Bruksanvisning

Bruksanvisning
Bruksanvisning
VASKEMASKIN
Innhold
NL
NO
Norsk, 1
Nederlands, 13
DE
Deutsch, 37
SV
Svenka, 49
DK
Dansk, 25
FI
Suomi, 61
NO
Installering, 2-3
Utpakking og nivellering
Tilkopling til strøm og vannforsyning
Den første vaskesyklusen
Tekniske data
Beskrivelse av vaskemaskinen, 4-5
Kontrollpanel
Display
Kjøre en vaskesyklus, 6
Vaskesykluser og funksjoner, 7
Tabell over vaskesykluser
Vaskefunksjoner
IWE 81682
Vaskemidler og vask, 8
Såpeskuff
Klargjøre vasken
Spesielle vaskesykluser
Laste balansesystem
Forholdsregler og tips, 9
Generell sikkerhet
Skroting
Åpne porthulldøren manuelt
Pleie og vedlikehold, 10
Stenge forsyningen av vann og strøm
Rengjøring av vaskemaskinen
Rengjøre såpeskuffen
Ta vare på døren og trommelen til apparatet
Rengjøring av pumpen
Kontrollere vanninntaksslangen
Feilsøking, 11
Hjelp, 12
1
Installering
NO
! Lagre denne brukerveiledningen på et trygt sted for fremtidig
bruk. Hvis vaskemaskinen selges, overføres eller flyttes, se
til at instruksene medfølger maskinen, slik at den nye eieren
kan bli kjent med bruk av maskinen og funksjonene.
Riktig nivellering av maskinen gir stabilitet, hjelp til å unngå
vibrasjoner og unødig støy, samt forhindre den fra å forskyve seg under drift. Hvis den plasseres på et teppe eller
løper, skal føttene justeres slik at det er nok ventilasjonsplass under vaskemaskinen.
! Les disse instruksjonene nøye: Disse inneholder viktig
informasjon om sikker installering og drift av apparatet.
Utpakking og nivellering
Tilkopling til strøm og vannforsyning.
Kople til vanninntaksslangen
1. Kople inntaksslangen ved
å skru den til en kaldtvannskran med gjengetut ¾
gass (se figur).
Før gjennomføring av tilkoplingen skal vannet renne
fritt inntil det er helt klart.
Utpakking
1. Fjern maskinen fra innpakningen.
2. Se til at vaskemaskinen ikke har blitt skadet under transporten. Hvis den er skadet, ta kontakt med forhandleren,
og ikke fortsett med installasjonsprosessen.
3. Fjern 4 beskyttelsesskruer (som brukes under
transport) og gummitetningen med tilhørende avstandsstykke, som befinner seg
på baksiden av apparatet
(se figur).
2. Tilkople inntaksslangen til
vaskemaskinen ved å skru
den på tilhørende vanninntak
på apparatet, som befinner
seg øverst til høyre på apparatets bakside (se figur).
4. Lukk hullene ved bruk av plastpluggene som medfølger.
5. Oppbevar alle delene på et trygt sted: Du vil ha behov
for disse igjen hvis maskinen må flyttes til et annet sted.
! Pakkematerialer er ikke leketøy for barn.
3. Se til at slangen ikke knekkes eller bøyes.
Nivellering
! Vanntrykket ved kranen må være innenfor de verdiene
1. Installer vaskemaskinen på et flatt, stødig underlag, uten
å sette den opp mot vegger, møbelskap eller noe annet.
2. Hvis gulvet ikke er helt
flatt, skal denne ujevnheten kompenseres for ved
å trekke til eller løsne de
justerbare frontføttene (se
figur); hellingsvinkelen målt
i forhold til arbeidsbenken
skal ikke overstige 2°.
2
som er indikert i tabellen over tekniske data (se neste side).
! Hvis inngangsslangen ikke er lang nok, ta kontakt med
en spesialbutikk eller en autorisert tekniker.
! Bruk aldri brukte slanger.
! Bruk de som medfølger maskinen.
! Ikke bruk flerstikksinnretninger eller skjøteledninger.
Tilkopling av tømmeslangen
65 - 100 cm
Tilkople tømmeslangen,
uten å bøye den, for å
tømme et rør eller veggavløp som befinner seg i en
høyde på mellom 65 og
100 cm fra gulvet,
NO
! Ledningen skal ikke være bøyd eller under trykk.
! Strømledningen skal kun skiftes av autoriserte teknikere.
Advarsel! Selskapet skal ikke holdes ansvarlig hvis disse
reglene ikke respekteres.
Den første vaskesyklusen
eller legg den i en utslagsvask eller et badekar og
fest medfølgende kanal
som medfølger til kranen
( se figur). Den fri enden
av slagen skal ikke være
under vann.
Når apparatet er installert og før du bruker det for første
gang, kjør en vaskesyklus med vaskemiddel og ingen vask,
ved bruk av vaskesyklus 2.
Tekniske data
! Vi advarer mot bruk av slangeforlengelser, men hvis det
er absolutt nødvendig, må forlengelsen ha samme diameter som den opprinnelige slangen og skal ikke være lenger
enn 150 cm.
Modell
IWE 81682
Mål
bredde 59,5 cm
høyde 85 cm
dybde 60 cm
Kapasitet
Fra 1 til 8 kg
Tilkopling til
strømnettet
Se merkeskiltet med tekniske egenskaper som er plassert på maskinen
Tilkopling til vannuttak
Maksimalt trykk 1 MPa (10 bar)
Minimalt trykk 0,05 MPa (0,5 bar)
lastekapasitet i vasketrommelen 62 liter
Sentrifugehastighet
opp til 1600 omdreininger i minuttet
Testprogrammer i
henhold til direktivet 2010/1061
Program 2: temperatur 60°C og 40°C.
Elektriske tilkoplinger
Før apparatet tilkoples strømuttaket, se til at:
• uttaket er jordet og oppfyller alle gjeldende lover;
• uttaket er i stand til å motstå maks. strømbelastning fra
apparatet slik som indikert i tabellen over tekniske data
(se neste side);
• strømforsyningsspenningen faller innenfor de verdiene
som finnes i tabellen over tekniske data (se neste side);
• uttaket er kompatibelt med støpselet på vaskemaskinen. Hvis dette ikke er tilfelle, skal uttaket eller støpselet
skiftes.
! Vaskemaskinen skal ikke installeres utendørs, selv på
tildekkede steder. Det er ekstremt farlig å la apparatet
utsettes for regn, stormer og andre værforhold.
! Når vaskemaskinen er installert, må strømuttaket være
innen lett rekkevidde.
Dette apparatet er i samsvar med
følgende Direktiver fra den Europeiske
Union:
- 2004/108/CE (Elektromagnetisk kompatibilitet)
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (Lavspenning)
3
Beskrivelse av vaskemaskinen
NO
Kontrollpanel
ON/OFF
-knapp
TEMPERATUR
-knapp
FUNKSJON
-knappermed
indikatorlamper
START/PAUSE
-knapp med
indikatorlampe
DISPLAY
Såpeskuff
VASKESYKLUS
-bryter
Såpeskuff: brukes til å lagre vaskemiddel og tilsetninger
(se “Vaskemidler og vask”).
ON/OFF-knapp : trykk kort på denne for å slå vaskemaskine på eller av. START/PAUSE-indikatorlyset som
blinker sakte i grønt, viser at maskinen er påslått. For å slå
av vaskemaskinen i løpet av vaskesyklusen, trykk og hold
knappen inne i ca. 2 sekunder - hvis knappen trykkes kort
eller utilsiktet, vil maskinen ikke slås av. Hvis maskinen
slås av i løpet av en vaskesyklus, vil denne vaskesyklusen
avbrytes.
VASKESYKLUS -bryter: Programmerer vaskesyklusene. I
løpet av vaskesyklusen beveger ikke bryteren seg.
FUNKSJON- knappermed indikatorlamper: brues til å
velge tilgjengelige funksjoner. Indikatorllyset som tilhører
valgt funksjon vil være tent.
SENTRIFUGE-knapp : trykk på denne for å redusere
eller slå av sentrifugeringen - verdien indikeres på displayet.
TEMPERATUR-knapp : trykk for å redusere eller koble
ut temperaturen. Verdien vises på skjermen.
FORSINKET START-knapp : trykk på denne for å stille
inn forsinket starttid for valgt vaskesyklus. Forsinkelsestiden vil vises på displayet.
4
SENTRIFUGE
-knapp
FORSINKET START
-knapp
START/PAUSE-knapp med indikatorlampe : når det
grønne indikatorlyset blinker sakte, trykk på knappen for å
starte en vaskesyklus. Når syklusen har begynt, vil indikatorlampen lyse kontinuerlig. For å stille vaskesyklusen
på pause, trykkes knappen på nytt, og indikatorlampen vil
blinke med oransj lys. Hvis symbolet ikke er tent, kan
døren åpnes. For å starte vaskesyklusen fra det punket
den ble avbrutt, trykker du på knappen enda en gang.
Modus for stand by
Denne vaskemaskinen er, i samsvar med de nye forskriftene
for energibesparelse, utstyrt med et selvslukkende system
(stand by) som trår i kraft etter 30 minutter der maskinen ikke
er i bruk. Trykk kort på tasten ON/OFF og vent til maskinen
settes i gang igjen.
Display
NO
A
B
A
C
Displayet er nyttig ved programmering av maskinen og gir en stor mengde informasjon.
I del A vises varigheten til de forskjellige programmene som kan benyttes og ved igangsatt syklus hvor lang tid det er igjen
av den. I tilfelle en FORSINKET START er lagt inn, vises tiden som er igjen til start av valgt program. Dessuten, ved å trykke
på den respektive tasten, displayet viser automatisk den maksimale temperaturen og sentrifugeringshastigheten egnet til det
innstilte programmet, eller de siste valgte verdiene hvis det passer til programmet som er valgt.
I delen B vises “vaskefasene” som finnes for valgt syklus og med igangsatt program “vaskefasene” som pågår.
Vask
Skylling
Sentrifugering
Tømming
I delen C finnes, i nedstigende rekkefølge, ikonene for “temperatur” , “forsinket start”
Symbolet
som lyser angir at innlagt verdi for “temperatur” vises på skjermen.
Symbolet
som lyser angir at det er lagt inn en “forsinket start”.
Symbolet
som lyser angir at verdi for “sentrifugering” vises på skjermen.
og “sentrifugering”
:
Dørlåssymbol
Det tente symbolet angir at vaskeluken er blokkert. For å unngå skader er det nødvendig å vente til varsellampen slukkes før
vaskeluken åpnes.
For å åpne døren mens en syklus er i gang, trykk på knappen START/PAUSE, og hvis symbolet DØR LÅST slukkes, kan
døren åpnes.
5
Kjøre en vaskesyklus
NO
1.SLÅ PÅ MASKINEN. Trykk på knappen ; og
START/PAUSE-indikatorlyset vil blinke sakte i grønt.
2. LEGG INN VASKEN. Åpne porthulldøren. Legg inn
vasken, se til at du ikke overskrider maksimal lastverdi
som er indikert i tabellen over programmer på neste
side.
3.MÅL RIKTIG MENGDE VASKEMIDDEL. Trekk ut
såpeskuffen, og tilsett vaskemiddel i riktig del slik som
beskrevet i “Vaskemidler og vask”.
4. LUKK DØREN.
5. VELG VASKESYKLUS. Still VASKESYKLUSknotten på ønsket program. En temperatur og
sentrifugehastighet er innstilt for hver vaskesyklus,
disse kan justeres. Varigheten på syklusen vil vises på
displayet.
6.TILPASS VASKESYKLUS. Bruk riktige knapper:
Endre temperaturen og/eller
sentrifugehastigheten. Displayet viser
automatisk den maksimale temperaturen og
sentrifugeringshastigheten egnet til det innstilte
programmet, eller de siste valgte verdiene hvis det
passer til programmet som er valgt. Temperaturen kan
reduseres ved å trykke på knappen , inntil innstillingen
for kald vask “OFF” nås. Sentrifugehastigheten kan
reduseres gradvis ved å trykke på knappen , inntil
den er fullstendig avslått (innstillingen “OFF”). Hvis disse
knappene trykke igjen, gjenopprettes maksimale verdier.
Stille inn en forsinket start.
For å stille inn en forsinket start for valgt program,
trykk på tilhørende knapp gjentatte ganger inntil ønsket
forsinkelsestid er oppnådd. Hvis dette alternativet
aktiveres, lyser symbolet
på displayet. For å fjerne
forsinket start-funksjonen trykk på knappen inntil
teksten “OFF” vises på displayet.
Endre syklusinnstillingene.
• Trykk på knappen for å aktivere funksjonen,
indikatorlampen som tilhører knappen vil tennes.
• Trykk på knappen igjen for å deaktivere funksjonen,
indikatorlampen vil slukke.
! Hvis den valgte funksjonen ikke er kompatibel med
programmert vaskesyklus, vil indikatorlyset blinke, og så
vil funksjonen vil ikke bli aktivert.
! Hvis den valgte funksjonen ikke er kompatibel med en
annen funksjon som tidligere er valgt, vil indikatorlyset
som tilhører første funksjon blinke og kun den andre
funksjonen aktiveres, indikatorlyset som tilhører den
aktiverte funksjonen vil være tent.
! Funksjonene kan påvirke anbefalt lastverdi og/eller
varigheten på syklusen.
6
7. START PROGRAMMET. Trykk på START/PAUSE-knappen.
Tilhørende indikatorlys vil bli grønt og lyse kontinuerlig, og
døren vil være låst (symbolet DØR LÅST
vil være på).
For å endre vaskesyklusen mens den er i gang, still
vaskemaskinen på pause ved bruk av knappen START/
PAUSE (START/PAUSE-indikatorlyset vil blinke sakte i
oransj); og velg deretter ønsket syklus og trykk på START/
PAUSE-knappen igjen. For å åpne døren mens en syklus
er i gang, trykk på knappen START/PAUSE, og hvis
symbolet DØR LÅST slukkes, kan døren åpnes. For å
starte vaskesyklusen igjen fra det punket den ble avbrutt,
trykker du på knappen START/PAUSE enda en gang.
8.SLUTTEN PÅ VASKESYKLUSEN. Dette vil indikeres
med teksten “END” på displayet, og når symbolet DØR
LÅST slukkes, kan døren åpnes. Åpne døren, ta ut
vasken og slå av maskinen.
! Hvis du ønsker å avbryte en syklus som allerede har
startet, trykk og hold nede knappen
stoppes, og maskinen vil slås av.
. Syklusen vil
Vaskesykluser og
funksjoner
Vaskesykluser
Tabell over vaskesykluser
6
7
8
9
10
11
12
Hverdagsprogram (Daily)
BOMULL FORVASK 90°: Hvitt, veldig skittent tøy.
BOMULL: Hvitt, veldig skittent tøy.
BOMULL (1-2): Svært skitten hvitvask og resistente farger.
BOMULL (2): Lett skitten hvitvask og delikate farger.
BOMULL: Svært skitten hvitvask og resistente farger.
KULØRT BOMULL (3): Lett skitten hvitvask og delikate farger.
SYNTETISK: Svært skitten holdbar kulørtvask.
SYNTETISK ENERGISK (4): Svært skitten holdbar kulørtvask.
Spesialprogram (Special)
ULL: For ull, kashmir osv.
SILKE/GARDINER: For plagg i silke og viskose, pent undertøy.
JEANS
EXPRESS: For å friske opp lett skitne plagg hurtig (egner seg
ikke for ull, silke og klær som krever håndvask).
OUTWEAR
Sport
Sport Intensive
Sport Light
13 Sport Shoes
Delprogram
Skyllinger
Sentrifugering
Tømming
90°
90°
60°
40°
60°
40°
60°
40°
1600
1600
1600
1600
1600
1600
800
800

-
















8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
1,5
1,5
4
4
2,5
2,5
40°
30°
40°
800
0
800
-






2
2
4
1
1
-
-
30°
800
-


1,5
-
-
30°
400
-

-
2,5
-
-
30°
30°
600
600
-




-
-
30°
600
-


4
4
Maks.
2 par.
-
-
-
1600
1600
0
-
-

-
8
8
8
4
-
-
Varigheten på vaskesyklusene kan kontrolleres på displayet.
1
2
2
2
3
4
5
5
Beskrivelse av vaskesyklusen
Vaskemidler
Maks. last (kg)
Maks.
Maks. hastighet
Syklusvatemp. (omdreininger
righet
(°C) per minutt)
Mini- Eco
Forvask HovedTøymykner
Normal
vask
last Time
Lengden på vaskesyklusen, som angis på skjermen eller i anvisningen, er et overslag basert på standard forhold. Den virkelige tiden kan variere på
grunnlag av flertallige faktorer, så som temperatur og vanntrykk i innførsel, romtemperatur, mengde vaskemiddel, mengde og type klær som vaskes,
hvordan klærne er lastet inn, samt ekstra valgmuligheter som er valgt.
For alle testinstituter:
1) Testvaskesykluse i overensstemmelse med bestemmelse 2010/1061: Still inn vaskesyklus 2, med en temperatur på 60°C og 40°C.
2) Lang vaskesyklus for bomullstoffer: Still inn vaskesyklus 2 , med en temperatur på 40°C.
3) Kort vaskesyklus for bomullstoffer: Still inn vaskesyklus 4 , med en temperatur på 40°C.
4) Syntetisk program sammen: Still inn vaskesyklus 5 , med en temperatur på 40°C.
Vaskefunksjoner
Ved å velge dette valget vil den mekaniske bevegelsen,
temperaturen og vannet optimeres for redusert last med lite
skitne bomulls- og syntetiske klær (se “Programtabellen”).
Med “
” kan du vaske på kortere tid, og dermed spare
vann og strøm. Det anbefales å bruke en mengde flytende
vaskemiddel som passer til mengden last.
! Den kan ikke brukes med programmene 1, 2, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, , , .
Funksjonen
medvirker til energibesparelse idet
den ikke varmer opp vannet som brukes til klesvasken – en
fordel både for miljøet og for strømregningen. Den forsterkede
kraften av vannet samt dets optimiserte forbruk sikrer nemlig
gode resultater på samme tid som en standard syklus. For
å oppnå best mulige vaskeresultater, anbefales det å bruke
flytende vaskemiddel.
! Den kan ikke brukes med programmene 1, 6, 7, 9, 11, 12,
13,
,
,
.
Ekstra Skylling
Ved å velge dette alternativet økes effektiviteten til skyllingen,
og optimal fjerning av vaskemiddel garanteres. Det er spesielt
nyttig for sensitiv hud.
! Den kan ikke brukes sammen med programmene 9, , .
Minilast
Denne funksjonen anbefales for når lasten på vasken er
lik halvparten, eller mindre enn halvparten, av maksimalt
anbefalt last (se Tabell over vaskesykluser).
! Denne funksjonen kan ikke brukes i forbindelse med
vaskesyklusene 8, 9, 10, 11, 12, 13, , .
7
NO
Vaskemidler og vask
NO
Såpeskuff
Spesielle vaskesykluser
Gode vaskeresultater avhenger også av riktig dosering på
vaskemiddel: hvis det tilsettes for mye vaskemiddel, betyr
ikke dette nødvendigvis at effektiviteten på vaskingen blir
bedre, men kan tvert i mot forårsake avleiring på innsiden
av maskinen og før til miljøforurensning.
Ull: Med program 6 er det mulig å vaske alle ullplaggene
i vaskemaskinen, også de som er merket med etiketten
“kun håndvask”
. For å oppnå best mulig resultat må
du bruke et spesifikk vaskemiddel og ikke overskride 2 kg
med last.
Silke: bruk spesiell vaskesyklus 7 til å vaske alle silkeplagg. Vi anbefaler bruk av spesialvaskemiddel som er
laget til å vaske delikate klær.
Gardiner: brett dem sammen og legg dem inni et putetrekk eller en nettpose. Bruk vaskesyklus 7.
Jeans: Vreng plaggene før vask og bruk flytende vaskemiddel. Bruk program 8.
Express: denne vaskesyklusen ble utviklet for å vaske lett
skittent tøy hurtig: Det varer kun 15 minutter og sparer dermed både energi og tid. Ved å velge denne vaskesyklusen (9
ved 30°C), er det mulig å vaske ulike stoffer sammen (unntatt
for ull- og silkeplagg), med en maksimal last på 1,5 kg.
Outwear (program 10): er laget med tanke på
vannavstøtende tekstiler og vindtette jakker (f. eks.
goretex, polyester, nylon); For å oppnå de beste
resultatene bruk flytende vaskemiddel og bruk en dose
som passer til halvlastet vaskemaskin; forhåndsbehandle
skjorteermer, krager og flekker; ikke bruk tøymykner
eller vaskemidler som inneholder tøymykner. Med dette
programmet kan man ikke vaske fylte dyner.
Sport Intensive (program 11): er laget med tanke på
veldig skittent sportstøy (joggedrakter, shorts, osv.); For å
oppnå de beste resultatene anbefales det å ikke overskride
maksimal last som angis i “Programtabellen”.
Sport Light (program 12): er laget med tanke på
lite skittent sportstøy (joggedrakter, shorts, osv.); For
å oppnå de beste resultatene anbefales det å ikke
overskride maksimal last som angis i “Programtabellen”.
Det anbefales å bruke flytende vaskemiddel og bruk en
mengde som passer til halvlastet vaskemaskin.
Sport Shoes (program 13): er laget med tanke på
sportssko. For å oppnå de beste resultatene skal ikke mer
enn 2 par vaskes om gangen.
! Ikke bruk vaskemidler for håndvask, siden disse skaper
for mye skum.
Åpne såpeskuffen, og tilsett
vaskemiddel eller tilsetninger på følgende måte.
1
2
3
del 1: Vaskemiddel til forvask (pulver)
del 2: Vaskemiddel til vaskesyklusen (pulver eller
flytende)
Flytende vaskemidler skal kun påfylles straks før starten av
vaskesyklusen.
del 3: Tilsetninger (tøymyknere osv.)
Tøymykneren skal ikke flyte over.
Klargjøre vasken
•
•
•
Del opp vasken etter:
- stofftypen/symbolet på merkelappen.
- fargene: separer kulørttøy fra hvitvask.
Tøm lommene i alle plagg og kontroller knappene.
Ikke overstig opplistede verdier som henviser til vekt på
vasken når den er tørr:
Varige stoffer: maks. 8 kg
Syntetiske stoffer: maks. 4 kg
Delikate stoffer: maks. 2 kg
Ull: maks. 2 kg
Silke: maks. 2 kg
Hvor mye veier vasken?
8
1 laken 400-500 g
1 putevar 150-200 g
1 duk 400-500 g
1 badekåpe 900-1.200 g
1 håndkle 150-250 g
Laste balansesystem
Før hver sentrifugering roterer trommelen kontinuerlig ved
en hastighet som er litt høyere enn vaskeroteringshastigheten for å unngå for mye vibrasjon før hver sentrifugering
og fordele lasten jevnt. Hvis lasten etter flere forsøk ikke
er balansert riktig, vil maskinen sentrifugere ved redusert
sentrifugehastighet. Hvis lasten er svært ubalansert, utfører
vaskemaskinen fordelingsprosessen i stedet for å sentrifugere. For å oppmuntre forbedret lastfordeling og balanse
anbefaler vi at små og større plagg blandes i lasten.
Forholdsregler og tips
! Denne vaskemaskinen ble designet og konstruert i
overensstemmelse med internasjonale sikkerhetsforskrifter.
Følgende informasjon er gitt av sikkerhetsmessige årsaker
og skal derfor leses omhyggelig.
Generell sikkerhet
• Dette apparatet er designet kun for hjemmebruk.
• Apparatet skal ikke bruke av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske eller mentale evner eller reduserte
sanser, eller med utilstrekkelig erfaring og kjennskap til
det, hvis de ikke da overvåkes eller læres opp i bruken
av apparatet av en som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må holdes under oppsyn for å kontrollere at de ikke
leker med apparatet.
• Ikke rør maskinen når du er barfot eller med våte eller
fuktige hender eller føtter.
• Ikke kople fra strømmen ved å trekke i strømledningen
når apparatet frakoples strømuttaket. Hold i støpselet
og trekk.
• Ikke åpne såpeskuffen mens maskinen er i bruk.
Åpne porthulldøren manuelt
NO
I tilfelle det ikke er mulig å åpne porthulldøren pga. et
strømbrudd, og hvis du ønsker å ta ut vasken, gå frem på
følgende måte:
1. Trekk ut støpselet fra strømuttaket.
2. Se til at vannivået inne
i maskinen er lavere enn
døråpningen, hvis ikke,
fjernes overflødig vann ved
bruk av tømmeslangen ved å
samle det i en bøtte som vist
på figuren.
3. Ved bruk av en skrutrekker, fjernes panelet på nedre
forside av vaskemaskinen (se
figur).
• Ikke rør det uttømte vannet, siden dette kan nå ekstremt
høye temperaturer.
• Ikke bruk makt på porthulldøren. Dette kan skade sikkerhetslåsemekanismen som er designet til å forhindre
utilsiktet åpning.
• Hvis apparatet svikter, skal du ikke under noen omstendighet gå inn i de indre mekanismene i et forsøk på å
reparere apparatet selv.
• Hold alltid barn på avstand fra apparatet når det er i bruk.
• Døren kan bli svært varm i løpet av vaskesyklusen.
• Hvis apparatet må flyttes, jobb i en gruppe på to eller
tre personer og håndter det ytterst forsiktig. Prøv aldri å
gjøre dette alene, da apparatet er svært tungt.
• Før det legges inn vask i vaskemaskinen, se til at trommelen er tom.
Skroting
• Deponering av pakkematerialene: Overhold lokale forskrifter, slik at pakkematerialene kan gjenbrukes.
• Det europeiske direktivet 2002/96/EC i forbindelse med
elektrisk og elektronisk avfallsutstyr (WEEE) erklærer at
husholdningsapparater ikke skal kastes med annet vanlig
husholdningsavfall. Utslitte apparater skal samles separat
for å optimere kostnaden av gjenbruk og resirkulering av
materialene inne i maskinen, mens potensiell skade på
atmosfæren og offentlig helse forhindres. Den utkryssede
papirkurven finnes på alle produkter for å minne eieren om
pliktene vedrørende separert avfallshåndtering. For mer
informasjon om riktig avfallshåndtering av husholdningsapparater, skal eierne kontakte de lokale myndighetene eller
apparatets forhandler.
4. Trekk utover ved bruk av tappen, slik som indikert på
figuren, inntil plastfestet er frigjort fra stopposisjonen, trekk
nedover og åpne døren samtidig.
5. Plasser panelet igjen, og se til at krokene er sikkert på
plass før du skyver dem på apparatet.
9
Pleie og vedlikehold
NO
Stenge forsyningen av vann og strøm
Rengjøring av pumpen
• Slå av vannkranen etter hver vaskesyklus. Dette vil
begrense slitasjen på hydraulikksystemet inne i vaskemaskinen og hjelpe til med å forhindre lekkasjer.
Vaskemaskinen er montert med en selvrensende pumpe
som ikke krever noe vedlikehold. Noen ganger kan små
gjenstander (f.eks. mynter eller knapper) falle inn i forkammeret som beskytter pumpen, plassert i nedre del.
• Trekk ut vaskemaskinen ved rengjøring og under alt
vedlikeholdsarbeid.
! Se til at vaskesyklusen er ferdig, og trekk ut støpselet fra
strømuttaket.
Rengjøring av vaskemaskinen
For å nå forkammeret:
De ytre delene og gummikomponentene på apparatet skal
rengjøres ved bruk av en myk klut bløtgjort i lunkent såpevann. Ikke bruk løsemidler eller skuremidler.
1. Ved bruk av en skrutrekker, fjernes panelet på
nedre forside av vaskemaskinen (se figur);
Rengjøre såpeskuffen
Fjern skuffen ved å løfte den
og så trekke den rett ut (se
figuren).
Vask den under rennende
vann. Dette skal gjøres ofte.
2. Skru løs lokket ved å
rotere det mot venstre (se
figur): litt vann kan renne ut.
Dette er normalt;
Ta vare på døren og trommelen til apparatet
• La alltid døren stå på gløtt for å forhindre ubehagelige
lukter fra å dannes.
3. Rengjør innsiden grundig;
4. Skru på lokket igjen;
5. Plasser panelet igjen, og se til at krokene er sikkert på
plass før du skyver dem på apparatet.
Kontrollere vanninntaksslangen
Kontroller vanninntaksslangen minst én gang årlig. Hvis
det er noen sprekker, skal den straks skiftes ut: I løpet av
vaskesyklusene er vanntrykket svært høyt, og en sprukket
slange kan lett eksplodere.
! Bruk aldri brukte slanger.
10
Feilsøking
Det kan hende at vaskemaskinen slutter å virke. Før du tar kontakt med teknisk støttesenter (se “Hjelp”), se til at problemet
ikke bare kan løses lett ved å bruke følgende liste.
Problem:
Mulige årsaker / Løsninger:
Vaskemaskinen slås ikke på.
• Apparatet er ikke plugget helt inn i kontakten, eller har ingen kontakt.
• Det er ikke noen strøm i huset.
Vaskesyklusen starter ikke.
•
•
•
•
•
Vaskemaskinens dør er ikke skikkelig lukket.
ON/OFF-knappen har ikke blitt trykket.
START/PAUSE-knappen har ikke blitt trykket.
Vannkranen er ikke åpnet.
En forsinket start har blitt innstilt (ved bruk av forsinkelsestimeren, se “Kjøre en
vaskesyklus”).
Vaskemskinen tar ikke inn vann (På
skjermen vises teksten “H2O” som
blinker).
•
•
•
•
•
•
Vanninntaksslangen er ikke tilkoplet kranen.
Slangen er bøyd.
Vannkranen er ikke åpnet.
Det er ikke noen vannforsyning i huset.
Trykket er for lavt.
START/PAUSE-knappen har ikke blitt trykket.
Vaskemaskinen tar inn og tømmer
ut vann kontinuerlig.
• Tømmeslangen er ikke montert i en høyde mellom 65 og 100 cm fra gulvet (se
“Installering”).
• Den fri enden av slangen er under vann (se “Installering”).
• Veggtømmingssystemet er ikke montert med ventilatorrør.
Hvis problemet fortsetter seg etter disse kontrollene, slå av vannkranen, slå av
apparatet og ta kontakt med hjelpetjenesten. Hvis husværet ligger i en av de øvre
etasjene i en bygning, kan det være problemer som er forbundet med vanntømming, slik at vaskemaskinen fylles med vann og tømmer kontinuerlig. Spesielle
anti-tømmingsventiler er tilgjengelige i butikker og hjelper til med å unngå denne
kjedelige hendelsen.
Vaskemaskinen kvitter seg ikke
med vannet og sentrifugerer ikke.
• Vaskesyklusen inkluderer ikke tømming: Noen vaskesykluser krever at tømmefasen startes manuelt.
• “Strykelett”-funksjonen har blitt aktivert.: For å fullføre vaskesyklusen, trykk på
START/PAUSE-knappen (“Vaskesykluser og funksjoner”).
• Slangen er bøyd (se “Installering”).
• Tømmekanalen er tilstoppet.
Vaskemaskinen vibrerer mye under
sentrifugeringen.
• Trommelen ble ikke låst opp riktig under installering (se “Installering”).
• Vaskemaskinen er ikke nivellert (se “Installering”).
• Vaskemaskinen står fast mellom skap og vegger (se “Installering”).
Vaskemaskinen lekker.
• Vanninntaksslangen er ikke skrudd på skikkelig (se “Installering”).
• Såpeskuffen er tilstoppet (for rengjøringsinstrukser, se “Pleie og vedlikehold”).
• Slangen er ikke festet riktig (se “Installering”).
Varsellampene for “funksjonsalternativer” og varsellampen for “START/
PAUSE” blinker og skjermen viser en
feilkode (f. eks.: F-01, F-..).
• Slå av maskinen og trekk ut støpselet, vent i ca. 1 minutt og slå den på igjen.
Dersom problemet vedvarer, bør du kontakte Teknisk hjelpesenter om problemet.
Det er for mye skum.
• Vaskemiddelet er ikke egnet for maskinvask (det skal vise teksten “For vaskemaskiner” eller “Håndvask og maskinvask” eller lignende).
• For mye vaskemiddel ble brukt.
11
NO
Hjelp
NO
Før du ringer for hjelp:
• Kontroller om du kan løse problemet selv (se “Feilsøking”);
• Start programmet på nytt for å kontrollere om problemet er løst;
• Hvis dette ikke er tilfelle, ta kontakt med et autorisert hjelpesenter ved bruk av telefonnumrene som finnes på garantibeviset.
! Be alltid om hjelp fra autoriserte teknikere.
Ha følgende informasjon klar:
• Problemtype;
• Apparatets modell (Mod.);
• Serienummeret (S/N).
Denne informasjonen kan finnes på dataskiltet som befinner seg på baksiden av vaskemaskinen og kan også finnes foran på
apparatet ved å åpne døren.
12
Gebruiksaanwijzing
WASAUTOMAAT
Inhoud
NL
Nederlands
NL
Installatie, 14-15
Uitpakken en waterpas zetten
Hydraulische en elektrische aansluitingen
Eerste wascyclus
Technische gegevens
Beschrijving van de wasautomaat, 16-17
Bedieningspaneel
Controlelampjes
Het uitvoeren van een wascyclus, 18
Programma’s en functies, 19
Programmatabel
Wasfuncties
IWE 81682
Wasmiddelen en wasgoed, 20
Wasmiddelbakje
Voorbereiden van het wasgoed
Speciale programma’s
Balanceersysteem van de lading
Voorzorgsmaatregelen en advies, 21
Algemene veiligheid
Afvalverwijdering
Handmatige opening van de deur
Onderhoud en verzorging, 22
Afsluiten van water en stroom
Reinigen van de wasautomaat
Reinigen van het wasmiddelbakje
Onderhoud van deur en trommel
Reinigen van de pomp
Controleren van de buis van de watertoevoer
Storingen en oplossingen, 23
Service, 24
13
Installatie
NL
! Het is belangrijk deze handleiding te bewaren voor latere
raadpleging. In het geval u het apparaat verkoopt, of u
verhuist, moet het boekje bij de wasautomaat blijven zodat
de nieuwe gebruiker de functies en betreffende raadgevingen kan doornemen.
Een correcte nivellering geeft de machine stabiliteit en
voorkomt trillingen, lawaai en het zich verplaatsen van de
automaat tijdens de werking. In het geval van vloerbedekking of een tapijt regelt u de stelvoetjes zodanig dat onder
de wasmachine genoeg plaats is voor ventilatie.
ke informatie betreffende installatie, gebruik en veiligheid.
Hydraulische en elektrische aansluitingen
Uitpakken en waterpas zetten
Aansluiting van de watertoevoerbuis
! Lees de instructies aandachtig door: u vindt er belangrij-
Uitpakken
1. De wasautomaat uitpakken.
2. Controleer of de wasautomaat geen schade heeft geleden gedurende het vervoer. Indien dit wel het geval is moet
hij niet worden aangesloten en moet u contact opnemen
met de handelaar.
3. Verwijder de 4 schroeven
die het apparaat beschermen tijdens het vervoer
en de rubberen ring met
bijbehorende afstandsleider
die zich aan de achterkant
bevinden (zie afbeelding).
1. Sluit de toevoerbuis aan
op de koudwaterkraan met
een mondstuk met schroefdraad van 3/4 gas (zie
afbeelding).
Voordat u de wasautomaat
aansluit moet u het water
laten lopen totdat het helder
is.
2. Verbind de watertoevoerbuis aan de wasautomaat
door hem op de betreffende
watertoevoer te schroeven,
rechtsboven aan de achterkant (zie afbeelding).
4. Sluit de openingen af met de bijgeleverde plastic doppen.
5. Bewaar alle onderdelen: mocht de wasautomaat ooit
worden vervoerd, dan moeten deze weer worden aangebracht.
! Het verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinde-
3. Let erop dat er geen knellingen of kronkels in de buis zijn.
ren.
! De waterdruk van de kraan moet zich binnen de waarden
Waterpas zetten
van de tabel Technische Gegevens bevinden (zie bladzijde
hiernaast).
1. Installeer de wasautomaat op een rechte en stevige
vloer en laat hem niet steunen tegen een muur, meubel of
dergelijke.
2. Als de vloer niet volledig
horizontaal is kunt u de
onregelmatigheid opheffen
door de stelvoetjes aan de
voorkant losser of vaster te
schroeven (zie afbeelding);
de inclinatiehoek, gemeten ten opzichte van het
werkvlak, mag de 2° niet
overschrijden.
14
! Als de toevoerbuis niet lang genoeg is moet u zich
wenden tot een gespecialiseerde winkel of een bevoegde
installateur.
! Gebruik nooit tweedehands buizen.
! Gebruik de buizen die bij het apparaat worden geleverd.
! Gebruik geen verlengsnoeren of dubbelstekkers.
Aansluiting van de afvoerbuis
65 - 100 cm
Verbind de buis, zonder
hem te buigen, aan een
afvoerleiding of aan een
afvoer in de muur tussen de
65 en 100 cm van de grond
NL
! Het snoer mag niet gebogen of samengedrukt worden.
! De voedingskabel mag alleen door een bevoegde installateur worden vervangen.
Belangrijk! De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze normen niet worden nageleefd.
Eerste wascyclus
af of hang hem aan de
rand van een wasbak of
badkuip, en bind de bijgeleverde steun aan de kraan
(zie afbeelding). Het uiteinde van de afvoerslang mag
niet onder water hangen.
! Gebruik nooit verlengstukken voor de buis; indien dit niet
te vermijden is moet het verlengstuk dezelfde doorsnede
hebben als de oorspronkelijke buis en mag hij niet langer
zijn dan 150 cm.
Elektrische aansluiting
Voordat u de stekker in het stopcontact steekt moet u zich
ervan verzekeren dat:
• het stopcontact geaard is en voldoet aan de geldende normen;
• het stopcontact het maximum vermogen van de wasautomaat kan dragen, zoals aangegeven in de tabel Technische Gegevens (zie hiernaast);
• de spanning zich bevindt tussen de waarden die zijn aangegeven in de tabel Technische Gegevens (zie hiernaast);
• de contactdoos geschikt is voor de stekker van de wasautomaat. Indien dit niet zo is moet de stekker of het stopcontact vervangen worden.
! De machine mag alleen binnenshuis op een vorstvrije en
droge plek worden geïnstalleerd om elektronische schade
door bevriezing of condensatie te voorkomen.
! Als de wasautomaat is geïnstalleerd moet het stopcon-
Na de installatie en voor u de wasautomaat in gebruik neemt,
dient u een wascyclus uit te voeren met wasmiddel maar zonder
wasgoed, op het programma 2.
Technische gegevens
Model
IWE 81682
Afmetingen
breedte cm 59,5
hoogte cm 85
diepte cm 60
Vermogen
van 1 tot 8 kg
Elektrische
aansluitingen
Aansluiting
waterleiding
Snelheid
centrifuge
zie het typeplaatje met de technische
eigenschappen dat op het apparaat is
bevestigd
max.druk1MPa(10bar)
min.druk0,05MPa(0,5bar)
Inhoud trommel 62 liters
tot 1600 toeren per minuu
Testprogramma’s
overeenkomstig
Programma 2: temperatuur 60°C en 40°C
richtlijn 2010/1061
Deze apparatuur voldoet aan de volgende
EEC voorschriften:
- 2004/108/CE (Elektromagnetische
compatiabiliteit)
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (Laagspanning)
tact gemakkelijk te bereiken zijn.
15
Beschrijving van de wasautomaat
NL
Bedieningspaneel
ON/OFF
toets
TEMPERATUUR
toets
Toetsen met
controlelampjes
FUNCTIE
Toets met
controlelampje
START/PAUSE
DISPLAY
Wasmiddelbakje
CENTRIFUGE
PROGRAMMAKNOP
Wasmiddelbakje: voor wasmiddelen en wasversterkers
(zie “Wasmiddelen en wasgoed”).
Toets ON/OFF : druk even op de toets om de wasautomaat aan of uit te zetten. Het groene START/PAUSE
controlelampje dat langzaam knippert geeft aan dat de
wasautomaat aanstaat. Om de wasautomaat tijdens de
wascyclus uit te zetten moet u de toets iets langer, circa 2
seconden, ingedrukt te houden. Als u de toets kort, of per
ongeluk indrukt zal de wasautomaat niet uitgaan. Als u de
wasautomaat tijdens de wascyclus uitdoet wordt de cyclus
automatisch geannuleerd.
PROGRAMMAKNOP: voor het instellen van het gewenste programma (zie “Programmatabel”).
Toetsen met controlelampje FUNCTIE: voor het selecteren van de beschikbare functies. Het controlelampje van
de gekozen functie zal aanblijven.
Toets CENTRIFUGE : druk hierop om het centrifugetoerental te verminderen of om de centrifuge in zijn geheel uit
te sluiten - de waarde wordt op het display aangegeven.
Toets TEMPERATUUR : druk hierop om de temperatuur te verminderen of om met koud water te wassen: de
waarde wordt op het display aangegeven.
Toets UITGESTELDE START : druk hierop om een
uitgestelde start van het gekozen programma in te stellen.
De vertraging wordt door het display aangegeven.
16
UITGESTELDE
START
toets
toets
Toets met controlelampje START/PAUSE : als het
groene controlelampje langzaam knippert, moet u op de
toets drukken om de wascyclus te starten. Als de cyclus
is gestart blijft het controlelampje vast aanstaan. Als u de
wascyclus wilt pauzeren drukt u nogmaals op de toets;
het controlelampje wordt oranje en gaat knipperen. Als
het symbool niet aan is kunt u de deur openen. Om het
programma te hervatten drukt u opnieuw op de toets.
Stand- by modus
Deze wasautomaat beschikt, in overeenkomst met de
nieuwe normen betreffende de energiebesparing, over
een systeem wat het apparaat automatisch na 30 minuten
uitschakelt (stand-by) indien men het niet gebruikt. Druk
kort op de ON/OFF toets en wacht tot de wasautomaat
weer aangaat.
Display
NL
B
A
C
Het display is nodig om de wasautomaat te programmeren en geeft meerdere soorten informatie.
In de sectie A verschijnt de duur van de beschikbare programma’s en, als de cyclus is gestart, de resterende tijd tot het einde
ervan. Indien een UITGESTELDE START is geselecteerd verschijnt de resterende tijd tot aan de start van het geselecteerde
wasprogramma. Bovendien verschijnen, na het drukken op de betreffende toets, het apparaat toont automatisch de maximale temperatuur en centrifuge die voor het ingestelde programma gelden of de laatst geselecteerde waarden, mits deze
compatibel zijn met het gekozen programma.
In de sectie B verschijnen de “wasfases” voor de geselecteerde cyclus en, als het programma reeds is gestart, de lopende
“wasfase”.
Hoofdwas
Spoelen
Centrifuge
Afpompen
In de sectie C staan, van boven naar onder, de symbolen betreffende de “temperatuur” , de “UITGESTELDE START”
de “centrifuge” :
Het verlichte symbool
geeft aan dat op het display de waarde van de ingestelde “temperatuur” wordt getoond.
Het verlichte symbool
geeft aan dat er een “UITGESTELDE START” is ingesteld.
Het verlichte symbool
geeft aan dat op het display de waarde van de ingestelde “centrifuge” wordt getoond.
en
Symbool Deur geblokkeerd
Het verlichte symbool geeft aan dat de deur is geblokkeerd. Om schade te voorkomen moet u wachten tot het symbool
uitgaat voordat u de deur van de wasautomaat opent.
Om de deur te openen terwijl de cyclus bezig is, drukt u op de START/PAUSE toets. Als het symbool DEUR GEBLOKKEERD
uit is kunt u de deur openen.
17
Het uitvoeren van een wascyclus
NL
1.DE WASAUTOMAAT AANZETTEN. Druk op de
toets . Het groene controlelampje START/PAUSE zal
langzaam knipperen.
2. HET WASGOED INLADEN. Open de deur. Laad het
wasgoed in en zorg ervoor nooit de laadhoeveelheid te
overschrijden aangegeven in de programmatabel op de
volgende bladzijde.
3.WASMIDDEL DOSEREN. Trek het bakje naar buiten
en doe het wasmiddel in de speciale bakjes, zoals
aangegeven in “Wasmiddelen en wasgoed”.
4. SLUIT DE DEUR.
5. KIES HET PROGRAMMA. Stel het gewenste
programma in met de PROGRAMMAKNOP; hieraan
worden automatisch een temperatuur en een
centrifugesnelheid gekoppeld die naderhand kunnen
worden gewijzigd. Op het display verschijnt de duur van
de cyclus.
6.DE WASCYCLUS AANPASSEN. Druk op de speciale
toetsen:
Wijzigen van de temperatuur en/of de
centrifuge. Het apparaat toont automatisch de
maximale temperatuur en centrifuge die voor het
ingestelde programma gelden of de laatst geselecteerde
waarden, mits deze compatibel zijn met het gekozen
programma. Door op de toets
te drukken kunt u de
temperatuur langzaamaan verlagen, tot aan de koude
wascyclus “OFF”. Door op de toets
te drukken kunt
u het toerental van de centrifuge langzaamaan verlagen,
tot aan de complete uitsluiting “OFF”. Als u nogmaals
op de toetsen drukt zult u op de maximaal toegestane
waarden terugkeren.
Een uitgestelde start instellen.
Om de uitgestelde start van het gekozen programma
in te stellen drukt u op de betreffende toets totdat u
de gewenste vertraging heeft bereikt. Als deze optie is
geactiveerd verschijnt op het display het symbool .
Om de uitgestelde start te annuleren drukt u net zolang
op de toets tot op het display de tekst OFF verschijnt.
cyclus wijzigen.
De eigenschappen van de
• Druk op de toets om de functie te activeren. Het
controlelampje dat bij de toets hoort gaat aan.
• Druk nogmaals op de toets om de functie te
deactiveren. Het controlelampje gaat uit.
! Als de gekozen functie niet geschikt is voor het
ingestelde programma gaat het controlelampje
knipperen en zal de functie niet worden geactiveerd.
! Als de geselecteerde functie niet compatibel is met een
optie die daarvòòr is ingesteld, zal het controlelampje
van de eerder geselecteerde functie gaan knipperen en
zal alleen de tweede functie worden geactiveerd; het
controlelampje van de geactiveerde functie zal aangaan.
18
! De functies kunnen van invloed zijn op de aanbevolen
washoeveelheid en/of de duur van de cyclus.
7.HET PROGRAMMA STARTEN. Druk op de toets
START/PAUSE. Het betreffende controlelampje
zal aangaan met een groen licht en de deur wordt
geblokkeerd (het symool DEUR GEBLOKKEERD is
aan). Om een programma te wijzigen terwijl de cyclus
bezig is moet u de wasautomaat pauzeren door middel
van de toets START/PAUSE (het controlelampje START/
PAUSE gaat langzaam knipperen met een oranje licht);
selecteer daarna de gewenste cyclus en druk opnieuw
op de toets START/PAUSE.
Om de deur te openen terwijl de cyclus bezig is, drukt
u op de START/PAUSE toets. Als het symbool DEUR
GEBLOKKEERD uit is kunt u de deur openen.
Druk nogmaals op de START/PAUSE toets om het
programma te hervatten vanaf het punt dat het werd
onderbroken.
8.EINDE VAN HET PROGRAMMA. De tekst “END”
verschijnt op het display. Als het symbool DEUR
GEBLOKKEERD uitgaat kunt u de deur openen.
Open het deurtje, laad het wasgoed uit en schakel het
apparaat uit.
! Als u een reeds gestarte cyclus wilt annuleren drukt u
langere tijd op de toets . De cyclus wordt onderbroken
en het apparaat gaat uit.
Programma’s en functies
Programma’s
Programmatabel
6
7
8
9
10
11
12
Dagelijkse was
Katoen + Voorwas: Zeer vuile witte was.
Katoen: Zeer vuile witte was.
Katoen (1-2): Zeer vuil wit en kleurecht bont wasgoed.
Katoen (2): Niet zo vuile witte en bonte fijne was.
Katoen: Zeer vuil wit en kleurecht bont wasgoed.
Bont Katoen (3): Niet zo vuile witte en bonte was.
Synthetisch: zeer vuile kleurvaste bonte was.
Synthetisch intensief (4): zeer vuile kleurvaste bonte was.
Speciale was
Wol: voor wol, kasjmier, etc.
Zijde/Gordijnen: voor zijde, viscose, lingerie.
Jeans
Express: voor het snel opfrissen van niet zo vuil wasgoed
(niet geschikt voor wol, zijde en handwas).
Outwear
Sport
Sport Intensive
Sport Light
13 Sport Shoes
Delprogramma’s
Spoelen
Centrifugeren
Afpompen
Maximaal
toerental
(toeren per
minuut)
90°
90°
60°
40°
60°
40°
60°
40°
1600
1600
1600
1600
1600
1600
800
800

-
40°
30°
40°
800
0
800
30°
Voor- Wassen
was
NL
Maximale lading (kg)
Halve Eco
bela- Time
ding
Wasverzachter
Normaal
















8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
1,5
1,5
4
4
2,5
2,5
-






2
2
4
1
1
-
-
800
-


1,5
-
-
30°
400
-

-
2,5
-
-
30°
30°
600
600
-




-
-
30°
600
-


4
4
Max.2
paar.
-
-
-
1600
1600
0
-
-

-
8
8
8
4
-
-
Duur
cyclus
U kunt de duur van de wasprogramma’s op het display controleren.
1
2
2
2
3
4
5
5
Beschrijving van het Programma
Wasmiddel
Maximale
Temp
(°C)
De duur van de cyclus die wordt aangegeven op het display of op de gebruiksaanwijzing is een geschatte waarde die wordt gecalculeerd bij standaard omstandigheden. De effectieve tijd kan variëren aan de hand van talloze factoren zoals temperatuur en druk van de watertoevoer, de kamertemperatuur, de hoeveelheid wasmiddel, de hoeveelheid en type lading, de balancering van de was en de geselecteerde aanvullende opties.
Voor alle Test Institutes:
1) Controleprogramma volgens de norm 2010/1061: selecteer het programma 2 met een temperatuur van 60°C en 40°C.
2) Programma katoen lang: selecteer het programma 2 met een temperatuur van 40°C.
3) Programma katoen kort: selecteer het programma 4 met een temperatuur van 40°C.
4) Synthetische Programma samen: selecteer het programma 5 met een temperatuur van 40°C.
Wasfuncties
Als u deze optie selecteert zullen de mechanische beweging,
de temperatuur en het water geoptimaliseerd worden voor een
beperkte lading van niet zo vuil katoenen en synthetisch wasgoed
(zie “Programmatabel”). Met “
” kunt u wassen in een
kortere tijd en kunt u water en energie besparen. We raden u aan
een hoeveelheid vloeibaar wasmiddel te gebruiken die voldoet
voor een halve lading.
! Deze optie kan niet worden geactiveerd bij de programma’s
1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
,
,
.
De functie
draagt bij aan energiebesparing door
het voor het wassen van het wasgoed niet te verwarmen:
een voordeel voor zowel het milieu als de energierekening.
De versterkte werking en het geoptimaliseerde waterverbruik
garanderen uitstekende resultaten met een gelijke gemiddelde
tijdsduur als een standaardcyclus. Om betere wasresultaten
te verkrijgen, wordt het gebruik van een vloeibaar wasmiddel
aanbevolen.
! Deze optie kan niet worden geactiveerd bij de programma’s
1, 6, 7, 9, 11, 12, 13,
,
,
.
Extra Spoelen
Door deze functie te selecteren verhoogt u het spoelresultaat
en zorgt u ervoor dat elk spoor van wasmiddel verdwijnt. Deze
optie is vooral nuttig bij personen met een gevoelige huid.
! Deze optie kan niet worden geactiveerd bij de programma’s
9,
,
.
Halve belading
Gebruik deze functie als de lading wasgoed de helft of minder is
dan de maximaal aangeraden waslading (zie Programmatabel).
! Deze optie kan niet worden geactiveerd bij de programma’s
8, 9, 10, 11, 12, 13,
,
.
19
Wasmiddelen en wasgoed
NL
Wasmiddelbakje
Een goed wasresultaat hangt ook af van de juiste dosis
wasmiddel: te veel wasmiddel maakt het wassen niet beter. Het wasmiddel blijft aan de binnenzijde van de wasautomaat zitten en zorgt voor het vervuilen van het milieu.
! Gebruik nooit wasmiddelen voor handwas aangezien die
te veel schuim vormen.
Trek het laatje naar voren
en giet het wasmiddel of de
wasversterker er als volgt in:
1
2
3
bakje 1: Wasmiddel voor voorwas (poeder)
bakje 2: Wasmiddel voor hoofdwas
(poeder of vloeibaar)
Het vloeibare wasmiddel moet vlak voor de start in het
bakje worden gegoten.
bakje 3: Wasversterkers (wasverzachter, enz.)
De wasverzachter mag niet boven het roostertje uitkomen.
Voorbereiden van het wasgoed
• Verdeel het wasgoed volgens:
- het soort stof / het symbool op het etiket.
- de kleuren: scheid de bonte was van de witte was.
• Leeg de zakken en controleer de knopen.
• Overschrijd het aangegeven gewicht, berekend voor
droog wasgoed, nooit:
Kleurechte stoffen: max 8 kg
Synthetische stoffen: max 4 kg
Fijne stoffen: max 2 kg
Wol: max 2 kg
Zijde: max 2 kg
Hoeveel weegt wasgoed?
1 laken 400-500 g.
1 sloop 150-200 g.
1 tafelkleed 400-500 g.
1 badjas 900-1200 g.
1 handdoek 150-250 g.
Speciale programma’s
Wol: met het programma 6 is het mogelijk alle wollen kledingstukken in de wasautomaat te wassen, ook die met het
etiket “alleen handwas”
. Voor de beste resultaten dient
u een specifiek wasmiddel te gebruiken en nooit de 2 kg
wasgoed te overschrijden.
20
Zijde: gebruik het speciale programma 7 om alle zijden
kledingstukken te wassen. We raden u aan een speciaal
wasmiddel voor fijne was te gebruiken.
Gordijnen: vouw de gordijnen en doe ze in de bijgeleverde zak. Gebruik het programma 7.
Jeans: draai de kledingstukken binnenstebuiten voor u
ze wast en gebruik een vloeibaar wasmiddel. Gebruik het
programma 8.
Express: is bedoeld voor het snel wassen van niet zo vuil
wasgoed: het duurt slechts 15 minuten en bespaart dus
elektriciteit en tijd. Met het programma (9 op 30 °C) kunt u
verschillende soorten stoffen samen wassen (behalve zijde
en wol) met een lading van max. 1,5 kg.
Outwear (programma 10) is ontwikkeld voor het wassen van waterafstotende materialen en regenjassen (bv.
goretex, polyester en nylon). Om optimale resultaten te
bereiken gebruikt u hoeveelheid vloeibaar wasmiddel die
voldoet voor een halve lading. U dient manchetten, kragen
en vlekken voor te behandelen. Gebruik geen wasverzachter of wasmiddelen waar wasverzachter in zit. Met dit
programma kunt u geen donzen ski-jacks wassen.
Sport Intensief (programma 11) is ontwikkeld voor het
wassen van zeer vuile sportkleding (trainingspakken, sportbroeken, enz.). Om optimale resultaten te bereiken raden
wij u aan nooit de maximaal aangegeven hoeveelheid te
overschrijden die staat aangegeven in de “Programmatabel”.
Sport Licht (programma 12) is ontwikkeld voor het wassen
van niet zo vuile sportkleding (trainingspakken, sportbroeken,
enz.). Om optimale resultaten te bereiken raden wij u aan nooit
de maximaal aangegeven hoeveelheid te overschrijden die
staat aangegeven in de “Programmatabel”. We raden u aan
een vloeibaar wasmiddel te gebruiken, met een hoeveelheid
die voldoende is voor een halve lading.
Sport Schoenen (programma 13) is ontwikkeld voor het
wassen van sportschoenen. Voor optimale resultaten dient
u nooit meer dan 2 paar tegelijk te wassen.
Balanceersysteem van de lading
Om overmatige trillingen te vermijden verdeelt de automaat
de lading voor het centrifugeren op een gelijkmatige manier.
Dit gebeurt door de trommel te laten draaien op een snelheid
die iets hoger ligt dan de wassnelheid. Als na herhaaldelijke
pogingen de lading nog steeds niet goed is gebalanceerd,
zal de wasautomaat de centrifuge op een lagere snelheid
uitvoeren dan die voorzien was. Als de lading zeer uit balans is
zal de wasautomaat een verdeling uitvoeren in plaats van een
centrifuge. Teneinde een betere distributie van de waslading
en een juiste balancering te bereiken raden wij u aan kleine
en grote kledingstukken te mengen.
Voorzorgsmaatregelen
en advies
! De wasmachine is ontworpen en geproduceerd volgens
de internationale veiligheidsnormen. Deze aanwijzingen zijn
voor uw eigen veiligheid geschreven en moeten aandachtig
worden doorgenomen.
Algemene veiligheid
• Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk
niet-professioneel gebruik.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen), met beperkte lichamelijke,
sensorische of mentale vermogens of met onvoldoende
ervaring en kennis, tenzij het gebruik plaatsvindt onder
het toezicht of volgens de instructies van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
moeten in de gaten worden gehouden om te verzekeren
dat ze niet met het apparaat spelen.
• Raak de machine niet aan als u blootsvoets bent of met
natte of vochtige handen of voeten.
• Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het
snoer te trekken, maar altijd door de stekker zelf beet te
pakken.
• Open het wasmiddelbakje niet terwijl de machine in
werking is.
• Raak het afvoerwater niet aan aangezien het zeer heet
kan zijn.
Consumenten moeten contact opnemen met de locale autoriteiten voor informatie over de juiste wijze van vernietiging van hun oude apparaat.
NL
Handmatige opening van de deur
Mocht er in het huis geen stroom aanwezig zijn en u wilt
het deurtje openen om de was op te hangen, dan dient u
het volgende te doen:
1. haal de stekker uit het
stopcontact.
2. controleer dat het waterniveau in de automaat lager
is dan het deurtje; als dat
niet het geval is kunt het
water weg laten lopen door
middel van de afvoerbuis en
dit opvangen in een emmer,
zoals aangegeven in de
afbeelding.
3. verwijder het afdekpaneel aan de voorkant van de
wasautomaat met behulp
van een schroevendraaier (zie
afbeelding).
• Forceer de deur nooit: het veiligheidsmechanisme dat
een ongewild openen van de deur voorkomt, kan beschadigd worden.
• Probeer in geval van storingen nooit zelf de interne mechanismen van de wasautomaat te repareren.
• Zorg ervoor dat kleine kinderen niet te dicht bij de machine komen als deze in werking is.
• De deur kan tijdens het wassen zeer heet worden.
• Als de machine verplaatst moet worden, doe dit dan met
twee of drie personen tegelijk en zeer voorzichtig. Doe dit
nooit alleen, want het apparaat is erg zwaar.
• Voordat u het wasgoed in de automaat laadt, moet u
controleren of hij leeg is.
Afvalverwijdering
• Het wegdoen van het verpakkingsmateriaal: houdt u aan de
plaatselijke normen zodat het materiaal hergebruikt kan worden.
• De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernieti ging van Electrische en Electronische Apparatuur, vereist dat oude huishoudelijke electrische appa
raten niet mogen vernietigd via de normale ongesorteerde afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om zo het hergebruik van de gebruikte materialen te optima liseren en de
negatieve invloed op de gezondheid en het milieu te
reduceren. Het symbool op het product van de “afvalcontainer met een kruis erdoor” herinnert u aan uw
verplichting, dat wanneer u het apparaat vernietigt, het apparaat apart moet worden ingezameld.
4. trek het lipje dat wordt
aangegeven in de afbeelding naar voren totdat het plastic
bandje loskomt; trek hem daarna naar beneden en open
tegelijkertijd de deur.
5. monteer het paneel weer, met de haakjes goed bevestigd in de juiste openingen, voordat u het paneel tegen de
machine aandrukt.
21
Onderhoud en verzorging
NL
Afsluiten van water en stroom
Reinigen van de pomp
• Sluit na iedere wasbeurt de kraan af. Hiermee beperkt
u slijtage van de waterinstallatie van de wasmachine en
voorkomt u lekkage.
De wasautomaat is voorzien van een zelfreinigende pomp
en hoeft dus niet te worden onderhouden. Het kan echter
gebeuren dat kleine voorwerpen (muntjes, knopen) in het
voorvakje dat de pomp beschermt en zich aan de onderkant ervan bevindt, terechtkomen.
• Sluit altijd eerst de stroom af voordat u de wasautomaat
gaat schoonmaken en gedurende onderhoudswerkzaamheden.
! Verzeker u ervan dat de wascyclus klaar is en haal de
stekker uit het stopcontact.
Reinigen van de wasautomaat
Toegang tot het voorvakje:
De buitenkant en de rubberen onderdelen kunnen met een
spons en een lauw sopje worden schoongemaakt. Gebruik
nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen.
Reinigen van het wasmiddelbakje
Verwijder het bakje door het
op te lichten en naar voren
te trekken (zie afbeelding).
Was het onder stromend
water. Dit moet u regelmatig
doen.
1. verwijder het afdekpaneel aan de voorkant van
de wasautomaat met
behulp van een schroevendraaier
(zie afbeelding);
2. draai het deksel eraf,
tegen de klok in
(zie afbeelding): het is
normaal dat er een beetje
water uit komt;
Onderhoud van deur en trommel
• Laat de deur altijd op een kier staan om nare luchtjes te
vermijden.
3. maak de binnenkant goed schoon;
4. schroef het deksel er weer op;
5. monteer het paneel weer, met de haakjes goed bevestigd in de juiste openingen, voordat u het paneel tegen de
machine aandrukt.
Controleren van de buis van de watertoevoer
Controleer minstens eenmaal per jaar de slang van de
watertoevoer. Als er barstjes of scheuren in zitten moet hij
vervangen worden: gedurende het wassen kan de hoge
waterdruk onverwachts breuken veroorzaken.
! Gebruik nooit tweedehands buizen.
22
Storingen en oplossingen
Het kan gebeuren dat de wasautomaat niet werkt. Voor u contact opneemt met de Servicedienst (zie “Service”)moet u controleren of het niet een storing betreft die u zelf makkelijk kunt verhelpen met behulp van de volgende lijst.
Storingen:
Mogelijke oorzaken / Oplossing:
De wasautomaat gaat niet aan.
• De stekker zit niet in het stopcontact of niet ver genoeg om contact te maken.
• Het hele huis zit zonder stroom.
De wascyclus start niet.
• De deur zit niet goed dicht.
• De ON/OFF toets is niet ingedrukt.
• De START/PAUSE toets is niet ingedrukt.
• De waterkraan is niet open.
De wasautomaat heeft geen watertoevoer (Op het display verschijnt
de knipperende tekst “H2O”).
• De watertoevoerbuis is niet aangesloten op de kraan.
• De buis is gebogen.
• De waterkraan is niet open.
• Het hele huis zit zonder water.
• Er is onvoldoende druk.
• De START/PAUSE toets is niet ingedrukt.
De wasautomaat blijft water aanen afvoeren.
• De afvoerbuis is niet op 65 tot 100 cm afstand van de grond af geïnstalleerd
(zie “Installatie”).
• Het uiteinde van de afvoerbuis ligt onder water (zie “Installatie”).
• De afvoer in de muur heeft geen ontluchting.
Als na deze controles het probleem niet is opgelost, moet u de waterkraan
dichtdraaien, de wasautomaat uitzetten en de Servicedienst inschakelen. Als u
op een van de hoogste verdiepingen van een flatgebouw woont kan zich een
hevelingsprobleem voordoen, waarbij de wasautomaat voortdurend water aanen afvoert. Om deze storing te verhelpen zijn er in de handel speciale beluchters
te koop.
De wasautomaat voert het water
niet af of centrifugeert niet.
• Het programma voorziet geen afvoer: bij enkele programma’s moet dit met de
hand worden gestart (zie “Programma’s en functies”).
• De functie GEMAKKELIJKER STRIJKEN is ingeschakeld: voor het beëindigen
van het programma drukt u op de START/PAUSE toets (“Programma’s en
functies“).
• De afvoerbuis is gebogen (zie “Installatie”).
• De afvoerleiding is verstopt.
De machine trilt erg tijdens het
centrifugeren.
• De trommel is bij het installeren niet op de juiste wijze gedeblokkeerd (zie “Installatie”).
• De wasautomaat staat niet goed recht (zie “Installatie”).
• De wasautomaat staat te krap tussen meubels en muur (zie “Installatie”).
De wasautomaat lekt.
• De buis van de watertoevoer is niet goed aangeschroefd (zie “Installatie”).
• Het wasmiddelbakje is verstopt (voor reiniging zie “Onderhoud en verzorging”).
• De afvoerbuis is niet goed aangesloten (zie “Installatie”).
De controlelampjes van de “opties”
en het controlelampje “START/
PAUSE” gaan knipperen en op het
display verschijnt een storingscode
(bv.: F-01, F-..).
• Doe de wasautomaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht circa 1
minuut en doe hem daarna weer aan.
Als de storing voortzet, dient u de Servicedienst in te schakelen.
Er ontstaat teveel schuim.
• Het wasmiddel is niet bedoeld voor wasautomaten (er moet “voor wasautomaat”, “handwas en machinewas”, of dergelijke op staan).
• U heeft teveel wasmiddel gebruikt.
23
NL
Service
NL
Voordat u de Servicedienst inschakelt:
• Controleer eerst of u het probleem zelf kunt oplossen (zie “Storingen en oplossingen”).
• Start het programma opnieuw om te controleren of de storing is verholpen;
• Als dit niet het geval is moet u contact opnemen met de erkende Technische Servicedienst via het telefoonnummer dat op
het garantiebewijs staat.
! Wendt u nooit tot een niet erkende installateur.
Vermeld:
• het type storing;
• het model van de machine (Mod.);
• het serienummer (S/N).
Deze informatie vindt u op het typeplaatje aan de achterkant van de wasautomaat en aan de voorzijde als u het deurtje opendoet.
24
Brugervejledning
VASKEMASKINE
Indholdsfortegnelse
DK
Dansk
DK
Installation, 26-27
Udpakning og planstilling
Tilslutning af vand og elektricitet
Første vaskecyklus
Tekniske oplysninger
Beskrivelse af vaskemaskinen, 28-29
Betjeningspanel
Display
Sådan udfører man en vaskecyklus, 30
Programmer og funktioner, 31
Programoversigt
Vaskefunktioner
IWE 81682
Vaskemiddel og vasketøj, 32
Skuffe til vaskemiddel
Klargøring af vasketøjet
Special programmer
System til afbalancering af vasketøjet
Forholdsregler og råd, 33
Generelle sikkerhedsregler
Bortskaffelse
Manuel åbning af lågen
Vedligeholdelse, 34
Afbrydelse af vand og elektricitet
Rengøring af vaskemaskinen
Rengøring af skuffen til vaskemiddel
Behandling af låge og tromle
Rengøring af pumpen
Eftersyn af slangen til vandforsyning
Fejl og afhjælpning, 35
Servicetjeneste, 36
25
Installation
DK
! Det er vigtigt at opbevare denne vejledning til senere
opslag. Ved salg, overdragelse eller flytning skal man sørge
for, at brugervejledningen følger med vaskemaskinen, samt
oplyse den nye ejer om funktionen og forholdsreglerne.
Præcis planstilling giver maskinen større stabilitet og
forhindrer vibrationer, støj og flytning under funktionen.
Hvis gulvet er dækket af et tæppe, skal benene justeres på
en sådan måde, at der under vaskemaskinen efterlades et
rum, der er tilstrækkelig stort til at sikre ventilation.
! Læs venligst vejledningen omhyggeligt: den indeholder
vigtige oplysninger om installation, brug og sikkerheden.
Udpakning og planstilling
Udpakning
1. Pak vaskemaskinen ud.
2. Undersøg, at vaskemaskinen ikke er blevet beskadiget
under transporten. Hvis den er beskadiget, må den ikke
tilsluttes, og man skal rette henvendelse til forhandleren.
3. Fjern de 4 skruer til beskyttelse under transporten,
samt gummidelen og det
tilhørende afstandsstykke
anbragt bagpå (se illustrationen).
Tilslutning af vand og elektricitet
Tilslutning af slangen til vandforsyning
1. Fastgør forsyningsslangen
ved at skrue den fast til en
koldtvandshane med det
gevindskårne 3/4 mundstykke (se illustrationen).
Inden tilslutningen skal vandet løbe, indtil det er klart.
2. Skru forsyningsslangen til vaskemaskinen på
vandindtaget øverst til højre
bagpå (se illustrationen).
4. Luk hullerne med de medfølgende plastikpropper.
5. Gem alle delene. De skal genmonteres, hvis vaskemaskinen skal transporteres.
! Emballagen må ikke bruges som legetøj af børn.
3. Sørg for at slangen hverken er bøjet eller klemt.
Planstilling
! Vandtrykket fra hanen skal ligge inden for de værdier, der
1. Installer vaskemaskinen på et solidt og fladt gulv; undgå
at støtte den op ad mure, møbler eller andet.
2. Hvis gulvet ikke er helt
vandret, skal uregelmæssigheden udjævnes ved
at stramme eller slække
de forreste justeringsben
(se illustrationen). Hældningsvinklen, der måles
på arbejdsfladen, må ikke
overskride 2°.
26
kan ses på tabellen med tekniske oplysninger (se modstående side).
! Hvis forsyningsslangen ikke er tilstrækkelig lang, skal man
kontakte en specialforretning eller en autoriseret tekniker.
! Udskift aldrig med brugte slanger.
! Brug de slanger, der følger med maskinen.
! Anvend aldrig forlængerledninger eller flerdobbelte stikdåser.
Tilslutning af afløbsslangen
65 - 100 cm
Tilslut afløbsslangen, uden
at den bøjes, til et afløbsrør
eller et vægmonteret afløb
anbragt mellem 65 og 100
cm over jorden,
! Forsyningsledningen må ikke være bøjet eller sammentrykket.
! Forsyningsledningen må udelukkende udskiftes af autoriserede teknikere.
Pas på! Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader,
der opstår som følge af manglende overholdelse af disse
regler.
eller lad den støtten på kanten af en vask eller et badekar, og fastgør den medfølgende ledeskinne til hanen
(se illustrationen). Den frie
ende af afløbsslangen må
ikke dækkes af vand.
! Brug af forlængerstykker på slangen frarådes. Såfremt
dette ikke kan undgås, skal forlængerslangen have samme diameter som den originale slange og må ikke være
længere end 150 cm.
Første vaskecyklus
Efter installation, og inden brug bør man foretage en
vaskecyklus uden vasketøj, men med vaskemiddel, efter at
have indstillet programmet 2.
Tekniske oplysninger
Model
IWE 81682
Mål
bredde 59,5 cm
højde 85 cm
dybde 60 cm
Inden stikket sættes i stikkontakten skal man sørge for
følgende:
Kapacitet
fra 1 til 8 kg
• at stikkontakten er udstyret med jordforbindelse og
overholder kravene i lovgivningen;
Elektriske
tilslutninger
Se typeskiltet med tekniske egenskaber på maskinen
• at stikkontakten tåler vaskemaskinens maksimale effekt,
der fremgår af tabellen med tekniske oplysninger (se
modstående side);
Tilslutning af
vand
max tryk 1 MPa (10 bar)
min tryk 0,05 MPa (0,5 bar)
tromlens kapacitet 62 liter
Centrifugeringshastighed
max 1600 omdr./min
Testprogram
i medfør
af direktiv
2010/1061
Program 2: temperatur 60°C og 40°C
Tilslutning af strøm
• at forsyningsspændingen er inden for værdierne, der
fremgår af tabellen med tekniske oplysninger (se modstående side);
• at stikkontakten passer til vaskemaskinens stik. Hvis
dette ikke er tilfældet skal stikkontakten eller stikket
udskiftes.
! Vaskemaskinen må ikke installeres udendørs - dette gælder også, selvom stedet er overdækket, da det er meget
farligt at udsætte vaskemaskinen for regn, tordenvejr etc.
! Når vaskemaskinen er installeret skal det være let at få
Apparatet opfylder kravene i følgende
EU-direktiver:
- 2004/108/CE (Elektromagnetisk
kompatibilitet)
og senere ændringer
- 2006/95/CE (Lavspænding)
- 2002/96/CE
adgang til stikkontakten.
27
DK
Beskrivelse af vaskemaskinen
DK
Betjeningspanel
Tast
ON/OFF
Tast
TEMPERATUR
Taster med
kontrollamper
for valg af
FUNTION
Tast med kontrollampe for
START/PAUSE
DISPLAY
Skuffe til vaskemiddel
Knappen
PROGRAMMER
Skuffe til vaskemiddel Til ifyldning af vaskemiddel og
tilsætningsmidler (se “Vaskemiddel og vasketøj”).
Tast ON/OFF : Tryk kort på tasten for at tænde eller slukke maskinen. Hvis kontrollampen START/PAUSE blinker
grønt langsomt, betyder det, at maskinen er tændt. For
at slukke for vaskemaskinen under vask skal man holde
tasten nede i længere tid, ca. 2 sek. Trykkes tasten ned i
for kort tid eller ved et uheld, slukker maskinen ikke. Hvis
maskinen slukkes under en igangværende vask, annulleres
selve vasken.
Knappen PROGRAMMER: Til indstilling af programmer.
Under programmet bevæges knappen ikke.
Taster med kontrollamper for valg af FUNKTION: Til valg
af de tilgængelige funktioner. Kontrollampen for den valgte
funktion vil være tændt.
Tast CENTRIFUGERING : Tryk på tasten for at reducere hastigheden eller helt slå centrifugeringen fra. Værdien
vises på displayet.
Tast TEMPERATUR : Tryk på tasten for at mindske
temperaturen. Værdien vises på displayet.
Tast FORSINKET START : Tryk på denne tast for at
indstille en forsinket start af det valgte program. Forsinkelsen vises på displayet.
28
Tast
CENTRIFUGERING
Tast
FORSINKET START
Tast med kontrollampe for START/PAUSE : Når den
grønne kontrollampe blinker langsomt, skal man trykke
på tasten for at starte vasken. Når vasken er startet, lyser
kontrollampen fast. For at sætte vasken på pause skal
man trykke på tasten igen. Kontrollampen blinker orange.
Hvis symbolet ikke lyser, kan man åbne lågen. For at
genstarte vasken fra det punkt, hvor den blev afbrudt, skal
man trykke på tasten igen.
Standby
Denne vaskemaskine stemmer overens med de nye
standarder for el-besparelse og er udstyret med et selvlukkende system (standby), der slås til efter 30 minutter, hvis
vaskemaskinen ikke er i brug. Tryk kort på tasten ON/OFF,
og vent på, at maskinen genaktiveres.
Display
DK
B
A
C
Displayet er nyttigt til programmering af maskinen og viser mange oplysninger.
I området A vises programmernes varighed og den resterende tid efter igangsætning. Hvis der er indstillet FORSINKET
START, vises den resterende tid indtil start af det valgte program. Ved tryk på den pågældende tast, maskinen viser automatisk den maksimale temperatur og centrifugeringshastighed for det indstillede program eller den seneste temperatur og
centrifugeringshastighed, hvis de er kompatible med det valgte program.
I området B vises “vaskefaserne” for den valgte vaskecyklus, og efter programstart vises den igangværende “vaskefase”.
Vask
Skylning
Centrifugering
Tømning
I området C vises - oppefra og ned - ikonerne for “temperatur” , “Programmeret start”
Et lysende symbol
angiver, at der på displayet vises den indstillede “temperatur”.
Et lysende symbol
angiver, at der er indstillet til “Forsinket start”.
Et lysende symbol
angiver, at der på displayet vises den indstillede “centrifugering”.
og “centrifugering”
:
Symbol for spærret låge
Et tændt symbol angiver, at lågen er blokeret. For at undgå skader må lågen først åbnes, når kontrollampen er slukket.
For at åbne lågen under en igangværende vask skal man trykke på tasten START/PAUSE. Hvis kontrollampen BLOKERET
LÅGE er slukket, er det muligt at åbne lågen.
29
Sådan udfører man en vaskecyklus
DK
1.SÅDAN TÆNDES VASKEMASKINEN. Tryk på
tasten . Kontrollampen START/PAUSE blinker
langsomt grønt.
2.FYLDNING AF VASKETØJ. Åbn lågen. Læg
vasketøjet i, og vær opmærksom på, at mængden
ikke overstiger den mængde, der er angivet i
programtabellen på næste side.
3.DOSERING AF VASKEMIDDEL. Åbn skuffen og
hæld vaskemiddel i det korrekte rum, som beskrevet i
“Vaskemiddel og vasketøj”.
4. LUK LÅGEN.
5. VALG AF PROGRAM. Indstil PROGRAM-knappen på
det ønskede program; og har en indstillet temperatur og
centrifugeringshastighed, som kan ændres. Displayet
viser også vaskecyklussens varighed.
6.INDSTILLING AF VASKECYKLUS. Brug de
pågældende taster:
Ændring af temperatur og/eller
centrifugering. Maskinen viser automatisk den
maksimale temperatur og centrifugeringshastighed for
det indstillede program eller den seneste temperatur og
centrifugeringshastighed, hvis de er kompatible med
det valgte program. Ved at trykke på tasten kan man
reducere temperaturen helt ned til vask i koldt vand
“OFF”. Ved at trykke på tasten
kan man reducere
centrifugeringshastigheden helt ned til helt at fravælge
centrifugering “OFF”. Hvis der trykkes igen på en af
tasterne, gendannes indstillingerne for den maksimale
værdi.
Indstilling af forsinket start.
For at indstille til forsinket start af det valgte program
skal man trykke på den pågældende tast, indtil den
ønskede forsinkelse vises. Når denne tilvalgsfunktion
er slået til, viser displayet symbolet . For at annullere
den forsinkede start skal man trykke på tasten, indtil der
på displayet vises meddelelsen OFF.
Ændring af
vaskecyklussens egenskaber.
• Tryk på tasten for at aktiver funktionen. Den
tilsvarende kontrollampe ud for tasten tænder.
• Tryk på tasten igen for at slå funktionen fra. Lampen
slukker.
! Hvis den valgte funktion ikke kan anvendes til det
indstillede program, blinker lampen og funktionen vil
ikke blive aktiveret.
30
! Hvis den valgte funktion ikke kan køre sammen med
en tidligere indstillet funktion, blinker lampen ud for
den første valgte funktion, og det er så kun den anden
funktion, der aktiveres. Lampen ud for den aktiverede
funktion tænder.
! Funktionerne kan medføre ændring i den anbefalede
mængde vasketøj og/eller vaskens varighed.
7.START AF PROGRAM. Tryk på tasten START/PAUSE.
Den pågældende lampe tænder og lyser grønt, og lågen
blokeres (symbolet BLOKERET LÅGE lyser). For at
ændre programmet under en igangværende vask, skal
man sætte vaskemaskinen på pause, trykke på tasten
START/PAUSE (kontrollampen START/PAUSE blinker
langsomt orange). Vælg det ønskede program og tryk
igen på tasten STARTPAUSE.
For at åbne lågen under en igangværende vask
skal man trykke på tasten START/PAUSE. Hvis
kontrollampen BLOKERET LÅGE er slukket, er det
muligt at åbne lågen. Tryk igen på tasten START/PAUSE
for at genstarte programmet fra det punkt, hvor det blev
afbrudt.
8.AFSLUTNING AF PROGRAM. Displayet viser
meddelelsen “END”, og når symbolet for BLOKERET
LÅGE slukker, kan man åbne lågen. Åbn lågen, tag
vasketøjet ud og sluk for maskinen.
! Hvis man ønsker at annullere en allerede igangsat cyklus,
skal man trykket på tasten
maskinen slukker.
. Cyklussen afbrydes, og
Programmer og funktioner
Programmer
Programoversigt
6
7
8
9
10
11
12
Hverdagsprogrammer (Daily)
BOMULD FORVASK: Meget snavsede hvide tekstiler.
BOMULD: Meget snavsede hvide tekstiler.
BOMULD (1-2): Meget snavsede hvide og resistente kulørte tekstiler.
BOMULD (2): Let snavset hvide og sarte kulørte tekstiler.
BOMULD: Meget snavsede hvide og resistente kulørte tekstiler.
KULØRTE BOMULD (3): Let snavset hvide og sarte kulørte tekstiler.
SYNTETISK ENERGISKE (4): Meget snavsede, resistente kulørte tekstiler.
SYNTETISK: Meget snavsede, resistente kulørte tekstiler.
Specialprogrammer (Special)
ULD: Til uld, kashmir osv.
SILKE/GARDINER: Til tekstiler i silke, viskose, lingeri.
JEANS
EXPRESS: For hurtig opfriskning af let snavset tøj (anbefales ikke til uld,
silke og tekstiler, der er beregnet til håndvask).
OUTWEAR
Sport
Sport Intensive
Sport Light
13 Sport Shoes
Tilvalgsfuntioner
Skylninger
Centrifugering
Tømning
90°
90°
60°
40°
60°
40°
60°
40°
1600
1600
1600
1600
1600
1600
800
800

-
















8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
1,5
1,5
4
4
2,5
2,5
40°
30°
40°
800
0
800
-






2
2
4
1
1
-
-
30°
800
-


1,5
-
-
30°
400
-

-
2,5
-
-
30°
30°
600
600
-




4
4
-
-
30°
600
-


-
-
-
1600
1600
0
-
-

-
4
-
-
8
8
8
Programmernes varighed vises på displayet.
1
2
2
2
3
4
5
5
Programbeskrivelse
Maks. mængde
Vaskemiddel
Maks.
(kg
Maks. hastighed
temp. (omdr./
Varighed
(°C)
Skylle- Normal Min. Eco
min.)
Forvask Vask middel
vask Time
Vaskens varighed, der angives på displayet eller i vejledningen, er et skøn beregnet på baggrund af standardbetingelserne. Den faktiske tid kan variere
afhængigt af en lang række faktorer såsom vandets temperatur og tryk, omgivelsernes temperatur, mængden af vaskemiddel, den konkrete mængde
og type vasketøj samt fordelingen af vasketøjet og valget af tilvalgsfunktioner.
Til alle Test Institutes:
1) 1Kontrolprogrammer iht. 2010/1061 standarden. Indstil programmet 2 ved en temperatur på 60° C og 40°C.
2) Langt uldprogram: Indstil programmet 2 ved en temperatur på 40° C.
3) Kort uldprogram: Indstil programmet 4 ved en temperatur på 40° C.
4) Syntetisk program sammen: Indstil programmet 5 ved en temperatur på 40° C.
Vaskefunktioner
! Funktionen kan ikke anvendes sammen med
programmerne 1, 6, 7, 9, 11, 12, 13, , , .
Ved valg af denne tilvalgsfunktion vil den mekaniske
bevægelse, temperaturen og vandet blive optimeret til
reduceret fyldning af let snavsede bomuldstekstiler og
syntetiske tekstiler (se “Programtabellen”). Med “
” udføres vasken på kortere tid, hvilket sparer på både
vand og energi. Det anbefales at tilpasse doseringen af
vaskemidlet til mængden af tøj.
Ekstra skylning
Ved valg af denne funktion øges skylleeffektiviteten, hvilket
sikrer, at al vaskemiddel skylles ud. Denne funktion er især
nyttig til særligt sarte skindtyper.
! Funktionen kan ikke bruges på programmerne 1, 2, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, , , .
Funktionen
bidrager til energibesparelse ved ikke
at opvarme vandet, der bruges til at vaske tøjet - en fordel
for miljøet og el-regningen. Denne tvungne funktion og det
optimerede forbrug af vandet garanterer optimale resultater
på en gennemsnitsvarighed for en standarcyklus.
For det bedste vaskeresultat anbefales det at anvende et
flydende vaskemiddel.
! Funktionen kan ikke anvendes på programmerne 9,
,
.
Min. vask
Det anbefales at bruge denne funktion, når mængden af
vasketøj er lig med eller under halvdelen af den anbefalede
maksimale mængde tøj (se Programoversigten).
! Funktionen kan ikke anvendes med programmerne 8, 9,
10, 11, 12, 13, , .
31
DK
Vaskemiddel og vasketøj
DK
Skuffe til vaskemiddel
Et godt vaskeresultat afhænger også af korrekt dosering
af vaskemidlet. Hvis man bruger for meget får man ikke et
bedre vaskeresultat, og man forårsager skorpedannelse
på vaskemaskinens inderside og medvirker til forurening af
naturen.
! Benyt aldrig vaskemidler til vask i hånden, idet de danner
for meget skum.
1
2
3
Træk skuffen til vaskemiddel
ud og fyld vaskemiddel eller
tilsætningsmiddel i ved at
følge nedenstående fremgangsmåde:
Beholder 1: Vaskemiddel til forvask (pulver)
Beholder 2: Vaskemiddel til vask (pulver eller
flydende)
Flydende vaskemiddel skal først hældes i umiddelbart
inden start af vaskemaskinen.
Beholder 3: Tilsætningsmidler (skyllemiddel, etc.)
Skyllemidlet må ikke flyde ud over risten.
Klargøring af vasketøjet
• Sorter vasketøjet på grundlag af:
- tekstiltypen/symbolet på etiketten.
- farverne: vask kulørte tekstiler adskilt fra hvide tekstiler.
• Tøm lommer og undersøg, at knapperne sidder fast.
• Overskrid aldrig de anførte mængder, der henviser til
vægten på det tørre vasketøj:
Robuste tekstiler: maks. 8 kg
Syntetiske tekstiler: maks. 4 kg
Sarte tekstiler: maks. 2 kg
Uld: maks. 2 kg
Silke: maks. 2 kg
Hvor meget vejer vasketøjet?
1 lagen 400-500 g.
1 pudebetræk 150-200 g.
1 dug 400-500 g.
1 badekåbe 900-1.200 g.
1 håndklæde 150-250 g.
Special programmer
Uld: Med program 6 kan man vaske alle typer uldtøj, også
dem med etikette med påskriften “vask i hånden”
. For
bedst muligt vaskeresultat tilrådes det at bruge specielvaskemiddel og ikke fylde maskinen med mere end 2 kg
vasketøj.
32
Silke: Brug det passende program 7 til vask af alle silketekstiler. Det anbefales at bruge et særligt vaskemiddel til
sarte tekstiler.
Gardiner: fold dem omhyggeligt og læg dem i et pudebetræk eller i en netpose. Brug programmet 7.
Jeans: Vend vrangen udad og brug flydende vaskemiddel.
Brug program 8.
Express: er beregnet til hurtig vask af let snavset tøj.
Programmet varer kun 15 minutter og sparer således både
energi og tid. Ved at indstille programmet 9 på 30° C) er
det muligt at vaske forskellige slags tekstiler (med undtagelse af uld og silke) med en samlet vægt på maks. 1,5 kg
samtidigt.
Outwear (program 10): er beregnet til vask af
vandafskyende tekstiler og vindjakker (fx. goretex,
polyester, nylon). For et bedre vaskeresultat skal man
bruge flydende vaskemiddel og korrekt dosering ved halv
fyldning. Ærmer, krave og pletter skal forbehandles. Brug
ikke skyllemiddel eller vaskemiddel med skyllemiddel. Dette
program er ikke egnet til vask af dyner.
Sport Intensive (program 11): er beregnet til vask af
sportbeklædning (træningstøj, sokker osv.), som er meget
snavset. For det bedste vaskeresultat tilrådes det ikke at
fylde maskinen mere end angivet i “Programtabellen”.
Sport Light (program 12): er beregnet til vask af
sportbeklædning (træningstøj, sokker osv.), som kun er let
snavset. For det bedste vaskeresultat tilrådes det ikke at
fylde maskinen mere end angivet i “Programtabellen”. Det
anbefales at bruge flydende vaskemiddel og en dosering til
halv fyldning.
Sport Shoes (program 13): er beregnet til vask af
gummisko. For bedst muligt vaskeresultat bør man maks.
vaske 2 par ad gangen.
System til afbalancering af vasketøjet
Inden centrifugeringen udfører tromlen nogle omdrejninger
ved en hastighed, der er lidt højere end under vask, for at
undgå vibrationer og for at fordele tøjet ligeligt. Hvis tøjet
efter gentagne forsøg stadig ikke af korrekt afbalanceret,
foretager maskinen centrifugeringen ved en lavere hastighed end normalt. Hvis uligevægten er for stor, fordeler
vaskemaskinen tøjet frem for at udføre centrifugeringen.
For at opnå en bedre fordeling af tøjet og en korrekt afbalancering, tilrådes det at blande store og små stykker tøj.
Forholdsregler og råd
! Vaskemaskinen er udviklet og bygget i overensstemmelse med
de internationale sikkerhedsstandarder. Disse advarsler gives af
hensyn til sikkerheden, og der henstilles til, at de læses omhyggeligt.
Generelle sikkerhedsregler
• Dette apparat er udviklet udelukkende til brug i hjemmet.
• Dette apparat må ikke anvendes af personer (herunder
børn), der ikke har de fornødne fysiske eller mentale evner til at bruge det, eller som ikke har erfaring eller kendskab til brug af apparatet, medmindre de overvåges
eller instrueres af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed. Hold øje med, at børn ikke bruger apparatet
under leg.
• Vaskemaskinen må kun anvendes af voksne i overensstemmelse med oplysningerne i denne brugervejledning.
• Undgå at røre ved maskinen, hvis man er barfodet eller
har våde hænder eller fødder.
• Træk aldrig stikket ud fra stikkontakten v.h.a. ledningen;
tag derimod fat i stikket.
• Træk aldrig skuffen til vaskemiddel ud, mens vaskemaskinen er i funktion.
• Rør aldrig afløbsvandet, da vandet kan nå meget høje
temperaturer.
• Bryd under ingen omstændigheder lågen op: sikkerhedsmekanismen til beskyttelse mod utilsigtet åbning kan
blive ødelagt.
skallespanden på produktet, vil påminde dig om dit ansvar til
at indsamle disse produkter seperat. Det opfordres stærkt, at
man tager kontakt til sin lokale kommune eller forhandler for
yderligere information angående affaldshåndteringen af gamle
elektroniske apperater.
Manuel åbning af lågen
I tilfælde af at det ikke er muligt at åbne døren på grund af
strømsvigt eller hvis man ønsker at tage vasketøjet ud, skal
man gøre følgende:
1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Kontroller, at vandniveauet inden i maskinen ikke når op over
lågens kant. Er dette tilfældet,
skal man tømme maskinen for
eventuelt overskydende vand
ved hjælp af en afløbsslange og
lade det løbe ned i en spand,
som vist i illustrationen.
3. Fjern tildækningspanelet
på forsiden af vaskemaskinen
ved hjælp af en skruetrækker
(se illustrationen).
• I tilfælde af fejlfunktioner må man aldrig skaffe sig adgang til de interne mekanismer for at forsøge at reparere
dem.
• Sørg altid for, at børn ikke kommer i nærheden af maskinen mens den er i funktion.
• Under vask har lågen tendens til at blive varm.
• Hvis vaskemaskinen skal flyttes, skal flytningen udføres
af 2-3 personer, og der skal udvises stor forsigtighed.
Forsøg aldrig at flytte vaskemaskinen alene, da den er
meget tung.
• Kontroller, at tromlen er tom, inden der lægges tøj i vaskemaskinen.
Bortskaffelse
• Bortskaffelse af emballagematerialet: Overhold den lokale
lovgivning, således at emballagen kan genbruges.
• Det Europæiske Direktiv 2002/96/EC angående Waste Eelectrical and Electronic Equipment (Affaldshåndtering af Elektriske og
Elektroniske udstyr), kræver at når gamle elektronisk husholdningsudstyr skal udskilles må dette ikke ske på en usorteret
måde. Gamle elektroniske apperater skal indsamles seperat
for at optimere genbrugligheden af de materialer apperaterne besidder. Derved reduceres den skadelig påvirkning på
mennesker og miljø mest mulig. Symbolet med krydset over
4. Træk fligen, som vist i illustrationen, ud ad for at frigøre
plastikstangen fra holderen. Træk den herefter ned ad og
åbn samtidig lågen.
5. Genmonter panelet efter først at have sørget for, at krogene er indsat i åbningerne, inden panelet skubbes mod
maskinen.
33
DK
Vedligeholdelse
DK
Afbrydelse af vand og elektricitet
Rengøring af pumpen
• Luk vandhanen efter hver vask. På denne måde begrænses sliddet på vaskemaskinens vandanlæg, og man
fjerner faren for lækage.
Vaskemaskinen er forsynet med en selvrensende pumpe,
der ikke kræver nogen form for vedligeholdelse. Det kan
dog hænde, at små genstande (mønter, knapper) falder
ned i forkammeret til beskyttelse af pumpen; dette forkammer er placeret inde i selve pumpen.
• Træk stikket ud fra stikkontakten, når vaskemaskinen
rengøres og under vedligeholdelse.
! Kontrollér, at vaskecyklussen er afsluttet, og træk stikket ud.
Rengøring af vaskemaskinen
Adgang til forkammeret:
Vaskemaskinens yderside og gummidele kan rengøres
med en klud, der er fugtet med lunkent vand og sæbe.
Anvend aldrig opløsningsmidler eller slibemidler.
Rengøring af skuffen til vaskemiddel
Træk skuffen ud ved at løfte
opad og trække udad (se
illustrationen).
Vask skuffen under rindende vand; denne rengøring
skal udføres med jævne
mellemrum.
1. Fjern tildækningspanelet
på forsiden af vaskemaskinen ved hjælp af en skruetrækker (se illustrationen).
2. Skru låget af ved at dreje
det venstre om (se illustrationen): det er normalt, at
der løber lidt vand ud.
Behandling af låge og tromle
• Lågen skal altid efterlades på klem, således at der ikke
opstår dårlig lugt.
3. Rengør indersiden omhyggeligt.
4. Skru låget på igen.
5. Genmonter panelet efter først at have sørget for, at krogene er indsat i åbningerne, inden panelet skubbes mod
maskinen.
Eftersyn af slangen til vandforsyning
Kontrollér forsyningsslangen mindst én gang om året. Hvis
slangen er revnet eller har fordybninger skal den udskiftes.
Under vask kan de kraftige tryk medføre pludselige brud.
! Udskift aldrig med brugte slanger.
34
Fejl og afhjælpning
Det kan hænde, at vaskemaskinen ikke fungerer. Inden der ringes til servicetjenesten (se “Servicetjeneste”), skal man kontrollere, at det ikke drejer sig om et problem, der nemt kan løses ved hjælp af nedenstående oversigt.
Fejl:
Mulige årsager / Løsning:
Vaskemaskinen tændes ikke.
• Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller er ikke sat helt ind.
• Der er strømsvigt i huset.
Vaskecyklussen starter ikke.
• Lågen er ikke lukket rigtigt.
• Der er ikke trykket på tasten ON/OFF.
• Der er ikke trykket på tasten START/PAUSE.
• Vandhanen er ikke åben.
• Der er indstillet forsinket start (se “Sådan udfører man en vaskecyklus”).
Vaskemaskinen tager ikke vand ind
(På displayet vises meddelelsen
“H2O” blinkende).
• Slangen til vandforsyning er ikke tilsluttet vandhanen.
• Slangen er bøjet.
• Vandhanen er ikke åben.
• Der er ingen vandforsyning i huset.
• Der er ikke tilstrækkeligt tryk.
• Der er ikke trykket på tasten START/PAUSE.
Vaskemaskinen tager vand ind og
tømmer vand ud samtidigt.
• Afløbsslangen er ikke monteret mellem 65 og 100 cm fra gulvet (se “Installation”).
• Den frie ende af afløbsslangen er dækket af vand (se “Installation).
• Afløbet i væggen er ikke forsynet med udluftningshul.
Hvis problemet ikke er blevet løst efter denne kontrol, skal vandhanen lukkes og
vaskemaskinen slukkes. Ring til servicecenteret. Hvis boligen ligger på en høj
etage, er der risiko for, at der opstår hævert-forstyrrelser, således at vaskemaskinen tager vand ind og tømmer vand ud samtidigt. Denne form for forstyrrelse
afhjælpes ved montering af specielle anti-hævertventiler, der kan købes i almindelig handel.
Vaskemaskinen tømmer ikke vandet ud og centrifugerer ikke.
• Programmet medfører ikke udtømning af vandet. På nogle programmer skal
dette gøres manuelt.
• Funktionen “Strygelet” er aktiveret. Tryk på tasten START/PAUSE for at fuldføre
programmet (se ”Programmer og funktioner”).
• Afløbsslangen er bøjet (se “Installation”).
• Afløbsrørforbindelsen er tilstoppet.
Vaskemaskinen vibrerer kraftigt
under centrifugeringen.
• Tromlen er ikke blevet frigivet korrekt i forbindelse med installering af vaskemaskinen (se “Installation”).
• Maskinen står ikke plant (se “Installation”).
• Maskinen står for tæt op ad møbler og væg (se “Installation”).
Der kommer vand ud fra vaskemaskinen.
• Slangen til vandforsyning er ikke korrekt strammet (se “Installation”).
• Skuffen til vaskemiddel er tilstoppet (for rengøring se “Vedligeholdelse”).
• Afløbsslangen er ikke fastgjort korrekt (se “Installation”).
Kontrollamperne for “tilvalgsfunktioner”
og kontrollampen “START/PAUSE”
blinker og displayet viser en fejlkode
(f.eks.: F-01, F-..).
• Sluk for maskinen, tag stikket ud af stikkontakten, vent i ca. 1 minut og tænd
den igen.
Hvis fejlen varer ved, skal man kontakte servicetjenesten.
Der dannes for meget skum.
• Vaskemidlet er ikke egnet til vaskemaskiner (der skal stå “til maskinvask”, “til
vask i hånden eller maskinvask” eller tilsvarende).
• Der er fyldt for meget vaskemiddel i.
35
DK
Servicetjeneste
DK
Inden der ringes til Servicetjenesten:
• Kontrollér, om du selv kan udbedre fejlen (se “Fejl og afhjælpning”).
• Start programmet igen for at undersøge om fejlen er blevet udbedret;
• Hvis dette ikke er tilfældet, bedes man ringe til servicecenteret på telefonnummeret anført på garantibeviset.
! Tilkald aldrig uautoriserede teknikere.
Oplys venligst:
• Type af fejl;
• Maskinmodellen (Mod.);
• Serienummeret (S/N).
Disse oplysninger finder man på typeskiltet, der sidder bag på vaskemaskinen og nederst foran, hvis man åbner lågen.
36
Bedienungsanleitungen
WASCHVOLLAUTOMAT
INHALTSVERZEICHNIS
DE
Deutsch
DE
Installation, 38-39
Auspacken und Aufstellen
Wasser- und Elektroanschlüsse
Erster Waschgang
Technische Daten
Beschreibung Ihres Waschvollautomaten, 40-41
Bedienblende
Display
Durchführung eines Waschprogramms, 42
Programme und Funktionen, 43
Programmtabelle
Waschfunktionen
IWE 81682
Waschmittel und Wäsche, 44
Waschmittelschublade
Vorsortieren der Wäsche
Sonderprogramme
Unwuchtkontrollsystem
Vorsichtsmaßregeln und Hinweise, 45
Allgemeine Sicherheit
Entsorgung
Manuelles Öffnen der Gerätetür
Reinigung und Pflege, 46
Abstellen der Wasser- und Stromversorgung
Reinigung des Gerätes
Reinigung der Waschmittelschublade
Pflege der Gerätetür und Trommel
Reinigung der Pumpe
Kontrolle des Wasserzulaufschlauchs
Störungen und Abhilfe, 47
Kundendienst, 48
37
Installation
DE
! Es ist äußerst wichtig, diese Bedienungsanleitung sorgfältig aufzubewahren, um sie jederzeit zu Rate ziehen zu
können. Sorgen Sie dafür, dass sie im Falle eines Umzugs
oder einer Übergabe an einen anderen Benutzer das Gerät
stets begleitet, damit auch der neue Inhaber die Möglichkeit hat, diese zu Rate zu ziehen.
! Lesen Sie die Hinweise bitte aufmerksam durch, sie liefern wichtige Informationen hinsichtlich der Installation, des
Gebrauchs und der Sicherheit.
verleiht dem Gerät die erforderliche Stabilität, durch die
Vibrationen, Betriebsgeräusche und ein Verrücken des
Gerätes vermieden werden. Bei Teppichböden müssen
die Stellfüße so reguliert werden, dass ein ausreichender
Freiraum zur Belüftung unter dem Waschvollautomaten
gewährleistet ist.
Wasser- und Elektroanschlüsse
Anschluss des Zulaufschlauches
Auspacken und Aufstellen
1. Schrauben Sie den
Wasserschlauch an einen
Kaltwasserhahn mit ¾-GASGewindeanschluss an (siehe
Abb.). Lassen Sie das Wasser vor dem Anschluss so
lange auslaufen, bis klares
Wasser austritt.
Auspacken
1. Gerät auspacken.
2. Sicherstellen, dass der Waschvollautomat keine Transportschäden erlitten hat. Im Falle einer Beschädigung
Gerät bitte nicht anschließen, sondern den Kundendienst
anfordern.
3. Die 4 Transportschutzschrauben herausschrauben und die an der
Geräterückwand befindlichen Distanzstücke aus
Gummi entfernen (siehe
Abbildung).
4. Die Öffnungen mittels der mitgelieferten Abdeckungen
verschliessen.
5. Sämtliche Teile aufbewahren: Sollte der Waschautomat
erneut transportiert werden, müssen diese Teile wieder
eingesetzt werden.
! Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für Kinder.
Nivellierung
1. Der Waschvollautomat muss auf einem ebenen, festen,
schwingungsfreien Untergrund aufgestellt werden ohne diesen
an Wände, Möbel etc. direkt anzulehnen.
2. Sollte der Boden nicht
perfekt eben sein, müssen
die Unebenheiten durch Anbzw. Ausdrehen der vorderen Stellfüße ausgeglichen
werden (siehe Abbildung),
der auf der Arbeitsfläche zu
ermittelnde Neigungsgrad
darf 2° nicht überschreiten.
Eine präzise Nivellierung
38
2. Das andere Ende des
Schlauches an den oben
rechts am Rückteil des
Waschvollautomaten befindlichen Wasseranschluss
anschließen (siehe Abbildung).
3. Der Schlauch darf hierbei nicht eingeklemmt oder abgeknickt werden.
! Der Wasserdruck muss innerhalb der Werte liegen, die in
der Tabelle der technischen Daten angegeben sind (siehe
nebenstehende Seite).
! Sollte der Zulaufschlauch nicht lang genug sein, dann
wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler oder an einen
autorisierten Fachmann.
! Verwenden Sie niemals bereits gebrauchte Schläuche.
! Verwenden Sie die Schläuche, die mit dem Gerät geliefert
wurden.
Anschluss des Ablaufschlauches
65 - 100 cm
Schließen Sie den Ablaufschlauch ohne ihn dabei
abzuknicken an einen
geeigneten Abfluss an. Die
Mindestablaufhöhe beträgt 65
- 100 cm (gemessen vom
Boden), oder hängen Sie
diesen mittels des Schlauchhalters gesichert in ein
Becken oder Wanne ein;
Befestigen Sie diesen
mittels des mitgelieferten
Schlauchhalters z.B. an
einen Wasserhahn (siehe
Abbildung). Das freie Ablaufschlauchende darf nicht
unter Wasser positioniert
werden.
! Verlängerungsschläuche sollten nicht eingesetzt werden.
! Verwenden Sie bitte keine Verlängerungen oder Mehrfachstecker.
! Das Netzkabel darf nicht gebogen bzw. eingeklemmt
werden.
! Das Versorgungskabel darf nur durch autorisierte Fachkräfte ausgetauscht werden.
Achtung! Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, sollten diese Vorschriften nicht genau beachtet werden.
Erster Waschgang
Lassen Sie nach der Installation bzw. vor erstmaligem
Gebrauch erst einen Waschgang (mit Waschmittel) ohne
Wäsche durchlaufen. Stellen Sie hierzu das Waschprogramm 2 ein.
Technische Daten
Sollte dies unvermeidlich sein, muss die Verlängerung denselben Durchmesser des Originalschlauchs aufweisen und
darf eine Länge von 150 cm nicht überschreiten.
Modell
IWE 81682
Stromanschluss
Abmessunge
Vor Einfügen des Netzsteckers in die Steckdose ist sicherzustellen, dass:
Breite 59,5 cm
Höhe 85 cm
Tiefe 60 cm
Fassungsvermögen
1 bis 8 kg
Elektroanschlüsse
siehe das am Gerät befindliche Typenschild
Wasseranschlüsse
Höchstdruck 1 MPa (10 bar)
Mindestdruck 0,05 MPa (0,5 bar)
Trommelvolumen 62 Liter
Schleudertouren
bis zu 1600 U/min.
Testprogramme
gemäß Richtlinie
2010/1061
Programm 2: Temperatur 60°C und 40°C
• die Steckdose über eine normgerechte Erdung verfügt;
• die Steckdose die in den Technischen Daten angegebenen Höchstlast des Gerätes trägt (siehe nebenstehende Tabelle);
• die Stromspannung den in den Technischen Daten angegebenen Werten entspricht (siehe nebenstehende Tabelle);
•
die Steckdose mit dem Netzstecker des Waschvollautomaten kompatibel ist. Andernfalls muss der Netzstecker (oder die Steckdose) ersetzt werden.
! Der Waschvollautomat darf nicht im Freien installiert
werden, auch nicht, wenn es sich um einen geschützten
Platz handelt. Es ist gefährlich, das Gerät Gewittern und
Unwettern auszusetzen.
! Die Steckdose sollte nach installiertem Gerät leicht
zugänglich sein.
Dieses Gerät entspricht den folgenden
EG-Richtlinien:
- 2004/108/CE (elektromagnetische
Verträglichkeit) und nachfolgenden Änderungen
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (Niederspannung)
39
DE
Beschreibung Ihres
Waschvollautomaten
DE
Bedienblende
Taste
TEMPERATUR
Tasten mit
Kontrollleuchten
Taste EIN/AUS
FUNKTIONEN
Taste mit
Kontrollleuchte
START/
PAUSE
DISPLAY
Waschmittelschublade
Wählschalter
PROGRAMMWAHL
Waschmittelschublade: für Waschmittel und Zusätze
(siehe „Waschmittel und Wäsche“).
Taste EIN/AUS : Drücken Sie kurz auf die Taste, um
das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Die Kontrollleuchte
START/PAUSE, die langsam grün blinkt, zeigt an, dass
das Gerät eingeschaltet ist. Um den Waschvollautomaten
während eines Waschgangs auszuschalten, muss die
Taste etwas länger gedrückt werden (ca. 2 Sekunden); ein
kurzer oder ein ungewollter Druck bewirkt kein Ausschalten des Gerätes. Das Ausschalten des Gerätes während
eines laufenden Waschprogramms löscht den gesamten
Waschzyklus.
Wählschalter PROGRAMMWAHL: zur Einstellung des
gewünschten Programms (siehe “Programmtabelle”).
Tasten mit Kontrollleuchten FUNKTIONEN: Zur Einstellung der verfügbaren Funktionen. Die der gewählten
Einstellung entsprechende Kontrollleuchte bleibt eingeschaltet.
Taste SCHLEUDERN : Drücken Sie die Taste, um
die Schleudergeschwindigkeit herabzusetzen oder das
Schleudern ganz auszuschließen. Der Wert wird auf dem
Display angezeigt.
Taste TEMPERATUR : Drücken Sie, um die Temperatur herabzusetzen oder auszuschließen; der Wert wird auf
dem Display angezeigt.
40
Taste
SCHLEUDERN
Taste
STARTZEITVORWAHL
Taste STARTZEITVORWAHL : Zur Vorwahl der Startzeit
des gewählten Programms drücken Sie bitte diese Taste. Die
Zeitverzögerung wird auf dem Display angezeigt.
Taste mit Kontrollleuchte START/PAUSE
: Sobald die
grüne Kontrollleuchte auf langsames Blinklicht schaltet,
drücken Sie die Taste, um den Waschgang zu starten. Nach
Ingangsetzung des Programms schaltet die Kontrollleuchte
auf Dauerlicht. Um den Waschgang zu unterbrechen, drücken
Sie erneut die Taste; die Kontrollleuchte schaltet auf orangefarbenes Blinklicht. Wenn das Symbol
nicht leuchtet,
kann die Gerätetür geöffnet werden. Um das Programm an
der Stelle, an der es unterbrochen wurde, wieder in Gang zu
setzen, drücken Sie die Taste erneut.
Funktion Standby
Zur Erfüllung der neuen Richtlinien zum Energieverbrauch
ist diese Waschmaschine mit einem automatischen Ausschaltsystem (Standby) ausgestattet, das nach 30 Minuten
des Nichtgebrauchs in Funktion tritt. Drücken Sie kurz die
Taste EIN/AUS und warten Sie, bis sich die Maschine wieder
einschaltet.
Display
DE
B
A
C
Das Display dient nicht nur zur Programmierung des Gerätes, sondern liefert auch zahlreiche Informationen.
Im Abschnitt A werden die Dauer der verschiedenen verfügbaren Programme sowie die Restzeit nach Zyklusstart angezeigt;
wurde eine STARTZEITVORWAHL eingestellt, dann wird die bis zum Start des ausgewählten Programms verbleibende Zeit
angezeigt.
Darüber hinaus werden durch Drücken der entsprechenden Taste, das Gerät zeigt automatisch die für das eingestellte
Programm vorgesehene maximale Temperatur sowie die maximale Schleudergeschwindigkeit, wenn sie kompatibel mit dem
eingestellten Programm sind.
Im Abschnitt B werden die für den ausgewählten Zyklus vorgesehenen “Waschfasen” angezeigt, und, bei gestartetem Programm, die “Waschfase”, die gerade ausgeführt wird:
Hauptwäsche
Spülen
Schleudern
Abpumpen
Im Abschnitt C sind folgende Ikonen angeordnet, von oben nach unten: “Temperatur” , “Startvorwahl”
und “Schleuder”
Das beleuchtete Symbol
zeigt an, das auf dem Display der Wert der eingestellten “Temperatur” angezeigt wird.
Das beleuchtete Symbol
zeigt an, dass eine “Startvorwahl” eingestellt wurde.
Das beleuchtete Symbol
zeigt an, dass auf dem Display der Wert der eingestellten “Schleuder” angezeigt wird.
:
Symbol Gerätetür gesperrt
Das beleuchtete Symbol zeigt an, dass das Bullauge gesperrt ist. Zur Vermeidung einer evtl. Beschädigung warten Sie bitten,
bis das Symbol erlischt, bevor Sie die Gerätetür öffnen.
Um während eines laufenden Programms die Gerätetür zu öffnen, drücken Sie die Taste START/PAUSE; wenn das Symbol
GERÄTETÜR GESPERRT erloschen ist, kann die Gerätetür geöffnet werden.
41
Durchführung eines
Waschprogramms
DE
1.EINSCHALTEN DES GERÄTES. Drücken Sie auf
die Taste ; die Kontrollleuchte START/PAUSE blinkt
langsam grün.
! Ist die gewählte Funktion nicht vereinbar mit dem
2. EINFÜLLEN DER WÄSCHE. Öffnen Sie die
Gerätetür. Füllen Sie die Wäsche ein. Achten Sie
hierbei bitte darauf, die in der Programmtabelle (auf der
nächsten Seite) angegebene Wäschemenge nicht zu
überschreiten.
! Ist die gewählte Funktion mit einer anderen bereits
3.DOSIERUNG DES WASCHMITTELS. Ziehen Sie
die Waschmittelschublade heraus und füllen Sie das
Waschmittel in die entsprechenden Kammern (siehe
“Waschmittel und Wäsche”).
4. SCHLIESSEN SIE DIE GERÄTETÜR.
5. WAHL DES WASCHPROGRAMMS. Stellen
Sie mittels des Wählschalters PROGRAMME das
gewünschte Programm ein; dem Programm sind
eine Temperatur und eine Schleudergeschwindigkeit
zugeordnet, die jedoch geändert werden können. Auf
dem Display wird die Programmdauer angezeigt.
6.INDIVIDUALISIERUNG DES WASCHGANGS.
Verwenden Sie hierzu die entsprechenden Tasten:
Änderung der Temperatur und/oder
Schleudern. Das Gerät zeigt automatisch die
für das eingestellte Programm vorgesehene
maximale Temperatur sowie die maximale
Schleudergeschwindigkeit, wenn sie kompatibel mit
dem eingestellten Programm sind. Durch Drücken der
Taste
kann die Temperatur bis auf Kaltwäsche “OFF”
herabgesetzt werden. Durch Drücken der Taste
kann
die Schleudergeschwindigkeit herabgesetzt oder der
Schleudervorgang auf “OFF” ausgeschlossen werden.
Ein weiterer Druck auf die Tasten bewirkt die Einstellung
der möglichen Maximalwerte.
Startzeitvorwahl.
Zur Vorwahl der Startzeit des eingestellten Programms
drücken Sie die entsprechende Taste bis die
gewünschte Zeitverschiebung angezeigt wird. Sobald
diese Zusatzfunktion aktiviert wird, leuchtet auf dem
Display das Symbol
auf. Um die Startzeitvorwahl
wieder zu deaktivieren, drücken Sie die Taste bis auf
dem Display der Schriftzug “OFF” eingeblendet wird.
Änderung der
Eigenschaften des Waschgangs.
• Drücken Sie die Taste zum Aktivieren der Funktion;
die der Taste entsprechende Kontrollleuchte schaltet
sich dabei ein.
• Durch erneutes Drücken der Taste kann die Funktion
wieder ausgeschaltet werden; die Kontrollleuchte
erlischt.
42
eingestellten Programm, schaltet die Kontrollleuchte auf
Blinklicht und die Funktion wird nicht aktiviert.
eingestellten nicht kompatibel, schaltet die der
ersten Funktion entsprechende Kontrollleuchte auf
Blinklicht und nur die zweite Funktion wird aktiviert, die
Kontrollleuchte der aktivierten Funktion schaltet auf
Dauerlicht.
! Die Funktionen können eine Änderung der
empfohlenen Beladungsmenge und/oder der Waschzeit
bewirken.
7.STARTEN DES PROGRAMMS. Drücken Sie die
Taste START/PAUSE. Die zugehörige Kontrollleuchte
schaltet auf grünes Dauerlicht und die Gerätetür
wird gesperrt (Symbol GERÄTETÜR GESPERRT
leuchtet). Um ein Programm während eines
laufenden Waschgangs zu ändern, schalten Sie den
Waschvollautomat mittels der Taste START/PAUSE
auf Pause (die Kontrollleuchte START/PAUSE blinkt
nun langsam orangefarben); wählen Sie daraufhin das
gewünschte Programm aus und drücken Sie erneut auf
die Taste START/PAUSE.
Um während eines laufenden Programms die Gerätetür
zu öffnen, drücken Sie die Taste START/PAUSE; wenn
das Symbol GERÄTETÜR GESPERRT erloschen ist,
kann die Gerätetür geöffnet werden. Drücken Sie die
Taste START/PAUSE erneut, um das Programm an der
Stelle an der es unterbrochen wurde, wieder in Gang zu
setzen.
8.ENDE DES PROGRAMMS. Das Programmende wird
durch die Anzeige “END” auf dem Display angezeigt.
Wenn das Symbol GERÄTETÜR GESPERRT erlischt,
kann die Gerätetür geöffnet werden. Öffnen Sie die
Gerätetür, nehmen Sie die Wäsche heraus und schalten
Sie das Gerät aus.
! Möchten Sie ein bereits in Gang gesetztes
Waschprogramm löschen, drücken Sie die Taste
etwas
länger. Der Waschgang wird unterbrochen und das Gerät
schaltet sich aus.
Programme und
Funktionen
Beschreibung des Programms
Max. BeladungsMax.
Waschmittel
Max.
menge (kg)
SchleuderTempeProgramGeschwinMini
ratur
Haup- Weich- NorEco mdauer
digkeit (U/ VorBela(°C)
wäsche twäsche spüler mal
Time
min)
dung
Standard
1 Baumwolle Vorwäsche: stark verschmutzte Kochwäsche.
2 Weisse Baumwolle: stark verschmutzte Kochwäsche.
Weisse Baumwolle (1-2): stark verschmutzte Weiß- und
2
farbechte Buntwäsche.
Weisse Baumwolle (2): leicht verschmutzte Weiß- und
2
empfindliche Buntwäsche.
3 Baumwolle: stark verschmutzte Weiß- und farbechte Buntwäsche.
Buntwäsche (3): leicht verschmutzte Weißwäsche
4
und empfindliche Buntwäsche.
5 Synthetik: stark verschmutzte, farbechte Buntwäsche.
Synthetik energetischen (4): stark verschmutzte, farbechte
5
Buntwäsche.
Spezial
6 Wolle: wolle, Kaschmir usw.
Seide/Gardinen: kleidungsstücke aus Seide, Viskose und
7
Feinwäsche.
8 Jeans
Express: zum kurzen Auffrischen leicht verschmutzter
9
Wäsche (nicht geeignet für Wolle, Seide und Handwäsche).
10 Outdoor
Sport
11 Sport Intensiv
12 Sport Light
13 Sport Schuhe
Teilprogramme
Spülen
Schleudern
Abpumpen
90°
90°
1600
1600

-




8
8
4
4
-
60°
1600
-


8
4
-
40°
1600
-


8
4
-
60°
1600
-


8
4
4
40°
1600
-


8
4
4
60°
800
-


4
1,5
2,5
40°
800
-


4
1,5
2,5
40°
800
-


2
1
-
30°
0
-


2
1
-
40°
800
-


4
-
-
30°
800
-


1,5
-
-
30°
400
-

-
2,5
-
-
30°
30°
600
600
-




-
-
30°
600
-


4
4
Max. 2
Paar
-
-
-
1600
1600
0
-
-

-
8
8
8
4
-
-
Die Programmdauer kann auf dem Display abgelesen werden.
Waschprogramme
Programmtabelle
Die auf dem Display und in der Bedienungsanleitung genannte Zyklusdauer wird ausgehend von Standardbedingungen berechnet. Die effektiv benötigte Zeit kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie Temperatur und Druck des Zulaufwassers, Raumtemperatur, Waschmittelmenge, Art, Menge und Verteilung der Waschladung sowie der gewählten Zusatzfunktionen variieren.
Für alle Testinstitute:
1) Prüfprogramm gemäß 2010/1061: Programm 2 und eine Temperatur von 60°C und 40°C einstellen.
2) Langes Baumwollprogramm: Programm 2 und eine Temperatur von 40°C einstellen.
3) Kurzes Baumwollprogramm: Programm 4 und eine Temperatur von 40°C einstellen.
4) Synthetische Programm entlang: Programm 5 und eine Temperatur von 40°C einstellen.
Waschfunktionen
Durch Auswahl dieser Option werden die mechanische
Bewegung, die Temperatur und das Wasser für eine
verminderte Füllmenge mit wenig verschmutzten Baumwollund Synthetikstoffen optimiert (siehe “Programmtabelle”).
Mit
werden die Waschzeiten verkürzt, was Wasser und
Energie spart. Wir empfehlen, die für die Füllmenge geeignete
Menge Flüssigwaschmittel zu verwenden.
! Diese Funktion kann zu den Programmen 1, 2, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, , ,
nicht zugeschaltet werden.
! Diese Funktion kann zu den Programmen 1, 6, 7, 9, 11, 12,
13, , ,
nicht zugeschaltet werden.
Die Funktion
trägt dazu bei, Energie zu sparen,
indem das Wasser für die Wäsche nicht aufgeheizt wird - ein
Vorteil sowohl für die Umwelt als auch für die Stromrechnung.
Tatsächlich sichern die verstärkte Waschaktion und der
optimierte Wasserverbrauch hervorragende Ergebnisse bei
gleicher durchschnittlicher Dauer eines Standardzyklusses zu.
Für maximale Waschergebnisse empfehlen wir den Einsatz
eines Flüssigwaschmittels.
Mini-Beladung
Es empfiehlt sich, diese Funktion zuzuschalten, wenn die
geladene Wäschemenge nur die Hälfte, oder weniger als
die Hälfte der maximal empfohlenen Ladung beträgt (siehe
Programmtabelle).
! Diese Funktion kann zu den Programmen 8, 9, 10, 11,
12, 13, ,
nicht zugeschaltet werden.
Extraspülen
Wählen Sie diese Zusatzfunktion, wird die Spülwirkung
erhöht und somit ein optimales Ausspülen des Waschmittels
garantiert. Dies ist besonders angezeigt bei sehr empfindlicher
Haut bzw. Waschmittelallergien.
! Diese Funktion kann zu den Programmen 9, ,
nicht
zugeschaltet werden.
43
DE
Waschmittel und Wäsche
DE
Waschmittel und Wäsche
Ein gutes Waschergebnis hängt auch von einer korrekten
Waschmitteldosierung ab: Eine zu hohe Dosierung bedeutet nicht unbedingt reinere Wäsche, sie trägt nur dazu bei,
die Maschineninnenteile zu verkrusten und die Umwelt zu
belasten.
! Verwenden Sie keine Handwaschmittel, sie verursachen
eine zu hohe Schaumbildung.
Schublade herausziehen
und Waschmittel oder Zusätze wie folgt einfüllen:
1
2
3
In Kammer 1: Waschpulver für die Vorwäsche (Waschpulver)
In Kammer 2: Waschmittel für die Hauptwäsche
(Waschpulver oder Flüssigwaschmittel)
Flüssigwaschmittel nur kurz vor dem Start einfüllen.
In Kammer 3: Zusätze (Weichspüler usw.)
Der Weichspüler darf das Gitter nicht übersteigen.
Vorsortieren der Wäsche
• Sortieren Sie die Wäsche nach:
- Gewebeart / Waschetikettensymbol.
- und Farben: Buntwäsche von Weißwäsche trennen.
• Entleeren Sie alle Taschen.
• Das angegebene Gewicht, das sich auf die maximale
Ladung an Trockenwäsche bezieht, sollte nicht überschritten werden:
Widerstandsfähige Gewebe: max 8 kg
Kunstfasergewebe: max 4 kg
Feinwäsche: max 2 kg
Wolle: max 2 kg
Seide: max 2 kg
Wie schwer ist Wäsche?
1 Betttuch 400-500 gr
1 Kissenbezug 150-200 gr
1 Tischdecke 400-500 gr
1 Bademantel 900-1.200 gr
1 Handtuch 150-250 gr
Sonderprogramme
Wolle: Mit dem Programm 6 können alle Wollsachen
gewaschen werden, auch wenn das Etikett “nur Handwäsche”
zeigt. Für beste Ergebnisse verwenden Sie ein
spezifisches Waschmittel und waschen Sie maximal 2 kg
Wäsche.
Seide: Wählen Sie das Spezialprogramm 7 zum Waschen
aller Kleidungs- bzw. Wäschestücke aus Seide. Es empfiehlt sich der Einsatz von Feinwaschmittel.
44
Gardinen: Gardinen zusammengefaltet in einem Kissenbezug oder in einem netzartigen Beutel waschen. Stellen
Sie das Programma 7 ein.
Jeans: drehen Sie die Wäschestücke vor der Wäsche auf
links und verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel. Stellen Sie
das Programm 9 ein.
Express: Kurzprogramm für die Wäsche leicht verschmutzter Teile: in nur 15 Minuten, zur Einsparung von Zeit und
Energie. Stellen Sie dieses Waschprogramm (9 bei 30°C)
ein, dann können, bei einer maximalen Lademenge von
1,5 kg, Gewebe unterschiedlicher Art (mit Ausnahme von
Wolle und Seide) zusammen gewaschen werden.
Outdoor (programm 10): ist speziell für
wasserabweisende Stoffe und Windjacken (z.B. Goretex,
Polyester, Nylon); für beste Resultate verwenden Sie ein
Flüssigwaschmittel und nur die Menge für eine halbe
Gerätefüllung; behandeln Sie Bündchen, Kragen und
Flecken vor; verwenden Sie keinen Weichspüler oder
Waschmittel mit Weichspüler. Mit diesem Programm
können keine Steppdecken gewaschen werden.
Sport Intensiv (programma 11): ist speziell für
stark verschmutzte Sportkleidung (Trainingsanzüge,
Sporthosen; für beste Resultate empfehlen wir, die in der
“Programmtabelle” angezeigte maximale Füllmenge nicht
zu übersteigen.
Sport Light (programma 12): ist speziell für wenig
verschmutzte Sportkleidung (Trainingsanzüge,
Sporthosen; für beste Resultate empfehlen wir, die in der
“Programmtabelle” angezeigte maximale Füllmenge nicht
zu übersteigen. Verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel und
nur die Menge für eine halbe Gerätefüllung.
Sport Schuhe (programma 13): ist speziell für das
Waschen von Sportschuhen; für beste Resultate waschen
Sie nicht mehr als 2 Paar.
Unwuchtkontrollsystem
Um starke Vibrationen oder eine Unwucht beim Schleudern zu vermeiden, verfügt das Gerät über ein Schleuderunwuchtsystem. Die Waschladung wird durch eine erhöhte
Rotation der Trommel als die des WAschgangs ausbalanciert.
Sollte die Wäscheladung nach Ablauf mehrerer Versuche
immer noch nicht korrekt verteilt sein, schleudert das Gerät
die Wäsche bei einer niedrigeren Geschwindigkeit als die der
vorgesehenen Schleudergeschwindigkeit. Sollte die Wäsche
extrem ungleichmäßig verteilt sein, führt das Gerät anstelle
des Schleudergangs einen Wäscheverteilungs-Zyklus durch.
Um eine optimale Verteilung der Wäscheladung und somit
eine korrekte Auswuchtung zu fördern, sollten große und
kleine Wäscheteile gemischt eingefüllt werden.
Vorsichtsmaßregeln und
Hinweise
! Der Waschvollautomat wurde nach den strengsten internationalen Sicherheitsvorschriften entworfen und gebaut. Nachstehende Hinweise werden aus Sicherheitsgründen geliefert
und sollten aufmerksam gelesen werden.
Allgemeine Sicherheit
• Dieses Gerät wurde ausschließlich für den Einsatz im privaten Haushalt konzipiert.
• Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen,
geistigen oder sensorialen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfarhung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie
werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person
beaufsichtigt und eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt
werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät
spielen.
• Der Waschvollautomat darf nur von Erwachsenen und gemäß
den Anleitungen dieses Handbuchs bedient werden.
• Berühren Sie das Gerät nicht, wenn Sie barfuß sind, und
auch nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen.
• Ziehen Sie den Gerätestecker nicht am Kabel aus der
Steckdose, sondern nur am Netzstecker selbst.
• Öffnen Sie die Waschmittelschublade nicht, wenn das Gerät
in Betrieb ist.
• Berühren Sie nicht das Ablaufwasser, es könnte sehr heiß
sein.
Sie an Ihre Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgeräte gesondert entsorgt werden müssen. Endverbraucher können
sich an Abfallämter der Gemeinden wenden, um mehr
Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Elektrohaushaltsgeräte zu erhalten.
Manuelles Öffnen der Gerätetür
Sollte die Gerätetür aufgrund eines Stromausfalls nicht geöffnet werden können, gehen Sie wie folgt vor, um die Wäsche
entnehmen und somit aufhängen zu können:
1. Ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
2. Stellen Sie sicher, dass der
Wasserstand im Innern des
Gerätes die Gerätetür nicht
übersteigt, andernfalls lassen
Sie das überschüssige Wasser, so wie auf der Abbildung
veranschaulicht, durch den
Ablaufschlauch in einen Eimer
ablaufen.
3. Nehmen Sie die Abdeckung
(befindlich an der Gerätefront)
mit Hilfe eines Schraubenziehers ab (siehe Abbildung).
• Öffnen Sie die Gerätetür nicht mit Gewalt: Der SicherheitsSchließmechanismus könnte hierdurch beschädigt werden.
• Bei etwaigen Störungen versuchen Sie bitte nicht, Innenteile
selbst zu reparieren.
• Halten Sie Kinder stets von dem in Betrieb befindlichen
Gerät fern.
• Während des Waschgangs kann die Gerätetür sehr heiß
werden.
• Muss das Gerät versetzt werden, sollten hierfür zwei oder
drei Personen verfügbar sein. Versetzen Sie es niemals
allein, das Gerät ist äußerst schwer.
• Bevor Sie die Wäsche einfüllen, stellen Sie bitte sicher, dass
die Wäschetrommel leer ist.
Entsorgung
• Entsorgung des Verpackungsmaterials: Befolgen Sie die
lokalen Vorschriften, Verpackungsmaterial kann wiederverwertet werden.
• Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über
Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen ElektrohaushaltsAltgeräte nicht über den herkömmlichen Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt
werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der
beinhalteten Materialien zu optimieren und die Einflüsse auf
die Umwelt und die Gesundheit zu reduzieren. Das Symbol
„durchgestrichene Mülltonne“ auf jedem Produkt erinnert
4. Befreien Sie mithilfe der auf der Abbildung veranschaulichten Zunge (nach vorne ziehen) die Kunststoff-Spannvorrichtung aus der Arretierung; ziehen Sie letztere dann nach
unten und öffnen Sie gleichzeitig die Gerätetür.
5. Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Stellen Sie hierbei
sicher, dass die Haken in die Schlitze eingreifen, bevor Sie die
Abdeckung fest andrücken.
45
DE
Reinigung und Pflege
DE
Abstellen der Wasser- und Stromversorgung
• Drehen Sie den Wasserhahn nach jedem Waschvorgang
zu. Hierdurch wird der Verschleiß der Wasseranlage
verringert und Wasserlecks vorgebeugt.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Sie Ihren Waschvollautomaten reinigen.
2. Drehen Sie den Deckel
gegen den Uhrzeigersinn
ab (siehe Abbildung): es ist
ganz normal, wenn etwas
Wasser austritt;
Reinigung des Gerätes
Die Gehäuseteile und die Teile aus Gummi können mit
einem mit warmer Spülmittellauge angefeuchteten Tuch
gereinigt werden. Vermeiden Sie Löse- und Scheuermittel
Reinigung der Waschmittelschublade
Heben Sie die Schublade
leicht an und ziehen Sie
sie nach vorne hin heraus
(siehe Abbildung).
Spülen Sie sie regelmäßig
unter fließendem Wasser
gründlich aus.
3. Reinigen Sie das Innere gründlich;
4. Schrauben Sie den Deckel wieder auf;
5. Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Stellen Sie hierbei sicher, dass die Haken in die Schlitze eingreifen, bevor
Sie die Abdeckung fest andrücken.
Kontrolle des Wasserzulaufschlauchs
Kontrollieren Sie den Zulaufschlauch mindestens einmal im
Jahr. Weist er Risse bzw. Brüche auf, muss er ausgetauscht werden. Der starke Druck während des Waschprogramms könnte zu plötzlichem Platzen führen.
! Verwenden Sie niemals bereits gebrauchte Schläuche.
Pflege der Gerätetür und Trommel
• Lassen Sie die Gerätetür stets leicht offen stehen, um die
Bildung unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Reinigung der Pumpe
Ihr Gerät ist mit einer selbstreinigenden Pumpe ausgerüstet, eine Wartung ist demnach nicht erforderlich. Es könnte jedoch vorkommen, dass kleine Gegenstände (Münzen,
Knöpfe) in die zum Schutz der Pumpe dienende Vorkammer (befindlich unter der Pumpe) fallen.
! Vergewissern Sie sich, dass der Waschgang abgeschlossen ist und ziehen Sie den Netzstecker heraus.
Zugang zur Vorkammer:
1. Nehmen Sie die Abdeckung (befindlich an der
Gerätefront) mit Hilfe eines
Schraubenziehers ab (siehe
Abbildung);
46
Störungen und Abhilfe
Bei Funktionsstörung: Bevor Sie sich an den Technischen Kundendienst wenden (siehe „Kundendienst“), vergewissern Sie
sich zuerst, ob es sich nicht um eine Kleinigkeit handelt, die Sie selbst beheben können. Ziehen Sie hierzu nachstehendes
Verzeichnis zu Rate.
DE
Störungen:
Mögliche Ursachen / Lösungen:
Der Waschvollautomat schaltet sich
nicht ein.
• Der Stecker steckt nicht in der Steckdose, oder nicht so, dass der Kontakt hergestellt wird.
• Der Strom ist ausgefallen.
Der Waschgang startet nicht.
• Die Gerätetür wurde nicht vorschriftsmäßig geschlossen.
• Die EIN/AUS-Taste wurde nicht gedrückt.
• Die Taste START/PAUSE wurde nicht gedrückt.
• Der Wasserhahn ist nicht aufgedreht.
• Es wurde ein verzögerter Start gewählt (siehe „Durchführung eines Waschprogramms“).
Der Waschvollautomat lädt kein Was- • Der Zufuhrschlauch ist nicht am Wasserhahn angeschlossen.
ser (Auf dem Display wird die Anzeige • Der Schlauch ist geknickt.
“H2O” blinkend eingeblendet).
• Der Wasserhahn ist nicht aufgedreht.
• Es ist kein Wasser da.
• Der Druck ist unzureichend.
• Die Taste START/PAUSE wurde nicht gedrückt.
Der Waschvollautomat lädt laufend
Wasser und pumpt es laufend ab.
• Der Ablaufschlauch befindet sich nicht auf der vorgeschriebenen Höhe, d.h. 65 – 100 cm
vom Boden (siehe „Installation“).
• Das Schlauchende liegt unter Wasser (siehe „Installation”).
• Der Abfluss der Hausinstallation wurde nicht mit einer Entlüftungsöffnung versehen.
Konnte die Störung durch diese Kontrollen nicht behoben werden, dann drehen Sie den
Wasserhahn zu, schalten das Gerät aus und fordern den Kundendienst an. Falls Sie in einer
der obersten Etagen eines Gebäudes wohnen, kann es vorkommen, dass sich im Syphon
ein Vakuum bildet, und der Waschvollautomat ständig Wasser ansaugt und wieder abpumpt.
Zur Lösung dieser Probleme bietet der Handel spezielle Syphonventile.
Der Waschvollautomat pumpt nicht
ab und schleudert nicht.
• Das Programm siehe kein Abpumpen vor: Bei einigen Programmen muss es von
Hand eingestellt werden.
• Der Ablaufschlauch ist geknickt (siehe „Installation“).
• Die Ablaufleitung ist verstopft.
Der Waschvollautomat vibriert zu
stark während des Schleuderns.
• Die Trommel wurde bei der Installation nicht korrekt befreit (siehe „Installation“).
• Der Waschvollautomat steht nicht eben (siehe „Installation“).
• Der Waschvollautomat steht zu eng zwischen der Wand und einem Möbel (siehe
„Installation“).
Der Waschvollautomat ist undicht.
• Der Zulaufschlauch wurde nicht ordnungsgemäß aufgeschraubt (siehe „Installation“).
• Die Waschmittelschublade ist verstopft (zur Reinigung siehe „Wartung und Pflege“).
• Der Ablaufschlauch ist nicht korrekt befestigt (siehe „Installation“).
Die Kontrollleuchten der “Funktionen”
und “START/PAUSE” blinken und
auf dem Display wird ein Fehlercode
angezeigt (z.B.: F-01, F-..).
• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker; warten Sie daraufhin
ca. 1 Minute und schalten Sie es wieder ein.
Bleibt die Störung bestehen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
Es bildet sich zu viel Schaum.
• Das Waschmittel ist für Waschmaschinen nicht geeignet (es muss mit der Aufschrift „Für
Waschmaschinen“, „Für Handwäsche und Waschmaschinen“ usw. versehen sein.
• Es wurde zu hoch dosiert.
47
Kundendienst
DE
Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:
• Sollten einige Kontrollen vorab selbst durchgeführt werden (siehe „Störungen und Abhilfe“);
• Starten Sie daraufhin das Programm erneut, um sicherzustellen, dass die Störung auch wirklich behoben wurde;
• Ist dies nicht der Fall, dann kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst unter der auf dem Garantieschein befindlichen
Telefonnummer.
! Wenden Sie sich auf keinen Fall an nicht autorisierte Techniker.
Geben Sie bitte Folgendes an:
• die Art der Störung;
• das Maschinenmodell (Mod.);
• die Seriennummer (S/N).
Diese Daten entnehmen Sie bitte dem auf der Rückseite des Waschvollautomaten und auf der Vorderseite (Gerätetür öffnen)
befindlichen Typenschild.
48
Bruksanvisning
TVÄTTMASKIN
Innehållsförteckning
SE
Svenka
SE
Installation, 50-51
Uppackning och nivellering
Anslutningar av vatten och el
Första tvättcykeln
Tekniska data
Beskrivning av tvättmaskinen, 52-53
Kontrollpanel
Display
Hur ett tvättprogram startas, 54
Program och funktioner, 55
Programtabell
Tvättfunktioner
IWE 81682
Tvättmedel och tvättgods, 56
Tvättmedelsfack
Förbered tvättgodset
Speciella program
Balanseringssystem för lasten
Råd och föreskrifter, 57
Säkerhet i allmänhet
Kassering
Manuell öppning av lucka
Underhåll och skötsel, 58
Avstängning av vatten och el
Rengöring av tvättmaskinen
Rengöring av tvättmedelslådan
Skötsel av luckan och trumman
Rengöring av pumpen
Kontrollera vatteninloppsslangen
Fel och åtgärder, 59
Service, 60
49
Installation
SE
! Det är viktigt att förvara denna bruksanvisning så att den
alltid finns till hands. Vid försäljning, överlåtelse eller flytt
ska du försäkra dig om att bruksanvisningen förblir tillsammans med tvättmaskinen så att den nye ägaren kan ta del
av dess information och varningar.
En ordentligt utförd nivellering ger maskinen stabilitet och
hindrar uppkomsten av vibrationer, buller samt att maskinen flyttar sig under användningen. Om golvet har heltäckningsmatta eller en annan matta ska fötterna justeras på
så sätt att det finns tillräckligt utrymme under tvättmaskinen för ventilationen.
! Läs noggrant anvisningarna: Det finns viktig information
angående installation, användning och säkerhet.
Uppackning och nivellering
Uppackning
1. Ta ur tvättmaskinen ur förpackningen.
2. Kontrollera att tvättmaskinen inte skadats under transporten. Om det skulle finnas skador ska du inte ansluta
den utan kontakta återförsäljaren.
3. Ta bort de 4 skruvarna,
som skyddat maskinen
under transporten, samt
gummidelen med dess
avståndsbricka, som sitter
på bakstycket (se figur).
Anslutningar av vatten och el
Anslutning av vatteninloppsslangen
1. Anslut inloppslangens
ände och skruva fast den
på en kallvattenkran som
har en öppning med 3/4
gasgänga (se figur).
Innan du ansluter slangen
ska du låta vattnet rinna tills
det är helt klart.
2. Anslut inloppsslangen
till tvättmaskinen genom
att skruva fast den till det
avsedda vattenuttaget i den
bakre delen uppe till höger
(se figur).
4. Stäng igen hålen med de medföljande plastpluggarna.
5. Spar alla delar: Om tvättmaskinen måste flyttas ska de
monteras tillbaka.
! Emballagematerialet ska inte användas som leksaker för
barn.
! Kranens vattentryck måste befinna sig inom de värden
Nivellering
som finns i tabellen över Tekniska Data (se sidan intill).
1. Installera tvättmaskinen på ett hårt och jämnt underlag
utan att stödja den mot väggar, möbler eller annat.
2. Om golvet inte skulle
vara fullständigt plant kan
ojämnheten kompenseras
genom att de främre fötterna dras åt eller lossas (se
figur). Lutningsvinkeln, mätt
på arbetsplanet, får inte
överstiga 2°.
50
3. Se till att slangen inte har några veck eller är hopklämd.
! Om längden på inloppsslangen inte är tillräcklig ska du
vända dig till fackhandeln eller en auktoriserad tekniker.
! Använd aldrig begagnade slangar.
! Använd slangarna som följer med maskinen.
! Använd inte skarvsladdar eller grenuttag.
Anslutning av avloppsslang
65 - 100 cm
Anslut avloppsslangen, utan
att böja den, till en avloppsledning eller ett väggavlopp som är placerat på en
höjd mellan 65 och 100 cm
från golvet,
SE
! Kabeln ska inte böjas eller klämmas.
! Driftsladden får endast bytas ut av behöriga tekniker.
OBS! Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa föreskrifter inte respekteras.
Första tvättcykeln
eller lägg den i ett handfat
eller ett badkar och bind
fast den bifogade skenan
på kranen (se figur). Den
fria slangänden får inte vara
nedsänkt i vatten.
Efter installationen, innan du börjar använda maskinen, ska
du köra en tvättcykel med tvättmedel men utan tvättgods,
genom att ställa in programmet 2.
Tekniska data
! Vi avråder från att använda förlängningsslangar; om det
ändå skulle vara nödvändigt måste förlängningsslangen ha
samma diameter som originalslangen och den får inte vara
längre än 150 cm.
Elektrisk anslutning
Innan du sätter i kontakten i uttaget ska du försäkra dig
om att:
• Vägguttaget är jordanslutet och i enlighet med gällande
standard.
• Uttaget klarar maskinens maxeffekt som anges i tabellen
över Tekniska Data (se intill).
• Spänningstillförseln befinner sig inom de värden som
anges i tabellen över Tekniska Data (se intill).
• Uttaget passar ihop med tvättmaskinens stickkontakt.
Om det inte förhåller sig på detta vis ska du byta ut uttaget eller kontakten.
! Tvättmaskinen får inte installeras utomhus, inte ens om
Modell
IWE 81682
Mått
Bredd 59,5 cm
Höjd 85 cm
Djup 60 cm
Kapacitet
Från 1 till 8 kg
Elektriska anslutningar
Se märkskylten med tekniska egenskaper
som sitter på maskinen.
Vattenanslutningar
Centrifugeringshastighet
Max.tryck1MPa(10bar)
Min. tryck 0,05 MPa (0,5 bar)
Trummans kapacitet 62 liter
Upp till 1600 varv/min
Testprogram enligt
Program 2: temperatur 60 °C och 40 °C.
direktiv 2010/1061
Denna apparat överensstämmer med
följande EU-direktiv:
- 2004/108/EG (Elektromagnetisk kompatibilitet)
- 2002/96/EG
- 2006/95/EG (Lågspänningsdirektiv).
installationsplatsen skyddas av ett tak, eftersom det är
mycket farligt att utsätta den för regn och oväder.
! När tvättmaskinen har installerats ska strömuttaget vara
lättåtkomligt.
51
Beskrivning av tvättmaskinen
SE
Kontrollpanel
ON/OFF
Knapp
Knappar med
kontrollampor för
TEMPERATUR-KNAPP FUNKTION
Knapp med
kontrollampa
START/PAUSE
DISPLAY
Tvättmedelsfack
PROGRAMVRED
Tvättmedelsfack för att fylla på tvättmedel och tillsatser
(se “Tvättmedel och tvättgods”).
ON/OFF knapp : tryck kort på knappen för att sätta på eller stänga av maskinen. Kontrollampan START/
PAUSE som blinkar långsamt grönt indikerar att maskinen
är tillslagen. För att stänga av tvättmaskinen under tvättprogrammet, tryck ned knappen en längre stund (cirka 2
sek.). Maskinen stängs inte av om knappen trycks ned kort
eller av misstag. Om maskinen stängs av under pågående
tvättning, annulleras tvättningen.
PROGRAMVRED: för att ställa in önskat program
(se “Programtabell”).
Knappar med kontrollampor för FUNKTION: För att välja
de funktioner som finns tillgängliga. Kontrollampan för den
valda funktionen förblir tänd.
CENTRIFUGERINGSKNAPP : Tryck på denna knapp
för att minska eller utesluta centrifugeringen fullständigt.
Värdet visas på displayen.
TEMPERATURKNAPP : Tryck på denna knapp för att
sänka eller utesluta temperaturen. Värdet visas på displayen.
Knapp för SENARELAGD START : tryck på denna
knappen för att ställa in en senarelagd start för valt program. Senareläggningen visas på displayen.
52
CENTRIFUGERINGSKNAPP
Knapp för
SENARELAGD
START
Knapp med kontrollampa START/PAUSE : När den
gröna kontrollampan blinkar långsamt, tryck på knappen
för att starta en tvättning. När programmet har startat lyser
kontrollampan med fast sken. För att avbryta tvättprogrammet, tryck åter på knappen. Kontrollampan blinkar orange.
Om symbolen inte är tänd kan luckan öppnas. Tryck åter
på knappen för att återstarta tvättningen från den punkt
där den har avbrutits.
Standby-läge
Denna tvättmaskin överensstämmer med ny lagstiftning om
energibesparing och är försedd med ett självavstängningssystem (standby) som aktiveras 30 minuter efter att maskinen inte längre används. Tryck kort på ON/OFF -knappen
och vänta tills maskinen startar på nytt.
Display
SE
B
A
C
Displayen är användbar när maskinen programmeras och ger mycket information.
I området A visas tidslängden för de olika programmen som kan användas och återstående tid för pågående tvättcykel,
Om en SENARELAGD START har ställts in visas hur lång tid som återstår innan programmet startas. Genom att trycka på
respektive knapp, maskinen väljer automatiskt max. temperatur och centrifugering för inställt program eller de senast valda
inställningarna om de är kompatibla med valt program.
I avsnittet B visas tvättfaserna för valt program. När programmet har startats visas pågående tvättfas:
Tvätt
Sköljning
Centrifugering
Tömning
I området C finns (uppifrån och ned) symbolerna för temperatur , programmerad start
Tänd symbol
indikerar att inställt “temperaturvärde” visas på displayen.
Tänd symbol
indikerar att “senarelagd start” har ställts in.
Tänd symbol
indikerar att inställd “centrifugering” visas på displayen.
och centrifug
:
Symbol för låst lucka
Tänd symbol indikerar att luckan är låst. För att undvika skador är det nödvändigt att vänta tills symbolen slocknar innan
luckan öppnas.
För att öppna luckan under pågående tvättprogram, tryck på knappen START/PAUSE. Om symbolen LÅST LUCKA inte
visas kan luckan öppnas.
53
Hur ett tvättprogram startas
SE
1.SÄTTA PÅ MASKINEN. Tryck på knappen .
Kontrollampan START/PAUSE blinkar långsamt grönt.
2. LÄGG I TVÄTTEN. Öppna luckan. Lägg i tvätten.
Se till att inte överskrida mängden tvätt som anges i
programtabellen på nästa sida.
3.DOSERA TVÄTTMEDLET. Dra ut tvättmedelsfacket
och häll i tvättmedlet i de därtill avsedda facken, som
beskrivs i “Tvättmedel och tvättgods”.
4. STÄNG LUCKAN.
5. VÄLJA PROGRAM. Ställ in önskat program med
PROGRAMVREDET; programmet är förknippat med en
temperatur och en centrifugeringshastighet som kan
ändras. På displayen visas programmets tidslängd.
7.STARTA PROGRAMMET. Tryck på knappen START/
PAUSE. Respektive kontrollampa lyser med grönt fast
sken och luckan låses (symbolen LÅST LUCKA
visas). För att ändra ett tvättprogram under pågående
tvättprogram, avbryt tvättprogrammet med knappen
START/PAUSE (kontrollampan START/PAUSE blinkar
långsamt orange). Välj sedan önskat program och tryck
åter på knappen START/PAUSE.
För att öppna luckan under pågående tvättprogram,
tryck på knappen START/PAUSE. Om symbolen LÅST
LUCKA inte visas kan luckan öppnas. Tryck åter på
knappen START/PAUSE för att återstarta programmet
från den punkt där det har avbrutits.
8.PROGRAMMETS SLUT. Texten “END” visas på
displayen. När symbolen LUCKLÅS inte visas kan
luckan öppnas. Öppna luckan, töm ut tvätten och stäng
av maskinen.
6.GÖRA ÄNDRINGAR I TVÄTTPROGRAMMET. Tryck
på därtill avsedda knappar:
! Om du vill stänga av ett tvättprogram som redan har
startats, tryck länge på knappen
och maskinen stängs av.
Ändra temperaturen och/eller centrifugeringen.
Maskinen väljer automatiskt max. temperatur och
centrifugering för inställt program eller de senast
valda inställningarna om de är kompatibla med valt
program. Tryck på knappen
för att stegvis minska
temperaturen ned till kallt vatten “OFF”. Tryck på
knappen
för att stegvis minska centrifugeringen tills
den stängs av “OFF”. Om knapparna trycks ned ännu
en gång återgår värdena till maximivärdena.
Inställning av en senarelagd start.
För att ställa in en senarelagd start för valt program,
tryck på denna knapp tills önskad fördröjningstid visas.
När detta tillval är aktivt visas symbolen
på displayen.
För att ta bort den senarelagda starten, tryck på
knappen tills texten OFF visas på displayen.
Ändra programmets
inställningar.
• Tryck på denna knapp för att aktivera funktionen.
Knappens kontrollampa tänds.
• Tryck åter på knappen för att koppla från funktionen
och respektive kontrollampa släcks.
! Om den funktion som valts inte är förenlig med det
inställda programmet, kommer kontrollampan att blinka
och funktionen aktiveras inte.
! Om vald funktion inte är kompatibelt med ett tidigare
valt tillval, blinkar kontrollampan för det första tillvalet
som har valts och endast det andra tillvalet aktiveras.
Kontrollampan för det aktiverade tillvalet tänds.
! Rekommenderad last och/eller programmets tidslängd
kan variera för de olika funktionerna.
54
. Programmet avbryts
Program och funktioner
Program
Programtabell
6
7
8
9
10
11
12
Beskrivning av programmet
Daily
Bomull Förtvätt 90°: mycket smutsig vittvätt.
Bomull: mycket smutsig vittvätt.
Bomull (1-2): mycket smutsig tålig vit- och kulörtvätt.
Bomull (2): lätt smutsig ömtålig vit- och kulörtvätt.
Bomull: mycket smutsig tålig vit- och kulörtvätt.
Färgad Bomull (3): lätt smutsig vittvätt och ömtåliga färger.
Syntet: mycket smutsig tålig kulörtvätt.
Syntet energisk (4): mycket smutsig tålig kulörtvätt.
Special
Ylle: för ylle, kashmir o.s.v.
Silke/Gardiner: för plagg av silke, viskos och underkläder.
Jeans
Express: för att snabbt fräscha upp lätt smutsade plagg (ej lämpligt
för ylle, silke och plagg som ska handtvättas).
Outwear
Sport
Sport Intensive
Sport Light
13 Sport Shoes
Extra Tillval
Sköljning
Skoncentrifugering
Tömning
Max.
Max.
temp. hastighet
(°C) (varv/min)
SE
Max. last (kg)
Programmets
längd
Skölj- Normal Mini- Eco
Förtvätt Tvätt medel
last Time
90°
90°
60°
40°
60°
40°
60°
40°
1600
1600
1600
1600
1600
1600
800
800

-
















8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
1,5
1,5
4
4
2,5
2,5
40°
30°
40°
800
0
800
-






2
2
4
1
1
-
-
30°
800
-


1,5
-
-
30°
400
-

-
2,5
-
-
30°
30°
600
600
-




-
-
30°
600
-


4
4
Max.2
par.
-
-
-
1600
1600
0
-
-

-
8
8
8
4
-
-
Det går att kontrollera tvättprogrammets tidslängd på displayen.
1
2
2
2
3
4
5
5
Tvättmedel
Programmets tidslängd som anges på displayen eller i bruksanvisningen är en uppskattad tid baserad på standardförhållanden. Effektiv tid kan variera
beroende på ett stort antal faktorer såsom inloppsvattnets temperatur och tryck, omgivningstemperatur, mängd tvättmedel, mängd och typ av last,
lastens jämvikt samt tillval som har valts.
För alla Test Institutes:
1) Tvättprov har utförts i enlighet med standard EN 60456: Ställ in programmet 2 med en temperatur på 60 °C.
2) Långt bomullsprogram: Ställ in programmet 2 med en temperatur på 40 °C.
3) Kort bomullsprogram: Ställ in programmet 4 med en temperatur på 40 °C.
Tvättfunktioner
Genom att välja denna funktion optimeras den mekaniska
rörelsen, temperaturen och vattnet för en mindre
last bomull och syntet som är mycket smutsig (se
Programtabell). Med funktionen “
” kan du tvätta
på kortare tid och därmed spara vatten och energi. Det
rekommenderas att använda en dos flytande diskmedel
som är lämplig för mängden tvätt.
! Detta tillval kan inte aktiveras för programmen 1, 2, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, , , .
Funktionen
bidrar till att minska energiföbrukningen
genom att vattnet som används för tvättningen inte värms
upp – en fördel både för miljön och elräkningen. Den förstärkta
tvätteffekten och den optimerade vattenförbrukningen
garanterar faktiskt optimala resultat under samma tidslängd
som för ett standardprogram. För bästa möjliga tvättresultat
rekommenderas att använda ett flytande tvättmedel.
! Detta tillval kan inte aktiveras för programmen 1, 6, 7, 9,
11, 12, 13, , , .
Extra Sköljning
Med detta tillval ökas sköljeffekten och tvättmedlet tas bort
på bästa möjliga sätt. Detta program rekommenderas för
personer som har särskilt känslig hud.
! Detta tillval kan inte aktiveras för programmen 9, , .
Minilast
Det rekommenderas att använda denna funktion när
mängden tvätt är hälften eller mindre, i förhållande till
rekommenderad max. last (se Programtabell).
! Detta tillval kan inte aktiveras för programmen 8, 9, 10,
11, 12, 13, , .
55
Tvättmedel och tvättgods
SE
Tvättmedelsfack
Ett gott tvättresultat beror även på att tvättmedlet doseras
korrekt: En överdriven dosering innebär inte att tvätten blir
renare utan orsakar istället att tvättmaskinen får beläggningar
och att miljön förorenas.
! Använd inte tvättmedel avsett för handtvätt eftersom
dessa bildar för mycket lödder.
Dra ut tvättmedelsfacket
och fyll på tvättmedel och
tillsatser enligt följande.
1
2
3
Fack 1: Tvättmedel för förtvätt (pulver)
Fack 2: Tvättmedel (i pulver eller flytande form)
Flytande tvättmedel får endast fyllas på innan start.
Fack 3: Tillsatser (sköljmedel, o.s.v.)
Sköljmedlet får inte rinna över gallret.
Förbered tvätten
• Dela upp tvätten beroende på:
- Typ av material/symbolen på etiketten.
- Färgerna: Separera färgade plagg från vita.
• Töm fickorna och kontrollera knapparna.
• Överskrid inte de angivna värdena, som avser vikten för
torr tvätt:
Tåliga material: max. 8 kg
Syntetmaterial: max. 4 kg
Ömtåliga material: max. 2 kg
Ylle: max. 2 kg
Silke: max. 2 kg
Hur mycket väger tvätten?
1 lakan 400-500 g
1 örngott 150-200 g
1 bordsduk 400-500 g
1 morgonrock 900-1200 g
1 handduk 150-250 g
Speciella program
Ylle: med programmet 6 går det att tvätta alla typer av
ylleplagg i tvättmaskinen, även de som är märkta med
endast handtvätt
. För att uppnå bästa resultat ska ett
specifikt tvättmedel användas och lägg inte in mer än 2 kg
tvätt.
Silke: Använd därtill avsett program 7 för att tvätta alla
typer av silkesplagg. Det rekommenderas att använda ett
särskilt tvättmedel för ömtåliga plagg.
56
Gardiner: vik ihop dem och lägg dem i ett örngott eller en
nätpåse. Använd programmet 7.
Jeans: vänd plaggen ut och in innan de tvättas och
använd ett flytande tvättmedel. Använd programmet 8.
Express: har utarbetats för att tvätta lätt smutsade
plagg på kort tid: Programmet tar bara 15 minuter och
gör att du på så sätt spar energi och tid. Om du ställer
in program (9 på 30 °C) går det att tvätta olika material
tillsammans (förutom ylle och silke) med en maxlast på
1,5 kg.
Outwear (programma 10): är särskilt avsett för att tvätta
vattenavstötande tyger och vindjackor (t.ex. goretex,
polyester, nylon). För bästa resultat rekommenderas att
använda flytande tvättmedel och en dosering som är
lämplig för halv last. Förbehandla manschetter, kragar
och fläckar. Använd inte sköljmedel eller tvättmedel med
sköljmedel. Dunjackor kan inte tvättas med detta program.
Sport Intensive (programma 11): är särskilt avsett för
att tvätta mycket smutsiga sportkläder (overaller, strumpor
o.s.v.). För att uppnå bästa resultat rekommenderas att
inte överstiga max. last som anges i Programtabellen.
Sport Light (programma 12): är särskilt avsett för att
tvätta lätt smutsiga sportkläder (overaller, strumpor o.s.v.).
För att uppnå bästa resultat rekommenderas att inte
överstiga max. last som anges i Programtabellen. Det
rekommenderas att använda flytande tvättmedel och en
dos som är lämplig för halv last.
Sport Shoes (programma 13): är särskilt avsett
för att tvätta sportskor. För att uppnå bästa resultat
rekommenderas att inte tvätta mer än 2 par.
Balanseringssystem för lasten
För att undvika överdrivna vibrationer fördelar maskinen
lasten på ett jämnt sätt före varje centrifugering. Det sker
genom att ett antal rotationer utförs i följd med en hastighet som är något högre än tvätthastigheten. Om lasten
trots upprepade försök inte fördelas perfekt, kör maskinen
en centrifugering med lägre hastighet än vad som var avsett. Vid mycket stor obalans utför tvättmaskinen fördelningen av tvätten i stället för centrifugeringen. För främja en
god fördelning av lasten och balansera den korrekt, rekommenderas att blanda stora och små plagg.
Säkerhetsföreskrifter
och råd
! Tvättmaskinen har utarbetats och tillverkats i överensstämmelse med internationell säkerhetsstandard. Dessa
säkerhetsföreskrifter bifogas av säkerhetsskäl och ska
läsas noggrant.
Säkerhet i allmänhet
• Denna utrustning har tillverkats för att endast användas i
hemmet.
• Apparaten ska inte användas av personer eller barn med
psykiska eller fysiska handikapp, eller som saknar erfarenhet och lämpliga kunskaper. Undantag kan göras om apparaten används under översikt av en person som ansvarar
för deras säkerhet eller som ger nödvändiga anvisningar
angående dess användning. Barn ska hållas under uppsikt
för att försäkra dig om att de inte leker med apparaten.
• Rör inte i tvättmaskinen om du är barfota eller med fuktiga händer eller fötter.
• Ta inte ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i
elkabeln. Ta istället tag i stickkontakten.
• Öppna inte tvättmedelsfacket när maskinen är igång.
Manuell öppning av lucka
SE
Om det inte går att öppna luckan på grund av strömavbrott och du vill ta ut tvätten för att hänga den, gör på
följande sätt:
1. Dra ut stickkontakten ur
strömuttaget.
2. Kontrollera att vattennivån i maskinen är lägre än
lucköppningen. Töm i annat
fall ut vattnet genom avloppsslangen i en hink, se figuren.
3. Ta bort skyddspanelen på
tvättmaskinens framsida med
hjälp av en skruvmejsel (se
figur).
• Rör inte avloppsvattnet eftersom det kan bli vara mycket
varmt.
• Öppna aldrig luckan med våld: säkerhetsmekanismen
som skyddar mot att den öppnas ofrivilligt kan skadas.
• I händelse av fel ska du aldrig utföra ingrepp på inre
mekanismer för att utföra reparationer.
• Kontrollera alltid att inga barn närmar sig maskinen då
den är igång.
• Under tvättcykeln blir luckan varm.
• Om tvättmaskinen måste flyttas ska detta ske med
försiktighet och av minst två eller tre personer. Detta
ska inte göras av en enda person eftersom maskinen är
mycket tung.
• Innan du lägger in tvätten ska du kontrollera att trumman
är tom.
Kassering
• Kassering av emballagematerial: Respektera gällande lokala föreskrifter, på så sätt kan emballaget återanvändas.
• Det europeiska direktivet 2002/96/EC gällande Waste Eelectrical and Electronic Equipment (hantering av
förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning), kräver
att gammal hushållselektronik INTE kasseras tillsammans med det vanliga osorterade avfallet. Förbrukad
utrustning måste samlas ihop separat för att optimera
materialåtervinnandet samt att reducera negativ inverkan på miljön och människors hälsa. Symbolen av en
överkryssad soptunna påminner dig om din skyldighet
att hantera den förbrukade utrustningen separat.
Du kan kontakta din kommun eller lokala återförsäljare
för ytterligare information gällande hantering av förbrukad elektronisk utrustning.
4. Dra fliken som indikeras i figuren utåt tills dragstången
av plast lossnar från spärren. Dra sedan dragstången nedåt tills ett “klick” hörs, som betyder att luckan har lossats.
5. Montera tillbaka panelen, och försäkra dig om att krokarna förts in i de avsedda hålen, innan du skjuter den mot
maskinen.
57
Underhåll och skötsel
SE
Avstängning av vatten och el
Rengöring av pumpen
• Stäng av vattenkranen efter varje tvätt. På så sätt
begränsas slitaget av tvättmaskinens vattensystem och
risken för läckage undviks.
Tvättmaskinen är försedd med en självrengörande pump
som inte behöver något underhåll. Det kan dock hända att
små föremål (mynt, knappar) faller ned i förkammaren, som
skyddar pumpen, och som är placerad i dess nedre del.
• Ta ur kontakten ur uttaget när du gör rent tvättmaskinen
och under underhållsingreppen.
! Försäkra dig om att tvättcykeln är avslutad och ta ur
kontakten.
Rengöring av tvättmaskinen
För att komma åt förkammaren:
De yttre delarna och gummidelarna kan göras rent med
en trasa indränkt med ljummen tvållösning. Använd inte
lösningsmedel eller slipmedel.
Rengöring av tvättmedelslådan
Dra ut facket genom att lyfta
upp det och dra det utåt (se
figur).
Tvätta det under rinnande
vatten. Denna rengöring ska
utföras ofta.
1. Ta bort skyddspanelen
på tvättmaskinens framsida
med hjälp av en skruvmejsel (se figur).
2. Lossa locket genom att
vrida det moturs (se figur):
Det är normalt att lite vatten
rinner ut.
Skötsel av luckan och trumman
• Lämna alltid luckan på glänt för att hindra att dålig lukt
bildas.
3. Gör rent insidan noggrant.
4. Skruva tillbaka locket.
5. Montera tillbaka panelen, och försäkra dig om att krokarna förts in i de avsedda hålen, innan du skjuter den mot
maskinen.
Kontrollera vatteninloppsslangen
Kontrollera inloppsslangen minst en gång om året. Om den
har sprickor eller skåror ska den bytas ut: Under tvättcyklerna kan plötsliga brott uppstå på grund av det starka
trycket.
! Använd aldrig begagnade slangar.
58
Fel och åtgärder
Den kan hända att maskinen inte fungerar. Innan du ringer till Kundservice (se Service) ska du kontrollera att det inte rör sig
om ett problem som kan åtgärdas på ett enkelt sätt med hjälp av följande lista.
Fel:
Möjliga orsaker/Åtgärd:
Tvättmaskinen går inte att sätta på.
• Kontakten är inte ordentligt isatt eller inte isatt alls i uttaget.
• Det saknas ström i bostaden.
Tvättcykeln startar inte.
• Luckan är inte ordentligt stängd.
• Knappen ON/OFF har inte tryckts in.
• Knappen START/PAUSE har inte tryckts in.
• Vattenkranen är inte öppen.
• En senare starttid har ställts in (se “Hur ett tvättprogram startas”).
Tvättmaskinen tar inte in vatten (På
displayen blinkar texten H2O).
• Vatteninloppsslangen är inte ansluten till kranen.
• Slangen är böjd.
• Vattenkranen är inte öppen.
• Det saknas vatten i bostaden.
• Vattentrycket är inte tillräckligt.
• Knappen START/PAUSE har inte tryckts in.
Tvättmaskinen tar in och
tömmer ut vatten oavbrutet.
• Avloppsslangen har inte installerats på en höjd mellan 65 och 100 cm från
marken (se “Installation”).
• Avloppsslangens ände är nedsänkt i vatten (se “Installation”).
• Väggutloppet har inget luftutsläpp.
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller ska du stänga av vattenkranen och
tvättmaskinen samt kontakta servicetjänsten. Om din bostad ligger högst upp i
ett hus kan häverteffekter uppstå som gör att tvättmaskinen tar in och tömmer
vatten oavbrutet. För att lösa detta problem finns särskilda hävertventiler att köpa
som förhindrar denna effekt.
Tvättmaskinen tömmer inte eller
centrifugerar inte.
• Programmet saknar tömning: Med vissa program måste tömningen startas
manuellt.
• Funktionen “Lättstruket” är aktiv: Tryck på knappen START/PAUSE för att
fullfölja programmet (“Program och funktioner”).
• Avloppslangen är böjd (se ”Installation”).
• Avloppsledningen är tilltäppt.
Tvättmaskinen vibrerar mycket
under centrifugeringen.
• Trumman har inte lossats ordentligt vid installationen (se “Installation”).
• Tvättmaskinen står inte plant (se “Installation”).
• Tvättmaskinen är inträngd mellan möbler och väggar (se “Installation”).
Tvättmaskinen läcker vatten.
• Vatteninloppsslangen är inte ordentligt åtskruvad (se “Installation”).
• Tvättmedelsfacket är igensatt (för rengöring se “Underhåll och skötsel”).
• Avloppslangen är inte ordentligt fastsatt (se “Installation”).
Lamporna för tillval och lampan för
START/PAUSE blinkar och displayen
visar en felkod (t.ex.: F-01, F-..).
• Stäng av maskinen och dra ur stickkontakten ur vägguttaget. Vänta cirka 1
minut och sätt sedan på maskinen igen.
Om felet kvarstår, ring teknisk assistans.
De bildas för mycket lödder.
• Tvättmedlet är inte avsett för maskintvätt (det måste vara märkt med texten
“för tvättmaskin”, “för hand och i maskin”, eller liknande).
• För stor mängd tvättmedel har doserats.
59
SE
Service
SE
Innan du kallar på Servicetjänsten:
• Kontrollera om du kan åtgärda felet på egen hand (se “Fel och åtgärder”).
• Starta programmet igen för att kontrollera om problemet är löst.
• Om det inte förhåller sig så ska du kontakta den auktoriserade Servicetjänsten på det telefonnummer som finns på
garantisedeln.
! Anlita aldrig obehöriga tekniker.
Uppge:
• Typ av fel;
• Maskinmodell (Mod.);
• Serienummer (S/N).
Denna information hittar du på typskylten som sitter på tvättmaskinens bakstycke och på framsidan efter att luckan har
öppnats.
60
Käyttöohjeet
PESUKONE
Yhteenveto
FI
Suomi
FI
Asennus, 62-63
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Vesi- ja sähköliitännät
Ensimmäinen pesujakso
Tekniset tiedot
Pyykinpesukoneen kuvaus, 64-65
Ohjauspaneeli
Näyttö
Ohjeet pesujakson toteuttamiseen, 66
Ohjelmat ja toiminnot, 67
Ohjelmataulukko
Pesutoiminnot
IWE 81682
Pesuaineet ja pyykit, 68
Pesuainelokerikko
Pyykin valmistelu
Erityisohjelmat
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Varotoimet ja neuvot, 69
Yleinen turvallisuus
Hävittäminen
Luukkuoven manuaalinen avaaminen
Huolto ja hoito, 70
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Luukun ja rummun hoito
Pumpun puhdistaminen
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Häiriöt ja korjaustoimet, 71
Huoltoapu, 72
61
Asennus
FI
! On tärkeää säilyttää huolella tämä ohjekirjanen, jotta sitä
voidaan tutkia tarvittaessa. Myytäessä, luovutettaessa
tai muuton yhteydessä varmista, että se pysyy yhdessä
pyykinpesukoneen kanssa, jotta myös uusi omistaja voi
tutustua toimintaan ja vastaaviin varoituksiin.
! Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.
Huolellinen vaaitus antaa vakautta koneelle sekä estää
tärinää, meluisuutta ja sen liikkumista toiminnan aikana.
Mikäli asennat koneen kokolattiamaton tai muun maton
päälle, säädä tukijalat siten, että pesukoneen alle jää riittävä tila tuulettumiselle.
Vesi- ja sähköliitännät
Veden syöttöletkun liittäminen
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Pakkauksen purkaminen
1. Poista pyykinpesukone pakkauksestaan.
2. Tarkista, että pyykinpesukone ei ole kärsinyt vahinkoja
kuljetuksen aikana. Jos siinä on havaittavissa vaurioita, älä
suorita liitäntöjä ja ota yhteys jälleenmyyjään.
3. Poista 4 kuljetuksen
suojaruuvia sekä tiiviste
vastaavan välikappaleen
kanssa, jotka sijaitsevat
takaosassa (katso kuvaa).
1. Liitä syöttöletku ruuvaten
se kylmävesihanaan, jonka
suuaukko on ¾ putkikierteitetty (katso kuvaa). Ennen
liitäntää anna veden juosta,
kunnes se kirkastuu.
2. Liitä syöttöletku pyykinpesukoneeseen ruuvaten
se kiinni asiaankuuluvaan
koneen takana oikeassa
yläosassa olevaan vesiliittimeen (katso kuvaa).
4. Sulje reiät toimitetuilla muovitapeilla.
5. Säilytä kaikki osat: mikäli pyykinpesukonetta tulee kuljettaa, ne tulee asentaa takaisin.
! Pakkaukset eivät ole lasten leluja.
Vaaitus
1. Asenna pyykinpesukone tasaiselle ja kovalle lattialle
siten, että se ei kosketa seiniin, huonekaluihin tai muihin
esineisiin.
2. Jos lattia ei ole täysin tasainen, sen epätasaisuudet
tulee tasoittaa ruuvaten kiinni tai auki etujalkoja (katso
kuvaa); kallistuman kulma
työskentelytasolta mitattuna
ei saa olla yli 2°.
62
3. Ole varovainen, että letku ei taitu tai joudu puristuksiin.
! Hanan vedenpaineen tulee olla niiden arvojen mukainen,
jotka esitetään Teknisten tietojen taulukossa (katso viereistä
sivua).
! Jos syöttöletkun pituus ei ole riittävä, käänny erikoisliikkeen tai valtuutetun teknikon puoleen.
! Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
! Käytä letkuja, jotka on toimitettu koneen mukana.
Veden poistoletkun liittäminen
65 - 100 cm
Poistoletkua ei saa koskaan
asentaa suoraan lattiakaivoon, vaan se on asennettava
kuvan mukaisesti siten, että
poistoletkun pää on 65-100
cm korkeudella tasosta
jolle kone on asennettu. Varo
taivuttamasta poistoletkua niin
että se litistyy!
! Älä käytä jatkojohtoja ja liitinkappaleita.
FI
! Johtoa ei saa taittaa tai se ei saa joutua puristuksiin.
! Syöttöjohdon vaihto tulee antaa tehtäväksi ainoastaan
valtuutetuille teknikoille.
Varoitus! Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat yllä
olevien ohjeiden laiminlyönnistä.
Ensimmäinen pesujakso
tai aseta se pesualtaan
tai kylpyammeen laidalle
kiinnittäen toimitettu ohjain
hanaan (katso kuvaa). Poistoletkun vapaan pään ei
tule jäädä upoksiin veteen.
Asennuksen jälkeen ennen varsinaista käyttöä tulee
suorittaa yksi pesujakso pesuaineen kanssa ilman pyykkiä
asettaen ohjelma 2.
! Ei suositella käyttämään jatkoletkuja; jos jatkoletkun käyttö on välttämätöntä, sen tulee olla halkaisijaltaan alkuperäisen kokoinen ja korkeintaan 150 cm pitkä.
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä
Malli
IWE 81682
Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan varmista, että:
Mitat
• pistorasia on maadoitettu ja että se on lain vaatimusten
mukainen;
leveys cm 59,5
korkeus cm 85
syvyys cm 60
Täyttömäärä
1 - 8 kg
Sähköliitännät
Katso koneessa olevaa teknisten
tietojen tietolaattaa.
Vesiliitännät
maks. Vedenpaine 1 MPa (10 bar)
min. vedenpaine 0,05 MPa (0,5 bar)
rummun tilavuus 62 litraa
Linkousnopeus
1600 kierr./min saakka
• pistorasia kestää koneen tehon enimmäiskuormituksen,
joka on annettu Teknisten tietojen taulukossa (katso
viereen);
• syöttöjännite sisältyy arvoihin, jotka on annettu Teknisten
tietojen taulukossa (katso viereen);
• pistorasia ja pesukoneen pistoke ovat yhteensopivat.
Päinvastaisessa tapauksessa vaihda pistorasia tai pistoke.
! Pesukonetta ei saa asentaa ulos edes silloin, kun asennustila on suojattu katoksella, koska on hyvin vaarallista
jättää pesukone alttiiksi sateelle ja ukkosenilmalle.
! Pesukoneen asentamisen jälkeenkin pistorasian tulee olla
helposti saavutettavissa.
Direktiivin 2010/1061
mukainen
Ohjelma 2: lämpötila 60°C ja 40°C.
koeohjelma
Tämä kodinkone on seuraavien
Euroopan yhteisön direktiivien vaatimusten mukainen:
- 2004/108/CE (Sähkömagneettinen yhteensopivuus)
- 2006/95/CE Pienjännite)
- 2002/96/CE
63
Pyykinpesukoneen kuvaus
FI
Ohjauspaneeli
Painike
ON/OFF
Merkkivalollinen
painike
Painike
LÄMPÖTILALLE
Näppäimet merkkivaloilla START/PAUSE
TOIMINNOILLE
Näyttö
Pesuainelokerikko
Painike
Nappula
OHJELMAT
Pesuainelokerikko: pesuaineiden ja lisäaineiden lisäämiseksi (katso “Pesuaineet ja pyykit”).
Painike ON/OFF : paina lyhyesti painiketta koneen
kytkemiseksi päälle tai sen sammuttamiseksi. Hitaasti
vihreänä vilkkuva merkkivalo START/PAUSE, osoittaa koneen olevan päällä. Pyykinpesukoneen sammuttamiseksi
pesun aikana tulee painiketta painaa pitkään, vähintään 2
sekuntia; lyhyt tai vahingonomainen painallus ei sammuta
konetta. Koneen sammuttaminen käynnissä olevan pesun
aikana peruuttaa kyseisen pesun.
Nappula OHJELMAT: halutun ohjelman asettamiseksi
(katso “Ohjelmataulukko”).
Näppäimet merkkivaloilla TOIMINNOILLE: saatavilla olevien toimintojen valitsemiseksi. Valittua toimintoa vastaava
merkkivalo jää palamaan.
Painike LINKOUKSELLE : paina vähentääksesi tai sulkeaksesi kokonaan pois linkous - arvo osoitetaan näytöllä.
Painike LÄMPÖTILALLE : 2. Paina vähentääksesi tai
sulkeaksesi kokonaan pois lämpötila; arvo osoitetaan näytöllä.
Painike VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS : paina asettaaksesi esivalitun ohjelman viivästetty käynnistys. Viivästys
osoitetaan näytöllä.
64
Painike
LINKOUKSELLE
VIIVÄSTETTY
KÄYNNISTYS
Merkkivalollinen painike START/PAUSE : kun vihreä
merkkivalo vilkkuu hitaasti, paina painiketta pesun käynnistämiseksi. Jakson käynnistyttyä merkkivalo muuttuu
kiinteäksi. Pesun keskeyttämiseksi taukoon, paina uudelleen painiketta; merkkivalo vilkkuu oranssina. Jos tunnus
ei ole pala, voidaan avata luukku. Pesun käynnistämiseksi
uudelleen pisteestä, johon se oli keskeytetty, paina uudelleen painiketta.
Valmiustila
Pesukone on varustettu uusien energiansäästöön liittyvien
määräysten mukaisella automaattisella sammutusjärjestelmällä, joka siirtää koneen valmiustilaan 30 minuutissa,
mikäli konetta ei käytetä. Paina lyhyesti painiketta ON/OFF
ja odota, että kone kytkeytyy uudelleen päälle.
Näyttö
FI
B
A
C
Näyttö on hyödyllinen koneen ohjelmoimiseksi ja sen kautta saadaan paljon tietoja.
Osassa A näytetään käytettävissä olevien eri ohjelmien kestoaika ja jakson käynnistyttyä sen jäljellä oleva aika; mikäli on asetettu VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS, näytetään aika, jonka kuluttua käynnistetään valittu ohjelma. Lisäksi painettaessa vastaavaa näppäintä, kone näyttää automaattisesti asetetun ohjelman sallimat enimmäisarvot lämpötilalle ja linkousnopeudelle tai
viimeksi valitut arvot, jos ne sopivat yhteen valitun ohjelman kanssa.
Osassa B näytetään valitun jakson olemassa olevat “pesuvaiheet” ja käynnistetylle ohjelmalle käynnissä oleva “pesuvaihe”.
Pesu
Huuhtelu
Linkous
Veden poisto
Osassa C löytyvät ylhäältä alas siirryttäessä kuvakkeet, jotka liittyvät “lämpötilaan”
“linkoukseen” :
Palava tunnus
osoittaa, että näytöllä näytetään asetettu “lämpötila”.
Palava tunnus
osoittaa, että on asetettu “viivästetty käynnistys”.
Palava tunnus
osoittaa, että näytöllä näytetään asetettu “linkouksen” arvo.
, “viivästettyyn käynnistykseen”
ja
Tunnus Luukku lukossa
Palava tunnus osoittaa, että luukku on lukittu. Vahinkojen välttämiseksi tulee odottaa, että tunnus sammuu ennen kuin avataan luukku.
Luukku voidaan avata jakson ollessa käynnissä painamalla painiketta START/PAUSE; jos tunnus LUUKKU LUKOSSA on
sammuksissa, on mahdollista avata luukku.
65
Ohjeet pesujakson toteuttamiseen
FI
1.KONEEN KÄYNNISTYS. Paina painiketta ;
merkkivalo START/PAUSE vilkkuu hitaasti vihreänä.
2.PYYKKIEN LAITTAMINEN. Avaa luukkuovi. Laita
pyykit koneeseen varoen ylittämästä seuraavalla sivulla
olevan ohjelmataulukon mukaisia täyttömääriä.
3.PESUAINEEN ANNOSTELU. Vedä lokerikko ulos
ja kaada pesuaine asianmukaisiin kaukaloihin kuten
osoitettu kappaleessa “Pesuaineet ja pyykit”.
4. SULJE LUUKKU.
5. OHJELMAN VALINTA. Valitse nappulalla OHJELMAT
haluttu pesuohjelma; kuhunkin ohjelmaan liittyy
tietty lämpötila ja tietty linkousnopeus, joita voidaan
haluttaessa muuttaa. Näytölle ilmestyy jakson kesto.
6.PESUJAKSO RÄÄTÄLÖINTI. Käsittele asianmukaisia
painikkeita:
Lämpötilan ja/tai linkousnopeuden
muuttaminen. Kone näyttää automaattisesti
asetetun ohjelman sallimat enimmäisarvot lämpötilalle
ja linkousnopeudelle tai viimeksi valitut arvot, jos ne
sopivat yhteen valitun ohjelman kanssa. Painettaessa
painiketta
vähennetään asteittain lämpötilaa, kunnes
saavutetaan kylmäpesu “OFF”. Painettaessa painiketta
vähennetään asteittain linkousnopeutta aina siihen
saakka, että linkous on pois suljettu “OFF”. Painettaessa
vielä kerran painikkeita asetetaan uudelleen korkeimmat
mahdolliset arvot.
Viivästetyn käynnistyksen asettaminen.
Esivalitun ohjelman viivästetyn käynnistyksen
asettamiseksi paina vastaavaa painiketta, kunnes
saavutetaan haluttu viivästysaika. Kun kyseinen
lisätoiminto on päällä, näytölle ilmestyy tunnus .
Viivästetyn käynnistyksen poistamiseksi paina painiketta,
kunnes näytölle ilmestyy teksti OFF.
muuttaminen.
Jakson ominaisuuksien
• Paina painiketta toiminnon kytkemiseksi päälle;
painiketta vastaava merkkivalo syttyy.
• Paina uudelleen painiketta toiminnon kytkemiseksi
pois päältä; merkkivalo sammuu.
! Jos valittu toiminto ei sovi yhteen asetetun ohjelman
kanssa, merkkivalo vilkkuu ja toiminto ei kytkeydy päälle.
! Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen toisen aiemmin
asetetun toiminnon kanssa, ensimmäistä valittua
toimintoa vastaava merkkivalo alkaa vilkkua ja päälle
kytketään ainoastaan viimeksi valittu lisätoiminto, päälle
kytketyn lisätoiminnon merkkivalo syttyy.
! Toiminnot voivat vaihdella suositellun täyttömäärän ja/
tai jakson keston mukaan.
66
7.OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN. Paina painiketta
START/PAUSE. Vastaava kiinteä vihreä merkkivalo syttyy
ja luukku lukkiutuu (tunnus LUUKKU LUKOSSA palaa).
Ohjelman vaihtamiseksi käynnissä olevan jakson aikana,
laita pyykinpesukone taukotilaan painaen painiketta
START/PAUSE (merkkivalo START/PAUSE vilkkuu hitaasti
oranssina); valitse sitten haluttu jakso ja paina uudelleen
painiketta START/PAUSE.
Luukku voidaan avata jakson ollessa käynnissä painamalla
painiketta START/PAUSE; jos tunnus LUUKKU LUKOSSA
on sammuksissa, on mahdollista avata luukku. Paina uudelleen
painiketta START/PAUSE ohjelman käynnistämiseksi
uudelleen siitä kohdasta, johon se oli keskeytetty.
8.OHJELMAN LOPPU. Se osoitetaan näytölle
ilmestyvällä kirjoituksella “END”, kun tunnus LUUKKU
LUKOSSA sammuu, voidaan avata luukku. Avaa
luukku, poista pyykit ja sammuta kone.
! Jos halutaan peruuttaa jo käynnistetty jakso, paina
pitkään painiketta
sammuu.
. Jakso keskeytetään ja kone
Ohjelmat ja toiminnot
Ohjelmat
Ohjelmataulukko
6
7
8
9
10
11
12
Päivittäiset ohjelmat (Daily)
PUUVILLA ESIPESU 90°: Erittäin likainen valkopyykki.
PUUVILLA: Erittäin likainen valkopyykki.
PUUVILLA (1-2): Erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.
PUUVILLA (2): Hieman likainen herkkä kirjo- ja valkopyykki.
PUUVILLA: Erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.
VÄRILLINEN PUUVILLA (3): Hieman likainen valkopyykki ja herkkä kirjopyykki.
SYNTEETTISET: Erittäin likainen kestävä kirjopyykki.
SYNTEETTISET ENERGINEN (4): Erittäin likainen kestävä kirjopyykki.
Erikois ohjelmat (Special)
VILLA: Villa-, cashmeretuotteet, jne.
SILKKI/VERHOT: Silkki- ja viskoosituotteet, alusvaatteet.
JEANS
EXPRESS: Vähän likaisten pyykkien nopeaan raikastamiseen
(ei sovi villalle, silkille tai käsin pestäville tuotteille).
OUTWEAR
Sport
Sport Intensive
Sport Light
13 Sport Shoes
Lisäohjelmat
HUUHTELU
LINKOUS
VEDEN POISTO
90°
90°
60°
40°
60°
40°
60°
40°
1600
1600
1600
1600
1600
1600
800
800

-
















8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
1,5
1,5
4
4
2,5
2,5
40°
30°
40°
800
0
800
-






2
2
4
1
1
-
-
30°
800
-


1,5
-
-
30°
400
-

-
2,5
-
-
30°
30°
600
600
-




4
4
-
-
30°
600
-


ENINTÄÄN
2 paria
-
-
-
1600
1600
0
-
-

-
8
8
8
4
-
-
Ohjelmien kestoa voidaan seurata näytöltä.
1
2
2
2
3
4
5
5
Ohjelman kuvaus
Enimmäistäyttö
Pesuaineet
Enim- Enimmäis(kg)
mäi- nopeus
Jakson
släm- kierrosta/
kesto
pötila
EsiHuuhteNorMiniEco
min.
(°C)
pesu Pesu luaine maali täyttö Time
Näytöllä tai ohjekirjassa osoitettu jakson kestoaika on arvio, joka on laskettu perusolosuhteiden mukaisesti. Todellinen aika saattaa vaihdella
riippuen useista eri tekijöistä kuten tulevan veden lämpötila ja paine, ympäristön lämpötila, pesuaineen määrä, lastin määrä ja tyyppi, lastin
tasapainoisuus, valitut lisätoiminnot.
Kaikille testauslaitoksille:
1) Testiohjelma normin 2010/1061 mukaisesti aseta ohjelma 2 ja lämpötilaksi 60°C ja 40°C.
2) Pitkä puuvillaohjelma: aseta ohjelma 2 ja lämpötilaksi 40°C.
3) Lyhyt puuvillaohjelma: aseta ohjelma 4 ja lämpötilaksi 40°C.
4) Synteettinen ohjelma sekä: aseta ohjelma 5 ja lämpötilaksi 40°C.
Pesutoiminnot
Valittaessa tämä vaihtoehto mekaaninen liike, lämpötila ja
veden käyttö optimoidaan vähäiselle täyttömäärälle vähän
likaisten puuvillaisten tai synteettisten tuotteiden pesua varten
(katso “Ohjelmataulukko”). Vaihtoehdolla “
” voit pestä
lyhyemmässä ajassa säästäen vettä ja energiaa. Suositellaan,
että käytät nestemäistä pesuainetta ja annostelet sen
täyttömäärän mukaan.
Sitä ei voida käyttää ohjelmien 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, , , .
Toiminnon
avulla voidaan säästää energiaa, koska
pyykinpesussa käytettävää vettä ei lämmitetä – tämä on etu
sekä ympäristölle että sähkölaskun maksajalle. Todellakin
vahvistettu toiminta sekä veden kulutuksen optimointi
takaavat parhaan mahdollisen tuloksen perusjakson samassa
keskimääräisen ajassa.
Parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi suositellaan käyttämään
nestemäistä pesuainetta.
! Toimintoa ei voida käyttää ohjelmien 1, 6, 7, 9, 11, 12, 13,
, , .
Ylimääräinen huuhtelu
Valittaessa tämä lisätoiminto lisätään huuhtelun tehokkuutta
ja varmistetaan pesuaineen paras mahdollinen poistaminen.
Tämä on tärkeää erityisesti herkkäihoisille.
! Toimintoa ei voida käyttää ohjelmien 9, , .
Minitäyttö
Suositellaan käyttämään tätä lisätoimintoa, kun pestävät
pyykit ovat korkeintaan puolet suositellusta enimmäistäyttömäärästä (katso Ohjelmataulukko).
! Lisätoimintoa ei voida käyttää ohjelmien 8, 9, 10, 11, 12,
13, , .
67
FI
Pesuaineet ja pyykit
FI
Pesuainelokerikko
Erityisohjelmat
Hyvä pesutulos riippuu myös pesuaineen oikeasta annostelusta: liioittelemalla pesuaineen käytössä ei paranneta
pesutulosta vaan aiheutetaan pesukoneen sisäosien karstautumista ja saastutetaan ympäristöä.
Villa: Ohjelmalla 6 voidaan pestä pesukoneessa kaiken
tyyppisiä villatuotteita, myös merkinnällä “vain käsipesuun”
varustettuja vaatteita. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä erityistä villapesuainetta äläkä ylitä täyttömäärää 2 kg.
Silkki: käytä kyseistä ohjelmaa 7 kaikkien silkkivaatteiden
pesuun. Suositellaan käyttämään erityistä herkkien tuotteiden pesuun soveltuvaa pesuainetta.
Verhot: taita verhot ja laita ne tyynynpäällisen tai verkkopussin sisälle. Käytä ohjelmaa 7.
Jeans: käännä vaatteet ennen pesua ja käytä nestemäistä
pesuainetta. Käytä ohjelmaa 8.
Express: on suunniteltu hieman likaisten vaatteiden
pesemiseksi nopeasti: se kestää ainoastaan 15 minuuttia mahdollistaen siten ajan ja energian säästön. Asettamalla ohjelma (9, 30°C:ssa) voidaan pestä yhdessä
eri tyyppisiä kankaita (villaa ja silkkiä lukuun ottamatta)
enimmäistäyttömäärän ollessa 1,5 kg.
Outwear (programma 10): on suunniteltu vettähylkivien
kankaiden ja tuulitakkien (goretex, polyesteri, nailon)
pesemistä varten; parhaan pesutuloksen saamiseksi
käytä nestemäistä pesuainetta ja annostele puolitäyttöä
varten; esikäsittele hihansuut, kaulukset ja tahrat; älä käytä
huuhteluainetta tai sellaista pesuainetta, johon sisältyy
huuhteluaine. Tällä ohjelmalla ei voida pestä höyhentakkeja.
Sport Intensive (programma 11): on suunniteltu erittäin
likaisten urheiluvaatteiden pesua varten (verryttelyasut,
sukat, jne.); parhaan pesutuloksen saamiseksi suositellaan,
että et ylitä enimmäistäyttömäärää, joka osoitetaan
“Ohjelmataulukossa”.
Sport Light (programma 12): on suunniteltu hieman
likaisten urheiluvaatteiden pesua varten (verryttelyasut,
sukat, jne.); parhaan pesutuloksen saamiseksi suositellaan,
että et ylitä enimmäistäyttömäärää, joka osoitetaan
“Ohjelmataulukossa”. Suositellaan käyttämään nestemäistä
pesuainetta, käytä puolitäytölle sopivaa annostelua.
Sport Shoes (programma 13): on suunniteltu
urheilukenkien pesuun; parhaan tuloksen saamiseksi älä
pese enemmän kuin 2 paria kerrallaan.
! Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita niiden
liiallisen vaahtoutumisen vuoksi.
Vedä ulos pesuainelokerikko ja laita pesuaine tai
lisäaine seuraavasti.
1
2
3
kaukalo 1: Pesuaine esipesua varten (jauheena)
kaukalo 2: Pesuaine varsinaista pesua varten (jauheena tai nesteenä)
Nestemäinen pesuaine tulee kaataa juuri ennen käynnistystä.
kaukalo 3: Lisäaineet (huuhteluaine, jne.)
Huuhteluaine ei saa tulla ulos ritilästä.
Pyykin valmistelu
• Jaottele pyykit seuraavasti:
- kangastyyppi / merkki tuoteselosteessa.
- värit: erottele värilliset vaatteet valkoisista.
• Tyhjennä taskut ja tarkista napit.
• Älä ylitä osoitettuja arvoja, jotka viittaavat kuivaan pyykkimäärään.
Kestävät kuidut: enintään 8 kg
Synteettiset kuidut: enintään 4 kg
Herkät kuidut: enintään 2 kg
Villa: enintään 2 kg
Silkki: enintään 2 kg
Paljonko pyykit painavat?
68
1 lakana 400-500 gr.
1 tyynynpäällinen 150-200 gr.
1 pöytäliina 400-500 gr.
1 kylpytakki 900-1.200 gr.
1 pyyhe 150-250 gr.
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Ennen jokaista linkousta liiallisen tärinän välttämiseksi ja
lastin jakamiseksi tasaisesti rumpu suorittaa muutamia
kiertoja hieman tavallista pesua nopeammin. Jos toistuvista
yrityksistä huolimatta lasti ei jakaudu riittävän tasaisesti,
kone suorittaa linkouksen oletettua hitaammalla nopeudella. Mikäli epätasapaino on liiallinen, pyykinpesukone suorittaa jakamisen linkouksen sijasta. Jotta edesautetaan lastin
jakautumista ja sen tasapainottumista oikein, suositellaan
sekoittamaan suuret ja pienet pyykit.
Varotoimet ja neuvot
! Pesukone on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisiä
turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi. Nämä varoitukset
toimitetaan turvallisuussyistä ja ne tulee lukea huolellisesti.
Yleinen turvallisuus
• Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
• Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien),
joiden fyysinen, aistitoimintojen tai henkinen suorituskyky
on alentunut tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoja
laitteen käytöstä ellei heitä ohjaa ja opasta henkilö, joka on
vastuussa heidän turvallisuudesta. Valvo lapsia, jotta he eivät
leiki laitteen kanssa.
• Älä koske koneeseen avojaloin tai silloin, kun kätesi tai
jalkasi ovat märät tai kosteat.
• Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä
vaan ota kiinni pistokkeesta.
• Älä avaa pesuainelokerikkoa, mikäli pesukone on käynnissä.
Luukkuoven manuaalinen avaaminen
FI
Mikäli ei ole mahdollista avata luukkuovea sähkövirran
puuttuessa ja haluat ripustaa pyykit, toimi seuraavasti:
1. poista pistoke pistorasiasta.
2. tarkista, että veden taso
koneen sisällä on alhaisempi
kuin luukun suu; päinvastaisessa tapauksessa poista
liiallinen vesi tyhjennysletkun
kautta keräten se ämpäriin
kuten osoitettu kuvassa.
3. poista pesukoneen etupuolella oleva suojapaneeli
ruuvimeisselin avulla (katso
kuva).
• Älä kosketa pesukoneesta poistettavaan veteen, koska
se voi olla hyvin kuumaa.
• Älä missään tapauksessa yritä avata luukkua väkisin:
vahingonomaisilta avaamisilta suojaava turvamekanismi
voi vahingoittua.
• Vian tapauksessa älä milloinkaan yritä käsitellä sisäisiä
mekanismeja korjauksen suorittamiseksi.
• Tarkista aina, että lapset eivät pääse toimivan koneen
läheisyyteen.
• Pesun aikana luukku voi kuumentua.
• Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava varovasti
kahden tai kolmen henkilön voimin. Älä yritä siirtää sitä
yksin, sillä kone on erittäin painava.
• Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin panet pyykit
pesukoneeseen.
Hävittäminen
• Pakkaustarvikkeiden hävittäminen: noudata paikallisia
määräyksiä, siten pakkausmateriaalit voidaan käyttää
uudelleen.
• Euroopan Direktiivi 2002/96/EC Waste Eelectrical and
Electronic Equipment (elektroniikka romulle), vaatii vanhojen sähkölaitteiden romun erottamisen normaali jätteiden kierrosta. Vanhat sähkölaitteet tulee kerätä erikseen,
jotta näin voidaan optimoida laitteiden kierrätys ja näin
ollen vähentää vaaran aiheutumista ihmisille ja luonnolle.
Merkkinä rasti jäteastian päällä muistuttaa vastuustasi
laitteiden hävittämisestä erikseen.
Kuluttajien tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin
tai jälleenmyyjiin saadakseen tietoa vanhojen laitteiden
oikeasta kierrättämisestä.
4. kuvassa osoitettua kielekettä käyttäen vedä ulospäin,
kunnes vapautetaan muovinen vetonipukka kiinnittimestä;
sen jälkeen vedä sitä alaspäin ja samanaikaisesti avaa luukku.
5. asenna suojapaneeli paikoilleen varmistaen ennen sen
työntämistä konetta kohden, että olet työntänyt koukut
asiaankuuluviin reikiin.
69
Huolto ja hoito
FI
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
Pumpun puhdistaminen
• Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Täten vähennetään pesukoneen vesilaitteiden kulumista ja estetään
vuotovaara.
Pyykinpesukone on varustettu itsestään puhdistuvalla
pumpulla, joka ei tarvitse huoltoa. Voi kuitenkin tapahtua,
että pienet esineet (rahat, napit) putoavat pumppua suojaavaan eteiseen, joka sijaitsee tämän alapuolella.
• Irrota sähköpistoke konetta puhdistaessasi ja huoltotoimenpiteiden ajaksi.
! Varmista, että pesujakso on päättynyt ja irrota pistoke.
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Eteisen saavuttamiseksi:
Ulkoiset ja kumiset osat voidaan puhdistaa rievulla, joka
huuhdellaan lämpimän veden ja saippuan muodostamassa
liuoksessa. Älä käytä liuottimia tai hankaavia aineita.
1. poista pesukoneen etupuolella oleva suojapaneeli
ruuvimeisselin avulla (katso
kuvaa);
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Irrota lokerikko nostaen
sitä ja vetäen sitä ulospäin
(katso kuvaa).
Pese se juoksevan veden
alla; tämä puhdistus tulee
suorittaa säännöllisesti.
2. ruuvaa irti kansi kiertäen
sitä vastapäivään (katso
kuvaa): on normaalia, että
tulee ulos hieman vettä;
Luukun ja rummun hoito
• Jätä luukku aina hieman auki, jotta vältetään pahan hajun
muodostuminen.
3. puhdista huolellisesti sisäpuoli;
4. ruuvaa kansi takaisin paikalleen;
5. asenna suojapaneeli paikoilleen varmistaen ennen sen
työntämistä konetta kohden, että olet työntänyt koukut
asiaankuuluviin reikiin.
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Tarkista syöttöletku vähintään kerran vuodessa. Jos siinä
on havaittavissa halkeamia tai säröjä, se tulee vaihtaa:
pesujen aikana kova paine voi aiheuttaa yllättävän halkeamisen.
! Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
70
Häiriöt ja korjaustoimet
Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Ennen Huoltoapuun soittamista (katso “Huoltoapu”), tarkista seuraavan
luettelon avulla, että kyseessä ei ole helposti ratkaistava ongelma.
Häiriöt:
Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Pesukone ei käynnisty.
• Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty niin huonosti, että ei
muodostu kontaktia.
• Kodissa on sähkökatkos.
Pesujakso ei aloita toimintaansa.
• Luukku ei ole kunnolla kiinni.
• Näppäintä ON/OFF ei ole painettu.
• Näppäintä START/PAUSE ei ole painettu.
• Vesihana ei ole auki.
• On asetettu viivästys käynnistykseen (katso “Ohjeet pesujakson toteuttamiseen”).
Pesukoneeseen ei tule vettä
(Näytölle tulee näkyviin vilkkuva
kirjoitus “H2O”).
• Veden syöttöletkua ei ole liitetty vesihanaan.
• Letku on taittunut.
• Vesihana ei ole auki.
• Kodista puuttuu vesi.
• Vedenpaine ei ole riittävä
• Painiketta START/PAUSE ei ole painettu.
Pesukone täyttää ja poistaa vettä
jatkuvasti.
• Poistoletkua ei ole asennettu 65 – 100 cm:n korkeudelle maasta (katso “Asennus”).
• Poistoletkun pää on veteen upotettuna (katso “Asennus”).
• Seinäviemärissä ei ole ilma-aukkoa.
Jos näiden tarkistusten jälkeen ongelma ei ratkea, sulje vesihana, sammuta
pesukone ja soita huoltoapuun. Jos asunto on kerrostalon ylimmissä kerroksissa voi esiintyä ns. lappoilmiöitä, joiden vuoksi pesukone syöttää ja poistaa
vettä jatkuvasti. Tämän häiriön poistamiseksi on mahdollista ostaa tarkoitukseen sopiva lappoilmiön estoventtiili.
Pesukone ei poista vettä tai linkoa.
• Ohjelmaan ei kuulu veden tyhjennys: joidenkin ohjelmien yhteydessä tulee
käynnistää se manuaalisesti.
• On kytketty päälle lisätoiminto “Helppo silittää”: ohjelman loppuun suorittamiseksi
paina painiketta START/PAUSE (”Ohjelmat ja toiminnot”).
• Veden poistoletku on taittunut (katso ”Asennus”).
• Veden poistokanava on tukkeutunut.
Pesukone tärisee voimakkaasti
linkouksen aikana.
• Rumpua ei ole vapautettu kunnollisesti asennuksen yhteydessä (katso “Asennus”).
• Pesukone ei ole vaakatasossa (katso “Asennus”).
• Pesukone on tiukassa huonekalujen ja seinän välissä (katso “Asennus”).
Pesukoneesta vuotaa vettä.
• Veden syöttöletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso “Asennus”).
• Pesuainelokerikko on tukkeutunut (sen puhdistamiseksi katso ”Huolto ja hoito”).
• Veden poistoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso ”Asennus”).
“Lisätoimintojen” merkkivalot sekä
merkkivalo “START/PAUSE” vilkkuvat
ja näytölle tulee näkyviin virhekoodi
(esim.: F-01, F-..).
• Sammuta kone ja poista pistoke pistorasiasta, odota noin 1 minuutti ja käynnistä se uudelleen.
Jos häiriö on edelleen havaittavissa, soita huoltoapuun.
Vaahtoa muodostuu liikaa.
• Pesuainetta ei ole tarkoitettu pesukoneille (siitä täytyy löytyä kirjoitus “pesukoneille”, “pesukoneille tai käsinpesuun”, tai vastaava).
• Annostelu on ollut liiallinen.
71
FI
Huoltoapu
195094531.00
06/2011 - Xerox Fabriano
FI
Ennen huoltoapuun soittamista:
• Tarkista, voidaanko häiriö poistaa omin voimin (katso ”Häiriöt ja korjaustoimet”);
• Käynnistä ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko ongelma jo ratkennut;
• Kielteisessä tapauksessa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jonka puhelinnumero löytyy takuutodistuksesta.
! Älä koskaan käytä valtuuttamattomia teknikoita.
Ilmoita:
• häiriön tyyppi;
• koneen malli (Mod.);
• sarjanumero (S/N).
Nämä tiedot löytyvät tietolaatasta, joka sijaitsee pyykinpesukoneen takapuolella sekä etupuolelta avaamalla luukku.
72
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising