Voorschriften en bedieningshandleiding - wisa
Voorschriften en bedieningshandleiding
Vorschriften und Bedienungsanleitung
Enjoy
1. Voorschriften
Nederlands
Leest u voor ingebruikname van het product dit document volledig en aandachtig door. Bewaar deze
­gebruiksaanwijzing voor eventuele toekomstige raadpleging.
De producent heeft geen enkele verantwoordelijkheid indien:
• de elektrische voorschriften volgens de norm C.E.I. 64.8 (IEC 364) met betrekking tot woningen niet
­opgevolgd worden;
• de installatie- en garantievoorschriften in deze gebruiksaanwijzing niet opgevolgd worden;
• het bad niet volgens de landelijk geldende normen geïnstalleerd is en gebruikt wordt;
• servicewerkzaamheden niet door hiervoor speciaal opgeleid personeel uitgevoerd worden;
• er sprake is van schade, voortkomend uit gebruik waarvoor het product niet geschikt is.
WISA behoudt zich het recht voor veranderingen c.q. verbeteringen door te voeren zonder de verplichting
deze vooraf aan te kondigen of het product om te wisselen. Dit product mag alleen gebruikt worden voor het
doel waarvoor het ontworpen is. Het eventuele, professionele gebruik van het bad moet bij bestelling duidelijk
aangegeven worden.
Til het bad nooit op aan de leidingen, bedrading of pijpen. Dit kan lekkage of andere schade veroorzaken.
1.1 Installatie
Normen
De installatie dient te geschieden door een landelijk erkende installateur en daarbij dient men rekening
te houden met de plaatselijke voorschriften conform NEN-EN-IEC 60335-1 en NEN-EN-IEC 60335-2-60,
­verkrijgbaar bij het betreffende energiebedrijf.
Plaatsing
Zorg ervoor dat de vloer voldoende draagkracht heeft voor een bad met inhoud. Plaats het bad volledig
­horizontaal en zorg voor voldoende geluidsdemping tussen het bad en de aangrenzende wand.
Aansluiting elektra
De voorgemonteerde aansluitkabel moet permanent aan een verdeeldoos (IP 65) voor vochtige ruimten
­aangesloten zijn. De netspanning, wisselstroom 230V-AC (50/60 Hz), moet via een meerpolige (30mA)
­aardlekschakelaar met een contactopening van 3 mm aangesloten worden. Indien de aansluitkabel is
­beschadigd, dient deze te worden vervangen (afdeling service: +31 (0)26 362 90 20, service@wisa-sanitair.
com). Het metalen frame moet geaard zijn. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van een geel/groene
draad met een dikte van 4 mm. Het bad met whirlpoolsysteem moet dusdanig geïnstalleerd worden, dat de
­elektrische componenten niet aan te raken zijn voor mensen die het bad gebruiken.
Aansluiting water
Aansluiten van water toe- en afvoer moet plaatsvinden volgens de geldende DIN 1988/EN1006/EN806/
EN1717 en DIN 1986/EN12056 normen en de bijbehorende voorschriften.
Service toegang
Om (eventuele) reparatie te vereenvoudigen moet ter hoogte van de motor een gemakkelijk toegankelijk
­inspectieluik zijn aangebracht met een afmeting van minimaal 50 x 50 cm. De overige componenten in de
badkamer moeten makkelijk te verplaatsen zijn om toegang tot het luik te verschaffen. Bij eventuele service
dienen de componenten verwijderd te zijn en dient het inspectieluik open te zijn voor de servicemonteur.
Schade of kosten die ontstaan door het niet opvolgen van deze voorschriften zijn voor rekening van de
klant.
Ventilatie
Onder het bad moet voldoende ventilatie zijn; dat wil zeggen een minimale luchtopening van 100 cm².
Nederlands
Test
Controleer het bad grondig op eventuele beschadigingen of onvolkomenheden en test het whirlpool ­systeem,
voordat u het bad inbouwt of afwerkt met tegels. Zorg dat het bad, voor het gevuld wordt, ontdaan is van
al het afval (zoals stukjes tegel, cement en olie). Controleer daarnaast te allen tijde of de afvoer goed
­functioneert.
1.2 Gebruik
Neem onderstaande voorschriften in acht bij gebruik van de whirlpool.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik geen water met een temperatuur hoger dan 50°C, dit kan het systeem beschadigen. Voor
­aangenaam baden wordt water met een maximum temperatuur van 38°C aangeraden.
Gebruik geen badschuim, badolie, badzout of andere middelen die niet specifiek geschikt zijn voor ­gebruik
in een whirlpool (deze lossen zich niet volledig op en zijn daarom potentieel schurend).
Zet de pomp nooit aan voordat de zij-jets zich volledig onder water bevinden.
Zet de pomp altijd uit voordat het bad compleet leeg is.
Blokkeer de jets niet met objecten of met gedeeltes van het lichaam.
Om ongelukken te voorkomen overtuigt u zich er van dat kinderen of invaliden de whirlpool alleen onder
constante surveillance gebruiken.
Personen die lijden aan overgewicht of suikerziekte, storingen in de bloeddruk (te hoog of te laag),
de bloedcirculatie of de hartfunctie en zwangere vrouwen, wordt aangeraden een arts te raadplegen,
­voordat ze de whirlpool gebruiken.
Personen die medicijnen innemen, wordt aangeraden een arts te raadplegen voordat ze de whirlpool
gebruiken. Sommige medicijnen hebben als bijwerking slaperigheid, ofwel beïnvloeden de hartslag of de
bloeddruk.
Gebruik geen alcohol, drugs of medicijnen tijdens of voor het gebruik van de whirlpool, omdat dit tot
flauwvallen en dus tot verdrinkingsgevaar kan leiden.
1.3 Onderhoud en reparatie
Het gehele bad met al zijn componenten moet goed onderhouden worden. Volg de onderstaande ­aanwijzingen
zorgvuldig op, om te voorkomen dat de glans van het acryl of metaal verdwijnt. Geef dit document door
­wanneer het bad van eigenaar wisselt, door bijvoorbeeld een verhuizing.
Reinigen
Gebruik voor de reiniging van het bad alleen zachte doeken en PH-neutrale, niet schurende
­schoonmaakmiddelen. Gebruik geen synthetische doeken, schuursponsjes, sponsjes met metaaldraden,
scherpe methylhoudende reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, alcohol, aceton of andere ­oplossingsmiddelen,
daar deze de ­oppervlakte aantasten. Om eventuele kalkaanslag te verwijderen kunt u, in water verdunde
lauwwarme azijn gebruiken.
Zonlicht
Stel het bad niet langere tijd aan direct zonlicht of aan ultraviolette stralen (bijvoorbeeld een solarium) bloot,
om te voorkomen dat de kleur aangetast wordt.
Reinigingscyclus
Wij raden u aan periodiek het complete whirlpool systeem te reinigen met behulp van de reinigingscyclus.
Volgt u de instructies op die aangegeven zijn op het systeem.
Klein onderhoud
Lichte krasjes kunnen gemakkelijk verwijderd worden door ze licht op te schuren met fijn schuurpapier (no.
1200) en ze vervolgens met autopolish uit te poetsen.
Nederlands
2. Functies
2
1
4
3
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
stand-by whirlpoolsysteem (rood LED)
aan/uit pomp waterjets
aan/uit luchtregeling waterjets (venturi)
aan/uit luchtmotor
aan/uit lamp
aan/uit desinfectie
1.
stand-by whirlpoolsysteem (rood)
Wanneer het lampje brandt, is uw systeem voorzien van stroom (stand-by).
2.
aan/uit pomp waterjets
Met deze toets activeert en deactiveert u de waterjets. Door eenmaal te drukken activeert u het systeem.
Door nogmaals te drukken deactiveert u het systeem. Wanneer u het systeem niet handmatig uitschakelt,
gebeurt dit automatisch na 30 minuten. De waterjets functioneren alleen wanneer er voldoende water in
het bad aanwezig is. Wanneer het waterniveau tijdens het gebruik meer dan 4 seconden lager is dan het
­minimumniveau, schakelt het systeem automatisch over op de ruststand.
3. aan/uit luchtregeling waterjets (venturi)
Met deze toets regelt u de luchttoevoer van uw waterjets. Hiermee voegt u lucht toe aan het water dat uit de
waterjets komt. Door eenmaal te drukken activeert u de constante luchttoevoer en start de watermassage.
Door nogmaals te drukken deactiveert u de luchttoevoer.
4. aan/uit luchtmotor
Met deze toets activeert en deactiveert u de luchtmotor. Door eenmaal te drukken activeert u het systeem.
Door nogmaals te drukken activeert u het golfeffect van het systeem. Wanneer u een derde keer drukt,
­deactiveert u het systeem.
5. aan/uit lamp
Met deze toets activeert u de LED verlichting. Door éénmaal te drukken gaat het licht aan en door nogmaals
te drukken dooft het licht weer. Het gebruik van de verlichting is niet afhankelijk van het waterniveau in het
bad, dus deze kan op elk gewenst moment ingeschakeld worden.
6. aan/uit desinfectie
Met deze toets activeert u het desinfectiesysteem. Na éénmaal drukken knippert het rode LED lichtje
­gedurende 3 seconden. Om het desinfectieproces in werking te stellen drukt u, binnen deze 3 seconden,
nogmaals op de toets gedurende minimaal 2 seconden. (Dit om te voorkomen dat het desinfectiesysteem per
ongeluk geactiveerd wordt). Het rode LED lichtje licht op. Gedurende ongeveer 2 minuten wordt uw systeem
gedesinfecteerd. Aansluitend schakelt de pomp over op de ruststand. Zodra het bad leeggelopen is, is het
systeem weer stand-by.
1. Vorschriften
Deutsch
Vor der Benutzung des Produkts lesen Sie bitte die vorliegende Gebrauchsanweisung vollständig und
­aufmerksam durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf, um jederzeit etwas nachlesen zu können.
Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab im Falle dass:
•
•
•
•
•
die Vorschriften der Norm C.E.I. 64.8 (IEC 364) hinsichtlich der elektrischen Anlage der Wohnung nicht
eingehalten werden;
die in der vorliegenden Gebrauchsweisung aufgeführten Installations- und Wartungsvorschriften nicht
eingehalten werden;
die Wannen nicht gemäß den jeweiligen länderspezifischen gültigen Normen eingebaut und benutzt
wird;
die außerordentliche Instandhaltung nicht von hierzu qualifiziertem Personal ausgeführt wird;
Schäden resultieren aus unzweckmäßigem Gebrauch.
WISA behält sich das Recht vor, ohne verpflichtende Vorankündigung gelegentliche Änderungen
­durchzuführen. Das vorliegende Produkt darf nur zum Zweck gebraucht werden, zu dem es entworfen ist.
Der eventuelle professionelle Gebrauch der Badewanne muss bei Bestellung schon abgeklärt werden.
Bitte die Badewanne nie an Rohren, Schläuchen oder Drähten anfassen. Dies kann zu Beschädigungen und
Undichtigkeiten führen.
1.1 Installation
Normen
Die Installation muß durch einen geprüften Installateur erfolgen. Die Elektroinstallation muss entsprechend
den gültigen Normen C.E.I. EN 60335-1 und C.E.I. EN 60335-2-60 ausgeführt sein, sowie den zusätzlichen
Landes und EVU-Vorschriften in der jeweiligen gültigen Fassung entsprechen.
Aufstellung
Der Fußboden muss eine ausreichende Tragfähigkeit für eine Wanne mit Inhalt haben. Die Wanne muss
waagerecht aufgestellt und mit einem handelsüblichen Wandanschlussprofil zwischen Wanne und Wand zur
Schalldämmung montiert werden.
Elektroanschluss
Das bereits montierte Anschlusskabel muss fest mit einer für Feuchträume geeigneten Verbindungsdose
(IP 65) angeschlossen werden. Die Netzspannung, Wechselstrom 230V-AC (50/60 Hz), muss mit einem
­Doppelkontaktschalter (30 mA), mit Erdung und einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm verbunden
­werden. Sollte das Anschlusskabel beschädigt sein, muss es durch ein Spezialkabel ersetzt werden ­(Service:
+49 (281)20 69 00, wisa.gmbh@wisa-sanitair.com).
Das Metallgestell muss geerdet werden. Dazu wird ein gelb/grünes Elektrokabel von 4 mm Stärke
­verwendet. Die Wanne muss so installiert werden, dass die elektrischen Elemente bei ihrer Benutzung nicht
in ­Mitleidenschaft gezogen werden. Die Wannen mit Whirlpoolsysteme müssen so installiert werden, dass
elektrische Komponenten nicht berührt werden können.
Wasserinstallation
Die Wasser- und Abwasserinstallation muss den Normen DIN 1988/EN1006/EN806/EN1717 und DIN 1986/
EN12056, sowie den örtlichen Vorschriften entsprechen.
Revisionsöffnung
Zur einfachen (eventuellen) Wartung muss auf der Höhe des Motors eine leicht zugängliche Revisionsoder Lüftungsgitteröffnung von mindestens 50 x 50 cm eingebaut werden. Die übrige, im Badezimmer
­vorhandene Einrichtung muss leicht zu verstellen sein, damit jederzeit der Zugang gewährt wird. Für eine
­eventuelle ­Kontrolle muss die Einrichtung schon entfernt und die Revisions- oder Lüftungsgitteröffnung offen
sein. ­Schäden, die durch Nichteinhalten dieser Vorschriften hervorgerufen werden sind kostenmäßig vom
­Benutzer zu tragen.
Deutsch
Luftzufuhr
Es muss eine ausreichende Belüftung der eingebauten Wanne erfolgen, dafür reicht eine Luftöffnung von
100 cm².
Test
Kontrollieren Sie die Wanne gründlich auf eventuelle Beschädigungen und testen Sie unbedingt das
­Whirlpoolsystem bevor die Wanne eingemauert oder verfliest wird. Nachdem die Wanne installiert worden ist
und vor Befüllung oder Erstbenutzung, müssen alle Gegenstände und Verunreinigungen wie Ziegelstücke,
­Zement, Öl usw. entfernt werden. Vergewissern Sie sich, dass der Abfluss stets gut funktioniert.
1.2 Benutzung
Beachten Sie die unten stehenden Vorschriften bei der Benutzung des Whirlpools.
• Bitte kein Wasser mit Temperaturen über 50°C benutzen, dadurch kann das System beschädigt werden.
Für ein angenehmes Bad wird eine Höchsttemperatur von 38° C empfohlen.
• Während des Betriebs des Whirlpools den Gebrauch von Schaum erzeugenden Produkten, ­pflanzlichen
Präparaten und Badessalzen vermeiden (sie sind nicht vollständig löslich und daher potentiell
­scheuerfähig).
• Niemals die Pumpe einschalten, bevor die Einlauföffnungen vollständig unter Wasser sind.
• Stets die Pumpe vor dem Entleeren der Wanne ausschalten.
• Die Auslauföffnungen nicht durch Gegenstände oder Körperteile blockieren.
• Um Unfälle zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass Kinder oder Behinderte den Whirlpool nicht
­benutzen können, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
• Personen mit Übergewicht, Herzfunktions- oder Blutdruckstörungen (hohem beziehungsweise niedrigem
Blutdruck), Kreislaufproblemen beziehungsweise Diabetes sowie schwangere Frauen sollten ein Arzt
konsultieren bevor sie den Whirlpool benutzen.
• Personen die Medikamente zu sich nehmen, müssen einen Arzt konsultieren bevor sie den Whirlpool
benutzen, da einige Medikamente zu Schläfrigkeit führen, den Herzschlag sowie den Blutdruck und den
Kreislauf beeinflussen können.
• Alkohol, Drogen beziehungsweise Medikamente sollten weder vor noch während des Gebrauchs
des Whirlpools zu sich genommen werden, da sie zu Bewusstseinsverlust mit daraus resultierender
­Ertrinkungsgefahr führen können.
1.3 Pflege und Reparatur
Die ganze Wanne muss häufig gewartet werden. Führen Sie bitte die folgenden Hinweise mit größter Sorgfalt
aus, um zu vermeiden, dass der Glanz der Acryl- und Metallteile beschädigt wird. Übergeben Sie bitte bei
einem Umzug etc. diese Bedienungsanleitung dem nächsten Eigentümer.
Reinigung
Zur Reinigung nur weiche Tücher und neutrale, nicht scheuernde Flüssigreiniger benutzen. Keine Tücher mit
Synthetikfasern, Scheuerschwämme, Scheuerkissen mit Metallfäden, feste oder flüssige ­Reinigungsmittel mit
Scheuermitteln, Alkohol, haushaltsübliche Säuren, Aceton oder andere Lösungsmittel benutzen, da sie die
Oberfläche beschädigen. Zum Entfernen von eventuellen Kalkablagerungen können Sie verdünnten, lauwarmen Essig benutzen.
Sonnenlicht
Zur Vermeidung von Farbänderungen bitte die Wanne nicht längere Zeit den Ultraviolettstrahlen (zum ­Beispiel
Solarien), oder direktem Sonnenlicht aussetzen.
Reinigingszyklus
Periodisch wird angeraten, dass ganze Whirlpool-System zu reinigen durch Aktivierung der ­Desinfektionsanlage.
Bitte befolgen Sie die Anleitung, entsprechend dem jeweiligen System.
Kleine Reparaturen
Kratzer können ganz leicht entfernt werden durch Abschmirgelung des betroffenen Bereichs mit feinstem
Schmirgelpapier (No. 1200). Bitte danach auspolieren, um dem Bereich seinen Glanz wiederzugeben.
Deutsch
2. Funktionen
2
1
4
3
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6. Stand-by Whirlpoolsystem (rot LED)
Ein/aus Pumpe Wasserdüsen
Ein/aus Luftventil (Venturi)
Ein/aus Gebläse
Ein/aus Scheinwerfer
Ein/aus Desinfektion
1.
Stand-by Whirlpoolsystem (rot)
Wenn die LED-Lampe brennt, ist das System betriebsbereit (Stand-by).
2.
Ein/aus Pumpe Wasserdüsen
Mit dieser Taste aktivieren und deaktivieren Sie die Wasserdüsen. Durch einmaliges Drücken der Taste
­starten Sie das System. Durch nochmaliges Drücken schalten Sie das System aus. Wenn Sie das System
nicht ­manuell ausschalten, schaltet sich das System automatisch nach 30 Minuten aus. Die ­Whirlpoolfunktion
startet nur bei ausreichendem Wasserstand in der Wanne. Sollte der Wasserniveausensor für mehr als 4
­Sekunden ein zu geringes Wasserniveau anzeigen, wird die Funktion ebenfalls unterbrochen.
3. Ein/aus Luftventil (Venturi)
Hiermit fügen Sie dem Wasser Luft zu, welches aus den Wasserdüsen kommt. Durch einmaliges Drücken
der Taste aktivieren Sie die konstante Luftzufuhr und starten die Wassermassage. Nochmaliges Drücken der
Taste schaltet die Luftzufuhr wieder aus. Die Venturifunktion kann nur starten, wenn die Whirpoolfunktion in
Betrieb ist.
4. Ein/aus Gebläse
Mit dieser Taste aktivieren und deaktivieren Sie das Gebläse. Durch einmaliges Drücken aktivieren Sie das
Gebläse. Durch nochmaliges Drücken wird der Golfeffekt aktiviert. Nach dem dritten Drücken der Taste wird
das Gebläse wieder ausgeschaltet.
5. Ein/aus Scheinwerfer
Mit dieser Taste schalten Sie die LED-Beleuchtung ein. Durch einmaliges Drücken geht die Beleuchtung an
und durch nochmaliges Drücken wird diese wieder ausgeschaltet.Der Gebrauch der Beleuchtung ist nicht
vom Wasserniveau abhängig und kann zu jeder Zeit eingeschaltet werden.
6. Ein/aus Desinfektion
Mit dieser Taste aktivieren Sie die Desinfektionsfunktion. Nach einmaligem Drücken blinkt die die rote
­LED-Lampe für 3 Sekunden. Um den Desinfektionsvorgang zu starten, müssen Sie innerhalb dieser 3 ­Sekunden
die Taste nochmals für min. 2 Sekunden betätigen. (Dies soll verhindern, dass die ­Desinfektionsfunktion
zufällig aktiviert wird.) Die rote LED-Lampe leuchtet auf. Der Desinfektionsvorgang dauert ca. 2 Minuten.
Anschließend schaltet sich die Pumpe ab. Nachdem das Bad leergelaufen ist, ist das System wieder im
Stand-by Betrieb.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising