Odtwarzacze wieloformatowe KINO DOMOWE
DV 137 jest zwiastunem zmian w ofercie Arcama. Wskazuje na to chocia¿by jego trzycyfrowy symbol
(dotychczas wszystkie odtwarzacze CD i DVD mia³y w nazwie dwie cyfry), a od strony technicznej zastosowanie procesora Vaddis
888s. To zupe³nie nowa platforma, i dlatego nie bêdzie chyba mo¿liwy upgrade starszych odtwarzaczy. Z procesorem tym
pracuje tak¿e zupe³nie nowy (u Arcama) skaler, który pozwala poddaæ konwersji obraz z p³yty DVD a¿ do 1080p. Nowoœci¹ jest
tak¿e zaakceptowanie przez Arcama formatu SACD.
D
Arcam DiVA DV137
u¿y, zielony wyœwietlacz dot-matrix
(wczeœniej Arcam korzysta³ jedynie
z wyœwietlaczy LED uwa¿aj¹c, ¿e mniej
szumi¹), aluminiowa obudowa (oprócz panelu
przedniego) i spory ciê¿ar – Arcam prezentuje
siê godnie, to nie tani naleœnik. Z przodu kilka
przycisków, które pe³ni¹ podwójn¹ rolê – za ich
pomoc¹ albo steruje siê prac¹ napêdu, albo ustawia menu lub set-up. Z ty³u komplet wyjœæ analogowych audio (z podwojonymi frontami), wyjœcia
wideo komponent, SCART, S-Video i kompozyt,
a tak¿e wyjœcia cyfrowe – koaksjalne i optyczne,
a tak¿e HDMI w specyfikacji 1.1. Mamy tak¿e
gniazdo sieciowe IEC, ³¹cze RS-232, dziêki któremu mo¿na urz¹dzenie wprz¹c do systemów instalacyjnych, a tak¿e gniazda triggerów.
Z dro¿szej linii FMJ przeniesiono patent
Acusteel, czyli naklejanie dodatkowych du¿ych
p³atów blachy, przedzielonych substancj¹ antywibracyjn¹. Pod napêdem widaæ zaœ matê (z wygl¹du przypomina g¹bkê), redukuj¹c¹ wibracjê
i szumy RF.
Zasilacz jest rozbudowany, mo¿e nie a¿ tak,
jak w topowym odtwarzaczu FMJ DV29, ale mamy osobny, bardzo dobry zasilacz impulsowy,
z wieloma kondensatorami polipropylenowymi
i bardzo dobrym transformatorem Talema, a tak¿e niezale¿ny zasilacz dla czêœci audio, ze sporym
transformatorem toroidalnym, tak¿e Talemy.
Napêd pochodzi z firmy ASA Industrial. Sygna³ z g³owicy prowadzony jest do przetworników WM8740 brytyjskiej firmy Wolfson Microelectronic. Wolfsony to bardzo dobre uk³ady
o wysokiej dynamice (117dB) i niskich zniekszta³ceniach, ale nie przetwarzaj¹ one sygna³u
DSD. Czy oznacza to, ¿e sygna³ DSD, od razu po
odczytaniu z p³yty, jest w DSP Zorana zamieniany na PCM?
W DV 137 mamy a¿ cztery stereofoniczne
przetworniki, wiêc osobne wyjœcie frontów ma
swój w³asny tor. Filtracj¹ i buforowaniem zajmuj¹ siê ³adne uk³ady Burr-Browna – OPA2134.
W torze a¿ roi siê od kondensatorów polipropylenowych Wimy oraz bardzo dobrych bipolarów
Elna “Red” Cerafine. Z³ocone wyjœcia RCA s¹ za³¹czane przekaŸnikami z naklejonymi na wierzchu elementami t³umi¹cymi drgania. Znakomicie
potraktowano wyjœcie cyfrowe koaksjalne, poniewa¿ sygna³ jest wypuszczany przez transformator dopasowuj¹cy.
To czêœæ audio, a przynajmniej jej koñcowy
etap. Sercem uk³adu jest bowiem dekoder wizyjny. W Arcamie mamy najnowszy, jaki jest, opracowany wspólnie przez Zorana i Arcama, uk³ad
Vaddis 888s. Jest to uk³ad dekoduj¹cy MPEG
z przetwarzaniem progressive scan, s³u¿¹cy tak¿e do dekodowania sygna³ów audio dla kina,
a tak¿e dla DVD-Audio. Poniewa¿ nigdzie nie widaæ dekodera sygna³u DSD (chyba, ¿e go ukryto
gdzieœ pod spodem), wiêc prawdopodobnie proces ten przeprowadzany jest w³aœnie w Zoranie.
Ale póki co, Arcam odtworzy jedynie stereofoniczn¹ czêœæ p³yt SACD. Upgrade ma byæ dostêpny w niedalekiej przysz³oœci.
Na uk³ad Zorana naklejono p³ytkê ferrytow¹
Stewarda, t³umi¹c¹ szumy RF. Osobn¹ p³ytkê
otrzyma³y wyjœcia wideo komponent i HDMI. To
pierwsze posiada przetwornik D/A Analog Devices ADV7312, zaœ wyjœcie cyfrowe napêdzane
jest przez uk³ad Silicon Image. Obok niego widaæ
wrzesieñ 2006
Arcam œwieci du¿ym, dobrze widoczny
wyœwietlaczem.
Pewnym problemem jest d³ugi czas
³adowania p³yty – niemal pó³ minuty...
spor¹ koœæ DSP, najwyraŸniej jest to uk³ad skalera obrazu. Trzeba podkreœliæ, ¿e Arcam jest jedn¹ z pierwszych maszyn DVD, która potrafi wypuœciæ sygna³ 1080p (progressive). To próba
ucieczki do przodu przed Blu-Rayem/HD-DVD.
W budowie widaæ wiele serca i wysi³ku w³o¿onego nawet w drobne elementy, np. t³umi¹cy materia³ na zegarze odtwarzacza czy przekaŸniki dla
gniazd wyjœciowych.
23
KINO DOMOWE Odtwarzacze wielofunkcyjne
C
H
Wnêtrze Arcama ujawnia
priorytety konstruktorów osobny zasilacz dla audio
i bardzo ³adny uk³ad sekcji
cyfrowo-analogowej.
O
D
S
£
U
Wyjœcie
analogowe
wyposa¿ono
w zastêpy
kondensatorów
polipropylenowych
Wimy, a na
przekaŸnikach
w³¹czaj¹cych
poszczególne
wyjœcia zastosowano
elementy t³umi¹ce.
C
zytaj¹c specyfikacjê DV 137, mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e nowa generacja odtwarzaczy
DiVA, której 137 jest forpoczt¹, za po³owê ceny
oferuje to, co starsze, topowe urz¹dzenie z serii
FMJ - odtwarzacz DVD-A DV29. To by³oby coœ –
wielokrotnie lepiej wyposa¿one urz¹dzenie,
z SACD, skalerem obrazu itp., z nieznacznie
uproszczon¹ budow¹ i obudow¹ deklasuje drogiego, starszego brata. Przyk³ad Arcama, firmy
wyj¹tkowo uczciwie stawiaj¹cej sprawê i zasadzaj¹cej swoje twierdzenia nie na fazach ksiê¿yca, ani stê¿eniu fusów herbaty, a na solidnych
pomiarach i wieloetapowych, krytycznych ods³uchach, pokazuje, ¿e nie ma nic za darmo. Krótko
mówi¹c, dŸwiêk CD (w tym HDCD), DVD (filmy) i DVD-Audio z flagowego DV29 jest znacznie lepszy. Bez dwóch zdañ. Odtwarzacz z serii
FMJ oferuje znacznie ni¿szy i dok³adniejszy bas,
bardziej szczegó³owe, a przy tym masywniejsze
blachy i wybitn¹ g³êbiê dŸwiêku. “Porzuæcie wiêc
nadziejê wszyscy, którzy chcieliœcie zaoszczêdziæ...”. Ale na tle konkurentów ze swojego
przedzia³u cenowego nowy Arcam wypada interesuj¹co. Gra dobrze u³o¿onym, g³adkim, ale
i dynamicznym dŸwiêkiem. Ta ostatnia cecha sta-
DiVA DVI37
Cena [z³]
Dystrybutor
6490
AUDIO CENTER
www. audiocenter.pl
Wykonanie i komponenty
Audiofilski w ka¿dym calu, z osobnym zasilaczem dla
piêknej czêœci audio. Sekcja cyfrowa najlepsza z najlepszych, ze skalerem obrazu do 1080p.
FunkcjonalnoϾ
Odtwarzane wszystkie formaty – poza DTS 96/24
i wielokana³owym SACD.
Brzmienie
Du¿a dynamika i g³êbia sceny. Góra pasma delikatna,
dó³ trzymany krótko, dominuje œrednica.
Obraz
Piêkny – nasycony, pastelowy i plastyczny.
wia go nawet o krok przed konkurencj¹ i sama
w sobie usprawiedliwia wy¿sz¹ cenê – w porównaniu do starszych modeli DiVA. DŸwiêk
z p³yt SACD nie odbiega³ charakterem od innych
formatów, mia³ mo¿e minimalnie bardziej jedwabist¹ górê i bardziej skrz¹ce siê blachy, ale bez
wyskoków. Prawdê mówi¹c, jeœli mia³bym wybieraæ miêdzy warstwami SACD i HDCD z p³yt
hybrydowych LINN-a czy First Impression Music
(np. Jazz at the Pawnshop, Prophone/FIM, FIM
SACD M 034, HDCD/SACD), wybra³bym te drugie. DŸwiêk z g³êbiej po³o¿onej warstwy HDCD
by³ g³êbszy, gêstszy i bardziej namacalny. WyraŸn¹ ró¿nicê s³ychaæ by³o zaœ miêdzy ró¿nymi czêstotliwoœciami próbkowania p³yt DVD, d³u¿sze
s³owa by³y momentalnie nagradzane lepszym
wgl¹dem w nagranie. Oznacza to, ¿e odtwarzacz
mo¿e siê pochwaliæ niez³¹ rozdzielczoœci¹. Przek³ada siê to na lepiej ni¿ u konkurencji odwzorowane kszta³ty instrumentów. Dochodzi do tego
wspomniana znakomita dynamika, zw³aszcza prze³omu niskich i œrednicy. Kiedy uderza stopa perkusji, to naprawdê uderza, a nie markuje, kiedy
zaœ basista klanguje, to s³ychaæ to jak strza³, a nie
walniêcie mokr¹ szmat¹. To du¿a umiejêtnoœæ,
poniewa¿ dynamika to piêta achillesowa niemal
wszystkich odtwarzaczy DVD poni¿ej 10 000 z³.
Obraz jest niemal tak dobry jak z Marantza
DV9600, szczególnie w trybie 1080p, i lepszy ni¿
z DV29. Nie ma wprawdzie tej niesamowitej g³êbi, ale mo¿e siê pochwaliæ bardzo ³adnie nasyconymi kolorami i dobr¹ szczegó³owoœci¹, bez utraty spójnoœci i naturalnych przejœæ miêdzy kolorami.
Na koniec s³owo o wyjœciach cyfrowych:
koaksjalne DV137 zosta³o wyposa¿one w transformator dopasowuj¹cy. To s³ychaæ – jest znakomite. A przecie¿ w³aœnie w tym przypadku HDMI
mia³o szansê, ¿eby siê zrehabilitowaæ, poniewa¿
dŸwiêk jest z niego naprawdê dobry, bez spotykanego dotychczas rozmycia krawêdzi i sp³aszczenia perspektywy. Ale, jeœli raz us³yszymy
dŸwiêk, towarzysz¹cy obrazowi, przes³any koak-
wrzesieñ 2006
24
sjalem, nie bêdzie o czy mówiæ: kino i CD, jeœli
gramy przez amplituner, a nie przez wzmacniacz
stereo, trzeba przesy³aæ tym ³¹czem – koaksjalnym. A o wzmacniaczu wspomnia³em nie bez kozery: DV137 z powodzeniem nada siê na odtwarzacz do zestawu stereo, poniewa¿ wszystkie
p³yty zagra bardzo ³adnie, a brak wersji multichannel dysków SACD nie bêdzie tu w ogóle odczuwalny...
Na koœci DSP Zorana przyklejono p³ytkê
redukuj¹c¹ promieniowanie czêstotliwoœci
RF. Obok widaæ gniazdo przeznaczone do
programowania DSP – wkrótce bêdzie
mo¿na uaktywniæ wielokana³owy tryb
SACD. Z ty³u zaœ widoczny jest kwarc
z naklejonym t³umikiem drgañ.
Download PDF

advertising