ORC 1015
HÅNDBOK
Bruksanvisning for Beha oljeovn
ORC 1015
ORC
Kjære kunde
Denne håndboken gjelder for oljeovnen ORC 1015.
For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for
sertifisering av oljeovnen. Dette for å ivareta din sikkerhet på best mulig
måte.
Utvikling av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Vi tar derfor
forbehold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil.
Les håndboken nøye og ta vare på den. Vær spesielt oppmerksom på
produsentens merknader og råd for sikker bruk.
Vi håper du blir fornøyd med den nye oljeovnen din.
Med vennlig hilsen
Beha Elektro AS
PS: Vi gjør oppmerksom på at oljeovnen som er beskrevet i denne
håndboken kun er beregnet for bruk i private hjem.
Dette produktet er bare egnet til sporadisk bruk i godt isolerte rom.
Les denne veiledning nøye,
og ta vare på den til senere bruk.
2
Sikkerhet
ORC
For å unngå brann eller personskader bør man følge våre
sikkerhetsregler.
Les hele bruksanvisningen før ORC 1015 tas i bruk.
• Før bruk fjernes all emballasje og benene monteres. Se side 7.
Tilkoble ikke strøm før all montering er ferdig.
• Oljeovnen skal kun brukes som tilleggsvarme innendørs.
• Ovnen må slås av når man IKKE er til stede.
• Slå av bryteren og fjern støpslet fra stikkontakten når ovnen
ikke er i bruk og ved rengjøring.
ADVARSEL! Ovnen blir varm under bruk. Ikke berør varme
overflater. Vær ekstra oppmerksom ved tilstedeværelse av
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, personer med manglende erfaring og kunnskap, eller
barn.
• Oljeovnen skal stå på et plant gulv. Den skal ikke brukes på
myke overflater da den kan velte.
• Må ikke brukes på plasser der det er støv, damp, gass, bensin,
maling eller hvor andre brannfarlige varer er lagret (eks. garasje).
Må ikke brukes i eksplosjonsfarlige områder etc.
• Ved oljelekkasje skal ovnen ikke brukes.
• Må ikke brukes i nærheten av badekar, vaskeområder eller
svømmebasseng. Ovnen skal kun brukes i tørre rom for å unngå
elektrisk støt, kortslutning og brann.
3
Sikkerhet
ORC
• Oljeovnen kan brukes av barn fra 8 år og oppover, personer
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, personer
med manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller
instruksjoner for bruk av produktet. Instruksjonen må gis på en
sikker måte slik at farene involvert er forstått. Barn skal ikke leke
med ovnen. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn
uten tilsyn.
• Skal ikke brukes i rom med barn, dyr eller personer med
funksjonshemninger med mindre det er en ansvarlig person
tilstede.
• Skal ikke brukes i rom hvor det oppholder seg personer som
ikke kan forlate rommet på egenhånd.
• ADVARSEL! Barn under 8 år skal holdes unna ovnen med
mindre de er kontinuerlig overvåket.
• Ikke senk ovnen i vann eller væske for rengjøring.
• Ikke dekk til produktet under bruk eller kort tid etter at den er
slått av da det kan medføre brann.
• Skal ikke plasseres rett under en stikkontakt.
• Stikkontakten skal være synlig og tilgjengelig.
• Ved rengjøring, flytting eller når ovnen ikke er i bruk gjøres den
strømløs ved å slå av bryteren for så å trekke ut støpselet fra
stikkontakten. Ikke dra i kabelen men ta tak rundt støpselet.
.
MERK! Ikke koble til strømforsyning om ovnen eller
strømledningen er skadet. Hvis du er i tvil, kontakt din leverandør.
4
Sikkerhet
ORC
• Er kabelen eller støpslet ødelagt skal ovnen ikke brukes.
Kabelen må ikke komme i berøring med de varme overflatene på
ovnen under bruk.
• Kabelen skal ikke tildekkes av matter eller lignende. Kabelen
skal ligge slik at den ikke blir tråkket på.
• Påse at ingen fremmede objekter er plassert i/på ribber da det
kan forårsake elektrisk feil, brann eller ødelagt ovn.
• Ikke ta på ovene med våte hender.
• Må ikke ligge på siden. Om oljeovnen skulle velte, koble den fra
strømnettet og la den avkjøles.
• Ikke bruk en programmerer, timer, fjernkontrollsystem eller
andre enheter for å slå på og av produktet automatisk, da dette
vil kunne innebære brannrisiko hvis ovnen er dekket til eller
plassert feil.
• Luftinntaket over kabelvinnen må ikke blokkeres.
• Ovnen skal ikke repareres, demonteres eller modifiseres fordi
den ikke har utskiftbare deler innvendig.
Advarsel
For å unngå overopphetning må o ljeovnen ikke tildekkes.
5
Installasjon
ORC
Elektrisk tilkobling og bruk
Før tilkobling av oljeovnen, påse at nettspenningen er 220-240V ~
50 Hz.
Oljeovnen tilkobles stikkontakt i det rommet som den brukes i.
Bruk ikke skjøteledning, da det kan medføre brannfare.
Avstander
Oljeovnen brukes unna hindringer som påvirkes av varme f.eks.
møbler, gardiner, eller andre brennbare gjenstander. Anbefalt
klaring er 1 meter over og til sidene.
Håndtak
Termostatlys
Termostatknapp
Ribbe
AV / PÅ bryter
Effektvelger
Luftinntak
Ben / hjul
Kabelvinne
6
Montering
ORC
Montering av ben:
• Sjekk at du har alle delene. Se tabell under.
• U-bøylen tres rundt varmeribbene (1 og 2), benene plasseres
på bøylen og skrues fast med 2 vingemuttere (3).
ORC 1015
2
3
1
Viktig
Beina skal monteres
med vinkelen bort
fra ovnen
Beskrivelse av deler
ORC1015
Ben
Bøyler
Vingemutter
2
2
4
7
Teknisk data
ORC
Stell og vedlikehold
• Fjern strømtilkoblingen og avkjøl oljeovnen før rengjøring.
• Rengjør utsiden med en fuktig klut.
• Bruk aldri etsende rengjøringsmidler eller sett oljeovnen i vann.
Spesifikasjoner
• Strømforsyning
• Effekt
• Strømledning
• Nettovekt
• Isolasjon
• Mål (L x B x D) cm
220-240V ~ 50Hz
Se tabell
1,8M
Se tabell
Klasse 1
Se tabell
Modell
Watt
Regulering av
watt
Nettovekt
Mål (L x B x H)
ORC1015
1000
400 / 600 / 1000
7,48 kg
29,5x28x64 cm
8
ORC
Bruk
Effektvelger
Oljeovnen har tre effektinnstillinger.
Trinn 1 gir laveste effekt. Trinn 2 gir mellomste effekt.
Maksimal effekt oppnås ved at bryter settes på 3.
Bruk av oljeovnen
Sett pluggen i stikkontakten. Sett effektvelgeren i stilling for
maksimal effekt og vri termostatrattet med klokka til den stopper.
Oljeovnen gir nå maksimal effekt og vil starte å varme.
Når du har oppnådd den ønskede temperaturen dreies
termostat-rattet mot klokka inntil indikatorlampen for termostaten
slukkes.
Vær oppmerksom på
• Et rødt lys over termostaten lyser når elementene er innkoblet.
• Sørg for god ventilasjon rundt oljeovnen. Hvis ikke vil dette
kunne influere på termostaten og dens virkemåte.
• Oljeovnen har overopphetningssikring. Denne vil koble ut
strømmen til elementene ved unormal høy temperatur.
• Skulle oljeovnen velte vil en veltesikring koble ut strømmen til
elementene.
Termostat
Effektvelger
1
MIN
MAX
9
3
0
2
ORC 1015. Beha Elektro AS. April 2017.
Avfallshåndtering
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv
2014/30/EU, 2014/35/EU og 2012/19/EU om håndtering av
elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic
Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir
avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helseeller miljø risiko.
Symbolet
på produktet eller på dokumentene som følger
med det, viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Levere det til et autorisert mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhenting må skje
iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon
om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet,
kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du
anskaffet det.
BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN
Tlf:. 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70
e-post: [email protected]
www.beha.no
10
11
Dear customer
Congratulations on your new Beha portable liquid radiator. You
have purchased a modern high quality product. In addition, it is
easy to operate.
This manual applies to model ORC 1015.
New product development is a continuous process. We therefore
subject to change of functions and printing errors.
Read the manual carefully and take care of it. Please keep in
mind the manufacturer's instructions and advice for safe
operation.
We hope you are satisfied with your new oil heater.
Sincerely,
Beha Elektro AS
PS: Please note that the portable liquid radiator as described in
this handbook is intended for use in private homes.
This product is only suitable for occasional use in well insulated
spaces.
Read this manual carefully,
and preserve it for future use.
12
When using any electrical appliance, basic precautions should
always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and
injury to persons , including the following:
1. Read all instructions before using heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare
skin touch hot surfaces. Keep combustible materials such as
furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3
feet (0.9m) from the heater. Allow heater to cool before moving
and then use the built-in handle for easy movement.
3. Extreme caution is necessary when heater is used by or near
children and whenever heater is left unattended.
4. Always unplug the heater when it is not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug, or after
the heater malfunctions, or has been dropped or damaged in any
manner. Return heater to the manufacturer for examination,
electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Do not use heater outdoors. This product is intended for normal
household indoor use only.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas
or similar moist indoor locations. Never locate heater where it
may fall into a bathtub or other water container.
8. Do not run power cord under carpeting. Do not cover cord with
throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic
areas and where it will not be tripped over.
9. To disconnect heater, set controls to OFF, then remove plug from
outlet.
10. Keep this heater clean. DO NOT allow foreign objects to enter
any ventilation or exhaust opening as this may cause electric
shock, or fire, or damage the heater.
11. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in
any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where
openings may become blocked.
12. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use
it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used
or stored.
13
13. Use this heater only as described in this manual. Any other
use not recommended by the manufacturer may cause fire,
electric shock, or injury to persons.
14.
Warning: In order to avoid overheating, do not cover the
heater.
15. Do not use this heater in the immediate surroundings of a
bath, a shower or a swimming pool.
16. The heater must not be located immediately below a
socketoutlet.
17. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or a similarly qualified
person in order to avoid a hazard. Use of an extension cord is
not recommended. However, if it is absolutely necessary
ensure the cord is short as possible (long cords coiled up can
overheat, as well as cause tripping accidents).
18. This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be disposed with
other household wastes throughout the EU. To prevent possible
harm to the environment or human health from uncontrolled waste
disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of
material resources. To return your used device, please use the return
and collection systems or contact the retailer where the product was
purchased. They can take this product for environmental safe
recycling.
14
20. This heater is filled with a precise quantity of special oil.
Repairs requiring opening of oil-container are only to be
made by the manufacturer or his service agent who should
be contacted if there is an oil leak. When scrapping the
heater, follow the regulations concerning the disposal of oil.
21. Children of less than 3 years should be kept away unless
continuously supervised. Children aged from 3 years and
less than 8 years shall only switch on/off the appliance
provided that it has been placed or installed in its intended
normal operating position and they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children
aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in,
regulate and clean the appliance or perform user
maintenance.
22. CAUTION — Some parts of this product can become very hot
and cause burns. Particular attention has to be given where
children and vulnerable people are present.
23. This heater is filled with a precise quantity of special oil.
Repairs requiring opening of oil-container are only to be
made by the manufacturer or his service agent who should
be contacted if there is an oil leak. When scrapping the
heater, follow the regulations concerning the disposal of oil.
Caution
To avoid overheating, do not cover the heater.
NOTE! Do not connect the power supply if oil heater or power cord is
damaged. If in doubt, contact your supplier.
15
Electrical connection and use
Before connecting the portable liquid radiator, ensure that the
main voltage is 220-240V~ 50Hz.
The portable liquid radiator connected socket in the room as it is
used in. Do not use extension cords as this may result in fire.
Distances
The portalbe liquid radiator should be away from furniture,
curtains or other flammable objects. Recommended clearance is
1 meter above and to the sides.
16
Mounting the legs:
• Make sure you have all the parts. See table below.
• Make sure the heater is unplugged and the power switch is in
the ”0” OFF position.
• TURN THE HEATER UPSIDE DOWN
• Attach the wheel caster onto the heater as the picture shows.
One U plate is fixed between the first & second fin,
and the other one is fixed between last two fins. Fix the casters
to the vertical axis of both the wheel holding plates.
• Insert the butterfly nuts and tighten them securely. TURN THE
HEATER UPRIGHT.
• Your heater is now ready to use.
17
Care and Maintenance
• Remove power connection and cooling portable liquid radiator
before cleaning.
• Clean the outside with a damp cloth.
• Never use abrasive cleaners or put oil heater in water.
Specifications
• Power supply
• Power
• Power cord
• Net Weight
• Insulation
• Dimensions (LxWxD)cm
220-240V~ 50Hz
See table
1,8M
See table
class 1
See table
ORC1015 1000 400 / 600 / 1000
18
7.48 kg
29,5x28x64 cm
Insert the plug into the suitable wall outlet.
1) Never use the unit in place where is not even, make sure
there is nothing flammable or easy deform object within 1
meter (36 inches).
2) Insert the plug after setting the thermostat to “MIN” position
and setting the power selected switches to "0" position.
3) Do not cover the unit.
4) The heater is suitable for operation on an A.C. electricity
supply having the same voltage as that show on its rating
label.
Rotate power switch to the "3" position then turn thermostat to
the "Max" position, at this moment, the unit begins to work,
when the temperature rises to which you are satisfied with,
slowly turn the thermostat counter clockwise until the
indicating light of the key for power choice is out, and the
room temperature thus can keep constant.
If you want to raise or lower the room temperature, you can
make another regulation: Turn the thermostat clockwise to
raise the temperature and counterclockwise to lower it.
4. After use, turn the power switch to the “0” position first, then
turn thet hermostat to the “MIN” position, and pull out the
power supply plug.
19
ORC 1015. Beha Elektro AS. April 2017.
This appliance is marked in accordance with EU Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU and
2012/19/EU regarding the handling of electrical and electronic waste (Waste Elevtrical
and Electronic Equipment - WEEE). Make sure that this product is disposed in the
correct manner, so that it does not constitute a health or environmental risk.
The symbol on the product or on the documents accompanying the product,
indicates that this product may not be treated as household waste. Handing it over to a
authorized for the recycling of electrical and electronic equipment. Pick must be in
accordance the local waste regulations. For further information treatment, recovery and
recycling of this product, contact your local council, waste disposal service or the shop
where you purchased it.
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement