PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
UK
D
RU
CZ
SK
BG
RO
UA
INSTRUKCJA OBSŁUGI .....................................................................
MANUAL INSTRUCTION ...................................................................
BEDIENUNGSANLEITUNG ..............................................................
..................................................
NÁVOD K OBSLUZE ........................................................................
NÁVOD NA OBSLUHU .........................................................................
....................................................................
INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE .........................................................
....................................................................
3
6
9
12
15
18
21
24
27
SUSZARKA DO WŁOSÓW SW-5312/SW-5318/SW-5220
KARTA GWARANCYJNA
NR . . . . . . . . . . . . . .
Gwarancja 24 miesięczna, ważna tylko z dowodem zakupu.
Sprzęt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
Nazwa sprzętu:
Typ, model:
Data sprzedaży:
.........................................................
.............................................................
..........................................................
..........................................
pieczątka i podpis sprzedawcy
Warunki gwarancji
Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty jego zakupu. Gwarancja dotyczy wyrobów zakupionych w Polsce i jest ważna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. W tym okresie istnieje wygodna możliwość wymiany uszkodzonego produktu na nowy w miejscu jego zakupu (termin na
rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni). Podstawą do wymiany jest czytelnie wypełniona karta gwarancyjna z załączonym do niej dowodem zakupu
produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, uszkodzeń mechanicznych lub
samowolnych napraw. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
SERWIS ARCONET
ul. Dr Jana Huberta 41
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
tel. (25)759-12-31, INFOLINIA: 0801-44-33-22
LISTA PUNKTÓW SERWISOWYCH: www.arconet.pl
-2-
SW-5312/SW-5318/SW-5220_IM_205_28122010
SUSZARKA DO WŁOSÓW SW-5312/SW-5318/SW-5220
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
9. Nie wolno używać suszarki podczas kąpieli!
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA:
10. Jeżeli urządzenie przypadkowo wpadnie do wody należy
Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego!
1. Nie wolno trzymać suszarki wilgotnymi rękoma!
2. Urządzenie należy przechowywać z dala od wody!
11. Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru!
3. Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu i wtyczki
12. Nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.
13. Podczas suszenia uważaj, aby włosy nie wkręcały się w
w wodzie lub w innych płynach!
otwory wylotu powietrza.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby
14. Gorące powietrze nie może być kierowane w stronę oczu
(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
lub innych wrażliwych miejsc.
czuciowych lub psychicznych, bądź też nie posiadające
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli ich praca
15. Nie wolno zawijać przewodu zasilającego wokół urządzenia!
nie będzie odbywała się pod nadzorem albo nie zostaną im
16. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
przekazane instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia
17. Nie wolno zakrywać otworów wylotu i wlotu powietrza!
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
18. W celu dodatkowego zabezpieczenia radzimy zain-
Dzieci winny pozostawać pod nadzorem, by mieć
stalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym gniazda,
pewność, że nie wykorzystują one urządzenia do zabawy.
bezpiecznika RCD o znamionowym prądzie szczątkowym,
nie przekraczającym 30 mA. Porozum się w tej sprawie
5. Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach i nie pozwól,
z wykwalifikowanym elektrykiem.
aby stykał się z gorącymi powierzchniami.
19. Gdy suszarka jest używana w łazience, po użyciu wyjąć
6. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia, również
wtedy gdy uszkodzony jest przewód lub wtyczka - w takim
wtyczkę z gniazdka, gdyż bliskość wody stanowi zagroże-
wypadku oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym
nie nawet wtedy, kiedy suszarka do włosów jest wyłąc-
punkcie serwisowym.
zona.
7. Użycie akcesoriów nie polecanych przez producenta może
Ostrzeżenie: Nie używać tego sprzętu w pobliżu wody.
Ostrzeżenie: Nie stosować tego sprzętu w
pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.
spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub obrażenia
ciała.
8. Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka zaraz po skończeniu
suszenia.
-3-
W urządzeniu zaprojektowano ochronną powłokę wokół
Ujemnie naładowane jony wygładzają powierzchnię włosów.
skrętek grzejnych. Po podłączeniu przewodu po raz pierwszy,
Włosy stają się elastyczne, błyszczące i gładkie.
może pojawić się niewielkie chwilowe dymienie wskutek podgrzania tej powłoki. Nie stanowi to żadnego zagrożenia dla
NASADKA SKUPIAJĄCA POWIETRZE
użytkownika i nie świadczy o uszkodzeniu urządzenia.
Nasadkę skupiającą powietrze daje się łatwo mocować do lufy
Korzystając z urządzenia po raz pierwszy, należy pozwolić mu
suszarki. Umożliwia ona pojedyncze kierowanie strumienia
pracować do czasu rozproszenia dymu. Nie powinno to trwać
powietrza na mały odcinek włosów w czasie modelowania
dłużej niż 30 sekund.
i układania za pomocą szczotki do modelowania lub grzebienia.
Włosom delikatnym i cienkim można dodać objętości i pełni
JAK KORZYSTAĆ Z SUSZARKI DO WŁOSÓW
Ustawienia
Ustawienia
Przycisk powiew
prędkości
podgrzewania (SW-5220)
zimnego powietrza
0=WYŁĄCZONA
kierując strumień powietrza w kierunku przeciwnym do ich
naturalnego wzrostu.
1=umiarkowane
OUT = zimne
DYFUZOR
1 = normalna
2 = ciepłe
IN = gorące
Podnosi włosy, nadaje im objętości, tworzy loki i łagodne fale.
2 = szybka
3 = gorące
PODCZAS UŻYWANIA: Co pewien czas należy odwinąć kabel,
Aby wybrać wymagane ustawienie prędkości lub wyłączyć
aby uniknąć zaplątania.
urządzenie, należy przesunąć przełącznik na rączce. Tak samo
postępuje się przy wyborze temperatury. Aby wybrać funkcję
FUNKCJA POWIEW ZIMNEGO POWIETRZA: Funkcję tę stosu-
powiewu zimnego powietrza, na przełączniku prędkości należy
je się, aby włosy stały się bardziej elastyczne i dały się dowolnie
wybrać ustawienie 1 lub 2 i przytrzymać wciśnięty przycisk
układać. Funkcja ta utrwala ułożenie włosów nadane podczas
powiewu zimnego powietrza.
modelowania.
TECHNOLOGIA JONOWA (SW-5220)
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: Po odłączeniu urządzenia
Ujemnie naładowane jony wytwarzane przez urządzenie neu-
należy poczekać, aż się ochłodzi. Sprawdzić, czy wlot powietrza
tralizują dodatnio naładowane cząsteczki powodując wyrów-
i kratka wywiewna nie są zatkane. Do czyszczenia kratki zas-
nanie potencjału — ładunek elektrostatyczny zostaje zneutrali-
tosować odkurzacz lub ostry przedmiot do przepchania
zowany i włosy łatwiej poddają się modelowaniu. Ponadto
otworów. Ostrego przedmiotu nie można umieszczać zbyt
w czasie eksploatacji jony rozbijają krople wody na mokrych
głęboko w urządzeniu, aby nie spowodować uszkodzenia lub
włosach na mniejsze kropelki. Przyspiesza to proces suszenia.
zapalenia się urządzenia.
-4-
Obudowę urządzenia można czyścić używając miękkiej, wilgo-
Ekologia – Ochrona Środowiska
tnej szmatki. Przed użyciem urządzenia sprawdzić, czy jest
Symbol „przekreślonego pojemnika na śmieci”
całkowicie suche.
umieszczony na sprzęcie elektrycznym lub opakowaniu wskazuje na to, że urządzenie nie może być trak-
PRZECHOWYWANIE: Odłączyć urządzenie, poczekać, aż się
towane jako ogólny odpad domowy i nie powinno być wyrzu-
ochłodzi i przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub
cane do przeznaczonych do tego celu pojemników.
suchym miejscu. Zabrania się przechowywania, gdy urządzenie
Niepotrzebne lub zużyte urządzenie elektryczne powinno
jest gorące lub wciąż podłączone. Nie należy zawijać kabla
być dostarczone do specjalnie wyznaczonych do tego celu
luźno wokół urządzenia. Nie należy wieszać urządzenia za kabel
punktów zbiorczych, zorganizowanych przez lokalną admini-
- zaleca się stosowanie uchwytu do zawieszania będącego na
strację publiczną, przewidzianych do zdawania elektrycznego
wyposażeniu urządzenia. Przed i po użyciu należy rozplątać
sprzętu podlegającego utylizacji.
kabel.
W ten sposób każde gospodarstwo domowe przyczynia się do
zmniejszenia ewentualnych negatywnych skutków wpływają-
DANE TECHNICZNE:
cych na środowisko naturalne oraz pozwala odzyskać materiały
SW-5220
SW-5318
SW-5312
Moc:
2000W
1800W
1200W
Napięcie:
220-240V~
220-240V~
220-240V~
Częstotliwość:
50Hz
50Hz
50Hz
Poziom hałasu: 74dB
74dB
72dB
z których składa się produkt.
Waga:
e
e
SW-5220: 650g e
SW-5312: 300g
SW-5318: 430g
Importer / Dystrybutor:
Expo-service Sp. z o. o.
00-710 Warszawa, Al. Witosa 31/22, Polska
tel. +48 25 759 1881, fax +48 25 759 1885
[email protected], www.optimum.hoho.pl
-5-
Adres do korespondencji:
Expo-service Sp. z o. o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Grobelnego 4
HAIR DRYER SW-5312/SW-5318/SW-5220
UK
MANUAL INSTRUCTION
IMPORTANT SAFEGUARDS
9. To ensure a major security, it is recommended to set up a current
Please read these instructions carefully before using the appliance.
flight jump 30 mA in the electric circuit that supplies the bathroom.
1. Check that your mains voltage corresponds to that stated on the
Ask your electrician for advice.
appliance.
10. Never use accessories that are not recommended by the producer.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children)
They could constitute a danger to the user and risk to damage the
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
appliance.
experience and knowledge, unless they have been given supervi-
11. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord
sion or instruction concerning use of the appliance by a person
cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the
responsible for their safety.
appliance and do not bend it.
Children should be supervised to ensure that they do not play with
12. Never use the appliance in bath, shower or above a sink filled with
the appliance.
water! However, should the appliance happen to fall into the water:
3. From time to time check the cord for damages. Never use the
- immediately unplug it
appliance if cord or appliance shows any signs of damage. Should
- do not put your hands into the water
the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified
- make sure your appliance is verified by a competent qualified elec-
electrician (*). All repairs should be made by a competent qualified
trician (*) before using it again.
electrician (*).
13. When using the hairdryer in the bathroom, always unplug it when
4. Only use the appliance for domestic purposes and in the way indi-
not in use as the proximity of water could constitute a danger even
cated in these instructions.
when the hairdryer is switched off.
5. Never immerse the appliance in water or any other liquid for any
14. Always make sure your appliance is not wet (water splashes, …) and
reason whatsoever. Never place it into the dishwasher.
never handle it with wet hands.
6. Never use the appliance near hot surfaces.
15. Unplug the appliance when not in use or even if you put it down only
7. Before cleaning, always unplug the appliance from the power
for a moment.
supply.
16. Inevitably the air intake grille becomes hot when using the appli-
8. Never use the appliance outside and always place it in a dry
ance. Make sure the cord does not come into contact with the air
environment.
intake grille when using the appliance.
-6-
17. The air intake and outgoing openings must never be blocked.
HOW TO USE YOUR HAIR DRYER
However should the air ventilation get blocked, the safety device
will stop the appliance immediately. The latter will restart when it
Speed settins
Heat settings (SW-5220)
has cooled down. You will have to wait a couple of minutes.
Cool shot
button
18. The safety grille in the air intake opening prevents the hairs from
0 = OFF
1 = medium
OUT = cool
being sucked in. If you notice after some time that the grille gets
1 = normal
2 = warm
IN = hot
blocked by dust, you have to clean it. If you don’t clean it, the air flux
2 = fast
3 = hot
will progressively decrease and the appliance might get damaged.
19. Make sure the hair does not come into direct contact with the air
To select the desired speed setting or to switch off the appliance, slide
intake opening.
the switch along the handle. Do the same to select the desired temper-
(*) Competent qualified electrician: after sales department of the pro-
ature. To select the cool shot function, put the speed selector to the set-
ducer or importer or any person who is qualified, approved and compe-
ting 1 or 2 and keep the cool shot button pressed.
tent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any
case you should return the appliance to this electrician.
IONIC TECHNOLOGY (SW-5220)
Negatively charged ions generated by the appliance neutralise the
This appliance must never be used near water (e.g. a
positively charged molecules, which results in a charge compensation –
filled wash basin, bathtub or shower).
the electrostatic charge is neutralised and the hair can be styled more
Do not allow the appliance to get wet.
easily. Moreover, during operation the ions split the water drops of the
wet hair into smaller drops. This way, your hair can be dried faster. The
SPECIAL ATTENTION
negatively charged ions smoothen the hair surface. The hair becomes
Your new appliance is designed with a protective coating around the
flexible, shiny and smooth.
heating coils. When plugged in and operating for the first time, there
may be a little momentary smoking while this coating is initially heated.
WITH CONCENTRATOR NOZZLE: The concentrator nozzle attaches eas-
This presents no danger to the user and does not indicate a defect in
ily onto the barrel of your dryer and allows you to direct the airflow on a
the unit. When using for the first time, allow the appliance to continue
small section of hair at a time as you style and shape hair with a vent
running until the smoke dissipates. This should last only about
brush or comb. You can also build body and fullness into fine, thin hair
30 seconds.
by directing the airflow against the natural growth of the hair.
WHILE USING: Untwist cord from time to time to avoid tangling.
-7-
COOL SHOT FUNCTION: Use this function to make your hair more flexi-
Ecology – Environmental Protection
ble and shape it as you want. This function will strengthen the shape
The “crossed-out trash bin” symbol on electrical equipment
you gave to your hair when styling it.
or packaging indicates that the device cannot be treated as
general household waste and should not be disposed of into
CLEANING AND CARE: Unplug the appliance and let it cool down. Make
containers for such waste.
sure the air inlet and outlet grilles are free. To clean the grilles, use
Obsolete or broken-down electrical device should be delivered to spe-
a vacuum cleaner or a sharp object to unblock the wholes. Make sure
cial designated collection points, organized by local public administra-
you do not insert the sharp object too far in the appliance, as it might
tion, whose purpose is to collect recyclable electrical equipment.
damage the appliance and even catch fire.
This way, each household helps reduce possible negative effects influ-
You can clean the housing of the appliance with a soft damp cloth.
encing natural environment and allows the reclaiming of materials
Make sure the appliance is completely dry before using the appliance.
which the product is made of.
Weight:
e
e
SW-5220: 650g e
STORAGE: Unplug appliance, allow to cool, and store in its box or in a
SW-5312: 300g
SW-5318: 430g
dry place. Never store it while it is hot or still plugged in. Never wrap the
cord lightly around the appliance. Never hang unit by the cord - use the
hanging ring provided. Disentangle the cord before and after use.
Specifications:
SW-5220
SW-5318
Supply voltage:
220-240V
220-240V
SW-5312
220-240V
Power:
~50 Hz
2000 W
~50 Hz
1800 W
~50 Hz
1200 W
Level noise:
74dB/A/
74dB/A/
72dB/A/
00-710 Warsaw, Al. Witosa 31/22
tel. (+48 25) 759 18 81
fax (+48 25) 759 18 85
[email protected]
www.optimum.hoho.pl
-8-
HAARTROCKNER SW-5312/SW-5318/SW-5220
D
BEDIENUNGSANLEITUNG
9. Das Benutzen des Gerätes unter der Dusche oder im Bad ist ver-
Wichtige Sicherheitshinweise
boten!
Vor dem ersten Gebrauch bitte die Betriebsanleitung aufmerksam lesen.
1. Bedienen Sie den Haartrockner niemals mit feuchten Händen!
10. Wenn das Gerät zufällig ins Wasser fallen sollte, ziehen Sie sofort
2. Bewaren Sie das Gerät fern vom Wasser auf!
den Stecker aus der Steckdose heraus.
3. Tauchen Sie das Netzkabel mit Stecker oder das Gerät selbst
11. Lassen Sie ein eingeschaltetes Gerät niemals unbeaufsichtigt.
niemals in Wasser oder anderen Flüssigkeiten ein.
12. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Flächen ab.
4. Das vorliegende Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
13. Vermeiden Sie das Eindringen der Haare durch die Luftöffnungen
Kindern) mit körperlichen, sensori-schen oder aber geistigen
in das Gerät.
Behinderungen, oder von Personen, die keine entsprechende
14. Richten Sie die heiße Luft nicht in die Augen oder auf andere
Erfahrung bzw. kein einschlägiges Wissen besitzen, benutzt wer-
empfindliche Stellen.
den, es sei denn, dass sie von einer für ihre Sicherheit ver-
15. Wickeln Sie das Netzkabel nicht auf das Gerät ein.
antwortlichen Person beaufsichtigt sind oder in den Gebrauch
16. Das Gerät kann nur in geschlossenen Räumen betrieben werden.
dieses Gerätes gemäß der vorliegenden Anleitung eingewiesen
17. Achten Sie darauf, dass die Luftein- und Auslauföffnungen
wurden. Kinder beaufsichti-gen, damit sie nicht mit dem Gerät spie-
unverdeckt sind!
len.
18. Zwecks einer besseren Absicherung empfehlen wir die Montage
5. Hängen Sie das Netzkabel nicht auf (über) scharfe Gegenstände
einer RCD-Sicherung mit einem Ansprechstrom von weniger als 30
und lassen Sie keinen Kontakt mit heißen Gegenständen zu.
mA. Beauftragen Sie damit einen Fachmann.
6. Schalten Sie das Gerät niemals mit einem beschädigten Netzkabel
ein. Ein beschädigtes Netzkabel soll vom Fachpersonal in der
In dem Gerät wurden die Heizspiralen mit einem Schutzanstrich verse-
Service Station ausgetauscht werden.
hen. Nach dem ersten Anschluss an das Stromnetz kann es deshalb zu
7. Das Benutzen von Zubehör, das nicht von dem Produzenten zuge-
einer geringen, vorübergehenden Rauchentwicklung kommen. Dies
lassen ist, kann Verletzungen, Brand- oder Elektroschäden verur-
stellt jedoch keine Gefahr für den Nutzer sowie keinen Hinweis auf die
sachen.
Beschädigung des Gerätes dar.
8. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus
Bei der ersten Inbetriebnahme lassen Sie das Gerät so lange arbeiten,
der Steckdose heraus. Das ist besonders wichtig vor der Reinigung.
bis sich der Rauch völlig verflüchtigt hat. Das soll nicht länger als 30
Sekunden dauern.
-9-
Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wannen,
richten. Feinen und dünnen Haaren kann man mehr Volumen und Fülle
Duschen, Schwimmbädern oder anderen Wasser-
verleihen, indem man den Luftstrom in die dem natürlichen Haarwuchs
gefäßen.
entgegengesetzte Richtung richtet.
DIFFUSOR
WIE IST DER HAARTROCKNER ZU BEDIENEN?
Hebt die Haare, verleiht ihnen mehr Volumen, bildet Locken und kleine
Gebläsestärke
Heizstufen (SW-5220)
Taste der Kaltstufe
0 = ausgeschaltet
1 = gemäßigt
OUT = kalt
BEI GEBRAUCH: Das Netzkabel immer wieder lösen, damit es sich
1 = normal
2 = warm
IN = heiß
nicht verwickelt.
2 = stark
3 = heiß
Wellen.
DIE FUNKTION DER KALTSTUFE: Die Funktion wird verwendet, damit
die Haare geschmeidig werden und sich beliebig formen lassen. Der
Betätigen Sie den Schalter am Handgriff, um die gewünschte
kalte Luftstrom fixiert die beim Formen entstandene Frisur.
Gebläsestärke einzustellen bzw. das Gerät auszuschalten. Genauso verfahren Sie bei der Wahl der Heizstufe. Um die Kaltstufe einzuschalten,
REINIGUNG UND PFLEGE: Warten Sie nach dem Ausschalten des
wählen Sie an dem Gebläseschalter den Modus 1 bzw. 2 und halten Sie
Gerätes ab, bis es sich abgekühlt hat. Dann prüfen Sie, ob der
die Taste der Kaltstufe gedrückt.
Lufteintritt und das Luftaustrittgitter nicht verstopft sind. Zur Reinigung
des Gitters verwenden Sie einen Staubsauger oder einen scharfen
IONENTECHNOLOGIE (SW-5220)
Gegenstand, um die Maschen zu reinigen. Der scharfe Gegenstand darf
Die negativ geladenen Ionen, die durch das Gerät erzeugt werden, neu-
jedoch nicht zu tief gesteckt werden, damit das Gerät nicht beschädigt
tralisieren die positiv geladenen Moleküle und gleichen die Potenziale
wird bzw. sich später nicht entzündet.
aus: Die elektrostatische Ladung wird neutralisiert, wodurch sich die
Das Gehäuse kann mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden.
Haare besser formen lassen. Darüber hinaus zersplittern die Ionen die
Vor dem nächsten Gebrauch des Gerätes prüfen Sie, ob es ganz trock-
Wassertropfen am nassen Haar, was den Trocknungsprozess beschleu-
en ist.
nigt. Die negativ geladenen Ionen glätten die Haaroberfläche. Das Haar
AUFBEWAHRUNG: Schalten Sie das Gerät ab, warten Sie, bis es sich
wird geschmeidig, glänzend und glatt.
abgekühlt hat und bewahren Sie es in der Originalverpackung bzw. an
einem trockenen Ort auf. Das Gerät darf nicht aufbewahrt werden,
FORMDÜSE
wenn es heiß ist bzw. an das Stromnetz angeschlossen bleibt. Das
Die Formdrüse lässt sich ganz leicht am Haartrockner installieren. Sie
Kabel darf nicht locker um das Gerät gewickelt werden. Das Gerät soll
ermöglicht es, den Luftstrom auf einen kleineren Haarabschnitt beim
nicht am Kabel gehängt werden. Hierzu wird eine Halterung empfohlen,
Formen bzw. Frisieren der Haare mit einer Bürste bzw. einem Kamm zu
die dem Gerät beiliegt. Vor und nach Gebrauch ist das Kabel zu lösen.
-10-
Technische Daten:
SW-5220
SW-5318
SW-5312
220-240 V
220-240 V
220-240 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Leistung:
2000 W
1800 W
1200 W
Schallpegel:
74 dB(A)
74 dB(A)
72 dB(A)
Elektrische Einspeisung:
Ökologie - Umweltschutz
Das auf einem Elektrogerät oder seiner Verpackung angebrachte Symbol eines gestrichenen Müllcontainers weist
darauf hin, dass das Gerät nicht als Hausmüll gehandhabt
und in Hausmüllcontainer hineingeschmissen werden darf.
Nicht mehr benötigte oder verbrauchte Elektrogeräte sind speziellen
Sammelstellen zuzuführen, die von den örtlichen Behörden eingerichtet
und zur Entgegennahme recycelbarer Elektrogeräte bestimmt werden.
Auf diese Weise trägt ein jeder Haushalt der Herabsetzung eventueller
negativer Einflüsse auf die Umwelt bei und ermöglicht es, Werkstoffe,
aus welchen das jeweilige Produkt hergestellt wurde, wieder zu erhalten.
Gewicht:
e
e
SW-5220: 650g e
SW-5312: 300g
SW-5318: 430g
-11-
RU
! SW-5312/SW-5318/SW-5220
! ) #4, '3/'4 (+# $%'#$'(
8. BZ]WR ZVZYlMYUi ]_mVU OZWZ] O]RPQM ]\MT_ SR OeYUXM ^R
%$!0$(!4:
m^R[]RWfY_h OUWV_ UT gWRV^\UlR]VZPZ PYRTQM.
BR\RQ [\UXRYRYURX ^cM^RWfYZ [\ZlU^M ^R UY]^\_VbUh [Z ZN]W_SUOMYUh.
1. ;M[\RcMR^]i QR\SM^f `RY OWMSYeXU \_VMXU!
9. ;M[\RcMR^]i [ZWfTZOM^f]i `RYZX QWi OZWZ] OZ O\RXi V_[MYUi!
10. 7 ]W_lMR R]WU _]^\Z ]^OZ ]W_lM YZ _[MQR^ O OZQ_, YRZNaZQUXZ
2. F]^\Z ]^OZ QZWSYZ a\MYU^f]i OQMWU Z^ OZQe!
YRXRQWRYYZ OeY_^f m^R[]RWfY_h OUWV_ UT ]R^ROZPZ PYRTQM!
3. ;M[\RcMR^]i [ZP\_SM^f _]^\Z ]^OZ, [\ZOZQ UWU m^R[]RWfY_h
OUWV_ O OZQ_ UWU O Q\_PUR SUQVZ]^U!
11. @UVZPQM YR Z]^MOWi ^R OVWhlRYYZPZ _]^\Z ]^OM NRT YMQTZ\M!
12. @R ]^MOf^R _]^\Z ]^OZ YM PZ\ilUR [ZOR\aYZ]^U.
4. F]^\Z ]^OZ YR [\RQYMTYMlRYZ QWi ZN]W_SUOMYUi WUbMXU (O ^ZX
13. 7Z O\RXi ]_mVU OZWZ] ZN\McM ^R Z]ZNZR OYUXMYUR, l^ZNe OZWZ]e
lU]WR, QR^fXU) ] ZP\MYUlRYYeXU `UTUlR]VUXU, gXZbUZYMWfYeXU
UWU []UaUlR]VUXU ][Z]ZNYZ]^iXU, WUNZ WUbMXU, YR ZNWMQMhcUXU
]ZZ^OR^]^ORYYeX Z[e^ZX UWU TYMYURX, R]WU Ua \MNZ^M YR N_QR^
[\ZU]aZQU^f [ZQ YMQTZ\ZX UWU UX YR N_QR^ ]ZZNcRYM UY]^\_VbUi
[Z ZN]W_SUOMYUh _]^\Z ]^OM WUbZX, VZ^Z\ZR Z^ORlMR^ TM Ua
NRTZ[M]YZ]^f.
YR OV\_lUOMWU]f O OeaZQYZR Z^OR\]^UR OZTQ_aM.
14. 8Z\ilU OZTQ_a YR XZSR^ YM[\MOWi^f]i O ]^Z\ZY_ PWMT UWU Q\_PUa
l_O]^OU^RWfYea XR]^ ^RWM.
15. ;M[\RcMR^]i ]OZ\MlUOM^f [\ZOZQ gWRV^\UlR]VZPZ [U^MYUi OZV\_P
_]^\Z ]^OM.
16. F]^\Z ]^OZ [\RQYMTYMlRYZ ^ZWfVZ QWi QZXMmYRPZ [ZWfTZOMYUi.
9R^U QZWSYe Z]^MOM^f]i [ZQ YMQTZ\ZX, l^ZNe UXR^f _OR\RYYZ]^f O
17. ;M[\RcMR^]i TMV\eOM^f Z^OR\]^Ui QWi OaZQM U OeaZQM OZTQ_aM.
^ZX, l^Z ZYU YR OZ][ZWfT_h^]i _]^\Z ]^OZX QWi TMNMOe.
18. 9Wi PM\MY^U\ZOMYUi QZ[ZWYU^RWfYZ
5. @R ORmM ^R [\ZOZQM YM Z]^\ea P\MYia U YR QZ[_]VM ^R, l^ZNe ZY
VM]MW]i PZ\ilUa [ZOR\aYZ]^R .
TMcU^e \RVZXRYQ_R^]i
_]^MYZOU^f O gWRV^\UlR]VZX VZY^_\R, VZ^Z\e
[U^MR^ PYRTQM,
_]^\Z ]^OZ \MTYZ]^YZPZ ^ZVM (RCD) ] YZXUYMWfYeX ^ZVZX
6. ;M[\RcMR^]i [ZWfTZOM^f]i [ZO\RSQRYYeX _]^\Z ]^OZX, M ^MVSR
^ZPQM, R]WU [ZO\RSQRY [\ZOZQ UWU m^R[]RWfYMi OUWVM – O g^ZX
]\MNM^eOMYUi, VZ^Z\e YR [\ROemMR^ 30 X5. BZ g^ZX_ OZ[\Z]_
YRZNaZQUXZ ZN\M^U^f]i V ][RbUMWUTU\ZOMYYZX_ gWRV^\UV_.
]W_lMR YRZNaZQUXZ Z^QM^f _]^\Z ]^OZ QWi \RXZY^M O MO^Z\UTZOMYYe
[_YV^ ]R\OU]YZPZ ZN]W_SUOMYUi.
7 _]^\Z ]^OR ][\ZRV^U\ZOMYM TMcU^YMi ZNZWZlVM OZV\_P YMP\ROM^RWfYea
7. B\UXRYRYUR [\UYMQWRSYZ]^R , VZ^Z\eR YR \RVZXRYQ_h^]i
][U\MWR . BZ]WR [ZQVWhlRYUi [\ZOZQM O [R\Oe \MT, XZSR^ [ZiOU^f]i
UTPZ^ZOU^RWRX, XZSR^ [\UOR]^U V [ZO\RSQRYUh _]^\Z ]^OM,
YRNZWfmZ QeX O]WRQ]^OUR [ZQZP\ROM ZNZWZlVU. K^Z YR [\RQ]^MOWiR^
OZTYUVYZORYUh [ZSM\M UWU V [ZO\RSQRYUh ^RWM.
]ZNZ
YUVMVZ
Z[M]YZ]^U QWi [ZWfTZOM^RWi U YR ]OUQR^RWf]^O_R^
Z [ZO\RSQRYUU _]^\Z ]^OM.
-12-
B\U [\UXRYRYUU _]^\Z ]^OM O [R\Oe \MT, YRZNaZQUXZ \MT\RmU^f RX_
#' , '$'&$(-3/4 $)+
\MNZ^M^f QZ XZXRY^M [ZiOWRYUi QeXM. K^Z YR QZWSYZ QWU^f]i QZWfmR,
@M]MQVM, ]Z]\RQZ^MlUOMhcMi OZTQ_a, ZlRYf [\Z]^Z XZY^U\_R^]i YM
lRX 30 ]RV_YQ.
^\_NVR `RYM. @M]MQVM ZNR][RlUOMR^ ]VZYbRY^\U\ZOMYYZR YM[\MOWRYUR
]^\_U OZTQ_aM YM YRNZWfmUR _lM]^VU OZWZ] O [\ZbR]]R XZQRWU\ZOMYUi
#; DE>A;BQGN OGC HFGECFG8C [email protected]>=> 86BB, :HU;8MI,
76FF;BC8 > DC:C7BMI 8A;FG>@>K :@Q 8C:M.
U _VWMQeOMYUi [\U [ZXZcU cR^VU, [\RQYMTYMlRYYZ QWi XZQRWU\ZOMYUi
UWU \M]lR]eOMYUi OZWZ]. @RSYeX U ^ZYVUX OZWZ]MX XZSYZ QZNMOU^f
NZWfmRPZ ZNdRXM U [ZWYZ^e, YM[\MOWii ]^\_h OZTQ_aM O ZN\M^YZX
%$!0$(0'4 *#$" !4 $!$'
YM[\MOWRYUU V Ua R]^R]^ORYYZX_ \Z]^_.
+,'(&
+,'(&
'()& '!!-
+&(*(+,%
)(!( *"'%0 (SW-5220)
+"#" ( ($!-.
**)$&
0 = Z^VWhlRYYMi
1 = _XR\RYYZR
OUT = aZWZQYe
BZQeXMR^ OZWZ]e, [\UQMR^ UX NZWfmRPZ ZNdRXM, ]ZTQMR^ WZVZYe
1 = YZ\XMWfYMi
2 = ^R[WZR
IN = PZ\ilU
2 = Ne]^\Mi
3 = PZ\ilRR
U XiPVUR OZWYe.
$ &"4 %&"##4: BR\UZQUlR]VU YRZNaZQUXZ Z^OUOM^f
9Wi ^ZPZ l^ZNe OeN\M^f ^\RN_RXeR _]^MYZOVU ]VZ\Z]^U UWU
VMNRWf gWRV^\UlR]VZPZ [U^MYUi, l^ZNe UTNRSM^f TMXM^eOMYUi.
OeVWhlU^f _]^\Z ]^OZ, YRZNaZQUXZ [R\RXR]^U^f [R\RVWhlM^RWf YM
*)# ,4 #) +$!$#$$ $)+: K^M `_YVbUi
\_lVR. 5YMWZPUlYZ ^MVUX ][Z]ZNZX ZN\McMR^]i [\U OeNZ\R
[\UXRYiR^]i O ^ZX ]W_lMR, VZPQM OZWZ]e ]QRWMWU]f NZWRR gWM]^UlYeXU
^RX[R\M^_\e. I^ZNe OeN\M^f `_YVbUh aZWZQYZPZ YMQQ_OM OZTQ_aM, YM
U [ZQQMh^]i [\ZUTOZWfYZ
[R\RVWhlM^RWR ]VZ\Z]^U YRZNaZQUXZ OeN\M^f _]^MYZOV_ 1 UWU 2,
QWU^RWfYZR O\RXi _VWMQV_ OZWZ], ]QRWMYY_h OZ O\RXi XZQRWU\ZOMYUi.
M TM^RX [\UQR\SM^f YMSM^_h VYZ[V_ aZWZQYZPZ YMQQ_OM OZTQ_aM.
-'( (+#-' )+$: BZ]WR Z^VWhlRYUi _]^\Z ]^OM Z^
_VWMQVR. K^M `_YVbUi `UV]U\_R^ YM
gWRV^\UlR]VZPZ [U^MYUi, YRZNaZQUXZ [ZQZSQM^f, [ZVM _]^\Z ]^OZ YR
$##4 (+#$!$4 (SW-5220)
Z]^eYR^. B\ZOR\f^R, YR TM]Z\RYZ WU OaZQYZR Z^OR\]^UR OZTQ_aM UWU
A^\UbM^RWfYZ TM\iSRYYeR UZYe, [\ZUTOZQUXeR _]^\Z ]^OZX,
OeQ_OYMi \RmR^VM. 9Wi lU]^VU \RmR^VU YRZNaZQUXZ [\UXRYU^f
YR ^\MWUT_h^ [ZWZSU^RWfYZ TMP\_SRYYeR lM]^Ube, OeTeOMi Oe\MOYUOMYUR
[eWR]Z] UWU Z]^\e [\RQXR^ QWi [\Z^MWVUOMYUi Z^OR\]^U . A]^\e
[Z^RYbUMWM – gWRV^\Z]^M^UlR]VMi TM\iQVM ]^MYZOU^f]i YR ^\MWUTZOMYYZ
[\RQXR^ YRWfTi O]^MOWi^f ZlRYf PW_NZVZ O _]^\Z ]^OZ, l^ZNe YR
U OZWZ]e WRPlR [ZQOR\PMh^]i XZQRWU\ZOMYUh. =ZXR ^ZPZ, O [\ZbR]]R
[\UlUYU^f [ZO\RSQRYUi UWU OZ][WMXRYRYUi _]^\Z ]^OM.
gV][W_M^MbUU UZYe \MTNUOMh^ VM[WU OZQe YM XZV\ea OZWZ]Ma YM NZWRR
=Z\[_] _]^\Z ]^OM XZSYZ lU]^U^f, [\UXRYii _OWMSYRYYeR XiPVUR
XRYfmUR VM[WU. K^Z _]VZ\iR^ [\ZbR]] ]_mVU OZWZ]. A^\UbM^RWfYZ
V_]ZlVU ^VMYU. BR\RQ [\UXRYRYURX _]^\Z ]^OM YRZNaZQUXZ [\ZOR\U^f,
TM\iSRYYeR UZYe OePWMSUOMh^ [ZOR\aYZ]^f OZWZ]. 7ZWZ]e ]^MYZOi^]i
iOWiR^]i WU ZYZ [ZWYZ]^fh ]_aUX.
NZWRR gWM]^UlYeXU, NWR]^icUXU U PWMQVUXU.
-13-
+&##: A^VWhlU^f _]^\Z ]^OZ, [ZQZSQM^f, [ZVM ZYZ ZaWMQU^f]i
OMYYeR XR]^YZ
U Z]^MOU^f YM a\MYRYUR O Z\UPUYMWfYZ _[MVZOVR UWU O ]_aZX XR]^R.
]QMlU gWRV^\ZZNZ\_QZOMYUi, [ZQOR\PMhcRPZ]i _^UWUTMbUU.
[_NWUlYZ
MQXUYU]^\MbUR , [\RQ_]XZ^\RYYeR QWi
;M[\RcMR^]i a\MYRYUR _]^\Z ]^OM, R]WU ZYZ iOWiR^]i PZ\ilUX UWU
K^UX ][Z]ZNZX WhNZR QZXMmYRR aZTi ]^OZ ][Z]ZN]^O_R^ _XRYfmRYUh
QMWfmR [ZQVWhlRYZ V gWRV^\UlR]VZX_ [U^MYUh. @R ]WRQ_R^ ORmM^f
OZTXZSYea Z^\UbM^RWfYea [Z]WRQ]^OU QWi [\U\ZQYZ ZV\_SMhcR
_]^\Z ]^OZ YM VMNRWf gWRV^\UlR]VZPZ [U^MYUi – \RVZXRYQ_R^]i
]\RQe U [\RQZ]^MOWiR^ OZTXZSYZ]^f OZ]]^MYZOU^f XM^R\UMWe, UT
[\UXRYRYUR TMaOM^M QWi [ZQOR]VU, VZ^Z\e
VZ^Z\ea ]Z]^ZU^ QMYYe [\ZQ_V^.
UXRR^]i O Z]YMcRYUU
_]^\Z ]^OM. BR\RQ U [Z]WR [\UXRYRYUi VMNRWf YRZNaZQUXZ \M][_^M^f.
7R]:
e
e
SW-5220: 650P e
SW-5312: 300P
SW-5318: 430P
(;IB>T;F?>; :6BBM;:
BU^MYUR:
SW-5220
SW-5318
SW-5312
220-240 7
220-240 7
220-240 7
50 8b
50 8b
50 8b
BZ^_SYk]^f:
2000 7^
1800 7^
1200 7^
CkORYf m_X_:
74Q6/A/
74Q6/A/
72Q6/A/
[email protected]>Q – $IE6B6 C?EH<6PK; FE;:M
DUXOZW «[R\RlR\VY_^ZPZ X_]Z\M», UTZN\MSRYYe
YM
gWRV^\ZZNZ\_QZOMYUU UWU _[MVZOVR [ZVMTeOMR^, l^Z QMYYZR
ZNZ\_QZOMYUR YR QZWSYZ ]lU^M^f]i ZNeVYZORYYeX
QZXMmYUX Z^aZQZX U YRWfTi [ZXRcM^f RPZ O ][RbUMWfYeR RXVZ]^U.
#;BH<BC; >@> CGE67CG6BBC; gWRV^\ZZNZ\_QZOMYUR Y_SYZ ]QM^f O
][RbUMWfYeR Z[\RQRWRYYeR ] g^Z bRWfh [_YV^e ]NZ\M, Z\PMYUTU\Z-
00-710 Warsaw, Al. Witosa 31/22
tel. (+48 25) 759 18 81
fax (+48 25) 759 18 85
[email protected]
www.optimum.hoho.pl
Importer address:
real, -Hypermarket OOO,
Leningradskoye shosse 71G,
125445, Moscow, Russia
-14-
VYSOUŠEČ VLASŮ SW-5312/SW-5318/SW-5220
CZ
NÁVOD K OBSLUZE
9. Ihned po ukončení sušení vlasů vždy odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI UŽIVATELE
1. Před použitím pečlivě přečtěte si tento návod k obsluze.
10. Za účelem dodatečné ochrany doporučujeme nainstalovat do elek-
2. Neberte fén do vlhkých rukou!
trického obvodu pro napájení zásuvky RCD pojistku s jmenovitým
3. Držte zařízení daleko od vody! Nepoužívejte ho blízko vody, např.
zbytkovým proudem max. 30 mA. V tomto případě poraďte se
nad vanou, umyvadlem, dřezem apod. Používáte-li vysoušeč
s kvalifikovaným elektrikářem.
v koupelně, po ukončení sušení vlasů odpojte zařízení od napájení,
11. Jestliže zařízení náhodou upadne do vody, okamžitě odpojte
neboť přítomnost vody působí nebezpečí dokonce i při vypnutém
zástrčku od síťové zásuvky!
zařízení.
12. Nikdy neponechávejte zapnuté zařízení bez dohledu!
4. Neponořujte zařízení, vodič a zástrčku ve vodě, nebo jiných
13. Neumísťujte zařízení na horkých plochách.
tekutinách!
14. V případě přehřátí zařízení automaticky vypne. V tomto případě
5. Spotřebič není určen k tomu, aby jej obsluhovaly osoby (včetně
odpojte zařízení od napájení a vyčkejte několik minut až vychladne.
dětí), které mají omezené fyzické, smyslové nebo psychické schop-
Před opětovným zapnutím zkontrolujte ventilační mřížku, zda není
nosti, nebo které nemají přiměřené zkušenosti nebo vědomosti,
ucpána prachem, vlasy apod.
pokud nebudou práci vykonávat pod dozorem nebo neobdrží
15. V průběhu sušení dávejte pozor, aby se vlasy nedostaly do otvorů
pokyny týkající se používání spotřebiče od osoby, která je zodpověd-
výstupu vzduchu.
ná za jejich bezpečnost.
16. Horný vzduch nesmí být usměrňován do oči nebo na jiná citlivá
Děti musí být vždy pod dozorem, abyste měli jistotu, že nepoužívají
místa.
spotřebič jako hračku.
17. Neovíjejte napájecí vodič kolem zařízení!
6. Nevěšejte vodič přes ostré hrany a vyhýbejte se jeho kontaktu
18. Zařízení je určené pouze pro používání v domácích podmínkách.
s horkými plochami.
Nezakrývejte otvory vstupu a výstupu vzduchu!
7. Nepoužívejte poškozené zařízení, a to ani v případě poškozeného
V přístroji je navržen izolační povlak kolem topných spirál. Po prvním
vodiče nebo zástrčky – v tomto případě předejte zařízení do opravy
uvedení do provozu se může vyskytnout malé chvilkové zadýmení, způ-
autorizovanému servisu.
sobené zahřátím tohoto povlaku. Nezpůsobí to žádné ohrožení uživatele
8. Používání doplňků neschválených výrobcem může způsobit
a nesvědčí to o žádném poškození přístroje. Pokud používáme přístroj
poškození zařízení, požár nebo úraz těla.
poprvé, je třeba jej nechat v provozu rozptýlení dýmu. Nemělo by to trvat
déle, než 30 sekund.
-15-
Varování: Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
Jemným a tenkým vlasům je možné dodat objem a plnost tím, že se
Varování: Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti van, sprch,
proud vzduchu směruje proti jejich přirozenému růstu.
bazénů a jiných nádob s vodou.
Tvarovací koncovka
JAK POUŽÍVAT VYSOUŠEČ VLASŮ
Zvedá vlasy, dává jim objem, tvoří lokny a mírné vlny.
Nastavení
Nastavení
Tlačítko proud
rychlosti
ohřívání (SW-5220)
studeného vzduchu
0 = Vypnuto
1 = mírné
OUT = studené
1 = normální
2 = teplé
IN = horké
2 = rychlá
3 = horké
Po dobu provozu: Občas je třeba odvinout elektrickou šňůru, abychom
se vyhnuli jejímu zauzlování.
Funkce proud studeného vzduchu: Tato funkce se používá, aby se vlasy
staly více elastickými a daly se libovolně urovnávat. Tato funkce
Pokud chceme nastavit požadovanou rychlost nebo vypnout přístroj,
uchovává tvar vlasů dosažený po modelování.
je třeba posunout přepínač na rukojeti držadla. Stejně se postupuje při
volbě teploty. Pokud volíme funkci proudění studeného vzduchu, je
Čištění a konzervace: Po odpojení přístroje je třeba počkat, až se
třeba na přepínači rychlosti zvolit stupeň 1 nebo 2 a přidržet stisknutý
ochladí. Je třeba zjistit, zda přívod vzduchu, nebo krátký výfuk nejsou
knoflík proudění studeného vzduchu.
zacpané. K čištění mřížky použít vysavač nebo ostrý předmět
k propíchání otvorů. Ostrý předmět se nesmí zasunout příliš hluboko do
Iontová technologie (SW-5220)
přístroje, aby nedošlo k jeho poškození nebo spálení.
Záporně nabité ionty, vyráběné přístrojem, neutralizují kladně nabité
K čištění pláště přístroje je možné použít měkkého, vlhkého hadříku.
částice a způsobují vyrovnání potenciálu – elektrostatický náboj je neu-
Před použitím přístroje je třeba zjistit, zda je zcela suchý.
tralizován a vlasy se lépe přizpůsobí modelování. Navíc ionty v průběhu
provozu přístroje rozbíjejí vodní kapky na mokrých vlasech na menší
Přechovávání: Odpojit přístroj, počkat až se ochladí a přechovávat ho
kapičky. Urychluje to proces sušení. Záporně nabité ionty vyhlazují
v originálním obalu nebo na suchém místě. Zapovídá se přechovávání,
povrch vlasů. Vlasy se stávají elastickými, lesklými a hladkými.
když je přístroj horký, nebo stále pod proudem. Elektrická šňůra se
nemá ovinovat příliš těsně kolem přístroje. Přístroj se nemá věšet za
Formovací hubice
elektrickou šňůru – pro zavěšování se doporučuje použít specielní
Formovací hubice se dá snadno připevnit k tělu vysoušeče. Umožňuje
poutko, které je součástí vybavení přístroje. Před a po použití se
směrovat proud vzduchu na jednotlivé malé prameny vlasů v době jejich
doporučuje rozmotat elektrickou šňůru.
modelování a urovnávání pomocí modelovacího kartáče nebo hřebene.
-16-
Technické specifikace:
SW-5220
SW-5318
SW-5312
220-240 V
220-240 V
220-240 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Výkon:
2000 W
1800 W
1200 W
Úroveň hluku:
74 dB/A/
74 dB/A/
72 dB/A/
Napájení:
Ekologie – Ochrana životního prostředí
Symbol přeškrtnuté popelnice umístěný na elektrických
spotřebičích nebo na jejich obalech poukazuje na to, že
zařízení nelze považovat za běžný odpad z domácnosti a
nesmí se vyhazovat do nádob určených pro tento účel.
Nepotřebné nebo opotřebované elektrospotřebiče je třeba dopravit na
zvlášť určené sběrné místo, zřízené místní veřejnou správou, které je
určeno k odběru elektrických zařízení za účelem jejich likvidace.
Takto každá domácnost přispívá k omezení případných negativních
dopadů na životní prostředí a umožňuje získat druhotné suroviny, ze
kterých se výrobek skládá.
Hmotnost:
e
e
SW-5220: 650g e
SW-5312: 300g
SW-5318: 430g
00-710 Warsaw, Al. Witosa 31/22
tel. (+48 25) 759 18 81
fax (+48 25) 759 18 85
[email protected]
www.optimum.hoho.pl
Importer:
Česká Republika
MAKRO Cash&Carry ČR s.r.o.
Jeremiášova 1249/7, 155 80 Praha 515,
Česká Republika
-17-
VYSOUŠEČ VLASŮ SW-5312/SW-5318/SW-5220
SK
NÁVOD K OBSLUZE
POKYNY TYKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI POUŽÍVATEĽA:
10. Za účelom dodatočného zabezpečenia odporúčame namontovať do
1. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na obsluhu.
elektrického obvodu napájania zásuviek prúdový chránič RCD
2. Sušič na vlasy sa nesmie držať vlhkými rukami!
s vybavovacím prúdom, ktorý nepresahuje 30mA. Za týmto účelom
3. Držte zariadenie ďaleko od vody! Nepoužívajte ho v blízkosti vody
sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
ani nad vodou, napr. vaňou, umývadlom, drezom a pod. Ak použí-
11. Ak zariadenie náhodou vpadne do vody, okamžite vytiahnite
vate sušič na vlasy v kúpeľni, po skončení sušenia vlasov odpojte
zástrčku zo sieťovej zásuvky!
zariadenie od elektrickej siete, pretože voda je ohrozením aj v prí-
12. Nikdy nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru!
pade, že sušič na vlasy je vypnutý.
13. Neodkladajte zariadenie na horúce povrchy.
4. Zariadenie, kábel a zástrčka sa nesmú ponoriť do vody alebo do
14. V prípade prehriatia sa zariadenie automaticky vypne. Vtedy odpo-
inej tekutiny!
jte zariadenie od napájacej siete – vytiahnite zástrčku zo zásuvky
5. Spotrebič nie je určený na obsluhu osobami (vrátane detí), ktoré
a počkajte niekoľko minút, aby vychladlo. Pred opätovným zap-
majú obmedzené fyzické, senzibilné alebo psychické schopnosti
nutím zariadenia skontrolujte vetraciu mriežku, či nie je zapchatá
alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti alebo vedomosti,
páperím, vlasmi a pod.
pokiaľ budú pracovať bez dozoru alebo nebudú informovaní o spô-
15. Pri sušení dávajte pozor, aby sa vlasy nedostali do otvoru výfuku
sobe používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečie.
vzduchu.
Deti musia byt pod neustálym dohľadom, aby ste zaistili, že sa so
16. Horúcim vzduchom sa nesmie fúkať do očí alebo na iné citlivé miesta.
spotrebičom nebudú hrať.
17. Prívodnú šnúru neovíjajte okolo zariadenia!
6. Nevešajte prívodnú šnúru cez ostré hrany a zamedzte jej styku
18. Zariadenie je určené na použitie iba v domácnostiach. Prívodný
s horúcimi povrchmi.
a výfukový otvor sa nesmú zakrývať!
7. Nesmie sa používať poškodené zariadenie, a to aj v prípade, že je
poškodená prívodná šnúra alebo zástrčka – v takomto prípade
Zariadenie je dodávané s ochrannou vrstvou na ohrievacích špirálach.
dajte zariadenie opraviť v autorizovanom servise.
Po prvom zapojení sieťového kábla sa môže v dôsledku zahriatia objav-
8. Použitie príslušenstva, ktoré neodporúča výrobca, môže byť zdro-
iť malé chvíľkové dymenie tejto vrstvy. Pre používateľa to neznamená
jom poškodenia zariadenia, príčinou požiaru alebo zranenia.
žiadne riziko a nenasvedčuje to ani o poškodení zariadenia.
9. Vždy vyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky hneď po skončení sušenia.
Pri prvom použití zariadenia ho nechajte pracovať až kým neprestane
vydávať dym. Nemalo by to trvať dlhšie ako 30 sekúnd.
-18-
Upozornenie: Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti
prameň vlasov počas tvarovania a ukladania kefou na modelovanie
vody.
alebo hrebeňom.
Upozornenie: Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti
Jemným a tenkým vlasom môže dodať objem a plnosť fúkaním vzduchu
vaní, sprchovacích kútov, bazénov a podobných nádrží s vodou.
v protismere ich prirodzeného rastu.
AKO POUŽÍVAŤ SUŠIČ VLASOV
DIFÚZOR
Nastavenia
Nastavenia
Tlačidlo fúkania
rýchlosti
ohrievania (SW-5220)
studeného vzduchu
0 = VYPNUTÁ
1 = mierne
OUT = studený
1 = normálna
2 = teplé
IN = horúci
2 = rýchla
3 = horúce
Dvíha vlasy, dodáva im objem, vytvára kučery a jemné vlnky.
POČAS POUŽÍVANIA: Kábel z času na čas odviňte, aby sa nezaplietol.
FUNKCIA FÚKANIA STUDENÉHO VZDUCHU: Táto funkcia sa
Ak chcete vybrať požadované nastavenie rýchlosti alebo vypnúť zariade-
používa na dosiahnutie pružnejších vlasov, ktoré sa dajú ľubovoľne
nie, presuňte prepínač na rukoväti. Rovnako postupujte aj pri zvolení
ukladať. Táto funkcia tiež utužuje uloženie vlasov dosiahnuté
teploty. Funkciu fúkania studeného vzduchu zvolíte nastavením 1 alebo
tvarovaním.
2 na prepínači rýchlosti a podržaním stlačeného tlačidla fúkania studeného vzduchu.
ČISTENIE A ÚDRŽBA: Po odpojení zariadenia počkajte kým vychladne.
Skontrolujte, či prívod vzduchu a mriežka na výfuku nie sú upchané.
IÓNOVÁ TECHNOLÓGIA (SW-5220)
sNa čistenie mriežky použite vysávač alebo ostrý predmet na prečiste-
Záporne nabité ióny vytvárané zariadením neutralizujú kladne nabité
nie otvorov. Ostrý predmet nepchajte príliš hlboko do zariadenia, aby ste
častice, čím vyrovnávajú potenciál — neutralizujú elektrostatický náboj
nespôsobili poškodenie alebo vznietenie zariadenia.
a vlasy sa ľahšie tvarujú. Počas používania ióny navyše rozprašujú kvap-
Plášť zariadenia čistite mäkkou navlhčenou handričkou.
ky vody na mokrých vlasoch na menšie kvapôčky, čo urýchľuje proces
Pred použitím skontrolujte, či je zariadenie úplne suché.
sušenia.
Záporne nabité ióny vyhladzujú povrch vlasov. Vlasy sú pružné, lesklé
SKLADOVANIE: Odpojte zariadenie, počkajte kým vychladne a odložte
a hladké.
ho do originálneho obalu alebo na suché miesto. Uskladňovanie
horúceho alebo zapojeného zariadenia je zakázané. Sieťový kábel neoNÁSTAVEC NA KONCENTRÁCIU VZDUCHU
motávajte voľne okolo zariadenia. Zariadenie nevešajte za sieťový kábel
Nástavec na koncentráciu vzduchu, ktorý jednoducho pripevníte
- odporúčame používať úchytku na zavesenie tvoriacu súčasť vybavenia
k hlavni sušiča umožňuje jednotlivé smerovanie prúdu vzduchu na malý
zariadenia. Pred a po použití rozmotajte kábel.
-19-
Technické údaje
SW-5220
SW-5318
SW-5312
220-240V
220-240V
220-240V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Výkon:
2000W
1800W
1200W
Úroveň hluku:
74dB/A/
74dB/A/
72dB/A/
Napájacie napätie:
Ekológia – ochrana životného prostredia
Symbol „prečiarknutého smetného koša“ umiestnený na
elektrickom zariadení alebo na jeho balení poukazuje na
skutočnosť, že so zariadením nemôže byť nakladané tak ako
s bežným odpadom z domácností a malo by byť vyhodené do špeciálne
pre takéto zariadenia vytvorených odpadových košov.
Nepotrebné alebo použité elektrické zariadenie by malo byť odovzdané
v špeciálnych zberných bodoch, vytvorených špeciálne pre účely zberu
elektrických zariadení určených na utilizáciu lokálnou administratívou
verejnej správy. Týmto spôsobom sa každá domácnosť podieľa na minimalizovaní eventuálneho negatívneho vplyvu na životné prostredie
a taktiež umožňuje recyklovať materiály z ktorých je produkt zhotovený.
Hmotnosť:
e
e
SW-5220: 650g e
SW-5312: 300g
SW-5318: 430g
00-710 Warsaw, Al. Witosa 31/22
tel. (+48 25) 759 18 81
fax (+48 25) 759 18 85
[email protected]
www.optimum.hoho.pl
Uvedené na trh po 13.8.2005
Importer:
Slovenská Republika
METRO Cash&Carry Slovakia s.r.o.
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
-20-
SW-5312/SW-5318/SW-5220
BG
! #%1('(4 '1&# ' $%'#( )%$(&:
10. 5VZ _\RQM ]W_lM YZ [MQYR OdO OZQM, ^\iNOM ORQYMPM QM UTOMQU^R
B\RQU _[Z^\RNM [\ZlR^R^R OYUXM^RWYZ \dVZOZQ]^OZ^Z TM RV][WZM^MbUi.
1. ;MN\MYiOM ]R Qd\SMYR^Z YM ]RmZM\M ] OWMSYU \dbR.
cR[]RWM Z^ VZY^MV^M!
11. @UVZPM QM YR ]R Z]^MOi OVWhlRY _\RQM NRT YMQTZ\!
2. F\RQM ^\iNOM QM ]R ]da\MYiOM QMWRl Z^ OZQM!
12. @R [Z]^MOi ^R _\RQM Od\a_ PZ\RcU [ZOd\aYZ]^U.
3. ;MN\MYiOM ]R [Z^M[iYR^Z YM _\RQM, VMNRWM U cR[]RWM OdO OZQM UWU
13. BZ O\RXR YM ]_mRYR OYUXMOM ^R, VZ]M^M QM YR ]R TMVMlM O Z^OZ\U^R
Q\_PU ^RlYZ]^U!
YM UTaZQicUi OdTQ_a.
4. F\RQd^ YR R [\RQYMTYMlRY TM [ZWTOMYR Z^ WUbM (O ^ZOM lU]WZ U QRbM)
] ZP\MYUlRYU `UTUlR]VU, QZ[U\YU U []UaUlR]VU ][Z]ZNYZ]^U, M
]dcZ ^MVM YR [\U^RSMOMcU ]dZ^OR^YUi Z[U^ UWU TYMYUi, MVZ
14. 8Z\RcUi^ OdTQ_a YR ^\iNOM QM NdQR YM]ZlOMY [Z [Z]ZVM YM ZlU^R
UWU Q\_PU QRWUVM^YU TZYU.
15. ;MN\MYiOM ]R YMOUOMYR^Z YM VMNRWM ZVZWZ _\RQM!
^iaYM^M \MNZ^M YiXM QM ]R UTOd\mOM [ZQ YMQTZ\ UWU YR ]M UX
16. EZTU _\RQ R [\RQYMTYMlRY RQUY]^ORYZ TM _[Z^\RNM O QZXMmYU _]WZOUi.
[\RQZ]^MORYU UY]^\_VbUU^R TM _[Z^\RNM YM _\RQM, Z^ WUbR
17. ;MN\MYiOM ]R TMV\UOMYR^Z YM Z^OZ\U^R YM UTaZQicUi U OaZQicUi
Z^PZOZ\YZ TM ^iaYM^M NRTZ[M]YZ]^.
OdTQ_a!
9RbM^M ^\iNOM QM ]M [ZQ YMQTZ\, TM QM ]^R ]UP_\YU, lR YR UT[ZWTOM^
18. D bRW QZ[dWYU^RWYM TMcU^M, 7U [\R[Z\dlOMXR QM UY]^MWU\M^R
_\RQM TM UP\M.
O RWRV^\UlR]VM^M OR\UPM, TMa\MYOMcM VZY^MV^M, RCD [\RQ[MTU^RW
5. @R TMVMlM ^R VMNRWM YM Z]^\U dPWU U YR QZ[_]VM ^R QM ]R QZVZ]OM
QZ PZ\RcU [ZOd\aYZ]^U.
] Z]^M^dlRY YZXUYMWRY ^ZV, YR[\ROUmMOMc 30 mA. <Y`Z\XU\M ^R
]R TM ^ZOM [\U VOMWU`UbU\MY RWRV^\Z^RaYUV.
6. ;MN\MYiOM ]R _[Z^\RNM YM [ZO\RQRY _\RQ, ]dcZ ^MVM U VZPM^Z R
[ZO\RQRY VMNRWM UWU cR[]RWM – [\U ^MVUOM ]W_lMU TMYR]R^R _\RQM TM
7 _\RQM R [\ZRV^U\MYZ TMcU^YZ [ZV\U^UR ZVZWZ YMP\ROM^RWYM ][U\MWM.
[Z[\MOVM O Z^Z\UTU\MY ]R\OUT.
DWRQ OVWhlOMYR^Z YM VMNRWM TM [d\OU [d^, XZSR QM ]R [ZiOU XMWVZ
7. <T[ZWTOMYR^Z YM MV]R]ZM\U, VZU^Z YR ]M [\R[Z\dlOMYU Z^
XZXRY^YZ QUXRYR, O]WRQ]^OUR YM YMP\iOMYR^Z YM ^ZOM [ZV\U^UR. EZOM
[\ZUTOZQU^RWi, XZSR QM QZORQR QZ [ZO\RQM YM _\RQM, [ZSM\ UWU
[Z YUVMVdO YMlUY YiXM QM TM]^\MmU [Z^\RNU^RWi U YR ZTYMlMOM, lR
^RWR]YU YM\MYiOMYUi.
_\RQM R [ZO\RQRY.
8. 7UYMPU
UTOMSQM ^R
cR[]RWM
Z^
VZY^MV^M
ORQYMPM
]WRQ
TMOd\mOMYR^Z YM ]_mRYR^Z.
<T[ZWTOM VU _\RQM TM [d\OU [d^, ^\iNOM QM PZ Z]^MOU^R QM \MNZ^U QZ
XZXRY^M YM UTlRTOMYR YM QUXM. EZOM YR NUOM QM [\ZQdWSMOM [ZORlR Z^
9. ;MN\MYiOM ]R _[Z^\RNM^M YM ]RmZM\M [Z O\RXR YM Vd[MYR!
30 ]RV_YQU.
-21-
%E;:HDE;<:;B>;: 6 B; F; >[email protected]=86 GC86 HFGECFG8C 8
[email protected]>=CFG :C 8C:6.
%&'( #'$-# # 1)+
B\U]^MOVM^M TM YM]ZlOMYR YM OdTQ_aM XZSR WR]YZ QM ]R [Z]^MOU VdX
%E;:HDE;<:;B>;: 6 B; F; DCFG68Q GC86 HFGECFG8C 8 [email protected]>=CFG
:C 86B>, :HUo8; >@> 76F;B> > FIC:B> ?CBG;B;E> c 8C:6.
bRO^M YM ]RmZM\M. EZOM [ZTOZWiOM YM [ZRQUYUlYZ YM]ZlOMYR YM ]^\_i^M
OdTQ_a VdX XMWVM [ZOd\aYZ]^ Z^ VZ]M [Z O\RXR YM XZQRWU\MYR
U [ZQ\RSQMYR, ] [ZXZc^M YM lR^VM TM XZQRWU\MYR UWU P\RNRY. @M
%$!" '.$& $'
QRWUVM^YU^R U ^dYVU VZ]U XZSR QM [\UQMQR ZNRX U [Wd^YZ]^,
+,*( &
+,*( &
-,(' $ !-.'"
YM]ZlOM VU ]^\_i^M OdTQ_a [Z [Z]ZVM ZN\M^YM YM ^RaYUi^ R]^R]^ORY
' +&(*(+,,
' ' *0'" (SW-5220)
' +,-!"' /$!-.
\M]^RS.
A=7=>LI:@
1= _XR\RY
OUT =]^_QRY
1 = YZ\XMWYZ
2 = ^Z[WZ
IN= PZ\Rc
2 = Nd\TZ
3 = PZ\Rc
*)$&
BZOQUPM VZ]M^M, [\UQMOM ZNRX, ]dTQMOM VdQ\UbU U WRVU OdWYU.
;M QM UTNR\R^R SRWMYM^M ]^R[RY YM ]VZ\Z]^^M UWU QM UTVWhlU^R _\RQM,
%$ &" # )%$(&: A^ O\RXR YM O\RXR, ^\iNOM QM \MTOUOM^R
^\iNOM QM [\RXR]^U^R [\ROVWhlOM^RWi YM Q\dSVM^M. BZ ]dcUi YMlUY
VMNRWM, TM QM UTNRPYR^R YRPZOZ^Z TM[WU^MYR.
UTNU\M^R U ^RX[R\M^_\M^M. ;M QM UTNR\R^R `_YVbUi TM Q_aMYR YM ]^_QRY
OdTQ_a, YM [\ROVWhlOM^RWi TM ]VZ\Z]^^M, ^\iNOM QM UTNR\R^R YM]^\Z VM
1 UWU 2 U QM TMQd\SU^R YM^U]YM^ N_^ZYM TM Q_aMYR YM ]^_QRY OdTQ_a.
*)# ,4 )+# # '()# 1)+: EMTU `_YVbUi ]R
UT[ZWTOM, TM QM XZSR VZ]M^M QM ]^MYR [Z-RWM]^UlYM U QM XZSR QM ]R
[ZQ\RSQM ][Z\RQ SRWMYUR^Z. EMTU `_YVbUi [\MOU [Z-^\M YZ
$#$ (+#$!$4 (SW-5220)
A^\UbM^RWYZ TM\RQRYU^R
[ZQ\RSQMYR^Z YM VZ]M^M, YM[\MORYZ [Z O\RXR YM XZQRWU\MYR^Z.
ZYU [\ZUTORSQMYU Z^ _\RQM YR_^\MWUTU\M^
[ZWZSU^RWYZ TM\RQRYU^R lM]^UbU, OZQR VU QZ UT\MOYiOMYR YM
%$-'(# %$&1 : DWRQ UTVWhlOMYR^Z YM _\RQM ^\iNOM
[Z^RYbUMWM - RWRV^\Z]^M^UlYUi ^ZOM\ R YR_^\MWUTU\MY U VZ]M^M WR]YZ
QM UTlMVM^R, QZVM^Z ]R ZaWMQU. B\ZOR\R^R QMWU OaZQM YM OdTQ_aM
]R [ZQQMOM YM XZQRWU\MYR. A]ORY ^ZOM [Z O\RXR YM RV][WZM^MbUi,
U ORY^UWMbUZYYM^M \RmR^VM YR ]M TM[_mRYU. ;M [ZlU]^OMYR YM
ZYU^R \MTNUOM^ VM[VU^R OZQM Od\a_ XZV\M^M VZ]M YM [Z-XMWVU
\RmR^VM^M, UT[ZWTOM ^R [\MaZ]X_VMlVM UWU Z]^d\ [\RQXR^ TM
VM[lUbU. EZOM _]VZ\iOM [\ZbR]M YM ]_mRYR. A^\UbM^RWYZ TM\RQRYU^R
[\ZN_^OMYR [\RT Z^OZ\U^R. A]^\Ui^ [\RQXR^ YR ^\iNOM QM ]R OVM\OM
ZYU UTPWMSQM^ [ZOd\aYZ]^^M YM VZ]M^M. =Z]M^M ]^MOM RWM]^UlYM,
[\RVMWRYZ YMQdWNZVZ O _\RQM, TM QM YR ]R ]^UPYR QZ [ZO\RQM UWU
NWi]VMOM U PWMQVM.
TM[MWOMYR YM _\RQM. =Z\[_]M YM _\RQM XZSR QM ]R [ZlU]^OM,
UT[ZWTOM VU XRVM, OWMSYM Vd\[M. B\RQU _[Z^\RNM [\ZOR\R^R QMWU
_\RQM R YM[dWYZ ]_a.
-22-
'1+&##: <TVWhlR^R _\RQM, UTlMVM ^R QZVM^Z ]R ZaWMQU U PZ
[email protected]>Q – $D6=86B; B6 [email protected] 'E;:6
[Z]^MOR^R O Z\UPUYMWYM^M X_ Z[MVZOVM UWU YM ]_aZ Xi]^Z. ;MN\MYiOM ]R
DUXOZW „TMlR\VYM^M VZ`M TM NZVW_V” [Z]^MORY YM
[\UNU\MYR^Z YM _\RQM, VZPM^Z R PZ\Rc UWU ZcR R OVWhlRY. @R ^\iNOM
RWRV^\UlR]VUi _\RQ UWU YM Z[MVZOVM^M, [ZVMTOM, lR _\RQM YR
QM YMOUOM^R VMNRWM ]OZNZQYZ ZVZWZ _\RQM. ;MN\MYiOM ]R TMVMlOMYR^Z YM
XZSR QM NdQR ^\R^U\MY VM^Z ZNc QZXMmRY VZY^R YR\U.
_\RQM TM VMNRWM – [\R[Z\dlOM ]R QM UT[ZWTOM^R Q\dSVM^M TM TMVMlMYR,
#;BH<B>QG >@> >=?CBFHA>E6B RWRV^\UlR]VU _\RQ, ^\iNOM QM NdQR
VZi^Z R OVWhlRYM O ZNZ\_QOMYR^Z YM _\RQM. B\RQU U ]WRQ _[Z^\RNM
QZ]^MORY QZ ][RbUMWYZ Z[\RQRWRYU TM ^MTU bRW [_YV^ZOR TM ]dNU\MYR
^\iNOM QM ]R \MT[WR^R VMNRWM.
YM Z^[MQdbU, Z\PMYUTU\MYU Z^ WZVMWYM^M ZNcR]^ORYM MQXUYU]^\MbUi,
[\RQOUQRYU TM O\dcMYR YM RWRV^\UlR]VU _\RQU [ZQWRSMcU YM
(;IB>T;F?> :6BB>:
[\R\MNZ^VM.
SW-5220
SW-5318
SW-5312
BZ ^ZTU YMlUY O]iVZ ]RXR ]^OZ XZSR QM QZ[\UYR]R TM YMXMWiOMYR^Z YM
220-240 7
220-240 7
220-240 7
O\RQYU^R [Z]WRQUbU OWUiRcU Od\a_ ZVZWYM^M ]\RQM U [ZTOZWiOM QM ]R
50 8b
50 8b
50 8b
OdTOd\YM^ XM^R\UMWU^R, Z^ VZU^Z R NUW ]d]^MORY [\ZQ_V^M.
?ZcYZ]^:
2000 7^
1800 7^
1200 7^
ERPWZ:
@UOZ YM m_X:
74Q6/A/
74Q6/A/
72Q6/A/
e
e
SW-5220: 650P e
;Ma\MYOMYR:
SW-5312: 300P
SW-5318: 430P
00-710 Warsaw, Al. Witosa 31/22
tel. (+48 25) 759 18 81, fax (+48 25) 759 18 85
[email protected]
www.optimum.hoho.pl
BCF>G;@; ";GEC ;U ;B: ;E> [email protected]>Q $$
:<=: BG 121644736
DZ`Ui 1784, N_W.HM\UP\MQ]VZ mZ]R 7-11VX
ERW. 02/ 9762 333
-23-
USCĂTOR DE PĂR SW-5312/SW-5318/SW-5220
RO
INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANŢA UTILIZATORULUI:
10. În cazul în care aparatul cade accidental în cadă, va trebui să
1. Înainte de a pune uscătorul în funcţiune pentru prima dată, citiţi cu
atenţie instrucţiunile de folosire!
scoateţi imediat fişa din priză!
11. Nu lăsaţi niciodată aparatul ponit nesupravegheat!
2. Depozitaţi aparatul la distanţă de spaţiile umede!
12. Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe fierbinţi.
3. Nu cufundaţi aparatul, cablul de alimentare sau fişa acestuia în
13. În timpul uscării părului, fiţi atenţi ca firele de păr să nu pătrundă
apă sau alte lichide!
în orificiile de eliminare a aerului.
4. Aparatul nu este conceput astfel încât să poată fi folosit de persoane (inclusiv copii) ale căror capacităţi fizice, senzitive sau psi-
14. Nu direcţionaţi jetul de aer fierbinte către ochi sau alte zone sensibile ale corpului.
hice sunt limitate sau care nu deţin cunoţtinţele sau experienţa
15. NU înfăşuraţi niciodată cablul de alimentare în jurul uscătorului!
necesare. Aceste persoane pot folosi aparatul numai sub supraveg-
16. Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic.
herea sau după ce le-au fost transmise instrucţiuni privind uti-
17. Nu acoperiţi şi nu înfundaţi orificiile de aspirare şi expirare a aerului!
lizarea aparatului de către persoanele ce răspund de siguranţa lor.
18. Pentru a spori siguranţa de utilizare a aparatului, vă sfătuim ca, pe
Copiii vor trebui supravegheaţi permanent pentru a vă asigura că
circuitul electric ce alimentează priza, să montaţi o siguranţă RCD
nu folosesc aparatul pentru a se juca..
pentru curent alternativ nu mai mare de 30mA. Pentru aceasta,
5. Nu lăsaţi cablul să atârne peste muchii ascuţite sau să intreîn contact cu suprafeţele fierbinţi.
consultaţi un electrician calificat.
Proiectanţii aparatului au prevăzut un strat de protecţie în jurul rezis-
6. Nu folositi aparatul dacă nu este pe deplin funcţional, de exemplu
tenţelor încălzitoare. După ce aparatul a fost conectat pentru prima
atunci când cablul sau fişa sunt deteriorate. În acest caz uscătorul
dată la sursa de alimentare cu curent electric, din el poate începe să
va trebui dus la un service autorizat pentru reparaţii.
iasă puţin fum rezultat din arderea acestui strat. Acest fum nu reprezin-
7. Utilizarea altor accesorii decât cele recomandate de către producă-
tă un pericol pentru utilizator şi nu semnalizează o defecţiune a aparat-
tor poate duce la defectarea aparatului, izbucnirea unui incendiu
ului. După ce aţi pornit aparatul pentru prima dată, aşteptaţi până când
sau accidentarea utilizatorului.
fumul dispare. Aceasta se va întâmpla după cel mult 30 de secunde.
8. Scoateţi de fiecare dată din priză fişa cablului de alimentare imedi-
Avertisment: Nu folosiţi acest aparat în preajma apei.
at după ce aţi terminat de uscat părul.
Avertisment: Nu folosiţi acest aparat în preajma căzilor,
9. Nu folosiţi aparatul în timp ce faceţi baie!
duţurilor, piscinelor ţi altor rezervoare asemănătoare de
apă.
-24-
UTILIZAREA USCĂORULUI DE PĂR
ACCESORIU DIFUZOR
Setarea vitezei
Setarea temperaturii
Butonul pentru jet
aerului (SW-5220)
de aer rece
0 = OPRIT
1 = temperatură medie
OUT = rece
1 = viteză normală
2 = cald
IN = fierbinte
2 = viteză mare
3 = fierbinte
Cu ajutorul acestuia părul capătă volum, firele sunt ridicate încă de la
rădăcină, se pot obţine onduleuri delicate sau mai pronunţate.
PE PERIOADA UTILIZĂRII: Verificaţi periodic cablul de alimentare pentru a evita încurcarea acestuia.
FUNCŢIA JETULUI DE AER RECE: Această funcţie este folosită atunci
Pentru a selecta diversele valori ale vitezei sau pentru a opri aparatul,
când este nevoie ca părul să devină mai elastic şi să poată fi modelat
folosiţi comutatorul de pe mâner. Procedaţi în acelaţi fel şi pentru
după preferinţe. Această funcţie face ca efectul obţinut după modelare
a selecta temperatura. Pentru a folosi funcţia de jet de aer rece, setaţi
să se menţină un timp îndelungat.
pe comutatorul pentru viteză poziţia 1 sau 2 şi ţineţi apăsat butonu pentru jet de aer rece.
ACTIVITĂŢI DE CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE: După ce aţi oprit aparatul,
lăsaţi-l să se răcească. Verificaţi dacă orificiile de aspirare a aerului şi
TEHNOLOGIA PE BAZĂ DE IONI (SW-5220)
grila de refulare a aerului nu sunt obturate. Pentru a curăţa grila, vă
Ionii încărcaţi negativ pe care îi produce aparatul neutralizează partic-
recomandăm să folosiţi aspiratorul sau un obiect ascuţit de desfundat
ulele încărcate pozitiv, echilibrând astfel potenţialul – se neutralizează
spaţii înguste. Nu introduceţi acest obiect prea adânc prin fantele grilei
încărcarea electrostatică a părului, care se modelază mult mai uşor. În
pentru a nu provoca defectiuni sau chiar aprinderea aparatului.
acelaşi timp, în timpul utilizării, ionii fracţionează picăturile de apă de
Carcasa aparatului se va curăţa cu o cârpă moale, umedă. Înainte de a
pe firele de păr în unele mai mici. Se grăbeşte astfel procesul de uscare
pune aparatul în funcţiune, verificaţi dacă este perfect uscat.
a părului. Ionii încărcaţi negativ au şi un efect de netezire a firelor de
păr. Părul devine astfel elastic, strălucitor şi fără fire rebele.
DEPOZITAREA: Opriţi aparatul, lăsaţi-l să se răcească şi puneţi-l pentru
depozitare în ambalajul original, într-un spaţiu uscat. Nu puneţi aparat-
ACCESORIUL DE CONCENTRARE A JETULUI DE AER
ul spre depozitare decât după ce l-aţi scos din priză şi l-aţi lăsat să se
Accesoriul ce concentrează jetul de aer este foarte uşor de montat pe
răcească. Nu lăsaţi cablul înfăşurat prea larg în jurul aparatului. Nu
capul uscătorului. Rolul lui este de a concentra şi direcţiona jetul de aer
folosiţi cablul pentru a agăţa aparatul de el – pentru aceasta folosiţi
pe o suprafaţă mai mică a părului în timpul activităţilor de modelare şi
inelul special cu care este prevăzut aparatul. Descurcaţi foarte bine
aranjare pe peria specială pentru modelat sau cu ajutorul pieptenilor.
cablul înainte de a porni uscătorul.
Puteţi astfel conferi volum părului subţire şi fragil direcţionând jetul de
aer în întregime în sensul pus sensului de creştere al firelor de păr.
-25-
PARAMETRI TEHNICI:
Astfel fiecare gospodărie va putea participa la minimalizarea efectelor
SW-5220
SW-5318
SW-5312
ce influenţează negativ mediul înconjurător şi, deasemenea, va ajuta la
Putere:
2000 W
1800 W
1200 W
refolosirea materialelor ce intră în componenţa produsului respectiv.
Tensiune:
220-240 V
220-240 V
220-240 V
Frecvenţă:
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Nivel de zgomot:
74 dB
74 dB
72 dB
Masa:
e
e
SW-5220: 650g e
SW-5312: 300g
SW-5318: 430g
Ecologia – Protecţia mediului
Dacă pe carcasa unui aparat electric sau pe ambalajul acestuia se află simbolul unui „coş de gunoi tăiat”, acesta semnifică faptul că respectivul aparat nu intră în categoria
gunoiului menajer şi, în consecinţă, nu poate fi aruncat la coşul de
gunoi.
Aparatele electrice care nu mai sunt folosite sau sunt defecte vor trebui predate în punctele de colectare destinate special acestui scop,
amenajate de către administraţia locală, şi care au ca scop colectarea
aparaturii pentru refolosire.
00-710 Warsaw, Al. Witosa 31/22
tel. (+48 25) 759 18 81, fax (+48 25) 759 18 85
[email protected]
www.optimum.hoho.pl
IMPORTATOR:
• METRO Cash&Carry România S.R.L.
Bd Theodor Pallady 51N, Building C6, Frame A,
OP 72-19, cod 032258 Sector 3 Bucuresti (România)
• Metro Cash & Carry Moldova,
bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 65
Chisinau
• Rombiz Impex Srl Bucureşti (România)
-26-
UA
SW-5312/SW-5318/SW-5220
!
5 /$$ (+#5 % $&'()-:
BR\RQ TM]^Z]_OMYYiX YRZNakQYZ _OMSYZ [\ZlU^M^U kY]^\_Vbkh T
9. ;MNZ\ZYij^f]i VZ\U]^_OM^U]i `RYZX QWi OZWZ]]i [kQ lM] V_[MYYi!
10. F OU[MQV_ iVcZ [\U]^\k
ZN]W_PZO_OMYYi.
OU[MQVZOZ _[MQR _ OZQ_, YRZNakQYZ
YRPM YZ OU Yi^U m^R[]RWfY_ OUWV_ T PYkTQM RWRV^\UlYZ XR\RSk!
1. ;MNZ\ZYij^f]i ^\UXM^U `RY OZWZPUXU \_VMXU!
11. @kVZWU YR TMWUmM ^R OVWhlRYZPZ [\U]^\Zh NRT YMPWiQ_!
2. B\U]^\k YRZNakQYZ TNR\kPM^U [ZQMWk OkQ OZQU!
12. @R ]^MO^R [\U]^\k YM PM\ilk [ZOR\aYk.
3. ;MNZ\ZYij^f]i [ZP\_SM^U [\U]^\k , [\ZOkQ lU m^R[]RWfY_ OUWV_ _
13. BkQ lM] ]_mRYYi OZWZ]]i N_Qf^R _OMSYUXU, cZNU OZWZ]]i YR
OZQ_ MNZ O kYmk \kQUYU!
4. B\U]^\k YR [\UTYMlRYU QWi ZN]W_PZO_OMYYi Z]ZNMXU (TZV\RXM,
[Z[MQMWZ O OUakQYk Z^OZ\U [ZOk^\i.
14. 8M\ilR [ZOk^\i YR [ZOUYYZ YM[\MOWi^U]i O ]^Z\ZY_ ZlR
Qk^fXU) T ZNXRSRYUXU `kTUlYUXU, RXZbk YUXU MNZ []UaklYUXU
TQkNYZ]^iXU, MNZ Z]ZNMXU, cZ YR OZWZQkh^f OkQ[ZOkQYUX QZ]OkQZX
15. ;MNZ\ZYij^f]i TOUOM^U [\ZOkQ RWRV^\UlYZPZ SUOWRYYi YMOVZWZ
MNZ TYMYYiX, iVcZ a \ZNZ^M YR OkQN_OM^UXR^f]i [kQ YMPWiQZX MNZ
[\U]^\Zh!
X YR N_QR [ZOkQZXWRYM kY]^\_Vbki T ZN]W_PZO_OMYYi [\U]^\Zh
16. B\U]^\k [\UTYMlRYU ^kWfVU QWi QZXMmYfZPZ OUVZ\U]^MYYi.
Z]ZNZh, iVM OkQ[ZOkQMj TM a NRT[RV_.
17. ;MNZ\ZYij^f]i TMV\UOM^U OakQYk ^M OUakQYk Z^OZ\U [ZOk^\i!
9k^U [ZOUYYk TMWUmM^U]i [kQ YMPWiQZX, cZN XM^U _[ROYRYk]^f _
18. 9Wi
^ZX_, cZ OZYU YR ]VZ\U]^Mh^f]i [\U]^\ZjX QWi TMNMOU.
TMaU]^_
\RVZXRYQ_j^f]i
YR [R\ROUc_j 30 X5. F bfZX_ [U^MYYk YRZNakQYZ TOR\^M^U]i QZ
6. ;MNZ\ZYij^f]i VZ\U]^_OM^U]f [ZmVZQSRYUX [\U]^\ZjX, M ^MVZS
VOMWk`kVZOMYZPZ RWRV^\UVM.
19. =ZWU `RY TM]^Z]ZO_j^f]i _ OMYYk, ^Z [k]Wi
OU[MQV_ YRZNakQYZ OkQQM^U [\U]^\k QZ \RXZY^_ O MO^Z\UTZOMYU
ZPZ OUVZ\U]^MYYi
YRZNakQYZ OU Yi^U m^R[]RWfY_ OUWV_ T \ZTR^VU, ^ZX_ cZ
[_YV^ ]R\Ok]YZPZ ZN]W_PZO_OMYYi.
7. 7UVZ\U]^MYYi MV]R]_M\kO, iVk YR N_WU \RVZXRYQZOMYk OU\ZNYUVZX,
QZQM^VZOZPZ
QU`R\RYbkMWfYZPZ ^ZV_ (RCD) T YZXkYMWfYUX ^ZVZX QkiYYi, iVU
]^UVMO]i T PM\ilUXU [ZOR\aYiXU.
[\ZOkQ MNZ m^R[]RWfYM OUWVM – _ bfZX_
PM\MY^_OMYYi
_]^MYZOU^U O RWRV^\UlYZX_ VZY^_\k, iVU SUOU^f PYkTQM, [\U]^\k
5. @R OkmM ^R [\ZOkQ YM PZ]^\Ua P\MYia ^M YR QZ[_]VM ^R, cZN OkY
iVcZ [ZmVZQSRYU
MNZ
kYmUa l_^WUOUa Xk]bf.
NWUTfVk]^f OZQU j TMP\ZTZh YMOk^f ^ZQk, VZWU `RY OUXVY_^U
=ZX[R^RY^YU VOMWk`kVZOMYU RWRV^\UV: QWi ^ZPZ, cZN _YUVY_^U _]ka
XZSR [\UOR]^U QZ [ZmVZQSRYYi [\U]^\Zh, ^kWM MNZ QZ
TMP\ZT, bR X_]U^f N_^U Z]ZNM T OkQQkW_ ]R\Ok]YZPZ ZN]W_PZO_OMYYi
OUYUVYRYYi [ZSM\_.
OU\ZNYUVM, kX[Z\^R\M, MNZ Z]ZNM kT TM^OR\QSRYUXU VOMWk`kVMbkiXU,
8. Bk]Wi TMVkYlRYYi ]_mRYYi OZWZ]]i YRPM YZ OU XM ^R m^R[]RWfY_
OUWV_ T RWRV^\UlYZPZ PYkTQM.
MNZ VZX[R^RY^YM [Z bfZX_ OUQ_ \RXZY^kO. F VZSYZX_ OU[MQV_, iVU
OUYUVY_O, [\U]^\k YMWRSU^f OkQQM^U ^MVZX_ RWRV^\UVZOk.
-27-
%CD;E;:<;BBQ: #; =6FGCFC8H86G> JNC9C DE>FGECP [email protected]>=H
5$## (+#$!$54 (SW-5220)
8C:>.
@RPM^UOYZ
%CD;E;:<;BBQ: #; =6FGCFC8H86G> JNC9C DE>FGECP [email protected]>=H
YR ^\MWkT_h^f
86BB, :HUS8, 76F;BS8 G6 DC:S7B>I E;=;E8H6ES8, B6DC8B;B>I 8C:CP.
TM\iQSRYk
kZYU,
TM\iQSRYk
cZ
[ZTU^UOYZ
OU\ZNWih^f]i
lM]^UYVU,
OU\kOYhOMYYi [Z^RYbkMW_ – RWRV^\Z]^M^UlYU
[\U]^\ZjX,
][\UlUYih^f
[Z^RYbkMW ]^Mj
YR ^\MWkTZOMYUX ^M OZWZ]]i WRPmR [kQQMh^f]i XZQRWhOMYYh. =\kX
$'$! )##4
^ZPZ, [kQ lM] RV][W_M^Mbk kZYU \ZTNUOMh^f V\M[Wk OZQU YM XZV\ZX_
F YZOZX_ [\U]^\Z ][\ZRV^ZOMYZ TMaU]YR [ZV\U^^i YMOVZWZ
OZWZ]]k YM XRYmk VM[RWfVU. HR [\U]VZ\hj [\ZbR] ]_mVU. @RPM^UOYZ
YMP\kOMWfYUa ][k\MWR . Bk]Wi [kQVWhlRYYi [\ZOZQ_ _ [R\mU
TM\iQSRYk kZYU OUPWMQS_h^f [ZOR\aYh OZWZ]]i. 7ZWZ]]i ]^Mj
\MT,
XZSR T'iOU^U]i YRORWUVR VZ\Z^VZlM]YR OUQkWRYYi QUX_ _ \RT_Wf^M^k
RWM]^UlYUX, NWU]V_lUX k PWMQVUX.
[kQkP\kO_ bfZPZ [ZV\U^^i. HR YR ]^MYZOU^f SZQYZ TMP\ZTU QWi
][ZSUOMlM ^M YR ]OkQlU^f [\Z [ZmVZQSRYYi [\U]^\Zh. =Z\U]^_hlU]f
#' [\U]^\ZjX _ [R\mU \MT, YMWRSU^f QZTOZWU^U ZX_ [\MbhOM^U QZ lM]_
TZ]R\RQSRYYi
\ZT]khOMYYi QUX_. HR YR [ZOUYYZ ^\UOM^U QZOmR, YkS 30 ]RV_YQ.
_XZSWUOWhj ZV\RXR YM[\MOWiYYi [Z^ZV_ [ZOk^\i YM XMW_ QkWiYV_
4
XZQRWhOMYYi MNZ P\RNkYbi. 9RWkVM^YZX_ k ^ZYVZX_ OZWZ]]h XZSYM
!4
$'&##4
%$5(&4:
@M]MQVM
QWi
[ZOk^\i WRPVZ V\k[U^f]i QZ ]^OZWM `RYM. @M]MQVM
OZWZ]]i [kQ lM] XZQRWhOMYYi k _VWMQMYYi TM QZ[ZXZPZh ck^VU QZ
$&'()('0 *#$"
)[email protected];BBQ
)[email protected];BBQ DS:S9ES8H
BCD?6 DC:H8H [email protected]:BC9C
U8>:?CFGS
(SW-5220)
DC8SGEQ
0 = 7<=>LI:@5
1 = [ZXk\YR
OUT = aZWZQYR
1 = YZ\XMWfYM
2 = ^R[WR
IN = PM\ilR
2 = mOUQVM
3 = PM\ilR
QZNMOU^U ZN'jX ^M [ZOYU
YM[\MOWihlU
[Z^kV [ZOk^\i _
[\Z^UWRSYZX_ YM[\iXk QZ a YM^_\MWfYZPZ T\Z]^MYYi.
%5 -' ##4: IR\RT QRiVU
lM] YMWRSU^f \ZTXZ^_OM^U
VMNRWf, cZN _YUVY_^U TM[W_^_OMYYi.
9Wi ^ZPZ, cZN OUN\M^U [Z^\kNYR _]^MYZOWRYYi mOUQVZ]^k MNZ
*)# ,54
OUVWhlU^U [\U]^\k , YMWRSU^f [R\RXk]^U^U [R\RXUVMl YM \_lbk. EMV
TM]^Z]ZO_j^f]i QWi ^ZPZ, cZN OZWZ]]i ]^MWZ NkWfm RWM]^UlYUX ^M
]MXZ YRZNakQYZ [Z]^_[M^U [\U OUNZ\k ^RX[R\M^_\U. JZN OUN\M^U
QMOMWZ]i QZOkWfYZ _VWMQM^U. G_YVbki `kV]_j _VWMQV_ OZWZ]]i, iVM N_WM
`_YVbkh [ZQ_O_ aZWZQYZPZ [ZOk^\i, YM [R\RXUVMlROk mOUQVZ]^k
[\UQMYM [kQ lM] XZQRWhOMYYi.
%$))
+$!$#$$
%$5(&4:
Hi
`_YVbki
YMWRSU^f OUN\M^U _]^MYZOWRYYi 1 MNZ 2, ^M [\U^\UXM^U YM^U]Y_^_
VYZ[V_ [ZQ_O_ aZWZQYZPZ [ZOk^\i.
-'( ( (+#5-#
$!4: Bk]Wi OkQVWhlRYYi [\U]^\Zh
YMWRSU^f [ZlRVM^U, [ZVU OkY ZaZWZQU^f]i. @RZNakQYZ [R\ROk\U^U, lU
YR TMV_[Z\RYU O[_]V [ZOk^\i, M ^MVZS OU^iSYM \Rmk^VM . 9Wi lU]^VU
-28-
\Rmk^VU XZSYM TM]^Z]_OM^U [UWZ]Z] MNZ PZ]^\U
[\RQXR^ QWi
[email protected] – %C:76RAC DEC F;E;:C8>K;!
[\Zm^ZOa_OMYYi Z^OZ\kO. 8Z]^\U [\RQXR^ YR XZSYM TM[UaM^U Q_SR
DUXOZW „[R\RV\R]WRYZ jXYZ]^k QWi ]Xk^^i”, OVMTMYU
PWUNZVZ _ [\U]^\k , cZN YR OUTOM^U [ZmVZQSRYYi MNZ TMPZ\MYYi
RWRV^\ZZNWMQYMYYk MNZ _[MVZObk [ZVMT_j, cZ ZNWMQYMYYi YR
[\U]^\Zh.
XZSR OOMSM^U]i TMPMWfYUX QZXMmYkX OkQaZQZX k YR ^\RNM
=Z\[_] [\U]^\Zh XZSYM lU]^U^U, TM]^Z]ZO_hlU X'iV_ OZWZP_ PMYlk\V_.
YM
ZPZ OUVUQM^U _ [\UTYMlRYk QWi ^ZPZ VZY^R YR\U.
BR\RQ TM]^Z]_OMYYiX [\U]^\Zh YMWRSU^f [R\ROk\U^U, lU OkY [ZOYk]^h
#;DCGES7B; 67C 8S:DE6JNC86B; ;@;[email protected]:B6BBQ YRZNakQYZ TQM^U O
OU]ZaY_O.
][RbkMWfYZ OUQkWRYk T bkjh XR^Zh [_YV^U TNZ\_ OkQaZQkO, [R\RQNMlRYk
&5##4: @RZNakQYZ OkQVWhlU^U [\U]^\k , TMlRVM^U, [ZVU OkY
EMVUX ][Z]ZNZX N_Qf-iVR QZXMmYj PZ][ZQM\]^OZ ][\Uij TXRYmRYYh
ZaZWZQU^f]i, ^M TNR\kPM^U O Z\UPkYMWfYZX_ _[MV_OMYYk MNZ _ ]_aZX_
XZSWUOUa YRPM^UOYUa YM]WkQVkO, cZ O[WUOMh^f YM YMOVZWUmYj
Xk]bk. ;MNZ\ZYij^f]i TNR\kPM^U [\U]^\k , VZWU OkY PM\ilU MNZ YMQMWk j
]R\RQZOUcR k YMQMh^f XZSWUOk]^f \RV_[R\Mbk XM^R\kMWkO, kT iVUa
[kQVWhlRYUX. @R YMWRSU^f TMXZ^_OM^U VMNRWh [\Z]^Z\Z YMOVZWZ
OUPZ^ZOWij^f]i QMYU OU\kN.
QWi TQMlk RWRV^\ZZNWMQYMYYi, cZ [kQWiPMj _^UWkTMbk.
[\U]^\Zh. ;MNZ\ZYij^f]i [kQOkm_OM^U [\U]^\k
TM VMNRWf -
7MPM:
\RVZXRYQ_j^f]i TM]^Z]ZO_OM^U ][RbkMWfY_ \_lV_ QWi [kQOkm_OMYYi, cZ
e
e
SW-5220: 650P e
SW-5312: 300P
SW-5318: 430P
OaZQU^f O Z]YMcRYYi [\U]^\Zh. BR\RQ TM]^Z]_OMYYiX [\U]^\Zh ^M
[k]Wi ZPZ TMVkYlRYYi, YMWRSU^f \ZT[W_^M^U VMNRWf.
(+#5-#5 #5:
SW-5220
SW-5318
BZ^_SYk]^f:
2000 7^
1800 7^
SW-5312
1200 7^
@M[\_PM:
220-240 7~
220-240 7~
220-240 7~
IM]^Z^M:
50 8b
50 8b
50 8b
CkORYf m_X_:
74 Q6
74 Q6
72 Q6
00-710 Warsaw, Al. Witosa 31/22
tel. (+48 25) 759 18 81
fax (+48 25) 759 18 85
[email protected]
www.optimum.hoho.pl
I"%$&(&:
EA7 ":V][Z-]R\Ok] FV\MYM"
01103, FV\MYM, X. =UO,
N_WfOM\ 9\_SNU @M\ZQkO, 10
JZ QZ WU]^kO:
01103, FV\MYM, X. =UO 103, M.]. 18
[email protected]
^RW. 045 2290660
-29-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement