Untitled - Aventure Nordique

Untitled - Aventure Nordique
Takk for at du har valgt et Bergans kvalitetsprodukt.
Bergans Lavvo er enkelt å sette opp. Vi anbefaler likevel å prøvemontere teltet før bruk.
Det kan gi nyttig erfaring; på turen er det ofte mørkt når teltet skal opp!
Monteringsanvisning for Bergans 6040/41/42 Lavvo:
1.
2.
3.
4.
- Fold ut teltduken med ytterduken opp.
- Spenn så ut teltet med plugger i de små plugghempene som sitter i bunn av den vertikale veggen. (fig.1)
Teltet danner nå en jevn 8-kant.
- Monter sammen midtstangen .
- Tre stangen inn fra døråpningen og opp i topp-koppen (fig. 2 ). Heng på topphatten.
- Sett stangen inn vertikalt i senter av teltet.
- Trekk ut og fest så de lange justerbare plugghempene. (fig. 3 )
Montering ved bruk av bunnduk (ekstrautstyr):
- Legg ut bunnduken på bakken.
- Spenn den ut med plugger i alle hempene, slik at den ligger stramt.
- Fold ut teltduken med ytterduken opp.
Fest så de små plugghempene på teltet inn på de samme pluggene som holder bunnduken. (fig. 4)
- Monter sammen midtstangen.
- Tre stangen inn fra døråpningen og opp i topp-koppen (fig. 2 ). Heng på topphatten.
- Sett stangen inn vertikalt i senter av teltet.
- Trekk ut og fest så de lange justerbare plugghempene (fig. 3).
- Lavvoen har rikelig med feste for bardunsnorer, det er viktig å bruke disse for å få teltet til å stå stødig i dårlig vær.
- Ventiler teltet godt om natten. Vi mennesker forbruker mye oksygen, dette omdannes til damp og co2 gass som må
luftes ut. Husk også at koking avgir mye damp som må luftes ut.
- Er det dannet kondens mot ytterduken om natten bør man forsiktig riste teltet mens det står.
Slik kan det meste av vannet renne ned langs duken og ikke gjøre innerteltet unødig fuktig.
- Er det mulig bør bruk av kokeapparat skje utenfor teltet. Opptenning av alle brennapparater bør skje utenfor teltet.
Vis særlig aktsomhet med all ild i nærheten av myggnett-dørene (ekstrautstyr). Dette materialet er lettere antennelig
enn teltets øvrige materialer. Still teltet i god avstand fra bål/åpen ild! Husk at vinden kan snu. Ved bruk av åpen ild i
teltet må dette gjøres med stor forsiktighet og uten bunnduk.
Vedlikehold av Bergans telt:
- Bergans Lavvo er laget av polyesterduk med lang levetid. Det kan likevel lønne seg å behandle teltet varsomt.
- Tørk smuss og skitt av teltet med en fuktig klut når turen er over. Teltet bør alltid luftes grundig etter bruk. Har det
vært mye kondens i teltet bør det også vrenges og tørkes på innsiden.
- Bergans telt kan vaskes. Teltet vaskes best for hånd i et stort kar med vann ikke varmere enn 40°C. Dersom
teltet ikke er svært skittent bør man unngå vaskemidler. Er det nødvendig med vaskemidler så bruk så milde som mulig.
Enzymbaserte midler kan skade belegget på ytterduken og bør unngås.
Noen tips om valg av teltplass:
- Velg teltplass i le for vind. Det er bedre med en middels god teltplass i le enn en god flat teltplass på en vindutsatt flate!
- Rydd plassen for skarpe steiner og kvister.
- Husk at busk og kratt tett mot teltet ikke bare gir le, men også kan skjære i stykker teltduken hvis det blåser opp.
Vis respekt for både natur og grunneier; ikke brekk ned unødig med vegetasjon, samle ved med måte og rydd
teltplassen helt for avfall når du drar, så kan andre ha en like flott tur i samme område!
Respekter begrensningene i årstider for bruk av åpen ild.
Sikre tilstrekkelig ventilasjon av teltet.
Ha åpne ventiler ved opphold i teltet.
Utilstrekkelig ventilasjon kan være helsefarlig.
Thank you for choosing a Bergans quality product.
The Bergans Teepee is easily assembled. Nonetheless, we recommend that you do a test assembly of the tent prior to
use. This will provide you with useful experience as it is often dark when you pitch your tent!
Assembly Instructions for Bergans 6040/41/42 Teepee:
1.
2.
3.
4.
- Unfold the tent and lay it out with the external side uppermost.
- Stretch it out using pegs in the small peg loops at the bottom of the vertical walls. (Fig.1) The tent should now be octagonal.
- Assemble the centre pole.
- Entering from the tent opening, insert the top of the pole into the point cap (Fig. 2) and fasten the ventilation cap.
- Centre the bottom of the tent pole on the tent floor.
- Pull out and fasten the long, adjustable peg loops. (Fig. 3)
Assembly using the tent floor (Optional accessories):
- Place the optional floor on the ground.
- Stretch it out using pegs in all the loops to make it taunt.
- Unfold the tent and lay it out with the external side uppermost. Fasten the small tent peg loops to the same pegs that secure the floor. (Fig. 4)
- Assemble the centre pole.
- Entering from the tent opening, insert the top of the pole into the point cap (Fig. 2) and fasten the ventilation cap.
- Centre the bottom of the tent pole on the tent floor.
- Pull out and fasten the long, adjustable peg loops. (Fig. 3)
- The Teepee has ample fasteners for rope guys, and it is important to use these to stabilise the tent in bad weather.
- Ventilate the tent thoroughly at night. People use a lot of oxygen, converting it to vapour and CO2 gas that needs to
be dispersed. Cooking also generates a lot of vapour that needs to be dispersed.
- If condensation forms on the outside of the tent during the night, shake the tent carefully while it is still assembled.
This will ensure that most of the moisture will run down the outside of the tent walls, and prevent the inner walls from
becoming unnecessarily damp.
- If possible, all cooking apparatus should be used outside the tent. All fuel-based camping apparatus should be lit outside the tent. Be particularly careful with open flames near the mosquito net openings. This is the tent’s most flammable
material. Locate the tent well away from camp fires and/or open flames! Remember that the wind may turn. Open
flames inside the tent must be used with care and without the floor accessory.
Maintenance of Bergans tents:
- The Bergans Teepee is manufactured in a heavy duty polyester canvas. Nevertheless, use the tent with care.
- Wipe dry dirt and grime from the tent using a moist cloth at the end of your trip. The tent should always be aired
thoroughly after use. If the tent is damp from condensation, turn it inside out to dry.
- Bergans tents are washable. Wash by hand in a large container using water at a maximum temperature of 40°C. Detergents should be avoided unless the tent is very dirty. If it is necessary to use detergents, the mildest type should be
used. Enzyme-based agents may harm the external canvas and should be avoided.
A few tips on the choice of a camping site:
- Choose a camping site that is sheltered from the wind. A camping site sheltered from the wind is much better than a
flat, windy site.
- Clear the site of sharp stones and twigs.
- Remember that bushes and shrubs not only provide shelter from the wind, but may also damage the tent canvas
should the wind increase in strength.
Respect nature and the owner of the land. Do not destroy vegetation needlessly. Gather just enough wood for your
own use and tidy waste from the camp site before leaving. This will enable others to enjoy a camping trip in the area as
well. Respect seasonal prohibitions against the use of open flame.
Ensure that the tent is sufficiently ventilated.
Keep vents open when in use.
Insufficient ventilation may be harmful to your health.
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Bergans Qualitätsprodukt entschieden haben!
Das Bergans Lavvo ist sehr einfach aufzustellen. Wir empfehlen Ihnen dennoch, es vor dem ersten Einsatz zur Probe
aufzubauen. Dies erleichtert Ihnen den späteren Aufbau; vor allem bei Dunkelheit!
Bedienungsanleitung für Bergans 6040/41/42 Lavvo:
1.
2.
3.
4.
- Breiten Sie die Zeltplane mit dem Außenzelt nach oben aus.
- Spannen Sie jetzt das Zelt mit den Heringen an den kleinen Heringsschlaufen unten an der vertikalen Zeltwand ab
(Abb. 1). Das Zelt bildet jetzt ein gleichmäßiges Achteck.
- Setzen Sie die Mittelstange zusammen.
- Schieben Sie diese durch den Eingang in die Lasche in der Spitze (Abb. 2). Setzen Sie das Dachteil auf.
- Richten Sie die Stange in der Mitte des Zeltes vertikal auf.
- Spannen Sie jetzt die langen Heringsschlaufen ab (Abb. 3 ).
Aufbau mit Zeltboden (Zubehör):
- Breiten Sie den Zeltboden aus.
- Spannen Sie diesen mit Heringen an allen Schlaufen ab, so dass er straff ist.
- Breiten Sie das Zelt mit dem Außenzelt nach oben darauf aus. Befestigen Sie die kleinen Heringsschlaufen des
Zeltes an den gleichen Heringen wie den Zeltboden (Abb. 4).
- Setzen Sie die Mittelstange zusammen.
- Schieben Sie diese durch den Eingang in die Lasche in der Spitze (Abb. 2). Setzen Sie das Dachteil auf.
- Richten Sie die Stange in der Mitte des Zeltes vertikal auf.
- Spannen Sie jetzt die langen Heringsschlaufen ab (Abb. 3).
- Dass Lavvo ist mit zahlreichen Leinenbefestigungen ausgestattet. Nutzen Sie diese, um das Zelt bei schlechtem
Wetter stabil aufzustellen.
- Sorgen Sie nachts für ausreichende Belüftung. So ist genügend Sauerstoff vorhanden und durch die Atmung
entstehender Dampf und CO2 können entweichen. Auch Kochen produziert viel Wasserdampf, der abziehen muss.
- Schlägt sich nachts Kondenswasser am Außenzelt nieder, sollte man dieses vorsichtig schütteln, solange das Zelt steht.
So rinnt das meiste Wasser entlang der Plane hinab, ohne das Innenzelt unnötig zu befeuchten.
- Nach Möglichkeit sollten Kocher nur außerhalb des Zeltes betrieben werden. Dies gilt v.a. für das Anzünden. Seien Sie
in der Nähe des Moskitonetzes mit jeglichem Feuer vorsichtig, da dieses Material leichter entzündlich ist als der Rest
des Zeltes. Stellen Sie das Zelt immer in ausreichendem Abstand von offenem Feuer auf! Bedenken Sie, dass sich
die Windrichtung ändern kann. Der Gebrauch von offenem Feuer im Zelt darf nur mit äußerster Vorsicht und ohne
Zeltboden geschehen.
Pflege eines Bergans Zeltes:
- Das Bergans Lavvo ist aus langlebigem Polyesterstoff hergestellt. Dennoch sollte das Zelt achtsam behandelt werden.
- Wischen Sie nach der Tour Schmutz mit einem feuchten Tuch ab. Das Zelt sollte nach Gebrauch immer gut gelüftet
werden. Hat sich viel Kondenswasser im Zelt gebildet, so schlagen Sie es um, um die Innenseite zu trocknen.
- Bergans Zelte sind waschbar; am besten per Hand in einer großen Wanne bei nicht mehr als 40 Grad. Ist das Zelt nicht
besonders stark verschmutzt, verzichten Sie auf Waschmittel. Falls notwendig, benutzen Sie so milde Waschmittel wie
möglich. Enzymbasierte Mittel können die Beschichtung an der Außenseite beschädigen und sollten vermieden werden.
Einige Tipps zur Wahl des Zeltplatzes:
- Wählen Sie einen windgeschützten Zeltplatz. Ein mittelmäßiger Platz im Windschatten ist besser als ein guter Platz, der
dem Wind voll ausgesetzt ist!
- Befreien Sie den Platz von spitzen Steinen und Ästen.
- Sträucher und Gestrüpp nahe der Zeltwand können zwar Windschatten bieten, aber bei starkem Wind auch die
Zeltwand beschädigen.
Respektieren Sie sowohl Natur als auch Grundeigentümer: Zertreten Sie nicht unnötig Vegetation, sammeln Sie Holz mit
Bedacht, nehmen Sie Abfall mit und hinterlassen Sie den Zeltplatz mindestens so sauber wie zuvor, damit auch andere
die Natur und diesen Platz genießen können! Achten Sie auf saisonale Einschränkungen beim Feuermachen.
Bitte sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Zeltes.
Nachts nach Möglichkeit die Ventile geöffnet halten.
Ungenügende Belüftung kann zu Gesundheitsschäden
führen!
Bergans Fritid AS
Loesmoen, Box 293
3301 Hokksund, Norway
Tel: +47 32 25 25 00
Fax: +47 32 25 25 10
marked@bergans.no
www.bergans.no
Bergans Of Norway
Bergans North America, LLC
2366 Eastlake Avenue E.
Seattle, WA 98102
Tel: (206) 329-2088
Fax: (206) 329-4577
info@bergans.com
www.bergans.com
Bergans Outdoor GmbH
Rugenbarg 51
22848 Norderstedt, Deutschland
Tel: +49-40-3259644-50
Fax: +49-40-3259644-99
bergans@bergans.de
www.bergans.de
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising