AQUAEL Zestaw akwariowy ALUDEKOR 100 - i

AQUAEL Zestaw akwariowy ALUDEKOR 100 - i
INSTRUCTION MANUAL
GB
Dear Customer, we thank you for purchasing our product. We are convinced that you will be satisfied with its operation. We ask you to read the instruction manual carefully before using the product to avoid any potential problems.
~ 3min.
1.
2.
“DECOR” STRIPS INSTALATIOtN
MONTAŻ PASKÓW OZDOBNYCH “DEKOR”
MONTAGE DES “DEKOR” BANDES
МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОЛОСОК “ДЕКОР”
A
3.
4.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
BEDIENUNGSANLEITUNG
DE
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że będą
Państwo usatysfakcjonowani z jego obsługi. Aby uniknąć jakichkolwiek problemów związanych z
jego użytkowaniem prosimy o uprzednie uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją.
Geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns für den Kauf unseres Produkts. Wir sind überzeugt,
Sie werden zufrieden mit seiner Arbeit. Um jegliche Probleme in Verbindung mit seiner Benutzung
zu vermeiden, bitten wir Sie, die folgenden Empfehlungen genau zu berücksichtigen.
PRODUCT PURPOSE AND PROPERTIES
PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
PRODUKTBESTIMMUNG UND - EIGENSCHAFTEN
The aquarium set, thanks to its attractive design, will perfectly suit each place in user’s apartment.
Beautiful flora and fauna may efficiently vitalize the atmosphere. Moreover, aquarium is a perfect
humidifier of air dried-out by heat radiators. Observation of a piece of colourful and lively nature
in an apartment will calm down our often tired eyes and mood. If you are at need with advice
concerning topics related to setting up and looking after and aquarium, you will be certainly well
advised and served by any zoological or aquarium-selling shop.
Zestaw akwariowy swoim estetycznym wyglądem pasuje idealnie do każdego otoczenia w mieszkaniu. Piękna flora i fauna może atrakcyjnie ożywić nastrój, poza tym akwarium jest idealnym nawilżaczem wysuszonego przez ogrzewanie powietrza. Obserwowanie kawałka kolorowej, żywej
natury w mieszkaniu uspokaja nasze czasem zmęczone oczy i nerwy.
W praktycznych sprawach związanych z założeniem i pielęgnowaniem akwarium z przyjemnością służą Państwu radą w każdym sklepie zoologiczno akwarystycznym.
Der Aquariumsatz paßt sich mit einem ästhetischen aussehen in jede Umgebung in einer Wohnung ideal hinein. Flora und Fauna können jeden Innenraum attraktiver gestaltet, ein Aquarium
ist außerdem ein ausgezeichneter Feuchtigkeitsspender für die durch die Heizung ausgetrocknete Luft. Das Beobachten eines kleinen Stückes bunter, lebendiger Natur in der Wohnung beruhigt
müde Augen und Nerven.
Im praktische Fragen im Bezug auf das Einrichten und Unterhalten eines Aquarium stehen Ihnen
die Mitarbeiter jeder Tierhandlung zur Verfügung.
TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE
Parameters:
Units:
ALUDEKOR
100
120
80
150
Parametry:
Jednostki:
ALUDEKOR
100
120
80
TECHNISCHE DATEN
Kennwert
Tank volume
Voltage / Frequency
Lighting source
Wattage of Lighting
Net weight
Degrees of protection
l
V/Hz
W
kg.
lighting
switch
112
102
200
24
19
170 240
230 / 50
2xT5
39
18
41
Class of security
205
375
340
39
54
39 48.65 45.65 84.70 80.70
IP67
IP20
I
Pojemność akwarium
Napięcie / Częstotliwość
Źródło światła
Moc oświetlenia
Masa netto
Stopnie ochrony
obudowy :
l
V/Hz
W
kg.
oświetlenia
łącznika
112
102
200
24
19
170 240
230 / 50
2xT5
39
18
41
Klasa ochronna
205
375
1.
aquarium
2.
base
3.
aquarium cover
39
54
39 48.65 45.65 84.70 80.70
IP67
IP20
I
B
Aquarium covers are used to:
- illumination of the aquarium,
- supplementation for day-light for aquarium plants
- protection against fish jumping out of the aquarium
- protection against quick vaporisation of aquarium water
CONDITIONS OF SAFE USAGE
The aquarium set, thanks to its attractive design, will perfectly suit each place in user’s apartment.
Beautiful flora and fauna may efficiently vitalize the atmosphere. Moreover, aquarium is a perfect
humidifier of air dried-out by heat radiators. Observation of a piece of colourful and lively nature
in an apartment will calm down our often tired eyes and mood. If you are at need with advice
concerning topics related to setting up and looking after and aquarium, you will be certainly well
advised and served by any zoological or aquarium-selling shop. This appliance is not intended for
use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to
ensure that they do not play with the appliance.
MAINTENANCE
AND REPLACEMENT OF THE FLUORESCENT LAMPS
Nie zawiera świetlówek
Fluorescent lamps not included
Enthält keine leuchtstofflampen
Лампы в комплект не входят!
Prior to cleaning or repairing, you MUST disconnect the device from electricity, by switching the
lamp off and unplugging it from the power supply, and then take the cover off the aquarium. For
cleaning of external surfaces of the aquarium, it is recommended to use soft cloths and gentle
cleaning detergents. When replacing the fluorescent lamps: untie the lamp holder fastening cups
(on one side turn them anti-clockwise, on the other side turn them clockwise), remove the lamp
from the holders, remove the cups from the lamp. Then place the caps onto new lamp, insert the
lamp into the holder and fasten the caps tight. Then place the cover onto the aquarium, insert the
plug into power supply socket and turn the connector on the electric circuit.
DISASSEMBLY AND WITHDRAWAL FROM USE
It is forbidden to dispose of used electric and electrical equipment in a trash bin. Segregating and
proper utilization of this kind of waste leads to conserving the resources of natural environment
The user is responsible for delivering the used product to a specialized collection point where
it will be accepted free of charge. You can obtain information about such a facility at the local
authorities at the product seller.
GUARANTEE CONDITIONS
The manufacturer grants a 24 month guarantee beginning on the date of purchase. The guarantee covers defects arising from manufacturer fault i.e. defective materials or assembly errors. It
does not cover damage due to user’s fault caused by improper handling of the device or using the
device for purposes discordant its destination.
Attention: any modification or disassembly attempt exceeding normal usage and maintenance
cause the guarantee void.
In case of noticing improper operation of the device send it with filled out warranty card to the
manufacturer or distributor address. . The conformity of the production date stamped on the
product and written in the guarantee card is a prerequisite for accepting the guarantee. The following warranty conditions do not exclude, limit or suspend user’s rights derived from discrepancy of the merchandise with the agreement. The guarantee is limited to repair or replacement of
the unit only and does not cover consequential loss or damage to animate or inanimate objects.
80
Aquariumsvolumen
Spannung / Frequenz
Lichtquelle
Lampenleistung
Masse netto
Schutzarten durch
Gehäuse
l
V/Hz
W
kg.
Leuchte
Schalter
112
102
200
18
41
24
19
150
205
375
340
39
54
39 48.65 45.65 84.70 80.70
IP67
IP20
KOMPONENTEN
akwarium
1.
aquarium
2.
podstawa
2.
unterbau
3.
pokrywa
3.
aquarium-deckel
Pokrywy akwariowe służą do:
- oświetlenia akwarium,
- uzupełnienia światła dziennego dla roślin,
- zabezpieczania przed wyskakiwaniem ryb z akwarium,
- zapobiegania szybkiemu odparowaniu wody.
170 240
230 / 50
2xT5
39
1.
MOŹLIWOŚCI WYKORZYSTANIA
DESIGNATION
Einheit:
340
WYKAZ CZĘŚCI
PARTS LIST
ALUDEKOR
100
120
150
BESTIMMUNG
Die Aquariumdeckel dienen folgenden Zwecken:
- Beleuchten des Aquariums,
- Ergänzen der für die Pflanzen erforderlichen Dosis von Tageslicht,
- Schutz der Fische vor Herausspringen aus dem Aquarium,
- Vorbeugt ein schnelles Verdampfen des Wassers aus dem Aquariums.
WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
SICHERER BETRIEB
Oprawy oświetleniowe wykonane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami
bezpieczeństwa. Przed każdą operacją związaną z oprawą oraz z włożeniem ręki do wody np.
montaż, czyszczenie, wymiana wody, wymiana świetlówek - należy odłączyć od sieci oprawkę
(poprzez wyłączenie łącznika oraz wyjęcie wtyczki z gniazda) i wszystkie inne urządzenia elektryczne, znajdujące się w akwarium. Nie wolno instalować uszkodzonej oprawy, oraz takiej, która
ma uszkodzony przewód przyłączeniowy. Przewodu przyłączeniowego nie wolno wymieniać
ani naprawiać. W przypadku uszkodzenia przewodu należy zwrócić się do serwisu producenta.
Oprawy można używać tylko w pomieszczeniach i wyłącznie do akwariów. Niniejszy sprzęt nie
jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej,
czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez
osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły
się sprzętem.
Die Leuchten entsprechen allen zur Zeit gültigen Sicherheitsnormen. Vor allen Arbeiten an der
Leuchte und vor dem Eintauchen der Hände im Wasser, z.B. bei Montage, Reinigung, Wasseraustausch, Ersetzen der Leuchtröhre, muß die Leuchte und alle anderen elektrischen Geräte im
Aquarium vom Netz getrennt werden (durch das Herausziehen des Steckers aus der Steckdose).
Eine beschädigte Leuchte, sowie Leuchte mit einem schadhaften Netzkabel darf nicht wieder installiert werden. Das Anschlußkabel darf nicht ersetzt oder repariert werden. Bei einer Beschädigung des Netzkabels wenden Sie sich an den Kundendienst des Herstellers. Die Leuchte ist nur in
Innenräumen und ausschließlich in Aquarien zu benutzen. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt,
durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei
denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten
von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
KONSERWACJA I WYMIANA ŚWIETLÓWEK
WARTUNG UND AUSTAUSCH DER LEUCHTRÖHRE
Przed rozpoczęciem czyszczenia albo naprawy, należy bezwzględnie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, wyłączając i wyciągając wtyczkę. Do zewnętrznego czyszczenia zaleca się używać
miękkiej szmatki i łagodnego środka czyszczącego. Przy wymianie świetlówek: odkręcić nakrętki
oprawek świetlówki (z jednej strony w lewo, a z drugiej strony w prawo), wyjąć świetlówkę z oprawek, zdjąć nakrętki ze świetlówki. Potem założyć nakrętki na nową świetlówkę, włożyć świetlówkę w oprawę i zakręcić mocno nakrętki. Następnie założyć oprawę na akwarium, wcisnąć wtyczkę
do gniazda sieci i włączyć łącznik w obwodzie.
Vor dem Beginn der Wartung bzw. Reparatur der Leuchte, das Gerät unbedingt vom Netz trennen
(durch das Ausschalten des Schalters und Herausziehen des Steckers aus der Steckdose), dann
den Deckel vom Aquarium abnehmen. Bei Außenreinigung einen weichen Lappen und ein sanftes Reinigungsmittel benutzen. Um die Leuchtröhre zu ersetzen: die Muttern der Leuchtröhre
abdrehen (auf einer Seite im, auf der anderen entgegen dem Uhrzeigersinn), die Leuchtröhre aus
der Fassung nehmen die Muttern entfernen. Die Muttern auf die neue Leuchtröhre aufdrehen, die
Leuchtröhre in der Fassung einsetzen, die Muttern fest anziehen. Den Deckel auf das Aquarium
aufsetzen, den Stecker in die Steckdose stecken und die Leuchte mit dem Schalter einschalten.
DEMONTAŻ I KASACJA
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i prawidłowa utylizacja tego typu odpadów przyczynia się do ochrony środowiska
naturalnego. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie on przyjęty bezpłatnie. Informację o takim punkcie
można uzyskać u władz lokalnych lub w punkcie zakupu.
WARUNKI GWARANCJI
Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu. Gwarancja obejmuje
wyłącznie uszkodzenia powstałe z winy producenta, tj. wady materiałowe lub błędy montażowe,
nie obejmuje
natomiast uszkodzeń powstałych z winy użytkownika na skutek niewłaściwego obchodzenia się z
urządzeniem lub też wykorzystania go do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. Uwaga: jakiekolwiek próby przeróbek lub demontażu sprzętu wykraczające poza zakres jego normalnego
użytkowania i konserwacji powodują utratę gwarancji!
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania urządzenia należy przesłać je wraz z
wypełniona karta gwarancyjną na adres sprzedawcy lub producenta. Warunkiem uznania
gwarancji jest zgodność daty produkcji wytłoczonej na produkcie z datą wypisaną na karcie
gwarancyjnej. Niniejsze warunki nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień
kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Gwarancja jest ograniczona wyłącznie
do naprawy lub wymiany samego urządzenia. Nie obejmuje ona skutków utraty lub zniszczenia
jakichkolwiek innych obiektów.
DEMONTAGE UND ENTSORGUNG
Kein abgenutztes elektrisches und elektronisches Haushaltsgerät darf zum Hausmüll geworfen
werden. Die Selektion und richtige Entsorgung solcher Abfälle trägt zum Schutz der natürlichen
Umwelt bei. Der Benutzer ist verantwortlich für die Abgabe des abgenutzten Gerätes bei einer
eingerichteten Sammelstelle oder einem Wertstoffsammelhof, wo es kostenlos entgegengenommen wird. Genauere Information über solcher Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler.
GARANTIEBEDINGUNGEN
Der Hersteller leistet Ihnen ab Kaufsdatum eine Garantie für 24 Monate. Die Garantie schließt
bloß Schäden ein, die von dem Schuld des Herstellers entstanden sind, das heißt Material- und
Montagefehler. Sie erstreckt sich jedoch nicht auf Schäden, die durch Schuld des Benutzers – wie
unsachgemäße Behandlung oder Benutzung des Gerätes für Zwecke, die nicht mit seiner Bestimmung übereinstimmen – entstanden sind.
Achtung: Jeglicher Versuch eines Umbaus oder einer Auseinandersetzung der Einrichtung, der
den Bereich ihrer normalen Benutzung und Wartung übertritt, bringt den Verlust der Garantie
zur Folge!
Bei Feststellung von Störungen im Betrieb der Einrichtung, soll sie, samt mit dem vom Verkäufer
ausgefüllten Garantieschein an die Adresse des Verkäufers oder des Herstellers versandt werden.
Eine Bedingung zur Anerkennung der Garantierechte ist die Übereinstimmung des auf dem Gerät
geprägten Herstellungsdatums mit dem im Garantieschein eingeschriebenen Datum. Beim Fall,
wenn die Ware dem Vertrag nicht entspricht, werden die daraus folgenden Rechte des Käufers
durch diese Garantiebedingungen weder ausgeschlossen, noch beschränkt oder ausgesetzt. Die
Garantie beschränkt sich ausschließlich auf die Reparatur oder Austausch selbst der Einrichtung. Sie
erstreckt sich aber nicht auf die Folgen des Verfalls oder der Vernichtung jeglicher anderer Objekte.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
RU
Уважаемые господа, благодарим Вас за приобретение нашего продукта. Мы уверены, что
Вы останетесь довольны работой подогревателя. Чтобы избежать проблем, связанных
с его эксплуатацией, просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим руководством по
эксплуатации.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА И ЕГО СВОЙСТВА
Стильный и эстетичный аквариум AluDecor легко впишется практически в любой интерьер.
А когда Вы его красиво оформите (рыбки, растения, декорации), то он будет поднимать
настроение после рабочего дня. Приятные теплые цвета, плавные движения рыб – все
это успокоит Ваши уставшие глаза и нервы. Кроме того, аквариум является идеальным
увлажнителем воздуха (зимой это особенно актуально, когда воздух высушивается
отопительными приборами). В решении практических вопросов, связанных с обустройством
и обслуживанием аквариума, Вам с удовольствием помогут в зоомагазине; или вы можете
самостоятельно прочитать все это в брошюре об обустройстве аквариума Aquael.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Единицы
ALUDEKOR
измерения:
80
100
120
Параметры:
Объем аквариума
Напряжение /Частота
Источник света
Мощность освещения
масса
Степень защиты
корпуса
l
V/Hz
W
kg.
Освещения
Соединителя
112
102
200
24
19
170 240
230 / 50
2xT5
39
18
41
Класс защиты
205
KARTA GWARANCYJNA / GUARANTEE CARD
GARANTIESCHEIN / FICHE DE GARANTIE
ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ / ГАРАНЦНОННИ КАРТА
ZÁRUČNÍ LIST / GARANCIALEVÉL
SCHEDA DI GARANZIA / CARTA DE GARANTÍA
CARTA DE GARANTIA / GARANTIBEVIS
150
375
340
39
54
39 48.65 45.65 84.70 80.70
IP67
IP20
I
Data produkcji / Date of production / Herstellungsdatum
Date de production / Datum výroby / Дата изготовления
Дата на производство / Gyártási idő / Data di produzione
Data de produçăo / Fecha de producción / Produktionsdatum
AQUAERIUM SET
AQUARIUMSATZ
ZESTAW AKWARIOWY
АКВАРИУМНЫЙ КОМПЛЕКТ АЛУДЕКОР
80 x 35 x 40
СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
1.
аквариум
2.
основание
3.
аквариумную крышку
100 x 40 x 50
120 x 40 x 50
Data sprzedaży / Date of selling / Verkaufsdatum
Az eladás dátuma / Fecha de venta / Datum prodeje
Date de vente / Data di vendita / Data de venda
Дата продажи / Дата на продажба / Försäljningsdatum
150 x 50 x 50
УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Осветительные приборы в аквариуме соответствуют всем современным нормам
безопасности. Перед каждым действием, связанным с освещением, а также с опусканием
рук в воду (монтаж, очистка, подмена воды, замена ламп и т.п.) – нужно отсоединить от сети
все электрические приборы, находящиеся в аквариуме, в том числе и подсветку. Нельзя
использовать поврежденную подсветку, а также подсветку с поврежденным проводом.
Провод нельзя ни заменять, ни ремонтировать: в случае его повреждения, нужно обратиться
в сервис центр или заменить всю подсветку. Подсветку можно использовать только в
помещениях и только для аквариума. Данное оборудование не должно эксплуатироваться
лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, психическими, а также
зрительными, слуховыми или осязательными возможностями, лицами, не имеющими
опыта работы с оборудованием или незнающими его – бесконтрольно или без соблюдения
правил руководства по эксплуатации данного оборудования, предоставленного лицами,
отвечающими за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с оборудованием.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЗАМЕНА ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
Перед началом очистки или ремонта, нужно отсоединить устройство от электрической
сети. Для очистки внешних частей аквариума, лучше использовать мягкую тряпочку.
Для замены люминесцентных ламп нужно: открутить гайки держателей ламп, вынуть лампу,
снять гайки с лампы. Затем установить гайки на новую лампу, вставить лампу в держатели и
крепко закрутить гайки. Установить подсветку на аквариум, подключить к электросети.
ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ
Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать
в мусорные ящики. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает
ценные ресурсы окружающей среды. Пользователь несет ответственность за доставку
использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут
бесплатно. Информацию о таких пунктах можно получить в пункте продажи или сервисном
пункте изготовителя.
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Изготовитель предоставляет гарантию на срок 24 месяцев, считая от даты продажи.
Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты
материалов или ошибки при монтаже. Гарантия не распространяется на повреждения,
возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по
назначению.
Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства,
выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю
гарантии!
В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо выслать его вместе с
заполненным продавцом гарантийным талоном по адресу изготовителя или дистрибьютора.
Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на
продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не
исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из
несоответствия товара условиям договора. Гарантия ограничена восстановлением или
заменой устройства. Не обеспечивает последствий потери или уничтожения, каких-либо
других элементов”.
Пункты приема на гарантийный ремонт:
г. Москва.ул. Краснобогатырская д.75 (Зоомагазин), тел.8(495) 971-29-87
г. Санкт-Петербург, ул.Ломаная, 11; 196084, тел. 8(812)388-12-21
г.Уфа, ул.Цюрупа 75 (Зоосалон «Ветна»)
GB
PL
DE
RU
Stempel i podpis sprzedawcy / Stamp & signature of seller
Stempel und Unterschrift des Händlers / Cachet et signature du vendeur
Razítko a podpis prodávajícího / Az eladó pecsétje és aláírása
Штемпель и подпись продавца / Печат и подпис на продавача
Cuño y firma del vendedor / Timbro e firma del commesso
Carimbo e assinatura do vendedor / Säljarens stämpel och signatur
UWAGI KLIENTA / CLIENT REMARKS / BEMERKUNGEN DES KUNDEN
REMARQUES DU CLIENT / ЗАМЕЧАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Opis usterki: / Defect description: / Beschreibung des Fehlers:
Description du défaut: / Описание неисправности:
Nie zawiera świetlówek*
Fluorescent lamps not included*
Enthält keine leuchtstofflampen*
Лампы в комплект не входят!*
*except GB plug version
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Gwarancja jest udzielana na okres dwóch lat od daty
sprzedaży i obowiązuje na terenie Uni Europejskiej.
AQUAEL Janusz Jankiewicz Spółka z o. o.
PL, 02-849 Warszawa, ul. Krasnowolska 50,
www.aquael.com, e-mail: service@aquael.com
C/ MULTI / 2009-09-23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising