TF 15HV - El

TF 15HV - El
Manual
TF 15HV
SE
SÄKERHET
Läs igenom instruktionsboken noggrant och förstå
innehållet innan du använder TF 15HV.
på användandet av produkten eller instruerade om
användningen av en person som ansvarar för deras
säkerhet.
- Om barn vistas vid produkten så skall de bli anvisade om att produkten inte skall användas som leksak eller lek.
Säkerhet vid montering
- Montering av maskinen ska ske av behörig fackman.
- Maskinen får inte vara inkopplad till eluttag under
montering.
- Maskinen får inte placeras i omedelbar närhet till dusch, bad, pool eller liknande.
- Maskinen skall stå på vågrätt underlag och alltid stående.
Säkerhet vid service/underhåll
- Öppna aldrig inspektionsluckan under drift. Koppla alltid ifrån strömmen innan ni öppnar luckan.
- Alla reparationer av elektriska delar skall utföras av personal med elbehörighet.
Säkerhet under användning
- Håll arbetsområdet rent. Nedskräpade ytor och maskiner inbjuder till olyckor.
- Anslut elkabeln till ett vägguttag med jordfelsbrytare och starta sedan maskinen med strömbrytaren.
- Misshandla inte elkabeln. Ryck ej ur elkabeln ifrån eluttaget. Utsätt den ej för värme, olja eller skarpa kanter.
- Användning av förlängningskablar. Använd endast
godkänd och märkt för utomhusbruk.
- Åtgärder vid nödsituation. Bryt strömmen med ström-
brytaren eller drag ur elkabeln.
- Produkten är inte avsedd att användas av personer
(inkluderat barn) med reducerat fysisk eller mental
kapacitet, minskat omdöme eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte blivit förevisade med avseende
PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
Vid byte av luftfilter använd andningsskydd då det kan vara
väldigt dammigt.
KUNSKAPSKRAV
Vid ingrepp på maskin ska detta göra av behörig fackman
eller av behörig elektriker.
INLEDNING
BESKRIVNING
TF 15HV består i huvudsak av ett pulverlackat stålchassi med vattenbatteri. Fronten är en lättdemonterad lucka, i vilket fläkt
och ellåda sitter monterad.
TF 15HV suger in luft genom luftintaget i fronten av maskinen. Därefter leds luften genom fläkten och vidare förbi värmebatteriet
som värmer luften. Luften trycks ut genom luftfördelarhuven. Med stosplåten kan man ansluta till luftkanaler. Ett tunt textilluftfilter
kan monteras framför insuget.
För att uppnå bästa tork och värmeeffekt bör maskinen placeras så centralt som möjligt i den lokal där behovet finns.
Maskinen har tre fläkthastigheter. Den högsta är för normal drift. De lägre är till för att erhålla tystare drift samt högre
utblåsningstemperatur vid starter i kalla utrymmen.
Det är mycket viktigt att maskinen går kontinuerligt för att uppnå bästa tork och värme resultat.
OBSERVERA!
Avsnittet som behandlar säkerhet skall läsas och förstås av alla som använder eller reparerar TF 15HV. Bruksanvisningen omfattar användning och de olika underhållsåtgärder som kan utföras av operatören. Mera genomgripande service eller felsökning skall
utföras av tillverkarens servicepersonal. Bruksanvisningen beskriver alla nödvändiga säkerhetsdetaljer och skall läsas och förstås av
användaren innan TF 15HV elansluts. Dvs att första åtgärden vid leverans är att läsa bruksanvisningen. Om någon varningsdekal
på TF 15HV blivit deformerad eller sliten skall en ny beställas och monteras fortast möjligt för att säkerställa största möjliga
säkerhet vid användandet av TF 15HV. TF 15HV får endast användas till arbeten som beskrivs i denna bruksanvisning.
Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Maskinen är avsedd att torka och varma upp byggnader där det finns behov av provisorisk värme, uttorkning eller luftcirkulation.
Maskinen ansluts till ett eluttag skyddat av jordfelsbrytare.
2
SE
TEKNISK DATA
Maskinmått
H inkl. Luftfördelare
H exkl. Luftfördelare
B
D
Vikt
Ljudnivå 745mm
620 mm
556 mm
360 mm
31 kg
max 65 dB (A)
Motor och luftsida
Märkspänning
Effekt
Märkström
Fläkthjul r/m max
Luftflöde
230 V -50 Hz
160 W
0,55 A
1370
60/830/1040 m3/h
Vattensida
Anslutning
25 mm
Max ink. Vattentemp
85°
Max ink. Vattentryck
1,0 MPa
Vattenflöde
0,13 l/s
Kapslingsklass
IP 44
Effekt 17.5kW vid följande värden:
-
Vattentemp 80° / 50°
-
Vattenflöde 0,13 l/s
-
Ink. Lufttemp +5°
Certifieringar
CE,S
EG-försäkran om överensstämmelse se www.elbjorn.com
INSTALLATION
för att erhålla en högre utblåstemperatur vid uppstart i
känsliga miljöer.
INSTALLATION
Placera TF 15HV på en plats så centralt som möjligt. Frigör
luftfördelaren. Maskinen ställs så att luftintaget inte blir tätt
mot någon vägg. Alternativt monteras maskinen på vägg med
hjälp av nyckelhålsfästena.
HANTERING ONORMALDRIFT
Vid eventuella störningar och läckage, stäng av maskinen och
dra ur elkabeln. Stäng av ventiler och kontakta sedan behörig
fackman.
Tala med ansvarig VVS-montör. Anslut elkabel till en elcentral
som har jordfelsbrytare. Starta maskinen med strömbrytaren.
AVETABLERING
KONTROLL FÖRE IDRIFTTAGNING
- Kontrollera att maskinen är inkopplad till ett eluttag med jordfelsbrytare.
- Kontrollera att det inte läcker något vatten vid kopplingar.
- Kontrollera att maskinen står fast och inte kan rulla iväg.
Vid demontering. Stäng av inkommande vatten. Stäng av
strömmen till maskinerna och tag bort elkabeln.
DRIFT
Börja med att släppa ut vattnet vid matarslangens luftningsnipplar. När trycket sjunkit lossas slangarna vid inkommande
vatten.
Lossa sedan slang efter slang men tänk på att det finns vatten
kvar i slangarna.
HANTERING NORMALDRIFT
Vrid strömbrytaren ett steg till höger för start av lägsta fläkthastighet nästa steg är mellanhastighet och det tredje steget ger
maxfart på fläkten. Vredet måste vridas tillbaka till läge 0 för
stopp.
Maskinen kan köras med fläkten i de båda lägre hastigheterna
Lossa slangarna vid maskinen och lyft upp sidan på maskinen
på en regel för att få ur allt vatten. Fyll på frysskydd ca 2 liter.
Tänk på frysrisken. Var mycket noggrann vid avtappning.
Maskinen kan nu transporteras.
OBS! Tänk på frysrisken. Var mycket noggrann vid
avtappning.
3
SE
SERVICE
SKROTNING
UNDERHÅLL
Vid skrotning av maskinen skall alla delar sorteras och
sändas till avsedd miljöstation.
Varning!
För att eliminera risken för skador, koppla alltid ur
elanslutningarna innan ni börjar servicearbete.
GARANTI
Dessa punkter kontrolleras av er driftoperatör.
• Håll er maskin i god kondition genom att regelbundet
vårda den.
• Innan ni använder maskinen kontrollera alltid
huvudfunktionerna.
• Kontrollera elanslutningarna, elskåpet och ev. skarvkablar.
• Kontrollera även att inga skruvar är lösa och att alla
delar är rätt monterade.
• Tillse att det inte finns några defekta delar som kan
påverka säkerheten.
• Om onormala ljud eller vibrationer förekommer, stäng
av maskinen omgående och se till att felet blir korrigerat
innan ni återstartar maskinen.
• Använd aldrig en skadad maskin.
• Märk alltid trasig maskin med ”får ej användas” tills
den är reparerad.
Standardavtalet NL09 gäller för El-Björn AB:s leveranser
och produkter. Enligt dessa bestämmelser ansvarar
El-Björn AB för fel som visar sig inom ett år från leveransen.
För fackmän som registrerar sig enligt nedan, gäller NL 09
också, dock med följande ändring.
El-Björn AB ansvarar för fel som visar sig inom fem år från
leveransen, gäller endast för produkter som registreras på
hemsidan.
I övrigt gäller NL 09:s bestämmelser.
För att få detta förlängda skydd måste Du registrera
Dig inom 14 dagar från det att Du har köpt produkterna.
Undantagna denna förlängda garanti är samtliga ljuskällor.
Rengöring
• För utvändig rengörning använd en mild tvållösning och
en fuktig trasa.
• Invändigt blåses maskinen ur med luft och torkas därefter
ur med en fuktig trasa.
• Använd aldrig brandfarliga eller brännbara lösningsmedel i
närheten av maskinen.
FELSÖKNING/CHECKLISTA
Maskinen startar inte
• Kontrollera att säkringarna i närmaste elskåp är hela.
Maskinen blåser för lite luft
• Se efter att filtret inte är igensatt.
Det kommer ingen varmluft
• Ställ värmereglaget på max.
• Kontrollera att tilloppslangen är 20-30°C varmare än
returslangen. Är skillnaden större – lufta systemet alt.
maskinen. Om dessa åtgärder inte ger önskad effekt
kontakta behörig driftstekniker för service.
TRANSPORT/FÖRVARING
Maskinen ska alltid transporteras stående. Efter det kan
maskinen flyttas. Vid transporter skall maskinen förankras i
transportfordonet. När maskinen ej är i drift skall den
förvaras inomhus frostfritt.
4
NO
SIKKERHET
Les nøye gjennom instruksjonsboken og sørg for at du forstår
innholdet før du bruker TF 15HV.
Sikkerhet ved montering
• Montering av maskinen skal utføres av kompetent
fagmann.
• Maskinen må ikke være koblet til strømuttak under
montering.
• Maskinen må ikke plasseres i umiddelbar nærhet av dusj,
bad, basseng eller lignende.
• Maskinen skal stå på plant underlag og alltid stående.
•
vurderingsevne eller mangel på erfaring og kunnskap, så
fremt de ikke har fått veiledning eller instruksjon i bruken
av maskinen av en person som har ansvar for deres
sikkerhet.
Hvis barn oppholder seg ved produktet, skal de informeres
om at produktet ikke skal brukes som leketøy eller ved lek.
Sikkerhet ved service/vedlikehold
• Åpne aldri inspeksjonsluken under drift. Koble alltid fra
strømmen før dere åpner luken.
• Alle reparasjoner av elektriske deler skal utføres av
personale med påkrevde kunnskaper om elektrisk utstyr.
Sikkerhet under bruk
• Hold arbeidsområdet rent. Tilsmussede flater og maskiner
innbyr til ulykker.
• Koble strømkabelen til en stikkontakt med jordfeilbryter
og start deretter maskinen med strømbryteren.
• Unngå å mishandle strømkabelen. Ikke rykk ut kabelen
fra stikkontakten. Utsett den ikke for varme, olje eller
skarpe kanter.
• Bruk av forlengelseskabler. Bruk bare kabel som er
godkjent og merket for utendørsbruk.
• Tiltak ved nødssituasjon. Bryt strømmen med strømbryteren eller trekk ut strømkabelen.
• Produktet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert
barn) med redusert fysisk eller mental kapasitet, nedsatt
PERSONLIG VERNEUTSTYR
Bruk åndedrettsvern ved bytte av luftfilter ettersom det kan
være mye støv.
KUNNSKAPSKRAV
Inngrep på maskinen må bare utføres av kompetent fagmann
eller kvalifisert elektriker.
INNLEDNING
BESKRIVELSE
TF 15HV består i hovedsak av et pulverlakkert stålchassis med vannbatteri. Fronten er en lettdemontert luke, der det er montert
en vifte og elboks.
TF 15HV suger inn luft gjennom luftinntaket i fronten av maskinen. Deretter ledes luften gjennom viften og videre forbi
varmebatteriet som varmer luften. Luften presses ut gjennom
luftfordelerhetten. Med spunshullplaten kan man koble til luftkanaler. Et tynt tekstilluftfilter kan monteres foran innsuget.
For å oppnå beste tørke- og varmeeffekt bør maskinen plasseres så sentralt som mulig i det lokalet der behovet finnes.
Maskinen har tre viftehastigheter. Den høyeste er for normal drift. De lavere er beregnet på å oppnå stillere drift og høyere
utblåsingstemperatur ved start i kalde rom.
Det er svært viktig at maskinen går kontinuerlig for å oppnå beste tørke- og varmeresultat.
OBS!
Avsnittet som handler om sikkerhet, skal leses og forstås av alle som bruker eller reparerer TF 15HV. Bruksanvisningen omfatter
bruk og de ulike vedlikeholdsoppgavene som kan utføres av operatøren. Mer omfattende service eller feilsøking skal utføres av
produsentens servicepersonale. Bruksanvisningen beskriver alle nødvendige sikkerhetsdetaljer og skal leses og forstås av brukeren
før TF 15HV kobles til strømnettet. Det vil si at den første oppgaven ved leveranse er å lese bruksanvisningen. Hvis et varselmerke
på TF 15HV er blitt deformert eller slitt, må det bestilles og monteres et nytt merke så fort som mulig for sikre størst mulig
sikkerhet ved bruken av TF 15HV. TF 15HV må bare brukes til den typen arbeid som beskrives i denne bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer.
BRUKSOMRÅDE
Maskinen er beregnet på å tørke og varme opp bygninger der det er behov for midlertidig varme, tørking eller luftsirkulasjon.
Maskinen kobles til et strømuttak beskyttet av jordfeilbryter.
5
NO
TEKNISKE DATA
Maskinmål
H inkl. luftfordeler
H ekskl. luftfordeler
B
D
Vekt
Lydnivå 745 mm
620 mm
556 mm
360 mm
31 kg
maks. 65 dB (A)
Motor og luftside
Merkespenning
Effekt
Merkestrøm
Viftehjul o/min maks.
Luftstrøm
230 V -50 Hz
160 kW
0,55 A
1370
60/830/1040 m3/h
Vannside
Tilkobling
25 mm
Maks innk. vanntemp.
85°
Maks innk. vanntrykk
1,0 MPa
Vannstrømning
0,13 l/s
Kapslingsklasse
IP 44
Effekt 17,5 kW ved følgende verdier:
–
Vanntemp 80° / 50°
–
Vannstrømning 0,13 l/s
–
Innk. lufttemp +5°
Sertifiseringer
CE, S
EU-samsvarserklæring, se www.elbjorn.com
tilbake til posisjon 0 for stopp.
Maskinen kan kjøres med viften i begge de lavere hastighetene
for å oppnå en høyere utblåsingstemperatur ved oppstart i
sensitive miljøer.
INSTALLASJON
INSTALLASJON
Plasser TF 15HV så sentralt som mulig i rommet. Frigjør
luftfordeleren. Maskinen stilles slik at luftinntaket ikke blir
tiltettet av en vegg. Alternativt monteres maskinen på vegg
ved hjelp av nøkkelhullfestene.
HÅNDTERING UNORMAL DRIFT
Ved eventuelle problemer og lekkasje, slå av maskinen og trekk
ut strømkabelen. Steng ventiler og kontakt deretter kompetent
fagmann.
Snakk med ansvarlig VVS-montør. Koble strømkabelen til en
elsentral som har jordfeilbryter. Start maskinen med strømbryteren.
AVETABLERING
KONTROLL FØR IDRIFTSETTING
• Kontroller at maskinen er koblet til et strømuttak med
jordfeilbryter.
• Kontroller at det ikke lekker vann ved koblinger.
• Kontroller at maskinen står fast ikke og kan begynne å
rulle.
Ved demontering. Steng av innkommende vann. Slå av
strømmen til maskinen og ta bort strømkabelen.
DRIFT
Løsne slangene ved maskinen og løft opp siden på maskinen på
en bjelke for å få ut alt vann. Fyll på frostvæske, ca. 2 liter. Tenk på
frostrisikoen. Var meget nøye ved avtapping.
Maskinen kan nå transporteres.
OBS! Tenk på frostrisikoen. Var meget nøye ved
avtapping.
Begynn med å slippe ut vannet ved materslangens luftenipler.
Når trykket har sunket, løsnes slangene ved innkommende vann.
Løsne deretter slange etter slange, men tenk på at det fortsatt
finnes vann i slangene.
HÅNDTERING NORMAL DRIFT
Vri strømbryteren ett trinn til høyre for start av laveste
viftehastighet. Neste trinn er middels hastighet og det tredje
trinnet gir maksimal hastighet på viften. Bryteren må vris
6
NO
SERVICE
KASSERING
VEDLIKEHOLD
Ved kassering av maskinen skal alle deler sorteres og sendes
til en gjenvinningsstasjon.
Advarsel!
For å eliminere risikoen for skader, koble alltid fra
strømkablene før dere begynner med servicearbeid.
GARANTI
Disse punktene kontrolleres av deres driftoperatør.
• Hold maskinen i god stand ved å etterse den regelmessig.
• Kontroller alltid hovedfunksjonene før dere bruker
maskinen.
• Kontroller strømtilkoblingene, elskapet og ev. skjøtekabler.
• Kontroller også at ingen skruer er løse og at alle deler er riktig montert.
• Kontroller at det ikke finnes defekte deler som kan påvirke
sikkerheten.
• Hvis det forekommer unormale lyder eller vibrasjoner,
slå av maskinen omgående og sørg for at det blir korrigert
før dere starter den opp igjen.
• Bruk aldri en skadet maskin.
• Merk alltid defekt maskin med ”må ikke brukes” inntil
den er reparert.
Standardavtalen NL09 gjelder for El-Björn ABs leveranser
og produkter. Ifølge disse bestemmelsene har El-Björn AB
ansvar for feil som oppstår innen ett år fra leveransen.
For fagpersoner som registrerer seg som beskrevet nedenfor,
gjelder også NL 09, men med følgende endring.
El-Björn AB har ansvar for feil som oppstår innen fem år fra
leveransen. Dette gjelder bare for produkter som registreres
på hjemmesiden.
For øvrig gjelder NL 09s bestemmelser.
For å få denne forlengede beskyttelsen må du registrere deg
innen 14 dager fra du kjøpte produktene.
Unntatt fra denne forlengede garantien er samtlige lyskilder.
Rengjøring
• Til utvendig rengjøring brukes det en mild såpeløsning
og en fuktig klut.
• Innvendig blåses maskinen ren med luft og deretter tørkes
det av med en fuktig klut.
• Bruk aldri brannfarlige eller brennbare løsemidler i
nærheten av maskinen.
FEILSØKING/SJEKKLISTE
Maskinen starter ikke
• Kontroller at sikringene i nærmeste elskap er hele.
Maskinen blåser for lite luft
• Sjekk at filteret ikke er tiltettet.
Det kommer ingen varmluft
• Still varmereguleringen på maks.
• Kontroller at innløpsslangen er 20–30 °C varmere enn
returslangen. Er forskjellen større – lufte systemet eller
maskinen. Hvis disse tiltakene ikke gir ønsket effekt,
kontakt en kompetent driftstekniker for service.
TRANSPORT/OPPBEVARING
Maskinen skal alltid transporteres stående. Etter det kan
maskinen flyttes. Ved transport skal maskinen forankres i
transportkjøretøyet. Når maskinen ikke er i drift, skal den
oppbevares innendørs på et frostfritt sted.
7
FI
TURVALLISUUS
Lue ohjekirja huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö ennen
TF 15HV:n käyttämistä.
Turvallisuus asennuksen yhteydessä
• Koneen asennus on annettava pätevän ammattilaisen
tehtäväksi.
• Kone ei saa olla liitettynä sähköverkkoon asennuksen
aikana.
• Konetta ei saa sijoittaa suihkun, kylpyammeen,
uima-altaan tai vastaavan läheisyyteen.
• Koneen on oltava vaakasuoralla alustalla ja aina
pystyasennossa.
•
lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysinen tai henkinen
kapasiteetti on alentunut tai arviointikyky heikentynyt tai
joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heille ole opetettu
tuotteen käyttöä tai heidän turvallisuudestaan vastaava
henkilö ole opastanut sen käytössä.
Jos lapsia oleskelee tuotteen läheisyydessä, heille on ilmoitettava, ettei tuotetta saa käyttää leikkikaluna tai leikeissä.
Turvallisuus huollon/kunnossapidon aikana
• Älä koskaan avaa tarkastusluukkua käytön aikana. Katkaise
virta aina ennen luukun avaamista.
• Kaikki sähköosien korjaukset on annettava
sähköasennusoikeudet omaavan henkilöstön tehtäväksi.
Turvallisuus käytön aikana
• Pidä työalue puhtaana. Likaiset pinnat ja koneet voivat
aiheuttaa tapaturmia.
• Liitä sähkökaapeli vikavirtakytkimellä varustettuun
pistorasiaan ja käynnistä sitten kone virtakytkimellä.
• Älä käsittele sähkökaapelia väärin. Älä nykäise sitä irti
pistorasiasta. Varo korkeita lämpötiloja, öljyä ja teräviä
reunoja.
• Jatkokaapeleiden käyttö. Käytä ainoastaan ulkokäyttöön
hyväksyttyjä ja merkittyjä kaapeleita.
• Toimenpiteet hätätilanteessa. Katkaise virta virtakytkimellä
tai irrottamalla sähkökaapeli pistorasiasta.
• Tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Ilmansuodatinta vaihdettaessa on käytettävä hengityssuojainta,
sillä pölyä voi olla runsaasti.
VAADITTAVAT TIEDOT
Koneelle suoritettavat toimenpiteet on annettava pätevän
ammattilaisen tai sähköasentajan tehtäväksi.
JOHDANTO
KUVAUS
TF 15HV koostuu pääasiassa jauhemaalatusta teräsrungosta ja vesipatterista. Etupuolella on helposti irrotettava luukku, johon
puhallin ja sähkökotelo on asennettu.
TF 15HV imee ilman koneen etupuolella olevan ilmanottoaukon kautta. Sen jälkeen ilma johdetaan puhaltimen kautta
lämpöpatteriin, joka lämmittää ilman. Ilma virtaa ulos ilmanjakajahuuvan kautta. Liitäntälevy mahdollistaa liittämisen ilmakanaviin.
Imuaukon eteen voidaan asentaa ohut tekstiili-ilmansuodatin.
Paras kuivatus- ja lämmitystulos saadaan sijoittamalla kone mahdollisimman keskelle huonetilaa, jossa lämmitystä tai kuivatusta
tarvitaan.
Koneessa on kolme puhallinnopeutta. Suurin nopeus on normaalikäyttöön. Alemmalla nopeudella saadaan hiljaisempi käyntiääni
ja korkeampi ulospuhalluslämpötila, kun kone käynnistetään kylmissä tiloissa.
Tehokkaan kuivatuksen ja lämmityksen takaamiseksi on erittäin tärkeää, että kone käy koko ajan.
HUOMAA!
Kaikkien TF 15HV:tä käyttävien ja korjaavien on luettava turvallisuutta käsittelevä kappale ja ymmärrettävä sen sisältö.
Käyttöohjeessa käsitellään erilaiset käyttö- ja huoltotoimenpiteet, jotka käyttäjä voi suorittaa. Laajempi huolto tai vianmääritys on
annettava valmistajan huoltohenkilöstön tehtäväksi. Käyttöohjeessa kuvataan kaikki tarvittavat turvallisuusominaisuudet, ja käyttäjän
on luettava ja ymmärrettävä ne ennen TF 15HV:n liittämistä sähköverkkoon. Ensimmäisenä toimenpiteenä toimituksen yhteydessä
on siis lukea käyttöohje. Jos jokin TF 15HV:n varoitustarroista on vahingoittunut tai kulunut, uusi tarra on tilattava ja asennettava
mahdollisimman pikaisesti TF 15HV:n käyttöturvallisuuden varmistamiseksi. TF 15HV:tä saa käyttää ainoastaan tässä käyttöohjeessa
kuvattuihin töihin.
Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin.
KÄYTTÖKOHTEET
Kone on tarkoitettu tilapäistä lämmitystä, kuivatusta ja ilman kierrätystä tarvitsevien rakennusten kuivatukseen ja lämmittämiseen.
Kone liitetään vikavirtakytkimellä suojattuun pistorasiaan.
8
FI
TEKNISET TIEDOT
Koneen mitat
K ilmanjakajan kanssa
K ilman ilmanjakajaa
L
S
Paino
Äänitaso 745 mm
620 mm
556 mm
360 mm
31 kg
maks. 65 dB (A)
Moottori ja ilmapuoli
Nimellisjännite
230 V -50 Hz
Teho
160 W
Nimellisvirta
0,55 A
Puhallinpyörä r/min maks. 1370
Ilmavirta
60/830/1040 m3/h
Vesipuoli
Liitäntä25 mm
Tuloveden maks. lämpötila 85 °
Tuloveden maks. paine
1,0 MPa
Vesivirtaus
0,13 l/s
Kotelointiluokka
IP 44
Teho 17,5 kW seuraavilla arvoilla:
-
Veden lämpötila 80 ° / 50 °
-
Vesivirtaus 0,13 l/s
-
Tuloilman lämpötila +5 °
Sertifioinnit
CE, S
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, ks. www.elbjorn.com
takaisin asentoon 0.
Konetta voidaan käyttää puhallin molemmilla alhaisemmilla
nopeuksilla, jolloin saadaan korkeampi ulospuhalluslämpötila,
kun kone käynnistetään herkissä ympäristöissä.
ASENNUS
ASENNUS
Sijoita TF 15HV mahdollisimman keskeiselle paikalle. Vapauta
ilmanjakaja. Kone on sijoitettava niin, että ilmanottoaukko ei
tule liian lähelle seinää. Vaihtoehtoisesti kone asennetaan
seinälle avaimenreikäkiinnikkeillä.
KÄSITTELY EPÄNORMAALISSA KÄYTÖSSÄ
Mahdollisissa toimintahäiriö- ja vuototilanteissa sammuta kone
ja irrota sähkökaapeli. Sulje venttiilit ja ota yhteys ammattilaiseen.
Neuvottele asiasta vastaavan LVI-asentajan kanssa. Yhdistä
sähkökaapeli vikavirtakytkimellä varustettuun sähkökeskukseen.
Käynnistä kone virtakytkimellä.
KÄYTÖSTÄPOISTO
TARKASTUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA
• Tarkasta, että kone on liitetty vikavirtakytkimellä
varustettuun pistorasiaan.
• Tarkasta, ettei liitännöistä vuoda vettä.
• Tarkasta, että kone on kiinni eikä pääse vierimään liikkeelle.
Purkamisen yhteydessä. Sulje tulovesi. Katkaise virta koneista
ja irrota sähkökaapeli.
Aloita päästämällä vettä syöttöletkun ilmanpoistonipoista.
Kun paine on laskenut, irrota tulovesiletkut.
Irrota tämän jälkeen letku kerrallaan mutta muista, että niissä
on edelleen vettä.
Irrota letkut koneesta ja nosta koneen takapää tuen päälle
niin, että kaikki vesi saadaan tyhjennettyä. Täytä noin 2 litraa
pakkasnestettä. Muista jäätymisvaara. Tyhjennä kone erittäin
huolellisesti.
Kone voidaan nyt siirtää.
HUOM! Muista jäätymisvaara. Tyhjennä kone erittäin
huolellisesti.
KÄYTTÖ
KÄSITTELY NORMAALIKÄYTÖSSÄ
Käännä virtakytkintä yksi askel oikealle puhaltimen pienimmän
nopeuden käynnistämiseksi, seuraavaan asentoon keskinopeuden käynnistämiseksi ja kolmanteen asentoon, jossa saavutetaan
maksiminopeus. Pysäyttämistä varten nuppi on käännettävä
9
FI
HUOLTO
ROMUTUS
KUNNOSSAPITO
Kun kone romutetaan, kaikki osat on lajiteltava ja toimitettava
asianmukaiseen keräyspisteeseen.
Varoitus!
Irrota vaaratilanteiden välttämiseksi sähköliitännät aina
ennen huoltotöiden aloittamista.
TAKUU
Käyttöoperaattori tarkastaa seuraavat kohdat.
• Pidä kone hyvässä kunnossa hoitamalla sitä säännöllisesti.
• Tarkasta päätoiminnot aina ennen koneen käyttöä.
• Tarkasta sähköliitännät, sähkökaappi ja mahdolliset
jatkokaapelit.
• Tarkasta myös, ettei ruuveja ole löysällä ja että kaikki
osat on asennettu oikein.
• Varmista, ettei koneessa ole viallisia osia, jotka voivat
vaikuttaa turvallisuuteen.
• Jos esiintyy epätavallisia ääniä tai tärinöitä, pysäytä kone
heti ja huolehdi siitä, että vika korjataan ennen koneen
uudelleenkäynnistystä.
• Älä koskaan käytä viallista konetta.
• Merkitse viallinen kone aina tekstillä ”Ei saa käyttää”,
kunnes se
• on korjattu.
Vakiosopimus NL09 on voimassa El-Björn AB:n toimituksille
ja tuotteille. Näiden määräysten mukaisesti
El-Björn AB vastaa vuoden sisällä toimituksesta ilmenneistä
vioista.
Myös alla olevan mukaisesti rekisteröityneille ammattilaisille
on voimassa NL 09, kuitenkin seuraavalla poikkeuksella.
El-Björn AB vastaa viiden vuoden sisällä toimituksesta
ilmenneistä vioista. Tämä koskee ainoastaan kotisivulla
rekisteröityjä tuotteita.
Muilta osin ovat voimassa NL 09:n määräykset.
Tämän laajennetun turvan saamiseksi sinun on rekisteröidyttävä
14 päivän kuluessa tuotteiden ostamisesta.
Poikkeuksena tässä laajennetussa takuussa ovat kaikki
valonlähteet.
Puhdistus
• Puhdista ulkopinnat miedolla saippualiuoksella ja
kostealla liinalla.
• Sisältä kone puhalletaan paineilmalla ja pyyhitään
kostealla liinalla.
• Älä koskaan käytä palovaarallisia tai palavia liuotteita
koneen lähellä.
VIANMÄÄRITYS/TARKISTUSLISTA
Kone ei käynnisty
• Tarkasta, että lähimmän sähkökaapin sulakkeet ovat ehjät.
Kone puhaltaa liian vähän ilmaa
• Varmista, ettei suodatin ole tukossa.
Ei lämmintä ilmaa
• Aseta lämmönsäädin maksimiasentoon.
• Tarkasta, että tuloletku on 20-30 °C lämpimämpi kuin
paluuletku. Jos ero on suurempi, ilmaa järjestelmä tai kone.
Jos näillä toimilla ei ole toivottua vaikutusta, ota yhteys
käyttöteknikkoon huoltoa varten.
KULJETUS/SÄILYTYS
Konetta on aina kuljetettava pystyasennossa. Tämän jälkeen
kone voidaan siirtää. Kuljetuksen ajaksi kone on kiinnitettävä
kuljetusajoneuvoon. Kun kone ei ole käytössä, sitä on
säilytettävä sisätiloissa suojassa pakkaselta.
10
DK
SIKKERHED
Læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, så du har
forstået indholdet, inden du tager TF 15HV i brug.
Sikkerhed ved montering
• Montering af maskinen skal udføres af en autoriseret
fagmand.
• Maskinen må ikke være forbundet til eludtag under
monteringen.
• Maskinen må ikke placeres i umiddelbar nærhed af
bruseniche, badekar, pool eller lignende.
• Maskinen skal placeres på et vandret underlag og altid
opretstående.
•
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner, reduceret dømmekraft eller mangel på erfaring
og viden, medmindre de har fået forevist anvendelsen af
produktet eller er blevet instrueret i anvendelsen af en
person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
Hvis børn færdes i nærheden af produktet, skal de op-lyses
om, at produktet ikke må anvendes som legetøj eller i forbindelse med leg.
Sikkerhed i forbindelse med service/vedligeholdelse
• Inspektionslugen må aldrig åbnes under drift. Træk altid strømstikket ud, inden lugen åbnes.
• Alle reparationer af elektriske dele skal udføres af en
autoriseret elinstallatør.
Sikkerhed under brug
• Hold arbejdsområdet rent. Snavsede overflader og
maskiner inviterer til ulykker.
• Tilslut elkablet til et vægudtag med fejlstrømsafbryder,
og start derefter maskinen med strømafbryderen.
• Der må ikke øves vold mod elkablet. Undlad at trække strømstikket ud ved at hive i ledningen. Kablet må ikke udsættes for varme, olie eller skarpe kanter.
• Brug af forlængerkabler. Benyt kun godkendte
forlænger-kabler, der er mærket til udendørs brug.
• Forholdsregler i nødsituationer. Sluk for strømmen
med afbryderen, eller træk strømstikket ud.
• Produktet er ikke beregnet til at blive benyttet af
PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
Benyt åndedrætsværn ved udskiftning af luftfilter, da dette
kan være meget støvet.
KRAV TIL KUNDSKABER
Ved indgreb i maskinen skal dette udføres af autoriseret
fagmand eller af autoriseret elektriker.
INDLEDNING
BESKRIVELSE
TF 15HV består hovedsagelig af et pulverlakeret stålkabinet med vandbatteri. Fronten er en aftagelig luge, i hvilken ventilator og
elboks er monteret.
TF 15HV suger luft ind gennem luftindtaget på maskinens front. Derefter ledes luften gennem blæseren og videre forbi
varmebatteriet, som opvarmer luften. Luften presses ud gennem luftfordelerhætten. Med flangepladen kan man tilslutte til
luftkanaler. Et tyndt tekstilluftfilter kan monteres foran indsuget.
For at opnå optimal tørre- og varmeeffekt skal maskinen placeres så centralt som muligt i det lokale, hvor behovet er.
Maskinen har tre blæserhastigheder. Den højeste er til normal drift. De lavere er til at opnå en mere lydsvag drift samt højere
udblæsningstemperatur ved opstarter i kolde rum.
Det er meget vigtigt, at maskinen kører kontinuerligt for at opnå et så optimalt tørrings- og varmeresultat som muligt.
BEMÆRK!
Afsnittet, som behandler sikkerhed, skal læses og være forstået af alle, der anvender eller reparerer TF 15HV. Brugsanvisningen
omfatter brug af TF 15HV samt de forskellige vedligeholdelsesforanstaltninger, der kan udføres af operatøren. Mere gennemgribende service eller fejlsøgning skal udføres af producentens servicepersonale. Brugsanvisningen beskriver alle nødvendige sikkerhedsdetaljer og skal læses og være forstået af brugeren, inden TF 15HV sluttes til el. Dvs. at det første, man skal gøre, når TF 15HV
er blevet leveret, er at læse brugsanvisningen. Er en eller flere advarselsmærkater på TF 15HV defekte eller slidt, skal nye bestilles og
monteres snarest muligt for at sikre størst mulig sikkerhed under brugen af TF 15HV. TF 15HV må kun benyttes til de opgaver, der
beskrives i denne brugsanvisning.
Producenten forbeholder sig ret til ændringer.
ANVENDELSESOMRÅDE
Maskinen er beregnet til tørring og opvarmning af bygninger, hvor der er behov for provisorisk opvarmning, udtørring eller
luftcirkulation. Maskinen forbindes til et eludtag, der er beskyttet af en fejlstrømsafbryder.
11
DK
TEKNISKE DATA
Maskindimensioner
H inkl. luftfordeler
H ekskl. luftfordeler
B
D
Vægt
Lydniveau
745 mm
620 mm
556 mm
360 mm
31 kg
maks. 65 dB (A)
Motor- og luftside
Mærkespænding
Effekt
Mærkestrøm
Ventilatorhjul r/m maks.
Luftflow
230 V - 50 Hz
160 W
0,55 A
1370
60/830/1040 m3/h
Vandside
Tilslutning
25 mm
Maks. indg. Vandtemp.
85°
Maks. indg. Vandtryk
1,0 MPa
Vandflow
0,13 l/s
Kapslingsklasse
IP 44
Effekt 17,5 kW ved følgende værdier:
-
Vandtemp. 80° / 50°
-
Vandflow 0,13 l/s
-
Indg. Lufttemp. +5°
Certificeringer
CE, S
EG-erklæring om overensstemmelse, se www.elbjorn.com
til stilling 0 for at stoppe.
Maskinen kan køre med blæseren på begge de lave hastigheder
for at opnå en højere udblæsningstemperatur ved opstart i
følsomme miljøer.
INSTALLERING
INSTALLERING
Placer TF 15HV på et så centralt sted som muligt.
Luftfordeleren frigøres. Maskinen stilles således, at luftindtaget
ikke er tæt op ad en væg. Alternativt monteres maskinen på
væg ved hjælp af hægtebeslagene.
BETJENING UNORMAL DRIFT
Ved eventuelle driftsforstyrrelser og lækage skal maskinen
slukkes og kablet skal trækkes ud. Luk ventiler, og kontakt
derefter en autoriseret fagmand.
Tal med den ansvarlige VVS-montør. Tilslut strømkabel til en
eltavle med fejlstrømsafbryder. Maskinen startes med
strømafbryderen.
DEMONTERING
Ved demontering. Der lukkes for indkommende vand. Sluk for
strømmen til maskinerne, og tag elkablet ud.
KONTROL FØR IDRIFTTAGNING
• Kontroller, at maskinen er tilsluttet et eludtag med
fejlstrømsafbryder.
• Kontroller, at der ikke lækker vand ved koblinger.
• Kontroller, at maskinen står fast og stabilt og ikke kan
trille nogen steder.
Start med at lukke vandet ud ved fødeslangens udluftningsnipler.
Når trykket er faldet, løsnes slangerne ved det indkommende vand.
Herefter løsnes slange efter slange, men vær opmærksom på, at der
stadig er vand i slangerne.
Slangerne løsnes ved maskinen, og siden af maskinen vippes op på
en lægte for at få det sidste vand ud. Der påfyldes frostvæske, ca.
2 liter. Vær opmærksom på frostrisikoen. Vær meget omhyggelig
med aftapning.
Maskinen kan nu transporteres.
OBS! Vær opmærksom på frostrisikoen. Vær meget
omhyggelig med aftapningen.
DRIFT
BETJENING NORMAL DRIFT
Drej strømafbryderen et trin til højre for at starte på laveste
blæserhastighed, næste trin er mellemhastighed, og det tredje
trin giver maksimal blæserhastighed. Grebet skal drejes tilbage
12
DK
SERVICE
SKROTNING
VEDLIGEHOLDELSE
Ved skrotning af maskinen skal alle dele sorteres og afleveres
på genbrugsstation iht. gældende forskrifter.
Advarsel!
For at eliminere risikoen for skader skal
strømmen altid være afbrudt, inden servicearbejdet
påbegyndes.
GARANTI
Standardaftale NL09 er gældende for El-Björn AB's leverancer
og produkter. I henhold til disse bestemmelser er
El-Björn AB ansvarlige for fejl, der viser sig inden for et år
fra leveringen. For fagmænd, der registrerer sig i henhold til
nedenstående, er NL09 også gældende, dog med følgende
ændring.
El-Björn AB er ansvarlig for fejl, der viser sig inden for fem år
fra leveringen; er alene gældende for produkter, som er
registreret på hjemmesiden.
Følgende punkter kontrolleres af driftsoperatøren.
• Hold maskinen i god stand ved at pleje den regelmæssigt.
• Før du anvender maskinen, skal alle hovedfunktioner
kontrolleres.
• Kontroller eltilslutningerne, elskab og evt. forlængerkabel.
• Kontroller også, at ingen skruer sidder løst, og at samtlige
dele er korrekt monteret.
• Tjek, at der ikke er defekte dele, som kan påvirke
sikkerheden.
• Hvis der forekommer unormale lyde eller vibrationer,
skal der omgående slukkes for maskinen, og fejlen skal
udbedres, før maskinen må genstartes.
• Anvend aldrig en defekt maskine.
• Mærk altid en defekt maskine med ”må ikke anvendes”,
indtil den er repareret.
I øvrigt er bestemmelserne i NL09 gældende.
For at opnå denne udvidede garanti skal du registrere dig
inden for 14 dage fra den dato, hvor du har købt produkterne.
Undtaget fra denne udvidede garanti er samtlige lyskilder.
Rengøring
• Til udvendig rengøring anvendes en mild sæbeopløsning og
en fugtig klud.
• Indvendigt blæses maskinen ren med trykluft og tørres
derefter af med en fugtig klud.
• Brug aldrig brandfarlige eller brandbare opløsningsmidler i
nærheden af maskinen.
FEJLSØGNING/TJEKLISTE
Maskinen starter ikke
• Kontroller, at sikringerne i nærmeste elskab er intakte.
Maskinen blæser for lidt luft
• Tjek, at filtret ikke er helt tilstoppet.
Der kommer ingen varm luft
• Indstil varmeknappen på maks.
• Kontroller, at fremløbsslangen er 20-30 °C varmere end
returslangen. Er forskellen større – udluft systemet alt.
maskinen. Hvis disse tiltag ikke har den ønskede effekt,
kontakt en autoriseret driftstekniker for service.
TRANSPORT/OPBEVARING
Maskinen skal altid transporteres stående. Derefter kan
maskinen flyttes. Ved transport skal maskinen forankres i
transportkøretøjet. Når maskinen ikke er i drift, skal den
opbevares frostfrit inden døre.
13
EN
SAFETY
Read the instruction manual carefully and ensure you
understand its content before using the TF 15HV.
Safety during assembly
• The machine must be installed by a qualified professional.
• The machine may not be connected to an electrical power
supply during assembly and installation.
• Do not position the machine close to showers, baths,
pools etc.
• The machine must be installed on a level surface, and
must always remain vertical.
•
•
•
•
Safety during use
• Keep your work area tidy. Untidy workplaces and
machines increase the risk of accidents.
• Connect the electrical cable to a wall outlet protected
by a residual current trip and start the machine with the
control switch.
• Take care not to damage the electrical cable. Do not jerk
the electrical cable out of the supply socket. Do not expose
it to heat, oil or sharp edges.
• Use of extension cables. Only use approved extension
cables that are marked for outdoor use.
• Emergency measures Disconnect the power with the
control switch or pull out the electrical cable.
• The product is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical or mental
capacity, impaired judgement or lack of experience and
knowledge, unless they have been shown or instructed how
to use the product by a person who is responsible for their
safety.
If children are allowed near the product, they must be
instructed not to play with or around the product.
Safety during service/maintenance
Never open the inspection hatch during operation.
Always disconnect the power before opening the hatch.
All repair of electrical parts must be performed by
authorised electrical staff.
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
Use a respirator when replacing the air filter, as the air can get
very dusty.
MINIMUM EXPERTISE REQUIRED
The machine may only be repaired or serviced by an electrician
or other suitably qualified staff.
INTRODUCTION
DESCRIPTION
The TF 15HV primarily consists of a powder coated steel chassis with a water heater matrix. The front panel is an easily
removable hatch, to which the fan and electrical box are attached.
The TF15 HV draws in air through the air inlet on the front of the machine. The air is conducted through the fan and then
through the heater matrix, which heats the air. The air is forced out through the air distributor. The sleeve coupling can be used
for connection to air ducts. A thin textile air filter can be fitted in front of the air inlet.
For optimal drying and heating results, position the machine as centrally as possible in the room.
The machine has three fan speeds. The highest speed is for normal operation. The lower speeds are for minimising noise and
for increasing the outlet temperature when the machine is started in cold rooms.
The machine must run continuously in order to achieve optimal drying and heating results.
NOTE!
All persons who use or repair the dehumidifier should first carefully read the section about safety. The user manual contains
instructions on use of the product, and on the various maintenance operations that can be performed by the operator. More
detailed service or troubleshooting may only be performed by the manufacturer’s service staff. The user instructions describe all
the necessary safety features. The user should read the instructions carefully before connecting the TF 15HV to the electrical
supply. In other words, the first action after delivery is to read through the operating instructions. If any of the warning signs on
the TF 15HV are damaged or worn, new signs must be ordered and attached as soon as possible to ensure maximum safety
during use of the TF 15HV. The TF 15HV may only be used for the purposes described in these user instructions.
The manufacturer reserves the right to make changes.
APPLICATION AREA
The machine is intended for drying and heating buildings where there is a need for temporary heating, drying or air circulation.
The machine must be connected to an electrical supply protected by a residual current trip.
14
EN
TECHNICAL DATA
Machine dimensions
H incl. air distributor
H excl. Air distributor
W
D
Weight
Noise level
745mm
620 mm
556 mm
360 mm
31 kg
max. 65 dB (A)
Motor and air side
Rated voltage
Power output
Rated current
Fan wheel max rpm
Air flow
230 V~-50 Hz/50Hz
160 W
0.55 A
1370
60/830/1040 m3/h
Water side
Connection
25 mm
Max. inlet water pressure Water temp. 85°
Max. inlet Water pressure 1.0 MPa
Water flow
0,13 l/s
Protection rating
IP 44
Power output 17 kW at following values:
-
Water temp. 80° / 50°
-
Water flow 0.13 l/s
-
Inlet Air temp. +5°
Certifications
CE,S
EU Declaration of Conformity see www.elbjorn.com
to position 0 to stop the fan.
The machine can be operated with the fan at either of the lower
speeds to achieve a higher temperature output when starting in
sensitive environments.
INSTALLATION
INSTALLATION
Position the TF 15HV in the most central place possible.
Release the air distributor. Place the machine so that the air
intake is not obstructed
against a wall. Alternatively, attach the machine to a wall using the
keyhole mountings.
HANDLING DURING ABNORMAL OPERATION
In the event of malfunction or leakage, turn the machine off and
disconnect the electrical cable. Turn off the valves and contact a
qualified professional.
Consult the responsible water, heat and sanitation contractor.
Connect the electrical cable to a power distribution box with a
residual current trip. Start the machine with the switch.
DEINSTALLATION
When dismantling the machine: Turn off the incoming water
supply. Switch off the power to the machine and disconnect the
electrical cable. Start by emptying the water from the supply hose’s
venting nipples. Once the pressure has dropped, loosen the hoses
from the incoming water.
Now disconnect the hoses one at a time, bearing in mind that the
hoses still contain water.
Disconnect the hoses from the machine and lift the rear of the
machine onto a board to empty out all the water. Pour approx
2 litres of antifreeze into the machine. Be aware of the risk for
freezing. Be very careful when draining out the water.
The machine can now be transported.
NOTE! Be aware of the risk for freezing. Be very careful
when draining out the water.
PRE-OPERATION INSPECTION
• Check that the machine is connected to an electrical outlet
with a residual current trip.
• Check that no water is leaking from the connectors.
• Check that the machine is in a stable position and cannot roll
away.
OPERATION
HANDLING DURING NORMAL OPERATION
Turn the control switch one step to the right to start at lowest
fan speed. The next step is intermediate speed and the third step
provides max. fan speed. The control switch must be turned back
15
EN
SERVICE
SCRAPPING
MAINTENANCE
If the machine is to be scrapped, all parts must be sorted and
sent to appropriate recycling stations.
Warning!
To prevent risk of accidents, always disconnect
the electrical connections prior to service and
maintenance.
WARRANTY
El-Björn AB’s products and deliveries are regulated by
Standard Agreement NL09. According to this Agreement,
El-Björn AB is liable for faults arising within one year after
delivery.
The following points shall be checked by the operator.
• Keep the machine in good condition by servicing it
regularly.
• Before using a machine, always check the main functions.
• Check the electrical connections, electrical box and any
extension cables.
• Check that no screws are loose and that all parts are
properly attached.
• Make sure there are no defective parts that could
compromise safety.
• In the event of abnormal noise or vibrations, switch
off the machine immediately and make sure the fault is
repaired before the machine is restarted.
• Never use a machine that is damaged.
• - If a machine is damaged, mark it with “Not to be used”
until it is repaired.
The provisions of NL 09 also apply for professional parties
who register according to the instructions below, although with
the following modification:
El-Björn AB is liable for faults arising within five years after
delivery (only applicable to products registered on
the website).
In other respects, the provisions of NL 09 apply.
To obtain this extended warranty, you must register
within 14 days after purchasing the products.
The extended warranty does not cover any of the lamps.
Cleaning
• Clean externally with a mild soap solution and a damp
cloth.
• Air-blow the inside of the machine carefully, then wipe
with a damp cloth.
• Never use inflammable or combustible solvents near
the machine.
TROUBLESHOOTING/CHECK LIST
The machine does not start
• Check that the fuses in the electrical cabinet are intact.
The machine emits too little air
• Check whether the filter is blocked.
There is no hot air supply
• Turn the heat dial to max.
• Check that the supply hose is 20-30°C hotter than the
return hose. If the difference is greater, ventilate the
system or the machine. If these measures do not produce
the desired results, contact an authorised technician for
service.
TRANSPORTATION/STORAGE
The machine must always be transported upright. After this,
the machine can be moved. During transportation, the machine
must be anchored to the transport vehicle. When the machine is
not in use, it shall be stored indoors and free from frost.
16
DE
SICHERHEIT
Sie müssen die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen
und deren Inhalt verstanden haben, bevor Sie mit TF 15HV
arbeiten.
•
Sicherheit bei der Montage
• Die Gerätemontage ist von qualifiziertem Personal aus
zuführen.
• Das Gerät darf bei der Montage nicht mit einer
Steckdose verbunden sein.
• Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe einer Dusche, einer Badewanne, eines Pools usw. positioniert werden.
• Das Gerät muss stets auf einer waagerechten Unterlage aufrecht stehen.
•
Stromversorgung per Schalter oder ziehen Sie das
Strom-kabel heraus.
Das Produkt darf nicht von Personen (einschl. Kindern) mit eingeschränktem Urteilsvermögen, herabgesetzten physischen oder mentalen Fähigkeiten, mangelnder
Erfahrung oder unzureichenden Kenntnissen verwendet
werden – es sein denn, sie wurden in der Nutzung des
Produkts unterwiesen oder werden von einer Person
angeleitet, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
Halten sich Kinder unweit des Produkts auf, sind sie darüber zu informieren, dass das Produkt nicht als Spiel-
zeug benutzt oder ins Spiel einbezogen werden darf.
Sicherheit bei Service/Wartung
• Öffnen Sie niemals die Inspektionsabdeckung während
des Betriebs. Trennen Sie stets die Stromversorgung, bevor
Sie die Abdeckung öffnen.
• Alle Reparaturen an Elektrokomponenten sind von
Personen mit entsprechender Berechtigung auszuführen.
Sicherheit beim Arbeiten mit dem Gerät
• Halten Sie den Arbeitsbereich sauber. Verschmutzte
Oberflächen und Geräte sind unfallanfällig.
• Schließen Sie das Stromkabel an eine Wandsteckdose mit FI-Schutzschalter an und starten Sie danach das Gerät
per Schalter.
• Behandeln Sie das Stromkabel mit Umsicht. Ziehen Sie
das Stromkabel nicht ruckartig aus der Steckdose.
Das Stromkabel darf weder Hitze noch Öl und scharfen
Kanten aus gesetzt werden.
• Nutzung von Verlängerungskabeln. Verwenden Sie
stets ein Kabel, das für die Nutzung im Außenbereich
zertifiziert und dementsprechend gekennzeichnet ist.
• Maßnahmen in Notsituationen. Unterbrechen Sie die PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Tragen Sie beim Luftfilterwechsel einen Atemschutz, da der
Vorgang sehr staubintensiv sein kann.
ERFORDERLICHE KENNTNISSE
Eingriffe am Gerät sind von qualifiziertem Personal oder einem
autorisierten Elektriker vorzunehmen.
EINLEITUNG
BESCHREIBUNG
TF 15HV besteht hauptsächlich aus einem pulverlackiertem Stahlgestell mit Wasserbatterie. An der Vorderseite befindet sich
eine leicht abnehmbare Abdeckung, hinter der Gebläse und Schaltkasten angebracht sind.
TF 15HV saugt durch den Lufteinlass an der Gerätevorderseite Luft ein. Danach wird die Luft durch das Gebläse und am
Heizelement vorbeigeleitet, wodurch die Luft erwärmt wird. Die Luft wird an der Luftverteilerhaube ausgeblasen. Per
Anschlussblech kann eine Verbindung mit Luftkanälen hergestellt werden. Ein dünner Textilluftfilter kann vor der Ansaugung
angebracht werden.
Um eine optimale Trocknungs- und Heizleistung zu erzielen, ist das Gerät im betreffenden Raum so zentral wie möglich
aufzustellen.
Das Gerät verfügt über drei Gebläsedrehzahlen. Die höchste ist für den Normalbetrieb bestimmt. Die niedrigere dient dazu, einen
geräuschärmeren Betrieb und eine gesteigerte Ausblastemperatur bei Starts in kalten Räumlichkeiten zu erzielen.
Das Gerät muss unbedingt im Dauerbetrieb arbeiten, damit ein maximales Trocknungs- und Heizergebnis erzielt wird.
HINWEIS!
Der Abschnitt zur Sicherheit muss von allen Personen gelesen und verstanden werden, die mit TF 15HV arbeiten oder am Gerät
Reparaturen ausführen. Die Bedienungsanleitung beschreibt die Bedienung sowie Wartungsmaßnahmen, die vom Bediener
ausgeführt werden können. Umfassendere Servicearbeiten oder eine eingehende Fehlersuche sind vom Servicepersonal des Herstellers vorzunehmen. In der Bedienungsanleitung werden alle erforderlichen Sicherheitskomponenten beschrieben. Das Dokument
muss vom Bediener gelesen und verstanden werden, bevor TF 15HV mit der Stromversorgung verbunden wird. Der erste Schritt
nach der Lieferung besteht also im Lesen der Bedienungsanleitung. Sollte ein Warnaufkleber an TF 15HV beschädigt werden, muss
ein Ersatz bestellt und schnellstmöglich angebracht werden, um eine maximale Sicherheit beim Umgang mit TF 15HV zu
gewährleisten. TF 15HV darf nur für Arbeiten eingesetzt werden, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden.
Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor.
ANWENDUNGSBEREICH
Das Gerät ist für die Trocknung und Erwärmung von Gebäuden vorgesehen, in denen eine provisorische Beheizung, Trocknung
oder Luftzirkulation erforderlich ist. Das Gerät ist mit einem Stromanschluss zu verbinden, der per FI-Schutzschalter geschützt ist.
17
DE
TECHNISCHE DATEN
Geräteabmessungen
H einschl. Luftverteiler
H ohne Luftverteiler
B
D
Gewicht Geräuschpegel
745 mm
620 mm
556 mm
360 mm
31 kg
max. 65 dB(A)
Motor und Luftseite
Nennspannung 230 V, 50 Hz
Leistung
160 W
Nennstrom
0,55 A
Gebläselaufrad U/min max.1370
Luftstrom
60/830/1040 m3/h
Wasserseite
Anschluss
25 mm
Max eing. Wassertemp.
85°
Max eing. Wasserdruck
1,0 MPa
Wasserdurchfluss
0,13 l/s
Schutzklasse
IP44
Leistung 17,5 kW bei folgenden Werten:
-
Wassertemp. 80/50°
-
Wasserdurchfluss 0,13 l/s
-
Eing. Lufttemp. +5°
Zertifikate
CE, S
EU-Konformitätserklärung, siehe www.elbjorn.com.
Um eine gesteigerte Ausblastemperatur bei Starts in
empfindlichen Umgebungen zu erreichen, kann das Gerät mit
den beiden niedrigeren Drehzahlen betrieben werden.
INSTALLATION
INSTALLATION
Positionieren Sie TF 15HV so zentral wie möglich. Lösen Sie
den Luftverteiler. Stellen Sie das Gerät so auf, dass der
Lufteinlass nicht von einer Wand blockiert wird. Montieren Sie
das Gerät alternativ mithilfe der Schlüssellochhalterungen an
einer Wand.
BEDIENUNG BEI STÖRUNGEN
Bei eventuellen Störungen und Undichtigkeiten schalten Sie das
Gerät aus und ziehen den Netzstecker ab. Schließen Sie
die Ventile und wenden Sie sich an qualifiziertes Personal.
AUSSERBETRIEBNAHME
Informieren Sie sich beim zuständigen HLS-Installateur.
Schließen Sie das Stromkabel an einen Schaltschrank mit FISchutzschalter an. Starten Sie das Gerät mithilfe des Schalters.
KONTROLLE VOR DER INBETRIEBNAHME
• Kontrollieren Sie, ob das Gerät an eine Steckdose mit
FI- Schutzschalter angeschlossen ist.
• Stellen Sie sicher, dass an den Verbindungen kein Wasser austritt.
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät stabil steht und nicht wegrollen kann.
BETRIEB
BEDIENUNG IM NORMALBETRIEB
Drehen Sie den Schalter einmal nach rechts, um mit der
niedrigsten Gebläsedrehzahl zu starten. Die nächsten Stellungen sind die mittlere und maximale Gebläsedrehzahl. Um das
Gerät anzuhalten, muss der Schalter in die Stellung 0
zurückgedreht werden.
18
Bei der Demontage: Sperren Sie den Wasserzulauf ab.
Schalten Sie den Strom zu den Geräten ab und entfernen Sie
das Stromkabel.
Lassen Sie zunächst das Wasser an den Entlüftungsnippeln des
Zuführungsschlauchs ab. Nach einem Absinken des Drucks
lösen Sie die Schläuche am Wasserzulauf.
Lösen Sie anschließend Schlauch nach Schlauch. Beachten Sie,
dass sich noch Wasser in den Schläuchen befinden kann.
Lösen Sie die Schläuche am Gerät und heben Sie die Seite auf
einen Riegel, um sämtliches Wasser abzulassen. Füllen Sie etwa
2 l Frostschutz auf. Beachten Sie die Frostgefahr. Gehen Sie
beim Ablassen besonders vorsichtig vor. Das Gerät ist jetzt
transportbereit.
Hinweis! Beachten Sie die Frostgefahr. Gehen Sie beim
Ablassen besonders vorsichtig vor.
DE
SERVICE
TRANSPORT/LAGERUNG
WARTUNG
Das Gerät muss stets stehend transportiert werden. Danach
kann das Gerät umbewegt werden. Bei einem Transport ist
das Gerät am Transportfahrzeug zu befestigen. Wird das Gerät
nicht verwendet, ist es im Innenbereich frostfrei zu lagern.
Warnung!
Um eine Beschädigungsgefahr auszuschließen,
unterbrechen Sie vor der Ausführung von Servicearbeiten
stets die Stromzufuhr.
ENTSORGUNG
Diese Punkte sind vom Betriebspersonal zu kontrollieren.
• Halten Sie das Gerät durch eine regelmäßige Wartung in
einem ordnungsgemäßen Zustand.
• Überprüfen Sie vor der Geräteverwendung stets die
Hauptfunktionen.
• Kontrollieren Sie Stromanschlüsse, Schaltschrank und
evtl. Anschlusskabel.
• Überprüfen Sie ebenfalls, ob keine Schrauben gelöst
sind und sämtliche Komponenten ordnungsgemäß
montiert sind.
• Achten Sie besonders auf defekte Komponenten, die
Sicherheit beeinträchtigen können.
• Schalten Sie das Gerät bei ungewöhnlichen Geräuschen
oder Vibrationen sofort ab und sorgen Sie dafür, dass
der Defekt behoben wird, bevor Sie das Gerät wieder in
Betrieb nehmen.
• Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät.
• Kennzeichnen Sie ein beschädigtes Gerät stets mit dem
Hinweis „Benutzung verboten!“, bis eine Reparatur
durchgeführt wurde.
Bei der Entsorgung des Geräts sind alle Bestandteile zu
sortieren und an die zuständige Recyclinganlage zu senden.
GARANTIE
Es gilt Standardvertrag NL09 für Lieferungen und Produkte
von El-Björn AB. Gemäß diesen Bestimmungen haftet
El-Björn AB für Mängel, die innerhalb eines Jahres ab
Lieferdatum auftreten.
Für professionelle Nutzer, die sich registriert haben
(siehe unten), gilt NL 09 ebenfalls – jedoch mit folgender
Änderung.
El-Björn AB haftet für Mängel, die innerhalb von 5 Jahren ab
dem Lieferdatum auftreten.
Dies gilt nur für Produkte, die auf der Website registriert
werden.
Ansonsten gelten die Bestimmungen gemäß NL 09.
Reinigung
• Verwenden Sie für die äußere Reinigung eine milde
Seifenlösung und ein feuchtes Tuch.
• Von innen ist das Gerät mit Luft auszublasen und
anschließend mit einem feuchten Tuch auszuwischen.
• Nutzen Sie niemals feuergefährliche oder brennbare
Lösungsmittel in der Nähe des Geräts.
Um diese Garantieverlängerung in Anspruch nehmen zu
können, müssen Sie sich innerhalb von 14 Tagen nach dem
Kauf von Produkten registrieren.
Ausgenommen von dieser Garantieverlängerung sind
sämtliche Lichtquellen.
FEHLERSUCHE/PRÜFLISTE
Das Gerät startet nicht
• Kontrollieren Sie, ob sich sämtliche Sicherungen im nächsten Schaltschrank in einwandfreiem Zustand befinden.
Das Gerät gibt zu wenig Luft aus
• Stellen Sie sicher, dass der Filter nicht verstopft ist.
Es tritt keine Warmluft aus
• Stellen Sie den Thermostatdrehschalter in seine max.
Position.
• Stellen Sie sicher, dass der Vorlaufschlauch 20-30°C
wärmer als der Rücklaufschlauch ist. Bei einer größeren
Differenz müssen System bzw. Gerät entlüftet werden.
Wenn diese Maßnahmen nicht zum gewünschten Ergebnis
führen, beauftragen Sie einen autorisierten Techniker mit
dem Service.
19
147046/ 130709
El-Björn AB, Box 29, 334 21 Anderstorp
Tel: +46 (0)371-588 100, Fax: +46 (0)371-181 34
info@elbjorn.se, www.elbjorn.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising