BMW 5er Limousine (E60) BMW 5er Touring (E61) Montage

BMW 5er Limousine (E60) BMW 5er Touring (E61) Montage
Montage- und Betriebsanleitung
Montážní a provozní návod
Montage- og driftsvejledning
303 294
Instrucciones de montaje y de servicio
Notice de montage et d'utilisation
Asennus- ja käyttöohjeet
Installation and Operating Instructions
Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας
Istruzioni di montaggio e per l'uso
Monterings- og bruksanvisning
Montage- en gebruikshandleiding
Instrukcja montażu i eksploatacji
Monterings- och bruksanvisning
Westfalia-Automotive GmbH
303 294 691 101 - 16/08 - 003
BMW 5er Limousine (E60)
BMW 5er Touring (E61)
2
Nationale Richtlinien über die Anbauabnahmen sind zu beachten.
Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Anhängevorrichtung sind verboten. Sie führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich der Anlageflächen der Anhängevorrichtung
entfernen.
Die Anhängevorrichtung dient zum Ziehen von Anhängern, welche mit Zugkugelkupplungen ausgerüstet sind und zum Betrieb
von Lastenträgern, welche für die Montage auf der Kupplungskugel zugelassen sind. Artfremde Benutzung ist verboten.
Bei Fahrzeugen mit Einparkhilfe können nach Montage der Anhängevorrichtung Fehlfunktionen auftreten, da Teile
(Kugelstange, Kupplungskugel) im Erfassungsbereich der Sensoren liegen könnten. In diesem Fall sollte der Erfassungsbereich
angepasst oder die Einparkhilfe deaktiviert werden. Bei Verwendung von Anhängevorrichtungen mit abnehmbaren bzw.
schwenkbaren Kugelstangen ist eine Fehlfunktion nicht zu erwarten, wenn die Kugelstange aus der Betriebsposition genommen
wird.
Änderungen vorbehalten.
Přitom je třeba respektovat národní předpisy týkající se schvalování nástaveb.
Je zakázáno na závěsném zařízení provádět jakékoliv změny a úpravy. Důsledkem by bylo zrušení platnosti provozního povolení.
Je-li vozidlo vybaveno izolační hmotou resp. ochranou podvozku, odstraňte je v oblasti kontaktních ploch se závěsným
zařízením.
Závěsné zařízení slouží pro připojení přívěsů vybavených tažným zařízením s kulovou hlavou a pro provoz závěsných břemen
schválených pro použití v kombinaci s kulovým spojem. Jiné používání je zakázané.
U vozidel s parkovacím zařízením mohou po montáži závěsného zařízení vzniknout chybové funkce, protože by se díly (tyč s
koulí, spojovací koule) mohly nacházet v dosahu senzorů. V tomto případě by měl být přizpůsoben dosah nebo by mělo být
deaktivováno parkovací zařízení. Při použití závěsných zařízení s odnímatelnými popř. výkyvnými tyčemi s koulí se chybová
funkce neočekává, když se tyč s koulí nenachází v provozní pozici.
Změny vyhrazeny.
De nationale direktiver for afmontering af påmonterede dele skal overholdes.
Enhver ændring eller ombygning af anhængertrækket er forbudt. De medfører, at driftstilladelsen ikke længere er gyldig.
Isoleringsmasse eller undervognsbeskyttelse på køretøjet, hvis disse er til stede, skal fjernes fra området omkring
anhængertrækket.
Anhængertrækket har til formål at trække anhængere, der er udstyret med kugletræk samt til drift af lastbærere, der er tilladt til
montage af anhængertrækket. Andre anvendelser er forbudte.
På køretøjer med parkeringshjælp kan der forekomme funktionsfejl efter montage af anhængertrækket, da enkelte dele
(kuglestangen, koblingskuglen) kan ligge inden for det område, der registreres af sensorerne. I dette tilfælde bør området
tilpasses eller parkeringshjælpen deaktiveres. Ved brug af anhængertræk med aftagelig eller drejelig kuglestang, kan der ikke
Ret til ændringer forbeholdes.
regnes med funktionsfejl, hvis kuglestangen tages ud af driftspositionen.
Deben observarse las disposiciones nacionales referentes a controles de enganche.
No está autorizado efectuar cambios o modificaciones en el enganche. Ello conllevaría la consiguiente anulación del permiso de
circulación.
Elimine la masilla aislante o protección de bajos del vehículo –si se tiene– en la zona de las superficies de apoyo del
enganche.
El enganche sirve para arrastrar remolques equipados con un acoplamiento esférico de tracción y para remolcar soportes de
carga autorizados para el montaje en una bola de enganche. Se prohibe la utilización destinada a otros usos.
En los vehículos que incorporan sistema de ayuda al aparcamiento, tras el montaje del dispositivo de enganche se pueden
presentar fallos en el funcionamiento, pues algunas piezas (la barra de rótula, la bola de acoplamiento) pueden estar ubicadas
en la zona de detección de los sensores. En este caso debería adaptarse la zona de detección o desactivar el sistema de ayuda
al aparcamiento. Caso de utilizar dispositivos de enganche con barra de rótula desmontable o abatible, es posible que no se
produzcan fallos en el funcionamiento si se quita la barra de rótula de la posición de servicio.
Reservado el derecho a introducir modificaciones.
Les dispositions nationales relatives aux contrôles de réception doivent être respectées.
Toute modification ou transformation effectuée sur l’attelage est interdite et entraîne l’annulation de l’autorisation d’exploitation.
Éliminer toute masse isolante ou produit de protection du soubassement sur le véhicule - si existant - dans la zone des
surfaces d’appui de l’attelage.
L’attelage sert à la traction de remorques équipées d’un accouplement à boule, et à l’utilisation de porte-charges dont le montage
est homologué sur la boule d’attelage. Toute utilisation non conforme à cette définition est interdite.
Après montage du dispositif d’attelage, un fonctionnement défectueux peut se produire sur les véhicules équipés d‘une aide au
stationnement car des éléments (barre d’attelage à boule, boule d’attelage) peuvent se trouver dans la zone de détection des
capteurs. Si c’est le cas, la zone de détection doit être adaptée ou l’aide au stationnement désactivée. En cas d’utilisation de
dispositifs d’attelage à boule amovible ou orientable, un fonctionnement défectueux est exclu lorsque la barre d’attelage à boule
Sous réserve de modifications.
est mise hors position de fonctionnement.
Kansallisia asennusten teknistä hyväksymistä koskevia määräyksiä on noudatettava.
Vetokoukun kaikki muutokset ja muunnokset ovat kiellettyjä. Ne johtavat käyttöluvan peruuntumiseen.
Poista tarvittaessa ajoneuvosta vetolaitteen kosketuspintojen eristemassa ja alustansuoja-aine.
Vetolaite on tarkoitettu sellaisten perävaunujen vetämistä varten, jotka on varustettu vetonuppikytkennällä, ja sellaisia
taakkatelineitä varten, jotka on hyväksytty asennettaviksi vetonuppiin. Muunlainen käyttö on kielletty.
Ajoneuvoissa, joissa on pysäköimisaputoiminto saattaa perävaununvetolaitteen asentamisen jälkeen ilmetä virhetoimintoja,
koska joitakin osia (kuulatanko, vetonuppi) saattaa olla sensorien koontialueella. Tässä tapauksessa koontialuetta tulisi muuttaa
tai pysäköimisaputoiminto tulisi estää. Käytettäessä vetonuppeja, joilla on irrotettavat ja/tai käännettävät kuulatangot ei
virhetoiminto ole odotettavissa otettaessa kuulatanko käyttöasennosta.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
3
Always observe national guidelines concerning official approval of extensions.
Any alteration and/or conversion of the tow bar is prohibited and will result in the cancellation of the type approval.
Remove insulating compound and/or underseal (if existing) from around the tow bar’s mating surfaces on the vehicle.
The tow bar is designed for towing trailers fitted with ball couplings and for use with load bearing implements approved for
attachment to the tow bar. Any use other than the one specified is prohibited.
If vehicles are fitted with a Parking Distance Control (PDC) system malfunctioning of the system can occur after tow bar
installation since the parts (ball bar, ball coupling) could be located in the detection area of the sensors. In this case, the detection
area should be readjusted or the PDC deactivated. Malfunctioning is not expected when using tow bars with detachable or
pivoted ball bars if the ball bar is removed from its operating position.
Subject to alteration.
Πρέπει να τηρούνται οι κρατικοί κανονισμοί σχετικά με τον έλεγχο προσθηκών στα αμαξώματα.
Απαγορεύεται κάθε αλλαγή ή μετατροπή στη διάταξη ζεύξης. Συνεπάγεται η ακύρωση της άδειας λειτουργίας.
Αφαιρέστε το μονωτικό στρώμα ή το προστατευτικό στρώμα από κάτω από το όχημα – εάν υπάρχει – στην περιοχή επαφής
της διάταξη ζεύξης.
Η διάταξη ζεύξης χρησιμοποιείται για την έλξη ρυμούλκας, η οποία είναι εξοπλισμένη με κατάλληλο σφαιρικό σύνδεσμο, και για
την λειτουργία διατάξεων μεταφοράς φορτίων, οι οποίες έχουν έγκριση για στήριξη πάνω σε σφαιρικές ζεύξεις. Απαγορεύεται
κάθε άλλη χρήση.
Σε οχήματα με αυτόματο σύστημα στάθμευσης μπορεί να προκύψουν μετά από το μοντάρισμα της διάταξης ρυμούλκησης
προβλήματα της λειτουργίας του, επειδή ενδεχομένως εξαρτήματά της (η ράβδος σφαίρας, η σφαίρα ζεύξης) βρίσκονται στην
περιοχή ανίχνευσης εμποδίων των αισθητήρων. Σε αυτή την περίπτωση να προσαρμοστεί η περιοχή ανίχνευσης εμποδίων ή να
απενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα στάθμευσης. Εφόσον πρόκειται για μια διάταξη ρυμούλκησης με αφαιρούμενη ή
περιστρεφόμενη σφαίρα ζεύξης δεν πρέπει να υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας όταν η σφαίρα ζεύξης δεν βρίσκεται στη θέση
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.
λειτουργίας.
Devono essere osservate le normative nazionali sui collaudi di dispositivi annessi.
Qualsiasi modifica costruttiva del gancio di traino è vietata e comporta l’invalidamento dell’omologazione del ministero dei
trasporti.
Eliminare l’isolante o la protezione sottoscocca eventualmente presente sulla vettura nella zona delle superfici di appoggio
del gancio di traino.
Il gancio di traino serve per trainare dei rimorchi dotati di attacchi sferici, nonché per essere utilizzato con portacarichi omologati
per il montaggio su gancio di traino a sfera. Qualsiasi altro uso è vietato.
Nei veicoli equipaggiati con assistente al parcheggio, in seguito al montaggio del gancio di traino possono apparire segnalazioni
di malfunzionamento, in quanto alcune parti (barra di traino, gancio di traino a sfera) potrebbero trovarsi entro il campo di
rilevazione dei sensori. In tal caso occorre regolare il campo di rilevazione oppure disattivare la funzione assistente al parcheggio.
Qualora si utilizzi un gancio di traino con barra a testa sferica amovibile o orientabile è da escludere il verificarsi di qualsiasi
segnalazione di malfunzionamento se la barra di traino viene estratta dalla posizione di funzionamento. Con riserva di modifiche.
Nasjonale retningslinjer om godkjennelse av monteringer skal overholdes.
Enhver endring hhv. ombygging av tilhengerfestet er forbudt. De medfører at driftstillatelsen opphører.
Isolermasse hhv. understellsbeskyttelse på bilen - hvis det finnes - i området for bæreflatene på tilhengerfestet skal fjernes.
Tilhengerfestet tjener til å trekke tilhengere som er utstyrt med kulekoplinger og for drift av lastbærere som er godkjent for
montering på koplingskulen. Annen bruk er forbudt.
På kjøretøy med parkeringshjelpsystem kan det oppstå feilfunksjon i systemet når tilhengerfestet er montert, ettersom enkelte
deler (kulestang, koplingskule) kan befinne seg innenfor følernes registreringsområde. I slike tilfeller må følernes
registreringsområde tilpasses eller parkeringshjelpsystemet deaktiveres. Ved bruk av tilhengerfeste med avtakbar eller dreibar
kulestang vil en ev. feilfunksjon opphøre når kulestangen fjernes fra driftsstillingen.
Endringer forbeholdes.
Nationale richtlijnen betreffende de montagegoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Elke wijziging c.q. aanpassing aan de trekhaak is ontoelaatbaar en heeft bovendien het vervallen van de typegoedkeuring ten
gevolge.
Isolatiemassa resp. bodembescherming aan het voertuig - indien aanwezig - in de buurt van de steunvlakken van de trekhaak
verwijderen.
De trekhaak is bedoeld voor het trekken van aanhangwagens, die met trekkogelkoppen uitgerust zijn en voor het gebruik van
lastdragers die voor montage op de trekhaak goedgekeurd zijn. Het gebruik voor hiervan afwijkende doeleinden is niet
toegestaan.
Bij auto's met parkeerassistent kunnen er na het monteren van de trekhaak storingen optreden, omdat onderdelen (kogelstang,
koppelkogel) binnen het waarnemingsbereik van de sensoren kunnen liggen. In dit geval moet u het waarnemingsbereik
veranderen of de parkeerassistent buiten werking stellen. Bij gebruikmaking van trekhaken met afneembare c.q. draaibare
kogelstangen zijn er geen storingen te verwachten, als u de kogelstang uit zijn functiepositie haalt.
Wijzigingen voorbehouden.
Należy przestrzegać przepisów krajowych dotyczących odbioru technicznego urządzeń pomocniczych.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji haka holowniczego. Prowadzi to do wygaśnięcia
świadectwa homologacyjnego haka.
Masę izolacyjną wzgl. środek konserwujący podwozie w miejscu przylegania haka holowniczego należy usunąć.
Hak holowniczy służy do holowania przyczep wyposażonych w zaczepy kulowe oraz do eksploatacji urządzeń nośnych
przystosowanych do transportu drogowego i posiadających homologację na montowanie ich na kulowych hakach holowniczych.
Zabronione jest użytkowanie haka w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Po zamontowaniu haka w pojazdach wyposażonych w czujniki cofania system kontroli odstępu może działać nieprawidłowo,
ponieważ elementy haka (drążek kulowy, głowica kulowa) mogą znajdować się w obszarze kontrolowanym przez czujniki. W tym
przypadku należy odpowiednio zmienić obszar kontrolowany przez czujniki lub dezaktywować system kontroli odstępu. Haki
holownicze ze zdejmowanym lub odchylanym drążkiem kulowym umożliwiają uniknięcie nieprawidłowości w działaniu systemu
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.
kontroli odstępu poprzez usunięcie drążka kulowego z położenia roboczego.
4
Nationella direktiv beträffande monteringen ska beaktas.
Det är förbjudet att göra ändringar eller ombyggnader på dragkroken. Detta leder till att typgodkännandet dras in.
Tag bort isoleringsmassan eller underplåtens skyddsbeläggning (om sådan finns) från bilen i området kring dragkrokens
anliggningsytor.
Dragkroken är avsedd för att dra släpvagnar, som är utrustade med dragkulskopplingar, samt för lasthållare (exempelvis
fastsättning av cykelställ), som är tillåtna för montering på dragkroken. All annan användning är förbjuden.
Vid fordon med parkeringshjälp kan felaktiga funktioner förekomma efter att draganordningen monterats, eftersom det finns
risk för att vissa delar (dragkulstång, kopplingskula) ligger inom sensorernas avkänningsområde. I sådana fall bör
avkänningsområdet anpassas eller parkeringshjälpen avaktiveras. Om draganordningar med avtagbara eller svängbara
kulstänger används, kan inga felaktiga funktioner förväntas efter att dragkulstången har tagits ut ur driftläget.
Med förbehåll för ändringar.
5
6
7
Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.
Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 30 Směrnice č. 94/20/EG musí být zaručen.
Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 30 i direktiv 94/20/EF.
Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, imagen 30 de la directiva comunitaria
94/20/CE.
L’espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE.
Liitteen VII, direktiivin 94/20/EY kuvan 30 mukainen vapaatila on taattava.
The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EC must be guaranteed.
Πρέπει να εξασφαλίζεται ο ελεύθερος χώρος σύμφωνα με το Παράρτημα VII, εικόνα 30 της Οδηγίας
94/20/ΕΚ.
Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 30 della direttiva 94/20/CE.
Frirommet etter tillegg VII, figur 30 i direktiv 94/20/EØF skal overholdes.
De tussenruimte volgens aanhangsel VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht
worden genomen.
Zagwarantować swobodną przestrzeń zgodnie z załącznikiem VII, rysunek 30 dyrektywy 94/20/CE.
Glappet enligt bilaga VII, bild 30 i direktiv 94/20/EG ska garanteras.
ma
x. 4
* bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges
5°
* při celkové přípustné hmotnosti vozidla
* ved tilladt totalvægt for køretøjet
* con peso total autorizado del vehículo
min. 140
max. 100
* pour poids total en charge autorisé du véhicule
min. 65
* Ajoneuvon suurimmalla sallitulla kokonaispainolla
45°
x.
ma
350 - 420 *
min
.
min. 55
min. 32
* at gross vehicle weight rating
45°
* για το επιτρεπτό μικτό βάρος του οχήματος
* per il peso complessivo ammesso del veicolo
* ved kjøretøyets tillatte totalvekt
* bij toegestaan totaal gewicht van het voertuig
* przy dopuszczalnym cięzarze całkowitym pojazdu
* vid fordonets tillåtna totalvikt
min. 75 min. 75
max.
30°
°
. 30
max
max
4 ,5
30°
max.
max.
R 40
max. 30°
8
.R1
9
A50-X
e13*94/20*00*2482
11,4 kN
90 kg
vedi carta di circolazione dell’autoveicolo
303 294
BMW 5er Berlina (E60), 5er Touring (E61)
560L, 560X
T = Massa complessiva max. della motrice (in kg)
e
C = Massa rimorchiabile max. della motrice (in kg)
così definito:
………………………………………………………..
timbro e firma
Si dichiara inoltre di aver informato l’utente del veicolo sull’USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.
………………………..……………..lì…………..………………
targato ……………………………
sul veicolo…………………………………………………………………..
DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO:
la sottoscritta Ditta dichiara che il dispositivo di traino tipo………………………….è stato installato a regola d’arte, nel rispetto dei punti d’attacco e delle prescrizioni
fornite dalla Casa costruttrice
dove:
D = (T x C) / (T + C) x 0,00981 = …kN
In base alla Direttiva europea 94/20, la massa massima rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore di prova “D”
Classe e tipo di attacco:
Omologazione:
Valore D:
Carico verticale max. S:
Massa rimorchiabile:
Dispositivo di traino tipo:
Per autoveicolo:
Tipo funzionale:
Notice d’utilisation de la rotule amovible
Attention !
Avant toute utilisation de l’attelage, contrôler que la rotule amovible a été verrouillée correctement en
vérifiant les points suivants :
•
•
•
•
Repère vert de la molette coïncide avec le repère vert de la rotule.
La molette est contre la rotule (pas d’espace).
La serrure est fermée et la clé retirée. On ne peut plus tirer sur la molette.
La rotule ne doit absolument plus bouger dans le tube de logement. Vérifier en secouant avec la main.
Recommencer le montage si la vérification de ces 4 points ne donne pas satisfaction.
Le dispositif d’attelage ne doit pas être utilisé même si seulement un seul des quatre points n’est pas comme
il convient. Sinon, risque d’accident. Contactez alors le fabricant.
La rotule peut être montée et démontée manuellement sans le moindre problème.
Ne jamais utiliser de quelconques instruments, outils, etc., pouvant endommager le mécanisme.
Ne jamais procéder au déverrouillage lorsque l’attelage est accouplé ou lorsque le porte-charge est monté !
Lors de trajets effectués sans attelage ou porte-charge, déposer la rotule et toujours insérer l’obturateur
dans le tube de logement. Cette mesure s’applique tout particulièrement dans le cas où la boule risquerait
d’entraver la bonne visibilité de la plaque minéralogique ou du dispositif d’éclairage.
Rotule amovible
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Position verrouillée, condition de
remorquage
18
Tube de logement
Rotule
Billes de verrouillage
Rotule de dégagement
Volant
Capuchon
Clé
Repère rouge (volant)
Repère vert (volant)
Repère vert (rotule)
Symbole (déverrouiller commande)
Obturateur
Axe enfichable
Aucun espace entre 2 et 5
Espace d’env. 5 mm
Position déverrouillée, accouplement non
monté
Montage de la rotule :
1.)
2.)
3.)
Retirer l’obturateur du tube de logement.
En règle générale, la rotule se trouve en position déverrouillée lorsque celle-ci est sortie du coffre. On
peut s’en rendre compte grâce à l’espace nettement visible d’env. 5 mm séparant la molette de la rotule
(voir croquis) et au fait que le repère rouge tracé sur la molette indique en direction du repère vert tracé
sur la rotule.
Celle-ci ne doit être mise en place qu’à condition qu’elle soit précontrainte comme décrit cidessus !
Si, pour une raison quelconque, le mécanisme de verrouillage de la rotule s’est déclenché avant
montage et qu’il se trouve en position verrouillée, tendre alors celui-ci. En cas de position verrouillée du
mécanisme, le repère vert de la molette coïncide avec le repère vert de la rotule et la molette porte
directement (v. croquis) sur la rotule. Pour tendre le mécanisme de verrouillage, procédez comme suit :
La clé étant enfichée et la serrure étant ouverte, sortir la molette dans le sens de la flèche a et, pour
tendre, tourner celle-ci jusqu’en butée dans le sens de la flèche b. La rotule de dégagement doit être
tendue initialement et le mécanisme de verrouillage reste tendu après le relâchement de la molette.
Pour monter la rotule, introduire celle-ci par le bas avec l’axe enfichable dans le tube de logement et
pousser ensuite vers le haut.
Le verrouillage s’effectue alors automatiquement.
Ne pas laisser la main à proximité de la molette, car celle-ci tourne lors du verrouillage.
Fermer la serrure et toujours retirer la clé. La clé ne peut pas être retirée lorsque la serrure est ouverte !
Enfoncer le cache sur la serrure.
Démontage de la rotule :
1.)
2.)
3.)
4.)
Enlever le cache de la serrure et l’enfoncer sur la poignée de la clé.
Ouvrir la serrure à l’aide de la clé.
Tenir fermement la rotule, sortir la molette dans le sens de la flèche a et la tourner, en position sortie,
jusqu’en butée dans le sens de la flèche b.
Sortir la rotule du tube de logement.
Relâcher ensuite la molette, celle-ci se bloque automatiquement en position déverrouillée.
Bien ranger la rotule dans le coffre et à l’abri des salissures.
Mettre l’obturateur dans le tube de logement !
Remarques !
Seul le constructeur est autorisé à effectuer des réparations et à désassembler la rotule amovible.
Apposer à proximité du tube de logement ou à l’intérieur du coffre, en un endroit bien visible, la plaquette
jointe.
Un fonctionnement correct n’est possible que si la rotule et le tube de logement sont toujours propres.
Toujours bien entretenir le mécanisme. Ne mettre que du graphite sur la serrure.
Mettre régulièrement de la graisse sans résine ou de l’huile sur les paliers, les surfaces de glissement et les
billes. Le graissage et le huilage assurent également une protection anticorrosion supplémentaire.
Déposer la rotule et insérer l’obturateur avant de nettoyer le véhicule avec un jet à haute pression. De l’eau à
haute pression ne doit pas arriver sur la rotule.
Important !
2 clés sont jointes à la rotule amovible. Notez et conservez le n° de clé ???? pour d’éventuelles commandes
ultérieures.
????
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement