Miele | EGW 5060-14 | Gebruiks- en montageaanwijzing Geïntegreerde

nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Gebruiks- en montageaanwijzing
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Geïntegreerde bordenwarmer
EGW 5050-14
EGW 5060-14
Lees absoluut de gebruiksen montageaanwijzing voor u het toestel opstelt,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en
u vermijdt schade aan het toestel.
nl - BE
M.-Nr. 07 242 830
nl
ow
D
Inhoud
d
de
oa
Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
fro
m
Opmerkingen omtrent uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
w
w
or
nb
de
an
.v
w
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Het afdanken van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
e
.b
re
Vóór het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Het toestel reinigen en opwarmen vóór het eerste gebruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bedieningsprincipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Temperatuur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Opwarmtijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Capaciteit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Voorzijde / binnenruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Antisliplaag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Wat gedaan als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Inbouwafmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Combinatiemogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Het toestel monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Voorzijde uitlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Technische Dienst van Miele, typeplaatje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2
nl
ow
D
Beschrijving van het toestel
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
a Aan-uitknop (verlicht)
b Temperatuurschakelaar
c Lade
d Antisliplaag
e Controleveld in de voorzijde van het toestel
3
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
Juist gebruik
gebruik in het huishouden en
gelijkaardige omgevingen zoals
or
nb
de
an
.v
w
w
w
– in winkels, kantoren en gelijkaardige
werkomgevingen,
– op boerderijen,
e
.b
– door klanten in hotels, motels,
bed-and-breakfasts en andere
typische woonomgevingen.
re
Bewaar de gebruiksaanwijzing en
geef ze door aan wie het toestel
eventueel na u gebruikt.
m
Lees deze gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u
deze bordenwarmer in gebruik
neemt.
U vindt er belangrijke opmerkingen
omtrent uw veiligheid, de installatie,
het gebruik en het onderhoud van
uw toestel. Dat is veiliger voor uzelf
en u voorkomt schade aan het toestel.
~ Deze bordenwarmer is bedoeld voor
fro
Deze bordenwarmer voldoet aan de
voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik
kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden
aan het toestel.
~ Gebruik de bordenwarmer enkel
voor toepassingen in huishoudelijke
context die in deze gebruiksaanwijzing
vermeld staan.
Gebruik voor andere doeleinden is niet
toegelaten. Miele is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt
door een ander gebruik dan wat hier
wordt vermeld of door foutieve bediening.
~ Personen die door hun fysieke,
zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden
of hun onervarenheid of gebrek aan
kennis niet in staat zijn om deze bordenwarmer veilig te bedienen, mogen
deze bordenwarmer alleen onder het
toezicht of de begeleiding van een verantwoordelijk iemand gebruiken.
4
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
Technische veiligheid
~ Let op kinderen die in de buurt van
de bordenwarmer komen. Laat kinderen nooit met het toestel spelen.
~ Controleer vóórdat de bordenwar-
or
nb
de
an
.v
w
w
~ De elektrische veiligheid van deze
bordenwarmer wordt enkel gewaarborgd als het toestel op een aardsysteem aangesloten is dat volgens de
voorschriften geïnstalleerd is. Het is
heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorzorg is voldaan.
Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien controleren. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die
werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak (bijv. elektrische schokken).
e
.b
re
~ Delen van de verpakking, bijv. folie
of piepschuim, kunnen voor kinderen
gevaar inhouden. Kinderen kunnen
verstikken! Bewaar deze delen van de
verpakking buiten hun bereik en verwijder de verpakking ook zo vlug mogelijk.
mer wordt geplaatst, of het toestel
zichtbaar beschadigd is. Is dat het geval, neem het toestel dan in geen geval
in gebruik. Een beschadigd toestel kan
uw veiligheid in gevaar brengen.
w
~ Het toestel wordt heet wanneer het
in gebruik is en dat blijft het ook nog
enige tijd na het uitschakelen. Hou kinderen van het toestel weg totdat het is
afgekoeld en er geen gevaar meer bestaat dat ze er zich aan verbranden.
m
~ Kinderen mogen de bordenwarmer
alleen maar gebruiken wanneer hen de
bediening ervan zo uitgelegd is dat ze
de bordenwarmer veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen
beseffen.
fro
Kinderen in het huishouden
~ Vergelijk eerst de aansluitgegevens
(spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van uw huisinstallatie.
Sluit daarna pas uw toestel aan. Deze
gegevens dienen absoluut overeen te
stemmen. Anders treedt er schade op
aan uw toestel. Vraag bij twijfel inlichtingen aan uw installateur.
5
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
~ Wordt de stekker van het aansluitsnoer verwijderd, laat het toestel dan
uitsluitend door een vakman inbouwen
en aansluiten. Doe een beroep op een
vakman die de nationale normen en de
voorschriften van de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij grondig kent en
zorgvuldig in acht neemt. Wanneer er
bij het inbouwen of aansluiten van het
toestellen fouten worden gemaakt, kan
de fabrikant niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade die daar eventueel
het gevolg van is.
~ Defecte onderdelen mogen enkel
~ Gebruik de bordenwarmer enkel in
ingebouwde toestand. Enkel dan is een
veilige werking gewaarborgd.
– De schroefzekeringen op uw elektrische installatie zijn helemaal uitgedraaid.
~ Open in geen geval de behuizing
van de bordenwarmer.
Wanneer u aansluitingen onder spanning aanraakt of de elektrische en mechanische constructie wijzigt, kan dat
voor u gevaar opleveren. Het kan ook
tot storingen in de werking van het toestel leiden.
– De stekker is uit het stopcontact getrokken.
Trek bij toestellen met een stekker
niet aan het snoer maar aan de stekker om het toestel los te koppelen
van het elektriciteitsnet.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
~ Tijdens installatie-, onderhouds- en
reparatiewerken moet het toestel van
het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn.
Het toestel is pas stroomloos als aan
een van deze voorwaarden is voldaan:
– De zekeringen op uw elektrische installatie zijn uitgeschakeld.
e
.b
re
6
m
~ Als het aansluitsnoer beschadigd is,
moet het door een speciaal aansluitsnoer van het type H 05 VV-F
(pvc-isolatie) worden vervangen. Dit
snoer is verkrijgbaar bij de fabrikant of
de Technische Dienst van Miele.
fro
~ Installatiewerken, onderhoudswerken en reparaties mogen alleen
worden uitgevoerd door vakmensen die
door de fabrikant erkend zijn.
Door ondeskundig uitgevoerde
installatie-, onderhouds- of
reparatiewerken kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan
waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk
kan worden gesteld.
worden vervangen door originele Miele-vervangstukken. Enkel dan bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt.
~ Gebruik uit veiligheidsoverwegingen
geen stopcontactenblokken of verlengsnoeren om de bordenwarmer aan te
sluiten. Die bieden niet voldoende veiligheidsgaranties. Er bestaat onder
meer gevaar voor oververhitting.
~ Laat u de bordenwarmer tijdens de
garantieperiode herstellen, dan mag
dat enkel gebeuren door een technicus
die door de fabrikant erkend is. Anders
is er bij schade achteraf geen aanspraak meer op waarborg.
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De fabrikant is niet aansprakelijk
voor schade die ontstaan is doordat
deze veiligheidsrichtlijnen niet in
acht werden genomen.
e
.b
re
~ Gebruik het toestel niet om voedingsmiddelen of dranken warm te houden, op te warmen of te bereiden.
Het vocht van voedingsmiddelen of
dranken kan corrosie in het toestel veroorzaken.
een meubeldeur, mag het alleen worden gebruikt wanneer de meubeldeur
is geopend.
Sluit de meubeldeur pas wanneer het
toestel uitgeschakeld is.
m
peratuur en de gebruiksduur worden in
het toestel temperaturen tot 80 °C bereikt.
Indien nodig, kunt u
keukenhandschoenen aantrekken wanneer u het verwarmde serviesgoed uit
het toestel neemt.
~ Als het toestel is ingebouwd achter
fro
~ Afhankelijk van de ingestelde tem-
d
de
oa
Efficiënt gebruik
~ Bewaar geen kunststofrecipiënten of
brandbare voorwerpen in het toestel.
Als u het toestel inschakelt kunnen
deze smelten of ontvlammen. Brandgevaar!
~ Gebruik het toestel niet om het vertrek te verwarmen. Door de hoge temperaturen kunnen licht ontvlambare
voorwerpen in de omgeving in brand
schieten. Het zou bovendien de levensduur van uw toestel verminderen.
~ Vervang de bijgeleverde antisliplaag
in geen geval door een
keukenhanddoek of iets gelijkaardigs.
~ Plaats niet te veel in de lade. De
lade mag met maximaal 25 kg worden
belast.
~ Wanneer de bordenwarmer open
staat, ga er dan niet op zitten of staan.
De telescopische uittrek zou beschadigd raken.
7
nl
ow
D
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu
m
w
– de handelaar bij wie u het kocht
of
– de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be
Bij de aankoop van uw nieuw toestel
heeft u een bijdrage betaald. Die wordt
volledig gebruikt voor de toekomstige
recyclage van dat toestel. Dat bevat
trouwens nog waardevol materiaal.
Door te recycleren wordt er dan ook
minder verspild en vervuild.
8
e
.b
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle
materialen. Ze bevatten echter ook
schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat
nodig waren. Als u het apparaat bij het
gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het
milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval.
re
of
Het afdanken van het apparaat
or
nb
de
an
.v
w
w
Het recycleren van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en
het gebruik van grondstoffen. Uw handelaar neemt de verpakking terug.
Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan
contact op met
fro
De verpakking behoedt het toestel voor
transportschade. Er werd voor milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.
d
de
oa
Recycleerbare verpakking
– uw gemeentebestuur als u uw toestel
naar een containerpark brengt.
Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het
laat wegbrengen.
nl
ow
D
Vóór het eerste gebruik
d
de
oa
m
fro
Kleef het typeplaatje dat bij de documentatie bijgevoegd is
op de daarvoor bestemde plaats in de rubriek "Typeplaatje".
or
nb
de
an
.v
w
w
^ Verwijder eventuele beschermfolies.
w
Het toestel reinigen en opwarmen vóór het eerste gebruik
^ Haal de antisliplaag uit het toestel en reinig die met een
sopje met een zacht afwasmiddel. Wrijf daarna alles droog
met een doek.
^ Plaats de antisliplaag weer in het toestel.
e
.b
re
^ Veeg het toestel met een vochtige doek af en wrijf het daarna droog.
^ Warm de lege lade gedurende minstens 2 uur op. Plaats
de temperatuurknop hiertoe in de maximumstand (zie rubriek "Temperatuur instellen").
De metalen delen van het toestel zijn voorzien van een speciaal beschermlaagje. Daardoor kunnen bij het eerste gebruik
geurtjes ontstaan. Die geurtjes en de eventuele damp trekken
gauw weg. Deze verschijnselen wijzen niet op een verkeerde
aansluiting noch op een defect aan het toestel.
Zorg hierbij voor een goede ventilatie van de keuken.
9
nl
ow
D
Bediening
d
de
oa
m
fro
Het toestel beschikt over een verwarmingssysteem. De warmte van het verwarmingselement wordt door een ventilator optimaal verspreid in de lade. Dankzij de luchtcirculatie wordt het
serviesgoed gelijkmatig en snel verwarmd.
w
w
or
nb
de
an
.v
w
Het verwarmingselement en de ventilator zijn afgeschermd
door een beschermrooster.
e
.b
re
De bodem van de bordenwarmer is voorzien van een
antisliplaag, zodat het serviesgoed bij het openen en sluiten
van de lade niet verschuift.
Gebruik het toestel niet om voedingsmiddelen of dranken
warm te houden, op te warmen of te bereiden. Het vocht
van voedingsmiddelen of dranken kan corrosie in het toestel veroorzaken.
Indien nodig, kunt u keukenhandschoenen aantrekken
wanneer u het verwarmde serviesgoed uit het toestel
neemt.
De deur van de bordenwarmer kan maximaal 25 kg dragen.
Bedieningselementen
De bedieningselementen bestaan uit een temperatuurschakelaar en de aan-uitknop. Deze zijn alleen zichtbaar als de
lade geopend is.
Als de lade gesloten is, kunt u aan de indicator op de voorzijde zien of het toestel ingeschakeld is.
10
nl
ow
D
d
de
oa
Bedieningsprincipe
e
.b
Hou er rekening mee dat de lade weer kan opengaan als u
deze met te veel kracht sluit.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
^ Sluit de bordenwarmer.
w
De knop is nu verlicht.
m
^ Schakel het toestel in (j).
fro
^ Plaats het serviesgoed in de lade.
^ Stel een temperatuur in.
Bediening
^ Schakel het toestel uit (k), voordat u het warme serviesgoed eruit haalt.
Temperatuur instellen
Met de temperatuurschakelaar kunt u de temperatuur traploos instellen op een waarde tussen ca. 30 en 80 °C.
Draai de temperatuurschakelaar alleen rechtsom (niet verder dan tot de aanslag) en weer terug.
Anders raakt de schakelaar defect.
Als de ingestelde temperatuur bereikt is, wordt de verwarming uitgeschakeld. Zodra de temperatuur onder de ingestelde waarde daalt, wordt de verwarming weer ingeschakeld.
Bij de temperatuurschakelaar zijn geen absolute temperatuurwaarden in °C aangegeven, maar symbolen die de optimale temperatuur voor bepaald serviesgoed aangeven:
– b ca. 40 °C
Voor kopjes of glazen.
In warme kopjes en glazen koelen hete dranken minder
snel af. Toch kan het kopje of het glas gewoon worden
aangeraakt.
– r ca. 60 °C
Voor tafel- of eetservies.
Op voorverwarmd serviesgoed blijven gerechten langer
warm. Voor het opdienen is de temperatuur geen probleem.
11
nl
ow
D
Bediening
d
de
oa
Opwarmtijd
m
fro
De opwarmtijd wordt bepaald door:
– de rangschikking
– de temperatuurinstelling
Vaste tijden kunnen dan ook niet worden gegeven.
e
.b
Als algemene richtlijn kunt u van de volgende waarden uitgaan:
re
or
nb
de
an
.v
w
– de hoeveelheid
w
w
– het materiaal en de dikte van het serviesgoed
Op stand r (een temperatuur van ca. 60 °C) duurt het gelijkmatig verwarmen van
– serviesgoed voor 6 personen
ca. 30 - 35 minuten.
– serviesgoed voor 12 personen
ca. 40 - 45 minuten.
In de praktijk zult u al gauw weten welke instellingen voor u
de beste zijn.
12
nl
ow
D
Bediening
d
de
oa
Capaciteit
fro
m
de capaciteit van het toestel hangt af van de maten van uw
vaatwerk en het gewicht van het vaatwerk.
De lade mag met maximaal 25 kg belast worden.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De laadvoorbeelden kan u als houvast nemen.
e
.b
re
– serviesgoed voor 6 personen:
6 menuborden
C 26 cm
6 soepkommen
C 23 cm
6 dessertborden
C 19 cm
1 ovale shotel
C 32 cm
1 schotel
C 16 cm
1 schotel
C 13 cm
of naar keus
– 20 menuborden
C 26 cm
– 36 soepborden
C 23 cm
– 30 soepkommen
C 10 cm
– 10 menuborden
10 soepborden
C 26 cm
C 23 cm
–
8 Pizzaborden
C 36 cm
– 120 Espressokopjes
C 5,9 cm
– 54 Cappuccinokopjes
C 8,8 cm
– 30 Grogglazen
C 6,7 cm / 8,5 cm hoog
13
nl
ow
D
Reiniging en onderhoud
d
de
oa
m
fro
Gebruik in geen geval een stoomreiniger om het toestel te
reinigen.
De stoom kan op stroomvoerende onderdelen terechtkomen en een kortsluiting veroorzaken.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Om te reinigen mag u alleen huishoudelijke afwasmiddelen gebruiken, zeker geen industriële.
Vuil verwijdert u het best direct.
Als het vuil er langere tijd op inwerkt, kan het soms niet
meer worden verwijderd en kunnen de oppervlakken verkleuren of wijzigingen ondergaan.
Reinig alles met een propere sponsdoek, handafwasmiddel
en warm water. Wrijf daarna alles droog met een zachte
doek.
U kunt om te reinigen ook een propere, vochtige
microvezeldoek zonder reinigingsmiddel gebruiken.
Alle oppervlakken zijn gevoelig voor krassen. Krassen in
oppervlakken uit glas kunnen ertoe leiden dat het breekt.
Alle oppervlakken kunnen verkleuren of wijzigingen ondergaan wanneer ze met niet-geschikte reinigingsmiddelen in
contact komen.
14
e
.b
re
Voorzijde / binnenruimte
nl
ow
D
Reiniging en onderhoud
d
de
oa
m
fro
Om schade aan de oppervlakken te voorkomen, mogen
de volgende middelen niet worden gebruikt om de oppervlakken te reinigen:
w
– kalkoplossende reinigingsmiddelen,
or
nb
de
an
.v
w
w
– reinigingsmiddelen die soda, ammoniak, zuur of chloor bevatten,
– schurende reinigingsproducten, zoals schuurpoeder,
schuurmelk, poetsstenen,
e
.b
re
– reinigingsmiddelen met oplosmiddel,
– reinigingsmiddelen voor roestvrij staal,
– afwasmiddelen voor de afwasautomaat,
– ovensprays,
– glasreinigers,
– schurende harde sponsen en borstels (bijv.
schuursponsen),
– scherpe metaalschrapers!
Antisliplaag
De antisliplaag kan worden uitgenomen om die te reinigen.
^ Reinig de antisliplaag enkel met de hand. Gebruik hiervoor
warm water en een mild handafwasmiddel. Droog ze vervolgens met een doek.
Pas wanneer de antisliplaag helemaal droog is, plaatst u
deze terug in het toestel.
Reinig de antisliplaag niet in de afwas- of wasautomaat.
U mag de antisliplaag nooit in een oven drogen.
15
nl
ow
D
Wat gedaan als ...
d
de
oa
m
fro
,Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen
door vakmensen worden uitgevoerd. Door ondeskundig
uitgevoerde reparaties kunnen er niet te onderschatten risico's voor de gebruiker ontstaan.
. . . het serviesgoed niet voldoende verwarmd is?
Controleer of
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wat gedaan als . . .
– het toestel ingeschakeld is.
– de correcte temperatuurinstelling geselecteerd is.
– u de openingen om lucht te laten ontsnappen niet hebt afgedekt door grote borden of schalen.
– u het serviesgoed lang genoeg hebt verwarmd.
De opwarmtijd wordt beïnvloed door verschillende factoren,
waaronder:
– het materiaal en de dikte van het serviesgoed
– de hoeveelheid
– de rangschikking
– de temperatuurinstelling
De opgegeven tijden zijn enkel als richtwaarden bedoeld. Bepaal de optimale instellingen voor uw huishouden door uit te
proberen.
In geval van de volgende problemen, neemt u in elk geval
contact op met een elektricien of de Technische Dienst van
Miele.
16
nl
ow
D
Wat gedaan als ...
d
de
oa
. . . het serviesgoed niet warm wordt?
or
nb
de
an
.v
w
w
w
– u een ventilatorgluid hoort.
Ventilator draait:
Het verwarmingselement is defect.
Ventilator draait niet:
De ventilator is defect.
m
fro
Controleer of
e
.b
re
– de zekering op uw elektrische installatie niet gesprongen
is.
. . . het serviesgoed te warm is?
De temperatuurregelaar is defect.
. . . de aan-uitknop bij het inschakelen van het toestel niet
oplicht?
Het controlelampje van de knop is defect.
17
nl
ow
D
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
d
de
oa
m
fro
Het Miele-assortiment is afgestemd op uw toestel en omvat
een waaier aan handige toebehoren.
U kunt deze producten via het internet bestellen.
w
or
nb
de
an
.v
w
w
U kunt ze ook verkrijgen via de Technische Dienst van Miele
(zie omslag) of bij uw Miele-handelaar.
De antisliplaag voorkomt dat het serviesgoed verschuift
Multifunctionele microvezeldoek
Verwijdert vingerafdrukken en lichte vervuiling
18
e
.b
re
Antisliplaag
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw
d
de
oa
m
fro
~ Vergelijk eerst de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van uw huisinstallatie. Sluit
daarna pas uw toestel aan.
Deze gegevens dienen absoluut overeen te stemmen. Anders treedt er schade op aan uw toestel. Vraag bij twijfel inlichtingen aan uw installateur.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
~ Zorg ervoor dat het stopcontact na de inbouw van uw toestel nog vlot toegankelijk blijft.
e
.b
re
~ De bordenwarmer mag uitsluitend in combinatie met de
door de fabrikant vermelde toestellen worden ingebouwd. Als
het toestel met andere toestellen wordt gecombineerd, vervalt de garantie, aangezien dan niet kan worden gewaarborgd dat het toestel correct functioneert.
~ De kast waarin u de bordenwarmer en het
combinatietoestel plaatst, moet voorzien zijn van een vaste
tussenbodem die het gewicht van beide toestellen kan dragen.
~ U kunt het andere toestel gewoon op de ingebouwde
bordenverwarmer plaatsen. Een tussenbodem is niet nodig.
~ Houdt u zich bij het inbouwen van het combinatietoestel
ook aan de instructies uit de gebruiksaanwijzing c.q. montageaanwijzing van het toestel waarmee u de toestel combineert.
~ Als u de bordenwarmer niet op een vaste plaats installeert, bijv. op een schip, laat dit karwei dan enkel uitvoeren
door vakmensen. Die moeten ervoor zorgen dat u het toestel
veilig kunt gebruiken.
Volg voor het inbouwen van het toestel waarmee de bordenwarmer wordt gecombineerd, in elk geval de opmerkingen in de gebruiksaanwijzing of montagehandleiding
van het desbetreffende toestel.
Alle afmetingen zijn opgegeven in mm.
19
fro
Combi-microgolfoven
m
Inbouwoven
d
de
oa
Combinatiemogelijkheden
nl
ow
D
Inbouwafmetingen
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
a Uitsparing om de oven te ventileren
b Inbouwafmeting met stekker
Aansluitsnoer L= 2200 mm
* Toestellen met glazen voorzijde
** Toestellen met metalen voorzijde
20
nl
ow
D
d
de
oa
Stoomoven
Inbouwafmetingen
Combi-stoomoven
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
* Toestellen met glazen voorzijde
** Toestellen met metalen voorzijde
a Uitsparing om de combi-stoomoven
te ventileren
b Inbouwafmeting met stekker
Aansluitsnoer L= 2200 mm
21
nl
ow
D
Inbouwafmetingen
d
de
oa
Drukstoomoven
* Toestellen met glazen front
a Uitsparing in steunbodem voor
watertoevoer- en -afvoerslang
m
fro
Combi-stoomoven XL
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
** Toestellen met metalen front
a Uitsparing voor ventilatie in combinatie met een combi-stoomoven XL
b Inbouwafmetingen met stekker
Aansluitkabel L= 2200 mm
22
b Inbouwafmeting met stekker
Aansluitsnoer L= 2200 mm
c Opvullijst AB 45-7
(mits toeslag verkrijgbaar toebehoren)
nl
ow
D
d
de
oa
Koffieautomaat
Inbouwafmetingen
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
b Inbouwafmetingen met stekker
Aansluitkabel L= 2200 mm
* Toestellen met glazen front
** Toestellen met metalen front
23
nl
ow
D
Het toestel monteren
d
de
oa
m
fro
Zorg ervoor dat de behuizing van het toestel rechthoekig
wordt uitgelijnd.
w
or
nb
de
an
.v
w
w
^ Schuif het toestel in de inbouwkast en lijn het rechthoekig
uit.
^ Open de lade en bevestig het toestel met de 2 bijgeleverde
schroeven aan de zijwanden van de kast.
e
.b
re
^ Bouw het combinatieapparaat in overeenstemming met de
gegevens van de betreffende gebruiks- of montageaanwijzing in.
24
nl
ow
D
Voorzijde uitlijnen
d
de
oa
m
fro
Na de inbouw van het andere toestel is het soms noodzakelijk,
– de toestelvoorzijde gelijk en waterpas te zetten.
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
– de spleet tussen de borderwarmer en het andere toestel
aan te passen.
^ Draai de 2 schroeven van de greepbevestiging a los.
Niet volledig losdraaien!
^ Nu de voorzijde uitlijnen.
^ Draai de schroeven a weer vast.
25
nl
ow
D
Elektrische aansluiting
d
de
oa
m
fro
Het is aan te bevelen het toestel via een stekker aan te sluiten
op het elektriciteitsnet. Daardoor worden onderhouds- en
herstelwerken eenvoudiger.
Zorg ervoor dat het stopcontact na de inbouw of het plaatsen
van uw toestel nog vlot toegankelijk blijft.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
Als de aansluiting niet via een stopcontact gebeurt, dient u
de aansluiting te laten uitvoeren door een elektricien, die
goed op de hoogte is van de nationale voorschriften en aanvullende voorschriften van het lokale energiebedrijf, en deze
voorschriften nauwkeurig opvolgt.
Is het stopcontact voor de gebruiker niet meer toegankelijk of
is er een vaste aansluiting voorzien, dan moet die voor elke
fase met een stroomonderbreker uitgerust zijn. Als stroomonderbrekers kunnen schakelaars worden gebruikt met een
contactopening van minstens 3 mm. Bijvoorbeeld automatische uitschakelaars, zekeringen en contactsluiters.
Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het door een speciaal aansluitsnoer van het type H 05 VV-F (pvc-isolatie) worden vervangen. Dit snoer is verkrijgbaar bij de fabrikant of de
Technische Dienst van Miele.
De vereiste aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje. De
informatie moet overeenkomen met de gegevens van het net.
26
nl
ow
D
Elektrische aansluiting
d
de
oa
m
fro
De fabrikant wijst erop dat hij geen aansprakelijkheid
aanvaart voor (on) rechtstreekse schade die voortvloeit uit
een ondeskundige inbouw of verkeerde aansluiting.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die werd
veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of
gewoon ontbrak. Er zijn elektrische schokken mogelijk.
e
.b
re
Na de montage moet de aarding gecontroleerd worden!
Totaal vermogen
zie typeplaatje
Aansluiting en beveiliging
AC 230 V / 50 Hz
Overstroombeveiliging 10 A
Onderbrekingskarakteristiek type B of C
Verliesstroomschakelaar
Om de veiligheid te verhogen wordt aangeraden vóór het toestel een veiligheidsschakelaar met een uitschakelstroom van
30 mA te plaatsen.
Bij een beveiliging ß 100 mA kan het na een langere periode
van niet gebruik voorvallen dat de veiligheidsschakelaar in
werking treedt.
27
d
de
oa
Van het net loskoppelen
nl
ow
D
Elektrische aansluiting
fro
m
Indien het stroomcircuit van het toestel van het net dient losgekoppeld te worden, gaat u afhankelijk van de installatie als
volgt te werk:
– Automatische zekeringen (inbouwtype)
(beveiligingsschakelaar, min.
type B of C !):
De hendel van 1 (aan) op 0 (uit)
zetten.
of:
– FI-veiligheidsschakelaars
(verliesstroomschakelaars)
De hoofdschakelaar van 1 (aan) op 0 (uit) schakelen of de
proeftoets bedienen.
Het net moet na het loskoppelen beveiligd worden tegen
opnieuw inschakelen.
28
e
.b
re
– Automatische schroefzekeringen
De testknop (rood) indrukken tot de
middelste knop (zwart) uitspringt.
of:
or
nb
de
an
.v
w
w
w
– Smeltzekeringen
De inzetstukken helemaal
uit de schroefkappen nemen.
of:
nl
ow
D
Technische Dienst van Miele, typeplaatje
d
de
oa
Neem bij storingen die u zelf niet kunt oplossen contact op met:
or
nb
de
an
.v
w
w
w
– de Technische Dienst van Miele
m
of
fro
– uw Miele-handelaar
Het telefoonnummer van de Technische Dienst van Miele vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.
e
.b
re
Wanneer u een beroep doet op de Technische Dienst, geef dan altijd het
toesteltype en -nummer op. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.
Kleef hier het bijgeleverde typeplaatje. Let erop dat de typebenaming overeenstemt met de gegevens op de voorpagina van deze gebruiksaanwijzing.
29
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
30
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
31
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wijzigingen voorbehouden / 4410
M.-Nr. 07 242 830 / 02
Download PDF

advertising