro komunikační systémy
2. Bezpečnost některých elektronických zařízení provozovaných mimo informační nebo komunikační
systémy
2.1 Zákon č. 412/2005 Sb. a bezpečnost elektronických zařízení provozovaných mimo informační
nebo komunikační systémy
2.2 Vyhláška č. 523/2005 Sb. a bezpečnost elektronických zařízení provozovaných mimo informační
nebo komunikační systémy
1. Bezpečnost komunikačních systémů
1.1 Zákon č. 412/2005 Sb. a bezpečnost komunikačních systémů
Oblast bezpečnosti komunikačních systémů používaných pro sdělování utajovaných informací je v
zákoně č. 412/2005 Sb. oproti zákonu č. 148/1998 Sb. nová a je upravena v § 35.
Především je uvedena definice komunikačního systému pro účely zákona č. 412/2005 Sb. jako systému,
který zajišťuje přenos utajovaných informací mezi koncovými uživateli a zahrnuje koncové komunikační
zařízení, přenosové prostředí, kryptografické prostředky, obsluhu a provozní podmínky a postupy. Příkladem komunikačního systému může být telefonní spojení (současné vládní utajené spojení) nebo
faxové spojení.
Na rozdíl od systému informačního komunikační systém neobsahuje počítače, neumožňuje zpracování
utajovaných informací; nicméně v § 5 zákona je bezpečnost komunikačního systému vymezena podobně
jako bezpečnost informačního systému, tedy bezpečnosti komunikačního systému se dosahuje uplatněním souboru opatření z oblasti komunikační bezpečnosti, kryptografické ochrany, ochrany proti úniku
kompromitujícího elektromagnetického vyzařování, administrativní bezpečnosti a organizačních opatření, personální bezpečnosti a fyzické bezpečnosti.
Komunikační systém Úřad necertifikuje, jeho jádrem je totiž certifikovaný kryptografický prostředek.
Úřad pouze schvaluje projekt bezpečnosti komunikačního systému. To však je nutná podmínka pro jeho
provoz s utajovanými informacemi.
Projekt bezpečnosti komunikačního systému je nástrojem pro správné nasazení kryptografického prostředku do konkrétního komunikačního systému. Řeší se v něm také otázka dostupnosti služeb, fyzická,
personální a administrativní bezpečnost i zajištění bezpečnosti utajovaných informací mimo komunikační
zařízení.
V § 35 zákona se stanovuje, že o schválení projektu bezpečnosti komunikačního systému písemně žádá
u Úřadu orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která jej bude provozovat.
Zákon také rámcově vymezuje obsah projektu bezpečnosti komunikačního systému. Projekt bezpečnosti
komunikačního systému má obsahovat
.
.
.
.
bezpečnostní politiku komunikačního systému,
organizační a provozní postupy provozování komunikačního systému,
provozní směrnice pro bezpečnostní správu komunikačního systému a
provozní směrnice uživatele komunikačního systému.
64
1.2 Vyhláška č. 523/2005 a bezpečnost komunikačních systémů
Další požadavky týkající se obsahu projektu bezpečnosti komunikačního systému, žádosti o jeho
schválení Úřadem a způsobu jeho schvalování jsou uvedeny ve vyhlášce č. 523/2005 Sb., v části třetí
nazvané Komunikační systém ( § 27, § 28 a § 29).
V § 27 Náležitosti projektu bezpečnosti komunikačního systému se blíže specifikuje bezpečnostní
politika komunikačního systému a to opět analogicky s bezpečnostní politikou informačního systému.
I v tomto případě je třeba shrnout zásady a požadavky z oblasti personální, administrativní, fyzické
a komunikační bezpečnosti, stanovené s cílem zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost utajované informace a odpovědnost uživatele za jeho činnost v komunikačním systému.
V úvodu bezpečnostní politiky je vhodné popsat stručně daný komunikační systém. Bezpečnostní
politika komunikačního systému vychází z charakteru komunikačního systému, ze stupně utajení utajovaných informací, které v něm budou přenášeny, z analýzy rizik komunikačního systému a do značné
míry ze zásad a podmínek provozování kryptografického prostředku, uvedených v certifikační zprávě
kryptografického prostředku. Opomenout nelze, v závislosti na stupni utajení přenášených utajovaných
informací, požadavky ochrany před únikem utajovaných informací kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním a dále otázky požadované dostupnosti služeb komunikačního systému.
V dalším odstavci § 27 je blíže specifikován obsah části projektu bezpečnosti komunikačního systému
označené v zákoně jako ,,organizační opatření a provozní postupy provozování komunikačního systému". Jedná se o zjednodušenou obdobu návrhu bezpečnosti informačního systému, o konkrétní provádění
požadavků bezpečnostní politiky komunikačního systému. Je nutno se zaměřit na plnění podmínek
certifikační zprávy kryptografického prostředku při jeho nasazení v daném komunikačním systému,
v závislosti na specifické struktuře tohoto systému, jeho rozsahu a charakteru, na provozních potřebách
apod. Vyžaduje se specifikace struktury správy komunikačního systému a stanovení veškerých dalších
potřebných organizačních opatření a zásad pro ochranu utajovaných informací i před jejich vstupem do
koncového komunikačního zařízení a po jejich výstupu z něho a pro bezpečný provoz komunikačního
systému.
Na základě prvých dvou částí projektu bezpečnosti komunikačního systému je pak možno zpracovat
provozní směrnice komunikačního systému, popisující zejména povinnosti zúčastněných osob a příslušné
provozní postupy. Poslední odstavec § 27 obsahuje požadavek, aby byly provozní směrnice pro bezpečnostní správu komunikačního systému zpracovány odděleně od provozních směrnic pro uživatele
komunikačního systému. Bezpečnostní správa komunikačního systému zahrnuje činnosti v oblasti
personální, fyzické a administrativní bezpečnosti, činnosti v organizaci bezpečného provozu i činnosti
pracovníků kryptografické ochrany.
V § 28 Žádost o schválení projektu bezpečnosti komunikačního systému je specifikován obsah této
žádosti. Žadatelem o schválení projektu bezpečnosti komunikačního systému je budoucí nebo stávající
(v případě komunikačních systémů již provozovaných k 1.1.2006) provozovatel komunikačního systému.
Žádost má obsahovat standardně vyžadované údaje o žadateli, kontaktním spojení, komunikačním
systému samotném a o stupni utajení informací, s nimiž bude nakládat.
V průběhu schvalování předkládá pak žadatel jednotlivé části projektu bezpečnosti komunikačního
systému.
Jak probíhá proces schvalování je stanoveno v § 29 Způsob a podmínky schvalování projektu bezpečnosti komunikačního systému.
V prvé fázi se posuzuje vhodnost souboru zásad a požadavků v oblasti personální, administrativní,
fyzické a komunikační bezpečnosti (bezpečnostní politika komunikačního systému) pro daný komunikační systém, s navrženým kryptografickým prostředkem.
Následuje hodnocení navržených organizačních opatření a provozních postupů pro realizaci bezpečnostní politiky. Zjištěné nedostatky nebo nejasnosti jsou sděleny žadateli a projednány s ním, se snahou
nalézt vhodné řešení. Po dosažení vyhovující verze uvedených částí projektu bezpečnosti se posuzují
provozní směrnice komunikačního systému.
Poté, co Úřad shledá, že projekt bezpečnosti komunikačního systému je vyhovující, provede kontrolu
skutečného stavu bezpečnosti v provozním prostředí komunikačního systému. V té době tedy musí být
již komunikační systém odzkoušen z funkčního hlediska, musí být instalován v dohodnutém rozsahu
a musí být aplikována všechna deklarovaná bezpečnostní opatření. Rozšiřování systému po schválení
jeho projektu bezpečnosti je zpravidla v kompetenci provozovatele.
Pokud je reálný stav zabezpečení komunikačního systému v souladu s projektem jeho bezpečnosti,
Úřad schválí uvedený projekt a oznámí tuto skutečnost písemně žadateli.
Pokud Úřad zjistí, že daný komunikační systém není způsobilý pro nakládání s utajovanými informacemi, sdělí tuto skutečnost žadateli rovněž písemně. K takové situaci by však mělo docházet jen vý65
jimečně, neboť žadatel se může předem seznámit v certifikační zprávě kryptografického prostředku
s příslušnými podmínkami pro jeho nasazení, Úřad se během procesu schvalování vyjadřuje k předkládaným materiálům a poskytuje potřebné konzultace a prakticky vždy lze nalézt vhodné řešení.
1.3 Přechodná ustanovení pro komunikační systémy
Veškerá přechodná ustanovení jsou v zákoně č. 412/2005 Sb. uvedena v § 157.
V odst. 25 se stanoví, že komunikační systém, který byl provozován přede dnem nabytí účinnosti zákona
(tedy před datem 1. 1. 2006) může být provozován nadále, avšak nejdéle do 31. 12. 2006 musí být
vybaven schváleným projektem bezpečnosti komunikačního systému. Podmínkou pro takový provoz bez
schváleného projektu bezpečnosti bylo podání žádosti o schválení projektu bezpečnosti komunikačního
systému do 31. 3. 2006. Z tohoto ustanovení vyplývá, že od 1. 1. 2007 musí být každý komunikační
systém provozován v souladu se schváleným projektem bezpečnosti komunikačního systému.
2. Bezpečnost některých elektronických zařízení provozovaných mimo informační nebo komunikační systémy
2.1 Zákon č. 412/2005 Sb. a bezpečnost elektronických zařízení provozovaných mimo informační nebo
komunikační systémy
Oblastí neošetřenou v předchozích zákonech je ochrana utajovaných informací, pokud se s nimi
nakládá mimo certifikované informační systémy nebo schválené komunikační systémy v různých kopírovacích nebo zobrazovacích zařízeních, nebo pokud vznikají na psacích strojích s pamětí.
Zákon č. 412/2005 Sb. v § 36 nově ukládá povinnost zajistit ochranu utajovaných informací i při jejich
kopírování či zobrazování mimo informační nebo komunikační systémy a při jejich psaní na psacím stroji
s pamětí.
K provozu takových zařízení musí od 1.1.2006 orgán státu, právnická osoba a podnikající fyzická
osoba zajistit zpracování bezpečnostní provozní směrnice. Zpracovávat utajovanou informaci v těchto
zařízeních lze pak pouze v souladu s jejich bezpečnostní provozní směrnicí.
Bezpečnostní provozní směrnice daného zařízení nepodléhá schvalování Úřadem. Nicméně v § 153 je
mezi správními delikty, kterých se může dopustit právnická nebo podnikající fyzická osoba nebo orgán
státu uvedeno nezpracování bezpečnostní provozní směrnice pro kopírovací zařízení, zobrazovací zařízení nebo psací stroje s pamětí, používané k nakládání s utajovanými informacemi. Za tento delikt
může být udělena pokuta až 300 000 Kč.
V zákoně je v § 36 stručně vymezen obsah bezpečnostní provozní směrnice tak, že v ní má být nejprve
stanoven způsob provozování kopírovacího zařízení, zobrazovacího zařízení nebo psacího stroje s pamětí
a dále provozní směrnice uživatele, stanovující pravidla pro jeho činnost spjatou s využíváním daného
zařízení.
Cílem ustanovení § 36 je zamezit možným únikům utajovaných informací (jinak pečlivě chráněných)
např. tím, že budou kopírovány na kopírovacím stroji umístěném na chodbě s přístupem neoprávněných
osob nebo tím, že zůstanou uloženy v paměti volně přístupného elektrického psacího stroje nebo na
pevném disku či jiné nevolatilní paměti kopírky, přístupné např. při servisním zásahu. Důsledkem úvah
může být i přehodnocení počtu např. kopírek a scannerů, na kterých je povoleno reprodukovat utajované
informace, i s ohledem na pravidla stanovená v oblasti administrativní bezpečnosti pro možnost kopírování utajovaných informací vyšších stupňů utajení, a redukce počtu osob, které mohou kopie pořizovat.
Je také třeba upozornit, že fyzická osoba, která by použila pro nakládání s utajovanými informacemi
kopírovacího nebo zobrazovacího zařízení nebo psacího stoje s pamětí v rozporu s jejich bezpečnostní
provozní směrnicí, dopouští se podle § 149 přestupku, spjatého s pokutou až 1 000 000 Kč.
2.2 Vyhláška č. 523/2005 Sb. a bezpečnost elektronických zařízení provozovaných mimo informační
nebo komunikační systémy
Ve vyhlášce č. 523/2005 Sb. pojednává o této problematice předposlední paragraf s číslem 38, v němž
se blíže vymezují podmínky bezpečného provozování uvedených zařízení.
Podstatné je, že bezpečného provozování kopírovacího zařízení, zobrazovacího zařízení nebo psacího
stroje s pamětí, které nejsou součástí informačního nebo komunikačního systému, se dosahuje opět celým
systémem opatření. Uvažovat je nutno o opatřeních z oblasti
. personální bezpečnosti,
. fyzické bezpečnosti,
. administrativní bezpečnosti a organizačních opatření a
66
. ochrany utajované informace před jejím únikem kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním.
Úroveň bezpečnostních opatření závisí na stupni utajení utajovaných informací, k jejichž zpracování
má dané zařízení sloužit.
Zabezpečení proti úniku utajovaných informací kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním se
týká zařízení, která jsou určena pro nakládání s utajovanými informacemi stupně utajení Důvěrné nebo
vyššího. Úřad na žádost provozovatele zařízení provede potřebná měření a hodnocení daných zařízení
a prostor, v nichž mají být umístěna a výsledek sdělí žadateli.
Požadovaná fyzická bezpečnost kopírovacího zařízení, zobrazovacího zařízení nebo psacího stroje
s pamětí závisí na stupni utajení utajovaných informací a rovněž na analýze rizik, kterou se pro
konkrétní typ zařízení odhalí jeho zranitelná místa, pravděpodobnost realizace možných hrozeb a jejich
dopad. Cílem je zamezit neoprávněnému přístupu k zařízením (a tím potenciálně i k utajovaným informacím), poškození nebo ovlivnění těchto zařízení. Uvedená zařízení je nutno rozmístit tak, aby se tím
nepovolaným osobám zamezilo i odezírání utajovaných informací.
V úvahu je nutno vzít i vliv prostředí, jak v bezprostředním okolí (teplota, vlhkost, prašnost), tak
v širším měřítku (např. možnost záplav).
Na psacím stroji s pamětí a na kopírovacím nebo zobrazovacím zařízení obsahujícím zabudované
nosiče utajovaných informací nebo jiné komponenty umožňující uchování utajovaných informací musí
být připevněn štítek s vyznačením nejvyššího stupně utajení utajovaných informací, které v nich mohou
být zpracovávány. Pokud to není možné, je alternativou stanovení stupně utajení v bezpečnostní provozní směrnici nebo jiný vhodný způsob.
Samotné nosiče utajovaných informací, paměti psacích strojů nebo jakékoliv komponenty umožňující
uchování utajovaných informací musí být evidovány a označeny stupněm utajení. Pokud je jejich vyjímání ze zařízení technicky problematické, lze vyčkat do jejich prvého vyjmutí. Tyto nosiče nebo
komponenty musí být v případě vyřazení zařízení z provozu nebo při své poruše ničeny jako utajované
informace odpovídajícího stupně utajení.
Poslední podmínkou bezpečného provozování kopírovacího zařízení, zobrazovacího zařízení nebo
psacího stroje s pamětí je zajištění bezpečnosti utajovaných informací v souvislosti se servisní činností.
Jedná se jednak o možnost ovlivnění zařízení, které by vedlo k následné kompromitaci utajovaných
informací, jednak o přístup (na servisní úrovni) k informacím, uloženým na nosičích informací (disky
apod.) a dalších nevolatilních pamětech zabudovaných v zařízení.
Souhrnně lze doporučit, aby pro nakládání s utajovanými informacemi byl používán jen omezený
počet zařízení, ještě postačující pro plnění provozních potřeb. Použití jednoduchých zařízení (bez zabudovaných nevolatilních paměťových prvků) nebo zařízení s vyjímatelnými paměťmi značně snižuje
potřebnou úroveň bezpečnostních opatření.
Zákon ani vyhláška nestanovuje blíže formu bezpečnostní provozní směrnice pro kopírovací zařízení,
zobrazovací zařízení nebo psací stroj s pamětí. Ve velkých resortech může být vhodné zpracovat pro
jednotlivé typy zařízení generické směrnice, které jsou pak lokalizovány na jednotlivých pracovištích.
Pro zpracování bezpečnostní provozní směrnice nebyla stanovena přechodná opatření.
67
Úvod do problematiky informačních a komunikačních technologií
v zákoně č. 412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Část III
Obsah části III
1. Kompromitující elektromagnetické vyzařování
1.1 Zákon č. 412/2005 Sb. a problematika kompromitujícího elektromagnetického vyzařování
1.2 Vyhláška č. 523/2005 a problematika kompromitujícího elektromagnetického vyzařování
1.3 Problematika stínicích komor
1.4 Přechodná ustanovení pro oblast kompromitujícího elektromagnetického vyzařování
2. Možnosti uplatnění orgánů státu nebo podnikatelů v procesu certifikace podle zákona č. 412/2005 Sb.
2.1 Zákon č. 412/2005 Sb. a smlouva o zajištění činnosti
2.2 Vyhláška č. 523/2005 Sb. a smlouva o zajištění činnosti
1. Kompromitující elektromagnetické vyzařování
1.1 Zákon č. 412/2005 Sb. a problematika kompromitujícího elektromagnetického vyzařování
Problematika kompromitujícího elektromagnetického vyzařování ve spojitosti s ochranou utajovaných
informací se v legislativě České republiky objevuje poprvé v zákoně č. 412/2005 Sb., nicméně ochrana
utajovaných informací před jejich únikem elektromagnetickým vyzařováním z elektrických a elektronických zařízení, byla uplatňována již v době platnosti zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných
skutečností a o změně některých zákonů, díky vyhlášce č. 56/1999 Sb., o zajištění bezpečnosti informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi. Namísto pojmu kompromitující elektromagnetického vyzařování se používalo pojmu parazitní elektromagnetické vyzařování, který je dnes již
považován za zastaralý.
V zákoně č. 412/2005 je v § 45 nejprve uvedena definice kompromitujícího elektromagnetického
vyzařování jako elektromagnetického vyzařování elektrických a elektronických zařízení, které by mohlo
způsobit únik utajované informace stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné. Mezi taková zařízení
patří v oblasti informačních technologií zejména počítače, monitory, tiskárny a další periferní zařízení,
kopírovací a zobrazovací zařízení, směrovače, přepínače, síťové rozvody, telefonní přístroje, kryptografické prostředky apod. Z definice vyplývá, že možnost úniku utajovaných informací stupně utajení Vyhrazené zůstává mimo rámec požadavků zákona, což je v souladu s pojetím NATO i EU.
V § 45 odst. 2 se dále specifikuje, co je míněno ochranou utajovaných informací před jejich únikem
kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním. Tato ochrana se v podstatě realizuje použitím zařízení s omezeným elektromagnetickým vyzařováním, zejména na frekvencích nesoucích užitečnou informaci, umístěním uvedených zařízení do prostorů ve všech směrech dostatečně vzdálených od míst,
z nichž by bylo možno kompromitující elektromagnetické vyzařování zachycovat, umístěním uvedených
zařízení do prostorů vykazujících silný útlum elektromagnetického vyzařování z nich vycházejícího nebo
kombinací těchto postupů.
Vzhledem k požadavkům fyzické bezpečnosti se v zákoně č. 412/2005 Sb. jako prostory pro umístění
elektrických a elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi uvažují zabezpečené
oblasti a objekty. Ověřování způsobilosti elektrických a elektronických zařízení, zabezpečené oblasti
nebo objektu k ochraně před únikem utajované informace kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním zajišťuje Úřad zpravidla při certifikaci informačního systému nebo kryptografického prostředku, v některých případech na základě písemné žádosti orgánu státu nebo podnikatele, zejména
pro potřeby výběrových řízení vypsaných některým orgánem státu (§ 45 odst. 5).
Jednou z možností ochrany je vytvoření uzavřeného prostoru, z něhož elektromagnetické vyzařování
nemůže z fyzikálních důvodů uniknout (tzv. Faradayova klec). Takový prostor se označuje jako stínicí
komora (§ 45 odst. 4). Stínicí komora používaná k ochraně utajované informace před únikem kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním musí být certifikována Úřadem (§ 45 odst. 3).
68
1.2 Vyhláška č. 523/2005 Sb. a problematika kompromitujícího elektromagnetického vyzařování
Ve vyhlášce č. 523/2005 Sb. je v § 30 uveden obsah žádosti o ověření způsobilosti elektrických
a elektronických zařízení, zabezpečené oblasti nebo objektu, která se podává u Úřadu. Žádost (§ 30
odst. 1) obsahuje údaje o žadateli, o předmětu žádosti a stupni utajení utajovaných informací, které mají
být chráněny.
V § 31 se specifikuje, jakým způsobem Úřad hodnotí vlastnosti elektrických a elektronických zařízení,
jakož i prostorů v nichž jsou umístěna (v případě zařízení pro nakládání s utajovanými informacemi
zpravidla zabezpečená oblast, zabezpečený objekt), z hlediska možného úniku informací kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním. V případě elektrického nebo elektronického zařízení se provede
laboratorní měření elektromagnetického vyzařování z daného zařízení a naměřené hodnoty se porovnají
s bezpečnostními standardy Úřadu (odst. 1), v případě prostorů se provede měření jeho útlumových
vlastností a porovná se s bezpečnostními standardy Úřadu (odst. 2).
Podle § 30 odstavce 2 navíc může být k žádosti přiložena zpráva o výsledku hodnocení způsobilosti
elektrického nebo elektronického zařízení, zabezpečené oblasti nebo objektu k ochraně před únikem
utajované informace kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním, provedeného orgánem státu
nebo podnikatelem na základě smlouvy o zajištění činnosti uzavřené s Úřadem. V tom případě Úřad
pouze porovná takto zjištěné výsledky se svými standardy.
Zmíněné bezpečnostní standardy jsou utajovanými dokumenty a jsou uvolňovány přísně na základě ,,
need-to-know". Obsahují i podmínky hodnocení a podmínky pro používání elektrických a elektronických
zařízení, zabezpečené oblasti nebo objektu k ochraně utajovaných informací před únikem utajované
informace kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním. Úřad během certifikace informačního
systému nebo kryptografického prostředku nebo schvalování projektu bezpečnosti komunikačního systému poskytuje žadateli adekvátní pomoc a potřebné informace.
Pokud jsou v průběhu hodnocení zjištěny odstranitelné nedostatky, vyzve Úřad žadatele k jejich odstranění (§ 31 odst. 3), poté provede hodnocení znovu.
Úřad vždy vypracuje o průběhu a výsledcích hodnocení způsobilosti elektrických a elektronických
zařízení, zabezpečené oblasti nebo objektu k ochraně před únikem utajované informace kompromitujícím
elektromagnetickým vyzařováním zprávu, dokumentující provedená měření a jejich následné vyhodnocení a výsledek písemně oznámí žadateli (§ 31 odst. 4) .
1.3 Problematika stínicích komor
V této kapitole budou uvedena specifika certifikace stínicí komory.
V zákoně č. 412/2005 Sb. v § 51 se uvádí, že o certifikaci stínicí komory písemně žádá u Úřadu orgán
státu nebo podnikatel, u kterého je stínicí komora používána a že ten, kdo o certifikaci stínicí komory
požádal, předkládá v průběhu certifikace na žádost Úřadu dokumentaci nezbytnou pro provedení certifikace. Dobu platnosti certifikátu stínicí komory stanoví Úřad jednotně na dobu nejdéle 5 let.
Podmínky pro zánik certifikátu stínicí komory jsou obdobné jako např. u certifikátu informačního
systému. Platnost certifikátu stínicí komory zaniká uplynutím doby jeho platnosti, zánikem platnosti
osvědčení podnikatele, zrušením orgánu státu, nebo rozhodnutím Úřadu o zániku platnosti certifikátu,
přestala-li být stínicí komora způsobilá k ochraně utajovaných informací.
Rozhodnutí o zániku certifikátu nemá odkladný účinek, avšak odvolání proti rozhodnutí je v tomto
případě možné.
V § 51 odst. 5 se pak uvádí, že pokud má být stínicí komora používána i bezprostředně po uplynutí
doby platnosti jejího certifikátu, je žadatel povinen požádat Úřad o její opakovanou certifikaci. Opakovaná žádost musí být Úřadu doručena nejméně 12 měsíců před uplynutím doby platnosti původního
certifikátu stínicí komory. Důvodem je, že komory jsou často umístěny ve vzdálených lokalitách a Úřad
si musí činnost naplánovat.
Úřad je povinen rozhodnout o certifikaci stínicí komory do 6 měsíců od zahájení řízení o certifikaci, ve
zvlášť složitých případech do 1 roku; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout v této lhůtě, může ji
přiměřeně prodloužit ředitel Úřadu, nejvýše však o 3 měsíce.
Certifikace stínicí komory se v souladu s § 159 zákona č. 412/2005 Sb. provádí podle Správního řádu.
Ve vyhlášce č. 523/2005 Sb. se certifikace stínicích komor týkají § 32 až § 36.
V § 32 se opakuje ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., že k ochraně utajovaných informací před jejich
69
únikem kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním se může používat pouze stínicí komora
certifikovaná Úřadem. Podmínky hodnocení stínicí komory k ochraně utajovaných informací stanoví
Úřad v bezpečnostních standardech.
V § 33 je rozveden obsah žádosti o certifikaci stínicí komory. Jedná se o standardní údaje o žadateli
o certifikaci, o označení a umístění stínicí komory a identifikaci výrobce stínicí komory. U podnikatele se
navíc vyžaduje údaj o stupni a čísle osvědčení podnikatele pro seznamování se s utajovanými informacemi.
K žádosti může být přiložena zpráva o výsledku hodnocení stínicí komory, provedeného orgánem
státu nebo podnikatelem na základě smlouvy o zajištění činnosti uzavřené s Úřadem; měření nesmí být
starší 6 měsíců.
V § 34 je uveden způsob provádění certifikace stínicí komory, když se konstatuje, že certifikace stínicí
komory se provádí měřením útlumových vlastností stínicí komory a jejich porovnáním s bezpečnostními
standardy. Měření stínicí komory se provádí za spoluúčasti žadatele a v případě potřeby i dodavatele
stínicí komory. O průběhu a dílčích výsledcích certifikace stínicí komory vypracuje Úřad zprávu.
Certifikát stínicí komory je doprovázen certifikační zprávou, která podle § 35 obsahuje zejména
orientační popis stínicí komory, jejího umístění a účelu jejího používání, podmínky provozu stínicí
komory a typy změn, které vyžadují provedení opakované certifikace stínicí komory.
Žádost o opakovanou certifikaci stínicí komory a způsob jejího provedení je obsahem § 36. Žádost
o opakovanou certifikaci stínicí komory obsahuje obdobné údaje jako žádost o prvou certifikaci, dále také
identifikaci a další údaje z existujícího platného certifikátu.
Pro vyřízení žádosti existují podle okolností dva scénáře.
Pokud žadatel doloží, že ke dni ukončení platnosti dosavadního certifikátu bude stínicí komora provozována v rámci podmínek stanovených v certifikační zprávě, přiloží zprávu o výsledku hodnocení
stínicí komory, provedeného orgánem státu nebo podnikatelem na základě smlouvy o zajištění činnosti
uzavřené s Úřadem, ne starší 6 měsíců, a pokud žadatel ani Úřad neidentifikovali nová rizika pro stínicí
komoru, vydá Úřad certifikát. To znamená, že nemusí provést vlastní nová měření útlumu stínicí komory.
V případě, že ke dni ukončení platnosti dosavadního certifikátu provozovatel navrhuje změnu podmínek provozu nebo jiný typ změn, stanovených v certifikační zprávě, anebo pokud byla identifikována
nová rizika pro stínicí komoru, anebo žadatel nepřiloží zprávu o výsledku hodnocení stínicí komory, bude
Úřad postupovat jako v případě nové certifikace.
1.4 Přechodná ustanovení pro oblast kompromitujícího elektromagnetického vyzařování
Jediné přechodné opatření v této oblasti je uvedeno v § 157 odst. 27. Toto opatření platí pouze pro
stínicí komory Ministerstva zahraničních věcí. Stínicí komoru, která byla Ministerstvem zahraničních
věcí používána na zastupitelském úřadu České republiky k ochraně utajovaných informací přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, lze tímto ministerstvem používat k ochraně utajovaných informací do
doby provedení její certifikace, nejdéle však po dobu 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tedy do
31. 12. 2007.
2. Možnosti uplatnění orgánů státu nebo podnikatelů v procesu certifikace podle zákona č. 412/
2005 Sb.
2.1 Zákon č. 412/2005 Sb. a smlouva o zajištění činnosti
Zákon č. 412/2005 Sb. umožňuje ustanovením uvedeným v § 46, odst. 15 orgánu státu nebo podnikateli účast na ověřování způsobilosti informačního systému k nakládání s utajovanými informacemi,
kryptografického prostředku k ochraně utajovaných informací, kryptografického pracoviště k zajišťování
jeho činnosti, stínicí komory k ochraně utajovaných informací. Podle § 45 odstavce 6 může se orgán státu
nebo podnikatel rovněž účastnit na zjišťování způsobilosti elektrických a elektronických zařízení, zabezpečených oblastí a objektů k ochraně před únikem utajovaných informací kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním. Zde uvedené činnosti jsou pouze dílčího charakteru a jejich výsledek se
využívá v procesu certifikace. Prováděny mohou být pouze za předpokladu, že orgán státu nebo podnikatel uzavře s Úřadem smlouvu o zajištění činnosti podle § 52.
Podle § 39 odstavce 7 může orgán státu provádět odbornou zkoušku a vydávat osvědčení o zvláštní
odborné způsobilosti pracovníka kryptografické ochrany. Zde se jedná o plné zajištění školení pracovníků
70
kryptografické ochrany. Předpokladem je opět uzavření smlouvy o zajištění této činnosti podle § 52, tedy
mezi daným orgánem státu a Úřadem.
Smlouva o zajištění činnosti se podle § 52 uzavírá na základě písemné žádosti orgánu státu nebo
podnikatele a musí mít písemnou formu. Žadatel musí zajistit, aby činnosti, které jsou předmětem
smlouvy, byly prováděny jeho odborně způsobilými zaměstnanci a vytvořit pro ně potřebné organizační,
materiální a technické podmínky.
Smlouvu s podnikatelem může Úřad uzavřít pouze tehdy, je-li jeho sídlo nebo místo podnikání na
území ČR a je-li držitelem osvědčení podnikatele příslušného stupně utajení.
Náležitosti smlouvy jsou uvedeny v § 52 odst. 4.
Během účinnosti smlouvy Úřad kontroluje, zda druhý účastník smlouvy dodržuje ustanovení tohoto
zákona, prováděcích právních předpisů a uzavřené smlouvy. Mezi podmínkami smlouvy musí být uvedeno, že Úřad při zjištění nedostatků v těchto oblastech od smlouvy odstoupí. Změnit obsah smlouvy lze
pouze písemnou dohodou účastníků smlouvy. Smlouvu lze vypovědět pouze písemnou formou. Nestanoví-li zákon jinak, použijí se v ostatním přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku.
2.2 Vyhláška č. 523/2005 Sb. a smlouva o zajištění činnosti
Ve vyhlášce č. 523/2005 Sb. je v § 37 uveden obsah žádosti, kterou podává orgán státu nebo podnikatel, pokud chce uzavřít s Úřadem smlouvu o zajištění určité činnosti. Kromě obvyklých identifikačních údajů se vyžaduje
. identifikace příslušného odborného pracoviště žadatele (předmět činnosti a podrobná specifikace
umístění pověřovaného pracoviště, jméno a příjmení kontaktního pracovníka a kontaktní spojení),
. specifikace činností, které mají být prováděny podle smlouvy,
. personální předpoklady pracoviště k provádění požadovaných činností (identifikace a kvalifikace
vedoucího pracovníka odborného pracoviště a ostatních odborných pracovníků),
. prohlášení odpovědné osoby o úrovni fyzické, personální a administrativní bezpečnosti, která je
zajištěna pro odborné pracoviště,
. stupeň a evidenční číslo certifikátu informačního systému, pokud je použití certifikovaného informačního systému potřebné pro provádění činností podle smlouvy a
. vybavenost odborného pracoviště technickým zařízením, potřebným pro provádění činností podle
smlouvy.
Je-li žadatelem podnikatel, musí uvést také stupeň a číslo osvědčení podnikatele pro seznamování se
s utajovanými informacemi.
71
MINIMÁLNÍ OBSAH BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE
PRO MALÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Verze 2.2 metodického pokynu, srpen 2007
Následující návod je určen pro informační systém (IS) realizovaný na samostatných osobních
počítačích nebo LAN malého rozsahu, izolovanou od jiných počítačových sítí, v bezpečnostním
provozním módu vyhrazeném nebo s nejvyšší úrovní.
POZNÁMKA 1
Pro IS založený na použití jednoho nebo více samostatných osobních počítačů se vynechají části týkající
se komunikací a jejich zabezpečení.
POZNÁMKA 2
Problematikou rozlehlých počítačových sítí se bude zabývat jiný metodický materiál.
POZNÁMKA 3
Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení a o certifikaci stínicích komor vychází z vyhlášky č. 56/1999 Sb., o zajištění bezpečnosti
informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech certifikátů, a nahrazuje ji od 1. 1. 2006. V dalším textu bude uváděna jako VYHLÁŠKA.
BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
1. Úvod
Stručný popis systému
Uvést
Ø počet samostatných osobních počítačů a zahrnutá periferní zařízení nebo stručně popsat LAN (předpokládaný rozsah, pracovní stanice, servery a jejich role, periferní zařízení, topologie (např. sběrnicová, kruhová či hvězdicová, segmentace sítě), model komunikace (peer-to-peer, server a terminály,
klient-server), technologie (Ethernet, Token-Ring, FDDI aj.)),
Ø u samostatných osobních počítačů, zda je pevný disk vyměnitelný nebo zabudovaný, u LAN případné
použití vyměnitelných pevných disků v serverech a pracovních stanicích, využití bezdiskových stanic
apod.,
Ø vztah k jiným počítačovým sítím (u samostatných osobních počítačů např. vyjmutí síťové karty, zákaz
použití modemu, u LAN zpravidla izolace od jiných počítačových sítí),
Ø rámcově zásady pro umístění systému, včetně aktivních prvků LAN a vedení kabeláže,
Ø použitý operační systém (systémy),
Ø nejvyšší stupeň utajení zpracovávaných informací,
Ø základní účel zpracování utajovaných informací a aplikační SW,
Ø zvolený bezpečnostní provozní mód,
Ø předpokládaný počet uživatelů,
Ø předpokládaný rozsah zpracování (odhad podílu jednotlivých stupňů utajení, časový rozsah apod.).
Bezpečnostní cíle
Uvést následující teze:
Ø Bezpečnostním cílem spojeným s využíváním informačního systému je zajištění důvěrnosti a integrity
utajované informace všude, kde se vyskytuje, dostupnosti informace a služeb informačního systému
a odpovědnosti uživatele informačního systému za jeho činnost v něm.
Ø Zpracování utajovaných informací musí probíhat v souladu s požadavky zákona č. 412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a s vyhláškami NBÚ v platném znění.
Ø Uvedou se i další právní předpisy, normy, mezinárodní smlouvy a s nimi spjaté bezpečnostní požadavky, nadřízené bezpečnostní politiky, interní předpisy apod., které musí informační systém splňovat.
2. Personální bezpečnost (zákon č. 412/2005 Sb. a §§ 16, 17, 18 VYHLÁŠKY)
Ø Deklarovat požadavky na uživatele:
72
. osoby s příslušným bezpečnostním osvědčením nebo oznámením podle zákona č. 412/2005 Sb.
(uvést požadovaný stupeň utajení),
. poučené pro přístup k utajovaným informacím podle zákona č. 412/2005 Sb.,
. splňující podmínku ,,need-to-know",
. autorizované pro přístup k informacím prostřednictvím daného IS,
. další podle potřeb organizace.
Ø Deklarovat vedení seznamu oprávněných uživatelů IS (včasné vyřazení uživatele při zániku jeho
Osvědčení nebo Oznámení, změně jeho pracovního zařazení, odchodu z organizace apod.).
Ø Deklarovat, že povinnosti uživatelů budou stanoveny v bezpečnostní provozní dokumentaci IS. Znalost této dokumentace potvrdí uživatelé svým podpisem těchto směrnic.
Ø Deklarovat zásadu, že přístup do systému je založen na jedinečném identifikátoru uživatele v rámci IS.
Ø Uvést požadované funkce pro správu IS:
. Funkce bezpečnostního správce, předpokladem je prověření pro nejvyšší stupeň utajení informace,
zahrnuté v IS. Povinnosti bezpečnostního správce IS budou uvedeny v bezpečnostní směrnici IS.
. Funkce správce IS (administrátor/správce sítě, spravující operační systém a aplikační programové
vybavení, případně provádějící jednoduchou HW údržbu), předpokladem je prověření pro nejvyšší
stupeň utajení informace zahrnuté v IS. Povinnosti správce IS budou uvedeny v bezpečnostní
směrnici IS.
. Deklarovat případné sloučení obou funkcí.
. V případě potřeby, např. při využívání kryptografické ochrany informací, zavedení dalších funkcí
(rolí).
. Zajištění zástupnosti ve správě IS.
3. Splnění minimálních požadavků počítačové bezpečnosti
Uvést minimální bezpečnostní požadavky počítačové bezpečnosti podle § 7 a § 8 VYHLÁŠKY, podle
zvoleného bezpečnostního provozního módu a nejvyššího stupně utajení:
Ø Jednoznačná identifikace a autentizace uživatele
. prostředky operačního systému s vhodným nastavením bezpečnostních parametrů – minimální délka
hesla 8 znaků, doba platnosti hesla zpravidla maximálně 6 měsíců, uzamčení stanice nejdéle po 30-ti
minutové nečinnosti, povolení nejvýše tří neplatných pokusů o přihlášení během 60 minut, nepovolit opakování posledních nejméně 3 hesel uživatele, vynucení změny hesla přiděleného administrátorem při prvém přihlášení uživatele do systému, atd.
. v určitých případech (výlučně u samostatných PC) může být uživatelova identita před vstupem do IS
potvrzena jinými prostředky – je znám bezpečnostnímu správci, který ho vpustí do místnosti
s počítačem, je mu vydán klíč od místnosti s počítačem, má přístup do trezoru s vyměnitelným
pevným diskem apod.,
. případně na aplikační úrovni,
. se zajištěním re-autentizace uživatele po stanovené době nečinnosti nebo krátkodobém opuštění
zapnutého samostatného osobního počítače nebo pracovní stanice,
. se zajištěním ochrany důvěrnosti a integrity autentizační informace během přenosu sítí.
Ø Volitelné řízení přístupu k objektům IS
. prostředky operačního systému,
. případně na aplikační úrovni,
. v bezpečnostním provozním módu vyhrazeném požadavek oddělení uživatelů od systémových
souborů a prostředků a správců systému od uživatelských dat.
Ø Vytváření auditních záznamů, jejich ochrana a jejich zkoumání
. prostředky operačního systému s vhodným nastavením bezpečnostních parametrů – zpravidla zaznamenávat úspěšné i neúspěšné pokusy o přihlášení do systému, správu uživatelů a skupin, změnu
v metodě zabezpečení a neúspěšné pokusy o přístup k souborům a objektům, o použití přístupových
práv, selhání restartu a vypnutí nebo sledování procesu,
. pokud operační systém neumožňuje automatické vytváření auditních záznamů, mohou být v určitých
případech nahrazeny manuální evidencí, umožňující jednoznačně určit, který uživatel a kdy v systému pracoval – např. uživatel se zapíše (nebo je zapsán a potvrdí svou přítomnost podpisem) do
provozního deníku s datem a dobou práce v IS; politika určí i způsob vedení evidencí, jejich ochranu
před modifikací nebo zničením, dobu archivace apod.; může jít o evidenci fyzického vstupu do
místnosti, převzetí vyměnitelného HDD apod.; použitelné výlučně pro samostatná PC,
73
. případné vytváření auditních záznamů i na aplikační úrovni,
. zásada omezení přístupu uživatelů k auditním záznamům, spravovány jsou bezpečnostním správcem; politika také určuje, jak často se mají kontrolovat auditní záznamy, v jaké formě, kde a jak
dlouho mají být uchovávány pro zpětné zkoumání, kdo má přístup k auditním záznamům; zpravidla
se vyžaduje kontrola jednou měsíčně a pořizování záložních kopií auditních záznamů a jejich
uchovávání takovým způsobem, aby byly přístupné pro zpětné zkoumání po dobu nejméně 3 let,
přičemž po celou dobu musí být chráněny před modifikací a zničením.
Ø Opakované použití objektů – je řešeno operačním systémem (řeší W NT ,W2000,W XP, UNIXové
systémy, např. W 95 nebo W98 nemají tuto funkci,z tohoto hlediska mohou být použity jen pro
bezpečnostní provozní mód vyhrazený), pro počítačová média stanovením pravidel pro deklasifikaci
a ničení médií.
4. Komunikační bezpečnost (pouze pro LAN, § 9 VYHLÁŠKY)
Zabývat se zejména následujícími oblastmi:
. způsob ochrany důvěrnosti a integrity informací během přenosu v LAN (fyzická ochrana linek
a jejich pravidelná kontrola, vhodná topologie sítě, strukturovaná kabeláž, použití kryptografických
prostředků aj.),
. zásady pro I&A v síťovém prostředí a ochranu přístupových hesel (fyzická ochrana linek a jejich
pravidelná kontrola, kryptografický prostředek, pokročilá autentizační technika zajišťující šifrování
hesel nebo využívající heslo na jedno použití apod.),
. zásady pro ochranu síťových prvků, jako jsou rozbočovače, mosty, přepínače, směrovače (fyzická
ochrana, manuální plnění tabulek a statický režim),
. zásady pro připojení LAN k externím sítím (ve většině případů úplná izolace LAN, vyloučení
propojení na Internet, zákaz modemových připojení),
. požadavky na používání utilit pro správu LAN, kontrolu integrity SW vybavení apod.,
. pro síťové protokoly a služby uplatňovat zásadu ,,co není explicitně povoleno, je zakázáno".
5. Požadavky na dostupnost (§ 10 VYHLÁŠKY).
Rozvést požadavky na dostupnost informace a služeb informačního systému – v čase a místě, jak
dlouho smí být služby nedostupné, jaká minimální funkčnost musí být zajištěna i v krizových situacích,
redundance HW a SW, plánování kapacit, plán obnovení činnosti informačního systému po havárii.
6. Analýza rizik a další bezpečnostní opatření
Na základě analýzy rizik stanovit další bezpečnostní opatření, pro vnější hrozby nepokryté již identifikovanými požadavky a případně sílu mechanismů, kterými mají být (vzhledem ke zvýšenému riziku)
bezpečnostní funkce realizovány (např. identifikace a autentizace nikoliv jen na základě uživatelského
jména a hesla, ale pomocí tokenu).
Jednou z hrozeb specifických pro osobní počítač je, že k němu neoprávněná osoba získá fyzický
přístup i přes použitá opatření fyzické bezpečnosti a poté buďto odcizí, poškodí nebo zničí počítačové
médium s utajovanými informacemi nebo HW vybavení, získá logický přístup do systému (např. nabootování z diskety) umožňující narušení systémového a aplikačního programového vybavení a manipulaci s utajovanými informacemi, získá informaci uloženou na zcizeném pevném disku přímo nebo
specielními prostředky v případě zbytkových informací.
V souvislosti s tím je nutno pro samostatný osobní počítač nebo pracovní stanici vyřešit (adekvátně
skutečné úrovni rizik)
. ochranu utajované informace, která by zůstala uložena v počítači pokud je ponechán buďto po
určitou dobu zapnutý bez obsluhy autorizovaného uživatele nebo vypnutý po ukončení práce s IS
(neoprávněné odkrytí, modifikace, zničení utajované informace, tedy ohrožení důvěrnosti, integrity
a dostupnosti utajované informace),
. ochranu integrity HW (neoprávněná modifikace, např. vložení škodlivé komponenty, zničení, tedy
ohrožení důvěrnosti, integrity a dostupnosti utajované informace a dostupnosti služeb systému),
. ochranu integrity operačního systému (neoprávněné vložení škodlivého kódu, modifikace systémových souborů apod., tedy ohrožení důvěrnosti, integrity a dostupnosti utajované informace a dostupnosti služeb systému),
. ochranu integrity aplikačního SW – podobně jako operačního systému,
. ochranu utajovaných informací uložených na vyměnitelných počítačových médiích.
74
Pro LAN je nutno zabývat se dále riziky spjatými se serverem, dalšími aktivními prvky sítě a samotnou
kabeláží, zejména vyřešit adekvátní
. ochranu LAN před fyzickým poškozením nebo neoprávněnou modifikací kabeláže a odposlechem
na linkách (přenášené informace, autentizační informace),
. ochranu rozbočovačů, mostů, přepínačů, směrovačů před fyzickým poškozením a neoprávněnou
modifikací jejich konfigurace,
. ochranu integrity HW serveru, integrity operačního systému i aplikačního SW na serveru, podobně
jako pro samostatný osobní počítač,
. ochranu autentizační informace přenášené v LAN,
. ochranu utajovaných informací přenášených v LAN,
. ochranu utajovaných informací uložených na pevných discích (diskovém poli) serveru.
Během analýzy rizik je třeba zvažovat, pro jaké možné útočníky mají zpracovávané utajované informace hodnotu a jaký typ útoku by pravděpodobně byli schopni a ochotni podniknout, případně určit
zbytkové riziko a jeho přijatelnost z hlediska jeho možného dopadu a nápravy vzniklých škod.
Na základě analýzy rizik musí být stanoveny bezpečnostní požadavky jako je zahrnutí nadstandardních
prvků objektové a technické bezpečnosti, použití bezdiskových pracovních stanic, pracovních stanic
a samostatných PC s vyměnitelnými HDD, serverů s vyměnitelnými HDD, pokročilých technik identifikace a autentizace, kryptografické ochrany utajovaných informací uložených na pevných discích nebo
přenášených komunikačními kanály (certifikovanými kryptografickými prostředky zajišťujícími deklasifikaci utajovaných informací nebo necertifikovanými prostředky jako doplňkové opatření), statický režim
(statické adresní tabulky) pro huby, switche, routery apod.
Analýza rizik ovlivňuje také míru požadavků na ochranu v oblasti kompromitujícího elektromagnetického vyzařování, zejména v případě zpracování informací stupně utajení Důvěrné.
7. Fyzická bezpečnost
Ø Uvést zásady fyzického zabezpečení IS v závislosti na tom, zda na daném zařízení se informace pouze
zpracovávají a zobrazují nebo i ukládají (vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci
technických prostředků) a na výsledcích analýzy rizik. Použití bezdiskových pracovních stanic, pracovních stanic a osobních počítačů s výměnitelnými HDD, serverů s výměnitelnými HDD, kryptografické ochrany apod. snižuje nutnou úroveň fyzického zabezpečení.
Ø Neopomenout stanovit zásady fyzické ochrany pro kabeláž a aktivní prvky sítě a pro kontrolu jejich
neporušenosti.
Ø Na základě analýzy rizik stanovit opatření jako je pečetění HW, použití ochranných skříní pro HW,
zvýšené požadavky fyzické bezpečnosti pro serverovnu (nadstandardní prvky vzhledem ke stupni
utajení informací) apod.
Ø Uvést požadavek ochrany zařízení před riziky prostředí (prach, voda, oheň, živelní katastrofa atd.
podle analýzy rizik).
Ø Objektovou a technickou bezpečnost je nutno popsat, nebo uvést odkaz na jinou dokumentaci (např.
schválený bezpečnostní projekt objektu), která ovšem musí být přístupná NBÚ i uživatelům podle
potřeby.
Ø Uvést požadavek, že výpočetní technika musí být umístěna tak, aby bylo znemožněno odezírání
utajovaných informací z obrazovek, klávesnic a periferních zařízení nepovolanými osobami.
Ø Je třeba zahrnout také požadavek označit zařízení náležející do určitého IS štítkem s identifikací
tohoto IS a nejvyšším stupněm utajení informací, které mohou být v daném IS zpracovávány.
8. Kompromitující vyzařování
8.1 Úvod
Kompromitující vyzařování (KV) je elektromagnetické, akustické nebo optické vyzařování elektrických a elektronických zařízení a IS, které by mohlo způsobit únik utajované informace.
S definicí kompromitujícího vyzařování úzce souvisí termín TEMPEST. Jde o odborný termín vztahující se ke zjišťování a zkoumání kompromitujícího elektromagnetického vyzařování, což jsou vlastně
neúmyslně vyzářené elektromagnetické signály, které, pokud jsou zachyceny a analyzovány, mohou
odhalit (prozradit) obsah zpracovávané informace (např. zobrazované na monitoru nebo tištěné na tiskárně).
Elektronická zařízení vzhledem ke své konstrukci a použité technologii jsou citlivá na vnější rušení
a sama také elektromagnetickou energii (rušení) vyzařují. Pokud elektronická zařízení (která jsou vždy
součástí IS) zpracovávají informace, může jimi vyzařovaná energie v sobě nést zpracovávanou informaci.
Proto u IS, které zpracovávají utajované informace, je třeba při jejich návrhu, instalaci a provozu
75
dodržet jistá pravidla, která snižují riziko úniku utajované informace formou tohoto kompromitujícího
elektromagnetického vyzařování.
V ČR je aplikován tzv. ,,zónový princip", při němž se jednotlivé komponenty nebo celý IS hodnotí
z hlediska TEMPEST tzv. třídou a prostoru, kde je IS umístěn je přiřazena tzv. zóna.
8.2 Standardy používané k hodnocení IS z hlediska TEMPEST
Hodnocení IS (určení třídy IS) se provádí podle bezpečnostních standardů NBÚ vycházejících z dokumentů NATO řady SDIP (SDIP-27 a SDIP-29), a také podle převzaté evropské normy k hodnocení
úrovní rušení komerčních zařízení informačních technologií ČSN EN 55022.
Hodnocení prostorů (určení zóny prostoru) pro umístění IS, se provádí podle bezpečnostního standardu
vycházejícího z dokumentu NATO SDIP-28.
Aktuálně platné verze bezpečnostních standardů NBÚ v oblasti TEMPEST byly vydány v roce 2007,
jsou klasifikovány stupněm utajení Důvěrné a jsou šířeny přísně na základě zásady ,,need-to-know".
8.3 Požadavky na IS z hlediska TEMPEST
Již v etapě návrhu IS je třeba podle stupně utajení zpracovávaných informací vybrat prostory, kde se
plánuje umístění IS. Je nutné zohlednit nejen požadavky na fyzickou bezpečnost, ale také požadavky na
TEMPEST. Vhodně zvolené umístění IS například i v rámci jedné budovy, může znamenat lepší zónu
daného prostoru a snižuje tak požadavky na třídu použitých prostředků a tím i finanční náklady.
Kromě toho existují i požadavky na umístění IS při konkrétní instalaci. Tyto požadavky jsou uvedeny
v bezpečnostních standardech NATO a NBÚ a udávají především požadované vzdálenosti IS od ostatních
metalických vedení (např. telefonní linky, silová a signálová vedení, vytápění, klimatizace aj.), které je
nutné dodržet.
Od stupně utajení ,,Důvěrné" výše je třeba v dokumentaci popsat a na výkresech znázornit umístění
informačního systému vzhledem k místům, kde by mohlo být nepozorovaně umístěno nepřátelské zařízení pro detekci elektromagnetického vyzařování (většinou se jedná o veřejná parkoviště a prostory
které nepatří uživateli IS). Tento popis by měl zahrnovat všechny prostory sousedící s místností, kde je IS
instalován, jak v horizontální tak i vertikální linii a pokud je IS v místnosti s okny, popsat prostor ve
směru oken a to do vzdálenosti minimálně 100 metrů od IS. Rovněž je třeba popsat předpokládaný rozsah
zpracovávání utajovaných informací a jejich časové rozložení. Pro posouzení rizika není rozhodující
množství utajovaných informací uložených v IS, ale množství a charakter zpracovávaných utajovaných
informací a rozsah, charakter a časové rozložení zpracovávání těchto informací. Riziko z hlediska TEMPEST je spjato především se zobrazováním utajovaných informací na monitoru, jejich vkládáním pomocí
klávesnice, tiskem a vypalováním na CD či DVD. Z hlediska časového rozložení je vyšší riziko spjato
s pravidelným zpracováváním utajovaných informací nebo zpracováním, jehož zahájení může útočník
odvodit z určitých příznaků.
8.4 Základní požadavky na IS podle standardů NBÚ
. Pro stupeň utajení ,,Vyhrazené", ,,Důvěrné", ,,Tajné" a ,,Přísně tajné" je nutno u všech komerčních
zařízení doložit splnění požadavků na elektrickou bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu
(EMC) podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů. Jedná se o tzv. ,,Prohlášení o shodě" na tato zařízení.
. Pro zpracování informací ,,Důvěrné", ,,Tajné" a ,,Přísně tajné" je dále vyžadováno, aby NBÚ
z hlediska možného zneužití kompromitujícího vyzařování posoudil prostory, v nichž mají být
zařízení informačního systému umístěna, a stanovil požadavky na použité zařízení nebo doporučil
změny vedoucí ke zlepšení přiřazené zóny. Rozhodnutí závisí zejména na stupni utajení zpracovávaných informací, v případě stupně utajení ,,Důvěrné" se přihlíží i k charakteru a rozsahu zpracovávání těchto informací. Požadovaná opatření se pak u požadavků na zařízení pohybují od doložení
splnění elektromagnetické kompatibility pro jednotlivé komponenty informačního systému případně
použití komponent s nižší úrovní kompromitujícího elektromagnetického vyzařování až po použití ,,
tempestovaných" zařízení. U požadavků na zlepšení zóny se jedná o přemístění informačního
systému nebo použití stínících komor případně stíněných místností.
. Pokud jsou zpracovávány utajované informace stupně utajení ,,Důvěrné", ,,Tajné" nebo ,,Přísně
tajné", vyžaduje se napájení IS ze síťového přívodu vybaveného vysokofrekvenčním filtrem. Pro
zpracování utajovaných informací stupně utajení ,,Důvěrné" lze použít jakýkoliv schválený (ČSN)
komerční typ, pro zpracování utajovaných informací vyšších stupňů utajení je nutná konzultace
s NBÚ.
. V případě, že IS obsahuje vysílač, je třeba vždy konzultace s NBÚ.
. U komponentů IS, které obsahují paměti typu RAM (např. tiskárny), je nutné počítat s tím, že
76
informace v těchto pamětech zůstávají i po odpojení napájecího napětí. Tomu je třeba přizpůsobit
režim zacházení s těmito komponentami. V případě servisu či jiné manipulace neprověřenými
osobami se např. doporučuje obsah paměti přepsat neutajovanými informacemi.
. Musí být zohledněny instalační požadavky – většinou dodržení určité vzdálenosti komponent informačního systému (počítač, monitor, klávesnice, myš, tiskárna atp.) od metalických vedení a jiných
zařízeních (např. běžných telefonů), orientace monitorů vzhledem k oknům a stěnám místností.
Pro LAN je nutno zahrnout do úvah i kabeláž a aktivní prvky sítě. V této oblasti je opět nutné posouzení
NBÚ. U nově budovaných sítí pro stupeň utajení ,,Důvěrné" a vyšší doporučujeme konzultovat již návrh
v NBÚ.
Hodnocení zařízení a prostorů provádí v NBÚ pracoviště TEMPEST na základě vlastních měření nebo
měření provedených na odborném pracovišti, se kterým má/bude mít NBÚ uzavřenou smlouvu o provádění takových činností (podle zákona č. 412/2005 Sb.). Na pracovišti TEMPEST je k dispozici aktualizovaný seznam počítačových sestav třídy 1 vybraných z komerčních typů. K dispozici je i seznam
dodavatelů zařízení třídy 0 a stínících komor. Tato zařízení však vždy musí být podrobena kontrolnímu
měření a odsouhlasena NBÚ.
Pracoviště TEMPEST provádí i poradenskou činnost v oblasti kompromitujícího vyzařování.
8.5 Požadovaná specifikace způsobu ochrany
. V bezpečnostní politice je třeba konstatovat záměr, že elektronická zařízení informačního systému
budou splňovat požadavky bezpečnostních standardů NBÚ v oblasti KV.
. Dále je třeba:
. od stupně utajení ,,Důvěrné" výše uvést zónu pro prostor, v němž bude IS umístěn,
. od stupně utajení ,,Důvěrné" výše popsat předpokládaný rozsah zpracovávání utajovaných informací
a jejich časové rozložení a z hlediska provozovatele posoudit riziko spjaté s hrozbou útoku využívajícího k získání utajovaných informací kompromitujícího elektromagnetického vyzařování,
. uvést zvolený způsob ochrany v oblasti KV, s uvážením požadavků uvedených v odstavcích 8.3
a 8.4 a stanovené zóny (např. ,,pro zpracování utajovaných informací do stupně utajení Tajné,
v počítačové místnosti nacházející se v zóně x, bude použito zařízení třídy y").
. V případě LAN je nutno zohlednit požadavky pro kabeláž a prvky síťové podpory.
9. Administrativní bezpečnost, bezpečnost počítačových médií
Ø Deklarovat splnění požadavků vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech
utajovaných informací.
Ø Deklarovat požadavky na bezpečnost počítačových médií podle § 15 VYHLÁŠKY, uvést stupeň
utajení médií vzhledem k bezpečnostnímu provoznímu módu vyhrazenému nebo s nejvyšší úrovní.
Ø Uvést, jaká počítačová média pro ukládání utajovaných informací budou používána, zásady pro jejich
evidenci, označování stupněm utajení, ukládání, ničení (viz aktuální standardy NBÚ v příloze vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků).
Ø V případě používání vyměnitelných pevných disků v multiuživatelském prostředí uvést způsob zajištění nepřetržité odpovědnosti.
Ø Uvést zásady pro vyřazování počítačových médií z provozu informačního systému (porouchané nebo
poškozené pevné disky, poškozené diskety, CD, ZIP, pásky aj.) nebo v případě likvidace informačního
systému, zajišťující, že médiu je poskytována ochrana podle jeho stupně utajení až do doby komisionelního zničení.
POZNÁMKA 4
Počítačová média, která jsou používána výhradně pro potřeby provozu informačního systému, např.
vyměnitelné pevné disky a diskety, CD, ZIP, pásky a další média používaná pro zálohování v informačním systému mají být evidována v administrativní pomůcce vytvořené pro tento účel. Jednotlivému
počítačovému médiu pak musí být přiděleno jedinečné evidenční číslo a stupeň utajení a musí pro ně
být uveden typ média, jeho výrobní číslo (pokud je médiem neseno), datum uvedení do provozu informačního systému, datum vyřazení z provozu. Na popisném štítku se pak vyznačí stupeň utajení média,
jeho evidenční číslo, název organizace/orgánu státu provozujícího informační systém a název informačního systému. Je vhodné, aby tuto evidenci vedla osoba pověřená vedením jednacího protokolu nebo
bezpečnostní správce informačního systému.
POZNÁMKA 5
Evidenci a označení jako utajovaná informace podléhají i zabudované pevné disky. Vzhledem k obtížné
realizaci tohoto opatření, je možno omezit se v odůvodněných případech na neprodlené zaevidování
77
a označení pevného disku odpovídajícím stupněm utajení po vyjmutí z počítače (porucha, výměna), což
mu zajistí adekvátní ochranu v další fázi jeho života.
Ø Deklarovat, že počítače/jiná zařízení obsahující zabudované pevné disky/jiné nevolatilní paměti budou
evidovány v provozní bezpečnostní dokumentaci IS (je-li to relevantní).
Ø Deklarovat, že utajovaná informace, která vystupuje z IS, musí být označena odpovídajícím stupněm
utajení, způsobem zaručujícím adekvátní nakládání s touto informací. Uvést, že tiskové výstupy musí
být bez odkladu evidovány jako utajovaná písemnost. Uvést zásady pro import a export utajovaných
informací do informačního systému na počítačových médiích, v souladu s principy bezpečnostního
provozního módu.
10. Další bezpečnostní dokumentace
Deklarovat, že bude vypracován návrh bezpečnosti informačního systému a zpracovány bezpečnostní
směrnice informačního systému, jak budou členěny (např. pro bezpečnostního správce, pro administrátora, pro uživatele, pro kryptografickou obsluhu apod.).
11. Požadavky bezpečného provozu
Uvést zejména následující bezpečnostní požadavky:
. zajištění antivirové ochrany
. dodržování schválené konfigurace HW a SW,
. bezpečné uložení hlavních kopií SW vybavení (znemožnění modifikace nebo zničení),
. systém zálohování souborů s utajovanými informacemi, případně programového vybavení, záložní
média, odpovědnost za vytváření záloh (server, pracovní stanice apod.),
. povinnost evidovat záložní média, jejich stupeň utajení (daný nejvyšším stupněm utajení s nímž IS
nakládá), jejich ukládání,
. zajištění požadavků § 22 VYHLÁŠKY pro fázi instalace IS ,
. zajištění požadavků § 23 odst. 5 a 6 VYHLÁŠKY v oblasti servisní činnosti; deklarovat, že bude
prováděna tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k utajovaným informacím nebo narušení integrity HW nebo SW vybavení vedoucímu ke kompromitaci utajovaných informací, že
o každé opravě bude pořízen zápis, záznamy budou uchovávány nejméně po dobu .. let, uvést zda
opravy budou zajišťovány pracovníky organizace nebo pracovníky externími (volba servisní organizace),
. zajištění postupu pro autorizaci uživatele a pracovníků bezpečnostní správy a správy IS pro činnost
v IS,
. zajišťování úvodního a periodického školení uživatelů,
. zásady administrace pracovní stanice a síťového serveru (lokální, vzdálená) a odpovídající bezpečnostní opatření,
. opatření pro přijímání návštěv – např. že návštěvy mají přístup do místnosti s IS pouze za doprovodu
oprávněného uživatele po schválení bezpečnostním správcem IS a zápisu do knihy návštěv, že nesmí
dojít k odezírání utajovaných informací, že jiným prověřeným osobám s need-to-know lze umožnit
přístup za přítomnosti oprávněného uživatele...,
. základní krizové (havarijní) situace – vyjmenovat, které situace je třeba ošetřit (oheň-kouř-výbuch,
voda – záplavy či prosakování tekutin, výpadek proudu, porucha HW (včetně narušení kabeláže),
selhání SW, problémy s konstrukcí budov, přírodní katastrofa, sabotáž – terorismus a další). O výskytu každé mimořádné situace a jejím vyřešení se pořídí zápis a uloží se po dobu ..., kde ...,
. povinnost bezpečnostního správce zkoumat auditní záznamy jedenkrát týdně (měsíčně, denně)
a vždy po bezpečnostním incidentu či podezření na něj, vytváření kopií auditních záznamů a jejich
uložení tak, aby byly přístupné pro zpětné zkoumání po dobu nejméně ...roků, se zajištěním jejich
integrity, pokud je v auditních záznamech nalezen příznak bezpečnostního incidentu, vypracuje
bezpečnostní správce záznam a tento bude uchováván po dobu nejméně ..., udat také kde,
. základní seznam bezpečnostních incidentů – projev počítačového viru nebo jiného zlomyslného SW,
kompromitace hesla nebo podezření na ni, ztráta počítačového média nebo listinné utajované písemnosti nebo podezření na ni, proniknutí nepovolané osoby do místnosti s IS nebo pokusy o ně,
hlášení auditu operačního systému (nebo aplikačního SW), neobvyklé chování některého uživatele
IS nebo neobvyklý postup uplatněný v IS, neoprávněná změna HW nebo SW konfigurace IS, pro
LAN narušení kabeláže, neúmyslné nebo úmyslné vyzrazení utajovaných informací neoprávněné
osobě, nedodržení předpisu o ukládání vyměnitelného pevného disku nebo přenosného počítače do
úschovného objektu aj.,
. že incidenty budou uživateli hlášeny bezpečnostnímu správci, který je vyhodnotí, komu je ohlásí
78
dále, že o jejich výskytu a vyřešení bude pořízen zápis, že bude archivován pod dobu nejméně ...,
kde bude uložen,
. zajištění školení uživatelů,
. další bezpečnostní požadavky podle potřeb uživatelů, vnitřních předpisů organizace, nadřízených
bezpečnostních politik, mezinárodních smluv aj., vše co je nad rámec VYHLÁŠKY.
NÁVRH BEZPEČNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
1. Popis HW a SW vybavení
Ø Uvést konkrétní konfiguraci HW
. počítače a jejich role (samostatný osobní počítač, pracovní stanice, server), pro jednotlivé počítače
bližší údaje o jejich komponentách, včetně síťové karty, vyměnitelných HDD, odstranění pevných
disků apod. , HW kryptografická zařízení,
. periferní zařízení,
. disková pole,
. zálohovací zařízení,
. UPS, vysokofrekvenční síťové filtry,
. použité speciální HW prostředky, např. pro I&A uživatelů,
. typy a výrobní čísla komponent (s podrobností specifikovanou NBÚ během certifikačního procesu),
. aj.
Ø Uvést konkrétní SW konfiguraci
. operační systémy,
. aplikační SW,
. antivirové programy,
. kryptografické prostředky SW,
. zálohovací utility,
. utility pro správu sítě,
. utility pro kontrolu integrity SW vybavení,
. použité speciální SW prostředky, např. pro I&A uživatelů nebo bezpečné vymazávání informací,
. aj.
Ø Uvést kompletní údaje o LAN:
. typ kabeláže a použité standardy,
. síťové protokoly a pro ně potřebná konfigurace (např. MAC adresy, IP adresy a masky podsítí pro IP
protokol),
. topografie LAN (fyzické umístění jednotlivých zařízení – servery, pracovní stanice, aktivní prvky
sítě, kryptografické prostředky, kabely),
. topologie LAN (např. sběrnicová, hvězdicová, kruhová, fyzická segmentace na jednotlivých vrstvách OSI modelu a skutečná konfigurace síťových komponent, případně logická segmentace na
bázi VLAN a konfigurační soubory),
Ø Deklarovat zajištění správy konfigurace – vedení seznamu HW a SW bezpečnostním správcem IS
v přehledné formě, včetně údaje o zabudovaných nosičích utajovaných informací.
Ø Deklarovat zajištění údržby SW – aplikace opravných programových balíčků (service pack) vydávaných výrobci SW.
2. Počítačová bezpečnost
Ø Jednoznačná identifikace a autentizace uživatele je zajišťována:
. prostředky operačního systému s vhodným nastavením bezpečnostních parametrů, podrobně uvést
nastavení v příloze Nastavení bezpečnostních charakteristik OS; v případě LAN uvést model sítě
z hlediska vedení uživatelských účtů (např. ve W NT jedna doména s PDC serverem a BDC serverem, ve W2000 využití Active Directory a dvou doménových řadičů), zda může uživatel pracovat
na pracovní stanici i lokálně, zda jde o čistě terminálový přístup,
. specielními prostředky pro I&A – konkrétní údaje (smart card, biometrické zařízení, ...) a specifikace
potřebného nastavení, instalační předpis apod.,
. v určitých případech (výlučně u samostatných PC) uživatelova identita může být před vstupem do IS
potvrzena jinými prostředky – je znám bezpečnostnímu správci, který ho vpustí do místnosti
s počítačem, je mu vydán klíč od místnosti s počítačem, má přístup do trezoru s vyměnitelným
pevným diskem apod.,
79
. na aplikační úrovni – popsat, pokud je používána a specifikovat potřebné nastavení,
. uzamčením pracovní stanice nebo samostatného osobního počítače při krátkodobém opuštění zapnutého počítače a umožněním opětovné práce v systému až po úspěšné identifikaci a autentizaci
uživatele,
. důvěrnost a integrita autentizační informace během přenosu sítí je zajištěna .......
Ø Volitelné řízení přístupu k objektům IS
. prostředky operačního systému (podrobnosti v příloze Nastavení bezpečnostních charakteristik OS),
. případně na aplikační úrovni, popsat, pokud je používáno a specifikovat potřebné nastavení,
. logická struktura pevných disků, pravidla pro řízení přístupu uživatelů k datové části pevného disku
(na serverech, na sdílené pracovní stanici apod.),
. matice přístupových práv pro uživatele.
Ø Vytváření auditních záznamů, jejich ochrana a jejich zkoumání
. Základem je vytváření auditních záznamů prostředky operačního systému s vhodným nastavením
bezpečnostních parametrů – zpravidla zaznamenávat úspěšné i neúspěšné pokusy o přihlášení do
systému, správu uživatelů a skupin, změnu v metodě zabezpečení a neúspěšné pokusy o přístup
k souborům a objektům, o použití přístupových práv, selhání restartu a vypnutí nebo sledování
procesu. Podrobně nastavení popsat v příloze Nastavení bezpečnostních charakteristik OS. V případě
LAN uvést zda se vede audit na serverech i jednotlivých pracovních stanicích.
. Pokud operační systém neumožňuje automatické vytváření auditních záznamů, mohou být v určitých
případech nahrazeny manuální evidencí – uživatel se zapíše (nebo je zapsán a potvrdí svou přítomnost podpisem) do provozního deníku – datum, od-do, nebo jiným způsobem, umožňujícím
jednoznačně určit, který uživatel a kdy v systému pracoval, politika určí i způsob vedení evidencí,
jejich ochranu před modifikací nebo zničením, dobu archivace apod. Může jít o evidenci fyzického
vstupu do místnosti, převzetí vyměnitelného HDD apod. Výlučně pro samostatná PC.
. Případně vytváření auditních záznamů i na aplikační úrovni, popsat, pokud je používáno a specifikovat potřebné nastavení.
. Případně využití speciálních prostředků a specifikace potřebného nastavení, instalační předpis apod.
. Omezit přístup uživatelů k auditním záznamům, aby je spravovat mohl pouze bezpečnostní správce.
Uvést, jak často kontroluje auditní záznamy (na serveru, pracovní stanici), v jaké formě, kde a jak
dlouho musí být uchovávány pro zpětné zkoumání, kdo má přístup k zálohám auditních záznamů.
. Uvést nástroje pro analýzu auditních záznamů.
Ø Opakované použití objektů
. řešeno operačním systémem (W NT, W2000, W XP, UNIXové systémy, např. W 95 nebo W98
nemají tuto funkci,z tohoto hlediska mohou být použity jen pro bezpečnostní provozní mód vyhrazený),
. případně řešeno speciálními prostředky, např. utility pro bezpečné vymazávání informací z pevných
disků, popsat, pokud je používáno a specifikovat potřebné nastavení,
. řešeno také zákazem deklasifikace médií a správnou metodou jejich ničení.
POZNÁMKA 6
Pro bezpečnostní provozní mód s nejvyšší úrovní se obvykle vyžaduje použití operačního systému
certifikovaného podle kritérií bezpečnosti informačních technologií (CC nejméně na úrovni EAL3,
ITSEC nejméně na úrovni E2). Pro bezpečnostní provozní mód vyhrazený se použití certifikovaného
operačního systému nevyžaduje v případě velmi malého počtu uživatelů a zpracování informací nižších
stupňů utajení (Vyhrazené, Důvěrné) nebo pokud jsou požadované bezpečnostní funkce realizovány
jinými prostředky. Z produktů nejčastěji používaných v oblasti osobních počítačů a malých LAN jsou
v současné době certifikovány Windows NT 4.0, Windows 2000 a W XP (také server Windows 2003),
rovněž pak některé edice LINUX.
3. Komunikační bezpečnost
Uvést zejména
Ø model LAN (např. peer-to-peer, klient-server, jedna doména, více domén se vztahy důvěry, ..........),
Ø popis ochrany důvěrnosti a integrity informací během přenosu v LAN (typ kabeláže, fyzická ochrana
linek a jejich pravidelná kontrola – odkaz na příslušnou kapitolu, VLAN, kryptografický
prostředek, ...),
Ø popis ochrany přístupových hesel přenášených sítí (typ kabeláže, fyzická ochrana linek a jejich
pravidelná kontrola, VLAN, kryptografický prostředek, pokročilá autentizační technika zajišťující
šifrování hesel nebo využívající heslo na jedno použití apod.),
Ø povolené síťové služby a protokoly, aplikace zásady ,,co není povoleno, je zakázáno", které systémové
80
Ø
Ø
Ø
Ø
soubory vymazat, ke kterým omezit přístup, jaká nastavení aplikovat během konfigurace systému
apod., podrobnosti uvést v příloze Nastavení bezpečnostních charakteristik OS nebo v samostatné
příloze,
popis připojení LAN k vnějším sítím, realizujícího bezpečnostní politiku IS, podrobná specifikace
bezpečnostní brány a nastavení bezpečnost ovlivňujících charakteristik (např. pravidla pro filtrování
IP adres a portů), ve většině případů ovšem úplná izolace LAN, vyloučení propojení na Internet,
znemožnění nebo zákaz modemových spojů,
utility používané pro správu LAN, postupy a opatření spjatá s jejich využíváním,
je-li použit kryptografický prostředek, uvést potřebné údaje, odkazy na Pravidla a Směrnici,
pro všechny prostory s IT komponentami informačního systému uvést zónu z hlediska KV.
4. Personální bezpečnost
Uvést
Ø povinnost vedení seznamu uživatelů bezpečnostním správcem IS (s číslem Osvědčení a pro jaký
stupeň utajení platí, mezní doba platnosti Osvědčení, případně s údaji o Oznámení), vzor seznamu
uživatelů,
Ø postup pro zařazení/vyřazení uživatele do/z IS (kdo o tom rozhodne, kdo informuje bezpečnostního
správce o zrušení oprávnění pro přístup do IS před odchodem dané osoby z organizace, zánikem jejího
Osvědčení nebo Oznámení, způsob sdělování této informace bezpečnostnímu správci, vzor formuláře
se schválením zařazení/vyřazení uživatele do IS),
Ø způsob jmenování osob vyžadovaných bezpečnostní politikou pro správu IS (bezpečnostního správce,
případně jeho zástupce, administrátora systému, kryptografické obsluhy aj.); odkaz na přílohu, v níž
jsou uvedeny osoby, aktuálně jmenované do těchto funkcí, s čísly jejich Osvědčení od NBÚ pro
přístup k odpovídajícímu stupni utajení, případně s údaji o Oznámení; doložení požadované kvalifikace pro kryptografickou obsluhu; vzory formulářů pro jmenování uvedených osob; zajištění zástupnosti,
Ø kde jsou uloženy identifikátor a aktuální heslo bezpečnostního správce, administrátora atd. (v zapečetěné obálce v určeném trezoru pro uchovávání utajovaných informací),
Ø systém bezpečnostního školení – kdo školí, jak často, že znalost a pochopení bezpečnostních směrnic
musí uživatel stvrdit podpisem, dříve nežli je reálně zaveden do informačního systému a vždy po
pravidelném ročním školení.
5. Požadavky na dostupnost
Uvést systém zálohování, jaké konkrétní prostředky pro zálohování budou používány, kdo odpovídá za
vytváření záloh systémového a aplikačního programového vybavení a datových uživatelských souborů,
jaká záložní média budou používána, jejich stupeň utajení, způsob nakládání s nimi apod.
6. Administrativní bezpečnost
Uvést odkaz na dokument, podle nějž je administrativní bezpečnost v dané organizaci zajišťována, nebo
ji popsat. Pokryty musí být rovněž požadavky § 15 VYHLÁŠKY a požadavky bezpečnostní politiky
informačního systému.
Ø Shrnout všechny typy používaných počítačových médií, účel používání, jejich stupeň utajení, způsob
evidence, označování.
Ø Uvést zásady pro ukládání počítačových médií.
Ø Uvést zásady pro ničení počítačových médií – komisionelního ničení s učiněním záznamu o zničení,
soulad se skartačním řádem organizace, prostředky fyzického ničení a soulad s aktuálními standardy
NBÚ, postup pro pevné disky.
Ø Uvést příslušné administrativní pomůcky realizující požadavek nepřetržité a prokazatelné odpovědnosti za jednotlivá počítačová média (např. evidence výdeje/uložení vyměnitelného pevného disku).
Ø Připravit procedury a manuální evidence spojené s identifikací a autentizací uživatelů, vytvářením
auditních záznamů apod., pokud jsou potřebné k naplnění bezpečnostní politiky IS
Ø Shrnout všechny manuální evidence a formuláře vedené v IS, kdo je vede, kde jsou ukládány během
používání, kde a jak dlouho jsou uchovávány, jejich vzory, jejich stupeň utajení.
Obvykle:
. seznam uživatelů,
. souhrnný seznam osob spravujících IS nebo jednotlivá jmenování,
. evidence provozních počítačových médií (viz. Poznámka 4),
81
. u vyměnitelných HDD evidence výdeje/příjmu HDD z bezpečnostní schránky, charakteru administrativní pomůcky,
. umístění komponent IS a jejich rozmístění v stanovených místnostech,
. seznam konfigurace HW a příslušného SW, plánky topografie LAN,
. provozní deník IS – záznamy o opravách, o údržbě, o provedení zálohy systémového programového vybavení či update antivirového programu, o kontrole auditních záznamů a jejich zálohování, o krizových situacích a bezpečnostních incidentech (s odkazem na příslušnou zpráva o řešení), o dalších bezpečnostně relevantních událostech, charakteru administrativní pomůcky, s uvedením data, času, zúčastněných osob a jejich podpisů,
. evidence bezpečnostních školení (prohlášení s podpisy uživatelů).
Podle potřeby:
. formuláře pro zavedení/vyřazení uživatele , s datem zavedení a vyřazení,
. evidence nahrazující I&A uživatele a/nebo auditní záznamy, charakteru administrativní pomůcky,
. evidence vstupu do prostor IS, charakteru administrativní pomůcky,
. evidence vstupu návštěv, charakteru administrativní pomůcky.
Ø Shrnout položky bezpečnostní provozní dokumentace IS – uvést seznam směrnic – např. pro bezpečnostního správce, pro uživatele, pro kryptografickou obsluhu. Jak se distribuuje bezpečnostní
dokumentace IS a jak je klasifikována.
7. Fyzické zabezpečení IS
Ø Popsat zabezpečení všech prostor, v nichž budou umístěny komponenty IS:
. identifikace místnosti, které komponenty v ní jsou a aplikovaná opatření fyzické bezpečnosti včetně
režimových opatření, pro podrobnější popis je možno provést odkaz na příslušný bezpečnostní
projekt nebo směrnici,
. zvlášť opatření pro servery a pro pracovní stanice,
. rozmístění jednotlivých zařízení v místnosti, se zohledněním instalačních požadavků (možnost odezírání utajovaných informací, požadavky v oblasti kompromitujícího vyzařování podle čl. 8).
Ø Uvést, kdo a v jaké formě povede přehled umístění všech zařízení a jejich rozmístění v stanovených
místnostech (obvykle bezpečnostní správce).
Ø Uvést, jak bude vedena evidence spjatá se vstupem uživatelů do počítačové místnosti, pokud je
vyžadována bezpečnostní politikou IS, evidenční pomůcky, procedury.
Ø Uvést, jak bude vedena evidence spjatá se vstupem návštěv do počítačové místnosti, pokud jsou
povoleny v bezpečnostní politice.
Ø Uvést konkrétně, do jakých úschovných objektů budou ukládána vyměnitelná média pro uchovávání
utajovaných informací, kde jsou úschovné objekty umístěny a jak je řešeno řízení fyzického přístupu
k těmto médiím. Např. pokud jde o vyměnitelné pevné disky, může být zvoleno řešení, kdy přístup do
trezoru má pouze bezpečnostní správce, disky jsou tedy vydávány bezpečnostním správcem a jejich
použití evidováno. Média mohou vydávat a ukládat také osoby pověřené vedením evidencí utajovaných informací (s odpovídajícím Osvědčením/Oznámením pro přístup k utajovaným informacím).
Ø Uvést realizaci požadavků na fyzickou ochranu kabeláže LAN a veškerých aktivních prvků sítě,
postup pro kontrolu neporušenosti kabeláže (kdo, jak často). V případě potřeby označení kabeláže
(přenos informací v otevřeném nebo zašifrovaném tvaru).
Ø Uvést způsob pečetění krytů počítačů a dalších zařízení, umístění serveru v racku (ochranné skříni
apod.).
Ø Uvést umístění informativních štítků na zařízení náležející do IS (identifikace IS a nejvyššího stupně
utajení informací, které mohou být v IS zpracovávány).
Ø Zvláštní pozornost věnovat fyzické ochraně kryptografických zařízení, aby odpovídala požadavkům
certifikační zprávy a Pravidel pro používání kryptografického prostředku.
8. Kompromitující vyzařování
Uvádějí se veškerá opatření aplikovaná v oblasti kompromitujícího vyzařování.
. Pro všechny stupně utajení je nutno doložit splnění požadavků na elektrickou bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu, pro stupeň utajení ,,Důvěrné" a vyšší uvést zónu pro prostory IS a třídu
použitých zařízení, která je vyžadována NBÚ.
. Pokud je používána stíněná místnost nebo stínicí komora, je třeba uvést její specifikaci a doložit její
certifikaci.
82
. Od stupně utajení ,,Důvěrné" výše je třeba popsat umístění informačního systému vzhledem k místu,
kde by mohlo být nepozorovaně umístěno nepřátelské zařízení pro detekci kompromitujícího vyzařování (většinou se jedná o veřejná parkoviště a prostory, které nepatří uživateli IS a z kterých je
možnost přímé viditelnosti do prostorů, kde je IS instalován). Tento popis by měl zahrnovat především sousední prostory (příslušné k místnosti, kde je IS instalován) v horizontální i vertikální linii.
Pokud je IS v místnosti s okny, je třeba popsat prostor ve směru oken a to do vzdálenosti minimálně
100 metrů od IS.
. Pokud jsou zpracovávány utajované informace stupně utajení ,,Důvěrné", ,,Tajné" nebo ,,Přísně
tajné", vyžaduje se napájení IS ze síťového přívodu vybaveného vysokofrekvenčním filtrem. Pro
zpracování utajovaných informací stupně utajení ,,Důvěrné" lze použít jakýkoliv schválený (ČSN)
komerční typ s útlumem minimálně 20 dB v kmitočtovém pásmu 100 kHZ-20 MHZ, pro zpracování
utajovaných informací vyšších stupňů utajení je nutná konzultace s NBÚ.
. U komponentů IS, které obsahují paměti typu RAM (např. tiskárny), je nutné počítat s tím, že
informace v těchto pamětech zůstávají i po odpojení napájecího napětí. Tomu je třeba přizpůsobit
režim zacházení s těmito komponentami. V případě servisu či jiné manipulace neprověřenými
osobami se doporučuje obsah paměti přepsat neutajovanými informacemi. Tyto zásady se musí
promítnout do bezpečnostních směrnic.
. Je nutné uvést instalační požadavky stanovené NBÚ – většinou dodržení určité vzdálenosti komponent informačního systému (počítač, monitor, klávesnice, myš, tiskárna atp.) od jiných metalických vedení a jiných zařízeních (např. běžných telefonů).
. Je nutné uvést rovněž další opatření proti úniku kompromitujícího vyzařování (může jít o zajištění
dostatečného chráněného prostoru kolem místnosti s komponentami informačního systému, stíněnou
místnost, stínicí komoru, optické stínění (žaluzie), optickou kabeláž a další síťové prvky aj.).
POZNÁMKA 7
Během zpracování návrhu bezpečnosti je nutno mít na zřeteli kromě minimálních požadavků vyplývajících z legislativní úpravy také požadavky vyplývající z analýzy rizik.
83
BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
Pro zajištění bezpečnosti během provozu informačního systému (IS) je VYHLÁŠKOU vyžadováno
oddělené zpracování bezpečnostních směrnic pro bezpečnostního správce IS a pro jednotlivé typy uživatelů IS. Obecně se i v malém informačním systému specifikuje role správce IS, v odůvodněných
případech je slučována s rolí bezpečnostního správce IS. Provozní bezpečnostní směrnice musí konkretizovat povinnosti osob při manipulaci s utajovanými informacemi a jejich zpacováním v informačním
systému.
V dalším textu jsou uvedeny obvyklé povinnosti uživatelů a správců IS malých informačních systémů.
Tyto seznamy nepředstavují univerzální a úplný seznam povinností uživatelů a správců informačních
systémů a je třeba k nim přistupovat z hlediska požadavků konkrétního informačního systému. Jednotlivé
body vyžadují konkretizaci a rozvedení do potřebných podrobností. Rozdělení povinností mezi správce
IS a bezpečnostního správce IS je možno modifikovat, s ohledem na úroveň bezpečnostního prověření
správce IS a předpokládané technické znalosti bezpečnostního správce IS.
Pokud je v IS zavedena další role související se zabezpečením IS, je nutno navíc specifikovat povinnosti
a procedury s ní spjaté (např. ,,odpovědný uživatel", který má ve svém osobním trezoru uložen vyměnitelný pevný disk a vydává ho stanoveným způsobem malému okruhu uživatelů z jeho oddělení).
Pojetím bezpečnostních provozních směrnic se v obecnější rovině zabývá také další metodický materiál NBÚ – Bezpečnostní provozní směrnice informačního systému. (viz www.nbu.cz)
1. Typické povinnosti bezpečnostního správce
. Udržuje aktuální seznam oprávněných uživatelů na základě schématu vymezujícího způsob, jakým
uživatel získá od odpovědného funkcionáře oprávnění pro přístup do IS, jak je získání tohoto
oprávnění sděleno bezpečnostnímu správci, zápis do seznamu uživatelů, způsob a důvody zrušení
autorizace uživatele.
. Zajišťuje, aby fyzický přístup do prostor s komponentami IS, k vyměnitelným pevným diskům
apod. mohli získat jen oprávnění uživatelé IS (jde i o přidělení klíčů či kódů zámků dveří do
místností s komponentami IS, předmětů vyžadovaných pro identifikaci a autentizaci, zavedení
uživatele do databáze EZS a audit přístupů do místností a podobné činnosti podle konkrétní situace).
. Přiděluje uživateli uživatelské jméno a prvotní heslo do IS, vytváří uživatelské účty a spravuje je ve
shodě s bezpečnostní politikou, v případě potřeby mu v této činnosti poskytuje technickou podporu
správce IS.
. Ručí za trvalé dodržování schválené konfigurace HW i SW informačního systému, včetně nastavení
bezpečnostních charakteristik operačního systému a aplikačního SW.
. Ručí za dodržování umístění IS a instalačních požadavků.
. Ve shodě s bezpečnostní politikou zkoumá pravidelně auditní záznamy a předepsané manuální
evidence, vytváří záložní kopie auditních záznamů takovým způsobem, aby bylo umožněno jejich
zpětné zkoumání, obvykle 3 roky nazpět.
. Zajišťuje ochranu záložních kopií auditních záznamů před modifikací nebo zničením.
. Zkoumá auditní záznamy a manuální evidence po bezpečnostním incidentu.
. Zkoumá a řeší bezpečnostní incidenty, hlásí je řediteli organizace (nebo jinému příslušnému funkcionáři).
. Zajišťuje školení uživatelů v oblasti bezpečnosti informačního systému.
. Kontroluje dodržování bezpečnostních směrnic.
. Zajišťuje v předepsaném rozsahu bezpečnost počítačových médií, zejména vyřazování a ničení
médií. Popsat proceduru pro ničení médií a jak se zničení eviduje a další potřené procedury.
. Vede potřebné evidence (podle bezpečnostní politiky a návrhu systému, uvést seznam evidencí).
. Zajišťuje kontrolu vstupu návštěv (popsat jakým způsobem).
. Provádí zálohování systémového programového vybavení, zajišťuje ochranu záložních dat (konkretizovat systém zálohování, kde jsou zálohy ukládány apod.).
. Provádí správu dokumentace bezpečnosti IS (kde je uložena apod.).
. Vydává uživatelům vyměnitelné pevné disky, přenosný počítač (popsat jak, pokud je ovšem tento
postup použit).
. Zajišťuje bezpečnost utajovaných informací v případě oprav počítače, kdy hlavní zásadou je, že
– je stanoveno, kým mohou být opravy prováděny (stanovení pracovníci organizace, stanovená
externí firma, případně pouze určití její pracovníci),
– před započetím oprav HW v místě instalace musí být odstraněny z dosahu klasifikované tiskové
výstupy a odstranitelná paměťová média a odpojeno napájení všech zařízení, aby byly vymazány
vyrovnávací paměti,
84
– opravy HW musí být prováděny pod dohledem bezpečnostního správce a případně dalšího
uživatele IS s dostatečným technickým vzděláním, aby byla vyloučena možnost modifikovat
HW nepovoleným způsobem (vložení neschválené komponenty) a/nebo možnost neoprávněného
přístupu k utajovaným informacím,
– porouchané pevné disky použité v IS nesmí být opravovány nebo připojovány k jinému systému,
mohou být pouze nahrazeny novými a uloženy jako utajovaná písemnost a posléze zničeny podle
platných standardů,
– v případě nutnosti provedení opravy mimo organizaci (bez neustálé přímé kontroly odpovědného
uživatele a/nebo správce IS) musí být z počítače odstraněny veškeré nevolatilní paměti, používané
pro ukládání utajovaných informací.
. Dojde-li k havárii operačního systému nebo aplikačního SW, zajistí ve spolupráci se správcem IS
uvedení IS do zabezpečeného stavu odpovídajícího schválené bezpečnostní dokumentaci IS.
. Hraje klíčovou úlohu při řešení základních krizových situací – uvést povinnosti bezpečnostního
správce.
. Je-li oblastí působnosti bezpečnostního správce LAN, musí být veškeré povinnosti rozšířeny do
síťového prostředí, musí být zahrnuta kontrola neporušenosti kabeláže, aktivních prvků sítě, konfigurace VLAN apod.
. Je-li aplikována kryptografická ochrana, přejímá v některých případech i roli pracovníka kryptografické ochrany utajovaných informací podle vyhlášky č. 524/2005 Sb., o zajištění kryptografické
ochrany utajovaných informací. Pro tuto činnost je závazná provozní dokumentace konkrétního
kryptografického prostředku.
POZNÁMKA 8
V některých obdobích jsou vydávány aktualizace virových databází tak často, že stanovená minimální
perioda provedení aktualizace je příliš dlouhá. Pro správce samostatných osobních počítačů je obtížné
provádět lokálně aktualizaci vždy po vydání nové verze antivirového SW a při malém provozu na PC to
může být i zbytečné. V tom případě je nutné zavést postup, kdy v případě, že na PC má být použito pro
vstup informací jakékoliv externí počítačové médium, oznámí uživatel tuto skutečnost bezpečnostnímu
správci, tento zajistí aktualizaci antivirového SW (a zapíše do provozního deníku) a teprve poté je
médium použito na PC.
2. Správce informačního systému (oblastí činnosti je počítač a připojená zařízení, LAN)
. provádí činnost administrátora operačního systému (správce sítě LAN), stanoveným způsobem zabezpečuje denní provoz IS po technické stránce,
. instaluje operační systém, aplikační SW, zajišťuje aktualizaci antivirového SW,
. spolupracuje s bezpečnostním správcem IS při nastavení bezpečnostních charakteristik operačního
systému a aplikačního SW podle schválené bezpečnostní dokumentace IS,
. spravuje uživatelské účty ve spolupráci s bezpečnostním správcem IS,
. spolupracuje s bezpečnostním správcem při vyčištění a zotavení systému po napadení viry,
. spolupracuje s bezpečnostním správcem při uvedení systému do stavu odpovídajícího schválené
bezpečnostní dokumentaci IS po ostatních bezpečnostních incidentech nebo mimořádných událostech,
. nemá možnost modifikovat auditní záznamy operačního systému ani aplikačního SW,
. je-li aplikována kryptografická ochrana, přejímá v některých případech i roli pracovníka kryptografické ochrany utajovaných informací podle vyhlášky č. 524/2005 Sb., o zajištění kryptografické
ochrany utajovaných informací. Pro tuto činnost je závazná provozní dokumentace konkrétního
kryptografického prostředku.
3. Typické povinnosti uživatele IS
Bezpečnostní směrnice pro uživatele vyžaduje přehledné a srozumitelné zpracování. Nesmí obsahovat
údaje, které uživatel nepotřebuje znát a které by mu umožnily zneužití informačního systému. Zejména je
třeba, aby byl uživatel informován
. kde smí pracovat s utajovanými informacemi, případně v jakém časovém rozpětí během dne,
. jaké je standardní zahájení práce v IS (přístup k počítači, přihlašovací procedura a postup identifikace a autentizace uživatele, jaká jsou omezení v počtu chybných přihlášení, délce hesla a době jeho
platnosti, délce PINu čipové karty apod.),
. jakou kontrolu HW (případně kabeláže), prostředí nebo podle okolností i jiných prvků IS má provést
před započetím práce,
85
. jak má zacházet s disketami, vyměnitelnými pevnými disky a dalšími počítačovými médii používanými v daném IS, že je nesmí použít mimo daný IS a musí s nimi nakládat jako s utajovanými
informacemi,
. do jakého úschovného objektu má ukládat klasifikovaná počítačová média nebo od koho je před
započetím práce v IS získá a komu je po skončení práce vrací k uložení,
. jakým způsobem získá vyměnitelný disk nebo přenosný počítač nebo jiný HW systému před započetím práce, jakým způsobem ho opět vrací, s tím spjaté povinnosti a evidence,
. v jaké oblasti pevného disku může/má ukládat uživatelské soubory, případně že je na pevný disk
ukládat nesmí/nemůže apod.,
. jak musí/může zálohovat uživatelská data a na jaká média, jak musí chránit záložní média,
. jak se chovat k návštěvě, jak k pracovníkům úklidu (aby to vyhovovalo bezpečnostní politice
a návrhu bezpečnosti),
. o své povinnosti dodržovat schválenou konfiguraci HW a SW,
. o své povinnosti hlásit poruchy HW i SW, výskyt bezpečnostního incidentu nebo podezření na
možnost kompromitace utajovaných informací bezpečnostnímu správci,
. o tom, jaké základní bezpečnostní incidenty se mohou vyskytnout a jak má bezprostředně reagovat,
pokud to typ události vyžaduje, před kontaktem s bezpečnostním správcem,
. o postupu pro export informací z IS na počítačovém médiu, pokud je uživateli povolen, např.:
– pro předání určitých informací z IS na disketě jinému subjektu je třeba použít novou, čistou
disketu (nebo disketu poskytnutou tímto subjektem), ukládat soubory příkazem typu Uložit
(Save) z aplikací (pokud operační systém přenáší celé bloky), disketa musí být označena nejvyšším stupněm utajení obsažené informace, do příslušné mechaniky se vkládá bezprostředně
před aplikací uvedeného příkazu a vyjme se z ní ihned po jeho provedení, předání diskety se řídí
pravidly administrativní bezpečnosti pro utajované informace,
– při výstupu utajovaných informací nižších stupňů utajení (resp. neutajovaných) na počítačové
médium odpovídajícího stupně utajení (resp. neutajované) je povinností uživatele posoudit
osobně obsah souboru a ujistit se o nižším stupni utajení (resp. neutajovanosti) obsažených
informací , ukládat soubory příkazem typu Uložit (Save) přímo z aplikací (pokud operační systém
přenáší celé bloky), médium musí být označeno stupněm utajení obsažené informace, předání se
řídí pravidly administrativní bezpečnosti pro utajované informace,
– podle potřeby je možno předepsat, že export informací na počítačových médiích povoluje v určených případech bezpečnostní správce nebo vedoucí pracovník, apod.,
. o postupu pro import informací do IS prostřednictvím diskety nebo jiného počítačového média,
např.:
– import informace stupně utajení vyššího, nežli je nejvyšší stupeň utajení pro který je informační
systém určen, je zakázán,
– je-li importována informace stupně utajení nižšího (resp. neutajovaná) na médiu odpovídajícího
stupně utajení, je nutno ochránit toto médium před zápisem a vložit je do mechaniky jen na dobu
nezbytně nutnou pro načtení informace, pokud ochrana před zápisem není možná nebo nebyla
správně aplikována, musí být dané médium překlasifikováno na nejvyšší stupeň utajení, se kterým
se v daném informačním systému nakládá,
. o povinnosti označit tiskové výstupy stupněm utajení a dalšími náležitostmi podle požadavků
administrativní bezpečnosti a zajistit neprodleně jejich zaevidování v knize utajovaných písemností,
. o postupech při ničení a skartaci médií a příslušných pravidlech administrativní bezpečnosti,
. o předepsaném postupu při nutnosti opustit počítač v běhu, povolená lhůta,
. o proceduře pro standardní bezpečné ukončení práce v IS – veškeré povinnosti týkající se počítače,
periférií, místnosti, klíčů, EZS atd.,
. o správném používání hesla, jak ho tvořit, že ho nesmí sdílet, prozradit atd.,
. o ochraně, kterou musí poskytovat magnetické nebo čipové kartě (případně jiným pomůckám)
využívané pro identifikaci a autentizaci uživatele v IS,
. o způsobu používání klíčů od místnosti, systému elektrické zabezpečovací signalizace, systému
elektronické kontroly vstupu, podle konkrétní situace, je možno řešit i odkazem na příslušný bezpečnostní projekt objektové a technické bezpečnosti,
. o tom, jaké základní mimořádné (krizové) situace mohou nastat a jaké jsou jeho povinnosti při jejich
řešení,
. o všech svých dalších povinnostech vyplývajících z bezpečnostní politiky IS a návrhu její realizace
(např. povinnost provádět bezpečné vymazávání utajovaných informací z pevného disku a způsob,
86
jakým tuto povinnost splnit, povinnost upozornit bezpečnostního správce na záměr použít externí
médium ve smyslu Poznámky 8),
. v potřebné míře o okolnostech umožňujících mu pochopení jeho povinností.
Povinnosti uživatele v oblasti obsluhy kryptografického prostředku využívaného v IS jsou obvykle
popsány ve zvláštní bezpečnostní směrnici, v jednoduchých případech mohou být součástí bezpečnostní
směrnice uživatele. Uživatel musí být informován o rozsahu ochrany, kterou poskytuje kryptografický
prostředek jeho datům (např., že je šifrován automaticky obsah celého pevného disku a/nebo veškerá
informace vystupující na disketu, že je zašifrován určitý soubor po stisknutí příslušné klávesy nebo
provedení jiné definované akce uživatele).
POZNÁMKA 9
Uživateli IS je nutno poskytnout potřebné školení, aby byl schopen provádět činnost vyžadovanou
bezpečnostními směrnicemi a efektivně využívat IS. Důraz je třeba klást na to, aby uživatelé pochopili
jednotlivá bezpečnostní opatření a důvody jejich zavedení.
Možné řešení krizových situací a bezpečnostních incidentů
Jde-li o situaci, která přímo nesouvisí s funkcí HW a SW, je základním opatřením ukončit činnost
systému, vyjmout veškerá počítačová média z počítače, vypnout počítač a připojená zařízení (vyprázdnění volatilních pamětí) a uložit počítačová média, dokumenty s utajovanými informacemi i dokumentaci
IS do příslušného úschovného objektu. Není-li to v době výskytu mimořádné události možné, je třeba
uchovat veškeré nosiče utajovaných informací v osobní péči oprávněného uživatele IS, oprávněné osoby
nebo bezpečnostního správce IS, do doby, kdy je možno je uložit podle zásad ochrany utajovaných
informací.
Pokud situace vyžaduje zásah nepovolaných osob, musí být zamezeno neoprávněnému přístupu k utajovaným informacím a zařízením IS, zásahu (hasičů, instalatérů, příslušníků bezpečnostní služby zajišťujících fyzickou ostrahu apod.) musí být přítomen bezpečnostní správce nebo oprávněný uživatel IS
nebo statutární zástupce, bezpečnostní tajemník apod.
Pokud jde o poruchu HW, SW nebo výskyt počítačového viru, přeruší uživatel práci se systémem
a přivolá bezpečnostního správce, který situaci vyřeší.
Opravy HW se musí provádět pod dohledem bezpečnostního správce IS a tak, aby se technik provádějící opravu nemohl seznámit s utajovanými informacemi a zároveň, aby nemohlo dojít k narušení
schválené konfigurace IS. Bez svolení bezpečnostního správce nesmí přinést ani odnést žádnou komponentu IS ani počítačové médium.
Údržba SW, řešení selhání operačního systému nebo aplikačního SW a řešení virového incidentu musí
být prováděno buďto správcem IS (administrátorem) prověřeným pro nejvyšší stupeň utajení zpracovávaný v IS nebo bezpečnostním správcem IS. Výsledkem činnosti musí být uvedení IS do zabezpečeného
stavu podle bezpečnostní dokumentace IS.
Výjimečně může tuto správu provádět osoba prověřená pouze pro nižší stupeň utajení, avšak pod
stálým dohledem bezpečnostního správce. V tom případě obnovení systému a aplikačního SW provede
z instalačních médií uložených u bezpečnostního správce a neodnáší žádné médium.
O každé z mimořádných situací nebo z bezpečnostních incidentů musí být bezpečnostním správcem
pořízen zápis, s uvedením dne a doby výskytu, způsobem řešení, jmen zúčastněných osob, podepsaný
zúčastněnými osobami. Zápis je dán na vědomí i statutárnímu orgánu, který z něj vyvodí i akce, vyžadované případně zákonem.
87
Základní pokyny pro práci s hesly
. heslo je kombinací velkých a malých písmen a nejméně jedné číslice a oddělovacích symbolů
(včetně mezery), nesmí být použito slovo některého běžného jazyka, musí začínat písmenem,
. heslem nebo jeho součástí nesmí být jméno jeho nebo jeho blízkých, číslo jeho průkazu apod.,
. své heslo musí uživatel chránit jako utajovanou informaci nejvyššího stupně utajení, jaký je v IS
zpracováván,
. dočasné opuštění pracovní stanice během pracovní doby je možné pouze po uzamčení stanice (např.
CTRL-ALT-DEL a volba ,,Uzamknout stanici"),
. své heslo nesmí uživatel sdílet s jiným uživatelem,
. v systému pro zpracování utajovaných informací nesmí být používáno stejné heslo, jako v jiných
systémech,
. pro W NT (W2000, XP) heslo administrátora pro účet Administrator (přejmenovaný) je uloženo
v zalepené obálce v bezpečnostní schránce,
. pro UNIX-ové systémy heslo superuživatele je uloženo v zalepené obálce v bezpečnostní schránce,
. administrátor používá účet Administrator nebo účet s právy superuživatele jen pro správu operačního systému, pro své uživatelské aktivity užívá jiného účtu, podle principu nejmenších privilegií.
Seznam orgánů státu a podnikatelů, s nimž Úřad uzavřel smlouvu o zajištění činnosti
podle § 52 zákona č. 412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Stav 1. srpna 2007
VOP-026 Šternberk, s.p.
785 01 Šternberk,
Olomoucká 1841/175
IČ: 00000493
Podle ustanovení § 45 odst. 6 zákona č. 412/2005 Sb. může VOP-026 Šternberk, s.p. divize VTÚPV
Vyškov zajišťovat činnosti spočívající v provádění dílčích úloh při ověřování způsobilosti podle § 46
odst. 1 písm. e) uvedeného zákona.
Česká republika Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské náměstí 5, Praha 1
IČ: 45769851
Podle ustanovení § 45 odst. 6 zákona č. 412/2005 Sb. může Ministerstvo zahraničních věcí zajišťovat
činnosti spočívající v provádění dílčích úloh při ověřování způsobilosti podle § 46 odst. 1 písm. e)
uvedeného zákona.
88
KRYPTOGRAFICKÁ OCHRANA
UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
Úvod do problematiky kryptografické ochrany utajovaných informací
v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti
Obsah
1.
2.
3.
4.
Platná legislativa
Certifikace kryptografických prostředků
Certifikace kryptografických pracovišť
Odborná způsobilost pracovníků kryptografické ochrany
1. Platná legislativa
Kryptografickou ochranu v ČR upravuje zákon č. 412/2005 Sb. Hlava VIII. a vyhláška č. 524/2005 Sb.,
o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací.
Certifikaci kryptografických prostředků a kryptografických pracovišť upravuje zákon č. 412/2005 Sb.
Hlava IX. a vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany
utajovaných informací.
Zákon č. 412/2005 Sb. (dále jen ,,Zákon"), vyhláška č. 524/2005 Sb. a vyhláška č. 525/2005 Sb. jsou
dostupné na internetové adrese Národního bezpečnostního úřadu (www.nbu.cz).
2. Certifikace kryptografických prostředků
Certifikace kryptografických prostředků je prováděna v souladu s § 46 Zákona. Certifikace kryptografických prostředků je prováděna ve správním řízení. Národní bezpečnostní úřad (dále jen ,,Úřad") provádí
výhradně certifikaci kryptografických prostředků, které budou využívány k ochraně utajovaných informací ve smyslu § 2 Zákona.
Postup certifikace kryptografického prostředku
O certifikaci kryptografického prostředku se žádá Úřad podle § 49 Zákona. Ten, kdo žádá o certifikaci
kryptografického prostředku předloží Úřadu písemnou žádost, její náležitosti upravuje § 1 vyhlášky č.
525/2005 Sb. K provedení certifikace se Úřadu předloží dokumentace podle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 525/
2005 Sb. Žádost i dokumentaci je možno zaslat na adresu odboru informačních technologií Úřadu.
Úřad rozhodne o přijetí žádosti (v souladu s § 49 odst. 2 Zákona) a písemně vyrozumí žadatele
o postupu certifikačního řízení (časový plán a další požadované podkladové materiály) v souladu
s § 5 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 525/2005 Sb. Pokud jsou požadovány podkladové materiály nad rámec
§ 5 odst. 3 vyhlášky č. 525/2005 Sb., Úřad může žadateli poskytnout bezpečnostní standard, který
stanovuje rozsah a formu požadovaných podkladů.
č.
Způsob a podmínky provádění certifikace kryptografického prostředku upravuje § 9 vyhlášky
525/2005 Sb. V případě, že Úřad ověří způsobilost kryptografického prostředku k ochraně utajovaných
informací, vydá certifikát kryptografického prostředku podle § 46 odst. 7 Zákona. Úřad vyrozumí žadatele o výsledku certifikačního řízení a vrátí podklady poskytnuté k certifikačnímu řízení v souladu s § 5
odst. 4 vyhlášky č. 525/2005 Sb. Vzor certifikátu kryptografického prostředku a certifikační zprávy
upravuje § 7 vyhlášky č. 525/2005 Sb.
Má-li být kryptografický prostředek používán k ochraně utajovaných informací i po uplynutí doby
platnosti jeho certifikátu, je nutno požádat Úřad o certifikaci kryptografického prostředku formou opakované žádosti podle § 3 vyhlášky č. 525/2005 Sb.
3. Certifikace kryptografických pracovišť
Certifikace kryptografických pracovišť je prováděna v souladu s § 46 Zákona. Certifikace kryptografických pracovišť je prováděna ve správním řízení. Úřad provádí výhradně certifikaci kryptografických
pracovišť vymezených v § 37 Zákona.
Postup certifikace kryptografického pracoviště
O certifikaci kryptografického pracoviště se žádá Úřad podle § 50 Zákona. Ten, kdo žádá o certifikaci
kryptografického pracoviště předloží Úřadu písemnou žádost, její náležitosti upravuje § 2 vyhlášky č.
525/2005 Sb. Současně se žádostí se Úřadu předloží dokumentace podle § 6 vyhlášky č. 525/2005 Sb.
Žádost i dokumentaci je možno zaslat na adresu odboru informačních technologií Úřadu.
90
Úřad písemně vyrozumí žadatele o způsobu a podmínkách provedení certifikace kryptografického
pracoviště v souladu s § 10 vyhlášky č. 525/2005 Sb. V případě, že Úřad ověří způsobilost kryptografického pracoviště, vydá certifikát kryptografického pracoviště podle § 46 odst. 8 Zákona. Úřad vyrozumí
žadatele o výsledku certifikačního řízení, podklady poskytnuté k certifikačnímu řízení zůstávají uloženy
na Úřadu. Vzor certifikátu kryptografického pracoviště a certifikační zprávy upravuje § 8 vyhlášky č.
525/2005 Sb.
Certifikát obsahuje údaje v souladu s odst. 1 § 8 vyhlášky č. 525/2005 Sb., a mimo jiné je na něm
vyznačena kategorie kryptografického pracovistě, pro kterou je pracoviště certifikováno a rozsah činností, které je na pracovišti možno provádět.
Kategorie kryptografického pracoviště, uvedená na certifikátu kryptografického pracoviště, vyjadřuje
splnění minimálních požadavků na fyzickou, personální a administrativní bezpečnost kryptografického
pracoviště, při jejichž dosažení je možno na tomto pracovišti zpracovávat a manipulovat s kryptografickým materiálem daného stupně utajení.
Kryptografická pracoviště se zařazují do 8 kategorií. Jejich přehled spolu se specifikací je uveden
v následující tabulce.
Kategorie
kryptogra
fického
pracoviště
Maximální
stupeň utajení
KM
V/I
,,Vyhrazené
KRYPTO"
V/II
D/I
D/II
T/I
T/II
PT/I
PT/II
,,Důvěrné
KRYPTO"
,,Tajné
KRYPTO"
,,Přísně tajné
KRYPTO"
Minimální
požadavek na
zabezpečení
oblasti:
kategorie/třída
,,Vyhrazené"/I
,,Vyhrazené"/II
,,Důvěrné/I
,,Důvěrné/II
,,Tajné/I
,,Tajné/II
,,Přísně tajné"/I
,,Přísně tajné"/II
Personální požadavky
Pracovník
Oprávněnost
kryptografické
seznamování
ochrany, držitel
se s veškerým
KM na
osvědčení
fyzické osoby
kryptografickém
pro stupeň
pracovišti
Ano
,,Důvěrné
Ne
Ano
,,Důvěrné"
Ne
Ano
,,Tajné"
Ne
Ano
,,Přísně tajné"
Ne
Administrativní
požadavky
Požadavky
administrativní
bezpečnosti pro
manipulaci s KM
Tabulka: Specifikace kategorií kryptografických pracovišť
Má-li být kryptografické pracoviště využíváno k ochraně utajovaných informací i po uplynutí doby
platnosti jeho certifikátu, je nutno požádat Úřad o certifikaci kryptografického pracoviště formou opakované žádosti podle § 4 vyhlášky č. 525/2005 Sb.
Poznámka:
Pracoviště s nasazeným kryptografickým prostředkem, s uloženým klíčovým materiálem pro tento
kryptografický prostředek a které nespadá do kategorií vymezených v § 37 odst. 5 a 6 Zákona, není
považováno za kryptografické pracoviště.
4. Zvláštní odborná způsobilost
Zvláštní odborná způsobilost je vyžadována u pracovníka kryptografické ochrany v souladu s § 39
Zákona. Pracovník kryptografické ochrany musí splňovat požadavky uvedené v § 38 odst. 2 Zákona.
Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou, která se skládá u Úřadu nebo jím pověřeného
orgánu státu. Náležitosti přihlášky k odborné zkoušce upravuje § 3 vyhlášky č. 524/2005 Sb. Na základě
úspěšně vykonané zkoušky vydá Úřad nebo jím pověřený orgán státu Osvědčení o zvláštní odborné
způsobilosti, jeho vzor upravuje § 6 vyhlášky č. 524/2005 Sb.
Poznámka:
Pracovník kryptografické ochrany musí být mimo jiné držitelem platného osvědčení fyzické osoby
(tedy minimálně pro stupeň utajení Důvěrné).
Přihlášku k odborné zkoušce podává písemně odpovědná osoba orgánu státu nebo podnikatele v případě, že zkoušku provádí jiný orgán státu nebo Úřad.
91
FYZICKÁ BEZPEČNOST
CERTIFIKOVANÉ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY JSOU UVEDENÉ K DATU 4. ledna 2009
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
T0012/2006 Sádrokartonová pĜíþka Knauf W 118-1
KNAUF
KNAUF Praha,
POýERADY, spol.
spol. s r.o.
s r.o.
Bezpeþnostní
T0014/2006 dvoukĜídlové dveĜe
NEXT
typ SD 202
NEXT, spol.
s r.o.
NEXT, spol.
r.o.
T0015/2006 Bezpeþnostní mĜíž
MPK 4 PT pevná
František
Kopeþek ZÁMEýNICTVÍ
T0016/2006 Bezpeþnostní mĜíž
MKO 4 PT
Držitel adresa
Držitel mČsto
Mladoboleslavská Praha 9 949
Kbely 19000
s
Brandlova 1560
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
3
SS3=3
8.2.2009
94
Praha 4 14900 3
SS3=3, SS4=2 22.3.2009
František Kopeþek Jírova 2149/7
ZÁMEýNICTVÍ
Brno 62800
4
SS3=4
František
Kopeþek ZÁMEýNICTVÍ
František Kopeþek Jírova 2149/7
ZÁMEýNICTVÍ
Brno 62800
4
SS3=4, SS4=3 22.2.2009
22.2.2009
T0019/2006
Bezpeþnostní kování
DIECKMANN
typ EUROPA
Erich Dieckmann
Beschlagfabrik
GmbH
Metalia Architekt
Partner, s.r.o.
Komenského 398 ModĜice 66442 2
SS4=2
8.3.2009
T0020/2006
Bezpeþnostní kování
DIECKMANN
typ ALPHA SAFE, Erich Dieckmann
ALPHA, ROMBUS Beschlagfabrik
SAFE, ROMBUS
GmbH
Metalia Architekt
Partner, s.r.o.
Komenského 398 ModĜice 66442 2
SS4=2
8.3.2009
T0021/2006
Visací zámek
MUL-T-LOCK
G 55P
Mul-TMul-T-Lock Czech,
LockTechnologies
Skalní 1162
s.r.o.
Ltd.
Hranice 75301 2
SS4=2
22.3.2009
typ CR 3300 a CR
3900
C.R.Serrature
S.p.A.
SECURIDEV CZ
spol. s r.o.
U PekaĜky 484/1
Praha 8 18000 3
SS4=3
8.2.2009
typ CR 3200 a CR
3800
C.R.Serrature
S.p.A.
SECURIDEV CZ
spol. s r.o.
U PekaĜky 484/1
Praha 8 18000 2
SS4=2
8.2.2009
Bezpeþnostní
T0022/2006 vícerozvorový
pĜídavný zámek
Bezpeþnostní
T0023/2006 vícerozvorový
pĜídavný zámek
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Bezpeþnostní
T0024/2006 vícerozvorový
pĜídavný zámek
typ CR 2200
C.R.Serrature
S.p.A.
SECURIDEV CZ
spol. s r.o.
U PekaĜky 484/1
Praha 8 18000 2
SS4=2
Talblick 4
HerbornSchönbach
35745
2
SS1=2, SS2=2 8.3.2009
Závodí 456
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
3
SS2=3
GSS GmbH,
Rehe, NČmecko;
Bravos, Brandýs
BRAVOS, spol. s
nad Labem, ýR;
r.o.
ROM SAFE s.r.l.,
Aghires,
Rumunsko.
Pražská 1782
Brandýs nad
2
Labem 25001
SS1=2, SS2=2 18.5.2009
GSS GmbH,
Rehe, NČmecko;
Bravos, Brandýs
typ datová
BRAVOS, spol. s
T0038/2006 Mobilní skĜíĖový trezor
nad Labem, ýR;
bezpeþnostní skĜíĖ
r.o.
ROM SAFE s.r.l.,
Aghires,
Rumunsko.
Pražská 1782
Brandýs nad
3
Labem 25001
SS1=3, SS2=2 18.5.2009
GSS GmbH,
Rehe, NČmecko;
Bravos, Brandýs
typ datová
Dipl. Ing. Heinrich
T0027/2006 Mobilní skĜíĖový trezor
nad Labem, ýR;
bezpeþnostní skĜíĖ
Distelrath
ROM SAFE s.r.l.,
Aghires,
Rumunsko.
T0036/2006
Elektronický kódový
zámek
LA GARD &
typ COMBOGARD
LA GARD INC. A
MECHATRONIC
v provedení 33E a
p y
MASCO Company
66E
s.r.o.
95
T0037/2006 Mobilní skĜíĖový trezor typ archivní skĜíĖ
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
8.2.2009
26.4.2009
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
GSS GmbH,
Rehe, NČmecko;
Bravos s.r.o.,
typ datová
Brandýs nad
BRAVOS, spol. s
T0040/2006 Mobilní skĜíĖový trezor
bezpeþnostní skĜíĖ Labem, ýR; ROM r.o.
SAFE s.r.l.,
Aghires,
Rumunsko.
Bezpeþnostní
T0041/2006 cylindrická vložka
EVVA
Bezpeþnostní
T0043/2006 cylindrická
li d i ká vložka
l žk
EVVA
96
T0044/2006
Bezpeþnostní
cylindrická vložka
Bezpeþnostní
T0045/2006
cylindrická vložka
T0046/2006 Visací zámek
typ DUAL vþetnČ
SGHK
EVVA - WERK
GmbH & Co. KG
EVVA spol.
r.o. Praha
typ
yp 3
3KS
S vþetnČ
SGHK
EVVA - WERK
GmbH & Co. KG
EVVA spol.
p
r.o. Praha
EURO MUL-TLOCK CLASIC
SGHK
EURO MUL-TLOCK
INTERACTIVE
SGHK
typ G 47 a G 47 P
(s pĜekrytým
tĜmenem)
Kategorie /
typ
Držitel adresa
Držitel mČsto
Pražská 1782
Brandýs nad
4
Labem 25001
Praha 5 V Bokách II 1048 Hluboþepy
15200
Praha 5 s
V Bokách
B ká h II 1048 Hluboþepy
Hl b þ
15200
s
Bodové ohodnocení Platnost do
SS1=4, SS2=3 18.5.2009
3
SS4=3
18.5.2009
3
SS4 3
SS4=3
22 3 2009
22.3.2009
Mul-T-Lock
Mul-T-Lock Czech,
Skalní 1162
Technologies Ltd. s.r.o.
Hranice 75301 3
SS4=3
1.6.2009
Mul-T-Lock
Mul-T-Lock Czech,
Skalní 1162
Technologies Ltd. s.r.o.
Hranice 75301 3
SS4=3
1.6.2009
Mul-T-Lock
Mul-T-Lock Czech,
Skalní 1162
Technologies Ltd. s.r.o.
Hranice 75301 1
SS4=1
26.4.2009
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
97
Držitel mČsto
GSS GmbH,
Rehe, NČmecko;
Bravos, Brandýs
model PES-I-A
BRAVOS, spol. s
T0047/2006 Mobilní skĜíĖový trezor
nad Labem, ýR;
(KA) velikost 1 až 9
r.o.
ROM SAFE s.r.l.,
Aghires,
Rumunsko.
Pražská 1782
Brandýs nad
3
Labem 25001
SS1=3, SS2=2 1.6.2009
GSS GmbH,
Rehe, NČmecko;
Bravos, Brandýs
model PES-I-B
BRAVOS, spol. s
T0048/2006 Mobilní skĜíĖový trezor
nad Labem, ýR;
(BT) velikost 1 až 4
r.o.
ROM SAFE s.r.l.,
Aghires,
Rumunsko.
Pražská 1782
Brandýs nad
3
Labem 25001
SS1=3, SS2=2 1.6.2009
GSS GmbH,
Rehe, NČmecko;
Bravos, Brandýs
model PES-II-A
BRAVOS, spol. s
T0049/2006 Mobilní skĜíĖový trezor
nad Labem, ýR;
(KA) velikost 1 až 9
r.o.
ROM SAFE s.r.l.,
Aghires,
Rumunsko.
Pražská 1782
Brandýs nad
4
Labem 25001
SS1=4, SS2=2 1.6.2009
GSS GmbH,
Rehe, NČmecko;
Bravos, Brandýs
model PES-II-B
BRAVOS, spol. s
T0050/2006 Mobilní skĜíĖový trezor
nad Labem, ýR;
(BT) velikost 1 až 4
r.o.
ROM SAFE s.r.l.,
Aghires,
Rumunsko.
Pražská 1782
Brandýs nad
4
Labem 25001
SS1=4, SS2=2 1.6.2009
ýeskomoravská
7/808
Praha 9 19000 1B
S1=2
typ MAXI
Výrobce
Jozef Murgaš
ELEKTRONICS
a.s.
Držitel jméno
Kategorie /
typ
Držitel adresa
T0051/2006 SkĜíĖ na zbranČ
Oznaþení TP
SAFEtronics
PRAHA a.s.
Bodové ohodnocení Platnost do
5.4.2009
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
T0052/2006 SkĜíĖ na spisy
typ MAXI
Jozef Murgaš
ELEKTRONICS
a.s.
SAFEtronics
PRAHA a.s.
ýeskomoravská
7/808
Praha 9 19000 1B
S1=2
5.4.2009
SAFEtronics
PRAHA a.s.
ýeskomoravská
7/808
Praha 9 19000 1B
S1=2
5.4.2009
Bodové ohodnocení Platnost do
98
T0053/2006
SkĜíĖ kombinovaná
(na zbranČ a spisy)
typ MAXI
Jozef Murgaš
ELEKTRONICS
a.s.
T0055/2006
Nábytkový trezor
STANDARD
typ NTS 01, NTS
02, NTS 03
PROFIKON
PROFIKON
INTERNATIONAL INTERNATIONAL StĜelniþní 1812
s.r.o.
s.r.o.
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
3
SS1=3, SS2=2 22.2.2009
T0056/2006
Nábytkový trezor
JUNIOR
typ NTJ 4, NTJ 5,
NTJ 7, NTJ 8
PROFIKON
PROFIKON
INTERNATIONAL INTERNATIONAL StĜelniþní 1812
s.r.o.
s.r.o.
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
3
SS1=3, SS2=2 22.3.2009
typ N 1/I, N 2/I, N
Mobilní skĜíĖový trezor 3/I, N 4/I, N 5/I, N
T0057/2006
NEPTUN
6/I, N 7/I, N 8/I, N
9/I
PROFIKON
PROFIKON
INTERNATIONAL INTERNATIONAL StĜelniþní 1812
s.r.o.
s.r.o.
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
3
SS1=3, SS2=2 22.2.2009
dvoukĜídlová typ
PROFIKON
PROFIKON
TS-3; jednokĜídlová INTERNATIONAL INTERNATIONAL StĜelniþní 1812
typ TS-1 a TS-2
s.r.o.
s.r.o.
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
3
SS1=3, SS2=2 16.7.2009
typ STJ 4, STJ 5,
STJ 7, STJ 8
PROFIKON
PROFIKON
INTERNATIONAL INTERNATIONAL StĜelniþní 1812
s.r.o.
s.r.o.
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
3
SS1=3, SS2=2 22.3.2009
provedení viz
pĜíloha
KOVONA a.s.
Lysá nad
3
Labem 28922
SS1=3, SS2=2 15.6.2009
T0058/2006 Trezorová skĜíĖ
T0059/2006
StČnový trezor
JUNIOR
T0062/2006 SkĜíĖový trezor
KOVONA a.s.
Švermova 782
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
typ nábytkový
trezor NHD/II 115,
T0067/2006 Mobilní skĜíĖový trezor
T-SAFE s.r.o.
NHD/II 145, NHD/II
180, NHD/II 240
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
T-SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
4
SS1=4, SS2=2 15.6.2009
99
T0068/2006
SkĜíĖový trezor
nábytkový
typ NT5, NT6,
NT3/I, NT35/I
T-SAFE s.r.o.
T-SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
3
SS1=3, SS2=2 18.5.2009
T0069/2006
SkĜíĖový trezor
stČnový
typ ST5, ST6,
ST3/I, ST35/I
T-SAFE s.r.o.
T-SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
3
SS1=3, SS2=2 18.5.2009
SAFEtronics
PRAHA a.s.
ýeskomoravská
7/808
Praha 9 19000 3
SS1=3, SS2=2 15.6.2009
ROSTEX
VYŠKOV, s.r.o.
DČdická 17
Vyškov 68201 2
SS4=2
28.6.2009
typ DPI SG vþetnČ EVVA - WERK
SGHK
GmbH & Co. KG
EVVA spol. s r.o.
Praha
Praha 5 V Bokách II 1048 Hluboþepy
15200
3
SS4=3
1.6.2009
T0076/2006 Visací zámek
1411 H
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
51601
3
SS4=3
28.6.2009
T0077/2006 Visací zámek
2411 H
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
51601
3
SS4=3
28.6.2009
typ M 14/4
14/4, MT
Jozef Murgaš
Mobilní skĜíĖový trezor 14/4, MTK 14/4, M
T0072/2006
ELEKTRONICS
SAFEtronics
16/4, MT 16/4,
a.s.
MTK 16/4
Rozetové
T0074/2006
bezpeþnostní kování
T0075/2006
Cylindrická vložka
EVVA
typ R 3, R 1 s
madlem, R 1 s
oválným madlem,
R4
ROSTEX
VYŠKOV, s.r.o.
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
100
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
T0078/2006 Visací zámek
2511 H SGHK 3
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
51601
3
SS4=3
T0084/2006 Nábytkový trezor
typ ANT 33, ANT
65, ANT 81, ANT AXI MONT, spol.
90, ANT 111, ANT s r.o.
140
AXI MONT, spol. s
Neurazy þ.p. 152
r.o.
Neurazy 33555 3
SS1=3, SS2=2 19.7.2009
Bezpeþnostní
T0087/2006 jednokĜídlové dveĜe
ROSTEX typ 3
otevírané smČrem
do chránČného
prostoru
ROSTEX
VYŠKOV, s.r.o.
ROSTEX
VYŠKOV, s.r.o.
DČdická 17
Vyškov 68201 3
SS3=3, SS4=2 9.8.2009
Bezpeþnostní
T0088/2006 jednokĜídlové dveĜe
ROSTEX typ 3
p p
protipožární,
otevírané smČrem
do chránČného
prostoru
ROSTEX
VYŠKOV, s.r.o.
ROSTEX
VYŠKOV, s.r.o.
DČdická 17
Vyškov 68201 3
SS3=3, SS4=2 9.8.2009
Bezpeþnostní
T0089/2006 jednokĜídlové dveĜe
ROSTEX typ 3
otevírané smČrem
ven z chránČného
prostoru
ROSTEX
VYŠKOV, s.r.o.
ROSTEX
VYŠKOV, s.r.o.
DČdická 17
Vyškov 68201 3
SS3=3, SS4=2 9.8.2009
Bezpeþnostní
T0090/2006 cylindrická vložka
KABA
typ pEXTRA
(5 stavítek)
Kaba GmbH
Kaba GmbH
Wiener Strasse
41-43
Herzogenburg,
Rakousko
2
A-3130
SS4=2
28.6.2009
28.6.2009
T0093/2006
Bezpeþnostní dveĜe
BEDEX
VARIO V3
MRB Sazovice,
s požární odolností spol. s r.o.
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
Sazovice 191
Mysloþovice
76301
3
SS3=3, SS4=2 26.4.2009
T0094/2006
Bezpeþnostní dveĜe
BEDEX
STANDARD 3
MRB Sazovice,
s požární odolností spol. s r.o.
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
Sazovice 191
Mysloþovice
76301
3
SS3=3, SS4=2 23.8.2009
T0095/2006
Bezpeþnostní dveĜe
BEDEX
STANDARD 2
MRB Sazovice,
s požární odolností spol. s r.o.
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
Sazovice 191
Mysloþovice
76301
2
SS3=2, SS4=1 23.8.2009
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Bezpeþnostní
T0097/2006 cylindrická vložka
KABA
Bezpeþnostní
T0098/2006 cylindrická vložka
KABA
Cylindrická vložka
T0100/2006 2224 (FAB
CONTROL)
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
typ ANS - 2
(5 stavítek)
Kaba GmbH
Kaba GmbH
Wiener Strasse
41-43
typ AP 2000
(5 stavítek)
Kaba GmbH
Kaba GmbH
Wiener Strasse
41-43
vþetnČ modifikací
viz pĜíloha
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
AXI MONT, spol.
s r.o.
AXI MONT, spol. s
Neurazy þ.p. 152
r.o.
Neurazy 33555 3
SS1=3, SS2=2 20.9.2009
typ CST 1, CST 2,
CST 3, CST 4,
T0102/2006 Mobilní skĜíĖový trezor
CST 5, CST 6 a
CST 7
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Oznaþení TP
Herzogenburg,
Rakousko
2
A-3130
Herzogenburg,
Rakousko
2
A-3130
Rychnov nad
KnČžnou
51601
2
Bodové ohodnocení Platnost do
SS4=2
18.5.2009
SS4=2
18.5.2009
SS4=2
6.9.2009
101
T0103/2006
Bezpeþnostní dveĜe
BEDEX
VARIO EL VD3
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
Sazovice 191
Mysloþovice
76301
3
SS3=3, SS4=2 18.5.2009
T0104/2006
Bezpeþnostní dveĜe
BEDEX
VARIO EL VD3 s
požární odolností
EI 30 D1
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
Sazovice 191
Mysloþovice
76301
3
SS3=3, SS4=2 8.11.2009
T0105/2006
Bezpeþnostní dveĜe
BEDEX
VARIO EL VD4
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
Sazovice 191
Mysloþovice
76301
4
SS3=4, SS4=3 18.5.2009
T0106/2006
Bezpeþnostní dveĜe
BEDEX
VARIO EL VD4 s
požární odolností
EI 30 D1
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
Sazovice 191
Mysloþovice
76301
4
SS3=4, SS4=3 8.11.2009
T0107/2006 MĜíž kovaná
MPH-00
LNċNIýKA, s.r.o. LNċNIýKA, s.r.o.
Osik u Litomyšle
Osik 23 56967 3
SS3=3
4.10.2009
T0108/2006 Visací zámek
2412 H
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
51601
SS4=1
4.10.2009
FAB, s.r.o.
1
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
T0109/2006 Visací zámek
1412 H
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
51601
1
SS4=1
4.10.2009
T0110/2006 Visací zámek
2512 H SGHK 2
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
51601
1
SS4=1
4.10.2009
T0111/2006 Visací zámek
1490/70 H
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
51601
2
SS4=2
20.9.2009
yp RL A
typ
LIBRAX,
spoleþnost
s ruþením
omezeným
LIBRAX,
spoleþnost
ruþením
omezeným
JeštČdská 85
Liberec 46008 2
SS3=2, SS4=1 23.8.2009
Richter, spol.
s r.o.
Richter, spol.
s r.o.
KĜesomyslova 543
Praha 4 Nusle 14000
SS4=2
26.4.2009
Kaba GmbH
Kaba GmbH
Wiener Strasse
41-43
SS4=3
4.10.2009
typ CNS - 2 (5
stavítek)
Kaba GmbH
Kaba GmbH
Wiener Strasse
41-43
SS4=2
18.5.2009
typ CNS - 2 (6
stavítek)
Kaba GmbH
Kaba GmbH
Wiener Strasse
41-43
SS4=3
18.5.2009
typ NHD/I 115,
NHD/I 145, NHD/I
180 a NHD/I 240
T-SAFE s.r.o.
T-SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
T0112/2006 Rolovací mĜíž
102
T0113/2006 Bezpeþnostní kování
T0114/2006
Bezpeþnostní
cylindrická vložka
Bezpeþnostní
T0115/2006 cylindrická vložka
KABA
Bezpeþnostní
T0116/2006 cylindrická vložka
KABA
T0117/2006
SkĜíĖový trezor
nábytkový
R 101 PZ, R 111
PZ, R 101 ZA,
R 111 ZA
KABA experT a
KABA experT
SGHK
s
2
Herzogenburg,
Rakousko
3
A-3130
Herzogenburg,
Rakousko
2
A-3130
Herzogenburg,
Rakousko
3
A-3130
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
3
SS1=3, SS2=2 4.10.2009
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
VestavČný trezor stČnový, typ SAF 020
T0118/2006
S, SAF 022 S, SAF
020 SV,
Výrobce
Držitel jméno
Kategorie /
typ
103
Držitel adresa
Držitel mČsto
Bodové ohodnocení Platnost do
SAF 022 SV, SAF
025 S, SAF 024 S,
SAFMETAL s.r.o. SAFMETAL s.r.o.
SAF 250 VS, SAF
270 VS
Kladruby 52/V
Chlumec nad
3
Cidlinou 50351
SS1=3, SS2=2 25.10.2009
T0119/2006 Mobilní skĜíĖový trezor
typ SAF 020 B,
SAF 022 B
SAFMETAL s.r.o. SAFMETAL s.r.o.
Kladruby 52/V
Chlumec nad
3
Cidlinou 50351
SS1=3, SS2=2 25.10.2009
T0120/2006 Mobilní skĜíĖový trezor
typ SAF 030 B,
SAF 030 Bs
SAFMETAL s.r.o. SAFMETAL s.r.o.
Kladruby 52/V
Chlumec nad
4
Cidlinou 50351
SS1=4, SS2=2 25.10.2009
T0121/2006 Nábytkový trezor typ
SL I/0, SL I/1, SL
I/2, SL I/3, SL I/4,
SL I/5, SL I/6
PROFIKON
PROFIKON
INTERNATIONAL INTERNATIONAL StĜelniþní 1812
s.r.o.
s.r.o.
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
3
SS1=3, SS2=2 16.7.2009
T0122/2006 Nábytkový trezor typ
SL II/0, SL II/1, SL PROFIKON
PROFIKON
II/2, SL II/3, SL II/4, INTERNATIONAL INTERNATIONAL StĜelniþní 1812
SL II/5, SL II/6
s.r.o.
s.r.o.
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
4
SS1=4, SS2=2 16.7.2009
model PES-II-C
T0123/2006 Mobilní skĜíĖový trezor (KC) velikost 1
až 7
GSS GmbH,
Rehe, NČmecko;
Bravos, Brandýs
BRAVOS, spol.
nad Labem, ýR;
s r.o.
ROM SAFE s.r.l.,
Aghires,
Rumunsko.
Pražská 1782
Brandýs nad
4
Labem 25001
SS1=4, SS2=2 1.6.2009
model PES-I-C
T0124/2006 Mobilní skĜíĖový trezor (KC) velikost 1
až 7
GSS GmbH,
Rehe, NČmecko;
Bravos, Brandýs
BRAVOS, spol.
nad Labem, ýR;
s r.o.
ROM SAFE s.r.l.,
Aghires,
Rumunsko.
Pražská 1782
Brandýs nad
3
Labem 25001
SS1=3, SS2=2 1.6.2009
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
T0125/2006
Bezpeþnostní
protipožární dveĜe
Bezpeþnostní
protipožární dveĜe
Ohnivzdorná skĜíĖ
jednodvéĜová s
T0127/2006 policemi typ B 885,
výrobková Ĝada B
1710
T0126/2006
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
typ K2/2 SAPELI,
K2/2 R SAPELI,
K2/2 M SAPELI
SAPELI, a.s.
SAPELI, a.s.
Na PodhoĜe 185
Polná 58813
2
SS3=2, SS4=1 25.10.2009
typ K2/3 SAPELI
SAPELI, a.s.
SAPELI, a.s.
Na PodhoĜe 185
Polná 58813
3
SS3=3, SS4=2 25.10.2009
KOVONA a.s.
Švermova 782/2
Lysá nad
2
Labem 28922
SS1=2, SS2=2 25.10.2009
a odvozené
KOVONA a.s.
varianty viz pĜíloha
104
Bezpeþnostní
T0128/2006 cylindrická vložka
WINKHAUS
typ AZP CZ (5
stavítek)
Winkhaus
Winkhaus Austria
Türtechnik GmbH
GmbH
& Co.KG
Oberfeldstrasse
24
Grödig,
Grödig
Rakousko
A-5082
2
SS4=2
8.11.2009
Bezpeþnostní
T0129/2006 cylindrická vložka
WINKHAUS
typ VSP CZ (5
stavítek)
Winkhaus
Winkhaus Austria
Türtechnik GmbH
GmbH
& Co.KG
Oberfeldstrasse
24
Grödig,
Rakousko
A-5082
3
SS4=3
19.7.2009
Bezpeþnostní
T0130/2006 cylindrická vložka
WINKHAUS
typ VS6P CZ
(6stavítek)
Winkhaus
Winkhaus Austria
Türtechnik GmbH
GmbH
& Co.KG
Oberfeldstrasse
24
Grödig,
Rakousko
A-5082
3
SS4=3
19.7.2009
Bezpeþnostní
typ CR 2300 PE
T0131/2006 vícerozvorový
s kováním
pĜídavný vrchní zámek CORAZZA
CR Serrature
S.p.A.
SECURIDEV CZ
spol. s r.o.
U PekaĜky 484/1
Praha 8
180 00
3
SS4=3
22.11.2009
Bezpeþnostní
typ CR 2200 PE
T0132/2006 vícerozvorový
s kováním
pĜídavný vrchní zámek CORAZZA
CR Serrature
S.p.A.
SECURIDEV CZ
spol. s r.o.
U PekaĜky 484/1
Praha 8
180 00
2
SS4=2
22.11.2009
T0133/2006 Mobilní skĜíĖový trezor typ TLA 1-13
P-KOVO Brno,
spol. s r.o.
TEZAO s.r.o.
Ládevská 416
Praha 8
18000
3
SS1=3, SS2=2 4.10.2009
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
105
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
typ T 900.2, T
1200.2, T 1280.2, T P-KOVO Brno,
T0134/2006 Mobilní skĜíĖový trezor
1300.2, T 1580.2, T spol. s r.o.
1700.2 a T 1800.2
TEZAO s.r.o.
Ládevská 416
Praha 8
18000
4
SS1=4, SS2=3 4.10.2009
typ T 900, T 1200,
T 1280, T 1300, T
T0135/2006 Mobilní skĜíĖový trezor
1580, T 1700 a T
1800
P-KOVO Brno,
spol. s r.o.
TEZAO s.r.o.
Ládevská 416
Praha 8 18000 4
SS1=4, SS2=3 4.10.2009
T0136/2006 Mobilní skĜíĖový trezor typ TLB 1-13
P-KOVO Brno,
p s r.o.
spol.
TEZAO s.r.o.
Ládevská 416
Praha 8 18000 4
SS1=4, SS2=2 4.10.2009
BENEFIT PLZEĕ BENEFIT PLZEĕ
s.r.o.
s.r.o.
Macháþkova
821/40
PlzeĖ 318 08
3
SS3=3
T0138/2006 Ocelová mĜíž otevírací typ OMT-P4Z
TETRA Slaný,
s.r.o.
TETRA Slaný,
s.r.o.
Klostermannova
1000
Úvaly 250 82
4
SS3=4, SS4=3 25.10.2009
T0139/2006 Ocelová mĜíž pevná
TETRA Slaný,
s.r.o.
TETRA Slaný,
s.r.o.
Klostermannova
1000
Úvaly 250 82
4
SS3=4
T0140/2006 Ocelová mĜíž otevírací typ OMT-03rz
TETRA Slaný,
s.r.o.
TETRA Slaný,
s.r.o.
Klostermannova
1000
Úvaly 250 82
3
SS3=3, SS4=2 8.11.2009
T0141/2006 Ocelová mĜíž pevná
typ OMT-P3
TETRA Slaný,
s.r.o.
TETRA Slaný,
s.r.o.
Klostermannova
1000
Úvaly 250 82
3
SS3=3
T0142/2006 NĤžková mĜíž TETRA typ NMTT rz
TETRA Slaný,
s.r.o.
TETRA Slaný,
s.r.o.
Klostermannova
1000
Úvaly 250 82
3
SS3=3, SS4=2 8.11.2009
T0137/2006
Pevná bezpeþnostní
mĜíž
Oznaþení TP
BENEFIT C 3
typ OMT-P4
Výrobce
4.10.2009
25.10.2009
8.11.2009
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
106
T0145/2006
Bezpeþnostní
pĜedstČna Rigips
OK 24 B3 volnČ
stojící a OK 24 B3
spĜažená
Rigips, s.r.o.
Rigips, s.r.o.
Poþernická
272/96
Praha 10
108 03
3
SS3=3
23.8.2009
T0146/2006
Bezpeþnostní
mezistrop Rigips
TK 14 B3 - UA50,
TK 14 B3 - UA75 a Rigips, s.r.o.
TK 14 B3 - UA100
Rigips, s.r.o.
Poþernická
272/96
Praha 10
108 03
3
SS3=3
23.8.2009
T0148/2006 Mobilní skĜíĖový trezor
typ TLA 1 až TLA
13
P-KOVO Brno,
spol. s r.o.
TRESORAG FIRESAFE s.r.o.
U libeĖského
pivovaru 10
Praha 8 18000 3
SS1=3, SS2=2 4.10.2009
T0149/2006 Mobilní skĜíĖový trezor
typ TLB 1 až TLB
13
P-KOVO Brno,
spol. s r.o.
TRESORAG FIRESAFE s.r.o.
U libeĖského
pivovaru 10
Praha 8 18000 4
SS1=4, SS2=2 4.10.2009
Bezpeþnostní
T0001/2007 cylindrická vložka
WINKHAUS
Winkhaus
typ VSP CZ SGHK
Winkhaus Austria
Türtechnik GmbH
(5 stavítek)
GmbH
& Co.KG
Oberfeldstrasse
24
Grödig,
Rakousko
A-5082
3
SS4=3
20.12.2009
Bezpeþnostní
T0002/2007 cylindrická vložka
WINKHAUS
typ VS6P CZ
SGHK (6stavítek)
Winkhaus
Winkhaus Austria
Türtechnik GmbH
GmbH
& Co.KG
Oberfeldstrasse
24
Grödig,
Rakousko
A-5082
3
SS4=3
20.12.2009
T0003/2007 Bezpeþnostní dveĜe
typ DPB 2
SOLODOOR a.s. SOLODOOR a.s.
Nádražní 166/II
Sušice 342 53 2
SS3=2, SS4=1 6.12.2009
v rozsahu viz
pĜíloha
Charvát spol.
s r.o.
Charvát spol.
s r.o.
Údolní 259
Smržovka
46851
3
SS1=3, SS2=2 18.9.2009
Abloy Czech spol.
s r.o.
Kounická 70
Praha 10
100 00
3
SS4=3
8.1.2010
SECURIDEV CZ
spol. s r.o.
U PekaĜky 484/1
Praha 8
180 00
3
SS4=3
17.1.2010
T0004/2007
Mobilní skĜíĖové
trezory
Bezpeþnostní kování
T0005/2007
IKON
typ SX03 provedení
klika-klika a typ
IKON GmbH
SX08 provedení
madlo-klika
typ CR 2300 se
Bezpeþnostní
zapadacím
T0006/2007 vícerozvorový
plechem s
pĜídavný vrchní zámek
ochrannou skĜíní
CR Serrature
S.p.A.
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
Mul-T-Lock
Mul-T-Lock Czech,
Skalní 1162
Technologies Ltd. s.r.o.
Hranice
753 01
2
SS4=2
17.1.2010
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
1
SS4=1
31.1.2010
1
SS4=1
31.1.2010
1
SS4=1
31.1.2010
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Horní Benešov
79312
Horní Benešov
79312
Horní Benešov
79312
Rychnov nad
KnČžnou
51601
2
SS4=2
17.1.2010
ttyp S408 provedení
d í
IKON GmbH
madlo - klika, s
krytem vložky
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov
R
h
nad
d
KnČžnou
51601
2
SS4=2
17.1.2010
typ AP 3
CISA S.p.A.
CISA S.p.A.
Vía Oberdan 42
Faenza(RA),
Italy 48018
3
SS4=3
6.12.2009
Paper Star 3,
Mobilní skĜíĖový trezor
Paper Star 4,
T0014/2007 Paper Star 1, Paper
Paper Star 5 a
Star 2,
Paper Star 6
FORMAT
TRESORBAU
GmbH
KOVOTECHNIKA,
Zdráhalova 16
spol. s r.o.
Brno 61300
3
SS1=3, SS2=2 31.1.2010
jednodvéĜový ve
Mobilní skĜíĖový trezor velikostech 5, 10,
T0015/2007 Topas dvoudvéĜový ve 20, 30, 40, 50, 60,
velikostech 80 a 140, 70, 90, 100, 110,
120 a 130
FORMAT
TRESORBAU
GmbH
KOVOTECHNIKA,
Zdráhalova 16
spol. s r.o.
Brno 61300
4
SS1=4, SS2=2 31.1.2010
T0007/2007
Profilová cylindrická
vložka MUL-T-LOCK
Zámek zadlabací
závorový
Zámek zadlabací
T0009/2007
závorový
Zámek zadlabací
T0010/2007
závorový
Cylindrická vložka typ
T0011/2007 2018/29+35; 2004;
2027
T0008/2007
T0012/2007
107
Bezpeþnostní kování
FAB
Bezpeþnostní
T0013/2007 cylindrická vložka
CISA
Oznaþení TP
Výrobce
typ 7x7
typ 2834 a 2834C
typ 2634
typ BZD 048
v provedení viz
pĜíloha
Držitel jméno
Držitel adresa
K luhĤm 151
K luhĤm 151
K luhĤm 151
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
Bezpeþnostní
T0016/2007 cylindrická vložka
EVVA
typ GPI a GPI
SGHK v provedení
EVVA - WERK
DZ, KDZ, HZ a AZ
GmbH & Co. KG
vþetnČ modulových
variant
2
SS4=2
Mysloþovice
76301
3
SS3=3, SS4=2 14.2.2010
Kounická 70
Praha 10
100 00
1
SS4=2
14.2.2010
HOBES, spol.
s r.o.
K luhĤm 151
Horní Benešov
1
79312
SS4=1
14.2.2010
HOBES, spol.
s r.o.
K luhĤm 151
Horní Benešov
1
79312
SS4=1
14.2.2010
varianty viz pĜíloha TITAN d.d.
SECURIDEV CZ
spol. s r.o.
U PekaĜky 484/1
Praha 8
180 00
3
SS4=3
14.2.2010
typ DT.II. - 80;
DT.II. - 90; DT.II. 100
Mgr. JiĜí Tuza
Mgr. JiĜí Tuza
Sudice 132
Rapotice
675 73
4
SS1=4, SS2=2 31.1.2010
typ NMK 3-T
František
Kopeþek ZÁMEýNICTVÍ
František Kopeþek Jírova 2194/7
ZÁMEýNICTVÍ
Brno - LíšeĖ
62800
3
SS3=3, SS4=2 28.2.2010
Výrobce
s požární odolností
Bezpeþnostní dveĜe
EI 30 D2 v
MRB Sazovice,
T0017/2007 BEDEX KAVAN MULprovedení viz
spol. s r.o.
T-LOCK SP
pĜíloha
108
DveĜní otvíraþ eff eff
T0018/2007 Ĝada E-line a Ĝada
17RR
Zámek zadlabací
T0019/2007
vložkový váleþkový
Bezpeþnostní
T0020/2007 pĜídavný zámek se
zábranou
Profilová cylindrická
T0021/2007 vložka TITAN typ 847
T 100
T0024/2007 Trezorové dveĜe
T0026/2007
NĤžková mĜíž
dvoukĜídlová
v provedení viz
pĜíloha
typ BZD 114
typ K 170
ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik
GmbH
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
EVVA spol. s r.o.
Praha
Praha 5 V Bokách II 1048 Hluboþepy
15200
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
Sazovice 191
Abloy Czech spol
spol.
s r.o.
14.2.2010
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
DvoukĜídlová
nĤžková mĜíž 99
František
Kopeþek ZÁMEýNICTVÍ
František Kopeþek Jírova 2194/7
ZÁMEýNICTVÍ
T0027/2007
JednokĜídlová
nĤžková mĜíž 99
T0028/2007
Cylindrická vložka Multyp Integrator
T-Lock
Mul-T-Lock
Mul-T-Lock Czech,
Skalní 1162
Technologies Ltd. s.r.o.
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
Brno 62800
2
SS3=2, SS4=2 28.2.2010
Hranice
753 01
2
SS4=2
28.2.2010
2
SS4=2
21.3.2010
4
SS3=4, SS4=3 21.3.2010
2
SS3=2, SS4=1 21.3.2010
2
SS3=2, SS4=1 21.3.2010
3
SS3=3, SS4=2 21.3.2010
3
SS3=3, SS4=2 21.3.2010
3
SS3=3, SS4=2 21.3.2010
Neurazy 33555 3
SS1=3, SS2=2 21.3.2010
Mul-T-Lock Czech,
s.r.o.
NAPAKO, výrobní
družstvo
NAPAKO, výrobní
družstvo
NAPAKO, výrobní
družstvo
NAPAKO, výrobní
družstvo
NAPAKO, výrobní
družstvo
NAPAKO, výrobní
družstvo
MagistrĤ 1275/13
AXI MONT, spol.
s r.o.
Neurazy þ.p. 152
Bezpeþnostní
cylindrická vložka
T0037/2007
GUARD typ G 330
NVL
v provedení viz
pĜíloha
GUARD Mudroch s.r.o.
GUARD - Mudroch
Koráb 132
s.r.o.
Tišnov 666 01 2
SS4=2
Aktivní bezpeþnostní
T0038/2007
mĜíž
typ ABM - O
(otevírací smČrem
do chránČného
prostoru)
TETRA Security,
s.r.o.
TETRA Security,
s.r.o.
Úvaly 250 82
SS3=3, SS4=2 14.2.2009
T0030/2007
T0031/2007
T0032/2007
109
Držitel mČsto
Mul-T-Lock Czech
s.r.o.
NAPAKO, výrobní
typ N4 a typ P4
družstvo
NAPAKO, výrobní
typ N2 Standard
družstvo
NAPAKO, výrobní
typ N2 a typ P2
družstvo
NAPAKO, výrobní
typ N3 a typ P3
družstvo
NAPAKO, výrobní
typ N3/5 a typ P3/5
družstvo
NAPAKO, výrobní
typ N3/6 a typ P3/6
družstvo
model ATD - 70,
AXI MONT, spol.
ATD - 80 a ATD s r.o.
90
T0029/2007
T0033/2007
T0034/2007
T0035/2007
Zadlabací rozvorový
zámek
Bezpeþnostní dveĜe
NAPAKO
Bezpeþnostní dveĜe
NAPAKO
Bezpeþnostní dveĜe
NAPAKO
Bezpeþnostní dveĜe
NAPAKO
Bezpeþnostní dveĜe
NAPAKO
Bezpeþnostní dveĜe
NAPAKO
Držitel adresa
T0036/2007 Trezorové dveĜe
typ SML
Skalní 1162
MagistrĤ 1275/13
MagistrĤ 1275/13
MagistrĤ 1275/13
MagistrĤ 1275/13
MagistrĤ 1275/13
Klostermannova
1000
Hranice
753 01
Praha 4
140 00
Praha 4
140 00
Praha 4
140 00
Praha 4
140 00
Praha 4
140 00
Praha 4
140 00
3
6.12.2009
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
T0039/2007
Aktivní bezpeþnostní
mĜíž
Aktivní bezpeþnostní
T0040/2007
mĜíž
Aktivní bezpeþnostní
mĜíž
Bezpeþnostní
T0042/2007 cylindrická vložka
TITAN typ 847/K6
T0041/2007
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
typ ABM - P
(pevná)
TETRA Security,
s.r.o.
TETRA Security,
s.r.o.
Klostermannova
1000
Úvaly 250 82
3
SS3=3
TETRA Security,
s.r.o.
SECO BOHEMIA
s.r.o.
Dubiþné 67
Rudolfov
373 71
3
SS3=3, SS4=2 28.2.2009
TETRA Security,
s.r.o.
SECO BOHEMIA
s.r.o.
Dubiþné 67
Rudolfov
373 71
3
SS3=3
28.2.2010
SECURIDEV CZ
spol. s r.o.
U PekaĜky 484/1
Praha 8
180 00
3
SS4=3
11.4.2010
typ ABM - O
(otevírací smČrem
do chránČného
prostoru)
typ ABM - P
(pevná)
varianty viz pĜíloha TITAN d.d.
14.2.2010
110
T0043/2007
Mobilní skĜíĖový trezor
typ HP 21
SAFEtronics
Jozef Murgaš
ELEKTRONICS
a.s.
SAFEtronics
PRAHA a.s.
ýeskomoravská
7/808
Praha 9 19000 4
SS1=4, SS2=3 11.4.2010
T0044/2007
Mobilní skĜíĖový trezor
typ HP 11 P
SAFEtronics
Jozef Murgaš
ELEKTRONICS
a.s.
SAFEtronics
PRAHA a.s.
ýeskomoravská
7/808
Praha 9 19000 3
SS1=3, SS2=2 11.4.2010
ABLOY Oy
Abloy Czech spol.
s r.o.
Kounická 70
Praha 10
100 00
2
SS4=2
2.5.2010
ABLOY Oy
Abloy Czech spol.
s r.o.
Kounická 70
Praha 10
100 00
2
SS4=2
2.5.2010
SECURIDEV CZ
spol. s r.o.
U PekaĜky 484/1
Praha 8
180 00
2
SS4=2
23.5.2010
Zadlabací zámek
T0045/2007
ABLOY
T0046/2007
Zadlabací zámek
ABLOY
Bezpeþnostní
T0047/2007 cylindrická vložka
TITAN typ 847/K5
typ EL 060
mechanický,
odvozené varianty
viz pĜíloha
typ EL 160
mechanický,
odvozené varianty
viz pĜíloha
varianty viz pĜíloha TITAN d.d.
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Bezpeþnostní profilová
T0048/2007 cylindrická vložka
typ K 14
Pfaffenhain
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Schliessanlagen ABUS CZECH
GmbH Pfaffenhain s.r.o.
Bohuslava MartinĤ Praha 4 2
944/7
Podolí 140 00
Bodové ohodnocení Platnost do
SS4=2
11.4.2010
T0049/2007
Bezpeþnostní dveĜe
BEDEX
BEDEX
STANDARD 2
MRB SAZOVICE, MRB SAZOVICE,
spol. s r.o.
spol. s r.o
Sazovice 191
Sazovice
763 01
2
SS3=2, SS4=1 6.6.2010
T0052/2007
Bezpeþnostní dveĜe
BEDEX
BEDEX VARIO D4
MRB SAZOVICE, MRB SAZOVICE,
spol. s r.o.
spol. s r.o
Sazovice 191
Sazovice
763 01
4
SS3=4, SS4=3 6.6.2010
2
SS3=2 SS4=1 2.5.2010
SS3=2,
2 5 2010
111
JednokĜídlová
DvoukĜídlová otevírací
otevírací
T0053/2007 bezpeþnostní mĜíž typ
Marek Höpp
bezpeþnostní mĜíž
ABC 4
typ ABC 3
Marek Höpp
Šmídova 1371/8
Ostrava Radvanice
716 00
Pevná bezpeþnostní
T0054/2007 mĜíž typ ABC - 1 a
ABC - 2
o maximálních
rozmČrech 3000
mm x 2000 mm
Marek Höpp
Marek HÖPP
Šmídova 1371/8
Ostrava Radvanice 716 3
00
SS3=3
11.4.2010
Bezpeþnostní kování
T0055/2007 typ SX43 provedení
klika-klika
Bezpeþnostní
kování typ SX48
provedení klikamadlo
IKON GmbH
Abloy Czech spol.
s r.o.
Kounická 70
Praha 10
10000
3
SS4=3
6.6.2010
Bezpeþnostní
vþetnČ modifikací
T0056/2007 cylindrická vložka typ
viz pĜíloha
2060
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
51601
2
SS4=2
23.5.2010
Bezpeþnostní
vþetnČ modifikací
T0057/2007 cylindrická vložka typ
viz pĜíloha
2060B
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
51601
3
SS4=3
23.5.2010
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
Bezpeþnostní
cylindrická vložka typ vþetnČ modifikací
T0058/2007
2402B (FAB
viz pĜíloha
DYNAMIC)
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
51601
3
SS4=3
23.5.2010
Bezpeþnostní
vþetnČ modifikací
T0059/2007 cylindrická vložka typ
viz pĜíloha
2024
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
51601
2
SS4=2
23.5.2010
PĜídavný zámek 1576 vþetnČ modifikací
B
viz pĜíloha
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
2
SS4=2
23.5.2010
Jozef Murgaš
Elektronics,, a.s.
Jozef Murgaš
Elektronics, a.s.
SAFEtronics
PRAHA a.s.
SAFEtronics
PRAHA a.s.
ýeskomoravská
7/808
ýeskomoravská
7/808
4
SS1=4, SS2=3 6.6.2010
3
SS1=3, SS2=2 6.6.2010
T0060/2007
Oznaþení TP
Mobilní skĜíĖový trezor
typ HP 11 V
SAFEtronics
Mobilní skĜíĖový trezor
T0062/2007
typ HP 11 S
SAFEtronics
T0061/2007
112
Rychnov nad
KnČžnou
51601
Praha 9
190 00
Praha 9
190 00
T0063/2007 Trezorové dveĜe
typ JISTOTA SENTEI 2004
JISTOTA TÁBOR s.r.o.
JISTOTA - TÁBOR
Lom 64
s.r.o.
Planá nad
3
Lužnicí 391 11
SS1=3, SS2=2 21.3.2010
T0064/2007 Trezorová skĜíĖ
typ NTD 0/I, NTD
1/I, NTD 2/I, NTD
3/I, NTD 4/I, NTD
5/I, NTD 6/I, NTD
7/I
T - SAFE s.r.o.
T - SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
Frenštát pod
RadhoštČm
744 01
3
SS1=3, SS2=2 6.6.2010
T0065/2007 SkĜíĖový trezor
typ ASJ 1/I až ASJ
8/I, ASV 1/I, ASV T - SAFE s.r.o.
2/I, TZ 6/I, TZ 10/I
T - SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
Frenštát pod
RadhoštČm
744 01
3
SS1=3, SS2=2 6.6.2010
T0066/2007 SkĜíĖový trezor
typ ASJ 1 až ASJ
8, ASV 1, ASV 2,
TZ 6/0, TZ 10/0
T - SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
Frenštát pod
RadhoštČm
744 01
2
SS1=2, SS2=2 6.6.2010
T - SAFE s.r.o.
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Panely stČn a stropĤ
T0067/2007 Lampertz Security
Room TDR-B/M
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Výrobce
Držitel jméno
Bodové ohodnocení Platnost do
LAMPERTZ
GmbH & Co. KG
Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182
Zdiby u Prahy
2
250 66
SS3=2, SS4=1 11.4.2010
113
T0068/2007
Lampertz Security
Room LSR 9.3
LAMPERTZ
GmbH & Co. KG
Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182
Zdiby u Prahy
2
250 66
SS3=2, SS4=1 6.6.2010
T0069/2007
Lampertz Security
Room LSR 9.0
LAMPERTZ
GmbH & Co. KG
Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182
Zdiby u Prahy
2
250 66
SS3=2, SS4=1 6.6.2010
LAMPERTZ
GmbH & Co. KG
Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182
Zdiby u Prahy
2
250 66
SS3=2, SS4=1 6.6.2010
LAMPERTZ
GmbH & Co. KG
Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182
Zdiby u Prahy
4
250 66
SS3=4, SS4=3 11.4.2010
C.Ed.Schulte
GmbH
Friedrichstrasse
243
Velbert,
NČmecko D
42551
3
SS4=3
31.8.2009
Úschovný objekt
Lampertz Modular
T0070/2007 Lampertz Modular
Safe LMS 9.3 - 42
Safe LMS 9.3 - 47 HU HU
DveĜní systém
T0071/2007 Lampertz Security
Room TDR-B/M
Bezpeþnostní
cylindrická vložka CES
T0076/2007
typ 810 RE
oboustranná,
T0077/2007
Bezpeþnostní kování
typ R1
Bezpeþnostní
T0078/2007 pĜídavné kování typ
R3
T0079/2007
Bezpeþnostní kování
typ 802
T0080/2007 Trezorové dveĜe
815 RE s
knoflíkem, 851 1/2 C.Ed.Schulte
RE jednostranná, GmbH
5558 RE s pákou
provedení viz
pĜíloha
ROSTEX Vyškov, ROSTEX Vyškov,
s.r.o.
s.r.o.
DČdická 17
Vyškov 68215 2
SS4=2
11.7.2010
provedení viz
pĜíloha
ROSTEX Vyškov, ROSTEX Vyškov,
s.r.o.
s.r.o.
DČdická 17
Vyškov 68215 2
SS4=2
11.7.2010
provedení viz
pĜíloha
ROSTEX Vyškov, ROSTEX Vyškov,
s.r.o.
s.r.o.
DČdická 17
Vyškov 68215 2
SS4=2
11.7.2010
typ JISTOTA BASAI 2004
JISTOTA TÁBOR s.r.o.
Planá nad
4
Lužnicí 39111
SS1=4, SS2=2 2.5.2010
JISTOTA - TÁBOR
Lom 64
s.r.o.
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
T0081/2007 Bezpeþnostní dveĜe
typ AP 4 a AP 4 S
P - KOVO Brno,
spol. s r.o.
AP arch, s.r.o.
Krajní 2
Blansko 67801 4
SS3=4; SS4=3 22.11.2009
T0082/2007 Bezpeþnostní dveĜe
typ AP 3 S
P - KOVO Brno,
spol. s r.o.
AP arch, s.r.o.
Krajní 2
Blansko 67801 4
SS3=4; SS4=3 22.11.2009
T0083/2007 Bezpeþnostní dveĜe
typ AP 3
P - KOVO Brno,
spol. s r.o.
AP arch, s.r.o.
Krajní 2
Blansko 67801 4
SS3=4; SS4=3 22.11.2009
T-SAFE s.r.o.
T-SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
4
SS1=4, SS2=3 11.7.2010
varianty v pĜíloze
T-SAFE s.r.o.
T-SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
3
SS1=3, SS2=2 11.7.2010
typ BL M
LIBRAX,
spoleþnost s
ruþením
omezeným
LIBRAX,
spoleþnost s
ruþením
omezeným
JeštČdská 85
Liberec 460 08 2
SS3=2, SS4=1 8.8.2010
T0088/2007 Bezpeþnostní roleta
typ BL V
LIBRAX,
spoleþnost s
ruþením
omezeným
LIBRAX,
spoleþnost s
ruþením
omezeným
JeštČdská 85
Liberec 460 08 2
SS3=2, SS4=1 8.8.2010
T0089/2007 Pevná mĜíž
PMB
BESTSERVIS,
spol. s r.o.
BESTSERVIS,
spol. s r.o.
T0090/2007 JednokĜídlová mĜíž
KMB
BESTSERVIS,
spol. s r.o.
BESTSERVIS,
spol. s r.o.
COBRA spol.
s r.o.
COBRA spol.
s r.o.
T0084/2007
Mobilní skĜíĖový trezor
varianty v pĜíloze
NHD/III
T0085/2007 Trezorové dveĜe TD
114
T0087/2007 Bezpeþnostní roleta
T0091/2007
Bezpeþnostní kování
nerez
Praha 10 Na Výhledech þp.
Strašnice
1111/11
100 00
Praha 10 Na Výhledech þp.
Strašnice
1111/11
100 00
Praha 8
KĜižíkova 489
186 00
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
3
SS3=3
8.8.2010
3
SS3=3, SS4=2 8.8.2010
2
SS4=2
20.6.2010
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
COBRA spol.
s r.o.
COBRA spol.
s r.o.
KĜižíkova 489
Praha 8
186 00
2
SS4=2
20.6.2010
T0092/2007
Bezpeþnostní kování
Kira
T0093/2007
Bezpeþnostní kování
ROSTEX VYŠKOV
R1/O/DEKOR,
R4/O/DEKOR
ROSTEX
VYŠKOV, s.r.o.
ROSTEX
VYŠKOV, s.r.o.
DČdická 190/1
Vyškov 682 01 3
SS4=3
11.7.2010
T0094/2007
Bezpeþnostní kování
ROSTEX VYŠKOV
R3/O/DEKOR
ROSTEX
VYŠKOV, s.r.o.
ROSTEX
VYŠKOV, s.r.o.
DČdická 190/1
Vyškov 682 01 3
SS4=3
11.7.2010
3
SS4=3
8.8.2010
2
SS4=2
8.8.2010
8.8.2010
Profilová cylindrická
vložka
Profilová cylindrická
T0096/2007
vložka
T0095/2007
ABLOY CY 300HN ABLOY Oy
Abloy Czech spol.
s r.o.
Abloy Czech spol.
s r.o.
Kounická 70
ABLOY Oy
T0097/2007 Cylindrická vložka
typ 2020 a 2005
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
51601
1
SS4=1
T0098/2007 Bezpeþnostní dveĜe
ED Object ET3
GRANIT
PORTA KMI
POLAND Sp. z
o.o.
PK BOHEMIA,
s.r.o.
Lazarská 1719/5
Praha 1
110 00
3
SS3=3, SS4=2 23.5.2010
T0099/2007 Bezpeþnostní dveĜe
ED Object ET2
OPAL
PORTA KMI
POLAND Sp. z
o.o.
PK BOHEMIA,
s.r.o.
Lazarská 1719/5
Praha 1
110 00
2
SS3=2, SS4=1 23.5.2010
2
SS3=2, SS4=1 23.5.2010
2
SS3=2, SS4=1 23.5.2010
3
SS3=3, SS4=2 23.5.2010
2
SS4=2
115
ABLOY CY 300N
T0100/2007 Bezpeþnostní dveĜe
T0101/2007 Bezpeþnostní dveĜe
T0102/2007 Bezpeþnostní dveĜe
T0103/2007
Bezpeþnostní kování
HOPPE
ED Object ET2 v
dĜevČné zárubni
ED Object ET2 v
ocelové zárubni
ED Object ET3
typ 3332ZA/3330
a typ 3331/3330
PK BOHEMIA,
s.r.o.
PK BOHEMIA,
LEBO Türenwerke
s.r.o.
PK BOHEMIA,
LEBO Türenwerke
s.r.o.
LEBO Türenwerke
HOPPE AG.
HOPPE s.r.o.
Kounická 70
Praha 10
100 00
Praha 10
100 00
Lazarská 1719/5
Lazarská 1719/5
Lazarská 1719/5
Pražská 5377
Praha 1
110 00
Praha 1
110 00
Praha 1
110 00
Chomutov
430 01
11.7.2010
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Bezpeþnostní kování
T0104/2007
HOPPE
typ 2222ZA/2220
se dvČma svorníky
HOPPE AG.
a typ 2221/2220 se
tĜemi svorníky
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
HOPPE s.r.o.
Pražská 5377
Chomutov
430 01
2
SS4=2
11.7.2010
1B
S1=2
8.8.2010
29.8.2010
116
T0105/2007
SkĜíĖ na zbranČ a
skĜíĖ na spisy
typ MAXI
Jozef Murgaš
ELEKTRONICS
a.s.
SAFEtronics
PRAHA a.s.
ýeskomoravská
7/808
Praha 9
190 00
T0106/2007
Zadlabací vložkový
zámek
typ K 114
HOBES, spol. s
r.o.
HOBES, spol. s
r.o.
K luhĤm 151
Horní Benešov
2
79312
SS4=2
T0107/2007
Mobilní skĜíĖový trezor
varianty viz pĜíloha T-SAFE s.r.o.
sro
typ TSD, TSJ
T-SAFE s.r.o.
sro
Bezruþova 537
Frenštát pod
RadhoštČm
744 01
4
SS1=4 SS2=2 13.9.2010
SS1=4,
13 9 2010
3
SS1=3, SS2=2 2.5.2010
3
SS1=3, SS2=2 13.9.2010
3
SS1=3, SS2=2 2.5.2010
3
SS1=3, SS2=2 13.9.2010
3
SS4=3
3
SS1=3, SS2=2 1.11.2010
4
SS1=4, SS2=2 4.10.2010
Krásensko 683
07
Krásensko 683
07
Praha 8
180 00
Praha 8
180 00
Rychnov nad
KnČžnou
516 01
Neurazy
335 55
T0108/2007 Mobilní skĜíĖový trezor typ TN
TAURO, a.s.
TAURO, a.s.
Podomí 91
T0109/2007 VestavČný trezor
TAURO, a.s.
TAURO, a.s.
Podomí 91
T0110/2007 Mobilní skĜíĖový trezor typ TN
TAURO, a.s.
TEZAO s.r.o.
Ládevská 416
T0111/2007 VestavČný trezor
typ T
TAURO, a.s.
TEZAO s.r.o.
Ládevská 416
T0113/2007 PĜídavný zámek
1577 B
FAB s.r.o.
FAB s.r.o.
Strojnická 633
T0114/2007 Nábytkový trezor
typ ANT 65 S
AXI MONT, spol.
s r.o.
Jozef Murgaš
ELEKTRONICS
a.s.
HOBES, spol.
s r.o.
AXI MONT, spol.
s r.o.
Neurazy þ.p. 152
SAFEtronics
PRAHA a.s.
ýeskomoravská 7
Praha 9
190 00
HOBES, spol.
s r.o.
K luhĤm 151
Horní Benešov
2
793 12
typ T
T0123/2007
Mobilní skĜíĖový trezor typ EURON a
SAFEtronics
EURON 110
T0124/2007
Zadlabací vícebodový
K 120
zámek
SS4=2
4.10.2010
4.10.2009
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
T0125/2007
Oznaþení TP
Mobilní skĜíĖový trezor
typ EURON 110/P
SAFEtronics
Výrobce
Jozef Murgaš
ELEKTRONICS
a.s.
Charvát spol.
s.r.o.
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
SAFEtronics
PRAHA a.s.
ýeskomoravská 7
Praha 9
190 00
4
SS1=4, SS2=2 1.11.2010
Charvát spol. s.r.o. Údolní 259
Smržovka
468 51
4
SS1=4, SS2=2 7.10.2010
typ NEUTRON
STAR viz pĜíloha
T0127/2007 Bezpeþnostní dveĜe
BEDEX VARIO V3
MRB Sazovice,
1270 x 2500 do
spol. s r.o.
stávající zárubnČ
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
Sazovice 191
Mysloþovice
763 01
3
SS3=3, SS4=2 18.10.2010
T0128/2007 Bezpeþnostní
p
dveĜe
BEDEX VARIO V3
MRB Sazovice,
1270 x 2500 se
spol s rr.o.
spol.
o
zárubní MRB
MRB Sazovice,
spol s rr.o.
spol.
o
Sazovice 191
Mysloþovice
763 01
3
SS3=3, SS4=2 18.10.2010
T0129/2007 Bezpeþnostní dveĜe
BEDEX VARIO D3
MRB Sazovice,
1270 x 2500 do
spol. s r.o.
stávající zárubnČ
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
Sazovice 191
Mysloþovice
763 01
3
SS3=3, SS4=2 18.10.2010
T0130/2007 Bezpeþnostní dveĜe
BEDEX VARIO D3
MRB Sazovice,
1270 x 2500 se
spol. s r.o.
zárubní MRB
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
Sazovice 191
Mysloþovice
763 01
3
SS3=3, SS4=2 18.10.2010
T0131/2007 Bezpeþnostní dveĜe
BEDEX VARIO V3
MRB Sazovice,
dvoukĜídlové do
spol. s r.o.
stávající zárubnČ
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
Sazovice 191
Mysloþovice
763 01
3
SS3=3, SS4=2 1.11.2010
117
T0126/2007 Mobilní skĜíĖový trezor
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
T0132/2007 Bezpeþnostní dveĜe
BEDEX VARIO V3
MRB Sazovice,
dvoukĜídlové se
spol. s r.o.
zárubní MRB
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
Sazovice 191
Mysloþovice
763 01
3
SS3=3, SS4=2 1.11.2010
T0133/2007 Bezpeþnostní dveĜe
BEDEX VARIO D3
MRB Sazovice,
dvoukĜídlové do
spol. s r.o.
stávající zárubnČ
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
Sazovice 191
Mysloþovice
763 01
3
SS3=3, SS4=2 1.11.2010
T0134/2007 Bezpeþnostní
p
dveĜe
BEDEX VARIO D3
MRB Sazovice,
dvoukĜídlové se
spol s rr.o.
spol.
o
zárubní MRB
MRB Sazovice,
spol s rr.o.
spol.
o
Sazovice 191
Mysloþovice
763 01
3
SS3=3, SS4=2 1.11.2010
T0135/2007 Bezpeþnostní dveĜe
BEDEX VARIO D4
MRB Sazovice,
dvoukĜídlové se
spol. s r.o.
zárubní MRB
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
Sazovice 191
Mysloþovice
763 01
4
SS3=4, SS4=3 1.11.2010
Karel Raab zámeþnictví mĜíže
Karel Raab zámeþnictví mĜíže
Pod Vinohrady
178/21
PopĤvky
664 41
2
SS3=2, SS4=1 20.1.2010
NĤžková mĜíž
T0137/2007 vyklápČcí
jednokĜídlová RA 1
Karel Raab NĤžková mĜíž
zámeþnictví dvoukĜídlová RA 2
mĜíže
NĤžková mĜíž
Karel Raab vyklápČcí
zámeþnictví dvoukĜídlová RA 2 mĜíže
Pod Vinohrady
178/21
PopĤvky
664 41
2
SS3=2, SS4=1 20.1.2010
NĤžková mĜíž
T0138/2007 vyklápČcí
jednokĜídlová RB 01
NĤžková mĜíž
Karel Raab vyklápČcí
zámeþnictví dvoukĜídlová RB 02 mĜíže
Karel Raab zámeþnictví mĜíže
Pod Vinohrady
178/21
PopĤvky
664 41
3
SS3=3, SS4=2 23.5.2009
NĤžková mĜíž
jednokĜídlová RB 01
Karel Raab NĤžková mĜíž
zámeþnictví dvoukĜídlová RB 02
mĜíže
Karel Raab zámeþnictví mĜíže
Pod Vinohrady
178/21
PopĤvky
664 41
3
SS3=3, SS4=2 23.5.2009
118
Držitel jméno
T0136/2007
T0139/2007
NĤžková mĜíž
jednokĜídlová RA 1
Výrobce
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
T0140/2007 Cylindrická vložka
FAB VERSO CLIQ FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
506 01
3
SS4=3
1.11.2010
T0001/2008 Cylindrická vložka
DOM DOM typ 333 ix HT
SECURIDEV CZ
Sicherheitstechnik
a typ 333 ix DAS
spol. s r.o.
GmbH & Co.KG
U PekaĜky 484/1
Praha 8
180 00
2
SS4=2
29.11.2010
T0002/2008 Cylindrická vložka
DOM typ 333 ix 6
SR a typ 333 ix 6
SRe
DOM SECURIDEV CZ
Sicherheitstechnik
spol. s r.o.
GmbH & Co.KG
U PekaĜky 484/1
Praha 8
180 00
3
SS4=3
15.11.2010
T0003/2008 Cylindrická vložka
EVVA typ MCS
EVVA - WERK
GmbH & Co.KG
EVVA spol. s r.o.
V Bokách II/11
Praha 5
152 00
3
SS4=3
29.11.2010
Výrobce
119
T0004/2008
Mobilní skĜíĖový trezor v provedení viz
NT/I
pĜíloha
T-SAFE s.r.o.
T-SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
3
SS1=3, SS2=2 29.11.2010
T0005/2008
VestavČný skĜíĖový
trezor ST/I
v provedení viz
pĜíloha
T-SAFE s.r.o.
T-SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
3
SS1=3, SS2=2 29.11.2010
T0006/2008
Mobilní skĜíĖový trezor v provedení viz
NT/II
pĜíloha
T-SAFE s.r.o.
T-SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
4
SS1=4, SS2=2 29.11.2010
T0007/2008
VestavČný skĜíĖový
trezor ST/II
v provedení viz
pĜíloha
T-SAFE s.r.o.
T-SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
4
SS1=4, SS2=2 29.11.2010
T0008/2008
Mobilní skĜíĖový trezor v provedení viz
TSJ/0 a TSD/0
pĜíloha
T-SAFE s.r.o.
T-SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
2
SS1=2, SS2=2 15.11.2010
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
T0009/2008
Oznaþení TP
Mobilní skĜíĖový trezor v provedení viz
TSJ/I a TSD/I
pĜíloha
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
T-SAFE s.r.o.
T-SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
3
SS1=3, SS2=2 15.11.2010
T0010/2008 Otevírací mĜíž
typ MKO 2001
František
Kopeþek ZÁMEýNICTVÍ
František Kopeþek Jírova 2194/7
ZÁMEýNICTVÍ
Brno 62800
2
SS3=2, SS4=2 15.11.2010
T0011/2008 Pevná mĜíž
typ MPK 2001 A,
František
MPK 2001 B, MPK
Kopeþek 2001 E2, MPK
ZÁMEýNICTVÍ
2001 G1
František Kopeþek Jírova 2194/7
ZÁMEýNICTVÍ
Brno 62800
2
SS3=2
15.11.2010
120
T0012/2008
Celoplošná závora
MUL-T-LOCK
Mul-T-Lock
Mul-T-Lock Czech,
Skalní 1162
Technologies Ltd. s.r.o.
Hranice
753 01
3
SS4=3
26 11 2010
26.11.2010
T0013/2008
Visací zámek MUL-TMul-T-Lock
Mul-T-Lock Czech,
C 10 s protektorem
Skalní 1162
LOCK
Technologies Ltd. s.r.o.
Hranice
753 01
3
SS4=3
29.11.2010
T0014/2008
Nábytkový trezor
CASTELLE
Praha 9 ýakovice
196 00
3
SS1=3, SS2=2 13.9.2010
Hranice
753 01
3
SS4=3
16.1.2011
3
SS3=3
16.1.2011
3
SS3=3
16.1.2011
Tišnov 666 01 2
SS4=2
31.1.2011
model LOCK 500
typ SSC-1, SSC-2, PROFIKON
GUNNEBO
SSC-3, SSC-4,
INTERNATIONAL SECURITY CZ,
SSC-5
s.r.o.
s.r.o.
Cukrovarská 98
T0015/2008 Cylindrická vložka
typ MT 5+
Mul-T-Lock
Mul-T-Lock Czech,
Skalní 1162
Technologies Ltd. s.r.o.
T0016/2008 Bezpeþnostní roleta
typ RL B
LIBRAX s.r.o.
LIBRAX s.r.o.
JeštČdská 85
T0017/2008 Bezpeþnostní roleta
typ RL P
LIBRAX s.r.o.
LIBRAX s.r.o.
JeštČdská 85
T0018/2008 Cylindrická vložka
G 330 a G 550
Guard - Mudroch, Guard - Mudroch,
spol. s r. o.
spol. s r. o.
Koráb 132
Liberec 8
460 08
Liberec 8
460 08
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
T0019/2008 Cylindrická vložka
G 550 PLUS
T0020/2008 Cylindrická vložka
T0021/2008 Mobilní skĜíĖový trezor
T0022/2008
Bezpeþnostní dveĜní
kování KOMAS
Držitel jméno
Kategorie /
typ
Držitel adresa
Držitel mČsto
Guard - Mudroch, Guard - Mudroch,
spol. s r. o.
spol. s r. o.
Koráb 132
Tišnov 666 01 2
SS4=2
1.11.2010
G 570 SGHK
Guard - Mudroch, Guard - Mudroch,
spol. s r. o.
spol. s r. o.
Koráb 132
Tišnov 666 01 2
SS4=2
31.1.2011
typ SAF 025 B a
typ SAF 024 B
SAFMETAL s.r.o. SAFMETAL s.r.o.
Kladruby 52/V
121
Chlumec nad
Cidlinou
503 51
Opava Komárov
747 70
Opava Komárov
747 70
Bodové ohodnocení Platnost do
3
SS1=3, SS2=2 18.12.2010
2
SS4=2
11.7.2010
2
SS4=2
11.7.2010
3
SS3=3, SS4=2 21.2.2011
typ BK K 785 a typ KOMAS, spol.
BK K 786
s rr.o.
o
KOMAS, spol.
s rr.o.
o
Ostravská 33
KOMAS, spol.
s r.o.
KOMAS, spol.
s r.o.
Ostravská 33
MRB Sazovice,
spol. s r.o.
Sazovice 191
Mysloþovice
763 01
Koráb 132
Tišnov 666 01 3
SS4=3
14.2.2011
PĜídavné
T0023/2008 bezpeþnostní dveĜní
kování KOMAS
typ BK K 789
T0024/2008 Bezpeþnostní dveĜe
BEDEX VARIO D3 MRB Sazovice,
SUPER
spol. s r.o.
T0025/2008 Cylindrická vložka
G 560
Guard - Mudroch, Guard - Mudroch,
spol. s r. o.
spol. s r. o.
typ CLASIC v
provedení 66/63
MUL-T-LOCK
Mul-T-Lock Czech,
Skalní 1162
Technologies Ltd. s.r.o.
Hranice
753 01
3
SS4=3
14.2.2011
typ INTERACTIVE MUL-T-LOCK
Mul-T-Lock Czech,
Skalní 1162
v provedení 66/63 Technologies Ltd. s.r.o.
Hranice
753 01
3
SS4=3
14.2.2011
Bezpeþnostní
cylindrická vložka
T0026/2008
MUL-T-LOCK
EUROCYLINDER
Bezpeþnostní
cylindrická vložka
T0027/2008
MUL-T-LOCK
EUROCYLINDER
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
122
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
Bezpeþnostní
T0028/2008 jednokĜídlové dveĜe
NEXT
typ SD 121 a SD
121 F
NEXT, spol. s r.o. NEXT, spol. s r.o.
Potoþní 404
BudynČ nad
OhĜí 411 18
4
SS3=4, SS4=3 16.1.2011
T0029/2008 Bezpeþnostní dveĜe
typ SD 102 a SD
102 F
NEXT, spol. s r.o. NEXT, spol. s r.o.
Potoþní 404
BudynČ nad
OhĜí 411 18
3
SS3=3, SS4=2 6.12.2009
T0030/2008 Klíþový trezor
ABLOY 410461 se
zámkem s
cylindrickou
ABLOY Oy
vložkou ABLOY
5153
Abloy Czech spol.
s r.o.
Kounická 70
Praha 10
100 00
1C
S1=3
6.3.2011
T0031/2008 Visací zámek
ABLOY PL 340
ABLOY Oy
Abloy Czech spol.
s r.o.
Kounická 70
Praha 10
100 00
3
SS4=3
6.3.2011
Bezpeþnostní
T0032/2008 dvoukĜídlové dveĜe
NAPAKO
typ DN 3 a typ DN
3 out
NAPAKO, výrobní NAPAKO, výrobní
Praha 4 MagistrĤ 1275/13
3
družstvo
družstvo
Michle 140 00
SS3=3, SS4=2 20.3.2011
Držitel jméno
T0033/2008
Bezpeþnostní
protipožární dveĜe
Masonite B3
Masonite CZ spol. Masonite CZ spol. Hruškové Dvory
s r.o.
s r.o.
82
Jihlava 586 02 3
SS3=3, SS4=2 6.3.2011
T0034/2008
Bezpeþnostní
protipožární dveĜe
Masonite B2
Masonite CZ spol. Masonite CZ spol. Hruškové Dvory
s r.o.
s r.o.
82
Jihlava 586 02 2
SS3=2, SS4=1 6.3.2011
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
Horní Benešov
793 12
Horní Benešov
793 12
Horní Benešov
793 12
Horní Benešov
793 12
Horní Benešov
793 12
T0035/2008
T0036/2008
T0037/2008
T0038/2008
T0039/2008
Zámek vložkový
bezpeþnostní
Zámek zadlabací
vložkový vícebodový
Zámek zadlabací
vložkový
Zámek zadlabací
vložkový
Zámek zadlabací
vložkový vícebodový
typ K142
typ K125
typ K162
typ K141
typ K119
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
K luhĤm 151
K luhĤm 151
K luhĤm 151
K luhĤm 151
K luhĤm 151
3
SS4=3
20.3.2011
2
SS4=2
20.3.2011
1
SS4=1
20.3.2011
2
SS4=2
20.3.2011
1
SS4=1
20.3.2011
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Zámek zadlabací
vložkový zesílený
Zámek zadlabací
T0041/2008
vložkový
Zámek zadlabací
T0042/2008
vložkový s pojistkou
T0040/2008
Oznaþení TP
typ K131
typ K113
typ K133A PL
Výrobce
Držitel jméno
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
Držitel adresa
K luhĤm 151
K luhĤm 151
K luhĤm 151
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Horní Benešov
1
793 12
Horní Benešov
1
793 12
Horní Benešov
1
793 12
Bodové ohodnocení Platnost do
SS4=1
20.3.2011
SS4=1
20.3.2011
SS4=1
20.3.2011
2360 DN (FAB
FAB, s.r.o.
CONTROL PLUS)
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
51601
2
SS4=2
14.2.2011
typ 2060
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
51601
2
SS4=2
14.2.2011
a odvozená
Visací zámek 2212 H varianta 2312 H
T0045/2008
(FAB CONTROL)
(FAB CONTROL
PLUS)
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
51601
1
SS4=1
14.2.2011
a odvozená
Visací zámek 2211 H varianta 2311 H
T0046/2008
(FAB CONTROL)
(FAB CONTROL
PLUS)
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
51601
2
SS4=2
14.2.2011
Mobilní skĜíĖový trezor
VestavČný skĜíĖový
typ TM-I-001 až TM-IT0047/2008
trezor typ TV-I-001 Stanislav Kulhavý Stanislav Kulhavý
007 a typ TN-I-001 až
až TV-I-006
TN-I-007
Žampach 4
Jílové u Prahy Žampach
3
252 82
SS1=3, SS2=2 31.1.2011
Mobilní skĜíĖový trezor
VestavČný skĜíĖový
typ TM-0-001 až TM-0T0048/2008
trezor typ TV-0-001 Stanislav Kulhavý Stanislav Kulhavý
007 a typ TN-0-001 až
až TV-0-006
TN-0-007
Žampach 4
Jílové u Prahy Žampach
2
252 82
SS1=2, SS2=2 31.1.2011
T0043/2008 Cylindrická vložka
T0044/2008
Bezpeþnostní
cylindrická
y
vložka
123
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
124
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
T0049/2008 Pevná mĜíž
typ EKZ
VČzeĖská služba
ýeské republiky
VČzeĖská služba
ýeské republiky
Soudní 1672/1a
Praha 4 Nusle 140 67
3
SS3=3
typ F6/2 plus
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
2
SS3=2, SS4=1 15.11.2010
typ F6/2A
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
2
SS3=2, SS4=1 6.3.2011
typ F6/3
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
3
SS3=3, SS4=2 15.11.2010
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
3
SS3=3, SS4=2 6.3.2011
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
2
SS3=2, SS4=1 6.3.2011
typ F6/4
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
4
SS3=4, SS4=3 6.3.2011
typ F6/4N
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
4
SS3=4, SS4=3 6.3.2011
typ F6/4A
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
4
SS3=4, SS4=3 6.3.2011
typ F6/4A uzamþené pouze
zámkem ABLOY
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
2
SS3=2, SS4=1 6.3.2011
Bezpeþnostní
T0050/2008 protipožární dveĜe
SHERLOCK
Bezpeþnostní
T0051/2008 protipožární dveĜe
SHERLOCK
Bezpeþnostní
T0052/2008 protipožární dveĜe
SHERLOCK
Bezpeþnostní
T0053/2008 protipožární dveĜe
SHERLOCK
Bezpeþnostní
T0054/2008 protipožární dveĜe
SHERLOCK
Bezpeþnostní
T0055/2008 protipožární dveĜe
SHERLOCK
Bezpeþnostní
T0056/2008 protipožární dveĜe
SHERLOCK
Bezpeþnostní
T0057/2008 protipožární dveĜe
SHERLOCK
Bezpeþnostní
T0058/2008 protipožární dveĜe
SHERLOCK
typ F6/3A uzamþené vždy
obČma zámky
typ F6/3A uzamþené pouze
zámkem ABLOY
Praha 4 ModĜany
143 00
Praha 4 ModĜany
143 00
Praha 4 ModĜany
143 00
Praha 4 ModĜany
143 00
Praha 4 ModĜany
143 00
Praha 4 ModĜany
143 00
Praha 4 ModĜany
143 00
Praha 4 ModĜany
143 00
Praha 4 ModĜany
143 00
4.10.2010
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
125
Bezpeþnostní
T0059/2008 protipožární dveĜe
SHERLOCK
Bezpeþnostní
T0060/2008 protipožární dveĜe
SHERLOCK
Bezpeþnostní
T0061/2008 protipožární dveĜe
SHERLOCK
Bezpeþnostní
T0062/2008 protipožární dveĜe
SHERLOCK
Zámek zadlabací
T0063/2008
dozický
Zámek zadlabací
T0064/2008
vložkový
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
typ F6/4 V
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
typ F6/4N V
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
typ F6/4A V
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
typ F6/4A V uzamþené pouze
zámkem ABLOY
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
HOBES, spol.
p
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
p
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
typ 548 AC P/L
typ K 102
K luhĤm 151
K luhĤm 151
Držitel mČsto
Praha 4 ModĜany
143 00
Praha 4 ModĜany
143 00
Praha 4 ModĜany
143 00
Praha 4 ModĜany
143 00
Horní Benešov
793 12
Horní Benešov
793 12
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
4
SS3=4, SS4=3 6.3.2011
4
SS3=4, SS4=3 6.3.2011
4
SS3=4, SS4=3 6.3.2011
2
SS3=2, SS4=1 6.3.2011
1
SS4=1
24 4 2011
24.4.2011
1
SS4=1
24.4.2011
Bezpeþnostní dveĜe
T0065/2008
NAPAKO typ N4 out
Bezpeþnostní
protipožární dveĜe
NAPAKO typ P4
out
NAPAKO, výrobní NAPAKO, výrobní
Praha 4 MagistrĤ 1275/13
4
družstvo
družstvo
Michle 140 00
T0066/2008 Pevná mĜíž
typ KOSÁ - 01
Karel Raab
Karel Raab
PROFIKON
GUNNEBO CZ
T0067/2008 Mobilní skĜíĖový trezor typ CASTELLE E6 INTERNATIONAL
s.r.o.
s.r.o.
T0068/2008 Otevírací mĜíž
typ MKO 2000
František
Kopeþek ZÁMEýNICTVÍ
Pod Vinohrady
178/21
Za Tratí 928/6
František Kopeþek Jírova 2194/7
ZÁMEýNICTVÍ
PopĤvky
664 41
Praha 9 ýakovice
196 00
Brno 628 00
SS3=4, SS4=3 24.4.2011
3
SS3=3
31.1.2011
3
SS1=3, SS2=2 15.5.2011
3
SS3=3, SS4=2 24.3.2011
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
T0069/2008 Pevná mĜíž
typ MPK 2000 A,
František
MPK 2000 B, MPK
Kopeþek 2000 E2, MPK
ZÁMEýNICTVÍ
2000 G1
T0070/2008 Petlice
Padbar 11
Mul-T-Lock
Mul-T-Lock Czech,
Skalní 1162
Technologies Ltd. s.r.o.
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
František Kopeþek Jírova 2194/7
ZÁMEýNICTVÍ
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
Brno 628 00
3
SS3=3
24.3.2011
Hranice
753 01
3
SS4=3
24.4.2011
126
T0071/2008
Bezpeþnostní
cylindrická vložka
GEGE ANS-2,
šestistavítková
Kaba GmbH
Kaba GmbH,
Naskové 3
organizaþní složka
Praha 5
150 00
3
SS4=3
15.5.2011
T0072/2008
Bezpeþnostní
cylindrická vložka
KABA experT a
p
KABA experT
SGHK
Kaba GmbH
Kaba GmbH,
Naskové 3
organizaþní složka
Praha 5
150 00
3
SS4=3
15.5.2011
3
SS3=3, SS4=2 22.3.2009
Bezpeþnostní
T0073/2008 dvoukĜídlové dveĜe
NEXT
typ SD 102D a SD
102DF s
NEXT, spol. s r.o. NEXT, spol. s r.o.
protipožární
úpravou EI, EW 30
Potoþní 404
BudynČ nad
OhĜí 411 18
Bezpeþnostní sklo
T0074/2008 vrstvené STRATOBEL
složení 4 + 1,52 + 4 AGC Flat Glass
mm - odolné proti Czech a.s., þlen
proražení
AGC Group
AGC Flat Glass
Czech a.s., þlen
AGC Group
SkláĜská 450
Teplice 41674 2
SS3=2
7.9.2010
T0075/2008 Nábytkový sejf
typ NS
T-SAFE s.r.o.
T-SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
1B
S1=2
12.6.2011
T0076/2008 StČnový sejf
typ SS
T-SAFE s.r.o.
T-SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
1B
S1=2
12.6.2011
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
BESTSERVIS,
spol. s r.o.
BESTSERVIS,
spol. s r.o.
Na Výhledech þp. Praha 10
1111/11
10000
Archivní skĜíĖ
NEUTRON STAR
Charvát spol.
s.r.o.
Charvát spol. s.r.o. Údolní 259
ABLOY PL 330
ABLOY Oy
NĤžková mĜíž NMB
osazená rozvorovým v provedení viz
T0077/2008
zámkem CISA 46270- pĜíloha
25
T0078/2008
Personální trezor
NEUTRON STAR
T0080/2008
typ TMA 624 M,
Klíþový trezor požární
TMA 612 M, TMA
ochrany
624 F, TMA 612 F
TELECOM
ALARM, spol.
s r.o.
Abloy Czech spol.
s r.o.
TELECOM
ALARM, spol.
s r.o.
T0081/2008
Bezpeþnostní
protipožární dveĜe
typ PYROSAFE
SF B3
CAG s.r.o.
T0082/2008
Bezpeþnostní
protipožární dveĜe
typ PYROSAFE
SF B2
T0079/2008 Visací zámek
127
Bezpeþnostní
T0083/2008 cylindrická vložka
KABA
Bezpeþnostní
T0084/2008 protipožární dveĜe
SHERLOCK
Bezpeþnostní
T0085/2008 protipožární dveĜe
SHERLOCK
Bezpeþnostní
T0086/2008 protipožární dveĜe
SHERLOCK
Bezpeþnostní
T0087/2008 protipožární dveĜe
SHERLOCK
Kounická 70
Držitel mČsto
Smržovka
468 51
Praha 10
100 00
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
3
SS3=3, SS4=2 29.5.2011
2
SS1=2, SS2=2 29.5.2011
2
SS4=2
15.5.2009
29.5.2011
Komárkova
5/1188
Praha 4
148 00
1B
S1=2
CAG s.r.o.
Kytín 19
Mníšek pod
Brdy 252 10
3
SS3=3, SS4=2 29.5.2011
CAG s.r.o.
CAG s.r.o.
Kytín 19
Mníšek pod
Brdy 252 10
2
SS3=2, SS4=1 29.5.2011
typ E-AP 2000
Kaba GmbH
Kaba GmbH
Wiener Strasse
41-43
2
SS4=2
typ K2/2
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
2
SS3=2, SS4=1 29.5.2011
typ K2/2 M
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
2
SS3=2, SS4=1 29.5.2011
typ K2/2 R
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
2
SS3=2, SS4=1 29.5.2011
typ K2/3
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
3
SS3=3, SS4=2 29.5.2011
Herzogenburg,
Rakousko
A-1120
Praha 4 ModĜany
143 00
Praha 4 ModĜany
143 00
Praha 4 ModĜany
143 00
Praha 4 ModĜany
143 00
15.11.2010
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Kategorie /
typ
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Potoþní 404
Potoþní 404
BudynČ nad OhĜí
411 18 149 00 3
SS3=3, SS4=2 12.5.2011
Potoþní 404
Potoþní 404
BudynČ nad OhĜí
411 18 149 00 4
SS3=4, SS4=3 12.5.2011
Potoþní 404
Potoþní 404
BudynČ nad OhĜí
411 18 149 00 3
SS3=3, SS4=2 29.4.2011
typ SKLÁDAýKA
JISTOTA TÁBOR s.r.o.
JISTOTA - TÁBOR
Lom 64
s.r.o.
Planá nad
3
Lužnicí 391 11
SS3=3, SS4=2 29.11.2010
typ ZÁKLOP
JISTOTA TÁBOR s.r.o.
JISTOTA - TÁBOR
Lom 64
s.r.o.
Planá nad
3
Lužnicí 391 11
SS3=3, SS4=2 29.11.2010
T0093/2008
DvoukĜídlová mĜíž typ JednokĜídlová mĜíž JISTOTA BRÁNA
typ KěÍDLO
TÁBOR s.r.o.
JISTOTA - TÁBOR
Lom 64
s.r.o.
Planá nad
3
Lužnicí 391 11
SS3=3, SS4=2 29.11.2010
T0094/2008
Pevná bezpeþnostní
mĜíž model KATR
velikost max. 2000 JISTOTA mm x 3000 mm
TÁBOR s.r.o.
JISTOTA - TÁBOR
Lom 64
s.r.o.
Planá nad
3
Lužnicí 391 11
SS3=3
17.2.2011
T0095/2008
Pevná bezpeþnostní
mĜíž model OKA
velikost max. 2000 JISTOTA mm x 3000 mm
TÁBOR s.r.o.
JISTOTA - TÁBOR
Lom 64
s.r.o.
Planá nad
3
Lužnicí 391 11
SS3=3
17.2.2011
T0096/2008
Pevná bezpeþnostní velikost max. 2000 JISTOTA mĜíž model PRģVLAK mm x 3000 mm
TÁBOR s.r.o.
JISTOTA - TÁBOR
Lom 64
s.r.o.
Planá nad
3
Lužnicí 391 11
SS3=3
17.2.2011
ADLO Bezpeþnostní
dveĜe s.r.o.
Praha 1
110 00
SS3=2, SS4=1 16.1.2011
Bezpeþnostní
T0088/2008 jednokĜídlové dveĜe
NEXT
Bezpeþnostní
T0089/2008 jednokĜídlové dveĜe
NEXT
Bezpeþnostní
T0090/2008 jednokĜídlové dveĜe
NEXT
T0091/2008
Dvoudílná skládací
mĜíž
128
T0092/2008 Odnímatelná mĜíž
Bezpeþnostní dveĜe
T0097/2008 ADLO se zvýšenou
bezpeþností
Oznaþení TP
typ SD 111 a SD
111 F s
protipožární
úpravou
typ SD 111 a SD
111 F s
protipožární
úpravou
typ SD 101 a SD
101 F s
protipožární
úpravou
typ BD 200 model
BaT
ADLO Bezpeþnostné
dveĜe s.r.o.
VojtČšská 1
2
Bodové ohodnocení Platnost do
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Oznaþení TP
Bezpeþnostní dveĜe
T0098/2008 ADLO se zvýšenou
bezpeþností
typ BD 100 model
K
T0099/2008
Bezpeþnostní dveĜe
ADLO
typ BD 200 model
A, A2 a E
T0100/2008
Bezpeþnostní dveĜe
ADLO
typ BD 200 model
T M4
T0101/2008
Bezpeþnostní dveĜe
ADLO
typ BD 200 model
T2
T0102/2008
Bezpeþnostní dveĜe
ADLO
T0103/2008
Bezpeþnostní dveĜe
ADLO
T0104/2008
Samozamykací
typ Bera 92E
zadlabací zámek Bera
129
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
VojtČšská 1
Praha 1
110 00
2
SS3=2, SS4=1 16.1.2011
VojtČšská 1
Praha 1
110 00
3
SS3=3, SS4=2 16.1.2011
VojtČšská 1
Praha 1
110 00
3
SS3=3, SS4=2 16.1.2011
VojtČšská 1
Praha 1
110 00
3
SS3=3, SS4=2 16.1.2011
ADLO Bezpeþnostní
dveĜe s.r.o.
VojtČšská 1
Praha 1
110 00
4
SS3=4, SS4=3 16.1.2011
ADLO Bezpeþnostné
dveĜe s.r.o.
ADLO Bezpeþnostní
dveĜe s.r.o.
VojtČšská 1
Praha 1
110 00
4
SS3=4, SS4=3 16.1.2011
BERA s.r.o.
BERA s.r.o.
Šestajovická 488
Praha 9
198 00
2
SS4=2
7.8.2011
Výrobce
Držitel jméno
ADLO Bezpeþnostné
dveĜe s.r.o.
ADLO Bezpeþnostné
dveĜe s.r.o.
ADLO Bezpeþnostné
dveĜe s.r.o.
ADLO Bezpeþnostné
dveĜe s.r.o.
ADLO Bezpeþnostní
dveĜe s.r.o.
ADLO Bezpeþnostní
dveĜe s.r.o.
ADLO Bezpeþnostní
dveĜe s.r.o.
ADLO Bezpeþnostní
dveĜe s.r.o.
typ BD 200 model
Z/DNU
ADLO Bezpeþnostné
dveĜe s.r.o.
typ BD 200 model
Z/VON
T0105/2008 Visací zámek
MUL-T-LOCK
HaspLock
Mul-T-Lock
Mul-T-Lock Czech,
Skalní 1162
Technologies Ltd. s.r.o.
Hranice
753 01
3
SS4=3
7.8.2011
T0106/2008 Visací zámek
MUL-T-LOCK C-13 Mul-T-Lock
Mul-T-Lock Czech,
Skalní 1162
s krytem (HASP)
Technologies Ltd. s.r.o.
Hranice
753 01
3
SS4=3
7.8.2011
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
T0107/2008 Visací zámek
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
MUL-T-LOCK C-13
a MUL-T-LOCK C- Mul-T-Lock
Mul-T-Lock Czech,
Skalní 1162
13 s ochranou oka Technologies Ltd. s.r.o.
(protektor)
se dvČma
pĜipevĖovacími
BASI GmbH
Richter spol. s r.o. KĜesomyslova 543
šrouby
T0108/2008
Bezpeþnostní kování
BASI
T0109/2008
Bezpeþnostní kování
BASI
se tĜemi
BASI GmbH
spojovacími šrouby
Richter spol. s r.o. KĜesomyslova 543
T0110/2008
Archivaþní skĜíĖ typ
AS 6, AS 10
SkĜíĖ na zbranČ typ
T-SAFE s.r.o.
SZ 6, SZ 10
T-SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
130
typ Nábytkový
T0111/2008 Mobilní skĜíĖový trezor trezor NT 11/Z3 až T-SAFE s.r.o.
T-SAFE s.r.o.
Bezruþova 537
NT 24/Z3
PĜesuvná trezorová
specifikace viz
T0112/2008 skĜíĖ - sestava, typ BR
Ing. ZdenČk Bláha Ing. ZdenČk Bláha Vraný 113
pĜíloha
0
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
Hranice
753 01
3
SS4=3
7.8.2011
Praha 4 Nusle 140 00
2
SS4=2
21.8.2011
Praha 4 Nusle 140 00
3
SS4=3
21.8.2011
1B
S1=2
7.8.2011
1C
S1=3
11.9.2011
Vraný 27373
2
SS1=2, SS2=2 16.9.2011
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
Frenštát pod
RadhoštČm
74401
Ivanka Justrová
Vilsnická 45
DČþín 12
405 02
3
SS1=3, SS2=2 23.5.2010
ve velikostech 40,
Mobilní skĜíĖový trezor
40S, 70, 70S, 130,
T0118/2008 typ TN/II (nábytkový
TAURO, a.s.
130S, 330, 330S,
trezor)
470, 470S
TEZAO s.r.o.
Ládevská 416
Praha 8
180 00
4
SS1=4, SS2=2 9.10.2011
ve velikostech 40,
Mobilní skĜíĖový trezor
40S, 70, 70S, 130,
T0119/2008 typ TN/II (nábytkový
TAURO, a.s.
130S, 330, 330S,
trezor)
470, 470S
TAURO, a.s.
Podomí 91
Krásensko 683
4
07
SS1=4, SS2=2 9.10.2011
T0120/2008 PĜídavný zámek
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
516 01
SS4=1
T0114/2008 Trezorové dveĜe
A 101 D
1572, 1574, 1575
Ivanka Justrová
FAB, s.r.o.
1
25.9.2011
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
T0121/2008 Cylindrická vložka
2415, 2515
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
516 01
2
SS4=2
25.9.2011
HOBES, spol.
s r.o.
HOBES, spol.
s r.o.
K LuhĤm 151
Horní Benešov
2
793 12
SS4=2
23.10.2011
FAB, s.r.o.
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
516 01
2
SS4=2
6.11.2011
T0122/2008 Zámek zadlabací
T0123/2008 Uzamykací souprava
typ K114 a typ
KE114
CERBERIUS
S 1/90, S 2/90, S
3/90, S 3/90R, S
1/72, S 2/72 a S
3/72
131
T0124/2008
Bezpeþnostní
y
vložka
cylindrická
2502 BDN SGHK 4
FAB, s.r.o.
((DYNAMIC PLUS))
FAB, s.r.o.
Strojnická 633
Rychnov nad
KnČžnou
516 01
3
SS4=3
6.11.2011
T0125/2008
Bezpeþnostní kování
EVVA
typ SB 72, SB 88,
SB 92
EVVA - WERK
GmbH & Co.KG
EVVA spol. s r.o.
V Bokách II/1048
Praha 5
152 00
3
SS4=3
25.9.2011
Bezpeþnostní pĜíþka
Rigips
Bezpeþnostní pĜíþka
T0127/2008
Rigips
Bezpeþnostní stČna
T0128/2008
Duragips
SK 14 B2 a SK 24
B2
SK 14 B3 a SK 24
B3
SK 14H B3 a SK
24H B3
Rigips, s.r.o.
Rigips, s.r.o.
SS3=2
11.9.2011
Rigips, s.r.o.
3
SS3=3
11.9.2011
Rigips, s.r.o.
Rigips, s.r.o.
Praha 10
108 03
Praha 10
108 03
Praha 10
108 03
2
Rigips, s.r.o.
Poþernická
272/96
Poþernická
272/96
Poþernická
272/96
3
SS3=3
11.9.2011
Bezpeþnostní
protipožární dveĜe
T0129/2008
SHERLOCK typ D2
F5/2
Bezpeþnostní
protipožární dveĜe
SHERLOCK typ
D2 F5/2 V
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
Praha 4 ModĜany
143 00
2
SS3=2, SS4=1 7.8.2011
Bezpeþnostní
protipožární dveĜe
T0130/2008
SHERLOCK typ D2
F5/3
Bezpeþnostní
protipožární dveĜe
SHERLOCK typ
D2 F5/3 V
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
Praha 4 ModĜany
143 00
3
SS3=3, SS4=2 7.8.2011
T0126/2008
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. a) zákona þ. 412/2005 Sb.
MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTěEDKY
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
Bezpeþnostní
protipožární dveĜe
T0131/2008
SHERLOCK typ D2
F5/4
Bezpeþnostní
protipožární dveĜe
SHERLOCK typ
D2 F5/4 V
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
Praha 4 ModĜany
143 00
4
SS3=4, SS4=3 7.8.2011
Bezpeþnostní
protipožární dveĜe
T0132/2008
SHERLOCK typ D2
F5/3 A
Bezpeþnostní
protipožární dveĜe
SHERLOCK typ
D2 F5/3 AV
SHERLOCK,
s.r.o.
SHERLOCK
BOHEMIA, s.r.o.
Churnajevova 12
Praha 4 ModĜany
143 00
3
SS3=3, SS4=2 31.3.2009
Bezpeþnostní
T0133/2008 cylindrická vložka
KABA
typ pEXTRA SA (5
Kaba GmbH
stavítek)
Kaba GmbH
Wiener Strasse
41-43
Herzogenburg,
3
Rakousko -
SS4=3
TETRA Security,
S
i
s.r.o.
Klostermannova
Kl
1000
Úvaly 250 82
SS3=2, SS4=1 6.11.2011
132
typ NMT rz
T0001/2009 NĤžková mĜíž TETRA provedení viz
pĜíloha
TETRA Security,
S
i
s.r.o.
2
6.12.2009
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. b) zákona þ. 412/2005 Sb.
ELEKTRICKÁ ZÁMKOVÁ ZAěÍZENÍ A SYTÉMY PRO KONTROLU VSTUPģ
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Systém kontroly
T3002/2006
vstupu
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
SiPass
Siemens
Building
Siemens s.r.o.
Technologies
AG,
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Evropská 33a
160 00
Praha 6
2-4
Kounická 70
100 00
Praha 10
Neuvádí Bez bodového
se
hodnocení
Platnost do
V závislosti na
realizaci systému 28.2.2009
SS6=2 až 4 body.
Morse
Elektronický kódový KeyWatcher III
ABLOY Czech spol.
Watchmans
klíþový systém
(KeyBank III)
s r.o.
Incorporated
T3004/2006
Systém kontroly
vstupu
IDSIMA 4PRO
Institut
mikroelektron Institut
mikroelektronických
ických
aplikací s.r.o.
aplikací
sro
s.r.o.
Pod
158 01
Vodovodem 2 Praha 5
2-4
V závislosti na
realizaci systému 7.6.2009
SS6=2 až 4 body.
T3007/2006
Systém kontroly
vstupu
AKTION
EFG CZ spol.
EFG CZ spol. s r.o.
s r.o.
Na JarovČ 4
130 00
Praha 3
2-4
V závislosti na
realizaci systému 31.3.2009
SS6=2 až 4 body.
T3008/2006
Systém kontroly
vstupu
SAFETY
HaSaM, s.r.o. HaSaM, s.r.o.
Teþovice 45
763 02 Zlín
2-4
V závislosti na
realizaci systému 4.6.2009
SS6=2 až 4 body.
T3009/2006
Systém kontroly
vstupu
APS 400
TECH FASS
TECH FASS s.r.o.
s.r.o.
ýiklova 23
Praha 4
2-4
V závislosti na
realizaci systému 16.6.2009
SS6=2 až 4 body.
Biometric s.r.o.
U Sila 246
373 82
Boršov nad
Vltavou
2
SS6=2 body
Biometric s.r.o.
U Sila 246
373 82
Boršov nad
Vltavou
2-3
V závislosti na
realizaci systému 16.10.2009
SS6=2 až 3 body.
133
T3003/2006
Kontrola vstupĤ
T3010/2006
(otisk prstu)
T3011/2006
Kontrola vstupĤ
(otisk prstu)
EKEY
TOCAhome(3, biometric
pc)
system
GmbH.
EKEY
biometric
TOCAnet
system
GmbH.
23.3.2009
19.10.2009
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. b) zákona þ. 412/2005 Sb.
ELEKTRICKÁ ZÁMKOVÁ ZAěÍZENÍ A SYTÉMY PRO KONTROLU VSTUPģ
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
Držitel adresa
Držitel mČsto
KĜižíkova
2962/70a
612 00 Brno 2 - 4
V závislosti na
realizaci systému 29.12.2009
SS6=2 až 4 body.
T3002/2007
APOLLO se
Integrovaný systém
sw APACS a
- EKV
Digivision
APOLLO
EBIS, spol.
r.o.
T3003/2007
Biometrický snímaþ
DGID/W
(otisk prstu)
C.D.V.I.
ALARM ABSOLON, Za poĜíþskou
spol. s r.o.
branou 9/258
186 00
Praha 8
2
SS6=2.
GENESIS
ELECTRONI ALARM ABSOLON, Za poĜíþskou
CS Australia spol. s r.o.
branou 9/258
Pty Ltd.
186 00
Praha 8
2-4
V závislosti na
realizaci systému 9.5.2009
SS6=2 až 4 body.
s
10.5.2009
134
Systém kontroly
T3004/2007
vstupu
GENESIS
Systém kontroly
T3005/2007
vstupĤ
Honeywell
Honeywell Security
ACS
ACSSecurity
Deutschland Novar
2plus230V/AC Deutschland
GmbH
Novar GmbH
NČmecko
2-4
V závislosti na
realizaci systému 23.2.2010
SS6=2 až 4 body.
Systém kontroly
T3006/2007
vstupĤ
ACS8/230V/AC
Honeywell
Honeywell Security
Security
Deutschland Novar
Deutschland
GmbH
Novar GmbH
NČmecko
2-4
V závislosti na
realizaci systému 23.2.2010
SS6=2 až 4 body.
AS-80
JABLOTRON
JABLOTRON s.r.o.
s.r.o
Pod Skalkou
33
466 01
Jablonec
nad Nisou
2
SS6=2
PC4820
DIGITAL
KELCOM
SECURITY
International, spol
CONTROLS
s r.o.
Ltd.
Tomkova
142A
500 26
Hradec
Králové
2-4
V závislosti na
realizaci systému 1.2.2010
SS6=2 až 4 body.
PATROL
PHOBOS
ABEZO spol.
s.r.o.,
r.o.
ABEZO s.r.o.
Na Lepším 8
140 00
Praha 4 Nusle
2-4
V závislosti na
realizaci systému 19.6.2010
SS6=2 až 4 body.
T3007/2007
Systém kontroly
vstupĤ
Modul kontroly
T3009/2007
vstupu
T3010/2007
Systém kontroly
vstupĤ
s
20.12.2009
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. b) zákona þ. 412/2005 Sb.
ELEKTRICKÁ ZÁMKOVÁ ZAěÍZENÍ A SYTÉMY PRO KONTROLU VSTUPģ
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
ANeT - Advanced
Network Technology, Šumavská 35 658 56 Brno 2 - 4
s.r.o.
Platnost do
135
T3011/2007
Systém kontroly
vstupĤ
ANeT-UNI-II
ANeTAdvanced
Network
Technology,
s.r.o.
T3012/2007
Systém kontroly
vstupĤ
AKTION
EFG CZ spol.
EFG CZ spol. s r.o.
s r.o.
Na JarovČ 4
130 00
Praha 3
T3013/2007
Systém kontroly
vstupĤ
ALTEX
ALIMEX,
s.r.o.
ALIMEX, s.r.o.
Ke Zvoli 339
252 41 Dolní
2-4
BĜežany
V závislosti na
realizaci systému 4.9.2010
SS6=2 až 4 body.
T3014/2007
Systém kontroly
vstupĤ
NORTHERN
NS2/Nstar
viz pĜíloha
certifikátu
Honeywell, spol.
s.r.o. - Security
Products o.z.
Havránkova
33
619 00 Brno 2 - 4
V závislosti na
realizaci systému 1.10.2010
SS6=2 až 4 body.
T3015/2007
Systém kontroly
vstupĤ
NORTHERN
PRO-2200
viz pĜíloha
certifikátu
Honeywell, spol.
s.r.o. - Security
Products o.z.
Havránkova
33
619 00 Brno 2 - 4
V závislosti na
realizaci systému 1.10.2010
SS6=2 až 4 body.
T3016/2007
Systém kontroly
vstupĤ
REI-MP, HPRO
COMINFO,
a.s.
COMINFO, a.s.
Prštné,
NábĜeží 695
760 01 Zlín
2-3
V závislosti na
realizaci systému 14.11.2010
SS6=2 až 3 body.
T3017/2007
Systém kontroly
vstupĤ
REI-MP/E,
H-PRO/K
COMINFO,
a.s.
COMINFO, a.s.
Prštné,
NábĜeží 695
760 01 Zlín
2-4
V závislosti na
realizaci systému 14.11.2010
SS6=2 až 4 body.
2-4
V závislosti na
realizaci systému 9.3.2010
SS6=2 až 4 body.
V závislosti na
realizaci systému 30.3.2010
SS6=2 až 4 body.
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. b) zákona þ. 412/2005 Sb.
ELEKTRICKÁ ZÁMKOVÁ ZAěÍZENÍ A SYTÉMY PRO KONTROLU VSTUPģ
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
T3000/2008
Systém kontroly
vstupĤ
Oznaþení TP
Výrobce
ASSET
Nadstavba kontroly
pĜístupu k
DIGIPLEX
T3001/2008 ústĜednám
ACCESS
PARADOX
EVO48/EVO192
Držitel jméno
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
Držitel adresa
Držitel mČsto
Trade FIDES,
Trade FIDES, a.s.
a.s.
Dornych 57
617 00 Brno 2 - 4
V závislosti na
realizaci systému 21.12.2010
SS6=2 až 4 body.
PARADOX
SECURITY
SYSTEMS
VARIANT plus,
spol. s.r.o.
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
V závislosti na
realizaci systému 21.11.2011
SS6=2 až 4 body.
EUROSAT CS, spol.
615 00 Brno 2-4
Jamborova 25
Židenice
s. r.o.
2-4
V závislosti na
realizaci systému 24.1.2011
SS6=2 až 4 body.
136
T3002/2008
Systém kontroly
vstupĤ
CONCEPT
4000 EU
Inner Range
T3004/2008
Systém kontroly
vstupĤ
DIGI*TRAC
HIRSCH
LENIA, spol.
ELECTRONI
s r.o.
CS Inc.
ZáhoĜanského 120 00
5/2008
Praha 2
2-4
V závislosti na
realizaci systému 15.7.2010
SS6=2 až 4 body.
T3005/2008
Modul kontroly
vstupĤ
W73822
Guardall Ltd.
LENIA, spol.
r.o.
s ZáhoĜanského 120 00
5/2008
Praha 2
2-4
V závislosti na
realizaci systému 6.8.2009
SS6=2 až 4 body.
T3006/2008
Systém kontroly
vstupĤ
Bewator Cotag
BEWATOR
Ĝady 4000 a
SIEZA, s.r.o.
COTAG Ltd.
5000
Štúrova 1282
142 00
Praha 4
2-4
V závislosti na
realizaci systému 30.6.2011
SS6=2 až 4 body.
T3007/2008
Systém kontroly
vstupĤ
ACS-LINE
ESTELAR
s.r.o.
ESTELAR s.r.o.
Tovární 921
769 01
Holešov
2-4
V závislosti na
realizaci systému 3.7.2011
SS6=2 až 4 body.
T3008/2008
Systém kontroly
vstupĤ
CND 3.5
COLSYS
s.r.o.
COLSYS s.r.o.
272 03
BuštČhradská
Kladno 109
Dubí
2-4
V závislosti na
realizaci systému 15.8.2011
SS6=2 až 4 body.
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. b) zákona þ. 412/2005 Sb.
ELEKTRICKÁ ZÁMKOVÁ ZAěÍZENÍ A SYTÉMY PRO KONTROLU VSTUPģ
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
137
T3009/2008
Systém kontroly
vstupĤ
HUB Pro
Honeywell Security
Products
Honeywell, spol.
s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2-4
V závislosti na
realizaci systému 14.4.2011
SS6=2 až 4 body.
T3010/2008
Systém kontroly
vstupĤ
N-1000-III/IV
Honeywell
Access
Systems
Honeywell, spol.
s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2-4
V závislosti na
realizaci systému 14.4.2011
SS6=2 až 4 body.
T3011/2008
Systém kontroly
vstupĤ
NetAXS
Honeywell
Access
Systems
Honeywell, spol.
s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2-4
V závislosti na
realizaci systému 14.4.2011
SS6=2 až 4 body.
T3012/2008
Systém kontroly
vstupĤ
Edge ES400
HID Corp.
Honeywell, spol
Honeywell
spol.
s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2-3
V závislosti na
realizaci systému 14.4.2011
SS6=2 až 3 body.
T3013/2008
Systém kontroly
vstupĤ
ZaSU
NOVON
SECURITY
s.r.o.
NOVON SECURITY PodČbradova 702 02
s.r.o.
3264/73
Ostrava
2-4
V závislosti na
realizaci systému 18.7.2011
SS6=2 až 4 body.
Systém kontroly
T3014/2008
vstupĤ
Honeywell
Honeywell Security
Security
IDENT-KEY 2
Deutschland Novar
Deutschland
GmbH
Novar GmbH
Johannes
Mauthe Str.
14
D-72458
Albstadt
2-4
V závislosti na
realizaci systému 6.5.2011
SS6=2 až 4 body.
Systém kontroly
T3015/2008
vstupĤ
Honeywell
Honeywell Security
Security
IDENT-KEY 3
Deutschland Novar
Deutschland
GmbH
Novar GmbH
Johannes
Mauthe Str.
14
D-72458
Albstadt
2-4
V závislosti na
realizaci systému 6.5.2011
SS6=2 až 4 body.
Klánova
300/62
147 00
Praha 4 Hodkoviþky
2-4
V závislosti na
realizaci systému 8.11.2009
SS6=2 až 4 body.
T3016/2008
Systém kontroly
vstupĤ
SMS
MULTIMAX
GROUP 4
G4S Security
TECHNOLO
Services (CZ), a.s.
GY Ltd.
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. b) zákona þ. 412/2005 Sb.
ELEKTRICKÁ ZÁMKOVÁ ZAěÍZENÍ A SYTÉMY PRO KONTROLU VSTUPģ
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Systém kontroly
T3017/2008
vstupĤ
EASYTOUCH
EASYDENTI
800,
EASYDENTIC
KodaĖská
C Central
EASYTOUCH
Central Europe, a.s. 1441/46
Europe, a.s.
EDEN
100 10
Praha 10
2-4
V závislosti na
realizaci systému 30.8.2011
SS6=2 až 4 body.
Biometrické
T3018/2008
snímaþe
BioStation,
BioEntry Plus,
Suprema Inc. BIOMATRIXX s.r.o.
BioLite+Secur
e I/O box
HvČzdova
1716/2b
140 78
Praha 4
2-4
V závislosti na
realizaci systému 30.9.2011
SS6=2 až 4 body.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 2 - 4
V závislosti na
realizaci systému 30.9.2011
SS6=2 až 4 body.
Výrobce
Držitel jméno
GE Security ýR
s.r.o.
Držitel adresa
Platnost do
Systém kontroly
vstupĤ
ATS
GE Security
T3020/2008
Systém kontroly
vstupĤ
VSK
VSK ELECTRONI JIMI CZ, spol. s r.o.
CS N.V.
Balbínova
207/18
120 00
Praha 2
2-4
V závislosti na
realizaci systému 18.6.2010
SS6=2 až 4 body.
T3021/2008
Systém kontroly
vstupĤ
IDCS
IDCS
JIMI CZ, spol. s r.o.
Balbínova
207/18
120 00
Praha 2
2-4
V závislosti na
realizaci systému 13.5.2011
SS6=2 až 4 body.
T3022/2008
Systém kontroly
vstupĤ
MAXM 2000
Honeywell
Honeywell, spol.
s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2-4
V závislosti na
realizaci systému 11.6.2011
SS6=2 až 4 body.
T3023/2008
Systém kontroly
vstupĤ
ISP SAVER
ELVIS - Jan
Nižník
ELVIS - Jan Nižník
Brodská 7/16
591 01 Žćár
2-3
nad Sázavou
V závislosti na
realizaci systému 17.11.2011
SS6=2 až 3 body.
T3024/2008
Systém kontroly
vstupĤ
MU1, MU3
a MU4
SPELZA,
spol. s r.o.
ABBAS, a.s.
Edisonova 5
612 00 Brno 2 - 4
V závislosti na
realizaci systému 30.11.2012
SS6=2 až 4 body.
138
T3019/2008
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Detektor pohybu
T1024/2006
PIR
IR 80
T1025/2006 OtĜesový detektor
GM730,
GM760,
GM770
Detektor pohybu
T1029/2006 kombinovaný (PIR, UP 370 T
UZ)
Detektor smČrový
(infrazávora)
T1035/2006
Detektor smČrový
(infrazávora)
T1036/2006
Detektor pohybu
PIR
139
T1034/2006
T1044/2006 ÚstĜedna EZS
T1045/2006 Detektor otevĜení
T1046/2006 Detektor otevĜení
T1048/2006
Výrobce
Siemens
Building
Technologies
AG
Siemens
Building
Technologies
AG
Siemens
Building
Technologies
AG
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
10.2.2009
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
4
SS91=4
16.2.2009
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
4
SS91=4
3.4.2009
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
4
SS91=4
28.2.2009
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
4
SS91=4
28.2.2009
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
4
SS91=4
24.4.2009
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
2
SS91=2
28.4.2009
Na Strži
65/1702
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
140 00
Praha 4
2
SS91=2
28.4.2009
2
SS91=2
28.4.2009
3
SS91=3
27.2.2009
Držitel jméno
Honeywell,
AX-200 plus,
Optex Co. Ltd.
AX 200 alpha
AX-200
spol s rr.o.
spol.
o
Rednet RN4
10-25, Rednet
Optex (Europe) Honeywell,
RN4 25-75,
Ltd.
spol. s r.o.
Rednet RN4
75-150
Honeywell,
V12AM
Guardall Ltd.
spol. s r.o.
GALAXY G2Honeywell
Honeywell,
44, GALAXY
Security
spol. s r.o.
G2-44+
Honeywell,
410TF4
Menvier CSA
spol. s r.o.
Honeywell,
415TF4
Menvier CSA
spol. s r.o.
Držitel adresa
RaSS-1v99
Detektor obvodové
RALEN spol. s RALEN spol. s
(CLASSIC,
Bajkalská 31
ochrany
r.o.
r.o.
ANTIVANDAL)
821 05
Bratislava
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
26.5.2009
Tru -Test Ltd.
SECO
BOHEMIA
s.r.o.
373 71
Rudolfov
2
SS91=2
6.6.2009
AC 948, AC
948 Plus
GE Interlogix
Siemens s.r.o. Evropská 33a
3
SS91=3
30.6.2009
AC 616
GE Interlogix
Siemens s.r.o. Evropská 33a
3
SS91=3
30.6.2009
Výrobce
Držitel jméno
Detektor pohybu
T1054/2006 kombinovaný (PIR, IRM270C
MW)
Siemens
Building
Technologies
AG
Systém akþní
T1055/2006 perimetrické
ochrany
EMX Serie 2
T1062/2006 ÚstĜedna EZS
T1063/2006 ÚstĜedna EZS
T1064/2006
140
T1065/2006
T1066/2006
T1067/2006
T1068/2006
Název TP
Oznaþení TP
Siemens
Building
ÚstĜedna EZS
AC 408
Technologies
AG
Siemens
SINTONY SI Building
ÚstĜedna EZS
410/411/420
Technologies
AG
Siemens
Detektor pohybu
Building
kombinovaný (PIR, IRM 80
Technologies
MW)
AG
Siemens
Detektor pohybu
Building
IS 390, IS 392
PIR
Technologies
AG
Siemens
Detektor pohybu
Building
IS 404
PIR
Technologies
AG
T1069/2006 TísĖové tlaþítko
HB 105
Alarmcom AB
Držitel adresa
Dubiþné 67
160 00
Praha 6
160 00
Praha 6
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
3
SS91=3
30.6.2009
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
3
SS91=3
30.6.2009
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
28.6.2009
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
20.7.2009
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
20.7.2009
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
28.6.2009
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
Optex (Europe) Honeywell,
Ltd.
spol. s r.o.
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
2
SS91=2
28.7.2009
T1072/2006 Detektor rozbití skla GS913N
GE Security
B.V.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 3
SS91=3
30.8.2009
Detektor pohybu
PIR
EV80
GE Security
B.V.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 2
SS91=2
30.8.2009
T1074/2006 Detektor otevĜení
MM100
GE Security
B.V.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 2
SS91=2
30 8 2009
30.8.2009
T1075/2006 Detektor otevĜení
MM106
GE Security
B.V.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 2
SS91=2
30.8.2009
T1076/2006 Detektor otevĜení
MAT-303
ATIS group
s.r.o.
ATIS group
s.r.o.
Za Strašnickou
vozovnou 7
100 00
Praha 10
3
SS91=3
2.8.2009
Honeywell,
spol. s r.o.
Honeywell,
spol. s r.o.
Honeywell,
spol. s r.o.
Na Strži
65/1702
Na Strži
65/1702
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
140 00
Praha 4
140 00
Praha 4
2
SS91=2
9.6.2009
2
SS91=2
26.5.2009
2
SS91=2
26.5.2009
KELCOM
International,
spol. s r.o.
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
2
SS91=2
17.8.2009
T1070/2006
T1073/2006
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Detektor pohybu
PIR
REDWALL
3020S (LPR
3020S),
REDWALL
4010S (LPR
4010S)
141
GALAXY G220
Detektor otevĜení - 2021-051
T1079/2006
bezdrátový
/DOD800HF/
Detektor pohybu
2021-052
T1080/2006
PIR - bezdrátový
/IRX800GY/
T1077/2006 ÚstĜedna EZS
Detektor pohybu
T1081/2006
PIR
LC-100-PI
Honeywell UK
Honeywell UK
Honeywell UK
DIGITAL
SECURITY
CONTROLS
Ltd.
Držitel jméno
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
2
SS91=2
17.8.2009
KELCOM
International,
spol. s r.o.
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
3
SS91=3
26.9.2009
DIGITAL
SECURITY
CONTROLS
Ltd.
KELCOM
International,
spol s rr.o.
spol.
o
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
2
SS91=2
26.9.2009
T1085/2006 Detektor rozbití skla LC-105-DGB
DIGITAL
SECURITY
CONTROLS
Ltd.
KELCOM
International,
spol. s r.o.
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
3
SS91=3
17.8.2009
T1086/2006 ÚstĜedna EZS
FUTURE
Engineering,
a.s.
FUTURE
Engineering,
a.s.
Šumavská 15
602 00 Brno 4
SS91=4
11.9.2009
SPELZA, spol.
ABBAS, a.s.
s r.o.
PurkyĖova 97a 612 00 Brno 3
SS91=3
29.6.2009
SPELZA, spol.
ABBAS, a.s.
s r.o.
PurkyĖova 97a 612 00 Brno 4
SS91=4
29.6.2009
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
LC-102PIGBSS
DIGITAL
SECURITY
CONTROLS
Ltd.
KELCOM
International,
spol. s r.o.
DIGITAL
Detektor pohybu
SECURITY
T1083/2006 kombinovaný (PIR, LC-103PIMSK
CONTROLS
MW)
Ltd.
Detektor pohybu
T1084/2006 kombinovaný (PIR, LC-104PIMW
MW)
Detektor pohybu
T1082/2006 kombinovaný
(PIR+AUDIO)
142
T1087/2006 ÚstĜedna EZS
T1088/2006 ÚstĜedna EZS
TVRZ - 450
MU1
DOMINUS
MILLENNIUM
Ver.4.0
MU3
DOMINUS
MILLENNIUM
Ver.4.0
Držitel mČsto
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
143
T1089/2006 ÚstĜedna EZS
MU4
DOMINUS
SPELZA, spol.
ABBAS, a.s.
MILLENNIUM s r.o.
Ver.4.0
T1090/2006 Detektor náklonu
IB 5
FDP
international
group s.r.l.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
T1091/2006 OtĜesový detektor
V6
FDP
international
group s.r.l.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
T1092/2006 ÚstĜedna EZS
MAGELLAN
MG5000NB
PARADOX
SECURITY
SYSTEMS
VARIANT
plus, spol. s
r.o.
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
PurkyĖova 97a 612 00 Brno 4
Platnost do
SS91=4
29.6.2009
2
SS91=2
17.8.2009
407 47
Varnsdorf
2
SS91=2
17.8.2009
Smila
Osovského 35
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
28.9.2009
Smila
Osovského 35
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
28.9.2009
T1093/2006
Detektor otevĜení
(bezdrátový)
MG-DCTXP2
PARADOX
SECURITY
SYSTEMS
VARIANT
plus, spol.
s r.o.
T1094/2006
Detektor pohybu
PIR
Prestige
AMQD Plus
Texecom Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
4
SS91=4
8.10.2009
T1095/2006
Detektor pohybu
PIR
Prestige
AMQD
Texecom Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
3
SS91=3
8.10.2009
T1096/2006
Detektor pohybu
PIR
Prestige
AMDT
Texecom Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
3
SS91=3
8.10.2009
Impaq Plus
Texecom Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
3
SS91=3
9.10.2009
T1097/2006 OtĜesový detektor
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
T1098/2006
Detektor pohybu
PIR
PARADOX
PRO+ (476+)
T1099/2006
Detektor pohybu
PIR
IS 402
144
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
PARADOX
SECURITY
SYSTEMS
Siemens
Building
Technologies
AG
VARIANT
plus, spol.
s r.o.
Smila
Osovského 35
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
23.10.2009
160 00
Praha 6
2
SS91=2
15.11.2009
2
SS91=2
15.11.2009
3
SS91=3
15.11.2009
3
SS91=3
15.11.2009
3
SS91=3
15.11.2009
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
160 00
Praha 6
160 00
Praha 6
160 00
Praha 6
T1100/2006 OtĜesový detektor
ES 400
Alarmcom
Siemens s.r.o. Evropská 33a
T1101/2006 Detektor otevĜení
MK 270, MK
272
Alarmcom AB
Siemens s.r.o. Evropská 33a
T1102/2006 Detektor otevĜení
MK 470
Alarmcom AB
Siemens s.r.o. Evropská 33a
T1103/2006 TísĖové tlaþítko
HB 120
Alarmcom AB
Siemens s.r.o. Evropská 33a
T1104/2006 TísĖová lišta
FK 32
Siemens
Building
Technologies
AG
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
3
SS91=3
15.11.2009
T1105/2006 ÚstĜedna EZS
MAGELLAN
MG5000NB
PARADOX
SECURITY
SYSTEMS
Eurosat CS,
spol. s r.o.
Jamborova 25
615 00 Brno 2
SS91=2
28.9.2009
T1106/2006 Detektor otevĜení
USP-500SP
United Security Eurosat CS,
Products, Inc. spol. s r.o.
Jamborova 25
615 00 Brno 2
SS91=2
2.11.2009
T1001/2007 ÚstĜedna EZS
POWER
PC1864
(PC1616/PC1
832)
DIGITAL
SECURITY
CONTROLS
Ltd.
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
SS91=3
21.11.2009
KELCOM
International,
spol. s r.o.
3
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
T1002/2007
Detektor pohybu
PIR
IFR150XT
SICURIT CS,
spol. s r.o.
SICURIT CS,
VídeĖská
spol.
s
288/90
r.o.
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
SS91=2
27.10.2009
3
SS91=3
15.11.2009
3
SS91=3
15.11.2009
2
SS91=2
15.11.2009
2
SS91=2
15.11.2009
2
SS91=2
15.11.2009
S1078CS
Honeywell,
(ekvivalenty
SENTROL Inc.
spol. s r.o.
EMPS70W,
EMPS70W/T)
Honeywell,
S2507AH
SENTROL Inc.
spol. s r.o.
IS2560T,
Honeywell,
IntelliSence
IS2560TC
spol. s r.o.
IS2535T,
Honeywell,
IntelliSence
IS2535TC
spol. s r.o.
Honeywell
Honeywell,
IS25100TC
IntelliSence
spol. s r.o.
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
Na Strži
65/1702
Na Strži
65/1702
Na Strži
65/1702
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
140 00
Praha 4
140 00
Praha 4
140 00
Praha 4
DX40 I,
DX40PLUS I
OPTEX Co.
Ltd.
Honeywell,
spol. s r.o.
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
2
SS91=2
27.10.2009
Detektor pohybu
T1010/2007
PIR
CX502,
CX502AM,
CX502AM
PLUS
OPTEX Co.
Ltd.
Honeywell,
spol. s r.o.
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
2
SS91=2
27.10.2009
T1011/2007 OtĜesový detektor
VIBRO
OPTEX
Honeywell,
(EUROPE) Ltd. spol. s r.o.
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
2
SS91=2
27.10.2009
T1012/2007 TísĖový hlásiþ
ART476
MENVIER CSA Honeywell,
Srl.
spol. s r.o.
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
3
SS91=3
15.11.2009
T1013/2007 OtĜesový detektor
VVS700
Cosmotron AB
Honeywell,
spol. s r.o.
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
4
SS91=4
27.10.2009
IR 100B
Siemens
Building
Technologies
AG
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
15.12.2009
T1003/2007 Detektor otevĜení
T1004/2007 Detektor otevĜení
Detektor pohybu
PIR
Detektor pohybu
T1006/2007
PIR
Detektor pohybu
T1007/2007
PIR
Detektor pohybu
T1009/2007 kombinovaný (PIR
+ MW)
T1005/2007
145
639 00 Brno 2
Detektor pohybu
T1016/2007
PIR
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
T1017/2007 ÚstĜedna EZS
MUL 100
Trade FIDES,
a.s.
Trade FIDES,
Dornych 57
a.s.
617 00 Brno 3
SS91=3
11.8.2009
T1018/2007 Detektor otevĜení
MAS 353
ASITA spol. s
r.o.
ASITA spol. s
V Mlejnku 611
r.o.
500 11
Hradec
Králové
3
SS91=3
26.11.2009
18.10.2009
146
T1019/2007
Detektor pohybu
PIR
EV425-P,
EV455-P
GE Security
B.V.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 2
SS91=2
T1020/2007
Detektor pohybu
PIR
EV455AM
GE Security
B.V.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 2, 4
SS91=2, SS91=4 18.10.2009
viz pĜíloha
T1021/2007
Detektor pohybu
PIR
EV525-P,
EV565-P
GE Security
B.V.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 2
SS91=2
18 10 2009
18.10.2009
T1022/2007
Detektor pohybu
PIR
EV669
GE Security
B.V.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 2
SS91=2
18.10.2009
DD100,
DD105
GE Security
B.V.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 2
SS91=2
18.10.2009
DD455,
DD475
GE Security
B.V.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 2
SS91=2
18.10.2009
VV700RA
GE Security
B.V.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 4
SS91=4
18.10.2009
Visonic Ltd.
EUROALARM
Dražovice 275
spol. s r.o.
683 01
Rousínov
2
SS91=2
12.1.2010
Visonic Ltd.
EUROALARM
Dražovice 275
spol. s r.o.
683 01
Rousínov
2
SS91=2
23.12.2009
Detektor pohybu
T1023/2007 kombinovaný
(PIR+MW)
Detektor pohybu
T1024/2007 kombinovaný
(PIR+MW)
T1025/2007 OtĜesový detektor
Detektor pohybu
T1028/2007 kombinovaný (PIR+ NEXT DUO
MW)
T1031/2007
Detektor pohybu
PIR
NEXT QES
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
T1032/2007
Detektor pohybu
PIR
NEXT PIR
Visonic Ltd.
T1033/2007
Detektor pohybu
PIR
AQUA Plus,
AQUA Ring
T1034/2007 Detektor rozbití skla INDIGO
Detektor pohybu
T1035/2007 kombinovaný (PIR+ COBALT
MW)
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
EUROALARM
Dražovice 275
spol. s r.o.
683 01
Rousínov
2
SS91=2
23.12.2009
SATEL sp.
z o. o.
SATEL sp.
z o. o.
EUROALARM
Dražovice 275
spol. s r.o.
EUROALARM
Dražovice 275
spol. s r.o.
683 01
Rousínov
683 01
Rousínov
2
SS91=2
8.1.2010
3
SS91=3
8.1.2010
SATEL sp.
z o. o.
EUROALARM
Dražovice 275
spol. s r.o.
683 01
Rousínov
2
SS91=2
12.1.2010
Držitel adresa
147
T1036/2007 TísĖové tlaþítko
MCT-231 WP Visonic Ltd.
EUROALARM
Dražovice 275
spol. s r.o.
683 01
Rousínov
2
SS91=2
21.1.2010
T1037/2007 TísĖové tlaþítko
MCT-211
Visonic Ltd.
EUROALARM
Dražovice 275
spol. s r.o.
683 01
Rousínov
2
SS91=2
21.1.2010
T1038/2007 TísĖové tlaþítko
MCT-201
Visonic Ltd.
EUROALARM
Dražovice 275
spol. s r.o.
683 01
Rousínov
2
SS91=2
21.1.2010
Visonic Ltd.
EUROALARM
Dražovice 275
spol. s r.o.
683 01
Rousínov
2
SS91=2
10.1.2010
APOLLO
EBIS, spol.
s r.o.
KĜižíkova
2962/70a
612 00 Brno 4
SS91=4
29.12.2009
Detektor pohybu
T1039/2007 kombinovaný (PIR+ DUO 200 E
MW)
APOLLO se
Integrovaný systém T1040/2007
sw APACS a
EZS
Digivision
T1041/2007 Detektor otevĜení
DC108
GE Security
B.V.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká 572/32 625 00 Brno 2
SS91=2
6.10.2009
T1042/2007 Detektor otevĜení
DC110
GE Security
B.V.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká 572/32 625 00 Brno 3
SS91=3
6.10.2009
T1043/2007 Detektor otevĜení
DC115
GE Security
B.V.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká 572/32 625 00 Brno 3
SS91=3
6.10.2009
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Platnost do
148
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
T1044/2007 Detektor otevĜení
DC118
GE Security
B.V.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká 572/32 625 00 Brno 2
SS91=2
6.10.2009
T1045/2007 Detektor otevĜení
DC120
GE Security
B.V.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká 572/32 625 00 Brno 3
SS91=3
6.10.2009
DX-40/60
OPTEX Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
3
SS91=3
26.2.2010
DX-40/60
PLUS
OPTEX Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
3
SS91=3
26.2.2010
Prestige
AMDT plus
Texecom Ltd
Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
3
SS91=3
26 2 2010
26.2.2010
RX-40QZ,PT
OPTEX Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
2
SS91=2
26.2.2010
SS91=2
28.2.2009
SS91=3
1.3.2009
Detektor pohybu
T1046/2007 kombinovaný (PIR+
MW)
Detektor pohybu
T1047/2007 kombinovaný (PIR+
MW)
Detektor pohybu
T1048/2007 kombinovaný (PIR+
MW)
T1049/2007
Detektor pohybu
PIR
Detektor pohybu
T1053/2007
PIR
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Oznaþení TP
ZODIAC PRO
(RK-410PR,
Rokonet
Max - Tech,
PRL), ZODIAC
Electronics Ltd. spol. s r.o.
QUAD (RK410RQ,QRL)
V mýtČ 1338
252 28
ýernošice,
2
okr. Praha západ
Crow Electronic ALARM
Engineering
ABSOLON,
Ltd.
spol. s r.o.
Za poĜíþskou
branou 9/258
186 00
Praha 8
T1059/2007 Detektor rozbití skla GBD Plus
3
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
T1060/2007 ÚstĜedna EZS
T1067/2007
T1068/2007
149
T1069/2007
T1070/2007
T1071/2007
T1072/2007
T1073/2007
Oznaþení TP
Výrobce
GENESIS
GENESIS
ALARM
ELECTRONIC
ABSOLON,
S Australia Pty
spol. s r.o.
Ltd.
Siemens
Building
ÚstĜedna EZS
Technologies
AG
Siemens
Sintony 60
Building
ÚstĜedna EZS
IC60W-10
Technologies
AG
Siemens
Building
Magnetický kontakt IMKW6-10
Technologies
AG
Siemens
Detektor pohybu
Building
IR60W6-10
PIR
Technologies
AG
Siemens
Detektor pohybu
IR 120 C, IR
Building
PIR
120 C Ex
Technologies
AG
Siemens
Detektor pohybu
IR 200 C-II, IR Building
PIR
200 C Ex
Technologies
AG
Siemens
Detektor pohybu
Building
IS 412
PIR
Technologies
AG
Sintony 60
IC60M-8
Držitel jméno
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
Držitel adresa
Držitel mČsto
Za poĜíþskou
branou 9/258
186 00
Praha 8
4
SS91=4
9.5.2009
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
7.3.2010
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
7.3.2010
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
28.2.2010
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
28.2.2010
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
26.2.2010
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
26.2.2010
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
26.2.2010
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
150
Výrobce
Držitel jméno
T1074/2007 Detektor rozbití skla DL500
Siemens
Building
Technologies
AG
Siemens s.r.o. Evropská 33a
T1075/2007 ÚstĜedna EZS
JABLOTRON
s.r.o.
JABLOTRON
s.r.o.
T1076/2007 Detektor rozbití skla JA-85B
JABLOTRON
s.r.o.
JABLOTRON
s.r.o.
T1077/2007 Detektor otevĜení
JA-80M
JABLOTRON
s.r.o.
JABLOTRON
s.r.o.
T1078/2007 Detektor otevĜení
JA-82M
JABLOTRON
s.r.o.
JABLOTRON
s.r.o.
JA-80K Oasis
T1079/2007
Detektor pohybu
PIR
JA-85P
JABLOTRON
s.r.o.
JABLOTRON
s.r.o.
T1080/2007
Detektor pohybu
PIR
JA-80P
JABLOTRON
s.r.o.
JABLOTRON
s.r.o.
Kombinovaný
T1081/2007 detektor pohybu
PIR a rozbití skla
JA-80PB
JABLOTRON
s.r.o.
JABLOTRON
s.r.o.
T1082/2007 TísĖové tlaþítko
RC-80
JABLOTRON
s.r.o.
JABLOTRON
s.r.o.
T1083/2007 TísĖové tlaþítko
RC-88
JABLOTRON
s.r.o.
JABLOTRON
s.r.o.
SX-360Z
OPTEX
EUROPE LtD.
Honeywell,
spol. s r.o.
T1084/2007
Detektor pohybu
PIR
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
160 00
Praha 6
2
SS91=2
26.2.2010
2
SS91=2
8.11.2009
2
SS91=2
20.12.2009
2
SS91=2
6.12.2009
2
SS91=2
20.12.2009
2
SS91=2
8.11.2009
2
SS91=2
6.12.2009
2
SS91=2
6.12.2009
2
SS91=2
6.12.2009
2
SS91=2
6.12.2009
2
SS91=2
15.1.2010
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
T1085/2007 ÚstĜedna EZS
151
Detektor pohybu
T1086/2007 kombinovaný (PIR
+ MW)
Detektor pohybu
T1087/2007 kombinovaný (PIR
+ MW)
Detektor pohybu
T1088/2007 kombinovaný (PIR
+ MW)
Detektor pohybu
T1089/2007
PIR
T1090/2007 ÚstĜedna EZS
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
CA60 Plus
Teletek
Electronics
JSC
Honeywell,
spol. s r.o.
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
2
SS91=2
23.2.2010
RK815DT-G3
RISCO
GROUP SRL
Honeywell,
spol. s r.o.
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
3
SS91=3
20.2.2010
RK825DT-G3
RISCO
GROUP SRL
Honeywell,
spol. s r.o.
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
3
SS91=3
20.2.2010
RK150DT-G3
RISCO
GROUP SRL
Honeywell,
spol. s r.o.
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
3
SS91=3
20.2.2010
NEXT PLUS
PIR
Visonic Ltd.
Honeywell,
spol s rr.o.
spol.
o
Na Strži
65/1702
140 00
Praha 4
2
SS91=2
15.1.2010
ALTEX EZS
ALIMEX s.r.o.
ALIMEX s.r.o. Ke Zvoli 339
252 41 Dolní
BĜežany 3
Praha západ
SS91=3
28.3.2010
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
4
SS91=4
24.4.2010
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
14.5.2010
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
6.5.2010
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
6.5.2010
Detektor pohybu
T1092/2007
kombinovaný
IRO 840T
T1093/2007 ÚstĜedna EZS
MAGELLAN
MG 6160
T1094/2007
Detektor smČrový
(infrazávora)
VAR-TEC
DUAL PB-40
T1095/2007
Detektor smČrový
(infrazávora)
VAR-TEC
DUAL PB-60
Siemens
Building
Technologies
AG
PARADOX
SECURITY
SYSTEMS
VARIANT
plus, spol.
s r.o.
VARIANT
VARIANT plus,
plus, spol.
spol. s r.o.
s r.o.
VARIANT
VARIANT plus,
plus, spol. s
spol. s r.o.
r.o.
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
152
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
T1096/2007
Detektor smČrový
(infrazávora)
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
6.5.2010
T1097/2007
Detektor smČrový
(infrazávora)
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
3
SS91=3
6.5.2010
T1098/2007
Detektor smČrový
(infrazávora)
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
3
SS91=3
6.5.2010
T1099/2007
Rokonet
Honeywell,
Electronics Ltd.
spol. s r.o.
(RISCO Group)
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
3
SS91=3
15.1.2010
T1100/2007
CX502AM,
CX502AM
PLUS
OPTEX Co.,
Ltd.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2, 4
SS91=2, SS91=4 17.10.2009
viz pĜíloha
Detektor pohybu
T1101/2007 kombinovaný (PIR+ DX40PLUS
MW)
OPTEX Co.,
Ltd.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2, 4
SS91=2, SS91=4 17.10.2009
viz pĜíloha
Detektor pohybu
T1102/2007
PIR s kamerou
LC-101-CAM
B&W
DIGITAL
SECURITY
CONTROLS
Ltd.
KELCOM
International,
spol. s r.o.
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
2
SS91=2
14.5.2010
Detektor pohybu
T1103/2007
PIR s kamerou
LC-101-CAM
COLOR
DIGITAL
SECURITY
CONTROLS
Ltd.
KELCOM
International,
spol. s r.o.
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
2
SS91=2
14.5.2010
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
VAR-TEC
TRIPLE PB150
VAR-TEC
QUAD PB100F
VAR-TEC
QUAD PB150F
VARIANT
VARIANT plus,
plus, spol.
spol. s r.o.
s r.o.
VARIANT
VARIANT plus,
plus, spol.
spol. s r.o.
s r.o.
VARIANT
VARIANT plus,
plus, spol.
spol. s r.o.
s r.o.
Detektor pohybu
PIR
RK800Q-G3
Detektor pohybu
PIR
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Platnost do
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
2
SS91=2
29.1.2010
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
2
SS91=2
29.1.2010
683 01
Rousínov
2
SS91=2
8.3.2010
EUROALARM
Dražovice 275
spol. s r.o.
683 01
Rousínov
2
SS91=2
8.3.2010
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Encore
DIGITAL
SECURITY
CONTROLS
Ltd.
KELCOM
International,
spol. s r.o.
T1105/2007 Detektor otevĜení
AMP-700
DIGITAL
SECURITY
CONTROLS
Ltd.
KELCOM
International,
spol. s r.o.
Detektor pohybu
T1106/2007 kombinovaný
(PIR+MW)
DUO 240
Visonic Ltd.
EUROALARM
Dražovice 275
spol. s r.o.
K-940MCW, KVisonic Ltd.
980MCW
Detektor pohybu
T1104/2007
PIR
153
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Oznaþení TP
T1107/2007
Detektor pohybu
PIR
Držitel mČsto
T1108/2007 Detektor rozbití skla MCT-501
Visonic Ltd.
EUROALARM
Dražovice 275
spol. s r.o.
683 01
Rousínov
2
SS91=2
8.3.2010
T1109/2007 Detektor rozbití skla GlassTech
Visonic Ltd.
EUROALARM
Dražovice 275
spol. s r.o.
683 01
Rousínov
2
SS91=2
8.3.2010
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
26.7.2010
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
26.7.2010
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
26.7.2010
T1110/2007
Detektor smČrový
(infrazávora)
VAR-TEC
DWB 2-57
T1111/2007
Detektor smČrový
(infrazávora)
VAR-TEC
DWB 4-105
T1112/2007
Detektor smČrový
(infrazávora)
VAR-TEC
DWB 6-153
VARIANT
VARIANT plus,
plus, spol. s
spol. s r.o.
r.o.
VARIANT
VARIANT plus,
plus, spol.
spol. s r.o.
s r.o.
VARIANT
VARIANT plus,
plus, spol.
spol. s r.o.
s r.o.
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
T1113/2007
Detektor smČrový
(infrazávora)
VAR-TEC
DWB 8-201
VARIANT
VARIANT plus,
plus, spol.
spol. s r.o.
s r.o.
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
26.7.2010
KYO 4
(CENKYO4),
KYO 8
(CENKYO8),
KYO 32
(CENKYO32)
BENTEL
SECURITY
S.r.l.
SICURIT CS, VídeĖská
spol. s r.o.
288/90
639 00 Brno 2
SS91=2
14.6.2010
SICURIT CS, VídeĖská
spol. s r.o.
288/90
639 00 Brno 3
SS91=3
14.6.2010
SICURIT CS, VídeĖská
spol. s r.o.
288/90
639 00 Brno 2
SS91=2
29 6 2010
29.6.2010
SICURIT CS, VídeĖská
spol. s r.o.
288/90
639 00 Brno 2
SS91=2
29.6.2010
T1114/2007 ÚstĜedna EZS
BENTEL
KYO 320
SECURITY
(CENKYO320)
S.r.l.
BENTEL
Bezdrátový detektor AMD 10
T1116/2007
SECURITY
pohybu PIR
(CENAMD10)
S.r.l.
BENTEL
Bezdrátový detektor AMC 10
T1117/2007
SECURITY
otevĜení
(CENAMC10)
S.r.l.
T1115/2007 ÚstĜedna EZS
154
T1118/2007
Detektor pohybu
PIR
NEXT-PLUS
VISONIC Ltd.
SICURIT CS, VídeĖská
spol. s r.o.
288/90
639 00 Brno 2
SS91=2
29.6.2010
T1119/2007
Detektor pohybu
PIR
DISCOVERY
VISONIC Ltd.
SICURIT CS, VídeĖská
spol. s r.o.
288/90
639 00 Brno 2
SS91=2
29.6.2010
T1120/2007
Detektor pohybu
PIR
CH-1000
VISONIC Ltd.
SICURIT CS, VídeĖská
spol. s r.o.
288/90
639 00 Brno 2
SS91=2
29.6.2010
DUO 200,
DUO 240
VISONIC Ltd.
SICURIT CS, VídeĖská
spol. s r.o.
288/90
639 00 Brno 2
SS91=2
29.6.2010
Detektor pohybu
T1121/2007 kombinovaný
(PIR+MW)
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
INF 1000
Meian
Technology
SICURIT CS, VídeĖská
(Shenzen) CO., spol. s r.o.
288/90
LTD.
639 00 Brno 2
SS91=2
29.6.2010
T1123/2007 Detektor rozbití skla MAXGLASS
MAXIMUM
SICURIT CS, VídeĖská
ELECTRONIC
spol. s r.o.
288/90
S Ltd.
639 00 Brno 2
SS91=2
29.6.2010
Detektor pohybu
T1124/2007 kombinovaný
(PIR+MW)
MAXIMUM
SICURIT CS, VídeĖská
ELECTRONIC
spol. s r.o.
288/90
S Ltd.
639 00 Brno 3
SS91=3
29 6 2010
29.6.2010
155
GUARD
Držitel adresa
Držitel mČsto
Platnost do
Výrobce
Detektor pohybu
T1122/2007 kombinovaný
(PIR+MW)
Držitel jméno
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Oznaþení TP
T1125/2007
NEXT PIR
Bezdrátový detektor
MCW
pohybu PIR
(MCNEXT)
VISONIC Ltd.
SICURIT CS, VídeĖská
spol. s r.o.
288/90
639 00 Brno 2
SS91=2
29.6.2010
T1126/2007
Bezdrátový detektor
MCT 302
otevĜení
VISONIC Ltd.
SICURIT CS, VídeĖská
spol. s r.o.
288/90
639 00 Brno 2
SS91=2
29.6.2010
VISONIC Ltd.
SICURIT CS, VídeĖská
spol. s r.o.
288/90
639 00 Brno 2
SS91=2
22.6.2010
POWERMAX+ VISONIC Ltd.
SICURIT CS, VídeĖská
spol. s r.o.
288/90
639 00 Brno 2
SS91=2
14.6.2010
MCT 131,
MCT 132,
MCT 134,
Bezdrátové tísĖové MCT
T1127/2007
tlaþítko
201(WP),
MCT
231(WP),
MCT 234(W)
T1128/2007 ÚstĜedna EZS
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
156
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
2
SS91=2
20.6.2010
KELCOM
International,
spol. s r.o.
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
2
SS91=2
20.6.2010
BV501GB
DIGITAL
SECURITY
CONTROLS
Ltd.
KELCOM
International,
spol s rr.o.
spol.
o
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
2
SS91=2
20.6.2010
Bezdrátový detektor
T1132/2007
WLS4945
otevĜení
DIGITAL
SECURITY
CONTROLS
Ltd.
KELCOM
International,
spol. s r.o.
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
2
SS91=2
12.8.2010
Bezdrátový detektor
T1133/2007
WLS4904
pohybu PIR
DIGITAL
SECURITY
CONTROLS
Ltd.
KELCOM
International,
spol. s r.o.
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
2
SS91=2
12.8.2010
ACUITY (ACT1134/2007 Detektor rozbití skla
101)
DIGITAL
SECURITY
CONTROLS
Ltd.
KELCOM
International,
spol. s r.o.
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
2
SS91=2
12.8.2010
2
SS91=2
17.8.2010
3
SS91=3
17.8.2010
Název TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
T1129/2007 Detektor rozbití skla DG-50
DIGITAL
SECURITY
CONTROLS
Ltd.
KELCOM
International,
spol. s r.o.
Detektor pohybu
T1130/2007
PIR
BV501
DIGITAL
SECURITY
CONTROLS
Ltd.
Detektor pohybu
T1131/2007 kombinovaný
(PIR+GB)
T1135/2007 Detektor otevĜení
T1136/2007 Detektor otevĜení
Oznaþení TP
MK240, MK
250
MK446,
MK472
ALARMCOM
AG
ALARMCOM
AG
Siemens s.r.o. Evropská 33a
Siemens s.r.o. Evropská 33a
Držitel mČsto
160 00
Praha 6
160 00
Praha 6
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Detektor smČrový
T1137/2007
(infrazávora)
IS433, IS434,
IS435
Detektor smČrový
(infrazávora)
IS443, IS444,
IS445
T1138/2007
T1139/2007 Detektor rozbití skla AGB600
T1140/2007
157
T1141/2007
T1142/2007
T1143/2007
T1144/2007
T1145/2007
Detektor pohybu
PIR
Detektor pohybu
PIR
Detektor pohybu
PIR
Detektor pohybu
kombinovaný
(PIR+MW)
Detektor pohybu
kombinovaný
(PIR+MW)
Detektor pohybu
kombinovaný
(PIR+MW)
Výrobce
Siemens
Building
Technologies
AG
Siemens
Building
Technologies
AG
Siemens
Building
Technologies
AG
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
3
SS91=3
20.8.2010
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
4
SS91=4
20.8.2010
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2, 4
SS91=2, SS91=4 20.8.2010
viz pĜíloha
Honeywell,
spol s rr.o.
spol.
o
Honeywell,
spol. s r.o.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
V Parku
2326/18
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
148 00
Praha 4
148 00
Praha 4
2
SS91=2
26.7.2010
2
SS91=2
26.7.2010
2
SS91=2
26.7.2010
Držitel jméno
Držitel adresa
NEXT PLUS
K9 85
K9-85
Visonic Ltd.
VMP-200P
Visonic Ltd.
VFP-100P,
VFQ-102P
Visonic Ltd.
VFD-105P
Visonic Ltd.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
26.7.2010
VMD-205P,
VMD-210A
Visonic Ltd.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
26.7.2010
DX 40 PLUS I
OPTEX Co.,
Ltd.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2, 4
SS91=2, SS91=4 27.10.2009
viz pĜíloha
T1146/2007
Zálohovaný
napájecí zdroj
UNIPOWER
2000/K40T
Ing. Vladimír
Podlipný
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
3
SS91=3
31.8.2010
T1147/2007
Zálohovaný
napájecí zdroj
UNIPOWER
MINI/K15T
Ing. Vladimír
Podlipný
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
3
SS91=3
5.9.2010
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
T1148/2007
Detektor smČrový
(MW závora)
EXPLORER II
(typ 0600,
Tecnoalarm
1200, 1800)
CD95, CD150 ARITECH
T1149/2007 ÚstĜedna EZS
Výrobce
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
3
SS91=3
13.9.2010
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 2
SS91=2
30.8.2010
Držitel jméno
Držitel adresa
IS215T;
IS215TCE
Honeywell
International
Inc.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
6.9.2010
T1151/2007 Detektor otevĜení
MC2101;
MC2108
Knight Plastics Honeywell,
Ltd.
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
6.9.2010
T1152/2007 Detektor otevĜení
SP500
United Security Honeywell,
Honeywell
Products, Inc. spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
3
SS91=3
6.9.2010
T1153/2007 TísĖové tlaþítko
S3040/SR
Sentrol Inc.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
4
SS91=4
6.9.2010
T1154/2007 TísĖová lišta
TL485
(485ME)
MENVIER CSA Honeywell,
Srl.
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
4
SS91=4
6.9.2010
BKE, a.s.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
29.8.2010
GE Security
Ltd.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 2
SS91=2
24.9.2010
GE Security
Ltd.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 2
SS91=2
24.9.2010
T1150/2007
Detektor pohybu
PIR
158
Zálohovaný
T1155/2007
napájecí zdroj
T1156/2007
Detektor pohybu
PIR
T1157/2007
Detektor pohybu
PIR
SMPSW
K24/3A;
SMPSW
K24/3A-ODP
EV100;
EV100PI;
EV105
EV125-P;
EV126-P;
EV135-P;
EV136-P
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
T1158/2007
Detektor pohybu
PIR
EV135AM
GE Security
Ltd.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 2, 4
SS91=2, SS91=4 24.9.2010
viz pĜíloha
T1159/2007 Detektor rozbití skla GS903N/1
GE Security
Ltd.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 2
SS91=2
24.9.2010
GE Security
Ltd.
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 2
SS91=2
24.9.2010
Eurosat CS,
spol. s r.o.
Jamborova 25
615 00 Brno 3
SS91=3
13.9.2010
GE Security
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 3
SS91=3
5.10.2010
GE Security
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 4
SS91=4
5.10.2010
Honeywell,
spol. s r.o.
Honeywell,
spol. s r.o.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
V Parku
2326/18
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
148 00
Praha 4
148 00
Praha 4
3
SS91=3
6.9.2010
3
SS91=3
6.9.2010
2
SS91=2
6.9.2010
100 00
Praha 10
3
SS91=3
28.10.2010
T1160/2007 Detektor otevĜení
T1161/2007
Detektor smČrový
(infrazávora)
159
T1162/2007 ÚstĜedna EZS
T1163/2007 ÚstĜedna EZS
Detektor pohybu
MW
Detektor pohybu
T1165/2007
MW
Detektor pohybu
T1166/2007
PIR
T1164/2007
T1167/2007 ÚstĜedna EZS
DC106;
DC107
SBT-30; SBT- SELCO
60; SBT-100 Corporation
ATS1099,
ATS2099
ATS2099,
ATS3099,
ATS4099,
ATS4599
ATS1099/1,
ATS2099/1,
ATS3099/1,
ATS4099/1,
ATS4599/1
MX950;
MX960
MX960EXV2
Guardall S.r.l.
Guardall S.r.l.
SPY1; SPY2;
Visonic Ltd.
SPY3; SPY4
Premier
412AT/816AT/
Texecom Ltd.
832AT/816plu
sAT
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
T1168/2007
Detektor smČrový
(MW závora)
EXPLORER
BUS (typ 600, Tecnoalarm
1200, 2200)
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
4
SS91=4
11.10.2010
T1169/2007
Detektor smČrový
(infrazávora)
BEAMTOWER Tecnoalarm
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
4
SS91=4
11.10.2010
NEXT PLUS
DUO AM
Visonic Ltd.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
26.7.2010
T1171/2007 Detektor rozbití skla FG 730
Honeywell
International
Inc.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
19.10.2010
Detektor rozbití skla
T1172/2007 s magnetickým
FG 1608 AS
kontaktem
Honeywell
International
Inc.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
3
SS91=3
19.10.2010
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2, 3
SS91=2, SS91=3 19.10.2010
viz pĜíloha
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
3
SS91=3
15.10.2010
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
3
SS91=3
15.10.2010
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
15.10.2010
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
15.10.2010
Detektor pohybu
T1170/2007 kombinovaný
(PIR+MW)
160
T1173/2007
T1174/2007
T1175/2007
T1176/2007
T1177/2007
Výrobce
FG 1625TAS;
Honeywell
FG 1625F; FG
Detektor rozbití skla
International
1625RT; FG
Inc.
1625FRM
PARADOX
DIGIPLEX
ÚstĜedna EZS
SECURITY
EVO48
SYSTEMS
PARADOX
DIGIPLEX
ÚstĜedna EZS
SECURITY
EVO192
SYSTEMS
PARADOX
MAGELLAN
ÚstĜedna EZS
SECURITY
MG-5050
SYSTEMS
SPECTRA
PARADOX
SP5500;
ÚstĜedna EZS
SECURITY
SP6000;
SYSTEMS
SP7000
Držitel jméno
VARIANT
plus, spol.
s r.o.
VARIANT
plus, spol.
s r.o.
VARIANT
plus, spol.
s r.o.
VARIANT
plus, spol.
s r.o.
Držitel adresa
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
MG-PMD1P;
Bezdrátový detektor
MG-PMD75;
pohybu PIR
MG-PMD85
MG-DCT2;
Bezdrátový detektor
T1179/2007
MG-DCTXP2;
otevĜení
MG-DCT10
T1178/2007
Výrobce
Držitel jméno
PARADOX
SECURITY
SYSTEMS
PARADOX
SECURITY
SYSTEMS
VARIANT
plus, spol.
s r.o.
VARIANT
plus, spol.
s r.o.
161
T1001/2008 ÚstĜedna EZS
JA-63KRG,
KRX
JABLOTRON
s.r.o.
JABLOTRON
s.r.o.
T1002/2008 ÚstĜedna EZS
JA-65K
"MAESTRO"
JABLOTRON
s.r.o.
JABLOTRON
s.r.o.
Bezdrátový detektor
T1003/2008 smČrový
JA 60IR
JA-60IR
(infrazávora)
JABLOTRON
s.r.o.
JABLOTRON
s.r.o.
T1004/2008
Bezdrátový detektor
JA-60N
otevĜení
JABLOTRON
s.r.o.
JABLOTRON
s.r.o.
T1005/2008
Bezdrátový detektor
JA-60P
pohybu PIR
JABLOTRON
s.r.o.
JABLOTRON
s.r.o.
Detektor pohybu
T1006/2008 kombinovaný
(PIR+MW)
T1007/2008 ÚstĜedna EZS
T1008/2008 ÚstĜedna EZS
T1009/2008 ÚstĜedna EZS
COBALT Plus SATEL sp.
AM
z o. o.
ROKONET
RISKO
GROUP
ROKONET
RP 140
RISKO
(ProSYS 40)
GROUP
ROKONET
RP 128
RISKO
(ProSYS 128)
GROUP
RP 116
(ProSYS 16)
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2 - viz
pĜíloha
15.10.2010
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2 - viz
pĜíloha
15.10.2010
2
SS91=2
11.11.2010
2
SS91=2
8.8.2010
2
SS91=2
15 6 2009
15.6.2009
2
SS91=2
11.11.2010
2
SS91=2
11.11.2010
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
Platnost do
EUROALARM
Dražovice 275
spol. s r.o.
683 01
Rousínov
3
SS91=3
19.6.2010
MAX-TECH,
spol. s.r.o.
V MýtinČ 1338
252 28
ýernošice
3
SS91=3
1.10.2010
MAX-TECH,
spol. s.r.o.
V MýtinČ 1338
252 28
ýernošice
3
SS91=3
1.10.2010
MAX-TECH,
spol. s.r.o.
V MýtinČ 1338
252 28
ýernošice
3
SS91=3
1.10.2010
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
T1010/2008 Detektor rozbití skla Impaq
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
3
SS91=3
6.10.2010
Výrobce
Držitel jméno
Texecom Ltd.
Držitel adresa
162
T1011/2008
Detektor pohybu
PIR
Prestige IR,
TD, QD
Texecom Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
2
SS91=2
30.9.2010
T1012/2008
Detektor pohybu
kombinovaný
Prestige DT,
CW
Texecom Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
2
SS91=2
2.10.2010
OPTEX Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
2
SS91=2
28.10.2010
OPTEX Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
2
SS91=2
28.10.2010
OPTEX Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
4
SS91=4
28.10.2010
OPTEX Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
3
SS91=3
21.10.2010
Paradox
security
systems
EUROSAT
Jamborova 25
CS, spol. s.r.o.
615 00 Brno 3
Židenice
Paradox
security
systems
EUROSAT
Jamborova 25
CS, spol. s.r.o.
615 00 Brno 3
Židenice
Pironyx Ltd.
ABBAS, a.s.
T1013/2008
Detektor pohybu
PIR
T1014/2008
Detektor pohybu
PIR
T1015/2008
Detektor smČrový
(infrazávora)
T1016/2008
Detektor smČrový
(infrazávora)
ÚstĜedna EZS s
T1017/2008 bezdrátovou
nadstavbou
ÚstĜedna EZS s
T1018/2008 bezdrátovou
nadstavbou
T1019/2008 ÚstĜedna EZS
REDWALL
3020S(LRP3020S),
4010S(LRP4010S)
REDWALL
404S(LRP404S)
AX-350DH
MKIII; AX650DH MKIII
AX-70TN; AX130TN; AX200TN
Zabezpeþovac
í ústĜedna
DIGIPLEX
EVO48
Zabezpeþovac
í ústĜedna
DIGIPLEX
EVO192
MATRIX 424;
MATRIX 832
PurkyĖova 97a 612 00 Brno 2
SS91=3, SS91=2
(pĜi použití
15.10.2010
radiového
systému)
SS91=3, SS91=2
(pĜi použití
15.10.2010
radiového
systému)
SS91=2
9.4.2010
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
163
Držitel jméno
Držitel adresa
T1020/2008 Detektor rozbití skla Shard SF25
Electronics
Line Ltd.
ABBAS, a.s.
PurkyĖova 97a 612 00 Brno 3
Detektor pohybu
T1021/2008
PIR
IR270T
Siemens
Building
Technologies
AG
Siemens s.r.o. Evropská 33a
T1022/2008 Detektor otevĜení
TAP-20T
T1023/2008 Detektor otevĜení
TAP-25T
T1024/2008 Detektor otevĜení
SM-50T
T1025/2008 Detektor otevĜení
MET-55T
T1026/2008 ÚstĜedna EZS
JA-82K
JABLOTRON,
spol s r.o.
JABLOTRON
spol. s r.o.
T1027/2008 TísĖové tlaþítko
RC-87
JABLOTRON,
spol s r.o.
JABLOTRON
spol. s r.o.
VARIANT
NINGBO BEST
plus, spol.
KEY
s.r.o.
VARIANT
NINGBO BEST
plus, spol.
KEY
s.r.o.
VARIANT
NINGBO BEST
plus, spol.
KEY
s.r.o.
VARIANT
NINGBO BEST
plus, spol.
KEY
s.r.o.
T1028/2008
Bezdrátový detektor
JA-89P
pohybu PIR
JABLOTRON,
spol s r.o.
JABLOTRON
spol. s r.o.
T1029/2008
Bezdrátový detektor
JA-84P
pohybu PIR
JABLOTRON,
spol s r.o.
JABLOTRON
spol. s r.o.
T1030/2008
Bezdrátový detektor
JA-60B
rozbití skla
JABLOTRON,
spol s r.o.
JABLOTRON
spol. s r.o.
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Výrobce
Platnost do
SS91=3
19.4.2010
160 00
Praha 6
3
SS91=3
10.10.2010
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
13.12.2010
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
13.12.2010
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
13.12.2010
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
13.12.2010
2
SS91=2
18.12.2010
2
SS91=2
18.12.2010
2
SS91=2
18.12.2010
2
SS91=2
18.12.2010
2
SS91=2
18.12.2010
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
T1031/2008
T1032/2008
164
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
2
SS91=2
18.12.2010
2
SS91=2
18.12.2010
2
SS91=2
18.12.2010
100 00
Praha 10
4
SS91=4
16.12.2010
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
2 4
2,
SS91=2, SS91=4 16 12 2010
16.12.2010
viz pĜíloha
ATIS GROUP
s.r.o.
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
3
SS91=3
11.12.2010
VIBRO
OPTEX Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
2
SS91=2
16.12.2010
IR 2000
Tecnoalarm
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
2
SS91=2
16.12.2010
DUAL MUSK
BUS 05
Tecnoalarm
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
4
SS91=4 - viz
pĜíloha
16.12.2010
Výrobce
Držitel jméno
Bezdrátový detektor
JA-60V
pohybu PIR
JABLOTRON,
spol s r.o.
JABLOTRON
spol. s r.o.
Detektor pohybu
PIR
JS-20
"LARGO"
JABLOTRON,
spol s r.o.
JABLOTRON
spol. s r.o.
Detektor pohybu
T1033/2008 kombinovaný
(PIR+GLASS)
JS-25
"COMBO"
JABLOTRON,
spol s r.o.
JABLOTRON
spol. s r.o.
T1034/2008 ÚstĜedna EZS
TP16-256
Tecnoalarm
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
T1035/2008 TísĖové tlaþítko
3040/A;
3040/ASR
SENTROL Inc.
Inc
T1036/2008 Detektor otevĜení
AT200T;
AT400T
T1037/2008 OtĜesový detektor
T1038/2008
Detektor pohybu
PIR
Detektor pohybu
T1039/2008 kombinovaný
(PIR+MW)
Oznaþení TP
Držitel adresa
Držitel mČsto
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
466 01
Pod Skalkou 33 Jablonec
nad Nisou
T1040/2008
Detektor smČrový
(MW závora)
MINIEXPLOR
Tecnoalarm
ER BUS
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
4
SS91=4 - viz
pĜíloha
16.12.2010
T1041/2008
Detektor smČrový
(infrazávora)
Winbeam
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
3
SS91=3 - viz
pĜíloha
16.12.2010
Tecnoalarm
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
T1042/2008
Zálohovaný
napájecí zdroj
PWR-3A/K15, Trade FIDES,
PWR-3A/K40 a.s.
Trade FIDES,
Dornych 57
a.s.
617 00 Brno 3
SS91=3 - viz
pĜíloha
3.8.2010
T1043/2008 ÚstĜedna EZS
ASSET 804 /
808 / 812
Trade FIDES,
a.s.
Trade FIDES,
Dornych 57
a.s.
617 00 Brno 4
SS91=4 - viz
pĜíloha
21.12.2010
T1044/2008 ÚstĜedna EZS
Terminus
2001
Trade FIDES,
a.s.
Trade FIDES,
Dornych 57
a.s.
617 00 Brno 4
SS91=4
14.12.2010
ÚstĜedna EZS
(bezdrátový
T1045/2008
zabezpeþovací
systém)
LS30
SCIENTECH
MICRODATA
ELECTRONIC
spol, s r. o.
S Co., LTD.
Šamanova 11
700 30
Ostrava ZábĜeh
2
SS91=2
18.11.2010
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
165
T1046/2008
Bezdrátový detektor
PIR3SP
pohybu PIR
SCIENTECH
MICRODATA
ELECTRONIC
spol, s r. o.
S Co., LTD.
Šamanova 11
700 30
Ostrava ZábĜeh
2
SS91=2
18.11.2010
T1047/2008
Bezdrátový detektor
TX3DS
otevĜení
SCIENTECH
MICRODATA
ELECTRONIC
spol, s r. o.
S Co., LTD.
Šamanova 11
700 30
Ostrava ZábĜeh
2
SS91=2
18.11.2010
T1048/2008
Bezdrátový detektor
TX3GS
rozbití skla
SCIENTECH
MICRODATA
ELECTRONIC
spol, s r. o.
S Co., LTD.
Šamanova 11
700 30
Ostrava ZábĜeh
2
SS91=2
18.11.2010
T1049/2008
Bezdrátové tísĖové
PT3S
tlaþítko
SCIENTECH
MICRODATA
ELECTRONIC
spol, s r. o.
S Co., LTD.
Šamanova 11
700 30
Ostrava ZábĜeh
2
SS91=2
18.11.2010
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
T1050/2008
T1051/2008
T1052/2008
T1053/2008
166
T1054/2008
T1055/2008
T1056/2008
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
KELCOM
Digital Security
International,
Controls
spol. s r.o.
KELCOM
PC585 (Power Digital Security
ÚstĜedna EZS
International,
432)
Controls
spol. s r.o.
KELCOM
Bezdrátový
Digital Security
PC4164-433
International,
rozšiĜující modul
Controls
spol. s r.o.
KELCOM
Digital Security
TísĖové tlaþítko
WS4939
International,
Controls
spol. s r.o.
PARADOME PARADOX
VARIANT
Detektor pohybu
DG467
SECURITY
plus spol.
plus,
spol
PIR
BUS/RELÉ
SYSTEMS
s r.o.
DIGIGARD
PARADOX
VARIANT
Detektor pohybu
ELEGANCE
SECURITY
plus, spol.
PIR
DG483
SYSTEMS
s r.o.
GLASSTREK PARADOX
VARIANT
Detektor rozbití skla DG457
SECURITY
plus, spol.
BUS/RELÉ
SYSTEMS
s r.o.
Detektor pohybu
PIR
ST-301D
(Strata)
Držitel adresa
Držitel mČsto
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
2
SS91=2 - viz
pĜíloha
26.12.2010
2
SS91=2
26.12.2010
2
SS91=2
26.12.2010
2
SS91=2
26.12.2010
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
27 12 2010
27.12.2010
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
27.12.2010
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
3
SS91=3
27.12.2010
T1057/2008
Zálohovaný
napájecí zdroj
ZD3500D
ELSO - Daniel ELSO - Daniel
Selská 479
Pieronkiewicz Pieronkiewicz
739 32
ěepištČ
2
SS91=2
23.10.2010
T1058/2008
Perimetrický
systém
Perimitrax
Senstar-Stellar Honeywell,
Corp.
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
4
SS91=4
21.12.2010
T1059/2008
Perimetrický
systém
Intrepid
MicroPoint
Southwest
Honeywell,
Microwave Inc. spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
3
SS91=3
4.1.2011
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
Detektor pohybu
T1060/2008 kombinovaný
(PIR+MW)
Protection
SDI-76XL-HS Technologies,
Inc.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
13.11.2010
Detektor smČrový
T1061/2008
(infrazávora)
AX-70TN(BE);
AXOPTEX Co.,
130TN(BE);
Ltd.
AX-200TN(BE)
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
4
SS91=4
23.5.2010
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
4
SS91=4
23.5.2010
Honeywell,
spol s rr.o.
spol.
o
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
142 00
Praha 4
4
SS91=4
23.5.2010
4
SS91=4
29.11.2010
615 00 Brno4
Židenice
SS91=4
29.1.2011
639 00 Brno 3
SS91=3
29.6.2010
T1062/2008
Detektor smČrový
(infrazávora)
Detektor smČrový
(infrazávora)
Perimetrický
T1064/2008
systém
T1063/2008
167
AXOPTEX Co.,
100TF(BE);
Ltd.
AX-200TF(BE)
AX-350TF; AX- OPTEX Co.,
650TF
Ltd
Ltd.
PERIDECT
SIEZA, s.r.o.
SIEZA, s.r.o.
Štúrova 1282
T1065/2008 ÚstĜedna EZS
CONCEPT
4000
Inner Range
EUROSAT
CS, spol.
s r.o.
Jamborova 25
T1066/2008 Detektor rozbití skla
MAXGLASS
AM
MAXIMUM
SICURIT CS, VídeĖská
ELECTRONIC
spol. s r.o.
288/90
S Ltd.
T1067/2008
Zálohovaný
napájecí zdroj
Zálohovaný
T1068/2008
napájecí zdroj
AXSP K40/5A;
AXIMA, spol.
AXSP
s r.o.
K40/10A
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
3
SS91=3
14.12.2010
AXSP
K40/24V-3A;
AXSP
K40/24V-6A
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
3
SS91=3
14.12.2010
AXIMA, spol.
s r.o.
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
T1069/2008
Detektor smČrový
(infrazávora)
SBM-100
SELCO
Corporation
Eurosat CS,
spol. s r.o.
Jamborova 25
615 00 Brno 3
SS91=3
27.12.2010
T1070/2008
Detektor smČrový
(infrazávora)
SBQ-200S
SELCO
Corporation
Eurosat CS,
spol. s r.o.
Jamborova 25
615 00 Brno 3
SS91=3
27.12.2010
PARADOX
SECURITY
SYSTEMS
LTD.
Eurosat CS,
spol. s r.o.
Jamborova 25
615 00 Brno 3
SS91=3
27.12.2010
ZLD s
Z.L.D.
s.r.o.
ro
Vánková 796/6
181 00
Praha 8 ýimice
3
SS91=3
22 2 2011
22.2.2011
Uzbecká 572/32 625 00 Brno 4
SS91=4
18.1.2011
SICURIT CS,
spol. s r.o.
VídeĖská 90
639 00 Brno 4
SS91=4
11.3.2011
SICURIT CS,
spol. s r.o.
VídeĖská 90
639 00 Brno 4
SS91=4
11.3.2011
SICURIT CS,
spol. s r.o.
VídeĖská 90
639 00 Brno 4
SS91=4
11.3.2011
SICURIT CS,
spol. s r.o.
VídeĖská 90
639 00 Brno 4
SS91=4
11.3.2011
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
SS91=2
12.3.2011
GLASSTREK
T1071/2008 Detektor rozbití skla DG457
BUS/RELÉ
168
T1072/2008
Perimetrický
systém
PEGGY
APTE s.r.o.
APTE,
sro
T1073/2008
Perimetrický
systém
Intelli-FLEX
Senstar-Stellar GE Security
Corp.
ýR s.r.o.
SICURIT
Alarmitalia
S.p.A.
SICURIT
Detektor smČrový - IMN 200; IMN
T1075/2008
Alarmitalia
duální bariéra
200 RS
S.p.A.
IMN 050; IMN
SICURIT
Detektor smČrový - 050 RS; IMN
T1076/2008
Alarmitalia
duální bariéra
080; IMN 080
S.p.A.
RS
SICURIT
Detektor smČrový - DAVE; DAVE
T1077/2008
Alarmitalia
mikrovlnná bariéra RS
S.p.A.
T1074/2008
Detektor smČrový IME 250
duální bariéra
T1078/2008 Detektor otevĜení
MET-300T
VARIANT
NINGBO BEST
plus, spol.
KEY
s.r.o.
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
2
Platnost do
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Platnost do
2
SS91=2
17.3.2011
2
SS91=2
17.3.2011
2
SS91=2
17.3.2011
148 00
Praha 4
2
SS91=2
17.3.2011
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
17.3.2011
VVS300PLUS;
Honeywell,
Cosmotron AB
VVS302PLUS
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
4
SS91=4
17 3 2011
17.3.2011
MC2304
Knight Plastics Honeywell,
Ltd.
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
18.2.2011
Intelli-FLEX
Senstar Stellar Corp.
Honeywell,
spol. s r.o. Security
Products o.z
Havránkova 33 619 00 Brno 4
SS91=4
11.4.2011
Honeywell,
spol. s r.o.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
V Parku
2326/18
2
SS91=2
4.4.2011
2
SS91=2
4.4.2011
ASITA spol.
s r.o.
V Mlejnku 61
3
SS91=3
11.5.2011
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
OPTEX Co.,
Ltd.
OPTEX Co.,
Ltd.
OPTEX Co.,
Ltd.
Honeywell,
spol. s r.o.
Honeywell,
spol. s r.o.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
V Parku
2326/18
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
148 00
Praha 4
148 00
Praha 4
MX40QZ-G2;
MX40PT-G2
OPTEX Co.,
Ltd.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
MX50QZ-G2
OPTEX Co.,
Ltd.
Honeywell,
spol. s r.o.
T1084/2008 OtĜesový detektor
T1085/2008 Detektor otevĜení
T1080/2008
T1081/2008
T1082/2008
T1083/2008
169
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Výrobce
T1079/2008
Název TP
Detektor pohybu
PIR
Detektor pohybu
PIR
Detektor pohybu
PIR
Detektor pohybu
kombinovaný
(PIR+MW)
Detektor pohybu
kombinovaný
(PIR+MW)
Perimetrický
T1086/2008
detekþní systém
Oznaþení TP
RX40QZD
LX402;
LX802N
FX50SQD
T1087/2008 Detektor rozbití skla S5812A-W/SR GE Security
T1088/2008 Detektor rozbití skla S5815-G2
GE Security
T1089/2008 Detektor otevĜení
ASITA spol. s
r.o.
MAS 303
148 00
Praha 4
148 00
Praha 4
500 11
Hradec
Králové
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
MAS 203;
MAS 273;
MAS 283;
MAS 333
(MAS 333V)
ASITA spol. s
r.o.
ASITA spol.
s r.o.
V Mlejnku 61
500 11
Hradec
Králové
2
SS91=2
11.5.2011
SICURIT
Alarmitalia
S.p.A.
SICURIT CS,
spol. s r.o.
VídeĖská 90
639 00 Brno 4
SS91=4
11.3.2011
DD495;
DD496;
DD498
GE Security
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 2
SS91=2
28.1.2011
DD497AM;
DD498AM
GE Security
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 3
SS91=3
28.1.2011
EV475AM;
EV476AM
GE Security
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno 2, 3
SS91=2, SS91=3 28.1.2011
viz pĜíloha
T1095/2008 ÚstĜedna EZS
PX18, PX34,
PX80,
PX250HS,
PX500
Guardall Ltd.
LENIA spol.
s r.o.
ZáhoĜanského
5/2008
120 00
Praha 2
3
SS91=3
26.7.2009
T1096/2008 ÚstĜedna EZS
Infinite
Electronics
Line Ltd
LENIA spol.
s r.o.
ZáhoĜanského
5/2008
120 00
Praha 2
2
SS91=2
9.8.2009
MERCURY EL- Electronics
1000
Line Ltd
LENIA spol.
s r.o.
ZáhoĜanského
5/2008
120 00
Praha 2
2
SS91=2
30.9.2010
ORION EL-55
Electronics
Line Ltd
LENIA spol.
s r.o.
ZáhoĜanského
5/2008
120 00
Praha 2
2
SS91=2
7.1.2011
T1099/2008 Detektor rozbití skla
Shard
SF25/XF25
Electronics
Line Ltd
120 00
Praha 2
120 00
Praha 2
SS91=3
9.7.2010
447 IP65
ZáhoĜanského
5/2008
ZáhoĜanského
5/2008
3
T1100/2008 OtĜesový detektor
LENIA spol.
s r.o.
LENIA spol.
MENVIER CSA
s r.o.
3
SS91=3
18.5.2009
Název TP
T1090/2008 Detektor otevĜení
T1091/2008
Detektor smČrový - IME 050; IME
duální bariéra
080
170
Detektor pohybu
T1092/2008 kombinovaný
(PIR+MW)
Detektor pohybu
T1093/2008 kombinovaný
(PIR+MW)
T1094/2008
Detektor pohybu
PIR
Detektor pohybu T1097/2008 PIR, MW, UZ a
kombinovaný
Detektor pohybu T1098/2008 PIR, MW, UZ a
kombinovaný
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Bezdrátové tísĖové
NX-475-I
GE Security
tlaþítko
Bezdrátový detektor
T1102/2008
NX-450-I
GE Security
otevĜení
NX-408E-I; NXT1103/2008 Bezdrátový pĜijímaþ 416E-I; NXGE Security
448E-I
Siemens
Detektor pohybu
Building
T1104/2008 kombinovaný
IRM270T
Technologies
(PIR+MW)
AG
Siemens
Detektor pohybu
Building
T1105/2008 kombinovaný
IRM120C
Technologies
(PIR+MW)
AG
Siemens
Sintony SI
Building
T1106/2008 ÚstĜedna EZS
120; SI 220
Technologies
AG
Siemens
Detektor pohybu Building
T1107/2008
IR261
PIR
Technologies
AG
T1101/2008
171
T1108/2008
Zálohovaný
napájecí zdroj
T1109/2008 ÚstĜedna EZS
Držitel jméno
Držitel adresa
Siemens s.r.o. Evropská 33a
Siemens s.r.o. Evropská 33a
Držitel mČsto
160 00
Praha 6
160 00
Praha 6
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
2
SS91=2
22.2.2011
2
SS91=2
22.2.2011
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
22.2.2011
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
4
SS91=4
14.2.2011
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
14.2.2011
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
3
SS91=3
4.3.2011
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
4.4.2011
NZ06
Jan Nižník ELVIS
Jan Nižník ELVIS
Brodská 7/16
591 01 Žćár
3
nad Sázavou
SS91=3
8.6.2011
GALAXY G348; GALAXY
G3-144 (G3144NC);
GALAXY G3520 (G3520NC)
Honeywell UK
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
SS91=3
11.6.2011
3
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
172
T1115/2008
Honeywell UK
CX702
SS91=4
11.6.2011
2
SS91=2
17.6.2011
148 00
Praha 4
2
SS91=2
17.6.2011
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
17.6.2011
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
17.6.2011
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
13.6.2011
Honeywell,
spol. s r.o.
Honeywell,
spol. s r.o.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
V Parku
2326/18
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
148 00
Praha 4
148 00
Praha 4
2
SS91=2
13.6.2011
2
SS91=2
13.6.2011
2
SS91=2
16.5.2011
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
13.6.2011
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
13.6.2011
VARIANT
plus, spol.
s r.o.
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
22.5.2011
OPTEX Co.,
Ltd.
Honeywell,
spol. s r.o.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
148 00
Praha 4
VX402;
VX402REC
OPTEX Co.,
Ltd.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
DT7235EU;
DT7235CE
Honeywell UK
Honeywell,
spol. s r.o.
DT7435EU;
DT7450EU
Honeywell UK
Bezdrátový detektor
PIR VF 5888H Honeywell UK
pohybu PIR
T1116/2008 Bezdrátový pĜijímaþ G8 VF
T1117/2008 TísĖové tlaþítko
Zálohovaný
napájecí zdroj
Honeywell UK
PA VF 5802H Honeywell UK
SMPSW
BKE, a.s.
K15/1,7A
MGM VF
Bezdrátový detektor
T1119/2008
5814H; MG VF Honeywell UK
otevĜení
5816H
OVL VF
T1120/2008 Bezdrátový ovladaþ
Honeywell UK
5804H
PARADOX
Detektor pohybu
PARADOOR SECURITY
T1121/2008
PIR
460
SYSTEMS
LTD.
T1118/2008
4
Držitel mČsto
Detektor pohybu
PIR
Detektor pohybu
T1112/2008 kombinovaný
(PIR+MW)
Detektor pohybu
T1113/2008 kombinovaný
(PIR+MW)
Detektor pohybu
T1114/2008 kombinovaný
(PIR+MW)
GALAXY G3520PT
Platnost do
Držitel adresa
T1111/2008
Výrobce
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Držitel jméno
T1110/2008 ÚstĜedna EZS
Oznaþení TP
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Detektor pohybu
T1122/2008
PIR
T1123/2008
Detektor pohybu
PIR
Oznaþení TP
Výrobce
PARADOX
SECURITY
SYSTEMS
LTD.
DIGIGARD 55 PARADOX
(DG55);
SECURITY
DIGIGARD 65 SYSTEMS
(DG65)
LTD.
PRO PLUS
476 PET
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
VARIANT
plus, spol.
s r.o.
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
22.5.2011
VARIANT
plus, spol.
s r.o.
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
22.5.2011
173
Detektor pohybu
T1124/2008
PIR
DIGIPLEX
DGP2-50
(BUS);
DIGIPLEX
DGP2-60
(BUS);
DIGIPLEX
DGP2-70
(BUS)
PARADOX
SECURITY
SYSTEMS
LTD.
VARIANT
plus, spol.
s r.o.
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
22.5.2011
Detektor pohybu
T1125/2008
PIR
PARADOX
DIGIGARD 85
SECURITY
(DG85)
SYSTEMS
BUS/RELÉ
LTD.
VARIANT
plus, spol.
s r.o.
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
2
SS91=2
22.5.2011
T1126/2008 Detektor otevĜení
DC101
GE Security
Uzbecká 572/32 612 00 Brno 2
SS91=2
15.6.2011
T1127/2008 Detektor otevĜení
DC103
GE Security
Uzbecká 572/32 612 00 Brno 3
SS91=3
15.6.2011
T1128/2008 TísĖový hlásiþ
HB304;
HB304/1
GE Security
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká 572/32 612 00 Brno 2, 4
SS91=2, SS91=4 15.6.2011
viz pĜíloha
T1129/2008 Detektor otevĜení
3G-RM-20
SENTEK
VARIANT
plus, spol.
s r.o.
U ObĤrky 5
GE Security
ýR s.r.o.
GE Security
ýR s.r.o.
674 01
TĜebíþ
3
SS91=3
16.6.2011
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
T1130/2008 Detektor otevĜení
T1131/2008 ÚstĜedna EZS
174
T1132/2008
Detektor smČrový
(infrazávora)
T1133/2008
Detektor pohybu
PIR
Oznaþení TP
3G-SM70MET; 3GSM-85MET
GALAXYGD48 (C048-C);
GALAXYGD96 (C096-C);
GALAXYGD264 (C264-C);
GALAXYGD520 (C520-C)
AX-650DH
MkIII; AX350DH MkIII
Redwall 404S
(LRP404S)
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
SENTEK
VARIANT
plus, spol.
s r.o.
U ObĤrky 5
674 01
TĜebíþ
3
SS91=3
16.6.2011
Honeywell UK
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
3
SS91=3
11.6.2011
OPTEX Co.,
Ltd.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
4
SS91=4
12.6.2011
OPTEX Co.,
Ltd.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
12.6.2011
Detektor pohybu
T1134/2008 kombinovaný
(PIR+MW)
Curtain
PM/PM-R
Maximum
Honeywell,
Security (1984)
spol. s r.o.
Ltd.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
12.6.2011
Detektor pohybu
T1135/2008 kombinovaný
(PIR+MW)
SDI-76XL2
Protection
Technologies,
Inc.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
12.6.2011
Detektor pohybu
T1136/2008 kombinovaný
(PIR+MW)
SDI77XL2/B/C/D
Protection
Technologies,
Inc.
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
12.6.2011
T1137/2008 ÚstĜedna EZS
SCW9045
KELCOM
Digital Security
International,
Controls Ltd.
spol. s r.o.
500 26
Tomkova 142A Hradec
Králové
2
SS91=2
13.7.2011
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
Bosch Security Bosch Security Pod VišĖovkou
Systems, Inc. Systems s.r.o. 1661/35
140 00
Praha 4
2
SS91=2
17.2.2011
DS840T
Bosch Security Bosch Security Pod VišĖovkou
Systems, Inc. Systems s.r.o. 1661/35
140 00
Praha 4
2
SS91=2
17.2.2011
Oznaþení TP
Výrobce
Detektor pohybu
T1138/2008 kombinovaný
(PIR+MW)
Blue Line D1P
Detektor pohybu
T1139/2008 kombinovaný
(PIR+MW)
Držitel jméno
Držitel adresa
175
T1140/2008
Detektor pohybu
PIR
DS 304
Bosch Security Bosch Security Pod VišĖovkou
Systems, Inc. Systems s.r.o. 1661/35
140 00
Praha 4
2
SS91=2
17.2.2011
T1141/2008
Detektor pohybu
PIR
ISC-PPR1ISC
PPR1
W16
Bosch Security Bosch Security Pod VišĖovkou
Systems, Inc. Systems s.r.o. 1661/35
140 00
Praha 4
2
SS91=2
19.2.2011
T1142/2008 Detektor rozbití skla DS1108i
Bosch Security Bosch Security Pod VišĖovkou
Systems, Inc. Systems s.r.o. 1661/35
140 00
Praha 4
3
SS91=3
24.2.2011
T1143/2008
Detektor pohybu
PIR
Blue Line P1,
Q1, P1-P
Bosch Security Bosch Security Pod VišĖovkou
Systems, Inc. Systems s.r.o. 1661/35
140 00
Praha 4
2
SS91=2
17.2.2011
T1144/2008
Detektor smČrový
(infrazávora)
DS422i
Bosch Security Bosch Security Pod VišĖovkou
Systems, Inc. Systems s.r.o. 1661/35
140 00
Praha 4
3
SS91=3
24.2.2011
OD850
Bosch Security Bosch Security Pod VišĖovkou
Systems, Inc. Systems s.r.o. 1661/35
140 00
Praha 4
2
SS91=2
14.12.2009
Detektor pohybu
T1145/2008 kombinovaný
(PIR+MW)
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
176
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
T1146/2008
Bezdrátový detektor
IR800M
pohybu PIR
Honeywell UK
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
30.6.2011
T1147/2008
Bezdrátový detektor
DO800M
otevĜení
Honeywell UK
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2
30.6.2011
T1148/2008
Detektor smČrový
(infrazávora)
BSN 150; BSN SICURIT
200; BSN 250; Alarmitalia
BSN 300
S.p.A.
SICURIT CS,
spol. s r.o.
VídeĖská 90
639 00 Brno 3
SS91=3 viz
pĜíloha
6.8.2011
Detektor smČrový
T1149/2008
(infrazávora)
BSBE-050;
BSBE-100;
BSBE-150;
BSBE-200
SICURIT
Alarmitalia
S.p.A.
SICURIT CS,
spol. s r.o.
VídeĖská 90
639 00 Brno 4
SS91=4 viz
pĜíloha
6.8.2011
Detektor pohybu
T1150/2008 kombinovaný
(PIR+MW)
DUO 220 AM
SICURIT
Alarmitalia
S.p.A.
SICURIT CS,
spol. s r.o.
VídeĖská 90
639 00 Brno 2
SS91=2 viz
pĜíloha
6.8.2011
T1151/2008 ÚstĜedna EZS
ASSET 804R / Trade FIDES,
808R / 812R a.s.
617 00 Brno 3
SS91=3
21.12.2010
Detektor pohybu
T1152/2008 kombinovaný
(PIR+MW+AM)
Viewguard
Honeywell
DUAL AM,
Security
BUS-2/BUS-1 Deutschland
JohannesMauthe Str. 14
724 58
Albstadt
3
SS91=3
28.5.2011
Detektor pohybu
T1153/2008 kombinovaný
(PIR+MW)
Viewguard
DUAL, BUS2/BUS-1
Honeywell
Security
Deutschland
JohannesMauthe Str. 14
724 58
Albstadt
2
SS91=2
28.5.2011
T1154/2008 ÚstĜedna EZS
ZaSU
NOVON
SECURITY
s.r.o.
PodČbradova
3264/73
702 00
Ostrava
3
SS91=3
22.7.2011
Oznaþení TP
Trade FIDES,
Dornych 57
a.s.
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
NOVON
SECURITY
s.r.o.
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
177
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
Detektor pohybu
T1155/2008
PIR
Viewguard
PIR, EMK;
Viewguard
PIR, BUS-2;
Viewguard
PIR, BUS2/BUS-1;
Viewguard
DUAL, EMK;
Viewguard
DUAL, BUS-2
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
JohannesMauthe Str. 14
D-724 58
Albstadt
2
SS91=2
28.5.2011
Detektor pohybu
T1156/2008
PIR
Viewguard PIR
AM, EMK; PIR
AM, BUS-2;
PIR AM, BUS2/BUS-1;
DUAL AM,
EMK; DUAL
AM, BUS-2
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
JohannesMauthe Str. 14
D-724 58
Albstadt
3
SS91=3
28.5.2011
Detektor pohybu
T1157/2008
PIR
SCM 2000,
BUS-1; SCM
3000, EMK;
SCM 3000,
BUS-1; SCM
3000, BUS-2
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
JohannesMauthe Str. 14
D-724 58
Albstadt
2
SS91=2
28.5.2011
Detektor pohybu
T1158/2008
PIR
SCM 3000,
BUS-1; SCM
3000, BUS-2
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
JohannesMauthe Str. 14
D-724 58
Albstadt
4
SS91=4
28.5.2011
Název TP
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
T1159/2008 Detektor otevĜení
030100.16;
030200.16
/030241.16/;
030201.16
/030243.16/;
030202.16
/030245.16/;
030210.16
/030247.16
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
JohannesMauthe Str. 14
D-724 58
Albstadt
2
SS91=2
6.5.2011
T1160/2008 Detektor otevĜení
030260.16
/030261.16/;
030270.16
/030271.16/
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
JohannesMauthe Str. 14
D-724 58
Albstadt
4
SS91=4
6.5.2011
Detektor tĜíštČní
T1161/2008
skla
Honeywell
DETEKT 1000
Security
BUS-1
Deutschland
(032420)
Novar GmbH
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
JohannesMauthe Str. 14
D-724 58
Albstadt
3
SS91=3
2.5.2011
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
JohannesMauthe Str. 14
D-724 58
Albstadt
3
SS91=3
6.5.2011
Název TP
178
T1162/2008 Detektor otevĜení
030295
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
T1163/2008 Detektor otevĜení
082003.16
/082013.16/
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
JohannesMauthe Str. 14
D-724 58
Albstadt
2
SS91=2
6.5.2011
031540
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
JohannesMauthe Str. 14
D-724 58
Albstadt
2
SS91=2
2.5.2011
T1164/2008 TísĖové tlaþítko
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
KX15DD-CZ;
KX18DC
Pyronix Ltd.
ABBAS, a.s.
Edisonova 5
612 00 Brno 2
SS91=2
23.7.2011
KX15DT;
KX15DQ
Pyronix Ltd.
ABBAS, a.s.
Edisonova 5
612 00 Brno 2
SS91=2
29.7.2011
OCTOPUS EP Pyronix Ltd.
ABBAS, a.s.
Edisonova 5
612 00 Brno 2
SS91=2
3.8.2011
Mercury EL100; Mercury
EL-400
Electronics
Line Ltd.
ABBAS, a.s.
Edisonova 5
612 00 Brno 2
SS91=2
23.7.2011
Perimetrický
T1169/2008
systém
PZS
SCORPION
SCORPION
SECURITY
s.r.o.
SCORPION
SECURITY
s.r.o.
Jihlavská 2
664 41
Troubsko,
Brno venkov
4
SS91=4
4.7.2011
T1170/2008 ÚstĜedna EZS
EMZ 561MB48
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
JohannesMauthe Str. 14
D-724 58
Albstadt
4
SS91=4
20.2.2011
T1171/2008 ÚstĜedna EZS
EMZ 561MB100
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
JohannesMauthe Str. 14
D-724 58
Albstadt
4
SS91=4
20.2.2011
T1172/2008 ÚstĜedna EZS
EMZ 561MB256 plus
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
JohannesMauthe Str. 14
D-724 58
Albstadt
4
SS91=4
20.2.2011
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
JohannesMauthe Str. 14
D-724 58
Albstadt
3
SS91=3
2.5.2011
Detektor pohybu
PIR
Detektor pohybu
T1166/2008 kombinovaný
(PIR+MW)
Detektor pohybu
T1167/2008
PIR
T1165/2008
T1168/2008
Detektor pohybu
PIR
179
Systém
Detektor rozbití skla
T1173/2008
IDENTLOCK
a detektor otevĜení
slimline
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Detektor rozbití skla Systém
T1174/2008
a detektor otevĜení IDENTLOCK
Systém pro kontrolu
a ochranu
T1175/2008 strážných /
RGS/RSS
nástrahový rádiový
systém
Bezdrátový PIR
T1176/2008
NX-480-I
detektor
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
Honeywell
Security
Deutschland
Novar GmbH
JohannesMauthe Str. 14
D-724 58
Albstadt
3
SS91=3
2.5.2011
SIEZA s.r.o.
SIEZA s.r.o.
Štúrova 1282
142 00
Praha 4
3
SS91=3
30.6.2011
Interlogix
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
29.8.2011
180
T1177/2008
Infrapasivní
detektor
VX 402
VX-402
OPTEX Ltd.
Ltd
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
2
SS91=2
11 9 2011
11.9.2011
T1178/2008
Infrapasivní
detektor
CX-702
OPTEX Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
2
SS91=2
11.9.2011
T1179/2008
Kombinovaný
CX-502AM
detektor (PIR+MW)
OPTEX Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
3
SS91=3
9.9.2011
T1180/2008
DUALTECNO
Kombinovaný
2005/2005BU Tecnoalarm
detektor (PIR+MW)
S
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
2
SS91=2
7.9.2011
T1181/2008 ÚstĜedna EZS
TP4-20
Tecnoalarm
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
3
SS91=3
8.9.2011
T1182/2008 ÚstĜedna EZS
TP8-64-1
Tecnoalarm
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
4
SS91=4
14.9.2011
T1183/2008 ÚstĜedna EZS
Premiér
Texecom Ltd.
48/88/168/640
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
3
SS91=3
7.9.2011
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
T1184/2008
Infrapasivní
detektor
Prestige PW,
MI, MR
Texecom Ltd.
T1185/2008 ÚstĜedna EZS
FOXnet-Plus
T1186/2008 ÚstĜedna EZS
M2000 IDCS
T1187/2008 ÚstĜedna EZS
181
T1188/2008 ÚstĜedna EZS
Detektor otevĜení
T1189/2008 (magnetický
kontakt)
Bezdrátový PIR
T1190/2008
detektor stropní
T1191/2008
ATS1099,
ATS2099,
ATS3099,
ATS4099,
ATS4599
ATS2099/1
ATS2099/1,
ATS3099/1,
ATS4099/1,
ATS4599/1
3G-SM-60
IR65W6-10
Bezdrátový detektor
IGBW6-10
tĜíštČní skla
Detektor pohybu
T1192/2008 kombinovaný
(PIR+MW)
Detektor pohybu
T1193/2008
PIR
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
ATIS GROUP Za Strašnickou
s.r.o.
vozovnou 7
100 00
Praha 10
2
SS91=2
7.9.2011
VSK
electronics N.
V.
JIMI CZ, spol. Balbínova
s r.o.
207/18
120 00
Praha 2
4
SS91=4
3.8.2010
IDCS
JIMI CZ, spol. Balbínova
s r.o.
207/18
120 00
Praha 2
4
SS91=4
28.3.2011
GE Security
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká 572/32 625 00 Brno 3
SS91=3
30.9.2011
GE Security
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká 572/32 625 00 Brno 4
SS91=4
30.9.2011
SENTEK
VARIANT
plus, spol.
s r.o.
U ObĤrky 5
Siemens
Building
Technologies
AG
Siemens
Building
Technologies
AG
Držitel adresa
674 01
TĜebíþ
3
SS91=3
16.6.2011
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
6.11.2011
Siemens s.r.o. Evropská 33a
160 00
Praha 6
2
SS91=2
6.11.2011
KX15DTAM
Pyronix Ltd.
ABBAS, a.s.
Edisonova 5
612 00 Brno 3
SS91=3
2.12.2011
KX10DP
Pyronix Ltd.
ABBAS, a.s.
Edisonova 5
612 00 Brno 2
SS91=2
30.11.2011
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
T1194/2008 Detektor rozbití skla BG16DF
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Pyronix Ltd.
ABBAS, a.s.
Edisonova 5
612 00 Brno 3
Platnost do
SS91=3
1.12.2011
182
T1195/2008 ÚstĜedna EZS
PC4020
Maxsys
KELCOM
Digital Security
International,
Controls Ltd.
spol. s r.o.
500 26
Tomkova 142 A Hradec
Králové I.
3
SS91=3
11.11.2011
Detektor smČrový
T1196/2008
(IR závora)
SBT30 (60,
100, 150)
HENZHEN
KELCOM
SUNWAVE
International,
ELECTRONIC
spol. s r.o.
S CO., LTD.
500 26
Tomkova 142 A Hradec
Králové I.
3
SS91=3
5.11.2011
Infrapasivní
T1197/2008 detektor pohybu
PIR
KELCOM
BV601 (Bravo Digital Security
International,
6)
Controls Ltd.
spol. s r.o.
500 26
Tomkova 142 A Hradec
Králové I.
2
SS91=2
9.11.2011
KELCOM
International,
spol. s r.o.
KELCOM
International,
spol. s r.o.
KELCOM
International,
spol. s r.o.
KELCOM
International,
spol. s r.o.
500 26
Tomkova 142 A Hradec
Králové I.
500 26
Tomkova 142 A Hradec
Králové I.
500 26
Tomkova 142 A Hradec
Králové I.
500 26
Tomkova 142 A Hradec
Králové I.
3
SS91=3
10.11.2011
3
SS91=3
10.11.2011
3
SS91=3
10.11.2011
3
SS91=3
10.11.2011
3
SS91=3
3.12.2011
Detektor otevĜení
T1198/2008 (magnetický
kontakt)
Detektor otevĜení
T1199/2008 (magnetický
kontakt)
Detektor otevĜení
T1200/2008 (magnetický
kontakt)
Detektor otevĜení
T1201/2008 (magnetický
kontakt)
T1001/2009 Napájecí zdroj
4040B-12
G.R.I.
40FB-12
G.R.I.
70FB-12
G.R.I.
102B-12
G.R.I.
PZD6000
(PZD60)
Daniel
Pieronkiewicz
ELSO
Daniel
Pieronkiewicz Selská 479
ELSO
739 32
ěepištČ
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
183
T1002/2009 Napájecí zdroj
Daniel
PZD6000/24V
Pieronkiewicz
(REL)
ELSO
Daniel
Pieronkiewicz Selská 479
ELSO
739 32
ěepištČ
3
SS91=3
3.12.2011
T1003/2009 Napájecí zdroj
PZD10000
(PZD100)
Daniel
Pieronkiewicz
ELSO
Daniel
Pieronkiewicz Selská 479
ELSO
739 32
ěepištČ
3
SS91=3
3.12.2011
T1004/2009 Napájecí zdroj
Daniel
PZD10000/24
Pieronkiewicz
V
ELSO
Daniel
Pieronkiewicz Selská 479
ELSO
739 32
ěepištČ
3
SS91=3
3.12.2011
T1005/2009 Napájecí zdroj
PZD13000
Daniel
Pieronkiewicz
ELSO
Daniel
Pieronkiewicz Selská 479
ELSO
739 32
ěepištČ
3
SS91=3
3.12.2011
T1006/2009 Napájecí zdroj
Daniel
PZD13000/24
Pieronkiewicz
V
ELSO
Daniel
Pieronkiewicz Selská 479
ELSO
739 32
ěepištČ
3
SS91=3
3.12.2011
T1007/2009 ÚstĜedna EZS
CA-5 plus
SATEL Sp.
z o. o.
EUROALARM
spol. s r.o.
3
SS91=3
28.10.2011
T1008/2009 ÚstĜedna EZS
CA-6 plus
SATEL Sp.
z o. o.
EUROALARM
spol. s r.o.
3
SS91=3
28.10.2011
T1009/2009 ÚstĜedna EZS
CA-10 plus
SATEL Sp.
z o. o.
EUROALARM
spol. s r.o.
3
SS91=3
28.10.2011
T1010/2009 ÚstĜedna EZS
INTEGRA 32 SATEL Sp.
(INTEGRA 24) z o. o.
EUROALARM
spol. s r.o.
3
SS91=3
28.10.2011
683 01
Dražovice
275
683 01
Dražovice
275
683 01
Dražovice
275
683 01
Dražovice
275
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
683 01
Dražovice
275
3
SS91=3
28.10.2011
T1011/2009 ÚstĜedna EZS
INTEGRA 128 SATEL Sp.
(INTEGRA 64) z o. o.
EUROALARM
spol. s r.o.
SbČrnicová IR
T1012/2009
bariera
Photon
(certifikované
typy viz
pĜíloha)
DEITECH
ABBAS, a.s.
Edisonova 5
612 00 Brno 3
SS91=3
23.10.2011
SORHEA
ABBAS, a.s.
Edisonova 5
612 00 Brno 4
SS91=4
23.10.2011
SORHEA
ABBAS, a.s.
Edisonova 5
612 00 Brno 4
SS91=4
23.10.2011
SORHEA
ABBAS, a.s.
Edisonova 5
612 00 Brno 4
SS91=4
23.10.2011
SORHEA
ABBAS, a.s.
Edisonova 5
612 00 Brno 2
SS91=2
23.10.2011
CIAS
ELETTRONIC ABBAS, a.s.
A S.R.L.
Edisonova 5
612 00 Brno 4
SS91=4
23.10.2011
T1013/2009
T1014/2009
184
T1015/2009
T1016/2009
T1017/2009
SbČrnicová
Maxiris 2000
sloupová IR bariera
Coliris II-050,
Sloupová IR bariera Coliris II-100,
Coliris II-200
Biris 50 (50S,
Vícepaprsková IR 100,
100 100S
100S,
bariera
200 C12, 200S
C12)
Duální venkovní
Kapiris 50
detektor
Pythagoras
100,
Pythagoras
Multitechnologická 160,
bariéra
Pythagoras
3TECH100,
Pythagoras
3TECH160
T1018/2009
Analogová MW
bariéra
Minermo E
CIAS
ELETTRONIC ABBAS, a.s.
A S.R.L.
Edisonova 5
612 00 Brno 3
SS91=3
23.10.2011
T1019/2009
Analogová MW
bariéra
Coral 100,
Coral 220
CIAS
ELETTRONIC ABBAS, a.s.
A S.R.L.
Edisonova 5
612 00 Brno 4
SS91=4
23.10.2011
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
T1020/2009
Držitel jméno
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Platnost do
Držitel mČsto
Digitální MW
bariéra
Ermo
482XPro/50
CIAS
(482XPro/80,
ELETTRONIC ABBAS, a.s.
482XPro/120,
A S.R.L.
482XPro/200,
482XPro/250)
Edisonova 5
612 00 Brno 4
SS91=4
23.10.2011
T1021/2009
Digitální MW
bariéra
Manta 50,
Manta 80
CIAS
ELETTRONIC ABBAS, a.s.
A S.R.L.
Edisonova 5
612 00 Brno 4
SS91=4
23.10.2011
T1022/2009
Digitální MW
detektor
Armidor
CIAS
ELETTRONIC ABBAS, a.s.
A S.R.L.
Edisonova 5
612 00 Brno 4
SS91=4
23.10.2011
T1023/2009
Detektor pohybu
PIR
OML-ST; OMLDT; OML-AM; OPTEX Ltd.
OML-DAM
Honeywell,
spol. s r.o.
V Parku
2326/18
148 00
Praha 4
2
SS91=2; SS91=4 28.11.2011
viz pĜíloha
T1024/2009
Detektor pohybu
PIR
EV1012;
EV1012AM
GE Security
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká 572/32 625 00 Brno 2
SS91=2; SS91=4 23.12.2011
viz pĜíloha
T1025/2009
Detektor pohybu
PIR
EV1116;
EV1116AM
GE Security
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká 572/32 625 00 Brno 2
SS91=2; SS91=4 23.12.2011
viz pĜíloha
T1026/2009
Detektor pohybu
PIR
VE735;
VE735AM
GE Security
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká 572/32 625 00 Brno 2
SS91=2, SS91=3 23.12.2011
viz pĜíloha
T1027/2009
Detektor pohybu
PIR
VE736;
VE736AM
GE Security
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká 572/32 625 00 Brno 2
SS91=2, SS91=3 23.12.2011
viz pĜíloha
DD477AM;
DD477AM/1
GE Security
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká 572/32 625 00 Brno 3
SS91=3, SS91=4 28.11.2011
viz pĜíloha
185
Držitel adresa
Detektor pohybu
T1028/2009 kombinovaný
(PIR+MW)
Výrobce
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. c) a e) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEýOVACÍ SIGNALIZACE A TÍSĕOVÉ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Platnost do
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Detektor pohybu
T1029/2009 kombinovaný
(PIR+MW)
DD669;
DD669AM
GE Security
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká 572/32 625 00 Brno 2
SS91=2, SS91=4 23.12.2011
viz pĜíloha
T1030/2009 Detektor otevĜení
DC111
GE Security
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká 572/32 625 00 Brno 4
SS91=4
24.10.2011
GE Security
GE Security
ýR s.r.o.
Uzbecká 572/32 625 00 Brno 3
SS91=3
28.11.2011
5815NTART/1;
T1031/2009 Detektor rozbití skla
R5815NTART/1
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení
typ
Oznaþení TP
186
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. d) zákona þ. 412/2005 Sb.
SPECIÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
T2011/2006 SentryScope
systém kamera-server
Spectrum,
Axiomtek
SICURIT CS,
spol. s r.o.
VídeĖská 90
639 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
20.4.2009
se
hodnocení
Digitální
záznamové
T2012/2006
zaĜízení New
Digital Sprite 2
DS2A6(/9/16)DVDxxx(P)
Dedicated
Micros
SICURIT CS,
spol. s r.o.
VídeĖská 90
639 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
15.6.2009
se
hodnocení
SICURIT CS,
spol. s r.o.
VídeĖská 90
639 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
20.6.2009
se
hodnocení
Název TP
T2013/2006 LCD monitor
MON1780(1790,1980,199 Stonesonic
0)SCM
Bodové
ohodnocení
Platnost do
187
Barevné IP
kamery 1/3"
T2014/2006
Dinion (XF
den/noc))
NWC-0455-10P, NWC0495-10P
Bosch
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
Neuvádí Bez bodového
20.7.2009
se
hodnocení
Digitální
záznamový
T2015/2006
systém DiBos
Micro 8
DB06C1012D2,
DB06C1012DL2,
DB06C1025D2,
DB06C1040D2,
DB12C2025D2,
DB12C2040D2
Bosch
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
Neuvádí Bez bodového
20.7.2009
se
hodnocení
Digitální
T2016/2006 záznamový
systém DiBos 8
DB06C1075R2,
DB12C2075R2,
DB18C3025R2,
DB18C3050R2,
DB18C3100R2,
DB18C3160R2
Bosch
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
Neuvádí Bez bodového
20.7.2009
se
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. d) zákona þ. 412/2005 Sb.
SPECIÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Platnost do
Držitel jméno
DB24C4025R2,
DB24C4050R2,
DB24C4100R2,
DB24C4160R2,
DB30C5025R2,
DB30C5050R2,
DB30C5100R2,
DB30C5160R2
Bosch
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
EDR1640
EverFocus
Electronics
Corp.
EUROALARM
Hlavní 4
spol. s r.o.
141 00
Praha 4 SpoĜilov
Neuvádí Bez bodového
18.6.2009
se
hodnocení
T2019/2006 Kamera CCD
EQ350
EverFocus
Electronics
Corp.
EUROALARM
Hlavní 4
spol s rr.o.
spol.
o
141 00
Praha 4 SpoĜilov
Neuvádí Bez bodového
28.9.2009
se
hodnocení
T2020/2006 Kamera CCD
EQ550T
EverFocus
Electronics
Corp.
EUROALARM
Hlavní 4
spol. s r.o.
141 00
Praha 4 SpoĜilov
Neuvádí Bez bodového
28.9.2009
se
hodnocení
T2021/2006 Kamera CCD
VEC30H-DN
EverFocus
Electronics
Corp.
EUROALARM
Hlavní 4
spol. s r.o.
141 00
Praha 4 SpoĜilov
Neuvádí Bez bodového
28.9.2009
se
hodnocení
GL618/230
VIDICON
CCBC 1325-LP/MP
SIEMENS
AVC 781
AV-TECH
ELNIKA plus,
CORPORATION
s.r.o.
LTD.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
26.9.2009
se
hodnocení
AV-TECH
ELNIKA plus,
CORPORATION
s.r.o.
LTD.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
5.4.2009
se
hodnocení
T2018/2006
Digitální videorecorder
188
T2022/2006
Kamerový kryt
(venkovní)
Barevná CCD
kamera
Digitální
T2024/2006 multiplexer
(záznam)
T2023/2006
T2025/2006
Digitální multiplex
AVC 783 (AVC 783D)
(záznam)
Držitel mČsto
Bodové
ohodnocení
Výrobce
Digitální
T2017/2006 záznamový
systém DiBos 8
Držitel adresa
Kategorie /
typ
Oznaþení TP
141 00
Praha 4 SpoĜilov
160 00
Siemens s.r.o. Evropská 33a
Praha 6
EUROALARM
Hlavní 4
spol. s r.o.
Neuvádí Bez bodového
20.7.2009
se
hodnocení
Neuvádí Bez bodového
28.9.2009
se
hodnocení
Neuvádí Bez bodového
15.9.2009
se
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. d) zákona þ. 412/2005 Sb.
SPECIÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
T2026/2006 Kamera CCD
OL-61N
Oriental
Electronics Ind.
Co. Ltd.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
17.8.2009
se
hodnocení
T2027/2006 Kamera CCD
YK-773F (YK-573F)
YOKO
ELNIKA plus,
TECHNOLOGY
s.r.o.
CORP.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
17.8.2009
se
hodnocení
T2028/2006 Kamera CCD
OL-61NC
Oriental
Electronics Ind.
Co. Ltd.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
17.8.2009
se
hodnocení
T2029/2006 Kamera CCD
AVC561
AV-TECH
ELNIKA plus,
CORPORATION
sro
s.r.o.
LTD.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
17.8.2009
se
hodnocení
T2030/2006 Kamera CCD
YK-413F (YK-213F)
YOKO
ELNIKA plus,
TECHNOLOGY
s.r.o.
CORP.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
17.8.2009
se
hodnocení
T2031/2006 Kamera CCD
YK-491DR
YOKO
ELNIKA plus,
TECHNOLOGY
s.r.o.
CORP.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
17.8.2009
se
hodnocení
T2032/2006 Kamera CCD
AV-40B
Oriental
Electronics Ind.
Co. Ltd.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
17.8.2009
se
hodnocení
T2033/2006 Kamera CCD
AV-22CAR
Oriental
Electronics Ind.
Co. Ltd.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
17.8.2009
se
hodnocení
T2034/2006 Kamera CCD
OL-62C
Oriental
Electronics Ind.
Co. Ltd.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
17.8.2009
se
hodnocení
Název TP
Bodové
ohodnocení
Platnost do
189
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. d) zákona þ. 412/2005 Sb.
SPECIÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
T2035/2006 Kamera CCD
IR-42V
Oriental
Electronics Ind.
Co. Ltd.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
17.8.2009
se
hodnocení
T2036/2006 Digitální záznam
YK-9122
YOKO
ELNIKA plus,
TECHNOLOGY
s.r.o.
CORP.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
17.8.2009
se
hodnocení
Digitální
T2037/2006 multiplexer
(záznam)
AVC 785D (AVC 785)
AV-TECH
ELNIKA plus,
CORPORATION
s.r.o.
LTD.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
17.8.2009
se
hodnocení
T2038/2006 Kamera
SD53CBW-PG-E1-X,
SD5318-PG-E1-X
Pelco
SICURIT CS,
s.r.o.
VídeĖská 90
639 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
13.9.2009
se
hodnocení
T2039/2006 Kamera
SD53C22-PG-E1-X
( verze pro vnitĜní prostĜedí
SD53C22-SMW-1-X,
Pelco
SD53C22-F1-X, SD53C22PG-1-X )
SICURIT CS,
s.r.o.
VídeĖská 90
639 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
13.9.2009
se
hodnocení
T2040/2006 Kamera
SD53TC-PG-E1-X
( verze pro vnitĜní prostĜedí
SD53TC-SMW-1-X,
Pelco
SD53TC-F1-X, SD53TCPG-1-X )
SICURIT CS,
s.r.o.
VídeĖská 90
639 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
13.9.2009
se
hodnocení
T2041/2006 Kamera
SD53M22-PG-E1-X
SICURIT CS,
s.r.o.
VídeĖská 90
639 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
13.9.2009
se
hodnocení
Název TP
190
Pelco
Bodové
ohodnocení
Platnost do
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. d) zákona þ. 412/2005 Sb.
SPECIÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
191
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Digitální
T2042/2006 záznamové
zaĜízení
DS2A6(/9/16)DVDxxx,
DS2A6(/9/16)DVDxxxP,
kde xxx je velikost HDD v
GB (DS2P16DVD160GB)
s KBS3A
Dedicated
Micros
SICURIT CS,
s.r.o.
VídeĖská 90
639 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
13.9.2009
se
hodnocení
Digitální
T2043/2006 záznamové
zaĜízení
MSC3/8, MSC3/16,
MSC3/32
Geutebrück
GmbH
SICURIT CS,
s.r.o.
VídeĖská 90
639 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
13.9.2009
se
hodnocení
CCBS 1337-LP
Siemens
Gebäudetechnik
160 00
Siemens s.r.o. Evropská 33a
GmbH & Co.
Praha 6
OHG
Neuvádí Bez bodového
15.11.2009
se
hodnocení
CCDA 1435-DNX
Siemens
Gebäudetechnik
160 00
Siemens s.r.o. Evropská 33a
GmbH & Co.
Praha 6
OHG
Neuvádí Bez bodového
15.11.2009
se
hodnocení
Siemens
Gebäudetechnik
160 00
Siemens s.r.o. Evropská 33a
GmbH & Co.
Praha 6
OHG
Neuvádí Bez bodového
15.11.2009
se
hodnocení
v rozsahu dle pĜílohy
GE Security ýR, GE Security
s.r.o.
ýR, s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
20.11.2009
se
hodnocení
v rozsahu dle pĜílohy
GE Security ýR, GE Security
s.r.o.
ýR, s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
20.10.2009
se
hodnocení
Název TP
T2001/2007 Kamera
T2002/2007 Kamera
MX 4 250/50, MX 8
Digitální
250/50, MX 16 500/50, MX
T2003/2007 záznamové
16 500/100, MX 24
zaĜízení SISTORE
500/100, MX 32 750/100
Digitální
T2004/2007 záznamové
zaĜízení DVSR
Digitální
T2005/2007 záznamové
zaĜízení DVMRE
Bodové
ohodnocení
Platnost do
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. d) zákona þ. 412/2005 Sb.
SPECIÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
T2006/2007
Kompaktní otoþná
v rozsahu dle pĜílohy
kamera
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
GE Security ýR, GE Security
s.r.o.
ýR, s.r.o.
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové
ohodnocení
Uzbecká
572/32
625 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
20.10.2009
se
hodnocení
Havránkova
33
619 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
15.12.2009
se
hodnocení
Platnost do
192
Digitální
T2011/2007 záznamové
zaĜízení
ADD600DVP025,
ADD600DVP050,
ADD800DVP025,
ADD800DVP050,
ADD6R0DVP025,
ADD6R0DVP050,
ADD6R0DVP075
AMERICAN
DYNAMICS
Honeywell,
s.r.o. Security
Products o.z.
T2012/2007 Kamera CCD
SDC-415PH
SAMSUNG
TECHWIN Co.,
Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou 100 00
s.r.o.
vozovnou 7
Praha 10
Neuvádí Bez bodového
13.2.2010
se
hodnocení
T2013/2007 Kamera CCD
SDC-415PD/PA
SAMSUNG
TECHWIN Co.,
Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou 100 00
s.r.o.
vozovnou 7
Praha 10
Neuvádí Bez bodového
13.2.2010
se
hodnocení
T2014/2007 Kamera CCD
SHC-740P
SAMSUNG
TECHWIN Co.,
Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou 100 00
s.r.o.
vozovnou 7
Praha 10
Neuvádí Bez bodového
17.2.2010
se
hodnocení
T2015/2007 Kamera CCD
SHC-730P/PH
SAMSUNG
TECHWIN Co.,
Ltd.
ATIS GROUP Za Strašnickou 100 00
s.r.o.
vozovnou 7
Praha 10
Neuvádí Bez bodového
21.2.2010
se
hodnocení
T2016/2007 Kamera
CCAS1415-LPO,
CCAS1415-MPO
Siemens
Gebäudetechnik
160 00
Siemens s.r.o. Evropská 33a
GmbH & Co.
Praha 6
OHG
Neuvádí Bez bodového
4.5.2010
se
hodnocení
Digitální
T2017/2007 záznamové
zaĜízení
AVC 760
AV-TECH
ELNIKA plus,
CORPORATION
s.r.o.
LTD.
Neuvádí Bez bodového
14.1.2010
se
hodnocení
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. d) zákona þ. 412/2005 Sb.
SPECIÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
193
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
T2018/2007 Kamera CCD
IR-48H
Oriental
Electronics Ind.
Co. Ltd.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
14.1.2010
se
hodnocení
T2019/2007 Kamera CCD
AVC 302
AV TECH
ELNIKA plus,
CORPORATION s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
18.2.2010
se
hodnocení
T2020/2007 Kamera CCD
UV-LH850BW
UVISION
ELNIKA plus,
TECHNOLOGY
s.r.o.
CO., LTD.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
22.7.2010
se
hodnocení
T2021/2007 Kamera CCD
UV-LH850IR
UVISION
ELNIKA plus,
TECHNOLOGY
s.r.o.
CO., LTD.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
22.7.2010
se
hodnocení
T2022/2007 Kamera CCD
UV-SB222FP
UVISION
ELNIKA plus,
TECHNOLOGY
s.r.o.
CO., LTD.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
22.7.2010
se
hodnocení
T2023/2007 Kamera CCD
UV-SB222
UVISION
ELNIKA plus,
TECHNOLOGY
s.r.o.
CO., LTD.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
22.7.2010
se
hodnocení
T2024/2007 Kamera CCD
UV-VR738
UVISION
ELNIKA plus,
TECHNOLOGY
s.r.o.
CO., LTD.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
22.7.2010
se
hodnocení
T2025/2007 Kamera CCD
SK-160BX
Oriental
Electronics Ind.
Co. Ltd.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
22.7.2010
se
hodnocení
Název TP
Bodové
ohodnocení
Platnost do
T2026/2007
Digitální multiplex
AVD715ZC(EU)-B
(záznam)
AV-TECH
ELNIKA plus,
CORPORATION
s.r.o.
LTD.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
22.7.2010
se
hodnocení
T2027/2007
Digitální multiplex
AVD717ZC(EU)-B
(záznam)
AV-TECH
ELNIKA plus,
CORPORATION
s.r.o.
LTD.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
22.7.2010
se
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. d) zákona þ. 412/2005 Sb.
SPECIÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
T2028/2007 Digitální multiplex
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
UVISION
ELNIKA plus,
TECHNOLOGY
s.r.o.
CO., LTD.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
22.7.2010
se
hodnocení
UVISION
ELNIKA plus,
TECHNOLOGY
s.r.o.
CO., LTD.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
22.7.2010
se
hodnocení
VGN 8C-SRT4
Chateau
ELNIKA plus,
Technical Corp. s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
22.7.2010
se
hodnocení
VGN 16C-SRT4
Chateau
ELNIKA plus,
Technical Corp. s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
22.7.2010
se
hodnocení
WJ-ND300/G
Panasonic
(Matsushita
Electric
Industrial Co.,
Ltd.)
ALARM
ABSOLON,
spol. s r.o.
186 00
Za PoĜíþskou
Praha 8 branou 9/258
Karlín
Neuvádí Bez bodového
1.7.2010
se
hodnocení
WJ-HD88/G5
Panasonic
(Matsushita
Electric
Industrial Co.,
Ltd.)
ALARM
ABSOLON,
spol. s r.o.
186 00
Za PoĜíþskou
Praha 8 branou 9/258
Karlín
Neuvádí Bez bodového
1.7.2010
se
hodnocení
WV-CW960/G
Panasonic
(Matsushita
Electric
Industrial Co.,
Ltd.)
ALARM
ABSOLON,
spol. s r.o.
186 00
Za PoĜíþskou
Praha 8 branou 9/258
Karlín
Neuvádí Bez bodového
1.10.2010
se
hodnocení
Oznaþení TP
Výrobce
UQ-6401BW (UQ6410BW)
T2029/2007 Digitální multiplex UQ-6401
Digitální
T2030/2007 multiplexer
(záznam)
Digitální
T2031/2007 multiplexer
(záznam)
194
Digitální
T2032/2007 multiplexer
(záznam)
Digitální
T2033/2007 multiplexer
(záznam)
T2034/2007 Kamera CCD
Držitel jméno
Bodové
ohodnocení
Platnost do
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. d) zákona þ. 412/2005 Sb.
SPECIÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
T2035/2007 Kamera CCD
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
WV-NP240/G
Panasonic
(Matsushita
Electric
Industrial Co.,
Ltd.)
ALARM
ABSOLON,
spol. s r.o.
186 00
Za PoĜíþskou
Praha 8 branou 9/258
Karlín
Bodové
ohodnocení
Platnost do
Neuvádí Bez bodového
1.10.2010
se
hodnocení
617 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
30.11.2010
se
hodnocení
Trade FIDES,
Dornych 57
as
a.s.
617 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
30.11.2010
se
hodnocení
VIDEO
Husovická 9
TRADE, s.r.o.
614 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
30.11.2010
se
hodnocení
CAMTRON
INDUSTRIAL
INC.
VIDEO
Husovická 9
TRADE, s.r.o.
614 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
30.11.2010
se
hodnocení
CTDC-5352AC
CAMTRON
INDUSTRIAL
INC.
VIDEO
Husovická 9
TRADE, s.r.o.
614 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
30.11.2010
se
hodnocení
CTCC-5352DV
CAMTRON
INDUSTRIAL
INC.
VIDEO
Husovická 9
TRADE, s.r.o.
614 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
30.11.2010
se
hodnocení
VDC-445V03-10; VDC445V04-10
Bosch
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
T2001/2008 Kamera CCD
WV-CP480
T2002/2008 Kamera CCD
CTDC-5352DV
T2003/2008 Kamera CCD
CTCC-5352AC
T2004/2008 Kamera CCD
T2005/2008 Kamera CCD
195
WV-CP484E
Kamera CCD FlexiDome VF
Kategorie /
typ
Trade FIDES,
Dornych 57
a.s.
T2000/2008 Kamera CCD
T2006/2008
Panasonic
(Matsushita
Electric
Industrial Co.,
Ltd.)
Panasonic
(Matsushita
Electric
Industrial Co.,
Ltd.)
CAMTRON
INDUSTRIAL
INC.
Držitel mČsto
Neuvádí Bez bodového
15.10.2010
se
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. d) zákona þ. 412/2005 Sb.
SPECIÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY
196
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
T2007/2008
Kamera CCD FlexiDome XT+
VDC-455V03-10; VDC455V04-10
Bosch
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
Neuvádí Bez bodového
15.10.2010
se
hodnocení
T2008/2008 Kamera CCD
VDC-485V03-10; VDC485V04-10
Bosch
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
Neuvádí Bez bodového
15.10.2010
se
hodnocení
T2009/2008 Kamera CCD
VDC-345V03-10; VDC345V04-10
Bosch
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
Neuvádí Bez bodového
15.10.2010
se
hodnocení
T2010/2008 Kamera CCD
VDM 355V03 10; VDMVDM-355V03-10;
VDM
355V04-10
Bosch
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
Neuvádí Bez bodového
15.10.2010
se
hodnocení
T2011/2008 Kamera CCD
VDN-495V03-10
Bosch
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
Neuvádí Bez bodového
9.11.2010
se
hodnocení
T2012/2008 Kamera CCD
NWD-455V03-10P; NWDBosch
455V04-10P
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
Neuvádí Bez bodového
15.10.2010
se
hodnocení
T2013/2008 Kamera CCD
NWD-495V03-10P
Bosch
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
Neuvádí Bez bodového
15.10.2010
se
hodnocení
T2014/2008 Kamera CCD
VEZ-011-HWCS; VEZ-011Bosch
HCCS
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
Neuvádí Bez bodového
15.10.2010
se
hodnocení
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové
ohodnocení
Platnost do
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. d) zákona þ. 412/2005 Sb.
SPECIÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
T2015/2008
Modulární systém
G4 AutoDome
otoþné kamery
Oznaþení TP
T2017/2008 Allegiant matice
Držitel mČsto
Bodové
ohodnocení
Platnost do
Držitel jméno
Bosch
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
Neuvádí Bez bodového
15.10.2010
se
hodnocení
Bosch
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
Neuvádí Bez bodového
7.12.2010
se
hodnocení
LTC 8100/90;LTC
8200/90; LTC 8300/90
Bosch
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
Neuvádí Bez bodového
7.12.2010
se
hodnocení
Klávesnice pro
ovládání
T2016/2008
KBD-UNIVERSAL
maticových
systémĤ Allegiant
Držitel adresa
Kategorie /
typ
Výrobce
197
T2018/2008
SkĜíĖ rozšíĜení
poþtu výstupĤ
LTC 8802/50
Bosch
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
Neuvádí Bez bodového
7.12.2010
se
hodnocení
T2019/2008
SkĜíĖ modulární
stanice
LTC 8501/50; LTC
8601/50;LTC 8801/50;
Bosch
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
Neuvádí Bez bodového
7.12.2010
se
hodnocení
T2020/2008
Modul výstupu
videosignálĤ
LTC 8834/00; LTC
8532/00
Bosch
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
Neuvádí Bez bodového
7.12.2010
se
hodnocení
T2021/2008
Modul vstupu
videosignálĤ
LTC 8521/00; LTC
8621/00; LTC 8821/00
Bosch
Bosch
Pod VišĖovkou 140 00
Security
1661/35
Praha 4
Systems s.r.o.
Neuvádí Bez bodového
7.12.2010
se
hodnocení
Pinetron Co.,
Ltd.
Pinetron Co.,
Ltd.
Pinetron Co.,
Ltd.
Eurosat CS,
spol. s r.o.
Eurosat CS,
spol. s r.o.
Eurosat CS,
spol. s r.o.
Digitální
videorekordér
Ovládací
T2023/2008
klávesnice
Digitální
T2024/2008
videorekordér
T2022/2008
PDR-M5008
PSD-CJ1000
PDR-M1004
Neuvádí
se
Neuvádí
Jamborova 25 615 00 Brno
se
Neuvádí
Jamborova 25 615 00 Brno
se
Jamborova 25 615 00 Brno
Bez bodového
7.4.2011
hodnocení
Bez bodového
7.4.2011
hodnocení
Bez bodového
7.4.2011
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. d) zákona þ. 412/2005 Sb.
SPECIÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Neuvádí
se
Neuvádí
se
Neuvádí
se
Neuvádí
se
Bez bodového
hodnocení
Bez bodového
hodnocení
Bez bodového
hodnocení
Bez bodového
hodnocení
Platnost do
Držitel jméno
PDR-M5016
Pinetron Co.,
Ltd.
XDR1600/900
IDIS Co.,Ltd.
SDR1600/800/410/401
IDIS Co.,Ltd.
PCR4016
IDIS Co.,Ltd.
Eurosat CS,
spol. s r.o.
LENIA, spol. s
r.o.
LENIA, spol. s
r.o.
LENIA, spol. s
r.o.
T2029/2008 Kamera CCD
HICNW385H
(ACICNW385H)
HITRON
SYSTEMS Inc.
LENIA, spol. s ZáhoĜanského 120 00
r.o.
5/2008
Praha 2
Neuvádí Bez bodového
19.3.2009
se
hodnocení
T2030/2008 Kamera CCD
HICB344H (ACICB344H)
HITRON
SYSTEMS Inc.
LENIA, spol. s ZáhoĜanského 120 00
r.o.
5/2008
Praha 2
Neuvádí Bez bodového
19.3.2009
se
hodnocení
T2031/2008 Kamera CCD
HICB385H (ACICB385H)
HITRON
SYSTEMS Inc.
LENIA, spol. s ZáhoĜanského 120 00
r.o.
5/2008
Praha 2
Neuvádí Bez bodového
19.3.2009
se
hodnocení
T2032/2008 Kamera CCD
HCB-F50N (ACICB-F50N)
HITRON
SYSTEMS Inc.
LENIA, spol. s ZáhoĜanského 120 00
r.o.
5/2008
Praha 2
Neuvádí Bez bodového
19.3.2009
se
hodnocení
T2033/2008 Kamera CCD
HID2404HCE11P
(SME11P, SSE11P)
HITRON
SYSTEMS Inc.
LENIA, spol. s ZáhoĜanského 120 00
r.o.
5/2008
Praha 2
Neuvádí Bez bodového
20.6.2009
se
hodnocení
HCH 808M2HS+HCS170/173
HITRON
SYSTEMS Inc.
LENIA, spol. s ZáhoĜanského 120 00
r.o.
5/2008
Praha 2
Neuvádí Bez bodového
30.3.2009
se
hodnocení
T2035/2008 Kamerový kryt
HDH 302SH (HDH302)
HITRON
SYSTEMS Inc.
LENIA, spol. s ZáhoĜanského 120 00
r.o.
5/2008
Praha 2
Neuvádí Bez bodového
26.6.2009
se
hodnocení
Digitální
T2036/2008 multiplexer
(záznam)
HX16CT (9CT)
HITRON
SYSTEMS Inc.
LENIA, spol. s ZáhoĜanského 120 00
r.o.
5/2008
Praha 2
Neuvádí Bez bodového
26.6.2009
se
hodnocení
Digitální
videorekordér
Digitální
T2026/2008
videorekordér
Digitální
T2027/2008
videorekordér
Digitální
T2028/2008
videorekordér
198
T2034/2008
Kamerový kryt
(venkovní)
Držitel mČsto
Bodové
ohodnocení
Výrobce
T2025/2008
Držitel adresa
Kategorie /
typ
Oznaþení TP
Jamborova 25 615 00 Brno
ZáhoĜanského
5/2008
ZáhoĜanského
5/2008
ZáhoĜanského
5/2008
120 00
Praha 2
120 00
Praha 2
120 00
Praha 2
7.4.2011
30.3.2009
9.7.2010
30.3.2009
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. d) zákona þ. 412/2005 Sb.
SPECIÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
T2037/2008 Kamera CCD
SB272; SB272BL
ELNIKA plus,
s.r.o.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
28.1.2011
se
hodnocení
T2038/2008 Kamera CCD
SR303; SR303BW
ELNIKA plus,
s.r.o.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
28.1.2011
se
hodnocení
T2039/2008 Kamera CCD
SR330FP
ELNIKA plus,
s.r.o.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
28.1.2011
se
hodnocení
T2040/2008 Kamera CCD
SD603TP
ELNIKA plus,
s.r.o.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
28.1.2011
se
hodnocení
T2041/2008 Kamera CCD
LR309
ELNIKA plus,
s.r.o.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
28 1 2011
28.1.2011
se
hodnocení
T2042/2008 Kamera CCD
XC-4AM
Oriental
Electronics Ind.
Co., Ltd.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
28.1.2011
se
hodnocení
T2043/2008 Kamera CCD
XD-40L; XI-40L
Oriental
Electronics Ind.
Co., Ltd.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
28.1.2011
se
hodnocení
T2044/2008 Kamera CCD
882FAY03; 882FAMZ32
ELNIKA plus,
s.r.o.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
4.3.2011
se
hodnocení
T2045/2008 Kamera CCD
859Y03; 859Q08;
859MZ33
ELNIKA plus,
s.r.o.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
4.3.2011
se
hodnocení
T2046/2008 Kamera CCD
879HZ22B
ELNIKA plus,
s.r.o.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
4.3.2011
se
hodnocení
Název TP
Bodové
ohodnocení
Platnost do
199
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. d) zákona þ. 412/2005 Sb.
SPECIÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
200
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
T2047/2008 Kamera CCD
W882FAQ97A;
W882FAHZ28B
ELNIKA plus,
s.r.o.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
4.3.2011
se
hodnocení
T2048/2008 Kamera CCD
W859Q97A; W859HZV19
ELNIKA plus,
s.r.o.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
4.3.2011
se
hodnocení
T2049/2008 Kamera CCD
D680 Samsung; D680
Sony
ELNIKA plus,
s.r.o.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
1.3.2011
se
hodnocení
T2050/2008 Kamera CCD
PIH-7522DHFP/PIH7535DHFP
Merit Lilin Ent.
Co., Ltd.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
1.3.2011
se
hodnocení
T2051/2008 Kamera CCD
AVP321ZP
AV TECH
ELNIKA plus,
CORPORATION
s.r.o.
Ltd.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
27.3.2011
se
hodnocení
T2052/2008 Kamera s DVR
RYK-9107; RYK-9109
YOKO
ELNIKA plus,
TECHNOLOGY
s.r.o.
CORP.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
1.3.2011
se
hodnocení
YOKO
ELNIKA plus,
TECHNOLOGY
s.r.o.
CORP.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
1.3.2011
se
hodnocení
T2054/2008 Ovládací jednotka PIH-931D/PIH-932T
Merit Lilin Ent.
Co., Ltd.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
1.3.2011
se
hodnocení
T2055/2008 Ovládací jednotka K210ES (K210ET)
ELNIKA plus,
s.r.o.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
1.3.2011
se
hodnocení
ELNIKA plus,
s.r.o.
ELNIKA plus,
s.r.o.
Poštovní 412
407 47
Varnsdorf
Neuvádí Bez bodového
1.3.2011
se
hodnocení
T2053/2008
T2056/2008
Název TP
Digitální multiplex
RYK-9820X
(záznam)
Digitální
videoserver
Q96
Bodové
ohodnocení
Platnost do
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. d) zákona þ. 412/2005 Sb.
SPECIÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
201
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
T2057/2008 Kamera CCD
KTC-XP3
GE SECURITY
GE Security
ýR, s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
30.6.2011
se
hodnocení
T2058/2008 Kamera CCD
DM-1500-VFA3P; DM1500-VFA9P
GE SECURITY
GE Security
ýR, s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
30.6.2011
se
hodnocení
T2059/2008 Maticový pĜepínaþ DIGIPLEX IV
GE SECURITY
GE Security
ýR, s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
30.6.2011
se
hodnocení
Hybridní digitální
T2060/2008 záznamové
zaĜízení
SymSafe; SymSafe Pro;
GE SECURITY
GE Security
ýR, s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
30.6.2011
se
hodnocení
T2061/2008 Kamera CCD
GEC-EVR1-DNP / GECEVR1-P; GEC-EVR2-DNP GE SECURITY
/ GEC-EVR2-P
GE Security
ýR, s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
30.6.2011
se
hodnocení
T2062/2008 Kamera CCD
GEC-HDR1-DNP / GECHDR1-P; GEC-HDR2-DNP GE SECURITY
/ GEC-HDR2-P
GE Security
ýR, s.r.o.
Uzbecká
572/32
625 00 Brno
Neuvádí Bez bodového
30.6.2011
se
hodnocení
Digitální
T2063/2008 záznamové
zaĜízení
FOXeye SVAR
Balbínova
207/18
120 00
Praha 2
Neuvádí Bez bodového
15.6.2010
se
hodnocení
Název TP
VSKJIMI CZ,spol.
ELECTRONICS
s r.o.
N.V.
Bodové
ohodnocení
Platnost do
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. d) zákona þ. 412/2005 Sb.
SPECIÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Digitální
T2064/2008 záznamové
zaĜízení
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
V2000-RAID/5 s RAID/5
IDCS N.V.;
PROMISE
JIMI CZ,spol.
TECHNOLOGY, s r.o.
INC.
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové
ohodnocení
Balbínova
207/18
120 00
Praha 2
Neuvádí Bez bodového
20.7.2010
se
hodnocení
Platnost do
202
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. f) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
T4005/2006
Hlásiþ konvenþní
kouĜový optický
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení Platnost do
typ
Honeywell, spol.
Pittway
s r.o.-Security
Havránkova 33
Tecnologica SpA
Products o.z.
Brno 61900
Neuvádí Bez bodového
4.10.2009
se
hodnocení
Honeywell, spol.
Pittway
s r.o.-Security
Havránkova 33
Tecnologica SpA
Products o.z.
Brno 61900
Neuvádí Bez bodového
4.10.2009
se
hodnocení
Brno 61900
Neuvádí Bez bodového
4.10.2009
se
hodnocení
Oznaþení TP
Výrobce
2351E
Kombinovaný hlásiþ
T4006/2006 konvenþní optický a 2351TEM
teplotní
Držitel jméno
Držitel adresa
Hlásiþe teplot
konvenþní
5351E, 4351E a
5351TE
Honeywell, spol.
Pittway
Havránkova 33
s r.o.-Security
g
SpA
p
Tecnologica
P d t o.z.
Products
T4008/2006
Nasávací kouĜové
hlásiþe
VESDA ®
Vision Systems
Ltd.
Tyco Fire &
Integrated
Solutions s.r.o.
Novodvorská 994
Praha 4
14221
Neuvádí Bez bodového
30.10.2009
se
hodnocení
T4001/2007
Systém elektrické
LOOP 500
požární signalizace
TOTAL
WALTHER
GmbH
Tyco Fire &
Integrated
Solutions s.r.o.
Novodvorská 994
Praha 4
14221
Neuvádí Bez bodového
30.10.2009
se
hodnocení
203
T4007/2006
Systém elektrické
T4002/2007 požární signalizace FP 604
s ústĜednami Ĝady
GE INTERLOGIX
GE Security ýR
IRELAND
s.r.o.
LIMITED
Uzbecká 572/32
Brno 62500
Neuvádí Bez bodového
30.1.2010
se
hodnocení
Systém elektrické
T4003/2007 požární signalizace FP 1216
s ústĜednami Ĝady
GE INTERLOGIX
GE Security ýR
IRELAND
s.r.o.
LIMITED
Uzbecká 572/32
Brno 62500
Neuvádí Bez bodového
30.1.2010
se
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. f) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení Platnost do
typ
Systém elektrické
T4004/2007 požární signalizace FP 1501 a FP 1502
s ústĜednami Ĝady
GE INTERLOGIX
GE Security ýR
IRELAND
s.r.o.
LIMITED
Uzbecká 572/32
Brno 62500
Neuvádí Bez bodového
30.1.2010
se
hodnocení
Systém elektrické
FP 2864, FP 2432 a
T4005/2007 požární signalizace
FP 2416
s ústĜednami Ĝady
GE INTERLOGIX
GE Security ýR
IRELAND
s.r.o.
LIMITED
Uzbecká 572/32
Brno 62500
Neuvádí Bez bodového
30.1.2010
se
hodnocení
V úžlabinČ 1490/70
Praha 10
10000
Neuvádí Bez bodového
15.12.2009
se
hodnocení
204
T4006/2007
Systém elektrické
SCHRACK
požární signalizace
SCHRACK
SECONET
Schrack
SECONET, o.s.
T4007/2007
Systém elektrické
8000
požární signalizace
Novar GmbH
NOVAR Austria,
Fernkorngasse 10,
GmbH
T4001/2008
Systém elektrické
ZETTLER Expert
požární signalizace
Thorn Security
Ltd.
Tyco Fire &
Integrated
Solutions s.r.o.
T4002/2008
ÚstĜedny elektrické
typová Ĝada BC 216
požární signalizace
T4003/2008
Tlaþítkové hlásiþe
Ĝady
MCP a WCP
Neuvádí Bez bodového
31.12.2009
se
hodnocení
Praha 4
14221
Neuvádí Bez bodového
15.4.2011
se
hodnocení
Labor Strauss
Honeywell, spol.
Sicherungsanlag s r.o.-Security
Havránkova 33
enbau GmbH
Products o.z.
Brno 61900
Neuvádí Bez bodového
20.12.2010
se
hodnocení
Honeywell, spol.
KAC Alarm
s r.o.-Security
Havránkova 33
Company Limited
Products o.z.
Brno 61900
Neuvádí Bez bodového
15.12.2009
se
hodnocení
Novodvorská 994
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. f) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
Bodové ohodnocení Platnost do
typ
Tlaþítkové hlásiþe
Ĝady
CX
Fulleon Limited
Honeywell, spol.
s r.o.-Security
Havránkova 33
Products o.z.
Brno 61900
Neuvádí Bez bodového
15.9.2009
se
hodnocení
T4005/2008
Nasávací kouĜový
systém Ĝady
A200 a A300
Icam Limited
Honeywell, spol.
s r.o.-Security
Havránkova 33
Products o.z.
Brno 61900
Neuvádí Bez bodového
20.11.2010
se
hodnocení
T4006/2008
Lineární teplotní
hlá iþ
hlásiþ
ALARMWIRE
Honeywell, spol.
s r.o.-Security
y
Products o.z.
Honeywell, spol.
s r.o.-Security
y
Havránkova 33
Products o.z.
Brno 61900
Neuvádí Bez bodového
15.9.2009
se
h d
hodnocení
í
T4007/2008
Lineární teplotní
detekþní systém
ALARMLINE
KIDDE Fire
Protection
Limited
Honeywell, spol.
s r.o.-Security
Havránkova 33
Products o.z.
Brno 61900
Neuvádí Bez bodového
15.9.2009
se
hodnocení
Siemens s. r. o.
Siemens s. r. o.
Evropská 33 a
Praha 6
16000
Neuvádí Bez bodového
31.8.2011
se
hodnocení
205
T4004/2008
(modifikace FC330Systém EPS
eco1, FC330A-1,
T4008/2008 Synova s
FC330A-2), FC700A
ústĜednami FC330A
a FC10xx
T4001/2009
Systém elektrické
MHU 109
požární signalizace
LITES Liberec
s.r.o.
LITES Liberec
s.r.o.
Oblouková 135
Stráž nad
Neuvádí Bez bodového
10.12.2011
Nisou 46303 se
hodnocení
T4002/2009
Systém elektrické
MHU 110/111
požární signalizace
LITES Liberec
s.r.o.
LITES Liberec
s.r.o.
Oblouková 135
Stráž nad
Neuvádí Bez bodového
10.12.2011
Nisou 46303 se
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. g) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ SLOUŽÍCÍ k VYHLEDÁVÁNÍ NEBEZPEýNÝCH LÁTEK NEBO PěEDMċTģ
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
PrĤchozí detektor
kovĤ
PrĤchozí detektor
T6004/2006
kovĤ
T6003/2006
T6005/2006
PrĤchozí detektor
kovových pĜedmČtĤ
Rentgenové
T6001/2007 zaĜízení pro
kontrolu zavazadel
206
Rentgenové
T6002/2007 zaĜízení pro
kontrolu zavazadel
T6004/2007
PrĤchozí detektor
kovových pĜedmČtĤ
Oznaþení TP
Ruþní detektor
kovĤ
Bodové ohodnocení Platnost do
Neuvádí
se
Neuvádí
se
Bez bodového
26.5.2009
hodnocení
Bez bodového
21.6.2009
hodnocení
Puškinova 1122 PodČbrady
Neuvádí
se
Bez bodového
23.5.2009
hodnocení
Servis Musil,
s.r.o.
Freyova 78
Praha 9
Neuvádí
se
Bez bodového
5.2.2010
hodnocení
Servis Musil,
s.r.o.
Freyova 78
Praha 9
Neuvádí
se
Bez bodového
5.2.2010
hodnocení
2R-S s.r.o.
Radlická 28
Praha 5
Neuvádí
se
Bez bodového
24.4.2010
hodnocení
Rapiscan
PCS spol.s r.o.
Systems Oy
Na Dvorcích
18/122
Praha 4
Neuvádí
se
Bez bodového
29.6.2010
hodnocení
Rapiscan
PCS spol.s r.o.
Systems Oy
Na Dvorcích
18/122
Praha 4
Neuvádí
se
Bez bodového
29.6.2010
hodnocení
Rapiscan
PCS spol.s r.o.
Systems Oy
Na Dvorcích
18/122
Praha 4
Neuvádí
se
Bez bodového
29.6.2010
hodnocení
Ranger
Security
Detectors,
Inc.
Radlická 28
Praha 5
Neuvádí
se
Bez bodového
10.3.2011
hodnocení
Rapiscan
Systems
Rapiscan
METOR 300
Systems
Ranger
Intelliscan II
Security
Eighteen Zone Detectors,
Inc.
HI-SCAN
Heimann
6040i, 6046si,
Systems
7555i,
GmbH,
100100V a
SRN
100100T
Heimann
Systems
HI-SCAN
GmbH,
6030di
SRN
Ranger
Intelliscan 18 Security
Zone
Detectors,
Inc.
METOR 160
Rentgenový
T6005/2007 detektor zavazadel Rapiscan 500
Ĝady
METOR 200,
PrĤchozí detektor
T6006/2007
200 HD a 200
kovových pĜedmČtĤ
WP
T6007/2007
Kategorie /
typ
Výrobce
METOR 28
Intelliscan
PrĤchozí detektor
Thirty Three
T6001/2008
kovových pĜedmČtĤ
Zone
Držitel jméno
Držitel adresa
PCS s. r. o.
Na Dvorcích 18 Praha 4
PCS spol. s r. o.
Na Dvorcích 18 Praha 4
ALFA secure
s.r.o.
2R-S s.r.o.
Držitel mČsto
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. g) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ SLOUŽÍCÍ k VYHLEDÁVÁNÍ NEBEZPEýNÝCH LÁTEK NEBO PěEDMċTģ
Identifikaþní þ.
Název TP
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Ranger
M 1000, M
Security
1500
Detectors,
Inc.
Rapiscan Ĝady Rapiscan
600
Systems
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
2R-S s.r.o.
Radlická 28
Praha 5
Neuvádí
se
Bez bodového
2.3.2010
hodnocení
PCS spol.s r.o.
Na Dvorcích
18/122
Praha 4
Neuvádí
se
Bez bodového
30.5.2011
hodnocení
Freyova 78
Praha 9
Neuvádí
se
Bez bodového
18.7.2011
hodnocení
207
T6002/2008
Ruþní detektor
kovĤ
T6003/2008
Zavazadlové
rentgeny
T6004/2008
PrĤchozí detektor HI-PE Multi
kovových pĜedmČtĤ Zone
CEIA, S.p.a.
Servis Musil,
s.r.o.
T6001/2009
PrĤchozí detektor Garrett PD
kovových pĜedmČtĤ 6500i
GARRETT
Metal
Detectors
TRACO
INTERNATIONAL Rájecká 1058
spol. s r.o.
Praha 10
Neuvádí
se
Bez bodového
28.11.2011
hodnocení
T6002/2009
GARRETT
Ruþní detektor
Garrett
Metal
kovových pĜedmČtĤ SuperScanner
Detectors
TRACO
INTERNATIONAL Rájecká 1058
spol. s r.o.
Praha 10
Neuvádí
se
Bez bodového
28.11.2011
hodnocení
T6003/2009
Ruþní detektor
Garrett
kovových pĜedmČtĤ SuperWand
GARRETT
Metal
Detectors
TRACO
INTERNATIONAL Rájecká 1058
spol. s r.o.
Praha 10
Neuvádí
se
Bez bodového
28.11.2011
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
T5001/2006 Skartovací stroj
Intimus 250 SC
(Ĝez 4 mm; proužky)
Martin Yale
International
GmbH
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
T5002/2006 Skartovací stroj
Intimus 250 CC
(3,8x48 mm)
Martin Yale
International
GmbH
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
T5003/2006 Skartovací stroj
Taros 25.10 SC
(Ĝez 4 mm; proužky)
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
U Továren
770/1b
U Továren
770/1b
U Továren
770/1b
U Továren
770/1b
U Továren
770/1b
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Praha 10
„2
2“
Praha 10
„1“
Praha 10
„2“
Praha 10
„1“
Praha 10
„2“
Praha 10
„2“
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
Název TP
T5004/2006 Skartovací stroj
T5005/2006 Skartovací stroj
208
T5006/2006 Skartovací stroj
T5007/2006 Skartovací stroj
T5008/2006 Skartovací stroj
T5009/2006 Skartovací stroj
T5010/2006 Skartovací stroj
GBC SC 070
(Ĝez 6 mm; proužky)
GBC CC 075
(Ĝez 4x40 mm)
GBC SC 080
(Ĝez 4 mm; proužky)
GBC CC 085
(Ĝez 4x35 mm)
GBC SC 180
(Ĝez 4 mm; proužky)
GBC CC 185
(Ĝez 4x35 mm)
GBC CC 195
(Ĝez 4x35 mm)
Martin Yale
International
GmbH
General Binding
Corporation
General Binding
Corporation
General Binding
Corporation
General Binding
Corporation
General Binding
Corporation
General Binding
Corporation
General Binding
Corporation
Martin Yale
International
GmbH
Bez bodového
hodnocení
Bez bodového
hodnocení
Bez bodového
hodnocení
Bez bodového
hodnocení
Bez bodového
hodnocení
Bez bodového
hodnocení
Bez bodového
hodnocení
30.4.2009
30 4 2009
30.4.2009
30.4.2009
30.4.2009
30.4.2009
30.4.2009
30.4.2009
T5011/2006 Skartovací stroj
Taros 25.10 CC
(Ĝez 3,8x48 mm)
T5012/2006 Skartovací stroj
HSM 104.3
(Ĝez 3,9 mm; proužky)
HSM Pressen
KAST, spol s r.o.
GmbH & Co. KG
Nad Vršovskou
Praha 10
horou 10
„1“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
T5013/2006 Skartovací stroj
HSM 104.3
(Ĝez 3,9x30 mm)
HSM Pressen
KAST, spol s r.o.
GmbH & Co. KG
Nad Vršovskou
Praha 10
horou 10
„2“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
T5014/2006 Skartovací stroj
Fellowes PS-70
(Ĝez 5,8 mm; proužky)
Fellowes Mfg.
Co.
MICOS spol.
s r.o.
Vápenice 17
ProstČjov
„1“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
T5015/2006 Skartovací stroj
Fellowes SB-80
(Ĝez 3,9 mm; proužky)
Fellowes Mfg.
Co.
MICOS spol.
s r.o.
Vápenice 17
ProstČjov
„1“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
Fellowes Mfg.
Co.
Fellowes Mfg.
Co.
EBA Krug &
Priester GmbH &
Co. KG
EBA Krug
g&
Priester GmbH &
Co. KG
EBA Krug &
Priester GmbH &
Co. KG
EBA Krug &
Priester GmbH &
Co. KG
EBA Krug &
Priester GmbH &
Co. KG
EBA Krug &
Priester GmbH &
Co. KG
MICOS spol.
s r.o.
MICOS spol.
s r.o.
REPRO
INTERNATIONAL,
spol. s r.o.
REPRO
INTERNATIONAL,
spol. s r.o.
REPRO
INTERNATIONAL,
spol. s r.o.
REPRO
INTERNATIONAL,
spol. s r.o.
REPRO
INTERNATIONAL,
spol. s r.o.
REPRO
INTERNATIONAL,
spol. s r.o.
Vápenice 17
ProstČjov
„2“
Vápenice 17
ProstČjov
„2“
Smetanova
1572
Roztoky
u Prahy
„2“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
Smetanova
1572
Roztoky
u Prahy
„3“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
Smetanova
1572
Roztoky
u Prahy
„1“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
Smetanova
1572
Roztoky
u Prahy
„1“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
Smetanova
1572
Roztoky
u Prahy
„3“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
Smetanova
1572
Roztoky
u Prahy
„2“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
Název TP
Fellowes SB-85C
(Ĝez 3,9x38 mm)
Fellowes SB-95C
T5017/2006 Skartovací stroj
(Ĝez 3,9x38 mm)
T5016/2006 Skartovací stroj
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
209
T5018/2006 Skartovací stroj
EBA 1123C
(Ĝez 3x25mm)
T5019/2006 Skartovací stroj
EBA 1224C
(Ĝez 1,9x15mm)
T5020/2006 Skartovací stroj
EBA 1224S
(Ĝez 3,8mm; proužky)
T5021/2006 Skartovací stroj
EBA 3140S
(Ĝez 6mm; proužky)
T5022/2006 Skartovací stroj
EBA 3140C
(Ĝez 2x15 mm)
T5023/2006 Skartovací stroj
EBA 3140C
(Ĝez 4x40 mm)
T5024/2006 Skartovací stroj
HSM 105.3
(Ĝez 3,9 mm; proužky)
HSM Pressen
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
GmbH + Co. KG
horou 10/1423
„1“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
T5025/2006 Skartovací stroj
HSM 105.3
(Ĝez 3,9x30 mm)
HSM Pressen
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
GmbH + Co. KG
horou 10/1423
„2“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
210
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
HSM Pressen
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
GmbH + Co. KG
horou 10/1423
„3“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
HSM 125.2
(Ĝez 1,9 mm; proužky)
HSM Pressen
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
GmbH + Co. KG
horou 10/1423
„2“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
T5028/2006 Skartovací stroj
HSM 225.2
(Ĝez 0,78x11 mm)
HSM Pressen
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
GmbH + Co. KG
horou 10/1423
„4“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
T5029/2006 Skartovací stroj
IDEAL 2220
(Ĝez 4 mm; proužky)
IDEAL-Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„1“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
T5030/2006 Skartovací stroj
IDEAL 2240
(Ĝez 4 mm; proužky)
IDEAL-Werk
IDEAL
Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„1“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
T5031/2006 Skartovací stroj
IDEAL 2240 CC
(Ĝez 3x25 mm)
IDEAL-Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„2“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
T5032/2006 Skartovací stroj
IDEAL 2260
(Ĝez 4 mm; proužky)
IDEAL-Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„1“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
T5033/2006 Skartovací stroj
IDEAL 2260 CC
(Ĝez 3x25 mm)
IDEAL-Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„2“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
T5034/2006 Skartovací stroj
IDEAL 2400
(Ĝez 4 mm; proužky)
IDEAL-Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„1“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
T5026/2006 Skartovací stroj
HSM 104.3
(Ĝez 1,9x15 mm)
T5027/2006 Skartovací stroj
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Taros 15.55
(Ĝez 4 mm; proužky)
T5036/2006 Skartovací stroj
Taros 15.55 CC
(Ĝez 4x28 mm)
T5037/2006 Skartovací stroj
Intimus 155
(Ĝez 4 mm; proužky)
T5038/2006 Skartovací stroj
Intimus 280 CC
(Ĝez 4x28 mm)
T5039/2006 Skartovací strojj
Intimus 280
(Ĝez 4 mm; proužky)
T5040/2006 Skartovací stroj
Intimus 302
(Ĝez 1,9 mm; proužky)
T5041/2006 Skartovací stroj
Taros 30.20
(Ĝez 1,9 mm; proužky)
T5042/2006 Skartovací stroj
Taros 30.20 CC
(Ĝez 1,9x15 mm)
T5043/2006 Skartovací stroj
Taros 30.20 CC
(Ĝez 3,8x30 mm)
T5044/2006 Skartovací stroj
Intimus 302 HS
(Ĝez 0,8x12 mm)
T5045/2006 Skartovací stroj
Intimus 302
(Ĝez 3,8 mm; proužky)
211
T5035/2006 Skartovací stroj
Výrobce
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC Praha,
spol s rr.o.
spol.
o
U Továren
770/1b
Praha 10
„„1“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„3“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„4“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„3“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„3“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC Praha,
spol s rr.o.
spol.
o
U Továren
770/1b
Praha 10
„„2“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
Intimus 302 CC
(Ĝez 3,8x30 mm)
T5047/2006 Skartovací stroj
Intimus 302 CC
(Ĝez 1,9x15 mm)
T5048/2006 Skartovací stroj
Taros 30.20
(Ĝez 3,8 mm; proužky)
T5049/2006 Skartovací stroj
Intimus 602 CC
(Ĝez 1,9x15 mm)
T5050/2006 Skartovací strojj
Intimus 602 CC
(Ĝez 3
3,8x36
8x36 mm)
T5051/2006 Skartovací stroj
Intimus 155 CC
(Ĝez 4x28 mm)
T5052/2006 Skartovací stroj
HSM 125.2
(Ĝez 3,9 mm; proužky)
HSM Pressen
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
GmbH + Co. KG
horou 10/1423
„1“
Bez bodového
30.6.2009
hodnocení
T5053/2006 Skartovací stroj
HSM 105.3
(Ĝez 0,78x11 mm)
HSM Pressen
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
GmbH + Co. KG
horou 10/1423
„4“
Bez bodového
30.6.2009
hodnocení
T5054/2006 Skartovací stroj
IDEAL 2350 CC
(Ĝez 2x15 mm)
IDEAL-Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„3“
Bez bodového
31.7.2009
hodnocení
T5055/2006 Skartovací stroj
IDEAL 2400 CC
(Ĝez 2x15 mm)
IDEAL-Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„3“
Bez bodového
31.7.2009
hodnocení
212
T5046/2006 Skartovací stroj
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
213
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
IDEAL-Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„3“
Bez bodového
31.7.2009
hodnocení
IDEAL 2501 CC
(Ĝez 2x15 mm)
IDEAL-Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„3“
Bez bodového
31.7.2009
hodnocení
T5058/2006 Skartovací stroj
IDEAL 3103 CC
(Ĝez 2x15 mm)
IDEAL-Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„3“
Bez bodového
31.7.2009
hodnocení
T5059/2006 Skartovací stroj
IDEAL 4002 CC
(Ĝez 2x15 mm)
Reinauer
IDEAL-Werk
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
HandelsgmbH
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„3“
3“
Bez bodového
31 7 2009
31.7.2009
hodnocení
T5060/2006 Skartovací stroj
Taros 85.20 CC
(Ĝez 3,8x40 mm)
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.8.2009
hodnocení
T5061/2006 Skartovací stroj
Fellowes PS-65C
(Ĝez 3,9x50 mm)
Martin Yale
International
GmbH
Fellowes Mfg.
Co.
ProstČjov
„2“
Bez bodového
30.9.2009
hodnocení
T5062/2006 Skartovací stroj
HSM 225.2
(Ĝez 5,8 mm; proužky)
HSM Pressen
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
GmbH + Co. KG
horou 10/1423
„1“
Bez bodového
31.10.2009
hodnocení
T5063/2006 Skartovací stroj
HSM 225.2
(Ĝez 3,9x40 mm)
HSM Pressen
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
GmbH + Co. KG
horou 10/1423
„2“
Bez bodového
31.10.2009
hodnocení
T5071/2006 Skartovací stroj
Intimus 602 CC
(Ĝez 3,8x36 mm)
T5080/2006 Skartovací stroj
Intimus 250 SC
(Ĝez 4 mm; proužky)
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
T5056/2006 Skartovací stroj
IDEAL 2401 CC
(Ĝez 2x15 mm)
T5057/2006 Skartovací stroj
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Držitel jméno
XERTEC Praha,
spol. s r.o.
Držitel adresa
U Továren
770/1b
MICOS spol. s r.o. Vápenice 17
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
T5081/2006 Skartovací stroj
Intimus 250 CC
(3,8x48 mm)
T5082/2006 Skartovací stroj
Taros 25.10 SC
(Ĝez 4 mm; proužky)
T5083/2006 Skartovací stroj
T5084/2006 Skartovací stroj
T5085/2006 Skartovací stroj
T5086/2006 Skartovací stroj
214
T5087/2006 Skartovací stroj
T5088/2006 Skartovací stroj
T5089/2006 Skartovací stroj
GBC SC 070
(Ĝez 6 mm; proužky)
GBC CC 075
(Ĝez 4x40 mm)
GBC SC 080
(Ĝez 4 mm; proužky)
GBC CC 085
((Ĝez 4x35 mm))
GBC SC 180
(Ĝez 4 mm; proužky)
GBC CC 185
(Ĝez 4x35 mm)
GBC CC 195
(Ĝez 4x35 mm)
T5090/2006 Skartovací stroj
Taros 25.10 CC
(Ĝez 3,8x48 mm)
T5091/2006 Skartovací stroj
Taros 15.55
(Ĝez 4 mm; proužky)
T5092/2006 Skartovací stroj
Taros 15.55 CC
(Ĝez 4x28 mm)
T5093/2006 Skartovací stroj
Intimus 155
(Ĝez 4 mm; proužky)
Výrobce
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
General Binding
Corporation
General Binding
Corporation
General Binding
Corporation
General Binding
p
Corporation
General Binding
Corporation
General Binding
Corporation
General Binding
Corporation
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
Praha 10
„1“
Praha 10
„2“
Praha 10
„1“
Praha 10
„2“
Praha 10
„1“
Praha 10
„2“
Praha 10
„2“
XERTEC a.s.
XERTEC a.s.
XERTEC a.s.
XERTEC a.s.
XERTEC a.s.
XERTEC a.s.
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
U Továren
770/1b
U Továren
770/1b
U Továren
770/1b
U Továren
770/1b
U Továren
770/1b
U Továren
770/1b
Bez bodového
hodnocení
Bez bodového
hodnocení
Bez bodového
hodnocení
Bez bodového
hodnocení
Bez bodového
hodnocení
Bez bodového
hodnocení
Bez bodového
hodnocení
30.4.2009
30.4.2009
30.4.2009
30.4.2009
30.4.2009
30.4.2009
30.4.2009
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
30.4.2009
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Intimus 280 CC
(Ĝez 4x28 mm)
T5095/2006 Skartovací stroj
Intimus 280
(Ĝez 4 mm; proužky)
T5096/2006 Skartovací stroj
Intimus 302
(Ĝez 1,9 mm; proužky)
T5097/2006 Skartovací stroj
Taros 30.20
(Ĝez 1,9 mm; proužky)
T5098/2006 Skartovací strojj
Taros 30.20 CC
(Ĝez 1
1,9x15
9x15 mm)
T5099/2006 Skartovací stroj
Taros 30.20 CC
(Ĝez 3,8x30 mm)
T5100/2006 Skartovací stroj
Intimus 302 HS
(Ĝez 0,8x12 mm)
T5101/2006 Skartovací stroj
Intimus 302
(Ĝez 3,8 mm; proužky)
T5102/2006 Skartovací stroj
Intimus 302 CC
(Ĝez 3,8x30 mm)
T5103/2006 Skartovací stroj
Intimus 302 CC
(Ĝez 1,9x15 mm)
T5104/2006 Skartovací stroj
Taros 30.20
(Ĝez 3,8 mm; proužky)
215
T5094/2006 Skartovací stroj
Výrobce
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„„3“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„4“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„3“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
T5105/2006 Skartovací stroj
Intimus 602 CC
(Ĝez 1,9x15 mm)
T5106/2006 Skartovací stroj
Intimus 155 CC
(Ĝez 4x28 mm)
T5107/2006 Skartovací stroj
Taros 85.20 CC
(Ĝez 3,8x40 mm)
Výrobce
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„3“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.5.2009
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.8.2009
hodnocení
Karvinská 392
ýeský TČšín „3“
Karvinská 392
ýeský TČšín „2“
Karvinská 392
ýeský TČšín „4“
4“
KOBRA 300 CC2 E/S
UNIVOX spol.
ELCOMAN SRL
(Ĝez 1,9x15 mm)
s r.o.
KOBRA 300 CC4 E/S
UNIVOX spol.
T5109/2006 Skartovací stroj
ELCOMAN SRL
(Ĝez 3,5x30 mm)
s r.o.
KOBRA 300 HS
UNIVOX spol.
p
T5110/2006 Skartovací stroj
ELCOMAN SRL
(Ĝez 0,8x9,5 mm)
s r.o.
T5108/2006 Skartovací stroj
216
Bez bodového
31.12.2009
hodnocení
Bez bodového
31.12.2009
hodnocení
Bez bodového
31 12 2009
31.12.2009
hodnocení
T5111/2006 Skartovací stroj
KOBRA 300 SS4
(Ĝez 3,8 mm; proužky)
ELCOMAN SRL
UNIVOX spol.
s r.o.
Karvinská 392
ýeský TČšín „1“
Bez bodového
31.12.2009
hodnocení
T5112/2006 Skartovací stroj
KOBRA 300 SS5
(Ĝez 5,8 mm; proužky)
ELCOMAN SRL
UNIVOX spol.
s r.o.
Karvinská 392
ýeský TČšín „1“
Bez bodového
31.12.2009
hodnocení
T5113/2006 Skartovací stroj
KOBRA 390 C4
(Ĝez 3,9x40 mm)
ELCOMAN SRL
UNIVOX spol.
s r.o.
Karvinská 392
ýeský TČšín „2“
Bez bodového
31.12.2009
hodnocení
T5114/2006 Skartovací stroj
KOBRA 390 S5
(Ĝez 5,8 mm; proužky)
ELCOMAN SRL
UNIVOX spol.
s r.o.
Karvinská 392
ýeský TČšín „1“
Bez bodového
31.12.2009
hodnocení
Karvinská 392
ýeský TČšín „3“
Karvinská 392
ýeský TČšín „4“
KOBRA 400 C2 E/S
(Ĝez 1,9x15 mm)
KOBRA 400 HS
T5116/2006 Skartovací stroj
(Ĝez 0,8x9,5 mm)
HSM 125.2
T5117/2006 Skartovací stroj
(Ĝez 3,9x30 mm)
T5115/2006 Skartovací stroj
UNIVOX spol.
s r.o.
UNIVOX spol.
ELCOMAN SRL
s r.o.
HSM Pressen
KAST, spol s r.o.
GmbH+Co.KG
ELCOMAN SRL
Nad Vršovskou
Praha 10
horou 10
„2“
Bez bodového
31.12.2009
hodnocení
Bez bodového
31.12.2009
hodnocení
Bez bodového
31.12.2009
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
ACCO
Deutschland
XERTEC a.s.
GmbH & Co. KG
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
31.1.2010
hodnocení
T5002/2007 Skartovací stroj V65 (Ĝez 4x34 mm)
ACCO
Deutschland
XERTEC a.s.
GmbH & Co. KG
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.1.2010
hodnocení
T5003/2007 Skartovací stroj
V120
(Ĝez 6 mm; proužky)
ACCO
Deutschland
XERTEC a.s.
GmbH & Co. KG
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
31.1.2010
hodnocení
T5004/2007 Skartovací stroj
P180CD
(Ĝez 5,8 mm; proužky)
ACCO
Deutschland
XERTEC a
a.s.
s
GmbH & Co. KG
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
1“
Bez bodového
31 1 2010
31.1.2010
hodnocení
T5005/2007 Skartovací stroj
P180
(Ĝez 3,9 mm; proužky)
ACCO
Deutschland
XERTEC a.s.
GmbH & Co. KG
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
31.1.2010
hodnocení
ACCO
Deutschland
XERTEC a.s.
GmbH & Co. KG
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.1.2010
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
-
Bez bodového
31.1.2010
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
-
Bez bodového
31.1.2010
hodnocení
„3“
Bez bodového
28.2.2010
hodnocení
Název TP
T5001/2007 Skartovací stroj
Oznaþení TP
Výrobce
V60 (Ĝez 6 mm;
proužky)
217
T5006/2007 Skartovací stroj P185 (Ĝez 4x40 mm)
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
Intimus multimedia (Ĝez
T5008/2007 Skartovací stroj
International
8 mm; proužky)
GmbH
T5007/2007 Skartovací stroj
T5009/2007 Skartovací stroj
Intimus 502 CD
(Ĝez 8 mm; proužky)
HSM 125.2
(Ĝez 1,9x15 mm)
Držitel jméno
HSM Pressen
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
GmbH + Co. KG
horou 10/1423
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
IDEAL-Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„3“
Bez bodového
31.3.2010
hodnocení
IDEAL 2404 CC
(Ĝez 4x40 mm)
IDEAL-Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„2“
Bez bodového
31.3.2010
hodnocení
T5012/2007 Skartovací stroj
IDEAL 2403 CC
(Ĝez 2x15 mm)
IDEAL-Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„3“
Bez bodového
31.3.2010
hodnocení
T5013/2007 Skartovací strojj
Martin Yale 1000 SC
(Ĝez 4 mm; proužky)
T5014/2007 Skartovací stroj
Martin Yale 1000 CC
(Ĝez 3,8×48 mm)
T5015/2007 Skartovací stroj
Martin Yale 2000 SC
(Ĝez 4 mm; proužky)
T5016/2007 Skartovací stroj
Martin Yale 2000 CC
(Ĝez 3,8×48 mm)
T5017/2007 Skartovací stroj
Martin Yale 3000 SC
(Ĝez 4 mm; proužky)
T5018/2007 Skartovací stroj
Martin Yale 3000 CC
(Ĝez 3,8×48 mm)
T5019/2007 Skartovací stroj
Martin Yale 5000 SC
(Ĝez 4 mm; proužky)
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
T5010/2007 Skartovací stroj
IDEAL 2360 CC
(Ĝez 2x15 mm)
T5011/2007 Skartovací stroj
218
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Držitel jméno
Držitel adresa
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„„1“
Bez bodového
31.3.2010
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2"
Bez bodového
31.3.2010
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1"
Bez bodového
31.3.2010
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2"
Bez bodového
31.3.2010
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1"
Bez bodového
31.3.2010
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2"
Bez bodového
31.3.2010
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1"
Bez bodového
31.3.2010
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
T5020/2007 Skartovací stroj
Martin Yale 5000 CC
(Ĝez 3,8×42 mm)
Martin Yale
International
GmbH
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2"
Bez bodového
31.3.2010
hodnocení
T5021/2007 Skartovací stroj
HSM 390.3
(Ĝez 3,9×40mm)
HSM Pressen
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
GmbH + Co. KG
horou 10/1423
„2"
Bez bodového
30.4.2010
hodnocení
T5022/2007 Skartovací stroj
HSM SECURIO B24
(Ĝez 3,9 mm; proužky)
HSM Pressen
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
GmbH + Co. KG
horou 10/1423
„1"
Bez bodového
31.5.2010
hodnocení
Název TP
Fellowes MS-450Cs
(Ĝez 2x8 mm)
Fellowes MS-460Cs
T5024/2007 Skartovací stroj
(Ĝez 2x8 mm)
T5023/2007 Skartovací stroj
Fellowes Mfg.
Co.
Fellowes Mfg.
Co.
MICOS spol.
s r.o.
MICOS spol.
s r.o.
Vápenice 17
ProstČjov
„3“
Vápenice 17
ProstČjov
„3“
Bez bodového
30.6.2010
hodnocení
Bez bodového
30.6.2010
hodnocení
219
T5025/2007 Skartovací stroj
HSM SECURIO B24
(Ĝez 1,9x15mm)
HSM Pressen
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
GmbH + Co. KG
horou 10/1423
„3"
Bez bodového
31.7.2010
hodnocení
T5026/2007 Skartovací stroj
HSM FA 490.1
(Ĝez 4,5x40-70mm)
HSM Pressen
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
GmbH + Co. KG
horou 10/1423
„2"
Bez bodového
31.7.2010
hodnocení
T5027/2007 Skartovací stroj
HSM FA 500.2
(Ĝez 6x40-53mm)
HSM Pressen
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
GmbH + Co. KG
horou 10/1423
„2"
Bez bodového
31.7.2010
hodnocení
T5028/2007 Skartovací stroj
JAWS S1
(Ĝez 2x12 mm)
Shanghai
RETON system
Sunwood
spol. s r.o.
Industrial Co. Ltd
BakaláĜská
627/19
Praha 10
„3“
Bez bodového
31.8.2010
hodnocení
ACCO REXEL
T5029/2007 Skartovací stroj RSS2230
(Ĝez 6 mm; proužky)
ACCO
Deutschland
XERTEC a.s.
GmbH & Co. KG
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
31.8.2010
hodnocení
ACCO REXEL
T5030/2007 Skartovací stroj RSS1830
(Ĝez 4 mm; proužky)
ACCO
Deutschland
XERTEC a.s.
GmbH & Co. KG
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
31.8.2010
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
220
ACCO REXEL
T5031/2007 Skartovací stroj RSX1530
(Ĝez 4x45 mm)
ACCO
Deutschland
XERTEC a.s.
GmbH & Co. KG
U Továren
770/1b
Praha 10
„2"
Bez bodového
31.8.2010
hodnocení
ACCO REXEL
T5032/2007 Skartovací stroj RDS2050
(Ĝez 4 mm; proužky)
ACCO
Deutschland
XERTEC a.s.
GmbH & Co. KG
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
31.8.2010
hodnocení
ACCO REXEL
T5033/2007 Skartovací stroj RDS2270
(Ĝez 4 mm; proužky)
ACCO
Deutschland
XERTEC a.s.
GmbH & Co. KG
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
31.8.2010
hodnocení
ACCO REXEL
T5034/2007 Skartovací stroj RDX1750
(Ĝez 4x45 mm)
ACCO
Deutschland
XERTEC a
a.s.
s
GmbH & Co. KG
U Továren
770/1b
Praha 10
„2"
2"
Bez bodového
31 8 2010
31.8.2010
hodnocení
ACCO REXEL
T5035/2007 Skartovací stroj RDX1970
(Ĝez 4x45 mm)
ACCO
Deutschland
XERTEC a.s.
GmbH & Co. KG
U Továren
770/1b
Praha 10
„2"
Bez bodového
31.8.2010
hodnocení
Roztoky u
Prahy
„4“
Bez bodového
31.10.2010
hodnocení
Roztoky u
Prahy
„2“
Bez bodového
31.10.2010
hodnocení
Roztoky u
Prahy
„2“
Bez bodového
31.10.2010
hodnocení
Roztoky u
Prahy
„3“
Bez bodového
31.10.2010
hodnocení
T5036/2007 Skartovací stroj
EBA 1324 CCC
(Ĝez 0,8x5mm)
T5037/2007 Skartovací stroj
EBA 1324 C
(Ĝez 4x40 mm)
T5038/2007 Skartovací stroj
EBA 1424 C
(Ĝez 4x40 mm)
T5039/2007 Skartovací stroj
EBA 1424 C
(Ĝez 2x15 mm)
REPRO
Krug & Priester
Smetanova
INTERNATIONAL,
GmbH & Co. KG
1572
spol. s r.o.
REPRO
Krug & Priester
Smetanova
INTERNATIONAL,
GmbH & Co. KG
1572
spol. s r.o.
REPRO
Krug & Priester
Smetanova
INTERNATIONAL,
GmbH & Co. KG
1572
spol. s r.o.
REPRO
Krug & Priester
Smetanova
INTERNATIONAL,
GmbH & Co. KG
1572
spol. s r.o.
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
REPRO
Krug & Priester
Smetanova
INTERNATIONAL,
GmbH & Co. KG
1572
spol. s r.o.
REPRO
Krug & Priester
Smetanova
INTERNATIONAL,
GmbH & Co. KG
1572
spol. s r.o.
221
T5040/2007 Skartovací stroj
EBA 1424 S
(Ĝez 4 mm; proužky)
T5041/2007 Skartovací stroj
EBA 1324 S
(Ĝez 4 mm; proužky)
T5042/2007 Skartovací stroj
HSM SECURIO B32
(Ĝez 3,9 mm; proužky)
HSM GmbH +
Co. KG
T5043/2007 Skartovací stroj
HSM SECURIO B32
(Ĝez 1,9x15 mm)
T5044/2007 Skartovací stroj
Intimus 16.50/16.86
(Ĝez 6x50 mm)
HSM GmbH +
Co. KG
Martin Yale
International
GmbH
T5045/2007 Skartovací stroj
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
Roztoky u
Prahy
„1“
Bez bodového
31.10.2010
hodnocení
Roztoky u
Prahy
„1“
Bez bodového
31.10.2010
hodnocení
KAST, spol. s r.o.
Nad Vršovskou
Praha 10
horou 10/1423
„1"
Bez bodového
31.10.2010
hodnocení
KAST, spol. s r.o.
Nad Vršovskou
Praha 10
horou 10/1423
„3"
Bez bodového
31.10.2010
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.10.2010
hodnocení
HSM 411.2
(Ĝez 3,9 mm; proužky)
HSM Pressen
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
GmbH + Co. KG
horou 10/1423
„1"
Bez bodového
31.10.2010
hodnocení
T5046/2007 Skartovací stroj
HSM 411.2
(Ĝez 3,9x50 mm)
HSM Pressen
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
GmbH + Co. KG
horou 10/1423
„2“
Bez bodového
31.10.2010
hodnocení
T5047/2007 Skartovací stroj
KOBRA 240 SS2
(Ĝez 1,9 mm; proužky)
ELCOMAN SRL
UNIVOX spol.
s r.o.
Kolonie 392
ýeský TČšín „2“
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
T5048/2007 Skartovací stroj
KOBRA 260 S2
(Ĝez 1,9 mm; proužky)
ELCOMAN SRL
UNIVOX spol.
s r.o.
Kolonie 392
ýeský TČšín „2“
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
KOBRA S 100
T5049/2007 Skartovací stroj SPECIAL
(Ĝez 3,5 mm; proužky)
ELCOMAN SRL
UNIVOX spol.
s r.o.
Kolonie 392
ýeský TČšín „1"
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
KOBRA S-150/E
T5050/2007 Skartovací stroj SPECIAL
(Ĝez 3,5 mm; proužky)
ELCOMAN SRL
UNIVOX spol.
s r.o.
Kolonie 392
ýeský TČšín „1"
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Kategorie /
typ
222
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
T5051/2007 Skartovací stroj
KOBRA 240 S4
(Ĝez 3,8 mm; proužky)
ELCOMAN SRL
UNIVOX spol.
s r.o.
Kolonie 392
ýeský TČšín „1"
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
T5052/2007 Skartovací stroj
KOBRA 260 S4
(Ĝez 3,8 mm; proužky)
ELCOMAN SRL
UNIVOX spol.
s r.o.
Kolonie 392
ýeský TČšín „1"
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
T5053/2007 Skartovací stroj
KOBRA 385 S4
(Ĝez 3,8 mm; proužky)
ELCOMAN SRL
UNIVOX spol.
s r.o.
Kolonie 392
ýeský TČšín „1"
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
T5054/2007 Skartovací stroj
KOBRA 385 SS4
(Ĝez 3,8 mm; proužky)
ELCOMAN SRL
UNIVOX spol.
s r.o.
Kolonie 392
ýeský TČšín „1"
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
T5055/2007 Skartovací strojj
KOBRA 400 S5
(Ĝez 5
5,8
8 mm; proužky)
ELCOMAN SRL
UNIVOX spol.
s rr.o.
o
Kolonie 392
ýeský
ý TČšín „„1"
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
ELCOMAN SRL
UNIVOX spol.
s r.o.
Kolonie 392
ýeský TČšín „1"
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
Kolonie 392
ýeský TČšín „4"
Kolonie 392
ýeský TČšín „4"
Kolonie 392
ýeský TČšín „4"
Kolonie 392
ýeský TČšín „3"
Kolonie 392
ýeský TČšín „3"
Kolonie 392
ýeský TČšín „3"
Kolonie 392
ýeský TČšín „2"
KOBRA 240 SS5
T5056/2007 Skartovací stroj TURBO
(Ĝez
5,8 mm; proužky)
KOBRA 240 HS
T5057/2007 Skartovací stroj
(Ĝez 0,8x9,5 mm)
KOBRA 260 HS
T5058/2007 Skartovací stroj
(Ĝez 0,8x9,5 mm)
KOBRA 260 HS2
T5059/2007 Skartovací stroj
(Ĝez 0,8x9,5 mm)
KOBRA 240 C2
T5060/2007 Skartovací stroj TURBO
(Ĝez
1,9x15 mm)
KOBRA 260 C2
T5061/2007 Skartovací stroj
(Ĝez 1,9x15 mm)
KOBRA 385 C2
T5062/2007 Skartovací stroj
(Ĝez 1,9x15 mm)
KOBRA 400 C4
T5063/2007 Skartovací stroj
(Ĝez 3,9x40 mm)
UNIVOX spol.
s r.o.
UNIVOX spol.
ELCOMAN SRL
s r.o.
UNIVOX spol.
ELCOMAN SRL
s r.o.
ELCOMAN SRL
ELCOMAN SRL
UNIVOX spol.
s r.o.
UNIVOX spol.
s r.o.
UNIVOX spol.
ELCOMAN SRL
s r.o.
UNIVOX spol.
ELCOMAN SRL
s r.o.
ELCOMAN SRL
Bodové ohodnocení Platnost do
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
KOBRA 240 C4
T5064/2007 Skartovací stroj TURBO
(Ĝez 3,5x30 mm)
KOBRA 260 C4
T5065/2007 Skartovací stroj
(Ĝez 3,5x30 mm)
KOBRA 385 C4
T5066/2007 Skartovací stroj
(Ĝez 3,5x30 mm)
KOBRA C-100
T5067/2007 Skartovací stroj
(Ĝez 3,9x20 mm)
Kategorie /
typ
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
ELCOMAN SRL
UNIVOX spol.
s r.o.
Kolonie 392
ýeský TČšín „2"
Kolonie 392
ýeský TČšín „2"
Kolonie 392
ýeský TČšín „2"
Kolonie 392
ýeský TČšín „2"
Kolonie 392
ýeský TČšín „1"
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
Kolonie 392
ýeský TČšín „1"
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
UNIVOX spol.
s r.o.
UNIVOX spol.
ELCOMAN SRL
s r.o.
UNIVOX spol.
ELCOMAN SRL
s r.o.
ELCOMAN SRL
KOBRA 240 SS4
UNIVOX spol.
T5068/2007 Skartovací stroj TURBO
(Ĝez ELCOMAN SRL
s r.o.
3,8 mm; proužky)
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
Bez bodového
31.12.2010
hodnocení
223
T5069/2007 Skartovací stroj
KOBRA 260 S5
(Ĝez 5,8 mm; proužky)
T5070/2007 Skartovací stroj
IDEAL-Werk
Reinauer
IDEAL 2360 SM/C (Ĝez
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
0,8x5 mm)
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„4“
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
T5071/2007 Skartovací stroj
IDEAL 2360
(Ĝez 4 mm; proužky)
IDEAL-Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„1“
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
T5072/2007 Skartovací stroj
IDEAL 2404
(Ĝez 4 mm; proužky)
IDEAL-Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„1“
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
T5073/2007 Skartovací stroj
IDEAL 2501 CC
(Ĝez 4x40 mm)
IDEAL-Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„2“
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
ELCOMAN SRL
UNIVOX spol
spol.
s r.o.
Bodové ohodnocení Platnost do
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
IDEAL-Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„2“
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
IDEAL-Werk
Reinauer
Kurta Konráda
Krug & Priester HandelsgmbH.,
500/6
GmbH & Co. KG organizaþní složka
Praha 9
„3“
Bez bodového
30.11.2010
hodnocení
Oznaþení TP
Výrobce
T5074/2007 Skartovací stroj
IDEAL 2503 CC
(Ĝez 4x40 mm)
T5075/2007 Skartovací stroj
IDEAL 2503 CC
(Ĝez 2x15 mm)
224
Intimus 26 SC2
T5001/2008 Skartovací stroj (Ĝez 4 mm / 6 mm;
proužky)
Intimus 32 SC2
T5002/2008 Skartovací stroj (Ĝez 4 mm / 6 mm;
proužky)
p
y)
Intimus 32 CC3
T5003/2008 Skartovací stroj (Ĝez 4x28 mm / 6 mm;
proužky)
Intimus 26 CC3
T5004/2008 Skartovací stroj (Ĝez 4x28 mm / 6 mm;
proužky)
Taros 26.00 SC2
T5005/2008 Skartovací stroj (Ĝez 4 mm / 6 mm;
proužky)
Taros 32.00 SC2
T5006/2008 Skartovací stroj (Ĝez 4 mm / 6 mm;
proužky)
Taros 32.00 CC3
T5007/2008 Skartovací stroj (Ĝez 4x28 mm / 6 mm;
proužky)
Taros 26.00 CC3
T5008/2008 Skartovací stroj (Ĝez 4x28 mm / 6 mm;
proužky)
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
International
GmbH
Držitel jméno
Držitel adresa
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
28.2.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
28.2.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
28.2.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
28.2.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
28.2.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
28.2.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
28.2.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
28.2.2011
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Martin Yale
International
GmbH
HSM Multishred One-4- HSM Pressen
T5010/2008 Skartovací stroj
All (Ĝez 4x30 mm)
GmbH & Co.KG
T5009/2008 Skartovací stroj
Intimus 502 HS
(Ĝez 0,8x12 mm)
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„4“
Bez bodového
28.2.2011
hodnocení
KAST, spol. s r.o.
Nad Vršovskou
Praha 10
horou 10
„PC“
Bez bodového
31.3.2011
hodnocení
T5011/2008 Skartovací stroj
JAWS S3
(Ĝez 2,5x15 mm)
Shanghai
Nad Vršovskou
Sunwood
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
horou 10
Industrial Co. Ltd
„2“
Bez bodového
31.3.2011
hodnocení
T5012/2008 Skartovací stroj
JAWS S4
(Ĝez 2x12 mm)
Shanghai
Nad Vršovskou
Sunwood
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
horou 10
Industrial Co. Ltd
„3“
Bez bodového
31.3.2011
hodnocení
225
Chaltenbodenst
rasse 6,
Schweitz
Schindellegi
8834
Chaltenbodenst
rasse 6,
Schweitz
Schindellegi
8834
Chaltenbodenst
rasse 6,
Schweitz
Schindellegi
8834
„2“
Bez bodového
31.3.2011
hodnocení
„1“
Bez bodového
31.3.2011
hodnocení
„PC“
Bez bodového
31.3.2011
hodnocení
NOVUS ýesko
s.r.o.
Raspenava 191 Raspenava
„4“
Bez bodového
30.4.2011
hodnocení
NOVUS ýesko
s.r.o.
Raspenava 191 Raspenava
„3“
Bez bodového
30.4.2011
hodnocení
NOVUS ýesko
s.r.o.
Raspenava 191 Raspenava
„3“
Bez bodového
30.4.2011
hodnocení
AT150 XCD
T5013/2008 Skartovací stroj
(Ĝez 4x40 mm)
Michilin
Prosperity Co.,
Ltd.
3T Supplies AG
T5014/2008 Skartovací stroj
AT201 XCD
(Ĝez 4x40 mm)
Michilin
Prosperity Co.,
Ltd.
3T Supplies AG
T5015/2008 Skartovací stroj
AT160 S
(Ĝez 6 mm; proužky)
Michilin
Prosperity Co.,
Ltd.
3T Supplies AG
T5016/2008 Skartovací stroj
DAHLE 31330
(Ĝez 0,8x12 mm)
T5017/2008 Skartovací stroj
DAHLE 30322
(Ĝez 2x15 mm)
T5018/2008 Skartovací stroj
DAHLE 30422
(Ĝez 2x15 mm)
Dahle
Bürotechnik
GmbH
Dahle
Bürotechnik
GmbH
Dahle
Bürotechnik
GmbH
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
226
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
Raspenava 191 Raspenava
„3“
Bez bodového
30.4.2011
hodnocení
MICOS spol.
s r.o.
Vápenice 17
ProstČjov
„1“
Bez bodového
30.4.2011
hodnocení
Fellowes Mfg.
Co.
MICOS spol.
s r.o.
Vápenice 17
ProstČjov
„2“
Bez bodového
30.4.2011
hodnocení
Fellowes Mfg.
Co.
MICOS spol.
s r.o.
Vápenice 17
ProstČjov
„1“
Bez bodového
30.4.2011
hodnocení
T5023/2008 Skartovací stroj
Fellowes C-220 C (Ĝez Fellowes Mfg.
3,9x25 mm)
Co.
MICOS spol.
s r.o.
Vápenice 17
ProstČjov
„2“
Bez bodového
30.4.2011
hodnocení
T5024/2008 Skartovací stroj
Fellowes C-320
C 320
(Ĝez 3,9 mm; proužky)
Fellowes Mfg.
Mfg
Co.
MICOS spol
spol.
s r.o.
Vápenice 17
ProstČjov
„1“
Bez bodového
30.4.2011
hodnocení
T5025/2008 Skartovací stroj
Fellowes C-320 C
(Ĝez 3,9x30 mm)
Fellowes Mfg.
Co.
MICOS spol.
s r.o.
Vápenice 17
ProstČjov
„2“
Bez bodového
30.4.2011
hodnocení
T5026/2008 Skartovací stroj
Fellowes C-380-2
(Ĝez 3,9 mm; proužky)
Fellowes Mfg.
Co.
MICOS spol.
s r.o.
Vápenice 17
ProstČjov
„1“
Bez bodového
30.4.2011
hodnocení
T5027/2008 Skartovací stroj
Fellowes C-380 C
(Ĝez 3,9x30 mm)
Fellowes Mfg.
Co.
MICOS spol.
s r.o.
Vápenice 17
ProstČjov
„2“
Bez bodového
30.4.2011
hodnocení
T5028/2008 Skartovací stroj
IDEAL 2403
(Ĝez 4 mm; proužky)
Reinauer
Krug & Priester
Kurta Konráda
HandelsgmbH.,
GmbH & Co. KG
500/6
organizaþní složka
Praha 9
„1“
Bez bodového
30.4.2011
hodnocení
T5029/2008 Skartovací stroj
IDEAL 2403-C/C
(Ĝez 4x40 mm)
Reinauer
Krug & Priester
Kurta Konráda
HandelsgmbH.,
GmbH & Co. KG
500/6
organizaþní složka
Praha 9
„2“
Bez bodového
30.4.2011
hodnocení
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
T5019/2008 Skartovací stroj
DAHLE 31422
(Ĝez 2x15 mm)
Dahle
Bürotechnik
GmbH
NOVUS ýesko
s.r.o.
T5020/2008 Skartovací stroj
Fellowes C-120
(Ĝez 3,9 mm; proužky)
Fellowes Mfg.
Co.
T5021/2008 Skartovací stroj
Fellowes C-120 C
(Ĝez 3,9x25 mm)
T5022/2008 Skartovací stroj
Fellowes C-220
(Ĝez 3,9 mm; proužky)
Držitel mČsto
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
227
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
Reinauer
Krug & Priester
Kurta Konráda
HandelsgmbH.,
GmbH & Co. KG
500/6
organizaþní složka
Praha 9
„3“
Bez bodového
30.4.2011
hodnocení
IDEAL 2603
(Ĝez 4 mm; proužky)
Reinauer
Krug & Priester
Kurta Konráda
HandelsgmbH.,
GmbH & Co. KG
500/6
organizaþní složka
Praha 9
„1“
Bez bodového
30.4.2011
hodnocení
T5032/2008 Skartovací stroj
IDEAL 2603-C/C
(Ĝez 2x15 mm)
Reinauer
Krug & Priester
Kurta Konráda
HandelsgmbH.,
GmbH & Co. KG
500/6
organizaþní složka
Praha 9
„3“
Bez bodového
30.4.2011
hodnocení
T5033/2008 Skartovací stroj
IDEAL 2603-C/C
(Ĝez 4x40 mm)
Reinauer
Krug
g & Priester
Kurta Konráda
HandelsgmbH.,
HandelsgmbH
500/6
GmbH & Co. KG
organizaþní složka
Praha 9
„2“
2“
Bez bodového
30 4 2011
30.4.2011
hodnocení
T5034/2008 Skartovací stroj
Reinauer
IDEAL 2603-SM/C (Ĝez Krug & Priester
Kurta Konráda
HandelsgmbH.,
0,8x5 mm)
GmbH & Co. KG
500/6
organizaþní složka
Praha 9
„4“
Bez bodového
30.4.2011
hodnocení
T5035/2008 Skartovací stroj
IDEAL 2360 CC
(Ĝez 4x40 mm)
T5036/2008 Skartovací stroj
IDEAL 2360 CC
(Ĝez 2x15 mm)
T5037/2008 Skartovací stroj
IDEAL 2403
(Ĝez 4 mm; proužky)
T5038/2008 Skartovací stroj
OPUS CS 2418 CD
(Ĝez 4x40 mm)
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
T5030/2008 Skartovací stroj
IDEAL 2404-C/C
(Ĝez 2x15 mm)
T5031/2008 Skartovací stroj
IDEAL - Krug &
Priester GmbH &
Co. KG
IDEAL - Krug &
Priester GmbH &
Co. KG
IDEAL - Krug &
Priester GmbH &
Co. KG
COMIX
BUSINESS
MACHINE Co.,
Ltd.
Držitel jméno
Držitel adresa
OPUS Praha s.r.o.
Podolská
557/102
Praha 4
„2“
Bez bodového
31.5.2011
hodnocení
OPUS Praha s.r.o.
Podolská
557/102
Praha 4
„3“
Bez bodového
31.5.2011
hodnocení
OPUS Praha s.r.o.
Podolská
557/102
Praha 4
„1“
Bez bodového
31.5.2011
hodnocení
OPUS Praha s.r.o.
Podolská
557/102
Praha 4
„2“
Bez bodového
31.5.2011
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
Intimus 38CC3
T5040/2008 Skartovací stroj
International
(Ĝez 4x28 / 6 mm)
GmbH
Martin Yale
Intimus 38CC4
T5041/2008 Skartovací stroj
International
(Ĝez 1,9x15 / 6 mm)
GmbH
Martin Yale
Intimus 38SC2
T5042/2008 Skartovací stroj
International
(Ĝez proužky 4 a 6 mm)
GmbH
Martin Yale
Taros 38.00CC3
International
T5043/2008 Skartovací strojj
(Ĝez 4x28 / 6 mm)
GmbH
Martin Yale
Taros 38.00SC2
T5044/2008 Skartovací stroj
International
(Ĝez proužky 4 a 6 mm)
GmbH
Martin Yale
Taros 50.00CC3
T5045/2008 Skartovací stroj
International
(Ĝez 4x28 / 6 mm)
GmbH
Martin Yale
Intimus 702
T5046/2008 Skartovací stroj
International
(Ĝez 3,8 mm; proužky)
GmbH
Martin Yale
Intimus 702
T5047/2008 Skartovací stroj
International
(Ĝez 5,8 mm; proužky)
GmbH
Martin Yale
Intimus 702CC
T5048/2008 Skartovací stroj
International
(Ĝez 1,9x15 mm)
GmbH
Martin Yale
Intimus 702CC
T5049/2008 Skartovací stroj
International
(Ĝez 4x46 mm)
GmbH
T5039/2008
PrĤmyslový
Intimus 14.95CC
skartovací stroj (Ĝez 6x50 mm)
228
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
31.5.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
30.6.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„3“
Bez bodového
30.6.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
30.6.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„„2“
Bez bodového
30.6.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
30.6.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
30.6.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
30.6.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
30.6.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„3“
Bez bodového
30.6.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
30.6.2011
hodnocení
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Oznaþení TP
Výrobce
Martin Yale
International
GmbH
Martin Yale
Taros 50.00SC2
T5051/2008 Skartovací stroj
International
(Ĝez proužky 4 a 6 mm)
GmbH
Martin Yale
Intimus 50SC2
T5052/2008 Skartovací stroj
International
(Ĝez proužky 4 a 6 mm)
GmbH
Martin Yale
Intimus 50CC3
T5053/2008 Skartovací stroj
International
(Ĝez 4x28 / 6 mm)
GmbH
T5050/2008 Skartovací stroj
Intimus 602CC
(Ĝez 3,8x36 mm)
Držitel jméno
Držitel adresa
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
30.6.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
30.6.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„1“
Bez bodového
30.6.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
U Továren
770/1b
Praha 10
„2“
Bez bodového
30.6.2011
hodnocení
Roztoky u
Prahy
„„3“
Bez bodového
30.6.2011
hodnocení
Praha 10
„1“
Bez bodového
30.6.2011
hodnocení
Praha 10
„2“
Bez bodového
30.6.2011
hodnocení
Praha 10
„3“
Bez bodového
30.6.2011
hodnocení
REPRO
Krug & Priester
Smetanova
INTERNATIONAL,,
GmbH & Co
Co. KG
1572
spol. s r.o.
Martin Yale
U Továren
International
XERTEC a.s.
770/1b
GmbH
Martin Yale
U Továren
International
XERTEC a.s.
770/1b
GmbH
Martin Yale
U Továren
XERTEC a.s.
International
770/1b
GmbH
EBA 5146C
(Ĝez 1
1,9x13
9x13 mm)
T5055/2008 Skartovací stroj
Intimus 502
(Ĝez 3,8 mm; proužky)
T5056/2008 Skartovací stroj
Intimus 502 CC
(Ĝez 3,8x36 mm)
T5057/2008 Skartovací stroj
Intimus 502 CC
(Ĝez 1,9x15 mm)
T5058/2008 Skartovací stroj
Roto S 400 CC-1.9
(Ĝez 1,9x15 mm)
Hefter Officetech AVETECH,spol.
s r.o.
GmbH
Na vyhlídce
74/13
Praha 9
„3“
Bez bodového
31.7.2011
hodnocení
T5059/2008 Skartovací stroj
Roto S 300 CC-1.9
(Ĝez 1,9x15 mm)
Hefter Officetech AVETECH,spol.
s r.o.
GmbH
Na vyhlídce
74/13
Praha 9
„3“
Bez bodového
31.7.2011
hodnocení
T5060/2008 Skartovací stroj
HSM 80.2
(Ĝez 3,9 mm; proužky)
HSM Pressen
GmbH & Co.KG
Nad Vršovskou
Praha 10
horou 10/1423
„1“
Bez bodového
31.7.2011
hodnocení
229
T5054/2008 Skartovací strojj
KAST, spol. s r.o.
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
Nad Vršovskou
Praha 10
horou 10/1423
„1“
Bez bodového
31.7.2011
hodnocení
KAST, spol. s r.o.
Nad Vršovskou
Praha 10
horou 10/1423
„2“
Bez bodového
31.7.2011
hodnocení
HSM Pressen
GmbH & Co.KG
KAST, spol. s r.o.
Nad Vršovskou
Praha 10
horou 10/1423
„1“
Bez bodového
31.7.2011
hodnocení
HSM Pressen
GmbH & Co.KG
HSM Pressen
GmbH & Co.KG
HSM Pressen
GmbH & Co.KG
Nad Vršovskou
Praha 10
horou 10/1423
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
horou 10/1423
Nad Vršovskou
KAST, spol. s r.o.
Praha 10
horou 10/1423
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
T5061/2008 Skartovací stroj
HSM 90.2
(Ĝez 3,9 mm; proužky)
HSM Pressen
GmbH & Co.KG
KAST, spol. s r.o.
T5062/2008 Skartovací stroj
HSM 90.2
(Ĝez 4x25 mm)
HSM Pressen
GmbH & Co.KG
T5063/2008 Skartovací stroj
HSM 102.2
(Ĝez 3,9 mm; proužky)
HSM 102.2
(Ĝez 4x25 mm)
HSM 125.2
T5065/2008 Skartovací stroj
(Ĝez 0,78x11 mm)
HSM 225.2
T5066/2008 Skartovací stroj
((Ĝez 1,9x15
,
mm))
T5064/2008 Skartovací stroj
Držitel mČsto
KAST, spol. s r.o.
„2“
„4“
„3“
Bez bodového
31.7.2011
hodnocení
Bez bodového
31.7.2011
hodnocení
Bez bodového
31.7.2011
hodnocení
230
T5067/2008 Skartovací stroj
Roto S 200 CC
(Ĝez 4x28 mm)
Hefter Officetech AVETECH,spol.
s r.o.
GmbH
Na vyhlídce
74/13
Praha 9
„2“
Bez bodového
31.7.2011
hodnocení
T5068/2008 Skartovací stroj
Roto S 300 SC
(Ĝez 5,8 mm; proužky)
Hefter Officetech AVETECH,spol.
s r.o.
GmbH
Na vyhlídce
74/13
Praha 9
„1“
Bez bodového
31.7.2011
hodnocení
Vápenice 17
ProstČjov
„2“
Vápenice 17
ProstČjov
„2“
Vápenice 17
ProstČjov
„2“
Vápenice 17
ProstČjov
„2“
Smetanova
1572
Roztoky
u Prahy
„1“
Bez bodového
31.8.2011
hodnocení
Smetanova
1572
Roztoky
u Prahy
„2“
Bez bodového
31.8.2011
hodnocení
Fellowes PS-67Cs (Ĝez
3,9x50 mm)
Fellowes PS-77Cs (Ĝez
T5070/2008 Skartovací stroj
3,9x38 mm)
Fellowes SB-89Ci
T5071/2008 Skartovací stroj
(Ĝez 3,9x38 mm)
Fellowes SB-99Ci
T5072/2008 Skartovací stroj
(Ĝez 3,9x38 mm)
T5069/2008 Skartovací stroj
T5073/2008 Skartovací stroj
EBA 2125 S
(Ĝez 4 mm; proužky)
T5074/2008 Skartovací stroj
EBA 2125 C
(Ĝez 4x40 mm)
Fellowes Mfg.
Co.
Fellowes Mfg.
Co.
Fellowes Mfg.
Co.
Fellowes Mfg.
Co.
MICOS spol.
s r.o.
MICOS spol.
s r.o.
MICOS spol.
s r.o.
MICOS spol.
s r.o.
REPRO
Krug & Priester
INTERNATIONAL,
GmbH & Co. KG
spol. s r.o.
REPRO
Krug & Priester
INTERNATIONAL,
GmbH & Co. KG
spol. s r.o.
Bez bodového
hodnocení
Bez bodového
hodnocení
Bez bodového
hodnocení
Bez bodového
hodnocení
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. h) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ FYZICKÉHO NIýENÍ NOSIýģ INFORMACÍ
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
T5075/2008 Skartovací stroj
T5076/2008 Skartovací stroj
T5077/2008 Skartovací stroj
T5078/2008
Velkokapacitní
skartovací stroj
T5079/2008 Skartovací strojj
Oznaþení TP
Výrobce
Držitel jméno
Držitel adresa
231
REPRO
Krug & Priester
Smetanova
INTERNATIONAL,
GmbH & Co. KG
1572
spol. s r.o.
REPRO
EBA 2226 C
Krug & Priester
Smetanova
INTERNATIONAL,
(Ĝez 4x40 mm)
GmbH & Co. KG
1572
spol. s r.o.
REPRO
EBA 2226 C
Krug & Priester
Smetanova
INTERNATIONAL,
(Ĝez 2x15 mm)
GmbH & Co. KG
1572
spol. s r.o.
Martin Yale
Intimus VZ 17.00
U Továren
International
XERTEC a.s.
(Ĝez þástice<320 mm2)
770/1b
GmbH
REPRO
EBA 2125 C
Krug & Priester
Smetanova
INTERNATIONAL,,
(Ĝez 2x15 mm)
GmbH & Co
Co. KG
1572
spol. s r.o.
EBA 2226 S
(Ĝez 4 mm; proužky)
Držitel mČsto
Kategorie /
typ
Bodové ohodnocení Platnost do
Roztoky
u Prahy
„1“
Bez bodového
31.8.2011
hodnocení
Roztoky
u Prahy
„2“
Bez bodového
31.8.2011
hodnocení
Roztoky
u Prahy
„3“
Bez bodového
31.8.2011
hodnocení
Praha 10
„2“
Bez bodového
30.9.2011
hodnocení
Roztoky
u Prahy
3
Bez bodového
30.9.2011
hodnocení
T5080/2008 Skartovací stroj
Roto S 150 SC-4
(Ĝez 4 mm; proužky)
Hefter Officetech AVETECH,spol.
s r.o.
GmbH
Na vyhlídce
74/13
Praha 9
1
Bez bodového
31.10.2011
hodnocení
T5081/2008 Skartovací stroj
Roto S 200 SC-4
(Ĝez 4 mm; proužky)
Hefter Officetech AVETECH,spol.
s r.o.
GmbH
Na vyhlídce
74/13
Praha 9
1
Bez bodového
31.10.2011
hodnocení
T5082/2008 Skartovací stroj
Roto S 400 CC-3
(Ĝez 3,8x28 mm)
Hefter Officetech AVETECH,spol.
s r.o.
GmbH
Na vyhlídce
74/13
Praha 9
2
Bez bodového
31.12.2011
hodnocení
T5083/2008 Skartovací stroj
CONFIDENTIAL
(Ĝez 2x8 mm)
Martin Yale
International
GmbH
U Továren
770/1b
Praha 10
3
Bez bodového
31.12.2011
hodnocení
T5084/2008 Skartovací stroj
Roto S 150 CC
(Ĝez 4x28 mm)
Hefter Officetech AVETECH,spol.
s r.o.
GmbH
Na vyhlídce
74/13
Praha 9
2
Bez bodového
31.12.2011
hodnocení
XERTEC a.s.
Certifikované technické prostĜedky uvedené v § 30 odst. 1, písm. i) zákona þ. 412/2005 Sb.
ZAěÍZENÍ PROTI PASIVNÍMU A AKTIVNÍMU ODPOSLECHU UTAJOVANÉ INFORMACE
Identifikaþní þ.
TP
Název TP
T7001/2007 Šumový generátor
T7002/2007
PamČĢový radiový
analyzátor
Držitel mČsto
Kategorie / typ
Bodové
ohodnocení
JiĜí Bittner ELBI - JiĜí Bittner ELBI - Lukavecká
ELECTRONICS ELECTRONICS 551
Praha 9
Neuvádí se
Bez bodového
9.8.2010
ohodnocení
JiĜí Bittner ELBI - JiĜí Bittner ELBI - Lukavecká
ELECTRONICS ELECTRONICS 551
Praha 9
Neuvádí se
Bez bodového
9.8.2010
ohodnocení
Oznaþení TP
Výrobce
SNG
MRA - 3
Držitel jméno
Držitel adresa
Platnost do
232
Seznam podnikatelů, kteří mají uzavřenu smlouvu o zajištění činnosti
podle ustanovení § 52 a § 46 odst. 15 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti.
. Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Technické prostředky dle zákona č. 412/2005 Sb., § 30 odst. 1,
písmeno f)
Pod Lisem 129,
171 02 Praha 8-Troja
RNDr. Vladimír Filiač, CSc.
Tel.: 266 104 343
Fax: 284 680 037
E-mail: director@ezu.cz
WWW: www.ezu.cz
. IKATES, s.r.o.
Technické prostředky dle zákona č. 412/2005 Sb., § 30 odst. 1,
písmeno a)
Tolstého 186,
415 03 Teplice
Ing. Lubomír Hnilička, ředitel společnosti
Tel. /Fax: 417 502 825
E-mail: ikates@volny.cz
. Ministerstvo obrany ČR
Zkušebna technických prostředků střežení
Technické prostředky dle zákona č. 412/2005 Sb., § 30 odst. 1,
písmeno b), c), d), e), g), h), i)
Pod Vodovodem 2
158 00 Praha 5
Ing. Ivan Konečný
Tel.: 973 207 703
Fax: 973 207 823
E-mail: ivan.konecny@army.cz; zkusebnaTPS@seznam.cz
WWW: www.army.cz/ztps
. PAVUS, a. s.
Technické prostředky dle zákona č. 412/2005 Sb., § 30 odst. 1,
písmeno f)
Prosecká 412/74
190 00 Praha 9
Ing. Jaroslav Dufek
Tel.: 286 019 587
Fax: 286 019 590
E-mail: mail@pavus.cz
WWW: www.pavus.cz
. STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s. p.
Technické prostředky dle zákona č. 412/2005 Sb., § 30 odst. 1,
písmeno a)
Hudcova 56b,
621 00 Brno-město
Tel.: 541 120 111
Fax: 541 211 225
E-mail: szu@szutest.cz
WWW: www.szutest.cz
233
. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Technické prostředky dle zákona č. 412/2005 Sb., § 30 odst. 1,
písmeno f)
Prosecká 76a,
190 00 Praha 9
Ing. Jiří Sobola
Tel.: 286 887 292
Fax: 286 891 393
E-mail:info@tzus.cz
WWW: www.tzus.cz
. TESTALARM PRAHA spol. s r.o.
Technické prostředky dle zákona č. 412/2005 Sb., § 30 odst. 1,
písmeno b), c), d), e)
Božanovská 2098,
193 00 Praha 9
Zbyněk Görner
Tel. /Fax: 281 925 639
E-mail: info@testalarm.cz
WWW: www.testalarm.cz
. Trezor Test s.r.o.
Technické prostředky dle zákona č. 412/2005 Sb., § 30 odst. 1,
písmeno a), b), c), d), e)
Na Vršku 67,
250 67 Klecany
Ing. Petr KOKTAN
Tel.: 284 892 997
Fax: 284 890 139
E-mail: trezortest@trezortest.cz
WWW:www.trezortest.cz
. TÜV SÜD Czech s.r.o
Technické prostředky dle zákona č. 412/2005 Sb., § 30 odst. 1,
písmeno h)
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4
Ing. Miroslav Seidl
Tel: 244 016 500
Fax: 244 016 512
E-mail: miroslav.seidl@tuv-sud.cz
WWW: www.tuev-sued.de/cz
234
Poznámky:
235
Poznámky:
236
VĚSTNÍK
NÁRODNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ÚŘADU
1/2009
DUBEN
PRAHA 2009
Věstník Národního bezpečnostního úřadu
Vydavatel: Národní bezpečnostní úřad
Adresa redakce: Národní bezpečnostní úřad, Na Popelce 2 /16, 150 06 Praha 5
šéfredaktorka Mgr. Gabriela Vondrová, tel.: 257 283 360,
e-mail: g.vondrova@nbu.cz
Redakční rada: RNDr. Anna Mašková, CSc., Ing. Petr Nedoma, Ing. František Tůma,
Mgr. Zina Soukupová, Bc. Hana Rešlová
Vydává a tiskne: Tiskárna MV, p. o., Bartůňkova 4, 149 01 Praha 415
Administraci a objednávky přijímá: Obchodní odbor Tiskárny MV, Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4
tel.: 974 887 334, 974 887 341, fax: 974 887 333
Vychází nejméně 2x ročně, doporučená cena jednotlivého vydání je 110,– Kč
Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Praha,
č. j. nov 6520/99 ze dne 7. 10. 1999
Povoleno MK ČR – 8209
ISSN 1212-7086
Download PDF

advertising