Comfortair Model 99287 Handleiding luchtbevochtiger

Comfortair Model 99287 Handleiding luchtbevochtiger
Comfortair
Model 99287
Handleiding luchtbevochtiger
Bedienungsanleitung Luftbefeugter
Manual humidifier
Mode demploi de humudificateur d´air
Inhoud
Nederlands .............................................................................................................................................. 3
Deutsch.................................................................................................................................................. 13
English ................................................................................................................................................... 22
Français.................................................................................................................................................. 31
Nederlands
Gebruikershandleiding
1 Algemeen
Lees de informatie in deze handleiding, zodat u het apparaat snel leert kennen en direct kunt
profiteren van alle functies van het apparaat.
2 Veiligheid
In dit hoofdstuk vind u belangrijke veiligheidsinstructies voor het gebruik van het apparaat. Het
apparaat voldoet aan de vereiste veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk
letsel of schade.
2.1 Beoogde gebruik
Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in huishoudens in gesloten ruimten voor:
 Bevochtigen van de lucht
Gebruik voor een ander doel of voor een doel dat verder gaat dan deze beschrijving wordt
beschouwd als incompatibel met het beoogde of bedoelde gebruik.
WAARSCHUWING
Gevaar door onbedoeld gebruik!
Gevaren kunnen ontstaan als het apparaat op een onjuiste manier wordt gebruikt en/of wordt
gebruikt voor andere zaken dan het beoogde gebruik.


Gebruik het apparaat alleen voor het bedoelde gebruik.
Neem de procedurele methoden die worden beschreven in deze handleiding in acht.
Alle claims die worden ingediend voor schade als gevolg van onbedoeld gebruik worden niet
gehonoreerd. Alleen de gebruiker draagt hiervoor het risico.
2.2 Algemene veiligheidsinformatie
OPMERKING
Houd de volgende algemene veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het veilig gebruik van het
apparaat in acht.
2.2 Algemene veiligheidsinformatie
 Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn
vertegenwoordiger of soortgelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
 Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies met betrekking tot het gebruik van het
apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
 Demonteer het apparaat niet om reparaties uit te voeren of problemen te verhelpen.
 Vervang het netsnoer niet zelf.
 Houd schadelijke voorwerpen, zoals schoonmaakmiddel, uit de buurt van kinderen om te
voorkomen dat ze per ongeluk in het apparaat terecht komen.
3










Elke wijziging of reparatie aan dit apparaat zonder duidelijke toestemming van onze fabriek kan
leiden tot ongemak en gevaar voor de gebruiker.
Als het apparaat een abnormaal geluid of abnormale geur produceert tijdens gebruik, schakel het
dan uit en haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Reparaties moeten worden
uitgevoerd door een professionele reparateur.
Zorg ervoor dat u geen schoonmaakmiddel in uw ogen of mond krijgt. Als u per ongeluk in
contact bent gekomen met schoonmaakmiddel, onmiddellijk afspoelen met leidingwater. In
ernstige gevallen dient u zich te laten nakijken in het ziekenhuis.
Schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of
verplaatst.
Raak het water in het waterbad of delen die onderwater staan niet aan wanneer het apparaat
wordt gebruikt.
Gebruik het apparaat niet met een leeg waterbad.
Bekras de ultrasone oscillator niet met een hard voorwerp.
Gebruik de transducer niet met een schoonmaakmiddel dat niet is geproduceerd of waarvan de
productie niet onder toezicht staat van ons bedrijf.
Laat geen water stromen of spatten in of op het voetstuk om te voorkomen dat interne
onderdelen beschadigd raken.
Besteed aandacht aan de omgeving van de installatie:
- Plaats het apparaat op een stevige en vlakke plaats, voorkom hellen en houd het apparaat
stabiel.
- Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, zoals ovens, vermijd direct zonlicht.
- Plaats het apparaat uit de buurt van meubels en elektrische apparaten. Voorkom direct
spuiten van nevel op meubilair en andere elektrische apparaten, anders kunnen ze vochtig
worden of kan er “wit poeder” op het meubilair en de apparaten terecht komen.
- Plaats en gebruik het apparaat bij een normale kamertemperatuur. Gebruik het apparaat
niet in koude omgeving om schade aan het apparaat te voorkomen. Als het binnen vriest,
start het apparaat dan niet tot het ijs is weggetrokken of gesmolten.
2.3 Voorzorgsmaatregelen bij gebruik









Voeg geen water dat warmer is dan 40℃ toe aan het waterreservoir en het waterbad om
verkleuring en vervorming te voorkomen.
Laat geen water in de luchtuitlaat stromen. Veeg water aan de buitenkant van de behuizing af
met een droge doek.
Als de kamertemperatuur lager is dan 0℃, leeg het waterreservoir en het waterbad dan, omdat
ijsvorming van water de onderdelen kan beschadigen.
Plaats geen metalen, chemicaliën en andere bijtende schoonmaakmiddelen in het waterbad,
omdat deze kunnen zorgen voor slechte verneveling.
Als er veel water in het waterbad zit, verplaats het dan niet, anders kan er water uit het bad in de
behuizing lopen.
Plaats het apparaat niet op een plaats met sterk licht of directe hete luchtstraling.
Plaats het apparaat niet in de buurt van een open raam en probeer het apparaat uit de buurt te
houden van meubilair en elektrische apparaten.
Voeg niet rechtstreeks water toe aan het waterbad.
Als het apparaat niet wordt gebruikt voor een lange tijd, schakel het apparaat dan uit en haal de
stekker uit het stopcontact (het apparaat hoeft niet geaard te worden).
4


Als er nog water in het waterbad zit, giet dit dan nooit uit het bad zonder het apparaat eerst uit
te schakelen, anders kan de transducer onmiddellijk opbranden.
Als het waterreservoir volledig is gevuld, dan kan het apparaat zonder bijvullen continu werken
voor 7-12 uur.
2.4 Veiligheidsmaatregelen




Schakel de stekker niet in met natte handen, er is risico op elektrische schokken.
Als de behuizing is gekanteld, haal de stekker dan uit het stopcontact.
Raak het transductiestuk niet aan bij het starten.
Demonteer het apparaat niet zonder eerst de stroom uit te schakelen om elektrische schokken te
voorkomen.
Vervang het netsnoer niet zonder toestemming.
3 In gebruik nemen
In dit hoofdstuk vindt u belangrijke veiligheidsvoorschriften voor tijdens de eerste ingebruikneming.
Neem de volgende mededelingen in acht om gevaren en schade te voorkomen:
3.1 Veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Er kan persoonlijke en materiële schade optreden tijdens de ingebruikneming van het apparaat!
Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om gevaar te voorkomen:

Verpakkingsmaterialen mogen niet worden gebruikt om te spelen. Er bestaat gevaar van
verstikking.
3.2 Inspectie van de levering
De luchtbevochtiger wordt geleverd met de volgende componenten:


Luchtbevochtiger
Handleiding
OPMERKING
 Controleer de verpakking op compleetheid en zichtbare schade.
 Waarschuw onmiddellijk de vervoerder, de verzekering en de leverancier over een onvolledige
zending of schade als gevolg van gebrekkige verpakking of door transport.
3.3 Uitpakken
Pak uw apparaat als volgt uit:


Haal uw apparaat uit de doos en verwijder het verpakkingsmateriaal aan de binnen- en
buitenkant.
Reinig het apparaat goed voordat u het voor het eerst gebruikt. (zie hoofdstuk Reinigen en
onderhoud).
5
3.4 Verwijderen van de verpakking
De verpakking beschermt het apparaat tegen schade tijdens het transport. De verpakkingsmaterialen
zijn geselecteerd volgens milieuvriendelijke en recyclingvriendelijke methoden en kunnen dus
worden gerecycled.
Zorg er dus voor dat het materiaal terug wordt gebracht in de kringloop, zodat de grondstoffen
kunnen worden bespaard en de hoeveelheid afvalstoffen kunnen worden verminderd. Breng
verpakkingsmateriaal dat niet meer wordt gebruikt naar groene punten waar afvalmateriaal kan
worden aangenomen voor recycling.
OPMERKING
 Bewaar indien mogelijk de originele verpakking van het apparaat voor de duur van de
garantieperiode, zodat het apparaat in het geval van een eventuele garantieclaim opnieuw goed
kan worden verpakt.
3.5 Eisen aan gebruikslocatie:
Met het oog op een veilige en storingsvrije werking van het apparaat, moet de gebruikslocatie van
het apparaat aan de volgende voorwaarden voldoen:






Het apparaat moet op een stevige, vlakke, horizontale ondergrond worden geplaatst met
voldoende draagvermogen.
Kies de gebruikslocatie zodanig dat kinderen niet bij het apparaat kunnen komen.
Het apparaat is niet bedoeld voor inbouw in een wand of kastje.
Installeer het apparaat niet in een hete, natte of extreem vochtige omgeving of in de buurt van
brandbaar materiaal.
Het stopcontact moet eenvoudig bereikbaar zijn, zodat de stekker eenvoudig uit het stopcontact
kan worden gehaald in geval van nood.
De installatie en montage van dit apparaat op niet-stationaire gebruikslocaties (bijv. op schepen)
moet worden uitgevoerd door specialistische bedrijven / elektriciens, mits zij garanderen het
apparaat veilig te kunnen installeren.
3.6 Elektrische aansluiting
Met het oog op een veilige en storingsvrije werking van het apparaat, moeten de volgende
instructies in acht worden genomen voor de elektrische aansluiting:





Vergelijk voordat u het apparaat aansluit of de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het
typeplaatje overeenkomen met de gegevens van het lokale lichtnet. Deze gegevens moeten
overeenkomen, zodat er geen schade in het apparaat ontstaat. Als u twijfel heeft, raadpleeg dan
een erkend elektricien.
Het stopcontact moet worden beschermd door een 16A beveiligingsschakelaar.
De verbinding tussen het apparaat en het lichtnet mag worden gemaakt met een verlengsnoer
van (max.) 3 meter met een doorsnede van 1.5 mm². Het gebruik van een stekker of stekkerdoos
met meerdere aansluitingen is vanwege het daarmee verbonden brandgevaar verboden.
Vergewis u er van dat de voedingskabel onbeschadigd is en niet onder de luchtbevochtiger of
over hete of scherpte oppervlakten gelegd is.
De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen dan gegarandeerd wanneer het is
aangesloten aan een reglementair geïnstalleerd systeem met aardkabels en
veiligheidschakelaars. Het in werking stellen via een stopcontact zonder veiligheidsschakelaar is
6
verboden. Laat u in geval van twijfel de huisinstallatie controleren door een erkende elektricien.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schaden, die door een gebrekkige of
onderbroken aardingskabel veroorzaakt worden.
4 Functioneren
In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie over de functionaliteit van het apparaat.
4.1 Overzicht
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Neveluitlaat
Waterreservoircombinatie
LED-display
Behuizing
Waterfilter
Lichtfilter
Geurbakje
4.2 Typeplaatje
Het typeplaatje met de aansluitings- en prestatiegegevens zit op de onderkant van het apparaat.
7
5 Bediening en gebruik
In dit hoofdstuk vindt u belangrijke mededelingen met betrekking tot de bediening van het apparaat.
5.1 Bediening
Waarschuwing: voordat u het apparaat met water vult, moet u eerst het apparaat uitschakelen en de
stekker uit het stopcontact halen.




Plaats de behuizing horizontaal op een geschikte plek.
Neem het waterreservoir uit en draai het reservoir omhoog. Schroef het deksel van het reservoir
af zoals aangegeven door de pijl bij “Add Water Here” en vul het reservoir met schoon
leidingwater.
Sluit het waterreservoir, veeg eventuele waterdruppels rond het waterreservoir af en plaats het
waterreservoir juist terug.
Voordat u het product start, plaats het waterfilter in het voetstuk bij de cirkelvormige uitsparing.

Sluit het apparaat aan op het lichtnet, druk op
en start de bevochtigingsfunctie. Druk
nogmaals op de knop om het apparaat uit te schakelen.

Bevochtigingsknop: u kunt tijdens het gebruik op
drukken om de gewenste nevel te
selecteren. Er zijn 3 programma’s: “ Lichte bevochtiging” “Gemiddelde bevochtiging” “Sterke
bevochtiging”. Het apparaat kan deze programma’s doorlopen.

Thermische nevel-knop: druk op
om de warme nevelfunctie te starten. Het koude water
wordt verwarmd. Dit zal het bevochtigende effect verbeteren. Druk nogmaals op de knop om het
verwarmen te stoppen.

Timer: druk op
om de opties voor de timer te openen. Het tijdsbereik is 1-9 uur en kan
worden doorlopen. Stel in op“ CH ” uren en annuleer daarna deze functie.

Automatische hygrostaat: druk op
om de opties voor de automatische hygrostaat te
openen. Het display toont de beschikbare vochtpercentages. Selecteer het gewenste
vochtpercentage en bevestig na 3 seconden. Als u deze functie wilt annuleren, selecteer dan de
huidige luchtvochtigheid.

Slaapknop: druk op
om de slaapfunctie te activeren. Het apparaat zal de bevochtiging
baseren op de luchtvochtigheid in de kamer. De luchtvochtigheid zal worden gehandhaafd in het
bereik 65-70 %. Als de luchtvochtigheid in de kamer hoger is dan 70%, dan zal het apparaat naar
de energiebesparende stand schakelen en het nachtlampje van het reservoir wordt uitgeschakeld.
Als de luchtvochtigheid lager is dan 65%, dan zal het apparaat automatisch opnieuw inschakelen.
Druk nogmaals op deze knop om de functie uit te schakelen.

Sterke bevochtings- en zuiveringsfunctie: Druk op
om de luchtzuivering te starten. Deze
8
functie kan worden gebruikt om sterke bevochtiging te bewerkstelligen. Als deze functie wordt
geactiveerd, dan zal het groene indicatielampje oplichten. Het apparaat start snel met de
luchtbevochtiging, -filtratie en -zuivering.
Als deze functie is geactiveerd, zal de lucht worden gefilterd van stof, bacteriën, nicotine en
andere schadelijke stoffen als gevolg van het vrijkomen van een groot aantal negatieve ionen.

Druk nogmaals op
om de functie te annuleren.
Als het waterreservoir leeg is, dan zal de ingebouwde beveiliging het vernevelingscircuit
automatisch uitschakelen. Als er geen nevel uit de sproeikop komt en de indicator die aangeeft
dat er geen water meer in het reservoir zit is opgelicht, dan moet u de stekker uit het stopcontact
halen en het waterreservoir opnieuw vullen om het gebruik te hervatten.
5.2 Vervangen van het luchtfilter
WAARSCHUWING: Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het filter
vervangt.
Als de bevochtiger een tijdje is gebruikt, dan moet u het luchtfilter vervangen. Draai
de twee schroeven die het filter vastzetten los en installeer het nieuwe filter. Zet
het filter daarna opnieuw vast met de schroeven.
LET OP: Voordat u het filter installeert, moet u de waterdichte afdichting plaatsen
om te voorkomen dat er water in het apparaat loopt.

Volg de onderstaande installatie-afbeeldingen om het luchtfilter te installeren:
9

Aan de onderkant van de behuizing zit het geurbakje. U kunt een matig aroma
in deze kleine doos plaatsen en de aangename geur ruiken wanneer het
apparaat wordt gebruikt.
6 Reinigen en onderhoud
In dit hoofdstuk vindt u belangrijke mededelingen met betrekking tot het reinigen
en onderhouden van het apparaat. Neem de mededelingen in acht om schade door
het onjuist reinigen van het apparaat te voorkomen en een probleemloze werking
te garanderen.
6.1 Veiligheidsinformatie
Neem de veiligheidsinstructies in acht voordat u de bevochtiger reinigt.




Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
Reinig het apparaat met een zachte doek.
Reinig de bevochtiger niet met ontvlambare reinigingsmiddelen.
Reinig de bevochtiger nogmaals grondig als het apparaat een lange periode niet is gebruikt.
6.2 Reinigen
 Het waterreservoir reinigen (eens elke 2-3 weken)
Schroef het deksel van het waterreservoir af, veeg kalkaanslag af en spoel het reservoir af met water.
 Het waterbad reinigen (eens per week)
Als er kalkaanslag in het waterbad zit, veeg het bad dan schoon met een zachte doek met wat
schoonmaakmiddel, en spoel af met water.
 De buitenkant van de bevochtiger reinigen
Spoel de zachte doek in warm water kouder dan 40 °C, veeg de vlekken van het oppervlak. De
sproeikop kan rechtstreeks met water worden gespoeld.
 De luchtbevochtiger opbergen
Als het apparaat voor een lange periode niet wordt gebruikt, reinig en droog het apparaat dan en
berg het op een droge plaats op in de originele verpakking.
Houd in gedachten:
 Raak het oscillerende transductiestuk nooit aan met een scherp, hard gereedschap. Reinig het
alleen met een natte doek.
 Veeg het oppervlak niet af met een doek gedrenkt in chemische oplosmiddelen, benzine,
kerosine of polijstpoeder.
 Reinig het apparaat niet met reinigingsmiddelen, gebruik bij voorkeur water.
 Zorg er tijdens het reinigen voor dat er geen water in het apparaat kan lopen, omdat de interne
elektrische onderdelen slecht tegen vocht kunnen en kapot kunnen gaan.
 Verwijder niet zomaar onderdelen van de behuizing.
7. Veiligheidsvoorschriften
LET OP

De reparatie van elektrische apparaten moet worden uitgevoerd door erkend personeel dat
is getraind door de fabrikant.

Reparaties die zijn uitgevoerd door ongetrainde personen kan leiden tot aanzienlijke
gevaren voor de gebruiker en schade aan het apparaat.
10
8 Verwijdering van oude apparaten
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen.
Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die noodzakelijk waren voor hun functionaliteit
en veiligheid. Als deze bij het niet-recycleerbaar afval worden geplaatst of onjuist worden
verwijderd, dan kunnen ze schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Zet
uw apparaat daarom nooit bij het niet-recycleerbaar afval.
OPMERKING

Maak gebruik van de inzamelpunten die zijn opgericht in uw stad en recycle oude elektrische
en elektronische apparaten. Neem indien nodig voor meer informatie contact op met uw
gemeentehuis, het lokale afvalwerkingsbedrijf of uw dealer.

Zorg ervoor dat u uw oude apparaat, tot het wordt opgehaald, veilig opbergt uit de buurt van
kinderen.
9 Garantie

We bieden 24 maanden garantie op dit product. De garantie start op de datum van aanschaf
en is bedoeld voor fouten die te wijten zijn aan de productie of het materiaal dat is gebruikt.

Uw wettelijke garantierechten in overeenstemming met § 439 ff. BGB-E blijven hierdoor
onaangetast.

De garantie geldt niet voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste behandeling of
gebruik, alsmede voor storingen die slechts een gering effect hebben op de functionaliteit of waarde
van het product. Normale slijtage, transportschade, voor zover wij niet verantwoordelijk zijn voor deze,
evenals schade die is ontstaan door reparaties die niet zijn uitgevoerd door ons, zijn ook uitgesloten
van de garantierechten.

Dit apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en beschikt over de juiste
prestatieniveaus.

Elk gebruik in commerciële situaties wordt alleen gedekt door de garantie als het apparaat niet
zwaarder wordt belast dan in een huishoudelijke situatie. Het apparaat is niet bedoeld voor aanvullend
commercieel gebruik.

In het geval van gegronde klachten zullen we het defecte apparaat repareren naar eigen
goeddunken of het vervangen met een apparaat dat geen problemen vertoont.
Neem, om een garantieclaim af te dwingen, eerst contact met ons op voordat u het apparaat terug
stuurt (u dient ons altijd van een bewijs van aanschaf te voorzien).
10 Technische gegevens
Apparaat
Luchtbevochtiger
Model
99287
Voltage
100-240V; 50/60Hz
Stroomverbruik 600 W
Capaciteit
350 ml/ 16 uur
Service
Als u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft over het product, kunt u contact
opnemen met de Trebs klantenservice:
telefoonnummer: 0900-TREBSbv (0900-873 27 28), € 1,00 per gesprek exclusief uw reguliere
telefoonkosten
11
email: info@trebs.nl
Trebs BV
Thermiekstraat 1a
6361 HB, Nuth
Nederland
Email: info@trebs.nl
Internet:
www.trebs.nl
CE
12
Deutsch
1 Gebrauchsanleitung
1.1 Allgemeiner Hinweis
Bitte lesen Sie die Informationen in dieser Gebrauchsanleitung, um sich schnell mit Ihrem Gerät
vertraut zu machen und die Funktionen in vollem Umfang nutzen zu können.
1.2 Hinweise zu dieser Gebrauchsanleitung
Diese Gebrauchsanleitung ist Bestandteil des 99287 Luftbefeugter und bietet Ihnen wichtige
Informationen für die Inbetriebnahme, Sicherheit, Zweckbestimmung und Reinigung des Geräts.
Die Gebrauchsanleitung muss immer griffbereit sein. Sie muss von allen Personen, die dieses Gerät
verwenden, gelesen und eingehalten werden:

Inbetriebnahme

Gebrauch

Störbehebung und/oder

Reinigung
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung gut auf, und geben Sie diese zusammen mit dem Gerät an
nachfolgende Besitzer weiter.
1.3 Warnhinweise
Die folgenden Warnhinweise werden in dieser Gebrauchsanleitung verwendet.
VORSICHT
Diese Art von Warnhinweis weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin.
Falls solch eine gefährliche Situation nicht vermieden wird, können Tod oder ernste Verletzungen die
Folge sein.
 Befolgen Sie die Anleitungen im Zusammenhang mit solch einem Warnhinweis, um mögliche
Todesfolgen oder Verletzungen zu vermeiden.
WARNUNG
Diese Art von Warnhinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin.
Falls solch eine gefährliche Situation nicht vermieden wird, können ernste Verletzungen die Folge
sein.
 Befolgen Sie die Anleitungen im Zusammenhang mit solch einem Warnhinweis, um Verletzungen
zu vermeiden.
ACHTUNG
Diese Art von Warnhinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin.
Falls solch eine gefährliche Situation nicht vermieden wird, können leichte oder moderate
Verletzungen die Folge sein.

Befolgen Sie die Anleitungen im Zusammenhang mit solch einem Warnhinweis, um
Verletzungen zu vermeiden.
HINWEIS
Ein Hinweis gibt zusätzliche Informationen, die den Gebrauch des Geräts vereinfachen.
13
2. Sicherheit
In diesem Kapitel werden wichtige Sicherheitsinformationen für den Umgang mit dem Gerät
erläutert. Das Gerät entspricht den erforderlichen Sicherheitsanforderungen. Ein unsachgemäßer
Gebrauch des Geräts kann Schäden am Gerät oder Verletzungen verursachen.
2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Gerät ist nur geeignet für den privaten Gebrauch und in geschlossenen Räumen zum
 Erhitzen von Milch oder Herstellen von Milchschaum
Andere Verwendungszwecke oder Zwecke, die über die Beschreibungen in dieser
Gebrauchsanleitung hinausgehen, sind mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vereinbar.
WARNUNG
Gefahr aufgrund von Zweckentfremdung!
Gefahrensituationen können entstehen, wenn dieses Gerät zweckfremd und/oder für andere
Verwendungszwecke verwendet wird.

Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.

Befolgen Sie die schrittweisen Anleitungen in der Gebrauchsanleitung.
Schadenersatzansprüche, die auf Schäden durch einen unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen
sind, werden nicht berücksichtigt.
Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung.
2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise
 Ein beschädigtes Netzkabel muss durch einen autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden,
um Gefahren zu vermeiden.
 Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis
geeignet, es sei denn, sie wurden zum Gebrauch des Geräts von einer für ihre Sicherheit
verantwortlichen Person angeleitet und beaufsichtigt.
 Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
 Demontieren und reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
 Tauschen Sie das Netzkabel nicht selbst aus.
 Bewahren Sie gesundheitsschädliche Gegenstände wie Reinigungsmittel vor Kindern geschützt
auf. Achten Sie darauf, dass keine gefährlichen Gegenstände in das Gerät eindringen.
 Unzulässige Veränderungen am Gerät können zu Gefahren führen.
 Gibt das Gerät ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche ab, so schalten Sie es aus und ziehen Sie
den Netzstecker. Wenden Sie sich zwecks Reparatur oder Wartung an einen autorisierten
Kundendienst.
 Schützen Sie Mund und Augen vor Reinigungsmitteln. Bei Kontakt sofort mit Wasser ausspülen.
Wenden Sie sich im Zweifel an einen Arzt.
 Vor dem Reinigen oder Umsetzen des Geräts schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker.
 Vermeiden Sie während des Betriebs den Kontakt mit dem Wasser im Gerät.
 Betreiben Sie das Gerät nicht mit leerem Wassertank.
 Verkratzen Sie den Ultraschall-Oszillator nicht.
 Reinigen Sie den Sensor nicht mit Reinigungsmitteln, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
 Achten Sie darauf, dass im Gerät kein Wasser überläuft oder verspritzt wird; das kann interne
Komponenten beschädigen.
14

Stellen Sie das Gerät wie folgt auf:
 Stellen Sie das Gerät an einem sicheren, ebenen Ort auf; vermeiden Sie eine Neigung des
Geräts.
 Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen auf (Kamin, direkte
Sonneneinstrahlung usw.).
 Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Möbelstücken und Elektrogeräten auf.
Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht direkt auf Möbel oder Elektrogeräte sprüht, das kann
zu weißen Ablagerungen führen.
 Stellen Sie das Gerät bei normaler Zimmertemperatur auf. Vermeiden Sie kühle Umgebungen,
um das Gerät nicht zu beschädigen. Starten Sie das Gerät nicht bei Frost, bevor das Eis im
Gerät abgetaut ist.
2.3 Sichere Bedienung











Füllen Sie kein heißes Wasser (über 40 °C) in den Tank, um Verfärbungen und Verwindungen zu
vermeiden.
Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eintritt. Wischen Sie Wasser stets mit einem
Tuch ab.
Bei Zimmertemperaturen unterhalb 0 °C leeren Sie bitte den Wassertank, damit Komponenten
nicht durch Frost geschädigt werden.
Geben Sie keine metallischen Gegenstände, Chemikalien oder Reinigungsmittel in den
Wassertank, das verschlechtert die Zerstäubung.
Befindet sich sehr viel Wasser in der Wanne, so setzen Sie das Gerät nicht um, damit kein Wasser
in das Gerät überläuft.
Stellen Sie das Gerät nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder unter Warmluftaustritten auf.
Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe eines offenen Fensters, von Möbeln und
Elektrogeräten auf.
Füllen Sie kein Wasser direkt in die Wanne ein.
Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker (das Gerät muss nicht geerdet
sein).
Gießen Sie kein Wasser aus der Wanne ab, ohne zuvor das Gerät ausgeschaltet zu haben;
anderenfalls brennt der Sensor sofort durch.
Mit vollem Wassertank kann das Gerät ca. 7-12 Stunden ununterbrochen betrieben werden.
2.4 Sicherheitshinweise





Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen, Stromschlaggefahr.
Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie das Gerät umsetzen.
Berühren Sie den Sensor nicht.
Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie das Gerät zusammenbauen, Stromschlaggefahr.
Tauschen Sie nicht selbst das Netzkabel aus.
3. Inbetriebnahme
In diesem Kapitel werden wichtige Sicherheitsinformationen während der Inbetriebnahme erläutert.
Beachten Sie folgende Hinweise, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:
3.1 Sicherheitsinformationen
WARNUNG
Während der Inbetriebnahme können Sachschäden oder Verletzungen verursacht werden!
15
Befolgen Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen, um Gefahren zu vermeiden:
 Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Es besteht Erstickungsgefahr.
3.2 Lieferumfang und Verpackungsinhalt
Im Lieferumfang des Luftbefeugter sind folgende Bestandteile enthalten:

Luftbefeugter

Gebrauchsanleitung
HINWEIS

Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und mögliche Schäden.

Informieren Sie den Überbringer, Versicherer und Lieferanten umgehend über eine
unvollständige Lieferung oder über Schäden aufgrund ungeeigneter Verpackung oder des
Transports.
3.3 Auspacken
Packen Sie Ihr Gerät wie folgt aus:

Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie innere und äußere Verpackungen.

Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch sorgfältig (siehe Kapitel Reinigung und
Pflege).
3.4 Entsorgung der Verpackung
Die Verpackung schützt das Gerät während des Transports vor Schäden. Das Verpackungsmaterial
wurde unter den Gesichtspunkten der Umweltverträglichkeit und Wiederverwertbarkeit ausgesucht
und kann daher recycelt werden.
Recyceln Sie Verpackungsmaterial, um Materialrohstoffe zu schonen und die Menge von Abfall zu
reduzieren. Entsorgen Sie nicht benötigte Verpackungen an Annahmestellen des „Grünen Punkts“.
HINWEIS

Sofern möglich, sollten Sie die Verpackung für den Zeitraum der Garantie aufbewahren, um
das Gerät im Fall von Schadenersatzansprüchen ordnungsgemäß verpacken zu können.
3.5 Aufstellungsort:
Um den sicheren und störungsfreien Gebrauch des Geräts zu gewährleisten, muss der
Aufstellungsort folgende Anforderungen erfüllen:

Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen und horizontalen Untergrund mit
ausreichender Tragekapazität.

Wählen Sie einen Ort, an dem das Gerät für Kinder unzugänglich ist.

Das Gerät darf nicht in Wand- oder Einbauschränken installiert werden.

Installieren Sie das Gerät nicht an heißen, nassen oder extrem feuchten Orten oder in der Nähe
von brennbaren Materialien.

Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit der Netzstecker im Notfall einfach getrennt
werden kann.

Wenn das Gerät an nicht stationären Orten installiert werden soll (z.B. Schiffe), muss dies
durch spezielle Firmen / Elektriker geschehen, vorausgesetzt, sie können die Anforderungen für den
sicheren Gebrauch des Geräts gewährleisten.
3.6 Netzanschluss
Um den sicheren und störungsfreien Gebrauch des Geräts zu gewährleisten, nehmen Sie den
Netzanschluss wie folgt vor:

Vergleichen Sie vor dem Anschluss die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem
Typenschild mit der Spannung in Ihrem Haushalt. Die Daten müssen übereinstimmen, um
16



Schäden zu vermeiden. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem qualifizierten Elektriker
beraten.
Die Steckdose muss mit einem 14A Schutzschalter gesichert sein.
Für die Verbindung des Geräts und der Steckdose darf ein (max.) 3 m langes
Verlängerungskabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm² verwendet werden. Die Verwendung
von Mehrfachsteckern oder -steckdosen ist aufgrund der damit einhergehenden Brandgefahr
nicht erlaubt.
Das Netzkabel darf nicht beschädigt sein und darf nicht unter Eismaschinen oder oberhalb
von heißen oder scharfen Oberflächen installiert werden.
Die elektrische Sicherheit des Geräts ist nur gewährleistet, wenn das Gerät an ein
ordnungsgemäß installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Steckdosen ohne ein
Schutzleitersystem sind nicht zulässig. Lassen Sie ihre häusliche Installation im Notfall von einem
qualifizierten Elektriker überprüfen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aufgrund eines
fehlenden oder fehlerhaften Schutzleiters verursacht wurden.
4. Funktionen
Hier werden wichtige Funktionen des Geräts erläutert.
17
5.1 Bedienung
Warnung: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Wasser in das Gerät
einfüllen.




Stellen Sie das Gerät an geeigneter Stelle eben auf.
Nehmen Sie den Wassertank heraus und drehen Sie ihn um. Schrauben Sie den Verschluss auf und
füllen Sie Leitungswasser ein, wie durch den Pfeil bei „Add Water Here“ angegeben.
Schließen Sie den Wassertank und wischen Sie Wassertropfen ab.
Vor dem Öffnen setzen Sie den Wasserfilter in der runden Aussparung ein.

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, drücken Sie auf
und schalten Sie die
Befeuchtungsfunktion ein. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.

Befeuchtung: Während des Betriebs drücken Sie auf
, um die gewünschte Vernebelung zu
wählen. Sie haben 3 Programme: „Leichte Luftbefeuchtung“, „Mittlere Luftbefeuchtung“ und
„Starke Luftbefeuchtung“. Mit mehrfachem Tastendruck durchlaufen Sie die Programme.

Warmer Nebel: Drücken Sie auf
, um die warme Vernebelung zu starten. Das Wasser wird
erhitzt. Dies unterstützt die Luftbefeuchtung. Drücken Sie die Taste erneut, um die Heizfunktion
auszuschalten.

Timer: Drücken Sie auf
, um den Timer aufzurufen. Die Dauer kann auf 1-9 Stunden
eingestellt werden. Mit „CH“ schalten Sie die Funktion aus.

Automatischer Hygrostat: Drücken Sie auf
, um den automatischen Hygrostat aufzurufen. Im
Display werden die verfügbaren Feuchtigkeitswerte angezeigt. Wählen Sie den gewünschten
Feuchtigkeitswert und bestätigen Sie nach 3 Sekunden. Zur Deaktivierung der Funktion wählen
Sie die derzeitige Luftfeuchtigkeit.

Sleeptimer: Drücken Sie auf
, um den Sleeptimer aufzurufen. Das Gerät stellt die
Luftbefeuchtung auf die Luftfeuchtigkeit des Zimmer ab. Die Luftfeuchtigkeit wird auf 65-70 %
gehalten. Erhöht sich die Luftfeuchtigkeit im Raum auf mehr als 70 %, so begibt sich das Gerät in
den Energiesparmodus und die Nachtbeleuchtung des Tanks erlischt. Sinkt die Luftfeuchtigkeit
auf unter 65 % ab, so schaltet sich das Gerät wieder automatisch ein. Drücken Sie die Taste erneut,
um die Funktion zu deaktivieren.

Starke Luftbefeuchtung und Reinigung: Drücken Sie auf
, um die Reinigung zu starten. Mit
dieser Funktion erzielen Sie eine starke Luftbefeuchtung. Bei Aktivierung leuchtet die grüne
Anzeige. Das Gerät startet die schnelle Luftbefeuchtung, Reinigung und Filtrierung.
Bei Aktivierung werden durch die Freisetzung negative Ionen Staub, Bakterien, Nikotingeruch und
weitere Schadstoffe aus der Luft gefiltert. Drücken Sie erneut auf
deaktivieren.
, um die Funktion zu
18

Ist der Wassertank leer, so schaltet der integrierte Sicherheitskreis die Vernebelung automatisch
aus. Schalten Sie das Gerät aus und füllen Sie den Wassertank erneut auf, wenn kein Wasser durch
die Düse vernebelt wird und die Wasseranzeige leuchtet.
WARNUNG: Vor dem Austausch des Filters schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den
Netzstecker.
5.2 Luftfilter austauschen
Nach längerer Nutzung muss der Luftfilter ausgetauscht werden. Lösen Sie die
beiden Schrauben, die den Filter halten und setzen Sie einen neuen Filter ein.
Schrauben Sie den Filter wieder an.
BITTE BEACHTEN: Vor dem Einsetzen des Filters setzen Sie die Silikondichtung ein,
damit kein Wasser in das Gerät eintritt.

Zum Einsetzen des Luftfilters sehen Sie sich bitte die nachstehenden
Zeichnungen an:

Unten im Gehäuse befindet sich die Aromabox. Geben Sie ein moderates Aroma in dieses kleine
Fach, damit das Gerät auch einen angenehmen Geruch verbreitet.
19
6 Reinigung und Pflege
Dieses Kapitel bietet Ihnen wichtige Hinweise bezüglich der Reinigung und Pflege des Geräts. Bitte
beachten Sie die Hinweise, um Schäden zu vermeiden und einen störungsfreien Betrieb zu
gewährleisten.
6.1 Sicherheitshinweise
1
2 VORSICHT
Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Reinigung Ihres Luftbefeuchters.
 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.
 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
 Verwenden Sie keine brennbaren Reinigungsmittel.
 Reinigen Sie den Luftbefeuchter, wenn er für längere Zeit nicht benutzt wurde.
6.2 Reinigung
 Wassertank reinigen (alle 2-3 Wochen)
Schrauben Sie den Wassertank auf, wischen Sie Rückstände ab und spülen Sie ihn aus.
 Wanne reinigen (wöchentlich)
Befinden sich Ablagerungen in der Wanne, so wischen Sie sie mit einem weichen Tuch und ggf. etwas
Reinigungsmitteln aus; anschließend gut mit Wasser abspülen.
 Gerätegehäuse reinigen
Spülen Sie ein weiches Tuch in warmem Wasser aus (40 °C) und wischen Sie das Gehäuse ab. Die
Sprühdüse kann direkt unter Wasser ausgespült werden.
 Luftbefeuchter einlagern
Bei längerem Nichtgebrauch reinigen und trocknen Sie das Gerät und lagern Sie es in der
Originalverpackung an einem trockenen Ort.
Bitte bedenken Sie:
 Berühren Sie keinesfalls den Oszillations-Sensor mit scharfen oder harten Gegenständen.
Reinigen Sie ihn nur mit einem weichen, feuchten Tuch.
 Wischen Sie das Gerätegehäuse nicht mit Lösungs- oder Poliermitteln ab.
 Benutzen Sie möglichst keine Reinigungsmittel, nur klares Wasser.
 Achten Sie während der Reinigung darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt; das kann
zum Ausfall von Komponenten führen.
 Bauen Sie keine Komponenten aus dem Gerät aus.
7. Sicherheitsinformationen
ACHTUNG
 Elektrische Geräte dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, die vom
Hersteller ausgebildet wurden.
 Reparaturen, die von unfähigen Personen ausgeführt werden, können für den Benutzer
erhebliche Gefahren darstellen und das Gerät beschädigen.
8. Entsorgung alter Geräte
Elektrische und elektronische Geräte können wertvolle Materialien, jedoch auch gefährliche
Substanzen enthalten, die für die Funktionalität und Sicherheit des Geräts erforderlich sind.
Wenn letztere nicht recycelt oder nicht sachgemäß behandelt werden, können sie negative
20
Auswirkungen auf die Gesundheit und Umwelt haben. Entsorgen Sie Ihr Gerät unter keinen
Umständen über den normalen, nicht recycelbaren Haushaltsmüll.
HINWEIS

Geben Sie elektrische und elektronische Altgeräte an Sammelstellen zum Recyceln ab. Wenden
Sie sich mit Fragen an Ihre örtliche Gemeinde, Ihren Sperrmülldienst oder Einzelhändler.

Bewahren Sie Altgeräte bis zur Entsorgung für Kinder unzugänglich auf.
9. Garantie
 Wir bieten für dieses Gerät eine 24-monatige Garantie, beginnend ab Kaufdatum, für Mängel
aufgrund von Hersteller- oder Materialfehlern.
 Gesetzliche Garantieansprüche gemäß § 439 ff. BGB-E bleiben davon unberührt.
 Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden aufgrund einer unsachgemäßen Handhabung oder
Verwendung sowie auf Fehlfunktionen, die die Funktionsweise oder den Wert des Geräts nur
geringfügig beeinträchtigen. Wir haften weder für Verbrauchsmaterial oder Transportschäden,
noch für Schäden aufgrund von Reparaturen, die nicht von uns durchgeführt wurden.
 Dieses Gerät ist für den Gebrauch in privaten Haushalten vorgesehen und verfügt über
entsprechende Leistungsparameter.
 Der Verwendung für gewerbliche Zwecke unterliegt der Garantie nur bis zu einem Ausmaß, das
mit dem Einsatz in einer häuslichen Umgebung vergleichbar ist. Darüber hinausgehende,
gewerbliche Verwendungszwecke sind nicht bestimmungsgemäß.
 Bei begründeten Schadenersatzansprüchen werden wir nach eigenem Ermessen das fehlerhafte
Gerät reparieren oder durch ein einwandfreies Gerät ersetzen.
Zur Geltendmachung eines Schadenersatzanspruches kontaktieren Sie uns bitte vor dem Einsenden
des Geräts (wir benötigen immer den Kaufbeleg).
10. Technische Daten
Gerät
Luftbefeugter
Modell
99287
Stromversorgung
100-240V; 50/60Hz
Stromverbrauch
70 W
Max Nebel Volume 350 ml/ 16st
Kundendienst
SERVICE
Der Service in Deutschland wird durchgeführt von:
TREBS Service
Service Center Feuerbach KG
Cornelius Straße 75
40215 Düsseldorf
Tel 0211-381007
Fax 0211-370497
E-Mail: trebs-service@t-online.de
Internet: www.trebs-service.de
CE
21
English
1 Operating Manual
1.1 General
Please read the information contained herein so that you can become familiar with your device
quickly and take advantage of the full scope of its functions.
2 Safety
This chapter provides you with important safety notices when handling the device. The device
corresponds with the required safety regulations. Improper use can result in personal or property
damages.
2.1 Intended use
This device is only intended for use in households in enclosed spaces for

Humidifying air
Uses for a different purpose or for a purpose which exceeds this description are considered
incompatible with the intended or designated use.
WARNING
Danger due to unintended use!
Dangers can emanate from the device if it is used for an unintended use and/or a different kind of
use.

Use the device exclusively for its intended use.

Observe the procedural methods described in this Operating Manual.
Claims of all kinds due to damages resulting from unintended uses are excluded.
The User bears the sole risk.
2.2 General Safety information
 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 This appliance is not intended for use by persons(including children with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given
supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their
safety.
 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 Do not dismantle the main base for repair or debug by yourself.
 Do not replace the power cord by yourself.
 Keep any harmful objects, such as cleaning detergent, away from children to avoid entering the
unit by mistake.
 Any modification or refitting to this unit without definite permission of our factory may cause
inconvenience and hazard to the user.
 If the unit has abnormal sound or odor in operation, please shut it down immediately and
disconnect the power plug. Any repair must be done by a professional repairman.
 Do not get the cleaning agent into mouth or eyes. If the cleaning agent is contacted by mistake,
rinse with tap water immediately. In serious cases, take an examination at the hospital.
22







Before cleaning or moving the unit, shut the device down or disconnect the plug.
When the unit is operating ,do not touch the water in the water bath or any part in the water
Do not operate the unit with an empty water bath.
Do not scratch the ultrasonic oscillator with a hard object.
Do not clean the transducer with a cleaning agent not manufactured or whose manufacture is
supervised by our company.
Do not let water flow or splash into the base to avoid damaging the internal parts.
Pay attention to the environment of installation:
- Put the unit at a firm and flat place, avoid inclination and keep it steady.
- Place the unit away from any heat source, such as a furnace ,avoid direct sunlight.
- Place the unit away from furniture and electric appliances. Avoid direct spraying of mist
onto the furniture and electric appliances, otherwise they will become damp or attached
with “white powder”
- Place the unit in normal room temperatures. Avoid operating the unti in chilly environments
to avoid damage to the unit. If there is freezing inside, do not start unit until the ice has
been cleared or melted
2.3 Operating Precautions











Do not add hot water of above 40℃ to the water tank and water bath to avoid discoloration or
distortion.
Do not let water flow into the body from the air outlet. Wipe off any water outside the body with
dry cloth.
If the room temperature is below 0℃,please empty the water tank and water bath, lest the icing
of water should damage the components.
Do not place metals, chemicals and detergents into the water bath, otherwise there might be
poor atomization.
If there is much water in the water bath, do not move it about, otherwise water might overflow
and flow into the body
Do not put the unit at a place with strong light or direct hot air radiation.
Do not place the unit near an open window and try to keep the device away from furniture and
electric appliances.
Do not add water into the water bath directly.
If the unit is not to be used for a long time, please cut off the power and unplug the plug(this unit
does not have to be grounded).
Never pour out the water remaining in the water bath without the power turned off, otherwise
the transducer will be burned out immediately.
If the water tank is fully loaded, the unit can operate for 7-12 hours continuously without
replenishment.
2.4 Safety Precautions





Do not turn on the plug with a wet hand, there might be a risk of an electric shock.
If the body is inclined, please handle this with the power cut off.
Do not touch the transduction piece upon starting.
Do not disassemble the unit without cutting off the power to avoid an electric shock.
Do not replace the power cord without authorization.
23
3 Commissioning
This chapter provides you with important safety notices during the initial commissioning of the
device. Observe the following notices to avoid dangers and damages.
3.1 Safety information
WARNING
Personal and property damages can occur during commissioning of the device!
Observe the following safety notices to avoid such dangers:
 Packaging materials may not be used for playing. There is a danger of suffocation.
3.2 Delivery scope and transport inspection
As a rule, the humidifier is delivered with the following components:

Humidifier

Operating Instructions
PLEASE NOTE

Examine the shipment for its completeness and for any visible damages.

Immediately notify the supplier about any incomplete shipment or damages as a result of
inadequate packaging or due to transportation.
3.3 Unpacking
Unpack your device as follows:

Take out the device from the box and remove the interior and exterior packaging.

Clean the appliance thoroughly before the first use. (see chapter Cleaning and maintenance)
3.4 Disposal of the packaging
The packaging protects the device against damages during transportation. The packaging materials
are selected in accordance with environmentally compatible and recycling-related points of view and
can therefore be recycled.
Returning the packaging back to the material loop saves raw materials and reduces the quantities of
accumulated waste. Take any packaging materials that are no longer required to “Green Dot”
recycling collection points for disposal.
PLEASE NOTE

If possible, keep the original packaging for the device for the duration of the guarantee period
of the device, in order that the device can be re-packaged properly in the event of a guarantee claim.
3.5 Setup location requirements:
In order to ensure the safe and trouble-free operation of the device, the setup location must fulfill
the following prerequisites:

The device must be set up on a firm, flat, horizontal surface with sufficient load-bearing
capacity.

Choose the setup location in such a way that children cannot reach the device.

The device is not intended to be installed in a wall or a built-in cupboard.

Do not set up the device in a hot, wet or extremely damp environment or near flammable
material.

The electrical socket must be easily accessible so that the power lead can be disconnected
easily, in the case of an emergency.

The installation and assembly of this device in non-stationary setup locations (e.g. on ships)
must be carried out by specialist companies / electricians, provided they guarantee the prerequisites
for the safe use of this device.
24
3.6 Electrical connection
In order to ensure the safe and trouble-free operation of the device, the following instructions must
be observed for the electrical connection:

Before connecting the device, compare the connection data (voltage and frequency) on the
rating plate with those of your electrical network. This data must agree in order that no damages occur
in the device If in doubt, ask your qualified electrician.

The electrical outlet must be protected by a 16A safety cut-out switch.

The connection between the device and the electrical network may employ a 3 meter long
(max.) extension cable with a cross-section of 1.5 mm². The use of multiple plugs or gangs is prohibited
because of the danger of fire that is involved with this.

Make sure that the power cable is undamaged and has not been installed under the ice maker
or over hot or sharp surfaces.

The electrical safety of the device is only guaranteed if the device is connected to a properly
installed protective conductor system. Operations using an electrical outlet without a protective
conductor are prohibited. If in doubt, have the house installation checked over by a qualified electrician.
The manufacturer cannot be made responsible for damages that are caused by a missing or damaged
protective conductor.
4 Function
In this chapter, you'll find important information on the function of the device.
4.1 Overview
25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mist outlet
Water tank combination
LED display
Housing
Water filter
Air filter
Aroma box
4.2 Rating plate
The rating plate with the connection and performance data can be found underneath the device.
5 Operation and Handing
This chapter provides you with important notices with regard to operating the device. Observe the
following notices to avoid dangers and damages:
5.1 Operation
Warning: before filling the unit with water, turn the power off and unplug unit from the outlet.




Place the body horizontally at a suitable place.
Take the water tank out and turn the tank over. Screw off the tank cover as indicated by the arrow
at “Add Water Here” and insert clean tap water.
Close the water tank, wipe off water drops around the water tank and place the water tank
properly.
Before opening the product, please insert the water filter in the base at the circular recess.
selection

Connect the unit to an AC power supply, touch the
function. Press this button again to turn the device off.

Humidification button: while operating, you can touch the
button to select the mist you
need. There are 3 programs: “ Light humidification” “Middle humidification” “Strong
humidification”. The device can cycle through these programs.

Thermal mist button: touch the
button to start the hot mist function. The cold water will be
heated. This will enhance the wetting effect. Touch the button again to stop heating.

Timing function: touch the
button to enter the timing options. The time range is 1-9 hour
cycle selection. Choose to “ CH ” hours and then cancel this function .

Automatic humidistat: touch the
button to enter the automatic humidistat option. The
display will show the available moisture percentages. Choose the moisture percentage you want
and confirm the operation after 3 seconds. If you want to cancel this function, you can select the
current ambient humidity.
button and open the humidification
26

Sleep button: touch the
button to activate the sleep function. The device will base the
humidification on the humidity in the room. The humidity will be maintained in the range of 6570 %.If the humidity in the room is higher than 70%, the device will enter the power saving state
and the tank nightlight will turned off. If the air humidity is below 65%, the device will
automatically re- operate. Touch this button again, to turn off this function.

Strong humidification and Purification function: Touch the
button to start the purification.
This function can be used to achieve strong humidification. If this function is activated the green
indicator light will light up. The device quickly starts the air humidification, filtration and
purification.
If this function is activated the air will be filtered of dust , bacteria, nicotine and other harmful

substances because of the release of a large number of negative ions. Press the
button again
to cancel the function.
If the water tank is empty, the built-in safety device will disconnect the atomization circuit
automatically. If there is no spray output from the spray nozzle and the water depletion indicator
is illuminated, you need to cut off the power and replenish the water tank to continue the
operation
WARNING: Before replacing the filter, turn power off and unplug the unit from the outlet.
5.2 Replacement of air filter
If the humidifier is used for a period of time, you need to replace the air filter.
Loosen the two screws that lock the filter, and install the new filter. Re-lock the filter
with the screws.
PLEASE NOTE: Before installing the filter, it must put silicone waterproof seal to
prevent water seepage into the machine.

To install the air filter, please go through the installation images below:
27

At the bottom of the housing, is an aroma box. You can put moderate aroma in this small box and
smell the pleasant fragrance if the machine is operating.
6 Cleaning and Maintenance
This chapter provides you with important notices with regard to cleaning and maintaining the device.
Please observe the notices to prevent damages due to cleaning the device incorrectly and to ensure
trouble-free operation.
6.1 Safety information
ATTENTION
Please observe the safety instructions, before cleaning your humidifier.

Before cleaning switch off the unit and take the power plug out of the outlet.

Clean the unit with a soft cloth.

Don't clean the humidifier with inflammable detergents.

Clean the humidifier again thoroughly when the machine hasn't been used for a long time.
6.2 Cleaning
 Cleaning of the water tank (once every 2-3 weeks)
Screw off the water tank cover, wipe off the scale and rinse off the tank with water.
 Cleaning of the water bath (once a week)
If there is scale in the water bath, wipe the bath with a soft cloth dipped with cleaning detergent, and
rinse off with water.
 External cleaning of humidifier
Rinse the soft cloth in warm water below 40 °C, wipe off the stains from the surface. The spray nozzle
can be flushed with water directly.
 Storage of humidifier
If the unit will not be used for a long time, clean and dry the unit, store at a dry place in the original
package.
Keep in Mind:
 Never touch the oscillating transduction piece with a sharp, hard tool. Clean it with a wet cloth
only.
 Do not wipe the surface with cloth dipped in chemical solvent, gasoline, kerosene or polishing
powder.
 Do not clean the unit with any detergent, preferably use clean water.
 During cleaning, avoid water entry into the body, lest the internal electric components should
become damp and faulty.
 Do not remove the body components at will.
28
7 Security advices
ATTENTION
 Repairs of electrical appliances must be carried out by qualified personnel who are trained by the
manufacturer.

Repairs performed by untrained persons may result in considerable hazards for the user and
damage the machine.
8 Disposal of the Old Device
Old electric and electronic devices frequently still contain valuable materials. However, they
also contain damaging substances, which were necessary for their functionality and safety. If
these were put in the non-recyclable waste or were handled incorrectly, they could be
detrimental to human health and the environment. Therefore, do not put your old device into the
non-recyclable waste under any circumstances.


PLEASE NOTE
Utilize the collection point, established in your town, to return and recycle old electric and
electronic devices. If necessary, contact your town hall, local refuse collection service or
your dealer for information.
Ensure that your old device is stored safely away from children until it is taken away.
9 Guarantee

We provide a 24 month guarantee for this product, commencing from the date of sale, for
faults which are attributable to production or material faults.

Your legal guarantee entitlements in accordance with § 439 ff. BGB-E remain unaffected by
this.

The guarantee does not include damages, which were incurred as a result of improper
handling or use, as well as malfunctions which only have a minor effect on the function or the
value of the device. Consumables, transit damages, inasmuch as we are not responsible for
these, as well as damages, which were incurred as a result of any repairs that were not
performed by us, are also excluded from the guarantee entitlements.

This device is designed for use in domestic situations and has the appropriate performance
levels.

Any use in commercial situations is only covered under the guarantee to the extent that it
would be comparable with the stresses of being used in a domestic situation. It is not intended
for any additional, commercial use.

In the event of justified complaints, we will repair the faulty device at our discretion or
replace it with a trouble-free device.
To enforce a guarantee claim, please contact us prior to returning the device (always provide us with
proof of purchase).
29
10 Technical Data
Device
Model
Humidifier
99287
Voltage
100-240V;
50/60Hz
Power consumption 70 W
Max. mist volume
350 ml/
16 h
Service
If you have any further questions about the product after reading this manual, please contact the
Trebs customer service: info@trebs.nl
CE
30
Français
1. Manuel d’instructions
1.1 Généralités
Veuillez lire les informations contenues dans ce manuel afin de vous familiariser rapidement avec
votre appareil et profiter de l’intégralité de ses fonctionnalités.
1.2 Informations sur ce manuel
Ces instructions d’utilisation vous sont fournies avec le humudificateur d’air 99287 et contiennent
des informations importantes pour l’installation initiale, la sécurité, l’utilisation envisagée et
l'entretien de l’appareil.
Les instructions d’utilisation doivent être disponibles à tout moment à proximité de l’appareil. Ce
manuel d’instructions doit être lu et appliqué par quiconque est amené à travailler avec l’appareil.

Installation

Utilisation

Résolution des problèmes et/ou

Nettoyage
Gardez le manuel d’instructions dans un endroit sûr et remettez-le avec l’appareil si celui-ci change
de mains.
1.3 Remarques d’avertissement
Les remarques d’avertissement suivantes sont utilisées dans le présent manuel d’instructions.
DANGER
Une remarque d’avertissement de ce niveau de danger indique une situation potentiellement
dangereuse.
Si la situation dangereuse n’est pas évitée, cela peut causer un décès ou des blessures sévères.
 Respectez les instructions de cette avertissement afin d’éviter le risque de décès ou de blessure
sévère.
AVERTISSEMENT
Une remarque d’avertissement de ce niveau de danger indique une situation dangereuse probable.
Si la situation dangereuse n’est pas évitée, cela peut causer des blessures sévères.
 Respectez les instructions de cet avertissement afin d’éviter le risque de blessure.
ATTENTION
Une remarque d’avertissement de ce niveau de danger indique une situation dangereuse probable.
Si la situation dangereuse n’est pas évitée, cela peut causer un décès ou des blessures moyennes et
légères.
 Respectez les instructions de cet avertissement afin d’éviter le risque de blessure.
REMARQUE
Une remarque de ce type indique une information supplémentaire, qui simplifiera la manipulation de
la machine.
31
2 Sécurité
Ce chapitre vous fournit des remarques importantes sur la sécurité lors de la manipulation de
l’appareil. L’appareil est conforme aux réglementations de sécurité appropriées. Une utilisation
incorrecte peut aboutir à des dégâts physiques ou matériels.
2.1 Utilisation prévue
Cet appareil n’est conçu que pour une utilisation domestique dans des espaces fermés pour
 Faire de la mousse de lait et chauffer du lait
Les utilisations pour d’autres finalités ou dépassant les performances décrites ici sont considérés
comme incompatible avec l’utilisation prévue ou désignée.
AVERTISSEMENT
Danger du fait d’une utilisation incorrecte !
Des dangers peuvent survenir du fait d’une utilisation incorrecte de l’appareil et/ou d’une utilisation
différente de celle prévue.
 N’utilisez l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné.
 Respectez les méthodes de procédure décrites dans ce manuel d’instruction.
Les réclamations de toute sorte du fait de dégât résultant d’utilisation non désignée ne seront pas
traitées.
L’utilisateur assumera seul la responsabilité.
2.2 Informations générales sur la sécurité
REMARQUE
2.2 Informations générales de sécurité
 Lorsque le cordon d’alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant,
son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin de prévenir tout risque.
 L’utilisation de cet appareil n’est pas destinée à des personnes (y compris les enfants) ayant des
capacités physiques, mentales, sensorielles réduites ainsi que celles manquant d’expérience et
de connaissances, à moins qu’elles ne soient sous la surveillance et les instructions d’une
personne responsable de leur sécurité.
 Surveillez les enfants afin de vous assurer que ceux-ci ne jouent pas avec l’appareil.
 N’essayez pas de démonter ou de réparer la base vous-même.
 N’essayez pas de remplacer le cordon d’alimentation.
 Maintenez les objets dangereux, tels que les détergents, à l’écart des enfants afin de prévenir
toute pénétration du liquide dans l’unité.
 Toute modification de cette unité sans autorisation préalable de notre usine peut mettre
l’utilisateur en danger.
 En cas d'odeur ou de bruit anormal émis par l’unité, cessez toute utilisation puis déconnectez le
cordon d’alimentation. Toute réparation doit être effectuée par un réparateur agréé.
 Veillez à ce que vos yeux et votre bouche n’entrent pas en contact avec le nettoyant. En cas de
contact, rincez immédiatement à l’eau courante. Si le cas s’avère sérieux, consultez un hôpital.
 Éteignez et déconnectez l’unité avant de nettoyer ou de déplacer celle-ci.
 Lorsque l’unité fonctionne, ne touchez pas le bain d’eau ou tout autre composant immergé dans
l’eau.
 Ne faites pas fonctionner l’unité lorsque le bain d’eau est vide.
 Veillez à ne pas rayer l’oscillateur ultrasonique avec un objet rigide.
 Veillez à ne pas nettoyer le transducteur avec un nettoyant différent de ceux produits par notre
usine.
32


Afin de ne pas endommager les composants internes, veillez à ne pas laisser de l'eau s'écouler
dans la base.
Accordez une attention toute particulière à l’emplacement d’installation :
- Installez l’unité sur une surface solide et plane.
- Installez l’unité à l’écart des sources de chaleur, tels que le feu et les rayons de soleil directs.
- Installez l’unité à l’écart des autre appareils et meubles. Veillez à ce que la brume émise
n’atteigne pas les meubles et appareils électriques de votre habitat, car ceux-ci pourraient
devenir humide et une « poudre blanche » pourrait se former sur la surface de ceux-ci
- Installez l’unité dans une pièce à température ambiante. Évitez d’utiliser l’unité dans un
endroit frais, car ceci pourrait l’endommager. En présence de gel, ne mettez pas en marche
l’unité avant d’avoir nettoyé ou fait fondre le gel.
2.3 Précautions d’utilisation











Afin de prévenir toute décoloration / déformation du réservoir d’eau et du bain d’eau, veillez à
ce que l’eau utilisée ne dépasse pas 40°C.
Ne laissez pas de l’eau s’écouler via l’orifice d’air. Nettoyez l’eau présente sur le boîtier à l’aide
d’un chiffon sec.
Si la température de la pièce est inférieure à 0°C, videz le réservoir d’eau et le bain d’eau, car la
glace peut endommager les composants de l'unité.
Afin de prévenir toute mauvaise atomisation, ne placez aucun objet en métal, produit chimique
ou détergent dans le bain d’eau.
Ne déplacez pas l’unité lorsque le bain d’eau contient beaucoup d’eau, car ceci pourrait causer
un débordement et l’eau pourrait s’infiltrer dans la base.
N’installez pas l’unité dans un endroit exposé à une source de lumière ou de chaleur intense.
N’installez pas l’unité près d’une fenêtre ouverte, veillez à maintenir l’unité à l’écart des
appareils et des meubles.
N’ajoutez jamais d’eau dans le bain d’eau.
Lorsque vous pensez ne plus utiliser l’unité pendant une période prolongée, éteignez puis
débranchez l’unité (cette unité ne nécessite aucune mise à la terre).
Veillez à ne jamais vider l’eau restante dans le bain d’eau sans avoir préalablement éteint l’unité,
autrement le transducteur pourrait brûler.
Lorsque le réservoir d’eau est plein, l’unité dispose d’une autonomie de 7 à 12 heures.
2.4 Précautions de sécurité




Pour prévenir toute électrocution, ne manipulez aucune prise de courant avec les mains
mouillées.
Si le corps de l’unité est incliné, éteignez l’unité avant de modifier l’inclinaison de celle-ci.
Ne touchez pas le transducteur avant d’avoir mis en marche l’unité.
Pour prévenir tout risque d’électrocution, n’essayez pas de démonter l’unité sans avoir
préalablement débranché le cordon d’alimentation.
3 Installation
Ce chapitre vous adresse des remarques importantes sur la sécurité lors de l’installation initiale de
l’appareil. Observez les remarques suivantes pour éviter les dangers et les dégâts :
3.1 Informations sur la sécurité
AVERTISSEMENT
Des dégâts physiques et matériels peuvent se produire lors de l’installation de l’appareil !
33
Respectez les remarques sur la sécurité qui suivent pour éviter ces dangers :
 Les matériaux d’emballage ne doivent pas être utilisés comme des jouets. Ils représentent un
risque d’étouffement.
3.2 Accessoires fournis et inspection après transport
Le humudificateur d’air est fourni avec les éléments suivants :

Humudificateur d’air

Instructions d’utilisation
REMARQUE

Examinez que l’emballage que vous recevez est complet et qu’il ne présente pas de dégât
visibles.

Signalez immédiatement le transporteur, l’assurance et le fournisseur en cas de livraison
incomplète ou dégâts résultant d’un emballage inadéquat ou dû au transport.
3.3 Déballage
Déballez votre appareil de la manière suivante :

Sortez l’appareil de l’emballage, ainsi que les éléments d’emballage intérieur et extérieur.
 Nettoyez l’appareil entièrement avant la première utilisation. (consultez le chapitre sur le
nettoyage et l’entretien)
3.4 Elimination de l’emballage
L’emballage protège l’appareil contre les dégâts dus au transport. Les matériaux d’emballage sont
sélectionnés conformément aux préoccupations environnementales et de recyclage, ils peuvent donc
être recyclés.
Renvoyer l'emballage à la boucle matérielle économise des matières premières et réduit les
quantités de déchets accumulés. Amenez les matériaux d’emballage dont vous n’avez plus besoin
aux points de collecte « point vert » pour leur élimination.
REMARQUE

Si possible, gardez l’emballage d’origine pour l’appareil pendant la durée de la période de
garantie de l’appareil, afin que l’appareil puisse être réemballé correctement en cas de réclamation de
garantie.
3.5 Exigences concernant l’emplacement d’installation :
Afin de garantir une utilisation sure et sans problème de l’appareil, l’emplacement d’installation doit
répondre aux conditions suivantes :

L’appareil doit être installé sur une surface ferme, plate et horizontale avec une capacité de
support suffisante.

Choisissez l’emplacement d’installation de manière à ce que les enfants ne puissent pas
atteindre l’appareil.

L’appareil n’est pas conçu pour être installé dans un mur ou un placard intégré.

N’installez pas l’appareil dans un environnement chaud, humide ou extrêmement humide
ou près de matériaux inflammables.

La prise électrique doit être facilement accessible afin que le fil d’alimentation puisse être
facilement déconnecté en cas d’urgence.
L’installation et l’assemblage de cet appareil dans des endroits mobiles (ex : bateau)
doivent ê tre effectués par des entreprises / électriciens spécialisés, à conditions qu’ils
garantissent les pré-requis pour l’utilisation sans danger de l’appareil.
34
3.6 Connexion électrique
Afin de garantir une utilisation sure et sans problème de l’appareil, les instructions
suivantes concernant la connexion électrique doivent être respectées :
 Avant de connecter l’appareil, comparez les données de connexion (tension et fréquence) sur
la plaque marque avec celles de votre réseau électrique. Ces données doivent correspondre afin
qu’aucun dégât ne se produise sur l’appareil. En cas de doute, demandez à un électricien agréé.
 l’installation électrique doit être protégé par un interrupteur coupe-circuit de sécurité de 16 A.
 La connexion entre l’appareil et le réseau électrique peut se faire avec une rallonge de 3m
maximum avec une section croisée de 1,5 mm2. L’utilisation de prises ou ports multiples est
interdite du fait du risque d’incendie qu’elle implique.
 Assurez-vous que le câble d’alimentation n’est pas endommagé et n’a pas été installé sous un
congélateur ou sur des surfaces chaudes ou coupantes.
 La sécurité électrique de l’appareil n’est garantie que si l’appareil est connecté à un système
de conduction protégée correctement installé. Une utilisation sur une installation électrique sans
conducteur de protection est interdite. En cas de doute, faites vérifier votre installation
domestique par un électricien agréé. Le fabriquant ne peut être tenu responsable pour les dégâts
causés par un conducteur de protection manquant ou endommagé.
4 Fonctionnalité
Dans ce chapitre, vous trouverez des informations importantes sur le fonctionnement de l’appareil.
35
4.1 Aperçu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Orifice de sortie de la brume
Réservoir d’eau
Ecran DEL
Boîtier
Filtre à eau
Filtre à air
Boîte pour arôme
4.2 Plaque signalétique
La plaque signalétique mentionnant les données techniques de l’appareil se trouve sur le panneau
inférieur de l’unité.
5 Mode opératoire et manipulation
Ce chapitre contient des informations importantes liées à l’utilisation de l’unité. Suivez les consignes
suivantes afin de prévenir tout risque ou dommage :
5.1 Mode opératoire
Attention : Avant de remplir le réservoir d’eau, éteignez l’unité et débranchez celle-ci de la prise de
courant murale.
36




Posez le boîtier de manière horizontale sur une surface adaptée.
Sortez le réservoir d’eau puis retournez-le. Dévissez le couvercle du réservoir dans le sens indiqué
par la flèche « Add Water Here » puis remplissez d’eau propre.
Refermez le réservoir d’eau, nettoyez les gouttes d’eau présentes autour du réservoir d’eau puis
installez correctement le réservoir d’eau.
Avant toute ouverture du produit, insérez le filtre à eau dans la partie circulaire creuse de la base.

Raccordez l’unité à une source d’alimentation CA, tapez sur le bouton
l’humidificateur. Tapez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l’unité.

Bouton Humidification : En cours de fonctionnement, vous pouvez toucher le bouton
pour
sélectionner la quantité de brume désirée. 3 programmes sont disponibles : « Légère
humidification », « Humidification modérée » et « Humidification élevée”. L’unité peut employer
ces trois programmes de manière circulaire.

Bouton de brume thermique : touchez le bouton
pour activer la brume chaude. L’eau froide
du réservoir est ensuite chauffée. Ceci permet d’améliorer l’effet humidifiant. Touchez à nouveau
le bouton pour arrêter cette fonction.

Fonction Minuterie : Touchez le bouton
pour accéder aux options de minuterie. La plage de
valeurs est comprise entre 1 et 9 heures. Choisissez « CH » pour que l’appareil se désactive
automatiquement une fois la période écoulée.

Humidificateur automatique : Touchez le bouton
pour accéder à l’option Humidificateur
automatique. L’écran affiche les pourcentage d’humidité disponibles. Choisissez le pourcentage
d’humidité de votre choix puis confirmez l’opération au bout de 3 secondes. Pour annuler cette
fonction, sélectionnez le pourcentage d’humidité ambiant.

Touche Sommeil : Touchez le bouton
pour activer le mode Sommeil. L’unité ajustera
l’humidification selon l’humidité ambiante de la pièce. L’humidité sera maintenue sur une plage
de 65 à 70 %. Lorsque l'humidité de la pièce est supérieure à 70%, le mode d’économie d’énergie
de l'unité s'active automatiquement, la lumière du réservoir s'éteint. Lorsque l’humidité ambiante
est inférieure à 65%, l’unité se remet en marche automatiquement. Touchez à nouveau ce bouton
pour désactiver cette fonction.

Fonction de puissante humidification et purification : Touchez le bouton
pour démarrer la
purification. Cette fonction permet d’obtenir une humidification puissante. Le témoin lumineux
vert s’allume lorsque cette fonction est activée. L’unité démarre rapidement l’humidification, la
filtration et la purification de l’air.
En raison du grand nombre d’ions négatifs libérés, activer cette fonction permet de filtrer la
poussière, les bactéries, la nicotine et toutes autres substances nocives. Appuyez de nouveau sur

pour activer
le bouton
pour désactiver cette fonction.
Lorsque le réservoir d’eau est vide, le dispositif de sécurité intégré désactive automatiquement le
37
circuit d’atomisation. Lorsque l’appareil n’émet plus de brume et l'indicateur de réservoir vide
s'allume, il devient nécessaire de couper l'alimentation et remplir le réservoir pour pouvoir
continuer à utiliser l'unité
AVERTISSEMENT : Avant de remplacer le filtre, éteignez l’unité et débranchez celle-ci de la prise de
courant murale.
5.2 Remplacement du filtre à air
Remplacez le filtre à air après une période d’utilisation prolongée. Dévissez les eux
vis soutenant le filtre, installez-en ensuite un nouveau. Verrouillez à nouveau le
filtre avec les vis.
REMARQUE IMPORTANTE : Avant toute installation du filtre, installez le joint en
silicone pour prévenir toute fuite d’eau dans l’unité.

Pour installer le filtre à air, référez-vous aux images ci-dessous :

Un boîtier pour arôme se trouve sur la partie inférieure de l'unité. Insérez une essence modérée
dans ce petit boîtier, son arôme sera diffusée à travers la pièce d’utilisation.
38
6 Nettoyage et entretien
Ce chapitre contient des informations importantes liées au nettoyage et l’entretien de l’unité.
Respectez les consignes afin de prévenir tout dommage causé par un nettoyage inapproprié de
l’unité et garantir une utilisation sans problèmes.
6.1 Informations de sécurité
ATTENTION
Suivez les précautions de sécurité avant tout nettoyage de l’humidificateur.

Éteignez puis débranchez l’unité de la prise de courant avant tout nettoyage.

Essuyez l’unité à l’aide d’un chiffon doux.

Ne nettoyez pas l’humidificateur avec un détergent inflammable.

Nettoyez à nouveau l’humidificateur lorsque celui-ci n’a pas été utilisé pendant une période
prolongée.
6.2 Nettoyage
 Nettoyage du réservoir d’eau (une fois toutes les 2 à 3 semaines)
Dévissez le couvercle du réservoir d’eau, séchez la mesure puis rincez le réservoir d’eau.
 Nettoyage du bain d’eau (une fois par semaine)
En cas de présence de tartre dans le bain d’eau, nettoyez le bain d’eau à l’aide d’un chiffon imprégné
de détergent puis rincez à l’eau courante.
 Nettoyage du boîtier externe
Rincez le chiffon avec de l’eau chaude inférieure à 40°C, retirez toute tâche présente. Vous pouvez
directement nettoyer l'embout du spray à l’eau courante.
 Rangement de l’humidificateur
Lorsque vous pensez ne plus utiliser l’unité pendant une période prolongée, nettoyez puis séchez
l’unité et rangez celle-ci dans un endroit sec en utilisant l’emballage original.
Garder à l’esprit :
 Ne touchez jamais le transducteur oscillant avec un objet solide et tranchant. Nettoyez
uniquement avec un chiffon doux et humide.
 Ne nettoyez pas la surface avec un chiffon imprégné de solvant, essence, kérosène ou poudre de
polissage.
 Ne nettoyez pas l’unité avec un détergent, utilisez plutôt de l’eau propre.
 En cours de nettoyage, veillez à ce que l’eau ne s’infiltre pas dans le boîtier, car ceci pourrait
causer une panne de composant interne.
 Ne retirez aucun composant de l'unité.
6 Nettoyage et entretien
Ce chapitre vous fournit des remarques importantes sur la manière de nettoyer et entretenir
l’appareil. Merci de respecter les remarques pour empêcher les dégâts causés par un nettoyage
incorrect de l’appareil et vous garantir une utilisation sans problème.
6.1 Informations sur la sécurité
ATTENTION
Veuillez observer les instructions de sécurité avant de nettoyer votre moussoir à lait.

Avant de nettoyer, éteignez l’unité et sortez la prise du secteur.

Nettoyez l’unité avec un linge doux.
39

Ne nettoyez pas le moussoir à lait avec des détergents inflammables.
 Nettoyez le moussoir à lait de nouveau complètement lorsqu'il n’a pas été utilisé pendant une
longue période.
6.2 Nettoyage

Sortez le couvercle avec le fouet. Vous pouvez enlever le fouet magnétique du côté de son
support.

N’utilisez pas d’objets durs ou avec des angles coupants ou des agents de nettoyage abrasifs
pour nettoyer le pichet car cela pourrait endommager le revêtement.

Nettoyez le couvercle et le fouet avec de l’eau tiède. Rincez l’intérieur du pichet avec de l’eau
tiède.

Essuyez l’extérieur de la pince avec un linge humide.

Le pichet et la base ne peuvent pas être mis au lave-vaisselle.

N’immergez jamais la cuvette dans l’eau ou autre liquides.
7. Conseils de sécurité
ATTENTION

Les réparations d’appareils électriques doivent être effectués par du personnel qualifié
ayant reçu la formation du fabriquant.

Les réparations effectuées par des personnes non formées peuvent être source de dangers
considérables pour l’utilisateur et de dégâts sur la machine.
8 Elimination des appareils usagés
Les appareils électriques et électroniques usagés contiennent souvent des matériaux
valorisables. Toutefois, ils contiennent aussi des substances dangereuses, qui ont été
nécessaires pour leur fonctionnement et leur sécurité. S’ils sont jetés avec les déchets non
recyclables, ou manipulés incorrectement, ils peuvent devenir nuisibles pour la santé humaine et
pour l’environnement. Par conséquent, ne jetez pas votre ancien appareil avec les déchets non
recyclables, sous aucune circonstance.


REMARQUE
Utilisez les points de collecte établis dans votre ville, pour rendre et recycler les vieux
appareils électriques et électroniques. Si nécessaire, contactez votre mairie, votre service de
collecte des déchets local ou votre vendeur pour plus d’informations.
Assurez-vous que votre ancien appareil est rangé de manière sure et hors de portée des
enfants jusqu'à ce que vous l’emmeniez.
9 Garantie
Nous proposons une garantie de 24 mois pour ce produit, à compter de la date d’achat, pour les
défauts attribuables à la production ou au matériel.
Vos droits légaux de garantie sont conformes au § 439 ff. Le BGB-E reste inaffecté par cela.
La garantie n’inclut pas les dégâts survenus du fait d’une manipulation ou utilisation incorrecte, ainsi
que les dysfonctionnements qui n’ont qu’un effet mineur sur le fonctionnement ou la valeur de
l’appareil. Les pertes de biens périssables, les dégâts dus au transport, tant que nous n’en sommes
pas responsables, qui sont survenus du fait de réparation n’ayant pas été effectuée par nos services,
sont également exclus de cette garantie.
Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et avec les niveaux de performance
appropriés.
Toute utilisation en contexte commercial est également couverte par la garantie dans la mesure où
40
elle serait comparable à un niveau d’utilisation domestique. L’appareil n’est pas conçu pour une
utilisation commerciale.
Dans le cas de complainte justifiée, nous réparerons l’appareil défectueux ou le remplacerons à notre
discrétion par un appareil sans défaut.
Pour faire appliquer une demande de garantie, veuillez nous contacter avant de renvoyer l’appareil
(fournissez-nous toujours une preuve d’achat).
10 Données techniques
Appareil
Humudificateur d’air
Modèle
99287
Données secteur
100-240V; 50/60Hz
Consommation énergétique
70 W
Max. volume d’air
350 ml/ 16 h
Service
Pour toute question, contactez le service clientèle Trebs : info@trebs.nl
Trebs BV
Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nuth, Nederland, Email: info@trebs.nl, Internet: www.trebs.nl
CE
41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising