Breadmaker Cool White Article 152001 - Princess

Breadmaker Cool White Article 152001 - Princess
Breadmaker Cool White
Article 152001
BASIC
WHOLE
WHEAT
BAKE
P
T/STO
STAR
MENU
QUICK
© Princess 2008
DOUGH
• Gebruiksaanwijzing • User's instructions • Mode d'emploi
• Bedienungsanleitung • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'uso
• Bruksanvisning • Brugsanvisning • Bruksanvisning • Käyttöohje
• Instruções de uso • Οδηγίες χρήσης •
Breadmaker Cool White IB 152001-cover-V0.fm Page 1 Wednesday, August 13, 2008 2:34 PM
Breadmaker Cool White
Article 152001
Nederlands
1
English
11
Français
21
Deutsch
31
Español
41
Italiano
52
Svenska
62
Dansk
BASIC
BAKE
BASIC
WHOLE
WHEAT
BAKE
Norsk
P
T/STO
STAR
WHOLEAT
WHE
MENU
GH
DOUUGH
QUICK
TOP
RT/S
STA
71
80
MENU
QUICK
© Princess 2008
DOUGH
• Gebruiksaanwijzing • User's instructions • Mode d'emploi
• Bedienungsanleitung • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'uso
• Bruksanvisning • Brugsanvisning • Bruksanvisning • Käyttöohje
• Instruções de uso • ȅįȘȖȓİȢ ȤȡȒıȘȢ •
Suomi
89
Português
98
ǼȜȜȘȞȚțȐ
108
1
10
11
2
BASIC
BAKE
WHOLE
WHEAT
TO
START/S
P
MENU
DOUGH
QUICK
3
4
9
8
5
7
6
1
BASIC
BAKE
WHOLE
WHEAT
MENU
DOUGH
2
QUICK
STOP
START/
Algemene informatie
Deze Princess Cool White
broodbakmachine mengt en kneedt het
deeg en bakt vervolgens het brood. Het
apparaat wordt geleverd met een
maatbeker, maatschepje en bakblik met
anti-aanbaklaag.
De broodbakmachine is voorzien van
5 programma's die u voor verschillende
soorten brood kunt gebruiken!
Bediening en
onderdelen
Zie figuur 1.
Het apparaat heeft de volgende
onderdelen:
1 Deksel met kijkvenster
2 Een knop START/STOP met
indicatielampje
3 Een knop MENU met indicatielampje
4 Behuizing
5 Stalen haakje
6 Maatschepje
7 Maatbeker
8 Bakblik
9 Handgreep
10 Stroomsnoer en stekker
11 Kneedarm
Voor het eerste gebruik
• Lees deze instructies aandachtig en
volg ze nauwkeurig op. Bewaar deze
handleiding voor toekomstig gebruik.
• Controleer of de netspanning
overeenkomt met de aangegeven
netspanning op het typeplaatje van
het apparaat.
• Voor dit apparaat hebt u een geaard
stopcontact nodig.
1 Verwijder al het verpakkingsmateriaal
en de stickers van het apparaat.
2 Reinig het apparaat en alle accessoires
(zie 'Onderhoud en reiniging').
3 Plaats het apparaat op een vlak, stabiel
oppervlak zodat het niet kan vallen.
4 Houd het bakblik vast aan de
handgreep en plaats het in het
apparaat, druk het blik omlaag en draai
het rechtsom tot het vastklikt.
5 Plaats de kneedarm op de as onderin
het bakblik. Draai de kneedarm totdat u
voelt dat deze vastzit op de as.
6 Sluit de deksel.
7 Steek de stekker in het stopcontact.
U hoort een pieptoon en het
indicatielampje geeft het programma
BASIC aan. Dit is het
standaardprogramma.
8 Druk herhaaldelijk op de knop MENU
totdat het lampje het programma BAKE
aangeeft. Het programma BAKE is nu
geselecteerd.
9 Druk op de knop START/STOP en laat
het apparaat ongeveer 10 minuten
bakken.
De indicatielichtjes rondom de knop
START/STOP gaan knipperen om aan
te geven dat het programma draait.
10 Na ongeveer 10 minuten houdt u de
knop START/STOP meer dan drie
seconden ingedrukt om het programma
te stoppen. U hoort een pieptoon als
teken dat het programma is beëindigd.
Laat het apparaat afkoelen.
11 Open de deksel.
12 Houd het bakblik vast aan de
handgreep, draai het linksom en neem
het uit het apparaat.
13 Reinig het bakblik en de kneedarm en
droog beide grondig af.
Zie 'Onderhoud en reiniging'.
• Bij het eerste gebruik van het apparaat
zal er lichte rookontwikkeling en een
specifieke geur ontstaan. Dit is
normaal en zal snel stoppen. Zorg dat
er voldoende ventilatie voor het
apparaat is.
Breadmaker Cool White Article 152001
1
• Het bakblik dat bij dit apparaat wordt
geleverd, is voorzien van een
antiaanbaklaag op PTFE-basis. Bij
verwarming hiervan kunnen kleine
hoeveelheden gassen afgegeven
worden, die voor de mens volkomen
onschadelijk zijn. Gebleken is echter
dat het zenuwstelsel van vogels
hiervoor extreem gevoelig is. Gebruik
het apparaat daarom niet in de buurt
van vogels (denk aan siervogels zoals
papegaaien).
Het apparaat voorbereiden op
gebruik
1 Plaats het apparaat op een vlak, stabiel
oppervlak zodat het niet kan vallen.
2 Plaats de kneedarm op de as onderin
het bakblik. Draai de kneedarm totdat u
voelt dat deze vastzit op de as.
Voordat u gaat bakken, raden we u aan de
gaten rondom de as van de kneedarm in
het bakblik met boter te vullen voordat u de
kneedarm plaatst. Hierdoor voorkomt u dat
het deeg op deze plekken blijft vastplakken
en is de kneedarm gemakkelijker uit het
brood te verwijderen wanneer dat klaar is.
Gebruik
Ingrediënten toevoegen
1 Weeg de benodigde ingrediënten voor
het recept af.
Doe nooit meer dan de aangegeven
hoeveelheid in het apparaat (totaal max.
500 g (1,1 lb.); anders zal het deeg over
het bakblik lopen.
2 Doe de ingrediënten stuk voor stuk in
het bakblik. Giet nu eerst water of een
andere vloeistof in het bakblik. Voeg
vervolgens het meel en - afhankelijk
van het recept - suiker, zout, boter en
gist of bakpoeder toe.
Plaats de gist of het bakpoeder in een
kuiltje in het meel en alle andere
ingrediënten gescheiden van elkaar in
2
Breadmaker Cool White Article 152001
een hoekje van het bakblik (dit is
speciaal van belang wanneer u de timer
gebruikt).
3 Houd het bakblik vast aan de
handgreep en plaats het in het
apparaat, druk het blik omlaag en draai
het rechtsom tot het vastklikt.
4 Sluit de deksel.
• Zorg voor voldoende vrije ruimte
rondom het apparaat. Zo krijgt u een
goede verspreiding van de nevel en
worden voorwerpen in de omgeving
niet vochtig.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen in
het bakblik, zoals metalen spatels,
messen en vorken. Dit kan de
antiaanbaklaag beschadigen.
Programma instellen
1 Steek de stekker in het stopcontact.
U hoort een pieptoon en het
indicatielampje geeft het programma
BASIC aan. Dit is het
standaardprogramma.
2 Selecteer het gewenste programma
door herhaaldelijk op de knop MENU te
drukken totdat het lampje het
betreffende programma aangeeft.
Zie 'MENU-selectie'.
Bakken
3 Druk op de knop START/STOP. U hoort
een korte pieptoon om aan te geven dat
het geselecteerde programma is
gestart.
De indicatielichtjes rondom de knop
START/STOP gaan knipperen om aan
te geven dat het programma draait.
• De knop MENU is vanaf dit moment
inactief om te voorkomen dat u per
ongeluk op deze knop drukt en zo de
programma's ongewenst verandert.
• U kunt het programma stoppen door
meer dan 3seconden op de knop
START/STOP te drukken. U hoort een
korte pieptoon om aan te geven dat
het programma is beëindigd.
• Gebruik het apparaat altijd met
gesloten deksel.
• Als de netspanning mocht wegvallen
tijdens het gebruik, dan schakelt het
apparaat automatisch uit. Zodra er
weer netspanning is, schakelt het
apparaat weer automatisch in als de
onderbreking korter was dan
15 minuten. Het programma wordt dan
afgemaakt.
Als de netspanning meer dan
15 minuten wegvalt, kan het
programma niet worden afgemaakt.
Als het deeg zich nog niet in de
rijsfase bevindt, kunt u in dat geval op
de knop START/STOP drukken om het
programma opnieuw van voor af aan
te beginnen. Anders gooit u de
ingrediënten weg en begint u
opnieuw.
• Gebruik ovenwanten als u het
apparaat tijdens of na gebruik
aanraakt. Het apparaat en het bakblik
worden heet.
• Het apparaat functioneert prima onder
uiteenlopende temperaturen, maar het
volume van brood dat in een zeer
warme of koude kamer wordt
gebakken, kan verschillen. We raden u
aan het apparaat bij een temperatuur
tussen 15 en 35 °C te gebruiken.
Door het kijkvenster in de deksel kunt u het
bakproces volgen.
Voor het programma BASIC:
4 Tijdens het bakproces hoort u een
lange pieptoon. Deze pieptoon
herinnert u eraan extra ingrediënten toe
te voegen voor extra smaak (indien
gewenst:)
Open de deksel, voeg de benodigde
ingrediënten toe en sluit de deksel
weer.
Einde
5 Wanneer het programma is afgelopen
krijgt u enkele pieptonen te horen.
Nadat het brood is gebakken, houdt het
apparaat het nog een uur warm. Dit
voorkomt condensvorming in de korst
van het brood. Als u dit
warmhoudproces wilt stopzetten, drukt
u meer dan 3 seconden op de knop
START/STOP. Bij einde programma
klinkt opnieuw een pieptoon.
Het apparaat en het bakblik worden erg
heet. Gebruik ovenwanten om de deksel
te openen en het bakblik uit het
apparaat te nemen.
6 Open de deksel.
7 Houd het bakblik vast aan de
handgreep, draai het linksom en neem
het uit het apparaat.
8 Verwijder het brood uit het bakblik door
het om te draaien en voorzichtig los te
kloppen. Gebruik eventueel een houten
of plastic spatel, maar zorg ervoor dat u
de anti-aanbaklaag niet beschadigt.
De kneedarm kan nog in het brood
vastzitten. Gebruik het stalen haakje
om deze uit het brood te verwijderen.
Verwijder de kneedarm voorzichtig;
deze is namelijk heet.
Laat het brood op een rekje afkoelen
voordat u het aansnijdt. (Tip: het
gemakkelijkst snijdt u vers brood met
het Princess elektrische mes
(artikelnummer 492952).
9 Laat het apparaat voldoende afkoelen
voordat u het opnieuw gebruikt.
10 Wanneer u klaar bent met het apparaat
trekt u de stekker uit het stopcontact en
laat u het apparaat voldoende afkoelen
voordat u het schoonmaakt en opbergt.
Zie 'Onderhoud en reiniging'.
MENU-selectie
1 Druk op de knop MENU om tussen de
verschillende programma's te
schakelen. Het geselecteerde
programma wordt aangegeven door
een lichtje.
Breadmaker Cool White Article 152001
3
Bedieningstijden voor de verschillende
programma's:
Programma
Tijd
(Uur:min)
BASIC
3:00
WHOLE WHEAT
3:40
QUICK
1:38
DOUGH
1:30
BAKE
0:30
1. BASIC
Dit is het meest gebruikte programma voor
het kneden, doen rijzen en bakken van
gewoon brood.
2. WHOLE WHEAT
Dit programma kan worden gebruikt voor
het kneden, doen rijzen en bakken van
volkorenbrood.
3. QUICK
Dit programma kunt u gebruiken om
broden te kneden, doen rijzen en bakken
in minder tijd dan het BASIC programma.
Brood dat met dit programma wordt
gebakken is doorgaans kleiner en
compacter.
4. DOUGH
Met dit programma kunt u deeg kneden en
doen rijzen, zonder het te bakken. Het
deeg kunt u gebruiken om broodjes,
pizza's, gestoomd brood, enz. te maken.
5. BAKE
Met dit programma kunt u een brood
bakken zonder deeg te kneden en doen
rijzen.
U kunt het ook gebruiken om de baktijd te
verlengen met gewenste instellingen,
direct nadat u een ander standaard
bakprogramma hebt gebruikt.
Het apparaat uitschakelen en
opbergen
1 Neem de stekker uit het stopcontact.
4
Breadmaker Cool White Article 152001
2 Laat het apparaat goed afkoelen.
3 Reinig het apparaat en alle accessoires
(zie 'Onderhoud en reiniging').
4 Bewaar het apparaat op een droge,
vorstvrije plek.
Onderhoud
en reiniging
• Maak het apparaat na gebruik grondig
schoon.
• Zorg dat het apparaat niet is
aangesloten op het stopcontact
wanneer u het gaat schoonmaken.
• Reinig het apparaat nooit als het nog
heet is.
• Let op dat er geen vocht in contact
komt met de elektrische onderdelen
van het apparaat.
• Dompel het apparaat, het snoer of de
stekker nooit onder in water of een
andere vloeistof.
• Gebruik om het apparaat te reinigen
nooit harde, bijtende of schurende
schoonmaakproducten of scherpe
voorwerpen (zoals messen of harde
borstels).
• Alleen de losse onderdelen (bakblik,,
kneedarm, maatlepel en -beker en
stalen haakje) kunnen in de
vaatwasser worden gereinigd. Het
apparaat zelf mag niet in de
vaatwasser worden gereinigd.
1 Neem de stekker uit het stopcontacten
laat het apparaat geheel afkoelen.
2 Reinig de behuizing van het apparaat
met een zachte, vochtige doek. Gebruik
warm water en een beetje afwasmiddel
om de doek vochtig te maken.
3 Reinig de losse onderdelen (bakblik,
kneedarm, maatlepel en -beker en
stalen haakje) in water met zeep of in
de vaatwasser.
4 Droog het apparaat en de accessoires
grondig voordat u ze opbergt.
Veiligheid
Algemene informatie
• Lees deze instructies aandachtig en
volg ze nauwkeurig op. Bewaar deze
handleiding voor toekomstig gebruik.
• Gebruik dit apparaat alleen
overeenkomstig de instructies.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• Het gebruik van dit apparaat door
kinderen of personen met een fysieke,
zintuiglijke, verstandelijke of
motorische handicap, of met gebrek
aan de nodige ervaring en kennis, kan
gevaarlijke situaties opleveren.
Personen die verantwoordelijk zijn
voor de veiligheid van dergelijke
personen moeten duidelijke
instructies geven of toezien op het
gebruik van het apparaat.
• Houd het apparaat buiten het bereik
van kinderen en van personen die het
apparaat misschien niet veilig kunnen
bedienen.
• Laat het apparaat alleen repareren
door een bevoegde elektromonteur.
Probeer het apparaat nooit zelf te
repareren.
• Gebruik uitsluitend accessoires die
worden aanbevolen door de
leverancier. Het gebruik van andere
accessoires kan schade aan het
apparaat tot gevolg hebben, wat
gevaarlijk kan zijn voor de gebruiker.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt met behulp van een externe
timer of een apart
afstandsbedieningsysteem.
Elektriciteit en warmte
• Controleer voordat u het apparaat
gebruikt of de netspanning
overeenkomt met de aangegeven
netspanning op het typeplaatje van
het apparaat.
• Gebruik een geaard stopcontact dat is
aangesloten op een zekeringgroep
van minimaal 10 A en waarop geen
andere zware belastingen zijn
aangesloten.
• Als u een verlengsnoer gebruikt,
gebruik dan een verlengsnoer met
randaarding dat geschikt is voor het
vermogen van het apparaat. Rol het
verlengsnoer volledig uit en leg het zo
neer dat niemand er over kan
struikelen.
• De elektriciteit moet worden
aangevoerd via een
reststroomapparaat met een nominale
actieve reststroom van niet meer dan
30 mA.
• Haal altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer u het apparaat
langere tijd niet gebruikt.
• Als u de stekker uit het stopcontact
neemt, trek dan aan de stekker, niet
aan het snoer.
• Trek nooit aan het snoer om het
apparaat te verplaatsen.
• Verplaats het apparaat nooit als het in
bedrijf is.
• Gebruik het apparaat niet als het
apparaat of het snoer beschadigd is.
Laat een beschadigd snoer vervangen
door een bevoegde elektromonteur.
• Zorg ervoor dat het apparaat, het
snoer en de stekker niet in aanraking
komen met hittebronnen, zoals een
hete kookplaat of open vuur.
• Zorg ervoor dat het apparaat en het
snoer niet in aanraking komen met
water, andere vloeistoffen of
chemicaliën.
Breadmaker Cool White Article 152001
5
• Pak het apparaat niet op als het in het
water is gevallen. Neem in dat geval
onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact. Gebruik het apparaat
hierna niet meer.
• Het apparaat en de onderdelen
kunnen tijdens het gebruik heet
worden. Voorkom brandwonden en let
op bij het aanraken van het apparaat
en de onderdelen.
• Het apparaat moet de hitte kwijt
kunnen om brandgevaar te
voorkomen. Zorg ervoor dat er
voldoende ruimte vrij is rondom het
apparaat en dat het niet in contact
komt met brandbare materialen. Het
apparaat mag niet worden afgedekt.
• Laat het apparaat volledig afkoelen
voordat u het opruimt, onderhoudt of
reinigt.
• Gebruik het apparaat niet in de buurt
van een andere warmtebron.
storingen ondervindt, het apparaat
gaat reinigen, een accessoire
aanbrengt of verwijdert, of klaar bent
met het gebruik en het apparaat wilt
opbergen.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd
achter als het in gebruik is.
• Verplaats het apparaat nooit als het is
ingeschakeld of nog warm is. Voordat
u het apparaat verplaatst, moet u het
uitschakelen en wachten tot het is
afgekoeld.
• Het bakblik van dit apparaat is
voorzien van een antiaanbaklaag op
PTFE-basis. Bij verwarming hiervan
kunnen kleine hoeveelheden gassen
afgegeven worden, die voor de mens
volkomen onschadelijk zijn. Gebleken
is echter dat het zenuwstelsel van
vogels hiervoor extreem gevoelig is.
Gebruik het apparaat daarom niet in
de buurt van vogels (denk aan
siervogels zoals papegaaien).
Tijdens gebruik
• Gebruik het apparaat nooit
buitenshuis.
• Gebruik het apparaat nooit in een
vochtige ruimte.
Het milieu
• Gebruik het apparaat uitsluitend bij
een temperatuur tussen 15 °C en
35 °C.
U dient het verpakkingsmateriaal, zoals
plastic en dozen, in de hiervoor
aangewezen afvalbakken weg te gooien.
• Plaats het apparaat op een vlak,
stabiel oppervlak zodat het niet kan
vallen.
• Laat het stroomsnoer nooit over de
rand van het aanrecht, het werkblad of
de tafel hangen.
• Zorg er altijd voor dat het snoer
volledig afgewikkeld is.
• Zorg ervoor dat uw handen droog zijn
als u het apparaat, het snoer of de
stekker aanraakt.
• Schakel het apparaat uit en/of
verwijder de stekker uit het
stopcontact als u tijdens het gebruik
6
Breadmaker Cool White Article 152001
Indien u het apparaat wilt wegdoen terwijl
het nog steeds goed werkt of eenvoudig
gerepareerd kan worden, zorg dan dat het
apparaat wordt hergebruikt.
Wanneer het einde van de gebruiksduur
van het apparaat wordt bereikt, moet u zich
hier op verantwoorde wijze van ontdoen,
zodat hergebruik van (delen van) het
apparaat kan worden gewaarborgd. Doe
het apparaat niet bij uw ongescheiden
afval; lever het in bij de winkel of breng het
naar een erkend inzamelpunt. Neem
contact op met uw gemeente voor
informatie over de inname- en
inzamelingssystemen bij u in de buurt.
Toepasselijke Europese richtlijnen:
2002/95/EC
2002/96/EC
Enkele broodrecepten
Voor de hoeveelheden is uitgegaan van de
bijgeleverde maatbeker en het
maatschepje (met de maat voor een theeof eetlepel aan de uiteinden).
Wit brood
Tarwebloem of -meel
Gist (droog)
Olie
Melk
Zout
Suiker
Water
280 g
1 theelepel
1½ tot 2 eetlepels
1 tot 2 eetlepels
1 theelepel
1 eetlepel
155 ml
Volkorenbrood
Volkorenmeel
Gist (droog)
Olie
Melk
Zout
Suiker
Water
280 g
1 theelepel
1½ tot 2 eetlepels
1 tot 1½ eetlepels
1 theelepel
1 eetlepel
160 ml
Gemengd brood
Tarwemeel
250 g
Maïsmeel
(of een andere meelsoort)
30 g
Gist (droog)
1 theelepel
Olie
1½ tot 2 eetlepels
Melk
1 tot 1½ eetlepels
Yoghurt
½ tot 1 eetlepel
Zout
1 theelepel
Suiker
1 eetlepel
Water
155 ml
Ingrediënten
U kunt natuurlijk brood bakken met gebruik
van een van bovenstaande recepten, maar
als u eenmaal aan het apparaat gewend
bent, zult u merken hoe leuk het is met
verschillende ingrediënten te
experimenteren. Om dat te doen is het
handig iets meer van de verschillende
broodbakingrediënten af te weten.
Hieronder vindt u informatie die u bij het
bakken van pas kan komen.
Bloem/meel
Het hoofdbestanddeel van brood is meel.
Er bestaan veel verschillende soorten meel
en meelmixen. Het soort graan dat u voor
uw brood gebruikt is van groot belang.
Tarwebloem bevat bijvoorbeeld zoveel
gluten dat het beter rijst dan zwaarder
meel, en u dus minder gist nodig hebt.
Gluten zijn eiwitcomplexen in graansoorten
zoals tarwe, haver, rogge en gerst. Deze
gluten vormen een netwerk dat de
koolzuurgasbelletjes vasthoudt waardoor
het brood gaat rijzen.
Patent- of huishoudbloem
De meest witte bloem heet patentbloem of
huishoudbloem. Deze bloem bevat vrijwel
geen zemelen of kiemdeeltjes, wel veel
gluten. Dit meel wordt meestal gebruikt om
soepen en sauzen te binden, maar u kunt
er ook (wit) brood mee bakken.
Tarwebloem en -meel
Tarwebloem is wit tarwemeel. Tarwemeel
is wat grauwer van kleur en bevat een
kleine hoeveelheid zemelen en
kiemdeeltjes. Tarwebloem en -meel
bevatten ook veel gluten.
Volkorenbloem en volkorenmeel
Volkorenmeel wordt gemalen van de volle,
onbewerkte tarwekorrel. Alle zemelen en
kiemdelen van de tarwe zitten er nog in.
Volkorenmeel is net als tarwebloem
glutenrijk, maar zwaarder vanwege de
zemelen en kiemdeeltjes. Daardoor zal het
brood compacter worden als het van alleen
maar volkorenmeel gebakken wordt.
Daarom voegen de meeste thuisbakkers
wat tarwebloem toe.
Breadmaker Cool White Article 152001
7
Naast deze soorten bestaan er nog tal van
andere meelsoorten waarmee u naar
hartelust kunt experimenteren, zoals:
haver-, gerste-, boekweit-, spelt-, maïs- en
roggemeel.
Meelmixen
De meeste meelsoorten lenen zich goed
voor onderlinge vermenging. De
combinatie boekweitmeel/havermeel/
tarwebloem is een goed voorbeeld. Of
gerstemeel/tarwebloem. Ook zijn er
diverse meelmixen in de handel, zoals
bijvoorbeeld maïs-, zes-, negen- of
tiengranenmeel. Deze mixen bevatten
soms al bloem en/of broodverbeteraar.
All-in-mixen
Er zijn ook meelmixen in de handel
waaraan alle andere ingrediënten, behalve
water, al zijn toegevoegd. Deze
zogenaamde all-in-mixen zijn gemakkelijk
en snel in gebruik, maar ook duurder.
Gist
Om brood te laten rijzen is gist nodig. Gist
is er in verse vorm (blokjes), maar ook
gedroogd (korreltjes). De smaak van verse
gist is iets uitgesprokener dan die van
droge gist. Er zijn verschillende merken
droge gist, die in hun werking enigszins
kunnen verschillen. Welke gist het beste
bevalt, is een kwestie van persoonlijke
voorkeur. Grofweg kun je stellen dat je van
droge gist (ook wel instantgist genoemd) in
gewicht maar half zoveel nodig hebt als
van verse. De werking van gist kan
verstoord worden als de gist in contact
komt met zout of vetstoffen. Zout ‘doodt’ de
gist en vet ‘sluit de gistcellen op’ waardoor
het deeg niet meer kan rijzen. Daarom is
het belangrijk ervoor te zorgen dat gist,
zout en boter in de broodbakmachine niet
te dicht bij elkaar liggen.
Zout
Zout zorgt natuurlijk voor de smaak van
brood, maar is ook belangrijk voor een
krokante korst en voor het rijzen (hoewel
8
Breadmaker Cool White Article 152001
zout het rijzen ook teniet kan doen als het
in direct contact met de gist komt). Zout
verstevigt de glutenconstructie die het
brood vorm geeft. Tevens zorgt zout ervoor
dat het brood niet de pan uit rijst en inzakt
voor het goed en wel gebakken is.
Het is goed mogelijk een zoutarm of zelfs
zoutloos brood te bakken, maar het is dan
wel even variëren met de ingrediënten.
Vloeistoffen
De meest gangbare vloeistof om brood
mee te bakken is water, maar u kunt het
ook eens met (karne-)melk proberen. Dat
beïnvloedt zowel de smaak als het rijzen
en de broodstructuur.
Volle melk heeft door de vetten in de melk
een positieve invloed op de versheid en de
in melk aanwezige melksuiker (lactose)
bevordert de rijskracht. Karnemelk geeft
een lichter brood dat langer vers blijft.
Suiker
Suiker is maar ten dele belangrijk voor het
rijsproces; meer nog bepaalt het de smaak
van het brood. In plaats van suiker kan ook
honing, stroop of siroop worden gebruikt.
Gebruik in de broodmachine geen grove
greinsuiker (dit zijn harde suikerparels) of
kandij. Dit kan de antiaanbaklaag
beschadigen. Gebruik geen kunstmatige
zoetstoffen: deze zijn over het algemeen
niet goed bestand tegen verhitting.
Vetten
Vet is in wezen een broodverbeteraar. Het
is geen noodzakelijk ingrediënt, maar het
brood smaakt veel beter als u het gebruikt.
Vet maakt het deeg soepeler en zorgt
ervoor dat het gemakkelijker kan rijzen.
Vetten sluiten ook het glutennetwerk af
zodat het koolzuurgas niet kan
ontsnappen. Hierdoor wordt het brood
luchtiger en blijft het langer vers.
Diverse soorten vet zijn geschikt. Olie
(zonnebloem- of olijfolie), (room-)boter en
margarine geven een prima resultaat. Van
olie wordt de korst zachter. Margarine
geeft een krokantere korst en komt tevens
het rijsproces ten goede. Bij het bakken
van een kruidenbrood kan het lekker zijn
olie met een smaakje te gebruiken, zoals
bijvoorbeeld walnoten-, knoflook- of
basilicumolie.
Donkerder brood
Om een brood donkerder te kleuren, kan
1 eetlepel cacaopoeder aan het meel
worden toegevoegd. Dit is nauwelijks van
invloed op de smaak.
Temperatuur
Het is het beste als de ingrediënten op
kamertemperatuur zijn als ze in het bakblik
worden gedaan. Gebruik nooit een
vloeistof die te heet is, omdat dit een
negatieve invloed op de gist kan hebben.
Krokantere korst
Om een krokantere korst te krijgen, kunt u
het brood na het bakken nog tien of vijftien
minuten tijdens de warmhoudfase in de
machine laten zitten.
Hulpmiddelen en tips
Afkoelen op rooster
Laat het brood na het bakken afkoelen op
een rooster. Zo kan de warmte aan alle
kanten ontsnappen.
Snijden na afkoeling
Zelfgebakken brood laat zich pas na
afkoeling goed snijden. Is het brood nog
warm, dan lukt snijden alleen goed met
een elektrisch mes, bijvoorbeeld de
Princess 2952 Silver Electrisch Mes.
Brood bewaren
Zelfgebakken brood kan het beste - na
volledige afkoeling - in een theedoek
worden gewikkeld. Zo blijft de korst
knapperig. Speciale papieren broodzakken
zijn ook geschikt. In plastic zakken wordt
de broodkorst zacht, evenals in de
koelkast.
Brood invriezen
Zelfgebakken brood kan goed worden
ingevroren, vanzelfsprekend na volledige
afkoeling. Het is handig om dit in
dagelijkse porties te doen.
Ontdooien op kamertemperatuur is het
beste, want in de magnetron droogt brood
snel uit.
Hoewel invriezen dus mogelijk is, gaat het
brood altijd in kwaliteit achteruit.
Als het brood de pan uit rijst
Het rijsproces kunt u volgen door het
kijkvenstertje. Normaal gesproken is het
geen goed idee de deksel tijdens het
rijsproces op te tillen, aangezien het brood
zo kan inzakken. Maar mocht het deeg de
pan uitrijzen en tegen het kijkvenster
aanplakken (dit kan ook nog tijdens het
bakken gebeuren), licht dan even de
deksel op. Het deeg zal dan iets inzakken.
Een compact, klein brood
Te veel vloeistof geeft een klein, plat
brood. Het deeg kan dan niet goed rijzen
omdat het te nat is. Ook kan de gist te oud
zijn geweest.
Te droog brood
Te weinig vloeistof geeft een te droog
brood. Probeer het met (iets) meer water of
melk. Is het brood na het bakken wel goed,
maar droogt het daarna snel uit, voeg dan
wat meer olie of boter toe.
Inzakkend brood
Rijst uw brood goed, maar zakt het tijdens
het bakken in, bak dan eens met het
kortste programma (Basic). In het
algemeen kun je stellen dat bij de langere
programma’s de kans groter is dat broden
tijdens het bakken inzakken.
Breadmaker Cool White Article 152001
9
Tot slot
Na al deze informatie hebt u in theorie
alles in handen om uw eigen
lievelingsrecept te ontwikkelen. Nu nog de
praktijk. En dat kan best een beetje
tegenvallen, want broodbakken is en blijft
een ambacht dat u niet zo maar van de
ene dag op de ander in de vingers zult
hebben. De zoektocht naar het ‘perfecte’
brood gaat vaak met vallen en opstaan
gepaard. Wees niet teleurgesteld als het
niet meteen lukt. Vraag andere
thuisbakkers naar hun ervaringen, neem
de tijd een en ander over het onderwerp te
lezen en op internet op te zoeken, en ga
vooral door met experimenteren, want de
mogelijkheden zijn eindeloos. En
zelfgebakken brood is toch echt het
lekkerst.
10
Breadmaker Cool White Article 152001
General information
This Princess Cool White breadmaker
mixes and kneads the dough, and then
bakes the bread. The appliance is supplied
complete with a measuring cup and
measuring spoon and a baking tin with
non-stick coating.
The breadmaker is equipped with
5 programs that you can use for various
types of bread!
Operation and
controls
See figure 1.
The appliance includes the following
components:
1 Lid with window
2 START/STOP button with indicator light
3 MENU button with indicator light
4 Housing
5 Steel hook
6 Measuring spoon
7 Measuring cup
8 Baking tin
9 Handle
10 Power cord and plug
11 Kneader
Before first use
• Read and follow these instructions
carefully. Keep this manual for future
reference.
• Make sure that the mains voltage is
the same as that indicated on the type
plate on the appliance.
• This appliance requires an earthed
wall socket.
1 Remove all packaging materials and
stickers from the appliance.
2 Clean the appliance and all the
accessories (see ‘Maintenance and
cleaning’).
3 Put the appliance on a flat, stable
surface where it cannot fall.
4 Hold the baking tin with the handle and
place it in the appliance, press it down
and turn it clockwise until the tin clicks
into position.
5 Place the kneader on the shaft on the
bottom of the tin. Turn the kneader until
you feel that it is fixed on the shaft.
6 Close the lid.
7 Put the plug into the wall socket.
A beep will be heard and a light will
indicate the BASIC program. This is the
default program.
8 Press the MENU button repeatedly until
the light indicates the BAKE program.
The BAKE program is selected.
9 Press the START/STOP button and let
the appliance bake for about
10 minutes.
The indicator lights around the START/
STOP button will blink to show that the
program is running.
10 After about 10 minutes, press the
START/STOP button for more than
three seconds to stop the program. A
beep will be heard as a sign that the
program is stopped.
Let the appliance cool down.
11 Open the lid.
12 Hold the baking tin with the handle and
turn it anti-clockwise and take it out of
the appliance.
13 Clean the baking tin and the kneader
and dry them thoroughly.
See ‘Maintenance and cleaning’.
• The appliance may emit a little smoke
and a characteristic smell when you
switch it on for the first time. This is
normal and will soon stop. Make sure
the appliance has sufficient
ventilation.
Breadmaker Cool White Article 152001
11
• The baking tin supplied with this
appliance is finished with a non-stick
PTFE coating. When heated this
coating may release small amounts of
gases which are totally harmless to
humans. However, the nervous
system of birds has been found to be
extremely sensitive to these gases.
Therefore, this appliance should not
be used near cage birds (for example,
tropical birds such as parrots).
3 Hold the baking tin with the handle and
place it in the appliance, press it down
and rotate it clockwise until it clicks in
position.
4 Close the lid.
Preparing the appliance for use
• Do not use sharp tools with the tin,
such as metal spatulas, knives and
forks. This may damage the non-stick
coating.
1 Put the appliance on a flat, stable
surface where it cannot fall.
2 Place the kneader on the shaft on the
bottom of the tin. Turn the kneader till
you feel that it is fixed on the shaft.
Before baking, it is recommended to fill the
holes around the shaft of the kneader in
the baking tin with butter before placing the
kneader. This prevents the dough from
sticking in this place and facilitates the
removal of the kneader from the bread
when it is ready.
• Make sure there is sufficient free
space around the appliance. This will
ensure that the vapour is distributed
well and items close to the appliance
will not become damp.
Setting the program
1 Put the plug into the wall socket.
A beep will be heard and a light will
indicate the BASIC program. This is the
default program.
2 Select the required program by
pressing the MENU button repeatedly
until the light indicates the required
program.
See ‘MENU selection’.
Use
Adding ingredients
1 Weigh the required ingredients for the
recipe.
Never fill the appliance with more than
the maximum quantity (a total of a maximum of 500 g (1.1 lb.); otherwise the
dough will spill over the baking tin.
2 Add the ingredients one by one to the
baking tin. Begin by pouring water or
liquid into the baking tin. Then add the
flour and - depending on the recipe add sugar, salt, butter and yeast or
baking powder.
Put the yeast or baking powder in a
hollow in the flour and each of the other
ingredients in one corner of the baking
tin (this is particularly important when
using the timer).
12
Breadmaker Cool White Article 152001
Baking
3 Press the START/STOP button. A short
beep will be heard to indicate that the
selected program is started.
The indicator lights around the START/
STOP button will blink to show that the
program is running.
• The MENU button is inactive from now
on to avoid unwanted program
changes by accidentally pressing this
button.
• The program can be stopped by
pressing the START/STOP button for
more than 3 seconds. A short beep
will be heard to indicate that the
program has stopped.
• Always use the appliance with the lid
closed.
• The appliance will automatically
switch off in the event of a power
failure whilst it is in use. The
appliance will automatically switch on
again if the power is restored within
15 minutes. The appliance will then
complete the program.
If the power interruption exceeds
15 minutes, the program cannot be
kept. If, in this case, the dough has not
yet entered the rising phase, you can
press the START/STOP button to
restart the program from the
beginning. Otherwise, discard the
ingredients and start over again.
• Use oven gloves if you need to touch
the appliance during or after use. The
appliance and the baking tin will
become hot.
• The appliance will work fine in a wide
temperature range, but there may be a
difference in loaf size baking in a very
warm room or in a very cold room. We
suggest that the appliance is used at
temperatures between 15 and 35°C.
You can keep track of the baking process
by looking through the window in the lid.
For the program BASIC:
4
During the baking process a long beep
will be heard. This beep alerts you to
add extra ingredients to improve the
flavour (if required):
Open the lid and add the required
ingredients and close the lid again.
End
5 When the program is finished, beeps
will be heard to alert you to the program
end.
The appliance will keep the bread warm
for one hour once it is baked. This
prevents condensation on the crust. If
you want to stop this warming process,
press the START/STOP button for more
than 3 seconds. You will hear a beep to
indicate the end of the program.
lid and to take the baking tin out of the
appliance.
6 Open the lid.
7 Hold the baking tin with the handle, turn
it anti-clockwise and take the baking tin
out of the appliance.
8 Remove the loaf from the baking tin by
turning the tin upside down and tapping
it gently. If so required, you can use a
wooden or plastic spatula to remove the
loaf; take care however not to damage
the non-stick coating.
The kneader may remain in the loaf.
Use the steel hook to remove it from the
bread. Take care when removing it; it is
hot.
Allow the bread to cool on a rack before
cutting it. (Tip: you can cut fresh bread
very easily with the Princess electrical
knife (Article no. 492952).
9 Allow the appliance to cool down
sufficiently before using it again.
10 When you have finished using the
appliance remove the plug from the wall
socket, and allow the appliance to cool
down sufficiently before you clean and
store it.
See ‘Maintenance and cleaning’.
MENU selection
1 Press the MENU button to toggle
through the different programs. The
selected program is indicated by a light.
Operating time for the different
programs:
Program
Time
(Hr:min)
BASIC
3:00
WHOLE WHEAT
3:40
QUICK
1:38
DOUGH
1:30
BAKE
0:30
The appliance and the baking tin are
very hot. Use oven gloves to open the
Breadmaker Cool White Article 152001
13
1. BASIC
This is the most used program for
kneading, rise and baking normal bread.
2. WHOLE WHEAT
This program can be used to knead, rise
and bake a whole wheat bread.
3. QUICK
This program can be used to knead, rise
and bake loaves in less time than the
BASIC program. Bread baked with this
program is usually smaller with a dense
texture.
4. DOUGH
This program can be used to knead and
rise dough without baking it. The dough
can be used for making bread rolls, pizza,
steamed bread, etc.
5. BAKE
This program can be used to bake a loaf
without kneading and rising.
It can also be used to increase the baking
time with preferred settings directly after
using another standard bake program.
Switching off and storing the
appliance
1 Remove the plug from the wall socket.
2 Allow the appliance to cool down.
3 Clean the appliance and all accessories
(see ‘Maintenance and cleaning’).
4 Store the appliance in a dry, frost-free
location.
Maintenance
and cleaning
• Clean the appliance thoroughly after
use.
• Make sure the appliance is not
plugged into the wall socket when you
are going to clean it.
• Never clean the appliance when it is
still hot.
• Make sure no moisture comes into
contact with the appliance’s electrical
parts.
• Never immerse the appliance, the
power cord or the plug in water or
other liquids.
• Never use aggressive or scouring
cleaning products or sharp objects
(such as a knife or a hard brush) to
clean the appliance.
• Only the loose parts and accessories
(baking tin, kneader, measuring spoon
and cup, and the steel hook) may be
cleaned in a dishwasher. The
appliance itself may not be cleaned in
the dishwasher.
1 Remove the plug from the wall socket
and let the appliance cool down
completely.
2 Clean the appliance’s housing with a
soft, damp cloth. Use warm water and
some washing-up liquid to moisten the
cloth.
3 Clean the loose parts (baking tin,
kneader, measuring spoon and cup,
and the steel hook) in soapy water or in
a dishwasher.
4 Dry the appliance and accessories
thoroughly before storing them.
Safety
General information
• Read and follow these instructions
carefully. Keep this manual for future
reference.
• Use this appliance only in accordance
with these instructions.
14
Breadmaker Cool White Article 152001
• This appliance is intended solely for
domestic use.
• The use of this appliance by children
or persons with a physical, sensory,
mental or motor disability or with a
lack of the necessary knowledge and
experience may cause a hazard.
Persons responsible for the safety of
such people must give explicit
instructions or supervise the use of
the appliance.
• Keep the appliance out of the reach of
children, and of persons who may not
be able to operate it safely.
• Have the appliance repaired only by a
qualified electrician. Never try to
repair the appliance yourself.
• Only use accessories recommended
by the supplier. The use of other
accessories may result in damage to
the appliance, thereby creating
hazards for the user.
• The appliance is not intended to be
operated by means of an external
timer or separate remote control
system.
Electricity and heat
• Verify that the mains voltage is the
same as that indicated on the
appliance’s type plate before use.
• Use an earthed plug socket that is
connected to a fused circuit of at least
10 A and to which no other heavy
loads are connected.
• If you use an extension lead, use an
earthed extension lead that is suitable
for the appliance’s power rating.
Unwind the extension lead fully and
position it so that nobody can trip
over it.
• The appliance should be supplied
through a residual current device
(RCD) having a rated residual
operating current not exceeding
30 mA.
• Always remove the plug from the wall
socket when the appliance is not
going to be used for a longer period of
time.
• When you remove the plug from the
wall socket, pull the plug and not the
power cord.
• Never pull the power cord to move the
appliance.
• Never move the appliance while it is in
use.
• Do not use the appliance if the
appliance or the power cord is
damaged. Have a damaged power
cord replaced by a qualified
electrician.
• Make sure the appliance, the power
cord and the plug do not come into
contact with heat sources, such as a
hot hob or a naked flame.
• Make sure the appliance and the
power cord do not come into contact
with water, other fluids or chemicals.
• Do not pick up the appliance if it falls
into water. Immediately remove the
plug from the wall socket. Do not use
the appliance anymore.
• The appliance and its parts can
become hot while the appliance is in
use. To avoid being burnt, take care
when touching the appliance and its
parts.
• The appliance must be able to
dissipate its heat to avoid a risk of fire.
Make sure that the appliance has
sufficient space around it, and does
not come in contact with inflammable
material. The appliance must not be
covered.
• Allow the appliance to cool down
before you store it, clean it or carry
out maintenance work.
• Do not use the appliance near another
heat source.
Breadmaker Cool White Article 152001
15
During use
U.K. WIRING INSTRUCTIONS
• Never use the appliance outdoors.
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following
code:
• Never use the appliance in a humid
room.
• Use the appliance only at a
temperature between 15 °C and 35 °C.
• BLUE
NEUTRAL
• BROWN
LIVE
• Place the appliance on a flat, stable
surface where it cannot fall.
• GREEN/YELLOW EARTH
• Never allow the power cord to hang
over the edge of the draining board,
worktop or table.
• Always make sure the power cord has
been fully unwound.
• Make sure your hands are dry when
you touch the appliance, the power
cord or the plug.
• Switch off the appliance and/or
remove the plug from the wall socket
in the event of a malfunction during
use, before cleaning the appliance,
before fitting or removing an
accessory and before storing the
appliance after use.
• Never leave the appliance unattended
when in use.
• Never move the appliance when it is
switched on or is still hot. Before you
move the appliance, switch it off and
wait until it has cooled down.
• This appliance’s tin has a non-stick
PTFE coating. When heated this
coating may release small amounts of
gases which are totally harmless to
humans. However, the nervous
system of birds has been found to be
extremely sensitive to these gases.
Therefore, this appliance should not
be used near cage birds (for example,
tropical birds such as parrots).
As the colours of the wire in the mains
lead of this appliance may not correspond with the colour markings identifying the terminals on your plug,
proceed as follows:
• The wire which is coloured BLUE
must be connected to the terminal
which is marked with the letter N or
coloured black.
• The wire which is coloured BROWN
must be connected to the terminal
which is marked with the letter L or
coloured red.
• The wire which is coloured GREEN/
YELLOW must be connected to the
terminal which is marked with the
letter E or (earth symbol) and is
coloured GREEN or GREEN/YELLOW
WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED
With this appliance, if a 13A plug is
used a 13A fuse should be fitted. If any
other type of plug is used, a 15A fuse
must be fitted either in the plug or at the
distribution board.
The Environment
Dispose of packaging material, such as
plastic and boxes, in the appropriate waste
containers.
16
Breadmaker Cool White Article 152001
If you wish to dispose of the appliance
whilst it still works properly or can be easily
repaired, then ensure that the appliance is
recycled.
When the appliance reaches the end of its
useful life, it should be disposed of in a
responsible manner, thereby ensuring the
reuse of the appliance or its parts. Do not
dispose of the appliance with unsorted
refuse; hand it in at the store, or take it to a
recognized collection point. Contact your
municipality for information about the
reception and collection systems in your
area.
Applicable European guideline:
2002/95/EC
2002/96/EC
Some bread recipes
The measuring jug and the measuring
spoon (with the teaspoon and tablespoon
measures on the ends), which comes with
the breadmaker, have been used for the
quantities.
White bread
Wheat flour or wheatmeal
280 g
Yeast (dry)
1 teaspoon
Oil
1½ to 2 tablespoons
Milk
1 to 2 tablespoons
Salt
1 teaspoon
Sugar
1 tablespoon
Water
155 ml
Wholemeal bread
Wholemeal flour
Yeast (dry)
Oil
Milk
Salt
Sugar
Water
280 g
1 teaspoon
1½ to 2 tablespoons
1 to 1½ tablespoons
1 teaspoon
1 tablespoon
160 ml
Mixed bread
Wheatmeal
250 g
Cornmeal
(or another type of flour)
30 g
Yeast (dry)
1 teaspoon
Oil
1½ to 2 tablespoons
Milk
1 to 1½ tablespoons
Yoghurt
½ to 1 tablespoon
Salt
1 teaspoon
Sugar
1 tablespoon
Water
155 ml
Ingredients
You can, of course, bake bread using one
of the recipes given above, but once you
get into it, it is fun to experiment using
different ingredients. To do so, it is useful
to know more about the various breadbaking ingredients. Some useful
information you will need when baking
bread is given below.
Flour
The main ingredient of bread is flour. There
are many different kinds of flour and mixes
of flour. The type of grain you use makes a
big difference to the bread. For example,
wheat flower contains so much gluten that
it rises better than heavier flour and you,
therefore, need less yeast. Gluten is a
protein compound which is found in grain,
such as wheat, oats, rye and barley. As the
bread rises, gluten forms a network that
keeps in the carbon dioxide bubbles and
this causes the bread to rise.
Patent flour or household flour
Most white flour is called patent flour or
household flour. It contains almost no bran
or seeds, but does contain a lot of gluten.
This flour is usually used to bind soups and
sauces, but is also good for baking (white)
bread.
Wheat flour and wheatmeal
Wheat flour is white wheatmeal.
Wheatmeal is somewhat greyer in colour
and contains a small amount of bran and
Breadmaker Cool White Article 152001
17
seeds. Wheat flour and wheatmeal also
contain a lot of gluten.
Wholewheat flour and wholewheat meal
Wholewheat flour is ground from whole,
untreated grains of wheat. It contains all
the bran and seeds from the wheat.
Wholewheat flour has, just like wheat flour,
a lot of gluten, but is heavier because of
the bran and seeds. As a result, the bread
will be more compact if it is made only
using wholewheat meal. Therefore, most
home bakers add some wheat flour.
Besides these types of flour and meal,
there are also many other types to keep
you busy to your heart’s content, such as:
oatmeal, barley meal, buckwheat flour,
maize meal and rye flour.
Meal mixes
Most types of meal can be mixed together.
The combination of buckwheat flour/
oatmeal/wheat flour is a good example.
You could also try barley meal/wheat flour.
Various mixes can also be bought in
shops, such as cornmeal, six-grain meal,
nine-grain meal or ten-grain meal. These
mixes sometimes contain flour and/or a
bread improver.
All-in-one mixes
You can also buy mixes which contain all
the ingredients, except water. These all-inone mixes are easy and quick to use, but
are also more expensive.
Yeast
Yeast is required in order for the bread to
rise. You can buy fresh yeast (blocks) or
dried yeast (granules). The taste of fresh
yeast is slightly more pronounced than that
of dry yeast. There are various brands of
dry yeast and the effect they have varies
somewhat. The yeast that suits you the
best is a question of personal preference.
As a rule of thumb, you can say that you
need about half the weight of dry yeast
(also called instant yeast) compared to
18
Breadmaker Cool White Article 152001
fresh yeast. The effect of the yeast can be
affected if the yeast comes into contact
with salt or fat. Salt dries out the yeast and
fat encloses the yeast cells, so that the
dough can no longer rise. It is, therefore,
important to ensure that the yeast, salt and
butter are not placed too close to each
other in the breadmaker.
Salt
Salt adds to the taste of the bread, but is
also important for the crust and for the
bread rising (although salt can also stop
the bread from rising if it comes into direct
contact with the yeast). Salt strengthens
the gluten construction which gives the
bread shape. Salt also ensures that the
bread does not rise out of the baking tin
and then sinks before it is well baked.
It is possible to bake low-sodium or saltfree bread, but it will require varying the
ingredients.
Liquids
The most common liquid used to bake
bread is water, but you can also try using
milk or buttermilk. This influences the
taste, the rising and the bread structure.
The fats in full-fat milk have a positive
influence on the freshness and the lactose
in the milk stimulates the fermentative
power. Buttermilk produces a lighter bread
that remains fresh for longer.
Sugar
Sugar only makes a small contribution to
the rising process, but it determines the
taste of the bread. Instead of sugar, you
can also use honey, treacle or syrup. Do
not use any large granular sugar (hard
sugar) or sugar candy in the breadmaker.
This may damage the non-stick coating.
Do not use any artificial sweeteners,
because they are generally not good at
withstanding heat.
Fats
Fat is, in fact, a bread improver. You do not
necessarily need it, but the bread is much
better if you do use it. Fat makes the
dough more pliable and ensures that it can
rise more easily. Fat also encloses the
gluten network, so that the carbon dioxide
is kept in. This makes the bread airier and
it remains fresh for longer.
Various types of fat are suitable. Oil
(sunflower oil or olive oil), butter and
margarine give an excellent result. Oil
makes the crust softer. Margarine
produces a crispier crust and also
improves the rising process. When baking
herb bread, it may be tasty to use a
seasoned oil, such as walnut oil, garlic oil
or basil oil.
Temperature
It is best if the ingredients are at room
temperature when they are placed in the
baking tin. Never use liquid that is too
warm, because this can have a negative
effect on the yeast.
Aids and tips
Cool the bread on a grille
After baking, leave the bread to cool down
on a grille. The heat can then escape from
all sides.
Cutting the bread after it has cooled
down
Home-made bread is best cut after it has
cooled down. If the bread is still warm, then
it is best to cut it using an electric knife,
such as the Princess 2952 Silver Electric
Knife.
Storing bread
After cooling, it is best to wrap home-made
bread in a tea towel. This will keep the
crust nice and crisp. Special paper bread
bags are also suitable. The bread will
become soft if it is kept in a plastic bag or
in the refrigerator.
Freezing bread
Home-made bread can be frozen after it
has cooled down. It is useful to freeze it in
daily portions.
It is best to defrost the bread at room
temperature, because a microwave dries
the bread out too quickly.
Although the bread can be frozen, it
always has a negative effect on the quality.
Darker bread
One tablespoon of cacao powder can be
added to the flour to give bread a darker
colour. This has almost no influence on the
flavour.
Crispier crust
To achieve a crispier crust, you can leave
the bread in the machine for ten to fifteen
minutes during the keep-warm phase.
If the bread rises out of the baking tin
You can watch the rising process through
the viewing window. Normally, it is not a
good idea to open the lid during the rising
process, because this can cause the bread
to sink, but if the dough rises out of the
baking tin and sticks against the viewing
window (this can also happen during
baking), then open the lid briefly. The
dough will then sink slightly.
Small, compact bread
Too much liquid produces a small, flat
bread. The dough is not able to rise
properly, because it is too wet. The yeast
may also have been too old.
Dry bread
Too little liquid produces bread which is too
dry. Try using (slightly) more water or milk.
If the bread is good after baking, but then
dries out quickly, add more oil or butter.
Sunken bread
If your bread rises fine, but sinks during
baking, try baking it using the shortest
program (Basic). In general, longer
programs increase the chance of the bread
sinking during baking.
Breadmaker Cool White Article 152001
19
Finally
After reading all of this information, you
should, in theory, be able to come up with
your own favourite recipes. All that is left is
the practice. It may not be so easy, though,
because baking bread is a skill that you
cannot learn in just one day. The search for
the perfect bread can have a lot of
setbacks. Do not be disappointed if you
have trouble at first. Ask other home
bakers about their experiences, take time
to read about the subject, look things up on
the Internet and, most importantly, keep
experimenting, because the possibilities
are endless. After all, home-made bread is
the tastiest.
20
Breadmaker Cool White Article 152001
Information générale
Cette machine à pain Princess Cool White
mélange et pétrit la pâte, puis fait cuire le
pain. Cet appareil est fourni avec une
tasse à mesurer, une cuillère à mesurer,
ainsi qu’un moule de cuisson avec
revêtement antiadhésif.
La machine à pain possède 5 programmes
qui vous permettent de réaliser différents
types de pain!
Fonctionnement et
utilisation
Voir la figure 1.
L’appareil comprend les composants
suivants :
1 Couvercle avec hublot
2 Bouton START/STOP (marche/arrêt)
avec lampe indicatrice
3 Bouton MENU avec lampe indicatrice
4 Boîtier
5 Crochet en acier
6 Cuillère à mesurer
7 Tasse à mesurer
8 Moule de cuisson
9 Poignée
10 Cordon et fiche
11 Pale de pétrissage
Avant la première utilisation
• Lisez et suivez soigneusement ces
instructions. Conservez le manuel afin
de pouvoir vous y référer à l’avenir.
• Vérifiez que la tension d'alimentation
du réseau est identique à la tension
indiquée sur la plaquette type de
l'appareil.
• Cet appareil nécessite une prise
murale équipée de la terre.
1 Retirez tous les matériaux d’emballage
et toutes les étiquettes de l’appareil.
2 Nettoyez l’appareil et tous les
accessoires (voir « Entretien et
nettoyage »).
3 Installez l'appareil sur une surface
plane et stable, où il ne risque pas de
tomber.
4 Maintenez le moule de cuisson par sa
poignée et placez-le dans l’appareil,
enfoncez-le et tournez-le dans le sens
des aiguilles d'une montre, jusqu’à ce
que vous entendiez un clic.
5 Placez la pale de pétrissage sur la tige
au fond du moule de cuisson. Tournez
la pale de pétrissage jusqu’à ce que
vous sentiez qu’elle est bien enfoncée
sur la tige.
6 Fermez le couvercle.
7 Branchez la fiche dans la prise murale
Vous entendrez un « bip » et une lampe
s’allumera indiquant le programme
BASIC. C’est le programme par défaut.
8 Appuyez répétitivement sur le bouton
MENU jusqu’à ce que la lampe indique
le programme BAKE (cuisson). Le
programme BAKE est sélectionné.
9 Appuyez sur le bouton START/STOP et
laissez l’appareil chauffer pendant
environ 10 minutes.
Les lampes indicatrices situées autour
du bouton START/STOP clignoteront,
pour indiquer que le programme est en
cours.
10 Après environ 10 minutes, appuyez sur
le bouton START/STOP pendant plus
de trois secondes, pour arrêter le
programme. Vous entendrez un « bip »
indiquant que le programme est arrêté.
Laissez l’appareil refroidir.
11 Ouvrez le couvercle.
12 Saisissez le moule de cuisson par la
poignée et tournez-le dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre
pour le sortir de l’appareil.
13 Nettoyez le moule de cuisson et la pale
de pétrissage puis séchez –les
soigneusement.
Voyez “Entretien et nettoyage”.
Breadmaker Cool White Article 152001
21
• Il est possible que l’appareil émette un
peu de fumée et une odeur
caractéristique quand vous l'allumez
pour la première fois. C’est normal et
s'arrêtera bientôt. Assurez-vous que
l’appareil est suffisamment aéré.
• Le moule de cuisson fourni avec cet
appareil est recouvert d’un revêtement
antiadhésif PTFE. Quand il est
chauffé, ce revêtement peut dégager
de faibles quantités de gaz qui sont
complètements inoffensifs pour les
humains. Cependant, le système
nerveux des oiseaux est extrêmement
sensible à ces gaz. C’est pourquoi cet
appareil ne devrait pas être utilisé
près d’une cage à oiseaux (comme par
exemple des oiseaux tropicaux,
perroquets ou autres).
Préparez l’appareil pour
l’utilisation
1 Installez l'appareil sur une surface
plane et stable, où il ne risque pas de
tomber.
2 Placez la pale de pétrissage sur la tige
au fond du moule de cuisson. Tournez
la pale jusqu’à ce que vous sentiez
qu’elle est bien enfoncée sur la tige.
Pour la cuisson, il est recommandé, avant
de placer la pale, de remplir de beurre les
trous autour de la tige de la pale dans le
moule de cuisson Ceci évitera que la pâte
n’adhère au moule à cet endroit précis, et
facilitera le dégagement du pain cuit hors
du moule.
Utilisation
Ajouter les ingrédients
1 Pesez les ingrédients nécessaires à la
recette.
Ne jamais remplir la machine avec une
quantité plus importante que la quantité
maximum (au maximum 500 g (1.1 lb.);
22
Breadmaker Cool White Article 152001
sinon la pâte débordera du moule de
cuisson.
2 Ajoutez les ingrédients un par un dans
le moule de cuisson. Commencez par
verser l’eau ou le liquide dans le moule
de cuisson. Ajoutez ensuite la farine
puis- selon la recette – ajoutez du
sucre, du sel, du beurre, et de la levure
de boulanger ou chimique.
Placez la levure de boulanger ou
chimique dans un puits que vous aurez
creusé dans la farine, et chacun des
ingrédients suivants dans un des coins
du moule de cuisson (il est
particulièrement important de respecter
cette méthode lorsque vous utilisez le
minuteur).
3 Maintenez le moule de cuisson par la
poignée et placez-le dans l’appareil,
enfoncez-le et tournez-le dans le sens
des aiguilles d'une montre, jusqu’à ce
que vous entendiez un clic.
4 Fermez le couvercle.
• Assurez-vous qu’il y a suffisamment
d'espace libre autour de l'appareil.
Ceci permettra que la vapeur qui
s'échappe de l'appareil soit bien
évacuée et que les objets proches de
la machine ne deviennent pas
humides.
• N’utilisez pas d’objet aiguisés dans le
moule de cuisson, comme des
spatules en métal, des couteaux ou
des fourchettes. Ils pourraient
endommager le revêtement
antiadhésif.
Sélection du programme
1 Branchez la fiche dans la prise murale
Vous entendrez un « bip » et une lampe
s’allumera indiquant le programme
BASIC. C’est le programme par défaut.
2 Sélectionnez le programme désiré en
appuyant répétitivement sur la touche
MENU, jusqu’à ce que le programme
désiré soit affiché.
Voir « sélection MENU ».
Cuisson
3 Appuyez sur le bouton START/STOP.
Un court « bip » se fera entendre pour
indiquer que le programme sélectionné
est démarré.
Les lampes indicatrices situées autour
du bouton START/STOP clignoteront,
pour indiquer que le programme est en
cours.
• Le bouton MENU est à partir de ce
moment inactif, afin d’éviter un
changement de programme inopiné si
quelqu'un appuyait par accident sur la
touche.
• Le programme peut être arrêté en
appuyant sur le bouton START/STOP
pendant plus de 3 secondes. Un court
« bip » se fera entendre pour indiquer
que le programme sélectionné est
arrêté.
• Utilisez toujours l’appareil avec le
couvercle fermé.
• L’appareil s’éteindra automatiquement
dans le cas d’une panne de courant
pendant l’utilisation. L’appareil se
rallumera automatiquement si le
courant est rétabli dans les
15 minutes. L’appareil finira alors le
programme.
Si la panne de courant excède les
15 minutes, le programme ne sera pas
conservé. Si, dans ce cas, la pâte n'est
pas encore entrée dans la phase de
levage, vous pouvez appuyer sur le
bouton START/STOP pour reprendre
le programme depuis le début. Sinon,
jetez les ingrédients et recommencez
la préparation depuis le début.
• Utilisez des gants de protection contre
la chaleur si vous touchez l’appareil
pendant ou après l’utilisation.
L’appareil et le moule de cuisson
deviennent chauds.
• L’appareil fonctionnera sans problème
dans une large plage de température
ambiante, mais il pourra y avoir une
différence de taille entre le pain quoi
aura cuit dans une pièce très chaude
et dans une pièce très froide. Nous
vous suggérons d’utiliser l’appareil à
une température ambiante variant
entre 15 et 35°C.
Vous pouvez suivre le processus de
cuisson en regardant par le hublot du
couvercle.
Pour le programme BASIC :
4
Lors du processus de cuisson, un long
« bip » se fera entendre. Ce « bip »
vous prévient que le moment est venu
d’ajouter des ingrédients pour améliorer
le goût du pain (si nécessaire).
Ouvrez le couvercle, ajoutez les
ingrédients requis puis refermez le
couvercle.
Fin
5 Quand le programme est terminé, des
« bips » se font entendre pour vous
avertir que le programme a fini.
L’appareil gardera le pain au chaud
dans l’heure qui suit la fin du processus
de cuisson Ceci évite la formation de
condensation sur la croûte. Si vous
souhaitez arrêter ce processus de
chauffage, appuyez sur le bouton
START/STOP pendant plus de
3 secondes. Vous entendrez alors un
« bip » vous indiquant la fin du
programme.
L’appareil et le moule de cuisson sont
très chauds. Utilisez des gants de
protection pour ouvrir le couvercle et
pour sortir le moule de cuisson de
l’appareil.
6 Ouvrez le couvercle.
7 Saisissez le moule de cuisson par la
poignée et tournez-le dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre
pour le sortir de l’appareil.
8 Retirez le pain du moule de cuisson en
retournant le moule la tête en bas, et en
Breadmaker Cool White Article 152001
23
tapotant doucement dessus. Si
nécessaire, vous pouvez utilisez une
spatule en bois ou en plastique pour
retirer le pain, mais faites cependant
attention à ne pas endommager le
revêtement antiadhésif.
Il est possible que la pale de pétrissage
reste dans le pain. Utilisez le crochet
métallique pour la retirer du pain. Faites
attention quand vous la dégagerez ;
elle est chaude.
Laissez le pain refroidir sur une grille
avant de le couper. (Conseil : Vous
pouvez très facilement couper le pain
frais avec le couteau électrique
Princess (no d'article 492952).
9 Laissez l’appareil refroidir suffisamment
avant de le réutiliser.
10 Quand vous aurez fini d’utiliser
l’appareil, retirez la fiche de la prise
murale et laissez l’appareil refroidir
suffisamment avant de le nettoyer et de
le ranger.
Voyez “Entretien et nettoyage”.
Sélection MENU
1 Appuyez sur le bouton MENU pour
passer d’un programme à l’autre. Le
programme choisi est indiqué par une
lumière.
Durée de cuisson pour les différents
programmes :
24
Programme
Durée
(Hr :min)
BASIC
3:00
WHOLE WHEAT
(farine complète)
3:40
QUICK (rapide)
1:38
DOUGH (pâte)
1:30
BAKE (cuisson)
0:30
Breadmaker Cool White Article 152001
1. BASIC
C’est le programme le plus utilisé pour
pétrir, faire lever et cuire un pain normal.
2. WHOLE WHEAT (farine complète)
Ce programme peut être utilisé pour pétrir,
faire lever et cuire un pain à base de farine
complète.
3. QUICK (rapide)
Ce programme peut être utilisé pour pétrir,
faire lever et cuire un pain plus rapidement
qu’avec le programme BASIC. Un pain cuit
avec ce programme est en général plus
petit et plus dense.
4. DOUGH (pâte)
Ce programme peut être utilisé pour pétrir
et lever une pâte sans la faire cuire. La
pâte peut être utilisée pour faire des petits
pains, des pizzas, du pain cuit à la vapeur
etc.
5. BAKE (cuisson)
Ce programme peut être utilisé pour faire
cuire un pain sans le pétrir et faire lever la
pâte.
Il peut aussi être utilisé afin d’augmenter la
durée de cuisson avec les paramètres
préférés après l’utilisation d’un autre
programme de cuisson standard.
Pour éteindre et ranger
l’appareil
1 Débranchez la fiche de la prise murale.
2 Laissez l'appareil refroidir d'abord.
3 Nettoyez l’appareil et tous les
accessoires (voir « Entretien et
nettoyage »).
4 Rangez l’appareil dans un endroit sec
et protégé du gel.
4 Séchez l’appareil et les accessoires
avec soin avant de les ranger.
Entretien
et nettoyage
Sécurité
• Nettoyez soigneusement l’appareil
après utilisation.
Information générale
• Assurez-vous que l’appareil n’est pas
branché dans la prise murale au
moment où vous commencez à le
nettoyer.
• Ne nettoyez jamais l’appareil lorsqu’il
est encore chaud.
• Assurez-vous qu’aucune prise
électrique ne soit en contact avec les
parties électriques de l’appareil.
• N'immergez jamais l'appareil, la fiche
ni le cordon dans l'eau ou tout autre
liquide.
• N'utilisez pas de détergents agressifs,
décapants ou de produit récurant, ni
d'objets tranchants (tels que couteaux
ou brosses dures) pour le nettoyage.
• Seules les parties amovibles de la
machine et les accessoires ( moulede
cuisson, pale, cuillère et tasse de
mesure, ainsi que le crochet
métallique) peuvent être mis au lavevaisselle. L’appareil lui-même ne doit
pas être mis au lave-vaisselle.
1 Retirez la fiche de la prise murale et
laissez l’appareil refroidir
complètement.
2 Nettoyez le boîtier de l’appareil avec un
chiffon doux et humide. Utilisez de l’eau
chaude et du liquide vaisselle pour
humidifier le chiffon.
3 Seules les parties amovibles de la
machine et les accessoires ( moulede
cuisson, pale, cuillère et tasse de
mesure, ainsi que le crochet métallique)
peuvent être mis au lave-vaisselle ou
lavés à l’eau savonneuse.
• Lisez et suivez soigneusement ces
instructions. Conservez le manuel afin
de pouvoir vous y référer à l’avenir.
• Quand vous utilisez l'appareil,
respectez toujours les instructions.
• L'appareil est destiné uniquement à
l'utilisation domestique.
• Si l'appareil est utilisé par des enfants,
ou par des personnes ayant un
handicap physique, sensoriel, mental
ou moteur, ou par des personnes
n'ayant pas les connaissances et
l'expérience nécessaires, ceci peut
entraîner un danger. Les personnes
responsables de leur sécurité doivent
leur donner des instructions très
claires ou surveiller l'utilisation de
l'appareil.
• Tenez l'appareil hors de la portée des
enfants ou des personnes incapables
de l'utiliser correctement.
• Faites effectuer les réparations
uniquement par un technicien qualifié.
Ne tentez jamais de réparer vousmême l'appareil.
• Utilisez uniquement des accessoires
que recommande le fabricant de
l'appareil. L'utilisation d'accessoires
non homologués peut endommager
l'appareil et entraîner des risques pour
l'utilisateur.
• L'appareil n'est pas conçu pour être
commandé par une minuterie externe
ni par une télécommande séparée.
Breadmaker Cool White Article 152001
25
Électricité et chaleur
• Vérifiez que le voltage principal est
identique à celui utilisé par la plaque
de type de l’appareil avant de
commencer l’utilisation.
• Utilisez une prise mise à la terre et
raccordée à un circuit à fusible de 10
A au minimum, et auquel aucune autre
lourde charge n’est connectée.
• Si vous utilisez une rallonge, utilisez
un type de rallonge mise à la masse et
convenant à la puissance de
l'appareil. Déroulez complètement la
rallonge et positionnez-la de telle
façon que personne ne puisse
trébucher.
• Si l'appareil est tombé à l'eau, ne le
rattrapez pas. Débranchez
immédiatement la fiche de la prise
murale. Cessez d'utiliser l'appareil.
• L’appareil et ses différents parties
peuvent devenir chaudes lors de
l’utilisation. Soyez prudents afin de ne
pas vous brûler quand vous touchez
l'appareil ou ses composants.
• L'appareil doit pouvoir éliminer la
chaleur produite pour éviter tout
risque d’incendie. Laissez toujours
suffisamment d'espace libre autour de
l'appareil et évitez tout contact avec
des matériaux inflammables. Ne
recouvrez jamais l'appareil.
• L’appareil devrait être alimenté par un
dispositif différentiel résiduel (DDR)
dont le courant résiduel nominal de
fonctionnement ne dépasse pas
30 mA.
• Laissez l’appareil refroidir avant de le
ranger, de le nettoyer ou de procéder à
son entretien.
• Retirez toujours la fiche de la prise
murale lorsque vous prévoyez de ne
pas utiliser l’appareil pour une longue
durée.
Durant l'utilisation
• Lorsque vous débranchez la fiche,
saisissez la fiche elle-même ; ne tirez
pas sur le cordon.
• Ne tirez jamais sur le cordon pour
déplacer l’appareil.
• Ne déplacez jamais l’appareil quand il
est en cours d’utilisation.
• N'utilisez pas l'appareil si celui-ci ou le
cordon est endommagé. Faites
remplacer le cordon endommagé par
un technicien qualifié.
• Assurez-vous que ni l'appareil, ni le
cordon, ni la fiche n'entre en contact
avec une source de chaleur telle
qu'une plaque électrique chaude ou
une flamme.
• Assurez-vous que l’appareil et le
cordon d’alimentation ne soient pas
en contact avec de l’eau, d'autres
liquides ou produits chimiques.
26
Breadmaker Cool White Article 152001
• N'utilisez pas l'appareil près d'une
autre source de chaleur.
• N'utilisez jamais l'appareil à
l'extérieur.
• N'utilisez jamais l'appareil dans une
pièce humide.
• Utilisez l’appareil à une température
située entre 15 °C et 35 °C.
• Installez l'appareil sur une surface
plane et stable, où il ne risque pas de
tomber.
• Ne laissez pas le cordon pendre pardessus le bord du plan de travail ou
de la table.
• Assurez-vous toujours que le cordon
d’alimentation est complètement
déroulé.
• Assurez-vous que vos mains sont
sèches quand vous touchez l’appareil,
le cordon ou la fiche.
• Éteignez l'appareil et débranchez la
fiche en cas de problème durant
l'utilisation, pour le nettoyage, pour le
montage ou démontage d'un
accessoire, et pour le rangement
quand vous avez fini de l'utiliser.
• Ne laissez pas l’appareil sans
surveillance pendant l’utilisation.
• Ne jamais déplacer l’appareil quand il
est branché ou encore chaud. Avant
de le déplacer, débranchez-le et
attendez qu’il ait refroidi.
• Le moule de cuisson de l’appareil est
revêtu de PTFE. Quand il est chauffé,
ce revêtement peut dégager de faibles
quantités de gaz qui sont
complètements inoffensifs pour les
humains. Cependant, le système
nerveux des oiseaux est extrêmement
sensible à ces gaz. C’est pourquoi cet
appareil ne devrait pas être utilisé
près d’une cage à oiseaux (comme par
exemple des oiseaux tropicaux,
perroquets ou autres).
Quelques recettes de
pain
La tasse et la cuillère de mesure (avec à
chaque extrémité la mesure correspondant
à une cuillère à café et une cuillère à
soupe), qui sont fournies avec l'appareil,
ont été utilisées pour déterminer les
quantités.
Pain blanc
Farine de blé ou de froment
280 g
Levure (sèche)
1 cuillère à café
Huile
1½ à 2 cuillères à soupe
Lait
1½ à 2 cuillères à soupe
Sel
1 cuillère à café
Sucre
1 cuillère à soupe
Eau
155 ml
Pain complet
Environnement
Jetez le matériel d'emballage, tel que le
plastique et les cartons, dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Si vous souhaitez vous débarrassez de
l’appareil alors qu’il fonctionne toujours ou
peut être réparé facilement, assurez-vous
qu’il sera recyclé.
Lorsque l'appareil ne peut plus servir, il doit
être retraité, de façon à pouvoir être
recyclé au moins partiellement. Ne mettez
pas l'appareil aux ordures ménagères,
mais portez-le chez le vendeur ou dans un
centre de collecte agréé. Les autorités de
votre commune vous renseigneront sur le
centre de collecte le plus proche.
Directive européenne applicable :
2002/95/CE
2002/96/CE
Farine de blé complet
280 g
Levure (sèche)
1 cuillère à café
Huile
1½ à 2 cuillères à soupe
Lait
1 à 1½ cuillères à soupe
Sel
1 cuillère à café
Sucre
1 cuillère à soupe
Eau
160 ml
Pain fantaisie
Farine à pain foncé
250 g
Farine de maïs
(ou un autre type de farine)
30 g
Levure (sèche)
1 cuillère à café
Huile
1½ à 2 cuillères à soupe
Lait
1 à 1½ cuillères à soupe
Yaourt
½ à 1 cuillère à soupe
Sel
1 cuillère à café
Sucre
1 cuillère à soupe
Eau
155 ml
Ingrédients
Vous pouvez bien sûr préparer un pain
grâce à l’une des recettes données cidessus, mais une fois que vous êtes
lancé(e), il est amusant d'expérimenter en
Breadmaker Cool White Article 152001
27
utilisant différents ingrédients. Pour ce
faire il est utile d’en savoir un peu plus sur
les différents ingrédients de préparation.
Certaines informations utiles à la
préparation du pain sont données cidessous.
Farine
L’ingrédient principal du pain est la farine.
On trouve de nombreux types de farines et
mélanges de farine. Le type de farine/grain
utilisé changera complètement le type de
pain obtenu. Par exemple, la farine de blé
contient beaucoup de gluten et elle lève
bien mieux qu’une farine plus lourde ; vous
aurez donc besoin de moins de levure. Le
gluten est une protéine qui se trouve dans
les grains comme le blé, l’avoine, le seigle
et l’orge. Au fur et à mesure que le pain
lève, le gluten forme un réseau qui
maintient les petites bulles de gaz
carbonique en place et le pain gonfle.
La farine de qualité ou domestique
La plupart des farines blanches sont
nommées farine de qualité ou domestique.
Elle ne contient presque pas de grains ou
de son mais beaucoup de gluten. Ce type
de farine est généralement utilisé pour lier
les soupes et les sauces, mais convient
également à la préparation du pain (blanc).
Farine de froment et farine brute
La farine de froment est une farine
blanche. La farine de froment est un peu
plus grise est contient une petite quantité
de son et de graines. La farine de froment
et la farine brute contiennent également
beaucoup de gluten.
Farine de blé complet et farine complète
brute
La farine de blé complet est préparée à
base des grains de blé complet et non
traités. Elle contient la totalité du son et
des graines du blé. La farine complète est
riche en gluten, comme la farine de
froment mais est plus lourde en raison de
la présence de son et de grains. Le résultat
28
Breadmaker Cool White Article 152001
une fois le pain cuit sera plus compact que
si vous aviez utilisé uniquement de la
farine brute. C’est pourquoi la plupart des
boulangers amateurs ajoutent une certaine
quantité de farine de blé.
En plus des types de farines décrites cidessus, il existe de nombreux types de
farine qu’il vous faudra un certain temps
pour découvrir : Farine d'avoine, d’orge, de
sarrasin, de maïs et de seigle.
Mélanges
La plupart des farines peuvent être
mélangées ensemble. Le mélange de
farine de sarrasin/d’avoine et de blé est un
bon exemple. Vous pouvez aussi essayer
un mélange d'avoine et de blé. Il est aussi
possible d’acheter différents mélanges
dans des magasins, comme farine de
mais, farine six grains, neuf grains ou dix
grains. Ces mélanges contiennent de la
farine et/ou un améliorant de la
fermentation.
Mélanges tout en un.
Vous pouvez également acheter des
préparations qui contiennent tous les
ingrédients, sauf l’eau. Ces mélanges
prêts à l’usage sont faciles et rapides à
préparer mais sont également plus chers.
Levure
La levure est nécessaire pour que le pain
puisse gonfler. Vous pouvez acheter de la
levure fraîche (levure de boulanger, en
blocs) ou de la levure sèche (sous forme
de granulés). Le goût de la levure fraîche
est légèrement plus prononcé que celui de
la levure sèche. Il existe différentes
marques de levure sèche et leur effet est
légèrement différent. La levure qui vous
convient le mieux, est une pure question
de préférence personnelle. Une règle
simple est qu'il vous faut environ la moitié
du poids de levure sèche (aussi appelée
levure instantanée) par rapport au poids de
levure fraîche. L’effet de la levure peut être
affecté par le contact avec le sel ou la
graisse. Le sel dessèche la levure et la
graisse enrobe les cellules de levure, ce
qui empêche la pâte de continuer à lever.
Il est donc important de s’assurer que la
levure, le sel et le beurre ne sont pas trop
près les uns des autres dans la machine à
pain.
Sel
Le sel améliore le goût du pain, mais joue
aussi un rôle dans la formation de la croûte
et dans le gonflement du pain (bien que le
sel puisse aussi empêcher le pain de
monter s’il est en contact direct avec la
levure). Le sel renforce la construction du
gluten qui donne sa forme au pain. Le sel
assure aussi que le pain ne déborde pas
du moule de cuisson et ne retombe pas
avant d’être bien cuit.
Il est possible de faire cuire du pain avec
peu ou pas de sel, mais vous aurez besoin
de changer les ingrédients.
Liquides
Le liquide le plus couramment utilisé pour
faire du pain est l’eau, mais vous pouvez
aussi utiliser du lait ou du lait Ribot. Ceci
influence le goût du pain, la façon dont il
lève et sa structure.
Les graisses contenues dans le lait entier
ont une influence positive sur la fraîcheur,
et le lactose du lait stimule la fermentation.
Le lait Ribot permet la fabrication d’un pain
plus léger qui reste frais plus longtemps.
Sucre
Le sucre ne contribue que peu au
processus de fermentation mais détermine
le goût du pain. Vous pouvez utilisez du
miel, de la mélasse, ou du sirop de sucre
plutôt que du sucre. N’utilisez pas de sucre
granulé à trop gros grains ou de sucre
candy dans la machine à pain. Ils
pourraient endommager le revêtement
antiadhésif. N’utilisez pas d'édulcorants
artificiels, car en général ils ne résistent
pas bien à la chaleur.
Graisses
La graisse est un élément qui améliore le
pain. Vous n’en avez pas nécessairement
besoin, mais le pain est bien meilleur si
vous en utilisez La graisse permet à la
pâte d’être plus souple, et de lever plus
facilement. La graisse enrobe aussi le
réseau du gluten, ce qui emprisonne le gaz
carbonique à l'intérieur. Le pain est plus
aérien et reste frais plus longtemps.
Différents types de graisses conviennent.
L’huile (tournesol, ou huile d’olive) le
beurre et la margarine donnent un
excellent résultat. L’huile rend la croûte
moins dure. La margarine permet la
formation d'une croûte plus croustillante et
améliore également le levage du pain.
Lorsque vous faite cuire du pain aux
herbes, vous pouvez utiliser une huile plus
parfumée comme de l'huile de noix,
parfumée à l'ail ou de l'huile au basilic.
Température
Il est préférable que tous les ingrédients
soient à température ambiante quand ils
sont placés dans le moule de cuisson.
N’utilisez jamais un liquide qui est trop
chaud, car il peut avoir un effet négatif sur
la levure.
Aides et conseils
Faites refroidir le pain sur une grille
Après la cuisson, laissez le pain refroidir
sur une grille. La chaleur peut s’échapper
de tous les côtés.
Coupez le pain une fois qu’il a refroidi.
Il est préférable d’attendre que le pain fait
maison ait refroidi avant de le couper. Si le
pain est toujours chaud, il vaut mieux le
découper à l'aide d'un couteau électrique
comme le Princess 2952 Silver.
Conservation du pain
Après que le pain ait refroidi, il est
préférable d’envelopper votre pain dans un
torchon. La croûte restera belle et
croustillante. Des sacs de papier spéciaux
conviennent aussi à la conservation du
Breadmaker Cool White Article 152001
29
pain. Le pain ramollira s’il est conservé
dans un sac en plastique ou dans le
réfrigérateur.
Congélation du pain
Il est préférable d’attendre que le pain fait
maison ait refroidi avant de le congeler. Le
plus pratique est de le congeler en portions
quotidiennes.
Il est préférable de décongeler le pain à
température ambiante, parce que le four à
micro-ondes dessèche trop rapidement le
pain.
Bien qu’il soit possible de congeler le pain
ce processus a toujours une influence
négative sur la qualité de celui-ci.
Pain plus foncé
Une cuillerée à soupe de poudre de cacao
peut être ajoutée à la farine pour donner
une couleur plus foncée au pain.
L’influence sur le goût est pratiquement
inexistante.
Croûte plus croustillante
Afin d’obtenir un résultat plus croustillant
vous pouvez laisser le pain dans la
machine pour dix à quinze minutes
pendant la phase de conservation de la
chaleur.
Si le pain déborde du moule de cuisson
Vous pouvez observer le processus de
levage du pain par le hublot du couvercle.
Il n'est en général pas souhaitable d'ouvrir
le couvercle pendant que le pain lève, car il
pourrait retomber, mais si la pâte déborde
du moule de cuisson et colle au hublot du
couvercle (ceci peut également se
produire pendant la cuisson) alors ouvrez
brièvement le couvercle. La pâte
retombera alors légèrement.
Pain petit et compact
Une quantité de liquide trop importante
donne un pain petit et plat. La pâte ne peut
pas lever correctement, parce qu’elle est
trop humide. Il est aussi possible que la
levure soit trop froide.
30
Breadmaker Cool White Article 152001
Pain sec
Une quantité de liquide trop faible produit
un pain trop sec. Essayez de rajouter (un
peu) plus d’eau ou de lait. Si le pain est
bon juste après la cuisson mais se
dessèche trop rapidement, ajoutez plus
d’huile ou de beurre.
Pain effondré
Si votre pain commence par bien lever
mais s’effondre pendant la cuisson,
essayez de le faire cuire avec le
programme le plus court (BASIC). En
général, les programmes les plus longs
augmentent le risque de voir le pain
s’effondrer lors de la cuisson.
En conclusion
Après avoir lu toutes ces informations vous
devriez en théorie être en mesure
d'imaginer vos propres recettes préférées.
Tout ce qui vous reste à acquérir est un
peu d’entraînement. Il est possible que ça
ne soit pas si facile, car faire cuire du pain
n'est pas une compétence qu'on acquiert
en un jour. La recherche du pain parfait
peut être parsemée de nombreux
obstacles, Mais ne vous découragez pas si
vous avez des problèmes quand vous
commencez. Demandez à d’autres
boulangers amateurs leurs expériences,
prenez le temps de lire à ce sujet, faites
des recherches sur Internet et, ce qui est
encore plus important, continuez à
expérimenter car les possibilités sont
infinies. Et le pain fait à la maison est le
meilleur de tous.
• Für dieses Gerät ist eine geerdete
Wandsteckdose erforderlich.
Allgemeine
Informationen
Dieser Princess Cool White
Brotbackautomat mischt und knetet den
Teig und backt anschließend das Brot. Das
Gerät ist komplett mit einem Messbecher
und Messlöffel sowie mit einer
antihaftbeschichteten Backform
ausgestattet.
Der Brotbackautomat verfügt über
5 Programme, die Sie für verschiedene
Brotsorten verwenden können!
Betrieb und
Steuerelemente
Siehe Abbildung 1.
Das Gerät besteht aus den folgenden
Einzelteilen:
1 Deckel mit Fenster
2 START/STOP-Taste mit Leuchtanzeige
3 MENU-Taste mit Leuchtanzeige
4 Gehäuse
5 Stahlhaken
6 Messlöffel
7 Messbecher
8 Backform
9 Griff
10 Stromkabel und Stecker
11 Knetvorrichtung
Vor der ersten Verwendung
• Lesen Sie diese Anweisungen
sorgfältig durch und befolgen Sie
diese. Heben Sie diese Anleitung für
zukünftige Anwendungen auf.
• Stellen Sie sicher, dass die
Netzspannung mit der auf dem
Stromadapter angegebenen
Spannung übereinstimmt.
1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial
und alle Aufkleber vom Gerät.
2 Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile (siehe "Wartung und
Reinigung").
3 Stellen Sie das Gerät auf eine flache,
stabile Oberfläche, von der es nicht
herunterfallen kann.
4 Halten Sie die Backform am Griff fest
und setzen Sie sie in das Gerät ein.
Drücken Sie sie herunter und drehen
Sie sie im Uhrzeigersinn, bis die Form
einrastet.
5 Bringen Sie die Knetvorrichtung auf
dem Schaft am Boden der Backform
an. Drehen Sie die Knetvorrichtung bis
Sie merken, dass sie fest auf der Achse
angebracht ist.
6 Schließen Sie den Deckel.
7 Stecken Sie den Stecker in die
Steckdose.
Es ertönt ein Piepton und ein Licht zeigt
das BASIC-Programm an. Dies ist das
Standardprogramm.
8 Drücken Sie wiederholt die MENUTaste, bis das Licht das BAKEProgramm anzeigt. Das BAKEProgramm ist ausgewählt.
9 Drücken Sie die START/STOP-Taste
und lassen Sie das Gerät ca.
10 Minuten backen.
Die Leuchtanzeige in der Nähe der
START/STOP-Taste blinkt, um
anzuzeigen, dass das Programm in
Betrieb ist.
10 Zum Stoppen des Programms drücken
Sie nach ca. 10 Minuten die START/
STOP-Taste länger als drei Sekunden.
Es ertönt ein Piepton, der anzeigt, dass
das Programm angehalten wurde.
Lassen Sie das Gerät abkühlen.
11 Öffnen Sie den Deckel.
12 Halten Sie die Backform am Griff fest,
drehen Sie sie gegen den
Uhrzeigersinn und nehmen Sie die
Form aus dem Gerät heraus.
Breadmaker Cool White Article 152001
31
13 Reinigen Sie die Backform und die
Knetvorrichtung und trocknen Sie sie
gründlich ab.
Siehe „Wartung und Reinigung."
• Beim ersten Einschalten können eine
leichte Rauchentwicklung sowie ein
spezieller Geruch entstehen. Das ist
normal und hört bald wieder auf.
Sorgen Sie für ausreichende
Belüftung.
• Die zu diesem Gerät gehörende
Backform ist mit einer Antihaftschicht
aus PTFE ausgestattet. Bei der
Erhitzung dieser Beschichtung
können kleine Gasmengen freigesetzt
werden, die für Menschen absolut
harmlos sind. Das Nervensystem von
Vögeln reagiert jedoch äußerst
empfindlich auf diese Gase. Daher
sollte das Gerät nicht in der Nähe von
Vogelkäfigen verwendet werden (z. B.
tropische Vögel wie Papageien).
Das Gerät für die Nutzung
vorbereiten
1 Stellen Sie das Gerät auf eine flache,
stabile Oberfläche, von der es nicht
herunterfallen kann.
2 Bringen Sie die Knetvorrichtung auf
dem Schaft am Boden der Backform
an. Drehen Sie die Knetvorrichtung bis
Sie merken, dass sie fest auf der Achse
angebracht ist.
Vor dem Backen und Einsetzen der
Knetvorrichtung empfehlen wir, die
Öffnungen rund um die Achse der
Knetvorrichtung in der Backform mit Butter
einzufetten. Dadurch wird verhindert, dass
der Teig daran festklebt und es erleichtert
das Entfernen der Knetvorrichtung aus
dem Brot, wenn es fertig ist.
Verwendung
Hinzufügen der Zutaten
1 Wiegen Sie die erforderlichen
Rezeptzutaten ab.
32
Breadmaker Cool White Article 152001
Füllen Sie das Gerät nur bis zur
maximalen Füllhöhe (insgesamt
höchstens 500 g); sonst quillt der Teig
über die Backform.
2 Geben Sie die Zutaten nacheinander in
die Backform. Gießen Sie zuerst
Wasser oder Flüssigkeit in die
Backform. Fügen Sie dann das Mehl
und - je nach Rezept - Zucker, Salz,
Butter und Hefe oder Backpulver dazu.
Geben Sie die Hefe oder das
Backpulver in eine Mehlmulde und jede
der anderen Zutaten in eine Ecke der
Backform (das ist besonders wichtig bei
der Verwendung des Timers).
3 Halten Sie die Backform am Griff fest
und setzen Sie sie in das Gerät ein.
Drücken Sie sie herunter und drehen
Sie sie im Uhrzeigersinn, bis die Form
einrastet.
4 Schließen Sie den Deckel.
• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät
ausreichend frei steht. So ist
sichergestellt, dass der Dampf richtig
verteilt wird und Gegenstände in der
Nähe des Geräts nicht feucht werden.
• Verwenden Sie für die Backform keine
scharfen Gegenstände wie
Metallspatel, Messer und Gabeln.
Diese können die Antihaftschicht
beschädigen.
Programm einstellen
1 Stecken Sie den Stecker in die
Steckdose.
Es ertönt ein Piepton und ein Licht zeigt
das BASIC-Programm an. Dies ist das
Standardprogramm.
2 Wählen Sie das gewünschte Programm
aus, indem Sie wiederholt die MENUTaste drücken, bis das Licht das
gewünschte Programm anzeigt.
Siehe „MENU”-Auswahl
Backen
3 Drücken Sie die START/STOP-Taste.
Es ertönt ein Piepton, der anzeigt, dass
das ausgewählte Programm gestartet
wurde.
Die Leuchtanzeige in der Nähe der
START/STOP-Taste blinkt, um
anzuzeigen, dass das Programm in
Betrieb ist.
• Zur Vermeidung ungewollter
Programmänderungen durch
versehentliches Drücken ist die
MENU-Taste ab jetzt inaktiv.
• Durch Drücken der START/STOPTaste für mehr als 3 Sekunden kann
das Programm gestoppt werden. Es
ertönt ein Piepton, der anzeigt, dass
das ausgewählte Programm
angehalten wurde.
• Verwenden Sie das Gerät stets mit
geschlossenem Deckel.
• Im Falle eines Stromausfalls während
des Betriebs schaltet sich das Gerät
automatisch aus. Wenn der Strom
innerhalb von 15 Minuten wieder zur
Verfügung steht, schaltet sich das
Gerät automatisch wieder ein. Das
Gerät fährt mit dem Programm fort.
Dauert der Stromausfall länger als
15 Minuten, wird das Programm nicht
beendet. Sollte in diesem Fall der Teig
noch nicht aufgegangen sein, können
Sie die START/STOP-Taste erneut
drücken, um das Programm noch
einmal vom Beginn zu starten.
Ansonsten entsorgen Sie die Zutaten
und fangen Sie nochmal von vorne an.
• Verwenden Sie Ofenhandschuhe,
wenn Sie das Gerät während oder
nach dem Betrieb anfassen müssen.
Das Gerät und die Backform werden
heiß.
• Das Gerät funktioniert in einer
umfangreichen Temperaturskala, aber
wenn in einem sehr warmen oder sehr
kalten Raum gebacken wird, kann die
Brotgröße unterschiedlich ausfallen.
Wir empfehlen eine Verwendung bei
Temperaturen zwischen 15 und 35 °C.
Durch das Fenster im Deckel können Sie
den Backprozess verfolgen.
Für das BASIC-Programm:
4
Während des Backvorgangs ertönt ein
langer Piepton. Dieser Ton macht Sie
darauf aufmerksam, Extrazutaten
zuzufügen, um das Aroma zu
verbesssern (falls gewünscht):
Öffnen Sie den Deckel, geben Sie die
gewünschten Zutaten hinzu und
schließen Sie den Deckel wieder.
Ende
5 Wenn das Progamm abgelaufen ist,
ertönt ein Piepton, der das
Programmende anzeigt.
Das Gerät hält das Brot nach dem
Backvorgang für eine Stunde warm. So
wird eine Kondenswasserbildung auf
der Rinde verhindert. Wenn Sie diesen
Warmhalteprozess anhalten wollen,
dann drücken Sie die START/STOPTaste länger als 3 Sekunden. Sie hören
einen Piepton, der das Programmende
anzeigt.
Das Gerät und die Backform sind sehr
heiß. Verwenden Sie zum Öffnen des
Deckels und zum Herausnehmen der
Backform aus dem Gerät
Ofenhandschuhe.
6 Öffnen Sie den Deckel.
7 Halten Sie die Backform am Griff fest,
drehen Sie sie gegen den
Uhrzeigersinn und nehmen Sie die
Form aus dem Gerät heraus.
8 Entfernen Sie das Brot aus der
Backform, indem Sie diese auf den
Kopf stellen und leicht dagegen
klopfen. Falls erforderlich können Sie
einen Holz- oder Kunststoffspatel
benutzen, um das Brot herauszulösen;
achten Sie jedoch darauf, die
Breadmaker Cool White Article 152001
33
Antihaftbeschichtung nicht zu
beschädigen.
Es kann vorkommen, dass die
Knetvorrichtung im Brot steckenbleibt.
Verwenden Sie den Stahlhaken, um
diese aus dem Brot herauszuholen.
Passen Sie beim Herausholen der
Knetvorrichtung auf, da diese heiß ist.
Lassen Sie das Brot vor dem
Anschneiden auf einem Rost abkühlen.
(Tipp: Mit dem Princess Elektromesser
lässt sich frisches Brot ganz leicht
schneiden (Artikelnr. 492952).
9 Lassen Sie das Gerät ausreichend
abkühlen, ehe Sie es erneut
verwenden.
10 Wenn Sie mit der Benutzung des
Geräts fertig sind, dann ziehen Sie den
Stecker aus der Steckdose und lassen
Sie das Gerät ausreichend abkühlen,
bevor Sie es reinigen und verstauen.
Siehe „Wartung und Reinigung."
MENU-Auswahl
1 Drücken Sie die MENU-Taste, um
zwischen den verschiedenen
Programmen hin- und herzuschalten.
Das gewählte Programm wird mit
einem Licht angezeigt.
Betriebszeit für die verschiedenen
Programme:
Programm
Zeit
(Std:Min)
BASIC
3:00
WHOLE WHEAT
(VOLLKORN)
3:40
QUICK (SCHNELL)
1:38
DOUGH (TEIG)
1:30
BAKE (BACKEN)
0:30
1. BASIC
Dies ist das am meisten verwendete
Programm zum Kneten, Aufgehen und
Backen von normalem Brot.
34
Breadmaker Cool White Article 152001
2. WHOLE WHEAT (VOLLKORN)
Dieses Programm kann zum Kneten,
Aufgehen und Backen von Vollkornbrot
verwendet werden.
3. QUICK (SCHNELL)
Dieses Programm kann zum Kneten,
Aufgehen und Backen von Broten in
kürzerer Zeit als im BASIC-Programm
verwendet werden. Mit diesem Programm
gebackenes Brot ist normalerweise kleiner
und hat eine dichte Textur.
4. DOUGH (TEIG)
Dieses Programm kann zum Kneten und
Aufgehen von Teig verwendet werden,
ohne diesen zu backen. Der Teig kann zur
Herstellung von Brötchen, Pizza,
gedämpftem Brot, etc. verwendet werden.
5. BAKE (BACKEN)
Dieses Programm kann zum Backen eines
Brots ohne Kneten und Aufgehen
verwendet werden.
Hiermit lässt sich auch die Backzeit direkt
nach der Verwendung eines anderen
Standardbackprogramms erhöhen.
Das Gerät ausschalten und
verstauen
1 Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose.
2 Lassen Sie das Gerät abkühlen.
3 Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile (siehe „Wartung und
Reinigung").
4 Bewahren Sie das Gerät an einem
trockenen und frostfreien Ort auf.
Wartung
und Reinigung
• Reinigen Sie das Gerät nach der
Benutzung gründlich.
• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät bei
der Reinigung nicht an die Steckdose
angeschlossen ist.
• Reinigen Sie das Gerät nie in heißem
Zustand.
Sicherheit
• Achten Sie darauf, dass keine
Feuchtigkeit an die elektrischen Teile
des Geräts gelangt.
Allgemeine Informationen
• Tauchen Sie das Gerät, das
Stromkabel oder den Stecker nie in
Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Verwenden Sie zur Reinigung keine
aggressiven Reinigungs- und
Scheuermittel oder scharfen
Gegenstände (wie Messer oder harte
Bürsten).
• Nur die Einzel- und Zubehörteile
(Backform, Knetvorrichtung,
Messlöffel und -behälter sowie der
Stahlhaken) sind
spülmaschinengeeignet. Das Gerät
selbst darf nicht im Geschirrspüler
gereinigt werden.
1 Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose und lassen Sie das Gerät
vollständig abkühlen.
2 Reinigen Sie das Gerätegehäuse mit
einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie zum Anfeuchten des
Tuchs warmes Wasser und ein wenig
Spülmittel.
3 Reinigen Sie die Einzelteile (Backform,
Knetvorrichtung, Messlöffel und behälter sowie den Stahlhaken) in
Spülmittelwasser oder im
Geschirrspüler.
4 Trocknen Sie das Gerät und die
Zubebehörteile gründlich ab, bevor Sie
sie verstauen.
• Lesen Sie diese Anweisungen
sorgfältig durch und befolgen Sie
diese. Heben Sie diese Anleitung für
zukünftige Anwendungen auf.
• Verwenden Sie dieses Gerät nur so,
wie in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben.
• Verwenden Sie dieses Gerät nur für
den Hausgebrauch.
• Die Verwendung des Geräts durch
Kinder oder Personen mit
körperlichen, geistigen oder
motorischen Einschränkungen, mit
Wahrnehmungseinschränkungen oder
mangelnder Kenntnis und Erfahrung
kann zu gefährlichen Situationen
führen. Für diesen Personenkreis
verantwortliche Personen müssen
deutliche Anweisungen erteilen oder
diesen bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigen.
• Bewahren Sie das Gerät außerhalb der
Reichweite von Kindern oder von
Personen, die dieses nicht sicher
bedienen können, auf.
• Lassen Sie das Gerät nur von einem
qualifizierten Elektriker reparieren.
Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät
selbst zu reparieren.
• Verwenden Sie nur vom Hersteller
empfohlene Zubehörteile. Die
Verwendung anderer Zubehörteile
kann zu einem Schaden am Gerät
führen, wodurch Gefahren für den
Nutzer entstehen können.
• Das Gerät ist nicht zur Verwendung
mit einem externen Timer oder einer
separaten Fernbedienung
vorgesehen.
Breadmaker Cool White Article 152001
35
Elektrizität und Wärme
• Stellen Sie sicher, dass die
Netzspannung des Geräts mit der auf
dem Stromadapter angegebenen
Stromstärke übereinstimmt.
• Verwenden Sie eine geerdete
Steckdose, die an einen
abgesicherten Stromkreis von
mindestens 10 A angeschlossen ist
und an den keine anderen
leistungsstarken Verbrauchsgeräte
angeschlossen sind.
• Verwenden Sie nur eine geerdete
Verlängerungsschnur, die für die
Stromstärke des Geräts geeignet ist.
Wickeln Sie die Verlängerungsschnur
vollständig ab und platzieren Sie sie
so, dass niemand darüber fallen kann.
• Das Gerät sollte mit einem
Fehlerstromschutzschalter versorgt
werden, dessen
Nennrestbetriebsstrom 30 mA nicht
überschreitet.
• Ziehen Sie immer den Stecker aus der
Steckdose, wenn das Gerät für
längere Zeit nicht benutzt wird.
• Ziehen Sie am Stecker und nicht am
Stromkabel, wenn Sie den Stecker aus
der Steckdose ziehen.
Flüssigkeiten oder Chemikalien in
Kontakt kommen.
• Nehmen Sie das Gerät nicht auf, wenn
es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie
sofort den Stecker aus der Steckdose.
Verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
• Das Gerät und die Teile können
während der Benutzung heiß werden.
Um Verbrennungen zu vermeiden,
sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie
das Gerät und die Teile anfassen.
• Um Brandgefahr zu verhindern, muss
das Gerät seine Hitze abgeben
können. Sorgen Sie also dafür, dass
das Gerät ausreichend frei steht und
nicht in Kontakt mit brennbarem
Material kommen kann. Das Gerät darf
nicht abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät ausreichend
abkühlen, ehe Sie es verstauen,
reinigen oder warten.
• Benutzen Sie das Gerät nicht in der
Nähe anderer Hitzequellen.
Während der Benutzung
• Verwenden Sie das Gerät nicht im
Freien.
• Verwenden Sie das Gerät nicht in
feuchten Räumen.
• Ziehen Sie nie am Stromkabel, um das
Gerät zu bewegen.
• Verwenden Sie das Gerät nur bei einer
Temperatur zwischen 15 °C und 35 °C.
• Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es
in Betrieb ist.
• Stellen Sie das Gerät auf eine flache,
stabile Oberfläche, von der es nicht
herunterfallen kann.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn
dieses selbst oder das Stromkabel
beschädigt ist. Lassen Sie ein
beschädigtes Stromkabel von einem
qualifizierten Elektriker ersetzen.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das
Stromkabel und der Stecker nicht mit
heißen Quellen wie heißen Herdplatten
oder offenen Flammen in Kontakt
kommen.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät und
der Stecker nicht mit Wasser, anderen
36
Breadmaker Cool White Article 152001
• Lassen Sie das Kabel nicht über den
Rand der Anrichte, der Arbeitsfläche
odes des Tisches hängen.
• Stellen Sie sicher, dass das
Stromkabel komplett ausgerollt ist.
• Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände
trocken sind, wenn Sie das Gerät, das
Kabel oder den Stecker berühren.
• Schalten Sie das Gerät aus und/oder
ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, wenn bei der Benutzung
Störungen auftreten, Sie das Gerät
reinigen, Zubehör anbringen oder
abnehmen und das Gerät nach der
Verwendung verstauen.
• Lassen Sie das Gerät während der
Benutzung niemals unbeaufsichtigt.
• Bewegen Sie das Gerät keinesfalls,
wenn es noch eingeschaltet oder heiß
ist. Schalten Sie das Gerät aus und
lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es
bewegen.
• Die Backform des Geräts ist mit einer
Antihaftschicht aus PTFE
ausgestattet. Bei der Erhitzung dieser
Beschichtung können kleine
Gasmengen freigesetzt werden, die
für Menschen absolut harmlos sind.
Das Nervensystem von Vögeln
reagiert jedoch äußerst empfindlich
auf diese Gase. Daher sollte das Gerät
nicht in der Nähe von Vogelkäfigen
verwendet werden (z. B. tropische
Vögel wie Papageien).
über die verfügbaren Abgabe- und
Sammelsysteme zu erhalten.
Geltende europäische Richtlinie:
2002/95/EC
2002/96/EC
Einige Brotrezepte
Für die angegebenen Mengen wurden der
Messbehälter und der -löffel (mit
demTeelöffel- und Esslöffelmaß am Ende)
verwendet, die zum Lieferumfang des
Brotbackautomaten dazugehören.
Weißbrot
Weizen- oder Weizenauszugsmehl 280 g
Hefe (trocken)
1 Teelöffel
Öl
1½ bis 2 Esslöffel
Milch
1 bis 2 Esslöffel
Salz
1 Teelöffel
Zucker
1 Esslöffel
Wasser
155 ml
Vollkornbrot
Umwelt
Werfen Sie Verpackungsmaterial wie
Kunststoff und Kartons in die dafür
vorgesehenen Container.
Wollen Sie das Gerät entsorgen, obwohl
es noch richtig funktioniert oder problemlos
repariert werden kann, dann sorgen Sie für
eine Wiederverwendung des Geräts.
Am Ende der Nutzungsdauer müssen Sie
das Gerät auf verantwortungsvolle Weise
aufbereiten lassen, sodass das Gerät und
dessen Teile wiederverwendet werden
können. Stellen Sie das Gerät nicht zum
unsortierten Abfall, sondern bringen Sie es
zum Händler oder zu einem anerkannten
Sammelpunkt. Setzen Sie sich mit Ihrer
Stadt in Verbindung, um Informationen
Vollkornmehl
Hefe (trocken)
Öl
Milch
Salz
Zucker
Wasser
280 g
1 Teelöffel
1½ bis 2 Esslöffel
1 bis 1½ Esslöffel
1 Teelöffel
1 Esslöffel
160 ml
Mischbrot
Weizenauszugsmehl
250 g
Maismehl
(oder eine andere Mehlsorte)
30 g
Hefe (trocken)
1 Teelöffel
Öl
1½ bis 2 Esslöffel
Milch
1 bis 1½ Esslöffel
Joghurt
½ bis 1 Esslöffel
Salz
1 Teelöffel
Zucker
1 Esslöffel
Wasser
155 ml
Breadmaker Cool White Article 152001
37
Zutaten
Sie können natürlich Ihr Brot nach den
oben aufgeführten Rezepten backen, aber
wenn Sie erst einmal Übung darin haben,
macht es Spaß, mit verschiedenen Zutaten
zu experimentieren. Daher ist es nützlich,
mehr über die unterschiedlichen
Brotbackzutaten zu erfahren. Einige
nützliche Informationen zum Brotbacken
finden Sie nachfolgend.
Mehl
Die Hauptzutat von Brot ist Mehl. Es gibt
viele verschiedene Mehlsorten und
Mehlmischungen. Das von Ihnen
verwendete Getreide macht beim Brot
einen großen Unterschied. Weizenmehl
zum Beispiel enthält so viel Gluten, dass
es besser aufgeht als schwereres Mehl
und Sie daher weniger Hefe benötigen.
Gluten ist ein Proteinkomplex, der sich in
Getreide wie Weizen, Hafer, Roggen und
Gerste findet. Wenn das Brot aufgeht,
bildet das Gluten ein Netz, das die
Kohlendioxidblasen einschließt und so das
Brot zum Aufgehen bringt.
Auszugs- oder Hausmehl
Der überwiegende Teil des weißen Mehls
wird Auszugs- oder Hausmehl genannt. Es
enthält fast keine Kleie oder Keimteilchen,
dafür jedoch viel Gluten. Dieses Mehl wird
normalerweise zum Binden von Suppen
und Soßen verwendet, eignet sich aber
auch gut zum Backen von (Weiß-)Brot.
Weizen(auszugs)mehl
Weizenauszugsmehl ist weißes
Weizenmehl. Es hat eine etwas grauere
Farbe und enthält eine geringe Menge an
Kleie und Keimteilchen.
Weizenauszugsmehl enthält ebenfalls viel
Gluten.
Vollkorn(weizen)mehl
Vollkornweizenmehl wird aus ganzen,
unbehandelten Weizenkörnern gemahlen.
Es enthält noch die gesamten Kleie- und
Keimbestandteile des Weizens.
38
Breadmaker Cool White Article 152001
Vollkornmehl enhält, genauos wie
Weizenmehl, viel Gluten, ist aber aufgrund
der Kleie und Keimteilchen schwerer.
Folglich ist das Brot kompakter, wenn es
nur mit Vollkornmehl zubereitet wird.
Daher fügen die meisten Hausbäcker
etwas Weizenmehl hinzu.
Außer diesen Mehlsorten gibt es viele
andere Sorten, mit denen Sie nach
Herzenslust experimentieren können, wie:
Hafer-, Gersten-, Buchweizen-, Mais- und
Roggenmehl.
Mehlmischungen
Die meisten Mehlsorten können
miteinander vermischt werden. Ein gutes
Beispiel ist die Kombination aus
Buchweizen-/Hafer-/Weizenmehl. Sie
können auch Gerstenmehl/Weizenmehl
versuchen. Verschiedene Mischungen sind
im Handel erhältlich, wie Maismehl,
Sechskorn-, Neunkorn- oder
Zehnkornmehl. Diese Mischungen
enthalten manchmal Auszugsmehl und/
oder Backmittel.
Fertigmischungen
Sie können natürlich auch Mischungen
kaufen, die außer dem Wasser sämtliche
Zutaten enthalten. Diese
Fertigmischungen sind praktisch und
schnell im Gebrauch, sind allerdings auch
teurer.
Hefe
Das Brot benötigt Hefe, um aufgehen zu
können. Sie können frische Hefe (Würfel)
oder Trockenhefe (Granulat) kaufen.
Frische Hefe hat einen etwas
ausgeprägteren Geschmack als
Trockenhefe. Es gibt verschiedene Marken
Trockenhefe, die in ihrer Wirkung
unterschiedlich sein können. Welche Hefe
man bevorzugt, hängt von der
persönlichen Vorliebe ab. Als Faustregel
gilt, dass Sie im Vergleich zu frischer Hefe
ca. die Hälfte des Gewichts an
Trockenhefe (auch Instanthefe genannt)
brauchen. Die Wirkung der Hefe kann
durch den Kontakt mit Salz oder Fett
beeinflusst werden. Salz trocknet die Hefe
aus und Fett umschließt die Hefezellen,
sodass der Teig nicht mehr aufgehen kann.
Daher ist es wichtig, dass Hefe, Salz und
Butter im Brotbackautomaten nicht zu dicht
beieinander liegen.
Salz
Salz verleiht dem Brot Geschmack, ist
aber auch wichtig für die Rinde und das
Aufgehen des Brots (obwohl Salz auch das
Aufgehen unterbrechen kann, wenn es in
direkten Kontakt mit der Hefe kommt). Salz
stärkt die Glutenkonstruktion, die dem Brot
die Form verleiht. Salz sorgt ebenfalls
dafür, dass das Brot nicht über die
Backform quillt und dann einfällt, ehe es
richtig gebacken ist.
Man kann natriumarmes oder salzfreies
Brot backen, muss aber dann die Zutaten
ändern.
Flüssigkeiten
Die gebräuchlichste Flüssigkeit zum
Brotbacken ist Wasser. Sie können es aber
auch mit Milch oder Buttermilch
versuchen. Das beeinflusst den
Geschmack, das Aufgehen und die
Brotstruktur.
Die in Vollmilch enthaltenen Fette wirken
sich positiv auf die Frische aus und die
Laktose in der Milch regt die fermentative
Kraft an. Mit Buttermilch erhält man ein
leichteres Brot, das länger frisch bleibt.
Zucker
Zucker trägt nur in geringem Maß zum
Aufgehprozess bei, aber es bestimmt den
Geschmack des Brots. Anstelle von Zucker
können Sie auch Honig, schwarzen
Rübensirup oder Sirup verwenden.
Verwenden Sie im Brotbackautomaten
keinen grobkörnigen Zucker (harten
Zucker) oder Kandiszucker. Diese können
die Antihaftschicht beschädigen.
Verwenden Sie keine künstlichen
Süßstoffe, da diese im Allgemeinen nicht
gut hitzebeständig sind.
Fette
Fett ist eigentlich ein Backmittel. Sie
brauchen es nicht unbedingt, aber das Brot
gelingt mit Fett viel besser. Fett macht den
Teig geschmeidiger und sorgt dafür, dass
er einfacher aufgehen kann. Fett
umschließt ebenfalls das Glutennetz,
sodass das Kohlendioxid im Teig
festgehalten wird. So wird das Brot luftiger
und bleibt länger frisch.
Geeignet sind verschiedene Fettsorten. Öl
(Sonnenblumen- oder Olivenöl), Butter und
Margarine führen zu einem
ausgezeichneten Ergebnis. Öl macht die
Rinde weicher. Margarine sorgt für eine
knusprigere Rinde und verbessert
ebenfalls den Aufgehprozess. Wenn man
Kräuterbrot backt, kann Öl mit einer
Geschmacksrichtung, zum Beispiel
Walnuss-, Knoblauch- oder Basilikumöl,
eine besondere Note hinzufügen.
Temperatur
Am besten werden die Zutaten bei
Zimmertemperatur in die Backform gefüllt.
Verwenden Sie nie zu warme
Flüssigkeiten, da sich dies negativ auf die
Hefe auswirken kann.
Hilfsmittel und Tipps
Auf einem Gitter abkühlen lassen
Lassen Sie das Brot nach dem Backen auf
einem Gitter abkühlen. So kann die Hitze
auf allen Seiten entweichen.
Nach dem Abkühlen schneiden
Selbst gebackenes Brot lässt sich am
besten nach dem Abkühlen schneiden.
Wenn das Brot noch warm ist, lässt es sich
am besten mit einem elektrischen Messer
wie dem Princess 2952 Silver Electric
Knife schneiden.
Breadmaker Cool White Article 152001
39
Brot aufbewahren
Am besten schlägt man selbst gebackenes
Brot nach dem Abkühlen in ein
Geschirrtuch ein. So bleibt die Rinde
schön knusprig. Auch spezielle Brotbeutel
aus Papier sind geeignet. Wird das Brot in
einer Plastiktüte oder im Kühlschrank
aufbewahrt, wird es weich.
Brot einfrieren
Selbst gebackenes Brot kann nach dem
Abkühlen eingefroren werden. Es ist
praktisch, das Brot in Tagesportionen
einzufrieren.
Tauen Sie das Brot am besten bei
Zimmertemperatur auf. In der Mikrowelle
trocknet es zu schnell aus.
Obwohl sich Brot einfrieren lässt, wirkt sich
dies immer negativ auf die Qualität aus.
Dunkleres Brot
Für eine dunklere Farbe kann zum Mehl 1
Esslöffel Kakaopulver hinzugefügt
werden. Dadurch wird der Geschmack
kaum beeinflusst.
Knusprigere Rinde
Damit die Rinde knuspriger wird, können
Sie das Brot während der Warmhaltephase
noch 10 bis 15 Minuten im Automaten
lassen.
Wenn der Brotteig aus der Form quillt
Sie können den Aufgehprozess durch das
Sichtfenster beobachten. Normalerweise
ist davon abzuraten, den Deckel während
des Aufgehprozesses zu öffnen, weil
dadurch das Brot einfallen kann. Quillt der
Teig jedoch über die Backform und klebt er
am Sichtfenster (kann auch während des
Backens passieren), dann heben Sie ganz
kurz den Deckel an. Der Teig fällt dann
etwas zusammen.
Kleines, kompaktes Brot
Zu viel Flüssigkeit führt zu einem kleinen,
flachen Brot. Der Teig kann nicht richtig
aufgehen, weil er zu nass ist. Eventuell war
auch die Hefe zu alt.
40
Breadmaker Cool White Article 152001
Trockenes Brot
Zu wenig Flüssigkeit ergibt ein zu
trockenes Brot. Nehmen Sie (etwas) mehr
Wasser oder Milch. Ist das Brot nach dem
Backen in Ordnung, trocknet danach aber
schnell aus, dann geben Sie mehr Öl oder
Butter dazu.
Eingefallenes Brot
Geht Ihr Brot gut auf, fällt aber während
des Backens zusammen? Dann versuchen
Sie es mit dem kürzesten Programm
(Basic). Bei den längeren Programmen ist
die Wahrscheinlichkeit im Allgemeinen
größer, dass das Brot beim Backen
zusammenfällt.
Zum Schluss
Alle diese Informationen vermitteln eine
theoretische Grundlage, um das eigene
Lieblingsrezept zu entwickeln. Jetzt fehlt
nur noch die Praxis. Das ist zu Beginn gar
nicht so einfach, denn Brot backen ist ein
Handwerk, das man nicht an einem Tag
erlernt. Auf der Suche nach dem perfekten
Brot kann es viele Rückschläge geben.
Seien Sie nicht enttäuscht, wenn anfangs
nicht alles gelingt. Erkundigen Sie sich bei
anderen Heimbäckern nach deren
Erfahrungen. Lesen Sie etwas darüber,
suchen Sie im Internet nach Informationen.
Vor allem aber experimentieren Sie, denn
die Möglichkeiten sind unbegrenzt.
Schließlich schmeckt selbst gebackenes
Brot am besten.
• Este aparato debe conectarse a una
toma de pared con conexión a tierra.
Información general
Esta panificadora Princess Cool White
mezcla y amasa primero, y después
hornea el pan. El aparato está provisto de
una taza y una cucharilla medidoras, y un
molde de horneado recubierto con una
película antiadherente.
La panificadora cuenta con 5 programas
que puede usar para asar diferente tipos
de pan.
Funcionamiento y
manejo
Véase la Figura 1.
El aparato consta de las siguientes partes:
1 Tapa con visor
2 Botón de encendido/apagado (START/
STOP) con testigo luminoso
3 Botón para seleccionar el menú
(MENU) con testigo luminoso
4 Carcasa
5 Gancho de acero
6 Cucharilla medidora
7 Taza medidora
8 Molde de horneado
9 Empuñadura
10 Cable de alimentación y enchufe
11 Paleta de amasado
Antes del primer uso
• Lea y observe cuidadosamente las
instrucciones. Conserve este manual
por si requiere consultarlo en el
futuro.
• Verifique que el voltaje de
alimentación corresponda con el
voltaje indicado en la placa del tipo
del aparato.
1 Retire todo el material de embalaje y
las etiquetas del aparato.
2 Limpie el aparato y todos los
accesorios (véase ‘Limpieza y
mantenimiento’).
3 Coloque el aparato sobre una
superficie plana y estable, en un lugar
donde no pueda caerse.
4 Sostenga el molde de horneado
tomándolo por la empuñadura y
colóquelo dentro del aparato, empújelo
hacia abajo y gírelo en la dirección de
las agujas del reloj hasta que escuche
un 'clic'.
5 Coloque la paleta de amasado en el eje
que encuentra en el fondo del molde de
horneado. Gire la paleta hasta que
sienta que ha quedado fija al eje.
6 Cierre la tapa.
7 Conecte el enchufe a una toma de
pared.
Escuchará una señal acústica y un
testigo luminoso le indicará que el
aparato está encendido en el programa
básico (BASIC). Este es el programa
estándar en que siempre se enciende
el aparato.
8 Pulse el botón MENU sucesivamente
hasta que el testigo luminoso se
encienda indicando el programa de
horneado (BAKE). En este momento se
habrá seleccionado el programa de
horneado.
9 Pulse el botón de encendido/apagado y
deje que el aparato hornee durante
aproximadamente 10 minutos.
El testigo luminoso del botón de
encendido/apagado parpadea
indicando que está activo el programa.
10 Transcurridos aproximadamente 10
minutos, pulse el botón de encendido/
apagado y sosténgalo pulsado durante
más de tres segundos para interrumpir
el programa. Escuchará una señal
acústica indicando que el programa ha
sido suspendido.
Deje enfriar el aparato completamente.
Breadmaker Cool White Article 152001
41
11 Abra la tapa.
12 Tome el molde de horneado por la
empuñadura, gírelo en dirección
contraria a las agujas del reloj y
sáquelo del aparato.
13 Lave el molde de horneado y la paleta y
séquelos bien.
Véase el capítulo "Mantenimiento y
limpieza".
• El aparato puede emitir un poco de
humo y un olor particular cuando se
enciende por primera vez. Esto es
normal y desaparece al cabo de poco
tiempo. Asegúrese de que el aparato
cuenta con suficiente ventilación.
• El molde de horneado de este aparato
está provisto de una capa
antiadherente de PTFE
(politetrafluoretileno). Al calentarse,
este recubrimiento pueden emitir
partículas mínimas de gases que son
completamente inofensivas para el
hombre. Sin embargo, al parecer, el
sistema nervioso de los pájaros es
extremadamente sensible a estos
gases. Por tal motivo, no use este
aparato cerca a una jaula de pájaros
(por ejemplo, pájaros ornamentales
como los papagayos).
Instalación del aparato
1 Coloque el aparato sobre una
superficie plana y estable, en un lugar
donde no pueda caerse.
2 Coloque la paleta de amasado en el eje
que encuentra en el fondo del molde de
horneado. Gire la paleta hasta que
sienta que ha quedado fija al eje.
Antes de hornear, se recomienda rellenar
los huecos alrededor del eje de la paleta
de amasado con mantequilla antes de
colocar la paleta. De esta manera evita
que la masa se quede adherida en este
lugar, a la vez que facilita el
desprendimiento de la paleta cuando esté
listo el pan.
42
Breadmaker Cool White Article 152001
Uso
Adición de ingredientes
1 Pese los ingredientes necesarios para
la receta.
No llene nunca el aparato más allá de la
cantidad máxima indicada (en total, un
máximo de 500 g (1,1 lb.); de lo
contrario la masa se desbordará sobre
el molde de horneado.
2 Incorpore los ingredientes, uno a uno,
en el molde de horneado. En primer
lugar, vierta agua u otro líquido en el
molde de horneado. A continuación
añada la harina y – dependiendo de la
receta – también azúcar, sal,
mantequilla y levadura o polvo de
hornear.
Vierta la levadura o el polvo de hornear
en un hueco hecho en la harina y cada
uno de los demás ingredientes en una
esquina del molde de horneado (esto
es importante, particularmente, si usa
el temporizador).
3 Sostenga el molde de horneado
tomándolo por la empuñadura y
colóquelo dentro del aparato, empújelo
hacia abajo y gírelo en la dirección de
las agujas del reloj hasta que escuche
un 'clic'.
4 Cierre la tapa.
• Asegúrese de que hay suficiente
espacio libre alrededor del aparato. De
esta manera el vapor se distribuye
adecuadamente y no se empañará
ningún objeto colocado cerca del
aparato.
• No use objetos con filo dentro del
molde de horneado, por ejemplo,
espátulas de metal, cuchillos o
tenedores. Estos pueden dañar la
capa antiadherente.
Ajuste del programa
1 Conecte el enchufe a una toma de
pared.
Escuchará una señal acústica y un
testigo luminoso le indicará que el
aparato está encendido en el programa
básico (BASIC). Este es el programa
estándar en que siempre se enciende
el aparato.
2 Seleccione el programa requerido
pulsando sucesivamente el botón de
menú (MENU) hasta que el testigo
luminoso se encienda en el programa
correspondiente.
Véase el capítulo "Selección de un
MENÚ".
Horneado
3 Pulse el botón de encendido/apagado
(START/STOP). Escuchará una señal
acústica breve para indicar que se ha
puesto en marcha el programa
seleccionado.
El testigo luminoso del botón de
encendido/apagado parpadea
indicando que está activo el programa.
• A partir de ahora el botón MENU
estará inactivo, esto con el fin de
evitar el cambio a otro programa al
pulsar involuntariamente el botón.
• Para suspender el programa pulse el
botón START/STOP durante más de 3
segundos consecutivos. Escuchará
una señal acústica breve para indicar
que el programa ha sido suspendido.
• Mantenga siempre la tapa cerrada
mientras esté usando el aparato.
• El aparato se apaga automáticamente
si se produce un fallo en el suministro
eléctrico mientras está en uso. El
aparato volverá a encenderse
automáticamente si el fluido eléctrico
se restablece en un intervalo de
15 minutos. En tal caso, el aparato
continuará con la parte restante del
programa.
Si la falta de suministro eléctrico dura
más de 15 minutos, el programa no
podrá ser recuperado. Si, en este
caso, la masa no hubiese llegado
todavía a la fase de crecimiento,
puede pulsar el botón START/STOP
para iniciar el programa desde el
principio. En caso contrario, tire los
ingredientes y vuelva a empezar de
nuevo.
• Use guantes si debe manipular el
aparato durante el uso o poco
después de haberlo usado. Tanto el
aparato como el molde de horneado
se calientan.
• El aparato funciona correctamente en
un amplio rango de temperaturas, no
obstante, el crecimiento de la masa
puede ser diferente si hornea en un
cuarto demasiado caliente o
demasiado frío. Recomendamos usar
el aparato a una temperatura ambiente
entre 15 y 35°C.
Puede seguir el proceso de horneado
mirando a través del visor que trae la tapa.
Para el programa BASIC:
4 Durante el proceso de horneado
escuchará una señal acústica
prolongada. Esta señal es una alerta
para que añada ingredientes
adicionales para darle un mejor sabor
al pan (si lo requiere).
Abra la tapa, añada los ingredientes
requeridos y vuelva a cerrar la tapa.
Fin
5 El aparato emite una señal acústica
para indicarle que el programa ha sido
concluido.
El aparato mantendrá caliente el pan
durante una hora después de haber
concluido el programa de horneado. De
esta manera se evita que la
condensación penetre en la corteza. Si
desea suspender este proceso de
calentamiento, pulse el botón START/
STOP durante más de 3 segundos
consecutivos. Una señal acústica le
Breadmaker Cool White Article 152001
43
indicará que el programa ha sido
concluido.
Tanto el aparato como el molde de
horneado alcanzan altas temperaturas.
Use guantes para abrir la tapa y para
sacar el molde de horneado del aparato.
6 Abra la tapa.
7 Tome el molde de horneado por la
empuñadura, gírelo en dirección
contraria a las agujas del reloj y
sáquelo del aparato.
8 Para sacar la barra de pan, voltee el
molde de horneado boca abajo y dele
unos golpecitos suaves. Si lo requiere,
use una espátula de madera o plástico
para retirar la barra de pan; no
obstante, tenga cuidado de no dañar la
capa antiadherente.
La paleta de amasado queda
introducida en la masa. Use el gancho
de acero para retirarla del pan. Tenga
cuidado al removerla, la paleta estará
caliente.
Deje enfriar el pan sobre una parrilla
antes de cortarlo. Consejo: el pan
fresco se corta fácilmente con el
cuchillo eléctrico de Princess (Artículo
núm. 492952).
9 Deje enfriar el aparato lo suficiente
antes de usarlo nuevamente.
10 Al terminar de usar el aparato, retire el
enchufe de la toma de corriente y
déjelo enfriar completamente antes de
guardarlo.
Véase el capítulo "Mantenimiento y
limpieza".
Selección de un MENÚ
1 Pulse el botón MENU para conmutar
entre los diferentes programas. Un
testigo luminoso indicará el programa
seleccionado.
Tiempo de funcionamiento para los
diferentes programas:
Programa
Tiempo
(hora:min)
BASIC
3:00
WHOLE WHEAT
3:40
QUICK
1:38
DOUGH
1:30
BAKE
0:30
1. BASIC (Básico)
Es el programa de mayor uso para
amasar, crecer y hornear un pan normal.
2. WHOLE WHEAT (trigo integral)
Este programa puede usarse para amasar,
crecer y hornear un pan de trigo integral.
3. QUICK (rápido)
Este programa puede usarse para amasar,
crecer y hornear barras de pan en un
menor tiempo que el programa BASIC. El
pan horneado con este programa es,
normalmente, más pequeño y de textura
más densa.
4. DOUGH (amasado)
Este programa puede usarse para amasar
y crecer la masa sin hornearla. La masa
puede usarse después para hacer rollitos
de pan, pizza, pan al vapor, etc.
5. BAKE (horneado)
Este programa puede usarse para hornear
una barra de pan sin amasar ni crecer la
masa.
También puede usarse para aumentar el
tiempo de horneado, según el gusto,
inmediatamente después de usar otro
programa estándar de horneado.
44
Breadmaker Cool White Article 152001
Apagar y guardar el aparato
1 Retire el enchufe de la toma de
alimentación.
2 Deje enfriar el aparato.
3 Limpie el aparato y todos los
accesorios (véase "Limpieza y
mantenimiento").
4 Guarde el aparato en un lugar seco,
libre de temperaturas bajas extremas.
3 Lave las partes sueltas (molde de
horneado, paleta de amasado,
cucharilla y taza medidoras, y el
gancho de acero) con agua y jabón o
en el lavaplatos eléctrico.
4 Seque bien el aparato y los accesorios
antes de guardarlos.
Seguridad
Mantenimiento
y limpieza
• Lave muy bien el aparato después de
usarlo.
• Asegúrese de que el aparato no esté
conectado a la toma de alimentación
cuando vaya a limpiarlo.
• No limpie nunca el aparato si aún está
caliente.
• Asegúrese de que la humedad no
penetre en las partes eléctricas del
aparato.
• No sumerja nunca el aparato, el cable
o el enchufe en agua o en otro líquido.
• No use limpiadores agresivos,
abrasivos, ni objetos afilados (como
cuchillos o cepillos de cerda dura)
para limpiar el aparato.
Información general
• Lea y observe cuidadosamente las
instrucciones. Conserve este manual
por si requiere consultarlo en el
futuro.
• Utilice este aparato únicamente en la
forma que se describe en las
instrucciones.
• Este aparato está concebido para uso
doméstico únicamente.
• El uso de este aparato por niños o
personas con impedimentos físicos,
sensoriales, mentales o motrices, así
como sin conocimientos y
experiencia, puede ocasionar
situaciones peligrosas. Aquellos
responsables de la seguridad de tales
personas deben impartir
instrucciones claras o vigilar el uso
del aparato.
• Únicamente las partes y los
accesorios sueltos (molde de
horneado, paleta de amasado,
cucharilla y taza medidoras, y el
gancho de acero) pueden lavarse en el
lavaplatos eléctrico. El aparato en sí
no es apto para el lavaplatos eléctrico.
• Mantenga el aparato fuera del alcance
de los niño o personas que no puedan
utilizarlo de manera segura.
1 Retire el enchufe de la toma de
alimentación y deje que el aparato se
enfríe completamente.
2 Limpie la parte externa del aparato con
un paño suave y húmedo. Use agua
caliente y un detergente líquido para
humedecer el paño.
• Utilice únicamente los accesorios
recomendados por el proveedor. El
uso de otros accesorios diferentes
puede ocasionar daños al aparato y
poner en peligro al usuario.
• Haga reparar el aparato únicamente
por un electricista cualificado. No
trate nunca de reparar el aparato
usted mismo.
Breadmaker Cool White Article 152001
45
• El aparato no está concebido para ser
utilizado con un temporizador externo
o un sistema de mando a distancia
aparte.
Electricidad y fuentes de calor
• Antes de usar el aparato, verifique que
el voltaje de alimentación
corresponda con el voltaje indicado
en la placa del tipo.
• Use una toma de alimentación con
conexión a tierra que esté conectada
a un circuito protegido por fusibles de
como mínimo 10 A y al que no estén
conectados otros aparatos que
consuman demasiada energía.
• Si usa un cable de extensión, use uno
que tenga conexión a tierra y que sea
apto para la potencia de salida del
aparato. Desenrolle completamente el
cable y tiéndalo de manera que nadie
pueda tropezar con él.
• El aparato debe protegerse mediante
un dispositivo de corriente residual
(RCD) con un índice de corriente
residual operativa que no exceda los
30 mA.
• Desconecte siempre el enchufe de la
toma de alimentación cuando no vaya
a usar el aparato durante un largo
período.
• Al retirar el enchufe de la toma,
asegúrese de tirar siempre del
enchufe y no del cable.
• No tire nunca del cable para desplazar
el aparato de un lugar a otro.
• No desplace el aparato de un lugar a
otro mientras está en funcionamiento.
• No use el aparato si éste o el cable de
alimentación están averiados. Haga
sustituir el cable deteriorado por un
electricista cualificado.
• Asegúrese de que ni el aparato, ni el
cable, ni el enchufe están en contacto
con fuentes de calor, por ejemplo, con
46
Breadmaker Cool White Article 152001
una placa caliente de la estufa o una
llama.
• Asegúrese de que el aparato y el cable
de corriente no estén en contacto con
el agua, otros líquidos o productos
químicos.
• No recoja nunca el aparato cuando
haya caído en el agua. Retire el
enchufe de la toma de alimentación.
No vuelva a utilizar más el aparato.
• El aparato y sus partes pueden
calentarse mientras está en uso. Para
evitar quemaduras, tenga cuidado al
tocar el aparato y sus partes.
• El aparato debe poder liberar el calor
para evitar riesgos de incendio.
Asegúrese de que el aparato esté lo
suficientemente libre y que no haga
contacto con materiales inflamables.
No se debe cubrir el aparato.
• Deje enfriar el aparato antes de
guardarlo, limpiarlo o hacerle
mantenimiento.
• No use el aparato cerca a otra fuente
de calor.
Durante el uso
• No use nunca este aparato fuera del
hogar.
• No use nunca el aparato en un lugar
húmedo.
• Use el aparato únicamente a una
temperatura entre 15 y 35 °C.
• Coloque el aparato sobre una
superficie plana y estable, en un lugar
donde no pueda caerse.
• No deje que el cable quede colgando
por el borde del fregadero, la
encimera o la mesa.
• Asegúrese siempre de que el cable
esté desenrollado completamente.
• Asegúrese de tener las manos secas
cuando toque el aparato, el cable o el
enchufe.
• Apague el aparato y retire el enchufe
de la toma de alimentación si se
presentan fallos durante el uso, antes
de limpiarlo, cuando vaya a colocar o
a retirar un accesorio o cuando vaya a
guardarlo después de usarlo.
• No deje el aparato sin vigilancia
mientras está en uso.
• No desplace nunca el aparato
mientras esté encendido o si aún está
caliente. Antes de desplazar el aparato
de un lugar a otro, apáguelo y espere
a que se enfríe.
• El molde de horneado está provisto de
una capa antiadherente de PTFE. Al
calentarse, este recubrimiento pueden
emitir partículas mínimas de gases
que son completamente inofensivas
para el hombre. Sin embargo, al
parecer, el sistema nervioso de los
pájaros es extremadamente sensible a
estos gases. Por tal motivo, no use
este aparato cerca a una jaula de
pájaros (por ejemplo, pájaros
ornamentales como los papagayos).
municipales para solicitar información
acerca de los lugares de recolección
autorizados.
Normativa europea vigente:
2002/95/EC
2002/96/EC
Algunas recetas para
hornear pan
Las cantidades indicadas han sido
medidas con la taza y la cucharilla
medidoras (con medidas de cucharada y
cucharadita en los extremos) que viene
incluida en el aparato.
Pan blanco
Harina de trigo o integral
280 g
Levadura (seca)
1 cucharadita
Aceite
1½ a 2 cucharadas
Leche
1 a 2 cucharadas
Sal
1 cucharadita
Azúcar
1 cucharada
Agua
155 ml
Pan de trigo integral
Medio ambiente
Tire el material de embalaje, como plástico
y cajas, en los contenedores destinados
para ello.
Si desea desprenderse del aparato
estando todavía en buen estado, o si
puede repararse fácilmente, por favor,
asegúrese de que pueda reciclarse.
Harina de trigo integral
280 g
Levadura (seca)
1 cucharadita
Aceite
1½ a 2 cucharadas
Leche
1 a 1½ cucharadas
Sal
1 cucharadita
Azúcar
1 cucharada
Agua
160 ml
Al final de la vida útil debe hacer procesar
el aparato de forma responsable de
manera que éste o sus partes puedan ser
reutilizadas. No tire el aparato junto con los
residuos no clasificados; en su lugar
llévelo a la tienda donde lo adquirió o a un
lugar de recolección autorizado. Póngase
en contacto con las autoridades
Breadmaker Cool White Article 152001
47
Pan mixto
Sémola de trigo
250 g
Sémola de maíz
(u otro tipo de harina)
30 g
Levadura (seca)
1 cucharadita
Aceite
1½ a 2 cucharadas
Leche
1 a 1½ cucharadas
Yoghurt
½ a 1 cucharada
Sal
1 cucharadita
Azúcar
1 cucharada
Agua
155 ml
Ingredientes
Por supuesto, puede hornear pan usando
cualquiera de las recetas indicadas
anteriormente, no obstante, una vez tenga
experiencia, es divertido experimentar
usando otros ingredientes diferentes. En
tal caso, es útil tener conocimiento sobre
los diferentes ingredientes que pueden
usarse para hornear pan. A continuación
alguna información práctica que le
ayudará para hornear el pan.
Harina
La harina es el principal ingrediente del
pan. Hay muchas clases y mezclas de
harina diferentes. El tipo de grano que
utilice determina las propiedades del pan.
Por ejemplo, la harina de trigo contiene
tanto gluten que la masa crece mejor que
la harina pesada, por lo tanto, requerirá
menos cantidad de levadura. El gluten es
un componente proteínico que se
encuentra en los granos como la harina, la
avena, el centeno y la cebada. Cuando el
pan está en la fase de fermentación, el
gluten va formando una red que retiene
burbujas de dióxido de carbono; esta es la
razón para que el pan crezca.
Harina patente o harina casera
La mayor parte de las harinas blancas se
conoce con el nombre de harina patente o
harina casera. Esta harina casi no
contiene salvado o germen, pero sí mucho
gluten. Esta harina suele utilizarse para
espesar sopas y salsas, no obstante,
48
Breadmaker Cool White Article 152001
también es buena para hornear pan
(blanco).
Harina de trigo y sémola de trigo
La harina de trigo es harina integral
blanca. La harina integral tiene un color
grisáceo y contiene una pequeña cantidad
de salvado y germen. Tanto la harina de
trigo como la sémola de trigo tienen alto
contenido de gluten.
Harina de trigo integral y sémola de trigo
integral
La harina de trigo integral se obtiene a
partir de granos de trigo enteros, sin
procesar. Contiene todo el salvado y el
germen del trigo. La harina de trigo integral
contiene, al igual que la harina de trigo,
gran cantidad de gluten, sin embargo, es
más pesada debido al salvado y al
germen. Como resultado, el pan será más
compacto si se prepara con harina de trigo
integral únicamente. Por esta razón, la
mayoría de los panaderos añade un poco
de harina de trigo a la mezcla.
Además de estas clases de harina y
sémola, existen también otras clases que
le permitirán maravillarse experimentando
nuevas recetas, entre ellas: harina de
avena, sémola de cebada, harina de
alforfón, sémola de maíz y harina de
centeno.
Mezclas de sémola
La mayor parte de las sémolas se puede
mezclar. La combinación de harina de
alforfón, harina de avena y harina de trigo
es un buen ejemplo de ello. También
puede probar sémola de cebada con
harina de trigo. Algunas mezclas ya se
pueden adquirir en las tiendas, por
ejemplo, sémola de maíz, sémola de seis
granos, de nueve granos o diez granos.
Estas mezclas, a veces, contienen harina
o un mejorador del pan.
Mezclas todo en uno
También se pueden comprar mezclas que
ya traen todos los ingredientes, excepto el
agua. Estas mezclas "todo en uno" son
fáciles y rápidas de usar, pero cuestan un
poco más.
Levadura
La levadura se necesita para hacer crecer
el pan. Puede comprar levadura fresca
(bloquecitos) o levadura seca (gránulos).
El sabor de la levadura fresca es un poco
más pronunciado que el de la levadura
seca. Hay varias marcas de levadura seca
y su efecto puede variar un poco entre
cada marca. No puede decirse que hay
una mejor que otra, es una cuestión de
gusto personal. Como regla general se
puede decir que se requiere la mitad de la
levadura seca (conocida también como
levadura instantánea) en comparación con
la levadura fresca. El efecto de la levadura
puede afectarse si hace contacto con sal o
grasa. La sal seca la levadura y la grasa
inhibe sus células impidiendo que el paz
crezca. Por eso, es importante tener en
cuenta que la levadura, la sal y la
mantequilla no estén colocadas muy cerca
la una de la otra en la panificadora.
Sal
La sal añade sabor al pan, pero también
es importante para la corteza y el
crecimiento (aunque también puede
impedir que crezca si hace contacto
directo con la levadura). La sal refuerza la
estructura del gluten, que le da forma al
pan. La sal también impide que la masa se
desborde del molde y luego se asiente
antes de estar bien horneado.
Se puede hornear pan con bajo contenido
de sodio o sin sal, para ello deberá variar
los ingredientes.
Líquidos
El líquido más común utilizado para
hornear pan es el agua, sin embargo,
también puede usar leche o suero de
leche. Estos ingredientes influyen en el
sabor, el crecimiento y la estructura del
pan.
La grasa contenida en la leche entera
influye positivamente en la frescura, y la
lactosa estimula el poder de fermentación.
El suero de la leche produce un pan más
liviano que dura fresco por más tiempo.
Azúcar
El azúcar contribuye mínimamente en el
proceso de crecimiento, no obstante,
determina el sabor del pan. En lugar de
azúcar se puede usar también miel,
melaza o jarabe. No use ninguna clase de
azúcar de gránulo largo (azúcar dura) o
caramelo en la panificadora. Estos pueden
dañar la capa antiadherente. No use
edulcorantes artificiales ya que,
normalmente, estos no son buenos
resistentes al calor.
Grasas
La grasa, de hecho, es un ingrediente
mejorador del pan. No necesariamente
hay que usarla, sin embargo, el pan sabe
mucho mejor si se cuenta entre los
ingredientes. La grasa hace más maleable
la masa y asegura que pueda crecer más
fácilmente. La grasa, además, encapsula
la red de gluten, atrapando el dióxido de
carbono. Así, el pan queda más esponjoso
y se conserva fresco por más tiempo.
Hay diferentes tipos de grasa aptos para
hornear pan. El aceite (de girasol o de
oliva), la mantequilla y la margarina
ofrecen resultados excelentes. El aceite
suaviza la corteza. La margarina hace más
crocante la corteza y mejora el proceso de
crecimiento. Si hornea pan de hierbas, es
bueno usar un aceite con especias, por
ejemplo, con nueces, con ajo o con
albahaca.
Temperatura
El mejor resultado se obtiene si los
ingredientes están a temperatura ambiente
al ponerlos en el molde. No use nunca un
líquido que esté demasiado caliente ya
Breadmaker Cool White Article 152001
49
que puede influir de manera negativa en la
levadura.
Ayudas y consejos
Enfríe el pan sobre una parrilla.
Después de horneado, deje enfriar el pan
sobre una parrilla. De esta manera el calor
puede liberarse por todos los lados.
Corte el pan después de que se haya
enfriado.
El pan horneado en casa se corta más fácil
si se ha dejado enfriar. Si el pan aún está
caliente, entonces se corta mejor si usa un
cuchillo eléctrico, por ejemplo, el Princess
2952 Silver Electric Knife.
Guardar el pan
La mejor manera de conservar el pan
horneado en casa en envolverlo en un
paño de cocina después de enfriado. De
esta manera la corteza se conserva en
crocante y en buen estado. También
puede usar bolsas de papel especiales
para el pan. El pan se ablanda si se
guarda en bolsa plástica o en la nevera.
Congelar el pan
El pan horneado en casa se congela mejor
si se ha dejado enfriar. Es muy práctico
congelarlo en porciones diarias.
La mejor manera de descongelarlo es a
temperatura ambiente ya que el
microondas lo reseca rápidamente.
Aunque el pan pueda congelarse, esto
siempre afecta su calidad.
Pan oscuro
Puede añadir una cucharada de cacao en
polvo a la harina para dar un color más
oscuro al pan. Este casi no influye en el
sabor.
50
Breadmaker Cool White Article 152001
Corteza más crocante
Para lograr una corteza crocante puede
dejar el pan en el aparato unos diez o
quince minutos durante la fase de
mantener caliente al final del ciclo.
Si el pan se desborda del molde
Puede seguir el proceso de crecimiento a
través del visor de la tapa. Por lo general
no es recomendable abrir la tapa durante
el proceso de crecimiento ya que esto
puede hacer que la masa se asiente, no
obstante, si la masa se desborda del
molde y se pega contra el visor (esto
también puede ocurrir durante el
horneado), abra un momento la tapa.
Como resultado, la masa se asentará un
poco.
Pan pequeño y compacto
Si usa demasiado líquido obtendrá un pan
pequeño y aplanado. La masa no podrá
crecer apropiadamente porque está
demasiado húmeda. Además, la levadura
también puede haber estado demasiado
fría.
Pan seco
Si usa muy poca agua obtendrá un pan
demasiado seco. Haga la prueba usando
(un poco) más agua o leche. Si el pan está
bien después de horneado, pero se reseca
rápidamente, añada más aceite o
mantequilla.
Pan asentado
Si el pan crece adecuadamente pero se
asienta durante el horneado, pruebe
horneándolo en el programa más corto
(Basic). Por lo general, los programas más
largos aumentan el riesgo de que el pan se
asiente durante el horneado.
Por último
Después de haber leído esta información,
usted estará, en teoría, en capacidad de
preparar sus recetas favoritas. Todo lo que
falta es la práctica. Sin embargo, no será
fácil ya que hornear pan es todo un arte
que no se aprende de un día para otro.
Podrá encontrar muchos contratiempos
antes de hornear el pan perfecto. No se
desilusione si tiene problemas las
primeras veces. Pregúntele a otras
personas que también horneen el pan en
casa sobre sus experiencias, tómese
tiempo para leer sobre el tema, consulte
en Internet y, lo más importante, no deje
de experimentar, las posibilidades son
infinitas. Recuerde que el pan horneado en
casa sabe mejor.
Breadmaker Cool White Article 152001
51
Informazioni generali
Questa macchina per pane Princess Cool
White mescola e impasta la pasta e poi
cuoce il pane. L’apparecchio è fornito
completo con una tazza ed un cucchiaio
per le misurazioni ed uno stampo per forno
con rivestimento anti-aderente.
La macchina per il pane è dotata di
5 programmi che è possibile usare per vari
tipi di pane!
Funzionamento e
comandi
Vedere figura 1.
L’apparecchio comprende i componenti
che seguono:
1 Coperchio con finestra
2 Pulsante START/STOP (avvio/stop)
con spia luminosa
3 Pulsante MENU con spia luminosa
4 Alloggiamento
5 Gancio in acciaio
6 Cucchiaio di misurazione
7 Tazza di misurazione
8 Stampo da forno
9 Maniglia
10 Cavo di alimentazione e spina
11 Impastatrice
Al momento del primo utilizzo
• Leggere e seguire attentamente
queste istruzioni. Conservare questo
manuale per riferimento futuro.
• Assicurarsi che la tensione di rete sia
la stessa indicata sulla targhetta dati
apposta sul dispositivo.
• Questo apparecchio richiede una
presa dotata di messa a terra.
52
Breadmaker Cool White Article 152001
1 Rimuovere tutto il materiale di
imballaggio e gli adesivi
dall’apparecchio.
2 Pulire l’apparecchio e tutti gli accessori
(vedere ‘Manutenzione e pulizia’).
3 Porre l’apparecchio su una superficie
piana e solida, per evitare che cada.
4 Prendere lo stampo per il forno con la
maniglia e metterlo
nell’elettrodomestico, premerlo e
ruotarlo in senso orario fino a che non
si incastra in posizione.
5 Mettere l’impastatrice sull’albero sul
fondo dello stampo. Ruotare
l’impastatrice fino a che non si avverte
che è fissa sull’albero.
6 Chiudere il coperchio.
7 Inserire la spina nella presa a muro.
Si sento un bip ed una spia luminosa
indica il programma BASIC (base).
Questo è il programma predefinito.
8 Premere il pulsante MENU
ripetutamente fino a che la spia
luminosa indica il programma BAKE
(cottura al forno). Il programma BAKE
(cottura al forno) è selezionato.
9 Premere il pulsante START/STOP
(avvio/stop) e lasciare che
l’apparecchio cuocia per circa
10 minuti.
Le spie luminose intorno al pulsante
START/STOP (avvio/stop)
lampeggiano per mostrare che il
programma è in esecuzione.
10 Dopo circa 10 minuti, premere il
pulsante START/STOP (avvio/stop) per
più di tre secondi per interrompere il
programma. Si sente un bip che indica
che il programma è stato arrestato.
Lasciare raffreddare l’apparecchio.
11 Aprire il coperchio.
12 Prendere lo stampo con la maniglia e
ruotarlo in senso antiorario per estrarlo
dall’apparecchio.
13 Pulire lo stampo e la impastatrice e
asciugarli completamente.
Vedere ‘Manutenzione e pulizia’.
• L’apparecchio potrebbe emettere un
po’ di fumo e un odore caratteristico
quando viene acceso per la prima
volta. Questo è normale e finisce
subito. Assicurarsi che l’apparecchio
abbia una ventilazione sufficiente.
• Lo stampo da forno in dotazione con
questo apparecchio è rifinito con un
rivestimento PTFE anti-aderente. Il
riscaldamento di tale rivestimento può
produrre piccole quantità di gas,
assolutamente innocue per l’uomo. Il
sistema nervoso degli uccelli, però, si
è rivelato estremamente sensibile a
questi gas. Pertanto, l’apparecchio
non deve essere usato vicino a gabbie
per uccelli (per esempio, uccelli
tropicali come pappagalli).
Preparare l’apparecchio all’uso
1 Porre l’apparecchio su una superficie
piana e solida, per evitare che cada.
2 Mettere l’impastatrice sull’albero sul
fondo dello stampo. Ruotare
l’impastatrice fino a che non si avverte
che è fissa sull’albero.
Prima della cottura, si consiglia di riempire
i fori intorno all’albero della impastatrice
nello stampo da forno con burro, prima di
inserire l’impastatrice. Questo evita che la
pasta aderisca in quei punti e facilita la
rimozione del pane dalla impastatrice
quando è pronto.
Uso
Aggiunta ingredienti
1 Pesare gli ingredienti necessari alla
ricetta.
Non riempire mai l’apparecchio con una
quantità superiore a quella massima
(un totale massimo di 500 g (1.1 lb.);
altrimenti la pasta fuoriesce dallo
stampo.
o altro liquido nello stampo. Poi
aggiungere la farina e - a seconda della
ricetta - aggiungere zucchero, sale,
burro e lievito o lievito in polvere.
Mettere il lievito o il lievito in polvere in
una cavità della farina e ogni altro
ingrediente in un angolo dello stampo
(questo è particolarmente importante
quando si usa il timer).
3 Prendere lo stampo per il forno con la
maniglia e metterlo
nell’elettrodomestico, premerlo e
ruotarlo in senso orario fino a che non
si incastra in posizione.
4 Chiudere il coperchio.
• Assicurarsi che vi sia sufficiente
spazio libero intorno all'apparecchio.
Questo assicura che il vapore sia
distribuito bene e che gli oggetti vicini
all’apparecchio non diventino umidi.
• Non usare oggetti taglienti con lo
stampo, come spatole di metallo,
coltelli e forchette. Questo potrebbe
danneggiare il rivestimento
antiaderente.
Impostazione del programma
1 Inserire la spina nella presa a muro.
Si sento un bip ed una spia luminosa
indica il programma BASIC (base).
Questo è il programma predefinito.
2 Selezionare il programma desiderato
premendo ripetutamente il pulsante
MENU fino a che la spia luminosa
indica il programma desiderato.
Vedere ‘Scelta del MENU’.
Cottura al forno
3 Premere il pulsante START/STOP
(avvio/stop). Si sente un breve bip che
indica che è stato avviato il programma
selezionato.
Le spie luminose intorno al pulsante
START/STOP (avvio/stop)
lampeggiano per mostrare che il
programma è in esecuzione.
2 Aggiungere gli ingredienti nello stampo,
uno alla volta. Iniziare versando acqua
Breadmaker Cool White Article 152001
53
• Il pulsante MENU non attivo da questo
momento per evitare modifiche non
intenzionali del programma a causa
della pressione accidentale di questo
pulsante.
• Il programma può essere interrotto
premendo il pulsante START/STOP
(avvio/pausa) per più di 3 secondi. Si
sente un breve bip che indica che il
programma è stato interrotto.
• Usare sempre l’apparecchio con il
coperchio chiuso.
• L’apparecchio si spegne
automaticamente in caso di
interruzione dell’alimentazione
elettrica durante l’uso. L’apparecchio
si accende di nuovo quando viene
ripristinata l’alimentazione elettrica
entro 15 minuti. L’apparecchio quindi
completa il programma.
Se l’assenza di alimentazione supera i
15 minuti, il programma non viene
conservato. Se, in questo caso, la
pasta non ha ancora iniziato la fase di
lievitazione, è possibile premere il
pulsante START/STOP (avvio/stop)
per riavviare il programma dall'inizio.
Altrimenti, eliminare gli ingredienti e
ricominciare.
• Usare guanti da forno se è necessario
toccare l’apparecchio durante o dopo
l’uso. L’apparecchio e lo stampo
diventano caldi.
• L’apparecchio lavora bene in una
vasta gamma di temperature, ma ci
potrebbe essere una differenza nella
dimensione del pane in un ambiente
molto caldo o in un ambiente molto
freddo. Consigliamo di usare
l’apparecchio a temperature tra 15 e
35°C.
È possibile tenere traccia del processo di
cottura al forno guardando dalla finestra
nel coperchio.
54
Breadmaker Cool White Article 152001
Per il programma BASIC (base):
4
Durante il processo di cottura al forno,
si sente un lungo bip. Questo bip
avvisa che è necessario aggiungere
altri ingredienti per migliorare il sapore
(se necessario):
Aprire il coperchio ed aggiungere gli
ingredienti necessari e chiudere di
nuovo il coperchio.
Fine
5 Quando il programma finisce, si
sentiranno dei bip che avvisano della
fine del programma.
L’apparecchio conserva il pane caldo
per un’ora dopo la cottura. Questo
evita la formazione di condensa sulla
crosta. Se si desidera interrompere il
processo di riscaldamento, premere il
pulsante START/STOP (avvio/stop) per
più di 3 secondi. Si sentirà un bip che
indica la fine del programma.
L’apparecchio e lo stampo sono molto
caldi. Usare guanti da forno per aprire il
coperchio ed estrarre lo stampo
dall’apparecchio.
6 Aprire il coperchio.
7 Prendere lo stampo con la maniglia e
ruotarlo in senso antiorario per estrarlo
dall’apparecchio.
8 Rimuovere il pane dallo stampo
mettendo lo stampo stesso a testa in
giù e scuotendolo delicatamente. Se
necessario, è possibile usare una
spatola in legno o plastica per
rimuovere il pane; prestare attenzione,
però, a non danneggiare il rivestimento
anti-aderente.
L’impastatrice potrebbe rimanere nel
pane. Usare il gancio di acciaio per
rimuoverla dal pane. Fare attenzione
durante la rimozione; è calda.
Far raffreddare il pane su uno scaffale
prima di tagliarlo. (Consiglio: è
possibile tagliare il pane fresco in modo
facile con il coltello elettrico Princess
(Articolo n. 492952).
9 Prima di usarlo di nuovo, lasciare
raffreddare a sufficienza l’apparecchio.
10 Dopo aver completato l’uso
dell’apparecchio, rimuovere la spina
dalla presa a muro e lasciar raffreddare
l’apparecchio a sufficienza prima di
pulirlo e conservarlo.
Vedere ‘Manutenzione e pulizia’.
Scelta del MENU
1 Premere il pulsante MENU per
spostarsi tra i diversi programmi. Il
programma selezionato è indicato da
una spia.
Tempo di funzionamento per i diversi
programmi:
Programma
Tempo
(ora:min)
BASIC (base)
3:00
WHOLE WHEAT
(integrale)
3:40
QUICK (rapido)
1:38
DOUGH (pasta)
1:30
4. DOUGH (pasta)
Questo programma può essere usato per
impastare e lievitare la pasta senza
cottura. La pasta può essere usata per
panini, pizza, pane al vapore, ecc.
5. BAKE (cottura al forno)
Questo programma può essere usato per
cuocere del pane senza impasto e
lievitazione.
Può anche essere usato per accrescere il
tempo di cottura con le impostazioni
preferite direttamente dopo aver usato un
altro programma standard di cottura al
forno.
Spegnimento e conservazione
dell’apparecchio
1 Rimuovere la spina dalla presa a muro.
2 Lasciar raffreddare l’apparecchio.
3 Pulire l’apparecchio e tutti gli accessori
(vedere ‘Manutenzione e pulizia’).
4 Riporre l’apparecchio in un luogo
asciutto, al riparo dal gelo.
BAKE (cottura al forno) 0:30
1. BASIC (base)
Questo è il programma più usato per
impastare, lievitare e cuocere al forno il
pane normale.
2. WHOLE WHEAT (integrale)
Questo programma può essere usato per
impastare, lievitare e cuocere al forno il
pane integrale.
3. QUICK (rapido)
Questo programma può essere usato per
impastare, lievitare e far cuocere il pane in
un tempo ridotto rispetto al programma
BASIC (base). Il pane cotto con questo
programma di solito ha dimensioni inferiori
con una grana densa.
Manutenzione
e pulizia
• Pulire completamente l’apparecchio
dopo l’uso.
• Assicurarsi che l’apparecchio non sia
collegato alla presa a muro quando lo
si pulisce.
• Non pulire mai l’apparecchio quando è
ancora caldo.
• Assicurarsi che i componenti elettrici
dell’apparecchio non entrino a
contatto con l’acqua.
• Non immergere mai l’apparecchio, il
cavo di alimentazione o la spina in
acqua o altro liquido.
• Non usare mai prodotti per la pulizia
aggressivi o abrasivi o oggetti
Breadmaker Cool White Article 152001
55
taglienti (come un coltello o una
spazzola dura) per pulire
l’apparecchio.
• Solo le parti rimuovibili e gli accessori
(stampo da forno, impastatrice,
cucchiaio e tazza di misurazione,
gancio in acciaio) possono essere
lavati in lavastoviglie. L’apparecchio
non può essere lavato in lavastoviglie.
1 Togliere immediatamente la spina dalla
presa a muro e lasciare raffreddare
completamente l’elettrodomestico.
2 Pulire l’alloggiamento dell’apparecchio
con un panno morbido e umido. Usare
acqua calda e un po’ di detersivo
liquido per inumidire il panno.
3 Pulire le parti rimuovibili (stampo da
forno, impastatrice, cucchiaio e tazza di
misurazione, gancio in acciaio) in
acqua saponata o in lavastoviglie.
4 Asciugare l’apparecchio e gli accessori
completamente prima di conservarli.
Sicurezza
Informazioni generali
• Leggere e seguire attentamente
queste istruzioni. Conservare questo
manuale per riferimento futuro.
• Utilizzare l’apparecchio solo in
conformità con queste istruzioni.
• Questo apparecchio è adatto solo per
l’uso domestico.
• L’utilizzo di questo apparecchio da
parte di bambini o di persone con
disabilità fisiche, sensoriali, mentali o
motorie, che non possiedono la
necessaria conoscenza ed
esperienza, può creare rischi. Le
persone responsabili della sicurezza
di tali soggetti dovranno fornire
istruzioni esplicite o essere presenti
quando l’apparecchio viene utilizzato.
56
Breadmaker Cool White Article 152001
• Mantenere l’apparecchio fuori dalla
portata dei bambini e delle persone
che potrebbero non essere in grado di
utilizzarlo in piena sicurezza.
• Le riparazioni devono essere eseguite
solo da un elettricista specializzato.
Non tentare mai di riparare
l’apparecchio da soli.
• Usare solo gli accessori consigliati dal
fornitore. L’utilizzo di accessori
diversi può danneggiare
l’apparecchio, creando situazioni
pericolose per l’utente.
• L’apparecchio non è progettato per
essere usato con timer esterno o
sistemi separati di controllo a
distanza.
Elettricità e calore
• Prima dell’uso, verificare che la
tensione di rete sia la stessa indicata
sulla targhetta riportante il tipo di
apparecchio.
• Usare una messa a terra collegata ad
un circuito dotato di fusibili di almeno
10 A e a cui non sono collegati altri
carichi pesanti.
• Se si usa una prolunga, usarne del
tipo messo a terra, adatto alla
tensione nominale dell’apparecchio.
Svolgere completamente la prolunga e
posizionarla in modo che nessuno
possa calpestarla.
• L’apparecchio deve essere alimentato
attraverso un dispositivo a corrente
residua (RCD) che abbia una corrente
operativa residua non superiore a
30 mA.
• Rimuovere sempre la spina dalla
relativa presa a muro se l’apparecchio
non viene usato per un lungo periodo
di tempo.
• Quando si toglie la spina dalla presa a
muro, tirare la spina stessa e non il
cavo elettrico.
• Non spostare mai l’apparecchio
tirando il cavo di alimentazione.
• Non spostare mai l’apparecchio
durante l’uso.
• Non utilizzare l’apparecchio se esso o
il cavo sono danneggiati. Far
sostituire i cavi di alimentazione
danneggiati da tecnici qualificati.
• Assicurarsi che l’apparecchio, il cavo
di alimentazione e la spina non entrino
in contatto con fonti di calore, quali
piastre roventi o fiamme vive.
• Assicurarsi che l’apparecchio e il cavo
di alimentazione non entrino in
contatto con l'acqua, altri fluidi o
agenti chimici.
• Non raccogliere l’apparecchio se cade
in acqua. Togliere immediatamente la
spina dal muro. Non usare più
l’apparecchio.
• L’apparecchio e parti dello stesso
possono raggiungere temperature
elevate nella fase di utilizzo. Per
evitare di scottarsi, prestare
attenzione al contatto con
l’apparecchio e le sue parti.
• L’apparecchio deve riuscire a
disperdere il calore per evitare un
rischio di incendio. Assicurarsi che
l’apparecchio abbia spazio sufficiente
attorno e non entri in contatto con
materiale infiammabile. L’apparecchio
non deve essere coperto.
• Consentire all’apparecchio di
raffreddarsi prima di riporlo, pulirlo o
portarlo in assistenza.
• Non usare l’apparecchio vicino ad
un’altra fonte di calore.
• Usare l’apparecchio solo a
temperature comprese tra 15 °C e
35 °C.
• Collocare l’apparecchio su una
superficie piana e solida, per evitare
che cada.
• Non lasciare mai il cavo di
alimentazione oscillare da piano di
lavoro o tavolo.
• Assicurarsi sempre che il cavo di
alimentazione sia stato bene svolto.
• Prima di toccare l’elettrodomestico, il
cavo di alimentazione o la spina
assicurarsi che le mani siano
perfettamente asciutte.
• Spegnere l’apparecchio e/o togliere la
spina dalla presa a muro in caso di
funzionamento non conforme durante
l’uso, prima di pulirlo, prima di
applicare o togliere un accessorio e
prima di riporlo dopo l’uso.
• Non lasciare mai l’elettrodomestico in
uso incustodito.
• Non spostare mai l’apparecchio
acceso o ancora caldo. Prima di
spostare l’apparecchio, spegnerlo e
aspettare finché è freddo.
• Lo stampo di questo apparecchio ha
un rivestimento PTFE anti-aderente. Il
riscaldamento di tale rivestimento può
produrre piccole quantità di gas,
assolutamente innocue per l’uomo. Il
sistema nervoso degli uccelli, però, si
è rivelato estremamente sensibile a
questi gas. Pertanto, l’apparecchio
non deve essere usato vicino a gabbie
per uccelli (per esempio, uccelli
tropicali come pappagalli).
Durante l’uso
• Non utilizzare mai l’elettrodomestico
all’aperto.
• Non usare mai l’apparecchio in un
ambiente umido.
Breadmaker Cool White Article 152001
57
Acqua
155 ml
Pane integrale
L’ambiente
Smaltire il materiale di confezionamento,
quali la plastica e le scatole, negli appositi
contenitori di raccolta.
Se si desidera smaltire l’apparecchio
quando funziona ancora bene o può
essere facilmente riparato, assicurarsi che
l’apparecchio venga riciclato.
Quando l’apparecchio giunge alla fine
della vita d’uso, deve essere smaltito in
modo responsabile, assicurando il riciclo
dell'apparecchio stesso o delle sue parti.
Non smaltire l’apparecchio tra i rifiuti
comuni; consegnarlo presso il punto
vendita in cui è stato acquisto o presso un
punto di raccolta. Contattare le autorità
locali per sapere dove si trova il punto di
raccolta più vicino.
Linee guida europee applicabili:
2002/95/CE
2002/96/CE
Alcune ricette per il
pane
Per le quantità sono stati usati, la tazza di
misurazione e il cucchiaio di misurazione
(con la misura di cucchiaino e cucchiaio
alle estremità), in dotazione con la
macchina per il pane.
Pane bianco
Farina di grano o farina di frumento 280 g
Lievito (secco)
1 cucchiaino
Olio
da 1½ a 2 cucchiai
Latte
da 1 a 2 cucchiai
Sale
1 cucchiaino
Zucchero
1 cucchiaio
58
Breadmaker Cool White Article 152001
Farina integrale
Lievito (secco)
Olio
Latte
Sale
Zucchero
Acqua
280 g
1 cucchiaino
da 1½ a 2 cucchiai
da 1 a 1½ cucchiai
1 cucchiaino
1 cucchiaio
160 ml
Pane misto
Farina di frumento
250 g
Farina gialla
(o altro tipo di farina)
30 g
Lievito (secco)
1 cucchiaino
Olio
da 1½ a 2 cucchiai
Latte
da 1 a 1½ cucchiai
Yogurt
da ½ a 1 cucchiaio
Sale
1 cucchiaino
Zucchero
1 cucchiaio
Acqua
155 ml
Ingredienti
È possibile, ovviamente, cuocere il pane
usando una delle ricette suddette, ma una
volta aver imparato, è divertente
sperimentare usando diversi ingredienti.
Per farlo, è utile conoscere maggiori
informazioni sui vari ingredienti per la
preparazione del pane. Alcune
informazioni utili quando si prepara il pane
sono presentate di seguito.
Farina
L’ingrediente principale del pane è la
farina. Ci sono molti tipi diversi di farina e
miscele di farina. Il tipo di farina usato fa
una grande differenza per il pane. Per
esempio, la farina di grano contiene così
tanto glutine che lievita meglio rispetto alla
farina più pesante e, pertanto, c'è bisogno
di meno lievito. Il glutine è un composto
proteico che si trova nei cereali, come
grano, avena, segale e orzo. Quando il
pane lievita, il glutine forma una rete che
trattiene le bolle di biossido di carbonio e
questo fa lievitare il pane.
‘Patent flour’ o farine domestiche
La maggior parte della farina bianca è
detta ‘patent flour’ o farina domestica.
Quasi non contiene fibra o semi, ma
contiene molto glutine. Questa farina di
solito è usata per legare zuppe e salse, ma
va bene anche per preparare pane
(bianco).
Farina di grano e farina di frumento
La farina di grano è farina di frumento
bianca. La farina di frumento è un po’ più
grigia e contiene una piccola quantità di
fibre e semi. La farina di grano e la farina
di frumento contengono anche molto
glutine.
Farina integrale
La farina integrale è preparata da grano
intero, non trattato. Contiene tutta la fibra
e i semi del grano. La farina integrale ha,
come la farina di grano, molto glutine, ma è
più pesante a causa di fibre e semi. Come
risultato, il pane sarà più compatto se è
fatto solo usando farina integrale.
Pertanto, alcuni fornai aggiungono farina di
grano.
Oltre a questi tipi di farina, ci sono molti
altri tipi che è possibile conoscere, per la
soddisfazione del proprio palato, ad
esempio: farina d’avena, farina di grano,
farina di mais e farina di segale.
Miscele di farina
La maggior parte delle farine può essere
mescolata. La combinazione di farina di
grano saraceno/farina d’avena/farina di
grano è un buon esempio. È anche
possibile mescolare farina di orzo/farina di
grano. Varie miscele possono inoltre
essere acquistate in negozi, come farina
gialla, farina ai sei cereali, farina ai nove
cereali o farina ai dieci cereali. Queste
miscele a volte contengono esaltatori della
farina e/o del pane.
Miscele tutto in uno
È inoltre possibile comprare miscele che
contengono tutti gli ingredienti, tranne
l’acqua. Queste miscele tutte in uno sono
facili e veloci da usare, ma sono anche più
costose.
Lievito
Il lievito è necessario per far crescere il
pane. È possibile comprare lievito fresco
(a cubetti) o lievito secco (a granelli). Il
gusto del lievito fresco è leggermente più
forte di quello del lievito secco. Ci sono
varie marche di lievito secco e l’effetto che
producono varia in qualche modo. Il lievito
che si adatta meglio alle proprie esigenze
è una questione di preferenza personale.
Ad occhio, si può dire che si ha bisogno di
circa metà del peso di lievito secco (detto
anche lievito istantaneo) rispetto al lievito
fresco. L’effetto del lievito può essere
influenzato se il lievito viene a contatto con
sale o grassi. Il sale asciuga il lievito e i
grassi racchiudono le cellule del lievito,
cosicché la pasta non lievita più. È,
pertanto, importante assicurare che il
lievito, il sale e il burro non siano messi
troppo vicino l’uno all’altro nella macchina
per il pane.
Sale
Il sale aggiunge il gusto al pane, ma è
importante anche per la crosta e per la
lievitazione (sebbene il sale possa
interrompere la lievitazione del pane se
viene a contatto diretto con il lievito). Il
sale rafforza la formazione di glutine che
dà forma al pane. Il sale assicura anche
che il pane non fuoriesca dallo stampo e
poi si sgonfi prima di essere ben cotto.
È possibile cuocere pane con poco sodio o
senza sale, ma sarà necessario variare gli
ingredienti.
Liquidi
Il liquido più comune usato per cuocere il
pane è l’acqua, ma si può usare anche
latte o latticello. Questo influenza il gusto,
la lievitazione e la struttura del pane.
Breadmaker Cool White Article 152001
59
I grassi del latte intero hanno un’influenza
positiva sulla freschezza e il lattosio del
latte stimola la fermentazione. Il latticello
produce un pane più leggero che resta
fresco più a lungo.
Zucchero
Lo zucchero dà solo un piccolo contributo
al processo di lievitazione, ma determina il
gusto del pane. Invece dello zucchero, è
possibile usare miele, melassa o sciroppo.
Non usare zucchero a grana grossa
(zucchero duro) o zucchero a velo nella
macchina per il pane. Questo potrebbe
danneggiare il rivestimento antiaderente.
Non usare dolcificanti artificiali, perché
generalmente non sopportano bene il
calore.
Grassi
Il grasso è, infatti, un esaltatore del pane.
Non è necessario usarlo, ma il pane viene
molto più buono se lo si usa. Il grasso
rende la pasta più soffice e assicura una
più facile lievitazione. Il grasso racchiude
anche il glutine, in modo che il biossido di
carbonio sia trattenuto. Questo rende il
pane più leggero e lo mantiene fresco più a
lungo.
Sono adatti vari tipi di grasso. L’olio (olio di
girasole o olio di oliva, il burro e la
margarina danno un risultato eccellente.
L’olio rende la crosta più morbida. La
margarina produce una crosta più
croccante e migliora anche il processo di
lievitazione. Quando si cuoce il pane alle
erbe, l’uso di una olio aromatizzato
potrebbe dare sapore, ad esempio l’olio di
noce, l’olio all’aglio o l'olio al basilico.
Temperatura
È bene che gli ingredienti siano a
temperatura ambiente quando vengono
messi nello stampo. Non usare mai un
liquido troppo caldo, perché questo può
avere un effetto negativo sul lievito.
60
Breadmaker Cool White Article 152001
Consigli e suggerimenti
Raffreddare il pane su una griglia
Dopo la cottura, lasciare raffreddare il
pane su una griglia. Il calore può
disperdersi da tutti i lati.
Tagliare il pane quando diventa freddo.
Il pane fatto in casa si taglia meglio quando
diventa freddo. Se il pane è ancora caldo,
è meglio tagliarlo usando un coltello
elettrico, come il coltello elettrico Princess
2952 Silver.
Conservazione del pane
Una volta freddo, è bene avvolgere il pane
fatto in casa in uno strofinaccio. Questo
mantiene la crosta fresca e croccante.
Sono anche disponibili buste in carta
speciali per il pane. Il pane diventa
morbido se viene tenuto in una busta di
plastica o in frigorifero.
Congelamento del pane
Il pane fatto in casa può essere congelato
quando diventa freddo. È utile congelarlo
in porzioni quotidiane.
È meglio scongelare il pane a temperatura
ambiente, perché il forno a microonde lo
asciuga troppo velocemente.
Sebbene il pane possa essere congelato,
questo ha sempre un effetto negativo sulla
qualità.
Pane più scuro
Un cucchiaio di cacao in polvere può
essere aggiunto alla farina per regalare al
pane un colore più scuro. Questo non ha
quasi influenza sul sapore.
Crosta più croccante
Per ottenere una crosta più croccante, è
possibile lasciare il pane nella macchina
da dieci a quindici minuti durante la fase in
cui viene tenuto in caldo.
Se il pane fuoriesce dallo stampo
È possibile guardare il processo di
lievitazione attraverso la finestra. Di solito,
non è buona idea aprire il coperchio
durante il processo di lievitazione, perché
ciò può far sgonfiare il pane, ma se la
pasta esce fuori dallo stampo e si attacca
alla finestra (questo può verificarsi durante
la cottura al forno), poi aprire lievemente il
coperchio. La pasta così si sgonfierà un
poco.
Pane di piccole dimensioni, compatto
Troppo liquido produce un pane di piccole
dimensioni, piatto. La pasta non lievita
bene, perché è troppo umida. Il lievito
potrebbe anche essere troppo vecchio.
Pane secco
Troppo poco liquido produce pane troppo
secco. Cercare di usare (un po’) più acqua
o latte. Se il pane è buono dopo la cottura,
ma si asciuga rapidamente, aggiungere
più olio o burro.
Infine…
Dopo aver letto tutte queste informazioni,
si dovrebbe, in teoria, essere in grado di
riuscire nelle proprie ricette preferite. Tutto
quello che manca è la pratica. Potrebbe
non essere facile, comunque, perché la
cottura del pane è una capacità che non si
apprende in un giorno. La ricerca del pane
perfetto può avere molte battute d’arresto.
Non bisogna lasciarsi scoraggiare dai
problemi iniziali. Chiedere alle altre
persone che fanno il pane in casa
chiarimenti sulle loro esperienze, prendersi
tempo per leggere l’argomento, cercare le
cose in Internet e, cosa più importante,
continuare a sperimentare, perché le
possibilità sono infinite. Dopo tutto, il pane
fatto in casa è il più gustoso.
Pane sgonfiato
Se il pane cresce bene, ma si sgonfia
durante la cottura, cercare di cuocerlo
usando il programma più breve (Basic –
base). In generale, i programmi più lunghi
aumentano le possibilità che il pane si
sgonfi durante la cottura.
Breadmaker Cool White Article 152001
61
Allmän information
Denna Princess Cool White bakmaskin
blandar och knådar degen och bakar
därefter brödet. Apparaten levereras
komplett med måttbägare och måttsked
samt en bakform med teflonbeläggning.
Bakmaskinen har 5 program som du kan
använda till olika typer av bröd!
Användning och
reglage
Se figur 1.
Apparaten innehåller följande
komponenter:
1 Lock med fönster
2 START/STOP-knapp med
indikatorlampa
3 MENU-knapp med indikatorlampa
4 Hölje
5 Stålkrok
6 Måttsked
7 Måttbägare
8 Bakform
9 Handtag
10 Nätsladd och kontakt
11 Knådare
Innan första användning
• Läs och följ dessa anvisningar
noggrant. Förvara denna
bruksanvisning för framtida bruk.
• Kontrollera att nätspänningen är
densamma som den som anges på
apparatens märkplatta.
• Denna apparat kräver en jordad
väggkontakt.
1 Avlägsna allt förpackningsmaterial och
alla dekaler från apparaten.
62
Breadmaker Cool White Article 152001
2 Rengör apparaten och alla tillbehör (se
”Underhåll och rengöring”).
3 Ställ apparaten på en plan, stabil yta
där den inte kan ramla.
4 Håll bakformen i handtaget och placera
den i apparaten, tryck ned den och vrid
den medurs tills formen klickar fast i
läge.
5 Placera knådaren på axeln längst ned i
formen. Vrid knådaren tills du känner att
den är fixerad på axeln.
6 Stäng locket.
7 Sätt kontakten i vägguttaget.
En signal hörs och en lampa indikerar
programmet BASIC. Detta är
standardprogrammet.
8 Tryck på knappen MENU upprepade
gånger tills lampan indikerar
programmet BAKE. Programmet BAKE
väljs.
9 Tryck på knappen START/STOP och låt
apparaten baka i ungefär 10 minuter.
Indikatorlamporna runt knappen
START/STOP blinkar för att visa att
programmet körs.
10 Efter ungefär 10 minuter, tryck på
knappen START/STOP i mer än tre
sekunder för att stoppa programmet. En
signal hörs som ett tecken att
programmet stoppats.
Låt apparaten kallna.
11 Öppna locket.
12 Håll bakformen med handtaget och vrid
moturs och avlägsna den från
apparaten.
13 Rengör bakformen och knådaren och
torka av dem ordentligt.
Se ”Underhåll och rengöring”.
• Apparaten kan avge lite rök och en
karaktäristisk lukt när den slås på för
första gången. Detta är normalt och
slutar snart. Kontrollera att apparaten
har tillräcklig ventilation.
• Bakformen som levereras med denna
apparat har en teflonbeläggning. Vid
uppvärmning kan denna beläggning
frigöra små mängder gaser som är
helt ofarliga för människor. Men det
har visat sig att fåglars nervsystem är
extremt känsligt för dessa gaser.
Därför bör denna apparat inte
användas i närheten av burfåglar (till
exempel tropiska fåglar som
papegojor).
Förbereda apparaten för
användning
1 Ställ apparaten på en plan, stabil yta
där den inte kan ramla.
2 Placera knådaren på axeln längst ned i
formen. Vrid knådaren tills du känner att
den är fixerad på axeln.
Innan bakning, rekommenderas att fylla
hålen runt knådarens axel i bakformen
med smör innan knådaren sätts på plats.
Detta förhindrar degen från att fastna i
dess plats och underlättar avlägsnande av
knådaren från brödet när det är klart.
Användning
Tillsätta ingredienser
1 Väg erfordrad mängd ingredienser för
receptet.
Fyll aldrig apparaten med mer än den
maximala mängden (ett total maximum
på 500 g (1.1 lb.); annars rinner degen
över i bakformen.
2 Tillsätt ingredienserna en och en i
bakformen. Börja med att hälla vatten
eller vätska i bakformen. Tillsätt därefter
vetemjöl och, beroende på receptet,
socker, salt, smör och jäst eller
bakpulver.
Lägg jästen eller bakpulvret i en
urgröpning i vetemjölet och var och en
av övriga ingredienser i ett hörn i
bakformen (detta är särskilt viktigt om
du använder timern).
3 Håll bakformen i handtaget och placera
den i apparaten, tryck ned den och vrid
den medurs tills formen klickar fast i
läge.
4 Stäng locket.
• Se till att det finns tillräckligt mycket
ledigt utrymme runt apparaten. Detta
garanterar att ångan som fördelas väl
och saker i närheten av apparaten inte
blir fuktiga.
• Använd inte vassa verktyg med
formen, som till exempel metallspatlar,
knivar och gafflar. Detta kan skada
teflonbeläggningen.
Ställa in programmet
1 Sätt kontakten i vägguttaget.
En signal hörs och en lampa indikerar
programmet BASIC. Detta är
standardprogrammet.
2 Välj önskat program genom att trycka
på knappen MENU upprepade gånger
tills lampan indikerar erfordrat program.
Se ”MENY-val”.
Baka
3 Tryck på knappen START/STOP. En
kort signal hörs för att indikera att det
valda programmet startas.
Indikatorlamporna runt knappen
START/STOP blinkar för att visa att
programmet körs.
• Knappen MENU är inaktiverad från nu
för att undvika oönskade
programändringar genom att av
misstag trycka på denna knapp.
• Programmet kan stoppas genom att
trycka på knappen START/STOP i mer
än 3 sekunder. En kort signal hörs för
att indikera att programmet har
stoppats.
• Använd alltid apparaten med locket
stängt.
• Apparaten stängs automatiskt av vid
strömavbrott när den används.
Apparaten slås automatiskt på igen
när strömmen är återställd inom
15 minuter. Apparaten avslutar då
programmet.
Om strömavbrottet överskrider
15 minuter, kan programmet inte
avslutas. Om, i detta fall, degen ännu
Breadmaker Cool White Article 152001
63
inte gått in i jäsningsfasen, kan du
trycka på knappen START/STOP för
att starta om programmet från början.
Eller kasta ingredienserna och börja
om igen.
• Använd grytvantar om du måste ta i
apparaten under eller efter
användning. Apparaten och
bakformen blir heta.
• Apparaten fungerar bra inom ett brett
temperaturintervall, men det kan vara
skillnad på brödbakning i ett mycket
varmt rum eller i et mycket kallt rum.
Vi föreslår att apparaten används i
temperaturer mellan 15 och 35 °C.
Du kan hålla koll på bakningsprocessen
genom att titta genom fönstret i locket.
För programmet BASIC:
4
Under bakningsprocessen hörs en lång
signal. Denna signal betyder att du kan
tillsätta extra ingredienser för att
förbättra smaken (om erfordras):
Öppna locket och tillsätt erfordrade
ingredienser och stäng locket igen.
Slut
5 När programmet är slut, hörs signaler
för att uppmärksamma dig på att
programmet är slut.
Apparaten håller brödet varmt i en
timme när det bakats. Detta förhindrar
kondensation på skorpan. Om du vill
stoppa denna varningsprocess, tryck
på knappen START/STOP i mer än 3
sekunder. Du hör en signal som
indikerar att programmet är klart.
Apparaten och bakformen blir mycket
heta. Använd grytvantar för att öppna
locket och ta ut bakformen ur
apparaten.
6 Öppna locket.
7 Håll bakformen med handtaget, vrid
moturs och avlägsna bakformen från
apparaten.
64
Breadmaker Cool White Article 152001
8 Avlägsna brödet från bakformen genom
att vända formen upp och ned och
knacka lite lätt på den. Om erfordras
kan du använda en trä- eller plastspatel
för att avlägsna brödet; var försiktig så
att du inte skadar teflonbeläggningen.
Knådaren kan sitta kvar i limpan.
Använd stålkroken för att avlägsna den
från brödet. Var försiktig när du
avlägsnar den; den är het.
Låt brödet kallna på ett galler innan du
skär upp det. (Tips: du kan enkelt skära
upp nybakat bröd med Princess
elektrisk kniv (artikelnummer 492952).
9 Låt apparaten kallna tillräckligt innan du
använder den igen.
10 När du är färdig med apparaten, drag ur
kontakten ur vägguttaget, och låt
apparaten kallna tillräckligt innan du
rengör den och ställer undan den.
Se ”Underhåll och rengöring”.
MENY-val
1 Tryck på knappen MENU för att växla
mellan olika program. Det valda
programmet indikeras med en lampa.
Drifttid för de olika programmen:
Program
Tid
(Tim:min)
BASIC (BAS)
3:00
WHOLE WHEAT
(FULLKORN)
3:40
QUICK (SNABB)
1:38
DOUGH (DEG)
1:30
BAKE (BAKA)
0:30
1. BASIC (BAS)
Detta är det mest använda programmet för
knådning, jäsning och bakning av vanligt
bröd.
2. WHOLE WHEAT (FULLKORN)
Detta program kan användas för att knåda,
jäsa och baka ett fullkornsbröd.
3. QUICK (SNABB)
Detta program kan användas för att knåda,
jäsa och baka limpor på kortare tid än
programmet BASIC. Bröd bakat med detta
program är vanligtvis mindre med en
kompakt struktur.
4. DOUGH (DEG)
Detta program kan användas för att knåda
och jäsa deg utan att baka det. Degen kan
användas för att baka frallor, pizza, ångat
bröd, etc.
5. BAKE (BAKA)
Detta program kan användas för att baka
bröd utan att knåda och jäsa det.
Det kan även användas för att öka
bakningstiden med föredragna
inställningar direkt efter ett annat
standardbakningsprogram använts.
Stänga av och förvara
apparaten
1 Drag ur kontakten ur vägguttaget.
2 Låt apparaten kallna.
3 Rengör apparaten och alla tillbehör (se
”Underhåll och rengöring”).
4 Förvara apparaten på en torr, frostfri
plats.
• Doppa aldrig apparaten, nätsladden
eller kontakten i vatten eller annan
vätska.
• Använd aldrig aggressiva eller
slipande rengöringsmedel eller vassa
föremål (t.ex. knivar eller hårda
borstar) för att rengöra apparaten.
• Endast lösa delar och tillbehör
(bakform, knådare, måttsked och
måttbägare samt stålkroken) får
diskas i diskmaskin. Själva apparaten
får inte rengöras i diskmaskin.
1 Drag ur kontakten ur vägguttaget och
låt apparaten kallna helt.
2 Rengör apparatens hölje med en mjuk,
fuktig trasa. Använd varmt vatten och
lite diskmedel för att fukta trasan.
3 Rengör lösa delar och tillbehör
(bakform, knådare, måttsked och
måttbägare samt stålkroken) i
såpvatten eller i diskmaskin.
4 Torka apparaten och tillbehören
ordentligt innan de ställs undan.
Säkerhet
Allmän information
Underhåll
och rengöring
• Läs och följ dessa anvisningar
noggrant. Förvara denna
bruksanvisning för framtida bruk.
• Använd endast denna apparat så som
beskrivs i denna bruksanvisning.
• Rengör apparaten grundligt efter
användning.
• Denna apparat är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Kontrollera att apparaten inte är
ansluten till vägguttaget när du ska
rengöra den.
• Användningen av denna apparat av
barn eller personer med en fysisk,
sensorisk, mental eller motorisk
begränsning eller som saknar
kunskap och erfarenhet kan leda till
farliga situationer. Personer som
ansvarar för dessa personers
säkerhet måste ge tydliga
instruktioner eller övervaka
apparatens användning.
• Rengör aldrig apparaten när den
fortfarande är het.
• Se till att ingen fukt kommer i kontakt
med apparatens elektriska delar.
Breadmaker Cool White Article 152001
65
• Håll apparaten utom räckhåll för barn
och personer som inte kan använda
den säkert.
• Reparationer ska utföras av en
kvalificerad elektriker. Försök aldrig
reparera apparaten själv!
• Använd endast de tillbehör som
rekommenderas av tillverkaren.
Användning av andra tillbehör kan
skada apparaten och faror kan uppstå
för användaren.
• Apparaten är inte avsedd att användas
med en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollssystem.
Elektricitet och värme
• Kontrollera att nätspänningen
överensstämmer med den som anges
på apparatens märkplatta.
• Använd en jordad kontakt som är
ansluten till en säkrad krets på minst
10 A och till vilken inga andra tunga
belastningar är anslutna.
• Om du använder en
förlängningssladd, använd en jordad
förlängningssladd som passar
apparatens märkeffekt. Rulla ut
förlängningssladden helt och lägg den
så att ingen kan snubbla över den.
• Apparaten bör ha en
jordfelsavkännare (RCD) med en
utlösningsström som inte överskrider
30 mA.
• Drag alltid ur kontakten ur vägguttaget
när apparaten inte kommer att
användas under en längre period.
• När du drar ur kontakten ur
vägguttaget, drag i kontakten och inte
i nätsladden.
• Drag aldrig i nätsladden för att flytta
apparaten.
• Flytta aldrig apparaten när den
används.
• Använd inte apparaten om apparaten
eller nätsladden är skadade. Låt en
66
Breadmaker Cool White Article 152001
kvalificerad elektriker byta en skadad
sladd.
• Kontrollera att apparaten, nätsladden
och kontakten inte kommer i kontakt
med andra värmekällor, t.ex. en varm
kokplatta eller öppen eld.
• Kontrollera att apparaten, nätsladden
och kontakten inte kommer i kontakt
med vatten, andra vätskor eller
kemikalier.
• Plocka inte upp apparaten om den
ramlar i vatten. Drag ur kontakten ur
vägguttaget direkt. Använd inte
apparaten mer.
• Apparaten och dess delar kan bli heta
när apparaten används. För att
undvika brännskador, var försiktig när
du tar i apparaten och dess delar.
• Apparaten måste kunna frigöra sin
värme för att undvika brandrisk.
Kontrollera att apparaten har
tillräckligt med utrymme runt om och
inte kommer i kontakt med brännbara
material. Apparaten får inte täckas
över.
• Låt apparaten kallna innan du ställer
undan den, rengör den eller utför
underhållsarbete.
• Använd inte apparaten i närheten av
andra värmekällor.
Vid användning
• Använd aldrig apparaten utomhus.
• Använd aldrig apparaten i ett fuktigt
rum.
• Använd endast apparaten vid en
temperatur mellan 15 °C och 35 °C.
• Ställ apparaten på en plan, stabil yta
där den inte kan ramla.
• Låt aldrig sladden hänga över
diskbänkens, arbetsytans eller
bordets kant.
• Se alltid till att nätsladden har rullats
ut helt.
• Se till att händerna är torra när du tar i
apparaten, nätsladden eller kontakten.
• Stäng av apparaten och drag ur
kontakten ur vägguttaget om fel
uppstår vid användning samt innan
rengöring, om ett tillbehör ska sättas
på eller avlägsnas eller om du ska
ställa undan apparaten efter
användning.
• Lämna aldrig apparaten oövervakad
när den används.
• Flytta aldrig apparaten när den är
påslagen eller fortfarande är varm.
Innan du flyttar apparaten, stäng av
den och vänta tills den kallnat.
• Denna apparats form har en
teflonbeläggning. Vid uppvärmning
kan denna beläggning frigöra små
mängder gaser som är helt ofarliga för
människor. Men det har visat sig att
fåglars nervsystem är extremt känsligt
för dessa gaser. Därför bör denna
apparat inte användas i närheten av
burfåglar (till exempel tropiska fåglar
som papegojor).
Tillämpligt EU-direktiv:
2002/95/EC
2002/96/EC
Några brödrecept
Måttbägaren och måttskeden (med tesked
och matsked markerad på ändarna), som
levereras med bakmaskinen, har använts
för mängderna.
Vitt bröd
Vetemjöl eller grahamsmjöl
280 g
(Torr)jäst
1 tesked
Olja
1½ till 2 matskedar
Mjölk
1 till 2 matskedar
Salt
1 tesked
Socker
1 matsked
Vatten
155 ml
Fullkornsbröd
Fullkornsmjöl
(Torr)jäst
Olja
Mjölk
Salt
Socker
Vatten
280 g
1 tesked
1½ till 2 matskedar
1 till 1½ matskedar
1 tesked
1 matsked
160 ml
Miljön
Blandbröd
Kasta förpackningsmaterial, som plast och
kartong, i containrar avsedda för detta.
Grahamsmjöl
250 g
Majsbröd
(eller annan typ av mjöl)
30 g
(Torr)jäst
1 tesked
Olja
1½ till 2 matskedar
Mjölk
1 till 1½ matskedar
Yoghurt
½ till 1 matsked
Salt
1 tesked
Socker
1 matsked
Vatten
155 ml
Om du vill kassera apparaten när den
fortfarande fungerar eller enkelt kan
repareras, se då till att apparaten
återvinns.
När apparaten inte längre kan användas
ska den kasseras på ett ansvarsfullt sätt,
så att apparaten eller delarna kan
återvinnas. Kassera inte apparaten som
osorterat avfall. Lämna in den hos
återförsäljaren eller på en miljöstation. Ta
kontakt med kommunen för information om
tillgängliga inlämnings- eller
återvinningssystemet i närheten.
Ingredienser
Du kan naturligtvis baka bröd efter något
av ovanstående recept, men när du fått
kläm på det, är det roligt att experimentera
med olika ingredienser. För att kunna göra
detta, är det bra att veta mer om de olika
Breadmaker Cool White Article 152001
67
brödbakningsingredienserna. Lite nyttig
information som du kan behöva när du
bakar bröd hittar du nedan.
Mjöl
Brödets huvudingrediens är mjöl. Det finns
många olika typer av mjöl och
mjölblandningar. Det sädesslag du
använder är avgörande för brödet.
Vetemjöl innehåller till exempel så mycket
gluten att det jäser bättre än tyngre
mjölsorter, vilket betyder att det behövs
mindre jäst. Gluten är en
proteinsammansättning som finns i
sädesslag som vete, havre, råg och korn.
När brödet jäser, bildar gluten ett nätverk
som håller kvar koldioxidbubblorna och
detta gör att brödet jäser.
Hushållsmjöl
De flesta vita mjölsorter kallas
hushållsmjöl. Det innehåller nästan inget
kli eller inga korn, men det innehåller
mycket gluten. Detta mjöl används
vanligtvis för att reda soppor och såser,
men det går även bra att baka (vitt) bröd
med.
Vetemjöl och grahamsmjöl
Vetemjöl är vitt grahamsmjöl. Grahamsmjöl
är lite gråare till färgen och innehåller en
liten mängd kli och korn. Vetemjöl och
grahamsmjöl innehåller också mycket
gluten.
Fullkornsvetemjöl och
fullkornsgrahamsmjöl
Fullkornsvetemjöl mals från hela,
obehandlade vetekorn. Det innehåller all
kli och alla korn från vetet.
Fullkornsvetemjöl innehåller, precis som
vetemjöl, mycket gluten, men det är tyngre
tack vare kli och korn. Brödet blir därför
kompaktare om det gjorts på enbart
fullkornsgrahamsmjöl. Därför tillsätter de
flesta hemmabakare lite vetemjöl.
Förutom dessa mjölsorter, finns det även
många andrasorter som du kan prova:
68
Breadmaker Cool White Article 152001
havremjöl, kornmjöl, bovetemjöl, majsmjöl
och rågmjöl.
Mjölblandningar
De flesta mjölsorter kan blandas.
Kombinationen bovetemjöl/havremjöl/
vetemjöl är ett bra exempel. Du kan även
prova kornmjöl/vetemjöl. Det finns även
olika blandningar att köpa i butikerna, som
majsmjöl etc. Dessa blandningar innehåller
vetemjöl och/eller brödförbättrare.
Allt-i-ett-blandningar
Du kan även köpa blandningar som
innehåller alla ingredienser förutom vatten.
Dessa allt-i-ett-blandningar är enkla och
snabba att använda, men de är även
dyrare.
Jäst
Jäst behövs för att brödet ska jäsa. Du kan
köpa färsk jäst (tärningar) eller torkjäst (i
påse). Den färska jästens smak är något
mer uttalad än den torkade jästens. Det
finns olika märken torrjäst och deras effekt
varierar något. Vilken jäst som passar dig
bäst beror på den egna smaken. Som
tumregel kan man saga att man behöver
ungefär halva mängden torrjäst i
jämförelse med färsk jäst. Jästens effekt
kan påverkas om den kommer i kontakt
med salt eller fett. Salt torkar ut jästen och
fett stänger in jästcellerna, så att degen
inte längre kan jäsa. Därför är det viktigt att
se till att jäst, salt och smör inte placeras
för nära varandra i bakmaskinen.
Salt
Salt ger brödet mer smak, men det är även
viktigt för skorpan och brödets jäsning (salt
kan dock även hindra brödet från att jäsa
om det kommer i direkt kontakt med
jästen). Salt har en positiv inverkan på
glutenbildningen, som ger brödet form.
Salt ser även till att brödet inte jäser så
mycket att det rinner över bakformen och
sedan sjunker ihop innan det är
genomgräddat.
Det är möjligt att baka bröd utan salt eller
med salt med låg natriumhalt, men det
kräver att du varierar ingredienserna.
Vätskor
Den vanligaste vätskan som används vid
brödbakning är vatten, men du kan även
prova mjölk eller kärnmjölk. Detta påverkar
smaken, jäsningen samt brödets struktur.
Fetter i kärnmjölk påverkar fräschören
positivt och laktosen i mjölken stimulerar
jäsningen. Kärnmjölk ger ett lättare bröd
som håller sig färskt längre.
Socker
Socker bidrar endast lite grann till
jäsningen, men det fastställer brödets
smak. I stället för socker kan du även
använda honung, melass eller sirap.
Använd inte storkornigt socker (hårt
socker) eller kandisocker i bakmaskinen.
Detta kan skada teflonbeläggningen.
Använd inte sötningsmedel, då de i
allmänhet inte klarar värme bra.
Fetter
Fett är en brödförbättrare. Det behövs inte
nödvändigtvis, men brödet blir mycket
bättre om du använder det. Fett gör degen
smidigare och garanterar att den kan jäsa
enklare. Fett omsluter även
glutennätverket, så att koldioxiden stängs
in. Detta gör brödet luftigare och håller det
färskt längre.
Olika typer av fett är lämpliga. Olja
(solrosolja eller olivolja), smör eller
margarin ger ett utmärkt resultat. Olja gör
skorpan mjukare. Margarin ger en
krispigare skorpa och förbättrar även
jäsningen. När du bakar kryddbröd, kan
det vara gott att använda smaksatt olja,
som valnötsolja, vitlöksolja eller
basilikaolja.
Temperatur
Det är bäst om ingredienserna är
rumsvarma när de placeras i bakformen.
Använd aldrig vätska som är för varm,
eftersom detta påverkar jästen negativt.
Råd och tips
Kyl brödet på ett galler
Efter bakning, lämna brödet att kallna på
ett galler. Värmen kan då strömma från alla
sidor.
Skära brödet när det kallnat
Hembakat bröd skärs bäst när det kallnat.
Om brödet fortfarande är varmt, är det bäst
att använda en elektrisk kniv, till exempel
Princess 2952 Silver Electric Knife.
Förvara bröd
När det kallnat, är det bäst att slå in
hembakat bröd i en kökshandduk. Detta
håller skorpan god och krispig. Det går
även bra att använda särskilda brödpåsar.
Brödet blir mjukt om det förvaras i en
plastpåse eller i kylskåpet.
Frysa bröd
Hembakat bröd kan frysas när det kallnat.
Det är praktiskt att frysa in dagliga
portioner.
Det är bäst att tina brödet i
rumstemperatur, eftersom
mikrovågsugnen torkar ut brödet för
snabbt.
Trots att brödet kan vara fruset, har det
alltid en negativ effekt på kvaliteten.
Mörkare bröd
En matsked kakaopulver kan tillsättas till
mjölet för att ge brödet en mörkare färg.
Detta påverkar inte smaken nämnvärt.
Krispigare skorpa
För att få en krispigare skorpa kan du
lämna brödet i maskinen i tio till femton
minuter under varmhållningsfasen.
Om brödet jäser över kanterna
Du kan följa jäsningen genom fönstret. Det
är vanligtvis inte någon bra idé att öppna
locket under jäsningen, då detta kan
orsaka att brödet sjunker ihop, men om
degen jäser över bakformens kanter och
fastnar på fönstret (detta kan även ske
Breadmaker Cool White Article 152001
69
under bakning), öppna locket en stund.
Degen sjunker då ihop något.
Små, kompakta bröd
För mycket vätska ger ett litet, platt bröd.
Degen kan inte jäsa ordentligt, eftersom
den är för våt. Jästen kan även vara för
gammal.
Torrt bröd
För lite vätska ger bröd som är för torrt.
Prova att använda (något) mer vatten eller
mjölk. Om brödet är gott efter bakning,
men snabbt torkar ut, tillsätt mer olja eller
smör.
Ihopsjunket bröd
Om brödet jäser bra, men sjunker ihop när
det gräddas, prova att grädda med det
kortaste programmet (Basic). I allmänhet
ökar långa program risken för att brödet
sjunker ihop vid gräddning.
70
Breadmaker Cool White Article 152001
Till slut
Efter att ha läst all denna information kan
du, i teorin, skapa dina egna favoritrecept.
Allt som krävs är övning. Det kanske inte
är så enkelt, eftersom bakning inte är
något man lär sig på en eftermiddag.
Sökandet efter det perfekta brödet kan ha
många bakslag. Bli inte besviken om du
har problem i början. Be andra
hemmabakare om råd, läs om ämnet, ta
reda på saker på Internet och, viktigast av
allt, fortsätt att experimentera, eftersom
möjligheterna är oändliga. Det är trots allt
hembakat bröd som är godast.
Generel information
Denne Princess Cool White bagemaskine
blander og ælter dejen, og bager derefter
brødet. Apparatet leveres komplet med
målebæger, måleskeer og en bageform
med anti-stick belægning:
Bagemaskinen har with 5 programmer, du
kan vælge imellem til forskellige typer brød!
Funktion og betjening
Se fig. 1.
Apparatet er forsynet med følgende dele:
1 Låg med rude
2 START/STOP-knap med kontrollampe
3 MENU-knap med kontrollampe
4 Selve apparatet
5 Stålkrog
6 Måleske
7 Målebæger
8 Bageform
9 Håndtag
10 El-ledning og stik
11 Æltekrog
Før apparatet tages i brug
første gang
• Læs og følg disse anvisninger
omhyggeligt. Gem denne
brugsanvisning til senere brug.
• Kontrollér at strømstyrken i nettet er
den samme som den, der er angivet på
apparatets typeskilt.
• Dette apparat kræver et stik med jord.
1 Fjern alle indpakningsmaterialer og
klæbemærkater fra apparatet.
2 Rengør apparatet og alt tilbehøret (se
‘Vedligehold og rengøring’).
3 Stil apparatet på en flad, stabil
undergrund, hvor det ikke kan falde
ned.
4 Hold bageformen i håndtaget og sæt
den i apparatet, tryk ned og drej den
højre om indtil den klikker på plads.
5 Sæt æltekrogen på fæstet i bunden af
bageformen. Drej æltekrogen indtil du
mærker, at den sidder fast på fæstet.
6 Luk låget.
7 Tilslut stikket i en kontakt.
Der vil lyde et bip og lampen vil angive
BASIC-programmet. Det er
standardprogrammet.
8 Tryk gentagne gange på MENUknappen, indtil lampen angiver BAKEprogrammet. BAKE-programmet bliver
valgt.
9 Tryk på START/STOP-knappen, og lad
apparatet bage i omkring 10 minutter.
Kontrollamperne omkring START/
STOP-knappen vil blinke for at angive,
at programmet kører.
10 Tryk efter omkring 10 minutter på
START/STOP-knappen i mere end tre
sekunder for at stoppe programmet.
Det vil lyde et bip som tegn på, at
programmet er stoppet.
Lad apparatet køle af.
11 Åbn låget.
12 Hold bageformen fast i håndtaget og
drej det mod venstre og tag den ud af
apparatet.
13 Rengør bageformen og æltekrogen og
tør dem grundigt.
Se ‘Vedligehold og rengøring’.
• Apparatet kan give en smule røg og en
karakteristisk lugt, når du tænder det
første gang. Dette er normalt og vil
hurtigt holde op. Sørg for, at der er
tilstrækkelig udluftning til apparatet.
• Bageformen, som følger med dette
apparat er forsynet med en anti-stick
PTFE belægning. Ved opvarmning af
denne belægning kan der udvikles en
anelse gas, som er helt uskadelig for
mennesker. Fugles nervesystem har
dog vist sig at være ekstremt sensitiv
Breadmaker Cool White Article 152001
71
til disse gasser. Derfor skal apparatet
ikke anvendes i nærheden af burfugle
(fx tropiske fugle som papegøjer).
Klargøring af apparatet til brug
1 Stil apparatet på en flad, stabil
undergrund, hvor det ikke kan falde
ned.
2 Sæt æltekrogen på fæstet i bunden af
bageformen. Drej æltekrogen indtil du
mærker, at den sidder fast på fæstet.
Før bagningen anbefales det at fylde
hullerne omkring dejkrogens fæste i
bageformen med smør, før dejkrogen
sættes i. Dette forhindrer at dejen klæber
på dette sted, og gør det nemmere at
fjerne dejkrogen fra brødet, når det er bagt.
Anvendelsen
Tilsætning af ingredienser
1 Vej de nødvendige ingredienser efter
opskriften.
Fyld aldrig apparatet op med mere end
maksimummængden (et samlet
maksimum på 500 g (1.1 lb.). Ellers vil
dejen flyde over bageformen.
2 Tilsæt ingredienserne en for en i
bageformen. Begynd med at hælde
vand eller anden væske i bageformen.
Tilsæt derefter mel og - afhængigt af
opskriften - tilsæt sukker, salt, smør og
gær eller bagepulver.
Læg gæren eller bagepulveret i en
hulning i melet og hver af de andre
ingredienser i et hjørne af bageformen
(dette er især vigtigt, når der bruges
timer).
3 Hold bageformen i håndtaget og sæt
den i apparatet, tryk ned og drej den
højre om indtil den klikker på plads.
4 Luk låget.
• Sørg for, at der er tilstrækkelig fri
plads omkring apparatet. Dette vil
sikre, at dampen fordeles godt og at
72
Breadmaker Cool White Article 152001
ting, der er i nærheden af apparatet,
ikke bliver fugtige.
• Brug ikke skarpe redskaber i
bageformen som fx metalspatler,
knive og gafler. Dette kan beskadige
anti-stick belægningen.
Indstilling af programmet
1 Tilslut stikket i en kontakt.
Der vil lyde et bip og lampen vil angive
BASIC-programmet. Det er
standardprogrammet.
2 Vælg det ønskede program ved at
trykke gentagne gange på MENUknappen, indtil lampen angiver det
ønskede program.
Se ‘MENU-valg’.
Bagning
3 Tryk på START/STOP-knappen. Der vil
lyde et kort bip, som angiver, at det
valgte program er startet.
Kontrollamperne omkring START/
STOP-knappen vil blinke for at angive,
at programmet kører.
• Fra nu af er MENU-knappen er ikke
aktiv for at undgå, at der ved et uheld
skiftes program, fordi der tilfældigvis
trykkes på denne knap.
• Programmet kan stoppes ved at trykke
på START/STOP-knappen i mere end 3
sekunder. Der vil lyde et kort bip, som
angiver, at programmet er stoppet.
• Brug altid apparatet med låget lukket.
• Apparatet vil automatisk slukkes, hvis
det opstår strømsvigt, mens det er i
funktion. Apparatet vil automatisk
tændes igen, hvis strømtilførslen
genoptages indenfor 15 minutter.
Apparatet vil derefter fuldføre
programmet.
Hvis afbrydelsen varer længere end
15 minutter, kan programmet ikke
overholdes. Hvis dejen i dette tilfælde
endnu ikke er i hævefasen, kan du
trykke på START/STOP-knappen for at
genstarte programmet fra
begyndelsen. I alle andre tilfælde
kassér ingredienserne og begynd på
nyt.
• Brug grillhandsker, hvis du er nødt til
at røre ved apparatet, mens det er i
brug, eller lige efter det er slukket.
Apparatet og bageformen vil blive
meget varme.
• Apparatet vil fungere godt i et stort
temperaturområde, men der kan være
forskelle i brødstørrelsen, hvis brødet
bages i et meget varm eller meget
koldt rum. Vi foreslår at apparatet
anvendes ved temperaturer på mellem
15 og 35°C.
Du kan holde øje med bageprocessen ved
at se gennem ruden i låget.
For programmet BASIC:
4
Under bagningen vil der kunne høres
et langt bip. Dette bip gør dig
opmærksom på, at der skal tilsættes
ekstra ingredienser for at forbedre
smagen (om nødvendigt):
Åben låget og tilsæt de pågældende
ingredienser og luk låget igen.
Slut
5 Når programmet er færdigt, vil der lyde
nogle bip, der gør dig opmærksom på,
at programmet er færdigt.
Apparatet vil holde brødet varmt i en
time, efter det er bagt. Dette forebygger
kondensering på skorpen. Hvis du
ønsker at standse denne varmeproces,
skal du trykke på START/STOPknappen i mere end 3 sekunder. Du vil
høre et bip, som angiver, at
programmet er slut.
Apparatet og bageformen vil blive
meget varme. Brug ovnhandsker til at
åbne låget og tage bageformen ud af
apparatet.
7 Hold bageformen fast i håndtaget og
drej det mod venstre og tag formen ud
af apparatet.
8 Tag brødet ud af formen ved at vende
bageformen om og banke let på den.
Hvis det er nødvendigt, kan du bruge
en træ- eller plastikspatel til at fjerne
brødet. Pas på ikke at beskadige antistick belægningen.
Brødkrogen sidder muligvis i brødet.
Brug stålkrogen til at fjerne den fra
brødet. Pas på når du tager den ud,
den er meget varm.
Lad brødet køle af på en rist, før du
skærer det. (Tip: Det er meget nemt at
skære friskt brød med Princess
elektriske kniv (Artikel nr. 492952).
9 Lad apparatet køle tilstrækkelig af, før
du bruger det igen.
10 Når du er færdig med at bruge
apparatet, skal du tage stikket ud af
stikkontakten og lade apparatet køle
tilsrækkelig af, før du gør det rent og
sætter det til side.
Se ‘Vedligehold og rengøring’.
MENU-valg
1 Tryk på MENU-knappen for at gå
mellem de forskellige programmer. Det
valgte program er angivet med en
lampe.
Varigheden af de forskellige
programmer:
Program
Tid
(Time:min)
BASIC
3:00
WHOLE WHEAT
3:40
QUICK
1:38
DOUGH
1:30
BAKE
0:30
6 Åbn låget.
Breadmaker Cool White Article 152001
73
1. BASIC
Dette er det mest brugte program til
æltning, hævning og bagning af almindeligt
brød.
2. WHOLE WHEAT
Dette program kan bruges til at ælte, hæve
og bage fuldkornsbrød.
3. QUICK
Dette program kan bruges til at ælte, hæve
og bage brød på kortere tid end BASICprogrammet. Brød bakt med dette program
er normalt mindre og mere kompakt.
4. DOUGH
Dette program kan bruges til at ælte og
hæve dej uden at bage den. Dejen kan
bruges til boller, pizza, dampet brød osv.
5. BAKE
Dette program kan bruges til at bage et
brød uden at ælte og hæve dejen.
Det kan også bruges til at øge bagetiden
med foretrukne indstillinger, direkte efter et
andet standard bageprogram.
Slukning og opbevaring af
apparatet
1 Træk stikket ud af stikkontakten.
2 Lad apparatet køle af.
3 Rengør apparatet og alt tilbehøret (se
‘Vedligehold og rengøring’).
4 Opbevar apparatet på et tørt og frostfrit
sted.
• Rengør aldrig apparatet mens det
stadig er varmt.
• Sørg for at ingen fugtighed kan
komme i kontakt med apparatets
elektriske dele.
• Sænk aldrig apparatet, ledningen eller
stikket i vand eller nogen anden
væske.
• Brug aldrig aggressive eller skurende
rengøringsmidler eller skarpe
genstande (som fx en kniv eller en
hård børste) til rengøring af apparatet.
• Kun de løse dele og tilbehør
(bageform, dejkrog, måleskeer og bæger og stålkrogen) må vaskes op i
en opvaskemaskine Selve apparatet
må ikke vaskes op i opvaskemaskine.
1 Træk stikket ud af stikkontakten, og lad
apparatet køle helt af.
2 Rengør selve apparatet med en blød
fugtig klud. Brug varmt vand og noget
opvaskemiddel til at gøre kluden fugtig.
3 Rengør de løse dele og tilbehør
(bageform, dejkrog, måleskeer og bæger og stålkrogen) i sæbevand eller i
en opvaskemaskine.
4 Tør apparatet og tilbehøret grundigt af,
før det sættes til side.
Sikkerhed
Generel information
Vedligehold
og rengøring
• Rengør apparatet grundigt efter
brugen.
• Sørg for at apparatet ikke er tilsluttet i
en stikkontakt når du begynder at
rengøre det.
74
Breadmaker Cool White Article 152001
• Læs og følg disse anvisninger
omhyggeligt. Gem denne
brugsanvisning til senere brug.
• Brug kun apparatet i
overensstemmelse med
brugsanvisningen.
• Dette apparat er kun beregnet til brug i
husholdningen.
• Det kan medføre farlige situationer,
hvis børn eller mennesker med
fysiske, sanselige, mentale eller
motoriske handicap eller med for lidt
kendskab bruger dette apparat.
Personer, som er ansvarlige for disse
personers sikkerhed, skal give
tydelige instruktioner eller føre tilsyn
med brugen af apparatet.
• Hold apparatet udenfor rækkevidde af
børn eller andre personer, som ikke vil
være i stand til at bruge apparatet på
en sikker måde.
• Lad reparationer udføre af en
kvalificeret montør. Prøv aldrig selv at
reparere apparatet.
• Brug kun tilbehør, som er anbefalet af
forhandleren. Hvis der anvendes
andet tilbehør, kan der opstå skader
på apparatet, hvorved der kan opstå
risiko for brugeren.
• Apparatet er ikke beregnet til at blive
styret af en ekstern timer eller et
separat fjernbetjeningssystem.
Varme og elektricitet
• Kontrollér, før du bruger apparatet, at
strømstyrken i nettet er den samme
som den, der er angivet på apparatets
typeskilt.
• Brug en stikkontakt med jord, der er
forbundet med en sikring på mindst
10 A, hvor der ikke er tilsluttet andre
meget strømkrævende apparater.
• Hvis du anvender en
forlængerledning, skal det være en
forlængerledning med jord, der er
egnet til apparatets strømforbrug. Rul
forlængerledningen helt ud, og læg
den på en måde så ingen kan falde
over den.
• Apparatets strømforsyning skal være
tilsluttet en fejlstrømsafbryder med en
sikring på ikke mere end mA.
• Tag altid stikket ud af stikkontakten,
når apparatet ikke skal bruges i
længere tid.
• Når du trækker stikket ud af
stikkontakten, træk da i selve stikket
og ikke i ledningen.
• Træk aldrig i ledningen for at flytte
apparatet.
• Flyt aldrig apparatet, mens det er i
brug.
• Brug ikke apparatet, hvis apparatet
eller ledningen er beskadiget. Lad en
kvalificeret montør udskifte en
beskadiget ledning.
• Sørg for at apparatet, ledningen og
stikket ikke kommer i kontakt med
varmekilder som fx en varm
kogeplade eller åben ild.
• Sørg for at apparatet og ledningen
ikke kommer i kontakt med vand,
andre væsker eller kemikalier.
• Saml ikke apparatet op, hvis det er
faldet i vand. Træk omgående stikket
ud af stikkontakten. Brug aldrig
apparatet mere.
• Apparatet og dets dele kan blive
meget varme, når apparatet er i brug.
For at undgå at brænde dig, skal du
passe på, når du rører ved apparatet
og dets dele.
• Apparatet skal kunne komme til at
afgive sin varme for at undgå risiko for
brand. Sørg for at der er tilstrækkelig
plads rundt omkring apparatet, og at
det ikke kommer i kontakt med
brændbart materiale. Apparatet må
ikke dækkes til.
• Lad apparatet køle af før du sætter det
til side, rengør det eller udfører
vedligehold på det.
• Brug ikke apparatet i nærheden af en
anden varmekilde.
Under brugen
• Brug aldrig apparatet udendørs.
• Brug aldrig apparatet i et fugtigt rum.
• Brug kun apparatet ved temperaturer
mellem 15 °C and 35 °C.
Breadmaker Cool White Article 152001
75
• Stil apparatet på en flad, stabil
undergrund, hvor det ikke kan falde
ned.
repareres, skal du sørge for at apparatet
bliver genbrugt.
• Lad aldrig ledningen hænge ud over
kanten på afløbspladen, køkkenbordet
eller bordet.
Ved afslutningen af apparatets levetid skal
apparatet kasseres på en forsvarlig måde,
således at apparatet (eller dele heraf) kan
genbruges. Kassér aldrig apparatet
sammen med restaffald, men indlevér det
til forhandleren eller til et godkendt
indsamlingssted. Få informationer fra din
kommune om de indleverings- og
indsamlingssteder, der findes, i dit område.
• Kontrollér altid at ledningen er rullet
helt ud.
• Sørg for at dine hænder er tørre, når
du rører ved apparatet, ledningen eller
stikket.
• Sluk apparatet og/eller træk stikket ud
af stikkontakten, når du rengør
apparatet, anbringer eller fjerner
tilbehør, er færdig med at bruge
apparatet, eller hvis du under brugen
opdager, at det ikke fungerer rigtigt.
• Lad aldrig apparatet være uden opsyn,
når det er i brug.
• Flyt aldrig apparatet mens det er
tændt eller stadig er varmt. Sluk
apparatet og vent med at flytte det, til
det er kølet af .
• Bageformen til dette apparat har en
anti-stick PTFE belægning. Ved
opvarmning af denne belægning kan
der udvikles en anelse gas, som er
helt uskadelig for mennesker. Fugles
nervesystem har dog vist sig at være
ekstremt sensitiv til disse gasser.
Derfor skal apparatet ikke anvendes i
nærheden af burfugle (fx tropiske
fugle som papegøjer).
Gældende europæisk direktiv:
2002/95/EØF
2002/96/EØF
Nogle få
brødopskrifter
Målebægeret og måleskeen (med teske og
spiskeenhederne på endenerne), der
følger med bagemaskinen, er brugt som til
at måle af med.
Hvidt brød
Hvedemel eller sigtemel
280 g
Gær (tør)
1 teske
Olie
1½ til 2 spiseskeer
Mælk
1½ til 2 spiseskeer
Salt
1 teske
Sukker
1 spiseske
Vand
155 ml
Fuldkornsbrød
Miljø
Smid indpakningsmaterialet som fx plastik
og æsker væk i de dertil bestemte
containere.
Hvis du ønsker at kassere apparatet, mens
det stadig fungerer rigtigt eller let kan
76
Breadmaker Cool White Article 152001
Fuldkornsmel
Gær (tør)
Olie
Mælk
Salt
Sukker
Vand
280 g
1 teske
1½ til 2 spiseskeer
1 til 1½ spiseskeer
1 teske
1 spiseske
160 ml
Blandet brød
Sigtemel
250 g
Majsmel
(eller anden type mel)
30 g
Gær (tør)
1 teske
Olie
1½ til 2 spiseskeer
Mælk
1 til 1½ spiseskeer
Yoghurt
½ til 1 spiseskeer
Salt
1 teske
Sukker
spiseske
Vand
155 ml
Ingredienser
Du kan selvfølgelig bage brød efter en af
opskrifterne herover, men når du får
begyndt, er det sjovt at eksperimentere
med andre ingredienser. For at kunne gøre
det er det praktisk at vide mere om de
forskellige bageingredienser. Herunder er
der nogle få nyttige informationer om
brødbagning.
Mel
Hovedingrediensen i brød er mel. Der er
mange forskellige slags mel og
melblandinger. Den type mel, du bruger,
gør en stor forskel for brødet. For
eksempel indeholder hvedemel så meget
gluten, at det hæver bedre end tungere
mel, og du behøver derfor mindre gær.
Gluten er en proteinforbindelse, der findes
i korn som hvede, havre, rug og byg. Når
brødet hæver, danner gluten et netværk,
der holder fast på kultveilteboblerne, og de
får brødet til at hæve.
Patentmel eller hvedemel
De meste hvide mel bliver kaldt patentmel
eller hvedemel. Det indeholder næsten
ingen klid eller kim men indeholder en
masse gluten. Dette mel bruges mest til at
jævne supper og saucer, men det er også
godt at bage (hvidt) brød med.
Sigtemel
Sigtemel er hvedemel. Sigtemel er lidt
mere gråt i farven og indeholder små
mængder af klid og kim. Sigtemel
indeholder også en masse gluten.
Fint og groft fuldkornshvedemel
Fuldkornsmel er malet af hele
ubehandlede hvedekærner. Det indeholder
alle skallerne og kimene fra hveden. Både
groft og fint fuldkornsmel indeholder meget
gluten, men det er tungere på grund af
skallerne og kimene. Derfor vil brødet blive
mere kompakt, hvis der kun bruges
fuldkornsmel. Derfor tilsætter de fleste
hjemmebagere noget fint hvedemel.
Ved siden af disse fine og grove typer mel
er der også andre slags mel, der kan holde
dig i gang med bagningen af hjertens lyst
som fx: havremel, bygmel, boghvedemel,
majsmel og rugmel.
Melblandinger
De fleste typer mel kan blandes.
Kombinationen af boghvedemel/havremel/
hvedemel er et godt eksempel. Du kan
også prøve bygmel/hvedemel. I butikkerne
kan man også købe forskellige blandinger
som majsmel, sekskornsmel, nikornsmel
eller tikornsmel. Disse blandinger
indeholder nogen gange mel og/eller
brødforbedringsmiddel.
Alt-i-en blandinger
Man kan også købe blandinger, der
indeholder alle ingredienserne bortset fra
vand. Disse alt-i-en blandinger er nemme
og hurtige at bruge, men de er også
dyrere.
Gær
Gær er nødvendig for at brødet kan hæve.
Du kan købe frisk gær (blokke) eller tørgær
(granuleret). Smagen af frisk gær er lidt
mere udtalt end smagen af tørgær. Der er
forskellige mærker af tørgær, og deres
virkning varierer noget. Hvilken gær, der
passer dig bedst, er et spørgsmål om,
hvad du foretrækker. En tommelfingerregel
er at man for tørgær har brug for halvdelen
af vægten i forhold til frisk gær. Effekten af
gæren kan blive påvirket, hvis gæren
kommer i kontakt med salt eller fedt. Salt
Breadmaker Cool White Article 152001
77
tørrer gæren ud og fedt lukker gærcellerne
inde, så dejen ikke længere kan hæve.
Derfor er det vigtigt at sørge for at gær, salt
og smør ikke er placeret tæt på hinanden i
bagemaskinen.
Salt
Salt give brødet smag, men det er også
vigtigt for skorpen og for hævningen
(selvom saltet også kan forhindre brødet i
at hæve, hvis det kommer i direkte kontakt
med gæren). Salt styrker
glutenkonstruktionen, som giver brødet
form. Salt sørger også for at brødet ikke
hæver ud over bageformen og derefter
synker sammen, før det er bagt igennem.
Der er muligt at bage brød med lavt
saltindhold eller helt salt-frit, men det
kræver forandring af ingredienserne.
Væsker
Den mest brugte væske til brødbagning er
vand, men du kan også bruge mælk eller
kærnemælk. Dette har indflydelse på
brødets smag, hævning og på brødets
struktur.
Fedtet i sødmælk har en positiv indflydelse
på friskheden, og laktosen i mælken
stimulerer gæringsprocessen. Kærnemælk
giver et lettere brød, der holder sig friskt
længere.
Sukker
Sukker har kun en lille indflydelse på
brødets hævning, men det afgør smagen
af brødet. I stedet for sukker kan du også
bruge honning, melasse eller sirup. Brug
ikke grovkornet sukker (hård sukker) eller
sukkerbolsjer i bagemaskinen. Dette kan
beskadige anti-stick belægningen. Brug
ikke kunstige sødemidler, fordi de generelt
ikke tåler varmen særlig godt.
Fedt
Fedt er i virkeligheden et
brødforbedringsmiddel. Det er ikke direkte
nødvendigt, men brødet bliver meget
bedre, hvis du bruger det. Fedt gør dejen
mere smidig og sørger for, at den
78
Breadmaker Cool White Article 152001
nemmere kan hæve. Fedt lukker også
glutennetværket, så kultveilten bliver holdt
inde. Dette gør brødet luftigere og det
holdet sig friskt i længere tid.
Der kan anvendes forskelige typer fedt.
Olie (solsikkeolie eller olivenolie), smør og
margarine giver et fremragende resultat.
Olie gør skorpen blødere. Margarine giver
en sprødere skorpe og forbedrer også
hæveprocessen. Når man bager brød med
urter, kan det smage godt med krydrede
olier som fx valnøddeolie, hvidløgsolie eller
basilikumolie.
Temperatur
Det er bedst, hvis ingredienserne har
stuetemperatur, når de lægges i
bageformen. Brug aldrig væske, der er for
varm, da det kan have negativ indflydelse
på gæren.
Hjælp og tips
Lad brødet køle af på en rist
Lad brødet, når det er bagt, køle af på en
rist. Her kan varmen slippe væk til alle
sider.
Skær brødet når det er kølet af
Hjemmebagt brød er lettere at skære, når
det er kølet af. Hvis brødet stadig er varmt,
er det nemmest at skære det med en
elektrisk kniv som fx Princess 2952 Silver
Electric Knife.
Opbevaring af brød
Når det hjemmebagte brød er kølet af, er
det bedst at pakke det ind i et viskestykke.
Det vil holde skorpen god og sprød.
Specielle papirposer er også velegnede.
Brødet bliver blødt, hvis det bliver
opbevaret i en plastikpose eller i
køleskabet.
Frysning af brød
Hjemmebagt brød er fryses ned, når det er
kølet af. Det er praktisk at pakke det i
daglige portioner.
Det er bedst at tø brødet op ved
stuetemperatur, fordi mikrobølgeovnen
tørrer brødet ud for hurtigt.
Selvom brødet kan fryses vil det altid have
en negativ effekt for kvaliteten.
Mørkere brød
En spiseskefuld kakaopulver kan tilsættes
til melet for at give brødet en mørkere
farve. Det har næsten ingen betydning for
smagen.
Sprødere skorpe
For at få en sprødere skorpe kan du lade
brødet blive i maskinen i ti til femten
minutter i varmholdningsfasen.
Hvis brødet hæver ud over bageformen
Du kan holde øje med hæveprocessen
gennem ruden i låget. Normalt er det ikke
en god ide at åbne låget under hævningen,
da det kan få brødet til at synke sammen,
men hvis dejen hæver ud over bageformen
og klæber mod ruden (dette kan også ske
under bagningen), kan man åbne låget et
kort øjeblik. Dejen vil da synke lidt.
Til slut
Når du har læst al den information, skulle
du (teoretisk set) kunne komme med dine
egne bedste opskrifter. Det eneste du
mangler er øvelse. Det er måske ikke så
nemt, som det ser ud til, for brødbagning er
ikke noget du kan lære på en enkelt dag.
At prøve at finde det perfekte brød kan
byde på forhindringer. Bliv ikke skuffet,
hvis du har problemer i begyndelsen.
Spørg andre hjemmebagere om deres
erfaringer, tag tid til at læse om det, kik på
Internettet, men det aller vigtigste er at
fortsætte med at eksperimentere, for der er
ingen ende på mulighederne. Når alt
kommer til alt er hjemmebagt brød det
lækreste.
Lille, kompakt brød
For neget væske giver et lille fladt brød.
Dejen kan ikke hæve rigtigt, fordi den er for
fugtig. Gæren kan også have været for
gammel.
Tørt brød
For lidt væske giver brød, der er for tørt.
Prøv at bruge (en smule) mere vand eller
mælk. Hvis brødet er godt efter baningen,
men tørrer ud for hurtigt, kan der tilsættes
mere olie eller smør.
Sammensunkent brød
Hvis brødet hæver godt, men synker
sammen under bagningen, prøv da at
bruge det korteste program (Basic).
Generelt bliver risikoen for at brødet
synker sammen under bagningen større i
de længere programmer.
Breadmaker Cool White Article 152001
79
Generell informasjon
Denne Princess Cool White
brødbakemaskinen blander og elter deigen
og steker deretter brødet. Apparatet
leveres komplett med målebeger og
måleskje og stekeform med slippbelegg:
Breadmaker har fem programmer for ulike
brødtyper!
Virkemåte og
betjening
Se figur 1.
Apparatet har følgende deler:
1 Lokk med vindu
2 START/STOPP-knapp med
indikatorlampe
3 MENY-knapp med indikatorlampe
4 Apparathus
5 Stålkrok
6 Måleskje
7 Målebeger
8 Stekeform
9 Håndtak
10 Ledning med støpsel
11 Eltekrok
Før første gangs bruk
• Les og følg denne bruksanvisningen
nøye. Oppbevar bruksanvisningen for
senere bruk.
• Kontroller at nettspenningen stemmer
overens med den spenningen som
oppgis på apparatets typeskilt.
• Dette apparatet krever at det brukes
jordet stikkontakt.
1 Fjern all emballasje og alle etiketter fra
apparatet.
80
Breadmaker Cool White Article 152001
2 Rengjør apparatet og alt tilbehøret (se
‘Rengjøring og vedlikehold’).
3 Sett apparatet på et flatt, stødig
underlag hvor det ikke kan falle.
4 Hold stekeformen i håndtaket og
plasser den i apparatet, skyv den ned
og vri med klokka inntil stekeformen
klikker på plass.
5 Plasser eltekroken på akselen i bunnen
av formen. Vri på eltekroken til du
kjenner at den sitter godt.
6 Lukk lokket.
7 Sett støpselet i stikkontakten.
Det vil høres et lydsignal som tegn på
at BASIC-programmet er innstilt. Dette
er standardprogrammet.
8 Trykk på MENY-knappen flere ganger
inntil displayet viser BAKE-programmet.
BAKE-programmet er valgt.
9 Trykk på START/STOPP-knappen og la
apparatet steke i omtrent 10 minutter.
Indikatorlampa rundt START/STOPPknappen blinker for å vise at
programmet går.
10 Etter cirka 10 minutter trykkes på
START/STOPP-knappen i mer enn tre
sekunder for å stoppe programmet. Det
vil høres et lydsignal som tegn på at
programmet er stoppet.
La apparatet avkjøles.
11 Åpne lokket.
12 Hold stekeformen med håndtaket og vri
den mot klokka og ta formen ut av
apparatet.
13 Vask stekeformen og eltekroken og tørk
godt.
Se ”Vedlikehold og rengjøring”.
• Apparatet kan avgi litt røyk og en
karakteristisk lukt når du slår det på
for første gang. Dette er normalt og vil
snart opphøre. Sørg for at apparatet
har tilstrekkelig ventilasjon.
• Steke formen som leveres sammen
med dette apparatet, er belagt med et
PTFE slippbelegg. Når dette belegget
varmes opp, kan det frigjøre små
mengder gass som er fullstendig
ufarlig for mennesker. Imidlertid er
nervesystemet hos fugler ekstremt
følsomt overfor disse gassene. Bruk
derfor ikke dette apparatet i nærheten
av fugler (for eksempel tropefugler,
som papegøyer).
Klargjøring av apparatet for
bruk
1 Sett apparatet på et flatt, stødig
underlag hvor det ikke kan falle.
2 Plasser eltekroken på akselen i bunnen
av formen. Vri på eltekroken til du
kjenner at den sitter godt.
Det anbefales at hullene rundt eltekrokens
aksel fylles med smør før steking og før
eltekroken plasseres. Dette forhindrer at
deigen setter seg fast på dette stedet og
gjør det lettere å fjerne eltekroken fra
brødet når det er ferdigstekt.
Bruk
Tilsetting av ingredienser
1 Vei opp ingrediensene som trengs til
oppskriften.
Fyll aldri apparatet med mer enn tillatt,
maksimal mengde (totalt 500 g (1.1 lb.).
Ellers vil deigen renne over kanten av
stekeformen.
2 Ha i ingrediensene en for en i
stekeformen. Begynn med å helle vann
eller annen væske i stekeformen. Tilsett
deretter mel og - avhengig av
oppskriften - sukker, salt, smør og gjær
eller bakepulver.
Ha gjær eller bakepulver i en liten grop i
melet og hver av de andre
ingrediensene i et hjørne av
stekeformen (dette er spesielt viktig ved
bruk av tidsfunksjonen).
3 Hold stekeformen i håndtaket og
plasser den i apparatet, skyv den ned
og vri med klokka inntil stekeformen
klikker på plass.
4 Lukk lokket.
• Se til at det er tilstrekkelig med plass
rundt apparatet. Dette forsikrer at
dampen fordeles godt og at
gjenstander i nærheten av apparatet
ikke blir fuktige.
• Ikke bruk skarpe gjenstander i formen,
som for eksempel stekespader av
metall, kniver og gafler. Dette kan
skade slippbelegget.
Innstilling av program
1 Sett støpselet i stikkontakten.
Det vil høres et lydsignal som tegn på
at BASIC-programmet gjelder. Dette er
standardprogrammet.
2 Velg ønsket program ved å trykke inn
MENY-knappen gjentatte ganger inntil
lyset indikerer ønsket program.
Se ”MENY-valg”.
Steking
3 Trykk på START/STOPP -knappen. Det
vil høres et kort lydsignal som tegn på
at valgt program er startet.
Indikatorlampa rundt START/STOPPknappen blinker for å vise at
programmet går.
• Fra nå av er MENY-knappen sperret
for å unngå at noen endrer program av
vanvare ved å trykke på knappen ved
et uhell.
• Programmet kan stoppes ved å trykke
inn START/STOPP-knappen i mer enn
3 sekunder. Det vil høres et kort
lydsignal som tegn på at valgt
program har stoppet.
• Bruk alltid apparatet med lokket
lukket.
• Apparatet vil slå seg av automatisk i
tilfelle strømbrudd når det er aktivert.
Apparatet vil slå seg på igjen
automatisk hvis strømmen kommer
igjen innen 15 minutters. I så fall vil
apparatet gjøre ferdig programmet.
Hvis strømbruddet varer i mer enn
15 minutter, kan ikke programmet
Breadmaker Cool White Article 152001
81
opprettholdes. Hvis det skulle skje, og
deigen ennå ikke har kommet til
hevefasen, kan du trykke på START/
STOPP-knappen for å starte
programmet på nytt fra begynnelsen.
Hvis ikke må ingrediensene kasseres
og det hele gjøres på nytt.
• Bruk grillvotter eller lignende hvis du
må ta på apparatet under eller like
etter bruk. Apparatet og stekeformen
blir varme.
• Apparatet vil virke fint innenfor et
bredt temperaturområde, men det kan
oppstå forskjell i brødstørrelsen ved
steking i svært varme eller svært
kalde omgivelser. Vi anbefaler at
brukstemperaturen ligger mellom 15
og 35 °C.
Du kan holde øye med stekeprosessen
ved å se gjennom vinduet i lokket.
For programmet BASIC:
4
Under stekeprosessen vil det høres et
langt lydsignal. Signalet varsler deg om
at ekstra ingredienser skal tilsettes for å
gi bedre smak (om nødvendig):
Åpne lokket og ha i de nødvendige
ingrediensene. Lukk deretter lokket
igjen.
Slutt
5 Når programmet er ferdig, høres
lydsignaler som varsler at programmet
er ferdig.
Apparatet holder brødet varmt i en time
etter at det er stekt. Dette forhindrer
kondens på skorpen. Hvis du ønsker å
stoppe denne varmefasen, trykker du
inn START/STOPP-knappen i mer enn
3 sekunder. Du vil høre et lydsignal som
varsler at programmet er ferdig.
Apparatet og stekeformen er svært
varme. Bruk grillvotter eller lignende for
å åpne lokket og ta stekeformen ut av
apparatet.
82
Breadmaker Cool White Article 152001
6 Åpne lokket.
7 Hold stekeformen med håndtaket og vri
den mot klokka og ta formen ut av
apparatet.
8 Fjern brødet fra stekeformen ved å
vende formen opp ned og banke
forsiktig i den. Om nødvendig kan du
bruke en stekespade i tre eller plast til å
fjerne brødet, men vær forsiktig så du
ikke skader slippbelegget.
Eltekroken kan bli sittende i brødet.
Bruk stålkroken til å ta den ut av brødet.
Vær forsiktig når du plukker den ut. Den
er varm!
La brødet avkjøles på rist før du skjærer
i det. (Tips: Det er svært lettvint å
skjære ferskt brød med Princess
elektrisk kniv (Artikkelnr. 492952).
9 La apparatet avkjøles tilstrekkelig før du
bruker det på nytt.
10 Når du er ferdig med å bruke apparatet,
trekker du støpslet ut av stikkontakten.
La apparatet avkjøle seg tilstrekkelig før
du rengjør det og setter det bort.
Se ”Vedlikehold og rengjøring”.
MENY-valg
1 Trykk på MENY-knappen for å gå
gjennom de forskjellige programmene.
Valgt program vises med et lys.
Programvarighet for de ulike
programmene:
Program
Tid
(T:min)
BASIC
3:00
WHOLE WHEAT
3:40
QUICK
1:38
DOUGH
1:30
BAKE
0:30
1. BASIC
Dette programmet brukes mest. Elter,
hever og steker vanlig brød.
2. WHOLE WHEAT
Dette programmet brukes for å elte, heve
og steke grovbrød.
3. QUICK
Dette programmet kan brukes for elting,
heving og steking av brød på kortere tid
enn BASIC-programmet. Brød bakt med
dette programmet er vanligvis mindre og
med en tyngre konsistens.
4. DOUGH
Med dette programmet kan du elte og heve
en deig uten at den stekes. Deigen kan
brukes til å lage rundstykker, pizza,
dampet brød, etc.
5. BAKE
Med dette programmet kan du steke et
brød uten at den eltes og heves.
Programmet kan også brukes for å
forlenge steketiden med innstilte verdier
direkte etter et annet, standard
stekeprogram.
Slå av og oppbevare apparatet
1 Trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 La apparatet avkjøle seg.
3 Rengjør apparatet og alt tilbehøret (se
‘Rengjøring og vedlikehold’).
4 Oppbevar apparatet på et tørt, frostfritt
sted.
• Rengjør aldri apparatet mens det
fortsatt er varmt.
• Sørg for at ikke noe fuktighet kommer
i kontakt med apparatets elektriske
deler.
• Senk aldri apparatet, ledningen eller
støpslet ned i vann eller en annen
væske.
• Ikke bruk skuremidler, aggressive
rengjøringsmidler eller skarpe
gjenstander (for eksempel kniver eller
harde børster) for å rengjøre
apparatet.
• Bare de løse delene og tilbehøret
(steke form, eltekrok, måleskje,
målebeger og stålkrok) kan vaskes i
oppvaskmaskin. Apparatet selv må
ikke vaskes i oppvaskmaskin.
1 Ta ut støpslet fra stikkontakten og la
apparatet avkjøles helt.
2 Rengjør utsiden av apparatet med en
myk, fuktig klut. Bruk varmt vann og litt
oppvaskmiddel til å fukte kluten..
3 Vask de løse delene (steke form,
eltekrok, måleskje, målebeger og
stålkrok) kan vaskes i oppvaskmaskin.
4 Tørk apparatet og tilbehøret grundig for
du setter dem bort.
Sikkerhet
Generell informasjon
• Les og følg denne bruksanvisningen
nøye. Oppbevar bruksanvisningen for
senere bruk.
Vedlikehold
og rengjøring
• Dette apparatet må bare brukes slik
det beskrives i denne
bruksanvisningen.
• Rengjør apparatet grundig etter bruk.
• Apparatet må bare brukes til
husholdningsformål.
• Se til at apparatet ikke er koblet til
stikkontakten når du skal rengjøre det.
• Hvis dette apparatet brukes av barn
eller personer med fysiske, sanselige,
psykiske eller motoriske
Breadmaker Cool White Article 152001
83
funksjonshemninger, eller personer
med manglende kunnskap og erfaring,
kan det føre til faresituasjoner. De som
har ansvaret for sikkerheten til slike
personer, må gi tydelige instruksjoner
eller holde øye med bruken av
apparatet.
• Oppbevar dette apparatet utilgjengelig
for barn, og også for personer som
ikke kan bruke det på en sikker måte.
• Reparasjoner må bare utføres av
kvalifisert elektriker. Forsøk aldri å
reparere apparatet selv.
• Bruk kun tilbehør som er anbefalt av
forhandleren. Bruk av annet tilbehør
kan resultere i skader på apparatet, og
dette kan medføre fare for brukeren.
• Apparatet er ikke beregnet for bruk
ved hjelp av eksternt tidsur eller
separat fjernkontroll.
Elektrisitet og varme
• Kontroller før bruk at nettspenningen
på stedet er den samme som er
oppgitt på apparatets typeskilt.
• Bruk jordet stikkontakt i en kurs som
er sikret med sikring på minst 10 A og
som for øvrig ikke belastes tungt.
• Hvis du bruker skjøteledning, må du
bruke en jordet skjøteledning som
tåler apparatets effekt. Rull
skjøteledningen helt ut og legg den
slik at ingen kan snuble.
• Flytt aldri apparatet når det er i bruk.
• Ikke bruk apparatet hvis
strømledningen eller apparatet er
skadet. La en kvalifisert elektriker
skifte ut den ødelagte ledningen.
• Se til at apparatet, ledningen og
støpslet ikke kommer i kontakt med
varmekilder, som for eksempel varm
kokeplate eller åpen ild.
• Se til at apparatet, strømledningen og
støpslet ikke kommer i kontakt med
vann, annen væske eller kjemikalier.
• Ta ikke opp apparatet hvis det har falt i
vann. Trekk umiddelbart støpselet ut
av stikkontakten. Apparatet må ikke
brukes mer.
• Apparatet og de tilhørende delene blir
varme under bruk. Vær forsiktig når
du tar i apparatet eller de tilhørende
delene slik at du unngår å brenne deg.
• Apparatet må være i stand til å bli kvitt
sin egenproduserte varme for å unngå
brannfare. Se til at det er tilstrekkelig
ventilasjon rundt apparatet, og at det
ikke kommer i kontakt med brennbart
materiale. Apparatet må ikke dekkes
til.
• La apparatet først få avkjøle seg før du
setter det bort, rengjør det eller utfører
vedlikehold.
• Ikke bruk apparatet i nærheten av
andre varmekilder.
• Apparatet bør strømforsynes via
jordfeilbryter med nominell
lekkasjestrøm som ikke overstiger
30 mA.
Under bruk
• Trekk alltid støpslet ut av
stikkontakten hvis du ikke skal bruke
apparatet på lengre tid.
• Apparatet må bare brukes ved en
temperatur på mellom 15 °C og 35 °C.
• Trekk alltid i selve støpslet når du tar
det ut av stikkontakten, og aldri i
ledningen.
• Trekk aldri i ledningen for å flytte
apparatet.
84
Breadmaker Cool White Article 152001
• Bruk aldri apparatet utendørs.
• Bruk aldri apparatet i våtrom.
• Plasser apparatet på et flatt, stødig
underlag hvor det ikke kan falle.
• Ikke la ledningen henge over kanten
på kjøkkenbenken, bordet eller
liknende.
• Se til at ledningen alltid er rullet helt
ut.
• Sørg for at hendene dine er tørre når
du tar på apparatet, strømledningen
eller støpslet.
• Slå av apparatet og/eller ta ut støpslet
fra stokkontakten hvis det oppstår
funksjonsfeil under bruk, og også før
rengjøring av apparatet, før du
monterer eller fjerner tilbehør eller
lagrer apparatet etter bruk.
• La aldri apparatet stå uten tilsyn mens
det er i bruk.
• Flytt aldri apparatet mens det er slått
på eller mens det fremdeles er varmt.
Før du flytter apparatet må du slå det
av og vente til det er avkjølt.
• Stekeformen i dette apparatet er
belagt med et PTFE slippbelegg. Når
dette belegget varmes opp, kan det
frigjøre små mengder gass som er
fullstendig ufarlig for mennesker.
Imidlertid er nervesystemet hos fugler
ekstremt følsomt overfor disse
gassene. Bruk derfor ikke dette
apparatet i nærheten av fugler (for
eksempel tropefugler, som
papegøyer).
Miljø
Kast emballasjemateriell som plast og
pappesker i containere som er beregnet på
slikt avfall.
Dersom du ønsker å kvitte deg med
apparatet mens det fortsatt fungerer som
det skal, eller kan repareres enkelt, må du
sørge for gjenvinning av apparatet.
Når apparatet har gjort sin nytte og skal
kasseres, må det håndteres på en
ansvarlig måte slik at apparatet (eller deler
av det) kan gjenvinnes. Ikke kast apparatet
sammen med usortert søppel. Lever det til
butikken, eller ta det med til et godkjent
innsamlingssted. Ta kontakt med lokale
myndigheter for informasjon om de
innleverings- eller innsamlingsmuligheter
som fins.
Gjeldene europeiske direktiver:
2002/95/EF
2002/96/EF
Noen brødoppskrifter
Når det gjelder oppgitte mengder, er det
tatt utgangspunkt i det målebegeret og den
måleskjeen (med mål for teskje og
spiseskje) som fulgte med apparatet.
Loff
Hvetemel
Gjær (tørr)
Olje
Melk
Salt
Sukker
Vann
280 g
1 teskje
1½ til 2 spiseskjeer
1 til 2 spiseskjeer
1 teskje
1 spiseskje
155 ml
Grovbrød
Sammalt mel
Gjær (tørr)
Olje
Melk
Salt
Sukker
Vann
280 g
1 teskje
1½ til 2 spiseskjeer
1 til 1½ spiseskjeer
1 teskje
1 spiseskje
160 ml
Blandingsbrød
Hvetemel
250 g
Havremel
(eller annen type mel)
30 g
Gjær (tørr)
1 teskje
Olje
1½ til 2 spiseskjeer
Melk
1 til 1½ spiseskjeer
Melk
½ til 1 spiseskje
Salt
1 teskje
Sukker
1 spiseskje
Vann
155 ml
Breadmaker Cool White Article 152001
85
Ingredienser
Naturligvis kan du gå i gang med
brødbakingen ved å følge en av
oppskriftene ovenfor. Men etter hvert som
du får dreisen på det, er det morsomt å
eksperimentere litt med de ulike
ingrediensene. Før du begynner med det,
kan det være kjekt å vite litt mer om de
forskjellige ingrediensene i
brødoppskriftene. Nedenfor finner du
informasjon som kan være til nytte under
brødbakingen.
Mel
Den viktigste bestanddelen i brød er mel.
Den viktigste bestanddelen i brød er mel.
Det har stor betydning hvilken kornsort du
bruker i brødet ditt. Hvetemel inneholder
for eksempel så mye gluten at det hever
bedre enn ‘tyngre’ mel. Det betyr altså at
dette melet trenger mindre gjær. Gluten er
proteiner i kornsorter som hvete, havre,
rug og bygg. Disse proteinene danner et
nettverk under hevingen. Glutennettverket
holder tilbake kullsyregassboblene som
dannes. Det gjør at brødet hever godt.
Patentmel eller husholdningsmel
Det fineste hvetemelet er såkalt patentmel.
Det inneholder nesten ikke kli eller kim,
men mye gluten. Dette melet brukes mest
til jevning av supper og sauser, men kan
godt brukes til å bake brød (loff).
Hvetemel
Hvetemel er siktet sammalt hvetemel.
Hvetemel er litt gråaktig i fargen og
inneholder små mengder av kli og kim.
Slikt hvetemel inneholder også mye gluten.
Sammalt hvetemel
Sammalt mel males av det hele,
ubehandlede hvetekornet. Skallet og
kimen fra hvetekornet er fortsatt intakt.
Sammalt mel inneholder, som fint
hvetemel, også mye gluten, men er ‘tyngre’
på grunn av innholdet av klideler og
kimdeler. Det betyr at brødet blir mer
kompakt enn hvis det bare bakes av siktet
86
Breadmaker Cool White Article 152001
hvetemel. Derfor blander de fleste
hjemmebakerne hvetemel i det sammalte
melet.
Ved siden av disse sortene fins det mange
andre melsorter som du kan
eksperimentere med av hjertens lyst, som
for eksempel: Havre-, bygg-, bokhvete-,
mais- og rugmel.
Melblandinger
De fleste melsortene er velegnet til å
blande med hverandre. Kombinasjonen av
bokhvete-, havre- og hvetemel er et godt
eksempel . Du kan også prøve en blanding
av byggmel og hvetemel. Det fins også
forkjellige melblandinger i handelen, for
eksempel waldkorn-, sekskorn-, nikorneller tikornmel. Disse blandingene
inneholder noen ganger fint mel og/eller
brødforbedringsmidler.
Ferdigblandinger
Du kan også kjøpe melblandinger som
inneholder alle brødingrediensene, unntatt
vann. Disse ferdigblandingene er enkle og
raske i bruk, men er også dyrere.
Gjær
Gjær trengs for heving av brøddeigen. Du
kan få kjøpt gjær i fersk form (pressgjær i
blokker), men også som tørrgjær (pulver).
Fersk gjær har noe mer utpreget smak enn
tørrgjær. Det fins forskjellige merker
tørrgjær, som kan ha noe ulik virkning.
Hvilken gjær som passer best, er et
spørsmål om smak og behag. Grovt sett
kan man si at det trengs omtrent
halvparten så mye (i vekt) tørrgjær (også
kalt instantgjær), sammenliknet med fersk
gjær. Virkningen av gjæren kan ødelegges
hvis gjæren kommer i kontakt med salt
eller fett. Salt tørker ut gjæren og fett
lukker gjærcellene slik at deigen ikke
lenger kan heve. Derfor er det viktig å
sørge for at gjær, salt og smør ikke ligger
for tett på hverandre i brødbakemaskinen.
Salt
Salt setter mer smak på brødet, men er
også viktig for å få fin skorpe og for heving
(samtidig som salt også kan sette en
stopper for hevingen hvis det kommer i
direkte kontakt med gjæren). Salt styrker
glutenkonstruksjonen som gir brødet
forms. Saltet sørger også for at brødet ikke
stiger ut over formen og synker sammen
før det er ferdigstekt.
Det går an å bake saltfattig eller saltfritt
brød, men det vil kreve at man varierer
med ingrediensene.
sprøere skorpe og fremmer også
heveprosessen. Ved baking av urtebrød
kan man gjerne bruke en krydderolje med
litt smak, for eksempel valnøtt-, hvitløkeller basilikumolje.
Væske
Det er vanligst å bake brød med vann, men
det går også an å forsøke med melk eller
kjernemelk. Det påvirker både smaken,
hevingen og brødstrukturen.
Fettet i H-melk har en positiv innflytelse på
brødets ferskhet, og melkesukkeret
(laktosen) i melken stimulerer hevingen.
Kjernemelk gir et lettere brød og sørger for
at brødet holder seg lenger ferskt.
Avkjøl brødet på rist
La brødet avkjøles på rist etter at det er
ferdigstekt. Da kan varmen unnslippe på
alle kanter.
Sukker
Sukker er bare delvis viktig for hevingen av
brødet, men er desto mer med på å sette
smak på brødet. I stedet for sukker, kan
også honning eller mørk eller lys sirup
brukes. Ikke bruk grovt sukker eller
kandissukker i brødbakemaskinen. Dette
kan skade slippbelegget. Ikke bruk
kunstige søtningsmidler til baking, da disse
vanligvis ikke tåler oppvarming særlig godt.
Fett
Fett er egentlig et brødforbedringsmiddel.
Det er ikke strengt nødvendig, men brødet
blir bedre hvis du bruker det. Fett gjør
deigen smidigere og sørger for at den
heves lettere. Fett lukker samtidig
glutennettverket slik at kullsyregassen
holdes tilbake. Dette gjør brødet luftigere
og gjør at det holder seg lenger ferskt.
Ulike typer fett egner seg. Olje (solsikkeeller olivenolje), meierismør og margarin
gir et utmerket resultat. Olje fører til at
skorpen blir mykere. Margarin gir en
Temperatur
Det er best hvis ingrediensene har
romtemperatur når de has i stekeformen.
Bruk aldri for varm væske. Det kan
ødelegge gjæren.
Hjelpemidler og tips
Skjæring av brødet etter avkjøling
Hjemmebakt brød kan best skjæres etter
at det er avkjølt. Hvis brødet fremdeles er
varmt, oppnås best resultat med en
elektrisk kniv, for eksempel Princess 2952
Silver Electric Knife.
Oppbevaring av brød
Hjemmebakt brød kan best – etter at det er
avkjølt – oppbevares viklet i et
kjøkkenhåndkle. På den måten holder
skorpen seg sprø. Spesielle brødposer i
papir egner seg også. I plastpose vil
brødet bli mykt, på samme måte som i
kjøleskap.
Frysing av brød
Hjemmebakt brød kan gjerne fryses etter
at det er avkjølt. Det er praktisk å fryse inn
brødet i dagsporsjoner.
Det er best å tine brødet ved
romtemperatur, for brødet kan lett bli tørt i
mikrobølgeovnen.
Selv om frysing fint er mulig, taper brødet
seg alltid i kvalitet.
Mørkere brød
For å få et mørkere brød, kan man tilsette
en spiseskje kakaopulver i melet. Dette har
knapt noen innflytelse på smaken.
Breadmaker Cool White Article 152001
87
Sprøere skorpe
For å få til en sprøere skorpe, kan du la
brødet sitte i maskinen ti eller femten
minutter av varmefasen.
Hvis brødet hever over stekeformen
Du kan følge heveprosessen gjennom
vinduet i lokket. Vanligvis anbefales det
ikke å åpne lokket under hevingen, for det
kan føre til at brødet synker sammen. Men
hvis det deigen hever ut over formen og
klistrer seg mot vinduet i lokket (dette kan
også skje under steking), kan du løfte litt
på lokket. Deigen vil da synke litt sammen.
Et kompakt, lite brød
For mye væske resulterer i et lite, flatt
brød. Deigen har ingen mulighet til å heve
godt fordi den er for våt. Gjæren kan også
ha vært for gammel.
Tørt brød
For lite væske resulterer i et for tørt brød.
Forsøk med (litt) mer vann eller melk. Hvis
brødet er fint etter steking, men deretter
blir fort tørt, kan du ha i litt mer olje eller
smør.
Brød som synker sammen
Hvis brødet hever godt, men synker
sammen under stekingen, kan du prøve
med det korteste programmet (Basic).
Sjansen for at brødet skal synke sammen
under stekingen, er vanligvis størst ved et
langt program.
88
Breadmaker Cool White Article 152001
Til slutt
Etter å ha lest all denne informasjonen
sitter du i teorien inne med alt som skal til
for å sette sammen dine egne
yndlingsoppskrift. All som gjenstår er
praksis. Og det er kanskje ikke bare bare,
for brødbaking er og blir en kunst du ikke
kan regne med å beherske fra den ene
dagen til den andre. Jakten på det perfekte
brødet foregår ofte ved prøving og feiling.
Så ikke bli skuffet hvis det virker vanskelig
med det samme. Be gjerne andre
hjemmebakere om råd. Fordyp deg i
materien og les om temaet. Søk litt på
Internett. Og, viktigst av alt, fortsett
eksperimenteringen, for mulighetene er
uendelige. Hjemmebakt brød er uansett
deiligst.
Yleistä
Tämä Princess Cool White -leipäkone
sekoittaa ja vaivaa taikinan, ja paistaa
sitten leivän. Laitteen mukana tulee
mittakuppi, mittalusikka ja paistoastia,
jossa on tarttumaton pinnoite.
Leipäkoneessa on 5 ohjelmaa, joita voi
käyttää erityyppisiä leipiä varten.
Käyttö ja säätimet
Katso kuva 1.
Laite sisältää seuraavat osat:
1 Ikkunallinen kansi
2 START/STOP-painike, jossa on
merkkivalo
3 MENU-painike, jossa on merkkivalo
4 Kotelo
5 Teräskoukku
6 Mittalusikka
7 Mittakuppi
8 Paistoastia
9 Kahva
10 Sähköjohto ja -pistoke
11 Vaivain
Ennen kuin käytät
• Lue ja noudata näitä ohjeita
huolellisesti. Säilytä tämä ohjekirja
tulevaa tarvetta varten.
• Varmista, että sähköverkon jännite
vastaa laitteen tyyppikilvessä
ilmoitettua jännitettä.
• Tämä laite vaatii maadoitetun
seinäpistokkeen.
1 Poista kaikki pakkausmateriaali ja
tarrat.
2 Puhdista laite ja kaikki tarvikkeet (katso
Huolto ja puhdistus).
3 Aseta laite tasaiselle, tukevalle pinnalle,
jolla se ei voi kaatua.
4 Pidä paistoastiaa kahvasta ja aseta se
laitteeseen, paina alas ja käännä
myötäpäivään, kunnes astia napsahtaa
paikalleen.
5 Aseta vaivain astian pohjalla olevaan
paikkaan. Käännä vaivainta, kunnes
tunnet, että se on hyvin paikoillaan.
6 Sulje kansi.
7 Työnnä pistoke pistorasiaan.
Merkkiääni kuuluu ja valo osoittaa
BASIC-ohjelmaa. Tämä on
oletusohjelma.
8 Painele MENU-painiketta, kunnes valo
osoittaa BAKE-ohjelmaa. BAKEohjelma (Paisto) on valittu.
9 Paina START/STOP-painiketta ja anna
laitteen paistaa noin 10 minuutin ajan.
START/STOP-painikkeen ympärillä
olevat merkkivalot vilkkuvat, mikä
osoittaa, että ohjelma on käynnissä.
10 Lopeta ohjelma noin 10 minuutin
jälkeen painamalla START/STOPpainiketta yli kolmen sekunnin ajan.
Kuuluva äänimerkki osoittaa, että
ohjelma on pysähtynyt.
Anna laitteen jäähtyä.
11 Avaa kansi.
12 Ota paistoastiaa kahvasta kiinni,
käännä sitä vastapäivään ja ota se pois
laitteesta.
13 Puhdista paistoastia ja vaivain, ja
kuivaa ne huolellisesti.
Katso Huolto ja puhdistus.
• Laitteesta saattaa tulla hieman savua
ja ominaishajua kun kytket sen päälle
ensimmäistä kertaa. Tämä on
tavallista ja loppuu pian. Varmista, että
laitteella on riittävä tuuletus.
• Tämän laitteen mukana tulevassa
paistoastiassa on tarttumaton PTFEpinnoite. Kuumennettaessa tämä
pinnoite voi vapauttaa pieniä määriä
kaasuja, jotka ovat täysin vaarattomia
ihmisille. Lintujen hermojärjestelmän
on kuitenkin todettu olevan erittäin
herkkä näille kaasuille. Sen vuoksi
Breadmaker Cool White Article 152001
89
laitetta ei tule käyttää lähellä
häkkilintuja (kuten papukaijoja tai
muita trooppisia lintuja).
Laitteen valmistaminen käyttöä
varten
1 Aseta laite tasaiselle, tukevalle pinnalle,
jolla se ei voi kaatua.
2 Aseta vaivain astian pohjalla olevaan
paikkaan. Käännä vaivainta, kunnes
tunnet, että se on hyvin paikoillaan.
Ennen paistamista on suositeltavaa täyttää
paistoastian vaivainpaikan ympärillä olevat
kolot voilla ennen kuin vaivain asetetaan
paikalleen. Tämä estää taikinaa
tarttumasta näihin paikkoihin ja auttaa
vaivaimen irrottamisessa leivästä, kun se
on valmis.
Käyttö
Ainesosien lisääminen
1 Punnitse reseptiin vaaditut ainesosat.
Älä koskaan täytä laitetta yli
maksimikapasiteetin (yhteensä 500 g),
muuten taikina nousee paistoastian yli.
2 Lisää ainesosat yksi kerrallaan
paistoastiaan. Aloita kaatamalla vesi tai
neste paistoastiaan. Lisää sitten jauho
ja - reseptin mukaisesti - lisää sokeri,
suola, voi ja hiiva tai leivinjauhe.
Aseta hiiva tai leivinjauhe jauhoon
tehtyyn koloon ja jokainen muu aine
paistoastian kulmaan (tämä on erityisen
tärkeää ajastinta käytettäessä).
3 Pidä paistoastiaa kahvasta ja aseta se
laitteeseen, paina alas ja käännä
myötäpäivään, kunnes astia napsahtaa
paikalleen.
4 Sulje kansi.
• Varmista, että laitteen ympärillä on
riittävästi vapaata tilaa. Tämä
varmistaa, että höyry leviää tasaisesti
eivätkä laitteen lähellä olevat esineet
kostu.
90
Breadmaker Cool White Article 152001
• Älä käytä paistoastiassa teräviä
esineitä, kuten metallilastoja, veitsiä
tai haarukoita. Nämä voivat vaurioittaa
tarttumatonta pinnoitetta.
Ohjelman asettaminen
1 Työnnä pistoke pistorasiaan.
Merkkiääni kuuluu ja valo osoittaa
BASIC-ohjelmaa. Tämä on
oletusohjelma.
2 Valitse haluttu ohjelma painelemalla
MENU-painiketta, kunnes valo osoittaa
haluttua ohjelmaa.
Katso Valikon valinnat.
Paistaminen
3 Paina START/STOP-painiketta. Lyhyt
merkkiääni kuuluu sen merkiksi, että
valittu ohjelma on käynnistetty.
START/STOP-painikkeen ympärillä
olevat merkkivalot vilkkuvat, mikä
osoittaa, että ohjelma on käynnissä.
• MENU-painike on epäaktiivinen, jotta
ohjelmaa ei voi vahingossa vaihtaa
painiketta painamalla.
• Ohjelma voidaan lopettaa painamalla
START/STOP-painiketta yli 3 sekunnin
ajan. Lyhyt merkkiääni kuuluu sen
merkiksi, että ohjelma on pysäytetty.
• Käytä aina laitetta kansi suljettuna.
• Laite sammuu automaattisesti, jos
käytön aikana tulee sähkökatkos.
Laite käynnistyy automaattisesti
uudelleen, jos virta palautuu
15 minuutin sisällä. Laite suorittaa
sitten ohjelman loppuun.
Jos virtakatkos kestää yli
15 minuuttia, ohjelmaa ei voida
säilyttää. Tällaisessa tilanteessa, jos
taikina ei ole ehtinyt
kohoamisvaiheeseen, voit käynnistää
ohjelman uudelleen alusta painamalla
START/STOP-painiketta. Muussa
tilanteessa hylkää ainesosat ja aloita
uudelleen.
• Käytä uunikinnasta, jos sinun täytyy
koskettaa laitetta käytön aikana tai
heti sen jälkeen. Laite ja paistoastia
kuumenevat.
• Laite toimii hyvin laajalla lämpötilaalalla, mutta leivän koossa voi olla
poikkeamia erittäin kuumassa tai
kylmässä huoneessa paistettaessa.
Suosittelemme, että laitetta käytetään
lämpötilojen 15°C ja 35°C välillä.
Voit seurata paistoprosessia katsomalla
kannen ikkunasta.
leikkaamista. (Vihje: voit leikata tuoretta
leipää erittäin helposti Princesssähköveitsellä (tuotenumero 492952).
9 Anna laitteen jäähtyä riittävästi ennen
kuin käytät sitä uudelleen.
10 Kun lopetat laitteen käytön, irrota
sähköpistoke seinäpistokkesta ja anna
laitteen jäähtyä riittävästi ennen kuin
puhdistat ja varastoit sen.
Katso Huolto ja puhdistus.
BASIC-ohjelmassa:
Valikon valinnat
4 Paistoprosessin aikana kuuluu pitkä
äänimerkki. Tämä äänimerkki
muistuttaa sinua lisäämään ainesosia
maun parantamiseksi (tarvittaessa):
Avaa kansi, lisää vaaditut ainesosat ja
sulje kansi uudelleen.
1 Painamalla MENU-painiketta voit
vaihtaa eri ohjelmien välillä. Valittu
ohjelma osoitetaan valolla.
Valmistuminen
5 Kun ohjelma on valmis, äänimerkit
ilmoittavat ohjelman loppumisesta.
Laite pitää leivän lämpinämä tunnin
ajan paistamisen jälkeen. Tämä estää
tiivistymisen pinnalle. Jos haluat
lopettaa tämän lämmitysprosessin,
paina START/STOP-painiketta yli 3
sekuntia. Kuulet äänimerkin, joka
osoittaa ohjelman loppumisen.
Laite ja paistoastia ovat erittäin kuumia.
Avaa kansi uunikintailla ja poista
paistoastia laitteesta.
6 Avaa kansi.
7 Ota paistoastiaa kahvasta kiinni,
käännä sitä vastapäivään ja ota se pois
laitteesta.
8 Poista leipä paistoastiasta kääntämällä
astia ylösalaisin ja napauttamalla sitä
varovasti. Tarvittaessa voit käyttää
puista tai muovista lastaa leivän
poistamiseen. Varo vahingoittamasta
tarttumatonta pinnoitetta.
Vaivain voivat jäädä leipään. Irrota se
leivästä metallikoukulla. Ole varovainen
poistaessasi sitä, sillä se on kuuma.
Anna leivän jäähtyä ritilällä ennen sen
Kestoaika eri ohjelmille:
Ohjelma
Kesto
(t:min)
BASIC (Perus)
3:00
WHOLE WHEAT
(Täysjyvävehnä)
3:40
QUICK (Pika)
1:38
DOUGH (Taikina)
1:30
BAKE (Paisto)
0:30
1. BASIC (Perus)
Tämä on käytetyin ohjelma tavallisen
leivän vaivaamiseen, kohottamiseen ja
paistamiseen.
2. WHOLE WHEAT (Täysjyvävehnä)
Tällä ohjelmalla voit vaivata, kohottaa ja
paistaa täysjyvävehnäleivän.
3. QUICK (Pika)
Tällä ohjelmalla voidaan leipiä vaivata,
kohottaa ja paistaa vähemmässä ajassa
kuin BASIC-ohjelmalla. Tällä ohjelmalla
paistetut leivät ovat yleensä pienempiä ja
niissä on tiivis rakenne.
4. DOUGH (Taikina)
Tällä ohjelmalla voit vaivata ja kohottaa
taikinan paistamatta sitä. Taikinaa voidaan
Breadmaker Cool White Article 152001
91
käyttää sämpylöiden, pizzan, höyrytetyn
leivän jne. tekemiseen.
5. BAKE (Paisto)
Tällä ohjelmalla voit paistaa leivän
vaivaamatta ja kohottamatta sitä.
Tätä ohjelmaa voidaan käyttää myös
lisäämään paistoaikaa halutuilla asetuksilla
suoraan muun tavallisen paisto-ohjelman
käytön jälkeen.
Laitteen kytkeminen pois päältä
ja varastoiminen
1 Irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna laitteen jäähtyä.
3 Puhdista laite ja kaikki tarvikkeet (katso
Huolto ja puhdistus).
4 Säilytä laitetta kuivassa,
jäätymättömässä paikassa.
itseään ei saa pestä
astianpesukoneessa.
1 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna
laitteen jäähtyä täysin.
2 Puhdista laitteen kotelo pehmeällä,
kostealla liinalla. Käytä lämmintä vettä
ja hieman pesunestettä liinan
kostutukseen.
3 Pese irralliset osat ja varusteet
(paistoastia, vaivain, mittalusikka ja kuppi sekä teräskoukku) saippuaisessa
vedessä tai astianpesukoneessa.
4 Kuivaa laite ja lisävarusteet huolellisesti
ennen niiden säilytykseen laittamista.
Turvallisuus
Yleistä
Huolto
ja puhdistus
• Lue ja noudata näitä ohjeita
huolellisesti. Säilytä tämä ohjekirja
tulevaa tarvetta varten.
• Käytä tätä laitetta ainoastaan
käyttöohjeiden mukaan.
• Puhdista laite käytön jälkeen
perusteellisesti.
• Tämä laite on tarkoitettu yksinomaan
kotikäyttöön.
• Varmista, että laite ei ole kytketty
pistorasiaan, kun aiot puhdistaa sen.
• Voi aiheuttaa vaaran, jos tätä laitetta
käyttävät lapset tai henkilöt, joilla on
fyysisiä tai aisteihin liittyviä
vajavuuksia, henkisiä tai motorisia
puutteita tai tarvittavien tietojen ja
kokemuksen puute. Sellaisten
henkilöiden turvallisuudesta
vastaavien ihmisten täytyy antaa
tarkat ohjeet laitteen käytöstä tai
valvoa sitä.
• Älä koskaan puhdista laitetta, kun se
on vielä kuuma.
• Varmista, että laitteen sähköosat eivät
joudu kosketuksiin kosteuden kanssa.
• Älä upota laitetta, virtajohtoa tai
pistoketta veteen tai muihin nesteisiin.
• Älä koskaan käytä laitteen
puhdistukseen aggressiivia tai
hankaavia puhdistusaineita tai teräviä
esineitä (kuten veitsiä tai kovia
harjoja).
• Vain irralliset osat ja varusteet
(paistoastia, vaivain, mittalusikka ja kuppi sekä teräskoukku) voidaan
pestä astianpesukoneessa. Laitetta
92
Breadmaker Cool White Article 152001
• Pidä laite poissa lasten ja sen
turvalliseen käyttöön
kykenemättömien henkilöiden
ulottuvilta.
• Teetä laitteen korjaukset vain
hyväksytyllä sähköasentajalla. Älä
koskaan yritä korjata laitetta itse.
• Käytä ainoastaan valmistajan
suosittelemia lisävarusteita. Muiden
lisävarusteiden käyttö voi johtaa
laitteen vaurioitumiseen ja siten
aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle.
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kauko-ohjatulla järjestelmällä.
Sähkö ja lämpö
• Varmista ennen käyttöä, että
sähköverkon jännite on sama kuin
laitteen tyyppikilvessä.
• Käytä maadoitettua pistorasiaa, joka
on yhdistetty vähintään 10 A:n
sulakkeeseen ja jossa ei ole
kytkettynä muita raskaita kuormia.
• Jos käytät jatkojohtoa, käytä
maadoitettua jatkojohtoa, joka sopii
laitteen virtaluokitukseen. Suorista
jatkojohto kokonaan ja aseta se niin,
että kukaan ei voi kompastua siihen.
• Varmista, ettei laite tai virtajohto joudu
kosketuksiin veden tai muiden
nesteiden tai kemikaalien kanssa.
• Älä nosta laitetta, jos se putoaa
veteen. Irrota pistoke välittömästi
pistorasiasta. Älä käytä laitetta enää.
• Laite ja sen osat kuumenevat laitetta
käytettäessä. Jotta et saisi
palovammoja, käsittele laitetta ja sen
osia varoen.
• Laitteen tulee antaa haihduttaa
lämpönsä, jotta tulipalon riskiltä
vältyttäisiin. Varmista, että laitteella on
riittävästi tilaa ympärillään ja ettei se
pääse koskettamaan tulenarkoja
aineita. Laitetta ei saa peittää.
• Anna laitteen jäähtyä ennen kuin
varastoit, peset tai huollat sitä.
• Älä käytä laitetta muiden
lämmönlähteiden lähellä.
Käytön aikana
• Laite tulee kytkeä
vikavirtasuojakytkimeen (VVSK),
jonka nimellisvikavirta on enintään
30 mA.
• Älä koskaan käytä laitetta ulkona.
• Irrota aina sähköpistoke
seinäpistokkeesta, kun laitetta ei
käytetä pitkään aikaan.
• Käytä laitetta vain lämpötilassa, joka
on välillä 15 °C ja 35 °C.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta,
vedä aina pistokkeesta, ei
virtajohdosta.
• Älä koskaan käytä laitetta kosteissa
tiloissa.
• Aseta laite vakaalle ja tasaiselle
alustalle, jolla se ei voi keikahtaa.
• Älä anna johdon roikkua tiskipöydän,
työtason tai pöydän kulman yli.
• Älä koskaan liikuta laitetta vetämällä
johdosta.
• Varmista aina, että virtajohto on
kokonaan suoristettu.
• Älä koskaan liikuta laitetta, kun se on
käytössä.
• Varmista, että kätesi ovat kuivat
koskiessasi laitteeseen, virtajohtoon
tai pistokkeeseen.
• Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai laite
on vahingoittunut. Anna valtuutetun
sähköasentajan korjata vioittunut
virtajohto.
• Varmista, ettei laite, virtajohto tai
pistoke joudu kosketuksiin
lämmönlähteiden, esimerkiksi
kuuman keittolevyn tai avotulen
kanssa.
• Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke
pistorasiasta toimintahäiriön
ilmetessä käytön aikana, ennen
laitteen puhdistamista, lisävarusteen
asettamista tai poistamista sekä
laittaessasi laitteen säilytykseen
käytön jälkeen.
Breadmaker Cool White Article 152001
93
• Älä koskaan jätä laitetta ilman
valvontaa käytön aikana.
• Älä koskaan siirrä laitetta, kun se on
kytketty päälle tai yhä kuuma. Ennen
kuin siirrät laitetta, sammuta se ja
odota, että se jäähtyy.
• Laitteen astiassa on tarttumaton
PTFE-pinnoite. Kuumennettaessa
tämä pinnoite voi vapauttaa pieniä
määriä kaasuja, jotka ovat täysin
vaarattomia ihmisille. Lintujen
hermojärjestelmän on kuitenkin
todettu olevan erittäin herkkä näille
kaasuille. Sen vuoksi laitetta ei tule
käyttää lähellä häkkilintuja (kuten
papukaijoja tai muita trooppisia
lintuja).
Joitakin leipäreseptejä
Leipäkoneen mukana tulevia mittakuppia
ja mittalusikkaa (jonka päissä on tee- ja
ruokalusikkamitat) on käytetty määrien
mittaamiseen.
Valkoinen leipä
Vehnäjauhoa tai karkeaa
vehnäjauhoa
Hiivaa (kuiva)
Öljyä
Maitoa
Suolaa
Sokeria
Vettä
280 g
1 tl
1½ - 2 rkl
1 - 2 rkl
1 tl
1 rkl
155 ml
Täysjyväleipä
Ympäristö
Vie pakkausmateriaalit, kuten muovi ja
laatikot, asianmukaisiin
jätteidenkeräyspisteisiin.
Jos haluat hävittää laitteen kun se vielä
toimii tai on helposti korjattavissa, varmista
että laite kierrätetään.
Kun laite saavuttaa käyttöikänsä pään, se
tulisi hävittää vastuullisesti varmistaen,
että laite tai sen osat kierrätetään. Älä
hävitä laitetta sekajätteiden mukana vaan
toimita se liikkeeseen tai muuhun
valtuutettuun keräyspisteeseen. Kysy
kunnan jätehuoltoviranomaisilta tietoja
oman alueesi vastaanottopisteistä ja
keräysjärjestelmistä.
Täysjyväjauhoa
Hiivaa (kuiva)
Öljyä
Maitoa
Suolaa
Sokeria
Vettä
280 g
1 tl
1½ - 2 rkl
1 - 1½ rkl
1 tl
1 rkl
160 ml
Sekaleipä
Karkeaa vehnäjauhoa
Karkeaa maissijauhoa
(tai muun tyyppistä jauhoa)
Hiivaa (kuiva)
Öljyä
Maitoa
Jogurttia
Suolaa
Sokeria
Vettä
250 g
30 g
1 tl
1½ - 2 rkl
1 - 1½ rkl
½ - 1 rkl
1 tl
1 rkl
155 ml
Ainesosat
Soveltuva EY-direktiivi:
2002/95/EY
2002/96/EY
94
Breadmaker Cool White Article 152001
Voit tietysti paistaa leipää käyttämällä
jotakin edellä olevista resepteistä, mutta
kun pääset paistamisee nsisään, eri
ainesosilla on hauska tehdä kokeita. Sitä
varten on hyödyllistä tietää enemmän
monista leivänpaistoon käytetyistä
ainesosista. Seuraavassa on joitakin
hyödyllisiä tietoja leivän paistamiseen.
Jauho
Leivän pääainesosa on jauho. Jauhoja ja
jauhosekoituksia on useita erilaisia.
Käyttämäsi vilja vaikuttaa suuresti leipään.
Esimerkiksi vehnäjauho sisältää niin paljon
gluteenia, että se kohoaa raskaita jauhoja
paremman, ja vaatii sen vuoksi vähemmän
hiivaa. Gluteeni on proteiiniyhdiste, jota
löytyy viljasta, kuten vehnästä, kaurasta,
rukiista ja ohrasta. Kun leipä kohoaa,
gluteeni muodostaa verkon, joka pysyy
hiilidioksidikuplissa, minkä vuoksi leipä
kohoaa.
Vaalea jauho
Yleensä vaaleassa jauhossa ei ole leseitä
tai siemeniä, mutta se sisältää paljon
gluteenia. Tätä jauhoa käytetään usein
keittojen ja kastikkeiden sitomiseen, mutta
se sopii myös (vaalean) leivän
paistamiseen.
Vehnäjauho ja karkea vehnäjauho
Vehnäjauho on valkoista vehnäjauhoa.
Karkea vehnäjauho on hieman
harmaampaa ja se sisältää pieniä määriä
lesettä ja siemeniä. Vehnäjauho ja karkea
vehnäjauho sisältävät myös paljon
gluteenia.
Täysjyvävehnäjauho ja karkea
täysjyvävehnäjauho
Täysjyvävehnäjauho jauhetaan
kokonaisista, käsittelemättömistä
vehnänjyvistä. Se sisältää kaikki vehnän
leseet ja siemenet.
Täysjyvävehnäjauhossa on, aivan kuten
vehnäjauhossa, paljon gluteenia, mutta se
on painavampaa leseiden ja siemenien
takia. Seurauksena leipä on pienempi, jos
se tehdään vain täysjyvävehnäjauhosta.
Sen vuoksi useimmat kotikokit lisäävät
hieman vehnäjauhoa.
Näiden jauhojen lisäksi on monia muita
tyyppejä, jotka pitävät sinut kiireisenä niin
pitkään kuin haluat, esimerkiksi:
kaurajauho, ohrajauho, tattarijauho,
maissijauho ja ruisjauho.
Jauhosekoitukset
Useimpia jauhotyyppejä voidaan sekoittaa
keskenään. Tattarijauhon, kaurajauhon ja
vehnäjauhon yhdistelmä on hyvä
esimerkki. Voit myös kokeilla ohrajauhoa ja
vehnäjauhoa. Erilaisia sekoituksia voi
ostaa kaupastakin, kuten maissijauhoa,
kuuden viljan jauhoa, yhdeksän viljan
jauhoa tai kymmenen viljan jauhoa. Joskus
nämä sekoitukset sisältävät jauhoa ja/tai
leivinjauhoa.
Kaikki yhdessä -sekoitukset
Voit myös ostaa sekoituksia, jotka
sisältävät kaikki ainesosat vettä lukuun
ottamatta. Nämä kaikki yhdessä sekoitukset ovat helppoja ja nopeita
käyttää, mutta myös kalliimpia.
Hiiva
Hiivaa vaaditaan leivän kohottamiseen.
Voit ostaa tuoretta hiivaa (kuutioina) tai
kuivahiivaa (jauheena). Tuoreen hiivan
maku on hieman voimakkaampi kuin
kuivan hiivan. Kuivahiivaa on useita
merkkejä ja niiden teho voi hieman
poiketa. Sopivin hiiva on oman maun
mukainen. Peukalosääntönä voidaan
sanoa, että kuivahiivaa (eli pikahiivaa)
vaaditaan painoltaan puolet tuorehiivasta.
Hiivan tehoon voi vaikuttaa, jos hiiva
koskee suolaan tai rasvaan. Suola kuivaa
hiivaa ja rasva ympäröi hiivasoluja, jolloin
taikina ei voi enää nousta. Sen vuoksi on
tärkeää varmistaa, että hiiva, suola ja voi
eivät ole liian lähellä toisiaan
leipäkoneessa.
Suola
Suola lisää leivän makua, mutta se on
myös tärkeää kuorta sekä leivän
kohottamista varten (vaikka suola voi myös
pysäyttää koamisen, jos se tulee suoraan
kontaktiin hiivan kanssa). Suola vahvistaa
gluteenirakennetta, joka antaa leivälle
Breadmaker Cool White Article 152001
95
muodon. Sula myös varmistaa, että leipä ei
kohoa paistoastian yli ja romahda ennen
kuin se on hyvin paistettu.
On mahdollista tehdä vähäsuolaisia tai
suolattomia leipiä, mutta se vaatii eri
ainesosia.
Nesteet
Yleisin leivän tekemisessä käytetty neste
on vesi, mutta voit myös kokeilla maitoa tai
piimää. Se vaikuttaa makuun,
kohoamiseen ja leivän koostumukseen.
Täysmaidon rasvoilla on positiivinen
vaikutus tuoreuteen ja maidon laktoosi
kiihdyttää käymisprosessia. Piimä tuottaa
kevyemmän leivän, joka pysyy tuoreena
pidempään.
Sokeri
Sokeri vaikuttaa vain vähän
kohotusprosessiin, mutta se määrittää
leivän maun. Sokerin sijaan voi myös
käyttää hunajaa, melassia tai siirappia. Älä
käytä isorakeista sokeria (kovaa sokeria)
tai kandisokeria leipäkoneessa. Nämä
voivat vaurioittaa tarttumatonta pinnoitetta.
Älä käytä keinotekoisia makeutusaineita,
koska ne eivät yleensä kestä hyvin
lämpöä.
Rasvat
Rasva itse asiassa parantaa leipää. Sitä ei
välttämättä tarvitse, mutta leivästä tulee
paljon parempi, jos sitä käyttää. Rasva
tekee taikinasta notkeampaa ja varmistaa,
että se voi nousta helpommin. Rasva myös
sulkee gluteeniverkon, jotta hiilidioksidi
pysyy sen sisällä. Tämä tekee leivästä
ilmavampaa ja se pysyy tuoreena
pidempään.
Useat rasvatyypit ovat sopivia. Öljy
(auringonkukkaöljy tai oliiviöljy), voi ja
margariini antavat loistavia tuloksia. Öljy
tekee kuoresta pehmeämmän. Margariini
tekee rapeamman kuoren ja parantaa
kohoamisprosessia. Yrttileipää
paistettaessa makua voi saada käyttämällä
maustettua öljyä, kuten
96
Breadmaker Cool White Article 152001
saksanpähkinäöljyä, valkosipuliöljyä tai
basilikaöljyä.
Lämpötila
On parasta, että ainesosat ovat
huoneenlämpöisiä kun ne asetetaan
paistoastiaan. Älä koskaan käytä liian
lämmintä nestettä, koska se voi vaikuttaa
negatiivisesti hiivaan.
Apua ja vihjeitä
Jäähdytä leipä ritilän päällä
Paistamisen jälkeen jätä leipä jäähtymään
ritilän päälle. Lämpö voi silloin haihtua joka
puolelta.
Leivän leikkaaminen jäähtymisen
jälkeen
Kotitekoinen leipä on paras leikata sen
jälkeen kun se on jäähtynyt. Jos leipä on
yhä lämmin, on parasta käyttää
sähköveistä, esimerkiksi Princess 2952
Silver Electric Knife.
Leivän säilyttäminen
Jäähdyttämisen jälkeen kotitekoinen leipä
on paras kääriä pellavapyyhkeeseen.
Tämä pitää kuoren mukavana ja rapeana.
Erityiset paperiset leipäpussit sopivat
myös. Leipä pehmenee, jos se pidetään
muovipussissa tai jääkaapissa.
Leivän pakastaminen
Kotitekoinen leipä voidaan pakastaa sen
jälkeen kun se on jäähtynyt. On hyödyllistä
pakastaa se päivittäisinä annoksina.
Leipä on parasta sulattaa
huoneenlämmössä, koska mikroaaltouuni
kuivattaa leivän liian nopeasti.
Vaikka leipä voidaan pakastaa, sillä on
aina haitallinen vaikutus laatuun.
Tummempi leipä
Yksi teelusikallinen kaakaojauhetta
voidaan lisätä jauhoihin, jos leivälle
halutaan tummempi väri. Tällä ei ole lähes
mitään vaikutusta makuun.
Rapeampi kuori
Jos haluat rapeamman kuoren, voit jättää
leivän koneeseen 10-15 minuutiksi
lämmitysvaiheen aikana.
Jos leipä kohoaa paistoastian yli
Voit katsoa kohoamisprosessia
katseluikkunasta. Tavallisesti ei ole hyvä
idea avata kantta kohotusprosessin
aikana, koska leipä voi silloin kutistua,
mutta jos taikina nousee paistoastiasta ja
tarttuu katseluikkunaan (mikä voi tapahtua
myös paistamisen aikana), avaa kansi
hetkeksi. Taikina kutistuu hieman.
Pieni, kompakti leipä
Liika neste tuottaa pienen, litteän leivän.
Taikina ei voi nousta kunnolla, koska se on
liian märkää. Hiiva on saattanut myös olla
liian vanhaa.
Lopuksi
Kun olet lukenut kaikki nämä tiedot, sinun
pitäisi teoriassa pystyä kehittämään omia
suosikkireseptejäsi. Jäljellä on enää
käytäntö. Se ei välttämättä olekaan niin
helppoa, koska leivän paistaminen ei ole
taito, jonka voi oppia yhdessä päivässä.
Täydellisen leivän etsinnässä voi tulla
paljon vastoinkäymisiä. Älä pety, jos alussa
on ongelmia. Kysy muilta kotileipureilta
heidän kokemuksiaan, vietä hetki lukien
aiheesta, katso tietoja Internetistä ja - mikä
tärkeintä - jatka kokeiluja, koska
mahdollisuudet ovat loputtomat. Sillä
onhan kotitekoinen leipä maukkainta.
Kuiva leipä
Liian pieni määrä nestettä tuottaa liian
kuivan leivän. Kokeile käyttää (hieman)
enemmän vettä tai maitoa. Jos leipä on
hyvää paistamisen jälkeen, mutta kuivuu
nopeasti, lisää öljyä tai voita.
Litistynyt leipä
Jos leipä kohoaa hyvin, mutta litistyy
paistamisen aikana, kokeile paistaa
lyhyimmällä ohjelmalla (BASIC). Yleensä
pidempi ohjelma lisää mahdollisuutta, että
leipä litistyy paistamisen aikana.
Breadmaker Cool White Article 152001
97
Informação geral
Esta máquina de cozer pão Princess Cool
White, mistura, amassa e depois coze o
pão. Este aparelho é fornecido completo
com um copo de medida, uma colher de
medida e uma forma anti-aderentes:
A máquina de cozer pão está equipada
com 5 programas que pode utilizar para
vários tipos de pão!
Funcionamento e
manuseamento
Veja a figura 1.
O aparelho inclui os seguintes
componentes:
1 Tampa com vidro
2 Botão START/STOP com luz
indicadora
3 Botão MENU com luz indicadora
4 Corpo do aparelho
5 Gancho de aço
6 Colher de medida
7 Copo de medida
8 Forma
9 Pega
10 Cabo de alimentação e ficha
11 Amassador
Antes da primeira utilização
• Leia e siga cuidadosamente estas
instruções. Guarde este manual para
consulta futura.
• Certifique-se de que a voltagem da
rede é a mesma que a indicada na
chapa de tipo do aparelho.
• Este aparelho requer uma tomada
com ligação à terra.
1 Remova todo o material de embalagem
e autocolantes do aparelho.
98
Breadmaker Cool White Article 152001
2 Limpe o aparelho e todos os acessórios
(veja “Manutenção e limpeza”).
3 Coloque o aparelho numa superfície
plana e estável num local de onde não
possa cair.
4 Segure a forma pela pega e coloque-a
no aparelho, prima-a para baixo e rodea para a direita até a forma fazer clique
ao entrar na posição.
5 Coloque o amassador no eixo no fundo
da forma. Rode o amassador até que
você senta que está preso no eixo.
6 Feche a tampa.
7 Introduza a ficha na tomada.
Ouvirá um bip e uma luz indicará o
programa BASIC. Este é o programa
predefinido.
8 Prima o botão MENU repetidamente
até a luz indicar o programa BAKE. O
programa BAKE está seleccionado.
9 Prima o botão START/STOP e deixe o
aparelho cozer durante cerca de
10 minutos.
A luz indicadora acende em volta do
botão START/STOP indicando que o
programa está a decorrer.
10 Após cerca de 10 minutos, prima o
botão START/STOP durante mais de
três segundos para parar o programa.
Ouvirá um bip como um sinal de que o
programa parou.
Deixe o aparelho arrefecer.
11 Abra a tampa.
12 Segure a forma pela pega e rode-a
para a esquerda e tire-a do aparelho.
13 Limpe a forma e o amassador e sequeos bem.
Veja “Manutenção e limpeza”.
• Na primeira utilização do aparelho
pode haver um ligeiro
desenvolvimento de fumo e formar-se
um cheiro característico. Isto é normal
e desaparece rapidamente. Certifiquese de que o aparelho tem ventilação
suficiente.
• A forma fornecida com este aparelho,
está munida de uma camada antiaderente à base de PTFE. Ao ser
aquecida podem libertar-se pequenas
quantidades de gases que são
inofensivas para o ser humano. Mas,
detectou-se que o sistema
neurológico dos pássaros é
extremamente sensível a estes gases.
Por essa razão, não use o aparelho
perto de pássaros (por exemplo,
pássaros tropicais como papagaios)
Preparar o aparelho para uso
1 Coloque o aparelho numa superfície
plana e estável num local de onde não
possa cair.
2 Coloque o amassador no eixo no fundo
da forma. Rode o amassador até que
você sinta que este está preso no eixo.
Antes de iniciar a cozedura, recomenda-se
que encha o espaço em volta do eixo do
amassador na forma com manteiga antes
de colocar o amassador. Isto evita que a
massa cole nesse espaço e facilita retirar o
amassador do pão quando este está
pronto.
Utilização
Adicionar ingredientes
1 Pese os ingredientes necessários para
a receita.
Nunca encha o aparelho além da
quantidade máxima (um total com um
máximo de 500 g (1.1 lb.), caso
contrário a massa derramar-se-á por
cima da forma.
2 Adicione os ingredientes um a um para
dentro da forma. Comece por adicionar
água ou líquido à forma. Depois
adicione farinha e conforme a receita,
adicione açúcar, sal, manteiga e
fermento de padeiro ou fermento em
pó.
Coloque num canto o fermento de
padeiro ou o fermento em pó num
buraco feito na farinha e cada um dos
outros ingredientes noutro buraco
noutro canto da forma (isto é
especialmente importante quando se
vai usar o temporizador).
3 Segure a forma pela pega e coloque-a
no aparelho, prima-a para baixo e rodea para a direita até a forma fazer clique
ao entrar na posição.
4 Feche a tampa.
• Certifique-se de que há espaço livre
suficiente em volta do aparelho. Isto
assegura que o vapor seja bem
distribuído e os itens perto do
aparelho não fiquem húmidos.
• Não use objectos afiados na forma,
tais como espátulas, facas e garfos.
Estes podem danificar a camada antiaderente.
Definir o programa
1 Introduza a ficha na tomada.
Ouvirá um bip e uma luz indicará o
programa BASIC. Este é o programa
predefinido.
2 Seleccione o programa desejado
carregando no botão do MENU
repetidamente até a luz indicar o
programa pretendido.
Veja “Selecção MENU”.
Cozedura
3 Prima o botão START/STOP. Ouvirá
um bip curto como um sinal de que o
programa seleccionado iniciou.
A luz indicadora acende em volta do
botão START/STOP indicando que o
programa está a decorrer.
• O botão MENU fica inactivo a partir
deste momento para evitar que toques
inadvertidos façam alterações de
programa indesejadas.
• O programa pode ser parado
carregando no botão START/STOP
durante mais de 3 segundos. Ouvirá
um bip curto como um sinal de que o
programa seleccionado parou.
Breadmaker Cool White Article 152001
99
• Use o aparelho sempre com a tampa
fechada.
• Se faltar a electricidade na rede
durante a utilização, o aparelho
desliga automaticamente. O aparelho
volta a ligar automaticamente se a
corrente for restabelecida dentro de
15 minutos. Então o aparelho
completa o programa.
Se a corrente eléctrica faltar mais de
15 minutos, o programa não pode ser
mantido. Nesse caso, se a massa não
tiver entrado na fase de levedar, pode
carregar o botão START/STOP para
reiniciar o programa desde o início.
Caso contrário, deite fora os
ingredientes e comece de novo.
• Use luvas de forno se tiver que tocar
no aparelho durante ou após a
utilização. O aparelho e a forma ficam
quentes.
• O aparelho trabalha bem à
temperatura ambiente, mas pode
haver diferenças no tamanho do pão
se o ambiente estiver muito quente ou
muito frio. Sugerimos que o aparelho
seja utilizado a temperaturas entre 15
e 35°C.
Pode acompanhar o processo de
cozedura espreitando pelo vidro na tampa.
Para o programa BASIC:
4 Durante o processo de cozedura ouvirá
um longo bip. Este bip alerta para
adicionar ingredientes extra para
melhorar o sabor (se necessário):
Abra a tampa e adicione os
ingredientes pretendidos e feche
novamente a tampa.
Fim
5 Quando o programa terminar, ouvirá
um bip alertando para o fim do
programa.
O aparelho mantém o pão quente
durante uma hora após a cozedura.
Isto evita condensação na crosta. Se
100
Breadmaker Cool White Article 152001
pretender parar o processo de
aquecimento, prima o botão START/
STOP durante mais de 3 segundos.
Ouvirá um bip indicando o fim do
programa.
O aparelho e a forma ficam muito
quentes. Use luvas de forno para abrir a
tampa e para remover a forma do
aparelho.
6 Abra a tampa.
7 Segure a forma pela pega, rode-a para
a esquerda e tire a forma do aparelho.
8 Remova o pão da forma virando a
forma ao contrário e batendo
levemente no fundo. Se for necessário,
use uma espátula de madeira ou
plástico para remover o pão, tenha
atenção para não danificar a camada
anti-aderente.
O amassador pode ficar no pão. Use o
gancho de aço para o remover do pão.
Tenha cuidado quando o remover
porque está muito quente.
Permita que o pão arrefeça numa
grelha antes de o cortar. (Dica: pode
cortar muito facilmente o pão fresco
com uma faca eléctrica da Princess
(Artigo nº 492952).
9 Antes de voltar a usar o aparelho deixeo primeiro arrefecer o suficiente.
10 Quando tiver terminado a utilização do
aparelho retire a ficha da tomada e
deixe o aparelho arrefecer
suficientemente antes de o limpar e
guardar.
Veja “Manutenção e limpeza”.
Selecção MENU
1 Prima o botão MENU para alternar
entre programas diferentes. O
programa seleccionado é indicado por
uma luz.
Tempo de operação para programas
diferentes:1. BASIC
Programa
Tempo
(Hr:min)
BASIC
3:00
WHOLE WHEAT
3:40
QUICK
1:38
DOUGH
1:30
BAKE
0:30
4 Guarde o aparelho num local seco livre
de gelo.
Manutenção
e limpeza
• Limpe o aparelho completamente
após a utilização.
Este é o programa mais utilizado para
amassar, levedar e cozer pão normal.
• Quando for efectuar a limpeza
certifique-se de que a ficha do
aparelho não está na tomada eléctrica.
2. WHOLE WHEAT
Use este programa para amassar, levedar
e cozer pão integral.
• Nunca limpe o aparelho se este estiver
ainda quente.
3. QUICK
Este é o programa que pode ser utilizado
para amassar, levedar e cozer pão de
forma em menos tempo que o programa
BASIC. O pão cozido neste programa é
normalmente mais pequeno com uma
textura densa.
• Nunca mergulhe o aparelho, a ficha ou
o cabo de alimentação em água ou
líquido.
4. DOUGH
Com este programa pode amassar e
levedar massa sem cozer. A massa pode
ser utilizada para fazer rolos, piza, pão
vaporizado, etc.
5. BAKE
Este programa apenas coze a massa sem
amassar e sem levedar.
Este programa também pode ser utilizado
para aumentar o tempo de cozedura com
as definições preferidas logo após utilizar
um outro programa standard de cozer pão.
Desligar e armazenar o
aparelho
1 Remova a ficha da tomada.
2 Deixe o aparelho arrefecer.
3 Limpe o aparelho e todos os acessórios
(veja “Manutenção e limpeza”).
• Certifique-se de que a humidade não
entra em contacto com os
componentes eléctricos do aparelho.
• Na limpeza do aparelho não utilize
produtos de limpeza ásperos ou
agressivos, nem objectos afiados
(como facas ou escovas duras).
• Apenas as peças soltas e acessórios
(forma, amassador, copo de medida,
colher de medida e gancho de aço) é
que podem ser lavados na máquina de
lavar loiça. O próprio aparelho não
pode ser lavado na máquina de lavar
loiça.
1 Retire a ficha da tomada e deixe o
aparelho arrefecer completamente.
2 Limpe o lado exterior do aparelho com
um pano suave húmido. Use água
quente e algum detergente para
humedecer o pano.
3 As peças soltas (forma, amassador,
copo de medida, colher de medida e
gancho de aço) podem ser limpos em
água com detergente ou numa
máquina de lavar loiça.
4 Seque bem o aparelho e acessórios
antes de o guardar.
Breadmaker Cool White Article 152001
101
Segurança
Informação geral
• Leia e siga cuidadosamente estas
instruções. Guarde este manual para
consulta futura.
• Utilize este aparelho apenas de
acordo com estas instruções.
• Este aparelho apenas se destina a fins
domésticos.
• O uso do aparelho por crianças, por
pessoas com incapacidade física,
sensorial, mental ou motora ou por
pessoas com falta de conhecimento
ou experiência pode causar perigo. As
pessoas responsáveis pela segurança
de tais pessoas têm que dar as
instruções explicitas ou supervisionar
o uso do aparelho.
• Mantenha o aparelho fora do alcance
de crianças ou de pessoas que podem
não saber lidar bem com o aparelho
em segurança.
• No caso de reparações, mande
efectuar as reparações a um técnico
qualificado. Nunca tente você próprio
reparar o aparelho.
• Apenas use acessórios
recomendados pelo fornecedor. A
utilização de outros acessórios pode
provocar danos no aparelho pelo que
pode surgir perigo para o utilizador.
• O aparelho não se destina a ser
utilizado através dum temporizador
externo ou sistema de controlo
remoto.
Electricidade e calor
• Antes de utilizar o aparelho verifique
se a voltagem da rede é a mesma que
a indicada na chapa de tipo do
aparelho.
102
Breadmaker Cool White Article 152001
• Use uma tomada com terra que esteja
ligada a um circuito com fusível de
pelo menos 10 A e a que não possam
ser ligadas outras ligações de cargas
eléctricas pesadas.
• Se utilizar um cabo de prolongamento,
use apenas um cabo de
prolongamento com terra adequado
para a potência do aparelho.
Desenrole completamente o cabo de
prolongamento, mas de modo que
ninguém possa tropeçar no cabo.
• O aparelho deve ser alimentado
através dum disjuntor diferencial
regulado (RCD) para disparar a uma
corrente diferencial inferior a 30 mA.
• Tire sempre a ficha da tomada quando
o aparelho não é utilizado durante um
período de tempo mais longo.
• Quando tirar a ficha da tomada, puxe
pela ficha e não puxe pelo cabo de
alimentação.
• Nunca puxe pelo cabo de alimentação
para deslocar o aparelho.
• Nunca mova o aparelho se este estiver
em funcionamento.
• Não utilize o aparelho se o aparelho
ou o cabo de alimentação estiver
danificado. Mande o cabo de
alimentação danificado ser
substituído por um técnico
qualificado.
• Tenha atenção para que o aparelho, o
cabo e a ficha não toquem em fontes
de calor como, por exemplo, o
elemento dum forno eléctrico ou
chamas.
• Certifique-se de que o aparelho e o
cabo de alimentação não entram em
contacto com água, outros líquidos ou
químicos.
• Não pegue no aparelho se este cair na
água. Remova imediatamente a ficha
da tomada. Não use mais o aparelho.
• O aparelho e os seus componentes
ficam quentes durante a utilização.
Para evitar queimaduras, tenha
cuidado quando tocar no aparelho e
nos componentes.
• O aparelho terá que ser capaz de
dissipar o seu calor para evitar o
perigo de incêndio. Certifique-se de
que o aparelho tem suficiente espaço
livre em volta e não o deixe entrar em
contacto com material inflamável. O
aparelho não pode ser coberto.
• Deixe o aparelho arrefecer antes de o
guardar, limpar ou de efectuar
manutenção nele.
• Nunca desloque o aparelho se este
estiver ligado ou ainda quente. Antes
de mover o aparelho, desligue-o e
espere que arrefeça.
• A forma deste aparelho está munida
duma camada anti-aderente de PTFE.
Ao ser aquecida podem libertar-se
pequenas quantidades de gases que
são inofensivas para o ser humano.
Mas, detectou-se que o sistema
neurológico dos pássaros é
extremamente sensível a estes gases.
Por essa razão, não use o aparelho
perto de pássaros (por exemplo,
pássaros tropicais como papagaios)
• Não use o aparelho junto de outras
fontes de calor.
Durante a utilização
• Nunca utilize o aparelho no exterior.
• Nunca use o aparelho em áreas
húmidas.
• Use apenas o aparelho a uma
temperatura entre 15 °C e 35 °C.
• Coloque o aparelho numa superfície
plana e estável num local de onde não
possa cair.
• Não deixe o cabo de alimentação ficar
suspenso por cima do lava-loiça,
bancada ou mesa.
• Certifique-se sempre de que o cabo de
alimentação é completamente
desenrolado.
• Tenha as mãos secas quando for
tocar no aparelho, cabo de
alimentação ou na ficha.
• Desligue o aparelho e/ou retire a ficha
da tomada se detectar alguma
anomalia durante a utilização, antes
de limpar o aparelho, antes de aplicar
ou tirar um acessório ou antes de
arrumar o aparelho após terminar a
utilização.
O Ambiente
Coloque o material de embalagem, como
plástico e caixas, no contentor de lixo
apropriado.
Se pretender desfazer-se do aparelho
enquanto este ainda funciona
correctamente ou se ainda puder ser
facilmente reparado, então assegure-se de
que o aparelho é reciclado.
No fim de vida do aparelho desfaça-se do
aparelho de modo responsável, para que o
aparelho ou os seus componentes possam
ser reutilizados. Não coloque o aparelho
no lixo doméstico mas entregue-o na loja
ou num ponto de recolha apropriado. Entre
em contacto com a sua câmara para obter
informação acerca dos sistemas de
recolha e de recepção de lixo.
Directiva Europeia aplicável:
2002/95/EC
2002/96/EC
• Nunca deixe o aparelho em
funcionamento sem vigilância.
Breadmaker Cool White Article 152001
103
ingredientes de pão. Abaixo encontra
alguma informação útil quando pretender
cozer pão.
Algumas receitas de
pão
Para as quantidades foram utilizados o
copo de medida e a colher de medida
(com a medida na ponta da colher de chá
ou da colher de sopa) que são juntamente
fornecidos.
Pão alvo
Farinha de trigo fina ou normal
280 g
Fermento (pó)
1 colher de chá
Óleo
1½ a 2 colheres de sopa
Leite
1 a 2 colheres de sopa
Sal
1 colher de chá
Açucar
1 colher de sopa
Água
155 ml
Pão integral
Farinha integral
Fermento (pó)
Óleo
Leite
Sal
Açúcar
Água
280 g
1 colher de chá
1½ a 2 colheres de sopa
1 a 1½ colheres de sopa
1 colher de chá
1 colher de sopa
160 ml
Pão de mistura
Farinha integral de trigo
250 g
Farinha de mistura
(ou outros tipos de farinha)
30 g
Fermento (pó)
1 colher de chá
Óleo
1½ a 2 colheres de sopa
Leite
1 a 1½ colheres de sopa
Iogurte
½ a 1 colher de sopa
Sal
1 colher de chá
Açúcar
1 colher de sopa
Água
155 ml
Ingredientes
Pode começar logo a cozer pão com uma
das receitas acima, mas depois de lhe
tomar o gosto, é interessante experimentar
com ingredientes diferentes. Para fazer
isso é prático saber mais dos diferentes
104
Breadmaker Cool White Article 152001
Farinha
O ingrediente principal do pão é a farinha.
Há muitos tipos de farinha e de misturas
de farinha. O tipo de grão que usa faz
muita diferença no pão. Por exemplo, a
farinha de trigo fina tem tanto glúten que
leveda melhor do que uma farinha “mais
pesada” e, por isso, necessita de menos
fermento. Glúten é um composto de
proteínas que é encontrado em tipos de
grão como trigo, aveia, centeio e cevada.
Enquanto o pão leveda, estes glútens
formam uma rede que segura as bolhas do
gás de dióxido de carbono fazendo crescer
o pão.
Farinha extra fina
A farinha mais branca chama-se extra fina
ou extra refinada. Praticamente não
contém nenhuns farelos ou gérmen, mas
muito glúten. Esta farinha é normalmente
utilizada para engrossar sopas e molhos,
mas pode-se muito bem produzir pão alvo
com ela.
Farinha de trigo fina e normal
A farinha de trigo fina é a farinha de trigo
branca. A farinha de trigo normal é um
pouco mais escura e contém pequenas
quantidades de farelos e de gérmen. A
farinha de trigo fina e a farinha de trigo
normal contêm muito glúten.
Farinha integral e farinha de trigo integral
A farinha de trigo integral é moída do grão
de trigo integral em bruto. Contém todos
os farelos e gérmens do trigo. A farinha de
trigo integral bem como a farinha de trigo é
rica em glúten, mas é “mais pesada”
devido aos farelos e gérmen. Isto torna o
pão mais compacto quando este é feito
apenas de farinha integral. É por isso que
a maioria dos padeiros adiciona um pouco
de farinha de trigo.
Além destes tipos existem muitos outros
tipos de farinha com os quais pode
experimentar, tais como: farinha de aveia,
cevada, trigo serraceno, trigo espelta,
milho ou centeio. farinha de aveia, cevada,
trigo serraceno, trigo espelta, milho ou
centeio.
Misturar tipos de farinha
A maior parte dos tipos de farinha deixamse misturar bem. A combinação de farinha
de trigo/farinha de aveia/farinha de trigo
serraceno é um bom exemplo. Pode
também experimentar farinha de cevada/
farinha de trigo. No mercado também há
várias misturas de farinha como, por
exemplo, farinha de mistura, farinha de
seis, nove ou dez tipos de grão. Por vezes
estas misturas já contêm farinha fina e/ou
estabilizadores de pão.
Misturas completas
Também pode comprar misturas de farinha
que já contêm todos os ingredientes,
excepto água. Estas chamadas misturas
completas são fáceis e rápidas de utilizar,
mas são também mais caras.
Fermento
Para fazer crescer o pão é necessário
fermento. Pode comprar fermento fresco
(blocos), mas também seco (granulado). O
sabor do fermento fresco é um pouco mais
acentuado do que o do fermento seco. Há
várias marcas de fermento seco, que
divergem um pouco no seu modo de
actuar. A escolha entre estes fermentos é
uma questão de preferência pessoal.
Como linha de orientação pode-se dizer
que, em comparação, se utilizar fermento
seco (a que se chama fermento
instantâneo) necessita de metade do peso
do fermento fresco. O efeito do fermento
pode ser parado se o fermento entrar em
contacto com sal ou gordura. O sal seca o
fermento e a gordura isola as células do
fermento, o que impede a massa de
crescer. Por isso, é importante assegurar
que o fermento, o sal e a manteiga não
sejam colocados muito perto uns dos
outros dentro da máquina de cozer pão.
Sal
O sal contribui para o sabor do pão, mas
também é importante para obter uma
côdea crocante e para o pão crescer
(embora o sal possa impedir que o pão
cresça se for colocado directamente em
contacto com o fermento). O sal fortifica a
construção de glúten que dá forma ao pão.
O sal também impede que o pão cresça
até sair fora da forma para depois abater
antes de estar bem cozido.
Também é possível cozer pão com pouco
sódio ou sem sal, mas então há que variar
os ingredientes.
Líquidos
O líquido mais comum para cozer pão é
água, mas também pode experimentar
utilizar leite ou leite desnatado. Isto
influencia o sabor, o crescimento e a
estrutura do pão.
A gordura existente no leite gordo tem
uma influência positiva na frescura e a
presença de lactose no leite contribui para
o aumento da fermentação. Leite
desnatado dá um pão mais leve que se
mantém mais tempo fresco.
Açúcar
O açúcar apenas dá uma pequena
contribuição ao processo de levedar, mas
determina o sabor do pão. Em vez de
açúcar também se pode adicionar mel,
melaço ou xarope. Na máquina de pão
não use açúcar cristalizado ou de
granulado grosso (por serem cristais
duros). Estes podem danificar a camada
anti-aderente. Não use adoçante artificial,
em geral o adoçante não é resistente ao
calor.
Gorduras
A gordura é um estabilizador do pão. Não
é forçosamente necessária, mas torna o
pão melhor se a utilizar. A gordura torna a
massa mais maleável e assegura que esta
Breadmaker Cool White Article 152001
105
cresça com maior facilidade. A gordura
também isola a rede de glúten de modo
que o gás de dióxido de carbono fica
preso. Isto torna o pão mais fofo e mantém
o pão fresco durante mais tempo.
Há vários tipos de gordura apropriados.
Óleo de girassol ou azeite, manteiga e
margarina dão bons resultados. O óleo
torna a côdea mais macia. A margarina
forma uma côdea crocante e melhora o
processo de crescimento. Ao cozer um
pão de ervas, pode ser saboroso utilizar
um óleo com sabor, como, por exemplo,
óleo de noz, óleo de alho ou óleo de
basílico.
Temperatura
O melhor é quando os ingredientes estão
à temperatura ambiente quando são
colocados na forma. Nunca use líquido
quente demais. Isto pode ter um efeito
negativo no fermento.
Produtos auxiliares e dicas
Arrefeça o pão na grelha
Depois de cozer o pão deixe-o arrefecer
sobre uma grelha. Assim o calor pode sair
por todos os lados.
Cortar o pão depois de arrefecer
O pão caseiro apenas se deixa cortar bem
depois de arrefecer. Se o pão ainda estiver
quente, apenas consegue cortar bem com
uma faca eléctrica, por exemplo, com a
Princess 2952 Silver Electric Knife.
Guardar o pão
O pão caseiro depois de ter arrefecido
completamente é melhor embrulhá-lo num
pano da cozinha. Assim a côdea fica
estaladiça. Os sacos de papel especiais
para o pão também são adequados.
Colocar pão num saco de plástico e no
frigorifico torna a côdea macia.
Congelar pão
O pão caseiro pode ser congelado depois
de arrefecer completamente. É prático
congelá-lo em quantidades diárias.
106
Breadmaker Cool White Article 152001
O melhor é descongelar à temperatura
ambiente, porque o microondas seca o
pão rapidamente.
Embora haja a possibilidade de
congelação, esta faz com que o pão perca
sempre qualidade.
Pão mais escuro
Para tornar o pão mais escuro, pode
adicionar à farinha uma colher de sopa de
cacau em pó. Este praticamente não tem
influência no sabor.
Côdea crocante
Para obter uma côdea mais crocante,
depois de cozer pode deixar o pão ainda
mais dez a quinze minutos na fase de
manter quente na máquina.
Quando o pão cresce e sai da forma
Pode seguir o processo de levedar através
do vidro de observação. Normalmente não
se aconselha que se abra a tampa na fase
de crescimento, porque o pão pode abater,
mas, no caso da massa crescer até sair
para fora da forma e colar ao vidro de
observação (isto também pode acontecer
durante a fase de cozedura), então terá
que levantar um pouco a tampa. Assim a
massa abaterá um pouco.
Pão pequeno, compacto
Líquido a mais dá pão pequeno achatado.
A massa não consegue crescer bem
porque está demasiado molhada. Isto
também pode acontecer se o fermento for
demasiado velho.
Pão seco
Líquido a menos dá pão seco demais.
Tente adicionar (um pouco) mais de água
ou leite. Se após a cozedura o pão estiver
bom, mas secar rapidamente, adicione um
pouco mais de óleo ou manteiga.
O pão abate
Se o seu pão crescer bem, mas abater
durante a cozedura, tente cozer no
programa mais curto (Basic). Em geral, os
programas mais longos aumentam a
probabilidade do pão abater durante a
cozedura.
Por fim
Depois de ler toda esta informação, em
teoria, você tem tudo nas mãos para
desenvolver a sua receita preferida. Agora
falta a prática. Pode não ser fácil, porque
cozer pão é uma técnica que não se
domina num só dia. A procura do pão
“perfeito” é feito de insucessos e de
sucessos. Não fique desanimado se não
conseguir à primeira. Peça conselho a
outras pessoas que fazem pão caseiro, tire
algum tempo para aprofundar a questão,
veja na Internet, e o mais importante é
continuar a tentar porque as possibilidades
de sucesso são infinitas. Afinal, o pão
caseiro continua a ser o mais saboroso.
Breadmaker Cool White Article 152001
107
• ( )
&# # %.
Princess Cool
White . , ,
-
.
!
5 "
!
$!%
1.
& ' !:
1 ( 2 ( START/STOP (*+$34/
6*37$69&7& ;*96<3=9$&) !
%
3 ( MENU !
%
4 D
'
5 F 6 (-
7 I
8 J 9 ;'
10 ( 11 *% • . !
" #
.
• $% &
& &# #' & .
108
Breadmaker Cool White Article 152001
1 $!
.
2 (
% ('. «& »).
3 6
, , ! "
!
.
4 (
' ! , !
!
% !"
! .
5 6
% % ! . D
!
%
!" !"
%.
6 (
.
7 L
.
Q ! " !
% %
BASIC (L$&9().
D
!
.
8 D
MENU (7*+<)
! !" !
% %
BAKE
(Y&97). Z"
"
BAKE.
9 D
START/STOP 10 .
"
!
% START/STOP '' % .
10 7
10 , ! START/STOP . Q
! " !
%
!"
.
$
..
11 $%
.
12 (
', !
!
.
13 (
% .
L. «& ».
• * # #% . (
#
&#. $% ) .
• * # +# #
# #
% PTFE.
, # %,
& #
% . /, &# % %
. / &, # ( #,
"% % ).
# 1 6
, , ! "
!
.
2 6
% % ! . D
!
%
!" !"
%.
D , ! % % ' % .
$ % !.
2
1 [
.
3 #) # #
& # (
# 500 ), )&# "% # +#.
2 D!
! - ! . 4
"
! . Z
!
– –
!
", , ' ! .
L
! ! %
! ( , "
"
).
3 (
' ! , !
!
% !"
! .
4 (
.
• $% & &% . 3 # # #& # .
• 3 # #
# # #, %
#
, # &. 3 +
%.
Breadmaker Cool White Article 152001
109
6&# ##
1 L
.
Q ! " !
% %
BASIC (L$&9().
D
!
.
2 *!%
MENU
! !" !
% %
!
.
L. «* MENU».
7#
3 D
START/STOP. Q
! " !"
"
!
.
! "
START/STOP '' % .
• 8 # MENU "
& &# ##% # #& .
• 3 + ##
# START/STOP 3 . ;
&# #
#
##.
• 2# #
.
• * # % &# . * # &# #
15 % 15 . = % ##.
110
Breadmaker Cool White Article 152001
> &# 15 , ## .
= % )&# #,
# #
START/STOP ##. , "
" .
• > # +#,
&. * # +# #
&.
• * & # # # #"& # )
+ & ) %#
# + &
& %#. =&# # # #"& 15 35°C.
7
! '
.
## BASIC:
4 ( !
! " . 6 "
!
! '
(
"
):
$%
, !
!
% .
8
5 \ , " .
. $
" . * !
!, START/STOP 3 . Q !
" .
* # +#
# &. 2#
& " #
+# .
6 $%
.
7 (
', !
!
.
8 $!
" .
* "
, "
% !
. D!%
.
6 % !"
! .
]
! !
.
D!
.
$
" . (&':
! "
Princess ($. " 492952).
9 $
%"
.
10 \ " , !
.
L. «& ».
>
MENU
1 D
MENU '
! . 6 ! !
%.
] :
D
]
(^
:
)
BASIC (L$&9()
3:00
WHOLE WHEAT
(;9(& $;*&&)
3:40
QUICK (=3=3)
1:38
DOUGH ([<7)
1:30
BAKE (Y&97)
0:30
1. BASIC ($(=@DG)
* ! , .
2. WHOLE WHEAT (G@D*= (>=*=)
$ "
, .
3. QUICK (6*G6G)
$ "
, " , BASIC. 6 !
«"».
4. DOUGH (Z[3*)
$ "
, " . 7
"
%
,
, , ..
5. BAKE (7*=@3G)
$ "
" .
7
"
% " Breadmaker Cool White Article 152001
111
! , "
.
( 1 L
.
2 $
.
3 (
% ('. «& »).
4 $
%
! .
=
#
• D # .
• $% ) .
• 3 ) # ).
• $% # #
.
• 3 ) , &# .
• 3 # % #
# (% # &) .
• 3 # # "# (# +#,
)##, –
#)&, # ) #& &
. * 112
Breadmaker Cool White Article 152001
# %.
1 L
.
2 (
%
! , . ]
.
3 (
!
( , , -
,
)
.
4 &
% .
(
• . !
" #
.
• * # &#% # .
• * #
.
• * # # %#,
, # # # &. \8 # & % % % .
• !
# # #& # #& & # .
• * # #
. 3 # .
• ] # # "# #. * %
"#% # , # .
• * ) # "%
# %
&# #&.
*
# #
• , % &# & # & .
• 2# ) &# #
% #
# &
%# & &
%# # 10 A .
• > # ,
#
%# # & . ^
" # %
.
• * #
#% ## & (RCD) #
# & # 30 mA.
• ] ) # #
#.
• , ), .
• 3 # .
• 3 # #.
• 3 # )
. ( # % &#
# .
• ! , &# # # #, %
# ) #
.
• ! &# # # , #.
• 3 ) # . ( #%
). 3
# " .
• * # # &" +
# . & &#, ) # .
• * # # & .
$% & &% , # &
.
* &
# #.
• ( & &, " .
Breadmaker Cool White Article 152001
113
• 3 # #.
D • 3 # "%& .
• 3 # # .
• ] # #
# #"& % 15 35 # °C.
• 8 % , , # .
• 3 # &, ) )&.
• $% &#
.
• $% # ,
&# .
• ; / ), # , & , "# & # .
• 3 %
+ % .
• 3 # # ). # ,
#
.
• * # % PTFE.
, # %,
& #
% 114
Breadmaker Cool White Article 152001
. /, &# % %
. / &, # ( #,
"% % ).
$
, .". ', .
* !
%
"
! !, .
\ ! ! , !
, !
"
% % . 7
%
! .
*!
, %!
. = "
" " , !
"!.
&"
*j :
2002/95/E*
2002/96/E*
G# +%#
= !"
"
– (
), !" .
+%#
&
" 280 7 (%)
1 ;
1½ ! 2 ! =
1 ! 2 ! $
1 ["
1 +
155 ml
7%# $
280 .
7 (%)
1 ;
1½ ! 2 ! =
1 ! 1½ ! $
1 ["
1 +
160 ml
(# +%#
] 250 .
(
( )
30 .
7 (%)
1 ;
1½ ! 2 ! =
1 ! 1½ ! =
½ ! 1 $
1 ["
1 +
155 ml
[
7
" ! «
», "
. = , " . D '
!
"
"
.
(
&
6 ' . <" . "
. = , !"
! ! ' , ’ "
. ! j ! , ',
. (
, ! "
! ! %
.
6 "
. I
!"
"
!"
!. $
"
«!
» (
) .
6 "
. 6 " !"
" !"
!
. 6
" !" !.
Breadmaker Cool White Article 152001
115
6 !
. D
!"
. 6 !"
, ,
! '
. p ,
! "
. &
, ! !
.
* , " "
, : ', , ,
'
.
" % . /
'/
! . 7
/
. 7
, %, .
6 !
!
!" '
/
.
--
7
!" . $ -
-! " , .
3
. 7
! (') %
(). !
! 116
Breadmaker Cool White Article 152001
%. <" ! %
! !" . !
. Z "
% (!
) "! !. !"
!
. 6
%
«"
» !
.
*!, , ' % .
(
6 !
(
!
). 6 "
!, " .
6 %
"
!
.
7
%
"
" , ! "
.
[
6 "
, "
. 7
, .
6 !"
. 6 !"
!
" .
Z
" !
. $ " "
!,
. 7 "
" (!
") " . 7
! . 7 "
"
, ! .
6 '
.
I
, "
, . 6 . 6 «"
» ! ! ! %
!
. $ !"
! ! .
<" . 6
(! ), ' !" %
!. 6 . '
. ( , "
! ! ' "
.
;#
* ' ! .
7 "
' , .
$# #
( +%# % # 7
, ". 7
!.
D+# +%#& & * '
!"
. * , ", " 2952 Silver Electric
Knife Princess.
( +%#&
$ , ! .
Z . ! %. *
, .
D+" +%#&
7
"
. * " "
"! .
* "
, .
D "
,
, % .
=%# +%#
7
!
" .
I
!"
"
.
.
= "
,
Breadmaker Cool White Article 152001
117
" ! !
.
> +%# "
#
+#.
7
.
(, !
! !
,
%
"
( '
), %
. 7
«!
»
.
3 # +%#
' !"
!
. ,
. &
!"
"
.
^ +%#
' !"
!
%. I
"
() . * %
,
!
'.
7%# «»
* «!
» , " (Basic). &
! !, % !
.
118
Breadmaker Cool White Article 152001
8
$ '
! !
, , ! %
!
!. 6 %. p, , %
", ! !. !
!"
'
! !. 7 !
. 3
, " '
"
, %
I , "
, . & -, .
Breadmaker Cool White Article 152001
119
120
Breadmaker Cool White Article 152001
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising