Dell | Studio XPS D03M002 | Zobrazit - Dell Support

PRŮVODCE INSTALACÍ
PRŮVODCE INSTALACÍ
Model: Řada D03M Typ: D03M002
Poznámky a upozornění
POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají k lepšímu
využití počítače.
UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ varují před možným poškozením hardwaru nebo
ztrátou dat a obsahují pokyny, jak těmto problémům předejít.
VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko
úrazu nebo smrti.
Pokud jste zakoupili počítač řady Dell™ n, netýká se vás žádný odkaz na operační systém Microsoft® Windows®
uvedený v této příručce.
__________________
Informace v tomto dokumentu se mohou bez předchozího upozornění změnit.
© 2010 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoli rozmnožování těchto materiálů bez písemného svolení společnosti Dell je přísně zakázáno.
Obchodní známky použité v textu: Dell, logo DELL, YOURS IS HERE, Solution Station, Studio XPS a DellConnect
jsou obchodními známkami společnosti Dell Inc.; AMD, AMD Athlon a AMD Phenom jsou obchodními známkami
společnosti Advanced Micro Devices, Inc.; Microsoft, Windows a logo Windows na tlačítku Start jsou obchodními
známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích;
Blu-ray Disc je obchodní známka sdružení Blu‑ray Disc Association; Bluetooth je registrovaná obchodní známka
patřící společnosti Bluetooth SIG, Inc. a je používána společností Dell v rámci licence.
Ostatní obchodní známky a obchodní názvy mohou být v tomto dokumentu použity v souvislosti s jejich vlastníky
nebo příslušnými produkty. Společnost Dell Inc. si nečiní nárok na jiné obchodní známky a názvy, než své vlastní.
Březen 2010 Č. dílu 6612P Rev. A00

Obsah
Nastavení stolního počítače Studio XPS ���������������������������������������� 5
Prvky na zadním panelu���������������������� 20
Manipulace s počítačem������������������������6
Prvky na horní straně ������������������������ 24
Před nastavením počítače ��������������������7
Připojení displeje����������������������������������8
Připojení klávesnice a myši ���������������� 10
Konektory na zadním panelu �������������� 22
Softwarové funkce������������������������������ 26
Dok Dell���������������������������������������������� 27
Připojení síťového kabelu (volitelný)������ 11
Nástroj zálohování online Dell
DataSafe Online Backup����������������������� 28
Připojení napájecího kabelu���������������� 12
Odstraňování potíží ������������������������ 29
Stisknutí tlačítka vypínače ������������������ 12
Nastavení operačního systému����������� 13
Vytvoření média pro obnovení
systému (doporučeno) ������������������������ 14
Připojení k Internetu (volitelné)������������ 15
Použití stolního počítače Studio XPS �������������������������������������� 18
Prvky na předním panelu�������������������� 18
Kódy zvukových signálů���������������������� 29
Potíže se sítí �������������������������������������� 30
Potíže s napájením������������������������������ 31
Potíže s pamětí ���������������������������������� 32
Zablokování a problémy se softwarem ���� 33
Použití nástrojů podpory���������������� 36
Středisko technické podpory
společnosti Dell ���������������������������������� 36
3
Obsah
Má stahování Dell������������������������������� 37
Systémová hlášení������������������������������ 37
Vrácení zboží za účelem provedení
záruční opravy nebo vrácení peněz ���� 54
Než zavoláte �������������������������������������� 56
Průvodce řešením potíží
s hardwarem �������������������������������������� 39
Kontaktování společnosti Dell�������������� 57
Nástroj Dell Diagnostics �������������������� 40
Další informace a zdroje������������������ 58
Obnovení operačního systému ������ 44
Specifikace�������������������������������������� 60
Obnovení systému������������������������������ 45
Dell DataSafe Local Backup���������������� 46
Médium pro obnovení systému������������ 48
Dell Factory Image Restore ���������������� 49
Získání pomoci�������������������������������� 51
Technická podpora a služby
zákazníkům ���������������������������������������� 52
DellConnect �������������������������������������� 52
Služby online�������������������������������������� 52
Automatizovaná služba stavu
objednávek������������������������������������������ 53
Informace o produktech ���������������������� 54
4
Příloha���������������������������������������������� 66
Upozornění společnosti Macrovision ���� 66
Informace pro standard NOM
neboli oficiální mexický standard
(pouze pro Mexiko)������������������������������ 67
Rejstřík�������������������������������������������� 68
Nastavení stolního počítače Studio XPS
Tato část obsahuje informace o nastavení stolního počítače Dell™ Studio XPS™.
VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoli postupu v této části si přečtěte bezpečnostní
informace dodané s počítačem. Další informace o nejvhodnějších postupech zajištění
bezpečnosti naleznete na stránce Plnění legislativních požadavků na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
5
Nastavení stolního počítače Studio XPS
Manipulace s počítačem
Aby nedošlo k vašemu poranění či poškození počítače, zvedejte jej držením za úchopy na
přední a zadní straně počítače.
6
Nastavení stolního počítače Studio XPS
Před nastavením počítače
Při umístění počítače dbejte na to, aby byl zajištěn snadný přístup ke zdroji napájení
a přiměřená ventilace, a aby počítač ležel na vodorovném povrchu.
Omezené proudění vzduchu v okolí počítače může způsobit jeho přehřátí. Přehřívání
předejdete tak, že u zadní strany počítače ponecháte volný prostor alespoň 10,2 cm
a u všech ostatních stran nejméně 5,1 cm. Když je počítač zapnutý, v žádném případě
by neměl být umístěn v uzavřeném prostoru, jako je skříň nebo zásuvka.
7
Nastavení stolního počítače Studio XPS
Připojení displeje
V počítači jsou integrovány konektory zobrazení. Připojte displej pomocí integrovaného
konektoru HDMI nebo DVI.
Pokud je to třeba, na webové stránce www.dell.com můžete zakoupit adaptér DVI-VGA
či HDMI-DVI a doplňkové kabely HDMI nebo DVI.
Použijte kabel, který je kompatibilní s dostupnými konektory na počítači a displeji. Podle
následující tabulky lze určit konektory počítače a displeje.
POZNÁMKA: Pokud chcete připojit jeden displej, připojte jej POUZE K JEDNOMU
z konektorů počítače.
8
Nastavení stolního počítače Studio XPS
Typ připojení
Počítač
Kabel
Displej
DVI-DVI
(kabel DVI)
DVI-VGA
(adaptér DVI-VGA
+ kabel VGA)
HDMI-HDMI
(kabel HDMI)
HDMI-DVI
(adaptér HDMIDVI + kabel DVI)
9
Nastavení stolního počítače Studio XPS
Připojení klávesnice a myši
Klávesnici a myš s rozhraními USB připojte ke
konektorům USB na zadním panelu počítače.
10
Nastavení stolního počítače Studio XPS
Připojení síťového kabelu
(volitelný)
Připojení k síti není k dokončení nastavení
nutné. Máte-li však již kabelové připojení
k síti nebo Internetu (např. zařízení pro
širokopásmové připojení nebo ethernetovou
přípojku), můžete je nyní připojit.
POZNÁMKA: K připojení k síťovému
konektoru (konektor RJ45) používejte
pouze ethernetový kabel. Nezapojujte
do síťového konektoru kabel telefonu
(konektor RJ11).
Chcete-li připojit počítač k síťovému nebo
širokopásmovému zařízení, připojte jeden
konec síťového kabelu k síťovému portu
nebo k širokopásmovému zařízení. Připojte
druhý konec síťového kabelu k síťovému
konektoru (RJ45) na zadním panelu počítače.
Ozve-li se cvaknutí, síťový kabel je bezpečně
připojen.
11
Nastavení stolního počítače Studio XPS
Připojení napájecího kabelu Stisknutí tlačítka vypínače
12
Nastavení stolního počítače Studio XPS
Nastavení operačního
systému
Počítač obsahuje předem konfigurovaný
operační systém, který jste si zvolili při
zakoupení počítače.
Nastavení systému Microsoft
Windows
Při prvním nastavení systému Microsoft®
Windows® postupujte podle pokynů na
obrazovce. Tyto kroky je nutné dodržet
a jejich vykonání může určitou dobu
trvat. Jednotlivé obrazovky pro nastavení
systému Windows vás provedou různými
postupy, např. přijetím licenční smlouvy,
nastavením předvoleb a nastavením
internetového připojení.
UPOZORNĚNÍ: Proces nastavení
operačního systému nepřerušujte.
Pokud tak učiníte, může se počítač
stát nepoužitelným a bude nutno
operační systém znovu nainstalovat.
POZNÁMKA: Doporučujeme stáhnout
a nainstalovat nejnovější systém BIOS
a ovladače pro počítač, které jsou
dostupné na webové stránce
support.dell.com.
POZNÁMKA: Další informace
o operačním systému a funkcích najdete
na adrese support.dell.com/MyNewDell.
Nastavení systému Ubuntu
Při prvním nastavení systému Ubuntu
postupujte podle instrukcí na obrazovce.
13
Nastavení stolního počítače Studio XPS
Vytvoření média pro
obnovení systému
(doporučeno)
POZNÁMKA: Médium pro obnovení
systému je doporučeno vytvořit ihned po
nastavení systému Microsoft Windows.
Médium pro obnovení systému lze použít
k obnovení počítače do funkčního stavu,
ve kterém byl při zakoupení, přičemž jsou
zachovány datové soubory (bez potřeby
použít disk operačního systému). Médium
pro obnovení systému můžete použít
v případě, že změna hardwaru, softwaru,
ovladačů či jiných systémových nastavení
uvedly počítač do špatného funkčního stavu.
K vytvoření média pro obnovení systému je
třeba následující:
•Nástroj místního zálohování Dell DataSafe
Local Backup
•USB flash disk o minimální kapacitě
8 GB nebo disk DVD-R/DVD+R/Blu-ray™
14
POZNÁMKA: Nástroj Dell DataSafe
Local Backup nepodporuje přepisovatelné
disky.
Vytvoření média pro obnovení systému:
1. Zapněte počítač, pokud není zapnutý.
2. Vložte disk do počítače nebo připojte
USB flash disk.
3. Klikněte na položku Start
→
Programy→ Dell DataSafe Local
Backup.
4. Klikněte na možnost Vytvořit médium
pro obnovení.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Informace o použití
média pro obnovení systému najdete
v části „Médium pro obnovení systému“
na straně 48.
Nastavení stolního počítače Studio XPS
Připojení k Internetu
(volitelné)
Chcete-li se připojit k Internetu, budete
potřebovat externí modem nebo síťové
připojení a služby poskytovatele připojení
k Internetu (ISP).
Jestliže není externí modem USB nebo
adaptér WLAN součástí vaší původní
objednávky, můžete si je zakoupit na
webové stránce www.dell.com.
Nastavení připojení pomocí kabelu
•Používáte-li telefonické připojení, před
nastavením připojení k Internetu, připojte
telefonní kabel k externímu modemu USB
(volitelný) a do telefonní zástrčky na stěně.
•Pokud využíváte připojení prostřednictvím
modemu DSL, kabelového nebo
satelitního modemu, kontaktujte svého
poskytovatele připojení k Internetu nebo
operátora mobilních telefonních služeb
a vyžádejte si pokyny pro připojení.
Nastavení připojení k Internetu pomocí kabelu
dokončíte podle pokynů v části „Nastavení
připojení k Internetu“ na straně 16.
15
Nastavení stolního počítače Studio XPS
Nastavení bezdrátového připojení
Nastavení připojení k Internetu
POZNÁMKA: Postup nastavení
bezdrátového směrovače naleznete
v dokumentaci, která byla dodána se
směrovačem.
Poskytovatelé služeb Internetu a jejich
nabídky se liší podle jednotlivých zemí.
Nabízené připojení k Internetu pro vaši
zemi získáte od místního poskytovatele.
Aby bylo možné používat bezdrátové
připojení k Internetu, je třeba nastavit
připojení k bezdrátovému směrovači.
Nastavení připojení k bezdrátovému
směrovači:
1. Uložte a zavřete všechny otevřené
soubory a ukončete všechny spuštěné
programy.
2. Klikněte na tlačítko Start
Ovládací panely.
→
3. Do pole vyhledávání zadejte síť
a poté klikněte na položku Centrum sítí a sdílení→ Připojit k síti.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce,
které vám pomohou nastavení dokončit.
16
Pokud se k Internetu nemůžete připojit, ale
v minulosti jste již připojeni byli, mohlo dojít
k výpadku internetového připojení ze strany
poskytovatele. Obraťte se na poskytovatele
služeb Internetu a informujte se o stavu
služby, nebo se pokuste o připojení později.
Mějte informace o svém poskytovateli
připojení neustále připraveny. Pokud nemáte
poskytovatele služeb Internetu, můžete
jej získat pomocí Průvodce připojením
k Internetu.
Nastavení stolního počítače Studio XPS
Nastavení připojení k Internetu:
1. Uložte a zavřete všechny otevřené
soubory a ukončete všechny spuštěné
programy.
2. Klikněte na tlačítko Start
panely.
→ Ovládací
3. Do pole vyhledávání zadejte síť
a poté klikněte na položku Centrum sítí a sdílení→ Nastavit připojení nebo síť→ Připojit k Internetu.
Zobrazí se okno Připojit k Internetu.
POZNÁMKA: Nevíte-li, který typ připojení
máte vybrat, klikněte na položku Chci
pomoci při výběru nebo kontaktujte
svého poskytovatele připojení.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce
a dokončete nastavení podle informací
o nastavení, které vám podal
poskytovatel připojení.
17
Použití stolního počítače Studio XPS
V této části jsou obsaženy informace o prvcích dostupných ve vašem stolním počítači
Studio XPS™.
Prvky na předním panelu
1
2
3
9
8
4
5
6
18
7
Použití stolního počítače Studio XPS
1 Indikátor čtečky paměťových karet —
Indikuje vložení paměťové karty.
2 Čtečka paměťových karet — Nabízí
rychlý a pohodlný způsob zobrazení
a sdílení souborů digitálních fotografií,
hudby a videa uložených na paměťové
kartě.
3 Optická jednotka — Přehrává
a provádí záznam na disky CD, DVD
a Blu‑ray standardní velikosti 12 cm
(volitelné).
4 Pozice pro volitelnou optickou
jednotku — Pojme přídavnou
optickou jednotku.
5 Slot jednotky FlexBay — Může
podporovat čtečku paměťových karet
nebo další pevný disk.
6 Kryt jednotky FlexBay — Slouží
k zakrytí slotu jednotky FlexBay.
7
Konektory USB 2.0 (2) —
Slouží k připojení zařízení USB,
která připojujete příležitostně, jako
jsou například flash disky, digitální
fotoaparáty a přehrávače MP3.
8 Tlačítka pro vysunutí optické
jednotky (2) — Stisknutím označené
spodní části tlačítka vysunete
přihrádku pro disk.
9
Indikátor aktivity pevného
disku — Aktivuje se, když počítač čte
nebo zapisuje data. Blikající bílé světlo
signalizuje aktivitu pevného disku.
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo
ke ztrátě dat, počítač nikdy
nevypínejte, když indikátor
aktivity pevného disku bliká.
19
Použití stolního počítače Studio XPS
Prvky na zadním panelu
1
2
3
6
5
4
20
Použití stolního počítače Studio XPS
1 Konektor napájení — Slouží k připojení
napájecího kabelu. Vzhled tohoto
konektoru se může lišit.
4 Sloty pro rozšiřovací karty — Slouží
k přístupu ke konektorům nainstalovaných
karet PCI a PCI Express.
2 Indikátor zdroje napájení — Informuje
o dostupnosti napájení zdroje napájení.
5 Slot pro bezpečnostní kabel — Pomocí
něj lze k počítači připojit komerčně
dostupné bezpečnostní kabely.
POZNÁMKA: Indikátor zdroje napájení
nemusí být na každém počítači.
3 Konektory na zadním panelu —
Do odpovídajících konektorů můžete
připojit zařízení USB, zvuková a obrazová
zařízení a další.
POZNÁMKA: Před zakoupením
bezpečnostního kabelu se ujistěte,
že jej lze použít se slotem pro
bezpečnostní kabel v počítači.
6 Kroužky pro zámek — Slouží k připojení
standardního zámku, který zabrání
neoprávněnému přístupu k vnitřním
částem počítače.
21
Použití stolního počítače Studio XPS
Konektory na zadním
panelu
1
Konektor S/PDIF — Slouží
k připojení zesilovačů televizorů pro
přenos digitálního zvuku prostřednictvím
optických digitálních kabelů. Tento formát
přenáší zvukový signál bez nutnosti
převodu na analogový zvuk.
2
Konektor HDMI — Po připojení
k televizoru umožňuje přenos signálu
zvuku i obrazu.
1
2
3
22
4
12
5
11
6
10
7
8
9
POZNÁMKA: U monitorů s integrovanými
reproduktory bude přečten pouze signál
obrazu.
3
Konektor DVI — Slouží
k připojení monitoru nebo projektoru.
4
Konektor eSATA — Slouží
k připojení externích úložných
zařízení SATA.
Použití stolního počítače Studio XPS
5
Konektor zadních reproduktorů
L/R pro prostorový zvuk — Slouží
k připojení zadního levého a pravého
reproduktoru.
10
Konektor středového
reproduktoru/subwooferu — Slouží
k připojení středového reproduktoru
a subwooferu.
6
Konektor bočních reproduktorů
L/R pro prostorový zvuk — Slouží
k připojení bočního levého a pravého
reproduktoru.
11
7
Konektor mikrofonu — Slouží
k připojení mikrofonu pro vstup hlasu
a zvuku do zvukového nebo telefonního
programu.
Síťový konektor a indikátor —
Slouží k připojení počítače k síti nebo
širokopásmovému zařízení. Pokud
počítač odesílá nebo přijímá data,
indikátor síťové aktivity bliká. Při velkém
objemu síťového provozu se může
indikátor jevit jako nepřetržitě svítící.
12
Konektory USB 2.0 (4) — Slouží
k připojení zařízení USB, jako je myš,
klávesnice, tiskárna, externí pevný
disk nebo přehrávač MP3.
8
Konektor předních reproduktorů
L/R — Slouží k připojení předního
levého a pravého reproduktoru.
9
Vstupní konektor — Slouží
k připojení záznamového nebo
přehrávacího zařízení, jako je mikrofon,
kazetový přehrávač, přehrávač disků
CD nebo videorekordér.
23
Použití stolního počítače Studio XPS
Prvky na horní straně
2
3
1
4
5
6
24
Použití stolního počítače Studio XPS
1
Konektory USB 2.0 (2) —
Slouží k připojení zařízení USB,
která připojujete jen příležitostně,
jako například flash disky, digitální
fotoaparáty a přehrávače MP3.
2 Servisní štítek a Kód expresní
služby — Používají se k identifikaci
počítače při přístupu na webovou stránku
podpory společnosti Dell nebo při
telefonátu na oddělení technické podpory.
3
4
Konektor mikrofonu nebo
vstupní konektor — Slouží k připojení
mikrofonu nebo zvukového kabelu
přivádějícího zvuk.
Konektor sluchátek — Slouží
k připojení sluchátek.
POZNÁMKA: Chcete-li připojit
napájený reproduktorový nebo
zvukový systém, použijte výstupní
zvukový konektor nebo konektor
S/PDIF na zadní straně počítače.
5 Přihrádka pro příslušenství — Slouží
k úhlednému odkládání zařízení nebo
kabelů.
6
Vypínač a indikátor — Stisknutí
zapne nebo vypne počítač. Indikátor
uprostřed tohoto tlačítka označuje stav
napájení:
•Nesvítí — Počítač je v režimu
hibernace, vypnutý nebo není
připojen k napájení.
•Svítí bíle — Počítač je zapnutý.
•Svítí žlutě — Počítač je v režimu
spánku nebo došlo k problému
se základní deskou či zdrojem
napájení.
•Bliká žlutě — Pravděpodobně došlo
k problémům se základní deskou
nebo zdrojem napájení.
POZNÁMKA: Informace o problémech
s napájením najdete v části „Problémy
s napájením“ na straně 31.
25
Použití stolního počítače Studio XPS
Softwarové funkce
POZNÁMKA: Další informace
o funkcích uvedených v této části
naleznete v Průvodci technologiemi
Dell, který se nachází na vašem
pevném disku nebo na webové
stránce support.dell.com/manuals.
Produktivita a komunikace
Počítač můžete používat k tvorbě
prezentací, brožur, přání, letáků a tabulek.
Také můžete upravovat a prohlížet digitální
fotografie a obrázky. Přesný soupis softwaru
nainstalovaného v počítači naleznete na
objednávce.
Po připojení k Internetu můžete prohlížet
webové stránky, nastavit e-mailový účet
a odesílat a stahovat soubory.
26
Zábava a multimédia
Počítač můžete používat ke sledování
videa, hraní her, vytváření vlastních disků
CD a poslouchání hudby a rádia. Jednotka
pro optické disky podporuje více formátů
disků, včetně disků CD, DVD a Blu-ray
(pokud byla tato možnost vybrána v době
zakoupení).
Můžete stahovat a kopírovat obrázky
a videa z přenosných zařízení, jako jsou
digitální fotoaparáty nebo mobilní telefony.
Volitelné softwarové aplikace vám umožní
spravovat a vytvářet soubory hudeby
a videa, které lze následně zaznamenávat
na disky, ukládat do přenosných zařízení,
jako jsou MP3 přehrávače nebo přenosná
zábavní zařízení, nebo přímo přehrávat
a prohlížet na připojeném televizoru,
projektoru či v systému domácího kina.
Použití stolního počítače Studio XPS
Dok Dell
Dok Dell je skupina ikon, které umožňují snadný přístup k často používaným aplikacím,
souborům a složkám. Dok lze upravit následujícími způsoby:
•Přidávání a odebrání ikon
•Změna barvy a umístění doku
•Seskupování souvisejících ikon do kategorií
Přidání kategorie
•Změna chování ikon
Odstranění kategorie nebo ikony
1. Klikněte pravým tlačítkem na dok, dále na
možnost Přidat→ Kategorie. Zobrazí se
okno Přidat/upravit kategorii.
1. Klikněte pravým tlačítkem na kategorii
nebo ikonu na doku a klikněte na možnost
Smazat zástupce nebo Smazat kategorii.
2. Zadejte název kategorie do pole Název.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Vyberte požadovanou ikonu kategorie
v poli nabídky Vyberte obrázek:.
4. Klikněte na možnost Uložit.
Přidání ikony
Přetáhněte ikonu na dok nebo kategorii.
Přizpůsobení doku
1. Klikněte pravým tlačítkem na dok a poté
na položku Rozšířená nastavení....
2. Přizpůsobte dok zvolením požadované
možnosti.
27
Použití stolního počítače Studio XPS
Nástroj zálohování online
Dell DataSafe Online
Backup
POZNÁMKA: Nástroj Dell DataSafe
Online nemusí být k dispozici ve všech
oblastech.
POZNÁMKA: K zajištění rychlého
odesílání/stahování je vhodné
používat širokopásmové připojení.
Dell DataSafe Online je služba
automatického zálohování a obnovy, která
pomáhá chránit vaše data a důležité soubory
před katastrofickými událostmi, jakými
jsou krádež, požár nebo přírodní pohromy.
Služba je dostupná z vašeho počítače
prostřednictvím účtu chráněného heslem.
Další informace najdete na webové stránce
delldatasafe.com.
28
Plánování záloh:
1. Dvakrát klikněte na ikonu nástroje Dell
DataSafe Online
na hlavním panelu.
2. Postupujte podle pokynů zobrazených
na obrazovce.
Odstraňování potíží
Tato část popisuje řešení potíží, které
u počítače mohou nastat. Nebude-li možné
problém vyřešit pomocí následujících rad,
přejděte k části „Použití nástrojů podpory“
na straně 36 nebo k části „Kontaktování
společnosti Dell“ na straně 57.
Kódy zvukových signálů
Pokud se během startu počítače vyskytnou
chyby nebo problémy, ozve se několik
pípnutí. Tato pípnutí jsou tzv. kódy zvukových
signálů a označují, k jakému problému došlo.
Kód zvukových signálů zapište a obraťte se
na společnost Dell (viz část „Kontaktování
společnosti Dell“ na straně 57).
Kód
zvukového Možný problém
signálu
Jeden
Dva
Tři
Čtyři
Pět
Šest
Možná chyba základní
desky — Chyba kontrolního
součtu paměti ROM
systému BIOS
Nebyla zjištěna paměť RAM
POZNÁMKA: Pokud jste
nainstalovali nebo vyměnili
paměťový modul, ověřte, že
je správně zasunut.
Možná chyba základní
desky — Chyba čipové sady
Chyba čtení/zápisu do
paměti RAM
Selhání systémových hodin
Selhání grafické karty
nebo čipu
29
Odstraňování potíží
Potíže se sítí
Bezdrátové připojení
Pokud je připojení k síti přerušeno —
Bezdrátový směrovač je offline nebo je
bezdrátové připojení v počítači zakázáno.
•Zkontrolujte, zda je bezdrátový
směrovač zapnut a zda je připojen ke
zdroji dat (kabelový modem nebo síťový
rozbočovač).
•Znovu připojte bezdrátový směrovač (viz
část „Nastavení bezdrátového připojení“
na straně 16).
Připojení pomocí kabelu
Pokud je připojení k síti přerušeno —
•Zkontrolujte, zda je kabel řádně připojen
a zda není poškozen.
•Zkontrolujte stav indikátoru integrity
spojení.
Podle indikátoru integrity spojení
umístěného vedle síťového konektoru
můžete určit, zda vaše připojení funguje.
Rozlišovány jsou následující stavy:
•Nesvítí — Počítač nerozpoznal fyzické
připojení k síti.
•Zelená — Mezi sítí 10/100 Mb/s
a počítačem existuje dobré spojení.
•Žlutá — Mezi sítí 1 000 Mb/s
a počítačem existuje dobré spojení.
POZNÁMKA: Indikátor integrity spojení
vedle síťového konektoru informuje pouze
o síťovém připojení pomocí kabelu. Tento
indikátor neposkytuje informace o stavu
bezdrátového připojení.
30
Odstraňování potíží
Potíže s napájením
Pokud kontrolka napájení nesvítí —
Počítač je vypnut nebo není napájen.
•Řádně připojte napájecí kabel do
konektoru na počítači i do elektrické
zásuvky.
•Pokud je počítač připojen do rozpojovacího
kabelu, zkontrolujte, zda je rozpojovací
kabel připojen do zásuvky a zda je zapnut.
•Vyřaďte z okruhu ochranná (jisticí) zařízení,
napájecí rozdvojky a prodlužovací kabely a
ověřte, zda bez nich počítač řádně pracuje.
•Zkontrolujte, zda řádně pracuje elektrická
zásuvka, tím, že do ní připojíte jiné zařízení,
například lampu.
•Ujistěte se, že indikátor zdroje napájení
na zadní straně počítače svítí. Pokud
indikátor nesvítí, mohl nastat problém
se zdrojem napájení nebo napájecím
kabelem.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte
společnost Dell (viz část „Kontaktování
společnosti Dell“ na straně 57).
Pokud indikátor napájení svítí bíle
a počítač nereaguje — Příčinou může být
nepřipojený nebo vypnutý displej. Ujistěte
se, že je displej řádně připojen, a následně
jej vypněte a znovu zapněte.
Pokud indikátor napájení svítí žlutě —
•Počítač je v režimu spánku nebo
v úsporném režimu. Stiskněte klávesu
na klávesnici, posuňte připojenou myší
nebo stiskněte vypínač a pokračujte
v normální práci s počítačem.
•Mohlo dojít k problému se základní
deskou nebo zdrojem napájení. Obraťte
se na společnost Dell s žádostí o pomoc
(viz část „Kontaktování společnosti Dell“
na straně 57).
31
Odstraňování potíží
Pokud indikátor napájení bliká žlutě —
Může se jednat o poruchu základní desky.
Obraťte se na společnost Dell s žádostí
o pomoc (viz část „Kontaktování společnosti
Dell“ na straně 57).
Pokud příjem signálu na počítači není
kvalitní — Nevyžádaný signál ruší nebo
blokuje ostatní signály. Některé příklady
zdrojů rušení:
•Prodlužovací kabely napájení, klávesnice
nebo myši.
•Příliš velký počet zařízení připojených do
rozpojovacího kabelu.
•Několik rozpojovacích kabelů připojených
do stejné elektrické zásuvky.
32
Potíže s pamětí
Pokud se zobrazí zpráva o nedostatku
paměti —
•Zkuste problém vyřešit uložením
a zavřením všech otevřených souborů
a ukončením spuštěných programů,
které nepoužíváte.
•Vyhledejte informace o minimálních
požadavcích na systém v dokumentaci
k softwaru. V případě potřeby
nainstalujte další paměťové moduly
(viz Servisní příručka na webové stránce
support.dell.com/manuals).
•Usaďte paměťové moduly znovu do
patic (viz Servisní příručka na webové
stránce support.dell.com/manuals)
a ujistěte se, že počítač s pamětí
správně komunikuje.
Odstraňování potíží
Pokud se setkáte s dalšími potížemi
s pamětí —
•Ujistěte se, zda byly dodrženy pokyny
k instalaci paměťového modulu (viz
Servisní příručka na webové stránce
support.dell.com/manuals).
•Zkontrolujte, zda je paměťový modul
kompatibilní s počítačem. Počítač
podporuje paměťové moduly DDR3.
Další informace o typech pamětí
podporovaných počítačem naleznete
v části „Specifikace“ na straně 60.
•Spusťte nástroj Dell Diagnostics (viz část
„Nástroj Dell Diagnostics“ na straně 40).
Zablokování a problémy
se softwarem
Pokud se počítač nezapne — Ujistěte
se, že je napájecí kabel řádně připojen
k počítači i k elektrické zásuvce.
Pokud program přestane reagovat —
Ukončete program:
1. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl, Shift a Esc.
2. Klikněte na kartu Aplikace.
3. Klikněte na program, který přestal reagovat.
4. Klikněte na možnost Ukončit úlohu.
•Usaďte paměťové moduly znovu do
patic (viz Servisní příručka na webové
stránce support.dell.com/manuals)
a ujistěte se, že počítač s pamětí
správně komunikuje.
33
Odstraňování potíží
Pokud program opakovaně kolabuje —
Zkontrolujte dokumentaci k softwaru.
V případě potřeby software odinstalujte
a znovu nainstalujte.
POZNÁMKA: Instalační instrukce
obvykle naleznete v dokumentaci
k softwaru nebo na disku CD.
Pokud počítač přestane reagovat nebo
se zobrazí modrá obrazovka —
UPOZORNĚNÍ: Pokud řádně
neukončíte operační systém, může dojít ke ztrátě dat.
Pokud není možné získat odezvu stisknutím
klávesy na klávesnici nebo pohnutím myši,
stiskněte a podržte tlačítko napájení alespoň
8 až 10 sekund, než se počítač vypne. Poté
počítač znovu spusťte.
34
Pokud byl program vytvořen pro starší
verzi operačního systému Microsoft
Windows — Spusťte průvodce ověřením
kompatibility programu. Průvodce ověřením
kompatibility programů nakonfiguruje
program tak, aby jej bylo možné spustit
v prostředí, které je podobné prostředím
starších verzí operačního systému
Microsoft® Windows®.
→
1. Klikněte na položku Start
Ovládací panely→ Programy→ Spustit
programy určené pro předchozí verze
systému Windows.
2. Na uvítací obrazovce klikněte na tlačítko
Další.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Odstraňování potíží
Pokud máte jiné potíže se softwarem —
•Ihned zálohujte soubory.
•Pevný disk a disky CD prověřte antivirovým
softwarem.
•Uložte a zavřete všechny otevřené
soubory, ukončete všechny spuštěné
programy a vypněte počítač
prostřednictvím nabídky Start
.
––Přesvědčte se, zda je program řádně
nainstalován a nakonfigurován.
––Ověřte, zda nedochází ke konfliktu
ovladačů zařízení s programem.
––V případě potřeby software
odinstalujte a znovu nainstalujte.
•Pokyny k odstranění problémů
vyhledejte v dokumentaci k softwaru
nebo se obraťte na výrobce softwaru:
––Přesvědčte se, zda je program
kompatibilní s operačním systémem
nainstalovaným v počítači.
––Přesvědčte se, zda počítač splňuje
minimální požadavky na hardware,
který je nezbytný ke spuštění
softwaru. Vyhledejte informace
v dokumentaci k softwaru.
35
Použití nástrojů podpory
Středisko technické
podpory společnosti Dell
Upozornění (upozornění
technické podpory vztahující
se na váš počítač)
Úvodní stránka střediska technické
podpory společnosti Dell zobrazuje číslo
modelu počítače, servisní štítek, kód expresní
služby a kontaktní informace služby.
Úvodní stránka nabízí také odkazy pro
přístup k následujícím položkám:
Podpora společnosti Dell
(technická podpora pomocí
nástroje DellConnect™,
služba zákazníkům, školení a
výukové programy, nápověda
k programu Solution Station™
s běžnými postupy a online
prověřování pomocí nástroje
PC CheckUp)
Středisko technické podpory společnosti
Dell pomáhá vyhledávat služby, podporu
a informace týkající se systému.
Chcete-li aplikaci spustit, klikněte na
.
hlavním panelu na ikonu
Samoobslužná pomoc
(řešení potíží, zabezpečení,
výkon systému, síť a Internet,
záloha a obnova a operační
systém Windows)
36
Informace o systému
(dokumentace k systému,
informace o záruce,
systémové informace,
upgrady a příslušenství)
Použití nástrojů podpory
Více informací o středisku technické
podpory společnosti Dell a dostupných
nástrojích pro podporu naleznete
na kartě Služby na webové stránce
support.dell.com.
Má stahování Dell
POZNÁMKA: Nástroj Má stahování
Dell nemusí být k dispozici ve všech
oblastech.
Některý software předinstalovaný ve
vašem novém počítači Dell není dodáván
se zálohou na disku CD nebo DVD. Tento
software je k dispozici ke stažení na
stránkách Má stahování DELL. Z těchto
webových stránek můžete stahovat
dostupný software k opětovné instalaci
nebo vytváření záložních médií.
Registrace a použití nástroje Má stahování Dell:
1. Jděte na webovou stránku
downloadstore.dell.com/media.
2. Podle pokynů na obrazovce se zaregistrujte
a stáhněte software.
3. Znovu nainstalujte nebo vytvořte zálohové
médium softwaru pro budoucí potřeby.
Systémová hlášení
Pokud v počítači dojde k problému nebo
k chybě, může se zobrazit systémové
hlášení, které vám pomůže identifikovat
příčinu a nalézt řešení problému.
POZNÁMKA: Pokud zobrazené hlášení
není uvedeno mezi následujícími
příklady, nahlédněte do dokumentace
dodané k operačnímu systému
nebo programu, který byl spuštěn
při zobrazení hlášení. Můžete také
nahlédnout do Průvodce technologiemi
Dell na pevném disku nebo na adrese
support.dell.com/manuals,
případně kontaktovat společnost Dell
(viz „Kontaktování společnosti Dell“ na
straně 57).
37
Použití nástrojů podpory
Alert! Previous attempts at booting this
system have failed at checkpoint [nnnn]. For
help in resolving this problem, please note
this checkpoint and contact Dell Technical
Support (Pozor! Předchozí pokusy
o zavedení tohoto systému se nezdařily
v kontrolním bodě [nnnn]. Chcete-li požádat
o pomoc při řešení tohoto problému,
poznačte si uvedené číslo kontrolního
bodu (checkpoint) a kontaktujte technickou
podporu společnosti Dell) — Počítači se
třikrát po sobě nepodařilo dokončit zaváděcí
rutinu v důsledku stejné chyby. Požádejte
o radu podle pokynů v části „Kontaktování
společnosti Dell“ na straně 57.
CMOS checksum error (Chyba kontrolního
součtu paměti CMOS) — Porucha základní
desky nebo vybitá baterie RTC. Je třeba
vyměnit baterii. Informujte se v Servisní příručce
na webové stránce support.dell.com/manuals
nebo požádejte o radu podle pokynů v části
„Kontaktování společnosti Dell“ na straně 57.
CPU fan failure (Selhání ventilátoru CPU) —
Došlo k selhání ventilátoru procesoru. Je
38
třeba vyměnit ventilátor procesoru. Informujte
se v Servisní příručce na webové stránce
support.dell.com/manuals.
Hard-disk drive failure (Selhání pevného
disku) — Při operaci HDD POST došlo
patrně k selhání pevného disku. Požádejte
o radu podle pokynů v části „Kontaktování
společnosti Dell“ na straně 57.
Hard-disk drive read failure (Selhání při
čtení pevného disku) — Při testu spuštění
pevného disku patrně došlo k selhání.
Požádejte o radu podle pokynů v části
„Kontaktování společnosti Dell“ na straně 57.
Keyboard failure (Chyba klávesnice) —
Vyměňte klávesnici nebo zkontrolujte, zda
není kabel uvolněný.
No boot device available (Chybí spouštěcí
zařízení) — Na pevném disku chybí spouštěcí
oddíl, kabel pevného disku je uvolněný nebo
není k dispozici žádné spouštěcí zařízení.
•Pokud je spouštěcím zařízením pevný
disk, zkontrolujte, zda jsou k němu řádně
připojeny kabely a zda je řádně nainstalován
a nastaven jako spouštěcí zařízení.
Použití nástrojů podpory
•Otevřete systémové nastavení a ověřte
správnost nastavení spouštěcí sekvence.
Informujte se v Servisní příručce na webové
stránce support.dell.com/manuals.
No timer tick interrupt (Nedošlo
k přerušení časovače) — Je možné, že
čip na základní desce nefunguje zcela
správně nebo došlo k chybě základní desky.
Informujte se v Servisní příručce na webové
stránce support.dell.com/manuals nebo
požádejte o radu podle pokynů v části
„Kontaktování společnosti Dell“ na straně 57.
USB over current error (Proudové
přetížení rozhraní USB) — odpojte zařízení
USB. Aby zařízení USB mohlo fungovat
správně, je potřeba silnější napájení.
K připojení zařízení USB použijte externí
napájecí zdroj. Pokud je zařízení vybaveno
dvěma kabely USB, připojte oba tyto kabely.
NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING
SYSTEM has reported that a parameter
has exceeded its normal operating
range. Dell recommends that you back
up your data regularly. A parameter
out of range may or may not indicate
a potential hard drive problem
(UPOZORNĚNÍ - AUTODIAGNOSTICKÝ
SYSTÉM pevného disku nahlásil, že
parametr překročil normální provozní
rozsah. Společnost Dell doporučuje
pravidelně zálohovat data. Parametr
mimo rozsah může, ale také nemusí
značit potenciální problém pevného
disku) — Chyba systému S.M.A.R.T,
možná porucha pevného disku. Požádejte
o radu podle pokynů v části „Kontaktování
společnosti Dell“ na straně 57.
Průvodce řešením potíží
s hardwarem
Pokud není při spuštění operačního
systému nalezeno žádné zařízení, případně
je nalezeno, ale nesprávně konfigurováno,
vyřešte nekompatibilitu pomocí Průvodce
řešením potíží s hardwarem.
Spuštění Průvodce řešením potíží
s hardwarem:
→ Nápověda
1. Klikněte na položku Start
a odborná pomoc.
39
Použití nástrojů podpory
2. Do pole hledání zadejte výraz průvodce
řešením potíží s hardwarem
a stiskněte klávesu Enter.
3. Ve výsledcích hledání vyberte možnost,
která nejlépe popisuje váš problém,
a postupujte podle příslušných kroků.
testované zařízení zobrazuje v programu
nastavení systému a je aktivní.
Spusťte z pevného disku nebo z disku
Drivers and Utilities (Ovladače a nástroje)
nástroj Dell Diagnostics.
Dojde-li k problémům s počítačem, před
kontaktováním odborné pomoci společnosti
Dell proveďte kontrolu popsanou v části
„Zablokování a problémy se softwarem“ na
straně 33 a spusťte nástroj Dell Diagnostics.
Doporučujeme tyto postupy před zahájením
práce vytisknout.
POZNÁMKA: Diagnostický nástroj
Dell Diagnostics lze použít pouze
u počítačů společnosti Dell.
POZNÁMKA: Disk Drivers and Utilities
(Ovladače a nástroje) je doplňkový
a s tímto počítačem nemusel být dodán.
Vyhledejte kapitolu „Nastavení systému“
v Servisní příručce, která obsahuje informace
o konfiguraci počítače, a ujistěte se, že se
Diagnostický nástroj Dell Diagnostics je
umístěn ve skrytém oddílu diagnostického
nástroje na pevném disku.
Nástroj Dell Diagnostics
40
Spuštění nástroje Dell Diagnostics
z pevného disku
POZNÁMKA: Pokud se na obrazovce
počítače nezobrazuje žádný obraz,
kontaktujte společnost Dell podle
pokynů na straně 57.
1. Zkontrolujte, zda je počítač připojen
k elektrické zásuvce a zda je tato
zásuvka funkční.
2. Zapněte (nebo restartujte) počítač.
3. Ihned po zobrazení loga DELL™
stiskněte klávesu F12. Ve spouštěcí
nabídce vyberte možnost Diagnostics
(Diagnostika) a stiskněte klávesu Enter.
Použití nástrojů podpory
V některých počítačích tak vyvoláte
kontrolu systému před zavedením
PSA (Pre-Boot System Assessment).
POZNÁMKA: Pokud čekáte příliš dlouho
a objeví se logo operačního systému,
počkejte, dokud se nezobrazí plocha
systému Microsoft® Windows®. Teprve
poté vypněte počítač a akci opakujte.
POZNÁMKA: Jestliže se zobrazí
zpráva, že nelze nalézt žádný oddíl
s diagnostickými nástroji, spusťte
nástroj Dell Diagnostics z disku Drivers
and Utilities (Ovladače a nástroje).
Pokud byla vyvolána kontrola PSA:
a. Kontrola PSA spustí testování.
b. Pokud je test PSA dokončen úspěšně,
zobrazí se následující zpráva: „No
problems have been found
with this system so far.
Do you want to run the
remaining memory tests? This
will take about 30 minutes
or more. Do you want to
continue? (Recommended).“
(„V systému zatím nebyly nalezeny
žádné problémy. Chcete spustit
zbývající testy paměti? Tyto testy
mohou trvat 30 minut a více. Chcete
pokračovat? (Doporučeno).“)
c. Pokud se vyskytují potíže s pamětí,
stiskněte klávesu Y. V opačném
případě stiskněte klávesu N. Zobrazí
se následující zpráva: „Booting
Dell Diagnostic Utility
Partition. Press any key to
continue.“ („Spouštění systému
z oddílu s nástrojem Dell Diagnostic
Utility. Pokračujte stisknutím libovolné
klávesy.“)
d. Stisknutím libovolné klávesy přejdete
do okna Choose An Option (Výběr
možností).
Pokud nebyla vyvolána kontrola PSA:
Stisknutím libovolné klávesy spusťte nástroj
Dell Diagnostics z oddílu diagnostického
nástroje na pevném disku a přejděte do
okna Choose An Option (Výběr možností).
41
Použití nástrojů podpory
4. Vyberte test, který chcete spustit.
5. Pokud je během testu odhalen problém,
zobrazí se hlášení s chybovým kódem
a popisem daného problému. Zapište si
chybový kód a popis potíží a kontaktujte
společnost Dell (viz část „Kontaktování
společnosti Dell“ na straně 57).
POZNÁMKA: Servisní štítek počítače
je zobrazen v horní části obrazovky
při každém testu. Když se obrátíte na
společnost Dell, pracovníci technické
podpory budou servisní štítky požadovat.
6. Po skončení testů zavřete obrazovku
testů. Znovu se objeví okno Choose An
Option (Výběr možností).
7. Kliknutím na tlačítko Exit (Konec) ukončíte
nástroj Dell Diagnostics a restartujete
počítač.
Spuštění nástroje Dell Diagnostics
z disku Drivers and Utilities
(Ovladače a nástroje)
1. Vložte disk Drivers and Utilites
(Ovladače a nástroje).
2. Počítač vypněte a restartujte.
Ihned po zobrazení loga DELL™
stiskněte klávesu F12.
POZNÁMKA: Pokud čekáte příliš dlouho
a objeví se logo operačního systému,
počkejte, dokud se nezobrazí plocha
systému Microsoft® Windows®. Teprve
poté vypněte počítač a akci opakujte.
POZNÁMKA: Další kroky jednorázově
změní zaváděcí sekvenci. Při příštím
spuštění se systém zavede podle
zařízení uvedených v programu
nastavení systému.
3. Když se zobrazí seznam zařízení
k zavedení, vyberte položku CD/DVD/
CD-RW a stiskněte klávesu Enter.
42
Použití nástrojů podpory
4. V zobrazené nabídce vyberte položku
Boot from CD-ROM (Zavést z jednotky
CD-ROM) a stiskněte klávesu Enter.
5. Zadáním hodnoty 1 otevřete nabídku
disku CD. Potom pokračujte stisknutím
klávesy Enter.
6. Z očíslovaného seznamu zvolte položku
Run the 32 Bit Dell Diagnostics
(Spustit 32bitový diagnostický program
Dell Diagnostics). Je-li v seznamu
uvedeno několik verzí, zvolte verzi
odpovídající vašemu počítači.
7. Vyberte test, který chcete spustit.
POZNÁMKA: Servisní štítek počítače
je zobrazen v horní části obrazovky
při každém testu. Když se obrátíte na
společnost Dell, pracovníci technické
podpory budou servisní štítky požadovat.
9. Po skončení testů zavřete obrazovku
testů. Znovu se objeví okno Choose An
Option (Výběr možností).
10. Kliknutím na tlačítko Exit (Konec) ukončíte
nástroj Dell Diagnostics a restartujete
počítač.
11.Vyjměte disk Drivers and Utilites
(Ovladače a nástroje).
8. Pokud je během testu odhalen problém,
zobrazí se hlášení s chybovým kódem
a popisem daného problému. Zapište si
chybový kód a popis potíží a kontaktujte
společnost Dell (viz část „Kontaktování
společnosti Dell“ na straně 57).
43
Obnovení operačního systému
Operační systém počítače můžete obnovit pomocí některé z následujících možností:
UPOZORNĚNÍ: Použití aplikace Dell Factory Image Restore nebo disku operačního
systému trvale odstraní všechny datové soubory v počítači. Pokud je to možné,
proveďte před použitím těchto možností zálohu dat.
Možnost
Použití
Obnovení systému
Jako první řešení
Dell DataSafe Local Backup
V případě, že problém nevyřeší Obnovení systému
Médium pro obnovení systému
V případě, že chyba operačního systému brání použití
Obnovení systému a nástroje DataSafe Local Backup
Při instalaci tovární bitové kopie na nově nainstalovaný
pevný disk
Dell Factory Image Restore
Navrácení počítače do provozního stavu, ve kterém
byl po zakoupení
Disk operačního systému
Přeinstalování pouze operačního systému počítače
POZNÁMKA: Disk operačního systému nemusel být s počítačem dodán.
44
Obnovení operačního systému
Obnovení systému
Operační systémy Windows nabízejí funkci
Obnovení systému, která umožňuje návrat
počítače do dřívějšího provozního stavu
(bez ovlivnění datových souborů) v případě,
kdy změna hardwaru, softwaru nebo
nastavení systému způsobila nežádoucí
provozní stav počítače. Všechny změny,
které funkce Obnovení systému v počítači
provede, jsou zcela vratné.
UPOZORNĚNÍ: Pravidelně zálohujte
datové soubory. Funkce Obnovení
systému nesleduje ani neobnovuje
datové soubory.
POZNÁMKA: Postupy v tomto dokumentu
byly vytvořeny pro výchozí vzhled systému
Windows, proto se mohou lišit, pokud
nastavíte v počítači Dell™ Klasický vzhled
systému Windows.
Spuštění funkce Obnovení systému
1. Klikněte na nabídku Start
.
2. Do pole Zahájit hledání zadejte výraz
obnovení systému a stiskněte klávesu
Enter.
POZNÁMKA: Může se zobrazit okno
Řízení uživatelských účtů. Pokud
jste k počítači přihlášeni jako správce,
klikněte na tlačítko Pokračovat; jinak
se obraťte na správce, aby požadovanou
akci provedl.
3. Klikněte na tlačítko Další a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
V případě, že funkce Obnovení systému
nevyřeší vzniklý problém, můžete poslední
akci obnovení systému vrátit zpět.
Vrácení posledního obnovení systému
POZNÁMKA: Před vrácením
posledního obnovení systému uložte
a zavřete všechny otevřené soubory
a ukončete všechny spuštěné programy.
Neměňte, neotevírejte a neodstraňujte
žádné soubory ani programy, dokud
obnovení systému neproběhne.
.
1. Klikněte na nabídku Start
2. Do pole Zahájit hledání zadejte výraz
obnovení systému a stiskněte klávesu
Enter.
45
Obnovení operačního systému
3. Klikněte na položku Vrátit zpět poslední
obnovení a poté na tlačítko Další.
Dell DataSafe Local Backup
UPOZORNĚNÍ: Použití nástroje Dell
DataSafe Local Backup trvale odebere
všechny programy a ovladače
nainstalované po obdržení počítače.
Před použitím nástroje Dell DataSafe
Local Backup si připravte zálohovací
média aplikací, které budete
potřebovat nainstalovat. Tento nástroj
použijte pouze tehdy, pokud problém
s operačním systémem nevyřeší
funkce Obnovení systému.
UPOZORNĚNÍ: Ačkoli je nástroj Dell Datasafe Local Backup navržen
tak, aby zachoval datové soubory
v počítači, doporučuje se před jeho
použitím soubory zálohovat.
POZNÁMKA: Nástroj Dell DataSafe
Local Backup nemusí být k dispozici
ve všech oblastech.
46
POZNÁMKA: Pokud nástroj Dell DataSafe
Local Backup není ve vašem počítači
k dispozici, použijte k obnovení systému
nástroj Dell Factory Image Restore
(viz část „Dell Factory Image Restore“
na straně 49).
Nástroj Dell DataSafe Local Backup obnoví
pevný disk do provozního stavu, v jakém byl
při zakoupení počítače, přičemž zachová
datové soubory.
Nástroj Dell DataSafe Local Backup umožňuje:
•Zálohovat počítač a obnovovat jej do
dřívějšího provozního stavu
•Vytvářet média pro obnovení systému
Dell DataSafe Local Backup Basic
Obnovení tovární bitové kopie bez odstranění
souborů:
1. Vypněte počítač.
2. Odpojte všechna zařízení (jednotky
USB, tiskárnu atd.) připojená k počítači
a veškerý nově přidaný vnitřní hardware.
POZNÁMKA: Neodpojujte displej,
klávesnici, myš a kabel napájení.
Obnovení operačního systému
3. Zapněte počítač.
4. Jakmile se zobrazí logo společnosti
DELL™, stiskněte několikrát klávesu
F8, aby se otevřelo okno Rozšířené
možnosti spuštění.
POZNÁMKA: Pokud čekáte příliš dlouho
a objeví se logo operačního systému,
počkejte, dokud se nezobrazí plocha
systému Microsoft® Windows®. Teprve
poté vypněte počítač a akci opakujte.
5. Vyberte možnost Opravit tento počítač.
6. Vyberte možnost Dell DataSafe Restore
and Emergency Backup z nabídky
Možnosti obnovení systému a řiďte
se pokyny na obrazovce.
POZNÁMKA: Samotné obnovování
může trvat více než hodinu v závislosti
na množství obnovovaných dat.
POZNÁMKA: Více informací naleznete
v článku 353560 databáze znalostí na
webových stránkách support.dell.com.
Upgrade na verzi nástroje Dell
DataSafe Local Backup Professional
POZNÁMKA: Nástroj Dell DataSafe
Local Backup Professional může být
v počítači nainstalován, pokud jste jej
objednali při zakoupení.
Nástroj Dell DataSafe Local Backup
Professional nabízí další funkce umožňující:
•Zálohovat počítač a obnovovat jej na
základě typů souborů
•Zálohovat soubory do místního úložného
zařízení
•Plánovat automatické zálohy
Upgrade na verzi nástroje Dell DataSafe
Local Backup Professional:
1. Dvakrát klikněte na ikonu nástroje Dell
DataSafe Local Backup
na hlavním
panelu.
2. Klikněte na možnost Upgradovat!
3. Pomocí pokynů na obrazovce dokončete
upgrade.
47
Obnovení operačního systému
Médium pro obnovení
systému
UPOZORNĚNÍ: Ačkoli je médium
pro obnovení systému navrženo
tak, aby zachovalo datové soubory
v počítači, doporučuje se před jeho použitím soubory zálohovat.
Médium pro obnovení systému vytvořené
nástrojem Dell DataSafe Local Backup
můžete použít k obnovení pevného
disku do provozního stavu, v jakém byl
při zakoupení počítače, přičemž datové
soubory budou zachovány.
Médium pro obnovení systému použijte
v následujících případech:
•Chyba operačního systému brání použití
možností obnovení, které jsou nainstalovány
v počítači.
•Chyba pevného disku brání použití dat.
48
Obnovení tovární bitové kopie počítače
pomocí média pro obnovení systému:
1. Vložte disk pro obnovení systému nebo
USB flash disk a restartujte počítač.
2. Ihned po zobrazení loga DELL™ stiskněte
klávesu F12.
POZNÁMKA: Pokud čekáte příliš dlouho
a objeví se logo operačního systému,
počkejte, dokud se nezobrazí plocha
systému Microsoft® Windows®. Teprve
poté vypněte počítač a akci opakujte.
3. Vyberte ze seznamu odpovídající spouštěcí
zařízení a stiskněte klávesu Enter.
4. Pomocí pokynů na obrazovce dokončete
proces obnovení.
Obnovení operačního systému
Dell Factory Image Restore
UPOZORNĚNÍ: Použití aplikace
Dell Factory Image Restore trvale
odstraní všechna data na pevném
disku a odebere všechny programy
a ovladače nainstalované po obdržení
počítače. Je-li to možné, data před
použitím této možnosti zálohujte.
Aplikaci Dell Factory Image Restore
používejte pouze v případě, že
problém s operačním systémem
nevyřešila funkce Obnovení systému.
POZNÁMKA: Nástroj Dell Factory
Image Restore nemusí být v některých
zemích nebo počítačích k dispozici.
Aplikaci Dell Factory Image Restore používejte
pouze jako poslední možnost obnovení
operačního systému. Tato aplikace obnoví
pevný disk do provozního stavu, v němž se
nacházel při zakoupení počítače. Všechny
programy nebo soubory přidané později—
včetně datových souborů—budou z pevného
disku trvale odstraněny. Datové soubory
zahrnují dokumenty, tabulky, emailové zprávy,
digitální fotografie, hudební soubory atd.
Pokud je to možné, před použitím aplikace
Factory Image Restore zálohujte všechna data.
Použití nástroje Dell Factory
Image Restore
1. Zapněte počítač.
2. Jakmile se zobrazí logo společnosti
DELL™, stiskněte několikrát klávesu
F8, aby se otevřelo okno Rozšířené
možnosti spuštění.
POZNÁMKA: Pokud čekáte příliš dlouho
a objeví se logo operačního systému,
počkejte, dokud se nezobrazí plocha
systému Microsoft® Windows®. Teprve
poté vypněte počítač a akci opakujte.
3. Vyberte možnost Opravit tento počítač.
Zobrazí se okno Možnosti obnovení
systému.
49
Obnovení operačního systému
4. Vyberte rozvržení klávesnice a klikněte
na tlačítko Další.
5. Chcete-li mít přístup k možnostem
obnovení, přihlaste se jako místní
uživatel. Přístup k příkazovému
řádku získáte zadáním výrazu
administrator do pole Jméno
uživatele a kliknutím na tlačítko OK.
6. Klikněte na položku Dell Factory Image
Restore. Zobrazí se uvítací obrazovka
nástroje Dell Factory Image Restore.
POZNÁMKA: V závislosti na konfiguraci
bude potřeba vybrat položku Dell
Factory Tools a poté Dell Factory
Image Restore.
7. Klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se
obrazovka Potvrdit odstranění dat.
POZNÁMKA: Pokud nechcete
v obnovení nástrojem Factory Image
Restore pokračovat, klikněte na
možnost Zrušit.
50
8. Kliknutím na políčko potvrďte, že chcete
pokračovat ve formátování pevného
disku a obnově systémového softwaru
do výrobního stavu, a poté klikněte na
tlačítko Další.
Bude zahájen proces obnovení. Jeho
dokončení může trvat pět a více minut.
Poté co jsou operační systém a aplikace,
které byly nainstalovány při výrobě,
obnoveny do počátečního stavu, zobrazí
se hlášení.
9. Klepnutím na tlačítko Dokončit restartujte
počítač.
Získání pomoci
Pokud dojde při práci s počítačem k potížím,
proveďte následující kroky a pokuste se
problém diagnostikovat a vyřešit:
1. Informace a postupy vztahující se
k problému naleznete v části „Odstraňování
potíží“ na straně 29.
2. Pokyny k používání nástroje Dell
Diagnostics naleznete v části „Nástroj
Dell Diagnostics“ na straně 40.
3. Vyplňte Diagnostický kontrolní seznam
na straně 56.
4. Pokud potřebujete pomoci s instalací
a postupy odstraňování problémů, použijte
rozsáhlou sadu online služeb na stránkách
technické podpory společnosti Dell
(support.dell.com). Obsáhlejší seznam
služeb podpory společnosti Dell naleznete
na straně 52 v části „Služby online“.
5. Pokud předchozí kroky problém nevyřešily,
kontaktujte společnost Dell podle pokynů
na straně 57.
POZNÁMKA: Kontaktujte středisko
podpory společnosti Dell telefonicky
v blízkosti svého počítače, aby vám
personál podpory mohl pomoci se
všemi potřebnými postupy.
POZNÁMKA: Systém kódu expresní
služby společnosti Dell nemusí být ve
všech zemích k dispozici.
Na výzvu automatizovaného telefonního
systému společnosti Dell zadejte svůj
kód expresní služby a váš telefonát bude
přesměrován přímo k odpovědnému
pracovníkovi podpory. Pokud nemáte
kód expresní služby, otevřete složku Dell Accessories, dvakrát klikněte na
ikonu Express Service Code a postupujte
podle pokynů.
POZNÁMKA: Některé z následujících
služeb nejsou vždy dostupné ve
všech zemích mimo USA. Kontaktujte
místního zástupce společnosti Dell
a informujte se o dostupnosti služeb.
51
Získání pomoci
Technická podpora
a služby zákazníkům
Služby podpory společnosti Dell jsou
k dispozici, aby vám poskytly odpovědi
na otázky týkající se hardwaru Dell. Náš
personál podpory využívá počítačové
diagnostické nástroje, pomocí kterých vám
může poskytnout rychlé a přesné odpovědi.
Pokud chcete kontaktovat službu podpory
společnosti Dell, přečtěte si část „Než
zavoláte“ na straně 56 a vyhledejte
kontaktní informace pro vaši oblast, nebo
přejděte na web support.dell.com.
DellConnect
Nástroj DellConnect™ je jednoduchý online
přístupový nástroj umožňující pracovníkům
servisních služeb a podpory Dell přistupovat
do vašeho počítače prostřednictvím
širokopásmového připojení, diagnostikovat
vaše potíže a pod vaším dohledem je
odstranit. Další informace najdete na adrese
support.dell.com/dellconnect.
52
Služby online
Informace o produktech a službách společnosti
Dell naleznete na následujících webových
stránkách:
•www.dell.com
•www.dell.com/ap (pouze pro oblast
Asie a Tichomoří)
•www.dell.com/jp (pouze pro Japonsko)
•www.euro.dell.com (pouze pro Evropu)
•www.dell.com/la (pro oblast Latinské
Ameriky a Karibskou oblast)
•www.dell.ca (pouze pro Kanadu)
Podpora společnosti Dell je přístupná
prostřednictvím následujících webových
stránek a e-mailových adres:
Webové stránky podpory
společnosti Dell
•support.dell.com
•support.jp.dell.com (pouze pro Japonsko)
•support.euro.dell.com (pouze pro Evropu)
Získání pomoci
E-mailové adresy podpory
společnosti Dell
•mobile_support@us.dell.com
•support@us.dell.com
•la-techsupport@dell.com (pouze pro
oblast Latinské Ameriky a Karibskou oblast)
•apsupport@dell.com (pouze pro oblast
Asie a Tichomoří)
E-mailové adresy marketingového a
prodejního oddělení společnosti Dell
•apmarketing@dell.com (pouze pro
oblast Asie a Tichomoří)
•sales_canada@dell.com (pouze pro
Kanadu)
Anonymní protokol přenosu
souborů (FTP)
•ftp.dell.com
Přihlaste se jako uživatel: anonymous a
použijte svou e-mailovou adresu jako heslo.
Automatizovaná služba
stavu objednávek
Chcete-li zkontrolovat stav objednávky
jakýchkoli produktů Dell, můžete přejít na
adresu support.dell.com nebo můžete
zavolat na automatizovanou službu stavu
objednávek. Nahraná zpráva vás vyzve
k zadání informací potřebných k vyhledání
objednávky a sdělení informací o jejím stavu.
Telefonní číslo pro oblast, v níž se nacházíte,
naleznete v části „Kontaktování společnosti
Dell“ na straně 57.
Pokud máte nějaký problém s objednávkou,
například chybějící součásti, nesprávné
součásti nebo nesprávnou fakturu, kontaktujte
zákaznickou podporu společnosti Dell. Před
telefonátem si připravte fakturu nebo dodací list.
Telefonní číslo pro oblast, v níž se nacházíte,
naleznete v části „Kontaktování společnosti
Dell“ na straně 57.
53
Získání pomoci
Informace o produktech
Pokud potřebujete informace o dalších
produktech společnosti Dell nebo chcete
provést objednávku, navštivte webové stránky
společnosti Dell na adrese www.dell.com.
Telefonní číslo pro vaši oblast nebo kontakt
na prodejce najdete v části „Kontaktování
společnosti Dell“ na straně 57.
54
Vrácení zboží za účelem
provedení záruční opravy
nebo vrácení peněz
Připravte si všechny vracené položky, které
jsou určeny k opravě nebo vrácení peněz,
a to následujícím způsobem:
POZNÁMKA: Před navrácením
produktu společnosti Dell zálohujte
veškerá data na pevném disku či jiných
úložných zařízení, která jsou součástí
produktu. Odstraňte všechny důvěrné,
soukromé nebo osobní informace
a také přenosná média, jakými jsou disky
CD a paměťové karty. Společnost Dell
není zodpovědná za žádné důvěrné,
firemní nebo osobní informace, ztracená
nebo poškozená data či ztracená nebo
poškozená přenosná média, která vrátíte
společně s produktem.
Získání pomoci
1. Na balík z vnějšku čitelně a viditelně
uveďte autorizační číslo vrácení
materiálu, které obdržíte od společnosti
Dell. Telefonní číslo pro oblast, v níž se
nacházíte, naleznete v části „Kontaktování
společnosti Dell“ na straně 57.
2. Přiložte kopii faktury a dopis s uvedením
důvodu vrácení.
3. Přiložte také kopii diagnostického
kontrolního seznamu (viz „Diagnostický
kontrolní seznam“ na straně 56)
s označením provedených testů
a případných chybových hlášení nástroje
Dell Diagnostics (viz část „Nástroj Dell
Diagnostics“ na straně 40).
5. Zabalte vracené zařízení do originálního
(nebo jiného vhodného) obalu.
POZNÁMKA: Jste odpovědní za
zaplacení přepravních nákladů. Jste
odpovědní také za pojištění vracených
produktů a nesete rizika za ztrátu při
přepravě zásilky. Balíky na dobírku
nebudou přijaty.
POZNÁMKA: Vracené zboží, které
nesplní některé z předchozích požadavků,
bude zamítnuto a vráceno odesílateli.
4. Pokud zboží vracíte za účelem vrácení
peněz, přiložte veškeré příslušenství, které
k vraceným položkám náleží (napájecí
kabely, software, příručky atd.).
55
Získání pomoci
Než zavoláte
POZNÁMKA: Při telefonátu mějte
k dispozici kód expresní služby. Kód
umožní automatizovanému systému
telefonní podpory společnosti Dell
váš telefonát správně přesměrovat.
Také můžete být požádáni o informace
servisního štítku (nachází se na horní
straně počítače).
Nezapomeňte vyplnit následující
diagnostický kontrolní seznam. Pokud
je to možné, před zavoláním technické
podpory společnosti Dell zapněte počítač
a volejte z telefonního přístroje v blízkosti
počítače. Můžete být požádáni o zadání
některých příkazů na klávesnici, poskytnutí
podrobných informací během prováděných
operací nebo vyzkoušení jiného postupu
odstraňování potíží, které můžete provést
pouze na samotném počítači. Zkontrolujte,
zda máte k dispozici dokumentaci k počítači.
56
Diagnostický kontrolní seznam
•Jméno:
•Datum:
•Adresa:
•Telefonní číslo:
•Servisní štítek a kód expresní služby
(nachází se na štítku na horní straně
počítače):
•Autorizační číslo vrácení materiálu
(poskytnuté pracovníkem podpory Dell):
•Operační systém a jeho verze:
•Zařízení:
•Rozšiřující karty:
•Jste připojeni k síti? Ano/Ne
•Síť, její verze a síťový adaptér:
•Programy a jejich verze:
Získání pomoci
Obsah spouštěcích souborů počítače
naleznete v dokumentaci k operačnímu
systému. Pokud je počítač připojen
k tiskárně, všechny soubory vytiskněte.
Jinak si obsah každého souboru
před kontaktováním společnosti Dell
poznamenejte.
•Chybová hlášení, zvukové kódy nebo
diagnostické kódy:
•Popis problému a postupy odstraňování
problémů, které jste provedli:
Kontaktování
společnosti Dell
Pro zákazníky v USA je k dispozici telefonní
číslo 800-WWW-DELL (800-999-3355).
Společnost Dell poskytuje několik možností
podpory a služeb prostřednictvím Internetu
a telefonu. Dostupnost se liší v závislosti na
zemi a produktu a některé služby nemusí
být ve vaší oblasti k dispozici.
Chcete-li kontaktovat společnost Dell
s dotazem týkajícím se prodeje, technické
podpory nebo zákaznických služeb:
1. Navštivte stránky
www.dell.com/contactdell.
2. Zvolte zemi nebo oblast.
3. Vyberte příslušný odkaz na požadovanou
službu nebo podporu.
4. Vyberte si způsob kontaktování společnosti
Dell, který je pro vás nejpohodlnější.
POZNÁMKA: Pokud nemáte aktivní
internetové připojení, kontaktní informace
najdete na nákupní faktuře, dodacím
listu, účtence nebo v produktovém
katalogu společnosti Dell.
57
Další informace a zdroje
Činnost:
Zdroj příslušných informací:
Přeinstalování operačního systému
„Médium pro obnovení systému“ na
straně 48
Spuštění programu pro diagnostiku počítače
„Nástroj Dell Diagnostics“ na straně 40
Přeinstalování softwaru systému pracovní
plochy
„Má stahování Dell“ na straně 37
Další informace o operačním systému
Microsoft® Windows® a funkcích
support.dell.com
Rozšíření počítače o nové paměťové moduly
nebo pevný disk
Servisní příručka na webových
stránkách support.dell.com/manuals
Přeinstalování nebo výměna opotřebované
nebo porouchané součásti
58
POZNÁMKA: V některých zemích
může otevření nebo výměna
součástí počítače vést ke zrušení
záruky. Před otevřením počítače
zkontrolujte záruku a podmínky
pro vracení zboží.
Další informace a zdroje
Činnost:
Zdroj příslušných informací:
Získání informací o bezpečném používání
počítače
Kontrola informací týkajících se záruky,
pravidel a podmínek (pouze USA),
bezpečnostních pokynů, informací
o předpisech, informací o ergonomii
a smlouvy s koncovým uživatelem
Bezpečnostní informace dodané
s počítačem (projděte je dříve, než
začnete pracovat uvnitř počítače).
Další informace o bezpečném
používání naleznete na stránce Plnění
legislativních požadavků na adrese
www.dell.com/regulatory_compliance
Nalezení servisního štítku nebo kódu expresní
služby – Servisní štítek je nutný
k identifikaci počítače na stránkách
support.dell.com/manuals nebo při
kontaktování technické podpory
Horní strana počítače
Centrum podpory společnosti Dell.
Centrum podpory společnosti Dell spustíte
na panelu úloh.
kliknutím na ikonu
Nalezení ovladačů, souborů ke stažení
a souborů readme
Přístup k technické podpoře a nápovědě produktu
Kontrola stavu objednávky nového zboží
Získání odpovědí na časté dotazy
Získání aktuálních informací o technických
změnách počítače nebo rozšířených
technických referenčních materiálů pro
technické pracovníky a pokročilé uživatele
Web podpory společnosti Dell na
adrese support.dell.com
59
Specifikace
Tato část obsahuje informace, které můžete potřebovat při instalaci či upgradu počítače
nebo při aktualizaci ovladačů.
POZNÁMKA: Nabízené možnosti se mohou lišit podle oblasti. Chcete-li více informací
o konfiguraci počítače, klikněte na položku Start
→ Nápověda a podpora a vyberte
možnost zobrazení informací o počítači.
Model počítače
Informace o počítači
Studio XPS 7100
Systémová
čipová sada
AMD RS785 + SB710
Podpora pole
RAID
RAID 0 (rozdělení dat)
Šířka datové
sběrnice
16 bitů
Šířka sběrnice
DRAM
64 bitů
čip BIOS
(NVRAM)
8 MB
™
Procesor
Typy
AMD Phenom™ II
AMD Athlon™ II
60
RAID 1 (zrcadlení)
Specifikace
Paměť
Jednotky
Konektory
4 patice DIMM DDR3
přístupné zevnitř
Typ paměti
1333 MHz, DDR3 DIMM;
pouze paměť bez ECC
Možné
konfigurace
2 GB, 4 GB, 6 GB,
8 GB, 12 GB a 16 GB
Minimum
2 GB
Maximum
16 GB
POZNÁMKA: Pokyny pro rozšíření
paměti naleznete v Servisní příručce
na webové stránce
support.dell.com/manuals.
Zvuková karta
Typ
integrovaná 7.1kanálová;
zvuk ve vysokém
rozlišení s podporou
rozhraní S/PDIF
Přístupné
zvenčí
dvě 5,25" pozice pro
jednotku SATA DVD+/RW Super Multi nebo
kombinovanou jednotku
Blu-ray Disc™ (volitelně)
nebo jednotku Blu-ray
Disc RW (volitelně)
jedna 3,5" pozice pro
jednotku Flexdock
Přístupné
zevnitř
dvě 3,5" pozice pro
pevné disky SATA
Grafická karta
Integrovaná
ATI Radeon™ HD 4200
Graphics
Samostatná
karta PCI Express x16
Komunikace
Bezdrátová
(volitelně)
bezdrátová technologie
Wi-Fi/Bluetooth®
61
Specifikace
Rozšiřující sběrnice
Čtečka paměťových karet
PCI
Express
Podporované
karty
slot Gen2 x1 obousměrná
rychlost — 1 GB/s
slot Gen2 x16 obousměrná
rychlost — 16 GB/s
PCI
32bitová rychlost — 33 MHz
SATA 2.0
1,5 Gb/s a 3,0 Gb/s
USB 2.0
vysoká rychlost — 480 Mb/s
maximální rychlost — 12 Mb/s
nízká rychlost — 1,2 Mb/s
karta CompactFlash (CF)
karta Smart Media (SM)
karta xD-Picture (xD)
karta Memory Stick (MS)
karta Memory Stick Duo
karta Memory Stick
PRO Duo
karta Memory Stick
PRO (MSPRO)
Fyzické vlastnosti
karta Memory Stick PRO
HG (MSPRO HG)
Výška
407,75 mm (16,02 palce)
karta SecureDigital (SD)
Šířka
185,81 mm (7,31 palce)
Hloubka
454,67 mm (17,9 palce)
karta SecureDigital
(SDHC) 2.0
Hmotnost
10,18 kg (22,4 lb)
karta MultiMedia Card
(MMC)
MicroDrive (MD)
62
Specifikace
Externí konektory
Konektory základní desky systému
Síťový adaptér
konektor RJ45
Paměť
čtyři 240kolíkové konektory
USB
konektory USB 2.0 –
dva na horním panelu,
dva na předním panelu
a čtyři na zadním panelu
PCI
jeden 124kolíkový konektor
PCI Express x1
dva 36kolíkové konektory
PCI Express x16
jeden 164kolíkový konektor
přední panel — konektory
pro mikrofon a sluchátka
Napájení
(základní deska)
jeden 24kolíkový, 12V
konektor EPS
zadní panel — šest
konektorů s podporou
prostorového zvuku 7.1
Ventilátor šasi
dva 3kolíkové konektory
Ventilátor
procesoru
jeden 4kolíkový konektor
jeden digitální konektor
S/PDIF (optický)
konektory USB
čtyři 9kolíkové konektory
Přední
konektor zvuku
jeden 9kolíkový konektor
pro 2kanálový zvuk
stereo a mikrofon
Zvuk
S/PDIF
eSATA
jeden konektor na
zadním panelu
DVI
jeden 29kolíkový konektor
SATA
pět 7kolíkových konektorů
jeden 19kolíkový konektor
Výstup S/PDIF
jeden 5kolíkový konektor
HDMI
63
Specifikace
Rozšiřující sloty
Napájení
PCI
Konektory
Zdroj stejnosměrného napájení (460 W)
jeden
Velikost konektorů 124kolíkový konektor
Datová šířka
konektorů (max.)
32 bitů
PCI Express x1
Konektory
dva
Velikost konektorů 36kolíkový konektor
Datová šířka
konektorů (max.)
1 cesta PCI Express
PCI Express x16
Konektory
jeden
Velikost konektorů 164kolíkový konektor
Datová šířka
konektorů (max.)
64
16 cest PCI Express
Maximální
rozptyl tepla
2413 BTU/h
POZNÁMKA: Rozptyl tepla je počítán
na základě hodnocení výkonu zdroje
napájení.
Vstupní napětí
115/230 V stř.
Vstupní frekvence
50/60 Hz
Předepsaný
výstupní proud
8 A/4 A
baterie
Knoflíková baterie
3V CR2032 lithiová
knoflíková baterie
Specifikace
Doporučené parametry prostředí
Doporučené parametry prostředí
Teplotní rozsah
Maximální náraz (za provozu — měřeno
se spuštěným nástrojem Dell Diagnostics
na disku pomocí pulzu 2 ms s poloviční
sinusoidou; v klidu — měřeno u pevného
disku se zaparkovanou hlavou pomocí
pulzu 26 ms s poloviční sinusoidou):
Provozní
10 až 35 °C
(50 až 95 °F)
Skladovací
–40 až 65°C
(–40 až 149°C)
Relativní
20 až 80%
vlhkost (max.) (bez kondenzace)
Maximální vibrace (při použití náhodného
spektra vibrací, které simuluje prostředí
uživatele)
Provozní
0,26 GRMS
Skladovací
2,2 GRMS
Provozní
40 G při 2 ms, se
změnou rychlosti 51 cm/s
Neprovozní
45 G při 26 ms, se
změnou rychlosti 732 cm/s
Nadmořská výška (maximální)
Provozní
–15,2 až 3 048 m
(–50 až 10 000 stop)
Skladovací
–15,2 až 10 668 m
(–50 až 35 000 stop)
Stupeň
uvolňování
znečišťujících
látek do
vzduchu
G2 nebo nižší dle normy
ISA-S71.04-1985
65
Příloha
Upozornění společnosti Macrovision
Produkt používá technologii podléhající ochraně autorských práv, která je chráněna nároky
některých amerických patentů a jinými právy na duševní vlastnictví společnosti Macrovision
Corporation a dalších vlastníků. Použití této technologie chráněné autorskými právy musí být
schváleno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a omezené
účely zobrazování, pokud není určeno jinak společností Macrovision Corporation. Zpětné
inženýrství a dekompilace jsou zakázány.
66
Příloha
Informace pro standard NOM neboli oficiální mexický
standard (pouze pro Mexiko)
V souladu s požadavky oficiálních mexických norem (NOM) poskytujeme k zařízení
popsaném v tomto dokumentu následující informace:
Dovozce:
Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.
Regulační číslo modelu
Vstupní napětí
Vstupní
frekvence
Jmenovitý výstupní proud
D03M
115/230 V
50/60 Hz
8 A/4 A
Podrobnosti najdete v bezpečnostních informacích dodávaných s počítačem.
Další informace o bezpečném používání naleznete na stránce Plnění legislativních
požadavků na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
67
Rejstřík
Č
H
D
I
čipová sada 60
DataSafe Local Backup 46
DellConnect 52
Dell Diagnostics 40
disky CD, přehrávání a vytváření 26
disky DVD, přehrávání a vytváření 26
doprava produktů
za účelem vrácení nebo opravy 54
E
e-mailové adresy
technické podpory 53
e-mailové adresy podpory 53
68
heslo expresní služby 25, 51
ISP
poskytovatel připojení k Internetu 15
K
kontaktování společnosti Dell on-line 57
kontaktování společnosti Dell telefonicky 56
kontrolka využití pevného disku 19
M
médium pro obnovení systému 48
možnosti počítače 26
Rejstřík
O
obnovení tovární bitové kopie 49
odstraňování potíží 29
ovladače a soubory ke stažení 59
P
pevný disk
typ 61
podpora související s pamětí 61
potíže, řešení 29
potíže se softwarem 33
potíže s hardwarem
diagnostika 39
potíže s pamětí
řešení 32
přední konektory 18
přihlášení na FTP, anonymní 53
připojení
volitelný síťový kabel 11
připojení k síti
oprava 30
připojení k bezdrátové síti 30
připojení k Internetu 15
problémy s napájením, řešení 31
produkty
informace a možnosti nákupu 54
průvodce řešením potíží s hardwarem 39
S
servisní štítek 25, 56
síťový konektor
umístění 23
slot bezpečnostního kabelu 21
služby zákazníkům 52
softwarové funkce 26
stav objednávky 53
stránky podpory
celosvětové 52
systémová hlášení 37
69
Rejstřík
T
technická podpora 52
tlačítko pro vysunutí 19
U
USB 2.0
přední konektory 19
zadní konektory 23
V
vypínač a indikátor napájení 25
W
web podpory společnosti Dell 59
Windows
průvodce kompatibilitou programů 34
Windows, přeinstalování 44
70
Z
záruční vrácení 54
Vytištěno v Irsku.
www.dell.com | support.dell.com
Download PDF

advertising