Technische informatie Comfort Select Operation Panel

Technische informatie Comfort Select Operation Panel
BEDIENUNGSANLEITUNG
Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.
GB – Operating instructions
'NGEVTQPKEƁVVKPIYKVJQRGTCVQTRCPGN
NL – Instrucciones de uso
'NGMVTQPKUEJGCTOCVWWTOGVDGFKGPKPIURCPGGN
F – Instructions de service
)CTPKVWTGÅNGEVTQPKSWGCXGEVCDNGCWFGEQOOCPFG
I – Istruzioni per l‘uso
4WDKPGVVQGNGVVTQPKEQEQORNGVQFKRCPPGNNQFKEQPVTQNNQ
COMFORT SELECT VOOR BADKUIPEN
Instructies en aanwijzingen die een
deze bedieningshandleiding voor de elek-
probleemloze werking van de arma-
tronische armatuur Comfort Select voor
tuur garanderen.
badkuipen.
Uw gezondheid of die van de ge-
In de bedieningshandleiding worden de
bruikers van de armatuur kan in
onderstaand beschreven pictogrammen
gevaar komen.
gebruikt. Met deze pictogrammen worden
Reinigings- en onderhoudsaanwij-
instructies en aanwijzingen aangegeven
die speciale aandacht vragen.
D
GB
zingen voor het behoud van een
NL
hoge kwaliteit van de armatuur.
COMFORT SELECT
VERKLARING
• Kaldewei heeft deze bedieningshand-
Op de elektronische armatuur Comfort
leiding na beste eer en geweten opge-
Select ontvangt u een wettelijke garantie
steld.
van twee jaar.
• Kaldewei behoud zich het recht voor
Oude resp. defecte apparaten dienen op
om wijzigingen in de inhoud van de
milieuvriendelijke wijze volgens de wette-
bedieningshandleiding aan te brengen
lijke voorschriften te worden weggegooid.
zonder daarmee de verplichting te dragen om derden hiervan op de hoogte te
stellen.
• Kaldewei behoud zich het recht voor
om wijzigingen voor verbetering van de
technische installatie aan te brengen
zonder daarmee de verplichting te dragen om derden hiervan op de hoogte
te stellen. Lees, indien nodig, de bijgevoegde extra informatie.
• Geen deel van deze bedieningshandleiding mag zonder uitdrukkelijke
toestemming van de firma Kaldewei
worden gereproduceerd of op andere
manier worden overgedragen.
17
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
D-59206 Ahlen
EN 60730
F
I
Bedienungsanleitung
Bedieningshandleiding
Neem even de tijd en lees zorgvuldig
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Deze bedienings- en de montage-
De armatuur mag niet worden
handleiding dienen door het instal-
gebruikt door personen (inclusief
latiebedrijf resp. door de eigenaar
kinderen) met beperkte, fysische,
van de badkuip aan de volgende
sensorische of geestelijke vermo-
eigenaars en gebruikers ter be-
gens of gebrek aan ervaring en/of
schikking te worden gesteld.
kennis. Een toegestane uitzonde-
De aangegeven reinigings- en
ring zou zijn als deze personen on-
onderhoudsaanwijzingen dienen
in acht te worden genomen (zie
pagina 23).
Kleine kinderen mogen bij het
achtergelaten. Er moet zijn veiliggesteld dat kinderen vóór, tijdens of
veiligheid verantwoordelijke persoon
of van deze persoon instructies
krijgen hoe de armatuur gebruikt
moet worden.
GB
NL
F
I
na het baden niet met de armatuur
spelen.
18
Bedienungsanleitung
Bedieningshandleiding
COMFORT SELECT
baden niet zonder toezicht worden
der toezicht staan van een voor hun
D
BEDIENINGSPANEEL
De elektronische armatuur Comfort
Inschakelen: Door op een willekeurige
Select is voorzien van een waterdicht
knop te drukken, wordt de armatuur
aanraakgevoelig bedieningspaneel. Met
ingeschakeld en geeft het display de
dit bedieningspaneel kunnen de onder-
vooringestelde gewenste temperatuur van
staand beschreven bedrijfsmodi worden
38,5° C weer.
opgeroepen.
Uitschakelen: 3 seconden na het be-
Op het bedieningspaneel bevinden zich
eindigen van BADKUIP VULLEN of de
vijf knoppen en een display voor weergave
DOUCHEFUNCTIE gaat het display vanzelf
van de watertemperatuur resp. voor de
uit. Als de daaropvolgende 60 seconden
toestand van de klepkegel.
niet op een knop wordt gedrukt, wordt de
armatuur automatisch uitgeschakeld.
COMFORT SELECT
De ingestelde temperatuur wordt 10 minuten lang opgeslagen en daarna weer op
38,5° C gezet.
D
GB
NL
F
I
stand staan.
19
Bedienungsanleitung
Bedieningshandleiding
De klepkegel blijft in de laatst gekozen
BADKUIP VULLEN
DOUCHEFUNCTIE
In- en uitschakelen van het vullen
In- en uitschakelen van de dou-
van de badkuip
chefunctie
Eén keer drukken: Het vullen van de
Eén keer drukken: Het water stroomt
badkuip wordt gestart. Bij geopende klep-
met de vooringestelde temperatuur van
kegel wordt deze automatisch gesloten.
38,5° C uit de douche-uitgang. Bij ge-
Het water stroomt met de vooringestelde
opende klepkegel wordt deze niet automa-
temperatuur van 38,5° C in de badkuip.
tisch gesloten.
Nogmaals drukken: Het vullen van de
Nogmaals drukken: De douche-uitgang
badkuip wordt gestopt. De klepkegel wordt
wordt gesloten.
niet geopend.
Tijdens de douchefunctie kan de klepkegel
door op de knop klepkegel te drukken
KLEPKEGEL
Openen of sluiten van de klepkegel
Bij geopende klepkegel: De klepkegel
wordt gesloten. Er kan tussen de functies
BADKUIP VULLEN of DOUCHEFUNCTIE
worden gewisseld zonder dat de klepkegel
open gaat.
Het symbool voor de klepkegel wordt in
het display weergegeven.
Bij gesloten klepkegel: De klepkegel
wordt geopend. Er kan tussen de functies
BADKUIP VULLEN of DOUCHEFUNCTIE
worden gewisseld zonder dat de klepkegel
dicht gaat.
Het symbool voor de klepkegel in het display verdwijnt.
20
handmatig worden geopend resp. geslo-
D
GB
NL
F
I
ten.
De maximale duur van de functies
BADKUIP VULLEN of DOUCHEFUNCTIE is af fabriek beperkt tot 30
minuten. Het wisselen tussen de
functies heeft geen invloed op de
betreffende maximale duur.
De maximale duur voor de functie BADKUIP VULLEN kan worden ingesteld (zie
pagina 22).
Bedienungsanleitung
Bedieningshandleiding
COMFORT SELECT
BEDIENING
TEMPERATUUR VERHOGEN (+)
TEMPERATUUR VERLAGEN (-)
De watertemperatuur verhogen
De watertemperatuur verlagen
Eén keer drukken: De watertemperatuur
Eén keer drukken: De watertemperatuur
wordt in stappen van 0,5° C verhoogd.
wordt in stappen van 0,5° C verlaagd.
Ingedrukt houden: De watertemperatuur
Ingedrukt houden: De watertemperatuur
wordt in stappen van 1° C verhoogd.
wordt in stappen van 1° C verlaagd.
De temperatuur wordt op het display
De temperatuur wordt op het display
weergegeven. De temperatuur kan op
weergegeven. De temperatuur kan op
maximaal 43° C worden ingesteld.
maximaal 15° C worden ingesteld.
TEMPERATUUR TOT 50° C (+)
TEMPERATUUR TOT 5° C (-)
Verhogen van de watertempera-
Verlagen van de watertempera-
tuur naar 50° C
tuur naar 5° C
Houd na het bereiken van de temperatuur
Houd na het bereiken van de temperatuur
van 43° C de knop (+) 3 seconden lang
van 15° C de knop (-) 3 seconden lang
ingedrukt tot de waarde op het display
ingedrukt tot de waarde op het display
gaat knipperen. Door de knop ingedrukt
gaat knipperen. Door de knop ingedrukt
te houden, wordt de watertemperatuur
te houden, wordt de watertemperatuur
verhoogd naar 50° C.
verlaagd naar 5° C.
Eén keer drukken: De watertemperatuur
Eén keer drukken: De watertemperatuur
wordt in stappen van 0,5° C verhoogd.
wordt in stappen van 0,5° C verlaagd.
Ingedrukt houden: De watertemperatuur
Ingedrukt houden: De watertemperatuur
wordt in stappen van 1° C verhoogd.
wordt in stappen van 1° C verlaagd.
De temperatuur wordt op het display
De temperatuur wordt op het display
weergegeven. De temperatuur kan op
weergegeven. De temperatuur kan op
maximaal 50° C worden ingesteld.
maximaal 5° C worden ingesteld.
Bij het baden resp. douchen met
Als de ingestelde temperatuur ter
watertemperaturen boven 43° C is
plaatse niet kan worden bereikt,
extra voorzichtigheid geboden.
wordt op het display continu afwisselend de gewenste resp. de
daadwerkelijke temperatuur weergegeven.
21
D
GB
NL
F
I
Bedienungsanleitung
Bedieningshandleiding
COMFORT SELECT
TEMPERATUURINSTELLING
KINDERBEVEILIGING
LOOPTIJD BADKUIPEN VULLEN
In- resp. uitschakelen van de kin-
Leren van de maximale looptijd
derbeveiliging
voor het vullen van de badkuip
Door tegelijkertijd 3 seconden lang de
Door tegelijkertijd 3 seconden lang de
knoppen (-), BADKUIP VULLEN en DOU-
knoppen BADKUIP VULLEN en KLEPKEGEL
CHEFUNCTIE ingedrukt te houden, wordt
ingedrukt te houden, wordt het leren van
de kinderbeveiliging ingeschakeld. Het
de maximale looptijd ingeschakeld.
bedieningspaneel wordt geblokkeerd.
Op het display wordt „0 0L“ 3 seconden
Op het display wordt „0 0“ knipperend
lang snel knipperend weergegeven.
weergegeven.
Het vullen van de badkuip wordt gestart.
De kinderbeveiliging wordt weer uitgescha-
Bij geopende klepkegel wordt deze auto-
keld door dezelfde knoppen
matisch gesloten. Het water stroomt met
3 seconden lang ingedrukt te houden.
de vooringestelde temperatuur van 38,5°
REINIGINGSBLOKKERING
In- resp. uitschakelen van de reinigingsblokkering
Door opnieuw op de knop BADKUIP VULLEN te drukken, wordt het vullen van de
badkuip beëindigd en de verstreken tijd
als maximale looptijd opgeslagen.
Het instellen van looptijden kleiner dan
knoppen (+) en KLEPKEGEL
één minuut en groter dan 99 minuten is
ingedrukt te houden, wordt de reinigings-
niet mogelijk. De looptijden worden op de
blokkering ingeschakeld. Het bedienings-
sonde nauwkeurig opgeslagen, maar op
paneel wordt
hele minuten afgerond weergegeven.
3 minuten lang geblokkeerd.
Door op een willekeurige knop te druk-
weergegeven.
De reinigingsblokkering wordt weer uitgeschakeld door dezelfde knoppen
3 seconden lang ingedrukt te houden.
22
GB
NL
F
I
C in de badkuip.
Door tegelijkertijd 3 seconden lang de
Op het display wordt „- -“ knipperend
D
ken, wordt de functie geannuleerd en de
eerder ingestelde maximale looptijd blijft
behouden.
Bedienungsanleitung
Bedieningshandleiding
COMFORT SELECT
VEILIGHEIDSFUNCTIES
DESINFECTIE
Desinfectie van de uitlaatleidingen met en watertemperatuur
van 65° C.
Door tegelijkertijd 3 seconden lang de
knoppen (+) en (-) ingedrukt te houden,
wordt de thermische desinfectie ingeschakeld. Op het display wordt 3 seconden lang
Als de temperatuur van 65° C na 1
minuut ter plaatse niet kan worden
bereikt, wordt op het display de
foutmelding „F 2“ weergegeven.
Bij gebruik van de thermische desinfectie is grote zorgvuldigheid en
voorzichtigheid geboden. Er bestaat
kans op brandwonden.
snel knipperend de temperatuur „65° C“
COMFORT SELECT
Als tijdens het knipperen op de knop
BADKUIP VULLEN of DOUCHEFUNCTIE
leidingen met 65° C heet water 3 minuten
lang gespoeld.
Om brandwonden te voorkomen, worden
de leidingen vervolgens met de eerder
ingestelde watertemperatuur korte tijd
nagespoeld. Op het display wordt de
temperatuur „65° C“ drie keer langzaam
knipperend weergegeven.
REINIGING VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Het bedieningspaneel mag alleen
met een zachte, vochtige doek worden gereinigd.
HERSTART VAN DE BESTURING
Schakel de besturing via de hoofdschake-
de elektronische armatuur Comfort Select
laar, de differentieelschakelaar of de zeke-
niet meer op een bediening via het bedie-
ringen tenminste 10 seconden lang uit.
ningspaneel reageert.
Schakel de besturing weer in.
Een „herstart“ door de besturing van de
De besturing is nu gereset naar de fa-
oplossen.
23
NL
I
wordt gedrukt, dan worden de betreffende
voeding los te koppelen kan dit probleem
GB
F
weergegeven.
In zeldzame gevallen kan het gebeuren dat
D
brieksinstelling.
Bedienungsanleitung
Bedieningshandleiding
THERMISCHE DESINFECTIE
STORINGSCODES
VERBRANDINGSBEVEILIGING GEACTIVEERD
Betekenis:
Temperatuuroverschrijding
De armatuur heeft de toevoer onderbroken, omdat een niet
toegestane temperatuur > 43° C is vastgesteld.
Oorzaak:
Koudwater-uitval
Oplossing:
Voor koudwatertoevoer zorgen
Toevoer controleren (aansluitfout)
Koudwatertoevoer controleren (koudwater dichtdraaien)
Na het uitschakelen vanwege temperatuuroverschrijding is het succesvol opnieuw
inschakelen pas weer mogelijk als de armatuur is afgekoeld.
COMFORT SELECT
F2
THERMISCHE DESINFECTIE NIET MOGELIJK
Betekenis:
Temperatuuronderschrijding bij de desinfectie
De armatuur heeft de desinfectie afgebroken, omdat de vereiste
temperatuur van 65° C niet is bereikt.
Oorzaak:
Voorloop-temperatuur te laag
Oplossing:
Voor voldoende warmwatertoevoer zorgen
Warmwatertoevoer controleren
F6/F9
COMMUNICATIEFOUT
Betekenis:
Storing in de communicatie bediening (F6)<> besturing (F9)
Oorzaak:
Geen of gestoorde communicatie
a) Onderbreking van de kabelverbinding - controle van de
stekkerverbinding
b) Hardwaredefect - Bij continu of/en vaak optreden van deze storing
dient van en hardwaredefect te worden uitgegaan
Oplossing:
Schakel de armatuur uit en weer in (op wachttijd ca. 10 s letten)
Onderhoudsgeval (reparatie resp. vervanging)
F7
ONDERSPANNING
Betekenis:
Veiligheidsuitschakeling door onderspanning
Oorzaak:
a) Defect aan interne voedingseenheid - onderhoudsgeval
b) Gebruik van de armatuur buiten het toegestane spanningsbereik
Oplossing:
Schakel de armatuur uit en weer in (op wachttijd ca. 10 s letten)
- Controleer de netspanning
Onderhoudsgeval (reparatie resp. vervanging)
F8
STORING SENSOR HARDWARE
Betekenis:
Veiligheidsuitschakeling door hardwarestoring
Oorzaak:
Onlogische waarden bij de temperatuurmeting
a) Defecte temperatuursensor - onderhoudsgeval
b) Gebruik van de armatuur buiten het temperatuurbereik (5..70° C)
- controleer inlaattemperaturen
Oplossing:
Schakel de armatuur uit en weer in (op wachttijd ca. 10 s letten)
Onderhoudsgeval (reparatie resp. vervanging)
24
D
GB
NL
F
I
Bedienungsanleitung
Bedieningshandleiding
F1
06/2012
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Strasse 33–35
59229 Ahlen
Germany
Tel. +49 2382 785 0
Fax +49 2382 785 200
www.kaldewei.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising