314 386 600 001 Opel Astra (J)

314 386 600 001 Opel Astra (J)
Anhängevorrichtung Montage- und Betriebsanleitung, Originalbetriebsanleitung
Závěsné zařízení Montážní a provozní návod
Anhængertræk Montage- og driftsvejledning
Enganche Instrucciones de montaje y de servicio
Attelage Notice de montage et d'utilisation
Perävaunun vetolaite Asennus- ja käyttöohjeet
Tow bar Installation and Operating Instructions
Διάταξη ζεύξης Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας
Vontató készülék Beszerelési utasítás
Gancio di traino Istruzioni di montaggio e per l'uso
Tilhengerfeste Monterings- og bruksanvisning
Trekhaak Montage- en gebruikshandleiding
Hak holowniczy Instrukcja montażu i eksploatacji
Сцепка Инструкция по монтажу и эксплуатации
Dragkrok Monterings- och bruksanvisning
314 386 600 001
Opel Astra (J)
WESTFALIA-Automotive GmbH
Am Sandberg 45
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
[email protected]
+ 49 (0) 5242 / 907 - 400
314 386 691 101 - 002
2
314 386 691 101 - 002
Nationale Richtlinien über die Anbauabnahmen sind zu beachten.
Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Anhängevorrichtung sind verboten. Sie führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich der Anlageflächen der Anhängevorrichtung
entfernen.
Die Anhängevorrichtung dient zum Ziehen von Anhängern und zum Betrieb von Lastenträgern. Artfremde Benutzung ist verboten.
Bei Fahrzeugen mit Einparkhilfe können nach Montage der Anhängevorrichtung Fehlfunktionen auftreten, da Teile
(Kugelstange, Kupplungskugel) im Erfassungsbereich der Sensoren liegen könnten. In diesem Fall sollte der Erfassungsbereich
angepasst oder die Einparkhilfe deaktiviert werden. Bei Verwendung von Anhängevorrichtungen mit abnehmbaren bzw.
schwenkbaren Kugelstangen ist eine Fehlfunktion der Einparkhilfe nicht zu erwarten, wenn die Kugelstange aus der
Betriebsposition genommen wird.
Die Anhängevorrichtung ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachunternehmen montiert werden. Bei falscher Montage besteht
schwere Unfallgefahr! Der deutsche Text dieser Anleitung ist bindend.
Änderungen vorbehalten.
Je nutné dodržovat místní směrnice o demontáži nástaveb.
Veškeré změny příp. přestavby tažného zařízení jsou zakázány. Mají za následek zánik platnosti povolení k provozu.
Izolační hmotu popř. ochranu spodku podlahy vozidla - pokud existují - je nutné v oblasti dosedacích ploch tažného zařízení
odstranit.
Tažné zařízení je určeno k tažení přívěsů a k provozu nosičů nákladu. Použití k jinému účelu je zakázáno.
U vozidel s pomocným parkovacím zařízením se mohou po montáži závěsného zařízení vyskytnout chybné funkce, protože
součásti (tyč s koulí, kulová hlavice spojky) mohou ležet v oblasti detekování snímačů. V tom případě by měl být upraven rozsah
snímání nebo by mělo být deaktivováno pomocné parkovací zařízení. Při použití tažných zařízení s odnímatelnou příp. výkyvnou
tyčí s koulí nebude docházet k chybné funkci pomocného parkovacího zařízení, pokud bude tyč s koulí demontována z provozní
polohy.
Tažné zařízení je bezpečnostní součást, kterou smí montovat pouze odborné podniky. Při chybné montáži hrozí vážné nebezpečí
nehody! Německý text tohoto návodu je závazný.
Změny vyhrazeny.
De nationale direktiver for afmontering af påmonterede dele skal overholdes.
Enhver ændring eller ombygning på anhængertrækket er forbudt. Dette medfører, at typegodkendelsen udløber.
Fjern isoleringsmassen hhv. undergulvsbeskyttelsen på personbilen. - hvis monteret - i området for anhængertrækkets
anlægsflade.
Anhængertrækket anvendes til trækning af anhængere og brug af ladvogne. Ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse er forbudt.
Ved køretøjer med parkeringshjælp kan der opstå fejlfunktioner efter montering af anhængertrækket, da der kan ligge dele
(kuglestang, koblingskugle) i følernes dækningsområde. I dette tilfælde skal dækningsområdet tilpasses eller parkeringshjælpen
deaktiveres. Ved anvendelse af anhængertræk med aftagelige eller svingbare kuglestænger bør der ikke opstå fejlfunktioner i
parkeringshjælpen, når kuglestangen stilles ud af driftsposition.
Anhængertrækket er en sikkerhedsdel og må kun monteres af autoriserede firmaer. Ved forkert montering er der fare for alvorlige
uheld! Den tyske tekst i denne vejledning er bindende.
Ret til ændringer forbeholdes.
Deben respetarse las directivas nacionales referentes a controles de enganches.
Está prohibido modificar o remodelar el dispositivo de remolque. La consecuencia sería la invalidación del permiso de circulación.
Quitar la masa aislante o la protección de los bajos del vehículo - si existen - en el área donde se haya de acoplar del
enganche.
El dispositivo de remolque está previsto para el arrastre de remolques y para la operación de portadores de carga. Está prohibido
su uso para fines de otra índole.
En vehículos con ayuda al estacionamiento puede surgir fallos de funcionamiento tras el montaje del dispositivo de
remolque, ya que las piezas (barra de bola, acople de bola) pueden estar en la zona de alcance de los sensores. En este caso se
debe regular el área de registro o desactivar el auxiliar de estacionamiento. Si se emplean dispositivos de remolque a bola
extraíble u orientable, es improbable que ocurra un error en el auxiliar de estacionamiento cuando se ha quitado la barra de bola.
La bola de enganche es un elemento de seguridad y sólo se debe permitir su montaje a personal cualificado. ¡En caso de
montaje erróneo existe peligro de accidentes graves! Es vinculante el texto alemán de estas instrucciones.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones.
Les dispositions nationales concernant la réception à titre isolé doivent être respectées.
Toute modification ou transformation du dispositif d'attelage est interdite. Elle entraînerait l'annulation de la réception.
Le cas échéant, enlever l'insonorisant ou la protection sous caisse du véhicule dans la zone des surfaces d'appui.
Le dispositif d'attelage est destiné à tirer des remorques ou à utiliser des porte-charges. Toute utilisation à des fins autres que
celles prévues est interdite.
Lorsque les véhicules sont équipés de radars de recul, des dysfonctionnements peuvent survenir une fois le dispositif d'attelage
monté, car des pièces (attelage, rotule) peuvent se trouver dans la zone de détection des capteurs. Il est alors nécessaire
d'adapter la zone de détection en conséquence ou de désactiver le radar de recul. Avec des dispositifs d'attelage équipés de
rotules démontables ou escamotables, un dysfonctionnement du détecteur d'obstacles est improbable si vous ne mettez pas la
boule d'attelage en position de service.
Le dispositif d'attelage est un équipement de sécurité et doit être mis en place exclusivement par un atelier spécialisé. Un
montage incorrect représente un risque élevé d'accident ! Le texte allemand de cette notice fait foi.
Sous réserve de modifications.
314 386 691 101 - 002
3
Kansallisia asennusten teknistä hyväksymistä koskevia määräyksiä on noudatettava.
Kaikki vetolaitteeseen tehtävät muutokset tai jälkiasennukset ovat kiellettyjä. Nämä johtavat käyttöluvan raukeamiseen.
Mahdollinen eristysmassa tai pohjan suojaus tulee poistaa ajoneuvosta vetolaitteen kiinnityspintojen alueelta.
Vetolaite on tarkoitettu perävaunujen vetämistä ja kuormatelineiden käyttöä varten. Muut käyttötavat on kielletty.
Pysäköintitutkalla varustetuissa ajoneuvoissa voi esiintyä vetolaitteen asennuksen jälkeen toimintahäiriöitä, sillä osat
(kuulatanko, vetokuula) saattavat olla tunnistinten mittausalueella. Tällaisessa tapauksessa mittausaluetta tulee muuttaa tai
pysäköintitutka kytkeä pois päältä. Irrotettavilla tai käännettävillä kuulatangoilla varustettua vetolaitetta käytettäessä
pysäköintitutkan toimintahäiriöt eivät ole todennäköisiä, mikäli kuulatanko siirretään pois käyttöasennosta.
Vetolaite on turvallisuuteen vaikuttava osa, jonka saa asentaa vain alan erikoisliike. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavan
onnettomuuden! Tämän ohjeen saksankielinen teksti on sitova.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
National guidelines concerning official approval of auxiliaries must be observed.
Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Anhängevorrichtung sind verboten. and voids the operating licence.
Remove the insulating compound and underbody coating - if there is any - from the area around the contact surface of the
trailer hitch.
The trailer hitch is intended for towing trailers and for attaching devices for carrying loads. Any other use is prohibited.
In the case of vehicles equipped with an acoustic parking system, malfunctions may occur after mounting the trailer hitch due
to parts (e.g. the bar or the ball) may be in the sensor range. In this case, adjust the sensing range or disable the acoustic parking
system. If using trailer hitches with removable or pivoting ball tow bars, the acoustic parking system should function normally
when the ball tow bar is not in the operating position.
A trailer hitch is a safety-critical part and may be fitted only by qualified companies. Improper assembly may result in a serious
accident hazard! The German text of this instruction is binding.
Subject to change.
Πρέπει να τηρούνται οι κρατικοί κανονισμοί σχετικά με τον έλεγχο προσθηκών στα αμαξώματα.
Απαγορεύονται οι αλλαγές και οι μετατροπές στην διάταξη ρυμούλκησης. Συναπάγονται την ακύρωση της άδειας λειτουργίας.
Αφαιρέστε το μονωτικό στρώμα ή αντίστοιχα το προστατευτικό στρώμα από το όχημα - αν υπάρχει - στην περιοχή επαφής
της διάταξης ρυμούλκησης .
Η διάταξη ρυμούλκησης χρησιμεύει για τη ρυμούλκηση τρέιλερ και για τη στερέωση σχάρας για φορτία. Άλλου είδους χρήση
απαγορεύεται.
Σε οχήματα με υποβοήθηση παρκαρίσματος μπορεί μετά από την τοποθέτηση της διάταξης ρυμούλκησης να παρουσιαστούν
δυσλειτουργίες, επειδή τα εξαρτήματα (ράβδος, κοτσαδόρος) μπορεί να βρίσκονται μέσα στην περιοχή ανίχνευσης των
αισθητήρων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ρυθμίσετε την περιοχή ανίχνευσης ή να απενεργοποιήσετε την υποβοήθηση
παρκαρίσματος. Αν χρησιμοποιείτε διατάξεις ρυμούλκησης με αποσπούμενες ή αντίστοιχα στρεπτές ράβδους, δεν αναμένετε
κάποια δυσλειτουργίας της υποβοήθησης παρκαρίσματος, όταν αφαιρείτε τη ράβδο κοτσαδόρου από τη θέση λειτουργίας.
Ο κοτσαδόρος είναι ένα εξάρτημα ασφαλείας και η τοποθέτηση του επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο συνεργείο. Σε
περίπτωση λάθους τοποθέτησης υπάρχει κίνδυνος σοβαρών ατυχημάτων! Το γερμανικό κείμενο αυτών των οδηγιών είναι
δεσμευτικό.
Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
Figyelembe kell venni a műszaki átvételre vonatkozó nemzeti irányelveket.
A vonószerkezeten tilos bármiféle átalakítást végezni. A szerkezet megváltoztatása vagy átalakítása a forgalmi engedély
megszűnését vonja maga után.
Távolítsa el a szigetelő anyagot ill. az alvázvédőt - amennyiben van - a gépjárműről a vonószerkezet illesztési felületeinek
tartományában.
A vonószerkezet utánfutók vontatására szolgál és teherhordó járművek alkalmazására. Ettől eltérően tilos használni a
vontatószerkezetet.
Tolatóradarrall ellátott gépjárműveknél a vonószerkezet felszerelése hibás működést okozhat, mivel egyes részek (vonóhorogrúd, vonóhorog-gömb) az érzékelő látószögébe érhetnek. Ebben az esetben be kell állítani újból a látószöget vagy kiiktatni a
tolatóradart. Levehető gömbfejű vonóhoroggal ellátott vonószerkezet alkalmazásánál, ha a vonóhorgot eltávolítja az üzemeltetési
pozícióból, akkor a szerkezet nem zavarhatja a tolatóradart.
A vonószerkezet egy biztonsági felszerelés, amelyet csak szaküzem szerelhet fel. Helytelen szerelés súlyos balesethez vezethet!
A német szerelési utasítás betartása kötelező.
Változtatások jogát fenntartjuk.
Devono essere osservate le normative nazionali sui collaudi.
È vietato modificare o montare diversamente il gancio di traino. Ciò comporta l'annullamento del permesso di circolazione.
Rimuovere la massa isolante e la protezione della sottoscocca del veicolo (se presente) nella zona della superficie di
contatto con il gancio di traino.
Il gancio di traino è destinato alla trazione di rimorchi e all'esercizio di portacarichi. Un'utilizzazione per scopi diversi da quelli
previsti non è consentita.
Sui veicoli con dispositivo ausiliario di parcheggio, in seguito al montaggio del gancio di traino possono verificarsi anomalie di
funzionamento, poiché i componenti (barra di traino, sfera di aggancio) possono interferire con i sensori. In questo caso è
necessario regolare l'area di rilevamento o disattivare il dispositivo ausiliario di parcheggio. Se si utilizzano dispositivi di traino con
gancio di traino a sfera removibile o orientabile, è improbabile che si verifichino anomalie di funzionamento dell'ausilio di
parcheggio quando il gancio di traino a sfera è smontato.
Il gancio di traino è un componente di sicurezza e deve essere montato esclusivamente da personale specializzato. In caso di
montaggio errato sussiste il pericolo di incidenti gravi! È vincolante il testo tedesco di queste istruzioni.
Con riserva di modifiche.
4
314 386 691 101 - 002
Nasjonale retningslinjer om godkjennelse av monteringer skal overholdes.
Enhver endring hhv. ombygging av tilhengerfestet er forbudt. Dette vil ødelegge brukeropplevelsen.
Fjern isolasjonsmasse hhv. understellsbeskyttelse fra kjøretøyet, fra området ved tilhengerfestet - hvis dette finnes.
Tilhengerfestet brukes til trekke tilhengere og som lastfeste. Det er forbudt å bruke anordninger av annen art.
På kjøretøyer med parkeringshjelp kan man etter at tilhengerfestet er montert oppleve feilfunksjon fordi deler (kulestang,
koblingskule) kommer inn i registreringsområdet til sensorene. Hvis dette skjer må registreringsområdet tilpasses eller så må
parkeringshjelpen deaktiveres. Ved bruk av tilhengerfester med avtakbar hhv. svingbar kulestang, vil man ikke få feil på
parkeringshjelpen når kulestangen tas ut av bruksstilling.
Tilhengerfestet er en sikkerhetskomponent og skal monteres av fagbedrift. Det er stor fare for at det kan oppstå ulykker ved feil
montering! Den tyske teksten i denne veiledningen er bindende.
Med forbehold om endringer.
Nationale richtlijnen betreffende de montagegoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Elke wijziging van de aanhanger is verboden. Wijziging leidt tot verval van de gebruikstoestemming.
Isolatiemassa of de beschermende laag van het voertuig - indien aanwezig - van de contactvlakken van de trekinrichting
verwijderen.
De aanhanger is bedoeld voor het trekken van aanhangers en het gebruiken van lastdragers. Ander gebruik is verboden.
Bij voertuigen met parkeerhulp kunnen zich na montage van de aanhanger defecte functies voordoen omdat onderdelen
(kogelstangen, koppelingskogels) zich in het waarnemingsbereik van de sensors kunnen bevinden. In dit geval moet het
waarnemingsbereik worden aangepast of de parkeerhulp worden gedeactiveerd. Bij gebruik van aanhangers met verwijderbare
resp. zwenkbare kogelstangen is een defecte werking van de parkeerhulp onwaarschijnlijk als de kogelstang uit gebruikspositie
wordt gezet.
De aanhanger is veiligheidsonderdeel en mag alleen door vakkundig personeel worden gemonteerd. Bij verkeerde montage
bestaat ernstig gevaar voor ongevallen! De Duitse tekst van deze handleiding is bindend.
Wijzigingen voorbehouden.
Proszę przestrzegać krajowych wytycznych dotyczących odbioru technicznego.
Wszelkie zmiany lub przebudowy haka holowniczego są zabronione. Spowodują one utratę ważności świadectwa homologacji.
Proszę usunąć masę izolacyjną lub zabezpieczenie podwozia pojazdu (jeśli są) w obszarze styku haka holowniczego.
Hak holowniczy montowany jest w transporterach i służy do ciągnięcia przyczep. Niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie jest
zabronione.
Po zamontowaniu haka holowniczego w pojazdach z systemem wspomagania parkowania mogą wystąpić usterki, jeśli drążek
lub kula haka holowniczego znajdują się w zakresie wykrywalności czujników. W tym przypadku należy dostosować zakres
wykrywalności lub dezaktywować system wspomagania parkowania. W przypadku zastosowania haka holowniczego ze
zdejmowanym lub odchylanym drążkiem kulkowym można uniknąć wadliwego działania systemu wspomagania parkowania
poprzez wyjęcie drążka lub jego wysunięcie z pozycji roboczej.
Hak holowniczy stanowi element bezpieczeństwa i może zostać zamontowany wyłącznie przez firmę specjalistyczną. W
przypadku nieprawidłowego montażu istnieje poważne ryzyko wypadku! Tekst niniejszej instrukcji w języku niemieckim jest
wiążący.
Zmiany zastrzeżone.
Подлежат соблюдение национальные директивы о порядке приемки навесного/встраиваемого оборудования.
Какие-либо изменения и переделки на сцепке недопустимы. Они делают недействительным разрешение на
эксплуатацию.
Изоляцию или покрытие на днище автомобиля - при наличии - в зоне прилегания сцепкиудалить.
Сцепка служит для буксировкания прицепа и обслуживания грузовых балок. Запрещено использование для посторонних
целей.
На автомобилях с вспомогательным устройством парковки после монтажа сцепного устройства возможнысбои, так
как разные узлы (шаровая штанга, соединительный шар) могут оказаться в зоне действия датчиков. В этом случае
подрегулировать зону действия датчиков либо деактивировать вспомогательное устройство для парковки. При
пользовании сцепными устройствами со съемными/поворотными шаровыми штангами можно не опасаться отказа
устройства парковки, если отвести шаровую штангу из рабочей позиции.
Сцепное устройство - это узел, несущий предохранительные функции, и к его монтажу допускаются только специалисты.
При неправильном монтаже грозит опасность тяжелых травм! Обязательным является немецкий текст данной
инструкции.
Право на внесение изменений сохраняется.
Nationella riktlinjer beträffande monteringen skall beaktas.
All form av ändring respektive ombyggnad på dragkroken är förbjuden. Förändringar resulterar i att typgodkännandet upphör att
gälla.
Eventuell isolermassa resp. undergolvets skydd, i området för dragkroksfästets anliggningsytor, ska avlägsnas.
Dragkroken används för dragning av släpvagnar och för användning av lastbärare. Annan typ av användning är förbjuden.
På fordon med parkeringshjälp kan felfunktioner uppträda efter att dragkroken monterats, då komponenter (dragkula,
kopplingskula) kan ligga inom sensorernas räckvidd. I detta fall ska räckvidden anpassas eller parkeringshjälpen inaktiveras. Vid
användning av dragkrokar med avtagbara resp. infällbara dragkulor, är det osannolikt att felfunktioner inträffar när dragkulan tas
ur driftposition.
Dragkroken är en säkerhetskomponent och bör endast monteras av kvalificerade tekniker. Vid felaktig montering föreligger risk
för allvarliga olyckor! Den tyska texten i denna anvisning är bindande.
Ändringar förbehålls.
314 386 691 101 - 002
5
6
314 386 691 101 - 002
314 386 691 101 - 002
7
8
314 386 691 101 - 002
314 386 691 101 - 002
9
10
314 386 691 101 - 002
314 386 691 101 - 002
11
12
314 386 691 101 - 002
314 386 691 101 - 002
13
14
314 386 691 101 - 002
314 386 691 101 - 002
15
16
314 386 691 101 - 002
314 386 691 101 - 002
17
Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.
Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 30 Směrnice č. 94/20/EG musí být zaručen.
Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 30 i direktiv 94/20/EF.
Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, imagen 30 de la directiva comunitaria
94/20/CE.
L’espace libre spécifé dans l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE doit être garanti.
Liitteen VII, direktiivin 94/20/EY kuvan 30 mukainen vapaatila on taattava.
The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EC must be guaranteed.
Πρέπει να εξασφαλίζεται ο ελεύθερος χώρος σύμφωνα με το Παράρτημα VII, εικόνα 30 της Οδηγίας
94/20/ΕΚ.
A 94/20/EG Irányelvek VII. függeléke 30. ábrája szerinti szabad teret garantálni kell.
Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 30 della direttiva 94/20/CE.
Frirommet etter tillegg VII, figur 30 i direktiv 94/20/EØF skal overholdes.
De tussenruimte volgens aanhangsel VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht
worden genomen.
Zagwarantować swobodną przestrzeń zgodnie z załącznikiem VII, rysunek 30 dyrektywy 94/20/CE.
Оставлять свободное пространство согласно Приложению VII, рис. 30 Директивы 94/20/EG.
Fritt utrymme enligt bilaga VII, bild 30 i direktiv 94/20/EG ska garanteras.
ma
x. 4
* bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges
5°
* při celkové přípustné hmotnosti vozidla
* ved tilladt totalvægt for køretøjet
* con peso total autorizado del vehículo
min. 140
max. 100
* pour poids total en charge autorisé du véhicule
min. 65
* Ajoneuvon suurimmalla sallitulla kokonaispainolla
5°
x. 4
ma
350 - 420 *
min
. 45
°
min. 55
min. 32
* at gross vehicle weight rating
* για το επιτρεπτό μικτό βάρος του οχήματος
* A jármű megengedett összsúlya esetén
* per il peso complessivo ammesso del veicolo
* ved kjøretøyets tillatte totalvekt
* bij toegestaan totaal gewicht van het voertuig
°
. 30
max
* przy dopuszczalnym cięzarze całkowitym pojazdu
* vid fordonets tillåtna totalvikt
min. 75 min. 75
max.
30°
* при допустимом общем весе автомобиля
m ax
.R1
4 ,5
30°
max.
max
.R4
0
max. 30°
18
314 386 691 101 - 002
314 386 691 101 - 002
19
A50-X
e13*94/20*00*2961
9,6 kN
75 kg
vedi carta di circolazione dell’autoveicolo
T = Massa complessiva max. della motrice (in kg)
e
C = Massa rimorchiabile max. della motrice (in kg)
così definito:
………………………………………………………..
timbro e firma
Si dichiara inoltre di aver informato l’utente del veicolo sull’USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.
………………………..……………..lì…………..………………
targato ……………………………
sul veicolo…………………………………………………………………..
DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO:
la sottoscritta Ditta dichiara che il dispositivo di traino tipo………………………….è stato installato a regola d’arte, nel rispetto dei punti d’attacco e delle prescrizioni
fornite dalla Casa costruttrice
dove:
D = (T x C) / (T + C) x 0,00981 = …kN
In base alla Direttiva europea 94/20, la massa massima rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore di prova “D”
Classe e tipo di attacco:
Omologazione:
Valore D:
Carico verticale max. S:
Massa rimorchiabile:
Dispositivo di traino tipo: 314 350
Per autoveicolo:
Opel Astra
Tipo funzionale:
J
Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange
Achtung!
Vor jeder Fahrt muss die ordnungsgemäße Verriegelung der abnehmbaren Kugelstange auf folgende
Merkmale kontrolliert werden:
•
•
•
•
Grüne Markierung des Handrades stimmt mit grüner Markierung an der Kugelstange überein.
Handrad liegt an Kugelstange an (kein Spalt).
Schloss verschlossen und Schlüssel abgezogen. Handrad lässt sich nicht herausziehen.
Kugelstange muss völlig fest im Aufnahmerohr sitzen. Durch Rütteln von Hand prüfen.
Falls die Prüfung aller 4 Merkmale nicht zufriedenstellend ausfällt, ist die Montage zu wiederholen.
Sofern auch dann nur eines der Merkmale nicht erfüllt wird, darf die Anhängevorrichtung nicht benutzt werden,
es besteht Unfallgefahr. Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung.
Die Montage und Demontage der Kugelstange ist mit normaler Handkraft problemlos auszuführen.
Niemals Hilfsmittel, Werkzeuge usw. verwenden, da hierdurch der Mechanismus beschädigt werden kann.
Nie bei angekuppeltem Anhänger bzw. montiertem Lastträger entriegeln!
Bei Fahrt ohne Anhänger bzw. Lastträger muss die Kugelstange abgenommen und immer der
Verschlussstopfen in das Aufnahmerohr eingesetzt werden. Dies gilt besonders, wenn durch die Kugel die
Sichtbarkeit des amtlichen Kennzeichens bzw. der Beleuchtungseinrichtung eingeschränkt wird.
Abnehmbare Kugelstange
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Verriegelte Stellung, Fahrbetrieb
20
Aufnahmerohr
Kugelstange
Verriegelungskugeln
Auslösekugel
Handrad
Abdeckkappe
Schlüssel
rote Markierung (Handrad)
grüne Markierung (Handrad)
grüne Markierung (Kugelstange)
Symbol (Betätigung entriegeln)
Verschlussstopfen
Einsteckbolzen
kein Spalt zwischen 2 und 5
Spalt von ca. 5 mm
Entriegelte Stellung, abgenommen
314 386 691 101 - 002
Montage der Kugelstange:
1.)
2.)
3.)
Verschlussstopfen aus dem Aufnahmerohr herausziehen.
Im Normalfall befindet sich die Kugelstange, wenn sie aus dem Kofferraum entnommen wird, in der
entriegelten Stellung. Dies ist daran erkennbar, dass das Handrad mit einem deutlich sichtbaren Spalt
von der Kugelstange ca. 5 mm absteht (siehe Skizze) und die rote Markierung am Handrad zur grünen
Markierung an der Kugelstange zeigt.
Berücksichtigen Sie, dass die Kugelstange nur in diesem Zustand eingesetzt werden kann!
Sollte der Verriegelungsmechanismus der Kugelstange vor Montage, wodurch auch immer, ausgelöst
worden sein und sich in der verriegelten Stellung befinden, muss der Mechanismus vorgespannt werden.
Die verriegelte Stellung wird daran erkannt, dass die grüne Markierung des Handrades mit der grünen
Markierung der Kugelstange übereinstimmt und das Handrad ohne Spalt (s. Skizze) an der Kugelstange
anliegt. Der Verriegelungsmechanismus wird wie folgt vorgespannt:
Bei eingestecktem Schlüssel und geöffnetem Schloss das Handrad in Pfeilrichtung a herausziehen und
zum Vorspannen in Pfeilrichtung b bis zum Anschlag drehen. Die Auslösekugel wird vorgespannt und
nach Loslassen des Handrades verbleibt der Verriegelungsmechanismus in der vorgespannten Stellung.
Zur Montage der Kugelstange muss diese von unten mit dem Einsteckbolzen in das Aufnahmerohr
eingesetzt und hochgedrückt werden.
Der Verriegelungsvorgang wird hierdurch automatisch durchgeführt.
Hand nicht im Bereich des Handrades halten, da sich dieses beim Verriegeln dreht.
Schloss schließen und Schlüssel immer abziehen. Schlüssel lässt sich bei geöffnetem Schloss nicht
abziehen! Abdeckkappe auf das Schloss drücken.
Demontage der Kugelstange:
1.)
2.)
3.)
4.)
Abdeckkappe vom Schloss abziehen und Abdeckkappe auf den Griff des Schlüssels drücken.
Schloss mit Schlüssel öffnen.
Kugelstange festhalten, Handrad in Pfeilrichtung a herausziehen und zum Lösen in gezogener
Position bis zum Anschlag in Pfeilrichtung b drehen.
Kugelstange aus dem Aufnahmerohr herausnehmen.
Das Handrad kann dann losgelassen werden, es arretiert selbsttätig in der entriegelten Stellung.
Kugelstange im Kofferraum sicher und gegen Verschmutzen geschützt verstauen.
Verschlussstopfen in das Aufnahmerohr einsetzen!
Hinweise!
Reparaturen und Zerlegungen der abnehmbaren Kugelstange dürfen grundsätzlich nur vom Hersteller
durchgeführt werden.
Beiliegendes Hinweisschild am Kfz. in der Nähe des Aufnahmerohres oder an der Innenseite des
Kofferraumes an gut sichtbarer Stelle anbringen.
Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, muss die Kugelstange und das Aufnahmerohr stets
sauber sein.
Auf regelmäßige Pflege der Mechanik ist zu achten. Schloss nur mit Graphit behandeln.
Lagerstellen, Gleitflächen und Kugeln mit harzfreiem Fett bzw. Öl regelmäßig fetten bzw. ölen. Das Fetten und
Ölen dient auch als zusätzlicher Korrosionsschutz.
Bei Reinigung des Fahrzeuges mit einem Dampfstrahler muss die Kugelstange abgenommen und der
Verschlussstopfen eingesetzt werden. Die Kugelstange darf nicht dampfgestrahlt werden.
Wichtig!
Zur abnehmbaren Kugelstange gehören 2 Schlüssel. Schlüssel-Nr. ???? für eventuelle Nachbestellungen
notieren und aufbewahren.
????
314 386 691 101 - 002
21
Návod k použití odnímatelné tyče s koulí
Upozornění!
Před každou jízdou je třeba zkontrolovat řádné zajištění odnímatelné tyče s koulí z hlediska následujících
zásad:
•
•
•
•
Zelené značení ručního kolečka souhlasí se zeleným značením na tyči.
Ruční kolečko přiléhá k tyči (těsně).
Zámek uzamčen a klíč vytažen. Ruční kolečko nelze vytáhnout.
Tyč musí pevně držet v úchytné rouře. Vezměte do ruky a zatřeste.
Není-li splněna některá ze 4 výše uvedených podmínek, proveďte montáž znovu.
Pokud zůstane i potom některá z podmínek nesplněna, nesmí se závěsné zařízení použít. Existuje nebezpečí
nehody. Kontaktujte výrobce.
Při montáži a demontáži tyče s koulí vystačíte bez problémů s běžnou silou ruky.
Nikdy nepoužívejte pomůcky, nástroje atd., protože by tím mohlo dojít k poškození mechanizmu.
Nikdy neodjišťujte při zapojeném přívěsu resp. namontovaném nosiči břemen !
Při jízdě bez přívěsu nebo nosiče břemen je nutno závěsnou tyč odmontovat a do úchytné roury nasadit vždy
záslepku. To platí zejména tehdy, je-li SPZ nebo osvětlení koulí zakryto.
Odnímatelná tyč s koulí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zablokovaná poloha, provoz
22
Úchytná roura
Tyč s koulí
Zajišťovací kuličky
Uvolňovací koule
Ruční kolečko
Krytka
Klíč
Červená značka (ruční kolečko)
Zelená značka (ruční kolečko)
Zelená značka (tyč)
Symbol (potvrzení odjištění)
Záslepka
Čep
Bez mezery mezi 2 a 5
Spára cca 5 mm
Odjištěná poloha, odpojeno
314 386 691 101 - 002
Montáž tyče s koulí:
1.)
2.)
3.)
Z úchytné roury vyjměte záslepku.
Po vyjmutí tyče ze zavazadlového prostoru je tyč normálně v odjištěném stavu. Pozná se to podle toho,
že je mezi ručním kolečkem a tyčí mezera cca 5 mm (viz obrázek) a červené značení na kolečku
ukazuje na zelenou značku na tyči.
Mějte na paměti, že vložení tyče s koulí je možné jen, je-li takto připravena!
Pokud by se stalo, že je zajišťovací mechanizmus tyče před montáží ať již z jakéhokoliv důvodu ve stavu
zajištěno, musí se předepnout. Stav zajištěno se pozná podle toho, že zelená značka kolečka souhlasí
se zelenou značkou tyče a kolečko doléhá k tyči bez viditelné mezery (viz obrázek). Zajišťovací
mechanizmus se předpíná takto:
Při zasunutém klíči a odemknutém zámku vytáhnout kolečko ve směru šipky a a předepnout otočením
až na doraz ve směru šipky b. Uvolňovací koule se předepne a po puštění kolečka zůstane zajišťovací
mechanismus napnutý.
Montáž tyče s koulí je třeba tyč zasunout zespodu s čepem do úchytné roury a zatlačit nahoru.
Zajištění se tím provede automaticky.
Ruce nemějte v oblasti ručního kolečka, protože se při zajištění otáčí.
Zámek zamknout a klíč vždy vytáhnout. Při odemknutém zámku nelze klíč vyjmout! Zámek zakryjte
ochrannou čepičkou.
Demontáž tyče s koulí:
1.)
2.)
3.)
4.)
Sejměte krytku zámku a přitiskněte ji k rukojeti klíče.
Klíčem zámek odemkněte.
Tyč přidržte, kolečko vytáhněte ve směru šipky a a uvolněte otočením ve vytažené poloze až na doraz
ve směru šipky b.
Tyč vyjměte z úchytné roury.
Kolečko pak můžete pustit, zajistí se samočinně v odjištěné poloze.
Tyč do zavazadlového prostoru ukládejte tak, aby byla bezpečně zajištěna a chráněna před znečištěním.
Na úchytnou rouru nasaďte záslepku!
Poznámky!
Opravy a rozebírání odnímatelné tyče s koulí smí zásadně provádět jen výrobce.
Přiloženou nálepku upevněte na vozidle v blízkosti úchytné roury nebo na vnitřní straně zavazadlového
prostoru na dobře viditelném místě.
Pro zajištění správné funkce musí být tyč i úchytná roura stále čisté.
Provádějte pravidelnou údržbu mechaniky. Zámek ošetřujte pouze grafitem.
Pravidelně mazejte místa uložení, kluzné plochy a koule tukem resp. olejem bez obsahu pryskyřic. Mazání
slouží současně také jako dodatečná ochrana proti korozi.
Při mytí vozu parou musí být tyč demontována a otvor zakryt záslepkou. Tyč s koulí se nesmí ošetřovat parou.
Důležité!
K závěsné tyči s koulí patří 2 klíče. Poznamenejte si čísla klíčů ???? pro případ dodatečného objednání a
uschovejte si je.
????
314 386 691 101 - 002
23
Betjeningsvejledning til aftagelig kuglestang
Bemærk!
Før hver kørsel skal det kontrolleres, at den aftagelige kuglestang er låst forsvarligt, så nedenstående
opfyldes:
•
•
•
•
Den grønne markering på håndhjulet stemmer overens med den grønne markering på kuglestangen.
Håndhjulet ligger op til kuglestangen (ingen spalte).
Låsen er aflåst og nøglen er trukket ud. Håndhjulet kan ikke trækkes ud.
Kuglestangen skal sidde helt fast i monteringsrøret. Kontrollér det ved at rykke i den med hånden.
I tilfælde af at kontrollen af alle fire punkter ikke er tilfredsstillende, skal man gentage montagen.
Hvis derefter også blot et af punkterne ikke er opfyldt, må man ikke anvende anhængeranordningen. Der er
fare for ulykker. Kontakt fabrikanten.
Montagen og afmonteringen af kuglestangen kan uden problemer gennemføres manuelt.
Brug aldrig hjælperedskaber, værktøj osv., da man derved kan komme til at beskadige mekanismen.
Lås aldrig op, når der er tilkoblet en anhænger eller monteret en lastbærer!
Ved kørsel uden anhænger eller lastbærer skal kuglestangen tages af og lukkeproppen skal altid sættes ind
i monteringsrøret. Dette gælder især, hvis kuglen spærrer for udsynet til køretøjets nummerplade eller lygter.
Aftagelig kuglestang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Låst tilstand, kørselsdrift
24
Monteringsrør
Kuglestang
Låsekugler
Udløserkugle
Håndhjulet
Dækkappe
Nøgle
Markering rød (håndhjulet)
Markering grøn (håndhjulet)
Markering grøn (kuglestang)
Symbol (oplåsning af aktivering)
Lukkeprop
Indskudsbolt
Ingen spalte mellem 2 og 5
Spalte på ca. 5 mm
Åben tilstand, taget af
314 386 691 101 - 002
Montering af kuglestangen:
1.)
2.)
3.)
Lukkeproppen tages ud af monteringsrøret.
Sædvanligvis er kuglestangen åben, når den tages ud af bagagerummet. Dette ses ved at håndhjulet
rager ud fra kuglestangen med en spalte på ca. 5 mm der tydeligt kan ses (se skitsen). Desuden sidder
den røde markering på håndhjulet ud for den grønne markering på kuglestangen.
Vær opmærksom på, at kuglestangen UDELUKKENDE kan placeres i lukket tilstand!
Hvis kuglestangens låsemekanisme på en eller anden måde er blevet udløst før montagen, så
kuglestangen er låst, skal mekanismen spændes. Den låste tilstand kan ses ved at den grønne
markering på håndhjulet stemmer overens med den grønne markering på kuglestangen og at håndhjulet
ligger op til kuglestangen uden spalte mellem dem (se skitsen). Låsemekanismen spændes på følgende
måde:
Med nøglen sat i og åben lås trækkes håndhjulet ud i pilens retning a og drejes derefter i pilens
retning b indtil anslaget for at spænde låsemekanismen. Udløserkuglen forspændes, og når grebet
slippes, bliver låsemekanismen i den spændte stilling.
Kuglestangen monteres ved at stikke indskudsbolten nedefra ind i monteringsrøret og trykke stangen op.
Låseprocessen bliver således automatisk gennemført.
Hånden må ikke holdes i området omkring håndhjulet, da det drejer sig, når kuglestangen låses.
Lås låsen og tag altid nøglen ud. Nøglen kan ikke trækkes ud, når låsen er åben! Dækkappen trykkes på
låsen.
Afmontering af kuglestangen:
1.)
2.)
3.)
4.)
Dækkappen trækkes af låsen og dækkappen trykkes fast på nøglens greb.
Lås op med nøglen.
Hold godt fast i kuglestangen, træk håndhjulet i pilens retning a og drej det i udtrukket stilling i pilens
retning b indtil anslaget for at løsne kuglestangen.
Tag kuglestangen ud af monteringsrøret.
Nu kan håndhjulet slippes, det bliver af sig selv stående i åben stilling.
Læg kuglestangen sikkert i bagagerummet og beskyt den mod snavs.
Placér lukkeproppen i monteringsrøret!
Bemærk!
Den aftagelige kuglestang må kun repareres og skilles ad af fabrikanten.
Det vedlagte henvisningsskilt skal placeres på køretøjet i nærheden af monteringsrøret eller indvendigt i
bagagerummet og skal være synligt.
For at garantere en ordentlig funktion skal kuglestangen og monteringsrøret være rene.
Man skal være opmærksom på, at man regelmæssigt plejer anordningen. Låsen må udelukkende behandles
med grafit.
Lejesteder, glideflader samt kugler skal regelmæssigt smøres ind med harpiksfri smørelse eller olie. Smøring
med fedstof og olier udgør også en ekstra korrosionsbeskyttelse.
Ved rengøring af køretøjet med en dampstråler skal kuglestangen tages af og lukkeproppen skal sættes i.
Kuglestangen må ikke bestråles med damp.
Vigtigt!
Der hører 2 nøgler til den aftagelige kuglestang. Skriv nøglenr. ???? op for evt. senere efterbestillinger og
gem det.
????
314 386 691 101 - 002
25
Instrucciones para el manejo de la barra de rótula desmontable
¡Atención!
Antes de emprender viaje, es obligatorio verificar los siguientes puntos para asegurarse de que la barra de
rótula desmontable está enclavada correctamente:
•
•
•
•
La marca verde de la ruedecilla coincide con la marca verde de la barra de rótula.
La ruedecilla está aplicada a dicha barra (no hay ranura entre ellas).
La cerradura está cerrada y la llave retirada. No se puede extraer la ruedecilla.
La barra de rótula está completamente fija en el tubo de alojamiento. Verifique sacudiéndola con la
mano.
Si la comprobación de estos cuatro puntos no resulta satisfactoria, habrá que repetir el montaje.
Si no se cumple alguno de estos puntos, no se admite utilizar el enganche. Corre peligro de accidente.
Póngase en contacto con el fabricante.
El montaje y desmontaje de la barra se puede efectuar sin problema con la simple fuerza de las manos.
No use nunca medios auxiliares, herramientas, etc., pues podrían dañar el mecanismo.
No desbloquee cuando el enganche o dispositivo portador de carga esté montado.
Si se viaja sin enganche o dispositivo portador de carga se tiene que desmontar la barra de rótula y colocar
siempre el tapón en el tubo de alojamiento. Esto se aplica sobre todo si se limita la visibilidad de la matrícula
del vehículo o se disminuye el alcance de la instalación de iluminación.
Barra de rótula desmontable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Posición enclavada, lista para circular
26
Tubo de alojamiento
Barra de rótula
Bolas de enclavamiento
Bola de desenganche
Ruedecilla
Cubierta
Llave
Marca roja (ruedecilla)
Marca verde (ruedecilla)
Marca verde (barra de rótula)
Símbolo (desenclavar el accionamiento)
Tapón
Perno empotrable
Ninguna ranura entre 2 y 5
Ranura de aprox. 5 mm
Posición desenclavada, desmontada
314 386 691 101 - 002
Montar la barra de rótula:
1.)
2.)
3.)
Extraiga del tubo el tapón.
Normalmente, la barra de rótula se encuentra en la posición desenclavada cuando ésta se saca del
maletero. Esto se reconoce en que la ruedecilla tiene una clara ranura de aprox. 5 mm (véase el dibujo)
con respecto a la barra de rótula, y la marca roja de la ruedecilla indica hacia la marca verde de la barra
de rótula.
¡Tenga en cuenta que la barra de rótula únicamente se puede montar en estado pretensado!
Si por algún motivo el mecanismo de enclavamiento de la barra de rótula se suelta antes de realizar el
montaje y se encuentra en la posición enclavada, entonces hay que pretensar el mecanismo. La
posición enclavada se reconoce en que la marca verde de la ruedecilla coincide con la marca verde de
la barra de rótula y la ruedecilla no tiene ranura alguna (v. el dibujo) con respecto a la barra de rótula. El
mecanismo de enclavamiento se pretensa como sigue:
Con la llave puesta y la cerradura abierta, saque la ruedecilla en dirección de la flecha a, y para
pretensar gire hasta el tope en dirección de la flecha b. La bola de desenganche se pretensa y,
después de soltar la ruedecilla de maniobra, el mecanismo de enclavamiento se quedará en posición de
pretensado.
Para montar la barra de rótula, hay que encajar ésta desde abajo, y presionarla hacia arriba, con el
perno empotrable en el tubo de alojamiento.
De esta manera se efectúa automáticamente la operación de enclavamiento.
Evite que las manos estén en el sector de la ruedecilla, pues ésta gira al bloquearla.
Cierre la llave y retire siempre ésta de la cerradura. ¡No se puede retirar la llave al estar abierta la
cerradura! Oprima la cubierta en la cerradura.
Desmontar la barra de rótula:
1.)
2.)
3.)
4.)
Retire la cubierta de la cerradura y oprima aquélla sobre el asidero de la llave.
Abra la cerradura con la llave.
Sujete la barra de rótula, saque la ruedecilla en dirección de la flecha a, y para soltar gire hasta el
tope en dirección de la flecha b, estando en posición sacada.
Saque del tubo de alojamiento la barra.
Ahora puede soltar la ruedecilla, y la misma se engatilla automáticamente en la posición desenclavada.
Guarde la barra en el maletero, de modo que esté asegurada y protegida contra la suciedad.
¡Inserte el tapón en el tubo de alojamiento!
¡Indicaciones!
Las reparaciones y el desarme de la barra de rótula desmontable deben ser realizadas únicamente por el
fabricante. Coloque el rótulo de advertencia adjuntado en el vehículo, en un punto visible, al lado del tubo de
alojamiento o en el lado interior del maletero.
Para garantizar un funcionamiento correcto la barra de rótula y el tubo de alojamiento deben estar siempre
limpios.
Efectúese un cuidado regular de la parte mecánica del dispositivo. Trate la cerradura únicamente con grafito.
Lubrique regularmente con grasa o aceite sin resina los puntos de alojamiento, las superficies de
deslizamiento y las bolas. Con la lubricación, protege también las piezas contra la corrosión.
Al limpiar el vehículo con chorro de vapor deberá retirarse la barra de rótula y colocarse el tapón. No debe
someterse al chorro de vapor la barra de rótula desmontable.
¡Importante!
La barra de rótula desmontable lleva 2 llaves. Apunte el número de la llave ???? y guárdelo por si fuera
necesario encargarla de nuevo.
????
314 386 691 101 - 002
27
Notice d’utilisation de la rotule amovible
Attention !
Avant toute utilisation de l’attelage, contrôler que la rotule amovible a été verrouillée correctement en
vérifiant les points suivants :
•
•
•
•
Repère vert de la molette coïncide avec le repère vert de la rotule.
La molette est contre la rotule (pas d’espace).
La serrure est fermée et la clé retirée. On ne peut plus tirer sur la molette.
La rotule ne doit absolument plus bouger dans le tube de logement. Vérifier en secouant avec la main.
Recommencer le montage si la vérification de ces 4 points ne donne pas satisfaction.
Le dispositif d’attelage ne doit pas être utilisé même si seulement un seul des quatre points n’est pas comme
il convient. Sinon, risque d’accident. Contactez alors le fabricant.
La rotule peut être montée et démontée manuellement sans le moindre problème.
Ne jamais utiliser de quelconques instruments, outils, etc., pouvant endommager le mécanisme.
Ne jamais procéder au déverrouillage lorsque l’attelage est accouplé ou lorsque le porte-charge est monté !
Lors de trajets effectués sans attelage ou porte-charge, déposer la rotule et toujours insérer l’obturateur
dans le tube de logement. Cette mesure s’applique tout particulièrement dans le cas où la boule risquerait
d’entraver la bonne visibilité de la plaque minéralogique ou du dispositif d’éclairage.
Rotule amovible
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Position verrouillée, condition de
remorquage
28
Tube de logement
Rotule
Billes de verrouillage
Rotule de dégagement
Volant
Capuchon
Clé
Repère rouge (volant)
Repère vert (volant)
Repère vert (rotule)
Symbole (déverrouiller commande)
Obturateur
Axe enfichable
Aucun espace entre 2 et 5
Espace d’env. 5 mm
Position déverrouillée, accouplement non
monté
314 386 691 101 - 002
Montage de la rotule :
1.)
2.)
3.)
Retirer l’obturateur du tube de logement.
En règle générale, la rotule se trouve en position déverrouillée lorsque celle-ci est sortie du coffre. On
peut s’en rendre compte grâce à l’espace nettement visible d’env. 5 mm séparant la molette de la rotule
(voir croquis) et au fait que le repère rouge tracé sur la molette indique en direction du repère vert tracé
sur la rotule.
Celle-ci ne doit être mise en place qu’à condition qu’elle soit précontrainte comme décrit cidessus !
Si, pour une raison quelconque, le mécanisme de verrouillage de la rotule s’est déclenché avant
montage et qu’il se trouve en position verrouillée, tendre alors celui-ci. En cas de position verrouillée du
mécanisme, le repère vert de la molette coïncide avec le repère vert de la rotule et la molette porte
directement (v. croquis) sur la rotule. Pour tendre le mécanisme de verrouillage, procédez comme suit :
La clé étant enfichée et la serrure étant ouverte, sortir la molette dans le sens de la flèche a et, pour
tendre, tourner celle-ci jusqu’en butée dans le sens de la flèche b. La rotule de dégagement doit être
tendue initialement et le mécanisme de verrouillage reste tendu après le relâchement de la molette.
Pour monter la rotule, introduire celle-ci par le bas avec l’axe enfichable dans le tube de logement et
pousser ensuite vers le haut.
Le verrouillage s’effectue alors automatiquement.
Ne pas laisser la main à proximité de la molette, car celle-ci tourne lors du verrouillage.
Fermer la serrure et toujours retirer la clé. La clé ne peut pas être retirée lorsque la serrure est ouverte !
Enfoncer le cache sur la serrure.
Démontage de la rotule :
1.)
2.)
3.)
4.)
Enlever le cache de la serrure et l’enfoncer sur la poignée de la clé.
Ouvrir la serrure à l’aide de la clé.
Tenir fermement la rotule, sortir la molette dans le sens de la flèche a et la tourner, en position sortie,
jusqu’en butée dans le sens de la flèche b.
Sortir la rotule du tube de logement.
Relâcher ensuite la molette, celle-ci se bloque automatiquement en position déverrouillée.
Bien ranger la rotule dans le coffre et à l’abri des salissures.
Mettre l’obturateur dans le tube de logement !
Remarques !
Seul le constructeur est autorisé à effectuer des réparations et à désassembler la rotule amovible.
Apposer à proximité du tube de logement ou à l’intérieur du coffre, en un endroit bien visible, la plaquette
jointe.
Un fonctionnement correct n’est possible que si la rotule et le tube de logement sont toujours propres.
Toujours bien entretenir le mécanisme. Ne mettre que du graphite sur la serrure.
Mettre régulièrement de la graisse sans résine ou de l’huile sur les paliers, les surfaces de glissement et les
billes. Le graissage et le huilage assurent également une protection anticorrosion supplémentaire.
Déposer la rotule et insérer l’obturateur avant de nettoyer le véhicule avec un jet à haute pression. De l’eau à
haute pression ne doit pas arriver sur la rotule.
Important !
2 clés sont jointes à la rotule amovible. Notez et conservez le n° de clé ???? pour d’éventuelles commandes
ultérieures.
????
314 386 691 101 - 002
29
Irrotettavan vetopään käyttöohje
Huomio!
Irrotettavan kuulatangon asianmukainen lukitus on tarkastettava seuraavat tunnusmerkit huomioon ottaen:
•
•
•
•
Lukkopyörän vihreä merkintä täsmää kuulatangon vihreän merkinnän kanssa.
Lukkopyörä on kiinni vetopäässä (ei tyhjää tilaa).
Lukko on lukittu ja avain vedetty pois. Lukkopyörää ei voida vetää ulos.
Vetopää on lujasti kiinni asennusputkessa. Varmistu ravistamalla käsin.
Jos näitä 4 seikkaa tarkastettaessa ilmenee puutteita, on asennus suoritettava uudelleen.
Niin kauan kuin yhdessäkin kohdassa on puutetta, ei vetolaitetta saa käyttää. On olemassa tapaturmavaara.
Ota yhteys valmistajaan.
Kuulatanko voidaan asentaa ja purkaa vaivattomasti tavallisin käsivoimin.
Apuvälineitä, työkaluja jne. ei saa koskaan käyttää, koska ne saattavat vaurioittaa mekanismia.
Lukitusta ei saa päästää koskaan perävaunun ollessa kytkettynä tai kuormatuen ollessa asennettuna!
Ajettaessa ilman perävaunua tai kuormatukea on kuulatanko irrotettava ja tulppa asetettava aina
asennusputkeen. Tämä pätee varsinkin silloin, kun kuula peittää rekisterinumeron ja/tai estää valolaitteiden
näkyvyyttä.
Irrotettava vetopää
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Lukittu asento, ajotilanne
30
Asennusputki
Kuulatanko
Lukituskuulat
Irrotuskuula
Lukkopyörä
Suoja
Avain
Punainen merkki (lukkopyörä)
Vihreä merkki (lukkopyörä)
Vihreä merkki (kuulatanko)
Tunnusmerkki (avaaminen)
Tulppa
Pistopultti
2:n ja 5:n välissä ei rakoa
Noin 5 mm:n rako
Avattu asento, irrotettu
314 386 691 101 - 002
Kuulatangon asennus:
1.)
2.)
3.)
Vedä tulppa asennusputkesta.
Tavallisesti, kun kuulatanko otetaan matkatavarasäiliöstä on se lukkimattomassa tilassa. Sen tunnistaa
siitä, että lukkopyörän ja kuulatangon välissä on selvästi havaittava, n. 5 mm:n levyinen rako (katso
piirrosta) ja lukkopyörän punainen merkki osoittaa kuulatangon vihreään merkkiin.
Huomioi että vetopää voidaan asentaa vain tässä tilassa !
Jos kuulatangon lukitusmekanismi on lauennut ennen asennusta, mistä syystä tahansa, ja se on
lukitussa tilassa, on mekanismi esijännitettävä. Lukitun tilan tuntee siitä, että lukkopyörän vihreä
merkintä täsmää kuulatangon vihreän merkinnän kanssa ja että lukkopyörä on kuulatankoa vasten ilman
rakoa (katso piirrosta). Lukitusmekanismi esijännitetään seuraavalla tavalla:
Lukkopyörä vedetään ulos nuolensuuntaan a avaimen ollessa sisään pistettynä ja lukon ollessa auki ja
kierretään esijännitystä varten nuolensuuntaan b vasteeseen asti. Irrotuskuula esijännitetään, ja kun
lukkopyörästä on päästetty irti, lukitusmekanismi jää esijännitettyyn tilaan.
Kuulatangon asentamista varten asetetaan kuulatanko pistopultilla asennusputkeen ja työnnetään ylös.
Lukitus tapahtuu näin automaattisesti.
Kättä ei saa pitää lukkopyörän alueella, koska lukkopyörä kiertyy lukittaessa.
Lukko lukitaan ja avain vedetään aina pois. Avainta ei voi vetää pois lukon ollessa auki! Paina suojus
lukkoon.
Kuulatangon purku:
1.)
2.)
3.)
4.)
Ota suojus pois lukosta ja paina se avaimen päähän.
Lukko avataan avaimella.
Kuulatankoa pidetään kiinni, lukkopyörä vedetään ulos nuolensuuntaan a ja kierretään
nuolensuuntaan b vedetyssä tilassa vasteeseen asti.
Kuulatanko otetaan ulos asennusputkesta.
Lukkopyörä voidaan päästää sitten irti, se lukkiutuu itsenäisesti avatussa asennossa.
Aseta kuulatanko tavaratilaan tukevasti niin, että se on lialta suojattu.
Laita tulppa asennusputkeen!
Vihjeitä!
Yksinomaan me valmistajana saamme suorittaa irrotettavan vetopään korjaukset ja purun.
Kiinnitä mukana oleva ohjekilpi ajoneuvoon asennusputken läheisyyteen tai tavaratilan sisäpuolelle hyvin
näkyvään kohtaan.
Jotta asianmukainen toiminta voitaisiin taata, täytyy vetopään ja asennusputken olla aina puhtaita.
Mekaniikka täytyy huoltaa säännöllisesti. Käsittele lukkoa vain grafiitilla.
Rasvaa tai öljyä hartsittomalla rasvalla tai öljyllä laakerit, liukupinnat ja kuulat. Rasvaus ja öljyäminen ovat
myös lisäkorroosiosuoja.
Kun ajoneuvo pestään painepesurilla, täytyy vetopää irrottaa ja laittaa tulppa asennusputkeen. Vetopäätä ei
saa pestä painepesurilla.
Tärkeää!
Irrotettavaan kuulatankoon kuuluu 2 avainta. Avain-nro ???? merkitään muistiin ja säilytetään mahdollisten
jälkitilauksien varalta.
????
314 386 691 101 - 002
31
Operating instructions for the detachable ball bar
Important!
Check the following points to ensure correct locking of the detachable ball bar before each journey:
•
•
•
•
The green marking on the handwheel is aligned with the green area on the ball bar.
The handwheel is resting against the ball bar (no gap).
The lock is closed and the key is withdrawn. The handwheel cannot be pulled out.
The ball bar must be fully inserted into the receiver and be tight. Check by shaking it.
Repeat the installation procedure if any of the 4 checks is not satisfactory.
To avoid the risk of accidents the towing device should not be used if any of the requirements is not met.
Contact the manufacturer if this occurs.
The ball bar can be easily installed and removed with the normal force of your hands.
Never use any sort of aids or tools etc. as this might damage the mechanism.
Never unlock if trailers are attached or load bearing implements mounted!
Always remove the ball bar and insert the plug into the receiver for journeys without a trailer or load bearing
implement. This is especially important if the tow ball impedes sight of the vehicle’s registration number or
lights.
Detachable ball bar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Locked position, operating condition
32
Receiver
Ball bar
Locking balls
Release ball
Handwheel
Cover
Key
Red marking (handwheel)
Green marking (handwheel)
Green marking (ball bar)
Symbol (release)
Plug
Stop pin
No gap between 2 and 5
Gap of approx. 5 mm
Unlocked position, ball bar not mounted
314 386 691 101 - 002
Installation of the ball bar:
1.)
2.)
3.)
Remove the plug from the receiver.
The ball bar is usually in the unlocked position when it is removed from the boot of the vehicle. This is
the case if there is a visible gap of approx. 5 mm between the handwheel and the ball bar (see diagram)
and the red marking on the handwheel is aligned with the green marking on the ball bar.
Please note that the ball bar can only be inserted in this state!
If the locking mechanism of the ball bar has, for some reason, been disengaged before installation, i.e.
the ball bar is in the locked position, the mechanism has to be pre-tensioned. The locked position is
easily identifiable as the green marking on the handwheel is aligned with the green marking on the ball
bar and there is no gap between the handwheel and the ball bar (see diagram).
Follow the instructions below to pre-tension the locking mechanism:
Insert key and open lock, extract the handwheel in the direction of arrow a, and turn it until the limit
stop in the direction of arrow b. The release ball is pre-tensioned and, after the handwheel is released,
the locking mechanism remains in the pre-tensioned position.
Install the ball bar together with the stop pin by inserting and pushing both into the receiver.
The locking operation is performed automatically in this case.
Always keep hands away from the handwheel because it rotates during the locking process.
Close the lock and always remove the key. The key cannot be withdrawn if the lock is open! Press the
cover onto the lock.
Removal of the ball bar:
1.)
2.)
3.)
4.)
Pull the cover off the lock and press it onto the handle of the key.
Open the lock with the key.
Hold the ball bar, extract the handwheel in the direction of arrow a, and turn it until the limit stop in the
direction of arrow b in order to unlock it in the extracted position.
Remove the ball bar from the receiver.
The handwheel can now be released; it automatically engages in the unlocked position.
Stow the ball bar in a safe place in the boot of the vehicle and protect it against dirt.
Insert the plug into the receiver!
Notes!
Any repairs or dismantling of the detachable ball bar should only be carried out by the manufacturer.
Fix the enclosed information plate to the car close to the receiver or inside the boot where it is clearly visible.
Always keep the ball bar and the receiver clean to ensure proper operation.
Ensure regular servicing of the mechanical parts. Treat lock only with graphite.
Lubricate the bearing points, friction surfaces and balls with resin-free grease or oil. Grease and oil also
function as additional protection against corrosion.
The ball bar has to be removed and the plug inserted when cleaning the car with a steam jet cleaner. The ball
bar must not be cleaned with a steam cleaner.
Important!
2 keys are issued with the detachable ball bar. Make a note of and keep the key no. ???? in case of repeat
orders.
????
314 386 691 101 - 002
33
Οδηγίες λειτουργίας για κινητές ράβδους σφαίρας
Προσοχή!
Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση το σωστό μαντάλωμα της κινητής ράβδου σφαίρας, και συγκεκριμένα τα
ακόλουθα στοιχεία:
•
•
•
•
Το πράσινο σημάδι του χειροτροχού συμπίπτει με την πράσινη περιοχή της ράβδου σφαίρας.
Ο χειρότροχος ακουμπά στη ράβδο σφαίρας (χωρίς διάκενο).
Η κλειδαριά είναι κλειδωμένη και το κλειδί βγαλμένο. O τροχός δεν τραβιέται προς τα έξω.
Η ράβδος πρέπει να εφαρμόζει τελείως σταθερά στο σωλήνα υποδοχής. Ελέγξτε ανακινώντας με το
χέρι.
Εάν και εφόσον ο έλεγχος των ανωτέρω 4 σημείων δεν αποβεί ικανοποιητικός, επαναλάβετε τη
συναρμολόγηση.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται και ένα μόνο από τα ανωτέρω σημεία, δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιήσετε τη διάταξη ζεύξης. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή.
Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της ράβδου σφαίρας εκτελείται χωρίς πρόβλημα με κανονική
δύναμη χεριού.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βοηθητικά μέσα, εργαλεία κτλ., διότι μπορεί έτσι να προκληθούν ζημιές στο
μηχανισμό.
Ποτέ μην απασφαλίζετε τη ράβδο όταν έχει προσδεθεί ρυμούλκα ή άλλο φορτίο!
Όταν οδηγείτε χωρίς ρυμούλκα ή άλλο φορτίο πρέπει να αφαιρείτε τη ράβδο σφαίρας και να τοποθετείτε
πάντα το κατάλληλο πώμα στο σωλήνα υποδοχής! Προσέχετε το ιδιαίτερα, όταν η σφαίρα καλύπτει εν μέρει
την πινακίδα οχήματος ή το φωτισμό.
Κινητή ράβδος σφαίρας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Θέση ασφάλισης, κατά τη χρήση
34
Σωλήνας υποδοχής
Ράβδος σφαίρας
Σφαίρες μανταλώματος
Σφαίρα απελευθέρωσης
Χειροτροχός
Κάλυμμα
Κλειδί
Κόκκινο σημάδι (Χειρότροχος)
Πράσινο σημάδι (Χειρότροχος)
Πράσινο σημάδι (ράβδος σφαίρας)
Σύμβολο (απασφάλιση)
Πώμα
Βλήτρο εισαγωγής
Χωρίς διάκενο ανάμεσα στα σημεία 2 και 5
Διάκενο ύψους περίπου 5 mm
Θέση απασφάλισης, βγαλμένη
314 386 691 101 - 002
Συναρμολόγηση της ράβδου σφαίρας:
1.)
2.)
3.)
Αφαιρέστε το πώμα από το σωλήνα υποδοχής.
Κανονικά η ράβδος σφαίρας είναι σε κατάσταση απασφάλισης όταν την βγάζετε από το πορτ-μπαγκάζ.
Αυτό το καταλαβαίνετε, από το ότι ο χειρότροχος απέχει περίπου 5 mm από τη ράβδο σφαίρας (βλ.
σχήμα) και το κόκκινο σημάδι του χειροτροχού δείχνει προς την πράσινη περιοχή της ράβδου σφαίρας.
Να προσέχετε πως η ράβδο σφαίρας μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε αυτή την κατάσταση!
Αν πριν από τη συναρμολόγηση ο μηχανισμός ασφάλισης της ράβδου σφαίρας ενεργοποιήθηκε,
αδιάφορα για ποιο λόγο, πρέπει να φέρετε τον μηχανισμό ασφάλισης σε προένταση. Την κατάσταση
ασφάλισης διαπιστώσετε από το ότι το πράσινο σημάδι του χειροτροχού συμπίπτει με την πράσινη
περιοχή της ράβδου σφαίρας και ο χειρότροχος ακουμπά χωρίς διάκενο στη ράβδο σφαίρας (βλ.
σχήμα). Φέρετε τον μηχανισμό ασφάλισης σε προένταση ως εξής:
Με βαλμένο το κλειδί και ανοιχτή την κλειδαριά τραβάτε στην φορά του βέλους α το χειρότροχο προς
τα έξω και τον στρέφετε στην φορά του βέλους b μέχρι τέρμα. Η σφαίρα απελευθέρωσης
προεντείνεται, και όταν αφήσετε ελεύθερο τον χειρότροχο, ο μηχανισμός ασφάλισης παραμένει στην
θέση προέντασης.
Για να μοντάρετε τη ράβδο σφαίρας, βάλτε την με το βλήτρο εισαγωγής από κάτω μέσα στο σωλήνα
υποδοχής και πιέστε την προς τα πάνω.
Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία ασφάλισης γίνεται αυτόματα.
Μην αφήνετε το χέρι σας στην περιοχή του τροχού, επειδή ο τροχός περιστρέφεται κατά τη διαδικασία
ασφάλισης.
Κλειδώστε την κλειδαριά και βγάλετε πάντα το κλειδί. Με ανοικτή την κλειδαριά το κλειδί δεν βγαίνει!
Βάλτε το κάλυμμα πάνω στην κλειδαριά.
Αποσυναρμολόγηση της ράβδου σφαίρας:
1.)
2.)
3.)
4.)
Βγάλτε το κάλυμμα από την κλειδαριά και βάλτε το στην λαβή του κλειδιού.
Ανοίξτε την κλειδαριά με το κλειδί.
Κρατήστε σταθερά τη ράβδο σφαίρας, τραβήξτε στην φορά του βέλους α το χειρότροχο προς τα έξω
και στρέψτε τον στη φορά του βέλους b μέχρι τέρμα.
Βγάλτε τη ράβδο σφαίρας από το σωλήνα υποδοχής.
Κατόπιν μπορείτε να αφήσετε τον χειρότροχο. Ασφαλίζει αυτόματα στη θέση προέντασης.
Βγάλτε τη ράβδο σφαίρας στο πορτ-μπαγκάζ με ασφαλή τρόπο και σκεπασμένη για να μην σκονίζεται.
Προσαρμόστε το πώμα στο σωλήνα υποδοχής!
Υποδείξεις!
Οι επισκευές και το λύσιμο της κινητής ράβδου σφαίρας επιτρέπεται να γίνονται μόνο από τον κατασκευαστή.
Η συνημμένη πινακίδα πρέπει να τοποθετηθεί στο όχημα κοντά στο σωλήνα υποδοχής ή στην εσωτερική
πλευρά του πορτ-μπαγκάζ σε εμφανή θέση.
Προκειμένου να λειτουργούν σωστά, πρέπει η ράβδος σφαίρας και ο σωλήνας υποδοχής να είναι πάντοτε
καθαροί.
Μεριμνάτε για την τακτική φροντίδα των μηχανικών μερών. Στην κλειδαριά χεριάζετε αποκλειστικά γραφίτη.
Επαλείφετε με γράσο χωρίς ρητίνη ή με λάδι τα σημεία εδραίωσης, τις λείες επιφάνειες και τα σφαιρίδια.
Γράσο και λάδι προστατεύουν ταυτόχρονα από σκουριά.
Κατά τον καθαρισμό του οχήματος με ατμό πίεσης πρέπει να αφαιρείται τη ράβδο σφαίρας και να τοποθετείτε
το κατάλληλο πώμα. Δεν επιτρέπεται η χρήση ατμού πίεσης πάνω στη ράβδο σφαίρας.
Σημαντικό!
Η κινητή ράβδος σφαίρας συνοδεύεται από 2 κλειδιά. Σημειώστε και φυλάξτε τον αριθμό κλειδιού ???? για
τυχόν παραγγελία.
????
314 386 691 101 - 002
35
Levehető vonóhorog használati utasítása
Figyelem!
A levehető vonóhorog szabályszerű reteszelését minden menet előtt az alábbi jellemzőkre való tekintettel
ellenőrizni kell:
•
•
•
•
A kézi kerék zöld jelölése megegyezik a vonóhorgon lévő zöld jelöléssel.
A kézi kerék felfekszik a vonóhorogra (nincs rés).
A zár le van zárva, a kulcs pedig ki van húzva. A kézi kerék nem húzható ki.
A vonóhorog egészének szilárdan kell ülnie a felvevő csőben. Ellenőrizzük kézzel történő rázással.
Ha mind a 4 jellemző vizsgálata nem mutatkozik kielégítőnek, akkor az összeszerelést meg kell ismételni.
Amennyiben a jellemzők közül csak egy is nem teljesül, a vontató készüléket használni tilos, balesetveszély
áll fenn. Lépjünk kapcsolatba a gyártóval.
A vonóhorog összeszerelését és szétszedését normál kézi erővel, problémamentesen kell végrehajtani.
Segédeszközök, szerszámok, stb. használata tilos, mivel ezáltal a szerkezet megsérülhet.
A reteszelés megszüntetése összekapcsolt vontatónál ill. összeszerelt teherviselő esetén tilos!
Vontató ill. teherhordó nélküli utazás esetén a vonóhorgot le kell venni, és a felvevő csőbe mindig bele kell
dugni a záródugót.
Ez különösen érvényes, ha a hivatalos rendszám, ill. a világító készülék láthatósága a gömbfej miatt
korlátozott.
Levehető vonóhorog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Reteszelt állás, üzemelés
36
Felvevő cső
Vonóhorog
Reteszelő golyók
Kioldógömb
Kézi kerék
Fedősapka
Kulcs
Piros jelölés (kézi kerék)
Zöld jelölés (kézi kerék)
Zöld jelölés (vonóhorog)
Jelkép (működtetés reteszelés
megszüntetve)
Záródugó
Ütközőcsap
2 és 5 között nincs hézag (rés)
Hézag kb. 5 mm
Reteszelés nélküli állás, levéve
314 386 691 101 - 002
Vonóhorog felszerelése:
1.)
2.)
3.)
A felvevő csőből húzzuk ki a záródugót.
Normál esetben a vonóhorog, ha azt a csomagtartóból kivesszük, reteszelés nélküli állapotban van.
Ezt arról lehet felismerni, hogy a kézi kerék és a vonóhorog között egy világosan látható, kb. 5 mm –es
hézag látható (lásd a vázlatot) és a kézi keréken lévő piros jelölés a vonóhorgon lévő zöld jelölésre
mutat.
Figyeljünk arra, hogy a vonóhorgot csak ebben az állapotban lehet behelyezni!
Ha a vonóhorog reteszelő mechanizmusát a felszerelés előtt bármikor is kioldották, és ez reteszelt
állapotban van, akkor a szerkezetet elő kell feszíteni. A reteszelt helyzetet arról ismerjük fel, hogy a kézi
kerék zöld jelölése a vonóhorog zöld jelölésével egybe esik, és a kézi kerék hézag nélkül (lásd a
vázlatot) felfekszik a vonóhorogra. A reteszelő szerkezet előfeszítése az alábbiak szerint történik:
Bedugott kulcsnál és kinyitott zár esetén a kézi kereket az a nyíl irányába húzzuk ki, és az
előfeszítéshez a b nyíl irányába forgassuk el ütközésig.
A kioldó gömböt előfeszítik, a kézi kerék elengedését követően pedig a reteszelő szerkezet az
előfeszített állásban marad.
A vonóhorog felszereléséhez ezt alulról az ütköző csappal be kell helyezni a felvevő csőbe, és felfelé
kell nyomni.
A reteszelési folyamat ezáltal automatikusan végrehajtódik.
Kezünket nem szabad a kézi kerék tartományában tartani, mert ez reteszeléskor forog.
Zárjuk le a zárat, és a kulcsot mindig húzzuk ki. A kulcs nyitott zárnál nem húzható ki! A fedősapkát
nyomjuk rá a zárra.
Vonóhorog szétszerelése:
1.)
2.)
3.)
4.)
A sapkát húzzuk le a zárról, és nyomjuk rá a kulcs fogantyújára. A zárat nyissuk ki a kulccsal.
A vonóhorgot tartsuk szilárdan, a kézi kereket húzzuk ki az a nyíl irányába, az oldáshoz pedig
forgassuk a húzott helyzetbe ütközésig a b nyíl irányába.
A vonóhorgot vegyük ki a felvevő csőből.
A kézi kerék ekkor elengedhető, önmagától megakad a reteszelés nélküli állásban.
A vonóhorgot a csomagtartóban szennyeződés ellen védett módon kell tárolni.
A záródugót dugjuk be a felvevő csőbe!
Utasítások!
A levehető vonóhorog javításait és szétszedését alapvetően csak a gyártónak szabad végrehajtania.
A mellékelt utasító táblát a járműre a felvevő cső közelében, vagy a csomagtartó belső oldalára kell felszerelni
jól látható helyre.
A kifogástalan működés biztosítása érdekében a vonóhorgot és a felvevő csövet mindig tisztán kell tartani.
A szerkezet (mechanika) rendszeres ápolására figyelni kell. A zárat csak grafittal szabad kezelni.
A csapágyhelyeket, csúszófelületeket és gömbcsuklókat (golyókat) gyantamentes zsírral ill. olajjal kell
zsírozni, ill. olajozni. A zsírozás és olajozás kiegészítő korrózióvédelemként is szolgál.
A járműnek gőzsugárral történő tisztításakor a vonóhorgot le kell venni, és a záródugót be kell dugni. A
vonóhorgot tilos gőzsugárral tisztítani.
Fontos!
A levehető vonóhoroghoz 2 kulcs tartozik. A kulcs számát ???? az esetleges utánrendeléshez fel kell jegyezni
és meg kell őrizni.
????
314 386 691 101 - 002
37
Istruzioni per l’uso della barra di traino a testa sferica amovibile
Attenzione!
Prima di mettersi in viaggio deve essere controllato il corretto bloccaggio della barra di traino a testa sferica
amovibile, secondo le seguenti condizioni:
•
•
•
•
La marcatura verde del volantino coincide con la marcatura verde sulla barra di traino.
Il volantino si trova in posizione di fine corsa sulla barra di traino (senza fessura).
Serratura bloccata e chiave tolta. Il volantino non può essere estratto.
Barra a testa sferica solidamente fissata nel tubo d'alloggiamento. Controllare scuotendo con la
mano.
Se a seguito del controllo tutti i 4 requisiti non sono stati soddisfatti, la procedura di montaggio deve
essere ripetuta.
Qualora anche uno solo dei requisiti non sia soddisfatto, il gancio di traino non deve essere utilizzato,
altrimenti sussiste il pericolo di incidenti. Mettersi in contatto col produttore.
La barra di traino a testa sferica può essere montata e smontata manualmente, ossia senza che siano
necessari attrezzi.
Non utilizzare mai mezzi o attrezzi di lavoro, poiché in tal caso il meccanismo potrebbe venire danneggiato.
Non sbloccare mai in caso di rimorchio attaccato al veicolo o di portacarichi montato.
In caso di marcia senza rimorchio o senza portacarichi la barra di traino a testa sferica deve essere rimossa e
il tappo di chiusura deve essere sempre inserito nel tubo d’alloggiamento. Ciò vale in particolare se a
causa della barra viene ridotta la visibilità dei caratteri della targa oppure dell’impianto di illuminazione.
Barra di traino a testa sferica amovibile
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Posizione bloccata, marcia
38
Tubo d’alloggiamento
Barra di traino a testa sferica
Sfere di bloccaggio
Sfera di sgancio
Volantino
Cappuccio
Chiave
Marcatura rossa (volantino)
Marcatura verde (volantino)
Marcatura verde (barra di traino)
Simbolo (sbloccaggio comando)
Tappo di chiusura
Spinotto ad innesto
Assenza di fessure tra 2 e 5
Fessura di ca. 5 mm
Posizione sbloccata, rimossa
314 386 691 101 - 002
Montaggio della barra di traino a testa sferica:
1.)
2.)
3.)
Anzitutto togliere il tappo dal tubo di supporto.
Quando viene estratta dal bagagliaio, la barra di traino a testa sferica normalmente si trova in posizione
sbloccata. Ciò è riconoscibile dal fatto che il volantino mantiene una chiara distanza dalla barra di traino,
corrispondente ad una fessura di ca. 5 mm (vedi figura) e che la marcatura rossa sul volantino è rivolta
verso la marcatura verde sulla barra di traino. Tenere presente che la barra di traino può essere
montata solo quando si trova in queste condizioni.
Qualora il meccanismo di bloccaggio della barra di traino dovesse essere disinnestato prima del
montaggio, come pure in qualsiasi altro istante, ed inoltre dovesse risultare in posizione bloccata, tale
meccanismo deve essere precaricato. La posizione bloccata può essere individuata per il fatto che la
marcatura verde del volantino coincide con la marcatura verde della barra di traino e che il volantino è in
posizione di fine corsa sulla barra di traino, ovvero senza fessura (vedi figura). Il meccanismo di
bloccaggio viene precaricato come segue:
a chiave inserita e con la serratura aperta, estrarre il volantino seguendo la direzione della freccia a e,
al fine di eseguire la precarica, ruotare secondo la direzione della freccia b fino all’arresto. La sfera di
sgancio viene precaricata e il meccanismo di bloccaggio rimane in posizione di precarico anche quando
il volantino è rilasciato.
Per il montaggio della barra di traino essa deve essere inserita nel tubo d’alloggiamento con lo spinotto
ad innesto. Inserire dal basso e spingere verso l’alto. Il meccanismo viene allora bloccato
automaticamente. Tenere le mani lontano dal volantino, in quanto quest’ultimo compie un movimento
rotatorio durante il procedimento di bloccaggio.
Chiudere la serratura ed estrarre sempre la chiave. La chiave non può essere estratta quando la
serratura è sbloccata. Applicare il cappuccio di protezione sulla serratura.
Smontaggio della barra di traino:
1.)
2.)
3.)
4.)
Sfilare il cappuccio di protezione dalla serratura e premerlo sull’impugnatura della chiave.
Aprire la serratura con la chiave.
Reggere saldamente la barra di traino, estrarre il volantino seguendo la direzione della freccia a e
ruotare secondo la direzione della freccia b fino all’arresto, in modo da staccare sino alla posizione di
estratto. Togliere quindi la barra di traino dal tubo d’alloggiamento.
Il volantino può essere poi rilasciato; esso si arresta da sé in posizione sbloccata.
Sistemare la barra di traino nel bagagliaio in modo che non possa essere sporcata o danneggiata da altri
oggetti trasportati.
Inserire l’apposito tappo nel tubo di supporto!
Avvertenze!
La barra a testa sferica amovibile deve essere riparata e scomposta solo dal costruttore.
La targhetta a corredo va applicata in un punto ben visibile della vettura, nelle vicinanze del tubo di supporto o
nel lato interno del bagagliaio.
Per assicurare un funzionamento corretto del sistema bisogna eliminare regolarmente tutti i depositi di
sporcizia dalla barra a testa sferica e dal tubo di supporto. La manutenzione dei componenti meccanici deve
essere effettuata negli intervalli prescritti. La serratura va trattata solo con grafite.
Lubrificare periodicamente con grasso senza resina o olio le articolazioni, le superfici di scorrimento e le sfere.
La lubrificazione serve anche quale ulteriore protezione anticorrosione.
In caso di pulizia del veicolo con getto di vapore si dovrà previamente smontare la barra a testa sferica ed
inserire l’apposito tappo. La barra a testa sferica non deve mai essere trattata con getto di vapore.
Importante!
Insieme alla barra di traino a sfera amovibile vengono fornite 2 chiavi. Annotare il numero chiave ???? per
eventuali successive ordinazioni e conservarlo.
????
314 386 691 101 - 002
39
Bruksanvisning for avtakbar kulestang
Obs!
Før du kjører må du alltid kontrollere at den avtakbare kulestangen er forskriftmessig låst. Dette kontrolleres
på følgende måte:
• Den grønne markeringen på håndhjulet stemmer overens med den grønne markeringen på
kulestangen.
• Håndhjulet ligger tett inntil kulestangen (ingen klaring).
• Låsen er lukket og nøkkelen er trukket ut. Håndhjulet kan ikke trekkes ut.
• Kulestangen sitter fast i koplingsrøret. Du kan kontrollere dette ved å riste og dra litt i kulestangen.
Hvis ikke alle de fire kriteriene er oppfylt, må du utføre monteringen på nytt.
Hvis fortsatt ikke alle kriteriene er oppfylt, kan du ikke bruke tilhengerfestet. Fare for ulykker. Ta kontakt med
produsenten.
Du kan uten problemer montere og demontere kulestangen med vanlig håndkraft.
Bruk aldri hjelpemidler, verktøy osv., da dette kan skade mekanismen.
Forriglingen på kulestangen må aldri fjernes når tilhenger eller støttelast er tilkoblet.
Når du kjører uten tilhenger eller støttelast, må kulestangen tas av og låsepluggen alltid settes inn i
koplingsrøret. Dette er spesielt viktig når kulen sperrer for utsikten til registreringsskiltet eller lysanlegget.
Avtakbar kulestang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Forriglet posisjon, for kjøring
40
Koplingsrør
Kulestang
Koplingskuler
Utløserkule
Håndhjulet
Deksel
Nøkkel
Markering rød (Håndhjulet)
Markering grønn (Håndhjulet)
Markering grønn (Kulestangen)
Symbol (fjerne forrigling)
Låseplugg
Koplingsbolt
Ingen klaring mellom 2 og 5
Klaring på ca. 5 mm
Ikke forriglet, demontert
314 386 691 101 - 002
Montere kulestangen:
1.)
2.)
3.)
Trekk låsepluggen ut av koplingsrøret.
Vanligvis er ikke kulestangen forriglet når den tas ut av bagasjerommet. Tegn på dette er at håndhjulet
stikker ut med tydelig avstand til kulestangen (se figuren) og at den røde markeringen på håndhjulet
peker mot den grønne markeringen på kulestangen.
Husk at kulestangen BARE kan brukes når den er spent slik det er beskrevet over!
Hvis låsemekanismen på kulestangen løsner før monteringen, uansett av hvilken grunn, og er forriglet,
må mekanismen forhåndsspennes. Forriglingen kjennetegnes av at den grønne markeringen på
håndhjulet stemmer overens med den grønne markeringen på kulestangen og at håndhjulet ligger inntil
kulestangen uten klaring (se figuren). Låsemekanismen forhåndsspennes på følgende måte:
Trekk ut håndhjulet i pilretning a når nøkkelen står i og låsen er åpen. Dreie deretter håndhjulet i
pilretning b til det stopper for å forhåndsspenne det. Utløserkulen forhåndsstrammes, og når du slipper
håndhjulet er fjærmekanismen spent.
For å montere kulestangen, må du sette den med koplingsbolten inn i koplingsrøret nedenfra og trykke
den oppover.
Forriglingen utføres da automatisk.
Pass på så du ikke har hendene i nærheten av håndhjulet. Det dreier nemlig rundt når forriglingen
utføres.
Lukk låsen og trekk alltid ut nøkkelen. Du klarer ikke å trekke ut nøkkelen når låsen er åpen. Sett
dekselet på låsen.
Demontere kulestangen:
1.)
2.)
3.)
4.)
Fjern dekselet fra låsen og klem det fast på håndtaket på nøkkelen.
Åpne låsen med nøkkelen.
Hold fast kulestangen og trekk ut håndhjulet i pilretning a. Dreie det deretter i pilretning b til det
stopper for å løsne det i opptrukket stilling.
Trekk kulestangen ut av koplingsrøret.
Nå kan du slippe håndhjulet. Det låses dermed av seg selv når det ikke er forriglet.
Legg kulestangen i bagasjerommet og plasser den slik at den er beskyttet mot støv og smuss.
Sett låsepluggen i koplingsrøret.
Henvisninger!
Hvis den avtakbare kulestangen må repareres eller tas fra hverandre, må dette alltid utføres av produsenten.
Monter det medfølgende skiltet på kjøretøyet på et godt synlig sted i nærheten av koplingsrøret eller i
bagasjerommet.
For å sikre at anordningen virker som den skal, må du påse at kulestangen og koplingsrøret alltid er rene.
Sørg for regelmessig vedlikehold og rengjøring av de mekaniske delene. Bruk bare grafitt til låsen.
Bruk fett eller olje uten harpiks til lagerpunkter, glideflater og kuler. Fett og olje fungerer også som ekstra
rustbeskyttelse.
Hvis du skal rengjøre kjøretøyet med damptrykk, må du demontere kulestangen og sette låsepluggen i
koplingsrøret. Kulestangen skal aldri rengjøres med damptrykk.
Obs!
Det følger med 2 nøkler til den avtakbare kulestangen. Noter deg nøkkelnr. ???? for eventuelle
etterbestillinger og oppbevar det på et sikkert sted.
????
314 386 691 101 - 002
41
Bedieningshandleiding voor de afneembare kogelstang
Attentie!
Vóór iedere rit moet de reglementaire vergrendeling van de afneembare kogelstang op volgende kenmerken
worden gecontroleerd:
• De groene markering van het handwiel stemt met het groene markering op de kogelstang overeen.
• Het handwiel sluit aan de kogelstang aan (geen spleet).
• Het slot is afgesloten en de sleutel is uit het slot getrokken. Handwiel kan niet meer worden
uitgetrokken.
• Kogelstang moet geheel vast in de opnamepijp zitten. Door schokken met de hand controleren.
Als deze controle van alle 4 kenmerken niet tot tevredenheid verloopt, moet de montage worden herhaald.
Als na deze controle nog afwijkingen worden geconstateerd, mag de trekhaak niet worden gebruikt. Er bestaat
kans op ongevallen. Neem contact op met de fabrikant (leverancier).
De montage en demontage van de afneembare kogelstang kan zonder problemen met normale handkracht
worden uitgevoerd.
Maak nooit enig gebruik van hulpmiddelen, gereedschap etc., omdat hierdoor het mechanisme kan worden
beschadigd.
Nooit bij vastgekoppelde aanhanger resp. gemonteerde lastdrager ontgrendelen!
Bij het rijden zonder trekhaak resp. lastdrager moet de kogelstang worden verwijderd en steeds de sluitstop
in de steunpijp worden ingezet. Dit geldt vooral als door de kogel de zichtbaarheid van het kenteken resp. van
de verlichting wordt beperkt.
Afneembare kogelstang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Vergrendelde positie, rijbedrijf
42
Steunpijp
Kogelstang
Vergrendelingskogels
Ontkoppelingskogel
Handwiel
Afdekdopje
Sleutel
Markering rood (handwiel)
Markering groen (handwiel)
Markering groen (kogelstang)
Symbool (bediening ontgrendelen)
Sluitstop
Insteekbout
geen spleet tussen 2 en 5
Spleet van ca. 5 mm
Ontgrendelde positie, verwijderd
314 386 691 101 - 002
Montage van de kogelstang:
1.)
2.)
3.)
Sluitstop uit de opnamepijp trekken.
Normaliter bevindt zich de kogelstang, wanneer ze uit de kofferruimte wordt genomen, in de
ontgrendelde positie. Dit is daaraan te herkennen dat het handwiel met een duidelijk zichtbare spleet van
de kogelstang ca. 5 mm afstaat (zie afbeelding) en de rode markering aan het handwiel naar de groene
markering aan de kogelstang wijst.
Houd er rekening mee dat de kogelstang alleen in deze staat gemonteerd kan worden!
Indien het vergrendelingsmechanisme van de kogelstang voor de montage, om welke reden dan ook,
wordt geactiveerd en zich in de vergrendelde positie bevindt, moet het mechanisme voorgespannen
worden. De vergrendelde positie wordt daaraan herkend, dat de groene markering van het handwiel met
de groene markering van de kogelstang overeenstemt en het handwiel zonder spleet (zie afbeelding)
aan de kogelstang aansluit. Het vergrendelingsmechanisme wordt op de volgende manier
voorgespannen:
Bij ingestoken sleutel en geopend slot het handwiel in pijlrichting a eruit trekken en voor het
voorspannen in pijlrichting b tot aan de aanslag draaien. De ontgrendelingskogel wordt voorgespannen
en na het loslaten van het handwiel blijft het vergrendelingsmechanisme in de voorgespannen stand
staan.
Ter montage van de kogelstang moet deze van beneden met de insteekbout in de opnamepijp worden
ingezet en omhoog worden gedrukt.
De vergrendelingsprocedure wordt hierdoor automatisch uitgevoerd.
De hand niet in het bereik van het handwiel houden, omdat zich dit bij het vergrendelen draait.
Slot sluiten en sluiten steeds aftrekken. De sleutel kan bij een geopend slot niet eruit worden getrokken!
Druk de afdekkap op het slot.
Demontage van de kogelstang:
1.)
2.)
3.)
4.)
Trek de afdekkap van het slot los en druk de afdekkap op de greep van de sleutel.
Open het slot met de sleutel.
Kogelstang vasthouden, handwiel in pijlrichting a eruit trekken en voor het losmaken in getrokken
positie tot aan de aanslag in pijlrichting b draaien.
De kogelstang uit de steunpijp nemen.
Het handwiel kan dan worden losgelaten, het arrêteert zelfstandig in de ontgrendelde positie.
Kogelstang veilig en tegen vervuilingen beschermd in de kofferruimte leggen.
Breng de afsluitplug in de steunpijp aan!
Aanwijzingen!
Reparaties en demontagewerkzaamheden van de afneembare kogelstang mogen principieel alleen door de
fabrikant worden uitgevoerd.
Plak de bijgevoegde waarschuwingssticker op de auto, in de buurt van de steunpijp of aan de binnenzijde van
de kofferruimte op een goed zichtbare plaats. Om er zeker van te zijn dat de trekhaak goed werkt, moeten de
kogelstang en de steunpijp steeds schoon zijn. Er dient op een regelmatig onderhoud van de mechanica te
worden gelet. Het slot uitsluitend met grafiet behandelen.
Lagerplaatsen, glijvlakken en kogels met harsvrij vet resp. olie regelmatig vetten resp. oliën. Het vetten en
oliën dient ook als aanvullende bescherming tegen corrossie.
Bij reiniging van het voertuig met een hogedrukspuit moet de kogelstang worden verwijderd en de afsluitplug
worden aangebracht. De kogelstang mag niet met een hogedrukspuit worden gereinigd.
Belangrijk!
Tot de afneembare kogelstang behoren 2 sleutels. Sleutel-nr. ???? voor eventuele nabestellingen noteren en
opbewaren.
????
314 386 691 101 - 002
43
Instruções de serviço para barra de esfera removível
Atenção!
Antes de cada trajecto, a trava regular da barra de esfera removível deve ser controlada com relação aos
seguintes aspectos:
•
•
•
•
A marcação verde da roda de mão confere com a marcação verde da barra de esfera.
A roda de mão está rente à barra de esfera (sem fenda).
O fecho está fechado e a chave foi retirada. A roda de mão não pode ser puxada para fora.
A barra de esfera tem de estar completamente inserida no tubo de alojamento. Verificar sacodindo a
barra manualmente.
Caso a verificação de todos os 4 pontos não tenha sido satisfatória, a montagem deve ser repetida.
Se, após a nova montagem, um dos aspectos citados ainda não for cumprido correctamente, o dispositivo
para reboque não deve ser usado, visto que há risco de acidentes. Entre em contacto com o fabricante.
A montagem e a desmontagem da barra de esfera pode ser efectuada sem problemas apenas com força
manual.
Nunca utilizar dispositivos auxiliares, ferramentas, etc., isto pode danificar o mecanismo.
Nunca desbloquear com reboque acoplado, ou ainda, com dispositivo de transporte de cargas montado!
Caso você viaje sem reboque, ou dispositivo de transporte de cargas, a barra de esfera tem de ser retirada e
o tampão tem de ser sempre colocado no tubo de alojamento. Isto é especialmente válido, quando a esfera
reduz a visibilidade da matrícula do veículo, ou ainda as luzes.
Barra de esfera removível
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Posição travada, funcionamento de viagem
44
tubo de alojamento
barra de esfera
esferas de travamento
esfera de desengate
roda de mão
tampa
chave
marcação encarnada (roda de mão)
marcação verde (roda de mão)
marcação verde (barra de esfera)
símbolo (desengatar o accionamento)
tampão
pino de batente
sem fenda entre 2 e 5
fenda de aprox. 5 mm
Posição destravada, retirada
314 386 691 101 - 002
Montagem da barra de esfera:
1.)
2.)
3.)
Retirar o tampão do tubo de alojamento.
Normalmente, ao ser retirada do porta-malas, a barra de esfera está na posição destravada. Isto pode
ser facilmente reconhecido pelo facto da roda de mão apresentar uma fenda visível – aprox. 5 mm (veja
desenho) - em relação à barra de esfera, e a marcação encarnada junto à roda de mão indicar para a
marcação verde da barra de esfera.
Não esqueça, que a barra de esfera somente pode ser inserida quando se encontra neste estado!
Caso o mecanismo de travamento da barra de esfera tenha sido accionado antes da montagem, por
qualquer que seja o motivo, e se encontrar na posição de travamento, o mecanismo tem de ser prétensionado. A posição travada pode ser reconhecida pelo facto da marcação verde da roda de mão
corresponder com a marcação verde da barra de esfera, e da roda de mão estar rente à barra de esfera,
sem apresentar fenda (veja o desenho). Para pré-tensionar o mecanismo de travamento, proceda
conforme decrito a seguir:
Com a chave inserida, e o fecho aberto, retirar a roda de mão na direcção da seta a e, para obter a
pré-tensão, girar na direcção da seta b até o fim. A esfera de desengate é pré-tensionada e, depois de
soltar a roda de mão, o mecanismo de travamento permanece na posição de pré-tensionamento.
Para a montagem da barra de esfera, esta deve ser inserida por baixo no tubo de alojamento, junto com
o pino de batente, e pressionada para cima.
Deste modo o processo de travamento ocorre de modo automático.
Não deixar a mão próxima à roda de mão, visto que esta gira quando do travamento.
Fechar o fecho e sempre retirar a chave. Não é possível retirar a chave com o fecho aberto! Pressione a
tampa sobre o fecho.
Desmontagem da barra de esfera:
1.)
2.)
3.)
4.)
Retirar a tampa do fecho e pressionar a tampa sobre a pega da chave.
Abrir o fecho com a chave.
Segurar a barra de esfera, puxar a roda de mão para fora na direcção da seta a e, para soltar a barra
de esfera, girar a roda de mão até o fim na direcção da seta b, mantendo-a puxada.
Retirar barra de esfera do tubo de alojamento.
A roda de mão pode ser solta, ela permanece fixa na posição de destravamento.
Guardar a barra de esfera no porta-malas, de modo seguro e protegido contra sujidades.
Inserir o tampão no tubo de alojamento!
Indicações!
Reparos e desmontes da barra de esfera removível somente podem ser efectuados pelo fabricante.
Fixar a placa indicativa no veículo próximo ao tubo de alojamento, ou na parte interna do porta-malas, num
ponto bem visível.
Afim de garantir um funcionamento correcto, a barra de esfera e o tubo de alojamento devem sempre estar
limpos. A parte mecânica deve ser cuidada de modo regular. O fecho somente deve ser tratado com grafita.
Pontos de apoio, superfícies de deslize e esferas devem ser engraxadas, ou ainda lubrificadas, regularmente
com graxa, ou ainda óleo, livre de resina. Engraxar e lubrificar o mecanismo é um modo adicional de protegêlo contra corrosão.
Ao limpar o veículo com jatos de vapor a barra de esfera deve ser retirada antes, e o tampão deve ser
colocado. A barra de esfera não deve entrar em contacto com jatos de vapor.
Importante!
A barra de esfera tem 2 chaves. Para eventuais pedidos de reposição, anote e guarde o número de chave
????.
????
314 386 691 101 - 002
45
Instrukcja obsługi zdejmowanego drążka kulowego
Uwaga!
Przed każdą jazdą należy koniecznie sprawdzić, czy spełnione są poniższe warunki dotyczące prawidłowego
zablokowania zdejmowanego drążka kulowego:
•
•
•
•
Zielone oznaczenie na pokrętle pokrywa się z zielonym oznaczeniem na drążku kulowym.
Pokrętło ściśle przywiera do drążka kulowego (brak szczeliny).
Zamek jest zamknięty i kluczyk wyciągnięty. Pokrętła nie można wyciągnąć.
Drążek kulowy musi tkwić całkowicie i mocno w rurze mocującej. Sprawdzić poprzez szarpnięcie ręką.
Montaż należy powtórzyć, jeśli wynik sprawdzenia powyższych 4 warunków jest niezadowalający.
Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony, hak holowniczy nie może być używany.
Istnieje wtedy niebezpieczeństwo wypadku. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem.
Do wykonania montażu i demontażu drążka kulowego wystarczy siła rąk.
Nie używać żadnych środków pomocniczych, narzędzi itp., ponieważ może to spowodować uszkodzenie
mechanizmu.
Nigdy nie dokonywać odryglowania drążka przy zaczepionej przyczepie lub zamontowanym urządzeniu
nośnym do transportu drogowego.
W przypadku jazdy bez przyczepy lub drogowego urządzenia nośnego należy koniecznie zdjąć drążek kulowy
i zawsze założyć zaślepkę do rury mocującej. Jest to szczególnie ważne, gdy drążek kulowy ogranicza
widoczność tablicy rejestracyjnej pojazdu lub oświetlenia.
Zdejmowany drążek kulowy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Pozycja zablokowana, drążek kulowy
przygotowany do jazdy
46
Rura mocująca
Drążek kulowy
Kule blokujące
Kula zwalniająca
Pokrętło
Kołpak zaślepiający
Kluczyk
Czerwone oznaczenie (pokrętło)
Zielone oznaczenie (pokrętło)
Zielone oznaczenie (drążek kulowy)
Symbol (odblokowanie)
Zaślepka
Trzpień
Brak szczeliny między 2 i 5
Szczelina ok. 5 mm
Pozycja odblokowana, drążek kulowy wyjęty
314 386 691 101 - 002
Montaż drążka kulowego:
1.)
2.)
3.)
Wyciągnąć korek zaślepiający z rury mocującej.
Drążek kulowy wyjęty z bagażnika znajduje się zwykle w pozycji odblokowanej. Stan ten można
rozpoznać po tym, że między pokrętłem a drążkiem kulowym występuję ok. 5 milimetrowa szczelina
(patrz szkic) a czerwone oznaczenie na pokrętle pokrywa się z zielonym oznaczeniem na drążku
kulowym.
Należy pamiętać o tym, że drążek kulowy może być założony tylko wtedy, gdy znajduje się w
powyższym stanie!
Jeśli mechanizm blokujący drążka kulowego przed montażem został z jakiejkolwiek przyczyny zwolniony
i znajduje się w pozycji zablokowanej, to mechanizm ten musi zostać wstępnie naprężony. Pozycję
zablokowaną można rozpoznać po tym, że zielone oznaczenie pokrętła pokrywa się z zielonym
oznaczeniem drążka kulowego i pokrętło przylega do drążka kulowego bez szczeliny (patrz szkic).
Mechanizm blokujący należy naprężyć w następujący sposób:
Przy włożonym kluczyku i otwartym zamku wyciągnąć pokrętło w kierunku strzałki a i przekręcić do
oporu w kierunku strzałki b. Kula zwalniająca zostanie wstępnie naprężona i po puszczeniu pokrętła
mechanizm blokujący pozostanie w pozycji wstępnego naprężenia.
W celu zamocowania drążka kulowego należy włożyć go od dołu w rurę mocującą i pchnąć w górę.
Blokowanie drążka kulowego następuje w tym przypadku automatycznie.
Ręce trzymać z dala od pokrętła, ponieważ się ono podczas blokowania obraca.
Zamknąć zamek i zawsze wyciągnąć kluczyk. Kluczyka nie można wyjąć z otwartego zamka! Wcisnąć
na zamek kołpak zaślepiający.
Demontaż drążka kulowego:
1.)
2.)
3.)
4.)
Ściągnąć kołpak zaślepiający z zamka i nasadzić go na uchwyt kluczyka.
Otworzyć zamek kluczem.
Przytrzymać drążek kulowy, wyciągnąć pokrętło w kierunku strzałki a i przekręcać aż do oporu w
kierunku strzałki b w celu jego odblokowania w wyciągniętej pozycji.
Wyjąć drążek kulowy z rury mocującej.
Teraz można puścić pokrętło, które unieruchomi się samoczynnie w odblokowanej pozycji.
Drążek kulowy należy umieścić w bezpiecznym miejscu w bagażniku i zabezpieczyć przed
zabrudzeniem.
Korek zaślepiający włożyć do rury mocującej!
Wskazówki!
Naprawy i rozkładanie drążka kulowego na części mogą być wykonywane jedynie przez producenta.
Załączoną tabliczkę informacyjną należy umieścić na samochodzie w pobliżu rury mocującej lub we wnętrzu
bagażnika w dobrze widocznym miejscu.
W celu zapewnienie prawidłowego działania mechanizmu, zarówno drążek kulowy, jak i rura mocująca muszą
być zawsze czyste.
Należy zwrócić uwagę na regularną pielęgnację układu mechanicznego drążka kulowego. Zamek smarować
wyłącznie grafitem.
Łożyska, powierzchnie ślizgowe oraz kulki należy regularnie smarować lub oliwić za pomocą smaru lub oleju
nie zawierającego żywicy. Smarowanie i oliwienie pełnią rolę dodatkowej ochrony antykorozyjnej.
W przypadku czyszczenia pojazdu strumieniem pary drążek kulowy należy zdemontować, a do rury mocującej
założyć korek zaślepiający. Drążka kulowego nie wolno czyścić strumieniem pary.
Ważna informacja!
Zdejmowany drążek kulowy wyposażony jest w 2 klucze. Numer klucza ???? należy zanotować
i przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek zamówienia dodatkowego klucza.
????
314 386 691 101 - 002
47
Bruksanvisning för avtagbar dragkulstång
Observera!
Kontrollera före varje körning att den avtagbara dragkulstången har spärrats på avsett vis samt att den
uppvisar följande kännetecken:
•
•
•
•
Den gröna markeringen på ratten stämmer överens med den gröna markeringen på dragkulstången.
Ratten ligger an mot dragkulstången (inget glapp).
Låset har låsts och nyckeln har tagits ut. Ratten kan inte dras ut.
Dragkulstången måste sitta fast ordentligt i fäströret. Kontrollera detta genom att skaka den med
handen.
Om kontrollen av de fyra punkterna inte ger tillfredsställande resultat, ska monteringen göras om igen.
Om punkterna ovan inte uppfylls då heller, får du inte använda draganordningen. Risk för personskador. Ta
då kontakt med tillverkaren.
Dragkulstången ska kunna demonteras och monteras med normal handkraft.
Använd aldrig hjälpmedel, verktyg osv. eftersom det då finns risk för att mekanismen skadas.
Lås aldrig upp medan släpvagnen är påkopplad eller lasthållaren är monterad.
Vid körning utan släpvagn resp. lasthållare måste dragkulstången tas av och skyddspluggen alltid sättas in i
fäströret. Detta gäller särskilt om fordonets registreringsskylt eller belysning döljs av kulan.
Avtagbar kulstång
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Låst läge, körläge
48
Fäströr
Dragkulstång
Låskulor
Utlösningskula
Låsratt
Skyddslock
Nyckel
Röd markering (låsratt)
Grön markering (låsratt)
Grön markering (dragkulstång)
Symbol (låsa upp)
Skyddsplugg
Insticksbult
Inget mellanrum mellan 2 och 5
Mellanrum ca 5 mm
Upplåst läge, avtagen
314 386 691 101 - 002
Montering av dragkulstången:
1.)
2.)
3.)
Dra ut skyddspluggen ur fäströret.
I normalfall befinner sig dragkulstången i upplåst läge när den tas ut ur bagageutrymmet. Detta kan man
konstatera genom att ett tydligt mellanrum på ca 5 mm finns mellan ratten och dragkulstången (se bild)
och den röda markeringen på ratten pekar mot dragkulstångens gröna markering.
Observera att dragkulstången endast kan sättas in i detta tillstånd!
Om dragkulstångens låsmekanism av någon anledning skulle ha utlösts före monteringen, eller varit
utlöst hela tiden, måste mekanismen förspännas. Det spärrade läget kännetecknas av att den gröna
markeringen på ratten pekar mot dragkulstångens gröna markering och att ratten ligger emot
dragkulstången utan mellanrum (se bild). Låsningsmekanismen ska förspännas på följande sätt:
Sätt in nyckeln och lås upp låset, dra ut ratten i pilens riktning a och vrid till stopp i pilens riktning b för
att förspänna. Utlösningskulan förspänns, och efter att ratten har släppts upp ligger låsmekanismen kvar
i förspänt läge.
När dragkulstången ska monteras måste den sättas in underifrån i fäströret och därefter tryckas uppåt.
Låsningen genomförs härmed automatiskt.
Håll inte handen i närheten av ratten, eftersom den vrider sig när dragkulstången låsts fast.
Stäng låset och dra ut nyckeln. Nyckeln kan inte dras ur vid öppet lås! Tryck på skyddslocket på låset.
Demontering av dragkulstången:
1.)
2.)
3.)
4.)
Dra av täcklocket från låset och tryck in den på nyckelns greppyta.
Öppna låset med nyckeln.
Håll fast dragkulstången, dra ut ratten i pilens riktning a och vrid till stopp i pilens riktning b för att
lossa i utdraget läge.
Ta ut dragkulstången ur fäströret.
Därefter kan ratten släppas, eftersom den snäpper in automatiskt i upplåst läge.
Stuva in dragkulstången ordentligt på ett smutsskyddat ställe i bagageutrymmet.
Sätt in skyddspluggen i fäströret!
Obs!
I princip får endast tillverkaren reparera och ta isär den avtagbara dragkulstången.
Sätt fast det bifogade märket väl synligt på bilen i närheten av fäströret eller i bagageutrymmet.
För att garantera fullgod funktion måste dragkulstång och fäströr alltid hållas rena.
Utför regelbundet underhåll på den mekaniska utrustningen. Låset får endast behandlas med grafit.
Fetta/olja regelbundet in lager-ställen, glidytor och kulor med hartsfritt fett eller olja. Infettningen och
inoljningen fungerar även som ett extra korrosionsskydd.
Om fordonet ska tvättas av med en ångtryckstvätt måste dragkulstången först tas av och skyddspluggen
sättas i. Dragkulstången får inte utsättas för ångstråle.
Viktigt!
Två nycklar hör till den avtagbara dragkulstången. Skriv upp nyckel-nr. ???? för eventuell efterbeställning och
spara på en säker plats.
????
314 386 691 101 - 002
49
Uputstvo za rukovanje kukom za prikolice
Pažnja!
Pre svake vožnje se moraju kontrolisati sledeće tačke za uredno blokiranje kuke za demontažu:
•
•
•
•
Zelena oznaka ručnog točkića se preklapa sa zelenom oznakom na kuki za prikolice.
Ručni točkić je prislonjen za kuku (nema rascepa).
Brava je zaključena a ključ je izvađen. Ručni točkić se ne može izvući.
Kuka za prikolice mora biti sasvim nepomična u prijemnoj cevi. Ispitati naleganje drmanjem rukom.
Ako ispitivanje sve 4 tačke nije zadovoljavajuće, montažu treba ponoviti.
Ako i tada samo jedna od tački nije u redu, uređaj za vuču se ne sme koristiti - postoji opasnost od nesreće.
Stupite u kontakt sa proizvođačem.
Montažu i demontažu kuke treba izvesti bez problema, tj. normalnom snagom ruke.
Nikada nemojte koristiti pomoćna sredstva, alatke itd, jer se na taj način može oštetiti mehanizam.
Nemojte nikada otvoriti blokadu kada je spojena prikolica ili montiran nosač tereta!
Kada vozite bez prikolice odnosno nosača tereta, morate skinuti kuku i uvek staviti zapušač za zatvaranje u
prijemu cev. Ovo naročito važi, ako se zbog kugle ne može videti deo registarske tablice ili zadnjeg
osvetljenja.
Kuka za demontažu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zablokirani položaj, za vreme vožnje
50
prijemna cev
kuka za prikolice
kugle za blokiranje
kugla za skidanje
ručni točkić
zaštitna kapa
ključ
crvena oznaka (ručni točkić)
zelena oznaka (ručni točkić)
zelena oznaka (kuka)
simbol (deblokiranje)
zapušač za zatvaranje
usadna čivija
nema zascepa između 2 i 5
rascep od otprilike 5 mm
Deblokirani položaj, skinuta kuka
314 386 691 101 - 002
Montaža kuke za prikolice:
1.)
2.)
3.)
Izvaditi zapušač za zatvaranje iz prijemne cevi.
Normalno je kuka, kad je izvadite iz prtljažnika, u deblokiranom položaju. Ovo se vidi po tome da se
ručni točkić nalazi udaljen od kuke sa vidljivim rascepom od otprilike 5 mm (vidi skicu), a crvena oznaka
na ručnom točkiću pokazuje prema zelenoj oznaci na kuki.
Pazite na to da se kuka može montirati samo u tom položaju!
Ako je mehanizam za blokiranje kuke iz bilo kog razloga aktivisan i nalazi se u zablokiranom položaju,
mehanizam se mora prethodno zategnuti. Zablokirani položaj se prepoznaje po tome da se zelena
oznaka ručnog točkića poklapa sa zelenom oznakom kuke i da se ručni točkić bez rascepa naslanja na
kuku (vidi skicu). Mehanizam za blokiranje se zateže kako sledi:
Ručni točkić kod stavljenog ključa i otvorene brave izvaditi u pravcu strele a i radi prethodnog zatezanja
okrenuti do kraja u pravcu strele b. Kugla za skidanje se prethodno zateže, a nakon puštanja ručnog
točkića, mehanizam za blokadu ostaje u prethodno zategnutom položaju.
Za montažu kuke, kuka se od dole mora staviti usadnom čivijom u prijemnu cev i pritisnuti prema gore.
Na taj način se postupak blokiranja automatski odvija.
Nemojte ruku držati u oblasti ručnog točkića, jer se točkić okreće prilikom blokiranja.
Zaključajte bravu i uvek izvucite ključ. Ključ se kod otvorene brave ne može izvući! Stavite zaštitnu kapu
na bravu.
Demontaža kuke za prikolice:
1.)
2.)
3.)
4.)
Skinuti zaštitnu kapu sa brave i staviti zaštitnu kapu na dršku ključa.
Otvoriti bravu ključem.
Pridržati kuku, izvući ručni točkić u pravcu strele a i, radi skidanja, u izvučenom položaju okrenuti do
kraja u pravcu strele b.
Izvaditi kuku iz prijemne cevi.
Sada se može ispustiti ručni točkić, on se samostalno zaustavlja u deblokiranom položaju.
Stavite kuku u prtljažnik na sigurno mesto i zaštitite je od prljavštine.
Stavite zapušač za zatvaranje u prijemnu cev!
Uputstva!
Popravke i rastavljanja kuke za demontažu načelno može izvesti samo proizvođač.
Montirati priloženu tablicu s uputstvima na motornom vozilu u blizini prijemne cevi ili na unutrašnjoj strani
prtljažnika na vidnom mestu.
Kako bi bila obezbeđena uredna funkcija, kuka i prijemna cev moraju uvek biti čiste.
Mehanika se uredno mora negovati. Bravu tretirati samo grafitom.
Redovno podmazati odnosno nauljiti ležajna mesta, klizne površine i kugle mašću odnosno uljem bez smole.
Stavljanje masti i ulja služi i dodatnoj zaštiti od korozije.
Kada vozilo čistite paromlaznim aparatom, morate skinuti kuku i staviti zapušač za zatvaranje. Kuka se ne
sme prati paromlaznim aparatom.
Važno!
Kuka za demontažu ima 2 ključa. Zapišite i sačuvajte broj ključa ???? za moguće naknadne porudžbine.
????
314 386 691 101 - 002
51
Çıkarılabilir Topuz Kolu Kullanım Rehberi
Dikkat!
Yola çıkmadan önce her defasında çıkarılabilir topuz kolunun usulüne uygun kilitlenmiş olduğu aşağıda
belirtilen şartlara göre kontrol edilmelidir:
•
•
•
•
El volanındaki yeşil işaret topuz kolu yeşil işaretinin tam üzerine gelmiş olmalıdır.
El volanı topuz koluna yaslanmış olmalıdır (aralık kalmamalıdır).
Kilit kapalı ve anahtar çekilmiş olmalıdır. El volanının dışarı çekilmesi mümkün olmamalıdır.
Topuz kolu yatak borusuna tamamen sabit şekilde geçmiş olmalıdır. Sabitliği elle sallayarak kontrol
edilmelidir.
Bu 4 şartın kontrolü tatmin edici sonuç vermediğinde montaj tekrarlanmalıdır.
Montaj tekrarlandıktan sonra da bu şartlardan biri dahi yerine getirilmediğinde, kaza tehlikesi doğduğundan
römork tertibatı kullanılmamalıdır. Bu durumda üreticiyle irtibata geçilmesi gerekir.
Topuz kolunun montaj ve demontajı normal el kuıvvetiyle sorunsuz gerçekleşmelidir.
Kesinlikle yardımcı maddeler, aletler vb. kullanılmamalıdır. Aksi takdirde mekanizma hasar görebilir.
Römork takılı veya yük taşıyıcı monte edilmiş olduğu hallerde topuz kolunun kilidi kesinlikle çözülmemelidir!
Römork veya yük taşıyıcı takılı olmadan yapılan yolculuklarda topuz kolu çıkarılmalı ve yatak borusuna daima
kapama tapası takılmalıdır. Bu husus, özellikle topuzun taşıt plâkası veya lâmbalarının görülmesini
engellediği durumlar için geçerlidir.
Çıkarılabilir Topuz Kolu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kilitli Konum, Seyir Hali
52
Yatak borusu
Topuz kolu
Kilit bilyaları
Ayırma bilyası
El volanı
Kapak
Anahtar
Kırmızı işaret (El volanı)
Yeşil işaret (El volanı)
Yeşil işaret (Topuz kolu)
Sembol (Kilit açma)
Kapama tapası
Geçme pim
2 ile 5 arasında aralık olmamalıdır
Yakl. 5 mm aralık
Kilit Açılmış Konum, Topuz Kolu Çıkarılmış
314 386 691 101 - 002
Topuz Kolunun Montajı:
1.)
2.)
3.)
Kapama tapasını çekerek yatak borusundan çıkarın.
Topuz kolu bagajdan alındığında normal durumda kilidi açılmış konumdadır. Kilidin açılmış olduğu, el
volanı ile topuz kolu arasındaki yakl. 5 mm aralıktan (şekle bkz.) ve el volanındaki kırmızı işaretin topuz
kolunun yeşil işaretine bakmasından kolaylıkla anlaşılır.
Topuz kolunun ancak bu konumda takılabileceğini lütfen dikkate alın!
Topuz kolunun kilit mekanizması montaj öncesi herhangi bir şekilde devreye girmiş ve kilitli konumda
olduğu takdirde mekanizmanın gerilmesi gerekir. El volanının yeşil işareti topuz kolunun yeşil işaretiyle
üst üste gelmiş ve el volanının aralıksız (şekle bkz.) topuz koluna yaslanmış olması kilitli konuma işaret
eder. Kilit mekanizması aşağıda tarif edildiği şekilde gerilir:
Anahtar takılı ve kilit açık iken el volanını a ok işaretine doğru dışarı çekin ve germek için b ok işaretine
doğru sonuna kadar çevirin. Ayırma bilyasının ön gerilimi yapılır ve el volanı bırakıldıktan sonra kilit
mekanizması gerili konumda kalır.
Topuz kolunu monte etmek için kol geçme pimle aşağıdan yatak borusuna yerleştirilmeli ve yukarı
bastırılmalıdır.
Bu suretle kilitleme işlemi otomatik olarak gerçekleşir.
El volanı kilitleme esnasında döndüğünden elinizi el volanına yaklaştırmayın.
Kilidi kapatın ve anahtarı daima çekin. Kilit açık olduğu durumlarda anahtar çekilerek çıkarılamaz!
Kapağı bastırarak kilit üzerine geçirin.
Topuz Kolunun Demontajı:
1.)
2.)
3.)
4.)
Kilit üzerindeki kapağı çekerek çıkarın ve kapağı bastırarak anahtar kulpuna takın.
Anahtarla kilidi açın.
Topuz kolunu sıkıca tutun, el volanını a ok işaretine doğru çekin ve çıkarmak için çekili konumda b ok
işaretine doğru sonuna kadar çevirin.
Topuz kolunu çekerek yatak borusundan çıkarın.
Ardından el volanı bırakılabilir. Volan kendiliğinden açık konumda sabitlenir.
Topuz kolunu güvenli ve kirden korunacak şekilde bagaja yerleştirin.
Yatak borusuna kapama tapasını takın!
Uyarılar!
Çıkarılabilir topuz kolunun onarımı ve parçalara ayrılması gibi çalışmalar prensip olarak sadece üretici
tarafından yapılmalıdır.
Teslimat kapsamındaki uyarı etiketini yatak borusu yakınlarına veya bagajın iç tarafında görülür bir yere olmak
üzere taşıt üzerine yapıştırın.
Kusursuz fonksiyonu sağlamak için topuz kolu ve yatak borusunun daima temiz olmaları gerekir.
Mekanizmanın bakımı düzenli olarak yapılmalı, kilide sadece grafit sürülmelidir.
Yatak yerleri, kayıcı yüzeyler ve bilyalar reçinesiz gres yağıyla veya sıvı yağla düzenli olarak yağlanmalıdır.
Yağlama ayrıca paslanmayı da önler.
Taşıt basınçlı su veya buharla yıkanırken topuz kolu çıkarılmalı kapama tapası takılmalıdır. Topuz koluna
basınçlı su veya buhar uygulanmamalıdır.
Önemli Açıklama!
Çıkarılabilir topuz kolu 2 adet anahtarla teslim edilir. Anahtar numasını ???? olası kaybı halinde sipariş
edebilmek için bir yere not edin ve saklayın.
????
314 386 691 101 - 002
53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project