说明书递交文档 - Lavprishvidevarer.dk

说明书递交文档 - Lavprishvidevarer.dk
说明 书 递交 文档
文件编号
KT60L1A350XN, KT60L1A350WN
文件名称 :
(CE-B c 350WE-S) 说明 书
技
术
要
求
1.幅面:145 X 210m m
2.纸质:80克双胶纸
3.颜色:图案、文字均按资料印刷.
设计
签名
日期
审核
标准化
审定
会签
黄志胜
12.11.22
批准
杨垒
12.11.22
版 本 修改 历 史
修改次数
修改日期
修改情况
更改单编号
签名
KT60L1A350XN
&
KT60L1A350WN
Brugermanual
User manual
Bedienungsanleitung
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 3
English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 11
Deutch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 18
2
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt!
Kære kunde!
• Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug
første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt samt forlænge levetiden.
• Gem brugsanvisningen til senere brug, hvis dette skulle
blive nødvendigt og sørg for, at vejledningen følger, hvis
produktet skifter ejermand.
Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinstruktioner,
betjeningsvejledninger, installationsinstruktioner og tips til
problemløsning mm.
Før du ringer efter service:
• Gennemgå afsnittet om tips til problemløsning. Dette vil
hjælpe dig med selv at løse nogle de mest almindelige
problemer.
med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes
omgående og senest 24 efter, at varen er leveret. I modsat fald
vil kundens krav kunne afvises.
Erhvervskøb:
Erhvervskøb er ethvert køb af produkter, der ikke skal bruges i
en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervsligende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til
udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.
I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette
produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.
Vigtigt!
Vær opmærksom på, at producenten, som følge af konstant udvikling og ajourføring af produktet, kan foretage ændringer uden
forudgående varsel.
Bortskaffelse
• Hvis du ikke selv kan løse problemerne, ring da efter hjælp
fra professionelle teknikere.
Bortskaf produktets emballage korrekt.
I henhold til WEEE’s direktiver må dette
produkt ikke smides i skraldespanden. Det
skal afleveres på en genbrugsstation. På den
måde hjælper du med at beskytte miljøet.
Når De ringer op:
• Skal De angive apparatets fulde reference (model, type,
serienummer). Disse oplysninger står på typeskiltet, der
sidder på apparatet.
ADVARSEL!
Emballagen kan være farlig for børn!
• Skal De opgive, hvor og hvilken forhandler produktet er købt
hos, samt oplyse købtsdatoen.
Uberettiget tilkaldelse af teknisk service:
Inden service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er
muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er
forbundet med at have tilkaldt service.
Plastdele er mærket med de internationale standardforkortelser:
PE - polyethylen, f.eks. indpakningsfolien
PS - polystyren, f.eks. polstringsmaterialet
PO M - polyoxymethylen, f.eks. plastclips
Reklamationsfrist:
PP - polypropylen, f.eks. salttragten
Reklamationsfrist omfatter udelukkende fabriksnye produkter
indkøbt i Danmark. Reklamationsfristen er gyldig 24 mdr. fra
købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende,
hvoraf købsdatoen fremgår. Funktionsvigt på produkterne, der
skyldes installationsmæssige forhold, dækkkes ikke af reklamationsfristen. Reklamationsfristen indskrænker ikke købers rettigheder iflg. lovgivningen.
AB S - acrylonitril-butadien-styren, f.eks. kontrolpanelet.
Reklamationsfristen omfatter ikke:
• Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af
overlast, fejlbetjening, misbrug, skødeløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og
tilslutning, spændingsvariationer eller elektriske forstyrrelser
eller ved reparation udført af andre end Scandomestic A/S
autoriserede teknikere.
• Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller
anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.
Produkter, der er mærket med nedenstående “overkrydsede
skraldespand”, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede
skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk
udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan
afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere
information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.
• Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på
andre genstande, drifttab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt
Transportskader:
En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering
hos kunden, er primært en sag mellem kunden og forhandleren.
I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelser i forbindelse
3
Læs sikkerhedsinstruktionerne før brug.
1 ADVARSEL Sørg for, at ventilationsåbningerne i udstyrets
kabinet eller i indbygningsstrukturen ikke tillukkes.
2 ADVARSEL Anvend ikke noget mekanisk udstyr eller andet
til at fremskynde afrimningsprocessen ud over dem, der
anbefales af fabrikanten.
3 ADVARSEL Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
4 ADVARSEL Anvend ikke elektriske apparater i udstyrets
opbevaringsrum, medmindre de er af en type, der anbefales
af fabrikanten.
5 Afbryd strømforsyningen efter brug, og før der udføres vedligeholdelse på udstyret.
6 Dette udstyr er ikke tiltænkt anvendelse af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller manglende erfaring eller viden, medmindre
de er blevet vejledt eller instrueret i anvendelsen af udstyret
af en ansvarlig person, der har ansvar for deres sikkerhed.
7 Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med udstyret.
8 Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten, dennes servicemontør eller lignende kvalificerede
personer for at undgå fare.
9 Køleskabets fryseelement bortskaffes i henhold til gældende
regler for brandfarlig gas og kølemiddel.
Komponentnavne
10Afbryd strømforsyningen, før pæren udskiftes.
Vi beklager, hvis enkelte egenskaber eller tilbehør ikke stemmer overens med illustrationerne, og henviser til pakkelisten i
køleskabet.
11Bortskaffes i henhold til gældende regler for brandfarlig gas
og kølemiddel. Før du kasserer udstyret, tages dørene af for
at forhindre, at børn indespærres.
Forberedelse før brug
Advarsel
• Anvend ikke andet elektrisk udstyr eller andre redskaber for
at fremskynde afrimning end det, der anbefales af producenten.
• Anvend ikke andet elektrisk udstyr inde i skabet end det,
der anbefales af producenten.
• Køleskabet er udstyret med R600a-kølemiddel og cyclopentan-skummateriale, og begge er brændbare materialer. Kasserede køleskabe bør isoleres fra åben ild, og forbrænding
er forbudt.
Nyt køleskab
• Fjern al emballage før brug, inklusive bundplade, skumpuder
og tapestrimler indeni;
• Rengør køleskabets yder- og inderside med en fugtig klud
(tilføj lidt opvaskemiddel til varmt vand og tør efter med en
klud opvredet i rent vand);
• Forbered en tobenet kontakt med jordtilslutning. Del ikke
stikdåse med andre elektriske apparater;
• Forbind jordledning. Kontaktens jordelektrode skal være
udstyret med en pålidelig jordledning.
4
Transport og placering af køleskabet
Transport
• Vend, tip, tryk eller ryst ikke køleskabet. Når køleskabet flyttes, må det ikke tippes mere end 45°.
• Ved flytning bør der ikke lægges overdrevent tryk på dør
eller topplade, da der kan forekomme deformering.
• Tip køleskabet en smule bagover (mindre end 20°) for at
rulle det et kort stykke.
Display
Knapper
Placering
A Hi Humidity: Høj luftfugtighed (High Humidity Mode)
• Placér køleskabet på et ventileret sted langt væk fra varmekilder og direkte sollys. For at undgå rust eller nedsætte
isoleringsevnen bør køleskabet ikke placeres på et vådt eller
fugtigt sted.
B ON/OFF: Tænd/sluk-funktion
• Udluftningsarealet i toppen af køleskabet må ikke være mindre end 30 cm. Afstanden til siderne må ikke være mindre
end 10 cm. Afstand til væggen bør ikke være mindre en
75 mm for at sikre bekvem åbning og lukning af døren og
afledning af varme.
• Placér køleskabet på en plan flade. (hvis den ikke er helt
plan, kan du regulere benene)
Bemærk
Kontrollér, at ledningen ikke presses mod køleskabet eller andre
apparater.
C. Øger temperaturen i kølerummet
D. Sænker temperaturen i kølerummet
Funktionsnavne på displayet
1 Høj luftfugtighedsikon
2 Temperaturområde digitron
3 Temperatur ikon ( C)
Displaybetjening
Før ledningen tilsluttes, kontrolleres det, at køleskabets spændingsinterval er i overensstemmelse med strømforsyningen.
• Tilslutning for første gang: alle knapper lyser i tre sekunder,
og startklokken ringer. Forudindstillet temperatur for kølerummet er 5 C.
Korrekt installation af køleskabet
Normalt betjeningsdisplay:
Kontrollér, at køleskabet er placeret korrekt og stabilt.
Vær opmærksom på, at alle sikkerhedsforhold er opfyldt.
1.Tilslut strømmen
Efter tilslutning af strøm vil køleskabet gå i ex-fabrik-tilstand.
2.Læg madvarer i køleskabet
Forslag: efter at have kørt i en periode, eller efter kompressorens
første stop, vil køleskabet nå opbevaringstemperatur, og der kan
lægges madvarer i køleskabet.
Bemærk: hvis den indstillede temperatur ændres, eller der lægges yderlige madvarer ind, vil der opnås balance i temperaturen
efter et stykke tid. Denne periode bestemmes af temperaturændringen, temperaturen i det omliggende miljø, åbningsfrekvens,
mængde af madvarer osv.
Temperaturvisningsområde: når der opstår en fejl, vises fejlkoder i prioriteret orden; er der ingen fejl, vises den indstillede
temperatur.
Høj luftfugtighedsikon: lyser, når systemet kører High Humidity
Mode.
Displaybetjening:
1 Ved normalt brug vil displayet ikke lyse i mere end 30
sekunder uden åbning eller knapbetjening;
2 Når døren er åben, lyser displayet hele tiden og slukker først
30 sekunder efter, døren lukkes.
3 Når der opstår en fejl med en ”fejlkode”, lyser displayet
i en time og slukker efter 30 sekunder (hvis alarmen har
ringet i lang tid, tryk på en hvilken som helst knap for at
nulstille alarmklokken);
Brugerbetjening
Tænd og sluk
Er apparatet tændt, holdes knappen ON/OFF (knap B) inde i tre
sekunder, startklokken ringer, og systemet lukker øjeblikkeligt
ned;
Er apparatet slukket, holdes knappen ON/OFF (knap B) inde i tre
sekunder, startklokken ringer, og systemet starter øjeblikkeligt
op.
5
Tryk på ON/OFF-knappen i tre sekunder for at lukke systemet,
displayet lyser ikke længere. Alle knapper undtagen ON/OFFknappen (knap B) reagerer ikke, og kompressor, lampe og andre
strømenheder slukkes øjeblikkeligt;
Tryk på ON/OFF-knappen i tre sekunder for at starte systemet op.
Før start, hvis systemet står i High Humidity Mode, vil høj luftfugtighedsikonet lyse, ellers er det kun den indstillede temperatur,
der lyser, og alle funktioner kører den indstilling, de havde før
nedlukning.
Advarsel ved for høj temperatur i kølerummet
Når temperaturen i kølerummet har været over 15°C i seks timer, lyder alarmen for høj temperatur. Alarmen ringer hvert sekund 10 gange og derefter 10 gange med en halv times interval.
Temperaturdisplayet viser en fejlkode (E9); alarmen stopper, når
temperaturen i kølerummet er under 10°C. Tryk på en hvilken
som helst knap for at annullere alarmtonen (hvis den ikke ringer
efter 30 minutter). Fejlkoden i displayet annulleres dog ikke, før
fejlen er afhjulpet.
Alle nedenstående funktioner udføres under opstart.
Høj luftfugtighed (High Humidity Mode)
Når systemet ikke står i High Humidity Mode, tryk og hold knappen Hi Humidity (knap A) inde i tre sekunder for at starte High
Humidity Mode, og høj luftfugtighedsikonet lyser op.
Når systemet står i High Humidity Mode, tryk og hold knappen Hi
Humidity (knap A) inde i tre sekunder for at afslutte High Humidity Mode, og høj luftfugtighedsikonet slukkes.
Når High Humidity Mode startes op, kører kølerummet i High
Humidity-tilstand for at øge den relative luftfugtighed inde i kølerummet.
Indstil temperaturen for kølerummet
Tryk på temperaturreguleringsknapperne (C knappen) og (D
knappen) for at indstille temperaturen, og den indstillede temperatur vil lyse. Indstillingsintervallet er mellem 2°C til 8°C
(ikke-periodisk temperaturregulering); systemet vil automatisk
afslutte indstillingsfunktionen efter fem sekunder, og indstillingen træder i kraft. (Tryk på A- eller B-knappen inden for fem
sekunder efter indtastning for at bekræfte indstillingen manuelt
og gøre indstillingen gældende.)
Lampestyring
Når køleskabsdøren åbnes, lyser lampen. Når køleskabsdøren
lukkes, slukker lampen.
Døråbningshint og døråbningsalarm
Når døren åbnes, afspilles en tone én gang. Hvis døren har stået
åben i længere end 120 sekunder, lyder der en alarmklokke, og
alarmen vil ringe hvert andet sekund, indtil døren lukkes. Tryk på
en hvilken som helst knap for at annullere døråbningsalarmen.
Strømafbrydelseshukommelse
funktion
og
genstarts-
• Ved strømafbrydelse husker køleskabet de tidligere indstillinger automatisk; ved genstart vil køleskabet vende tilbage
til indstillingerne fra før afbrydelsen.
• Første opstartsfase: den indstillede temperatur i kølerummet
er +5°C, og systemet kører ikke High Humidity Mode.
• Hukommelse: inkluderer den indstillede temperatur for kølerummet, High Humidity Mode og kompressorens akkumulerede drifttimer.
Hvis systemet fx oplever et strømsvigt i High Humidity Mode, vil
det fortsætte High Humidity Mode efter genstart.
Hjælp til fejlkoder
Bemærk: når der opstår en fejl, viser systemet alle fejlkoder efter
tur. Advarslen annulleres automatisk, når fejlen er afhjulpet, eller tryk på en hvilken som helst knap for at annullere advarslen.
Når der opstår en fejl, prioriteres det at vise fejlkoden, til fejlen
afhjælpes, ellers kan den aktuelle temperatur og ikonet for høj
luftfugtighed ikke vises.
Hvis der hele tiden vises en fejlkode, og automatisk genstart mislykkes, kontaktes Eftersalgsafdelingen eller professionel hjælp.
Tvungen afrimning
Tryk og hold ”temperaturregulering”-knappen inde og hold den
inde i tre sekunder for at tilgå tvungen afrimning (Force Defrosting Mode). Den øverste halvdel af temperaturdisplayet viser altid
”3” og viser intet i nederste halvdel. Når Force Defrosting Mode
startes, stopper kompressoren øjeblikkeligt. Når afrimningen
tvinges igang under Force Defrosting Mode, eller de eksisterende
forhold er tilfredsstillende, tryk og hold ”temperaturregulering”knappen og inde i tre sekunder for at afslutte Force Defrosting
Mode.
Forhold, der kræver opmærksomhed
Foretag ikke vilkårlige adskillelser og reparationer. Vælg et servicecenter, der anbefales af producenten til udskiftning af reservedele.
Anvend en standardgodkendt stikkontakt med jord (over 10A).
Stikkontaktens jordforbindelse skal være god.
For at undgå brand, må der ikke anvendes brændbare opløsningsmidler nær køleskabet. Pesticider
For at undgå skader, brand og andre ulykker, må der ikke placeres
brændbare, eksplosive, ustabile og stærkt ætsende materialer
i køleskabet. For at undgå frostsprængninger og andre skader,
bør der ikke placeres flasker med væske eller forseglede bokse
i fryserummet.
For at undgå utilsigtede skader forårsaget af indelukning eller
væltet køleskab, må børn ikke kravle ind i eller op på køleskabet.
Læg ikke tunge ting på køleskabet, da det nemt kan vælte og
forårsage skader.
Læg ikke for mange fødevarer i køleskabet.
Åben ikke døren og skufferne i lange perioder ad gangen, eller ofte, da det nedsætter hele apparatets effektivitet og øger
strømforbruget.
Når køleskabet ikke kører normalt eller er i stykker, afbrydes
strømmen, og det lokale servicecenter kontaktes.
Undgå vandsprøjt på køleskabets top og sider, da det vil reducere
isoleringseffekten.
6
Bemærk:
Produktet er beregnet til brug i en normal husholdning. Ifølge
nationale standarder kan husholdningskøleskabe kun anvendes
til opbevaring af fødevarer og kan ikke bruges til andre formål
såsom opbevaring af blod, lægemidler, biologiske produkter osv.
2 Fjern pyntelisten fra topbjælken
Vedligeholdelse
Rengøring
Der kommer nemt fedtede fingre på ydersiden af køleskabet.
Disse fjernes med en tør klud.
Rengør jævnligt for støv både bagpå og under køleskabet.
Køleskabet bør ofte rengøres indvendigt for at undgå dårlig lugt.
Efter strømmen er afbrudt, rengøres skabet med en blød klud
opvredet i vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med
en klud opvredet i rent vand.
3 Fjern de to skruer fra hængslerne, træk hængslerne ud
fra siden og afmontér samtidig døren. Til sidst fjernes
hængslerne fra døren.
Følgende produkter må ikke anvendes til indvendig rengøring
af køleskabet:
• Basiske eller let basiske rengøringsmidler; (kan forårsage
revner i tætningsliste og plastikdele)
• Sæbepulver, rensebenzin, amylacetat, alkohol, etc.; (kan
ødelægge plastikdelene)
• Hvis madolie eller krydderier pletter køleskabets yderside,
bør disse aftørres omgående. (kan forårsage revner i plastikdelene)
Lampeudskiftning
Hvis der forekommer fejl på lampen, kontaktes det lokale servicecenter.
Pause
Bruges køleskabet ikke i længere perioder:Afbryd strømforsyningen og træk stikket ud af stikkontakten for at undgå elektrisk
stød eller brand pga. ledningsældning; rengør køleskabet indvendigt; lad døren stå åben, indtil kabinettet er fuldstændig tørt
og luk først da døren.
Strømafbrydelse: Undgå at åbne køleskabet så meget som muligt, læg ikke friske madvarer i køleskabet.
Bortskaffelse: Ved bortskaffelse af køleskabet skal dørlåsen
først afmonteres for at forhindre, at børn ved et uheld bliver indespærret.
4 Montér det nederste hængsel igen: afmontér det oprindelige hængsel og montér det på den viste position.
Højre-/venstreåbning af døren
1 Fjern de to skruedæksler og de to hængseldæksler fra topbjælken (åben døren mod højre)
7
Let baggrundsstøj
5 Montér det øverste hængsel: afmontér hængselaksen og
montér igen ved at dreje det fra det modsatte skruehul.
Hvis fryseskabet har en ventilator (afhængigt af model), kan luften, som cirkulerer inde i produkt, skabe en let baggrundsstøj.
6 Montér det øverste hængsels faste ben (til venstre) på den
højre side.
Hvis luftfugtigheden er relativt højt, kan der forekomme fugt
omkring døren. Du kan tørre dette af med en tør klud.
7 Montér det nederste hængsel på højre side af køleskabet
8 Montér først det øverste hængsel i de tilsvarende aksler til
højre (på døren) og placér døren på det nederste hængsel.
Tryk øverste hængsel fast i det faste ben og fastgør til slut
det øverste hængsel.
Tekniske parametre og el-diagram
Parameterændringer pga. produktforbedringer og tekniske justeringer foretages uden forudgående varsel. Se typeskiltet bagpå
køleskabet.
9 Genmontér topbjælkens pynteliste, skruedæksler og hængseldæksler tilbage i oprindelig position.
Klimaklasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SN/ST/T
Volt/frekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220V/50hz
Energiklasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A+
Brutto volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 ltr.
Netto volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 ltr.
Kølemiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R600a
Vægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 kg.
Normale funktionslyde
For at produkt temperatur kan forblive konstant, går motoren
i gang med jævne mellemrum. De lyde det forårsager er helt
normale funktionslyde, og de vil automatisk blive kortere, så
snart produkt har nået den ønskede temperatur. Det drejer sig
om følgende lyde:
Gener eller små fejl
Der kan opstå fejl ved benyttelse af produkt. Inden serviceafdelingen kontaktes, bedes De først undersøge, om De selv kan løse
dem ved hjælp af følgende vejledning:
Brummen
Stammer fra motoren. Denne brummen kan ind imellem blive
stærkere, lige når motoren går i gang.
Gurglende lyde eller let brummen
Stammer fra kølevæsken, som cirkulere meget hurtigt i kapillærørene, og der opstår af og til luftbobler, som kan forårsage
unormale lyde. Hvis køleskabet kører på funktionen ”hurtig nedkøling”, vil åbning af køleskabsdøren frembringe lyden af vind.
Det er lyden af ventilatorens høje hastighed.
Klik
Der høres altid små klik, når elektroniske kort starter eller standser motoren.
8
Fejlfinding
Læs følgende indhold nøje før eftersyn
Hvis problemet ikke er afhjulpet efter tjek af ovenstående
spørgsmål, kontaktes vores Eftersalgsafdeling.
En beskadiget ledning skal af sikkerhedsgrunde udskiftes af professionelt personale anbefalet af producenten.
Problem
Mulig årsag
Køleren fungerer ikke.
Ikke koblet til.
Der er slukket for apparatet.
Kredsløbsafbryderen er sammensnoet, eller der er sprunget en sikring.
Køleren er ikke kold nok.
Kontrollér indstillingen af temperaturstyringen.
Det eksterne miljø kræver måske en anden indstilling.
Døren åbnes for ofte.
Døren lukke ikke helt.
Dørpakningen lukker ikke tæt nok.
Slukker og tænder ofte.
Temperaturen i lokalet er varmere end normalt.
En stor mængde indhold er blevet lagt ind i køleren.
Døren åbnes for ofte.
Døren er ikke helt lukket.
Temperaturstyringen er ikke indstillet korrekt.
Dørpakningen er ikke tæt nok.
Lyset virker ikke.
Ikke koblet til.
Kredsløbsafbryderen er sammensnoet, eller der er sprunget en sikring.
Lyskontakten er sat på “OFF”.
Vibrationer.
Kontrollér for at sikre, at køleren er nivelleret.
Det virker, som om køleren larmer for meget.
Den raslende lyd kan komme fra kølemidlet, som løber igennem, hvilket er normalt. Når hver cyklus slutter, kan du høre gurglende lyde, som skyldes, at kølemidlet løber igennem i din køler.
Sammentrækning og udvidelse af de indvendige vægge kan forårsage en smældende eller knasende lyd.
Køleren er ikke nivelleret.
Døren lukker ikke ordentligt.
Køleren er ikke nivelleret.
Døren er sat omvendt på eller ikke installeret korrekt.
Tætningen er snavset.
Hylderne sidder ikke ordentligt.
9
Sammenmontering af skabe
Det er muligt at sammenmonterer skabene. Monteringsbeslagene er ekstra udstyr og skal bestilles hos din forhandler.
10
Before using, please read the Operating Manuel carefully.
Please go through this manual before use.
Thank you for purchasing our products.
Attention:
• Please understand the safety instructions before use.
• Please keep this manual well after reading it for further
reference.
• Notice will not be given if this manual is altered due to
product improvement.
1 WARNING Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
2 WARNING Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
3 WARNING Do not damage the refrigerant circuit.
4 WARNING Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they are of
the type recommended by the manufacturer.
5 The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
6 This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
7 Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
Names of the components
Apologizing for some features and accessories of the refrigerator
you brought might not accord with the illustrations, refer to the
packing list in the refrigerator please.
8 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons
in order to avoid a hazard.
Preparation before using
9 Please abandon the refrigerator-freezer according to local
regulators for it use flammable blowing gas and refrigerant.
• Except the solutions recommended by the manufacturer, do
not use mechanical equipment or other means to accelerate
defrosting.
10Disconnect the power supply before replacing the lamp.
11Please according to local regulations regarding disposal of
the appliance for its flammable refrigerant and blowing gas.
Before you scrap the appliance, please take off the doors to
prevent children trapped.
Warning
• Except the types recommended by the manufacturer, do not
use electrical appliance inside food closet.
• The refrigerator is provided with R600a refrigerant and
cyclopentane foaming material, and both are combustible
materials. Obsolete refrigerator should be isolated from fire
and combustion treatment is forbidden.
New refrigerator
• Remove all packing materials before using, including bottom
seating washer and foam pads and gummed paper inside;
• Use warm and wet cleaning cloth to wipe the refrigerator’s
interior and exterior (add a little detergent in the warm
water and use clean water to clean up);
• Prepare a separating grounding receptacle with both polarities. Do not share multi-purpose socket with other electrical
appliances;
• Connect earth wire. Earth electrode of the socket must be
equipped with a reliable grounding wire.
11
Transportation and placement of the
refrigerator
Transportation
• Do not invert, traverse, press and shake the refrigerator.
When moving the refrigerator, angle of inclination shall not
be larger than 45°.
• When moving, do not make excessive pressure to the door
or top cover, otherwise deformation will occur.
Function introduction
Keys
• Slightly remove the refrigerator backward (less than 20°) to
rear truckle roll a short distance.
A. Hi Humidity: High Humidity Mode
B. ON/OFF: start up or shut down the system
Placement
• Place the refrigerator at a ventilative place, far away from
heat source and direct sunlight. In order to avoid rust or
reduce insulation result, please do not place it at damp and
watered place.
• Top space for the refrigerator shall not be less than 30 cm.
Distance against two sides shall not be less than 10 cm,
Distance against to the wall shall not exceed 75 mm, providing convenience to open and close the door and disperse the
heat.
• Place the refrigerator on a flat and solid floor. (if it is not
stable, you can regulate the regulating legs)
C. Increase temperature of the cooling chamber
D. Decrease temperature of the cooling chamber
Names of functions of display screen
1 High Humidity figure
2 Temperature region digitron
3 Temperature (℃) figure
Display control
Attention
Make sure the power line is not pressed by the refrigerator or
other articles.
Before connect the power line, make sure the voltage range of
the refrigerator accord with that of the power supply.
Correct application of the refrigerator
• Power on for the first time: all shines for three seconds with
ringing of start bell. Defaulting temperature of the cooling
chamber is 5℃.
Normal operation display:
Temperature display region: when there is a failure, it will show
failure codes by turn at a priority order; without failure, it will
show the set temperature.
High Humidity figure: shine when the system is under High Humidity Mode.
Ensure that the refrigerator is placed correctly and stably.
Be aware of all safety matters needing attention.
Display control:
1.Connect the electricity
1 Under the normal pattern, it will not shine any more after
thirty seconds without opening and key operation;
After connecting electricity, it will enter into ex-factory state.
2.Put food into the refrigerator
Suggestion: after working a time, the refrigerator will arrive
store temperature or after the first stop of the compressor, put
food into it, which is beneficial to retain freshness.
Note: if the set temperature is altered or new food is put in,
temperature inside the box will achieve the balance after a time,
which is determined by the temperature alteration degree, temperature of ambient environment, opening frequency, quantity
of the food inside and so on.
2 When the door is under open state, the display will shine all
the time and it will stop shining thirty seconds after the door
is closed.
3 When a failure happens and it is within ”Failure Code”, the
screen will shine for one time and stop to shine after thirty
seconds (if the buzzer has been ringing for a long time,
press any key to cancel the failure bell);
User Mode operation
Start-up and shutdown
Under start-up mode, press and hold ON/OFF key (B key) for
three seconds, the start bell will ring and the system will be shut
down immediately;
Under shutdown mode, press and hold ON/OFF key (B key) for
three seconds, the start bell will ring and the system will be
started immediately.
12
Press ON/OFF key for three seconds to shut down the system and
the display screen will not show any more. Except ON/OFF key (B
key), other keys will stop responding, and compressor, door lamp
and other loads will be shut down immediately;
Press ON/OFF key for three seconds to start up the system. Before starting, if the system is at High Humidity Mode, the High
Humidity figure will shine, otherwise the system will only shine
the set temperature and all loads will run the mode having been
set before shutdown.
All following functions must be worked under start state.
High temperature warning
refrigerating chamber
of
the
When the temperature of the cooling chamber has been above
15°C for six hours, high temperature warning will ring. The buzzer will ring per second for ten times and then ten times every
thirty minutes, and temperature display region will show failure
code (E9); the ringing will stop when the temperature of the
cooling chamber is below 10°C. Press any key to cancel the warning buzzer (if it does not buzz after thirty minutes). But the failure
code display state is not canceled, until the failure is solved.
High Humidity Mode
When the system is not at High Humidity Mode, press and hold Hi
Humidity key (A key) for three seconds to start the High Humidity
Mode and High Humidity figure will be lit up.
When the system is at High Humidity Mode, press and hold Hi
Humidity key (A key) for three seconds to exit from the High Humidity Mode and High Humidity figure will not shine any more.
When starting High Humidity Mode, cooling chamber will work
under High Humidity state to improve relative humidity of the air
inside the cooling chamber.
Set the temperature of the cooling chamber
Press temperature regulation keys (C key) and (D key) to set the
temperature inside the chamber and the set temperature will
shine. The setting range is between 2 to 8 (non-periodic temperature regulation); it will exit from the system in five seconds
and the setting will take effect. (within five seconds after finishing the setting, press A key or B key to affirm the setting state
manually and make the setting valid.)
Illuminating lamp control
When open cooling chamber’s door, cooling chamber’s illuminating lamp will shine. When close cooling chamber’s door, cooling
chamber’s illuminating lamp will not shine any more.
Door-opening hint and door-opening alarming
control
When open the door, the music will ring for one time. If refrigerator chamber door has been open for 120 seconds, it will ring
warning bell, and the bell will ring per 2 seconds till the door is
closed. Press any key to cancel the door-opening warning.
Power-interruption memory and initial powerup state
• When meet power interruption, the refrigerator can memory
operating mode and state before automatically; When
power up, it will recover to the state before interruption and
run the mode having been set before interruption.
Failure hint
Note: when there is a failure, the system will display all machine failures’ codes by turn. The warning will be automatically
canceled after recovery of the failure or press any key to cancel
the warning. When failure happens, it is a priority to show failure
code till failure recovery, otherwise the set temperature and High
Humidity state cannot be displayed.
If a failure has been displayed all the time and automatic recovery fails, please contact After-sale Department or professional
maintenance personnel.
Force defrosting
Press and hold ”temperature regulation” keys and for three seconds to enter into Force Defrosting Mode. High position of LED
temperature region always shows ”3” with no display in the low
position. When entering into Force Defrosting Mode, the compressor will be stopped immediately. When working under Force
Defrosting Mode or the exiting condition is satisfied, press and
hold ”temperature regulation” keys and for three seconds to exit
form the Force Defrosting Mode.
Matters needing attention
Do not arbitrarily dismantle or repair. Choose the repair shops
designated by the manufacturer to replace the accessories.
Use standard professional three-hole power socket (above 10A).
Socket grounding must be good.
In order to avoid fire, please do not use combustible solvents
nearby the refrigerator. Pesticide
In order to avoid destroy, fire and other accidents, please do not
put anything combustible, explosive, volatile and strongly corrosive into the refrigerator. In order to avoid freezing, rupture and
other losses, please do not put the bottles with fluids or sealing
containers into the refrigerating box.
In order to avoid accidental harm caused by closing a child inside
or refrigerator falling, do not allow the children to enter into or
climb the refrigerator.
• Initial power-up state: the set temperature of cooling chamber is 5 and the system is not at High Humidity Mode.
Do not put the heavy things on the refrigerator, otherwise it will
easily fall and cause harm.
• Memory: include set temperature of cooling chamber, ”High
Humidity” Mode and cumulative working hours of compressor.
Do not put too much food into the refrigerator.
For example, if the system has a power failure under High Humidity state, it will continue to work at ”High Humidity” mode
after recovery.
Do not open the door and drawers for a long time or frequently
open the door and drawers, otherwise it would weaken the efficiency of the complete machine and increase operating load.
When the refrigerator is not at normal operation or is destroyed,
please cut off the power and inform local service center.
13
Do not splash the water on the top or back of the refrigerator,
otherwise it would reduce insulation effect.
2 Remove decorating components from the top beam
Attention:
The product is a household refrigerator. According to the national
standards, household refrigerator is only applicable to store food
and cannot be used for other purpose such as storing blood,
drugs, biological products, etc.
Refrigerator maintenance
Cleaning
Fingerprints are easily left on its exterior. Use a dry towel to wipe
up.
Periodically clean the dust both at the back of and under the
refrigerator.
3 Remove the two bolts fixed with hinges, pull the hinges out
from one side and dismantle the door at the same time. As
last, take the hinges out from the door.
Refrigerator interior should be cleaned frequently so as to avoid
foreign odor. After the power is cut off, use soft towel and neutral
detergent to clean and wipe with the clean water.
Do not use the following products to clean refrigerator interior:
• Alkaline or alkalescent detergents; (may cause the inner
liner and plastic components to crack)
• Soap powder, benzine, amyl acetate, alcohol, etc.; (may
destroy the plastic components)
• If cooking oil or seasonings blot on the refrigerator’s external
surface, please clean it immediately. (may cause the plastic
components to crack)
Lamps and replacement
If the illuminating lamp occur failure, please contact professional
personnel for home service.
Halt
Non-use within a long time. Please plug off the power to avoid
electric shock or fire due to power line aging; clean up refrigerator interior; open the door for a time and close it after the interior
become completely dry.
Power failure: Reduce opening times as many as possible; you’d
better not to put fresh food in it.
Discard: When discard unused refrigerator, door seal must be
dismantled off, so that the children would not be closed in it by
accident.
Door Right-Left Change
1 Remove the two nut caps and two hinge cover plates from
the top beam(open the door toward right)
14
4 Reassemble the lower hinge axis: dismantle the original
hinge axis and assemble it at the graphic position.
Troubleshooting
Before overhaul, please read following content
carefully
If the situation still exist after checking all belove matters, please
contact our company’s After-sale Department.
The damaged power cord must be replaced by maintenance personnel appointed by our company for the sake of safety.
Problem
Possible cause
The Cooler does not operate.
Not plugged in.
The appliance is turned off.
The circuit breaker tripped or a blown fuse.
The Cooler is not cold enough.
Check the temperature control setting.
External environment may require a higher setting.
The door is opened too often.
The door is not closed completely.
The door gasket does not seal properly.
Turns on and off frequently.
The room temperature is hotter than normal.
A large amount of contents has been added to the Cooler.
The door is open too often.
The door is not closed completely.
The temperature control is not set correctly.
The door gasket does not seal properly.
The light does not work.
Not plugged in.
The circuit breaker tripped or a blown fuse.
The light switch is “OFF”.
Vibrations.
Check to assure that the Cooler is level.
The Cooler seems to make too much noise
The rattling noise may come from the flow of the refrigerant, which is normal. As
each cycle ends, you may hear gurgling sounds caused by the flow of refrigerant
in your Cooler.
Contraction and expansion of the inside walls may cause popping and crackling
noises.
The Cooler is not level.
The door will not close properly.
The Cooler is not level.
The door was reversed and not properly installed.
The gasket is dirty.
The shelves are out of position.
16
Side by side mounting.
It is possible to mount the cabinets side by side. The mounting kit
is optional and can be ordered from your dealer.
17
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung Vor dem Gebrauch durch
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung Vor dem Gebrauch durch
Danke für den Kauf unserer Produkte.
Achtung:
• Bemerken Sie bitte die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch
• Bitte bewahren Sie das Handbuch für späteres Nachlesen
• Wenn das Handbuch aufgrund der Produktverbesserung
verändert ist, wird keine Hinweise gegeben
Warnung
1 WARNUNG Halten Sie die Ventilation in der Geräteverkleidung oder eingebauten Struktur frei von Hindernissen.
2 WARNUNG Neben der empfohlenden arbeitsweise vom
Hersteller, ist keine mechanische oder andere Mittel zu
benutzen, um das Abtauen zu beschleunigen.
3 WARNUNG Stören Sie nicht den Kältemittelkreislauf.
4 WARNUNG Verwenden Sie keine elektrische Geräte innerhalb der Kühlfächer, sofern sie nicht von dem Hersteller
empfohlen sind.
Warnung
5 Das Gerät muss nach Gebrauch und vor der Durchführung
von Wartung stromlos sein.
6 Dieses Gerät ist nicht für bestimmte Personen (einschließlich
Kinder) zu empfehlen, die mit eingeschränkter physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder
Erfahrung und Wissen haben, sofern sie keine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des
Geräts durch eine verantwortliche Person gewährleistet sind.
7 Kinder sollten betreut werden, um sicherzustellen, dass sie
das Gerät nicht spielen.
8 Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller
ausgetauscht werden, Kundendienst oder eine qualifizierte
Person kann Gefahr vermeiden.
9 Bitte setzen Sie den Kühl-Gefrierschrank nach der Festlegung
der lokalen Aufsichtsbehörde auf, er ist als brennbares Treibgas und Arbeitsstoff betrachtet.
10Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie die Lampe
austauschen.
11Bitte Entsorgen Sie das Gerät nach den örtlichen Vorschriften, es ist als brennbaren Arbeitsstoff und Treibgas betrachtet. Bevor Sie das Gerät entsorgen, bitte bauen Sie die Türen
ab, so dass die Kinder nicht im Kühlschrank blockiert werden
können.
Sie haben einige der Funktionen und Zubehör des Kühlschranks
kann mit dieser Legende in Verbindung gebracht werden gekauft
ist nicht ganz consistent
Die Kennzeichnungen und Zubehör des eingekauften Kühlschranks können mit dieser Legende unterschiedlich sein, bitte
sehen Sie die Packliste im Kühlschranke, danke!
18
• Neben der empfohlenden arbeitsweise vom Hersteller, ist
keine mechanische oder andere Mittel zu benutzen, um das
Abtauen zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine elektrische Geräte innerhalb der Kühlfächer, sofern sie nicht von dem Hersteller empfohlen sind.
• Was der Kühlschrank beinhaltete Kältemittel R600a und
Cyclopentan-Schaummaterialien sind brennbare Materialien,
nicht gebrauchter Kühlschrank soll fern von den Zündquellen
halten, er kann nicht zur Verbrennung geführt.
Der neue Kühlschrank ist da
• Vor dem Gebrauch eines neuen Kühlschrank, entfernen Sie
bitte alle Verpackungsmaterialien, einschließlich der Grundmatte, Schaumstoff-Matte und Klebeband im Kühlschrank.
• Reinigen Sie bitte die innere und außere Seite des Kühlschranks mit nassem Putzlappen(kann ein bisschen Spülmittel benutzen, dann reinigen mit Wasser).
• Bereiten Sie bitte eine geerdete Steckdose mit beider
elektrode vor, die anderen Geräte sollen die Steckdose nicht
gemeinsam benutzen.
• Achten Sie darauf, das Erdungskabel richtig zu verbinden,
die elektrode der Steckdose soll zuverlässige Erdungskabel
haben.
Transport und Aufstellung des Kühlschranks
Transport
• Stellen Sie den Kühlschrank nicht umgekehrt, horizontal oder
quetschen und schütteln den Kühlschrank, der Neigungswinkel ist nicht größer als 45 Grad während dem Transport.
• Drücken die Tür oder Deckel nicht übermäßig, dies kann
Verformung führen.
Tasten
A. Hi Humidität: Hohe Feuchtigkeit-Modus
• Stellen den Kühlschrank in die Schräglage (nicht größer als
20 Grad), dann kann man den Kühlschrank mit den hinteren
Rollen kurz bewegen.
B. EIN/AUS System- Schalter
Aufstellung
D. Temperatureinstellung des Kühlschranks DOWN
• Der Kühlschrank soll in einem gut belüfteten Ort aufgestellt
werden. Halten von der Warmquelle fern, direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. Stellen den nicht in einem
feuchten und wasserreichen Ort, um Rost und Schwächung
der Dämmwirkung zu verhindern.
• Obere Raum für den Kühlschrank darf nicht weniger als 30
cm ist. Die Entfernung gegen zwei Seiten darf nicht weniger
als 10 cm ist, der Abstand vor der Wand darf nicht mehr als
75 mm ist, und bietet den Komfort zum Öffnen und Schließen der Tür und verteilen die Hitze.
• Der Kühlschrank soll auf einer flachen, festen Boden aufgestellt werden. (Wenn der nicht flach ist, kann durch die füße
erfolg eingestellt werden)
Achtung
Das Netzkabel ist nicht von dem Kühlschrank oder anderen Gegenstände zu unterdrücken, um Unfall bei der Beschädigung des
Netzkabels zu vermeiden.
Stellen den Kühlschrank in der richtigen Position, verstehen alle
Sicherheitsvorkehrungen.
C. Temperatureinstellung des Kühlschranks UP
Namen der Anzeigefunktionen
1. Hohe Feuchtigkeit-Symbol
2. Temperaturbereich
3. Grad Celsius-Symbol
Anzeige-Steuerung
• Das ersten Power-On: zeigen 3 Sekunden an, Start-up-Ton
ertönt gleichzeitig, Temperatur der Standard-Anzeige ist auf
5℃ eingestellt.
Normalen Betrieb Anzeigen:
Temperaturanzeige-Bereich: Nach der Priorität ist die blinkende
Fehlercode bei der Störung angezeigt, wenn es keine Störung
gibt, wird die eingestellte Temperatur angezeigt.
Hohe Feuchtigkeit-Symbol: leuchten bei dem hohen FeuchtigkeitModus.
Anzeige-Steuerung:
Einschalten
Einschalten und ist automatisch in die Werkseinstellung geführt.
1. Die Anzeige schaltet sich nach 30 Sekunden aus beim
normal-Modus, wenn die Tür nicht geöffnet und keine Taste
betätigt ist.
2. Die Anzeige leuchtet immer, wenn die Tür geöffnet ist.
Nachdem die Tür geschlossen ist, schaltet die Anzeige aus.
Lebensmittel in den Kühlschrank stellen
Vorschlag: Nach einiger Betriebszeit, Erreichung der Sollwerte
der Lagertemperatur oder beim ersten Stop des Kompressors
stellen die Lebensmittel in den Kühlschrank, es ist gut für Frischhalten der Lebensmittel.
Bemerkung: Die innere Temperatur des Kühlschranks ist nach
einiger Zeit erreicht, wenn die Temperatur neu eingestellt oder
die anderen Lebensmittel in den Kühlschrank gestellt ist. Die
Zeit hängt sich von dem Einstellbereich der Temperatur, Umgebungstemperatur, Häufigkeit der Tür-Öffnung und die Menge der
innen gelagerten Lebensmittel ab.
3. Tritt die Art der Störung von “Fehlercode” auf, zeigen das
Bildschirm einmal, die Anzeige schaltet sich aus nach 30
Sekunden (Der Summer klingelt, bis durch eine beliebige
Taste den Ton ausgeschaltet ist)
Benutzer-Modus
Ein- und ausschalten
Klingeltöne für Ausschalten ist aktiviert, wenn Sie die EIN / AUS
-Taste (B-Taste) für 3 Sekunden beim Einschalt-Modus halten, das
Gerät ist sofort ausgeschaltet.
Klingeltöne für Einschalten ist aktiviert, wenn Sie die EIN / AUS
-Taste (B-Taste ) für 3 Sekunden beim Ausschalt-Modus halten,
das Gerät ist sofort eingeschaltet.
Wenn Sie die EIN / AUS -Taste (B-Taste) für 3 Sekunden beim
Einschalt-Modus halten, die Anzeige ist aus, neben der EIN / AUS
-Taste (B-Taste) funktioniert die anderen Tasten nicht mehr, Kompressor und Türlampen ist sofort heruntergefahren.
19
Hohe Feuchtigkeit-Symbol leutet, wenn Sie die EIN / AUS -Taste
(B-Taste) für 3 Sekunden beim Ausschalt-Modus halten und vor
dem Ausschalten das Gerät beim hohe Feuchtigkeit-Modus funktionert. Sonst wird die letzte eingestellte Temperatur angezeigt,
das Gerät funktioniert wie die Einstellung vor dem Herunterfahren.
Alle unteren Funktionen sind beim Einschalt-Modus durchgeführt.
Hohe Feuchtigkeit-Modus
Halten die Hi Humidität (A-Taste) für 3 Sekunden beim nicht Hohe
Feuchtigkeit-Modus, das hohe Feuchtigkeit-Modus wird aktiviert,
hohe Feuchtigkeit-Symbol leuchtet.
Halten die Hi Humidität (A-Taste) für 3 Sekunden beim Hohe
Feuchtigkeit-Modus, das hohe Feuchtigkeit-Modus wird inaktiviert, hohe Feuchtigkeit-Symbol ist aus.
Ist das hohe Feuchtigkeit-Modus aktiviert, funktioniert der Kühlschrank unter dem Betriebszustand hohe Feuchtigkeit-Modus,
die relative Luftfeuchtigkeit der gekühlten Raumluft steigt.
Temperatureinstellung des Kühlschranks
Drücken Sie die Taste (C-Taste) und Taste (D-Taste), um Temperatur einzustellen, Anzeige der Raumtemperatur blinkt, Einstellbereich ist 2 – 8°C (keine zyklische Temperatureinstellung). Die
Einstellung ist nach 5 Sekunden aktiviert.
 Speicherinhalt: die eingestellte Temperatur des Kühlschranks,
“hohe Feuchtigkeit” Modus, kumulative Arbeitszeit des Kompressors.
ZB: Stromausfall beim hohe Feuchtigkeit-Modus, wenn der Strom
wieder versorgt ist, wird der Kühlschrank unter “hohe Feuchtigkeit” Modus funktionieren.
Hochtemperatur- Alarm des Gefrierschranks
Wenn die Temperatur des Gefrierfachs höher als 15℃ ist und
mehr als 6 Stunden dauert, wird der Hochtemperatur- Alarm des
Gefrierschranks aktiviert, Der Summer klingt 10 mal jede Sekunde, dann alle 30 Minuten 10 mal, Temperaturanzeige blinkt,
Fehlercode ist angezeigt (E9). Wenn die Temperatur des Gefrierfachs unter 10℃ liegt, ist der Alarm inaktiviert. Drücken Sie eine
beliebige Taste, um den Alarm zu inaktivieren(Signalton schaltet
sich auch nach 30 Minuten aus), aber das Status der FehlercodeAnzeige bleibt noch, bis der Fehler beseitigt ist.
Fehleranzeige
Fehlercode
E 1
Störung des Sensors des Kühlschranks
E 6
Störung der Kommunikation
E 4
Störung des Abtausensors des Kühlschranks
E 9
Hochtemperatur- Alarm des Kühlschranks
E 7
Störung des Sensors der Außentemperatur
Lichtsteuerung
E C
Störung der EEPROM- Schaltung
Die Lampe des Kühlschranks leuchtet, wenn die Tür geöffnet ist.
Die Lampe des Kühlschranks ist aus, wenn die Tür geschlossen
ist.
Bemerkung: Wenn die Störungen auftreten, wird alle Fehlercode
des Gerätes abwechselnd angezeigt. Wenn die Störungen beseitigt sind, wird der Alarm automatisch oder durch Drücken einer
beliebigen Taste ausgeschaltet. Die Fehlercode wird nach der
Priorität angezeigt, bis die Störung beseitigt ist, sonst wird keine
eingestelle Temperatur und hohe Feuchtigkeit-Symbol zeigen.
(Sie können auch A-Taste oder B-Taste nach 5 Sekunden der Einstellung manuell drücken, die Einstellung ist wirksam)
Hinweise für Tür und Kontrolle des
Türalarms
Musik-Klingeltöne klingelt einmal, wenn die Tür geöffnet und geschlossen ist. Wenn die Tür im offen Zustand für 120 Sekunden
gehalten ist, Klingelt Alarmton. Alle zwei Sekunden Klingelt einmal, bis die Tür geschlossen ist. Durch Drücken einer beliebigen
Taste kann der Alarmton ausgeschaltet warden.
Stromausfall-Speicherung und Leistungszustand bei der ersten Stromversorgung
• Der Kühlschrank kann die Betriebsart und Status nach
Stromausfall automatisch speichern. Wenn der Strom wieder
versorgt ist, wird das Run-Modus wie vor dem Stromausfall
durchgeführt.
• Leistungszustand bei der ersten Stromversorgung: die Temperatur des Kühlschranks ist auf +5℃ eingestellt, nicht hohe
Feuchtigkeit-Modus.
20
Zwanghafte Abtauung
Halten die Taste “Temperatureinstellung∧” und “Temperatureinstellung” für 3 Sekunden, dann wird das Modus der zwanghaften Abtauung aktiviert. LED-Temperaturbereich zeigt immer “3”,
untere Grenze ist nicht gezeigt. Ist das Modus der zwanghaften
Abtauung aktiviert, stoppt der Kompressor sofort.
Halten die Taste “Temperatureinstellung∧” und “Temperatureinstellung” für 3 Sekunden im Modus der zwanghaften Abtauung,
oder sind die Bedinungen erfüllt, so wird das Modus der zwanghaften Abtauung verlassen.
Bitte nicht zerlegen oder reparieren selber, bitte lassen Sie die
Ersatzteile durch die Werkstatt oder Hersteller austauschen. Verwenden Sie bitte die Steckdose für Standard-Drei-Loch oberhalb
von 10A, Steckdose muss gut mit der Erdung verbindet.
Verwenden Sie keine brennbare Lösungsmittel neben den Kühlschrank, um Feuer zu vermeiden. Bitte stellen keine brennbare, explosive, flüchtige, stark ätzende Materialien in den Kühlschrank, um Schäden der Materialien oder Brand-Unfall zu
vermeiden. Bitte stellen keine Flaschen mit Flüssigkeit oder
Luftdichte Behälter in den Gefrierschrank, um Explodieren oder
andere Fälle zu vermeiden.
1Entfernen Sie die obere
Scharniere(rechts öffnen)
zwei
Schrauben
und
zwei
Bitte lassen keine Kinder in oder auf dem Kühlschrank spielen,
um herunterfallen des Kühlschranks zu vermeiden. . . . . . Stellen
Sie keine schwere Gegenstände auf den Kühlschrank, sonst wird
die Gegenstände unterfallen.
Bitte stellen nicht zu viel Lebensmittel in den Kühlschrank Häufige Öffnen der Türen und Schubladen schwächt die globale Effizienz und erhöhen den Stromverbauch.
Wenn der Kühlschrank nicht normal läuft oder beschädigt ist,
achten Sie darauf, den Strom unbedingt auszuschalten, und das
lokale Service-Center mitzuteilen. Spritzen Sie kein Wasser auf
die Obere und hintere Seite, sonst schwächt die elektrische Isolation.
Achtung:
Dieses Produkt ist nur für den Haushalt, nach den nationalen
Standard ist dieser Kühlschränk nur für Aufbewahrung der Lebensmittel geeignet, nicht für andere Zwecke, wie z. B. Lagerung
von Blut , Drogen und biologische Produkte usw.
2. Entfernen die Komponenten der Dachbalken-Verkleidung
3. Schrauben die beiden Schrauben ab und ziehen das obere
Scharnier aus, nehmen die Tür ab und ziehen das Scharnier
aus der Tür.
Reinigung
Auf der Systemsteuerung sind leicht Fingerabdrücke hintergelassen, sie kann mit Handtuch gereinigt warden.
Reinigen bitte regelmäßig die Rückseite des Kühlschränks und
Boden.
Reinigen bitte regelmäßig die innere Seite des Kühlschränks, um
eigenartigen Geruch zu vermeiden. Vor der Reinigung schalten
den Strom aus, verwenden Sie weiches Handtuch und Neutralreiniger, danach waschen mit Wasser.
Verwenden keine nachfolgende Mittel, die innere Seite des Kühlschränks zu reinigen:
• Alkalische oder schwach alkalische Reinigungsmittel. (sie
führen Rissbildung des Kerns und Kunststoffteile).
4. Bauen das untere Scharnier auf: nehmen die Spindel ab und
bauen nach der gezeigten Position um.
• Seifenpulver, Benzin, Bananen-Öl, Alkohol usw. ( sie führen
Beschädigung der Kunststoffteile).
• Wenn er mit Öl oder Gewürzen bestrichen ist, waschen Sie
bitte sofort.( sie führen Rissbildung der Kunststoffteile).
Lampen und Austauschen
Kontaktieren Sie bitte mit den fachlichen Personen, wenn die
Lampen Störungen haben.
Ausschalten
Lange Nichtbenutzung:
Schalten den Strom aus, um den Stromschlag oder Brand bei der
Veralterung des Stromkabels zu vermeiden. Waschen Sie die innere Seite des Kühlschränks. Öffen und halten die Tür offen, bis
die die innere Seite des Kühlschränks vollständig getrocknet ist.
Stromausfall:
Öffenen Sie bitte die Tür nicht häufig beim Stromausfall. Stellung
der neuen Lebensmittel ist nicht zu empfehlen.
Entsorgung:
Bauen Sie bitte die Tür ab, so dass die Kinder nicht im Kühlschrank blockiert werden können.
21
Befestigung nebeneinander:
Es ist moglich, die Schränke nebeneinander zu befestigen. Die
dazu benötigten Teile sind bei Ihrem Händler getrennt erhältlich.
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising