Guide d'utilisation

Guide d'utilisation
Uierhaarbrander PREVENTA - Gebruikershandleiding #15675
NL
Euterhaarentferner PREVENTA - Bedienungsanleitung #15675
DE
1. Meegeleverd: 1 uierhaarbrander; 1 instelbaar reduceerventiel; 3m – rubberen slang, interne diameter 6,3mm met aansluitingen 3/8“ aan beide zijden (Opgelet!: linkse schroefdraad); 1 handvat
met momenthendel
1. Lieferumfang: 1 Euterhaarentferner; 1 verstellbarer Druckminderer; 3m – Kautschuk-Schlauch, Innendurchmesser 6,3mm mit Anschlüssen 3/8“ beidseitig (Achtung!: Linksgewinde); 1 Handgriff
mit Momenthebel
2. Belangrijke aanwijzingen: Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door zodat u vertrouwd raakt met het toestel, de gevaren en het gebruik. Bewaar deze handleiding voor later gebruik.
Zorg ervoor dat de gasfles bij gebruik op kamertemperatuur staat.
2. Wichtige Hinweise: Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig und aufmerksam durch um sich mit dem Gerät, dessen Gefahren und der Handhabung vertraut zu machen.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für spätere Fragen auf. Achten Sie darauf, dass die Gaskartusche bei Gebrauch Zimmertemperatur besitzt.
3. Gebruik: De KERBL-uierhaarbrander dient om haren op de uier van een koe te verwijderen.
De uierhaarbrander mag uitsluitend hiervoor gebruikt worden! De KERBL-uierhaarbrander werkt met een zogenaamde koude vlam (temperatuur tussen 350°C en 450°C).
3. Gebrauch: Der KERBL - Euterhaarentferner dient ausschließlich dem Zweck, Haare auf dem Euter einer Kuh zu entfernen. Der Euterhaarentferner darf ausschließlich für diesen Zweck verwendet
werden! Der KERBL Euterhaarentferner arbeitet mit einer sogenannten kalten Flamme (Temperaturbereich von 350°C bis 450°C).
4. Montage: Controleer voor u de onderdelen vastschroeft, of de dichtingen in de koppelingen in onberispelijke staat zijn. Hogedrukslang (7) met reduceerventiel (4) en greep koppelen (koppelingen voor brandbare gassen hebben linkse schroefdraad!). Controleer of alle schroefkoppelingen aan het toestel vast zitten. Sluit het reduceerventiel (4) aan de gasfles aan.
OPGEPAST!: Gebruik uitsluitend een passende steeksleutel bij de montage. Pijptangen brengen schade toe aan de zeskantmoeren - gevaar voor ongevallen.
4. Montage: Überprüfen Sie vor dem Verschrauben der Einzelteile den einwandfreien Zustand der Dichtungen in den Verschraubungen. Hochdruckschlauch (7) mit Druckminderer (4) und Griffstück
verbinden (Anschlussgewinde für brennbare Gase haben Linksgewinde!). Überprüfen Sie ob alle Verschraubungen am Gerät fest angezogen wurden. Schließen Sie den Druckminderer (4) an der
Gasflasche an. ACHTUNG!: Zur Montage darf ausschließlich ein passender Gabelschlüssel verwendet werden. Rohrzangen beschädigen die Sechskantmuttern - Unfallgefahr.
5. Bedrijf - regelen van de vlam
a) Controleer of het reduceerventiel (4) op 0,5 - 1,5 werd ingesteld. Open het gasflesventiel van de gasfles.
b) Open de gasafsluiter (1) aan de handgreep lichtjes door links te draaien.
c) Ontsteek de vlam aan de lans (5) met behulp van een aansteker.
d) Open de gasafsluiter (1) aan de handgreep helemaal, stel het reduceerventiel (4) aan de gasfles met de momenthendel (3) zo in dat de vlam niet hoger dan 20-25cm is (ca. 0,5-1,5 bar).
e) Stel nu de hoogte van de waakvlam in. De momenthendel (3) mag hiertoe niet ingedrukt worden! De grootte van de waakvlam wordt met het regelventiel (2) ingesteld. Het regelventiel (2)
bevindt zich bij levering altijd in open positie. Met behulp van een schroevendraaier wordt het regelventiel (2) zo ingesteld dat de waakvlam een hoogte van 2-3 cm heeft. De waakvlam mag niet
uitdoven als de lans (5) beweegt.
f) Door de hendel (3) in te drukken, wordt de gastoevoer voor de ontharing open gezet.
g) Bij kortstondige onderbrekingen wordt de gasafsluiter (1) aan de handgreep gesloten door rechts te draaien. De ontstekings- en werkvlam doven uit, ook als de hendel (3) wordt ingedrukt, blijft
de gastoevoer naar de lans (5) geblokkeerd.
5. Betrieb - Regulierung der Flamme
a) Überprüfen Sie ob der Druckminderer (4) auf 0,5 - 1,5 bar eingestellt wurde. Öffnen Sie das Gasflaschenventil der Gasflasche.
b) Das Gas-Absperrventil (1) am Handgriff durch Linksdrehung leicht öffnen.
c) Zünden Sie die Flamme an der Lanze (5) mit Hilfe eines Feuerzeuges.
d) Öffnen Sie das Gas-Absperrventil (1) am Handgriff ganz, betätigen Sie den Momenthebel (3) und stellen nun den Druckminderer (4) an der Gasflasche so ein, dass die Flamme nicht höher als
20-25cm ist (ca. 0,5-1,5 bar).
e) Stellen Sie nun die Höhe der Wachflamme ein. Hierzu darf der Momenthebel (3) nicht betätigt werden! Die Einstellung der Wachflammengröße erfolgt durch das Regulierventil (2). Das Regulierventil (2) befindet sich bei Auslieferung immer in offener Stellung. mit Hilfe eines Schraubenziehers wird das Regulierventil (2) so eingestellt, dass die Wachflamme eine Höhe von 2-3cm besitzt. Die
Wachflamme sollte bei Bewegung der Lanze (5) nicht erlöschen.
f) Durch das Betätigen des Momenthebels (3) wird die Gaszufuhr für die Enthaarung freigegeben.
g) Bei Kurzzeitigen Arbeitsunterbrechungen wird das Gas-Absperrventil (1) am Handgriff durch Rechtsdrehung geschlossen, Zünd- bzw. Arbeitsflamme erlöschen, auch bei Betätigung des Hebels (3)
bleibt die Gaszufuhr zur Lanze (5) gesperrt.
6. Ontharing: Voor het ontharen moet u ervoor zorgen dat de uier nat noch vuil is. De koe moet gefixeerd worden om ze te ontharen (bijv. in voerhek). Ga achter de koe staan en breng de lans
(5) tussen de achterste poten. De afstand tussen de lans en uier moet 10-20 cm bedragen. Druk nu de momenthendel (3) in om de vooringestelde hoogte van de vlam te bereiken. Bij het ontharen
moet de vlam rond de uier in een 8-vorm draaien. Deze beweging duurt ongeveer 4 seconden. Zeer belangrijk: De vlam moet altijd in beweging zijn.
7. Het toestel buiten werking stellen: Als de ontharing klaar is of bij langdurige pauzes wordt het gasflesventiel gesloten, de vlam dooft langzaam uit. Hierdoor wordt de instelling van de
werkvlam niet veranderd en wordt de druk in de slang verlaagd. Vervolgens sluit u de gasafsluiter (1) aan de handgreep door rechts te draaien. Wijzig de instellingen van het regelventiel (2) niet als
de hoogte van de waakvlam in orde was.
8. Nabehandeling van uier: Aansluitend op de ontharing moet de uier met een vochtinbrengend verzorgingsproduct behandeld worden omdat het uierweefsel kan uitdrogen.
9. Garantie: Garantie van 1 jaar vanaf aankoopdatum voor alle fabricatie- en materiaalfouten. Deze garantie geldt niet voor vervangingsonderdelen en herstellingen die te wijten zijn aan normale
slijtage of ondeskundig gebruik (zie gebruikershandleiding). Deze garantie geldt evenmin voor schade door gebruik met niet-originele onderdelen. Demonteer het toestel nooit of probeer nooit zelf
gebreken aan het toestel zelf te herstellen. Herstellingen mogen alleen door de fabrikant of geautoriseerde reparatiewerkplaatsen uitgevoerd worden.
10. Veiligheidsaanwijzingen
Rook nooit terwijl het toestel wordt gebruikt. Gebruik het toestel nooit in de buurt van brandbare materialen. Gebruik het toestel uitsluitend op goed verluchte plaatsen. Controleer voor ieder gebruik de slang, dichtingen en koppelingen op eventuele gebreken. Gebruik hiervoor een lekzoeker. Gebruik in geen geval het toestel als de dichtingen of slang beschadigd of versleten zijn. Gebruik
het toestel niet als er een lek is, als het beschadigd is of het vereiste vermogen voor de ontharing niet kan leveren. Bij lekkage (gasreuk) sluit u het gasflesventiel aan de gasfles en brengt u het
toestel onmiddellijk in de buitenlucht (goed verluchte omgeving zonder mogelijke vuurbronnen). Houd het toestel in actieve toestand steeds in de hand. Plaats het toestel in actieve toestand nooit
op de grond en houd het steeds in het zicht. Bewaar het toestel op een propere, donkere en droge plaats. Controleer en reinig evt. de gasuitlaten (6) aan de lans (5). Hier mag er geen vuilafzetting
voorkomen.
Toegelaten gas: Dit toestel mag uitsluitend met een mengsel van butaan/propaan in de gasfase gebruikt worden. De gebruiksdruk varieert tussen 0,5 en 3 bar (regelbaar aan de drukregelaar).
Het gasverbruik bedraagt tussen 0 en 0,66 kg/u. (bij 3 bar)
Opgepast: De lans kan zeer heet worden. Buiten het bereik van kinderen houden. Zorg ervoor dat de slang niet verdraait. Maximaal toegelaten lengte van de slang = 3 m.
6. Enthaarung: Vor dem Enthaaren muss sichergestellt werden, dass das Euter weder nass noch verschmutzt ist. Zum Enthaaren muss die Kuh fixiert werden (z.B. im Fressgitter). Zum Enthaaren,
stellen Sie sich hinter die Kuh und führen Sie die Lanze (5) zwischen den Hinterbeinen hindurch. Der Abstand zwischen Lanze und Euter sollte 10-20cm betragen. Drücken Sie nun den Momenthebel (3), damit die Flamme die voreingestellte Höhe erreicht. Beim Enthaaren sollte die Flamme das Euter in Form der Zahl 8 umkreisen. Dauer dieser Bewegung: ca. 4 Sekunden. Sehr Wichtig: Die
Flamme muss immer in Bewegung bleiben.
7. Außerbetriebnahme des Gerätes: Bei Beendigung der Arbeit oder längeren Pausen wird das Gasflaschenventil geschlossen, die Flamme erlischt langsam. Hierdurch wird die Einstellung der
Arbeitsflamme nicht verändert und der Schlauch wird druckentlastet. Anschließend schließen Sie das Gas-Absperrventil (1) am Handgriff durch Rechtsdrehung. Verändern Sie die Einstellungen des
Regulierventils (2) nicht, wenn die Höhe der Wachflamme in Ordnung war.
8. Nachbehandlung des Euters: Im Anschluss an die Enthaarung, sollte das Euter mit einem feuchtigkeitsspendenden Pflegeprodukt behandelt werden, da dem Eutergewebe durch die Behandlung Feuchtigkeit entzogen wurde.
9. Garantie: Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum für alle Fabrikationsmängel und Materialfehler. Diese Garantie schließt Ersatzteile und Reparaturen aus, die auf den normalen Verschleiß bzw. unsachgemäßen Gebrauch (siehe Bedienungsanleitung) zurückzuführen sind. Diese Garantie schließt ebenfalls Schäden durch den Gebrauch mit nicht originalen Herstellerersatzteilen aus. Demontieren
Sie niemals ein Gerät oder versuchen Sie Mängel am Gerät nie selbst zu beheben. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder autorisierten Reparaturwerkstätten durchgeführt werden.
10. Sicherheitshinweise
Rauchen Sie niemals während des Betriebes. Setzen Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren Materialien ein. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich an einem gut belüfteten Ort.
Überprüfen Sie vor jedem Einsatz Schlauch, Dichtungen und Verschraubungen auf eventuelle Mängel und Undichtigkeiten. Benützen Sie hierzu ein Lecksuchgerät. Benutzen Sie auf keinem Fall das
Gerät mit beschädigten oder verschlissenen Dichtungen oder Schlauch. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät leckt, beschädigt ist oder die erforderliche Leistung für das Enthaaren nicht
aufbringt. Im Falle einer Leckage (Geruch nach Gas), schließen Sie das Gasflaschenventil an der Gasflasche und bringen Sie das Gerät umgehend ins Freie (gut belüfteter Bereich ohne mögliche
Zündquellen). Legen Sie das Gerät im gezündeten Zustand niemals aus der Hand. Legen Sie das Gerät im gezündeten Zustand niemals auf den Boden und lassen es aus den Augen.
Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, dunklen und trockenen Ort. Überprüfen und reinigen Sie ggf. die Gasaustrittslöcher (6) an der Lanze (5). Hier dürfen sich keine Verunreinigungen absetzen.
Zugelassenes Gas: Dieses Gerät darf ausschließlich mit einem Butan/Propan Gemisch in der Gasphase betrieben werden. Der Gebrauchsdruck variiert zwischen 0,5 und 3 bar (einstellbar am Druckregler). Der Gasverbrauch beträgt zwischen 0 und 0,66 kg/h. (bei 3bar)
Albert KERBL GmbH is niet aansprakelijk als het toestel niet gebruikt wordt overeenkomstig deze gebruikershandleiding.
Achtung: Teile der Lanze können sehr heiß werden. Von Kindern fernhalten. Vermeiden Sie Verdrehungen des Schlauches. Maximal zulässige Länge des Schlauches = 3 m.
Die Albert KERBL GmbH übernimmt keinerlei Haftung, wenn das Gerät nicht gemäß der vorliegenden Bedienungsanleitung betrieben wird.
6
5
2
1
3
7
6
4
5
2
1
3
4
7
Albert Kerbl GmbH Felizenzell 9 84428 Buchbach Germany www.kerbl.com
15675#BA_Preventa_A4.indd 1
08.02.2010 10:10:16 Uhr
FR
Épilateur thermique PREVENTA
EN
Notice d’utilisation # 15675
PREVENTA Udder Hair Remover
IT
PREVENTA Depilatore per le mammelle delle vacche
Istruzioni per l’uso # 15675
Operating instructions # 15675
1. Composition: 1 lance d’épilation ; 1 détendeur réglable ; Tuyau en caoutchouc d’une longueur de 3m – diamètre intérieur 6,3mm avec
raccords des deux côtés (Attention ! filetage à pas gauche) ; 1 manche à gâchette
1. Scope of supply: 1 udder hair remover, 1 adjustable pressure reducer; 3m – rubber hose, inside diameter 6.3 mm with 3/8” connections on
both sides (N.B. left-hand thread); 1 handle with torque lever
1. Contenuto della confezione: 1 depilatore per mammelle; 1 riduttore di pressione regolabile; 3 m di tubo flessibile in gomma, diametro
interno 6,3 mm con attacchi da 3/8” su ambo i lati (attenzione: filettatura sinistra); 1 impugnatura con leva di coppia.
2. Remarques importantes: Lisez attentivement la présente notice afin de vous familiariser avec l’appareil, son procédé et sa manipulation. Conservez la notice pour tout report ultérieur. Veillez à ce que la bouteille de gaz soit à température ambiante avant de l’utiliser.
2. Important notes: Read the operating instructions carefully and attentively by familiarising yourself with the unit, its risks and handling.
Keep the operating instructions for future reference. Make sure that the gas cartridge is at room temperature when used.
2. Avvertenze importanti: Prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni per acquisire familiarità con l’apparecchio, i suoi pericoli e
la sua manipolazione. Conservare le istruzioni per future consultazioni. Attenzione: la cartuccia del gas è a temperatura ambiente durante
l’uso.
3. Utilisation: L’épilateur thermique KERBL sert exclusivement à éliminer les pilosités des mamelles d’une vache. L’épilateur thermique ne
doit être utilisé qu’à cette fin. L’épilateur thermique KERBL fonctionne avec ce que l’on appelle une flamme froide (fourchette de température entre 350°C et 450°C)
3. Use: The KERBL udder hair remover is intended exclusively for removing hair from the udder of a cow. The udder hair remover may be used
for this purpose only! The KERBL udder hair remover operates with a so-called cold flame (temperature range 350°C to 450°C).
4. Montage: Avant d’assembler les éléments individuels, assurez-vous du bon état des joints d’étanchéité dans les raccords. Assemblez le
tuyau haute pression (7), le détendeur (4) et le manche (les raccords pour gaz inflammables présentent des pas gauche !). Vérifiez que tous
les raccords entre les différents éléments sont bien serrés. Raccordez le détendeur (4) à la bouteille de gaz.
ATTENTION ! Une clé plate adaptée doit être utilisée pour le montage. Les clés à molette endommagent les écrous à six pans –
Risque d’accident.
5. Utilisation – Réglage de la flamme
a) Vérifiez que le détendeur (4) est bien réglé sur 0,5 - 1,5. Ouvrez le robinet de gaz de la bouteille de gaz.
b) Ouvrez le robinet d’arrêt de gaz (1) à la poignée en le tournant vers la droite.
c) Allumez la flamme à la lance (5) à l’aide d’un briquet.
d) Ouvrez entièrement le robinet d’arrêt de gaz (1) à la poignée, actionnez la gâchette (3) et réglez le détendeur (4) sur la bouteille de gaz
de manière à obtenir une flamme d’une hauteur maximale de 20-25 cm (environ 0,5-1,5 bar).
e) Réglez maintenant la hauteur de la veilleuse. Pour cela, la gâchette du manche (3) ne doit pas être actionnée ! Le réglage de la taille de
la veilleuse s’effectue à l’aide de la vanne de régulation (2). À la livraison, la vanne de régulation (2) est toujours en mode ouvert. Réglez
la vanne de régulation (2) à l’aide d’un tournevis pour obtenir une veilleuse de 2-3 cm. Un mouvement rapide de la lance (5) ne doit pas
pouvoir éteindre la veilleuse.
f) En actionnant la gâchette (3), l’apport de gaz est libéré pour l’élimination de la pilosité.
g) En cas de courtes interruptions de l’utilisation, le robinet d’arrêt de gaz (1) à la poignée est fermé par une rotation vers la droite, la
veilleuse et la flamme de travail d’éteignent et, même en cas d’actionnement de la gâchette (3), le flux de gaz vers la lance (5) est coupé.
6. Épilation: Avant la procédure d’épilation, vérifiez que les mamelles ne sont pas humides ou sales. La vache doit être immobilisée (par
ex. dans un cornadis) pendant l’opération. Pour l’épilation, placez-vous derrière la vache et passez la lance (5) entre les pattes arrière de
l’animal. La distance entre la lance et la mamelle doit être d’environ 10-20 cm. Pressez maintenant la gâchette (3) afin que la flamme
atteigne la hauteur préréglée. Pendant la procédure d’épilation, la flamme doit effectuer un mouvement en forme de huit autour de la
mamelle. Durée de ce mouvement : environ 4 secondes. Très important : la flamme doit toujours être en mouvement.
7. Arrêt de l’appareil: Une fois l’épilation terminée ou en cas de pause prolongée, fermez le robinet de la bouteille de gaz. La flamme
s’éteint doucement. De cette manière, le réglage de la flamme de travail n’est pas modifié et le tuyau est mis hors pression. Fermez ensuite
le robinet d’arrêt de gaz (1) à la poignée en le tournant vers la droite. Ne modifiez pas le réglage de la vanne de régulation (2) si la hauteur
de la flamme était convenable.
8. Traitement ultérieur de la mamelle: Après le travail d’épilation, il est recommandé de traiter la mamelle avec un produit de soin
hydratant car l’épilation a un effet déshydratant sur les tissus de la mamelle.
9. Garantie: Garantie d’un an à compter de la date d’achat contre tout vice de fabrication et défaut matériel. Cette garantit exclut les
pièces de rechange ou les réparations résultant de l’usure normale et de détériorations provenant d’une utilisation inadéquate (voir notice
d’utilisation). Cette garantie exclut également toute détérioration provenant de l’utilisation de pièces de rechange non originales. Ne
démontez jamais l’appareil et n’essayez pas de le réparer vous-même. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par le fabricant
ou par des ateliers de réparation autorisés.
10. Consignes de sécurité
Ne fumez jamais pendant l’utilisation de l’appareil. N’utilisez jamais l’appareil à proximité de matières combustibles.
Utilisez l’appareil uniquement dans un espace suffisamment ventilé. Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état et l’étanchéité du tuyau,
des joints et des raccords. Utilisez pour cela un détecteur de fuite. N’utilisez jamais l’appareil si les joints ou le tuyau sont endommagés ou usés. N’utilisez pas l’appareil s’il présente une fuite ou une détérioration, ou s’il fonctionne mal. En cas de fuite (odeur de gaz),
fermez le robinet de la bouteille de gaz sur la bouteille et mettez immédiatement l’appareil à l’extérieur (endroit bien ventilé, sans source
d’inflammation). Ne lâchez jamais l’appareil lorsqu’il est allumé. Ne posez jamais l’appareil sur le sol et ne le laissez jamais sans surveillance
lorsqu’il est allumé. Conservez l’appareil dans un endroit propre, sombre et sec. Vérifiez et, si nécessaire, nettoyez les orifices de sortie de
gaz (6) sur la lance (5). Aucune impureté ne doit se déposer à cet endroit.
4. Assembly: Before screwing the components together make sure that the seals in the screw connections are in perfect condition. Connect the
high pressure hose (7) to the pressure reducer (4) and handle (connecting threads for combustible gases are left-hand threads!). Check that all
the screw connections on the unit have been securely tightened. Connect the pressure reducer (4) to the gas bottle.
N.B. Only a suitable open-end spanner may be used for assembly. Pipe wrenches damage the hexagon nuts – risk of an accident.
5. Operation – adjustment of the flame
a) Check that the pressure reducer (4) has been set to 0.5 – 1.5 bars. Open the gas bottle valve of the gas bottle.
b) Slightly open the gas shutoff valve (1) on the handle by turning anticlockwise.
c) Ignite the flame on the lance (5) by means of a cigarette lighter.
d) Open the gas shutoff valve (1) on the handle fully, actuate the torque lever (3), then set the pressure reducer (4) on the gas bottle so that the
flame is no higher than 20-25 cm (approx. 0.5 – 1.5 bars).
e) Now set the height of the pilot light. The torque lever (3) must not be actuated for this purpose! The size of the pilot light is set by means
of the regulating valve (2). The regulating valve (2) is always in the open position on delivery. The regulating valve (2) is set by means of a
screwdriver so that the pilot light has a height of 2 – 3 cm. The pilot light should not go out when the lance (5) is moved.
f) The gas supply for hair removal is released by actuating the torque lever (3).
g) Where there are brief interruptions in the work close the gas shutoff valve (1) on the handle by turning clockwise. The ignition and working
flames are extinguished and the gas supply to the lance (5) remains blocked even when the leer (3) is actuated.
6. Hair removal: Before removing the hair make sure that the udder is neither wet nor soiled. To remove the hair the cow must be secured
so that it is stationary (e.g. in the feeding rack). To remove the hair stand behind the cow and slide the lance (5) between the hind legs. The
distance between the lance and the udder should be 10-20 cm. Now push the torque lever (3) so that the flame reaches the preset height.
During removal of the hair the flame should enclose the udder in the shape of a figure 8. Duration of this movement: approx. 4 seconds. Very
important: The flame must remain in motion at all times.
7. Putting the unit out of operation : When the work is completed or if you are taking a long break, close the gas bottle valve, and the flame
is slowly extinguished. This does not alter the setting of the working flame and the hose is pressure relieved. Then close the gas shutoff valve (1)
on the handle by turning clockwise. Do not alter the settings of the regulating valve (2) if the height of the pilot light was correct.
8. Aftercare of the udder: Once the hair has been removed the udder should be treated with a moisture dispensing care product because
moisture is removed from the udder tissue by the treatment.
9. Warranty: A warranty is granted for 1 year from the date of purchase covering all manufacturing and material defects. This warranty does
not include spare parts and repairs which are attributable to normal wear and tear or improper use (see operating instructions). This warranty
also excludes damage as a result of use of the equipment with non-original manufacturer’s spare parts. Never dismantle a unit or try to remove
defects on the unit yourself. Repairs may only be carried out by the manufacturer or authorised repair workshops.
10. Safety instructions
Never smoke during operation of the unit. Never place the unit close to flammable materials. Only use the unit in a well ventilated place.
Before any use examine the hose, seals and screw connections for any defects and leakages. For this purpose use a leak detector. Under no
circumstances use the nit with damaged or worn seals or hose. Do not use the unit if it is leaking, is damaged or does not generate the power
required for removing the hair. In the case of a leak (smell of gas), close the gas bottle valve on the gas bottle and immediately bring the unit
out into the open air (well ventilated area without possible sources of ignition). When the unit is ignited never release the unit. When the unit
is ignited never place the unit on the floor or lose sight of it. Store the unit in a clean, dark, dry place. Examine and if necessary clean the gas
outlet ports (6) on the lance (5), where no contaminants must accumulate.
Permissible gas: This unit may only be operated with a butane/propane mixture in the gas phase. The working pressure varies between 0.5
and 3 bars (adjustable on the pressure regulator). The gas consumption is between 0 and 0.66 kg/h. (at 3 bars).
N.B. Parts of the lance may become very hot. Keep away from children. Avoid kinking the hose. Maximum permissible length of
the hose = 3 m.
Albert KERBL GmbH accepts no liability if the unit is not operated according to these operating instructions.
Gaz autorisé : Cet appareil doit être exclusivement utilisé avec un mélange butane/propane en phase
gazeuse. La pression d’utilisation varie entre 0,5 et 3 bar (réglable au détendeur).
La consommation de gaz varie entre 0 et 0,66kg/h (à 3 bar)
6
Attention :
Certaines parties de la lance peuvent être très chaudes.
Tenir loin des enfants.
Évitez la torsion du tuyau.
Longueur maximale de tuyau autorisée = 3 m.
La société Albert KERBL GmbH se dégage de toute responsabilité en cas d’utilisation non conforme à la
présente notice d’utilisation.
2
3. Uso: Il depilatore KERBL è destinato esclusivamente alla depilazione delle mammelle delle vacche
Il dispositivo può essere utilizzato esclusivamente per questo scopo! Il dispositivo KERBL lavora con una fiamma “fredda” (temperatura
compresa tra 350°C e 450°C).
4. Montaggio: Prima di avvitare i singoli componenti, verificare che le guarnizioni dei raccordi filettati siano in perfetto stato. Collegare il
flessibile ad alta pressione (7) con il riduttore di pressione (4) e l’impugnatura (i collegamenti a vite per i gas combustibili hanno una filettatura sinistra). Verificare che tutti i collegamenti a vite del dispositivo siano ben stretti. Collegare il riduttore di pressione (4) alla bombola
del gas. ATTENZIONE! Per il montaggio si deve utilizzare esclusivamente una chiave a bocca adatta. Le chiavi serratubi danneggiano i dadi
esagonali – pericolo d’incidente.
5. Funzionamento – Regolazione della fiamma
a) Verificare se il riduttore di pressione (4) è stato impostato su 0,5 - 1,5 bar. Aprire la valvola della bombola del gas.
b) Aprire leggermente la valvola di intercettazione del gas (1) nell’impugnatura ruotandola verso sinistra.
c) Accendere la fiamma nella lancia (5) con l’ausilio di un accendino.
d) Aprire completamente la valvola di intercettazione del gas (1) nell’impugnatura, azionare la leva di coppia (3) e regolare il riduttore di
pressione (4) nella bombola del gas in modo tale che l’altezza della fiamma non superi i 20-25 cm (circa 0,5-1,5 bar).
e) A questo punto, regolare l’altezza della fiamma di sicurezza. Per farlo non si deve azionare la leva di coppia (3)! La regolazione della
dimensione della fiamma di sicurezza si esegue mediante l’apposita valvola (2). Alla consegna del dispositivo, la valvola di regolazione (2)
si trova sempre in posizione aperta. Con l’ausilio di un cacciavite, regolare la valvola (2) in modo tale che la fiamma di sicurezza raggiunga
un’altezza di 2-3 cm. La fiamma di sicurezza non dovrebbe spegnersi quando si muove la lancia (5).
f) Azionando la leva di coppia (3) si libera l’alimentazione del gas per la depilazione.
g) In caso di brevi interruzioni del lavoro, chiudere la valvola di intercettazione del gas (1) nell’impugnatura ruotandola verso destra: la fiamma di accensione/di lavoro si spegne e l’alimentazione di gas alla lancia (5) resta bloccata anche in caso di azionamento della leva (3).
6. Depilazione: Prima di procedere alla depilazione, occorre accertarsi che la mammella non sia sporca né bagnata. Per la depilazione la
vacca deve essere bloccata (ad esempio nella rastrelliera). Per eseguire la depilazione, posizionatevi dietro la vacca e fate passare la lancia
(5) tra le zampe posteriori. La distanza tra la lancia e la mammella dovrebbe essere di 10-20 cm. A questo punto, agite sulla leva di coppia
(3) in modo che la fiamma raggiunga l’altezza preimpostata. Durante la depilazione, la fiamma dovrebbe passare intorno alla mammella
formando un 8. Durata del movimento: circa 4 secondi. Importante: la fiamma deve essere sempre in movimento.
7. Spegnimento dell’apparecchio: Al termine del lavoro o in caso di pause prolungate, chiudere la valvola della bombola del gas: la
fiamma si spegne lentamente. In questo modo non si modifica l’impostazione della fiamma di lavoro e si scarica la pressione dal flessibile.
Quindi bisogna chiudere la valvola di intercettazione del gas (1) nell’impugnatura, ruotandola verso sinistra. Se l’altezza della fiamma di
sicurezza era corretta, non si devono variare le impostazioni della valvola di regolazione (2).
8. Trattamento della mammella dopo la depilazione: Dopo la depilazione è consigliabile trattare la mammella con un prodotto idratante, poiché il trattamento disidrata i tessuti.
9. Garanzia: Garanzia di 1 anno dalla data d’acquisto per tutti i difetti di fabbricazione e materiali. Questa garanzia non include i ricambi e
le riparazioni riconducibili a normale usura o ad un utilizzo scorretto (vedere le istruzioni). Questa garanzia, inoltre, non copre i danni conseguenti all’uso con ricambi non originali del produttore. Non smontate mai l’apparecchio e non tentate di riparare da soli eventuali difetti: le
riparazioni possono essere eseguite esclusivamente dal produttore o da laboratori autorizzati.
10. Avvertenze di sicurezza
È vietato fumare mentre si usa l’apparecchio.
Non utilizzare mai l’apparecchio nelle vicinanze di materiali infiammabili.
L’apparecchio deve essere usato esclusivamente in un ambiente ben aerato.
Prima di ogni utilizzo, controllare il flessibile, le guarnizioni e i raccordi filettati per escludere la presenza di difetti e perdite. A tale scopo si
deve utilizzare un dispositivo cercafughe. L’apparecchio non può essere usato se le guarnizioni o il flessibile sono danneggiati o usurati. Non
utilizzate l’apparecchio in presenza di perdite, se è danneggiato o se non è in grado di erogare la potenza necessaria per la depilazione. In
caso di perdite (odore di gas), bisogna chiudere la valvola della bombola del gas e portare immediatamente l’apparecchio all’aperto (area
ben aerata senza possibili fonti di accensione). Non appoggiare mai l’apparecchio mentre è acceso. L’apparecchio acceso non deve essere
posato a terra né perso di vista. Conservate l’apparecchio in un luogo pulito, buio e asciutto. Controllate i fori di uscita del gas (6) della
lancia (5) e procedete alla loro pulizia in caso di bisogno. In questi punti non devono depositarsi impurità.
Gas consentito: questo apparecchio può essere utilizzato esclusivamente con una miscela di butano e propano in fase gassosa. La pressione d’uso varia tra 0,5 e 3 bar (impostabile nel regolatore di pressione).
Il consumo di gas è compreso tra 0 e 0,66 kg/h. (a 3bar)
1
Attenzione:
Le parti della lancia possono diventare molto calde.
Tenere lontano dai bambini.
Evitare le torsioni del flessibile.
Lunghezza massima consentita del flessibile = 3 m.
5
3
4
La società Albert KERBL GmbH declina ogni responsabilità in caso di utilizzo non conforme alle presenti
istruzioni d’uso.
7
15675#BA_Preventa_A4.indd 2
08.02.2010 10:10:22 Uhr
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising