Sony DAV-TZ230, DAV-TZ630 Owner's manual

Sony DAV-TZ230, DAV-TZ630 Owner's manual

Sistem DVD

Home cinema

Manual de instrucţiuni

RO

DAV-TZ230 / TZ630

© 2010 Sony Corporation

Utilizarea de instrumente optice în paralel cu acest produs, conduce la creşterea pericolului de a vă fi afectată vederea.

Nu plasaţi aparatul în spaţii închise cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.

Pentru a preveni incendiile nu acoperiţi fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa de masă sau cu draperii etc. Nu aşezaţi obiecte cu fl ăcări deschise deasupra aparatului, spre exemplu lumânări aprinse.

Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu stropiţi şi nu udaţi aparatul şi nici nu aşezaţi deasupra acestuia recipiente care conţin lichide, cum ar fi o vază cu fl ori.

Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile montate) la căldură prea mare, cum ar fi la radiaţii solare directe, foc sau alte surse similare.

Pentru a evita accidentările, acest aparat trebuie ataşat în siguranţă de podea / de perete, confi rm instrucţiunilor de instalare.

Aparatul este destinat exclusiv utilizării în interiorul clădirilor.

Acest aparat este clasifi cat ca produs din CLASA

1 LASER. MARCAJUL de PRODUS CLASA 1

LASER se afl ă pe partea din spate a aparatului, spre exterior.

Dezafectarea bateriilor uzate

(

Valabil în Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate

)

Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul

în care doriţi să îl dezafectaţi.

Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat

în combinaţie cu simbolul unui element chimic.

Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur, respectiv mai mult de 0,004% plumb.

Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în mod corect acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care din motive de siguranţă, de asigurare a performanţelor sau de integritate a datelor necesită conectarea permanentă a acumulatorului

încorporat, acesta trebuie înlocuit numai de personalul califi cat al unui service.

Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.

Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.

Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Atenţionare pentru clienţi: Informaţia următoare este valabilă numai pentru echipamentele comercializate

în ţări unde sunt în vigoare directivele UE.

Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,

1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia.

Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH,

Hedelfi nger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.

Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresele menţionate în documentele de garanţie sau de service furnizate separat.

2

Măsuri de precauţie

Privind sursele de alimentare

Aparatul nu este deconectat de la sursa de curent alternativ (reţea) atât timp cât este în priză, chiar dacă echipamentul în sine este oprit.

Deoarece ştecărul cablului de alimentare are rolul de a decupla aparatul de la priză, aveţi grijă ca acesta să fi e uşor accesibil. Dacă sesizaţi vreo anomalie legată de aparat, decuplaţi imediat ştecărul de la priză..

Privind drepturile de autor

Acest produs încorporează o tehnologie de protejare a drepturilor de autor care se afl ă sub incidenţa unor patente din S.U.A. şi a altor drepturi de proprietate intelectuală. Utilizarea acestei tehnologii de protejare a drepturilor de autor trebuie autorizată de Macrovision şi este destinată exclusiv vizionării la domiciliu sau altor utilizări limitate, cu excepţia cazului în care este altfel autorizat de Macrovision.

Dezasamblarea şi operaţiile de inginerie inversă sunt interzise.

Acest sistem are încorporat un decodor pentru sunetul emis ce utilizează Dolby* Digital şi Dolby

Pro Logic, precum şi sistemul DTS** Digital

Surround.

* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.

“Dolby”, “Pro Logic” şi simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Digital Laboratories.

** Produs sub licenţă de la U.S. Patent

nr: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762,

6.487.535 şi alte patente internaţionale emise sau în curs aprobare. “DTS” şi “DTS Digital

Surround” sunt mărci comerciale înregistrate, iar sigla si simbolul DTS, DTS sunt mărci comerciale

înregistrate ale DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc.

Toate drepturile sunt rezervate.

Acest sistem DVD încorporează tehnologia

High-Defi nition Multimedia Interface (HDMI TM ).

HDMI, sigla HDMI şi High-Defi nition

Multimedia Interface sunt mărci comerciale

înregistrate ale HDMI Licensing LLC.

“DVD VIDEO”, “DVD-R”, “DVD-RW”,

“DVD+R”, “DVD+R DL”, “DVD+RW” şi CD sunt mărci comerciale.

• “BRAVIA” este marcă de comerţ a Sony

Corporation.

• “PLAYSTATION” este marcă de comerţ a Sony

Computer Entertainment Inc.

• Cu privire la DivX VIDEO:

DivX® este un format video digital creat pentru

DivX, Inc. Acesta este un produs de redare video, certifi cat ofi cial DivX®. Vizitaţi adresa de

Internet www.divx.com pentru a obţine mai multe informaţii şi pentru a prelua aplicaţii software pentru convertirea fi şierelor în format video DivX.

(Cu excepţia modelelor destinate Marii Britanii şi

Americii de Nord.)

• Cu privire la DivX VIDEO-ON-DEMAND (video la cerere) :

Acest produs certifi cat DivX® trebuie înregistrat pentru a putea reda conţinutul DivX VOD (video la cerere). Pentru a genera codul de înregistrare,

în meniul de confi gurare al dispozitivului. Vizitaţi adresa de internet www.divx.com/vod şi înscrieţi acest cod pentru a completa procesul de

înregistrare şi a obţine mai multe informaţii legate de DivX VOD. (Cu excepţia modelelor destinate

Marii Britanii şi Americii de Nord.)

“DivX” este marcă de comerţ înregistrată a DivX,

Inc. şi este utilizată sub licenţă. (Cu excepţia modelelor destinate Marii Britanii şi Americii de

Nord.)

Tehnologia de codare audio MPEG Layer-3 şi patentele sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi

Thomson.

iPod este marcă de comerţ a Apple Inc., înregistrată

în S.U.A. şi în alte ţări (Numai pentru modelele destinate Marii Britanii).

• “Destinat iPod” indică faptul că un accesoriu electronic este destinat conectării în special la un iPod şi că producătorul acestuia certifi că faptul că acesta respectă standardele Apple. (Numai pentru modelele destinate Marii Britanii).

Firma Apple nu este răspunzătoare de funcţionarea respectivului accesoriu şi nici de respectarea de către acesta a standardelor de securitate şi a reglementărilor în vigoare. (Numai pentru modelele destinate Marii Britanii).

3

4

Cu privire la acest manual de instrucţiuni

Cu privire la MPEG-4 Visual

• ACEST PRODUS ESTE REALIZAT FOLOSINDU-

SE UN PATENT MPEG-4 VISUAL, PENTRU

CARE S-A ACORDAT LICENŢĂ ÎN VEDEREA

UTILIZĂRII ÎN SCOP PERSONAL ŞI NON-

COMERCIAL DE CĂTRE CLIENŢI, PENTRU

CODAREA VIDEO CONFORM STANDARDULUI

MPEG-4 VIZUAL (“MPG-4 VIDEO”) ŞI / SAU

DECODAREA MATERIALELOR MPEG-4

VIDEO CARE AU FOST CODATE DE CĂTRE UN

UTILIZATOR CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI

PERSONALE ŞI NON-COMERCIALE ŞI/

SAU CARE AU FOST OBŢINUTE DE LA UN

FURNIZOR DE CREAŢII VIDEO AUTORIZAT

DE MPEG LA SĂ FURNIZEZE MATERIALE

VIDEO ÎN FORMAT MPEG-4 VIDEO.

NU ESTE ACORDATĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NICI

DREPTUL DE UTILIZATE PENTRU NICI UN

ALT SCOP. INFORMAŢII SUPLIMENTARE,

INCLUSIV CELE CU PRIVIRE LA PROMOVARE,

LA UTILIZAREA INTERNĂ ŞI COMERCIALĂ

ŞI LA OBŢINEREA LICENŢELOR POT FI

OBŢINUTE DE LA MPEG LA, LLC.

CONSULTAŢI ADRESA DE INTERNET : http://www. mpegla.com/

Instrucţiunile din acest manual descriu acţionarea cu ajutorul butoanelor telecomenzii. Puteţi folosi şi butoanele aparatului dacă au aceleaşi denumiri sau unele similare cu cele ale telecomenzii.

Elementele meniului de comandă pot varia în funcţie de regiune.

“DVD” poate fi utilizat ca termen generic pentru următoarele tipuri de discuri : DVD VIDEO,

DVD+RW/ DVD+R, DVD-RW / DVD-R.

Variantele implicite sunt subliniate.

Cuprins

Măsuri de precauţie ...................................................................................................................... 3

Cu privire la acest manual de instrucţiuni ..................................................................................... 4

Discuri / fi şiere ce pot fi redate de pe un dispozitiv USB .............................................................. 6

Conţinutul ambalajului ................................................................................................................ 11

Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor ....................................................................... 12

Ghidul meniului de comandă ...................................................................................................... 17

Punere în funcţiune

Pasul 1 : Instalarea sistemului ................................................................................................ 21

Pasul 2 : Conectarea sistemului .............................................................................................. 26

Pasul 3 : Confi gurarea sistemului ........................................................................................... 30

Redare

Redarea discurilor ....................................................................................................................... 33

Redarea fi şierelor de pe un disc / de pe un dispozitiv USB ........................................................ 33

Alte operaţii de redare ................................................................................................................ 36

Selectarea modului de redare ..................................................................................................... 40

Vizualizarea informaţiilor de pe un disc / de pe un dispozitiv USB ............................................. 43

Urmărirea echipamentelor audio / video conectate .................................................................... 45

Tuner

Fixarea în memorie a posturilor de radio .................................................................................... 47

Ascultarea radioului .................................................................................................................... 47

Efecte de sunet

Ascultarea sunetului cu efect de surround .................................................................................. 49

Alegerea efectelor sonore ........................................................................................................... 51

Funcţii utile

Utilizarea funcţiei Comandă pentru HDMI pentru “BRAVIA” Sync .............................................. 52

Transferul melodiilor la un dispozitiv USB .................................................................................. 54

Folosirea cronometrului de oprire automată ............................................................................... 57

Ajustarea decalajului dintre imagine şi sunet .............................................................................. 57

Modifi carea nivelului de intrare a sunetului de la echipamentele conectate ............................... 57

Reglaje

Modifi carea luminozităţii afi şajului frontal ................................................................................... 58

Activarea şi dezactivarea modului demonstrativ ......................................................................... 58

Repetarea confi gurării rapide ..................................................................................................... 58

Activarea şi dezactivarea modului standby automat ................................................................... 58

Reglaje suplimentare .................................................................................................................. 59

Informaţii suplimentare

Măsuri de precauţie .................................................................................................................... 66

Soluţionarea problemelor ............................................................................................................ 68

Specifi caţii ................................................................................................................................... 75

Indice alfabetic ............................................................................................................................ 79

5

Discuri / fi şiere ce pot fi redate de pe un dispozitiv USB

Tip

DVD VIDEO

Sigla discului Caracteristici

DVD VIDEO,

DVD-R / DVD-RW în format DVD VIDEO sau în mod video

pentru DVD+R / DVD+RW în format DVD

VIDEO

Simbol

6

Mod VR

(Înregistrare video)

VIDEO CD

Super Audio CD

CD

DATA CD

DATA DVD

Dispozitiv USB

DVD-R / DVD-RW în mod VR (înregistrare video) cu excepţia DVD-R DL

CD VIDEO (discuri Ver. 1.1 şi 2.0)

Super VCD

CD-R / CD-RW / CD-ROM în format video

CD sau Super VCD)

Super Audio CD

Audio CD

CD-R / CD-RW în format audio CD

CD-R / CD-RW / CD-ROM în format DATA

CD ce conţin următoarele tipuri de fi şiere :

– fi şiere MP3

2) 3)

,

– fi şiere de imagine JPEG

4)

– fi şiere video DivX 5) /MPEG4 6) şi care corespund standardului ISO 9660

1)

Level 1 / Level 2 sau Joliet (format extins)

Discuri DVD-ROM/ DVD-R/ DVD-RW/

DVD+R/ DVD+RW în format DATA DVD ce conţin următoarele tipuri de fi şiere :

– fi şiere MP3

2) 3)

,

– fişiere de imagine JPEG 4)

– fi şiere video DivX 5) /MPEG4 6) şi care corespund standardului UDF (Universal

Disc Format).

Dispozitive USB ce conţin următoarele tipuri de fi şiere :

– fi şiere MP3 2) 3) sau WMA/AAC 3)

– fişiere de imagine JPEG

4)

– fi şiere video DivX

5)

/MPEG4

6)

1)

Un format logic pentru fi şierele şi directoarele de pe CD-ROM, defi nite de ISO (Organizaţia Internaţională de

Standardizare).

2)

MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) reprezintă un format standard pentru comprimarea datelor audio, defi nit de ISO/MPEG.

Fişierele MP3 trebuie să fi e în format MPEG1 Audio Layer 3.

3)

Sistemul nu poate reda fi şiere protejate de legea drepturilor de autor (Gestionarea Drepturilor Digitale).

4)

Fişierele de imagine JPEG trebuie să corespundă formatului DCF (DCF - “Design rules for Camera File system”

(normă pentru sistemul de fi şiere ale camerelor): standarde de imagine destinate camerelor digitale reglementate de

Asociaţia Industriilor Electronică şi pentru Tehnologia Informaţiilor din Japonia - JEITA).

5)

Cu excepţia modelelor pentru Marea Britanie şi America de Nord.

6)

Cu excepţia modelelor pentru America de Nord.

Notă legate de discuri

Acest produs este destinat redării discurilor ce corespund standardului Compact Disc (CD). În ultima vreme companiile de înregistrare comercializează diferite discuri de muzică codifi cate cu ajutorul tehnologiei de protejare a copyright-ului. Vă rugăm să ţineţi seama că printre aceste discuri, există unele care nu corespund standardului CD şi care este posibil să nu fi e redate de acest aparat.

Exemple de discuri care nu pot fi redate de acest sistem

Sistemul nu poate reda următoarele feluri de discuri : g orice discuri CD-ROM / CD-R / CD-RW în afara celor înregistrate în formatele prezentate la pagina 6, g discuri CD-ROM înregistrate în format PHOTO CD, g partea cu date a unui CD-Extra, g discuri CD grafi ce g discuri DVD Audio, g discuri DATA CD/ DATA-DVD care nu conţin piste audio MP3, fi şiere de imagine JPEG, fi şiere video

DivX* sau fi şiere video MPEG4**, g discuri DATA CD/ DATA DVD create în format Packet Write, g

DVD-RAM g discuri Blu-ray

* Cu excepţia modelelor pentru Marea Britanie şi America de Nord.

** Cu excepţia modelelor pentru America de Nord.

Sistemul nu poate reda nici următoarele feluri de discuri : g

DVD VIDEO cu alt cod de regiune (pag. 8), g discurile care nu au formă standard (cum ar fi în formă de card, de inimă etc.), g discuri cu hârtie sau etichete lipite, g un disc care are urme de lipici, celofan sau de bandă adezivă pe el.

7

Note legate de CD-R/ CD-RW/ DVD-R/ DVD-RW/ DVD+R / DVD+RW

În unele cazuri, discurile CD-R / CD-RW / DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW nu pot fi redate de acest sistem din cauza calităţii înregistrării, a stării fi zice a discului, sau a caracteristicilor dispozitivului de înregistrare şi a autorizării aplicaţiilor software.

În plus, discul nu va fi redat dacă sesiunea de înregistrare nu a fost corect fi nalizată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului de înregistrare.

Ţineţi seama că este posibil ca unele funcţii de redare să nu fi e disponibile în cazul anumitor discuri DVD+R

/ DVD+RW, chiar dacă respectivele au fost corect fi nalizate. Într-o astfel de situaţie, vizionaţi discul folosind funcţia de redare obişnuită. De asemenea, nu vor putea fi redate unele discuri DATA CD / DATA DVD create

în format Packet Write.

Despre discuri CD cu sesiune multiplă

g

Acest sistem poate reda CD-uri cu sesiune multiplă în cazul în care prima sesiune a discului respectiv conţine o pistă audio MP3. Vor putea fi redate apoi oricare dintre pistele audio MP3 ulterioare, înregistrate în sesiunile care urmează. g

Acest sistem poate reda discuri CD cu sesiune multiplă când în prima sesiune există un fi şier de imagine

JPEG. Orice fi şiere de imagine JPEG din sesiunile ce urmează, vor putea fi , de asemenea, redate ulterior.

g

Dacă fi şierele MP3 şi cele de imagine JPEG în formatul CD muzical sau cele în format video CD sunt

înregistrate în prima sesiune, va putea fi redată numai respectiva primă sesiune.

Codul regiunii

Sistemul dvs. are un cod de regiune marcat pe spatele aparatului şi va reda doar discuri DVD marcate cu acelaşi cod de regiune.

Sistemul va reda şi VIDEO DVD-urile marcate cu simbolul .

Dacă încercaţi să redaţi orice alt fel de DVD VIDEO, pe ecranul televizorului apare mesajul “

Playback prohibited by area limitations

” (Redarea este împiedicată de limitări zonale). În funcţie de DVD-ul VIDEO, este posibil ca acesta să nu fi e marcat cu codul de regiune, chiar dacă redarea sa este limitată la anumite zone.

Note privind operaţii de redare a discurilor DVD şi VIDEO CD

Unele operaţii de redare a discurilor DVD şi VIDEO CD pot fi stabilite în mod intenţionat de producătorii de software. Când player-ul redă DVD-uri şi VIDEO CD-uri în concordanţă cu conţinutul proiectat de producătorii software-ului este posibil ca unele facilităţi de redare să nu fi e disponibile. Consultaţi şi documentaţia ce însoţeşte

DVD-urile sau VIDEO CD-urile.

8

Note privind fi şierele ce pot fi redate

• Sistemul poate recunoaşte cel mult 200 directoare, inclusiv albumele (directoare) ce nu conţin fi şiere audio, fi şiere de imagine JPEG sau fi şiere video

1)

. Dacă discul DATA CD/ DATA DVD/ dispozitivul USB conţine mai mult de 200 de directoare sau mai mult de 150 de fi şiere într-un director, numărul de directoare sau fi şiere ce pot fi recunoscute de sistem variază în funcţie de confi gurarea directoarelor.

• Acest sistem poate reda următoarele feluri de fi şiere :

Fişier

Fişier MP3

Fişier WMA

2)

Fişier AAC

2)

Fişier de imagine JPEG

Fişier video DivX 3)

Fişier video MPEG4 1)

Extensia fi şierului

“.mp3”

“.wma”

“.m4a”

“.jpg” sau “.jpeg”

“.avi” sau “.divx”

“.mp4” sau “.m4v”

Sistemul va încerca să redea datele ce conţin extensiile de mai sus, chiar dacă formatul acestora nu este MP3/

WMA/ AAC/ JPEG/ DivX 3) / MEPEG4 1) . La redarea acestor tipuri de date, este posibil să fi e produs un zgomot puternic care poate deteriora sistemul.

• Perioada de timp necesară până la începerea redării poate creşte în următoarele condiţii :

– când discul DATA CD / DATA DVD / dispozitivul USB conţine o structură arborescentă complexă,

– când se încheie redarea fi şierelor audio, a celor de imagine JPEG sau a celor video, din alt director.

• În funcţie de formatul fi şierului, anumite discuri DATA CD/ DATA DVD/ dispozitive USB nu pot fi redare de acest sistem.

• Sistemul poate reda structuri de fi şiere cu 8 nivele de imbricare.

• În funcţie de tipul de fi şier, este posibil ca sistemul să nu poată reda un fi şier audio, unul de imagine JPEG sau unul video 1) .

• Este posibil ca fi şierele inscripţionate prin intermediul unui alt echipament, spre exemplu un calculator, să nu poată fi redate în ordinea în care au fost inscripţionate.

• Directoarele care nu conţin fi şiere audio, fi şiere de imagine JPEG sau video

1)

să fi e omise.

• Nu se poate garanta compatibilitatea cu toate aplicaţiile software de scriere sau de codifi care a fi şierelor MP3/

WMA/ AAC şi nici cu orice dispozitiv sau suport de inscripţionare.

• Nu se poate garanta compatibilitatea cu toate aplicaţiile software de scriere sau de codifi care a fi şierelor video

MPEG şi nici cu orice dispozitiv sau suport de inscripţionare.

• Ordinea de redare este posibil să nu fi e valabilă, în funcţie de aplicaţia software utilizată pentru crearea de fi şiere audio, fi şiere de imagine JPEG sau fi şiere video 1) şi nici în cazul în care numărul directoarelor este mai mare de 200, ori respectiv mai mult de 150 de fi şiere în fi ecare dintre ele.

1)

Cu excepţia modelelor pentru America de Nord.

2)

Numai pe dispozitivul USB.

3) Cu excepţia modelelor pentru Marea Britanie şi America de Nord.

9

Cu privire la fi şierele video DivX (cu excepţia modelelor pentru Marea Britanie şi

America de Nord)

DivX® este o tehnologie de compresie pentru fi şierele video care a fost dezvoltată de DivX, Inc. Acest produs este certifi cat ofi cial DivX®.

Pot fi redate discuri DATA CD / DATA DVD sau dispozitive USB care conţin fi şiere video DivX®.

Note

Este posibil ca sistemul să nu poată reda un fi şier video DivX dacă acesta este rezultatul combinării a două sau mai multe fi şiere.

Sistemul nu poate reproduce fi şiere video DivX cu imagini mai mari de 720 (lăţime) × 576 (înălţime) sau cu dimensiuni ce depăşesc 4 GB.

Sistemul nu poate reproduce anumite fi şiere video DivX cu durata mai mare de 3 ore.

În funcţie de fi şierul video DivX, este posibil ca imaginea să prezinte omisiuni sau să prezinte instabilităţi, caz în care se recomandă crearea fi şierului la o viteză de transfer mai mică. Dacă apare zgomot, se recomandă folosirea formatului audio MP3.

Datorită tehnologiei de compresie utilizată de fi şierele video DivX, este posibil ca imaginile să apară cu

întârziere de câteva momente după apăsarea butonului

N

.

Note cu privire la dispozitivele USB

Acest sistem este compatibil cu dispozitivele Mass Storage Class (MSC).

Nu este garantată funcţionarea acestui sistem cu orice dispozitiv sau memorie USB.

Deşi există o mare varietate de funcţii complexe aferente dispozitivelor USB, sistemul poate reda numai conţinutul de muzică, fotografi i sau video al acestora. Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului USB.

La conectarea unui dispozitiv USB, sistemul citeşte toate fi şierele conţinute de acesta. Dacă dispozitivul USB conţine un număr mare de directoare sau de fi şiere, este posibil ca citirea acestuia să dureze mult timp.

Nu conectaţi sistemul şi dispozitivul USB prin intermediul unui hub USB.

În cazul anumitor dispozitive USB, este posibil ca operaţiile să fi e executate cu întârziere de către sistem.

Ordinea de redare a conţinutului poate diferi în funcţie de dispozitivul USB conectat.

Opriţi întotdeauna sistemul înainte de a deconecta dispozitivul USB. Dacă dispozitivul USB este decuplat când sistemul este pornit, este posibil ca datele conţinute de acesta să se deterioreze.

• Înainte de a folosi un dispozitiv USB, verifi caţi dacă nu există pe acesta fi şiere care să conţină viruşi.

10

Conţinutul ambalajului

Unitatea principală

Setul de boxe

DAV-TZ230

DAV-TZ630

Cabluri pentru boxe (1 set)

P e n t r u m o d e l u l D AV-

TZ230 (roşu/ alb/ verde/ gri/ albastru).

Pentru modelul DAV-TZ630

(verde/ gri/ albastru).

Suporturi protectoare, de atenuare (1 set)

Piese de montaj pentru boxele înalte.

Pentru modelul DAV-TZ630.

(2) (6)

Accesorii

Telecomandă (1)

Antenă monofi lară FM (1) sau

Baterii R6 (mărimea AA) (2)

Capacele inferioare ale boxelor (2)

(Numai pentru modelul DAV-TZ630)

Manual de instrucţiuni

Ghid de reglare rapidă

Manual de instrucţiuni pentru boxe. (Numai pentru modelul

DAV-TZ630)

11

Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor

Pentru a obţine mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate între paranteze.

Panou frontal

1

Compartiment pentru disc

2

Afi şajul panoului frontal (pag. 13)

3

Senzor (pentru telecomandă)

Permite recepţionarea semnalului de la telecomandă. Când folosiţi telecomanda, aveţi grijă să o îndreptaţi către acest senzor.

4

Buton MASTER VOLUME

Permite ajustarea volumului sistemului.

5

REC TO USB (pag. 54)

Permite transferul pistelor / fi şierelor MP3 către un dispozitiv USB.

6

Conector USB (pag. 33)

Pentru conectarea unui dispozitiv USB sau a unui iPod*.

*

Numai pentru modelele destinate Marii

Britanii.

7

FUNCŢIE

Permite selectarea sursei de redat.

8

Butoane de redare

Buton

Z

(deschis/ închis)

Permite deschiderea/ închiderea compartimentului pentru discuri.

Buton

N

(redare)

Porneşte redarea.

Buton

x

(stop)

Opreşte redarea şi înregistrarea (punct de reluare).

9

Buton

]/1

(alimentare/ standby)

Permite pornirea aparatului sau trecerea acestuia în starea de aşteptare.

12

Afi şajul panoului frontal

1

Indicatorul stării de redare

2

Indicatorul SLEEP

Devine luminos când cronometrul de pornire este activ.

3

Afi şare stării sistemului

4

Indicator TUNED (numai pentru radio)

Devine luminos numai când este recepţionat un post de radio.

5

Indicator ST (numai pentru radio)

Devine luminos numai când este recepţionat un semnal stereo.

6

Indicator pentru formatul surround

7

Indicatorul HDMI

Devine luminos când se stabileşte un semnal

între televizor şi aparat, prin conexiunea HDMI.

8

Indicator NTSC

Devine luminos la introducerea unui disc

NTSC.

9

Indicator de transfer USB

Devine luminos în timpul transferului USB.

0

Indicator SA-CD

Devine luminos la introducerea unui disc Super

Audio CD / CD.

13

Panoul din spatele aparatului

/54 30%!+%23

&2/.42

&2/.4, 3522

/.,9&/23343

352, #%.4%2

/.,9&/2

33#4

35"7//&%2

/.,9&/2

3373

1

Conector pentru BOXE (pag. 26)

2

Conector HDMI (pag. 27)

3

Conector de antenă (coaxial, 75

FM)

(pag. 28)

4

Conector EURO AV

T

OUTPUT (TO TV)

(pag. 27)

!.4%..!

&-

#/!8)!,

%52/!6

/540544/46

14

Telecomandă

Butoanele

2

(volum) +, cel cu numărul 5, AUDIO

IN, VOLUME + şi

N

au câte un punct tactil.

Folosiţi aceste puncte ca orientare, la acţionarea aparatului.

1

THEATRE (pag. 52)

Permite schimbarea modului video, pentru a-l selecta în mod automat pe cel optim pentru vizionarea fi lmelor.

ONE-TOUCH PLAY -

Redare la o singură atingere

(pag. 52)

Permite activarea funcţiei de redare prin apăsarea unui singur buton.

TV

]/1

(pornit / stare de aşteptare)

*

Porneşte televizorul sau îl trece în standby.

]/1

(pornit / stare de aşteptare)

(pag. 30)

Porneşte sistemul sau îl trece în standby.

2

Butoane cu etichete de text alb/negru.

Butoane de selecţie a funcţiilor

(pag. 33, 45, 47)

Permit selectarea sursei de redare.

Sistemul se activează automat când este apăsat butonul de selecţie a funcţiilor, atunci când sistemul este pornit.

DVD/CD

FM

USB

TV

AUDIO IN

Acest buton nu funcţionează.

FUNCTION

Permite selectarea succesivă a funcţiilor.

TEXT / TIME (pag. 53)

Apăsaţi acest buton în mod repetat a schimba informaţiile afi şate pe panoul frontal.

MODUL SOUND (pag. 51)

Permite selectarea modului sunet.

SYSTEM MENU (pag. 47, 49, 57, 58)

Permite accesul în meniul sistemului.

AUDIO (pag. 38)

Permite selectarea formatului şi a pistei audio.

SUBTITLE (

subtitrare

) (pag. 38)

Permite selectarea limbii de afi şare a subtitrării când pe un disc DVD VIDEO subtitrarea este disponibilă în mai multe limbi.

ANGLE (

unghi

) (pag. 37)

Permite trecerea la alte unghiuri de vizualizare când pe un disc DVD VIDEO sunt disponibile mai multe unghiuri de vizionare.

D.TUNING (pag. 47)

Permite selectarea frecvenţelor de radio.

MEM SEL (pag. 33, 54)

Permite selectarea numărului memoriei USB care doriţi să fi e redat sau transferat.

15

3

Butoane cu etichete de text de culoare roz.

(Următoarele butoane funcţionează când este menţinut apăsat butonul SHIFT (

6

) ).

Butoane numerice (pag. 37, 47)

Permite introducerea numerelor titlurilor şi capitolelor, a frecvenţelor radio etc.

CLEAR (pag. 36, 40, 56)

Permite ştergerea ferestrei de inrări.

TV INPUT

*

Permite schimbarea sursei de intrare pentru televizor.

4

MUTING

Permite suprimarea temporară a sunetului.

VOLUM +/– (pag. 33)

Permite ajustarea volumului.

5

Butoane de redare

Consultaţi secţiunea “Alte operaţii de redare”, pag. 36.

./>

(precedent / următor)

m/M

(deplasare rapidă înapoi /

înainte)

/

(redare cu încetinitorul)

Buton

N

(redare)

Buton

X

(pauză)

Buton

x

(stop)

Butoane pentru radio

Consultaţi secţiunea “Ascultarea radioului”, pag. 47.

PRESET +/–

TUNING +/–

6

SHIFT

Menţineţi apăsat acest buton pentru a utiliza în paralel butoanele cu etichetă roz (

3

).

7

DVD TOP MENU (pag. 38)

Permite deschiderea / închiderea meniului principal al discului DVD.

DVD MENU (pag. 38)

Permite deschidere / închiderea meniului DVD.

C/X/x/c

Este deplasat cursorul pentru selectarea unui element afi şat.

*

ENTER

Permite accesarea elementelor selectate.

O

RETURN (pag. 34)

Se revine la interfaţa precedentă.

DISPLAY (Afi şare) (pag. 17, 30, 33, 36,

40, 52, 54, 59)

Permite afi şarea pe ecranul televizorului a informaţiilor legate de redare.

Numai pentru televizoare marca Sony. În cazul anumitor televizoare, este posibil să nu poată fi utilizate unele dintre butoane.

Introducerea bateriilor în telecomandă

Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA) - furnizate

- având grijă să potriviţi bornele

3

şi

#

ale bateriilor cu marcajele din interiorul compartimentului.

Note

Nu lăsaţi telecomanda în locuri cu temperatură extrem de ridicată sau cu umiditate mare.

Nu folosiţi simultan baterii noi împreună cu altele uzate.

Nu scăpaţi corpuri străine în interiorul telecomenzii, mai ales când înlocuiţi bateriile.

Dacă urmează să nu folosiţi telecomanda o perioadă

îndelungată de timp, scoateţi bateriile pentru a evita deteriorarea acesteia cauzată de scurgerea lichidului coroziv în interior.

16

Ghidul meniului de comandă

Puteţi utiliza meniul de comandă pentru selectarea unei funcţii şi pentru afi şarea informaţiilor asociate acesteia.

DISPLAY

Apăsaţi butonul DISPLAY când folosiţi funcţiile “DVD/CD” sau “USB”.

La fi ecare apăsare a butonului DISPLAY, meniul de comandă este schimbat după cum urmează :

1 T 2 T 3 T 1 T

...

1

Meniul de comandă 1

2

Meniul de comandă 2 (apare dacă este disponibil)

3

Meniul de comandă dezactivat

17

Meniul de comandă

Exemplu : meniul de comandă 1 la redarea unui DVD VIDEO.

Numărul titlului în curs de redare

Numărul capitolului în curs de redare

Numărul total de titluri

Numărul total de capitole

Elementele Meniului de comandă

Elementul selectat

Starea redării

(

N

Redare,

X

Pauză, x

Stop etc.)

Tipul sursei redat e

Durata redării

Reglaj curent

Opţiuni

Numele funcţiei corespunzătoare opţiunii selectate în

Meniul de comandă

Mesajul operaţiei

Lista elementelor meniului de comandă

Meniul de comandă 1 şi 2 prezintă diverse elemente în funcţie de sursă. Pentru a obţine mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate între paranteze.

Element Denumirea elementului, Funcţia

[TITLE]-Titlu / [SCENE] - Scenă / [TRACK] - Pistă (pag. 37)

Permite selectarea titlului, scenei, pistei care urmează să fi e redate.

[CHAPTER] -Capitol / INDEX (pag. 37)

Permite selectarea capitolului sau indexului care urmează să fi e redate.

[INDEX] (pag. 37)

Permite selectarea indexului care urmează să fi e redat.

[TRACK] - Pistă (pag. 37)

Permite selectarea pistei care urmează să fi e redată.

[ORIGINAL/ PLAY LIST] - Original / Listă de redare (pag. 39)

Permite selectarea tipului de titluri (modul DVD-RW/DVD-R) care să fi e redate, original sau din lista de redare.

18

Element Denumirea elementului, Funcţia

[TIME] - Timp (pag. 37)

Permite verifi carea timpului scurs şi a duratei rămase de redat.

Redarea poate începe dintr-un anumit punct, dorit, dacă introduceţi codul temporal corespunzător

(numai pentru DVD VIDEO / DVD-VR).

[MULTI / 2 CH] - Canale multiple / 2 (pag. 39)

Permite selectarea zonei de redare de pe discuri Super Audio CD, când această facilitate este disponibilă.

[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] - Strat SUPER AUDIO CD/CD (pag. 39)

Permite selectarea stratului de pe care să fi e redat conţinutul, în cazul discurilor Super Audio

CD.

[PROGRAM] - Program (pag. 40)

Permite selectarea pistelor care să fi e redate în ordinea stabilită de dvs.

[SHUFFLE] - Aleatoriu (pag. 41)

Permite redarea pistelor / fi şierelor în ordine aleatorie.

[REPEAT] - Repetitiv (pag. 41)

Asigură redarea completă, de mai multe ori, a conţinutului de pe disc sau de pe dispozitivul USB

(toate titlurile/ pistele/ directoarele/ fi şierele) sau reluarea unui titlu/ unui capitol/ unei piste/ unui director/ unui fi şier de mai multe ori.

[A/V SYNC] - Sincronizare audio/ video (pag. 57)

Permite ajustarea întârzierii dintre imagine şi sunet.

[DISC MENU] - Meniul discului (pag. 38)

Permite vizualizarea meniului discului DVD.

[BROWSING] - Examinare (pag. 34)

Permite selectarea listei de directoare / fi şiere de imagine JPEG.

[SETUP] - Confi gurare (pag. 59)

[CUSTOM] -

Particularizată

Pe lângă reglajele de la Quick Setup, puteţi realiza numeroase alte reglaje.

[

QUICK] -

Rapidă (pag. 30)

Permite realizarea reglajelor de bază. Utilizaţi Confi gurare rapidă pentru a alege limba în care sunt afi şate mesajele pe ecran, a stabili formatul imaginii TV.

Continuare...

19

Element Denumirea elementului, Funcţia

[FOLDER] - Director (pag. 37)

Permite selectarea directorului care vreţi să fi e redat.

[FILE]] - Fişier (pag. 37)

Permite selectarea fi şierului de imagine JPEG sau pe cel video care vreţi să fi e redat.

1)

[DATE] - Dată (pag. 45)

Pentru afi şarea datei la care a fost înregistrată imaginea cu o cameră digitală.

1)

[INTERVAL] - Interval (pag. 42)

Permite selectarea intervalului de timp dintre două imagini, la afi şarea diapozitivelor pe ecranul

TV.

1)

[EFFECT] - Efect (pag. 42)

Permite selectarea efectelor care vor fi utilizate pentru trecerea de la un diapozitiv la altul în cadrul unei prezentări de imagini.

[MULTIMEDIA] (pag. 35)

Permite stabilirea priorităţii la redare pentru diverse tipuri de formate (fi şiere MP3/ AAC 2) / WMA 2) , fi şiere de imagine JPEG sau fi şiere de imagine MP3 şi JPEG

3)

) care doriţi să fi e redate de pe un disc DATA CD/

DATA DVD sau de pe un dispozitiv USB.

[USB TRANSFER] - Transfer USB (pag. 54)

Permite transferul pistelor de pe un CD audio sau fi şiere MP3 de pe un disc DATA CD/ DATA DVD pe un dispozitiv USB.

1)

Aceste elemente nu sunt afi şate la redarea unui disc DATA CD / DATA DVD sau a unui dispozitiv USB care conţine fi şiere video.

2)

Numai pentru dispozitivul USB.

3)

Numai pentru discuri DATA CD / DATA DVD.

Observaţie

Indicatorul simbolului Meniu de comandă devine luminos având culoarea albastră

T

când selectaţi orice element în afară de [OFF] (numai pentru [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPETAT] şi [A/V

SYNC). Indicatorul [ORIGINAL/PLAY LIST] devine luminos, de culoare albastră când selectaţi [PLAY LIST]

(varianta implicită). Indicatorul [MULTI/2 CH] devine luminos şi de culoare albastră la selectarea zonei de redare multicanal de pe un Super Audio CD.

20

Punere în funcţiune

Pasul 1 : Instalarea sistemului

Amplasarea sistemului

Amplasaţi sistemul aşa cum este prezentat în imaginea de mai jos.

A

Boxă frontală (L - stânga)

B

Boxă frontală (R - dreapta)

C

Boxă centrală

D

Boxă de surround (L - stânga)

E

Boxă de surround (R - dreapta)

F

Subwoofer

G

Unitatea centrală

Ataşarea suporturilor de protecţie în partea de jos a subwoofer-ului

Desprindeţi suporturile protectoare de pe folie

Notă

Fiţi atenţi la aşezarea boxelor şi a suporturilor acestora pe suprafeţe special tratate (fi nisate cu ceară, cu ulei sau lustruite) deoarece se pot mătui sau decolora.

Montarea boxelor

(Numai în cazul modelului DAV-TZ630)

Pentru a monta boxele, consultaţi ghidul de montare a boxelor (furnizat).

21

Dacă montaţi boxele pe perete

Măsuri de precauţie

Contactaţi un magazin specializat sau un instalator pentru a afl a care sunt şuruburile recomandate pentru tipul de perete unde urmează a fi montate boxele.

Folosiţi şuruburi adecvate pentru materialul din care este construit şi pentru duritatea peretelui. Cum un perete de rigips este deosebit de fragil, prindeţi şuruburile de o bucată de material cu rezistenţă sporită şi fi xaţi-le

împreună de perete. Montaţi boxele pe un perete vertical şi neted, în zone unde acesta este consolidat în partea din spate, pentru ca fi xarea să fi e mai rezistentă.

Firma Sony nu este răspunzătoare pentru accidentele sau deteriorările cauzate de montarea inadecvată a boxelor, de rezistenţa insufi cientă a peretelui de care acestea au fost prinse, de utilizarea unor şuruburi nepotrivite, de calamităţile naturale etc.

Înainte de a monta boxele înalte pe un perete

(Numai în cazul modelului DAV-TZ630)

Nu este posibil să instalaţi boxele înalte având montată partea inferioară. Aveţi grijă să detaşaţi partea inferioară a acestora înainte de a le monta pe perete.

1

Trageţi cablul din canelura afl ată în partea din spate a boxei.

Cablu de boxă

Partea din spate a boxei

2

Deconectaţi cablurile boxelor de aceasta.

Partea din spate a boxei

22

3

Desfaceţi şuruburile (preinstalate) afl ate în partea din spate a boxei.

Şurub

4

Ridicaţi partea superioară a boxei.

Partea superioară a boxei

Partea din spate a boxei

Partea superioară a boxei

Partea inferioară a boxei

Partea din spate a boxei

5

Trageţi de cablul boxei, din partea inferioară extremă a boxei.

Cablul boxei care a fost retras, se va utiliza pentru montarea boxei pe perete.

Cablu de boxă

Cablu de boxă

23

6

Desprindeţi folia de protecţie care acoperă partea inferioară a boxei. În continuare, montaţi capacul inferior al boxei în extrema inferioară a părţii superioare a boxei.

Capacul inferior al boxei

Extrema inferioară a părţii superioare a boxei

Folia protectoare

Notă

Pentru a desprinde folia de protecţie, începeţi de la muchia unde se afl ă decupătura capacului inferior al boxei.

Pentru a monta boxa pe perete

1

Conectaţi cablul de boxă, cu manşonul colorat la borna

3

şi cablul de boxe fără manşon colorat, la borna

#

.

Tub colorat

Boxă frontală (L - stânga) : alb

Boxă frontală (R - dreapta) : roşu

Boxă centrală : verde

Boxă de surround (L - stânga) : albastru

Boxă de surround (R - dreapta) : gri

2

Pregătiţi şuruburi adecvate (nu sunt furnizate) pentru orifi ciul din partea din spate a boxelor. Consultaţi ilustraţiile următoare.

4 mm

Orifi ciul practicat în partea din spate a boxei

30 mm

5 mm

10 mm

24

3

Înşurubaţi şuruburile în perete, apoi agăţaţi boxa pe perete.

Adâncimea şurubului de fi xare

Între 8 şi 10 mm

Boxa centrală Boxele înalte

(numai la modelul DAV-TZ630)

Boxele mici

25

Pasul 2 : Conectarea sistemului

Conectarea boxelor

1

Cuplaţi ferm conectorii cablurilor boxelor respectând codul de culori ale mufelor

SPEAKERS de la aparat.

Verde

(boxa centrală)

Mov

(subwoofer)

Roşu

(boxa frontală din dreapta) R

Albastru

(boxa de surround stânga) L

Gris

(boxa de surround dreapta) R

Alb

(boxa frontală din stânga) L

2

Conectaţi cablul de boxă, cu manşon colorat la borna

3

şi cablul de boxe fără manşon colorat, la borna

#

.

Cablul boxelor este conectat la subwoofer.

Partea din spate a boxei

Manşon colorat

Conector

Notă

Zonele izolatoare ale cablurilor (tuburile de plastic) nu trebuie să fi e prinse în terminalele boxelor.

26

Conectarea televizorului

Video Audio

În funcţie de mufele televizorului, alegeţi una dintre următoarele metode de conectare.

x

Metoda 1 : conectarea prin cablul SCART (EURO AV)

Aceasta este conexiunea de bază, care permite transmiterea de semnale audio şi video. Pentru a asculta sunetul stereo de la televizor prin intermediul sistemului de boxe, trebuie realizată această conexiune.

Cablu SCART (EURO AV)

(nu este furnizat)

27

x

Metoda 2 : conectarea prin cablul HDMI şi SCART (EURO AV).

Calitatea imaginii se ameliorează comparativ cu cea obţinută la folosirea Metodei 1.

Pentru a asculta sunetul stereo de la televizor prin intermediul sistemului de boxe, este necesară conectarea unui cablu SCART (EURO AV).

%

5

/

6

( -

)

) .

/54

% 52 /

!

/ 54 0

Cablu SCART (EURO AV)

(nu este furnizat)

Cablu HDMI

(nu este furnizat)

Conectarea antenei

&-

# /!8

!

!

.

4

%

.

.

!

O

Antenă FM cablu

(furnizată)

Notă

Odată conectată antena FM cablu, întindeţi fi rul şi menţineţi-l cât mai orizontal posibil.

28

Conectarea cablului de alimentare cu c.a.

1

Conectaţi cablul de alimentare.

Pe afi şajul panoului frontal apare demonstraţia.

Priză de perete: forma prizei variază în funcţie de zonă.

2

Apăsaţi

]/1

pentru a porni sistemul şi apoi, apăsaţi din nou

]/1

pentru a dezactiva prezentarea demonstrativă.

29

Pasul 3 : Confi gurarea sistemului

Realizarea confi gurării rapide

Elementele afi şate diferă în funcţie de zonă.

Notă

Dacă nu apare acest mesaj, apăsaţi DVD/CD. Dacă nici în continuare mesajul nu este afi şat, reveniţi la interfaţa de confi gurare rapidă.

5

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta limba dorită, apoi apăsaţi .

6

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta varianta adecvată pentru tipul dvs. de televizor, apoi apăsaţi .

1

Porniţi televizorul.

2

Treceţi selectorul de intrări al televizorului în poziţia în care semnalul de la sistem apare pe ecranul TV.

3

Apăsaţi

]/1

pentru a porni sistemul.

4

Apăsaţi fără a introduce un disc sau a conecta un dispozitiv USB.

• [16:9] : format recomandat pentru cazul în care aveţi un televizor cu ecran panoramic sau unul standard, cu ecran în format 4:3 ce benefi ciază de modul ecran panoramic (pag. 60).

• [4:3 LETTER BOX] sau [4:3 PAN SCAN]: format recomandat pentru un televizor cu ecran standard,

în format 4:3 (pag. 60).

7

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta metoda de ieşire a semnalului video şi apăsaţi .

• [VIDEO] : permite transmiterea de semnale video.

• [RGB] : permite transmiterea de semnale RGB.

30

8

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta varianta dorită pentru Comandă pentru HDMI, apoi apăsaţi .

• [OFF] : funcţia Comandă pentru HDMI este dezactivată.

• [ON] : funcţia Comandă pentru HDMI este activată.

9

Apăsaţi

C/c

pentru a selecta imaginea corespunzătoare amplasării reale a boxelor , apoi apăsaţi .

Alegeţi tipul de ieşire video astfel încât să coincidă cu cea a televizorului

După conectarea televizorului (pag. 27), selecţionaţi tipul de ieşire video pentru sistem.

Pentru a selecta tipul de ieşire a semnalului video prin conectorul HDMI

OUT

Dacă conectaţi aparatul la televizor prin intermediul unui cablu HDMI, alegeţi tipul de semnal video care se emite prin conectorul HDMI OUT.

1

Apăsaţi DVD/CD.

2

Apăsaţi DISPLAY când sistemul se afl ă în modul stop.

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

[SETUP], apoi apăsaţi .

• [STANDARD] : selectaţi această opţiune când amplasaţi toate boxele, în mod obişnuit.

• [NO CENTER] : alegeţi această variantă când instalaţi numai boxele frontale şi pe cele pentru efecte de învăluire.

[NO SURROUND] : alegeţi această variantă când instalaţi numai boxele frontale şi pe cea centrală.

[FRONT ONLY] : alegeţi această variantă când instalaţi numai boxele frontale.

[ALL FRONT] : alegeţi această variantă când amplasaţi toate boxele în faţa poziţiei de audiţie.

[ALL FRONT - NO CENTER] : alegeţi această variantă când amplasaţi boxele frontale şi pe cele pentru efecte de învăluire în faţa poziţiei de audiţie.

4

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta [CUSTOM], apoi apăsaţi .

Pentru a părăsi confi gurarea rapidă

(Quick Setup)

Apăsaţi DISPLAY în cursul oricărui pas.

Continuare...

31

5

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta [HDMI

SETUP], apoi apăsaţi .

6

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta [HDMI

RESOLUTION], apoi apăsaţi .

7

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta varianta dorită de reglaj, apoi apăsaţi .

32

[AUTO (1920 × 1080p)] : sistemul transmite la ieşire semnalul video optim pentru televizorul conectat.

[1920 × 1080i]: sistemul transmite la ieşire semnal video 1920 × 1080i*.

[1280 × 720p]: sistemul transmite la ieşire semnal video 1280 × 720p*.

[720 × 480p]**: sistemul transmite la ieşire semnal video 720 × 480p*.

* i: intercalat, p: progresiv

** În funcţie de modelul de ţară, poate să apară varianta [720 × 480/576p], iar sistemul să transmită semnale video în modul 720 × 576p.

Redare

Redarea discurilor

Redarea fi şierelor de pe un disc / de pe un dispozitiv USB

]/1

1

Apăsaţi DVD/CD.

Este posibil să selectaţi această funcţie şi apăsând de mai multe ori butonul FUNCTION.

2

Apăsaţi butonul

Z

pentru a deschide compartimentul pentru discuri.

3

Aşezaţi un disc pe suport, după care apăsaţi butonul

Z

pentru a închide compartimentul pentru discuri.

1

Apăsaţi DVD/CD sau USB.

• DVD/CD: pentru a reda un disc.

• USB: pentru a introduce un dispozitiv USB.

Este posibil să selectaţi această funcţie şi apăsând de mai multe ori butonul FUNCTION.

2

Alegeţi sursa de semnal.

x

Pentru a introduce un disc.

Apăsaţi

Z pentru a deschide compartimentul pentru discuri şi a introduce un disc.

x

Pentru a conecta un dispozitiv USB.

Conectaţi un dispozitiv USB la mufa (USB).

Cu partea cu etichetă orientată în sus

4

Apăsaţi butonul

N

pentru a porni redarea

.

5

Apăsaţi butonul VOLUME +/– pentru a regla volumul.

Dispozitiv USB

Continuare...

33

Notă

În funcţie de dispozitivul USB, este posibil să treacă un interval de timp de câteva secunde până ce pe afi şajul frontal apare mesajul “READING” (Se citeşte...).

Pentru a selecta ca sursă de redare dispozitivul USB

Poate selecţiona numărul memoriei ce doriţi să fi e redată, în funcţie de dispozitivul USB.

Apăsaţi MEM SEL.

Numărul memoriei selectate

Pe ecranul televizorului apare mesajul [FOLDER

LIST].

Dacă nu apare indicaţia [FOLDER LIST], apăsaţi butonul DVD MENU.

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta un director.

Note

Dacă memoria nu poate fi selectată, pe ecranul televizorului va apărea indicaţia [Operation not possible.]

Numărul memoriei se modifică în funcţie de dispozitivul USB.

4

Apăsaţi

N

pentru începe redarea.

x

Pentru a fi redate fişiere video sau audio.

Sistemul începe redarea fi şierelor din directorul selectat.

x

Pentru a fi redate fi şiere de imagine

JPEG.

Sistemul începe redarea prezentării de imagini conţinute de fi şierele din directorul selectat.

5

Apăsaţi VOLUME +/– pentru a regla volumul.

Pentru a părăsi dispozitivul USB

1

Apăsaţi

x

pentru a opri redarea.

2

Apăsaţi

]/1

pentru opri sistemul.

3

Decuplaţi dispozitivul USB.

Redarea unui anumit fi şier

1

Urmaţi paşii indicaţi la secţiunea

“Redarea fi şierelor de pe un disc/ de pe un dispozitiv USB” (pag. 33) pentru a selecta un director.

2

Apăsaţi pentru a vizualiza lista de directoare.

3

Selectaţi un fi şier.

Pentru a reveni la lista de directoare, apăsaţi

O

RETURN.

34

x

Pentru a fi redate fişiere video sau audio.

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta un fi şier.

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta lista dorită, apoi apăsaţi .

• [FOLDER LIST] : este afi şată o listă a directoarelor.

Pentru a vizualiza o listă de fi şiere, apăsaţi

X/x pentru a selecta un director, apoi apăsaţi .

• [PICTURE LIST] (

numai pentru fişiere de imagine JPEG

) : este afi şată o listă de imagini în miniatură corespunzătoare fi şierelor de imagine

JPEG din director.

x

Pentru a selecta fi şiere JPEG.

Apăsaţi

C/X/x/c

pentru a selecta o imagine.

Când un disc / un dispozitiv USB conţine diverse tipuri de fi şiere

4

Porniţi redarea.

x

Pentru a reda fi şiere video sau audio.

Apăsaţi x

pentru ca redarea să pornească de la fi şierul selectat.

x

Pentru a fi redate fi şiere de imagine

JPEG.

Apăsaţi

N

pentru a porni o prezentare de imagini care va începe de la fi şierul selectat. Apăsaţi pentru a vizualiza numai fi şierul selectat.

Pentru a activa sau a dezactiva lista de directoare sau de fi şiere.

Apăsaţi DVD MENU.

Pentru a vizualiza lista de directoare/ fişiere prin intermediul meniului de comandă

1

Apăsaţi DISPLAY.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

[BROWSING], apoi apăsaţi .

Este posibil să selectaţi tipul de fi şier care vreţi să fi e reprodus cu prioritate dacă un disc / dispozitiv USB conţine fi şiere în diverse formate (fi şiere audio, fi şiere de imagine JPEG sau fi şiere video).

1

Apăsaţi DISPLAY.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

[MEDIA], apoi apăsaţi .

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta o variantă de reglaj, apoi apăsaţi .

• [MUSIC/PHOTO] (

numai pentru discuri DATA

CD / DATA DVD

) : puteţi reda fi şiere de imagine

JPEG şi fi şiere MP3 din acelaşi director sub forma unei prezentări de imagini.

• [MUSIC] : redarea de fişiere audio are prioritate.

• [VIDEO] : redarea fişierelor video are prioritate.

• [FOTO] : redarea fi şierelor de imagine JPEG are prioritate. Este posibil să redaţi fi şiere de imagine

JPEG sub formă de prezentare de imagini.

Varianta implicită diferă în funcţie de sursa de semnal aleasă.

Pentru mai multe informaţii legate de prioritatea la redare a diverselor tipuri de fi şiere, în cazul variantei de reglaj [MEDIA], consultaţi secţiunea

“Prioritatea la redare a diverselor tipuri de fi şiere”

(pag. 77).

35

Alte operaţii de redare

Butoanele telecomenzii destinate operaţiilor de redare

În funcţie de tipul de disc / de fi şier, este posibil ca funcţia să nu fi e disponibilă.

Pentru

Stop

Pauză

A reveni la modul redare obişnuită sau pentru a relua redarea după pauză

A anula punctul de reluare a redării

A omite capitolul, pista, fi şierul sau scena curentă

Apăsaţi

x

X

N x

de două ori

A omite fi şierul de imagine JPEG curent

A localiza rapid un punct

.

sau

>

.

: permite deplasarea la începutul elementului respectiv

• la apăsarea de două ori a

.

: permite trecerea la elementul anterior.

>

: permite trecerea la elementul următor.

C sau c

în cursul redării.

C

: permite trecerea la fi şierul anterior.

• c

: permite trecerea la elementul următor.

/ m sau

M/

în cursul redării unui disc.

/ m

: p e r m i t e rularea rapidă înapoi

M/

: p e r m i t e rularea rapidă înainte

La fiecare apăsare a b u t o a n e l o r

/ m sau

M/

în cursul redării cu încetinitorul, se modifică viteza de redare.

Pentru

Redarea cadru cu cadru

A roti un fi şier de imagine JPEG

Apăsaţi

X şi apoi apăsaţi

/ m sau

M/

.

/ m

: permite redarea cu încetinitorul

în urmă.

M/

: permite redarea cu încetinitorul

înainte.

La fiecare apăsare a b u t o a n e l o r

/ m sau

M/

în cursul redării cu încetinitorul, se modifică viteza de redare.

X

/ x

în timp ce este vizualizat un fi şier de imagine JPEG. Apăsaţi

CLEAR în timp ce menţineţi apăsat SHIFT pentru a reveni la vizualizarea obişnuită.

Observaţie

La redarea de fişiere, puteţi selecta directorul următor dacă menţineţi apăsat butonul

>

( c pentru fi şierele de imagine JPEG) şi după ce aţi ajuns la ultimul fi şier din directorul curent, însă nu puteţi reveni la directorul anterior dacă apăsaţi

.

(

C

pentru fi şierele de imagine JPEG). Pentru a reveni la directorul anterior, selectaţi-l din lista directoarelor.

Fişierul de imagine JPEG nu poate fi rotit când pentru opţiunea [

JPEG RESOLUTION

] din [

HDMI

SETUP

] este aleasă varianta

[(1920 × 1080i)HD

]

sau [

(1920 × 1080i) HD

] (pag. 61).

36

Pentru a selecta un număr de titlu/ capitol/ pistă/ scenă/ indice/ director/ fi şier pentru a fi redat

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta numărul titlului/ capitolului/ pistei/ scenei etc. dorite, apoi apăsaţi .

Puteţi selecta numărul elementului dorit şi prin apăsarea butoanelor numerice, în timp ce menţineţi apăsat butonul SHIFT.

1

Apăsaţi DISPLAY.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta modul de căutare, apoi apăsaţi .

[TITLE/SCENE/TRACK]

[CHAPTER/INDEX]

[TRACK]

[INDEX]

[FOLDER]

[FILE]

Exemplu: [CHAPTER]

Selectaţi [**(**)] (** înlocuieşte un număr)

Numărul dintre paranteze indică numărul total de titluri, capitole, piste, indici, scene, directoare sau fi şiere.

Dacă aţi greşit, apăsaţi CLEAR în timp ce menţineţi apăsat butonul SHIFT, pentru a anula numărul.

Pentru a selecta o scenă cu ajutorul codului temporal

Fişierul selectat

Notă

Dacă pentru [MEDIA] este aleasă varianta [MUSIC/

PHOTO] şi nu apare indicaţia [FILE], apăsaţi din nou DISPLAY.

1

Apăsaţi DISPLAY.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

[TIME], apoi apăsaţi .

3

Introduceţi codul temporal cu ajutorul butoanelor numerice, menţinând, între timp, apăsat butonul SHIFT, apoi apăsaţi

.

Spre exemplu, pentru a găsi o scenă situată la 2 ore,

10 minute şi 20 de secunde de la început, apăsaţi:

2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]) în timp ce menţineţi apăsat butonul SHIFT.

Notă

Nu este posibil să căutaţi o scenă de pe un DVD+RW cu ajutorul codului temporal.

Schimbarea unghiului

Apăsaţi ANGLE în timpul redării pentru a selecta unghiul dorit.

37

Vizualizarea subtitrării

* * *

* Cu excepţia modelelor pentru Marea Britanie şi

America de Nord.

Apăsaţi SUBTITLE în cursul redării pentru a selecta limba care să fi e utilizată pentru subtitrare.

Notă

• Subtitrarea poate fi selectată dacă fi şierul DivX video are extensia “.avi” sau “.divx”, iar informaţiile legate de aceasta sunt conţinute în acelaşi fi şier

(Cu excepţia modelelor pentru Marea Britanie şi

America de Nord.).

Schimbarea sunetului

Apăsaţi în mod repetat AUDIO, în cursul redării pentru a selecta semnalul audio dorit.

x

DVD VIDEO

Puteţi schimba formatul audio sau limba când sursa de semnal conţine mai multe formate audio sau semnal audio în mai multe limbi.

Dacă sunt afi şate 4 cifre, acestea indică un cod de limbă. Consultaţi “Lista codurilor de limbă” (pag.

78) pentru a afl a cărei limbi îi corespunde codul respectiv.

Dacă este afi şată aceeaşi limbă de două sau mai multe ori, pe disc sunt înregistrate mai multe formate audio.

Exemplu:

Dolby Digital pe 5,1 canale x

DVD-VR

Puteţi schimba pistele audio când discul redat conţine mai multe piste audio.

x

VIDEO-CD / CD / DATA CD (fi şier MP3) /

DATA DVD (fi şier MP3) / dispozitiv USB

(fi şier audio)

Puteţi schimba pista sonoră.

[STEREO] : Semnal stereo standard.

[1/L] : Sonorul canalului din stânga (mono).

[2/R] : Sonorul canalului din dreapta (mono).

x

DATA CD (fi şier video DivX) / DATA DVD

(fi şier video DivX) / dispozitiv USB (fi şier video DivX) (

cu excepţia modelelor pentru

Marea Britanie

)

Puteţi schimba pistele audio când discul redat conţine mai multe piste audio.

x

Super VCD

Puteţi schimba pistele de sunet.

[1:STEREO] : Semnalul sonor stereo al pistei audio

1.

[1: 1/L] : Semnalul sonor al canalului din stânga al pistei audio 1 (mono).

[1: 2/R] : Semnalul sonor al canalului din dreapta al pistei audio 1 (mono).

[2:STEREO] : Semnalul sonor stereo al pistei audio

2.

[2: 1/L] : Semnalul sonor al canalului din stânga al pistei audio 2 (mono).

[2: 2/R] : Semnalul sonor al canalului din dreapta al pistei audio 2 (mono).

Folosirea meniului DVD

Canale surround (L/R)

LFE (Efect de joasă frecvenţă)

Dacă se redă un DVD care conţine titluri, folosiţi

DVD TOP MENU pentru a selecta titlul dorit.

Dacă este redat un disc DVD care permite selectarea elemente cum ar fi limba pentru coloana sonoră, selectaţi aceste elemente prin intermediul DVD

MENU.

1

Apăsaţi DVD TOP MENU sau DVD MENU.

38

Canale frontale (L/R) + canal central

Formatul de program

în curs de redare

2

Apăsaţi

C/X/x/c

pentru a selecta elementul care doriţi să fi e redat sau pe care vreţi să

îl modifi caţi, apoi apăsaţi .

Puteţi selecta numărul şi cu ajutorul butoanelor numerice, în timp ce menţineţi apăsat butonul

SHIFT.

Pentru a vizualiza meniul DVD-ului din meniul de comandă

1

Apăsaţi DISPLAY.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta [DISC

MENU], apoi apăsaţi .

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta [MENU] sau

[TOP MENU], apoi apăsaţi .

Selectarea unei zone de redare pentru unui Super Audio CD

Unele discuri Super Audio CD conţin o zonă de redare cu 2 canale şi de o zonă de redare multicanal. Puteţi selecta zona de redare pe care doriţi să o ascultaţi.

1

Apăsaţi DISPLAY când sistemul este

în modul STOP.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

[MULTI/2CH], apoi apăsaţi .

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta o variantă de reglaj, apoi apăsaţi .

[MULTI] : permite redarea zonei multicanal.

[2 CH] : permite redarea zonei de redare pe 2 canale.

Selectarea unui titlu original sau a unuia editat de pe un DVD-VR

Această funcţie este disponibilă numai pentru discuri

DVD-VR au creată o listă de redare.

1

Apăsaţi DISPLAY când sistemul este

în modul STOP.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

[ORIGINAL/PLAY LIST], apoi apăsaţi .

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta o variantă de reglaj, apoi apăsaţi .

[PLAY LIST] : permite redarea titlurilor în ordinea indicată în lista de redare existentă.

[ORIGINAL] : permite redarea titlurilor în ordinea înregistrării originale.

Modifi carea stratului de redare de pe un disc Super Audio CD hibrid

Unele discuri Super Audio CD conţin un strat Super

Audio CD şi altul CD. Puteţi schimba stratul al cărui conţinut doriţi să fi e redat.

1

Apăsaţi DISPLAY când sistemul este

în modul STOP.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

[SUPER AUDIO CD/CD LAYER], apoi apăsaţi .

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta o variantă de reglaj, apoi apăsaţi .

x

Când stratul curent este unul CD.

Apare indicaţia [SUPER AUDIO CD] x

Când stratul curent este cel Super Audio

CD.

Apare indicaţia [CD].

39

4

Apăsaţi pentru a trece de la un strat la altul.

[SUPER AUDIO CD] : permite redarea conţinutului stratului Super Audio CD.

Dacă sistemul redă stratul Super Audio CD, pe afi şajul panoului frontal apare luminoasă indicaţia “SA-CD”.

[CD] : permite redarea conţinutului CD. Dacă sistemul redă stratul CD, pe afi şajul panoului frontal apare luminoasă indicaţia “CD”.

4

Apăsaţi

c

.

Cursorul se va deplasa în coloana [T] (în cazul de faţă, [01]).

Notă

• Semnalele audio de pe discurile Super Audio CD nu sunt transmise prin conectorul HDMI OUT.

5

Selectaţi pista pe care doriţi să o introduceţi în program.

Ex. Pentru ca pista 2 să aibă în program prima poziţie.

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta [02] din coloana [T], apoi apăsaţi .

Pista selectată Numărul pistei [T]

Selectarea modului de redare

Redarea în ordinea stabilită printr-un program

(Redarea unui program)

Puteţi reda conţinutul discului în ordinea dorită, stabilind această ordine în cadrul unui program propriu, creat de dvs. Un program poate conţine până la 99 de piste.

1

Apăsaţi DISPLAY.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

[PROGRAM], apoi apăsaţi .

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta [SET

T

], apoi apăsaţi .

Durata totală a pistelor programate

Durata totală a pistelor din program

6

Pentru a introduce şi alte piste în program, repetaţi paşii 4 şi 5.

7

Apăsaţi

N

pentru a începe redarea programului.

Pentru a reveni la redarea obişnuită

Apăsaţi CLEAR în timp ce menţineţi apăsat butonul

SHIFT în cazul în care pe ecranul televizorului nu apare interfaţa de stabilire a programului sau selectaţi

[OFF] la pasul 3. Pentru a reda acelaşi program, selectaţi [ON] la pasul 3 şi apăsaţi .

Pentru a schimba sau anula programul

1

Urmaţi paşii de la 1 la 3 de la secţiunea

“Redare în ordinea stabilită în program”.

40

Pistele înregistrate pe disc

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta numărul care corespunde în program pistei pe care doriţi să o schimbaţi sau să o excludeţi.

Dacă doriţi să eliminaţi pista din program, apăsaţi

CLEAR în timp ce menţineţi apăsat butonul

SHIFT.

3

Urmaţi pasul 5 de la “Redare în ordinea stabilită în program” pentru a realiza un nou program.

Pentru a anula un program, selectaţi [- -] de sub

[T], apoi apăsaţi .

[ON] : permite redarea în ordine aleatorie a pistelor selectate la redarea programului.

x

DATA CD (numai fi şiere audio) / DATA

DVD (numai fi şiere audio) / dispozitiv USB

(numai fi şiere audio)

[OFF] : dezactivat

[ON (MUSIC)]: permite redarea aleatorie a fi şierelor audio din directorul de pe disc/ de pe dispozitivul USB curent. Dacă nu este selectat nici un director, va fi redat primul director, în ordine aleatorie.

4

Apăsaţi pentru a porni redarea aleatorie.

Pentru a renunţa la toate pistele din program

1

Urmaţi paşii de la 1 la 3 de la “Redare în ordinea stabilită în program”.

2

Apăsaţi

X

, selectaţi [ALL CLEAR], şi apoi apăsaţi .

Pentru a reveni la redarea obişnuită

Apăsaţi CLEAR în timp ce menţineţi apăsat butonul SHIFT, sau selectaţi [OFF] la pasul 3.

Notă

• Nu este posibil să utilizaţi funcţia de redare aleatorie în cazul unui VIDEO CD, nici al unui

Super VCD cu funcţii PBC.

Redarea în ordine aleatorie

(Redarea aleatorie)

Redarea repetitivă

(Redarea repetitivă)

Notă

• Este posibil ca aceeaşi piesă să fi e redată în mod repetat, la redarea de fi şiere MP3.

1

Apăsaţi DISPLAY în cursul redării.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

[SHUFFLE], apoi apăsaţi .

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta elementul pe care doriţi să fi e redat în ordine aleatorie.

x

VIDEO-CD/ Super Audio CD/ CD

[OFF] : dezactivat.

[TRACK] : permite redarea în ordine aleatorie a pistelor de pe disc.

x

În timpul redării programului

[OFF] : dezactivat.

1

Apăsaţi DISPLAY în cursul redării.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

[REPEAT], apoi apăsaţi .

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta elementul care doriţi să fi e repetat, apoi apăsaţi .

x

DVD VIDEO / DVD-VR

[OFF] : dezactivat.

[DISC] : permite repetarea tuturor titlurilor de pe disc.

[TITLE] : permite repetarea titlului curent de pe disc.

41

[CHAPTER] : permite repetarea capitolului curent de pe disc.

x

VIDEO CD / Super Audio CD / CD

[OFF] : dezactivat.

[DISC] : permite repetarea tuturor capitolelor de pe disc.

[TRACK] : permite repetarea pistei curente.

x

DATA CD / DATA DVD / dispozitiv USB

[OFF] : dezactivat.

[DISC] (numai pentru discuri DATA CD / DATA

DVD) : permite repetarea tuturor directoarelor de pe disc.

[MEMORY] (numai pentru directoare USB): permite repetarea tuturor directoarelor dispozitivului USB.

[FOLDER] : permite repetarea directorului curent.

[TRACK] (numai pentru fi şiere audio) : permite repetarea fi şierului curent.

[FILE] : (numai pentru fi şiere video) : permite repetarea fi şierului curent.

4

Apăsaţi

N

pentru a începe redarea repetitivă.

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta o variantă de reglaj, apoi apăsaţi .

[MODE1] : fi şierul de imagine JPEG se afi şează pe ecran de sus până jos pe ecranul TV.

[MODE2] : fi şierul de imagine JPEG se etalează pe ecran din stânga spre dreapta pe ecranul TV.

[MODE3] : fi şierul de imagine JPEG se etalează pe ecranul TV din centru spre margini.

[MODE4] : fi şierul de imagine JPEG foloseşte aleatoriu efectele disponibile.

[MODE5] : fi şierul de imagine JPEG următor îl acoperă pe cel precedent.

[OFF] : oprit.

Note

• Reglajul stabilit pentru [EFFECT] nu este efi cient dacă pentru [JPEG RESOLUTION] din [HDMI

SETUP] este aleasă una dintre variantele [(1920 ×

1080i) HD ] sau [(1920 × 1080i) HD] (p. 61).

• Varianta [EFFECT] nu poate fi selectată dacă este redat un disc care nu conţine fi şiere de imagine

JPEG sau un dispozitiv USB sau dacă este aleasă varianta [MEDIA] pentru o opţiune care nu poate reda fi şiere de imagine JPEG.

Pentru a reveni la redarea obişnuită

Apăsaţi CLEAR în timp ce menţineţi apăsat butonul

SHIFT sau selectaţi [OFF] la pasul 3.

Notă

• Nu este posibil să utilizaţi funcţia de redare repetitivă în cazul unui disc VIDEO CD, sau a unui Super VCD, cu redare PBC.

Selectarea unui efect pentru prezentarea imaginilor

(Redarea unui program)

1

Apăsaţi în mod repetat DISPLAY, până ce în meniul de comandă apare

[EFFECT].

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

42

[EFFECT], apoi apăsaţi .

Selectarea intervalului de succesiune a fotografi ilor în cadrul unei prezentări de imagini

1

Apăsaţi în mod repetat DISPLAY, până ce în meniul de comandă apare

[INTERVAL].

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

[INTERVAL], apoi apăsaţi .

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta o variantă, apoi apăsaţi .

[NORMAL] : permite stabilirea intervalului standard.

[FAST] : permite stabilirea unui interval de timp mai redus decât cel corespunzător variantei

[NORMAL].

[SLOW 1] : permite stabilirea unui interval mai lung de timp decât cel corespunzător variantei

[NORMAL].

[SLOW 2] : permite stabilirea unui interval mai lung de timp decât cel corespunzător variantei

[SLOW1].

Note

• Este posibil ca redarea unor fi şiere de imagine JPEG să înceapă mai târziu în cazul opţiunii selectate, mai ales fi şierele de imagine JPEG progresive, sau cele cu peste 3.000.000 de pixeli.

• Reglajul [INTERVAL] nu poate fi ales dacă este redat un disc care nu conţine fi şiere de imagine

JPEG sau un dispozitiv USB, ori dacă este aleasă varianta [MEDIA] corespunzător unei opţiuni care nu poate reda fi şiere de imagine JPEG.

Notă

• Dacă redaţi simultan fişiere MP3 şi fişiere de imagine JPEG de mari dimensiuni, este posibil ca sunetul să fi e omis. Sony recomandă reglarea vitezei de transfer pentru fi şiere MP3 la valoarea

128 kbps sau mai puţin, la crearea unui fi şier. Dacă apar în continuare omisiuni ale sunetului, reduceţi dimensiunea fi şierului de imagine JPEG.

Vizualizarea de informaţiilor de pe un disc/ de pe un dispozitiv USB

Redarea unei prezentări de imagini cu sunet

Vizualizarea informaţiilor legate de redare

1

Pregătiţi un director de pe un disc care conţine fi şiere MP3 şi fi şiere de imagine

JPEG.

Fişierele MP3 şi cele de imagine JPEG nu trebuie să fi e în directoare diferite.

Dacă doriţi să obţineţi mai multe informaţii legate de modul de realizare a unui disc, consultaţi instrucţiunile afi şate de calculator, de software etc.

2

Apăsaţi DISPLAY.

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

[MEDIA], apoi apăsaţi .

4

Dacă este selectată opţiunea [MUSIC/

PHOTO], treceţi la pasul 5. Dacă este selectată o altă opţiune decât [MUSIC/

PHOTO], apăsaţi

X/x

pentru a selecta

[MUSIC/PHOTO], apoi apăsaţi .

5

Dacă nu este afi şată lista de directoare, apăsaţi DVD MENU.

Pentru a activa sau a dezactiva lista de directoare, apăsaţi de mai multe ori DVD MENU.

6

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta directorul dorit şi apăsaţi

N

.

Apăsaţi de mai multe ori TEXT / TIME în cursul redării.

Informaţii afi şate pe ecranul TV

1

[T **:**:**/C **:**:**/D **:**:**]

Durata redării titlului, pistei/ capitolului/ discului curent.

[T-**:**:**/C-**:**:**/D-**:**:**]

Durata rămasă de redat pentru titlul, pista/ capitolul/ discul curent.

[**:**:**]

Durata redării scenei sau fi şierului video curent.

43

2

Viteza de transfer

Este afi şată la redarea unui fi şier audio.

3

Tipul de fi şier

Apare când este redat un fi şier audio sau video.

4

Numărul de directoare / fi şiere

Apare când este redat un fi şier audio, unul de imagine JPEG sau unul video.

Dacă un fi şier MP3 conţine eticheta ID3, sistemul va indica numărul de album sau cel de titlu conform etichetei respective.

Sistemul admite etichete ID3 ale versiunilor 1.0/

1.1/ 2.2/ 2.3.

Vizualizarea informaţiilor etichetelor ID3 ale versiunilor 2.2/ 2.3 au prioritate când pentru acelaşi fi şier MP3 sunt utilizate etichete ID3 ale versiunilor 1.0/ 1.1 şi 2.2/ 2.3.

5

Informaţii text

Textul corespunzător DVD/ Super Audio CD / CD apare numai dacă există un text inscripţionat pe disc şi acesta nu poate fi modifi cat. Dacă discul nu conţine text, este afi şată indicaţia “NO TEXT”.

Notă

• Sistemul poate afi şa un număr limitat de caractere

în funcţie de sursa redată. În plus, în funcţie de sursă, nu pot fi afi şate toate caracterele de text.

Informaţii ce apar pe afi şajul panoului frontal

De fi ecare dată când apăsaţi TIME / TEXT în timpul redării, sunt afi şate următoarele informaţii.

Este posibil ca unele dintre elementele afi şate să dispară după câteva secunde.

x

DVD VIDEO / DVD-VR

1

Durata de redare a titlului curent

2

Perioada rămasă de redat pentru titlul curent

3

Durata de redare a capitolului curent

4

Perioada rămasă de redat pentru capitolul curent

5

Numărul discului

6

Titlul şi capitolul x

VIDEO CD (cu funcţii PBC) / Super VCD (cu funcţii PBC)

1

Durata de redare a elementului curent

2

Numărul discului

3

Numărul scenei x

VIDEO CD (fără funcţii PBC)/ Super VCD/ CD

1

Durata de redare a pistei curente

2

Perioada rămasă de redat pentru pista curentă

3

Durata de redare a discului

4

Perioada rămasă de redat pentru disc

5

Numărul pistei

6

Pistă şi indice*

* Numai pentru discuri VIDEO CD / Super Audio

CD

x

Super VCD (fără funcţii PBC)

1

Durata de redare a pistei curente

2

Textul pistei curente

3

Numărul pistei şi indicele x

DATA CD / DATA DVD / dispozitiv USB

1

Durata de redare şi numărul pistei curente

2

Numărul pistei (fi şierului)*

* Dacă un fi şier MP3 conţine eticheta ID3, sistemul va indica un titlu corespunzător acesteia. Sistemul permite etichete ID3 pentru versiunile 1.0/1.1/2.2/2.3.

Vizualizarea informaţiilor conţinute de etichetele ID3 pentru versiunile 2.2/2.3 are prioritate când acelaşi fi şier MP3 utilizează etichetele ID3 atât pentru versiunile

1.0/1.1, cât şi pentru 2.2/2.3.

x

DATA CD (fi şiere video) / DATA DVD (fi şiere video)/ dispozitiv USB (fi şiere video)

1

Durata de redare a fi şierului curent

2

Numărul fi şierului curent

3

Albumul curent şi numărul fi şierului.

Note

• Sistemul poate afi şa numai primul nivel de text de pe DVD/CD, cum ar fi numărul discului şi titlul.

• În funcţie de text, este posibil ca numărul discului sau pista să nu poată fi vizualizate.

• Este posibil ca durata de redare a fi şierelor MP3 şi a celor video să nu fi e afi şată corect.

44

Vizualizarea informaţiei privind data unui fi şier de imagine JPEG

Puteţi să verifi caţi informaţiile privind data în timpul redării şi să inscripţionaţi eticheta Exif* în fi şierul de imagine JPEG.

Apăsaţi în mod repetat DISPLAY până ce apare [DATE] din meniul de comandă.

Informaţia privind data

* „Exif (Exchangeable Image File Format)” (Format de fi şiere interschimbabil) este un format de imagine pentru camerele digitale defi nite de Japan Electronics and Information Technology Industries Association

(JEITA).

Urmărirea echipamentelor audio/ video conectate

1

Utilizaţi butoanele de selecţie ale funcţiilor pentru a o selecta pe cea dorită.

Elementul selectat apare în fereastra de afi şare de pe panoul frontal.

Buton Sursă

DVD/CD Disc reprodus de sistem

FM Radio FM

USB

TV

Dispozitiv USB sau iPod* conectat la portul (USB).

Televizor sau decodor/decodor de cablu.

Este de asemenea posibil să selectaţi funcţia dorită prin apăsarea de mai multe ori a butonului

FUNCTION.

2

Pregătiţi sursa.

DVD/CD: introduceţi discul în aparat (pag. 33).

TUNER FM: selecţionaţi programul de radio

(pag. 47).

USB: conectaţi dispozitivul USB în mod direct

(pag. 33) sau pe cel iPod* prin intermediul unui cablu USB (pag. 46).

TV: selecţionaţi canalul TV sau decodorul.

3

Utilizaţi componenta conectată.

Pentru a vizualiza imaginile de la decodor, selecţionaţi intrarea corespunzătoare de la televizorul conectat

* Numai pentru modelele destinate Marii

Britanii.

Butoane de selecţie a funcţiilor

45

Modelele de iPod ce pot fi utilizate prin intermediul conectorului USB

Puteţi utiliza un iPod prin intermediul butoanelor de la telecomandă dacă acesta este conectat la sistem prin intermediul portului (USB).

Bateria de la iPod se încarcă prin intermediul sistemului. În continuare sunt indicate modelele de iPod ce pot fi utilizate prin intermediul conectorului

USB. Actualizaţi software-ul pentru iPod-ul dvs. cu variante mai noi, înainte de a utiliza acest dispozitiv

împreună cu sistemul.

nano iPod a 5-a generaţie

(cameră video) iPod Touch a 2-a generaţie

Butoanele telecomenzii utilizate pentru acţionarea unui iPod conectat la sistem sunt următoarele :

Apăsaţi

N

,

X x

/ m

/

M/

.

sau

>

DISPLAY,

RETURN,

C

X

/ x

, c

Acţiune

Aceeaşi acţiune ca butonul

N

/

X de la iPod.

Pauză

Deplasare rapidă înapoi sau

înainte.

Aceeaşi operaţie ca butoanele

.

sau

>

de la iPod.

Aceeaşi operaţie ca butonul

MENU de la iPod.

Aceeaşi operaţie ca butonul rotativ de la iPod.

Aceeaşi operaţie ca butonul central de la iPod.

iPod clasic nano iPod a 4-a generaţie

(cameră video) iPod cu afi şaj tactil

(prima generaţie) nano iPod

(a 3-a generaţie)

(video) nano iPod a 2-a generaţie

(aluminiu)

Note

• Dispozitivul iPod se încarcă când se conectează sistemul în timp ce este pornit.

• Nu pot fi transferate melodii la iPod.

• Sony nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în care datele înregistrate la iPod când este conectat la acest sistem.

• Acest produs a fost creat pentru a funcţiona împreună cu un iPod şi respectă specificaţiile ce asigură compatibilitatea cu standardele de eficacitate

Apple.

46

Tuner

Fixarea posturilor de radio în memorie

Pot fi introduse în memorie până la 20 de posturi de radio FM.

Postul de radio curent

Banda de frecvenţe şi numărul alocat din memorie

9

Apăsaţi SYSTEM MENU.

Pentru a modifi ca numărul alocat unui post de radio în memorie

Apăsaţi PRESET +/– (pag. 47) pentru a selecta numărul dorit din memorie, apoi parcurgeţi procedura precedentă începând de la pasul 3.

1

Apăsaţi butonul FM.

2

Menţineţi apăsat butonul TUNING +/– până ce începe căutarea automată.

Baleierea frecvenţelor este întreruptă când sistemul recepţionează un post de radio. În fereastra de afi şare de pe panoul frontal apare indicaţia “TUNED”. Când este recepţionat un program stereo, pe afi şaj apare şi indicaţia

“ST”.

3

Apăsaţi SYSTEM MENU.

4

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

“MEMORY”.

5

Apăsaţi sau

c

.

Pe afi şajul panoului frontal este indicat numărul sugerat pentru fi xarea în memoria aparatului a postului respectiv.

6

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta numărul

7 care doriţi să fi e alocat în memorie postului respectiv.

Apăsaţi .

În fereastra de afi şare apare indicaţia

“COMPLETE” şi postul de radio este fi xat în memoria sistemului.

8

Repetaţi paşii de la 2 la 7 pentru a fi xa şi alte posturi de radio în memorie.

Ascultarea radioului

În primul rând, fi xaţi în memoria sistemului posturile de radio care vă interesează (consultaţi “Fixarea posturilor de radio în memorie), pag. 47.

1

Apăsaţi butonul FM.

2

Apăsaţi în mod repetat butonul PRESET

+/– pentru a selecta postul de radio dorit.

3

Apăsaţi VOLUME +/– pentru a ajusta volumul.

Pentru a asculta posturi de radio a căror frecvenţă o cunoaşteţi

Apăsaţi D.TUNING la pasul 2, apăsaţi butoanele numerotate în timp ce menţineţi apăsat butonul SHIFT pentru a selecta frecvenţa, apoi apăsaţi .

Pentru a asculta posturi de radio care nu au fost memorate

Utilizaţi facilitatea de acord manual sau pe cea de acord automat, de la pasul 2.

Pentru acordul manual, apăsaţi în mod repetat butonul

TUNING +/–.

Pentru acordul automat, menţineţi apăsat butonul

TUNING +/–. Acordul automat se realizează când aparatul depistează un post de radio.

Pentru a opri manual acordul automat, apăsaţi

TUNING +/– sau x

.

47

Dacă sonorul unui post de radio FM nu este clar

Dacă sunetul unui post de radio FM nu este clar, selectaţi recepţia mono. Calitatea recepţiei se va ameliora, însă sunetul îşi va pierde efectul stereo.

1

Apăsaţi SYSTEM MENU.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta “FM

MODE”.

3

Apăsaţi sau

c

.

4

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta “MONO”

• “STEREO” : recepţie stereo.

• “MONO” : recepţie mono.

5

Apăsaţi .

6

Apăsaţi SYSTEM MENU.

48

Efecte de sunet

Ascultarea sunetului cu efect de surround

Pentru a audia sunetul benefi ciind de efectul de surround, selectaţi unul dintre reglajele de sunet surround predefi nite pentru sistem.

Ascultaţi sonorul televizorului cu efect de surround pe 5,1 canale

1

Apăsaţi SYSTEM MENU.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta „SUR.SETTING”, apoi apăsaţi sau

c

.

Elementul selectat apare pe afi şajul panoului frontal.

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta „PRO LOGIC”, apoi apăsaţi .

4

Apăsaţi SYSTEM MENU.

Notă

Dacă sunetul programului TV este mono, acesta va fi emis numai de către boxa centrală.

Stabilirea reglajelor pentru sunetul de surround în funcţie de preferinţele personale

1

Apăsaţi SYSTEM MENU.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta „SUR.SETTING”, apoi apăsaţi sau

c

.

Elementul selectat apare pe afi şajul panoului frontal.

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta sunetul pentru efect de surround dorit, apoi apăsaţi .

Consultaţi tabelul următor pentru a afl a reglajele pentru sunetul de surround.

4

Apăsaţi SYSTEM MENU.

Cu privire la semnalul de ieşire a boxelor

În tabelul de pe pagina următoare sunt descrise opţiunile disponibile în cazul în care sunt conectate toate boxele la sistem, iar pentru [SPEAKER FORMATION ] este aleasă varianta [STANDARD] (pag. 62).

49

Provenienţa sunetului

Reglaj pentru sunet de surround

„A.F.D.MULTI”

(AUTO FORMAT

DIRECT MULTI)

„PRO LOGIC”

„PLII MOVIE”

„PLII MUSIC”

„2CH STEREO ”

Efect

• Sursă cu 2 canale: sistemul transmite sonorul pe 2 canale către canalele de surround stânga şi dreapta pentru a fi emis prin boxele frontale şi prin cele de surround.

• Sursă multicanal: sistemul emite sunetul prin boxe în funcţie de numărul de canale al sursei.

• Sursă cu 2 canale: sistemul simulează sunetul de surround pornind de la surse cu 2 canale şi emiţându-l prin toate boxele.

– „PRO LOGIC” realizează decodarea Dolby Pro.

Logic.

– „PLII MOVIE” realizează decodarea Dolby Pro.

Logic II din modul fi lm.

– „PLII MUSIC” realizează decodarea Dolby Pro.

Logic II din modul muzică.

• Sursă multicanal: sistemul emite sunetul prin boxe în funcţie de numărul de canale al sursei.

Sistemul emite sunetul prin boxele frontale şi prin subwoofer, independent de formatul sunetului sau de numărul de canale. Formatele de sunet multicanal de surround este redus la 2 canale.

În funcţie de sursă

„A.F.D.STD ”

(AUTO FORMAT

DIRECT

STANDARD)

Sistemul face diferenţa între diversele formate de sunet ale sursei şi îl prezintă în funcţie de formatul de înregistrare sau de codifi care.

Note

Nu este posibil să selectaţi reglajele de sunet de surround în timp ce sistemul încarcă informaţiile de pe un disc.

În funcţie de fl uxul de intrare, este posibil ca reglajele de sunet de surround să fi e efi ciente.

50

Alegerea efectelor sonore

Selectarea efectului sonor adecvat pentru sursă

Apăsaţi de mai multe ori SOUND MODE în timpul redării până ce modul dorit apare pe afi şajul panoului frontal.

• “AUTO” : sistemul selectează automat “MOVIE” sau “MUSIC” pentru a produce efectul sonor în funcţie de sursă. Pe afi şajul panoului frontal apare indicaţia “AUTO”.

• “MOVIE” : sistemul preia sunetul de fi lm. Pe afi şajul panoului frontal apare indicaţia “MOVIE”.

• “MUSIC” : sistemul preia sunetul muzicii. Pe afi şajul panoului frontal apare indicaţia “MUSIC”.

Notă

Dacă se reproduce un disc Super Audio CD, această funcţie nu este disponibilă.

Ameliorarea sunetului comprimat

Este posibil ca sunetul comprimat să fi e ameliorat, spre exemplu cel al unui fi şier MP3.

Acest efect este activat automat când sunt indeplinite următoarele condiţii :

– funcţia aleasă este USB,

– pentru „SUR.SETTING” este aleasă varianta „A.F.D.STD ” sau cea „A.F.D.MULTI ” (pag. 49).

Pentru a dezactiva efectul de sunet.

Selectaţi o altă variantă de reglaj „A.F.D.STD” sau cea „A.F.D.MULTI” pentru „SUR.SETTING” (pag. 49).

51

Funcţii utile

Utilizarea funcţiei comandă pentru HDMI de către “BRAVIA” Sync

Această funcţie este disponibilă la televizoarele dotate cu funcţia “BRAVIA” Sync. Prin intermediul componentelor Sony compatibile cu funcţia Comandă pentru HDMI conectate, cuplate printr-un cablu

HDMI, operaţia se simplifi că în modul indicat în continuare:

– Pornirea sistemului (pag. 52),

– Redarea iniţiată printr-o singură apăsare de buton

(pag. 53),

– Modul Cinema (pag. 53),

– Comanda audio a sistemului (pag. 53),

– Limitarea volumului (pag. 53),

– Acţionarea facilă a sistemului cu ajutorul telecomenzii

TV (pag. 53),

– Alegerea limbii (pag. 54).

Comanda pentru HDMI este un standard de funcţie de comandă reciprocă utilizată pentru CEC (Consumer

Electronics Control) prin intermediul (High-Defi nition

Multimedia Interface).

Notă

În funcţie de echipamentul conectat, este posibil ca funcţia Comandă pentru HDMI să nu acţioneze. Consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentului.

Pregătirea funcţiei Comandă pentru HDMI

(Comandă pentru HDMI - reglaj facil)

Dacă televizorul este compatibili cu funcţia Comandă pentru HDMI (reglaj facil), se va putea ajusta în mod automat funcţia [COMANDĂ PENTRU HDMI] a sistemului prin intermediul comenzii de la televizor.

Pentru a obţine mai multe informaţii, consultaţi manualul de instrucţiuni a televizorului.

Dacă televizorul nu este compatibil cu funcţia

Comandă pentru HDMI (reglaj facil), ajustaţi manual funcţia Comandă pentru HDMI a sistemului şi televizorul.

1

Verifi caţi dacă sistemul şi televizorul sunt conectate prin intermediul unui cablu HDMI.

2

Porniţi televizorul şi apăsaţi

]/1

pentru a porni sistemul.

3

Comutaţi selectorul de intrări al televizorului

în poziţia ce permite ca semnalul de la sistem transmis prin intermediul intrării HDMI să fie afişat pe ecranul televizorului.

4

Ajustaţi funcţia Comandă pentru HDMI a televizorului.

Pentru mai multe informaţii, cu privire la televizor, consultaţi manualul de instrucţiuni al acestuia.

5

Apăsaţi butonul DVD/CD de la sistem.

6

Apăsaţi DISPLAY în timp ce sistemul este oprit.

7

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

[SETUP], apoi apăsaţi .

8

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta [CUSTOM], apoi apăsaţi .

9

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta [HDMI

SETUP], apoi apăsaţi .

10

Apăsaţi

11

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta [ON], apoi apăsaţi

X/x

pentru a selecta

[CONTROL FOR HDMI], apoi apăsaţi .

Pornirea sincronă a sistemului şi a televizorului

(Pornirea sistemului)

Dacă porniţi televizorul cu ajutorul butonului POWER al telecomenzii sau a celui TV

]/1

al telecomenzii sistemului, sistemul va porni automat.

52

Note

Această funcţie depinde de reglajele televizorului.

Pentru a obţine mai multe informaţii, consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.

În funcţie de starea sistemului (ex. în timpul redării unui CD), este posibil ca acesta să nu pornească automat.

Vizualizarea unui DVD prin intermediul unei simple apăsări de buton

(Redarea iniţiată printr-o singură apăsare de buton)

Apăsaţi butonul ONE-TOUCH PLAY.

Televizorul este pornit, şi funcţia TV este comutată pe intrarea HDMI la care este cuplat sistemul, iar sistemul reproduce automat discul.

Funcţia Comandă audio a sistemului este de asemenea activată automat.

Note

Dacă televizorul este în modul PAP (imagine şi imagine), funcţia Comandă audio a sistemului nu este disponibilă. Când televizorul părăseşte modul

PAP, ieşirea TV revine la modul anterior celui

PAP.

Când sistemul este activat prin apăsarea butonului selecţie, este posibil ca imaginea şi sunetul să nu coincidă.

• În funcţie de televizor, când este reglat volumul pentru sistem, scala de volum va apărea pe ecranul televizorului. În acest caz, este posibil ca nivelele de volum afi şate pe ecranul televizorului şi pe afi şajul de pe panoul frontal să difere.

Observaţie

Este de asemenea posibil să utilizaţi funcţia Comandă audio a sistemului, din meniul televizorului.

Este posibil să reglaţi volumul şi sistemul cu ajutorul telecomenzii.

Utilizarea modului THEATRE.

(Modul Theatre)

Dacă televizorul dvs. este compatibil cu modul

THEATRE, puteţi benefi cia de o calitate optimă a imaginilor şi a sunetului, adecvată pentru fi lm, iar funcţia Comandă audio a sistemului este activată automat.

Apăsaţi THEATRE.

Limitarea nivelului volumului sonorului TV redat prin sistemul de boxe

(Limitarea volumului)

Dacă funcţia Comandă audio a sistemului este activată şi sunetul televizorului este emis prin boxele sistemului, volumul va fi limitat la nivelul stabilit cu ajutorul opţiunii [VOLUME LIMIT]. Pentru a obţine informaţii detaliate, consultaţi [VOLUME LIMIT]

(pag. 61).

Ascultarea sonorului TV prin intermediul boxelor sistemului

(Comanda audio a sistemului)

Pentru a utiliza această funcţie, conectaţi sistemul şi televizorul prin intermediul unui cablu SCART

(EURO AV) şi a unuia HDMI (pag. 27).

Apăsaţi

]/1

pentru a activa sistemul când este pornit televizorul.

Este activată funcţia Comandă audio a sistemului.

Sunetul televizorului este emis de boxele sistemului, iar volumul sonor al acestora este redus la minim în mod automat.

Funcţionarea sistemului acţionat cu ajutorul telecomenzii televizorului

(Comanda facilă a sistemului cu ajutorul telecomenzii TV)

Pot fi acţionate funcţiile de bază ale sistemului cu ajutorul telecomenzii TV, când la televizor este urmărit semnalul de la ieşirea video a sistemului.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.

53

Schimbarea funcţiei de prezentare a instrucţiunilor pe afi şajul sistemului sincron cu cele de la televizor

(Alegerea limbii)

Dacă schimbaţi limba de prezentare a indicaţiilor pe ecranul TV, va fi stabilită aceeaşi limbă şi pentru prezentarea pe afişajul de pe panoul frontal al sistemului.

Notă

Dacă apare afi şajul sistemului, această funcţie nu este disponibilă.

La transferul fi şierelor MP3 de pe un DATA CD/

DATA DVD, acestea sunt inscripţionate la aceeaşi viteză de transfer ca şi cele MP3 originale.

Informaţiile text de pe CD nu pot fi transferate în fi şierele MP3 create.

Dacă întrerupeţi transferul de pe un CD audio înainte de a se fi fi nalizat, fi şierul MP3 în curs de realizare va fi eliminat.

Transferul va fi întrerupt în mod automat în următoarele cazuri :

– dacă pe dispozitivul USB nu mai există spaţiu disponibil în cursul transferului,

– dacă numărul de directoare de pe dispozitivul USB atinge valoarea limită acceptată de sistem.

Într-un director pot să existe cel mult 150 de fi şiere.

Pe un dispozitiv USB pot să existe cel mult 199 directoare.

Dacă pe dispozitivul USB există deja un director sau fi şier cu aceeaşi denumire ca şi cel pe care doriţi să îl transferaţi, denumirii noului director sau fi şier îi va fi adăugată o cifră la fi nal pentru a nu se suprascrie peste cel original.

Transferul melodiilor la un dispozitiv USB

Melodiile de pe un CD audio pot fi transferate pe un dispozitiv USB prin codifi care în formatul MP3. În plus, este posibil să transferaţi pe un dispozitiv USB fi şiere MP3 de pe un DATA CD/DATA DVD.

Pentru a obţine informaţii legate de conexiunea dispozitivului USB, consultaţi secţiunea “Redarea fi şierelor de pe un disc / de pe un dispozitiv USB”

(pag. 33).

Utilizarea muzicii transferate este limitată la uzul personal. Utilizarea muzicii dincolo de aceste limitări necesită obţinerea permisiunii titularilor drepturilor de autor.

Note privind transferul USB

Nu conectaţi unitatea şi dispozitivul USB prin intermediul unui hub USB.

Aveţi grijă să lăsaţi sufi cient spaţiu pe dispozitivul

USB pentru transfer.

Nu detaşaţi dispozitivul USB în timpul transferului.

La transferul pistelor de pe un CD audio, acestea sunt inscripţionate ca fi şiere MP3 de 128 kbps.

La transferul fi şierelor MP3 de pe un DATA CD/

DATA DVD, acestea vor fi inscripţionate la aceeaşi viteză de transfer ca şi cele MP3 originale.

Note

Dacă nu puteţi selecta memoria, pe ecranul TV apare mesajul [Operation not possible.] (

operaţia nu este posibilă

).

Numărul memoriei se modifică în funcţie de dispozitivul USB.

Selectaţi destinaţia de transfer înainte de a realiza operaţia.

54

Pentru a selecta dispozitivul USB ca destinaţie a transferului

Puteţi selecta numărul memoriei pentru transfer, în funcţie de dispozitivul USB.

Apăsaţi MEM SEL.

Numărul memoriei selectate

Reguli de creare a directoarelor şi a fi şierelor

La realizarea transferului pe un dispozitiv USB, este creat un director “MUSIC” direct în directorul

“ROOT”. Directoarele şi fişierele sunt create în interiorul directorului “MUSIC” aşa cum este indicat

în continuare, în funcţie de metoda de transfer şi de sursă.

La transferul diverselor piste de pe un CD audio sau a diverselor fi şiere MP3 de pe un DATA CD/

DATA DVD

Sursă

MP3

Numărul directorului

Numărul fi şierului

Acelaşi ca cel de la sursa de transfer

1)

CD audio „FLDR001” 2) „TRACK001” 3)

La transferul unei singure piste de pe un CD audio sau a unui fi şier MP3 de pe un DATA CD/ DATA

DVD

Sursă

MP3

Numărul directorului

„REC1-MP3”

4)

Numărul fi şierului

CD audio „REC1-CD”

4)

Acelaşi ca cel de la sursa de transfer 1)

„TRACK001”

3)

1)

Fiecare denumire poate avea cel mult 64 de caractere (inclusiv extensia).

2)

Directoarele sunt atribuie în ordine numerică.

3)

Ulterior se atribuie fi şiere în ordine numerică.

4)

La fi ecare transfer a câte unei singure piste, este transferat un nou fi şier în directorul „REC1-MP3”

„REC1-CD”.

Transferul pistelor de un CD audio sau a fi şierelor MP3 de pe un disc DATA CD / DATA DVD pe un dispozitiv USB

1

Introduceţi în aparat un CD audio sau un

DATA CD/DATA DVD.

2

Apăsaţi DISPLAY în timp ce sistemul este în modul stop.

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta [USB

TRANSFER], apoi apăsaţi .

x

Pe discuri CD audio

Apăsaţi şi treceţi la pasul 5.

x

Pe discuri DATA CD/DATA DVD

Apăsaţi şi treceţi la pasul următor.

4

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta [TRACK] sau [FOLDER], apoi apăsaţi .

[TRACK] : apare lista directoarelor.

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta directorul dorit, apoi apăsaţi .

[FILE] : apare lista directoarelor inscripţionate pe DATA CD/ DATA DVD.

Puteţi transfera toate fişierele MP3 din director.

5

Apăsaţi

C/X/x/c

pentru a selecta

[

x

TODO] (pe un CD audio) sau

[ TODO] (pe un disc DATA CD/DATA

DVD), apoi apăsaţi .

Pentru a deselecta toate pistele, selectaţi

[ s

TODO], apoi apăsaţi .

6

Apăsaţi

C/X/x/c

pentru a selecta

[INICIAR], apăsaţi .

Pentru a anula transferul, apăsaţi x

.

Pentru a selecta piste, fi şiere MP3 sau directoare separate

Apăsaţi

X/x

pentru a omite pista, fi şierul MP3 sau directorul, apoi apăsaţi pentru a adăuga o bifă la pasul 5.

55

Pentru a anula selecţia, omiteţi pista, fi şierul MP3 sau directorul, apoi apăsaţi pentru a elimina bifa.

x

Pe discuri CD audio

Spaţiul rămas liber pe dispozitivul USB

4

Apăsaţi REC TO USE la aparat.

z devine luminos, iar pe afi şajul panoului frontal apare indicaţia “READING”. Apoi sunt afi şate mesajul “PUSH PLAY” şi spaţiul liber rămas pe dispozitivul USB.

5

Apăsaţi

N

pentru a iniţia transferul.

Când se încheie transferul, pe afi şajul panoului frontal apare indicaţia “COMPLETE” şi redarea discului şi a dispozitivului USB sunt oprite automat.

Pentru a anula transferul, apăsaţi x

.

Pistele ce vor fi transferate x

Pe discuri DATA CD / DATA DVD

Spaţiul rămas liber pe dispozitivul USB

Fişierele MP3 sau directoarele ce vor fi transferate

Transfer la apăsarea unui singur buton

Puteţi transfera cu uşurinţă piste sau fi şiere MP3 pe un dispozitiv USB folosind REC TO USB.

1

Introduceţi în aparat un CD audio sau un

DATA CD/DATA DVD.

2

Apăsaţi

x

.

Pentru a transfera toate pistele, treceţi la pasul 4.

Pentru a transfera o singură pistă, treceţi la pasul următor.

3

Selectaţi pista sau fi şierul MP3 dorit, apoi apăsaţi

N

.

56

Eliminarea fi şierelor audio de pe un dispozitiv USB

Fişierele audio (“.mp3”,”.wma” şi “.m4a”) de pe dispozitivul USB pot fi eliminate.

1

Apăsaţi USB.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta un director.

3

Selectaţi fi şierele audio.

x

Pentru a elimina toate fi şierele audio dintr-un disc

Apăsaţi CLEAR în timp ce menţineţi apăsat

SHIFT.

x

Pentru a elimina un fi şier audio

Apăsaţi şi

X/x

pentru a selecta fi şierul audio dorit, apo apăsaţi CLEAR în timp ce menţineţi apăsat SHIFT.

4

Apăsaţi

C/c

pentru a selecta [YES], apoi apăsaţi .

Pentru a anula operaţia, selectaţi [NO], apoi apăsaţi

.

Note

Nu detaşaţi dispozitivul USB în timpul operaţiei de eliminare.

Dacă directorul pe care doriţi să îl eliminaţi conţine fi şiere sau subdirectoare care nu sunt în format audio, acestea vor fi şterse din lista afi şată pe ecranul TV, fără a fi eliminate însă de pe dispozitivul USB.

Folosirea cronometrului de oprire automată

Puteţi stabili ca sistemul să se oprească după scurgerea unui perioade de timp prestabilite; în acest fel, veţi avea posibilitatea de a adormi ascultând muzică.

1

Apăsaţi SYSTEM MENU.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta “SLEEP”, apoi apăsaţi sau

c

.

Elementul selectat apare pe afişajul panoului frontal.

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta un reglaj, apoi apăsaţi .

Indicaţia minutelor (perioada de timp rămasă) se va modifi ca în trepte de 10 minute.

4

Apăsaţi SYSTEM MENU

.

Ajustarea decalajului dintre imagine şi sunet

Modifi carea nivelului de intrare a sunetului de la echipamentele conectate

Este posibil să diminuaţi distorsiunile sunetului de la componentele conectate reducând nivelul semnalului de intrare.

1

Apăsaţi TV.

2

Apăsaţi SYSTEM MENU.

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

“ATTENUATE”, apoi apăsaţi sau

c

.

4

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta un reglaj, apoi apăsaţi .

“ATT ON” : permite atenuarea nivelului de intrare.

“ATT OFF” : nivelul de intrare este obişnuit.

5

Apăsaţi SYSTEM MENU

.

[A/V SYNC]

Dacă sunetul nu este sincron cu imaginea ce apare pe ecranul televizorului, puteţi ajusta decalajul dintre imagine şi sunet.

1

Apăsaţi DISPLAY.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta [A/V

SYNC], apoi apăsaţi .

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta un reglaj, apoi apăsaţi .

[OFF] : dezactivat.

[ON] : permite ajustarea întârzierii dintre imagine şi sunet.

Notă

În funcţie de semnalul de intrare, este posibil ca reglajul [A/V SYNC] să nu fi e efi cient.

57

Reglaje

Modifi carea luminozităţii afi şajului frontal

Repetarea confi gurării rapide

1

Apăsaţi SYSTEM MENU.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta “DIMMER”, apoi apăsaţi sau

c

.

Elementul selectat apare pe afişajul panoului frontal.

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta varianta dorită pentru luminozitatea afi şajului frontal, apoi apăsaţi .

“DIMMER OFF” : afi şajul panoului frontal este luminos.

“DIMMER ON” : afi şajul panoului frontal este

întunecat.

4

Apăsaţi SYSTEM MENU

.

1

Apăsaţi DVD/CD.

2

Apăsaţi DISPLAY în timp ce sistemul este în modul stop.

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

[SETUP], apoi apăsaţi sau

c

.

4

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta varianta

[QUICK], apoi apăsaţi .

Urmaţi procedura indicată la “Realizarea confi gurării rapide” (pag. 30) pentru a ajunge la fi nalul confi gurării rapide.

Activarea şi dezactivarea modului demonstrativ

Este posibil să activaţi sau să dezactivaţi programul demonstrativ prezentat de afi şajul panoului frontal, în timp ce sistemul este în modul aşteptare.

1

Apăsaţi SYSTEM MENU.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta “DEMO”, apoi apăsaţi sau

c

.

Elementul selectat apare pe afişajul panoului frontal.

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta varianta dorită, apoi apăsaţi .

“DEMO OFF” : dezactivat.

“DEMO ON” : activat.

4

Apăsaţi SYSTEM MENU

.

Reglarea sistemului

în modul standby automat

Sistemul trece la modul standby automat dacă nu este utilizat timp de 30 de minute şi după trecerea a 30 de minute în care nu a emis sunet. Indicaţia “AUTO

STBY” apare intermitent pe afi şajul panoului frontal cu circa 2 minute înainte ca sistemul să treacă în modul standby. Este posibil să activaţi / să dezactivaţi funcţia mod standby automat.

1

Apăsaţi SYSTEM MENU.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta “AUTO

STBY”, apoi apăsaţi sau

c

.

Elementul selectat apare pe afişajul panoului frontal.

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta varianta dorită, apoi apăsaţi .

“ON” : activat.

“OFF” : dezactivat.

4

Apăsaţi SYSTEM MENU

.

58

Reglaje suplimentare

Vă permite să efectuaţi diverse ajustări cum ar fi pentru imagine sau pentru sunet.

Elementele afi şate diferă în funcţie de zonă.

Notă

Reglajele pentru redare incluse pe disc au prioritate

în faţa celor realizate din Interfaţa de reglaje.

Este posibil ca nu toate funcţiile descrise să fi e disponibile.

6

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta un element, apoi apăsaţi .

Sunt afi şate opţiunile corespunzătoare elementului selectat.

Exemplu : [TV TYPE]

1

Apăsaţi DVD/CD.

2

Apăsaţi DISPLAY în timp ce sistemul este în modul stop.

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

[SETUP], apoi apăsaţi .

4

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta varianta

[CUSTOM], apoi apăsaţi .

5

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta elementul de reglaj, apoi apăsaţi .

• [LANGUAGE SETUP ] - alegerea limbii

(pag. 59)

• [VIDEO SETUP ] - reglaje video (pag. 60)

• [HDMI SETUP ] - reglaje HDMI (pag. 61)

• [AUDIO SETUP ]- reglaje video (pag. 62)

• [SYSTEM SETUP ] - reglaje de sistem

(pag. 62)

• [SPEAKER SETUP ]- reglajele boxelor

(pag. 64)

Exemplu : [VIDEO SETUP ] - reglaje video

Opţiuni

7

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta un element reglaj, apoi apăsaţi .

Elementul rămâne selectat şi configurarea se

încheie.

Exemplu : [4:3 LETTER BOX]

Varianta de reglaj selectată

Pentru iniţializarea tuturor reglajelor din meniul SETUP

Pentru readuce toate reglajele din meniul [SETUP] la variantele implicite, consultaţi [RESET ], pag. 64.

Element selectat

Element de reglaj

Alegerea limbii pentru afi şarea indicaţiilor sau pentru coloana sonoră

(Alegerea limbii)

Alegeţi - dintre diversele limbi disponibile - pe cea care doriţi să fi e folosită la afi şarea mesajelor pe ecran sau pentru coloana sonoră.

x

[OSD] (On-Screen Display - Afi şare pe ecran)

Schimbă limba de afi şare pe ecranul TV.

59

x

[MENU]

Permite schimbarea limbii folosite pentru meniul discului.

x

[AUDIO]

Permite schimbarea limbii folosite de coloana sonoră. Dacă selectaţi [ORIGINAL], este aleasă limba care are prioritate pe disc.

x

[SUBTITLE]

Comută între limbile folosite pentru subtitlurile

înregistrate pe DVD VIDEO.

Când selectaţi [AUDIO FOLLOW], limba folosită pentru subtitluri se modifi că în funcţie de limba pe care aţi ales-o pentru coloana sonoră.

Notă

Când alegeţi o limbă pentru [MENU], [SUBTITLE] sau [AUDIO] care nu este înregistrată pe discul

DVD VIDEO, este selectată în mod automat una dintre limbile înregistrate pe disc (în funcţie de disc, este posibil ca limba să nu fi e selectată automat).

Observaţie

Dacă selectaţi [OTHERS

T

] din [MENU],

[SUBTITLE] sau [AUDIO], selectaţi şi introduceţi, folosind butoanele numerotate, codul corespunzător din Lista codurilor de limbă (pag. 78).

Reglaje de ecran

[VIDEO SETUP]

(

Reglaj Video

)

Alegeţi reglajele în funcţie de televizorul care este conectat.

x

[

TV TYPE] (

Tip TV

)

Selectează formatul ecranului televizorului conectat.

[ 16 : 9 ]

Selectaţi această variantă când conectaţi un televizor cu ecran panoramic sau un televizor care dispune de funcţia mod panoramic.

[ 4 : 3 LETTER BOX ]

Selectaţi această variantă când conectaţi un televizor cu ecran de 4 : 3. Afi şează o imagine panoramică având în partea de sus şi de jos a ecranului câte o bandă neagră.

[ 4 : 3 PAN SCAN ]

Selectaţi această variantă când conectaţi un televizor cu ecran de 4:3. Afi şează în mod automat imaginea panoramică pe întreg ecranul eliminând zonele care nu pot fi cuprinse.

x

[

LINE] (

Linii

)

Sunt selectate semnalele video de ieşire de la mufa EURO AV

T

PUTPOT (TO TV).

[ VIDEO ] : Sunt transmise la ieşire semnale video.

[

RGB

] : Sunt transmise la ieşire semnale RGB.

Note

Dacă televizorul dvs nu acceptă semnale RGB, imaginea nu apare pe ecranul TV, chiar dacă selectaţi [RGB]. Consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.

Nu puteţi selecta [RGB] dacă “HDMI” este pornit.

Varianta [RGB] comută automat pe [VIDEO] când este pornit oricare dintre echipamentele HDMI conectate.

x

[

PAUSE MODE] (

Mod pauză

)

(Numai pentru discuri DVD VIDEO/

DVD-R/ DVD-RW)

Permit selectarea imaginii în modul pauză.

[ AUTO ] : este afi şată o imagine stabilă, inclusiv motive cu mişcare dinamică. Variantă destinată modului de funcţionare normal.

[ FRAME ] : este afi şată imagine cu înaltă rezoluţie, inclusiv motivele fără mişcare dinamică.

60

Reglaje HDMI

[HDMI SETUP]

(

Reglaj HDMI

)

x

[HDMI RESOLUTION] (

Rezoluţie HDMI

)

Este posibil să selectaţi tipul de semnal video transmis prin conectorul HDMI OUT.

[ AUTO (1920 × 1080p) ] :

Sistemul transmite la ieşire semnale video optime pentru televizorul conectat.

[

1920×1080i] :

Sunt transmise la ieşire semnale video 1920 × 1080i*.

[

1280×720p]:

Sunt transmise la ieşire semnale video 1280×720p*.

[

720×480p]

** : Sunt transmise la ieşire semnale video 720×480*.

* i: intercalat, p: progresiv

** În funcţie de zonă, este posibil să apară indicaţia

720×480/576p.

x

[CONTROL FOR HDMI] (

Comandă pentru

HDMI

)

Această funcţie este disponibilă când sistemul se conectează la un televizor compatibil cu funcţia

Control for HDMI, prin intermediul unui cablu

HDMI.

[ OFF ] : dezactivat

[ ON] : activat. Componentele cuplate prin intermediul unui cablu HDMI pot fi reglaje reciproc.

x

[VOLUME LIMIT ] (

Limitarea volumului

)

Când este activată funcţia Comandă audio a sistemului (pag. 53), este posibil ca sunetul să fi e emis la un volum ridicat, în funcţie de nivelul volumului sistemului. Pentru a evita aceasta, limitaţi nivelul maxim al volumului când funcţia

Comandă audio este activată.

[ OFF ] : dezactivat

[

LEVEL3] : nivelul maxim al volumului poate fi reglat în 10 trepte.

[

LEVEL2] : nivelul maxim al volumului poate fi reglat în 15 trepte.

[

LEVEL1]

: nivelul maxim al volumului poate fi reglat în 20 trepte

Notă

Această funcţie este disponibilă când pentru funcţia

[CONTROL FOR HDMI] este aleasă varianta

[ON]. x

[YC

B

C

R

/RGB (HDMI)] (

Rezoluţie HDMI

)

Permite selectarea tipului de semnal HDMI transmis prin conectorul HDMI OUT.

[ YC

B

C

R

] : Sistemul transmite semnale YC

B

C

R

.

[ RGB] : Sistemul transmite semnale RGB.

x

[AUDIO (HDMI)]

Permite selectarea stării ieşirii audio prin conectorul HDMI OUT.

[ OFF] : Sistemul nu transmite semnale sonore prin conectorul HDMI OUT.

[ ON] : Sistemul transmite semnale audio convertind semnale Dolby Digital, DTS sau PCM de 96 kHz/

24 biţi în semnale PCM de 48 kHz/16 bit PCM.

Notă

Dacă pentru această funcţie alegeţi o altă variantă decât “DVD/CD” sau “USB”, sistemul nu transmite sunetul prin mufa HDMI OUT chiar dacă pentru

[AUDIO (HDMI)] este aleasă varianta [ON].

x

[JPEG RESOLUTION] (

Rezoluţie JPEG

)

Este posibil să selectaţi rezoluţia fi şierelor de imagine JPEG transmise prin conectorul HDMI

OUT.

[ SD ] : sistemul transmite imagini cu rezoluţie standard, cu marcaj negru.

[ HD ] : sistemul transmite imagini cu înaltă rezoluţie, cu marcaj negru.

[HD ] : sistemul transmite imagini cu înaltă rezoluţie fără marcaj negru.

[ (1920 × 1080i)HD ] : sistemul transmite imagini cu înaltă rezoluţie de dimensiune completă şi cu marcaj negru.

[ (1920 × 1080i)HD] : sistemul transmite imagini cu înaltă rezoluţie de dimensiune completă şi cu marcaj negru.

61

Note

• Opţiunea [JPEG RESOLUTION] se aplică numai dacă pentru [TV TYPE] de la [VIDEO SETUP] este aleasă varianta [16:9], iar pentru [HDMI

RESOLUTION] corespunzător [HDMI SETUP] este aleasă altă variantă decât [720 × 480p] sau

[720 × 480/576p].

• Varianta “(1920 × 1080i) HD ” şi “(1920 × 1080i)

HD” sunt active numai când alegeţi pentru [HDMI

RESOLUTION] corespunzător [HDMI SETUP] varianta [1920 ×1080i].

• Semnalul HDMI va fi întrerupt momentan în următoarele cazuri :

– în cursul preluării sau descărcării datelor de pe un disc DATA CD sau DATA DVD

– la conectarea sau deconectarea unui dispozitiv

USB.

x

Reglaje audio

[AUDIO SETUP]

[SPEAKER FORMATION] (

boxelor

)

(

Reglaje audio

decideţi mai întâi poziţiile boxelor.

)

amplasarea

În funcţie de forma sălii, este posibil să nu puteţi amplasa anumite boxe. Pentru ca sunetul de surround să fi e optim, Sony vă recomandă să

[ STANDARD ] : selectaţi această variantă când toate boxele sunt amplasate în mod normal.

[

NO CENTER

] : selectaţi această variantă numai când instalaţi boxa centrală şi pe cele de surround.

[ NO SURROUND ] : selectaţi această variantă numai când instalaţi boxa centrală şi pe cele frontale.

[ FRONT ONLY ] : selectaţi această variantă numai când instalaţi boxele frontale.

[ ALL FRONT ] : selectaţi această variantă când toate boxele sunt amplasate în faţa poziţiei de audiţie.

[ALL FRONT -NO CENTER] : selectaţi această variantă când amplasaţi boxele frontale şi pe cele de surround în faţa poziţiei de audiţie.

x

[AUDIO DRC] (

controlul dinamicii

)

Comprimă registrul dinamic al pistei de sunet.

Opţiunea [AUDIO DRC] este utilă pentru a viziona fi lme la volum redus, pe timp de noapte

[ OFF ] : registrul dinamic nu este comprimat.

[

STANDARD

] : sistemul redă pista de sunet cu dinamica stabilită de inginerul de sunet.

[

MAX.

] : sistemul comprimă complet registrul dinamic.

Notă

• Opţiunea [AUDIO DRC] este disponibilă numai pentru Dolby Digital.

x

[TRACK SELECTION] (

selecţia pistei

)

Este posibil să fi e acordată prioritate pistei de sunet ce conţine un număr mai mare de canale când există inscripţionate mai multe formate audio

(PCM, DTS, Dolby Digital şi MPEG audio.

[ OFF ] : dezactivat.

[

AUTO

] : sistemul selectează automat pista de sunet în funcţie de prioritatea acordată.

Notă

• Dacă este aleasă varianta [AUTO], este posibil să fi e schimbată limba. Opţiunea de reglaj [TRACK

SELECTION] are mai mare prioritate ca cele

[AUDIO] corespunzător [LANGUAGE SETUP]

(pag, 59). (În funcţie de disc, este posibil ca această funcţie să nu fi e activă.) x

Alte reglaje

[SYSTEM SETUP]

[SCREEN SAVER] (

ecranului

OFF

)

] : dezactivat.

imagine de protecţie a

Imaginea de protecţie ajută la evitarea deteriorării ecranului prin apariţia imaginilor fantomă. Apăsaţi oricare buton (spre ex.

N

) pentru opri afi şarea acestei imagini.

[ ON ] : Activează imaginea de protecţie dacă sistemul nu este utilizat timp de circa 15 min.

[

62

x

[BACKGROUND] (

fundal

)

Selectează culoarea fundalului sau imaginea care să fi e afi şată ecranul televizorului.

[ JACKET PICTURE ] : Apare o imagine pe fundal

(imagine statică), însă doar când aceasta este deja

înregistrată pe disc (CD - EXTRA etc.). Dacă discul nu conţine o astfel de imagine, pe fundal apare o imagine predefi nită, conţinută de sistem.

[ GRAPHICS ] : Pe fundal apare o imagine predefi nită, din memoria sistemului.

[ BLUE ] : Fundalul este albastru.

[ BLACK ] : Fundalul este negru.

x

[

Parental Control

] (

Control parental

)

Redarea anumitor DVD-uri este limitată la un nivel prestabilit în funcţie de vârsta utilizatorului.

Scenele pot fi fi e blocate, fi e înlocuite cu altele diferite.

1

Introduceţi sau reintroduceţi parola de 4 cifre stabilită, folosind butoanele numerice, apoi apăsaţi .

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta

[STANDARD], apoi apăsaţi .

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta o zonă geografi că corespunzător căreia să fi e stabilit nivelul de limitare a redării, apoi apăsaţi ENTER.

Dacă selectaţi [OTHERS

T

], selectaţi şi introduceţi, folosind butoanele numerotate, un cod standard din tabelul “Lista codurilor de limbă” de la pag. 78.

4

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta [LEVEL]

(

nivelul

), apoi apăsaţi .

5

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta nivelul dorit, apoi apăsaţi .

Cu cât valoarea este mai redusă, cu atât limitarea este mai strictă.

Pentru a dezactiva funcţia Control parental

Alegeţi pentru opţiunea [LEVEL] varianta [OFF] la pasul 5.

Pentru a reda un disc care are activă facilitatea [Parental Control]

Când introduceţi discul şi apăsaţi butonul

N

, apare interfaţa de introducere a parolei. Introduceţi parola de 4 cifre cu ajutorul butoanelor numerice, apoi apăsaţi .

Observaţie

Dacă aţi uitat parola, introduceţi numărul de şase cifre

“199703” cu ajutorul butoanelor numerotate, apoi apăsaţi butonul

.

Pe ecran va apărea o interfaţă care vă va cere să stabiliţi o nouă parolă de 4 cifre. După ce aţi introdus noua parolă de patru cifre, introduceţi discul din aparat şi apăsaţi butonul

N

. Când apare interfaţa de introducere a parolei, folosiţi-o pe cea nouă.

Modifi carea parolei

1

Introduceţi sau reintroduceţi parola de 4 cifre stabilită, folosind butoanele numerice, apoi apăsaţi .

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta [CHANGE

PASSWORD

T

], apoi apăsaţi .

3

Introduceţi o nouă parolă de 4 cifre cu ajutorul butoanelor numerice, apoi apăsaţi .

Dacă aţi greşit la introducerea parolei, apăsaţi

C

înainte de a apăsa şi apoi, introduceţi numărul corect.

4

Pentru a confi rma parola, introduceţi-o din nou, cu ajutorul butoanelor numerice şi apăsaţi .

x

[DivX (R)VOD]

Cu excepţia modelelor pentru Marea

Britanie şi America de Nord

Este posibil să vizualizaţi codul de înregistrare sau de dezactivare al sistemului sau să dezactivaţi sistemul după ce a fost activat.

Pentru a vizualiza codul de

înregistrare

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta [Registration Code c

] apoi apăsaţi .

63

Pentru a dezactiva sistemul

Apăsaţi

C/c

pentru a selecta [YES] sau [NO], apoi apăsaţi .

• [YES] : este dezactivat sistemul şi este afi şat codul de dezactivare.

• [NO] : sistemul revine la interfaţa precedentă.

Pentru a reveni la vizualizarea codului de dezactivare, după dezactivare

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta [Deactivation Code c

], apoi apăsaţi .

Pentru a obţine informaţii suplimentare, consultaţi pagina de Internet : http://www.divx.com.

x

[MULTI-DISC RESUME] (

Continuare multidisc

)

Sistemul reţine punctul unde a fost oprită redarea la utilizarea precedentă şi reia redarea din punctul respectiv când este repornit.

[ ON ] : sistemul reţine în memorie punctele din care va continua redarea pentru cel mult

10 discuri.

[ OFF ] : nu sunt reţinute în memorie punctele din care va continua redarea. Redarea va fi reluată din punctul unde a fost oprită numai pentru discul afl at

în aparat la momentul respectiv.

Notă

• Dacă memoria alocată continuării redării este complet ocupată, primul punct de reluare a redării reţinut este şters.

x

[RESET] (

Iniţializare

)

Este posibil să readuceţi toate reglajele la variantele implicite corespunzătoare meniului [SETUP], cu excepţia [PARENTAL CONTROL].

Apăsaţi

C/c

pentru a selecta [YES] sau

[NO], apoi apăsaţi .

Dacă selectaţi [NO] la acest pas, procesul va fi anulat şi se va reveni la meniul de comandă.

Nu apăsaţi

]/1

în timp ce sistemul este în curs de iniţializare deoarece durează câteva secunde până ce operaţia se încheie.

Notă

• Reglajele [MEDIA], [INTERVAL], [EFFECT] şi [MULTI/2CH] revin de asemenea la valorile implicite.

64

Reglajele boxelor

[SPEAKER SETUP]

Este posibil să efectuaţi manual reglajele boxelor, fără a parcurge complet confi gurarea rapidă.

Selectaţi boxele pe care le veţi utiliza, reglaţi distanţa boxelor faţă de poziţia de audiţie, apoi ajustaţi nivelul sonor pentru fi ecare boxă în parte. Este posibil să ajustaţi nivelul de sunet prin intermediul funcţiei

[TEST TONE].

x

[CONNECTION] (

conectare

)

[FRONTAL]

[ YES ]

[CENTRAL]

[ YES ] : în mod obişnuit, selectaţi această opţiune.

[ NONE ] : selectaţi această opţiune dacă nu utilizaţi boxa.

[SURROUND]

[

YES

] : în mod obişnuit, selectaţi această opţiune.

[ NONE ] : selectaţi această opţiune dacă nu folosiţi boxele de surround.

[SUBWOOFER]

[ YES ]

Notă

• Dacă este modifi cat reglajul [CONNECTION], varianta [STANDARD] stabilită pentru [SPEAKER

FORMATION] va rămâne aceeaşi, însă restul de reglaje stabilite pentru această opţiune revin la varianta [STANDARD].

x

[DISTANCE] (

distanţă

)

Ajustaţi distanţa pentru toate boxele faţă de poziţia de ascultare.

Pentru a obţine cel mai bun sonor de surround, aşezaţi toate boxele la aceeaşi distanţă faţă de poziţia de audiţie. Distanţa poate fi stabilită între

1,0 şi 7,0 metri pentru boxele frontale şi între 0,0 şi 7,0 metri** pentru boxa centrală şi pentru cele de surround.

Dacă nu puteţi amplasa boxa centrală la aceeaşi distanţă, aceasta poate fi deplasată cu până la 1,6 metri mai aproape de poziţia de audiţie.

Dacă nu puteţi amplasa boxele de surround la aceeaşi distanţă, acestea pot fi deplasate până la 5 metri mai aproape de poziţia de ascultare.

[

FRONTAL

] (3,0 m) : permite ajustarea distanţei până la boxa frontală.

[ CENTRAL ] (3,0 m) : permite deplasarea boxei centrale (cu până la 1,6 m mai aproape decât boxele frontale).

[ SURROUND ] (3,0 m) : permite deplasarea boxelor de surround (cu până la 5 m mai aproape de boxele frontale).

*

Între 0,9 şi 6,9 m pentru modelele destinate Americii de nord.

**

Între 0,0 şi 6,9 m pentru modelele destinate

Americii de nord.

x

[TEST TONE] (

Ton de testare

)

Este posibil să ajustaţi nivelul sunetului boxelor cu ajutorul funcţiei [TEST TONE].

[OFF] : boxele nu vor emite tonul de testare.

[ON] : tonul de probă este emis succesiv de fi ecare boxă în parte, în timp ce este ajustat nivelul.

Ajustaţi nivelul sunetului în maniera indicată mai jos :

1

Alegeţi pentru opţiunea [TEST TONE] varianta [ON].

2

Apăsaţi în mod repetat

C/X/x/c

pentru a selecta boxa şi nivelul dorit pentru aceasta, apoi apăsaţi .

3

Repetaţi pasul 2.

4

După ce aţi stabilit nivelul boxelor, apăsaţi

C/X/x/c

pentru a selecta pentru [TEST TONE] varianta [OFF].

x

[LEVEL (FRONT)]

Este posibil să ajustaţi nivelul sunetului pentru boxele frontale, pentru cea centrală şi pentru subwoofer. Este posibil să ajustaţi parametrii între

– 6,0 dB şi 0 dB pentru [S/D] şi între – 6,0 dB şi

+6 dB pentru [CENTRAL] şi [SUBWOOFER].

Aveţi grijă să alegeţi varianta [ON] pentru [TEST

TONE] pentru a facilita reglajul.

[L/R] (Stânga/Dreapta) 0,0 dB : ajustaţi nivelul boxelor frontale.

[CENTER] 0,0 dB : ajustaţi nivelul boxei centrale.

[SUBWOOFER] +2,0 dB : ajustaţi nivelul subwoofer-ului. x

[LEVEL (SURROUND)]

Este posibil să ajustaţi nivelul sunetului boxelor de surround. Parametrul poate fi stabilit între –6,0 dB şi + 0,6 dB. Pentru a facilita reglajul, alegeţi pentru [TEST TONE] varianta [ON].

[L/R] (Stânga/Dreapta) 0,0 dB : ajustaţi nivelul boxelor de surround.

65

Informaţii suplimentare

Măsuri de precauţie

Privind sursele de alimentare

Decuplaţi aparatul de la priza de perete dacă urmează să nu folosiţi sistemul o perioadă îndelungată de timp. Pentru decuplarea cablului, trageţi de ştecăr, nu trageţi niciodată de fi r.

Privind amplasarea

Aşezaţi sistemul într-un spaţiu cu ventilaţie adecvată pentru a evita acumularea căldurii în interior.

În urma redării îndelungate la volum ridicat, carcasa devine fi erbinte. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate. Se recomandă însă să nu atingeţi carcasa. Nu aşezaţi aparatul în spaţii strâmte unde ventilaţia este insufi cientă şi se poate supraîncălzi.

Nu blocaţi fantele de aerisire aşezând obiecte pe sistem. Sistemul este dotat cu un amplifi cator de putere înaltă. Dacă fantele de aerisire sunt blocate, pot apărea disfuncţionalităţi cauzate de supra-

încălzire.

Nu aşezaţi sistemul pe suprafeţe (pături, carpete etc.) sau în apropierea unor materiale (perdele, draperii) care pot bloca fantele de aerisire.

Nu plasaţi sistemul în apropierea unor surse de

încălzire cum ar fi radiatoare sau conducte de aer cald, şi nici în spaţii supuse la radiaţii solare directe, la prea mult praf, la vibraţii mecanice sau la şocuri.

Nu instalaţi aparatul în poziţie înclinată deoarece acesta a fost proiectat pentru a funcţiona numai în poziţie orizontală.

Menţineţi sistemul şi discurile la distanţă de echipamente cu câmpuri magnetice puternice cum ar fi cuptoare cu microunde sau boxe puternice.

Nu aşezaţi obiecte grele pe aparat.

Privind funcţionarea

Dacă sistemul este adus direct dintr-un spaţiu răcoros

într-unul încălzit sau dacă este plasat într-o cameră umedă, este posibil ca umezeala să condenseze pe lentilele din interiorul aparatului. În aceste condiţii sistemul nu va funcţiona în mod corespunzător.

Într-un astfel de caz, scoateţi discul din aparat şi lăsaţi sistemul pornit, circa o jumătate de oră, până se evaporă umezeala.

Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun obiect, decuplaţi aparatul de la priza de perete şi duceţi-l să fi e verifi cat de o persoană califi cată înainte de a-l mai folosi.

Privind reglarea volumului

Nu măriţi volumul când ascultaţi o secţiune cu semnal de intrare foarte scăzut sau fără semnal audio deoarece pot fi deteriorate boxele în cazul în care urmează o secvenţă cu nivel acustic ridicat.

Privind curăţarea

Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu o bucată de pânză moale, uşor umezită într-o soluţie slabă de detergent. Nu folosiţi nici un fel de material abraziv, praf de curăţat sau solvenţi cum ar fi alcoolul sau benzina.

Dacă aveţi probleme sau întrebări legate de sistemul dvs., vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat dealer

Sony.

Privind curăţarea discurilor, substanţe de curăţare pentru discuri / lentile

• Nu folosiţi substanţe de curăţare pentru discuri sau discuri / lentile (inclusiv de tip umed sau spray) deoarece pot cauza disfuncţionalităţi.

Privind culoarea televizorului

Dacă boxele cauzează neregularităţi de culoare ale ecranului, opriţi-l apoi reporniţi-l după aproximativ

15 ÷ 30 minute. Dacă neregularităţile persistă, deplasaţi boxele la distanţă mai mare.

NOTĂ IMPORTANTĂ

Atenţie :

Sistemul este capabil să menţină o perioadă de timp nedefi nită o imagine statică sau o interfaţă pe ecranul TV. Dacă lăsaţi acest tip de imagini afi şate multă vreme, există riscul de deteriorare defi nitivă a ecranului. Proiectoarele

TV sunt cele mai predispuse la aceasta.

La deplasarea sistemului

Înainte de a transporta sistemul, aveţi grijă să scoateţi discul din interior şi să decuplaţi cablul de alimentare de la priză.

66

Note legate de discuri

Privind mânuirea discurilor

g

Pentru a menţine discurile curate, mânuiţi-le ţinându-le de muchie. Nu atingeţi suprafaţa.

g

Nu lipiţi etichete sau autocolante pe disc.

g

Nu expuneţi discurile radiaţiilor solare directe sau surselor de căldură cum ar fi conductele de aer cald şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată la soare deoarece temperatura în interior poate creşte foarte mult.

g

După redare, păstraţi discul în cutia sa.

Privind curăţarea discurilor

g

Înainte de redare, curăţaţi discul cu o bucată de pânză moale.

Efectuaţi mişcările de ştergere dinspre centru spre exterior.

g

Nu folosiţi solvenţi cum ar fi benzina, tinerul, agenţi de curăţare disponibili în comerţ sau spray-uri antistatice pentru vinil LP.

Acest sistem poate reda numai discuri circulare standard. Folosirea de discuri ce nu sunt standard sau circulare (cum ar fi cele în formă de card, de inimă sau de stea) poate cauza disfuncţionalităţi.

Nu utilizaţi discuri care au ataşate accesorii disponibile

în comerţ cum ar fi etichete sau inele.

67

Soluţionarea defecţiunilor

Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme în timpul folosirii sistemului, înainte de a solicita ajutorul unui specialist urmaţi instrucţiunile prezentate în acest ghid de soluţionare a defecţiunilor pentru a remedia problema. Dacă disfuncţionalitatea persistă, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.

Vă rugăm să ţineţi seama că în cazul în care anumite părţi ale sistemului sunt înlocuite în cursul operaţiilor de reparare, acestea pot fi reţinute.

Probleme generale

Simptom Probleme şi soluţii

Alimentarea nu este pornită.

• Verifi caţi dacă este ferm conectat cablul de alimentare.

Telecomanda nu funcţionează. • Distanţa dintre telecomandă şi sistem este prea mare.

• Energia bateriilor din telecomandă s-a consumat.

Sistemul nu funcţionează corect.

• Decuplaţi cablul de alimentare de c.a. de la priza de perete, apoi recuplaţi-l după câteva minute.

• Parcurgeţi procedura de mai jos. (Ţineţi seama că parametrii de sistem, de exemplu posturile de radio fi xate în memorie, vor reveni la valorile implicite).

1

Apăsaţi

]/1

pentru a porni sistemul.

2

Apăsaţi simultan

N

, FUNCTION şi

]/1

pentru a porni sistemul. Pe afi şajul panoului frontal apare indicaţia “COLD RESET”.

Imagine

Simptom

Imaginea nu este afi şată.

La conectarea unui cablu

HDMI nu este afi şată nici o imagine.

Este produs zgomot de imagine.

Imaginea nu este afi şată pe

întreg ecranul televizorului.

Imaginea redată este distorsionată.

68

Probleme şi soluţii

• Intrarea video de la televizor nu este reglată pentru a primi imaginea de la sistem.

• Verifi caţi metoda de intrare a sistemului.

• Unitatea este conectată la un dispozitiv de intrare care nu este compatibil cu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Indicaţia “HDMI” nu devine luminoasă pe panoul frontal.

• Dacă mufa HDMI OUT este utilizată ca ieşire video, schimbaţi tipul de semnal video transmis prin mufa HDMI OUT (pag, 61).

Conectaţi televizorul şi sistemul folosind o altă mufă video decât cea

HDMI OUT şi comutaţi intrarea televizorului pe intrarea video conectată astfel încât să vedeţi imaginea afi şată pe ecran. Modifi caţi tipul de semnal video transmis prin mufa HDMI OUT şi comutaţi din nou intrarea TV pe

HDMI. Dacă imaginea continuă să nu apară, repetaţi etapele sugerate şi alegeţi alte opţiuni.

• Dacă semnalul provenit de la mufa EURO AV

T

OUTPUT (TO TV) este distorsionat, schimbaţi tipul de semnal video emis prin mufa HDMI OUT cu ajutorul opţiunii [HDMI RESOLUTION] din [HDMI SETUP], alegând varianta [720 × 480p]*, pag, 61.

* În funcţie de zonă, este posibil să fi e afi şată indicaţia [720 × 480/576p].

• Verifi caţi reglajul stabilit pentru [TIPO TV] corespunzător [HDMI SETUP]

(pag. 60).

• Formatul de imagine este fi xat pentru discul folosit.

• Alegeţi pentru [YC

B

(pag. 61).

C

R

] de la [YC

B

C

R

/RGB (HDMI)] varianta [RGB]

Simptom Probleme şi soluţii

Imaginea afişată pe ecranul televizorului este neregulată.

Boxele sistemului conţin magneţi, putând produce distorsiuni. Dacă apar neregularităţi de culoare a a imaginilor ce apar la televizor, verifi caţi următoarele :

• dacă boxele sunt aşezate la cel puţin 0,3 m de televizor ;

• dacă neregularităţile de culoare persistă, opriţi televizorul, apoi reporniţi-l după circa 15 ÷ 30 minute ;

• dacă nu existe nici un obiect magnetic (încuietoare magnetică la suportul

TV, dispozitive medicale, jucării etc.) în apropierea boxelor.

• Deplasaţi boxele mai departe de televizor.

Sunet

Simptom

Sonorul nu se aude.

Nu se aude sunetul când componenta (receptor digital prin satelit, PlayStation etc.) este conectată direct la televizor prin intermediul

HDMI.

Se aude un zgomot sau un bâzâit intens.

Sunetul nu mai este stereo la redarea unui VIDEO CD, a unui CD sau a unui fi şier audio.

Sonorul nu se aude sau nivelul volumului uneia, ori a tuturor boxelor este slab.

Sunetul se aude numai de la boxa centrală.

Nu se aude sunetul de la sistem prin intermediul televizorului.

Sunetul corespunzător fi şierelor redate de pe un

DATA CD/DATA DVD/ dispozitiv USB este distorsionat.

Se aude zgomot sau sunetul prezintă întreruperi în timpul redării conţinutului unui dispozitiv USB.

Probleme şi soluţii

• Cablul de conectare nu este bine conectat.

• Efectuaţi reglajele boxelor.

• Verifi caţi următoarele :

- conectaţi sistemul şi televizorul prin intermediul unui cablu SCART

(EURO AV), pag. 27 şi selectaţi funcţia “TV”.

- dezactivaţi boxele televizorului.

• Deplasaţi televizorul mai departe de componentele audio.

• Curăţaţi discul.

• Apăsaţi AUDIO pentru a selecta sunetul stereo (pag. 38).

• Verifi caţi reglajul pentru sonorul de surround (pag. 49).

• Verifi caţi conexiunile şi reglajele boxelor (pag. 26, 64).

• Pe anumite discuri DVD, este posibil ca semnalul de ieşire să nu fi e pe

5,1 canale.

• Este redată o sursă cu 2 canale.

• În anumite cazuri, este posibil ca sunetul să fi e emis numai de către boxa centrală.

• Alegeţi pentru [AUDIO (HDMI)] de la [HDMI SETUP] varianta [ON]

(pag. 61).

• Conectorul HDMI OUT nu transmite sunetul de la discuri SA-CD.

• Parcurgeţi procedura :

1

Opriţi şi reporniţi sistemul.

2

Opriţi şi reporniţi echipamentul conectat.

3

Decuplaţi şi recuplaţi cablu HDMI.

• Viteza de transfer utilizată pentru codarea fi şierelor audio a fost redusă.

Transferaţi fi şierele audio codate la viteze superioare pe un DATA CD/

DATA DVD/ dispozitiv USB.

• Copiaţi fi şierele la calculator, formataţi dispozitivul USB în format FAT12,

FAT16 sau FAT32 şi transferaţi fi şierele din nou pe dispozitivul USB.

69

Simptom Probleme şi soluţii

Discul nu este redat.

• Codul de regiune al discului DVD nu coincide cu cel al sistemului.

• A condensat umezeală în interiorul aparatului şi aceasta poate afecta lentilele.

Scoateţi discul şi lăsaţi aparatul pornit timp de aproximativ o jumătate de oră.

• Alegeţi limba dorită în meniul de disc.

Nu este posibil să schimbaţi limba folosită de coloana sonoră sau de subtitrare.

Redarea discului nu începe de la început.

Nu pot fi redate discuri

DATA CD/DATA DVD.

Nu poate fi redat un fi şier.

Nu puteţi vizualiza un fi şier de imagine JPEG.

• În modul stop, apăsaţi x

la sistem sau la telecomandă, apoi porniţi redarea

(pag. 36).

• Discul DATA CD nu este inscripţionat conform standardului ISO 9660

Level 1/ Level 2 sau Joliet.

• Discul DATA DVD nu este inscripţionat conform standardului UDF

(Universal Disk Format).

• Extensia numărului sau formatul fi şierului nu este corect. Consultaţi secţiunea

“Discuri/ fi şiere ce pot fi redate de pe un dispozitiv USB (pag. 6).

• Verifi caţi reglajul [MULTIMEDIA] (pag. 35).

• Sistemul poate reda structuri arborescente de directoare cu cel mult 8 nivele de imbircare.

• Verifi caţi să nu aveţi mai mult de 200 de directoare.

• Verifi caţi să nu aveţi mai mult de 150 de fi şiere audio sau fi şiere de imagine

JPEG în director.

• Dimensiunea fi şierului de imagine JPEG este mai mare de 3.072 (lăţime) ×

2.048 (înălţime) pixeli în modul normal, sau conţine mai mult de 2.000.000 pixeli în format progresiv, utilizate în principal de site-uri de Internet.

Nu puteţi vizualiza un fi şier video.

Titlurile directoarelor, fi şierelor sau numerele fi şierelor nu sunt corect afi şate.

• Dimensiunea fi şierului video are o dimensiune mai mare de 720 (lăţime)×

576 (înălţime).

• Sistemul poate afi şa numai litere şi cifre. Orice alt caracter va apărea sub forma [_].

Numerele fi şierelor nu sunt corect afi şate.

• Caracterele ce pot fi afi şate de sistem sunt numai litere şi cifre. Alte caractere nu vor fi corect afi şate.

Redarea USB

Simptom

Dispozitivul USB nu începe redarea conţinutului de la

început.

Nu poate fi redat conţinutul unui dispozitiv USB.

Probleme şi soluţii

• În modul stop, apăsaţi x

la sistem sau la telecomandă, apoi porniţi redarea

(pag. 36).

• Dispozitivele USB formatate în alte sisteme de fi şiere decât FAT12, FAT16 sau FAT32 nu sunt compatibile.*

* Sistemul acceptă sisteme de fi şiere FAT12, FAT16 sau FAT32, însă este posibil ca unele dispozitive USB să nu fi e compatibile cu toate aceste sisteme.

Pentru a obţine mai multe informaţii, consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului USB sau contactaţi fabricantul.

• Dacă utilizaţi un dispozitiv USB care dispune de o partiţie, pot fi redate numai fi şiere audio din prima partiţie.

70

Simptom

Nu poate fi redat un fi şier.

Nu este posibil să vizualizaţi un fi şier de imagine JPEG.

Probleme şi soluţii

• Extensia fi şierului nu este corectă. Consultaţi “Discuri/ fi şiere ce pot fi redate de pe un dispozitiv USB (pag. 6).

• Verifi caţi reglajul [MEDIA] (pag. 35).

• Sistemul poate reda structuri arborescente de directoare cu cel mult 8 nivele de imbircare.

• Verifi caţi să nu aveţi mai mult de 200 de directoare.

• Verifi caţi să nu aveţi mai mult de 150 de fi şiere audio sau fi şiere de imagine

JPEG în director.

• Nu pot fi redate fi şiere codate sau protejate de parole etc.

• Dimensiunea fi şierului de imagine JPEG este mai mare de 3.072 (lăţime) ×

2.048 (înălţime) pixeli în modul normal, sau conţine mai mult de 2.000.000 pixeli în format progresiv, utilizate în principal de site-uri de Internet.

Nu puteţi vizualiza un fi şier video.

• Dimensiunea fi şierului video are o dimensiune mai mare de 720 (lăţime)×

576 (înălţime).

Nu pot fi redate fi şiere WMA.

• Fişierele WMA în format WMA DRM, WMA Lossless sau WMA PRO nu pot fi redate.

Nu pot fi redate fi şiere AAC.

• Fişierele AAC în format AAC DRM sau AAC Lossless nu pot fi redate.

Titlurile directoarelor, fi şierelor sau numerele fi şierelor nu sunt corect afi şate.

• Sistemul poate afi şa numai litere şi cifre. Orice alt caracter va apărea sub forma [_].

Numerele fi şierelor nu sunt corect afi şate.

Redarea începe cu o anumită

întârziere.

• Caracterele ce pot fi afi şate de sistem sunt numai litere şi cifre. Alte caractere nu vor fi corect afi şate.

• După ce sistemul citeşte toate fi şierele de pe dispozitivul USB, este posibil ca redarea să întârzie mai mult timp decât este normal dacă :

– există multe directoare sau fi şiere pe dispozitivul USB,

– structura de directoare şi fi şiere este foarte complexă,

– capacitatea memoriei este foarte mare,

– dimensiunea fi şierului este foarte mare,

– memoria internă este fragmentată.

• Sistemul redă un fi şier audio în format AAC.

Un dispozitiv USB care a fost folosit de către un alt echipament.

• Este posibil ca inscripţionarea să se fi făcut într-un format care nu este compatibil. În acest caz, aveţi în primul rând grijă să realizaţi o copie de siguranţă a fi şierelor importante de pe dispozitivul USB, pe hard diskul unui calculator. Apoi, formataţi dispozitivul USB în format FAT12, FAT16 sau

FAT32, după care transferaţi la loc fi şierele pe dispozitivul USB.

Transferul pistelor / fi şierelor audio

Simptom

Nu puteţi începe transferul pe un dispozitiv USB.

Probleme şi soluţii

• Este posibil să fi survenit următoarele probleme :

– dispozitivul USB este complet ocupat,

– a fost atins numărul limită de fi şiere audio şi directoare ce pot exista pe dispozitivul USB,

– dispozitivul USB este protejat la scriere.

71

Simptom

Transferul este întrerupt înainte de a se fi fi nalizat.

Transferul pe un dispozitiv

USB nu este corect realizat.

Nu este posibil să ştergeţi fi şierele audio şi nici directoarele de pe dispozitivul

USB.

Probleme şi soluţii

• Viteza de comunicare este foarte mică pentru dispozitivul USB. Conectaţi un dispozitiv USB care poate fi redat de acest sistem.

• Dacă sunt repetate de mai multe ori operaţii de transfer şi de ştergere, structura de fi şiere de pe dispozitivul USB se va complica. Urmaţi procedeul indicat

în manualul de instrucţiuni al dispozitivului USB pentru formatarea acestuia.

Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat dealer Sony.

• Dispozitivul USB este complet ocupat.

• A fost atins numărul limită de fi şiere audio şi de directoare ce pot fi conţinute de dispozitivul USB.

• Dispozitivul USB a fost decuplat sau alimentarea acestuia a fost întreruptă în timpul operaţiei de ştergere. Eliminaţi fi şierul şters parţial. Dacă problema nu este soluţionată în acest mod, este posibil ca dispozitivul USB să se fi deteriorat. Urmaţi procedeul indicat în manualul de instrucţiuni al dispozitivului USB pentru a-l formata. Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.

• Verifi caţi dacă dispozitivul USB este protejat la scriere.

TUNER

Simptom

Nu puteţi depista posturi de radio.

Recepţia FM este slabă.

Probleme şi soluţii

• Verifi caţi dacă antena este ferm conectată. Reglaţi antena sau conectaţi o antenă de exterior, dacă este necesar.

• Intensitatea semnalului posturilor de radio este prea slab (pentru utilizarea acordului automat). Folosiţi acordul direct.

• Utilizaţi un cablu coaxial de 75 ohmi (nu este furnizat) pentru a conecta aparatul la o antenă FM de exterior.

Control pentru HDMI

Simptom

Funcţia Comandă pentru

HDMI nu este disponibilă.

Când este utilizată funcţia

Comandă audio a sistemului, nici sistemul, nici televizorul nu vor emite nici un sunet.

72

Probleme şi soluţii

• Alegeţi pentru opţiunea [CONTROL FOR HDMI] din meniul [HDMI

SETUP] varianta [ON], pag. 61.

• Verifi caţi dacă echipamentul conectat este compatibil cu funcţia [CONTROL

FOR HDMI].

• Verifi caţi confi gurarea echipamentului conectat pentru funcţia Comandă pentru HDMI. Consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentului respectiv.

• Dacă schimbaţi conexiunea HDMI, dacă conectaţi sau deconectaţi cablul de alimentare de c.a. sau dacă survine o pană de curent, alegeţi pentru

[CONTROL FOR HDMI] din meniul [HDMI SETUP] varianta [OFF], apoi [ON], pag. 61.

• Pentru a obţine informaţii detaliate, consultaţi capitolul “Utilizarea funcţiei comandă pentru HDMI de către “BRAVIA” Sync” (pag. 52).

• Verifi caţi dacă televizorul conectat este compatibil cu funcţia Comandă audio a sistemului.

• Pentru a obţine informaţii detaliate, consultaţi capitolul “Utilizarea funcţiei comandă pentru HDMI de către “BRAVIA” Sync” (pag. 52).

Simptom

Selectarea intrării televizorului nu se modifică automat la conectarea sistemului cu un televizor prin intermediul unui cablu SCART (EURO AV).

Probleme şi soluţii

• Alegeţi pentru [CONTROL FOR HDMI] din meniul [HDMI SETUP] varianta [OFF], pag. 61.

Mesaje

Simptom

Sunt afi şate alternativ mesajele „PROTECTOR” şi

„PUSH POWER”.

Apar mesajele

“OVERLOAD”,

“REMOVE USB” şi

“PUSH POWER”.

Apare mesajul “LOCKED” şi discul nu poate fi scos din aparat.

Apare mesajul “DATA

ERROR”.

Probleme şi soluţii

• Apăsaţi

]/1

pentru a opri sistemul, iar când dispare indicaţia „STANDBY”, verifi caţi următoarele :

– s-a produs un scurtcircuit între cablurile + şi – ale boxelor ?

– există vreun obiect ce blochează orifi ciile de ventilaţie ale sistemului ?

– După ce aţi verifi cat cele de mai sus şi aţi soluţionat problema, reporniţi sistemul. În cazul în care nu puteţi rezolva problema, contactaţi cel mai apropiat dealer Sony.

• A fost depistată o problemă legată de nivelul curentului electric primit la portul (USB). Porniţi sistemul şi decuplaţi dispozitivul USB al portului

(USB). Aveţi grijă să nu existe vreo problemă legată de dispozitivul USB.

Dacă mesajele continuă să apară, contactaţi cel mai apropiat dealer Sony.

• Contactaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony autorizat.

În timpul redării, mesajul

“READING” apare pentru o perioadă îndelungată de timp.

• Fişierul care doriţi să fi e redat este deteriorat.

• Formatul fi şierului nu coincide cu extensia acestuia. Consultaţi secţiunea

“Discuri / fi şiere ce pot fi redate de pe un dispozitiv USB” (pag. 6).

• Formatul fi şierului de imagine JPEG nu este compatibil cu DCF.

• Procesul de citire poate dura mult timp când :

– există multe directoare sau fi şiere pe dispozitivul USB.

– structura de directoare şi fi şiere este foarte complexă,

– capacitatea memoriei este foarte mare,

– memoria internă este fragmentată.

73

Funcţia de autodiagnosticare

(Când pe ecran apar litere / cifre)

Când funcţia de autodiagnosticare este activată pentru a preveni apariţia disfuncţionalităţilor, pe ecran şi pe afi şajul panoului frontal apare un cod format din

5 caractere - cifre şi litere - (de exemplu : C 13 50).

Pentru a afl a semnifi caţia lor, consultaţi tabelul de mai jos.

La afişarea pe ecranul televizorului a numărului de versiune

Când porniţi sistemul, pe ecranul TV poate apărea numărul versiunii [VER.X.XX] (unde X este un număr). Deşi aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate, fi ind util numai pentru operaţii de service Sony, este posibil ca sistemul să nu funcţioneze corect.

Opriţi sistemul, apoi reporniţi-l pentru a-l folosi.

Primele 3 caractere ale numărului de service

Cauza şi / sau acţiunea corectivă

C 13 Discul este murdar.

b

Curăţaţi discul cu o bucată de pânză moale.

E XX

(XX reprezintă un număr)

P e n t r u a e v i t a a p a r i ţ i a d e disfuncţionalităţi, sistemul aplică funcţia de autodiagnosticare. b

Contactaţi cel mai apropiat dealer sau service autorizat

Sony şi spuneţi codul format din 5 caractere care a fost afi şat.

De ex.: E 61 10.

74

Specifi caţii

Secţiunea amplifi cator

Puterea la ieşire (nominală) :

Frontal S + Frontal D : 65 W + 65 W

(la 3

, 1kHz, 1 % THD)

Puterea la ieşire (de referinţă) :

• Frontal S / Frontal D /

Central/ Surround S/

Sourround D : 100 W

(per canal la 3

, 1 kHz)

• Subwoofer : 100 W

(la 3

; 80 Hz)

Intrări (Analogice)

TV (AUDIO IN) Sensibilitate: 450/250 mV

Sistem Super Audio CD / DVD

Laser : Durata emisiei : continuă

*

Această ieşire este valoarea măsurată la o distanţă de

200 mm de suprafaţa lentilei obiectivului citită cu o diafragmă de 7mm.

Sistem de format al semnalului : PAL / NTSC

Secţiunea USB

Port (USB)

Intensitate maximă a curentului : 500 mA

Secţiunea tuner

Sistem : sintetizator digital

Domeniul de acord

Modelul pentru America de Nord :

87,5 - 108,0 MHz

(trepte de 100 kHz)

Alte modele : 87,5 - 108,0 MHz

(trepte de 50 kHz)

Antenă : antenă FM cablu

Terminale de antenă : 75

, asimetric

Frecvenţă intermediară : 10,7 MHz

Boxe

Frontale

• DAV-TZ230 (SS-TS102)

Sistem de boxe : bas-refl ex, registru complet

Unităţi de boxe : 65 mm, tip con

Impedanţă nominală : 3

Dimensiuni (L/Î/A) : cca. 103 × 164 × 85 mm

Masa : cca. 0,5 kg

• DAV-TZ630 (SS-TS104)

Sistem de boxe : bas-refl ex, registru complet

Unităţi de boxe : 65 mm, tip con

Impedanţă nominală : 3

Dimensiuni (L/Î/A) : cca. 255 × 1.185

× 255 mm

(numai boxa : cca. 113

×

645

×

77 mm

Masa : cca. 3,1 kg

Centrală (SS-CT101)

Sistem de boxe : bas-refl ex, registru

Unităţi de boxe : 65 mm, tip con

Impedanţă nominală : 3

Dimensiuni (L/Î/A) : cca. 265

×

94

×

70 mm

Masa : cca. 0,6 kg

Boxe de surround (SS-TS102)

Sistem de boxe : bas-refl ex, registru

complet

Unităţi de boxe : 65 mm, tip con

Impedanţă nominală : 3

Dimensiuni (L/Î/A) : cca. 103 × 164 × 85 mm

Masa : cca. 0,5 kg

Subwoofer (SS-WS101)

Sistem de boxe : subwoofer Bas refl ex

Unităţi de boxe : 160 mm, tip con

Impedanţă nominală : 3

Dimensiuni (L/Î/A) : cca. 169 × 300 × 320 mm

Masa : cca. 5,3 kg

Secţiunea video

Ieşiri VIDEO : 1 Vp-p, 75 k

R/ G/ B : 0,7 Vp-p,

75

HDMI OUT : Tip A (19 pini)

Continuare...

75

Caracteristici generale

Cerinţe privind alimentarea : tensiune 220 ÷ 240 V c.a., frecvenţă 50 / 60 Hz

Consum de putere :

Starea de aşteptare : 0,2 W*

*

Valabil când sistemul este în următoarea stare :

– pentru “DEMO” este aleasă varianta “OFF”,

– pentru [CONTROL FOR HDMI] este aleasă varianta

[OFF].

Dimensiuni (aproximativ) :

430 × 67 × 335 mm (L/Î/A), inclusiv

Masa :

părţile proeminente cca. 3,6 kg

Codec video : profi l simplu MPEG4

(nu este compatibil cu

AVC)

Viteza de transfer : 4 Mbps

Viteza cadrelor :

Rezoluţie :

Codec video :

30 cps

720 × 576

AAC-LC (nu este

DRM : Nu este compatibil

Specifi caţiile şi design-ul pot fi modifi cate fără să fi ţi avizaţi.

• Consum de putere în standby 0,2 W.

• Nu sunt utilizaţi inhibitori de combustie halogenaţi la realizarea circuitelor imprimate.

• Peste 85% din efi cienţa în putere a blocului de amplifi care este obţinută cu un amplifi cator digital

S-master.

Formatul de fi şier admis

• MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)

Extensia fi şierului : mp3

Viteza de transfer : 32 kbps – 320 kbps

Frecvenţe : 32/ 44,1/ 48 kHz

• WMA (numai pentru dispozitivul USB)

Extensia fi şierului : wma

Viteza de transfer : 48 kbps – 192 kbps

Frecvenţe : 44,1 kHz

• AAC (numai pentru dispozitivul USB)

Extensia fi şierului : m4a

Viteza de transfer : 48 kbps – 320 kbps

Frecvenţe : 44,1 kHz

• DivX (cu excepţia modelelor pentru Marea

Britanie)

Extensia fi şierului : avi/divx

Codec video : Video DivX

Viteza de transfer : 10,08 kbps (MAX.)

Viteza cadrelor : 30 cps

Rezoluţie :

Codec video :

720 × 576

MP3

• MPEG4

Formatul fi şierului : MP4

Extensia fi şierului : mp4/m4v

76

Prioritatea la redare a tipurilor de fi şiere

În tabelul de mai jos, este prezentată prioritatea la redare a diverselor tipuri de fi şiere în cazul reglajului [MEDIA].

Tipul de fi şier de pe disc sau de pe dispozitivul USB

Numai fi şiere video

1) 2)

Numai fi şiere de imagine JPEG

Numai fi şiere audio

Fişiere video fi şiere de imagine

JPEG

Fişiere video

1) 2)

şi fi şiere audio 3)

Fişiere audio 3) şi fi şiere de imagine

JPEG

Fişiere video fi şiere audio

JPEG

1) 2)

1) 2)

3)

şi

,

şi fi şiere de imagine

3)

Disc

Fişiere video

1) 2)

Fişiere de imagine JPEG

Fişiere MP3

Fişiere video

1) 2)

[VIDEO] 1)

Dispozitiv

USB

Reglaj [MEDIA]

[MUSICA/

FOTO]

Disc

[FOTO]

Disc /

Dispozitiv

USB

Fişiere video

1) 2)

Fişiere de imagine JPEG

Fişiere video

1) 2)

Fişiere de imagine JPEG

Fişiere audio Fişiere MP3

Fişiere video

1) 2)

Fişiere de imagine JPEG

Fişiere video

1) 2)

Fişiere de imagine JPEG

Fişiere audio

3)

Fişiere de imagine JPEG

[MUSICA]

Disc /

Dispozitiv

USB

Fişiere video

1) 2)

Fişiere de imagine JPEG

Fişiere audio

3)

Fişiere video

1) 2)

Fişiere video 1) 2)

Fişiere MP3 şi fi şiere imagine JPEG cu prezentarea de imagini

Fişiere video

1) 2)

Fişiere video 1) 2)

Fişiere video

1) 2)

Fişiere MP3

Fişiere audio Fişiere MP3 şi fi şiere imagine JPEG cu prezentarea de imagini

Fişiere MP3 şi fi şiere imagine JPEG cu prezentarea de imagini

Fişiere audio

Fişiere de

3) imagine JPEG

Fişiere de imagine JPEG

Fişiere audio

Fişiere audio

3)

3)

Fişiere audio

3)

1) Cu excepţia modelelor pentru America de Nord.

2)

Fişiere MPEG-4 ce pot fi redate numai de către modelele destinate Marii Britanii.

2)

Dacă este folosit un disc, pot fi redate numai fi şierele MP3.

77

Lista codurilor de limbă

Pentru detalii, consultaţi paginile 7, 34.

Denumirea limbilor este conformă cu standardul ISO 639 : 1988 (E/F).

Cod Limbă

1027Afar

1028 Abkhazian

1032 Afrikaans

1039 Amharic

1044 Arabă

1045 Assamese

1051 Aymara

1052 Azerbaijani

1053 Bashkir

1057 Bielorusă

1059 Bulgară

1060 Bihari

1061 Bislama

1066 Bengali; Bangla

1067 Tibetană

1070 Bretonă

1079 Catalană

1093 Corsicană

1097 Cehă

1103 Welsh

1105 Daneză

1109 Germană

1130 Bhutani

1142 Greacă

1144 Engleză

1145 Esperanto

1149 Spaniolă

1150 Estoniană

1151 Bască

1157 Persană

1165 Finlandeză

1166 Fiji

1171 Faroese

1174 Franceză

1181 Frisian

Cod Limbă

1183 Irlandeză

1186 Scots Gaelic

1194 Galiciană

1196 Guarani

1203 Gujarati

1209 Hausa

1217 Hindi

1226 Croată

1229 Maghiară

1233 Armeană

1235 Interlingua

1239 Interlingue

1245 Inupiak

1248 Indoneziană

1253 Icelandic

1254 Italiană

1257 Hebrew

1261 Japoneză

1269 Yidiş

1283 Javanese

1287 Georgiană

1297 Kazakh

1298 Greenlandic

1299 Cambgiană

1300 Kannada

1301 Korean

1305 Kashmiri

1307 Kurdish

1311 Kirghiz

1313 Latină

1326 Lingala

1327 Laothian

1332 Lituaniană

1334 Letonă; Lettish

1345 Malagasy

Cod Limbă

1347 Maori

1349 Macedonă

1350 Malayalam

1352 Mongolă

1353 Moldovenească

1356 Marathi

1357 Malay

1358 Malteză

1363 Burmese

1365 Nauru

1369 Nepali

1376 Olandeză

1379 Norvegiană

1393 Occitan

1403 (Afan)Oromo

1408 Oriya

1417 Punjabi

1428 Poloneză

1435 Pashto; Pushto

1436 Portugheză

1463 Quechua

1481 Rhaeto-Romance

1482 Kirundi

1483 Română

1489 Rusă

1491 Kinyarwanda

1495 Sanskrit

1498 Sindhi

1501 Sangho

1502 Sârbo-Croată

1503 Singhalese

1505 Slovacă

1506 Slovenă

Lista codurilor zonă pentru controlul parental

Pentru detalii, consultaţi pagina 29.

Cod Zonă

2044 Argentina

2047 Australia

2046 Austria

2057 Belgia

2070 Brazilia

2079 Canada

2090 Chile

2092 China

78

Cod Zonă

2115 Denemarca

2086 Elveţia

2165 Finlanda

2174 Franţa

2109 Germania

2248 India

2238 Indonezia

2254 Italia

Cod Zonă

2276 Japonia

2304 Korea

2363 Malaysia

2184 Marea Britanie

2362 Mexic

2376 Olanda

2390 Noua Zeelandă

2379 Norvegia

Cod Zonă

2427 Pakistan

2424 Philippines

2436 Portugalia

2489 Rusia

2501 Singapore

2149 Spania

2499 Suedia

2528 Thailanda

Cod Limbă

1507 Samoan

1508 Shona

1509 Somali

1511 Albaneză

1512 Sârbă

1513 Siswati

1514 Sesotho

1515 Sundanese

1516 Suedeză

1517 Swahili

1521 Tamil

1525 Telugu

1527 Tajik

1528 Thai

1529 Tigrinya

1531 Turkmen

1532 Tagalog

1534 Setswana

1535 Tonga

1538 Turcă

1539 Tsonga

1540 Tatar

1543 Twi

1557 Ucrainiană

1564 Urdu

1572 Uzbecă

1581 Vietnameză

1587 Volapük

1613 Wolof

1632 Xhosa

1665 Yoruba

1684 Chineză

1697 Zulu

1703 Nu este specifi cată

Index

A

A/V SYNC 57

Afi şajul panoului frontal 13

Alegerea limbii 59

Amplasarea boxelor 62

ANGLE 37

ATTENUATE 57

AUDIO 60

AUDIO (HDMI) 61

AUDIO DRC 62

AUDIO SETUP 62

AUTO STBY 58

B

BACKGROUND 63

C

CD, multisesiune 8

Cod de regiune 8

Comandă pentru HDMI 52

Confi gurare 59

Continuare multidisc 64

Control, meniu~ 17

CONTROL FOR HDMI 61

CUSTOM 59

D

DEMO 58

DIMMER 58

Discuri ce pot fi redate 6

DivX ® 10, 63

E

EFFECT (Efecte) 42

F

FM, Mod~ 48

FILE 23

H

HDMI

YC

B

C

R

/ RGB (HDMI) 61

HDMI SETUP 61

HDMI RESOLUTION 61

I

Iniţializare (RESET) 64

Interfaţa meniului 59

INTERVAL 42 iPod 46

L

Limbă, alegere 59

Limitarea volumului 61

LINE 60

Lista codurilor de limbă 78

M

MENU 60

Meniu de comandă 17

Meniu DVD 38

Mod pauză 60

MULTIMEDIA 35, 43

P

Panou frontal 12

Panou posterior 14

PARENTAL CONTROL 63

PAUSE MODE 60

Q

Quick setup 30

R

Redare aleatorie 41

Redare program 40

Redare repetitivă 41

Reglaje audio 62

Reglaje boxe 64 conectare 64 distanţă 64 de ecran 60

HDMI 61 nivel 65 de sistem 62

Reglaj rapid 30

RESET (iniţializare) 64

S

SCREEN SAVER 62

SLEEP 59

SPEAKER FORMATION 65

SUBTITLE 38

Super Audio CD 39

SYSTEM MENU 48, 49, 57, 58

SYSTEM SETUP 66

T

TIME 37

TRACK SELECTION 62

TV TIPE 60

TEST TONE 65

79

http.//www.sony.ro

RO

Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea

Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.

Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project