Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Instruction for use
Mode d‘emploi
Gebruiksaanwijzing
10.054.3
Automotive
Felgenbaumwagen
Rim tree trolley
Chariot de stockage pour pneus
Velgboomwagen
Version 25/2008
D Nachdruck ganz oder im Auszug verboten.
 Reproduction completely or in the excerpt prohibited!
F Réproduction tout à fait ou dans l‘extrait interdite!
 Nadruk geheel of in uittreksel verboden.
2
Stückliste
Bill of materials
Liste des pièces
Toebehoren
4 x
2 x
2 x
2 x
4 x
2 x
1 x
1 x
4 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
4 x
1 x
1 x
3 x
Benötigte Werkzeuge
Tools required
Voici les outils dont vous aves besoin
Dit gereedschap is nodig
8 / 13 / 14
1 x
4 x
3
Gebrauchshinweise
Instructions for use
Instructions d’utilisation
Gebruiksaanwijzingen
D Gebrauchshinweise:
• Maximale Last je Auflageteller 25 kg
Maximale Gesamtbelastung 100 kg
• Der Felgenbaumwagen ist regelmäßig auf Schäden oder
Verschleiß zu prüfen und bei Defekt nicht weiter zu benutzen.
• Passend für alle gängigen Räder bis Reifenbreite 255 mm.
• Der Felgenbaumwagen darf nicht für andere Zwecke benutzt
werden.
• Kinder von dem Felgenbaumwagen fern halten.
 Instructions for use:
• Maximum load for each support plate is 25 kg
Maximum total load is 100 kg
• Check the rim tree trolley for signs of faults at regular
intervals. If a part is faulty, the wheel stand must no longer
be used.
• Suitable for all standard car tyre rims up to 255 mm.
• The rim tree trolley is exclusively designed for the transportation of motor vehicle rims and is not to be used for other
purposes.
• Keep children away from the rim tree trolley.
 Instructions d’utilisation :
• Charge maximale par disque de support 25 kg
Charge totale maximale de 100 kg
• Régulièrement contrôler si le support de pneus présente des
dommages et s’il est usé. Ne pas l’utiliser s’il est défectueux.
• Convient à tous les types de jantes auto jusqu’à une largeur
de pneu de 255 mm.
• Le chariot de stockage pour pneus est exclusivement prévu
pour le transport de pneus automobile et ne doit en aucun cas
être utilisé dans un autre but.
• Tenir les enfants à l’écart du support de pneus.
 Gebruiksaanwijzingen:
• Maximale last per velgenhouder 25 kg
Maximale totale belasting 100 kg
• De velgenboom dient regelmatig op schade of slijtage te
worden gecontroleerd en mag bij een defect niet meer worden
gebruikt.
• Passend voor alle gangbare autovelgen tot bandenbreedte
255 mm.
• De velgboomwagen is uitsluitend voor het transport van
autobanden voorzien en mag niet voor andere doeleinden
gebruikt worden.
• Kinderen uit de buurt van de velgenstandaard houden.
4
Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage
Montageaanwijzingen
A
2
1
4
3
B
3
2
1
5
C
D
6
Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage
Montageaanwijzingen
E
D Montageanleitung
1) Mittelrohrstück (ohne Stopfen) in den Fuß einsetzen, Stift
durch die unterste Bohrung stecken und Teller auflegen.
2) Felge mit Reifen auflegen. Verfahren Sie für den nächsten
Reifen in gleicher Reihenfolge.
3) Nun das Endrohrstück (mit Stopfen) aufsetzen.
4) Verfahren Sie wie zuvor beschrieben, bis alle 4 Räder
ordentlich gelagert sind.
 Assembly instructions
1) Insert the central tube (without stopper) into the foot. Put
the pin through the lowest hole und fit the plate.
2) Place the first tyre (fitted to its rims) on the tree. Repeat
the procedure in the same way for the next tyre.
3) Now attach the end tube (with stopper).
4) Continue as above until all four wheels are correctly
stored.
 Notice de montage
1) Enfoncer un tube (sans capuchon) dans la croix, insérer
une goupille dans le forage inférieur et placer un disque.
2) Placer une jante avec pneu et poursuivre dans cet ordre.
3) Insérer un tube (avec capuchon)
4) Ainsi de suite jusqu‘ à ce que les 4 roues soient correctement posées.
 Montageaanwijzingen
1) Steek de middenbuis (zonder stop) in de voet, steek de
stift door de onderste boring en plaats de velghouder.
2) Plaats de velg met band op de houder. Herhaal deze handeling voor de volgende band.
3) Plaats nu de eindbuis (met stop).
4) Ga op deze wijze voort totdat alle vier de banden correct zijn opgeslagen.
Bohrung A= bis Reifenbreite 195 mm
Bohrung B= 195 mm bis 255 mm
Hole A
Hole B
= car tyre rims up to 195 mm
= 195 mm up to 255 mm
Intérieur A = jusqu à une largeur de pneu de 195 mm
Intérieur B = 195 mm jusqu à 255 mm
Boring A = autovelgen tot bandenbreedte 195 mm
Boring B = 195 mm tot 255 mm
7
F
Bohrung A / Hole A /
Intérieur A / Boring A
< 195 mm
Bohrung B / Hole B /
Intérieur B / Boring B
195 mm – 255 mm
8
D Garantiebedingungen
In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
unterliegt dieses Gerät einer Garantiezeit von 24 Monaten,
beginnend mit dem Kaufdatum. Eine Kopie der Verkaufsquittung genügt als Nachweis in einem Reklamationsfall im
Rahmen der Garantie. Schäden, die auf normalen Verschleiß,
Transport, Überladung, Nichtbeachtung der Zusammenbau-/
Betriebsanweisungen oder unsachgemäße Behandlung
zurückzuführen sind, werden durch die Garantie nicht abgesichert. Dasselbe gilt für Verschleißteile. Der Hersteller
ist nicht haftbar für indirekte Folgen und Sachschäden. Die
Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen nicht erneuert
oder verlängert. Ansprüche im Rahmen der Garantie werden
nur anerkannt, wenn das Gerät in einem kompletten Zustand
und portofrei an den Hersteller, Vertrieb oder an das unten
angegebene Service-Center eingesandt wird.
 Warranty
In line with statutory regulations this appliance has a
24 month warranty, starting from the date of purchase. A copy
of the sales receipt is sufficient proof in the event of a claim
subject to warranty. Damage due to regular wear, transport,
overloading, failure to observe the instructions of assembly /
operation or the improper handling are not covered by the
warranty. The same applies to wear parts.The manufacturer is
not liable for indirect consequences and damage to property.
The period of warranty is not renewed or extended following
possible repairs. Claims under warranty are only recognised if the complete appliance is sent, shipping paid, to the
manufacturer, the distributor or the services centre listed
below.
Kunden-Servicecenter
Falls es nicht möglich ist, das Gerät bei einer Reklamation
im Rahmen der Garantie, bei einem Geräteversagen oder bei
dem Bedarf eines Ersatzteils an den Lieferanten zurückzugeben, dann wenden Sie sich an folgende Adresse:
Costumer service centre
If it is not possible to return the appliance to the supplier
in the event of a claim subject to warranty, a failure of the
appliance or if a spare part is required, please refer to the
following address:
Atrium Enterprises GmbH
Zum Pier 72
D-44536 Lünen
Germany
Tel.: +49 - (0)2 31 / 8 09 01-0
Fax: +49 - (0)2 31 / 8 09 01-1 11
Atrium Enterprises GmbH
Zum Pier 72
D-44536 Luenen
Germany
Tel.: +49 - (0)2 31 / 8 09 01-0
Fax: +49 - (0)2 31 / 8 09 01-1 11
E-Mail: service@atrium-enterprises.de
E-Mail: service@atrium-enterprises.de
9
F Conditions de garantie
Conformément aux consignes légales, une garantie de
24 mois à compter de la date d‘achat est accordée sur cet
appareil. Une copie du bon d‘achat suffit à titre de preuve
en cas de réclamation dans le cadre de la garantie. Les
dommages résultant de l‘usure normale, du transport, d‘une
surcharge, du non respect des instructions de montage et
de service ou d‘un traitement inadapté ne sont pas couverts
par la garantie. Il en est de même pour les pièces à usure.
Le fabricant n‘assume aucune garantie ni responsabilité pour
les conséquences et endommagements indirects. La durée
de garantie n‘est ni renouvelée ni prorogée par d‘éventuelles
réparations. Tous droits dans le cadre de la garantie ne
sont reconnus que si l‘appareil est envoyé au fabricant, au
distributeur ou au S.A.V. ci dessous complet et affranchi.
 Garantiebepalingen
In overeenstemming met de wettelijke voorschriften wordt
op het apparaat een garantie van 24 maanden verleend vanaf
koopdatum. Een kopie van de verkoopkwitantie is voldoende
als bewijs in geval van reclamatie binnen het kader van de
garantie. Schade die terug te voeren is op slijtage, transport,
overlading, negeren van de montage-/gebruiksaanwijzingen of ondoelmatig gebruik, worden niet door de garantie
gedekt. Hetzelfde geldt voor slijtagedelen. De fabrikant is niet
aansprakelijk voor indirecte gevolgen en materiële schade.
De garantieperiode wordt niet vernieuwd of verlengd door
eventuele reparaties. Schadeclaims binnen het kader van de
garantie worden alleen erkend wanneer het apparaat in complete toestand en portovrij naar de fabrikant, het verkooppunt
of het hieronder vermelde servicepunt wordt gestuurd.
S.A.V.
Si, en cas recours en garantie, de défaillance de l‘appareil ou
de besoin d‘une pièce de rechange, il n‘est pas possible de
retourner l‘appareil au fabricant, adressez-vous à l‘adresse
suivante :
Klantenservicecenter
Wanneer het niet mogelijk is het apparaat in geval van een
reclamatie binnen het kader van de garantie, bij een defect
of bestelling van een reserveonderdeel terug te geven aan
de leverancier, kunt u met ons contact opnemen onder het
volgende adres:
Atrium Enterprises GmbH
Zum Pier 72
D-44536 Luenen
Allemagne
Tel. : +49 - (0)2 31 / 8 09 01-0
Fax : +49 - (0)2 31 / 8 09 01-1 11
Atrium Enterprises GmbH
Zum Pier 72
D-44536 Luenen
Duitsland
Tel.: +49 - (0)2 31 / 8 09 01-0
Fax: +49 - (0)2 31 / 8 09 01-1 11
E-Mail : service@atrium-enterprises.de
E-Mail: service@atrium-enterprises.de
10
11
Atrium Enterprises GmbH
Zum Pier 72
D-44536 Lünen
Germany
www.atrium-enterprises.eu
© 2008 Atrium Enterprises. All rights reserved.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising