17.060.065_ACS_Vertikaal Voorzijde.ai

17.060.065_ACS_Vertikaal Voorzijde.ai
Käyttöohje
Käyttöohje
FIN
Yleisiä ohjeita kuinka käytetään irroitettavaa kuula-systeemiä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ohjekirjanen sisältää tärkeää tietoa vetokoukun turvallisesta käytöstä. Säästä ohjeet auton
käsikirjan kanssa.
Haluamme huomauttaa että vetokoukku on turvajärjestelmä joka asennetaan ja käytetään suurella
varovaisuudella.
Käytä ainuastaan kädet lukon läpiviemiseen ja avamiseen. (älä ikinää käytä työkaluja
lukitusjärjestelmään. Työkalu voi vahingoittaa lukon ja voimme siksi ei vastata että lukko
toimii.
Kirjoita huolellisesti alas koodi mukana olevaisiin avaimmiin (katso kuvasivu) että voit tilata
uuden jos se menettyy.
Tarkista että punainen/vihreä merkkaus on oikein joka kerta kun vetokoukkua käytetään. Katso kuvaa
3.
Kun käytät yhdistelmää kuula/stabilisaattori esim. ALKO tai Winterhoff. Älä rasvaa kuulaa.
Jos perävaunussa on turva/jarruvaijeri, tämä kiinnitettään erikoiseen turvareikään joka on vetokoukun
kiinteässä osassa. (katso tarkkaan että se ei tule kosketukseen lukitusratin kanssa).
Jos kuula peittää ( myös osan) rekisterikilven, kuula täytyy irrottaa, jos sitä ei käytetä.
Jos on suunitelmia tai epäröintiä lukitusjärjestelmään tai muuhun niin ota yhteyttä myyntäjän kanssa.
Irrotettavan kuulan asennus.
(Katso kuvaa sivu 2).
Ennen kuulan asennusta täytyy irrotettavan kuulan olla kiinnitetyssä asennossa (tässä
asennossa on käsipyörä- mekanismi (Ø18) “sisäänpainetussa asennossa” kuulassa, tai se
voidaan painaa sisään sormilla). Irrotettava kuula Ei ole painetussa asennossa kun
käsipyöräindikaattori on punaisella alueella. Käsipyörä täytyy kiertää kokonaan myötäpäivään ja
sen loppuasentoon. Käsipyörä pysähtyy loppuasentoon ja kuula on kiinni. (Katso kuvaa 1).
B. Poista kuulapesän suoja ja katso että kuulapesä ei ole likainen. Työnnä kuula kuulapesään ja
katso että ohjaustapit menevät oikeaan paikkaan (molemmin puolin). Katso kuvaa 2. Älä koske
käsin lukituslaitteeseen. Vedä kuulasta ulospäin (pystysuora kuula) ja alaspäin (vaakasuora
kuula), samanaikaisesti kun pidät kuulapesästä, kuula lukittuu automaattisesti. Kuulan lukitusratti
kääntyy automaattisesti ”vihreä” ja tulee ulospäin 4 mm (Katso kuvaa 3). Tarkista tämä! (Jos näin
ei tapahdu, poista kuula ja ala alusta, kohdasta “A”).
C. Avaa sininen kansi toimintaratista ja luki kuula, väännä avaimella vastapäivään (katso kuva 4). Tämän
jälkeen toimintarattia ei voi työntää sisään tai vääntää. Kun kuula on lukittu tämä on
hyvä osoitus että kuula on kiinnitetty oikeasti ja siksi on turva käyttöön.
On tärkeää että kuulan lukitusratti näyttää “vihreää” ja että kuula on lukossa (lukitse avaimella)
ennenkuin vetokoukkua käytetään. Muista poistaa avain ennenkuin aloitat matkan. Kuula on nyt valmis
käyttöön. (Katso kuvaa 5).
A.
FIN
Poista irrotettava kuula.
Poista aina perävaunu ennenkuin irrotat kuulan (Kuva 6). Poista erikoisvarusteet, jos ne ovat
lukitusmekanismin tiellä. Poista varmuusvajeri.
B. Aukaise kuulan lukitus kääntämällä avainta myötäpäivään. (Katso kuvaa 7).
C. Ota kuula kiinni vasemmalla kädellä ja väännä toimintaratti myötäpäivään loppu asentoon.
Lukitusratti täytyy pysähtyä tähän paikkaan. (Katso kuvaa 8).
D. Anna irrotettavan kuulan liukua alas kuulapesästä. Älä kuitenkaan pudota kuulaa maahan/
lattialle.
E. Paina kiinni suojaluukku kuulapesään.
F. Kun kuulaa ei käytetä, laita kuula sellaiseen paikkaan että se ei vahingoita auton ohjaajaa tai
matkustajia kolarin sattuessa.
A.
Kunnossapito :
Periaalteisesti ei irroitettava kuula tarvi erityistä kunnosapitoa. Ahaalla on joitai hyviä vihjeitä.
- Kuula ja kuulapesä voidaan puhdistaa lämpimällä vedellä tai miedolla puhdistusaineella kun kuula
on asennettu. Kuula voidaan myös pyyhkiä pehmeälla pyyhkeellä. Älä käytä sellaista ainetta joka
liuottaa rasvaa.
- Me suosittelemme että lukitusmekanismi öljytään kevyellä öljyllä.
- Säilytä irroitettava kuula kuivassa paikassa, ei autossa.
Takuu :
Kuulassa on 3-vuoden takuu materiaalille ja suunnitteluvialle.Tämä takuu ei ole voimassa jos:
- Kuula tai palkki on käytetty yli niitten rajojen, jotka autonvalmistaja on asettanut. Auton käsikirjasta
voidaan lukea sallitut arvot (Katso auton käsikirjaa).
- Kuula on saanut ulkopuolisen vaurion (kun kuula oli asennettu) kolarissa, jos se on pudotettu tai jos
mekanismi on vahingoittunut (kun se ei ollut asennettu kuulapesään) tai, jos sitä on käytetty muussa
kuin perävaunun vetämisessä.
- Jos työkalua on käytetty lukitusmekanismin kääntämisessä.
Varmuus :
- Älä anna kuulan olla irrallisesti autossa. Sijoita kuula aina varmaan paikkaan niin että se ei voi
vahingoittaa ohjaajaa tai matkustajia kolarin sattuessa tai äkkinäisessä jarrutuksessa. Kuula voi
aiheuttaa suuren vahingon, jos se ei ole varmassa paikassa.
- Katso että vihreä merkintä näkyy lukitusjärjestelmässä kuin kuula on kiinnitetty ja että keskustaosa on
mennyt ulos. Tämän voi tarkistaa kuulan lukituksella.
- Kuulaa ei saa käyttää jos käsipyörän indikaattori näyttää punaista asennettuna. Tässä
tapauksessa ota yhteyttä jälleenmyyjään pikaisesti.
- Auton ohjaajalla on vastuu auton käytöstä. Jos ostajalla on epävarmuus irrotettavan
kuulan asennuksesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä myyjään.
17.060.207
03 March 2006
Issue 1
Användar manual
Användar manual
S
Demontering av demonterbar kula.
(se bilder).
Generella anvisningar hur man använder det demonterbara kul-systemet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Manualen innehåller viktig information för säker användning av dragkroken och skall
sparas tillsammans med bilens handbok.
Vi vill påpeka att dragkroken är ett säkerhetssystem som bör installeras och användas med största
försiktighet.
Använd händerna för att genomföra lås och upplåsning (använd aldrig någon sorts verktyg i
låssystemet. Verktyg kan skada låset och vi kan därför inte garantera att låset fungerar).
Var noga med att skriva ner coden på bifogade nycklar (se bild sidor) så att en ny nyckel kan
beställas om du tappar bort den.
Kontrollera att röd/grön markering är rätt inställd varje gång draget används. Se bild 3.
När den används i kombination med en kula som har integrerad stabilisator ex. ALKO eller
Winterhoff. Smörj inte in kulan med fett.
Om ditt släpfordon är utrustat med en säkerhets/bromvajer skall denna fastsättas i säkerhetshålet
som finns på den fasta delen av dragkroken (se noga till att den inte kommer i kontakt med låsratten).
Om kulan döljer (även delvis) registreringsskylten, måste kulan demonteras när den inte används.
Om du har funderingar eller tveksamheter angående låssystemet eller något annat kontakta alltid din
återförsäljare.
Montering av demonterbart kula.
(Se bild sidan 2).
Innan montering av bifogad kula måste den demonterbara kulan vara i spänt läge (i detta läge är
tryck- mekanismen (Ø18) i “intryckt läge” i kulan, eller kan tryckas in med fingret). Den
demonterbara kulan är INTE i spänt läge när indikatorn på vredet visar rött fält. Vredet måste
vridas helt medsols till slutpositionen. Vredet stannar nu i spänt läge. (Se bild 1).
B. Ta bort skyddskåpan och se till att huset är rent från smuts, sten mm. Sätt in kulan i huset och
se till att styrpinnarna, (en på varje sida) går in i styrurtagen (se bild 2). Håll händerna borta från
låsningen. Drag kulan utåt (vertikal kula) och nerår (horizontal kula), samtidigt som du håller I
huset, kulan låser sig automatiskt. Låsrattent på kulan vrids automatiskt till ”grön” och åker ut 4
mm (se bild 3). KONTROLLERA DETTA ! (Om detta inte sker, avlägsna kulan och börja om från
början, vid punkt “A”).
C. Lås kulan genom att vrida med nyckeln motsols (se bild 4). Nät detta är gjort kan inte funktions ratten
skjutas in eller vridas. När kulan är låst är det också en bra indikator att kulan är monterad på rätt sätt
och därför säker att användas.
Det är viktigt att låsratten på kulan visar “grön” och att kulan är låst (med nyckel) innan draget
används, kom ihåg att ta bort nyckeln från låset innan resan påbörjas. Kulan är nu redo för
användning. (se bild 5).
A.
S
Koppla alltid bort släp innan kulan demonteras (bild 6). Extra utrustning skall också avlägsnas
speciellt om dom är i vägen för låsmekanismen, ta även bort säkerhetsvajern.
B. Lås upp kulan genom att vrida nyckeln medsols. (se bild 7).
C. Tag tag i kulan med vänster hand och vrid funktions ratten medsols till slut positionen . Låsratten
skall stanna i den här positionen, (se bild 8).
D. Låt den demonterbara kulan glida ut ur huset men se till att hålla i den så att den inte ramlar ner
på backen/golvet.
E. Tryck fast skyddslock i huset.
F. När kulan inte används och om den placerad i bagaget måste den placeras på en säker plats
så att den inte kan skada passagerare eller förare vid en eventuell kollision.
A.
Underhåll :
Principiellt behöver inte den demonterbara kulan speciellt underhåll. Nedan finns några bra tips.
- Kulan och huset kan rengöras med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel när den är monterad,
eller rentorkas med en mjuk torr trasa. Använd inte fettlösnigsmedel för rengöring.
- Vi rekommenderar att låsmekanismen oljas med lätt olja.
- Förvara den demonterbara kulan torrt på annan plats än i bilen.
Garanti :
Kulan har 3-års garanti på material och konstruktionsfel. Denna garanti gäller inte om:
- Kulan eller balken har använts utanför de gränser specifierade av biltillverkaren för hur mycket man
får dra. (Se fordonets handbok)
- Kulan har fått yttre påverkan (när kulan var monterad) i en krock, om den tappats eller om
mekanismen skadats (när den inte varit monterad i huset) eller, om den används på annat sätt
förutom att dra ett släpfordon.
- Om verktyg har använts för att vrida låsmekanismen.
Säkerhet :
- Låt inte kulan ligga löst i bilen. Placera alltid kulan i säker förvaring så att den inte kan skada
passagerare eller förare vid en eventuell krock eller hastig inbromsning. Kulan kan göra stor
skada om den inte är placerad på en säker plats.
- Se till att den gröna markeringen syns på låssystemet när kulan är installerad och att center
delen har åkt ut. Detta kan kontrolleras genom att låsa kulan..
- Kulan får INTE användas om det “röda fältet” på vredet är synligt när kulan är monterad.
Kontakta din återförsäljare omgående.
- Föraren har ansvaret för säker användning av fordonet. Om det skulle råda tvivel
om installationen av den demonterbara kulan, skall den inte användas, kontakta
genast din handlare.
17.060.209
03 March 2006
Issue 1
Bruger vejledning
Bruger vejledning
DK
Demontering af aftagelig kugle.
(se billedinstruktionen).
Generel vejledning til anvendelse af aftageligt kuglesystem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Manualen indeholder vigtig information for sikker brug af anhængertræk og skal gemmes
sammen med bilens håndbog.
Sikkerheden omkring anhængertræk er yderst vigtig, hvorfor et anhængertræk skal behandles og
monteres med stor omhyggelighed.
Betjening af det aftagelige kuglesystem må kun ske manuelt. Brug ikke værktøj af nogen art til
betjening af låsemekanismen. Dette kan ødelægge låsen, hvorefter sikker anvendelse ikke længere
kan garanteres.
Noter numeret på den tilhørende nøgle (anvend evt. siden med billedinstruktion). I tilfælde af en
bortkommet nøgle kan en ny rekvireres udfra dette nummer.
Kontroller at rød/grøn markeringen er korrekt hver gang trækket benyttes. Se billede 3.
Når den benyttes i kombination med en kugle som har integreret stabilisator ex. ALKO eller
Winterhoff. Smør ikke kuglen med fedt.
Hvis traileren er udstyret med et sikkerhedswire eller et bremsekabel skal dette fastgøres til det
specielle hul til dette formål der findes på den faste del af anhængertrækket. (Vær opmærksom på
den ikke kommer i kontakt med låsen).
Hvis kuglen dækker (selv delvis) nummerpladen, skal kuglen demonteres når den ikke benyttes.
I tilfælde af tvivlsspørgsmål omkring låsesystemet eller andre emner kontakt altid din forhandler.
DK
Fjern altid trailer inden kuglen demonteres (billede 6). Ekstra udstyr skal også fjernes specielt hvis de
er i vej for låsemekanismen, fjern også sikkerhedswire.
B. Lås kuglen op ved at dreje nøglen . (se billede 7).
C. Hold den aftagelige kugle med venstre hånd og drej betjeningsgrebet med uret indtil grebet er i
slutposition. Grebet vil blive i denne “position rød” ( se skitse 8 i billedinstruktionen).
D. Lad den aftagelig kuglen glide ud af huset men se til at holde i den så den ikke falder ned på
jorden/gulvet.
E. Placer beskyttelsesproppen i huset.
F. Når kuglen ikke benyttes og hvis den er placeret i bagagerum skal den placeres på et sikkert
sted så den ikke kan skade passagerer eller fører ved en eventuel kollision.
A.
Vedligeholdelse:
I princippet kræver det aftagelige kuglesystem ingen speciel vedligeholdeslse. Her er dog givet et par
anvendelige tip.
- Kuglen og huset kan rengøres med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel når den er monteret,
eller simpelt hen med en meget tør klud. Anvend ikke fedtløsningsmiddel til rengøring.
- Vi anbefaler at låsemekanismen smøres med let olie.
- Det er at foretrække at opbevare kuglesystemet et tørt sted uden for bilen.
Garanti:
Montering af aftageligkugle.
(Se billede side 2).
Før montering af den aftagelige kugle, skal man være sikker på at håndtaget er i forspændt
position. (i denne position er trykcylinderen (Ø18) nedfældet i kuglen, eller kan trykkes ind med
en finger). Den aftagelige kugle er IKKE i forspændt position hvis farveindikatoren viser rød.
Håndtaget skal vrides helt rundt med uret til slutposition. Håndtaget skal nu forblive i forspændt
position. (Se billede 1).
B. Fjern beskyttelseskappen og se til at huset er rent for skidt, sten mm. Indsæt kuglen i huset og
se til at styrpinde, (en på hver side) går ind i styrudtaget (se billede 2). Hold hænderne fra
låsen. Træk kuglen udadtil (vertikal kugle) og nedad (horisontal kugle), samtidigt med at du
holder I huset, kuglen lukker sig automatisk. Låsen på kuglen vrides automatisk til ”grøn” og går
ud 4 mm (se billede 3). KONTROLLERE DETTE ! (Hvis dette ikke sker, fjerne kuglen og begynd fra
begyndelsen, ved punkt “A”).
C. Lås kuglen ved at dreje mod uret (se skitse 4 i billedinstruktionen). Efter dette kan betjeningsgrebet
ikke længere skubbes indad ligesom det ikke længere er muligt at dreje det hele vejen rundt. Hvis
kuglesystemet er låst er dette også klar indikation om at kuglen er tilkoblet korrekt og sikker at
anvende.
Det er vigtigt at låsen på kuglen viser “grøn” og at kuglen er låst (med nøgle) inden trækket benyttes,
husk at fjerne nøglen fra låsen inden turen påbegyndes. Kuglen er nu klar til brug. (se billede 5).
A.
Kuglen har 3-års garanti på materiale og konstruktionsfejl. Denne garanti er ikke længere gyldig hvis:
Denne garanti er ikke længere gyldig hvis:
- Kuglen eller træk har været benyttet ud over de grænser specificeret fra bilfabrikanten for hvor
meget bilen må trække. (Se køretøjets håndbog)
- Kuglen har fået ydre påvirkninger (når kuglen er monteret) i et træk, hvis den tabes eller hvis
mekanismen skades (når den ikke været monteret i huset) eller, hvis den benyttes på anden måde
foruden at trække et påhængskøretøj.
- Hvis værktøj har været benyttet for at vride låsemekanismen.
Sikkerhed:
- Efterlad aldrig kuglen løs i bilen. Placer altid kuglen et sikkert sted så at den ikke kan skade
passagerer eller fører ved et eventuelt sammenstød eller hård opbremsning. Kuglen kan gøre stor
skade hvis den ikke er placeret på et sikkert sted.
- Vær sikker på at kuglesystemet i tilkoblet tilstand viser den grønne indikation og at betjeningsgrebet
er sprunget ud. Dette kan kontrolleres ved at låse kuglen (kuglen kan kun låses i korrekt
position)
- Hvis det røde felt på håndtaget er synligt, når det kuglen er monteret, må trækket IKKE benyttes.
Hvis dette er tilfældet. Kontakt da din forhandler omgående.
- Føreren har ansvaret for sikker brug af køretøjet. Hvis der hersker tvivl om
installationen af den aftagelig kugle, skal den ikke bruges, kontakte straks din
forhandler.
17.060.209
03 March 2006
Issue 1
Bedieningshandleiding
NL
Bedieningshandleiding
Algemene aanwijzingen betreffende uw afneembare kogelstang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Deze bedieningshandleiding bestaat uit een blad met schetsen en een blad met tekst in verschillende
talen.
Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke veiligheidsaanwijzingen en dient ten alle
tijden bij de voertuig papieren te worden bewaard.
Wij wijzen U erop dat een afneembare kogel een veiligheidsproduct is dat met de grootst mogelijke
zorg gemonteerd en behandeld dient te worden.
De bediening dient met handkracht te geschieden. (gebruik nooit handgereedschap om de
sluitinrichting te bedienen. Dit kan grote interne schade toebrengen aan de sluitinrichting
waardoor een veilig gebruik niet langer gewaarborgd is ! ).
Noteer het identificatie nummer van de bijgevoegde sleutels (zie blad met pictogrammen) .
Zo kan in geval van verlies een nieuwe set worden bijbesteld.
Controleer de rood/ groen indicatie voor iedere rit. (zie pictogram 3)
Als de aanhanger is voorzien van een stabilisatorkoppeling dient men nooit vet op de afneembare
kogel te gebruiken.
Indien de aanhanger is voorzien van een veiligheidskabel of losbreekinrichting, dan dient deze
bevestigd te worden aan het veiligheidsoog dat bevestigd is aan het vaste deel van de trekhaak
(let op dat de kabel niet de bedieningsknop kan raken).
Indien de kogelstang zich voor de nummerplaat bevind is het verplicht deze te verwijderen zodra de
kogelstang niet meer gebruikt wordt.
Neem bij twijfel over de goede werking van het vergrendelmechaniek of andere zaken steeds contact
op met uw leverancier.
Montage van de afneembare kogelstang.
(Zie de bijbehorende pictogrammen op de pagina 2).
Alvorens de afneembare kogelstang te monteren vergewist u zich er van dat de afneembare
kogelstang in voorgespannen toestand staat (zie pictogram 1)(in deze stand bevindt zich het
drukelement (Ø18) volledig verzonken in de kogelstang of kan met de vingers hierin terug gedrukt worden). De kogelstang is NIET in voorgespannen toestand als de knop-indicator op rood
staat (bij inkeping). De druk-draaiknop dient ingedrukt te worden en volledig rechtsom te worden
gedraaid tot eindaanslag. De knop blijft dan in de voorgespannen toestand staan.(zie pictogram
1).
B. Verwijder het kunststof afdekkapje uit het opnamehuisje controleer of het opnamehuisje schoon
is van vuil. Breng de kogelstang nu op maximale diepte in het opnamehuisje (zie pictogram 2).
Houd uw handen weg bij de bedieningsknop. Hierna wordt met een kleine kracht aan de bol
getrokken. Bij de verticale kogel in achterwaartse richting en bij de horizontale kogel in neerwaartse richting , waarna de kogel automatisch vergrendelt.
De bedieningsknop zal op stand groen springen en zal tevens 4 mm naar buiten verplaatsen (zie
pictogram 3) . CONTROLEER DIT ! (Indien dit niet het geval is dient u de kogelstang uit het
opnamehuis te halen en opnieuw te beginnen bij punt A).
C. Draai de kogelstang op slot door de sleutel linksom te draaien (zie pictogram 4). Hierna kan de
druk-draaiknop niet meer worden ingedrukt, waardoor volledig rechtsom draaien onmogelijk
wordt. Indien de kogelstang op slot is gedraaid, is tevens gegarandeerd dat de kogelstang op
juiste wijze is gemonteerd is en dus veilig is. Vergeet hierna niet om de sleutel uit het slot te
halen. De kogelstang is nu klaar voor gebruik. (zie pictogram 5).
A.
NL
Demontage van de kogelstang.
(Zie de bijbehorende pictogrammen op het bijlage blad).
Verwijder altijd eerst de aanhanger c.q fietsendrager (zie pictogram 6). Verwijder tevens overige
accessoires indien zij de bediening belemmeren, ook de veiligheidskabel.
B. Draai de kogelstang van het slot door de sleutel rechtsom te draaien (zie pictogram 7).
C. Houd de kogelstang vast met de linker hand. Druk de draaiknop in en draai deze vervolgens volledig
rechtsom tot eindaanslag (de knop blijft nu in deze stand staan). (zie pictogram 8).
D. Verwijder de kogelstang uit het opnamehuis en voorkom dat deze op de grond valt.
E. Plaats nu de kogelstang gedemonteerd is, het kunststof afdekkapje in het opnamehuisje.
F. Als de afneembare kogel niet in gebruik is,berg deze dan zo op in de auto dat deze niet de
passagiersruimte kan bereiken in geval van een aanrijding of (nood)remsituatie.
A.
Onderhoud:
In principe vergt uw afneembare kogel geen bijzonder onderhoud. Wij geven hieronder een paar
nuttige tips.
- De kogelstang mag gereinigd worden met water en shampo in gemonteerde toestand, of
met een droge doek in gedemonteerde toestand. Gebruik geen oplosmiddelen voor het reinigen.
- Het is aanbevolen om een kleine hoeveelheid smeermiddel in het slotmechanisme te spuiten.
- Berg de kogelstang, indien deze niet gebruikt wordt, bij voorkeur op, op een droge plaats buiten de
auto.
Garantie:
Op uw afneembare trekhaak wordt drie jaar garantie gegeven op materiaal en/of constructiefouten.
De garantie vervalt indien :
- De afneembare kogel of trekhaak gebruikt is met hogere belasting dan voorgeschreven door de
autofabrikant. (zie instructieboek van trekkend voertuig)
- Er sprake is van onoordeelkundig gebruik.
- Er beschadigingen zijn ontstaan door externe oorzaken (vallen, aanrijdingen etc.)
- Er gereedschap gebruikt is tijdens het bedienen van het afneembaar kogelsysteem.
Veiligheid :
- Laat de kogelstang nooit los in de auto slingeren. Bij aanrijdingen of (nood)remsituaties kan de
kogelstang dodelijke verwondingen veroorzaken. Indien u de kogelstang in uw auto wenst op te
bergen, doe dat dan zo, dat deze niet de passagiersruimte kan bereiken in geval van een aanrijding
of (nood)remsituatie.
- Vergewis u er steeds van dat na montage de knop op stand groen staat en naar buiten is gekomen.
U kunt dit controleren door de kogelstang op slot te draaien. Dit kan alleen als de knop zich in de
buitenste stand bevind.
- Gebruik de kogelstang nooit als na montage de knop rood vertoont in het indicatorveld. Neem
contact op met uw leverancier.
- De bestuurder is verantwoordelijk voor een veilige werking en gebruik van het voertuig. Als er
enige twijfel ontstaat over de installatie van het afneembaar kogelsysteem neem dan altijd
contact op met uw leverancier.
De constructie van uw afneembare kogelstang is 100 % veilig, echter u bent zelf verantwoordelijk voor een juiste montage !
17.060.208
03 March 2006
Issue 1
Operation Manual
Operation Manual
UK
Removal of detachable towball system.
(Refer to the sketches on the enclosed drawing page).
General directions for the operation of the detachable tow ball system
1
2
3
4
5
6
7
8
9
This user manual contains information that is essential to ensure safe operation of the
system and must be kept with the car documents at all times.
We emphasize that a detachable tow ball is a safety critical item, which should be used and installed
as stated in the installation instructions.
The operations should only be performed by hand. (Never use tools of any kind to operate the
locking system. This can result in damage of the locking system, after which safe usage can
no longer be assured, and the warranty would be invalid).
Record the key code number of the attached keys (refer to the sketch page). So that in case of loss,
a new key set can be ordered.
Check the red / green indication is correct every time before towing. As shown in sketch 3.
When used in combination with a coupling head with an integrated stabiliser e.g. ALKO or
Winterhoff. Do not use grease on the towball.
If the trailer is equipped with a safety cable or brake cable , this must be connected to the special
safety hole that is located in the fixed part of the towbar (making sure that it cannot come into contact
with the operation handle).
If the towball obscures (even partly) the vehicle registration plate, the towball must be removed at all
times when the towbar is not in use.
If there are any doubts or concerns regarding the use or operation of the detachable system contact
your dealer at all times.
UK
Always remove/unhitch the trailer prior to removing the towball (sketch 6). Also remove any
accessories if they obstruct the locking system as well as detaching the safety cable.
B. Unlock the ball by turning the key clockwise. (refer to sketch 7).
C. Hold the detachable towball with the left hand. Push the operation handle into its housing and turn
fully clockwise. The handle should remain in this position, (red indication refer to sketch 8).
D. Let the detachable towball slide out of the housing, whilst holding to prevent falling onto the
floor.
E. Place the plastic weather cap in the housing.
F. When the towball is not in use and if kept in the vehicle this must be located such that it is not
free to enter the passenger compartment in the event of a collision.
A.
Maintenance:
The detachable towball requires no special maintenance. A few useful tips are given below.
- The detachable towball and the towbar mounting receiver can be washed with warm water and mild
detergent in the installed position, or wipe with a dry cloth. Do not use liquid solvent for cleaning
purpose.
- It is recommended that a small amount of light lubricating oil is used in the key locking mechanism.
Store the detachable towball preferably in a dry place outside the car.
Guarantee:
Mounting of detachable towball system.
(Refer to the sketches on page 2).
A.
B.
C.
Before installing the detachable ball, you must be sure that the detachable ball is set in spring
position. (In this position the pressure part (Ø18) is “set into” the towball mechanism, or, can be
pushed inwards with the fingers). The detachable ball is NOT in spring position when the
handle-indicator shows a red field. The operation handle should be pushed in and turned fully
clockwise to its end position. The handle should now remain in spring position. (Refer to sketch
1).
Remove the plastic weather cap and ensure that the receiver is clear of any mud, gravel, road
debris etc. Insert the detachable towball into the towbar mounted housing until the large pin
through the towball is set in the recess in the towbar mounted housing (refer to sketch 2). Keep
your hands away from the locking system. Now pull the towball towards you for the vertical
towball and downwards you for the horizontal towball, both whilst holding the mechanism in
place, after which the towball will lock automatically. The operation handle will turn to “indication
green” and will also pop out 4 mm (refer to sketch 3). CHECK THIS! (If this is not the case,
remove the towball and start again at point “A”).
Lock the towball by turning the key anti clockwise (refer to sketch 4). After this, the operation handle
can no longer be pushed inwards, also it is no longer possible to turn the handle. If the towball system
can be locked this confirms that the towball is correctly installed.
It is essential that the indicator is “green” and that the towball is locked (using the key) prior to towing,
remember to remove the key from the lock before starting your journey. The towball is then ready to be
used. (refer to sketch 5).
This detachable ball has a 3-year guarantee relating to either materials or construction faults. This
guarantee is no longer valid if:
- The towball or towbar has been used outside the towing limits specified by the vehicle
manufacturer. (See vehicle hand book)
- The towball was damaged as a result of extraneous influence e.g. an impact or collision (whilst
attached to the vehicle), or, dropping or damage to the mechanism (when not attached to the
towbar) or, if used for any other purpose than towing a trailer.
- If any tools are used to operate the mechanism.
Safety :
- Never leave the detachable towball loose in the car. Always store the towball in a secure location
where it is not free to enter the passenger compartment in the event of a collision or heavy braking.
If not secured the towball could cause serious injuries.
- Make sure that when installed the detachable towball locking system shows the green
indication strip and that the operations handle has popped out. This can be checked by locking
the towball.
- The towball must NOT be used when the operation handle shows the ‘indication red’ after the
detachable towball has been installed. Contact your dealer in this case.
- The driver is responsible for the safe operation and use of a vehicle. Therefore if
there is any doubt as to the integrity of the installation of the detachable towball do
not use for towing and contact your dealer at all times.
17.060.208
03 March 2006
Issue 1
Betrieb Handbuch
D
Allgemeine Richtingen für den Betrieb des abnehmbaren Schleppseilkugelsystems
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen die wesentlich sind fuer einen
sicheren Betrieb der Anhaengerkupplung. Die Anleitung sollte ständig zu den
uebrigen Fahrzeugdokumente gehalten werden.
Wir heben hervor, daß eine abnehmbare Anhaengerkupplung ein Sicherheit kritisches Einzelteil
ist, das nur benutzt und angebracht werden sollte wie angegeben in den vorliegenden
Montagevorschriften.
Alle Handlungen sollten nur von Hand ausgeführt werden, das heisst nie Werkzeuge benützen
fuer zum Beispiel die Bedienung von dem Verriegelungssystem. Dieses kann Beschädigung
des Verriegelungssystems ergeben, womit eine betriebssicheren Benutzung nicht laenger
gewaehrleistet und somit auch die Garantie unzulässig ist.
Notieren sie die Schlüsselkennziffer der vorhandenen Schlüssel (beziehen sie sich die auf
Skizzeseite), damit, im Falle eines Verlustes, ein neuer Schlüsselsatz bestellt werden kann.
Überprüfen Sie jedesmal genau ob die rote/grüne Anzeige korrekt ist, bevor Sie anfangen zu
schleppen, wie in Skizze 3 angedeutet.
Wenn die Anhaengerkupplung benützt wird in Kombination mit einem Kupplungskopf mit
integriertem Ausgleicher, wie z.B. ALKO oder Winterhoff, fur eine optimale Funktion kein Fett
auf der Anhängerkupplung verwenden.
Wenn der Anhänger mit einem Sicherheitkabel oder Bremsekabel ausgerüstet wird, muessen
diese an der speziellen Sicherheitsbohrung angeschlossen werden, die sich befindet am nicht
abnehmbaren Teil der Anhaengerkupplung (überprüfen Sie ob diese nicht in Kontakt mit dem
Betriebshandgriff kommen kann).
Wenn die abnehmbare Kugelstange auch nur teilweise die Sicht auf dem
Fahrzeugsnummerschild wegnimmt, dan muß die Kugelstange wenn sie nicht in Gebrauch ist
staendig entfernnt sein.
Wenn es irgendwelche Zweifel oder Sorgen gibt betreffend den Gebrauch oder den Betrieb
von dem abnehmbaren
System,Schleppstangesystems.
nehmen Sie immer Kontakt zu Ihrem Händler auf.
Montage
des abnehmbaren
(sehe Skizzen auf Seite 2).
A. Bevor Sie die abnehmbare Kugel, müssen Sie sicher sein, dass die abnehmbare Kugel im
gespannten Zustand ist ( beziehen Sie sich auf Skizze 1 ) ( in dieser Position das Druckteil (ø18
mm) ist ‘eingestellt’ in die Kugel Einheit, oder kann mit den Fingern eingedrückt werden). Die
Kugel ist nicht in gespannter Position wenn die Knopfanzeige rot anzeigt (vertieft). Bitte drehen
Sie den Drehknopf völlig nach rechts bis zum Ende. Der Knopf bleibt in gespannten Zustand
(beziehen Sie sich auf Skizze 1 ).
B. Entfernen Sie die Plastikwetterkappe und stellen Sie sicher, daß der Empfänger von jedem
möglichem Schlamm, von Kies, von Straße Rückstand usw. frei ist. Setzen Sie die abnehmbare
Kugel in das Schleppstange angebrachte Gehäuse ein, bis der große Stift durch die Kugel in die
Aussparung im Schleppstange angebrachten Gehäuse eingestellt ist (beziehen Sie sich auf
Skizze 2). Halten Sie Ihre Hände weg vom verriegelnsystem. Ziehen Sie jetzt die Kugel in Ihren
Richtung für das vertikale towball und abwärts von Ihnen für das horizontale towball, beide,
während das Halten der Einheit im Platz, nachdem der Kugel sich automatisch verriegelt. Der
Betrieb Handgriff wendet an “Anzeige grün” und knallt auch aus 4 Millimeter (beziehen Sie sich
auf Skizze 3). ÜBERPRÜFEN SIE DIESES! (wenn dieses nicht der Fall ist, entfernen Sie die Kugel
und beginnen Sie wieder an Punkt “A”).
C. Verriegeln Sie die Kugel, indem Sie nach links den Schlüssel drehen (beziehen Sie sich auf
Skizze 4). Nach diesem kann der Betrieb Handgriff nicht mehr einwärts gedrückt werden, auch
ist es nicht mehr möglich, um den Handgriff zu drehen. Wenn die Kugel System verriegelt
werden kann, ist die Kugel richtig angebracht wird. Es ist essentiel, daß die Anzeige “Grün” ist
und daß die Kugel (mit dem Schlüssel) vor Schleppen verschlossen ist. Erinnern Sie sich den
Schlüssel von der Verriegelung wesentlich zu entfernen bevor Sie Ihre Reise beginnen. Die
Kugel ist dann bereit verwendet zu werden (beziehen Sie sich auf Skizze 5).
Betrieb Handbuch
D
Abbau des abnehmbaren towball Systems.
(beziehen Sie sich auf die Skizzen auf der eingeschlossenen Zeichnung Seite).
A. Entfernen Sie immer der Anhänger vor dem Entfernen der Kogel (Skizze 6). Entfernen Sie auch
alle mögliche Zusatzgeräte, wenn diese das verriegelnsystem sowie das Abtrennen des
Sicherheit Kabels versperren.
B. Entriegeln Sie die Kugel, indem Sie den Schlüssel rechts herum drehen (beziehen Sie sich auf
Skizze 7).
C. Halten Sie die abnehmbare Kugel mit der linken Hand. Drücken Sie den Betrieb Handgriff in sein
Gehäuse und drehen Sie völlig nach rechts. Der Handgriff sollte in dieser Position bleiben, (rote
Anzeige beziehen sich auf Skizze 8).
D. Lassen Sie die abnehmbare Kugel aus dem Gehäuse heraus schieben, halten Sie fest um
Fallen auf den Fußboden zu verhindern.
E. Nachdem die Kugel abgenommen ist, können Sie die Kunststoffabdeckkappe in das Gehäuse
schieben.
F. Wenn die Kugel nicht in Gebrauch ist und wenn es im Auto gehalten wird, achten Sie darauf
daß es nicht los liegt im Passagierraum, in Falle eines Zusammenstoßes.
Wartung:
Die abnehmbare Kugel erfordert keine spezielle Wartung. Einige nützliche Tips werden unten
gegeben.
- die abnehmbare Kugel und der Schleppstangemontageempfänger können Sie waschen mit
warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel oder Abwischen mit einem trockenen Tuch in
der angebrachten Position. Benutzen Sie flüssiges Lösungsmittel nicht für Reinigung Zweck
- Es wird empfohlen, daß etwas lichtes Schmieröl in der Schlüsselsperrung benutzt wird.
- Speichern Sie die abnehmbare Kugel vorzugsweise in einem trockenen Platz außerhalb des
Autos.
Garantie:
Diese abnehmbare Kugel hat eine 3-jährige Garantie entweder in bezug auf Materialien oder
Aufbaustörungen. Diese Garantie ist nicht mehr gültig, wenn:
- die Kugel oder die Schleppstange außerhalb der Schleppenbegrenzungen benutzt worden
ist, die vom Trägerhersteller spezifiziert werden. (sehen Sie Trägerhandbuch)
- die Kugel wurde resultierend aus äußerem Einfluß z.B. eine Auswirkung oder ein
Zusammenstoß (während angebracht zum Träger), oder, fallen oder Beschädigung der
Einheit (wenn nicht zur Schleppstange angebracht), oder verwendet zu jedem möglichem
anderen Zweck als einen Anhänger schleppen.
- wenn irgendwelche Werkzeuge benutzt werden, um die Einheit laufen zu lassen.
Sicherheit :
- Lassen Sie nie die abnehmbare Kugel lose im Auto. Speichern Sie immer die Kugel in einer sicheren Position, in der es nicht frei ist, den Passagierraum im Falle eines Zusammenstoßes oder
des schweren Bremsens anzumelden. Wenn es nicht gesichert wird, könnte die Kugel ernste
Verletzungen verursachen.
- Überprüfen Sie, ob, wenn angebracht, die abnehmbare Kugel verriegel System den grünen
Anzeigestreifen zeigt und daß der Betriebe Handgriff heraus geknallt hat. Dieses kann überprüft
werden, indem man die Kugel verriegelt.
- Sollte nach der Montage der Knopf rot sein im Anzeigefeld, nehmen Sie die Kugel nicht in
Betrieb. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihren Händler.
- der Fahrer ist für den sicheren Betrieb und Gebrauch eines Fahrzeugs
verantwortlich. Wenn es irgendeinen Zweifel hinsichtlich der Vollständigkeit der
Installation des abnehmbaren towball gibt, nicht benützen für Schleppen und treten
Sie immer mit Ihrem Händler in Verbindung.
17.060.206
03 March 2006
Issue 1
Manuel d’emploi
Manuel d’emploi
F
Démontage de la rotule
(voir les pictogrammes convenables sur la feuille ajoutée).
Indications généraux relatives à votre rotule escamotable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ce manuel d’emploi se consiste en une feuille avec des ébauches et une feuille avec du texte en
différentes langues.
Ce manuel d’emploi comporte des indications de sécurité importantes et doit être toujours
ajouté aux papiers du véhicule.
Nous signalons qu’une rotule escamotable est un produit de sécurité qu’on doit soigner et traiter
plein de soin.
Le montage doit être exécuté avec la puissance de la main. (ne jamais utiliser des outils afin de
servir le mécanisme de fermeture. Ceci peut causer des dégâts internes au mécanisme de
fermeture par lequel un usage sûr n’est plus garanti !).
Noter le numéro d’identification des clés ajoutées (voir feuille avec des pictogrammes).
Ainsi on peut commander un nouveau set en cas de perte.
Contrôler l’indication rouge/verte avant chaque tour. (voir pictogramme 3)
Si la remorque est prévue d’un accouplement stabilisateur on ne doit jamais utiliser de la graisse sur
la rotule escamotable.
Si la remorque est prévue d’un câble de sécurité ou d’un arrangement à éclater, celle-ci doit être
attachée à l’anneau de sécurité. Cet anneau est attaché à la partie fixe de l’attelage (faire attention au
fait que le câble ne peut pas toucher le bouton d’emploi).
Si la rotule se trouve avant la plaque d’immatriculation, il est obligé d’enlever celle-ci dès qu’on
n’utilise plus la rotule.
Si vous doutez de la fonctionnement impeccable du mécanisme de sécurité ou des autres choses,
contactez votre fournisseur.
Montage de la rotule escamotable.
(voir les pictogrammes assortissants sur la page 2).
A.
Avant de monter la tige escamotable assurez-vous que la tige escamotable est en état
précontraint (voir pictogramme 1) (en cet état il y a l’élément en tension (Ø18) complètement
noyé dans la tige ; sinon cet élément peut être y enfoncé avec les doigts). La tige n’est pas en
état préontraint si l’indicateur est rouge (en cas d’encoche). Le bouton-poussoir doit être
enfoncé et tourné complètement à droite jusqu’à la fin. Le bouton reste alors en état
précontraint.(voir pictogramme 1).
B. Enlever le capuchon en matière synthétique de l’endroit de réception, contrôler si cet endroit est
bien purifié. Installer maintenant la rotule à l’hauteur maximum dans l’endroit de réception (voir
pictogramme 2). Oter vos mains du bouton d’emploi. Ensuite tirer à la rotule avec peu de puissance.
Tirer en direction rétrograde en cas d’une rotule verticale, et en cas d’une rotule horizontale, tirer en
direction de haut en bas. Puis, la rotule verrouille immédiatement. Le bouton d’emploi saute à l’hauteur
verte et se déplace 4mm à l’extérieur (voir pictogramme 3). CÔNTROLEZ-LE ! (Si ce n’est pas le cas,
vous devez démonter la rotule de l’endroit de réception et recommencer avec point A).
C. Fermer la rotule à clef en tournant la clé à gauche (voir pictogramme 4). Après ceci on ne peut plus
enfoncer le bouton à pousser - à tourner, ensuite on ne peut plus tourner complètement à droite. Si la
rotule est fermée à clef, on peut garantir que la rotule est montée correctement et en sûreté. N’oublier
pas de retirer la clef de la serrure. Maintenant, la rotule est prête pour usage (pictogramme 5).
F
Premièrement il faut toujours supprimer la remorque, le porte-vélos etc. (voir pictogramme 6). Ecarter
en même temps les accessoires restants si ceux-ci gênent l’emploi, écarter en même temps le câble
de sécurité.
B. Tourner la rotule de la serrure en tournant la clef à droite (voir pictogramme 7).
C. Garder la rotule dans la main gauche. Enfoncer le bouton à tourner, et tourner-le complètement à
droit jusqu’au bout (le bouton reste à la même hauteur, indication rouge). (voir pictogramme 8).
D. Démonter la rotule d’endroit de réception et éviter que la rotule tombe par terre.
E. Maintenant installer la tige démontée et le capuchon en matière plastic dans l’endroit de
réception
F. Si on n’utilise pas la rotule, ranger-la de cette manière, que celle-ci ne peut pas atteindre
l’espace voyageur en cas d’un accrochage ou une situation de freinage (de nécessité).
A.
Entretien :
En principe la rotule escamotable n’exige pas un entretien particulier. Ci-dessous vous trouverez
quelques conseils utiles.
- En situation montée, la rotule peut être nettoyée avec de l’eau et du shampooing. En situation
démontée, avec une serviette sèche. N’utiliser pas des solvants pour le nettoyage.
- Il est recommandé de lancer un petit peu de lubrifiant dans le mécanisme de la serrure.
- Ranger la rotule, quand on ne l’utilise pas, préférablement dans un endroit sec, hors de la voiture.
Garantie :
Sur votre attelage escamotable, nous accordons 3 années de garantie sur des défauts de matériaux
et/ou des erreurs de construction. La garantie est supprimée si :
- On utilise la rotule/l’attelage escamotable avec un poids supérieur au poids toléré par le fabricant
du véhicule (voir livret d’instructions du véhicule tracteur).
- Il est question d’un usage peu judicieux.
- Il se produit des dégâts grâce aux causes externes (tomber, accrochements etc.)
- On a utilisé des outils pendant le montage de la rotule escamotable.
Sécurité :
- Ne jamais laisser traîner le rotule dans la voiture. En cas d’accrochage ou des situations de freinage
(de nécessité), la rotule peut causer des blessures mortelles. Si vous voulez garder la rotule dans la
voiture, assurez-vous du fait que la rotule ne peut pas atteindre l’endroit voyageur en cas
d’accrochement ou une situation de freinage (de nécessité).
- Assurez-vous du fait que le bouton d’emploi doit être à l’hauteur verte après le montage et que
le bouton est avancé à l’hauteur extérieur.
- Si le bouton montre rouge dans le champ d’indication, après le montage, n’utilisez jamais la tige.
Dans ce cas contacter le fournisseur.
- Le conducteur est responsable pour le fonctionnement et utilisation sure du véhicule. Si vous
doutez de l’installation du système escamotable, contactez votre fournisseur.
La construction de votre rotule escamotable est 100% sure, cependant vous êtes
vous-mêmes responsable pour le montage exact !
17.060.206
03 March 2006
Issue 1
Instrucciones de Montaje
RECOMENDACIONES DE USO PARA EL SISTEMA EXTRAIBLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Instrucciones de Montaje
E
Este manual contiene importantes directivas de seguridad y debe mantenerse siempre con la
documentación del coche.
Nos gustaría remarcar la bola extraíble como un producto seguro por ello debe tratarse e instalarse
con el mayor cuidado posible.
Las operaciones deberían hacerse manualmente. (Nunca utilizar herramientas para manipular el
sistema de bloqueo. Esto puede resultar peligroso para el sistema y dejará de ser seguro y la
garantía será invalidada.
La llave contiene un número de identificación que en caso de pérdida pueden solicitar una nueva.
Revisar la indicación roja y verde siempre antes de remolcar.
Cuando se utiliza la bola con un estabilizador ALKO o WINTERHOLL no engrasar la bola.
Si el remolque está equipado con cable de seguridad se debe conectar a la anilla de seguridad que
está colocada en la parte fija del enganche (nos aseguraremos de que el cable no toca el sistema de
bloqueo).
Si la cabeza de bola cubre la matricula, la bola debe quitarse cuando el enganche no se use.
Si surge cualquier duda de uso del sistema extraíble contactar al proveedor siempre.
E
DESMONTAJE DEL SISTEMA EXTRAIBLE
A. Primero desmontar el remolque. Desmontar también los accesorios en caso de impedirle el montaje.
B. Desbloquear la bola girando la llave a la derecha (ver dibujo 7).
C. Mantener la bola en la mano izquierda. Presionar el botón y seguidamente girarlo completamente a la
derecha hasta el final. El botón se mantiene en la indicación roja (ver dibujo 8).
D. Dejar descender la bola en dirección vertical para evitar que se caiga al suelo.
E. Coloque la tapa de protección en el emplazamiento de la bola.
F. Cuando la bola no se usa y se guarda en el vehículo esta debe estar en un lugar donde los
pasajeros no puedan acceder e incluso si hay una colisión.
MANTENIMIENTO:
En principio su rotula no exige ningún tipo de mantenimiento especial. Aquí les damos algunos
consejos útiles:
La bola se puede limpiar con agua o jabón estando montada. Si está desmontada
pueden hacerlo con un paño. No utilizar disolventes.
Guardar la bola si no la utiliza con mucha frecuencia en un lugar seco fuera del
vehículo.
GARANTIA:
MONTAJE DEL SISTEMA EXTRAIBLE
(Viñetas de página 2)
Antes de instalar la bola extraíble, debe asegurarse que la misma esté en la posición
presionada (en esta posición la parte presionada (Ø18) se encaja en el mecanismo de la bola o
puede empujar hacia dentro con los dedos). La bola extraíble NO está en la posición presionada
cuando la manivela indica el color rojo. La ruleta deberá ser girada del todo en el sentido del
reloj hacia su posición final, quedándose así en la posición presionada (mirar dibujo 1).
B. Quitar el tapón de plástico y asegúrese que el receptor esta limpio de barro, gravilla y restos de
asfalto. Insertar la bola extraíble dentro del emplazamiento del enganche montado hasta el pin
largo a través de la bola. Mantenga sus manos lejos del sistema de bloqueo Ahora empuje la
bola hacia usted para la vertical y hacia abajo para la horizontal ambos sujetan el mecanismo en
su lugar después de esto la bola se cerrará automáticamente. El botón volverá a indicar verde y
también entra 4 mm Viñeta 3. Revisar esto si no es el caso quitar la bola y volver a empezar en
C. el punto A.
Cerrar la bola girando la llave en sentido contrario a las agujas del reloj. Es esencial que el indicador
esté verde y que la bola esté cerrada (usando la llave) previo al arrastre. Recuerde quitar la llave de la
cerradura antes de comenzar su viaje, La bola están entonces lista para el uso. Mirar dibujo 5.
A.
La bola extraíble tiene 3 años de garantía en el material y en defectos de fabricación. La garantía
vencerá en caso de :
Si la bola o el enganche se han utilizado sobrepasando los límites de arrastre que el
fabricante del coche especifica. Ver ficha técnica del vehículo.
Si se utiliza cualquier herramienta para manipular el mecanismo.
SEGURIDAD:
- Nunca deje la bola extraíble suelta en el coche. Guarde siempre la bola en lugar seguro donde
esta permitido entrar al compartimento de los pasajeros incluso en caso de colisión si no está
en lugar seguro la bola puede causar serios daños.
- Asegúrese cuando instale la bola extraíble el sistema de bloqueo muestra la posición verde y que.
Esto se puede comprobar bloqueando la bola.
- Después de estar instalada, la bola extraíble NO debe ser usada cuándo la manivela indique la
posición roja. En este caso, contactar al proveedor.
- El conductor es responsable del uso del vehiculo. En todo caso si hay alguna duda no dude en
contactar al proveedor cuando lo necesiten.
17.060.207
03 March 2006
Issue 1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising