CHARGEMASTER

CHARGEMASTER
USERS MANUAL / GEBRUIKERSHANDLEIDING / BETRIEBSANLEITUNG
MANUEL UTILISATEUR / MANUAL DE UTILIZACION / INSTRUZIONI PER L’USO
CHARGEMASTER
12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3
VOLAUTOMATISCHE ACCULADER
MASTERVOLT
Snijdersbergweg 93,
1105 AN Amsterdam
Nederland
Tel.: +31-20-3422100
Fax.: +31-20-6971006
www.mastervolt.com
ENGLISH:
NEDERLANDS:
DEUTSCH:
FRANÇAIS:
CASTELLANO:
ITALIANO:
PAGE 1
PAGINA 37
SEITE 73
PAGINA 109
PÁGINA 145
PÁGINA 181
v 1.2 Augustus 2009
38
Augustus 2009 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / NL
INHOUD
INHOUDSOPGAVE:
v 1.2 Augustus 2009
1
ALGEMENE INFORMATIE............................................................................................................................................ 41
1.1
Gebruik van deze handleiding .......................................................................................................................... 41
1.2
Geldigheid van deze handleiding ..................................................................................................................... 41
1.3
Gebruik van pictogrammen .............................................................................................................................. 41
1.4
Typenummerplaat ............................................................................................................................................ 41
1.5
Aansprakelijkheid ............................................................................................................................................. 41
2
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES .............................................................................................................. 42
2.1
Algemeen ......................................................................................................................................................... 42
2.2
Explosieve gassen ........................................................................................................................................... 43
2.3
Waarschuwingen met betrekking tot het gebruik van accu’s ............................................................................ 43
2.4
Waarschuwing betreffende het gebruik van de chargemaster voor medische toepassingen ........................... 43
2.5
Garantiebepalingen .......................................................................................................................................... 43
3
BEDIENING ................................................................................................................................................................... 44
3.1
Eigenschappen................................................................................................................................................. 44
3.2
Inschakelen / standby....................................................................................................................................... 44
3.3
LCD-scherm ..................................................................................................................................................... 45
3.4
Drietraps laadmethode ..................................................................................................................................... 46
3.4.1
Temperatuur gecompenseerd laden................................................................................................ 46
3.4.2
Aansluiten van een tweede en derde accu...................................................................................... 46
3.5
Historische gegevens ....................................................................................................................................... 47
3.6
Masterbus (optioneel)....................................................................................................................................... 48
3.7
Onderhoud ....................................................................................................................................................... 48
3.8
FOUTEN........................................................................................................................................................... 48
4
INSTALLATIE ................................................................................................................................................................ 49
4.1
Uitpakken ......................................................................................................................................................... 49
4.2
Gebruiksomgeving ........................................................................................................................................... 49
4.3
Bedrading ......................................................................................................................................................... 49
4.3.1
AC-bedrading .................................................................................................................................. 49
4.3.2
DC-bedrading .................................................................................................................................. 50
4.3.3
Accucapaciteit ................................................................................................................................. 50
4.3.4
Aarding ............................................................................................................................................ 50
4.4
Overzicht aansluitcompartiment ....................................................................................................................... 51
4.5
Benodigdheden ................................................................................................................................................ 52
4.6
Aansluiten......................................................................................................................................................... 52
4.7
Installatie stap voor stap................................................................................................................................... 54
4.8
In bedrijf stellen na installatie ........................................................................................................................... 56
4.8.1
Algemeen ........................................................................................................................................ 56
4.8.2
MasterBus (optioneel) ..................................................................................................................... 56
4.9
Uit bedrijf nemen .............................................................................................................................................. 56
4.10
Opslag en transport.......................................................................................................................................... 56
4.11
Herinstallatie..................................................................................................................................................... 56
5
INSTELLINGEN ............................................................................................................................................................. 57
5.1
DIP Switch INSTELLINGEN ............................................................................................................................. 57
5.1.1
DIP-switch 1: Accutype.................................................................................................................... 57
5.1.2
DIP switch 2: Laadalgoritme............................................................................................................ 57
5.1.3
DIP-switch 3:Standby mode voor display ........................................................................................ 57
5.1.4
DIP switch 4: Equalize mode........................................................................................................... 57
5.2
Instellingen op het LCD-scherm ....................................................................................................................... 58
5.2.1
Instellingenmenu voor de modellen 12/70-3 en 12/100-3................................................................ 58
5.2.2
Instellingenmenu voor de modellen 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 en 24/100-3.................................... 59
NL / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / Augustus 2009
39
INHOUD
6
MASTERBUS................................................................................................................................................................. 60
6.1
Wat is MasterBus? ........................................................................................................................................... 60
6.2
Zó maakt u een MasterBus netwerk................................................................................................................. 61
6.3
MasterBus: controle en programmering van de Chargemaster ........................................................................ 62
6.3.1
Niveau 2: Monitoring (controle) ....................................................................................................... 62
6.3.2
Niveau 3: Alarms (alarmen) ............................................................................................................. 62
6.3.3
Niveau 3: History (geschiedenis) ..................................................................................................... 62
6.3.4
Level 3: Configuration (instellingen) ................................................................................................ 63
6.3.5
Overzicht van event-sources ........................................................................................................... 64
6.3.6
Overzicht van event-commands ...................................................................................................... 64
7
PROBLEEMOPLOSSING.............................................................................................................................................. 65
7.1
Foutzoektabel................................................................................................................................................... 65
7.2
Foutindicaties ................................................................................................................................................... 65
8
TECHNISCHE GEGEVENS ........................................................................................................................................... 66
8.1
Specificaties 12V modellen .............................................................................................................................. 66
8.2
Specificaties 24V modellen .............................................................................................................................. 67
8.3
Karakteristieken................................................................................................................................................ 68
9
BESTELINFORMATIE ................................................................................................................................................... 70
9.1
MasterBus installatie-componenten ................................................................................................................. 70
9.2
Diversen ........................................................................................................................................................... 70
10
EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING ........................................................................................................... 71
40
Augustus 2009 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / NL
ALGEMENE INFORMATIE
1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1
GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING
Deze handleiding dient als richtlijn om de Chargemaster
op een veilige en doelmatige wijze te bedienen, te
onderhouden en eventuele kleine storingen zelf op te
lossen.
Iedereen die aan of met de Chargemaster werkt, moet dan
ook van de inhoud van deze handleiding op de hoogte zijn
en de instructies daarin nauwgezet opvolgen.
De Nederlandstalige handleiding heeft 36 bladzijden.
1.2
1.4
TYPENUMMERPLAAT
De typenummerplaat bevindt zich aan de rechterzijde van
het apparaat (zie Afbeelding 1) Belangrijke technische
gegevens vereist voor service, onderhoud en nalevering
van onderdelen kunnen ontleend worden aan de
typenummerplaat
GELDIGHEID VAN DEZE HANDLEIDING
Alle in deze handleiding beschreven voorschriften,
voorzieningen en instructies gelden uitsluitend voor de
door Mastervolt geleverde standaard uitvoeringen van de
Chargemaster.
Artikelnummer
44010700
44011000
44020400
44020600
44020800
44021000
44010700
44011000
Omschrijving
Chargemaster 12/70-3
Chargemaster 12/100-3
Chargemaster 24/40-3
Chargemaster 24/60-3
Chargemaster 24/80-3
Chargemaster 24/100-3
Chargemaster 12/70-3
Chargemaster 12/100-3
IP 23
Part no : 44020800
Type : ChargeMaster 24/80-3
Input : 120/230V AC 50/60 Hz 26A/13A
Output : 28.5V - 80A
Serial no: V822A0001
Serienummer
V822A001
GEBRUIK VAN PICTOGRAMMEN
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen worden in deze
handleiding
gemarkeerd
door
de
onderstaande
pictogrammen:
LET OP!
Bijzondere gegevens, respectievelijk geboden
en
verboden
ten
aanzien
van
schadepreventie.
Artikelnummer
Apparaatversie “A”
Afbeelding 1: Typenummerplaat
Deze modellen worden vanaf nu in deze handleiding
“Chargemaster” genoemd. Raadpleeg voor de overige
modellen onze website www.mastervolt.com
1.3
Design by
Mastervolt
Manufactured in China
LET OP!
Verwijder nooit de typenummerplaat!.
1.5
AANSPRAKELIJKHEID
Mastervolt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
• gevolgschade ontstaan door het gebruik van de
Chargemaster;
• eventuele fouten in bijbehorende handleidingen en de
gevolgen daarvan.
WAARSCHUWING
Een waarschuwing duidt op eventueel letsel
voor de gebruiker of omvangrijke materiële
schade aan de omvormer indien de gebruiker
de procedures niet (zorgvuldig) uitvoert.
Een procedure, omstandigheid, enzovoort, die
extra aandacht verdient.
NL / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / Augustus 2009
41
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR EN BERG ZE VEILIG OP
ONDER HANDBEREIK
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSAANWIJZING
LET OP!
Dit
hoofdstuk
bevat
belangrijke
veiligheids- en bedieningsinstructies voor
gebruik van de Chargemaster in
huishoudelijke, recreatief mobiele (RV)
en maritieme toepassingen.
2.1
1
2
3
42
4
ALGEMEEN
Lees voordat u de Chargemaster in gebruik neemt
alle instructies en waarschuwingen op de
Chargemaster, de accu’s en alle relevante paragrafen
van de handleiding.
Om het risico van een elektrische schok te verkleinen
mag u de Chargemaster niet blootstellen aan:
regen,
sneeuw,
spuitwater,
vocht,
extreem verontreinigende omstandigheden,
condens.
Bedek of belemmer de ventilatieopeningen niet om
het risico van brand te verkleinen.
Installeer de Chargemaster alleen in een
geventileerde ruimte, anders kan er oververhitting
optreden.
Toevoegingen of reserveonderdelen die niet worden
aanbevolen of verkocht door Mastervolt kunnen
brandgevaar, een elektrische schok en/ of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
De Chargemaster is ontworpen om permanent
verbonden te zijn met een elektrisch AC- of DCsyteem. Installatie van, of werk aan de Chargemaster
mag
alleen
worden
uitgevoerd
door
een
gekwalificeerd
en
getraind
technicus
of
elektrotechnicus, in overeenstemming met de
plaatselijk geldende regels en standaarden. Overtuig
u ervan dat alle bekabeling correct is aangelegd, in
een goede elektrische staat verkeert en dat de
kabeldikte voldoende is voor de gespecificeerde ACstroom van de Chargemaster. Controleer de
bekabeling regelmatig, ten minste één keer per jaar.
Gebruik de Chargemaster niet wanneer de kabels te
5
6
7
8
9
dun of beschadigd zijn. Gebruik de Chargemaster niet
als deze een harde klap heeft gehad, is gevallen of op
een andere manier is beschadigd. Breng hem naar
een gekwalificeerd servicecentrum.
U mag de Chargemaster niet openen of uit elkaar
halen, behalve het deel met de aansluitingen, zie
hoofdstuk 4. U vindt geen bedieningsonderdelen
binnenin de behuizing. Breng de Chargemaster naar
een gekwalificeerd servicecentrum als onderhoud of
reparatie nodig is. Foutieve montage kan een
elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Alleen
gekwalificeerde installateurs mogen het deel met de
aansluitingen openen.
Om het gevaar voor elektrische schok te verkleinen,
koppelt u de Chargemaster zowel aan de AC- als de
DC-kant los voordat u begint met onderhoud of
schoonmaak. Uitschakeling van de bediening
verkleint dit risico niet.
De Chargemaster moet zijn voorzien van een
aardegeleider naar de aardeleiding van de AC-input.
Aarding
en
andere
bekabeling
moet
in
overeenstemming zijn met plaatselijke codes en
verordeningen.
Kortsluiten of ompoling leidt tot ernstige schade aan
accu’s, Chargemaster de accessoires. Zekeringen
kunnen de schade veroorzaakt door ompoling niet
voorkomen en de garantie vervalt dan.
In geval van brand, moet u een brandblusser
gebruiken die geschikt is voor elektrische apparatuur.
Als de Chargemaster wordt gebruikt in een maritieme
toepassing in de Verenigde Staten, moeten de
externe aansluitingen overeenkomen met de United
States
Coast
Guard
Electrical
Regulations
(33CFR183, Sub part I).
Augustus 2009 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / NL
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
2.2
1
2
3
2.3
1
2
3
4
5
6
7
EXPLOSIEVE GASSEN
WAARSCHUWING- GEVAAR VOOR EXPLOSIEVE
GASSEN! WERKEN IN DE BUURT VAN EEN LOODZUUR
ACCU
IS
GEVAARLIJK.
ACCU’S
ONTWIKKELEN EXPLOSIEVE GASSEN TIJDENS
NORMAAL ACCUGEBRUIK. OM DEZE REDEN IS
HET VAN HET GROOTSTE BELANG DAT U DEZE
HANDLEIDING
PRECIES
LEEST
EN
DE
INSTRUCTIES EXACT OPVOLGT.
Om het gevaar voor explosie van de accu te
verminderen, moet u deze instructies opvolgen. Ook
dient u hierom de instructies op te volgen van de
accufabrikant en fabrikanten van alle apparatuur die u
gebruikt in de buurt van de accu. Denkt u vooral aan
de waarschuwingsmarkeringen op deze producten.
GEVAAR: Gebruik de Chargemaster nooit in situaties
waar gevaar voor gas- of stofexplosies bestaat of
waar apparatuur moet zijn voorzien van een
onstekingsbeveiliging.
8
9
10
11
12
13
WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING
TOT HET GEBRUIK VAN ACCU’S
U moet iemand binnen stembereik hebben die
onmiddellijk te hulp kan schieten als u werkt in de
buurt van een lood-zuur accu.
Zorg er voor dat u genoeg schoon water en zeep bij
de hand heeft voor als accuzuur in contact komt met
huid, kleding of ogen.
Draag volledige oogbescherming en bescherming
voor uw kleding. Vermijd aanraking van de ogen als u
in de buurt van een accu werkt.
Als accuzuur in contact komt met huid of kleiding,
spoel dan onmiddelijk met zeep en water. Als er zuur
in de ogen komt, spoel dan onmiddelijk minstens 10
minuten met stromend koud water en schakel direct
medische hulp in.
Rook NOOIT en vermijd vonken of vlammen in de
buurt van een accu of motor.
Sluit accu’s nooit kort, in verband met explosie- en
brandgevaar! Let extra goed op om het gevaar te
verkleinen dat u een metalen gereedschap op de
accu laat vallen. Hierdoor kan een vonk ontstaan of
het gereedschap kan kortsluiting veroorzaken in de
accu of ander elektrisch deel met als mogelijk gevolg
een explosie.
Doe metalen sieraden en dergelijke af, zoals ringen,
armband, halskettingen en horloges als u met een
lood-zuur accu werkt. Een lood-zuur accu kan een
kortsluitstroom leveren die groot genoeg is om ringen
of dergelijke aan metaal te lassen. Hierdoor kunt u
ernstige brandwonden oplopen.
2.4
Gebruik de Chargemaster alleen om lood-zuur accu’s
te laden met de aangesloten verbruikers in een vaste
opstelling. Gebruik de Chargemaster niet om dry-cell
accu’s te laden voor huiselijk gebruik. Deze accu’s
kunnen barsten en persoonlijk letsel en materiële
schade veroorzaken.
Laad NOOIT een bevroren accu!
Overmatige ontlading van de accu en/ of hoge
laadspanningen kunnen de accu ernstig beschadigen.
Overschrijd het aanbevolen ontlaadniveau van uw
accu’s niet.
Als het nodig is om een accu te verwijderen, koppel
dan de negatieve kabel van de accu als eerste los.
Zorg er voor dat alle verbruikers zijn losgekoppeld,
om vonken te voorkomen.
Vergewis u ervan dat de ruimte rondom de accu goed
geventileerd is tijdens het laden van de accu. Zie de
aanbevelingen van de accufabrikant.
Accu’s zijn zwaar! Bij een ongeval kunnen ze een
projectiel worden als ze niet zijn vastgezet. Zorg voor
een doeltreffende en zekere montage en gebruik altijd
passend transportmateriaal voor accu’s.
WAARSCHUWING BETREFFENDE HET
GEBRUIK VAN DE CHARGEMASTER
VOOR MEDISCHE TOEPASSINGEN
Mastervolt producten zijn niet ontworpen voor
toepassingen in de medische sector, tenzij een schriftelijke
overeenkomst tussen klant/fabrikant en Mastervolt dit
verklaart. Deze overeenkomst verplicht de klant/fabrikant
tot het nemen van aanvullende betrouwbaarheidstesten
van Mastervolt apparatuur en/of onderdelen, vóór
installatie of tijdens het productieproces. Tevens stelt deze
verklaring Mastervolt schadeloos voor eventuele claims,
voortkomend uit het gebruik van Mastervolt apparatuur
voor medische doeleinden
2.5
GARANTIEBEPALINGEN
Mastervolt garandeert dat het apparaat is gebouwd
volgens de wettelijk van toepassing zijnde normen en
bepalingen. Wanneer niet volgens de in deze
gebruikershandleiding
gegeven
voorschriften,
aanwijzingen en bepalingen wordt gehandeld, kunnen
beschadigingen ontstaan en/of het apparaat zal niet aan
de specificaties voldoen. Eén en ander kan inhouden dat
de garantie komt te vervallen.
De garantie is beperkt tot de kosten van reparatie en/of de
vervanging
van
het
product.
Kosten
voor
installatiewerkzaamheden en het terugsturen van defecte
onderdelen worden niet vergoed.
NL / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / Augustus 2009
43
BEDIENING
3 BEDIENING
POWER
Houd POWER 3 seconden
ingedrukt om de lader in te
schakelen of op stancby te zetten.
Groen oplichtend = on
Oranje oplichtend = standby
INFO
Druk kort op INFO om de
historische gegevens van de
Chargemaster te laten zien; zie
paragraaf 3.5.
SOURCE
Druk op SOURCE om de
accubank (1, 2 or 3) te kiezen
die u wilt bewaken.
LCD-scherm
Zie paragraaf 3.3
Afbeelding 2: Bediening van de Chargemaster
3.1
EIGENSCHAPPEN
3.2
De Mastervolt Chargemaster is een volautomatische
acculader.
Dit
betekent
dat
onder
normale
omstandigheden de lader ingeschakeld blijft met de
netspanning en de accu’s aangesloten. De Chargemaster
is geschikt voor laden van lood-zuur accu’s, waaronder
onderhoudsvrije accu’s, AGM/ spiraal accu’s, Gel of deepcycle accu’s. De Chargemaster heeft een zelfinstellend
ingangscircuit dat hem toepasbaar maakt op bijna alle
stroomvoorzieningen ter wereld. Hij werkt goed op zowel
230V als 120V zonder gevolgen voor de uitgangsstroom.
INSCHAKELEN / STANDBY
De Chargemaster wordt ingeschakeld door POWER drie
seconden lang ingedrukt te houden. De Powerknop zal
dan groen oplichten. Na inschakeling wordt de
geïnstalleerde software gedurende 10 seconden getoond.
De laadtoestand (die is opgeslagen in het geheugen van
de Chargemaster) verschijnt op het display. Als dit nodig is
en er is netspanning voorhanden, zal de Chargemaster de
accu’s gaan laden.
De drietraps Plus laadmethode garandeert dat de accu’s
altijd voor 100% worden geladen.
Aangesloten op een externe netspanningsbron kan de
Chargemaster ook dienst doen als een AC-DC converter
om verbruikers te voeden die zijn aangesloten op de
accu’s.
44
Augustus 2009 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / NL
BEDIENING
Door de Powerknop nogmaals drie seconden ingedrukt te
houden, zal de Chargemaster terugschakelen naar
Standby: de Chargemaster stopt en de powerknop licht
oranje op.
Alleen als DIP-switch nummer 3 is ingesteld
op ON en de lader is ingeschakeld, zal het
waarschuwingslampje
oranje
blijven
knipperen, om aan te geven dat de
stroombron is uitgevallen. Let erop dat de
knipperende LED uw accu’s langzaam zal
ontladen.
WAARSCHUWING
Als u de Chargemaster op standby zet, blijft
de verbinding met de accu’s of de stroombron
intact. Dit betekent dat alle onderdelen in het
apparaat nog onder spanning staan.
Als de Chargemaster op standby is gezet of de
stroombron is uitgevalen, gaat de powerknop oranje
knipperen. Na ongeveer twee minuten stopt het knipperen
en het display zal uitschakelen, zodat de accu’s niet
worden belast.
3.3
LCD-SCHERM
Het afleesscherm voorop de Chargemaster maakt
bewaking van het laadproces mogelijk. Zie afbeelding 3.
Als gedurende 20 seconden geen knop wordt aangeraakt,
verschijnt het basisscherm met de laadspanning en de
laadstroom.
Actuele laadspanning (Volt)
CHARGEMASTER
POWER
FLOAT
ABS
INFO
FAILURE
Actuele laadstroom (Ampère)
Accu-capaciteit in %.
Verschijnt alleen als de Chargemaster via
het MasterBus netwerk (zie hoofdstuk 6)
met een MasterShunt is verbonden. Dit
scherm toont de hoeveelheid energie die
op dit moment in de accu aanwezig is.
Licht op als er een fout is ontdekt. Zie
paragraaf 3.8.
BULK
SOURCE
Licht op als de Chargemaster is
verbonden met het MasterBus
netwerk.
Geselecteerde accubank (1, 2 of 3).
Druk op SOURCE om te kiezen.
Licht op als er geen netspanning
aanwezig is.
Aanwijzing van uren en minuten.
Actuele fase van het 3-traps
laadsysteem, zie paragraaf 3.4.
Afbeelding 3: Basisscherm van het LCD-scherm (Getoonde waarden kunnen afwijken)
NL / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / Augustus 2009
45
BEDIENING
acculader terugkeren
laadproces.
DRIETRAPS LAADMETHODE
ACCUSPANNING
BULK
ABSORPTIE
FLOAT
LAADSTROOM
TIJD
Afbeelding 4:
Drietraps-Plus laadmethode
Zie afbeelding 4. De eerste fase van de drietraps-Plus
laadmethode is de BULK fase, waarbij de laadstroom
maximaal is. Tijdens deze fase wordt de accu in korte tijd
voor het grootste gedeelte van de capaciteit geladen. De
stroom laadt de accu’s en de accuspanning neemt
geleidelijk toe totdat de absorptiespanning bereikt wordt:
14.4V (12V modellen) of 28.8V (24V modellen) bij 25°C /
77°F.
De tijdsduur van deze fase hangt af van de verhouding
tussen de accucapaciteit, de capaciteit van de lader en
natuurlijk ook de mate waarin de accu’s ontladen waren.
De bulkfase wordt gevolgd door de absorptiefase. Deze
fase begint zodra de accu zijn maximale spanning heeft
bereikt: 14.4V (12V modellen) / 28.8V (24V modellen) bij
25°C / 77°F, en eindigt wanneer de accu’s volledig
geladen zijn. Gedurende deze fase blijft de accuspanning
constant bij 14.25V (12V modellen) / 28.5V (24V
modellen) bij 25°C / 77°F terwijl de laadstroom wordt
bepaald door de ladingsgraad aan het begin van deze
fase, het type accu, de omgevingstemperatuur, enzovoort.
Bij traditionele open accu’s duurt deze fase gemiddeld vier
uur, bij gel en AGM accu’s ongeveer drie. Wanneer de
accu voor 100% geladen is, schakelt de acculader
automatisch over naar de floatfase (onderhoudslading).
Aan het begin van de floatfase schakelt de laadspanning
van de Chargemaster automatisch om naar 13.25V (bij
12V modellen) of 26.5V (24V modellen) bij 25°C / 77°F en
houdt deze spanning constant om de accu’s in optimale
conditie te houden. Tevens worden tijdens deze fase
eventuele op de accu aangesloten DC-belastingen van
stroom voorzien. Indien de belasting hoger is dan de
beschikbare laadcapaciteit, wordt de resterende stroom
door de accu geleverd, die hierbij geleidelijk ontladen
wordt totdat de acculader weer terugschakelt naar de
bulkfase. Zodra het stroomverbruik afneemt zal de
46
naar
het
normale
drietraps
Doordat de Chargemaster is uitgerust met het drietrapsPlus laadsysteem kunnen de accu’s ook gedurende de
winterstalling op de Chargemaster aangesloten blijven.
Iedere 12 dagen zal de acculader automatisch gedurende
één uur terugkeren naar de absorptiefase zodat de accu in
perfecte conditie blijft en de levensduur verlengd wordt. De
drietraps-Plus laadmethode geeft altijd een veilige
spanning voor de aangesloten belasting.
Zie ook paragraaf 8.3 voor gedetailleerde karakteristieken
van de drietraps-Plus laadmethode.
3.4.1
Temperatuur gecompenseerd laden
De Chargemaster wordt standaard geleverd met een
accu-temperatuursensor. Door toepassing van deze
sensor wordt de laadspanning automatisch aangepast aan
temperatuurschommelingen.
24V
12V
charge voltage (V)
3.4
battery temperature (°C)
Afbeelding 5:
Temperatuur gecompenseerd laden
Zie afbeelding 5. Bij een lage accutemperatuur zal de
laadspanning toenemen, terwijl bij een toename van de
accutemperatuur de laadspanning zal afnemen. Hiermee
wordt het overladen en dus gassen van de accu’s
voorkomen. Dit zal bijdragen aan een langere levensduur
van uw accu’s.
3.4.2
Aansluiten van een tweede en derde accu
De Chargemaster is standaard uitgerust met een tweede
en derde laderuitgang waarmee u een onderhoudslading
kunt geven aan een kleine accuset, bijvoorbeeld aan een
startaccu. Maximale laadstroom: 10 Ampère (± 10%).
Uitgangsspanning: gelijk aan de hoofduitgang.
Zie paragraaf 4.6 voor aansluiting.
Augustus 2009 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / NL
BEDIENING
3.5
HISTORISCHE GEGEVENS
Druk kort op INFO om de hieronder beschreven niveaus te
doorlopen. Als u minstens 20 seconden geen knop
aanraakt of minstens 2 seconden op SOURCE drukt,
verschijnt het basisscherm met de laadspanning en
laadstroom.
Zie paragraaf 5.2 als u de hieronder
genoemde historische gegevens wilt resetten.
Aantal afgeronde laadcycli
Totaal aantal volledig afgeronde laadcycli,
oftewel van bulk tot en met float. Zie
pragraaf 3.3.1 voor gedetailleerde informatie
over het drietraps laadalgoritme.
Aantal afgebroken laadcycli
Elke keer dat de laadcylcus niet volledig is
afgerond, wordt bij deze counter één
opgeteld. Door stroomuitval kan het
laadproces van de Chargemaster
onderbroken worden. Een groot aantal
afgebroken laadcycli kan te korte
laadperiodes betekenen of een te klein
gekozen laadsysteem. Wees ervan bewust
dat een onvolledige lading de verwachte
levensduur van uw accu drastisch kan
verkorten.
Totaal aantal ampère-uren geladen. Totaal
aantal geladen Ah’s of kAh’s voor accubank
1, 2 of 3 (druk op SOURCE om de accubank
te kiezen).
Totale runtime in ladermode
Totaal aantal uren dat de Chargemaster
heeft geladen.
Hoogste wisselspanning. Hier staat de
hoogste gemeten wisselspanning. Om
schade aan de lader te voorkomen mag
deze waarde de maximale ingangsspanning
nooit overschrijden (zie afbeelding 9). Hoge
ingangsspanningen worden vaak
veroorzaakt door generatoren met een
slechte spanningsregeling. Laat uw
elektrische installatie controleren door een
gekwalficeerd installateur als deze waarde
hoger is dan 260 V AC.
Aantal thermische uitschakelingen
Als de inwendige temperatuur van de
Chargemaster te hoog is, schakelt deze
automatisch uit. Als hij afgekoeld is, zal de
Chargemaster weer inschakelen. Een groot
aantal thermische uitschakelingen kan een
te warme omgeving of slechte koeling door
belemmering van de luchtstroom rond de
lader betekenen.
Aantal uitschakelingen door te lage
spanning
Als de accuspanning te laag is, zal de
Chargemaster de laadstroom beperken tot
25% van de normale laadstroom (zie
specificaties). Laat uw elektrische installatie
controleren door een gekwalficeerd
installateur als dit vaker dan één keer
gebeurt.
Aantal uitschakelingen door te hoge
spanning
Als de accuspanning te hoog is, zal de
Chargemaster de laadstroom beperken tot
25% van de normale laadstroom (zie
specificaties). Laat uw elektrische installatie
controleren door een gekwalficeerd
installateur als dit vaker dan één keer
gebeurt.
Aantal uitschakelingen door te hoge
ingangsspanning
Als de ingangsspanning (wisselspanning) te
hoog is, zal de Chargemaster uitschakelen.
Hoge ingangsspanningen worden vaak
veroorzaakt door generatoren met een
beroerde spanningsregeling. Laat uw
elektrische installatie controleren door een
gekwalificeerd installateur als dit vaker dan
één keer gebeurt.
Aantal uitschakelingen door te lage
ingangsspanning
Als de ingangsspanning (wisselspanning) te
laag is, zal de Chargemaster uitschakelen.
Lage ingangsspanningen worden vaak
veroorzaakt door generatoren met een
beroerde spanningsregeling of te dunne ACkabels. In sommige havens of op sommige
campings wordt de ingangsspanning te laag
bij een te grote vraag naar stroom.
NL / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / Augustus 2009
47
BEDIENING
Laagste gemeten DC-spanning
De laagste gemeten spanning voor
accubank 1, 2 of 3 (druk op SOURCE om de
accubank te kiezen). De waarde mag niet
onder de minimale spanning bij ontladen
komen die de fabrikant heeft aangegeven.
3.6
Hoogste gemeten DC-spanning
De hoogste gemeten spanning voor
accubank 1, 2 of 3 (druk op SOURCE om de
accubank te kiezen). De waarde mag niet
boven de maximale laadspanning komen die
de fabrikant heeft aangegeven. Te hoge
spanning kan ook de aangesloten DCverbruikers beschadigen.
3.7
Software versieVersie van de
geïnstalleerde software.
Lock - Unlock
Om de Chargemaster tegen onbedoelde
verandering van instelpunten te
beschermen, wordt de lockmode telkens
geactiveerd als u het instellingenmenu
verlaat. Met de Lock-mode geactiveerd
(“ON”) is het niet mogelijk om instellingen te
veranderen. Fabrieksinstelling: ON
Druk op SOURCE om de Lock-mode aan of
uit te zetten.
48
MASTERBUS (OPTIONEEL)
De Chargemaster ondersteunt het MasterBus netwerk:
een volledig gedecentraliseerd gegevensnetwerk voor
communicatie tussen de verschillende Mastervolt
systeemcomponenten zoals de omvormer, acculader,
generator, accu’s enz. Zie hoofdstuk 6 voor details.
ONDERHOUD
Er hoeft geen specifiek onderhoud aan de Chargemaster
te worden uitgevoerd. Controlereer uw elektrische
installatie regelmatig, tenminste eens per jaar. Defecten
zoals losse aansluitingen, verbrande kabels en dergelijke,
moeten onmiddellijk worden verholpen. Gebruik indien
nodig een zachte schone doek om de behuizing van de
Chargemaster te reinigen. Gebruik nooit vloeistoffen,
zuren en/of schuurmiddelen.
3.8
FOUTEN
De Chargemaster is beveiligd tegen overbelasting,
kortsluiting, oververhitting en over- en onderspanning. Als
er een fout optreedt, verschijnt de tekst “FAILURE” op het
LCD-scherm. Een foutcode geeft de oorzaak van de fout
aan, zie paragraaf 7.2 voor uitleg hierover.
LET OP!
De Chargemaster is niet beveiligd tegen
ompoling van de DC-uitgang en ernstige
overspanning (>265V AC) op de AC-ingang.
Zolang er geen FAILURE op het scherm
wordt weergegeven, is er geen fout ontdekt:
de Chargemaster werkt normaal!.
Augustus 2009 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / NL
INSTALLATIE
4 INSTALLATIE
Gedurende de installatie en het in gebruik stellen van de
Chargemaster zijn altijd de Veiligheidsvoorschriften en
maatregelen van toepassing. Zie hiervoor hoofdstuk 2.
4.1
UITPAKKEN
De doos waarin de Chargemaster is geleverd bevat
behalve de Chargemaster:
• een wandsteun om de Chargemaster aan de muur te
bevestigen;
• een accutemperatuursensor;
• een MasterBus terminator (zie hoofdstuk 7);
• een kabelwartel voor een AC-aansluiting die voldoet
aan UL (zie paragraaf 4.4);
• deze gebruikershandleiding.
Controleer na het uitpakken de inhoud op mogelijke
beschadigingen. In geval van beschadigingen moet u het
product niet gebruiken. Neem in geval van twijfel contact
op met uw leverancier.
Controleer aan de hand van de typenummerplaat (zie
paragraaf 1.4) of de DC uitgangsspanning overeenkomt
met de accuspanning (bijv. een 24VDC accuset voor een
24VDC uitgangsspanning).
4.2
GEBRUIKSOMGEVING
Neem tijdens installatie de volgende voorwaarden in acht:
• De Chargemaster is alleen ontworpen voor
binnenshuis gebruik.
• Omgevingstemperatuur tussen 0 .. 60°C / 32°F .. 140
°F;(als de temperatuur van het interne koellichaam
boven de 40°C / 104°F komt, neemt het vermogen af
om het koellichaam weer af te laten koelen).
• Luchtvochtigheid: 0-95% niet condenserend.
• Monteer de Chargemaster verticaal op of aan een
solide oppervlak, met de aansluitkabels naar beneden.
• Zorg ervoor dat de tijdens bedrijf opgewarmde lucht
kan ontsnappen. De Chargemaster dient zo te worden
gemonteerd dat er geen blokkade van de
luchtventilatie kan ontstaan.
• Houd rondom de Chargemaster tenminste 10cm / 4
inch ruimte vrij.
• Plaats de Chargemaster niet in dezelfde ruimte als de
accu’s.
• Plaats de Chargemaster nooit recht boven de accu’s
i.v.m. mogelijke corrosieve accudampen
4.3
BEDRADING
LET OP!
Hierondergenoemde
aderdoorsneden
en
zekeringwaarden dienen als voorbeeld.
Voorgeschreven
aderdoorsnedes
en
zekeringen kunnen afwijken in plaatselijk
geldende bepalingen.
4.3.1
AC-bedrading
Voor een veilige installatie dient u de juiste aderdoorsnee
toe te passen. Gebruik geen aderdoorsnee die kleiner is
dan aangegeven. Zie onderstaande tabel om de juiste
aderdoorsnee voor de AC-bedrading te kiezen (maximale
lengte: 6m):
Wisselstroom
6-12 Ampère
15-20 Ampère
Minimale aderdoorsnee:
in mm²
AWG
1.5 mm²
AWG 15
2.5 mm²
AWG 13
Aanbevolen draadkleuren (raadpleeg plaatselijk geldende
bepalingen):
• 230V/50Hz installaties:
Draadkleur
Betekenis
Bruin of zwart
Fase
Blauw
Nul
Groen/Geel
Aarde
Aansluiten op:
L1
N
PE / GND
• 120V/60Hz installaties (één fase):
Draadkleur
Betekenis
Zwart
Hot or Line
Wit
Neutral
Groen
Ground
Aansluiten op:
L1
N
PE / GND
• 240V/60Hz installaties (twee fasen 2x120 V AC):
Draadkleur
Betekenis
Aansluiten op:
Zwart
Hot or Line
L1
Rood
Hot or Line
L2
Groen
Ground
PE / GND
NL / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / Augustus 2009
49
INSTALLATIE
4.3.2
DC-bedrading
Houd in gedachten dat er grote stromen door de DC
kabels kunnen lopen. Houd de lengte van de kabels zo
kort mogelijk, zodat de verliezen tot een minimum beperkt
worden. De aanbevolen minimale aderdoorsnede voor
DC-kabels bedraagt:
Laderuitgang 1 (hoofduitgang)
Model
Minimale aderdoorsnee:
Chargemaster <3m / 10ft
3-5m /10-16 ft
12/70-3
12/100-3
24/40-3
24/60-3
24/80-3
24/100-3
25mm² / AWG3
35mm² / AWG2
16mm² / AWG5
25mm² / AWG3
35mm² / AWG2
35mm² / AWG2
35mm² / AWG2
50mm² / AWG0
25mm² / AWG3
35mm² / AWG2
50mm² / AWG0
50mm² / AWG0
Laderuitgang (uitgang 2 en 3)
Model
Minimale aderdoorsnee:
Chargemaster <3m / 10ft
3-5m /10-16 ft
Alle modellen
4mm² / AWG11
6mm² / AWG9
Werk de kabeluiteinden af met kabelschoenen. Gebruik
een geschikte krimptang om kabelschoenen aan de kabels
te monteren. Gebruik onderstaande draadkleuren voor de
DC bedrading om een duidelijk onderscheid te maken
tussen de positieve en negatieve accukabels.
Draadkleur
Rood
Zwart
Betekenis
Positief
Negatief
Aansluiten op:
+ (POS)
– (NEG)
Zorg ervoor dat de pluskabel en de minkabel zo dicht
mogelijk naast elkaar liggen om het elektromagnetische
veld rondom de kabels zo klein mogelijk te houden. Sluit
de min-kabel direct aan op de minpool van de accu, of op
de belastingzijde van een eventueel aanwezige
meetshunt. Gebruik nooit het chassis of de scheepshuid
als geleider voor de minpool. Draai alle verbindingen
stevig aan. In de pluskabel naar de accu moet een
zekering worden opgenomen. Sluit de pluskabel aan op de
plus-pool van de accu.
De aanbevolen zekeringwaarde is als volgt (raadpleeg ook
de plaatselijk geldende bepalingen):
Laderuitgang 1 (hoofduitgang)
Model Chargemaster
Aanbevolen zekering
12/70-3
12/100-3
24/40-3
24/60-3
24/80-3
24/100-3
80A
125A
50A
80A
100A
125A
Laderuitgang (uitgang 2 en 3)
Model Chargemaster
Aanbevolen zekering
Alle modellen
16A
De zekering met zekeringhouder is verkrijgbaar bij uw
Mastervolt leverancier of vertegenwoordiger van de
klantenservice.
4.3.3
Accucapaciteit
De minimaal benodigde accucapaceit bij de Chargemaster
is als volgt:
Model Chargemaster
12/70-3
12/100-3
24/40-3
24/60-3
24/80-3
24/100-3
4.3.4
Minimaal benodigde
accucapaciteit
140Ah
200Ah
80Ah
120Ah
160Ah
200Ah
Aarding
WAARSCHUWING
De aardleiding biedt alleen bescherming
indien de behuizing van de Chargemaster
behuizing verbonden is met de aarde, zoals
het centrale aardpunt van het schip of het
chassis van het voertuig. Sluit de aardklem
(PE / GND) aan op de aarde.
LET OP!
Voor een veilige installatie is het noodzakelijk
in het ingangscircuit van de Chargemaster
een 30mA aardlekschakelaar op te nemen.
Raadpleeg hiertoe de plaatselijk van
toepassing zijnde richtlijnen!
50
Augustus 2009 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / NL
INSTALLATIE
4.4
OVERZICHT AANSLUITCOMPARTIMENT
3
4
5
1
6
7
2
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9
10
11
Schroefaansluiting AC ingang
Wartel voor AC-kabels
Isolatiekapjes voor DC-aansluitingen
Positieve aansluiting laderuitgang 1 (hoofduitgang)
Gemeenschappelijke negatieve laderuitgang
Positieve aansluiting laderuitgang 2
Positieve aansluiting laderuitgang 3
Ventilatieopeningen
DIP-switches
Aansluting voor de temperatuursensor
MasterBusconnector
Afbeelding 6: Overzicht aansluitcompartiment
NL / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / Augustus 2009
51
INSTALLATIE
4.5
BENODIGDHEDEN
Verzeker u ervan dat u alle benodigde onderdelen heeft voor de installatie van de Chargemaster:
Chargemaster (meegeleverd)
Accutemperatuursensor met aangegoten kabel en stekkertje (meegeleverd).
DC-kabel om de plus-aansluiting (+) van de Chargemaster op de pluspool van de DC-verdeling aan te sluiten;
zie paragraaf 4.3.2 voor specificaties.
DC-kabel om de min-aansluiting (–) van de Chargemaster op de minpool van de DC- verdeling aan te sluiten; zie
paragraaf 4.3.2 voor specificaties.
Een zekeringhouder met DC zekering om in de DC-kabel tussen de plus-aansluiting (+) van de Chargemaster en
de pluspool van de DC-verdeling op te nemen. Voor specificaties zie paragraaf 4.3.2.
Schroeven (Ø 6mm) (met pluggen) om de Chargemaster te monteren. Gebruik montagebeslag dat geschikt is
om het gewicht van de Chargemaster te kunnen dragen.
AC kabel* om de AC-ingang aan te sluiten op de externe stroomvoorziening (bijvoorbeeld een walaansluiting of
een generator).
Accu’s. Zie paragraaf 4.3.3 voor specificaties.
Geschikte en betrouwbare kabelschoenen, kabelogen, accuklemmen en adereindhulzen.
Quantity
1
1
1
1
1
4
1
X
X
* Dubbel geïsoleerde drie-aderige kabel, waarbij de aders bij voorkeur de kleuren volgens de plaatselijk geldende
voorschriften te hebben. De diameter en de lengte zijn afhankelijk van de elektrische installatie (zie paragraaf 4.3.2).
Wij bevelen als minimale gereedschapset aan:
• Dopsleutel 13mm om de accukabels (DC) aan te sluiten
• Een platte schroevendraaier 1,0 x 4,0 mm om de AC bedrading aan te sluiten op de schroefklemmen
• Gereedschap om de schroeven / bouten (Ø 6mm), eventueel met pluggen, te monteren om het apparaat op te hangen.
• Kruiskopschroevendraaier nr. 2 om het aansluitcompartiment te openen en te sluiten.
4.6
AANSLUITEN
LET OP!
WAARSCHUWING
Laat de Chargemaster installeren door een
bevoegd installateur. Voordat met installatie
van de Chargemaster wordt begonnen, dient
u zowel de gelijkspannings- als de
wisselspannings-installatie spanningsvrij te
maken
LET OP!
Kortsluiten of het omdraaien van de polariteit
kan ernstige schade veroorzaken aan accu’s,
de Chargemaster , de bekabeling en/of de
aansluitingen. Zekeringen tussen de accu’s
en de Chargemaster kunnen de schade door
het omwisselen van de plus en min niet
voorkomen. Schade als gevolg van ompoling
of kortsluiting wordt niet door de garantie
gedekt.
52
Te dunne kabels en/of losse verbindingen
kunnen gevaarlijke oververhitting van de
kabels en/of klemmen veroorzaken. Draai
daarom alle verbindingen goed vast om
overgangsweerstanden zoveel mogelijk te
beperken en gebruik accukabels met de juiste
doorsnede
Als de accutemperatuur tussen de 15°C en de
25 °C is het niet beslist noodzakelijk om de
accutermperatuursensor aan te sluiten
De Chargemaster is alleen geschikt voor
aansluting van afstandsbedieningspanelen die
MasterBus onderdersteunen.
Augustus 2009 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / NL
INSTALLATIE
“temp.sensor”
RCD 30mA
L
N
PE/GND
DC distribution
Charger fuse
+
POSITIVE (+)
NEGATIVE (–)
Battery
fuse
–
Battery
fuse
Battery
fuse
Temperature sensor
BATTERY BANK 1
(main battery bank)
BATTERY
BANK 2
BATTERY
BANK 3
OPTIONAL
Dit schema geeft een beeld van een algemene installatie waarvan de Mass Combi deel uitmaakt. Het is niet bedoeld
als gedetailleerde installatie-instructie voor welke elektrische installatie dan ook.
Afbeelding 7: installatietekening van de Chargemaster
NL / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / Augustus 2009
53
INSTALLATIE
4.7
INSTALLATIE STAP VOOR STAP
1
2
3
54
4
Open het aansluitcompartiment door de vier
schroeven lost e draaien.
5
Voer de AC kabels door de wartel en schroef
de kabels vast in de aansluiting. Draai hierna
de wartel stevig vast.
6
Verwijder de isolatiekapjes van de DCaansluitingen. Krimp kabelogen aan beide
DC-kabels. Sluit de DC-kabels van accubank
1 aan, positief aan +, negatief aan –.
Markeer de vier montagegaten op de muur
met behulp van de muursteun. Bevestig de
steun daarna aan de muur.
Hang de Chargemaster over rand van de
muursteun en duw hem daarna naar beneden
tot hij vast zit.
Bevestig de Chargemaster aan de muur door
ook de twee schroeven onderaan de
behuizing vast te schroeven.
Augustus 2009 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / NL
INSTALLATIE
7
Optie: Sluit de DC-bekabeling van de
tweede en derde accubank aan. Deze
accubanken moeten een gedeelde minpool
met de hoofdaccu hebben (zie afbeelding 7)
8
Bevestig de accutemperatuursensor
bovenop de behuizing van accubank 1. Plug
de temperatuursensorkabel in de “temp.
sensor”-aansluiting.
9
10
De fabrieksinstelling van de Chargemaster is
voor de meeste installaties optimaal. Soms
is het echter wenselijk om deze instellingen
te veranderen. Zie paragraaf 5.1 om ze aan
te passen. Gebruik een kleine schroevendraaier voor het instellen van de DIPswitches.
11
Controleer alle bekabeling, zie ook
afbeelding 7 voor details.
12
Sluit het aansluitcompartiment door de vier
schroeven weer vast te draaien.
13
Ga door met paragraaf 4.8 voor
inbedrijfstelling van de Chargemaster.
Optie: sluit de Chargemaster aan op het
MasterBus netwerk. Zie hoofdstuk 6.
NL / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / Augustus 2009
55
INSTALLATIE
4.8
IN BEDRIJF STELLEN NA INSTALLATIE
Als uw Chargemaster niet nieuw is, moet u er
rekening mee houden dat eerdere gebruikers
de instellingen misschien hebben gewijzigd.
Bij twijfel kunt u de Chargemaster naar
fabrieksinstellingen resetten (zie paragraaf
5.2)
4.8.1
Algemeen
De fabrieksinstellingen van de Chargemaster zijn optimaal
voor de meeste installaties. Soms is het echter wenselijk
om de instellingen te wijzigen. Daarvoor moeten enkele
aanpassingen worden gemaakt, zie hoofdstuk 5.
De DIP-switches moeten zijn ingesteld voor
de inbedrijfstelling, alle andere instellingen
kunnen alleen worden gedaan na de
inbedrijfstelling
4.8.2
4.9
1
2
3
4
5
6
Als alle kabels in orde zijn, plaats dan de de DCzekering(en) om de accu’s met de Chargemaster te
verbinden.
Zet de Chargemaster op Standby (zie paragraaf 3.2)
Verwijder de DC-zekering(en) van de DC-verdeling
en/of ontkoppel de accu(’s).
Verwijder de zekering aan AC-ingang en/of neem de
AC-stekker uit het stopcontact.
Open
het
aansluitcompartiment
van
de
Chargemaster.
Controleer met een geschikte voltmeter of de in- en
uitgangen van de Chargemaster spanningsvrij zijn.
Demonteer alle bedrading.
Nu kunt u de Chargemaster op een veilige wijze
demonteren.
WAARSCHUWING
4.10 OPSLAG EN TRANSPORT
Wanneer u deze zekering plaatst, kan een
vonk
ontstaan
veroorzaakt
door
de
condensatoren in de Chargemaster. Dit is
vooral gevaarlijk in ruimtes met onvoldoende
ventilatie, dan kan er namelijk door het
gassen van de accu’s een explosie
plaatsvinden. Vermijd hierom ontvlambare
materialen in de buurt.
Als deze niet is geïnstalleerd, bergt u de Chargemaster
dan op in de originele verpakking, in een droge en stofvrije
omgeving.
Gebruik altijd de originele verpakking voor transport.
Neem contact op met uw plaatselijke Mastervolt Service
Centrum voor meer details als u het apparaat wilt
retourneren voor reparatie.
Nu is de Chargemaster klaar voor bedrijf. Na het
inschakelen van de AC spanningsvoorziening zal de
Chargemaster beginnen met het laadproces.
56
UIT BEDRIJF NEMEN
Volg de onderstaande instructies in de aangegeven
volgorde als het nodig is om de Chargemaster buiten
bedrijf te stellen:
LET OP
Controleer de polariteit van alle bekabeling
voor de inbedrijfstelling: Positief verbonden
met positief (rode kabels) en negatief met
negatief (zwarte kabels)
MasterBus (optioneel)
Tijdens de eerste inbedrijfstelling zal de Chargemaster
automatisch worden herkend door het MasterBus netwerk.
Het afstandbedieningspaneel van dit netwerk geeft dan
aan dat een nieuw apparaat is opgemerkt.
Enkele instellingen kunnen alleen worden veranderd via
de MasterBus interface. Zie paragraaf 6.3 voor een
overzicht van alle beschikbare MasterBus instellingen. Zie
de gebrukershandleiding van het afstandbedieningspaneel
om deze instellingen te veranderen.
4.11 HERINSTALLATIE
Volgt u de instructies in hoofdstuk
Chargemaster opnieuw wilt installeren.
4 als
u de
Augustus 2009 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / NL
INSTELLINGEN
5 INSTELLINGEN
U kunt de instellingen van de Chargemaster op drie
manieren aanpassen:
• met DIP-switches; zie paragraaf 5.1;
• met instellingen op het LCD-scherm; zie paragraaf 5.2;
• via het MasterBus netwerk (door middel van een
afstandbedieningspaneel of een interface die is
aangesloten op uw PC, met MasterAdjust software);
zie pararagraaf 6.3.
LCD-scherm schakelt uit als de Chargemaster op
standby wordt geschakeld (fabrieksinstelling).
OFF
LCD-scherm blijft ingeschakeld als de
Chargemaster op standby wordt geschakeld.
Houd er rekening mee dat de accu’s het scherm
moeten voeden.
ON
5.1.4
DIP switch 4: Equalize mode
WAARSCHUWING
Verkeerde instellingen van de Chargemaster
kunnen ernstige schade aan uw accu’s en de
aangesloten
verbruikers
veroorzaken!
Instellingen mogen alleen worden veranderd
door gekwalificeerd personeel.
5.1
DIP SWITCH INSTELLINGEN
De Chargemaster heeft vier DIP switches aan de
onderkant van de behuizing (zie afbeelding 8).
OFF
ON
Afbeelding 8: DIP-switches
DIP-switch 1: Accutype
De fabrieksinstelling voor het accutype is voor de meeste
installaties optimaal. Soms is het echter wenselijk om deze
instelling te veranderen.
Standaard open lood-zuur accu (fabrieksinstelling)
OFF
Gel / AGM / spiraalaccu (zie de specificaties)
ON
5.1.2
DIP switch 2: Laadalgoritme
IUoUo, volautomatisch / 3traps+ (fabrieksinstelling)
Laden met constante spanning
(Float=13.25/26.5V)
5.1.3
Onjuist gebruik van de equalize mode
(vereffeningslading) kan leiden tot gevaarlijke
situaties.
Rook niet in de nabijheid van de accu’s;
gebruik geen open vuur of andere
ontbrandingshaarden
vanwege
explosiegevaar. De ruimte waar de accu’s
staan altijd ventileren om gasophoping te
voorkomen, vooral tijdens de equalize mode.
De Equalize mode is ALLEEN toepasbaar
voor natte, open accu’s en zal gel en AGM
accu’s beschadigen
Toepassing van de equalize mode kan nodig zijn na een
te diepe ontlading en/of slecht doorlopen laadcycli (laden
onderbroken voordat de accu’s volledig geladen zijn).
Equalizing dient te worden uitgevoerd volgens de
specificaties van de fabrikant van de accu.
1 2 3 4
5.1.1
WAARSCHUWING
OFF
ON
DIP-switch 3: Standby mode voor display
Het LCD-scherm zal default uitschakelen na 2 minuten als
ofwel de Chargemaster op standby is geschakeld ofwel de
AC stroomvoorziening is losgekoppeld.
Tijdens de equalize mode worden de accu’s in de
gasstand gebracht waarbij de toegestane laadspanningen
mogelijk overschreden worden. Zie paragraaf 8.3 voor
karakteristieken. Daardoor moeten voorzorgsmaatregelen
worden genomen zoals het loskoppelen van alle DC
verbruikers van de accu’s en het ventileren van de ruimte
waarin deze accu’s zich bevinden. Laat daarom het
gebruik van de equalize mode over aan getrainde
engineers.
Toepassing van de equalize mode is alleen mogelijk
wanneer de Chargemaster in bedrijf en in Float is. Dit
betekent dat het aansluitcompartiment geopend dient te
worden terwijl de externe stroomvoorziening en de accu’s
aangesloten zijn. Neem voorzorgsmaatregelen ter
voorkoming van kortsluiting en elektrische schokken.
Zet DIP switch 4 op de ON positie en terug naar de OFF
positie om de equalize mode te starten.
NL / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / Augustus 2009
57
INSTELLINGEN
5.2
•
•
•
INSTELLINGEN OP HET LCD-SCHERM
Houd SOURCE drie seconden lang ingedrukt om toegang tot het instellingenmenu te krijgen.
Druk daarna herhaaldelijk op SOURCE om door het menu te scrollen, zie hieronder.
Om een weergegeven instelling te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op INFO. Houd INFO drie seconden lang ingedrukt om
tussen een toenemende en afnemende waarde te switchen. Als de juiste waarde is ingesteld, scrolt u verder door de
niveaus door herhaaldelijk op SOURCE te drukken.
Als er twee minuten lang geen knop is aangeraakt, schakelt het scherm terug naar het basismenu (par 3.3)
Om de Chargemaster tegen onbedoelde verandering van instelpunten te beschermen, wordt de lockmode telkens
geactiveerd als u het instellingenmenu verlaat. Met de lockmode geactiveerd (“ON”) is het niet mogelijk om
instellingen te veranderen, daarom moet u deze uitschakelen voor u een instelling kunt wijzigen. Zie hiervoor
paragraaf 3.5 (“Lock - Unlock“)
5.2.1
Instellingenmenu voor de modellen 12/70-3 en 12/100-3
Display
Stage
BULK
Display
Tekstt
BULK VOLT
BULK
BULK
ABS
ABS
ABS
MAX TMR
MIN TMR
ABS VOLT
MAX TMR
MIN TMR
ABS
RET AMP
ABS
FLOAT
RET AMP
FLT VOLT
FLOAT
CONST FLT
58
Instelling
min
default
max
eenheid
resolutie
Bulkspanning
0.00
14.40
15.50
V
0.05
0
0
0.00
0
0
8h
120sec
14.25
4h
15min
24h
240sec
15.50
24h
240min
h / min
sec
V
h / min
h / min
1min
1sec
0.05
1min
1min
0%
6%
50%
%
1%
0
0.00
30sec
13.25
240sec
15.50
sec
V
1sec
0.05
0.00
13.25
15.50
V
0.05
RET BULK
RET BULK
MAX CURR
ALM DEL
HIGH DCON
HIGH DCOF
LOW DCON
Maximum bulktimer
Minimum bulktimer
Absorptionspanning
Maximum absorptietimer
Minimum absorptietimer
Omschakelpunt Absorptie-Float
(% van max laadstroom)
Omschakelpunt-timer
Floatspanning
Geforceerde floatspanning
(Laden met constante spanning)
Terugkeer naar bulkspanning
Terugkeer naar bulk, vertraging
Maximum laadstroom
Alarmvertraging
Alarm DC High aan (On)
Alarm DC High uit (Off)
Alarm DC low aan (On)
0.00
0
0
0
0.00
0.00
0.00
12.80
30sec
nominal
30sec
16.00
15.00
10.00
15.50
240sec
nominal
240
16.00
16.00
16.00
V
sec
A
sec
V
V
V
0.05
1sec
1A
1sec
0.05
0.05
0.05
LOW DCOF
RES FACT
Alarm DC low uit (Off)
Reset naar fabrieksinstelling
0.00
11.00
NO
16.00
V
0.05
YES
Augustus 2009 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / NL
INSTELLINGEN
5.2.2
Instellingenmenu voor de modellen 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 en 24/100-3
Display
Stage
BULK
BULK
BULK
ABS
ABS
ABS
Display
Tekstt
BULK VOLT
MAX TMR
MIN TMR
ABS VOLT
MAX TMR
MIN TMR
ABS
RET AMP
ABS
FLOAT
RET AMP
FLT VOLT
FLOAT
CONST FLT
Instelling
min
default
max
eenheid
resolutie
0.00
0
0
0.00
0
0
28.80
8h
120sec
28.50
4h
15min
31.00
24h
240sec
31.00
24h
240min
V
h / min
sec
V
h / min
h / min
0.05
1min
1sec
0.05
1min
1min
0%
6%
50%
%
1%
0
0.00
30sec
26.50
26.50
240sec
31.00
31.00
sec
V
1sec
0.05
V
0.05
RET BULK
RET BULK
MAX CURR
Bulkspanning
Maximum bulktimer
Minimum bulktimer
Absorptionspanning
Maximum absorptietimer
Minimum absorptietimer
Omschakelpunt Absorptie-Float
(% van max laadstroom)
Omschakelpunt-timer
Floatspanning
Geforceerde floatspanning
(Laden met constante spanning)
Terugkeer naar bulkspanning
Terugkeer naar bulk, vertraging
Maximum laadstroom
0.00
0
0
26.50
30sec
nominal
31.00
240sec
nominal
V
sec
A
0.05
1sec
1A
ALM DEL
HIGH DCON
HIGH DCOF
LOW DCON
LOW DCOF
RES FACT
Alarmvertraging
Alarm DC High aan (On)
Alarm DC High uit (Off)
Alarm DC low aan (On)
Alarm DC low uit (Off)
Reset naar fabrieksinstelling
0
0.00
0.00
0.00
0.00
30sec
32.00
30.00
20.00
22.00
NO
240
32.00
32.00
32.00
32.00
sec
V
V
V
V
1sec
0.05
0.05
0.05
0.05
YES
0.00
NL / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / Augustus 2009
59
MASTERBUS
6 MASTERBUS
6.1
WAT IS MASTERBUS?
Alle apparatuur die geschikt is voor het
MasterBus-netwerk kunt u herkennen aan het
MasterBus symbool.
MasterBus is een netwerk zonder centrale besturing.
Hiermee is communicatie mogelijk tussen de aangesloten
Mastervolt apparaten. Het is een netwerk dat werkt
volgens de technologie van CAN-bus welke zich reeds
heeft bewezen in de automobielmarkt. MasterBus zorgt
voor de regeling van de elektriciteitsvoorziening van alle
aangesloten apparatuur, zoals de omvormer, de
acculader, de generator en nog veel meer. Hiermee is het
mogelijk om de aangesloten apparaten met elkaar te laten
communiceren, bijvoorbeeld om een generator te laten
starten indien de accu’s bijna leeg zijn.
Met MasterBus wordt de complexiteit bij het opzetten van
een elektrische installatie aanzienlijk teruggebracht dankzij
de toepassing van UTP communicatiekabels waarmee alle
apparaten op eenvoudige wijze met elkaar worden
verbonden. Hiertoe is ieder component van het systeem
uitgerust met twee MasterBus communicatiepoorten.
Zodra
twee
of
meer
apparaten
via
deze
communicatiepoorten met elkaar in verbinding worden
gebracht,
60
vormen ze een lokaal data netwerk, aangeduid als
MasterBus.
Doordat
hiervoor
slechts
enkele
communicatiekabels nodig zijn, kan aanzienlijk op de
materiaalkosten en installatietijd bespaard worden.
Voor centrale uitlezing en bediening van de aangesloten
apparatuur biedt Mastervolt een breed scala aan
afstandsbedieningspanelen. Hiermee heeft u een volledig
overzicht van de status van uw elektrische installatie.
Controle over het systeem is mogelijk met een druk op de
knop. Hiertoe zijn vier verschillende panelen beschikbaar,
variërend van het kleine, Mastervision inpasbare (120 x
65mm), LCD venster tot het full colour MasterView System
paneel. Alle afstandsbedieningspanelen zijn geschikt voor
zowel uitlezing, bediening als configuratie van alle
aangesloten MasterBus apparatuur.
Nieuwe apparatuur kan op eenvoudige wijze aan het
reeds bestaande netwerk worden toegevoegd door het
netwerk gewoonweg te verlengen. Dit geeft het MasterBus
netwerk een grote mate van flexibiliteit, niet alleen
vandaag, maar ook in de toekomst.
Bovendien levert Mastervolt diverse interfaces waarmee u
zelfs apparatuur kunt aansluiten die niet geschikt is voor
koppeling aan het MasterBus netwerk.
Augustus 2009 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / NL
MASTERBUS
6.2
ZÓ MAAKT U EEN MASTERBUS
NETWERK
Alle apparaten die geschikt zijn voor het MasterBus
netwerk zijn uitgerust met twee communicatiepoorten.
Zodra
twee
of
meer
apparaten
via
deze
communicatiepoorten met elkaar in verbinding worden
gebracht, vormen ze een lokaal data netwerk, aangeduid
als MasterBus.
Houd u bij het maken van een MasterBus netwerk aan de
volgende regels:
De voor het netwerk benodigde elektrische voeding
wordt geleverd door de aangesloten apparaten.
Daarom moet tenminste een van de apparaten in het
netwerk in staat zijn om deze voeding te leveren (zie
specificaties).
Per voedend apparaat kunt u maximaal drie nietvoedende apparaten op het MasterBus netwerk
aansluiten. U kunt zonder problemen meerdere
voedende apparaten aansluiten.
Verbindingen tussen de apparaten maakt u met
behulp van standaard UTP kabels (straight).
Mastervolt kan u deze kabels leveren, maar ze zijn
ook in iedere computerwinkel verkrijgbaar.
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Het MasterBus netwerk mag niet cirkelvorming
worden uitgevoerd.
OK
Zoals bij alle high speed data netwerken moeten ook
bij MasterBus de uiteinden van het netwerk worden
afgesloten met een terminating device.
Maak in het MasterBus netwerk geen aftappingen met
zogenaamde splitters.
Terminating
device
Terminating
device
OK
NL / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / Augustus 2009
61
MASTERBUS
6.3
MASTERBUS: CONTROLE EN PROGRAMMERING VAN DE CHARGEMASTER
6.3.1
Niveau 2: Monitoring (controle)
Fabrieksinstelling
Waarde
Omschrijving
Charge status
Voltage output 1
Current output 1
Voltage output 2
Current output 2
Voltage output 3
Current output 3
Status van het laadalgoritme: Bulk/absorption/float
Spanning van laderuitgang 1 (main output)*
Stroom van laderuitgang 1 (main output)*
Spanning van laderuitgang 2
Stroom van laderuitgang 2
Spanning van laderuitgang 3
Stroom van laderuitgang 3
6.3.2
Instelbereik
(read only)
(read only)
(read only)
(read only)
(read only)
(read only)
(read only)
Niveau 3: Alarms (alarmen)
Waarde
Omschrijving
Low batt
High batt
Low AC
High AC
Low frequency
High frequency
High temperature
Low temperature
Accuspanning is gedaald onder de instelling DC low on, en
is nog niet gestegen boven de instelling DC low off
Accuspanning is gestegen boven de instelling DC high on,
en is nog niet gedaald onder de instelling DC high off
AC ingangsspanning is te laag
AC ingangsspanning is te hoog
AC ingangsfrequentie is te laag
AC ingangsfrequentie is te hoog
Inwendige temperatuur te hoog
Inwendige temperatuur te laag
Fabrieksinstelling
Instelbereik
Zie 6.3.4
Zie 6.3.4
Zie 6.3.4
Zie 6.3.4
90V / 180V*
135V / 265V*
45Hz
65Hz
80°C (176°F)
-20°C (-4°F)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
* zie paragraaf 8.3, afbeelding 9 voor karakteristieken
6.3.3
Niveau 3: History (geschiedenis)
Dit menu toont de absolute maximale meetwaarden. Zie paragraaf 3.4 voor gedetailleerde informatie.
Fabrieksinstelling
Waarde
Omschrijving
Completed charg.
Aborted charger.
Aantal afgeronde laadcycli
Aantal gebroken laadcycli
(read only)
(read only)
Ah charged
Total run time
Highest AC volt
Number of tempe.
Number of low D
Number of High.
Number of High.
Number of low A
Tataal aantal ampère-uren geladen
Totale tijd in bedrijf van de lader
Hoogste AC ingangsspanning
Aantal keren uitgevallen op temperatuur
Aantal keren uitgevallen op te lage spanning
Aantal keren uitgevallen op te hoge spanning
Number of high ACspanning shutdowns
Number of low ACspanning shutdowns
Output 1
Laagste gemeten DC-spanning
Hoogste gemeten DC-spanning
Softwareversie
(read only)
(read only)
(read only)
(read only)
(read only)
(read only)
(read only)
(read only)
Lowest DC volta
Highest DC volt
Software version
62
Instelbereik
(read only)
(read only)
(read only)
Augustus 2009 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / NL
MASTERBUS
6.3.4
Level 3: Configuration (instellingen)
De waarden hieronder kunnen worden ingesteld door middel van een afstandbedieningspaneel of een PC met MasterAdjust
sofware (verbonden via een interface). Zie de betreffende handleidingen voor details.
Waarde
Language
Omschrijving
Weergegeven taal op een MasterBus apparaat of
display.
Bulk settings
Bulk voltage
Bulkspanning
Max. bulk timer
Maximum van de bulk timer
Min bulk timer
Minimum van de bulk timer
Start bulk timer
Start bulk timer
Absorption settings
Abs. voltage
Absorptiespanning
Max absorption
Maximum van de absorptietimer
Min absorption
Minimum van de absorptietimer
Omschakelpunt Absorptie-Float (percentage van
Return amps
maximale laadstroom)
Return amps tim
Return amps timer
Float settings
Float voltage
Floatspanning
Geforceerde floatspanning
Forced float vo.
(Laden met constante spanning)
Return to bulk
Omschakelspanning terug naar Bulk
Return to bulk
Tijdsvertraging terug naar Bulk
Max Charge curr
Maximale laadstroom
Alarm setpoints
DC high on
Alarm DC Hoog aan (On)
DC high off
Alarm DC Hoog uit (Off)
DC low on
Alarm DC Laag aan (On)
DC low off
Alarm DC Laag uit (Off)
Alarm delay
Alarmvertraging
Device settings
Naam van dit apparaat. Deze naam zal door alle
Product name on.
apparaten herkend worden die aan het MasterBus
netwerk zijn verbonden.
Traction settings
Traction Bulk v
Tractie bulkspanning
Traction Absorpt
Tractie absorptie spanning
Traction absorpt
Tractie absorptie timer
Equalize settings
Equalize voltage
Equalize-spanning (vereffening)
Max equalize tim
Maximum van de equalizetimer
Fixed settings
Temperature com
Temperatuurcompensatie voor laadspanning
Max allowed upp
Max allowed low
Maximaal toegestane temperatuur
Maximaal toegestane temperature
Maximale spanningscompensatie voor
temperatuurgecompenseerd laden
AGM / GEL float spanning instelling
Max voltage com
AGM / GEL floa
Fabrieks-instelling
Instelbereik
Engels
Engels
14.40/28.80V
8h
120sec
13.25/26.50V
0-15.50/0-31.00V
0-24h
0-240sec
(read only)
14.40/28.80V
4h
15min
0-15.50/0-31.00V
0-24h
0-240min
6%
0-50%
30sec
0-240sec.
13.25/26.50V
0-15.50/0-31.00V
13.25/26.50V
0-15.50/0-31.00V
13.25/26.50V
30sec
100%
0-15.50/0-31.00V
0-240sec.
0-100%
16.00/32.00V
15.00/30.00V
10.00/20.00V
11.00/22.00V
30sec
0-16.00V0-32.00V
0-16.00V0-32.00V
0-16.00/0-32.00V
0-16.00/0-32.00V
0-240sec.
CHG CM+type*
0-12 karakters
+300/+600mV
+300/+600mV
480 min
(read only)
(read only)
(read only)
+2.25/+4.50V
8h
(read only)
(read only)
-30mV/°C
-60mV/°C
+300/+600mV
480 min
(read only)
(read only)
+0.3/+0.6V
(read only)
+550/+1100mV
(read only)
Augustus 2009 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / NL
(read only)
63
MASTERBUS
Hardware settings
Gel / AGM
Force float
Equalize
Display on/off
Charger
Art. nr Serial
DIP-switch 1: Accutype
DIP switch 2: Laadalgoritme
DIP switch 4: Equalize-mode
DIP-switch 3:Standby-mode voor afleesscherm
Inschakelen / Standby
Toont het artikel- en serienummer van de Chargemaster
(zie paragraaf 5.1.1)
(zie paragraaf 5.1.2)
(zie paragraaf 5.1.4)
(zie paragraaf 5.1.3)
(zie paragraaf 3.1)
(read only)
(read only)
(read only)
(read only)
(read only)
(read only)
* Afhankelijk van het model: CM12/70, CM12/100, CM24/40, CM24/60, CM24/80 of CM24/100.
6.3.5
Overzicht van event-sources
Met deze versie van de Chargemaster is programmeren van event-sources niet mogelijk.
6.3.6
Overzicht van event-commands
Met deze versie van de Chargemaster is programmeren van event-commando’s niet mogelijk.
64
Augustus 2009 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / NL
PROBLEEMOPLOSSING
7 PROBLEEMOPLOSSING
Neemt u contact op met uw plaatselijke Mastervolt Service Centrum als u een probleem niet met behulp van de onderstaande
tabel kunt oplossen. Zie www. Mastervolt.com voor een uitgebreide lijst met Mastervolt Service Centers. Zorg ervoor dat u de
volgende informatie bij de hand heeft als u contact opneemt met uw Mastervolt Service Centrum om een probleem op te
lossen:
Artikel- en serienummer (Zie paragraaf 1.4)
Software versie
(Zie paragraaf 3.5)
7.1
FOUTZOEKTABEL
Probleem
Geen uitgangsspaniing
en/ of -stroom
Mogelijke oorzaak
Geen AC-ingangsspanning
AC-ingangsspanning te laag (< 90VAC)
Uitgangsspanning te
laag, lader levert de
maximale stroom
Laadstroom te laag
Accu’s niet volledig
geladen
AC ingangsfrequentie buiten bereik
Aangesloten belasting vraagt meer stroom
dan de lader kan leveren.
Accu’s niet voor 100% geladen
Accu’s bijna volledig geladen
Hoge omgevingstemperatuur
Lage AC ingangsspanning. Bij lage ACingangsspanningen wordt de laadstroom
verlaagd, zie afbeelding 9.
Laadstroom te laag
De DC-belasting is te hoog
7.2
Controleer ingangsspanning, controleer generator.
Verminder de belasting door verbrukers uit te
schakelen.
Meet de accuspanning. Na enige tijd wordt deze
hoger.
Niets, dit is normaal bij een volle accu.
Niets, als de omgevingstemperatuur hoger is dan
40°C, wordt de laadstroom automatisch verlaagd.
Controleer AC-ingangsspanning. Controleer
generator.
Accutemperatuur te laag.
Zie “Laadstroom te laag”
Verminder de belasting door verbruikers uit te
schakelen.
Gebruik een accu lader met een grotere
capaciteit.
Gebruik de accutemperatuursensor.
Defecte of oude accu
Accucapaciteit is afgenomen door verlies
of sulfatisering van de platen, stagnatie
Defecte accu (kortsluiting in een cel)
Accutemperatuur te hoog
Laadspanning te hoog
Controleer accu en vevang deze indien nodig.
Ontlaad en laad enkele keren, dit helpt vaak.
Controleer de accu en vervang deze indien nodig
Controleer de accu en vervang deze indien nodig
Gebruik de accutemperatuursensor.
Controleer de instellingen (zie paragraaf 5.1+5.2)
Laadtijd te kort
Accu’s worden te snel
ontladen
Accu’s zijn te heet,
gassen
Wat te doen?
Controleer de AC-bekabeling en het
afstandbedieningspaneel.
Controleer ingangsspanning, controleer generator.
FOUTINDICATIES
Als er een fout optreedt, verschijnt FAILURE op het scherm. De oorzaak van deze fout wordt aangegegeven door middel van
een foutcode.
Foutcode
INP FREQ
INP VOLT
Betekenis
AC Ingangsfrequentie te hoog of te laag
AC Ingangsspanning te hoog of te laag
What to do
Controleer AC frequentie, controleer generator
Controleer AC spanning, controleer generator
HIGH VOLT
LOW VOLT
BATT LOW
TMP SD
DC spanning te hoog
DC spanning te laag
DC spanning te laag
Uitgeschakeld op temperatuur
Controleer accuspanning
Controleer accuspanning
Controleer accuspanning
Laat de lader afkoelen. Zie ook paragraaf 4.2.
NL / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / Augustus 2009
65
TECHNISCHE GEGEVENS
8 TECHNISCHE GEGEVENS
8.1
SPECIFICATIES 12V MODELLEN
Model
12/70-3
12/100-3
Artikelnummer
ALGEMEEN
Nominale ingangsspanning**:
Nominale ingangsfrequentie:
Opgenomen vermogen bij vollast
Max. AC-ingangsstroom (bij 230VAC)
Max. AC-ingangsstroom (bij 120VAC)
Nominale uitgangsspanning:
Totale laadstroom*:
Aantal accu-uitgangen:
Max. stroom tweede uitgang:
Max. stroom derde uitgang:
44010700
44011000
120/230V
50/60Hz
1200VA
7A
14A
12V
70A bij 14.4V
3
10A +/- 10%
10A +/- 10%
120/230V
50/60Hz
1700VA
9A
18A
12V
100A bij 14.4V
3
10A +/- 10%
10A +/- 10%
Laadkarakteristiek*:
Laadspanning Bulk*:
Laadspanning Absorption*:
Laadspanning Float*;
Max. absorptie en max. bulk timer*:
Minimale absorption time*:
Battery type settings*:
Afmetingen (mm):
Afmetingen (inch):
Massa:
Aanbevolen accucapaciteit:
Aarbeidsfactor aan uitgang
Temperatuurcompensatie
Spanningscompensatie
DC-verbruik
Temperatuurbereik
IUoUo, automatisch, 3 traps+
14.4V
14.4V
14.25V
14.25V
13.25V
13.25V
8 uur (start max. bulk timer bij 13.25V)
15 min.
15 min.
Open lead / gel / tractie / AGM / spiraal (instelbaar door middel van DIP-switch)
362x277x150
362x277x150
14.3x11.0x5.9
14.3x11.0x5.9
7kg (16Lbs)
7kg (16Lbs)
160-800Ah
160-800Ah
≤ 0,98
≤ 0,98
Accutemperatuursensor met kabel meegeleverd
Ja, door middel van automatische compensatie
<10mA
<10mA
–25°C (–13°F) tot 60°C (140°F) laadstroomafname 3%/°C (2%/°F) boven 40°C
(104°F), 90% laadstroomafname onder 0°C (32°F)
Combinatie van conventionele en geforceerde koeling met variofan om een goede
koeling te realiseren, ook bij opstelling in hoeken en dergelijke.
<52dBA / 1m
IP23
IP23
Volledige CE- en E-markering volgens automotive directive 95/54/EG / UL
pending
Ja
Ja
Ja, max. 3 MasterBus apparaten zonder voeding.
Koeling
Geluidsniveau
Beschermingsklasse
Certificaten
MasterBus ondersteund
Voedingscapaciteit voor MasterBus
* Instelbaar, zie hoofdstuk 6 voor instellingen
** Zie ook afbeelding 9
Wijzigingen in de specificaties zijn voorbehouden.
66
Augustus 2009 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / NL
TECHNISCHE GEGEVENS
8.2
SPECIFICATIES 24V MODELLEN
Model
Artikelnummer
ALGEMEEN
Nominale ingangsspanning**:
Nominale ingangsfrequentie:
Opgenomen vermogen bij vollast
Max. AC-ingangsstroom (bij 230VAC)
Max. AC-ingangsstroom (bij 120VAC)
Nominale uitgangsspanning:
Totale laadstroom*:
Aantal accu-uitgangen:
Max. stroom tweede uitgang:
Max. stroom derde uitgang:
Laadkarakteristiek*:
Laadspanning Bulk*:
Laadspanning Absorption*:
Laadspanning Float*;
24/40-3
44020400
Max. absorptie en max. bulk timer*:
Minimale absorptietijd*:
Accutype instelling*:
Afmetingen (mm):
Afmetingen (inch):
Massa:
Aanbevolen accucapaciteit:
Aarbeidsfactor aan uitgang
Temperatuurcompensatie
Spanningscompensatie
DC-verbruik
Temperatuurbereik
8 uur (start max. bulk timer bij 26.5V)
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
Open lead / gel / tractie / AGM / spiraal (instelbaar door middel van DIP-switch)
362x277x150
362x277x150
432x277x150
432x277x150
14.3x11.0x5.9
14.3x11.0x5.9
17.0x11.0x5.9
17.0x11.0x5.9
7kg (16Lbs)
7kg (16Lbs)
8kg (18Lbs)
8kg (18Lbs)
100-500Ah
150-750Ah
200-1000Ah
200-1000Ah
≤ 0,98
≤ 0,98
≤ 0,98
≤ 0,98
Accutemperatuursensor met kabel meegeleverd
Ja, door middel van automatische compensatie
<5mA
<5mA
<5mA
<5mA
–25°C (–13°F) tot 60°C (140°F) laadstroomafname 3%/°C (2%/°F) boven 40°C
(104°F), 90% laadstroomafname onder 0°C (32°F)
Combinatie van conventionele en geforceerde koeling met variofan om een goede
koeling te realiseren, ook bij opstelling in hoeken en dergelijke.
<52dBA / 1m
IP23
IP23
IP23
IP23
Koeling
Geluidsniveau
Beschermingsklasse
24/60-3
44020600
120/230V
120/230V
50/60Hz
50/60Hz
1400VA
2000VA
8A
10A
16A
20A
24V
24V
40A bij 28.8V
60A bij 28.8V
3
3
10A +/- 10%
10A +/- 10%
10A +/- 10%
10A +/- 10%
IUoUo, automatisch, 3 traps+
28.8V
28.8V
28.5V
28.5V
26.5V
26.5V
24/80-3
44020800
24/100-3
44021000
120/230V
50/60Hz
2700VA
13A
26A
24V
80A bij 28.8V
3
10A +/- 10%
10A +/- 10%
120/230V
50/60Hz
3375VA
16A
32A
24V
100A bij 28.8V
3
10A +/- 10%
10A +/- 10%
28.8V
28.5V
26.5V
28.8V
28.5V
26.5V
Certificaten
Volledige CE- en E-markering volgens automotive directive 95/54/EG / UL pending
MasterBus connectiviteit
Ja
Ja
Ja
Ja
Voedingscapaciteit voor MasterBus
Ja, max. 3 MasterBus apparaten zonder voeding.
* Instelbaar, zie hoofdstuk 6 voor instellingen
** Zie ook afbeelding 9
Wijzigingen in de specificaties zijn voorbehouden.
NL / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / Augustus 2009
67
TECHNISCHE GEGEVENS
8.3
KARAKTERISTIEKEN
Afbeelding 9: Laadstroom (charge current) versus ingangsspanning (AC voltage)
BULK
ABSORPTION
`min. bulk timer: 2 min
14.40VDC
14.25VDC
13.25VDC
FLOAT
BULK
`min. abs timer: 15 min
Bulk
Absorption
Float
Start max bulk timer: 13.25VDC
12.80VDC
Return to bulk: 12.80VDC
Imax 100%
Imax
< Imax
Return amps = 6% Imax
= voltage
`max. bulk ``max. absorption
timer: 8 hr timer: 4 hr
repeated
every 336
288 hr
85
min
30 `return to
sec bulk timer
= current
Afbeelding 10: Laadkarakteristiek van de Drietraps-Plus laadmethode (bij 25°C / 77°F)
68
Augustus 2009 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / NL
TECHNISCHE GEGEVENS
FLOAT
EQUALIZE
FLOAT
Float voltage + 2.25V
= 15.50VDC
Float voltage
= 13.25VDC
10% of Imax
= voltage
Max equalize time = 6hr
Start equalize cycle by jumper change (disabled when Gel)
= current
Afbeelding 11: Laadkarakteristiek van de vereffeningslading (equalize mode) (bij 25°C / 77°F)
Afbeelding 12: Karakteristiek van de temperatuurcompensatie van de acculader (laadspanning versus temperatuur)
NL / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / Augustus 2009
69
BESTELINFORMATIE
9 BESTELINFORMATIE
9.1
MASTERBUS INSTALLATIE-COMPONENTEN
Artikelnummer
77040000
77040020
77040050
77040100
77040300
77040600
77041000
77041500
77042500
77050000
77050000
77050000
77030100
77010100
77010300
77010400
77020100
9.2
Omschrijving
MasterBus terminator
MasterBus aansluitingskabel(UTP-kabel), 0,2m / 0.6ft
MasterBus aansluitingskabel(UTP-kabel), 0,5m / 1.6ft
MasterBus aansluitingskabel(UTP-kabel), 1,0m / 3.3ft
MasterBus aansluitingskabel(UTP-kabel), 3,0m / 10ft
MasterBus aansluitingskabel(UTP-kabel), 6,0m / 20ft
MasterBus aansluitingskabel(UTP-kabel), 10m / 33ft
MasterBus aansluitingskabel(UTP-kabel), 15m / 49ft
MasterBus aansluitingskabel(UTP-kabel), 25m / 82ft
100m / 330ft MasterBus cable (UTP cable)
50 stuks pluggen
Complete set om UTP-kabels samen te stellen. Levering omvat: 100m / 330ft UTP-kabel, 50 stuks pluggen
en krimptang.
MasterConnect USB interface, nodig als interface tussen uw PC en het MasterBus netwerk als u
MasterAdjust software gebruikt
MasterView Classic, Mastervision compatible display to control and monitor all MasterBus products
MasterView Easy, Touch screen om alle MasterBus producten te bedienen en bewaken
MasterView System, Full-colour touch screen om alle MasterBus producten te bedienen en bewaken
MasterShunt 500, DC-distributie module voor exacte aflezing van accuspanning, laad / ontlaadspanning en
laadtoestand op het afleesscherm van de Chargemaster. Opgave 250A continu, 500A piek
DIVERSEN
Artikelnummer
Omschrijving
6384001600
Industriële DC-zekering16A DIN 00
6384005000
Industriële DC-zekering50A DIN 00
6384008000
Industriële DC-zekering80A DIN 00
6384010000
Industriële DC-zekering100A DIN 00
6384012500
Industriële DC-zekering125A DIN 00
6381001000
Zekeringhouder DIN 00 (max. 160A)
79009006
Accuschakelaar 250A met knop
79009005
Accuschakelaar 250A met sleutel
6387000600
Dubbelpolige automatische zekering DPN 6A-B, 1P+N
6387001000
Dubbelpolige automatische zekering DPN 10A-B, 1P+N
6387001600
Dubbelpolige automatische zekering DPN 16A-B, 1P+N
6385401610
Dubbelpolige automatische zekering met aardlekschakelaar DPN VIGI 16A / B / 16mA, 1P + N
41500500*
Accutemperatuursensor, incl. 6 meter / 19 ft cable
* standaard geleverd bij de Chargemaster
Mastervolt biedt een breed scala aan producten voor uw elektrische installatie, inclusief AGM accu’s, Gel accu’s en DCverdeelkits, accuschakelaars, accukabels, accu terminals en Mastervision switchboards.
Ziet u onze website www.Mastervolt.com voor een uitgebreid overzicht van al onze producten en gratis te downloaden
software voor bewaking op afstand.
70
Augustus 2009 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / NL
EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
10 EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Fabrikant
Adres
Mastervolt
Snijdersbergweg 93
1105 AN Amsterdam
Nederland
Verklaart hiermee dat:
Product:
44010700
44011000
44020400
44020600
44020800
44021000
Chargemaster 12/70-3
Chargemaster 12/100-3
Chargemaster 24/40-3
Chargemaster 24/60-3
Chargemaster 24/80-3
Chargemaster 24/100-3
Voldoet aan de bepalingen van de EEG/EC EMC richtlijnen 89/336/EEG en amendementen 92/31/EEG en 93/68/EEG.
De onderstaande geharmoniseerde normen zijn toegepast:
EN 60950-1
EN 55022: 1998+A1 : 2000+A2: 2003 Class A
EN 61000-4-2: 2001, EN 61000-4-4: 2004, EN 61000-4-5: 2001,
EN 61000-4-3: 2002+A1: 2002, EN 61000-4-6: 1996+A1: 2000
EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-6-4: 1997
Amsterdam,
P.F. Kenninck,
Algemeen directeur MASTERVOLT
NL / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / Augustus 2009
71
Snijdersbergweg 93, 1105 AN Amsterdam, Nederland
Tel : + 31-20-3422100
Fax : + 31-20-6971006
Email : info@mastervolt.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising