GEBRUIKSHANDLEIDING

GEBRUIKSHANDLEIDING
GEBRUIKSHANDLEIDING
8H.52.21.03/06.03 Wijzigingen voorbehouden.
Condenseren is ons vak!
Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................................................................... 2
Toestelbeschrijving .................................................................................................................................................................................. 2
Het toestel ............................................................................................................................................................................................... 3
Programmatoetsen met indicatielampjes. ............................................................................................................................................... 4
Het toestel display ................................................................................................................................................................................... 4
De
uitlezing ................................................................................................................................................................................ 4
Het kiezen voor een technische of een
uitlezing ....................................................................................................................... 4
De technische uitlezing
............................................................................................................................................................. 5
De Reset-toets ........................................................................................................................................................................................ 5
Instellen aanvoerwatertemperatuur ......................................................................................................................................................... 5
Instellen type installatie ........................................................................................................................................................................... 6
Bijvullen of geheel vullen van de installatie ............................................................................................................................................. 6
Het buiten bedrijf stellen van het toestel ................................................................................................................................................. 7
Een duitstalige versie van deze gebruikshandleiding (8H523300) is op verzoek verkrijgbaar bij ATAG Verwarming.
Eine deutschsprachige Version von dieser Bedienungsanleitung (8H523300) ist auf Wunsch bei ATAG Verwarming erhältlich.
Gebruikshandleiding HR 5000 serie pagina 2
Inleiding
Gefeliciteerd met de keuze die u heeft gemaakt: u heeft voor een ATAG Blauwe Engel HR 5000 verwarmingstoestel gekozen. Dit kan een
toestel met of zonder warmwater voorziening zijn.
Bij het ontwikkelen van het ATAG Blauwe Engel HR 5000 toestel is er rekening mee gehouden dat het toestel zichzelf instelt en aanpast
aan de benodigde temperaturen.
Uiteraard is het mogelijk om per installatietype afwijkende wensen in te stellen.
In de meeste situaties zal de installateur het toestel gebruiksklaar aan u opleveren.
Ondanks de intelligentie en het bedieningsgemak van het toestel kan het, voor u als gebruiker, prettig zijn een deel van de werking van het
toestel te kennen.
Toestelbeschrijving
De ATAG Blauwe Engel HR 5000 is een gesloten condenserend en modulerend CV-toestel dat met of zonder warmwatervoorziening is
uitgevoerd. De ingebouwde ventilator zuigt de verbrandingslucht van buiten aan en zorgt voor een volledige voormenging van gas en lucht.
Het gasmengsel wordt door de keramische brander geleid, die boven de warmtewisselaar is geplaatst. Dankzij de geringe vlamhoogte is
een compacte constructie mogelijk. Nadat de verbrandingsgassen de roestvaststalen warmtewisselaar gepasseerd zijn, worden deze naar
buiten afgevoerd. De sifon voert het gevormde condenswater af. Een toestel dat uitgevoerd is met een geïntegreerde warmwatervoorziening
is aan de rechterzijde voorzien van een boiler met een thermostatisch mengventiel, dat voor een constante watertemperatuur van 60°C
zorgt.
De regeling anticipeert op de warmtebehoefte van de verwarmingsinstallatie en/of de warmwatervoorziening. Hierdoor wordt gestreefd naar
een zo laag mogelijke belasting, waarbij het rendement maximaal is.
Het toestel is voorzien van een elektronische ontsteking en een energiebesparende pompschakeling, waardoor onnodig energieverbruik
wordt voorkomen. Verder zal het toerental van de circulatiepomp zich afstemmen op de benodigde snelheid voor de installatie. Hiermee
wordt onnodig installatiegeruis voorkomen.
Indien het toestel langere tijd niet in bedrijf is geweest, zal de circulatiepomp regelmatig starten om vastzitten te voorkomen. Indien op de
regeling een buitenvoeler is aangesloten, zal de circulatiepomp bij vorstgevaar automatisch starten om bevriezing te voorkomen.
Het gebruiksrendement van het toestel is zeer hoog, de stralings-, convectie- en stilstandsverliezen zijn laag. De uitstoot van schadelijke
stoffen ligt ver beneden de hiervoor vastgestelde norm.
Indien het toestel uitgevoerd is in combinatie met de ATAG Brain thermostaat, zal zeer veel informatie over de werking van het toestel
opgevraagd kunnen worden met deze thermostaat. Tevens is het mogelijk om vanuit de thermostaat de verschillende programma's aan
of uit te zetten. Voor meer informatie over de ATAG Brain thermostaat verwijzen wij u naar de gebruikshandleiding van de ATAG Brain.
Gebruikshandleiding HR 5000 serie pagina 3
Het toestel
De mantel van het toestel bestaat uit metalen en kunststof delen, die met een normaal reinigingsmiddel schoon te maken zijn. Het toestel
is aan de linkervoorzijde voorzien van een draaideur. Door het donkertransparante venster kunt u de status van het toestel zien. Na het
openen van het deurtje wordt het bedieningspaneel met de toetsen zichtbaar.
Het bedieningspaneel is voorzien van een aantal druktoetsen met bijbehorende lampjes. De betekenis van deze druktoetsen is hieronder
beschreven.
Programmatoetsen met indicatielampjes.
Het centrale verwarmingsprogramma wordt actief, indien de
toets wordt ingedrukt en het indicatielampje gaat branden. Bij
warmtevraag zal het toestel de brander activeren. Nogmaals indrukken: programma uit.
Nevenfunctie
: toets: verhogen (Plus) van een bepaalde waarde in het
-hoofdstuk (zie pagina 6).
Het warmwaterprogramma wordt actief, indien de
toets wordt ingedrukt en het indicatielampje gaat branden. Bij warmwatervraag
zal het toestel de brander activeren. Nogmaals indrukken: programma uit.
Indien het toestel als naverwarming van een zonneboiler fungeert, dient u er rekening mee te houden dat er bij uitschakelen van de
warmwatervoorziening een verhoogd risico ontstaat op vorming van de legionella bacterie.
Nevenfunctie
toets: verlagen (Min) van een bepaalde waarde in het
-hoofdstuk (zie pagina 6).
De circulatiepomp zal continu gaan draaien, indien de
toets wordt ingedrukt en het indicatielampje gaat branden. In de meeste
situaties kan het programma op het automatische schakelprogramma (= uit) blijven staan, zodat de circulatiepomp functioneert voor
verwarming of warmwater. Als er een buitenvoeler op de regeling van het toestel is aangesloten, wordt de pomp bij een te lage
buitentemperatuur automatisch gestart om de kans op bevriezing te reduceren.
In geval van strenge vorst: indien er geen buitenvoeler is aangesloten en er leidingdelen gevoelig zijn voor bevriezing (garage, zolder of
overige koude ruimtes), is het advies de circulatiepomp continu te laten draaien om de kans op bevriezing te reduceren.
Nevenfunctie
toets: bevestigen (Store) van een gewijzigde waarde in het
Gebruikshandleiding HR 5000 serie pagina 4
-hoofdstuk (zie pagina 6).
Het toestel display
De uitlezing van het toestel display kan geschieden op twee manieren.
De
uitlezing
display
Tijdens deze uitlezing zal het display een
uitlezing weergeven en
indien een fout wordt geconstateerd, wordt het toestel vergrendeld en wordt
dit weergegeven met een van error met een bepaalde nummercode.
Het kiezen voor een technische- of een
uitlezing
Om van een
uitlezing naar een technische uitlezing te gaan, dient
de Step-toets 5 seconden ingedrukt te worden. Om terug te komen in de
uitlezing, dient de Step-toets opnieuw 5 seconden ingedrukt te
worden.
Steptoets
De technische uitlezing
Tijdens deze uitlezing zal het display aangeven in welke bedrijfsstatus het
toestel actief is. De technische uitlezing
wordt om de 2 seconden
afgewisseld door de uitlezing van de waterdruk
.
staat het eerste cijfer voor de status
Bij de technische uitlezing
waarin het toestel actief is en het derde en vierde cijfer voor de
watertemperatuur van het toestel. Bij de waterdrukuitlezing
staat
de letter voor het engelse woord pressure, hetgeen waterdruk betekent.
Het derde en vierde cijfer is de waterdruk in bar. Indien een fout wordt
geconstateerd, wordt het toestel vergrendeld en wordt dit weergegeven
met een van error met een bepaalde nummercode.
De Reset-toets
Het bedieningspaneel is voorzien van een Reset-toets. Indien een fout wordt
geconstateerd, wordt het toestel vergrendeld en wordt dit weergegeven met
een E van error met een bepaalde nummercode. Door het indrukken van de
Reset-toets kunt u het toestel opnieuw proberen te starten. Indien de storing
zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw installateur en geef de
nummercode door.
Gebruikshandleiding HR 5000 serie pagina 5
display
Steptoets
Resettoets
Instellen aanvoerwatertemperatuur
De gebruiker die de technische uitlezing heeft gekozen (pagina 5) kan
eenvoudig de aanvoerwatertemperatuur naar eigen wens instellen. Om dit
in te stellen dienen de volgende handelingen te worden verricht:
- Druk kort op de Mode-toets.
In het display verschijnt de tekst
. In dit hoofdstuk kunnen
instellingen worden gewijzigd.
- Druk op de Step-toets.
In het display verschijnt nu
. Het eerste getal geeft het soort
instelling (aanvoertemperatuur) weer. Het tweede getal geeft de waarde
van deze instelling aan. Bij de standaardinstellingen is gekozen voor
70°C aanvoerwatertemperatuur.
- Druk op de + of de - toets om, indien nodig, deze waarde te wijzigen.
- Druk op de Store-toets om de wijziging te bevestigen.
Het display zal één keer knipperen.
- Druk kort op de Mode-toets.
Het display geeft kort
weer en daarna de technische uitlezing
.
De in te stellen aanvoerwatertemperatuur geldt alleen voor de centrale
verwarming en is onafhankelijk van de warmwatervoorziening.
display
+
toets
Steptoets
toets
Storetoets
Modetoets
Resettoets
Instellen type installatie
Het toestel is zodanig ingesteld dat het zich volautomatisch aanpast aan de verwarmingsinstallatie. In enkele situaties kan het een installatie
met convectoren of volledige vloerverwarming betreffen.
U kunt eenvoudig kiezen voor het type verwarmingsinstallatie met de daarbij behorende instellingen, zoals maximale aanvoerwatertemperatuur en de snelheid van het opwarmen van de installatie na een nachtperiode. Instellen gaat als volgt:
, nogmaals op de Step-toets.
- Druk na de uitlezing
-
Het eerste getal geeft aan welke instelling weergegeven is. Het tweede getal geeft het installatietype
In het display verschijnt
aan (zie tabel).
Druk op de + of de - toets om, indien nodig, het installatietype te wijzigen.
Druk op de Store-toets om de wijziging te bevestigen.
Het display zal één keer knipperen.
Druk kort op de Mode-toets.
waarna men terug kan door middel van de Mode-toets naar de
InstallatieAanvoerw aterType CV-installatie
uitlezing of de technische uitlezing
.
keu z e
temperatuur
Als er gekozen is voor een type installatie met een lage aanvoerwatertemperatuur kan het voorkomen dat bij een strenge winterperiode de verwarmingsinstallatie traag op temperatuur komt. In een
dergelijke situatie moet gekozen worden voor een type installatie met
een hogere aanvoerwatertemperatuur.
Overige instellingen zijn omschreven in het installatievoorschrift.
01
02
03
04
Radiatoren; luchtverw arming; convectoren
85°C
Radiatoren met veel w aterinhoud of
vloerverw arming als bijverw arming
70°C
Vloerverw arming met radiatoren als
bijverw arming
60°C
Volledige vloerverw arming
50°C
= fabrieksinstelling
Gebruikshandleiding HR 5000 serie pagina 6
Bijvullen of geheel vullen van de installatie
De installatie functioneert optimaal bij een waterdruk tussen de 1,5 en de 2 bar. Het opvragen van de waterdruk gaat als volgt:
- Druk 1x keer kort op de Step-toets.
De waterdruk
wordt weergegeven.
Druk kort op de Step-toets om weer terug te keren naar de
Als de waterdruk onder de 1 bar komt, zal het display de tekst
uitlezing.
weergeven. Deze
tekst wordt afgewisseld met de normale
display uitlezing
. Op de ATAG Brain thermostaat zal de tekst "Te lage waterdruk - geen storing - water bijvullen" verschijnen. Bij
deze melding zal het toestel wel blijven functioneren, alleen op een gereduceerd niveau. Nadat de waterdruk weer voldoende hoog is (boven
de 1,5 bar) zal de
tekst verdwijnen en het toestel normaal in bedrijf terugkeren.
Indien de waterdruk verder daalt en onder de 0,7 bar waterdruk komt, zal het display een knipperende
tekst weergeven. Op de ATAG
Brain thermostaat verschijnt de tekst "Te lage waterdruk - storing - water bijvullen". Het toestel wordt hierna uitgeschakeld en komt pas weer
in bedrijf wanneer de waterdruk, door bijvullen, boven de 1,5 bar komt. Voor het vullen van de CV-installatie gebruikt u de vul- en aftapkraan.
Het vullen gaat als volgt:
- Laat de stekker van het toestel in de wandcontactdoos;
- Schakel alle programmatoetsen (
,
en
) uit;
- Sluit de vulslang aan op de koudwaterkraan en vul de slang geheel met drinkwater (Stadswater);
- Sluit de koudwaterkraan;
- Sluit de gevulde vulslang aan op de vul- en aftapkraan van de CV-installatie en open deze kraan;
- Open de koudwaterkraan en vul langzaam de installatie tot 1,5 - 2 bar;
- Begin op het laagste punt van de installatie de radiatoren en de leidingdelen te ontluchten;
- Het toestel bevat een automatische ontluchter die de aanwezige lucht uit het toestel verwijdert;
-
Zorg dat de installatie weer op druk (1,5 tot 2 bar) komt, nadat alle radiatoren en leidingdelen zijn ontlucht;
Sluit de koudwaterkraan en de vul- en aftapkraan en maak de vulslang weer los;
Schakel de gewenste programma’s weer in;
Het toestel komt niet direct in bedrijf, maar doorloopt eerst het automatisch ontluchtingsprogramma van ±15 min. nadat één van de drie
-
programmatoetsen wordt ingeschakeld. Op het display verschijnt
waarbij de
het automatisch ontluchtingsprogramma
indiceert en het getal de aanvoerwatertemperatuur;
Controleer de waterdruk en vul indien nodig bij. De bedrijfsdruk in de installatie dient in koude toestand tussen de 1,5 en 2 bar te zijn.
Het kan enige tijd duren voordat alle lucht uit een pas gevulde installatie is verdwenen. Zeker in de eerste week kunnen geluiden hoorbaar
zijn die wijzen op lucht. De automatische ontluchter in het toestel zal deze lucht laten verdwijnen, waardoor de waterdruk gedurende deze
periode kan dalen en er water bijgevuld moet worden.
Het buiten bedrijf stellen van het toestel
Vakantieperiode:
Stel op de ATAG Brain thermostaat de vakantieperiode in. Zie hiervoor de gebruikshandleiding van de ATAG Brain.
Indien er geen ATAG Brain thermostaat aanwezig is kan de kamerthermostaat of regeling op de nachttemperatuur
worden ingesteld en de warmwatervoorziening worden uitgeschakeld worden door middel van de programmatoets
op het bedieningspaneel.
Werkzaamheden:
,
en
, indien deze geactiveerd zijn, uit. Trek de stekker uit de
Schakel de drie programmatoetsen
wandcontactdoos. Indien de installatie wordt afgetapt, moet u er rekening mee houden dat een deel van het
verwarmingswater in het toestel achterblijft. Zorg dat het resterende CV-water in het toestel bij vorstgevaar niet kan
bevriezen.
Gebruikshandleiding HR 5000 serie pagina 7
Uw installateur gegevens:
Naam installateur:
Vestigingsplaats:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Telefoonnummer buiten kantooruren:
Verwarming
Hoofdzetel Nederland
Adres: Galileïstraat 27, 7131 PE Lichtenvoorde. Postadres: Postbus 105, 7130 AC Lichtenvoorde.
ATAG Verwarming België bvba
Opleidingscentrum
Adres: Bredabaan 881, 2170 Merksem
Telefoon: 03/641 64 40, Fax: 03/227 23 43
E-mail: info@atagverwarming.com Internet: www.atagverwarming.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising