CNA29121X No Frost Chłodziarko-Zamrażarka typu I Frost

CNA29121X No Frost Chłodziarko-Zamrażarka typu I Frost
No Frost Chłodziarko-Zamrażarka typu I
Frost Free Refrigerator-freezer type I
CNA29121X
UWAGA!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej
korzystać w razie konieczności. Może być ona przydatna również dla innego użytkownika.
WARNING!
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally
friendly refrigerant the R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the following rules:
 Do not hinder the free circulation of the air around the appliance.
 Do not use mechanical devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones recommended by the
manufacturer.
 Do not destroy the refrigerating circuit.
 Do not use electric appliances inside the food keeping compartment, other than those that might have been
recommended by the manufacturer.
PL
Spis treści
Przede wszystkim bezpieczeństwo! /1
Wymogi elektryczne /2
Instrukcje transportowe; Instrukcje instalacyjne /2
Poznaj swoją chłodziarkę /3
Sugerowane ułożenie żywności w chłodziarce /3
Regulacja i nastawianie temperatury /4
Przed uruchomieniem /4
Przechowywanie żywności mrożonej /4
Zamrażanie żywności świeżej /4
Sporządzanie kostek lodu /5
Odszranianie /5
Wymiany lampy oświetlenia /5
Czyszczenie i konserwacja /5
Zużycie energii /6
Przenoszenie drzwiczek /6
Rozmieszczenie żywności /7
Przykłady zastosowań /7
Zalecane ustawienia /7
Co trzeba, a czego nie należy robić /8
Odgłosy pracy chłodziarki /9
Usuwanie problemów /9
GB
Index
Safety first /10
Electrical requirements /11
Transportation instructions /11
Installation instructions /11
Getting to know your appliance /12
Suggested arrangement of food in the appliance /12
Temperature control and adjustment /13
Before operating /13
Storing frozen food /13
Freezing fresh food /13
Making ice cubes /13
Defrosting /14
Changing the illumination lamp /14
Cleaning and care /14
Repositioning the door /15
Do’s and don’ts /15
Energy Consumption /16
Information concerning the noises /17
Troubleshooting /17
1
2
3
4
5
6
7
9
11
8
10
12
Instrukcja obsługi
PL
Gratulujemy wyboru urządzenia o wysokiej jakości produkcji
firmy
BEKO,
zaprojektowanego
do
wieloletniego
użytkowania.
Przede wszystkim bezpieczeństwo!
Prosimy nie przyłączać chłodziarki do prądu, dopóki nie
zostanie usunięte całe opakowanie i zabezpieczenia na czas
transportu.
• Jeśli zamrażarkę transportowano w pozycji poziomej, przed
włączeniem należy postawić ją w pionie na co najmniej 12
godziny, aby przywrócić prawidłowy stan oleju w sprężarce.
• Jeśli pozbywacie się starej zamrażarki z zamkiem lub
zatrzaskiem w drzwiczkach upewnijcie się, że pozostawiono
ją w bezpiecznych warunkach, tak aby nie mogły zamknąć
się w niej dzieci.
• Urządzenie to można używać wyłącznie zgodnie z jego
przeznaczeniem.
• Nie wolno pozbywać się chłodziarki poprzez spalenie jej. W
izolacji
chłodziarki zastosowano
pozbawione
CFC
substancje łatwopalne. Sugerujemy, aby skontaktować się z
miejscowymi władzami w celu zasięgnięcia informacji o
możliwościach złomowania zamrażarki.
• Nie zalecamy użytkowania tej chłodziarki w
nieogrzewanym, zimnym pomieszczeniu. (np. w garażu,
szklarni, przybudówce, szopie, altance, itp.)
Aby uzyskać możliwie najlepsze osiągi i uniknąć kłopotów
przy pracy tej chłodziarki warto uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może
spowodować utratę prawa do bezpłatnego serwisu w okresie
gwarancyjnym.
Prosimy zachować tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do
wglądu w przyszłości.
Używanie urządzenia przez osoby z fizycznymi sensorycznymi lub mentalnymi
ograniczeniami powinno odbywać się tylko pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich
bezpieczeństwo.
Należy dopilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
1
Instrukcja obsługi
PL
4. Chłodziarkę należy chronić przed deszczem,
wilgocią i innymi wpływami atmosferycznymi.
Uwaga !
• Podczas czyszczenia i transportu chłodziarki
należy uważać, aby nie dotykać spodu
metalowych przewodów sprężarki z tyłu
chłodziarki, ponieważ może to spowodować
skaleczenia palców i rąk.
• Nie należy stawać ani siadać na zamrażarce,
ponieważ nie przewidziano tego przy jej
projektowaniu. Można zrobić sobie krzywdę, lub
uszkodzić chłodziarkę.
• Upewnijcie się, że elektryczny przewód
zasilający nie uwiązł pod chłodziarką w trakcie jej
ustawiania i przesuwania, ponieważ mogłoby to
go uszkodzić.
• Nie można pozwolić, aby chłodziarką bawiły się
dzieci, ani manipulowały jej pokrętłami i
przyciskami.
Wymogi elektryczne
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka w ścianie
należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość
podane na tabliczce znamionowej wewnątrz
chłodziarki odpowiadają parametrom domowej
sieci zasilającej.
Zalecamy, aby chłodziarkę tę przyłączyć do
elektrycznej sieci zasilającej poprzez wyłączane i
chronione bezpiecznikiem gniazdko umieszczone
w dostępnym miejscu.
Uwaga! Urządzenie to musi być uziemione.
Naprawy urządzeń elektrycznych wykonywać
mogą tylko wykwalifikowani technicy.
Nieprawidłowe wykonanie napraw przez
niewykwalifikowane osoby grozi użytkownikom
urządzenia poważnymi konsekwencjami.
UWAGA!
W urządzeniu tym zastosowano gaz R600a,
przyjazny środowisku naturalnemu ale łatwopalny.
Podczas transportu i ustawianie chłodziarki należy
uważać, aby nie uszkodzić jej systemu
chłodniczego. Jeśli system chłodniczy ulegnie
uszkodzeniu i ulatnia się z niego gaz, należy
trzymać zamrażarkę z dala od źródeł ognia i przez
jakiś czas przewietrzyć pomieszczenie.
Uwaga – W celu przyśpieszenia procesu
rozmrażania zamrażarki nie należy używać
żadnych urządzeń mechanicznych ani innych
środków poza zalecanymi przez jej producenta.
Uwaga - Nie wolno uszkodzić obwodu czynnika
chłodniczego.
Uwaga – Wewnątrz komór zamrażarki do
przechowywania żywności nie wolno używać
żadnych urządzeń elektrycznych, o ile nie są z
rodzaju zalecanego przez jej producenta.
Uwaga – W razie uszkodzenia przewodu
zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa,
musi go wymienić producent, jego agent
serwisowy lub podobnie wykwalifikowany
personel.
Instrukcje instalacyjne
1. Nie należy trzymać chłodziarki w
pomieszczeniu, w którym temperatura może
spaść poniżej -15 °C w nocy, a zwłaszcza w zimie.
2. Nie należy ustawiać chłodziarki w pobliżu
kuchenek ani grzejników, a także bezpośrednio w
polu działania promieni słonecznych, ponieważ
powoduje to dodatkowe obciążenie jej
funkcjonowania. Jeśli chłodziarkę zainstalowano
obok źródła ciepła lub chłodziarki, po bokach
należy zachować następujące minimalne odstępy:
od kuchenek
30 mm
od grzejników 300 mm
od chłodziarek 25 mm
3. Aby zapewnić swobodny przepływ powietrza,
należy wokół chłodziarki pozostawić
wystarczająco wiele wolnej przestrzeni (Rys. 2)..
• Aby ustalić odstęp pomiędzy ścianą a
zamrażarką, na jej tylnej ścianie należy umieścić
pokrywę wentylacyjną (Rys. 3).
4. Chłodziarkę należy ustawić na równej
powierzchni. Obie przednie nóżki można
nastawiać według potrzeb. Aby zapewnić pionowe
ustawienie chłodziarki należy nastawić przednie
nóżki kręcąc nimi w zgodnie z kierunkiem
wskazówek zegara lub przeciwnie doń, aż
chłodziarka stać będzie pewnie na podłodze.
Prawidłowe ustawienie nóżek zapobiega
nadmiernym drganiom i hałasowi (Rys. 4)..
5. Aby przygotować chłodziarkę do pracy należy
zastosować się do instrukcji w rozdziale
(„Czyszczenie i konserwacja”).
Instrukcje transportowe
1. Chłodziarkę należy transportować tylko w
pozycji pionowej. Opakowanie, w którym
dostarczono chłodziarkę, musi pozostać
nienaruszone podczas transportu.
2. Jeśli transportowano zamrażarkę w pozycji
poziomej, przez co najmniej 12 godziny nie wolno
jej uruchomić, aby przywrócić należyty stan
systemu.
3. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może
skutkować uszkodzeniem chłodziarki, za które nie
będzie odpowiadał jej wytwórca.
2
Instrukcja obsługi
PL
8. W celu zapewnienia największej wydajności
chłodzenia nie należy przykrywać wyjmowanych
półek papierem ani żadnym innym materiałem,
aby umożliwić swobodny przepływ chłodnego
powietrza.
9. Oleju roślinnego nie należy przechowywać na
półkach w drzwiczkach. Żywność należy
przechować opakowaną, zawiniętą, lub przykrytą.
Gorące potrawy i napoje powinny ostygnąć przed
chłodzeniem. Nie należy przechowywać w
puszkach resztek żywności puszkowanej.
10. Nie należy zamrażać napojów gazowanych, a
wyrobów takich jak sorbety nie należy spożywać
zbyt zimnych.
11. Niektóre owoce i warzywa ulegają
uszkodzeniu, jeśli przechowuje się je w
temperaturach w pobliżu 0°C. Ananasy, melony,
ogórki, pomidory i podobne produkty należy zatem
zawijać w woreczki plastykowe.
12. Wysokoprocentowe alkohole należy
przechowywać w pozycji pionowej w szczelnie
zamkniętych pojemnikach. Nie wolno
przechowywać produktów zawierających
łatwopalny gaz aerozolowy (np. pojemników z bitą
śmietaną, puszek z materiałami do rozpylania) ani
substancji wybuchowych. Stanowią one
zagrożenie wybuchowe.
13. Aby wyjąć koszyki z komory zamrażalnika,
prośmy postępować wg instrukcji z Rys. 11.
Poznaj swoją chłodziarkę
(Rys. 1)
1 - Pokrętło regulacji i oświetlenie wewnętrzne
2 - Zamrażanie żywności świeżej
3 - Nastawialne półki komory chłodziarki
4 - Pokrywa pojemnika na świeże warzywa
5 - Pojemniki na świeże warzywa
6 - Komora na żywność świeżą
7 - Komora szybkiego zamrażania
8 - Podpory tacki na lód i tacka na lód
9 - Komory do przechowywania żywności
mrożonej
10 - Nastawialna nóżka
11 - Balkonik na nabiał
12 - Balkonik na słoiki
13 - Balkonik na butelki
14 - Wentylator zamrażarki
Wentylator służy do zapewnienie obiegu powietrza
w komorze. Połączony jest równolegle z silnikiem
sprężarki. Gdy silnik sprężarki jest wyłączony,
wyłączony zostanie także wentylator.
Sugerowane ułożenie żywności w
chłodziarce
Wskazówki jak najlepiej wykorzystać przestrzeń
przechowania żywności i zapewnić jego higienę.
1. Komora chłodnicza służy do
krótkoterminowego przechowywania świeżej
żywności i napojów.
2.Komora zamrażalnika spełnia wymogi kategorii
i nadaje się do zamrażania żywności i
przechowywania mrożonek.
Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących
przechowywania kategorii
podanych na
opakowaniu żywności.
3. Nabiał należy przechowywać w specjalnym
pojemniku w wewnętrznej warstwie drzwiczek.
4. Potrawy gotowane należy przechowywać w
hermetycznie szczelnych pojemnikach.
5. Świeże produkty w opakowaniu można
przechowywać na półkach. Świeże owoce i
warzywa należy oczyścić i przechowywać w
pojemnikach na świeże warzywa.
6. Butelki należy przechowywać na półkach
wewnątrz drzwiczek.
7. Surowe mięso należy przechowywać w
woreczkach plastykowych na najniższej półce. Nie
może się stykać z potrawami gotowanymi, aby nie
uległo zanieczyszczeniu. Ze względów
bezpieczeństwa surowego mięsa nie należy
przechowywać dłużej niż przez dwa do trzech dni.
Komora schładzania
Pojemność wnętrza chłodziarki można zwiększyć
wyjmując z niej pojemnik na przekąski. Pociągnij
pojemnik ku sobie, aż zatrzyma się na blokadzie.
Podnieś przednią część na ok. 1 cm i znowu
pociągnij pojemnik ku sobie aby całkiem go wyjąć.
W komorach tych można umieszczać
przeznaczoną do zamrożenia żywność, aby ją do
tego przygotować. Z komór tych można również
korzystać,
do przechowywania żywność w temperaturze o
kilka stopni niższej, niż w komorze zamrażania.
3
Instrukcja obsługi
PL
6. Niewielka falistość górnej powierzchni komory
jest całkiem normalna, wynika z zastosowanego
procesu wytwórczego i nie jest defektem.
7. Zalecamy nastawienie pokrętła w pozycji
środkowej i monitorowanie temperatury, aby
zapewnić utrzymywanie przez chłodziarkę
pożądanej temperatury przechowywania (patrz
rozdział „Regulacja i nastawianie temperatury”).
8. Nie należy wkładać żywności do chłodziarki
zaraz po jej włączeniu. Poczekajcie, aż osiągnięta
zostanie właściwa temperatura przechowywania.
Zalecamy sprawdzanie temperatury dokładnym
termometrem (patrz rozdział „Regulacja i
nastawianie temperatury”).
Regulacja i nastawianie temperatury
Temperaturę roboczą reguluje się pokrętłem
regulacyjnym (Rys. 5) umieszczonym na suficie
komory chłodziarki. Temperaturę nastawia się od
min, przez 1… 6 do max, czyli temperatury
najniższej.
Przy uruchamianiu chłodziarki po raz pierwszy
pokrętło regulacji należy nastawić tak, aby po 24
godz. średnia temperatura w chłodziarce nie
przekraczała +5°C. Zalecamy nastawienie pokrętła
regulacji w pozycji środkowej pomiędzy min a max i
śledzenie temperatury w celu uzyskania jej
pożądanej wartości, tzn. zmianę nastawienia w
stronę max, jeśli temperatura jest zbyt wysoka i
odwrotnie. Pewne miejsca w chłodziarce mogą być
zimniejsze lub cieplejsze (jak np. pojemnik na
świeże warzywa i górna część komory), co jest
całkiem normalne.
Normalna temperatura przechowywania w tej
chłodziarce powinna wynosić -18°C. Niższe
temperatury uzyskuje się przekręcając pokrętło
regulacji w stronę pozycji max.
Zalecamy sprawdzenie tej temperatury dokładnym
termometrem, aby upewnić się, że temperatura w
komorach przechowywania utrzymywana jest na
wymaganym poziomie.
Należy pamiętać, aby natychmiast odczytać
wskazanie termometru, ponieważ temperatura
bardzo szybko rośnie po wyjęciu go z
zamrażalnika.
Prosimy pamiętać, że za każdym otwarciem
drzwiczek zimne powietrze ulatnia się i temperatura
wewnątrz rośnie. Nie należy zatem pozostawiać
drzwiczek otwartych i pamiętać o ich zamykaniu
natychmiast po włożeniu lub wyjęciu żywności.
Przechowywanie żywności mrożonej
Zamrażarka służy do długoterminowego
przechowywania mrożonek spożywczych
kupionych w sklepie, a także można jej użyć do
zamrażania i przechowywania żywności świeżej.
W razie przerwy w zasilaniu elektrycznością nie
należy otwierać drzwiczek. Przerwa w zasilaniu
poniżej 16 godz. nie powinna zaszkodzić
zamrożonej żywności. Jeśli awaria trwa dłużej,
należy sprawdzić stan żywności i albo zjeść ją
natychmiast, albo zagotować i ponownie
zamrozić.
Zamrażanie żywności świeżej
Aby uzyskać najlepsze rezultaty prosimy
przestrzegać następujących instrukcji.
Nie należy zmrażać zbyt dużych ilości żywności
na raz. Jakość żywności zachowuje się najlepiej
zamrażając ją na wskroś najszybciej, jak to
możliwe.
Nie należy przekraczać 24-godzinnej zdolności
zamrażania zamrażarki.
Umieszczenie ciepłych potraw w komorze
zamrażalnika powoduje ciągłą pracę urządzenia
chłodniczego aż do ich zupełnego zamrożenia.
Może to tymczasowo prowadzić do nadmiernego
ochłodzenia komory chłodniczej.
Aby osiągnąć najwyższą wydajność przy
zamrażaniu żywności świeżej przed jej włożeniem
nastaw pokrętło w maksymalnej pozycji 24h. Po
zamrożeniu pokrętło to można ponownie ustawić
w pozycji wyjściowej.
Niewielkie ilości żywności do 0,5 kg można
zamrażać bez nastawiania pokrętła regulacji
temperatury.
Należy specjalnie zadbać, aby nie mieszać
żywności już zamrożonej ze świeżą.
Przed uruchomieniem
Ostateczne sprawdzenie
Przed uruchomieniem chłodziarki sprawdźcie, czy:
1. Nóżki ustawiono tak, że chłodziarka stoi
idealnie równo.
2. Wnętrze jest suche, a powietrze może
swobodnie krążyć z tyłu.
3. Wnętrze jest czyste, jak zaleca się w rozdziale
„Czyszczenie i konserwacja”.
4. Wtyczkę wetknięto w gniazdko w ścianie i
włączono jego zasilanie. Po otwarciu drzwiczek
zapali się światło we wnętrzu.
Oraz zwróćcie uwagę, że:
5. Po uruchomieniu sprężarki usłyszycie jej szum.
Także płyn i gaz zamknięte w systemie chłodzenia
mogą wydawać pewne odgłosy, niezależnie od
tego, czy sprężarka pracuje, czy nie. Jest to
całkiem normalne.
4
Instrukcja obsługi
PL
Sporządzanie kostek lodu
Uwaga!
Chłodziarka ta wyposażona jest w wentylator
obiegu powietrza, który ma zasadnicze znaczenie
dla wydajności jej pracy. Prosimy pamiętać, aby
nie blokować (zatrzymywać) ani nie hamować
wentylatorów żywnością, czy opakowaniami.
Blokowanie (zatrzymanie) lub hamowanie
wentylatora powoduje wzrost temperatury
wewnątrz zamrażalnika (rozmrażanie).
Tackę na kostki lodu należy w ¾ napełnić wodą i
umieścić w zamrażarce. Przymarznięte tacki
należy poluźniać trzonkiem łyżki lub podobnym
narzędziem, nie wolno do tego używać
przedmiotów o ostrych krawędziach, takich jak
noże lub widelce.
Odszranianie
A) Komora chłodziarki
Komora chłodziarki rozmraża się automatycznie.
Rozmrażana woda spływa kanałem ściekowym do
pojemnika zbiorczego z tyłu chłodziarki.
Sprawdź, czy rura ta jest trwale umieszczona z
końcem w tacy zbiorczej na sprężarce aby
zapobiec rozlewaniu się wody na instalacje
elektryczne i podłogę. (Rys 6).
Wymiany lampy oświetlenia
Aby zmienić światło stosowane do oświetlenia
lodówki, należy skontaktować się z
autoryzowanym serwisem.
Czyszczenie i konserwacja
1. Zalecamy, aby przed czyszczeniem odłączyć
zasilanie gniazdka elektrycznego i wyjąć z niego
wtyczkę przewodu zasilającego.
2. Do czyszczenia nie wolno stosować żadnych
ostrych narzędzi ani szorstkich substancji, mydła,
domowych środków czystości, detergentów, ani
wosku do polerowania.
3. Szafkę chłodziarki należy czyścić letnią wodą, a
następnie wytrzeć do sucha.
4. Wnętrze należy czyścić ściereczką zamoczoną i
wyżętą w roztworze jednej łyżeczki do herbaty
sody oczyszczonej w 0,5 litra wody, a następnie
wytrzeć do sucha.
5. Należy uważać, aby do skrzynki regulacji
temperatury ni dostała się woda.
6. Jeśli chłodziarka ma być nieużywana przez
dłuższy okres czasu, należy ją wyłączyć i
całkowicie opróżnić z żywności, oczyścić i
pozostawić z uchylonymi drzwiczkami.
7. Zalecamy, aby dla zabezpieczenia wysokiej
jakości lakieru polerować metalowe części
zamrażarki (tzn. zewnętrzną powierzchnię
drzwiczek, boczne ściany szafki) woskiem
silikonowym (do polerowania samochodów).
8. Raz do roku należy odkurzaczem usunąć kurz,
który zbiera się na sprężarce umieszczonej z tyłu
chłodziarki.
9. Regularnie sprawdzajcie stan uszczelek w
drzwiczkach aby upewnić się, że nie są
zabrudzone okruchami żywności.
B) Komora zamrażalnika
Rozmrażanie typu NO FROST jest całkowicie
automatyczne. Nie potrzebna jest żadna
interwencja z Waszej strony. Woda zbiera się w
misce sprężarki. Woda ta paruje pod wpływem
ciepła sprężarki.
Do usuwania szronu nie używaj ostro
zakończonych przedmiotów takich jak noże
lub widelce.
Do rozmrażania nie należy używać suszarek do
włosów, grzejników elektrycznych, ani żadnych
innych urządzeń elektrycznych.
Użyj gąbki do usunięcia rozmrożonej wody
zbierającej sie na dnie komory zamrażalnika. Po
rozmrażaniu starannie wytrzyj wnętrze komory do
sucha. (Rys. 7 i 8). Włóż wtyczkę do gniazdka w
ścianie i włącz jego zasilanie elektrycznością.
Ostrzeżenie!
Wentylator w komorach zamrażarki i żywności
świeżej obraca zimne powietrze. Nie wolno
wsadzać żadnych przedmiotów przez osłonę
zabezpieczającą. Nie można pozwolić, aby
wentylatorem w komorach zamrażarki i żywności
świeżej bawiły się dzieci.
Nie wolno przechowywać produktów
zawierających łatwopalny gaz aerozolowy (np.
dozowników, puszek z materiałami do rozpylania,
itp.) ani substancji wybuchowych.
Nie wolno przykrywac półek żadnym materiałem
ochronnym, który może utrudniać obieg powietrza.
Nie można pozwolić, aby chłodziarką bawiły się
dzieci, ani manipulowały jej pokrętłami i
przyciskami.
Aby uzyskać najlepsze osiągi chłodziarki, nie
należy zasłaniać osłon zabezpieczających
wentylator. (Rys. 9 i Rys.10)
5
Instrukcja obsługi
PL
Zużycie energii
10. Nie wolno:
• czyścić chłodziarki nieodpowiednimi środkami,
np. wyrobami na bazie ropy naftowej,
• w jakikolwiek sposób poddawać ją działaniu
wysokich temperatur,
• szorować, skrobać itp. szorstkimi materiałami.
11. Wyjmowanie pokrywy pojemnika na nabiał i
tacki w drzwiczkach :
• Aby wyjąc pokrywę pojemnika na nabiał najpierw
pociągnijcie ją w górę o ok. 2,5 cm, a potem
wyciągnijcie w stronę, w którą pokrywa sie
otwiera.
• Aby wyjąć tackę z drzwiczek opróżnijcie ją z
zawartosci, a potem po prostu naciśnijcie od
podstawy ku górze.
12. Dbajcie o to, aby plastykowy pojemnik z tyłu
chłodziarki, w którym zbiera się rozmrożona woda,
był zawsze czysty. Jeśli chcecie wyjąc to korytko
aby je umyć, postępujcie według poniższej
instrukcji:
• Wyłączcie zasilanie w gniazdku elektrycznym i
wyjmijcie z niego wtyczkę przewodu zasilającego.
• Przy pomocy szczypiec delikatnie poluzujcie
śrubę na sprężarce, tak aby można było wyjąć
korytko.
• Podnieście je.
• Umyjcie i wytrzyjcie do sucha.
• Zamontujcie je z powrotem wykonując powyższe
czynności w odwrotnej kolejności.
13. Aby wyjąć szufladę należy wysunąć ją jak
najdalej, unieść jej przód w górę, a potem całkiem
wyciągnąć.
Maksymalną ilość przechowywanych mrożonek
można osiągnąć nie używając środkowej i górnej
szuflady umieszczonych w komorze zamrażania.
Zużycie energii przez chłodziarkę określono przy
całkowicie wypełnionej komorze zamrażania i nie
używając środkowej i górnej szuflady.
Rady praktyczne jak zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej
1. Upewnij się, że chłodziarka stoi w dobrze
wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła
(kuchenka, kaloryfer, itp.). Jednocześnie
chłodziarka powinna stać tam, gdzie nie będzie
narażona na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
2. Dbaj o to, aby żywność kupowana w stanie
schłodzonym/ zamrożonym wkładać do chłodziarki
możliwie najprędzej, zwłaszcza latem. Zaleca się
używanie izolowanych termicznie toreb do
przenoszenia żywności do domu.
3. Zalecamy rozmrażanie w komorze chłodzenia
paczek wyjętych z komory zamrażalnika. W tym
celu paczkę, która ma zostać rozmrożona,
umieszcza się w naczyniu, aby powstała przy tym
woda nie wyciekła do komory chłodzenia.
Zalecamy rozpoczynać rozmrażanie zamrożonej
żywności na co najmniej 24 godziny przez jej
użyciem.
4. Zalecamy otwierać drzwiczki najrzadziej, jak to
możliwe.
5. Nie należy trzymać drzwiczek otwartych dłużej
niż to konieczne i dbać o to, aby po każdym
otwarciu starannie je zamykać.
Przenoszenie drzwiczek
Prosimy postępować w kolejności liczb
(Rys. 12).
6
6
Instrukcja obsługi
PL
Rozmieszczenie żywności
Półki w komorze zamrażalnika
Taca na jajka
Półki komory chłodniczej
Balkoniki w drzwiczkach komory chłodniczej
Pojemnik na świeże warzywa
Komora Zero
Różne mrożonki, np. mięso, ryby, lody, warzywa,
itp.
Jajka
Potrawy w garnkach, na talerzach z pokrywkami i
w zamkniętych pojemnikach
Niewielkie zapakowane potrawy lub napoje (np.
mleko, soki owocowe, piwo)
Warzywa i owoce
Produkty delikatesowe (ser, masło, salami, itp.)
Przykłady zastosowań
Białe wino, piwo i woda mineralna
Banany
Ryby lub podroby
Ser
Melony
Surowe mięso i drób
schłodzić przed użyciem
nie przechowywać w chłodziarce
przechowywać wyłącznie w woreczkach
polietylenowych
użyć pojemników hermetycznych lub woreczków
polietylenowych; najlepiej wyjąć z chłodziarki na
godzinę przed spożyciem.
przechowywać tylko przez krótki okres czasu,
użyć hermetycznego pojemnika/ opakowania
nie przechowywać razem z żywnością delikatną,
taką jak potrawy gotowane lub mleko
Zalecane ustawienia
Pozycja pokrętła termostatu
2½
1
5
1-5
Objaśnienia
Jest to ustawienie normalne i zalecane.
Najniższa intensywność chłodzenia/mrożenia
Najwyższa intensywność
chłodzenia/mrożenia
Jeśli użytkownik uważa, że w komorze
chłodzenia nie jest dostatecznie zimno z
powodu wysokiej temperatury otoczenia lub
częstego otwierania i zamykania drzwiczek.
7
Instrukcja obsługi
PL
Nie wolno: Przechowywać bananów w komorze
chłodniczej.
Nie wolno: Przechowywać melonów w
chlodziarce. Można je krótko schładzać, o
ile są opakowane, aby zapobieć
przenoszenia ich smaku na inną żywność.
Nie wolno: Przykrywac półek żadnym materiałem
ochronnym, który może utrudniać obieg
powietrza.
Nie wolno: Przechowywac w chlodziarce żadnych
substancji trujacych lub inaczej
niebezpiecznych. Zaprojektowana ją
wyłącznie do przechowywania jadalnych
produktów żywnościowych.
Nie wolno: Spozywać żywności zbyt dlugo
przechowywanej w chłodziarce.
Nie wolno: Przechowywać żywności gotowanej i
świeżej w tych samych pojemnikach.
Należy ją opakować i przechowywac
oddzielnie.
Nie wolno: Dopuszczać, aby rozmrażana
zywność lub soki z żywności kapały na
inną żywność.
Nie wolno: Pozostawiać drzwiczki otwarte przez
dłuższy czas, ponieważ podnosi to koszty
eksploatacji chłodziarki i powoduje
nadmierne osadzanie się lodu.
Nie wolno: Do usuwania szronu używać ostro
zakończonych przedmiotów, takich jak
noże lub widelce.
Nie wolno: Wkładać do chłodziarki gorących
potraw. Niech najpierw ostygną.
Nie wolno: Wkładać do zamrażalnika butelek lub
zamknietych puszek z napojami
gazowanymi, ponieważ mogą wybuchnąć.
Nie wolno: Przy zamrażaniu świeżej zywności
przekraczać dopuszczalnego obciążenia
zamrażalnika.
Nie wolno: Podawać dzieciom lodów ani
sorbetów prosto z zamrażalnika. Niska
temperatura może spowodować
odmrożenie warg.
Nie wolno: Zamrażać napojów gazowanych.
Nie wolno: Nadal trzymać w zamrażalniku
zywność, która uległa rozmrożeniu; należy
ją zjeść w ciągu 24 godzin lub ugotować i
ponowanie zamrozić.
Nie wolno: Wyjmować zawartości zamrażalnika
wilgotnymi dłońmi.
Co trzeba, a czego nie należy robić
Należy: Regularnie czyść to urządzenie.
Należy: Przechowywać surowe mięso i drób pod
potrawami gotowanymi i nabiałem.
Należy: Oczyścić warzywa z niepotrzebnych liści i
z ziemi.
Należy: Pozostawiać sałatę, kapustę, pietruszkę i
kalafior na ich łodygach.
Należy: Opakować ser najpierw w
tłuszczoodporny papier, a potem w
woreczek polietylenowy pozbywając się z
jego wnętrza powietrza. Najlepsze
rezultaty osiągniecie wyjmując żywnośc z
komory chłodniczej na godzinę przed
jedzeniem.
Należy: Luźno pakowac surowe mięso o drób w
folie polietylenową lub aluminiową.
Zapobiega to wysychaniu.
Należy: Pakować ryby i podroby w woreczki
polietylenowe.
Należy: Pakować żywnośc o silnej woni, lub taką,
która może wyschnąć, w woreczki
politetylenowe lub folię aluminiową, albo
wkładać ją do hermetycznych
pojemników.
Należy: Dobrze opakowac pieczywo, aby
zachowało świeżość.
Należy: Chlodzić białe wino, piwo, lager i wode
mineralnma przed podaniem.
Należy: Co jakiś czas sprawdzać zawartość
chłodziarki.
Należy: Przechowywać żywność tak krótko, jak to
możliwe, i zawsze przestrzegać dat
przydatności do spożycia podwanych na
opakowaniach.
Należy: Gotowe mrożonki przechowywać zgodnie
z instrukcją podaną na opakowaniu.
Należy: Zawsze wybierać świeża zywnośc
wysokiej jakości i dokladnie ją czyścić
przed zamrażaniem.
Należy: Przygotowywać świeżą żywnośc do
zamrażania w małych porcjach, aby
zapewnić szybkie zamrożenie.
Należy: Owijać żywność folią aluminiową lub
woreczkami polietylenowymi
przeznaczonymi do stosowania w
zamrażalniku i upewniać się, że nie
pozostało w nich powietrze.
Należy: Owijać mrożoną zywnośc natychmiast po
zakupie i wkładać do zamrażalnika
możliwie najprędzej.
8
Instrukcja obsługi
PL
Informacja dotycząca odgłosów i
drgań, które mogą wystąpić przy pracy
chłodziarki
Usuwanie problemów
Jeśli chłodziarka po włączeniu nie działa,
sprawdźcie:
• Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do
gniazdka i czy gniazdko jest zasilane prądem.
(Aby sprawdzić zasilanie gniazdka, włączcie do
niego inne urządzenie).
• Czy nie zadziałał bezpiecznik/ nie odłączono
zasilania gniazdka/ nie odłączono zasilania
całego pionu.
• Czy prawidłowo nastawiono regulator
temperatury.
• Czy, jeśli wymieniono dostarczoną fabrycznie
wtyczkę na przewodzie zasilającym, nowa
wtyczka została prawidłowo przyłączona.
Jeśli mimo tego sprawdzenia chłodziarka nadal
nie działa, skontaktujcie się ze sprzedawcą, od
którego ją kupiliście.
Prosimy nie zaniedbać żadnego z tych
sprawdzeń, ponieważ jeśli serwis nie wykryje
awarii, zostanie pobrana opłata.
1. Odgłos ten może się nasilić w trakcie pracy.
- Aby utrzymać nastawioną temperaturę, co jakiś
czas uruchamia się sprężarka chłodziarki. Odgłos
sprężarki nasila się, gdy się uruchamia, zaś kiedy
się wyłącza może być słychać kliknięcie.
- Wydajność i własności użytkowe chłodziarki
mogą się zmieniać wraz ze zmianami temperatury
otoczenia. Jest to zupełnie normalne.
2. Odgłosy przepływu lub rozpylania płynu.
- Odgłosy te powoduje przepływ chłodziwa w
obwodzie chłodziarki i są zgodne z zasadą jej
działania.
3. Odgłosy podobne do wiatru.
- Wytwarza je wentylator (lub wentylatory), w które
wyposażona jest chłodziarka. Wentylatory te
wspomagają efekt chłodzenia chłodziarki. Jest to
odgłos normalnej pracy, nie zaś awarii.
4. Inne drgania i odgłosy
- Pewne odgłosy i drgania może powodować
rodzaj i powierzchnia podłogi, na której stoi
chłodziarka. Upewnij się, że podłoga jest równa i
płaska oraz że nie ugina się pod ciężarem
chłodziarki (jest sztywna).
- Kolejnym źródłem odgłosów i drgań mogą być
przedmioty ustawione na chłodziarce. Należy je z
niej zdjąć.
- Butelki i naczynia ustawione w chłodziarce
stykają się ze sobą. W takich przypadkach
przesuń butelki i naczynia tak, aby zachować
między nimi niewielki odstęp.
Symbol
na wyrobie lub opakowaniu oznacza, że wyrób ten nie może być traktowany jako
odpadki domowe. Zamiast tego należy je dostarczyć do właściwego punktu zbierania surowców
wtórnych z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewniając odpowiednie złomowanie tego
wyrobu przyczyniamy się do zapobiegania potencjalnie szkodliwym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego oraz zdrowia ludzi, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane jego
nieodpowiednim złomowaniem. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o odzyskiwaniu
surowców wtórnych z tego wyrobu, prosimy skontaktować się ze swym organem administracji
lokalnej, służbą oczyszczania miasta lub ze sklepem, gdzie wyrób ten został zakupiony.
9
GB
Instruction for use
Congratulations on your choice of a BEKO Quality
Appliance, designed to give you many years of service.
Safety first!
Do not connect your appliance to the electricity supply
until all packing and transit protectors have been
removed.
• Leave to stand for at least 12 hours before switching
on, to allow compressor oil to settle, if transported
horizontally.
• If you are discarding an old appliance with a lock or
latch fitted to the door, ensure that it is left in a safe
condition to prevent the entrapment of children.
• This appliance must only be used for its intended
purpose.
• Do not dispose of the appliance on a fire. Your
appliance contains non CFC substances in the
insulation which are flammable. We suggest you
contact your local authority for information on disposal
and available facilities.
• We do not recommend use of this appliance in an
unheated, cold room.
(e.g. garage, conservatory,
annex, shed, out-house etc.)
To obtain the best possible performance and trouble
free operation from your appliance it is very important to
read these instructions carefully. Failure to observe
these instructions may invalidate your right to free
service during the guarantee period.
Please keep these instructions in a safe place for easy
reference.
This appliance is not intended for use by person with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10
GB
Instruction for use
Important!
• Care must be taken while cleaning/carrying the
appliance not to touch the bottom of the
condenser metal wires at the back of the
appliance, as this could cause injury to fingers and
hands.
• Do not attempt to sit or stand on top of your
appliance as it is not designed for such use. You
could injure yourself or damage the appliance.
• Make sure that the mains cable is not caught
under the appliance during and after moving, as
this could damage the cable.
• Do not allow children to play with the appliance
or tamper with the controls.
Electrical requirements
Before inserting the plug into the wall socket make
sure that the voltage and the frequency shown in
the rating plate inside the appliance corresponds
to your electricity supply.
We recommend that this appliance is connected to
the mains supply via a suitably switched and fused
socket in a readily accessible position.
Warning! This appliance must be earthed.
Repairs to electrical equipment should only be
performed by a qualified technician. Incorrect
repairs carried out by an unqualified person are
carry risks that may have critical consequences for
the user of the appliance.
ATTENTION!
This appliance operates with R600a which is an
environmental friendly but flammable gas. During
the transportation and fixing of the product, care
must be taken not to damage the cooling system.
If the cooling system is damaged and there is a
gas leakage from the system, keep the product
away from open flame sources and ventilate the
room for a while.
WARNING - Do not use mechanical devices or
other means to accelerate the defrosting process,
others than those recommended by the
manufacturer.
WARNING - Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING - Do not use electrical appliances
inside the food storage compartments of the
appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
WARNING - If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
Installation instructions
1. Do not keep your appliance in a room where the
temperature is likely to fall below -15 degrees C (5
degrees F) at night and/or especially in winter.
2. Do not place the appliance near cookers or
radiators or in direct sunlight, as this will cause
extra strain on the appliance's functions. If
installed next to a source of heat or freezer,
maintain the following minimum side clearances:
From Cookers 30 mm
From Radiators 300 mm
From Freezers 25 mm
3. Make sure that sufficient room is provided
around the appliance to ensure free air circulation
(Item 2).
• Put the back airing lid to the back of your
refrigerator to set the distance between the
refrigerator and the wall (Item 3).
4. The appliance should be positioned on a
smooth surface. The two front feet can be
adjusted as required.To ensure that your
appliance is standing upright adjust the two front
feet by turning clockwise or anti-clockwise, until
firm contact is secured with the floor. Correct
adjustment of feet prevents excessive vibration
and noise (Item 4).
5. Refer to "Cleaning and Care" section to prepare
your appliance for use.
Transportation instructions
1. The appliance should be transported only in an
upright position. The packing as supplied must be
intact during transportation.
2. If during the transport the appliance, has been
positioned horizontally, it must not be operated for
at least 12 hours, to allow the system to settle.
3. Failure to comply with the above instructions
could result in damage to the appliance, for which
the manufacturer will not be held liable.
4. The appliance must be protected against rain,
moisture and other atmospheric influences.
11
GB
Instruction for use
9. Do not keep vegetable oil on door shelves.
Keep the food packed, wrapped or covered. Allow
hot food and beverages to cool before
refrigerating. Leftover canned food should not be
stored in the can.
10. Fizzy drinks should not be frozen and products
such as flavoured water ices should not be
consumed too cold.
11. Some fruit and vegetables suffer damage if
kept at temperatures near 0°C. Therefore wrap
pineapples, melons, cucumbers, tomatoes and
similar produce in polythene bags.
12. High-proof alcohol must be stored upright in
tightly closed containers. Never store products
that contain an inflammable propellant gas (e.g.
cream dispensers, spray cans, etc.) or explosive
substances. These are an explosion hazard.
13. To take out the baskets from the freezer
compartment please proceed as in item 11.
Getting to know your appliance
(Item 1)
1 - Setting knob and interior light
2 - Fresh Food fan
3 - Adjustable Cabinet shelves
4 - Crisper cover
5 - Crispers
6 - Compartment 0/3°C
7 - Compartment for quickly freezing
8 - Ice tray support & ice tray
9 - Compartments for frozen froods keeping
10 - Adjustable foot
11 - Dairy Compartment
12 - Shelf for jars
13 - Shelf for bottles
14 - Freezer fan
The fans has the purpose to provide the
circulation of the air in compartment. It is
connected in parallel with the motor-compressor.
When the motor-compressor is off, the fans will
also be off.
Temperature control and adjustment
Operating temperatures are controlled by the setting
knob (Item 5) located on the ceiling of fridge
compartment. Settings may be made from min, 1 ...
6, max, max being the coldest position.
When the appliance is switched on for the first
time, the setting knob should be adjusted so that
after 24 hours, the average fridge temperature is
no higher than +5°C (+41°F). We recommend you
set the knob half way between the min and max
setting and monitor to obtain the desired
temperature i. e. towards max you will obtain a
colder fridge temperature and vice versa. Some
sections of the fridge may be cooler or warmer
(such as the salad crisper and the top part of the
cabinet) which is quite normal.
The normal storage temperature of the freezer
should be -18°C (0°F). Lower temperatures may
be obtained by adjusting setting knob towards
max position.
We recommend that you check the temperature
with an accurate thermometer to ensure that the
storage compartments are kept to the desired
temperature.
Remember you must take your reading very
quickly since the thermometer temperature will
rise very rapidly after you remove it from the
freezer.
Please remember each time the door is opened
cold air escapes and the internal temperature
rises. Therefore never leave the door open and
ensure it is closed immediately after food is put in
or removed.
Suggested arrangement of food in the
appliance
Guidelines for obtaining optimum storage and
hygiene:
1. The fridge compartment is for the short-term
storage of fresh food and drinks.
2. The freezer compartment is
rated
and suitable for the freezing and storage of
pre-frozen food.
The recommendation for
storage as
stated on the food packaging should be observed
at all times.
3. Dairy products should be stored in the special
compartment provided in the door liner.
4. Cooked dishes should be stored in airtight
containers.
5. Fresh wrapped produce can be kept on the
shelf. Fresh fruit and vegetables should be
cleaned and stored in the crispers.
6. Bottles can be kept in the door section.
7. To store raw meat, wrap in polythene bags
and place on the lowest shelf. Do not allow to
come into contact with cooked food, to avoid
contamination. For safety, only store raw meat for
two to three days.
8. For maximum efficiency, the removable
shelves should not be covered with paper or other
materials to allow free circulation of cool air.
12
GB
Instruction for use
Before operating
Storing frozen food
Final Check
Before you start using the appliance check that:
1. The feet have been adjusted for perfect
levelling.
2. The interior is dry and air can circulate freely at
the rear.
3. The interior is clean as recommended under
"Cleaning and care.”
4. The plug has been inserted into the wall socket
and the electricity is switched on. When the door
is open the interior light will come on.
And note that:
5. You will hear a noise as the compressor starts
up. The liquid and gases sealed within the
refrigeration system may also make some (noise),
whether the compressor is running or not. This is
quite normal.
6. Slight undulation of the top of the cabinet is
quite normal due to the manufacturing process
used; it is not a defect.
7. We recommend setting the knob midway and
monitor the temperature to ensure the appliance
maintains desired storage temperatures (See
section Temperature Control and Adjustment).
8. Do not load the appliance immediately it is
switched on. Wait until the correct storage
temperature has been reached. We recommend
checking the temperature with an accurate
thermometer (see; Temperature Control and
Adjustment).
Your freezer is suitable for the long-term storage
of commercially frozen foods and also can be
used to freeze and store fresh food.
If there is a power failure, do not open the door.
Frozen food should not be affected if the failure
lasts for less than 16 hrs. If the failure is longer,
then the food should be checked and either eaten
immediately or cooked and then re-frozen.
Freezing fresh food
Please observe the following instructions to obtain
the best results.
Do not freeze too large a quantity at any one time.
The quality of the food is best preserved when it is
frozen right through to the core as quickly as
possible.
Do not exceed the freezing capacity of your
appliance in 24 h.
Placing warm food into the freezer compartment
causes the refrigeration machine to operate
continously until the food is frozen solid. This can
temporarily lead to excessive cooling of the
refrigeration compartment.
When freezing fresh food, to reach the best
freezing capacity, put the setting knob to
maximum position 24h before placing it. After
freezing the knob can be set to the initial position.
Small quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) can be
frozen without adjusting the temperature control
knob.
Take special care not to mix already frozen food
and fresh food.
Making ice cubes
Fill the ice - cube tray 3/4 full with water and place
it in the freezer. Loosen frozen trays with a spoon
handle or a similar implement; never use sharpedged objects such as knives or forks.
13
GB
Instruction for use
Defrosting
Changing the illumination lamp
A) Fridge compartment
The fridge compartment defrosts automatically.
The defrost water runs to the drain tube via a
collection container at the back of the appliance.
Check that the tube is permanently placed with its
end in the collecting tray on the compressor to
prevent the water spilling on the electric installation
or on the floor (Item 6).
To change the lamp used for illumination of your
refrigerator, please call your Authorized Service.
Cleaning and care
1. We recommend that you switch off the
appliance at the socket outlet and pull out the
mains plug before cleaning.
2. Never use any sharp instruments or abrasive
substances, soap, household cleaner, detergent
or wax polish for cleaning.
3. Use luke warm water to clean the cabinet of
the appliance and wipe it dry.
4. Use a damp cloth wrung out in a solution of
one teaspoon of bicarbonate of soda to one pint of
water to clean the interior and wipe it dry.
5. Make sure that no water enters the
temperature control box.
6. If the appliance is not going to be used for a
long period of time, switch it off, remove all food,
clean it and leave the door ajar.
7. We recommend that you polish the metal parts
of the product (i.e. door exterior, cabinet sides)
with a silicone wax (car polish) to protect the high
quality paint finish.
8. Any dust that gathers on the condenser, which
is located at the back of the appliance, should be
removed once a year with a vacuum cleaner.
9. Check door seals regularly to ensure they are
clean and free from food particles.
B) Freezer compartment
The NO FROST type defrost is compleetly
automatic. No intervention from your side is
requiered. The water is colected on the
compressor tray. Due the heat of the compressor
the water is evaporated.
Do not use pointed or sharp-edged objects,
such as knives or forks to remove the frost.
Never use hairdryers, electrical heaters or other
such electrical appliances for defrosting.
Sponge out the defrost water collected in the
bottom of the freezer compartment. After
defrosting, dry the interior thoroughly (Item 7 & 8).
Insert the plug into the wall socket and switch on
the electricity supply.
Warnings!
The fans inside the freezer and fresh food
compartments circulates cold air. Never insert any
object through the guard. Do not allow children to
play with the fresh food andfreezer fan.
Never store products that contain inflammable
propellant gas (eg dispensers, spray cans etc.) or
explosive substances.
Don’t cover the shelves with any protective
materials, which may obstruct air circulation.
Do not allow children to play with the appliance or
tamper with the controls.
Do not obstruct the fan guards to ensure that you
obtain the best possible performance from your
appliance. (Item 9 and Item 10)
Warning!
Your appliance is fitted with a circulating fan which
is essential for the performance of the refrigerator.
Please ensure the fans are not blocked (stopped)
or impaired by food or packaging. Blocking
(stopping) or impairing the fan can result in an
increase of the internal freezer temperature
(Thawing).
14
GB
Instruction for use
Do’s and don’ts
10. Never:
• Clean the appliance with unsuitable material; eg
petroleum based products.
• Subject it to high temperatures in any way,
• Scour, rub etc., with abrasive material.
11. Removal of dairy cover and door tray :
• To remove the dairy cover, first lift the cover up
by about an inch and pull it off from the side where
there is an opening on the cover.
• To remove a door tray, remove all the contents
and then simply push the door tray upwards from
the base.
12. Make sure that the special plastic container at
the back of the appliance which collects defrost
water is clean at all times. If you want to remove
the tray to clean it, follow the instructions below:
• Switch off at the socket outlet and pull out the
mains plug
• Gently uncrimp the stud on the compressor,
using a pair of pliers, so that the tray can be
removed
• Lift it up.
• Clean and wipe it dry
• Reassemble, reversing the sequence and
operations
13. To remove a drawer, pull it as far as possible,
tilt it upwards and then pull it out completely.
Do- Clean your appliance regularly.
Do- Keep raw meat and poultry below cooked
food and dairy products.
Do- Take off any unusable leaves on vegetables
and wipe off any soil.
Do- Leave lettuce, cabbage, parsley and
cauliflower on the stem.
Do- Wrap cheese firstly in greaseproof paper and
then in a polythene bag, excluding as much
air as possible. For best results, take out of
the fridge compartment an hour before
eating.
Do- Wrap raw meat and poultry loosely in
polythene or aluminium foil. This prevents
drying.
Do- Wrap fish and offal in polythene bags.
Do- Wrap food with a strong odour or which may
dry out, in polythene bags, or aluminium foil
or place in airtight container.
Do- Wrap bread well to keep it fresh.
Do- Chill white wines, beer, lager and mineral
water before serving.
Do- Check contents of the freezer every so often.
Do- Keep food for as short a time as possible
and adhere to "Best Before" and "Use by"
etc. dates.
Do- Store commercially frozen food in
accordance with the instructions given on the
packets.
Do- Always choose high quality fresh food and
be sure it is thoroughly clean before you
freeze it.
Do- Prepare fresh food for freezing in small
portions to ensure rapid freezing.
Do- Wrap all food in aluminium foil or freezer
quality polythene bags and make sure any
air is excluded.
Do- Wrap frozen food immediately after
purchasing and put it in to the freezer as
soon as possible.
Repositioning the door
Proceed in numerical order (Item 12).
15
GB
Don’tDon’t-
Don’tDon’t-
Don’tDon’tDon’tDon’t-
Don’tDon’tDon’tDon’tDon’t-
Don’tDon’tDon’t-
Instruction for use
Store bananas in your fridge
compartment.
Store melon in your fridge. It can be
chilled for short periods as long as it is
wrapped to prevent it flavouring other
food.
Cover the shelves with any protective
materials which may obstruct air
circulation.
Store poisonous or any dangerous
substances in your appliance. It has
been designed for the storage of edible
foodstuffs only.
Consume food which has been
refrigerated for an excessive length of
time.
Store cooked and fresh food together in
the same container. They should be
packaged and stored separately.
Let defrosting food or food juices drip
onto food.
Leave the door open for long periods, as
this will make the appliance more costly
to run and cause excessive ice
formation.
Use sharp edged objects such as knives
or forks to remove the ice.
Put hot food into the appliance. Let it
cool down first.
Put liquid-filled bottles or sealed cans
containing carbonated liquids into the
freezer, as they may burst.
Exceed the maximum freezing loads
when freezing fresh food.
Give children ice-cream and water ices
direct from the freezer. The low
temperature may cause 'freezer burns'
on lips.
Freeze fizzy drinks.
Try to keep frozen food which has
thawed; it should be eaten within 24
hours or cooked and refrozen.
Remove items from the freezer with wet
hands.
Energy Consumption
Maximum frozen food storage volume is achieved
without using the middle and upper drawer
provided in the freezer compartment. Energy
consumption of your appliance is declared while
the freezer compartment is fully loaded without
using the middle and upper drawer.
Practical advice concerning the reduction of
the electricity consumption.
1. Make sure that the appliance is located in wellventilated areas, far from any source of heat
(cooker, radiator etc.). At the same time, the
location of the appliance must be done in such a
way that it prevents it to be under the direct
incidence of the sunbeams.
2. Make sure that the food purchased in
refrigerated/frozen condition is placed into the
appliance as soon as possible, especially during
summertime. It is recommended to use thermal
insulated bags to transport the food home.
3. We recommend the thawing of the packets
taken out from the freezer compartment be done
in the refrigerator compartment. For this purpose,
the packet which is going to be thawed will be
placed in a vessel so that the water resulting from
the thawing does not leak in the refrigerator
compartment. We recommend you to start the
thawing at least 24 hours before the use of the
frozen food.
4. We recommend reducing the number of door
openings to the minimum.
5. Do not keep the door of the appliance open
more than necessary and make sure that after
each opening the door is well closed.
16
GB
Instruction for use
Troubleshooting
Information concerning the noise
and the vibrations which might
appear during the operation of the
appliance
If the appliance does not operate when switched
on, check;
• That the plug is inserted properly in the socket
and that the power supply is on. (To check the
power supply to the socket, plug in another
appliance)
• Whether the fuse has blown/circuit breaker has
tripped/main distribution switch has been turned
off.
• That the temperature control has been set
correctly.
• That the new plug is wired correctly, if you have
changed the fitted, moulded plug.
If the appliance is still not operating at all after
above checks, contact the dealer from whom you
purchased the unit.
Please ensure that above checks have been
done, as a charge will be made if no fault is found.
1. The operation noise can increase during the
operation.
- In order to keep the temperatures at the adjusted
temperatures, the compressor of the appliance
starts periodically. The noise produced by the
compressor becomes stronger when it starts and
a click can be heard when it stops.
- The performance and operation features of the
appliance can change according to the
modifications of the temperature of the ambient
environment. They must be considered as normal.
2. Noises like liquids flowing or as being sprayed
- These noises are caused by the flow of the
refrigerant in the circuit of the appliance and
comply with the operation principle of the
appliance.
3. Noise similar to wind blowing.
- It is generated by the fan (fans) with which your
appliance is endowed. These fans help to the
efficient cooling of the appliance. This noise is
normal, not a defect.
4. Other vibrations and noises.
- The level of noise and vibrations can be caused
by the type and the aspect of the floor on which
the appliance is placed. Make sure that the floor
does not have significant level distortions or if it
can yield to the weight of the appliance (it is
flexible).
- Another source of noise and vibrations is
represented by the objects placed on the
appliance. These objects must be removed from
the appliance
- The bottles and the vessels placed in the
refrigerator touching each other. In such cases
move the bottles and the vessels so that there is a
small distance between them.
The symbol
on the product or on packaging indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling
of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could
otherwise be otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, you
household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
17
4578334913/AB
PL,EN
4578334913/AB
PL,EN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement