Elma 117 / 118
Elma 117 / 118
Dansk/norsk vejledning
Svensk bruksanvisning
Suomenkielinen käyttöohje
Deutsche Bedienungsanleitung
English User Manual
Side
Sida
Sivu
Seite
Page
1 - 10
11 - 22
23 - 32
33 - 42
43 - 58
Elma 117 - 118
Side 1
Betjeningsvejledning
Elma 117 / 118
Digital
Tangamperemeter
Elma 117 - El. nr. 63 98 910 152
Elma 117 - 118
Side 2
1) Sikkerhed....................................................................................................3
INTERNATIONALE ELEKTRISKE SYMBOLER .................................................... 3
2) Cenelec direktiv .........................................................................................3
3) Instrument beskrivelse..............................................................................4
4) Funktioner ..................................................................................................5
AC strømmåling..................................................................................................... 5
DC- & AC Spænding og Hz Frekvensmåling....................................................... 6
AutoCheckTM mode ............................................................................................... 7
Manual eller Auto-område .................................................................................... 8
Elektrisk Felt (EF) .................................................................................................. 8
Ω Modstands- og Gennemgangstest ................................................................... 9
HOLD
funktion .................................................................................................. 9
Autosluk ............................................................................................................... 10
5) Vedligeholdelse........................................................................................10
Rengøring og opbevaring................................................................................... 10
Udskiftning af batteri........................................................................................... 10
6) Specifikationer .........................................................................................10
Elma 117 - 118
Side 3
1) Sikkerhed
Dette instrument er designet og produceret i sikkerhedsklasse II ifølge international standard IEC
1010-1 installations kategori III. Manualen indeholder vejledninger og advarsler, som skal
overholdes for at sikre arbejdet med instrumentet.
Disse instrumenter er designet og produceret efter sikkerhedsklasse II iht. international standard
IEC61010-2-032(1994), EN61010-2-032(1995), UL3111-2-032(1999):
Kategori II 600 Volt AC og DC.
Kategori III 300 Volt AC og DC.
Elma 117 & Elma 118
Kategori III 600 Volt AC og DC.
UDTRYK I DENNE MANUAL
ADVARSEL Bruges hvor det kan være til fare og/eller livsfarligt for brugeren.
FORSIGTIG Bruges hvor det kan skade og/eller ødelægge instrumentet.
ADVARSEL
Læs sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt for at undgå elektrisk stød ved arbejde over 60VDC eller
25VAC, da dette arbejde kan være farligt.
For at minimere risikoen for brand eller elektrisk stød, må instrumentet ikke udsættes for regn eller
fugt. Instrumentet er kun beregnet til indendørs brug.
Kontrollér testledninger, tilslutninger og selve instrumentet for dårlig isolation, blottet metal el. lign.
før brug af instrumentet. Er der fundet nogle defekter, skal de repareres før brug.
Rør ikke testledningernes metaldele eller det kredsløb der testes, så længe der er spænding
tilstede på målekredsen.
FORSIGTIG
Fjern testledningerne fra målepunktet før der skiftes funktion/område på instrumentet.
INTERNATIONALE ELEKTRISKE SYMBOLER
!
Forsigtig ! Henviser til forklaring i denne manual
Forsigtig ! Risiko for elektrisk stød
Jord
Dobbelt isoleret eller forstærket isolering
Sikring
AC vekselstrøm
DC jævnstrøm
2) Cenelec direktiv
Dette instrument er i overensstemmelse med CENELEC Lavspændingsdirektiv 73/23/EEC og
EMC direktiv 89/336/EEC.
Elma 117 - 118
Side 4
3) Instrument beskrivelse
1) Berøringsfri spændingsindikering: antenne
position
2) Kæbemarkerings linje, kan give
fejlvisning. Hvis man kommer over denne
linje
3) Barriere for en sikker afgrænsning
når der måles med instrumentet
4) Trykknapper for flere specielle funktioner
5) + Indgangsbøsning for alle funktioner
med undtagelse af STRØMMÅLING
6) – Indgangsbøsning for alle funktioner
med undtagelse af STRØMMÅLING
7) Glideomskifter samt ON/OFF knap
8) 3-5/6 digit LCD display 6000 counts
9) Greb til at åbne strømtangen
10) Kæbecenter. Indikerer hvor den mest
nøjagtige strømmåling udføres
11) Strømtransformertang, for opsamling af
det magnetiske AC felt
Elma 117 - 118
Side 5
4) Funktioner
AC strømmåling
For at måle strøm med Elma 117 og Elma 118 skal glideomskifteren sættes i position A .
Kæberne lukkes omkring den leder, hvori strømmen skal måles. Værdien kan efterfølgende
aflæses i displayet.
FORSIGTIG
Kæberne skal kun lukkes omkring én leder for at måle belastningsstrømmen. Kontroller at
kæberne er korrekt lukket, da strømmålingen ellers vil være misvisende.
Opmærksom
Andre strømførende apparater som transformer, motor m.m. vil have indvirkning på målingerne
Hold derfor instrumentet så langt væk som muligt fra disse fejlkilder.
Elma 117 - 118
Side 6
DC- & AC Spænding og Hz Frekvensmåling
Tilslut testledningerne i bøsningerne. Glideomskifteren sættes i position
.
Tryk på Select knappen for at skifte i mellem følgende funktioner:
DCV og ACV samt Hz via testledningerne.
Bemærk
Følsomheden i frekvensmåling varierer automatisk alt efter området på instrumentet.
Laveste område = højst følsomhed
Elma 117 - 118
Side 7
AutoCheckTM mode
Glideomskifteren sættes i positionen
.
Autocheck-funktionen, vælger automatisk område, alt efter hvad man måler på. (DCV, ACV eller
modstand( Ω) ).
Ved intet input: Displayet vil vise ”Auto”, når det er klar.
Ved måling uden spænding, men med en modstand mindre end 6MΩ: Instrumentet vil vise
modstandsværdien.
Mindre end 25Ω (0,025kΩ): Instrumentet giver en hyletone.
Ved måling på spænding over +1,5 VDC, -1 VDC eller 2 VAC: Displayet vil vise den målte værdi i
DC eller AC, alt efter hvilken spænding man måler på.
Overspændingsalarm
Ved spænding over 600 V: Displayet vil vise ”OL”, med en advarende tone som indikation på
overspænding. Fjern med det samme testledningerne fra den genstand du måler på for at undgå
ødelæggelser.
Ønskes Autocheck mode slået fra, trykkes på Range-knappen, og man kan manuelt vælge, hvilket
område man vil måle i. For aktivering af Autocheck igen, holdes Range-knappen nede i 1 sekund
eller længere.
Ved modstandsmåling i Autocheck, vil en spændingsadvarsel advare dig om, at det, man måler på,
er ved at blive opladet.
Elma 117 - 118
Side 8
Manual eller Auto-område
Når en funktion på instrumentet har mere end et område at vælge imellem, kan man skifte område
ved manuelt at trykke på Range-knappen. Ønsker man at vende tilbage til Auto, holdes Rangeknappen nede i 1 sekund.
Denne funktion gælder dog ikke området Diodetest og gennemgang.
Elektrisk Felt (EF)
I et hvilket som helst måleområde, kan man slå EF (NCV) til. Tryk på EF(NCV)-knappen, og i
displayet vil der stå EF, når instrumentet er klar.
Søgning uden probe
Antennen, som er øverst oppe på tangen (se symbolet), kan måle det elektriske felt.
Signalet vises som en bargraf plus variable bip-toner, efter hvor stort feltet er.
Søgning med probe
For mere præcis indikering kan man anvende en probe i stedet for.
Proben sættes i plus-bøsningen på instrumentet og kan derved vise, hvor det elektriske felt er.
Signalet vises som en bargraf plus variable bip-toner, efter hvor stort feltet er.
Elma 117 - 118
Ω Modstands- og
Side 9
Gennemgangstest
Gennemgangstest
Testledningerne tilsluttes terminalerne. Tryk kort på SELECT-knappen for at vælge
gennemgangstest.
Diodetest
Testledningerne tilsluttes terminalerne. Tryk kort på SELECT-knappen 2 gange for at vælge
Diodetest-funktion. Normalt spændingsfald i lederetningen for en god silicum diode er mellem
0.400V og 0.900V. En højere værdi indikerer en defekt diode. Ligeledes indikerer 0 (nul) eller OL
også en defekt diode. Vend testledningerne på dioden. Displayet skal vise OL. Enhver anden
visning indikerer, at dioden er defekt.
Kapacitetstest
Testledningerne tilsluttes terminalerne. Tryk kort på SELECT-knappen 3 gange for at vælge
kapacitetsfunktion. Kapaciteten i testledningerne kan udlignes med relativ zero
funktionen.
FORSIGTIG Kondensatorer skal aflades, før der må måles på disse.
FORSIGTIG Brug af modstand, gennemgangstest, diode- eller kapacitetstest på en
spændingsførende kreds vil medføre forkert resultat og kan beskadige instrumentet.
I mange tilfælde skal komponenter demonteres fra målekredsen for at opnå en korrekt måleværdi.
HOLD
funktion
Målte værdier kan fastfryses på displayet - for senere aflæsning - med et tryk på HOLD
knappen.
Elma 117 - 118
Side 10
Autosluk
Når instrumentet er tændt, vil det automatisk slukke efter ca. 3 min, hvis omskifter eller trykknapper
ikke er blevet aktiveret i dette tidsrum. For at ”vække” instrumentet igen,
tryk på en af trykknapperne eller skub glideomskifterne i OFF position og tilbage igen.
Stil altid omskifteren i OFF position, når instrumentet ikke anvendes.
5) Vedligeholdelse
ADVARSEL
For at undgå elektrisk stød, når kabinet åbnes, skal testledninger være frakoblet enhver elektrisk
kreds.
Rengøring og opbevaring
Rengøres med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.
Hvis instrumentet ikke anvendes i en periode på 60 dage eller mere, skal batterierne fjernes fra
instrumentet.
Udskiftning af batteri
Når batterisymbolet vises i displayet, skal batterier skiftes så hurtigt som muligt.
1.
2.
3.
4.
5.
Sluk for instrumentet
Afmontér alle prøveledninger
Skru de to skruer på bagsiden ud
Løft bunden fra instrumentet og udskift de to batterier af typen 1,5 V AAA (LR03)
Skru bagsiden på igen
6) Specifikationer
Se venligst I det engelske afsnit.
Elma 117 - 118
Sida 11
BRUKSANVISNING
Elma 117 /
118
Tångmultimeter
med
AutoCheckTM
Elma 117 - 118
Sida 12
1) Säkerhet
Den här bruksanvisningen innehåller information och varningar som måste följas för att
instrumentet ska fortsätta vara säkert och för att man ska kunna använda det på ett säkert sätt.
Om instrumentet används på något annat sätt än det som anges av tillverkaren kan det skydd som
instrumentet ger försämras.
Multimetern uppfyller kraven för dubbel isolering enligt IEC61010-2-032 (1994), EN61010-2-032
(1995) och UL3111-2-032 (1999):
Kategori III, 600 V, växelström (AC) och likström (DC)
ÖVERSPÄNNINGSKATEGORI ENLIGT IEC61010
ÖVERSPÄNNINGSKATEGORI II
Utrustning med ÖVERSPÄNNINGSKATEGORI II är energiförbrukande utrustning som får sin
strömförsörjning från fasta installationer.
Observera: Som exempel kan nämnas utrustning för hushållsbruk, kontor och laboratorier.
ÖVERSPÄNNINGSKATEGORI III
Utrustning med ÖVERSPÄNNINGSKATEGORI III är utrustning i fasta installationer.
Observera: Som exempel kan nämnas brytare i fasta installationer och viss utrustning för industriell
användning med permanent anslutning till fasta installationer.
ÖVERSPÄNNINGSKATEGORI IV
Utrustning med ÖVERSPÄNNINGSKATEGORI IV ska användas vid installationens början.
Observera: Som exempel kan nämnas elektricitetsmätare och utrustning för primärt
överströmsskydd.
VIKTIGA BEGREPP I DENNA BRUKSANVISNING
VARNING
Anger förhållanden och åtgärder som kan resultera i allvarliga personskador för
användaren eller till och med dödsfall.
Anger förhållanden och åtgärder som kan skada instrumentet eller göra
UPPMÄRKSAMMA
så att det inte fungerar på korrekt sätt.
VARNING
För att minska risken för brand och elektriska stötar ska produkten inte utsättas för regn eller fukt.
Multimetern är endast avsedd för inomhusbruk.
För att undvika risken för elektriska stötar måste man vidta korrekta säkerhetsåtgärder när man
arbetar med spänningar över 60 V DC eller 30 V AC (effektivvärde). Dessa spänningsnivåer
innebär en potentiell risk för elektriska stötar för användaren.
Kontrollera om testsladdar, anslutningar eller sonder har skadad isolering eller blottad metall innan
instrumentet används. Om några defekter hittas måste de skadade delarna omedelbart bytas ut.
Elma 117 - 118
Sida 13
Rör inte testsladdarnas spetsar eller kretsen som testas när kretsen i fråga är strömförande. För att
undvika oavsiktliga kortslutningar av oisolerade, farliga, strömförande ledare eller bussar måste de
stängas av innan tångens käftar sätts på plats eller tas bort. Om man kommer i kontakt med ledare
finns det risk för elektriska stötar. Håll händerna/fingrarna bakom gränsen som anger
säkerhetszonen för multimetern och testsladdarna under mätningen.
UPPMÄRKSAMMA
Ta bort testsladdarna från testpunkterna innan multimeterns funktion ändras.
INTERNATIONELLA ELEKTRISKA SYMBOLER
!
Uppmärksamma! Se förklaringen i denna bruksanvisning
Uppmärksamma! Risk för elektrisk stöt
Jord
Dubbel isolering eller förstärkt isolering
Säkring
AC – Växelström
DC – Likström
2) Cenelec-direktiv
Instrumenten följer CENELECs lågspänningsdirektiv 73/23/EEG och direktivet för elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC) 89/336/EEG.
Elma 117 - 118
Sida 14
3) Beskrivning av produkten
Denna bruksanvisning använder bara representativa exempel på modeller i illustrationerna. Se
efter i specifikationerna för närmare information om vilka funktioner som är tillgängliga för de olika
modellerna.
1) Beröringsfri detektering av elektriska fält
(NCV): antennens plats
2) Markeringslinjer för indikering av
felaktig position vid ACA-mätning
3) Hand/finger-gräns som anger var
säkerhetszonen mot tången tar slut vid
strömmätning
4) Tryckknappar för särskilda funktioner
5) Ingång för alla funktioner FÖRUTOM
beröringsfri ACA-strömmätning
6) Neutral (jordreferens). Ingång för alla
funktioner FÖRUTOM beröringsfri ACAströmmätning
7) Skjutreglage för att sätta på och stänga
av multimetern och välja en funktion
8) LCD-display med 3–5/6 siffror,
skallängd 6 000
9) Knapp för att öppna
transformatortången
10) Indikering av tångens mitt, där bästa
ACA-mätning uppnås
11) Transformatortång för uppfångning av
magnetfält från växelström
Elma 117 - 118
Sida 15
4) Användning
ACA-strömmätning via tången
Sätt skjutreglaget i läget
strömmätning (växelström).
. Mätningen görs via tångens käftar för beröringsfri ACA-
UPPMÄRKSAMMA
• Tryck på knappen för att öppna tångens käftar och stäng den runt en enda ledare i
kretsen för att mäta belastningsströmmen. Se till att tångens käftar är helt stängda,
annars uppstår mätfel. Om tången griper runt mer än en ledare i en krets sker en
mätning av differentialströmmen (exempelvis för identifiering av läckström).
• Intilliggande strömförande enheter som transformatorer, motorer och ledare
påverkar mätningens noggrannhet. Håll käftarna så långt borta från dem som möjligt
för att minimera denna påverkan.
Elma 117 - 118
Sida 16
Funktionerna Hi-Z DCV, ACV och frekvensmätning av ledning (Hz)
för att välja spänningsmätning med normal impedans (Hi-Z).
Sätt skjutreglaget i läget
Ingångsimpedansen är satt till ungefär 5 MΩ för att minimera belastningen på kretsarna
under testet. DCV är standardfunktion. DC-symbolen ”
” visas. Tryck på knappen
SELECT för att välja ACV. AC-symbolen ”
” visas. Tryck igen för att aktivera funktionen
för frekvensmätning av ledning (Hz).
Observera:
• Frekvensmätningens ingångskänslighet varierar automatiskt med det ACV-intervall
som var inställt när funktionen frekvensmätning av ledning valdes. Intervallet AC 6 V
har den högsta och AC 600 V den lägsta känsligheten. Om man mäter signalen med
ACV-funktionen UNDER TIDEN man väljer funktionen för frekvensmätning i detta
ACV-intervall får man automatiskt den lämpligaste känsligheten vid högre
spänningar. Därigenom kan man slippa elektriskt brus exempelvis vid nätspänning
på 110/220 V. Om avläsningen visar noll på grund av otillräcklig signalnivå ska man
välja frekvensfunktionen INNAN man utför mätningen (i intervallet AC 6 V) för att få
högsta känslighet.
Elma 117 - 118
Sida 17
Läget AutoCheck™
. Den innovativa AutoCheck™-funktionen väljer automatiskt
Sätt skjutreglaget i läget
mätfunktion mellan DCV, ACV och motstånd (Ω) baserat på ingångssignalen via
testsladdarna.
• Om det inte finns någon ingångssignal visar multimetern ”Auto” när den är klar.
• Om det inte finns någon spänningssignal men ett motstånd under 6 MΩ visar multimetern
motståndsvärdet. När motståndet är under 25 Ω (0,025 kΩ) avger multimetern en ljudsignal
för att ange kontinuitet.
• När det finns en signal över tröskeln +1,5 VDC, –1 VDC eller 2 VAC upp till
märkspänningen 600 V visar multimetern spänningsvärdet i DC eller AC beroende på vilket
värde som har högst toppvärde.
• Larm för överbelastning: Om spänningen är över märkspänningen 600 V visar
multimetern ”OL” och avger en varningssignal för att indikera att spänningen ligger ovanför
det tillåtna intervallet. Ta omedelbart loss testsladdarna för att undvika faror.
Elma 117 - 118
Sida 18
Observera:
• Låsning av intervall: När en avläsning visas i läget AutoCheck™ kan du trycka en gång
på knappen RANGE för att låsa funktionsintervallet som används. LCD-symbolen
•
•
”
” försvinner. Genom att låsa intervallet går det snabbare att göra upprepade
mätningar. Tryck på knappen upprepade gånger för att bläddra mellan intervallen. Tryck
och håll ner knappen under 1 sekund eller mer för att återgå till läget AutoCheck™.
Varning för fara: Om du gör motståndsmätningar i läget AutoCheck™ och föremålet som
testas plötsligt blir strömförande, uppmärksammas du på detta genom att
spänningsmätningen visas.
Åtgärder mot läckspänning: Läckspänningar är oönskade vagabonderande signaler från
intilliggande fasta signaler som lyckas förvirra normal spänningsmätning med multimetrar.
Vårt AutoCheck™-läge ger en låg (linjärt stigande) ingångsimpedans (ungefär 1,6 kΩ vid
låg spänning) för att ta bort läckspänningar, vilket i huvudsak lämnar kvar endast de fasta
signalvärdena vid avläsningen. Detta är en ovärderlig funktion för noggrann indikering av
fasta signaler, exempelvis för att kunna skilja mellan strömförande och öppna ledningar (till
jord) i elektriska installationer.
VARNING:
• Ingångsimpedansen i läget AutoCheck™ ökar kraftigt från startnivån 1,6 kΩ till några
hundra kΩ vid fasta signaler med höga spänningar. Meddelandet ”LoZ” visas på LCDdisplayen för att påminna användaren om att ett läge med låg impedans används. Den
inledande toppbelastningsströmmen, vid mätning exempelvis direkt på 600 V AC, kan vara
upp till 530 mA (600 V x 1,414/1,6 kΩ) och minska kraftigt till cirka 4 mA (600 V x 1,414/210
kΩ) inom en bråkdel av en sekund. Använd inte läget AutoCheck™ på kretsar som kan
skadas av en sådan lågingångsimpedans. Använd istället reglageläget
för
spänningsmätning med normal ingångsimpedans (Hi-Z på cirka 5 MΩ) för att minimera
belastningen för sådana kretsar.
Manuellt eller automatiskt intervall
När funktionen som har valts har mer än ett intervall kan du trycka på knappen RANGE för att välja
manuell inställning av intervall. Multimetern behåller samma intervall som var inställt. LCDdisplayen slutar visa symbolen
. Tryck på knappen igen för att bläddra mellan intervallen.
Tryck och håll ner knappen under 1 sekund eller mer för att återgå till läget för automatiskt val av
intervall.
Observera:
* Det går inte att välja manuell inställning av intervall för funktionerna 600Ω/
/
.
* För att använda manuell inställning av intervall i läget AutoCheck™, se ”Låsning av intervall”
enligt förklaringen i kommentarerna till avsnittet om läget AutoCheck™.
Elma 117 - 118
Sida 19
Detektering av elektriskt fält
I vilken funktion som helst går det att trycka på knappen EF (NCV) för att växla till funktionen för
detektering av elektriskt fält. Multimetern visar ” ” när den är klar. Signalstyrkan anges som en
serie stapelsegment på displayen och genom olika ljudsignaler.
• Beröringsfri detektering av elektriska fält (NCV): Det sitter en antenn på
•
ovansidan av den fasta tångkäften (se symbolen
på käften) som detekterar
elektriska fält som omger strömförande ledare. Den är perfekt att använda för att spåra
strömförande anslutningar, hitta kabelbrott och skilja mellan strömförande anslutningar och
jordanslutningar.
Detektering av elektriska fält med sond: För att få en mer exakt indikering av
strömförande ledningar, exempelvis för att skilja mellan strömförande anslutningar och
jordanslutningar, kan den röda (+) testsonden användas för mätningar med direkt kontakt.
Elma 117 - 118
Funktionerna 600Ω/
Sida 20
/
Sätt skjutreglaget i läget 600Ω/
/
.
• Motståndsintervallet 600 Ω med ljudsignal för att ange kontinuitet är standardfunktion. Det
är ett utvidgat intervall med lågt motstånd som kompletterar motståndsfunktionen (Ω) i läget
AutoCheck™. Svarstiden för kontinuitets-ljudsignalen förbättras också drastiskt (i
jämförelse med läget AutoCheck™) vid användning av detta fristående intervall.
Kontinuitets-ljudsignalen är praktisk för att kontrollera kabelanslutningar och funktionen hos
brytare. En kontinuerlig ljudsignal indikerar en sluten krets.
• Tryck på knappen SELECT för att välja funktionen för diodtest. Avläsningen visar det
ungefärliga spänningsfallet över testsladdarna. I framriktningen ligger det normala
spänningsfallet för en bra kiseldiod mellan 0,400 V och 0,900 V. En avläsning som är högre
än så indikerar en läckande (trasig) diod. En avläsning på noll indikerar en kortsluten
(trasig) diod och multimetern avger en kontinuerlig varningssignal. Meddelandet OL
indikerar en öppen (trasig) diod. Byt plats på testsladdarnas anslutningar (backriktning) på
dioden. Displayen visar OL om dioden fungerar som den ska. Alla andra värden indikerar
Elma 117 - 118
•
Sida 21
att dioden är resistiv eller kortsluten (trasig).
Tryck på knappen SELECT IGEN för att välja kapacitansfunktionen. Tiden som
kapacitansmätningen tar varierar med kapacitansvärdet. Det krävs bara några få sekunder
för mätvärden under 100 μF, med det krävs en minut eller mer för att mäta extrema värden
runt 2000 μF.
Funktionen HOLD
Funktionen Hold fryser displayen för senare avläsning. Tryck på knappen HOLD
eller stänga av funktionen. Symbolen ”
för att aktivera
” visas.
Bakgrundsbelyst display (endast modell 118)
Tryck på knappen SELECT under 1 sekund eller mer för att sätta på eller stänga av funktionen för
bakgrundsbelysning av displayen.
Automatisk avstängning (APO)
Multimetern har en intelligent funktion för avstängning som stänger av den efter ungefär 3 minuter
utan meningsfulla mätningar eller användning av knappar/reglage. För att aktivera multimetern
igen efter avstängningen kan du trycka på valfri knapp eller sätta skjutreglaget till OFF och sedan
tillbaka igen. Sätt alltid skjutreglaget i läget OFF när multimetern inte används.
5) Underhåll
VARNING
För att undvika elektriska stötar ska man koppla bort multimetern från eventuella kretsar, dra ur
testsladdarna ur anslutningarna och sätta multimetern i läget OFF innan höljet öppnas. Använd
inte multimetern med öppet hölje.
Felsökning
Om instrumentet inte fungerar som det ska bör batterier, testsladdar, etc. kontrolleras och bytas ut
vid behov. Kontrollera en extra gång att instruktionerna i denna bruksanvisning följs.
Om instrumentets spännings/motstånds-ingångar har utsatts för höga spänningstransienter
(genom blixtnedslag eller spänningssprång i systemet) på grund av olyckshändelse eller onormala
användningsförhållanden, utlöses säkringsmotstånd (de får hög impedans) som fungerar på
samma sätt som säkringar för att skydda användaren och instrumentet. De flesta mätfunktionerna
genom denna anslutning blir då öppen krets. Säkringsmotstånden och gnistgapen bör därefter
bytas av en behörig tekniker. Se avsnittet GARANTIBESTÄMMELSER för information om garanti
och reparationsservice.
Rengöring och förvaring
Torka då och då av höljet med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel; använd inte slipande
medel eller lösningsmedel. Om multimetern inte ska användas under mer än 60 dagar ska
batterierna tas ur och förvaras separat.
Byte av batterier
Multimetern använder 2 st. vanliga 1,5 V AAA-batterier (kallas även NEDA 24 eller IEC LR03).
Lossa de två skruvarna på batteriluckan. Lyft upp batteriluckan. Byt ut batterierna. Sätt tillbaka
batteriluckan. Skruva tillbaka skruvarna.
Elma 117 - 118
Sida 22
Garantibestämmelser
BRYMEN garanterar den ursprungliga köparen av produkten att varje produkt som tillverkas är fri
från material- och tillverkningsfel vid normal användning under en tidsperiod på ett år från
inköpsdatumet. BRYMENs garanti gäller inte för tillbehör, säkringar, säkringsmotstånd, gnistgap,
batterier eller produkter som, enligt BRYMENs åsikt, har används på felaktigt sätt, modifierats,
vanskötts eller skadats på grund av olyckshändelse eller onormala användningsförhållanden eller
onormal hantering.
För att få en garantireparation ska du kontakta närmaste auktoriserade BRYMEN-agent eller
skicka produkten, med inköpsbevis och en beskrivning av problemet samt porto betalt, till
BRYMEN TECHNOLOGY CORPORATION. BRYMEN påtar sig inget ansvar för skador som sker
under transporten. BRYMEN kommer att, efter eget beslut, reparera eller byta ut den trasiga
produkten utan kostnad. Om BRYMEN skulle fastställa att felet orsakats av felaktig användning,
modifiering, vanskötsel eller skada på grund av olyckshändelse eller onormala
användningsförhållanden eller onormal hantering får du dock betala för reparationen.
DET ÄR ENBART DENNA GARANTI SOM GÄLLER OCH DEN ERSÄTTER ALLA ANDRA
GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT
TILL EVENTUELL PÅSTÅDD GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER ANVÄNDBARHET FÖR ETT
VISST SYFTE ELLER ANVÄNDNINGSOMRÅDE. BRYMEN TAR INGET ANSVAR FÖR
EVENTUELLA SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER
FÖLJDSKADOR.
Elma 117 - 118
Sivu 23
Käyttöohje
Elma 117 / 118
Digitaalinen
pihtimittari
Elma 117 - El-nro 63 98 910
152
Elma 117 - 118
Sivu 24
1) Turvallisuus..............................................................................................25
KANSAINVÄLISET SÄHKÖSYMBOLIT............................................................... 25
2) Cenelec-direktiivi .....................................................................................25
3) Laitteen kuvaus........................................................................................26
4) Toiminnot..................................................................................................27
Vaihtovirtamittaus ............................................................................................... 27
Tasa- ja vaihtovirtajännite- sekä hertsitaajuusmittaus .................................... 28
AutoCheckTM-tila.................................................................................................. 29
Manuaalinen tai automaattinen alueen valinta ................................................. 29
Sähkökenttä (EF) ................................................................................................. 30
Ω Vastus- ja jatkuvuustesti................................................................................ 31
HOLD
-toiminto .............................................................................................. 32
Automaattinen sammutus .................................................................................. 32
5) Kunnossapito...........................................................................................32
Puhdistus ja säilytys ........................................................................................... 32
Pariston vaihto .................................................................................................... 32
6) Tekniset tiedot..........................................................................................32
Elma 117 - 118
Sivu 25
1) Turvallisuus
Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu suojausluokan II laitteeksi kansainvälisen standardin IEC
1010-1 luokituksen III mukaan. Käyttöohje sisältää ohjeita ja varoituksia, joita on noudatettava
laitteen turvallisen käytön varmistamiseksi.
Nämä laitteet on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisten standardien IEC61010-2-032(1994),
EN61010-2-032(1995) ja UL3111-2-032(1999) suojausluokan II mukaan:
Luokka II 600 V AC ja DC.
Luokka III 300 V AC ja DC.
Elma 117 ja Elma 118
Luokka III 600 V AC ja DC.
TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA KÄYTETYT ILMAISUT
VAROITUS Käytetään ilmaisemassa käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvaa vaaraa/hengenvaaraa.
VARO
Käytetään ilmaisemassa laitteelle mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa.
VAROITUS
Työskennellessäsi yli 60 V DC:n tai 25 V AC:n jännitteellä lue turvallisuusohjeet huolellisesti
välttääksesi sähköiskun.
Laite on suojattava sateelta ja kosteudelta palo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi. Laite on
tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Tarkista ennen laitteen käyttöä, näkyykö testijohtojen, liitäntöjen ja laitteen eristyksessä vaurioita,
onko näkyvissä paljasta metallipintaa tms. Jos vikoja ilmenee, ne on korjattava ennen käyttöä.
Älä kosketa testijohtojen metalliosia tai testattavaa piiriä, kun piiri on jännitteinen.
VARO
Irrota testijohdot mittauskohdasta ennen toiminnon/alueen vaihtamista.
KANSAINVÄLISET SÄHKÖSYMBOLIT
!
Varo! Katso käyttöohjeen selitystä.
Varo! Sähköiskuvaara.
Maadoitus
Kaksoiseristys tai vahvistettu eristys.
Sulake
AC – Vaihtovirta
DC – Tasavirta
2) Cenelec-direktiivi
Tämä laite on CENELEC-pienjännitedirektiivin 73/23/ETY ja EMC-direktiivin 89/336/ETY
mukainen.
Elma 117 - 118
Sivu 26
3) Laitteen kuvaus
1) Kosketukseton jännitteen ilmaisu:
antenniasento
2) Leukamerkinnän viiva, voi aiheuttaa
virheellisen lukeman, jos tämä viiva ylitetään.
3) Rajoitin turvallisen etäisyyden
varmistamiseksi
laitteella mitattaessa
4) Muiden erikoistoimintojen painikkeet
5) + Kaikkien toimintojen yhteisliitäntä
lukuun ottamatta VIRTAMITTAUSTA
6) – Kaikkien toimintojen yhteisliitäntä
lukuun ottamatta VIRTAMITTAUSTA
7) Liukusäädin ja ON/OFF-painike
8) 3-5/6 numeron nestekidenäyttö, suurin
lukema 6 000
9) Virtapihtien avausvipu
10) Leukojen keskikohta. Ilmaisee, missä
virtamittaus voidaan suorittaa tarkimmin.
11) Virtapihdit
poimintaan
magneettisen
AC-kentän
Elma 117 - 118
Sivu 27
4) Toiminnot
Vaihtovirtamittaus
Mitattaessa virtaa Elma 117:llä ja Elma 118:lla liukusäädin on asetettava asentoon A
Sulje leuat mitattavan johdon ympärille. Arvo voidaan lukea
näytöstä.
.
VARO
Leuat saa sulkea vain yhden johdon ympärille kuormitusvirran mittausta varten. Tarkista, että leuat
on suljettu oikein, sillä muuten tulos voi olla virheellinen.
Huomautus
Muut virtaa johtavat laitteet, kuten muuntajat ja moottorit, voivat vaikuttaa mittauksiin. Pidä laite
sen vuoksi mahdollisimman etäällä näistä häiriölähteistä.
Elma 117 - 118
Sivu 28
Tasa- ja vaihtovirtajännite- sekä hertsitaajuusmittaus
Kytke testijohdot liitäntöihin. Aseta liukusäädin asentoon
.
Selaa seuraavia toimintoja painamalla Select-painiketta:
DCV ja ACV sekä hertsi testijohtojen kautta.
Huomautus Taajuusmittauksen herkkyys vaihtelee automaattisesti laitteessa valitun alueen
mukaan.
Matalin alue = suurin herkkyys
Elma 117 - 118
Sivu 29
AutoCheckTM-tila
Aseta liukusäädin asentoon
.
Autocheck-toiminto valitsee alueen automaattisesti mitattavan kohteen mukaan. (DCV, ACV tai
vastus [Ω].)
Ei tuloa: Näytössä näkyy ”Auto”, kun se on valmis.
Mitattaessa ilman jännitettä mutta vastuksen ollessa alle 6 MΩ: Laite näyttää vastuksen
suuruuden.
Alle 25 Ω (0,025 kΩ): Laitteesta kuuluu äänimerkki.
Mitattaessa yli +1,5 VDC:n, -1 VDC:n tai 2 VAC:n jännitteillä: Näytössä näkyy mitattu arvo (DC tai
AC) sen mukaan, mitä jännitettä mitataan.
Ylijännitehälytys
Yli 600 V:n jännitteellä: Näytössä näkyy ”OL”, ja varoitusääni ilmaisee ylijännitteen. Irrota
testijohdot välittömästi mitattavasta kohteesta välttääksesi vahingot.
Haluttaessa Autocheck-tila voidaan poistaa käytöstä. Paina Range-painiketta ja valitse mittausalue
manuaalisesti. Autocheck otetaan takaisin käyttöön painamalla Range-painiketta vähintään
sekunnin ajan.
Vastusmittauksessa Autocheck-tilassa jännitevaroitus varoittaa, että mitattavaa kohdetta ladataan.
Manuaalinen tai automaattinen alueen valinta
Kun laitteen toiminnossa on useampi kuin yksi alue valittavana, käyttäjä voi vaihtaa aluetta
manuaalisesti painamalla Range-painiketta. Automaattiseen tilaan palataan painamalla Rangepainiketta yli sekunnin ajan.
Tämä toiminto ei koske dioditestiä eikä jatkuvuustestiä.
Elma 117 - 118
Sivu 30
Sähkökenttä (EF)
EF (NCV) voidaan ottaa käyttöön millä alueella tahansa. Paina EF(NCV)-painiketta, ja
näyttöön tulee EF, kun laite on valmis.
Ilmaisu ilman anturia
Antenni, joka on pihtien yläosassa (katso symbolia), pystyy mittaamaan sähkökentän.
Signaali ilmaistaan pylväskaaviolla ja merkkiäänillä kentän koon mukaan.
Ilmaisu anturilla
Tarkemmassa ilmaisussa voidaan käyttää anturia.
Anturi kytketään laitteen plus-liitäntään, minkä jälkeen se ilmaisee sähkökentän sijainnin.
Signaali ilmaistaan pylväskaaviolla ja merkkiäänillä kentän koon mukaan.
Elma 117 - 118
Ω Vastus- ja
Sivu 31
jatkuvuustesti
Jatkuvuustesti
Kytke testijohdot liitäntöihin. Valitse jatkuvuustesti
painamalla SELECT-painiketta lyhyesti.
Dioditesti
painamalla SELECT-painiketta kaksi
Kytke testijohdot liitäntöihin. Valitse dioditestitoiminto
kertaa. Hyvän piidiodin normaali myötäjännitteen alenema on 0,400–0,900 V. Suurempi arvo on
merkki viallisesta diodista. Myös 0 (nolla) tai OL on merkki viallisesta diodista. Käännä diodin
testijohdot. Näytössä pitää näkyä OL. Kaikki muut tulokset tarkoittavat, että diodi on viallinen.
Kapasitanssitesti
painamalla SELECT-painiketta kolme
Kytke testijohdot liitäntöihin. Valitse kapasitanssitesti
kertaa. Testijohtojen kapasitanssi voidaan nollata suhteellinen nolla -toiminnolla .
VARO
Poista kondensaattoreiden lataus ennen mittausta.
VARO
Vastus-, jatkuvuus-, diodi- tai kapasitanssitestin käyttö jännitettä johtavassa piirissä
aiheuttaa virheellisen tuloksen ja voi vaurioittaa laitetta.
Useissa tapauksissa osat on irrotettava mitattavasta piiristä oikean mittausarvon
saamiseksi.
Elma 117 - 118
HOLD
Sivu 32
-toiminto
Mitatut arvot voidaan tallentaa näyttöön myöhempää tarkistusta varten painamalla HOLD
painiketta.
-
Automaattinen sammutus
Kun laite on käynnistetty, se sammuu automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua, jos säätimiä tai
painikkeita ei käytetä tämän ajan kuluessa. Laite "herätetään" uudelleen
painamalla jotakin painiketta tai siirtämällä liukusäädin OFF-asentoon ja takaisin.
Siirrä säädin aina OFF-asentoon, kun et käytä laitetta.
5) Kunnossapito
VAROITUS
Irrota testijohdot virtapiireistä ennen kotelon avaamista välttääksesi sähköiskun.
Puhdistus ja säilytys
Puhdista laite kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
Jos laitetta ei aiota käyttää 60 päivään tai pidempään, poista paristot laitteesta.
Pariston vaihto
Kun paristosymboli näkyy näytössä, paristot on vaihdettava mahdollisimman nopeasti.
1.
2.
3.
4.
5.
Sammuta laite.
Irrota kaikki testijohdot.
Kierrä taustapuolen kaksi ruuvia irti.
Nosta pohja irti laitteesta ja vaihda kaksi 1,5 V:n AAA-paristoa (LR03).
Kiinnitä taustapuoli takaisin.
6) Tekniset tiedot
Katso englanninkielistä osiota.
Elma 117 - 118
Seite 33
Bedienungsanleitung
Elma 117 / 118
MultifunktionsZangenAmpèremeter
Elma 117 - 118
Seite 34
1) Sicherheit
Diese Anleitung enthält Informationen und Warnungen zur Sicherheit des Bedienenden und zum
Schutz des Gerätes, welche unbedingt befolgt werden müssen. Unsachgemässe Behandlung kann das
Messergebnis beeinträchtigen.
Die Zange entspricht den folgenden internationalen Normen:
IEC61010-2-032 (1994), EN61010-2-032 (1995) und UL3111-2-032 (1999):.
Kategorie III 600V AC und DC:
Eine Beschreibung der einzelnen Kategorien befindet sich in der englischen Originalanleitung
In dieser Anleitung verwendete Terminologie:
WARNING / WARNUNG bedeutet, dass Bedingungen herrschen, welche zu Verletzungen oder gar
zum Tod führen können.
CAUTION / ACHTUNG bedeutet, dass Bedingungen herrschen, welche zu Beschädigungen des
Instrumentes führen können.
WARNUNG
Um das Risiko von Feuer oder elektrischen Schlägen zu vermindern, dürfen die Zangen nicht dem
Regen oder grosser Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
Um elektrische Schläge zu vermeiden sind beim Arbeiten mit Spannungen über
60 V DC oder 30 V ACrms entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
Spannungen über diesen Werten können zu Verletzungen des Bedienenden führen.
Messleitungen, Stecker und Messsonden sind vor der Verwendung der Zange auf defekte Isolationen
und blanke Metallteile zu inspizieren und gegebenenfalls zu ersetzen.
Spitzen von Messsonden dürfen nicht berührt werden, wenn das Messobjekt unter Spannung steht. Um
Kurzschlüsse an blanken Stromleitern zu vermeiden, sind zum Anbringen und Entfernen der
Stromzange das Prüfobjekt auszuschalten. Hände und Finger sind während den Messungen immer
hinter dem Sicherheitskragen der Stromzange zu halten.
Achtung
Zum Umschalten der Messgerätefunktionen sind die Messleitungen vom Prüfobjekt zu entfernen.
International verwendete elektrische Symbole
!
Achtung! Nimmt Bezug auf Erklärungen in dieser Anleitung
Achtung! Es besteht Gefahr elektrischer Schläge
Erde
Doppelte Isolation
Sicherung
AC - Wechselstrom
DC – Gleichstrom
2) Cenelec Direktiven
Die Zangen entsprechen den CENELEC Niedervolt Direktiven 73/23/EEC und den
elektromagnetischen Verträglichkeits-Direktiven 89/336/EEC.
Elma 117 - 118
Seite 35
3) Produktbeschreibung
Die Bedienungsanleitung bezieht sich nur auf das Modell BM118.
Bedienungselemente:
1)
Anzeige lektrischer Felder ohne direkten
Kontakt: Position der Antenne
2) Übertragungszangenteil zur Aufnahme des
Stromes entsprechend dem
elektromagnetischen Feld.
3) Hand- und Finger-Barriere zeigt die Grenze zum
sichern Arbeiten bei Strommessungen an.
4) Drucktasten für spezielle Funktionen und
Messungen.
5) Eingangsbuchse für alle Funktionen ausser für
die Strommessung
6) Gemeinsame Eingangsbuchse (Erde) ausser für
die Strommessung
7) Schiebeschalter zum Ein- und Ausschalten des
Gerätes und zur Funktionswahl
8) 3 5/6 digits 6000 Punkte LCD Anzeige
9) Druckgriff zum Öffnen der StromaufnahmeZange
10) Pfeile zur Bezeichnung des Punktes wo die
Genauigkeit der Strommessung am grössten ist.
11) Zange für die Erfassung von AC StromMagnetfeldern
Elma 117 - 118
Seite 36
4) Bedienung
Wechselstrom-Messung mit der Zange
Den Schiebeschalter auf die Position A~ bringen. Für diese Messungen erfolgt die Aufnahme des
Messwertes über die Zange.
Achtung
Die Druckklemme zum Öffnen betätigen und die Zange um einen einzelnen stromführenden Leiter
legen. Um Fehlmessungen zu vermeiden muss die Zange eindeutig geschlossen sein. Werden
mehr als ein Leiter in die Öffnung eingelegt, wird nur der Differenzstrom gemessen (zum Beispiel
zur Feststellung von Leckströmen).
Starke elektromagnetische Felder wie z.B. solche von Hochstromtransformatoren, Motoren und
Hochstromleiter in der Nähe der Zange können das Messergebnis beeinflussen. Die Zangen sollen
möglichst weit entfernt von solchen Feldern platziert werden, um Fehlmessungen zu reduzieren.
Elma 117 - 118
Seite 37
Hochohm DCV, ACV und Netzpegel Frequenz Funktion
/
gebracht , schaltet das Instrument
Wird der Schiebeschalter auf die Position Hz / V /
auf die normale Eingangsimpedanz (HiZ) von ca. 5 MΩ, um das Prüfobjekt möglichst wenig zu
.
belasten. Die Funktion DCV ist aktiviert und in der LCD-Anzeige erscheint das Symbol
Durch kurzeitiges Betätigen der Taste SELECT ändert die Funktion auf ACV und in der Anzeige
.Ein nochmaliges Betätigen der Taste aktiviert die Netzpegel Frequenz
erscheint das Symbol
Funktion.
Anmerkung:
Die Eingangsempfindlichkeit der Netzpegel Frequenz Funktion variiert automatisch mit dem
gewählten Spannungsbereich. AC 6V hat die höchste und AC 600V die niedrigste Empfindlichkeit.
Wird während der Wahl der Netzpegel Frequenz Funktion ein ACV Signal gemessen, wird
automatisch die entsprechende Empfindlichkeit für höhere Spannungen zugeschaltet. Dies
reduziert zum Beispiel elektrisches Rauschen bei Messungen von 110 / 220V Netzspannung.
Wenn das zu messende Signal zu klein ist, zeigt der Display null an. In diesem Fall ist zuerst die
Netzpegel Frequenz Funktion zu wählen (z.B. AC 6V für die grösste Empfindlichkeit) bevor die
Messung durchgeführt wird
Elma 117 - 118
Seite 38
AutoCheckTM Funktion
Der Funktions-Schiebeschalter ist auf die Position V-Ω / Auto zu bringen. Diese exklusive
Neuerung erlaubt basierend auf den angeschlossenen Messleitungen die automatische Wahl der
Funktionen DCV, ACV oder Widerstand Ω.
•
•
•
•
Ohne Signaleingang zeigt der Display “Auto” an, wenn das Instrument zum Messen bereit
ist.
Wenn keine Spannung am Eingang, jedoch ein Widerstand von < 6 MΩ vorhanden ist,
schaltet das Gerät automatisch auf Widerstandsmessung. Unter 25 Ω ertönt zudem ein
kontinuierlicher Beepton (Durchgangsprüfung ).
Wenn am Eingang ein Signal über der Schwelle von + 1,5 VDC, -1 VDC oder 2 VAC
vorhanden ist, wird der Wert desjenigen Signals angezeigt, welches die grösste Amplitude
aufweist
Überlastalarm Anzeige. Wenn ein grösseres Signal als die erlaubten 600V an den
Eingang gelangt, ertönt ein Warnsignal (Beeper) und in der Anzeige erscheint „OL“(=
Overload). Die Messleitungen sind sofort zu entfernen um Beschädigungen zu vermeiden.
Anmerkungen:
• Bereichs-Fixierung: Wenn in der AutoCheckTM Funktion in der Anzeige ein Messwert
angezeigt wird, ist die Taste RANGE kurzzeitig zu betätigen um den vorhandenen Bereich
zu fixieren. Die Anzeige „AUTO“ im Display erlöscht. Diese Bereichsfixierung erlaubt ein
schnelleres Messen von sich wiederholenden Signalen. Durch kurzzeitige Betätigungen der
RANGE Taste können auch die weitern Bereiche gewählt und fixiert werden. Um wieder
auf die AutoCheckTM Funktion zu gelangen ist die Taste während mindestens einer
Sekunde gedrückt zu halten.
• Beschädigungsalarm: Wird bei Widerstandsmessungen in der AutoCheckTM Funktion
eine unerwartete Spannung angezeigt, weist dies darauf hin, dass das Prüfobjekt mit
Energie versorgt wird.
• Geisterspannungsunterdrückung: Geisterspannungen sind ungewollte Streuspannungen
welche die Multimeter Funktionen beeinträchtigen können. Die einzigartige AutoCheckTM
Funktion kann durch die schnell steigende Eingangsimpedanz (ca. 1.6 kΩ bei niedrigen
Elma 117 - 118
Seite 39
Spannungen) die Geistersignale vom effektiven Messergebnis abgeleitet werden. Dies ist
eine wertvolle Verbesserung der Spannungsmessung, wodurch zum Beispiel in
elektrischen Anlagen von Heissleiter und offene Leitern gegenüber Erde unterschieden
werden können.
Warnung:
Die Impedanz der AutoCheckTM Funktion steigt bei grossen Signalen sehr schnell von 1.6kΩ auf
einige 100 kΩ. „LoZ“ in der Anzeige macht den Bedienenden auf die niedrige Eingangsimpedanz
aufmerksam. Es können zum Beispiel beim Arbeiten im 600 VAC Bereich anfängliche
Spitzenströme von 530 mA (600V x 1.414 x 1.6kΩ ) innert einem Bruchteil einer Sekunde auf 4 mA
(600V x 1.414 x 210kΩ ) abfallen. Die AutoCheckTM Funktion für Messungen ist auszuschalten,
wenn das Objekt die anfänglichen niedrigen Impedanzen beschädigt werden könnte. Statt dessen
ist der Schiebeschalter auf die Position Hz / V /
/
zu bringen für die normale
Eingangsimpedanz von ca .5 MΩ.
Dadurch wird die Belastung solcher Prüfobjekte wesentlich reduziert.
Automatische oder manuelle Bereichswahl
Wird bei einer beliebigen Messung die Taste RANGE betätigt, bleibt der entsprechende Bereich
fixiert. Im LCD-Display erlischt die Anzeige „AUTO“. Weitere kurzzeitige Betätigungen der Taste
RANGE erlauben das manuelle Festlegen des gewünschten Bereiches. Durch das Betätigen und
Festhalten der Taste RANGE während mindestens 1 Sekunde wird die automatische Bereichswahl
wieder aktiviert.
Anmerkung:
• Die manuelle Bereichsfixierung ist nicht verfügbar für die Funktionen 600Ω /
Durchgangsprüfung / Diodentest / Kapazität.
• Zur Bereichsfixierung im AutoCheckTM ist der Abschnitt Bereichs-Fixierung (Fussnote zu
AutoCheckTM Funktion) zu konsultieren.
Anzeige elektrischer Felder EF
Elma 117 - 118
Seite 40
•
Wird in irgendeiner Messfunktion die Taste EF (NCV) betätigt, erscheint im Display „EF“
sobald das Instrument für die Feldstärkemessung bereit ist. Die Signalstärke wird in einer
Bargraph-Anzeige des Displays erfasst und als variabler Beep-Ton abgegeben.
•
EF-Anzeige(NCV) ohne Kontakt: Eine Antenne ist im obern Teil des Gerätes installiert
(siehe Symbol auf dem festen Arm der Zange) und erlaubt die Anzeige des elektrischen
Feldes um einen Leiter herum. Dadurch können auf ideale Weise stromführende Leiter und
Leitungsunterbrüche ermittelt werden, sowie die Unterscheidung zwischen Heiss- und
Erdleitern vorgenommen werden.
•
EF-Anzeige mit Messleitungs-Kontakt: Für genauere Ermittlungen zwischen
Heissleitern und Erde ist die rote Messleitung (+) für den direkten Kontakt am Prüfobjekt zu
verwenden.
Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung, Diodentest und Kapazitätsmessung
Den Schiebeschalter auf die entsprechende Position bringen.
• 600 Ω: Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung sind aktiviert. Es ist ein erweiterter
Widerstandsbereich als Ergänzung zur Widerstandsmessung in der AutoCheckTM Modus.
Die akustische Anzeige ist auf diesem Bereich gegenüber dem AutoCheckTM wesentlich
besser (alleinstehende Bereichsstruktur) und dient vor allem der Kontrolle von
Verdrahtungen und das Funktionieren von Schaltern. Ein kontinuierlicher Ton bestätigt den
einwandfreien Stromdurchfluss.
•
Diodentest: Durch ein kurzzeitiges Betätigen der Taste SELECT wechselt das Instrument
auf den Diodentest.
Der Anschluss an das Instrument erfolgt über die Messleitungen auf die Eingangsbuchsen.
Schiebeschalter auf die Position „Diodentest“ bringen. Der Spannungsabfall in
Durchlassrichtung einer guten Silikon-Diode variiert zwischen 0,4 und 0,9V. Ein höherer
Wert weist auf eine defekte Diode hin. Bei 0 V hat die Diode Kurzschluss und bei Überlast
(O.L. = Overload) hat sie Unterbruch.
Zur Prüfung der Sperrrichtung sind die Prüfspitzen zu vertauschen. Eine gute Diode wird
durch O.L. (Überlast) angezeigt. Erscheint irgendein Wert, ist die Diode defekt
Elma 117 - 118
•
Seite 41
Kapazitätsmessung: Durch ein weiteres kurzzeitiges Betätigen der Taste SELECT
wechselt das Instrument auf die Kapazitätsmessung. Die Messzeit hängt sehr stark vom
Wert der Kapazität ab. Ein Wert unter 100 μF ergibt in wenigen Sekunden ein Resultat.
Wenn jedoch extreme Werte von z.B. 2000 μF gemessen werden, können Messzeiten von
1 Minute oder mehr erreicht werden.
Hold Diese Funktion erlaubt das Festhalten eines Wertes zum spätern Abruf. Zum Aktivieren
und zum Aufheben ist die Taste HOLD kurzzeitig zu betätigen. In der Anzeige erscheint ein „H“
Hintergrundbeleuchtung
Durch das Betätigen der Taste SELECT während mindestens 1 Sekunde wird die
Hintergrundbeleuchtung aktiviert resp- ausgeschaltet.
Automatische Abschaltung APO (Auto Power Off)
Zur Schonung der Batterie setzt diese Funktion das Gerät nach 3 Minuten in einen Schlafmodus,
wenn keine Betätigung des Schiebeschalters oder einer Taste erfolgt. Zum Wiedererwecken ist
eine Taste kurz zu betätigen oder der Schiebeschalter ist auf OFF zu bringen und dann wieder auf
die gewünschte Position. Bei Nichtgebrauch der Zange ist der Schiebeschalter immer auf OFF zu
stellen.
5) Unterhalt
Warnung
Zur Vermeidung elektrischer Schläge sind die Messleitungen immer vom Messobjekt und von den
Eingangsbuchsen zu entfernen und das Gerät ist auszuschalten (OFF), bevor es geöffnet wird. Es
darf nie im geöffneten Zustand in Betrieb genommen werden.
Fehlersuche
Wenn das Instrument nicht korrekt funktioniert, sind die Batterien und die Messleitungen zu
kontrollieren und wenn notwendig zu ersetzen. Der Messvorgang ist anhand der
Bedienungsanleitung zu überprüfen.
Im Falle von hohen Transienten (Spannungsspitzen) an der Eingangsbuchse für Spannung oder
Widerstand wird ein Seriewiderstand zerstört, der als Schutz für das übrige Gerät dient. Die
meisten Funktionen zeigen dann Überlast (O.L.) an. Der Seriewiderstand und die FunkenableitKomponenten müssen durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden
Reinigung und Lagerung
Das Gerät kann periodisch mit einem feuchten Lappen und einer milden Seifenlösung gereinigt werden.
Es sind keine Lösungsmittel oder andere agressive Reinigungsflüssigkeiten einzusetzen.
Bei längerem Nichtgebrauch (ab ca. 60 Tagen) sind die Batterien zu entfernen und separat zu lagern.
Elma 117 - 118
Seite 42
Ersetzen der Batterien
Das Gerät verwendet zwei Standard Alkaline 1.5 V Batterien Grösse AAA (NEDA 24A oder IEC
LR03)
Die zwei Schrauben des Batteriegehäuses lösen und den Deckel entfernen. Die Batterien
entfernen und durch neue ersetzen. Polarität beachten! Den Batteriedeckel wieder aufsetzen und
mit den Schrauben befestigen.
6) Spezifikationen
Die Spezifikationen sind in der englischen Originalanleitung aufgeführt.
Garantie
Brymen Geräte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollten dennoch Fehler in der
Funktion auftreten, gewähren wir eine Garantie von 12 Monaten (nur gültig mit Rechnung).
• Fabrikations- und Materialfehler werden von uns kostenlos beseitigt, sofern das Gerät
ungeöffnet an uns zurückgesandt wird.
• Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen oder falsche Handhabung sind vom
Garantieanspruch ausgeschlossen.
Elma 117 - 118
Page 43
USER'S
MANUAL
Elma 117 / 118
Auto-CheckTM
Clamp-on
Multimeter
Series
Elma 117 - 118
Page 44
1) Safety
This manual contains information and warnings that must be followed for operating the instrument
safely and maintaining the instrument in a safe operating condition. If the instrument is used in a
manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the instrument may be impaired.
The meter meets the requirements for double insulation to IEC61010-2-032(1994), EN61010-2032(1995), UL3111-2-032(1999): Category III 600 Volts ac and dc.
PER IEC61010 OVERVOLTAGE INSTALLATION CATEGORY
OVERVOLTAGE CATEGORY II
Equipment of OVERVOLTAGE CATEGORY II is energy-consuming equipment to be supplied from the
fixed installation.
Note – Examples include household, office, and laboratory appliances.
OVERVOLTAGE CATEGORY III
Equipment of OVERVOLTAGE CATEGORY III is equipment in fixed installations.
Note – Examples include switches in the fixed installation and some equipment for industrial use with
permanent connection to the fixed installation.
OVERVOLTAGE CATEGORY IV
Equipment of OVERVOLTAGE CATEGORY IV is for use at the origin of the installation. Note –
Examples include electricity meters and primary over-current protection equipment.
TERMS IN THIS MANUAL
WARNING identifies conditions and actions that could result in serious injury or even death to the user.
CAUTION
identifies conditions and actions that could cause damage or malfunction in the instrument.
WARNING
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture. The meter is
intended only for indoor use.
To avoid electrical shock hazard, observe the proper safety precautions when working with voltages
above 60 VDC or 30 VAC rms. These voltage levels pose a potential shock hazard to the user.
Inspect test leads, connectors, and probes for damaged insulation or exposed metal before using the
instrument. If any defects are found, replace them immediately.
Do not touch test lead tips or the circuit being tested while power is applied to the circuit being
measured. To avoid accidentally short circuit of bare (uninsulated) hazardous live conductors or
busbars, switch them off before insertion and removal of the current clamp jaws. Contact with the
conductor could result in electric shock. Keep your hands/fingers behind the hand/finger barriers that
indicate the limits of safe access of the meter and the test leads during measurement.
CAUTION
Disconnect the test leads from the test points before changing meter functions.
INTERNATIONAL ELECTRICAL SYMBOLS
!
Caution ! Refer to the explanation in this Manual
Caution ! Risk of electric shock
Earth (Ground)
Double Insulation or Reinforced insulation
Fuse
AC--Alternating Current
DC--Direct Current
2) Cenelec Directives
The instruments conform to CENELEC Low-voltage directive 73/23/EEC and Electromagnetic
compatibility directive 89/336/EEC
Elma 117 - 118
Page 45
3) Product Description
This user's manual uses only representative model(s) for illustrations. Please refer specification
details for function availability to each model.
1) Non-Contact EF-Detection (NCV):
antenna position
2) Jaw marking lines for ACA position error
indication
3) Hand/Finger Barrier to indicate the limits
of safe access to the jaws during current
measurements
4) Push-buttons for special functions &
features
5) Input Jack for all functions EXCEPT noninvasive ACA current function
6) Common (Ground reference) Input Jack
for all functions EXCEPT non-invasive ACA
current function
7) Slide-switch Selector to turn the power
ON/OFF and Select a function
8) 3-5/6 digits 6000 counts LCD display
9) Jaw trigger for opening the transformer
clamp jaws
10) Jaw center Indicators, at where best
ACA accuracy is specified
11) Transformer Clamp Jaws for AC current
magnetic field pick up
Elma 117 - 118
Page 46
4) Operation
ACA Current clamp-on function
Set the slide-switch function selector to the
for non-invasive ACA current measurements.
position. Inputs are made through the clamp jaws
CAUTION
• Press the jaw trigger and clamp the jaws around only one single conductor of a circuit for
load current measurement. Make sure the jaws are completely closed, or else it will
introduce measurement errors. Enclosing more than one conductor of a circuit will result in
differential current (like identifying leakage current) measurement.
Elma 117 - 118
•
Page 47
Adjacent current-carrying devices such as transformers, motors and conductor wires will
affect measurement accuracy. Keep the jaws away from them as much as possible to
minimize influence.
Hi-Z DCV, ACV & Line-Level Hz functions
Set the slide-switch function selector to the
position selects common impedance (Hi-Z)
voltage measurements. Input impedance is set at approximately 5MΩ to minimize loading on
circuits under tests. DCV is the default function. The DC annunciator “
” turns on.
” turns on.
Press SELECT button momentarily to select ACV. The AC annunciator “
Press momentarily again to activate the Line-Level Hz function.
Note:
• Line-Level Hz input sensitivity varies automatically with ACV range selected when LineLevel Hz is selected. AC 6V range has the highest and AC 600V range has the lowest
sensitivity. Measuring the signal in ACV function WHILE selecting Line-Level Hz function in
that ACV range automatically sets the most appropriate sensitivity for higher voltage
applications. This can avoid electrical noises as in 110/220V line voltage applications for
Elma 117 - 118
Page 48
example. If the reading shows zero due to insufficient signal levels, select Line-Level Hz
function BEFORE making measurements (at AC 6V range) will set the highest sensitivity.
AutoCheckTM mode
Set the slide-switch function selector to the
position. This innovative AutoCheckTM feature
automatically selects measurement function of DCV, ACV or Resistance (Ω) based on the input via
the test leads.
• With no input, the meter displays “Auto” when it is ready.
• With no voltage signal but a resistance below 6MΩ is present, the meter displays the
resistance value. When below 25Ω (0.025kΩ) is present, the meter further gives a
continuity beep tone.
• When a signal above the threshold of +1.5 VDC, -1 VDC or 2 VAC up to the rated 600V is
present, the meter displays the voltage value in appropriate DC or AC, whichever larger in
peak magnitude.
Overload-Alert Feature: When above rated 600V is present, the meter displays “OL” with a
warning beep tone for over-range indication. Disconnect the test leads from the signal
immediately to avoid hazards.
Elma 117 - 118
Page 49
Note:
• Range-Lock Feature: When a measurement reading is being displayed in AutoCheckTM
mode, press the RANGE button momentarily 1 time can lock the function-range it was in.
•
•
The LCD annunciator “
” turns off. Range-lock can speed up repetitive
measurements. Press the button momentarily repeatedly to step through the ranges. Press
and hold the button for 1 second or more to resume AutoCheckTM mode.
As Hazardous-Alert: When making resistance measurements in AutoCheckTM mode, an
unexpected display of voltage readings alerts you that the object under test is being
energized.
Ghost-voltage buster: Ghost-voltages are unwanted stray signals coupled from adjacent
hard signals, which confuse common multimeter voltage measurements. Our AutoCheckTM
mode provides low (ramp-up) input impedance (approx. 1.6kΩ at low voltage) to drain
ghost voltages leaving mainly hard signal values on meter readings. It is an invaluable
feature for precise indication of hard signals, such as distinguishing between hot and open
wires (to ground) in electrical installation applications.
WARNING:
• AutoCheckTM mode input impedance increases abruptly from initial 1.6kΩ to a few hundred
kΩ’s on high voltage hard signals. “LoZ” displays on the LCD to remind the users of being
in such low impedance mode. Peak initial load current, while probing directly to 600VAC for
example, can be up to 530mA (600V x 1.414 / 1.6kΩ), decreasing abruptly to approx. 4mA
(600V x 1.414 / 210kΩ) within a fraction of a second. Do not use AutoCheckTM mode on
circuits that could be damaged by such low input impedance. Instead, use slide-switch
function selector
common input impedance voltage modes (Hi-Z of approx. 5MΩ) to
minimize loading for such circuits.
Manual or Auto-ranging
When the function selected has more than one range, press the RANGE button momentarily
selects manual-ranging. The meter remains in the range it was in. The LCD annunciator
turns off. Press the button momentarily again to step through the ranges. Press and hold the button
for 1 second or more to resume auto-ranging.
Note:
*Manual-ranging feature is not available to 600Ω/
/
functions.
TM
*To use Manual-ranging feature in AutoCheck mode, please see “Range-Lock Feature” as
explained in footnotes of AutoCheckTM mode section.
Elma 117 - 118
Page 50
Electric Field EF-Detection
At any function, press the EF (NCV) button momentarily to toggle to EF-Detection feature. The
meter displays “ ” when it is ready. Signal strength is indicated as a series of bar-graph
segments on the display plus variable beep tones.
• Non-Contact EF-Detection (NCV): An antenna is located along the top of the stationary
•
jaw (See
symbol on the jaw), which detects electric field surrounds current-carrying
conductors. It is ideal for tracing live wiring connections, locating wiring breakage and to
distinguish between live or earth connections.
Probe-Contact EF-Detection: For more precise indication of live wires, such as
distinguishing between live and ground connections, use the Red (+) test probe for direct
contact measurements.
Elma 117 - 118
600Ω/
/
Page 51
functions
Set the slide-switch function selector to the 600Ω/
/
position.
• 600Ω Resistance range with Audible-Continuity is the default function. It is an extended low
resistance range to complement the Resistance (Ω) function in AutoCheckTM mode.
Audible-Continuity response time is also improved drastically (from that of AutoCheckTM
mode) under such stand-alone range architecture. Audible-Continuity is convenient for
checking wiring connections and operation of switches. A continuous beep tone indicates a
complete circuit.
• Press SELECT button momentarily selects Diode test function. The reading shows the
approximate voltage drop across the test leads. When forward biased, normal forward
voltage drop for a good silicon diode is between 0.400V to 0.900V. A reading higher than
that indicates a leaky diode (defective). A zero reading indicates a shorted diode
(defective), and the meter gives a continuous beep warning. An OL indicates an open diode
(defective). Reverse the test leads connections (reverse biased) across the diode. The
display shows OL if the diode is good. Any other readings indicate the diode is resistive or
shorted (defective).
• Press SELECT button momentarily AGAIN selects Capacitance function. Capacitance
measurement time varies with capacitance value. Only a few seconds is required for
measuring values of below 100μF. However, one minute or more is required for measuring
extreme values of around 2000μF.
Elma 117 - 118
HOLD
Page 52
feature
The Hold feature freezes the display for later viewing. Press the HOLD
toggle to the Hold feature. The annunciator “
button momentarily to
” turns on.
Backlighted display (model 118 only)
Press the SELECT button for 1 second or more to turn on or off the display backlight feature.
Auto Power Off (APO)
The meter turns off intelligently after approximately 3 minutes of neither significant measurement
nor button/switch activity. To wake up the meter from APO, press any button or turn the rotary
selector to OFF and back on again. Always turn the rotary selector to OFF when the meter is not in
use.
5) Maintenance
WARNING
To avoid electrical shock, disconnect the meter from any circuit, remove the test leads from the
input jacks and turn OFF the meter before opening the case. Do not operate with open case.
Trouble Shooting
If the instrument fails to operate, check batteries and test leads etc., and replace as necessary.
Double check operating procedure as described in this user’s manual
If the instrument voltage-resistance input terminal has subjected to high voltage transient (caused
by lightning or switching surge to the system) by accident or abnormal conditions of operation, the
series fusible resistors will be blown off (become high impedance) like fuses to protect the user and
the instrument. Most measuring functions through this terminal will then be open circuit. The series
fusible resistors and the spark gaps should then be replaced by qualified technician. Refer to the
LIMITED WARRANTY section for obtaining warranty or repairing service.
Cleaning and Storage
Periodically wipe the case with a damp cloth and mild detergent; do not use abrasives or solvents.
If the meter is not to be used for periods of longer than 60 days, remove the batteries and store
them separately
Elma 117 - 118
Page 53
Battery replacement
The meter uses standard 1.5V AAA Size (NEDA 24A or IEC LR03) battery X 2
Loosen the 2 captive screws from the battery cover case. Lift the battery cover case. Replace the
batteries. Replace battery cover case. Re-fasten the screws.
Elma 117 - 118
Page 54
6) Specifications
GENERAL SPECIFICATIONS
DISPLAY : 3-5/6 DIGITS 6000 COUNTS LCD DISPLAY(S)
UPDATE RATE : 5 PER SECOND NOMINAL
POLARITY : AUTOMATIC
LOW BATTERY : BELOW APPROX. 2.4V
OPERATING TEMPERATURE : 0°C TO 40°C
RELATIVE HUMIDITY : MAXIMUM RELATIVE HUMIDITY 80% FOR TEMPERATURE UP TO
31°C DECREASING LINEARLY TO 50% RELATIVE HUMIDITY AT 40°C
ALTITUDE : OPERATING BELOW 2000M
STORAGE TEMPERATURE : -20OC TO 60OC, < 80% R.H. (WITH BATTERY REMOVED)
TEMPERATURE COEFFICIENT : NOMINAL 0.15 X (SPECIFIED ACCURACY)/OC @(0OC -18OC
OR 28OC -40OC), OR OTHERWISE SPECIFIED
SENSING : AVERAGE SENSING FOR BM117; TRUE RMS SENSING FOR BM118
SAFETY : MEETS IEC61010-2-032(1994), EN61010-2-032(1995), UL3111-2-032(1999).
CATEGORY III 600 VOLTS AC & DC
TRANSIENT PROTECTION : 6.5KV (1.2/50μS SURGE) FOR ALL MODELS
POLLUTION DEGREE : 2
E.M.C. : MEETS EN61326(1997, 1998/A1), EN61000-4-2(1995), AND EN61000-4-3(1996)
IN AN RF FIELD OF 3V/M:
CAPACITANCE FUNCTION IS NOT SPECIFIED.
Total Accuracy = Specified Accuracy + 45 digits
PERFORMANCE ABOVE 3V/M IS NOT SPECIFIED
OVERLOAD PROTECTIONS :
ACA Clamp-on jaws : AC 2000A rms continuous
+ & COM TERMINALS (ALL FUNCTIONS) : 600VDC/VAC RMS
POWER SUPPLY : STANDARD 1.5V AAA SIZE (NEDA 24A OR IEC LR03) BATTERY X 2
POWER CONSUMPTION : 2.2MA TYPICAL FOR BM117; 2.8MA TYPICAL FOR BM118
APO TIMING : IDLE FOR 3 MINUTES
APO CONSUMPTION : 40μA TYPICAL ON ALL MODEL FUNCTIONS EXCEPT THAT 230μA
TYPICAL ON BM118 VOLTAGE & CURRENT FUNCTIONS
DIMENSION : L224MM X W78MM X H40MM
WEIGHT : 220 GM APPROX
JAW OPENING & CONDUCTOR DIAMETER : 45MM MAX
ACCESSORIES : TEST LEADS (PAIR), BATTERIES INSTALLED, USER'S MANUAL, & SOFT
CARRYING POUCH
Elma 117 - 118
Page 55
Electrical Specifications
ACCURACY IS ±(% READING DIGITS + NUMBER OF DIGITS) OR OTHERWISE SPECIFIED,
AT 23 OC ±5 OC & LESS THAN 75% R.H.
TRUE RMS MODEL BM118 ACV & ACA CLAMP-ON ACCURACIES ARE SPECIFIED FROM
5% TO 100% OF RANGE OR OTHERWISE SPECIFIED. MAXIMUM CREST FACTOR ARE AS
SPECIFIED BELOW, AND WITH FREQUENCY SPECTRUMS, BESIDES FUNDAMENTALS,
FALL WITHIN THE METER SPECIFIED AC BANDWIDTH FOR NON-SINUSOIDAL
WAVEFORMS.
DC Voltage
RANGE
ACCURACY
6.000V
0.5% + 3D
60.00V
1.0% + 5D
600.0V
2.0% + 5D
NMRR
: >30DB @ 50/60HZ
CMRR
: >100DB @ DC, 50/60HZ, RS=1KΩ
HI-Z DCV INPUT IMPEDANCE:
5MΩ, 90PF NOMINAL
TM
AutoCheck Lo-Z DCV input impedance:
Initially 1.6kΩ, 90pF nominal;
Impedance increases significantly as display voltage increases from 50V (typical). Typical
impedances vs display voltages for reference are:
15kΩ
@ 100V
100kΩ
@ 300V
210kΩ
@ 600V
TM
AutoCheck DCV Threshold:
> +1.5VDC or < -1.0VDC nominal
DIODE TESTER
Open Circuit Voltage
Test Current
< 1.6 VDC
0.4MA (TYPICAL)
Audible Threshold: between 0.015V and 0.080V
Ohms
RANGE
ACCURACY 1)
1.2% + 6D 3)
6.000KΩ 2)
1.0% + 4D
60.00KΩ, 600.0KΩ
2.0% + 4D
6.000MΩ
OPEN CIRCUIT VOLTAGE : 0.4VDC TYPICAL
1)
COOL DOWN INTERVAL 2 MINUTES AFTER OVER 50V MEASUREMENTS IN AUTO-VΩ
POSITION
2)
BEEPER ON WHILE READING < 0.025KΩ
3)
ADD 40D TO SPECIFIED ACCURACY WHILE READING IS BELOW 20% OF RANGE
Elma 117 - 118
Page 56
600Ω WITH CONTINUITY BEEPER
RANGE
ACCURACY
2.0%+8D1)
600.0Ω
CONTINUITY BEEPER RESPONSE: < 100μS
OPEN CIRCUIT VOLTAGE: 0.4VDC TYPICAL
Audible Threshold: between 10Ω and 300Ω
1)
ADD 40D TO SPECIFIED ACCURACY WHILE READING IS BELOW 20% OF RANGE
Frequency
SENSITIVITY
Voltage
(SINE RMS)
Range
6.000V
4V
60.00V
30V
600.0V
60V
Accuracy: 0.5%+4d
Max display: 9999 counts
RANGE
10HZ ~ 30KHZ
10HZ ~ 1KHZ
10HZ ~ 1KHZ
AC Voltage
RANGE
ACCURACY
50HZ / 60HZ
6.000V, 60.00V
1.5% + 5D
600.0V
2.0% + 5D
50HZ ~ 500HZ
6.000V, 60.00V
2.0% + 5D
600.0V
2.5% + 5D
CMRR
: >60DB @ DC TO 60HZ, RS=1KΩ
HI-Z ACV INPUT IMPEDANCE:
5MΩ, 90PF NOMINAL
TM
AutoCheck Lo-Z ACV input impedance:
Initially 1.6kΩ, 90pF nominal;
Impedance increases significantly as display voltage increases from 50V (typical). Typical
impedances vs display voltages for reference are:
15kΩ
@ 100V
100kΩ
@ 300V
210kΩ
@ 600V
TM
AutoCheck ACV Threshold:
> 2VAC (50/60Hz) nominal
True RMS model BM118 Crest Factor:
< 1.6 : 1 at full scale & < 3.3 : 1 at half scale
Elma 117 - 118
Page 57
Capacitance
ACCURACY 1)
Range
2)
100.0NF , 1000NF,
3.5%+5D 3)
10.00μF, 100.0μF,
2000μF
1)
ACCURACIES WITH FILM CAPACITOR OR BETTER
2)
ACCURACY BELOW 50NF IS NOT SPECIFIED
3)
Specified with battery voltage above 2.8V (approximately half full battery). Accuracy decreases
gradually to 12% at low battery warning voltage of approximately 2.4V
Non-Contact EF-Detection
Typical Voltage
Bar Graph
Indication
15V to 85V
40V to 130V
-60V to 210V
--90V to 300V
---above 120V
----Indication: Bar graph segments & audible beep tones proportional to the field strength
Detection Frequency: 50/60Hz
Detection Antenna: Top side of the stationary jaw
Probe-Contact EF-Detection: For more precise indication of live wires, use the Red (+) probe for
direct contact measurements
ACA CURRENT (CLAMP-ON)
RANGE
ACCURACY 1) 2) 3)
50HZ / 60HZ
400.0A, 2000A
1.5% + 5D
True RMS model BM118 Crest Factor:
< 2.0 : 1 at full scale & < 4.0 : 1 at half scale
1)
Add 8d to specified accuracy while reading is below 10% of range
2)
Induced error from adjacent current-carrying conductor: < 0.06A/A
3)
Specified accuracy is for measurements made at the jaw center. When the conductor is not
positioned at the jaw center, position errors introduced are:
ADD 1% TO SPECIFIED ACCURACY FOR MEASUREMENTS MADE WITHIN JAW MARKING
LINES (AWAY FROM JAW OPENING)
Add 4% to specified accuracy for measurements made BEYOND jaw marking lines (toward jaws
opening)
Elma 117 - 118
Page 58
LIMITED WARRANTY
BRYMEN warrants to the original product purchaser that each product it manufactures will be free
from defects in material and workmanship under normal use and service within a period of one
year from the date of purchase. BRYMEN's warranty does not apply to accessories, fuses, fusible
resistors, spark gaps, batteries or any product which, in BRYMEN's opinion, has been misused,
altered, neglected, or damaged by accident or abnormal conditions of operation or handling.
To obtain warranty service, contact your nearest BRYMEN authorized agent or send the product,
with proof of purchase and description of the difficulty, postage and insurance prepaid, to BRYMEN
TECHNOLOGY CORPORATION. BRYMEN assumes no risk for damage in transit. BRYMEN will,
at its option, repair or replace the defective product free of charge. However, if BRYMEN
determines that the failure was caused by misused, altered, neglected, or damaged by accident or
abnormal conditions of operation or handling, you will be billed for the repair.
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES,
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OR
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. BRYMEN WILL
NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising