Kullanım kılavuzu

Kullanım kılavuzu
SMR 4230 MASAJ ALET‹ (Ayak Masaj Aleti)
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
FR
NL
DE
ES
RU
UA
HR
SR
BiH
AR
G‹R‹fi
De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik
talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri
SINBO SMR 4230 MASAJ ALET‹(Ayak Masajı için)
KULLANMA KILAVUZU
ÖNEML‹ TEDB‹RLER
Elektrikli cihazlar› kullan›rken , yang›n, elektrik çarpmas› ve /veya yaralanma tehlikesini
azaltmak için afla¤›dakiler de dahil temel güvenli önlemlerine daima uyulmal›d›r.
AYAK KAPLICASI
Yeni ayak kapl›cas›n› sat›n ald›¤›n›z için tebrikler.
Bu gibi bir cihaza oldukça aflina oldu¤unuzu hissediyor olsan›z bile bu Kullan›m ve Bak›m
kitap盤›ndaki talimatlar› okuman› ve bunlara uyman›z önemlidir.
Bu kitap盤› ileride de göz atmak için bir yer bulun ve orada muhafaza edin. Özellikle
“Önemli Tedbirler” bölümünün alt› özellikle çizilmifltir.
Bu cihaz standart konut elektrik flebekesinde çal›flt›r›lmak üzere tasarlanm›flt›r.
Endüstriyel veya ticari kullan›m maksatl› de¤ildir.
Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak
için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.
-1-
ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Elektrikli cihazlar› kullan›rken afla¤›daki temel güvenlik önlemlerini mutlaka göz önünde
bulundurman›z gerekmektedir.‹lk olarak, cihaz› çal›flt›rmadan önce, elektrikli masaj
aletini çal›flt›rma s›ras›nda gündeme gelebilecek tehlikeleri en aza indirmek için talimat›
mutlaka okuyun.
* Bu cihaz güvenliklerinden sorumlu bir kimsenin gözetimi veya talimat› olmaks›z›n
,fiziksel, alg›lama ve zihinsel yetersizlikleri olan(çocuklar da dahil) ve bu cihaz›n kullan›m›
ile ilgili deneyim ve bilgi eksili¤i olan kiflilerin kullan›m› amac›yla üretilmemifltir. Çocuklar
cihazla oynamad›klar›ndan emin olmak için gözetim alt›da tutulmal›d›r.
* Kab›na veya su s›zd›rmalar›na iliflkin olarak bozukluk gösteren cihaz daha fazla
kullan›lmamal›d›r.
* Cihaz ›s›t›lm›fl bir yüzeye sahiptir. , ›s›ya karfl› hissiz olan kifliler cihaz› kullan›rken
dikkatli olmal›d›r.
* E¤er güç kablosu zarar görmüfl ise tehlikelerden kaç›nmak için üretici, veya üreticinin
servis acentesi veya benzer yetkili bir kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
* Lütfen cihaz› kullan›rken su s›cakl›¤›n›n fark›nda olun.
* Temizlemeden önce veya kullan›mda de¤il iken cihaz› kapal› konuma getirin ve fiflini
elektrik prizinden çekin. Fifli çekmek için fifli kavray›n ve prizden ç›kar›n.Asla kablosundan
çekmeyin. Asla kablosundan tutarak tafl›may›n.
* Cihaz› kullan›m amac› d›fl›ndaki baflka bir amaç için kullanmay›n. Bu cihaz sadece evde
kullan›m içindir.
* Cihaz› tamir etme ve sökme giriflimlerinde bulunmay›n. Kullan›c›n›n servisini yapabilece¤i
parçalar yoktur.
* D›flar›da kullanmay›n
* Daima cihaz›n fiflini elektrik prizinden çekili olarak tutun.
* Su içerisine düflmüfl olan cihaza ulaflmaya çal›flmay›n. Derhal fiflini çekin
* Banyo yaparken veya dufl al›rken kullanmay›n.
* Küvet veya lavabo içerisine düflürülebilecek veya içine do¤ru çekilebilecek yerlerde
muhafaza etmeyin ve bu gibi yerlere koymay›n.
* Su veya di¤er s›v›lar içine koymay›n veya düflürmeyin.
* Ayaklar›n›z suyun içerisinde iken fifli takmaya veya fifli çekmeye çal›flmay›n›z.
* Üretici taraf›ndan tavsiye edilmeyen , özellikle cihaz ile birlikte verilmeyen aksesuarlar
kullanmay›n›z
* Ayak kapl›cas› çal›fl›yorken gözetimsiz b›rakmay›n›z.
-2-
GENEL UYARILAR
* Ayak kapl›cas›n› asla su veya di¤er s›v›lar içerisine bat›rmay›n›z.
* Aya¤›n›z› ayak kapl›cas›n› içerisine koymadan önce suyun s›cakl›¤›n› daima kontrol
ediniz.
* Ayaklar›n›z ayak kapl›cas› içerisinde iken ayakta durmay›n›z. Oturun ve ayaklar›n›z›
ayak kapl›cas›n›n içerisine koyun.
* Kullan›mda de¤il iken, doldururken, boflalt›rken, temizlerken veya tafl›rken cihaz›n
fiflinin daima çekili olmas›n› sa¤lay›n.
* Ayak kapl›cas›n› so¤uk suyu ›s›tmak için kullan›lamaz. Cihaz› ihtiyac›n›za uygun olacak
biçimde s›cak su ile doldurmal›s›n›z.
* Dü¤meleri çal›flt›r›rken ve fifli çekerken ellerinizin kuru oldu¤undan emin olun.
D‹KKAT
* Herhangi bir cihaz fifli prize tak›l› iken asla tedbirsiz b›rak›lmamal›d›r. Cihaz kullan›mda
de¤il iken fiflini prizden çekin
* Kabloyu s›cak yüzeylerden uzak tutun.
* Ayak kapl›cas›n› kullan›rken asla uykuya dalmay›n.
* Cihaz›n herhangi bir aç›kl›¤›na asla herhangi bir nesne düflürmeyiniz veya sokmay›n›z.
* Aerosol (sprey) veya oksijen ürünlerin kullan›ld›¤› yerlerde çal›flt›rmay›n›z.
* Bir battaniye veya yast›k alt›nda çal›flt›rmay›n›z. Is›n›n art›fl› meydana gelir ve bu da
yang›n, elektrik çarpmas› ve yaralanmaya neden olur.
* E¤er sa¤l›¤›n›za iliflkin herhangi bir problem var ise ayak kapl›cas›n› kullanmadan
önce doktorunuza dan›fl›n.
* Kalp pili tafl›yan kifliler ürünü kullanmadan önce bir doktora dan›flmal›d›r.
* Hamilelik, fleker hastal›¤› ve hastal›klar durumunda ayak kapl›cas›n› kullanmadan önce
doktorunuza tan›fl›n.
* E¤er uzunca bir süre kaslar›n›zda ve eklemlerinizde a¤r› yaflarsan›z kullan›ma devam
etmeyi b›rak›n ve doktorunuza dan›fl›n. Süreklilik arz eden bir a¤r› daha ciddi bir durumun
belirtisi olabilir.
* Ayak kapl›cas›n› aç›k yaralar›n , aç›kl›klar›n oldu¤u yerlerde, veya vücudun fliflmenin
,yanman›n, iltihaplanman›n, cilt tahrifli ve alc›l› oldu¤u yerlerinde kullanmay›n
* Masaj ve ›s› hofl ve rahat olmal›d›r. A¤r› ve rahats›zl›k verdi¤i durumlarda kullanmay›
b›rak›n ve doktorunuza dan›fl›n.
ZORUNLU UYARI
E¤er güç kablosu zarar görmüfl ise, tehlikeden kaç›nmak için üreticisi veya üreticinin
servis acentesi veya benzer yetili bir kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
Bu ürün bu kitapç›kta belirtilen amaçlar›n d›fl›nda bir amaç için kullan›lmak üzre
tasarlanmam›flt›r.
-3-
C‹HAZIN KULLANIMI
C‹HAZIN KULLANIMI
• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın
Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
* Su ile doldurmadan önce cihaz›n fiflinin prizden çekili oldu¤undan emin olun.
Ayak kapl›cas›n› s›cak su ile doldurun
* Fiflini prize tak›n dü¤mesini aç›n
* Oturun ve ayaklar›n›z› kapl›can›n içerisine sokun
* Masaj seçiminiz belirtmek ve afla¤›dakileri elde etmek için fonksiyon dü¤mesini çevirin
0-Kapal›
1-Titreflim
2- Infrared & s›cak tutma
3-Titreflim & Infrared & s›cak tutma
Ayaklar›n›z› refleks bölgesi üzerinde ileriye ve geriye do¤ru hareket ettirirken derin –
içe ifllemeli masaj›n›z›n tad›n› ç›kar›n. Kabar›kl› nokta ayak noktas›na göre tasarlanm›flt›r
ve hücreleri aktif hale getirerek yorgunlu¤unuzu ortadan kald›r›r. Manyetik kuvvet ayn›
zamanda sa¤l›¤›n› için de iyidir. Infrared fonksiyonu aya¤›n›z› s›cak tutar ve kan dolafl›m›n›
destekler.
Boflaltmak için
* Önce bütün kontrolleri “KAPALI” konuma getirin, ard›ndan cihaz›n fiflini elektrik prizinden
çekin. Boflaltma a¤z› boyunca suyu bofllatmak için cihaz› ters çevirerek boflalt›n.
Suyu asla kontrol dü¤meleri üzerine dökmeyin.
KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal›flt›r›n›z.Bulundu¤unuz yerin voltaj›n›n uygun olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis
merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Ar›za durumunda cihaz›
kendiniz sökmeye kalk›flmay›n›z, bak›m merkezimiz ya da sat›fl sonras› hizmet merkezimiz
ile ba¤lant›ya geçiniz.
Cihaz› kendiniz onarmaya kalk›flmay›n›z. Meydana gelebilecek ar›zalardan firmam›z
kesinlikle sorumlu de¤ildir, ve cihaz›n›z garanti kapsam› d›fl›nda ifllem görecektir.
TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›n› sa¤lay›n›z,
• S›k›flmamas›n›, ezilmemesini sa¤lay›n›z,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
• Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz.
-4-
‹NSAN SA⁄LI⁄I VE ÇEVREYE SAYGI
Bu iflaret, ürünün AB genelinde di¤er ev at›klar›yla birlikte elden ç›kar›lmamas›
gerekti¤ini göstermektedir. Çevre ve insan sa¤l›¤›n›n kontrolsüz flekilde elden
ç›kar›lm›fl olan at›klar nedeniyle zarar görmesini önlemek amac›yla, malzeme
kaynaklar›n›n sürdürülebilir yeniden kullan›m›n› sa¤lamak için cihaz›n geri dönüflümünü
sa¤lay›n›z. Kullan›lm›fl cihazlar›n›z› lütfen iade ve toplama merkezlerine ulaflt›r›n›z ya da
ürünün sat›n al›nd›¤› ma¤azayla ba¤lant›ya geçiniz. Bu yerler ürünü teslim al›p çevreye
duyarl› bir flekilde geri dönüflümlerini sa¤layabilirler.
TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
Temizlemeden önce so¤umaya b›rakmak için cihaz›n fiflini elektrik prizinden çekin.
Sadece nemli yumuflak bir bez ile temizleyin.
* Suyun veya herhangi bir di¤er s›v›n›n kontrol dü¤meleri ile temas etmesine asla izin
vermeyin.
* Temizlikten sonra, yüzeyleri kuru bir bez ile silin
* Asla afl›nd›r›c›lar, deterjanlar ve temizlik maddeleri kullanmay›n.
* E¤er kablo bükülmüfl duruma gelmifl ise kabloyu düzenli olarak düzgün konuma getirin
BAKIM
• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bakım gerektirmemektedir.
MUHAFAZA
Cihaz›n fiflini prizden çekin ve so¤umaya b›rak›n
* Kutusunun içerisinde veya temiz kuru bir yerde muhafaza edin.
* K›r›lmalar› engellemek için güç kablosunu cihaz›n etraf›nda katlamay›n.
* Cihaz› güç kablosundan asmay›n
* Bu cihaz sadece evsel kullan›mlar için tasarlanm›flt›r.
Teknik Veri: 220-240V~,50Hz,60W
D‹KKAT!!
Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di¤er bas›l› dökümanlarda
beyan edilen de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam›nda elde edilen
de¤erlerdir. Bu de¤erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre de¤iflebilir.
-5-
ENGLISH
SINBO SMR 4230 FOOT MASSAGER
INSTRUCTION MANUAL
IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire, electric shock, and/or
injury to persons, basic safety precautions should always be followed, including:
FOR YOUR SAFETY
Read all instructions carefully, even if you are quite familiar with the appliance.
* This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by a person
responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
* Appliance which shows defects regarding container or water leaks should not be used
anymore.
* The appliance has a heated surface, persons insensitive to heat must be careful when
using the appliance.
* If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service
agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
* Please be aware of water temperature when use the appliances if you are not sensitive
of temperature, better within 20minutes.
* Switch off and remove the plug from the power outlet before cleaning or when not in
use. To unplug, grasp the plug and remove from power outlet. Never pull cord. Never
carry the appliance by the cord.
* Do not operate any appliance with a damaged cord or after the appliance malfunctions,
or is dropped or damaged in any manner.
* Do not use an appliance for anything other than its intended use. The product is intended
for household use only.
* Do not attempt to repair or disassemble the appliance. There are no user serviceable
parts.
* Do not use outdoors.
* Always unplug the appliance from the electrical outlet immediately.
* Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
* Do not use while bathing or showering.
* Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
* Do not place in or drop into water or other liquids.
* Do not attempt to plug or unplug unit while feet are in water.
* Do not use attachments not recommended by the supplier, specifically any attachments
not provided with the unit.
* Do not leave the Foot Spa unattended while it is operating.
-6-
WARNING
* Never immerse the Foot Spa in water or other liquids.
* Always check the temperature of the water before placing your feet into the Foot Spa.
* Do not stand in the unit. Sit down and place your feet in the Foot Spa.
* Always unplug the unit when not in use and when filling, emptying, cleaning or moving
the unit.
* The Foot Spa cannot be used to warm cold water. You must fill the unit with warm
water properly as you need.
* Ensure that your hands are dry when operating the switch or removing the plug.
CAUTION
* An appliance should never be unattended when plugged in. Unplug from outlet when
not in use.
* Keep cord away from heated surfaces.
* Never fall asleep while using the Foot Spa.
* Never drop or insert any object into any opening.
* Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being
administered.
* Do not operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire,
electrical shock or injury.
* If you have any concerns regarding your health, consult your doctor before using the
Foot Spa.
* Individuals with pacemakers should consult a physician before using the product.
* In case of pregnancy, diabetes or illness consult your doctor before using the Foot Spa.
* If you experience pain in a muscle or joint for a prolonged period of time, discontinue
use and consult your doctor. Persistent pain could be a symptom of a more serious
condition.
* Never use the Foot Spa on open wounds, discolored areas, or any area of the body that
is swollen, burned, inflamed or where skin eruption or sores are present.
* Massage and heat should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort
result, discontinue use and consult your physician.
COMPULSORY WARNING
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service
agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
This product has not been designed for any uses other than those specified in this booklet.
FOOT SPA
Congratulations on the purchase of your new Foot Spa .
Before using your new appliance, it is important that you read and follow the instructions
in this Use and Care booklet, even if you feel that you are quite familiar with this type of
appliance.
-7-
Find a place and keep this booklet handy for future reference. Attention is particularly
drawn to the section dealing with “Important Safeguards”.
This appliance has been designed to operate from a standard domestic power outlet. It
is not intended for industrial or commercial use.
HOW TO USE YOUR FOOT SPA
* Ensure that the unit is unplugged before filling with water.
Fill the Foot Spa up with warm water.
* Plug in and switch on.
* Sit down and place your feet in the spa.
* Turn the function dial to indicate the massage of your choice and obtain the following
functions:
0-- Off
1-- Vibration
2-- Infrared & keep warming
3-- Vibration& Infrared & keep warming
Enjoy the deep-penetrating massage while moving your feet forward and backward over
the reflex zone. The bulgy point is designed according to the point of foot, can active the
cells and eliminate your fatigue. Magnetic force can good for your health too.
Infrared function can make foot warm and promote blood circulation.
TO EMPTY
* First, turn all controls to the ‘OFF’ position, then unplug the unit. Tip the unit allowing
water to spill out along the drain spout.
Never pour water over the control switch.
MAINTENANCE
To Clean
Unplug the unit and allow it to cool before cleaning. Clean only with a soft, damp cloth.
* Never allow water or any other liquid to come into contact with the control switch.
* After cleaning, wipe surfaces with a dry cloth.
* Never use abrasives, detergents or cleaning agents.
* Periodically straighten the cord if it becomes twisted.
To Store
Unplug the appliance from the outlet and allow cooling.
* Store in its box or a clean, dry place.
* To avoid breakage, do not wrap the power cord around the unit.
* Do not hang the unit by the power cord.
* This appliance is designed for household use only.
Technical data: 220-240V~,50Hz,60W
-8-
FRANÇAIS
SINBO SMR 4230 BAIN DE MASSAGE DE PIEDS
MODE D’EMPLOI
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, pour éviter les risques d'incendie, de choc
électrique et / ou de blessures, y compris les précautions suivantes, les sécurités de
base doivent toujours être suivies.
MESURES DE SÉCURITÉ
Prière de lire attentivement toutes les instructions même vous connaissez bien cet
appareil électrique.
* Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (ycompris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles oumentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire
d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance oud’instructions
préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Il convient de surveiller les enfants pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
* Si l’appareil présente une fuite d’eau ou la cuve est endommagée ne plus l’utiliser.
* L’Appareil présente une surface chaude, les personnes insensibles à la chaleur
devraient être prudent lorsqu’elles utilisent l’appareil.
* Si le cordon d’alimentation est endommagé, il convient de le faire remplacer par le
fabricant ou son agent de service ou par toute autre personne qualifiée
* Prière d’être distingué la température de l’eau pendant l’utilisation
* Avant de nettoyer ou lorsqu’il n’est pas utilisé, débranchez l’appareil hors tension et
la prise électrique. Pour retirer la fiche , saisissez la et puis tirez de la prise . Ne jamais
tirer par son cordon d’alimentation. Ne jamais utiliser le cordon d’alimentation comme
poignée.
* Ne pas utiliser à des fins autres que l'utilisation prévue. Cet appareil est conçu
uniquement pour l’ usage domestique
* Ne tentez pas réparer ou démonter l’appareil, il n’y a pas de pièces que l’utilisateur
peut trouver lui-même.
* Ne pas utiliser à l’extérieur.
* Gardez toujours l’appareil débranché.
* Ne pas tenter de parvenir l’appareil tombé dans l’eau.Débranchez immédiatement le
cordon d’alimentation.
* Ne pas utiliser l’appareil pendant la douche ou en se baignant.
* Ne pas poser ou garder au-dessus ou à proximité de la baignoire, de lavabos ou de
tout autre récipient contenant de l’eau.
* Ne pas immerger ou faire tomber l’appareil dans l’eau ni aucun liquide.
* Ne tentez pas brancher ou débrancher le cordon d’alimentation lorsque vos pieds sont
dans l’eau.
-9-
* Ne pas utiliser les accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant et surtout
non fournis avec l’appareil
* Ne pas laisser l’appareil sans surveillance pendant le fonctionnement.
AVERTISSEMENTS
* Ne jamais immerger le bain de pieds dans l’eau ni aucun liquide.
* Vérifiez toujours le chaleur de l’eau avant de mettre les pieds dans le bain de pieds.
* Ne pas se mettre debout dans l’appareil.Asseyez-vous et mettez les pieds dans le bain
de pieds.
* Toujours débrancher l’appareil après utilisation, avant de le remplir, de le vider, de le
nettoyer ou de le déplacer.
* L’Appareil ne peut pas être utilisé pour chauffer l’eau froide. Vous devez le remplir
d’eau chaude selon votre besoin.
* Assurez vous que vos mains sont séches en appuyants sur les boutons ou débranchant
le cordon d’alimentation.
ATTENTION
* Aucun appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu’il est branché. Débranchez
l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.
* Gardez le cordon loin des surfaces chaudes.
* Ne jamais dormir lorsque vous utilisez le bain de pieds.
* Ne jamais insérer ou tomber un objet dans l’ouverture quelconque de l’appareil.
* Ne pas faire fonctionner l’appareil aux lieux où les produits d’aérosol(spray ) ou
d’oxygène s’utilisent.
* Ne pas fonctionner l’appareil sous la couverture ou l’oreiller L’augmentation de la
température se produit et ça cause de l’incendie, de choc électrique et de blessures.
* Si vous avez des problèmes liés à la santé , consultez votre médecin avant d’utiliser
le bain de pieds
* Les personnes portant un stimulateur cardiaque devraient consulter le médecin avant
d’utiliser l’appareil
* Au cas de grossesse, du diabète et des maladies, consultez votre médecin avant d’utiliser
le bain de pieds.
* Si vous avez des douleurs dans les articulations et les muscles pendant une longue
durée ,arrêter d’utiliser l’appareil et consultez votre médecin. Une douleur persistante
peut être le signe d’une situation plus sérieuse.
* N’Utilisez pas l’appareil aux surfaces des blessures ouvertes, des ouvertures ou aux
zones du corps où il y a des gonflements, brûlures, inflammations, irritations de la peau
et aux parties douloureuses.
* Le massage et le chaleur doit être agréable et confortable.Au cas de douleur et
dérangement, cessez de l’utiliser et consultez votre médecin.
- 10 -
AVERTISSEMENT OBLIGATOIRE
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il convient de le faire remplacer par le
fabricant ou son agent de service ou par toute autre personne qualifiée pour éviter le
danger.
L’Appareil est uniquement destiné à être utilisé pour le but décrit dans cette notice
d’utilisation.
BAIN de PIEDS
Félicitations pour votre achat d’un nouveau bain de pieds.
Même vous sentez que vous êtes assez informé sur ce type d’un appareil, Il est important
de lire les instructions écrites dans le manuel d’utilisation et d’entretien et de les
respecter.
Conservez bien ce manuel pour Jeter un oeil à l’avenir. La section de ‘ Précautions
Importantes ‘ est particulièrement soulignée.
Cet appareil est conçu pour fonctionner sur le réseau électrique standard résidentiel.
Il ne peut être utilisé pour des fins industriels ou commercials
COMMENT UTILISER LE BAIN DE PIEDS
* Avant de le remplir d’eau,assurez vous que l’appareil n’est pas branché sur le secteur
* Remplissez le avec l’eau chaude.
* Branchez et tournez le bouton en position On (à la marche)
* Asseyez vous et mettez les pieds dans le bain de pieds.
* Pour préciser votre choix de massage et obtenir les éléments suivants,tournez le
bouton de fonction
0-Arrêt
1-Vibrations
2- Infrarouge & Garder le chauffage
3- Vibrations&Infrarouge&Garder le chauffage
Bougez vos pieds en avant et en arrière sur la partie de réflexe, profitez d’un massage
profond et agréable.Le point de bulle est conçu selon le point de pied et en activant les
cellules élimine la fatigue.La force magnétique est également bon pour la santé. La
fonction infrarouge garde
vos pied chaud et support la circulation sanguine.
POUR EVACUER
* Premièrement mettez tous les contrôles en position OFF ( à l’arrêt), puis retirez la
fiche de secteur de la prise de courant. Pour évacuer l’eau , tournez l’appareil à l’envers
et évacuez –le.
Ne jamais verser l’eau sur les boutons de contrôle
- 11 -
ENTRETIEN
Pour le Nettoyage
Avant de le nettoyer, débranchez la fiche pour laisser refroidir l’appareil. Essuyez
seulement avec un chiffon humidifié.
* Ne permettez jamais que l’eau ou aucun liquide contactent avec les boutons de contrôle.
* Essuyez les surfaces avec un chiffon sec après le nettoyage.
* Ne jamais utiliser de produits abrasifs, de détergents et de nettoyants
* Si le câble est devenu tordu, mettez le régulierement à la bonne position
Préserver
Débranchez l’appareil et laissez refroidir.
* Gardez le dans sa boite ou dans un endroit propre et sec.
* Ne pliez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil pour éviter la rupture.
* N’accrochez pas l’appareil par son cordon d’alimentation
* Cet appareil est conçu uniquement pour l’usage domestique.
Caractéristique Téchnique : 220-240V~,50Hz,60W
- 12 -
NEDERLANDS
SINBO SMR 4230 VOETMASSAGE APPARAAT
GEBRUIKSAANWIJZING
BELANGRIJKE MAATREGELEN
Tijdens het gebruik van deze elektriciteitsapparaten moeten de basisveiligheidsmaatregelen
inclusief de hieronder genoemde altijd nagekomen worden om de elektriciteitsopslag
en/of het gevaar van gewondraking te verminderen.
VOOR UW VEILIGHEID
Zelfs als u het elektriciteitsapparaat van dichtbij kent alstublieft alle richtlijnen aandachtig
lezen.
* Dit apparaat is niet geproduceerd voor het gebruik van de personen die tekort zijn aan
de ervaring en kennis over het gebruik van dit apparaat en de personen die lichamelijke,
waarnemings- en geestelijke problemen hebben (inclusief de kinderen) zonder het
toezicht en de opdracht van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. De
kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om zeker te zijn van dat zij niet met
het apparaat spelen.
* Het apparaat die storing laat zien over zijn schaal of over dat het water doorlekt moet
niet meer gebruikt worden.
* Uw apparaat heeft een verwarmde oppervlakte, de personen die ongevoelig zijn voor
de warmte moeten aandachtig het apparaat gebruiken.
* Als de krachtkabel beschadigd is moet het door de producent of het agentschap van
de producent of door een soortgelijke bevoegde persoon vervangen worden om te
vermijden van de gevaren.
* Alstublieft als u het apparaat gebruikt op de temperatuur van het water opletten.
* Voor het schoonmaken of als het niet in gebruik is het apparaat uitzetten en de stekker
uit het elektriciteitsstopcontact halen. Om de stekker eruit te halen de stekker vastgrijpen
en uit het stopcontact halen. Nooit aan de kabel ervan trekken. Nooit dragen door de
kabel ervan vast te houden.
* Het apparaat niet voor een andere doel gebruiken dan buiten haar gebruiksdoel. Dit
apparaat is alleen voor het thuisgebruik.
* Het apparaat niet gaan repareren en demonteren. Er zijn geen onderdelen waarbij de
gebruiker de service ervan kan doen.
* Niet buiten gebruiken
* Altijd de stekker van het apparaat houden als uitgehaald uit het stopcontact.
* Niet proberen het apparaat te bereiken die in het water is gevallen. Meteen de stekker
ervan uit het stopcontact halen.
* Het apparaat niet gebruiken tijdens douchen.
* Het apparaat niet behouden op de plaatsen waar het apparaat kan vallen in de badkuip
of wastafel of waar het apparaat in de badkuip of wastafel getrokken kan worden en het
apparaat niet zetten op soortgelijke plaatsen.
- 13 -
* Niet zetten of niet laten vallen in het water of in andere vloeistoffen.
* Als uw voeten in het water is niet proberen de stekker in het stopcontact te doen of uit
het stopcontact te trekken.
* Geen accessoires gebruiken die niet worden aangeraden door de producent en vooral
degene die niet samen met het apparaat worden gegeven.
* Tijdens de werking van voetbron het niet zonder toezicht laten.
WAARSCHUWINGEN
* De voetbron nooit in water of in andere vloeistoffen bedrukken.
* Voordat u uw voet in de voetbron zet controleert u altijd de temperatuur van het water.
* Als uw voeten in de voetbron is niet staan. Zitten en uw voeten in de voetbron zetten.
* Als het apparaat niet in gebruik is, tijdens de vulling ervan, tijdens het leegmaken,
schoonmaken of dragen ervan verzorgd u altijd dat de stekker van het apparaat altijd uit
het stopcontact gehaald is.
* De voetbron kan niet gebruikt worden om het koud water te verwarmen. Het apparaat
als geschikt aan uw behoefte met warm water vullen.
* Uw handen moeten droog zijn tijdens het starten van de knoppen en tijdens het trekken
van de stekker uit het stopcontact.
ATTENTIE
* Als de stekker van een een of andere apparaat in het stopcontact zit moet nooit
onvoorzichtig gelaten worden. Als het apparaat niet in gebruik is de stekker uit het
stopcontact halen.
* De kabel op afstand houden van warme oppervlakten.
* Tijdens het gebruik van de voetbron nooit gaan slapen.
* In een een of andere opening van het apparaat nooit een een of andere object laten
vallen of steken.
* Niet laten werken op de plaatsen waar aerosol (spray) of zuurstof wordt gebruikt.
* Niet laten starten onder een deken of kussen. Dan ontstaat er een temperatuur verhoging
en deze veroorzaakt brand, elektriciteitsopslag en verwondingen.
* Als u betreffende uw gezondheid een een of andere probleem heeft, uw dokter raadplegen
voordat u de voetbron gebruikt.
* De personen die hart batterijen gebruiken moeten een dokter raadplegen voor het
gebruik van het product.
* Als u zwanger bent, suikerziekte heeft en ziekten heeft raadpleeg uw dokter voor het
gebruik van de voetbron.
* Als u voor een lange tijd in uw spieren en gewrichten pijn heeft stopt u met de gebruiking
ervan en raadpleeg uw dokter. Een voortdurende pijn kan een symptoom zijn van een
zware situatie.
* De voetbron niet gebruiken in de plaatsen van het lichaam waar open verwondingen,
openingen zijn, of waar zwelling, branden, ontsteking, huidirritatie en gips is.
- 14 -
* Massage en warmte moet plezierig en rustig zijn. Als het pijn en ziekte geeft stoppen
met het gebruik ervan en raadpleeg uw dokter.
VERPLICHTE WAARSCHUWING
Als de krachtkabel beschadigd is moet het door de producent of het agentschap van de
producent of door een soortgelijke bevoegde persoon vervangen worden om te vermijden
van het gevaar.
Dit product is niet gepland om te gebruiken voor een doel buiten de in de brochure
gemelde doelen.
VOETBRON
Gefeliciteerd omdat u de nieuwe voetbron heeft gekocht.
Zelfs als u voelt dat u behoorlijk vertrouwd bent met een soortgelijke apparaat is belangrijk
dat u de richtlijnen in deze Gebruiksaanwijzing en Onderhoudsbrochure leest en dat u
zich aanpast aan deze.
U bewaart deze brochure op een plaats om ook in de toekomst te bekijken. Vooral de
onderkant van de afdeling “Belangrijke Maatregelen” is onderstreept.
Dit apparaat is gepland om het te laten werken in de elektriciteitsleiding van de standaard
woning en het is niet voor de industriele gebruik of handelsgebruik.
HOE WORDT VOETBRON GEBRUIKT
Voordat u het met water vult moet u kijken of de stekker van het apparaat eruit is gehaald
van het stopcontact.
* Doet u de stekker ervan in het stopcontact en de knop ervan open.
* Zitten en zet u uw voeten in de bron.
* Om uw keuze van massage te verklaren en de hieronder genoemde te kunnen krijgen
draait u de functieknop.
0- Uit/Gesloten
1- Vibratie
2- Infrared & warm houden
3- Vibratie & Infrared & warm houden
Uw voeten op het gedeelte van reflex naar voren en naar achteren laten bewegen en
vermaakt u zich van de massage dat naar diep-binnen wordt ontroerd. De opgezette punt
is gepland volgens de voetpunt en verwijderd uw vermoeidheid door de cellen actief te
maken. Magnetische kracht is tegelijkertijd ook goed voor uw gezondheid. Infrared functie
houdt uw voet warm en ondersteund uw bloedsomloop.
- 15 -
OM HET LEEG TE MAKEN
* Eerst alle controles op stand “UIT/GESLOTEN” brengen, daarna de stekker van het
apparaat uit het stopcontact trekken. Om het water te draineren gedurende de
uitladingsmond, maakt u het leeg door het apparaat omgekeerd te draaien.
Het water nooit gieten over de controleknopen
ONDERHOUD
Om het schoon te maken
Om voor het schoonmaken het te laten koelen trekt u de stekker van het apparaat uit
het stopcontact. Alleen met een vochtige zachte doekje schoonmaken.
* Het water of een een of andere vloeistof nooit laten aanraken met de controleknopen.
* Na het schoonmaken de oppervlakten met een droge doekje reinigen.
* Nooit schuurmiddelen, wasmiddelen en schoonmaakmiddelen gebruiken.
* Als de kabel gebogen staat dan de kabel regelmatig recht maken.
BEWAREN
De stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken en laat u het afkoelen.
* Bewaart u het in de doos ervan of op een schone droge plaats.
* Om de brekingen te voorkomen de krachtkabel niet vouwen om het apparaat.
* Het apparaat niet hangen van de krachtkabel
* Dit apparaat is alleen voor het thuisgebruik gepland.
Teknische informatie: 220-240V~,50Hz,60W
- 16 -
DEUTSCH
SINBO SMR 4230FUßMASSAGEGERÄT
BEDIENUNGSANLEITUNG
WICHTIGE HINWEISE
Auf die grundlegenden Sicherheitshinweise einschließlich der Folgenden sollten bei der
Verwendung von elektronischen Geräten immer beachtet werden, um den Brand-,
Stromschlag- und / oder um die Verletzungsrisiko zu verringern.
FÜR IHRE SICHERHEIT
Bitte lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch, wenn auch Sie dieses elektronische
Gerät gut wissen.
* Dieses Gerät darf von Personen mit eingeschränkten physischen und geistigen
Fähigkeiten und mit Mangel an Erfahrung und Wissen ohne Aufsicht von einem für die
Sicherheit von dem Gerät verantwortlichen Person nicht benuzt werden. Kinder sollten
beaufsichtigt werden, umsicherzustellen, sie nicht mit dem Gerät spielen.
* Das beschädigte Gerät in Bezug auf seinen Behälter oder Wasserleckage sollte nicht
mehr benutzt werden.
* Das Gerät hat eine geheizte Oberfläche. Deswegen sollte diejenigen, die gefühllos
gegen Hitze sind, bei der Verwendung dieses Geräts vorsichtig sein.
* Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten
Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.
* Bitte beachten Sie auf die Wassertemperatur bei der Verwendung dieses Geräts.
* Schalten Sie immer vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch das Gerät aus und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Fassen Sie den Netzstecker an, um ihn zu ziehen,
und dann ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Tragen Sie nie dieses Gerät an dem Kabel.
* Verwenden Sie nicht dieses Gerät für andere Zwecke außerhalb seinen vorgesehenen
Verwendungszweck.Das ist nur für den Hausgebrauch.
* Versuchen Sie nicht das Gerät zu reparieren und abzumontieren. Es gibt keine Teile
um den Dienst des Benutzers zu leisten.
* Verwenden Sie dieses Gerät nicht draussen.
* Halten Sie den Netzstecker aus der elektronischen Steckdose gezogen.
* Verwenden Sie nicht das ins Wasser gefallene Gerät. Ziehen Sie sofort den Netzstecker
ein.
* Verwenden Sie nicht beim Baden oder Duschen.
* Bewahren Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von der Badewanne und Waschbecken
und legen Sie es nicht an diese Orte.
* Tauchen oder Fallen Sie nicht ins Wasser oder in Behältern mit anderen Flüßigkeiten.
* Stecken oder Ziehen Sie nicht den Netzsctecker im Wasser von Ihren Füße ein.
* Verwenden Sie nicht die Zubehöre, die vom Hersteller nicht empfohlen und besonders
mit dem Gerät nicht geliefert sind.
* Lassen Sie nicht unbeaufsichtig beim Betrieb des Fußbades.
- 17 -
WARNUNGEN
* Tauchen Sie nie das Fußbad ins Wasser oder in Behältern mit anderen Flüßigkeiten.
* Überprüfen Sie immer Wassertemperatur, bevor Sie Ihren Fuß ins Fußbad nicht stecken
* Stehen Sie nicht, wenn Ihre Füße im Fußbad sind. Setzen Sie sich und Stecken Sie Ihre
Füße ins Fußbad.
* Halten Sie immer den Netzstecker des Geräts bei Nichtgebrauch, Einfüllen, Entleeren
oder Transport gezogen.
* Das Fußbad darf nicht um das kalte Wasser zu kochen. Füllen Sie Ihr Gerät nach Ihrem
Bedarf mit dem warmen Wasser ein.
* Stellen Sie sicher; dass Ihre Hände trocken beim Betrieb der Knöpfe oder Einziehen
des Netzsteckers sind.
ACHTUNG
* Verhalten Sei nie unvorsichtig, whärend der Netzstecker eines Geräts in die Steckdose
angeschlossen ist. Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch des ein.
* Halten Sie das Stromkabel von von heißen Oberflächen fern.
* Schlafen Sie nie bei der Verwendung dieses Fußbades ein.
* Fallen oder Stecken Sie nie einer Gegenstand in eine offene Oberfläche des Geräts.
* Betreiben Sie nicht dieses Gerät an Orte, wo Aerosol (Spray) oder Produkten von
Sauerstoff verbrauchen sind.
* Betreiben Sie nicht dieses Gerät unter einer Decke oder einem Kissen. Erhöhung der
Temperatur entsteht und diese Erhöhung verursacht den Brand-, Stromschlag- und /
oder um die Verletzung.
* Wenden Sie an Ihren Arzt vor dem Gebrauch dieses Fußbades, wenn Sie
Gesundheitsprobleme haben.
* Diejenigen, die Herzschrittmacher haben, sollen einen Arzt vor dem Gebrauch dieses
Geräts fragen.
* Fragen Sie Ihren Arzt vor dem Gebrauch des Fußbades bei Schwangerschaft, Diabetes
und Erkrankungen.
* Verlassen Sie dieses Gerät weiter zu verwenden und fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie
Schmerzen an Ihren Muskeln und Gelenken seit langem. Es ist vielleicht ein Symptom
eines chronischen Schmerzen oder einer erheblichen Zustand.
* Verwenden Sie nicht dieses Fußbad für offene Wunden, offene Körperteile oder
Schwellungen, Brennen, Entzündungen,Hautreizungen im Körper und gipshaltige
Körperteile.
* Massage und Wärme muss angenehm und wohlig. Verlassen Sie dieses Gerät zu
verwenden und fragen Sie Ihren Arzt, wenn es sich um die Schmerzen und Beschwerden
handelt.
PFLICHTWARNUNG
Wenn das Netzkabel beschädigt wurde, dann muss dieses Kabel vom Hersteller, einer
- 18 -
von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden,
um Gefährdungen zu vermeiden.
Dieses Produkt war nicht für andere Verwendungszwecke ausserhalb der erklärten
Verwendungszwecke in diesem Benutzer-Handbuch gestaltet.
FUßBAD
Herzliche Glückwünsche für Ihren Kauf dieses neuen Fußbades.
Sie sollen alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung und Pflege aufmerksam
durchlesen und diese Hinweise einhalten, wenn auch Sie solches elektronische Gerät
gut wissen.
Finden Sie einen Ort für dieses Benutzer-Handbuch und bewahren Sie es an diesem Ort,
um in der Zukunft durchzulesen. Vor allem sind die wichtige Hinweise unterstrichen.
Dieses Gerät ist für den Betrieb auf dem Standard-Wohn-Stromnetz gestaltet.
Das ist nicht geeignet für industrielle oder gewerbliche Nutzung.
WIE IST DIESES FUßBAD ZU BENUTZEN?
* Stellen Sie vor dem Entleeren mit Wasser sicher; dass der Netzstecker des Geräts aus
der Steckdose gezogen ist. Füllen Sie dieses Fußbad mit dem warmen Wasser ein.
* Stecken Sie seinen Netzstecker in die Steckdose ein und Schalten Sie seinen Knopf
ein.
* Setzen Sie sich und Stecken Sie Ihre Füße ins Fußbad
* Drehen Sie die Taste “Funktion” um die Massage-Option und die Folgende auszuwählen.
0- Aus
1- Vibration
2- Infrared & Warmhalten
3- Vibration & Infrared & Warmhalten
Genießen Sie Ihre sehr wirkungsvolle Massage, whärend Sie Ihre Füße nach vorne und
hinten auf der Reflexzone bewegen. Die puffige Stelle ist nach der Fußstelle ausgestaltet,
aktiviert die Zelle und abspannt. Der magnetische Kraft ist auch gut für die Gesundheit.
Infrared Funktion hält Ihren Fuß warm und unterstützt Ihre Blutzirkulation.
FÜR ENTLEERUNG:
Bringen Sie zunächst alle Schaltern auf die Position “AUS”, dann ziehen Sie den Netzstecker
Ihres Geräts aus der elektronischen Steckdose ein. Umkehren Sie das Gerät, um das
übervolle Wasser zu entleeren. Danach entleeren Sie.
Gießen Sie niemals Wasser auf die Kontrollknöpfe.
- 19 -
PFLEGE
Für die Reinigung:
Vor der Reinigung ziehen Sie den Netzstecker Ihres Geräts aus der elektronischen
Steckdose ein, um das Gerät abgekühlt zu werden. Reinigen Sie nur mit einem weichen
oder feuchten Tuch.
* Die Kontrollknöpfe sollten nie mit dem Wasser oder einer anderen Flüssigkeit in
Kontakt kommen.
* Wischen Sie die Oberflächen mit einem trockenen Tuch nach der Reinigung.
* Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Wasch-und Reinigungsmitteln.
* Bringen Sie regelmäßig das Kabel auf die richtige Position, wenn das Kabel gebogen
ist.
BEWAHRUNG
Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose ein und lassen Sie dieses
Gerät abkühlen.
* Bewahren Sie dieses Gerät in der Originalverpackung und möglichst an einem trockenen
und sauberen Ort auf.
* Falten Sie nicht das Netzkabel um das Gerät, um die Kabelbrüche vorzubeugen.
* Hängen Sie nicht das Gerät von dem Netzkabel.
* Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch ausgestaltet.
Technische Daten: 220-240V~,50Hz,60W
- 20 -
ESPANOL
SINBO SMR 4230 APARATO DE MASAJE PARA LOS PIES
MANUAL DE USO
PRECAUCIONES IMPORTANTES
Siempre se deben obedecer las precauciones de seguridad para disminuir el peligro de
incendio, calambre y/o sufrimiento de heridas usando los aparatos eléctricos.
PARA SU SEGURIDAD
Por favor leer todas las instrucciones cuidosamente aunque conozcan muy bien el aparato
eléctrico.
Este aparato no es fabricado con motivo por uso de las personas que sean faltas sus
conocimientos y experiencias para el uso del aparato ú (incluso niños) minusválidos mentales,
de comprensión y físicos relacionado con el uso de este aparato sin las instrucciones y vigilancia
de una persona responsable de la seguridad de estos aparatos eléctricos sobre el uso de
estos aparatos. El aparato se debe vigilarse por estar seguro que los niños no se juegan con
el aparato.
* El aparato malfuncionado de acuerdo con su olla o escape de agua no s edebe usarse más.
* El aparato tiene un superficie calentado, las personas insensible ante el calor se deben
tenerles cuidado durante el uso del aparato.
* En caso de que sea dañado el cable de energía, se debe cambiar por el fabricante, agencia
del servicio perteneciente al fabricante o personas asimiladas autorizadas para evitar los
peligros.
* Por favor tener en consideración la temperatura de la agua,
* Antés de limpiarlo ú no está usado apagar el aparato y desenchufarlo. Para desenchufarlo
coger el enchufe y quitarlo. Nunca tirarlo del cable. Nunca llevarlo cogiendo del cable.
* No usar el aparato fuera de un objetivo que el del aparato. Este aparato solamente es para
uso doméstico.
* Nin intentar a reparar y desmontar el aparato. No contiene partes que realiza su servicio
el usuario.
* No usarlo afuera.
* Siempre debe estar desenchufado el aparato.
* No intentar a alcanzar al aparato caído en el agua. Inmediatamente desenchufarlo.
* No usarlo mientrás están duchando ú bañando.
* No conservarlo en lugares que se puede caer o tirar al dentro como bañera o lavabo y no
ponerlo en estos lugares asimilador.
* No poner o caer en agua ú otros líquidos.
* No intentar a enchufar o desencufar mientras están en la agua sus pies.
* No usar acesorios no recomendados por el fabricante, particularmente no llegados junto
con el aparato
* No dejarlo sin vigilancia mientras estaba funcionando termas de pies.
AVISOS
* Nunca sumergir los termas de pies en agua ú otros líquidos.
- 21 -
* Siempre controlar la temperatura de agua antés de poner sus pies en los termas para los
pies.
* No estar en pie cuando sus pies están en los termas para los pies. Sernarse y poner los pies
en los termas de pies.
* Siempre estar desenchufado cuando no está usado, llenado, vaciado, limpiado ú transportado.
* Los termas de pies no se puede usar para calentar agua fría. Tienen que llenar el aparato
con agua caliente de acuerdo con su necesidad.
* Estar seguro que son secos sus manos funcionándo y desenchufándolo.
OJO
* Nunca se debe dejar cualquiera de los aparatos sin precaucion. Desenchufar el aparato
mientras se usa el aparato.
* Guardar la distancia del cable con superficies calientes.
* Nunca dormirse mientras se usan los termas de pies.
* Nunca caer ú meter un objeto en las aperturas del aparato.
* No funcionarlo en lugares usados aerosol (pulverizador) o productos de oxígeno.
* No funcionarlo debajo de manta o almohada. Se puede incrementar la temperatura y ésto
puede causar incendios, calambres y sufrimiento de heridas.
* En caso de tener un problema sanitario, consultar su médico/a antés de usarlo.
* Las personas que tienen batería cardiaca se deben consultar a un/a médico/a antés de
usarles el aparato.
* En casos de ser embarazada, tener diabetes y enfermedades asimiladas s edebe consultar
a su médico/a.
* Si tienen dolor en sus músculos por mucho tiempo y dolor en sus articulaciones, no continuar
usar el aparato y consultar a su médico/a. Un dolor continuo es un señal de una situación
más grave.
* No usar los termas de pies en lugares dolorosos y que se encuentran heridas abiertas o que
se encuentran ampollas, quemas e inflamaciones o irritaciones de piel
* Masaje y temperatura son Buenos y relajantes. Dejar de usarlo en casos de que sean doloroso
y que de molestia y consultar su médico/a.
AVISO OBLIGATORIO
En caso de que sea dañado el cable de energía, se debe cambiar por el fabricante, servicio
del fabricante o personas asimiladas autorizadas para evitar los peligros.
Este producto no es diseñado para usar lo fuera de sus objetivos expresados en este libro.
TERMAS DE PIES
Felicitaciones para comprar Termas para los pies nuevo.
Aunque usted se siente que están familiarizado con este tipo de aparato es importante que
lean las instrucciones en los libros de uso y mantenimiento y obedecerlos.
Encontrar un lugar y conservar este libro allí para mirarlo en el futuro. Particularmente es
subrallado la sección “Precauciones importantes”.
Este aparato es diseñado para funcionarlo en la red léctrica estándar de viviendas. No tiene
- 22 -
objetivo industrial o comercial.
CÓMO SE USA TERMAS DE PIES
* Estar seguro que es desenchufado el aparato antés de llenar con agua.
Llenar con agua caliente termas de pies
* Enchufarlo y puslar el botón para funcionarlo
* Sentarse y sumergir sus pies en termas
* Girar el botón de la función para indicar su selección de masaje y obtener los siguientes
0-Apagado
1-Vibración
2- Infrared y conservar el calor
3-Vibración y Infrared y conservar el calor
Disfrutar con su masaje profunda remojante moviendo adelante y atrás sobre las zonas del
reflejo en sus pies. Punto inflado es diseñado para el punto de pie y elimina su cansancio
activando las células. Fuerza magnética es también mejor para su salud. Función de infrared
conserva el calor de su pie y soporta la circulación de sangre.
Para vaciarlo
* Antetodo poner todos los controles en la posición “APAGADO” y después desenchufar el
aparato. Dar la vuelta al revés el aparato para vaciar la agua a lo largo de la boca del aparato.
Nunca echar la agua sobre los botones de control
MANTENIMIENTO
Para limpiarlo
Antés de limpiar desenchufar el aparato para dejarlo que se enfrie. Solamente limpiarlo con
una tela mojada suave.
* Nunca permitir que agua ú otro líquido tengan contacto con botones de control.
* Después de la limpieza secar los superficies con una tela seca
* Nunca usar sustancias corrosivas, detergentes y sustancias de limpieza.
* En caso de ser doblado el cable, regularmente ponerlo en forma recta
Conservación
Desenchufar el aparato y dejarlo que se enfrie
* Conservar en su caja o en un lugar seco.
* No doblar el cable de energía alrededor del aparato para evitar las roturas.
* No colgar el aparato de su cable de energía
* Este aparato es diseñado solamente para usus domesticos.
Dato técnico: 220-240V~,50Hz,60W
- 23 -
- 24 -
- 25 -
- 26 -
No: 1-4230-03092013
- 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 -
- 31 -
1-4230-03092013
- 32 -
- 33 -
HRVATSKI
ˇNA KADICA
SINBO SMR 4230 HIDROMASAZ
UPUTSTVO ZA UPORABU
BITNE MJERE OPREZA
Za smanjenje opasnosti od poˇzara, strujnog udara i /ili ozljede tijekom uporabe elektriˇ
cnih
ured¯aja treba se uvijek pridrˇzavati osnovnih sigurnosnih mjera zaˇstite.
Za vaˇ
su sigurnost
Molimo vas da, i pored toga sˇto dobro poznajete elektriˇ
cne aparate, paˇzljivo proˇ
citate sve
upute za uporabu.
* Ovaj aparat ne treba da rabe osobe s fiziˇ
ckim, psihiˇ
ckim i mentalnim invaliditetom(ukljuˇ
cuju´
ci
i djecu) bez nadzora osobe koja moˇze snositi odgovornost za sigurnu uporabu ured¯aja. Isto
tako aparat ne treba da rabe neiskusne i osobe koje nisu dovoljno upu´
cene u naˇ
cin njegove
uporabe. Djecu treba drˇ
zati pod nadzorom kako se ne bi igrali s ovim ured¯ajem.
* Aparat na kom postoji bilo kakva vrsta oˇ
ste´
cenja, npr. problem u vezi curenja vode ne treba
viˇ
se koristiti.
* Aparat ima zagrijanu povrˇ
sinu. Osobe koje su apatiˇ
cne na toplinu treba da budu jako paˇzljive
kod uporabe aparata.
* Za izbjegavanje svake vrste opasnosti oˇ
ste´ceni kabel za napajanje treba da zamjeni samo
proizvod¯aˇc, ovlaˇ
steni servisni centar ili struˇ
cni elektriˇ
cni tehniˇ
car.
* Molimo vas da imate na umu temperaturu vode tijekom uporabe aparata, ako ste apatiˇ
cni
na toplinu nakon 20 minuta smanjite temperaturu.
* Prije cˇiˇs´cenja ili odlaganja aparata aparat podesite u opciju iskljuˇ
ceno i utikaˇc izvucite iz
elektriˇ
cne utiˇcnice. Kada iskljuˇ
cujete iz utiˇ
cnice uhvatite za glavu utikaˇ
ca i izvucite. Nikada
ne vucite za kabel. Kabel za napajanje ne rabite kao ruˇ
cku za noˇsenje aparata.
* Aparat ne rabite u neke druge svrhe osim u svrhu za koju je namjenjen. Ovaj aparat je
namjenjen samo za ku´
cansku uporabu.
* Ne pokuˇsavajte sami rasklopiti ili popraviti aparat.U aparatu nema dijelova koje moˇze
popraviti ili zamjeniti korisnik.
* Ne rabite vani.
* Utikaˇ
c aparata uvijek izvucite iz elektriˇ
cne utiˇ
cnice.
* Ne pokuˇ
savajte dohvatiti aparat koji je upao u vodu.Odmah izvucite utikaˇ
c iz utiˇ
cnice.
* Aparat ne treba koristiti ispod tuˇ
sa ili kada se kupate.
* Aparat ne stavljajte na mjesta sa kojih moˇ
ze skliznuti i upasti u kadu ili umivaonik .
* Pazite da vam aparat ne upadne u vodu ili druge teku´
cine.
* Kada se vaˇse noge nalaze u kadici za masaˇzu ne pokuˇsavajte umetnuti ili izvu´
ci utikaˇ
cu
utiˇ
cnicu.
* Ne rabite pribor koji ne preporuˇ
cuje proizvod¯aˇ
c i koji nije priloˇzen sa aparatom.
* Ukljuˇ
cenu kadicu ne ostavljajte bez nadzora.
UPOZORENJA
* Kadicu za masaˇ
zu nipoˇ
sto ne uranjajte u vodu ili neke druge teku´
cine.
* Prije stavljanja nogu u kadicu za masaˇzu uvijek provjerite toplotu vode.
- 34 -
* Kada se vaˇ
se noge nalaze u kadici za masaˇ
zu ne treba da stojite na nogama. Sjednite i noge
umetnite u kadicu za masaˇzu.
* Kada aparat ne rabite, punite vodom, praznite, cˇistite ili prenosite obavezno izvucite utikaˇ
c
iz utiˇ
cnice.
* Kadica za masaˇzu ne sluˇzi za grijanje hladne vode. Aparat treba napuniti toplom vodom
prema potrebi.
* Kada ukljuˇ
cujete gumbove ili izvlaˇ
cite/uvlaˇ
cite utikaˇ
c u utiˇ
cnicu vaˇ
se ruke moraju biti suhe.
POZOR
* Bilo koji elektriˇ
cni ured¯aj ukljuˇ
cen u izvor za napajanje nipoˇ
sto ne treba ostaviti bez
nadzora.Kada aparat ne rabite obavezno izvucite utikaˇ
c iz utiˇ
cnice.
* Kabel zaˇstitite od kontakta s vru´
cim povrˇ
sinama.
* Aparat za masaˇ
zu ne koristite u pospanom stanju.
* Pazite da u unutarnjost aparata ne upadne neki objekat i ne stavljajte nikakve predmete
u njega.
* Aparat za masaˇzu nogu ne rabite u prostorijama u kojima se nalaze aerosoli (sprej) ili
proizvodi sa kisikom.
* Ne rabite ispod deke ili jastuka. U suprotnom ´ce do´
ci do pove´
canja topline sˇto moˇze
uzrokovati izbijanje poˇ
zara, strujnog udara i ozljede.
* Ako imate bilo kakvih zdravstvenih problema molimo vas da se prije poˇ
cetka uporabe
aparata za masaˇzu nogu konzultirate sa lijeˇ
cnikom.
* Osobe koje imaju ugrad¯en srˇ
cani pejsmejker prije uporabe ovog proizvoda trebaju se
konzultirati sa lijeˇ
cnikom.
* Trudnice, dijabetiˇ
cari i ostali bolesnici prije uporabe aparata treba da zatraˇze savjet lijeˇ
cnika.
* Ako dugo vremena imate bolove u miˇ
si´
cima i zglobovima prestanite sa uporabom aparata
i potraˇzite savjet lijeˇ
cnika. Trajna bol moˇze biti pokazatelj nekog ozbiljnijeg stanja.
* Masaˇzer za noge ne koristite ako na vaˇ
soj koˇzi postoje otvorene rane, otekline, upale,
opekline, iritiranost koˇ
ze ili gips.
* Masaˇ
za i toplina treba da budu prijatni i ugodni. Ukoliko osje´
cate bol i neprijatnost prestanite
koristiti masaˇzer za noge i potraˇzite savjet lijeˇ
cnika.
OBAVEZNO UPOZORENJE
Za izbjegavanje svake vrste opasnosti oˇste´ceni kabel za napajanje treba da zamjeni samo
proizvod¯aˇ
c, ovlaˇ
steni servisni centar ili struˇ
cni elektriˇ
cni tehniˇ
car.
Ovaj proizvod nije dizajniran za uporabu u druge svrhe koje nisu navedene u ovom priruˇ
cniku
za uporabu.
KADICA ZA MASAˇ
ZU NOGU
ˇ estitamo vam na kupovini nove kadice za masaˇzu nogu.
C
ˇ ak i ako smatrate da jako dobro poznajete ovaj aparat od velikog je znaˇ
C
caja da proˇ
citate ovaj
priruˇ
cnik za uporabu i da se pridrˇ
zavata uputa navedenih u njemu.
Saˇ
cuvajte ovaj priruˇ
cnik za uporabu i za budu´
ce potrebe. Posebnu pozornost obratite na
specifikacije koje su navedene u dijelu “Bitne Mjere Opreza”.
- 35 -
Ovaj aparat je dizajniran za rad na standarnoj ku´
canskoj elektriˇ
cnoj mreˇzi.Nije namjenjen
za uporabu u industrijske i komercijalne svrhe.
KAKO SE KORISTI KADICA ZA MASAˇZU
* Prije punjena vode u kadicu uvjerite se da je izvuˇ
cen utikaˇ
c iz utiˇ
cnice.
Kadicu napunite vodom
* Umetnite utikaˇ
c u utiˇ
cnicu i ukljuˇ
cite gumb
* Sjednite i smjestite noge unutar kadice za masaˇzu
* Okrenite gumbove za odabir funkcije kako biste odredili vrstu masaˇze i postigli sljede´
ce
0-Iskljuˇ
ceno
1-Vibracija
2- Infracrveno & odrˇzavanje topline
3-Vibracija & Infracrveno& odrˇ
zavanje topline
Pomjeranjem nogu naprijed natrag preko refleksne oblasti uˇzivajte u dubokoj i prefinjenoj
masaˇzi. Reljefne toˇ
cke dizajnirane su prema toˇ
ckama na nogama i aktiviranjem ´celija
odklanjaju umora. Magnetska sila je u isto vrijeme dobra za vaˇ
se zdravlje. Infracrvena funkcija
odrˇzava toplinu nogu i podspjeˇsuje cirkulaciju.
Praˇznjenje
ˇ ENO”, zatim utikaˇc aparata izvucite iz
* Prvo sve gumbove podesite u poziciju “ISKLJUC
elektriˇ
cne utiˇ
cnice. Za ispuˇ
stanje vode kroz ˇ
zlijeb aparata, aparat okrenite naopako.
Vodu nipoˇ
sto ne prosipajte preko kontrolnih gumbova.
ˇ AVANJE
ODRZ
Za cˇiˇs´cenje
ˇ istite samo mekom
Prije cˇiˇ
sc´enja saˇ
cekajte da se aparat ohladi i izvucite utikaˇ
c iz utiˇ
cnice. C
vlaˇznom krpom.
* Nipoˇ
sto ne dozvolite kontakt vode ili neke druge teku´
cine sa kontrolnim gumbovima.
* Nakon cˇiˇ
s´
cenja povrˇ
sinu obriˇ
site suhom krpom.
* Nipoˇ
sto ne rabite abrazivna sredstva za cˇiˇ
s´
cenje i deterdˇ
zente.
* Ako je kabel za napajanje savijen i upleten ispravite ga i ne dozvolite da se lomi.
Odlaganje
Izvucite utikaˇ
c aparata iz utiˇ
cnice i saˇ
cekajte da se ohladi
* Aparat za masaˇ
zu odlaˇzite u kutiji ili na suhom mjestu.
* Kabel za napajanje ne namatajte oko aparata
* Kabel za napajanje ne koristite kao kuku za vjeˇ
sanje aparata
* Ovaj aparat je dizajniran samo za ku´
cansku uporabu.
Tehniˇ
cki podaci: 220-240V~,50Hz,60W
- 36 -
SRPSKI / BOSANSKI
ˇ U STOPALA
SINBO SMR 4230 APARATA ZA MASAZ
UPUTSTVO O UPOTREBI
ˇNOSTI
VAˇ
ZNE MERE PREDOSTROZ
Prilikom upotrebu elektriˇ
cnih ured¯aja radi smanjenja rizika od pozara ili strujnog udara
ubrajaju´
ci i dole nevedene upute uvek trebate primeniti sve osnovne mere predostroˇznosti.
Za Vaˇ
su bezbednost
I kada ste upoznati sa svim detaljima aparata molimo vas da obavezno i paˇzljivo proˇ
citate
uputstvo o upotrebi.
* Ovaj aparat nije prozveden sa ciljem upotrebe od strane lica sa mentalnim i fizikˇ
zim
nedostatcima (ubrajaju´
ci i deca) i lica koje o upotrebi ovog aparata nemaju prethodno znanje
i iskusto u sluˇ
caju kada pored njih nije osoba odgovorna za njihovu bezbednost.Budite uvereni
da se deca ne igraju aparatom.
* Aparat koji je u kvaru ili na kome je prime´
ceno curenje vode se ne sme upotrebljavati.
* Aparat poseduje zagrejanu povrˇsinu, Lica koji nemeju os´
caj toplote trebaju biti paˇzljivi
prilikom koriˇ
sc´enja aparata.
* U sluˇ
caju da je doˇ
slo do oˇ
ste´
cenja naponskog kabela aparata a sa ciljem smanjenja mogu´
cih
rizika sa novim se treba zameniti od strane proizvod¯aˇ
ca, struˇ
cnog lica ili osoblja ovlaˇ
sc´enog
servisa.
* Molimo vas da u toku koriˇ
sc´enja aparata budite svesni temperature vode
* U sluˇ
caju kada se aparat cˇisti ili kada poduˇ
ze vreme nije u upotrebi aparat treba biti iskljuˇ
cen
i utikaˇ
c izvad¯en iz utiˇ
cnice. Prilikom iskljuˇ
cenje utikaˇ
ca iz utiˇ
cnice jednom rukom povucite
kabel a sa drugom rukom drˇ
zite utiˇ
cnicu. U niukıjem sluˇ
caju se ne sme povlaˇ
citi kabel.Aparat
se ne sme nositi pomo´
cu njegovog naponskog kabela.
* Aaparat se moˇze koristiti samo u svrhe za sˇto je i namenjen i u druge svrhe se ne sme
upotrebljavati.Aparat je proizveden za koriˇ
sc´enej u doma´
cinstvu.
* Nemojte pokuˇsavati da sami popravljate ili demontirate aparat.Aparat ne sadrˇ
zi delove koje
se mogu popraviti od strane korisnika.
* Aparat se ne sme upotrebljavati u otvorenim sredinama.
* Kada nije u upotrebi utikaˇ
c aparata uvek treba biti iskljuˇ
cen iz utiˇ
cnice.
* Nemojte pokuˇ
savati vaditi aparat koji pao u vodi.Trebate odmah iskljuˇ
citi utikaˇ
c iz utiˇ
cnice.
* Aparat se ne sme koristiti tokom kupanja ili tuˇ
siranja.
* Aparat se ne sme spremati i ostavljati u blizini kade i kabine za tuˇ
siranje.
* U aparatu ne sme prodreti voda ili sliˇ
cne teçnosti ili da aparat padne u vodi ili sliˇcnim
teˇ
cnostima.
* Nemojte pokuˇ
savati da dok su vam noge u vodi ukljuˇ
cujete ili iskljuˇcujete utikaˇ
c aparata
iz utiˇ
cnice.
* Nemojte upotrebljavati pribor koji nije preporuˇ
cen od strane proizvod¯aˇ
ca, podgotovo pribor
koji se ne nalzi u sastavu aparata.
* Dok je radi kupka za stopala aparat treba biti pod stalnim nadzorom.
UPOZORENJA
* Kupka za stopala se ne sme potapati u vodi i sliˇ
cnim tekˇ
cinama.
- 37 -
* Pre stavljanja stopala u kupki uvek prethodno je potrebno prokontrolisati temperaturu
vode.
* Dok su vam stopala unutar kupke ne smete biti u stoje´cem poloˇzaju.Prilikom stavljanja
stopala u kupki trebate biti u sede´
cem poloˇzaju.
* Kada aparat nije u upotrebi, kada se puni, prazni, cˇisti i nosi obavezno utikaˇ
c aparata treba
biti iskljˇ
cen iz utiˇ
cnice.
* Kupka za stopala se nemse upotrebljavati za grejanje vode.Aparat treba napuniti toplom
vodom koja odgovara vaˇ
sim potrebama.
* Dok pritiskujete na dugmi´
ce ili iskljuˇ
cujete utikaˇ
c iz utiˇ
cnice budite uvereni da su vam ruke
suve.
ˇANJA
PZ
* Niti jedan aparat dok je utikaˇ
com ukljuˇ
cen u utiˇ
cnici se ne sme ostaviti bez nadzora. Kada
aparat nije u upotrebi utikaˇ
c treba biti iskljuˇ
cen iz utiˇ
cnice.
* Naponski kabel drˇ
zite sˇto dalje od toplih povrˇ
sina.
* Dok koristite kupku ne smete spavati.
* Unutar ˇ
supljina aparata ne smeju prodruti nikakvi strani predmeti.
* Aparat se ne sme upotrebljivati u sredinama gde se koristi aerosol (sprej) ili kiseonik.
* Aparat se ne sme upotrebljavati ispod jastuka ili prekrivaˇ
ca. Moˇ
ze do´
ci do poveˇ
canja toplote
sto moˇ
ˇ
ze da prouzrokuje rizik od poˇ
zara i strujnog udara.
* U sluˇ
caju da imate zdrastvenih probleme pre upotrebe kupku za stopala konsultujte vaˇ
seg
lekara.
* Lica sa pejsmerkerom pre da upotrebe aparat terbaju se konsultovati sa svojim lekarom.
* Za vreme trudno´
ce, sˇeˇ
sernih bolesti i ostalih bolesti pre upotrebe kupke za stopala trebate
se konsultovati sa vaˇ
sim lekarom.
* U sluˇsaju da poduˇze vreme imate bol u miˇ
siˇzima i zglobovima prestanite sa upotrebom
kupke za stopala i obavezno konsultujte vaˇseg lekara. Bolovi u kontinuitetu mogu biti znak
ozbljnog stanja.
* Kupka za stopala se ne sme upotrebljavati kada na stopalama postoje otvorene rane,
upalenja koze, natok nogu, opekotina i sl.
* Masaˇza i temperatura trebaju dati lep i ugodan oseˇ
caj.U sluˇ
caju da upotrebom aparata
oseˇ
cate bol trebate prestati sa upotrebom aparata i za konsultacije obratite se vaˇsem lekaru.
OBAVEZNE NAPOMENE
U sluˇ
caju da je doˇ
slo do oˇste´cenja naponskog kabela aparata sa novim se treba zameniti od
strane proizvod¯aˇ
ca, struˇ
cnog lica ili osoblja ovlaˇ
s´
cenog servisa.
Ovaj aparat nije dizajnran za upotrebi u svrhama koje nisu obuhva´cene ovim uputstvom o
upotrebi.
KUPKA ZA STOPALA
ˇ estitamo vaˇ
C
sem izboru nove kupke za stopala.
I ako ste ubed¯eni da ste upoznati sa karakteristikama ovog aparata vaˇ
zno je da se pridrˇ
zavate
uputstvama i preporukama o upotrebi i odrˇ
zavanju aparata sadrˇzanih u ovoj broˇsuri.
- 38 -
Broˇ
suru Uputstva o Upotrebi saˇ
cuvajte radi budu´
cih potreba. Deo “Vaˇ
zne”” Mere” je poseno
potcrtan.
Aparat je dizajniran za koriˇ
sc´enje postoje´
ce standardne elektriˇ
cne energije u doma´
cinstvu.Nije
namnejen za koriˇ
sc´enje u industriskim i trgovaˇ
ckim svrhama.
KAKO UPOTREBITI KUPKU ZA STOPALA
* Pre da se napuni vodom proverite dali je utikaˇc aparata iskljuˇ
cen iz utiˇ
cnice.Kupku za
stopala napunite toplom vodom.
* Ukluˇ
cite utikaˇ
c u utiçnicu i ukljuˇ
cite dugme za aktiviranje aparata.
* Dok ste u sede´
cem poloˇzaju stopala stavite unutar kupke.
* Za odabir masaˇze i obezbed¯enja dole navedenih funkcija potrebno je okrenuti dugme za
funkcije.
0-Iskljuˇ
ceno
1-Vibracija
2- Infrared & odrˇzavanje toplote
3-Vibracija & Infrared & odrˇzavanje toplote
Dok pokretima napred nazad pokre´cete vaˇsa stopala u refleksnoj zoni oseti´
cete udobnost
masaˇze u dubini. Postolje stopala dizajnirano je na osnovu taˇ
caka stopala koje aktiviranjem
cˇelija omoguˇ
cuju gubljenja umora.Magnetna snaga je istovremeno pozitivna i po zdravlju.
Funkcija Infrared, drze´
ci konstantnu toplutu vaˇ
sih stopala omogu´
ci´
ce bolji protok krvi.
Praˇznjenje kupke
ˇ ENO” Zatim utikaˇ
* Prethodno sve kontrolne dugmiˇze treba postaviti u poloˇzaju “ISKLJUC
c
aparata iskljuˇ
cite iz utiˇ
cnice.Za praˇznjenje vode iz aparata potrebno je aparat okrenuti naopaka.
U niukojem sluˇ
caju vode ne sme da prodre unutar kontrolnih dugmi´
ca.
ˇAVANJE
ODRZ
ˇ iˇ
C
sˇ
cenje
Pre pristupu cˇiˇs´cenja aparata potrebno je iskljuˇ
citi utikaˇ
c iz utiˇ
cnicu i saˇ
cekati da se aparat
u potpunosti ohladi.Dovoljno je aparat oˇ
cistiti mekom i vlaˇznom krpom.
* Nemojte dopustiti prodiranje vode ili sliˇ
cnih teˇ
cnosti unutar kontrolnih dugmi´
ca.
* Posle cˇiˇ
sc´enja aparat obriˇ
site suvom krpom.
* Za cˇsˇc´enje se ne smeju upotrebljavati rastvara´
ci i preparati koji mogu da oˇstete aparat.
* U sluˇ
caju da je doˇ
slo do omotavanja naponskog kabela potrebno je odmotati kabel.
ˇ uvanje
C
Iskljuˇ
cite utikaˇc aparata o saˇ
cekajte da se aparat u potpunosti ohladi.
* Aprat spremiti u svojoj kutiji ili na svuvom mest uz cˇuvanje.
* Radi spreˇ
cavanje oˇ
ste´
cenja na naponskom kabelu, kabel se ne sme omotavati oko aparata.
* Aparat se ne sme veˇ
sati pomo´
cu naponskog kabela.
* Aparat je dizajniran za upotrebu u doma´
cinstvu.
Tehniˇ
cki Podaci: 220-240V~,50Hz,60W
- 39 -
- 40 -
- 41 -
,220-240V~
- 42 -
- G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 1) Garanti süresi,mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2) Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› Firmam›z›n garanti kapsam›ndad›r.
3) Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Mal›n tamir süresi, 20 iflgününü geçemez. Bu süre mala iliflkin ar›zan›n
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii,
acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›-üreticisinden birine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Tüketicinin ar›za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup
veya benzeri bir yolla yapmas› mümkündür. Ancak, uyuflmazl›k halinde ispat yükümlülü¤ü
tüketiciye aittir. Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç›üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka
bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.
4) Mal›n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan
dolay› ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi
bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5) Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
• Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l
içerisinde en az dört defa veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen
garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalanmas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan
yararlanamamay› sürekli k›lmas›,
• Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas› ,
• Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla
sat›c›s›, bayii, acentesi temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin
düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda
tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oranda bedel indirimi talep
edebilir.
6 ) Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan
ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
7 ) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›
Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurabilir.
‹THALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr
- 43 -
- SMR 4230 MASAJ ALET‹ -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 85913
SSHY Belge No : 34842
‹THALATÇI F‹RMA
Ünvanı
Garanti Belge Onay Tarihi : 28/06/2010
Garanti Belge Vize Tarihi : 07/06/2012
SSHY Belge Onay Tarihi : 06/03/2012
Tel.
: DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.
‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc›lar / ‹STANBUL
: Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
Yetkili Kifli
:
Ürünün Cinsi
Markası
Modeli
Alt Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
Kullanım Ömrü
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adresi
Yönetim Kurulu Baflkan›
MASAJ ALET‹
S‹NBO
SMR 4230
-
2 Yıldır
20 ‹fl Günü
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 5 y›ld›r.
(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)
SATICI F‹RMA
Ünvanı
Adresi
Tel.Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
‹mza ve Kafle
:
:
:
:
:
:
Bu bölüm, ürünü sat›n ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› taraf›ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullan›lmas›na; 4077 say›l› Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelik uyar›nca, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlı¤ı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü
tarafından izin verilmifltir.
- 44 -
MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de
önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n
olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici
dan›flma hattımızı da hizmetinize açm›fl durumday›z.
TÜKET‹C‹
DANIfiMA HATTI
444 66 86
www.sinbo.com.tr
0800 211 50 21
Tüketici Dan›flma Hattımızı,
- Hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.
Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici Danıflma Hattına baflvurunuz.
4. Ürünü promosyon arac›l›¤› ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en
yak›n yetkili servisimize giderek onaylatt›r›n›z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti¤inde "Yetkili Servis Hizmet Fifli" almay›
unutmay›n›z. Alaca¤›n›z bu Hizmet Fifli, ileride ürününüzde meydana
gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa¤layacakt›r.
KAPIDAN KAPIYA
7 GÜNDE
TESL‹MAT
GARANT‹S‹
ÜCRETS‹Z
S E R V ‹ S
(•)
Kap›dan Kap›ya Ücretsiz Servis Kampanyam›z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas› ile iflbirli¤i içerindeyiz. Tüketicimiz
taraf›ndan sat›n al›nan ürünün fiyat› ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam›na giren herhangi
bir problem yaflad›¤›nda, 444 66 86 numaral› Tüketici Danıflma Hattımızı aramas› ve kay›t b›rakmas› yeterlidir.
Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf›ndan Tüketicimizin bulundu¤u adresten
al›n›p, 7• ifl günü içerisinde ürün çal›fl›r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac›l›¤› ile adresine teslim
edilmektedir. 7 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile de¤ifltirilmektedir.
Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
(•Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas›’na teslim ettikten sonra bafllar.)
- 45 -
- TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
- UYGUNLUK BEYANI / CE Intertek Testing Services Ltd. Shanghai
Bldg. No:86, 1198 Qinzhou Rd.(North)
Caohejing Development Zone, Shanghai
China
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
AEEE Yönetmeli¤ine uygundur.
Made in P.R.C.
‹mal Y›l› : 2013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising