snow machine

snow machine
Connevans
Solutions to improve the quality of life
This product may be purchased from Connevans Limited secure online store
at www.DeafEquipment.co.uk
DeafEquipment.co.uk
Solutions to improve the quality of life
160.568
Gebruiksaanwijzing
SNEEUWMACHINE
Instruction Manual
SNOW MACHINE
Mode d’Emploi
MACHINE A NEIGE
Bedienungsanleitung
SCHNEEMASCHINE
-1-
Hartelijk dank voor de aanschaf van onze Skytec sneeuwmachine.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in
bedrijf te stellen.
Waarschuwing:
-
-
-
Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u een apparaat gaat
gebruiken.
Bewaar de handleiding zodat elke gebruiker hem eerst kan doorlezen.
Bewaar de verpakking zodat u, indien het apparaat defect is, dit in de
originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
Apparaat alleen binnenhuis en in niet vochtige ruimtes gebruiken.
Apparaat zodanig installeren dat er voldoende koeling mogelijk is.
Indien het apparaat is uitgerust met een randaarde stekker dan moet het
aangesloten worden op een randaarde stopcontact.
Toestel niet in de buurt van warmtebronnen en of in direct zonlicht
gebruiken.
Zorg ervoor dat er geen kleine objecten of vloeistof in het toestel kunnen
binnendringen.
Toestel alleen reinigen met een licht vochtige stofvrije doek, geen
reinigingsmiddelen of oplosmiddelen gebruiken!
Het toestel bevat buiten de in de gebruiksaanwijzing genoemde onderdelen
geen onderdelen die door de gebruiker vervangen of gerepareerd kunnen
worden.
Indien het toestel defect is, moet dit hersteld worden door een door
SkyTronic voorgeschreven reparatiebedrijf.
Tijdens de montage mag zich niemand onder de montageplaats bevinden.
Voordat het apparaat in werking wordt gesteld altijd eerst een deskundige
raadplegen.
In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open
daarom NOOIT dit toestel.
Voordat het apparaat gerepareerd of onderhouden wordt dient deze eerst
losgekoppeld te worden van het net.
Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp uit en in het
stopcontact.
Trek voor vervangen van de zekering de stekker uit het stopcontact.
Indien zowel stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat
beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
Indien het apparaat dermate beschadigd is dat inwendige (onder)delen
zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst én
het apparaat NOOIT worden ingeschakeld . Neem in dit geval contact op
met uw leverancier of Skytronic BV.
Sluit het apparaat alléén aan op een 230Vac/50Hz geaard stopcontact ,
verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact nooit aan het netsnoer
trekken.
-2-
-
-
-
Om te voorkomen dat het apparaat naar beneden valt (bij ophanging), dient
een veiligheidsophanging te worden aangebracht. Te denken valt aan een
deugdelijke ketting, staalkabel o.i.d., dat onafhankelijk van de beugel moet
worden bevestigd.
De bijgeleverde beugel dient als hoofdophanging en moét worden gebruikt
om het apparaat deugdelijk op te hangen.
Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moét rekening worden gehouden
met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de
veiligheidsaanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Veiligheid:
Sluit de sneeuwmachine altijd aan op een wandcontactdoos of
verlengkabel voorzien van randaarde!
Het bijvullen van het vloeistofreservoir dient voorzichtig te geschieden.
Neem eerst de netstekker uit het stopcontact! Draai daarna de dop van
het reservoir en vul bij met behulp van een passende trechter.
Gebruik uitsluitend de originele SkyTec sneeuwvloeistof. Deze vloeistof
is milieuvriendelijk, tevens biologisch afbreekbaar en laat, bij juist
gebruik, geen residu achter. (zie s.v.p. laatste pagina)
De openingen aan de bovenzijde van de kast moeten vrij blijven voor
een goede ventilatie. Plaats geen voorwerpen op de sneeuwmachine.
Installatie en gebruik:
Haal de machine uit de verpakking. Vul het vloeistofreservoir met behulp
van een trechter. Steek daarna pas de stekker in het stopcontact. Door
de drukschakelaar op de afstandsbediening in te drukken wordt de
compressormotor ingeschakeld. De sneeuwmachine produceert direct
een fraaie bundel kunstsneeuw tot op een afstand van ca. 6 meter.
Opstelling:
Plaats de sneeuwmachine op een gemakkelijk bereikbare plaats in
verband met het bijvullen. Het is ook mogelijk de machine op te hangen
d.m.v. de meegeleverde beugel met stelschroeven.
Uitschakelen:
Schakel de sneeuwmachine altijd uit door de stekker uit het stopcontact
te halen.
-3-
Technische gegevens:
Aansluitspanning:........................................... 230V~/50Hz
Motorvermogen:....................................................400 watt
Sneeuwopbrengst: .....................................ca. 5m3/minuut
Tankinhoud: ........................................................... 0,9 liter
Afmetingen:......................................13x16x35 cm (hxbxd)
Læs hele denne vejledning inden ibrugtagning og gem den for senere
brug.
VIGTIGT!
-
Toebehoren:
Sneeuwvloeistof, hoge kwaliteit op waterbasis, speciaal voor de SkyTec
sneeuwmachine. Wordt onverdund gebruikt en garandeert een goede
werking.
1 liter verpakking, bestelnummer 160.578
-
Specificaties zijn specifiek; toestel kan hiervan afwijken. Specificaties kunnen verandert
worden zonder mededeling.
-
Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in élk geval vervalt de totale garantie.
Ook mag het apparaat niet eigenmachtig worden gemodificeerd , ook in dit geval vervalt de totale
garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in élke vorm t.g.v.
onoordeelkundig gebruik en het niet in achtnemen van de waarschuwingen in het algemeen en
gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt Skytronic BV geen enkele
aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van
veiligheidsinstructies en waarschuwingen .Dit geldt ook voor gevolgschade in wélke vorm dan ook.
-
Apparatet er kun beregnet til indendørs brug, og må ikke udsættes for fugt.
Bør ikke placeres i direkte sollys eller meget tæt på anden varmekilde.
Ved rengøring brug kun en hårdt opvredet klud og ikke rengøringsmidler.
Forsøg aldrig at adskille eller reparere apparatet selv, en hver reparation
bør foretages af autoriseret personale.
Tilslut ikke apparatet hvis der er synlige skader på netkabel og stik.
Ved udskiftning af sikring og påfyldning af væske SKAL netspændingen
afbrydes først.
Når apparatet til og frakobles stikkontakten, tag da altid fat i stikproppen.
TRÆK ALDRIG I KABLET.
Brug altid vedlagte bøjle til ophængning, og husk sikkerhedswire (eller
kæde) som forankres seperat.
UDPAKNING OG IBRUGTAGNING
Tag sne maskinen ud af pakningen og efterse den for transportskader.
Dernæst fjernes skruelåget og tanken fyldes med væske (evt. ved hjælp
af en tragt). Husk at skrue låget på igen. Brug kun original SkyTec snevæske, som både er miljø venlig og biologisk nedbrydelig. Maskinen
placeres enten på en fast og plan flade, eller kan evt. ophænges ved
hjælp af medfølgende monteringsbøjle, som fastgøres forsvarligt og
maskinen sikres med wire eller kæde. Sørg desuden for at ventilationsåbningerne i kabinettet ikke tildækkes. Tilslut maskinen til stikkontakten
(230V) og den er klar til brug. Ved at trykke på knappen på
fjernbetjening startes maskinens kompressor, og den producerer
kunstsne i op til 6m afstand.
TEKNISKE DATA
Forsyningsspænding: ................................................230V/50Hz
Effektforbrug (ved drift):..................................................... 400W
Tankindhold: ....................................................................0,9 liter
Mål (hxbxd): ....................................................... 13 x 16 x 35 cm
TILBEHØR
Vandbaseret snevæske i 1 liter dunk: Vare nr. 160.578
Forsøg aldrig at adskille apparatet, da dette vil betyde tab af en hver form for reklamationsret. Af
samme grund må der ikke foretages konstruktive ændringer på apparatet. Følgeskader og tab
foresaget af fejl på apparatet dækkes ikke. SkyTronic Scandinavia er ikke ansvarlig for skader som
skyldes uagtsomhed, misvedligeholdelse eller at anvisninger i denne vejledning ikke er fulgt.
-4-
- 13 -
Technische Daten:
Versorgung ..........................................................230V AC/50 Hz
Motorleistung ...................................................................... 400W
Schneevolumen .......................................................Ca. 5m3/Min.
Tankinhalt ....................................................................... 0,9 Liter
Abmessungen .............................. 130 x 160 x 350 mm (HxBxT)
Zubehör
Schneeflüssigkeit, hohe Qualität auf Wasserbasis, speziell für die
SkyTec Schneemaschine. Wird unverdünnt benutzt und garantiert
problemlosen Betrieb.
1 Liter Verpackung, Best. Nr. 160.578
Congratulations to the purchase of this SkyTec snow machine. Please
read this manual carefully prior to using the unit.
WARNING
-
Die technischen Daten sind typenspezifisch und können von einem Gerät zum anderen
leicht abweichen. Technische Änderungen ohne Voranmeldung vorbehalten.
Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am
Gerät vor. Sie verlieren dadurch den Garantieanspruch.
Der Garantieanspruch verfällt ebenfalls bei Unfällen und Schäden in jeglicher Form, die durch
unsachgemäßen Gebrauch und Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise in dieser
Anleitung entstanden sind.
SkyTronic BV ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung
der Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.
-
-
Read the instruction manual thoroughly prior to using the unit.
Keep this manual for future reference.
Keep the packaging so that the unit can be shipped in the original
packaging in order to avoid damage.
For indoor use only.
Make sure that there is sufficient cooling in the mounting area.
Never plug or unplug the unit with wet hands.
If the plug and/or mains lead are damaged, they need to be repaired by
a qualified technician.
If the unit is damaged to an extent that you can see internal parts, do
not plug the unit into a mains outlet.
Keep away from heat and direct sunlight. Make sure that neither liquids,
nor small objects can enter the unit through the ventilation holes.
Only clean the unit with a damp, dust free cloth. Do not use cleaners or
solvents!
Do not use contact spray or cleaning agent to clean the switches and
pot meters.
Repairs have to be carried out by a qualified technician only.
Only connect this unit to an earthed mains outlet of 230Vac/50Hz and
10-16A.
Always unplug the unit during a thunderstorm or when it is not in use.
When you unplug the unit from the mains always pull the plug, never
the lead.
The unit does not contain any user replaceable parts other than those
specified in this manual.
When you unplug the unit from the mains always pull the plug, never
the lead.
In order to prevent dropping of the unit, a safety fastening needs to be
installed. This can be a solid chain, a steel cable, etc. which has to be
fastened separately from the mounting bracket.
The supplied bracket is the main fixing and must be used to solidly
mount the light effect.
In order to avoid accidents in public premises, the local legal
requirements and safety regulations/warnings must be fulfilled.
Keep out of the reach of children.
Safety Recommendations
Always connect the snow machine to a wall outlet or an earthed mains
lead!
Be careful when filling the tank. Unplug the unit from the mains first!
Open the tank and fill it by means of a suitable funnel.
- 12 -
-5-
Only use SkyTec snow fluid. This fluid is environmental friendly,
biodegradable and, if properly used, leaves no residues (please see last
page).
Do not obstruct the openings on top of the housing in order to ensure a
proper cooling. Do not place any objects on the snow machine.
Installation and use:
Unpack the unit. Fill the tank via a funnel and plug the unit into a mains
outlet. Switch the compressor motor on by pressing the button on the
remote control. The snow machine produces immediately a nice flow of
artificial snow at a distance of about 6m.
Location
Place the snow machine at a location where it can be easily filled. The
machine can also be hung via the supplied adjustable bracket.
Switching off
Switch the unit off by unplugging it from the mains.
Specifications:
Power supply ..........................................................230Vac/50Hz
Motor power ........................................................................ 400W
Snow volume ........................................................ca. 5m3/minute
Tank capacity..................................................................0.9 litres
Dimensions ..................................... 130 x 160 x 350mm (hxwxd)
The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the
other. Specifications can be changed without prior notice.
Accessories
Snow fluid, high quality on water basis, specially designed for the
SkyTec snow machine. Is used undiluted and guarantees trouble-free
operation. 1 litre pack, Ref no. 160.578
Sicherheitsvorschriften
Die Schneemaschine NUR an eine geerdete Wandsteckdose oder
Verlängerungsschnur anschließen.
Vor dem Füllen des Tanks erst den Netzstecker abziehen. Den Tank
vorsichtig mit Hilfe eines Trichters füllen.
Nur Original SkyTec Schneeflüssigkeit benutzen. Diese Flüssigkeit ist
umweltfreundlich, biologisch abbaubar und hinterlässt bei richtigem
Gebrauch keine Rückstände (s. letzte Seite).
Die Öffnungen auf der Oberseite des Gehäuses müssen frei bleiben, um
genügende Kühlung zu gewährleisten. Keine Gegenstände auf die
Schneemaschine stellen.
Installation und Gebrauch:
Die Maschine aus der Verpackung nehmen. Den Tank vorsichtig mit
Hilfe eines Trichters füllen. Danach den Stecker in eine Steckdose
stecken. Auf den Druckschalter auf der Fernbedienung drücken, um den
Kompressormotor einzuschalten. Die Schneemaschine erzeugt sofort
einen schönen Strahl Kunstschnee auf eine Entfernung von ca. 6m.
Aufstellung:
Die Schneemaschine so aufstellen, dass der Tank leicht zu füllen ist.
Die Maschine kann auch mit den mitgelieferten Bügeln aufgehängt
werden.
Ausschalten
Schalten Sie die Schneemaschine aus, indem Sie den Stecker aus der
Steckdose ziehen.
Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty.
Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty.
The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or
disrespect of the warnings contained in this manual.
SkyTronic UK cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the
safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.
-6-
- 11 -
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser SkyTec Schneemaschine.
Bitte diese Anleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme
durchlesen.
Nous vous remercions pour l’achat de notre machine à neige SkyTec.
Lire attentivement ce mode d’emploi avant la mise en service de
l’appareil.
Warnung
Avertissements
-
-
-
Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, so dass jeder Benutzer vor
Inbetriebnahme des Geräts erst die Anleitung durchlesen kann.
Originalverpackung für eventuellen späteren Transport aufbewahren.
Nur für Innengebrauch in trockenen Räumen.
Das Gerät so anbringen, dass für ausreichende Kühlung gesorgt ist.
Im Gerät befinden sich spannungsführende Teile. NIEMALS das Gehäuse
öffnen.
Vor Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten erst den Netzstecker abziehen.
Stecker niemals mit nassen Händen anfassen.
Sollten Stecker und/oder Netzschnur, sowie der Kabeleingang zum Gerät
beschädigt sein, müssen diese durch einen Fachmann ersetzt werden.
Wenn das Gerät sichtbar beschädigt ist, darf es NICHT an eine Steckdose
angeschlossen und NICHT eingeschaltet werden. Benachrichtigen sie in
diesem Fall SkyTronic BV.
Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem Fachmann vorgenommen
werden.
Das Gerät nur an eine geerdete 230V AC/50Hz Netzsteckdose mit 10-16A
Leistung anschließen.
Bei Unwetter, sowie Nichtgebrauch das Gerät aus der Steckdose ziehen.
Beim Abziehen des Steckers immer am Stecker ziehen, niemals an der
Netzschnur.
Vor Hitze und direktem Sonnenlicht schützen.
Es dürfen keine Flüssigkeiten oder kleine Gegenstände ins Gehäuseinnere
gelangen.
Das Gerät nur mit einem feuchten Tuch abwischen. Keine Reinigungs- oder
Lösungsmittel benutzen!
Das Gerät enthält keine vom Bediener auswechselbaren Teile.
Damit
das
Gerät
nicht
herunterfallen
kann,
muss
eine
Sicherheitsaufhängung angebracht werden, z.B. eine solide Kette oder ein
Drahtseil, das unabhängig vom mitgelieferten Montagebügel befestigt
werden muss.
Der mitgelieferte Montagebügel dient als Hauptbefestigung und muss zum
soliden Aufhängen des Geräts benutzt werden.
Um Unfälle in Betrieben zu vermeiden, müssen die geltenden
Sicherheitsbestimmungen und Richtlinien/Warnungen eingehalten werden.
Das Gerät von Kindern fernhalten.
-
-
-
-
- 10 -
Lire attentivement et conserver ce mode d’emploi pour future référence
afin que tout nouvel utilisateur puisse d’abord prendre connaissance du
fonctionnement de cet appareil.
Conserver l’emballage afin de pouvoir transporter l’appareil en toute
sécurité dans son emballage d’origine.
Uniquement pour utilisation à l’intérieur.
Installez l’appareil de façon à assurer un refroidissement suffisant.
L’appareil contient des pièces sous tension. NE JAMAIS ouvrir le
boîtier.
Débranchez l’appareil avant d’effectuer des travaux de réparation ou de
maintenance.
Ne jamais brancher ou débrancher l’appareil avec les mains mouillées.
Si la fiche et/ou le cordon secteur sont endommagés, faites-les
remplacer par un spécialiste.
Si l’appareil est endommagé, ne le branchez pas sur une prise secteur
et ne le mettez pas sous tension.
Branchez l’appareil uniquement sur une prise de terre de 230Vac/50Hz
d’une intensité de 10-16A.
Pendant un orage ou en cas de non-utilisation, débranchez toujours
l’appareil du secteur.
Pour débrancher, tirer toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.
Ne pas exposer à la chaleur, ni au soleil direct.
Veillez à ce qu’aucun liquide, ni objet en puisse pénétrer à l’intérieur de
l’appareil.
Nettoyez l’appareil uniquement avec un chiffon humide. Ne pas utiliser
de nettoyants, ni de solvants !
Outres les pièces désignées dans ce mode d’emploi, l’appareil ne
contient pas de pièces remplaçables par l’utilisateur.
Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié.
Pour débrancher, tirer toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.
Afin d’éviter une chute de l’appareil, il faut fixer un dispositif
supplémentaire de sécurité qui peut consister en une chaîne, un câble
d’acier ou autre qui doit être monté séparément de l’étrier de montage
fourni.
L’étrier fourni est le dispositif de fixation principal et doit être utilisé pour
suspendre solidement l’effet.
Afin d’éviter des accidents dans des lieux publics, il faut tenir compte
de la réglementation locale en vigueur et respecter les consignes de
sécurité et avertissements.
Tenir hors de la portée des enfants.
-7-
Sécurité :
TOUJOURS brancher la machine à neige sur une prise murale ou une
rallonge avec terre !
Avant de remplir le réservoir, débranchez la machine du secteur !
Ouvrez le réservoir et versez le liquide à neige au moyen d’un entonnoir.
Utilisez exclusivement le liquide à neige SkyTec qui ne nuit pas à
l’environnement, est biodégradable et ne laisse pas de résidus lorsqu’il
est utilisé correctement. (voir dernière page).
Ne pas obstruer les fentes de ventilation sur le dessus de l’appareil. Ne
pas poser d’objets sur la machine.
Installation et utilisation :
Sortez la machine de son emballage. Remplissez le réservoir au moyen
d’un entonnoir. Branchez la fiche sur une prise secteur. Appuyez sur le
bouton-poussoir de la télécommande pour mettre le moteur à
compression sous tension. La machine à neige produit immédiatement
un beau jet de neige artificiel à une distance d’env. 6 mètres.
Emplacement
Choisissez un emplacement où le réservoir peut être rempli facilement.
Vous pouvez également suspendre la machine par l’étrier ajustable
fourni.
Caractéristiques techniques :
Alimentation ........................................................... 230Vac/ 50Hz
Puissance du moteur .......................................................... 400W
Volume de neige.................................................... Env. 5m3/mn.
Capacité du réservoir...................................................... 0,9 litres
Dimensions .................................. 130 x 160 x 350 mm (h x l x p)
Accessoires :
Liquide à neige, de haute qualité, à base d’eau, spécialement conçu
pour la machine à neige SkyTec. S’utilise pur et garantit un
fonctionnement sans problèmes.
Emballage de 1 litre. N° Réf. 160.578
Les caractéristiques techniques sont typiques et peuvent varier d’un appareil à l’autre.
Sous réserve de modifications techniques sans préavis.
N’effectuez jamais de réparations vous-même et n’apportez jamais de modifications sous peine
d’invalider la garantie.
La garantie ne s’applique pas dans le cas de dommages sous quelque forme que ce soit, qui ont été
provoqués suite à une mauvaise utilisation et le non-respect des avertissements et consignes de
sécurité contenus dans ce manuel.
SkyTronic décline toute responsabilité en cas de dommages corporels suite au non-respect des
consignes de sécurité et des avertissements. Ceci s’applique aussi aux préjudices ultérieurs éventuels.
Arrêt
Eteignez la machine en débranchant la fiche du secteur.
-8-
-9-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising