FA21RF manual WB
EC DECLARATION OF CONFORMITY
FLAMINGO
NL
F
FA21RF
NL
Hierbij verklaart Smartwares dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Ga naar
www.smartwares.eu voor het document van conformiteit of scan de QR code.
FR
Par la présente Smartwares déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour le document de
conformité, visitez www.smartwares.eu ou scannez le code QR.
40m
HANDLEIDING
Authorized representative: Mr. Ad Netten
Quality Manager
Date: 01.02.2013
MANUEL DE L’UTILISATEUR
QR code
SPECIFICATIES
Batterij detector / zender
Batterijen ontvanger
Geluidsniveau
Frequentie
Werktemperatuur
Werkafstand
Onderling verbonden apparaten
SPECIFICATIONS
:
:
:
:
:
:
:
1x 9V 6F22 Pair Deer
3x 1,5V LR6/AA Pair Deer
80-85dB
433,92 MHz
-5º C tot +40º C
tot 40 meter
max. 15 per groep
Détecteur de batterie / émetteur
Batteries récepteur
Niveau sonore
Fréquence
Température de fonctionnement
Distance de travail
Dispositifs interconnectés
:
:
:
:
:
:
:
Intended for Fire Safety and installed in buildings
Essential characteristic 1:pass
Essential characteristic 2:pass
Essential characteristic 3:pass
Essential characteristic 4:pass
Essential characteristic 5:pass
Essential characteristic 6:pass
Essential characteristic 7:pass
Essential characteristic 8:pass
1x 9V 6F22 Pair Deer
3x 1,5V LR6/AA Pair Deer
80-85dB
433,92 MHz
-5 º C à +40 º C
jusqu'à 40m
max 15 par groupe
433MHz. - FA21RF
R&TTE
APPROVED
0832
14
FA21RF - 001CPR
EN14604:2005/AC:2008
FLAMINGO FA21RF
FD
BOSEC
0979
9219
Minimum
Extra
Berging
Garage
Livingroom
Bedroom Bedroom
WC
Bedroom
Entree
Bedroom
Bedroom
Bedroom
Stairs
Garage
Kitchen
Livingroom
NED
DRAADLOOS KOPPELBARE ROOKMELDER
De FA21RF is een optische rookmelder gecombineerd met een zender/ontvangst
unit. Als er meerdere van deze rookmelders geïnstalleerd worden staan deze
draadloos met elkaar in verbinding. Zodra ergens in de beveiligde ruimte
rookontwikkeling wordt ontdekt worden automatisch ALLE geplaatste FA21RF
rookmelders ingeschakeld. Met een standaard rookmelder kan het immers zo zijn
dat u in de garage niets merkt van rookontwikkeling op de bovenverdieping. Deze
situatie wordt met de FA21RF voorkomen.
Algemeen:
Detecteert rook onder het plafond via openingen in de onderkant van de
detector. Door op de testknop te drukken is het functioneren van de detector te
controleren. Het testen met behulp van rook is daarom niet aan te raden of
vereist. LED-indicator: De LED zal ongeveer iedere 30 seconden kort oplichten,
dit is de meetcyclus. Wanneer de LED snel knippert, dan is rook gedetecteerd en
zal in de meeste gevallen een alarm volgen.
F
bestaat over de oorzaak van een alarm, dan mag aangenomen worden dat het
alarm wordt veroorzaakt door echte brand en moet de woning onmiddellijk
ontruimd worden
BATTERIJEN
- De batterijen hebben een levensduur van ca 1 jaar.
- Als de batterijen te zwak worden klinkt bij de betreffende melder kortstondig
het geluidssignaal. Vervang dan alle batterijen in de betreffende melder .
DETECTEUR DE FUMEE SANS FIL INTERCONNECTE
Le FA21RF est un détecteur de fumée optique, qui est combiné avec un émetteurrécepteur. Avec une installation de plus d'un détecteur de fumée, la communication
se fait sans fil. En cas d'émission de fumée dans une pièce protégée, TOUS les
détecteurs de fumée FA21RF installés sont activés. Un détecteur de fumée standard
qui sonne dans le salon ne sera pas toujours entendu depuis le garage. Cette
situation change avec le FA21RF.
VALS ALARM:
- Mogelijk zijn er wat stofdeeltjes in de optische sensor gekomen. Blaas (met
de mond of perslucht) de sensor flink door en zuig deze vervolgens uit met
een stofzuiger.
- Plaats de unit nooit dichtbij lichtpunten en/of andere elektronische
apparatuur.
- Gebruik een goede kwaliteit batterij (Gebruik geen oplaadbare batterijen).
Général
Détecte la fume au niveau du plafond grâce à des ouvertures situées à la base du
détecteur. Appuyer sur le bouton de test va permettre de vérifier le bon
fonctionnement du détecteur. Tester l'équipement à l'aide d'une fumée quelconque
n'est ni recommandé, ni nécessaire. Une DEL clignote, toutes les 30 secondes, ce
qui correspond à la fréquence de mesure. Lorsque la DEL clignote rapidement, cela
signifie que de la fumée a été détectée et dans la plupart des cas, que l'alarme va se
déclencher.
INHOUD VAN DE DOOS (1):
a.
Montageplaat
b.
Rookmelder met zender/ontvangst unit
NL PRODUCT GUARANTIE
BELANGRIJK
- Rookdetectors detecteren rook, dus zal bij het testen met een aansteker het
alarm niet afgaan.
- Rookmelder controleert lucht op aanwezigheid van rook, en geen hitte, gas of
vuur.
- Rookmelder dient onderhouden te worden.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Een rookmelder mag niet geschilderd worden.
- Sirene openingen (c) aan de voorzijde niet afdekken.
Dit product heeft een fabrieks garantie volgens de EU richtlijnen. De
Garantie termijn duurt het aantal jaren zoals is aangegeven op de
verpakking, starten op de aankoop-datum. Bewaar de kassabon – bewijs van
aankoop is nodig om aanspraak te kunnen maken op de garantie. In geval
van problemen kunt u contact opnemen met de winkel waar u het product
heeft gekocht. Voor verdere product informatie kunt u bellen met onze
Hotline of bezoek onze website: www.elro.eu . Hier kunt u ook uw product
registreren.
PLAATSBEPALING (2)
- Rookdetectors dienen ten minste 65 cm vanaf de dichtstbijzijnde hoek, tegen
het plafond te worden gemonteerd.
- Plaats geen rookdetectors binnen 30 cm vanaf een elektrische verdeelkast.
- Plaats minimaal 2 rookmelders, 1 op iedere verdieping, en voor extra
beveiliging in elke ruimte.
- Hang rookmelders niet in ruimtes waar gerookt/gekookt wordt, of met veel
vocht.
- Hang rookmelders bij voorkeur op in de vluchtweg, zodat deze bewaakt
wordt.
- Hang rookmelders niet in ruimtes waar de temperatuur onder -5 en boven 40
graden Celsius kan worden.
- Zorg dat de rookmelder op een goed bereikbare plaats hangt i.v.m. test en
onderhoud.
MONTAGE VAN DE MELDER
- Plaats de montageplaat (a) op de gewenste plaats.
- Plaats een 9V batterij in de kleine batterijruimte (f) voor de werking van de
melder zelf (3).
- Installeer drie 1,5 V penlite type AA-batterijen in het grotere
batterijcompartiment (g) voor de zendontvanger (3). Voordat u de laatste
AA-batterij installeert, duw eerst de rode inkeping naar beneden en dan de
batterij.
- Plaats de openingen van de detectie-eenheid (b) op de nokjes (h) van de
montageplaat (a) en klik deze draaiend vast (4).
Opmerking: het is niet mogelijk om de detector zonder batterijen op de
bevestigingsplaat te monteren.
WERKING/INSTALLATIE
- Controleer elk geplaatst apparaat door enkele seconden op de testknop (d) te
drukken (5). Als het alarm hoorbaar is de knop loslaten. Het geluid stopt na
enkele seconden automatisch. U weet nu dat het apparaat normaal
functioneert.
- De werking van de zender berust op het “master en slave” principe. Bepaal
nu welke melder “master” is, alle overige melders dienen dan als “slaves”
ingesteld te worden.
- Wij adviseren het aanmelden uit te voeren met alle melders bij elkaar op een
tafel.
- Druk een aantal keer bij de “master” op de LEARN knop (e) tot de indicatie
led groen oplicht. (6)
- Druk een (aantal) keer bij alle “slaves” de LEARN knop (e) in. Deze moeten
allemaal rood oplichten.
- Houd nu voor dat de “master”/”slave” leds doven(+/- 20sec) bij de “master”
de testknop (d) ingedrukt tot alle “slaves” ook een alarm signaal geven.
- Direct na installatie de test uitvoeren, druk op 1 melder de testknop in (het
maakt niet uit of dit de “master” of een “slave” is).
Het alarm signaal klinkt en de LEARN indicatie led flitst rood. Bij alle overige
apparaten klinkt het signaal en flitst de LEARN indicatie led groen.
HET MAKEN VAN EEN GROTE GROEP
Als 20 seconden te kort blijkt om het door u gewenste aantal apparaten op
elkaar aan te melden maak allereerst een groep. Deze groep kunt u uitbreiden
door extramelder in te stellen als “slave”, wanneer u nu bij een willekeurig
apparaat uit de bestaande groep de testknop ingedrukt houdt tot alle andere
melders reageren zullen de extra melders in de groep opgenomen worden.
AFZONDERLIJKE GROEPEN MAKEN
Het is mogelijk om in één gebouw afzonderlijke groepen te maken. Eerst moet u
het geheugen van elke detector leegmaken:
* Verwijder alle batterijen uit de detectors en plaats ze na 3 minuten terug.
* Stel elke detector in als slave door herhaaldelijk op de “LEER”-toets te
drukken (de RODE LED moet branden) en druk op de “TEST”-toets. Het alarm
van alleen deze eenheid zal klinken.
Indien u na het maken van de eerste groep (zie Installatie Test), een tweede
groep wilt maken, wacht ten minste 5 minuten en herhaal dan dezelfde
leerprocedure voor de nieuwe groep. Als u besluit om een detector van de ene
groep naar de andere te wijzigen, moet u deze detector met alleen de master
uit de tweede groep, als slave te leren. U kunt alleen een slaafdetector van de
ene naar de andere groep veranderen.
Opmerking: Indien een alarm in één groep optreedt, zal als indicatie de groene
LED’s in de andere groep knipperen, maar zal er geen alarm klinken.
TEST/ONDERHOUD
- Minimaal 1x per maand de rookmelders testen door op de testknop (d) te
drukken, alle melders moeten alarm geven.
- Minimaal 2x per jaar met een stofzuiger de melder schoonmaken, door
eenvoudig stof rond de melder weg te zuigen.
GEBRUIK
Het alarm is voorzien van een testknop. Druk deze in totdat het alarmsignaal klinkt.
Het signaal stopt weer als de knop losgelaten wordt. Test het alarm minimaal eens
per maand, en zeker na het vervangen van de batterij of na het schoonmaken
m.b.v. een stofzuiger. Het alarm moet regelmatig gestofzuigd worden om
stofdeeltjes te verwijderen en zo een optimale bescherming te verkrijgen. De
behuizing mag tijdens het reinigen niet geopend worden. Als er enige twijfel
Bathroom
Kitchen
VERWIJDERING
Correcte verwijdering van dit product
afvalapparatuur)
(elektrische & elektronische
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het
niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het
einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of
de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering
te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden
en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact
opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de
gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product
milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact
opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de
koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met
ander bedrijfsafval voor verwijdering.
* Lever lege batterijen altijd in bij een van de daarvoor bestemde
inzamelpunten.
* Als de batterij is ingebouwd in het product, open het en verwijder de
batterij.
ONDERHOUD
De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De
garantie vervalt als je het apparaat opent. Reinig enkel de
buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of
borstel. Vóór u ze reinigt, haal de toestellen uit alle
spanningsbronnen. Gebruik geen carboxylisch
schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige
producten. Deze werken agressief op het oppervlak van de toestellen.
Bovendien zijn de dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar.
Gebruik geen scherpe instrumenten, schroevendraaiers, metalen borstels of
gelijkaardige dingen om te reinigen. Waarschuwing: Bescherm batterijen
tegen vuur, hitte en zon.
VEILIGHEID
* Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de
juiste regels en overeenkomen met de bedieningsinstructies.
* Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan
anders leiden tot brand of elektrische schok.
* Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt
over de
bedieningswijze, de veiligheid of de aansluiting van de apparaten.
* Hou alle delen uit het bereik van kinderen.
* Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de
elektronische circuitborden beschadigen.
* Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.
* Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit
het net en breng de toestellen naar de winkel.
* Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een
erkende hersteller.
* Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons,
microgolfovens en andere draadloze toestellen die werken op het bereik
van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand van de toestellen
tijdens installatie en bediening.
* Batterijen niet inslikken. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
CONTENU DU PAQUET (1)
a.
Plaque de montage.
b.
Détecteur de fumée avec émetteur-récepteur.
IMPORTANT
- Les détecteurs de fumée sont conçus pour détecter de la fumée : un test
effectué avec un briquet ne déclenchera pas l'alarme.
- Les détecteurs de fumée cherchent dans l'air une présence de fumée, pas la
chaleur, ni le gaz ou le feu.
- Les détecteurs de fumée nécessitent un entretien.
- N'installez pas de piles rechargeables.
- Les détecteurs de fumée ne doivent pas être peints.
- Ne couvrez pas l'ouverture de la sirène (c) sur le devant de l'appareil.
POSITIONNEMENT (2)
- Les détecteurs de fumée doivent être montés au plafond, à une distance
minimale de 65 cm d'un coin ou du mur le plus proche.
- Ne pas installer de détecteur de fumée à moins de 30 cm d'un boîtier
électrique.
- Installez au moins 2 détecteurs de fumée, un par étage, et pour une
protection supplémentaire, un par chambre.
- Ne placez pas de détecteurs de fumée dans des pièces où vous fumez,
cuisinez ou très humides.
- Placez les détecteurs de fumée de préférence le long de la voie de sortie pour
une protection supplémentaire.
- Ne placez pas les détecteurs de fumée dans des pièces avec des températures
pouvant aller au dessous de -5°C ou au dessus de 40°C.
- Faîtes bien attention à ce que les détecteurs de fumée soient faciles d'accès
pour les tester et les entretenir.
INSTALLATION
- Installez la plaque de montage (a) dans la position désirée.
- Installez une pile de 9V dans le compartiment à pile (f) pour le détecteur de
fumée lui-même (3).
- Installer trois piles cylindriques de type AA, 1,5V, dans le compartiment à
piles le plus grand (g) pour le système émetteur/récepteur (3). Avant
d'insérer la dernière pile AA, appuyer d'abord sur le bouton rouge, puis
engager la pile.
- Installez le détecteur de fumée avec ses ouvertures (b) sur les clips (h) de la
plaque de montage (a) et mettez les en place (4) en tournant.
Remarque : il n'est pas possible de monter le détecteur sur la plaque de
montage s'il n'a pas été équipé de piles.
TEST D'INSTALLATION
- Vérifiez chaque appareil installé en appuyant sur le bouton test (d) pendant
quelques secondes (5). Relâchez le bouton lorsque l'alarme retentit. L'alarme
s'arrêtera automatiquement après quelques secondes. Vous savez à présent
que l'appareil fonctionne correctement.
- Le fonctionnement de l'émetteur-récepteur est basé sur le principe "maître et
esclave". Déterminez à présent quelle alarme est "maître", toutes les autres
"devront être esclaves".
- Nous recommandons d'effectuer la connexion avec tous les détecteurs
ensemble sur une table.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton LEARN (e) du "maître" jusqu'à ce que la
diode verte s'allume (6).
- Appuyez (plusieurs fois) sur le bouton LEARN (e) de tous les "esclaves". Ceuxci auront tous une diode indicatrice rouge.
- Maintenez enfoncé le bouton (d) de test “maître” avant que les LED “maître”
/ “esclave” ne s'éteignent (+/- 20s) et jusqu'à ce que “esclaves” génère
également un signal d'alarme.
- Effectuez le test immédiatement après l'installation; appuyez sur le bouton
test d'une alarme (sans faire attention si elle est "maître" ou "esclave").
Le signal d'alarme retentira et la diode indicatrice LEARN clignotera en rouge.
L'alarme de tous les autres appareils retentira avec la diode indicatrice LEARN
clignotant en vert.
CRÉER UN GRAND GROUPE
Si 20 secondes semblent trop courtes pour connecter le nombre nécessaire
d'appareils, vous pouvez créer un groupe au préalable. Vous pouvez étendre ce
groupe en paramétrant des détecteurs supplémentaires en mode « esclave ». Vous
pouvez maintenant appuyer longuement sur le bouton de test de n'importe quel
appareil du groupe actuel jusqu'à ce que tous les autres détecteurs réagissent à cet
ajout de détecteurs supplémentaires au groupe.
CREER DES GROUPES DISTINCTS
Il est possible de créer des groupes distincts de détecteurs dans un même bâtiment.
Il faut d'abord effacer la mémoire de chacun des détecteurs :
* Sortir toutes les piles de tous les détecteurs et réinsérer celles-ci au bout de 3
minutes.
* Régler chaque détecteur sur « esclave », appuyer plusieurs fois sur le bouton
LEARN. La DEL rouge doit être allumée, puis appuyer sur le bouton TEST.
L'alarme va retentir seulement sur cet équipement.
Après avoir créé le premier groupe (cf. paragraphe Test d'Installation), si vous
désirez créer un second groupe, il faut attendre au moins 5 minutes. Puis il faut
répéter la même procédure d'apprentissage pour le nouveau groupe. Si un
détecteur doit être changé de groupe, il faut régler ce détecteur sur « esclave »
dépendant du maître du second groupe. Il n'est possible de changer qu'un
détecteur esclave d'un groupe à l'autre.
Remarque : Si une alarme retentit dans un groupe, les DEL vertes des détecteurs
de l'autre groupe vont clignoter, mais aucune alarme ne ne retentira (dans le second
groupe).
TEST/ENTRETIEN
- Testez vos détecteurs de fumée au moins une fois par mois en pressant sur le
bouton de test (d), l'alarme de tous les appareils doit sonner.
- Nettoyez vos détecteurs de fumée au moins deux fois par an pour retirer la
poussière et la saleté.
EMPLOI
Le détecteur de fumée est équipé d’un bouton test. Une simple pression du doigt sur
ce bouton doit faire retentir l’alarme après quelques instants. Relâchez la pression
dès que l’alarme a retenti. Il est conseillé de tester détecteur de fumée une fois par
semaine afin de s’assurer de son bon fonctionnement, en particulier après le
remplacement de la pile ou le nettoyage à l’aspirateur. Passez régulièrement
l’alarme à l’aspirateur afin d’éliminer les particules de poussière et garantir ainsi une
protection maximale. N’ouvrez pas le boîtier pendant l’aspiration. Même en cas de
doute sur la cause d'une alarme, les habitants doivent évacuer immédiatement.
Cela peut être un vrai feu.
PILES
- Les piles ont une durée de vie d'approximativement un an.
- Un court signal d'alarme indiquera que la puissance des piles faiblit. Changez
toutes les piles de chaque appareil en même temps.
FAUSSE ALARME
- Il se peut que des particules aient pénétré le capteur optique. Soufflez sur le
capteur (ou utilisez de l'air comprimé) et un aspirateur pour le maintenir
propre.
- Ne pas placer le détecteur à proximité de projecteurs et/ou d'appareils
électriques.
- Utilisez des piles de haute qualité (Ne pas utiliser de batteries rechargeables).
FR GARANTIE DU PRODUIT
Ce produit est garanti par le constructeur selon les lois de l'Union
Européenne. La durée de garantie est indiquée sur l’emballage, et débute à
partir de la date d’achat. Conservez le ticket de caisse - la preuve d'achat
sera exigée pour faire valoir la garantie. En cas de problèmes, merci de
contacter le magasin dans lequel vous avez acheté le produit. Pour plus
d’informations sur ce produit, vous pouvez contacter notre ligne d'assistance
ou visiter notre site Web : www.elro.eu. Vous pouvez aussi enregistrer votre
produit sur notre site web.
ELIMINER
Comment éliminer ce produit (déchets d’équipements électriques et
électroniques) (Applicable dans les pays de l’Union Européen et aux
autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective)
Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu’il ne doit
pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers.
L’élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à
l’environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres
types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez
ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les
particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou
à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se
débarrasser de ce produit afin qu’il soit recyclé en respectant l’environnement.
Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les
conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les
autres déchets commerciaux.
* Merci de jeter les piles vides dans les emplacements de recyclage
prévus à cet effet.
* Si la pile est encastré à l'intérieur du produit, ouvrez le produit et
retirez la pile.
MAINTENANCE
Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La
garantie n'est plus valide si les appareils sont ouverts. Ne
nettoyer que l'extérieur des appareils avec un chiffon doux et
sec ou une brosse. Avant de nettoyer, débrancher les appareils.
Ne pas utiliser d'agents nettoyant à l'acide carboxylique ni
d'essence, d'alcool ou autre produit de ce type. Ces produits
attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont d a n g e r e u s e s
pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile à bout tranchant, de
tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage.
ATTENTION: protéger la batterie contre les rayons du soleils, les chaleurs
élevées et les feux.
SÉCURITÉ
* Vérifier que toutes les connexions électriques et câbles sont conformes
aux règlements afférents et aux instructions d'utilisation.
* Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela
peut être cause de feu ou d'électrocution.
* Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité
ou la connexion des appareils.
* Placer hors de portée des enfants.
* Ne pas disposer dans un endroit humide, très froid ou très chaud, cela
pourrait endommager le tableau de circuits électroniques.
* Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait
endommager le tableau de circuits électroniques
* Ne jamais remplacer soi-même des fils électriques endommagés! Si les fils
électriques sont endommagés, les retirer du réseau et les apporter dans
un magasinspécialisé.
* La réparation et l'ouverture des différents éléments ne peuvent être
effectuées que par un magasin spécialisé.
* Les systèmes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil,
des micro-ondes, et autres appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz.
Placer le système AU MOINS à 3 mètres de ces appareils au cours de
l'installation et au moment de l'utiliser.
* N'avalez pas les batteries. Gardez les batteries hors de la portée des
enfants.
EC DECLARATION OF CONFORMITY
FLAMINGO
FA21RF
GB Hereby, Smartwares declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For the document of
conformity go to www.smartwares.eu or scan the QR code.
40m
DE
GB
D
Hiermit erklärt Smartwares, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.smartwares.eu oder scannen Sie den QR-Code.
USER’S MANUAL
Authorized representative: Mr. Ad Netten
Quality Manager
Date: 01.02.2013
BEDIENUNGSANLEITUNG
QR code
SPECIFICATIONS
Battery detector/transmitter
Batteries receiver
Sound level
Frequency
Operating temperature
Working distance
Interlinked devices
:
:
:
:
:
:
:
TECHNISCHE DATEN
1x 9V 6F22 Pair Deer
3x 1,5V LR6/AA Pair Deer
80-85dB
433.92MHz
-5ºC to +40ºC
up to 40m
max 15 per group
Batterie-Detektor / Sender
Empfänger Batterien
Schallpegel
Frequenz
Betriebstemperatur
Arbeitsabstand
Vernetzte Geräte
:
:
:
:
:
:
:
Intended for Fire Safety and installed in buildings
Essential characteristic 1:pass
Essential characteristic 2:pass
Essential characteristic 3:pass
Essential characteristic 4:pass
Essential characteristic 5:pass
Essential characteristic 6:pass
Essential characteristic 7:pass
Essential characteristic 8:pass
1x 9V 6F22 Pair Deer
3x 1,5V LR6/AA Pair Deer
80-85dB
433,92 MHz
-5 º C bis +40 º C
bis zu 40m
max 15 pro Gruppe
433MHz. - FA21RF
R&TTE
APPROVED
0832
14
FA21RF - 001CPR
EN14604:2005/AC:2008
FLAMINGO FA21RF
FD
BOSEC
0979
9219
Minimum
Extra
Berging
Garage
Livingroom
Bedroom Bedroom
WC
Bedroom
Entree
Bedroom
Bedroom
Bedroom
Stairs
Garage
Kitchen
Livingroom
D
GB
WIRELESS INTERLINKED SMOKE DETECTOR
FA21RF is an optical smoke detector, which is combined with a transceiver unit.
With the installation of more then one smoke detector, the communication is
wireless. In case of smoke emission in one of the protected rooms ALL installed
FA21RF smoke detectors are activated. A standard smoke detector that sounds
alarm in the loft might not always be audible in the garage. This situation changes
with FA21RF.
General:
Detects smoke under the ceiling through openings at the bottom of the detector.
Pressing the test button will check the function of the detector. Testing the device
using smoke is therefore not advisable or required. LED indicator: the LED will
briefly illuminate approx. every 30 seconds, this is the measurement cycle. When
the LED is flashing quickly smoke is being detected and in most cases an alarm will
follow.
PACKAGE CONTENT (1):
a.
Mounting plate
b.
Smoke detector with transceiver unit
IMPORTANT
- Smoke detectors detect smoke, so if tested with a lighter the alarm
will not sound.
- Smoke detectors check the air for the presence of smoke, not heat,
gas or fire.
- Smoke detectors need maintenance.
- Do not install rechargeable batteries.
- Smoke detectors are not to be painted over.
- Do not cover the siren opening (c) on the front of device.
POSITIONING (2)
- Smoke detectors are to be ceiling-mounted at least 65cm from the
nearest corner or wall.
- Do not place smoke detectors within 30cm of an electrical distribution
box.
- Install at least 2 smoke detectors, one per floor and for extra
protection one per room.
- Do not place smoke detectors in rooms where you smoke or cook or
with a high humidity.
- Place smoke detectors preferably along the escape route for extra
protection.
- Do not place smoke detectors in rooms with possible temperatures
below -5ºC or above 40ºC.
- Ensure that smoke detectors are easy to be reached for testing and
maintenance.
INSTALLATION
- Install the mounting plate (a) in the desired position.
- Install a 9V battery in the battery compartment (f) for the smoke
detector itself (3).
- Install three 1.5V penlite type AA batteries in the larger battery
compartment (g) for the transceiver (3). Before you install the last
AA battery, push
down red nock first and then the battery.
- Install the smoke detector with its openings (b) on the clips (h) of
the mounting plate (a) and click them with a twist into place (4).
Note: it is not possible to mount the detector on the mounting plate
without batteries.
INSTALLATION TEST
- Check each installed device by pressing the test button (d) for
several seconds (5). Release the button when the alarm sounds. The
alarm will stop automatically after several seconds. Now you know the
device is functioning properly.
- The operation of the transmitter is based on the “master and slave”
principle. Now determine which alarm is “master”, all other alarms
must be set as “slaves”.
- We recommend performing the login with all detectors together on a
table.
- Repeatedly press the LEARN button (e) on the “master” until the
green indicator LED lights up (6).
- Press (several times) the LEARN button (e) on all “slaves”. These
should all show a red indicator LED.
- Keep the “master” test button (d) pressed before the
“master”/”slave” LEDS switch off (+/- 20sec) until all “slaves” also
generate an alarm signal.
- Perform the test immediately after installation; press the test button
on 1 alarm (regardless of it being the “master” or a “slave”).
The alarm signal will sound and LEARN indicator LED will flash red. All
other devices will sound the alarm with a flashing green LEARN
indicator LED.
MAKING A LARGE GROUP
If 20 seconds appear to be too short to login the required number of devices, you
can make a smaller group first. You can expand this group by setting extra
detectors to “slave”. You can now press and hold the test button on any device from
the existing group until all other detectors react to add the extra detectors to the
group.
MAKING SEPARATE GROUPS
It is possible to make separate group in one building. First you have to clean the
memory of each detector:
* Take out all batteries from the detectors and place them back after 3
minutes.
* Set each detector as slave (Repeatedly press LEARN button.( RED LED
must be on) and press TEST button. Alarm will sound only from this
one unit.
After creating the first group (see Installation Test), if you want to make a second
group, wait at least 5 minutes and then repeat the same learning procedure for the
new group. If you decide to change one detector from one group to the other, you
have to learn this detector as slave only with the master from the second group. You
can only change a slave detector from one group to the other.
Note: If there is an alarm in one group, as an indication the green LEDs will
blink in the other group, but there will be no alarm sound.
TEST/MAINTENANCE
- Test your smoke detectors at least once per month by pressing the
test button (d), all devices to sound alarm.
- Vacuum your smoke detectors at least twice per year to remove dust
and dirt.
USE
The alarm is provided with a test button. Press this until the alarm signal sounds.
The signal stops once the button is released. Test the alarm at least once per month,
and certainly after replacing the battery or after cleaning, with a vacuum cleaner for
example. The alarm must be vacuumed regularly to remove dust particles and to
protect it as well as possible. The casing may not be opened during cleaning. If the
alarm fails to operate correctly, the advice of the manufacturer should be sought.
Bathroom
Kitchen
BATTERIES
- The batteries have a life span of about one year.
- Low battery indication by short alarm signal. Exchange all batteries of
a device at the same time.
FALSE ALARM
- Some particles may have entered the optical sensor. Blow the sensor
out (or use compressed air) and a vacuum cleaner regularly to keep it
clean.
- Do not place the detector close to spotlights and/or other electronic
devices.
- Use high-quality batteries (Do not use rechargeable batteries).
KABELLOSER VERNETZTER RAUCWARNHMELDER
FA21RF ist ein optischer Rauchwarnmelder in Kombination mit einer Sende-/
Empfangseinheit. Bei Installation von mehr als einem Rauchwarnmelder erfolgt die
Kommunikation untereinander kabellos. Bei Rauchentwicklung in einem der
gesicherten Räume werden ALLE installierten Rauchwarnmelder FA21RF
gleichzeitig aktiviert. Ein herkömmlicher Rauchwarnmelder, der im Dachgeschoss
einen Alarm signalisiert, ist nicht immer in der Garage hörbar. Das ändert sich mit
dem FA21RF.
Allgemein:
Erkennt durch die Öffnungen an der Unterseite des Detektors Rauch unter der
Decke. Die Funktion des Detektors wird durch Drücken der Testtaste überprüft.
Der Test mit Rauch ist daher nicht ratsam bzw. erforderlich. LED Anzeige: die
LED leuchtet ca. alle 30 Sekunden kurz auf, das ist der Messzyklus. Wenn die
LED schnell blinkt, wurde Rauch erkannt und in den meisten Fällen wird folglich
Alarm ausgelöst.
Das Gehäuse darf bei der Reinigung nicht geöffnet werden. Im Zweifelsfall eines
Ursache Alarmes, ist es annehmbar das das Alarm verursacht wird durch wirkliche
Brand und muss die Wohnung sofort räumt werden.
BATTERIEN
- Die Batterien haben eine Lebenserwartung von ca. einem Jahr.
- Die Anzeige der geringen Batteriekapazität erfolgt mit einem kurzen
Warnsignal. Tauschen Sie alle Batterien eines Geräts gleichzeitig aus.
FEHLALARM
- Es können sich Fremdkörper auf dem optischen Sensor festgesetzt haben.
Blasen Sie den Sensor aus (oder benutzen Sie Pressluft) und saugen Sie ihn
anschließend regelmäßig vorsichtig mit einem Staubsauger aus.
- Montieren Sie den Melder nicht in unmittelbarer Nähe von Leuchtkörpern
und/oder anderen elektronischen Geräten.
- Benutzen Sie hochwertige Batterien (Keine Akkus verwenden).
GB PRODUCT GUARANTEE
PACKUNGSINHALT (1):
a.
Montageplatte
b.
Rauchmelder mit Sende-/Empfangseinheit
DE PRODUKTGARANTIE
This product has factory warranty according to EU regulations. Guarantee
lasts for the number of years shown on the packaging, starting from the date
of purchase. Keep the receipt - proof of purchase is required in order to rely
on guarantee. In the case of problems, please contact with the store where
you purchased the product. For further product information call to our
Hotline or visit our website: www.elro.eu . You can also register your product
there.
WICHTIGE HINWEISE
- Rauchwarnmelder erkennen Rauch, deshalb wird beim Testen mit einem
Feuerzeug kein Alarm ausgelöst.
- Rauchwarnmelder melden Rauch, nicht Hitze, Gas oder Feuer.
- Rauchwarnmelder benötigen Wartung.
- Setzen Sie keine Akkus ein.
- Malen Sie Rauchmelder nicht über.
- Decken Sie die Sirenenöffnung (c) vorn auf dem Gerät nicht ab.
Dieses Produkt hat eine Werksgarantie nach der EU-Richtlinien. Die Garantie
entnehmen Sie auf der Verpackung. Diese gilt ab dem Datum des Kaufs
(Kaufbeleg ist zwingend erforderlich). Bewahren Sie die Quittung –
Kaufbeleg gut auf. Im Falle von Problemen, wenden Sie sich bitte an den
Markt, wo Sie das Produkt gekauft haben. Für weitere Produktinformationen
kontaktieren Sie unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Website:
www.elro.eu. Sie können Ihr Produkt registrieren gibt.
DISPOSAL
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic
Equipment) (Applicable in the European Union and other European
countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it
should not be disposed with other household wastes at the end of its
working life. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, please separate this from
other types of wastes and recycle it responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.Household users should contact either
the retailer where they purchased this product, or their local government office,
for details of where and how they can take this item for environmentally safe
recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other
commercial wastes for disposal.
* Always throw empty batteries to the battery recycling bin.
* If the battery is built-in inside the product, open the product and
remove the battery.
MAINTENANCE
The devices are maintenance-free, so never open them. The
guarantee becomes void when you open the appliance.Only
clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush.
Prior to cleaning, remove the devices from all voltage sources.
Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or
similar. These attack the surfaces of the devices. Besides, the
vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any sharp edged
tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning. Warning: Protect
the battery against fire, too much heat and sunshine
SAFETY
* Make sure that all electric connections and connection cables meet the
pertaining regulations and are in conformity with the operating
instructions.
* Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks
can be the result
* Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of
operation, the safety or connecting the appliances.
* Keep all parts away from young children’s reach
* Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage
the electronic circuit boards.
* Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards
* Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove
them from the net and take the devices to a workshop.
* Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised
workshop.
* Wireless systems are subject to interference from cordless phones,
microwaves, and other wireless devices operating in the 2.4GHz range.
Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during installation
and operation.
* Do not swallow batteries. Keep batteries out of the reach of children.
MONTAGEORT (2)
- Rauchwarnmelder müssen an der Decke montiert werden, mit einem
Mindestabstand von 65 cm zu nächstliegenden Ecken oder Wänden.
- Beim Anbringen von Rauchwarnmeldern muss ein Mindestabstand von 30 cm
zu elektrischen Verteilerkästen eingehalten werden.
- Installieren Sie wenigstens 2 Rauchwarnmelder, einen pro Etage und als
zusätzlichen Schutz einen pro Raum.
- Rauchwarnmelder nicht in Räumen installieren, in denen stark geraucht oder
gekocht wird oder in Räumen mit hoher Feuchtigkeit.
- Installieren Sie Rauchwarnmelder bevorzugt entlang der Fluchtwege für
zusätzliche Sicherheit.
- Rauchwarnmelder nicht in Räumen installieren, in denen die Temperatur unter
-5ºC fallen oder über 40ºC ansteigen kann.
- Achten Sie darauf, dass Rauchwarnmelder für Test- und Wartungszwecke
einfach erreichbar sind.
INSTALLATION
- Installieren Sie die Montageplatte (a) am Montageort.
- Setzen Sie eine 9V Batterie ins Batteriefach (f) für den Rauchwarnmelder
selbst (3) ein.
- Am Empfänger (3) drei 1.5 V AA Batterien (wie für Minitaschenlampen) in
das größere Batteriefach (g) einsetzen. Vor dem Einsetzen der letzten AA
Batterie zuerst die rote Kerbe und dann die Batterie nach unten drücken.
- Setzen Sie den Rauchwarnmelder mit den Öffnungen (b) auf die Clips (h) der
Montageplatte (a) und drehen ihn an, biser einrastet (4).
Hinweis: Der Detektor kann ohne Batterien nicht auf der Montageplatte
befestigt werden.
INSTALLATIONSTEST
- Prüfen Sie alle installierten Geräte durch Drücken der test Taste (d) für einige
Sekunden (5). Lösen Sie die Taste, sobald der Alarm ertönt. Nach ein paar
Sekunden wird der Alarm automatisch abgeschalten. Jetzt können Sie sicher
sein, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
- Der Senderbetrieb basiert auf dem “Master-Slave” Prinzip. Bestimmen Sie
jetzt den “Master” Alarm, alle anderen Alarme müssen als “Slaves”
eingerichtet werden.
- Wir empfehlen, die Anmeldung mit allen Detektoren zusammen auf einem
Tisch durchzuführen.
- Drücken Sie am “Master” mehrmals die LEARN Taste (e) bis die grüne
Anzeige-LED leuchtet (6).
- Drücken Sie an allen “Slaves” (mehrere Male) die LEARN Taste (e). Bei allen
sollten rote Anzeige-LEDs aufleuchten.
- Die “Master” Testtaste (d) gedrückt halten, bevor die “Master”/”Slave” LEDs
abschalten (+/- 20 Sek.) und alle “Slaves” ebenfalls eine Alarmsignal
erzeugen.
- Führen Sie den Test gleich nach der Installation durch; drücken Sie die test
Taste an 1 Alarm (egal ob “Master” oder “Slave”).
Das Alarmsignal wird ertönen und die LEARN Anzeige- LED wird rot blinken.
Alle anderen Geäte lösen den Alarm mit einer blinkenden grünen LEARN
Anzeige- LED aus.
EINE GROSSE GRUPPE BILDEN
Wenn 20 Sekunden scheinbar zu kurz sind, um die erforderliche Anzahl der
Geräte anzumelden, kann zuerst eine Gruppe gebildet werden. Diese Gruppe
kann erweitert werden, indem zusätzliche Detektoren als “Slave” eingerichtet
werden. Jetzt kann an jedem Gerät der bestehenden Gruppe die Testtaste
gedrückt gehalten werden, bis alle anderen Detektoren reagieren und die
zusätzlichen Detektoren zur Gruppe hinzugefügt werden.
EINZELNE GRUPPEN ERSTELLEN
In einem Gebäude können einzelne Gruppen erstellt werden. Zuerst muss der
Speicher jedes Detektors gelöscht werden:
* Alle Batterien aus den Detektoren nehmen und nach 3 Minuten wieder
einsetzen.
* Jeden Detektor als Slave einrichten. Wiederholt die LERN Taste drücken.
(ROTE LED muss leuchten) und die TEST Taste drücken. Der Alarm wird nur
an dieser Einheit ausgelöst.
Wenn nach dem Erstellen der ersten Gruppe (siehe Installationstest) eine
weitere Gruppe erstellt werden soll, mindestens 5 Minuten warten und dann
dasselbe Lernverfahren für die neue Gruppe durchführen. Wenn ein Detektor in
der anderen Gruppe eingesetzt werden soll, kann dieser Detektor nur mit dem
Master der zweiten Gruppe als Slave eingelernt werden. Nur Slave Detektoren
können innerhalb der Gruppen getauscht werden.
Hinweis: Wenn in einer Gruppe Alarm ausgelöst wird, blinken in der anderen
Gruppe als Anzeige die grünen LEDs, es ertönt jedoch kein Alarmsignal.
WARTUNGSTEST
- Testen Sie Ihren Rauchwarnmelder wenigstens einmal monatlich durch
Drücken des Testknopfes (d), alle Geräte geben Alarm.
- Saugen Sie Ihre Rauchwarnmelder wenigstens halbjährlich ab, um
abgelagerten Staub und Schmutz zu entfernen.
GEBRAUCH
Der Alarmgeber ist mit einem Testschalter versehen. Drücken Sie diesen Schalter
bis das Alarm-signal ertönt. Das Signal verstummt, sobald Sie den Schalter wieder
loslassen. Testen Sie den Alarmgeber mindestens einmal pro Woche, und auch nach
Wechseln der Batterie oder nach dem Saubermachen des Gehäuses mit einem
Staubsauger. Der Alarmgeber muß regelmäßig mit dem Staubsauger gereinigt
werden, um Staubpartikel zu entfernen um so einen optimalen Schutz zu erhalten.
ENTSORGUNG
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll) (Anzuwenden in
den Ländern der Europäischen Union und anderen euroäischen
Ländern mit einem separaten Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen
Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen
mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen
Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt
bzw. Der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte
Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die
nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.Private
Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die
zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das
Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.Gewerbliche Nutzer sollten
sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags
konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll
entsorgt werden.
* Werfen Sie leere Batterien immer in die Batterie-Recycling
Behälter.
* Wenn die Batterie ist eingebaut in das Gerät, öffnen Sie das Gerät
um den Batterie zu entfernen.
WARTUNG
Die Geräte sind wartungsfrei, also öffnen Sie sie bitte nicht. Ihre
Garantie verfällt, wenn Sie die Geräte öffnen. Reinigen Sie die
Geräte außen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer
Bürste. Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte alle
Stromzuführungen ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel,
die Carbonsäure, Benzin, Alkohol oder ähnliches enthalten.
Diese Mittel greifen die Oberfläche der Geräte an und die Ausdünstungen sind
gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen
Werkzeuge, Schraubenzieher, Drahtbürsten oder ähnliches, um die Geräte zu
reinigen. Warnung: Schützen Sie den Batterie vor Feuer, zu viel Wärme und
Sonnenschein.
SICHERHEIT
* Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse sowie
Kabelverbindungen an weitere Geräte den betreffenden Richtlinien
entsprechen und sich gleichzeitig in Übereinstimmung mit der
Bedienungsanleitung befinden.
* Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlängerungskabel nicht zu
überlasten, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
* Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss
der Geräte aufkommen, dann wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
* Alle Teile vor Kindern geschützt aufbewahren.
* Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heißer Umgebung aufbewahren,
das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
* Vermeiden Sie harte Stöße, das kann zu Beschädigung der elektronischen
Schaltkreise führen.
* Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die
Geräte vom Netz und wenden sich an einen Fachbetrieb.
* Öffnen und Reparieren der Geräte ausschließlich durch autorisierten
Fachbetrieb.
* Kabellose Systeme sind Störeinflüssen von kabellosen Telefonen,
Mikrowellen sowie anderen elektronischen Geräten, die im 2,4GHz-Bereich
arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen MINDESTABSTAND VON
WENIGSTENS 3 METERN während Installation und Betrieb ein.
* Batterien nicht verschlucken.Batterien außerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising