Instruction Manual (Européen) - Service après vente

Instruction Manual (Européen) - Service après vente
www.
.eu
D24000
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
18
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
25
English (original instructions)
33
Español (traducido de las instrucciones originales)
41
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
49
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
57
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
65
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
73
Português (traduzido das instruções originais)
80
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
88
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
95
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
102
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
110
Copyright DEWALT
2
3
2
1
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
1
78
17
21
20
18
19
16
B1
22
B2
2
28 24
23
27
26
25
B3
13
29
B4
3
31
4
32
30
6
C
33
34
35
D1
4
13
D2
15
38
36
37
38
36
E1
39 41
40
39
14
41
E2
5
42
43
F1
9
44
47
48
48a
48b
F2
6
45
46
47
F3
2
10
49
G
7
50
H1
52
H2
8
51
11
53
55
54
56
I3
I1
50
I2
9
11
58
57
59
60
J
K
63
61
L
10
62
63
4
66
65
22
64
M
67
68
69
71
70
N
O
11
P
1
Q
12
R
11
S
13
74
72
73
T1
73
T2
14
74
72
U
V
15
W1
W2
16
75
1
IN
CH
2
5
CM
3
4
1
0
5
6
1
5
29
X
77
76
77
Y
17
DANSK
FLISESAV D24000
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
Definitioner: Sikkerhedsråd
Tekniske data
Min. periferihastighed skæreskive
Smigindstillinger
Maks. kløvningskapacitet
Savedybde ved 90°
Maks. arbejdsemnedimensioner
Flise (granit)
Blok (brændt ler)
Maks. bæreevne
Flise (granit)
Blok (brændt ler)
Total mål
Nominal vægt
Maks. tilladt vægt (med vand)
min-1
°
mm
mm
D24000
230
2
1.600
4.200
250
25,4
1,5
lige, uden fordybninger
(jævn krans)
5.000
22,5/45
610
95
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90,0
3,0
103,0
3,1
Spænding
Type
Motoreffekt
Omdrejningstal ubelastet
Skivens diameter
Skivens huldiameter
Skivens tykkelse
Skæreskivetype
(lydtryk)
(lydtryk usikkerhed K)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
Brugeren skal sikre, at dette udstyr kun tilsluttes til et strømsystem,
som opfylder ovennævnte krav. Hvis det er nødvendigt, kan brugeren
rette henvendelse til el-selskabet for at høre om systemimpedansen ved
interfacepunktet.
V
W
min-1
mm
mm
mm
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert signalord.
Læs vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis den ikke
undgås - kan resultere i døden eller alvorlige kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet med
personskade, men som kan resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
D24000
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under “tekniske data” er
udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EC, EN 61029-1.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/EF. Kontakt DEWALT
på følgende adresse for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og udsteder
denne erklæring på vegne af DEWALT.
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til EN 61029-1:
Vibrationsemissionsværdi ah
m/s2
2,4
ah =
Usikkerhed K =
m/s2
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette vejledningsark, er målt i
overensstemmelse med en standardiseret test, der er angivet i EN 61029 og
kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes
til en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør eller
vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen imidlertid
variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Sikringer
Europa
Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL! Når der bruges elektrisk værktøj, bør der tages
grundliggende sikkerhedsforanstaltninger, for at reducere risiko
for elektrisk stød og personskade
inklusiv følgende.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør også tage
højde for de gange, værktøjet slukkes, eller når det kører men ikke
bruges til at arbejde. Det kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Alle disse anvisninger skal læses, inden der gøres forsøg på at betjene dette
produkt; disse anvisninger bør gemmes til senere brug.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.: vedligehold
værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme, organisation af
arbejdsmønstre.
General
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
BEMÆRK: Dette udstyr er beregnet til tilslutning til et
strømforsyningssystem med en maksimal tilladelig systemimpedans Zmax
på 0,30 Ω ved interfacepunktet (strømforsyningsboks) på brugerens
forsyning.
18
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
29.12.2009
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
1 Hold arbejdsområdet rent
Rodede områder og arbejdsborde kan resultere i ulykker.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke værktøjet på fugtige eller
våde pladser. Sørg for god belysning over arbejdsområdet (250-300 Lux).
Anvend ikke værktøjet, hvor der er risiko for, at der kan opstå brand eller
eksplosioner. F. eks. aldrig i nærheden af let antændelige væsker eller
gasser.
DANSK
3 Hold børn på afstand
Børn, besøgende eller dyr må ikke komme i nærheden af
arbejdsområdet eller røre ved værktøjet eller netkablet.
4 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. De kan sidde fast i
bevægelige dele. Brug hårnet til at holde langt hår væk fra maskinen.
Brug passende handsker og skridsikkert fodtøj.
5 Personlig beskyttelse
Brug altid beskyttelsesbriller. Brug ansigts- eller støvmaske, når brug
af værktøjet kan danne støv eller flyvende partikler. Bær også et
varmebestandigt forklæde, hvis disse partikler er meget varme. Brug
altid høreværn. Bær altid en beskyttelseshjelm.
6 Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner (f.eks. rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe). Rør ikke ved det tilsluttede elektricitetskabel, når det er
vådt. Stå ikke i vandpytter, når du bruger værktøjet.
7 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
8 Vær opmærksom
Se på det, du foretager dig. Brug din sunde fornuft. Brug ikke
værktøjet, når du er træt.
9 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde arbejdsemnet fast. Det
er sikrere end at bruge hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
10 Tilslut støvudsugningsudstyret
Hvis der findes enheder til at tilslutte støvudsugnings- og
støvopsamlingsudstyret, skal man sørge for, at disse er tilsluttet og
bruges korrekt.
11 Fjern justernøgler og skruenøgler
Kontroller altid at nøgler og justerværktøj er fjernet fra værktøjet, inden
det startes.
12 Forlængerkabler
Før brugen skal forlængerkablet efterses og udskiftes, hvis det er
skadet. Når man bruger værktøjet udendørs, må man kun benytte
forlængerkabler, der er beregnet til udendørs brug og mærkede til
dette.
13 Brug egnet værktøj
Denne brugsanvisning rummer en beskrivelse af de formål, som dette
værktøj er beregnet til. Tving ikke småt værktøj eller tilbehør til at udføre
et arbejde, som kræver et kraftigt værktøj. Værktøjet gør arbejdet bedre
og mere sikkert ved den hastighed, som det er beregnet til. Værktøjet
må ikke forceres.
ADVARSEL! Anvendelse af alt andet tilbehør eller udstyr eller udførelse
af andre opgaver med dette værktøj end dem, der anbefales i denne
brugsanvisning, kan medføre risiko for personskader.
14 Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og netkablet for beskadigelser, før
det tages i brug. Check de bevægelige dele for skæv indstilling og
sammenbrændinger, brud på dele, skader på skærme og kontakter samt
alt andet, der kan påvirke værktøjets funktion. Kontrollér, at værktøjet
fungerer rigtigt og kan udføre det arbejde, det er beregnet til. Værktøjet
må ikke benyttes, hvis én af delene er beskadiget eller defekt. Brug ikke
værktøjet, hvis det ikke kan tændes og slukkes ved afbryderen. Alle
skadede eller defekte dele skal repareres eller udskiftes på et autoriseret
DEWALT-værksted. Forsøg aldrig selv at reparere værktøjet.
15 Afbryd værktøjet
Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du forlader det. Afbryd
altid værktøjet, når det ikke er i brug, og før du udskifter nogen som
helst værktøjsdel, noget som helst tilbehør eller udstyr, og før der
foretages service.
16 Undgå utilsigtet start af værktøjet
Sørg for, at værktøjet er slukket, når ledningen tilsluttes strømmen.
17 Ledningen må ikke misbruges
Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af kontakten. Ledningen
skal holdes på afstand af varme, olie og skarpe kanter.
18 Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt, sikkert aflåst
sted eller uden for børns rækkevidde.
19 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at det kan fungere bedst
og sikrest. Følg vejledningerne for vedligeholdelse og udskiftning af
tilbehør. Hold alle håndtag og kontakter tørre, rene og fri for olie og fedt.
20 Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser. Få dit
værktøj repareret på et autoriseret DEWALT værksted. Reparationer
må kun foretages af dertil kvalificerede personer, som bruger originale
reservedele. I modsat fald kan der opstå betydelig fare for brugeren.
Ekstra sikkerhedsregler for flisesave
• Brug ikke maskinen, hvis den ikke er helt samlet. Brug ikke maskinen
som et håndholdt elektrisk værktøj.
• Sørg altid for, at alle låseknapper og klemmehåndtag er spændt, før du
begynder at bruge værktøjet.
• Stik aldrig en hånd ind i området omkring skæreskiven, når maskinen
er tilsluttet den elektriske strøm.
• Man må aldrig skære arbejdsemner, hvor manuel betjening i en afstand
på mindre end 15 cm. fra den roterende skæreskive er nødvendig.
• Man må aldrig berøre skivens bageste del.
• Man må ikke betjene værktøjet, uden at spænde arbejdsemnet sikkert
fast. Hold arbejdsemnet solidt fast mod anlægget og føringen.
• Sluk for maskinen og vent, til skæreskiven står stille, før du fjerner
arbejdsemnet eller ændrer indstillingerne.
• Prøv aldrig at standse en kørende maskine hurtigt ved at lade et
redskab eller lignende blokere imod skæreskiven; på den måde kan
man komme til at forvolde alvorlige ulykker.
• Hold området omkring maskinen godt vedligeholdt og frit for løse
materialer, f.eks. spåner og afskårne stykker.
• Check med mellemrum, at luftsprækkerne i motoren er rene og fri for
spåner.
• Tag stikket ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse, eller før
du skifter skæreskive.
• Foretag aldrig nogen som helst rengøring eller vedligeholdelse, mens
maskinen stadig kører, og hovedet ikke er i hvilepositionen.
• Vælg den korrekte skæreskive til det materiale, der skal saves.
• Man må kun benytte de skæreskiver, der er nævnt i denne vejledning.
Brug aldrig slibeskiver. Brug aldrig runde savklinger eller andre typer af
tandede klinger.
• Den højeste tilladte hastighed for skæreskiven eller andet tilbehør
skal altid svare til eller være større end den ubelastede hastighed for
maskinen, der er angivet på navnepladen.
• Brug ikke skæreskiver, der ikke har de mål, der er opgivet i de tekniske
data. Brug ikke mellemstykker for at få en skive til at passe på
spindelen.
• Undersøg skæreskiverne før hver anvendelse. Brug ikke splintrede,
revnede eller på anden måde ødelagte skiver.
• Sørg før brugen for, at skæreskiven er monteret korrekt.
• Lad maskinen køre uden belastning i en sikker position i mindst 30
sekunder. Hvis der er tydelige vibrationer, eller hvis der forekommer
defekter, skal maskinen standses, og årsagen skal findes.
• Man må ikke betjene denne maskine, uden beskyttelseselementerne
korrekt placeret.
• Hold arbejdsemnet solidt fast mod anlægget og føringen, mens der
saves. Man må ikke betjene værktøjet, uden at spænde arbejdsemnet
sikkert fast.
• Sav ikke i arbejdsemner, der kræver en større maksimumskæredybde
end skæreskivens.
• Sav aldrig tørt. Tør savning beskadiger ikke blot maskinen, men vil
ligeledes øge eksponeringen for skadelig luftbåret støv.
• Brug ikke skæreskiver til sideslibning.
19
DANSK
• Sav ikke i metalmaterialer.
• Opbevar altid skæreskiverne tørt og godt beskyttet og uden for børns
rækkevidde.
• Foretag ikke justeringer eller reservedelsudskiftninger med det formål
at ændre fabriksindstillingerne. Tekniske ændringer må kun udføres af
fabrikanten i overensstemmelse med de gældende sikkerhedskrav.
ADVARSEL: Sørg for, at de elektriske koblinger er tørre, før
hovedafbryderen aktiveres, og maskinen sættes i gang.
-– Hold vand borte fra værktøjets elektriske dele og væk fra
personer i arbejdsområdet.
-– Kun fabrikanten eller et autoriseret serviceværksted må
udskifte netkablet.
-– ADVARSEL! Efter at spændingen er tilsluttet, skal
afbryderen slås fra (off), før reststrømafbryderens (RCD)
RESET-knap aktiveres.
-– Kontrollér, at dit anlæg er udstyret med en passende sikring
af ”B”-typen, jf. HD384.
Øvrige farer
Følgende farer er forbundet med brugen af disse maskiner:
– lemlæstelser i forbindelse med berøring af de roterende dele
– lemlæstelser fremkaldt af at man afbryder skæreskiven
Disse farer er de mest åbenlyse:
– inden for selve maskinens rækkevidde
– inden for rækkevidde af roterende maskindele
Selvom man følger alle relevante sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse farer. Disse er:
– Høreskader.
– Risiko for uheld med den roterende skæreskives uafdækkede dele.
– Risiko for skade under udskiftning af skiven.
– Risiko for at få fingrene i klemme under åbning af
beskyttelsesskinnen.
Etiketter på værktøjet
Følgende piktogrammer ses på værktøjet:
Læs brugsanvisningen før brugen.
Brug ikke skæreskiver med fordybninger.
Brug sikkerhedsbriller.
Man skal altid bære almindelige arbejdshandsker, når man
arbejder med dette værktøj.
Brug altid høreværn.
DATOKODEPOSITION (FIG. B1)
Datokoden (78), der også inkluderer produktionsåret, er tryk på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Motorrammeenhed
1 Støtte rammeenhed
1 Vandbassin
1 Vandpumpe
1 Skæreskive
1 Udtræksbord
1 Forlænger bord
1 Kantføring
1 Bageste vandsamler
1 Udtræksbordets vandsamler
1 Lille flangesæt
4 Sekskantskruer
1 Sekskantnøgle
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din D24000 vådfliseskærer er designet til professionelle
vådfliseskæreopgaver. Ved hjælp af en passende skæreskive med en
diameter på 250 mm kan den skære beton, mursten, porcelæn og
keramiske materialer. Dette værktøj er meget alsidigt og udfører let,
nøjagtigt og sikkert skæreopgaver med lige skæring (langsnitning),
diagonal skæring, skæring af dyksnit og smigskæring.
Denne maskine er ikke beregnet til at blive brugt til andre formal end dem,
der er nævnt i denne brugervejledning.
1 Afbryder
2 Dybdejusteringsknap
3 Aktiveringshåndtag
4 Udtræksbord
5 Kantføring
6 Forlængerbord
7 Vanddyser
8 Skæreskive
9 Beskyttelseselement
10 Dybdeanslag
11 Smigindstillingsknap
12 Nøgleopbevaring
13 Vandbassin
14 Udtræksbordets vandsamler
15 Bageste vandsamler
El-sikkerhed
Advarsel! Skarpe kanter.
Afbryder: position I (on) og 0 (off).
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i overensstemmelse med
EN 61029, og derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Bærepunkt.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en særlig
ledning, der kan fås gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Hold ikke hænderne inden for dette område.
20
DANSK
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en godkendt 3-koret
forlængerledning, der passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde er
30 m.
Montage af vandpumpen (fig. D1 & D2)
• Sæt slangen (33) på armaturet (34).
• Anbring vandpumpen (35) i vandbassinets (13) dybe hjørne.
• Før det elektriske kabel og vandslangen over vandbassinets bund for at
undgå, at de kommer i berøring med udtræksbordet.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Fejlstrømsafbryder
Maskinen er forsynet med en fejlstrømsafbryder (RCD), som
beskytter brugeren imod elektrisk chok ved at afbryde kredsløbet, når en
lækagestrøm på 30 mA eller mere opdages.
ADVARSEL: Kør aldrig med maskinen uden tilkoblet
fejlstrømsrelæ. Anvend ikke maskinen, hvis fejlstrømsrelæet
ikke fungerer korrekt. Maskinen skal være jordforbundet for, at
fejlstrømsrelæet virker. Kontrollér fejlstrømsrelæets funktion med
jævne mellemrum ved at trykke på knappen TEST.
Montage af vandsamlerne (fig. E1 & E2)
Bageste vandsamler
Den bageste vandsamler (15) samler det vand op, som strømmer ned, når
du saver i store arbejdsemner.
• Hold vandsamleren i stilling på vandbassinets bagside.
• Skub armene (36) under kanterne (37) på vandbassinet, indtil
fordybningerne (38) placeres bagved knasterne.
• Løft vandsamlerens bagside forsigtigt, indtil samleren klikker i
positionen.
Samling
ADVARSEL: Træk stikket ud af stikkontakten inden samling.
ADVARSEL: Når du samler maskinen, skal du altid følge
instruktionerne i nedenfor nævnte rækkefølge.
Udpakning af maskinen og dens dele
ADVARSEL: Når maskinen flyttes, skal der altid være flere om
det. Maskinen er for tung at håndtere for én person.
• Fjern alt løst indpakningsmateriale fra kassen.
• Løft maskindelene ud af kassen.
• Fjern eventuelt resterende indpakningsmateriale fra maskindelene.
Montering af motorrammen på støtterammen (fig. B1)
• Anbring støtterammen (16) på en relativt jævn og vandret overflade.
• Anbring motorrammen (17) på støtterammen, så hullerne i foden (18) er
lige over montagehullerne (19).
• Indsæt en skrue (20) i hullerne.
• Stram skruerne ved hjælp af den leverede sekskantnøgle (21).
Monter udtræksbordet på støtterammeenheden (fig. B2 & B3)
• Kontroller, at låsen (22) er i ulåset position.
• Hold bordet foran rammen, så rullerne (23) er på linje med rullerrailet (24).
• Anbring bagrulleren på det runde rail.
• Skub bordet på railet og kontroller, at ophængene (25) sidder i
gliderailsene (26).
• Når bordets forende er tæt på rammen, skal du løfte bordet lidt for at få
det over stopperen (27).
• Lås bordet i position ved at rotere stiften (22) og skubbe det ind i hullet
(28) på railet.
Sæt maskinen ned i vandbassinet (fig. B4)
• Anbring vandbassinet (13) på en relativt jævn og vandret overflade.
• Sæt proppen (29) i afløbet.
• Løft og hold maskinen ved bærepunkterne som vist.
• Sænk maskinen ned i vandbassinet som vist.
Montering af forlængerbordet (fig. C)
• Hold forlængerbordet (6) foran udtræksbordets (4) højre side.
• Anbring positionsstifterne (30) på forlængeren lige over hullerne (31) på
udtræksbordet.
• Anbring forlængeren mod udtræksbordet.
• Spænd klemmeknappen (32).
Udtræksbordets vandsamler
Vandsamleren på udtræksbordet (14) bevæger sig med bordet og samler
det vand op, som strømmer af store fliser og diagonalt savearbejde.
• Hold vandsamleren i stilling ved udtræksbordets højre side.
• Skub armene (39) under kanterne (40) på udtræksbordet, indtil
fordybningerne (41) placeres bagved knasterne.
• Løft vandsamlerens bagside forsigtigt, indtil samleren klikker i positionen.
Montering af skæreskiven (fig. F1 – F3)
Skæreskivens diameter må være højst 254 mm.
• Løsn ved hjælp af den leverede sekskantnøgle (42) skruen (43) på
siden af beskyttelsesskærmen.
• Skub gummisideklappen (44) tilbage og løft beskyttelseselementet (9)
mod bagsiden.
• Tryk på spindellåseknappen (45) med én hånd og tag herefter den
leverede skruenøgle (46) i den anden hånd for at løsne låsemøtrikken
(47) ved at dreje mod uret.
ADVARSEL: Spindellåsen anvendes ved at trykke knappen ind
som vist og dreje spindelen med hånden, til man mærker at
låsen aktiveres. Fortsæt med at holde låseknappen inde for at
forhindre at spindelen drejer.
• Fjern låsemøtrikken (47) og den udvendige flangekrave (48).
• Montér skæreskiven, så pilen peger samme vej som pilen på
beskyttelseselementet.
• Sæt den udvendige flangekrave (48) på igen. Se afsnittet
Materialetykkelse for instruktioner i brug af flange.
• Spænd låsemøtrikken (47) ved at dreje den med uret, mens
spindellåsen holdes aktiveret med den anden hånd.
• Sæt beskyttelseselementet (9) på plads igen.
• Spænd skruen (43) på beskyttelseselementets side.
ADVARSEL: Tryk aldrig spindellåsen ind, mens skæreskiven
roterer.
Materialetykkelse (fig. F2)
• D24000 er udstyret med en flange med stor diameter (48a), der
anbefales til skæring af materiale med en dybde på op til 80 mm.
• En mindre flange (48b) er medleveret for situationer, hvor den
maksimale skæredybde på 95 mm kræves.
• Den større flange bør så vidt muligt anvendes for at sikre et optimalt
skæreresultat.
21
DANSK
Tilslutning af maskinen til lysnettet (fig. A)
• Sørg for, at afbryderkontakten (1) er på positionen slukket.
• Tilslut netkablet til strømforsyningen.
• Lav en dråbeløkke på kablet, som forbinder maskinen med
strømforsyningen for at undgå, at der kommer dråber ned på stikket.
Dråbeløkken er den del af kablet, som er under stikkontakten.
Justering
ADVARSEL: Træk stikket ud af stikkontakten inden justering.
Montering og indstilling af skæredybden (fig. G)
Skæreskivens kant skal altid være mindst 5 mm under bordets overflade.
• Løsn dybdejusteringsknappen (2).
• Sænk armen for at bringe skæreskiven i laveste position.
• Spænd dybdejusteringsknappen (2).
• Kør en prøvekørsel ved at skubbe bordet hele vejen gennem
skæreskiven. Kontroller, at skæreskiven ikke snavser bordet til.
•
•
•
•
Indstil på følgende måde:
Løsn dybdejusteringsknappen (2).
Løsn fløjmøtrikken (49) et par omgange.
Juster skæredybdestopperen (10) om nødvendigt og kontroller,
at skæreskivens kant er mindst 5 mm under bordets overflade.
• Spænd fløjmøtrikken (49).
Kontrollér, at tværsnitsbanen ligger vinkelret på anslaget (fig. H1 & H2)
• Sænk armen for at bringe skæreskiven i laveste position.
• Flyt bordet hen foran skiven.
• Læg, som vist, et vinkeljern (50) på bordet mod anslaget, så den kun
lige rører skiven.
• Skub bordet gennem skæreskiven for at kontrollere, at skiven krydser
parallelt med vinkeljernet.
•
•
•
•
Indstil på følgende måde:
Løsn skruerne (51), mens du holder railenheden mod rammen.
Sæt railjusteringsanordningen (52) efter behov.
Med vinkeljernet placeret mod anslaget skal du igen kontrollere,
at skiven krydser parallelt med vinkeljernet og justere efter behov.
• Spænd skruerne (51).
Kontrollér, at skæreskiven ligger vinkelret på bordet (fig. I1 – I3)
• Løsn smigjusteringsknappen (11).
• Tryk savhovedet til højre for at sikre, at det er fuldstændigt lodret, og
fastspænd låseknappen til smighåndtaget igen.
• Sænk armen for at bringe skæreskiven i laveste position.
• Flyt bordet, indtil det er under skiven.
• Anbring et vinkeljern (50) på bordet og mod skiven som vist.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn smighåndtaget (11) og drej skruen til stoppet for justering af lodret
position (53) ind eller ud, indtil skiven står 90° i forhold til bordet, som
målt med vinklen.
• Hvis smigviseren (54) ikke viser nul på smigskalaen (55), løsn da den
skrue (56), der holder viseren og flyt viseren så meget, som det er
nødvendigt.
Kontrol og justering af smigvinklen (fig. I3 & J)
• Løsn smiglåshåndtaget (11), og før savhovedet til venstre. Dette er 45°
smigpositionen.
• Indstil på følgende måde:
• Drej stopskruen (57) ind eller ud efter behov indtil viseren (54) viser 45°.
22
Save et snit (fig. K)
Snitindikatoren (58) hjælper med at placere skæreskivens bane.
• Tænd for maskinen, og lad skiven komme op på fuld hastighed.
• Skub bordet helt gennem skæreskiven for at save et snit i hjulet (59).
• Sluk for maskinen.
Hvis snittet er slidt, kan der laves et nyt snit.
• Løsn låseskruen (60).
• Roter hjulet (59) for at se den del af overfladen, som ikke er snittet.
• Spænd låseskruen (60).
• Lav et nyt snit som beskrevet ovenfor.
Kontroller og juster skalaen (fig. L)
• Flyt bordet, indtil det er under skiven.
• Kontroller skalaen (61) på anslaget med et målebånd (62) med
nulmarkeringen anbragt mod skæreskiven.
• Hvis der skal justeres, skal du løsne skruerne (63), som holder skalaen
(62) på plads, juster til den korrekte dimension og spænd skruerne.
Låsning af udtræksbordet (fig. M)
Bordet kan låses i følgende positioner:
– Frontposition (skæreskive lettilgængelig) (64).
– Indstikposition (skæreskive over bordets midte) (65).
– Udfødningsposition (skæreskive mod anslag) (66).
• Flyt bordet (4) i den ønskede stilling.
• Lås bordet i position ved at rotere stiften (22) og skubbe den ind i hullet
på railet.
Justering af vanddyserne (fig. A & N)
Vanddyserne (7) kan justeres for at opnå den nødvendige strøm af
afkølende vand.
• Juster dysen ved at flytte håndtaget (67) i den nødvendige position.
– Maksimumskapacitet (dyser helt trukket tilbage) (68).
– Minimumsoverspray (dyser på linje med skæreskive) (69).
– Off-position for at eliminere vandoverspray mellem skæringer og ved
udskiftning af skæreskiven (70).
Regulering af vandstrømmen (fig. O)
Strømbegrænsningen (71) på vandslangen kan justeres til at regulere
strømmen af afkølende vand mod skæreskiven.
• For at reducere strømmen skal du trykke på begrænsningen.
• For at øge strømmen skal du slippe trykket på begrænsningen.
Brugervejledning
Kontrollér at maskinen er placeret, så den passer til din ergonomi med
hensyn til bordhøjde og stabilitet. Maskinstedet skal udvælges, så
brugeren har et godt overblik og har tilstrækkelig plads omkring maskinen
til bearbejdning af arbejdsemner uden begrænsninger.
Til reduktion af vibrationseffekter sørg for at den omgivende temperatur
ikke er for lav, at maskine og tilbehør er godt vedligeholdt, og at
arbejdsemnets størrelse passer til denne maskine.
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende foreskrifter.
• Kontroller, at maskinen er sat sikkert op.
• Kontrollér, at arbejdsemnet er forsvarligt understøttet.
• Sørg for, at skæreskiven ikke berører arbejdsemnet, før
maskinen er tændt.
• Lad motoren nå op på fuld hastighed før der skæres.
• Anvend kun et let tryk mod maskinen. Forcér ikke savningen.
• Hold dine hænder væk fra skæreskivens bane. Anbring aldrig
dine hænder inden for det markerede område som vist i fig. P.
DANSK
Før værktøjet tages i brug:
• Montér den korrekte skæreskive.
• Man skal sikre sig at alle låseknapper og klemmehåndtag er
fastspændt.
• Fyld vandbassinet med den passende mængde vand, så vandpumpen
er helt under vand.
Tænd og sluk (fig. Q)
• Tænd for maskinen ved at sætte afbryderen (1) på position I.
• Sluk for maskinen ved at sætte afbryderen (1) på position 0.
Reststrømafbryderen (RCD) i netkablet indeholder effektafbryderen
og motorens overbelastningsbeskytter med manuel reset. I tilfælde af
strømudfald skal du gøre som følger:
• Sørg for, at afbryderen (1) er på positionen slukket.
• Tryk på resetknappen på RCD.
Låsning af afbryderen
• For at undgå, at maskinen bruges af uvedkommende, skal du låse
kontakten med en hængelås.
Grundlæggende savning
Generel fremgangsmåde
– Lav nogle få prøvesnit med affaldstræ for at opnå ‘føling’ med maskinen.
– Foretag altid prøvekørsler (uden strøm) før afsluttende snit, for at
kontrollere skivens bane.
Lodret tværsnit (fig. R)
• Sæt smigvinklen til 0°.
• Sænk armen for at bringe skæreskiven i laveste position.
• Anbring arbejdsemnet plant på bordet og imod anlægget med den
bearbejdede side opad. Læg markeringen på arbejdsemnet på linje
med markeringen i snitindikatoren.
• Hold begge hænder væk fra skæreskivens bane.
• Tænd for maskinen, og lad skæreskiven komme op på fuld hastighed.
Vent, indtil skæreskiven er helt dækket af vand.
• Før langsomt arbejdsemnet ind i skæreskiven, mens det holdes godt
fast mod anlægget. Brug ikke kræfter. Skæreskivens hastighed bør
holdes konstant.
• Efter at savearbejdet er færdigudført, skal maskinen afbrydes, og
skæreskiven skal være standset, før arbejdsemnet kan fjernes.
Smigskråsnit (fig. S)
Smigvinkler kan sættes på 22,5° og 45°.
• Løsn smigklemmeknappen (11), og indstil smigvinklen efter ønske.
• Spænd smigklemmeknappen godt.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Diagonalt snit (fig. T1 & T2)
Kantføringen (5) giver mulighed for at save vinkler på 45°.
• Anbring kantføringen med monteringskonsollen (72) over anlægget.
• Klap føringsanlægget (73) i position til den ønskede anvendelse:
– Klap anlægget til højre, når der skal saves små stykker af store fliser.
– Klap anlægget til venstre til alle andre anvendelser.
• Indstil parallelanlægget på den ønskede afstand.
• Spænd knappen (74) for at sikre, at føringen er på plads.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Indstik (fig. U)
Et indstik bruges til at fjerne flisens kerne, f.eks. til elektriske stikkontakter,
rør, etc.
• Marker området, som skal saves på begge sider af flisen.
• Brug den passende størrelse skæreskive.
• Juster skæredybden, så skæreskiven kun kan save halvvejs gennem
arbejdsemnet.
• Anbring arbejdsemnet plant på bordet og imod anlægget med den
bearbejdede side opad. Læg markeringen på arbejdsemnet på linje
med markeringen i snitindikatoren.
• Tænd for maskinen, og lad skæreskiven komme op på fuld hastighed.
Vent, indtil skæreskiven er helt dækket af vand.
• Flyt bordet, indtil markeringen på arbejdsemnet er under skiven.
• Sænk armen for at sætte skæreskiven i arbejdsemnet. Sav ikke uden
for markeringen. Så snart markeringen er blevet savet, skal du låse
armen i dens højeste position.
• Gør det samme med de andre markeringer.
• Vend arbejdsemnet med bunden i vejret. Gør som beskrevet ovenfor
for at få det anden snit til at møde det første.
• Efter at savearbejdet er færdigudført, skal maskinen afbrydes, og
skæreskiven skal være standset, før arbejdsemnet kan fjernes.
Fræsning (fig. V)
Man fræser spor i en flise for f.eks. at kunne skjule kabler.
• Juster skæredybden som påkrævet.
• Anbring arbejdsemnet plant på bordet og imod anlægget med bunden
opad. Læg markeringen på arbejdsemnet på linje med markeringen i
snitindikatoren.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
• Gentag proceduren for at lave et bredere spor.
Ekstraudstyr
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til rådighed
af DEWalt, ikke er afprøvet med dette produkt, kan det være
farligt at bruge sådant tilbehør med dette værktøj. For at
mindske risikoen for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af DEWALT.
Serie af skæreskiver disponibel
Skivetype
DT3733
DT3734
Dimensioner (diameter x bor)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Anvendelse
Keramisk flise
Porcelæns/stenflise
Kontakt din forhandler for at få yderligere information om det passende
tilbehor.
Transport (fig. W1 & W2)
De aftagelige dele kan opbevares i vandbassinet ved transport.
• Tøm vandbassinet. Se “Vedligeholdelse”.
• Fjern kantføringen og forlængerbordet.
• Lås udtræksbordet i position.
• Fjern vandsamlerne.
• Tag maskinen op af vandbassinet som vist.
• Anbring samlerne i vandbassinet som vist.
• Vend vandbassinet med bunden i vejret.
• Sæt kantføringen og forlængerbordet i vandbassinet som vist.
ADVARSEL: Når maskinen flyttes, skal der altid være flere om
det. Maskinen er for tung at håndtere for én person.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget lang tid med mindst
mulig vedligeholdelse. For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles korrekt og rengøres
jævnligt.
23
DANSK
Tømning af vandbassinet (fig. X)
Vandbassinet skal tømmes efter hver brug.
• Sæt vandpumpen på brættet (75).
• Sæt en passende beholder under tømningsproppen (29).
• Fjern tømningsproppen.
• Giv tid til at væsken kan løbe ud.
• Når væsken er tømt af, sættes tømningsproppen på igen.
• Bortskaf væsken under passende hensyntagen til miljøet.
Justering af bordets rullemodstand (fig. Y)
Øg afstanden mellem bordet og railsene på følgende måde:
• Løsn railhøjdeskruerne (76).
• Juster railhøjdejusteringsanordningerne (77), indtil bordet bevæger sig
jævnt.
• Spænd railhøjdeskruerne.
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og tilbyder en
enestående garanti til professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse til dine kontraktmæssige
rettigheder som professionel bruger eller dine lovbefalede
rettigheder som privat ikke-professionel bruger og påvirker dem
på ingen måde. Garantien er gyldig inden for medlemsstaterne af
Den Europæiske Union og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT værktøj, kan du
returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den forhandler, hvor værktøjet
blev købt og få alle pengene refunderet eller bytte det. Produktet
skal have været underlagt almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Rengøring
Før brug kontrollér omhyggeligt skæreskivens beskyttelsesskærm for
at afgøre, om den vil fungere korrekt. Sørg for at slam eller partikler fra
arbejdsemnet ikke kan føre til blokering af en af funktionerne.
I tilfælde af at fragmenter fra arbejdsemnet sidder fast mellem skæreskiven
og beskyttelsesskærmen, frakobl maskinen fra strømforsyningen og følg
de instruktioner, der findes i afsnittet “Montering af skæreskiven”. Fjern de
fastklemte dele og genmontér skæreskiven.
Hold ventilationshullerne åbne og rengør maskinhuset jævnligt med en
blød klud.
Følgende rengøring skal udføres hver dag.
• Sæt vandpumpen i en spand med rent vand og pump vandet gennem
slangesystemet.
• Tør railsene og støttearm med en mørtelsvamp eller en klud.
• Sprøjt rent vand på vandbassinet og udtræksbordet. Tør eventuelt støv
af med en mørtelsvamp.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må ikke bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt at udskifte dit
DEWALT-produkt, eller hvis det ikke længere tjener det tiltænkte formål, må
det ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg for, at dette
produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter og emballage gør det
muligt at genbruge materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer bidrager til at forhindre
forurening af
miljøet og reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde særskilt bortskaffelse af elektriske
produkter fra husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller hos
forhandleren i forbindelse med køb af et nyt produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling og genbrug af udslidte
DEWALT-produkter. For at benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret serviceværksted, der modtager
det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede serviceværksted
befinder sig ved at kontakte dit lokale DEWALT-kontor på den adresse, der
er angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste over autoriserede
DEWALT-serviceværksteder og detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice og kontakter på følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
24
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller service af dit DEWALT
værktøj, inden for 12 måneder efter købet, er du berettiget til en
gratis serviceydelse. Den vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset skal fremvises. Inkluderer
arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør og reservedele, medmindre de
var fejlbehæftede under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt på grund af fejlbehæftede
materialer eller produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis udskiftning af alle defekte
dele eller gratis udskiftning af enheden efter vores valg under
forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt din forhandler eller
find adressen på dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget eller kontakt dit DEWALT
kontor på den adresse, der er opgivet i denne manual. Der
findes en liste over autoriserede DEWALT serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice på følgende
internetadresse: www.2helpU.com
DEUTSCH
FLIESENSÄGE D24000
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die
lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre
der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu
Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Scheibendurchmesser
Scheibenbohrung
Scheibenkörperstärke
Trennscheibentyp
Max. Umfangsgeschwindigkeit
der Trennscheibe
Neigungseinstellungen
Max. Längsschnittkapazität
Schnittiefe bei 90°
Max. Werkstückabmessungen
Fliese (Granit)
Block (gebrannter Ton)
Max. Belastung
Fliese (Granit)
Block (gebrannter Ton)
Gesamtabmessungen
Nenngewicht
Max. zulässiges Gewicht (mit Wasser)
LPA
KPA
LWA
KWA
(Schalldruckpegel)
(Schalldruckpegel-Unsicherheit K)
(Schallleistung)
(Schallleistung-Messungenauigkeit)
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(mm)
(mm)
D24000
230
2
1.600
4.200
250
25,4
1,5
gerade, ohne Vertiefung
(durchgehender Rand)
(min-1)
°
(mm)
(mm)
5.000
22,5/45
610
95
(cm)
(cm)
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
(kg)
(kg)
(cm)
(kg)
(kg)
13
20
86,4 x 68,6
32
51
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90,0
3,0
103,0
3,1
HINWEIS: Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein
Stromversorgungssystem mit einer maximale zulässigen Systemimpedanz
Zmax von 0,30 Ω am Schnittstellenpunkt (Netzanschlusskasten) der
Stromversorgung des Benutzers vorgesehen.
Der Benutzer muss sicherstellen, dass dieses Gerät ausschließlich an
ein Stromversorgungssystem angeschlossen wird, das den obigen
Anforderungen entspricht. Der Benutzer sollte gegebenenfalls das
örtliche Stromversorgungsunternehmen nach der Systemimpedanz am
Schnittstellenpunkt fragen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte
lesen Sie die Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit
Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß EN 61029-1:
Schwingungsemissionswert ah
ah =
m/s2
2,4
Messungenauigkeit K =
m/s2
1,5
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
D24000
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter „Technische Daten“ beschriebenen
Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 61029-1.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie 2004/108/EG. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des
technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrationsemissionswert wurde
gemäß einem standardisierten Test laut EN 61029 gemessen und kann für
einen Vergleich zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert bezieht
sich auf die Hauptanwendung des Gerätes. Wenn das Gerät
jedoch für andere Anwendungen, mit anderem Zubehör oder
schlecht gewartet eingesetzt wird, kann die Vibrationsemission
verschieden sein. Dies kann den Expositionsgrad über die
Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch berücksichtigen,
wie oft das Gerät ausgeschaltet wird oder über welche Zeit
es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Sicherheitshinweise
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des Arbeitsablaufes.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
29.12.2009
WARNUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen
sollten stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen
befolgt werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag
und Personenschäden zu reduzieren, einschließlich der
nachfolgenden.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt
verwenden und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf.
BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
25
DEUTSCH
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt!
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse!
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung. Sorgen
Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches (250-300
Lux). Benutzen Sie das Werkzeug nicht an Orten, wo Feuergefahr
oder Explosionsgefahr besteht, z.B. in der Nähe von brennbaren
Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Halten Sie Kinder fern!
Halten Sie Kinder, Besucher und Tiere vom Arbeitsbereich fern und sorgen
Sie dafür, daß sie das Werkzeug und das Netzkabel nicht berühren.
4 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung!
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von sich
bewegenden Teilen erfaßt werden können. Tragen Sie bei langen
Haaren ein Haarnetz. Geeignete Arbeitshandschuhe und rutschfestes
Schuhwerk sind empfehlenswert.
5 Schutzmaßnahmen
Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Atemschutzmaske,
falls die Arbeiten Staub oder Späne erzeugen können. Falls diese
Teilchen heiß sind, so müssen Sie auch eine hitzebeständige Schürze
tragen. Tragen Sie stets einen Gehörschutz. Tragen Sie stets einen
Schutzhelm.
6 Schutz vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohren,
Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Vermeiden Sie ein Berühren
des Netzkabels, wenn dieses naß ist. Achten Sie beim Gebrauch des
Werkzeugs darauf, daß Sie nicht in einer Pfütze stehen.
7 Achten Sie auf einen sicheren Stand!
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
8 Seien Sie stets aufmerksam!
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
9 Sichern Sie das Werkstück!
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das
Werkstück festzuhalten. Es wird damit sicherer gehalten und ermöglicht
die Bedienung des Werkzeuges mit beiden Händen.
10 Schließen Sie Vorrichtungen zur Staubabsaugung an!
Falls Vorrichtungen zur Absaugung oder zum Sammeln von Staub an
das Werkzeug angeschlossen werden können, vergewissern Sie sich,
daß diese angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet werden.
11 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken!
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Schlüssel und
Einstellwerkzeuge entfernt sind.
12 Verlängerungskabel
Prüfen Sie vor dem Gebrauch das Verlängerungskabel und tauschen
Sie es aus, falls es beschädigt ist. Wenn Sie das Gerät im Freien
verwenden, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die sich für den
Einsatz im Freien eignen und entsprechend gekennzeichnet sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug!
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie keine zu schwachen
Werkzeuge oder Zubehörteile für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen
Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität und gewährleisten Ihre
persönliche Sicherheit. Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
WARNUNG! Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung
empfohlenen Anbaugeräte und Zubehörteile oder die Ausführung von
Arbeiten mit diesem Werkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen
Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
14 Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf Beschädigungen!
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel vor der Arbeit
auf Beschädigungen. Überprüfen Sie, ob alle beweglichen Teile
26
15
16
17
18
19
20
richtig montiert sind, ob keine Teile gebrochen sind, ob keine
Schutzvorrichtungen und Schalter beschädigt sind, und ob
irgendwelche andere Schäden den einwandfreien Betrieb des
Werkzeuges beeinträchtigen könnten. Vergewissern Sie sich, daß
das Werkzeug ordnungsgemäß funktionieren wird. Benutzen Sie
das Werkzeug nicht, wenn irgendein Teil defekt ist. Verwenden Sie
das Werkzeug nicht, wenn der Ein-/Aus-Schalter nicht funktioniert.
Lassen Sie defekte Teile immer von einer unserer autorisieren DEWALTKundendienstwerkstätten austauschen. Versuchen Sie nie, das
Werkzeug selber zu reparieren.
Ziehen Sie den Netzstecker!
Schalten Sie das Werkzeug ab und warten Sie, bis das Werkzeug
vollkommen zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es unbeaufsichtigt
lassen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
bevor Sie irgendwelche Werkzeuge, Zubehörteile oder Geräteteile
auswechseln und bevor Sie irgendwelche Wartungsarbeiten vornehmen.
Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten!
Vergewissern Sie sich, daß das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es
an die Stromversorgung anschließen.
Behandeln Sie das Kabel sorgfältig!
Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose.
Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
Bewahren Sie nicht benutzte Werkzeuge sicher auf!
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen
und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt!
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher
arbeiten zu können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Werkzeugwechsel. Halten Sie sämtliche Handgriffe
und Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
Reparaturen
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Lassen Sie Reparaturen nur von einer
autorisierten DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen. Reparaturen
sind nur von autorisierten Fachkräften und mit Original-Ersatzteilen
vorzunehmen; andernfalls kann Unfallgefahr für den Betreiber
entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsregeln für Fliesensägen
• Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nur im komplett
zusammengebauten Zustand. Verwenden Sie das Werkzeug nicht als
handgeführtes Gerät.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Feststellknöpfe und -hebel angezogen
sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
• Bringen Sie Ihre Hände nicht in die Nähe der Trennscheibe, wenn die
Maschine an der Stromversorgung angeschlossen ist.
• Schneiden Sie keine Werkstücke, für die Sie Ihre Hände näher als
15 cm an die Trennscheibe bringen müssen.
• Reichen Sie nie um die Trennscheibe herum.
• Nehmen Sie keine Schnitte ohne Führung vor. Halten Sie das
Werkstück fest gegen den Anschlag und die Führung.
• Schalten Sie die Maschine aus und warten Sie, bis die Trennscheibe
zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Werkstück bewegen oder
Einstellungen ändern.
• Versuchen Sie niemals, die sich bewegende Maschine schnell
abzubremsen, indem Sie ein Werkzeug oder etwas anderes gegen die
Trennscheibe drücken, da hierdurch schwere Verletzungen verursacht
werden können.
• Halten Sie den Bereich um die Maschine herum ordentlich und frei von
losem Material wie beispielsweise Staub und Schnittresten.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Belüftungsschlitze des Motors
sauber und staubfrei sind.
• Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von Wartungsarbeiten
und vor dem Trennscheibenwechsel vom Netz.
DEUTSCH
• Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch, solange
die Maschine noch läuft und sich der Kopf nicht in der Ruhestellung
befindet.
• Wählen Sie die richtige Trennscheibe für das zu schneidende Material.
• Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung genannten Trennscheiben.
Verwenden Sie keine Schleifscheiben. Verwenden Sie niemals
Sägeblätter für Kreissägen oder andere Sägeblattypen mit Zähnen.
• Die maximal zulässige Drehzahl der Trennscheibe bzw. anderen
geeigneten Zubehörs muß der auf dem Typenschild der Maschine
angegebenen Leerlaufdrehzahl entsprechen oder diese überschreiten.
• Verwenden Sie keine Trennscheiben, die nicht mit den in den
technischen Daten angegebenen Abmessungen übereinstimmen.
Benutzen Sie keine Abstandsstücke, um eine Scheibe auf die Spindel
zu setzen.
• Überprüfen Sie die Trennscheiben vor jedem Gebrauch. Verwenden
Sie keine Scheiben, die angeschlagen, gerissen oder anderweitig
beschädigt sind.
• Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, daß die Trennscheibe richtig
angebracht ist.
• Lassen Sie die Maschine mindestens 30 Sekunden lang in einer
sicheren Lage im Leerlauf laufen. Falls stärkere Vibrationen festgestellt
werden oder andere Schäden eintreten, schalten Sie die Maschine ab
und finden Sie die Ursache heraus.
• Verwenden Sie diese Maschine nicht, ohne daß alle
Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sind.
• Halten Sie das Werkstück beim Schneiden fest gegen den Anschlag
und die Führung. Nehmen Sie keine Schnitte ohne Führung vor.
• Schneiden Sie keine Werkstücke, deren Stärke größer ist als die
maximale Schnittiefe der Trennscheibe.
• Führen Sie keine trockenen Schnitte durch. Trockenschnitte schaden
nicht nur der Maschine, sondern erhöhen auch durch die vermehrte
Staubbildung das Gesundheitsrisiko.
• Verwenden Sie keine Trennscheiben für seitliches Schleifen.
• Schneiden Sie keine Metalle.
• Bewahren Sie Trennscheiben stets gut geschützt und an einem
trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
• Nehmen Sie keine Justagen vor, und tauschen Sie keine Teile aus,
um die werkseitigen Einstellungen zu ändern. Technische Änderungen
dürfen nur vom Hersteller den betreffenden Sicherheitsvorschriften
gemäß durchgeführt werden.
WARNUNG: Achten Sie darauf, daß alle Anschlüsse trocken
sind, bevor Sie den Strom wieder einschalten und die
Maschine an die Steckdose anschließen.
-– Halten Sie die elektrischen Teile des Gerätes von
Wasserquellen fern sowie von den Personen im
Arbeitsbereich.
-– Der Ersatz des Hauptstromkabels sollte stets durch
den Hersteller oder einen seiner Kundendienstvertreter
vorgenommen werden.
-– WARNUNG! Nach erneutem Anlegen der Spannung
stellen Sie den EIN/AUS-Schalter auf AUS, bevor Sie die
RÜCKSETZ-Taste der Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)
betätigen.
-– Stellen Sie sicher, dass Ihre Installation mit einer
entsprechenden Markierung für „B“-Eigenschaften gemäß
HD384 versehen ist.
Restrisiken
Folgende Risiken lassen sich beim Betrieb dieser Maschinen nicht
vermeiden:
– Verletzungen, die durch eine Berührung der sich drehenden Teile
verursacht werden
– Verletzungen, die durch ein Auseinanderreißen der Trennscheibe
entstehen
Folgende Risiken sind am augenscheinlichsten:
– Risiken innerhalb des Arbeitsbereiches
– Risiken innerhalb des Bereiches der sich drehenden Teile
Beim Betrieb der Maschine lassen sich bestimmte Restrisiken trotz der
Einhaltung der relevanten Sicherheitsvorschriften und der Verwendung von
Schutzvorrichtungen nicht vermeiden. Es handelt sich hierbei um:
– Gehörschäden.
– Unfallgefahr an nicht abgedeckten Bereichen der sich drehenden
Trennscheibe.
– Verletzungsgefahr beim Scheibenwechsel.
– Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzvorrichtungen.
Schilder auf dem Werkzeug
Es befinden sich folgende Bildzeichen auf dem Werkzeug:
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung.
Verwenden Sie keine Trennscheiben mit Vertiefungen.
Benutzen Sie eine Schutzbrille.
Tragen Sie beim Betrieb dieses Werkzeugs stets
Arbeitshandschuhe.
Tragen Sie stets einen Gehörschutz.
WARNUNG! Scharfe Kanten.
Ein-/Aus-Schalter: Positionen I (Ein) und 0 (Aus).
Tragpunkt.
Hände von diesem Bereich fernhalten!
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] B1)
Der Datumscode (78), der auch das Herstelljahr enthält, ist in das Gehäuse
geprägt.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Motorrahmenbaugruppe
1 Stützrahmenbaugruppe
1 Wasserbecken
1 Wasserpumpe
1 Trennscheibe
1 Schiebetisch
1 Zusatztisch
1 Kantenführung
1 Hinterer Wassersammler
1 Schiebetisch-Wassersammler
1 Kleine Flanschgruppe
4 Innensechskantschrauben
27
DEUTSCH
1 Innensechskantschlüssel
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile
beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich
durch.
Beschreibung (Abb. A)
Ihre Fliesensäge D24000 wurde für professionelle FliesenNassschneideanwendungen entwickelt. Mit der entsprechenden
Trennscheibe kann sie zum Schneiden von Beton-, Ziegelstein-,
Porzellan- und Keramikmaterialien verwendet werden. Damit eine
optimale Vielseitigkeit gewährleistet ist, führt die Maschine folgende
Schneidearbeiten präzise und sicher aus: gerade Schnitte (Längsschnitte),
Diagonalschnitte, Einstechschnitte und Neigungsschnitte.
Diese Maschine darf nur für die in dieser Anleitung angeführten
Anwendungen eingesetzt werden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ein-/Aus-Schalter
Tiefeneinstellknopf
Bedienungshandgriff
Schiebetisch
Kantenführung
Zusatztisch
Wasserdüsen
Trennscheibe
Schutzhaube
Tiefenanschlag
Neigungseinstellknopf
Schlüsselhalter
Wasserbecken
Schiebetisch-Wassersammler
Hinterer Wassersammler
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert. Überprüfen
Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung auf dem Typenschild
entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 61029 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein
speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden, müssen
über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe technische
Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
28
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Die Maschine ist mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ausgestattet,
die den Benutzer vor Stromschlag schützt, indem sie den Stromkreis
unterbricht, wenn ein Leckstrom von 30 mA oder mehr erfasst wird.
WARNUNG: Betreiben Sie die Maschine niemals ohne
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung. Sehen Sie von einer
Verwendung der Maschine ab, wenn die FehlerstromSchutzeinrichtung nicht einwandfrei arbeitet. Die FehlerstromSchutzeinrichtung arbeitet nur, wenn die Maschine an einer
geerdeten Wandsteckdose (Schuko) angeschlossen ist.
Überprüfen Sie die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung regelmäßig
durch Drücken der TEST-Taste.
Zusammenbauen
WARNUNG: Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen immer den
Netzstecker.
WARNUNG: Folgen Sie beim Zusammenbau der Maschine
den nachstehenden Anweisungen in der vorgegebenen
Reihenfolge.
Auspacken der Maschine und ihrer Teile
WARNUNG: Ziehen Sie zum Bewegen der Maschine stets
Hilfe hinzu. Die Maschine ist für eine Person zu schwer.
• Entfernen Sie das lose Verpackungsmaterial aus der Box.
• Heben Sie die Maschinenteile aus der Box.
• Entfernen Sie das restliche Verpackungsmaterial von den
Maschinenteilen.
Montieren des Motorrahmens am Stützrahmen (Abb. B1)
• Stellen Sie den Stützrahmen (16) auf eine relativ glatte und ebene
Fläche.
• Setzen Sie den Motorrahmen (17) so auf den Stützrahmen, daß
die Löcher im Fuß (18) mit den Montagelöchern (19) zur Deckung
kommen.
• Setzen Sie eine Schraube (20) in die Löcher ein.
• Ziehen Sie die Schrauben unter Verwendung des mitgelieferten
Innensechskantschlüssels (21) fest.
Montieren des Schiebetisches an der Stützrahmenbaugruppe
(Abb. B2 & B3)
• Vergewissern Sie sich, daß der Arretierstift (22) sich in
Entriegelungsstellung befindet.
• Halten Sie den Tisch vor den Rahmen und richten Sie die Rollen (23)
auf die Rollenschiene (24) aus.
• Setzen Sie die hintere Rolle auf die runde Schiene.
• Schieben Sie den Tisch so auf die Schiene, daß die Lager (25) in die
Gleitschienen (26) geführt werden.
• Sobald die Vorderseite des Tisches sich an den Rahmen annähert,
neigen Sie den Tisch ein wenig, um ihn am Anschlag (27)
vorbeizuführen.
• Verriegeln Sie den Tisch durch Drehen des Arretierstifts (22) und
Hineindrücken des Stiftes in das Loch (28) in der Schiene.
Einsetzen der Maschine in das Wasserbecken (Abb. B4)
• Stellen Sie das Wasserbecken (13) auf eine relativ glatte und
ebene Fläche.
• Stecken Sie den Stopfen (29) in das Ablaßloch.
• Heben und halten Sie die Maschine wie in der Abbildung an den
Tragepunkten.
• Senken Sie die Maschine wie dargestellt in das Wasserbecken.
DEUTSCH
Anbringen des Zusatztisches (Abb. C)
• Halten Sie den Zusatztisch (6) vor die rechte Seite des
Schiebetisches (4).
• Richten Sie die Positionierstifte (30) am Zusatztisch mit den Löchern
(31) im Schiebetisch aus.
• Setzen Sie den Zusatztisch bündig gegen den Schiebetisch.
• Ziehen Sie den Spannknopf (32) an.
Montieren der Wasserpumpe (Abb. D1 & D2)
• Bringen Sie den Schlauch (33) am Anschluß (34) an.
• Stellen Sie die Wasserpumpe (35) in die tiefere Ecke des
Wasserbeckens (13).
• Verlegen Sie das Kabel und den Wasserschlauch so über dem Boden
des Wasserbecken, daß sie nicht vom Schiebetisch eingeklemmt
werden können.
• Klappen Sie die Schutzhaube (9) wieder zu.
• Ziehen Sie die Schraube (43) an der Seite der Schutzhaube an.
WARNUNG: Drücken Sie den Spindelfeststellknopf nie hinein,
während die Trennscheibe sich dreht.
Materialstärke (Abb. F2)
• Das Gerät D24000 ist mit einem Flansch mit großem Durchmesser
ausgestattet (48a), und wird zum Schneiden von Material bis zu einer
Stärke von 80 mm empfohlen.
• Ein kleinerer Flansch (48b) wird eingesetzt, wenn die maximale
Schneidetiefe von 95 mm erforderlich ist.
• Der größere Flansch sollte nach Möglichkeit vorzugshalber eingesetzt
werden, um eine optimale Schneidleistung zu gewährleisten.
Montieren der Wassersammler (Abb. E1 & E2)
Hinterer Wassersammler
Der hintere Wassersammler (15) fängt das beim Schneiden größerer
Werkstücke ablaufende Wasser auf.
• Setzen Sie den Wassersammler an der Rückseite des
Wasserbeckens an.
• Schieben Sie die Arme (36) unter die Kanten (37) des Wasserbeckens,
bis die Aussparungen (38) sich hinter den Nasen befinden.
• Neigen Sie den Wassersammler hinten ein wenig, bis dieser hörbar
einrastet.
Schiebetisch-Wassersammler
Der Schiebetisch-Wassersammler (14) bewegt sich zusammen mit dem
Schiebetisch und fängt das von großen Fliesen und bei Diagonalschnitten
ablaufende Wasser auf.
• Setzen Sie den Wassersammler an der rechten Seite des
Schiebetisches an.
• Schieben Sie die Arme (39) unter die Kanten (40) des Schiebetisches,
bis die Aussparungen (41) sich hinter den Nasen befinden.
• Neigen Sie den Wassersammler hinten ein wenig, bis dieser hörbar
einrastet.
Montieren der Trennscheibe (Abb. F1 – F3)
Es können Trennscheiben bis maximal 254 mm Durchmesser montiert
werden.
• Lockern Sie mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen
Innensechskantschlüssels (42) die Schraube (43) an der Seite der
Schutzhaube.
• Ziehen Sie die Gummiklappe (44) zurück und kippen Sie die
Schutzhaube (9) nach hinten.
• Drücken Sie mit einer Hand den Spindelfeststellknopf (45). Nehmen Sie
nun den mitgelieferten Schlüssel (46) in die andere Hand und lockern
Sie die Sicherungsmutter (47), indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn
drehen.
WARNUNG: Um die Spindelarretierung zu verwenden,
drücken Sie den Knopf und drehen die Spindel von Hand,
bis Sie fühlen, daß die Arretierung einrastet. Halten Sie den
Arretierungsknopf eingedrückt, um die Spindel festzuhalten.
• Entfernen Sie die Sicherungsmutter (47) und den äußeren Flansch (48).
• Montieren Sie die Trennscheibe so, dass ihr Pfeil in dieselbe Richtung
weist, wie die der Pfeil an der Schutzhaube.
• Bringen Sie den äußeren Flansch wieder an (48). Lesen Sie den
Abschnitt zur Materialstärke, um den richtigen Flansch auszuwählen.
• Ziehen Sie die Sicherungsmutter (47) an, indem Sie sie im
Uhrzeigersinn drehen, während Sie den Spindelfeststellknopf gedrückt
halten.
Anschließen der Maschine an das Stromnetz (Abb. A)
• Vergewissern Sie sich, daß der Ein-/Aus-Schalter (1) sich in AusStellung befindet.
• Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.
• Verlegen Sie das Netzkabel mit einer Abtropfschlaufe, damit kein
Wasser in den Stecker gelangen kann. Die Abtropfschlaufe ist ein Teil
des Kabels, der niedriger ist als die Steckdose.
Einstellen
WARNUNG: Ziehen Sie vor dem Einstellen immer den
Netzstecker.
Prüfen und Einstellen der Schnittiefe (Abb. G)
Die Kante der Trennplatte sollte sich immer mindestens 5 mm unter der
Tischfläche befinden.
• Lockern Sie den Tiefeneinstellknopf (2).
• Senken Sie den Arm ab, um die Trennscheibe an die niedrigste Position
zu setzen.
• Drehen Sie den Tiefeneinstellknopf (2) wieder fest.
• Führen Sie einen Probelauf bei ausgeschalteter Maschine durch,
indem Sie den Tisch über den gesamten Hub unter der Trennplatte
durchschieben. Stellen Sie dabei sicher, daß die Trennplatte den Tisch
nicht berührt.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie den Tiefeneinstellknopf (2).
• Lösen Sie die Flügelmutter (49) einige Umdrehungen.
• Stellen Sie den Tiefenanschlag (10) je nach Bedarf ein, wobei
Sie darauf achten müssen, daß die Kante der Trennscheibe sich
mindestens 5 mm unter der Tischfläche befindet.
• Ziehen Sie die Flügelmutter (49) wieder an.
Prüfen auf rechtwinklige Bewegung des Anschlags (Abb. H1 & H2)
• Senken Sie den Arm ab, um die Trennscheibe an die niedrigste Position
zu setzen.
• Bewegen Sie den Tisch vor die Trennscheibe.
• Legen Sie einen Winkel (50) so auf den Tisch und gegen den Anschlag,
daß er die Trennscheibe gerade berührt (siehe Abbildung).
• Schieben Sie den Tisch unter der Trennscheibe durch, um zu prüfen,
ob der Winkel sich parallel zur Trennscheibe bewegt.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie die Schrauben (51), die die Schienenbaugruppe am
Rahmen halten.
• Richten Sie den Schienenversteller (52) wie erforderlich aus.
• Prüfen Sie bei am Anschlag anliegenden Winkel erneut, ob der Winkel
sich parallel zur Scheibe bewegt. Korrigieren Sie die Einstellung, falls
erforderlich.
• Ziehen Sie die Schrauben (51) an.
29
DEUTSCH
Prüfen der Trennscheibe auf lotrechten Winkel über dem Tisch
(Abb. I1 - I3)
• Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (11).
• Drücken Sie den Sägekopf nach rechts, um sicherzugehen, daß
er völlig senkrecht steht. Ziehen Sie den Neigungsfeststellknopf
wieder an.
• Senken Sie den Arm ab, um die Trennscheibe an die niedrigste Position
zu setzen.
• Bewegen Sie den Tisch bis unter die Trennscheibe.
• Legen Sie einen Winkel (50) wie dargestellt auf den Tisch und gegen
die Scheibe.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie den Neigungsfeststellknopf (11), und drehen Sie die
Anschlagschraube für die senkrechte Stellung (53) hinein bzw. heraus,
bis der zwischen Scheibe und Tisch gemessene Winkel 90° beträgt.
• Falls der Neigungszeiger (54) nicht Null auf der Neigungsskala (55)
anzeigt, lockern Sie dessen Feststellschraube (56) und justieren Sie
den Zeiger auf Null.
Prüfen und Justieren des Neigungswinkels (Abb. I3 & J)
• Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (11) und bewegen Sie den
Sägekopf nach links. Dies ist die Position, bei der die Neigung 45° beträgt.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Drehen Sie die Anschlagschraube (57) wie erforderlich herein oder
heraus, bis der Zeiger (54) 45° anzeigt.
Schneiden eines Schlitzes (Abb. K)
Die Schlitzmarkierung (58) dienst als Orientierungshilfe für den Schnittweg
der Trennscheibe.
• Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie die Trennscheibe auf die
volle Drehzahl beschleunigen.
• Schieben Sie den Tisch vollständig unter der Trennscheibe durch, um
einen Schlitz in das Rad (59) zu schneiden.
• Schalten Sie die Maschine aus.
Wenn der Schlitz unbrauchbar wird, können Sie einen neuen schneiden.
• Lockern Sie die Sicherungsschraube (60).
• Drehen Sie das Rad (59) bis zu einer Stelle, die noch keinen Schnitt
aufweist.
• Ziehen Sie die Sicherungsschraube (60) an.
• Schneiden Sie unter Einhaltung der oben beschriebenen Anweisungen
einen neuen Schlitz.
Prüfen und Einstellen der Skala (Abb. L)
• Bewegen Sie den Tisch bis unter die Trennscheibe.
• Kontrollieren Sie die Lage der Skala (61) mit Hilfe eines Bandmaßes
(62), dessen Nullmarkierung an der Trennscheibe anliegt.
• Falls eine Justierung erforderlich ist, lockern Sie die Schrauben (63),
von denen die Skala (62) gehalten wird, und schrauben sie dann in der
korrekten Lage wieder fest.
Verriegeln des Schiebetisches (Abb. M)
Der Schiebetisch läßt sich an folgenden Positionen verriegeln:
– Vordere Position (Trennscheibe frei zugänglich) (64).
– Einstechposition (Trennscheibe über der Mitte des Tisches) (65).
– Ausgabeposition (Trennscheibe am Anschlag) (66).
• Bewegen Sie den Tisch (4) bis zur gewünschten Position.
• Verriegeln Sie den Tisch durch Drehen des Arretierstifts (22) und
Hineindrücken des Stiftes in das Loch in der Schiene.
Einstellen der Wasserdüsen (Abb. A & N)
Die Wasserdüsen (7) können so eingestellt werden, daß sie die jeweils
erforderliche Kühlwassermenge liefern.
30
• Bringen Sie die Düse durch Drehen des Griffs (67) in die erforderliche
Stellung.
– Maximale Kapazität (Düsen vollständig eingefahren) (68).
– Minimale Benässung (Düsen in einer Linie mit der Trennscheibe) (69).
– Aus-Stellung zur Vermeidung einer Benässung mit Wasser zwischen
Schnitten und zum Auswechseln der Trennscheibe (70).
Regulieren des Wasserflusses (Abb. O)
Der Durchflußbegrenzer (71) am Wasserschlauch ermöglich ein Regulieren
der zur Trennscheibe fließenden Wassermenge.
• Zur Reduzierung der Wassermenge drücken Sie den Begrenzer
zusammen.
• Zur Erhöhung der Wassermenge lösen Sie den Begrenzer.
Gebrauchsanweisung
Achten Sie bei der Aufstellung der Maschine auf eine ergonomische
Tischhöhe und -stabilität. Der Standort der Maschine muss so gewählt
werden, dass der Bediener einen guten Überblick sowie genügend Platz
um die Maschine herum hat, dass er die Werkstücke ohne Einschränkung
bearbeiten kann.
Stellen Sie zur Reduzierung der Auswirkungen von Vibrationen sicher, dass
die Umgebungstemperatur nicht zu gering ist, dass Maschine und Zubehör
gut gewartet sind und sich die Werkstückgröße für diese Maschine eignet.
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
• Kontrollieren Sie, ob die Maschine sicher eingerichtet wurde.
• Prüfen Sie, ob das Werkstück sicher gestützt wird.
• Stellen Sie sicher, daß die Trennscheibe das Werkstück nicht
berührt, bevor Sie die Maschine einschalten.
• Lassen Sie den Motor vor jedem Schneidvorgang stets auf
volle Drehzahl beschleunigen.
• Lassen Sie nur leichten Druck auf die Maschine einwirken.
Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck aus.
• Halten Sie Ihre Hände von der Schnittlinie der Trennscheibe
fern. Bringen Sie Ihre Hände nicht in den in Abb. P kenntlich
gemachten Bereich.
Vor dem Betrieb:
• Montieren Sie eine geeignete Trennscheibe.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
• Füllen Sie das Wasserbecken mit ausreichend viel Wasser, so daß die
Wasserpumpe vollständig eingetaucht ist.
Ein- und Ausschalten (Abb. Q)
• Zum Einschalten der Maschine stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) auf
Position I.
• Zum Ausschalten der Maschine stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter (1)
auf Position 0.
Die mit dem Versorgungskabel verbundene Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
enthält den Nullspannungsauslöser und den Motorüberlastungsschutz mit
manueller Rückstellung. Im Falle einer Abschaltung gehen Sie wie folgt vor:
• Vergewissern Sie sich, daß der Ein-/Aus-Schalter (1) sich in AusStellung befindet.
• Drücken Sie den Rückstellknopf an der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung.
Sperren des Schalters
• Um einen Gebrauch der Maschine von hierzu nicht Berechtigten zu
vermeiden, kann der Schalter mit einem Vorhängeschloß gesperrt
werden.
DEUTSCH
Grundschnitte
Allgemeine Handhabung
– Üben Sie zunächst durch einfache Arbeiten mit Abfall, bis Sie ein
˙Gefühl“ für die Maschine entwickelt haben.
– Machen Sie immer ˙Trockenversuche“ (mit ausgeschalteter Säge) vor den
endgültigen Schnitten, um die Bahn der Trennscheibe zu überprüfen.
Gerader vertikaler Querschnitt (Abb. R)
• Stellen Sie den Neigungswinkel auf 0° ein.
• Senken Sie den Arm ab, um die Trennscheibe an die niedrigste Position
zu setzen.
• Halten Sie das Werkstück mit seiner Oberseite nach oben weisend
flach auf dem Tisch und gegen den Anschlag. Bringen Sie die
Markierung am Werkstück mit der Schlitzmarkierung zur Deckung.
• Halten Sie beide Hände vom Schnittbereich der Trennscheibe fern.
• Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie die Trennscheibe auf
die volle Drehzahl beschleunigen. Warten Sie, bis die Trennscheibe
vollständig von Wasser bedeckt ist.
• Führen Sie das Werkstück langsam in Richtung Trennscheibe zu,
während Sie es fest gegen den Anschlag drücken. Erzwingen Sie
den Arbeitsvorgang nicht. Die Trennscheibengeschwindigkeit sollte
konstant bleiben.
• Schalten Sie die Maschine nach Beendigung des Schnitts aus, lassen
Sie die Trennscheibe zum Stillstand kommen und entfernen Sie das
Werkstück.
Neigungsquerschnitte (Abb. S)
Der Neigungswinkel kann auf 22,5° und 45° eingestellt werden.
• Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (11), und stellen Sie die
Neigung auf den gewünschten Wert ein.
• Ziehen Sie den Neigungsfeststellknopf fest an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Diagonalschnitte (Abb. T1 & T2)
Die Kantenführung (5) ermöglicht Schnitte in einem Winkel von 45°.
• Bringen Sie die Kantenführung mit der Befestigung (72) am
Anschlag an.
• Legen Sie den Führungsanschlag (73) auf die für den jeweiligen Schnitt
geeignete Seite.
– Klappen Sie den Anschlag nach rechts, wenn kleine Stücke von
großen Fliesen abgeschnitten werden sollen.
– Klappen Sie den Anschlag für andere Zwecke nach links.
• Stellen Sie den Parallelanschlag auf den gewünschten Abstand ein.
• Ziehen Sie den Knopf (74) an, um die Führung festzustellen.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Einstechschnitte (Abb. U)
Mit Einstechschnitten kann ein Teil in der Mitte einer Fliese ausgeschnitten
werden, beispielsweise eine Öffnung für eine Steckdose, einen Ablauf o. dgl.
• Markieren Sie den Ausschnitt auf beiden Seiten der Fliese.
• Montieren Sie eine Trennscheibe mit einer geeigneten Größe.
• Stellen Sie die Schnittiefe so ein, daß der Schnitt nur bis zur Hälfte der
Werkstückstärke geht.
• Halten Sie das Werkstück mit seiner Oberseite nach oben weisend
flach auf dem Tisch und gegen den Anschlag. Bringen Sie die
Markierung am Werkstück mit der Schlitzmarkierung zur Deckung.
• Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie die Trennscheibe auf
die volle Drehzahl beschleunigen. Warten Sie, bis die Trennscheibe
vollständig von Wasser bedeckt ist.
• Bewegen Sie den Tisch, bis die Markierung am Werkstück sich unter
der Trennscheibe befindet.
• Senken Sie den Arm ab, um mit der Trennscheibe in das Werkstück zu
schneiden. Schneiden Sie nicht bis über die Markierung hinaus. Nach
Schneiden des Werkstücks über die markierte Länge stellen Sie den
Arm an seiner höchsten Position fest.
• Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen Markierungslinien.
• Drehen Sie das Werkstück um (Oberseite nach unten). Gehen Sie wie
vorangehend beschrieben vor, um die jeweiligen Gegenschnitte zu
machen.
• Schalten Sie die Maschine nach Beendigung des Schnitts aus, lassen
Sie die Trennscheibe zum Stillstand kommen und entfernen Sie das
Werkstück.
Nutschnitte (Abb. V)
Fliesen werden beispielsweise genutet, um dahinter versteckte Kabel
aufzunehmen.
• Stellen Sie die Schnittiefe wie erforderlich ein.
• Halten Sie das Werkstück mit seiner Oberseite nach unten weisend
flach auf dem Tisch und gegen den Anschlag. Bringen Sie die
Markierung am Werkstück mit der Schlitzmarkierung zur Deckung.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
• Wiederholen Sie den Vorgang, um die Nut zu verbreitern.
Lieferbares Zubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von Drittanbietern von
DEWALT nicht mit diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör gefährlich sein. Zur
Vermeidung einer Verletzungsgefahr sollten nur die von DEWALT
empfohlenen Zubehörteile mit diesem Produkt verwendet
werden.
Palette erhältlicher Trennscheiben
ScheibentypAbmessungen
DT3733
DT3734
(Durchmesser x Bohrung)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Anwendung
Keramikfliese
Porzellan-/Steinfliese
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das richtige Zubehör an
Ihren Händler.
Transport der Maschine (Abb. W1 & W2)
Für einen leichteren Transport können abmontierte Teile im Wasserbecken
untergebracht werden.
• Leeren Sie das Wasserbecken. Siehe „Wartung“.
• Entfernen Sie die Kantenführung und den Zusatztisch.
• Stellen Sie den Schiebetisch fest.
• Nehmen Sie die Wassersammler ab.
• Heben Sie die Maschine wie dargestellt aus dem Wasserbecken.
• Verstauen Sie die Sammler wie dargestellt im Wasserbecken.
• Drehen Sie das Wasserbecken auf den Kopf.
• Verstauen Sie die Kantenführung und den Zusatztisch wie dargestellt
im Wasserbecken.
WARNUNG: Ziehen Sie zum Tragen der Maschine stets Hilfe
hinzu. Die Maschine ist für eine Person zu schwer.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und
einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Leeren des Wasserbeckens (Abb. X)
Das Wasserbecken muß nach jedem Gebrauch geleert werden.
• Stellen Sie die Wasserpumpe (75) auf die Ablage.
31
DEUTSCH
•
•
•
•
Stellen Sie einen geeigneten Behälter unter den Ablaßstopfen (29).
Entfernen Sie den Ablaßstopfen.
Räumen Sie für das Ablassen der Flüssigkeiten ausreichend Zeit ein.
Nachdem die Flüssigkeit abgelassen ist, bringen Sie den Ablaßstopfen
wieder an.
• Entsorgen Sie die Flüssigkeit auf umweltfreundliche Weise.
Einstellen des Tisch-Rollwiderstands (Abb. Y)
Um das Spiel zwischen dem Tisch und den Schienen zu beseitigen, gehen
Sie wie folgt vor:
• Lösen Sie die Schienenhöhenschrauben (76).
• Justieren Sie die Schienenhöhenversteller (77), bis der Tisch sich
leichtgängig bewegt.
• Ziehen Sie die Schienenhöhenschrauben wieder an.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle erfahren Sie bei Ihrem
örtlichen DEWALT-Geschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten Sie eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und vollständige Informationen über
unseren Kundendienst im Internet unter: www.2helpU.com.
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität seiner Produkte und bietet
daher den professionellen Anwendern des Produktes eine
herausragende Garantie. Diese Garantieerklärung gilt als
Ergänzung und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem Vertrag als
professioneller Anwender oder Ihrer gesetzlichen Ansprüche
als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie
gilt innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Reinigung
Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig die Schutzvorrichtung der
Trennscheibe, damit sie korrekt arbeiten. Stellen Sie sicher, dass weder
Schmutz noch Werkstückteilchen eine der Funktionen blockieren können.
Falls Werkstückfragmente zwischen Sägeblatt und Schutzvorrichtungen
steckenbleiben, trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung und
befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt “Montieren der Trennscheibe”.
Entfernen Sie die steckengebliebenen Teile und montieren Sie die
Trennscheibe wieder.
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie
das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
Folgende Reinigungsarbeiten müssen täglich durchgeführt werden.
• Tauchen Sie die Wasserpumpe in einen Eimer mit sauberem Wasser
und pumpen Sie Wasser durch das Schlauchsystem.
• Wischen Sie die Schiene und den Stützarm mit einem Fugenschwamm
oder einem Lappen ab.
• Spülen Sie das Wasserbecken und den Schiebetisch mit sauberem
Wasser ab. Wischen Sie Staubreste mit einem Fugenschwamm ab.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Gerätes nicht
vollständig zufrieden sind, geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang, so wie gekauft,
an den Händler zurück, um eine vollständige Erstattung oder
ein Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf, wird einmalig
eine Wartungsinspektion für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem autorisierten
DEWALT-Service-Partner ausgeführt. Der Kaufbeleg muss
vorgelegt werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht
für Zubehör und Ersatzteile, sofern es sich nicht um einen
Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab Kauf einen
Fehler aufweist, garantiert DEWALT den kostenlosen Austausch
aller fehlerhaften Teile oder, nach unserer Wahl, die kostenlose
Wandlung des Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche durch nicht autorisierte
Personen vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche Schmierung.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht mit normalem
Haushaltsabfall entsorgt werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALT-Produkt ersetzt werden
muss oder Sie es nicht mehr benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem
normalen Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von Gebrauchtprodukten und
Verpackungen ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die Wiederverwendung von
Recyclingstoffen hilft, Umweltverschmutzung zu vermeiden und
mindert die Nachfrage nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die getrennte Entsorgung von
Elektroprodukten und Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und das Recycling von
DEWALT-Produkten nach Ablauf des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um
diesen Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu einer beliebigen
autorisierten Kundendienstwerkstatt, die es in unserem Auftrag sammeln.
32
• Das Produkt wird vollständig im Originallieferumfang
zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu können, wenden
Sie sich an einen DEWALT-Service-Partner in Ihrer Nähe,
dessen Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden, oder Sie
wenden sich an die DEWALT-Niederlassung, die in dieser
Anleitung angegeben ist. Eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige Informationen
über unseren Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
TILE SAW D24000
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product
development and innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
Max. peripheral speed cutting disc
Bevel settings
Max. ripping capacity
Depth of cut at 90°
Max. workpiece dimensions
Tile (granite)
Block (fired clay)
Max. load
Tile (granite)
Block (fired clay)
Overall dimensions
Nominal weight
Max. allowable weight (with water)
min-1
°
mm
mm
D24000
230
230/115
2
1,600 / 1,500
4,200
250
25.4
1.5
straight, non-recessed
(continuous rim)
5,000
22.5/45
610
95
cm
cm
64.5 x 64.5 x 1.2
30.5 x 30.5 x 9.0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86.4 x 68.6
32
51
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90.0
3.0
103.0
3.1
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Type
Power input
No-load speed
Disc diameter
Disc bore
Disc body thickness
Type of cutting disc
(sound pressure)
(sound pressure uncertainty)
(sound power)
(sound power uncertainty)
V
V
W
min-1
mm
mm
mm
NOTE: This device is intended for the connection to a power supply system
with maximum permissible system impedance Zmax of 0.30 Ω at the
interface point (power service box) of user’s supply.
The user has to ensure that this device is connected only to a power system
which fulfils the requirement above. If necessary, the user can ask the public
power supply company for the system impedance at the interface point.
Definitions: Safety Guidelines
EC-Declaration of Conformity
The definitions below describe the level of severity for each signal word.
Please read the manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if
not avoided, will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if
not avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if
not avoided, may result in minor or moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury
which, if not avoided, may result in property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
MACHINERY DIRECTIVE
D24000
DEWALT declares that these products described under “technical data” are
in compliance with:
2006/42/EC, EN 61029-1.
These products also comply with Directive 2004/108/EC. For more
information, please contact DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and
makes this declaration on behalf of DEWALT.
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 61029-1:
Vibration emission value ah
ah =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
2.4
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in EN 61029
and may be used to compare one tool with another. It may be used for a
preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level represents
the main applications of the tool. However if the tool is used
for different applications, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ. This may
significantly increase the exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may
significantly reduce the exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of work
patterns.
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, mains
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.12.2009
Safety Instructions
WARNING! When using electric tools basic safety precautions
should always be followed to reduce
the risk of fire, electric shock and personal injury
including the following.
Read all these instructions before attempting to operate this product and
save these instructions.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet
conditions. Keep the work area well lit (250-300 Lux). Do not use
33
ENGLISH
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
34
the tool where there is a risk of causing fire or explosion, e.g. in the
presence of flammable liquids and gases.
Keep children away
Do not allow children, visitors or animals to come near the work area or
to touch the tool or the mains cable.
Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in
moving parts. Wear protective hair covering to keep long hair out of the
way. Preferably wear suitable gloves and non-slip footwear.
Personal protection
Always use safety glasses. Use a face or dust mask whenever the
operations may produce dust or flying particles. If these particles
might be considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear ear
protection at all times. Wear a safety helmet at all times.
Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed or grounded surfaces (e.g. pipes,
radiators, cookers and refrigerators). Avoid touching the plugged-in mains
cable when it is wet. Do not stand in pools when operating the tool.
Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is safer and it frees both
hands to operate the tool.
Connect dust extraction equipment
If devices are provided for the connection of dust extraction and
collection facilities, ensure that these are connected and properly used.
Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are removed from the
tool before operating the tool.
Extension cables
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged.
When using the tool outdoors, only use extension cables intended for
outdoor use and marked accordingly.
Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction manual. Do not force
small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool. The tool
will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
Do not force the tool.
WARNING! The use of any accessory or attachment or performance
of any operation with this tool other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
Check for damaged parts
Before use, carefully check the tool and mains cable for damage.
Check for misalignment and seizure of moving parts, breakage of
parts, damage to guards and switches and any other conditions that
may affect its operation. Ensure that the tool will operate properly and
perform its intended function. Do not use the tool if any part is damaged
or defective. Do not use the tool if the switch does not turn it on and
off. Have any damaged or defective parts replaced by an authorised
DEWALT repair agent. Never attempt any repairs yourself.
Unplug tool
Switch off and wait for the tool to come to a complete standstill before
leaving it unattended. Unplug the tool when not in use, before changing
any parts of the tools, accessories or attachments and before servicing.
Avoid unintentional starting
Be sure that the tool is switched off before plugging in.
Do not abuse cord
Never pull the cord to disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up
securely, out of reach of children.
19 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for better and safer
performance. Follow the instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all handles and switches dry, clean and free from oil
and grease.
20 Repairs
This tool is in accordance with the relevant safety regulations. Have
your tool repaired by an authorised DEWALT repair agent. Repairs
should only be carried out by qualified persons using original spare
parts; otherwise this may result in considerable danger to the user.
Additional safety rules for tile saws
• Do not use the machine if it is not fully assembled. Do not operate the
machine as a hand-held power tool.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before starting
any operation.
• Never place either hand in the cutting disc area when the machine is
connected to the electrical power source.
• Never cut workpieces that require manual action closer than 15 cm
from the rotating cutting disc.
• Never reach in the back of the cutting disc.
• Do not perform any operation freehand. Hold the workpiece firmly
against the fence and the guide.
• Switch off the machine and wait for the cutting disc to stop before
moving the workpiece or changing the settings.
• Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool or
other means against the cutting disc; serious accidents can be caused
unintentionally in this way.
• Keep the surrounding area of the machine well maintained and free of
loose materials, e.g. debris and cut-offs.
• Check periodically that the motor air slots are clean and free of dust.
• Disconnect the machine from the mains before carrying out any
maintenance work or when changing the cutting disc.
• Never perform any cleaning or maintenance work when the machine is
still running and the head is not in the rest position.
• Select the correct cutting disc for the material to be cut.
• Use only the cutting discs specified in this manual. Never use grinding
discs. Never use circular saw blades or any other types of toothed
blades.
• The max. allowable speed of the cutting disc, or any other suitable
accessory, must always be equal to or greater than the no-load speed
of the machine specified on the nameplate.
• Do not use cutting discs that do not conform to the dimensions stated
in the technical data. Do not use any spacers to make a disc fit onto
the spindle.
• Inspect cutting discs before each use. Do not use chipped, cracked or
otherwise defective discs.
• Ensure that the cutting disc is mounted correctly before use.
• Let the machine run at no-load in a safe position for at least 30 seconds.
If there is a considerable vibration or if any other defect occurs,
stop the machine and check it to determine the cause.
• Do not operate this machine without guards in place.
• Hold the workpiece firmly against the fence and guide during the
cutting operation. Do not perform any operation freehand.
• Do not cut workpieces requiring a maximum depth of cut exceeding
that of the cutting disc.
• Do not perform dry cuts. Dry cutting not only results in damage to the
machine, it will also increase exposure to harmful airborne dust.
• Do not use cutting discs for side grinding.
• Do not cut metal materials.
• Always store cutting discs well-protected and in a dry place, out of
reach of children.
• Do not make adjustments or parts substitutions to alter the factory
settings. Technical alterations should only be carried out by the
manufacturer, in compliance with the applicable safety requirements.
ENGLISH
WARNING! Take care that the connections are dry before
activating the circuit and plugging in the machine.
-– Keep water clear off the electrical parts of the tool and away
from persons in the working area.
-– Replacement of supply cord shall always be carried out by
the manufacturer or his service agent.
-– WARNING! After voltage recovery set ON/OFF switch to off
before actuating RESET button of Residual Current Device
(RCD).
-– Ensure your installation is provided with suitable cut out of
"B" characteristic according to HD384.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of these machines:
– injuries caused by touching the rotating parts
– injuries caused by disruption of the cutting disc
These risks are most evident:
– within the range of operation
– within the range of the rotating machine parts
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating cutting
disc.
– Risk of injury when changing the disc.
– Risk of squeezing fingers when opening the guards.
Labels on tool
The following pictographs are shown on the tool:
Read the instruction manual before use.
Do not use recessed cutting discs.
Wear safety goggles.
Always wear regular working gloves while operating this tool.
Always wear ear protection.
Package contents
The package contains:
1 Motor frame assembly
1 Support frame assembly
1 Water basin
1 Water pump
1 Cutting disc
1 Sliding table
1 Extension table
1 Edge guide
1 Rear water collector
1 Sliding table water collector
1 Small flange set
4 Hex screws
1 Hex key
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
Description (fig. A)
Your D24000 tile saw has been designed for professional wet tile cutting
applications. Using the appropriate cutting disk, diameter 250 mm.,
it can cut concrete, brick, porcelain and ceramic materials. Providing
optimum versatility, the machine performs the cutting operations of straight
cutting (ripping), diagonal cutting, plunge cutting and bevel cutting easily,
accurately and safely.
This machine is not to be used for any operation other than those
mentioned in this manual.
1 On/off switch
2 Depth adjustment knob
3 Operating handle
4 Sliding table
5 Edge guide
6 Extension table
7 Water nozzles
8 Cutting disc
9 Guard
10 Depth stop
11 Bevel adjustment knob
12 Key storage
13 Water basin
14 Sliding table water collector
15 Rear water collector
Electrical Safety
Warning! Sharp edges.
On/off switch: position I (on) and 0 (off).
Carrying point
Do not place your hands within this area.
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
Your tool is double insulated in accordance with EN 61029;
therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the primary
and secondary winding.
In case of cord replacement the tool must only be repaired by an authorized
service agent or by qualified electrician.
DATE CODE POSITION (FIG. B1)
The Date Code (78), which also includes the year of manufacture, is printed
into the housing.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
35
ENGLISH
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
• Connect the yellow/green lead to the earth terminal
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
WARNING: Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N) wires to the earth pin
marked E or
.
Fitting a Mains Plug to 115 V Units
(U.K. and Ireland Only)
• The plug should be fitted by a competent person. If you are in doubt,
contact an authorized DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• The plug fitted should be comply with BS EN 60309 (BS4343),
16 Amps, earthing contact position 4h.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core extension cable
suitable for the power input of this tool (see technical data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Residual Current Device
The machine is equipped with a residual current device (RCD), which
protects the user against electric shock by interrupting the circuit when a
leakage current of 30 mA or greater is detected. For 115 V units the rated
leakage current is 5 mA.
WARNING: Never operate the machine without the RCD in
place. Do not use the machine if the RCD does not function
properly. For the RCD to work, the machine must be connected
to an earthed wall socket. Periodically check the function of the
RCD, pressing the TEST button.
Assembly
WARNING: Prior to assembly always unplug the tool.
WARNING: When assembling the machine, always follow the
instructions in the order as described below.
Unpacking the machine and its parts
WARNING: When moving the machine, always seek
assistance. The machine is too heavy for one person to
handle.
• Remove the loose packaging material from the box.
• Lift the machine parts out of the box.
• Remove any remaining packing material from the machine parts.
Mounting the motor frame to the support frame (fig. B1)
• Place the support frame (16) on a relatively smooth and level surface.
• Place the motor frame (17) on the support frame aligning the holes in
the foot (18) with the mounting holes (19).
• Insert a screw (20) into the holes.
• Tighten the screws using the hex key (21) provided.
Mounting the sliding table to the support frame assembly (fig. B2 & B3)
• Make sure the lock (22) is in the unlock position.
• Hold the table in front of the frame, aligning the rollers (23) with the
roller rail (24).
• Place the rear roller onto the round rail.
• Slide the table onto the rail, making sure that the bearings (25) locate in
the slide rails (26).
• When the front of the table is approaching the frame, tilt the table
slightly to clear the stop (27).
36
• Lock the table in position by rotating the pin (22) and pushing it into the
hole (28) in the rail.
Placing the machine into the water basin (fig. B4)
• Place the water basin (13) on a relatively smooth and level surface.
• Fit the plug (29) into the drain hole.
• Lift and hold the machine at the carrying points as shown.
• Lower the machine into the water basin as shown.
Mounting the extension table (fig. C)
• Hold the extension table (6) in front of the right-hand side of the sliding
table (4).
• Align the positioning pins (30) on the extension with the holes (31) in
the sliding table.
• Place the extension against the sliding table.
• Tighten the clamp knob (32).
Installing the water pump (fig. D1 & D2)
• Fit the hose (33) onto the fitting (34).
• Place the water pump (35) in the deep corner of the water basin (13).
• Route the power cable and the water tube over the bottom of the
water basin as to avoid them from getting caught up by the sliding
table.
Mounting the water collectors (fig. E1 & E2)
Rear water collector
The rear water collector (15) collects water run-off when cutting large
workpieces.
• Hold the water collector in position to the rear of the water basin.
• Slide the arms (36) underneath the edges (37) of the water basin until
the recesses (38) locate behind the lugs.
• Tilt the rear of the water collector slightly until the collector snaps in
position.
Sliding table water collector
The sliding table water collector (14) travels with the table and collects
water run-off from large tiles and diagonal cuts.
• Hold the water collector in position to the right-hand side of the sliding
table.
• Slide the arms (39) underneath the edges (40) of the sliding table until
the recesses (41) locate behind the lugs.
• Tilt the rear of the water collector slightly until the collector snaps in
position.
Mounting the cutting disc (fig. F1 – F3)
The maximum diameter cutting disc that can be fitted is 254 mm.
• Using the Hex key (42) supplied, loosen the screw (43) on the side of
the guard.
• Pull back the rubber side flap (44) and lift the guard (9) towards the rear.
• Depress the spindle lock button (45) with one hand, then take the
supplied spanner (46) in the other hand to loosen the locking nut (47)
by turning counterclockwise.
WARNING: To use the spindle lock, press the button as shown
and rotate the spindle by hand until you feel the lock engage.
Continue to hold the lock button in to keep the spindle from
turning.
• Remove the locking nut (47) and the outside flange collar (48).
• Install the cutting disc with the arrow facing the same way as the arrow
on the guard.
• Replace the outer flange collar (48). Refer to Material Thickness for
proper flange use.
ENGLISH
• Tighten the locking nut (47) by turning clockwise while holding the spindle
lock engaged with your other hand.
• Put the guard (9) back in position.
• Tighten the screw (43) on the side of the guard.
WARNING: Never press the spindle lock while the cutting disc
is rotating.
Material thickness (fig. F2)
• The D24000 is fitted with a large diameter flange (48a),
recommended for cutting material up to 80 mm in depth.
• A smaller flange (48b) is provided for when the 95 mm maximum
cutting depth is required.
• The larger flange should be used whenever possible to ensure
optimum cutting performance.
Connecting the machine to the mains (fig. A)
• Make sure the on/off switch (1) is in the off position.
• Connect the mains plug to a mains supply.
• Arrange a drip loop in the cord connecting the machine to mains to
prevent water from dripping onto the plug. The drip loop is that part of
the cord below the level of the socket.
Adjustment
WARNING: Prior to adjustment always unplug the tool.
Checking and adjusting the cutting depth (fig. G)
The rim of the cutting disc should always be at least 5 mm below the table
surface.
• Loosen the depth adjustment knob (2).
• Lower the arm to bring the cutting disc in lowest position.
• Tighten the depth adjustment knob (2).
• Make a dry run by pushing the table entirely through the cutting disc.
Check that the cutting disc does not foul the table.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the depth adjustment knob (2).
• Loosen the wingnut (49) a few turns.
• Adjust the cutting depth stop (10) as necessary, making sure that the
rim of the cutting disc is at least 5 mm below the table surface.
• Tighten the wingnut (49).
Checking that the crosscut travel is perpendicular to the fence
(fig. H1 & H2)
• Lower the arm to bring the cutting disc in lowest position.
• Move the table in front of the disc.
• Place a square (50) on the table and against the fence and just
touching the disc as shown.
• Push the table through the cutting disc to check that the disc traverses
parallel to the square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Slacken the screws (51) holding the rail assembly to the frame.
• Position the rail adjuster (52) as necessary.
• With the square placed against the fence, check again that the disc
traverses parallel to the square and adjust as necessary.
• Tighten the screws (51).
Checking that the cutting disc is perpendicular to the table (fig. I1 - I3)
• Loosen the bevel clamp knob (11).
• Press the saw head to the right to ensure it is fully vertical and tighten
the bevel clamp knob.
• Lower the arm to bring the cutting disc in lowest position.
• Move the table until underneath the disc.
• Place a square (50) on the table and against the disc as shown.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the bevel clamp knob (11) and turn the vertical position
adjustment stop screw (53) in or out until the disc is at 90° to the table
as measured with the square.
• If the bevel pointer (54) does not indicate zero on the bevel scale (55),
loosen the screw (56) that secures the pointer and move the pointer as
necessary.
Checking and adjusting the bevel angle (fig. I3 & J)
• Loosen the bevel clamp knob (11) and move the saw head to the left.
This is the 45° bevel position.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Turn the stopscrew (57) in or out as necessary until the pointer (54)
indicates 45°.
Cutting a kerf (fig. K)
The kerf indicator (58) helps to locate the path of the cutting disc.
• Switch on the machine and wait for the disc to reach full speed.
• Push the table entirely through the cutting disc to cut a kerf in the
wheel (59).
• Switch off the machine.
If the kerf is worn, a new kerf can be created.
• Loosen the locking screw (60).
• Rotate the wheel (59) to expose uncut surface.
• Tighten the locking screw (60).
• Cut a new kerf following the instructions as described above.
Checking and adjusting the scale (fig. L)
• Move the table until underneath the disc.
• Check the scale (61) on the fence using a tape measure (62) with the
zero marking placed against the cutting disc.
• If adjustment is required, loosen the screws (63) that hold the scale (62)
in place, adjust to the correct dimension and tighten the screws.
Locking the sliding table (fig. M)
The table can be locked in the following positions:
– Front position (cutting disc freely accessible) (64).
– Plunge position (cutting disc over middle of table) (65).
– Outfeed position (cutting disc at fence) (66).
• Move the table (4) to the desired position.
• Lock the table by rotating the pin (22) and pushing it into the hole in the
rail.
Adjusting the water nozzles (fig. A & N)
The water nozzles (7) are adjustable to provide the necessary water flow of
cooling water.
• Adjust the nozzle by moving the handle (67) into the required position.
– Maximum capacity (nozzles fully retracted) (68).
– Minimum overspray (nozzles in line with cutting disc) (69).
– Off position to eliminate water overspray between cuts and for
replacing the cutting disc (70).
Regulating the water flow (fig. O)
The flow restrictor (71) on the water tube can be adjusted to regulate the
flow of cooling water towards the cutting disc.
• To reduce the flow, squeeze the restrictor.
• To increase the flow, release the restrictor.
Instructions for use
Ensure the machine is placed to satisfy your ergonomic conditions in
terms of table height and stability. The machine site shall be chosen so
that the operator has a good overview and enough free surrounding space
37
ENGLISH
around the machine that allows handling of the workpiece without any
restrictions.
To reduce effects of vibration make sure the environment temperature is
not too cold, machine and accessory is well maintained and the workpiece
size is suitable for this machine.
WARNING:
• Always observe the safety instructions and applicable regulations.
• Check that the machine has been set up securely.
• Check that the workpiece is properly supported.
• Make sure the cutting disc is not contacting the workpiece
before the machine is switched on.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Apply only a gentle pressure to the machine. Do not force the
cutting action.
• Keep your hands out of the path of the cutting disc. Do not
place your hands within the marked area as shown in fig. P.
Prior to operation:
• Install the appropriate cutting disc.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• Fill the water basin with the sufficient amount of water for the water
pump to be fully submerged.
Switching on and off (fig. Q)
• To switch the machine on, set the on/off switch (1) to position I.
• To switch the machine off, set the on/off switch (1) to position 0.
Wired into the mains cable is the residual current device (RCD) containing
the no-volt release switch and the motor overload protector with manual
reset. In case of a power shut-off, proceed as follows:
• Make sure the on/off switch (1) is in the off position.
• Press the reset button on the RCD.
Locking the switch
• In order to avoid unauthorised use of the machine, lock the switch
using a padlock.
Basic saw cuts
General handling
– Try a few simple projects using scrap material until you develop a “feel”
for the machine.
– Always make dry runs (without power) before finish cuts so that you
can check the path of the disc.
Vertical straight cross cut (fig. R)
• Set the bevel angle to 0°.
• Lower the arm to bring the cutting disc in lowest position.
• Place the workpiece flat on the table and against the fence, with the
finished side up. Align the marking on the workpiece with the marking
in the kerf indicator.
• Keep both hands away from the path of the cutting disc.
• Switch the machine on and allow the cutting disc to reach full speed.
Wait until the cutting disc is completely covered with water.
• Slowly feed the workpiece into the cutting disc, keeping it firmly
pressed against the fence. Do not force. The cutting disc speed should
be kept constant.
• After completing the cut, switch the machine off, allow the cutting disc
to stop and remove the workpiece.
Bevel cross-cut (fig. S)
Bevel angles can be set at 22.5° and 45°.
• Loosen the bevel clamp knob (11) and set the bevel as desired.
38
• Tighten the bevel clamp knob firmly.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Diagonal cut (fig. T1 & T2)
The edge guide (5) allows cutting of angles at 45°.
• Place the edge guide with the mounting bracket (72) over the fence.
• Flip the guide fence (73) into position for the required application:
– Flip the fence to the right for cutting small pieces from large tiles.
– Flip the fence to the left for any other application.
• Set the parallel fence to the required distance.
• Tighten the knob (74) to secure the guide in place.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Plunge cut (fig. U)
A plunge cut is used to remove the centre of a tile, e.g. for electrical
outlets, drains, etc.
• Mark the area to be cut on both sides of the tile.
• Fit the appopriate size of cutting disc.
• Adjust the cutting depth to allow the cutting disc to saw only halfway
through the workpiece.
• Place the workpiece flat on the table and against the fence, with the
finished side up. Align the marking on the workpiece with the marking
in the kerf indicator.
• Switch the machine on and allow the cutting disc to reach full speed.
Wait until the cutting disc is completely covered with water.
• Move the table until the marking on the workpiece is underneath the disc.
• Lower the arm to feed the cutting disc into the workpiece. Do not
overcut the mark. As soon as the marking has been cut, lock the arm
into its highest position.
• Repeat as for the other markings.
• Turn the workpiece upside down. Proceed as described above for the
second cuts to meet the first.
• After completing the cut, switch the machine off, allow the cutting disc
to stop and remove the workpiece.
Grooving (fig. V)
A groove is made into a tile e.g. to accommodate hidden wiring.
• Adjust the cutting depth as required.
• Place the workpiece flat on the table and against the fence, with the
down side up. Align the marking on the workpiece with the marking in
the kerf indicator.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
• Repeat the procedure to make a wider groove.
Optional accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered by
DEWALT, have not been tested with this product, use of such
accessories with this tool could be hazardous. To reduce the
risk of injury, only DEWALT recommended accessories should
be used with this product.
Range of cutting discs available
Type of disc
DT3733
DT3734
Dimensions (diameter x bore)
250 x 25.4 mm
250 x 25.4 mm
Usage
Ceramic tile
Porcelain/stone tile
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Transporting (fig. W1 & W2)
The detachable parts can be stored in the water basin for easy transportation.
• Drain the water basin. See “Maintenance”.
• Remove the edge guide and the extension table.
• Lock the sliding table in position.
ENGLISH
•
•
•
•
•
Remove the water collectors.
Lift the machine out of the water basin as shown.
Place the collectors into the water basin in the orientation as shown.
Turn the water basin upside down.
Place the edge guide and the extension table into the water basin in
the orientation as shown.
WARNING: When carrying the machine, always seek
assistance. The machine is too heavy for one person to
handle.
Maintenance
Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long period
of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Draining the water basin (fig. X)
The water basin must be drained after each use.
• Place the water pump on the tray (75).
• Place a suitable container under the drain plug (29).
• Remove the drain plug.
• Allow ample time for the liquid to drain.
• After the liquid has been drained, re-install the drain plug.
• Dispose of the liquid with due care for the environment.
Should you find one day that your DEWALT product needs replacement, or
if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products and packaging allows
materials to be recycled and used again. Re-use of recycled
materials helps prevent environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection of electrical products
from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and recycling of DEWALT
products once they have reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product to any authorised
repair agent who will collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised repair agent by
contacting your local DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT repair agents and full
details of our after-sales service and contacts are available on the Internet
at: www.2helpU.com.
Adjusting the table rolling resistance (fig. Y)
To take out the clearance between the table and the rails, proceed as
follows:
• Loosen the rail height screws (76).
• Adjust the rail height adjusters (77) until the table moves smoothly.
• Tighten the rail height screws.
Cleaning
Before use, carefully check the cutting disk guard to determine that it will
operate properly. Ensure that mud, or work-piece particle cannot lead to
blockage of one of the functions.
In case of workpiece fragments jammed between cutting disk and guard
disconnect the machine from the power supply and follow the instructions
given in section “Mounting the cutting disk”. Remove the jammed parts
and reassembling the cutting disk.
Keep the ventilation slots clear and regularly clean the housing with a soft
cloth.
The following cleaning operations must be performed every day.
• Insert the water pump into a bucket of clean water and pump the water
through the hose system.
• Wipe the rails and support arm with a grout sponge or a rag.
• Spray the water basin and the sliding table with clear water. Wipe any
dust residue away with a grout sponge.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Protecting the environment
Separate collection. This product must not be disposed of with
normal household waste.
39
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its products and offers
an outstanding guarantee for professional users of the
product. This guarantee statement is in addition to and in no
way prejudices your contractual rights as a professional user
or your statutory rights as a private non-professional user. The
guarantee is valid within the territories of the Member States of
the European Union and the European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT tool, simply return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to the point of purchase,
for a full refund or exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of purchase must be
produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT tool, in
the 12 months following purchase, you are entitled to one
service free of charge. It will be undertaken free of charge at
an authorised DEWALT repair agent. Proof of purchase must
be produced. Includes labour. Excludes accessories and spare
parts unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty
materials or workmanship within 12 months from the date of
purchase, DEWALT guarantees to replace all defective parts
free of charge or – at our discretion – replace the unit free of
charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair wear and tear;
• Repairs have not been attempted by unauthorised
persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all original
components
If you wish to make a claim, contact your seller or check the
location of your nearest authorised DEWALT repair agent in
the DEWALT catalogue or contact your DEWALT office at the
address indicated in this manual. A list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales service is
available on the Internet at: www.2helpU.com
40
E S PA Ñ O L
CORTADORA DE AZULEJOS D24000
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT. Muchos años de
experiencia y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el usuario
profesional.
Características técnicas
Velocidad periférica máx. de disco de corte
Ajuste de bisel
Capacidad máx. de corte paralelo
Profundidad de corte a 90°
Dimensiones máximas de la pieza de trabajo
Azulejo (granito)
Bloque (arcilla refractaria)
Carga máx.
Azulejo (granito)
Bloque (arcilla refractaria)
Dimensiones totales
Peso nominal
Peso permitido máximo (con agua)
min-1
°
mm
mm
D24000
230
2
1.600
4.200
250
25,4
1,5
recto, no ranurado
(filo continuo)
5.000
22,5/45
610
95
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90,0
3,0
103,0
3,1
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Diámetro del disco
Orificio del disco
Espesor del cuerpo del disco
Tipo de disco de corte
V
W
min-1
mm
mm
mm
(presión acústica)
(unidad de incertidumbre de presión acústica)
(potencia acústica)
(incertidumbre de la potencia acústica)
NOTA: Este dispositivo se ha previsto para conectarlo a un sistema de
alimentación dotado de una impedancia máxima Zmax de 0.30 Ω en el
punto de interfaz (caja de servicio eléctrico) de la red del usuario.
El usuario debe cerciorarse de que este dispositivo esté conectado exclusivamente a un sistema eléctrico que cumpla con los requisitos establecidos
previamente. Si es necesario, el usuario puede preguntar a la empresa de
electricidad la impedancia del sistema en el punto de la interfaz.
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación describen el grado de intensidad
correspondiente a cada término de alarma. Lea el manual y preste atención
a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, de no
evitarse, ocasionará la muerte o una lesión grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa
que, de no evitarse, podría ocasionar la muerte o una lesión
grave.
ATENCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa
que, de no evitarse, puede ocasionar una lesión de poca o
modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede ocasionar daños
materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en cuenta los tres ejes) determinados
de acuerdo con la norma EN 61029-1:
Valor de la emisión de vibración ah
ah =
m/s2
2,4
Incertidumbre K =
m/s2
1,5
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
D24000
DEWALT declara que los productos descritos bajo “datos técnicos” son
conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 61029-1.
Estos productos son conformes también a la Directriz 2004/108/EC. Si
desea más información, póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y
realiza esta declaración en representación de DEWALT.
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de información se
ha medido de conformidad con una prueba normalizada proporcionada en
la EN 61029 y puede utilizarse para comparar una herramienta con otra.
Puede usarse para una evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración declarado
representa las principales aplicaciones de la herramienta. Sin
embargo, si se utiliza la herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede aumentar considerablemente
el nivel de exposición durante el período total de trabajo.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
Una valoración del nivel de exposición a la vibración debería
tener en cuenta también las veces en que la herramienta está
apagada o cuando está en funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir considerablemente el nivel
de exposición durante el periodo total de trabajo.
Instrucciones de seguridad
Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al
operador de los efectos de la vibración tales como: ocuparse
del mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los patrones de trabajo.
Lea todas las instrucciones siguientes antes de operar este producto y
guárdelas.
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
29.12.2009
¡ADVERTENCIA! Siempre que se utilicen herramientas
eléctricas, se deberán tomar precauciones básicas de
seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica
y lesiones a las personas incluyendo lo siguiente.
GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL FUTURO
10 Amperios, en la red
41
E S PA Ñ O L
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo
de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la herramienta en
ambientes húmedos o mojados. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada (250-300 Lux). No utilice la herramienta donde exista
riesgo de incendio o explosión, p. ej. en la proximidad de líquidos o
gases inflamables.
3 Mantenga alejados a los niños
No permita que niños, otras personas o animales se acerquen al área
de trabajo ni toquen la herramienta o el cable eléctrico.
4 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas ya que éstos podrían quedar atrapados
por las piezas móviles. Si tiene el pelo largo, llévelo recogido y cubierto.
Preferiblemente, lleve guantes adecuados y calzado con suela
antideslizante.
5 Protección personal
Utilice siempre gafas de protección. Utilice una mascarilla si el trabajo
a ejecutar produce polvo u otras partículas volantes. Si esas partículas
están a una temperatura considerablemente caliente, utilice también un
delantal termorresistente. Lleve puesta siempre la protección auditiva.
Lleve un casco de seguridad en todo momento.
6 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite que su cuerpo haga contacto con objetos conectados a tierra
(p. ej. tuberías, radiadores, frigoríficos y electrodomésticos en general).
Evite tocar el cable eléctrico enchufado cuando éste esté mojado.
No se coloque en recintos con agua cuando maneje la herramienta.
7 Sea precavido
Evite adoptar una posición que fatigue su cuerpo; mantenga un apoyo
firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.
8 Esté siempre alerta
Concéntrese en lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando esté cansado.
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice mordazas o un tornillo de banco para sujetar la pieza de trabajo.
Es más seguro que sujetarla con la mano y le permite utilizar ambas
manos para manejar la herramienta.
10 Conecte los accesorios para la extracción de polvo
Si se suministran adaptadores para la conexión de accesorios
extractores y para la recogida de polvo, asegúrese de conectarlos
y utilizarlos adecuadamente.
11 Retire las llaves y utensilios de ajuste
Antes de poner la herramienta en marcha, asegúrese de que las llaves
y utensilios de ajuste hayan sido retirados.
12 Cables alargadores
Compruebe que el cable alargador no presente desperfectos antes
de utilizarlo y sustitúyalo en caso de estar dañado. Cuando use las
herramientas en exteriores, utilice exclusivamente cables alargadores
diseñados para estas condiciones.
13 Utilice la herramienta adecuada
En este manual de instrucciones se indica el uso previsto de la herramienta.
No utilice pequeñas herramientas o accesorios para ejecutar trabajos
pesados. La herramienta funcionará mejor y con mayor seguridad si se
utiliza de acuerdo con sus características técnicas.
No fuerce la herramienta.
ADVERTENCIA! El uso de otros accesorios, adaptadores, o la
propia utilización de la herramienta en cualquier forma que no sea la
recomendada en este manual de instrucciones puede presentar riesgo
de lesiones a los usuarios.
14 Compruebe que no haya piezas averiadas
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente que la herramienta y el
cable eléctrico no presenten desperfectos. Compruebe que no existan
42
15
16
17
18
19
20
piezas móviles mal alineadas o atascadas, piezas rotas, protectores
o interruptores dañados o cualquier otro condicionante que pueda
afectar al funcionamiento correcto de la herramienta. Asegúrese de
que la herramienta pueda funcionar correctamente y cumplir con el
cometido para el que ha sido diseñada. No use la herramienta si hay
alguna pieza defectuosa o averiada. No utilice la herramienta si no es
posible apagar y encender el interruptor. Encargue al servicio técnico
autorizado DEWALT que repare o sustituya las piezas defectuosas
o averiadas. Jamás intente efectuar las reparaciones usted mismo.
Desconecte la herramienta
Desconecte la herramienta y no la pierda de vista hasta que haya dejado
de funcionar completamente. Desenchufe la herramienta cuando no la
esté utilizando, antes de sustituir piezas, accesorios o acoplamientos
y antes de efectuar revisiones.
Evite un arranque involuntario
Asegúrese de que la herramienta esté apagada cuando la enchufe.
Cuide el cable eléctrico
Nunca tire del cable para desconectar el enchufe de la toma de corriente.
Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, combustibles y bordes
afilados.
Guarde las herramientas que no utilice
Las herramientas eléctricas que no se utilicen deben guardarse en un
lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los niños.
Realice un mantenimiento adecuado de las herramientas
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para trabajar mejor y de
forma más segura. Siga las instrucciones de mantenimiento y sustitución
de accesorios. Mantenga todos los mangos e interruptores secos,
limpios y libres de aceite y grasa.
Reparaciones
Esta herramienta eléctrica cumple con la normativa de seguridad
vigente. Haga reparar su herramienta en un servicio técnico autorizado
de DEWALT. Las reparaciones deben llevarse a cabo por personal
cualificado, utilizando piezas de recambio originales; en caso contrario,
podrían provocarse situaciones de riesgo considerable para el usuario.
Normas de seguridad adicionales para cortadoras de azulejos
• No utilice la máquina si no está totalmente montada. No utilice la
máquina como si se tratara de una herramienta eléctrica de mano.
• Asegúrese de que todos los pomos de bloqueo y mangos de sujeción
están bien apretados antes de ponerla en marcha.
• Nunca coloque las manos en la zona del disco de corte cuando
la máquina esté conectada a la red eléctrica.
• Nunca corte piezas de trabajo que requieran acciones manuales
a menos de 15 cm del disco de corte giratorio.
• Nunca toque la parte posterior del disco de corte.
• No realice ninguna operación de manos libres. Mantenga la pieza
de trabajo firmemente contra la guía de corte y la guía.
• Apague la máquina y espere a que el disco de corte esté
completamente parado antes de mover la pieza de trabajo o cambiar
los ajustes.
• No intente nunca detener la máquina en movimiento rápidamente
presionando una herramienta u otro objeto contra el disco de corte;
esto podría ocasionar graves accidentes involuntariamente.
• Mantenga la zona alrededor de la máquina bien conservada y libre de
materiales sueltos, por ej., residuos y recortes.
• Compruebe periódicamente que las ranuras de aire del motor están
limpias y libres de polvo.
• Desconecte la máquina de la red antes de realizar cualquier tarea de
mantenimiento o cuando cambie el disco de corte.
• Nunca realice tareas de limpieza o mantenimiento mientras la máquina
esté funcionando y el cabezal no esté en posición de reposo.
• Seleccione el disco de corte correcto para el material que vaya
a cortar.
• Use únicamente los discos de corte especificados en este manual.
Nunca utilice discos abrasivos. Nunca utilice hojas para sierras
circulares ni cualquier otro tipo de hojas dentadas.
E S PA Ñ O L
• La velocidad máxima del disco de corte, o de cualquier otro accesorio
apropiado, debe ser siempre igual o superior a la velocidad sin carga
impresa en la placa de características de la máquina.
• No utilice discos de corte que no se ajusten a las dimensiones
indicadas en la documentación técnica. No utilice espaciadores para
encajar el disco en el eje.
• Inspeccione los discos de corte antes de cada uso. No utilice discos
desportillados, agrietados o con otros defectos.
• Compruebe que el disco de corte esté correctamente instalado antes
del uso.
• Ponga en marcha la máquina sin carga en una posición segura durante
30 segundos como mínimo. Si se produce una vibración excesiva
o existe algún otro defecto, pare la máquina y examínela para descubrir
la causa.
• No utilice esta máquina sin los protectores en su sitio.
• Mantenga la pieza de trabajo firmemente contra la guía de corte
y la guía durante la operación de corte. No realice ninguna operación
de manos libres.
• No corte piezas que requieran una profundidad máxima de corte superior
a la del disco de corte.
• No realice cortes en seco. Los cortes en seco, no sólo producen daños
a la máquina, sino que también aumentan la exposición al polvo en
suspensión.
• No utilice discos de corte para el amolado lateral.
• No corte materiales metálicos.
• Almacene siempre los discos de corte bien protegidos y en un lugar
seco, fuera del alcance de los niños.
• No realice ajustes o sustituciones de piezas que alteren los ajustes de
fábrica. Las modificaciones técnicas únicamente deben ser realizadas
por el fabricante, de conformidad con la normativa de seguridad
vigente.
ADVERTENCIA: Tenga cuidado de que las conexiones estén
secas antes de activar el circuito y enchufar la máquina.
-– Mantenga el agua alejada de las piezas eléctricas de la
herramienta y de las personas que se encuentren en la zona
de trabajo.
-– Únicamente el fabricante o un miembro de su equipo
técnico deben llevar a cabo la sustitución del cable de
alimentación.
-– ADVERTENCIA: ¡Una vez recuperado el voltaje, coloque
el interruptor de encendido/apagado en posición de
apagado antes de accionar el botón de restablecimiento del
dispositivo de corriente residual (RCD).
-– Asegúrese de que la instalación tenga un corte adecuado
de la característica “B” de acuerdo con la norma HD384.
Riesgos residuales
El uso de estas máquinas presenta los siguientes riesgos:
– heridas producidas por piezas en movimiento
– heridas producidas por problemas del disco de corte
Estos riesgos son más acentuados bajo las siguientes condiciones:
– en las proximidades del área de funcionamiento
– en las proximidades de las piezas en movimiento
A pesar del cumplimiento de la normativa de seguridad correspondiente
y del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse. Son los siguientes:
– Dificultades auditivas.
– Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas
del disco de corte giratorio.
– Riesgo de lesiones al cambiar el disco.
– Riesgo de que los dedos queden atrapados al abrir los protectores.
Etiquetas sobre la herramienta
En la herramienta se indican los siguientes pictogramas:
Antes del uso, lea el manual de instrucciones.
No utilice discos de corte ranurados.
Lleve gafas de protección.
Mientras esté trabajando con esta herramienta lleve puestos
siempre guantes de trabajo normales.
Utilice siempre elementos de protección auditiva.
¡Advertencia! Bordes afilados.
Interruptor de encendido/apagado: posición I (encendido)
y 0 (apagado).
Punto de traslado.
No ponga las manos en esta zona.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. B1)
El Código de fecha (78), que contiene también el año de fabricación, viene
impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Conjunto del bastidor del motor
1 Conjunto del bastidor de soporte
1 Recipiente de agua
1 Bomba de agua
1 Disco de corte
1 Mesa desplazable
1 Extensión de la mesa
1 Guía para ribetear
1 Colector de agua trasero
1 Colector de agua de la mesa desplazable
1 Conjunto de pestañas pequeñas
4 Tuercas hexagonales
1 Llave hexagonal
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
43
E S PA Ñ O L
Descripción (fig. A)
Su sierra de azulejos D24000 ha sido diseñada para aplicaciones
profesionales de corte húmedo de azulejos. Si utiliza el disco de corte
adecuado, con un diámetro de 250 mm, podrá cortar cemento, ladrillo,
porcelana y materiales de cerámica. Ofreciendo la mayor versatilidad
posible, la máquina realiza operaciones de corte recto (recorte), corte
diagonal, corte de penetración y corte biselado con facilidad, precisión y
seguridad.
Esta máquina no debe utilizarse para operaciones distintas de las
mencionadas en este manual.
1 Interruptor de marcha/parada
2 Pomo de ajuste de profundidad
3 Empuñadura de manejo
4 Mesa desplazable
5 Guía para ribetear
6 Extensión de la mesa
7 Boquillas de agua
8 Disco de corte
9 Protector
10 Tope de profundidad
11 Pomo de ajuste de bisel
12 Almacenamiento de llave
13 Recipiente de agua
14 Colector de agua de la mesa desplazable
15 Colector de agua trasero
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble aislamiento conforme a la
norma EN 61029, por lo que no se requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por un cable
especialmente preparado disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno de 3
conductores aprobado y apto para la potencia de esta herramienta (véanse
los datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
Dispositivo de corriente residual
La máquina está equipada con un dispositivo de corriente residual (RCD),
que protege al usuario frente a las electrocuciones, interrumpiendo el circuito
cuando se detecte un escape de corriente de 30 mA o superior.
ADVERTENCIA: No haga funcionar nunca la máquina sin el
RCD en su lugar. No utilice la máquina si el RCD no funciona
adecuadamente. Para que el RCD funcione, la máquina deberá
conectarse a un enchufe de pared puesto a tierra. Compruebe
periódicamente el funcionamiento del RCD, pulsando el botón
de prueba.
Desembalado de la máquina y de sus componentes
ADVERTENCIA: Cuando mueva la máquina, pida siempre
ayuda. La máquina es demasiado pesada para una sola
persona.
• Retire el material de embalaje suelto de la caja.
• Levante y saque los componentes de la máquina de la caja.
• Retire cualquier material de embalaje restante de los componentes
de la máquina.
Montaje de bastidor del motor al bastidor del soporte (fig. B1)
• Coloque el bastidor del soporte (16) sobre una superficie relativamente
lisa y nivelada.
• Coloque el bastidor del motor (17) sobre el bastidor del soporte
alineando los orificios del pie (18) con los orificios de montaje (19).
• Introduzca un tornillo (20) en los orificios.
• Apriete las tuercas utilizando la llave hexagonal (21) suministrada.
Montaje de la mesa desplazable al conjunto del bastidor del soporte
(fig. B2 & B3)
• Asegúrese de que el cierre (22) esté en la posición de desbloqueo.
• Sujete la mesa delante del bastidor, alineando los rodillos (23) con el
carril de rodillos (24).
• Coloque el rodillo trasero sobre el carril redondo.
• Deslice la mesa sobre el carril, asegurándose de que los rodamientos
(25) se sitúen en los carriles de deslizamiento (26).
• Cuando la parte delantera de la mesa se aproxime al bastidor, incline la
mesa ligeramente para liberar el tope (27).
• Bloquee la mesa en su posición girando el pasador (22) e
introduciéndolo en el orificio (28) del carril.
Colocación de la máquina en el recipiente de agua (fig. B4)
• Coloque el recipiente de agua (13) sobre una superficie relativamente
lisa y nivelada.
• Coloque el tapón (29) en el orificio de drenaje.
• Levante y sostenga la máquina por los puntos de transporte según se
muestra.
• Baje la máquina sobre el recipiente de agua como se muestra.
Montaje de la extensión de la mesa (fig. C)
• Sujete la extensión de la mesa (6) delante del lateral derecho
de la mesa desplazable (4).
• Alinee los pasadores de posicionamiento (30) en la extensión con los
orificios (31) de la mesa desplazable.
• Coloque la extensión contra la mesa desplazable.
• Apriete el pomo de sujeción (32).
Instalación de la bomba de agua (fig. D1 & D2)
• Coloque la manguera (33) en el racor (34).
• Coloque la bomba de agua (35) en la esquina profunda del recipiente
de agua (13).
• Guíe el cable eléctrico y el tubo de agua sobre el fondo del recipiente
de agua para evitar que queden atrapados por la mesa desplazable.
Montaje
Montaje de los colectores de agua (fig. E1 & E2)
ADVERTENCIA: Desenchufe la herramienta antes de proceder
con el montaje.
ADVERTENCIA: Cuando monte la máquina, siga siempre las
instrucciones en el orden descrito a continuación.
44
Colector de agua trasero
El colector de agua trasero (15) recoge los derrames de agua al cortar
piezas de trabajo grandes.
• Sujete el colector de agua en su posición en la parte trasera del
recipiente de agua.
• Deslice los brazos (36) debajo de los extremos (37) del recipiente de
agua hasta que las cavidades (38) se sitúen detrás de las pestañas.
• Incline la parte trasera del colector de agua ligeramente hasta que éste
encaje en su posición.
E S PA Ñ O L
Colector de agua de la mesa desplazable
El colector de agua de la mesa desplazable (14) se mueve con la mesa
y recoge los derrames de agua de los azulejos de gran tamaño y los
cortes en diagonal.
• Sujete el colector de agua en su posición en el lateral derecho
de la mesa desplazable.
• Deslice los brazos (39) debajo de los extremos (40) de la mesa
desplazable hasta que las cavidades (41) se sitúen detrás de las pestañas.
• Incline la parte trasera del colector de agua ligeramente hasta que éste
encaje en su posición.
Montaje del disco de corte (fig. F1 – F3)
El diámetro máximo del disco de corte que puede montarse es de 254 mm.
• Utilizando la llave hexagonal (42) suministrada, afloje las tuercas (43)
ubicadas en el lateral del protector.
• Tire hacia atrás de la solapa lateral de goma (44) y levante el protector (9)
hacia la parte trasera.
• Presione el botón de bloqueo del eje (45) con una mano,
tome después la llave (46) suministrada con la otra para aflojar la
contratuerca (47) girando en el sentido contrario a las agujas del reloj.
ADVERTENCIA: Para utilizar el bloqueo del eje, apriete el
botón según se indica y gire el eje con la mano hasta que note
que se bloquea. Continúe apretando el botón de bloqueo para
evitar que el eje gire.
• Retire la tuerca de seguridad (47) y el anillo externo de la pestaña (48).
• Instale el disco de corte con la flecha orientada hacia el mismo lugar
que la flecha del protector.
• Sustituya el anillo externo de la pestaña (48). Consulte Espesor del
material para recibir instrucciones acerca del uso adecuado de la
pestaña.
• Apriete la tuerca de seguridad (47) haciéndola girar en el sentido de las
agujas del reloj mientras sujeta el bloqueo del eje con la otra mano.
• Vuelva a colocar el protector (9) en su sitio.
• Apriete el tornillo (43) del lateral del protector.
ADVERTENCIA: Never press the spindle lock while the cutting
disc is rotating.
Espesor del material (fig. F2)
• El D24000 cuenta con una pestaña de diámetro grande (48a),
recomendado para el corte de materiales de una profundidad de hasta
80 mm.
• También se adjunta una pestaña más pequeña (48b) para los casos en
que sea necesaria la profundidad de corte máxima de 95 mm.
• Deberá utilizarse la pestaña grande siempre que sea posible para
garantizar un corte óptimo.
Conexión de la máquina a la red eléctrica (fig. A)
• Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado (1) esté en la
posición de apagado.
• Conecte el enchufe eléctrico al suministro de red.
• Disponga un circuito de goteo en el cable que conecta la máquina a
la red eléctrica para evitar que gotee agua en el enchufe. El circuito de
goteo es la parte del cable por debajo del nivel de la toma de corriente.
Ajustes
ADVERTENCIA: Desenchufe la herramienta antes de iniciar
los ajustes.
Comprobación y ajuste de la profundidad de corte (fig. G)
El borde del disco de corte siempre debe estar al menos 5 mm por debajo
de la superficie de la mesa.
• Afloje el pomo de ajuste de profundidad (2).
• Baje el brazo para llevar el disco de corte a la posición más baja.
• Apriete el pomo de ajuste de profundidad (2).
• Haga una prueba empujando la mesa totalmente a través del disco de
corte. Compruebe que el disco de corte no choque con la mesa.
•
•
•
•
Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
Afloje el pomo de ajuste de profundidad (2).
Afloje la tuerca de mariposa (49) unas cuantas vueltas.
Ajuste el tope de profundidad de corte (10) según sea necesario,
asegurándose de que el borde del disco de corte quede al menos 5 mm
por debajo de la superficie de la mesa.
• Apriete la tuerca de mariposa (49).
Comprobación de la perpendicularidad del recorrido transversal
respecto a la guía (fig. H1 & H2).
• Baje el brazo para llevar el disco de corte a la posición más baja.
• Mueva la mesa delante del disco.
• Coloque una escuadra (50) sobre la mesa y contra la guía, tocando
ligeramente el disco según se muestra.
• Empuje la mesa a través del disco de corte para comprobar que el
disco se desplace paralelo a la escuadra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje los tornillos (51) que sujetan el conjunto del carril al bastidor.
• Coloque el ajustador del carril (52) según sea necesario.
• Con la escuadra contra la guía, compruebe de nuevo que el disco se
desplace paralelo a la escuadra y ajuste según sea necesario.
• Apriete los tornillos (51).
Comprobación de la perpendicularidad del disco de corte respecto
a la mesa (fig. I1 - I3)
• Afloje el pomo de sujeción de bisel (11).
• Empuje el cabezal de la sierra hacia la derecha para asegurarse de que
esté totalmente vertical y ajuste el pomo de sujeción de bisel.
• Baje el brazo para llevar el disco de corte a la posición más baja.
• Mueva la mesa hasta que se encuentre debajo del disco.
• Coloque una escuadra (50) sobre la mesa y contra el disco como se
muestra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje el pomo de sujeción de bisel (11) y gire hacia dentro o hacia
fuera el tornillo de tope de ajuste de posición vertical (53) hasta que el
disco esté a 90° respecto de la mesa, medido con la escuadra.
• Si la posición del indicador de bisel (54) en la escala de bisel (55) no
es igual a 0, afloje el tornillo (56) que sujeta el indicador y mueva éste
según sea necesario.
Comprobación y ajuste del ángulo de bisel (fig. I3 & J)
• Afloje el pomo de sujeción de bisel (11) y mueva el cabezal de la sierra
hacia la izquierda. Ésta es la posición de bisel de 45°.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Gire el tornillo de tope (57) hacia dentro o hacia fuera según sea
necesario hasta que el indicador (54) señale 45°.
Corte de entalla (fig. K)
El indicador de entalla (58) ayuda a localizar el recorrido del disco de corte.
• Encienda la máquina y espere a que el disco haya alcanzado su
velocidad máxima.
• Empuje la mesa totalmente a través del disco de corte para cortar una
entalla en la rueda (59).
• Apague la máquina.
45
E S PA Ñ O L
Si la entalla se desgasta, puede hacerse una nueva.
• Afloje el tornillo de bloqueo (60).
• Gire la rueda (59) para dejar al descubierto la superficie no cortada.
• Apriete el tornillo de bloqueo (60).
• Corte una nueva entalla siguiendo las instrucciones explicadas
anteriormente.
Antes de trabajar:
• Instale el disco de corte adecuado.
• Asegúrese de que todos los pomos de bloqueo y mangos de sujeción
estén apretados.
• Llene el recipiente con la cantidad suficiente de agua para que
la bomba se encuentre totalmente sumergida.
Comprobación y ajuste de la escala (fig. L)
• Mueva la mesa hasta que se encuentre debajo del disco.
• Compruebe la escala (61) de la guía con una cinta medidora (62) con la
marca cero colocada contra el disco de corte.
• Si fuera necesario ajustar, afloje los tornillos (63) que sujetan la escala
(62) en su lugar, ajuste a la dimensión correcta y apriete los tornillos.
Encender y apagar (fig. Q)
• Para encender la máquina, sitúe el interruptor de encendido/apagado (1)
en la posición I.
• Para apagar la máquina, sitúe el interruptor de encendido/apagado (1)
en la posición 0.
Bloqueo de la mesa desplazable (fig. M)
La mesa puede bloquearse en las siguientes posiciones:
– Posición delantera (disco de corte accesible libremente) (64).
– Posición de inmersión (disco de corte sobre la mitad de la mesa) (65).
– Posición de salida (disco de corte en la guía) (66).
• Mueva la mesa (4) a la posición deseada.
• Bloquee la mesa girando el pasador (22) e introduciéndolo en el orificio
del carril.
Ajuste de las boquillas de agua (fig. A & N)
Las boquillas de agua (7) son ajustables para proporcionar el flujo
necesario de agua de refrigeración.
• Ajuste la boquilla moviendo el mango (67) a la posición deseada.
– Capacidad máxima (boquillas totalmente replegadas) (68).
– Sobrepulverización mínima (boquillas en línea con el disco de corte)
(69).
– Posición de apagado para eliminar la sobrepulverización de agua
entre cortes y para sustituir el disco de corte (70).
Regulación del flujo de agua (fig. O)
El obstructor de flujo (71) del tubo de agua puede ajustarse para regular
el flujo de agua de refrigeración hacia el disco de corte.
• Para reducir el flujo, apriete el obstructor.
• Para aumentar el flujo, suelte el obstructor.
Instrucciones para el uso
Compruebe que la máquina se coloque de forma que corresponda a sus
condiciones ergonómicas en cuanto a la altura y la estabilidad adecuadas.
Deberá elegir la ubicación de la máquina para que el operador goce de una
buena visión y de suficiente espacio libre alrededor de la máquina, que le
permita manipular la pieza de trabajo sin límites.
Para reducir los efectos de la vibración, compruebe que la temperatura
ambiente no sea demasiado baja, que tanto la máquina como sus
accesorios estén en buen estado y que la pieza de trabajo sea adecuada
para esta máquina.
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas
de aplicación.
• Compruebe que la máquina esté firmemente montada.
• Compruebe que la pieza de trabajo esté debidamente apoyada.
• Asegúrese de que el disco de corte no esté en contacto con la
pieza de trabajo antes de encender la máquina.
• Deje que el motor alcance la máxima velocidad antes de
empezar a cortar.
• Ejerza sólo una ligera presión sobre la máquina. No fuerce
el corte.
• Mantenga las manos alejadas del recorrido del disco de corte.
No coloque las manos en la zona marcada según se muestra
en la fig. P.
46
En el cable eléctrico se encuentra cableado el dispositivo de corriente
residual (RCD) que contiene el interruptor de liberación sin tensión y el
protector de sobrecarga del motor con el restablecimiento manual.
En caso de un corte de corriente, proceda del siguiente modo:
• Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado (1) esté en la
posición de apagado.
• Pulse el botón de restablecimiento en el RCD.
Bloqueo del interruptor
• Para evitar el uso no autorizado de la máquina, bloquee el interruptor
con un candado.
Cortes de sierra básicos
Instrucciones generales
– Intente realizar tareas sencillas utilizando material de desecho hasta
que empiece a familiarizarse con la máquina.
– Realice siempre pruebas (sin potencia) antes de hacer los cortes
definitivos para comprobar el recorrido del disco.
Corte transversal vertical (fig. R)
• Ajuste el ángulo de bisel a 0°.
• Baje el brazo para llevar el disco de corte a la posición más baja.
• Coloque la pieza de trabajo sobre la mesa y contra la guía, con el lado
acabado hacia arriba. Alinee la marca de la pieza de trabajo con la
marca en el indicador de entalla.
• Mantenga ambas manos alejadas del recorrido del disco de corte.
• Encienda la máquina y deje que el disco de corte alcance la velocidad
máxima. Espere hasta que el disco de corte esté totalmente cubierto
de agua.
• Deslice la pieza de trabajo lentamente en el disco de corte,
manteniéndola firmemente presionada contra la guía. No ejerza
demasiada fuerza.
La velocidad del disco de corte debe mantenerse constante.
• Tras completar el corte, apague la máquina, espere a que se detenga
el disco de corte y retire la pieza de trabajo.
Corte transversal en bisel (fig. S)
Los ángulos de bisel pueden ajustarse en 22,5° y 45°.
• Afloje el pomo de sujeción de bisel (11) y establezca el bisel que desee.
• Apriete el pomo de sujeción de bisel firmemente.
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal recto vertical”.
Corte en diagonal (fig. T1 & T2)
La guía para ribetear (5) permite cortar ángulos a 45°.
• Coloque la guía para ribetear con el soporte de montaje (72) sobre
la guía.
• Sitúe la guía de corte (73) en posición para la aplicación deseada:
– Sitúe la guía a la derecha para cortar pequeñas piezas de azulejos
de gran tamaño.
– Sitúe la guía a la izquierda para cualquier otra aplicación.
• Ajuste la guía paralela a la distancia deseada.
E S PA Ñ O L
• Apriete el pomo (74) para fijar la guía en su posición.
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal recto vertical”.
Corte por inmersión (fig. U)
Un corte por inmersión se utiliza para quitar el centro de un azulejo, p. ej.
para tomas de corriente, drenajes, etc.
• Marque la zona que debe cortarse en ambos lados del azulejo.
• Instale el tamaño adecuado del disco de corte.
• Ajuste la profundidad de corte para permitir que el disco de corte sierre
sólo hasta la mitad de la pieza de trabajo.
• Coloque la pieza de trabajo sobre la mesa y contra la guía, con el lado
acabado hacia arriba. Alinee la marca de la pieza de trabajo con la
marca en el indicador de entalla.
• Encienda la máquina y deje que el disco de corte alcance la velocidad
máxima. Espere hasta que el disco de corte esté totalmente cubierto
de agua.
• Mueva la mesa hasta que la marca de la pieza de trabajo quede debajo
del disco.
• Baje el brazo para hacer avanzar el disco de corte en la pieza
de trabajo. No corte por encima de la marca. En cuanto haya cortado
la marca, bloquee el brazo en su posición más elevada.
• Repita como para las otras marcas.
• Ponga la pieza de trabajo boca abajo. Proceda según los indicado
anteriormente para los segundos cortes que deben corresponder con
el primero.
• Tras completar el corte, apague la máquina, espere a que se detenga
el disco de corte y retire la pieza de trabajo.
Ranurado (fig. V)
Una ranura en un azulejo sirve, p. ej. para adaptarse a cableado oculto.
• Ajuste la profundidad de corte según desee.
• Coloque la pieza de trabajo sobre la mesa y contra la guía, con el lado
inferior hacia arriba. Alinee la marca de la pieza de trabajo con la marca
en el indicador de entalla.
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal recto vertical”.
• Repita el procedimiento para hacer una ranura más ancha.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos accesorios, diferentes
de los ofrecidos por DEWALT, no se han probado con este
producto, el empleo de tales accesorios podría constituir un
riesgo. Para reducir el riesgo de lesiones, solo deben usarse con
el producto los accesorios recomendados DEWALT.
• Ponga el recipiente de agua boca abajo.
• Coloque la guía para ribetear y la extensión de la mesa en el recipiente
de agua en la orientación que se muestra.
ADVERTENCIA: Cuando transporte la máquina, pida siempre
ayuda. La máquina es demasiado pesada para una sola
persona.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente.
Drenaje del recipiente de agua (fig. X)
El recipiente de agua debe vaciarse tras cada uso.
• Coloque la bomba de agua sobre la bandeja (75).
• Coloque un recipiente adecuado debajo del tapón de drenaje (29).
• Quite el tapón de drenaje.
• Deje tiempo suficiente para que salga todo el líquido.
• Después de que haya salido todo el líquido, vuelva a colocar el tapón
de drenaje.
• Deseche el líquido con el debido cuidado con el entorno.
Ajuste de la resistencia de rodamiento de la mesa (fig. Y)
Para quitar la holgura entre la mesa y los carriles, proceda del siguiente modo:
• Afloje los tornillos de altura del carril (76).
• Ajuste los ajustadores de altura del carril (77) hasta que la mesa se
mueva suavemente.
• Apriete los tornillos de altura del carril.
Limpieza
Antes de utilizarlo, compruebe el protector del disco de corte para
determinar si funciona adecuadamente. Compruebe que el lodo o las
partículas de la pieza de trabajo no pueden bloquear alguna de sus
funciones.
Si los fragmentos de la pieza de trabajo quedan obstaculizados entre el
disco de corte y las barras, desconecte la máquina de la red y siga las
instrucciones indicadas en la sección “Montaje del disco de corte”. Retire
las partes atascadas y vuelva a montar el disco de corte.
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y limpie el exterior con
regularidad utilizando un paño suave.
Las siguientes operaciones de limpieza deben realizarse diariamente.
Gama de discos de corte disponibles
Tipo de disco
DT3733
DT3734
Dimensiones (diámetro x orificio)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Uso
Azulejo cerámico
Azulejo de porcelana/piedra
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Transporte (fig. W1 & W2)
Las piezas desmontables pueden almacenarse en el recipiente de agua
para transportarlas más fácilmente.
• Vacíe el recipiente de agua. Consulte “Mantenimiento”.
• Retire la guía para ribetear y la extensión de la mesa.
• Bloquee la mesa desplazable en su posición.
• Retire los colectores de agua.
• Eleve la máquina sobre el recipiente de agua para sacarla como se
muestra.
• Coloque los colectores en el recipiente de agua en la orientación que
se muestra.
• Introduzca la bomba de agua en un cubo de agua limpia y bombee el
agua por el sistema de mangueras.
• Limpie los carriles y el brazo de soporte con una esponja de enlechar
o un paño.
• Pulverice el recipiente de agua y la mesa desplazable con agua limpia.
Limpie los residuos de polvo con una esponja de enlechar.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no debe desecharse con los
residuos domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su producto DEWALT, o ya no le
sirve, no lo deseche con los desechos domésticos. Saque el producto para
la recogida selectiva.
47
E S PA Ñ O L
La recogida selectiva de productos usados y embalaje permite
que los materiales sean reciclados y utilizados de nuevo. La
reutilización de los materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la recogida selectiva de
productos eléctricos del hogar en sitios de desechos municipales o por el
minorista cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un agente de reparaciones
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente de reparaciones más
cercano contactando con la oficina DEWALT de su zona en la dirección
indicada en este manual. También puede obtener una lista de agentes
de reparaciones autorizados de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en www.2helpU.com.
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de sus productos
y ofrece una excepcional garantía para los usuarios
profesionales del producto. Esta declaración de garantía
es adicional a sus derechos contractuales como usuario
profesional y a sus derechos legales como usuario particular
no profesional y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de los territorios de los
Estados Miembros de la Unión Europea y del Área de Libre
Comercio Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el rendimiento de su
herramienta DEWALT, sólo tiene que devolverla al punto
de compra en un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la compró, para
un reembolso completo o cambio. El producto debe
haber estado sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento o de servicio
para su herramienta de DEWALT, durante los 12 meses
siguientes a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a un agente de
reparación autorizado por DEWALT. Debe presentarse la
prueba de compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos que hayan
fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso debido a fallos de
materiales o de fabricación en un plazo de 12 meses a partir
de la fecha de compra, DEWALT le garantiza la sustitución
de todas las piezas defectuosas de forma gratuita, o a
nuestra entera discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un desgaste lógico y
normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones por personas
no autorizadas;
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con todos los
componentes originales.
Si desea presentar una reclamación, póngase en contacto
con su distribuidor o compruebe su agente de reparación
más cercano de DEWALT en el catálogo de DEWALT o
póngase en contacto con su oficina de DEWALT en la
dirección indicada en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la venta en
Internet en: www.2helpU.com
48
FRANÇAIS
SCIE À CARRELAGE D24000
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de nombreuses années,
DEWALT produit des outils électriques adaptés aux exigences des
utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Diamètre du disque
Alésage du disque
Épaisseur de corps du disque
Type de disque de coupe
Vitesse périphérique max. de disque de coupe
Réglages de chanfrein
Capacité max. de chanfreinage
Profondeur de coupe à 90°
Dimensions max. de pièce à ouvrer
Carreau (granit)
Bloc (terre cuite)
Charge max.
Carreau (granit)
Bloc (terre cuite)
Dimensions
Poids nominal
Poids max. autorisé (avec eau)
LPA
LWA
KPA
KWA
D24000
230
2
W
1.600
min-1
4.200
mm
250
mm
25,4
mm
1,5
droit, non rainuré
(bord continu)
min-1
5.000
°
22,5/45
mm
610
mm
95
V
(pression acoustique)
(puissance acoustique)
(incertitude de la pression acoustique)
(incertitude de puissance acoustique)
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90,0
3,0
103,0
3,1
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet informatif a
été mesuré conformément à une méthode d’essai normalisé établie
par EN 61029, et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il
peut également être utilisé pour effectuer une évaluation préliminaire de
l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations déclaré
correspond aux applications principales de l’outil. Néanmoins,
si l’outil est utilisé pour différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de vibrations pourra varier. Ces
éléments peuvent augmenter considérablement le niveau
d’exposition sur la durée totale de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations doit
également prendre en compte les heures où l’outil est mis hors
tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune tâche. Ces
éléments peuvent réduire sensiblement le degré d’exposition sur
la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations telles
que : maintenance de l’outil et des accessoires, maintenir la
température des mains élevée, organisation du travail.
Outils 230 V
L’utilisateur doit s’assurer que cet outil électrique est raccordé uniquement
à un système d’alimentation qui remplit l’exigence ci-dessus. Si nécessaire,
l’utilisateur peut demander à la compagnie d’électricité publique quelle est
l’impédance système au point d’interface.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques associé à chaque
balise. Lire soigneusement la notice d’instructions et respecter ces
symboles.
DANGER : indique une situation de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme conséquences la mort ou
des dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une situation de danger potentiel
qui, si rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir comme
conséquences la mort ou des dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourrait avoir comme conséquences
des dommages corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque de
dommages corporels, mais qui par contre, si rien n’est fait
pour l’éviter, pourrait poser des risques de dommages
matériels.
cm 64,5 x 64,5 x 1,2
cm 30,5 x 30,5 x 9,0
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité) déterminées conformément à
la norme EN 61029-1:
Valeur d’émission de vibration ah
ah =
m/s2
2,4
Incertitude K =
m/s2
1,5
Fusibles
Europe
REMARQUE : Cet appareil est prévu pour le branchement à un système
d'alimentation ayant une impédance maximum de système admissible Zmax
de 0,30 Ω au point d'interface point (coffret de branchement d'alimentation)
de l'alimentation de l'utilisateur.
10 ampères, secteur
Indique des risques de décharges électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
D24000
DEWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe « Fiche
technique » sont conformes aux normes :
2006/42/EC, EN 61029-1.
Ces produits sont également conformes aux normes 2004/108/EC. Pour
plus d’informations, veuillez contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et fait
cette déclaration au nom de DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
29.12.2009
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT ! lors de l’utilisation d’outils électriques, des
précautions de sécurité simples doivent toujours être respectées
afin de réduire le risque d’incendie, de choc électrique et de
blessures corporelles, dont les suivantes.
Lisez toutes les instructions avant de tenter de faire fonctionner ce produit et
conservez ces instructions.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT
49
FRANÇAIS
Général
1 Préservez votre zone de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenez compte de l’environnement de travail
N’exposez pas l’outil à la pluie. N’exposez pas l’outil à l’humidité.
Veillez à ce que la zone de travail soit bien éclairée (250-300 Lux).
N’utilisez pas l’outil s’il existe un risque d’incendie ou d’explosion, par
exemple en présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Tenez les enfants éloignés
Ne laissez pas les enfants, les visiteurs ou les animaux s’approcher
de l’aire de travail ou toucher l’outil voire le câble d’alimentation.
4 Portez des vêtements de travail adéquats
Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Ils pourraient
être coincés dans les pièces mobiles. Le cas échéant, attachez vos
cheveux s’ils sont longs, ou couvrez-vous la tête. Portez de préférence
des gants adaptés et des chaussures à semelle anti-dérapante.
5 Protection individuelle
Utilisez toujours des lunettes de protection. Portez des lunettes de
protection et un masque pour protéger le visage si le travail exécuté
produit de la poussière ou des particules volatiles. Si ces particules
peuvent être extrêmement chaudes, portez également un tablier
résistant à la chaleur. Portez toujours une protection auditive. Portez en
permanence un casque de protection.
6 Protégez-vous des décharges électriques
Veillez à ce que le corps n’entre pas en contact avec des surfaces
reliées à la prise de masse ou de terre (par ex. tuyaux, radiateurs,
cuisinières et réfrigérateurs). Évitez de toucher les câbles de secteur
branchés lorsqu’ils sont mouillés. Ne vous tenez pas debout sur une
flaque d’eau en utilisant l’outil.
7 Adoptez une position confortable
Adoptez une position stable et gardez votre équilibre à tout moment.
8 Faites preuve de vigilance
Observez votre travail. Faites preuve de bon sens. N’utilisez pas l’outil
en cas de fatigue.
9 Fixez bien la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixez la pièce à travailler avec un dispositif de
serrage ou un étau. Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour manier
l’outil.
10 Branchez le dispositif d’extraction de poussière
Si vous disposez de systèmes pour brancher les dispositifs d’extraction
et de ramassage de poussière, assurez-vous qu’ils sont bien branchés
et qu’ils fonctionnent correctement.
11 Enlevez les clés et outils de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirez les clés et outils de réglage.
12 Rallonges
Vérifiez la rallonge avant de l’utiliser et remplacez-la en cas de
dommage. Pour utiliser cet outil à l’extérieur, n’utiliser que des
rallonges prévues à cet effet et portant une inscription adéquate.
13 Utilisez l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans le présent manuel.
N’utilisez pas d’outils ou d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. L’utilisation d’accessoires autres que ceux
recommandés dans le présent manuel peut entraîner un risque de
blessure. Ne forcez pas sur l’outil.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation d’accessoires ou la réalisation
d’opérations autres que ceux recommandés dans le présent manuel
peut entraîner un risque de blessure.
14 Contrôlez les dommages éventuels de votre outil
Avant d’utiliser l’outil et le câble d’alimentation, vérifiez soigneusement
qu’ils ne sont pas endommagés. Vérifiez l’alignement des pièces en
mouvement, leur prise et toute rupture de pièces, tout dommage
des protections et des interrupteurs et toute autre condition pouvant
affecter le fonctionnement de l’outil. Veillez à ce que l’outil fonctionne
correctement et qu’il exécute les tâches pour lesquelles il est prévu.
50
15
16
17
18
19
20
N’utilisez pas l’outil si une pièce est défectueuse. N’utilisez pas l’outil
si l’interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas. Faites remplacer toute
pièce endommagée par un agent DEWALT agréé. Ne tentez jamais de
le réparer vous-même.
Pour débrancher l’outil
Éteignez l’outil puis attendez qu’il s’arrête complètement avant de le
laisser sans surveillance. Débranchez l’outil lorsqu’il n’est pas utilisé,
avant de changer toute pièce ou tout accessoire et avant de procéder
à l’entretien.
Évitez tout démarrage involontaire
Assurez-vous que l’outil est en position d’arrêt avant de le brancher.
Ne tirez pas sur le câble d’alimentation
Ne tirez jamais sur le câble pour le débrancher. Maintenez le cordon
à l’écart de la chaleur, de l’huile et de rebords saillants.
Rangez vos outils dans un endroit sûr
Rangez les outils non utilisés dans un endroit sec, fermé à clé et hors
de portée des enfants.
Entretenez vos outils avec soin
Gardez les outils en bon état et propres afin d’assurer des conditions
de travail optimales et sûres. Suivez les instructions d’entretien et de
changement d’accessoires. Maintenez les poignées et les interrupteurs
secs, propres et exempts d’huile et de graisse.
Réparations
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur.
Faites réparer l’outil par un agent de réparation DEWALT agréé.
Les réparations doivent uniquement être effectuées par des personnes
qualifiées utilisant des pièces de rechange d’origine ; en cas contraire,
cela pourrait être très dangereux pour l’utilisateur.
Directives de sécurité complémentaires pour les scies à carrelage
• N’utilisez pas une machine assemblée partiellement. N’utilisez pas la
machine comme un outil portatif.
• Vérifiez que tous les boutons de verrouillage et les leviers de blocage
sont bien serrés avant toute utilisation.
• Ne posez jamais la main dans la zone du disque de coupe lorsque
la machine est raccordée au secteur.
• Ne tronçonnez jamais des pièces qui requièrent une action manuelle
à moins de 15 cm du disque de coupe.
• Ne touchez jamais l’arrière du disque de coupe.
• N’effectuez aucune opération à la main. Maintenez la pièce fermement
contre le carter de protection et le guide.
• Éteignez la machine et attendez que le disque de coupe s’arrête avant
d’enlever la pièce ou de modifier les réglages.
• N’essayez pas d’arrêter rapidement le mouvement de la machine en
appuyant un outil ou un autre objet contre le disque de coupe ; de graves
accidents peuvent être provoqués involontairement de cette façon.
• L’espace environnant de l’appareil doit être bien entretenu et libre de
tout matériau, comme par exemple débris et chutes.
• Vérifiez périodiquement que les orifices d’aération du moteur sont libres
de poussière.
• Débranchez l’appareil du secteur avant d‘effectuer tout travail
d’entretien ou lors du changement du disque de coupe.
• N’effectuez jamais de nettoyage ou d’entretien lorsque l’appareil est en
cours de fonctionnement ou si la tête n’est pas en position d’arrêt.
• Sélectionnez le disque de coupe adéquat pour le matériau à découper.
• N’utilisez que les disques de coupe indiqués dans ces instructions.
N’utilisez jamais de disques de meulage. N’utilisez jamais de lame
de scie circulaire ou tout autre type de lames dentées.
• La vitesse maximale du disque de coupe ou de tout autre accessoire
adapté doit toujours être égale ou supérieure à la vitesse à vide
imprimée sur la plaquette d’identification de la machine.
• N’utilisez pas des disques de coupe ne répondant pas aux dimensions
stipulées dans les données techniques. N’utilisez aucune entretoise
pour monter un disque sur l’arbre.
FRANÇAIS
• Vérifiez l’état des disques de coupe avant chaque utilisation.
N’utilisez pas de disque ébréché, fissuré ou autre.
• Vérifiez que le disque de coupe est correctement monté avant utilisation.
• Laissez la machine tourner à vide dans une position sûre pendant au
moins 30 secondes. Si vous observez une vibration importante ou
autre, arrêtez l’outil et vérifiez-le pour déterminer la cause.
• N’utilisez pas la machine sans les carters de protection.
• Maintenez la pièce fermement contre le carter de protection et le guide
pendant la coupe. N’effectuez aucune opération à la main.
• Ne tronçonnez pas de pièces exigeant une profondeur de coupe plus
grande que celle du disque de tronçonnage.
• N’effectuez pas de coupes à sec. Les coupes à sec non seulement
endommagent la machine mais augmentent aussi l’exposition
à la poussière dans l’air.
• N’utilisez pas de disques de coupe pour le meulage latéral.
• Ne coupez pas les métaux.
• Les disques de coupe doivent toujours être rangés bien protégés,
dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
• Ne procédez à aucun réglage ni à aucun remplacement de pièces qui
pourraient modifier les réglages d’usine. Les modifications techniques
doivent être effectuées uniquement par le fabricant, conformément
avec les règles de sécurité applicables.
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que les connexions sont
sèches avant d’activer le circuit et de brancher la machine.
-– Évitez que l’eau ne touche les composants électriques de
l’outil et les personnes occupant la zone de travail.
-– Faites toujours remplacer le cordon d’alimentation par le
fabricant ou son agent de service après-vente.
-– AVERTISSEMENT ! après le rétablissement de la tension,
mettez l’interrupteur marche/arrêt sur arrêt avant d’actionner
le bouton de réinitialisation du dispositif de courant résiduel
(RCD).
-– Assurez-vous que votre installation est munie d’un coupecircuit de caractéristique « B » adéquat en vertu de la norme
HD384.
Risques résiduels
Employer ces machines entraîne les risques suivants :
– blessures au contact des pièces en rotation
– blessures entraînées par une défaillance du disque de coupe
Ces risques sont plus manifestes :
– dans les limites d’opération
– à portée des pièces en rotation de la machine
Malgré l’application des règles de sécurité adéquates et la mise en place
des dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent être évités.
Il s’agit de :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risque d’accident causé par des parties apparentes du disque de
coupe rotatif.
– Risque de blessure lors du changement de disque.
– Risque de pincement des doigts à l’ouverture des dispositifs
de protection.
Étiquettes apposées sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont illustrés sur l’outil :
Lisez le manuel d’instruction avant utilisation.
N’utilisez pas de disques de coupes dentés.
Portez des lunettes de protection.
Portez toujours des gants de travail pour travailler avec l’outil.
Portez toujours une protection auditive.
AVERTISSEMENT ! Bords tranchants.
Bouton marche/arrêt : position I (marche) et 0 (arrêt).
Point de transport.
Les mains ne doivent pas pénétrer dans cet espace.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION (FIG. B1)
La date codée de fabrication (78), qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Bloc cadre-moteur
1 Ensemble de châssis de support
1 Bac à eau
1 Pompe à eau
1 Disque de coupe
1 Table coulissante
1 Rallonge de table
1 Guide-bordures
1 Collecteur d’eau arrière
1 Collecteur d’eau de table coulissante
1 Jeu de petite bague
4 Vis hexagonales
1 Clé hexagonale
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas
de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
Description (fig. A)
Votre scie à carrelage D24000 a été conçue pour les applications
professionnelles de découpe du carrelage. En utilisant le disque de
coupe approprié, de 250 mm de diamètre, elle peut découper le béton, la
brique, la porcelaine et les matériaux céramiques. Grâce à son excellente
polyvalence, la machine effectue les opérations de coupe longitudinale,
diagonale, en plongée et inclinée de manière simple, précise et sûre.
Cette machine ne doit pas être utilisée pour toute autre opération que
celles mentionnées dans ce manuel.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Bouton de réglage de la profondeur
3 Poignée d’utilisation
4 Table coulissante
51
FRANÇAIS
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Guide-bordures
Rallonge de table
Buses à eau
Disque de coupe
Carter de protection
Butée de profondeur
Bouton de réglage de l’inclinaison
Rangement de clé
Bac à eau
Collecteur d’eau de table coulissante
Collecteur d’eau arrière
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une tension unique.
Vérifier systématiquement que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DEWALT à double isolation est conforme à la norme
EN 61029 ; un branchement à la terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service après-vente
DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du câble
d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à un
disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois fils
homologuée et compatible avec la tension nominale de cet outil (se reporter
à la section Fiche technique). La section minimale du conducteur est de
1.5 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble sur
toute sa longueur.
Dispositif à courant résiduel
La machine est équipé d’un dispositif à courant résiduel (RCD), qui
protège l’utilisateur contre les chocs électriques en sectionnant le circuit
lorsqu’une fuite de courant d’au moins 30 mA est détectée.
AVERTISSEMENT : N’utilisez jamais la machine si le RCD
n’est pas en place. N’utilisez pas la machine si le RCD ne
fonctionne pas correctement. Pour que le RCD fonctionne, la
machine doit être branchée à une prise murale reliée à la terre.
Vérifier périodiquement la fonction du RCD en appuyant sur le
bouton TEST.
Assemblage
AVERTISSEMENT : toujours retirer la fiche de la prise avant de
procéder à l’assemblage.
AVERTISSEMENT : pour assembler la machine, suivez
toujours les instructions dans l’ordre décrit ci-dessous.
Déballage de la machine et de ses pièces
AVERTISSEMENT : faites-vous aider pour déplacer la
machine. Elle est trop lourde pour être manutentionnée par
une seule personne.
• Sortez de la boîte le matériel rangé en vrac.
• Sortez les pièces de la machine du carton.
• Enlevez des pièces de la machine tous les emballages restants.
52
Montage du châssis du moteur sur le châssis de support (fig. B1)
• Placez le châssis de support (16) sur une surface relativement lisse et
de niveau.
• Placez le châssis du moteur (17) sur le châssis du support en alignant
les orifices du pied (18) avec les orifices de montage (19).
• Insérez une vis (20) dans les orifices.
• Serrer les vis à l’aide de la clé hexagonale (21) fournie.
Montage de la table coulissante sur l’ensemble de châssis
de support (fig. B2 & B3)
• Assurez-vous que le blocage (22) est en position débloquée.
• Maintenez la table devant le châssis en alignant les rouleaux (23) avec
leur rail (24).
• Placez le rouleau arrière sur le rail rond.
• Coulissez la table sur le rail en vous assurant que les roulements (25)
sont centrés sur les rails coulissants (26).
• Lorsque l’avant de la table approche du châssis, inclinez légèrement
la table pour dégager la butée (27).
• Bloquez la table en position en pivotant la goupille (22) et en la
poussant dans l’orifice (28) dans le rail.
Placement de la machine dans le bac d’eau (fig. B4)
• Placez le bac d’eau (13) sur une surface relativement lisse et de niveau.
• Insérez le bouchon (29) dans l’orifice de purge.
• Levez et soutenez la machine par les points de transport, comme illustré.
• Abaissez la machine dans le bac d’eau, comme illustré.
Montage de la rallonge de table (fig. C)
• Maintenez la rallonge de table (6) devant le côté droit de la table
coulissante (4).
• Alignez les goupilles de positionnement (30) de la rallonge avec les
orifices (31) de la table coulissante.
• Placez la rallonge contre la table coulissante.
• Serrez le bouton de fixation (32).
Installation de la pompe à eau (fig. D1 & D2)
• Placez le flexible (33) sur le raccord (34).
• Placez la pompe à eau (35) dans l’angle profond du bac d’eau (13).
• Acheminez le câble d’alimentation et le tuyau d’eau sur le fond du bac
d’eau pour éviter qu’il n’interfère avec la table coulissante.
Montage des collecteurs d’eau (fig. E1 & E2)
Collecteur d’eau arrière
Le collecteur d’eau arrière (15) recueille l’eau s’écoulant des grandes
pièces découpées.
• Maintenez le collecteur d’eau en position à l’arrière du bac d’eau.
• Glissez les bras (36) sous les bords (37) du bac d’eau afin que les
encoches (38) se centrent derrière les fiillets.
• Inclinez légèrement l’arrière du collecteur afin qu’il s’enclenche en
position.
Collecteur d’eau de table coulissante
Le collecteur d’eau de table coulissante (14) accompagne les mouvements
de la table et recueille l’eau s’écoulant des grands carreaux et des coupes
en diagonale.
• Maintenez le collecteur d’eau en position du côté droit de la table
coulissante.
• Glissez les bras (39) sous les bords (40) de la table coulissante afin que
les encoches (41) se centrent derrière les fiillets.
• Inclinez légèrement l’arrière du collecteur afin qu’il s’enclenche en position.
FRANÇAIS
Montage du disque de coupe (fig. F1 – F3)
Le diamètre maximal du disque de coupe pouvant être placé est de 254 mm.
• Desserrer la vis (43) sur le côté du carter de protection à l’aide de la clé
hexagonale (42) fournie.
• Tirez en arrière le rabat latéral en caoutchouc (44) et levez le carter
de protection (9) en arrière.
• Enfoncez le bouton de blocage d’arbre (45) d’une main puis, avec la
clé fournie (46) et avec l’autre main, desserrez l’écrou de blocage (47)
en tournant dans le sens anti-horaire.
AVERTISSEMENT : pour verrouiller l’axe, appuyer sur le
bouton comme illustré et faire tourner manuellement l’axe
jusqu’à ce que le verrouillage s’engage. Continuer à exercer
une pression sur le bouton de verrouillage pour éviter que
l’axe ne pivote.
• Retirez l’écrou de blocage (47) et la bague d’extrémité extérieure (48).
• Installez le disque de coupe avec la flèche pointée dans le même sens
que celle du carter de protection.
• Replacez la bague d’extrémité extérieure (48). Reportez-vous à
Épaisseur du matériau pour connaître le mode d’utilisation correct de
bague.
• Serrez l’écrou de blocage (47), en tournant dans le sens horaire, tout
en maintenant le système de verrouillage d’axe engagé de l’autre main.
• Remettez le carter de protection (9) en place.
• Serrez la vis (43) sur le côté du carter de protection.
AVERTISSEMENT : n’appuyez jamais sur le blocage de l’axe
avec le disque de coupe en rotation.
Épaisseur du matériau (fig. F2)
• L’outil D24000 est doté d’une bague de grand diamètre (48a), qui est
recommandée pour les coupes jusqu’à une profondeur de 80 mm.
• Une petite bague (48b) est fournie au cas où la profondeur de coupe
maximale de 95 mm serait requise.
• La grande bague devrait être utilisée tant que possible pour assurer un
rendement optimal de la coupe.
Branchement de la machine au secteur (fig. A)
• Vérifiez que le bouton marche/arrêt (1) est sur la position arrêt.
• Branchez la prise d’alimentation sur le secteur.
• Prévoyez un anneau d’écoulement sur le cordon reliant la machine
au secteur pour éviter que l’eau ne goutte sur la prise. L’anneau
d’écoulement est la partie du cordon sous le niveau de la prise.
Réglage
AVERTISSEMENT : toujours retirer la fiche de la prise avant de
procéder au réglage.
Contrôle et réglage de la profondeur de coupe (fig. G)
Le bord du disque de coupe doit toujours être au moins à 5 mm sous
la surface de la table.
• Desserrez le bouton de réglage de la profondeur (2).
• Abaissez le bras pour amener le disque de coupe en sa position la plus
basse.
• Serrez le bouton de réglage de la profondeur (2).
• Effectuez un essai à vide en poussant la table sur toute la course du
disque de coupe. Vérifiez que le disque de coupe ne touche pas la table.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
• Desserrez le bouton de réglage de la profondeur (2).
• Desserrez l’écrou papillon (49) de quelques tours.
• Réglez la butée de profondeur de coupe (10) selon les besoins en vous
assurant que le bord du disque de coupe est à au moins 5 mm sous
la surface de la table.
• Serrez l’écrou papillon (49).
Vérification de la perpendicularité du déplacement transversal par
rapport au guide (fig. H1 & H2)
• Abaissez le bras pour amener le disque de coupe en sa position la plus
basse.
• Amenez la table devant le disque.
• Placez une équerre (50) sur la table et contre le guide tout en la faisant
juste toucher de disque comme illustré.
• Poussez la table sur toute la course du disque de coupe pour vérifier
que le disque se déplace en parallèle à l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
• Desserrez les vis (51) fixant l’ensemble de rail au châssis.
• Positionnez le dispositif de réglage de rail (52) selon les besoins.
• Avec l’équerre contre le guide, vérifiez à nouveau que le disque se
déplace en parallèle à l’équerre et réglez au besoin.
• Serrez les vis (51).
Vérification de la perpendicularité du disque de coupe par rapport
à la table (fig. I1 – I3)
• Desserrez le bouton de blocage de chanfrein (11).
• Appuyez sur la tête de scie vers la droite pour vous assurer qu’elle est
totalement verticale et serrez le bouton de blocage du chanfrein.
• Abaissez le bras pour amener le disque de coupe en sa position la plus
basse.
• Amenez la table juste sous le disque.
• Placez une équerre (50) sur la table et contre le disque, comme illustré.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
• Desserrez le bouton de blocage de chanfrein (11) et faites tourner la vis
de butée de réglage de la position verticale (53) vers l’intérieur ou vers
l’extérieur jusqu’à ce que le disque de coupe repose sur la table à 90°
comme indiqué par l’équerre.
• Si l’index de chanfrein (54) ne pointe pas sur le zéro de l’échelle (55),
desserrez la vis (56) de fixation de l’index et déplacez l’index selon les
besoins.
Contrôle et réglage de l’angle de chanfrein (fig. I3 & J)
• Desserrez le bouton de blocage de chanfrein (11) et déplacez la tête
de scie vers la gauche. Il s’agit de la position inclinée à 45°.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
• Tournez la vis butoir (57) jusqu’à ce que l’index (54) indique 45°.
Coupe d’un insert (fig. K)
L’indicateur d’insert (58) permet de centrer le parcours du disque de coupe.
• Mettez la machine en marche et attendez que le disque atteigne son
plein régime.
• Poussez la table sur toute la course du disque de coupe pour couper
un insert dans la roue (59).
• Mettez la machine hors tension.
Si l’insert est usé, il est possible d’en créer un nouveau.
• Desserrez la vis de blocage (60).
• Faites tourner la roue (59) pour exposer la surface non coupée.
• Serrez la vis de blocage (60).
• Coupez un nouvel insert en suivant les instructions décrites ci avant.
Contrôle et réglage de graduation (fig. L)
• Amenez la table juste sous le disque.
• Vérifiez la graduation (61) sur le carter de protection avec un ruban
de mesure (62) dont le zéro est placé contre le disque de coupe.
• Si un réglage s’impose, desserrez les vis (63) fixant la graduation (62)
en place, réglez à la dimension correcte et serrez les vis.
53
FRANÇAIS
Blocage de la table coulissante (fig. M)
La table peut être bloquée selon les positions suivantes :
– Position avant (accès libre au disque de coupe) (64).
– Position en plongée (disque de coupe sur le milieu de la table) (65).
– Position de sortie (disque de coupe sur le guide) (66).
• Amenez la table (4) dans la position voulue.
• Bloquez la table en position en pivotant la goupille (22) et en
la poussant dans l’orifice dans le rail.
Réglage de buses d’eau (fig. A & N)
Les buses d’eau (7) sont réglables pour assurer une alimentation suffisante
en eau de refroidissement.
• Réglez la buse en déplaçant la poignée (67) dans la position souhaitée.
– Capacité maximum (buses pleinement rétractées) (68).
– Surpulvérisation minimum (buses alignées avec le disque de coupe) (69).
– Position décalée pour éliminer les surpulvérisations d’eau entre les
coupes et remplacer le disque de coupe (70).
Régulation du débit d’eau (fig. O)
Le limiteur de débit (71) du tuyau d’eau est réglable pour réguler le débit
d’eau de refroidissement vers le disque de coupe.
• Pour réduire le débit, serrez le limiteur.
• Pour augmenter le débit, desserrez le limiteur.
Mode d’emploi
Assurez-vous que la machine est placée de manière à favoriser une position
ergonomique en termes de hauteur de table et de stabilité. L’emplacement
de la machine doit être choisi afin que l’opérateur possède une bonne vue
d’ensemble et suffisamment d’espace libre autour de la machine pour
permettre la manipulation de la pièce sans restrictions.
Pour réduire les effets de vibration, assurez-vous que la température
ambiante n’est pas trop froide, que la machine et l’accessoire sont bien
entretenus et que la taille de la pièce est adaptée à cette machine.
AVERTISSEMENT :
• Toujours respecter les consignes de sécurité et les règles en
vigueur.
• Assurez-vous que la machine est bien correctement réglée et
en toute sécurité.
• Vérifiez que la pièce de travail est bien correctement soutenue.
• Assurez-vous que le disque de coupe n’est pas en contact
avec la pièce avant de mettre la machine en marche.
• Laissez le moteur atteindre son plein régime avant de
commencer le travail.
• Exercez uniquement une légère pression sur la machine.
Ne forcez pas l’opération de sciage.
• Tenez les mains à l’écart du disque de coupe. Ne placez pas
vos main dans la zone marquée comme illustré en fig. P.
Avant la mise en marche:
• Installez le disque de coupe approprié.
• Assurez-vous que tous les boutons de blocage et manettes de serrage
soient bien serrés.
• Remplissez le bac d’eau avec une quantité d’eau suffisante pour
submerger complètement la pompe à eau.
Mise en marche et arrêt (fig. Q)
• Pour mettre la machine en marche, positionnez le bouton marche/arrêt
(1) sur I.
• Pour éteindre la machine, positionnez l’interrupteur marche/arrêt (1) sur 0.
54
Le dispositif de courant résiduel (RCD) est relié au câble de secteur.
Il comporte un interrupteur de libération hors tension et le protecteur
de surtension du moteur avec réinitialisation manuelle. En cas de coupure
de courant, procédez comme suit :
• Vérifiez que le bouton marche/arrêt (1) est sur la position arrêt.
• Appuyez sur le bouton de réinitialisation du RCD.
Blocage de l’interrupteur
• Pour éviter que la machine soit utilisée sans autorisation, il est possible
de bloquer l’interrupteur avec un cadenas.
Coupes de base
Opérations générales
– Faites quelques coupes simples dans des chutes de bois pour bien
« sentir » la machine.
– Faites toujours un essai avec la scie (hors service) avant de finir les
coupes afin de vérifier la trajectoire du disque de coupe.
Coupe droite verticale (fig. R)
• Réglez l’angle de chanfrein sur 0°.
• Abaissez le bras pour amener le disque de coupe en sa position la plus
basse.
• Placez la pièce à ouvrer à plat sur la table et contre le guide, avec le
côté finition en haut. Alignez le repère sur la pièce à ouvrer avec celui
de l’indicateur d’insert.
• Tenez vos mains à l’écart du parcours du disque de coupe.
• Mettez la machine en marche et attendez que le disque de coupe
atteigne son régime maximal. Attendez que le disque soit entièrement
recouvert d’eau.
• Poussez lentement la pièce à travailler dans le disque de coupe, tout
en la maintenant fermement contre le guide. Ne forcez pas. La vitesse
du disque de coupe doit être constante.
• Quand la coupe est terminée, arrêtez la machine, laissez le disque de
coupe s’arrêter et enlevez la pièce.
Chanfrein transversal (fig. S)
Il est possible de régler les angles de chanfrein à 22,5° et 45°.
• Desserrez le bouton de blocage de chanfrein (11) et réglez le chanfrein
selon les besoins.
• Vissez fermement le bouton de blocage de chanfrein.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Coupe en diagonale (fig. T1 & T2)
Le guide-bordures (5) permet des angles de coupe de 45°.
• Placez le guide-bordures avec le support de montage (72) contre le guide.
• Retournez le guide-bordures (73) en position pour l’application requise :
– Retournez-le à droite pour couper de petites pièces de grands
carreaux.
– Retournez le guide à gauche pour toute autre application.
• Réglez le guide parallèle à la distance désirée.
• Serrez le bouton (74) pour fixer le guide en place.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Coupe en plongée (fig. U)
Une coupe en plongée permet de retirer le centre d’un carreau, par ex.
pour les prises électriques, drain, etc.
• Marquez la zone à couper de chaque côté du carreau.
• Montez la taille de disque de coupe appropriée.
• Ajustez la profondeur de coupe afin que le disque coupe uniquement
à demi dans la pièce à ouvrer.
• Placez la pièce à ouvrer à plat sur la table et contre le guide, avec le
côté finition en haut. Alignez le repère sur la pièce à ouvrer avec celui
de l’indicateur d’insert.
FRANÇAIS
• Mettez la machine en marche et attendez que le disque de coupe
atteigne son régime maximal. Attendez que le disque soit entièrement
recouvert d’eau.
• Déplacez la table afin que le repère sur la pièce à ouvrer soit sous
le disque.
• Abaissez le bras pour faire avancer le disque de coupe dans la pièce
à ouvrer. Ne coupez pas au-delà du repère. Dès lors que le marquage
est effectué, bloquez le bras dans sa position la plus élevée.
• Répétez l’opération pour les autres repères.
• Retournez la pièce à ouvrer. Procédez comme auparavant pour que
la seconde coupe rencontre la première.
• Quand la coupe est terminée, arrêtez la machine, laissez le disque
de coupe s’arrêter et enlevez la pièce.
Rainurage (fig. V)
Un rainure est effectuée dans un carreau par ex. pour cacher un câble.
• Réglez la profondeur de coupe selon les besoins.
• Placez la pièce à ouvrer à plat sur la table et contre le guide, avec le
côté inférieur en haut. Alignez le repère sur la pièce à ouvrer avec celui
de l’indicateur d’insert.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
• Répétez la procédure pour élargir la rainure.
Accessoires disponibles en option
AVERTISSEMENT : l’utilisation d’accessoires autres que ceux
fournis par DEWALT peut se révéler dangereuse, car ils n’ont pas
été testés sur ce produit. Afin de réduire le risque de blessure,
utilisez uniquement des accessoires recommandés par DEWALT.
Gamme de disques de coupe disponibles
Type de disque
DT3733
DT3734
Dimensions (diamètre x alésage)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Usage
Carrelage céramique
Carrelage porcelaine/pierre
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les accessoires qui
conviennent le mieux pour votre travail.
Transport (fig. W1 & W2)
Les pièces détachables peuvent être rangées dans le bac d’eau pour
faciliter le transport.
• Purgez le bac d’eau. Voir « Entretien ».
• Retirez le guide-bordures et la rallonge de table.
• Bloquez la table coulissante en position.
• Retirez les collecteurs d’eau.
• Levez la machine hors du bac d’eau, comme illustré.
• Placez les collecteurs dans le bac d’eau selon l’orientation illustrée.
• Retournez le bac d’eau.
• Placez le guide-bordures et la rallonge de table dans le bac d’eau selon
l’orientation illustrée.
AVERTISSEMENT : faites-vous aider pour transporter la
machine. Elle est trop lourde pour être manutentionnée par
une seule personne.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps avec un minimum
d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure d’un
entretien soigneux et régulier.
Purge du bac d’eau (fig. X)
Le bac d’eau doit être purgé après chaque utilisation.
• Placez la pompe à eau sur le plateau (75).
•
•
•
•
•
Placez un récipient adéquat sous le bouchon de vidange (29).
Retirez le bouchon de vidange.
Laissez au liquide le temps de s’écouler.
Une fois le liquide vidé, replacez le bouchon de vidange.
Jetez le liquide en respectant l’environnement.
Réglage de la résistance de roulement de la table (fig. Y)
Pour éliminer le jeu entre la table et les rails, procédez comme suit :
• Desserrez les vis de hauteur de rail (76).
• Réglez les dispositifs de réglage de hauteur de rail (77) pour que
la table coulisse sans à-coup.
• Serrez les vis de hauteur de rail.
Nettoyage
Avant l’utilisation, vérifier attentivement le carter de protection du disque
de coupe pour déterminer s’il fonctionne correctement. Assurez-vous que
la boue ou les particules de la pièce ne puissent pas provoquer le blocage
de l’une des fonctions.
Si des fragments de pièce se coincent entre le disque de coupe et le
carter de protection, débrancher la machine de l’alimentation et suivre les
instructions fournies à la section « Montage du disque de coupe ». Retirez
les parties coincées et remontez le disque de coupe.
Les fentes d’aération doivent toujours être dégagées. Nettoyer
régulièrement le boîtier avec un chiffon doux.
Les opérations de nettoyage suivantes doivent être effectuées
quotidiennement.
• Insérez la pompe à eau dans un seau d’eau propre et pompez l’eau via
le système de flexibles.
• Essuyez les rails et le bras de support avec une éponge à mastic ou un
chiffon.
• Rincez le bac d’eau et la table coulissante avec de l’eau propre.
Essuyez tous les résidus avec une éponge à mastic.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune lubrification additionnelle.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit avec les ordures
ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre produit DEWALT, ne pas le jeter
avec les ordures ménagères, mais dans les conteneurs de collecte sélective.
La collecte sélective des produits et emballages usagés permet
de recycler et réutiliser leurs matériaux. La réutilisation de
matériaux recyclés aide à protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert : service de collecte
sélective individuel des produits électriques, ou déchetterie municipale ou
collecte sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et le recyclage des produits
DEWALT en fin de vie. Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le recyclera en notre
nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation agréé près de chez
vous, veuillez contacter votre distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée
dans cette notice d’instructions, ou consulter la liste des centres de
réparation agréés DEWALT, l’éventail de notre SAV et tout renseignement
complémentaire sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
55
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de ses produits qu’il propose
à tous les professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie s’ajoute à vos droits
contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non professionnel, et elle ne
peut en aucun cas leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États membres de l’Union
Européenne et au sein de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT ne vous apportaient
pas totale satisfaction, retournez simplement, au point de
vente, l’outil accompagné de tous ses composants originaux,
dans un délai de 30 jours à compter de sa date d’achat pour
son échange ou son remboursement intégral. Le produit devra
avoir été soumis à une usure normale. Une preuve d’achat sera
exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien ou une révision
dans les 12 mois suivant l’achat, vous avez droit à une
intervention gratuite. Cette dernière sera effectuée gratuitement
par un centre de réparation agréé DEWALT. Une preuve d’achat
sera exigée. Cela comprend la main-d’œuvre. Les accessoires
et les pièces détachées sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de matériau ou de
fabrication dans les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de toute pièce
défectueuse ou, à notre entière discrétion, le remplacement
gratuit de l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par du personnel non
autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie • Le produit soit retourné complet, avec l’ensemble de ses
composants originaux.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation, contactez votre
revendeur ou consultez l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le catalogue DEWALT ou
contactez le service clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de réparation agréés
DEWALT et tout détail complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur notre site Internet :
www.2helpU.com
56
I TA L I A N O
TAGLIA-PIASTRELLE D24000
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
D24000
230
2
W
1.600
min-1
4.200
mm
250
mm
25,4
mm
1,5
piano, senza centro depresso
(bordo continuo)
Velocità periferica massima del disco da taglio min-1
5.000
Regolazione dell’inclinazione del taglio
°
22,5/45
Capacità max. di rifilatura
mm
610
Profondità di taglio a 90°
mm
95
Dimensioni massime del pezzo da lavorare
Piastrella (granito)
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
Blocco (idroceramica)
cm
30,5 x 30,5 x 9,0
Portata massima
Piastrella (granito)
kg
13
Blocco (idroceramica)
kg
20
Dimensioni complessive
cm
86,4 x 68,6
Peso nominale
kg
32
Massimo peso consentito (con acqua)
kg
51
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Diametro del disco
Foro del disco
Spessore del disco
Tipo di disco da taglio
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressione sonora)
(incertezza pressione sonora)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
V
dB(A
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90,0
3,0
103,0
3,1
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati secondo le normative
EN 61092-1
Valore di emissione delle vibrazioni ah
ah =
m/s2
2,4
Incertezza K =
m/s2
1,5
NOTA: Questo dispositivo è progettato per il collegamento ad un sistema di
corrente elettrica con impedenza massima del sistema consentita Zmax di
0,30 Ω al punto dell'interfaccia (scatola di alimentazione) dell'alimentazione
dell'utente.
L'utente deve assicurarsi che questo dispositivo sia collegato solamente
ad un sistema di corrente che soddisfi il requisito di cui sopra. Se necessario, l'utente può rivolgersi all'azienda di energia elettrica pubblica per
l'impedenza del sistema al punto di interfaccia.
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta rappresentato da
ogni parola di segnalazione. Si invita a leggere attentamente il manuale,
prestando attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se
non evitata, provoca lesioni gravi o addirittura mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa
che, se non evitata, può causare morte o gravi lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa
che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di gravità
lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
D24000
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati tecnici” sono conformi
alle normative: 2006/42/EC, EN 61092-1.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative 2004/108/EC. Per
ulteriori informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul
retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e
rende questa dichiarazione per conto di DEWALT.
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato
misurato in base al test standard indicato nella normativa EN 61029 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato
per una valutazione preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni delle vibrazioni riportato
è relativo alle applicazioni principali dell’apparato. Tuttavia, se
l’apparato viene utilizzato per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata manutenzione, il valore delle
emissioni di vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe
aumentare sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve anche
considerare i momenti in cui l’apparato è spento o quando
è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di utilizzo
complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza per
proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata dell’apparato e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili
Europa
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
29.12.2009
Norme generali di sicurezza
AVVERTENZA! durante l’utilizzo di utensili elettrici adottare
sempre le elementari norme di sicurezza atte a ridurre
i rischi di incendio, scosse elettriche e ferimenti,
incluso quanto segue.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente le istruzioni di cui al
presente manuale e conservare queste istruzioni.
CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PER SUCCESSIVE
CONSULTAZIONI
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
57
I TA L I A N O
Generalità
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa di incidenti.
2 Tenere presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Non esporre l’elettroutensile alla pioggia. Non usare l’elettroutensile in
ambienti carichi di umidità. Tenere ben illuminata l’area di lavoro (250300 Lux). Non usare l’elettroutensile se sussiste il rischio d’incendio o
esplosione, per es. in presenza di liquidi o gas infiammabili.
3 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere a bambini, altre persone o animali di avvicinarsi alla
zona di lavoro o di toccare l’elettroutensile o il cavo di alimentazione.
4 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti larghi, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’elettroutensile. Indossare una
cuffia per raccogliere i capelli lunghi. È consigliabile indossare guanti
idonei e calzature antiscivolo.
5 Protezione personale
Indossare occhiali di sicurezza. Indossare una mascherina contro la
polvere ogni volta che l’uso dell’elettroutensile possa provocare polvere
o schegge. Se tali particelle possono essere particolarmente calde,
indossare anche un grembiule resistente al calore. Fare sempre uso di
sistemi di otoprotezione. Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
6 Proteggersi dalle scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti collegati a terra o a massa (per es. tubi,
termosifoni, cucine e frigoriferi). Evitare di toccare cavi elettrici collegati
alla rete di alimentazione con le mani bagnate. Non sostare in pozze
d’acqua durante l’uso dell’elettroutensile.
7 Non sbilanciarsi
Restare ben saldi sui piedi e mantenere sempre l’equilibrio.
8 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso. Non utilizzare l’elettroutensile quando si è stanchi.
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare. Ciò aumenta
la sicurezza e consente di mantenere entrambe le mani libere per
azionare l’elettroutensile.
10 Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere
Se sono forniti i raccordi per il collegamento degli accessori di aspirazione
e raccolta della polvere, verificare che siano connessi e correttamente
utilizzati.
11 Non lasciare sull’elettroutensile chiavi o strumenti di regolazione
Prima di mettere in funzione l’elettroutensile verificare di avere tolto
chiavi e altri utensili di regolazione.
12 Prolunghe
Ispezionare la prolunga prima dell’uso e sostituirla se è danneggiata.
Quando l’elettroutensile viene impiegato all’esterno, usare unicamente
le prolunghe per uso esterno.
13 Usare l’elettroutensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. Non forzare
elettroutensili e accessori di potenza limitata impiegandoli per lavori
destinati ad elettroutensili di maggiore potenza. L’elettroutensile
funzionerà meglio e in modo più sicuro alla velocità per cui è stato
progettato. Non forzare l’elettroutensile.
AVVERTENZA! L’uso di accessori o attrezzature diversi o l’impiego del
presente elettroutensile per scopi diversi da quelli indicati nel presente
manuale d’uso comportano il rischio di infortuni.
14 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente l’elettroutensile e il cavo
elettrico per rilevare eventuali danni. Controllare se sono presenti parti
non allineate o parti mobili con gioco, pezzi rotti, danni alle protezioni
o agli interruttori e qualsiasi altra condizione che possa influenzare
il funzionamento dell’elettroutensile. Verificare che l’elettroutensile
funzioni come previsto e che venga impiegato per lo scopo per cui
è stato progettato. Non usare l’elettroutensile se presenta elementi
58
15
16
17
18
19
20
danneggiati o difettosi. Non impiegare l’elettroutensile se non
è possibile accenderlo e spegnerlo mediante l’interruttore. Eventuali
componenti difettosi o danneggiati devono essere sostituiti o riparati da
un tecnico autorizzato. Non tentare mai di effettuare delle riparazioni.
Scollegare l’elettroutensile
Spegnere l’elettroutensile ed attendere il suo arresto completo prima
di lasciarlo incustodito. Estrarre la spina dalla presa di alimentazione
quando l’elettroutensile non è in uso, prima di cambiare pezzi,
accessori o complementi o prima di eseguire lavori di manutenzione.
Evitare accensioni accidentali
Prima di collegare l’elettroutensile alla presa, verificare che sia spento.
Non sottoporre il cavo elettrico a sollecitazioni eccessive
Non tirare mai il cavo per estrarlo dalla presa. Proteggere il cavo dal
calore ed evitarne il contatto con olio e bordi taglienti.
Riporre gli elettroutensili dopo l’uso
Riporre gli elettroutensili in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla
portata dei bambini.
Gli elettroutensili devono essere trattati con cura
Tenere gli accessori sempre in buone condizioni e puliti per un migliore
e più sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Mantenere le impugnature e gli interruttori
asciutti, puliti e senza tracce di olio o grassi.
Riparazioni
Il presente elettroutensile è conforme alle principali norme di sicurezza
vigenti. Per le riparazioni, rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati
DEWALT. Le riparazioni devono essere eseguite soltanto da personale
qualificato e con pezzi di ricambio originali, per evitare di esporre gli
utenti a considerevoli rischi.
Norme di sicurezza supplementari per taglia-piastrelle
• Non utilizzare la macchina se non è completamente assemblata.
Non utilizzare la macchina come elettroutensile portatile.
• Prima di iniziare qualsiasi operazione, accertarsi che le manopole
e le impugnature di bloccaggio siano serrate.
• Non collocare mai le mani nell’area del disco da taglio quando
la macchina è connessa all’alimentazione elettrica.
• Non tagliare mai pezzi da lavorare, per i quali sia necessario un
intervento manuale a meno di 15 cm dal disco da taglio rotante.
• Non toccare mai la parte posteriore del disco da taglio.
• Non eseguire nessuna operazione a mano libera. Mantenere il pezzo in
lavorazione saldamente a contatto con squadra e guida.
• Spegnere la macchina ed attendere che il disco da taglio si fermi, prima
di muovere il pezzo o cambiare le impostazioni.
• Non tentare mai di arrestare una macchina in funzione bloccandone
il disco da taglio con un utensile o altro oggetto: in questo modo ci si
espone al rischio di gravi incidenti.
• Curare lo stato di manutenzione dell’area circostante la macchina e
tenerlo sgombero da materiali come schegge e residui della lavorazione.
• Controllare periodicamente che le prese d’aria del motore siano pulite
e non ostruite dalla polvere.
• Scollegare la macchina dall’alimentazione di rete prima di eseguire
interventi di manutenzione o di sostituire il disco da taglio.
• Non svolgere mai lavori di manutenzione o pulizia se la macchina
è ancora in funzione e la testa non è in posizione di riposo.
• Scegliere il disco da taglio adeguato al materiale da tagliare.
• Utilizzare solo i dischi da taglio indicati nel presente manuale.
Non utilizzare mai dischi abrasivi. Non utilizzare mai lame per seghe
circolari o altri tipi di lame dentate.
• La massima velocità consentita per il disco da taglio o per qualsiasi
altro accessorio adatto deve sempre essere pari o superiore alla
velocità a vuoto della macchina riportata sulla targhetta nominale.
• Non usare dischi da taglio non conformi alle dimensioni riportate nei
dati tecnici. Non usare distanziatori per adattare un disco sull’alberino.
• Prima di ogni uso, ispezionare i dischi da taglio. Non usare dischi
scheggiati, spaccati o, comunque, danneggiati.
I TA L I A N O
• Prima dell’uso, verificare che il disco da taglio sia montato
correttamente.
• In un’area sicura, lasciare in funzione la macchina priva di carico per
almeno 30 secondi. Se si osservano vibrazioni notevoli o altri difetti,
spegnere la macchina e controllarla per determinarne la causa.
• Non mettere in funzione questa macchina, se le protezioni non si
trovano al loro posto.
• Mantenere il pezzo in lavorazione saldamente a contatto con squadra
e guida durante le operazioni di taglio. Non eseguire nessuna
operazione a mano libera.
• Non tagliare pezzi per la cui esecuzione sia richiesta una profondità di
taglio superiore a quella massima consentita dal disco da taglio.
• Non eseguire tagli a secco. L’esecuzione di tagli a secco non solo può
causare danni alla macchina, ma aumenta anche l’esposizione
a polvere in sospensione pericolosa.
• Non utilizzare i dischi da taglio per smerigliare.
• Non tagliare materiali metallici.
• Conservare sempre i dischi da taglio ben protetti ed in un luogo
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
• Non apportare modifiche né sostituire componenti onde evitare di
alterare le regolazioni impostate in fabbrica. Eventuali modifiche
tecniche devono essere eseguite dal produttore in conformità alle
normative di sicurezza applicabili.
AVVERTENZA: Controllare che i collegamenti siano asciutti
prima di attivare il circuito e collegare la macchina alla presa di
rete.
-– Tenere l’acqua lontana dai componenti elettrici dello
strumento e lontano dalle persone nella zona di lavoro.
-– La sostituzione del cavo di alimentazione deve essere
sempre eseguita dal produttore o da un suo agente
dell’assistenza.
-– AVVERTENZA! alla riattivazione della tensione impostare
l’interruttore ON/OFF su off prima di azionare il pulsante
RESET del dispositivo a corrente residua (RCD).
-– Verificare che l’installazione sia dotata di un dispositivo di
interruzione di caratteristica “B” conforme a HD384.
Altri rischi
I rischi seguenti riguardano l’utilizzo delle macchine di questo tipo:
– ferite provocate dal contatto con parti rotanti
– ferite provocate dalla rottura del disco da taglio
Tali rischi sono maggiori:
– in prossimità dell’area di funzionamento della macchina
– in prossimità delle parti rotanti della macchina
L’adozione delle norme di sicurezza pertinenti e l’installazione di dispositivi
di sicurezza non consentono comunque di eliminare tutti i rischi correlati,
ovvero:
– Diminuzione dell’udito.
– Rischio di incidenti provocati dalle parti scoperte del disco da taglio.
– Rischio di ferirsi durante la sostituzione del disco.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante l’apertura delle protezioni.
Etichette sull’elettroutensile
Sull’elettroutensile sono presenti le seguenti immagini:
Leggere il manuale di istruzioni prima di mettere in funzione la
macchina.
Non utilizzare dischi da taglio a centro depresso.
Usare occhiali protettivi.
Quando si adopera questo elettroutensile, indossare sempre
guanti da lavoro standard.
Indossare sempre una protezione per l’udito.
Avvertenza! Bordi affilati.
Interruttore on/off: posizione I (acceso) e 0 (spento).
Punto di trasporto.
Non collocare le mani in quest’area.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. B1)
Il codice data (78), che comprende anche l’anno di fabbricazione, è
stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Complessivo del telaio del motore
1 Complessivo del telaio di supporto
1 Vaschetta dell’acqua
1 Pompa dell’acqua
1 Disco da taglio
1 Carrello a squadrare
1 Prolunga del piano
1 Guida per il bordo
1 Contenitore posteriore di raccolta dell’acqua
1 Contenitore di raccolta dell’acqua per carrello a squadrare
1 Serie flangia piccola
4 viti esagonali
1 Chiave esagonale
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il tagliapiastrelle D24000 è stato progettato per il taglio professionale
ad acqua di piastrelle. Utilizzando il dischi da taglio adatto del diametro
di 250mm, è possibile tagliare cemento, mattoni, porcellana e materiali
ceramici. Offrendo una versatilità ottimale, la macchina è in grado di
eseguire facilmente tagli dritti (rifilature), in diagonale, al centro e inclinati,
con accuratezza e sicurezza.
Non utilizzare la macchina per operazioni diverse da quelle indicate nel
presente manuale.
1 Interruttore acceso/spento
2 Manopola di regolazione profondità
3 Impugnatura di azionamento
59
I TA L I A N O
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Carrello a squadrare
Guida per il bordo
Prolunga del piano
Ugelli per l’acqua
Disco da taglio
Protezione
Arresto profondità
Manopola di regolazione inclinazione
Vano per chiavi
Vaschetta dell’acqua
Contenitore di raccolta dell’acqua per carrello a squadrare
Contenitore posteriore di raccolta dell’acqua
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con un solo livello
di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
L’apparato DEWALT possiede doppio isolamento secondo la
normativa EN 61029, perciò non è necessario il collegamento a
terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un
cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la
spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono essere
collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga omologato
a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di questo apparato (vedere i
dati tecnici). La sezione minima del conduttore è 1,5 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Dispositivo di corrente residua
La macchina è dotata di un dispositivo di sicurezza a corrente residua (RCD),
che protegge l’utente da scosse elettriche interrompendo il circuito qualora
venisse rilevata una dispersione di corrente di 30 mA o superiore.
AVVERTENZA: Non utilizzare mai la macchina senza il
dispositivo di sicurezza a corrente residua RCD installato. Non
utilizzare la macchina se il dispositivo di sicurezza a corrente
residua RCD non funziona correttamente. Per il corretto
funzionamento del dispositivo di sicurezza a corrente residua
RCD, è necessario che la macchina sia collegata ad una
presa dotata di messa a terra. Verificare periodicamente il
funzionamento del dispositivo RCD premendo il pulsante TEST.
Assemblaggio
AVVERTENZA: prima di effettuare il montaggio disinserire
sempre la spina dalla presa di alimentazione.
AVVERTENZA: per montare la macchina, seguire sempre le
seguenti istruzioni nell’ordine in cui sono presentate.
Disimballaggio della macchina e delle relative parti
AVVERTENZA: farsi sempre aiutare quando si sposta la
macchina che è troppo pesante per una persona sola.
60
• Rimuovere dalla scatola il materiale d’imballaggio sciolto.
• Estrarre i componenti della macchina dall’imballaggio.
• Rimuovere l’eventuale materiale d’imballaggio residuo dai componenti
della macchina.
Montaggio del telaio del motore sul telaio di supporto (fig. B1)
• Collocare il telaio di supporto (16) su una superficie relativamente
regolare ed orizzontale.
• Collocare il telaio del motore (17) sul telaio di supporto allineando i fori
nel piede (18) con i fori di montaggio (19).
• Inserire una vite (20) nei fori.
• Serrare le viti utilizzando la chiave esagonale (21) in dotazione.
Montaggio del carrello a squadrare al gruppo del telaio di supporto
(fig. B2 & B3)
• Verificare che il blocco (22) sia in posizione sbloccata.
• Collocare il carrello davanti al telaio, allineando i rulli (23) con il
binario (24).
• Posizionare il rullo posteriore sul binario a profilo arrotondato.
• Far scorrere il carrello sul binario, verificano che i cuscinetti (25) siano
posizionati nelle guide di scorrimento (26).
• Quando la parte anteriore del carrello è quasi a contatto con il telaio,
inclinare leggermente il carrello per liberare il fermo (27).
• Bloccare il carrello in posizione ruotando il perno (22) e spingendolo nel
foro (28) del binario.
Posizionamento della macchina nella vaschetta dell’acqua (fig. B4)
• Collocare la vaschetta dell’acqua (13) su una superficie relativamente
regolare ed orizzontale.
• Inserire il tappo (29) nel foro di scarico.
• Sollevare la macchina utilizzando gli appositi punti di trasporto come
illustrato.
• Abbassare la macchina sulla vaschetta per l’acqua, come illustrato.
Montaggio della prolunga del piano (fig.C)
• Collocare la prolunga del piano (6) davanti al lato destro del carrello a
squadrare (4).
• Allineare i perni di posizionamento (30) della prolunga con i fori (31) del
carrello a squadrare.
• Posizionare la prolunga a contatto con il carrello a squadrare.
• Serrare la manopola di blocco (32).
Installazione della pompa per l’acqua (fig. D1 & D2)
• Collegare il flessibile (33) al raccordo (34).
• Collocare la pompa per l’acqua (35) nell’angolo più profondo della
vaschetta per l’acqua (13).
• Dirigere il cavo di alimentazione e il tubo dell’acqua verso il fondo della
vaschetta per l’acqua per evitare che vengano agganciati dal carrello a
squadrare.
Montaggio dei contenitori di raccolta dell’acqua (fig. E1 & E2)
Contenitore posteriore di raccolta dell’acqua
Il contenitore posteriore di raccolta dell’acqua (15) raccoglie l’acqua
espulsa durante il taglio di pezzi in lavorazione di grandi dimensioni.
• Collocare il contenitore di raccolta dell’acqua in posizione sul retro della
vaschetta dell’acqua.
• Scorrere i bracci (36) sotto le estremità (37) della vaschetta dell’acqua
fino a portare gli incavi (38) dietro le alette.
• Inclinare leggermente il retro del contenitore di raccolta dell’acqua fino
ad inserirlo in posizione con un scatto.
Contenitore di raccolta dell’acqua per carrello a squadrare
Il contenitore di raccolta dell’acqua per carrello a squadrare (14) si sposta
con il carrello e raccoglie l’acqua residua di tagli di piastrelle di grandi
dimensioni e di tagli diagonali.
I TA L I A N O
• Posizionare il contenitore di raccolta dell’acqua sul lato destro del
carrello a squadrare.
• Scorrere i bracci (39) sotto le estremità (40) del carrello a squadrare fino
a portare gli incavi (41) dietro le alette.
• Inclinare leggermente il retro del contenitore di raccolta dell’acqua fino
ad inserirlo in posizione con un scatto.
Montaggio del disco da taglio (fig. F1 – F3)
Il diametro massimo accettabile per un disco di taglio è di 254 mm.
• Utilizzando la chiave esagonale (42) in dotazione, allentare la vite (43)
sul lato della protezione.
• Tirare indietro l’aletta laterale in gomma (44) e sollevare la protezione (9)
verso il retro.
• Premere il pulsante di blocco dell’alberino (45) con una mano, quindi
con la chiave fornita in dotazione (46) nell’altra mano allentare il dado di
bloccaggio (47) ruotandolo in senso antiorario.
AVVERTENZA: non premere mai il perno di bloccaggio della
rotazione mentre la lama è in rotazione. Dopo aver montato la
lama aver cura di tenere la staffa del riparo verso il basso e di
serrare saldamente la vite di quest’ultima.
• Rimuovere il dado di bloccaggio (47) e il collare esterno della
flangia (48).
• Installare il disco da taglio con la freccia nella stessa direzione della
freccia sulla protezione.
• Rimontare il collare esterno della flangia (48). Per l’uso corretto della
flangia fare riferimento a Spessore dei materiali.
• Serrare il dado di bloccaggio (47) ruotando in senso orario,
mantenendo fermo il bloccaggio del mandrino con l’altra mano.
• Riportare la protezione (9) in posizione.
• Serrare la vite (43) sul lato della protezione.
AVVERTENZA: non premere mai il bloccaggio del mandrino
mentre il disco è in rotazione.
Spessore del materiale (fig. F2)
• Il D24000 è dotato di una flangia con diametro largo (48a), è consigliato
per il taglio di materiale fino a 80 mm di profondità.
• Viene fornita una flangia (48b) di dimensioni inferiori quando è richiesta
una profondità massima di taglio di 95 mm.
• La flangia più grande deve essere usata quando possibile per garantire
una prestazione di taglio ottimale.
• Eseguire una corsa in assenza di alimentazione facendo passare
completamente il carrello contro il disco da taglio. Verificare che il disco
non sfreghi contro il carrello.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare la manopola di regolazione della profondità (2).
• Allentare il dado ad alette (49) di alcuni giri.
• Regolare l’arresto della profondità di taglio (10) come necessario,
verificando che il bordo esterno del disco da taglio sia almeno 5 mm al
di sotto della superficie del carrello.
• Stringere il dado ad alette (49).
Controllo della perpendicolarità del movimento traverso-vena
rispetto alla guida (fig. H1 & H2)
• Abbassare il braccio per portare il disco da taglio nella sua posizione
inferiore.
• Spostare il carrello davanti al disco.
• Collocare una squadra (50) sul carrello e contro la guida in modo che
tocchi appena il disco, come illustrato.
• Spingere il carrello lungo il disco da taglio per verificare che il disco
rimanga parallelo alla squadra.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare le viti (51) tenendo il gruppo del binario sul telaio.
• Posizionare il regolatore del binario (52) come necessario.
• Con la squadra posizionata contro la guida, verificare che il disco
rimanga parallelo alla squadra e regolare secondo necessità.
• Stringere le viti (51).
Controllo della perpendicolarità del disco da taglio rispetto al piano
(fig. I1 - I3)
• Allentare la manopola di bloccaggio dell’inclinazione (11).
• Spingere la testa della sega verso destra per garantire che sia
perfettamente verticale e serrare la manopola di bloccaggio
dell’inclinazione.
• Abbassare il braccio per portare il disco da taglio nella sua posizione
inferiore.
• Spostare il carrello fino sotto al disco.
• Posizionare una squadra (50) sul carrello contro il disco come illustrato.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare la manopola di bloccaggio dell’inclinazione (11) e ruotare la
vite di arresto di regolazione della posizione verticale (53) per allentarla
o stringerla finché il disco non è a 90° rispetto al piano, in base a
quanto indicato dalla squadra.
• Se l’indicatore di taglio inclinato (54) non indica zero sulla scala
graduata del taglio inclinato (55), allentare la vite (56) di bloccaggio
dell’indicatore e posizionare correttamente l’indicatore.
Collegamento della macchina alla rete di alimentazione elettrica (fig. A)
• Verificare che l’interruttore on/off (1) sia posizionato su off.
• Collegare la spina di alimentazione alla presa della rete elettrica.
• Disporre il cavo di alimentazione della macchina a formare una
voluta di gocciolamento per evitare che l’acqua raggiunga la spina di
alimentazione. La voluta di gocciolamento è rappresentata dalla parte
del cavo di alimentazione al disotto del livello della presa.
Controllo e regolazione dell’angolo di taglio inclinato (fig. I3 & J)
• Allentare la manopola di bloccaggio dell’inclinazione (11) e spostare a
sinistra la testa della sega taglia-piastrelle. Questa è la posizione per
taglio inclinato a 45°.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Ruotare la vite d’arresto (57) avvitandola o svitandola come necessario,
finché l’indicatore (54) non segnala 45°.
Regolazione
Esecuzione di un’intaccatura (fig. K)
L’indicatore di taglio (58) aiuta a identificare il percorso del disco da taglio.
• Accendere la macchina e attendere che il disco abbia raggiunto la
massima velocità.
• Spingere il carrello completamente lungo il disco da taglio per eseguire
un’intaccatura nella ruota (59).
• Spegnere la macchina.
AVVERTENZA: prima di effettuare la regolazione disinserire
sempre la spina dalla presa di alimentazione.
Controllo e regolazione della profondità di taglio (fig. G)
Il bordo esterno del disco da taglio deve sempre trovarsi almeno 5 mm al
disotto della superficie del piano.
• Allentare la manopola di regolazione della profondità (2).
• Abbassare il braccio per portare il disco da taglio nella sua posizione
inferiore.
• Stringere la manopola (2).
Se l’intaccatura è usurata, è possibile crearne una nuova.
• Allentare la vite di fermo (60).
• Girare la ruota (59) per esporre una superficie non intagliata.
61
I TA L I A N O
• Serrare la vite di fermo (60).
• Eseguire una nuova intaccatura seguendo le istruzioni descritte sopra.
Controllo e regolazione della scala (fig. L)
• Spostare il carrello fino sotto al disco.
• Verificare la scala (61) sulla guida utilizzando un nastro misuratore (62)
posizionando l’indicatore di zero contro il disco da taglio.
• Se è necessaria una regolazione, allentare le viti (63) che fissano la
scala (62) in posizione, regolare la dimensione corretta e serrare le viti.
Blocco del carrello a squadrare (fig. M)
È possibile bloccare il carrello nelle seguenti posizioni:
– Posizione frontale (disco da taglio liberamente accessibile) (64).
– Posizione per tagli centrali (disco da taglio sul centro del carrello) (65).
– Posizione esterna (disco da taglio lungo la guida) (66).
• Spostare il carrello (4) nella posizione desiderata.
• Bloccare il carrello ruotando il perno (22) e spingendolo nel foro del
binario.
Regolazione degli ugelli per l’acqua (fig. A & N)
Gli ugelli per l’acqua (7) sono regolabili per fornire il necessario flusso
d’acqua di raffreddamento.
• Regolare l’ugello spostando l’impugnatura (67) nella posizione
desiderata.
– Capacità massima (ugello completamente arretrato) (68).
– Erogazione minima (ugelli in linea con il disco da taglio) (69).
– Posizione d’interruzione del flusso d’acqua per togliere l’erogazione
fra i tagli e durante la sostituzione del disco da taglio (70).
Regolazione del flusso d’acqua (fig. O)
È possibile impostare il riduttore di flusso (71) sul tubo dell’acqua per
regolare il flusso dell’acqua di raffreddamento sul disco da taglio.
• Per ridurre il flusso, stringere il riduttore.
• Per aumentare il flusso, rilasciare il riduttore.
Istruzioni per l’uso
Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo da soddisfare
le condizioni ergonomiche di altezza e stabilità del tavolo. Il luogo di
installazione della macchina deve essere selezionato in modo che l’operatore
abbia una buona visuale e abbastanza spazio libero attorno alla macchina
da consentire la movimentazione del pezzo da lavorare senza limitazioni.
Per ridurre gli effetti delle vibrazioni, assicurarsi che la temperatura ambiente
non sia troppo fredda, che la macchina e gli accessori siano mantenuti in
modo adeguato e che le dimensioni del pezzo da lavorare siano adatte a
questa macchina.
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
• Verificare che la macchina sia montata saldamente in
posizione.
• Controllare che il pezzo da lavorare sia fissato correttamente.
• Assicurarsi che il disco da taglio non sia a contatto con il pezzo
prima dell’accensione della macchina.
• Lasciar girare il motore fino a raggiungere la sua velocità
massima.
• Non esercitare troppa pressione durante l’operazione. Non
forzare l’azione di taglio.
• Tenere le mani a distanza dal percorso del disco da taglio. Non
posizionare le mani nell’area indicata in fig. P.
Prima del funzionamento:
• Installare il disco da taglio più adatto.
62
• Verificare che tutti i pomelli e le impugnature di bloccaggio siano ben
serrati.
• Riempire la vaschetta dell’acqua con una quantità d’acqua sufficiente a
sommergere completamente la pompa.
Accensione e spegnimento (fig. Q)
• Per accendere la macchina, posizionare su I l’interruttore on/off (1).
• Per spegnere la macchina, posizionare su 0 l’interruttore on/off (1).
Collegato al cavo di alimentazione si trova il dispositivo di sicurezza a corrente
residua (RCD) che integra l’interruttore di esclusione per minima tensione e il
dispositivo di protezione da sovraccarico del motore con ripristino manuale. In
caso di interruzione di sicurezza, procedere come segue:
• Verificare che l’interruttore on/off (1) sia posizionato su off.
• Premere il pulsante di ripristino del dispositivo RCD.
Blocco dell’interruttore
• Onde evitare l’uso della macchina da parte di persone non autorizzate,
bloccare l’interruttore con un lucchetto.
Tagli principali della segatrice
Operazioni generali
– Si consiglia di provare a eseguire alcuni lavori semplici con materiale di
scarto finché non si sviluppa una certa “sensibilità” nei confronti della
macchina.
– Prima dei tagli di finitura effettuare sempre alcune corse in assenza di
alimentazione in modo da poter controllare il percorso del disco.
Taglio verticale a troncare (fig. R)
• Posizionare su 0° l’angolo per il taglio obliquo.
• Abbassare il braccio per portare il disco da taglio nella sua posizione
inferiore.
• Collocare il pezzo in lavorazione di piatto sul carrello e contro la guida,
con il lato rifinito rivolto verso l’alto. Allineare la marcatura sul pezzo in
lavorazione con quella nell’indicatore di taglio.
• Tenere le mani lontane dal percorso del disco da taglio.
• Accendere la macchina e attendere che il disco da taglio raggiunga la
velocità massima. Attendere che il disco da taglio sia completamente
coperto dall’acqua.
• Far avanzare lentamente il pezzo da lavorare verso il disco da taglio,
mantenendolo saldamente premuto contro la guida. Non forzare. La
velocità di taglio del disco dovrà risultare costante.
• Dopo aver terminato il taglio, spegnere la macchina, attendere che il
disco si fermi e rimuovere il pezzo.
Taglio trasversale obliquo (fig. S)
È possibile impostare l’angolo di inclinazione a 22,5° e a 45°.
• Allentare la manopola di bloccaggio del taglio inclinato (11) e impostare
quest’ultimo come desiderato.
• Serrare con forza la manopola di bloccaggio dell’inclinazione.
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
Taglio diagonale (fig. T1 & T2)
La guida per il bordo (5) consente di tagliare gli angoli a 45°.
• Collocare la guida per il bordo con la staffa di montaggio (72) sulla
guida.
• Ribaltare la guida (73) in posizione per l’applicazione richiesta:
– Ribaltare la guida verso destra per tagliare piccoli pezzi da piastrelle
di grandi dimensioni.
– Ribaltare la guida verso sinistra per tutte le altre applicazioni.
• Posizionare la guida parallela alla distanza desiderata.
• Serrare la manopola (74) per fissare la guida in posizione.
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
I TA L I A N O
Taglio centrale (fig. U)
Un taglio centrale viene utilizzato per togliere il centro di una piastrella,
ad es. per prese elettriche, scarichi, ecc.
• Contrassegnare l’area da tagliare su entrambi i lati della piastrella.
• Montare il disco da taglio della dimensione adatta.
• Regolare la profondità di taglio in modo da consentire al disco di
tagliare solo metà spessore del pezzo in lavorazione.
• Collocare il pezzo in lavorazione di piatto sul carrello e contro la guida,
con il lato rifinito rivolto verso l’alto. Allineare la marcatura sul pezzo in
lavorazione con quella nell’indicatore di taglio.
• Accendere la macchina e attendere che il disco da taglio raggiunga la
velocità massima. Attendere che il disco da taglio sia completamente
coperto dall’acqua.
• Spostare il carrello fino a posizionare il contrassegno sul pezzo in
lavorazione sotto il disco.
• Abbassare il braccio per portare il disco da taglio sul pezzo da lavorare.
Non tagliare eccessivamente l’area contrassegnata. Non appena il
contrassegno è stato tagliato, bloccare il braccio nella posizione più
alta.
• Ripetere la stessa procedura con gli altri contrassegni.
• Capovolgere il pezzo da lavorare. Precedere come descritto sopra in
modo da far combaciare il secondo taglio con il primo.
• Dopo aver terminato il taglio, spegnere la macchina, attendere che il
disco si fermi e rimuovere il pezzo.
Scanalature (fig. V)
Le scanalature vengono eseguite nelle piastrelle ad es. per posizionare un
cavo nascosto.
• Regolare la profondità di taglio come necessario.
• Collocare il pezzo in lavorazione di piatto sul carrello e contro la guida,
con il lato inferiore rivolto verso l’alto. Allineare la marcatura sul pezzo in
lavorazione con quella nell’indicatore di taglio.
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
• Ripetere la procedura per eseguire una scanalatura più ampia.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono stati testati con il prodotto,
l’uso di accessori diversi da quelli offerti da DEWALT con
l’elettroutensile potrebbe essere pericoloso. Per ridurre il rischio
di lesioni personali, si consiglia di utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
Gamma di dischi da taglio disponibili
Tipo di disco
DT3733
DT3734
Dimensioni (diametro x alesaggio) Utilizzo
250 x 25,4 mm
Piastrelle ceramiche
250 x 25,4 mm
Piastrelle in porcellana/pietra
AVVERTENZA: farsi sempre aiutare per trasportare la
macchina che è troppo pesante per una persona sola.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per durare a lungo
richiedendo solo la minima manutenzione. Per prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a manutenzione
periodica.
Svuotamento della vaschetta dell’acqua (fig. X)
È necessario svuotare la vaschetta dell’acqua dopo ogni uso.
• Collocare la pompa dell’acqua nel vassoio (75).
• Mettere un contenitore adatto sotto il tappo di spurgo (29).
• Levare il tappo di spurgo.
• Attendere un tempo sufficiente a spurgare il liquido.
• Dopo che il liquido è stato scaricato, reinstallare il tappo di spurgo.
• Il liquido deve essere smaltito con le dovute precauzioni per l’ambiente.
Regolazione della resistenza dei rulli del carrello (fig. Y)
Per eliminare il gioco fra carrello e binario, procedere come segue:
• Allentare le viti di regolazione dell’altezza del binario (76).
• Agire sui regolatori dell’altezza del binario (77) finché il piano non scorre
regolarmente.
• Serrare le viti di regolazione dell’altezza del binario.
Pulizia
Prima dell’uso, ispezionare attentamente la protezione del disco di taglio per
assicurarsi che funzioni correttamente. Assicurarsi che il fango o le particelle
del pezzo da lavorare non provochino il blocco di una delle funzioni.
Nel caso in cui dei frammenti del pezzo da lavorare rimangano incastrati tra il
disco di taglio e la protezione, scollegare la macchina dalla corrente elettrica
e seguire le istruzioni fornite nella sezione “Montaggio del disco di taglio”.
Rimuovere le parti incastrate e riassemblare il disco di taglio.
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l’esterno dell’utensile
periodicamente con un panno morbido.
Le seguenti operazioni di pulizia devono essere effettuate giornalmente.
• Inserire la pompa dell’acqua in un secchio d’acqua pulita e pompare
l’acqua nel sistema di flessibili.
• Pulire i binari e il braccio di supporto con una spugna o con un panno.
• Spruzzare la vaschetta dell’acqua e il carrello a squadrare con acqua
pulita. Eliminare tutti i residui di polvere con una spugna.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione addizionale.
Trasporto (fig. W1 & W2)
I componenti smontabili possono essere riposti nella vaschetta dell’acqua
per facilitare il trasporto.
• Scaricare la vaschetta dell’acqua. Vedere la sezione “Manutenzione”.
• Rimuovere la guida per bordo e la prolunga del piano.
• Bloccare il carrello a squadrare in posizione.
• Togliere i contenitori di raccolta dell’acqua.
• Sollevare la macchina dalla vaschetta per l’acqua, come illustrato.
• Collocare i contenitori di raccolta nella vaschetta dell’acqua orientandoli
come illustrato.
• Capovolgere la vaschetta dell’acqua.
• Collocare la guida per bordi e la prolunga del piano nella vaschetta
dell’acqua orientandoli come illustrato.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere smaltito
con i normali rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non è più utilizzato, non
effettuare lo smaltimento con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati e imballaggi permette
il riciclo e il riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di materiali riciclati
aiuta a impedire l’inquinamento ambientale e riduce la richiesta di
materiali grezzi.
63
I TA L I A N O
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata di prodotti elettrici può
avvenire a domicilio, presso le sedi di raccolta comunali oppure presso il
rivenditore al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
GARANZIA
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei suoi prodotti alla fine della
loro vita utile. Per usufruire di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di DEWALT.
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una garanzia
eccezionale per i professionisti che utilizzano i suoi apparati.
Questa dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa dell’utilizzatore
professionista o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La garanzia è valida sui
territori degli stati membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
È possibile individuare il riparatore autorizzato più vicino rivolgendosi
all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
Altrimenti, è possibile consultare un elenco dei riparatori autorizzati DEWALT
e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle prestazioni del suo
apparato DEWALT, può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento dell’acquisto,
per ottenere il rimborso totale o la sostituzione del prodotto.
Il prodotto deve aver subito un’usura normale in rapporto
al numero di giorni in cui è stato utilizzato e va restituito
accompagnato dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza per il suo apparato
DEWALT, nei 12 mesi seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata a titolo gratuito
presso un riparatore autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono compresi i costi di
manodopera. Sono esclusi quelli per gli accessori e i ricambi, a
meno che non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il suo prodotto DEWALT
si rivelasse difettoso a causa di imperfezioni nei materiali o nella
costruzione, DEWALT garantisce la sostituzione gratuita di tutte
le parti difettose oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale usura;
• non siano avvenuti tentativi di riparazione da parte di
persone non autorizzate a farli;
• sia presentato uno scontrino che provi l’acquisto del
prodotto.
• il prodotto va restituito come era al momento dell’acquisto
con tutti i componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la preghiamo di contattare
il suo rivenditore o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo DEWALT o di
contattare l’ufficio DEWALT all’indirizzo indicato nel presente
manuale. È possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.com
64
NEDERLANDS
TEGELZAAGMACHINE D24000
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring,
voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Type
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
Schijfdiameter
Asgat
Schijfdikte
Soort doorslijpschijf
Max. randsnelheid doorslijpschijf
Afschuininstellingen
Max. zaagcapaciteit
Zaagdiepte onder 90°
Max. afemtingen werkstuk
Tegel (graniet)
Blok (gebakken klei)
Max. belasting
Tegel (graniet)
Blok (gebakken klei)
Afmetingen
Nominaal gewicht
Max. toegestaan gewicht (met water)
D24000
230
2
W
1.600
min-1
4.200
mm
250
mm
25,4
mm
1,5
recht, zonder uitsparingen
(ononderbroken rand)
min-1
5.000
°
22,5/45
mm
610
mm
95
V
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90,0
3,0
103,0
3,1
OPMERKING: Dit toestel is bedoeld voor aansluiting op een
stroomvoorzieningssysteem met een maximale toegestame
systeemimpedantie Zmax van 0,30 Ω op het interfacepunt (elektriciteitskast)
van de voorziening van de gebruiker.
De gebruiker moet ervoor zorgen dat dit toestel alleen wordt aangesloten
op een elektriciteitssysteem dat aan bovenvermeld vereiste voldoet.
Indien nodig kan de gebruiker het elektriciteitsbedrijf vragen naar de
systeemimpedantie op het interfacepunt.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het veiligheidsniveau voor ieder
signaleringswoord. Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, indien dit niet
wordt voorkomen, leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaar aan dat, indien
dit niet wordt voorkomen, kan leiden tot de dood of ernstig
letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan
die, indien dit niet wordt voorkomen, zou kunnen leiden tot
gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
LPA
KPA
LWA
KWA
(geluidsdruk)
(onzekerheidsfactor geluidsdruk)
(akoestisch vermogen)
(onzekerheid akoestisch vermogen)
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in overeenstemming met EN 61029-1:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah =
m/s2
2,4
Onzekerheid K =
m/s2
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven, is
gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens EN
61029 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere
te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting van
blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het gereedschap wordt
uitgeschakeld of als het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verminderen gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de operator te
beschermen tegen de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werKPAtronen.
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
D24000
DEWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder “technische
gegevens” in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 61029-1.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn 2004/108/EG. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
technische bestand en legt deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
29.12.2009
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING! Wanneer u gebruik maakt van elektrisch
gereedschap, is het belangrijk dat u zich altijd houdt aan
elementaire veiligheidsmaatregelen om de kans op brand,
elektrische schok en lichamelijk letsel te verkleinen, met inbegrip
van de onderstaande maatregelen.
Lees al deze instructies voordat u dit product tracht te bedienen en bewaar
deze instructies.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
65
NEDERLANDS
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving kan tot ongelukken leiden.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de machine niet in een
vochtige of natte omgeving. Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht
(250 - 300 Lux). Gebruik de machine niet op plaatsen waar brand- of
explosiegevaar bestaat, b.v. in de buurt van brandbare vloeistoffen of
gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het werkgebied en laat ze
de machine of de elektriciteitskabel niet aanraken.
4 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Houd lang haar bijeen. Draag bij
voorkeur geschikte werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
5 Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker
bij werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen. Draag
eveneens een hittebestendig schort indien de vrijkomende spanen
aanzienlijk heet kunnen zijn. Draag altijd gehoorbescherming. Draag
altijd een veiligheidshelm.
6 Bescherming tegen elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten). Voorkom aanraking van het op de
netspanning aangesloten netsnoer wanneer het snoer nat is. Ga niet in
plassen staan wanneer u met de machine gaat werken.
7 Zorg voor een veilige houding
Zorg er altijd voor dat u stevig staat en in evenwicht blijft.
8 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk. Gebruik de
machine niet als u niet geconcentreerd bent.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te fixeren. Dit
is veiliger, bovendien kan de machine dan met beide handen worden
bediend.
10 Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de aansluiting van
stofafvoer en voorzieningen voor stofopvang, zorg dan dat deze zijn
aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
11 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
12 Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer. Vervang het snoer indien
het beschadigd is. Maak bij gebruik buitenshuis uitsluitend gebruik
van verlengsnoeren die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis en als
zodanig zijn gemerkt.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze handleiding.
Gebruik geen lichte machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt
voor het beoogde doel. Overbelast de machine niet.
WAARSCHUWING! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend volgens bestemming.
14 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade. Controleer of alle
bewegende delen correct gemonteerd zijn, of er geen onderdelen gebroken
zijn, of er geen beschermkappen en schakelaars beschadigd zijn en of er
andere gebreken zijn die invloed op de werking van de machine zouden
kunnen hebben. Vergewis u er van dat de machine correct werkt. Gebruik
de machine niet als enig onderdeel defect is. Gebruik de machine niet als de
aan/uit-schakelaar niet werkt. Defecte of beschadigde onderdelen dienen
66
15
16
17
18
19
20
door een erkend DEWALT servicecentrum te worden vervangen. Probeer
nooit om de machine zelf te repareren.
Stekker uit stopcontact verwijderen
Schakel de machine uit en wacht totdat de machine volledig tot
stilstand is gekomen voordat u deze achterlaat. Verwijder de stekker
uit het stopcontact als u de machine niet gebruikt, voordat u
gereedschappen, accessoires of onderdelen van de machine verwisselt
en voordat u onderhoud aan de machine uitvoert.
Voorkom onbedoeld inschakelen
Wees ervan verzekerd dat de machine is uitgeschakeld voordat u de
stekker in het stopcontact steekt.
Misbruik het snoer niet
Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te worden opgeborgen in een
droge, afsluitbare plaats, buiten bereik van kinderen.
Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Houd de handgrepen en schakelaars
droog en vrij van olie en vet.
Reparaties
Deze machine voldoet aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
Wendt u voor reparaties tot een erkend DEWALT Service-center
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde
vakmensen en met behulp van originele reserveonderdelen; anders kan
er een aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor tegelzagen
• Gebruik de machine niet als zij niet volledig is gemonteerd. Gebruik de
machine niet als handgereedschap.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Houd handen uit de buurt van het doorslijpschijf wanneer de machine
is aangesloten op de elektrische voeding.
• Zaag nooit werkstukken die vereisen dat uw handen dichter dan 15 cm
in de buurt van de doorslijpschijf komen.
• Reik nooit om de doorslijpschijf heen.
• Verricht geen enkele handeling uit de vrije hand. Houd het werkstuk
stevig tegen de parallelgeleiding en tegen de geleidegroef.
• Schakel de machine uit en wacht tot de doorslijpschijf tot stilstand is
gekomen voordat u het werkstuk verwijdert of de instellingen verandert.
• Probeer nooit om een draaiende machine te stoppen door de doorslijpschijf
te blokkeren; op deze manier kunnen de ernstigste ongelukken gebeuren.
• Houd de omgeving van de machine schoon en vrij van rondzwervend
materiaal zoals bijv. puin en restafval.
• Controleer regelmatig of de luchtsleuven van de motor schoon en vrij
van stof zijn.
• Ontkoppel de machine van de voeding wanneer
onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd of wanneer de
doorslijpschijf moet worden vervangen.
• Voer nooit schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit terwijl de
machine nog draait en de kop niet in ruststand is.
• Selecteer de juiste doorslijpschijf voor het te zagen materiaal.
• Gebruik alleen de doorslijpschijven die in deze handleiding zijn
gespecifieerd. Gebruik geen afbraamschijven. Gebruik nooit
cirkelzaagbladen of andere typen getande bladen.
• Het maximum toegestane toerental van de doorslijpschijf, of ieder
ander geschikt accessoire, moet altijd gelijk zijn aan of groter zijn dan
het op het typeplaatje van de machine vermelde onbelaste toerental.
• Gebruik geen doorslijpschijven die niet overeenkomstig de afmetingen
zijn zoals opgegeven in de technische gegevens. Gebruik geen
asringen om een schijf passend op de spindel te maken.
• Inspecteer doorslijpschijven voor ieder gebruik. Gebruik geen
beschadigde, gebarsten of anderszins defecte schijven.
NEDERLANDS
• Zorg ervoor dat voor gebruik de doorslijpschijf correct is gemonteerd.
• Laat de machine minimaal 30 seconden zonder belasting in een veilige
positie draaien. Indien er sprake is van overmatige trilling of als een
defect optreedt, zet dan de machine uit en controleer alles om erachter
te komen wat de oorzaak is.
• Gebruik de machine niet zonder de beschermkappen.
• Houd het werkstuk stevig tegen de parallelgeleiding en tegen de
geleidegroef tijdens de bewerking. Verricht geen enkele handeling uit
de vrije hand.
• Slijp geen werkstukken door waarvan de dikte groter is dan de
maximale werkdiepte van de doorslijpschijf.
• Voer geen droge zaagsnedes uit. Het uitvoeren van droge zaagsnedes
kan leiden tot schade aan de machine en vergroot de blootstelling aan
schadelijke stoffen in de lucht.
• Gebruik doorslijpschijven niet om af te bramen.
• Bewerk geen metalen materialen.
• Bewaar doorslijpschijven altijd goed beschermd en op een droge
plaats, buiten het bereik van kinderen.
• Verricht geen aanpassingen en vervang geen onderdelen waardoor
de fabrieksinstellingen veranderen. Technische wijzigingen
dienen uitsluitend door de fabrikant en volgens de geldende
veiligheidsvoorschriften te worden uitgevoerd.
Draag altijd reguliere werkhandschoenen als u deze machine
bedient.
Draag altijd gehoorbescherming.
Waarschuwing! Scherpe randen.
Aan/uit-schakelaar: positie I (aan) en 0 (uit).
Draagpunt.
Plaats uw handen niet binnen dit gebied.
POSITIE DATUMCODE (FIG. B1)
De datumcode (78), die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in de
behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de verbindingen droog
zijn alvorens u de spanning inschakelt en de netstekker in het
stopcontact steekt.
-– Houd water uit de buurt van de elektrische onderdelen van
het werktuig en uit de buurt van mensen in de werkzone.
-– Vervanging van het netsnoer moet altijd gebeuren door de
fabrikant of zijn onderhoudsagent.
-– WAARSCHUWING! Na het spanningsherstel zet u de AAN/
UIT-schakelaar op uit alvorens de RESET-knop in te drukken
van het reststroomapparaat (RCD).
-– Zorg ervoor dat uw installatie uitgerust is met passende
uitsnijding "B" conform HD384.
Restrisico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van deze machines:
– verwonding door het aanraken van roterende delen
– verwonding door het breken van de doorslijpschijf
Deze gevaren doen zich vooral voor:
– in het werkbereik
– in het bereik van de roterende delen
Ondanks de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en het
aanbrengen van beveiligingen blijven bepaalde restrisico’s aanwezig. Dit zijn:
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
– Risico als gevolg van onbeschermde delen van de roterende
doorslijpschijf.
– Verwondingsgevaar bij het wisselen van de schijf.
– Gevaar voor klemmen van de vingers bij het openen van de
afschermingen.
Labels op de machine
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Lees voor het gebruik de handleiding.
Gebruik geen doorslijpschijven met uitsparingen.
Draag een veiligheidsbril.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Motorframe
1 Onderstel
1 Waterbak
1 Waterpomp
1 Doorslijpschijf
1 Schuiftafel
1 Verlengtafel
1 Kantgeleider
1 Wateropvangbak (achter)
1 Wateropvangbak (schuiftafel)
1 Kleine flensset
4 Inbusschroeven
1 Inbussleutel
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw tegelzaag D24000 is ontworpen voor het professioneel nat zagen van
tegels. Met het geschikte zaagblad, diameter 250 mm, kan de zaag beton,
baksteen, porselein en keramische materialen zagen. De machine is zeer
veelzijdig en u kunt er gemakkelijk, nauwkeurig en veilig de volgende
zaagwerkzaamheden mee uitvoeren: recht (overlangs), diagonaal, insteeken verstekzagen.
Deze machine mag niet gebruikt worden voor andere dan de in deze
handleidng beschreven handelingen.
1
2
3
4
5
6
7
8
Aan/uit-schakelaar
Zaagdiepte-instelling
Bedieningshendel
Schuiftafel
Kantgeleider
Verlengtafel
Neusstukken
Doorslijpschijf
67
NEDERLANDS
9
10
11
12
13
14
15
Beschermkap
Diepteaanslag
Afschuininstelling
Opbergruimte sleutel
Waterbak
Wateropvangbak (schuiftafel)
Wateropvangbak (achter)
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer altijd
of de stroomvoorziening overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met
EN 61029; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een
speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd 3-aderig
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2; de
maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.
Reststroomschakelaar
De machine is voorzien van een reststroomschakelaar (Residual Current
Device - RCD), diede gebruiker beschermt tegen een elektrische schok
doordat het circuit wordt onderbroken wanneer eenlekstroom van 30 mA of
meer wordt gedetecteerd.
WAARSCHUWING: Bedien de machine nooit als de
reststroomschakelaar niet werkt. Gebruik de machine
niet als de reststroomschakelaar niet goed werkt. De
reststroomschakelaar werkt alleen als de machine is
aangesloten op een geaard stopcontact. Controleer zo nu en
dan of de reststroomschakelaar goed werkt, u kunt dat doen
door de TEST-knop in te drukken.
Monteren
WAARSCHUWING: Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
WAARSCHUWING: Volg bij het monteren van de machine
altijd de instructies in de volgorde zoals ze hieronder worden
beschreven.
Uitpakken van machine en onderdelen
WAARSCHUWING: Verplaats de machine altijd met hulp. De
machine is te zwaar voor één persoon.
• Verwijder het losse verpakkingsmateriaal uit de doos.
• Til de machineonderdelen uit de doos.
• Verwijder resterend verpakkingsmateriaal uit de machineonderdelen.
Monteren van het motorframe aan het onderstel (fig. B1)
• Plaats het onderstel (16) op een relatief vlak en egaal oppervlak.
• Plaats het motorframe (17) op het onderstel en breng de gaten in de
voet (18) op een lijn met de montagegaten (19).
• Steek een schroef (20) in de gaten.
• Draai de schroeven aan met de bijgeleverde inbussleutel (21).
Monteren van de schuiftafel aan het onderstel (fig. B2 & B3)
• Zorg ervoor dat het slot (22) zich in de ontgrendelde positie bevindt.
68
• Houd de tafel voor het frame en breng de rollen (23) op een lijn met de
rail (24).
• Plaats de achterste rollen op de ronde rail.
• Schuif de tafel op de rail. Zorg ervoor dat de lagers (25) in de schuifrails
(26) uitkomen.
• Wanneer de voorkant van de tafel het onderstel nadert, tilt u de tafel
iets op en over de aanslag (27) heen.
• Vergrendel de tafel in positie door de pin (22) te draaien en in het gat (28)
in de rail te drukken.
Het plaatsen van de machine in de waterbak (fig. B4)
• Plaats de waterbak (13) op een relatief vlak en egaal oppervlak.
• Stop de plug (29) in het aftapgat.
• Til de machine op. Houd de machine vast aan de draagpunten zoals
afgebeeld.
• Laat de machine in de waterbak zakken zoals afgebeeld.
Bevestigen van de verlengtafel (fig. C)
• Houd de verlengtafel (6) voor de rechterkant van de schuiftafel (4).
• Breng de positiepennen (30) op het verlengstuk op een lijn met de
gaten (31) in de schuiftafel.
• Plaats het verlengstuk tegen de schuiftafel.
• Draai de klemknop (32) vast.
Installeren van de waterpomp (fig. D1 & D2)
• Bevestig de slang (33) op de fitting (34).
• Plaats de waterpomp (35) in de diepste hoek van de waterbak (13).
• Leg de stroomkabel en de waterslang over de bodem van de waterbak
om te voorkomen dat ze door de schuiftafel worden gegrepen.
Bevestigen van de wateropvangbakken (fig. E1 & E2)
Wateropvangbak achter
De achterste opvangbak (15) vangt het afgevoerde water op wanneer
grote werkstukken worden gesneden.
• Houd de opvangbak op zijn plaats aan de achterkant van de waterbak.
• Schuif de armen (36) onder de randen (37) van de waterbak totdat de
uitsparingen (38) achter de nokken uitkomen.
• Licht de achterkant van de opvangbak iets op totdat de opvangbak op
zijn plaats vastklikt.
Wateropvangbak schuiftafel
De opvangbak op de schuiftafel (14) beweegt met de tafel mee en vangt
het afgevoerde water van grote tegels en diagonale zaagsnedes op.
• Houd de opvangbak op zijn plaats aan de rechterkant van de schuiftafel.
• Schuif de armen (39) onder de randen (40) van de schuiftafel totdat de
uitsparingen (41) achter de nokken uitkomen.
• Licht de achterkant van de opvangbak iets op totdat de opvangbak op
zijn plaats vastklikt.
Monteren van de doorslijpschijf (fig. F1 – F3)
De maximum diameter voor een doorslijpschijf die kan worden
aangebracht is 254 mm.
• Draai met de bijgeleverde inbussleutel (42) de schroef (43) aan de
zijkant van de beschermkap los.
• Trek de rubber zijflap (44) naar achteren en breng de beschermkap (9)
omhoog in achterwaartse richting.
• Druk met een hand de spindelvergrendeling (45) in. Gebruik nu met de
andere hand de meegeleverde steeksleutel (46) om de borgmoer (47)
los te draaien. Hiertoe wordt de moer linksom gedraaid.
WAARSCHUWING: Druk nooit op de spindelvergrendeling
terwijl het zaagblad draait. Druk de beschermkap naar
beneden en draai na het monteren van het zaagblad de
schroef van de beschermkaphouder stevig vast.
NEDERLANDS
• Verwijder de sluitmoer (47) en de buitenste flenskraag (48).
• Installeer de zaagschijf met de pijl in dezelfde richting als de pijl op de
beschermkap.
• Plaats de buitenste flenskraag (48) terug. Zie Dikte Materiaal voor
passend flensgebruik.
• Span de sluitmoer (47) aan door het met de klok mee te draaien terwijl
u de spindelvergrendeling vasthoudt met uw andere hand.
• Plaats de beschermkap (9) terug in positie.
• Span de schroef (43) aan op de kant van de beschermkap.
WAARSCHUWING: Druk nooit op de spindelvergrendeling als
de doorslijpschijf draait.
Dikte Materiaal (fig. F2)
• De D24000 heeft een flens met grote diameter (48a), aanbevolen voor
zaagmateriaal tot 80 mm in de diepte.
• Er wordt een kleinere flens (48b) bijgeleverd als de maximum
zaagdiepte van 95 mm vereist is.
• De grotere flens moet steeds gebruikt worden indien mogelijk om te
zorgen voor optimale zaagprestaties.
Het aansluiten van de machine op de netspanning (fig. A)
• Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar (1) in de uit-stand staat.
• Sluit de netstekker op een voeding aan.
• Maak een druiplus in het netsnoer om zo te voorkomen dat water op
de plug druppelt. De druiplus is dat gedeelte van het koord dat zich
onder het niveau van de wandcontactdoos bevindt.
Instellen
WAARSCHUWING: Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Controleren en afstellen van de zaagdiepte (fig. G)
De rand van de doorslijpschijf moet altijd tenminste 5 mm onder het
tafeloppervlak zitten.
• Draai de zaagdiepte-instelling (2) los.
• Breng de arm omlaag om de doorslijpschijf in de laagste positie te
zetten.
• Draai de zaagdiepte-instelling (2) weer vast.
• Maak een proefzaagsnede door de tafel volledig door de doorslijpschijf
te duwen. Controleer of de baan van de doorslijpschijf over het
tafelblad loopt.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de zaagdiepte-instelling (2) los.
• Draai de vleugelmoer (49) een aantal slagen los.
• Stel de zaagdiepte (10) zodanig af dat de rand van de doorslijpschijf
tenminste 5 mm onder het tafeloppervlak zit.
• Draai de vleugelschroef (49) vast.
Controle op de haaksheid van het afkorten t.o.v. de achteraanslag
(fig. H1 & H2)
• Breng de arm omlaag om de doorslijpschijf in de laagste positie te zetten.
• Beweeg de tafel voor de schijf.
• Plaats een winkelhaak (50) op de tafel en tegen de aanslag en die de
schijf net raakt zoals afgebeeld.
• Duw de tafel door de doorslijpschijf om te controleren of de schijf
parallel aan de winkelhaak staat.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de schroeven (51) los waarmee de rail op het frame gemonteerd is.
• Positioneer de railversteller (52) zodat de rail de vereiste afstelling
verkrijgt.
• Controleer met de winkelhaak tegen de parallelgeleider opnieuw of de
schijf parallel aan de winkelhaak staat en stel zonodig verder af.
• Draai de schroeven (51) vast.
Controle op de haaksheid van de doorslijpschijf t.o.v. de tafel (fig. I1 – I3)
• Draai de afschuinklemknop (11) los.
• Druk de zaagkop naar rechts, zodat hij volledig in verticale positie staat
en draai de afschuinklemknop vast.
• Breng de arm omlaag om de doorslijpschijf in de laagste positie te
zetten.
• Beweeg de tafel tot onder de schijf.
• Plaats een winkelhaak (50) op de tafel en tegen de doorslijpschijf zoals
afgebeeld.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de afschuinklemknop (11) los en draai de aanslagschroef
verticale-positieafstelling (53) in of uit totdat de met de winkelhaak
gemeten hoek tussen de schijf en het tafelblad 90° bedraagt.
• Als de stand van de afschuinwijzer (54) op de afschuinschaal (55) ongelijk
is aan 0, draai dan de borgschroef (56) los en stel de wijzer op 0 in.
Controleren en instellen van de afschuinhoek (fig. I3 & J)
• Draai de afschuinklemknop (11) los en beweeg de zaagkop naar links.
Dit is de 45° afschuinpositie.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de stopschroef (57) naar binnen of buiten totdat de wijzer (54)
45° aanwijst.
Het maken van een zaagsleuf (fig. K)
De markering (58) helpt het pad van de doorslijpschijf te lokaliseren.
• Schakel de machine in en wacht tot de schijf op volle snelheid is.
• Duw de tafel volledig door de doorslijpschijf om een zaagsleuf in het
wiel (59) te maken.
• Schakel de machine uit.
Indien de sleuf versleten is, kan een nieuwe worden gemaakt.
• Draai de borgschroef los (60).
• Draai het wiel (59) zodat een ongebruikt oppervlak bloot komt te liggen.
• Draai de borgschroef vast (60).
• Maak een nieuwe zaagsleuf zoals hierboven beschreven.
Controleren en afstellen van de schaal (fig. L)
• Beweeg de tafel tot onder de schijf.
• Controleer de schaal (61) op de parallelgeleider met behulp van
een meetlint (62) dat met de nulmarkering tegen de doorslijpschijf is
geplaatst.
• Voor het afstellen draait u de schoeven (63) die de schaal (62) op zijn
plaats houden los, stelt de juiste schaalaanduiding af en draait de
schroeven weer vast.
Vergrendelen van de schuiftafel (fig. M)
De tafel kan worden vergrendeld in de volgende posities:
– Voorste positie (doorslijpschijf is vrij toegankelijk) (64).
– Invalpositie (doorslijpschijf is boven het middel van de tafel) (65).
– Uitvoerpositie (doorslijpschijf is ter hoogte van de parallelgeleider) (66).
• Beweeg de tafel (4) naar de gewenste positie.
• Vergrendel de tafel door de pin (22) te draaien en in het gat in de rail te
drukken.
Afstellen van de neusstukken (fig. A & N)
De neusstukken (7) kunnen worden afgesteld voor de noodzakelijke
stroming van het koelwater.
• Stel het neusstuk in door de hendel (67) in de gewenste positie te
bewegen.
– Maximum capaciteit (neusstukken volledig ingetrokken) (68).
69
NEDERLANDS
– Minimale besproeiing (neusstukken op een lijn met de doorslijpschijf) (69).
– Uit-stand om de besproeiing tussen zaagsnedes door en tijdens het
verwisselen van de doorslijpschijf (70) op te heffen.
Regelen van de watertoevoer (fig. O)
De begrenzer (71) op de waterslang kan worden afgesteld om de aanvoer
van koelwater naar de doorslijpschijf te regelen.
• Knijp de begrenzer in om de aanvoer te verminderen.
• Los de begrenzer om de aanvoer te vermeerderen.
Aanwijzingen voor gebruik
Het is belangrijk dat de machine wordt geplaatst overeenkomstig uw
ergonomische condities waar het betreft hoogte en stabiliteit van het
werkblad. De plaats van de machine moet zo worden gekozen dat de
gebruiker een goed overzicht heeft en voldoende ruimte rond de machine
heeft voor het zonder enige beperkingen werken met het werkstuk.
Verminder de effecten van trillingen door ervoor te zorgen dat de
omgevingstemperatuur niet te koud is, de machine en de accessoires goed
zijn onderhouden en dat de omvang van het werkstuk geschikt is voor deze
machine.
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan de
geldende voorschriften.
• Controleer of de machine stevig staat opgesteld.
• Controleer of het werkstuk goed is ondersteund.
• Zorg ervoor dat de doorslijpschijf niet in aanraking met het
werkstuk komt voordat de machine wordt ingeschakeld.
• Laat de motor voor het zagen op volle snelheid komen.
• Oefen slechts een lichte druk op de machine uit. Oefen tijdens
het zagen geen overdreven trekkracht uit op het motorblok.
• Houd uw handen uit de buurt van de doorslijpschijf. Plaats uw
handen niet in het gemarkeerde gebied zoals afgebeeld in fig. P.
Voor gebruik:
• Monteer de juiste doorslijpschijf.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Vul de waterbak met voldoende water zodat de pomp volledig is
ondergedompeld.
In- en uitschakelen (fig. Q)
• Zet om de machine in te schakelen de aan/uit-schakelaar (1) op I.
• Zet om de machine uit te schakelen de aan/uit-schakelaar (1) op 0.
Het reststroomapparaat is in de netkabel opgenomen en bevat
de nulspanningssschakelaar en de beveiliging tegen overbelasting
van de motor met handmatige reset-functie. Ga in geval van een
stroomonderbreking als volgt te werk:
• Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar (1) in de uit-stand staat.
• Druk op de resetknop op het reststroomapparaat.
Vergrendelen van de schakelaar
• Om onbevoegd gebruik van de machine te voorkomen, vergrendelt u
de schakelaar met behulp van een hangslot.
Basis zaagsneden
Algemene bediening
– Oefen met een paar eenvoudige projecten, totdat u de machine
“aanvoelt”.
– Voer altijd een test uit (met uitgeschakelde machine) om de baan van
de schijf te kunnen volgen: zo bereikt u zuivere zaagsneden.
70
Verticale rechte afkortsnede (fig. R)
• Stel de afschuinhoek in op 0°.
• Breng de arm omlaag om de doorslijpschijf in de laagste positie te
zetten.
• Leg het werkstuk plat op de tafel en tegen de geleider, met de
bewerkte kant boven. Breng de markering op het werkstuk op een lijn
met de markering van de zaagsleuf.
• Houd de handen uit de weg van de doorslijpschijf.
• Schakel de machine in en laat de doorslijpschijf op volle snelheid
komen. Wacht totdat de doorslijpschijf volledig door water wordt
bedekt.
• Voer het werkstuk langzaam in de doorslijpschijf en houd het stevig
aangedrukt tegen de geleider. Niet forceren. De snelheid van de
doorslijpschijf moet constant blijven.
• Schakel na het zagen de machine uit, laat de doorslijpschijf tot stilstand
komen en verwijder het werkstuk.
Zagen met afschuining (fig. S)
Afschuinhoeken kunnen ingesteld worden op 22,5° en 45°.
• Draai de afschuinklemknop (11) los en stel de afschuinhoek op de
gewenste waarde in.
• Draai de afschuinklemknop stevig vast.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Diagonale zaagsnede (fig. T1 & T2)
Met de kantgeleider (5) kunnen hoeken onder 45° worden gezaagd.
• Plaats de kantgeleider met de montagebeugel (72) over de
parallelgeleider.
• Kantel de geleider (73) in positie voor de gewenste toepassing:
– Kantel de geleider naar rechts om kleine stukken van grote tegels te
zagen.
– Kantel de geleider naar links voor elke andere toepassing.
• Zet de parallelaanslag op de gewenste afstand.
• Draai de knop (74) vast om de geleider op zijn plaats te vergrendelen.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Invallende zaagsnede (fig. U)
Een invallende zaagsnede wordt gebruikt om het midden van een tegel
te verwijderen, bijvoorbeeld voor elektriciteitspunten, afvoerpijpen, en
dergelijke.
• Markeer het te zagen gebied aan beide zijden van de tegel.
• Plaats de geschikte maat doorslijpschijf.
• Pas de zaagdiepte aan zodat de doorslijpschijf slechts halverwege
door het werkstuk heen gaat.
• Leg het werkstuk plat op de tafel en tegen de geleider, met de
bewerkte kant boven. Breng de markering op het werkstuk op een lijn
met de markering van de zaagsleuf.
• Schakel de machine in en laat de doorslijpschijf op volle snelheid komen.
Wacht totdat de doorslijpschijf volledig door water wordt bedekt.
• Beweeg de tafel totdat de markering op het werkstuk zich onder de
schijf bevindt.
• Breng de arm omlaag om de doorslijpschijf in het werkstuk te voeren.
Zaag niet voorbij de markering. Vergrendel de arm in de hoogste positie
zodra de markering is ingezaagd.
• Herhaal dit voor de andere markeringen.
• Draai het werkstuk ondersteboven. Ga verder zoals hierboven
beschreven zodat de tweede zaagsnedes de eerste raken.
• Schakel na het zagen de machine uit, laat de doorslijpschijf tot stilstand
komen en verwijder het werkstuk.
Groeven maken (fig. V)
Een groef wordt in de tegel gemaakt om bijvoorbeeld ruimte te maken
voor verborgen bedrading.
• Stel de zaagdiepte af als gewenst.
NEDERLANDS
• Leg het werkstuk plat op de tafel en tegen de geleider, met de
onderkant boven. Breng de markering op het werkstuk op een lijn met
de markering van de zaagsleuf.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
• Herhaal de procedure voor een bredere groef.
Opties
WAARSCHUWING: Omdat accessoires, behalve die van
DEWALT, niet zijn getest in combinatie met dit product, kan
het gebruik van dergelijke accessoires gevaarlijk zijn. Om het
risico van letsel te beperken, mogen bij dit product uitsluitend
accessoires worden gebruikt die zijn aanbevolen door DEWALT.
De volgende schoonmaakwerkzaamheden moeten dagelijks worden
uitgevoerd.
Beschikbare doorslijpschijven
Soort schijf
DT3733
DT3734
Afmetingen (diameter x asgat)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Reiniging
Controleer voor gebruik zorgvuldig de beschermkap van het zaagblad om
te zien of deze goed zal werken. Zorg ervoor dat modder of een deel van
het werkstuk niet kunnen leiden tot blokkering van één van de functies.
Als delen van het werkstuk zijn vastgelopen tussen het diamantzaagblad
en de beschermkap, trek de stekker van het netsnoer van de machine
dan uit het stopcontact en volg de instructies die worden gegeven in het
hoofdstuk “Het diamantzaagblad monteren”. Verwijder de vastgelopen
gedeelten en monteer het diamantzaagblad opnieuw.
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing regelmatig schoon
met een zachte doek.
Toepassing
Keramische tegel
Porseleinen/stenen tegel
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over de juiste
accessoires.
Transport (fig. W1 & W2)
Om het transport te vergemakkelijken kunnen de onderdelen die van de
machine af kunnen worden genomen, worden opgeslagen in de waterbak.
• Tap de waterbak af. Zie “Onderhoud”.
• Verwijder de kantgeleider en de verlengtafel.
• Vergrendel de schuiftafel.
• Verwijder de wateropvangbakken.
• Til de machine uit de waterbak zoals afgebeeld.
• Plaats de opvangbakken in de waterbak in de oriëntatie zoals
afgebeeld.
• Draai de waterbak ondersteboven.
• Plaats de kantgeleider en de verlengtafel in de waterbak in de oriëntatie
zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Draag de machine altijd met hulp. De
machine is te zwaar voor één persoon.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos
te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling
en regelmatige reiniging van de machine garanderen een hoge levensduur.
Aftappen van de waterbak (fig. X)
De waterbak dient na ieder gebruik te worden afgetapt.
• Plaats de waterpomp op het plateau (75).
• Plaats een geschikte opvangbak onder de aftapplug (29).
• Verwijder de aftapplug.
• Neem voldoende tijd om de vloeistof af te tappen.
• Nadat de vloeistof is afgetapt, brengt u de aftapplug weer aan.
• Voer de vloeistof op een milieuvriendelijke manier af.
• Plaats de waterpomp in een emmer met schoon water en pomp het
water door het slangensysteem.
• Veeg de rails en de ondersteuningsarm met een grove spons of een lap.
• Spuit de waterbak en schuiftafel af met schoon water. Veeg alle
stofafzetting weg met een grove spons.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product mag niet bij het normale
huishoudelijke afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product vervangen dient te
worden of dat u er verder geen gebruik meer van maakt, mag u het niet
als normaal huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan bij de
gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte producten of verpakkingen
maakt het mogelijk dat materiaal kan worden gerecycled en
nogmaals gebruikt. Het hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de gescheiden inzameling van
elektrische producten uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van recyclen van DEWALT
producten als ze eenmaal het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Stuur om van deze service gebruik te maken uw product a.u.b. terug naar
iedere erkende reparateur die namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het dichtste bij u in de
buurt is opzoeken door contact op te nemen met uw plaatselijke DEWALT
kantoor zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van erkende DEWALT
reparateurs en volledige details over onze after sales service zijn ook te
vinden op internet via: www.2helpU.com.
Opheffen van de weerstand op de tafelrollen (fig. Y)
Om de speling tussen de tafel en de rails op te heffen, gaat u als volgt te
werk:
• Draai de schroeven (76) voor de railhoogteinstelling los.
• Stel de railhoogteverstellers (77) af totdat de tafel soepel beweegt.
• Draai de schroeven voor de railhoogteinstelling aan.
71
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere, niet-professionele
gebruiker, en is op geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen het grondgebied
van de Lidstaten van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de prestaties van uw
DEWALT-gereedschap, kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht. binnen 30 dagen,
gewoon terugbrengen bij het verkooppunt en omruilen voor
een ander stuk gereedschap of tegen restitutie van het
aankoopbedrag. Het product mag niet in onredelijke mate zijn
versleten en u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden nodig zijn voor uw
DEWALT-gereedschap, in de 12 maanden na uw aankoop,
hebt u recht op één jaar gratis service. Deze zal kosteloos
worden uitgevoerd in een DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief arbeidskosten. Exclusief
accessoires en reserveonderdelen, tenzij deze defect raakten en
onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als gevolg van het gebruik
van verkeerde materialen of onjuiste constructie binnen 12
maanden na de datum van aankoop, garandeert DEWALT
alle defecte onderdelen gratis te vervangen of – naar onze
beoordeling – het apparaat gratis te vervangen, op voorwaarde
dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door nietgeautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
• Het product compleet met alle originele onderdelen wordt
geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie, neem dan
contact op met uw leverancier of zoek het officiële DEWALTservicecentrum bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus
of neem contact op met het DEWALT-kantoor op het adres
dat wordt vermeld in deze handleiding. Een lijst van officiële
DEWALT-servicecentra en volledige details over onze after-salesservice zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.com
72
NORSK
FLISESAG D24000
Gratulerer!
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant
produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord.
Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til
død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges.
Tekniske data
Maks. periferihastighet for kappeskive
Innstillinger for avfasing
Maks. kløvingskapasitet
Sagedybde ved 90°
Maks. arbeidsemnemål
Flis (granitt)
Blokk (brent leire)
Maks. bæreevne
Flis (granitt)
Blokk (brent leire)
Ytterdimensjoner
Nominell vekt
Maks. tillatt vekt (med vann)
min-1
°
mm
mm
D24000
230
2
1.600
4.200
250
25,4
1,5
rett, uten fordypninger
(jevn kant)
5.000
22,5/45
610
95
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
LPA (lydtrykk)
KPA (lydtrykk usikkerhet)
LWA (lydeffekt)
KWA (lydeffekt usikkerhet)
dB(A)
dB(A
dB(A)
dB(A)
90,0
3,0
103.0
3,1
Spenning
Type
Motoreffekt
Turtall, ubelastet
Skivediameter
Innvendig diameter for skiven
Skivetykkelse
Type kappeskive
V
W
min-1
mm
mm
mm
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan
føre til små eller moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis
den ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 61029-1:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah =
m/s²
Usikkerhet K =
m/s²
2,4
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt
iht. standardiserte tester gitt i EN 61029, og kan brukes til å sammenligne
ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av
eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes
i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig
vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sikringer
Europa
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan
føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
D24000
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske data”
er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 61029-1.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer
informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og
fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
29.12.2009
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Ved bruk av elektrisk verktøy bør grunnleggende
sikkerhetstiltak alltid bli fulgt for å redusere
risiko for brann, elektrisk støt og personlig skade
inkludert følgende.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten
faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået
betydelig for hele arbeidsperioden.
Les alle disse instruksjonene før du forsøker å bruke dette produktet, og ta
vare på disse instruksjonene.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot
følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og
tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster.
Generelt
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
MERK: Dette verktøyet er ment for tilkobling til et strømforsyningssystem
med maks tillatt systemimpedans Zmax på 0.30 Ω i grensesnittet
(strømtilkoblingsboks) til brukerens nett.
Brukeren må sikre seg at dette verktøyet kun kobles til et strømsystem
som oppfyller kravet over. Om nødvendig skal operatøren spørre
strømleverandøren om systemimpedansen i grensesnittet.
TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERENSE
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i våte eller fuktige
omgivelser. Sørg for god belysning på arbeidsområdet (250-300 Lux).
Bruk ikke apparatet der hvor det er fare for å forårsake brann eller
eksplosjon, for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
73
NORSK
3 Hold barn unna!
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i nærheten av arbeidsområdet
eller berøre apparatet eller strømkabelen.
4 Kle deg riktig
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de
bevegelige delene. Dekk til håret for å holde langt hår unna maskinen.
Bruk helst passende hansker og sklisikkert fottøy.
5 Personlig vern
Bruk alltid vernebriller. Bruk en ansikts- eller støvmaske når arbeidet
kan forårsake støv eller flygende partikler. Hvis slike partikler kan bli
svært varme, bør du også bruke et varmehindrende forkle. Bruk alltid
hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.
6 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f. eks. rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap). Ikke berør den tilkoblede nettkabelen hvis den
er våt. Ikke stå i pytter når du bruker verktøyet.
7 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse.
8 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke instrumentet når du er
trøtt.
9 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er
sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å styre
verktøyet.
10 Kople til utstyr for støvavsuging
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av støvavsug og
støvoppsamling, må du sørge for at dette koples til og brukes riktig.
11 Fjern nøkler
Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er fjernet, før du starter
verktøyet.
12 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og bytte den ut hvis den
er skadet. Når du bruker apparatet utendørs, må du bare bruke
skjøteledninger som er beregnet for utendørs bruk og er merket for
dette.
13 Bruk riktig apparat
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken. Ikke bruk
underdimensjonert apparat eller tilbehør til å gjøre jobber som egentlig
krever kraftig apparat. Apparatet vil gjøre en bedre og sikrere jobb om
det brukes med den hastigheten det er beregnet for. Overbelast ikke
apparatet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet apparat eller tilbehør
kan medføre risiko for personskade.
14 Sjekk apparatet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig for skade før bruk.
Kontroller at de bevegelige delene ikke har satt seg fast,
eller er feilmontert. Kontroller også at de øvrige delene, brytere og
verneutstyr ikke er skadet, og at det ikke foreligger noen andre feil som
kan påvirke verktøyets funksjon. Kontroller at verktøyet fungerer som det
skal og utfører beregnet funksjon. Bruk aldri verktøyet hvis noen av delene
er skadet. Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er mulig å slå det på og av med
strømbryteren. Hvis feil oppstår, skal delene repareres eller byttes ut av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv.
15 Trekk ut støpselet til apparatet
Slå av apparatet og vent til det står helt stille, før du forlater det. Trekk
ut støpslet når apparatet ikke er i bruk, før du skifter deler på apparatet,
tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
16 Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet
Pass på at verktøyet er slått av før du setter i støpslet.
17 Stell pent med ledningen
Ikke dra i kabelen når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen for
varme, olje eller skarpe kanter.
74
18 Oppbevar apparatet på et trygt sted når det ikke er i bruk
Når apparatet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt og sikret
sted, innlåst og utilgjengelig for barn.
19 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold apparatet rent og i god stand for bedre og sikrere ytelse. Følg
instruksjonene for vedlikehold og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak og
brytere tørre, rene og fri for olje og fett.
20 Reparasjoner
Dette apparatet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Reparasjon av
apparatet må utføres av en autorisert DEWALT-reparatør. Reparasjoner
må bare utføres av kvalifiserte personer som benytter originale
reservedeler, ellers kan bruk av utstyret medføre betydelig fare.
Ekstra sikkerhetsregler for flisesager
• Ikke bruk maskinen hvis den ikke er fullstendig sammensatt. Ikke bruk
maskinen som et håndholdt elektrisk verktøy.
• Forviss deg om at alle låserattene og klemmehåndtakene er strammet
til før du starter noen operasjon.
• Pass på at du ikke får hendene inn i området for kappeskiven når
maskinen er koplet til en elektrisk strømkilde.
• Skjær aldri arbeidsstykker som krever manipulering nærmere enn 15
cm fra den roterende kutteskiven.
• Stikk aldri hånden inn bak kappeskiven.
• Ikke utfør noen arbeidsoppgaver uten at arbeidsemnet er godt festet.
Hold arbeidsemnet fast inntil anlegget og føringen.
• Slå av maskinen og vent til kutteskiven stanser før arbeidsstykket tas
vekk eller innstillingen endres.
• Forsøk aldri å stoppe en maskin ved å føre verktøy eller lignende inn
mot kappeskiven, dette kan føre til alvorlige uhell.
• Hold området rundt maskinen godt vedlikeholdt og uten løse materialer
som spon og avkapp.
• Kontroller regelmessig at motorens lufteåpninger er rene og fri for støv.
• Kople maskinen fra strømtilførselen før du utfører vedlikehold eller
bytter kappeskive.
• Aldri utfør rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når maskinen er i gang
og hodet ikke er i hvileposisjon.
• Velg riktig blad for kappeskive for det materialet som skal skjæres.
• Bruk bare skjæreskivene som er oppgitt i denne håndboken. Ikke bruk
slipeskiver. Bruk aldri sirkelsagblader eller andre typer blader med
tenner.
• Maksimalt tillatt hastighet på kappeskiven eller annet passende tilbehør
må alltid være lik eller større enn maskinens hastighet uten belastning,
som spesifisert på typeskiltet.
• Ikke bruk skjæreskiver som ikke samsvarer med målene oppgitt under
den tekniske informasjonen. Ikke bruk mellomstykker for å få skiven til
å sitte på spindelen.
• Kontroller kappeskivene før hver gangs bruk. Bruk ikke skiver med
hakk, sprekker eller andre defekter.
• Pass på at kappeskiven er riktig montert før bruk.
• La maskinen gå uten belastning i en sikker stilling i minst 30 sekunder.
Hvis det foreligger betydelig vibrasjon eller oppstår andre feil, stopp
maskinen og sjekk den for å finne årsaken.
• Benytt aldri denne maskinen uten at vernedekslene er på plass.
• Hold arbeidsemnet fast inntil anlegget og føringen under sagingen. Ikke
utfør noen arbeidsoppgaver uten at arbeidsemnet er godt festet.
• Ikke kutt emner som krever en maksimal skjæredybde som overstiger
mulig kappeskivens skjæredybde.
• Ikke sag tørt. Tørr saging resulterer ikke bare i skader på maskinen,
men vil også utsette deg for mer skadelig luftbårent støv.
• Bruk ikke kutteskiver til sidesliping.
• Ikke sag metalliske materialer.
• Kappeskiver må alltid oppbevares godt beskyttet på et tørt sted,
utenfor barns rekkevidde.
• Ikke foreta justeringer eller bytt ut deler for å endre fabrikkinnstillingene.
Tekniske endringer må bare utføres av produsenten, i
overensstemmelse med gjeldende sikkerhetskrav.
NORSK
ADVARSEL: Ikke koble maskinen fra strømnettet hvis støpselet
på nettkabelen blir vått! Koble fra sikringen eller hovedbryteren
først. Bare da kan du koble fra maskinen. Undersøk om det er
vann i de elektriske koblingene. Forviss deg om at de elektriske
koblingene er tørre før du aktiverer kretsen og setter støpselet
fra maskinen inn i stikkontakten.
-– Hold vann unna de elektriske delene av verktøyet og bort fra
personer i arbeidsområdet.
-– Utskifting av strømledningen skal alltid utføres av
produsenten eller deres serviceagent.
-– ADVARSEL! Etter tilbakestilling av spenning, skru PÅ/AV
bryteren til av før NULLSTILL bryteren aktiveres for reststrøm
(RCD).
-– Påse at installasjonen er forsynt med passende utsnitt av
"B" egenskaper i henhold til HD384.
Andre farer
Følgende farer er forbundet med bruken av disse maskinene:
– skader som oppstår på grunn av berøring av de roterende delene
– skader som oppstår på grunn av at kappeskiven blir ødelagt
Disse farene oppstår særlig:
– i arbeidsområdet
– i området med roterende maskindeler
Selv om du følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås. Disse er:
– Hørselsskader.
– Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av den roterende
kappeskiven.
– Fare for skader ved skifting av skive.
– Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Motorrammeenhet
1 Støtteramme-enhet
1 Vannbeholder
1 Vannpumpe
1 Kappeskive
1 Skyvebord
1 Ekstra bord
1 Kantføring
1 Bakre vannoppsamler
1 Skyvebordets vannoppsamler
1 Sett for liten krage
4 Sekskantskruer
1 Sekskantnøkkel
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Bruk alltid hørselsvern.
D24000 flissagen er designet for profesjonell våt kapping av fliser. Ved
bruk av egnet kappeskive, diameter 250mm., kan den kappe materialer i
betong, murstein, porselen og keramikk. Verktøyet gir optimal allsidighet
og utfører kløving, diagonal kapping, dykk-kutt og skråvinkel kapping
enkelt, nøyaktig og trygt.
Denne maskinen må ikke brukes til noen andre operasjoner enn de som er
nevnt i denne håndboken.
1 Strømbryter
2 Dybdejusteringsratt
3 Betjeningshåndtak
4 Skyvebord
5 Kantføring
6 Ekstra bord
7 Vanndyser
8 Kappeskive
9 Vern
10 Dybdestopp
11 Justeringsratt for skråsnitt
12 Nøkkeloppbevaring
13 Vannbeholder
14 Skyvebordets vannoppsamler
15 Bakre vannoppsamler
Advarsel! Skarpe kanter.
Elektrisk sikkerhet
Strømbryter: Stilling I (på) og 0 (av).
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller
alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Etiketter på utstyret
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
Les bruksanvisningen før bruk.
Ikke bruk kappeskiver med fordypninger.
Bruk vernebriller.
Bruk alltid vanlige arbeidshansker når du benytter dette
verktøyet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 61029;
det trengs derfor ikke noen jordledning.
Bærepunkt.
Ikke plasser hendene i dette området.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som
fås via DEWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
DATOKODE PLASSERING (FIG. B1)
Datokoden (78), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset.
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning
egnet for verktøyets strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse på
lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
75
NORSK
Jordfeilbryter
Verktøyet er utstyrt med jordfeilbryter (RCD), som beskytter brukeren mot
elektrisk støt ved å bryte kretsen når en lekkasjestrøm på 30 mA eller større
detekteres.
ADVARSEL: Kjør aldri maskinen uten at jordfeilbryteren er på
plass. Ikke bruk maskinen dersom jordfeilbryteren ikke fungerer
riktig. For at jordfeilbryteren skal fungere må maskinen være
tilkoplet et jordet støpsel. Sjekk funksjonen av jordfeilbryteren
periodisk ved å trykke på TEST knappen
Montering
ADVARSEL: Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering av verktøyet.
ADVARSEL: Når du setter sammen maskinen må du alltid
følge instruksjonene i nedenstående rekkefølge.
Pakke ut maskinen og maskindelene
ADVARSEL: Når du skal flytte maskinen, må du alltid sørge for
å få hjelp. Maskinen er for tung til at én person kan håndtere
den.
• Fjern det løse emballasjematerialet fra esken.
• Løft maskindelene ut av esken.
• Fjern alt gjenværende emballasjemateriale fra maskindelene.
Montere motorrammen på støtterammen (fig. B1)
• Plasser støtterammen (16) på en forholdsvis plan og jevn overflate.
• Sett motorrammen (17) på støtterammen mens du plasserer hullene i
foten (18) overett med monteringshullene (19).
• Før en skrue (20) inn i hullene.
• Stram skruene ved bruk av den vedlagte sekskantnøkkelen (21).
Montere skyvebordet på støtteramme-enheten (fig. B2 & B3)
• Pass på at låsen (22) står i ulåst stilling.
• Hold bordet foran rammen mens du plasserer rullene (23) på linje med
rulleskinnen (24).
• Plasser den bakre rullen på den runde skinnen.
• Skyv bordet inn på skinnen mens du passer på at lagrene (25) kommer
på plass i glideskinnene (26).
• Når forsiden av bordet nærmer seg rammen, må du vippe bordet litt for
at det skal komme over stopperen (27).
• Lås bordet i stilling ved å dreie stiften (22) og skyve den inn i hullet (28) i
skinnen.
Plassere maskinen i vannbeholderen (fig. B4)
• Plasser vannbeholderen (13) på en forholdsvis plan og jevn overflate.
• Sett pluggen (29) i tappehullet.
• Løft og hold maskinen i bærepunktene som vist.
• Senk maskinen ned i vannbeholderen, som vist.
Montere forlengelsesbordet (fig. C)
• Hold forlengelsesbordet (6) foran høyre side av skyvebordet (4).
• Plasser posisjoneringsstiftene (30) på forlengelsen overett med hullene
(31) i skyvebordet.
• Plasser forlengelsen inntil skyvebordet.
• Stram klemhjulet (32).
Installere vannpumpen (fig. D1 & D2)
• Sett slangen (33) på armaturen (34).
• Plasser vannpumpen (35) i det dype hjørnet av vannbeholderen (13).
• Legg strømkabelen og vannslangen over bunnen av vannbeholderen
for å unngå at de blir truffet av skyvebordet.
76
Montere vannoppsamlerne (fig. E1 & E2)
Bakre vannoppsamler
Den bakre vannoppsamleren (15) samler opp vann som renner av ved
kapping av store arbeidsemner.
• Hold vannoppsamleren i stilling på baksiden av vannbeholderen.
• Skyv armene (36) under kantene (37) av vannbeholderen, inntil
fordypningene (38) er på plass bak knastene.
• Vipp litt på den bakre enden av vannoppsamleren, til vannoppsamleren
går i inngrep.
Skyvebordets vannoppsamler
Skyvebordets vannoppsamler (14) beveger seg med bordet og samler opp
vann som renner av store fliser og diagonale kutt.
• Hold vannoppsamleren i stilling på høyre side av skyvebordet.
• Skyv armene (39) inn under kantene (40) av skyvebordet, inntil
fordypningene (41) er på plass bak knastene.
• Vipp litt på den bakre enden av vannoppsamleren, til vannoppsamleren
går i inngrep.
Montere kappeskiven (fig. F1 – F3)
Største monterbare diameter på kappeskiven er 254 mm.
• Bruk den vedlagte sekskantnøkkelen (42) til å løsne skruen (43) på
siden av beskyttelsen.
• Trekk tilbake gummiklaffen på siden (44) og løft vernet (9) bakover.
• Trykk ned låseknappen (45) for spindelen med én hånd, og ta deretter
den medfølgende nøkkelen (46) i den andre hånden for å løsne
låsemutteren (47) mot klokken.
ADVARSEL: Betjen spindellåsen ved å trykke ned knappen
som vist, og roter spindelen for hånd til du kjenner at låsen
griper. Hold låseknappen inne for å hindre at spindelen roterer.
• Fjern låsemutteren (47) og den ytre anleggskragen (48).
• Monter kappeskiven med pilen pekende i samme retning som pilen på
vernet.
• Sett den ytre anleggskragen (48) på igjen. Rådfør deg med Material
tykkelse for riktig bruk av krage.
• Trekk til låsemutteren (47) ved å skrue med klokken mens du holder
spindellåsen i inngrep med din andre hånd.
• Sett vernet (9) tilbake på plass.
• Stram skruen (43) på siden av vernet.
ADVARSEL: Trykk aldri på spindellåsen mens kappeskiven går
rundt.
Materialtykkelse (fig. F2)
• D24000 er utstyrt med en krage med stor diameter (48a), anbefalt for
skjæremateriale opp til 80 mm i dybde.
• En mindre krage (48b) er forsynt når 95 mm maksimum skjæredybde
er krevd.
• Den større kragen bør brukes når mulig for å forsikre optimal
skjæreytelse.
Koble maskinen til strømnettet (fig. A)
• Pass på at på/av-bryteren (1) er slått av.
• Koble nettstøpselet til en nettstrømforsyning.
• Lag en dryppeløkke på kabelen som forbinder maskinen med
strømnettet for å hindre vann i å dryppe ned på støpselet.
Dryppeløkken er den delen av kabelen som befinner seg lavere enn
stikkontakten.
NORSK
Justering
ADVARSEL: Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før justering
av verktøyet.
Kontroll og justering av skjæredybden (fig. G)
Kanten av kappeskiven må alltid være minst 5 mm under toppen av
bordplaten.
• Løsne dybdejusteringsrattet (2).
• Senk armen for å plassere kappeskiven i dens laveste stilling.
• Trekk til dybdejusteringsrattet (2).
• Test dette ved å skyve bordet helt gjennom kappeskiven. Pass på at
kappeskiven ikke ødelegger bordet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne dybdejusteringsrattet (2).
• Løsne vingemutteren (49) noen omdreininger.
• Juster skjæredybdestopperen (10) etter behov, mens du passer
på at kanten av kappeskiven er minst 5 mm lavere enn toppen av
bordplaten.
• Stram vingemutteren (49).
Kontroller om tverrgående kapperetning er vinkelrett på anlegget
(fig. H1 & H2)
• Senk armen for å plassere kappeskiven i dens laveste stilling.
• Flytt bordet til forsiden av skiven.
• Sett en vinkelhake (50) på bordet og mot anlegget og slik at den såvidt
berører skiven, som vist.
• Skyv bordet gjennom kappeskiven for å kontrollere at skiven går
parallelt med vinkelhaken.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne skruene (51) som holder skinneenheten til rammen.
• Plasser skinnejusteringen (52) etter behov.
• La vinkelhaken stå mot anlegget og kontroller igjen at skiven går
parallelt med vinkelhaken, og juster etter behov.
• Stram skruene (51).
Kontroller av om kappeskiven står vinkelrett på bordet (fig. I1 - I3)
• Løsne knappen for innstilling av avfasing (11).
• Skyv saghodet mot høyre for å sikre at det er helt vertikalt, og stram
knappen for innstilling av avfasing.
• Senk armen for å plassere kappeskiven i dens laveste stilling.
• Flytt bordet til undersiden av skiven.
• Sett en vinkelhake (50) på bordet og inntil skiven, som vist.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne knappen for innstilling av avfasing (11) og drei
justeringsstoppskruen for vertikal posisjon (53) inn eller ut til skiven står
i 90° i forhold til bordet, målt med vinkelhaken.
• Hvis avfasingsindikatoren (54) ikke indikerer null på avfasingsskalaen
(55), løsner du skruen (56) som sikrer indikatoren og flytter indikatoren
så langt som nødvendig.
Sjekke og justere avfasingsvinkelen (fig. I3 & J)
• Løsne innstillingsknappen for avfasing (11), og flytt saghodet mot
venstre. Dette er innstillingen for 45° skråsnitt.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Flytt stoppskruen (57) inn eller ut til indikatoren (54) angir 45°.
Sage et snitt (fig. K)
Snittindikatoren (58) bidrar til å finne kappeskivens bane.
• Slå på maskinen og vent til skiven har nådd full hastighet.
• Skyv bordet helt gjennom kappeskiven for å sage et snitt i hjulet (59).
• Slå av maskinen.
Hvis snittet er slitt, kan det lages et nytt snitt.
• Løsne låseskruen (60).
• Drei på hjulet (59) for å eksponere en del av overflaten som ikke har
snitt.
• Stram låseskruen (60).
• Lag et nytt snitt i henhold til ovenstående instruksjoner.
Kontroll og justering av skalaen (fig. L)
• Flytt bordet til undersiden av skiven.
• Kontroller skalaen (61) på anlegget ved hjelp av et målebånd (62) med
nullmerket plassert inntil kappeskiven.
• Hvis det er nødvendig med justering, må du løsne skruene (63) som
holder skalaen (62) på plass, justere til korrekt dimensjon og stramme
skruene.
Låse skyvebordet (fig. M)
Bordet kan låses i følgende stillinger:
– Frontstilling (kappeskiven er fritt tilgjengelig) (64).
– Innstikkstilling (kappeskiven er over midten av bordet) (65).
– Utmatingsstilling (kappeskiven er ved anlegget) (66).
• Flytt bordet (4) til ønsket stilling.
• Lås bordet ved å dreie stiften (22) og skyve den inn i hullet i skinnen.
Juster vanndysene (fig. A & N)
Vanndysene (7) kan justeres for at de skal levere nødvendig mengde
kjølevann.
• Juster dysen ved å flytte håndtaket (67) til påkrevet stilling.
– Maksimal kapasitet (dysene er helt tilbaketrukket) (68).
– Minimal oversprøyting (dysene er på linje med kappeskiven) (69).
– Av-stilling for å eliminere oversprøyting med vann mellom kutt og ved
utskifting av kappeskiven (70).
Regulering av vannstrømmen (fig. O)
Strømningsbegrenseren (71) på vannslangen kan justeres hvis det er
ønskelig å regulere strømmen av kjølevann til kappeskiven.
• Klem på begrenseren for å redusere vannstrømmen.
• Slipp begrenseren for å øke vannstrømmen.
Bruksanvisning
Pass på at maskinen er plassert slik at det sikrer ergonomiske forhold
når det gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at
operatøren har en god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at
arbeidsstykket kan håndteres uten hinder.
For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene ikke er
for kalde, at verktøy og tilbehør er godt vedlikeholdt og at arbeidsstykket
størrelse er passende for dette verktøyet.
ADVARSEL:
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
• Pass på at maskinen er forsvarlig oppstilt.
• Sjekk at arbeidsemnet er tilstrekkelig stødig.
• Pass på at kappeskiven ikke kommer nær arbeidsstykket før
maskinen settes i drift.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Det skal kun utøves et lett trykk på maskinen. Forser ikke
skjæringen.
• Hold hendene borte fra banen til kappeskiven. Ikke plasser
hendene i det området som er merket som vist på fig. P.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter en passende kappeskive.
• Forviss deg om at alle låseknottene og klemmehåndtakene er
strammet til.
77
NORSK
• Fyll opp vannbeholderen med en vannmengde som er stor nok til at
vannpumpen er helt neddykket.
Start - stopp (fig. Q)
• Slå maskinen på ved å sette av/på-bryteren (1) i stilling I.
• Slå maskinen av ved å sette av/på-bryteren (1) i stilling 0.
I selve nettkabelen befinner det seg en reststrømbryter (RCD) som
inneholder effektbryteren og motorens overbelastningsvern med manuell
tilbakestilling. I tilfelle strømmen blir brutt, må du gå frem på følgende
måte:
• Pass på at på/av-bryteren (1) er slått av.
• Trykk på tilbakestillingsknappen på reststrømbryteren.
Låsing av bryteren
• For å hindre uautorisert bruk av maskinen bør man sikre begge
bryterne ved hjelp av hengelåser.
Vanlig skjæring
Generell bruk
– Prøv deg frem meg noen få enkle arbeider med skrapmetall, til du har
fått en viss følelse med maskinen.
– Prøv alltid hvor snittet vil gå (med sagen slått av) før du skjærer.
Kapping (fig. R)
• Still inn avfasingsvinkelen på 0°.
• Senk armen for å plassere kappeskiven i dens laveste stilling.
• Legg arbeidsemnet flatt ned på bordet og inntil anlegget med den
bearbeidede siden opp. Plasser merket på arbeidsemnet overett med
merket på snittindikatoren.
• Hold begge hender borte fra banen til kappeskiven.
• Slå maskinen på og la kappeskiven nå full hastighet. Vent til
kappeskiven er helt dekket av vann.
• Mat arbeidsemnet forsiktig inn mot kappeskiven. Hold det fast presset
mot anlegget. Ikke bruk makt. Kappeskivehastigheten bør holdes
konstant.
• Etter at du har saget ferdig, må du slå av maskinen, la kappeskiven
stoppe og fjerne arbeidsemnet.
Skråsnitt (fig. S)
Avfasingsvinklene kan stilles inn på 22,5° og 45°.
• Løsne festeknappen for avfasing (11) og still inn ønsket avfasing.
• Stram festeknappen for avfasing godt til.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Diagonalt snitt (fig. T1 & T2)
Kantføringen (5) gjør det mulig å sage i vinkel på 45°.
• Plasser kantføringen med monteringsbraketten (72) over anlegget.
• Vend føringsanlegget (73) i stilling for den påkrevde anvendelsen:
– Vend anlegget til høyre hvis du vil sage små stykker av store fliser.
– Vend anlegget mot venstre for alle andre anvendelser.
• Still inn parallellanlegget til riktig avstand.
• Stram knappen (74) for å feste føringen i stillingen sin.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Innstikk (fig. U)
Innstikk brukes til å fjerne sentrum av en flis, f.eks. til elektriske kontakter,
rør osv.
• Marker det området som skal sages ut på begge sider av flisen.
• Monter en kappeskive av riktig størrelse.
• Juster skjæredybden for å la kappeskiven sage bare halvveis gjennom
arbeidsemnet.
• Legg arbeidsemnet flatt ned på bordet og inntil anlegget med den
bearbeidede siden opp. Plasser merket på arbeidsemnet overett med
merket på snittindikatoren.
78
• Slå maskinen på og la kappeskiven nå full hastighet. Vent til
kappeskiven er helt dekket av vann.
• Flytt bordet til markeringen på arbeidsemnet befinner seg under skiven.
• Senk armen for å mate kappeskiven inn i arbeidsemnet. Ikke sag over
markeringen. Så snart markeringen er saget, må du låse armen i dens
høyeste stilling.
• Gjenta dette for de andre markeringene.
• Snu arbeidsemnet opp ned. Fortsett som beskrevet ovenfor for å sage
slik at de neste snittene møter de første.
• Etter at du har saget ferdig, må du slå av maskinen, la kappeskiven
stoppe og fjerne arbeidsemnet.
Fresing (fig. V)
Man freser spor i en flis f.eks. for å kunne legge kabler uten at de synes.
• Juster skjæredybden etter behov.
• Legg arbeidsemnet flatt ned på bordet og inntil anlegget med
nedsiden opp. Plasser merket på arbeidsemnet overett med merket på
snittindikatoren.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
• Gjenta prosedyren for å lage et bredere spor.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DEWALT ikke
er testet med dette produktet, kan det være farlig å bruke slikt
tilbehør med dette produktet. Reduser risikoen for personskade
ved å bare bruke tilbehør som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Tilgjengelige kappeskiver
Skivetype
DT3733
DT3734
Dimensjoner (diameter x boring)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Bruksområde
Keramiske fliser
Porselen/stenfliser
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr.
Transport (fig. W1 & W2)
De avtagbare delene kan lagres i vannbeholderen, så de lett kan
transporteres.
• Tapp ut av vannbassenget. Se “Vedlikehold”.
• Fjern kantføringen og forlengelsesbordet.
• Lås skyvebordet i stilling.
• Fjern vannoppsamlerne.
• Løft maskinen ut av vannbeholderen, som vist.
• Plasser vannoppsamlerne i vannbeholderen i den viste retningen.
• Snu vannbeholderen opp ned.
• Plasser kantføringen og forlengelsesbordet i vannbeholderen i den viste
retningen.
ADVARSEL: Når du skal løfte maskinen, må du alltid sørge for
å få hjelp. Maskinen er for tung til at én person kan håndtere
den.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang
tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Tappe ut av vannbeholderen (fig. X)
Vannbeholderen må tappes tom etter hver gangs bruk.
• Plasser vannpumpen på brettet (75).
• Sett en egnet beholder under tømmepluggen (29).
• Fjern tømmepluggen.
• La væsken få god tid til å renne ut.
• Sett tilbake tømmepluggen når væsken er tømt.
• Kast væsken i samsvar med gjeldende miljøbestemmelser.
NORSK
Justere bordets rullemotstand (fig. Y)
Gå fram på følgende måte for å fjerne klaring mellom bordet og skinnene:
• Løsne på skinnehøydeskruene (76).
• Juster skinnehøyderegulatorene (77) til bordet beveger seg jevnt.
• Stram skinnehøydeskruene.
Rengjøring
Før bruk, sjekk kutteskivebeskyttelsen nøye for å påse at den fungerer
riktig. Pass på at slam, støv eller partikler fra arbeidsstykket ikke kan føre til
blokkering av funksjonene.
Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom kutteskiven og
beskyttelsen, koble verktøyet fra strømforsyningen og følg instruksjonene
i avsnitt “Montere kappeskiven”. Ta av de fastkilte delene og monter
kappeskiven på nytt.
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en
myk klut.
Følgende rengjøringsoperasjoner må gjennomføres daglig.
• Sett vannpumpen i en bøtte med rent vann og pump vannet gjennom
slangesystemet.
• Tørk av skinnene og støttearmen med en mørtelsvamp eller en fille.
• Spyl vannbeholderen og skyvebordet med rent vann. Tørk av støvrester
med en mørtelsvamp.
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine
og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har
på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige
rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er
gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet
(EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALTverktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager,
komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte
det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt
utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt
DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du
1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert
DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet
under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av
material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato,
garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt
eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt,
forutsatt at:
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
Miljøvern
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Kvittering fremvises.
Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige
husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes ut, eller hvis du
ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig
for kildesortering.
• Produktet returneres komplett med alle originale
komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn
nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen,
eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt
i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT
reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du
på internett under: www.2helpU.com.
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det
mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet
og reduserer behovet for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering av elektriske produkter
fra husholdningen, ved kommunale deponier eller gjennom forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering av DEWALTprodukter etter at de har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av våre autoriserte
serviceverksteder, som vil samle inn produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted, ta kontakt
med det lokale DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt i
denne bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte DEWALTserviceverksteder og fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på
Internett, adresse: www.2helpU.com.
79
PORTUGUÊS
CORTADOR DE AZULEJOS D24000
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de experiência, um
desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Potência absorvida
Velocidade em vazio
Diâmetro do disco
Orifício do disco
Espessura do corpo do disco
Tipo de disco de corte
V
W
min-1
mm
mm
mm
Disco de corte de velocidade periférica máx. min-1
Ângulos de inclinação
°
Capacidade máx. de corte
mm
Profundidade do corte a 90°
mm
Dimensões máx. da peça de trabalho
Azulejo (granito)
cm
Bloco (argila refractária)
cm
Carga máxima
Azulejo (granito)
kg
Bloco (argila refractária)
kg
Dimensões gerais
cm
Peso nominal
kg
Peso máximo permissível (com água)
kg
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da potência sonora)
dB(A
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D24000
230
2
1.600
4.200
250
25,4
1,5
liso, sem recessos
(aro contínuo)
5.000
22,5/45
610
95
NOTA: Este dispositivo foi concebido para ligação a um sistema de
fornecimento de energia com uma impedância máxima de sistema
permissível Zmax de 0,30 Ω no ponto de ligação (caixa de serviço de
alimentação) do fornecimento do utilizador.
O utilizador deve garantir que este dispositivo é ligado apenas a um sistema
de alimentação que preencha o requisito indicado acima. Se necessário,
o utilizador pode solicitar à empresa pública de fornecimento de energia
eléctrica a impedância do sistema no ponto de ligação.
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada aviso. Leia o
manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo eminente que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos
graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em ferimentos ligeiros ou
moderados.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
13
20
86,4 x 68,6
32
51
90,0
3,0
103,0
3,1
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados em conformidade com a
norma EN 61029-1:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s2
2,4
K de variabilidade =
m/s2
1,5
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
D24000
A DEWALT declara que os produtos descritos em “dados técnicos” se
encontram em conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 61029-1.
Além disso, estes produtos também se encontram em conformidade com
a Directiva 2004/108/CE. Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e faz
esta declaração em nome da DEWALT.
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de informações
foi medido em conformidade com um teste padrão estabelecido pela
norma EN 61029 e poderá ser utilizado para comparar ferramentas. Por
conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma avaliação preliminar da
exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado diz
respeito às principais aplicações da ferramenta. No entanto,
se a ferramenta for utilizada para outras aplicações ou com
outros acessórios, ou tiver uma manutenção insuficiente, o
nível de emissão de vibrações poderá ser diferente. Isto poderá
aumentar significativamente o nível de exposição às vibrações
ao longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às vibrações
também deverá ter em conta o número de vezes que a
ferramenta é desligada ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir significativamente o nível de
exposição às vibrações ao longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para proteger o
utilizador contra os efeitos das vibrações, tais como: efectuar
uma manutenção correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar padrões de trabalho.
Fusíveis
Europa
80
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
29.12.2009
Instruções de segurança
ATENÇÃO! ao utilizar ferramentas eléctricas devem ser
seguidas normas de segurança básicas de forma a reduzir
o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões pessoais
incluindo as seguintes.
Leia as instruções na íntegra antes de tentar utilizar o produto, e guarde-as.
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA.
Geral
1 Mantenha a área de trabalho limpa
Bancadas e áreas de trabalho desarrumadas podem provocar
acidentes.
PORTUGUÊS
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a ferramenta em
situações em que haja humidade ou água. Mantenha a área de
trabalho bem iluminada (250-300 Lux). Não utilize a ferramenta onde
haja risco de fogo ou explosão, como por exemplo na presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
3 Mantenha as crianças afastadas
Não permita que crianças, visitantes ou animais se aproximem da área
de trabalho ou que toquem na ferramenta ou no cabo de alimentação.
4 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias, pois podem prender-se numa peça
móvel. Utilize protecções no cabelo para manter os cabelos compridos
afastados. De preferência, use luvas adequadas e calçado anti-derrapante.
5 Protecção pessoal
Use sempre óculos de protecção. Utilize uma máscara de protecção ou
anti-poeira sempre que as operações possam produzir poeira ou projectar
partículas para o ar. Caso tais partículas sejam consideravelmente
quentes, use também um avental resistente ao calor. Use sempre
protectores auriculares. Utilize sempre um capacete de segurança.
6 Proteja-se contra choques eléctricos
Evite tocar em superfícies ligadas à terra como, por exemplo,
canos, radiadores, fogões e refrigeradores. Evitar tocar no cabo
de alimentação ligado se estiver húmido. Não se coloque dento de
piscinas quando estiver a utilizar a ferramenta.
7 Não se incline
Mantenha-se sempre bem posicionado e em equilíbrio.
8 Esteja atento
Preste atenção ao que faz. Use o bom senso. Não utilize ferramentas
quando estiver cansado.
9 Segure firmemente a peça de trabalho
Use grampos ou um torno para segurar a peça. É mais seguro e
permite manter as duas mãos livres para trabalhar.
10 Conecte o equipamento de extracção de pó
Caso sejam fornecidos dispositivos para a extracção e recolha de
pó, assegure-se de que os mesmos são correctamente ligados e
utilizados.
11 Retire as chaves de ajuste
Verifique sempre se as chaves de ajuste foram retiradas da ferramenta
antes de utilizá-la.
12 Cabos de extensão
Antes de iniciar o uso, verifique o estado do cabo de extensão e
substitua-o se estiver danificado. Quando usar a ferramenta ao
ar livre, utilize somente cabos de extensão apropriados para tal e
correctamente rotulados.
13 Use a ferramenta apropriada
Neste manual indicam-se as aplicações do acessório. Não force
pequenas ferramentas ou acessórios a fazerem o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor e de uma maneira
mais segura se for utilizada para o fim indicado. Não force a
ferramenta.
ATENÇÃO! O uso de qualquer acessório ou da própria ferramenta
para realizar quaisquer operações além das recomendadas neste
manual de instruções pode dar origem a ferimentos.
14 Verifique se há peças danificadas
Antes do uso, verifique cuidadosamente se a ferramenta e o cabo de
alimentação não estão danificados. Verifique se as peças móveis estão
alinhadas e engatadas, se há alguma peça partida, se as protecções
e os interruptores estão danificados, bem como quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento da ferramenta.
Assegure-se de que a ferramenta irá funcionar correctamente e
desempenhar as funções para as quais foi projectada. Não utilize a
ferramenta se houver alguma peça defeituosa. Não utilize a ferramenta
se o interruptor não funcionar para ligá-la ou desligá-la. Providencie
para que um técnico autorizado DEWALT efectue a troca de quaisquer
peças danificadas ou defeituosas. Nunca tente efectuar reparações
por sua conta e risco.
15 Desconecte a ferramenta
Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse todo movimento antes
de afastar-se dela. Desconecte a ferramenta quando não estiver em
uso, antes de trocar quaisquer peças ou acessórios e antes de realizar
a manutenção.
16 Evite o accionamento involuntário
Certifique-se de que a ferramenta está desligada antes de conectá-la.
17 Não force o cabo de alimentação
Nunca puxe pelo cabo para desligar a ficha da tomada. Proteja o cabo
do calor e evite o contacto com óleo e objectos cortantes.
18 Guarde as ferramentas que não estiverem a ser utilizadas
Guarde as ferramentas que não estiverem a ser utilizadas em local
seco e em segurança, fora do alcance das crianças.
19 Cuide bem das ferramentas
Para um desempenho melhor e mais seguro, mantenha as ferramentas
em boas condições e limpas. Siga as instruções para manutenção e
troca de acessórios. Mantenha todas as pegas e interruptores secos,
limpos e sem óleo e massa lubrificante.
20 Reparações
Esta ferramenta satisfaz as normas de segurança relevantes.
Providencie para que um técnico autorizado DEWALT repare a sua
ferramenta. As reparações só devem ser realizadas por pessoas
qualificadas usando peças sobressalentes originais. A não observância
desta advertência poderá resultar em perigos consideráveis para os
utilizadores.
Regras adicionais de segurança para cortadores de azulejos
• Não utilize a máquina se não estiver totalmente montada. Não utilize a
máquina como uma ferramenta eléctrica portátil.
• Assegure-se de que todos os botões de bloqueio e manípulos de
fixação estão apertados antes de iniciar qualquer operação.
• Evite colocar as mãos na área do disco de corte quando a máquina
estiver ligada à energia eléctrica.
• Nunca corte peças de trabalho que requeiram uma acção manual
inferior a 15 cm de distância do disco de corte.
• Nunca se encoste à parte de trás do disco de corte.
• Não realize qualquer operação sem o auxílio das mãos. Mantenha a
peça de trabalho fixa à paralela e guia.
• Desligue a máquina e espere que o disco de corte pare
completamente antes de deslocar a peça de trabalho ou modificar os
ajustes.
• Nunca tente parar a máquina subitamente quando esta estiver em
movimento, colocando uma ferramenta ou outro item contra a lâmina;
poderá inadvertidamente causar graves acidentes.
• Mantenha a área à volta da máquina limpa e livre de resíduos, tais
como detritos e fragmentos.
• Verifique periodicamente se as saídas de ar do motor estão limpas e
isentas de pó.
• Desligue a máquina da tomada de rede antes de efectuar qualquer
trabalho de manutenção ou quando for mudar o disco de corte.
• Nunca efectue qualquer trabalho de limpeza ou manutenção com a
máquina em funcionamento e sem que a cabeça esteja em posição de
repouso.
• Seleccione o disco de corte adequado ao material a cortar.
• Utilize apenas os discos de corte especificados neste manual. Nunca
utilize cinzéis. Nunca utilize lâminas de serra circulares ou outro tipo de
lâminas dentadas.
• A velocidade máxima permissível do disco de corte, ou qualquer outro
acessório adequado, deve ser sempre igual ou superior à velocidade
sem carga, especificada na placa de identificação da máquina.
• Não utilize discos de corte que não contenham as dimensões
estabelecidas nos dados técnicos. Não utilize espaçadores para
ajustar o disco no veio.
• Inspeccione os discos de corte antes de cada utilização. Não utilize
discos desbastados, rachados ou defeituosos.
81
PORTUGUÊS
• Assegure-se de que o disco de corte está correctamente instalado
antes da sua utilização.
• Deixe a máquina funcionar sem carga numa posição segura durante,
pelo menos, 30 segundos. Caso haja demasiada vibração ou ocorra
qualquer outra falha, pare a máquina e inspeccione-a para determinar
a causa.
• Não utilize esta máquina sem os resguardos colocados.
• Mantenha a peça de trabalho fixa à paralela e guia durante a operação
de corte. Não realize qualquer operação sem o auxílio das mãos.
• Não corte peças de trabalho que exijam uma profundidade máxima de
corte que exceda a do disco de corte.
• Não realize quaisquer cortes a seco. O corte a seco não só resulta
em danos na máquina, mas também aumenta a exposição a poeiras
nocivas aerotransportadas.
• Não utilize discos de corte para o rebarbamento lateral.
• Não corte materiais metálicos.
• Guarde sempre os discos de corte num lugar seco e bem protegido,
longe do alcance das crianças.
• Não efectue ajustes nem substitua peças para alterar as definições de
fábrica. As alterações técnicas só devem ser realizadas pelo fabricante,
em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis.
Utilize óculos de protecção.
Utilize luvas de protecção sempre que utilizar esta ferramenta.
Utilize sempre protecções auriculares.
ATENÇÃO! Arestas afiadas.
Interruptor de ligar/desligar: posição I (ligar) e 0 (desligar).
Ponto de transporte.
Não coloque as mãos dentro desta área.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. B1)
ATENÇÃO: Certifique-se de que as ligações estão secas
antes de activar o circuito e de ligar a ficha da máquina.
-– Mantenha as partes eléctricas da ferramenta afastadas da
água e de pessoas na área de trabalho.
-– A substituição do cabo de alimentação deve ser sempre
efectuada pelo fabricante ou respectivo representante da
assistência.
-– ATENÇÃO! Após a recuperação da tensão, ajuste
o interruptor ON/OFF (ligar/desligar) para a posição
off (desligado), antes de accionar o botão RESET do
dispositivo de corrente residual (RCD).
-– Certifique-se de que a sua instalação está equipada com
um disjuntor adequado do tipo “B” de acordo com a norma
HD384.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes ao uso destas máquinas:
– ferimentos causados pelo contacto físico com peças giratórias
– ferimentos causados pelo rompimento do disco de corte
Os riscos mais evidentes são os seguintes:
– relacionados com o funcionamento
– relacionados com o raio de acção das peças giratórias da máquina
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de instrumentos de segurança, certos riscos residuais não
podem ser evitados. Estes são:
– Diminuição da audição.
– Risco de acidentes provocados pelas partes descobertas do disco de
corte rotativo.
– Risco de ferimentos durante a substituição do disco.
– Risco de trilhamento dos dedos ao abrir os resguardos.
Etiquetas da ferramenta
Aparece o seguinte na ferramenta:
Leia o manual de instruções antes da utilização.
Não utilize discos de corte com recessos.
82
O Código de data (78), o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Conjunto da estrutura do motor
1 Conjunto da estrutura de apoio
1 Recipiente de água
1 Bomba de água
1 Disco de corte
1 Mesa deslizante
1 Mesa extensível
1 Guia aparadora
1 Colector de água traseiro
1 Colector de água da mesa deslizante
1 Conjunto de flanges pequenas
4 Parafusos de cabeça sextavada
1 Chave hexagonal
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam sinais
de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura e
compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
A serra para mosaicos D24000 foi concebida para aplicações profissionais
de corte de mosaicos em húmido. O uso de um disco de corte adequado,
com 250 mm de diâmetro, permite cortar betão, tijolo, porcelana e
materiais em cerâmica. A excelente versatilidade desta máquina permite
efectuar operações de corte a direito (corte longitudinal), na diagonal,
chanfrado e com bisel de maneira rápida, precisa e segura.
A máquina não deve ser utilizada para qualquer outra operação que não
as especificadas neste manual.
1 Interruptor on/off
2 Botão de ajuste da profundidade
3 Punho
4 Mesa deslizante
PORTUGUÊS
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Guia aparadora
Mesa extensível
Bocais de água
Disco de corte
Resguardo
Batente de profundidade
Botão de ajuste da inclinação
Armazenamento da chave
Recipiente de água
Colector de água da mesa deslizante
Colector de água traseiro
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem específica.
Verifique sempre se a tensão da tomada de electricidade corresponde
à voltagem indicada na placa com os requisitos de alimentação da
ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui isolamento duplo, em
conformidade com a norma EN 61029. Por conseguinte, não é
necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser substituído
por um cabo especialmente preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão aprovada com
3 núcleos, adequada para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
• Aperte os parafusos utilizando a chave hexagonal (21) fornecida.
Monte a mesa deslizante ao conjunto da estrutura de apoio (fig. B2 & B3)
• Assegure-se de que o bloqueio (22) está na posição de desbloqueado.
• Coloque a mesa em frente à estrutura, alinhando os rolos (23) com os
respectivos trilhos (24).
• Coloque o rolo traseiro sobre o trilho redondo.
• Faça deslizar a mesa para o trilho, certificando-se de que os
rolamentos (25) ficam localizados nos trilhos de deslizamento (26).
• Assim que a parte da frente da mesa estiver a aproximar-se da
estrutura, incline ligeiramente a mesa para transpor o batente (27).
• Bloqueie a mesa em posição, rodando o pino (22) e empurrando-o
para o orifício (28) no trilho.
Colocação da máquina no recipiente de água (fig. B4)
• Coloque o recipiente de água (13) sobre uma superfície nivelada e
relativamente lisa.
• Encaixe o bujão (29) no orifício de drenagem.
• Levante e segure a máquina pelos pontos de transporte, tal como
ilustrado.
• Coloque a máquina sobre o recipiente de água, tal como ilustrado.
Montagem da mesa de extensão (fig. C)
• Segure a mesa de extensão (6) em frente à parte lateral direita da mesa
deslizante (4).
• Alinhe os pinos de posicionamento (30) na extensão com os orifícios
(31) na mesa deslizante.
• Coloque a extensão encostada à mesa deslizante.
• Aperte o parafuso de fixação (32).
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na íntegra.
Dispositivo de corrente residual
A máquina está equipada com um dispositivo de corrente residual (RCD),
que protege o utilizador contra choques eléctricos, ao interromper o circuito
quando é detectada uma corrente de fuga de 30 mA ou superior.
ATENÇÃO: nunca ligue a máquina sem o RCD instalado.
Não utilize a máquina se o RCD não funcionar correctamente.
Para que o RCD funcione, a máquina deve estar ligada a um
tomada de parede ligada à terra. Verifique periodicamente o
funcionamento do RCD premindo o botão TEST (Teste).
Montagem
ATENÇÃO: antes da montagem de acessórios tire sempre a
ficha da tomada.
ATENÇÃO: ao montar a máquina, siga sempre as instructions
pela ordem descrita abaixo.
Instalação da bomba de água (fig. D1 & D2)
• Fixe a mangueira (33) ao bocal (34).
• Coloque a bomba de água (35) no canto profundo do recipiente de
água (13).
• Passe o cabo de alimentação e o tubo de água sobre a parte inferior
do recipiente de água, para evitar que fiquem presos na mesa
deslizante.
Montagem dos colectores de água (fig. E1 & E2)
Colector de água traseiro
O colector de água traseiro (15) recolhe a água que escorre quando são
cortadas grandes peças de trabalho.
• Coloque o colector de água para a parte de trás do recipiente de água.
• Faça deslizar os braços (36) sob as extremidades (37) do recipiente de
água até os recessos (38) ficarem localizados atrás das linguetas.
• Incline levemente a parte de trás do colector de água, até engatar em
posição.
Desempacotamento da máquina e respectivas peças
ATENÇÃO: ao mover a máquina, peça sempre ajuda. A
máquina é demasiado pesada para uma só pessoa.
• Retire o material de empacotamento solto da caixa.
• Retire as peças da máquina da caixa.
• Retire qualquer material de empacotamento restante das peças da
máquina.
Montagem da estrutura do motor à estrutura de apoio (fig. B1)
• Coloque a estrutura de apoio (16) sobre uma superfície nivelada e
relativamente lisa.
• Coloque a estrutura do motor (17) sobre a estrutura de apoio,
alinhando os orifícios da base (18) com os orifícios de montagem (19).
• Insira um parafuso (20) nos orifícios.
Colector de água da mesa deslizante
O colector de água da mesa deslizante (14) acompanha a mesa e recolhe
a água que escorre quando são feitos grandes cortes em azulejos e na
diagonal.
• Coloque o colector de água em posição, para a parte lateral direita da
mesa deslizante.
• Faça deslizar os braços (39) sob as extremidades (40) da mesa
deslizante até os recessos (41) ficarem localizados atrás das linguetas.
• Incline levemente a parte de trás do colector de água, até engatar em
posição.
Montagem do disco de corte (fig. F1 – F3)
O diâmetro máximo de disco de corte que pode utilizar é de 254 mm.
• Utilizando a chave hexagonal (42) fornecida, desaperte o parafuso (43)
na parte lateral do resguardo.
83
PORTUGUÊS
• Puxe a aba de borracha lateral (44) para trás e levante o resguardo (9)
em direcção à parte de trás.
• Prima o botão de bloqueio do veio (45) com uma mão e, com a outra
mão, use a chave fornecida (46) para soltar a porca de aperto (47),
rodando-a para a esquerda.
ATENÇÃO: para usar o botão de travamento do veio, aperte
o botão, como indicado, e rode o veio com a mão até sentir
que ele se engate. Continue a apertar o botão de fixação, para
impedir que o eixo se desloque.
• Retire a porca de aperto (47) e o aro exterior (48) da flange.
• Instale o disco de corte com a seta voltada para o mesmo lado que a
seta do resguardo.
• Volte a colocar o aro exterior (48) da flange. Consulte a secção
Espessura do material quanto à utilização da flange adequada.
• Aperte a porca de aperto (47), rodando-a para a direita, enquanto
mantém o botão de bloqueio do veio fixo com a outra mão.
• Coloque o resguardo (9) novamente em posição.
• Aperte o parafuso (43) na parte lateral do resguardo.
ATENÇÃO: nunca prima o botão de bloqueio do veio,
enquanto o disco de corte estiver a rodar.
Espessura do material (Fig. F2)
• O modelo D24000 vem equipado com uma flange de grande
diâmetro (48a), recomendada para o corte de material até 80 mm de
profundidade.
• É fornecida uma flange mais pequena (48b) para as situações em que
é necessária a profundidade máxima de corte de 95 mm.
• Sempre que possível, deve ser utilizada a flange maior, para garantir
um desempenho de corte óptimo.
Ligação da máquina à alimentação de rede (fig. A)
• Assegure-se de que o interruptor ligar/desligar (1) está na posição de
desligado.
• Ligue a ficha à alimentação de rede.
• Crie um anel de purga no cabo que liga a máquina à alimentação de
rede, para evitar que caia água na ficha. O anel de purga é a parte do
cabo abaixo do nível da tomada.
Afinação
ATENÇÃO: antes da afinação, tire sempre a ficha da tomada.
Verificação e ajuste da profundidade de corte (fig. G)
O aro do disco de corte deverá ser sempre, pelo menos, 5 mm abaixo da
superfície da mesa.
• Solte o botão de ajuste da profundidade (2).
• Baixe o braço para colocar o disco de corte na posição mais baixa.
• Aperte o botão de ajuste da profundidade (2).
• Faça uma prova, empurrando a mesa totalmente através do disco de
corte. Certifique-se de que o disco de corte não suja a mesa.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Solte o botão de ajuste da profundidade (2).
• Desaperte a porca de orelhas (49) algumas voltas.
• Ajuste o batente da profundidade de corte (10) conforme necessário,
certificando-se de que o aro do disco de corte fica, pelo menos, 5 mm
abaixo da superfície da mesa.
• Aperte a porca de orelhas (49).
84
Verificar se o funcionamento do corte seccional é perpendicular à
paralela (fig. H1 & H2)
• Baixe o braço para colocar o disco de corte na posição mais baixa.
• Desloque a mesa para a frente do disco.
• Coloque um esquadro (50) na mesa e encostado à paralela, tocando
apenas no disco conforme ilustrado.
• Empurre a mesa através do disco de corte para verificar se o disco
aplaina paralelamente ao esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Afrouxe os parafusos (51) que fixam os trilhos à estrutura.
• Posicione o ajustador (52) dos trilhos, conforme necessário.
• Com o esquadro encostado à paralela, verifique novamente se o disco
aplaina paralelamente ao esquadro e ajuste conforme necessário.
• Aperte os parafusos (51).
Verificar se o disco de corte está perpendicular à mesa (fig. I1 - I3)
• Desaperte o botão de fixação para o corte inclinado (11).
• Pressione a cabeça da serra para a direita para garantir que se
encontra completamente na vertical e aperte o botão de fixação para o
corte inclinado.
• Baixe o braço para colocar o disco de corte na posição mais baixa.
• Desloque a mesa até à parte inferior do disco.
• Coloque um esquadro (50) sobre a mesa e encostado ao disco, tal
como mostrado.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Solte o botão de fixação para o corte inclinado (11) e rode o parafuso
de bloqueio de ajuste de posição vertical (53), para dentro ou para
fora, até que o disco esteja a 90° em relação à mesa, conforme
medida realizada com o esquadro.
• Se o indicador da inclinação (54) não indicar zero na escala do ângulo
de corte inclinado (55), solte o parafuso (56) que fixa o indicador e
mova o indicador conforme necessário.
Verificação e ajuste do ângulo de inclinação (fig. I3 & J)
• Desaperte o botão de fixação para o corte inclinado (11) e mova a
cabeça da serra para a esquerda. Esta é a posição inclinada de 45°.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Rode o parafuso de bloqueio (57) para dentro ou para fora, conforme
necessário, até que o ponteiro (54) indique 45°.
Criar um entalhe (fig. K)
O indicador de entalhe (58) ajuda a localizar o percurso do disco de corte.
• Ligue a máquina e aguarde até que o disco atinja a velocidade
máxima.
• Empurre a mesa totalmente através do disco de corte para criar um
entalhe na roda (59).
• Desligue a máquina.
Se o entalhe estiver gasto, pode criar um novo entalhe.
• Desaperte o parafuso de fixação (60).
• Rode a roda (59) para a superfície não cortada.
• Aperte o parafuso de fixação (60).
• Crie um novo entalhe, seguindo as instruções conforme acima
descrito.
Verificação e ajuste da escala (fig. L)
• Desloque a mesa até à parte inferior do disco.
• Verifique a escala (61) na paralela utilizando uma fita métrica (62) com a
medida de zero colocado contra o disco de corte.
• Se for necessário ajustar, desaperte os parafusos (63) que fixam a
escala (62) em posição, ajuste para a dimensão correcta e aperte os
parafusos.
PORTUGUÊS
Bloqueio da mesa deslizante (fig. M)
A mesa pode ser bloqueada nas seguintes posições:
– Posição frontal (disco de corte livremente acessível) (64).
– Posição de corte profundo (disco de corte sobre metade da
mesa) (65).
– Posição de saída (disco de corte na paralela) (66).
• Desloque a mesa (4) para a posição desejada.
• Bloqueie a mesa, rodando o pino (22) e empurrando-o para o orifício
no trilho.
Ajuste dos bocais de água (fig. A & N)
Os bocais de água (7) são ajustáveis para facultar o fluxo de água de
refrigeração necessário.
• Ajuste o bocal, deslocando o manípulo (67) para a posição desejada.
– Capacidade máxima (bocais totalmente retraídos) (68).
– „Overspray“ mínimo (bocais em linha com o disco de corte) (69).
– Posição de desligado para eliminar o „overspray“ de água entre
cortes e para substituição do disco de corte (70).
Ajuste do fluxo de água (fig. O)
É possível ajustar o restritor (71) de fluxo no tubo de água para regular o
fluxo da água de refrigeração em direcção ao disco de corte.
• Para diminuir o fluxo, comprima o restritor.
• Para aumentar o fluxo, solte o restritor.
Instruções de utilização
Certifique-se de que a máquina é colocada de modo a satisfazer as suas
condições ergonómicas em termos de altura e estabilidade da mesa.
O local de instalação da máquina deve ser escolhido de modo a que o
operador tenha uma visão adequada e suficiente espaço em redor à volta
da máquina que permita um funcionamento da peça de trabalho sem
quaisquer restrições.
Para reduzir os efeitos de vibração, certifique-se de que a temperatura
ambiente não é demasiado fria, que a máquina e os acessórios possuem
manutenção adequada e que o tamanho da peça de trabalho é adequado
para esta máquina.
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se de que a máquina foi instalada de forma segura.
• Verifique se a peça a trabalhar está correctamente apoiada.
• Assegure-se de que o disco de corte não está em contacto
com a peça de trabalho antes de ligar a máquina.
• Deixe que o motor alcance a velocidade máxima antes de
cortar.
• Exerça unicamente uma leve pressão na máquina. Não force a
acção de corte.
• Mantenha as mãos afastadas do percurso do disco de corte.
Não coloque as mãos dentro da área marcada, tal como
ilustrado na fig. P.
Antes da operação:
• Instale o disco de corte apropriado.
• Assegure-se de que todos os botões de bloqueio e manípulos de
fixação estão apertados.
• Encha o recipiente de água com a quantidade de água suficiente para
a bomba de água ficar totalmente submergida.
Ligar e desligar (fig. Q)
• Para ligar a máquina, coloque o interruptor de ligar/desligar (1) na
posição I.
• Para desligá-la, coloque o interruptor de ligar/desligar (1) na posição 0.
Ao cabo de alimentação encontra-se ligado o dispositivo de corrente
residual (RCD) contendo o botão de voltagem nula e protector contra
sobrecarga do motor com restauro manual. Em caso de corte de
corrente, proceda da forma a seguir indicada.
• Assegure-se de que o interruptor ligar/desligar (1) está na posição de
desligado.
• Prima o botão de restauro no RCD.
Bloqueio do interruptor
• Para evitar a utilização não autorizada da máquina, bloqueie o
interruptor com um cadeado.
Cortes básicos com a serra
Instruções gerais
– Experimente realizar trabalhos simples usando restos de material, até
apanhar o jeito da máquina.
– Faça sempre provas (sem corrente), antes de fazer os cortes, para
poder verificar o percurso do disco.
Corte vertical perpendicular à paralela (fig. R)
• Ajuste o ângulo de inclinação para 0°.
• Baixe o braço para colocar o disco de corte na posição mais baixa.
• Coloque a peça de trabalho em posição plana sobre a mesa e
encostada à paralela, com o lado acabado para cima. Alinhe a marca
na peça de trabalho com a marca no indicador de entalhe.
• Mantenha as mãos afastadas do percurso do disco de corte.
• Ligue a máquina e deixe que o disco de corte atinja a velocidade
máxima. Aguarde até que o disco de corte esteja completamente
coberto por água.
• Alimente lentamente a peça de trabalho para o disco de corte,
mantendo-o firmemente pressionado contra a paralela. Não force a
peça de trabalho. A velocidade do disco de corte deve ser mantida
constante.
• Depois de terminar o corte, desligue a máquina, aguarde até que o
disco de corte pare e retire a peça de trabalho.
Corte transversal inclinado (fig. S)
Os ângulos de inclinação podem ser definidos em 22,5° e 45°.
• Solte o botão de fixação para o corte inclinado (11) e defina a
inclinação desejada.
• Aperte firmemente o botão de fixação para o corte inclinado.
• Proceda como para „Corte transversal“.
Corte diagonal (fig. T1 & T2)
A guia aparadora (5) permite realizar cortes em ângulos de 45°.
• Coloque a guia aparadora com o suporte de montagem (72) sobre a
paralela.
• Rode a guia paralela (73) para a posição para a aplicação pretendida:
– Rode a paralela para a direita para cortar pequenas partes de
grandes azulejos.
– Rode a paralela para a esquerda para qualquer outra aplicação.
• Ajuste a paralela para a distância desejada.
• Aperte o botão (74) para fixar a paralela em posição.
• Proceda como para „Corte transversal“.
Corte profundo (fig. U)
É utilizado um corte profundo para remover o centro de um azulejo, por
exemplo, para tomadas eléctricas, drenos, etc.
• Marque a área a cortar em ambos os lados do azulejo.
• Instalte o tamanho de disco de corte apropriado.
• Ajuste a profundidade de corte para permitir ao disco de corte serrar
apenas até meio da peça de trabalho.
85
PORTUGUÊS
• Coloque a peça de trabalho em posição plana sobre a mesa e
encostada à paralela, com o lado acabado para cima. Alinhe a marca
na peça de trabalho com a marca no indicador de entalhe.
• Ligue a máquina e deixe que o disco de corte atinja a velocidade
máxima. Aguarde até que o disco de corte esteja completamente
coberto por água.
• Desloque a mesa até a marca da peça de trabalho ficar debaixo
do disco.
• Baixe o braço para alimentar o disco de corte na peça de trabalho.
Não corte para além da marca. Assim que a marca tiver sido cortada,
bloqueie o braço na posição mais elevada.
• Repita o procedimento para as outras marcas.
• Coloque a peça de trabalho ao contrário. Proceda da forma descrita
acima para os segundos cortes se unirem ao primeiro.
• Depois de terminar o corte, desligue a máquina, aguarde até que o
disco de corte pare e retire a peça de trabalho.
Entalhar (fig. V)
É feito um entalhe num azulejo, por exemplo, para acondicionar fios
eléctricos ocultos.
• Ajuste a profundidade de corte conforme necessário.
• Coloque a peça de trabalho em posição plana sobre a mesa e
encostada à paralela, com o lado inferior para cima. Alinhe a marca na
peça de trabalho com a marca no indicador de entalhe.
• Proceda como para „Corte transversal“.
• Repita o procedimento para criar um entalhe mais largo.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: dado que os acessórios, que não sejam os
disponibilizados pela DEWALT, não foram testados com este
produto, a utilização de tais acessórios nesta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de lesão, deverão
utilizar-se apenas os acessórios recomendados pela DEWALT
com este produto.
Variação de discos de corte disponíveis
Tipo de disco
DT3733
DT3734
Dimensões (diâmetro x orifício)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Utilização
Azulejo cerâmico
Azulejo de porcelana/pedra
Para mais informações sobre os acessórios apropriados, consulte o seu
revendedor autorizado.
Transporte (fig. W1 & W2)
As partes destacáveis podem ser guardadas no recipiente de água para
fácil transporte.
• Drene o recipiente de água. Consulte „Manutenção“.
• Retire a guia aparadora e a mesa de extensão.
• Bloqueie a mesa deslizante em posição.
• Retire os colectores de água.
• Retire a máquina do recipiente de água, tal como ilustrado.
• Coloque os colectores no recipiente de água, na orientação indicada.
• Vire o recipiente de água ao contrário.
• Coloque a guia aparadora e a mesa de extensão no recipiente de
água, na orientação indicada.
ATENÇÃO: Para transportar a máquina, peça sempre ajuda. A
máquina é demasiado pesada para uma só pessoa.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida para funcionar
durante muito tempo com um mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e limpeza regular da
ferramenta.
86
Drenagem do recipiente de água (fig. X)
O recipiente de água deve ser drenado após cada utilização.
• Coloque a bomba de água no tabuleiro (75).
• Coloque um recipiente adequado por baixo do bujão de drenagem
(29).
• Retire o bujão de drenagem.
• Espere o tempo suficiente para que o líquido seja drenado.
• Depois do líquido ter sido drenado, volte a colocar o bujão de
drenagem.
• Elimine o líquido com cuidado tendo em atenção o ambiente.
Ajuste da resistência de rodagem da mesa (fig. Y)
Para eliminar o espaço entre a mesa e os trilhos, proceda da forma a
seguir indicada.
• Desaperte os parafusos de altura dos trilhos (76).
• Ajuste os ajustadores de altura dos trilhos (77) até a mesa se deslocar
com suavidade.
• Aperte os parafusos de altura dos trilhos.
Limpeza
Antes de utilizar a máquina, verifique o resguardo do disco de corte, para
confirmar o funcionamento correcto. Certifique-se de que lama ou partículas
de peças de trabalho não dão origem a bloqueios de uma das funções.
Se ficarem encravados fragmentos de peças de trabalho entre o disco de
corte e o resguardo, desligue a máquina da fonte de alimentação e siga as
instruções indicadas na secção “Montagem do disco de corte”. Retire as
partes encravadas e volte a montar o disco de corte.
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe regularmente o corpo
da máquina utilizando um pano macio.
As seguintes operações de limpeza devem ser realizadas todos os dias.
• Coloque a bomba de água num balde de água limpa e bombeie a
água através do sistema de mangueira.
• Limpe os trilhos e braço de apoio com uma esponja de limpeza de
argamassa ou farrapo.
• Lave o recipiente de água e mesa deslizante com água limpa. Limpe
quaisquer resíduos de pó com uma esponja de limpeza de argamassa.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de lubrificação suplementar.
Protecção do meio ambiente
Recolha em separado. Não deve deitar este produto fora
juntamente com o lixo doméstico normal.
Caso chegue o momento em que um dos seus produtos DEWALT precise
de ser substituído ou decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este produto disponível para uma
recolha em separado.
A recolha em separado de produtos e embalagens utilizados
permite que os materiais sejam reciclados e reutilizados. A
reutilização de materiais reciclados ajuda a evitar a poluição
ambiental e a reduzir a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão providenciar a recolha em separado de
produtos eléctricos junto das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
A DEWALT oferece um serviço de recolha e reciclagem de produtos
PORTUGUÊS
DEWALT que tenham atingido o fim das suas vidas úteis. Para usufruir
deste serviço, entregue o seu produto em qualquer agente de reparação
autorizado que o irá recolher em nosso nome.
Para verificar a localização do agente de reparação mais próximo de
si contacte o escritório local da DEWALT no endereço indicado neste
manual. Se preferir, consulte a lista de agentes autorizados da DEWALT
e os dados completos dos nossos serviços de atendimento pós-venda na
Internet no endereço: www.2helpU.com.
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus produtos e, como tal,
oferece uma garantia excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de garantia complementa
os seus direitos contratuais enquanto utilizador profissional ou os
seus direitos legais enquanto utilizador privado não profissional,
não os prejudicando, seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e nos paísesmembros da Zona Europeia de Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito com o desempenho da
sua ferramenta da DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor no
prazo de 30 dias, juntamente com a respectiva embalagem e
todos os componentes originais, para obter um reembolso total
ou trocá-la por outra ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo necessário apresentar
uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência para a sua
ferramenta DEWALT, num período de 12 meses após a
respectiva data de compra, terá direito a um visita de assistência
gratuita. Esta visita será efectuada gratuitamente num agente de
reparação autorizado da DEWALT. Será necessário apresentar
uma prova de compra. Inclui mão-de-obra. O serviço inclui
a mãode- obra, mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se tenham avariado ao
abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar um funcionamento
anómalo resultante de materiais ou mão-de-obra defeituosos
num período de 12 meses após a respectiva data de compra,
a DEWALT garante a substituição gratuita de todas as peças
defeituosas ou, de acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado incorrectamente ou de
forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a um desgaste normal;
• Não tenham sido realizadas reparações por pessoas não
autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra.
• O produto seja devolvido juntamente com a respectiva
embalagem e todos os componentes originais
Se quiser apresentar uma reclamação, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do seu agente de
reparação DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório da DEWALT na
morada indicada neste manual. Poderá encontrar na Internet
uma lista dos agentes de reparação autorizados da DEWALT,
bem como os dados de contacto completos do nosso serviço
pós-venda no site: www.2helpU.com
87
SUOMI
LAATTASAHA D24000
Onneksi olkoon!
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä
huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Kuormittamaton kierrosnopeus
Laikan halkaisija
Laikan sisäläpimitta
Laikan paksuus
Leikkuulaikan tyyppi
Leikkauslaikan maksiminopeus kehällä
Vinosahauksen asetukset
Suurin suora sahauskapasiteetti
Sahaussyvyys 90°
Työkappaleen maksimimitat
Laatta (graniitti)
Tiili (poltettu savi)
Suurin mahd. kuormitus
Laatta (graniitti)
Tiili (poltettu savi)
Kokonaismitat
Nimellispaino
Suurin sallittu paino (veden kanssa)
LPA
KPA
LWA
KWA
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
D24000
V
230
2
W
1.600
min-1
4.200
mm
250
mm
25,4
mm
1,5
suora, ei upotusta
(jatkuva kehä)
min-1
5.000
°
22,5/45
mm
610
mm
95
cm 64,5 x 64,5 x 1,2
cm 30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90,0
3,0
103,0
3,1
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan
vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei
tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen
loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
D24000
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 61029-1.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen
DEWALTin puolesta.
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 61029-1 -standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah =
m/s2
2,4
Vaihtelu K =
m/s2
1,5
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 61029 -standardin
mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
Turvaohjeet
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua
sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään
erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia
lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua
käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää
merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
HUOMAUTUS: Laite on tarkoitettu muodostamaan yhteys
tehonsyöttöjärjestelmään suurimmalla sallitulla järjestelmän impedanssilla
Zmax 0,30 Ω käyttäjän tehonsyötön liittymäkohdassa.
Käyttäjän täytyy varmistaa, että laite on liitetty vain yllä olevat vaatimukset
täyttävään järjestelmään. Käyttäjä voi tarvittaessa kysyä sähköyhtiöltä
järjestelmän impedanssin liittymäkohdassa.
88
29.12.2009
VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina noudatettava
perusvarotoimia tulipalon, sähköiskun ja henkilövamman
välttämiseksi. Alla on mainittu joitakin varotoimia.
Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja säästä ohjeet.
SÄILYTÄ OHJEKIRJA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta välttyäksesi
vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta kosteissa tai märissä
olosuhteissa. Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus (250-300 Lux).
Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim.
palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
3 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle työskentelyaluetta tai
koskea koneeseen tai sähköjohtoon.
SUOMI
4 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiussuojainta. Käytä sopivia käsineitä ja
jalkineita, jotka eivät luista.
5 Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojaa, jos työskennellessä syntyy
pölyä tai hiukkasia. Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös
lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina
suojakypärää.
6 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim. putket, lämpöpatterit,
liedet ja jääkaapit). Vältä pistorasiaan kytketyn sähköjohdon
koskettamista, kun se on märkä. Älä seiso lätäkössä, kun käytät
työkalua.
7 Älä kurottele
Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta.
8 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun
olet väsynyt.
9 Kiinnitä työkappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai penkkipuristinta, jotta työkappale pysyy
kunnolla kiinni. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaiksi
työhön.
10 Liitä pölynpoistolaite
Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja pölynkeräyslaitteistolle,
varmista, että ne on kiinnitetty ja niitä käytetään oikein.
11 Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet
Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on poistettu koneesta ennen
kuin käynnistät sen.
12 Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda vaurioitunut johto uuteen.
Käytettäessä konetta ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön
soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja.
13 Käytä oikeaa työkalua
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Älä tee pienillä
työkaluilla tai varusteilla työtä, johon tarvitaan suuritehoista työkalua.
Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta.
VAROITUS! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön, johon se
on tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
14 Tarkista, että työkalu on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto ole vaurioitunut.
Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat sekä suoja ole viallisia, ja että
kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Varmista, että kone toimii oikein ja täyttää tehtävänsä. Älä käytä
konetta, jos jokin sen osista on vahingoittunut tai viallinen. Älä käytä
konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy virrankatkaisijasta. Viallinen osa
tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä. Älä
koskaan yritä korjata konetta itse.
15 Irrota kone virtalähteestä
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin pysähtynyt, ennen
kuin poistut paikalta. Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä,
ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai lisävarusteen vaihtamista,
sekä ennen huoltoa.
16 Vältä tahatonta käynnistämistä
Varmista, että kone on pois päältä, ennen kuin kytket sen
virtalähteeseen.
17 Huolehdi johdon kunnosta
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä vetämällä johdosta. Suojaa
johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
18 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, lukitussa paikassa tai
korkealla lasten ulottumattomissa.
19 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana tehokasta ja turvallista
työskentelyä varten. Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja virrankatkaisijat kuivina ja
puhtaina öljystä ja rasvasta.
20 Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden mukainen Korjauta
työkalusi valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat
tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät alkuperäisosia, muutoin
koneen käyttäjälle voi aiheuta vaarallisia tilanteita.
Erityisiä turvallisuusohjeita laattasahoja varten
• Älä käytä konetta, jos sitä ei ole koottu täysin oikein. Älä käytä konetta
kädessä pidettävänä sähkötyökaluna.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja puristimien varret on tiukasti
kiristetty ennen kuin käytät laitetta.
• Älä koskaan aseta kättä laikan lähelle, kun kone on kytketty
sähköliitäntään.
• Älä koskaan sahaa työkappaleita, jotka vaativat manuaalista käsittelyä
15 cm:ä lähempänä pyörivää katkaisuterää.
• Älä koskaan yritä kurkottaa kädellä leikkauslaikan takapuolelle.
• Älä suorita mitään toimenpiteitä vapaalla kädellä. Pidä työstettävää
kappaletta painettuna ohjausvastetta vasten.
• Pysäytä kone katkaisijasta ja odota, että leikkauslaikan liike pysähtyy
ennen työkappaleen vaihtamista tai säätöjen muuttamista.
• Älä koskaan yritä pysäyttää toiminnassa olevaa konetta työntämällä
työkalua tai vastaavaa terää vasten. Tämä saattaa johtaa vakavaan
onnettomuuteen.
• Pidä konetta ympäröivä alue asianmukaisessa kunnossa ja puhtaana
irtonaisista materiaaleista, esim. pölystä ja leikkuujätteistä.
• Tarkista säännöllisin väliajoin, että moottorin ilma-aukot ovat puhtaat
eikä niissä ole pölyä.
• Irrota kone verkkovirrasta ennen sen huoltoa ja laikkaa vaihdettaessa.
• Älä koskaan suorita puhdistus- tai huoltotöitä koneen käydessä, kun
sahauspää ei ole lepoasennossa.
• Valitse leikattavalle materiaalille oikea laikka.
• Käytä vain tässä ohjekirjassa suositeltuja teriä. Älä koskaan käytä
hiontalaikkoja. Älä käytä pyörösahan teriä tai muita hammastettuja teriä.
• Leikkauslaikan tai muun tarvikkeen suurimman sallitun nopeuden on
aina oltava sama tai suurempi kuin laitekilvessä ilmoitettu työkalun
tyhjäkäyntinopeus.
• Älä käytä laikkoja, jotka eivät ole teknisissä tiedoissa esitettyjen mittojen
mukaisia. Älä käytä välikkeitä saadaksesi laikan sopimaan karaan.
• Tarkista leikkauslaikat ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä
lohjenneita, halkeilleita tai muutoin viallisia laikkoja.
• Varmista ennen käyttöä, että leikkauslaikka on asennettu oikein.
• Anna työkalun käydä tyhjäkäynnillä turvallisessa asennossa vähintään
30 sekunnin ajan. Jos huomattavaa tärinää tai jokin muu vika ilmenee,
sammuta työkalu ja tarkista se määrittääksesi vian syyn.
• Älä käytä konetta ilman suojusten paikalleen asettamista.
• Pidä työstettävää kappaletta painettuna ohjausvastetta vasten työn
aikana. Älä suorita mitään toimenpiteitä vapaalla kädellä.
• Älä leikkaa työkappaleita, jotka ylittävät terän suurimman
leikkuusyvyyden.
• Älä leikkaa kuivana. Kuivana leikkaaminen ei ainoastaan vaurioita
konetta vaan se myös aiheuttaa ilmassa olevan haitallisen
pölypitoisuuden ylityksen.
• Älä käytä leikkauslaikkoja sivuttaishionnassa.
• Älä leikkaa metallimateriaaleja.
• Säilytä leikkauslaikkoja aina kuivassa paikassa hyvin suojattuina ja
poissa lasten ulottuvilta.
• Älä muuta tehtaalla asetettuja säätöjä tai vaihtamalla osia. Teknisiä
muutoksia saa tehdä vain valmistaja voimassa olevien turvavaatimusten
mukaisesti.
89
SUOMI
VAROITUS: Varmista, että kytkennät ovat kuivat ennen kuin
aktivoit piirin ja kytket virtajohdon.
-– Älä päästä vettä koneen sähköosiin tai työalueella olevia
ihmisiä kohti.
-– Virtajohton vaihtaminen tulee aina jättää valmistajan tai
huoltoedustajan tehtäväksi.
-– VAROITUS! Aseta käynnistyskytkin jännitteen palautumisen
jälkeen pois-asentoon, ennen kuin painat jäännösvirtalaitteen
(RCD) nollauspainiketta (RESET).
-– Varmista, että asennus on varustettu asianmukaisella
katkaisutoiminnolla, joka vastaa "B"-ominaisuuksia HD384:n
mukaisesti.
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät näitä koneita:
– pyörivien osien koskemisesta aiheutuneet tapaturmat
– leikkuulaikan särkymisestä aiheutuneet tapaturmat
Seuraavat riskit ovat kaikkein todennäköisimpiä:
– toimintasäteen sisällä
– pyörivien koneen osien ulottuvilla
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta
tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Onnettomuusvaara, jonka leikkuulaikan suojaamattomat osat aiheuttavat.
– Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan.
– Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan.
Laitteen merkit
Työkalussa on seuraavat piktogrammit:
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
Älä käytä leikkauslaikkoja, joissa on syvennyksiä.
Käytä suojalaseja.
Käytä aina tavallisia työkäsineitä käyttäessäsi tätä työkalua.
Käytä aina kuulonsuojaimia.
Varoitus! Terävät reunat.
Virtakytkin: asento I (päällä) ja 0 (pois).
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Moottorirungon kokoaminen
1 Rungon kokoaminen
1 Vesisäiliö
1 Vesipumppu
1 Leikkauslaikka
1 Liukupöytä
1 Jatkopöytä
1 Reunaohjain
1 Takavedenkeräin
1 Liukupöydän vedenkeräin
1 Pieni laippasarja
4 kuusioruuvia
1 kuusiokulma-avain
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
D24000-laattasaha on suunniteltu ammattimaisiin
märkäkatkaisusovelluksiin. Kun käytetään sopivaa laikkaa, jonka halkaisija
on 250 mm, saha voi katkaista betonia, tiiliä, posliinia ja keraamisia
materiaaleja. Kone tarjoaa optimaalista monipuolisuutta ja suorittaa
halkaisun, vinottaisleikkauksen, upotusleikkauksen ja viistoleikkauksen
helposti, täsmällisesti ja turvallisesti.
Tätä konetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa mainittuihin
käyttötarkoituksiin.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Virtakytkin
Syvyydensäätönuppi
Työkahva
liukupöytä
Reunaohjain
jatkopöytä
Vesisuuttimet
Leikkauslaikka
Suojus
Syvyyden rajoitin
Vinosahauksen säätönuppi
Avaimen säilytys
Vesisäiliö
Liukupöydän vedenkeräin
Takavedenkeräin
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran
jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN 61029 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita.
Kantokohta.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia
DEWALTin huolto-organisaation kautta.
Älä aseta käsiäsi tälle alueelle.
Jatkojohdon käyttäminen
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] B1)
Päivämääräkoodi (78) on merkitty koteloon. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista
jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Esimerkki:
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
2010 XX XX
Valmistusvuosi
90
SUOMI
Vikavirtasuoja
Koneessa on vikavirtasuoja (RCD), joka suojaa käyttäjää sähköiskulta
sulkemalla virtapiirin, kun se havaitsee 30 mA:n vuotovirran tai suuremman.
VAROITUS: Älä koskaan käytä konetta ilman, että RCD on
paikallaan. Älä käytä konetta, jos RCD ei toimi oikein. Jotta
RCD toimisi, kone täytyy liittää maatettuun pistorasiaan. Tarkista
RCD:n toiminta säännöllisesti painamalla TEST-painiketta.
Asennus
VAROITUS: Vedä pistoke pistorasiasta aina ennen asennusta.
VAROITUS: Kun kokoat konetta, noudata aina alla kuvattuja
ohjeita.
Koneen ja sen osien ottaminen pakkauksesta
VAROITUS: Älä siirrä konetta yksin. Kone on liian raskas yhden
henkilön käsiteltäväksi.
• Poista irtonainen pakkausmateriaali laatikosta.
• Nosta koneen osat laatikosta.
• Poista kaikki muu pakkausmateriaali koneen osista.
Moottorirungon asentaminen tukirunkoon (kuva B1)
• Pane tukirunko (16) suhteellisen sileälle ja tasaiselle pinnalle.
• Aseta moottorin runko (17) tukirunkoon kohdistaen jalassa olevat reiät
(18) asennusreikien (19) kanssa.
• Asenna ruuvi (20) reikiin.
• Kiristä ruuvit kuusiokulma-avaimella (21).
Liukupöydän asentaminen tukirunkoon (kuva B2 & B3)
• Varmista, että lukko (22) on avatussa asennossa.
• Pidä pöytää rungon edessä ja kohdista rullat (23) rullakiskon (24)
kanssa.
• Aseta takarulla pyöreään kiskoon.
• Liu’uta pöytä kiskoon ja varmista, että laakerit (25) ovat liukukiskojen
(26) sisällä.
• Kun pöydän etuosa lähestyy runkoa, kallista pöytää hieman niin, että se
menee pysäyttimen (27) ohi.
• Lukitse pöytä oikeaan asentoon kiertämällä tappia (22) ja työntämällä
se reikään (28), joka on kiskossa.
Koneen asettaminen vesialtaaseen (kuva B4)
• Pane vesiallas (13) suhteellisen sileälle ja tasaiselle pinnalle.
• Asenna tulppa (29) tyhjennysreikään.
• Nosta ja kannattele konetta kuvan mukaisista kantopisteistä.
• Laske kone vesialtaaseen kuvan osoittamalla tavalla.
Jatkepöydän asentaminen (kuva C)
• Pidä jatkepöytää (6) liukupöydän (4) oikean puolen edessä.
• Kohdista jatkeen kohdistustapit (30) liukupöydän reikien (31) kanssa.
• Aseta jatke liukupöytää vasten.
• Kiristä nuppi (32).
Vesipumpun asentaminen (kuva D1 & D2)
• Asenna letku (33) sovitteeseen (34).
• Aseta vesipumppu (35) vesialtaan (13) syvään nurkkaan.
• Aseta virtajohto ja vesiletku vesialtaan päälle niin, etteivät ne jää
liukupöydän väliin.
• Pidä vedenkeräintä paikallaan vesisäiliön takana.
• Liu’uta varret (36) vesisäiliön reunojen (37) alle, kunnes syvennykset (38)
ovat korvakkeiden takana.
• Kallista vedenkeräimen takaosaa hieman, kunnes keräin napsahtaa
paikalleen.
Liukupöydän vedenkeräin
Liukupöydän vedenkeräin (14) kulkee pöydän mukana ja kerää vuotoveden
suurista laatoista ja poikittaissahauksista.
• Pidä vedenkeräintä paikallaan liukupöydän oikealla puolella.
• Liu’uta varret (39) vesisäiliön reunojen (40) alle, kunnes syvennykset (41)
ovat korvakkeiden takana.
• Kallista vedenkeräimen takaosaa hieman, kunnes keräin napsahtaa
paikalleen.
Leikkuulaikan kiinnittäminen (kuva F1 – F3)
Laikan suurin halkaisija saa olla enintään 254 mm.
• Löysää ruuvi (43) kuusiokulma-avaimella (42) suojuksen sivusta.
• Vedä kumista sivuläppää (44) taaksepäin ja nosta suojaa (9) takaosaa
kohti.
• Paina karalukon painiketta (45) yhdellä kädellä ja ota sitten mukana
toimitettu kiintoavain (46) toiseen käteen ja löysennä lukitusmutteria (47)
kääntämällä vastapäivään.
VAROITUS: Kun painat karanlukitusnuppia, pyöräytä karaa
kädellä kunnes se lukkiutuu. Pidä lukitusnuppia alaspainettuna,
ettei kara ala pyöriä.
• Irrota lukitusmutteri (47) ja ulompi laipan kaulus (48).
• Asenna leikkauslaikka siten, että nuoli tulee samaan suuntaan kuin
suojassa oleva nuoli.
• Laita ulompi laipan kaulus (48) paikoilleen. Katso kohdasta Materiaain
paksuus ohjeita laipan käytöstä.
• Kiristä lukkitusruuvi (47) kiertämällä ruuviavainta myötäpäivään ja pidä
samanaikaisesti karanlukitusta paikallaan toisella kädellä.
• Aseta suoja (9) takaisin paikalleen.
• Kiristä ruuvi (43), joka on suojan sivussa.
VAROITUS: Älä koskaan paina karalukkoa, kun leikkuulaikka
pyörii.
Materiaalin paksuus (kuva F2)
• D24000 on varustettu suuriläpimittaisella laipalla (48a), jota suositellaan
enintään 80 mm paksuisen materiaalin leikkaamiseen.
• Pieniläpimittainen laippa (48b) tarvitaan enintään 95 mm paksuisen
materiaalin leikkaamiseen.
• Parhaan leikkaustuloksen saamiseksi on syytä käyttää isompaa laippaa
aina, kun se on mahdollista.
Koneen kytkeminen verkkovirtaan (kuva A)
• Varmista, että käynnistyskytkin (1) on off-asennossa.
• Kytke virtajohto pistorasiaan.
• Varmista, että koneen virtajohto on kerran silmukalla, ettei vesi pääse
tippumaan pistotulppaan. Virtajohdon silmukan tulee olla pistotulpan
alapuolella.
Säädöt
VAROITUS: Vedä pistoke pistorasiasta aina ennen säätöjä.
Vedenkeräinten asentaminen (kuva E1 & E2)
Takavedenkeräin
Takavedenkeräin (15) kerää vuotoveden, kun leikataan suuria
työkappaleita.
Leikkuusyvyyden tarkistaminen ja säätäminen (kuva G)
Leikkuulaikan reunan tulee aina olla vähintään 5 mm pöydän pinnan
alapuolella.
91
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Löysää syvyydensäätönuppi (2).
Laske vartta niin, että leikkuulaikka menee alimpaan asentoonsa.
Kiristä syvyydensäätönuppi (2).
Tee kuiva koekäyttö painamalla pöytä kokonaan leikkuulaikan läpi.
Tarkista, ettei leikkuulaikka vaurioita pöytää.
Tee säädöt seuraavasti:
Löysää syvyydensäätönuppi (2).
Kierrä siipimutteria auki (49) muutama kierros.
Säädä leikkuusyvyyden pysäytintä (10) tarpeen mukaan. Varmista,
että leikkuulaikan reuna on vähintään 5 mm pöydän pinnan alapuolella.
Kiristä siipimutteri (49).
Katkaisusahauksen kohtisuoruuden tarkistaminen vasteeseen nähden
(kuvat H1 & H2)
• Laske vartta niin, että leikkuulaikka menee alimpaan asentoonsa.
• Siirrä pöytää laikan edessä.
• Aseta suorakulmain (50) pöydälle ja vastetta vasten siten, että se
koskettaa laikkaa kuvan mukaisesti.
• Paina pöytä leikkuulaikan läpi ja tarkista, että laikka menee
suorakulmaimen suuntaisesti.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysennä ruuvit (51), joilla kiskokokoonpano on kiinnitetty runkoon.
• Säädä kiskon säätöosa (52) tarpeen mukaan.
• Kun suorakulmain on vastetta vasten, tarkista uudelleen, että laikka
menee suorakulmaimen suuntaisesti ja säädä tarvittaessa.
• Kiristä ruuvit (51).
Sen tarkistaminen, että leikkuulaikka on kohtisuorassa pöytään
nähden (kuva I1 - I3)
• Löysennä vinosahauksen nuppia (11).
• Paina sahauspää oikealle varmistaaksesi, että se on täysin
kohtisuorassa, ja kiristä vinosahauksen nuppi.
• Laske vartta niin, että leikkuulaikka menee alimpaan asentoonsa.
• Siirrä pöytä laikan alle.
• Aseta suorakulmain (50) pöydälle ja laikkaa vasten kuvan mukaisesti.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää vinosahauksen nuppia (11) ja kierrä pystysuoran asennon
lukitusruuvia (53) sisään tai ulos, kunnes laikka on 90°:n kulmassa
pöytään nähden suorakulmaimella mitattaessa.
• Jos vinosahauksen osoitin (54) ei ole asteikolla (55) täsmälleen nollassa,
löysää ruuvia (56), joka pitää osoittimen paikoillaan, ja siirrä osoitinta
tarpeen mukaan.
Vinosahauksen kulman tarkistus ja säätö (kuva I3 & J)
• Löysää vinosahauksen nuppia (11) ja siirrä sahauspää vasemmalle.
Tämä on 45° vinosahausasento.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Käännä pysäytysruuvi (57) tarpeen mukaan sisään tai ulos, kunnes
osoitin (54) näyttää 45°.
Uran leikkaaminen (kuva K)
Uraosoitin (58) auttaa jäljittämään leikkuulaikan reitin.
• Kytke kone päälle ja odota, että laikka saavuttaa täyden nopeuden.
• Paina pöytä kokonaan leikkuulaikan läpi ja leikkaa ura pyörään (59).
• Käynnistä kone.
Jos ura on kulunut, voit luoda uuden uran.
• Löysää lukitusruuvi (60).
• Kierrä pyörää (59) niin, että leikkaamaton pinta tulee esiin.
• Kiristä lukitusruuvi (60).
• Leikkaa uusi ura edellä olevien ohjeiden mukaan.
Asteikon tarkistaminen ja säätäminen (kuva L)
• Siirrä pöytä laikan alle.
92
• Tarkista asteikko (61) vasteesta käyttämällä nauhamittaa (62) niin, että
nollamerkintä on leikkuulaikkaa vasten.
• Jos säätöä tarvitaan, löysää ruuvit (63), jotka pitävät asteikon (62)
paikallaan. Säädä mitta sitten oikeaksi ja kiristä ruuvit.
Liukupöydän lukitseminen (kuva M)
Pöytä voidaan lukita seuraaviin asentoihin:
– Etuasento (leikkuulaikkaan pääsee vapaasti käsiksi) (64).
– Syväasento (leikkuulaikka pöydän keskiosan yli) (65).
– Ulossyöttöasento (leikkuulaikka vasteen kohdalla) (66).
• Siirrä pöytä (4) haluamaasi asentoon.
• Lukitse pöytä kiertämällä tappia (22) ja työntämällä se reikään, joka on
kiskossa.
Vesisuutinten säätäminen (kuva A & N)
Vesisuuttimet (7) ovat säädettävissä, joten jäähdytysveden virtaus voidaan
asettaa vaadituksi.
• Säädä suutinta siirtämällä kahva (67) vaadittuun asentoon.
– Maksimikapasiteetti (suuttimet vedetty täysin taakse) (68).
– Minimaalinen ylisuihkutus (suuttimet samassa linjassa leikkuulaikan) (69)
kanssa.
– Off-asento, jolloin vettä ei suihkuteta leikkuukertojen välillä tai
leikkuulaikkaa (70) vaihdettaessa.
Veden virtauksen säätäminen (kuva O)
Vesiletkun virtausrajoittimen (71) avulla voidaan säätää jäähdytysveden
virtausta kohti leikkuulaikkaa.
• Pienennä virtausta puristamalla rajoitinta.
• Nosta virtausta vapauttamalla rajoitin.
Käyttöohjeet
Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja vakaus
huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on hyvä
yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä mahdollistaa
työkappaleen käsittelyn rajoituksetta.
Jotta vähennetään tärinän vaikutukset, varmista, että ympäröivä lämpötila ei
ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on hyvin huollettu ja työkappaleen koko
on sopiva tälle koneelle.
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
• Tarkista, että kone on koottu oikein.
• Tarkista, että työkappale on hyvin tuettu.
• Varmista, että leikkauslaikka ei kosketa työkappaletta ennen
koneen käynnistystä.
• Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen leikkaamisen
aloittamista.
• Paina konetta vain kevyesti. Älä pakota sahaa väkisin.
• Älä pistä käsiäsi laikan eteen. Älä laita käsiäsi merkitylle,
alueelle katso kuva P.
Ennen käyttämistä:
• Asenna sopiva leikkuulaikka.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja puristimien varret on tiukasti
kiristetty.
• Täytä vesisäiliöön riittävästi vettä niin, että vesipumppu on kokonaan
pinnan alla.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva Q)
• Työkalun käynnistämiseksi käännä virrankatkaisija (1) asentoon I.
• Sammuta työkalu painamalla virrankatkaisija (1) asentoon O.
SUOMI
Virtakaapelissa on jäännösvirtalaite (RCD), jossa on jännitteetön
vapautuskytkin ja moottorin ylikuormasuoja manuaalisella nollauksella. Jos
virta katkeaa, toimi seuraavasti:
• Varmista, että käynnistyskytkin (1) on off-asennossa.
• Paina RCD:n nollauspainiketta.
Kytkimen lukitseminen
• Estä koneen valtuuttamaton käyttö lukitsemalla kytkin riippulukolla.
Tavallinen sahaus
Yleisiä ohjeita
– Poraa ensin muutama testipala, kunnes saat tuntuman koneeseen.
– Testaa laikan leikkuulinja (ilman virtaa) ennen lopullista sahausta.
• Käännä työkappale ylösalaisin. Toimi edellä olevien ohjeiden mukaan,
jotta toiset leikkuut kohtaavat ensimmäiset.
• Kun sahaus on valmis, sammuta kone, anna laikan pysähtyä ja poista
työkappale.
Urittaminen (kuva V)
Laattaan leikataan ura esimerkiksi johtojen piiloasennusta varten.
• Säädä leikkuusyvyyttä tarpeen mukaan.
• Pidä työstettävää kappaletta painettuna pöytää ja ohjausvastetta
vasten. Alapinta tulee ylös. Kohdista työkappaleen merkintä
uraosoittimen merkinnän kanssa.
• Jatka kuten kohdassa „Kohtisuora sahaus“.
• Toista menettely, jos haluat leikata leveämmän uran.
Lisävarusteet
Pystysuora katkaisusahaus (kuva R)
• Aseta kulmaksi 0°.
• Laske vartta niin, että leikkuulaikka menee alimpaan asentoonsa.
• Pidä työstettävää kappaletta painettuna pöytää ja ohjausvastetta
vasten. Viimeistelty pinta tulee ylös. Kohdista työkappaleen merkintä
uraosoittimen merkinnän kanssa.
• Pidä molemmat kädet poissa leikkuulaikan kulkureitiltä.
• Kytke kone päälle ja anna laikan saavuttaa täysi nopeus. Odota,
kunnes vesi peittää laikan kokonaan.
• Syötä työstettävää kappaletta hitaasti leikkuulaikkaan. Paina kappaletta
tiukasti ohjainta vasten. Älä kuitenkaan pakota sitä väkisin. Pidä laikan
nopeus koko ajan samana.
• Kun sahaus on valmis, sammuta kone, anna laikan pysähtyä ja poista
työkappale.
Vinosahaus (kuva S)
Vinosahauksen kulmaksi voidaan valita 22,5° ja 45°.
• Löysää vinosahauksen lukitusnuppi (11) ja säädä haluttu
vinosahauskulma.
• Kiristä vinosahauksen nuppi kunnolla.
• Jatka kuten kohdassa „Kohtisuora sahaus“.
Kulmittainen leikkaaminen (kuva T1 & T2)
Reunaohjain (5) mahdollistaa leikkuun kulmassa 45°.
• Aseta reunaohjain ja asennuskiinnike (72) vasteen päälle.
• Taita ohjainvaste (73) oikeaan asentoon käyttökohteen mukaan:
– Taita vaste oikealle, kun leikkaat pieniä kappaleita suurista laatoista.
– Taita vaste vasemmalle, jos käyttökohde on jokin muu.
• Aseta sivuohjain oikealle etäisyydelle.
• Kiinnitä ohjain paikalleen kiristämällä nuppi (74).
• Jatka kuten kohdassa „Kohtisuora sahaus“.
Syvyysleikkaaminen (kuva U)
Syvyysleikkauksen avulla poistetaan laatan keskikohta esimerkiksi
sähköjohtojen, viemäröintien jne. läpivientejä varten.
• Merkitse leikattava alue laatan kummallekin puolelle.
• Asenna sopivankokoinen leikkuulaikka.
• Säädä leikkuusyvyyttä niin, että leikkuulaikka sahaa vain puoleenväliin
työkappaletta.
• Pidä työstettävää kappaletta painettuna pöytää ja ohjausvastetta
vasten. Viimeistelty pinta tulee ylös. Kohdista työkappaleen merkintä
uraosoittimen merkinnän kanssa.
• Kytke kone päälle ja anna laikan saavuttaa täysi nopeus. Odota,
kunnes vesi peittää laikan kokonaan.
• Siirrä pöytää, kunnes työkappaleen merkintä on laikan alla.
• Syötä leikkuulaikka työkappaleeseen laskemalla vartta. Älä
leikkaa merkin ohi. Kun olet leikannut merkintään asti, lukitse varsi
korkeimpaan asentoonsa.
• Toista menettely muiden merkintöjen kohdalla.
VAROITUS: Koska tämän tuotteen kanssa ei ole testattu muita
kuin DEWALTin tarjoamia lisävarusteita, niiden käyttö tämän
työkalun kanssa voi olla vaarallista. Tämän tuotteen kanssa tulee
käyttää ainoastaan DEWALTin suosittelemia lisävarusteita. Näin
toimimalla vähennetään myös vahingoittumisriskiä.
Saatavilla oleva leikkuulaikkavalikoima
Laikan tyyppi
DT3733
DT3734
Mitat (halkaisija x sisäläpimitta)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Käyttö
Keraaminen laatta
Porsliini/kivilaatta
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista.
Kuljetus (kuva W1 & W2)
Irrotettavat osat on helppo kuljettaa vesisäiliössä.
• Tyhjennä vesisäiliö. Katso „Huolto“.
• Irrota reunaohjain ja jatkepöytä.
• Lukitse liukupöytä oikeaan asentoonsa.
• Irrota vedenkeräimet.
• Nosta kone ulos vesisäiliöstä kuvan osoittamalla tavalla.
• Aseta keräimet vesisäiliöön kuvan mukaisessa suunnassa.
• Käännä vesisäiliö ylösalaisin.
• Aseta reunaohjain ja jatkepöytä vesisäiliöön kuvan mukaisessa
suunnassa.
VAROITUS: Älä siirrä konetta yksin. Kone on liian raskas yhden
henkilön käsiteltäväksi.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän
aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Vesisäiliön tyhjentäminen (kuva X)
Vesisäiliö on tyhjennettävä jokaisen käyttökerran jälkeen.
• Aseta vesipumppu tasolle (75).
• Aseta sopiva astia tyhjennystulpan (29) alle.
• Irrota tyhjennystulppa.
• Anna öljyn valua ulos.
• Asenna tyhjennystulppa takaisin sen jälkeen, kun neste on poistunut.
• Hävitä neste ympäristöystävällisellä tavalla.
Pöydän rullavastuksen säätäminen (kuva Y)
Poista pöydän ja kiskojen välinen välys seuraavasti:
• Löysää kiskon korkeusruuvit (76).
• Säädä kiskon korkeussäätimiä (77), kunnes pöytä liikkuu sujuvasti.
• Kiristä kiskon korkeusruuvit.
93
SUOMI
TAKUU
Puhdistaminen
Tarkista huolellisesti ennen käyttöä laikan suojus ja varmista, että se toimii
oikein. Varmista, että muta tai työkappaleen partikkelit eivät voi muodostaa
tukosta johonkin toiminnoista.
Jos työkappaleen osat jumiutuvat laikan ja suojusten väliin, irrota kone
sähkönsyötöstä ja noudata osassa “Laikan asennus” annettuja ohjeita.
Poista jumiutuneet osat ja asenna laikka uudelleen.
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä
rievulla.
Tee seuraavat puhdistustoimenpiteet päivittäin:
• Aseta vesipumppu puhtaalla vedellä täytettyyn ämpäriin ja pumppaa
vettä letkuston läpi.
• Pyyhi kiskot ja tukivarsi pesusienellä tai liinalla.
• Suihkuta vesisäiliön ja liukupöydän päälle puhdasta vettä. Pyyhi jäljelle
jäänyt pöly pois pesusienellä.
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen
takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän
sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalun toimintaan,
palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen.
Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja
ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden
kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan
huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn.
Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä hävitä sitä kotitalousjätteen
mukana. Tämä tuote on kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten erillinen keräys
mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
Kierrätettyjen materiaalien uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään
ympäristön saastumisen ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä kotitalouksien
sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT –tuotteiden keräykseen ja
kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä
tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen,
joka kerää laitteet meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen sijainnin ottamalla
yhteyden DEWALTin toimistoon, joka sijaitsee tässä käsikirjassa
annetussa osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT -huoltoliikkeistä
sekä yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua.
Niistä emme ilmoita erikseen.
94
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana
ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi,
DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa
mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata
laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen
jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta
tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään
DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on
Internet-sivustossa: www.2helpU.com
SVENSKA
KAKELSÅG D24000
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Varvtal obelastad
Skivdiameter
Spindeldiameter
Skivans tjocklek
Typ av kapskiva
Kapskivans max. periferihastighet
Fasinställningar
Max. klyvningskapacitet
Sågdjup vid 90°
Max. dimensioner arbetsstycke
Platta (granit)
Block (keramik)
Max. belastning
Platta (granit)
Block (keramik)
Totala dimensioner
Nominell vikt
Max. tillåtna vikt (med vatten)
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
min-1
°
mm
mm
D24000
230
2
1.600
4.200
250
25,4
1,5
flat, ej försänkt
(genomlöpande kant)
5.000
22,5/45
610
95
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
V
W
min-1
mm
mm
mm
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90,0
3,0
103,0
3,1
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med EN 61029-1.
Vibration, emissionsvärde ah
ah =
m/s2
2,4
Osäkerhet K =
m/s2
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta informationsblad har
uppmätts i enlighet med en standardiserad test som anges i EN 61029,
och den kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan
användas för att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration gäller vid
verktygets huvudsakliga användning. Om verktyget emellertid
används för andra tillämpningar, med andra tillbehör, eller om
det är dåligt underhållet kan vibrationen avvika. Detta kan
avsevärt öka exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna varma,
organisera arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
NOTERA: Denna enhet är avsedd att anslutas till ett
strömförsörjningssystem med maximal tillåtna systemimpendans på Zmax
0,30 Ω vid anslutningspunkten (strömförsörjningsbox) för användares
strömförsörjning.
Användare bör se till att denna enhet endast ansluts till ett strömsystem som
uppfyller kraven ovan. Om så behövs kan användare fråga elleveratören efter
systemimpedansen vid anslutningspunkten.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för varje signalord. Var
god läs handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om den
inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarlig
personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om
den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om
den inte undviks, kan resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
D24000
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under “tekniska data”
uppfyller:
2006/42/EC, EN 61029-1.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv 2004/108/EC. För mer
information, var god kontakta DEWALT på följande adress, eller se
handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska filen och gör
denna förklaring å DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
29.12.2009
Säkerhetsföreskrifter
VARNING! När du använder elverktyg bör du alltid iaktta
grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska
risken för brand, elchock och personskada.
Detta innebär:
Läs alla anvisningar innan du använder produkten, och spara anvisningarna.
SPARA DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktiga eller våta
platser. Ha bra belysning över arbetsytan (250-300 Lux). Använd inte
verktyget där det finns risk för eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
95
SVENSKA
3 Håll barn undan
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma i närheten av
arbetsplatsen eller att vidröra verktyget eller sladden.
4 Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga
delar. Bär skydd för långt hår så att det inte kommer i vägen vid arbete
med verktyget. Helst bör du bära lämpade handskar och halkfria skor.
5 Skyddskläder
Använd alltid skyddsglasögon. Använd ansiktsmask om arbetet
förorsakar damm eller partiklar i luften. Om dessa partiklar kan väntas
vara heta, bör du också bära ett värmebeständigt förkläde. Använd
alltid hörselskydd. Bär alltid en skyddshjälm
6 Undvik risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. rör, värmeelement,
vattenkokare och kylskåp. Undvik att vidröra den anslutna nätsladden
när den är våt. Stå inte i en pöl under arbetet.
7 Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och god balans.
8 Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget när du
är trött.
9 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket.
Det är säkrare än att använda handen och du får bägge händerna fria
för arbetet.
10 Anslut dammutsugningsutrustning
Om möjligheter finns för anslutning av utrustning för dammutsugning
och dammuppsamling ska sådan utrustning anslutas och användas på
korrekt sätt.
11 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort från verktyget
innan det startas.
12 Förlängningssladdar
Kontrollera förlängningssladden innan den används. Byt ut den om det
behövs. Om verktyget används utomhus ska bara förlängningssladdar
som är avsedda för utomhusbruk användas.
13 Använd rätt verktyg
Verktygets avsedda bruk beskrivs i denna användarhandbok. Tvinga
inte verktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Verktyget fungerar bättre och säkrare inom sin avsedda kapacitet.
Överbelasta inte verktyget.
VARNING! Bruk av detta verktyg med andra tillbehör och tillsatser eller
för andra ändamål än vad som rekommenderas i denna bruksanvisning
kan innebära risk för personskada.
14 Syna verktyget på skador
Kontrollera verktyget och sladden för skador innan du använder
verktyget. Kontrollera att de rörliga delarna inte har fastnat eller är
felmonterade.
Kontrollera även att övriga delar och skydd inte är skadade och att det
inte föreligger några andra fel som kan påverka verktygets funktion.
Kontrollera att verktyget fungerar riktigt och kan utföra de avsedda
funktionerna. Använd inte verktyget om fel uppstått på någon av dess
delar. Använd inte verktyget om det inte kan kopplas till och från med
strömbrytaren. Om fel uppstår skall delarna bytas ut av en auktoriserad
DEWALT serviceverkstad. Försök aldrig reparera verktyget själv.
15 Drag ur kontakten
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan du lämnar det utan
tillsyn. Tag ur kontakten när verktyget inte används, innan du byter
maskindelar, tillbehör eller tillsatser och innan du utför underhåll.
16 Undvik oavsiktlig start
Kontrollera att verktyget är avstängt innan du sätter i kontakten.
17 Misshandla inte sladden
Dra aldrig i sladden för att koppla lös stickkontakten. Utsätt inte
sladden för värmekällor, olja eller skarpa kanter.
96
18 Ställ undan verktyg som inte används
När verktyget inte används ska det förvaras på en torr plats och låsas
undan ordentligt, utom räckhåll för barn.
19 Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre och säkrare funktion.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte av tillbehör. Håll alla
handtag och strömbrytare torra, rena och fria från olja och fett.
20 Reparationer
Detta verktyg uppfyller alla relevanta säkerhetsbestämmelser. Låt
det endast repareras av ett auktoriserat DEWALT serviceombud.
Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal som använder
originaldelar, annars kan användaren utsättas för stor fara.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för kakelsågar
• Använd maskinen endast i helt monterat skick. Använd inte maskinen
som eldriven handmaskin.
• Se till att alla låsskruvar och klämhandtag är åtdragna.
• Ha aldrig händerna i närheten av kapskivan medan maskinen är
ansluten till strömkällan.
• Kapa aldrig arbetsstycken som kräver att du måste hålla händerna
närmare än 15 cm från kapskivan.
• Sträck dig aldrig bakom kapskivan.
• Arbeta aldrig för fri hand. Håll arbetsstycket stadigt mot anslaget och
ledaren.
• Stäng av maskinen och låt skivan stanna helt innan arbetsstycket
förflyttas eller inställningarna ändras.
• Försök aldrig snabbstoppa en maskin genom att blockera kapskivan
med ett verktyg e.d. Det kan helt oavsiktligt orsaka allvarliga olyckor.
• Städa runt maskinen och se till att det är fritt från löst material som
sliprester och stumpar.
• Kontrollera regelbundet att motorns ventilationsöppningar är rena och
fria från damm.
• Koppla bort maskinen från strömkällan före underhållsarbeten eller
skivbyte.
• Utför aldrig rengöring eller underhåll medan maskinen är i gång och
huvudet inte står i viloläge.
• Välj rätt kapskiva för det material som ska skäras.
• Använd endast de kapskivor som anges i denna bruksanvisning.
Använd aldrig slipskivor. Använd aldrig ett sågblad eller andra typer av
blad med tänder.
• Den max. tillåtna hastigheten för kapskivan, eller något annat lämpat
tillbehör, måste alltid vara minst lika hög som maskinens obelastade
hastighet enligt typskylten.
• Använd aldrig skivor som inte överensstämmer med dimensionerna
som anges i maskinens tekniska data. Använd aldrig en passring e.d.
för att få en skiva att passa på spindeln.
• Inspektera kapskivan före användning. Använd aldrig skivor som har
hack eller sprickor eller på något sätt är defekta.
• Kontrollera att kapskivan är korrekt monterad före användning.
• Kör maskinen obelastad i ett säkert läge i minst 30 sekunder. Om det
märks kraftiga vibrationer eller något annat fel, ska maskinen stoppas
och orsaken omgående kontrolleras.
• Skydden måste alltid vara monterade när maskinen är i drift.
• Håll arbetsstycket stadigt mot anslaget och ledaren under sågning.
Arbeta aldrig för fri hand.
• Kapa inget material som måste kapas djupare än kapskivans
maximidjup.
• Kapa aldrig torrt. Torr kapning skulle inte endast skada maskinen, du
utsätter dig även för mer skadligt damm i luften.
• Använd inte kapskivor till sidoslipning.
• Kapa aldrig metall.
• Förvara alltid kapskivor väl skyddade och på en torr plats som är utom
räckhåll för barn.
• Företa inga förändringar eller byten av delar med avsikt att ändra
fabriksinställningarna. Tekniska ändringar får endast utföras av
tillverkaren, i överensstämmelse med gällande säkerhetskrav.
SVENSKA
VARNING: Var noga med att alla anslutningar är torra innan du
aktiverar kretsen och ansluter maskinen.
-– Håll verktygets elektriska delar och personer som arbetar
inom arbetsområdet, borta från vatten.
-– Utbyte av elsladd skall alltid utföras av tillverkaren eller
tillverkarens servicerepresentant.
-– VARNING! Efter att strömmen åter kopplats på skall
STRÖMBRYTAREN ställas på avstängd (OFF) före
ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN på restströmsanordningen
(RCD) aktiveras.
-– Se till att din installation har en lämplig utskärning av ”B” typ,
i enlighet med HD384.
Kvarstående risker
Nedanstående risker föreligger vid arbete med dessa maskiner:
– skada till följd av att vidröra roterande delar
– skada till följd av att kapskivan hindras
Dessa risker föreligger främst:
– inom arbetsområdet
– inom räckhåll för roterande maskindelar
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker inte undvikas. Dessa är:
– Hörselskada.
– Risk för olyckor orsakade av den roterande kapskivans oskyddade delar.
– Risk för kroppsskada vid skivbyte.
– Risk att klämma fingrarna när skyddskåporna öppnas.
Märken på apparaten
Följande symboler syns på verktyget:
Läs bruksanvisningen före användning.
Använd aldrig försänkta kapskivor.
Bär skyddsglasögon.
Ha alltid riktiga arbetshandskar på när du använder det här
verktyget.
Använd alltid hörselskydd.
Varning! Vassa kanter.
Strömbrytare: läge I (till) och 0 (från).
Bärpunkt.
Håll händerna borta härifrån!
DATUMKODPLACERING (FIG. B1)
Datumkoden (78), vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Motorrammodul
1 Bärrammodul
1 Vattenfat
1 Vattenpump
1 Kapskiva
1 Skjutbord
1 Sidobord
1 Kantledare
1 Bakre vattensamlare
1 Vattensamlare skjutbord
1 Liten flänsuppsättning
4 Sexkantsskruvar
1 Sexkantsnycklar
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha uppstått
i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din D24000 såg har konstruerats för professionell våtsågning av kakel.
Använd lämplig kapskiva, diameter 250 mm, den kan kapa betong, tegel,
porslin och keramikmaterial. Med sin stora mångsidighet kan maskinen
enkelt, noggrant och säkert utföra handlingarna rät kapning (klyvning),
diagonal kapning, blindsågning och fassågning.
Maskinen får inte användas för något annat ändamål än de som anges i
denna bruksanvisning.
1 Strömbrytare
2 Djupinställning
3 Manöverhandtag
4 Skjutbord
5 Kantledare
6 Sidobord
7 Vattendysor
8 Kapskiva
9 Skyddskåpa
10 Djupstopp
11 Lutningsknapp
12 Nyckelfack
13 Vattenfat
14 Vattensamlare skjutbord
15 Bakre vattensamlare
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning. Kontrollera
alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet med EN 61029;
därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut mot en speciellt
preparerad sladd som finns att få genom DEWALTs serviceorganisation.
97
SVENSKA
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd 3-kärnig
förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs strömbehov (se tekniska
data). Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet.
Montering av vattenpumpen (fig. D1 & D2)
• Sätt slangen (33) på kopplingen (34).
• Placera vattenpumpen (35) i det djupa hörnet i vattenfatet (13).
• Led strömkabeln och vattenledningen så över vattenfatets botten att de
inte riskerar att gripas av skjutbordet.
Montering av vattensamlarna (fig. E1 & E2)
Restströmsanordning
Maskinen är försedd med en restströmsanordning (RCD) som skyddar
användaren mot elektriska stötar genom att bryta kretsen om en läckström
registreras på 30 mA eller mer.
VARNING: Kör aldrig maskinen utan dess RCD på plats.
Använd inte maskinen om dess RCD inte fungerar väl. För att
restströmsanordningen ska kunna fungera, måste maskinen
vara kopplad till ett jordat vägguttag. Kontrollera regelbundet
funktionen hos restströmsanordningen genom att trycka på
TEST-knappen.
Montering
VARNING: Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med
inställning.
VARNING: Följ när du monterar maskinen alltid nedanstående
anvisningar i den givna ordningen.
Utpackning av maskinen och dess delar
VARNING: Se alltid till att du har hjälp när maskinen ska flyttas.
Den är för tung för att flyttas av en person.
• Avlägsna allt löst förpackningsmaterial ur lådan.
• Lyft ut maskinens delar ur lådan.
• Avlägsna allt vidare förpackningsmaterial från maskindelarna.
Montering av motorramen på bärramen (fig. B1)
• Ställ bärramen (16) på ett relativt jämnt och plant underlag.
• Placera motorramen (17) på bärramen och rikta hålen i foten (18)
gentemot monteringshålen (19).
• Sätt en skruv (20) i hålen.
• Dra åt skruvarna genom att använda insexnyckeln (21) som medföljer.
Montering av skjutbordet på stödrammodulen (fig. B2 & B3)
• Se till att spärren (22) står i öppet läge.
• Håll bordet framför ramen och rikta rullarna (23) gentemot
rullskenan (24).
• Placera den bakre rullen på den runda skenan.
• Skjut bordet längs skenan och se till att lagren (25) griper i
glidskenorna (26).
• När bordets främre kant når ramen, lyfter du bordet något över
stoppet (27).
• Spärra bordet på plats genom att vrida stiftet (22) och skjuta in det i
hålet (28) i skenan.
Placering av maskinen i vattenfatet (fig. B4)
• Ställ vattenfatet (13) på ett relativt jämnt och plant underlag.
• Sätt stoppen (29) i avloppet.
• Lyft maskinen och håll den i bärpunkterna enligt bilden.
• Sänk maskinen i vattenfatet enligt bilden.
Montering av sidobordet (fig. C)
• Håll sidobordet (6) framför den högra sidan av skjutbordet (4).
• Rikta sidobordets positionsstift (30) gentemot hålen (31) i skjutbordet.
• Sätt sidobordet mot skjutbordet.
• Dra åt klämknappen (32).
98
Bakre vattensamlare
Den bakre vattensamlaren (15) fångar spillvatten vid sågning av stora
arbetsstycken.
• Håll vattensamlaren på plats bakom vattenfatet.
• Skjut armarna (36) under vattenfatets kanter (37) tills urtagen (38) griper
bakom tapparna.
• Lyft vattensamlarens baksida något tills samlaren klickar på plats.
Vattensamlare skjutbord
Skjutbordets vattensamlare (14) följer med bordet och fångar spillvatten
från plattor och diagonala snitt.
• Håll vattensamlaren på plats till höger om skjutbordet.
• Skjut armarna (39) under skjutbordets kanter (40) tills urtagen (41)
griper bakom tapparna.
• Lyft vattensamlarens baksida något tills samlaren klickar på plats.
Montering av kapskivan (fig. F1 – F3)
Den maximala skivdiametern som kan monteras är 254 mm.
• Använd insexnyckeln (42) som medföljer, lossa skruven (43) på sidan av
skyddet.
• Dra undan gummiduken (44) och lyft skyddet (9) bakåt.
• Tryck in spindellåset (45) med ena handen och håll den bifogade
skruvnyckeln (46) i den andra. Lossa låsmuttern (47) genom att vrida
moturs.
VARNING: Spärra spindeln genom att trycka på knappen
enligt bilden och vrida spindeln för hand tills du känner att
spärren griper. Håll spärrknappen intryckt så att spindeln inte
kan rotera.
• Avlägsna låsmuttern (47) och den yttre flänsbrickan (48).
• Montera kapskivan så att pilen pekar åt samma håll som pilen på
skyddskåpan.
• Sätt tillbaka den yttre flänsbrickan (48). Se Materialtjocklek för rätt
flänsanvändning.
• Dra åt låsmuttern (47) genom att vrida medurs medan du håller
spindeln spärrad med den andra handen.
• Sätt tillbaka skyddskåpan (9).
• Dra åt skruven (43) på sidan av skyddet.
VARNING: Tryck aldrig in spindellåset medan kapskivan
roterar.
Materialtjocklek (fig. F2)
• D24000 är försedd med en fläns med stor diameter (48a), som
rekommenderas för sågning av material upp till 80 mm djup.
• En mindre fläns (48b) finns för användning då det maximala skärdjupet
95 mm krävs.
• Den större flänsen bör användas närhelst det är möjligt för att
säkerställa optimal sågningsfunktion.
Koppling av maskinen till elnätet (fig. A)
• Kontrollera att strömbrytaren (1) står i avstängt läge.
• Sätt nätkontakten i ett nätuttag.
SVENSKA
• Sätt kontakten så i uttaget att sladden hänger i en droppögla som
hindrar vatten från att rinna till kontakten. Droppöglan är den del av
sladden som hänger under vägguttaget.
Inställning
VARNING: Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med
inställning.
Kontroll och inställning av skärdjupet (fig. G)
Kapskivans kant ska alltid vara minst 5 mm under bordsytan.
• Lossa djupinställningsknappen (2).
• Sänk armen tills skivan står i sitt understa läge.
• Dra åt djupinställningsknappen (2).
• Prova sågrörelsen genom att föra skjutbordet helt längs kapskivan.
Kontrollera att skivan inte vidrör bordet.
• Inställningen går till så här:
• Lossa djupinställningsknappen (2).
• Lossa vingmuttern (49) ett par varv.
• Ställ in djupstoppet (10) efter behov och se till att kapskivans kant
befinner sig minst 5 mm lägre än bordsytan.
• Dra åt vingmuttern (49).
Kontroll att kapningsbanan är i rät vinkel gentemot anslaget (fig. H1 & H2)
• Sänk armen tills skivan står i sitt understa läge.
• För bordet fram till skivan.
• Lägg en vinkel (50) på bordet och mot anslaget, så att den nätt och
jämnt vidrör skivan enligt bilden.
• Skjut bordet längs kapskivan och kontrollera att skivan löper parallellt
med vinkeln.
• Inställningen går till så här:
• Lossa skruvarna (51) som håller rälsmodulen vid ramen.
• Ställ in rälsjusteringen (52) efter behov.
• Håll vinkeln på nytt mot anslaget och kontrollera att skivan löper
parallellt med vinkeln, justera vidare om det behövs.
• Dra åt skruvarna (51).
Kontrollera att kapskivan är i rät vinkel mot bordet (fig. I1 – I3)
• Lossa lutningsknappen (11).
• Tryck såghuvudet åt höger så att det är helt vertikalt och dra åt
lutningsknappen.
• Sänk armen tills skivan står i sitt understa läge.
• För bordet under skivan.
• Sätt en vinkel (50) på bordet och mot skivan enligt bilden.
• Inställningen går till så här:
• Lossa lutningsknappen (11) och vrid vertikalpositionens ställskruv (53)
in eller ut tills vinkelhaken visar att skivan står i 90° mot bordet.
• Om visaren (54) inte anger noll på fasskalan (55), lossar du skruven (56)
som håller fast visaren och flyttar denna efter behov.
Kontroll och justering av fasvinkeln (fig. I3 & J)
• Lossa lutningsknappen (11) och för såghuvudet åt vänster. Detta är
läget för 45° fasvinkel.
• Inställningen går till så här:
• Vrid ställskruven (57) in eller ut tills visaren (54) står på 45°.
Sågning av en skåra (fig. K)
Sågspåret (58) hjälper dig fastställa var skivan löper.
• Starta maskinen och vänta tills skivan når full hastighet.
• Skjut bordet helt genom kapskivan för att såga en skåra i hjulet (59).
• Stäng av maskinen.
Om skåran är sliten kan du göra en ny.
• Lossa spärrskruven (60).
• Vrid hjulet (59) tills en orörd yta syns.
• Dra åt spärrskruven (60).
• Skär en ny skåra enligt beskrivningen ovan.
Kontroll och justering av skalan (fig. L)
• För bordet under skivan.
• Kontrollera skalan (61) på anslaget med ett måttband (62) vars
nollpunkt är placerad mot kapskivan.
• Om justering krävs lossar du skruvarna (63) som håller skalan (62) på
plats, ställ sedan skalan på rätt avstånd och dra åt skruvarna igen.
Spärra skjutbordet (fig. M)
Bordet kan spärras i följande lägen:
– Främre läge (kapskivan fritt åtkomlig) (64).
– Läge för blindsnitt (kapskivan ovanför bordets mitt) (65).
– Utmatningsläge (kapskivan vid anslaget) (66).
• För bordet (4) till önskat läge.
• Spärra bordet genom att vrida stiftet (22) och skjuta in det i hålet i
skenan.
Inställning av vattendysorna (fig. A & N)
Vattendysorna (7) kan ställas in för erfordrat flöde av kylvatten.
• Ställ in dysan genom att föra handtaget (67) till önskat läge.
– Maximal kapacitet (dysorna helt indragna) (68).
– Minimal översprutning (dysorna i linje med kapskivan) (69).
– Avstängt läge för att undvika översprutning mellan sågsnitt och för
byte av kapskivan (70).
Reglering av vattenflödet (fig. O)
Med strypklämman (71) på vattenledningen kan du reglera flödet av
kylvatten till kapskivan.
• Tryck in klämman för reducerat flöde.
• Släpp klämman för ökat flöde.
Bruksanvisning
Se till att maskinen placeras på ett ergonomiskt sätt vad gäller höjd och
stabilitet. Maskinens plats skall väljas så att operatören har god översikt och
tillräckligt med utrymme runt maskinen så att arbetsstyckena kan hanteras
utan begränsningar.
För att minska effekterna av vibrationerna se till att omgivande temperatur
inte är för kall, att maskinen och tillbehören är väl underhållna och att
arbetsstyckets storlek är lämpligt för denna maskin.
VARNING:
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande bestämmelser.
• Kontrollera att maskinen är stadigt uppställd.
• Se till att arbetsstycket har tillräckligt stöd.
• Låt aldrig kapskivan komma i kontakt med arbetsstycket innan
maskinen startas.
• Låt motorn uppnå full hastighet innan du börjar såga.
• Arbetsstycket ska endast tryckas lätt mot maskinen. Tvinga
aldrig sågen.
• Håll händerna undan från kapskivans bana. Placera aldrig
händerna inom den markerade ytan som visas i fig. P.
Innan Du börjar:
• Montera en lämpad kapskiva.
• Se till att alla låsknappar och klämhandtag är åtdragna.
• Fyll vattenfatet med en tillräcklig mängd vatten så att vattenpumpen är
helt under vatten.
Till- och från-koppling (fig. Q)
• Starta maskinen genom att ställa strömbrytaren (1) i läge I.
• Stäng av maskinen genom att ställa strömbrytaren (1) i läge 0.
99
SVENSKA
Fast monterad i nätsladden sitter restströmsanordningen (RCD) med
nollspänningsutlösaren och motorns överbelastningsskydd med manuell
återställning. Gör så här om strömmen stängs av:
• Kontrollera att strömbrytaren (1) står i avstängt läge.
• Tryck på restströmsanordningens återställningsknapp.
Låsning av strömbrytaren
• För att undvika otillåtet bruk av maskinen kan strömbrytaren låsas med
ett hänglås.
Grundläggande sågning
Allmän hantering
– Utför några enkla projekt i provbitar tills du börjar få ”känsla” för
maskinen.
– Utför rörelsen alltid blint (med avstängd såg) så att du kan kontrollera
skivans spårförning innan du sågar en skåra som måste vara prydlig.
Kapning (fig. R)
• Ställ fasvinkeln på 0°.
• Sänk armen tills skivan står i sitt understa läge.
• Lägg arbetsstycket plant på bordet och mot anslaget, med framsidan
upp. Rikta markeringen på arbetsstycket mot markeringen i sågspåret.
• Håll båda händerna undan från kapskivans bana.
• Starta maskinen och låt kapskivan uppnå full hastighet. Vänta tills
kapskivan är helt täckt med vatten.
• Mata långsamt in arbetsstycket genom kapskivan och håll det stadigt
tryckt mot anslaget. Forcera inte. Skivan ska löpa med konstant
hastighet.
• Stäng efter avslutat snitt av maskinen, låt kapskivan stanna och
avlägsna arbetsstycket.
Fasad kapning (fig. S)
Fasvinklar kan ställas in på 22,5° och 45°.
• Lossa lutningsknappen (11) och ställ in önskad fasvinkel.
• Dra åt fasklämman stadigt.
• Följ samma procedur som för ”vertikal rak kapning”.
Diagonalt snitt (fig. T1 & T2)
Med kantledaren (5) kan du skära i 45° vinkel.
• Placera kantledaren med monteringsbygeln (72) över anslaget.
• Fäll ledaranslaget (73) i läge för önskad tillämpning.
– Fäll anslaget åt höger för att skära av små bitar från större plattor.
– Fäll anslaget åt vänster för alla andra ändamål.
• Ställ in parallellanslaget på önskat avstånd.
• Dra åt knappen (74) så att ledaren sitter stadigt på plats.
• Följ samma procedur som för ”vertikal rak kapning”.
Blindsnitt (fig. U)
Ett blindsnitt används för att avlägsna mitten av en platta, t.ex. för eluttag,
avlopp etc.
• Markera ytan som ska avlägsnas på båda sidor av plattan.
• Montera en kapskiva av lämpad storlek.
• Ställ in skärdjupet så att kapskivan endast sågar halvvägs genom
arbetsstycket.
• Lägg arbetsstycket plant på bordet och mot anslaget, med framsidan
upp. Rikta markeringen på arbetsstycket mot markeringen i sågspåret.
• Starta maskinen och låt kapskivan uppnå full hastighet. Vänta tills
kapskivan är helt täckt med vatten.
• Flytta bordet tills markeringen på arbetsstycket befinner sig under
skivan.
• Sänk armen så att kapskivan matas ned i arbetsstycket. Såga inte förbi
markeringen. Så snart markeringen har skurits, spärrar du armen i sitt
högsta läge.
• Gör likadant med de andra markeringarna.
100
• Vänd arbetsstycket upp och ned. Upprepa ovanstående handlingar så
att dessa snitt möter de första.
• Stäng efter avslutat snitt av maskinen, låt kapskivan stanna och
avlägsna arbetsstycket.
Spårsnitt (fig. V)
Ett spårsnitt gör du t.ex. i en platta för att rymma gömda ledningar.
• Ställ in skärdjupet efter behov.
• Lägg arbetsstycket plant på bordet och mot anslaget, med baksidan
upp. Rikta markeringen på arbetsstycket mot markeringen i sågspåret.
• Följ samma procedur som för ”vertikal rak kapning”.
• Upprepa proceduren för ett bredare spår.
Extra tillbehör
VARNING: Då andra tillbehör än de som erbjuds av DEWALT
inte har testats med den här produkten, kan användande av
sådana tillbehör vara farligt. För att minska olycksrisken bör
enbart tillbehör rekommenderade av DEWALT användas med
den här produkten..
Tillgängligt sortiment kapskivor
Typ av skiva
DT3733
DT3734
Dimensioner (diameter x spindelhål) Ändamål
250 x 25,4 mm
Keramikplattor
250 x 25,4 mm
Porslin/stenplattor
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om lämpliga tillbehör.
Transport (fig. W1 & W2)
De löstagbara delarna kan förvaras i vattenfatet för enkel transport.
• Töm vattenfatet. Se “Underhåll”.
• Avlägsna kantledaren och sidobordet.
• Spärra skjutbordet på plats.
• Avlägsna vattensamlarna.
• Lyft ut maskinen ur vattenfatet enligt bilden.
• Lägg vattensamlarna i fatet i läge som bilden visar.
• Vänd vattenfatet upp och ned.
• Placera kantledaren och sidobordet i vattenfatet i läge som bilden visar.
VARNING: Se alltid till att du har hjälp när maskinen ska flyttas.
Den är för tung för att flyttas av en person.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
Tömning av vattenfatet (fig. X)
Vattenfatet måste alltid tömmas efter bruk.
• Placera vattenpumpen på hyllan (75).
• Sätt en lämplig behållare under avloppet (29).
• Tag ut stoppen.
• Ge vätskan gott om tid att rinna ut helt.
• Sätt tillbaka stoppen när vätskan har tömts ut.
• Tänk på miljön när du kastar vätskan.
Justering av bordets rullmotstånd (fig. Y)
Gör så här för att upphäva spelrummet mellan bordet och skenorna:
• Lossa skenornas höjdskruvar (76).
• Ställ in skenornas höjdjustering (77) tills bordet löper smidigt.
• Dra åt skenornas höjdskruvar.
SVENSKA
GARANTI
Rengöring
Innan användning kontrollera kapskivans skydd för att avgöra om den
fungerar korrekt. Se till att slam eller bitar från arbetsstycket inte medför att
någon av funktionerna blockeras.
Om något fragment från arbetsstycket fastnar mellan kapskivan och
skyddet, koppla ifrån maskinen från elförsörjningen och följ instruktionerna
som ges i avsnittet “Montering av kapskivan”. Ta bort de bitar som fastnat
och montera tillbaka kapskivan.
Håll ventilationsöppningen ren och rengör regelbundet elverktyget med en
mjuk trasa.
Följande rengöringsverksamheter måste utföras dagligen.
• Håll vattenpumpen i en hink med rent vatten och pumpa vattnet genom
slangsystemet.
• Torka skenorna och stödarmen med en putssvamp eller trasa.
• Spola vattenfatet och skjutbordet med rent vatten. Torka bort allt
kvarblivet material med en putssvamp.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får inte kastas bland vanliga
hushållssopor.
DEWALT har förtroende för kvaliteten på sina produkter, och
erbjuder en enastående garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration kommer som tillägg till
och inskränker inte dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina lagstadgade rättigheter i
egenskap av enskild icke-professionell användare. Garantin är
giltig i de territorier som tillhör medlemsstaterna i Europeiska
unionen och det europeiska frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten hos ditt verktyg
från DEWALT kan du helt enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar så som det köpts, till
inköpsstället, för full återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och bevis på inköpet
måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för ditt DEWALT
verktyg inom 12 månade från inköp har du rätt till en service
utan kostnad. Den kommer att utföras utan kostnad hos ett
auktoriserat DEWALT reparationsombud. Bevis på köpet måste
visas upp. Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör och
reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar på grund av
bristfälligt material eller tillverkning inom 12 månader efter
inköpsdatum, garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt byter ut alla
felaktiga delar eller – efter vårt gottfinnande – kostnadsfritt byter
ut enheten, förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din DEWALT-produkt
med en ny, eller inte längre behöver den, ska du inte kasta den i
hushållssoporna. Denna produkt skall lämnas till särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter och förpackningsmaterial
kan materialen återvinnas och användas på nytt. Användning
av återvunna material skonar miljön och minskar förbrukningen
av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda insamlingar av uttjänt
elutrustning från hushåll, antingen vid kommunala miljöstationer eller hos
detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
• Produkten bara har utsatts för rimligt slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick, med alla sina
ursprungliga beståndsdelar.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din återförsäljare eller leta
efter din närmaste auktoriserade DEWALT reparationsombud i
DEWALT katalogen eller kontakta ditt DEWALT kontor på den
adress som anges i denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett information om vår
service efter försäljning finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
DEWALT erbjuder en insamlings- och återvinningstjänst för DEWALTprodukter när de en gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja den,
ber vi dig att återlämna produkten till en auktoriserad reparations- och
servicerepresentant som samlar in produkterna för vår räkning.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad får du genom kontakt med
den lokala DEWALT- företrädare, vars adress du återfinner i manualen. En
lista på auktoriserade verkstäder samt servicevillkor och kontakter finns
även tillgängligt på Internet på: www.2helpU.com.
101
TÜRKÇE
KİREMİT TESTERESİ D24000
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn deneyimi DEWALT’ profesyonel kullanclar işin en
güvenilir partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
Tip
Güç ihtiyac
Yüksüz hz
Disk çap
Disk kalibresi
Disk gövde kalnlğ
Kesim diski tipi
V
W
min-1
mm
mm
mm
Kesim diski maksimum
çember hz
Meyil ayarlar
Maksimum yrtma kapasitesi
D24000
230
2
1.600
4.200
250
25,4
1,5
düz, girintili olmayan
(sürekli dişli kenar)
min-1
°
mm
5.000
22,5/45
610
Kesim derinliği 90°
Maksimum iş parças boyutlar
Kiremit (granit)
Blok (yank kil)
Maksimum yük
Kiremit (granit)
Blok (yank kil)
Toplam ölçüler
Nominal ağrlk
İzin verilen maksimum
ağrlk (su ile)
mm
95
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
kg
51
LPA (ses basıncı)
dB(A)
90,0
Kullanıcı, bu cihazın yalnızca yukarıdaki gerekliliği karşılayan bir güç
sistemine bağlandığından emin olmalıdır. Gerekirse, kullanıcı, arabirim
noktasındaki sistem empedansını elektrik şirketinden öğrenebilir.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini gösterir. Lütfen
kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli durumu
gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden
olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları
gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
3,0
LWA (ses gücü)
dB(A)
103,0
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
3,1
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
D24000
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu ürünlerin
2006/42/EC ve EN 61029-1 normlarına uygun olarak tasarlandığını beyan
eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi
için, lütfen aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden
sorumludur ve bu beyanı DEWALT adına vermiştir.
EN 61029-1’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör
toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
Belirsizlik değeri K =
m/s2
m/s2
2,4
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN 61029’te sağlanan
standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak
için kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla farklı
uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü yapılırsa,
titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma süresindeki
maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
NOT: Bu cihaz, kullanıcının beslemesinin arabirim noktasında (elektrik
girişi kutusu) izin verilen maksimum sistem empedansı Zmax = 0,30 Ω
olan bir güç kaynağına bağlanmak üzere tasarlanmıştır.
102
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
12.29.2009
Güvenlik Talimatları
UYARI! Elektrikli aletleri kullanırken, yangın, elektrik
çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için daima
aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine uyulmalıdır.
Bu ürünü kullanmadan önce tüm bu talimatları okuyun ve kaydedin.
GELECEKTE REFERANS OLARAK KULLANMAK ÜZERE BU
KILAVUZU SAKLAYIN.
Genel
1 Çalşma sahasn temiz tutun
Dağnk yerler ve tümsekler kazaya neden olabilir.
2 Çalşma alannzn çevre koşullarna dikkat edin
Elektrikli aletlerini rutubete maruz brakmayn. Aleti nemli ve
slak ortamlarda kullanmayn. Çalşma alann iyi şklandrn
TÜRKÇE
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(250-300 Lux). Aleti yangn ve patlama olaslğ olan yerlerde
kullanmaynz Örneğin, ateş alc likit ve gazlarn bulunduğu
yerlerde.
Çocuklar uzak tutun
Çocuklarn veya hayvanlarn çalşlan alana girmesine ve elektrik
kablosuna dokunmasna müsaade etmeyin.
Uygun giyinin
Bol kyafet giymeyin ve tak takmayn, aletin hareket eden
ksmlarna kaptrabilirsiniz. Saçnz uzunsa koruyucu başlk
giyin. Uygun eldiven ve kaymayan ayakkab giyilmesi uygundur.
Kişisel korunma
Daima emniyet gözlükleri takn. İşlemin toz veya frlayan parçack
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi kullann. Eğer tanecikler
çok scaksa ayrca s geçirmez önlük takn. Her zaman kulak
koruyucu takn. Her zaman emniyet kask takn.
Elektrik çarpmasna karş önlem aln
Topraklanmş yüzeylere temastan kaçnn (Örnğ borular,
radyatörler, ocaklar ve buzdolaplar). Islak olduğu zaman prize
takl ana kablolara dokunmaktan kaçnn. Aleti çalştrrken
havuzlarda durmayn.
Öne doğru aşr eğilmeyin
Duruşunuzun güvenli olmasna dikkat edin ve daima dengenizi
koruyun.
Dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnisiyatifinizi kullann. Yorgunken aleti
kullanmayn.
İşlediğiniz iş parçasn iyi sabitleyin
İşlediğiniz iş parçasn sabitlemek için, işkence veya mengene
kullann. Bu hem daha güvenli olur, hem de iki elinizde serbest
kalmş olur.
Toz çekme cihazn bağlayn
Eğer cihazlar, toz çekme ve toplama işlemlerinin bağlanmas için
sağlanmşsa, bunlarn doğru olarak bağlandğna ve kullanldğna
emin olun.
Ayar anahtarlarn ve aparatlarn çkartn
Aleti çalştrmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtar ve
aparatnn bulunmamasna dikkat edin.
Uzatma kablolar
Kullanmadan önce uzatma kablolarn gözden geçirin ve eğer
zarar görmüşse değiştirin. Alet açk havada kullanldğnda,
daima açk havada kullanm için özel yaplmş ve böyle olduğunu
gösteren bir damga taşyan uzatma kablolar kullann.
Uygun alet kullann
Bu ürünün kullanm tasarm bu kullanm klavuzunda
anlatlmştr. Küçük alet veya aksesuarlar, ağr hizmet tipi aletin
görevini yapmaya zorlamayn.
Alet, imalat amacna uygun olan işi daha iyi ve güvenli
yapacaktr. Aleti zorlamayn.
UYARI! Bu kullanm klavuzunda tavsiye edilenlerin dşnda
aksesuar ve parçalarn kullanm yaralanma riski doğurabilir.
Hasarl parça kontrolü yapn
Kullanmadan önce aleti ve ana kabloyu zarara karş iyice
kontrol edin. Hareketli parçalarn ayarsz olup olmadğ veya
tutukluk yapp yapmad:n, krk parça olup olmadğn ve
çalşmasn etkileyebilecek diğer durumlar kontrol edin.
Aletin düzgün olarak çalşacağn ve istenilen görevi yerine
getireceğini garanti edin. Cihaz herhangi bir parças arzalysa
ve hatalysa kullanmayn. Eğer aç kapa düğmesi çalşmyorsa aleti
kullanmayn. Arzal parçalar yetkili DEWALT servislerde tamir
ettirin veya değiştirin. Hiçbir tamirat kendiniz yapmayn.
Aletin fişini prizden çekin
Aleti kapatn ve terk etmeden önce tamamen durmasn bekleyin.
Aleti kullanmadğnz zaman, herhangi bir parçasn, aleti,
aksesuarlar veya bağlantlar değiştireceğiniz zaman aleti fişten
çekin.
16 Cihazn yanlşlkla çalşmasna engel olun
Fişi takarken tetiğin çekili olmamasna dikkat edin.
17 Kabloyu dikkatli kullann
Fişi prizden çekmek için asla kordonundan çekmeyin. Kabloyu, s,
yağ ve keskin kenarlardan uzak tutun.
18 Kullanlmayan aletleri saklayn
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru, güvenli ve çocuklarn
ulaşamayacağ bir yerde saklayn.
19 Aletlerinize iyi bakn
Daha iyi ve güvenli performans için aletlerinizi iyi durumda ve
temiz tutun. Bakm ve aksesuar değişimi için talimatlara uyun.
Tüm komuta mekanizmasn kuru, temiz ve yağlardan uzak tutun.
20 Tamirler
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarna uygundur. Aletinizi,
yetkili bir DEWALT tamir servisinde tamir ettirin. Tamirat daima
kalifiye kişiler tarafndan, orijinal yedek parçalar kullanlarak
yaplr. Aksi taktirde kullanan kişiye göz önüne alnmayan
tehlikelere yol açar.
Kiremit testereleri için ilave güvenlik kurallar
• Makineniz tam olarak kurulmamşsa kullanmayn. Makineyi, elde
taşnr elektrikli alet olarak çalştrmayn
• Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kilit düğmelerinin ve
skştrma kollarnn skştrlmş olduğundan emin olun.
• Makine elektrik şebekesine bağl olduğu zaman ellerinizi asla
kesim diskinin içine koymayn.
• Dönen kesim bçağna 15 cm’den daha yakn elle hareketi
gerektiren iş parçalarn asla kesmeyin.
• Kesim bçağnn arkasna asla geçmeyin.
• Çplak elle herhangi bir işlem yapmayn. İş parçasn, parmaklk ve
klavuz karşsnda sk tutun.
• İş parçasn hareket ettirmeden veya ayarlar değiştirmeden önce,
makineyi kapatn ve kesim diskinin durmasn bekleyin.
• Hareket halindeki makinenin kesim diskine herhangi bir alet veya
başka bir şeyi yerleştirerek çabucak durdurmaya çalşmayn; bu
yolla istenmeyen çok ciddi kazalar oluşabilir.
• Makinenin etrafndaki alan ihmal etmeyin ve etraf talaş, döküntü
parçalar gibi rasgele savrulan malzemelerden temizleyin.
• Düzenli olarak motorun hava deliklerinin temiz ve tozdan
arndrlmş olup olmadğn kontrol edin.
• Bakm yaparken veya kesim diskini değiştirirken makineyi
elektrikten çekin.
• Makine çalşrken ve başlk durma konumunda değilken, herhangi
bir temizlik veya bakm işlemi yapmayn.
• Kesilecek malzeme için uygun kesim diskini seçin.
• Sadece bu kullanm klavuzunda belirtilen kesim disklerini
kullann. Asla zmpara disklerini kullanmayn. Asla dairesel kesim
bçaklarn veya diğer her tür dişli bçaklar kullanmayn.
• Kesim diskinin veya her hangi başka uygun bir aksesuarn, izin
verilen maksimum hz, makinenin plakada belirtilen yüksüz
çalşma hzndan daha büyük veya buna eşit olmaldr.
• Teknik verilerde belirtilen ölçülere uymayan kesim disklerini
kullanmayn. Diski mile uydurmak için hiçbir ara yer tutucu
kullanmayn.
• Her kullanmdan önce kesim disklerini kontrol edin. Çatlak, krk
veya hatal diskleri kullanmayn.
• Kullanmdan önce kesim diskinin doğru bir şekilde yerleştirilmiş
olduğundan emin olun.
• Makineyi güvenli bir konumda en az 30 saniye boyunca yüksüz
çalştrn. Belirgin bir titreme veya herhangi bir diğer sorunla
karşlaşrsanz makineyi durdurun ve sorunun nedenini araştrn.
• Siperleri yerinde değilse bu aleti çalştrmayn.
• Kesim işlemi srasnda, iş parçasn, parmaklk ve klavuz karşsnda
sk tutun. Çplak elle herhangi bir işlem yapmayn.
103
TÜRKÇE
• Kesim diskinin maksimum kesim derinliğini aşan iş parçalarn
kesmeyin.
• Kuru kesim yapmayn. Kuru kesim sadece makineye zarar vermekle
kalmaz, ayn zamanda, zararl uçan tozlarn oluşmasn arttrr.
• Kesim disklerini yan zmparalama için kullanmayn.
• Metal materyalleri kesmeyin.
• Kesim diskini daima iyi korumal ve kuru ve çocuklarn
erişemeyeceği bir yerde saklayn.
• Fabrika ayarlarn değiştirecek, ayarlamalar veya parça
değişiklikleri yapmayn. Teknik değişiklikler, yürürlükteki güvenlik
kurallarna uygun olarak sadece üretici tarafndan yaplmaldr.
Açk/kapal anahtar: Konum I (açk) ve 0 (kapal).
Taşıma noktası.
Ellerinizi bu alana sokmayn.
TARİH KODU KONUMU (ŞEK. [FIGURE] B1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (78) gövdeye basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
UYARI: Makineyi devreye sokmadan ve fişini prize takmadan
önce, bağlantlarn kuru olduğuna dikkat edin.
-– Aletin elektrikli kısımlarından ve bulunulan ortamda çalışan
kişilerden suyu uzak tutun..
-– Elektrik kablosunun değiştirilmesi işlemi daima üretici firma
veya onun servis yetkilisi tarafından yapılmalıdır.
-– UYARI! Voltaj geri geldikten sonra, Fazla Akım Cihazı’nın
SIFIRLAMA (RESET) anahtarını çalıştırmadan önce AÇIK/KAPALI
anahtarını kapalı konuma getirin.
-– Montaj işleminizin HD384 uyarınca "B" özelliğinin uygun bir
kesintisine sahip olduğundan emin olun.
Diğer tehlikeler
Aşağda sralanan riskler bu makinelerin kullanmna özgün risklerdir:
– dönen parçalara dokunma sonucu ortaya çkan yaralanmalar
– kesim diskinin bozulmas sonucu ortaya çkan yaralanmalar
En belirgin riskler şunlardr:
– çalşma işlemleri çerçevesinde riskler
– dönen makine parçalar çerçevesinde riskler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğe uygulanmasna ve emniyet sağlayc aygtlarn taklmasna rağmen, başka belirli risklerden
kaçnlamaz. Bunlar:
– Duyma bozukluğu.
– Dönen kesim diskinin açkta kalan ksmnn neden olduğu kaza
tehlikeleri.
– Diski değiştirirken ortaya çkan kaza riskleri.
– Muhafazay açarken parmaklar skştrma riski.
Alet üzerindeki etiketler
Aşağdaki işaretler alet üzerinde gösterilmektedir:
İmalat Yılı
Ambalajn içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Motor çerçevesinin monte edilmesi
1 Destek çerçevenin monte edilmesi
1 Su haznesi
1 Su pompas
1 Kesim diski
1 Kaydrma masa
1 Genişleme tezgah
1 Kenar klavuzu
1 Arka su kolektörü
1 Kaydrma masa su kolektörü
1 Küçük mil halkası seti
4 Altıgen vidalar
1 Altıgen anahtar
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda veya aksesuarlarnda hasar
oluşup oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice okuyup anlamaya zaman
ayrn.
Tanım (şekil A)
D24000 seramik testeresi profesyonel sulu seramik kesme
uygulamaları için tasarlanmıştır. 250 mm çapındaki uygun kesme diskini
kullanıldığında, beton, tuğla, porselen ve seramik malzemeler kesilebilir.
Makine optimum çeşitliliği sağlayarak düz kesme (yarma), çapraz
kesme, daldırarak kesme, açılı kesme gibi kesme işlemlerini doğru ve
güvenli biçimde yapar.
Bu makine, bu kullanm klavuzunda belirtilenler dşnda her hangi
başka bir işlem için kullanlamaz.
Kullanmadan önce kullanm klavuzunu okuyun.
Girintili kesim disklerini kullanmayn.
Koruyucu gözlük takn.
Bu aleti kullanrken daima normal iş eldivenlerini giyin.
Daima kulak korumasn kullann.
Uyar! Keskin köşeler.
104
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Açma/kapama anahtar
Derinlik ayar düğmesi
Kontrol kolu
Kaydrma masa
Kenar klavuzu
Genişleme tezgah
Su ağzlar
Kesim diski
Muhafaza
Derinlik ayar
Meyil ayar düğmesi
Bellek anahtar
Su haznesi
Kaydrma masa su kolektörü
Arka su kolektörü
TÜRKÇE
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her zaman
güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını
kontrol edin.
DEWALT aletiniz EN 61029 standardına uygun olarak çift
yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili servisinden temin edilebilen
özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne
(teknik verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk 30
m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu tamamen
makaradan çıkarın.
Artık akım cihazı
Makine bir artık akım cihazı (RCD) ile donatılmıştır. Bu cihaz,
30 mA veya daha büyük bir kaçak akım algılandığında devreyi
keserek kullanıcıyı elektrik çarpmasına karşı korur.
UYARI: Makineyi asla RCD yerinde değilken çalıştırmayın.
Makineyi RCD düzgün çalışmıyorsa kullanmayın. RCD’nin
çalışması için makinenin fişi topraklı bir prize takılmalıdır.
Periyodik olarak TEST düğmesine basıp RCD’nin çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
Montaj
UYARI: Montajdan önce mutlaka aletin fişini çekin.
UYARI: Makineyi monte ederken, daima aşağda sralandğ
gibi talimatlar takip edin.
Makinenin ve parçalarnn ambalajnn açlmas
UYARI: Makineyi taşrken daima yardm aln. Makine, tek bir
insann taşyabilmesi için çok ağrdr.
• Ambalaj malzemesini kutudan çkarn.
• Makine parçalarn kaldrarak kutudan çkartn.
• Makine parçalarndan kalan bütün ambalaj malzemesini çkartn.
Motor çerçevesinin destek çerçevesine monte edilmesi
(şekil B1)
• Destek çerçevesini (16) nispeten pürüzsüz ve düz bir zemine
yerleştirin.
• Ayaktaki (18) delikleri montaj delikleri (19) ile hizalayarak motor
çerçevesini (17) destek çerçevesinin üzerine yerleştirin.
• Deliklerin içine vida (20) yerleştirin.
• Cihazla birlikte verilen altıgen anahtarı (21) kullanarak vidaları sıkın.
Kaydrma masann, destek çerçeve tertibatna monte edilmesi
(şekil B2 & B3)
• Kilidin (22), kilitlenmemiş konumda olduğuna emin olun.
• Makaralar (23), makara ray (24) ile hizalayarak tezgah
çerçevenin önünde tutun.
• Arka makaray yuvarlak rayn üzerine yerleştirin.
• Rulmanlarn (25), kaydrma raylarna (26), yerleştiğine emin
olarak, tezgah rayn üzerine kaydrn.
• Tezgahn ön ksm çerçeve yaknlaşrken, engel (27) ile sfrlamak
için tezgah hafifçe eğin.
• Pimi (22) döndürerek ve bu pimi raydaki deliğin (28) içine iterek
tezgah konumunda sabitleyin.
Makineyi su haznesinin içine yerleştirilmesi (şekil B4)
• Su haznesini (13) nispeten pürüzsüz ve düz bir zemine yerleştirin.
• Tapay (29) boşaltma deliğine sabitleyin.
• Makineyi şeklide görüldüğü gibi kaldrn ve tutun.
• Makineyi şekilde görüldüğü gibi su haznesinin içine indirin.
Genişleme tezgahnn monte edilmesi (şekil C)
• Genişleme tezgahn (6), kaydrma masasnn (4) sağ tarafnn
önünde tutun.
• Genişleme tezgah üzerindeki yerleştirme pimlerini (30) kaydrma
masasndaki (31) deliklerle hizalayn.
• Genişleme tezgahn kaydrma masasnn karşsna yerleştirin.
• Skştrma düğmesini (32) skn.
Su pompasnn kurulmas (şekil D1 & D2)
• Hortumu (33) bağlantya (34) sabitleyin.
• Su pompasn (35), su haznesinin (13) derin köşesine yerleştirin.
• Güç kablosunun ve su tüpünün kaydrma masas tarafndan
kaplmasn engellemek için, güç kablosunu ve su tüpünü, su
haznesinin dibinden gönderin.
Su kolektörlerinin monte edilmesi (şekil E1 & E2)
Arka su kolektörü
Arka su kolektörü (15), geniş iş parçalarn keserken su kaçaklarn
toplar.
• Su kolektörünü, su haznesinin arkasnda bir konumda tutun.
• Girişler (38) dillerin arkasna yerleşene kadar, kollar (36) su
haznesinin köşelerinin (37) altna kaydrn.
• Kolektör yerine oturuncaya kadar, su kolektörünün arkasn hafifçe
eğin.
Kaydrma masa su kolektörü
Kaydrma masa su kolektörü (14) masa ile birlikte hareket eder ve
büyük kiremitlerden ve diyagonal kesimlerden szan suyu toplar.
• Su kolektörünü, kaydrma masann sağ tarafnda yerinde tutun.
• Girişler (41) dillerin arkasna yerleşene kadar, kollar (39) kaydrma
masann köşelerinin (40) altna kaydrn.
• Kolektör yerine oturuncaya kadar, su kolektörünün arkasn hafifçe
eğin.
Kesim diskinin monte edilmesi (şekil F1 – F3)
Sabitlenebilecek kesim diski maksimum çap 254 mm‘dir.
• Cihazla birlikte verilen altıgen anahtarı (42) kullanarak, siperin
yanındaki vidayı (43) gevşetin.
• Kauçuk kenar flap (44) geri çekin ve muhafazay (9) arkaya doğru
kaldrn.
• Bir elle mil kilit düğmesine (45) basn, sonra kilitleme somunu
(47) saat yönünün tersine gevşetmek için diğer elinize temin
edilen anahtar (46) aln.
UYARI: Mil kilidini kullanmak için, şekilde gösterildiği gibi
düğmeye basn ve mili kilit yerine oturana kadar elle çevirin.
Milin dönmesini önlemek için kilit düğmesine basmaya
devam edin.
• Kilitleme somununu (47) ve dış mil halkasını (48) çıkarın.
• Kesme diskini, ok muhafaza üzerindeki okla aynı yöne gelecek
şekilde monte edin.
• Dış mil halkasını (48) değiştirin. Mil Halkasının doğru kullanımı için
Malzemenin Kalınlığı kısmına başvurun.
• Bir elinizle mil kilidini basılı tutarken diğer elinizle kilitleme somununu
(47) saat yönünde döndürerek sıkıştırın.
105
TÜRKÇE
• Koruyucuyu (9) yerine geri koyun.
• Koruyucunun yanındaki vidayı (43) sıkıştırın.
UYARI: Kesici disk dönerken asla mekik kilidine bastırmayın.
Malzemenin kalınlığı (şekil F2)
• D24000 büyük çaplı bir dış mil halkasına sahip olup (48a),
malzemelerin 80 mm derinliğe kadar kesilmesinde önerilir.
• 95 mm maksimum kesme derinliği gereken durumlar için daha küçük
bir mil halkası (48b) bulunmaktadır.
• En uygun kesme performansını elde etmek için mümkün olduğunca
büyük mil halkası kullanılmalıdır.
Makinenin ana şebekeye bağlanmas (şekil A)
• Açk/kapal (1) anahtarnn kapal (off) konumunda olduğuna
emin olun.
• Elektrik fişini ana şartele bağlayn.
• Suyun fişin üzerine damlamasn engellemek için, makineyi ana
şebekeye bağlayan kabloya bir damla halkas yerleştirin. Kablonun
damla halkas soket seviyesinin altnda olan ksmdr.
Ayarlar
UYARI: Ayarlardan önce mutlaka aletin fişini çekin.
Kesim derinliğinin kontrol edilmesi ve ayarlanmas
(şekil G)
Kesim diskinin dişli kenar daima tezgah yüzeyinden en az 5 mm aşağda
olmaldr.
• Derinlik ayar düğmesini (2) gevşetin.
• Kesim diskini en aşağ konuma getirmek için kolu indirin.
• Derinlik ayar düğmesini (2) skştrn.
• Tezgah kesim diskine doğru tamamen itmek suretiyle bir kuru
çalştrma yapn. Kesim diskinin tezgah ile temas etmediğini
kontrol edin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Derinlik ayar düğmesini (2) gevşetin.
• Kelebek somununu (49) birkaç tur gevşetin.
• Kesim diskinin dişli kenarnn, tezgah seviyesinden en az 5
mm aşağda olduğuna emin olarak, kesim derinlik ayarn (10)
gerektiği şekilde ayarlayn.
• Kelebek somununu (49) skştrn.
Çapraz kesim hareketinin aynaya dik olup olmadğnn kontrol
edilmesi (şekil H1 & H2)
• Kesim diskini en aşağ konuma getirmek için kolu indirin.
• Tezgah diskin önünde hareket ettirin.
• Bir kareyi (50) tezgahn üzerine ve aynann karşsna ve diske
değecek şekilde yerleştirin.
• Diskin kareye paralel geçtiğini kontrol etmek için tezgah kesim
diskinin içinden itin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Ray kurulumunu çerçeveye tutarak vidalar (51) gevşetin.
• Ray ayarlaycy (52) gerektiği gibi konumlandrn.
• Karenin, aynann karşsna yerleştirilmiş olarak, diskin kareye
paralel olarak geçtiğini tekrar kontrol edin ve gerektiği gibi
ayarlayn.
• Vidalar (51) skştrn.
Kesim diskinin tezgaha dik olup olmadğnn kontrol edilmesi
(şekil I1 - I3)
• Meyil skştrma düğmesini (11) gevşetin.
106
• Testere başnn tam olarak dik olduğuna emin olmak için testere
başn sağa doğru basn ve meyil skştrma düğmesini skştrn.
• Kesim diskini en aşağ konuma getirmek için kolu indirin.
• Tezgah diskin altna girene kadar hareket ettirin.
• Bir kareyi (50) tezgahn üzerine ve diskin karşsna şekilde
gösterildiği gibi yerleştirin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Meyil skştrma düğmesini (11) gevşetin ve disk, kareye göre
ölçüldüğünde tezgaha 90° olana kadar dikey konum ayarlama
engel vidasn (53) içeri veya dşar çevirin.
• Yiv kadran (55) üzerinde yiv göstergesi (54) sfr göstermiyorsa,
göstergeyi sabitleyen viday (56) gevşetin ve göstergeyi gerektiği
şekilde hareket ettirin.
Meyil açsn kontrol etme ve ayarlama (şekil I3 & J)
• Meyil skştrma düğmesini (11) gevşetin ve testere başn sola
hareket ettirin. Bu 45° meyil konumudur.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Gösterge (54) 45°’yi gösterene kadar engel vidasn (57) gerektiği
gibi içeri ve dşar döndürün.
Yar:n kesilmesi (şekil K)
Çentik göstergesi (58) kesim diskinin yönünün yerleştirilmesine
yardmc olur.
• Makineyi açn ve diskin tam hza ulaşmasn bekleyin.
• Bir tekerdeki (59) yarğ kesmek için tezgah tamamen kesim
diskinin içinden itin.
• Makineyi kapatn.
Çentik aşnmş ise, yeni bir çentik yaratlabilir.
• Kilitleme vidasn (60) gevşetin.
• Kesilmemiş yüzeyi görebilmek için tekerleği (59) döndürün.
• Kilitleme vidasn (60) skştrn.
• Aşağda açkland: gibi talimatlar takip ederek yeni bir çentik
kesin.
Göstergenin kontrol edilmesi ve ayarlanmas (şekil L)
• Tezgah diskin altna girene kadar hareket ettirin.
• Kesim diskinin karşsna sfrdan başlayarak bir şerit metre (62)
kullanarak aynann üzerindeki göstergeyi (61) kontrol edin
• Ayarlama gerekiyor ise, ölçeği (62) yerinde tutan vidalar (63)
gevşetin, doğru ebada ayarlayn ve vidalar skn.
Kaydrma masann kilitlenmesi (şekil M)
Tezgah aşağdaki konumlarda kilitlenebilir:
– Ön konum (kesim diskine serbestçe erişilebilir) (64).
– Freze konumu (kesim diski tezgah ortasnn üstünde) (65).
– Dş besleme konumu (kesim diski aynada) (66).
• Tezgah (4) istenen konuma hareket ettirin.
• Pimi (22) döndürerek ve bu pimi raydaki deliğin içine iterek
tezgah sabitleyin.
Su çkşnn ayarlanmas (şekil A & N)
Soğutulan suyun gereken şekilde akmasn sağlamak için su ağzlar
(7) ayarlanabilir.
• Kolu (67) istenen konuma hareket ettirmek suretiyle çkş
ayarlayn.
– Maksimum kapasite (çkşlar tamamen çekilmiştir) (68).
– Minimum fazla püskürtme (çkşlar kesim diski ile ayn hizada)
(69).
– Kesimler arasnda suyun fazla püskürtülmesi ve kesim diskinin
(70) değiştirilmesi için kapal (off) konumu.
TÜRKÇE
Su akşnn düzenlenmesi (şekil O)
Soğuyan suyun kesim diskine doğru akşn düzenlemek için su tüpü
üzerindeki akş kstlayc (71) ayarlanabilir.
• Akş azaltmak için, kstlaycy skn.
• Akş arttrmak için, kstlaycy serbest brakn.
Kullanma talimatları
Makinenin, masa yüksekliği ve denge açısından ergonomik durumunuza
uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Makinenin yerleştirileceği
bölge, operatörün görüş açısının iyi olmasını ve üzerinde çalışılan
parçanın herhangi bir sınırlama olmaksızın ele alınmasına olanak
tanıyacak yeterli serbest alan bulunmasını sağlayacak şekilde
seçilmelidir.
Titreşim etkilerini azaltmak için ortam sıcaklığını çok düşük
olmadığından, makine ve aksesuar bakımının iyi yapıldığından ve
üzerinde çalışılan parça boyutunun bu makineye uygun olduğundan
emin olun.
UYARI:
• Daima güvenlik talimatlarna ve uygulanan kurallara uyun.
• Makinenin emniyetli bir şekilde kurulmuş oluğunu kontrol
edin.
• İş parçasnn doğru olara desteklendiğini kontrol edin.
• Makine açlmadan önce kesim diskinin iş parças ile temas
etmediğine emin olun.
• Kesimden önce motorun tam hza ulaşmasn sağlayn.
• Makineye sadece hafif bir basnç uygulayn. Kesim
hareketini zorlamayn.
• Ellerinizi kesim diskinin yönünden uzak tutun. Ellerinizi res.
P ‘de gösterildiği gibi işaretlenen alan içine koymayn.
Kullanmadan önce:
• Uygun kesim diskini monte edin.
• Tüm kilit düğmelerinin ve skştrma kollarnn skştrlmş
olduğuna emin olun.
• Su pompasnn tam olarak batrlabilmesi için su haznesine yeteri
miktarda su doldurun.
Makinenin açlp-kapatlmas (şekil Q)
• Makineyi açmak için, açk/kapal anahtarn (1) I konumuna
getirin.
• Makineyi kapatmak için, açk/kapal anahtarn (1) 0 konumuna
getirin.
İçine ana sistem kablosunun çekildiği fazla akm cihaz (RCD) voltaj
kesme anahtarn ve manuel sfrlamal motoru aşr yükten koruma
sistemi içerir. Gücün kesilmesi halinde, aşağdakileri uygulayn:
• Açk/kapal (1) anahtarnn kapal (off) konumunda olduğuna
emin olun.
• RCD üzerindeki sfrlama düğmesine basn.
Anahtarn kilitlenmesi
• Makinenin yetki verilmeyen kişiler tarafndan kullanlmasn
engellemek için, bir asma kilit kullanarak anahtar kilitleyin.
Temel kesimler
Genel kullanm
– Makineye tam olarak hakim olabilmek için hurda materyal
kullanarak birkaç basit proje yapn.
– Diskin hareket yolunu kontrol etmek için asl kesimden önce daima
(makine kapalyken) deneme yapn.
Dikey düz çapraz kesim (şekil R)
• Meyil açsn 0° olarak ayarlayn.
• Kesim diskini en aşağ konuma getirmek için kolu indirin.
• İş parçasn düz olarak tezgahn üzerine ve siperin karşsna, biten
ksm üstte olmak kaydyla yerleştirin.
İş parças üzerindeki işareti çentik göstergesinin işareti ile
hizalayn.
• Ellerinizi kesim diskinin yönünden uzak tutun.
• Makineyi açn ve kesim diskinin tam hza ulaşmasna izin verin.
Kesim diski tam olarak su ile kaplanana kadar bekleyin.
• İş parçasn siper karşsnda skca basl şekilde tutarak kesim
diskinin içine doğru yavaşça besleyin. Güç uygulamayn. Kesim
diskinin hz sabit tutulmaldr.
• Kesimi tamamladktan sonra, makineyi kapatn, kesim diskinin
durmasn bekleyin ve iş parçasn çkartn.
Meyilli çapraz kesim (şekil S)
Meyil açlar 22,5° ve 45° ‘de ayarlanabilir
• Meyil skştrma düğmesini (11) gevşetin ve meyili istendiği gibi
ayarlayn.
• Meyil skştrma düğmesini iyice skştrn.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
Diyagonal kesim (şekil T1 & T2)
Kenar klavuzu (5) açlarn kesimini 45° ‘de izin verir.
• Kenar klavuzunu montaj mesnedi (72) ile siperin üzerine
yerleştirin.
• İstenen uygulama için klavuz siperi (73) yerine çevirin.
– Büyük kiremitlerden küçük parçalar kesmek için siperi sağa
çevirin.
– Diğer her türlü uygulama için siperi sola çevirin.
• Paralel siperi istenen mesafeye ayarlayn.
• Klavuzu yerine sabitlemek için düğmeyi (74) skştrn.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
Dalarak kesim (şekil U)
Dalarak kesim, bir kiremidin, örneğin elektrik çkş, boşaltmalar için
v.s. ortasn çkartmak üzere kullanlmaktadr.
• Seramiğin her iki tarafnda kesilecek alan işaretleyin.
• Kesim diskinin uygun ebadnda olan takn.
• Kesim derinliğini, iş parçasnn içinden sadece yarsna kadar
keserek kesim diskine izin verecek şekilde ayarlayn.
• İş parçasn düz olarak tezgahn üzerine ve siperin karşsna, biten
ksm üstte olmak kaydyla yerleştirin. İş parças üzerindeki işareti
çentik göstergesinin işareti ile hizalayn.
• Makineyi açn ve kesim diskinin tam hza ulaşmasna izin verin.
Kesim diski tam olarak su ile kaplanana kadar bekleyin.
• Tezgah, iş parças üzerindeki işaret diskin altna girene kadar
hareket ettirin.
• Kesim diskini iş parçasnn içine beslemek için kolu indirin. Kesim
yaparken işareti geçmeyin. İşaretli ksm kesilir kesilmez, kolu en
yüksek konumunda kilitleyin.
• Diğer işaretlemeler için de ayn işlemi tekrarlayn.
• İş parçasn ters çevirin. İlk kesime rast gelmesi için ikinci
kesimler için de yukarda açkland: gibi işlem yapn.
• Kesimi tamamladktan sonra, makineyi kapatn, kesim diskinin
durmasn bekleyin ve iş parçasn çkartn.
Çentik açma (şekil V)
Bir kiremide, çentik açma işlemi, örneğin tel sarlmasn gizleyerek
yerleştirmek için yaplmaktadr.
• Kesim derinliğini istendiği gibi ayarlayn.
• İş parçasn düz olarak tezgahn üzerine ve siperin karşsna, alt
ksm üstte olmak kaydyla yerleştirin. İş parças üzerindeki işareti
çentik göstergesinin işareti ile hizalayn.
107
TÜRKÇE
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
• Daha geniş bir çentik açmak için ayn prosedürü tekrarlayn.
Opsyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından verilenlerin dışındaki aksesuarlar
bu ürün üzerinde test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte kullanılması tehlikeli
olabilir. Yaralanma riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye edilen aksesuarlar
kullanılmalıdır.
Bir dizi kesim diski mevcuttur
Disk tipi
DT3733
DT3734
Boyutlar (çap x kalibre)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Kullanm
Çini
Porselen/taş
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için bayinize başvurun.
Taşma (şekil W1 & W2)
Kolay taşma için sökülebilen parçalar su haznesi içinde muhafaza
edilebilir.
• Su haznesini boşaltn. Bkz. “Bakm”
• Kenar klavuzunu ve genişleme tezgahn çkartn.
• Kaydrma masasn yerine kilitleyin.
• Su kolektörlerini çkartn.
• Makineyi şekilde görüldüğü gibi su haznesinin içinden kaldrn.
• Kolektörleri, gösterildiği gibi yönlendirme doğrultusunda su
haznesinin içine yerleştirin.
• Su haznesini ters çevirin.
• Kenar klavuzunu ve genişleme tezgahn, gösterildiği gibi
yönlendirme doğrultusunda su haznesinin içine yerleştirin.
UYARI: AyarlardanMakineyi taşrken daima yardm aln.
Makine, tek bir insann taşyabilmesi için çok ağrdr.
Bakm
DEWALT elektrikli aletiniz, minimum bakmla uzun süre çalşacak
şekilde imal edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalşmas, alete gerekli
bakmn yaplmasna ve düzenli temizliğe bağldr.
Su haznesinin boşaltlmas (şekil X)
Her kullanmdan sonra su haznesi boşaltlmaldr.
• Su pompas tablann (75) üzerine yerleştirin.
• Boşaltma tapasnn (29) altna uygun bir konteynr yerleştirin.
• Boşaltma tapasn çkartn.
• Svnn boşaltlmas için geniş bir zaman ayrn.
• Sv boşaltldktan sonra, boşaltma tapasn tekrar takn.
• Svy boşaltrken çevre konusunda gereken dikkati gösterin.
Tezgah yalpa rezistansnn ayarlanmas (şekil Y)
Tezgah ile raylar arasndaki açkl: izlemek için aşağdakileri
uygulayn:
• Ray yükseklik vidalarn (76) gevşetin.
• Tezgah pürüzsüz hareket edene kadar ray yükseklik ayarlaycsn
(77) ayarlayn.
• Ray yükseklik vidalarn skştrn.
108
Temizleme
Düzgün çalışıp çalışmayacağını anlamak için kesme diskini
kullanmadan önce dikkatlice kontrol edin. Çamur veya üzerinde çalışılan
parçadan çıkan küçük parçacıkların fonksiyonlardan herhangi birinin
engellenmesine yol açmayacağından emin olun.
Üzerinde çalışılan parçadan çıkan küçük parçacıkların kesme diski ile
siper arasına sıkışması halinde makinenin güç kaynağıyla bağlantısını
kesin ve “Kesme diskinin montajı” bölümünde verilen talimatları izleyin.
Sıkışmış parçaları çıkarın ve kesme diskini takın.
Havalandrma kanallarnn temiz ve açk olmasna dikkat edin ve
aletin gövdesini düzenli olarak yumuşak bir bezle temizleyin.
Aşağdaki temizleme işlemleri her gün yaplmaldr.
• Su pompasn bir kova temiz suya sokun ve hortum sistemi ile suyu
pompalayn.
• Raylar ve destek kolunu slak bir sünger veya eski bir bez ile silin.
• Temiz su ile su haznesini ve kaydrma masasn spreyleyin. Islak bir
sünger ile tortu kalan bütün tozlar silin.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel atıklarla birlikte imha
edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü değiştirmek isterseniz ya da
artık kullanılamaz durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu
ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu
maddelerin geri dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına
olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve ham madde
ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp belediye atık
tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan DEWALT ürünlerinin toplanması
ve geri dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim adımıza teslim
alacak herhangi bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili servisin yerini
öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili DEWALT servislerinin listesi ve
satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir ve bu yüzden
profesyonel kullanıcılar için kanunlarda belirtilen taleplerin
üstünde bir garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı olarak sahip
olduğunuz sözleşmeden doğan haklara veya profesyonel
olmayan, özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz yasal
haklara hiçbir şekilde zarar vermez. İşbu garanti Avrupa
Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
sınırları dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın alma
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, ilk denemenizde,
performansı sizi tam olarak tatmin etmediyse, yetkili
servise götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu haktan
yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm parçaları ile
birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle ilk 30 gün
içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan sonra
memnuniyetsizlik yaratması gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar
dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT ürünleri satın
alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle ücretsiz servis
desteğine sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde işçilik bedeli
alınmadan tamir edilir veya bakımı yapılır. Fatura ve
garanti kartı ibrazı gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar
dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma tarihinden
itibaren 12 ay içinde hatalı
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa, DEWALT
aşağıdaki şartlara uyulması koşuluyla ücretsiz olarak tüm
kusurlu parçaların yenilenmesini veya -kendi insiyatifine
bağlı olarak- satın alınan ürünün değiştirilmesini garanti
eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza, DEWALT
kataloğunda yer alan size en yakın yetkili DEWALT
servisine veya bu kullanma kılavuzunda belirtilen
adresten DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası hizmetlerimizle
ilgili tüm bilgiler İnternette www.2helpU.com adresinde
mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 10
yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
109
ΕΛΛΗΝΙ ΚΑ
¶P∏√¡∏ °∏∞ ¶§ ∞∫∏¢∏∞ D24000
Συγχαρητήρια!
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Η πολύχρονη εμπειρία, η
σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία, έκαναν την
DeWALT έναν από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες των
επαγγελματιών χειριστών ηλεκτρικών εργαλείων.
Ασφάλειες
Τεχνικά δεδομένα
Δ¿ÛË
Ευρώπη
D24000
230
V
Τύπος
2
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
Δ·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘
√‹ ‰›ÛÎÔ˘
¶¿¯Ô˜ ‰›ÛÎÔ˘
Δ‡Ô˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜
ª¤ÁÈÛÙË ÂÚÈÊÂÚÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·
‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔÌ‹˜
μ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· 90Æ
ª¤ÁÈÛÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘
ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
¶Ï·Î›‰ÈÔ (ÁÚ·Ó›Ù˘)
ΔÔ‡‚ÏÔ (˘Ú¿ÚÁÈÏÔ˜)
ª¤ÁÈÛÙÔ ÊÔÚÙ›Ô
¶Ï·Î›‰ÈÔ (ÁÚ·Ó›Ù˘)
ΔÔ‡‚ÏÔ (˘Ú¿ÚÁÈÏÔ˜)
™˘ÓÔÏÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ
√ÓÔÌ·ÛÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜
ª¤ÁÈÛÙÔ ÂÈÙÚÂÙfi ‚¿ÚÔ˜ (Ì ÓÂÚfi)
LPA
(ηχητική πίεση)
W
min-1
mm
mm
mm
min
Æ
mm
mm
-1
1.600
4.200
250
25,4
1,5
¢ı‡˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÛÔ¯¤˜
(Û˘Ó¯¤˜ ¯Â›ÏÔ˜)
5.000
22,5/45
610
95
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή αυτή προορίζεται για σύνδεση σε σύστημα
τροφοδοσίας ρεύματος με μέγιστη επιτρεπόμενη σύνθετη αντίσταση
συστήματος Zmax 0.30 Ω στο σημείο διασύνδεσης (κιβώτιο
υπηρεσίας παροχής ρεύματος) της τροφοδοσίας του χρήστη.
Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή η συσκευή συνδέεται
μόνο σε σύστημα ρεύματος που πληροί την πιο πάνω απαίτηση.
Αν χρειάζεται, ο χρήστης μπορεί να ρωτήσει τη δημόσια εταιρεία
παροχής ρεύματος σχετικά με τη σύνθετη αντίσταση του συστήματος
στο σημείο διασύνδεσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε
προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας σοβαρότητας.
dB(A)
90,0
dB(A)
3,0
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
103,0
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής ισχύος)
dB(A)
3,1
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα στους τρεις άξονες),
καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN 61029-1:
m/s2
m/s2
2,4
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN 61029 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
110
δίκτυο
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής πίεσης)
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
Αβεβαιότητα K =
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
D24000
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στην
ενότητα «Τεχνικά δεδομένα» σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα
εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 61029-1.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία 2004/108/
ΕΚ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με
την DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος
του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του τεχνικού
φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ μέρους της
εταιρείας DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και Ανάπτυξης προϊόντων
ΕΛΛΗΝΙ ΚΑ
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
29.12.2009
Οδηγίες ασφάλειας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε βασικά προληπτικά μέτρα
ασφαλείας για να περιορίζετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας και προσωπικών τραυματισμών
συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων.
Διαβάστε όλες τις παρούσες οδηγίες προτού επιχειρήσετε να
χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
°ÂÓÈο
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηı·Úfi
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó
·Ù˘¯‹Ì·Ù·.
2 ¤·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ‚ÚÔ¯‹. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÓÔÙÈṲ̂ÓÔ ‹ ˘ÁÚfi ¯ÒÚÔ. ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
ηϿ ʈÙÈṲ̂ÓÔ (250-300 Lux). ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ÛËÌ›· fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿ ‹ ¤ÎÚËÍË,
.¯. fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Â‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Û ·È‰È¿, ÂÈÛΤÙ˜ ‹ ˙Ò· Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó
ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
4 ∫ÔÚ¿Ù ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÁÈ·Ù› ›Ûˆ˜ ÛηÏÒÛÔ˘Ó
Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·. ∞Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ· Ó· Ù· Îڷٿ٠̷˙Â̤ӷ. ∫·Ù¿
ÚÔÙ›ÌËÛË ÊÔÚ¿Ù ηٿÏÏËÏ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο
˘Ô‰‹Ì·Ù·.
5 ∞ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔ˘ ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë
ÂÚÁ·Û›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
∞Ó Ù· ۈ̷ٛ‰È· ·˘Ù¿ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ıÂÚÌ¿, ÊÔÚ¿Ù Â›Û˘
ԉȿ ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙË ıÂÚÌfiÙËÙ·. ∫ÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ˆÙ·Û›‰Â˜. ∫ÔÚ¿ÙÂ
¿ÓÙ· ÎÚ¿ÓÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
6 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÁÂȈ̤Ó˜ ‹ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜
Ì ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ıÂÚÌ·ÓÙÈο ÛÒÌ·Ù·,
ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜ Î·È „˘Á›·). ∞ÔʇÁÂÙ ӷ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙÔ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÛÙËÓ Ú›˙· ηÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ fiÙ·Ó Â›Ó·È ˘ÁÚfi.
ªËÓ ·Ù¿Ù ̤۷ Û ÏÈÌÓԇϘ ÓÂÚÔ‡ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
7 ªËÓ ÙÂÓÙÒÓÂÛÙ Ôχ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÙ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
∫ÚÔÓÙ›˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÛÙËÚ›˙ÂÛÙ ۈÛÙ¿ Î·È ¤¯ÂÙ ηϋ
ÈÛÔÚÚÔ›·.
8 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÙ fiÙ·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙÂ
ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
9 ™ÙÂÚÂÒÓÂÙ ηϿ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· Ó· Îڷٿ٠ÛÙ·ıÂÚfi
ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË ÎÈ ·Ê‹ÓÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÂχıÂÚ· ÁÈ· ÙÔ
¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ™˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ··ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
E¿Ó ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ··ÁˆÁ‹˜
Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜
Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ.
11 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù· ÎÏÂȉȿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ·
Ú‡ıÌÈÛË Î·È Û‡ÛÊÈÍË
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó ¤¯ÂÙ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù·
ÎÏÂȉȿ ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË Î·È Û‡ÛÊÈÍË ÚÔÙÔ‡ ÙÔ ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
12 ¶ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ηψ‰›ˆÓ
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÈıˆڋÛÙ ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ηÈ
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ ·Ó ¤¯ÂÈ Êı·Ú›. ∞Ó Ë Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÂ
˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔÓ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ηψ‰›ˆÓ Ô˘
ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‹Ì·ÓÛË.
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
Ô‰ËÁÈÒÓ. ªËÓ ÂÎÙÂϛ٠ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Ï›· ˘„ËÏ‹˜
·ÓÙÔ¯‹˜ Ì ÌÈÎÚ¿ ÂÚÁ·Ï›· ‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ı·
·Ô‰ÒÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜
ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È. ªË ˙ÔÚ›˙ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∏ ¯Ú‹ÛË ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÚÔÛıËÎÒÓ
‹ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 EϤÁ¯ÂÙ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ· Êı·Ṳ́ӷ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂϤÁ¯ÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ· Èı·Ó¤˜ ÊıÔÚ¤˜. EϤÁÍÙ ÁÈ· η΋
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Î·È ÂÌÏÔ΋ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, Û·Ṳ̂ӷ
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ÊıÔÚ¿ Û ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· Î·È ‰È·ÎfiÙ˜
Î·È ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ¿ÏϘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¢È·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ı·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηٿÏÏËÏ· Î·È ı· ÂÎÙÂÏ› ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó οÔÈÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘ ›ӷÈ
Êı·Ṳ́ÓÔ ‹ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó Ô
‰È·ÎfiÙ˘ ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÙÂÈ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∞Ó·ı¤ÙÂÙÂ
ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Êı·ÚÌ¤ÓˆÓ ‹ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ
ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÂÈÛ΢¿ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÛ›˜ Ô ›‰ÈÔ˜.
15 ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·
∞ÂÓÂÚÁÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚÈÓ ÙÔ ·Ê‹ÛÂÙ ·ÓÂÈÙ‹ÚËÙÔ. ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·fi ÙËÓ Ú›˙· fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, ÚÔÙÔ‡ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi, ·ÚÂÏÎfiÌÂÓÔ ‹ ÂÍ¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÚÈÓ
·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
16 ∞ÔʇÁÂÙÂ Ù˘¯·›· ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
∫ÚÔÓÙ›˙ÂÙ ӷ ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È
·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ ÚÔÙÔ‡ ÙÔ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÛÙËÓ Ú›˙·.
17 ªËÓ Î·ÎÔÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ·fi ÙËÓ
Ú›˙·. ∫ڷٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ï¿‰È· ηÈ
·È¯ÌËÚ¿ ÛËÌ›·.
18 ∫˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ·‰Ú·Ó‹ ÂÚÁ·Ï›· Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
EÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ
ÛÙÂÁÓfi Î·È Î·Ï¿ ÎÏÂȉˆÌ¤ÓÔ ¯ÒÚÔ, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ·È‰È¿.
19 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó
ηχÙÂÚË Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË ·fi‰ÔÛË. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ·
ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓˆÓ. ¢È·ÙËÚ›Ù fiÏ· Ù·
ÛËÌ›· ÛÙȘ Ï·‚¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ÛÙÂÁÓ¿, ηı·Ú¿ Î·È ¯ˆÚ›˜
Ï¿‰È· ‹ ÁÚ¿Û·.
20 EÈÛ΢¤˜
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÚ›
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∞Ó·ı¤ÙÂÙ ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT. √È
ÂÈÛ΢¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜
111
ΕΛΛΗΝΙ ΚΑ
Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÓ‹ÛÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÁÈ·Ù›
‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ
¯Ú‹ÛÙË.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÚÈfiÓÈ· Ï·Îȉ›ˆÓ
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ˆ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÂÈÚfi˜.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÙȘ Ï·‚¤˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Î·È ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ Â›Ó·È
ηϿ ÛÊÈÁ̤Ó˜ ÚÔÙÔ‡ ·Ú¯›ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ fiÙ·Ó ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÛÙËÓ ËÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Îfi‚ÂÙ ÙÂÌ¿¯È· ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ¯Ú‹ÛË
ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 15 ÂηÙÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
• ªËÓ ÂÎÙÂϛ٠ÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ٷ ¯¤ÚÈ·. ™ÙÂÚÂÒÓÂÙ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÁÂÚ¿ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ÙÂ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜
ÚÔÙÔ‡ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‹ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ
ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ¤Ó· Ì˯¿ÓËÌ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÛÊËÓÒÓÔÓÙ·˜ ÂÚÁ·Ï›· ‹ ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜, ÁÈ·Ù›
›Ûˆ˜ ¤ÙÛÈ ÚÔηϤÛÂÙ ¿ıÂÏ¿ Û·˜ ÛÔ‚·Úfi ·Ù‡¯ËÌ·.
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË
Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛÎfiÚÈ· ˘ÏÈο, .¯. ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· Ô˘
ÂÚ›ÛÛ„·Ó ·fi ÙËÓ ÎÔ‹.
• EϤÁ¯ÂÙ ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·Ó Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·
Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛÎfiÓË.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÚÔÙÔ‡
ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‹ fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂÎÙÂϛ٠ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ‹
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ fiÙ·Ó ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë
ÎÂÊ·Ï‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
• EÈϤÍÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· Îfi„ÂÙÂ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ
·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜
¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ΢ÎÏÈΤ˜ ÚÈÔÓÔÏÂ›‰Â˜ ‹ ÔÈÔ˘Û‰‹ÔÙÂ
¿ÏÏÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ô‰ÔÓÙˆÙÒÓ ÏÂ›‰ˆÓ.
• ∏ ̤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂÙ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ‹ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
¿ÏÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·, Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· Â›Ó·È ›ÛË Ì ‹
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· Ù¯ÓÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙȘ
‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ªË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù·ÈÚÈ¿ÍÂÙÂ
¤Ó· ‰›ÛÎÔ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·.
• EϤÁ¯ÂÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÚÈÓ ·fi οı ¯Ú‹ÛË. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
Ú·ÁÈṲ̂ÓÔ˘˜, Û·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ‹ ÁÂÓÈο ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜.
• μ‚·Èˆı›Ù ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• ∞Ê‹ÓÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô Û ·ÛÊ·Ï‹ ı¤ÛË
ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ∞Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰fiÓËÛË ‹
‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ·Ù¤ÏÂÈ·, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
Î·È ÂϤÁÍÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÈÙ›·.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·Ó Ù· ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù·
‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
• ™ÙÂÚÂÒÓÂÙ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÁÂÚ¿ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁfi fiÛË ÒÚ· ‰È·ÚΛ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÔ‹˜.
ªËÓ ÂÎÙÂϛ٠ÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ٷ ¯¤ÚÈ·.
• ªËÓ Îfi‚ÂÙ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Ì¤ÁÈÛÙÔ
‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
112
• ªËÓ ÂÎÙÂϛ٠ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÔ‹˜ ¯ˆÚ›˜ Ú‡̷. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÔ‹˜
¯ˆÚ›˜ Ú‡̷ fi¯È ·ÏÒ˜ ÂÈʤÚÔ˘Ó ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ·ÏÏ¿
ÂÈϤÔÓ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û ÂÈ‚Ï·‚‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓË ÛÎfiÓË.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ ÁÈ· Ï¢ÚÈÎfi ÙÚfi¯ÈÛÌ·.
• ªËÓ Îfi‚ÂÙ ÌÂÙ·ÏÏÈο ˘ÏÈο.
• ∫˘Ï¿ÛÛÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Û ηϿ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜
Î·È ÛÙÂÁÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ·È‰È¿.
• ªËÓ Î¿ÓÂÙ ڢıÌ›ÛÂȘ ‹ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ·
ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ Ú˘ı̛ۈÓ. Δ¯ÓÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜
ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹, ÛÂ
Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ∫ÚÔÓÙ›˙ÂÙ ӷ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ
ÛÙÂÁÓ¤˜ ÚÈÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Î‡Îψ̷ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙËÓ Ú›˙·.
-– Διατηρείτε πλήρως στεγνά τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και
τμήματα του εργαλείου και βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται
νερό κοντά στα άτομα που βρίσκονται στο χώρο εργασίας.
-- Η αντικατάσταση του καλωδίου ρεύματος θα πρέπει να
πραγματοποιείται πάντα από τον κατασκευαστή ή τον
αντιπρόσωπο συντήρησης.
-– ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μετά την τροφοδότηση με
τάση, ρυθμίστε το διακόπτη ΟΝ/OFF στη θέση
απενεργοποίησης (off), προτού ενεργοποιήσετε το κουμπί
RESET της διάταξης προστασίας ρεύματος διαρροής
(RCD).
-- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάστασή σας διαθέτει κατάλληλο
σύστημα αποκοπής χαρακτηριστικού "Β" σύμφωνα με το
πρότυπο HD384.
§ÔÈÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ
∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÓ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜:
– ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ٷ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
– ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
ÎÔ‹˜
√È Î›Ó‰˘ÓÔÈ ·˘ÙÔ› ÈÔ ¤Î‰ËÏÔÈ:
– ÛÙËÓ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
– ÛÙËÓ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙË
¯Ú‹ÛË Û˘Û΢ÒÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ‰ÂÓ
Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. ∞˘ÙÔ› ›ӷÈ:
– μÏ¿‚Ë ÛÙËÓ ·ÎÔ‹.
– ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi Ù· ·Î¿Ï˘Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
– ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
– ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰·¯Ù‡ÏˆÓ ηٿ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ Î·Ï˘ÌÌ¿ÙˆÓ.
EÙÈΤÙ˜ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
E¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·:
¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Ì ÂÛÔ¯¤˜.
∫ÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿.
ΕΛΛΗΝΙ ΚΑ
∫ÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ηÓÔÓÈο Á¿ÓÙÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ fiÙ·Ó ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
∫ÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ˆÙÔ·Û›‰Â˜.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∞ȯÌËÚ¤˜ ¿ÎÚ˜.
¢È·ÎfiÙ˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘: ı¤ÛË I
(ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË) Î·È 0 (·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË).
Σημείο μεταφοράς.
ªË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ̤۷ ÛÙË ˙ÒÓË ·˘Ù‹.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΕΙΚ. [FIGURE] B1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (78), ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¢È¿Ù·ÍË Ï·ÈÛ›Ô˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·
1 ¢È¿Ù·ÍË Ï·ÈÛ›Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ͢
1 §ÂοÓË ÓÂÚÔ‡
1 ∞ÓÙÏ›· ÓÂÚÔ‡
1 ¢›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜
1 ¶¿ÁÎÔ˜ ÔÏ›ÛıËÛ˘
1 ¶ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘
1 √‰ËÁfi˜ ÁˆÓÈÒÓ
1 ¶›Ûˆ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡
1 ™˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘
1 Σετ μικρών φλαντζών
4 Βίδες Άλεν
1 Κλειδί Άλεν
1 ∫˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·
‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ
ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
Περιγραφή (εικ. Α)
Ο κόφτης σας πλακιδίων D24000 έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές
εφαρμογές υγρής κοπής πλακιδίων. Με χρήση του κατάλληλου δίσκου
κοπής, διαμέτρου 250 mm, μπορεί να κόψει σκυρόδεμα, τούβλο,
πορσελάνη και κεραμικά υλικά. Το μηχάνημα, που παρέχει βέλτιστη
ευελιξία εφαρμογών, εκτελεί τις εργασίες ευθύγραμμης κοπής (διαμήκους
κοπής), διαγώνιας κοπής, κοπής βύθισης και φαλτσοκοπής, με ευκολία,
ακρίβεια και ασφάλεια.
ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
2 ¢È·ÎfiÙ˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜
3 ¤·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
4 ¶¿ÁÎÔ˜ ÔÏ›ÛıËÛ˘
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
√‰ËÁfi˜ ÁˆÓÈÒÓ
¶ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘
∞ÎÚÔʇÛÈ· ÓÂÚÔ‡
¢›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜
¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
√‰ËÁfi˜ ‚¿ıÔ˘˜
¢È·ÎfiÙ˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
∞Ôı‹Î¢ÛË ÎÏÂȉÈÒÓ
¤ÂοÓË ÓÂÚÔ‡
™˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘
¶›Ûˆ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε μία
τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή μόνωση σύμφωνα
με το πρότυπο EN 61029. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται
μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο
επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το
μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο
εντελώς.
Διάταξη ρεύματος διαρροής
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με διάταξη ρεύματος διαρροής (RCD),
η οποία προστατεύει το χρήστη από ηλεκτροπληξία διακόπτοντας το
κύκλωμα αν ανιχνευτεί ρεύμα διαρροής 30 mA ή μεγαλύτερο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη λειτουργήσετε το μηχάνημα
χωρίς τη διάταξη RCD στη θέση της. Μη χρησιμοποιείτε το
μηχάνημα αν η διάταξη RCD δεν λειτουργεί κανονικά. Για
να λειτουργεί η διάταξη RCD, το μηχάνημα πρέπει να είναι
συνδεδεμένο σε γειωμένη πρίζα τοίχου. Ελέγχετε περιοδικά
τη λειτουργία της διάταξης RCD, πιέζοντας το πλήκτρο TEST
(δοκιμή).
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: √Ù·Ó Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ›Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·,
·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ¿ÓÙ· ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ.
∞ÔÛ˘Û΢·Û›· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: √Ù·Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ¤¯ÂÙÂ
¿ÓÙ· οÔÈÔ ‚ÔËıfi. ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ‚·Ú‡
Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÌfiÓÔ ÙÔ˘.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ ÂÚÈÙÙ¿ ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ ·fi ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ.
• ™ËÎÒÛÙ ٷ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‚Á¿ÏÙ ٷ ¤Íˆ ·fi
ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ ·fi Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
113
ΕΛΛΗΝΙ ΚΑ
ΔÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ (ÂÈÎ. B1)
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ (16) Â¿Óˆ Û ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ÔÌ·Ï‹
Î·È Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• ΔÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· (17) Â¿Óˆ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ÛÙ‹ÚÈ͢ ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Ô¤˜ ÛÙÔ fi‰È (18) Ì ÙȘ Ô¤˜
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (19).
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ÌÈ· ‚›‰· (20) ̤۷ ÛÙȘ Ô¤˜.
• Σφίξτε τις βίδες με το παρεχόμενο κλειδί Άλεν (21)..
ΔÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘
ÛÙ‹ÚÈ͢ (ÂÈÎ. B2 & μ3)
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ (22) Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË
·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜
ÙÔ˘˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜ (23) Ì ÙË Ú¿Á· ·ÏÈÛ˘ (24).
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ›Ûˆ ·ÏÈÓ‰ÚÔ Ì¤Û· ÛÙË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ Ú¿Á·.
• ∫˘Ï‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ì¤Û· ÛÙË Ú¿Á·, ·ÊÔ‡ ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù·
¤‰Ú·Ó· (25) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ Ú¿Á˜ ·ÏÈÛ˘ (26).
• √Ù·Ó ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ,
Á›ÚÂÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (27).
• ∫ÏÂȉÒÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ›ÚÔ (22) ηÈ
Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ô‹ (28) ÛÙË Ú¿Á·.
ΔÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. B4)
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ (13) Â¿Óˆ Û ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ÔÌ·Ï‹
Î·È Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• μ¿ÏÙ ÙËÓ Ù¿· (29) ̤۷ ÛÙËÓ Ô‹ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘.
• ™ËÎÒÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙ· ÛËÌ›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ fiˆ˜
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ̤۷ ÛÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ fiˆ˜
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
ªÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (ÂÈÎ. C)
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (6) ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘ (4).
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ›ÚÔ˘˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (30) Â¿Óˆ ÛÙËÓ
ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì ÙȘ Ô¤˜ (31) ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÔÏ›ÛıËÛ˘.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÔÏ›ÛıËÛ˘.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (32).
EÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. D1 & D2)
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· (33) ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ (34).
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ (35) ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›· Ù˘
ÏÂοÓ˘ ÓÂÚÔ‡ (13).
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÓÂÚÔ‡ Â¿Óˆ
·fi ÙÔÓ ˘ı̤ӷ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ÓÂÚÔ‡ ÒÛÙ ӷ ÌË ÛÊËÓÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ
¿ÁÎÔ ÔÏ›ÛıËÛ˘.
ΔÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. E1 & E2)
¶›Ûˆ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡
√ ›Ûˆ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡ (15) Û˘ÏϤÁÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË ÓÂÚÔ‡ ηٿ
ÙËÓ ÎÔ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÏϤÎÙË ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
ÏÂοÓ˘ ÓÂÚÔ‡.
• ™‡ÚÂÙ ÙÔ˘˜ ‚Ú·¯›ÔÓ˜ (36) οو ·fi Ù· ¯Â›ÏË (37) Ù˘ ÏÂοÓ˘
ÓÂÚÔ‡ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÔÈ ÂÛÔ¯¤˜ (38) ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ›Ûˆ ·fi ÙȘ
ÂÁÎÔ¤˜.
• °Â›ÚÂÙ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏϤÎÙË ÓÂÚÔ‡ ÂÏ·ÊÚ¿ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ô
Û˘ÏϤÎÙ˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÏϤÎÙË ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘.
• ™‡ÚÂÙ ÙÔ˘˜ ‚Ú·¯›ÔÓ˜ (39) οو ·fi Ù· ¯Â›ÏË (40) ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘
ÔÏ›ÛıËÛ˘ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÔÈ ÂÛÔ¯¤˜ (41) ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ›Ûˆ ·fi ÙȘ
ÂÁÎÔ¤˜.
• °Â›ÚÂÙ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏϤÎÙË ÓÂÚÔ‡ ÂÏ·ÊÚ¿ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ô
Û˘ÏϤÎÙ˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
ΔÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. F1 – F3)
∏ ̤ÁÈÛÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ
ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙÂ Â›Ó·È 254 mm.
• Με το παρεχόμενο κλειδί Άλεν (42), ξεσφίξτε τη βίδα (43) στην
πλευρά του προφυλακτήρα.
• ΔÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙÔ Ï·ÛÙȯ¤ÓÈÔ Ï·˚Ófi ÙÂÚ‡ÁÈÔ (44) ηÈ
ÛËÎÒÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (9) ÚÔ˜ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (45) Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ Î·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿ÚÙ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ ÎÏÂȉ› ÂÚÈÎԯϛˆÓ (46) Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ
¯¤ÚÈ ÁÈ· Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (47) Á˘Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ
ηٿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ˚È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
¿ÍÔÓ·, ȤÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„ÙÂ
ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÈÛı·Óı›Ù fiÙÈ È¿ÓÂÈ Ë
·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ™˘Ó¯›ÛÙ ӷ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÁÈ·
Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ ÙË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·.
• Αφαιρέστε το παξιμάδι στερέωσης (47) και το εξωτερικό κολάρο της
φλάντζας (48).
• Εγκαταστήστε το δίσκο κοπής με το βέλος να βλέπει προς την ίδια
κατεύθυνση με το βέλος επάνω στον προφυλακτήρα.
• Τοποθετήστε και πάλι στη θέση του το εξωτερικό κολάρο της
φλάντζας (48). Ανατρέξτε στην ενότητα Πάχος Υλικού για την
κατάλληλη χρήση της φλάντζας.
• Σφίξτε το παξιμάδι στερέωσης (47) γυρίζοντάς το κατά τη φορά των
δεικτών του ρολογιού, ενώ κρατάτε το μηχανισμό κλειδώματος του
άξονα μπλοκαρισμένο με το άλλο σας χέρι.
• Βάλτε τον προφυλακτήρα (9) πίσω στη θέση του.
• Σφίξτε τη βίδα (43) στα πλάγια του προστατευτικού καλύμματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην πιέζετε το μηχανισμό
κλειδώματος του άξονα, ενώ περιστρέφεται ο δίσκος κοπής.
Πάχος υλικού (εικ. F2)
• Το D24000 είναι εξοπλισμένο με μια φλάντζα μεγάλης διαμέτρου
(48α), που συνιστάται για την κοπή υλικού με πάχος έως 80 mm.
• Διατίθεται μια μικρότερη φλάντζα (48B) για τις περιπτώσεις όπου
απαιτείται μέγιστο βάθος κοπής 95 mm.
• Η μεγαλύτερη φλάντζα πρέπει να χρησιμοποιείται όποτε είναι
δυνατόν για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης κοπής.
™‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· (ÂÈÎ. A)
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘
(1) Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Û ËÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Ú‡̷ÙÔ˜.
• ∫ÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Ûٷ̷͛ÙÔ˜ ÛÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÁÈ· Ó· ÌËÓ
ÛÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â¿Óˆ ÛÙÔ Ú›˙·. √ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Ûٷ̷͛ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ οو ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ú›˙·˜.
ƒ‡ıÌÈÛË
™˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘
√ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘ (14) ÎÈÓÂ›Ù·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¿ÁÎÔ
Î·È Û˘ÏϤÁÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË ÓÂÚÔ‡ ·fi ÌÂÁ¿Ï· ϷΛ‰È· ηÈ
‰È·ÁÒÓȘ ÎÔ¤˜.
114
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Ú‡ıÌÈÛ˘.
ΕΛΛΗΝΙ ΚΑ
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. G)
ΔÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
5 mm οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (2).
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁÈ· Ó· ʤÚÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ÛÙËÓ
ηÙÒÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ı¤ÛË.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (2).
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ˆÚ›˜ Ú‡̷ Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ
Ù¤ÚÌ· ̤ۈ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜. ∫ÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌÏÔ΋
ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ.
• °i· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (2).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙËÓ ÂÙ·ÏÔ‡‰· (49) ηٿ ÌÂÚÈΤ˜ ÛÙÚÔʤ˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜ (10) fiˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ·ÊÔ‡
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
5 mm οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘.
• ™Ê›ÍÙ ÙËÓ ÂÙ·ÏÔ‡‰· (49).
EÏÂÁ¯Ô˜ fiÙÈ Ë ÂÁοÚÛÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. H1 & H2)
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁÈ· Ó· ʤÚÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ÛÙËÓ
ηÙÒÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ı¤ÛË.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (50) Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È
ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÌfiÏȘ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÙÔ ‰›ÛÎÔ,
fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ·Ó Ô
‰›ÛÎÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙÔ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (51) Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ Ú·ÁÒÓ
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ Ù˘ Ú¿Á·˜ (52) fiˆ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ.
• ªÂ ÙÔ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·, ÂϤÁÍÙ ͷӿ ·Ó Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ·
ÚÔ˜ ÙÔ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ fiˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (51).
EÏÂÁ¯Ô˜ ·Ó Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ Â›Ó·È Î¿ıÂÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ
(ÂÈÎ. π1 - π3)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (11).
• ¶È¤ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó·
‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ηٷÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙË
Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁÈ· Ó· ʤÚÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ÛÙËÓ
ηÙÒÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ı¤ÛË.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (50) Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È
ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (11) Î·È Á˘Ú›ÛÙÂ
ÙË ‚›‰· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Ú‡ıÌÈÛ˘ ηٷÎfiÚ˘Ê˘ ı¤Û˘ (53) ÚÔ˜ Ù·
̤۷ ‹ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‚ÚÂı› ÛÙȘ 90Æ ˆ˜ ÚÔ˜
ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ˘.
• E¿Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (54) ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ Îϛ̷η
ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (55), ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (56) Ô˘ Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙÔ ‰Â›ÎÙË
Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. π3 & J)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (11) ηÈ
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ∞˘Ù‹ ›ӷÈ
Ë ı¤ÛË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ 45Æ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ™ÙÚ¤„Ù ÙËÓ ‚›‰· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (57) ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ‹ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ
fiˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ fiÙÔ˘ Ô ‰Â›ÎÙ˘ (54) ‰Â›ÍÂÈ 45Æ.
∫Ô‹ ·ÚÌÔ‡ (ÂÈÎ. K)
√ ‰Â›ÎÙ˘ ·ÚÌÔ‡ (58) ‚ÔËı¿ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
ÎÔ‹˜.
• EÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ô ‰›ÛÎÔ˜
ÊÙ¿ÛÂÈ Û Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ·.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù¤ÚÌ· ̤۷ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ÁÈ· Îfi„ÂÙ ·ÚÌfi
ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi (59).
• ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
∞Ó Ô ·ÚÌfi˜ Â›Ó·È Êı·Ṳ́ÓÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ Ó¤Ô ·ÚÌfi.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (60).
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi (59) ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂı› Ë ¿ÎÔË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• ™Ê›ÍÙ ÙË ‚›‰· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (60).
• ∫fi„ÙÂ Ó¤Ô ·ÚÌfi ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù˘ Ô‰ËÁ›Â˜ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È
·Ú·¿Óˆ.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ Îϛ̷η˜ (ÂÈÎ. L)
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÊÙ¿ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
• EϤÁÍÙ ÙËÓ Îϛ̷η (61) ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÌÂÙÚÔÙ·ÈÓ›· (62) Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ìˉ¤Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ¿Óˆ ÛÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• ∞Ó ··ÈÙÂ›Ù·È Ú‡ıÌÈÛË, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (63) Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó
ÙËÓ Îϛ̷η (62) ÛÙË ı¤ÛË Ù˘, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È
ÛÊ›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜.
ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘ (ÂÈÎ. ª)
√ ¿ÁÎÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÏÂȉÒÛÂÈ ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ı¤ÛÂȘ:
– ªÚÔÛÙÈÓ‹ ı¤ÛË (ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜) (64).
– £¤ÛË ‚‡ıÈÛ˘ (‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ Â¿Óˆ ·fi ÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘) (65).
– £¤ÛË ÂÍfi‰Ô˘ (‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·) (66).
• ªÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ (4) ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË.
• ∫ÏÂȉÒÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ›ÚÔ (22) ηÈ
Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ô‹ ÛÙË Ú¿Á·.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ·ÎÚÔʇÛÈˆÓ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. A & ¡)
Δ· ·ÎÚÔʇÛÈ· ÓÂÚÔ‡ (7) Â›Ó·È Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ· ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ
··Ú·›ÙËÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ „‡Í˘.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙË Ï·‚‹ (67) ̤۷ ÛÙËÓ
··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ı¤ÛË.
– ª¤ÁÈÛÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· (·ÎÚÔʇÛÈ· Ï‹Úˆ˜ Û˘ÌÙ˘Á̤ӷ) (68).
– EÏ¿¯ÈÛÙË ÔÌ›¯ÏË „ÂηÛÌÔ‡ (·ÎÚÔʇÛÈ· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ Ì ÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜) (69).
– £¤ÛË ÂÎÙfi˜ ÁÈ· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ „ÂηÛÌÔ‡ ÓÂÚÔ‡
ÌÂٷ͇ ÙÔÌÒÓ Î·È ÁÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ (70).
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. O)
√ ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹˜ ÚÔ‹˜ (71) ÛÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ›
ÁÈ· Ó· ÚÂÁÔ˘Ï¿ÚÂÈ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ „‡Í˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• °È· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙË ÚÔ‹, ȤÛÙ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹.
• °È· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙË ÚÔ‹, ·Ô‰ÂÛ̇ÛÙ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹.
Οδηγίες χρήσης
Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι τοποθετημένο ώστε να ικανοποιεί
τις εργονομικές σας απαιτήσεις ως προς το ύψος τραπεζιού και την
ευστάθειά του. Η θέση του μηχανήματος πρέπει να επιλεγεί ώστε ο
χειριστής να έχει καλή εποπτεία και αρκετό ελεύθερο περιβάλλοντα
χώρο γύρω από το μηχάνημα ώστε να επιτρέπεται χειρισμός του
τεμαχίου εργασίας χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό.
Για να μειώσετε την επίδραση των κραδασμών βεβαιωθείτε ότι η
θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν είναι πολύ ψυχρή, το μηχάνημα
και τα παρελκόμενά του συντηρούνται καλά και το μέγεθος του
τεμαχίου εργασίας είναι κατάλληλο για το μηχάνημα αυτό.
115
ΕΛΛΗΝΙ ΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• ΔËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ë ·Ú¯È΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ
ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
• EϤÁÍÙ ·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È
ÛˆÛÙ¿.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ ÌÂ
ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÈÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÈÓ
·fi ÙËÓ ÎÔ‹.
• ∞Û΋ÛÙ ÌfiÓÔÓ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ›ÂÛË ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. ªËÓ
ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹.
• ∫ڷٿ٠ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
ÎÔ‹˜. ªË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· ̤۷ ÛÙË ÛËÌ·‰Â̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹
fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎ. P.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÛÊ›ÍÂÈ fiϘ ÙȘ Ï·‚¤˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ηÈ
ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ.
• °ÂÌ›ÛÙ ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ Ì ÙËÓ Â·Ú΋ ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ÒÛÙ Ë
·ÓÙÏ›· ÓÂÚÔ‡ Ó· ˘ÂÚηχÙÂÙ·È.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. Q)
• °È· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ (1) ÛÙË ı¤ÛË I.
• °È· Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ (1) ÛÙË ı¤ÛË 0.
∫·Ïˆ‰ÈˆÌ¤ÓË Ì¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Â›Ó·È Ë Û˘Û΢‹
˘fiÏÔÈÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ (RCD) Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘
¯ˆÚ›˜ Ù¿ÛË Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ·fi
˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË. ∞Ó ÚÔ·„ÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ
·ÎfiÏÔ˘ıË ‰È·‰Èηۛ·:
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘
(1) Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ RCD.
∫Ï›‰ˆÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË
• ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, ÎÏÂȉÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÏԢΤÙÔ.
μ·ÛÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÔ‹˜
°ÂÓÈÎfi˜ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜
– ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÌÂÚÈΤ˜ ·Ϥ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¿¯ÚËÛÙÔ
˘ÏÈÎfi ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ “Â·Ê‹” Ì ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
– EÎÙÂϛ٠¿ÓÙ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ (¯ˆÚ›˜ Ú‡̷) ÚÈÓ
ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙȘ ÎÔ¤˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂϤÁÍÂÙ ÙË
‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
∫¿ıÂÙË E˘ı›· EÁοÚÛÈ· ΔÔÌ‹ (ÂÈÎ. R)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Û 0Æ.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁÈ· Ó· ʤÚÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ÛÙËÓ
ηÙÒÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ı¤ÛË.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Â‰Ô Â¿Óˆ ÛÙÔÓ
¿ÁÎÔ Î·È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi, Ì ÙÔ ÙÂÏÂȈ̤ÓÔ ¿ÎÚÔ ÚÔ˜ Ù·
Â¿Óˆ. E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ÛËÌ¿‰È Â¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË ·ÚÌÔ‡.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ Î·È Ù· ‰‡Ô Û·˜ ¯¤ÚÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
ÎÔ‹˜.
116
• EÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ
Û Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜
Î·Ï˘ÊÙ› ÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ÓÂÚfi.
• ΔÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÙ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· οو ·fi ÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ·ıÂÚ¿ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
ªËÓ Ȥ˙ÂÙÂ. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹.
• ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹, ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·,
·Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·.
¤ÔÍ‹ ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ (ÂÈÎ. S)
ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Û 22,5Æ Î·È 45Æ.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (11) Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙÂ
ÙË ÏÔÍ‹ ÎÔ‹ fiˆ˜ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
• ™Ê›ÍÙ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ·
ÙÔÌ‹.
¢È·ÁÒÓÈ· ÎÔ‹ (ÂÈÎ. T1 & T2)
√ Ô‰ËÁfi˜ ÁˆÓÈÒÓ (5) ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÎÔ‹ Û ÁˆÓ›Â˜ 45Æ.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÁˆÓÈÒÓ Ì ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (72)
Â¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (73) ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹:
– °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· ÎÔ‹ ÌÈÎÚÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ·fi
ÌÂÁ¿Ï· ϷΛ‰È·.
– °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· ¿ÏÏË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·fiÛÙ·ÛË.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ (74) ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÛÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙË ÛˆÛÙ‹
ı¤ÛË.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ·
ÙÔÌ‹.
μ·ıÈ¿ ÎÔ‹ (ÂÈÎ. U)
∏ ‚·ıÈ¿ ÎÔ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÂÓfi˜
Ï·Îȉ›Ô˘, .¯. ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Ú›˙˜, ·ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÂȘ, ÎÏ.
• ™ËÌ·‰¤„Ù ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı· Îfi„ÂÙÂ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘
Ï·Îȉ›Ô˘.
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜
Ó· ÚÈÔÓ›ÛÂÈ ÌfiÓÔ ˆ˜ ÙÔ ÌÈÛfi ¿¯Ô˜ ̤۷ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Â‰Ô Â¿Óˆ ÛÙÔÓ
¿ÁÎÔ Î·È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi, Ì ÙÔ ÙÂÏÂȈ̤ÓÔ ¿ÎÚÔ ÚÔ˜ Ù·
Â¿Óˆ. E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ÛËÌ¿‰È Â¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË ·ÚÌÔ‡.
• EÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ
Û Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜
Î·Ï˘ÊÙ› ÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ÓÂÚfi.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÊÙ¿ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ ̤۷ ÛÙÔ
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ªËÓ Îfi„ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÙÔ ÛËÌ¿‰È.
ªfiÏȘ ÎÔ› ÙÔ ÛËÌ¿‰È, ÎÏÂȉÒÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË
‰˘Ó·Ù‹ ı¤ÛË ÙÔ˘.
• E·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛËÌ¿‰È·.
• °˘Ú›ÛÙ ·Ó¿Ô‰· ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›ÛÙÂ
ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ‰È·‰Èηۛ· ÒÛÙ ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÙÔ̤˜ Ó·
Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÒÙ˜.
• ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹, ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·,
·Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·.
ΕΛΛΗΝΙ ΚΑ
∞˘Ï¿ÎˆÌ· (ÂÈÎ. V)
ΔÔ ·˘Ï¿ÎˆÌ· Á›ÓÂÙ·È Û ¤Ó· ϷΛ‰ÈÔ .¯. ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÎÚ˘Ê‹
ηψ‰›ˆÛË.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ fiˆ˜ ··ÈÙ›ٷÈ.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Â‰Ô Â¿Óˆ ÛÙÔÓ
¿ÁÎÔ Î·È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi, Ì ÙËÓ Î¿Ùˆ ÏÂ˘Ú¿ ÚÔ˜ Ù·
Â¿Óˆ. E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ÛËÌ¿‰È Â¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË ·ÚÌÔ‡.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ·
ÙÔÌ‹.
• E·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· Ó· οÓÂÙ Ï·Ù‡ÙÂÚÔ ·˘Ï¿ÎÈ.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, δεν έχουν δοκιμαστεί μ’
αυτό το προϊόν. Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων με το
παρόν εργαλείο μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για τη μείωση
του κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να χρησιμοποιείτε μ’
αυτό το προϊόν μόνο τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
¢È·ı¤ÛÈÌË ÔÈÎÈÏ›· ‰›ÛÎˆÓ ÎÔ‹˜
Δ‡Ô˜ ‰›ÛÎÔ˘
DT3733
DT3734
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ
(‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ x ‰È·Ì¤ÙÚËÌ·)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
ÃÚ‹ÛË
∫ÂÚ·ÌÈÎfi ϷΛ‰ÈÔ
¶Ï·Î›‰ÈÔ ·fi ÔÚÛÂÏ¿ÓË
‹ ¤ÙÚ·
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
ªÂÙ·ÊÔÚ¿ (ÂÈÎ. W1 & W2)
Δ· ·ÔÛÒÌÂÓ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙË
ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ‡ÎÔÏË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË Ù˘ ÏÂοÓ˘ ÓÂÚÔ‡ μÏ. “™˘ÓÙ‹ÚËÛË“.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÁˆÓÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘.
• ∫ÏÂȉÒÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
• ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ˘˜ Û˘ÏϤÎÙ˜ ÓÂÚÔ‡.
• ™ËÎÒÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ¤Íˆ ·fi ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡
fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ Û˘ÏϤÎÙ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ
˘Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓË Î·Ù‡ı˘ÓÛË.
• °˘Ú›ÛÙ ·Ó¿Ô‰· ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÁˆÓÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘
̤۷ ÛÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ˘Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓË Î·Ù‡ı˘ÓÛË.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: √Ù·Ó ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ¤¯ÂÙÂ
¿ÓÙ· οÔÈÔ ‚ÔËıfi. ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ‚·Ú‡
Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÌfiÓÔ ÙÔ˘.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
ΔÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ˚È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
∞ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË Ù˘ ÏÂοÓ˘ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. X)
¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙÚ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi οı ¯Ú‹ÛË.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ·ÓÙÏ›· ÓÂÚÔ‡ Â¿Óˆ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ (75).
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ηٿÏÏËÏÔ ‰Ô¯Â›Ô οو ·fi ÙËÓ Ù¿·
·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ (29).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ Ù¿· ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘.
• ∞Ê‹ÛÙ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡.
• ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ
ÙËÓ Ù¿· ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘.
• ∏ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹
ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (ÂÈÎ.Y)
˚È· Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ú·ÁÒÓ,
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ‰È·‰Èηۛ·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ Ú·ÁÒÓ (76).
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÈÛÙ¤˜ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ Ú·ÁÒÓ (77) ÒÛÙ Ô
¿ÁÎÔ˜ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ·ÚfiÛÎÔÙ·.
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ Ú·ÁÒÓ.
Καθαρισμός
Πριν τη χρήση, ελέγχετε προσεκτικά τον προφυλακτήρα δίσκου κοπής
για να βεβαιωθείτε ότι θα λειτουργήσει κανονικά. Βεβαιωθείτε ότι λάσπη ή
σωματίδια από το τεμάχιο εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν μία από
τις λειτουργίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμαχίου εργασίας
σφηνωμένα ανάμεσα στο δίσκο κοπής και τον προφυλακτήρα,
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος και ακολουθήστε
τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα “Τοποθέτηση του δίσκου κοπής”.
Αφαιρέστε τα εξαρτήματα που έχουν σφηνώσει και συναρμολογήστε πάλι
το δίσκο κοπής
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ Î·È ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi ‡Ê·ÛÌ·.
∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂϛ٠ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡:
• ΔÔÔıÂÙ›Ù ÙËÓ ·ÓÙÏ›· ÓÂÚÔ‡ ̤۷ Û ÎÔ˘‚¿ Ì ηı·Úfi ÓÂÚfi ηÈ
·ÓÙϛ٠ÙÔ ÓÂÚfi ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ.
• ™ÎÔ˘›˙ÂÙ ÙȘ Ú¿Á˜ Î·È ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì ӈfi ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ
‹ ·Ó›.
• æÂο˙ÂÙ ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÔÏ›ÛıËÛ˘ Ì ηı·Úfi
ÓÂÚfi. ™ÎÔ˘›˙ÂÙ οı ηٿÏÔÈÔ ÛÎfiÓ˘ Ì ӈfi ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ.
§›·ÓÛË
ΔÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
•Â¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÚÚÈÊı› ÌÂ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.
E¿Ó οÔÈ· ̤ڷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ DEWALT ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ‹ ‰ÂÓ Û·˜ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ϤÔÓ, ÌËÓ ÙÔ ·ÔÚÚ›„ÂÙ Ì ٷ
ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. ∫¿ÓÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹
Û˘ÏÏÔÁ‹.
∏ ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Î·È Û˘Û΢·ÛÈÒÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ.
∏ Â·Ó¿¯ÚËÛË ·Ó·Î˘ÎÏˆÌ¤ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ˙‹ÙËÛË ÁÈ·
Û¿ÓÈ· ˘ÏÈο.
√È ÙÔÈÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ› ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹
ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ηÙÔÈ˘, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜
·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ·fi ÙÔÓ ¤ÌÔÚ· fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ
ÚÔ˚fiÓ.
117
ΕΛΛΗΝΙ ΚΑ
∏ DEWALT ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ˚È·
Ó· οÓÂÙ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÂÈÛÙÚ¤„·Ù ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ, fiÔ˘ ı· ÙÔ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÚÔ˜
·Ó·Î‡ÎψÛË.
EÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜
Û·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ì ٷ ÁÚ·Ê›· Ù˘ DEWALT ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. E›Û˘, ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı›ÙÂ
Ù· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ· ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT Î·È ÙȘ
ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË
‰È‡ı˘ÓÛË: www.2helpU.com.
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα των
προϊόντων της και προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση
για επαγγελματίες χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των συμβατικών
δικαιωμάτων σας ως επαγγελματία χρήστη ή των
απορρεόντων από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν τα παραβλάπτει
με κανέναν τρόπο. Η εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας
των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με την απόδοση
του εργαλείου σας DEWALT, απλά επιστρέψτε το εντός
30 ημερών, πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως το
αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για πλήρη επιστροφή
χρημάτων ή ανταλλαγή. Το προϊόν θα πρέπει να έχει
υποβληθεί σε εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του εργαλείου σας
DEWALT εντός 12 μηνών από την αγορά του, δικαιούστε
ένα σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει χώρα χωρίς
χρέωση σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της
DEWALT. Θα πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ
και ανταλλακτικά εκτός αν η βλάβη τους εμπίπτει στην
εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς η
συσκευή σας DEWALT καταστεί ελαττωματική λόγω
ελαττώματος στα υλικά ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται
ότι θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά εξαρτήματα
χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή μας - θα αντικαταστήσει τη
μονάδα χωρίς χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής μεταχείρισης
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη φθορά λόγω
συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα τα αρχικά μέρη
του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί της εγγύησης,
απευθυνθείτε στον πωλητή σας ή ελέγξτε τη θέση
του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της DEWALT ή
απευθυνθείτε στο τοπικό σας γραφείο της DEWALT στη
διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων επισκευών της
DEWALT και πλήρη στοιχεία για την υποστήριξή μας μετά
την πώληση διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com
118
119
120
121
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi:
0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Tel:
0212 533 52 55
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Faks:
0212 533 10 05
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
N091029
122
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
09 /10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement