NL Lichaamsanalyse weegschaal FR Pèse

NL Lichaamsanalyse weegschaal FR Pèse

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 1

BS 482

NL

Lichaamsanalyse weegschaal

FR

Pèse-personne d'analyse corporelle

DE

Körper-Analysewaage

GB

Body analysis scale

ES

Báscula de análisis de la grasa corporal

PT

Balança com função de análise corporal

Art. 40438

Gebruiksaanwijzing

Mode d’emploi

Gebrauchsanweisung

A.u.b. zorgvuldig lezen!

A lire attentivement s.v.p.!

Bitte sorgfältig lesen!

Manual Instruction

Instrucciones de manejo

Manual de instruções

Please read carefully!

¡Por favor lea con cuidado!

Por favor ler cuidadosamente!

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 2

Toestel en bedieningselementen

Appareil et éléments de commande

Gerät und Bedienelemente

Device and controls

Dispositivo y elementos de control

Aparelho e elementos de comando

   

NL

vanaf pagina 3

Batterijvak (aan de onderkant)

Display

 ▲ Omhoog-toets

SET-toets

▼ Omlaag-toets

Elektroden

FR

à partir de la page 6

Compartiment à piles (sur la face inférieure)

Affichage

 ▲ Touche Haut

Touche SET

 ▼ Touche Bas

Electrodes

DE

ab Seite 9

Batteriefach (auf der Unterseite)

Display

 ▲ Aufwärts-Taste

SET-Taste

▼ Abwärts-Taste

Elektroden

GB

from page 12

Battery Compartment (on underside)

Display

 ▲ Up button

SET button

▼ Down button

Electrodes

ES

a partir de la página 15

Compartimento de las pilas (en la parte inferior)

Visualizador

 ▲ Tecla de flecha hacia arriba

▲ Tecla SET

▼ Tecla de flecha hacia abajo

Electrodos

PT

a partir da página 18

Compartimento da pilhas (na parte inferior)

Display

 ▲ Tecla para cima

Tecla SET

▼ Tecla para baixo

Eléctrodos

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 3

NEDERLANDS

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN! ABSOLUUT BEWAREN!

Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorvuldig door vooraleer u het apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing absoluut mee.

1 Veiligheidsmaatregelen !

• Deze weegschaal is niet geschikt voor mensen met pacemakers of andere medische implantaten. Bij suikerziekte of andere medische/lichamelijke beperkingen kan de weergave van het lichaamsvet onnauwkeurig zijn. Hetzelfde geldt ook voor mensen die zeer veel aan sport doen.

• Dit apparaat is niet geschikt voor zwangeren!

• De weegschaal is vervaardigd voor huishoudelijk gebruik. Hij is niet geschikt voor bedrijfsmatig gebruik in ziekenhuizen of andere medische instellingen.

• Plaatst u de weegschaal op een plek, waar zich geen extreme temperaturen of extreme luchtvochtigheid voordoen. Houd de weegschaal uit de buurt van water.

• Zet de weegschaal nooit op een oneffen ondergrond. Stap nooit alleen op een hoek van de weegschaal. Gaat u bij het wegen niet op één kant en niet op de rand van de weegschaal staan.

• Stap nooit op de weegschaal met natte voeten. Stap nooit op de weegschaal met sokken.

• De weegschaal heeft een meetbereik tot 180 kg, 396 lb, 28 st. Overlaad de weegschaal niet, dat zou tot permanente schade aan de weegschaal kunnen leiden.

• Gaat u voorzichtig met de weegschaal om. Vermijdt u klappen tegen en schokken van de weegschaal.

Laat het toestel niet vallen en laat er niets op vallen.

• In geval van storingen repareert u het apparaat niet zelf, omdat daardoor iedere aanspraak op garantie vervalt. Laat u reparaties alleen door de erkende servicedienst uitvoeren.

• Dit toestel is géén speelgoed.

WAARSCHUWING! Let er op dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen.

Zij kunnen er in stikken!

• Batterijen uit de buurt van kinderen houden! Batterijen uit de buurt van kinderen houden! Batterijen niet heropladen! Niet kortsluiten! Niet in het vuur werpen!

2 Levering

• 1 MEDISANA lichaamsanalyse weegschaal BS 482

• 3 x 1,5 V batterijen (type AAA) • 1 Gebruiksaanwijzing

3 Batterijen inzetten/wisselen

Voor u uw digitale weegschaal in bedrijf neemt, zet u de drie bijgevoegde 1,5 V batterijen (type AAA, in het apparaat. Open daartoe het batterijenvak

 aan de onderkant van het apparaat en zet de batterijen erin. Let hierbij op de polariteit. Verwisselt u de batterij als het symbool voor batterijen vervangen"LO" in display

 verschijnt of als er in het display niets wordt aangegeven, nadat u op het apparaat bent gaan staan.

Afvalbeheer

Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangeboden. Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Haal de batterijen uit het apparaat voordat u het apparaat verwijdert. Gooi gebruik-

Cd Hg Pb

Deze tekens vindt u op batterijen, die schadelijke stoffen bevatten:

Cd = bevat cadmium

Hg = bevat kwik

Pb = bevat lood te batterijen niet bij het huisvuil, maar breng deze naar de daarvoor bestemde afvalverwerking of lever deze in bij een speciaal daarvoor bestemd inzamelstation bij de supermarkt of elektrawinkelier.

4 Gewichtseenheid wijzigen

U kunt uw gewicht in kilogrammen (kg), ponden (lb) of stone (st) laten aangeven. Schakel de weegschaal in. Zodra in het display 0.0 verschijnt, selecteert u de eenheid (KG-LB-ST:LB) door op de toets

 of

 te drukken.

3

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 4

5 Wegen “step-on”-functie

1. Zorg ervoor dat de weegschaal op een vaste en effen ondergrond staat. Als u zich alleen wilt wegen, maar de weegschaal onmiddellijk daarvoor bewogen hebt, moet u de weegschaal eerst initialiseren.

Druk hiervoor met de voet kort op het midden van het weegschaaloppervlak. Op het display verschijnt "0.0 kg". Als de weegschaal uitgeschakeld is, is hij klaar voor de “step-on”-functie.

Werd de weegschaal voordien niet bewogen, valt deze procedure weg.

2. Ga op de weegschaal staan en blijf rustig staan. Het toestel schakelt automatisch in en op het display

 wordt kort "0.0 kg" weergegeven.

3. Uw gewicht wordt gemeten, knippert drie keer en wordt daarna definitief weergegeven.

4. Stap van de weegschaal. De weegschaal schakelt zich na ca. 10 sec. automatisch uit.

6 Persoonlijke gegevens programmeren

De weegschaal kan de gegevens van 10 personen bewaren: geslachte, lengte, leeftijd. De weegschaal heeft een voorgeprogrammeerde waarde. Deze waarden zijn: kg, vrouw, 25 jaar, 165 cm.

1. Druk op de SET-toets

 om de weegschaal aan te schakelen. Op de display knippert de geheugenplaats.

2. Nu kunt u door het indrukken van de

▲ uw gebruikersprofiel (0 - 9) selecteren.

3. Druk op de SET-toets

 om de instelling vast te leggen. Op de display begint het symbool voor het geslacht te knipperen.

- en

-toets de gewenste geheugenplaats voor

= man = vrouw = man/atleet = vrouw/atleet

4. Bepaal het geslacht, doordat u met de

- of

-toets het respectievelijke symbool op de display selecteert.

5. Druk op de SET-toets

 om de instelling vast te leggen. De voorgeprogrammeerde lichaamslengte begint te knipperen in de display.

6. Leg met de

- en

7. Druk op de SET-toets

-toets uw llichaamslengte vast.

 om de instelling vast te leggen. De voorgeprogrammeerde eeftijd begint te knipperen in de display.

8. Leg met de

- en

9. Druk op de SET-toets

-toets uw eeftijd vast.

om de instelling vast te leggen.

10. Het instellingsproces is nu afgesloten. In de display wordt "0.0" getoond.

7 Wegen en meten van het lichaamsvet-, vochtgehalte, spiBotmassa

1. Druk op de SET-toets

2. Door het drukken op de om de weegschaal aan te schakelen. Op de display knippert de geheugenplaats.

- en

-toets selecteert u uw persoonlijke geheugenplaats (0 - 9).

3. Uw opgeslagen, persoonlijke gegevens worden getoond.

4. Wacht tot „0.0” in het display verschijnt. Ga met blote voeten op de weegschaal en blijft u rustig staan. Plaats uw voeten op de elektroden

. Nu wordt het gewicht getoond.

5. In het display worden eerst de gemeten waarden voor lichaamsvet en lichaamsvocht weergegeven.

Daarna schakelt het display naar de waarden van kcal-behoefte, spiermassa en botmassa. De aanduidingsvolgorde van de gemeten waarden herhaald zich nog drie keren. Daarna schakelt de weegschaal zich automatisch uit. Stap nu van de weegschaal af.

AANWIJZINGEN:

Automatische selectie van gebruiker aan de hand van het laatst

gemeten gewicht. Ga met blote voeten op de weegschaal staan. De weegschaal kiest automatisch een geheugenplaats en begint vervolgens met een nieuwe meting. De vorige meetwaarden van iedere gebruiker kunnen worden opgeroepen door op de SET-toets

 te drukken en de desbetreffende geheugenplaats te selecteren.

Bereik van het lichaamsvetgehalte in %

4

Leeftijd

6-15

16-30

31-60

61-80

Vrouw (%)

gering normaal hoog erg hoog

3.0-16.0 16.1-21.0

21.1-29.6 29.7-50

3.0-16,4 16.5-22.0 22.1-30.4 30.5-50

3.0-17.0 17.1-22.4 22.5-31.4 31.5-50

3.0-17.6

17.7-23.0 23.1-32 32.1-50

Man (%)

gering normaal hoog erg hoog

3.0-13.0 13.1-17.4

27.5-25.6 25.7-50

3.0-13,6 13.7-18.0 18.1-26.4 26.5-50

3.0-14.0 14.1-18.6 18.7-27.0

27.1-50

3.0-14.4

14.5-19.0 19.1-28 28.1-50

AANWIJZINGEN:

De gegevens van de tabellen zijn alleen ter oriëntering. Als u vragen hebt over uw lichaamsvetpercentage en uw gezondheid, spreek er dan over met uw arts.

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 5

8 Foutmeldingen

ERR = De weegschaal is overbelast. LO = De batterij is bijna leeg en moet worden vervangen.

Als uw personenweegschaal niet naar wens functioneert, controleer dan het volgende voor u met het servicepunt contact opneemt. • Controleer of u de batterij correct geplaatst hebt. • Controleer of u de juiste gewichtseenheid gekozen hebt. • Controleer of de weegschaal vrij op een vaste en effen ondergrond staat. Ze mag niet tegen een muur of ander voorwerp stoten. • Herhaal het wegen.

9 Reiniging en onderhoud

Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of harde borstels. Reinig de personenweegschaal alleen met een zachte, een beetje vochtig gemaakte doek. Gebruik in geen geval bijtende reinigingsmiddelen of alcohol.

Er mag geen water binnendringen in het instrument. Gebruik het toestel pas opnieuw als het helemaal droog is.

10 Technische specificaties

Benaming en model

Voeding

Weergavesysteem

Geheugen

: MEDISANA Lichaamsanalyse weegschaal BS 482

..

: digitale weergave

: voor 10 personen

Meetbereik : tot 180 kg, 396 lbs of 28 st

Maximale meetafwijking : ± 1 %

Percentage lichaamsvet : 3 - 50 % in 0,1 % stappen

Percentage lichaamswater : 20 - 75 % in 0,1 % stappen

Spiermassapercentage

Botmassa

: 20 - 75 % in 0,1 % stappen

: 0,5 - 8 kg in 0,1 kg stappen

Schaalverdeling

Afmetingen (L x B x H)

Artikel-nummer

: 100 g, 0.2 lb of 1/4 st

: 319 x 319 x 23 mm

: 40438

Autom. uitschakeling : na ca.10 sec.

Gewicht ca.

: 1,7 kg

EAN-nummer : 40 15588 40438 2

In het kader van onze voortdurende inspanningen naar verbeteringen, behouden wij ons het recht voor om qua vormgeving en op technisch gebied veranderingen aan ons product door te voeren.

De actuele versie van deze gebruiksaanwijzing vindt u op www.medisana.com

11 Garantie en reparatievoorwaarden

Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot onze klantendienst. Moet u het apparaat opsturen, stuur het dan samen met de klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze klantendienst.

Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:

1. Voor de producten van MEDISANA geldt een garantietermijn van drie jaar vanaf de datum van aankoop.

Deze kan door middel van de verkoopbon of factuur worden aangetoond.

2. Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal- en/of fabricagefouten worden binnen de garantietermijn kosteloos verholpen.

3. Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de garantietermijn, noch voor het apparaat zelf noch voor de vervangbare onderdelen.

4. Uitgesloten van garantie zijn:

a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling, b.v. het niet op de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing

b. Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper of een ander onbevoegd persoon.

c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de verbruiker of tijdens het opsturen naar de klantendienst.

d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage (batterijen enz.).

5. De fabrikant neemt geen verantwoording voor directe of indirecte vervolgschade die door het apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als de schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.

MEDISANA AG

Jagenbergstraße 194 • 1468 NEUSS • DUITSLAND

E-Mail: [email protected] • Internet: www.medisana.de

Het serviceadres vindt u op het afzonderlijk bijgevoegde blad.

5

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 6

REMARQUE IMPORTANTE! TOUJOURS CONSERVER!

Lisez attentivement le mode d’emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant d’utiliser l’appareil. Conservez bien ce mode d’emploi. Vous pourriez en avoir besoin par la suite. Lorsque vous remettez l’appareil à un tiers, mettez-lui impérativement ce mode d’emploi à disposition.

1 Consignes de sécurite !

• Ce pèse-personne ne convient pas aux personnes possédant un stimulateur cardiaque ou d’autres implants médicaux. En cas de diabète ou d’autres restrictions médicales/corporelles, l’indication du taux de graisse peut être inexacte. Il en va de même pour les personnes qui suivent un entraînement sportif poussé.

• Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes !

• La balance est conçu pour un usage domestique. Elle ne convient pas à un usage professionnel en hôpital ou autre institution médicale.

• Placez la balance dans un endroit à l’abri d’une chaleur et d’une humidité de l’air extrêmes. Tenez la balance à distance de l’eau.

• Ne placez jamais la balance sur une surface non plane. Ne montez jamais sur le coin de la balance.

Lors de la pesée, ne vous mettez pas d’un côté ni au bord de la balance.

• Ne montez jamais sur la balance avec les pieds humides. Ne montez jamais sur la balance avec des chaussettes.

• La plage de mesure du pèse-personne va jusqu’à 180 kg, 396 lb, 28 st. Ne surchargez pas la balance car cela pourrait causer des dommages irréparables.

• Manipulez la balance avec précaution. Évitez les coups et les secousses. Veillez à ce qu’aucun objet ne tombe sur la balance et à ne pas la faire tomber.

• En cas de dérangements, ne réparez pas l’appareil vous-même, car cela annulerait tout droit à la garantie. Adressez-vous au service clientèle agréé pour effectuer les réparations.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

AVERTISSEMENT ! Veillez à garder les films d’emballage hors de portée des enfants. Ils risqueraient de s’étouffer !

• Conservez les piles hors de portée des enfants ! Ne désassemblez pas les piles ! Ne rechargez pas les piles ! Ne pas les court-circuiter ! Ne pas les jeter au feu !

2 Éléments fournis

• 1 MEDISANA Pèse-personne d'analyse corporelle BS 482 • 3 x 1,5 V piles (type AAA)

• 1 mode d'emploi

3 Insérer/changer les piles

Avant d’utiliser la balance, veuillez installer les trois piles 1,5 V fournies (type AAA) dans l’appareil. Ouvrez le compartiment à piles

 situé sur le dessous de l’appareil et insérez les piles. Veuillez tenir compte de la polarité des piles. Remplacez la pile lorsque le symbole "LO" apparaît à l’écran s’affiche une fois que vous êtes monté sur l‘appareil.

 ou lorsque rien ne

Élimination de l’appareil

Cet appareil ne doit pas être placé avec les ordures ménagères. Chaque consommateur doit ramener les appareils électriques ou électroniques, qu’ils contiennent des substances nocives ou non, à un point de collecte de sa commune ou dans le commerce afin de permettre leur élimination écologique. Retirez la pile avant de jeter l’appareil. Ne mettez pas les piles usagées à la poubelle, place les avec les déchets spéciaux ou déposez-les dans un point de collecte des piles usagées dans les commerces spécialisés.

Cd Hg Pb

Vous trouverez les symboles suivants sur les piles contenant des substances toxiques:

Cd = contenant du cadmium

Hg = contenant du mercure

Pb = contenant plomb

6

4 Modification de l’unité de poids

Vous pouvez afficher votre poids en kilogrammes (kg), livres (lb) ou stones (st). Mettez en marche la balance. Lorsque l'écran affiche « 0.0 », sélectionnez à l'aide de la touche

▲ l'unité (KG-LB-ST:LB).

 ou

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 7

5 Pesée / Fonction “step-on”

1. Veillez à ce que la balance repose sur un sol ferme et plat. Si vous ne souhaitez que vous peser mais avez auparavant déplacé la balance, vous devrez d’abord l’initialiser. Appuyez pour cela brièvement avec le pied au centre de la surface de la balance. L’écran affiche « 0.0 kg ». Si la balance

s’arrête, la fonction « Step-on » est prête pour vous. Cette procédure est inutile si la balance n’a pas été déplacée.

2. Montez sur la balance et ne bougez plus. L’appareil se met automatiquement en marche et l’écran

 affiche brièvement « 0.0 kg ».

3. Votre poids apparaît à l'écran après avoir clignoté trois fois.

4. Descendez du pèse-personne. Le pèsepersonne s’éteint automatiquement au bout de 10 sec.

6 Programmer les données personnelles

Le pèse-personnes peut enregistrer les données de 10 personnes: sexe, taille et âge.

Le pèse-personnes a des valeurs prédéfinies. Ce sont : kg, femme, 25 ans, 165 cm.

1. Appuyez sur la touche SET

 pour allumer le pèse-personnes. Le numéro de la case mémoire afférente clignote sur l'écran.

2. Maintenant vous pouvez sélectionner la case de mémoire souhaitée pour votre profil d'utilisateur (0 - 9) en appuyant sur la touche

3. Appuyez sur la touche SET

 et la touche

.

pour enregistrer vos paramètres. L'écran affiche le symbole pour le sexe en clignotant.

= homme = femme

.

5. Appuyez sur la touche SET

= homme/athlète = femme/athlète

4. Sélectionnez votre sexe en choisissant le symbole sur l'écran en appuyant sur la touche

▲ la touche

 et

 pour enregistrer vos paramètres. La taille préréglé commence à clignoter sur l'écran.

6. Sélectionnez votre taille avec la touche

7. Appuyez sur la touche SET

 et la touche

.

pour enregistrer vos paramètres. L'âge préréglée commence à clignoter sur l'écran.

8. Sélectionnez votre âge avec la touche

9. Appuyez sur la touche SET

 et la touche

 pour enregistrer vos paramètres.

.

10. Le procédé de sélection est maintenant terminé. L'écran affiche "0.0".

7 Pesée et mesure des taux de graisse, d’eau, muscle und Knochen

1. Appuyez sur la touche SET

 pour allumer le pèse-personnes. La case mémoire clignote sur l'écran.

2. Vous pouvez choisir votre case mémoire personnelle (0 à 9) avec la touche

3. Vos données personnelles seront affichées.

 et la touche

.

4. Attendez que l'écran affiche « 0.0 ». Mettez-vous à pieds nus sur le pèsepersonnes et restez immobile. Placez vos pieds sur les électrodes

. Tout d'abord s'affiche le poids.

5. L'écran affiche d'abord les valeurs de masse graisseuse et de masse hydrique mesurées. Il affiche ensuite le besoin calorique en kcal, la masse musculaire et la masse osseuse. La séquence d'affichage des valeurs mesurées est répétée trois fois. Ensuite, le pèse-personne s'arrête automatiquement.

Descendez du pèse-personne.

REMARQUES:

Sélection automatique de l'utilisateur à l'aide du dernier poids mesuré.

Montez sur la balance pieds nus. La balance sélectionne automatiquement votre emplacement de mémoire puis commence une nouvelle mesure. Les dernières valeurs de mesure de chaque utilisateur peuvent être consultées en appuyant sur la touche SET

 et en sélectionnant l'emplacement de mémoire correspondant.

Répartition du taux de graisse en %

Âge

6-15

16-30

31-60

61-80

Femme (%)

faible normal élevé très élevé

3.0-16.0 16.1-21.0

21.1-29.6 29.7-50

3.0-16,4 16.5-22.0 22.1-30.4 30.5-50

3.0-17.0 17.1-22.4 22.5-31.4 31.5-50

3.0-17.6

17.7-23.0 23.1-32 32.1-50

Homme (%)

faible normal élevé très élevé

3.0-13.0 13.1-17.4

27.5-25.6 25.7-50

3.0-13,6 13.7-18.0 18.1-26.4 26.5-50

3.0-14.0 14.1-18.6 18.7-27.0

27.1-50

3.0-14.4

14.5-19.0 19.1-28 28.1-50

REMARQUES:

Les données des tableaux n’ont qu’une valeur indicative. Si vous avez des questions concernant votre taux de graisse et votre état de santé, adressez-vous à votre médecin.

7

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 8

8 Messages d’erreur

ERR = La balance est surchargée. LO = La pile est faible et doit être remplacées. Si votre pèse-personne ne fonctionnait pas correctement, vérifiez les points suivants avant de contacter le service après-vente.

• Vérifiez que la pile est correctement positionnée. • Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne unité de poids. • Vérifiez que la balance est placée sur un sol fixe et plat. Elle ne doit pas toucher un mur ou un autre objet. • Répétez la pesée.

9 Nettoyage et entretien

N’utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou de brosses dures. Nettoyez la balance avec un chiffon doux et humidifié légèrement. N’utilisez en aucun cas de produits de nettoyage détergents ou d’alcool.

L’eau ne doit pas pénétrer dans l’appareil. Attendez que l’appareil soit complètement sec pour le réutiliser.

10 Caractéristiques techniques

Nom et modèle:

Alimentation électrique

: MEDISANA Pèse-personne d'analyse corporelle BS 482

..

Système d’affichage : Affichage numérique

Mémoire

Plage de mesure

: pour 10 personnes

: jusqu’à 180 kg, 396 lb ou 28 st

Ecart de mesure maximum : ± 1 %

Taux de masse graisseuse : de 3 à 50 %, en incréments de 0,1 %

Taux de masse hydrique : de 20 à 75 %, en incréments de 0,1 %

Taux de masse musculaire : de 20 à 75 %, en incréments de 0,1 %

Masse osseuse

Graduation

: de 0,5 - 8 kg en incréments de 0,1 kg

: 100 g, 0,2 lb ou 1/4 st Arrêt automatique : au bout de 10 sec. environ

Dimensions (L x i x h)

Numéro d’article

: 319 x 319 x 23 mm

: 40438

Poids env.

: 1,7 kg

Numéro EAN : 40 15588 40438 2

Dans le cadre du travail continu d’amélioration des produits, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques et de design.

La dernière version de ce mode d’emploi est disponible sur le site www.medisana.com

11 Conditions de garantie et de réparation

En cas de recours à la garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé ou contactez directement le service clientèle. S’il est nécessaire d’expédier l’appareil, veuillez indiquer le défaut constaté et joindre une copie du justificatif d’achat.

Les conditions de garantie sont les suivantes:

1. Une garantie de trois ans à compter de la date d’achat est accordée sur les produits MEDISANA. En cas d’intervention de la garantie, la date d’achat doit être prouvée en présentant le justificatif d’achat ou la facture.

2. Durant la période de garantie, les défauts liés à des erreurs de matériel ou de fabrication sont éliminés gratuitement.

3. Les services effectués sous garantie n’entraînent pas de prolongation de la période de garantie, ni pour l’appareil, ni pour les composants remplacés.

4. Sont exclus de la garantie:

a. tous les dommages dus à un usage incorrect, par exemple au nonrespect de la notice d’utilisation.

b. les dommages dus à une remise en état ou des interventions effectuées par l’acheteur ou par de tierces personnes non autorisées.

c. les dommages survenus durant le transport de l’appareil depuis le site du fabricant jusque chez l’utilisateur ou lors de l’expédition de l’appareil au service clientèle.

d. les accessoires soumis à une usure normale (batteries, piles etc.).

5. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs causés directement ou indirectement par l’appareil, y compris lorsque le dommage survenu sur l’appareil est couvert par la garantie.

MEDISANA AG

Jagenbergstraße • 1941468 NEUSS • ALLEMAGNE

E-Mail: [email protected] • nternet: www.medisana.de

Vous trouverez l'adresse du SAV sur la fiche jointe séparément.

8

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 9

WICHTIGE HINWEISE ! UNBEDINGT AUFBEWAHREN !

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere

Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese

Gebrauchsanweisung mit.

1 Sicherheitshinweise !

• Diese Waage ist nicht geeignet für Menschen mit Herzschrittmachern oder anderen medizinischen

Implantaten. Bei Zuckerkrankheit oder anderen medizinischen/körperlichen Einschränkungen kann die Angabe des Körperfettes ungenau sein. Gleiches gilt auch für sehr sportlich trainierte Menschen.

• Dieses Gerät ist für Schwangere nicht geeignet!

• Die Waage ist für den Hausgebrauch gefertigt. Sie ist nicht für den gewerblichen Einsatz in Krankenhäusern oder sonstigen medizinischen Einrichtungen bestimmt.

• Platzieren Sie die Waage an einem Ort, an dem weder extreme Temperaturen noch extreme Luftfeuchtigkeit auftreten. Halten Sie die Waage von Wasser fern.

• Stellen Sie die Waage niemals auf einen unebenen Untergrund. Steigen Sie niemals nur auf eine Ecke der Waage. Stellen Sie sich beim Wiegen nicht auf eine Seite und nicht auf den Rand der Waage.

• Besteigen Sie die Waage niemals mit nassen Füßen. Besteigen Sie die Waage niemals mit Socken.

• Die Waage hat einen Messbereich bis zu 180 kg, 396 lb, 28 st. Überladen Sie die Waage nicht, das könnte zu einem dauerhaften Schaden an ihr führen.

• Gehen Sie vorsichtig mit der Waage um. Vermeiden Sie Schläge und Erschütterungen der Waage. Lassen Sie sie nicht fallen und lassen Sie nichts darauf fallen.

• Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dadurch jeglicher Garantieanspruch erlischt. Lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

WARNUNG! Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Es besteht Erstickungsgefahr.

• Batterien von Kindern fernhalten! Batterien nicht auseinandernehmen! Batterien nicht wiederaufladen! Nicht kurzschließen! Nicht ins Feuer werfen.

2 Lieferumfang

• 1 MEDISANA Körper-Analysewaage BS 482

• 3 x 1,5 V Batterien (Typ AAA) • 1 Gebrauchsanweisung

3 Batterie einsetzen/wechseln

Bevor Sie Ihre digitale Waage in Betrieb nehmen, legen Sie die drei beigefügten 1,5 V-Batterien (Typ

AAA) in das Gerät ein. Öffnen Sie dazu das Batteriefach

 auf der Unterseite des Gerätes und setzen

Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die Polarität. Wechseln Sie die Batterie aus, wenn das

Batteriewechsel-Symbol "LO" im Display

 erscheint oder wenn im Display nichts angezeigt wird, nachdem Sie das Gerät betreten haben.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner

Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Entnehmen Sie die

Batterie, bevor Sie das Gerät entsorgen. Werfen Sie verbrauchte

Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel.

Cd Hg Pb

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen

Batterien:

Cd = enthält Cadmium

Hg = enthält Quecksilber

Pb = enthält Blei

4 Gewichtseinheit ändern

Sie können sich Ihr Gewicht in Kilogramm (kg), Pfund (lb) oder Stone (st) anzeigen lassen. Schalten Sie die Waage ein. Sobald im Display "0.0" angezeigt wird, wählen Sie durch Drücken der

▲-Taste bzw. der

▼-Taste

 die Einheit (KG-LB-ST:LB) aus.

9

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 10

5 Wiegen “step-on”-Funktion

1. Achten Sie darauf, dass die Waage auf festem und ebenem Boden steht. Wenn Sie sich wiegen möchten, die Waage aber unmittelbar zuvor bewegt haben, müssen Sie die Waage zunächst initialisieren. Drücken Sie hierzu mit dem Fuß kurz die Mitte der Waagenoberfläche. Im Display erscheint

"0.0 kg". Wenn sich die Waage abgeschaltet hat, ist sie für die“step-on”-Funktion bereit.

Wurde die Waage vorher nicht bewegt, entfällt dieser Vorgang.

2. Steigen Sie auf die Waage und bleiben Sie ruhig stehen. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und im Display

 wird kurz "0.0 kg" angezeigt.

3. Ihr Gewicht wird gemessen, blinkt zweimal und wird anschließend fest angezeigt.

4. Steigen Sie von der Waage. Die Waage schaltet sich nach ca. 10 Sek. automatisch aus.

6 Persönliche Daten programmieren

Die Waage kann die Daten von 10 Personen: Geschlecht, Größe, Alter, speichern. Die Waage hat voreingestellte Werte. Diese Werte sind: kg, Frau, 25 Jahre, 165 cm.

1. Drücken Sie die SET-Taste

, um die Waage einzuschalten. Im Display blinkt der Speicherplatz.

2. Nun können Sie durch Drücken der

▲-Taste platz für ihr Benutzerprofil (0 - 9) auswählen.

 bzw.

▼-Taste

 den gewünschten Speicher-

3. Drücken Sie die SET-Taste

, um die Einstellung zu speichern. Im Display beginnt das Symbol für das Geschlecht zu blinken.

= Mann = Frau = Mann/Athlete = Frau/Athletin

4. Stellen Sie Ihr Geschlecht ein, indem Sie mit der

▲-Taste de Symbol im Display auswählen.

 bzw.

▼-Taste

 das entsprechen-

5. Drücken Sie die SET-Taste

, um die Einstellung zu speichern. Die voreingestellte Körpergröße beginnt im Display zu blinken.

6. Stellen Sie nun mit der

▲-Taste

7. Drücken Sie die SET-Taste im Display zu blinken.

8. Stellen Sie mit der

▲-Taste

9. Drücken Sie die SET-Taste

 bzw.

▼-Taste

Ihre Körpergröße ein.

, um die Einstellung zu speichern. Das voreingestellte Alter beginnt

 bzw.

▼-Taste

Ihr Alter ein.

, um die Einstellung zu speichern.

10. Der Einstellungsvorgang ist jetzt abgeschlossen. Im Display wird "0.0" anzeigt.

7 Wiegen und Messen des Körperfettwertes, Wassergehaltes

1. Drücken Sie die SET-Taste

2. Durch Drücken der

▲-Taste

-

, um die Waage einzuschalten. Im Display blinkt der Speicherplatz.

 bzw.

▼-Taste

 wählen Sie Ihren persönlichen Speicherplatz (0 - 9).

3. Ihre gespeicherten persönlichen Daten werden angezeigt.

4. Warten Sie, bis "0.0" im Display erscheint. Steigen Sie barfuß auf die Waage und bleiben Sie ruhig stehen. Platzieren Sie Ihre Füße auf den Elektroden

. Zunächst wird das Gewicht angezeigt.

5. Im Display werden zunächst die gemessenen Werte für Körperfett und Körperwasser angezeigt.

Danach wechselt die Anzeige zu den Werten von kcal-Bedarf, Muskelmasse und Knochenmasse. Die

Anzeigenfolge der gemessenen Werte wiederholt sich noch dreimal. Danach schaltet sich die Waage automatisch ab. Steigen Sie von der Waage.

HINWEIS:

Automatische Benutzerauswahl anhand des zuletzt gemessenen Gewichts.

Stellen Sie sich barfuss auf die Waage. Diese wählt Ihren Speicherplatz automatisch aus und beginnt anschließend mit einer neuen Messung. Die letzten Messwerte jedes Benutzers können durch

Drücken der SET-Taste

 und Auswahl des Speicherplatzes aufgerufen werden.

Bereich des Körperfettanteils in %

Alter

6-15

16-30

31-60

61-80

Frau (%)

gering normal hoch sehr hoch

Mann (%)

gering normal hoch sehr hoch

3.0-16.0 16.1-21.0

21.1-29.6 29.7-50

3.0-16,4 16.5-22.0 22.1-30.4 30.5-50

3.0-17.0 17.1-22.4 22.5-31.4 31.5-50

3.0-17.6

17.7-23.0 23.1-32 32.1-50

3.0-13.0 13.1-17.4

27.5-25.6 25.7-50

3.0-13,6 13.7-18.0 18.1-26.4 26.5-50

3.0-14.0 14.1-18.6 18.7-27.0

27.1-50

3.0-14.4

14.5-19.0 19.1-28 28.1-50

HINWEIS:

Die Daten der Tabellen sind nur zur Orientierung. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Körperfettanteil und Ihrer Gesundheit haben, besprechen Sie diese mit Ihrem Arzt.

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 11

8 Fehlermeldungen

ERR = Die Waage ist überladen. LO = Die Batterie ist schwach und muss ersetzt werden.

Sollte Ihre Personenwaage nicht wunschgemäß funktionieren, prüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich mit der Servicestelle in Verbindung setzen.

• Prüfen Sie, ob Sie die Batterie korrekt eingelegt haben. • Prüfen Sie, ob Sie die richtige Gewichtseinheit ausgewählt haben. • Prüfen Sie, ob die Waage frei auf einem festen und ebenen Untergrund steht.

Sie darf nicht an eine Wand oder sonstigen Gegenstand anstoßen. • Wiederholen Sie das Wiegen.

9 Reinigung und Pflege

Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten. Reinigen Sie die Personenwaage nur mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keinesfalls scharfe Reinigungsmittel oder Alkohol.

In das Gerät darf kein Wasser eindringen. Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es völlig trocken ist.

10 Technische Daten

Name und Modell : MEDISANA Körper-Analysewaage BS 482

..

Anzeigesystem : Digitale Anzeige

Speicher

Messbereich

Messabweichung

Körperfettanteil

Körperwasseranteil

Muskelmasseanteil

Knochengehalt

Teilung

: für 10 Personen

: bis zu 180 kg, 396 lb oder 28 st

: max. ± 1 %

: 3 - 50 % in 0,1 % Schritten

: 20 - 75 % in 0,1 % Schritten

: 20 - 75 % in 0,1 % Schritten

: 0,5 - 8 kg in 0,1 kg Schritten

: 100 g, 0.2 lb oder 1/4 st

Abmessungen (L x B x H) : ca. 319 x 319 x 23 mm

Artikel Nr. : 40438

Autom. Abschaltung : nach ca. 10 Sek.

Gewicht

EAN-Nummer

: ca. 1,7 kg

: 40 15588 40438 2

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.

Die jeweils aktuelle Fassung dieser Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.medisana.com

11 Garantie- und Reperaturbedingungen

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das

Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei.

Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:

1. Auf Medisana Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für zwei Jahre gewährt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.

2. Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.

3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein.

4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:

a. alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z.B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung, entstanden sind.

b. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.

c. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an den

Kundendienst entstanden sind.

d. Zubehörteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen (z.B. Batterien).

5. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird.

MEDISANA AG

Jagenbergstraße 19 • 41468 NEUSS • DEUTSCHLAND Die Service-Adresse finden Sie

E-Mail: [email protected] Internet: www.medisana.de auf dem separaten Beilegeblatt.

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 12

IMPORTANT INFORMATION! RETAIN FOR FUTURE USE!

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.

1 Safety Information !

• These scales are not suitable for people with pacemakers or other medical implants. The body fat information may be inaccurate in people with diabetes or other medical/physical limitations. The same also applies to very highly trained athletes.

• This device is not suitable for pregnant women!

• The scale has been manufactured for domestic use. It is not suitable for commercial use in hospitals or other medical institutions.

• Do not use the scale in a location where extremely high temperatures or humidity may occur. Keep the scale away from water.

• Do not place the scale on an uneven surface. Do not stand on the corners/edges of the scale. When weighing yourself, do not stand on one side or the edge of the scales.

• Do not stand on the scale with wet feet. Do not stand on the scale wearing socks.

• The scales have a measuring range up to 180 kg, 396 lb, 28 st. Do not overload the scales – this can cause irreversible damage.

• Handle the scale with care. The scale must not be subjected to impacts or vibration. Do not fall or drop anything on the scales.

• Do not attempt to repair the device yourself in the event of a malfunction since this will invalidate the warranty. Repairs should only be carried out by authorised service centres.

• Children shall not play with the appliance.

WARNING! Please ensure that the polythene packing is kept away from the reach of children! Risi of suffocation!

• Keep batteries out of children's reach! Do not disassemble batteries! Do not attempt to recharge these batteries! Do not short circuit! Do not throw into a fire!

2 Items supplied

• 1 MEDISANA body analysis scale BS 482 • 3 x 1.5 V batteries (type AAA)

• 1 Instruction manual

3 Insert/replace batteries

Before you start up your digital scale, insert the three provided 1,5 V batteries (type AAA) into the device.

To do this, open the battery compartment beneath the device and insert the batteries. Make sure the polarity is correct. Replace the batterie if the battery change symbol "LO" appears in the display

 or if nothing appears in the display after you have stepped on the device.

Disposal

This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Please remove the battery before disposing of the device/unit. Do not dispose of old batteries with your household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop.

Cd Hg Pb

Batteries containing pollutant substances are marked as follows:

Cd = contains cadmium

Hg = contains mercury

Pb = contains lead

4 Change the unit of weight

You may have your weight displayed in kilograms (kg), pounds (lb) or stones (st). Turn on the scale.

When display show "0.0", press

- or

-button to change unit KG-LB-ST:LB.

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 13

5 Weighing “Step-on”-function

1. Make sure the scales are on a firm, level surface. If you only want to weigh yourself but have moved the scales just before, you must first initialise the scales. To do this, press your foot on the middle of the surface of the scales. "0.0 kg" appears in the display. When the scales switch off, they are

ready for the “step-on” function. This procedure is not necessary if you have not moved the scales.

2. Step onto the scales and stand still. The device switches on automatically and the display

 briefly shows "0.0 kg".

3. Your weight is measured, flashes three times and is then finally displayed.

4. Step down from the scales. The scales switch off automatically after approx.10 seconds.

6 Programming personal data

The scales can store data for up to 10 people: sex, height, age. The scales have preset values.

These are: kg, female, 25 years old, 165 cm.

1. Press the SET

2. Now press

 button to switch on the scales. The memory location is flashing in the display.

- or

3. Press the SET-button

-button to select the desired memory location (0 - 9) for the user profile.

to confirm the selection. Now the symbol for the sex is flashing in the display.

= male = female = male/athlete = female/athlete

4. Set your sex by pressing the

▲ display.

5. Press the SET

7. Press the SET

8. Select your age using the using the

9. Press the SET

6. Select your height using the

- or

-button to select the appropriate symbol in the button to save the setting. The preset height starts flashing in the display.

- and

-buttons.

button to save the setting. The preset age starts flashing in the display.

- and button to save the setting.

-buttons.

10. The settings are now concluded. In the display "0.0" is shown.

7 Weighing and measuring body fat, water content and muscle mass

1. Press the SET

 button to switch on the scales. The memory location flashes in the display.

2. By pressing the DOWN- and UP - buttons you may choose the memory location (0 - 9).

3. Your personal data is displayed.

4. Wait until "0.0" appears on the display. Step barefoot onto the scales and stand still. Place your feet on the electrodes

. First, your weight is displayed.

5. The display shows the values measured for the body fat and body water in one display, and then KCAL, muscle mass, bone mass value will be shown in one display after. The series of measured values are repeated 3 times in the display. The scales then switch off automatically, step off the scales.

NOTE:

Auto user selection by your last weight. Scale auto chooses user once standing barefoot on the platform, then measuring the body values. The last body values of each user will be displayed by pressing SET

 and selecting the personal memory.

Body fat proportion range in %

Age

6-15

16-30

31-60

61-80

Female (%)

Male (%)

low normal high very high

3.0-16.0 16.1-21.0

21.1-29.6 29.7-50

3.0-16,4 16.5-22.0 22.1-30.4 30.5-50

3.0-17.0 17.1-22.4 22.5-31.4 31.5-50

3.0-17.6

17.7-23.0 23.1-32 32.1-50 low normal high very high

3.0-13.0 13.1-17.4

27.5-25.6 25.7-50

3.0-13,6 13.7-18.0 18.1-26.4 26.5-50

3.0-14.0 14.1-18.6 18.7-27.0

27.1-50

3.0-14.4

14.5-19.0 19.1-28 28.1-50

NOTE:

The data in the table is for orientation purposes only. If you have any questions about your proportion of body fat, please consult your doctor.

13

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 14

ENGLISH

8 Error messages

ERR = The scale is overloaded. LO = The battery is low and must be replaced.

If your personal scales do not function to your satisfaction, check the following before contacting a service centre.

• Check whether the batteries have been inserted correctly. • Check whether the correct unit of weight has been selected. • Check whether the scales are freestanding on a solid and even surface.

They must not be touching a wall or any other object. • Weigh yourself again.

9 Care and maintenance

Never use aggressive cleaning agents or stiff brushes. Clean the scale using a soft and lightly moistened cloth. Never use abrasive cleaning agents or alcohol. Do not allow any water to get into the unit. Do not use the unit again until it is completely dry.

13 Technical specifications

Name and model

Voltage supply

Display system

Memory

: MEDISANA body analysis scale BS 482

....

: Digital display

: for 10 persons

Measuring range

Maximum measuring deviation

Body fat

Body water

Muscle mass

Bone mass value

Graduation

: up to 180 kg, 396 lb or 28 st

: ± 1 %

: 3 - 50 % in steps of 0.1 %

: 20 - 75 % in steps of 0.1 %

: 20 - 75 % in steps of 0.1 %

: 0.5 - 8 kg in steps of 0.1 kg

: 100 g, 0.2 lb or 1/4 st

Autom. switch-off : after approx. 10 seconds

Dimensions (L x W x H) : 319 x 319 x 23 mm

Weight approx.

Item number

EAN number

: 1,7 kg

: 40438

: 40 15588 40438 2

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes without notice.

The current version of this instruction manual can be found under www.medisana.com

14 Warranty and repair terms

Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.

The following warranty terms apply:

1. The warranty period for MEDISANA products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.

2. Defects in material or workmanship will be corrected free of charge within the warranty period.

3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.

4. The following is excluded under the warranty:

a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.

b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.

c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.

d. Accessories which are subject to normal wear and tear (batteries etc.).

5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

MEDISANA AG

Jagenbergstraße 19 • 41468 NEUSS • GERMANY

E-Mail: [email protected] • Internet: www.medisana.de

14

The service centre address is shown on the attached leaflet.

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 15

¡NOTAS IMPORTANTES! ¡CONSERVAR SIN FALTA!

Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las instrucciones de manejo, especialmente las indicaciones de seguridad; guarde estas instrucciones para su consulta posterior. Si cede el aparato a terceras personas, entregue también estas instrucciones de manejo.

1 ¡ Indicaciones de seguridad !

• Esta balanza no está indicada para personas con marcapasos u otros implantes médicos. La medición de la grasa corporal puede resultar inexacta en personas que sufren de diabetes u otras afecciones médicas/corporales. Lo mismo vale para personas que practican una actividad deportiva intensa.

• ¡Este aparato no está indicado para mujeres embarazadas!

• La balanza está diseñada para uso doméstico. No está indicada para uso industrial en hospitales u otros establecimientos médicos.

• Coloque la balanza en un lugar que no esté expuesto a una temperatura ni a una humedad del aire extremas. Mantenga la balanza alejada del agua.

• No ponga nunca la balanza sobre una superficie irregular. No se suba nunca a una esquina de la báscula. Cuando se pese, no se coloque en un lado ni en el borde de la báscula.

• No suba nunca a la balanza con los pies mojados. No suba nunca a la balanza con calcetines.

• La balanza tiene una gama de medición hasta 180 kg, 396 lb, 28 st. No sobrecargue la báscula porque esto podría provocar daños permanentes en el aparato.

• Maneje la balanza con cuidado. Evite golpes y sacudidas de la balanza. No deje que la báscula se caiga ni que ningún objeto caiga con fuerza sobre ella.

• En caso de fallos, no intente reparar el dispositivo, puesto que en este caso ya no será aplicable la garantía. Hágalo reparar únicamente por el servicio técnico autorizado.

• Los niños no podrán jugar con el dispositivo

¡ADVERTENCIA! ¡Asegúrese de que los plásticos de embalaje no caigan en manos de niños!

¡Existe el peligro de asfixia!

• ¡Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños! ¡No desmonte las baterías! ¡No vuelva a cargar las baterías! ¡No las ponga en cortocircuito! ¡No las tire al fuego!

2 Volumen de suministros

• 1 MEDISANA báscula de análisis de la grasa corporal BS 482

• 3 x 1,5 V pilas (tipo AAA) • 1 Instrucciones de manejo

3 Sustitución/cambio de las baterías

Antes de utilizar su balanza digital, coloque las tres pilas suministradas (1,5 V, tipo AAA) en el aparato.

Para ello, abra el compartimiento de pilas

 del lado inferior del aparato y coloque las pilas. Al hacerlo, tenga en cuenta la polaridad. Cambie la pila cuando en la pantalla

 aparece el símbolo de cambio de pilas "LO", o cuando en la pantalla no se indica nada después de haber entrado en el aparato.

Indicaciones para la eliminación

Este aparato no se debe eliminar por medio de la recogida de basuras doméstica. Todos los usuarios están obligados a entregar todos los aparatos eléctricos o electrónicos, independientemente de si contienen substancias dañinas o no, en un punto de recogida de su ciudad o en el comercio especializado, para que puedan ser eliminados sin dañar el medio ambiente.

Retire la pila antes de deshacerse del aparato. No arroje las pilas usadas a la basura sino al contenedor de residuos especiales, o deposítelas en los recolectores de pilas de los comercios especializados.

Cd Hg Pb

Estos símboles se encuentran en pilas que contienen sustancias contaminantes:

Cd = contiene cadmio

Hg = contiene mercurio

Pb = contiene plomo

4 Cambiar la unidad de peso

Puede visualizar su peso en kilogramos (kg), libras (lb) o stones (st). Encienda la báscula. En cuanto aparezca en pantalla "0.0", seleccione la unidad que desee (KG-LB-ST:LB) pulsando la tecla

 o

.

15

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 16

5 Pesaje / función “step-on”

1. Asegúrese de que la báscula esté en una superficie fija y lisa. Si sólo desea pesarse, pero ha movido la báscula justo antes, tendrá que inicializarla. Para ello, presione brevemente con el pie el centro de la superficie de la báscula. En la pantalla aparece"0.0 kg". Si ha apagado la báscula, estará lista para la

función “Step-on”. Si anteriormente no ha desplazado la báscula, no se requiere este procedimiento.

2. Súbase a la báscula y permanezca quieto. El aparato se enciende automáticamente y en la pantalla

 aparece brevemente "0.0 kg".

3. La báscula medirá su peso, parpadeará tres veces y, a continuación, mostrará de forma fija el resultado.

4. Bájese de la balanza. La báscula se desconecta automáticamente tras unos 10 seg.

6 Programación de los datos personales

La báscula puede guardar los datos de 10 personas: sexo, talla, edad.

La báscula tiene valores preestablecidos. Estos valores son: kg, mujer, 25 años, 165 cm.

1. Pulse la tecla SET

, para encender la báscula. En la pantalla parpadea la posición de memoria.

2. Ahora puede seleccionar la posición de almacenamiento deseada para su perfil de usuario

(0 – 9) pulsando la tecla

3. Pulse la tecla SET

 o bien

.

para guardar la configuración. En la pantalla comienza a parpadear el símbolo correspondiente al sexo.

= hombre = mujer = hombre/atleta = mujer/atleta

4. Configure su sexo seleccionando el símbolo correspondiente con la tecla

5. Pulse la tecla SET

 o

.

para guardar la configuración. La talla corporal preestablecida comienza a parpadear en la pantalla.

6. Mediante las teclas

7. Pulse la tecla SET

 parpadear en la pantalla.

8. Mediante las teclas

9. Pulse la tecla SET

 y para guardar la configuración. La edad preestablecida comienza a y

 ajuste su talla corporal.

ajuste su edad.

para guardar la configuración.

10. El proceso de configuración está ahora terminado. En la pantalla se indicará "0.0".

7 Medición del peso, de la masa grasa, del agua corporal total y de la masa muscular

1. Pulse la tecla SET

 para encender la báscula. En la pantalla parpadeará la posición de memoria.

2. Seleccione su posición de memoria personal (0 – 9) pulsando la tecla

3. Se indicarán sus datos personales guardados.

 o

.

4. Espere hasta que en pantalla aparezca "0.0". Suba descalzo a la báscula y permanezca de pie quieto. Ubique sus pies sobre los electrodos

. En primer lugar, se indicará el peso.

5. A continuación aparecerán en la pantalla los valores medidos de grasa corporal y agua corporal.

Después la pantalla cambia a los valores de metabolismo basal, masa muscular y masa ósea. La sucesión de indicaciones de los valores medidos se repite tres veces más. Luego la báscula se apaga automáticamente. Baje de la báscula.

NOTA:

Selección automática de usuario a partir del último peso medido. Súbase descalzo a la báscula. Esta seleccionará automáticamente la posición de memoria correspondiente e inmediatamente comenzará una nueva medición. Pueden consultarse los últimos valores medidos para cada usuario pulsando la tecla SET

 y seleccionando la posición de memoria correspondiente .

Porcentaje de grasa corporal

Edad

6-15

16-30

31-60

61-80

Mujer (%)

bajo normal alto muy alto

3.0-16.0 16.1-21.0

21.1-29.6 29.7-50

3.0-16,4 16.5-22.0 22.1-30.4 30.5-50

3.0-17.0 17.1-22.4 22.5-31.4 31.5-50

3.0-17.6

17.7-23.0 23.1-32 32.1-50

Hombre (%)

bajo normal alto muy alto

3.0-13.0 13.1-17.4

27.5-25.6 25.7-50

3.0-13,6 13.7-18.0 18.1-26.4 26.5-50

3.0-14.0 14.1-18.6 18.7-27.0

27.1-50

3.0-14.4

14.5-19.0 19.1-28 28.1-50

16

NOTA:

Los datos indicados en las tablas son sólo orientativos. Si tiene dudas con respecto a su porcentaje de grasa corporal y su salud, consulte a su médico.

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 17

.

8 Mensajes de error

ERR = La báscula está sobrecargada. LO = La pila está agotada y debe ser reemplazada.

Si la báscula no funciona correctamente, compruebe lo siguiente antes de ponerse en contacto con el punto de atención al cliente: • Compruebe si ha colocado correctamente la pila. • Compruebe si ha seleccionado la unidad de peso adecuada. • Compruebe si la báscula está colocada en una superficie estable y lisa. Ésta no debe chocar contra la pared o contra cualquier otro objeto. • Pese de nuevo.

9 Limpieza y cuidado

No utilice nunca productos de limpieza agresivos o cepillos bastos. Limpie la báscula personal con un paño suave humedecido ligeramente. No utilice en ningún caso productos de limpieza agresivos o alcohol.

No debe penetrar agua en el aparato. Vuelva a utilizar el aparato una vez esté completamente seco.

10 Datos Tècnicos

Nombre y modelo:

Suministro de tensión

Sistema de indicación

Memoria

: MEDISANA Báscula de análisis de la grasa corporal BS 482

..

: indicación digital

: para 10 personas

Rango de medida : a 180 kg, 396 lb o 28 st

Desviación máxima de la medición : ± 1 %

Porcentaje de grasa corporal

Porcentaje de agua corporal :

: 3 - 50 % en graduaciones del 0,1 %

20 - 75 % en graduaciones del 0,1 %

Porcentaje de masa muscular

Masa ósea

Graduación

Desconexión auto.

Dimensiones (L x A x A)

Peso aprox.

Número de artículo

: 20 - 75 % en graduaciones del 0,1 %

: 0,5 - 8 kg en graduaciones del 0,1 kg

: 100 g, 0,2 lb o 1/4 st

: tras aprox. 10 seg.

: 319 x 319 x 23 mm

: 1,7 kg

: 40438 Número EAN : 40 15588 40438 2

Con vistas a mejoras de la calidad del producto, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas y de diseño.

En www.medisana.com encontrará la versión más actual de estas instrucciones de uso.

11 Condiciones de garantía y reparación

Le rogamos consulte con su distribuidor especializado o directamente con el centro de servicio técnico en caso de una reclamación. Si tuviera que remitirnos el dispositivo, le rogamos indique el defecto y adjunte una copia del recibo de compra.

En este caso, se aplicarán las siguientes condiciones de garantía:

1. Con relación a los productos de MEDISANA, se ofrece una garantía por un período de tres años a partir de la fecha de compra. En caso de una reclamación, la fecha de compra debe probarse mediante el recibo de compra o la factura.

2. Los defectos de material o de fabricación se eliminarán de forma gratuita dentro del período de garantía.

3. La aplicación de la garantía no conlleva una extensión del período de garantía, ni con respecto al dispositivo ni con respecto a los componentes sustituidos.

4. Esta garantía no cubre:

a. todos los daños causados por abuso, por ej. por incumplimiento del manual de uso;

b. los daños debidos a reparaciones o intervenciones por parte del comprador o terceros no autorizados;

c. los daños de transporte causados durante el transporte del domicilio del fabricante al consumidor o durante el envío al servicio técnico;

d. accesorios sometidos a un desgaste normal (pilas etc.).

5. Se excluye cualquier responsabilidad por los daños directos o indirectos causados por el dispositivo, aunque el daño en el dispositivo haya sido considerado como una reclamación justificada.

MEDISANA AG

Jagenbergstraße 19 • 41468 NEUSS • ALEMANIA

E-Mail: [email protected] • Internet: www.medisana.de

Encontrará la dirección de nuestra asistencia técnica en la hoja anexa.

17

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 18

NOTAS IMPORTANTES! GUARDAR SEM FALTA!

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de instruções, em especial as indicações de segurança e guarde-o para uma utilização posterior. Se entregar o aparelho a terceiros, faculte também este manual de instruções.

1 Avisos de segurança !

• Esta balança não é adequada para pessoas com pacemaker ou outros implantes medicinais. Em caso de diabetes ou outras limitações médicas/corporais, a indicação da gordura corporal pode ser imprecisa. O mesmo aplica-se a pessoas que praticam muito desporto.

• Este aparelho não é adequado para grávidas!

• A balança está concebida para o uso doméstico. Ela não é adequada para o uso comercial em hospitais ou outras instalações médicas.

• Posicione a balança num local onde não ocorram temperaturas excessivas ou uma elevada humi-dade do ar. Mantenha a balança afastada da água.

• Nunca coloque a balança sobre uma superfície irregular. Nunca suba para cima de apenas um canto da balança. Durante a pesagem, não se coloque sobre um lado nem sobre a margem da balança.

• Nunca suba para cima da balança com pés molhados. Nunca suba para cima da balança com peúgas calçadas.

• A balança possui um âmbito de medição de até 180 kg, 396 lb, 28 st. Não coloque peso excessivo sobre a balança, pois poderia causar danos permanentes na mesma.

• Manuseie a balança com cuidado. Evite que a balança sofra impactos e vibrações. Não deixe a balança cair e não coloque objectos sobre a mesma.

• Em caso de avaria, não repare o aparelho por iniciativa própria, o que implica a anulação da respectiva garantia. As reparações apenas devem ser efectuadas pelo centro de assistência autorizado.

• As crianças não podem brincar com o aparelho.

AVISO! Tenha atenção para que as películas da embalagem não se tornem brincadeiras para crianças. Existe perigo de asfixia!

• Mantenha as pilhas afastadas das crianças! Não abra as pilhas! Não volte a carregar as pilhas! Não conecte as pilhas em curto-circuito! Não coloque as pilhas no fogo!

2 Material fornecido

• 1 MEDISANA Balança com função de análise corporal BS 482

• 3 pilhas 1,5 V (tipo AAA) • 1 Manual de utilização

3 Colocar/substituir as pilhas

Antes de colocar a balança digital em funcionamento, insira as três pilhas (1,5 V, tipo AAA) fornecidas no aparelho. Para isso, abra o compartimento das pilhas

 localizado na parte inferior do aparelho e coloque as pilhas. Tenha atenção aos pólos ( Substitua a pilha quando o símbolo de substituição da pilha

"LO" for exibido no display

 ou ou se o display não exibir nada depois de aceder ao aparelho.

Indicações sobre a eliminação

Este aparelho não pode ser eliminado em conjunto com o

Vocé encontra os lixo doméstico. Cada consumidor tem o dever de entregar qualquer aparelho eléctrico ou electrónico com ou sem symbolos seguintes nas pilhas contendo substâncias nocivas nos postos de recolha públicos da sua cidade ou no seu revendedor especializado, para que possam ser

Cd Hg Pb

substâncias novicas:

Cd = contém cádmio eliminados ecologicamente. Antes de eliminar o aparelho, remova as pilhas. Não elimine as pilhas vazias através do lixo doméstico,

Hg = contém mercurio

Pb = contém chumbo mas entregue-as nos postos de recolha especiais para pilhas ou coloque-as no pilhão.

4 Alterar a unidade de peso

O seu peso pode ser indicado em quilogramas (kg), libras (lb) ou stone (st). Ligue a balança. Assim que o visor apresentar "0.0", selecione a unidade (KG-LB-ST:LB) pressionando a tecla

 ou

.

18

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 19

5 Pesagem / função “step-on”

1. Tenha atenção para que a balança se encontre sobre um solo resistente e plano. Se pretender apenas pesar-se, mas se a balança foi deslocada anteriormente, terá de inicializar a balança em primeiro lugar. Para tal, toque no centro da superfície da balança por breves instantes com o pé. O display exibe "0.0 kg". Quando a balança se desligar, ela está operacional para a função “Step-on”.

Se a balança não foi deslocada anteriormente, este procedimento não se aplica.

2. Suba para cima da balança e mantenha-se quieta(o). O aparelho liga-se automaticamente e o display

 exibe "0.0 kg" por breves instantes.

3. O seu peso será medido, pisca três vezes e depois é exibido de modo estático.

4. Desça da balança. A balança desligase automaticamente após aprox. 10 segundos.

6 Programar os dados pessoais

A balança consegue memorizar os dados de 10 pessoas: sexo, altura, idade. A balança possui valores predefinidos. Estes valores são: kg, mulher, 25 anos, 165 cm.

1. Prima a tecla SET

 para ligar a balança. No visor pisca a posição na memória.

2. Agora, prima a tecla

 perfil de utilizador (0 - 9).

ou

 para selecionar o local da memória desejado para o seu

3. Prima a tecla SET

 para gravar o ajuste. O símbolo do sexo começa a piscar no visor.

= homem = mulher = homem/atleta = mulher/atleta

4. Ajuste o seu sexo, seleccionando com a tecla

5. Prima a tecla SET

 e tecla

 o respectivo símbolo no visor.

para gravar o ajuste. O tamanho corporal previamente ajustada começa a piscar no visor.

6. Com a tecla

7. Prima a tecla SET e tecla

▼e

 ajuste agora o seu tamanho corporal.

para gravar o ajuste. A idade previamente ajustado começa a piscar no visor.

8. Com a tecla

9. Prima a tecla SET e tecla

▼e

 ajuste a sua idade.

para gravar o ajuste.

10. O processo de ajuste está agora terminado. No visor é indicado "0.0".

7 Pesar e medir o valor da gordura corporal, percentagem de

água e percentagem da musculatura corporal

1. Prima a tecla SET

2. Premindo a tecla

 para ligar a balança. No visor pisca a posição de memória.

 e tecla

▼e

 selecciona a sua posição de memória pessoal (0 - 9).

3. São indicados os seus dados pessoais memorizados.

4. Aguarde até "0.0" ser exibido no display. Ssuba descalço para a balança e permaneça quieto.

Coloque os seus pés em cima dos eléctrodos

. Em primeiro lugar é indicado o peso.

5. No visor são apresentados em primeiro lugar os valores medidos de gordura e de água corporais.

Em seguida, o visor apresenta os valores da necessidade energética (kcal), massa muscular e massa

óssea. A ordem de indicação dos valores medidos repete-se mais três vezes. Depois a balança desligase automaticamente. Desça da balança.

NOTA:

Seleção automática do utilizador conforme o último peso medido. Coloque-se descalço em cima da balança. Esta seleciona automaticamente a sua posição de memória e inicia seguidamente uma nova medição. É possível aceder aos últimos valores medidos de cada utilizador pressionante a tecla SET

 e selecionando a posição de memória.

Âmbito da percentagem de gordura corporal em %

Idade

6-15

16-30

31-60

61-80

Mulher (%)

baixa normal alta muito alta

3.0-16.0 16.1-21.0

21.1-29.6 29.7-50

3.0-16,4 16.5-22.0 22.1-30.4 30.5-50

3.0-17.0 17.1-22.4 22.5-31.4 31.5-50

3.0-17.6

17.7-23.0 23.1-32 32.1-50

Homem (%)

baixa normal alta muito alta

3.0-13.0 13.1-17.4

27.5-25.6 25.7-50

3.0-13,6 13.7-18.0 18.1-26.4 26.5-50

3.0-14.0 14.1-18.6 18.7-27.0

27.1-50

3.0-14.4

14.5-19.0 19.1-28 28.1-50

NOTA:

Os dados nas tabelas servem apenas de referência. Se tiver dúvidas sobre a sua percentagem de gordura corporal e a sua saúde, consulte o seu médico.

19

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 20

8 Mensagens de erro

ERR = A balança tem peso a mais. LO = A pilha está com pouca carga e tem de ser substituída.

Se a sua balança pessoal não funcionar como pretendido, verifique o seguinte antes de entrar em contacto com o centro de assistência. • Verifique se inseriu correctamente a pilha. • Verifique se seleccionou a unidade de peso correcta. • Verifique se a balança se encontra sobre uma base fixa e plana. A mesma não pode estar encostada à parede ou a outro objecto. • Repita a pesagem.

9 Limpeza e manutençao

Nunca utilize agentes de limpeza agressivos ou escovas fortes. Limpe a balança apenas com um pano ligeiramente húmido e macio. Nunca utilize agentes de limpeza agressivos ou álcool. A água não pode penetrar no aparelho. Volte a utilizar o aparelho apenas quando este estiver completamente seco.

13 Dados Técnicos

Nome e modelo

Alimentação de tensão

Sistema de indicação

: MEDISANA Balança com função de análise corporal BS 482

..

: indicação digital

Memória

Âmbito de medição

: para 10 pessoas

: até 180 kg, 396 lbs ou 28 st

Desvio máximo da medição : ± 1 %

Percentagem da gordura corporal : 3 - 50 % em passos de 0,1 %

Percentagem da água corporal : 20 - 75 % em passos de 0,1 %

Percentagem da musculatura corporal

Massa óssea

: 20 - 75 % em passos de 0,1 %

: 0,5 - 8 kg em passos de 0,1 kg

Graduação

Dimensões (C x L x A)

N.º de artigo

: 100 g, 0,2 lb ou 1/4 st Desactivação auto.: após aprox. 10 segundos

: 319 x 319 x 23 mm Peso aprox.

: 40438 Número EAN

: 1,7 kg

: 40 15588 40438 2

Devido aos constantes melhoramentos do produto, reservamos o direito a proceder a alterações técnicas e estéticas.

A respetiva versão atual deste manual de utilização pode ser consultada em www.medisana.com

14 Garantia e condições de reparação

Por favor, em caso de garantia, contacte o seu revendedor especializado ou directamente o centro de assistência. Se for necessário enviar o aparelho, por favor, envie o aparelho indicando a avaria e acompanhado de uma cópia do recibo de compra.

Em caso de garantia aplicam-se as seguintes condições:

1. Aos produtos MEDISANA concedemos uma garantia de três anos a partir da data de compra. Em caso de garantia, a data de compra tem de ser comprovada através do recibo de compra ou factura.

2. As deficiências devido a erros de material ou de fabricação são eliminadas gratuitamente dentro do prazo de garantia.

3. Após um serviço de garantia, o prazo da garantia não é prolongado, nem para o aparelho nem para as peças substituídas.

4. A garantia exclui:

a. todos os danos resultantes de manuseamento inadequado como, p.ex., devido ao não cumprimento do manual de instruções.

b. danos resultantes de reparações ou intervenções pelo comprador ou por terceiros não autorizados.

c. danos de transporte resultantes do percurso entre o fabricante e o consumidor ou durante o envio para o serviço de assistência a clientes.

d. componentes exteriores sujeitos a um desgaste normal (pilhas etc.).

5. Não nos responsabilizamos por danos consequentes directos ou indirectos que são causados pelo aparelho mesmo quando o dano no aparelho é reconhecido como um caso de garantia.

MEDISANA AG

Jagenbergstraße 19 • 41468 NEUSS • ALEMANHA

E-Mail: [email protected] • Internet: www.medisana.de

Encontra o endereço da assistência técnica na folha em anexo.

20

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 21

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 22

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 23

DEUTSCH

40438_Analysewaage_Benelux_18122014.qxd:Kompakt-GA 18.12.2014 13:29 Uhr Seite 24

MEDISANA AG

Jagenbergstraße 19

41468 NEUSS

DEUTSCHLAND

E-Mail: [email protected]

Internet: www.medisana.de

40438 12/2014

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement