gotowa instrukcja rozdzielacz

gotowa instrukcja rozdzielacz
V1.02 02-12-2010
PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDZIELACZY
ENG - MANIFOLDS USERS MANUAL
DE - BEDIENUNGSANLEITUNG VON VERTEILER
RU - ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ - КОЛЛЕКТОР
FR - MODE D’EMPLOI DES COLLECTEUR
IT - ISTRUZIONE DI PRODOTTO
ES - INSTRUCCIÓN DE USO DE LOS DISTRIBUIDORES
CZ - NÁVOD K OBSLUZE ROZVÁDĚČŮ
RO - INSTRUCŢIUNEA DE UTILIZARE A SEPARATOARELOR
Capricorn Sp. z o.o.
| 58-160 Świebodzice, ul. Ciernie 11 | tel. +48 74 854 05 16 | www.capricorn.pl
PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDZIELACZY
Rozdzielacz firmy Capricorn Sp. z o.o. przystosowany jest do rozdzielania czynnika grzewczego/chłodniczego na
poszczególne pętle instalacji bądź na poszczególne grzejniki w przypadku ogrzewania tradycyjnego.
Maksymalne parametry pracy rozdzielaczy Capricorn:
•
90°C
•
5 bar
Zastosowanie
rozdzielaczy
firmy
Capricorn
zapewnia
prawidłowe
funkcjonowanie
instalacji
grzewczej/chłodniczej. Poszczególne elementy rozdzielacza zostały opracowane i wykonane z dbałością o
najdrobniejsze szczegóły oraz w oparciu o obowiązujące normy i przepisy prawa.
Budowa rozdzielacza:
1. Zawory kulowe 1” z półśrubunkiem
2. Belka zasilająca 1”
3. Belka powrotna 1”
4. Zawory regulacyjne (ręczne lub z przepływomierzami)
5. Zawory regulacyjne (ręczne lub termostatyczne)
6. Eurokonusy (16X2)
7. Trójniki
8. Zawory spustowe
9. Odpowietrzniki (ręczne lub automatyczne)
10. Uchwyty rozdzielacza
Montaż
Lokalizację rozdzielacza należy dobrze przemyśleć aby zapewnić każdej
pętli grzewczej swobodny dostęp do zasilania oraz powrotu (odległość między rozdzielaczem a poszczególnymi
pętlami nie powinna przekroczyć 10m). Należy również pamiętać w razie stosowania siłowników elektrycznych
czy pomp obiegowych o wyprowadzeniu instalacji elektrycznej w pobliżu rozdzielacza. Poszczególne pętle
grzewcze najlepiej doprowadzić do rozdzielacza stosując łuk 90o (dostępne w ofercie Capricorn), zapewni to
stabilne podejście do rozdzielacza.
Zalecanym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest umiejscowienie rozdzielacza w szafce rozdzielczej
(natynkowej lub podtynkowej). Zapewni to swobodny dostęp do urządzenia oraz estetyczne wykończenie
wnętrza. Rozdzielacz montuje się powyżej poziomu instalowanych pętli grzewczych w celu prawidłowego
odpowietrzania instalacji (około 0,4m powyżej powierzchni wykończeniowej podłogi).
REGULACJA
Regulacja przepływu na poszczególne pętle grzewcze uwarunkowana jest wyrównaniem oporów na wszystkich
pętli. Dokonuje się nastawy wstępnej zaworów regulacyjnych zgodnej z wyliczonymi w projekcie parametrami.
Zawór regulacyjny ręczny
Regulacji zaworu dokonuje się przy użyciu klucza imbusowego 6mm, wg wykresu obrazującego charakterystykę
przepływu w zależności od ilości obrotów klucza.
Zawór regulacyjny z przepływomierzem
Regulacji zaworu dokonuje się ręcznie odkręcając lub dokręcając zawór
!UWAGA! wszystkie czynności należy wykonywać ręcznie. Regulację przepływomierza należy wykonywać
trzymając za regulator (NIE ZA PRZEZROCZYSTY ELEMENT !)
Zawór termoregulacyjny
Regulacji zaworu dokonuje się ręcznie poprzez odkręcanie lub dokręcanie kapturka zaworu. Zawór
przystosowany jest do montażu siłowników elektrycznych z gwintem M30x1,5 o skoku zamknięcia min
3,5mm (Heimeier)
Odpowietrznik automatyczny
!Uwaga! Przed podłączeniem rozdzielacza należy sprawdzić mechanizm odpowietrznika
automatycznego. W tym celu należy odkręcić nakrętkę (1), wyciągnąć i sprawdzić czy pływak (2) jest
połączony z zaworem (3) odpowietrznika. Następnie należy umieścić ponownie połączone elementy (2
i 3) i zakręcić odpowietrznik nakrętką (1). Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzenia
należy systematycznie dokonywać powyższych czynności aby zapobiec zablokowaniu się pływaka. Na
czas dłuższej nieobecności w domu zalecane jest zakręcenie odpowietrznika automatycznego.
Produkcja w firmie Capricorn odbywa się w oparciu o system zarządzania jakością ISO 9001:2009, dokonywane
są próby szczelności rozdzielaczy przy ciśnieniu 6 bar.
UWAGA! Przed wykonaniem próby szczelności należy prawidłowo odpowietrzyć układ grzewczy.
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta systemu ogrzewania
płaszczyznowego.
Capricorn Sp. z o.o.
| 58-160 Świebodzice, ul. Ciernie 11 | tel. +48 74 854 05 16 | www.capricorn.pl
ENG - MANIFOLDS MANUAL
The Capricorn Ltd. manifold is designed to separate the heating medium into individual heating loops of surface
heating systems or into individual radiators in case of traditional heating.
Maximum operation parameters of Capricorn manifolds:
•
90°C,
•
5bar.
The use of manifolds made by Capricorn Sp. z o.o. ensures proper functioning of heating/cooling systems. All
parts of the manifold were designed and manufactured with care, down to the smallest details, and according to
all applicable standards and regulations.
MANIFOLD STRUCTURE
1. Ball valves with half-union 1”
2. Feeding beam 1”
3. Return beam 1”
4. Regulating valves (manual or with flow-meters)
5. Regulating valves (manual or thermostatic)
6. Eurocones (16X2)
7. T- connectors
8. Drain valves
9. Air vents (manual or automatic)
9. Deaerators
10. Manifold brackets
Installation
The location of the manifold should be chosen carefully, so as to provide
easy access to the water supply and return for each heating loop (the distance between the manifold and
individual loops should not exceed 10 m). It should also be remembered to connect electricity if actuators or
circulation pumps are used. The best way to connect individual heating loops to the manifold is by conducting
them with 90° plastic bends (available in Capricorns offer). This will ensure stable connection to the manifold.
Mounting the manifold inside a special cabinet (on-wall or in-wall) is a recommended and widely used solution.
This will provide easy access to the equipment and aesthetic finishing of the interior. The manifold is installed
above the level of the heating loops in order to ensure proper venting of the system (about 0.4m above the
floor finishing level).
Regulation
Flow regulation for individual loops is conditioned by evening out resistances on all loops. Initial regulation are
conducted according to the parameters calculated in the project.
Manual regulating valve
Valve adjustment is made using a 6mm Allen wrench, according to the chart showing flow characteristics
depending on the number of key rotations.
Regulating valve with flow-meter
Valve adjustment is done manually by loosening or tightening the valve.
!CAUTION! All operations must be performed manually. The flow regulation should be done by holding the
controller (NOT THE TRANSPARENT ELEMENT!)
Thermostatic valve
Valve adjustment is done manually by loosening or tightening the valve cap. The valve is designed for
installation of actuators with M30x1,5 thread with 3.5 mm closing pitch (Heimeier)
Automatic air vent
!Caution! Please check the mechanism of the automatic air vent before connecting the
manifold. In order to do this, unscrew the cap (1), then remove and check if the float (2) is
connected to the valve (3) of the vent. Then place the re-connected parts (2 and 3) and
tighten the vent cap (1). It is recommended to exercise systematically the above steps to
prevent blockage of the float and ensure efficient operation of the device. In case of long
absence at home it is recommended to turn the automatic air vend off.
Production at Capricorn Sp. z o.o. is based on ISO 9001:2009 quality management system.
Manifolds are tested at a 6 bar pressure.
!Caution! Before performing a leak-proof test the whole heating systems needs to be properly vented. The test
must be carried out according to the guidelines of surface heating manufacturer.
Capricorn Sp. z o.o.
| 58-160 Świebodzice, ul. Ciernie 11 | tel. +48 74 854 05 16 | www.capricorn.pl
DE - BEDIENUNGSANLEITUNG VON VERTEILER
Die Heizkreisverteiler von Capricorn Sp. z o.o. dienen zur Verteilung des Heizmediums für die einzelnen
Heizkreise der Fußbodenheizung oder die einzelnen Heizkörper bei herkömmlicher Heizung. Die maximalen
Betriebsparameter der Heizkreisverteiler von Capricorn betragen:
•
Temperatur 90°C
•
Druck 5 bar
Die Produktion bei der Firma Capricorn ist auf das Qualitätsmanagement-System ISO 9001:2009 ist das
Wasser-Dichtheitsprüfung mit einem Druck von 6 bar Händler erfolgen basiert.
Die Anwendung der verteiler von Firma Capricorn GmbH versichert richtige Wirkung von Fußbodenheizung.
Einzelne Bestandteile des verteiler wurden mit Sorgfalt um geringste Details und in Anlehnung an verbindliche
Maßstäbe und Rechtsvorschriften bearbeitet und durchgeführt.
VERTEILERBAU
1. Kugelventile mit Hälfte Rohrverschraubung 1“ Zoll
2. Vorlauf 1“
3. Rücklauf 1“
4. Einstellventile (Handventil, Ventil mit Durchflussmesser)
5. Einstellventile (Handventil, Wärmeregelventil)
6. Eurokonus (16X2)
7. T-Stück am Rohrende
8. Ablassventile
9. Entlüftungen
10. Verteilerhalter
Montage
Die Lokalisation des Verteilers ist gut zu überlegen, um jedem Heizkreislauf
den freien Zugang zur Versorgung sowie Rückkehr zu sichern (die Entfernung zwischen dem Verteiler und
einzelnen Heizkreisläufen darf nicht 10m überschreiten). Es ist auch im Fall der Anwendung von elektrischen
Kraftverstärkern an die Einführung der elektrischen Installation in der Nähe des Verteilers zu denken. Am
besten ist, die einzelnen Heizungskreisläufe in den Verteiler mit Hilfe eines Bogens von 90o zu zuführen
(zugänglich im Capricorn- Angebot), was einen stabilen Zugang zum Verteiler sichert.
Die empfohlene und allgemein angewandte Lösung ist die Lokalisation des Verteilers im Verteilerschrank
(Aufputz- oder Unterputzverteilerschrank). Dies sichert einen freien Zugang zur Anlage sowie einen
ästhetischen Innenausbau. Der Verteiler wird über den Stand der installierten Heizkreisläufe montiert, zur
richtigen Installationsentlüftung (ca. 0,4m über den Fußbodenstand).
REGELUNG
Die Durchströmungsregelung auf einzelne Heizkreisläufe ist die Ausgleichung der Widerstände für alle
Heizkreisläufe. Es wird die Voreinstellung von Regelventilen laut den im Entwurf berechneten Parametern
ausgeführt.
Manuelles Regelventil
Das Ventil wird mit Hilfe des Imbusschlüssels von 6mm reguliert, nach dem die Durchströmungscharakteristik
je nach der Anzahl der Schlüsseldrehungen dargestellten Diagramm.
Regelventil mit Durchflussmesser
Das Ventil wird manuell reguliert, das Ventil ab- oder zudrehend.
!ACHTUNG! alle Tätigkeiten sind manuell auszuführen. Die Regelung des Durchflussmessers ist auszuführen, an
den Regler zu halten (NICHT AN DAS DURCHSICHTIGE ELEMENT!)
Termo-Regelventil
Das Ventil wird manuell durch Ab- oder Zudrehen der Ventilkappe ausgeführt. Das Ventil ist zur Montage der
elektrischen Kraftverstärkern mit Gewinde M30x1,5 vom Verschlusshub mindestens 3,5 mm
(Heimeier) angepasst.
Automatischer Entlüfter
!Achtung! Vor Anschluss des Verteilers ist das Mechanismus vom automatischen Entlüfter zu
überprüfen. Dazu ist die Mutter (1) abzudrehen, der Schwimmer (2) auszuziehen und überprüfen, ob
er mit dem Entlüfterventil (3) verbunden ist. Dann sind nochmals verbundene Elemente (2 und 3)
anzubringen und das Ventil mit der Mutter (1) zuzudrehen. Zur Sicherung vom einsatzfähigen
Funktionieren der Anlage sind regelmäßig die vorstehenden Tätigkeiten auszuführen, um die
Blockierung des Schwimmers zu vermeiden. Bei längerer Abwesenheit zu Hause ist die Zudrehung
des automatischen Entlüfters empfohlen.
Die Herstellung in der Firma Capricorn erfolgt auf Grund des Qualitätsmanagementsystems ISO 9001:2009, es
werden proben der Verteilerdichtheit beim Druck von 6 bar ausgeführt.
ACHTUNG! Bei der Durchführung der Dichtheitsprobe ist richtig das Heizsystem zu entlüften. Die
Dichtheitsprobe
ist
laut
Richtlinien
des
Herstellers
vom
Flächenstrahlungsheizsystem
durchzuführen.
Capricorn Sp. z o.o.
| 58-160 Świebodzice, ul. Ciernie 11 | tel. +48 74 854 05 16 | www.capricorn.pl
RU - КОЛЛЕКТОР - ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Коллектор фирмы «ООО Capricorn» предназначен для распределения обогревающей жидкости на
отдельные петли системы полового обогрева или же на отдельные радиаторы в случае традиционного
обогрева. Максимальные параметры работы коллектора «Capricorn»:
•
90°C
•
5 бар
Применение коллекторов Capricorn обеспечивает соответственное функционирование полового отопления.
Отдельные компоненты коллектора были разработаны и выполнены с учетом наименьших подробностей
на основании действующих норм и законоположений.
КОНСТРУКЦИЯ КОЛЛЕКТОРА:
10.
11.
12.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Шаровые краны со штуцером 1”
Питающая труба 1’’
Обратная труба 1”
Клапаны (для ручной регилировки или с расходомерами)
Клапаны (для ручной регилировки или термостатические)
Евроконусы (16X2)
Конечный тройник
Сливные клапаны
Воздухоотводчики (ручные или автоматические)
Держaтель для коллектора
УСТАНОВКА
Для того чтобы гарантировать свободный доступ обогревательных петель к питателю и обратному току,
размещение коллектора следует хорошо обдумать (расстояние между распределителем и отельными
петлями системы не должна превышать 10 м). Необходимо также помнить об очередности подключения
электрического питания в случае применения сервомоторов или насосов. Отдельные петли
обогревательной системы лучше всего подключать к распределителю под углом 90°. Это повысит
надежность соединения петель с коллектором.
Наиболее правильным решением является установка коллекторa в специальном шкафчике (внутреннем
или наружном). Это обеспечит свободный доступ к устройству, а также позволит произвести необходимую
отделку помещения. Для правильного выпуска воздуха из системы коллектор устанавливается выше
уровня обогревательных петли (около 0,4 м выше уровня пола).
РЕГУЛИРОВКА
Протекание жидкости, поступающей к отдельным петлям, обусловлено равным сопротивлением всех
петлей. Предварительная установка значения протекания производится согласно указанным в проекте
параметрам.
Клапан для руяной регилировки
Регулировка клапанов осуществляется с помощью шестигранного ключа 6 мм, по диаграмме изображено
характеристики протекания в зависимости от числа оборотов ключа.
Клапан для регилировки с расходомерами
Клапан регулируется ручным способом через отвинчивание и докручивание клапана.
Внимание! Все операции должны выполняться вручную. Регулирование расходомера надо выполнять
держа за регулятор (НЕ ЗА ПРОЗРАЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ !)
Термостатический клапан
Клапан регулируется ручным способом через отвинчивание и докручивание колпачок клапана. Клапан
приспособлен к монтажу cервомотора с резьбой M30x1,5 шаг мин 3,5 мм (Heimeier)
Автоматический воздухоотводчик
Внимание! Перед подключением коллектора необходимо проверить механизм автоматического
воздухоотводчика . Для этого нужно отвернуть гайку (1), вытянуть и проверить соединяется ли
плавающий элемент (2) с клапаном (3) воздухоотводчика. Затем необходимо поместить вновь
соединённые элементы (2 и 3) и завинтить воздухоотводчик гайкой (1). Для обеспечения
нормального
функционирования
устройства
необходимо
систематически
совершать
вышеуказанные действия для предотвращения блокировки плавающего элемента. Во время
длительного отсутствия дома рекомендуется завинтить автоматический воздухоотводчик.
Производство на предприятии Capricorn происходить на основе системы управления качеством
ISO 9001:2009, проводится испытания герметичности коллекторв для давления 6 бар.
Внимание! Перед проверкой герметичности системы необходимо правильно выпустить воздух
из отопительной системы. Испытание герметичности необходимо перевести согласно
указаниями производителя систем поверхностного обогрева.
Capricorn Sp. z o.o.
| 58-160 Świebodzice, ul. Ciernie 11 | tel. +48 74 854 05 16 | www.capricorn.pl
FR - MODE D’EMPLOI DES COLLECTEUR
Le collecteur de la firme Capricorn Sp. z o.o. est adapté à la distribution d’un agent de chauffage à des boucles
de chauffage par le sol particulières ou à des radiateurs en cas de chauffage traditionnel.
Les paramètres maximaux de travail des collecteurs Capricorn :
•
90ºC,
•
5 bars.
La production de l'entreprise Capricorne est basé sur le système de gestion de la qualité ISO 9001:2009, doit
être faite tester l'eau de fuite à un distributeur de pression de 6 bars.
CONSTRUCTION DU COLLECTEUR
1. Vannes sphériques avec raccord femelle 1''
2. Rail d’alimentation 1 »
3. Rail de retour 1”
4. Soupapes de regulation (manuelle ou avec Debimetre )
5. Soupape de regulation (manuel ou thermostatique)
6. Raccords Eurokonus (16X2)
7. Té à l’extremité
8. Soupapes de vidange
9. Désaérateurs( manuel ou automatique )
10. Support du collecteur
Montage
La localisation du collecteur doit être bien place pour assurer à chaque boucle de chauffage un accès aisé à
l’alimentation et au retour (la distance entre le collecteur et les boucles particulières ne doit pas dépasser 10
m). Il faut également se rappeler de la nécessité de l’alimentation électrique ou la pompe de circulation
câblage de sortie près de collecteur. Il est conseillé d’amener les boucles de chauffage particulières au
collecteur en utilisant de coude de 90ºC. Cela assurera un accès stable au collecteur.
La meilleure solution est de placer le collecteur dans le coffre du collecteur(sur enduit et sous enduit) Cela
assurera un accès facile au dispositif et également esthétique de l’intérieur. Le collecteur est monté au-dessus
du niveau des boucles de chauffage installées dans l’objectif d’une d'aération correcte de l’installation (environ
de 0,4 m au-dessus de finition de surface du plancher
REGLAGE
Réglage de flux pour les boucles de chauffage individuel est déterminé par voie de compensation de la
résistance sur toutes les boucles
Doivent être pré-réglage des soupapes en conformité avec les paramètres calculés dans le projet.
Soupape de réglage manuel
Réglage des soupapes se fait avec la clé Allen 6mm, selon des caractéristiques de l'organigramme, en
fonction du nombre de tours de la clé.
Soupape de réglage manuel
Réglage des soupapes se fait avec la clé Allen 6mm, selon des caractéristiques de l'organigramme, en
fonction du nombre de tours de la clé.
Soupape de réglage avec débitmètre
Réglage de soupape se fait manuel desserrage ou le serrage de soupape.
Soupape est conçue pour l'installation de servomotor électriques avec le filetage M30x1,de saute de fermeture
3,5mm(Heimeier)
Purgeur automatique
! Attention ! avent connections le collecteur il faut vérifier le mécanisme de purgeur
automatique. Pour ca il faut devise écrou (1) tirer et vérifier le clapet à flotteur (2)est relié avec
l’écrou (1) de purgeur . Pour assurer le bon fonctionnement de dispositif il faut
systématiquement effectuer les étapes ci-dessus pour empêcher le blocage du flotteur. Pour plus
temps de ne pas présence dans la maison il est conseillé visé purgeur automatique
La production dans la société Capricorn est basé sur le système de gestion de la qualitée ISO 9001:2009 ou
sont faites le teste de la pression de fuite des collecteurs dans la pression 6 bar.
Attention ! avent faire le teste d’étanchéité il faut correctement d'aéré le système de chauffage du
sol.
Capricorn Sp. z o.o.
| 58-160 Świebodzice, ul. Ciernie 11 | tel. +48 74 854 05 16 | www.capricorn.pl
IT – ISTRUZIONI D’USO DEI COLLETTORI
Il collettore dell’azienda Capricorn Sp. Z o.o. è adattato alla distribuzione del fattore riscaldante/refrigerante in
singoli circuiti dell’istallazione o in singoli radiatori nel caso di riscaldamento tradizionale. I parametri massimi di
funzionamento dei collettori Capricorn sono:
•
90°C
•
5 bar
L’applicazione
dei
collettori
Capricorn
garantisce
il
corretto
funzionamento
dell’impianto
di
riscaldamento/refrigerazione. I singoli elementi del collettore sono stati concepiti ed effettuati avendo cura dei
più minuti particolari, nonché in base alle norme e regolamenti vigenti.
Costruzione del collettore:
1. Valvole a sfera 1” con semi raccordo a tre vie
2. Collettore di mandata 1”
3. Collettore di ritorno 1”
4. Valvole regolatrici (detentori o flussometri)
5. Valvole regolatrici (detentori o valvole di intercettazione)
6. Attacchi Eurokonus (16X2)
7. Raccordi a T
8. Rubinetti di scarico
9. Valvole sfogo aria (manuali o automatiche)
10. Staffe di fissaggio
Montaggio
La localizzazione del collettore va riflettuta bene al fine di assicurare a ogni circuito riscaldante accesso libero
alla mandata e ritorno (distanza fra il collettore e singoli circuiti non dovrebbe superare 10 m). Nel caso di
utilizzo dei servomotori elettrici o pompe di circolazione, occorre anche ricordarsi di far uscire l’installazione
elettrica in prossimità del collettore. I singoli circuiti di riscaldamento vanno preferibilmente uniti al collettore
utilizzando una curva di sostegno a 90o (disponibili nell’offerta della Capricorn), il ciò garantisce accesso stabile
al collettore.
La soluzione consigliabile e comunemente utilizzata è di collocare il collettore nella cassetta (da esterno o sotto
intonaco) il ciò assicurerà nello stesso tempo l’accesso libero al dispositivo e una finitura estetica dell’interno. Il
collettore viene montato sopra il livello dei circuiti di riscaldamento installati, al fine di garantire corretto sfiato
dell’impianto (circa 0,4 m sopra la superficie del pavimento).
REGOLAZIONE
La regolazione del flusso verso singoli circuiti di riscaldamento è condizionata dalla compensazione di resistenze
in tutti i circuiti. Si effettua una pretaratura delle valvole regolatrici conforme ai parametri progettuali calcolati.
Detentore
La regolazione del detentore viene eseguita con chiave a imbus da 6 mm, secondo il diagramma rappresentante
la caratteristica di flusso in dipendenza della quantità di giri della chiave.
Valvola regolatrice con flussometro
La regolazione della valvola viene eseguita manualmente svitando o avvitando la valvola.
ATTENZIONE! Tutte le operazioni vanno eseguite a mano. La regolazione del flussometro va fatta tenendo in
mano il regolatore (E NON L’ELEMENTO TRASPARENTE !)
Valvola di intercettazione
La regolazione della valvola viene eseguita a mano svitando o avvitando il cappuccio della valvola. La valvola è
adattata al montaggio di servomotori elettrici con filetto M30x1,5 dal passo di chiusura min. 3,5 mm
(Heimeier).
Valvola sfogo aria automatica
!Attenzione! Prima di collegare il collettore occorre verificare il meccanismo della valvola sfogo aria
automatica. A tal fine si deve svitare il dado (1), tirare e verificare se il galleggiante (2) è collegato
con la valvola (3) di sfiatatoio. Successivamente gli elementi connessi (2 e 3) si devono rimettere e la
valvola va fissata con il dado (1). Per garantire funzionamento efficiente del dispositivo occorre
eseguire sistematicamente le operazioni descritte sopra, al fine di evitare il blocco del galleggiante. In
previsione di assenza prolungata in casa, si consiglia di chiudere la valvola automatica di sfogo.
La produzione dell’azienda Capricorn è realizzata in base al sistema di gestione della qualità ISO 9001:2009, si
eseguiscono prove di tenuta dei collettori alla pressione di 6 bar.
ATTENZIONE! Prima di effettuare la prova di tenuta occorre sfiatare correttamente l’impianto di
riscaldamento. La prova di tenuta va effettuata conformemente alle indicazioni del fabbricante del
sistema di riscaldamento radiante.
Capricorn Sp. z o.o.
| 58-160 Świebodzice, ul. Ciernie 11 | tel. +48 74 854 05 16 | www.capricorn.pl
ES - INSTRUCCIÓN DE USO DE COLECTORES
El colector fabricado por Capricorn Sp. z o.o. está diseñado para separar el líquido de calefacción entre los
existentes bucles de calefacción superficial o bien entre los existentes radiadores, en caso de calefacción
tradicional.
Los parámetros máximos de trabajo de los colectores Capricorn son:
•
90°C,
•
5 bar.
Aplicación de los colectores Capricorn garantiza el correcto funcionamiento de la instalación de calefacción /
refrigeración.
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR
1. Válvula de esféra con semitornillo 1”
2. Barra de entrada 1”
3. Barra de salida 1”
4. Válvulas de regulación (manuales o con los reguladores de caudal)
5.Válvulas de regulación (manuales o termostáticas)
6. Uniones Euroconus (16X2)
7. Tee de terminación
8. Válvulas de desagüe
9. Purgadores (manuales o automáticos)
10.Soportes de montaje
Montaje
Hay que asegurar a todos los bucles de calefacción el libre acceso a la
alimentación y al regreso (la distancia entre el colector y los existentes bucles no debería superar los 10 m).
En caso de utilizar actuadores o bombas eléctricas también hay que recordar de la necesidad de conectar la
alimentación eléctrica. La mejor manera de conectar los bucles instalados al colector es a través de los
curvatubos de 90º( disponibles también en la oferta de Capricorn). Esto asegurará la entrada estable al
colector.
La mejor solución es colocar el colector en un armario especial (empotrable o no empotrable). De esta forma se
consigue el fácil acceso al aparato y el acabado estético. El colector se instala por encima del nivel de
instalación de los bucles de calefacción para asegurar la deaireación correcta de la instalación (mas o menos a
los 0,4 m por encima de la superficie del suelo).
Regulación
La regulación del flujo hacia los siguientes bucles de calefacción está condicionado por igualación de las
resistencias en todos los bucles. Al principio se aplica el ajuste de las válvulas de regulación según los
parámetros calculados en el proyecto.
Válvula manual
El ajuste de la válvula se realiza con la llave Allen de 6 mm, según el gráfico que presenta las características del
flujo, dependiendo del número de vueltas de la llave.
Reguladores de caudal
El ajuste de la válvula se realiza de la forma manual destornillando o aprietando la válvula.
¡Importante!: Todas las acciones deben ser realizadas de la forma manual. Ajustar el caudalímetro cogiéndolo
por el regulador (¡NO POR EL ELEMENTO TRANSPARENTE!).
Válvula termostática
El ajuste de la válvula se realiza de la forma manual destornillando o aprietando la tapa de válvula. Válvula
adecuada para actuadores eléctricos de rosca M30x1,5 y de paso de rosca 3,5mm (Heimeier).
Purgador automático
¡Importante!
Antes de conectar el colector hay que verificar el mecanismo del purgador automático. Hay que,
desenroscar la tuerca (1), sacarla y comprobar si el flotador (2) está conectado con la válvula (3)
del purgador. A continuación, hay que colocar de nuevo las partes conectadas (2 y 3) y cerrar la
tapa (1). Para garantizar el buen funcionamiento del purgador se debe repetir sistemáticamente
esos pasos para evitar el bloqueo del flotador. En el caso de la larga ausencia en el hogar se
recomienda cerrar el purgador automático.
La fabricación en la empresa Capricornio está basada en el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2009, se
hace pruebas de estanquiedad con fugas de presión de 6 bar.
¡Importante! Antes de hacer pruebas de estanquiedad hay que deairear correctamente la
instalación. La prueba de estanqueidad hay que realizarla de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante de la calefacción de superficie.
Capricorn Sp. z o.o.
| 58-160 Świebodzice, ul. Ciernie 11 | tel. +48 74 854 05 16 | www.capricorn.pl
CZ - NÁVOD K OBSLUZE ROZVÁDĚČŮ
Rozváděč firmy Capricorn Sp. z o.o. je přizpůsoben k rozvádění topného činitele do jednotlivých otopných
okruhů plošného vytápění nebo do jednotlivých radiátorů v případě tradičního vytápění. Maximální provozní
parametry rozváděčů Capricorn:
•
90 °C
•
5 bar
Aplikace rozváděč firmy Capricorn zajišťuje řádné fungování vytápění / chlazení. Všechny prvky rozváděč byly
navrženy a vyrobeny s důrazem na detail a v souladu s platnými normami a předpisy
KONSTRUKCE ROZVÁDĚČE
1. Kulové ventily s pološroubením 1"
2. Topná konzola
3. Zpětná konzola
4. Regulační ventily (RUČNÍ VENTIL/VENTIL S PRŮTOKOMĚREM)
5.Regulační ventily (RUČNÍ VENTIL/ TERMOREGULAČNÍ VENTIL)
6. Eurokónusy (16X2)
7. Tvarovky T
8. Uzavírací ventily
9. Odvzdušňovače
10. Úchyt rozváděče
MONTÁŽ
Umístění rozváděče je třeba si dobře rozmyslet, aby byl zajištěn pro každý otopný okruh volný přístup k topné
a zpětné konzole (vzdálenost mezi rozváděčem a jednotlivými okruhy nemá být větší než 10 m). Je třeba
rovněž pamatovat na nutné připojení elektrického napájení v případě použití elektrických servopohonů nebo
čerpadel. Jednotlivé otopné okruhy se nejlépe napojí na rozváděč s použitím oblouku 90°. Zajistí to stabilní
přístup k rozváděči.
Doporučená a široce používané řešení je umístit do skříně děliče (stěna-montáž nebo vestavnou). Zajistí to
volný přístup k zařízení a estetickou úpravu interiéru. Rozváděč se montuje nad úrovní instalovaných otopných
okruhů za účelem správného odvzdušnění instalace (asi 0,4 m nad povrchovou úpravou podlahy).
Seřízení
Seřízení průtoku do jednotlivých otopných okruhů je podmíněno vyrovnáním tepelného odporu ve všech
okruzích. Provádí se přednastavení průtoku shodného s parametry vypočítanými v projektu.
RUČNÍ VENTIL
Ventil úprava se provádí pomocí 6 mm imbusový klíč, podle zobrazovací vlastnosti vývojový diagram, v
závislosti na počtu otáček klíča.
VENTIL S PRŮTOKOMĚREM
Ventil úprava se provádí ručně povolením nebo utažením ventilu.
Upozornění! Všechny činnosti se mají provádět ručně. Seřízení průtokoměru je třeba provádět přidržením
regulátoru (NIKOLI PRŮHLEDNÉHO PRVKU !). Lze odšroubovat průhlednou stupnici za účelem jejího vyčištění
TERMOREGULAČNÍ VENTIL
Ventil úprava se provádí ručně, uvolnění nebo utažení ventil čepice. Ventil vhodný pro montáž elektrických
pohonů se závitem M30x1, 5 rozteč 3.5 mm uzavření (Heimeier)
Automatický odvzdušňovací ventil
POZOR! Před spuštění rozdělovače je potřeba zkontrolovat automatický odvzdušňovací ventil. Je
třeba odšroubovat krytku (1), Vytáhnout a skontrolovat plovák (2) jest li je spojen s uzávěrem
ventilu. Poté je třeba vrátit elementy (2 a3) zpět a zašroubovat krytku (1). Pro správné
fungování zařízení je potřeba pravidelně vykonávat činnosti výše uvedené, aby Se zabránilo
zablokování plováku. Při delší nepřítomnosti doma doporučujeme zavření automatického
odvzdušňovacího ventilu.
Výroba v podniku Capricorn je založen na systému řízení jakosti ISO 9001:2009, musí být
zkouška těsnosti při tlaku rozváděča 6 bar.
POZOR ! Před vykonáním zkoušky těsnosti je potřeba odvzdušnit topný systém. Zkouška těsnosti
musí být provedena dle výrobce podlahového topení.
Capricorn Sp. z o.o.
| 58-160 Świebodzice, ul. Ciernie 11 | tel. +48 74 854 05 16 | www.capricorn.pl
RO - INSTRUCŢIUNEA DE UTILIZARE A SEPARATOARELOR
Separatorul firmei Capricorn Sp. z.o.o. este adaptat pentru separarea factorului de încălzire pentru fiecare buclă
de încălzire a încălzirii de suprafaţă sau pentru fiecare corp de încălzire în cazul încălzirii tradiţionale.
parametrii maximi de lucru a separatoarelor Capricorn:
•
90°C
•
5 bar.
De producţie la compania Capricornul este bazat pe sistemul de management al calitatii ISO 9001:2009, se face
apa de scurgere de testare la un distribuitor de presiune de 6 bar.
CONSTRUCŢIA SEPARATORULUI
1. Supapele cu bilă cu jumătate de îmbinare de ţevi cu filet 1"
2. Grindă de alimentare
3. Grindă de întoarcere
4. Supapele de reglare (VALVULA DE MÂNĂ/ VALVULĂ CU DEBITOMETRU)
5. Supapele de reglare (VALVULA DE MÂNĂ/ VALVĂ DE REGLARE TERMICĂ)
6. Euroconuri
7. Ţeavă cu bifurcaţie finală
8. Supapă de golire
9. Guri de aerisire
10. Mânerele separatorului
Montajul
Trebuie bine gândit unde va fi localizat distribuitorul electric pentru a se
putea asigura pentru fiecare buclă un acces confortabil la alimentare precum
şi înapoierea (distanţa dintre distribuitorul electric şi diferitele bucle nu poate să fie mai mare decât 10 m). De
asemenea, trebuie să ţineţi minte că, în timpul folosirii servomotoarelor sau a pompelor de circulaţie, trebuie să
montaţi instalaţia electrică în apropierea distribuitorului electric. Preferabil ar fi ca buclele de încălzire
individuale să fie racordate la distribuitor prin folosirea arcului cu o deschidere de 90o (accesibil în oferta
Capricorn), ceea ce va asigura fixarea stabilă de distribuitor.
Soluţia recomandată şi cea care este cel mai des folosită este aceea de a monta distribuitorul în dulapul de
distribuţie (care poate fi montat pe perete sau încastrat în perete). Acest lucru va asigura un acces mai uşor la
dispozitiv precum şi o finisare estetică a interiorului. Distribuitorul electric trebuie montat mai sus decât nivelul
buclei de încălzire având ca scop aerisirea corectă a instalaţiei (în jur de 0,4m mai sus decât suprafaţa podelei).
REGLAJUL
Reglarea debitului pe diferitele bucle de încălzire este condiţionată de egalizarea rezistenţei pe toate buclele.
Preliminar, trebuie realizată setarea supapelor de reglare în conformitate cu parametrii care au fost menţionaţi
în proiect.
Supapa manuală de reglare
Reglajul supapei trebuie realizat cu ajutorul chei Allen de 6mm, în conformitate cu diagrama care prezintă
caracteristica debitului în funcţie de numărul de rotiri ale cheii.
Supapa de reglare cu debitmetru
Reglajul supapei are loc prin rotirea manuală a supapei într-o parte sau cealaltă cea ce va conduce la închiderea
sau deschiderea acesteia.
!ATENŢIE! Toate activităţile trebuie realizate manual. Reglarea debitmetrului trebuie executată ţinând cu mâna
regulatorul (NU ELEMENTUL TRANSPARENT !)
Supapa de termoreglare
Reglajul supapei are loc prin rotirea manuală a calotei supapei într-o parte sau cealaltă cea ce va conduce la
închiderea sau deschiderea acesteia. Supapa este prevăzută pentru montajul servomotoarelor
electrice cu filet M30x1,5 cu pasul de închidere de min 3,5mm (Heimeier)
Dispozitiv pentru aerisirea automată
!Atenţie! Înainte de conectarea distribuitorului trebuie verificat mecanismul dispozitivului pentru
aerisire automată. Pentru a realiza acest lucru trebuie deşurubată piuliţa (1), scoateţi şi verificaţi dacă
flotorul (2) este racordat la supapa (3) dispozitivului de aerisire. Apoi, toate aceste elemente
racordate corect între ele trebuiesc puse la loc (2 şi 3) şi în cele din urmă trebuie înşurubată piuliţa
(1). Pentru a asigura buna funcţionare a dispozitivului trebuie, sistematic, să realizaţi activităţile
descrise mai sus şi astfel veţi avea posibilitatea să preveniţi blocarea flotorului. În cazul în care veţi
pleca de acasă pentru o perioadă mai lungă de timp se recomandă închiderea dispozitivului pentru
aerisire automată.
Producţia în compania Capricorn este realizată pe baza sistemului de management al calităţii ISO 9001:2009,
sunt efectuate teste cu privire la etanşeitatea distribuitoarelor electrice la o presiune de 6 bari.
ATENŢIE! Înainte de efectuarea probei de etanşeitate trebuie aerisit foarte bine sistemul de
încălzire. Proba de etanşeitate trebuie realizată conform celor indicate de către producătorul
sistemului de încălzire la suprafaţă.
Capricorn Sp. z o.o.
| 58-160 Świebodzice, ul. Ciernie 11 | tel. +48 74 854 05 16 | www.capricorn.pl
Capricorn Sp. z o.o.
| 58-160 Świebodzice, ul. Ciernie 11 | tel. +48 74 854 05 16 | www.capricorn.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising