Manual
CANVAC Q CLEAN C130 &
CANVAC Q CLEAN C140
Centraldammsugare
Central vacuum system
Bruksanvisning
User manual
s 2
s 14
Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
Before using this product, please read the user manual carefully. Save the user manual for future reference.
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 1
2014-04-30 16:30
aal)
GRATULERAR!
Du har valt att skaffa en Canvac QCLEAN centraldammsugare
– du äger därmed den ultimata rengöringsutrustningen.
Din Canvac QCLEAN centraldammsugare kommer att ändra dina städvanor. Canvac QCLEAN är en användarvänlig och
mångsidig centraldammsugare som arbetar tyst och hygieniskt. Den gör dammsugningen enklare och garanterar en renare
och hälsosammare inomhusmiljö. Innan du använder din Canvac QCLEAN centraldammsugare, läs denna bruksanvisning
för att lära dig hur du ska använda den på bästa sätt. Det kommer att ge dig många års problemfri städning.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Viktiga säkerhetsåtgärder
3
Allmän information
4
1.0 Installation
4
1.1 Planering
4
1.2 Placering av centralenheten
4
1.3 Installera centralenheten
4
1.4 Inloppsfläns
5
1.5 Installation av HEPA-filter (tillval)
5
1.6 Utblås
6
1.7 Påsadapter
6
1.8 Systemtest/drift
6
2.0 Underhåll
7
2.1 Motor
7
2.2 Dammbehållare och påsadapter
7
2.3 Filterpåse för engångsbruk (tillval)
7
2.4 Underhåll av HEPA-filter
7
3.0 Felsökning
8
3.1 Automatisk avstängning
8
3.2 Partiell förlust av sugeffekt8
3.3 Total förlust av sugeffekt
8
3.4 Motorn startar inte
8
4.0 Instruktioner för Canvac QCLEAN LCD-skärmar
9
4.1 Strömbrytare
9
4.2 Kommunikationslänk
9
4.3 Skärmsläckare
9
4.4 Varvtalsindikator
9
4.5 Indikator för full dammbehållare
9
4.6 Prestandaindikator
10
4.7 Släckt/blinkande prestandaindikator
10
4.8 Motorfelindikatorer
10
4.9 Felkoder
10
4.10 Inställning av klockan på centralenheten
11
4.11 Navigeringstangenter
11
5.0 Bruksanvisning för Canvac QCLEAN-slanghandtag
11
5.1 Strömbrytare
11
5.2 Varvtalsinställning
11
5.3 Systemindikator
11
5.4 Varvtalsindikator
11
6.0 Serviceinformation
12
6.1 Garantiservice
12
2
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 2
2014-04-30 16:30
VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER
Vid användning av en elektrisk apparat måste du alltid tillämpa grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive de som anges nedan.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DAMMSUGAREN.
VARNING!
För att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador:
• Dammsugaren är endast avsedd att suga upp torrt material. Använd den inte på våta ytor eller för att suga upp vätskor av
något slag, varmt material eller brandfarliga föremål som skulle kunna orsaka skada på dammsugaren.
• Håll nätkabeln borta från varma ytor.
• Dammsugaren får inte användas som en leksak. Övervaka noga när dammsugaren används av eller i närheten av barn.
• Använd dammsugaren endast för de ändamål som beskrivs i bruksanvisningen. (Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar, personskador eller skador på systemkomponenter.)
• Anslut till ett jordat uttag.
• Montera centralenheten minst 30 cm från golv, tak och närmaste sidovägg för att garantera tillräcklig ventilation för motorn.
• Använd aldrig dammsugaren om nätkabeln eller stickkontaktdonet har skador, om den inte fungerar korrekt eller om den
har tappats eller skadats. Ta den till en auktoriserad återförsäljare för reparation.
• Dra aldrig ur stickkontaktdonet genom att dra i nätkabeln. För att koppla bort dammsugaren från elnätet, dra i stickkontaktdonet, aldrig i nätkabeln.
• Stoppa inte in några föremål i dammsugarens öppningar. Använd inte dammsugaren om någon öppning är blockerad.
Håll öppningarna fria från damm, ludd, hår och annat som kan minska luftflödet och sugeffekten. Bristande luftflöde gör att
motorn överhettas.
• Dammsugaren ger upphov till en sugeffekt. Håll hår, ansikte, fingrar, alla kroppsdelar och löst sittande kläder borta från
dammsugarens öppningar.
• Använd aldrig dammsugaren utan filterpåse och/eller filter.
• Stäng av alla strömbrytare innan du kopplar loss dammsugaren från elnätet.
• Hantera aldrig stickkontaktdonet, nätkabeln eller centralenheten med våta händer.
• Var extra försiktig vid dammsugning i trappor.
• Placera inte centralenheten i en lokal med hög temperatur eller som är otillgänglig.
• Använd inte förlängningskablar eller eluttag med otillräcklig kapacitet.
• Sug inte upp material som brinner eller ryker, som cigaretter, tändstickor eller het aska.
• Använd inte dammsugaren på våta ytor.
• Sug inte upp gipsdamm eller bakmjöl – det kan orsaka skador på dammsugaren.
• Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut mot en specialkabel som finns hos auktoriserade återförsäljare.
• Håll arbetsområdet väl upplyst.
• Koppla ur elektriska apparater innan du dammsuger dem.
• Sug inte upp lättantändliga eller brännbara vätskor som bensin, och använd inte dammsugaren i områden där sådana
vätskor kan förekomma.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER!
• Place
i en lok
tur elle
3
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 3
2014-04-30 16:30
ALLMÄN INFORMATION
Centraldammsugarsystemet är avsett att suga upp torr smuts och torrt damm i hushållsmiljö. Det är inte avsett att suga upp
vätskor. Undvik att suga upp hårda eller vassa föremål med dammsugaren, annars kan slang och plaströr sättas igen eller
skadas. Denna centraldammsugare är endast avsedd för hushållsbruk.
Serviceinformation
Instruktionerna i denna bruksanvisning fungerar som handledning för rutinmässigt underhåll. För ytterligare information, kontakta en auktoriserad återförsäljare.
Märkskylt
Utförande, modell och serienummer anges på märkskylten
som sitter på bakre vänstra sidan av enheten. För att få
snabb och fullständig serviceinformation, ange alltid dessa
nummer vid kontakt avseende service (se figur 1).
Figur 1
1.0 INSTALLATION
1.1 Planering
Om ditt hem redan har ett system av plaströr och sugdosor kan du
omgående installera centralenheten. Se Installera central­enheten,
avsnitt 1.3. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du har
några frågor.
1.2 Placering av centralenheten
Centralenheten bör placeras på avstånd från bostadsutrymmen,
men ändå tillgängligt så att du kan ta loss dammbehållaren och inspektera dammsugaren. En typisk placering är i ett garage eller ett
biutrymme, där det är enkelt att tömma dammbehållaren. Andra
lämpliga platser är i källare, tvättstuga eller ett ventilerat förråd.
1.3 Installera centralenheten
Dammsugaren monteras på en monteringsbygel som i sin tur är
fastskruvad i väggen. Mitten av monteringsbygeln bör sitta ca
122 cm från golvet för att det ska vara enkelt att lossa dammbehållaren. Montera centralenheten minst 30 cm från golv, tak och
närmaste sidovägg för att garantera tillräcklig ventilation för motorn. Vid montering på väggar av gips eller skivmaterial, använd
lämpliga skruvar med pluggar. Vid montering på betongvägg,
borra hål i väggen med en betongborr och montera med lämpliga
skruvankare (se figur 2).
Figur 2
VARNING!
• Blockera inte utblåsröret. Bristande luftflöde gör att motorn överhettas.
• Placera inte centralenheten i en lokal med hög temperatur eller som är otillgänglig.
4
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 4
2014-04-30 16:30
Innan centralenheten hängs på väggen, säkerställ att inloppsflänsen är korrekt
riktad (se avsnitt 1.4), att HEPA-filtret (tillval) är korrekt installerat (se avsnitt 1.5)
och att påsadaptern är korrekt installerad (se avsnitt 1.7).
Skala ändarna av lågspänningsledarna från manöverkretsen. Anslut ledarna till
fjäderplintarna på baksidan av centralenheten (se figur 3).
Häng centralenheten på konsolen. Anslut inloppsröret till inloppsflänsen på
centralenheten med det medföljande kopplingsstycket och klämman.
Figur 3
OBS!
Limma INTE fast inloppsröret i centralenheten. Det måste kunna lossas från centralenheten för framtida underhåll eller service.
1.4 Inloppsfläns
Centralenheten är konstruerad för inlopp
antingen från vänster eller höger. Om inloppsröret kommer från höger sida av centralen­heten
måste du vända inloppsflänsen. För att göra
detta, ta bort de två Torx 20-skruvarna som sitter
på inloppsflänsen och vrid inloppsflänsen 180°.
Fixera inloppsflänsen med de två Torx 20-skruvarna som tidigare togs bort (se figur 4).
Figur 4
1.5 Installation av HEPA-filter (tillval)
1. För att korrekt installera HEPA-filtret (tillval), fixera 90°-kröken
vid HEPA-filterenheten med den medföljande Torx 20-skruven.
2. Fixera både 90°-kröken och HEPA-filterenheten på baksidan
av centralenheten med hjälp av den andra medföljande Torx
20-skruven.
3. Sätt i HEPA-filtret med sina två plastflikar på undersidan av filterpatronen i urtaget i HEPA-filterenheten och snäpp det på plats.
Stäng HEPA-filterenhetens lucka försiktigt. Om luckan är svår
att stänga, ta ur filtret och sätt i det på nytt. HEPA-filterenheten
kan endast monteras på den högra sidan av centralenheten och
kommer inte att sitta i vägen för inloppsröret, oavsett dess riktning
(se figur 5A).­
Figur 5A
5
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 5
2014-04-30 16:30
A-fill) inte
och
eds
n av
en
n
ddämaptern
direkt
röret,
nd
gen
1.6 Utblås
Låt inte utblåset riktas rakt mot väggen eftersom det kan orsaka skador på väggen
och/eller dammsugaren.
Figur 5B
OBS:
En krök måste installeras om HEPA-filtret inte används (se figur 5B).
1.7 Påsadapter
Påsadaptern är enkel att installera innan centralenheten monteras på väggen med dammbehållaren avtagen. Påsadaptern har
tre specifika ändar, var och en avsedd att anslutas till en viss komponent.
1. Använd de två Torx 20-skruvarna för att fixera ände ”A” vid inloppsflänsen på baksidan av centralenhetens insida
(se figur 6A).
2. Fixera ände ”B” vid Quick Clean-ventilen på insidan av centralenheten genom att rikta upp den och låsa flikarna i sina
uttag (se figur 6B).
3. Tryck pappkragen från filterpåsen på den öppna hängande änden ”C” av påsadaptern (se figur 6C).
4. Montera dammbehållaren på centralenheten och kontrollera att filterpåsen sitter tätt i både centralenheten och dammbehållaren.
Figur 6
orering
6A
6B
6C
1.8 Systemtest/drift
Var noga med att följa gällande regler för elektrisk installation. Anslut centralenheten till ett eluttag. Därmed kan du kontrollera
installationen av dammsugaren:
• Se till att dammbehållaren är ordentligt fastsatt i dammsugaren.
• Anslut slangen i varje sugdosa och slå på centraldammsugaren med strömbrytaren på handtaget, för att säkerställa att de
elektriska kontakterna fungerar korrekt.
• Du kan också starta/testa centraldammsugaren genom att trycka på strömbrytaren på centralenheten.
• Kontrollera varje sugdosa med avseende på luftläckage.
• Kontrollera varje rörskarv med avseende på luftläckage.
VARNING!
Använd inte förlängningskablar eller eluttag med otillräcklig kapacitet. Anslut nätkabeln till ett för ändamålet specifikt
avsett eluttag.
6
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 6
2014-04-30 16:30
2.0 UNDERHÅLL
Instruktionerna i denna bruksanvisning fungerar som handledning för rutinmässigt underhåll. Rätt luftflöde och sugeffekt upprätthålls genom att hålla dammbehållaren och filter rena och att hålla plaströr och slang fria från blockeringar.
2.1 Motor
Canvac QCLEAN centraldammsugarsystem är utrustat med en livstidssmord öppen luftkyld motor. I händelse av problem med
motorn, kontakta en auktoriserad återförsäljare.
2.2 Dammbehållare och påsadapter
Reducerat luftflöde eller sugeffekt är ett tecken på att centraldammsugaren inte fungerar med maximal effektivitet. Om dammbehållaren
är full och filtret är igensatt kan luften inte passera genom enheten.
Detta begränsar dess prestanda.
För att öppna dammbehållarens snabbfäste, fatta tag om två
motstående positioner på behållarens ring, tryck ner ringen med
tummarna och dra behållaren nedåt för att ta loss den och tömma
innehållet. (Se figur 6).
För att sätta tillbaka dammbehållaren, sätt den på plats och skjut
den uppåt tills den klickar i läge. Centraldammsugaren fungerar inte
korrekt om inte dammbehållaren är korrekt monterad.
Figur 6
2.3 Filterpåse för engångsbruk (tillval)
Din dammsugare kan vara utrustad med en filterpåse för engångsbruk som kan kastas bort när den är full. En full filterpåse
minskar dammsugarens sugförmåga och prestanda. Byt filterpåsen 2–3 gånger per år, beroende på hur snabbt den fylls. Nya
filterpåsar kan köpas från auktoriserade återförsäljare.
För att byta filterpåse:
1.
2.
3.
4.
5.
Ta bort dammbehållaren.
Ta bort filterpåsen från påsadaptern.
Sätt en ny filterpåse på plats.
Vrid filterpåsens öppning för att fixera filterpåsen.
Sätt tillbaka dammbehållaren.
2.4 Underhåll av HEPA-filter
Vi rekommenderar byte av HEPA-filter efter att dammbehållaren
har tömts tre gånger, eller efter att ha använts i ett år, beroende
på vilket som inträffar först. För att byta HEPA-filter, gör på
följande sätt:
1. Öppna HEPA-filterenhetens lucka med knappen mitt på dörrens sida.
2. Tryck ned fliken överst på filtret och kasta bort hela filtret.
3. Sätt i det nya HEPA-filtret genom att föra in de två plast
flikarna på undersidan av filterpatronen i urtaget i HEPA filterenheten. Snäpp filtret på plats (se figur 7).
4. Stäng HEPA-filterenhetens lucka försiktigt. Om luckan är svår att stänga, ta ut filtret och sätt i det på nytt.
Figur 7
7
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 7
2014-04-30 16:30
3.0 FELSÖKNING
3.1 Automatisk avstängning
Om centralenheten oavsiktligt lämnas påslagen under en längre tid stängs den av automatiskt efter 30 minuter. Avstängnings­
timern återställs automatiskt när dammsugaren startas på nytt via slanghandtaget eller centralenheten.
För att skydda centralenheten mot överhettning finns det en temperaturvakt som stänger av centralenheten automatiskt om en
viss temperatur överskrids. I händelse av sådan automatisk avstängning tänds symbolen för motorstörning på central­enhetens
display och en röd fläktsymbol blinkar på slanghandtaget. Låt centralenheten svalna i cirka 5 minuter så återställs den automatiskt. Sätt på centralenheten efter 5 minuter. Om centralenheten inte startar, låt den svalna i ytterligare 5 minuter. Om centralenheten fortfarande inte fungerar, kontakta en auktoriserad återförsäljare.
3.2 Förlust av sugeffekt
1.
2.
Töm dammbehållaren. Inspektera filtret.
Sätt på dammsugaren och kontrollera sugeffekten vid varje sugdosa. Om sugeffekten inte är densamma i v­ arje sugdosa är rörsystemet delvis igensatt. För att lokalisera igensättningen, börja med sugdosan närmast centralenheten och
kontrollera sugeffekten. Fortsätt med en sugdosa i taget bort från centralenheten, tills du hittar sugdosan där sugeffekten minskar. Igensättningen ligger mellan de båda senast kontrollerade sugdosorna. För att åtgärda igensättningen, kontakta en auktoriserad återförsäljare.
3.3 Total förlust av sugeffekt
1. Kontrollera om spänningsindikatorn lyser på displayen.
2. Om det är bra sugeffekt vid centralenheten, men ingen sugeffekt i slangen så finns det en igensättning i rörsystemet eller i slangen. För att åtgärda igensättningen, kontakta en auktoriserad återförsäljare.
3.4 Motorn startar inte
1.
2.
3. 4. 5. Se till att centraldammsugaren är ansluten till ett eluttag.
Kontrollera att centralenheten får spänning.
Kortslut lågspänningsskablarna
Starta enheten
Om problemet kvarstår kontakta en auktoriserad återförsäljare.
8
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 8
2014-04-30 16:30
4.0 INSTRUKTIONER FÖR CANVAC QCLEAN LCD-SKÄRM
4.1 Strömbrytare
Dammsugaren kan startas och stoppas med strömbrytarsymbolen på centralenhetens
display eller med motsvarande knapp. Dammsugaren kan också startas och stoppas via
slanghandtaget när slangen är ansluten till en sugdosa eller till Quick Clean-ventilen på
centralenheten eller till andra rengöringsredskap som ansluts till lågspänningssystemet.
4.2 Kommunikationslänk (tillval på vissa enheter)
När Canvac QCLEAN-slangen är ansluten till en sugdosa tänds symbolen Kommunikationslänk högst upp på centralenhetens display. Fläktsymbolen på Canvac QCLEAN-­
slanghandtaget blinkar blått för att visa att det finns kommunikation mellan slanghandtaget och centralenheten när slangen är i viloläge eller OFF.
4.3 Skärmsläckare (tillval på vissa enheter)
När centralenheten vaknar från viloläge visas skärmsläckaren under 2–3 sekunder innan
andra symboler visas på displayen.
4.4 Varvtalsindikator (tillval på vissa enheter)
När centralenheten är PÅ roterar fläktsymbolen med en hastighet som beror på vilket
varvtal som beordrats från slanghand­taget. När motorvarvtalet reduceras minskar även
hastigheten hos fläktsymbolen. När motorvarvtalet ökar så ökar hastigheten hos fläktsymbolen.
4.5 Indikator för full dammbehållare (tillval på vissa enheter)
Efter 25 timmars användning (ca 6 kalendermånader) börjar indikatorn för full dammbehållare att blinka på centralenhetens display. Centralenheten vidarebefordrar uppmaningen att tömma dammbehållaren till Canvac QCLEAN-slanghandtaget, som visar den
i form av en RÖD blinkande fläktsymbol. Eftersom detta meddelande är tidsbaserat kan
dammbehållaren visa sig vara delvis full eller överfull. Om du har husdjur, en verkstad
eller dammsuger ofta, bör du kontrollera dammbehållaren oftare.
När dammbehållaren har tömts, tryck in en av de två återställningsknapparna
på centralenheten och håll den intryckt i 5 sekunder. Om strömförsörjningen bryts
eller stickkontaktdonet dras ur minns indikatorn för full dammbehållare sin tidigare
tidsstatus.
9
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 9
2014-04-30 16:30
4.6 Prestandaindikator (tillval på vissa enheter))
En prestandaindikator med tre till fyra staplar visar att systemet fungerar på en optimal nivå. Dammsugarens prestanda beror på varvtalsinställningen och på vilka speciella tillbehör som används. När
dammsugaren är avstängd visar prestanda­indikatorn noll.
OBS:
Det är normalt att lägre prestanda indikeras när speciella tillbehör som begränsar luftflödet används.
4.7 Släckt/blinkande prestandaindikator (tillval på vissa enheter)
Symbolen för prestandaindikator visas på centralenhetens display när motorn är oförmögen att arbeta på optimalt sätt. När 2 staplar eller färre är tända är luftflödet strypt,
vilket innebär att dammsugarens sugförmåga är reducerad. Centralenheten vidarebefordrar felmeddelandet till slanghandtaget, som visar en RÖD blinkande fläktsymbol.
Luftflödet kan minska av flera orsaker:
•Överfull dammbehållare
•Igensättning i rörsystemet
•Motorförslitning
Den vanligaste orsaken är att dammbehållaren är överfull och behöver tömmas. Alternativt kan det finnas en igensättning i
systemet. Kontrollera då slangen och rörsystemet. Om du inte kan lösa problemet med dessa åtgärder, kontakta en auktoriserad återförsäljare.
4.8 Motorfelindikatorer
Om det finns ett fel i systemet eller i centralenheten kommer fläktsymbolen att blinka med ett utropstecken. Om en av dessa
symboler visas på centralenhetens display, stäng av dammsugaren och ring efter service. Centralenheten meddelar systemfel
till slanghandtaget med en RÖD blinkande fläktsymbol.
eller
Dessa symboler kan visas på grund av följande fel:
• Maximalt tillåten drifttid uppnådd
• Elektronikproblem
• Avvikelse i tillförd spänning eller ström
• Centralenheten svarar inte på elektroniska kommandon
• Motorhaveri
• Mekaniskt fel i filterpåsen och igensatt motor
4.9 Felkoder (tillval på vissa enheter)
En felkod visas om dammsugaren behöver service från en auktoriserad servicetekniker. Centralenheten meddelar systemfel till
slanghandtaget med en RÖD blinkande fläktsymbol. Stäng av centralenheten och ring efter service för att lösa systemlarmet/
felkoden.
Felkoder:
Er 1: Underström
Er 2: Överström, kortvarig
Er 3: Automatstopp efter 30 minuters drift
Er 4: Överström, långvarig
Er 5: Matningsfel eller strömavbrott
10
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 10
2014-04-30 16:30
4.10 Navigeringstangenter (tillval på vissa enheter)
Nedanför displayen finns tangenter för vänster ( < ), höger ( > ), Enter (
) och Strömbrytare (
).
Om du vill ändra tid eller återställa indikatorn Full dammbehållare, bläddra till motsvarande displaysymbol
och håll Enter-tangenten intryckt i 5 sekunder. Följ instruktionerna på displayen.
4.11 Inställning av klockan på centralenheten (tillval på vissa enheter)
För att ställa in tiden, använd vänster (<) eller höger (>) piltangent på centralenheten för att välja klocka
och håll Enter-tangenten (
) intryckt i 5 sekunder. Välj antingen 12 timmars- eller 24 timmars­format och
ställ in tiden med vänster (<) eller höger (>) piltangent, och tryck på Enter-tangenten (
) för att bekräfta
inställd tid.
5.0 BRUKSANVISNING FÖR QCLEAN-SLANGHANDTAG
OBS:
Canvac QCLEAN-slangen och -slanghandtaget fungerar bara med Canvac QCLEAN-centraldammsugare. Om du har fått en
Canvac-slang och inte har en Canvac QCLEAN-centralenhet, vänligen kontakta en auktoriserad Canvac-återförsäljare­för att
få rätt slang till din centraldammsugare.
5.1 Strömbrytare
Strömbrytartangenten på slanghandtaget används för att starta och stoppa dammsugaren när slangen är ansluten till en
sugdosa eller till Quick Clean-ventilen på framsidan av centralenheten. Dammsugaren kan även startas med strömbrytaren på
centralenhetens display.
5.2 Varvtalsinställning
För att minska sugeffekten, tryck på tangenten (-). För att öka sugeffekten, tryck på tangenten (+).
5.3 Systemindikator
När slangen är ansluten till en sugdosa eller till Quick Clean-ventilen på framsidan av centralenheten blinkar fläktsymbolen på
slanghandtaget BLÅTT, för att visa att det finns kommunikation mellan slanghandtaget och centralenheten. När enheten startas
från slanghandtaget övergår fläktsymbolen till fast BLÅTT sken.
När det är dags att tömma dammbehållaren, eller om systemet indikerar ett prestandaproblem, blinkar fläktsymbolen RÖTT.
Om du ser en RÖD blinkande fläktsymbol, stäng av dammsugaren omedelbart. Kontrollera centralenheten för att identifiera
orsaken. För att läsa mer om vad som kan orsaka att fläktsymbolen på slanghandtaget blinkar RÖTT, läs avsnitten 4.5 till 4.9.
5.4 Varvtalsindikator
Slanghandtaget indikerar systemets
prestanda och sugeffekt med varvtalsindikatorn. När systemet startas är alla fyra
staplarna­­i varvtalsindikatorn tända, vilket
indikerar hög sugeffekt. Den lägsta sugeffekten indikeras med en enda tänd stapel.
För att justera sugeffekten, tryck antingen
på tangenterna (-) eller (+).
Strömbrytare
Varvtalsinställning
Låg
Varvtalsindikator
Hög
Systemindikator:
Blått blinkande sken
= systemet klart/beredskapsläge
Rött blinkande sken
= kontrollera centralenheten
11
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 11
2014-04-30 16:30
6.0 SERVICEINFORMATION
Instruktionerna i denna bruksanvisning fungerar som handledning för rutinmässig drift och rutinmässigt underhåll. För
­detaljerad information, kontakta leverantören.
6.1 Garantiservice
Garantiinformation finns på canvac.se.
Avfall av elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som
vanligt avfall. För mer detaljerad information om denna produkt, kontakta din lokala avfallsstation eller den
auktoriserade återförsäljare där du köpte produkten.
12
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 12
2014-04-30 16:30
13
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 13
2014-04-30 16:31
CONGRATULATIONS!
You are now the proud owner of a Canvac Central Vacuum
System the ultimate in cleaning equipment.
Your Canvac QCLEAN Central Vacuum System will change your cleaning routine. From its ease of use and versatility, to
its quiet and dust-free operation, your QCLEAN will help eliminate the drudgery of vacuuming and give you a cleaner,
healthier indoor environment. Before using your QCLEAN Central Vacuum System, read this manual to learn the proper
way to use this cleaning system. It will help give you years of trouble-free cleaning performance.
TABLE OF CONTENTS
Important safeguards
General information
1.0 Installation
1.1 Planning
1.2 Central vacuum location
1.3 Central vacuum installation
1.4 Intake flange
1.5 Optional HEPA filter intallation
1.6 Exhaust
1.7 Bag adapter
1.8 System test/operation
2.0 Maintenance
2.1 Motor
2.2 Dirt bucket and bag adapter
2.3 Optional disposable bag
2.4 HEPA filter maintenance
3.0 Trouble-Shooting
3.1 Automatic shut-off
3.2 Partial loss of suction
3.3 Total loss of suction
3.4 Motor refuses to start
4.0 Instructions: Canvac QCLEAN LCD screens
4.1 Power button
4.2 Communication link
4.3 Screen saver
4.4 Variable speed indicator
4.5 Empty bucket indicator
4.6 Performance bars
4.7 Empty/flashing performance bars
4.8 Motor fault indicators
4.9 Error codes
4.10 Set clock on power unit
4.11 Navigation buttons
5.0 Instructions: Canvac QCLEAN hose handle
5.1 Power button
5.2 Variable speed control
5.3 System indicator
5.4 Variable speed indicator
6.0 Service information
6.1 Service warranty
14
15
16
16
16
16
17
17
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
14
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 14
2014-04-30 16:31
IMPORTANT SAFEGUARDS
When using an electronic appliance, basic safety precautions should always be followed, including
those listed below.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM SYSTEM.
WARNING
To reduce the risk of fire, electric shock or injury:
• This vacuum cleaner is intended for dry pick up only. Do not use on wet surfaces or pick up any liquids, hot debris or any
flammable items that would cause harm to the vacuum cleaner.
• Keep cord away from heated surfaces.
• Do not allow vacuum to be used as a toy. Close supervision is necessary when this vacuum is used by or near children.
• Use this vacuum only for its intended use as described in this manual. (Use of attachments not recommended by manufacturer may cause fire, electric shock, injury or damage to system components.)
• Connect to a properly grounded (earthed) outlet only.
• Mount unit at least 30 cm (12 inches) from the floor, ceiling and corner sidewall to insure adequate ventilation for motor.
• Never operate this vacuum if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or
damaged. Return to authorized dealer for repair.
• Never disconnect plug by pulling cord. To disconnect from outlet, grasp the plug, not the cord.
• Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything that
may reduce air flow/suction. Lack of air flow will cause the motor to overheat.
• This vacuum cleaner creates suction. Keep hair, face, fingers, all body parts and loose clothing away from any openings.
• Never operate without dust bag and/or filter in place.
• Turn off all controls before unplugging.
• Never handle plug, cord or power unit with wet hands.
• Use extra care when cleaning on stairs.
• Do not locate the power unit in a high temperature area or where it is inaccessible.
• Do not use extension cords or outlets with inadequate current carry capacity.
• Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
• Do not use on wet surfaces.
• Do not vacuum drywall dust or baking flour as it may cause damage to your vacuum.
• If the power cord is damaged, it must be replaced by a special cord available from the authorized local dealer.
• Keep your work area well lighted.
• Unplug electrical appliances before vacuuming them.
• Do not pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, or use in areas where they may be present.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
15
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 15
2014-04-30 16:31
GENERAL INFORMATION
The central vacuum system is designed for dry pick up of household dirt and dust and is not intended to pick up liquids. Avoid
picking up hard or sharp objects with the system to prevent hose and plastic pipe damage or clogs. This central vacuum
system is intended for household use only.
Service information
The instructions in this booklet serve as a guide to routine
maintenance. For additional information, contact your local
authorized dealer.
Rating plate
The style, model and serial numbers are indicated on the
rating plate located on back left side of power unit. For
prompt and complete service information, always refer to
these numbers when inquiring about service (refer to
Figure 1).
Figure 1
1.0 Installation
1.1 Planning
If your home already has a system of plastic pipes and inlet
valves, you are ready to install the power unit, (refer to Install
Central Vacuum section 1.3). Contact your local authorized
dealer if you have any questions.
1.2 Central vacuum location
The central vacuum should be located away from the general
living area, yet accessible so you can remove the dirt bucket and
inspect the vacuum. A typical location would be in a garage or
utility area where emptying the dirt bucket would be more convenient. Other suitable locations are in the basement, laundry room
or a ventilated storage room.
1.3 Central vacuum installation
The vacuum hangs on the mounting bracket which is screwed
to the wall. The center of the mounting bracket should be about
122 cm (48 inches) from the floor to allow convenient removal
of the dirt bucket. Mount unit at least 30 cm (12 inches) from the
floor, ceiling and corner sidewall to insure adequate ventilation for
motor. If mounting on plaster or panel walls, ensure screws enter
studs. If mounting on concrete wall, drill the wall with a masonry
bit and insert the appropriate wall anchors (refer to Figure 2).
Figure 2
WARNING!
• Do not block the exhaust pipe. Lack of ventilation will cause the motor to overheat.
• Do not locate the power unit in a high temperature area where it is inaccessible for e­ xample.
16
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 16
2014-04-30 16:31
Before hanging the power unit on the wall ensure the intake flange on the
power unit is positioned in the correct direction (see section 1.4); optional HEPA
filter is installed correctly (see section 1.5); and optional bag adaptor is installed
correctly (see section 1.7).
Strip the low-voltage wires that were installed with the main trunk line. Connect the wires to the spring-loaded connectors on the back of the power unit
(refer to Figure 3). Hang the power unit on the bracket. Connect the main tube
line to the intake flange of the vacuum with the connector and clamp provided.
Figure 3
NOTE:
DO NOT glue the main tube line to the power unit so that the power unit may be removed for future maintenance or service.
1.4 Intake flange
Your power unit has been designed for either
a left or right pipe intake. If the pipe from your
house is located on the right side of the power
unit, you will need to change the direction of the
intake flange. To do this, remove the two Torx 20
screws located on the intake flange and turn the
intake flange 180°. Secure the intake flange with
the same two Torx 20 screws previously removed
(refer to Figure 4).
Figure 4
1.5 Optional HEPA filter installation
1. 2.
3. To properly install the optional HEPA filter, secure the
90° elbow to the body of the HEPA filter with the Torx 20 screw provided.
Secure both the 90° elbow and HEPA filter to the back of the power unit using the second Torx 20 screw provided.
Insert the HEPA filter with its two plastic tabs on the bottom
of filter cartridge into the cavity of the HEPA filter and snap into place. Close the HEPA door gently. If the door does not close easily, remove and re-insert filter. The HEPA filter can only be installed on the right side of the power unit and will not interfere with the intake pipe on either side of the unit (refer to Figure 5A).
Figure 5A
17
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 17
2014-04-30 16:31
1.6 Exhaust
Do not operate the vacuum vented directly into the wall as it could cause damage to the
wall and/or vacuum. See Section 1.5 for adaptor instructions.
Figure 5B
NOTE:
One elbow must be installed if the HEPA filter is not used (refer to Figure 5B).
1.7 Bag adaptor
The bag adaptor is easy to install prior to placing the central vacuum unit on the wall with the dirt bucket removed. The bag
adaptor has three unique ends, each connecting to a specific component.
1. Using the two Torx 20 screws, secure end “A” to the intake flange on the back inside body of the central vacuum unit (refer to Figure 6A).
2. Secure end “B” to the Quick Clean Valve from the inside of the central vacuum unit by aligning and locking the tabs into place (refer to Figure 6B).
3. Push the cardboard collar from the filter bag on to the open hanging end “C” of the bag adaptor (refer to Figure 6C).
4. Reconnect the dirt bucket to the central vacuum unit and ensure the filter bag is completely sealed in both the central vacuum unit and dirt bucket.
Figure
6A
6B
6C
1.8 System test/operation
Be certain to comply with local electrical codes and regulations. Plug the unit into an electrical outlet.
You are now ready to check the vacuum installation:
• Be sure the dirt bucket is properly secured to the vacuum.
• Plug the hose into each inlet valve and turn on the central vacuum system with the power button on the handle
ensuring the electrical contacts operate properly.
• The central vacuum system can also be turned on/tested by pressing the power button on the power unit.
• Check each inlet valve for air leaks.
• Check each pipe connection for air leaks.
WARNING!
Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity. Connect the power cord to a dedicated
branch circuit. Before hanging the power unit on the wall, install the HEPA filter supplied with the unit.
18
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 18
2014-04-30 16:31
2.0 MAINTENANCE
Instructions in this manual serve as a guide to routine maintenance. Proper airflow and suction are maintained by keeping the
dirt bucket and filter clean, plastic tubing and hose free from clogs.
2.1 Motor
The Canvac QCLEAN central vacuum system is equipped with a flow-thru motor and will never need lubrication. Should you
experience any motor problems, please contact your local authorized dealer.
2.2 Dirt bucket and bag adaptor
Reduced airflow or suction indicates the central vacuum system is
not operating at maximum efficiency. If the dirt bucket is full and
the filter is clogged, air cannot pass through the unit limiting
performance.
To remove the Press & Release Bucket, clasp opposing positions on
the bucket ring, press with thumbs and pull down to remove bucket
and empty contents. (refer to Figure 7).
To re-install dirt bucket, lift the bucket back in to place until you
hear a “click”. The central vacuum system will not operate properly
if the dirt bucket is not installed correctly.
Figure 7
2.3 Optional disposable bag
Your vacuum may be equipped with a disposable filter bag, which can be discarded when full. A full filter bag will reduce
vacuum and minimize performance. Empty the filter bag 2-3 times a year depending, on how much dirt is collected.
Replacement filter bags may be purchased from a local authorized dealer
How to change the filter bag:
1.
2.
3.
4.
5.
Remove the dirt bucket.
Remove the filter bag from the bag adaptor.
Put new filter bag in place.
Turn the filter bag’s opening to secure filter bag.
Re-install the dirt bucket.
2.4 HEPA filter maintenance
We recommend changing the HEPA filter after the dirt bucket
has been emptied three times, or after being used for one year,
whichever comes first. To replace your HEPA filter:
1. Open the HEPA filter door with button located on the side, center of door.
2. Press down on tab at top of filter and discard the entire filter.
3. Insert the HEPA filter by inserting the two plastic tabs at
bottom of filter cartridge into the cavity of the HEPA filter. Snap into place (refer to Figure 8).
4. Close HEPA door gently, without force. If the door does not
close easily, re-insert filter.
Figure 8
19
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 19
2014-04-30 16:31
3.0 TROUBLE-SHOOTING
3.1 Automatic shut-off
If the central vacuum power unit is unintentionally left ON for a prolonged period, the operating system has an automatic
30-minute shut-off timer. The shut-off timer will automatically reset when the system is turned on by the hose or power unit.
To protect the power unit from over heating, the operating system has a thermal protection shutoff and will automatically turn
OFF the vacuum. In the event an automatic shut-off occurs, a motor fault icon will appear on the power unit screen and a red
fan blade will flash on the hose handle. Please allow the unit to cool for approximately 5 minutes so it can reset itself. After
5-minutes, turn the power unit on. If the power unit does not turn ON, let the unit cool down for an additional 5 minutes.
If the power unit still does not operate, please contact your authorized dealer.
3.2 Loss of suction
1.
2.
Empty dirt bucket. Inspect filter.
Turn ON vacuum and check the suction at each inlet. If suction is not the same at each inlet, the line is partially clogged. To locate the clog, start with the inlet closest to the vacuum and check the suction. Continue checking each successive inlet
until you locate the inlet where a suction loss is occurring. The clog will be between that inlet and the previous one
checked. To remove the clog, call your local authorized dealer.
3.3 Total loss of suction
1. Check for power light on screen.
2. If you have good suction at the unit, but no suction in the hose then there is a clog in the pipes or hose. To remove the
clog, call your local authorized dealer.
3.4 Motor refuses to start
1.
2.
3.
4.
5. Ensure central vacuum is plugged into an electrical outlet.
Check for power.
Short circuit the low voltage power cable.
Start the unit.
If the problem remain, contact you local authorized dealer.
4.0 INSTRUCTIONS: CANVAC QCLEAN LCD SCREENS
4.1 Power button
The Power symbol on the power unit screen or button can turn the unit ON/OFF. The unit can also be activated by
the hose handle from an inlet valve inside the home, Quick Clean Valve on the power unit or through other cleaning
tools through a low volt system.
4.2 Communication link (optional feature on select units)
When the Canvac QCLEAN hose is connected to an inlet valve, the Communication Link icon
will appear at the top of the power unit screen. The fan blade on the Canvac QCLEAN hose
handle will pulsate with a glowing blue light to indicate communication between power unit
and hose handle when the hose is in standby mode or OFF position.
4.3 Screen saver (optional feature on select units)
When the power unit wakes from sleep mode, screen saver mode appears for 2-3 seconds before other icons
apprear on screen.
20
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 20
2014-04-30 16:31
4.4 Variable speed indicator (optional feature on select units)
When the power unit is ON, the fan blade will spin at a rate based on the speed
indicated by the hose handle. When the motor speed is reduced, the motion of the fan
blade is also reduced. When the motor speed increases, the motion of the fan blade also
increases.
4.5 Empty bucket indicator (optional feature on select units)
For every 25 hours of use (approximately 6 months) the empty bucket indicator icon will
flash on the power unit screen. The power unit also communicates to empty the dirt bucket
to the Canvac QCLEAN hose handle with a RED flashing fan blade. As this notice is time
based, you may find the dirt bucket partially full or too full. If you have pets, a workshop
or vacuum frequently, you should check the dirt bucket more frequently.
Once the bucket is emptied, simply push one of the two reset buttons located on the
power unit and hold for 5 seconds. If the power supply is interrupted or unplugged,
the empty bucket indicator memory keeps track of its previous time status.
4.6 Performance bars (optional feature on select units)
Three to four performance bars indicates the system is performing at the optimal level.
Performance levels will change depending on variable speed settings and when specialty
cleaning attachments are used. When the unit is OFF, performance bars will display as
empty.
NOTE:
It is normal to see performance changes when specialty attachments are used causing a restriction in airflow.
4.7 Empty/flashing performance bars (optional feature on
select units)
The Performance Bar icon is displayed on the power unit when the motor is unable to
operate at optimal system performance. When 2 bars or less are illuminated, the air flow
is restricted, meaning the vacuum’s cleaning performance has decreased. The power unit
will communicate the error message to the QCLEAN hose handle showing a flashing RED
fan blade.
Air flow can be restricted by several factors:
• Overloaded Dirt Bucket
• System Blockage
• Motor Wear
The most common cause is an overloaded dirt bucket, that needs emptying. Alternatively,
there may be a system blockage, and the hose and piping system should be checked for
blockage. If you continue to receive low system performance, please contact your
authorized dealer.
21
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 21
2014-04-30 16:31
4.8 Motor fault indicators
If there is a system fault or malfunction with your power unit, the fan blade icon will flash with an exclamation icon. If these
symbols appear on the power unit screen, turn the power unit OFF and call for service. The power unit communicates the
system fault to the QCLEAN hose handle with a RED flashing fan blade.
or
These symbols may appear due to the following faults:
• Maximum system run time
• Electronic problem
• Voltage or current/power surge
• Power unit not responding to electronics
• Motor failure
• Mechanical failure of bag & clogged motor
4.9 Error codes (optional feature on select units)
An error code will appear if your unit requires service from an authorized service technician. The power unit communicates
the system fault to the QCLEAN hose handle with a RED flashing fan blade. Turn OFF the power unit and call for service to
resolve the system alert/error code.
Error Codes:
Er 1: Under current
Er 2: Over current short
Er 3: 30-minute time out
Er 4: Over current long
Er 5: Line error or off current
4.10 Navigation buttons (optional feature on select units)
Below the display screen, are buttons for are Left ( < ); Right ( > ); Enter (
); and Power (
).
To modify the Time or reset the Empty Bucket indicator, scroll to the appropriate screen icon and
press the Enter button for 5 seconds. Follow the screen prompts.
4.11 Set Clock on power unit (optional feature on select units)
To set the time, use the left ( < ) or right ( > ) toggle buttons on the power unit to select the clock
and hold the Enter Button (
) for 5 seconds. Select either 12-hour or 24-hour time format and
set the time using the left ( < ) or right ( > ) toggle buttons, and press Enter (
) to complete the
sequence.
5.0 INSTRUCTIONS FOR CANVAC QCLEAN HOSE HANDLE
NOTE:
The Canvac QCLEAN hose and hose handle will only function with a QCLEAN central vacuum system. If you received an
­Q CLEAN hose and do not have a QCLEAN power unit, please contact your local authorized Canvac dealer to obtain the
proper hose for your central vacuum system.
22
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 22
2014-04-30 16:31
5.1 Power button
The Power button on the top of QCLEAN hose handle will turn the unit ON/OFF when the hose is plugged in to an inlet valve
inside the home or Quick Clean Valve located on the front of power unit. The unit can be activated by the Power button on the
power unit screen.
5.2 Variable speed control
To decrease the suction, press the (-) button. To increase suction press the (+) button.
5.3 System indicator
When the QCLEAN hose is connected to an inlet valve in your home or Quick Clean Valve on the front of the power unit, the
hose handle fan blade icon pulsates with a glowing BLUE light that indicates communication between the hose handle and
power unit. When the unit is turned ON from the hose handle, the fan blade icon turns to a solid BLUE colour. When it is time
to empty the bucket, or the system indicates a performance problem, the fan blade will turn RED. If you see a RED fl ashing fan
blade, turn the system OFF immediately. Check the power unit to identify the cause. To learn more about what can cause the
hose handle fan blade to flash RED, please read sections 4.5 to 4.9.
5.4 Variable speed indicator
The QCLEAN hose handle will indicate
system performance and strength of suction
with the Variable Speed Indicator. When
the system turns ON, all four lights of the
Variable Speed Indicator will light, indicating high speed/suction. The lowest
speed/suction is indicated with a single
lighted fan blade. To adjust the speed/suction, press either the (-) or (+) buttons.
Power Button
Variable Speed Controls
Low
Variable Speed
Indicator
High
System Light:
Blue pulsating light
= system ready/stand-by
Red flashing light
= check power unit
6.0 SERVICE INFORMATION
The instructions in this booklet serve as a guide for routine operation and maintenance. For more information, contact your
local authorized dealer.
6.1 Service warranty
Warranty information is available on canvac.se.
Waste of Electrical and Electrical Equipment (WEEE). The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be handed over to applicable
collection point for the recycling of electrical and electrical equipment. By ensuring this product is disposed
of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,
which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about this product, please contact your local waste disposal service or the local authorized dealer
where you purchased the product.
23
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 23
2014-04-30 16:31
CANVAC AB
FÖRRÅDSGATAN 32
SE 542 35 MARIESTAD
SWEDEN
( +46 (0)501 39 90 00
7 +46 (0)501 39 90 90
www.canvac.se
info @ canvac.se
QCLEAN_CD_2014_Manual_.indd 24
2014-04-30 16:31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising