Čeština, 2.7 MB
Wilo-Economy
Wilo-Comfort, -Comfort-N
Wilo-Vario
2 063 145-Ed. 03 / 2010-07-Wilo
CZ
Návod k montáži a obsluze
Obr. 1a:
Obr. 1b:
Obr. 1c:
Obr. 2a:
12b
8
9
12a
9
13
14
Obr. 2b:
C
A
B
Obr. 3:
Obr. 4:
15
13
9
14
15a
15b
Obr. 5:
Obr. 6:
Obr. 7a:
B
A
C
Obr. 7b:
Obr. 9:
C
A
B
D
Obr. 8:
sw
br
bl
Schaltbild
29a
sw - bl Öffner
sw - br Schließer
Obr. 10:
33
CZ
Návod k montáži a obsluze
3
Česky
Návod k montáži Legendy
a obsluze Zařízení
na zvyšování tlaku Wilo (DEA)
k obrázkům:
obr. 1a Příklad zař. DEA s čerpadly MHI a spínacím
přístrojem ER
obr. 1b Příklad zař. DEA s MVISE a spínacím
přístrojem VR
obr. 4
Sada ochrany proti nedostatku vody (WMS)
13
14
15
15a
Vypouštění/odvzdušňování
Uzavírací ventil
Tlakový spínač
Nastavování tlakového spínače
Nastavení z výroby:
ZAP. 1,3 bar/VYP. 1,0 bar
Otáčení doprava (+) = zvyšování spínacích
bodů
Otáčení doleva (-) = snižování spínacích bodů
Spínací diference (0,3 bar) zůstane zachována!
Připojení v regulačním přístroji
(viz schéma svorkovnice)
obr. 1c Příklad zař. DEA s MVI a spínacím přístrojem CC
(stojící přístroj SG)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Čerpadla
Regulační přístroj
Základní rám
Nátokové sběrné potrubí
Výtlačné sběrné potrubí
Uzavírací armatura
Zpětná klapka
Membránová tlaková nádoba s průtokovou
armaturou
Tlakový senzor/manometr
Stojná konzola
Pojistka proti nedostatku vody (WMS), na přání
obr. 2a Sada snímače tlaku a membránové tlakové
nádoby
8
9
12
12a
13
14
Membránová tlaková nádoba
Manometr
Snímač tlaku
Elektrická přípojka snímače tlaku
Vypouštění/odvzdušňování
Uzavírací ventil
obr. 2b Ovládání průtokové armatury/kontrola tlaku
membránové tlakové nádoby
A
B
C
Otevírání/zavírání
Vypouštění
Kontrola předtlaku
obr. 3
Informační tabulka tlaku dusíku v membránové
tlakové nádobě (příklad)
a
b
Tlak dusíku podle tabulky
Zapínací tlak čerpadla základního zatížení v bar
(PE)
Tlak dusíku v bar (PN2)
Měření dusíku bez vody
Pozor! Plňte pouze dusíkem
c
d
e
Návod k montáži a obsluze Wilo-DEA
15b
obr. 5
Příklad přímého připojení (hydraulické schéma)
obr. 6
Příklad nepřímého připojení (hydraulické
schéma)
16
17
Přípojky spotřebičů před zař. DEA
Membránová tlaková nádoba na straně výstupního
tlaku s obtokem
Přípojky spotřebičů za zař. DEA
Drenážní přípojka pro proplachování zařízení
DEA se 4 čerpadly
Membránová tlaková nádoba na nátokové straně s
obtokem
Beztlaková přednádrž na nátokové straně
Proplachovací zařízení pro nátokovou přípojku
přednádrže
Obtok pro revizi/údržbu (nenainstalovaný nastálo)
18
19
20
21
22
34
35
obr. 7a Montáž: Tlumiče chvění a kompenzátor
A
B
C
Našroubujte tlumiče chvění do určených závitových vložek a zajistěte je pojistnou maticí
Kompenzátor s omezovači délky (příslušenství)
Upevnění potrubí za zař. DEA, např. trubkovou
sponou (zajistí zákazník)
obr. 7b Montáž: Ohebná připojovací potrubí
A
B
C
D
Upevnění k podlaze, s protihlukovou izolací zvuků
šířících se hmotou (zajistí zákazník)
Kompenzátor s omezovači délky (příslušenství)
Upevnění potrubí za zař. DEA, např. trubkovou
sponou (zajistí zákazník)
Závitové klapky (příslušenství)
3
Česky
obr. 8
Podepření sběrného potrubí tlumičem chvění
obr. 9
Přednádrž (příklad)
23
24
25
26
Nátok s plovákovým ventilem (příslušenství)
Ventilace/odvzdušňování s ochranou proti hmyzu
Revizní otvor
Přepad
Dejte pozor na dostatečné odvádění. Opatřete
sifon nebo klapku ochranou proti vnikání hmyzu.
Žádné přímé spojení s kanalizací
(volný odtok dle EN1717)
Vypouštění
Odběr (přípojka pro zař. DEA)
Signální čidlo nedostatku vody se svorkovnicí
Schéma zapojení
bl = modrý
sw - bl = rozpínací kontakt
br = hnědý
sw - br = zapínací kontakt
sw = černý
Přípojka na nátoku pro proplachovací zařízení
Ukazatel hladiny
obr. 10 Drenážní potrubí pro proplachování
33
27
28
29
29a
30
31
4
Drenážní potrubí
Jmenovitá světlost = jmenovitá světlost přípojky
čerpadla resp. jmenovitá světlost menší než
jmenovitá světlost přípojky čerpadla
Upozor- Pokud je na straně výstupního tlaku umístěna
nění:
membránová tlaková nádoba, namontujte drenáž
ihned za tuto nádobu.
WILO SE 07/2010
Česky
Návod1k Obecné
montážiinformace
a obsluze
Montáž a uvedení do provozu smí provádět jen
odborný personál!
1.1 Informace o tomto dokumentu
Návod k montáži a obsluze je součástí zařízení.
Musí být vždy k dispozici v blízkosti zařízení. Přesné
dodržování tohoto návodu je předpokladem správného používání a správné obsluhy zařízení.
Návod k montáži a obsluze odpovídá provedení
zařízení a stavu použitých bezpečnostně technických norem v době tiskového zpracování.
2 Bezpečnostní pokyny
Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny,
které je třeba dodržovat při montáži a provozu
čerpadla. Proto je bezpodmínečně nutné, aby si
tento návod k obsluze před montáží a uvedením
do provozu prostudoval montér a příslušný
provozovatel.
Kromě všeobecných bezpečnostních pokynů uvedených v této části je třeba dodržovat také zvláštní
bezpečnostní pokyny uvedené v následující části.
2.1 Označování výstrah v návodu k obsluze
Symboly:
Obecný symbol nebezpečí
Ohrožení elektrickým napětím
UPOZORNĚNÍ:
Slovní označení:
NEBEZPEČÍ!
Bezprostředně hrozící nebezpečí.
Při nedodržení může dojít k usmrcení nebo velmi
vážným úrazům.
VAROVÁNÍ!
Uživatel může být (vážně) zraněn. Označení
'Výstraha' také znamená, že při nedodržení
pokynů pravděpodobně dojde k (vážnému)
poškození zdraví osob.
POZOR!
Hrozí nebezpečí poškození čerpadla nebo
zařízení. Označení 'Pozor' se týká možných
poškození výrobků při nedodržení pokynu.
2.2 Kvalifikace personálu
Pracovníci pověření instalací čerpadla musí mít
příslušnou kvalifikaci pro tuto práci.
2.3 Rizika při nerespektování bezpečnostních
pokynů
Při nedodržování bezpečnostních pokynů může
dojít k vážným úrazům nebo poškození čerpadla
nebo zařízení. Nedodržování bezpečnostních
pokynů může také vyloučit jakékoliv nároky na
náhradu škody.
Konkrétně může při nedodržování pokynů dojít
k následujícím ohrožením:
• porucha důležitých funkcí čerpadla nebo zařízení,
• selhání předepsaných metod údržby a oprav,
• vážné úrazy způsobené elektrickým proudem,
mechanickými nebo bakteriologickými vlivy,
• věcné škody.
2.4 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele
Je nutné dodržovat předpisy o ochraně a bezpečnosti při práci.
Musí být vyloučeno nebezpečí úrazů elektrickým
proudem. Dodržujte místní a obecné předpisy
[např. normy ČSN, vyhlášky] a předpisy dodavatelů
elektrické energie.
2.5 Bezpečnostní pokyny pro inspekční a montážní
práce
Provozovatel musí zajistit, aby všechny inspekční
a montážní práce prováděli autorizovaní a kvalifikovaní pracovníci, kteří podrobným prostudováním
návodu získali dostatek informací.
Práce na čerpadle a zařízení se smějí provádět
pouze mimo provoz.
2.6 Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů
Úpravy čerpadla nebo zařízení se smějí provádět
pouze se souhlasem výrobce. Používání originálních náhradních dílů a příslušenství schváleného
výrobcem zaručuje bezpečný provoz. Použití
jiných dílů může být důvodem zániku záruky
v případě následných škod.
2.7 Nepřípustné způsoby provozování
Bezpečnost provozu čerpadla a zařízení je zaručena
pouze při správném používání podle části 4 návodu
k obsluze. Mezní hodnoty, uvedené v katalogu
nebo přehledu technických údajů nesmí být
v žádném případě překročeny směrem nahoru
ani dolů.
UPOZORNĚNÍ:
Užitečný pokyn k zacházení s výrobkem.
Upozorňuje také na možné potíže.
Návod k montáži a obsluze Wilo-DEA
5
Česky
3 Přeprava a skladování
Zařízení na zvyšování tlaku (DEA) se dodává na
paletě, na přepravních dřevěných tyčích nebo
v přepravní bedně a je přikryto fólií na ochranu
před vlhkostí a prachem. Je třeba dbát pokynů
k přepravě a skladování umístěných na obalu.
POZOR! Nebezpečí hmotných škod!
Přepravu je třeba provádět pomocí schválených
prostředků k uchopení břemen. Při tom je třeba
dát pozor hlavně na stabilitu, protože v důsledku
konstrukce čerpadel je těžiště posunuté do
horní části (zařízení je těžké na hlavu!).
Přepravní pásy nebo lana je třeba uvázat za
určená přepravní oka nebo ovinout kolem
základního rámu. Potrubí nejsou vhodná pro
nesení zátěže a také se nesmí použít jako úchyty
pro přepravu.
POZOR! Nebezpečí úniku kapalin netěsností!
Zatížení potrubí během přepravy může vést k
netěsnostem!
Přepravní rozměry, hmotnosti a otvory resp. volné
prostory nutné pro dopravu zařízení na místo
najdete v přiloženém montážním výkresu nebo
v ostatní dokumentaci.
POZOR! Nebezpečí hmotných škod!
Zařízení se musí přijetím vhodných opatření
ochránit před vlhkostí, mrazem a nadměrnou
teplotou, stejně jako před mechanickým
poškozením!
Pokud při vybalování zařízení DEA a přiloženého
příslušenství zjistíte poškození obalu, které by
mohlo být způsobeno pádem apod.,
• pak důkladně zkontrolujte DEA resp. díly
příslušenství, nevykazují-li případné nedostatky,
• a popř. informujte dodavatelskou firmu (dopravce)
nebo zákaznický servis Wilo, i když nejprve nebylo
možno zjistit žádné škody.
Po odstranění obalu zařízení uskladněte resp.
namontujte podle popsaných podmínek instalace
(viz oddíl Ustavení/montáž).
6
4 Účel použití
•
•
•
•
Zařízení na zvyšování tlaku (dále označovaná
zkratkou DEA) jsou konstruována pro větší systémy zásobování vodou pro zvyšování tlaku a jeho
udržování. Používají se jako:
zařízení pro zásobování pitnou vodou – hlavně
v obytných výškových budovách, nemocnicích,
správních budovách a průmyslových stavbách –
která svou konstrukcí, funkcí a splněním
požadavků vyhovují následujícím normám a
směrnicím:
• DIN 1988
• DIN 2000
• směrnice EU 98/83/ES
• vyhláška o pitné vodě TrinkwV2001
• směrnice DVGW
průmyslové systémy zásobování vodou a chladicí
systémy,
zařízení pro zásobování vodou pro hašení požárů,
zavlažovací a zadešťovací zařízení.
Automaticky regulovaná zařízení s více čerpadly
jsou napájena z veřejné vodovodní sítě buď přímo
(přímo připojená) nebo i nepřímo (nepřímo připojená) přes přednádrž. Tyto přednádrže jsou
uzavřené a beztlaké, tzn. že jsou pod atmosférickým tlakem.
WILO SE 07/2010
Česky
5 Údaje o výrobku
5.1 Typový klíč
např.: CO-2 MHI 4 05/ER-EB
CO
COmpact – kompaktní zařízení na
zvyšování tlaku
počet čerpadel
označení konstrukční řady čerpadel
(viz přiložená dokumentace čerpadel)
jmenovitý čerpací výkon Q
[m3/h] (dvoupól. prov./50 Hz)
počet stupňů čerpadel
regulační přístroj, zde Economy Regulator
dodatečné označení
zde např. European Booster
2
MHI
4
05
ER
EB
např.: CO [R]-3 MVI S 8 04/CC-EB
CO
COmpact – kompaktní zařízení na
zvyšování tlaku
Regulace alespoň jednoho čerpadla
frekvenčním měničem
počet čerpadel
označení konstrukční řady čerpadel
(viz přiložená dokumentace čerpadel)
mokroběžný motor
jmenovitý čerpací výkon Q
[m3/h] (dvoupól. prov./50 Hz)
počet stupňů čerpadel
regulační přístroj, zde Comfort-Controller
dodatečné označení
zde např. European Booster
[R]
3
MVI
S
8
04
CC
EB
např.: CO-6 Helix V 36 02/2/CC
CO
3
Helix V
36
02
2
CC
COmpact – kompaktní zařízení na
zvyšování tlaku
počet čerpadel
označení konstrukční řady čerpadel
(viz přiložená dokumentace čerpadel)
jmenovitý čerpací výkon Q
[m3/h] (dvoupól. prov./50 Hz)
počet stupňů čerpadel
počet redukovaných stupňů
regulační přístroj, zde Comfort-Controller
6 Popis výrobku a příslušenství
6.1 Všeobecný popis
DEA se dodává jako kompaktní zařízení kompletně
propojené potrubím a připravené k okamžitému
zapojení (výjimkou je samostatný stojící přístroj SG). Zbývá už jen zřídit přípojky nátokového
a výtlačného potrubí, stejně jako elektrickou
síťovou přípojku. Kromě toho se však musí ještě
namontovat případné samostatně objednané
a přiložené příslušenství.
DEA s čerpadly s normálním sáním lze na vodovodní síť připojit jak nepřímo (obr. 6 - Oddělení
systémů beztlakovou přednádrží), tak i přímo
(obr. 5 - Připojení bez oddělení systémů).
Samonasávací čerpadla se smí na veřejnou vodovodní síť připojit pouze nepřímo (oddělení
systémů beztlakovou přednádrží). Informace o
konstrukci použitých čerpadel najdete v
přiloženém návodu k montáži a obsluze čerpadla.
Pro používání k zásobování pitnou vodou a/nebo
k zásobování vodou pro hašení požárů je nutno
dbát příslušných platných zákonných ustanovení
a norem.
Zařízení se musí provozovat a udržovat podle
příslušných platných ustanovení (v Německu
dle DIN 1988 (DVGW)) tak, aby byla zaručena
neustálá provozní spolehlivost zásobování
vodou a aby nedocházelo k negativnímu
ovlivnění ani veřejného zásobování vodou ani
jiných spotřebitelských zařízení.
V souvislosti s připojením a druhem připojení na
veřejné vodovodní sítě je nutno dbát náležitých
platných ustanovení nebo norem (viz oddíl 1.1),
které jsou popř. doplněny o předpisy vodárenských podniků (WVU) nebo příslušného úřadu
protipožární ochrany. Kromě toho se musí dbát
místních zvláštností (např. příliš vysoký resp. silně
kolísající vstupní tlak, který popř. vyžaduje montáž
reduktoru tlaku).
6.2 Součásti zařízení na zvyšování tlaku (DEA)
Celé zařízení se skládá ze tří hlavních součástí.
Pro součásti/komponenty důležité pro obsluhu
je součástí dodávky samostatný návod k montáži
a obsluze (viz též přiložený montážní výkres).
např.: COR-4 Helix VE 22 03/VR
CO
R
4
Helix VE
22
03
VR
COmpact – kompaktní zařízení na
zvyšování tlaku
Regulace alespoň jednoho čerpadla
frekvenčním měničem
počet čerpadel
označení konstrukční řady čerpadel
(viz přiložená dokumentace čerpadel)
VE označuje Vertikální čerpadlo s Elektronickou regulací otáček
jmenovitý čerpací výkon Q
[m3/h] (dvoupól. prov./50 Hz)
počet stupňů čerpadel
Regulační přístroj, zde Vario-Regulátor
(pouze u elektronické regulace otáček)
Návod k montáži a obsluze Wilo-DEA
Mechanické a hydraulické součásti zařízení
(obrázky 1a, 1b a 1c):
Kompaktní zařízení je namontováno na základním
rámu s tlumiči chvění (3). Je tvořeno skupinou 2
až 6 vysokotlakých odstředivých čerpadel (1),
která jsou sdružena do jednoho nátokového (4)
a výtlačného sběrného potrubí (5). U každého
čerpadla je na nátoku i na výtlaku namontována
vždy jedna uzavírací armatura (6) a na nátoku
nebo na výtlaku zpětná klapka (7). Na výtlačném
sběrném potrubí je namontována uzavíratelná
konstrukční skupina s tlakovým senzorem a
manometrem (8), stejně jako osmilitrová membránová tlaková nádoba (9) s uzavíratelnou
průtokovou armaturou (k protékání dle
DIN 4807, části 5). Na nátokovém sběrném
7
Česky
potrubí může být na přání namontována resp.
může se dodatečně namontovat konstrukční skupina sloužící jako pojistka proti nedostatku vody
(WMS) (11).
Regulační přístroj (2) je u malých až středních
zařízení namontován na základní rám pomocí
stojné konzoly (10) a je kompletně propojený
s elektrickými součástmi zařízení. U zařízení
s vyšším výkonem je regulační přístroj umístěn
v samostatném stojícím přístroji SG (obr. 1c)
a elektrické součásti jsou předzapojené s příslušným připojovacím kabelem. Konečné propojení musí v případě samostatného stojícího
přístroje SG realizovat zákazník (k tomu viz
oddíl 5.3 a dokumentace přiložená k regulačnímu
přístroji). Tento návod k montáži a obsluze popisuje celkové zařízení jenom obecně.
Vysokotlaká odstředivá čerpadla (1):
Podle účelu použití a požadovaných výkonových
parametrů se do zařízení DEA montují různé typy
vícestupňových vysokotlakých odstředivých
čerpadel. Počet těchto čerpadel se může pohybovat od 2 do 4 (čerpadla s integrovaným
frekvenčním měničem) resp. od 2 do 6 (čerpadla
bez integrovaného frekvenčního měniče). O
namontovaných čerpadlech informuje příslušný
přiložený návod k montáži a obsluze.
Regulační přístroj (2):
K ovládání a regulaci zařízení DEA lze dodat a namontovat různé spínací a regulační přístroje různé
konstrukce a rozličného stupně komfortu.
O regulačním přístroji namontovaném do tohoto
zařízení DEA informuje příslušný přiložený návod
k montáži a obsluze.
•
•
•
•
•
•
Sada snímače tlaku/membránové tlakové
nádoby (obr. 2a):
membránová tlaková nádoba (8)
manometr (9)
snímač tlaku (12)
elektrická přípojka snímače tlaku (13)
vypouštění/odvzdušňování (14)
uzavírací ventil (15)
6.3 Funkce zařízení na zvyšování tlaku (DEA)
Zařízení na zvyšování tlaku Wilo jsou sériově
vybavena vícestupňovými, vysokotlakými odstředivými čerpadly s normálním sáním. Voda je do
nich přiváděna nátokovým sběrným potrubím. Při
nasazení samonasávacích čerpadel nebo obecně
při sacím provozu z hlouběji položených nádrží se
musí pro každé čerpadlo nainstalovat samostatné,
vakuově odolné a tlakuvzdorné sací potrubí s patním ventilem, které musí být položené se stálým
stoupáním od nádrže k zařízení. Čerpadla zvyšují
tlak a dopravují vodu výtlačným sběrným potrubím ke spotřebiči. K tomu účelu jsou v závislosti na
tlaku zapínána a vypínána resp. regulována.
Snímač tlaku nepřetržitě měří skutečnou hodnotu
tlaku, převádí ji na proudový signál a přenáší do
namontovaného regulačního přístroje. Regulační
8
přístroj podle potřeby a způsobu regulace čerpadla zapíná, připojuje nebo vypíná anebo upravuje otáčky jednoho nebo více čerpadel tak, dokud
nebude dosaženo nastavených regulačních
parametrů (přesnější popis způsobu a procesu
regulace najdete v návodu k montáži a obsluze
regulačního přístroje).
Celkový čerpací výkon zařízení je rozdělen na více
čerpadel. To sebou nese ohromnou výhodu velmi
přesného přizpůsobení výkonu zařízení skutečné
potřebě a provozování čerpadel v momentálně
nejpříznivějším rozsahu výkonu. Díky této koncepci je dosaženo vysoké účinnosti a nízké energetické náročnosti zařízení. Čerpadlo, které nabíhá jako první, nazýváme čerpadlo základního
zatížení. Všechna ostatní čerpadla nutná k dosažení provozního bodu zařízení nazýváme čerpadla
špičkového zatížení. Při dimenzování zařízení k
zásobování pitnou vodou dle DIN 1988 se musí
jedno čerpadlo naplánovat jako rezervní, tzn. že
i při maximálním odběru je pořád ještě jedno
čerpadlo mimo provoz resp. v provozní pohotovosti. Pro zajištění stejnoměrného využívání všech
čerpadel zajišťuje regulace neustálé střídání čerpadel, tzn. že se pravidelně mění pořadí zapínání,
stejně jako přiřazení funkcí čerpadlo základního
zatížení/čerpadlo špičkového zatížení/rezervní
čerpadlo.
Namontovaná membránová tlaková nádoba (celkový objem cca 8 l) má jistý tlumicí účinek na
snímač tlaku, a zabraňuje tak příliš rychlému
reagování regulace při zapínání a vypínání zařízení.
Kromě toho dovoluje i malý odběr vody (např.
v případě minimálních netěsností) ze stávajícího
zásobního objemu bez zapnutí čerpadla základního zatížení. Tím se snižuje četnost spínání
čerpadel a stabilizuje provozní stav zařízení DEA.
POZOR!
Čerpadla nesmí kvůli ochraně mechanické
ucpávky resp. kluzných ložisek běžet nasucho.
Chod nasucho může mít za následek netěsnost
čerpadla!
Jako příslušenství je pro přímé připojení na veřejnou vodovodní síť nabízena ochrana proti nedostatku vody (WMS) (obr. 4), která hlídá aktuální
vstupní tlak a jejíž spínací signál zpracovává
regulační přístroj. K tomu účelu je na nátokovém
sběrném potrubí sériově připraveno místo pro její
montáž.
V případě nepřímého připojení (oddělení systémů
beztlakovou přednádrží) je na ochranu proti chodu
nasucho třeba naplánovat hladinové signální čidlo,
které se namontuje do přednádrže. Při použití
přednádrže Wilo je plovákový spínač již součástí
dodávky. Pro nádrže opatřené zákazníkem nabízí
Wilo různá signální čidla pro dodatečnou montáž
(např. plovákový spínač WA65 nebo elektrody signalizace nedostatku vody s hladinovými
relé SK277).
WILO SE 07/2010
Česky
VAROVÁNÍ!
V případě instalace pro zásobování pitnou vodou
je nutno použít materiály, které nezhoršují
jakost vody!
6.4 Hlučnost
DEA se dodávají, jak je uvedeno v bodě 1.2.1,
s různými typy čerpadel a s různým počtem čerpadel. Z toho důvodu zde nelze uvést celkovou
hladinu hluku všech variant zařízení DEA. Při
znalosti hodnoty hlučnosti jednotlivého čerpadla
dodaného typu však lze celkovou hladinu hluku
zhruba vypočítat. K tomu účelu vyhledejte hodnotu hlučnosti jednotlivého čerpadla v návodu
k montáži a obsluze čerpadel resp. v katalogových
údajích čerpadel.
Příklad (DEA s 5 čerpadly)
Jednotlivé čerpadlo
5 čerpadel celkem
Celková hladina hluku =
50
+7
57
dB(A)
dB(A)
dB(A)
...
+3
+ 4,5
+6
+7
+ 7,5
...
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Výpočet
Jednotlivé čerpadlo =
2 čerpadla celkem
3 čerpadla celkem
4 čerpadla celkem
5 čerpadel celkem
6 čerpadel celkem
Celková hladina hluku =
6.5 Obsah dodávky
• zařízení na zvyšování tlaku,
• návod k montáži a obsluze zařízení DEA,
• návod k montáži a obsluze čerpadel,
• návod k montáži a obsluze regulačního přístroje,
• podnikové osvědčení o přejímací zkoušce
(dle EN10204 3.1.B),
• popř. montážní výkres,
• popř. schéma elektrického zapojení,
• popř. návod k montáži a obsluze frekvenčního
měniče,
• popř. příloha s továrním nastavením frekvenčního
měniče,
• popř. návod k montáži a obsluze signálního čidla,
• popř. seznam náhradních dílů.
6.6 Příslušenství
Příslušenství se musí v případě potřeby objednávat
zvlášť.
K dílům příslušenství z programu Wilo patří např.:
• otevřená přednádrž,
• větší membránová tlaková nádoba
(na straně vstupního nebo výstupního tlaku),
• pojistný ventil,
• ochrana proti běhu nasucho:
• ochrana proti nedostatku vody (WMS) (obr. 4) při
nátokovém provozu (min. 1,0 bar) (podle objednávky se dodává kompletně namontovaná na
zařízení DEA),
• plovákový spínač,
Návod k montáži a obsluze Wilo-DEA
•
•
•
•
• elektrody signalizace nedostatku vody s hladinovými relé,
• elektrody pro provoz s nádrží (zvláštní příslušenství na vyžádání),
ohebná připojovací potrubí,
kompenzátory,
závitové příruby a krytky,
zvukoizolační obložení (zvláštní příslušenství na
vyžádání).
7 Ustavení/instalace
7.1 Místo instalace
• Zařízení se musí nainstalovat v technické centrále
nebo v suché, dobře větrané, nepromrzající, samostatné a uzamykatelné místnosti (požadavky
normy DIN 1988).
• V instalační místnosti je třeba zajistit dostatečně
dimenzovanou podlahovou drenáž (kanálová
přípojka apod.).
• Do místnosti nesmí pronikat ani v ní být přítomny
žádné škodlivé plyny.
• Pro účely údržbářských prací je třeba počítat
s dostatkem volného místa, hlavní rozměry najdete v přiloženém montážním výkresu. Zařízení
musí být volně přístupné alespoň ze dvou stran.
• Instalační plocha musí být vodorovná a rovná.
• Zařízení je dimenzováno pro max. okolní teplotu
od +0 °C do 40 °C při relativní vlhkosti vzduchu
50 %.
• Doporučuje se vyhnout se instalaci a provozu
v blízkosti obytných místností a ložnic.
• Pro zabránění přenosu hluku šířícího se hmotou
a pro spojení s předřazeným a následně řazeným
potrubím bez vnitřního pnutí se musí použít
komenzátory s omezovači délky nebo ohebná
připojovací potrubí!
7.2 Montáž
7.2.1 Podklad/základ
Konstrukce zařízení DEA umožňuje instalaci na
rovně vybetonovanou podlahu. Uložením základního rámu na výškově stavitelných tlumičích
chvění je zajištěna izolace zvuků šířících se hmotou vůči stavebnímu objektu.
UPOZORNĚNÍ:
Tlumiče chvění popř. nemusí být z důvodů
přepravy při dodání namontované. Před instalací
zařízení DEA se ujistěte, že jsou všechny tlumiče
chvění namontované a zajištěné závitovou maticí
(viz též obr. 7a).
Při dodatečném upevnění k podlaze ze strany
zákazníka je třeba dát pozor, aby byla učiněna
vhodná opatření pro zabránění přenosu zvuků
šířících se hmotou.
7.2.2 Hydraulické připojení a potrubí
• Při připojení na veřejnou vodovodní síť se musí
dbát požadavků místně příslušných vodárenských
podniků.
9
Česky
• Zařízení se může připojit až po dokončení všech
svářečských a pájecích prací a po potřebném propláchnutí a popř. dezinfekci potrubního systému a
dodaného zařízení na zvyšování tlaku
(viz bod 5.2.3).
10
WILO SE 07/2010
Česky
• Potrubí ze strany zákazníka se musí bezpodmínečně nainstalovat bez vnitřního pnutí. K tomu lze
doporučit kompenzátory s omezením délky nebo
ohebná připojovací potrubí, aby se předešlo přepnutí potrubních spojů a minimalizoval přenos
chvění zařízení na instalaci budovy. Upevňovací
příchytky potrubí se nesmí upevňovat za potrubí
zařízení DEA, aby se předešlo přenosu hluku
šířícího se hmotou na stavební objekt (příklad viz
na obr. 7).
• Připojení se provádí podle místních zvláštností
volitelně z pravé nebo levé strany zařízení. Předběžně namontované slepé příruby nebo závitové
krytky se popř. musí přemístit.
• U zařízení na zvyšování tlaku s horizontálními
čerpadly je nutno hlavně podepřít potrubí na sání
tak, aby byly bezpečně zachycovány klopné
momenty, které mohou vznikat přesouváním
těžiště zařízení (viz obr. 8).
• Průtočný odpor sacího potrubí je nutno udržet co
nejnižší (tzn. krátké vedení, málo kolen,
dostatečně velké uzavírací armatury), protože v
opačném případě může u velkých průtoků spustit
následkem vysokých tlakových ztrát ochrana proti
nedostatku vody (dejte pozor na negativní výšku
sání NPSH čerpadla, zabraňte tlakovým ztrátám
a kavitaci).
provedení dle normy DIN 1988, části 5.
7.2.3 Hygiena (vyhláška o pitné vodě TrinkwV 2001)
Dodané zařízení DEA vyhovuje platným technickým předpisům, zejména normě DIN 1988,
a bylo ve výrobním závodě podrobeno zkoušce
funkce.
Při nasazení v oblasti zásobování pitnou vodou se
musí celý systém zásobování pitnou vodou předat
provozovateli v hygienicky bezvadném stavu.
Při tom dbejte i příslušných ustanovení v normě
DIN 1988, části 2, oddílu 11.2 a komentářů k
normě DIN.
To podle vyhlášky o pitné vodě TwVO § 5,
odstavce 4 „Mikrobiologické požadavky“ nutně
zahrnuje i propláchnutí resp. podle okolností i
dezinfikování.
Mezní hodnoty, které je třeba dodržet, najdete ve
vyhlášce o pitné vodě TwVO § 5.
VAROVÁNÍ! Znečištěná pitná voda ohrožuje
zdraví!
Propláchnutí potrubí a zařízení snižuje riziko
zhoršení jakosti pitné vody.
Při déletrvající odstávce zařízení vodu
bezpodmínečně vyměňte!
Pro snadné provedení proplachu zařízení doporučujeme namontovat T-kus, a to na straně výstupního tlaku zařízení DEA (v případě membránové
tlakové nádoby na straně výstupního tlaku ihned
za ní) před nejbližším uzavíracím zařízením. Jeho
odbočka, opatřená uzavíracím zařízením, slouží k
vypouštění během proplachu do systému odpadních vod a musí být dimenzovaná podle
maximálního čerpacího výkonu jednotlivého
čerpadla (viz obr. 10). Pokud nelze realizovat volný
odtok, musí se např. při připojování hadice dbát
Návod k montáži a obsluze Wilo-DEA
11
Česky
7.2.4 Ochrana proti běhu nasucho/nedostatku vody
(příslušenství)
• Montáž ochrany proti běhu nasucho:
• V případě přímého připojení na veřejnou vodovodní síť: Našroubujte do určeného připojovacího hrdla v sacím sběrném potrubí ochranu
proti nedostatku vody (WMS) a utěsněte ji (při
dodatečné montáži). Zřiďte elektrické propojení
v regulačním přístroji podle návodu k montáži a
obsluze a podle schématu zapojení regulačního
přístroje.
• V případě nepřímého připojení, tzn. pro provoz
s nádržemi opatřenými zákazníkem: Namontujte plovákový spínač do nádrže tak, aby
při klesající hladině vody vyslal na úrovni
cca 100 mm nad odběrnou přípojkou spínací
signál „nedostatek vody“ (při použití přednádrží
z výrobního programu Wilo je plovákový spínač
již náležitě nainstalován).
Alternativně: Nainstalujte do přednádrže
3 ponorné elektrody.
Ty se musí uspořádat následovně:
1. elektrodu je třeba umístit jako uzemňovací
elektrodu kousek nad dno nádrže (musí být
pořád ponořená).
Pro spodní spínací hladinu (signalizace nedostatku vody) umístěte 2. elektrodu cca 100 mm
nad odběrnou přípojku.
Pro horní spínací hladinu (zrušení signalizace
nedostatku vody) upevněte 3. elektrodu alespoň 150 mm nad spodní elektrodu. Elektrické
propojení v regulačním přístroji je třeba zřídit
podle návodu k montáži a obsluze a podle schématu zapojení regulačního přístroje.
přepravy dodána nenamontovaná (tzn. přibalená).
Před uvedením do provozu je nutno ji namontovat
na průtokovou armaturu (viz obr. 2a a 2b).
UPOZORNĚNÍ:
Zde je třeba dát pozor, aby se průtoková armatura
nepřekroutila. Armatura je správně namontovaná
tehdy, když vypouštěcí ventil (viz též C; obr. 2b)
resp. natištěné šipky informující o směru proudění
jsou rovnoběžně se sběrným potrubím.
Pokud je třeba nainstalovat přídavnou větší
membránovou tlakovou nádobu, je nutno se řídit
pokyny v příslušném návodu k montáži a obsluze.
V případě instalace pro zásobování pitnou vodou
se musí použít průtočná membránová nádoba dle
DIN 4807. U membránových nádob je rovněž třeba
dát pozor na dostatek volného místa pro účely
výměny nebo provádění údržbářských prací.
UPOZORNĚNÍ:
U membránových tlakových nádob jsou nutné
pravidelné kontroly dle směrnice 97/23/ES!
(v Německu navíc při zohlednění vyhlášky o provozní bezpečnosti §§ 15(5) a 17 a dodatku 5).
Před nádobu i za ni je nutno pro účely kontrol,
revizních a údržbářských prací namontovat do
potrubí vždy jednu uzavírací armaturu. Zvláštní
pokyny k údržbě a kontrole najdete v návodu
k montáži a obsluze příslušné membránové tlakové nádoby.
Je-li maximální čerpací výkon zařízení vyšší než
maximální doporučený objemový průtok membránové tlakové nádoby (viz tabulka 1 resp. údaje
na typovém štítku a návod k montáži a obsluze
nádoby), musí se čerpací výkon rozdělit, tzn. nainstalovat obtok (příklady viz schémata na obr. 5 a
obr. 6). Při dimenzování je třeba zohlednit dané
poměry a čerpací údaje zařízení DEA. Při tom je
nutno vzít v úvahu dostatečný průtok membránovou nádobou.
7.2.5 Membránová tlaková nádoba (příslušenství)
Membránová tlaková nádoba (8 l) náležící do
rozsahu dodávky zařízení DEA může být z důvodů
Jmenovitá světlost
DN20
DN25
DN32
DN50
DN65
DN80
DN100
Přípojka
(Rp3/4“)
(Rp1“)
(Rp11/4“)
příruba
příruba
příruba
příruba
Max. čerpací výkon (m3/h)
2,5
4,2
7,2
15
27
36
56
tabulka 1
7.2.6 Pojistný ventil (příslušenství)
Na straně výstupního tlaku je nutno nainstalovat
typově odzkoušený pojistný ventil tehdy, pokud
součet maximálního možného vstupního tlaku a
maximálního čerpacího tlaku zařízení DEA překročí
přípustný provozní přetlak některé nainstalované
součásti zařízení. Pojistný ventil musí být dimenzován tak, aby se při 1,1násobku přípustného provozního přetlaku vypustil při tom vzniklý objemový proud zařízení DEA (údaje k dimenzování
najdete v listech technických údajů/charakteristikách zařízení DEA). Odtékající proud vody musí
být bezpečně odváděn. Při instalaci pojistného
ventilu je nutno dbát příslušného návodu k montáži a obsluze a platných ustanovení.
7.2.7 Beztlaková přednádrž (příslušenství)
Při nepřímém připojování zařízení DEA na veřejnou
12
vodovodní síť je třeba instalaci provést ve spojení
s beztlakovou přednádrží dle DIN 1988. Pro instalaci přednádrže platí stejná pravidla jako pro instalaci DEA (viz 7.1). Dno nádrže musí celou plochou přiléhat k pevnému podkladu.
Při dimenzování nosnosti podkladu je třeba vzít
v úvahu maximální objem náplně dané nádrže.
Při instalaci je nutno dát pozor na dostatek volného místa pro provádění revizních prací (minimálně 600 mm nad nádrží a 1000 mm po stranách
přípojek). Šikmá poloha plné nádrže není přípustná, protože nerovnoměrné zatížení může vést
ke zničení nádrže.
Uzavřenou beztlakovou PE nádrž (tzn. pod atmosférickým tlakem), kterou dodáváme jako
příslušenství, je nutno nainstalovat podle přepravních a montážních pokynů přiložených
k nádrži.
WILO SE 07/2010
Česky
Obecně platí následující postup:
Nádrž se musí před uvedením do provozu mechanicky připojit bez vnitřního pnutí. To znamená, že
se připojení musí provést pomocí ohebných konstrukčních prvků jako kompenzátorů nebo hadic.
Přepad nádrže se připojí podle platných předpisů
(v Německu DIN 1988/č. 3). Učiněním vhodných
opatření je třeba zabránit přenosu tepla připojovacím potrubím. PE nádrže z výrobního programu WILO jsou dimenzovány pouze na čistou
vodu. Maximální teplota vody nesmí překročit
50 °C!
POZOR!
Nádrže jsou staticky dimenzovány na jmenovitý
objem. Dodatečné úpravy mohou vést ke
zhoršení statiky a k nepřípustným deformacím
nebo dokonce ke zničení nádrže!
Před uvedením DEA do provozu je třeba provést
i elektrické propojení (ochrana proti nedostatku
vody) s regulačním přístrojem zařízení (příslušné
údaje najdete v návodu k montáži a obsluze
regulačního přístroje).
UPOZORNĚNÍ!
Nádrž je před naplněním nutno vyčistit a vypláchnout!
POZOR!
Plastové nádrže nejsou pochůzné! Stoupání na
kryt nebo jiné jeho zatěžování může vést k jeho
poškození!
7.2.8 Kompenzátory (příslušenství)
Pro montáž zařízení DEA bez vnitřního pnutí je
třeba použít k připojení potrubí kompenzátory
(obr. 7a). Kompenzátory musí být pro zachycování
reakčních sil opatřeny zvukově izolačními
omezovači délky. Kompenzátory se musí do
potrubí namontovat bez přepnutí. Kompenzátory
se nesmí použít k vyrovnání chyb rovnolehlosti
nebo přesazení trubek. Při montáži je třeba utahovat šrouby rovnoměrně a křížem. Konce šroubů
nesmí přečnívat přes přírubu. Při sváření v blízkosti
kompenzátorů se tyto musí zakrýt (na ochranu
před jiskrami a sálajícím teplem). Gumové díly
kompenzátorů se nesmí natírat barvou a musí se
chránit před stykem s olejem. V zařízení musí být
kompenzátory kdykoliv přístupné pro účely kontrol,
a proto se nesmí obalovat izolací jako ostatní
potrubí.
UPOZORNĚNÍ:
Kompenzátory podléhají opotřebení. Proto jsou
nutné pravidelné kontroly, zda se netvoří trhliny
nebo puchýřky, není odkrytá tkanina nebo nemají
jiné nedostatky (viz doporučení normy DIN 1988).
7.2.9 Ohebná připojovací potrubí (příslušenství)
U potrubí se závitovými přípojkami lze pro montáž
zařízení DEA bez vnitřního pnutí a v případě mírného přesazení trubek použít ohebná připojovací
potrubí (obr. 7b). Ohebná připojovací potrubí
z výrobního programu WILO jsou tvořena vysoce
kvalitní vlnitou hadicí z ušlechtilé oceli s opletením
rovněž z ušlechtilé oceli. Pro montáž na zařízení
DEA je na jednom konci šroubení z ušlechtilé oceli
s plochým těsněním a vnitřním závitem. Pro napojení na další potrubí je na druhém konci vnější
trubkový závit. V závislosti na dané konstrukční
velikosti je třeba dodržet určité maximální
přípustné deformace (viz tabulka 2 a obr. 7b).
Ohebná připojovací potrubí nejsou vhodná pro
zachycování axiálních vibrací a vyrovnávání odpovídajících pohybů. Pomocí vhodného nástroje je
třeba vyloučit při montáži jejich zalomení nebo
překroucení. V případě úhlového přesazení
potrubí je nutné upevnit zařízení k podlaze při
Návod k montáži a obsluze Wilo-DEA
13
Česky
současném zohlednění vhodných opatření na
snížení hluku šířícího se hmotou.
V zařízení musí být ohebná připojovací potrubí
Jmenovitá světlost
kdykoliv přístupná pro účely kontrol, a proto se
také nesmí obalovat izolací jako ostatní potrubí.
Závitové šroubení
Kónický vnější závit Max. poloměr
ohybu RB v mm
Max. úhel ohybu
BW ve °
Rp1 1/2“
Rp 2“
Rp 2 1/2“
R1 1/2“
R 2“
R 2 1/2“
60
50
40
Přípojka
DN40
DN50
DN65
260
300
370
tabulka 2
UPOZORNĚNÍ:
Ohebná připojovací potrubí podléhají provozem
podmíněnému opotřebení. Proto jsou nutné
pravidelné kontroly, zda nevykazují známky
netěsností nebo jiné nedostatky (viz doporučení
normy DIN 1988).
7.2.10 Reduktor tlaku (příslušenství)
Nasazení reduktoru tlaku je nutné při kolísání
tlaku v přívodním potrubí vyšším než 1 bar, nebo
když je kolísání vstupního tlaku natolik vysoké, že
je nutné zařízení vypnout, nebo když celkový tlak
zařízení (vstupní tlak a dopravní výška čerpadel
v bodě nulového množství – viz charakteristika)
překračuje jmenovitý tlak. Aby mohl reduktor
tlaku plnit svou funkci, musí být k dispozici minimální tlakový spád cca 5 m resp. 0,5 bar. Tlak za
reduktorem tlaku (výstupní tlak) je výchozím
základem pro stanovení celkové dopravní výšky
zařízení DEA. Při montáži reduktoru tlaku musí být
na straně vstupního tlaku k dispozici montážní
úsek o délce cca 600 mm.
7.3 Elektrické připojení
NEBEZPEČÍ! Životu nebezpečno!
Elektrické připojení smí provést pouze
elektrikář schválený místním energetickým
závodem (EVU), a to podle platných místních
předpisů (předpisy VDE).
Zařízení DEA může být vybaveno různými typy
regulačních přístrojů. Při elektrickém připojování
je bezpodmínečně nutno dbát příslušného návodu
k montáži a obsluze a přiložených schémat elektrického zapojení. Dále jsou zde uvedeny body,
kterých je třeba obecně dbát:
• Druh proudu a napětí síťové přípojky musí odpovídat údajům na typovém štítku a schématu zapojení regulačního přístroje.
• Elektrické přípojné vedení je třeba dostatečně
dimenzovat podle celkového výkonu zařízení DEA
(viz typový štítek a list technických údajů).
• Externí jištění je třeba provést dle DIN 57100/
VDE0100, části 430 a části 523 (viz list technických údajů a schémata zapojení).
• Pro účely ochrany se musí DEA předpisově (tzn.
podle místních předpisů a zvláštností) uzemnit.
Příslušné přípojky jsou náležitě označené (viz též
schéma zapojení).
NEBEZPEČÍ! Životu nebezpečno!
Pro účely ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí se musí:
14
• u zařízení DEA bez frekvenčního měniče (CO-...)
nainstalovat proudový chránič (FI jistič) se
spouštěcím proudem 30 mA resp.
• u zařízení DEA s frekvenčním měničem (COR-...)
nainstalovat univerzální proudový chránič (na
stejnosměrný i střídavý proud) se spouštěcím
proudem 300 mA.
• Způsob ochrany zařízení a jeho jednotlivých
součástí najdete na typových štítcích a/nebo
v listech technických údajů.
• Další opatření/nastavení atd. najdete v návodu k
montáži a obsluze, stejně jako ve schématu zapojení regulačního přístroje.
8 Uvedení do provozu/odstavení z provozu
První uvedení zařízení do provozu doporučujeme
svěřit zákaznickému servisu Wilo. K tomu účelu se
obraťe na prodejce, nejbližší zastoupení firmy
WILO nebo přímo na náš centrální zákaznický servis.
8.1 Všeobecná přípravná a kontrolní opatření
Před prvním zapnutím:
• Překontrolujte zapojení na straně stavby, je-li
správně provedené, zejména uzemnění.
• Zkontrolujte trubkové spoje, jsou-li provedené
bez pnutí.
• Napusťte zařízení a proveďte vizuální kontrolu
netěsností.
• Otevřete uzavírací armatury na čerpadlech a
v sacím a výtlačném potrubí.
• Otevřete odvětrávací šrouby čerpadel a pomalu
naplňujte čerpadla vodou, aby mohl uniknout
veškerý vzduch.
WILO SE 07/2010
Česky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
POZOR! Nebezpečí hmotných škod!
Nenechte čerpadlo běžet nasucho. Chod nasucho ničí mechanickou ucpávku (MVI(E),
Helix V(E)) resp. má za následek přetížení
motoru (MVIS(E)).
Při sacím provozu (tzn. záporný rozdíl hladin mezi
přednádrží a čerpadly) je třeba plnit čerpadlo a sací
potrubí otvorem odvětrávacího šroubu (popř.
použijte trychtýř).
Zkontrolujte membránovou tlakovou nádobu,
má-li správně nastavený předtlak (viz obr. 2b).
K tomu účelu vypusťte z nádoby na straně vody
tlak (zavřete průtokovou armaturu (A, obr. 2b) a
nechte zbytek vody vytéci vypouštěcím ventilem
(B, obr. 2b)). Nyní zkontrolujte tlak plynu na odvzdušňovacím ventilu membránové tlakové
nádoby (nahoře, odstraňte ochrannou krytku)
pomocí tlakoměru (C, obr. 2b) a v případě
naměření příliš nízké hodnoty tlaku
(PN2 = zapínací tlak čerpadel pmin mínus 0,2 –
0,5 bar resp. hodnota podle tabulky na nádobě (viz
též obr. 3)) upravte tlak doplněním dusíku (zákaznický servis WILO). V případě příliš vysokého tlaku
odpusťte dusík ventilem, dokud nebude dosaženo
potřebné hodnoty. Poté nasaďte zpět ochrannou
krytku, zavřete vypouštěcí ventil na průtokové
armatuře a armaturu otevřete.
V případě tlaků zařízení > PN16 je nutno u membránové tlakové nádoby dbát předpisů k plnění od
výrobce podle návodu k montáži a obsluze.
V případě nepřímého připojení zkontrolujte
dostatečnou hladinu vody v přednádrži nebo v
případě přímého připojení dostatečný tlak na
nátoku (min. tlak na nátoku 1 bar).
Zkontrolujte správné namontování správné
ochrany proti běhu nasucho (oddíl 7.2.4).
V přednádrži umístěte plovákový spínač resp.
elektrody na ochranu proti nedostatku vody tak,
aby se zařízení DEA při minimální hladině vody
vypnulo (oddíl 7.2.4).
Kontrola směru otáčení u čerpadel se standardním
motorem (bez integrovaného frekvenčního
měniče): Krátkodobým zapnutím překontrolujte,
zda směr otáčení u čerpadel (Helix V, MVI nebo
MHI) odpovídá šipce na skříni čerpadla. U čerpadel
typu MVIS je správný směr otáčení signalizován
rozsvícením provozní kontrolky ve svorkové skříni.
V případě nesprávného směru otáčení prohoďte
2 fáze.
NEBEZPEČÍ! Životu nebezpečno!
Před zaměňováním fází vypněte hlavní vypínač
zařízení!
Překontrolujte jističe motorů v regulačním
přístroji, je-li správně nastaven jmenovitý proud
podle údajů na typových štítcích motorů.
Čerpadla by měla běžet proti zavřenému uzavíracímu šoupěti na výtlaku pouze krátkodobě.
Zkontrolujte a nastavte požadované provozní
parametry na regulačním přístroji podle
přiloženého návodu k montáži a obsluze.
Návod k montáži a obsluze Wilo-DEA
8.2 Ochrana proti nedostatku vody (WMS)
Ochrana proti nedostatku vody (WMS) (obr. 4)
pro kontrolu vstupního tlaku je z výroby napevno
nastavena na hodnoty 1 bar (vypnutí při
podkročení) a 1,3 bar (opětné zapnutí při
překročení).
8.3 Uvedení zařízení do provozu
Po provedení všech přípravných a kontrolních
opatření podle oddílu 8.1 můžete zapnout hlavní
vypínač a nastavit regulaci na automatický provoz.
Snímač tlaku změří aktuální tlak a předá příslušný
proudový signál regulačnímu přístroji. Pokud je
tlak nižší než nastavený zapínací tlak, zapne
regulační přístroj v závislosti na nastavených
parametrech a způsobu regulace nejprve čerpadlo
základního zatížení a popř. i čerpadlo/čerpadla špičkového zatížení, dokud se potrubí spotřebičů nenaplní vodou a nevytvoří se nastavený tlak.
VAROVÁNÍ! Nebezpečí ohrožení zdraví!
Pokud zařízení ještě dosud nebylo propláchnuto,
musí se nejpozději nyní důkladně propláchnout
(viz oddíl 7.2.3).
8.4 Odstavení z provozu
Má-li se zařízení DEA za účelem provádění údržby,
opravy nebo kvůli jiným opatřením odstavit z provozu, je třeba postupovat následovně!
• Vypněte přívod napětí a zajistěte jej proti
neoprávněnému opětnému zapnutí.
• Zavřete uzavírací šoupata před a za zařízením.
• Uzavřete membránovou tlakovou nádobu na
průtokové armatuře a vypusťte ji.
• Popř. zařízení úplně vypusťte.
9 Údržba
Pro zajištění maximální provozní spolehlivosti při
minimálních provozních nákladech se doporučuje
pravidelná kontrola a údržba zařízení DEA (viz
norma DIN 1988). K tomu účelu se doporučuje
uzavřít se specializovaným podnikem nebo s naším centrálním zákaznickým servisem smlouvu o
údržbě.
Pravidelně by se měly provádět následující kontroly:
• Kontrola provozní pohotovosti zařízení DEA.
• Kontrola mechanické ucpávky čerpadla K mazání
potřebuje mechanická ucpávka vodu, která může
v nepatrné míře těsněním i unikat. Při výrazném
úniku vody se musí mechanická ucpávka vyměnit.
Kontrola membránové tlakové nádoby (doporučeno v tříměsíčních intervalech), je-li správně
nastaven předtlak (viz obr. 2b).
POZOR! Nebezpečí hmotných škod!
V případě nesprávného předtlaku není zajištěna
funkce membránové tlakové nádoby, což má za
následek zvýšené opotřebení membrány a může
vést k poruchám zařízení.
K tomu účelu vypusťte z nádoby na straně vody
tlak (zavřete průtokovou armaturu (A, obr. 2b)
a nechte zbytek vody vytéci vypouštěcím venti-
15
Česky
lem (B, obr. 2b)). Nyní zkontrolujte tlak plynu
na ventilu membránové tlakové nádoby (nahoře,
odstraňte ochrannou krytku) pomocí tlakoměru
(C, obr. 2b) a popř. tlak upravte doplněním dusíku
(PN2 = zapínací tlak čerpadel pmin mínus 0,2 –
0,5 bar resp. hodnota podle tabulky na nádobě
(obr. 3) – zákaznický servis Wilo). V případě příliš
vysokého tlaku odpusťte dusík ventilem.
• U zařízení s frekvenčním měničem se musí při
patrném znečištění vyčistit vstupní a výstupní filtr
ventilátoru.
10 Poruchy, příčiny a odstraňování
Při delším odstavení z provozu postupujte jako
v bodě 8.1 a všechna čerpadla vypusťte otevřením
vypouštěcích zátek na podstavcích čerpadel.
Poruchy, zvláště na čerpadlech nebo na regulaci,
by měl odstraňovat výhradně zákaznický servis
Wilo nebo specializovaná firma.
UPOZORNĚNÍ!
Při všech údržbářských pracích a opravách je
nutno bezpodmínečně dbát všeobecných
bezpečnostních pokynů!
Dbejte prosím rovněž pokynů v návodech k
montáži a obsluze čerpadel a regulačního
přístroje!
Porucha
Příčina
Odstranění
Čerpadlo nenaběhne/čerpadla
nenaběhnou
Chybí siťové napětí
Hlavní vypínač „VYP.“
Nízká hladina vody v přednádrži,
tzn. dosaženo hladiny nedostatku vody
Spustil spínač nedostatku vody
Vadný spínač nedostatku vody
Zkontrolujte pojistky, kabely a přípojky
Zapněte hlavní vypínač
Zkontrolujte přítokovou armaturu/
přívodní potrubí přednádrže
Zkontrolujte tlak na nátoku
Zkontrolujte spínač nedostatku vody
a v případě nutnosti jej vyměňte
Zkontrolujte montáž resp. nastavení
a proveďte nápravu
Nesprávně připojené elektrody nebo
nesprávně nastavený spínač vstupního
tlaku
Tlak na nátoku je vyšší než zapínací tlak
Zavřený uzávěr na snímači tlaku
Zapínací tlak nastaven příliš vysoký
Vadná pojistka
Spustila ochrana motoru
Vadný výkonový stykač
Zkrat vinutí v motoru
16
Zkontrolujte nastavené hodnoty
a v případě nutnosti je upravte
Zkontrolujte uzavírací armaturu a popř. ji
otevřete
Zkontrolujte nastavení a v případě
nutnosti je upravte
Zkontrolujte pojistky a v případě
nutnosti proveďte výměnu
Zkontrolujte nastavené hodnoty a
porovnejte je s údaji čerpadla resp.
motoru, popř. změřte hodnoty proudu, v
případě nutnosti upravte nastavení,
popř. zkontrolujte i motor, není-li vadný,
a v případě nutnosti jej vyměňte
Zkontrolujte jej a v případě nutnosti
vyměňte
Proveďte kontrolu a v případě nutnosti
nechte motor vyměnit nebo opravit
WILO SE 07/2010
Česky
Porucha
Příčina
Odstranění
Čerpadlo se nevypne/čerpadla se
nevypnou
Silné kolísání tlaku na nátoku
Zkontrolujte tlak na nátoku a v případě
nutnosti učiňte opatření pro stabilizování vstupního tlaku (např. reduktor
tlaku)
Zkontrolujte přívodní potrubí, v případě
nutnosti odstraňte ucpání nebo otevřete
uzavírací armaturu
Zkontrolujte přívodní potrubí, v případě
nutnosti zvětšete průřez pro přívodní
potrubí
Zkontrolujte přívodní potrubí, v případě
nutnosti upravte vedení potrubí
Proveďte kontrolu, v případě nutnosti
utěsněte potrubí, odvzdušněte čerpadla
Zkontrolujte čerpadlo, v případě nutnosti
je vyměňte nebo nechte opravit
Proveďte kontrolu, v případě nutnosti
vyměňte těsnění nebo celou zpětnou
klapku
Proveďte kontrolu, v případě nutnosti
odstraňte ucpání nebo vyměňte zpětnou
klapku
Proveďte kontrolu, popř. uzavírací armaturu úplně otevřete
Zkontrolujte údaje čerpadel a nastavené
hodnoty, v případě nutnosti nastavení
upravte
Zkontrolujte uzavírací armaturu a popř. ji
otevřete
Zkontrolujte nastavení a v případě
nutnosti je upravte
Zkontrolujte směr otáčení a v případě
nutnosti jej změňte prohozením fází
Zkontrolujte tlak na nátoku a v případě
nutnosti učiňte opatření pro stabilizování vstupního tlaku (např. reduktor
tlaku)
Zkontrolujte přívodní potrubí, v případě
nutnosti odstraňte ucpání nebo otevřete
uzavírací armaturu
Zkontrolujte přívodní potrubí, v případě
nutnosti zvětšete průřez pro přívodní
potrubí
Zkontrolujte přívodní potrubí, v případě
nutnosti upravte vedení potrubí
Zkontrolujte uzavírací armaturu a popř. ji
otevřete
Zkontrolujte předtlak a v případě
nutnosti jej upravte
Zkontrolujte armaturu a v případě
nutnosti ji otevřete
Zkontrolujte nastavení a v případě
nutnosti je upravte
Ucpané nebo uzavřené přívodní potrubí
Malá jmenovitá světlost přívodního
potrubí
Nesprávně nainstalované přívodní
potrubí
Pronikání vzduchu na nátoku
Ucpaná oběžná kola
Netěsná zpětná klapka
Ucpaná zpětná klapka
Zavřené nebo nedostatečně otevřené
uzavírací šoupě v zařízení
Příliš vysoký čerpací výkon
Zavřený uzávěr na snímači tlaku
Vypínací tlak nastaven příliš vysoký
Nesprávný směr otáčení u motorů
Příliš vysoká četnost spínání nebo
kmitavé spínání
Silné kolísání tlaku na nátoku
Ucpané nebo uzavřené přívodní potrubí
Malá jmenovitá světlost přívodního
potrubí
Nesprávně nainstalované přívodní
potrubí
Zavřený uzávěr na snímači tlaku
Nesprávný předtlak membránové
tlakové nádoby
Zavřená armatura na membránové
tlakové nádobě
Spínací diference nastavena příliš nízká
Návod k montáži a obsluze Wilo-DEA
17
Česky
Porucha
Příčina
Odstranění
Čerpadlo/čerpadla běží neklidně a/nebo
vydává nezvyklé zvuky
Silné kolísání tlaku na nátoku
Zkontrolujte tlak na nátoku a v případě
nutnosti učiňte opatření pro stabilizování vstupního tlaku (např. reduktor
tlaku)
Zkontrolujte přívodní potrubí, v případě
nutnosti odstraňte ucpání nebo otevřete
uzavírací armaturu
Zkontrolujte přívodní potrubí, v případě
nutnosti zvětšete průřez pro přívodní
potrubí
Zkontrolujte přívodní potrubí, v případě
nutnosti upravte vedení potrubí
Proveďte kontrolu, v případě nutnosti
utěsněte potrubí, odvzdušněte čerpadla
Odvzdušněte čerpadlo, zkontrolujte
těsnost sacího potrubí a v případě
nutnosti je utěsněte
Zkontrolujte čerpadlo, v případě nutnosti
je vyměňte nebo nechte opravit
Zkontrolujte údaje čerpadel a nastavené
hodnoty, v případě nutnosti nastavení
upravte
Zkontrolujte směr otáčení a v případě
nutnosti jej změňte prohozením fází
Zkontrolujte pojistky, kabely a přípojky
Zkontrolujte upevnění, v případě
nutnosti dotáhněte upevňovací šrouby
Zkontrolujte čerpadlo/motor, v případě
nutnosti je/jej vyměňte nebo nechte
opravit
Proveďte kontrolu, v případě nutnosti
utěsněte potrubí, odvzdušněte čerpadla
Zkontrolujte uzavírací armaturu a popř. ji
úplně otevřete
Zkontrolujte čerpadlo, v případě nutnosti
je vyměňte nebo nechte opravit
Proveďte kontrolu, v případě nutnosti
odstraňte ucpání nebo vyměňte zpětnou
klapku
Zkontrolujte uzavírací armaturu a popř. ji
otevřete
Zkontrolujte nastavení a v případě
nutnosti je upravte
Zkontrolujte čerpadlo/motor, v případě
nutnosti je/jej vyměňte nebo nechte
opravit
Proveďte kontrolu a v případě nutnosti
nechte motor vyměnit nebo opravit
Zkontrolujte pojistky, kabely a přípojky
Proveďte kontrolu, v případě nutnosti
vyměňte těsnění nebo celou zpětnou
klapku
Zkontrolujte údaje čerpadel a nastavené
hodnoty, v případě nutnosti nastavení
upravte
Proveďte kontrolu a v případě nutnosti
nechte motor vyměnit nebo opravit
Zkontrolujte pojistky, kabely a přípojky
Ucpané nebo uzavřené přívodní potrubí
Malá jmenovitá světlost přívodního
potrubí
Nesprávně nainstalované přívodní
potrubí
Pronikání vzduchu na nátoku
Vzduch v čerpadle
Ucpaná oběžná kola
Příliš vysoký čerpací výkon
Nesprávný směr otáčení u motorů
Síťové napětí: jedna fáze chybí
Čerpadlo není dostatečně upevněné na
základním rámu
Porouchaná ložiska
Motor nebo čerpadlo se příliš zahřívá
Pronikání vzduchu na nátoku
Zavřené nebo nedostatečně otevřené
uzavírací šoupě v zařízení
Ucpaná oběžná kola
Ucpaná zpětná klapka
Zavřený uzávěr na snímači tlaku
Bod vypnutí nastaven příliš vysoký
Porouchaná ložiska
Zkrat vinutí v motoru
Příliš vysoký odběr proudu
Síťové napětí: jedna fáze chybí
Netěsná zpětná klapka
Příliš vysoký čerpací výkon
Zkrat vinutí v motoru
Síťové napětí: jedna fáze chybí
18
WILO SE 07/2010
Česky
Porucha
Příčina
Odstranění
Spustil jistič motoru
Vadná zpětná klapka
Zkontrolujte zpětnou klapku a v případě
nutnosti ji vyměňte
Zkontrolujte údaje čerpadel a nastavené
hodnoty, v případě nutnosti nastavení
upravte
Zkontrolujte jej a v případě nutnosti
vyměňte
Proveďte kontrolu a v případě nutnosti
nechte motor vyměnit nebo opravit
Zkontrolujte pojistky, kabely a přípojky
Zkontrolujte tlak na nátoku a v případě
nutnosti učiňte opatření pro stabilizování vstupního tlaku (např. reduktor
tlaku)
Zkontrolujte přívodní potrubí, v případě
nutnosti odstraňte ucpání nebo otevřete
uzavírací armaturu
Zkontrolujte přívodní potrubí, v případě
nutnosti zvětšete průřez pro přívodní
potrubí
Zkontrolujte přívodní potrubí, v případě
nutnosti upravte vedení potrubí
Proveďte kontrolu, v případě nutnosti
utěsněte potrubí, odvzdušněte čerpadla
Zkontrolujte čerpadlo, v případě nutnosti
je vyměňte nebo nechte opravit
Proveďte kontrolu, v případě nutnosti
vyměňte těsnění nebo celou zpětnou
klapku
Proveďte kontrolu, v případě nutnosti
odstraňte ucpání nebo vyměňte zpětnou
klapku
Proveďte kontrolu, popř. uzavírací armaturu úplně otevřete
Zkontrolujte tlak na nátoku
Zkontrolujte směr otáčení a v případě
nutnosti jej změňte prohozením fází
Proveďte kontrolu a v případě nutnosti
nechte motor vyměnit nebo opravit
Zkontrolujte tlak na nátoku a v případě
nutnosti učiňte opatření pro stabilizování vstupního tlaku (např. reduktor
tlaku)
Zkontrolujte přívodní potrubí, v případě
nutnosti zvětšete průřez pro přívodní
potrubí
Zkontrolujte přívodní potrubí, v případě
nutnosti upravte vedení potrubí
Zkontrolujte údaje čerpadel a nastavené
hodnoty, v případě nutnosti nastavení
upravte
Zkontrolujte montáž resp. nastavení
a proveďte nápravu
Příliš vysoký čerpací výkon
Vadný výkonový stykač
Zkrat vinutí v motoru
Čerpadlo/čerpadla nemá/nemají žádný
nebo příliš nízký výkon
Síťové napětí: jedna fáze chybí
Silné kolísání tlaku na nátoku
Ucpané nebo uzavřené přívodní potrubí
Malá jmenovitá světlost přívodního
potrubí
Nesprávně nainstalované přívodní
potrubí
Pronikání vzduchu na nátoku
Ucpaná oběžná kola
Netěsná zpětná klapka
Ucpaná zpětná klapka
Zavřené nebo nedostatečně otevřené
uzavírací šoupě v zařízení
Spustil spínač nedostatku vody
Nesprávný směr otáčení u motorů
Zkrat vinutí v motoru
Ochrana proti běhu nasucho vypne
zařízení, přestože je dostatek vody
Silné kolísání tlaku na nátoku
Malá jmenovitá světlost přívodního
potrubí
Nesprávně nainstalované přívodní
potrubí
Příliš vysoký čerpací výkon
Nesprávně připojené elektrody nebo
nesprávně nastavený spínač vstupního
tlaku
Vadný spínač nedostatku vody
Ochrana proti běhu nasucho nevypne
zařízení, přestože je nedostatek vody
Svítí kontrolka směru otáčení
(pouze u některých typů čerpadel)
Návod k montáži a obsluze Wilo-DEA
Nesprávně připojené elektrody nebo
nesprávně nastavený spínač vstupního
tlaku
Vadný spínač nedostatku vody
Nesprávný směr otáčení u motorů
Zkontrolujte spínač nedostatku vody
a v případě nutnosti jej vyměňte
Zkontrolujte montáž resp. nastavení
a proveďte nápravu
Zkontrolujte spínač nedostatku vody
a v případě nutnosti jej vyměňte
Zkontrolujte směr otáčení a v případě
nutnosti jej změňte prohozením fází
19
Česky
Vysvětlivky ke zde neuvedeným poruchám
čerpadel nebo regulačního přístroje najdete
v přiložené dokumentaci příslušných součástí.
11 Náhradní díly
Objednávky náhradních dílů nebo oprav se
provádějí přes místní odborné řemeslníky a/nebo
zákaznický servis Wilo.
Aby se předešlo zpětným dotazům a chybným
objednávkám, je nutno v každé objednávce uvést
veškeré údaje z typového štítku.
Technické změny vyhrazeny!
20
WILO SE 07/2010
Česky
Návod k montáži a obsluze Wilo-DEA
21
D EG – Konformitätserklärung
GB EC – Declaration of conformity
F Déclaration de conformité CE
(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2,
conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2)
Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe :
Herewith, we declare that the product type of the series:
Par le présent, nous déclarons que l’agrégat de la série :
Wilo-COE-1…n* /MVI/MVIS
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. /
The serial number is marked on the product site plate. /
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:
EG-Maschinenrichtlinie
EC-Machinery directive
Directives CE relatives aux machines
2006/42/EG
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
eingehalten.
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive
2006/42/EC.
o
Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, n 1.5.1 de la
directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie
Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive
2004/108/EG
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
Applied harmonized standards, in particular:
Normes harmonisées, notamment:
EN 806, EN 809, EN1717,
EN ISO 14121-1, 60204-1,
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Authorized representative for the completion of the technical documentation:
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :
WILO SE
Quality Department
Anderslebener Str. 161
39387 Oschersleben
Dortmund, 25.06.2010
Erwin Prieß
Quality Manager
Document: 210728.1
WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
D EG – Konformitätserklärung
GB EC – Declaration of conformity
F Déclaration de conformité CE
(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2,
conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2)
Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe :
Herewith, we declare that the product type of the series:
Par le présent, nous déclarons que l’agrégat de la série :
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. /
The serial number is marked on the product site plate. /
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)
Wilo Economy-CO-1 Helix V…/CE
Wilo Comfort-N-CO-1…6 MVIS…/CC
Wilo Comfort-Vario-COR-1 Helix VE…/GE
Wilo Comfort-CO-1…6 MVI/Helix V…/CC
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:
EG-Maschinenrichtlinie
EC-Machinery directive
Directives CE relatives aux machines
2006/42/EG
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
eingehalten.
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive
2006/42/EC.
o
Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, n 1.5.1 de la
directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie
Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive
2004/108/EG
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
Applied harmonized standards, in particular:
Normes harmonisées, notamment:
EN 806, EN 809, EN1717,
EN ISO 14121-1, 60204-1,
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Authorized representative for the completion of the technical documentation:
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :
WILO SE
Quality Department
Anderslebener Str. 161
39387 Oschersleben
Dortmund, 25.06.2010
Erwin Prieß
Quality Manager
Document: 210729.1
WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
NL
I
EG-verklaring van overeenstemming
Dichiarazione di conformità CE
E
Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering
voldoet aan de volgende bepalingen:
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de
suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:
EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
Direttiva macchine 2006/42/EG
Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden
overeenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG
aangehouden.
Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati
secondo allegato I, n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.
Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la
Directiva de Baja tensión según lo especificado en el
Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:
norme armonizzate applicate, in particolare:
normas armonizadas adoptadas, especialmente:
zie vorige pagina
vedi pagina precedente
véase página anterior
P
S
N
Declaração de Conformidade CE
CE- försäkran
EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está
conforme os seguintes requisitos:
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar
följande tillämpliga bestämmelser:
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i
overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:
Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG
EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de
acordo com o anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG
Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt bilaga
I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.
EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG
Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.
EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
normas harmonizadas aplicadas, especialmente:
tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet:
anvendte harmoniserte standarder, særlig:
ver página anterior
se föregående sida
se forrige side
FIN
DK
H
CE-standardinmukaisuusseloste
EF-overensstemmelseserklæring
EK-megfelelségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia
määräyksiä:
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende
relevante bestemmelser:
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:
EU–konedirektiivit: 2006/42/EG
EU–maskindirektiver 2006/42/EG
Gépek irányelv: 2006/42/EK
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.
Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag
I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
A kisfeszültség irányelv védelmi elírásait a
2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének 1.5.1. sz. pontja
szerint teljesíti.
Elektromágneses összeférhetség irányelv: 2004/108/EK
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:
anvendte harmoniserede standarder, særligt:
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:
katso edellinen sivu.
se forrige side
lásd az elz oldalt
CZ
PL
RUS
Prohlášení o shod ES
Deklaracja Zgodnoci WE
Prohlašujeme tímto, že tento agregát vdodaném provedení odpovídá
následujícím píslušným ustanovením:
Smrnice ES pro strojní zaízení 2006/42/ES
Niniejszym deklarujemy z pen odpowiedzialnoci, e dostarczony wyrób
jest zgodny z nast
pujcymi dokumentami:
dyrektyw maszynow WE 2006/42/WE
, ! "#
$ % ! :
EC 2006/42/EG
Cíle týkající se bezpe&nosti stanovené ve sm'rnici o elektrických zaízeních
nízkého nap'tí jsou dodrženy podle pílohy I, &. 1.5.1 sm'rnice o strojních
zaízeních 2006/42/ES.
Smrnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES
Przestrzegane s cele ochrony dyrektywy niskonapi
ciowej zgodnie z
zacznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
)!" $ "$, * ! $
+ $!*%, "%% $!*% I,
- 1.5.1 ! ; ; 2006/42/<G.
2004/108/EG
dyrektyw dot. kompatybilnoci elektromagnetycznej 2004/108/WE
použité harmoniza&ní normy, zejména:
stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególnoci:
=$+ ! !, :
viz pedchozí strana
patrz poprzednia strona
. $!% !>
GR
TR
RO
!"#$%& %'(()+5$%&; <&; ==
CE Uygunluk Teyid Belgesi
EC-Declara>ie de conformitate
[email protected][\]^ _`{ `[ |}[~_X \`_ €’ \` `@X ‚`ƒ€`€@ |}ƒ„[€@…
{‚X[|[{^† `{… ‚_J[\‡^… „{`ƒˆ^{… :
Bu cihaz‰n teslim edildiŠi ‹ekliyle a‹aŠ‰daki standartlara uygun olduŠunu
teyid ederiz:
Prin prezenta declarŒm cŒ acest produs a‹a cum este livrat, corespunde cu
urmŒtoarele prevederi aplicabile:
[email protected]&AJQ; EX AY[ (&\[]"([<[ 2006/42/EX
AB-Makina Standartlar_ 2006/42/EG
Directiva CE pentru ma`ini 2006/42/EG
{ |{`€^{… |}[€`€†… `@… [„@Ž†… ]@J… `ƒ€@… `@}[‘X`{
€‘]’“X ]^ `[ |}ƒ}`@] I, }. 1.5.1 `@… [„@Ž†… €^`{‚ƒ ]^ `
]@X]` 2006/42/EG.
{#Q|<+}([A]&<Y|" %'(~[<)<&<[ EX-2004/108/EX
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine
yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e uygundur.
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
Sunt respectate obiectivele de protec•ie din directiva privind joasa
tensiune conform Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind ma‹inile
2006/42/CE.
Compatibilitatea electromagnetic – directiva 2004/108/EG
–X}][X{€]—X }@€{][|[{[‘]^X |}_`\|, {„{†`^}:
k‰smen kullan‰lan standartlar için:
standarde armonizate aplicate, îndeosebi:
˜J—|^ |}[@Ž[‘]^[email protected] €^J†„
bkz. bir önceki sayfa
vezi pagina precedentŒ
EST
LV
LT
EÜ vastavusdeklaratsioon
EC - atbilst€bas deklarcija
EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele
direktiividele:
Ar šo m™s apliecinšm, ka šis izstršdšjums atbilst sekojošiem noteikumiem:
Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ
Maš€nu direkt€va 2006/42/EK
Mašin‚ direktyv 2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate
direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.
Zemsprieguma direktŸvas drošŸbas m™r i tiek iev™roti atbilstoši MašŸnu
direktŸvas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.
Laikomasi Žemos ¢tampos direktyvos keliam£ saugos reikalavim£ pagal
Mašin£ direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt.
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Elektromagn„tisks savietojam€bas direkt€va 2004/108/EK
Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:
piem™roti harmoniz™ti standarti, tai skaitš:
pritaikytus vieningus standartus, o b¤tent:
vt eelmist lk
skatŸt iepriekš™jo lappusi
žr. ankstesniame puslapyje
SK
SLO
BG
ES vyhlásenie o zhode
ES – izjava o skladnosti
E†-
‡ ˆ
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk&nej série v dodanom
vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede&im
zadevnim dolo&ilom:
Direktiva o strojih 2006/42/ES
¥!!, $!# ! :
Bezpe&nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle
prílohy I, &. 1.5.1 smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s
prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.
‰ Š
2006/42/EO
¦ !$!" $!* # #. §!* I, - 1.5.1 ¥! ; 2006/42/E¨.
E
ˆ – Š
2004/108/E†
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
používané harmonizované normy, najmä:
uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
©!! !:
pozri predchádzajúcu stranu
glejte prejšnjo stran
*. $! !>
M
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispoizzjonijiet relevanti li ªejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE
L-objettivi
tas-sigurta
tad-Direttiva dwar il-Vultaªª
j
g
ªª Baxx huma konformi
mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari:
ara l-paªna ta' qabel
WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
Deutsch
WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363
[email protected]
www.wilo.com
Wilo – International (Subsidiaries)
Argentina
WILO SALMSON
Argentina S.A.
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 5929
[email protected]
Austria
WILO Pumpen
Österreich GmbH
1230 Wien
T +43 507 507-0
[email protected]
Azerbaijan
WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
[email protected]
Belarus
WILO Bel OOO
220035 Minsk
T +375 17 2503393
[email protected]
Belgium
WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
[email protected]
Bulgaria
WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia
T +359 2 9701970
[email protected]
Croatia
WILO Hrvatska d.o.o.
10090 Zagreb
T +38 51 3430914
[email protected]
Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice
T +420 234 098711
[email protected]
Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
[email protected]
Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6509780
[email protected]
Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
[email protected]
France
WILO S.A.S.
78390 Bois d'Arcy
T +33 1 30050930
[email protected]
Canada
WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T +1 403 2769456
[email protected]
Great Britain
WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ BurtonUpon-Trent
T +44 1283 523000
[email protected]
China
WILO China Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 80493900
[email protected]
Greece
WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
[email protected]
Hungary
WILO Magyarország Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
[email protected]
Ireland
WILO Engineering Ltd.
Limerick
T +353 61 227566
[email protected]
Italy
WILO Italia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)
T +39 25538351
[email protected]
Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 2785961
[email protected]
Korea
WILO Pumps Ltd.
621-807 Gimhae
Gyeongnam
T +82 55 3405800
[email protected]
Latvia
WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 67 145229
[email protected]
Lebanon
WILO SALMSON
Lebanon
12022030 El Metn
T +961 4 722280
[email protected]
Lithuania
WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
[email protected]
The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
[email protected]
Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
[email protected]
Poland
WILO Polska Sp. z.o.o.
05-090 Raszyn
T +48 22 7026161
[email protected]
Portugal
Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto
T +351 22 2080350
[email protected]
Romania
WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. Ilfov
T +40 21 3170164
[email protected]
Russia
WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 495 7810690
[email protected]
Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
[email protected]
Slovakia
WILO Slovakia s.r.o.
82008 Bratislava 28
T +421 2 45520122
[email protected]
Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
[email protected]
South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T +27 11 6082780
[email protected]
salmson.co.za
Spain
WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
[email protected]
Sweden
WILO Sverige AB
35246 Växjö
T +46 470 727600
[email protected]
Taiwan
WILO-EMU Taiwan Co. Ltd.
110 Taipeh
T +886 227 391655
[email protected]
wiloemutaiwan.com.tw
Turkey
WILO Pompa Sistemleri
San. ve Tic. A.S¸ .
34530 Istanbul
T +90 216 6610211
[email protected]
Ukraina
WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T +38 044 2011870
[email protected]
Vietnam
Pompes Salmson Vietnam
Ho Chi Minh-Ville Vietnam
T +84 8 8109975
[email protected]
United Arab Emirates
WILO ME - Dubai
Dubai
T +971 4 3453633
[email protected]
USA
WILO-EMU USA LLC
Thomasville,
Georgia 31792
T +1 229 5840097
[email protected]
Saudi Arabia
WILO ME - Riyadh
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
[email protected]
Switzerland
EMB Pumpen AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
[email protected]
USA
WILO USA LLC
Melrose Park, Illinois 60160
T +1 708 3389456
[email protected]
wilo-na.com
Wilo – International (Representation offices)
Algeria
Bad Ezzouar, Dar El Beida
T +213 21 247979
[email protected]
Bosnia and Herzegovina
71000 Sarajevo
T +387 33 714510
[email protected]
Macedonia
1000 Skopje
T +389 2 3122058
[email protected]
Moldova
2012 Chisinau
T +373 2 223501
[email protected]
Tajikistan
734025 Dushanbe
T +992 37 2232908
[email protected]
Uzbekistan
100015 Tashkent
T +998 71 1206774
[email protected]
Armenia
375001 Yerevan
T +374 10 544336
[email protected]
Georgia
0179 Tbilisi
T +995 32 306375
[email protected]
Mexico
07300 Mexico
T +52 55 55863209
[email protected]
Rep. Mongolia
Ulaanbaatar
T +976 11 314843
[email protected]
Turkmenistan
744000 Ashgabad
T +993 12 345838
[email protected]
March 2009
Einbau- und Betriebsanleitung / WILO_DEA_Cover_Back.fm /
18.10.10
Deutsch
WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
[email protected]
www.wilo.de
Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland
G1 Nord
WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
[email protected]
G3 Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050
F 035204 70570
[email protected]
G5 Süd-West
WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710
F 07152 947141
[email protected]
G2 Nord-Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin-Neukölln
T 030 6289370
F 030 62893770
[email protected]
G4 Süd-Ost
WILO SE
Vertriebsbüro München
Adams-Lehmann-Straße 44
80797 München
T 089 4200090
F 089 42000944
[email protected]
G6 Mitte
WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
[email protected]
Kompetenz-Team
Gebäudetechnik
WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*
7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666
Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau
WILO EMU GmbH
Heimgartenstraße 1
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551
Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.
–Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
– Liefertermine und Lieferzeiten
–Informationen über Ansprechpartner vor Ort
–Versand von Informationsunterlagen
* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz
der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen
sind Preisabweichungen möglich.
28
Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie
WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*
9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126
[email protected]
Erreichbar Mo–Fr von
7–17 Uhr.
Wochenende und feiertags
9–14 Uhr elektronische
Bereitschaft mit
Rückruf-Garantie!
–Kundendienst-Anforderung
–Werksreparaturen
–Ersatzteilfragen
–Inbetriebnahme
–Inspektion
–Technische Service-Beratung
–Qualitätsanalyse
Wilo-International
Österreich
Zentrale Wien:
WILO Pumpen Österreich GmbH
Eitnergasse 13
1230 Wien
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15
Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
5020 Salzburg
T +43 507 507-13
F +43 507 507-15
Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 507 507-15
Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21
G7 West
WILO SE
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920
F 02103 909215
[email protected]
Standorte weiterer
Tochtergesellschaften
Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien,
Irland, Italien, Kanada,
Kasachstan, Korea, Kroatien,
Lettland, Libanon, Litauen,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumänien,
Russland, Saudi-Arabien,
Schweden, Serbien und
Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Spanien,
Südafrika, Taiwan,
Tschechien, Türkei, Ukraine,
Ungarn, Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam, USA
Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.de oder
www.wilo.com.
Stand Februar 2009
WILO AG 05/2005 Änderungen vorbehalten
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement