Sony BDP-S5500 Operating instructions

Sony BDP-S5500 Operating instructions
4-549-800-11(2) (RO)
Blu-ray Disc™ /
DVD Player
Instrucţiuni de utilizare
Introducere
Redare
Internet
Setări şi reglaje
Vă mulţumim pentru achiziţie. Înainte de a utiliza
acest player, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.
BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S1500
Informaţii suplimentare
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului
şi posibilitatea ca pe acesta să se scurgă
lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte
pline cu lichide, precum vazele.
Pentru a evita electrocutarea, nu demontaţi
carcasa. Pentru service, apelaţi numai la
personal calificat.
Cablul de alimentare trebuie înlocuit doar
la un centru de service autorizat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui şi focul.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest
produs măreşte riscul de a vă fi afectată vederea.
Din cauza faptului că raza laser utilizată în
acest player Blu-ray Disc/DVD dăunează
ochilor, nu încercaţi să demontaţi carcasa.
Pentru service, apelaţi numai la personal calificat.
Această etichetă este amplasat pe carcasa de
protecţie a laserului, în interiorul incintei.
Acest aparat este clasificat ca fiind un produs
LASER din CLASA 1. Marcajul CLASS 1 LASER
PRODUCT (PRODUS LASER DIN CLASA 1)
este amplasat în exterior, pe partea din spate.
2
Aviz pentru clienţii din Marea Britanie şi
Republica Irlanda
Pentru siguranţă şi confort, acest echipament este
prevăzut cu un ştecăr turnat conform cu BS1363.
Dacă este necesară înlocuirea siguranţei din
ştecărul furnizat, trebuie utilizată o siguranţă
cu aceeaşi clasificare precum cea furnizată şi care
este aprobată de către ASTA sau BSI ca fiind
BS1362, (şi anume, este marcată cu simbolul
sau
). În cazul în care ştecărul furnizat cu acest
echipament are o siguranţă cu capac detaşabil,
asiguraţi-vă că ataşaţi capacul după ce înlocuiţi
siguranţa. Nu utilizaţi niciodată ştecărul în cazul
în care capacul siguranţei nu este ataşat. Dacă
pierdeţi capacul siguranţei, contactaţi cel mai
apropiat centru de service Sony.
Casarea echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie
tratat ca deşeu menajer. În schimb, acesta trebuie
predat la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs este casat în
mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a acestui produs.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Doar în
Europa
Eliminarea bateriilor uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie
sau pe ambalaj indică faptul că
bateria furnizată împreună cu produsul respectiv
nu trebuie tratată ca deşeu menajer. Este posibil
ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându­vă că aceste baterii sunt eliminate în
mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
Măsuri de precauţie
• Această unitate funcţionează cu 220 V - 240 V
CA, 50/60 Hz. Verificaţi ca tensiunea de
alimentare a unităţii să fie aceeaşi cu cea
a sursei locale de alimentare electrică.
• Instalaţi această unitate astfel încât cablul
de la reţea să poată fi deconectat de la priza
de perete imediat, în caz de necesitate.
Aviz pentru clienţii din Europa
(doar pentru BDP-S5500)
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest echipament este în conformitate cu
cerinţele de bază şi cu alte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii,
vă rugăm să accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de
către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este tratată în
mod corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebările referitoare
la modul în care acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie adresate
reprezentantului autorizat, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Comunicaţi orice probleme legate
de service sau garanţie la adresele oferite în
documentele separate de service sau garanţie.
3
Măsuri de precauţie
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat
că respectă limitele specificate în Directiva
privind compatibilitatea electromagnetică
utilizând un cablu de conectare mai scurt
de 3 metri.
Amplasarea
• Amplasaţi playerul într-un loc cu ventilaţie
adecvată, pentru a preveni încălzirea sa.
• Pentru a reduce riscul de incendiu, nu
acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii etc.
• Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
• Nu instalaţi acest player într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un corp
de mobilier similar.
• Nu amplasaţi playerul în aer liber, în
vehicule, pe nave sau pe alte tipuri de vase.
• Dacă playerul este adus direct dintr-un
loc cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată sau dacă este amplasat
într-o cameră cu umezeală ridicată, este
posibil să se formeze condens pe lentilele
din interiorul acestuia. În acest caz, este
posibil ca playerul să nu funcţioneze corect.
Scoateţi discul şi lăsaţi playerul pornit timp
de aproximativ o jumătate de oră, până se
evaporă umezeala.
• Nu aşezaţi playerul în poziţie înclinată.
Acesta este prevăzut pentru a funcţiona
exclusiv în poziţie orizontală.
• Nu puneţi obiecte din metal în faţa
panoului frontal. Aceasta ar putea
limita recepţionarea undelor radio.
• Nu amplasaţi playerul într-un loc în care
sunt utilizate echipamente medicale. Acesta
ar putea provoca defectarea instrumentelor
medicale.
• Dacă utilizaţi un stimulator cardiac sau un
alt dispozitiv medical, consultaţi medicul
sau producătorul dispozitivului medical
înainte de a utiliza funcţia LAN wireless.
4
• Acest player trebuie instalat şi utilizat la
o distanţă minimă de cel puţin 20 cm între
player şi corpul persoanei (excluzând
extremităţile: mâinile, încheieturile
mâinilor, picioarele şi gleznele).
• Nu puneţi obiecte grele sau instabile
pe player.
• Nu amplasaţi altfel de obiecte în afară de
discuri în tava pentru discuri. Acest lucru
poate cauza deteriorarea playerului sau
a obiectului respectiv.
• Scoateţi orice disc din tavă înainte să
mutaţi playerul. Dacă nu faceţi acest
lucru, discul se poate deteriora.
• Deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) şi otice alt cablu de la de
la player, înainte de a-l muta.
Sursele de alimentare
• Unitatea nu este deconectată de la sursa c.a.
(reţea) chiar şi atunci când este oprită, atât
timp cât este conectată la priza de perete.
• Dacă nu utilizaţi playerul pentru o perioadă
mai îndelungată, deconectaţi-l de la priza
de perete. Pentru a deconecta cablul de
alimentare CA (de la reţea), apucaţi de
ştecăr; nu trageţi niciodată de cablu.
• Respectaţi următoarele recomandări
pentru a preveni deteriorarea cablului de
alimentare CA (de la reţea). Nu utilizaţi
cablul de alimentare CA (de la reţea) dacă
este deteriorat, deoarece acest lucru poate
duce la electrocutare sau incendii.
– Nu strângeţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) între player şi perete, raft, etc.
– Nu amplasaţi obiecte grele pe cablul de
alimentare CA (de la reţea) şi nu trageţi
de cablul de alimentare CA (de la reţea).
Adaptorul c.a.
• Utilizaţi adaptorul c.a. furnizat pentru acest
player, deoarece alte adaptoare pot provoca
defecţiuni.
• Nu dezasamblaţi şi nu aplicaţi tehnici
de inginerie inversă asupra adaptorului.
• Nu închideţi adaptorul c.a. într-un loc
închis, precum o bibliotecă sau un
dulap AV.
• Nu conectaţi adaptorul c.a. la un
transformator electric de voiaj, care ar putea
genera căldură şi provoca o defecţiune.
• Nu scăpaţi şi nu supuneţi adaptorul la
şocuri.
Reglarea volumului
Nu creşteţi volumul atunci când ascultaţi un
fragment cu date de intrare foarte slabe sau
fără semnale audio. Urechile dumneavoastră
pot fi vătămate dacă nivelul sunetului atinge
valoarea maximă.
Curăţarea
Curăţaţi carcasa, panoul şi comenzile cu
o cârpă moale. Nu utilizaţi niciun fel de burete
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi, cum ar fi
alcoolul sau benzina.
Discurile de curăţare, produsele de curăţare
pentru discuri/lentile
Nu folosiţi discuri de curăţare sau produse
de curăţare pentru discuri/lentile (inclusiv
produse lichide sau tip spray). Acestea pot
duce la defectarea aparatului.
Piesele de schimb
În cazurile în care acest player este reparat,
piesele reparate pot fi colectate pentru a fi
refolosite sau în scopuri de reciclare.
Conectarea la mufa HDMI OUT
Respectaţi următoarele recomandări,
deoarece manipularea necorespunzătoare
poate deteriora mufa HDMI OUT şi
conectorul.
• Aliniaţi cu atenţie mufa HDMI OUT din
spatele playerului şi conectorul HDMI
verificându-le formele. Asiguraţi-vă că
conectorul nu este invers sau înclinat.
• Menţineţi conectorul HDMI drept atunci
când conectaţi sau deconectaţi cablul
HDMI. Nu răsuciţi sau forţaţi conectorul
HDMI în mufa HDMI OUT.
Urmărirea de imagini video 3D
(doar pentru BDP-S5500/S4500)
Este posibil ca unele persoane să aibă parte
de disconfort (precum oboseală a ochilor,
oboseală sau ameţeală) în timp ce urmăresc
imagini video 3D. Sony recomandă tuturor
utilizatorilor să facă pauze regulate atunci
când urmăresc imagini video 3D. Durata şi
frecvenţa pauzelor necesare variază de la
o persoană la alta. Dumneavoastră trebuie
să decideţi care este varianta optimă. Dacă
întâmpinaţi orice fel de disconfort, ar trebui
să nu mai urmăriţi imagini video 3D până
dispare starea de disconfort; consultaţi un
medic, în cazul în care credeţi că este necesar.
De asemenea, ar trebui să consultaţi
(i) manualul de instrucţiuni şi/sau mesajele
de atenţionare ale oricărui alt dispozitiv
sau Blu-ray Disc utilizat cu acest produs
sau ale conţinutului redat cu acesta şi
(ii) site-ul nostru Web
(http://www.sony-europe.com/myproduct/)
pentru a fi la curent cu cele mai recente
informaţii. Vederea copiilor mici (în special
a celor sub şase ani) este încă în stadiu de
dezvoltare. Consultaţi medicul (precum
un pediatru sau un oftalmolog) înainte
de a permite copiilor mici să urmărească
imagini video 3D.
Adulţii ar trebui să supravegheze copiii
mici pentru a se asigura că aceştia respectă
recomandările enumerate mai sus.
• Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul HDMI
atunci când mutaţi playerul.
5
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest player este capabil să
menţină o imagine video statică sau
o imagine afişată pe ecranul televizorului
pentru un timp nedeterminat. Dacă lăsaţi
o imagine video statică sau o imagine
simplă pe ecranul televizorului pentru
o perioadă îndelungată de timp, există
riscul deteriorării permanente a ecranului
televizorului. Televizoarele cu ecran cu
plasmă şi cele cu proiecţie pot prezenta
această problemă.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu
privire la player, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Protejarea la copiere
Ţineţi seama de sistemele avansate de
protejare a conţinutului utilizate de
suporturile Blu-ray Disc™ şi DVD. Aceste
sisteme, denumite AACS (Advanced Access
Content System) şi CSS (Content Scramble
System), pot conţine unele restricţii cu
privire la redare, la ieşirea analogică şi la
alte caracteristici similare. Funcţionarea
acestui produs şi restricţiile impuse pot varia
în funcţie de data achiziţionării, deoarece
comitetul director al AACS poate adopta sau
modifica regulile de restricţionare după data
achiziţionării.
Notă Cinavia
Acest produs utilizează tehnologia Cinavia
pentru a limita utilizarea copiilor neautorizate
ale unor filme şi videoclipuri comerciale şi ale
coloanelor lor sonore. La detectarea utilizării
interzise a unei copii neautorizate, va fi afişat
un mesaj, iar redarea sau copierea va fi
întreruptă.
6
Mai multe informaţii despre tehnologia
Cinavia sunt oferite la Centrul Cinavia
online cu informaţii pentru consumatori la
http://www.cinavia.com. Pentru a solicita mai
multe informaţii despre Cinavia prin poştă,
trimiteţi o scrisoare cu adresa dvs. de
corespondenţă către: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, S.U.A.
Despre acest manual
Fotografia de pe copertă este cu modelul
BDP­S5500.
Drepturi de autor şi mărci comerciale
• Java este marcă comercială a companiei
Oracle şi/sau a afiliaţilor săi.
• Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
• Pentru patentele DTS, consultaţi
http://patents.dts.com. Fabricat sub licenţă
DTS Licensing Limited. DTS, simbolul
şi DTS şi simbolul împreună sunt mărci
comerciale înregistrate, iar DTS 2.0+Digital
Out este marcă comercială a DTS, Inc.
Toate drepturile sunt rezervate.
• Termenii HDMI®, High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC în
Statele Unite şi în alte ţări.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™,
BONUSVIEW™ şi siglele acestora sunt
mărci comerciale ale Blu-ray Disc
Association.
• Blu-ray 3D™ şi sigla Blu-ray 3D™ sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.*1
• „Sigla DVD” este marcă înregistrată
a DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• Siglele „DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO”
şi „CD” sunt mărci comerciale.
• „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
• Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Acest produs utilizează tehnologii brevetate
sub licenţă de la Verance Corporation şi este
protejat prin brevetul S.U.A. 7,369,677 şi
prin alte brevete din S.U.A. şi din întreaga
lume, publicate sau în curs de publicare,
precum şi ca drepturi de autor şi protecţia
informaţiilor confidenţiale a anumitor
aspecte ale unei astfel de tehnologii.
Cinavia este marcă înregistrată a Verance
Corporation. Drepturi de autor 2004-2010
Verance Corporation. Toate drepturile
rezervate de Verance. Este interzisă tehnica
de inginerie inversă sau dezasamblarea.
• Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
Acest produs conţine tehnologie ce face
obiectul anumitor drepturi de proprietate
intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau
distribuirea acestei tehnologii în afara
acestui produs este interzisă fără a deţine
licenţa(ele) corespunzătoare din partea
Microsoft.
Proprietarii conţinutului utilizează
tehnologie de acces la conţinut Microsoft
PlayReady™ pentru a-şi proteja proprietatea
intelectuală, inclusiv conţinutul protejat
prin drepturi de autor. Acest dispozitiv
utilizează tehnologia PlayReady pentru
a accesa conţinut protejat cu PlayReady
şi/sau conţinut protejat cu WMDRM.
Dacă dispozitivul nu reuşeşte să aplice
restricţiile cu privire la utilizarea
conţinutului, proprietarii conţinutului
pot cere Microsoft să revoce capacitatea
dispozitivului de a reda conţinut protejat
cu PlayReady. Această revocare trebuie să
nu afecteze conţinutul neprotejat şi nici
conţinutul protejat cu alte tehnologii de
accesare a conţinutului. Proprietarii de
conţinut vă pot solicita să faceţi upgrade
la PlayReady pentru a le accesa conţinutul.
Dacă refuzaţi un upgrade, nu veţi putea
accesa conţinut care necesită upgrade-ul
respectiv.
• Gracenote, sigla şi modelul siglei Gracenote,
sigla „Powered by Gracenote”, Gracenote
MusicID, Gracenote VideoID, şi Gracenote
Video Explore sunt fie mărci comerciale
înregistrate, fie mărci comerciale ale
Gracenote, Inc. în Statele Unite şi/sau
în alte ţări.*1
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® şi Wi-Fi
Alliance® sunt mărci comerciale înregistrare
ale Wi-Fi Alliance.*2
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ şi
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ sunt mărci
comerciale ale Wi-Fi Alliance.*2
• Sigla Wi-Fi CERTIFIED este marcă de
certificare a Wi-Fi Alliance.*2
• Marca de identificare Wi-Fi Protected Setup
marcă de certificare a Wi-Fi Alliance.*2
• DLNA™, sigla DLNA şi DLNA
CERTIFIED™ sunt mărci comerciale, mărci
de servicii sau mărci de certificare ale Digital
Living Network Alliance.*1
• Opera® Devices SDK de la Opera Software
ASA. Drepturi de autor 1995-2014 Opera
Software ASA. Toate drepturile rezervate.
7
• Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
• Alte nume de sisteme şi de produse sunt,
în general, mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale producătorilor.
Mărcile ™ şi ® nu sunt indicate în acest
document.
*1
*2
Doar pentru BDP-S5500/S4500
Doar pentru BDP-S5500
Acord de licenţă de utilizare Gracenote®
Această aplicaţie sau dispozitiv conţine
software de la Gracenote, Inc. din Emeryville,
California („Gracenote”). Software-ul de
la Gracenote („Software Gracenote”) dă
posibilitatea acestei aplicaţii sau dispozitiv
să efectueze identificarea discurilor şi/sau
fişierelor şi să obţină informaţii legate de
muzică şi/sau video, printre care numele,
artistul, pista şi informaţii despre titlu
(„Date Gracenote”) de la servere online
sau din baze de date încorporate (denumite
împreună „Servere Gracenote”) şi să efectueze
alte funcţii. Puteţi utiliza Datele Gracenote
numai prin funcţiile de utilizare ale acestei
aplicaţii sau dispozitiv; recepţionarea şi
afişarea Datelor Gracenote pe această aplicaţie
sau dispozitiv nu sunt oferite de Gracenote şi
cad exclusiv în sarcina şi responsabilitatea
producătorului.
8
Această aplicaţie sau dispozitiv poate include
conţinut ce aparţine furnizorilor Gracenote.
În acest caz, toate restricţiile stabilite în acest
document cu privire la Datele Gracenote
se vor aplica, de asemenea, conţinutului
respectiv, iar furnizorii acestuia vor avea
dreptul la toate beneficiile şi protecţiile
care sunt disponibile pentru Gracenote,
menţionate mai jos. Sunteţi de acord că
veţi utiliza Datele Gracenote, Software-ul
Gracenote şi Serverele Gracenote doar în scop
personal, necomercial. Sunteţi de acord să nu
atribuiţi, copiaţi, transferaţi sau transmiteţi
Software-ul Gracenote sau orice alte Date
Gracenote către o terţă parte. SUNTEŢI
DE ACORD SĂ NU UTILIZAŢI SAU
EXPLOATAŢI DATELE GRACENOTE,
SOFTWARE-UL GRACENOTE SAU
SERVERELE GRACENOTE ALTFEL
DECÂT VĂ ESTE PERMIS EXPLICIT
ÎN ACEST DOCUMENT.
Sunteţi de acord că licenţa dvs. neexclusivă
pentru a utiliza Datele Gracenote, Software-ul
Gracenote şi Serverele Gracenote se va încheia
în cazul în care încălcaţi aceste restricţii.
Dacă licenţa dvs. se încheie, sunteţi de acord
să încetaţi orice utilizare a Datelor Gracenote,
a Software-ului Gracenote şi a Serverelor
Gracenote. Gracenote îşi păstrează toate
drepturile asupra Datelor Gracenote,
a Software-ului Gracenote şi a Serverelor
Gracenote, inclusiv toate drepturile de
proprietate. În niciun caz, compania
Gracenote nu va trebui să vă plătească niciun
fel de daune pentru informaţiile pe care le
furnizaţi. Sunteţi de acord că Gracenote îşi
poate exercita drepturile garantate de acest
Acord împotriva dvs. în nume personal.
Gracenote poate schimba sau elimina Datele
Gracenote cu sau fără notificare prealabilă
şi poate bloca sau modifica accesul la Datele
Gracenote; nu aveţi nicio pretenţie faţă
de Gracenote ca urmare a unei astfel de
schimbări, eliminări, blocări sau modificări.
REŢINEŢI că, pentru a utiliza Datele
Gracenote, este, de obicei, nevoie de cerinţe
tehnice specifice, cum ar fi această aplicaţie
sau dispozitiv, programe software, metode
de transfer, servicii de telecomunicaţii şi alte
servicii oferite de terţi, care pot presupune
costuri suplimentare, în special taxe de
conectare, pe care va trebui să le plătiţi separat.
Gracenote nu furnizează astfel de aplicaţii sau
dispozitive, programe software, metode de
transfer, servicii de telecomunicaţii sau alt
fel de servicii şi nici nu îşi asumă răspunderea
pentru serviciile furnizate de terţi. Gracenote
nu răspunde de configurarea, conexiunea
sau (dacă este cazul) echipamentele
corespunzătoare ale acestei aplicaţii sau
dispozitiv, necesare pentru recepţionarea
Datelor Gracenote; acestea cad exclusiv în
sarcina dvs.
Serviciul Gracenote utilizează un identificator
unic pentru a urmări interogările în scopuri
statistice. Scopul unui identificator numeric
atribuit aleator este de a permite serviciului
Gracenote calculul interogărilor fără
a cunoaşte datele dvs. personale. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi pagina
Web pentru Politica de confidenţialitate
Gracenote pentru serviciul Gracenote.
,continuare la pagina 11
9
Cuprins
2
4
AVERTISMENT
Măsuri de precauţie
Introducere
12
17
19
19
Ghid despre componente şi comenzi
Pasul 1: Conectarea playerului
Pasul 2: Pregătirea unei conexiuni de reţea
Pasul 3: Easy Setup
Redare
21
23
23
25
Redarea unui disc
Redarea de pe un dispozitiv USB
Redarea prin intermediul unei reţele
Opţiuni disponibile
Internet (doar pentru BDP-S5500/S4500)
27
Răsfoirea site-urilor Web
Setări şi reglaje
29
29
29
31
32
33
33
35
36
36
Utilizarea afişajelor de configurare
[Software Update] (Actualizare software)
[Screen Settings] (Setări ecran)
[Audio Settings] (Setări audio)
[BD/DVD Viewing Settings] (Setări vizualizare BD/DVD)
[Parental Control Settings] (Setări control parental)
[System Settings] (Setări sistem)
[Network Settings] (Setări reţea)
[Easy Network Settings] (Setări de reţea rapide)
[Resetting] (Reiniţializare)
Informaţii suplimentare
37
42
10
Depanare
Specificaţii
Software-ul Gracenote şi fiecare element din
Datele Gracenote vă sunt acordate sub licenţă
„CA ATARE”. Gracenote nu pretinde sau
garantează, explicit sau implicit, acurateţea
Datelor Gracenote de pe Serverele Gracenote;
descărcarea sau orice altă recepţionare
a conţinutului, în special descărcarea Datelor
Gracenote, se face pe propriul dvs. risc şi
sunteţi singurul responsabil pentru orice
deteriorare a acestei aplicaţii sau a acestui
dispozitiv sau pentru orice alt fel de
deteriorare, inclusiv pierderea datelor,
ca urmare a unor astfel de acţiuni. Gracenote
îşi rezervă dreptul de a şterge datele de pe
Serverele Gracenote sau de a schimba
categoriile de date din orice motiv pe care îl
consideră întemeiat. Nu există vreo garanţie
asupra corectitudinii Software-ului
Gracenote, a Serverelor Gracenote sau
asupra faptului că acestea vor funcţiona fără
întrerupere. Compania Gracenote nu este
obligată să vă ofere tipuri sau categorii noi
de date, îmbunătăţite sau suplimentare pe
viitor şi poate decide să întrerupă serviciile
în orice moment.
Informaţii despre licenţa software
Pentru detalii privind acordul EULA (Acord
de licenţă cu utilizatorul final), consultaţi
[License agreement] în meniul de opţiuni de
pe fiecare pictogramă a serviciilor de reţea.
Pentru detalii privind alte licenţe de software,
selectaţi [Setup] şi consultaţi [Software
License Information] în [System Settings].
Acest produs conţine software care se supune
Licenţei publice generale GNU („GPL”) sau
Licenţei publice secundare GNU („LGPL”).
Aceste licenţe stipulează faptul că toţi clienţii
au dreptul de a obţine, modifica şi redistribui
codul sursă al software-ului amintit, în
conformitate cu termenii impuşi de GPL
sau de LGPL.
Codul sursă al software-ului utilizat în acest
produs se supune termenilor impuşi de GPL
şi de LGPL şi este disponibil pe web. Pentru
descărcare, vizitaţi următorul site Web:
http://www.sony.net/Products/Linux
Reţineţi că Sony nu poate răspunde niciuneia
dintre întrebările referitoare la conţinutul
acestui cod sursă.
GRACENOTE NU RECUNOAŞTE NICIO
GARANŢIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ,
CARE INCLUDE, DAR NU SE LIMITEAZĂ
LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE
COMERCIALIZARE, FIABILITATE
PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU
ŞI NEREALIZAREA DE INFRACŢIUNI.
GRACENOTE NU GARANTEAZĂ
REZULTATELE OBŢINUTE PRIN
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI
GRACENOTE, A DATELOR GRACENOTE
SAU A SERVERELOR GRACENOTE. ÎN
NICIO CIRCUMSTANŢĂ, GRACENOTE
NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU
VREO DAUNĂ PRIN CONSECINŢĂ SAU
INCIDENŢĂ PENTRU PROFITURI SAU
CÂŞTIGURI NEREALIZATE.
© 2000 până în prezent. Gracenote, Inc.
Toate drepturile rezervate.
11
Introducere
Ghid despre componente şi comenzi
Panoul frontal
1
2
6
A Tavă disc
B Z (deschidere/închidere)
C [/1 (pornit/standby)
Porneşte playerul sau îl trece în
modul standby.
D Indicator alimentare
Se aprinde atunci când playerul
este pornit.
E Mufă (USB)
Conectaţi un dispozitiv USB la
această mufă.
F Senzor telecomandă
12
34
5
Pentru a închide tava discului
(Blocare pentru copii)
Puteţi bloca tava discului pentru
a evita deschiderea ei accidentală.
În timp ce playerul este pornit, apăsaţi
x (oprire), HOME şi apoi butonul
TOP MENU de pe telecomandă pentru
a bloca sau debloca tava.
Panoul din spate
Introducere
A Orificii de ventilare
B Mufă DIGITAL OUT (COAXIAL)
C Mufă HDMI OUT
D Terminal LAN (100)
E Mufă DC IN 12 V (intrare adaptor c.a.)
13
Telecomandă
Funcţiile disponibile ale telecomenzii
sunt diferite în funcţie de disc sau de
situaţie.
A Z (deschidere/închidere)
Deschide sau închide tava discului.
-TV- t (selectare intrare TV)
Comută între televizor şi alte surse
de intrare.
-TV- [/1 (TV pornit/standby)
Porneşte televizorul sau trece în
modul standby.
[/1 (pornit/standby)
Porneşte playerul sau îl trece în
modul standby.
B Butoane colorate (roşu/verde/
galben/albastru)
Taste cu comenzi rapide pentru
funcţii interactive.
C TOP MENU
Deschide sau închide meniul
principal al suportului BD sau
al DVD-ului.
POP UP/MENU
Deschide sau închide meniul
pop­up al suportului BD-ROM
sau meniul DVD-ului.
OPTIONS (pagina 25)
Afişează opţiunile disponibile
pe ecran.
RETURN
Revine la afişajul anterior.
</M/m/,
Evidenţiază un element afişat
pentru selectare.
b
z
Butoanele N, 2 + şi AUDIO au un punct
tactil. Folosiţi acest punct drept referinţă,
atunci când utilizaţi playerul.
14
M/m ca tastă de comandă rapidă pentru
căutarea de piese în timpul redării de
muzică de pe CD-uri.
Buton central (ENTER)
Accesează elementul selectat.
HOME
Accesează ecranul de pornire al
playerului.
(favorite) (pagina 16)
Accesează aplicaţia înregistrată
ca favorită.
D m/M (derulare înapoi/
derulare înainte)
• Derulează înapoi/derulează
înainte discul dacă apăsaţi butonul
în timpul redării. Viteza de căutare
se modifică de fiecare dată când
apăsaţi butonul în timpul redării
video.
• Redă cu încetinitorul atunci când
este apăsat mai mult de o secundă
în modul pauză.
• Redă câte un cadru, pe rând,
atunci când îl apăsaţi scurt în
modul pauză.
2 (volum) +/–
Reglează volumul televizorului.
AUDIO (pagina 32)
Selectează limba pistei audio, atunci
când pe BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrate piste audio în
mai multe limbi.
Selectează pista de sunet pe CD-uri.
Introducere
NETFLIX
Accesează serviciul online
„NETFLIX”. Pentru mai multe
detalii despre serviciul online
NETFLIX, vizitaţi următorul site
Web şi consultaţi secţiunea de
întrebări frecvente: www.sony.eu/
support
SUBTITLE (pagina 32)
Selectează limba subtitrărilor, atunci
când pe BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrate subtitrări în mai
multe limbi.
(dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul.
DISPLAY (pagina 22)
Afişează pe ecran informaţiile
despre redare şi despre navigarea
pe Web (doar pentru BDP-S5500/
S4500).
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
./> (anteriorul/următorul)
Sare la capitolul, piesa sau fişierul
anterior/următor.
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
x (oprire)
Opreşte redarea şi memorează
punctul de oprire (punct de reluare).
Punctul de reluare pentru un titlu/o
piesă este ultimul punct redat sau
ultima fotografie pentru un folder
foto.
15
Afişaj ecran de pornire
Opţiuni disponibile
Ecranul de pornire apare dacă apăsaţi
HOME. Selectaţi o aplicaţie folosind
</M/m/, şi apăsaţi ENTER.
Aplicaţie
Instrumente
Update Services
You can enjoy many
services after updating
network services from
the Sony server.
All Apps
Setup
No Disc
You can customize this area by adding your favourite apps.
[My Apps] (Aplicaţiile mele):
Gestionează aplicaţia favorită. Puteţi
adăuga comenzi rapide pentru aplicaţie
din [All Apps] (Toate aplicaţiile).
[Featured Apps] (Aplicaţii
recomandate): Afişează aplicaţia
recomandată.
[Update Services] (Servicii de
actualizare): Actualizează lista de
aplicaţii de reţea. Apare când este
disponibilă actualizarea aplicaţiilor
de reţea.
[All Apps] (Toate aplicaţiile):
Indică toate aplicaţiile disponibile.
Puteţi adăuga aplicaţii la [My Apps]
(Aplicaţiile mele) apăsând pe OPTIONS
şi selectaţi [Add to My Apps] (Adăugare
la Aplicaţiile mele).
[Setup] (Configurare): Ajustează
setările playerului.
b
Funcţia pentru ecran în oglindă este
disponibilă doar pentru BDP-S5500.
16
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii
de redare, prin apăsarea OPTIONS.
Elementele disponibile variază în funcţie
de situaţie.
[Move Application] (Mutare
aplicaţie): Aranjează aplicaţiile în
[My Apps] (Aplicaţiile mele).
[Remove Application] (Eliminare
aplicaţie): Şterge aplicaţiile din
[My Apps] (Aplicaţiile mele).
[Register as Favourite] (Înregistrare
ca favorită): Înregistrează 1 aplicaţie
pe butonul de telecomandă (favorită).
Pasul 1: Conectarea playerului
Nu conectaţi la reţea până când nu sunt făcute toate conexiunile.
Conectarea la televizor
Conectaţi playerul la televizor, utilizând un cablu HDMI de mare viteză.
Introducere
Cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat)
Înaltă calitate
17
Conectarea la amplificatorul AV (receptor)
Selectaţi una dintre următoarele metode de conectare, în funcţie de mufele de intrare
ale amplificatorului AV (receptorului). Când selectaţi A sau B, aplicaţi setările
corespunzătoare în [Audio Settings] (Setări audio) (pagina 31).
Cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat)
Cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat)
t Setaţi [BD Audio MIX Setting]
(Setări MIX audio BD) (pagina 32).
Cablu coaxial digital
(nefurnizat)
18
Pasul 2: Pregătirea unei
conexiuni de reţea
Dacă nu veţi conecta playerul la
o reţea, treceţi la „Pasul 3: Easy Setup”
(pagina 19).
Wireless Setup
(doar pentru BDP-S5500)
Utilizaţi LAN wireless încorporat
în player.
Introducere
Wired Setup
(Configurare prin cablu)
Cablu LAN (nefurnizat)
Utilizaţi un cablu LAN pentru
conexiunea la borna LAN (100)
a playerului.
Router LAN
wireless
Modem ADSL/
modem prin
cablu
Internet
Pasul 3: Easy Setup
Cablu LAN
(nefurnizat)
Când îl porniţi pentru prima oară
Router de
bandă largă
Modem ADSL/
modem prin
cablu
Internet
z
Se recomandă folosirea unui cablu de interfaţă
ecranat şi direct (cablu LAN).
Aşteptaţi o perioadă scurtă înainte ca
playerul să pornească şi să iniţializeze
[Easy Initial Settings] (Setări iniţiale
rapide).
1
Introduceţi două baterii R03
(dimensiunea AAA), potrivind capetele
3 and # de pe baterii cu marcajele
din interiorul compartimentului pentru
baterii al telecomenzii.
19
2
Conectaţi adaptorul c.a. şi cablul de
alimentare c.a. (de la reţea) în ordinea
numerică de mai jos. Atunci când le
îndepărtaţi, procedaţi în ordine
inversă.
5
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a efectua setările de bază,
utilizând </M/m/, şi ENTER
de pe telecomandă.
</M/m/,
1 la DC IN 12 V
Adaptor c.a. (furnizat)
ENTER
b
2
Cablu de alimentare c.a.
(de la reţea) (furnizat)
20
Efectuaţi [Easy Initial Settings]
(Setări iniţiale rapide).
3
la reţea
3
Apăsaţi [/1 pentru a porni playerul.
4
Porniţi televizorul şi setaţi selectorul
de intrare pe televizor. În acest mod,
semnalul de la player va fi afişat pe
ecranul televizorului.
• Când [Easy Initial Settings] (Setări iniţiale
rapide) este finalizat, selectaţi [Easy
Network Settings] (Setări de reţea rapide)
pentru a utiliza funcţiile de reţea ale
playerului.
• Pentru a activa conexiunea wireless,
setaţi [Internet Settings] (Setări Internet)
din [Network Settings] (Setări reţea) la
[Wireless Setup(built-in)] (Configurare
wireless (încorporată)) (doar pentru
BDP­S5500).
• Pentru a dezactiva conexiunea wireless,
setaţi [Internet Settings] (Setări Internet)
din [Network Settings] (Setări reţea) la
[Wired Setup] (Configurare prin cablu)
(doar pentru BDP-S5500).
Utilizarea BONUSVIEW/BD-LIVE
Redare
Redarea unui disc
Pentru discuri redabile, consultaţi
pagina 43.
1
Apăsaţi Z şi puneţi un disc pe tava
discului.
1
Conectaţi o memorie USB la mufa USB
de pe player (pagina 12).
Pentru stocare locală, utilizaţi
o memorie USB de cel puţin 1 GO.
2
Redare
2
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât semnalul de la
player să apară pe ecranul televizorului.
Unele suporturi BD-ROM cu sigla*
„BD-LIVE” au conţinut bonus şi alte
date ce pot fi descărcate pentru
divertisment.
Pregătiţi sistemul pentru BD-LIVE
(doar BD-LIVE).
• Conectaţi playerul la o reţea
(pagina 19).
• Setaţi [BD Internet Connection]
(Conexiune Internet BD) din
[BD/DVD Viewing Settings]
(Setări vizualizare BD/DVD) la
[Allow] (Se permite) (pagina 33).
3
Faţa de redare în partea de jos
3
Apăsaţi Z pentru a închide tava
discului.
Redarea porneşte.
Dacă redarea nu porneşte automat,
selectaţi categoria
[Video]
(Video),
[Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto) din
[Disc]
(Disc) şi apăsaţi ENTER.
Introduceţi un BD-ROM cu BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Metoda de funcţionare diferă în
funcţie de disc. Consultaţi manualul
cu instrucţiuni furnizat împreună
cu discul.
z
Pentru a şterge datele din memoria USB,
selectaţi [Delete BD Data] (Ştergere date BD)
din [BD/DVD Viewing Settings] (Setări
vizualizare BD/DVD) şi apăsaţi ENTER.
Toate datele stocate în folderul buda vor
fi şterse.
21
Utilizarea funcţiei Blu-ray 3D
(doar pentru BDP-S5500/S4500)
Afişarea informaţiilor de redare
Vă puteţi bucura de un Blu-ray 3D Disc
cu sigla „Blu-ray 3D”.
Puteţi vizualiza informaţiile despre
redare etc., apăsând pe DISPLAY.
Informaţiile afişate diferă în funcţie
de tipul de disc şi de starea playerului.
1
Exemplu: la redarea unui suport
BD-ROM
Pregătiţi playerul pentru redarea
Blu-ray 3D Disc.
• Conectaţi playerul la dispozitivele
compatibile 3D, utilizând un cablu
HDMI de mare viteză.
• Setaţi [3D Output Setting]
(Setare ieşire 3D) şi [TV Screen
Size Setting for 3D] (Setare
dimensiune ecran TV pentru 3D)
din meniul [Screen Settings]
(Setări ecran) (pagina 29).
2
Introduceţi un Blu-ray 3D Disc.
Metoda de funcţionare diferă în
funcţie de disc. Consultaţi manualul
cu instrucţiuni furnizat împreună
cu discul.
z
Consultaţi, de asemenea, manualele
de instrucţiuni primite împreună cu
televizorul şi dispozitivul conectat.
A Rezoluţia de ieşire/frecvenţa video
B Numărul sau numele titlului
C Unghiul selectat în momentul
respectiv
D Setarea audio selectată în momentul
respectiv
E Funcţii disponibile (
unghi,
audio,
subtitrare)
F Informaţii despre redare
Afişează modul de redare, bara de
stare a redării, tipul de disc, codecul
video, rata de biţi, tipul de repetare,
timpul scurs şi timpul total de
redare.
G Număr capitol
22
Redarea de pe un
dispozitiv USB
Pentru „Tipuri redabile de fişiere”,
consultaţi pagina 44.
1
Conectaţi dispozitivul USB la mufa USB
de pe player (pagina 12).
2
3
Selectaţi
[USB device]
(Dispozitiv USB) utilizând
</M/m/, şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi categoria
[Video] (Video),
[Music] (Muzică) sau [Photo]
(Foto) utilizând M/m, şi apăsaţi ENTER.
Redarea de fişiere într-o reţea
de domiciliu (DLNA) (doar pentru
BDP-S5500/S4500)
Un produs compatibil cu DLNA poate
reda fişiere video/muzicale/foto stocate
pe un alt produs compatibil cu DLNA
prin intermediul unei reţele.
1
Redare
Înainte de conectare, consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu dispozitivul USB.
Redarea prin intermediul
unei reţele
Pregătiţi sistemul pentru
utilizarea DLNA.
• Conectaţi playerul la o reţea
(pagina 19).
• Pregătiţi celelalte produse
compatibile cu DLNA necesare.
Consultaţi manualul cu
instrucţiuni furnizat împreună
cu produsul.
Pentru a reda fişiere de pe un server DLNA
cu ajutorul acestei unităţi (Player DLNA)
Server
Player
Selectaţi categoria
[Video] (Video),
[Music] (Muzică) sau
[Photo]
(Foto) din
[Media Server] (Server
media) în [All Apps] (Toate aplicaţiile),
apoi alegeţi fişierul pe care doriţi să îl
redaţi.
23
Pentru a reda fişiere de pe un server DLNA cu
ajutorul altui produs (Dispozitiv de redare)
Când redaţi pe această unitate fişiere
de pe un server DLNA, puteţi utiliza
un produs compatibil cu un controler
DLNA (un telefon etc.) pentru
a controla redarea.
Server
Dispozitiv
de redare
Controler
Controlaţi această unitate utilizând un
controler DLNA. Consultaţi manualul
cu instrucţiuni furnizat împreună cu
controlerul DLNA.
Utilizarea „TV SideView”
(doar pentru BDP-S5500/S4500)
„TV SideView” este o aplicaţie gratuită
pentru dispozitive mobile (precum
dispozitivele smartphone etc.). Utilizând
„TV SideView” cu acest player, puteţi
să vă bucuraţi cu uşurinţă de player
acţionându-l de la dispozitivul mobil.
Puteţi lansa servicii sau aplicaţii direct
de la dispozitivul mobil şi puteţi
vizualiza informaţiile despre disc în
timpul redării discului. „TV SideView”
poate fi, de asemenea, utilizată ca
telecomandă şi tastatură software.
Înainte de a utiliza dispozitivul
„TV SideView” cu acest player pentru
prima dată, înregistraţi-vă dispozitivul
„TV SideView”. Urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecranul dispozitivului
„TV SideView” pentru a vă înregistra.
24
b
Înregistrarea poate fi efectuată doar pe ecranul
de pornire.
Utilizarea funcţiei Ecran în
oglindă (doar pentru BDP-S5500)
„Screen mirroring” (Ecran în oglindă)
este o funcţie de afişare a ecranului unui
dispozitiv mobil pe televizor cu ajutorul
tehnologiei Miracast.
Playerul se poate conecta direct cu un
dispozitiv compatibil cu funcţia Ecran
în oglindă (de exemplu, dispozitiv
smartphone, tabletă). Puteţi vizualiza
ecranul dispozitivului pe ecranul mare
al televizorului. Nu este nevoie de un
router (sau punct de acces) wireless
pentru a utiliza această caracteristică.
b
• Când folosiţi Ecran în oglindă, calitatea
imaginii şi sunetului se poate deteriora
uneori din cauza interferenţelor altor reţele.
• Unele funcţii de reţea pot fi indisponibile în
timpul folosirii funcţiei Ecran în oglindă.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul este compatibil
cu Miracast. Nu se garantează conectivitatea
cu toate dispozitivele compatibile Miracast.
1
Selectaţi [Screen mirroring] (Ecran în
oglindă) pe ecranul de pornire folosind
</M/m/, şi apăsaţi ENTER.
2
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
[Video Settings] (Setări video):
Setează modul repetare.
x
– [Picture Quality Mode] (Mod
calitate imagine): Selectează setările
de imagine pentru diferite medii
de iluminare.
– [BNR]: Reduce zgomotul cu blocuri
de tip mozaic ce apare în imagine.
– [MNR]: Reduce zgomotul de tip
oglindă din jurul conturului
imaginii (zgomot de ţânţar).
[Pause] (Pauză): Întrerupe redarea.
[3D Menu] (Meniu 3D)
(doar pentru BDP-S5500/S4500):
x
[Top Menu] (Meniu principal):
Opţiuni disponibile
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii
de redare, prin apăsarea OPTIONS.
Elementele disponibile variază în funcţie
de situaţie.
Opţiuni comune
x
x
[Repeat Setting] (Setare repetare):
– [Simulated 3D] (3D simulat):
Reglează efectul 3D simulat.
– [3D Depth Adjustment]
(Ajustare adâncime 3D):
Ajustează adâncimea imaginii 3D.
– [2D Playback] (Redare 2D):
Setează redarea la imagine 2D.
x
Afişează meniul principal al
suportului BD sau al DVD-ului.
x
x
[Play] (Redare)/[Stop] (Oprire):
Porneşte sau opreşte redarea.
x
[Play from start] (Redare de la
început): Redă elementul de la
x
început.
x
[Change Category] (Schimbare
categorie): Comută categoria între
x
[Video] (Video),
[Music]
(Muzică) şi
[Photo] (Foto).
x
[Data Contents] (Conţinut date):
Redă conţinutul discului mixt.
Numai
x
[Video] (Video)
[3D Output Setting] (Setare ieşire
3D) (doar pentru BDP-S5500/S4500):
Stabileşte dacă semnalul video 3D să
fie scos automat sau nu.
x
x
x
[A/V SYNC] (Sincronizare A/V):
Ajustează diferenţa dintre imagine
şi sunet, prin întârzierea sunetului
corelat cu imaginea (de la 0 la
120 milisecunde).
x
Redare
x
[Menu] (Meniu)/[Popup Menu]
(Meniu pop up): Afişează meniul pop
up al suportului BD-ROM sau meniul
DVD-ului.
[Title Search] (Căutare titlu): Caută
un titlu pe suporturile BD-ROM/
DVD VIDEO şi porneşte redarea de
la început.
[Chapter Search] (Căutare capitol):
Caută un capitol şi porneşte redarea
de la început.
[Audio] (Audio): Comută limba
pistei audio, atunci când pe
BD-ROM/DVD VIDEO sunt
înregistrate piste audio în mai
multe limbi. Selectează pista
de sunet pe CD-uri.
[Subtitle] (Subtitrări): Comută limba
subtitrărilor, atunci când pe
BD-ROM/DVD VIDEO sunt
înregistrate subtitrări în mai multe
limbi.
[Angle] (Unghi): Comută la alte
unghiuri de vizionare, atunci când pe
un suport BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrate mai multe unghiuri.
[Number Entry] (Introducere
numere): Selectează numărul,
utilizând tasta </M/m/, de
pe telecomandă.
25
x
[IP Content Noise Reduction]
(Reducere zgomot conţinut IP):
Numai
[Slideshow Speed] (Viteză
diaporamă): Modifică viteza
x
[Slideshow Effect] (Efect
diaporamă): Setează efectul pentru
x
[Slideshow BGM]
(Muzică de fundal diaporamă):
Ajustează calitatea imaginii pentru
conţinutul de pe Internet.
x
[Video Search] (Căutare video)
(doar pentru BDP-S5500/S4500):
Afişează informaţii despre suportul
BD-ROM/DVD-ROM pe baza
tehnologiei Gracenote.
Caută informaţiile asociate utilizând
cuvinte cheie din Gracenote atunci
când este selectat [Cast] (Distribuţie)
sau [Related] (Informaţii asociate).
Afişează o listă de titluri atunci când
se selectează [Playback History]
(Istoric redare) sau [Search History]
(Istoric căutare).
Numai
x
Caută numărul pieselor în timpul
redării de muzică de pe CD.
x
x
[Add Slideshow BGM] (Adăugare
muzică de fundal pentru prezentare
diapozitive): Înregistrează fişiere
diaporamă.
– [Off] (Dezactivat): Dezactivează
funcţia.
– [My Music from USB] (Muzica mea
de pe USB): Setează fişierele audio
înregistrate în [Add Slideshow
BGM] (Adăugare muzică de fundal
pentru diaporamă).
– [Play from Music CD] (Redare de
pe CD muzical): Setează piesele
de pe suporturi CD-DA.
x
[Change Display] (Modificare afişaj):
Comută între [Grid View]
(Vizualizare grilă) şi [List View]
(Vizualizare listă).
x
[View Image] (Vizualizare imagine):
audio în memoria USB ca muzică de
fundal (BGM) pentru diaporamă.
x
[Music Search] (Căutare muzică)
(doar pentru BDP-S5500/S4500):
Afişează fotografia selectată.
[Slideshow] (Diaporamă): Redă
o diaporamă.
x
[Rotate Left] (Rotire la stânga):
Afişează informaţii despre CD-ul
audio (CD-DA) pe baza tehnologiei
Gracenote.
Caută informaţiile asociate utilizând
cuvinte cheie din Gracenote atunci
când este selectat [Track] (Piesă),
[Artist] sau [Related] (Informaţii
asociate).
Afişează o listă de titluri atunci când
se selectează [Playback History]
(Istoric redare) sau [Search History]
(Istoric căutare).
26
diaporamei.
[Music] (Muzică)
[Track Search] (Căutare piesă):
[Photo] (Foto)
x
Roteşte fotografia spre stânga cu
90 de grade.
x
[Rotate Right] (Rotire la dreapta):
Roteşte fotografia spre dreapta cu
90 de grade.
Internet (doar pentru
BDP-S5500/S4500)
Răsfoirea site-urilor Web
Vă puteţi conecta la Internet şi vă puteţi
bucura de site-uri Web.
Afişajul browserului Internet
Informaţiile afişate diferă în funcţie
de site-ul Web şi de starea paginii.
History
Tabs
New Tab
1
Bookmarks
Close Tab
Pregătirea browserului de Internet.
Conectaţi playerul la o reţea
(pagina 19).
3
Selectaţi
[All Apps] (Toate
aplicaţiile) pe ecranul de pornire
utilizând </M/m/,.
Selectaţi
[Internet Browser]
(Browser Internet) utilizând
</M/m/, şi apăsaţi ENTER.
z
Acest browser nu acceptă unele funcţii ale
site-urilor Web şi este posibil ca unele site-uri
Web să nu fie afişate corect.
A Cursor virtual
Apăsaţi </M/m/, pentru a afişa
cursorul virtual.
Constă în trei stări virtuale diferite;
(săgeată) pentru normal,
(indicator) pentru linkuri, cum
ar fi text şi imagini şi (fascicul I)
pentru câmp de introducere
a textului editabil în site-ul Web.
B Comenzi rapide
Pentru a afişa comenzile rapide,
deplasaţi cursorul virtual în partea
de sus a site-ului Web.
Internet (doar pentru BDP-S5500/S4500)
2
C Bară browser
Apăsaţi DISPLAY sau deplasaţi
cursorul virtual în partea de sus
a site-ului Web, pentru a afişa
bara browserului.
D Bară defilare
Deplasaţi cursorul virtual spre
marginea cea mai apropiată apăsând
</M/m/,, iar site-ul Web va
defila corespunzător.
27
E Câmp introducere text
Deplasaţi cursorul virtual la câmpul
de introducere a textului şi apăsaţi
ENTER pentru a afişa tastatura
software.
F Pictogramă conexiune securizată
Este afişată atunci când site-ul
Web este protejat şi este conectat
în siguranţă.
G Bară de progres
Apare atunci când site-ul Web este
încărcat.
28
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajelor de
configurare
Selectaţi
[Setup] (Configurare)
pe ecranul de pornire când trebuie
să schimbaţi setările playerului.
Setările implicite sunt subliniate.
Selectaţi
[Setup] (Configurare)
pe ecranul de pornire utilizând
</M/m/,.
2
Selectaţi pictograma categoriei de
configurare utilizând M/m şi apăsaţi
ENTER.
[Software Update]
(Actualizare software)
x [Update via Internet]
(Actualizare prin Internet)
Actualizează software-ul playerului
folosind reţeaua disponibilă.
Asiguraţi­vă că reţeaua este conectată
la Internet. Pentru detalii, consultaţi
„Pasul 2: Pregătirea unei conexiuni de
reţea” (pagina 19).
Actualizează software-ul playerului
folosind memoria USB. Asiguraţi-vă că
folderul Software Update (Actualizare
software) este denumit corect,
„UPDATE” (Actualizare), toate fişierele
de actualizare urmând să fie stocate în
acest folder. Playerul poate recunoaşte
până la 500 de fişiere/foldere într-un
singur nivel, inclusiv fişierele/folderele
de actualizare.
z
• Recomandăm efectuarea unei actualizări
de software aproximativ o dată la două luni.
• Dacă starea reţelei este slabă, vizitaţi
www.sony.eu/support pentru a descărca
ultima versiune de software şi pentru
actualizare prin intermediul memoriei USB.
Puteţi obţine, de asemenea, informaţii
despre funcţiile de actualizare pe
site­ul Web.
Setări şi reglaje
1
x [Update via USB Memory]
(Actualizare prin memoria USB)
[Screen Settings]
(Setări ecran)
x [3D Output Setting]
(Setare ieşire 3D)
(doar pentru BDP-S5500/S4500)
[Auto] (Automat): În mod normal,
faceţi această selecţie.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune pentru a afişa întreg conţinutul
în format 2D.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Setare dimensiune ecran TV pentru
3D) (doar pentru BDP-S5500/S4500)
Setează dimensiunea ecranului
televizorului compatibil-3D.
29
x [TV Type] (Tip televizor)
[16:9] (16:9): Selectaţi această opţiune
atunci când conectaţi un televizor cu
ecran panoramic sau un televizor cu
funcţie mod de ecran lat.
[4:3]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran
4:3 fără funcţie mod de ecran lat.
x [Screen Format] (Format ecran)
[Full] (Complet): Selectaţi această
opţiune atunci când conectaţi un
televizor cu funcţie mod de ecran lat.
Afişează o imagine de ecran 4:3 în raport
de aspect 16:9, chiar şi pe un televizor
cu ecran lat.
[Normal]: Modifică dimensiunea
imaginii, pentru a se potrivi la
dimensiunea ecranului cu raportul
de aspect al imaginii originale.
x [DVD Aspect Ratio]
(Raport de aspect DVD)
[Letter Box] (Panoramic): Afişează
o imagine lată cu benzi negre în
partea de sus şi de jos.
x [Cinema Conversion Mode]
(Mod conversie cinematograf)
[Auto] (Automat): În mod normal,
faceţi această selecţie. Playerul
detectează automat dacă materialul este
bazat pe video sau pe film şi comută la
metoda de conversie corespunzătoare.
[Video]: Metoda de conversie adecvată
materialelor bazate pe video va fi
selectată întotdeauna, indiferent
de material.
x [Output Video Resolution]
(Rezoluţie video ieşire)
În mod normal, selectaţi [Auto]
(Automat). Selectaţi [Original
Resolution] (Rezoluţie originală)
pentru a scoate rezoluţia înregistrată
pe disc. Dacă rezoluţia este mai mică
decât rezoluţia SD, aceasta este
redimensionată la rezoluţie SD.
x [24p Output] (Ieşire 24p)
Scoate semnale video de 24p doar
dacă conectaţi un televizor compatibil
1080/24p printr-o conexiune HDMI şi
[Output Video Resolution] (Rezoluţie
video ieşire) este setat la [Auto]
(Automat) sau [1080p] (1080p).
[BD-ROM 24p Output]
(Ieşire BD-ROM 24p)
[Pan & Scan] (Trunchiat): Afişează
o imagine cu înălţime completă, pe
întregul ecran, cu părţile laterale
eliminate.
30
[Auto] (Automat): Scoate semnale
video de 1920 × 1080p/24 Hz doar când
se conectează un televizor compatibil
1080/24p, utilizând mufa HDMI OUT.
[On] (Activat): Activează funcţia.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când televizorul nu este
compatibil cu semnale video 1080/24p.
[DVD-ROM 24p Output]
(Ieşire DVD-ROM 24p)
[Auto] (Automat): Scoate semnale
video de 1920 × 1080p/24 Hz doar când
se conectează un televizor compatibil
1080/24p, utilizând mufa HDMI OUT.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când televizorul nu este
compatibil cu semnale video 1080/24p.
[Data content 24p Output]
(Ieşire conţinut date 24p)
[Auto] (Automat): În mod normal,
faceţi această selecţie.
[16bit] (16 biţi) / [12bit] (12 biţi) /
[10bit] (10 biţi): Scoate semnale video
pe 16 biţi/12 biţi/10 biţi, atunci când
televizorul conectat este compatibil cu
Deep Colour.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când imaginea este instabilă
sau culorile nu sunt naturale.
x [Pause Mode] (Mod pauză)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie. Imaginile dinamice apar
clare.
[Frame] (Cadru): Afişează imagini
statice la rezoluţii înalte.
[Network content 24p Output]
(Ieşire conţinut reţea 24p)
[Auto] (Automat): Scoate semnale
video de 1920 × 1080p/24 Hz doar când
se conectează un televizor compatibil
1080/24p, utilizând mufa HDMI OUT.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când televizorul nu este
compatibil cu semnale video 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automat): Detectează automat
tipul televizorului conectat şi comută
la setarea de culoare potrivită.
[YCbCr (4:2:2)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Scoate semnale video RGB.
Setări şi reglaje
[Auto] (Automat): Scoate semnale
video de 1920 × 1080p/24 Hz doar când
se conectează un televizor compatibil
1080/24p, utilizând mufa HDMI OUT.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când televizorul nu este
compatibil cu semnale video 1080/24p.
x [HDMI Deep Colour Output]
(Ieşire culori adânci HDMI)
[Audio Settings]
(Setări audio)
x [Digital Audio Output]
(Ieşire audio digitală)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie. Scoate semnale audio
conform stării dispozitivelor conectate.
[PCM]: Scoate semnale PCM prin
mufa DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT.
31
x [BD Audio MIX Setting]
(Setări MIX audio BD)
[On] (Activat): Scoate semnalul audio
obţinut prin mixarea semnalului audio
interactiv şi a semnalului audio secundar
în semnalul audio principal.
[Off] (Dezactivat): Scoate doar semnalul
audio principal. Selectaţi această opţiune
pentru a scoate semnale audio HD către
un amplificator (receptor) AV.
x [Dolby D Compatible Output]
(Ieşire compatibilă Dolby D)
[On] (Activat): Converteşte sursa audio
DTS în semnal audio Dolby Digital,
utilizând EDID (Extended Display
Identification Data).
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Setări
vizualizare BD/DVD)
x [BD/DVD Menu Language]
(Limbă meniu BD/DVD)
Selectează limba implicită a meniului
pentru suporturi BD-ROM sau DVD
VIDEO.
Selectaţi [Select Language Code]
(Selectare cod limbă) şi introduceţi
codul pentru limba dumneavoastră,
consultând „Lista codurilor de limbă”
(pagina 48).
x [Audio Language] (Limbă audio)
x [Audio DRC] (Comprimare interval
dinamic audio)
[Auto] (Automat): Execută redarea în
intervalul dinamic specificat de disc
(doar BD-ROM). Alte discuri sunt
redate la nivelul [On] (Activat).
[On] (Activat): Efectuează redarea
la un nivel de compresie standard.
[Off] (Dezactivat): Nu funcţionează
compresia. Este produs un sunet mai
dinamic.
x [Downmix] (Reducere semnal)
[Surround]: Scoate semnale audio
cu efecte surround. Selectaţi această
opţiune atunci când conectaţi un
dispozitiv audio ce acceptă Dolby
Surround (Pro Logic) sau DTS Neo:6.
[Stereo] (Stereo): Scoate semnale audio
fără efecte surround. Selectaţi această
opţiune atunci când conectaţi un
dispozitiv audio ce nu acceptă Dolby
Surround (Pro Logic) sau DTS Neo:6.
Selectează limba implicită a pistei pentru
suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Original], este selectată
limba care are prioritate pe disc.
Selectaţi [Select Language Code]
(Selectare cod limbă) şi introduceţi
codul pentru limba dumneavoastră,
consultând „Lista codurilor de limbă”
(pagina 48).
x [Subtitle Language]
(Limbă subtitrări)
Selectează limba implicită a subtitrărilor
pentru suporturi BD-ROM sau DVD
VIDEO.
Selectaţi [Select Language Code]
(Selectare cod limbă) şi introduceţi
codul pentru limba dumneavoastră,
consultând „Lista codurilor de limbă”
(pagina 48).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Strat redare disc hibrid BD)
[BD] (BD): Redă stratul BD.
[DVD/CD]: Redă stratul DVD sau CD.
32
x [BD Internet Connection]
(Conexiune Internet BD)
[Allow] (Se permite): În mod normal,
faceţi această selecţie.
[Do not allow] (Nu se permite):
Interzice conectarea la Internet.
x [Delete BD Data] (Ştergere date BD)
Şterge datele din memoria USB.
Toate datele stocate în folderul buda
vor fi şterse.
x [BD Parental Control]
(COntrol parental BD)/
[DVD Parental Control]
(Control parental DVD)/
[Internet Video Parental Control]
(Control parental video Internet)
Prin setarea Parental Control (Control
parental), anumite scene pot fi blocate
sau înlocuite cu scene diferite. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi
parola formată din patru cifre.
x [Internet Video Unrated]
(Video de pe Internet neclasificat)
[Allow] (Se permite): Se permite
redarea de materiale video de pe
Internet neclasificate.
[Block] (Blocare): Se blochează
redarea de materiale video de pe
Internet neclasificate.
Setări şi reglaje
[Parental Control
Settings] (Setări control
parental)
x [Password] (Parolă)
Setează sau modifică parola pentru
funcţia de Control parental. O parolă
vă permite să setaţi o restricţie pentru
redarea de suporturi BD-ROM sau DVD
VIDEO şi de materiale video de pe
Internet. Dacă este necesar, puteţi
diferenţia nivelurile de restricţie pentru
suporturi BD-ROM, DVD VIDEO şi
materiale video de pe Internet.
x [Parental Control Area Code]
(Cod de zonă control parental)
Redarea unor suporturi BD-ROM,
DVD VIDEO şi de materiale video de
pe Internet poate fi limitată în funcţie
de zona geografică. Anumite scene pot
fi blocate sau înlocuite cu scene diferite.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
şi introduceţi parola formată din
patru cifre.
[System Settings]
(Setări sistem)
x [OSD Language]
(Limbă afişaj pe ecran)
Selectează limba de afişare pe ecran
pentru player.
x [HDMI Settings] (Setări HDMI)
Prin conectarea de componente Sony
compatibile cu funcţiile HDMI cu
ajutorul unui cablu HDMI de mare
viteză, utilizarea se simplifică.
33
[Control for HDMI] (Comandă HDMI)
[On] (Activat): Următoarele
caracteristici BRAVIA Sync sunt
disponibile:
– Redare printr-o singură atingere
– Oprirea alimentării sistemului
– Urmarea limbii
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
z
Pentru detalii, consultaţi manualul
cu instrucţiuni furnizat împreună
cu televizorul sau componenta.
[Linked to TV-off]
(Conectat la televizor-oprit)
[Valid] (Valid): Opreşte automat
playerul atunci când televizorul conectat
intră în modul standby (BRAVIA Sync).
[Invalid] (Nevalid): Dezactivează
funcţia.
x [Quick Start Mode]
(Mod Pornire rapidă)
[On] (Activat): Scurtează timpul
de pornire a playerului.
[Off] (Dezactivat): Reduce energia
consumată în standby.
x [Auto Standby] (Standby automat)
[On] (Activat): Revine automat la modul
standby, dacă niciun buton nu este
apăsat timp de mai mult de 20 de
minute.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Auto Display] (Afişaj automat)
[On] (Activat): Afişează automat
informaţii pe ecran, atunci când
se modifică titlurile de vizualizare,
modurile de imagine, semnalele
audio etc.
[Off] (Dezactivat): Afişează informaţii
doar când apăsaţi pe DISPLAY.
34
x [Screen Saver] (Economizor ecran)
[On] (Activat): Activează funcţia de
economizor ecran. Dacă nu utilizaţi
playerul mai mult de 10 minute în
timp ce pe ecran este afişată o imagine,
va apărea o imagine a economizorului
de ecran.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Software Update Notification]
(Notificare actualizare software)
[On] (Activat): Setează playerul să vă
informeze cu privire la o nouă versiune
a software-ului (pagina 29).
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Gracenote Settings]
(Setări Gracenote)
(doar pentru BDP-S5500/S4500)
[Auto] (Automat): Descarcă automat
informaţii despre disc în momentul
în care redarea discului este oprită.
Conectaţi playerul la reţea pentru
descărcare.
[Manual] (Manual): Descarcă informaţii
despre disc dacă este selectat [Video
Search] (Căutare video) sau [Music
Search] (Căutare muzică).
x [Device Name] (Nume dispozitiv)
(doar pentru BDP-S5500/S4500)
Afişează numele playerului. Numele
playerului poate fi modificat.
x [System Information]
(Informaţii sistem)
Afişează versiunea software-ului
playerului şi adresa MAC.
x [Software License Information]
(Informaţii licenţă software)
Afişează informaţii despre licenţa
software.
[Network Settings]
(Setări reţea)
x [Internet Settings] (Setări Internet)
z
Pentru mai multe detalii, vizitaţi următorul
site Web şi consultaţi secţiunea de întrebări
frecvente:
www.sony.eu/support
x [Network Connection Status]
(Stare conexiune reţea)
Afişează starea curentă a reţelei.
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnosticare conexiune reţea)
Verifica dacă conexiunea la reţea a fost
realizată corespunzător prin intermediul
diagnosticării reţelei.
[Auto] (Automat): Setează automat
banda canalului RF (frecvenţa radio)
pentru conexiunea ecranului în oglindă.
[CH 1] (Canal 1) / [CH 6] (Canal 6) /
[CH 11] (Canal 11): Setează CH 1/
CH 6/CH 11 ca prioritar.
x [Connection Server Settings]
(Setări server conexiune)
(doar pentru BDP-S5500/S4500)
Stabileşte dacă să fie afişat serverul
conectat sau nu.
x [Auto Renderer Access Permission]
(Permisiune acces program
de redare automat)
(doar pentru BDP-S5500/S4500)
Setări şi reglaje
Conectaţi mai întâi playerul la reţea.
Pentru detalii, consultaţi „Pasul 2:
Pregătirea unei conexiuni de reţea”
(pagina 19).
[Wired Setup] (Configurare prin cablu)
(doar pentru BDP-S5500): Selectaţi
această opţiune la conectarea la un
router de bandă largă cu ajutorul unui
cablu LAN.
[Wireless Setup(built-in)] (Configurare
wireless (încorporată)) (doar pentru
BDP-S5500): Selectaţi această opţiune
la utilizarea reţelei LAN wireless,
încorporată în player, pentru
o conexiune la reţea wireless.
x [Screen mirroring RF Setting]
(Setare RF ecran în oglindă)
(doar pentru BDP-S5500)
[On] (Activat): Permite accesul automat
de la un produs compatibil cu un
controler DLNA nou detectat.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Renderer Access Control]
(Control acces dispozitiv de redare)
(doar pentru BDP-S5500/S4500)
Afişează o listă de produse compatibile
cu controlerul DLNA şi stabileşte dacă
fiecare produs poate fi sau nu accesat
prin intermediul playerului.
x [Registered Remote Devices]
(Dispozitive la distanţă înregistrate)
(doar pentru BDP-S5500/S4500)
Afişează o listă cu dispozitivele
dumneavoastră la distanţă înregistrate.
35
x [Remote Start]
(Pornire de la distanţă)
[On] (Activat): Porneşte sau opreşte
playerul prin intermediul dispozitivului
mobil atunci când vă conectaţi la reţea.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
b
Setaţi [Remote Start] (Pornire de la distanţă)
la [On] (Activat) şi opriţi playerul pentru
a activa funcţia de Standby reţea (pagina 42).
[Easy Network
Settings] (Setări de
reţea rapide)
Selectaţi [Easy Network Settings]
(Setări de reţea rapide) pentru
a specifica setările de reţea.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
36
[Resetting]
(Reiniţializare)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Reiniţializare la setările implicite
din fabrică)
Reiniţializează setările playerului la
valorile implicite din fabrică, selectând
grupul de setări. Toate setările din grup
vor fi reiniţializate.
x [Initialise Personal Information]
(Iniţializare informaţii personale)
Şterge informaţiile personale stocate
în player.
b
Dacă eliminaţi, transferaţi sau redistribuiţi
această unitate, ştergeţi toate Informaţiile
personale din motive de securitate.
Luaţi măsurile corespunzătoare precum
deconectarea după utilizarea unui serviciu
de reţea.
Informaţii suplimentare
Depanare
Dacă în timpul utilizării playerului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de
depanare pentru a încerca să remediaţi
problema înainte de a apela la reparaţii.
Dacă problema persistă, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Imagine
, Verificaţi ca toate cablurile de
conectare să fie conectate bine
(pagina 17).
, Comutaţi selectorul de intrare de
pe televizor, astfel încât să afişeze
semnalul de la player.
, Resetaţi [Output Video Resolution]
(Rezoluţie ieşire video) la cea mai mică
rezoluţie apăsând x (oprire), HOME
şi apoi butonul POP UP/MENU de pe
telecomandă.
, Încercaţi următoarele: 1Opriţi
playerul şi porniţi-l din nou. 2Opriţi
echipamentul conectat şi porniţi-l din
nou. 3Deconectaţi cablul HDMI şi
apoi conectaţi-l din nou.
, Mufa HDMI OUT este conectată la
un dispozitiv DVI ce nu acceptă
tehnologia de protecţie a drepturilor
de autor.
, Verificaţi setările [Output Video
Resolution] (Rezoluţie video ieşire)
din [Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 30).
Limba de afişare de pe ecran este comutată
automat în momentul conectării la mufa
HDMI OUT.
, Când [Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) este setat la [On] (Activat)
(pagina 34), limba de afişare de pe
ecran este comutată automat conform
setării de limbă de pe televizorul
conectat (dacă schimbaţi setarea
de pe televizor, etc.).
Sunet
Nu există sunet sau sunetul nu este
redat corect.
, Verificaţi ca toate cablurile de
conectare să fie conectate bine
(pagina 17).
, Comutaţi selectorul de intrare de
pe amplificatorul AV (receptorul),
astfel încât semnalele audio de la
player să fie scoase de amplificatorul
(receptorul) AV.
, Dacă semnalul audio nu este scos prin
mufa DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT, verificaţi setările audio
(pagina 31).
, Pentru conexiunile HDMI, încercaţi
următoarele: 1Opriţi playerul şi
porniţi-l din nou. 2Opriţi
echipamentul conectat şi porniţi-l
din nou. 3Deconectaţi cablul HDMI
şi apoi conectaţi-l din nou.
Informaţii suplimentare
Nu există imagine sau imaginea nu este
redată corect.
, Pentru suporturi BD-ROM/
DVD­ROM, verificaţi [24p Output]
(Ieşire 24p) din [Screen Settings]
(Setări ecran) (pagina 30).
37
, Pentru conexiunile HDMI, dacă
playerul este conectat la un televizor
printr-un amplificator (receptor) AV,
încercaţi să conectaţi cablul HDMI
direct la televizor. Consultaţi, de
asemenea, manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu amplificatorul
(receptorul) AV.
, Mufa HDMI OUT este conectată la
un dispozitiv DVI (mufele DVI nu
acceptă semnale audio).
, Dispozitivul conectat la mufa HDMI
OUT nu acceptă formatul audio al
playerului. Verificaţi setările audio
(pagina 31).
Codul de mesaj 3 [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
(Ieşiri audio temporar dezactivate.
Nu ajustaţi volumul de redare. Conţinutul
redat este protejat de Cinavia şi nu este
autorizat pentru redare pe acest dispozitiv.
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi
http://www.cinavia.com. Cod de mesaj 3.]
apare pe ecran atunci când se redă un disc.
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio şi DTS-HD
Master Audio) nu este redat prin bitstream.
, Pista audio a materialului video pe
care îl redaţi conţine un cod Cinavia
ce indică faptul că este o copie
neautorizată a unor materiale produse
în mod profesionist (pagina 6).
, Setaţi [BD Audio MIX Setting] (Setări
MIX audio BD) din [Audio Settings]
(Setări audio) la [Off] (Dezactivat)
(pagina 32).
, Verificaţi ca amplificatorul
(receptorul) AV să fie compatibil
cu fiecare format HD.
Semnalul audio interactiv nu este scos.
, Setaţi [BD Audio MIX Setting] (Setări
MIX audio BD) din [Audio Settings]
(Setări audio) la [On] (Activat)
(pagina 32).
Disc
Nu se redă discul.
, Discul este murdar sau înclinat.
, Discul este aşezat invers. Introduceţi
discul cu partea de redat în jos.
, Discul are un format ce nu poate fi
redat de acest player (pagina 43).
, Playerul nu poate reda un disc
înregistrat care nu a fost finalizat
corect.
, Codul de regiune de pe BD sau DVD
nu se potriveşte cu playerul.
Dispozitiv USB
Playerul nu detectează un dispozitiv USB
conectat la player.
, Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat în siguranţă la mufa USB.
, Verificaţi dacă dispozitivul USB sau
un cablu este deteriorat.
38
, Verificaţi dacă dispozitivul USB
este pornit.
, Dacă dispozitivul USB este conectat
prin intermediul unui hub USB,
conectaţi dispozitivul USB direct
la player.
Redarea în flux pe Internet
Imaginea/sunetul este slab(ă)/anumite
programe sunt afişate cu puţine detalii,
în special în timpul scenelor cu mişcare
rapidă sau întunecate.
Conexiune la reţea
Playerul nu se poate conecta la reţea.
, Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 19) şi setările reţelei
(pagina 35).
Nu puteţi conecta PC-ul la Internet după ce
aţi efectuat [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
(Configurare protejată Wi-Fi (WPS)).
, Verificaţi dacă routerul LAN wireless
este pornit.
, În funcţie de mediul înconjurător,
precum materialul pereţilor, condiţiile
de recepţie a undelor radio sau
obstacolele dintre player şi routerul
LAN wireless, distanţa de comunicare
posibilă poate să fie scurtată. Mutaţi
playerul şi routerul LAN wireless mai
aproape unul de celălalt.
, Este posibil ca dispozitivele care
utilizează banda de frecvenţă de
2,4 GHz, precum un cuptor cu
microunde, un dispozitiv bluetooth
sau un dispozitiv digital fără fir,
să întrerupă comunicarea. Îndepărtaţi
playerul de astfel de dispozitive sau
opriţi aceste dispozitive.
Routerul wireless dorit nu apare în lista
de elemente de reţea wireless
(doar pentru BDP-S5500).
, Apăsaţi RETURN pentru a reveni la
ecranul anterior şi încercaţi din nou
configurarea wireless. Dacă routerul
wireless dorit nu este detectat în
continuare, selectaţi [New connection
registration] (Înregistrare conexiune
nouă) pentru a efectua [Manual
registration] (Înregistrare manuală).
Informaţii suplimentare
, Calitatea imaginii/sunetului poate fi
îmbunătăţită prin modificarea vitezei
conexiunii. Se recomandă o viteză
a conexiunii de cel puţin 2,5 Mbps
pentru materialele video de definiţie
standard (10 Mbps pentru materialele
video de înaltă definiţie).
Nu puteţi conecta playerul la routerul LAN
wireless (doar pentru BDP-S5500).
, Setările wireless are routerului se pot
modifica automat dacă utilizaţi funcţia
Wi-Fi Protected Setup (configurare
protejată Wi-Fi) înainte de ajustarea
setărilor routerului. În acest caz,
modificaţi în mod corespunzător
setările wireless ale PC-ului.
39
Mesajul [A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the menu
and select “Software Update” to perform the
update.] (O nouă versiune de software este
disponibilă. Vă rugăm să accesaţi secţiunea
„Setup” (Configurare) a meniului şi să
selectaţi „Network update” (Actualizare
reţea) pentru a efectua actualizarea.) apare
pe ecran în momentul pornirii playerului.
, Consultaţi [Software Update]
(Actualizare software) (pagina 29)
pentru a actualiza playerul cu
o nouă versiune de software.
Control for HDMI (Comandă
HDMI) (BRAVIA Sync)
Funcţia [Control for HDMI] (Comandă HDMI)
nu funcţionează (BRAVIA Sync).
, Verificaţi ca [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) din [HDMI
Settings] (Setări HDMI) să fie setat
la [On] (Activat) (pagina 34).
, Dacă modificaţi conexiunea HDMI,
opriţi şi reporniţi playerul.
, Dacă are loc o pană de curent, setaţi
[Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) la [Off] (Dezactivat), apoi
setaţi [Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) la [On] (Activat) (pagina 34).
, Verificaţi următoarele şi consultaţi
manualul cu instrucţiuni furnizate
împreună cu componenta.
– componenta conectată este
compatibilă cu funcţia [Control
for HDMI] (Comandă HDMI).
– setarea componentei conectate
pentru funcţia [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) este corectă.
40
, Când conectaţi playerul la un televizor
printr-un amplificator (receptor) AV,
– dacă amplificatorul (receptorul) AV
nu este compatibil cu funcţia
[Control for HDMI] (Comandă
HDMI), este posibil să nu puteţi
controla televizorul de la player.
– dacă modificaţi conexiunea HDMI,
deconectaţi şi apoi reconectaţi
alimentarea la reţea sau are loc
o pană de curent, încercaţi
următoarele: 1Comutaţi selectorul
de intrare al amplificatorului
(receptorului) AV, astfel încât
imaginea de la player să apară
pe ecranul televizorului. 2Setaţi
[Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings]
(Setări HDMI) la [Off] (Dezactivat),
apoi setaţi [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) din [HDMI
Settings] (Setări HDMI) la [On]
(Activat) (pagina 34). Consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu amplificatorul
(receptorul) AV.
Funcţia de oprire a alimentării sistemului
nu funcţionează (BRAVIA Sync).
, Verificaţi ca [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) şi [Linked to
TV-off] (Conectat la televizor-oprit)
din [HDMI Settings] (Setări HDMI)
să fie setate la [On] (Activat) şi [Valid]
(Valid) (pagina 34).
Altele
Redarea nu porneşte de la începutul
conţinutului.
, Apăsaţi OPTIONS şi selectaţi [Play
from start] (Redare de la început).
Redarea nu porneşte de la punctul de
reluare în care aţi oprit redarea ultima dată.
, În funcţie de disc, este posibil ca
punctul de reluare să fi fost şters
din memorie, atunci când
– deschideţi tava discului.
– deconectaţi dispozitivul USB.
– redaţi alt conţinut.
– opriţi playerul.
, Pista audio a materialului video pe
care îl redaţi conţine un cod Cinavia
ce indică faptul că este destinat
pentru prezentări realizate doar cu
echipamente profesioniste şi nu este
autorizat pentru redarea de către
consumatori (pagina 6).
, Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau atelierul de
service Sony autorizat local.
Playerul nu răspunde la acţionarea
butoanelor.
, Umezeala a produs condens în
interiorul playerului (pagina 4).
Informaţii suplimentare
Codul de mesaj 1 [Playback stopped.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.]
(Redare oprită. Conţinutul redat este
protejat de Cinavia şi nu este autorizat
pentru redare pe acest dispozitiv.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
http://www.cinavia.com. Cod mesaj 1.)
apare pe ecran când se redă un disc.
Mesajul [[EJECT] Key is currently
unavailable.] (Tasta (EJECT) nu este
momentan disponibilă) apare pe ecran după
ce se apasă pe Z (deschidere/închidere).
Tava discului nu se deschide şi nu puteţi
scoate discul nici după ce apăsaţi pe Z.
, Încercaţi următoarele: 1Opriţi
playerul şi deconectaţi cablul de
alimentare. 2Reconectaţi cablul de
alimentare în timp ce apăsaţi Z pe
player. 3Continuaţi să apăsaţi Z pe
player până când se deschide tava.
4Scoateţi discul. 5Deconectaţi şi
reconectaţi cablul de alimentare
pentru a reporni playerul.
41
Specificaţii
Sistem
Laser: Laser semiconductor
Intrări şi ieşiri
(Nume mufă:
Tip mufă/Nivel ieşire/Impedanţă
de încărcare)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Mufă fonograf/0,5 Vp-p/75 ohmi
HDMI OUT:
Conector standard cu 19 pini HDMI
LAN (100):
Bornă 100BASE-TX
USB:
Mufă USB tip A (Pentru conectarea
de memorii USB, cititoare de carduri
de memorie, aparate foto digitale şi
camere video digitale)
DC IN:
BDP-S5500: 12 V c.c., 750 mA
BDP-S4500: 12 V c.c., 650 mA
BDP-S1500: 12 V c.c., 600 mA
Wireless (doar pentru BDP-S5500)
Standard LAN wireless:
IEEE 802.11 b/g/n
Interval de frecvenţă:
Bandă de 2,4 GHz: Canalele 1-13
Modulare:
DSSS şi OFDM
Generalităţi
Necesar de putere:
12 V c.c. cu adaptor c.a.
Clasificare: intrare 220 V - 240 V c.a.,
50/60 Hz
Consum de energie (când se utilizează
adaptorul c.a.):
BDP-S5500: 11 W
BDP-S4500: 9,5 W
BDP-S1500: 8,8 W
42
Standby reţea:
4,5 W (toate porturile de reţea cu
cablu/wireless activate, cu setarea ON)
Dimensiuni (aprox.):
230 mm × 194 mm × 39 mm
(lăţime/adâncime/înălţime)
inclusiv părţile ieşite în afară
Greutate (aprox.): 0,8 kg
Temperatură de funcţionare:
De la 5 °C până la 35 °C
Nivel de umiditate în timpul
funcţionării:
De la 25 % până la 80 %
Accesorii furnizate
Adaptor c.a. (AC-M1208WW) (1)
Cablu de alimentare c.a. (de la reţea) (1)
Telecomandă (1)
Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)
Specificaţiile şi designul se pot modifica
fără notificare prealabilă.
Discuri redabile
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (CD muzical)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
*1
*3
Discuri care nu pot fi redate
• Suporturi BD cu cartuş
• Suporturi BDXL
• Suporturi DVD-RAM
• Suporturi DVD HD
• Discuri DVD Audio
• CD-uri FOTO
• Partea de date a unui CD-Extra
• Suporturi Super VCD
• Partea cu material audio de pe
suporturi DualDisc
Acest produs este proiectat pentru
redarea de discuri conforme
standardului Compact Disc (CD).
Discurile duale şi unele discuri muzicale,
codificate cu tehnologii de protejare
a drepturilor de autor nu sunt conforme
cu standardul Compact Disc (CD),
prin urmare aceste discuri nu vor
putea fi redate de acest produs.
Notă cu privire la operaţiile de redare
a suporturilor BD/DVD
Este posibil ca unele operaţii de redare
ale unor suporturi BD/DVD să fie setate
în mod intenţionat de producătorii de
software. Din moment ce acest player
redă suporturi BD/DVD în conformitate
cu conţinutul discului conceput de
producătorii software, este posibil ca
unele caracteristici de redare să nu fie
disponibile.
Notă despre suporturile BD/DVD cu strat
dublu
Este posibil ca imaginile şi sunetul
redării să fie întrerupte câteva momente
la comutarea între straturi.
Informaţii suplimentare
*2
Deoarece specificaţiile Blu-ray Disc sunt
noi şi în continuă dezvoltare, este posibil
ca unele discuri să nu poată fi redate,
în funcţie de tipul şi versiunea discului.
Ieşirea audio diferă în funcţie de sursă,
de mufa de ieşire conectată şi de setările
audio selectate.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv tipul
cu pigment organic BD-R (tip LTH)
Suporturile BD-R înregistrate pe un PC
nu pot fi redate dacă postscripturile sunt
înregistrabile.
Un suport CD sau un DVD nu va fi redat,
dacă nu a fost finalizat corect. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi manualul cu
instrucţiuni furnizat împreună cu
dispozitivul de înregistrare.
Note cu privire la discuri
Cod de regiune (doar pentru BD-ROM/
DVD VIDEO)
Playerul dumneavoastră are un cod de
regiune imprimat pe spatele unităţii şi
va reda doar suporturi BD-ROM/DVD
VIDEO etichetate cu coduri de regiune
identice sau cu ALL .
Cod de regiune
43
Tipuri redabile de fişiere
Video
Codec
MPEG-1 Video*1
Container
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
VC1*1
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
MPEG4/AVC*5
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*8*9*10
44
Cu audio
PS
MPEG-2 Video*2 TS*4
Xvid
Extensie
.avi
*9
Music
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
WMA 10 Pro*6
.wma
LPCM*11
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*6*11
.ac3
Vorbis*6
.ogg
Monkey’s Audio*6
.ape
*10
Photo
Extensie
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*12
GIF
.gif*12
MPO
.mpo*6*13
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
Este posibil ca playerul să nu redea acest
format de fişier pe un server DLNA
(doar pentru BDP-S5500/S4500).
Playerul poate reda doar materiale video
cu definiţie standard pe un server DLNA
(doar pentru BDP-S5500/S4500).
Playerul nu redă fişiere în format DTS
pe un server DLNA (doar pentru
BDP­S5500/S4500).
Playerul poate reda doar fişierele în format
Dolby Digital pe un server DLNA
(doar pentru BDP-S5500/S4500).
Playerul nu acceptă AVC până la
nivelul 4.1.
Playerul nu redă acest format de fişier
pe un server DLNA (doar pentru
BDP­S5500/S4500).
Playerul nu acceptă WMV9 până la
Advance Profile.
Playerul poate accepta o rată de cadre
de până la 60 cps.
*12
*13
b
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate,
în funcţie de formatul fişierului, de
codificarea fişierului, de starea înregistrării
sau de starea serverului DLNA
(doar pentru BDP-S5500/S4500).
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un PC
să nu fie redate.
• Este posibil ca în cazul unora dintre fişiere
să nu se poată efectua funcţia de derulare
înainte sau înapoi.
• Playerul nu redă fişiere codificate, cum ar fi
DRM şi Lossless.
• Playerul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere pe suporturi BD, DVD,
CD şi dispozitive USB:
– până la 9 nivele de foldere, inclusiv
folderul rădăcină.
– până la 500 de fişiere/foldere într-un
singur nivel.
• Playerul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere stocate pe serverul DLNA:
(doar pentru BDP-S5500/S4500):
– până la 19 niveluri de foldere.
– până la 999 de fişiere/foldere într-un
singur nivel.
• Playerul poate accepta o rată de cadre:
– de până la 60 cps doar pentru AVCHD
(MPEG4/AVC).
– de până la 30 cps pentru celelalte codecuri
video.
• Playerul poate accepta o rată de biţi
a materialelor video de până la 40 Mbps.
Informaţii suplimentare
Format
JPEG
*11
Playerul redă fişiere în format AVCHD
care sunt înregistrate cu o cameră video
digitală etc.
Discul în format AVCHD nu va fi redat
dacă nu a fost finalizat corect.
Playerul poate reda fişierele în format
AVCHD 3D (doar pentru BDP-S5500/
S4500).
Playerul poate reda fişiere „.mka”.
(Acest fişier nu poate fi redat pe un server
DLNA (doar pentru BDP-S5500/S4500).)
Sistemul nu redă fişiere PNG sau GIF
animate.
Pentru alte fişiere MPO decât cele 3D,
este afişată imaginea cheie sau prima
imagine (doar pentru BDP-S5500/S4500).
45
• Este posibil ca unele dispozitive USB
să nu funcţioneze cu acest player.
• Playerul poate recunoaşte dispozitive Mass
Storage Class (MSC) (precum memorie
flash sau HDD), dispozitive din clasa Still
Image Capture Device (SICD) şi tastaturi
cu 101 de taste.
• Pentru a evita avarierea sau deteriorarea
memoriei sau a dispozitivelor USB,
opriţi playerul atunci când conectaţi sau
deconectaţi memoria sau dispozitivele USB.
• Este posibil ca playerul să nu redea cursiv
fişierele video cu o rată de biţi mare de pe un
CD DATE. Se recomandă redarea de astfel
de fişiere utilizând un DVD DATE sau un
BD DATE.
Despre securitatea LAN wireless
(doar pentru BDP-S5500)
Din moment ce comunicarea prin
intermediul funcţiei LAN wireless are
loc prin unde radio, semnalul wireless
poate fi susceptibil la interceptare.
Pentru a proteja comunicarea fără fir,
acest player acceptă diverse funcţii
de securitate. Asiguraţi-vă că aţi
configurat corect setările de securitate,
în conformitate cu mediul
dumneavoastră de reţea.
Fără securitate
Deşi puteţi efectua setările cu uşurinţă,
oricine poate să intercepteze
comunicarea fără fir sau să intre în
reţeaua dumneavoastră fără fir, chiar
şi fără ajutorul vreunui instrument
sofisticat. Reţineţi că există riscul
accesului neautorizat sau al
interceptării de date.
46
WEP
WEP aplică măsuri de securitate
comunicaţiilor pentru a împiedica
persoanele din exterior să intercepteze
comunicaţiile sau să intre în reţeaua
dumneavoastră fără fir. WEP este
o tehnologie de securitate moştenită,
care permite conectarea unui dispozitiv
mai vechi, care nu acceptă TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate
dezvoltată pentru a corecta deficienţele
WEP. TKIP asigură un nivel de
securitate superior faţă de WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES este o tehnologie de securitate care
utilizează o metodă de securitate diferită
de WEP şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate
superior faţă de WEP sau TKIP.
Note cu privire la discuri
• Pentru a menţine
curată suprafaţa
discului, manipulaţi
discul ţinându-l de
margini. Nu atingeţi
suprafaţa discului.
Praful, amprentele sau zgârieturile de
pe disc pot cauza defectarea acestuia.
• Nu expuneţi discul la lumina directă
a soarelui şi nici la surse de căldură,
precum suflantele de aer cald, nu îl
lăsaţi în maşina parcată în bătaia
soarelui, deoarece temperatura poate
creşte considerabil în interiorul
maşinii.
• După utilizare, reintroduceţi discul
în carcasa lui.
Numere de cod pentru
televizoare controlabile
Menţineţi apăsat -TV- [/1 şi codul
producătorului televizorului utilizând
butoanele telecomenzii, timp de două
secunde.
Dacă sunt listate mai multe butoane de
telecomandă, încercaţi să le introduceţi
pe rând, până îl găsiţi pe cel ce se
potriveşte televizorului dumneavoastră.
Producător
Buton
telecomandă
Sony (implicit)
Buton colorat
(roşu)
Philips
Buton colorat
(verde) / Buton
colorat (galben) /
RETURN
Panasonic
Buton colorat
(albastru) / Buton
central (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Informaţii suplimentare
• Curăţaţi discul cu
o cârpă de curăţare.
Ştergeţi discul
pornind dinspre
centru către margine.
• Nu folosiţi pentru
curăţare solvenţi precum benzina,
diluanţi, produse de curăţare
a discurilor/lentilelor din comerţ
sau spray antistatic pentru curăţarea
discurilor de vinil.
• Dacă aţi imprimat eticheta discului,
uscaţi eticheta înainte de redare.
• Nu utilizaţi următoarele tipuri de
discuri.
– Discuri de curăţare a lentilei.
– un disc care nu are o formă standard
(de ex., cartelă, inimă);
– un disc cu etichetă sau abţibild pe el;
– un disc care are bandă de celofan sau
un abţibild adeziv pe el.
• Nu remodelaţi suprafaţa de redare
a unui disc pentru a îndepărta
zgârieturile de pe suprafaţă.
47
Lista codurilor de limbă
Pentru detalii, consultaţi [BD/DVD
Viewing Settings] (Setări vizualizare
BD/DVD) (pagina 32).
Ortografierea limbilor respectă
standardul ISO 639:1988 (E/F).
Cod
Limbă
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
48
Cod
Limbă
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nespecificat
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Cod de zonă control parental
Pentru detalii, consultaţi [Parental
Control Area Code] (Cod de zonă
control parental) (pagina 33).
Zonă
2044
2046
2070
2092
2304
2086
2165
2109
2219
2238
2254
2333
2184
2379
2376
2428
2489
2149
2528
2586
Argentina
Austria
Brazilia
China
Coreea
Elveţia
Finlanda
Germania
Hong Kong
Indonezia
Italia
Luxemburg
Marea Britanie
Norvegia
Olanda
Polonia
Rusia
Spania
Thailanda
Vietnam
2047
2057
2090
2093
2115
2424
2174
2200
2248
2239
2276
2363
2362
2390
2427
2436
2501
2499
2543
Australia
Belgia
Chile
Columbia
Danemarca
Filipine
Franţa
Grecia
India
Irlanda
Japonia
Malaiezia
Mexic
Noua Zeelandă
Pakistan
Portugalia
Singapore
Suedia
Taiwan
Informaţii suplimentare
Cod
49
Software-ul acestui player poate fi actualizat în viitor. Pentru informaţii despre
actualizările disponibile şi cele mai noi Instrucţiuni de operare, vizitaţi următorul
site Web:
www.sony.eu/support
z
Pentru a afla sugestii, sfaturi şi informaţii utile despre produsele şi serviciile Sony,
vizitaţi: www.sony-europe.com/myproduct/
4-549-800-11(2) (RO)
© 2015 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement