Document
princess_New_Classics_Sandwich_Toaster_2302_omslag.fm Page 1 Friday, March 18, 2005 8:26 AM
Garantiekaart / Guarantee card /
Certificat de garantie / Garantiekarte /
Certificado de garantía / Certificato di
garanzia / Garantikort / Garantibevis/
Takuutodistus / Garantibevis / Postal de
garantia / ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ
New Classics Sandwich Toaster
Article 2302
Datum van aankoop / Date of purchase / Date d'achat / Kaufdatum / Fecha de compra/Data di acquisto /
Inköpsdatum / Købsdato / Ostopäivämäärä / Kjøpsdato / Data de compra / ˯΍ήθϟ΍ ΦϳέΎΗ :
Dealer / Dealer / Concessionnaire / Händler / Distribuidor / Rivenditore / Återförsäljare / Forhandler /
Myyjä / Forhandler/Revendedor / ήΟΎΘϟ΍ :
Type / Model / Type / Typ / Tipo / Modello / Modell / Type / Tyyppi / Type / Tipo / ϞϳΩϮϤϟ΍ :
Koper / Purchaser / Acheteur / Käufer / Comprador / Dati relativi all'acquirente / Köpare / Køber /
Ostaja / Kjøper / Cliente / ϱήΘθϤϟ΍ :
• Gebruiksaanwijzing • User's instructions • Mode d'emploi
• Bedienungsanleitung • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'uso
• Bruksanvisning • Brugsanvisning • Bruksanvisning
• Käyttöohje • Instruções de uso • ϡΪΨΘδϤϟ΍ ϞϴϟΩ
Nederlands
1
English
5
Français
9
Deutsch
13
Español
17
Italiano
21
Svenska
25
Dansk
29
Norsk
33
Suomi
37
Português
41
ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍
45
princess_New_Classics_Sandwich_Toaster_2302_omslag.fm Page 2 Friday, March 18, 2005 8:26 AM
Nederlands: Garantievoorwaarden
1 jaar op fabrikage- en materiaalfouten. De
garantie geldt alleen met volledig ingevuld garantiebewijs. Geen garantie op defekten t.g.v.
verkeerd gebruik, onbevoegde demontage en
vallen. De garantie is niet geldig voor gevolgschade.
4
5
Svenska: Garantivillkor
English: Terms and conditions of
guarantee
6
3
1 year on manufacturing and material faults.
The guarantee is valid solely when the guarantee
card has been completed in full. The guarantee
does not cover defects caused by incorrect use,
unauthorized disassembly, or damage caused
by a fall. The guarantee does not cover
consequential damage.
Français : Conditions de garantie
2
1
1 année sur les défauts de pièce et main
d'œuvre. La garantie est valable uniquement si le
certificat de garantie est entièrement rempli. La
garantie n'est pas valable si l'appareil a été incorrectement utilisé, démonté par une personne non
qualifiée, ou est tombé. La garantie n'est pas
valable pour les dommages consécutifs.
Deutsch: Garantiebedingungen
1 Jahr auf Herstellungs- und Materialfehler.
Die Garantie gilt nur mit komplett ausgefülltem
Garantienachweis. Die Garantie gilt nicht für
Schäden, die aufgrund falschen Gebrauchs,
unbefugter Demontage und weil das Gerät
heruntergefallen ist, entstanden sind. Die Garantie gilt nicht für Folgeschäden.
Español: Condiciones de garantía
1 año por defectos de fabricación o de los
materiales. La garantía es válida únicamente con
la presentación del certificado de garantía debidamente gestionado. No se otorga garantía por
fallos ocasionados por el uso inadecuado,
desmontaje de las partes por personas no
autorizadas o caída del aparato. La garantía no
aplica para daños consecuenciales.
Italiano: Condizioni di garanzia
7
1
danni derivanti da utilizzo errato o non conforme
del prodotto, da riparazioni eseguite da
personale non autorizzato e da eventuali cadute
dell'apparecchio. La garanzia non copre gli
eventuali danni indiretti a persone e/o cose
causati dal malfunzionamento del prodotto.
L'apparecchio è garantito per un periodo di 12
mesi dalla data di acquisto a copertura di difetti di
materiale e/o di fabbricazione. La garanzia è
valida unicamente se accompagnata da un
certificato di garanzia debitamente compilato in
ogni sua parte. La garanzia non si applica ai
1 år på tillverknings- och materialfel. Garantin
gäller endast tillsammans med ett fullständigt
ifyllt garantibevis. Ingen garanti för fel på grund
av felaktig användning, obehörig demontering
och fall. Garantin täcker inte följdskador.
Dansk: Garantibetingelser
1 år på fabrikations- og materialefejl. Garantien
gælder kun med et fuldstændigt udfyldt garantibevis. Ingen garanti på defekter opstået som
følge af forkert brug, uautoriseret afmontering og
fald. Garantien dækker ikke følgeskade.
Norsk: Garantibetingelser
Ett år på fabrikasjons- og materialfeil. Garantien
gjelder bare når garantibeviset er fullstendig
utfylt. Det gis ingen garanti for defekter på grunn
av feil bruk, uautorisert demontering og fall.
Garantien gjelder ikke følgeskader.
Suomi: Takuuehdot
Yhden vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheiden osalta. Takuu on voimassa vain, jos
takuutodistus on täytetty täydellisesti. Takuu ei
kata vikoja, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä,
valtuuttomattomasta purkamisesta tai
putoamisesta. Takuu ei kata seurannaisvahinkoja.
Português: Condições de garantia
1 ano para defeitos de fabrico e de material A
garantia apenas é válida com a prova de
garantia completamente preenchida. Não se
garantem defeitos devido a utilização errada,
desmontagem não autorizada e queda.
A garantia não abrange danos resultantes.
ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη :ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍
.ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
.Δ˱ ϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· Ύ˱ΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭ
ϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃ ˬίΎϬΠϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
.ίΎϬΠϟ΍ ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍ ϭ΃ ˬϪΑ κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
.ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 1 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Gebruik
• Plaats het apparaat op een stabiele en
vlakke, hitte- en spatbestendige
ondergrond, op een plaats waar het
niet kan vallen.
Algemeen
Deze fraaie Princess New Classics
Sandwich Toaster is onderdeel van onze
New Classics-productlijn, die is uitgevoerd
in robuust verchroomd staal. Met de
Sandwich Toaster kunt u de heerlijkste
tosti’s maken.
De Sandwich Toaster heeft een bakplaat
aan de boven- en onderzijde. Het apparaat
is zeer eenvoudig te bedienen. U hoeft
enkel het apparaat aan te sluiten op het
elektriciteitsnet (220 - 240 V). Wanneer de
juiste temperatuur is bereikt, plaatst u de
tosti’s op de bakplaat. Vervolgens sluit u de
deksel. Binnen korte tijd heeft u twee
heerlijke tosti’s.
Werking en bediening
Zie figuur 1.
Het apparaat bevat de volgende
onderdelen:
1 Behuizing
2 Bakplaten
3 Opklapdeksel
4 Aan/uit-indicatielicht (rood)
5 Temperatuurindicatielicht (groen)
6 Sluitclip
7 Snoer en stekker
Voor het eerste gebruik
1 Verwijder de verpakking.
2 Reinig het apparaat. Zie ‘Onderhoud en
reinigen’.
• Wees voorzichtig bij het gebruik van
het apparaat. De bakplaten zijn erg
heet en kunnen brandwonden bij het
aanraken veroorzaken.
• Pas op voor stoom bij het plaatsen
van de tosti’s op de hete bakplaat en
het sluiten van de deksel.
• Ook de behuizing van het apparaat
wordt heet, omdat de behuizing de
warmte goed geleidt.
• Gebruik ovenwanten als u het
apparaat tijdens/na gebruik aanraakt.
1 Controleer of de bakplaten schoon zijn
en er zich geen etensresten of stof op
bevinden. Reinig zonodig de bakplaten
met een vochtige doek.
2 Breng met een kwastje een dun laagje
plantaardige olie of boter aan op de
bakplaten. Dit is beter voor de anti-aanbaklaag.
3 Steek de stekker in het stopcontact. Het
rode aan/uit-indicatielicht gaat branden.
Het apparaat warmt op.
4 Als het groene temperatuurindicatielicht
uit gaat, dan is de ingestelde temperatuur bereikt. Doe ovenwanten aan en
open voorzichtig de opklapdeksel.
5 Plaats de tosti’s op de onderste plaat
met een platte houten of plastic spatel.
Gebruik nooit metalen keukengereedschap om beschadiging aan de antiaanbaklaag te voorkomen. Pas op voor
ontsnappende stoom.
6 Druk de opklapdeksel voorzichtig naar
beneden op de tosti’s en sluit de deksel
met de sluitclip af.
7 Bak de tosti’s totdat ze goudbruin van
kleur zijn. De exacte tijd is afhankelijk
van de wensen van de gebruiker. Blijf in
de buurt van het apparaat om tijdig te
kunnen controleren of de tosti’s gereed
zijn en niet aanbranden.
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
1
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 2 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
8 Als de tosti’s gereed zijn, doe dan ovenwanten aan en open voorzichtig de opklapdeksel. Pas op voor stoom.
9 Neem de tosti’s van de bakplaat af met
een platte houten of plastic spatel.
10 Sluit de opklapdeksel om de warmte te
behouden voor het volgende gebruik.
11 Neem bij einde gebruik de stekker uit
het stopcontact en laat het apparaat
afkoelen.
Veiligheid
Algemeen
• Lees de gebruiksaanwijzing goed
door en bewaar deze zorgvuldig.
• Gebruik dit apparaat alleen zoals
beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
Onderhoud
en reinigen
1 Neem de stekker uit het stopcontact en
laat het apparaat geheel afkoelen.
2 Reinig de binnenzijde van het apparaat
voorzichtig met een vochtige doek met
reinigingsmiddel en droog het vervolgens grondig af.
3 Reinig de buitenzijde van het apparaat
met het speciaal daarvoor bijgeleverde
microvezeldoekje. Gebruik dit doekje
alleen droog.
• Verplaats het apparaat nooit als het is
ingeschakeld of nog warm is. Schakel
het apparaat eerst uit en verplaats het
pas als het is afgekoeld.
• Zorg ervoor dat er geen vocht aan de
binnenkant van het apparaat komt.
• Dompel het apparaat nooit onder in
water of een andere vloeistof. Mocht
dit wel gebeuren, gebruik het apparaat
dan niet meer en gooi het weg.
• Gebruik geen schurende of
agressieve middelen.
• Gebruik dit apparaat alleen voor
huishoudelijke doeleinden.
• Houd het apparaat buiten het bereik
van kinderen of personen die er niet
goed mee om kunnen gaan.
• Laat reparaties uitvoeren door een
gekwalificeerde monteur. Probeer
nooit zelf het apparaat te repareren.
• Niet gebruiken als het apparaat of het
snoer beschadigd is. Stuur het naar
onze servedienst om risico's te
vermijden. Bij dit type apparaat kan
een beschadigd snoer alleen door
onze servicedienst worden vervangen
met behulp van speciaal gereedschap.
Warmte en elektriciteit
• Controleer voordat u het apparaat
gebruikt of de netspanning
overeenkomt met de aangegeven
netspanning op het typeplaatje van
het apparaat.
• Gebruik een geaard stopcontact.
• Haal altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer u het apparaat
niet gebruikt.
• Als u de stekker uit het stopcontact
neemt, trek dan aan de stekker, niet
aan het snoer.
2
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 3 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
• Controleer regelmatig of het snoer van
het apparaat nog intact is. Gebruik het
apparaat niet als het snoer beschadigingen vertoont. Laat een beschadigd
snoer vervangen door een
gekwalificeerde monteur.
• Zorg ervoor dat het apparaat en het
snoer niet in aanraking komen met
hittebronnen, zoals een hete
kookplaat of open vuur.
• Zorg ervoor dat het apparaat, het
snoer en de stekker niet in aanraking
komen met water.
• Het apparaat moet zijn warmte kwijt
kunnen om brandgevaar te
voorkomen. Zorg er dus voor dat het
apparaat voldoende vrij is en niet in
contact kan komen met brandbaar
materiaal. Het apparaat mag niet
worden bedekt.
• Zorg ervoor dat de luchtopeningen vrij
zijn.
Tijdens gebruik
• Gebruik het apparaat nooit buiten.
• Plaats het apparaat op een stabiele en
vlakke, hitte- en spatbestendige
ondergrond, op een plaats waar het
niet kan vallen.
• Laat het snoer niet over de rand van
een aanrecht, werkblad of tafel
hangen.
• Zorg ervoor dat uw handen droog zijn
als u het apparaat, het snoer of de
stekker aanraakt.
• Gebruik het apparaat nooit in vochtige
ruimten.
• Schakel het apparaat uit en verwijder
de stekker uit het stopcontact als u
tijdens het gebruik storingen
ondervindt, het apparaat gaat
reinigen, een accessoire aanbrengt of
verwijdert, of klaar bent met het
gebruik.
• Zorg bij gebruik van het apparaat voor
voldoende ventilatie.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd
achter als het in gebruik is.
• Verplaats het apparaat nooit als het is
ingeschakeld of nog warm is. Schakel
het apparaat eerst uit en verplaats het
pas als het is afgekoeld.
• Wees voorzichtig bij het gebruik van
het apparaat. De bakplaten zijn erg
heet en kunnen brandwonden bij het
aanraken veroorzaken.
• Pas op voor stoom bij het plaatsen
van de tosti’s op de hete bakplaat en
het sluiten van de deksel.
• Ook de behuizing van het apparaat
wordt heet, omdat de behuizing de
warmte goed geleidt.
• Gebruik ovenwanten als u het
apparaat tijdens/na gebruik aanraakt.
• Het apparaat moet zijn warmte kwijt
kunnen om brandgevaar te
voorkomen. Zorg er dus voor dat het
apparaat voldoende vrij is en niet in
contact kan komen met brandbaar
materiaal. Het apparaat mag niet
worden bedekt.
• Zorg dat kleine kinderen niet bij het
apparaat kunnen. Het apparaat en de
onderdelen kunnen tijdens het
gebruik heet worden.
• Pak het apparaat niet op wanneer het
in het water is gevallen. Neem direct
de stekker uit het stopcontact.
Gebruik het apparaat niet meer.
• Maak het apparaat na gebruik grondig
schoon (zie hoofdstuk ‘Onderhoud en
reinigen’).
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
3
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 4 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Milieu
Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic
en dozen in de daarvoor bestemde
containers.
Aan het eind van de levensduur dient het
apparaat op een verantwoorde wijze
afgevoerd te worden. Neem hiervoor
contact op met uw gemeente of
afvalverwerkingsinstantie. U kunt het
apparaat ook inleveren bij de winkelier.
4
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 5 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Use
• Place the appliance on a flat, stable,
heat-resistant and splash-proof
surface where it cannot fall.
General
This attractive Princess New Classics
Sandwich Toaster is one of the products in
our New Classics range, all of which are
finished in sturdy chrome-plated steel.
With the Sandwich Toaster you can make
the tastiest toasted sandwiches.
The Sandwich Toaster has a top and
bottom baking plate. The appliance is
extremely simple to use. All you need to do
is connect the appliance to a 220 - 240 V
mains power supply. When the right
temperature has been reached, you put
the sandwich onto the baking plate. Then,
you close the lid. Very soon you have two
lovely toasted sandwiches.
Operation and
controls
See Figure 1.
The appliance is equipped with the
following features:
1 Housing
2 Baking plates
3 Hinged top
4 On/Off indicator light (red)
5 Temperature indication light (green)
6 Closing clip
7 Power cord and plug
Before use for the first time
1 Take the appliance out of the
packaging.
2 Clean the appliance. See ‘Cleaning and
maintenance’.
• Take care when using the appliance.
The baking plates are very hot and can
cause burns when you touch them.
• Beware of steam when you place
sandwiches onto the hot baking plate
and when you close the lid.
• The appliance’s housing will also
become hot, since the housing is an
excellent conductor of heat.
• Use oven gloves if you need to touch
the appliance during or after use.
1 Check whether the baking plates are
clean and that no food remnants or dust
are stuck on them. If necessary, clean
the baking plates with a damp cloth.
2 Brush a thin layer of vegetable oil or
butter on the baking plates. This is
beneficial to the non-stick coating.
3 Put the plug into the wall socket. The
red On/Off indicator light will illuminate.
The appliance will now heat up.
4 The set temperature has been attained
once the green temperature indication
light extinguishes. Put on oven gloves
and carefully open the hinged top.
5 Place the sandwiches on the bottom
plate with a flat wooden or plastic
spatula. Never use metal utensils; they
could damage the non-stick coating.
Watch out for steam from the food.
6 Press the folding lid carefully down onto
the sandwiches and close the lid with
the closing clip.
7 Bake the sandwiches until they have a
golden brown colour. the precise time
will depend on your wishes. Stay close
to the appliance in order to check from
time to time whether the toasted
sandwiches are ready and that they do
not burn.
8 When the toasted sandwiches are
ready, put on your oven gloves and
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
5
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 6 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
carefully open the folding lid. Beware of
steam.
9 Remove the toasted sandwiches from
the baking plate with a flat wooden or
plastic spatula.
10 Closed the hinged top to retain the heat
ready for further use.
11 When you have finished using the
sandwich toaster remove the plug from
the wall socket, and allow the appliance
to cool.
Safety
General
• Please read these instructions
carefully and retain them for
reference.
• Use this appliance only in accordance
with the instructions.
Maintenance
and cleaning
1 Remove the plug from the wall socket,
and allow the appliance to cool down
completely.
2 Carefully clean the interior of the
appliance with a damp cloth and a few
drops of washing-up liquid, and then
dry thoroughly.
3 Clean the exterior of the sandwich
toaster with the special microfibre cloth
supplied with the appliance. Do not
moisten the cloth.
• Never move the appliance whilst it is
switched on or is still hot. Switch off
the appliance, and wait until it has
cooled down before you move it.
• Make sure no moisture gets into the
appliance.
• Do not immerse the appliance in
water, or in other liquids. If this
happens do not use the appliance any
more; for safety reasons, dispose of
the appliance.
• This appliance is intended solely for
domestic use.
• Keep the appliance out of the reach of
children, and of persons who may not
be able to operate it safely.
• Have the appliance repaired only by a
qualified electrician. Never try to
repair the appliance yourself.
• Don't use the appliance if it or the cord
is damaged. Don't take risks: send it
to our Service Department. With this
type of appliance a damaged cord can
only be replaced by our Service
Department using special tools.
Electricity and heat
• Verify that the mains voltage is the
same as that indicated on the type
plate on the appliance before use.
• Plug the appliance into an earthed
wall socket.
• Always remove the plug from the
socket when the appliance is not in
use.
• Always remove the plug from the wall
socket by pulling on the plug, not the
power cord.
• Never use corrosive or scouring
cleaning agents.
6
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 7 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
• Check the appliance’s power cord
regularly to make sure it is not
damaged. Do not use the appliance if
the power cord is damaged. Have a
damaged power cord replaced by a
qualified electrician.
• Make sure that the appliance and the
power cord do not come in contact
with sources of heat, such as a hot
hob or naked flame.
• Never leave the appliance
unsupervised whilst it is in use.
• Never move the appliance whilst it is
switched on or is still hot. Switch off
the appliance, and wait until it has
cooled down before you move it.
• Take care when using the appliance.
The baking plates are very hot and can
cause burns when you touch them.
• Beware of steam when you place
sandwiches onto the hot baking plate
and when you close the lid.
• Make sure that the appliance, the
power cord and plug do not come in
contact with water.
• The appliance needs space to allow
heat to escape, thereby preventing the
risk of fire. Make sure that the
appliance has sufficient space around
it, and does not come in contact with
flammable material. The appliance
must not be covered.
• Make sure the air vents are not
covered or blocked.
During use
• Never use the appliance outdoors.
• The appliance’s housing will also
become hot, since the housing is an
excellent conductor of heat.
• Use oven gloves if you need to touch
the appliance during or after use.
• The appliance needs space to allow
heat to escape, thereby preventing the
risk of fire. Make sure that the
appliance has sufficient space around
it, and does not come in contact with
flammable material. The appliance
must not be covered.
• Make sure that the appliance is
outside the reach of children. The
appliance and its parts can become
hot whilst the appliance is in use.
• Place the appliance on a flat, stable,
heat-resistant and splash-proof
surface where it cannot fall.
• Never allow the power cord to hang
over the edge of the draining board,
worktop or table.
• Make sure that your hands are dry
before touching the appliance, power
cord or plug.
• Never use the appliance in a humid
room.
• Do not pick up the appliance if it falls
into water. Remove the plug from the
wall socket immediately. Do not use
the appliance any more.
• Clean the appliance thoroughly after
use (see the ‘Cleaning and
maintenance’ Section).
• Switch off the appliance and remove
the plug from the wall socket in the
event of a malfunction during use, and
before cleaning the appliance, fitting
or removing an accessory, or storing
the appliance after use.
• Make sure that the appliance has
sufficient ventilation whilst in use.
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
7
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 8 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
U.K. WIRING INSTRUCTIONS
The wires in the mains lead are
coloured in accordance with the
following code:
• BLUE
NEUTRAL
• BROWN
LIVE
• GREEN/YELLOW EARTH
As the colours of the wire in the mains
lead of this appliance may not
correspond with the colour markings
identifying the terminals on your plug,
proceed as follows:
• The wire which is coloured BLUE
must be connected to the terminal
which is marked with the letter N or
coloured black.
The Environment
Dispose of packaging material, such as
plastic and boxes, in the appropriate waste
containers.
When it reaches the end of its useful life
the appliance must be disposed of in a
responsible manner. Contact your
municipal council or refuse-disposal
agency for disposal instructions. You can
also hand in the appliance to the retailer.
• The wire which is coloured BROWN
must be connected to the terminal
which is marked with the letter L or
coloured red.
• The wire which is coloured GREEN/
YELLOW must be connected to the
terminal which is marked with the
letter E or (earth symbol) and is
coloured GREEN or GREEN/YELLOW
WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED
8
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 9 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Utilisation
• Installez l'appareil sur une surface
plane et stable, ne craignant pas la
chaleur ni les éclaboussures, et à un
endroit où il ne risque pas de tomber.
Généralités
Le magnifique appareil à croque-monsieur
Princess New Classics Toaster fait partie
de notre ligne de produits New Classics en
robuste acier chromé. Le Sandwich
Toaster vous permet de préparer de
délicieux croque-monsieur.
Le Sandwich Toaster se compose d'une
plaque supérieure et d'une plaque
inférieure. L'utilisation de l'appareil est très
simple. L'appareil se connecte simplement
sur le secteur (courant 220 - 240 V). Une
fois que la température voulue est atteinte,
vous placez les croque-monsieur sur la
plaque. Ensuite, vous fermez le couvercle.
En un rien de temps, vous avez deux
délicieux croque-monsieur.
Fonctionnement et
utilisation
Voir la figure 1.
Les composants de l'appareil sont :
1 Extérieur
2 Plaques
3 Couvercle
4 Témoin lumineux marche/arrêt (rouge)
5 Témoin indicateur de température (vert)
6 Bride de fermeture
7 Cordon et fiche
Avant la première utilisation
1 Enlevez l'emballage.
2 Nettoyez l'appareil. Voir 'Nettoyage et
entretien'.
• Utilisez l'appareil avec prudence. Les
plaques s'échauffent fortement durant
l'utilisation et peuvent causer des
brûlures.
• Prenez garde à la vapeur et aux
éclaboussures lorsque vous placez
les croque-monsieur sur la plaque
chaude, et lorsque vous fermez le
couvercle.
• L'extérieur de l'appareil se réchauffe
également, car le matériau conduit
bien la chaleur.
• Lorsque vous touchez l'appareil
pendant ou juste après l'utilisation,
protégez-vous avec un torchon ou une
manique.
1 Contrôlez que les plaques sont propres,
sans restes alimentaires ni poussière.
Si nécessaire, nettoyez les plaques
avec un chiffon humide.
2 Graissez légèrement les plaques de
cuisson, au pinceau, avec un peu
d'huile végétale ou de beurre. Ceci
protège le revêtement antiadhésif.
3 Branchez la fiche. Le témoin lumineux
marche/arrêt rouge s'allume. L'appareil
se réchauffe.
4 Lorsque le témoin indicateur de
température vert s'éteint, la
température préréglée est atteinte.
Protégez-vous avec un torchon ou une
manique et ouvrez doucement le
couvercle.
5 Placez les croque-monsieur sur la
plaque inférieure à l'aide d'une spatule
en bois ou en plastique. N'utilisez
jamais d'ustensiles métalliques, pour ne
pas endommager le revêtement
antiadhésif. Prenez garde à la vapeur
qui s'échappe.
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
9
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 10 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
6 Refermez doucement le couvercle sur
les croque-monsieur, et fermez-le avec
la bride de fermeture.
7 Grillez les croque-monsieur jusqu'à ce
qu'ils soient dorés. La durée exacte est
au goût de l'utilisateur. Restez à côté de
l'appareil pour vérifier si les croquemonsieur sont prêts et ne brûlent pas.
8 Une fois que les croque-monsieur sont
prêts, protégez-vous avec un torchon
ou une manique et ouvrez doucement
le couvercle. Prenez garde à la vapeur.
9 Retirez les croque-monsieur de la
plaque à l'aide d'une spatule en bois ou
en plastique.
10 Refermez le couvercle pour conserver
la chaleur pour la cuisson suivante.
11 Débranchez la fiche et laissez refroidir
l'appareil quand vous avez fini de
l'utiliser.
Entretien
et nettoyage
1 Débranchez la fiche et laissez refroidir
complètement l'appareil.
2 Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un
chiffon humide et un peu de détergent,
et essuyez-le avec soin.
3 Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec le
chiffon microfibres spécial livré avec
l'appareil. Utilisez ce chiffon
uniquement à sec.
• Ne déplacez jamais l'appareil pendant
qu'il est en marche, ni s'il est encore
chaud. Éteignez-le d'abord, laissez-le
bien refroidir, et déplacez-le ensuite.
• Ne laissez pas d'humidité pénétrer à
l'intérieur de l'appareil.
• N'immergez jamais l'appareil dans
l'eau ou dans un autre liquide. Le cas
échéant, cessez d'utiliser l'appareil et
mettez-le au rebut.
10
• N'utilisez pas de détergents agressifs
ou décapants.
Sécurité
Généralités
• Lisez soigneusement le mode
d'emploi et conservez-le
précieusement.
• Utilisez cet appareil uniquement
suivant les instructions décrites dans
le mode d'emploi.
• L'appareil est destiné uniquement à
l'utilisation domestique.
• Tenez l'appareil hors de la portée des
enfants ou des personnes incapables
de l'utiliser correctement.
• Faites effectuer les réparations par un
technicien qualifié. Ne tentez jamais
de réparer vous-même l'appareil.
• N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou
l'appareil est endommagé. Ne prenez
pas de risques, envoyez l'appareil à
notre service après-vente. Le cordon
de ce type d'appareil ne peut être
remplacé que par notre service aprèsvente, l'opération nécessitant un
outillage spécial.
Électricité et chaleur
• Avant d'utiliser cet appareil, assurezvous que la tension du réseau
correspond à la tension du réseau
indiquée sur la plaquette type de
l'appareil.
• Utilisez une prise raccordée à la terre.
• Débranchez toujours l'appareil
lorsque vous ne l'utilisez pas.
• Lorsque vous débranchez la fiche,
saisissez la fiche elle-même; ne tirez
pas sur le cordon.
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 11 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
• Vérifiez régulièrement que le cordon
de l'appareil est intact. N'utilisez pas
l'appareil si vous constatez que le
cordon est endommagé. Faites
remplacer le cordon endommagé par
un technicien qualifié.
• Assurez-vous que ni l'appareil, ni le
cordon n'entre en contact avec une
source de chaleur telle qu'une plaque
électrique chaude ou une flamme.
• Assurez-vous que ni l'appareil, ni le
cordon, ni la fiche n'entre en contact
avec de l'eau.
• L'appareil doit pouvoir évacuer sa
chaleur, sinon il y risque d'incendie.
Laissez donc suffisamment d'espace
autour de l'appareil et évitez tout
contact avec des matériaux
inflammables. L'appareil ne doit
jamais être recouvert.
• Les prises d'air doivent toujours être
dégagées.
Pendant l'utilisation
• N´utilisez jamais l'appareil à
l'extérieur.
• Installez l'appareil sur une surface
plane et stable, ne craignant pas la
chaleur ni les éclaboussures, et à un
endroit où il ne risque pas de tomber.
• Ne laissez pas le cordon pendre pardessus le bord du plan de travail ou
de la table.
• Assurez-vous que vos mains sont
sèches avant de toucher l'appareil, le
cordon ou la fiche.
• N'utilisez jamais l'appareil dans une
pièce humide.
• Éteignez l'appareil et débranchez la
fiche en cas de problème durant
l'utilisation, pour le nettoyage, le
montage ou le démontage d'un
accessoire, et dès que vous avez fini
de l'utiliser.
• La ventilation doit toujours être
suffisante pendant que l'appareil est
en marche.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant qu'il est en
marche.
• Ne déplacez jamais l'appareil pendant
qu'il est en marche, ni s'il est encore
chaud. Éteignez-le d'abord, laissez-le
bien refroidir, et déplacez-le ensuite.
• Utilisez l'appareil avec prudence. Les
plaques s'échauffent fortement durant
l'utilisation et peuvent causer des
brûlures.
• Prenez garde à la vapeur et aux
éclaboussures lorsque vous placez
les croque-monsieur sur la plaque
chaude, et lorsque vous fermez le
couvercle.
• L'extérieur de l'appareil se réchauffe
également, car le matériau conduit
bien la chaleur.
• Lorsque vous touchez l'appareil
pendant ou juste après l'utilisation,
protégez-vous avec un torchon ou une
manique.
• L'appareil doit pouvoir évacuer sa
chaleur, sinon il y risque d'incendie.
Laissez donc suffisamment d'espace
autour de l'appareil et évitez tout
contact avec des matériaux
inflammables. L'appareil ne doit
jamais être recouvert.
• Gardez l'appareil hors de portée des
enfants. L'appareil et ses composants
peuvent s'échauffer fortement
pendant l'utilisation.
• Si l'appareil est tombé à l'eau, ne le
rattrapez pas. Débranchez
immédiatement la fiche. Cessez
d'utiliser l'appareil.
• Nettoyez soigneusement l'appareil
après l'utilisation (voir 'Nettoyage et
entretien').
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
11
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 12 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Environnement
Jetez le matériel d'emballage, tel que le
plastique et les boîtes, dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Lorsque l'appareil est usé, il doit être mis
au rebut selon les règlements en vigueur.
Pour plus d'informations, contactez les
autorités communales ou l'autorité
responsable du retraitement des déchets.
Vous pouvez également rapporter
l'appareil au point de vente.
12
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 13 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Verwendung
Allgemein
Dieser formschöne Princess New Classics
Sandwichtoaster ist Teil unserer New
Classics-Produktreihe, die aus stabilem,
verchromten Stahl hergestellt wird. Mit
diesem Sandwichtoaster können Sie die
herrlichsten Toasts zubereiten.
Der Sandwichtoaster hat an der Ober- und
Unterseite jeweils eine Backplatte. Das
Gerät ist ganz leicht zu bedienen. Sie
müssen das Gerät nur an das
Elektrizitätsnetz anschließen (220 240 V). Wenn die richtige Temperatur
erreicht ist, legen Sie die Toasts auf die
Backplatte. Anschließend schließen Sie
den Deckel. Innerhalb kurzer Zeit haben
Sie zwei vorzügliche Toasts.
Funktion und
Bedienung
Siehe Abbildung 1.
Das Gerät besteht aus den folgenden
Teilen:
1 Gehäuse
2 Backplatten
3 Klappdeckel
4 Ein/Aus-Anzeigelicht (rot)
5 Temperaturanzeigelicht (grün)
6 Verschlussclip
7 Kabel und Stecker
Vor der ersten Verwendung
1 Entfernen Sie die Verpackung.
2 Säubern Sie das Gerät. Siehe „Pflege
und Reinigung“.
• Stellen Sie das Gerät auf einen
stabilen, ebenen und hitze- und
spritzbeständigen Untergrund und an
eine Stelle, wo es nicht herunterfallen
kann.
• Seien Sie bei der Benutzung des
Geräts vorsichtig. Die Backplatten
sind sehr heiß und können bei
Berührung Brandwunden
verursachen.
• Achten Sie beim Auflegen der Toasts
auf die heiße Backplatte und beim
Schließen des Deckels auf Dampf.
• Auch das Gerätegehäuse wird heiß, da
das Gehäuse die Wärme gut leitet.
• Benutzen Sie Topfhandschuhe, wenn
Sie das Gerät während/nach der
Benutzung anfassen.
1 Überprüfen Sie, ob die Backplatten
sauber sind und sich keine Essensreste
oder Staub darauf befinden. Reinigen
Sie falls erforderlich die Backplatten mit
einem feuchten Tuch.
2 Bringen Sie mit einem Pinsel eine
dünne Schicht Pflanzenöl oder Butter
auf die Backplatten auf. Das ist besser
für die Antihaftbeschichtung.
3 Stecken Sie den Stecker in die
Steckdose. Das rote Ein/AusAnzeigelicht beginnt zu leuchten. Das
Gerät wird jetzt aufgewärmt.
4 Wenn das grüne
Temperaturanzeigelicht erlischt, dann
ist die eingestellte Temperatur erreicht.
Ziehen Sie Topfhandschuhe an und
öffnen Sie vorsichtig den Klappdeckel.
5 Legen Sie die Toasts mit einem flachen
Holz- oder Kunststoffspachtel auf die
unterste Platte. Verwenden Sie nie
Küchengeräte aus Metall, um
Beschädigungen an der
Antihaftbeschichtung zu vermeiden.
Geben Sie Acht auf austretenden
Dampf.
6 Drücken Sie den Klappdeckel vorsichtig
nach unten auf die Toasts und
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
13
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 14 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
7
8
9
10
11
schließen Sie den Deckel mit dem
Verschlussclip.
Backen Sie die Toasts, bis diese
goldbraun sind. Die genaue Zeit hängt
von den Wünschen des Benutzers ab.
Bleiben Sie in der Nähe des Geräts, um
rechtzeitig kontrollieren zu können, ob
die Toasts fertig sind und nicht
anbrennen.
Wenn die Toasts fertig sind, dann
ziehen Sie Topfhandschuhe an und
öffnen Sie vorsichtig den Klappdeckel.
Achten Sie auf austretenden Dampf.
Nehmen Sie die Toasts mit einem
flachen Holz- oder Kunststoffspachtel
von der Backplatte herunter.
Schließen Sie den Klappdeckel, um die
Wärme für die nächste Verwendung zu
speichern.
Ziehen Sie nach der Benutzung den
Stecker aus der Steckdose und lassen
Sie das Gerät abkühlen.
• Achten Sie darauf, dass keine
Feuchtigkeit an die Innenseite des
Geräts gelangt.
• Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser
oder in andere Flüssigkeiten. Sollte
dies trotzdem passieren, dann
verwenden Sie das Gerät nicht mehr
und entsorgen Sie es.
• Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungs- oder Scheuermittel.
Sicherheit
Allgemein
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung
gut durch und bewahren Sie diese
sorgfältig auf.
• Verwenden Sie dieses Gerät nur so
wie in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben.
Pflege
und Reinigung
1 Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose und lassen Sie das Gerät
komplett abkühlen.
2 Reinigen Sie die Geräteinnenseite
vorsichtig mit einem feuchten Tuch mit
Spülmittel und trocknen Sie es danach
gründlich ab.
3 Reinigen Sie die Außenseite des Gerät
mit dem speziell dafür mitgelieferten
Mikrofasertuch. Verwenden Sie dieses
Tuch nur trocken.
• Verschieben Sie das Gerät keinesfalls
in eingeschaltetem Zustand oder
wenn es noch warm ist. Schalten Sie
das Gerät zuerst aus und verschieben
Sie es erst, wenn es abgekühlt ist.
14
• Verwenden Sie dieses Gerät nur für
den Hausgebrauch.
• Halten Sie das Gerät außerhalb der
Reichweite von Kindern oder
Personen, die damit nicht gut
umgehen können.
• Lassen Sie Reparaturen von einem
qualifizierten Mechaniker ausführen.
Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu
reparieren.
• Verwenden Sie das Gerät oder das
Kabel nicht, wenn diese beschädigt
sind. Schicken Sie es zur Vermeidung
von Risiken an unseren
Kundendienst. Bei diesem Gerätetyp
kann ein beschädigtes Kabel nur
mithilfe von Spezialwerkzeug von
unserem Kundendienst ersetzt
werden.
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 15 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Wärme und Elektrizität
• Bevor Sie das Gerät verwenden,
prüfen Sie, ob die Netzspannung mit
der auf dem Typenschild des Geräts
angegebenen Stromstärke
übereinstimmt.
• Lassen Sie das Kabel nicht über den
Rand einer Anrichte, der Arbeitsplatte
oder eines Tisches hängen.
• Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hände
trocken sind, wenn Sie das Gerät, das
Kabel oder den Stecker berühren.
• Verwenden Sie eine geerdete
Steckdose.
• Benutzen Sie das Gerät nie in
feuchten Räumen.
• Ziehen Sie immer den Stecker aus der
Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht
benutzen.
• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen
Sie den Stecker aus der Steckdose,
wenn bei der Benutzung Störungen
auftreten, Sie das Gerät reinigen,
Zubehör anbringen oder abnehmen
oder Sie das Gerät nicht mehr
benutzen.
• Ziehen Sie beim Entfernen des
Steckers aus der Steckdose am
Stecker und nicht am Kabel.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob das
Gerätekabel noch intakt ist. Benutzen
Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel
beschädigt ist. Lassen Sie ein
beschädigtes Kabel von einem
qualifizierten Wartungsdienst
ersetzen.
• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät und
das Kabel nicht mit Hitzequellen wie
heißen Kochplatten oder offenem
Feuer in Berührung kommen.
• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät, das
Kabel und der Stecker nicht mit
Wasser in Berührung kommen.
• Um Brandgefahr zu verhindern, muss
das Gerät seine Wärme abgeben
können. Sorgen Sie also dafür, dass
das Gerät ausreichend frei steht und
nicht in Kontakt mit brennbarem
Material kommen kann. Das Gerät darf
nicht abgedeckt werden.
• Sorgen Sie bei der Benutzung des
Geräts für ausreichende Belüftung.
• Lassen Sie das Gerät bei der
Benutzung niemals unbeaufsichtigt.
• Verschieben Sie das Gerät keinesfalls
in eingeschaltetem Zustand oder
wenn es noch warm ist. Schalten Sie
das Gerät zuerst aus und verschieben
Sie es erst, wenn es abgekühlt ist.
• Seien Sie bei der Benutzung des
Geräts vorsichtig. Die Backplatten
sind sehr heiß und können bei
Berührung Brandwunden
verursachen.
• Achten Sie beim Auflegen der Toasts
auf die heiße Backplatte und beim
Schließen des Deckels auf Dampf.
• Auch das Gerätegehäuse wird heiß, da
das Gehäuse die Wärme gut leitet.
• Benutzen Sie Topfhandschuhe, wenn
Sie das Gerät während/nach der
Benutzung anfassen.
• Sorgen Sie dafür, dass die
Luftöffnungen frei sind.
Bei der Benutzung
• Benutzen Sie das Gerät nie im Freien.
• Stellen Sie das Gerät auf einen
stabilen, ebenen und hitze- und
spritzbeständigen Untergrund und an
eine Stelle, wo es nicht herunterfallen
kann.
• Um Brandgefahr zu verhindern, muss
das Gerät seine Wärme abgeben
können. Sorgen Sie also dafür, dass
das Gerät ausreichend frei steht und
nicht in Kontakt mit brennbarem
Material kommen kann. Das Gerät darf
nicht abgedeckt werden.
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
15
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 16 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
• Sorgen Sie dafür, dass kleine Kinder
nicht an das Gerät kommen. Das Gerät
und die Teile können während der
Benutzung heiß werden.
• Nehmen Sie das Gerät nicht auf, wenn
es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie
sofort den Stecker aus der Steckdose.
Benutzen Sie das Gerät nicht mehr.
• Reinigen Sie das Gerät nach der
Benutzung gründlich (siehe Kapitel
„Reinigung und Wartung“).
16
Umwelt
Werfen Sie Verpackungsmaterial wie
Kunststoff und Kartons in die dafür
vorgesehenen Container.
Wenn das Gerät das Ende seiner
Lebensdauer erreicht hat, muss es auf
verantwortungsvolle Weise entsorgt
werden. Nehmen Sie hierzu Kontakt mit
Ihrer Stadt oder der
Müllverarbeitungsgesellschaft auf. Sie
können das Gerät auch beim Händler
abgeben.
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 17 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Uso
Generalidades
Esta hermosa tostadora de sandwiches
Princess New Classics Sandwich Toaster
hace parte de nuestra nueva línea de
productos clásicos, fabricada en acero
cromado de alta calidad. Con la tostadora
de sandwiches podrá preparar los más
deliciosos sandwiches.
La tostadora de sandwiches tiene una
placa de asado en la parte superior y otra
en la parte inferior. El aparato es muy fácil
de usar. Basta conectarlo a la red de
suministro eléctrico (220 - 240 V). Una vez
alcanzada la temperatura adecuada,
coloque los sandwiches sobre la plancha.
A continuación, cierre la tapa. En poco
tiempo usted tiene listos dos deliciosos
sandwiches.
Funcionamiento y
manejo
Véase la figura 1.
El aparato está compuesto por las
siguientes partes:
1 Carcasa
2 Placas de asado
3 Tapa plegable
4 Piloto indicador de encendido/apagado
(rojo)
5 Piloto indicador de temperatura (verde)
6 Mecanismo de cierre
7 Cable con enchufe
Antes del primer uso
1 Quite el embalaje.
2 Limpie el aparato. Véase ‘Limpieza y
mantenimiento’.
• Coloque el aparato sobre una
superficie plana, estable, resistente al
calor y protegida contra las
salpicaduras, en un lugar donde no
pueda caerse.
• Tenga cuidado al usar el aparato. Las
planchas se calientan demasiado y
pueden provocar quemaduras si las
toca.
• Tenga cuidado con la emanación de
vapor cuando coloque los sandwiches
sobre las planchas calientes y cuando
vaya a cerrar la tapa.
• También la parte externa del aparato
se calienta; esto se debe a que la
carcasa es un buen conductor del
calor.
• Use guantes si debe manipular el
aparato mientras está en
funcionamiento, o después de usarlo.
1 Verifique que las planchas estén
limpias y que no tengan restos de
alimentos adheridos a ellas o polvo. De
ser necesario, limpie las planchas con
un paño húmedo.
2 Aplique con una brocha una capa
delgada de aceite vegetal o mantequilla
sobre las planchas. Esto favorece la
película antiadherente.
3 Introduzca el enchufe en la toma de
pared. El piloto indicador de encendido/
apagado se encenderá. El aparato
empezará a calentarse.
4 El piloto verde se apaga cuando se
haya alcanzado la temperatura
ajustada. Póngase los guantes y abra
con cuidado la tapa.
5 Coloque los sandwiches en la plancha
inferior con una espátula de madera o
de plástico. No use nunca utensilios de
cocina metálicos para no dañar la
película antiadherente. Tenga cuidado
con las emanaciones de vapor.
6 Baje la tapa con cuidado y cierre el
aparato mediante el mecanismo de
cierre.
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
17
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 18 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
7 Ase los sandwiches hasta que tengan
un color dorado. El tiempo exacto
depende del gusto del usuario.
Permanezca cerca del aparato para
que pueda controlar a tiempo que los
sandwiches están listos y no se
quemen.
8 Cuando los sandwiches estén listos,
póngase los guantes y abra con
cuidado la tapa. Tenga cuidado con las
emanaciones de vapor.
9 Retire los sandwiches de la plancha
inferior con una espátula de madera o
de plástico.
10 Vuelva a cerrar al tapa a fin de
conservar el calor para el siguiente uso.
11 Al terminar de usar el aparato, retire el
enchufe de la toma y déjelo enfriar.
Mantenimiento
y limpieza
1 Retire el enchufe de la fuente de
alimentación y deje enfriar el aparato
completamente.
2 Limpie la parte interior del aparato
cuidadosamente con un paño húmedo
y un poco de detergente y séquelo
bien.
3 Limpie la parte exterior del aparato con
el paño especial de microfibra adjunto.
Use este paño únicamente seco.
• No mueva nunca el aparato mientras
que esté caliente o encendido. Debe
apagarlo primero y sólo podrá
desplazarlo cuando se haya enfriado.
• Asegúrese de que ningún líquido
pueda entrar al interior del aparato.
• No sumerja el aparato nunca en agua
ni en ningún otro líquido. Si esto
ocurre, no vuelva a usarlo más y
deshágase de él.
Seguridad
Generalidades
• Lea las instrucciones de uso con
detenimiento y guárdelas
cuidadosamente.
• Utilice este aparato únicamente en la
forma que se describe en las
instrucciones.
• Use este aparato únicamente para
fines domésticos.
• Manténgalo fuera del alcance de los
niños o de personas que no sepan
utilizarlo en la forma correcta.
• Haga reparar el aparato únicamente
por personal cualificado. No intente
nunca repararlo usted mismo.
• No lo use si el aparato o el cable están
dañados. Envíelo a nuestro centro de
servicio para evitar correr riesgos. El
cable dañado sólo puede ser reparado
por nuestro centro de servicios ya que
éste dispone de la herramienta
especializada para hacerlo.
Electricidad y fuentes de calor
• Antes de utilizar el aparato, verifique
que el voltaje de la red corresponda al
voltaje indicado en la placa.
• Use una toma de alimentación con
conexión a tierra.
• Retire siempre el enchufe de la toma
de alimentación cuando no esté
utilizando el aparato.
• Al retirar el enchufe de la toma,
asegúrese de tirar del enchufe y no
del cable.
• No use productos abrasivos o
agresivos.
18
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 19 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
• Verifique regularmente que el cable
del aparato esté en buenas
condiciones. No utilice el aparato si el
cable está averiado. Haga sustituir el
cable deteriorado por un técnico de
servicio cualificado.
• Asegúrese de que ni el aparato, ni el
cable están en contacto con fuentes
de calor, por ejemplo, con una placa
caliente de la estufa o con fuego
abierto.
• Asegúrese de que ni el aparato, ni el
cable, ni el enchufe están en contacto
con el agua.
• El aparato debe poder tener la
posibilidad de deshacerse del calor
para evitar peligro de incendio.
Asegúrese entonces de que esté lo
suficientemente libre y que no haga
contacto con materiales inflamables.
No se debe cubrir el aparato.
• Asegúrese de que los orificios de
ventilación están libres.
• Procure que haya suficiente
ventilación cuando esté usando el
aparato.
• No deje el aparato sin vigilancia
mientras está en uso.
• No mueva nunca el aparato mientras
que esté caliente o encendido. Debe
apagarlo primero y sólo podrá
desplazarlo cuando se haya enfriado.
• Tenga cuidado al usar el aparato. Las
planchas se calientan demasiado y
pueden provocar quemaduras si las
toca.
• Tenga cuidado con la emanación de
vapor y las salpicaduras cuando
coloque los sandwiches sobre las
planchas calientes y cuando vaya a
cerrar la tapa.
• También la parte externa del aparato
se calienta; esto se debe a que la
carcasa es un buen conductor del
calor.
• Use guantes si debe manipular el
aparato mientras está en
funcionamiento, o después de usarlo.
Durante el uso
• No use nunca este aparato fuera del
hogar.
• Coloque el aparato sobre una
superficie plana, estable, resistente al
calor y protegida contra las
salpicaduras, en un lugar donde no
pueda caerse.
• No deje que el cable quede colgando
por el borde del fregadero, la
encimera o la mesa.
• Asegúrese de tener las manos secas
cuando manipule el aparato, el cable o
el enchufe.
• No use el aparato en lugares
húmedos.
• Apague el aparato y retire el enchufe
de la toma de alimentación si se
presentan fallos durante el uso,
cuando quiera limpiarlo, cuando vaya
a colocar o a retirar un accesorio o
cuando haya terminado de usarlo.
• El aparato debe poder tener la
posibilidad de deshacerse del calor
para evitar peligro de incendio.
Asegúrese entonces de que esté lo
suficientemente libre y que no haga
contacto con materiales inflamables.
No se debe cubrir el aparato.
• No deje que los niños se acerquen al
aparato. El aparato y sus partes
pueden calentarse durante el uso.
• No coja el aparato cuando haya caído
en el agua. Retire inmediatamente el
enchufe de la toma de alimentación.
No vuelva a utilizar más el aparato.
• Limpie bien el aparato después de
usarlo (véase el apartado
'Mantenimiento y limpieza').
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
19
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 20 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Medio ambiente
Tire el material de embalaje, como plástico
y cajas, en los contenedores destinados
para ello.
Al concluir la vida útil del aparato,
deséchelo en forma responsable
llevándolo a un lugar autorizado. Para ello,
póngase en contacto con las autoridades
municipales o con el servicio de
procesamiento de basuras. También
puede llevar el aparato a la tienda donde lo
adquirió.
20
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 21 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Uso
Avvertenze generali
• Posizionare l’apparecchio su una
superficie stabile, piana e resistente al
calore e agli schizzi e in un punto da
cui esso non possa cadere.
Il prodotto New Classics Sandwich Toaster
di Princess, dal design moderno ed
elegante, fa parte della gamma New
Classics, realizzata in robusto acciaio
cromato. Il prodotto Sandwich Toaster
permette di preparare i toast più deliziosi.
• Usare la massima cautela nell’uso
dell’apparecchio. Ricordare sempre
che le piastre di cottura scottano e
che si possono riportare ustioni
qualora si entri in contatto con le
piastre.
Il prodotto Sandwich Toaster è dotato di
una doppia piastra riscaldante (parte
superiore e inferiore). L’apparecchio è
connotato da un’estrama facilità d’uso: è
infatti sufficiente collegarlo
all’alimentazione elettrica (220 - 240 V).
Una volta raggiunta la temperatura
desiderata, basterà collocare i toast da
preparare sulla piastra di cottura e
chiudere il coperchio per ottenere in
brevissimo tempo due gustosissimi toast.
Funzionamento e
utilizzo del prodotto
Vedere la fig. 1.
L’apparecchio è composto dai seguenti
elementi:
1 Corpo dell'apparecchio
2 Piastre di cottura
3 Coperchio basculante
4 Indicatore On/Off (spia rossa)
5 Indicatore luminoso di temperatura
(spia verde)
6 Dispositivo di chiusura a scatto
7 Cavo e spina
Operazioni preliminari al primo
utilizzo
1 Rimuovere l’imballaggio.
2 Pulire l’apparecchio. Vedere la sezione
“Pulizia e manutenzione”.
• Quando si collocano i toast sulla
piastra di cottura e si chiude il
coperchio, fare attenzione a non
scottarsi con il vapore che il cibo
potrebbe produrre.
• Anche le pareti esterne
dell’apparecchio si surriscaldano, in
quanto esse fungono ottimamente da
conduttori di calore.
• Utilizzare sempre dei guanti da forno
per maneggiare la macchina durante e
dopo il funzionamento.
1 Verificare che le piastre di cottura siano
sempre perfettamente pulite e non
presentino residui di cibo o polvere. Se
necessario, pulire le piastre di cottura
con un panno umido.
2 Distribuire uniformemente un leggero
strato di olio vegetale o di burro sulle
piastre di cottura utilizzando un
pennello da cucina. Ciò serve a
proteggere lo strato antiaderente.
3 Inserire la spina nella presa di corrente.
La spia luminosa rossa di acceso/
spento si attiverà. L’apparecchio
inizierà a riscaldarsi.
4 Quando l’indicatore luminoso di
temperatura verde si disattiva,
l’apparecchio avrà raggiunto la
temperatura desiderata. Indossare dei
guanti da forno e aprire con cautela il
coperchio basculante.
5 Collocare i toast da preparare sulla
piastra inferiore utilizzando una spatola
piatta in legno o in materiale plastico.
Non utilizzare mai utensili da cucina in
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
21
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 22 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
6
7
8
9
10
11
metallo per evitare di danneggiare lo
strato antiaderente. Fare attenzione a
non scottarsi con il vapore in
fuoriuscita.
Spingere delicatamente il coperchio
basculante verso il basso in modo che
esso venga a contatto con i toast e
chiudere il coperchio mediante il
dispositivo di chiusura a scatto.
Cuocere i toast fino a quando non
abbiano assunto un colore dorato.
Tuttavia, il tempo di cottura esatto
dipende dal cibo e dalle esigenze
dell’utente. Per verificare la giusta
cottura dei toast e per evitare che essi
aderiscano alla piastra, è consigliabile
non allontanarsi mai dall’apparecchio
durante il suo funzionamento.
Una volta pronti i toast, indossare dei
guanti da forno e aprire con cautela il
coperchio basculante. Fare attenzione
a non scottarsi con il vapore.
Togliere i toast dalla piastra di cottura
servendosi di una spatola piatta in
legno o in materiale plastico.
Chiudere il coperchio basculante per
mantenere le piastre calde per un
successivo utilizzo.
Dopo l’utilizzo, disinserire la spina dalla
presa di corrente e lasciare raffreddare
l’apparecchio.
Assicurarsi che questo panno sia
sempre ben asciutto.
• Non trasportare mai l’apparecchio
quando esso è acceso o ancora caldo.
Spegnere l’apparecchio e trasportarlo
soltanto quando esso si è
completamente raffreddato.
• Assicurarsi che non penetrino liquidi
all’interno dell'apparecchio.
• Non immergere mai l'apparecchio in
acqua o in altri liquidi. Qualora ciò
accadesse, non riutilizzare più
l’apparecchio e smaltirlo.
• Non utilizzare per la pulizia prodotti
aggressivi o abrasivi.
Norme di sicurezza
Avvertenze generali
• Leggere attentamente le istruzioni per
l’uso e conservarle con cura.
• Utilizzare questo apparecchio
unicamente secondo le modalità
descritte nelle presenti istruzioni.
• Questo apparecchio è stato concepito
esclusivamente per l’impiego
domestico.
Manutenzione
e pulizia
1 Estrarre la spina dalla presa e lasciare
raffreddare completamente
l’apparecchio.
2 Pulire la parte interna
dell’elettrodomestico utilizzando un
panno umido e una leggera quantità di
detergente e asciugarla quindi a fondo.
3 Pulire la parte esterna dell’apparecchio
con lo speciale panno in microfibra
fornito in dotazione al prodotto.
22
• Tenere l’apparecchio fuori della
portata dei bambini o di persone che
non sono in grado di maneggiarlo in
modo corretto.
• Fare eseguire le riparazioni da
personale qualificato. Non cercare mai
di riparare da soli l’apparecchio.
• Non utilizzare l'apparecchio qualora il
prodotto stesso o il cavo di
alimentazione risultino danneggiati.
Per evitare qualsiasi tipo di rischio, si
consiglia di inviare gli apparecchi
danneggiati al nostro Servizio
Assistenza. Qualora il cavo di
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 23 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Precauzioni da osservare
durante l’utilizzo
alimentazione di questo tipo di
apparecchio risulti danneggiato, è
infatti necessario che esso venga
sostituito dal nostro Servizio
Assistenza, che dispone di appositi
utensili speciali.
• Non utilizzare mai l’apparecchio in
ambienti esterni.
Elettricità e calore
• Prima di utilizzare l’apparecchio,
verificare che la tensione di rete
corrisponda alla tensione di esercizio
indicata sulla targhetta di
identificazione dell’apparecchio.
• Posizionare l’apparecchio su una
superficie stabile, piana e resistente al
calore e agli schizzi e in un punto da
cui esso non possa cadere.
• Assicurarsi che il cavo non penda dal
bordo del piano di lavoro, di mensole
o di tavoli.
• Assicurarsi di avere le mani asciutte
prima di toccare l’apparecchio, il cavo
o la spina.
• Collegare l’apparecchio
esclusivamente a prese di rete
provviste di messa a terra.
• Non utilizzare l’apparecchio in
ambienti umidi.
• Estrarre sempre la spina dalla presa
quando l’apparecchio non è in uso.
• Quando si disinserisce la spina dalla
presa, esercitare la trazione sulla
spina stessa e non sul cavo.
• Verificare regolarmente l’integrità del
cavo dell’apparecchio. Non utilizzare
l’apparecchio qualora il cavo
risultasse danneggiato. Fare sostituire
il cavo danneggiato da un tecnico
qualificato.
• Assicurarsi che l’apparecchio e il
cavo non vengano in contatto con
sorgenti di calore, quali per es. piani
di cottura caldi o fiamme libere.
• Assicurarsi che l’apparecchio, il cavo
e la spina non entrino in contatto con
l’acqua.
• L’apparecchio deve essere in grado di
dissipare il proprio calore onde evitare
eventuali rischi di incendio.
Assicurarsi pertanto che
l’apparecchio sia sufficientemente
libero da ostacoli e che non possa
venire in contatto con materiali
incendiabili. L’apparecchio non deve
essere mai coperto.
• Assicurarsi che i fori e le fessure per
la ventilazione non risultino mai
ostruiti.
• Spegnere l’apparecchio e disinserire
la spina dalla presa se durante l’uso si
verificano malfunzionamenti e quando
si pulisce l’apparecchio, si monta o
smonta un accessorio o si è terminato
di utilizzarlo.
• Predisporre una ventilazione adeguata
durante l’uso dell’apparecchio.
• Sorvegliare sempre l'apparecchio
mentre questo è in funzione.
• Non spostare mai l’apparecchio
mentre è acceso o ancora caldo.
Spegnere l’apparecchio e trasportarlo
soltanto quando esso si è
completamente raffreddato.
• Usare la massima cautela nell’uso
dell’apparecchio. Ricordare sempre
che le piastre di cottura scottano e
che si possono riportare ustioni
qualora si entri in contatto con le
piastre.
• Quando si collocano i toast sulla
piastra di cottura e si chiude il
coperchio, fare attenzione a non
scottarsi con il vapore che il cibo
potrebbe produrre.
• Anche le pareti esterne
dell’apparecchio si surriscaldano, in
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
23
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 24 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
quanto esse fungono ottimamente da
conduttori di calore.
• Utilizzare sempre dei guanti da forno
per maneggiare la macchina durante e
dopo il funzionamento.
• L’apparecchio deve essere in grado di
dissipare il proprio calore onde evitare
eventuali rischi di incendio.
Assicurarsi pertanto che
l’apparecchio sia sufficientemente
libero da ostacoli e che non possa
venire in contatto con materiali
incendiabili. L’apparecchio non deve
essere mai coperto.
• Assicurarsi di tenere l’apparecchio
fuori dalla portata dei bambini piccoli:
l’apparecchio e gli accessori possono
infatti surriscaldarsi durante l’utilizzo.
Tutela dell’ambiente
Gettare il materiale di imballaggio, come
plastica e cartone, negli appositi
contenitori.
Al termine del ciclo della sua vita
economica, assicurarsi di smaltire il
prodotto nel pieno rispetto delle norme
ambientali. A tale scopo, rivolgersi al
proprio Comune di residenza o all’azienda
preposta alla raccolta dei rifiuti del luogo in
cui si risiede. In alternativa, è possibile
consegnare l’apparecchio al rivenditore
presso il quale esso è stato acquistato.
• Non tentare di recuperare
l’apparecchio qualora esso sia caduto
in acqua. In tal caso, scollegare
immediatamente la spina dalla presa
elettrica e non utilizzare più
l'apparecchio.
• Dopo l’uso, pulire sempre a fondo
l’apparecchio (vedere la sezione
“Pulizia e manutenzione”).
24
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 25 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Användning
• Placera apparaten på ett stadigt och
plant underlag som är värme- och
stänkbeständigt, på en plats där den
inte kan ramla ner.
Allmänt
Denna snygga Princess New Classics
Sandwich Toaster är del av vår
produktserie New Classics, som är
tillverkad i robust förkromat stål. Med
smörgåsgrillen kan du tillaga härliga tostis.
Smörgåsgrillen har en grillplatta på ovanoch undersidan. Apparaten är mycket
enkel att använda. Du behöver bara
ansluta apparaten elnätet (220 - 240 V).
När rätt temperatur uppnåtts lägger du
tostisarna på grillplattan. Därefter stänger
du locket. Snart kan du njuta av två härliga
tostis.
Funktion och
användning
Se figur 1.
Apparaten innehåller följande delar:
1 Hölje
2 Grillplattor
3 Lock
4 Strömbrytare (röd)
5 Temperaturindikatorlampa (grön)
6 Låsklämma
7 Sladd och kontakt
Innan användning
1 Avlägsna förpackningen.
2 Rengör apparaten. Se ”Underhåll och
rengöring”.
• Var försiktig vid användning av
apparaten. Grillplattorna blir mycket
varma och kan vid kontakt orsaka
brännskador.
• Se upp för ånga och stänk när du
lägger tostisarna på den varma
grillplattan och när du stänger locket.
• Även apparatens yttre hölje blir varmt,
eftersom höljet leder värme bra.
• Använd grytlappar när du tar i
apparaten under/efter användning.
1 Kontrollera att grillplattorna är varma
och att det inte finns några matrester
eller damm på dem. Rengör om
nödvändigt grillplattorna med en fuktig
trasa.
2 Använd penseln för att applicera ett tunt
lager vegetabilisk olja eller vegetabiliskt
smör på grillplattorna. Detta är bättre
för teflonbeläggningen.
3 Sätt kontakten i vägguttaget. Den röda
lampan tänds. Apparaten värms upp.
4 När den gröna
temperaturindikatorlampan slocknar
har den inställda temperaturen
uppnåtts. Använd grytlappar för att
försiktigt öppna locket.
5 Lägg tostisarna på den undre plattan
med en platt trä- eller plastspatel.
Använd aldrig köksredskap av metall
för att förhindra skador på teflonlagret.
Tänk på att ånga kan tränga ut.
6 Tryck försiktigt ned locket på tostisarna
och stäng locket med låsklämman.
7 Grilla tostisarna tills de är gyllenbruna.
Den exakta tiden beror på användarens
önskemål. Stanna i närheten av
apparaten för att kunna kontrollera när
tostisarna är klara och att de inte
bränns vid.
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
25
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 26 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
8 Använd grytlappar för att försiktigt
öppna locket när tostisarna är klara. Se
upp för ångan!
9 Avlägsna tostisarna från grillplattan
med en platt trä- eller plastspatel.
10 Stäng locket för att behålla värmen för
nästa omgång smörgåsar.
11 Drag ur kontakten ur vägguttaget efter
användning och låt apparaten kallna.
Säkerhet
Allmänt
• Läs igenom bruksanvisningen
ordentligt och förvara den på en säker
plats.
• Använd endast denna apparat så som
beskrivs i denna bruksanvisning.
Underhåll
och rengöring
1 Drag ur kontakten ur vägguttaget och
låt apparaten kallna helt.
2 Rengör apparatens insida försiktigt
med en fuktig trasa med
rengöringsmedel och torka därefter av
den ordentligt.
3 Rengör apparatens utsida med
specialtrasan av mikrofiber som
levererades med apparaten. Använd
endast trasan torr.
• Flytta aldrig apparaten om den
fortfarande är inkopplade eller varm.
Stäng först av apparaten och flytta på
den när den kallnat.
• Kontrollera att fukt inte tränger in i
apparatens insida.
• Sänk aldrig ned apparaten i vatten
eller annan vätska. Om den ändå
skulle sänkas ned i vatten får
apparaten inte användas igen.
Kassera den.
• Använd inga aggressiva eller slipande
rengöringsmedel.
26
• Apparaten är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Håll apparaten utom räckhåll för barn
och personer som inte klarar av den.
• Reparationer ska utföras av en
kvalificerad reparatör. Reparera aldrig
apparaten själv!
• Använd inte om apparaten eller
sladden är skadade. Skicka till vår
serviceavdelning för att undvika
risker. Med den här typen av apparat
kan en skadad sladd endast bytas ut
med särskilda verktyg av vår
serviceavdelning.
Värme och elektricitet
• Kontrollera att nätspänningen
överensstämmer med angiven
nätspänning på apparatens märkplatta
innan den används.
• Använd ett jordat vägguttag.
• Drag alltid ur kontakten ur vägguttaget
när apparaten inte används.
• När du drar ur kontakten ur
vägguttaget ska du dra i själva
kontakten och inte i sladden.
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 27 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
• Kontrollera regelbundet att
apparatens sladd är intakt. Använd
inte apparaten om sladden är skadad.
Låt en kvalificerad reparatör byta en
skadad sladd.
• Kontrollera att apparaten och sladden
inte kommer i kontakt med
värmekällor, t.ex. en varm kokplatta
eller öppen eld.
• Kontrollera att apparaten, sladden och
kontakten inte kommer i kontakt med
vatten.
• Apparaten måste bli av med värmen
för att förhindra brandfara. Se därför
till att apparaten står fritt och inte kan
komma i kontakt med brännbara
material. Apparaten får inte täckas
över.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Under användning
• Använd aldrig apparaten utomhus.
• Placera apparaten på ett stadigt och
plant underlag som är värme- och
stänkbeständigt, på en plats där den
inte kan ramla ner.
• Sladden får inte hänga över
diskbänkens, arbetsytans eller
bordets kant.
• Kontrollera att dina händer är torra när
du tar i apparaten, sladden eller
kontakten.
• Flytta aldrig apparaten om den
fortfarande är inkopplade eller varm.
Stäng först av apparaten och flytta på
den när den kallnat.
• Var försiktig vid användning av
apparaten. Grillplattorna blir mycket
varma och kan vid kontakt orsaka
brännskador.
• Se upp för ånga och stänk när du
lägger tostisarna på den varma
grillplattan och när du stänger locket.
• Även apparatens yttre hölje blir varmt,
eftersom höljet leder värme bra.
• Använd grytlappar när du tar i
apparaten under/efter användning.
• Apparaten måste bli av med värmen
för att förhindra brandfara. Se därför
till att apparaten står fritt och inte kan
komma i kontakt med brännbara
material. Apparaten får inte täckas
över.
• Se till att små barn inte kan nå
apparaten. Apparaten och delarna blir
varma under användning.
• Tag inte upp apparaten om den ramlat
ned i vatten. Drag ur kontakten ur
vägguttaget direkt. Använd aldrig
apparaten mer.
• Rengör apparaten ordentligt efter
användning (se avsnittet ”Underhåll
och rengöring”).
• Använd aldrig apparaten i fuktiga
utrymmen.
• Drag ur apparaten och avlägsna
kontakten från vägguttaget om fel
uppstår under användning, om
apparaten ska rengöras, om ett
tillbehör ska sättas på eller avlägsnas
eller när du är klar med den.
• Se till att ventilationen är god vid
användning av apparaten.
• Lämna aldrig apparaten utan tillsyn
när den används.
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
27
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 28 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Miljö
Kasta förpackningsmaterial som plast och
kartong i containrar avsedda för detta.
Apparaten ska kasseras på ett ansvarsfullt
sätt. Tag kontakt med kommunen eller en
sopstation för att kunna göra detta. Du kan
även lämna in apparaten hos
återförsäljaren.
28
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 29 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Brugen
• Stil apparatet på en stabil og flad
undergrund, der tåler varme og sprøjt,
på et sted hvor det ikke kan falde.
Generelt
Denne lækre Princess New Classics
Sandwich Toaster er en del af vores New
Classics-produktlinje, som er udført i
kraftigt forkromet stål Med denne
Sandwich Toaster kan De riste de herligste
toaster.
Sandwichtoasteren har en bageplade på
både over- og underside. Apparatet er
meget enkelt at bruge. De skal kun at
slutte det til i en stikkontakt (220 - 240 V).
Når den rigtige temperatur er nået, lægger
De toasterne på bagepladen. Derefter
lukker De låget. Kort tid efter har De to
herlige toastbrød.
Funktion og betjening
Se afbildn. 1.
Apparatet er forsynet med det følgende:
1 Huset
2 Bagepladen
3 Opklaplåg
4 Tænd/sluk-indikatorlampe (rød)
5 Temperatur-indikatorlampe (grøn)
6 Lukkeklemme
7 Ledning og stik
Før apparatet tages i brug
1 Fjern indpakningen.
2 Rengøring af apparatet. Se
‘Vedligeholdelse og rengøring’.
• Vær forsigtig under brugen af
apparatet. Bagepladerne kan blive
meget varme og kan give brandsår
ved berøring.
• Pas på damp når De lægger toasterne
på de hede bageplade og lukker låget.
• Også apparatets overflade bliver
varm, fordi overfladen er en god
varmeleder.
• Brug ovnvanter hvis De rører
apparatet under/efter brugen.
1 Kontroller om bagepladen er ren, og at
der ikke er madrester eller støv på den.
Rengør om nødvendigt bagepladen
med en fugtig klud.
2 Stryg et tyndt lag planteolie eller smør
på bagepladen med en pensel . Det er
bedre for anti-stick belægningen.
3 Sæt stikket i en stikkontakten. Den røde
tænd/sluk-indikatorlampe tænder.
Apparatet varmer op.
4 Når den grønne temperaturindikatorlampe slukker, er den
indstillede temperatur nået. Tag
ovnvanter på og åbn forsigtigt
opklaplåget.
5 Læg toasterne på den nederste plade
med en flad paletspade af træ eller
plast. Brug aldrig metal
køkkenredskaber for at undgå
beskadigelse af anti-stick belægningen.
Pas på damp der slipper ud.
6 Tryk låget forsigtigt ned over toasterne
og luk låget med klemmen.
7 Bag toasterne indtil de er gyldenbrune.
Den præcise tid er afhængig af
brugerens ønsker. Bliv i nærheden af
apparatet for i tide at kunne kontrollere
om toasterne er klar og ikke brændt på.
8 Når toasterne er klar, tag ovnvanter på
og åbn opklaplåget forsigtigt. Pas på
damp.
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
29
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 30 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
9 Tag toasterne af bagepladen med en
flad paletspade af træ eller plast.
10 Luk låget for at holde på varmen til det
næste der skal toastes.
11 Træk efter brugen stikket ud af
stikkontakten og lad apparatet køle af.
Sikkerhed
Generelt
• Læs brugsanvisningen grundigt
igennem og opbevar den omhyggeligt.
Vedligeholdelse
og rengøring
1 Træk stikket ud af stikkontakten og lad
apparatet køle helt af.
2 Rengør indersiden af apparatet
forsigtigt med en fugtig klud med noget
rengøringsmiddel, og tør den derefter
grundigt af.
3 Rengør ydersiden af apparatet med
den mikrofiber klud der er leveret med
apparatet. Brug denne klud kun tør.
• Flyt aldrig apparatet når det er tændt
eller stadig er varmt. Sluk først
apparatet og flyt det ikke før det er
kølet af.
• Sørg for at der ikke kommer nogen
fugtighed ned på indersiden af
apparatet.
• Sænk aldrig apparatet ned i vand eller
nogen anden væske. Skulle det
alligevel ske, brug da ikke apparatet
mere, men kasser det.
• Brug ingen skurende eller aggressive
rengøringsmidler.
• Brug dette apparat kun således som
det er beskrevet i brugsanvisningen.
• Brug dette apparat kun til
husholdningsmæssige formål.
• Hold apparatet udenfor rækkevidden
af børn og andre personer der ikke
kan omgås det på en god måde.
• Lad reparationer udføre af en
kvalificeret montør. Prøv aldrig selv at
reparere apparatet.
• Brug ikke apparatet hvis dette eller
ledningen er beskadiget. For at undgå
nogen risiko kan De sende det til
vores serviceafdeling. Ved denne type
apparater kan en beskadiget ledning
kun udskiftes med specialværktøj af
vores serviceafdeling.
Varme og elektricitet
• Kontroller før De bruger apparatet om
strømstyrken i lysnettet stemmer
overens med den strømstyrke der er
opgivet på apparatets typeskilt.
• Brug en stikkontakt med
jordforbindelse.
• Træk altid stikket ud af stikkontakten
når De ikke bruger apparatet.
• Når De trækker stikket ud af
stikkontakten, træk da i selve stikket
og ikke i ledningen.
30
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 31 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
• Kontroller regelmæssigt om
apparatets ledning stadig er intakt.
Brug ikke apparatet hvis der er tegn
på skade på ledningen. Lad en
beskadiget ledning udskifte af en
kvalificeret montør.
• Flyt aldrig apparatet mens det er
tændt eller stadig er varmt. Sluk først
apparatet og flyt det ikke før det er
kølet af.
• Vær forsigtig under brugen af
apparatet. Bagepladerne kan blive
meget varme og kan give brandsår
ved berøring.
• Sørg for at apparatet og ledningen
ikke kommer i kontakt med
varmekilder, som fx en varm
kogeplade eller åben ild.
• Pas på damp når De lægger toasterne
på de hede bageplade og lukker låget.
• Sørg for at apparatet, ledningen og
stikket ikke kommer i berøring med
vand.
• Også apparatets overflade bliver
varm, fordi overfladen er en god
varmeleder.
• For at undgå brandfare skal apparatet
skal kunne komme til at afgive sin
varme. Sørg derfor for at apparatet
står tilstrækkeligt frit, og ikke kan
komme i kontakt med brændbart
materiale. Apparatet må ikke dækkes
til.
• Sørg for at luftåbningerne er fri.
Under brugen
• Brug aldrig apparatet udendørs.
• Stil apparatet på en stabil og flad
undergrund, der tåler varme og sprøjt,
på et sted hvor det ikke kan falde.
• Lad ikke ledningen hænge ud over
kanten på bordet.
• Sørg for at Deres hænder er tørre når
De rører ved apparatet, ledningen eller
stikket.
• Brug aldrig apparatet i fugtige rum.
• Brug ovnvanter hvis De rører
apparatet under/efter brugen.
• For at undgå brandfare skal apparatet
skal kunne komme til at afgive sin
varme. Sørg derfor for at apparatet
står tilstrækkeligt frit, og ikke kan
komme i kontakt med brændbart
materiale. Apparatet må ikke dækkes
til.
• Sørg for at små børn ikke kan komme i
nærheden af apparatet. Apparatet og
de løse dele kan blive varme under
brugen.
• Saml ikke apparatet op hvis det er
faldet i vand. Træk omgående stikket
ud at stikkontakten. Brug aldrig
apparatet mere.
• Rengør apparatet grundigt efter
brugen (se kapitlet ’Vedligeholdelse
og rengøring’)
• Sluk apparatet og træk stikket ud af
stikkontakten, hvis De under brugen
opdager, at der er
funktionsforstyrrelser, når De rengør
apparatet, og anbringer eller fjerner
tilbehør eller er færdig med at bruge
apparatet.
• Sørg for tilstrækkelig ventilation når
apparatet er i brug.
• Efterlad aldrig apparatet uden opsyn
mens det er i brug.
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
31
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 32 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Miljø
Smid indpakningsmaterialet som fx plastik
og æsker væk i de dertil bestemte
containere.
Ved slutningen af apparatets levetid skal
det kasseres på en ansvarlig måde. Tag i
den forbindelse kontakt med Deres
kommune eller genbrugsplads. De kan
også levere apparatet ind hos
forhandleren.
32
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 33 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Bruk
• Plasser apparatet på et stabilt, jevnt
underlag som tåler varme og sprut, på
et sted der det ikke kan falle.
Generelt
Denne flotte Princess New Classics
Sandwich Toaster er et av produktene i vår
New Classics-serie. Produktet er framstilt i
robust, forkrommet stål. Med Sandwich
Toaster kan du lage de deiligste
sandwicher.
Sandwich Toaster har en stekeplate på
over- og undersiden. Apparatet er meget
enkelt å betjene. Du trenger bare å kople
apparatet til strømnettet (220 - 240 V). Når
riktig temperatur er nådd, legger du
sandwichene på stekeplaten. Deretter
lukker du dekslet. I løpet av kort tid har du
to deilige sandwicher.
Virkemåte og
betjening
Se figur 1.
Apparatet inneholder følgende deler:
1 Hus
2 Stekeplater
3 Oppslagbart deksel
4 På/av indikatorlampe (rød)
5 Indikatorlampe for temperatur (grønn)
6 Lukkeklips
7 Ledning med støpsel
Før første gangs bruk
1 Fjern emballasjen.
2 Rengjør apparatet. Se ‘Vedlikehold og
rengjøring’.
• Vær forsiktig når du bruker apparatet.
Stekeplatene er svært varme og kan
forårsake forbrenninger ved kontakt.
• Pass opp for damp når sandwichene
legges på den varme stekeplaten og
når overdelen lukkes.
• Også utsiden av apparatet blir varmt,
fordi platene leder varme.
• Bruk grillvotter eller lignende hvis du
tar på apparatet under/like etter bruk.
1 Kontroller om stekeplatene er rene og
at det ikke befinner seg matrester eller
støv på dem. Rengjør om nødvendig
stekeplatene med en fuktig klut.
2 Påfør et tynt lag med vegetabilsk olje
på stekeplatene ved hjelp av en pensel.
Dette beskytter slippbelegget.
3 Sett støpslet i stikkontakten. Den røde
på/av-indikatorlampen tennes.
Apparatet varmes opp.
4 Når den grønne indikatorlampen for
temperatur slukker, er innstilt
temperatur nådd. Bruk grillvotter eller
lignende og åpne forsiktig det
oppslagbare dekslet.
5 Plasser sandwichene på nedre plate
ved hjelp av en flat spatel i tre eller
plast. Bruk aldri kjøkkenredskap av
metall. Dette kan skade slippbelegget.
Pass opp for unnslippende damp.
6 Trykk dekslet forsiktig ned på
sandwichene og fest det med
lukkeklipsen.
7 Stek sandwichene til de har fått en
gyldenbrun farge. Nøyaktig tid
avhenger også av hva brukeren
foretrekker. Hold deg i nærheten av
apparatet for i tide å kunne kontrollere
om sandwichene er ferdige og ikke
brenner seg.
8 Når sandwichene er ferdige, kan du
forsiktig åpne det oppslagbare dekslet
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
33
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 34 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
med grillvotter eller lignende. Pass opp
for damp.
9 Fjern sandwichene fra stekeplaten ved
hjelp av en flat spatel i tre eller plast.
10 Lukk dekslet igjen for å holde på
varmen til neste grillomgang.
11 Trekk støpslet ut av stikkontakten etter
bruk og la apparatet avkjøle seg.
Sikkerhet
Generelt
• Les bruksanvisningen nøye og ta godt
vare på den.
• Apparatet må bare brukes slik det
beskrives i denne bruksanvisningen.
Vedlikehold
og rengjøring
1 Trekk støpslet ut av stikkontakten og la
apparatet avkjøle seg.
2 Rengjør innsiden av apparatet forsiktig
med en fuktig klut med
rengjøringsmiddel og tørk det deretter
godt av.
3 Rengjør utsiden av apparatet med den
medfølgende spesialkluten av
mikrofiber. Denne kluten må bare
brukes tørr.
• Flytt aldri apparatet hvis det er koplet
til eller hvis det fortsatt er varmt. Slå
først av apparatet og flytt det etter at
det er avkjølt.
• Sørg for at det ikke kommer fuktighet
på innsiden av apparatet.
• Senk aldri apparatet ned i vann eller
en annen væske. Hvis dette likevel
skulle skje, må apparatet kasseres og
ikke brukes på nytt.
• Ikke bruk skuremidler eller aggressive
rengjøringsmidler.
• Apparatet må bare brukes til
husholdningsformål.
• Oppbevar apparatet utilgjengelig for
barn og personer som ikke kan bruke
apparatet riktig.
• Reparasjoner må bare utføres av
kvalifisert montør. Forsøk aldri å
reparere apparatet selv.
• Ikke bruk apparatet hvis apparatet
eller ledningen er skadet. Send
apparatet inn til vår servicetjeneste for
å unngå risiko. Ved denne type
apparat kan en skadet ledning bare
byttes ut av vår servicetjeneste ved
hjelp av spesialverktøy.
Varme og elektrisitet
• Kontroller før bruk at nettspenningen
på stedet stemmer overens med den
nettspenningen som oppgis på
apparatets typeskilt.
• Bruk jordet stikkontakt.
• Trekk alltid støpslet ut av
stikkontakten når apparatet ikke er i
bruk.
• Trekk alltid i selve støpslet når du tar
det ut av stikkontakten, og aldri i
ledningen.
34
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 35 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
• Kontroller regelmessig om apparatets
ledning fortsatt er i orden. Ikke bruk
apparatet hvis det konstateres skader
på ledningen. La en kvalifisert montør
skifte ut den skadde ledningen.
• Se til at apparatet og ledningen ikke
kommer i kontakt med varmekilder,
som for eksempel kokeplate eller åpen
ild.
• Se til at apparatet, ledningen og
støpselet ikke kommer i kontakt med
vann.
• For å unngå brannfare må apparatet
kunne bli kvitt sin egenproduserte
varme. Se derfor til at det er
tilstrekkelig ventilasjon rundt
apparatet og at det ikke kan komme i
kontakt med brennbart materiale.
Apparatet må ikke dekkes til.
• Se til at ventilasjonsåpningene er fri.
Under bruk
• Bruk aldri apparatet utendørs.
• Plasser apparatet på et stabilt, jevnt
underlag som tåler varme og sprut, på
et sted der det ikke kan falle.
• Ikke la ledningen henge over kanten
på kjøkkenbenken, bordet eller
liknende.
• Se til at du ikke har våte hender når du
berører apparatet, ledningen eller
støpslet.
først av apparatet og flytt det etter at
det er avkjølt.
• Vær forsiktig når du bruker apparatet.
Stekeplatene er svært varme og kan
forårsake forbrenninger ved kontakt.
• Pass opp for damp når sandwichene
legges på den varme stekeplaten og
når overdelen lukkes.
• Også utsiden av apparatet blir varmt,
fordi platene leder varme.
• Bruk grillvotter eller lignende hvis du
tar på apparatet under/like etter bruk.
• For å unngå brannfare må apparatet
kunne bli kvitt sin egenproduserte
varme. Se derfor til at det er
tilstrekkelig ventilasjon rundt
apparatet og at det ikke kan komme i
kontakt med brennbart materiale.
Apparatet må ikke dekkes til.
• Pass på så ikke småbarn kan komme
til apparatet. Apparatet og de
tilhørende delene kan bli varme under
bruk.
• Ikke ta tak i apparatet hvis det har falt i
vann. Trekk straks støpslet ut av
stikkontakten. Apparatet må ikke
brukes mer.
• Rengjør apparatet grundig etter bruk
(se avsnittet ‘Vedlikehold og
rengjøring’).
• Bruk aldri apparatet i våtrom.
• Slå av apparatet og trekk støpslet ut
av stikkontakten hvis du oppdager feil
under bruk, skal rengjøre apparatet,
skal sette på eller ta av et tilbehør eller
er ferdig med å bruke apparatet.
• Se til at det fins tilstrekkelig
ventilasjon ved bruk av apparatet.
• Ikke la apparatet stå uten tilsyn når det
er i bruk.
• Flytt aldri apparatet hvis det er koplet
til eller hvis det fortsatt er varmt. Slå
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
35
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 36 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Miljø
Kast emballasjemateriell som plast og
pappesker i containere som er beregnet på
slikt avfall.
Når apparatet har gjort sin nytte og skal
byttes ut, må det håndteres på en
miljøvennlig og riktig måte. Ta kontakt med
kommunen eller det lokale avfallsanlegget
for nærmere informasjon. Du kan også
levere inn det gamle apparatet hos
forhandleren.
36
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 37 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Käyttö
• Sijoita laite vakaalle ja tasaiselle,
kuumuutta ja öljyräiskeitä kestävälle
alustalle paikkaan, josta se ei pääse
putoamaan.
Yleistä
Tämä tyylikäs Princess New Classics
Sandwich Toaster kuuluu New Classics tuotteisiin, jotka on valmistettu kestävästä
kromatusta teräksestä. Voit tehdä tällä
voileipägrillillä herkullisia täytettyjä leipiä.
Voileipägrillissä on paistolevyt ylhäällä ja
alhaalla. Laite on erittäin helppokäyttöinen.
Se tarvitsee vain liittää sähköverkkoon
(220 – 240 V). Kun laite on lämmennyt
riittävän kuumaksi, laita täytetyt voileivät
paistolevylle. Sulje sen jälkeen kansi. Pian
valmiina on kaksi herkullista täytettyä
voileipää.
Toiminta ja käyttö
Katso kuva 1.
Laitteessa on seuraavat osat:
1 Kotelo
2 Paistolevyt
3 Suljettava kansi
4 Virtamerkkivalo (punainen)
5 Lämpötilamerkkivalo (vihreä)
6 Suljin
7 Johto ja pistotulppa
Ennen ensimmäistä
käyttökertaa
1 Poista kaikki pakkausmateriaalit.
2 Puhdista laite. Katso kohta ”Hoito ja
puhdistus”.
• Ole varovainen käyttäessäsi laitetta.
Paistolevyt ovat erittäin kuumat.
Niihin koskeminen voi aiheuttaa
palovamman.
• Varo höyryä, kun laitat täytettyjä
voileipiä kuumalle paistolevylle tai
suljet kannen.
• Myös laitteen kotelo kuumenee, koska
se johtaa lämpöä hyvin.
• Käytä uunikintaita, kun kosket laitetta
käytön aikana tai sen jälkeen.
1 Tarkista, että paistolevyt ovat puhtaat ja
ettei niissä ole ruoantähteitä tai pölyä.
Puhdista paistolevyt tarvittaessa
kostealla liinalla.
2 Levitä pullasudilla paistolevyille ohut
kerros kasviöljyä tai voita. Se suojaa
pinnoitetta.
3 Liitä pistotulppa pistorasiaan. Punainen
virtamerkkivalo syttyy. Laite lämpenee.
4 Kun vihreä lämpötilan merkkivalo
sammuu, laite on saavuttanut valitun
lämpötilan. Laita uunikintaat käteen ja
avaa kansi varovasti.
5 Laita täytetyt voileivät puu- tai
muovilastalla laitteen alemmalle
paistolevylle. Älä koskaan käytä
metallisia työvälineitä. Muuten levyjen
pinnoite voi vahingoittua. Varo höyryä.
6 Paina kansi varovasti alas täytettyjen
voileipien päälle ja sulje kansi
sulkimella.
7 Paista täytettyjä voileipiä, kunnes ne
ovat kullanruskeita. Tarvittava aika
vaihtelee sen mukaan, miten tummia
leivistä halutaan. Pysyttele laitteen
lähellä, jotta voit tarkistaa, ovatko
täytetyt voileivät jo valmiit, ja estää
niiden palamisen.
8 Kun täytetyt voileivät ovat valmiit, laita
uunikintaat käteen ja avaa kansi
varovasti. Varo höyryä.
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
37
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 38 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
9 Ota täytetyt voileivät paistolevyltä puutai muovilastalla.
10 Sulje kansi, jotta laite pysyy lämpimänä
seuraavaa käyttöä varten.
11 Kun olet lopettanut, irrota pistotulppa
pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä
täysin.
Turvallisuus
Yleistä
• Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä
se.
Hoito
ja puhdistaminen
1 Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna
laitteen jäähtyä täysin.
2 Puhdista laitteen sisäpinnat varovasti
kostealla liinalla, jossa on
puhdistusainetta, ja kuivaa ne sen
jälkeen huolellisesti.
3 Puhdista laitteen ulkopinta erityisesti
sitä varten toimitetulla mikrokuituliinalla.
Käytä tätä liinaa vain kuivana.
• Älä koskaan siirrä laitetta, kun se on
päällä tai lämmin. Sammuta laite ja
siirrä sitä vasta sen jäähdyttyä.
• Varmista, ettei laitteen sisäpuolelle
pääse kosteutta.
• Älä koskaan upota laitetta veteen tai
muuhun nesteeseen. Jos näin
tapahtuu, laitetta ei saa enää käyttää,
vaan se on hävitettävä.
• Älä käytä hankaavia tai voimakkaita
puhdistusaineita.
• Käytä tätä laitetta vain käyttöohjeessa
kuvatulla tavalla.
• Käytä tätä laitetta vain
kotitaloustarkoituksiin.
• Säilytä laite lasten ja sellaisten
henkilöiden ulottumattomissa, jotka
eivät osaa käsitellä sitä kunnolla.
• Teetä korjaukset hyväksytyllä
asentajalla. Älä koskaan yritä korjata
laitetta itse.
• Älä käytä laitetta, jos se tai sen johto
on vahingoittunut. Vältä riskit ja lähetä
laite huoltoon. Tällaisen laitteen
vahingoittuneen johdon saa korvata
ainoastaan huoltopalvelu. Siihen
tarvitaan erityistyökaluja.
Lämpö ja sähkö
• Tarkasta ennen laitteen käyttöä, että
verkkojännite vastaa laitteen
tyyppikilvessä ilmoitettua
verkkojännitettä.
• Käytä maadoitettua pistorasiaa.
• Irrota pistotulppa pistorasiasta aina,
kun laitetta ei käytetä.
• Kun irrotat pistotulpan pistorasiasta,
vedä pistotulpasta, älä koskaan
liitosjohdosta.
38
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 39 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
• Tarkasta säännöllisesti, ettei laitteen
virtajohdossa ole vaurioita. Älä käytä
laitetta, jos johdossa on vaurioita.
Vaihdata vahingoittunut johto
hyväksytyllä asentajalla.
• Varmista, etteivät laite tai johto joudu
kosketuksiin lämmönlähteen, kuten
kuuman keittolevyn tai avotulen
kanssa.
• Varmista, etteivät laite, johto tai
pistotulppa joudu kosketuksiin veden
kanssa.
• Tulipalon vaaran vuoksi laitteen on
annettava jäähtyä kunnolla. Varmista
siis, että laitteen ympärillä on
riittävästi tilaa ja ettei se pääse
kosketuksiin palavan materiaalin
kanssa. Laitetta ei saa käyttää
peitettynä.
• Varmista, ettei ilma-aukkojen edessä
ole esteitä.
Käytön aikana
• Älä koskaan käytä laitetta ulkona.
• Sijoita laite vakaalle ja tasaiselle,
kuumuutta ja öljyräiskeitä kestävälle
alustalle paikkaan, josta se ei pääse
putoamaan.
• Älä jätä johtoa roikkumaan työtason
tai pöydän laidalta.
• Ennen kuin kosketat laitetta, johtoa tai
pistotulppaa, varmista, että kätesi
ovat kuivat.
• Älä koskaan siirrä laitetta, kun se on
päällä tai lämmin. Sammuta laite ja
siirrä sitä vasta sen jäähdyttyä.
• Ole varovainen käyttäessäsi laitetta.
Paistolevyt ovat erittäin kuumat.
Niihin koskeminen voi aiheuttaa
palovamman.
• Varo höyryä, kun laitat täytettyjä
voileipiä kuumalle paistolevylle tai
suljet kannen.
• Myös laitteen kotelo kuumenee, koska
se johtaa lämpöä hyvin.
• Käytä uunikintaita, kun kosket laitetta
käytön aikana tai sen jälkeen.
• Tulipalon vaaran vuoksi laitteen on
annettava jäähtyä kunnolla. Varmista
siis, että laitteen ympärillä on
riittävästi tilaa ja ettei se pääse
kosketuksiin palavan materiaalin
kanssa. Laitetta ei saa käyttää
peitettynä.
• Varmista, etteivät pienet lapset pääse
koskemaan laitetta. Laite ja sen osat
voivat kuumentua käytön aikana.
• Älä tartu veteen pudonneeseen
laitteeseen. Irrota välittömästi
pistotulppa. Älä käytä laitetta enää
tämän jälkeen.
• Puhdista laite huolellisesti käytön
jälkeen (katso kohta ”Hoito ja
puhdistaminen”).
• Älä koskaan käytä laitetta kosteissa
tiloissa.
• Jos havaitset laitteessa
toimintahäiriön, haluat puhdistaa
laitteen, kiinnittää tai poistaa
lisävarusteen tai lopettaa käytön,
sammuta laite ja irrota pistotulppa
pistorasiasta.
• Huolehdi riittävästä tuuletuksesta, kun
käytät laitetta.
• Älä jätä laitetta käytön aikana koskaan
ilman valvontaa.
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
39
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 40 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Ympäristö
Lajittele asianmukaisesti
pakkausmateriaalit, esimerkiksi muovit ja
laatikot.
Laite on käyttöiän päätyttyä hävitettävä
asianmukaisesti. Ota yhteys kuntaan tai
jätteenkäsittelylaitokseen. Voit myös
palauttaa laitteen kauppaan.
40
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 41 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Utilização
• Coloque o aparelho numa superfície
plana e estável resistente a calor e a
salpicos, num local de onde não
possa cair.
Geral
Esta nova Princess New Classics
Sandwich Toaster faz parte da nossa nova
linha de produtos New Classics feita em
aço cromado robusto. Com a Sandwich
Toaster pode preparar as tostas mais
saborosas.
A Sandwich Toaster tem uma chapa de
cozedura no lado de cima e em baixo. O
aparelho é controlado com muita
facilidade. Apenas tem que ligar o
aparelho à rede eléctrica (220 - 240 V).
Quando a temperatura for a correcta,
coloque as tostas na chapa de cozedura.
A seguir feche a tampa. Dentro de pouco
tempo tem duas tostas saborosas.
Funcionamento e
manuseamento
Veja a figura 1.
O aparelho contém os seguintes
componentes:
1 Corpo do aparelho
2 Chapas de cozedura
3 Tampa articulada
4 Luz indicadora de ligar/desligar
(vermelha)
5 Luz indicadora de temperatura (verde)
6 Clipe de fecho
7 Cabo e ficha
Antes da primeira utilização
1 Retire a embalagem.
2 Limpe o aparelho. Veja “Manutenção e
limpeza”.
• Tenha cuidado quando utilizar o
aparelho. As chapas de cozedura
podem estar muito quentes e podem
provocar queimaduras se forem
tocadas.
• Tenha atenção com o vapor quando
colocar as tostas na chapa de
cozedura quente e quando fecha a
tampa.
• Também o corpo do aparelho aquece,
porque este é um bom condutor de
calor.
• Use luvas de forno se tiver que tocar
no aparelho durante a preparação ou
após terminar.
1 Verifique se as chapas de cozedura
estão limpas e se não há resíduos de
comida ou de pó. Se necessário, limpe
as chapas de cozedura com um pano
humedecido.
2 Use um pincel para aplicar uma
camada fina de óleo vegetal ou
manteiga nas chapas de cozedura. Isto
é melhor para a camada anti-aderente.
3 Introduza a ficha na tomada. A luz
indicadora de ligar/desligar vermelha
acende. O aparelho começa a aquecer.
4 Se a luz verde indicadora de
temperatura apagar, então a
temperatura regulada foi alcançada.
Use luvas de forno e abra
cuidadosamente a tampa articulada.
5 Coloque as tostas na chapa inferior
com uma espátula plástica ou de
madeira. Nunca use ferramentas de
cozinha de metal para evitar que estas
danifiquem a camada anti-aderente.
Tenha cuidado com o vapor que
escapa.
6 Carregue a tampa articulada
cuidadosamente para baixo sobre as
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
41
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 42 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
7
8
9
10
11
tostas e feche a tampa com o clip de
fecho.
Torre as tostas até estas ficarem
douradas. O tempo exacto depende do
que o utilizador pretende. Fique perto
do aparelho para conseguir
atempadamente controlar se as tostas
estão prontas e se não se estão a
queimar.
Quando as tostas estiverem prontas,
use luvas de forno e abra
cuidadosamente a tampa articulada.
Tenha cuidado com o vapor.
Com uma espátula plástica ou de
madeira tire as tostas da chapa de
cozedura.
Feche a tampa articulada para segurar
o calor para a utilização seguinte.
No fim da utilização retire a ficha da
tomada e deixe o aparelho arrefecer.
Manutenção
e limpeza
1 Retire a ficha da tomada e deixe o
aparelho arrefecer completamente.
2 Limpe o lado interior do aparelho
cuidadosamente com um pano húmido
com detergente e a seguir seque-o
completamente.
3 Limpe o lado exterior do aparelho com
o pano especial de micro-fibras
juntamente fornecido. Apenas use este
pano seco.
• Nunca desloque o aparelho se este
estiver ligado ou ainda quente.
Primeiro desligue o aparelho e
desloque-o apenas quando estiver
frio.
• Não deixe que nenhuma humidade
entre para o interior do aparelho.
• Nunca mergulhe o aparelho em água
ou noutro líquido. Se isto acontecer,
42
não use mais o aparelho e deite-o
fora.
• Não utilize produtos ásperos ou
agressivos.
Segurança
Geral
• Leia bem as instruções de uso e
guarde-as cuidadosamente.
• Utilize este aparelho apenas como
descrito nestas instruções de uso.
• Apenas utilize este aparelho para fins
domésticos.
• Mantenha o aparelho fora do alcance
de crianças ou de pessoas que não
sabem lidar bem com o aparelho.
• No caso de reparações, mande
efectuar as reparações a um técnico
qualificado. Nunca tente você próprio
reparar o aparelho.
• Não utilize o aparelho se o cabo
estiver danificado. Envie-o para os
nossos serviços técnicos para evitar
perigo. Neste tipo de aparelho o cabo
danificado apenas pode ser
substituído nos nossos serviços
técnicos com ferramentas especiais.
Calor e electricidade
• Antes de ligar o aparelho à rede
eléctrica verifique se a voltagem
indicada na chapa de tipo do aparelho
corresponde à voltagem da rede
eléctrica.
• Use uma tomada com terra.
• Retire sempre a ficha da tomada
quando não utilizar o aparelho.
• Quando tirar a ficha da tomada, puxe
pela ficha, não puxe pelo cabo.
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 43 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
• Verifique com regularidade se o cabo
do aparelho ainda está intacto. Não
utilize o aparelho se o cabo estiver
danificado. Se o cabo se danificar
mande efectuar a reparação a um
técnico qualificado.
• Tenha atenção para que o aparelho e o
cabo não toquem em fontes de calor
como, por exemplo, o elemento dum
forno eléctrico ou chamas.
• Tenha cuidado para que o aparelho, o
cabo e a ficha não entrem em contacto
com água.
• O aparelho tem que conseguir perder
o calor para evitar o perigo de fogo.
Por isso, mantenha o aparelho
suficientemente livre e não o deixe
entrar em contacto com material
inflamável. O aparelho não pode ser
coberto.
• Tenha o cuidado de manter as
aberturas de ventilação livres.
Durante a utilização
• Nunca utilize o aparelho na rua.
• Coloque o aparelho numa superfície
plana e estável resistente a calor e a
salpicos, num local de onde não
possa cair.
• Não deixe o cabo ficar suspenso num
forno, numa bancada ou numa mesa.
• Tenha as mãos secas quando tocar no
aparelho, no cabo ou na ficha.
• Nunca use o aparelho em áreas
húmidas.
• Desligue o aparelho e retire a ficha da
tomada se detectar alguma anomalia
durante a utilização, quando limpa o
aparelho, quando aplica um acessório
ou quando terminar a utilização.
• Nunca desloque o aparelho se este
estiver ligado ou ainda quente.
Primeiro desligue o aparelho e
desloque-o apenas quando estiver
frio.
• Tenha cuidado quando utilizar o
aparelho. As chapas de cozedura
podem estar muito quentes e podem
provocar queimaduras se forem
tocadas.
• Tenha atenção com o vapor quando
colocar as tostas nas chapa de
cozedura quente e quando fecha a
tampa.
• Também o corpo do aparelho aquece,
porque este é um bom condutor de
calor.
• Use luvas de forno se tiver que tocar
no aparelho durante a preparação ou
após terminar.
• O aparelho tem que conseguir perder
o calor para evitar o perigo de fogo.
Por isso, mantenha o aparelho
suficientemente livre e não o deixe
entrar em contacto com material
inflamável. O aparelho não pode ser
coberto.
• Tenha cuidado para que crianças
pequenas não toquem no aparelho.
Porque o aparelho e os componentes
podem ficar quentes durante a
utilização.
• Não pegue no aparelho se este caiu na
água. Primeiro retire a ficha da
tomada. Não utilize mais o aparelho.
• Depois da utilização limpe
completamente o aparelho (veja o
capítulo “Manutenção e limpeza”).
• Quando utilizar o aparelho tenha o
cuidado de manter ventilação
suficiente.
• Nunca deixe o aparelho ligado sem
vigilância.
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
43
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 44 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
Ambiente
Coloque o material de embalagem, como
plástico e caixas, no contentor de lixo
apropriado.
No fim da vida útil, deve desfazer-se do
aparelho de modo apropriado e
responsável. Para isso entre em contacto
com a câmara ou com a empresa de
recolha do lixo. Também poderá entregar o
aparelho na loja.
44
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 45 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
ȳȚNjƈƄŴǽȚ
ȳƾŸ
@SeȜNjƁNjƐȚȜǎƷűLjȚǀŸǞƵƆžǜžȚȹNjŲȚȶȥƾƷƐȚȚnjƀNjƯƁ
ȳȶǍƳŽƾŮǠƴƭžȴNjƯƙ ȹǟƭưžǞƷźȆƾƶůƾƆƄƶžǠź5ZOaaWQa
ǍǣƾƭƪŽȚnjŽȖȢȚNjŸȘȥƾƷƐȚȚnjƀȳȚNjƈƄŴƾŮǜƳƚƿƴƫŽȚ
ǀƶųƾƉŽȚ
ǚƷŴȥƾƷƐȚǀƸƴƱŴȶǀƁǞƴŸǎƃųǀŲǞŽǟƴŸȥƾƷƐȚȸǞƄƇƁȶ
ȥƾƷƐȚǚƸǧǞůǞƀǝƴƯźƿƆƁƾžǚƳźȚȹNjűȳȚNjƈƄŴǽȚ
ȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȭǞƴŮNjƶŸǁŽǞźȉȋȇ&ȉȉȇǠŮǍƷżȤƾƸůȤNjƫƙ
ȔƾƭưŽȚǘƴŹȖǛŰǎƃƒȚǀŲǞŽǟƴŸȜǍƸƭƪŽȚǕǤȑǀƇƸƇƫŽȚ
ǀƸƷƪŽȚǍǣƾƭƪŽȚǙƁNjŽȴǞƳƁȜǎƸűȶȜǍƄźǠźȶ
ȳȶƾƲžȶǁŮƾŰȶǞƄƉžljƭŴǟƴŸȥƾƷƐȚǕǤ
ȪǞƲƉŽȚǝƶƳƚǽǂƸŲȣȚȣǍŽȚȶȜȤȚǍƇƴŽ
ǎƃƒȚƾƄŲǞƴźȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸȤnjƑȚȡǞů
ƾȹŻȶǍŲƾƵƷƉƓƿƃƉƁNjŻȶȑȚȹNjűȴƾƄƶųƾŴ
ȜNjƁNjŵ
ǟƴŸǍǣƾƭƪŽȚǕǤȶNjƶŸȤƾƈƃŽȚǜžȤnjŲȚ
ȔƾƭưŽȚǘƴŹNjƶŸȶȜȤƾƑȚǎƃƒȚǀŲǞŽ
ǁƸƃƓȚȴLjƾȹƶųƾŴljƃƫƁȥƾƷƐȚǁƸƃžȴȖƾƵż
ȜȤȚǍƇƴŽȥƾƄƛǚǧǞž
ǏƓǠźǀƃŹǍŽȚNjƶŸȴǍƱŽȚȝȚȥƾƱŻȳNjƈƄŴȚ
ȵNjƯŮȶȖȳȚNjƈƄŴǽȚȔƾƶŰȖȥƾƷƐȚ
w
ȳƾƯƭŽȚƾƁƾƲŮǜžȴƾƄƸŽƾųȶȴƾƄƱƸƮſǎƃƒȚǠƄŲǞŽȴȖNjżƺů
ǀƃŶȤǀŵƾƵƲŮƾƵƷƱƮſȑǍžLjȚȳǎŽȚȣȘȶțȚǍƄŽȚȶȖ
ǠƄŲǞŽǟƴŸNjŮǎŽȚȶȖȝȚȶǍƬƒȚǁƁȥǜžǀƲƸŻȤǀƲƃŶǕǤ
ȰƾƫƄŽǽȚǕƶžǀƲƃŶǙŽȣNjƸƱƁǂƸŲǎƃƒȚ
ǍŵƻžȔǞǤȔǠƬƸŴȤȚNjƐȚǏƃƲžǠźǏŮƾƲŽȚǕǤ
ǠźȥƾƷƐȚȜȤȚǍŲȖNjƃůǍƵŲLjȚA\ATTȯƾƲƁȁȚǚƸưƪƄŽȚ
ȴȃȚȬƾƱůȤǽȚ
ȭǞƴŮǟƴŸǍƬųLjȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢǍŵƻžȔǞǤȔƾƱƭſȚȲNjƁ
ȔǎƐȚljƄźȚǛŰȴǍƱŽȚȝȚȥƾƱŻNjůȤȚǀŶǞƃƬƓȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢ
ȤnjƇŮȸǞƴƯŽȚ
ǀƲƯƴžȳȚNjƈƄŴƾŮǀƸƴƱƉŽȚǀŲǞƴŽȚǟƴŸǍǣƾƭƪŽȚǕǤ
ȝȚȶȢȖȳNjƈƄƉůǽǀƸƳƸƄŴǾŮȶȖǀƸƃƪųǀƇƭƉž
ȰƾƫƄŽǽȚǕƶžǀƲƃŶǗƴƄůNjƲźȑȰǾŶȁȚǟƴŸǀƸſNjƯž
ȳƾƯƭŽȚǜžƋƾƶŽȚȤƾƈƃƴŽǝƃƄſȚ
ǘƴŹȖȶǍǣƾƭƪŽȚǟƴŸǚƱŴȀŽȤnjƇŮǠƭŽȚȔƾƭŹǓưǤȚ
ȰǾŹȁȚǙƃƪƙȔƾƭưŽȚ
ǁŻǞŽȚNjƵƄƯƁȶȑȴǞƴŽȚǀƸƃƀȣljƃƫůȴȖǟŽȘǍǣƾƭƪŽȚȱǍůȚ
ǜžǘƲƇƄƴŽȥƾƷƐȚǜžƾȹƃƁǍŻǘŮȚǙůƾƃŹȤǟƴŸljƸƇƫŽȚ
ȰǍƄƎǽǠżȜǎƀƾűǍǣƾƭƪŽȚǁſƾżȚȣȘƾžǍųȃǁŻȶ
ȔƾƭŹljƄźȚǛŰȴǍƱŽȚȝȚȥƾƱŻNjůȤȚȑǍǣƾƭƪŽȚǃƬſNjƯŮ
ȤƾƈƃŽȚǜžȤnjŲȚȤnjƇŮǠƭŽȚ
Ȉ
w
w
w
w
ǛƳƇƄŽȚǍǧƾƶŸȶǚƸưƪƄŽȚ
ȈǚƳƪŽȚǍƮſȚ
ǀƸŽƾƄŽȚǑǣƾƫƒȚǟƴŸȥƾƷƐȚȸǞƄƇƁ
ǁƸƃž
ǎƃƒȚƾƄŲǞŽ
ǀƴƫƱžȶȣȸǞƴŸȔǎű
ǍƵŲȖȯƾƲƁȁȚǚƸưƪƄŽȚǍŵƻžȔǞǤ
ǍƬųȖȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȜȤƾŵȘȔǞǤ
ȰǾŹȘǙƃƪž
ǏƃƲƓȚȶȤƾƸƄŽȚǙƴŴ
Ȉ
ȉ
Ȋ
ȋ
Ȍ
ȍ
Ȏ
ǟŽȶLjȚȜǍƵƴŽȳȚNjƈƄŴǽȚǚƃŻ
ȜǞƃƯŽȚǜžȥƾƷƐȚȟǍųȖ Ȉ
*ǀſƾƸƫŽȚȶǗƸƮƶƄŽȚ+ǕűȚȤȥƾƷƐȚǗƮſ ȉ
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
ȉ
Ȋ
ȋ
Ȍ
ȍ
Ȏ
ȏ
45
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 46 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
ȳȚNjƈƄŴƾŮǎƃƒȚǀŲǞŽǜžǀƆǤƾƶŽȚǍǣƾƭƪŽȚȟǍųȖ Ȑ
ǀƸƳƸƄŴǾŮȶȖǀƸƃƪųǀƇƭƉžǀƲƯƴž
NjƯŮƾƷžȚNjƈƄŴǽȜȤȚǍƑȚǟƴŸȫƾƱƇƴŽȸǞƴƯŽȚȔǎƐȚǘƴŹȖ Ȉȇ
ǚƸƴŻ
ǏƃƲžǜžǏŮƾƲŽȚǙźȑȜȚǞƪƓȚȳȚNjƈƄŴȚǜžȭȚǍƱŽȚNjƯŮ ȈȈ
ȢǍƃƁȥƾƷƐȚȱǍůȚȶȤȚNjƐȚ
ǗƸƮƶƄŽȚȶǀſƾƸƫŽȚ
ƾȹžƾƢȢǍƃƁȥƾƷƐȚȱǍůȚȶȆȤȚNjƐȚǏƃƲžǜžǏŮƾƲŽȚǙź Ȉ
ǀƃŶȤǀŵƾƵƲŮȚȹNjƸűȥƾƷƐȚǜžǀƸƴųȚNjŽȚȔȚǎűLjȚǗƮſ ȉ
ȚȹNjƸűƾƷƱƱűǛŰȆǗƸƮƶƄŽȚǚǣƾŴǜžȝȚǍƭŻǕƬŮȶ
ǀƯƭŻȳȚNjƈƄŴƾŮȜǍƫƯƓȚǜžǀƸűȤƾƒȚȔȚǎűLjȚǗƮſ Ȋ
ȧƾƵƲŽȚǚƴƃůǽȥƾƷƐƾŮǀƲźǍƓȚǍƃƁƾƱŽȚȧƾƵŻ
ǽǞƀȶȶȖǚƸưƪƄŽȚNjƸŻǞƀȶȥƾƷƐȚȱǍƎǽ
ǟŽȘǍƮƄſȚȶȥƾƷƐȚǚƸưƪůǗŻȶȖƾȹƶųƾŴȲȚǎƁ
ǝƴƲſǚƃŻȢǍƃƁȴȖ
ȥƾƷƐȚǠźǀŮǞŶǍŽȚȲǞųȢȳNjŸǜžNjżƺů
ȷǍųLjȚǚǣȚǞƉŽȚǠźȶȖȔƾƓȚǠźȥƾƷƐȚǍƵưůǽ
ȆȷǍųȖȜǍžȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǾźȑǙŽȣȞNjŲȴȘȶ
ǀžǾƉŽȚǟƴŸƾǧȹǍŲǝƶžǑƴƈůȶ
ǀƴŻƾǧȶȖǀŽƾżȖǗƸƮƶůȢȚǞžȚȹNjŮȖȳNjƈƄƉůǽ
46
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
w
w
w
w
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 47 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
ȔƾƓȚȴǞƉžǾƁǽǏƃƲƓȚȶǙƴƉŽȚȶȥƾƷƐȚȴȖNjżƺů w
ǠŽƾƄŽƾŮȶȆȜȤȚǍƑȚȟȶǍųljƸƄůǀŲƾƉžǟŽȘȥƾƷƐȚȟƾƄƇƁ w
ǀŲƾƉžȢǞűȶǜžNjżƺůǘƁǍƑȚțǞƪſȲƾƵƄŲȚǕƶž
ƿƆƁȲƾƯƄŵǾŽǀƴŮƾŻȢȚǞžǏžǾƁǽǝſȖȶǝŽǞŲǀƸźƾż
ȥƾƷƐȚǀƸƭưů
ǀŻƾƯžȶȖȜƾƭưžǁƉƸŽǀƁǞƷƄŽȚȝƾƇƄźȴȖNjżƺů w
ǀžǾƉŽȚ
ȳƾŸ
ƾƷŮȫƾƱƄŲǽȚȶȚȹNjƸűȝƾƵƸƴƯƄŽȚȵnjƀȜȔȚǍŻǟűǍƁ
ƾ ȹƲŲǽƾƷƸŽȘȬǞűǍƴŽ
ǓƲźȝƾƵƸƴƯƄƴŽƾ ȹƲźȶȥƾƷƐȚȳNjƈƄŴȚ
ǓƲźǠŽǎƶƓȚȳȚNjƈƄŴǾŽȥƾƷƐȚȚnjƀ
ǽǜžǚżȶȲƾƱŶLjȚȲȶƾƶƄžǜŸȚȹNjƸƯŮȥƾƷƐƾŮǔƱƄŲȚ
ǜžȕǚƳƪŮǝƴƸưƪůǝƶƳƚ
ȠǾǧȘȚȹNjŮȖȲȶƾƎǽǚƀƻžǠƶźȷNjŽǽȘȥƾƷƐȚljƴƫůǽ
ǙƉƱƶŮȥƾƷƐȚ
ǍŶƾƈůǽƾ ȹƱŽƾůǙƴƉŽȚȴƾżȚȣȘȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ
ȑȜǎƷűLjȚǜžȬǞƶŽȚȚnjƀǠźǀſƾƸƫŽȚǛƉŻǟŽȘǝƴŴȤȖ
ǛƉŻȷNjŽǽȘǗŽƾƄŽȚǙƴƉŽȚȲȚNjƃƄŴȚǜƳƚǽ
ǀǧƾųȝȚȶȢȖȳȚNjƈƄŴƾŮƾƶƁNjŽǀſƾƸƫŽȚ
w
w
w
w
w
w
ȜȤȚǍƑȚȶȔƾŮǍƷƳŽȚ
ǀŲǞŽǠźljǤǞƓȚǝůȚȣǞƀǠŮǍƷƳŽȚNjƷƐȚȴȖNjżƺů
ȳȚNjƈƄŴǽȚǚƃŻȥƾƷƐȚǟƴŸȬǞƶŽȚ
ȩȤƻžȤȚNjűǏƃƲžǠźȥƾƷƐȚǕǤ
NjƸŻȥƾƷƐȚȴǞƳƁǽƾžNjƶŸǏƃƲƓȚǜžǏŮƾƲŽȚǙź
ȳȚNjƈƄŴǽȚ
ǏƃƲƓȚȱƾƉžƼŮȤȚNjƐȚǏƃƲžǜžǏŮƾƲŽȚǙź
ǙƴƉŽȚƿƇƉŮǏƸŽȶǝƃƇŴȶ
ǽƾ ȹƱŽƾůǏƸŽǝſȖNjżƺƄƴŽȳƾƮƄſƾŮȤƾƸƄŽȚǙƴŴǑƇźȚ
ȲNjƃƄŴȚƾ ȹƱŽƾůȤƾƸƄŽȚǙƴŴȴƾżȚȣȘȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉů
ǚƀƻžǠƶźȷNjŽȤƾƸƄŽȚǙƴŴ
ȆȜȤȚǍƇƴŽȚȹȤNjƫžȴƾƉžǾƁǽǙƴƉŽȚȶȥƾƷƐȚȴȖNjżƺů
ȯǞƪƳžƿƷŽȶȖȤƾŲȠƾƃƫƵż
w
w
w
w
ȳȚNjƈƄŴǽȚȔƾƶŰȖ
ǀźǞƪƳƓȚǜżƾžLjȚǠźȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ
ȜȤȚǍƇƴŽȳȶƾƲžȶǁŮƾŰȶǞƄƉžljƭŴǟƴŸȥƾƷƐȚǕǤ
ȪǞƲƉŽȚǝƶƳƚǽǂƸŲȣȚȣǍŽȚȶ
ȶȖǗƁǍƫƄŽȚȠǞŽǀźƾŲǟƴŸǟŽNjƄƁǙƴƉŽȚȱǍƄůǽ
ǀŽȶƾƭŽȚȶȖȯǍŽȚ
ȶȖȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚǚƃŻȴƾƄƱƸƮſǙƁNjƁȴȖNjżƺů
ǏƃƲƓȚȶȖǙƴƉŽȚ
ǀƃŶȤǀźǍŹǠźȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ
ǏƃƲžǜžǏŮƾƲŽȚǙźǛŰǗůƾƷŽȚǚƸưƪůǗŻȶȖ
ǗƸƮƶůǚƃŻȶȆȳȚNjƈƄŴǽȚȔƾƶŰȖǝƴƭƯůǀŽƾŲǠźȤȚNjƐȚ
NjƯŮȥƾƷƐȚǜƁǎƈůȶȖǘƇƴƓȚǙźǚƃŻȶȖƿƸżǍůȶȖȥƾƷƐȚ
ȳȚNjƈƄŴǽȚ
ȳȚNjƈƄŴǽȚȔƾƶŰȖǀƸźƾżǀƁǞƷůǝŽȥƾƷƐȚȴȖNjżƺů
ȳȚNjƈƄŴǽȚȔƾƶŰȖǀƃŻȚǍžȴȶȢȥƾƷƐȚȱǍƄůǽ
ƾȹƶųƾŴȲȚǎƁǽǞƀȶȶȖǚƸưƪƄŽȚNjƸŻǞƀȶȥƾƷƐȚȱǍƎǽ
ǝƴƲſǚƃŻȢǍƃƁȴȖǟŽȘǍƮƄſȚȶȥƾƷƐȚǚƸưƪůǗŻȶȖ
ǎƃƒȚƾƄŲǞƴźȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸȤnjƑȚȡǞů
ȜNjƁNjŵƾȹŻȶǍŲƾƵƷƉƓƿƃƉƁNjŻȶȑȚȹNjűȴƾƄƶųƾŴ
ǎƃƒȚǀŲǞŽǟƴŸǍǣƾƭƪŽȚǕǤȶNjƶŸȤƾƈƃŽȚǜžȤnjŲȚ
ȔƾƭưŽȚǘƴŹNjƶŸȶȜȤƾƑȚ
w
w
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
47
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
New_Classics_Sandwich_Toaster_2302.book Page 48 Friday, March 18, 2005 1:53 PM
ǚǧǞžǁƸƃƓȚȴLjƾȹƶųƾŴljƃƫƁȥƾƷƐȚǁƸƃžȴȖƾƵż
ȜȤȚǍƇƴŽȥƾƄƛ
ȥƾƷƐȚǏƓǠźǀƃŹǍŽȚNjƶŸȴǍƱŽȚȝȚȥƾƱŻȳNjƈƄŴȚ
ȵNjƯŮȶȖȳȚNjƈƄŴǽȚȔƾƶŰȖ
ǠŽƾƄŽƾŮȶȆȜȤȚǍƑȚȟȶǍųljƸƄůǀŲƾƉžǟŽȘȥƾƷƐȚȟƾƄƇƁ
ǀŲƾƉžȢǞűȶǜžNjżƺůǘƁǍƑȚțǞƪſȲƾƵƄŲȚǕƶž
ƿƆƁȲƾƯƄŵǾŽǀƴŮƾŻȢȚǞžǏžǾƁǽǝſȖȶǝŽǞŲǀƸźƾż
ȥƾƷƐȚǀƸƭưů
ljƃƫƁNjŻȲƾƱŶLjȚȲȶƾƶƄžǜŸNjƸƯŮȥƾƷƐȚȴȖNjżƺů
ȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚȔƾƶŰȖƞƶųƾŴǝůƾſǞƳžȶȥƾƷƐȚ
ǜžǏŮƾƲŽȚǙźȔƾƓȚǠźǓƲŴȚȣȘȥƾƷƐƾŮǙƉƢǽ
ȴȃȚNjƯŮȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽȚȹȤǞźȤȚNjƐȚǏƃƲž
ǛƉƲŽȚǍƮſȚȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮǚžƾƳŽƾŮȥƾƷƐȚǗƮſ
*ǀſƾƸƫŽȚȶǗƸƮƶƄŽȚ+
48
w
w
ǀƂƸƃŽȚ
w
ǠźȆǘƁȢƾƶƫŽȚȶǙƸƄŴǾƃŽȚǚƅžǗƸƴưƄŽȚȢȚǞžǜžǑƴƈů
ǀƃŴƾƶƓȚȝƾƁƾƱƶŽȚǘƁȢƾƶǧ
w
w
w
New Classics Sandwich Toaster Article 2302
ƿƆƸźȑǠǤȚǍƄźǽȚǍƵƯŽȚǀƁƾƷſǟŽȘǚƫƁƾžNjƶŸ
ǏƴƣƾŮǚƫůȚǀŽȶƻƉžǀƲƁǍƭŮȥƾƷƐȚǜžǑƴƈƄŽȚ
ǟƴŸȲǞƫƇƴŽȩǞźǍžǜžǑƴƈůǀŽƾżȶȶȖȸNjƴƃŽȚ
ǟŽȘȥƾƷƐȚǛƸƴƉůǜƳƚƾƵżǑƴƈƄŽȚȝƾƵƸƴƯů
ǕǣƾƃŽȚ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement