Jøtul FS 350 - Jøtul stoves and fireplaces

Jøtul FS 350 - Jøtul stoves and fireplaces
Jøtul FS 350 - I 350 FL
Jøtul FS 350 DE
Jøtul FS 350 - I 350 FL
Jøtul FS 350 DE
Manual Version P10
NO/DK - Monterings- og bruksanvisning
SE
- Monterings- och bruksanvisning
FI
- Asennus- ja käyttöohje
GB
- Installation and Operating Instructions
FR
- Manuel d’installation et d’utilisation
DE
- Montage- und Bedienungsanleitung
NL
- Installatie- en montagehandleiding
- Figures/Pictures
3
5
7
9
11
13
16
18
Monterings- og bruksanvisningen må oppbevares under hele produktets levetid. These instructions must
be kept for future references. Ce manuel doit être conservé pour de futures interventions. Wir empfehlen
Ihnen, die Montage- und Bedienungsanleitung für spätere Zwecke sorgfältig aufzubewahren.
DANMARK
2
NORGE/DANMARK
1.0 Forhold til myndighetene
3.0 Krav ved montering
For montering av innsats, følg monteringsanvisningen for
produktet (Kat. nr. 129543).
3.1 Avstand til vegg av brennbart
materiale (fig. 1)
Installasjonen av et ildsted må være i henhold til det
enkelte lands lover og regler.
Alle lokale forordninger, inklusive de som henviser til
nasjonale og europeiske standarder, skal overholdes ved
installasjonen av produktet.
Det vil alltid være fornuftig å innhente opplysninger
hos det lokale byggesakskontor og fagkyndig hjelp før
installasjonen igangsettes.
Monteringsanvisningen for omrammingen følger
omrammingen. Monterings- og bruksanvisningen som
gjelder innsatsen, er vedlagt innsatsen. For sikkerhetsregler,
daglig bruk, vedlikehold, servicearbeider etc. se denne.
Installasjonen kan først tas i bruk etter at den er kontrollert
av kvalifisert kontrollør.
Et typeskilt for installasjonen er vedlagt omrammingens
monteringsanvisning, og plasseres et passende sted.
Det inneholder informasjon om identifikasjon og
dokumentasjon av produktet.
2.0 Tekniske data
Høyde:
Bredde:
Dybde:
Vekt omramming:
Vekt innsats:
Høyde senter røykuttak Høyde senter røykuttak, side -
1791 mm
715 mm
496 mm
Ca. 350 kg
132 kg
Se fig. 1
Se fig. 16
Ekstrautstyr
Gulvplate for Norge
Stein for sideuttak
-
kat.nr. 361077
kat.nr. 361050
Bak: 40 mm
Side: Min. 300 mm
Til tak: 400 mm
Se fig. 1.
3.2 Krav til luftsirkulasjon
Mellom innsatsen og kleberomrammingen skal det
strømme luft.
3.3 Krav til tildekking av gulv
Gulvbelegg av brennbart materiale må fjernes under
ildsted og gulvplate.
3.4 Standard krav til forplate
Foran ildstedet anbringes en plate av stål eller annet
egnet, ikke brennbart materiale. Platens mål må være
minst 520 mm X 300 mm i Norge, og minst 820 mm X
300 mm i Danmark.
Kontakt dine lokale bygningsmyndigheter angående
restriksjoner og installasjonskrav.
4.0 Tilpassing og behandling
Viktig!
Vær oppmerksom på at steinene kan ta skade ved
hardhendt behandling! For å unngå sprekker, er det
viktig å ikke slå festebrikkene for hardt i. Monteringen
bør utføres av kvalifisert person.
Skulle man være uheldig å få riper i overflaten, kan det
pusses med et fint sandpapir. Ved dypere sår kan det lages
en pasta av klebersteinpulver og vannglass, og sparkle
steinen med dette.
3
NORGE/DANMARK
5.0 Montering
Produktet er tungt.
Sørg for hjelp når det skal settes opp og plasseres.
5.1 Klargjøring av innsats
Ildstedet kan monteres på to forskjellige måter; en versjon
hvor innsatsen plasseres på gulvet i omrammingen, og en
hvor den plasseres på stålplate i lag 2.
NB! For montering av innsats - følg monteringsanvisningen
for innsatsen (pkt. 4.6).
Feste og justering av bein (fig. 3, 4, 8 og 9)
NB: Dersom det er valgt lav plassering, ligger det 4 korte
bein (fig. 8E) i kassen med kleberstein.
• For lav plassering (fig. 4): Monter de 4 korte beina (fig.
8E) med de 4 skjøtestykkene (fig. 8C) med 4 stk. skruer
og muttere som ligger i en pose i esken. Skjøtestykkene
trekkes ut slik at 9 knaster er synlige. Stillskruene
justeres ut ca. 15 mm (fig. 9). Monter deretter disse på
innsatsen ved hjelp av 4 skruer M8 x 25 mm kravehode
(fig. 8B). Skruene er festet til peisbunnen fra før.
• Reis opp innsatsen og plasser brikkene (fig. 8D) under
stilleskruene.
• For høy plassering (fig. 3): Monter de 4 beina (fig. 8A)
med de 4 skjøtestykkene (fig. 8C) med 4 stk. skruer og
muttere som ligger i en pose i esken. Skjøtestykkene
trekkes ut slik at 9 knaster er synlige. Stillskruene
justeres ut ca. 15 mm (fig. 9). Monter deretter disse på
innsatsen ved hjelp av 4 skruer M8 x 25 mm kravehode
(fig. 8B). Skruene er festet til peisbunnen fra før.
• Reis opp innsatsen.
Feste av røykbend
• Røykbendet festes til innsatsens røykstuss i forkant
med en M6 selvgjengende skrue. Bruk et Ø5,5 mm bor
og lag et hull i røykrøret for skruen.
NB! Det er viktig at sammenføyningene/røykrørene er helt
tette. Luftlekkasjer e.l. kan ødelegge funksjonen.
5.2 Montering av omramming
Nødvendige hjelpemidler: Vater, måleband, hammer,
gummihammer, platesaks og silikon.
Steinene i kleberomrammingen kan justeres ved å slå
forsiktig på steinene med gummihammer.
NB. Underlaget må være helt i vater. Max. 2 mm/m
toleranse. Dette er svært viktig for resten av oppsettingen.
Alle steinene skal også være i vater. Bruk evt. små stålbiter
eller silikon for å justere høyden.
1. Legg på plass gulvplaten.
2. Legg ut alle steinene og følg nøye nummereringen. Se
fig. 3-4. OBS! Se plasseringen av hjørnesteinene 223628.
3. Bestem hvor ildstedet skal stå (i forhold til pipe). Mål
4
avstander til vegg (se fig. 1).
4. Legg først ut lag 1 med steiner (fig.6 - 223608, 223675
og 223607). Benytt braketter under steinene (fig. 6 224024 og 224022).
5. Fest hjørnesteiner og frontstein med hjelp av braketter
(fig. 5, 6 og 7 - 224019 og 224021).
6. Fest skjermplaten (fig. 6 - 223680) bak med brakett
(fig. 6 og 7 - 224021)
7. For innsats plassert lavt: Løft innsatsen på plass i
omrammingen og plasser brikkene (fig. 8D) under
stilleskruene. Monter røykbend og røykinnføring.
8. For innsats plassert høyt: Steinene 221621, limes
med silikon på innsiden av sidesteinene, 223608. Se
fig. 6. Legg på plass bunnplaten (fig. 6 - 223683).
Plasser innsatsen og plasser brikkene (fig. 8D) under
stilleskruene. Monter røykbend og røykinnføring.
9. Monter røykrøret til skorsteinen.
10. Ved bakuttak for røykrør må utsparinger i skjermplaten
(fig. 13 - 223681) fjernes.
11. For videre oppbygging av omrammingen, følg fig. 10-15.
12. Ved topputtak tas det hull i toppristen (fig. 15 - 223684)
for røykrøret.
5.3 Stålskorstein
• Skal toppmontert stålskorstein benyttes, monteres
stålskorsteinens startrør i innsatsens røykuttak
på toppen og opp til toppristen. Monter deretter
stålskorsteinen etter bruksanvisningen.
6.0 Ekstrautstyr
Sidestein - kat. nr. 361050
Det er mulighet for sideuttak for røykrør.
• Bytt ut sidestein med steinen, 361050, med utstanset
hull (se fig. 16).
Gulvplate foran produktet - kat. nr. 361077
Stålplate for Norge.
SVENSKA
1.0 Kontroll och lagstiftning
Insatsen installeras enligt installations- och bruksanvisningen
för Jøtul I 350 FL (kat. nr. 129543).
Installation av en eldstad måste ske i enlighet med varje
lands gällande bestämmelser. Samtliga lokala regler,
inklusive de som gäller landsstandard och europeisk
standard, måste följas när produkten installeras.
Monteringsanvisningen för omramningen bifogas med
omramningen.
Monterings- och bruksanvisningen till insatsen bifogas
med insatsen.
I de här anvisningarna hittar du information om
säkerhetsregler, daglig användning, underhåll och
service osv. Installationen får inte tas i bruk förrän den
har inspekterats och ett intyg om färdigställande har
utfärdats.
Typskylten för de fristående produkterna bifogas med
omramningens monteringsanvisning och placeras på
lämplig plats. Den innehåller uppgifter om identifikation
och dokumentation av produktet.
3.0 Krav för installation
3.1 Avstånd från omramning till
brännbart material (bild 1)
Till bakvägg: Min. 40 mm
Till sidovägg: Min. 300 mm
Till tak: Min. 400 mm
3.2 Krav för luftcirkulation
Mellan innsatsen och täljstensomramningen ska det
strömma luft.
3.3 Krav för täckning av golv
En evt. matta måste avlägsnas från ytan under eldstaden
och golvplåten.
Standardkrav för frontplåt
Framför eldstaden ska en plåt av stål eller ett annat
brandsäkert material användas. Plåten måste vara
minst 300 mm framför och 100 mm på sidorna av
kaminöppningen.
Kontakta lämplig myndighet för information om
förordningar och installationskrav.
2.0 Teknisk information
Höjd:
Bredd:
Djup:
Vikt omramming:
Vikt insats:
Höjd center rökrör:
Höjd center rökrör, sidan:
Tilläggsutrustning:
Sten för sidoanslutning.
1791 mm
715 mm
496 mm
Ca. 350 kg
132 kg
Se bild 1
Se bild 16
4.0 Justering och behandling
Viktigt!
Kom i håg att stenarna skadas lätt om de inte hanteras
varsamt. För att undvika sprickor, är det viktigt att inte slå
fast kramporna för hårdt. Monteringen borde utföras av
kvalificerad person.
Om ytan blir repig kan den poleras med finkornigt
sandpapper. Djupare repor kan åtgärdas genom att
repan fylls igen med en blandning av täljstenspulver och
vattenglas.
5
SVENSKA
5.0 Installation
Produkten är tung!
Se till att hjälp finns att tilgå när den skall installeras.
5.1 Uppförande av insatsen
Eldstaden kan monteras på två olika sätt; ett sätt där
insatsen placeras på golvet i omramningen, och en där den
placeras på stålplattan i stenarnas 2. lager.
OBS! Insatsen installeras enligt installations- och
bruksanvisningen för insatsen (pkt. 4.6).
Montering och justering av ben (bild 3, 4, 8
och 9)
OBS! Vid låg placering av insatsen: Använd de fyra
kortare benen (bild 8E) som följer med täljstenen.
• När insatsen placeras lågt (bild 4): Montera de fyra
korta benen (bild 8E) med de fyra skarvstyckena
(bild 8C) med fyra skruvar och muttrar som ligger
i en påse i lådan. Montera sedan dessa på insatsen
med fyra skruvar M8x25 mm med försänkta
huvuden (bild 8B). Skruvarna är fästade i kaminens
botten sedan tidigare. Dra ut insatsens fogdelar tills
9 skårar visas. Skruva ut justeringsskruvarna ca. 15
mm. (bild 9)
• Res upp insatsen.
• När insatsen placeras högt (bild 3): Montera de fyra
benen (bild 8A) med de fyra skarvstyckena (bild 8C)
med fyra skruvar och muttrar som ligger i en påse
i lådan. Montera sedan dessa på insatsen med fyra
skruvar M8x25 mm med försänkta huvuden (bild
8B). Skruvarna är fästade i kaminens botten sedan
tidigare. Dra ut insatsens fogdelar tills 9 skårar visas.
Skruva ut justeringsskruvarna ca. 15 mm. (bild 9)
• Res upp insatsen.
1. Placera stålplåten.
2. Placera ut alla stenarne enligt den numrering av
stenarna som visas i bild 3-4. Obs! Se placeringen av
hörnstenen 223628.
3. Bestäm var eldstaden ska placeras (i relation til
skorstenen). Mäta avstånden till väggen (bild 1).
4. Placera först ut stenarna för lager 1. (bild 6 - 223608,
223675 och 223607). Använd clips under stenarna (bild
6 - 224024 och 224022).
5. Fäst hörnstenarna och frontstenen på rätt plats. Fäst
med clips (bild 5 och 6 - 224019 och 224021). Använd
hammare för att sätta fast delarna. Var försiktig så att
du inte spräcker stenarna när du slår fast clipsen.
6. Fäst skärmplåten (bild 6 - 223680) bakpå med clips (bild
6 och 7 - 224021).
7. När insatsen placeras lågt: Lyft upp insatsen och placera
den i omramningen. Placera de fyra brickorna (bild 8D)
under justeringsskruvarna. Montera rökrörsböj och
rökstos.För resterande uppbyggning av omramningen
följ bild 3, 10-15.
8. När insatsen placeras högt: Stenarna, 221621, placeras
på golvet och limmas med silikon på insidan av
sidostenarna, 223608. Se bild 6. Placera stålplåten (bild
6 - 223683) och insatsen i omramningen. Placera de fyra
brickorna (bild 8D) under justeringsskruvarna. Montera
rökrörsböj och rökstos.
9. Montera rökröret til skorstenen.
10. Vid bakanslutning för rökrör måste förstansade delar
i skärmplåten (bild 13 - 223681) tas bort.
11. För resterande uppbyggning av omramningen följs
bild 10-15.
12. Vid toppanslutning görs hål i toppgallret (bild 15 223684) för rörkrör.
5.3 Stålskorsten
Montering av rökröret
• Om toppmonterat stålskorsten ska användas, används
stålskorstenens startrör upp till toppgallret. Montera
därefter stålskorstenen enligt monterings- och
bruksanvisningen.
• Rökröret ska fästas i rökstosens framkant med en
självgängande M6-skruv. Använd ett Ø5,5 mm borr och
gör hål för skruven i rökröret.
OBS! Det är viktigt att alla skarvar sluter helt tätt.
Luftläckage osv. kan leda till felaktig funktion.
6.0 Tilläggsutrustning
5.2 Montera ihop omramningen
Verktyg som behövs: Vattenpass, måttband, hammare,
gummihammare, plåtsax och silikon.
Stenarna i täljstensomramningen kan justeras genom att
slå forsiktigt på stenarna med gummihammare.
Obs! Underlaget måste vara fullständigt jämnt. Maximal
tolerans: 2 mm/m. Detta är mycket viktigt för resten av
installationen. Alla stenarne måste ligga fullständigt
jämnt. Om det behövs kan du använda små stålbitar eller
silikon för att justera stenarnas höjd.
6
Sten för sidoanslutning - kat. nr. 361050
• Det går att använda ett sidorökrör. Byt ut sidostenen
med en sten 361050 som försetts med hål för rökröret
(bild 16).
SUOMI
1.0 Viranomaisvaatimukset
Noudata takkasydämen asennuksessa sitä koskevia
ohjeita. (Tuotenro 129543)
Tuotteen mukana toimitetaan asennusohje, jossa on
tuotteen tekniset tiedot, sekä yleiset käyttö- ja huoltoohjeet. Takkasydämen mukana toimitetaan sitä koskeva
asennusohje, josta käyvät ilmi myös takkasydämen
tekniset tiedot. Siitä löytyvät turvaohjeet sekä päivittäistä
käyttöä, hoitoa ja huoltoa koskevat ohjeet.
Tulisija voidaan ottaa käyttöön vasta, kun sen on
tarkastanut valtuutettu tarkastaja.
3.0 Asennusvaatimukset
3.1 Etäisyys palavasta materiaalista
valmistettuun seinään (kuva 1)
Takana: 40 mm
Sivulla: Väh. 300 mm
Kattoon: 400 mm
Ks. kuva 1.
3.2 Ilmankiertoa koskevat vaatimukset
Ilman tulee päästä kiertämään takkasydämen ja
vuolukivisen takan välillä.
2.0 Tekniset tiedot
Korkeus:
Leveys:
Syvyys:
Elementtitakan paino:
Takkasydämen paino:
Korkeus savuputkiliitännän
keskikohtaan Korkeus savuputkiliitännän
keskikohtaan, sivulla -
Lisävarusteet
1791 mm
715 mm
496 mm
n. 350 kg
132 kg
Ks. kuva 1
Ks. kuva 16
3.3 Puulattian suojausvaatimukset
Mahdollinen palavasta materiaalista valmistettu
lattiapinnoite, kuten linoleumi tai kokolattiamatto, on
poistettava lattialevyn alta.
3.4 Tulisijan edessä olevan palavasta
materiaalista valmistetun lattian
suojaaminen
Tulisijan etupuolelle on asennettava paikallisten lakien ja
määräysten mukainen etulevy.
Tiili savuputkiliitäntään sivulta
Suomessa: Väh. 400 mm luukun etupuolella, ja levyn on
oltava vähintään tulisijan luukun levyinen.
Kysy asennusta koskevia vaatimuksia ja rajoituksia
paikallisilta rakennusviranomaisilta.
4.0 Viimeistely ja käsittely
Tärkeää!
Käsittele kiviosia varoen, koska ne menevät helposti
rikki! Jotta kiviin ei tulisi halkeamia, kiinnikkeitä ei saa
lyödä liian tiukkaan. Asennus on annettava valtuutetun
asentajan tehtäväksi.
Jos pintaan tulee naarmuja, ne saa pois hiomalla hienolla
hiekkapaperilla. Jos pintaan tulee syvempiä koloja, niihin
voidaan laittaa vuolukivijauheesta ja vesilasista sekoitettua
tahnaa.
7
SUOMI
5.0 Asennus
5.1 Takkasydämen valmistelu
Tulisija voidaan asentaa kahdella eri tavalla: joko
lattialle elementtitakan sisään tai teräslevylle toiseen
kivikerrokseen.
Huom.! Noudata takkasydämen asennuksessa sitä
koskevia ohjeita (kohta 4.6).
Jalkojen kiinnittäminen (kuva 3, 4, 8 ja 9)
HUOM.! Kun takkasydän asennetaan alas: Käytä
vuolukivien mukana toimitettuja neljää lyhyempää
jalkaa (kuva 8E).
• Kun takkasydän asennetaan alas (kuva 4): Asenna neljä
lyhyttä jalkaa (8E) käyttäen 4 jatkokappaletta (8C) ja
4 ruuvia ja mutteria, jotka ovat laatikossa olevassa
pussissa. Kiinnitä ne takkasydämeen neljällä M8 x
25 mm -ruuvilla (8B). Ruuvit on kiinnitetty valmiiksi
tulipesän pohjaan. Pidennä jatkokappaleita niin, että
9 uraa tulee näkyviin (kuva 9). Kierrä säätöruuveja
auki n. 15 mm.
• Nosta takkasydän pystyyn.
• Ylös asennettava takkasydän (kuva 3): Asenna
takkasydämen 4 jalkaa (8A) käyttäen 4 jatkokappaletta
(8C) ja 4 ruuvia ja mutteria, jotka ovat laatikossa
olevassa pussissa. Kiinnitä ne takkasydämeen neljällä
M8 x 25 mm -ruuvilla (8B). Ruuvit on kiinnitetty valmiiksi
tulipesän pohjaan. Pidennä jatkokappaleita niin, että 9
uraa tulee näkyviin (kuva 9). Kierrä säätöruuveja auki
n. 15 mm.
• Nosta takkasydän pystyyn.
Savuputken asennus
• Kiinnitä savuputken kulmakappale takkasydämen
savuputkiyhteen etureunaan M6-ruuvilla. Poraa
savuputkeen Ø5,5 mm:n reikä ruuvia varten.
Huom.! On tärkeää, että savuputkiliitännät ovat täysin
tiiviit. Ilmavuodot tms. voivat heikentää tulisijan
toimintaa.
1. Laita lattialevy paikalleen.
2. Asettele kivet paikalleen noudattaen tarkasti
numerointia. Ks. kuvat 3-4. HUOM.! Tarkista kulmakivien
223628 paikat.
3. Katso, että suojalevyn rei’itetty osa ilmanottoa
varten(kuva 6 - 910267) on irrotettu ja Tarkista tulisijan
tarkka paikka (suhteessa savupiippuun). Mittaa
etäisyydet seiniin (ks. kuva 1).
4. Laita paikalleen ensimmäinen kivikerros (ks. kuva 6 223608, 223675 ja 223607)
5. Kiinnitä kulmakivet ja etukivi kiinnityslaatoilla (kuvat
5, 6 ja 7 - 224019 ja 224021).
6. Käytä vasaraa ja lyö paikalleen suojalevyn kiinnikkeet
(kuva 6 ja 7 - 223680 ja 224021).
7. Kiinnitä suojalevy (kuva 6 - 223680) takaa kiinnikettä
käyttäen (kuva 6 ja 7 - 224021)
8. Alas asennettava takkasydän: Nosta takkasydän
paikalleen elementtitakkaan. Laita neljä levyä (kuva
8D) säätöruuvien alle. Asenna paikoilleen savuputken
kulmakappale ja savuputkiyhde.
9. Ylös asennettava takkasydän: Kivet 221621 liimataan
silikonilla sivukivien 223608 sisäpuolelta. Ks. kuva 6.
Laita paikalleen pohjalevy (kuva 6 - 223683). Nosta
paikalleen takkasydän. Laita neljä levyä (kuva 8D)
säätöruuvien alle. Asenna paikoilleen savuputken
kulmakappale ja savuputkiyhde.
10. Liitä savuputki savupiippuun.
11. Jos savuputki liitetään takaa, on suojalevyn rei’itetty
osa (kuva 13 - 223681) irrotettava.
12. Jatka elementtitakan asennusta kuvien 10-15 mukaisesti.
13. Jos savuputki liitetään päältä, yläritilään (kuva 15 223684) tehdään reikä savuputkea varten.
5.3 Terässavupiippu
• Jos tulisijassa käytetään päältä asennettavaa
t e rä s s av u p i i p p u a , t e rä s s av u p i i p u n a l ku p ä ä
kiinnitetään savuputkiyhteeseen ja päällysritilään. Siitä
eteenpäin terässavupiippu asennetaan käyttöohjeen
mukaisesti.
6.0 Lisävarusteet
5.2 Elementtitakan asennus
Sivuliitäntätiili - tuotenro 361050
Asennuksessa tarvitaan seuraavia työkaluja: Vesivaaka,
mittanauha, vasara, kumivasara, peltisakset ja silikonia.
Vuolukivitakan kivien asentoa voidaan hienosäätää
lyömällä niitä varovasti kumivasaralla.
Sivuliitäntätiiltä tarvitaan, kun savuputki liitetään sivulta.
• Käytä tiiltä 361050, johon on tehty reikä savuputkea
varten (ks. kuva 16).
Huom. Tulisijan alustan tulee olla täysin suorassa.
Maksimitoleranssi 2 mm/m. Tämä on erittäin tärkeää
tulisijan asennuksen kannalta.
Kaikkien kivien tulee myös olla täysin suorassa. Käytä
korkeuden säätämisessä tarvittessa pieniä teräslevyjä
tai silikonia.
8
ENGLISH
1.0 Relationship with the
authorities
The insert is installed in accordance with the installation
and user instructions for Jøtul I 350 FL (cat. nr. 129543).
Installation of the fireplace must be according to local
codes and regulations in each country. All local regulations,
including those that refer to national and European
standards, shall be complied with when installing the
product.
Installation instructions for the surround are included.
Installation and user instructions for the insert are
enclosed with the product.
For day-to-day use, maintenance, servicing, etc., please see
this document. The installation may only be used once it
has been inspected and a certificate of completion has
been issued.
Prior to using the product the installation must be
approved by a qualified person.
The classification label for the free-standing products is
enclosed with the surround’s installation instructions and
is to be placed in an appropriate place.
This contains information about identification and
documentation for the product.
2.0 Technical information
Height:
Width:
Depth:
Weight surround:
Weight insert:
Height center flue outlet:
Height center side flue outlet:
1791mm
715 mm
496 mm
Ca. 350 kg
Ca. 132 kg
See fig. 1
See fig. 16
Options:
• Soapstone for side flue outlet
3.0 Requirements for
installation
3.1 Distance to flammable materials
(fig. 1)
Rear: 40 mm
Sides: 300 mm
Ceiling: 400 mm
3.2 Air circulation requirements
Air shall be allowed to circulate between the insert and
the surround. Make sure that there is adequate ventilation
for the fireplace.
3.3 Floor coverage requirments
Any flammable flooring material must be removed from
the area under the fireplace and floor plate.
Standard front plate requirements
In front of the fireplace a plate made of steel or other
non-flammable material should be used. Minimum size
of plate is 620 mm X 300 mm.
Contact your local building authority regarding restrictions
and installation requirements.
4.0 Adjustment and
treatment
Important!
The stones can be easily damaged if they are not handled
with care.
Be careful not to split the stones when hammering in
the clamps.
The installing should be conducted by a qualified person.
If the surface becomes scratched, it can be polished with
fine sandpaper. Deeper scratches can be repaired by
filling the scratch with a paste from soapstone powder
and water glass.
9
ENGLISH
5.0 Installation
The product is heavy! You will need help during assembly
and when the product is being placed into position.
Check the product to ensure it is free of any damage in
transit before commencing with the installation.
5.1 Preparation/Installation
The fireplace has two different ways of placing the
insert:
1) The insert is placed on the floor or
2) it is placed on a steel plate in layer 2.
Note! Install the insert in accordance with the installation
and user instructions for the insert (section 4.6).
Attaching and adjusting the legs (fig. 3, 4, 8
and 9)
N.B. Regarding the low placement of the insert: Use the 4
shorter legs (fig. 8E) that came with the soapstone.
• Placing the insert low (fig. 4): Assemble the 4
shor t legs (8E) with the adjustable joints
(8C) with the aid of 4 screws and washers, which are in
the plastic bag. Attach the joints to the product with
the aid of 4 countersunk screws , M8x25mm. These are
already attached to the base of the fireplace. Adjust
the joining pieces until 9 tracks are showing. Unscrew
the adjusting screws about 15 mm (fig. 9).
• Lift the insert up.
• Placing the insert high (fig. 3): Assemble
the 4 legs (8A) with the adjustable joints
(8C) with the aid of 4 screws and washers, which are in
the plastic bag. Attach the joints to the product with
the aid of 4 countersunk screws , M8x25mm. These are
already attached to the base of the fireplace. Adjust
the joining pieces until 9 tracks are showing. Unscrew
the adjusting screws about 15 mm (fig. 9).
• Lift the insert up.
installation process.
Make sure that all the stones are completely level. If
necessary use small pieces of steel or silicon to adjust the
height of the stones.
1. Place the steel plate.
2. Lay out all the stones carefully following the numbering
of the stones as shown in the figures (fig. 3-4). Note!
See the position of the stones, 223628.
3. Decide where the fireplace will stand (in relation to the
chimney) See fig. 1 for distances to walls.
4. First lay out the stones for layer 1. (fig. 6 - 223608, 223675
and 223607).
5. Attach the corner stones and front stone using the
clamps (fig. 5, 6 and - 224019 and 224021).
6. Attach the steel plate (fig. 6 - 223680) to the back with
the mounting pieces (fig. 6 and 7 - 224021).
7. Placing the insert on the floor: Lift the insert into the
surround and place the 4 tie plates (fig. 8D) under
the adjustment screws. Attach the flue bend and the
smoke outlet.
8. Placing the insert higher: Place the stones, 221621, on the
floor and use the silicon to attach them to the inside of
the sidestones, 223608 (fig. 6). Place the steel plate (fig.
6 - 223683). Position the insert and place the 4 tie plates
(fig. 8D) under the adjustment screws. Attach the flue
bend and the smoke outlet.
9. Attach the flue pipe to the chimney.
10. For a rear outlet: Remove the knock-out part on the
heat shield (fig. 13 - 223681).
11. To finish installing the surround, see fig. 10-15.
12. For a top outlet: Remove the knock-out part in the top
grate (fig. 15 - 223684).
5.3 Steel chimney
• If a topmounted steel chimney is to be used, attach
the steel chimney’s start flue pipe into the insert’s
top smoke outlet and to the top grate Assemble the
steel chimney in accordance with its installation and
operating instructions.
Attaching the flue pipe
•
The flue pipe must be attached to the smoke outlet
at the front edge with an M6 self cutting screw. Use
an Ø 5.5 mm drill and make a hole in the flue pipe for
the screw.
N.B. It is important that the joints/flue pipes are completely
sealed. Air leakage etc. may lead to malfunction.
5.2 Assembly of the surround
Necessary tools: Spirit level, tape measure, hammer,
rubber hammer, sheet metal shears and silicon.
Note! The underlay must be completely level. Max. 2
mm/m tolerance. This is very important for the rest of the
10
6.0 Optional equipment
Stone for side flue outlet cat. no. 361050
• It is possible to use a side flue. Replace the sidestone
with the stone 361050 containing an appropriate hole
(fig. 16).
FRANÇAIS
1.0 Relations avec les autorités
3.3 Exigences de protection du sol
Installer le foyer suivant les prescriptions du manuel du
Jøtul I 350 FL (N° catalogue 129543).
Les éventuels revêtements de sol combustibles, tels que
le linoléum, la moquette, etc., doivent être retirés de la
surface couverte par la plaque de sol.
Veuillez vous conformer aux règles, normes et usages
professionnels de votre pays, ainsi quaux normes
européennes suivant lesquelles cet appareil a été
développé.
3.4 Exigences relatives à la protection
d’un revêtement de sol combustible à
l’avant du foyer
Les réglementations locales, y compris celles se rapportant
aux normes nationales et européennes, doivent être
respectées lors de l’installation du produit.
La plaque avant doit être conforme aux législations et aux
réglementations nationales en vigueur.
Contacter les autorités locales compétentes (construction)
pour connaître les restrictions et les exigences liées à
l‘installation.
Les présentes instructions de montage, d’installation et
d’utilisation sont jointes à l’habillage. Elles doivent être
lues entièrement avant toute mise en œuvre.
Une étiquette résistante à la chaleur est collée sur le
bouclier thermique à l’arrière de l’habillage ; elle indique
les caractéristiques techniques du produit.
2.0 Informations techniques
Hauteur :
Largeur :
Profondeur :
Poids de l’habillage :
Poids du foyer :
Axe de la sortie de fumées :
Axe de la sortie de fumées, laterale :
Accessoires optionnels :
1791 mm
715mm
496 mm
350 kg
132 kg
voir fig. 1
voir fig. 16
Plaque acier
Sortie latérale
4.0 Réglages et manipulations
Important !
Les pierres sont fragiles et glissantes. Elles risquent d’être
endommagées si elles sont manipulées sans soins et se
rayent facilement. Evitez de faire éclater les gorges en
enfonçant les agrafes au marteau. Pour éviter cela, il suffit
de présenter les agrafes bien droites. L’installation doit être
assurée par une personne qualifiée. Les rayures peuvent
être réparées par un léger polissage avec un abrasif très
fin (laine d’acier n° 000, papier de verre, tampon à vaisselle
etc.). Les accrocs profonds peuvent être rebouchés suivant
la méthode décrite au point 6.0.
5.0 Installation
L´appareil est lourd. Prévoyez de l´aide pour le montage
et la mise en place.
3.0 Exigences avant
l’installation :
Avant de commencer l´installation, s´assurer que le foyer
n´a pas été endommagé au cours du transport.
5.1 Préparation/installation
3.1 Eloignement de matériaux
inflammables (fig. 1)
Arrière : 40 mm
Côtés : 300 mm
Plafond : 400 mm
3.2 Exigences pour la circulation de l’air
L’air doit pouvoir circuler librement et largement entre le
foyer et l’habillage.
Le foyer peut être placé :
1. Directement sur le sol.
2. Sur une plaque en tôle (fournie) posée sur le deuxième
rang de pierres.
N.B. Installer le foyer suivant les prescriptions du manuel
du Jøtul I 350 FL.
Fixation et réglage des pieds (fig. 3, 4, 8 et
9)
Important!: En ce qui concerne l’emplacement bas du
foyer, utilisez les 4 pieds (fig. 8E) fournis avec les pierres.
• Foyer posé au sol (fig. 4): Montez les parties réglables
(fig. 8C) sur les pieds (fig. 8E) avec les 4 vis et rondelles,
qui se trouvent dans le sac plastique. Régler les
rallonges de pieds en laissant apparaître 9 crans et les
11
FRANÇAIS
•
•
•
vis de pied à 15 mm (fig. 9). Fixez les pieds à l’appareil
en vous servant de 4 vis à tête fraisée (fig. 8B) M8x25
mm qui se trouvent déjà sur le socle du foyer.
Redressez le foyer.
Foyer posé en hauteur (fig. 3): Montez les parties
réglables (fig. 8C) sur les pieds (fig. 8A) avec les 4 vis
et rondelles, qui se trouvent dans le sac plastique.
Régler les rallonges de pieds en laissant apparaître 9
crans et les vis de pied à 15 mm (fig. 9). Fixez les pieds à
l’appareil en vous servant de 4 vis à tête fraisée (fig. 8B)
M8x25 mm qui se trouvent déjà sur le socle du foyer.
Redressez le foyer.
Fixation du conduit de cheminée
•
Il est recommandé de fixer l’adaptateur ou le premier
tuyau au moyen d’une vis auto taraudeuse M6. Avec
un foret de Ø 5.5 mm, pratiquez un orifice pour la vis
dans le conduit d’évacuation.
N.B. Le premier élément du conduit de raccordement doit
être parfaitement étanche sur le foyer. Une fuite d´air ou
autre peut être la cause de dysfonctionnements.
5.2 Assemblage de l´habillage
Outillage nécessaire : Niveau à bulle, mètre à ruban,
marteau, maillet en caoutchouc, cisailles à tôle et
silicone.
Très important ! La surface sur laquelle repose lappareil
doit absolument être parfaitement de niveau. Tolérance
maximum : 2 mm/m, faute de quoi linstallation ne pourra
se faire correctement. Pour le réglage du premier rang de
pierres, utiliser des cales en acier ou du silicone.
1. Placer la plaque acier.
2. Sortez les pierres délicatement de la palette et repérezles en fonction du numéro marqué derrière (fig. 3 et 4).
3. Définissez lendroit exact par rapport au conduit de
fumées (une fois monté, il sera impossible dajuster
lensemble). Voir les fig. 1 pour les dimensions et
distances de sécurité.
4. Disposez le premier rang de pierres (fig. 6 - 223608,
223675 & 223607). Attention ! Les deux pierres 223628
utilisées vers la fin du montage sont différentes des
pierres 223607.
5. Lier les pierres dangle avec les pierres de côté et la
pierre frontale en utilisant les agrafes (fig. 5, 6 & 7 224019 & 224021).
6. Fixez le bouclier thermique arrière (fig. 6 - 223680) à
larrière des pierres latérales avec les agrafes (fig. 6 &
7 - 224021).
7. Foyer posé au sol. Poser le foyer à lintérieur de
lhabillage et placez les 4 plaques d’assise (fig. 8D) sous
les vis de réglage. Fixer le tuyau et le coude.
8. Foyer posé en hauteur. Utiliser le silicone pour coller
les pierres 221621, à lintérieur pierre 223608 (fig.6).
Placer la plaque en tôle sur les pierres (fig. 6 - 223683).
Positionner le foyer et placez les 4 plaques d’assise (fig.
8D) sous les vis de réglage.
12
9. Pour placer la pierre 223675 à l’avant sous le foyer,
basculer celui-ci vers l’arrière et ramenez-le en place
en même temps que vous abaissez la pierre.
10. Pour achever le montage de l’habillage, suivre les
fig. 10 à 15.
5.3 Raccordements
Fixer la gaine d’arrivée d’air de combustion sur le buselot et
la faire descendre presque jusqu’au sol. Fixer l’adaptateur
ou le premier élément du conduit de raccordement sur la
buse de la cloche à fumées.
Pour une sortie par larrière: Découper les parties
prédécoupées en haut du bouclier thermique (fig. 13 223681).
Pour une sortie par dessus: Enlever la partie prédécoupée
dans le couvercle (fig. 15 - 223684).
Pour une sortie sur le coté, utilisez la pierre 361050 à la
place d’une 223608 ; elle doit être commandée en plus.
5.4 Conduit métallique
1.
Si vous utilisez un conduit de fumées métallique, fixez
le premier élément directement sur la buse de la cloche
à fumées du foyer.
2. Suivez les instructions de mise en œuvre du conduit.
6.0 Réparation de la pierre
Les gros accrocs peuvent être bouchés avec un mastic
réalisé en mélangeant la poudre et le liquide joints à
l’habillage. La poudre est du Natron qui se forme par
évaporation au bord de lacs riches en sodium. Le liquide
contient du silicate d’alcali (corrosif). Dosage : 15 cl de
poudre pour 10 cl de liquide.
7.0 Accessoire optionnel
Sortie latérale - No de pièce 361050
Vous pouvez réliser une sortie du tuyau par le côté en
remplaçant la pierre 223608 par une pierre contenant un
trou approprié (361050). (Voir fig. 16).
DEUTSCH
1.0 Behördliche Auflagen
D e r E i n s a t z w i r d g e m ä ß d e r M o n t a g e - b z w.
Gebrauchsanleitung für das Modell Jøtul I 350 FL DE
installiert (Kat.-Nr. 129543).
Die Aufstellung muss gemäß den behördlichen Auflagen
und Bestimmungen des jeweiligen Landes erfolgen.
Alle lokalen Bestimmungen, einschließlich solche im
Bezug auf nationale und europäische Normen, müssen bei
der Aufstellung des Produkts eingehalten werden.
Sprechen Sie vor dem Einbau mit ihrem zuständigen
Bezirks - Schornsteinfegermeister. Er wird Sie über
die baurechtlichen Vorschriften ingormieren, und die
Abnahme durchfuhren.
Anleitungen für Montage bzw. Aufstellung und zum
Betrieb des Ofens sind dem Produkt beigelegt. Das Produkt
muss vor Inbetriebnahme durch eine qualifizierte Stelle
genehmigt werden.
Das Typenschild für das frei stehende Produkt ist in der
Montageanleitung für die Ummantelung enthalten und
muss an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden.
2.0 Technische Daten
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Gewicht der Ummantelung:
Gewicht des Einsatzes:
Höhe bis Zenter des Anschlusses :
Höhe bis Zenter des seitlichen Anschlusses :
1791 mm
715 mm
496 mm
350 kg
132 kg
Abb. 1
Abb. 16
3.0 Montageanforderungen
3.1 Anforderungen an Abstände zu
brennbaren Materialen (Abb. 1)
Hinten: 40 mm
Seitlich: 300 mm
Decke: 400 mm
3.2 Anforderungen an die Luftzirkulation
Zwischen Einsatz und Speckstein-Ummantelung muss
Luft zirkulieren können.
3.3 Anforderungen an Bodenabdeckung
Jegliches brennbares Fußbodenmaterial muss vor der
Installation aus dem Bereich unterhalb der Ummantelung
und der Brandschutzplatte entfernt werden.
4.0 Anpassung und
Handhabung
Vor der Montage lesen Sie bitte die Installations- und
Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Berücksichtigen Sie, dass die Steine bei unvorsichtiger
Handhabung beschädigt werden können. Schlagen Sie
die Montagestücke vorsichtig ein, damit die Steine nicht
springen. Die Montage muss von einer qualifizierten
Person ausgeführt werden.
Kratzer in der Oberfläche können mit feinem Schleifpapier
entfernt werden. Tiefere Kratzer lassen sich mit einer Paste
aus Specksteinpulver und Wasserglas füllen.
Zusatzausstattung
Stein für seitlicher Anschluß
13
DEUTSCH
5.0 Installation
Wichtig! Der Einsatz ist schwer. Man braucht Hilfe um ihn
aufzustellen und in die richtige Position zu bringen.
Vor dem Aufstellen ist der Einsatz auf Beschädigungen
zu kontrollieren.
5.1 Aufstellen des Einsatzes
Sie können die Feuerstelle auf zwei Weisen montieren: Der
Einsatz kann auf den Fußboden in der Ummantelung
oder auf einer Stahlplatte in der dritten Lage plaziert
werden.
Wichtig! Der Einsatz wird gemäß der Montage- bzw.
Gebrauchsanleitung für das Modell Jøtul I 350 FL DE
installiert
Anbau und justieren der Beine (Abb. 3, 4, 8
und 9)
Hinweis: Bei einer niedrigen Platzierung des Einsatzes:
Verwenden Sie die vier Beine (Abb. 8E) im Lieferumfang
des Specksteins.
• Niedrige Plazierung (Abb. 4): Bauen Sie die Beine
(Abb. 8E) mit den einstellbaren Gelenken mit Hilfe
von 4 Schrauben (in der Plastiktüte) zusammen
Gelenke mit Hilfe von vier Senkschrauben (Abb. 8B)
M8x25mm an den Kamin anbauen. Diese befinden
sich bereits an der Kaminbasis. Beine so einstellen,
daß die gewünschte Höhe erreicht wird. Ziehen Sie
die Verlängerungsstücke aus bis 9 Kerben erscheinen.
Ziehen Sie die Einstellschrauben ca. 15 mm aus (Abb. 9).
• Brennkammer hochheben.
• Hohe Plazierung (Abb. 3): Bauen Sie die Beine
(Abb. 8A) mit den einstellbaren Gelenken mit Hilfe
von 4 Schrauben (in der Plastiktüte) zusammen
Gelenke mit Hilfe von vier Senkschrauben (Abb. 8B)
M8x25mm an den Kamin anbauen. Diese befinden
sich bereits an der Kaminbasis. Beine so einstellen,
daß die gewünschte Höhe erreicht wird. Ziehen Sie
die Verlängerungsstücke aus bis 9 Kerben erscheinen.
Ziehen Sie die Einstellschrauben ca. 15 mm aus (Abb. 9).
• Brennkammer hochheben.
5.2 Montage der Ummantelung
Benötigtes Werkzeug: Wasserwaage, Bandmaß, Hammer,
Gummihammer, Blechschere und Silikon.
Hinweis: Der Untergrund muss absolut wagerecht sein.
Die maximale Neigung beträgt 2 mm/m. Dies ist für die
nachfolgende Montage von größter Bedeutung.
Achten Sie darauf, dass alle Steine horizontal liegen.
Korrigieren Sie die Höhe der Steine bei Bedarf mit kleinen
Blechstücken oder mit Silikon.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Anbau das Abzugsrohr
12.
• Das Abzugsrohr muß mit einer Schneidschraube M6
am Rauchabzug befestigt werden. Verwenden Sie einen
5,5 mm Bohrer und bringen Sie am Abzugsrohr eine
Bohrung für die Schraube an.
Hinweis: Es ist wichtig, daß die Fugen/Abzugsrohre
vollständig abgedichtet sind. Austretende Luft o.ä. kann die
ordnungsgemäße Funktion des Kamins beeinträchtigen.
13.
14
14.
Plazieren Sie die Brandschutzplatte aus Stahl.
B e a c ht e n S i e b e i m S e t ze n d e r S t e i n e d i e
Nummerierung, die in den Abbildungen dargestellt
ist. (Abb. 3 und 4).
Hinweisung: Bitte beachten Sie die Position von den
Steinen 223628.
Legen Sie den Aufstellungsort der Feuerstelle (im
Verhältnis zu dem Schornstein) fest. Siehe Abb. 1 für
die Abstände zur Wand.
Setzen sie zuerst die Steine der ersten Lage (Abb. 6 223608, 223675 und 223607).
Befestigen Sie die Steine der Ecken und den vorderen
Stein mithilfe der Klammern (Abb. 5, 6 und 7 - 224019
und 224021).
Die Brandschutzplatte (Abb. 6 - 223680) hinten
mithilfe der Klammern (Abb. 6 und 7 - 224021)
befestigen.
Niedrige Plazierung: Der Einsatz ist an seine endgültige
Position auf den Fußboden in der Ummantelung
zu bringen und die vier Verbindungsplatten (Abb.
8D) sind unter die Einstellschrauben zu legen. Der
Abzugsrohrbogen und der Rohrstutz montieren. Für
weitere Montierung der Ummantelung gehen Sie
dann so vor, wie die Abbildung 3 illustriert.
Hohe Plazierung: Die Steine, 221621, auf der Innenseite
der Seitensteine, 223608 mit Silikon kleben (Abb. 7).
Jetzt platzieren Sie die Brandschutzplatte auf den
inneren Seitensteinen und bringen den Einsatz an
seine endgültige Position. Die vier Verbindungsplatten
(Abb. 8D) sind unter die Einstellschrauben zu legen.
Den Abzugsrohrbogen und den Rohrstutz montieren.
Jetzt das Rauchrohr an den Rohrstutz anschließen.
Für hintere Rauchrohranschluß: Die vorgestanzte
Öffnung der Hitzeschutzplatte (Abb. 13 - 223681) muss
entfernt werden.
Für weitere Montierung der Ummantelung gehen Sie
dann so vor, wie die Abbildungen 10-15 zeigen.
Für obere Rauchrohranschluß: Ein Loch im
Lüftungsgitter für das Rauchrohr muss gemacht
werden.
Die Lüftungsgitter (Abb. 15 - 223684) über die Öffnung
der Ummantelung legen.
5.3 Stahlschornstein
• Falls ein Stahlschornstein an den oberen Rauchrohranschluß
montiert werden soll, muß man mit dem Startrohr
des Schornsteins anfangen. Das Rohr wird in das
Rauchrohranschluß des Einsatzes montiert und durch
die Lüftungsgitter der Ummantelung geführt. Der
Stahlschornstein soll weiter gemäß der Montagebzw. Bedienungsanleitung des Schornsteins montiert
werden.
6.0 Zusatzausrüstung
Seitlicher Rauchrohranschluß - Kat. Nr. 361050
• Ein seitlicher Anschluß kann verwendet werden.
Hierzu wird der Seitenstein durch einen Stein mit
entsprechender Öffnung (361050) ersetzt. (Abb. 16)
15
NEDERLANDS
1.0 Wettelijke voorschriften
3.0 Eisen voor installatie
Het inzetstuk moet in overeenstemming met de installatieen gebruikersinstructies voor Jøtul I 350 FL (cat. nr. 129543)
worden geïnstalleerd.
3.1 Afstand tot brandbare materialen (fig. 1)
De haard moet in elk land volgens de lokale regels en
voorschriften worden geïnstalleerd. Bij het installeren
van het product moeten alle lokale voorschriften die
betrekking hebben op nationale en Europese normen,
worden nageleefd.
De installatie-instructies voor de ombouw zijn meegeleverd.
De installatie- en gebruikersinstructies voor het inzetstuk
zijn bij het product meegeleverd.
Voor dagelijks gebruik, onderhoud, verzorging enz. kunt u
dit document raadplegen. De installatie mag pas worden
gebruikt als deze is gecontroleerd en er een certificaat is
afgegeven.
Voordat het product wordt gebruikt, moet de installatie
door een bevoegd persoon zijn goedgekeurd.
Het classificatielabel voor de vrijstaande producten wordt
bij de installatie-instructies van de ombouw meegeleverd
en moet op een geschikte plaats worden aangebracht.
Hierop staat informatie over de identificatie en
documentatie van het product.
Achter:
40 mm
Zijkanten: 300 mm
Plafond: 400 mm
3.2 Eisen voor luchtcirculatie
Tussen het inzetstuk en de ombouw moet lucht kunnen
circuleren. Zorg dat er voldoende ventilatie voor de haard
aanwezig is.
3.3 Eisen voor afdekking vloer
Alle brandbare vloermaterialen moeten uit het gebied
onder de haard en de vloerplaat worden verwijderd.
3.4 Eisen voor standaard voorplaat
Aan de voorkant van de haard moet een plaat van staal of
een ander onbrandbaar materiaal worden gebruikt.
Neem contact op met de plaatselijke bouwtoezichtinstanties
voor informatie over beperkingen en installatievereisten.
4.0 Afstelling en behandeling
2.0 Technische informatie
Hoogte:
Breedte:
Diepte:
Gewicht ombouw:
Gewicht inzetstuk:
Hoogte centrale kacheluitlaat:
Hoogte centrale kacheluitlaat, zijkant:
Opties:
Speksteen voor kacheluitlaat zijkant
16
1791 mm
715 mm
496 mm
Ca. 350 kg
Ca. 132 kg
Zie fig. 1
Zie fig. 16
Belangrijk!
Als de stenen niet voorzichtig worden behandeld, kunnen
ze snel beschadigd raken.
Zorg ervoor dat de stenen niet barsten als u de klemmen
erin slaat.
De installatie moet door een bevoegd persoon worden
uitgevoerd.
Als het oppervlak bekrast raakt, kan het met fijn schuurpapier
worden geschuurd. Diepere krassen kunnen worden
gerepareerd door de kras met een pasta van speksteenpoeder
en waterglas te vullen.
NEDERLANDS
5.0 Installatie
Het product is zwaar! Bij de montage en het plaatsen van
het product hebt u hulp nodig.
Controleer het product op transportschade voordat u met
de installatie begint.
Zorg dat alle stenen volledig waterpas zijn. Indien nodig
stukjes staal of siliconen gebruiken om de hoogte van de
stenen af te stellen.
1.
2.
3.
5.1 Voorbereiding/Installatie
4.
Het inzetstuk kan op twee manieren worden geplaatst:
1) Het inzetstuk wordt op de vloer geplaatst of
2) het wordt op een stalen plaat in laag 2 geplaatst.
5.
6.
Let op! Installeer het inzetstuk in overeenstemming met
de installatie- en gebruikersinstructies voor het inzetstuk
(paragraaf 4.6).
7.
De poten bevestigen en aanpassing (fig. 3, 4,
8 en 9.)
8.
NB: voor het laag plaatsen van het inzetstuk: gebruik de 4
poten (fig. 8E) die bij de speksteen zijn geleverd.
• Het inzetstuk op de vloer plaatsen (fig. 4): Monteer de 4
poten (fig. 8E) met de verstelbare verbindingen (fig. 8C)
met behulp van 4 bouten en ringen. Deze zitten in de
plastic zak. Bevestig de verbindingen met 3 verzonken
bouten (M8x25 mm) aan het product. Deze zijn al aan
de basis van de haard bevestigd. Stel de verbindende
delen af totdat er 9 sporen zichtbaar zijn. Draai de
stelbouten ongeveer 15 mm los (fig. 9).
• Til het inzetstuk op.
• Het inzetstuk hoger plaatsen (fig. 3): Monteer de 4
poten (fig. 8A) met de verstelbare verbindingen (fig. 8C)
met behulp van 4 bouten en ringen. Deze zitten in de
plastic zak. Bevestig de verbindingen met 3 verzonken
bouten (M8x25 mm) aan het product. Deze zijn al aan
de basis van de haard bevestigd. Stel de verbindende
delen af totdat er 9 sporen zichtbaar zijn. Draai de
stelbouten ongeveer 15 mm los (fig. 9).
• Til het inzetstuk op.
De kachelpijp bevestigen
• Sluit de kachelpijp aan de voorkant met een zelftappende
M6-bout aan op de rookuitlaat. Gebruik een boor van
Ø 5,5 mm en maak voor de bout een gat in de kachelpijp.
NB: het is belangrijk dat de verbindingen/kachelpijpen
volledig afdichten. Luchtlekkage e.d. kunnen tot storingen
leiden.
5.2 De ombouw monteren
Noodzakelijk gereedschap: waterpas, meetlint, hamer,
rubberen hamer, plaatschaar en siliconen.
Let op! De ondergrond moet volledig waterpas zijn. Max.
2 mm/m tolerantie. Dit is van groot belang voor de rest
van het installatieproces.
9.
10.
11.
12.
Plaats de stalen plaat.
Leg de stenen voorzichtig op volgorde neer, zie de
nummers in de figuren (fig. 3 en 4). Let op! Bekijk de
positie van de stenen, 223628.
Bepaal waar de haard komt te staan (ten opzichte van
de schoorsteen). Zie fig. 1 voor de afstanden tot muren.
Leg eerst de stenen voor laag 1 neer (fig. 6 - 223608,
223675 en 223607).
Bevestig de hoekstenen en de voorsteen met de
klemmen (fig. 5, 6 en 7 - 224019 en 224021).
Bevestig de stalen plaat (fig. 6 - 223680) aan de
achterkant met de klemonderdelen (fig. 6 en 7 224021).
Het inzetstuk op de vloer plaatsen: til het inzetstuk
in de ombouw en plaats de 4 bevestigingsplaten (fig.
8D) onder de stelschroeven. Bevestig de kachelbocht
en de rookuitlaat.
Het inzetstuk hoger plaatsen: Plaats de stenen, 221621,
op de vloer en gebruik de siliconen om ze aan de
binnenkant van de zijstenen te bevestigen, 223608
(fig. 6). Plaats de stalen plaat (fig. 6 - 223683). Plaats
het inzetstuk en plaats de 4 bevestigingsplaten (fig.
8D) onder de stelschroeven. Bevestig de kachelbocht
en de rookuitlaat.
Sluit de kachelpijp op de schoorsteen aan.
Voor een achteruitlaat: verwijder het uittikdeel op het
hitteschild (fig. 13 - 223681).
Om de installatie van de ombouw af te ronden, zie
fig. 10-15.
Voor een bovenuitlaat: verwijder het uittikdeel in het
toprooster (fig. 15 - 223684).
5.3 Stalen schoorsteen
Als er een aan de bovenkant gemonteerde stalen
schoorsteen moet worden gebruikt, sluit u de
startkachelpijp van de stalen schoorsteen op de bovenste
rookuitlaat van het inzetstuk en op het toprooster aan.
Monteer de stalen schoorsteen in overeenstemming met
de installatie- en bedieningsinstructies.
6.0 Optionele uitrusting
Steen voor kacheluitlaat zijkant - cat. nr.
361050
Er kan een zijuitlaat worden gebruikt.
Vervang de zijsteen door de steen (361050) met een
geschikt gat (fig. 16).
17
496
1587
1791
70
Ø1
ca 270
Combustible wall
Long legs
9 tracks shall be visible
715
1587
396
Short legs
9 tracks shall be visible
217
217
ca 15 mm
ca 558
Product: Jøtul FS 350 - I 350
217
1
39
60
9
Norge:
x=520 ; y=300
Danmark: x=820 ; y=300
Sverige:
x=720 ; y=300
658
300
Min. mål gulvplate / measurement floorplate
x/y=Acc. to national regulatives and regulations
x
Rad
iati
on
zon
e
Measurements according to EN 13240
1300
Jøtul FS 350 - I 350
y
40
375
Fig. 1
257
900080-P02
430
18
1587
684
ca 15 mm
SIL
ICO
NE
Fig. 2
Fig.3
Fig. 4
223678
223684
223661
223678
223684
223661
223660
223607
223660
223608
223607
223608
223607
223675
223607
223608
223675
223685
223608
223675
223685
223628
223608
223607
223608
223607
223608
223628
223608
223607
223608
223607
223608
223608
223607
223608
223685
223675
223607
223675
223675
19
Fig.5
Fig. 6
223680
223683
224019
fig. 7
224020
221621
224021
223608
224022
224019
224021
223675
224022
224024
223607
223679
224023
224024
Fig. 7
Fig. 8
E
B
A
C
Fig. 9
20
Fig.10
D
Fig. 12
Fig. 11
223677
223676
224023
223628
224023
Fig. 14
Fig. 13
223681
223607
223685
223607
223628
21
Fig. 16
Fig. 15
223684
223661
223660
361050
223678
1587mm
22
23
Jøtul arbeider kontinuerlig for om mulig å forbedre sine produkter, og vi forbeholder oss retten
til å endre spesifikasjoner, farger og utstyr uten nærmere kunngjøring.
Jøtul AS, April 2013
Cat.no. 10034362
Draw.no. 4-4458-P10
Jøtul bemüht sich ständig um die Verbesserung seiner Produkte, deshalb können
Spezifikationen, Farben und Zubehör von den Abbildungen und den Beschreibungen in der
Broschüre abweichen.
Jøtul pursue a policy of constant product development. Products supplied may therefore
differ in specification, colour and type of accessories from those illustrated and described in
the brochure.
Jøtul s’attache à l’amélioration constante de ses produits. Ceux livrés peuvent présenter
quelques différences d’aspect, de couleur et d’accessoires par rapport au présent document.
Kvalitet
Jøtul AS arbeider etter et kvalitetssikringssystem basert på NS-EN ISO 9001 for utvikling,
produksjon og salg av ildsteder. Vår kvalitetspolitikk skal gi kundene den trygghet og
kvalitetsopplevelse som Jøtul har stått for siden bedriftens historie startet i 1853.
Qualität
Jøtul AS hat ein Qualitätssicherungssystem, das sich bei Entwicklung, Produktion und Verkauf
von Öfen und Kaminen nach NS-EN ISO 9001 richtet. Diese Qualitätspolitik vermittelt unseren
Kunden ein Gefühl von Sicherheit und Qualität, für das Jøtul mit seiner langjährigen Erfahrung
seit der Firmengründung im Jahre 1853 steht.
Quality
Jøtul AS has a quality system that conforms to NS-EN ISO 9001 for product development,
manufacturing, and distribution of stoves and fireplaces. This policy gives our customers
quality and safety piece of mind as a result of Jøtul’s vast experience dating back to when the
company first started in 1853.
Qualité
Jøtul AS applique une procédure de contrôle de qualité conforme à la norme NS-EN ISO 9001
pour le développement, la fabrication et la distribution de sa gamme de poêles, foyers et inserts.
Cette démarche assure à nos clients une tranquillité d’esprit sur la qualité et la sécurité, due
à une expérience remontant à la création de la société en 1853.
Jøtul AS,
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad,
Norway
www.jotul.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising