ep-101 oorbeschermers

ep-101 oorbeschermers
EP-101
USER MANUAL – EP-101 EARMUFFS
Application: When worn properly and given adequate care, these earmuffs provides excellent protection filtering high frequency noise emanating from
dynamic machines such as workshop equipment, motor saws, etc.
Requirements: These earmuffs comply with the requirements of the European Directive 89/686/EEC annex II by means of the European Standard
EN352-1:2002 “Hearing protectors — General requirements — Part 1: Ear-Muffs”.
Mark: The appropriate marking can be found on the cups. The CE mark was issued by the notified body: 0501 (CRITT SPORT LOISIRS – Zone du Sanital –
21 rue Albert Einstein – 81600 Chatellerault – France – n° 0501).
Use:
1.
Extend the headband to the maximum and place the cups over the ears with the headband passing over the head.
2.
Settle the headband on the head while adjusting the height of the cups until they feel comfortable and the headband rests on top of the head to
support the cups.
3.
The ear cushions should fit snugly against the head.
4.
Adjust the correct pressure on the head by bending the headband and ensuring an effective noise seal. Put on your earmuffs before exposing
yourself to the noise. Wear them during the whole exposure.
Replacement: In order to keep the product in optimal working condition and to avoid any deterioration of the materials, please replace the whole product
at least every 2–3 years. There are no replaceable parts for this product. Do not attempt to replace any part. This may considerably reduce the
offered protection; and may even destroy its overall structure. For any order necessary, please contact the manufacturer or an Authorized Representative.
Warning:
1.
These earmuffs belong to the “range of small” and “range of large” sizes. The earmuffs conform to EN352-1 belong to the “range of medium size” or
the “range of small size” or the “range of large sizes”. The earmuffs belonging to the “range of medium sizes” are suitable for most people. The
earmuffs belonging to the “range of small/large sizes” are designed to suit the people who earmuffs belonging to the “range of medium sizes” are not
suitable.
2.
The earmuffs should be checked before each use. Do not use the earmuffs if there is any sign of damage. Put on your earmuffs before exposing
yourself to the noise. Wear them during the whole exposure. The offered protection will considerably diminish in case the recommendations in this
manual are not observed.
3.
This product may be adversely affected by certain chemical substances. For more information, contact the manufacturer.
4.
Earmuffs, and the ear cups in particular, deteriorate with use and must be examined at regular intervals to detect cracks or leakage. Replace
earmuffs after 2 to 3 years of normal use, or sooner if they show any signs of deterioration.
5.
The fitting of hygiene covers to the cushions may affect the acoustic performance of earmuffs.
6.
The user shall permanently wear the headband earmuff in noisy environments.
7.
If the recommendations given in the instructions are not followed, the protection provided by the product will be significantly reduced.
Attenuation values: see end of this manual.
Weight of the earmuffs: 157 g
Cleaning: Clean with warm soapy water. Do not use organic solvents or alcohol.
Disinfection:
1.
It is required to disinfect the earmuffs every 3 months according to use.
2.
Any part of the earmuffs in contact with the wearer shall be disinfected with a product suitable for use on plastics and not known to be harmful to the
wearer.
Material: PC headband, ABS/HIPS cups, and soft PVC leather.
Storage:
1.
When not in use, it is recommended to store the earmuffs in a clean and dry plastic bag.
2.
For models equipped with a PVC leather headband, it is not allowed to store the product at a temperature higher than 45 °C. The environmentalfriendly material used for the PVC leather will deteriorate under excessive temperatures either in transportation or storage over time.
GEBRUIKERSHANDLEIDING – EP-101 OORBESCHERMERS
Toepassing: Indien de oorbeschermers correct gedragen en onderhouden worden, bieden ze een uitstekende bescherming tegen industriële machines
zoals ateliertoestellen en zaagmachines, door de hoge frequenties te filteren.
Vereisten: Deze oorbeschermers voldoen aan de veiligheidsnormen van de Europese richtlijn 89/686/EEC annex II door de Europese standaard
EN352-1:2002 “Gehoorbeschermers — Algemene eisen — Deel 1: Gehoorkappen”.
Markering: De gepaste markering is op de schelpen aangebracht. De CE-markering is afgeleverd door de aangemelde instantie: 0501 (CRITT SPORT
LOISIRS – Zone du Sanital – 21 rue Albert Einstein – 81600 Chatellerault – France – n° 0501).
Gebruik:
1.
Spreid de hoofdband maximaal en plaats de schelpen op de oren door de hoofdband over het hoofd te halen.
2.
Plaats de hoofdband op het hoofd zodat de kussentjes op de juiste hoogte komen te staan. Zorg ervoor dat de hoofdband tegen het hoofd geplaatst
wordt en de schelpen draagt.
3.
De kussentjes moeten de oren volledig afdekken.
4.
Span de hoofdband aan zodat de demping verzekerd is. Zet de oorbeschermers op vóór elke blootstelling aan het lawaai. Draag de oorbeschermers
gedurende de gehele blootstelling.
Vervanging: Om het product in optimale conditie te houden en elke slijtage van de materialen te voorkomen, moet u het hele product minstens om de
2–3 jaar vervangen. Er zijn geen vervangbare onderdelen in dit product. Probeer geen enkel onderdeel te vervangen. Dit kan de bescherming tegen
lawaai aanzienlijk verminderen en kan zelfs de algemene structuur van het product wijzigen. Neem indien nodig contact op met de fabrikant of diens
vertegenwoordiger.
Waarschuwing:
1.
Deze oorbeschermers behoren tot de “reeks van kleine” en “reeks van grote” maten. De oorbeschermers, volgens EN352-1, behoren tot de “reeks
van medium maten” of de “reeks van kleine maten” of de “reeks van grote maten”. De oorbeschermers die behoren tot de “reeks van medium
maten” zijn geschikt voor de meeste mensen. De oorbeschermers die behoren tot de “reeks van kleine/groten maten” zijn ontworpen voor diegenen
voor wie de oorbeschermers uit de “reeks van medium maten” niet geschikt zijn.
2.
De oorbeschermers moeten voor elk gebruik gecontroleerd worden. Gebruik de oorbeschermers niet als er enig teken van beschadiging is. Zet de
oorbeschermers op vóór elke blootstelling aan het lawaai. Draag de oorbeschermers gedurende de gehele blootstelling. De aangeboden bescherming
vermindert aanzienlijk indien de aanbevelingen in deze handleiding niet worden nageleefd.
3.
Dit product kan negatief beïnvloed worden door bepaalde chemische stoffen. Contacteer de fabrikant voor meer informatie.
4.
Oorbeschermers, en de schelpen in het bijzonder, slijten met het gebruik. Ze moeten op regelmatige tijdstippen gecontroleerd worden om barstjes of
lekken te ontdekken. Vervang de oorbeschermers na 2 tot 3 jaar bij normaal gebruik, of vroeger, zodra ze enig teken van slijtage of beschadiging
vertonen.
5.
Het gebruik van hygiënische beschermingsdoekjes op de schelpen kan de akoestische prestaties van de oorbescherming beïnvloeden.
6.
De gebruiker moet de oorbeschermers permanent dragen in luidruchtige omgevingen.
7.
De aangeboden bescherming vermindert aanzienlijk indien de aanbevelingen in deze handleiding niet worden nageleefd.
V. 04 – 19/11/2013
1
©Velleman nv
EP-101
Akoestische verzwakkingswaarden: zie aan het einde van deze handleiding.
Gewicht: 157 g
Onderhoud: Maak schoon met lauw zeepwater. Gebruik geen organische oplosmiddelen of alcohol.
Ontsmetting:
1.
Het is aangeraden de oorbeschermers elke 3 maanden volgens gebruik te ontsmetten.
2.
Elk onderdeel in direct contact met de gebruiker moet regelmatig ontsmet worden met een product dat geschikt is voor gebruik op plastic, en
waarvan gekend is dat het niet schadelijk is voor de gebruiker.
Materiaal: PC hoofdband, ABS/HIPS schelpen, en zacht PVC leder.
Opslag:
1.
Het is aangeraden de oorbeschermers na elk gebruik te bewaren in een propere en droge plastic zak.
2.
Modellen uitgerust met een hoofdband in PVC leder mogen niet opgeslagen worden bij temperaturen hoger dan 45 °C. De milieuvriendelijke
materialen gebruikt voor het PVC leder zullen aangetast worden bij te hoge temperaturen, tijdens transport of tijdens bewaring.
MODE D'EMPLOI –EP-101 – CASQUE ANTIBRUIT
Application : Lorsque le casque antibruit est porté et entretenu correctement, il fournit une excellente protection en filtrant les bruits de haute fréquence
issus de machines tournantes telles que les machines d’atelier, les tronçonneuses, etc.
Spécifications : Ce casque antibruit répond aux prescriptions de sécurité de la directive européenne 89/686/EEC annexe II par le biais de la norme
européenne EN352-1:2002 “Protecteurs contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 1 : Serre-tête”.
Marquage : Les sigles appropriés sont localises sur la surface extérieure de la coquille. L’attestation CE a été délivrée par l’organisme notifié : 0501
(CRITT SPORT LOISIRS – Zone du Sanital – 21 rue Albert Einstein – 81600 Chatellerault – France – n° 0501).
Mise en place :
1.
Écarter l’arceau au maximum, et positionner les coquilles sur les oreilles en passant l’arceau par-dessus la tête.
2.
Installer l’arceau sur la tête de façon à ce que les coussinets soient ajustés à la bonne hauteur des oreilles et que l’arceau soit appuyé contre la tête
pour supporter les coquilles.
3.
Les coussinets doivent couvrir les oreilles.
4.
Serrer l’arceau sur la tête en s’assurant de l’étanchéité acoustique. Mettre en place le casque antibruit avant toute exposition au bruit. Le porter
pendant la durée intégrale de cette exposition.
Remplacement : Afin de conserver une bonne protection et une bonne qualité des matériaux, le serre-tête doit être remplacé tous les 2–3 ans. Il n'y a
pas de pièces remplaçables pour ce produit. Ne pas remplacer une partie du protecteur. Cela engendrera une dégradation de protection, voire même
de détruire son efficacité protective. Si nécessaire, contacter le fabricant ou un représentant agréé.
Avertissement :
1.
Ces casques antibruit appartiennent à la catégorie ”petite” et ”large” taille. Les casques antibruit conformes à la norme EN352-1 appartiennent à la
catégorie ”moyenne taille”, ”petite taille” ou ”large taille”. Les casques antibruit appartenant à la catégorie ”moyenne taille” sont les mieux adaptés
pour la plupart des personnes. Les casques antibruit ”petite taille” et ”grande taille” sont destinés aux personnes ne pouvant porter les casques
antibruit ”moyenne taille”.
2.
Le casque antibruit doit être régulièrement examiné pour assurer l'utilité. Ne pas utiliser le casque en cas d'endommagement. Mettre en place le
casque antibruit avant toute exposition au bruit. Le porter pendant la durée intégrale de cette exposition. Le non-respect des recommandations
pourrait réduire considérablement le degré de protection offert.
3.
Ce produit peut être affecté par certaines substances chimiques. Pour plus d'informations, contacter le fabricant.
4.
Les casques antibruit, et en particulier les coussinets, se détériorent avec le temps et doivent être examinés régulièrement pour détecter des fissures
ou des fuites. Remplacer les casques antibruit après 2 à 3 ans d'utilisation normale ou plus tôt en cas de détérioration.
5.
L’ajustement des capuchons d'hygiène sur les coussinets peut affecter la performance acoustique du casque antibruit.
6.
L'utilisateur doit porter le casque antibruit de façon permanente dans des environnements bruyants.
7.
Le non-respect des recommandations pourrait réduire considérablement le degré de protection offert.
Valeurs d’affaiblissement acoustiques : voir fin de cette notice.
Masse du protecteur : 157 g
Nettoyage : Nettoyer avec de l’eau savonneuse tiède. Ne pas utiliser de solvants organiques ou de l’alcool.
Désinfection :
1.
Il est nécessaire de procéder à une désinfection tous les 3 mois en fonction de l’usage.
2.
Toute partie en contact avec le porteur doit être désinfectée régulièrement avec un produit approprié pour l'usage sur des plastiques et pas connu
pour être nocive au porteur.
Matière : arceau PC, coquilles ABS/HIPS, et cuir souple à base de PVC.
Stockage :
1.
Lorsque le casque antibruit n’est pas utilisé, il est conseillé de le conserver dans un sac en plastique propre et sec.
2.
Pour les modèles avec un arceau en cuir (à base de PVC), il est interdit de les stocker à une température supérieure à 45 °C. Le matériau
respectueux de l’environnement utilisé pour ce type de cuir subira des modifications qualitatives au fil du temps lors du transport ou du stockage s'il
est soumis à des températures excessives.
MANUAL DEL USUARIO – EP-101 – PROTECTOR AUDITIVO
Aplicación: Al llevar y mantener los protectores auditivos de manera correcta, ofrecen una protección excelente al filtrar los ruidos de alta frecuencia de
máquinas industriales como p.ej. las máquinas de taller, les tronzadores, etc.
Especificaciones: Estas orejeras cumplen con las instrucciones de seguridad de la directiva europea 89/686/CEE anexo II por la norma europea
EN352-1:2002 « Protectores auditivos — Requisitos generales — Parte 1: Orejeras ».
Marca: Los datos apropiados pueden ser encontrados en las copas. La marca CE es emitido por el organismo notificado: 0501 (CRITT SPORT LOISIRS –
Zone du Sanital – 21 rue Albert Einstein – 81600 Chatellerault – France – n° 0501).
Uso:
1.
Separe los auriculares al máximo y ponga los auriculares en las orejas al pasar la bandeja por encima de la cabeza.
2.
Ponga la bandeja en la cabeza de manera para que los cojines se ajusten en la altura correcta y la bandeja haga contacto con la cabeza para
soportar los tapones.
3.
Los cojinetes deben hacer contacto con las orejas.
4.
Apriete la bandeja en la cabeza y asegúrese de que no pueda entrar ruidos. Póngase sus orejeras antes de exponerse al ruido. Lleve el protector
auditivo mientras esté expuesto al ruido.
Reemplazo: Con el fin de mantener las mejores características del producto y evitar que cualquier material cambie su calidad, por favor reemplace el
producto completo al menos cada 2–3 años. No hay partes reemplazables para este producto. No reemplace ninguna parte por sí mismo, ya que
puede reducir la función protectora del producto, e incluso destruir su estructura general. Si fuera necesario, contacte con el fabricante o distribuidor.
V. 04 – 19/11/2013
2
©Velleman nv
EP-101
Advertencia:
1.
Estas orejeras pertenecen a los tamaños de "rangos pequeños" y "rangos grandes". Las orejeras que ajustan a la norma EN352-1 pertenecen al
"rango de tamaño medio" o "rango de tamaño pequeño" o "rango de tamaños grandes". Las orejeras que pertenecen al "rango de tamaños
medianos" son adecuados para la mayoría de la gente. Las orejeras que pertenecen al "rango de tamaños pequeños / grandes" están diseñados para
adaptarse a las personas que no son aptas para las orejeras del "rango de tamaños medianos".
2.
Verifique si todos los componentes se encuentran en perfecto estado antes de cada uso. No utilice las orejeras si hay alguna señal de daño. Póngase
sus orejeras antes de exponerse al ruido. Lleve el protector auditivo mientras esté expuesto al ruido. Se advierte que la falta de adhesión a estas
recomendaciones hará que la protección ofrecida por las orejeras puedan verse seriamente afectado.
3.
Este producto puede verse seriamente afectado por ciertas sustancias químicas. Consulte el fabricante para más información.
4.
Las orejeras, y en particular las almohadillas, pueden deteriorarse con el uso y su agrietamiento y deterioro deben ser examinados en intervalos
frecuentes. Reemplace las orejeras después de 2 a 3 años de uso normal, o antes si presentan cualquier signo de deterioro.
5.
La instalación de cubiertas higiénicas a las almohadillas podría afectar el desempeño acústico de las orejeras.
6.
Lleve siempre el protector auditivo en ambientes ruidosos.
7.
La función protectora del producto podría disminuir considerablemente en caso de no seguir las instrucciones del manual del usuario.
Valores de atenuación acústicos: véase al final de este manual del usuario.
Peso de orejera: 157 g
Mantenimiento: Limpie el aparato con agua jabonosa tibia. No utilice disolventes ni alcohol.
Desinfectar:
1.
Desinfecte todos los 3 meses según el uso.
2.
Desinfecte cualquier parte que entra en contacto directo con el usuario regularmente con un producto adecuado, apto para plásticos y que no sea
perjudicial para el usuario.
Material: PC en la banda para la cabeza, ABS/HIPS en las copas y cuero suave PVC.
Almacenamiento:
1.
Si no utiliza el protector auditivo, guárdelo en una bolsa de plástico limpio y seco.
2.
Para los modelos equipados con banda para la cabeza de cuero PVC, no es permitido almacenar los productos en temperatura superior a 45 °C.
El material amigable con el medio ambiente utilizado para el cuero PVC tendrá cambio cualitativo bajo exceso de alta temperatura, ya sea en el
transporte o almacenamiento a través del tiempo.
BEDIENUNGSANLEITUNG – EP-101 – GEHÖRSCHÜTZER
Anwendung: Wenn Sie den Gehörschützer korrekt tragen und warten, bietet er einen ausgezeichneten Schutz vor industriellen Maschinen wie z.B.
Antriebsmaschinen und Motorsägen, indem Sie die hohen Frequenzen filtern.
Anforderungen: Diese Gehörschützer entsprechen den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 89/686/CEE Annex II gemäß Europäischer Norm
EN352-1:2002 „Gehörschützer — Allgemeine Anforderungen — Teil 1: Kapselgehörschützer“.
Markierung: Die entsprechende Markierung befindet sich auf den Ohrmuscheln. The CE mark was issued by the notified body: 0501 (CRITT SPORT
LOISIRS – Zone du Sanital – 21 rue Albert Einstein – 81600 Chatellerault – France – n° 0501).
Anwendung:
1.
Erweitern Sie das Kopfband bis das Maximum und setzen Sie die Muscheln auf die Ohren, indem Sie das Kopfband über den Kopf ziehen.
2.
Setzen Sie das Kopfband auf den Kopf, so dass Sie die Polster richtig einstellen können. Sorgen Sie dafür, dass das Kopfband gegen den Kopf gestellt
wird und die Muscheln trägt.
3.
Sorgen Sie dafür, dass die Polster die Ohren völlig bedecken.
4.
Spannen Sie das Kopfband an, damit die Dämpfung gewährleist ist. Setzen Sie den Gehörschützer auf, bevor Sie dem Lärm ausgesetzt werden.
Tragen Sie den Gehörschützer beim Aufenthalt in einem Lärmbereich ständig.
Ersetzung: Um die besten Produkteigenschaften zu behalten und irgendwelche Veränderung von Werkstoffeigenschaften zu vermeiden, ersetzen Sie den
Gehörschützer mindestens alle 2 bis 3 Jahre. Es gibt keine austauschbaren Teile für dieses Produkt. Es darf nicht versucht werden, irgendwelche
Teile zu ersetzen; die Schutzeinrichtung des Produkts könnte dadurch abgebaut werden oder sogar zur Zerstörung der allgemeinen Struktur führen. Wenn
nötig, setzen Sie sich mit dem Fabrikanten oder dem Händler in Verbindung.
Warnung:
1.
Dieser Gehörschutz zählt zur Kategorie „kleine“ und „große“ Größen. Die Gehörschutzausrüstung, die der Norm EN351-1 entspricht, gehört der
Kategorie „mittlere Größe“, „kleine Größe“ oder „große Größe“ an. Der Gehörschutz der Kategorie „mittlere Größe“ ist für die meisten Personen am
besten geeignet. Die Gehörschutzausrüstung in „kleiner Größe“ und „großer Größe“ ist für Personen bestimmt, die den Gehörschutz der „mittleren
Größe“ nicht tragen können.
2.
Überprüfen Sie den Gehörschützer vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie keinen beschädigten Gehörschützer. Setzen Sie den Gehörschützer auf,
bevor Sie dem Lärm ausgesetzt werden. Tragen Sie den Gehörschützer beim Aufenthalt in einem Lärmbereich ständig. Der Schutz verringert sich
bedeutend wenn die Anforderungen der Anleitung nicht beachtet werden.
3.
Chemische Stoffe können den Gehörschutz beschädigen. Für mehr Informationen, wenden Sie sich an den Hersteller.
4.
Die Gehörschützer und vor allem die Polster verschleißen. Überprüfen Sie den Gehörschützer also regelmäßig auf ihren einwandfreien Zustand. Die
Dichtungskissen dürfen keine Risse oder Druckstellen aufweisen. Ersetzen Sie den Gehörschützer alle 2 oder 3 Jahre bei normaler Anwendung oder
früher wenn nötig.
5.
Verwenden Sie hygienische Abdeckungen, so verringert sich die akustische Leistung.
6.
Tragen Sie den Gehörschützer immer in lauten Umgebungen.
7.
Die Schutzeinrichtung des Produkts könnte erheblich abgebaut werden, wenn Sie die Anweisungen der Bedienungsanleitung nicht befolgen.
Akustische Dämpfungswerte: Sie Ende der Bedienungsanleitung.
Gewicht: 157 g
Wartung: Reinigen Sie das Gerät mit lauem Seifenwasser. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel.
Desinfektion:
1.
Desinfizieren Sie alle 3 Monate gemäß Gebrauch.
2.
Desinfizieren Sie jedes Zubehörteil, das mit dem Benutzer in Kontakt kommt, mit einem hautverträglichen und für Plastik geeigneten
Reinigungsmittel.
Material: PC Kopfband, ABS/HIPS-Muschel und weiches PVC-Leder.
Lagerung:
1.
Bewahren Sie Gehörschützer in einem sauberen und trockenen Plastikbeutel auf.
2.
Bei Modellen, die mit PVC Leder Bügelband ausgestattet sind, dürfen die Produkte bei der Temperatur nicht höher als 45 °C gelagert werden. Der für
das PVC-Leder verwendete umweltfreundliche Werkstoff wird qualitative Veränderung unter übermäßiger Hochtemperatur entweder beim Transport
oder bei der Lagerung im zeitlichen Verlauf haben.
V. 04 – 19/11/2013
3
©Velleman nv
EP-101
MA
ANUAL DO
O UTILIZADOR – EP--101 – PR
ROTECTORES AUDITI
IVOS
Apllicação: Quando o protector audiitivo é utilizado correctamente,
c
offerece uma excelente protecção filtrando
f
os ruídos de alta-frequên
ncia quando da
utiliização de maquin
nas de grande po
orte, rebarbadora
as, etc.
Esp
pecificações: Este protector audiitivo responde as
s normas e directtivas europeias 89/686/CEE
8
anex
xo II pela norma europeia EN352--1:2002 “Protecto
ores
de ouvido
o
— Requisitos gerais — Parrte 1: Protectores
s auriculares”.
Marrca: as indicaçõe
es apropriadas es
stão localizadas na
n parte exterior do protetor. A marca
m
CE foi emittida pelo organism
mo notificado: 05
501 (CRITT SPOR
RT
LOISIRS – Zone du Sanital – 21 rue Albert Einstein – 81600 Chatellerault – France – n° 0501).
o:
Uso
1.
Abrir o protecttor e posicionar as
a protecções nas
s orelhas com o arco
a
na parte de cima da cabeça.
2.
Instalar o protector na cabeça e ajustar a boa altura
a
das orelhas
s, apertar o arco superior ao níve
el da cabeça. O p
protector deve fic
car bem ajustado.
3.
em estar em contacto com as ore
elhas.
As protecções em espuma deve
4.
e superior ao níve
el da cabeça para
a uma boa protecção acústica. Co
olocar os protecto
ores antes de qualquer exposição
o ao ruído. Mante
er os
Ajustar a parte
protectores durante o período de
d trabalho.
bstituição: Para conservar uma boa
b
proteção e qualidade do mate
erial, o produto deve
d
ser substitu
uído entre 2–3 an
nos. Não existe peças de
Sub
sub
bstituição para este artigo. Não
o substituir uma parte do protecttor auditivo, pode
e reduzir a função protectora do p
produto, ou destrruir a sua eficácia
a
prottectora. Caso nec
cessite de fazer uma
u
encomenda,, por favor contacte o fabricante ou um Distribuidor Autorizado.
Adv
vertência:
1.
a categoria de ta
amanho ”pequeno
o” e ”largo”. Prottector auditivo co
onforme a norma
a EN352-1 catego
oria ”tamanho
Este protector auditivo entra na
u ”tamanho largo
o”. Os protectores auditivos da ca
ategoria ”tamanho médio” são os mais adaptados a maioria das
médio”, ”tamanho pequeno” ou
e” são destinados
s as pessoas que
e não podem usar o protector ”tam
manho médio”.
pessoas. Os prrotectores ”tamanho pequeno” e ”tamanho grande
2.
O protector auditivo deve ser regularmente exa
aminado. Não utilize o protector danificado.
d
Coloca
ar os protectores
s antes de qualqu
uer exposição ao
ruído. Manter os
o protectores du
urante o período de trabalho. Res
speite as condições de utilização deste
d
manual, em
m caso contrário a proteção pode
ficar degradada.
3.
p
ser afetado por algumas sub
bstâncias química
as. Para amplas informações, contacte o fabricante.
Este produto pode
4.
O protector, e em particular as
s almofadas, vão deteriorar-se com
m o tempo e dev
vem ser examinadas regularmentte para detectar os
o danos. Substittuir
o protector dep
pois 2 a 3 anos de
d utilização.
5.
A instalação de
e protectores higiénicos pode afettar o desempenh
ho acústico do pro
otector auditivo.
6.
O utilizador de
eve usar permane
entemente protec
cção auditiva em
m ambientes ruido
osos.
7.
Se as recomen
ndações feitas nas instruções não forem observadas, a protecção garantida
g
pelo prroduto diminuirá significativamente.
ão acústica: ver no fim deste ma
anual.
Valores de reduçã
so do protector: 157 g
Pes
Man
nutenção: Limpar com água morna e sabão. Não
o utilize solventes
s ou álcool.
Des
sinfecção:
1.
otectores todos os 3 meses em função do uso.
É necessário desinfectar os pro
2.
c
com a pele
p
devem ser de
esinfetadas com um produto apro
opriado para usar nos plásticos e não nocivo.
As partes em contacto
A
pele sintética
s
PVC.
Matterial: Faixa para a cabeça em PC, tampões em ABS/HIPS,
Sto
ockagem:
1.
otector auditivo num
n
saco em plá
ástico limpo e sec
co.
Conserve o pro
2.
Para os modelo
os com banda em
m couro (base de
e PVC), é proibido
o armazenar a um
ma temperatura superior a 45 °C
C. O material amigo do meio
ambiente utiliz
zado para este tip
po de couro pode
e ter modificaçõe
es qualitativas com o tempo no tra
ansporte ou stoc
ckagem se for sub
bmetido a
temperaturas excessivas.
e
Attenuation values
oestische verzw
wakkingswaarden
Ako
Valeurs d’affaiblis
ssement acousttiques
ación acústicos
Valores de atenua
ustische Dämpffungswerte
Aku
Valores de reduçã
ão acústica
Frequency – Frequentie – Fréquence
F
–
Frecuencia – Frequenz – Fre
equência (Hz)
Mean Attenuatio
on – Gemiddelde
e verzwakking –
A
Affaiblissement
t moyen – Atenuación media –
Mittlere Dämp
pfung – Reduçã
ão média (dB)
Standard Devia
ation – Standaa
ardafwijking –
Écart-type
e – Desviación estándar
e
–
S
Standardabweic
chung – Desvio
o standard (dB)
)
Minimum req
quired – Minimu
um vereist –
Minimum re
equis – Mínimo requerido –
E
Erforderliche
Miinimum – Mínim
mo exigido (dB)
)
APV (dB)
63
125
250
2
500
1000
2000
4000
800
00
18.1
15.0
18.3
26.8
37.5
29.5
35.8
36..1
4.1
2.7
3.3
3
2.0
4.1
2.9
3.3
5.8
8
0
5
8
10
12
12
12
12
2
14
12.3
15.0
24.8
33.4
26.6
32.5
30..3
H (dB)
29.2
M (dB)
25.4
L (dB)
17.9
SNR (dB)
27..6
APV
V, H, M, L, and SN
NR values are tes
sted according to
o EN ISO 4869-2 with parameter α = 1.
De waarden voor AP
PV, H, M, L, en SNR werden getes
st volgens EN ISO
O 4869-2 met pa
arameter α = 1.
eurs APV, H, M, L,
L et SNR conform
mément à l’EN IS
SO 4869-2 avec le
l paramètre α = 1.
Vale
Los valores APV, H, M, L, y SNR se prueban
p
según la norma ISO 4869
9-2 con el parám
metro α = 1.
APV
V, H, M, L und SN
NR-Werte sind ge
emäß EN ISO 486
69-2 mit α = 1 ge
etestet worden.
Os valores
v
APV, H, M,
M L, e SNR são conformes
c
a norm
ma EN ISO 4869-2 com o parâme
etro α = 1.
Made in Taiw
wan
Im
mported for PER
REL by Velleman
n nv
Legen H
Heirweg 33, 989
90 Gavere, Belg
gium
www.velleman
n.eu
V. 04
0 – 19/11/2013
4
©Vellema
an nv
Velleman® Service and Quality Warranty
Since its foundation in 1972, Velleman® acquired extensive
experience in the electronics world and currently distributes its
products in over 85 countries.
All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations
in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go
through an extra quality check, both by an internal quality
department and by specialized external organisations. If, all
precautionary measures notwithstanding, problems should occur,
please make appeal to our warranty (see guarantee conditions).
General Warranty Conditions Concerning Consumer Products
(for EU):
• All consumer products are subject to a 24-month warranty on
production flaws and defective material as from the original date of
purchase.
• Velleman® can decide to replace an article with an equivalent
article, or to refund the retail value totally or partially when the
complaint is valid and a free repair or replacement of the article is
impossible, or if the expenses are out of proportion.
You will be delivered a replacing article or a refund at the value of
100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first
year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at
50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the
retail value in case of a flaw occurred in the second year after the
date of purchase and delivery.
• Not covered by warranty:
- all direct or indirect damage caused after delivery to the article
(e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the
article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss
of profits;
- consumable goods, parts or accessories that are subject to an aging
process during normal use, such as batteries (rechargeable, nonrechargeable, built-in or replaceable), lamps, rubber parts, drive
belts... (unlimited list);
- flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural
disaster, etc.…;
- flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper
handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the
manufacturer’s instructions;
- damage caused by a commercial, professional or collective use of
the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months
when the article is used professionally);
- damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the
article;
- all damage caused by modification, repair or alteration performed
by a third party without written permission by Velleman®.
• Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer,
solidly packed (preferably in the original packaging), and be
completed with the original receipt of purchase and a clear flaw
description.
• Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual
and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting
the article for repair. Note that returning a non-defective article can
also involve handling costs.
• Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping
costs.
• The above conditions are without prejudice to all commercial
warranties.
The above enumeration is subject to modification according to
the article (see article’s manual).
Velleman® service- en kwaliteitsgarantie
Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime ervaring
opgebouwd in de elektronicawereld en verdeelt op dit moment
producten in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden
aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in
de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op
regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze
eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde
organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem
optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie
waarborgvoorwaarden).
Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen
(voor Europese Unie):
• Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24
maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de
oorspronkelijke aankoopdatum.
• Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging
van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten
verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel
te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van
het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt
u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van
de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na
aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de
kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2
jaar.
• Valt niet onder waarborg:
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering
veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof,
vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van
data), vergoeding voor eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die onderhevig zijn
aan veroudering door normaal gebruik zoals bv. batterijen (zowel
oplaadbare als niet-oplaadbare, ingebouwd of vervangbaar), lampen,
rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen,
natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een
onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal
gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van
de fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief
gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de
garantieperiode herleid tot 6 maand).
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport
van het apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd
door derden zonder toestemming van Velleman®.
• Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw
Velleman®-verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het
oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking
(bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke
foutomschrijving bij.
• Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog
eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het
toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt
u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte
toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden.
• Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten
aangerekend worden.
• Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden
naargelang de aard van het product (zie handleiding van het
betreffende product).
Garantie de service et de qualité Velleman®
Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste expérience dans le
secteur de l’électronique et est actuellement distributeur dans plus de
85 pays.
Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses
et à des dispositions légales en vigueur dans l’UE. Afin de garantir la
qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles
de qualité supplémentaires, tant par notre propre service qualité que
par un service qualité externe. Dans le cas improbable d’un défaut
malgré toutes les précautions, il est possible d’invoquer notre
garantie (voir les conditions de garantie).
Conditions générales concernant la garantie sur les produits
grand public (pour l’UE) :
• tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de
production ou de matériaux à dater du jour d’acquisition effective ;
• si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement
d’un article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s’avèrent
disproportionnés, Velleman® s’autorise à remplacer ledit article par
un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix
d’achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de
remplacement ou le remboursement complet du prix d’achat lors
d’un défaut dans un délai de 1 an après l’achat et la livraison, ou un
article de remplacement moyennant 50% du prix d’achat ou le
remboursement de 50% du prix d’achat lors d’un défaut après 1 à 2
ans.
• sont par conséquent exclus :
- tout dommage direct ou indirect survenu à l’article après livraison
(p.ex. dommage lié à l’oxydation, choc, chute, poussière, sable,
impureté…) et provoqué par l’appareil, ainsi que son contenu (p.ex.
perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de
revenus ;
- toute pièce ou accessoire nécessitant un remplacement causé par
un usage normal comme p.ex. piles (rechargeables comme non
rechargeables, intégrées ou remplaçables), ampoules, pièces en
caoutchouc, courroies… (liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d’un incendie, de la foudre, d’un
accident, d’une catastrophe naturelle, etc. ;
- out dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une
utilisation ou un entretien incorrect, ou une utilisation de l’appareil
contraire aux prescriptions du fabricant ;
- tout dommage à cause d’une utilisation commerciale,
professionnelle ou collective de l’appareil (la période de garantie sera
réduite à 6 mois lors d’une utilisation professionnelle) ;
- tout dommage à l’appareil qui résulte d’une utilisation incorrecte ou
différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme
décrit dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de l’appareil emballé dans
un conditionnement non ou insuffisamment protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne
sans l’autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais de transport de
et vers Velleman® si l’appareil n’est plus couvert sous la garantie.
• toute réparation sera fournie par l’endroit de l’achat. L’appareil doit
nécessairement être accompagné du bon d’achat d’origine et être
dûment conditionné (de préférence dans l’emballage d’origine avec
mention du défaut) ;
• tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles,
piles, etc. avant de retourner l’appareil. Un appareil retourné jugé
défectueux qui s’avère en bon état de marche pourra faire l’objet
d’une note de frais à charge du consommateur ;
• une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera
l’objet de frais de transport ;
• toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions
susmentionnées.
La liste susmentionnée peut être sujette à une
complémentation selon le type de l’article et être mentionnée
dans la notice d’emploi.
Garantía de servicio y calidad Velleman®
Desde su fundación en 1972 Velleman® ha adquirido una amplia
experiencia como distribuidor en el sector de la electrónica en más de
85 países. Todos nuestros productos responden a normas de calidad
rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la
calidad, sometemos nuestros productos regularmente a controles de
calidad adicionales, tanto a través de nuestro propio servicio de
calidad como de un servicio de calidad externo. En el caso
improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las
precauciones, es posible recurrir a nuestra garantía (véase las
condiciones de garantía).
Condiciones generales referentes a la garantía sobre
productos de venta al público (para la Unión Europea):
• Todos los productos de venta al público tienen un perìodo de
garantía de 24 meses contra errores de producción o errores en
materiales desde la adquisición original;
• Si la queja está fundada y si la reparación o sustitución de un
artículo no es posible, o si los gastos son desproporcionados,
Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo equivalente
o reembolsar la totalidad o una parte del precio de compra. En este
caso, usted recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo
del precio de compra si encuentra algún fallo hasta un año después
de la compra y entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio
de compra o el reembolso del 50% del precio de compra si encuentra
un fallo después de 1 año y hasta los 2 años después de la compra y
entrega.
Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:
- todos los daños causados directa o indirectamente al aparato (p.ej.
por oxidación, choques, caída,...) y a su contenido (p.ej. pérdida de
datos) después de la entrega y causados por el aparato, y cualquier
indemnización por posible pérdida de ganancias;
- partes o accesorios, que estén expuestos al desgaste causado por
un uso normal, como por ejemplo baterías (tanto recargables como
no recargables, incorporadas o reemplazables), bombillas, partes de
goma, etc. (lista ilimitada);
- defectos causados por un incendio, daños causados por el agua,
rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc.;
- defectos causados a conciencia, descuido o por malos tratos, un
mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a
las instrucciones del fabricante;
- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del
aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso
profesional);
- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está
previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del
usuario;
- daños causados por una protección insuficiente al transportar el
aparato.
- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por
una tercera persona sin la autorización explícita de Velleman®;
- se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya
no está cubierto por la garantía.
• Cualquier artìculo que tenga que ser reparado tendrá que ser
devuelto a su distribuidor Velleman®. Devuelva el aparato con la
factura de compra original y transpórtelo en un embalaje sólido
(preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena
descripción del fallo;
• Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas,
etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el
artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;
• Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una
reparación efectuada fuera del período de garantía.
• Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.
La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el
tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en
cuestión).
Velleman® Service- und Qualitätsgarantie
Seit der Gründung in 1972 hat Velleman® sehr viel Erfahrung als
Verteiler in der Elektronikwelt in über 85 Ländern aufgebaut.
Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und
gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu
gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen
Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von unserer eigenen
Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten
Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Probleme
auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe
Garantiebedingungen).
Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgüter
(für die Europäische Union):
• Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine
Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
• Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur
oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten
dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber
entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen
oder die Kaufsumme ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem
Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Werte
von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach
Kauf oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte
von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50 %
im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.
• Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät
und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall,
Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B.
Datenverlust), Entschädigung für eventuellen Gewinnausfall.
- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die durch normalen
Gebrauch dem Verschleiß ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien (nicht
nur aufladbare, sondern auch nicht aufladbare, eingebaute oder
ersetzbare), Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschränkte
Liste).
- Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden, Blitz,
Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder
unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung, zweckentfremdete
Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der
Bedienungsanleitung.
- Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder
kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung
wird die Garantieperiode auf 6 Monate zurückgeführt).
- Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und
unsachgemäßen Transport des Gerätes.
- alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen,
Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne
Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.
• Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt
(vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem OriginalKaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerbeschreibung hinzu.
• Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die
Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es keinen auf
de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur Reparatur
zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung des Gerätes heraus,
dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine
Untersuchungspauschale berechnet.
• Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden
Transportkosten berechnet.
• Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.
Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst
werden gemäß der Art des Produktes (siehe
Bedienungsanleitung des Gerätes).
Garantia de serviço e de qualidade Velleman®
Desde a sua fundação em 1972 Velleman® tem adquirido uma
amplia experiencia no sector da eletrónica com uma distribuição em
mais de 85 países.
Todos os nossos produtos respondem a exigências rigorosas e a
disposições legais em vigor na UE. Para garantir a qualidade,
submetemos regularmente os nossos produtos a controles de
qualidade suplementares, com o nosso próprio serviço qualidade
como um serviço de qualidade externo. No caso improvável de um
defeito mesmo com as nossas precauções, é possível invocar a nossa
garantia. (ver as condições de garantia).
Condições gerais com respeito a garantia sobre os produtos
grande público (para a UE):
• qualquer produto grande público é garantido 24 mês contra
qualquer vício de produção ou materiais a partir da data de aquisição
efectiva;
• no caso da reclamação ser justificada e que a reparação ou
substituição de um artigo é impossível, ou quando os custo são
desproporcionados, Velleman® autoriza-se a substituir o dito artigo
por um artigo equivalente ou a devolver a totalidade ou parte do
preço de compra. Em outro caso, será consentido um artigo de
substituição ou devolução completa do preço de compra no caso de
um defeito no prazo de 1 ano depois da data de compra e entrega,
ou um artigo de substituição pagando o valor de 50% do preço de
compra ou devolução de 50% do preço de compra para defeitos
depois de 1 a 2 anos.
• estão por consequência excluídos:
- todos os danos directos ou indirectos depois da entrega do artigo
(p.ex. danos ligados a oxidação, choques, quedas, poeiras, areias,
impurezas…) e provocado pelo aparelho, como o seu conteúdo (p.ex.
perca de dados) e uma indemnização eventual por perca de receitas;
- consumíveis, peças ou acessórios sujeitos a desgaste causado por
um uso normal, como p.ex. pilhas (recarregáveis, não recarregáveis,
incorporadas ou substituíveis), lâmpadas, peças em borracha
correias… (lista ilimitada);
- todos os danos que resultem de um incêndio, raios, de um
acidente, de una catastrophe natural, etc.;
- danos provocados por negligencia, voluntária ou não, uma
utilização ou manutenção incorrecta, ou uma utilização do aparelho
contrária as prescrições do fabricante;
- todos os danos por causa de uma utilização comercial, profissional
ou colectiva do aparelho ( o período de garantia será reduzido a 6
meses para uma utilização profissional);
- todos os danos no aparelho resultando de uma utilização incorrecta
ou diferente daquela inicialmente prevista e descrita no manual de
utilização;
- todos os danos depois de uma devolução não embalada ou mal
protegida ao nível do acondicionamento.
- todas as reparações ou modificações efectuadas por terceiros sem a
autorização de SA Velleman®;
- despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho não
estiver coberto pela garantia.
• qualquer reparação será fornecida pelo local de compra. O aparelho
será obrigatoriamente acompanhado do talão ou factura de origem e
bem acondicionado (de preferência dentro da embalagem de origem
com indicação do defeito ou avaria);
• dica: aconselha-mos a consulta do manual e controlar cabos,
pilhas, etc. antes de devolver o aparelho. Um aparelho devolvido que
estiver em bom estado será cobrado despesas a cargo do
consumidor;
• uma reparação efectuada fora da garantia, será cobrado despesas
de transporte;
• qualquer garantia comercial não prevalece as condições aqui
mencionadas.
A lista pode ser sujeita a um complemento conforme o tipo de
artigo e estar mencionada no manual de utilização.
Made in Taiwan
Imported for PEREL by Velleman nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.perel.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising