Humidity Control2.indd - Hoch-Rep

Humidity Control2.indd - Hoch-Rep
Garantiekarte / Warranty Card
Bitte bei Defekt ausfüllen
In case of Malfunction please fill out
Name
Straße / Street
PLZ / Zip Code
Ort / City
Land / Country
Telefon / Phone
Fax
Email
Kaufdatum / Purchasing Date:
(bitte Nachweis beilegen / please attach proof)
Gekauft bei / Purchased from:
Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Humidity Control 2
Fehlerbeschreibung / Description of Problem:
(bitte so genau wie möglich / as accurate as possible please)
Anmerkungen / other Comments:
D
Bei Garantieansprüchen oder Reparaturen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
GB
In case of warranty claims or repairs contact your specialist dealer.
FR
Avec des exigences de garantie, veuillez vous adresser à votre commerçant spécialisé pour d’éventuelles réparations.
ES
En caso de reclamaciones, reivindicaciones de garantía o reparaciones, diríjanse a su especialista.
IT
In caso di richieste in garanzia o di sostituzioni rivolgersi al proprio rivenditore di zona.
NL
Bij recht op waarborg of herstelling gelieve zich te wenden tot uw speciaalzaak.
Distributed by:
Lucky Reptile
August -Jeanmaire-Strasse 12
D-79183 Waldkirch
Germany
www.lucky-reptile.com
Humidity Control2.indd 1-2
28.09.2006 14:36:57
Bedienungsanleitung
D
Mit dem Humidity Control II haben Sie einen digitalen Hygrostat der
neuesten Generation erworben, an den Sie alle gängigen Luftbefeuchter
mit einer Gesamtleistung von maximal 1000W anschließen können. Das
Gerät verfügt über eine Echtzeituhr und zwei Schaltkreise, so dass man
verschiedene Werte für Tag und Nacht einstellen kann. Die Umschaltung
zwischen Tages- und Nachtbetrieb erfolgt zeitgesteuert. Eine Alarmfunktion warnt optisch und akustisch bei Unter- bzw. Überschreitung
(Wert einstellbar) der eingestellten Luftfeuchtigkeit. Außerdem können
Sie zusätzliche Geräte z.B. Beleuchtung oder Lüfter per Timer steuern.
Die ständige Anzeige und die geringe Baugröße ermöglichen die Nutzung als Hygrometer.
Betriebsbedingungen
• Das Gerät darf nur an 230 V / 50/60 Hz Wechselspannung betrieben
werden.
• Die Betriebslage des Gerätes ist beliebig. Das Gerät ist so zu betreiben, dass es nicht ins Wasser fallen kann!
• Die zulässige Umgebungstemperatur darf während des Betriebes 0°C
und 60°C nicht unter-, bzw. überschreiten.
• Das Gerät ist für den Gebrauch in trockenen und sauberen Räumen
bestimmt.
• Bei Bildung von Kondenswasser muss eine Akklimatisierungszeit von
bis zu 2 Stunden abgewartet werden.
• Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung!
Installation:
Bringen Sie den Feuchtigkeitsfühler an einer geeigneten Stelle im Terrarium an. Für korrekte Messergebnisse darf der Feuchtesensor nicht
direkt von Wasser (nebel) getroffen werden.
Installieren Sie das Gerät so, dass Sie die Anzeige gut kontrollieren
können. Stecken Sie die zu steuernden Geräte in die entsprechende Reglersteckdose, Luftbefeuchter in I und vom Timer zu steuernde Geräte in
II. Stecken das Netzteil in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
Nehmen Sie jetzt gemäß den folgenden Anleitungen die gewünschten
Einstellungen vor.
Einstellung der Gerätefunktionen:
Drücken Sie die SET Taste länger als 3 Sekunden, um das Menü für die Geräteeinstellungen zu öffnen. Es gibt 12 auswählbare Menüs F01 bis F12.
Wechseln Sie mit den Pfeiltasten zwischen den Funktionen und drücken
Sie SET, um das Menü zu öffnen. Mit den Pfeiltasten können Sie Änderungen vornehmen. Mit ENT speichern Sie die Werte für das jeweilige Menü.
Drücken Sie ENT länger als 3 Sekunden, um die Geräteeinstellungen zu
verlassen. Das Gerät arbeitet jetzt mit den neuen Einstellungen.
Details zu den einzelnen Funktionen entnehmen Sie bitte der folgenden
Tabelle. Beachten Sie, dass Sie bei den Zeiteinstellungen durch Drücken
der SET Taste von Minuten zu Stunden wechseln können.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Der bestimmungsgemäße Einsatz des Gerätes ist der Betrieb mit handelsüblichen Befeuchtungssystemen zur Regelung der Luftfeuchtigkeit
in drucklosen Behältern (z. B. Aquarien, Terrarien) oder Räumen. Ein
anderer Einsatz als vorgegeben ist nicht zulässig!
Bemerkung
Menü
Funktion
Einstellmöglichkeit
Einstellung
ab Werk
F01
Luftfeuchtigkeit Tag
0-99%
60%
F02
Luftfeuchtigkeit Nacht
0-99%
80%
F03
Schaltverzögerung
1-50%
10%
Dieser Wert bestimmt, ab welcher Absenkung das
Gerät wieder eingeschaltet wird
F04
Alarm bei Abweichung
0-50%
0%
Bei Abweichung um diesen Wert, warnt das Gerät,
0 = Alarm aus
F05
Betriebsart
1= Befeuchten, 0=
Entfeuchten
0
F06
Tagesbeginn
00-22
08
Ab diesem Wert gilt Tag-Luftfeuchtigkeit
F07
Nachtbeginn
1-23
18
Ab diesem Wert gilt Nacht-Luftfeuchtigkeit
F08
Timer AN 1
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Schaltet Kupplung II an (zu dieser Zeit)
F09
Timer AUS 1
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Schaltet Kupplung II aus (zu dieser Zeit)
F10
Timer AN 2
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Schaltet Kupplung II an (zu dieser Zeit)
F11
Timer AUS 2
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Schaltet Kupplung II aus (zu dieser Zeit)
F12
Uhrzeit
00:00 – 23:59 (h:min)
2
Humidity Control2.indd 3-4
Denní a noční režim:
Důležitá upozornění:
Hygrostat bude automaticky přepínat mezi dnem a nocí podle nastaveného času a bude také kontrolovat vlhkost nastavenou pro tyto režimy.
F06 je pro den, F07 pro noc. Hodnota F06 musí být vždy nižší než hodnota
F07.
• Přístroj si v případě výpadku proudu pamatuje nastavení po dobu
48 hod
• V případě poruchy externího senzoru se spustí zvukový alarm a displej bude zobrazovat písmena EEE. Kontaktujte svého distributora.
• Neprovádějte na přístroji žádné úpravy a neodstraňujte kryt!
• Kontrolujte pravidelně zařízení a kabel externího senzoru kvůli
možným mechanickým poškozením. Pokud zjistíte poškození nebo
poruchu, nebo pokud se zařízení dostane do kontaktu s tekutinami,
okamžitě přístroj vypojte z elektrické sítě
• V případě pochybností o funkčnosti výrobku nebo nejasností spojených s jeho užitím kontaktujte distributora, výrobce, nebo profesionální elektrikáře.
• Je třeba pravidelně kontrolovat funkčnost výrobku, aby byly zvířatům
zajištěny optimální podmínky. Výrobce ani distributor neručí za jakékoliv ztráty na zvířatech spojené s použitím tohoto výrobku.
Režim pro zvlhčování/vysoušení
Pomocí F05 můžete přepínat mezi režimem zvlhčování a režimem
vysoušení. Při zvoleném režimu zvlhčování bude zařízení v provozu,
dokud nebude dosaženo požadované (nastavené) vlhkosti. Při zvoleném
režimu vysoušení bude připojené zařízení zapnuto tak dlouho, pokud
bude vlhkost vyšší než nastavená a vypne se pouze tehdy, pokud vlhkost poklesne pod nastavenou hodnotu. Používejte tento režim pro
ventilátory.
Funkce „Alarm“:
Můžete zapnout tuto funkci, pokud si přejete, aby alarm spustil, jakmile
se vlhkost odchýlí od nastaveného rozmezí. Odchylka může být nastavena v rozmezí 0 až 50. Při zvolení odchylky 0 bude alarm vypnut. Pokud
bude nastavena odchylka např. 5 a požadované nastavení vlhkosti je
75%, pak alarm spustí při poklesu vlhkosti pod 70% a při jejím zvýšení
na 80% včetně. Alarm varuje zvukovým signálem a blikáním displeje.
Spínací hodiny:
Zařízení je vybaveno hodinami s aktuálním časem a spínacími hodinami. Můžete nastavit dvakrát zapnutí (ON) a dvakrát vypnutí (OFF) v
minutách, což vám umožní kontrolované spuštění dalších připojených
zařízení (např. osvětlení), pokud jsou tato připojena k zástrčce č. II.
Nastavte určené menu (F08 až F11) na požadovaný čas nebo ponechte
nastavení 00:00, pokud si nepřejete používat funkci spínacích hodin.
Ujistěte se, že nastavení časů se vzájemně nevylučuje, např. že hodnota
nastavení menu F10 neleží mezi nastavením F08 a F09.
Jakákoliv záruka nemůže být nárokována, pokud bylo zařízení mechanicky poškozeno, byly na něm prováděny úpravy , byl odstraněn kryt či
jiné součásti, či bylo zařízení používáno jinak než je uvedeno v tomto
návodu.
Výrobce poskytuje na tento hygrometr záruku 2 roky. Veškeré opravy
nebo výměnu výrobku může provést pouze výrobce.
V případě reklamace tohoto výrobku nebo jeho nesprávné funkce kontaktujte svého distributora.
Technická data:
Voltáž:
Maximální výkon:
Spotřeba proudu:
Nastavení vlhkosti:
Provozní režim:
Rozmezí vlhkosti:
Hygrostat bude udržovat napojený zvlhčovací přístroj v provozu, do- Přesnost:
kud nebude dosaženo požadované vlhkosti a pak jej vypne. Napojený Rozlišení:
zvlhčovací přístroj bude znova zapnut, pokud vlhkost poklesne pod
Rozdíl vlhkosti pro přepnutí:
nastavenou hodnotu a pod hodnotu nastavenou v menu F03.
Alarm při překročení vlhkosti:
Displej a zobrazování nastavení:
Aktuelle Uhrzeit
Záruka:
230 V- 50/60 Hz
1000W
< 5W
0% až 99%
0% až 99%
+- 5%
1%
1% až 50%
+- 0% až 50%
Pokud svítí červená dioda nad nápisem WORK, je zařízení v provozu. Pokud svítí dioda nad nápisem SET, je zařízení v programovacím
režimu. Stisknutím šipky nahoru zobrazíte nastavení vlhkosti pro den.
Stisknutím šipky dolů zobrazíte nastavení vlhkosti pro noc. Stisknutím
RST zobrazíte aktuální čas. Ostatní nastavení můžete shlédnout pouze
v programovacím režimu.
15
28.09.2006 14:36:57
Manual
CZ
Koupí hygrostatu Humidity Control II jste získali digitální zařízení pro
kontrolu vlhkosti. Jedná se o výrobek té nejnovější generace, který
může kontrolovat veškeré běžné terarijní zvlhčovače, mlhovače a rosící
zařízení do celkového výkonu 1000W. Zařízení je vybaveno hodinami
a dvěma nezávislými obvody, takže můžete snadno nastavovat rozdílné hodnoty pro den a noc. Přepínání mezi dnem a nocí je automaticky
řízeno hodinami s aktuálním časem. Alarm dokáže opticky i akusticky
upozornit v případě, že zařízení naměří vlhkost vyšší nebo nižší, než
je vlhkost nastavená. Navíc je tento hygrometr vybaven spínacími hodinami, které umožňují automaticky zapínat či vypínat další připojené
přístroje, jako např. ventilátory nebo osvětlení. Displej, zobrazující
aktuální vlhkost a malá velikost přístroje umožňují jeho použití jako
dodatečného vlhkoměru.
Provozní podmínky:
• Zařízení může být připojeno pouze na el. síť s 230 V/50-60 Hz přes
A/C adaptér
• Zařízení může být umístěno v jakékoliv poloze, ale nesmí nikdy spadnout do vod
• Celková teplota prostředí při provozu zařízení nesmí klesnout pod
0°C a přesáhnout 60°C
• Zařízení je určeno pro provoz v suchých a čistých prostorech
• Při provozu v místech, kde je velká kondenzace vodních par je
doporučena doba ustálení 2 hod
• Chraňte samotné zařízení (mimo externího senzoru) před vlhkem,
kontaktem s vodou a horkem
Tag-/Nachtumschaltung:
Instalace:
Umístěnte externí senzor vlhkosti na vhodném místě v teráriu. Pro získání optimálních výsledků měření vlhkosti by se senzor neměl dostat do
přímého kontaktu s vodou.
Samotné zařízení umístěte tak, abyste mohli snadno odečítat hodnoty
na displeji. Připojte zařízení, jejichž funkci bude hygrostat kontrolovat
do zástrček na přístroji (zvlhčovače do zástrčky č. I a zařízení určená
pro kontrolu spínačem do zástrčky č. II). Připojte A/C adaptér do el. sítě.
Nyní můžete provést požadované nastavení přístroje.
Nastavení funkcí:
Stiskněte tlačítko SET a držte jej déle než 3 sec, abyste zobrazili základní
menu. K dispozici je 12 programů, F01-F12. Použijte tlačítek šipky, abyste zvolili jeden z programů a zmáčkněte SET pro vstup do zvoleného
programu. Nastavení změníte pomocí šipek. Zmáčkněte RST pro potvrzení volby a odchod z nově nastaveného programu. Pokud již nebudete
dále programovat, zmáčkněte znova RST a držte déle než 3 sec, abyste
opustili základní menu. Zařízení nyní začne pracovat podle nově nastavených hodnot.
Přehled jednotlivých funkcí je uveden níže. Pro nastavení času použijte
tlačítko SET, které po jednom krátkém zmáčknutí přepne z hodin na minuty a naopak.
Použití:
V souladu s nařízeními je tento přístroj dovoleno používat společně s
různými typy zvlhčovačů. Je určen pro kontrolu vlhkosti v uzavřených
prostorech (vivária, terária) nebo v pokojích. Jiné způsoby použití nejsou dovoleny.
Menu
Funkce
Rozmezí nastavení
Výchozí
hodnota
Poznámka
Mit F05 kann das Gerät von Befeuchten auf Entfeuchten umgestellt werden. Im Modus Befeuchten wird ein Gerät betrieben bis die eingestellte
Luftfeuchtigkeit erreicht ist und dann abgeschaltet. Im Modus Entfeuchten wird das Gerät eingeschaltet sobald die eingestellte Luftfeuchtigkeit überschritten ist und erst bei Unterschreiten wieder eingeschaltet.
Verwenden Sie diese Funktion z.B. zum Betrieb von Lüftern.
Alarmfunktion:
Sie können einstellen, ob das Gerät bei Abweichung von den eingestellten Luftfeuchtigkeitswerten (Tag und Nacht), ab einer gewissen
Abweichung warnen soll. Die Abweichung ist von 0 bis 50 einstellbar.
Bei 0 wird die Funktion deaktiviert. Ansonsten steht die Zahl für die
Abweichung, bei 5 und eingestellter Luftfeuchtigkeit von 75% warnt das
Gerät entsprechend bei unter 70% und über 80%. Die Warnung erfolgt
durch Blinken der Anzeige und einen Alarmton.
Denní vlhkost
0-99%
60%
Noční vlhkost
0-99%
80%
F03
Přepínání
1-50%
10%
Tato hodnota udává, při překročení jakého
rozmezí bude zařízení spínat
F04
Rozdíl pro alarm
0-50%
0%
Zařízení spustí alarm, pokud je vlhkost vyšší/
nižší o tuto hodnotu než hodnota nastavená,
0= Alarm vypnut
F05
Režim
1= zvlhčování, 0= vysoušení
0
F06
Začátek dne
00-22
08
Od této hodiny je platné nastavení pro den
F07
Začátek noci
1-23
18
Od této hodiny je platné nastavení pro noc
F08
Časovač ON 1
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Zapíná zástrčku č. II v tomto čase
F09
Časovač OFF 1
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Vypíná zástrčku č. II v tomto čase
F10
Časovač ON 2
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Zapíná zástrčku č. II v tomto čase
F11
Časovač OFF 2
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Vypíná zástrčku č. II v tomto čase
F12
Hodiny
00:00 – 23:59 (h:min)
Wichtige Hinweise
• Bei Ausfall des Sensors ertönt ein Alarmton und das Display zeigt EEE.
Kontaktieren Sie Ihren Händler!
• Das Gerät speichert die Einstellung bei Trennung vom Netz/Stromausfall für ca. 48 Stunden
• Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor und öffnen Sie nicht das
Gehäuse!
• Gerät und Sensorleitungen müssen stets auf Beschädigungen untersucht werden. Bei Feststellen eines Fehlers muss das Gerät unverzüglich aus dem Betrieb genommen werden. Das Gleiche gilt, wenn das
Gerät mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist. Eine Überprüfung
und gegebenenfalls Reparatur des Gerätes muss durch einen qualifizierten Fachmann erfolgen!
• Es ist vor der Inbetriebnahme eines Gerätes generell zu prüfen, ob
dieses Gerät grundsätzlich für den Anwendungsfall, für den es verwendet werden soll, geeignet ist!
• Im Zweifelsfalle sind Rückfragen bei Fachleuten, Sachverständigen
oder dem Hersteller der verwendeten Geräte notwendig!
• Zur Vermeidung von Tierverlusten ist eine regelmäßige Kontrolle der
Luftfeuchtigkeit erforderlich. Schadenersatzansprüche wegen Ausfall
des Reglers sind ausgeschlossen.
Zeitschaltuhr:
Garantie
Das Gerät hat eine Echtzeituhr mit Zeitschaltuhr. Sie können jeweils zwei
AN und zwei AUS Zeiten (minutengenau) einstellen und über die Kupplung II Geräte wie z.B. Beleuchtung zeitsteuern. Setzen Sie die entsprechenden Funktionen (F08 bis F11) auf 00:00, wenn Sie die Zeitschaltuhr
nicht nutzen möchten. Achten Sie darauf, dass die Einstellungen nicht
widersprüchlich sind, z.B. Wert von F10 liegt zwischen F08 und F09.
Die Garantie erlischt bei Veränderung und Reparaturversuchen am Gerät
sowie bei Beschädigung durch Gewalteinwirkung oder unsachgemäßen
Gebrauch.
Auf dieses Gerät wird eine Herstellergarantie von 2 Jahren gewährt.
Reparatur, Nachbesserung, Tausch gegen ein Neugerät nach Wahl des
Herstellers.
Funktionsweise:
Es wird weder eine Gewähr noch irgendwelche Haftung für Schäden oder
Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt übernommen.
Anzeigen und Abruf der gespeicherten Werte:
Leuchtet ein rotes Licht unter WORK auf, dann ist das zu steuernde Gerät
angeschaltet. Wenn bei SET ein rotes Licht leuchtet, dann ist das Gerät
im Moment im Einstellungsmodus.
F02
Humidity Control2.indd 5-6
Befeuchten/Entfeuchten:
Der Hygrostat betreibt den Luftbefeuchter bis die eingestellte Luftfeuchtigkeit erreicht ist und schaltet dann ab. Ein erneutes Einschalten
erfolgt sobald die eingestellte Luftfeuchtigkeit um den bei F03 eingestellten Wert unterschritten wird.
F01
14
Der Hygrostat schaltet abhängig von der eingestellten Uhrzeit zwischen
Tag und Nachtbetrieb um und verwendet die entsprechenden Luftfeuchtigskeiteinstellungen. F06 setzt die Uhrzeit für Tagesbeginn und F07 für
Nachtbeginn fest. F06 muss kleiner als F07 sein!
Mit der Pfeiltaste nach oben wird die eingestellte Tages-Luftfeuchtigkeit angezeigt. Pfeiltaste nach unten zeigt die Nacht-Luftfeuchtigkeit
an. Mit einem kurzen Druck auf ENT wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
Alle anderen Werte sind nur über die Geräteeinstellung abrufbar.
Bei Garantieansprüchen oder Reparaturen wenden Sie sich an Ihren
Fachhändler.
Technische Daten
Betriebsspannung:
Maximale Last:
Stromverbrauch:
Einstellbare Luftfeuchtigkeit :
Messbereich:
Genauigkeit:
Auflösung:
Schaltverzögerung:
Alarm bei Abweichung:
230 V~ 50/60 Hz
1000W
< 5W
0% bis 99%
0% bis 99%
+- 5%
1%
einstellbar 1-50%
+- 0% bis 50%
Zobrazuje aktuální čas
3
28.09.2006 14:36:58
Manual
GB
Dag-/nachtomschakeling:
Installation:
With the Humidity Control II you have purchased a digital humidity controlling device of the newest generation which can control all common
vivarium humidifiers with a maximum load of 1000W. The device has a
real-time clock and two circuits, so that you can make different settings
for day and night. The switching between day and night mode is realized by time. An alarm function warns optically and acoustically if the
device measures a humidity that is either higher or lower than the set
humidity. In addition the device has a timer which allows you to time
control additional devices like lighting or ventilators. The continuous
humidity display and the small size of the humidity control allow ita use
as additional hygrometer.
Position the humidity control in way you can easily control the displayed
humidity all the time. Plug in the devices you want to have controlled
into the receptacles of the device. Humidifiers in I and timer controlled
devices (e.g. lighting) in II. Connect the AC Adaptor to properly installed
socket. You can now do the desired settings as to the following instructions.
Operating conditions
Setting the Functions
• The device may only be operated at 230V / 50/60Hz AC Voltage
• The device may be operated in any position, but it has to be ensured
that it is impossible for it to fall into water.
• The ambient temperature limit during operation may not fall below
and exceed 0°C and 60°C respectively.
• The device is designed for use in dry and clean rooms.
• At formation of condensed water a period of acclimatisation of up to
2h has to be ensured.
• Protect the device from moisture, spray water and impact of heat!
Designated Usage
Install the humidity sensor at a suitable place inside the terrarium. In
order to get correct measurement results the humidity sensor may not
come in direct contact with water mist.
Press the SET button for more than 3 seconds to open the settings menu.
There are 12 available menus from F01 to F12. Use the arrow buttons to
choose between menus and press SET to enter the desired menu. With
the arrow buttons you can change the settings. Press ENT to save settings and exit the menu. If you are finished with all settings press ENT
for more than 3 seconds to exit the settings menu. The device will start
working with the new settings.
For details on the available functions please consult the chart below.
For changing time settings you can switch from Minutes to our Hours
by Pressing Set.
In accordance with regulations the usage of this device is allowed with
humidification systems for humidity control customary in trade in vacuum containers (e. g. aquaria, terrariums) or rooms. Other forms of
operation as mentioned above are not allowed.
Menu
Function
Possible Settings
Default
F01
Humidity Day
0-99%
60%
F02
Humidity Night
0-99%
80%
F03
Switching Delay
1-50%
10%
This value defines with which difference the device
will switch
F04
Alarm Difference
0-50%
0%
Device warns when difference is bigger than this
value, 0= Alarm Off
F05
Mode
1= Add Humidity, 0=
De-humidify
0
F06
Day Start
00-22
08
From this hour on Day Humidity is valid
F07
Night Start
1-23
18
From this hour on Night Humidity is valid
F08
Timer ON 1
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Turns on Coupling II at this time
F09
Timer OFF 1
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Turns off Coupling II at this time
F10
Timer ON 2
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Turns off Coupling II at this time
F11
Timer OFF 2
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Turns off Coupling II at this time
F12
Clock
00:00 – 23:59 (h:min)
4
Humidity Control2.indd 7-8
Comment
Belangrijke informatie
De hygrostaat schakelt afhankelijk van de ingestelde tijd om tussen • In het geval van uitval van de sensor klinkt een alarmtoon en wordt op
het display EEE getoond. Neem contact op met uw dealer!
dag- en nachtwerking en gebruikt de desbetreffende luchtvochtigheidinstellingen. F06 stelt de tijd vast voor de dagstart en F07 voor de • Bij het uitvallen van de stroom slaat het toestel de instellingen gedurende 48 uren op.
nachtstart. F06 moet kleiner zijn dan F07!
• Brengt u geen wijzigingen aan aan het apparaat, en open de behuizing
Bevochtigen/ontvochtigen:
niet!
Met F05 kan het apparaat worden overgeschakeld van de bevochtigings- • Controleer het apparaat en de sensorleidingen altijd op beschadiginsmodus naar de ontvochtigingsmodus. In de bevochtigingsmodus is het
gen. Bij vaststelling van een fout dient u het apparaat onmiddellijk buapparaat in bedrijf totdat de ingestelde luchtvochtigheid is bereikt.
iten gebruik te stellen. Dit geldt ook indien het apparaat met vloeistof
Daarna wordt het apparaat uitgeschakeld. In de ontvochtigingsmodus
in aanraking is gekomen. Een controle en zonodig reparatie van het
wordt het apparaat ingeschakeld zodra de ingestelde luchtvochtigheid
apparaat moet door een gekwalificeerde vakman worden uitgevoerd!
wordt overschreden. Pas nadat de luchtvochtigheid weer lager is dan de • Vóór het gebruik van het apparaat dient altijd gecontroleerd te woringestelde waarde voor de luchtvochtigheid wordt het apparaat weer
den of het apparaat principieel geschikt is waarvoor het gebruikt zal
uitgeschakeld. Gebruik deze functie bijv. voor het gebruik van ventiworden!
latoren.
• Bij twijfel is het inwinnen van informatie bij vakmensen, deskundigen
of de fabrikant van het gebruikte apparaat noodzakelijk!
Alarmfuncties:
U kunt instellen of het apparaat u moet waarschuwen indien de lucht- • Om te voorkomen dat er dieren gewond raken of komen te overlijden,
is een regelmatige controle van de temperatuur noodzakelijk! De favochtigheid van de ingestelde luchtvochtigheidswaarden (dag en nacht)
brikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen van
afwijkt. De afwijking is van 0 tot 50 in te stellen. Bij 0 wordt deze
een regelaar!
alarmfunctie gedeactiveerd. Verder geldt dat het cijfer staat voor de
afwijking, d.w.z. dat als u bijv. 5 kiest en een luchtvochtigheid van Garantie
75% heeft ingesteld, het alarm van dit apparaat u waarschuwt indien De garantie vervalt bij verandering en/of reparatiepogingen aan het
de luchtvochtigheid onder de 70% zakt respectievelijk boven de 80% apparaat, evenals bij beschadiging door invloed van geweld of onjuist
stijgt. In het geval van een waarschuwing knippert het display en is een gebruik van het product.
alarmtoon hoorbaar.
De fabrikant verleent voor dit apparaat een garantie van 2 jaar. De fabTijdschakelklok:
rikant houdt zich het recht voor te beslissen over reparatie, aanpassinHet apparaat beschikt over een realtime-klok met tijdschakelklok. U gen, of ruilen voor een nieuw apparaat.
kunt telkens twee AAN en twee UIT tijden (precies op de minuut) instelDe fabrikant staat niet in en stelt zich niet aansprakelijk voor schade of
len. Via de koppeling II kunt u apparatuur zoals verlichting tijdsturen.
gevolgschade van dit product.
Zet de desbetreffende functies (F08 tot F11) op 00:00 indien u de tijdschakelklok niet wilt gebruiken. Let er op dat de instellingen niet tegen- In het geval van garantie-eisen of reparaties neemt u contact op met
uw dealer.
strijdig zijn, dat bijv. de waarde van F10 tussen F08 en F09 ligt.
Werking:
De hygrostaat stuurt de verwarming aan totdat de ingestelde luchtvochtigheid is bereikt, en schakelt dan zelf uit. Het apparaat wordt opnieuw
ingeschakeld zodra de ingestelde luchtvochtigheid lager is dan de onder
F03 ingestelde waarde.
Tonen en opvragen van de opgeslagen waarden:
Licht er een rood lichtje onder WORK op, dan is het aan te sturen apparaat ingeschakeld. Indien bij SET een rood licht brandt, dan is het
apparaat op dat moment op de instelmodus. Drukt u de pijltjestoets in
de richting van omhoog wordt de ingestelde dagvochtigheid getoond.
Door de pijltjestoets in de richting van omlaag te drukken, wordt de
nachtvochtigheid getoond. Door de ENT-toets kort in te drukken, wordt
de actuele tijd getoond. De resterende waarden zijn alleen via de apparaatinstellingen op te vragen.
Technische gegevens
bedrijfsspanning:
maximum belasting:
stroomverbruik/energieverbruik:
instelbare luchtvochtigheid:
meetbereik:
0% tot 99%
nauwkeurigheid:
resolutie:
schakelvertraging:
alarm bij afwijking:
230 V~ 50/60 Hz
1000W
< 5W
0% tot 99%
+- 5%
1%
regelbaar 1% tot 50%
+- 0% tot 50%
13
28.09.2006 14:36:58
Handleiding
NL
Met de Humidity Control II bent u in het bezit van de nieuwste generatie
digitale hygrostaten. U kunt op deze hygrostaat alle gangbare luchtbevochtiger aansluiten met een totaalvermogen van maximaal 1000W. Het
apparaat beschikt over een realtime-klok en over twee circuits zodat
verschillende waarden voor dag en nacht kunnen worden ingesteld.
De overschakeling tussen dag- en nachtgebruik is tijdgestuurd. Een
alarmfunctie waarschuwt zowel optisch als akoestisch indien de luchtvochtigheid de in te stellen waarde overschrijdt respectievelijk onder
deze waarde blijft. Bovendien kunt u extra apparatuur zoals verlichting
of ventilatoren met de timer aansturen. Het permanente luchtvochtigheiddisplay en het kleine formaat maken een gebruik als hygrometer
mogelijk.
Gebruiksvoorwaarden
• Het apparaat mag alleen aan een net met 230V / 50/60Hz wisselspanning worden aangesloten.
• De positie van het apparaat tijdens het gebruik is naar believen. Het
apparaat zal echter zodanig moeten worden geplaatst dat het niet in
het water kan vallen!
• De toegestane omgevingstemperatuur mag tijdens het gebruik niet
lager dan 0°C respectievelijk niet hoger dan 60°C zijn.
• Het apparaat is gemaakt voor het gebruik in droge en schone ruimtes.
• Bij vorming van condenswater moet een acclimatiseringtijd tot aan 2
uur worden afgewacht.
Juist gebruik
Day/Night Mode:
Installatie
Plaats de vochtigheidssensor op een geschikte plaats in het terrarium.
Voor een correct meetresultaat mag de vochtigheidssensor niet direct
worden geraakt door waternevel.
Installeer het apparaat dusdanig dat u het display goed kunt controleren. Plug de aan te sturen apparaten in het desbetreffende regelaarstopcontact; luchtbevochtiger in I en van de timer aan te sturen apparaten in II. Stop de netadapter in een juist geïnstalleerd stopcontact.
U kunt nu overeenkomstig de volgende handleiding de desgewenste
instellingen maken.
Instelling van de apparaatfuncties:
Houd de SET-toets langer dan 3 seconden ingedrukt om het menu voor
het instellen van het apparaat te openen. Er zijn 12 te kiezen menu’s
van F01 tot F12. Schakel met behulp van de pijltjestoetsen tussen de
functies en druk SET om het menu te openen. Met de pijltjestoetsen kunt
u wijzigingen aanbrengen. Met ENT slaat u de waarden voor het desbetreffende menu op. Houd de ENT-toets langer dan 3 seconden ingedrukt
om de apparaatinstellingen te verlaten. Het apparaat werkt nu met de
nieuwe instellingen.
Details betreffende de afzonderlijke functies kunt u uit de volgende tabel opmaken. Let erop dat u bij het instellen van de tijd door middel van
het drukken van de SET-toets kunt schakelen van minuut tot uur.
The device has a real-time clock with timer. You can set two ON and two
OFF times (in minutes) which will allow controlling devices, e.g. lighting
plugged into coupling II by time. Set the respective menus (F08 to F11)
to the desired time or to 00:00 if you do not want to use the timer. Make
sure that the settings are not contradictory, e.g. the setting for F10 must
not lie between F08 and F09.
Mode of Operation:
A manufacturer warranty of 2 years is granted on this device. Repair,
amendments or exchange for a replacement are at the manufacturer’s
discretion.
Neither a guarantee nor any liabilities for detriments or consequential
damages in relation with this product will be assumed.
In case of warranty claims or repairs contact your specialist dealer.
Power Consumption:
Humidity Setting:
If a red lamp is lighting above WORK the device is on. If a lamp is lighting Humidity Range:
above SET the device is in settings mode.
Accuracy:
With the arrow key up you can display the daytime humidity setting. Resolution:
Down key will show the nighttime setting.ENT will show the actual time. Temp. Difference for Switching:
All other settings can only be viewed in settings mode.
Alarm when exceeding temp:
Display and Showing the settings:
menu
Functie
instelmogelijkheden
werkinst- opmerkingen
ellingen
F01
Luchtvochtigheid dag
0-99%
60%
F02
Luchtvochtigheid nacht
0-99%
80%
F03
Schakelvertraging
1-50%
10%
Deze waarde bepaalt vanaf welke vochtigheidsdaling het apparaat weer wordt ingeschakeld.
F04
Alarm bij afwijking
0-50%
0%
Bij afwijking om deze waarde, waarschuwt het
apparaat, 0 = alarm uit
F05
Bedrijfswijze
1= koelen, 0= verwarmen
0
F06
Dagstart
00-22
08
Vanaf deze waarde geldt de dagluchtvochtigheid
F07
Nachtstart
1-23
18
Vanaf deze waarde geldt de nachtluchtvochtigheid
F08
Timer AAN 1
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Schakelt koppeling II aan (op dit tijdstip)
F09
Timer UIT 1
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Schakelt koppeling II uit (op dit tijdstip)
F10
Timer AAN 2
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Schakelt koppeling II aan (op dit tijdstip)
F11
Timer UIT 2
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Schakelt koppeling II uit (op dit tijdstip)
F12
Tijd
00:00 – 23:59 (h:min)
Humidity Control2.indd 9-10
Timer:
The humidity control turns the humidifier on until the set humidity is re- Technical Specifications
ached and then turns it off. It will turn on again if the measured humidity Voltage:
is below the difference of the humidity setting and the value set at F03. Maximum Load:
Het apparaat is bedoeld voor het gebruik met in de handel gebruikelijke
bevochtigingssystemen ter regeling van de luchtvochtigheid in drukloze
containers (bijv. aquariums, terraria) of ruimtes. Een ander gebruik dan
hier beschreven, is niet toegestaan!
12
Important Information:
The humidity control will switch between Day and Night mode depending • The device saves settings in case of power loss for about 48 hours.
on the time and use the corresponding humidity settings. F06 is setting • In case of sensor error an alarm will sound and the display will show
for daytime and F07 for night. F06 must be smaller than F07.
EEE. Contact your dealer.
• Do not undertake any modification and do not open the case.
Humidifying/De-humidifying
• Device and sensor cords have to be checked always for signs of damaWith F05 the device can be switched between Humidifying and De-Huge. If a defect is discovered the device has to be put out of operation
midifying Mode! In Humidifying mode the device will be operated until
immediately. The same applies if the device has come into contact with
the desired humidity is reached. In De-Humidifying mode the device will
fluids.
be switched on as soon as the humidity is above the setting and only • Generally it should be verified if the device is applicable for the appliswitched off if the humidity decreases below the setting again. Use this
cation at hand before putting it into operation!
mode for fans.
• In case of doubt consultation of experts or the manufacturer of the
employed devices is required.
Alarm Function:
You can set an alarm function, which will warn you if a certain deviation • In order to avoid animal losses regular checks of the humidity are
required. Claims for losses due to malfunction of the controller cannot
from the humidity setting is reached. The deviation can be set from 0 to
be accepted
50. Choosing 0 will shut off the alarm function. If the deviation is set to 5
and the desired humidity is 75%, the alarm will start at 80% and below Warranty
70%. In case of alarm there is a warning sound and the display flashes. The warranty expires in case of modification and repair attempts as well
as damaging by force or inappropriate usage.
230 V~ 50/60 Hz
1000W
< 5W
0% to 99%
0% to 99%
+- 5%
1%
1% - 50%
+- 0% to 50%
Actuele tijd
5
28.09.2006 14:36:59
Mode d´emploi
F
Funzione diurna/notturna:
Vous venez d´acquérir avec le Humidity Control II un hydrostat digital de la nouvelle génération qui permet de contrôler des systèmes
d’humidification dans tous les terrariums habituels jusqu´ à une capacité de commutation allant jusqu´à 1000 W. L’appareil dispose d’une
montre en temps réel et de deux circuits permettant de paramétrer les
différentes valeurs de jour et de nuit. Le changement entre le mode jour
et nuit se fait par le paramétrage de l’heure. La fonction d´alarme avertit visuellement et acoustiquement si la humidite choisie est en-dessous
ou au-dessus . De plus, le hydrostat dispose d´une minuterie permettant
de régler des appareils supplémentaires comme l´éclairage ou la ventilation. L´indication continue de l’humidité et le petit format du hydrostat permettent de l´utiliser comme hygromètre supplémentaire.
Installez le hydrostat de manière à ce que vous puissiez bien contrôler
tout le temps l’humidité indiquée. Branchez les appareils que vous voudrez contrôler dans les prises du hydrostat. Humidificateurs dans I et les
appareils avec minuterie dans II (comme par ex.: l´éclairage). Branchez
la prise du hydrostat dans une prise de courant conforme à cet usage.
Vous pourrez alors effectuer les réglages désirés conformément aux
explications suivantes.
Conditions d‘exploitation
Paramétrage des fonctions de l’appareil:
• L‘appareil ne peut que fonctionner à 230 V/ 50/ 60 Hz contrainte alternée.
• La place de l’appareil est arbitraire. L‘appareil doit être actionné de
façon à ce qu‘il ne tombe pas à l‘eau !
• La température ambiante admise peut pendant le fonctionnement variée de 0°C à 60°C pas au delà ni en dessous.
• L‘appareil est destiné à l‘utilisation dans les secteurs secs et propres.
• Lors de la condensation de l‘eau, un temps d’acclimatation doit être
attendu jusqu‘à 2 heures.
• Protégez l‘appareil de humidité, de la brume et de l’effet de chaleur !
Utilisation
Installation:
Veuillez installer la sonde d‘humidité à une place appropriée dans le terrarium. Pour des résultats d‘une mesure corrects, la sonde d‘humidité
ne peut être contact direct avec les vapeurs d‘eau
Appuyez sur la touche SET pendant plus de 3 secondes pour ouvrir le
menu de paramétrage de l’appareil. Il est possible de choisir 12 menus allant de F01 à F12. Pour changer les fonctions utilisez les touches
à flèche et appuyez sur SET, pour ouvrir le menu correspondant. Les
touches à flèche permettent de procéder à des modifications. A l’aide
de la touche ENT vous pouvez enregistrer les valeurs de chaque menu.
Si vous appuyez plus de 3 secondes sur la touche ENT, vous quittez le
mode de paramétrage de l’appareil. L’appareil fonctionnera alors avec
les nouveaux paramètres.
Les détails de chaque fonction sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Attention: lorsque vous réglez l’heure en appuyant sur la touche
SET vous passez de l’affichage des minutes à celui des heures.
L‘application de l‘appareil est le fonctionnement avec des systèmes
d’humidification usuels dans le commerce visant le règlement de
l‘humidité de l‘air dans des récipients sans pression (Par ex. : Terrarium). Une autre application n‘est pas admise !
Menu
Fonction
Paramétrage
possible
Paramétrage possible
Paramétrage à partir
usine
F01
Humidité de l’air jour
0-99%
60%
Annotation
F02
Humidité de l’air nuit
0-99%
80%
Commande retardée
1-50%
10%
Cette valeur définit à partir de quelle réduction
de puissance l’appareil se remet en marche.
F04
Alarme lors d’un
écart
0-50%
0%
Lors d’un écart de cette valeur l’appareil émet
une alarme, 0 = alarme off
F05
Fonctionnement
1= humidification, 0=
déshumidification
0
F06
Début jour
00-22
08
A partir de cette valeur l’humidité de jour est
valide.
F07
Début nuit
1-23
18
A partir de cette valeur l’humidité de nuit est
valide.
F08
Horloge à minuterie
ON 1
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Active accouplement II (à cette heure précise)
F09
Horloge à minuterie
OFF 1
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Désactive accouplement II (à cette heure précise)
Humidity Control2.indd 11-12
Informazioni importanti:
• L’apparecchio memorizza le regolazioni nel caso di perdita
d’alimentazione elettrica per circa 48 ore.
• Nel caso di errore del sensore suonerà l’allarme e il display visualizzerà la scritta EEE. Contattate subito il vs rivenditore.
• Non modificate né aprite l’apparecchio!
Umidificazione/Deumidificazione:
• Verificare periodicamente l’integrità dei cavi dell’apparecchio e dei
Con F05 l’apparecchio potrà essere regolato da umidificazione a deusensori. Nel caso si riscontrassero danneggiamenti, bisognerà immidificazione. Nel modo umidificazione l’apparecchio resterà in funzimediatamente togliere l’apparecchio dall’uso. Lo stesso vale nel
one fino a quando si raggiungerà il valore di umidificazione impostato
caso l’apparecchio sia entrato in contatto con liquidi. Il controllo e
quindi si spegnerà. Nel modo Deumidificazione l’apparecchio resterà
l’eventuale riparazione dell’apparecchio dovranno essere effettuati
acceso fino al superamento del valore impostato della deumidificazione.
solo da personale qualificato!
Si riaccenderà solo quando il valore è di nuovo sceso. Utilizzare questa • Prima dell’utilizzo di un apparecchio, verificare che sia effettivamente
funzione per esempio in caso di ventilazione.
adatto ed indicato per l’uso che se ne intende fare!
• In caso di dubbio, chiedere chiarimenti a personale qualificato, esperti
Allarme:
del settore o al produttore dell’apparecchio!
Può essere impostato un allarme per avvisare quando il valore impo•
Per evitare perdite accidentali di animali, è necessario controllare
stato di umidità risulti al di sotto del valore richiesto. Lo scostamento
periodicamente l’umidità. Non sono accettati reclami per danni evenpotrà essere stabilito da 0 a 50. Scegliendo 0 la funzione allarme verrà
tualmente causati dal regolatore.
disattivata..Se lo scostamento viene regolato a 5 e l’umidità desiderata
è 75%, l’allarme entrerà in funzione a 80% e sotto il 70%. In caso di Garanzia
allarme si attiverà un suono e il display lampeggerà.
La garanzia decade in caso di modifiche, manomissioni, danneggiamenti,
Temporizzatore:
tentativi di riparazione o utilizzo non corretto dell’apparecchio.
L’apparecchio dispone di un orologio e di un temporizzatore (timer).
Possono essere impostati due periodi di accensione e spegnimento (in
minuti) per il controllo degli altri dispositivi collegati, per esempio
l’illuminazione collegata alla spina II a tempo. Regolare i rispettivi
menù (da F08 fino a F11) nel periodo di tempo desiderato oppure alle
00:00 se non si desidera utilizzare il timer. Accertarsi che le regolazioni
non siano in contrasto l’una con l’altra, cioè che le impostazioni per F10
non si trovino tra F08 e F09.
Questo apparecchio è garantito per due anni. La scelta di riparare, migliorare, o sostituire l’apparecchio con uno nuovo compete esclusivamente
al produttore.
Funzionamento:
F03
6
L’igrostato passerà dalla funzione diurna a quella notturna compatibilmente con l’orario e verranno utilizzate le regolazioni impostate sui
valori dell’umidità. F06 per regolare l’orologio su inizio giorno e F07 per
regolare l’inizio notte. Attenzione : F06 deve essere minore di F07!
L’igrostato mette in funzione l’umidificatore fino a raggiungimento del
valore di umidità impostato e poi si spegne. Si riaccenderà nuovamente
non appena l’umidità misurata si trova al disotto della differenza tra la
regolazione dell’umidità e il valore impostato a F03.
Non sono riconosciuti i danni o le responsabilità causati
dall’apparecchio.
Nel caso dobbiate ricorrere alla garanzia, rivolgetevi al vostro rivenditore di fiducia.
Dati Tecnici:
Tensione:
Carico massimo:
Consumo:
Visualizzazione e cancellazione di valori impoRegolazione dell’umidità:
stati:
Portata dell’umidità:
Se lampeggia una luce rossa sopra la scritta WORK, l’apparecchio è in Precisione:
funzione. Se lampeggia la scritta SET, l’apparecchio si trova nel modo Risoluzione:
di impostazione.
Ritardo nello spegnimento:
Con la freccia in alto apparirà il valore impostato dell’umidificazione Allarme scostamento:
230V~ 50/60Hz
1000W
< 1,5W
da 0% a 99%
da 0% a 99%
+/- 5%
1%
1% à 50%
+- 1% fino a 50%
diurna, con la freccia in basso apparirà il valore notturno. Premendo
brevemente ENT apparirà l’ora corrente. Tutti gli altri valori potranno
essere visualizzati nel modo di funzionamento.
11
28.09.2006 14:36:59
Manuale d’uso
IT
Con l’ Humidity Control II avete acquistato un igrostato digitale dell’ ultima generazione in grado di controllare tutti i riscaldatori di vivari di
tutti i tipi comuni con un carico massimo di 1000W. L’apparecchio dispone
di un orologio con indicazione dell’ora attuale e due cicli temporali per la
regolazione di valori differenti tra notte e giorno. Il passaggio tra il funzionamento diurno e notturno avviene attraverso l’orologio. Un allarme
avverte otticamente ma anche in modo acustico se l’umidità è troppo
alta o troppo bassa (l’umidità massima o minima è determinabile). In
più l’igrostato ha un temporizzatore che permette di collegare apparecchi supplementari di controllo come l‘illuminazione o i ventilatori.
L‘indicazione ininterrotta dell’umidità ed il piccolo formato dell’ igrostato consentono l‘uso come igrometro supplementare.
Installazione:
Installate il sensore di umidità in un punto adatto all‘interno del terrario. Il sensore di umidità non deve essere direttamente in contatto con
la nebbia o con i vapori.
Collocate l’ igrostato in modo da controllare facilmente l’umidità visualizzata. Collegare gli apparecchi che desiderate controllare nelle prese
dell’ igrostato: sistemi di umidificazione dentro I, e apparecchi controllati da timer (per esempio l’ illuminazione) in II. Collegate la spina elettrica dell’ igrostato correttamente con una presa di corrente. Potrete fare
ora le regolazioni desiderate secondo le seguenti istruzioni.
Regolazione delle funzioni :
Norme di funzionamento
Premere il tasto SET per più di 3 secondi per accedere al menù delle
funzioni dell’apparecchio. Ci sono 12 menù a disposizione da F01 a F12.
• L’apparecchio può essere utilizzato solamente in 230 V / 50/60 Hz.
• La posizione è a scelta dell’utilizzatore. Prestare la massima attenzio- Utilizzare il tasto a freccetta per scegliere il menù e premere poi SET
per entrarci. Con la freccia si potrà modificare le funzioni. Con il tasto
ne per evitare cadute accidentali in acqua!
ENT verranno memorizzati i valori nel menù prescelto. Premere il tasto
• La temperatura di utilizzo deve essere compresa tra 0°C e 60°C.
• L’apparecchio è espressamente indicato per l’uso in ambienti asciutti ENT per più di 3 secondi per uscire dal menù. L’apparecchio inizierà a
funzionare con le nuove impostazioni.
e puliti.
• In caso di sviluppo di condensa, bisognerà prevedere un tempo di accli- Per maggiori dettagli sulle funzioni disponibili consultare la tabella qui
matizzazione di circa due ore.
sotto. Per modificare gli orari si potrà passare dai minuti alle ore pre• Proteggere l’apparecchio da umidità, spruzzi d’acqua e surriscalda- mendo il tasto SET.
mento!
Uso corretto
L’apparecchio può essere utilizzato con i sistemi di umidificazione normalmente disponibili in commercio per regolare l’umidità dell’aria in
contenitori (es. Terrari) o stanze. Ogni altro utilizzo è espressamente
vietato!.
Fonction
Paramétrage
possible
Paramétrage possible
Paramétrage à partir
usine
Annotation
F10
Horloge à minuterie
ON 2
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Active accouplement II (à cette heure précise)
F11
Horloge à minuterie
OFF 2
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Désactive accouplement II (à cette heure précise)
F12
Heure
00:00 – 23:59 (h:min)
Le système Hygrostat commute automatiquement en fonctionnement
jour ou nuit selon l’heure qui a été réglée. En fonction du réglage il sélectionne les paramètres d’humidité correspondants. F06 définit l’heure
pour le fonctionnement de jour et F07 le début du fonctionnement de
nuit. F06 doit être inférieur à F07!
Humidification/déshumidification:
En tapant F05 le mode de fonctionnement de l’appareil peut être changé d’humidification en déshumidification. Dans le mode Humidification
l’appareil reste en marche aussi longtemps que le taux d’humidification
paramétré n’a pas été atteint, ensuite il s’arrête. Dans le mode Déshumidification l’appareil reste en marche jusqu’à ce que le taux
d’humidification soit dépassé, il ne se rallume que si le taux devient
inférieur. Utilisez cette fonction par ex. lorsque vous activez la ventilation.
Alarme:
L’alarme peut être réglée de telle manière qu’une fois que les valeurs
d’humidité de l’air paramétrées (de jour et de nuit) sont dépassées ou
inférieures au paramétrage, elle se déclenche toute seule. L’écart peut
être sélectionné entre 0 à 50. A 0 la fonction est désactivée. Autrement
le nombre correspond à l’écart. L’écart est réglé sur 5 et l’humidité de
l’air à 75%. L’alarme s’enclenche dès que l’humidité de l’air descend
sous 70% ou qu’elle monte à plus de 80%. L’alarme est déclenchée avec
un affichage qui se met à clignoter et un son qui est émis.
Funzione
Possibilità di regolazione
Aggiustamento di fabbricazione
F01
Umidità diurna
0-99%
60%
Interrupteur à horloge:
F02
Umidità notturna
0-99%
80%
F03
Ritardo di accensione
1-50%
10%
Il valore determina il ritardo con il quale l’apparecchio
si riaccende
F04
Allarme differenza
0-50%
0%
Il sistema si allerta nel caso la differenza sia maggiore
del valore indicato, se è =0 l’allarme cesserà
F05
Modo di funzionamento
1= aggiunta umidità,
0= Deumidificazione
0
L’appareil dispose d’une montre en temps réel avec un interrupteur à
horloge. Vous pouvez paramétrer très facilement deux temps ON et deux
temps OFF (à la minute près) et l’accouplement II permet de gérer des
appareillages comme par ex. l’éclairage en fonction du temps. Réglez
les fonctions correspondantes (F08 à F11) à 00:00, si vous ne souhaitez pas utiliser l’interrupteur à horloge. Attention : les paramètres ne
doivent pas être contradictoires par ex. la valeur de F10 doit se situer
entre celle de F08 et F09.
F06
Inizio giorno
00-22
08
Da questo momento è valida l’umidità diurna
F07
Inizio notte
1-23
18
Da questo momento è valida l’umidità notturna
F08
Timer ON 1
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Spegne dispositivo collegato all’apparecchio supplementare II (nel momento richiesto)
F09
Timer OFF 1
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Spegne dispositivo collegato all’apparecchio supplementare II (nel momento richiesto)
F10
Timer ON 2
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Accende il dispositivo collegato all’apparecchio II
F11
Timer OFF 2
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Spegne dispositivo collegato all’apparecchio supplementare II (nel momento richiesto)
F12
Orologio
00:00 – 23:59 (h:min)
Humidity Control2.indd 13-14
Ora attuale
Affichage de l’heure
Commande jour/nuit:
Menu
10
Osservazioni
Menu
Mode de fonctionnement:
Le système Hygrostat gère l’humidificateur jusqu’à ce que l’humidité
de l’air paramétrée soit atteinte. Ensuite il s’arrête. Il se remet automatiquement en marche dès que le taux d’humidité paramétré est inférieur à la valeur choisie dans F03.
Affichage et appel des valeurs enregistrées:
Lorsque une lumière rouge s’allume sous WORK, l’appareil de commande doit être mis en marche. Lorsqu’une lumière rouge s’allume sous SET,
l’appareil est prêt à être réglé.
A l’aide de la touche Flèche vers le haut l’humidité du jour peur être affichée. La touche Flèche vers le bas permet d’afficher l’humidité de nuit.
En appuyant brièvement sur la touche ENT il est possible de lire l’heure.
Toutes les autres valeurs ne peuvent être appelées et consultées que via
le système de paramétrage de l’appareil.
Informations importantes:
• Lorsqu’un capteur tombe en panne, l’alarme est déclenchée et l’unité
d’affichage annonce EEE. Contactez immédiatement votre revendeur!
• En cas de coupure de courant, les données restent programmées pendant 48 heures.
• Ne pas modifier l‘appareil et ne pas l’ouvrir !
• L‘appareil et des conduites de sonde doivent être examinés. Lors d‘une
constatation d‘une erreur, l‘appareil doit être repris immédiatement
de l‘entreprise. La même chose est en vigueur, si l‘appareil à été en
contact de liquide. Un réexamen et éventuellement une réparation de
l‘appareil doivent être effectué par un spécialiste qualifié !
• Avant le démarrage d‘un appareil, il faut examiner si cet appareil est
approprié pour l’utilisation voulue.
• En cas de doute, on trouve les renseignements chez des spécialistes,
experts ou fabricants des appareils utilisés !
• Un contrôle régulier de l’humidité est nécessaire pour prévention des
pertes animales. Des droits à dédommagement du régulateur, à cause
de la perte, sont exclus.
Garantie
La garantie expire avec une modification et des tentatives de réparation
de l‘appareil ainsi que lors des dégâts par un impact ou une utilisation
inadéquate.
Sur cet appareil, une garantie de fabricant de dos années est accordée.
Réparation, Amélioration, échange contre un autre appareil ; sans décision du fabricant.
Ni une garantie n‘est prise en charge des dommages en rapport avec
ce produit.
Avec des exigences de garantie, veuillez vous adresser à votre commerçant spécialisé pour d’éventuelles réparations..
Données techniques:
Tension électrique:
Alimentation électrique max.:
Consommation électrique:
l’humidité réglables:
l’humidité contrôlables:
Exactitude:
Mise en action:
Retard de mise en marche:
Signal d´alarme en cas de variation:
230 V- 50/60 Hz
1000 W
<5W
de 0% à 99%
de 0% à 99%
+- 5%
!%
1% à 50%
+- 0% à 50%
7
28.09.2006 14:37:00
Guia de Empleo
ES
Instalación:
Con el Humidity Control II ha adquirido Ud. un higróstato digital del tipo
más actual con el que puede conectar todas las sistemas de humectación
usuales de terrario con una potencia total de 1000 W como máximo. El
aparato dispone de un reloj en tiempo real y de dos circuitos de conmutación de forma que se pueden ajustar distintos valores para el día y
la noche. El cambio entre el modo de día y de noche es controlado por
tiempo. Un sistema de alarma avisa de forma visual y acústica al quedarse debajo o por encima (valor es ajustable)de la humedad ajustada.
Además tiene Ud. la posibilad de controlar a través del timer aparatos
adicionales como la iluminación o el ventilador. La indicación permanente de la humedad así como su bajas dimensiones hacen posible que el
higróstato puede ser utilizado como higrómetro.
Coloque Ud. el sensor de humedad en un lugar adecuado dentro del
terrario. Para obtener resultados de medida correctas, es conveniente
que el sensor de humedad no sea directamente regado por el vapor de
agua.
Coloque Ud. el higróstato de tal manera que puede controlar bien la indicación de humedad. Introduzca Ud. los componentes previstos para la
regulación en el enchufe regulador, las humectadores en I y los componentes que deben ser controlados por el timer en II. Introduzca Ud. la
conexión a la red del higróstato en un enchufe debidamente instalado.
A continuación realice Ud. los ajustes deseados según las instrucciones
siguientes.
Condiciones de empleo
Ajuste de las funciones del aparato:
• El equipo solamente debe ser usado con tensión alterna de 230 V /
50.60 Hz.
• La posición de empleo del equipo puede ser elegida. Utilice el equipo
de tal manera que no se moje!
• La temperatura del ambiente permitida debe estar entre 0 y 60°C.,
ni más, ni menos!
• El equipo está destinado al uso en sitios secos y limpios.
• Al formarse agua de condensación, hay que esperar un período de
aclimatación hasta dos horas.
• Tenga Ud. cuidado a que el equipo no tenga contacto con humedad,
agua y calor!
Pulse la tecla SET más de 3 segundos para abrir el menú de ajustes del
aparato. Existen 12 menús seleccionables, F01 a F12. Cambie de función
por medio de las teclas con flecha y pulse SET para abrir el menú. Con las
teclas con flecha puede realizar los cambios. Con ENT graba los valores
para el menú correspondiente. Pulse ENT más de 3 segundos para salir
de los ajustes del aparato. Ahora el aparato funciona con los nuevos
ajustes.
En la siguiente tabla puede encontrar información detallada sobre las
distintas funciones. Observe que puede cambiar de minutos a segundos
en los ajustes de tiempo pulsando la tecla SET.
Uso con arreglo a los preceptivos
El fin de destinación del equipo es su empleo junto con sistemas de
humectación usuales para arreglar la humedad del aire en recipientes
(p.e. terrarios) o sitios sin presión alguna. Otro fin de empleo no está
permitido!
Menú
Función
Posibilidad de
ajuste
Ajuste de
fábrica
Nota
Humedad del aire de día
0-99%
60%
F02
Humedad del aire de noche
0-99%
80%
F03
Demora de conmutación
1-50%
10%
Este valor determina a partir de qué punto de
descenso se vuelve a conectar el aparato
F04
Alarma en caso de anomalía
0-50%
0%
El aparato avisa en caso de desviaciones de este
valor, 0 = alarma desc
F05
Modo
1= humedecer, 0=
deshumedecer
0
F06
Comienzo del día
00-22
08
Humedad de día a partir de este valor
F07
Comienzo de la noche
1-23
18
Humedad de noche a partir de este valor
F08
Temporizador CON 1
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Conecta acoplamiento II (a esta hora)
F09
Temporizador DESC 1
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Desconecta acoplamiento II (a esta hora)
F10
Temporizador CON 2
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Conecta acoplamiento II (a esta hora)
F11
Temporizador DESC 2
00:00 – 23:59 (h:min)
00:00
Desconecta acoplamiento II (a esta hora)
F12
Hora
00:00 – 23:59 (h:min)
Humidity Control2.indd 15-16
El higrostato cambia entre los modos día y noche, dependiendo de la
hora ajustada y utiliza los ajustes de humedad del aire correspondientes. F06 fija la hora de comienzo del día y F07 la de la noche. ¡F06 debe
ser inferior a F07!
Humedecer/deshumedecer:
Con F05 se puede cambiar el aparato de modo Humedecer al modo
Deshumedecer. En el modo Humedecer se maneja el aparato hasta
alcanzar la humedad del aire ajustada, momento en el que este se
desconecta. En el modo Deshumedecer, el aparato se conecta en cuanto
se sobrepasa la humedad del aire ajustada y sólo se vuelve a conectar
cuando se vuelve a descender hasta debajo del límite. Use esta función,
p. ej., para hacer funcionar ventiladores.
Función de alarma:
Se puede ajustar si el aparato ha de avisar a partir de un valor de desvío
determinado de los valores ajustados de humedad del aire (día y noche).
El valor de desvío se puede ajustar entre 0 y 50. Con 0 se desactiva la
función. En caso contrario, el número representa el valor de desvío, con
5 y una humedad del aire ajustada de 75% el aparato avisa correspondientemente por debajo de los 70% y por encima de los 80%. El aparato
avisa haciendo parpadear la pantalla y con una señal acústica.
Reloj temporizador:
El aparato tiene un reloj en tiempo real con temporizador. Es posible
ajustar dos horas CON y dos DESC (con exactitud de minutos), respectivamente, y temporizar aparatos, como por ejemplo iluminación, mediante el acoplamiento II. Ajuste las funciones correspondientes (F08
a F11) a 00:00 si no desea usar el temporizador. Preste atención a que
los ajustes no se contradigan (por ejemplo, el valor de F10 se encuentra
entre F08 y F09).
Modo de funcionamiento:
F01
8
Cambio día/noche:
El higrostato acciona el humidificador de aire hasta que se alcanza la
humedad del aire ajustada, momento en el que se desconecta. Se vuelve
a conectar en cuanto se sobrepasa la humedad del aire ajustada con el
valor ajustado con F03.
Visualización y llamada de los valores grabados:
El aparato a manejar está conectado cuando brilla una luz roja debajo
de WORK. Si brilla una luz roja con SET, el aparato está en ese momento
en modo de ajuste.
Con la tecla con la flecha hacia arriba se muestra la humedad del aire de
día ajustada, con la tecla con la flecha hacia abajo la de noche. Pulsando
brevemente ENT se muestra la hora actual. Todos los demás valores pueden llamarse sólo mediante el ajuste del aparato.
Avisos de importancia
• Si el sensor falla, suena una señal de alarma y la pantalla muestra el
mensaje EEE. ¡Póngase en contacto con su distribuidor!
• El aparato memoriza los ajustes y programaciones en caso de desconexión/apagón para aprox. 48 horas.
• No modifique Ud. el equipo ni abra su cuerpo!
• El equipo tal como las lineas del sensor tienen que ser examinados
con regularidad respecto a posibles averías y daños. Al constatar cualquier defecto, el equipo tiene que ser inmediatamente retirado del
uso. Lo mismo vale en caso de que el equipo haya tenido contacto con
liquidos. Inspecciones y eventuales reparaciones del equipo son tarea
exclusiva de un especialista profesional y calificado!
• Antes de la puesta en servicio del equipo hay que controlar si este
equipo es adecuado y apto en general para el caso de empleo, para
el que está previsto!
• En caso de dudas es recomendable recurrir a consultas de especialistas, profesionales, péritos o del productor del equipo empleado!
• Para excluir pérdidas de animales es conveniente controlar con regularidad la humedad. Se excluyen reivindicaciones de indemnización a
causa de defectos y fallos del regulador.
Garantía
La garantía caduca en caso de modificaciones técnicas e intentos de reparaciones del equipo así como en caso de deterioros y daños a causa de
fuerza o uso impropio.
Para el presente equipo se concede una garantía del productor para el
plazo de un año. Reparaciones, retoques, cambios contra un equipo nuevo se arreglan a elección del productor.
No se garantiza ni se responsabiliza de cualquier forma de daños o
daños consecutivos en relación con este producto.
En caso de reclamaciones, reivindicaciones de garantía o reparaciones
diríjanse a su especialista.
Datos técnicos
Tensión de servicio:
Carga máxima:
Consumo de electricidad:
Zona de humedad ajustable:
Ámbito de medición:
Precisión:
Desenganche:
Retardo de conexión:
Alarma en caso de discrepancia:
230 V~ 50/60 Hz
1000W
< 5W
0% a 99%
0% a 99%
+- 5%
1%
1% a 50%
+- 0% a 50%
Hora actual
9
28.09.2006 14:37:00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising