Kullanım kılavuzu

Kullanım kılavuzu
SVC 3467 ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
FR
NL
DE
ES
RU
UA
HR
AR
De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik
talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri
SINBO SVC 3467 ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE
KULLANMA KILAVUZU
AC230V, 50Hz, 2000W
Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak
için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.
-1-
ÖNEML‹ UYARILAR
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Bu elektrikli cihaz› kullan›rken, özellikle çevrede çocuklar›n bulunmas› durumunda
afla¤›daki temel güvenlik önlemlerini mutlaka göz önünde bulundurman›z gerekmektedir:
BÜTÜN KILAVUZU OUYUNUZ
KULLANMADAN ÖNCE( BU C‹HAZI)
‹KAZ: Yang›n, elektrik çarpmas› ve yaralanma riskini azaltmak için:
1. Elektrik süpürgesi fifle tak›l› iken gözetimsiz b›rakmay›n. Kullan›m d›fl› iken ve servis
öncesi elektrik süpürgesinin fiflini prizden çekin
2. Elektrik çarpmas› riskini azaltmak için d›flar›da ve ›slak yüzeyler üzerinde kullanmay›n.
3. Sadece bu k›lavuzda belirtildi¤i gibi kullan›n. ‹malatç›n›n tavsiye etti¤i aksesuarlar›
kullan›n.
4. Hasar görmüfl kablo veya fiflli elektrik süpürgesini kullanmay›n. E¤er elektrik süpürgesi
çal›flmas› gerekti¤i gibi çal›flm›yor ise, düflürülmüfl ise, hasar görmüfl ise , d›flar›da
b›rak›lm›fl ise veya su içerisine düflürülmüfl ise elektrik süpürgesini bir servis merkezine
götürün.
5. Kablodan tutarak çekmeyin veya tafl›may›n, kabloyu bir tutamaç olarak kullanmay›n,
kablo üzerine kap›y› kapatmay›n veya kabloyu keskin kenarlar ve köflelerin etraf›ndan
çekmeyin. Elektrik süpürgesini kablosu üzerinde sürüklemeyin. Kabloyu s›cak yüzeylerden
uzak tutun.
6. Kablosunda çekerek prizden ç›karmay›n. Prizden ç›karmak için kablo yerine fiflinden
kavray›n.
7. Islak ellerle fifli veya elektrik süpürgesini tutmay›n.
8. Aç›kl›klar›n içerisine herhangi bir cisim koymay›n. Herhangi bir aç›kl›k bloke edilmifl
iken kullanmay›n. Tozdan, havdan, tüyden ve hava ak›fl›n› azaltacak her fleyden muhafaza
edin.
9. Saç›n›z›, bol giysilerinizi, parmaklar›n›z› ve vücudunuzun tüm bölümlerini aç›kl›klardan
ve hareket eden parçalardan uzak tutun.
10. Fiflten çekmeden önce tüm kontrolleri kapat›n.
11. Merdivenleri temizlerken özel bir dikkat gösterin.
12. Gazolin gibi alev al›c› ve yan›c› s›v›lar› temizlemek için kullanmay›n veya bu gibi
maddelerin var oldu¤u alanlarda kullanmay›n.
13. Kablo makaras›na sararken fiflini tutun. Kabloyu sararken fiflin savrulmas›na müsaade
etmeyin.
14. Hortumu takmadan önce prizden çekin
15. Sigara,kibrit veya s›cak kül gibi yanmakta olan veya duman ç›karan herhangi bir
maddeyi temizlemeye çal›flmay›n.
16. Toz torbas› ve/veya filtresi yerinde de¤il iken kullanmay›n.
17. E¤er güç kablosu hasar görmüfl ise tehlikeden kaç›nmak için imalatç› veya servis
acentesi veya benzer yeterlilik de bir kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
BU KULLANMA KILAVUZUNU MUHAFA ED‹N‹Z.
-2-
C‹HAZIN ÖZELL‹KLER‹
1. Siklon elektrik süpürgesi
2. Termostat korumal›
3. H›z kontrollu
4. HEPA filtreli
5. Metal Telekobik boru
6. Metal zemin f›rças›
7. Toz Kapsitesi 3L
8. Otomatik kablo geri sarma
9. AC230V,50Hz, 2000W
C‹HAZIN TANITIMI
1. Zemin A¤›zl›¤›
2. Teleskobik Boru
3. Park Etme Aksesuar›
4. Depolama Klipsi
5. Haval› Tafl›y›c›
6. Emici Hortum
7. Tafl›ma Tutamac›
8. Emici Hortum Ba¤lant›s›
9. ON/OFF Toz Dü¤mesi
10. Serbest B›rakma Dü¤mesi
11. Kablo Sarma Dü¤mesi
12. Güç Ayar› Dü¤mesi
13. Köfle-Kenar A¤›zl›¤›
14. Mobilya A¤›zl›¤›
UYARILAR
E¤er hava girifli, zemin f›rçalar› veya teleskobik boru t›kan›rsa elektrik
süpürgesini hemen kapat›n. Elektrik süpürgesini tekrar çal›flt›rmadan
önce t›kanmaya neden olan maddeyi uzaklaflt›r›n.
1. S›cak cisimlerin oldu¤u yerlerde elektrik süpürgesini acele ederek
kullanmay›n ve sigara izmariti veya kül gibi s›cak nesneleri
vakumlamay›n.
2. Sadece elleriniz kuru iken fifli prize tak›n.
3. Lütfen elektrik süpürgesini kullanamdan önce olas› zararlar›
engellemek için zeminden büyük kesici cisimleri uzaklaflt›r›n›z.
4. Fifli prizden ç›kar›rken güç kablosundan tutarak çekmeyin.
-3-
ÖN HAZIRLIK
ELEKTR‹K SÜPÜRGES‹N‹N HAZIRLANMASI
1. Döner hortum ba¤lant›s›n› elektrik süpügesinin içerisine
klik sesini duyuncaya kadar takmak suretiyle hortumu elektrik
süpürgesine tak›n.
2. Teleskobik Borunun ve aksesuarlar›n montaj›
2.1: Teleskobik boruyu hortumun di¤er ucuna tak›n.
2.2: Kilitleme mekanizmas›n› afla¤› do¤ru iterek ve borunu alt
bölümünü uygun bir uzunlu¤a çekerek teleskobik borunun boyunu
ayarlay›n. Muhaza etmek üzere kald›rd›¤›n›zda boruyu mümkün
oldu¤unca k›salt›n.
2.3: Zemin f›rças›n› telsokobik boruya tak›n.
Zemin A¤›zl›¤›
Zemin a¤›zl›¤›n›n iki ayar› vard›r. Sert yüzeyleri
temizlerken(parke zemin,yer karosu gibi), yer a¤›zl›¤›
uzat›lmal›d›r. Hal›lar› ve paspalar› temizlereken f›rçalar
a¤›zl›¤a tak›lmal›d›r. ‹ki ayar aras›nda de¤ifliklik yapmak
için f›rça de¤ifltirme dü¤mesine bas›n.
Ba¤lama A¤›zl›¤›
Radyatörler, köfleler, süpürgelikler için
Mobilya A¤›zl›¤›
Mobilya, perdeler ve dökümlü kumafllar için
-4-
C‹HAZIN KULLANIMI
• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın
Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
Elektrik Süpürgesi ile temizleme
1. Cihaz› kullanamdan önce yeterli miktarda kabloyu açarak esnetin
ve fifli elektrik flebekesi prizine tak›n. Esnek elektrik kablosu
üzerindeki sar› iflaret maksimum uzunluk iflaretidir ve geçilmemelidir.
Cihaz› açmak için aya¤›n›zla gövdedeki ayak pedal›
dü¤mesine
bas›n.
2. Güç kablosunu geri sarmak için bir elinizle
dü¤mesine bas›n
ve di¤er eliniz ile de hasar göremsine neden olacak flekilde
savrulmamas›n› engellemek için k›lavuzluk edin.
Toz kab›n›n boflalt›lmas›
Emilen toz ,toz kab›nda “MAX” iflaretine ulaflt›¤›nda veya emifl gücünün
düfltü¤ü zamanda toz kab›n› boflalt›n.
1. Elektrik süpürgesini kapat›n ve fifli prizden ç›kar›n. Bunu yapmak için
daima kablodan de¤i fiflten çekin.
2. Serbest b›rakma dü¤mesini afla¤› da¤ru basarak toz kab›n› serbest
b›rak›n.
3. Toz kab›n› elektrik süpürgesi silindirinden ileri do¤ru kald›r›n.
4. Toz kab›n› boflalt›rken, toz tenekesi üzerinde düflük seviyede tutun.
5. Açma dü¤mesine bas›n. Taban aç›l›r ve toz toz tenekesine boflal›r.
6. Kalan tozu gevfletmek için dikkatlice sars›n.
7. Taban› kapat›n.
8. Toz kab›n› elektrik süpürgesi silindiri üzerine yerlefltirin.
9. Toz kab›n›n güvenli bir flekilde oturup oturmad›¤›n› kontrol edin.
Motor Filtresinin Temizlenmesi
1. Elektrik Süpürgesini kapat›n ve fiflini prizden çekin.
2. Toz kab›n› ç›kar›n
3. Toz kab› kapa¤›n› aç›n ve filtreyi d›flar› ç›kar›n.
4. Koruyucu motor filtresini toz tenekesinin üzerine tutun. Iyi bir temizleme
için nazikçe toz tenekesi üzerine vurun.
5. Koruyucu motor filtresini tutucusunun içerisine geri tak›n
-5-
C‹HAZIN KULLANIMI
6. Koruyucu motor filtresini yuvas›na geri yerlefltirin.
7. Filtre muhafazas›n› ilk önce kesin olarak üstten as›l› tutarak de¤ifltirin.
Kiliti kilik sesi ç›k›ncaya kadar bast›rarak yerine ba¤lay›n.
8. Toz kab›n› elektrik süpürgesi silindirinin üzerine yerlefltirin.
9. Toz kab›n›n güvenli bir flekilde yerine oturup oturmad›¤›n› kontrol edin.
ÖNEML‹! Motor filtresi olmadan elektrik süpürgesini asla kullanmay›n.
KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal›flt›r›n›z.Bulundu¤unuz yerin voltaj›n›n uygun olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis
merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Ar›za durumunda cihaz›
kendiniz sökmeye kalk›flmay›n›z, bak›m merkezimiz ya da sat›fl sonras› hizmet merkezimiz
ile ba¤lant›ya geçiniz.
TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
1. Elektrik süpürgesini tafl›ma tutmac›ndan tutarak kald›rabilir ve tafl›yabilirsiniz. Elektrik
süpürgesini asla kablosundan tutarak kald›rmay›n ve tafl›may›n.
2. Elektrik süpürgesini yerine koymadan önce kablosunu geri sar›n. Fiflini prizden çekin
ve kablo tamam›yle geri sar›l›ncaya kadar kablo sarma dü¤mesine bas›n.
3. Yerden tasarruf etmek için elektrik süpürgesi uç kapa¤›n›n üzerine dik olarak
depolanabilir. Teleskobik boru elektrik süpürgesinin üzerinde park etme aparat›n› park
etme tutcusuna takmak suretiyle as›l› olarak durabilir.
ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I
BU ÜRÜNÜN DO⁄RU fiEK‹LDE ATILMASI
Bu iflaret, bu ürünün A.B. içerisinde di¤er ev eflyas› t›klar› ile beraber at›lmamas›
gerekti¤ini göstermektedir. Kontrolsüz at›klardan dolay› çevre veya insan
sa¤l›¤›na gelebilecek olas› zarar› önlemek için, malzeme kaynaklar›n›n
sürdürülebilir yeniden kullan›m›n› desteklemek ad›na sorumluluk sahibi bir
flekilde onu yeniden dönüflüme tabi tutunuz. Kullan›lm›fl cihaz›n›z› atarken, lütfen yeniden
kullan›m ve toplama sistemlerini kullan›n›z veya ürünün sat›n al›nd›¤› yerdeki sat›c› ile
irtibata geçiniz. Çevre için sa¤l›k geri dönüflüm için bu ürünü alabilirler.
TEM‹ZL‹K
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
Elektrik süpürgesini kuru bir bez ile silerek temizleyin.
Herhangi bir biçimde kuvvetli çözücü veya afl›nd›r›c› temizleme maddesi kullanmamal›s›n›z.
-6-
TEM‹ZL‹K VE BAKIM
Ç›k›fl hava filtresi havay› elektrik süpürgesini terketmeden önce son kez temizler.
Ç›k›fl hava filtresini afla¤›daki gibi temizleyebilirsiniz.
1. Elektrik süpürgesini kapat›n ve fiflini flebeke prizinden
çekin. Bunu yaparken daima kablodan de¤il fiflten tutarak
çekin.
2. Toz kab›n› ç›kar›n.
3. Ç›k›fl sünger örtüyü aç›n.
4. Sünger filtreyi so¤uk akan suyun alt›nda y›kay›n ve
kurumaya b›rak›n.
5. Ç›k›fl hava filtresini yerine geri tak›n.
6. Ç›k›fl süngerini kapat›n.
Ç›k›fl Sünger Filtresi
BAKIM
• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmemektedir.
Düzenli temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r.
-7-
ENGLISH
SINBO SVC 3467 CYCLONIC VACUUM CLEANER
USER GUIDE
AC230V, 50Hz, 2000W
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using an electrical appliance, basic precaution should always be followed, including
the following:
READ ALL INSTRUCTIONS
BEFORE USING (THIS APPLIANCE)
WARNING-To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:
1. Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when no use and
before servicing.
2. To reduce the risk of electric shock, do not use outdoors or on wet surfaces
3. Use only as described in this manual. Use only manufactures recommend attachments.
4. Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should,
has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, enter it to a service
center.
5. Do not pull or carry on cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord
around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away
from heated surfaces.
6. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
7. Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
8. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free
of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
9. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving
parts.
10.Turn all controls off before unplugging.
11. Use extra care when cleaning on stairs.
12. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in
areas where they may be present
13. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
14. Unplug before connecting the hose
15. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or
hot ashes.
16. Do not use without dust bag and/or filter in place.
17. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service
agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
SAVE THESE INSTRUCTIONS!
-8-
COMPONENTS AND EQUIPMENT
1. Floor Nozzle
2. Telescopic Tube
3. Parking Fixture
4. Storage Clip
5. Air Slide
6. Suction Hose
7. Carrying Handle
8. Suction Hose Connection
9. ON/OFF Button Dust
10. release Button
11. cord rewinder Button
12. Power adjustment button
13. Crevice Nozzle
14. T Furniture Nozzle
PREVENTION
Switch off the vacuum cleaner immediately if the air intakes, the floor
brushes or the telescopes tube becomes blocked. Before starting the
vacuum cleaner up again remove the substance causing the blockage:
1. Never use the vacuum cleaner in the immediate
vicinity of hot bodies and do not suck up hot objects such as cigarette
ends or ashes.
2. Only place the plug in the socket when your hands are dry.
3. Please remove large of sharp objects from the floor before using
the vacuum cleaner to avoid any possible damage to it.
4. Do not pull by the mains cable when pulling out the plug.
PREPARING THE VACUUM CLEANER
1. Fit the hose on the vacuum cleaner by inserting the rotating
hose connection into the vacuum cleaner until you hear a click.
To remove the hose, press the button at the side of the hose
connection and pull it out.
-9-
2. Assembling the telescope tube and accessories
2.1: Fit the telescopic tube into the other end of the hose.
2.2: Adjust th e length of the telescopic tube by pushing the locking
mechanism down and pulling in the bottom section of the tube
to a suitable length.
When parking, shorten the tube as far as possible.
2.3: Fit the floor brush into the telescope tube.
Floor Nozzle
The floor nozzle has two settings. When cleaning hard
surfaces(parquet flooring, flooring tiles, etc.), the nozzle
brushes should be extended. When cleaning carpets
and mats, the brushes should be retracted into the
nozzle. Press the brush change button to switch
between the two settings.
Joint nozzle
For radiators, corners, skirtings, etc.
Furniture nozzle
For furniture, curtains, drapes, etc.
USE
Vacuum cleaning
1. Before using the device first roll out a sufficient length of electric
flex cable and plug into the mains socket. The yellow mark on the
electric flex cable is the maximum length that must not be exceeded.
To switch on the device press the foot pedal button
on the casing
with your foot
- 10 -
2. To rewind the power cable, press the button
with one hand and guide the cable with the other hand to ensure
that it does not whip causing damage.
Emptying dust container
Empty the dust container at the latest when the sucked in quantity of
dirt in the dust container has reached the “MAX” mark or the suction
power has dropped.
1. Switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug from the mains.
To do this always pull on the plug and not on the cable.
2. Release the dust container by pressing down the release button.
3. Lift the dust container forwards out of the cylinder vacuumcleaner.
4. When emptying the dust container, hold it low over a dustbin.
5. Press the open button. The base opens and the dust runs into the
dustbin.
6. Carefully knock the remaining dust loose.
7. Close the base.
8. Place the dust container onto the cylinder vacuum cleaner.
9. Check whether the dust container is securely seated.
Cleaning the motor filter
1. Turn off and unplug cleaner.
2. remove the dust container.
3. Open the dust container cover and take he filter out.
4. Hold the protective motor filter over a dustbin. For a rough clean,
gently knock over a dustbin.
5. Insert the dry protective motor filter back into its holder.
6. Place protective motor filter together back into its receptacle.
7. Replace the filter cover by hooking it precisely from above first. The
engage the lock by pressing it until audibly clicks into place.
8. Place the dust container onto the cylinder vacuum cleaner.
9. Check whether the dust container is securely seated.
IMPORTANT! Never use the vacuum cleaner without a motor filter.
Cleaning the exhaust air filter
The exhaust air filter cleans the air a final time before it leaves the vacuum cleaner. You
can clean the exhaust air filter as follows:
- 11 -
1. Switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug
from the mains. To do this always pull on the plug and
not on the cable.
2. Remove the dust container.
3. Open the exhaust sponge cover.
4. Rinse the sponge filter under cold running water and
allow dry.
5. Put the exhaust air filter back into place.
6. Close the exhaust sponge cover.
Exhaust Sponge Filter
Transport and Storage
1. You can lift and carry the vacuum cleaner using the carrying handle. Never pull or lift
the vacuum cleaner by the cord.
2. Befor putting the vacuum away, rewind the cord. Switch off the socket, unplug, and
press the cord rewind button until the cord is fully rewound.
3. To save space, the vacuum can be stored upright on its end cover. The telescopic tube
can be hung on the vacuum cleaner by inserting the parking fixture into the vertical
parking holder.
4. Cleaning
Clean the vacuum cleaner by wiping it with a damp cloth.
You must not use any form of strong, solvent or abrasive cleaning agent.
Environmental tips
Once any electronic product is no longer functional, it should be disposed of in such a
way as to cause minimum environmental impact, in accordance with the regulations of
your local authority. In most cases you can take such products to your local recycling
station.
Features
1. Cyclone vacuum cleaner
2. With thermostat protection
3. Speed control
4. HEPA filter
5. Metal telescopic tube
6. Metal base floor brush
7. Dust Capacity: 3 L
8. Automatic cord rewinder
9. AC230V, 50Hz, 2000W
- 12 -
FRANÇAIS
SINBO SVC 3467 ASPIRATEUR ELECTRIQUE CYCLONIC
MODE D’EMPLOI
AC230V, 50Hz, 2000W
CONSIGNES DE SECURITI IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, y compris les précautions suivantes,la
sécurité de base doivent toujours être suivies.
L‹SEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS
AVANT D’UTILISER ( CET APPAREIL)
AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de
blessure:
1. Ne pas abandonner l'appareil quand il est branché. Le débrancher de la prise quand
il n'est pas en utilisation ou avant de la service
2. Ne pas l'utiliser à l'extérieur ni sur des surfaces humides pour éviter d’un choc
électrique.
3. Ne l'utiliser que de la façon décrite dans ce manuel. N'employer exclusivement que
les accessoires recommandés par le fabricant.
4. Ne pas utiliser avec un cordon d'alimentation ou une prise endommagée. Ne pas
utiliser l'aspirateur si on l'a laissé tomber, s'il a été endommagé, laissé à l'extérieur ou
immergé dans de l'eau. Le renvoyer à un centre de maintenance autorisé.
5. Ne pas le tirer ni le transporter en utilisant le cordon d'alimentation, ne pas utiliser
le cordon d'alimentation comme une poignée, ne pas fermer une porte sur le cordon
d'alimentation, et ne pas tirer le cordon d'alimentation sur des arêtes ou des coins aigus.
Ne pas faire fonctionner l'appareil au-dessus du cordon d'alimentation. Maintenir le
cordon à l'écart des surfaces chaudes.
6. Ne pas le débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation. Pour le débrancher, saisir
la prise et non le cordon d'alimentation.
7. Ne pas tenir la prise ou l'appareil avec des mains humides.
8. Ne placer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas l'utiliser avec une ouverture
quelconque obstruée ; le maintenir exempt de poussière, de peluches, de
cheveux et de tout objet susceptible de réduire le débit d'air.
9. Maintenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps
éloignés des ouvertures et des éléments mobiles.
10. Mettre les commandes à l'arrêt avant de le débrancher.
11. Prendre les plus grandes précautions quand on le nettoie sur des marches d'escalier.
12. Ne pas aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tel que de l'essence,et
ne pas utiliser dans des zones où ils pourraient être présents.
13. Tenir la fiche pendant enroulement du cordon. Ne pas laisser frapper la prise en se
dissipiant pendant enroulement du cordon.
14. Débrancher toujours cet appareil avant de connecter le tuyau d'aspiration
- 13 -
15. Ne pas aspirer d’ objet chaud, brûlant ou fumé tel que des cigarettes, des allumettes
ou des embers ou leurs semblables.
16. Ne pas utiliser l'aspirateur sans que les filtres ou le sac de poussière soient en place.
17. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, un
de ses agents de maintenance ou une personne de qualification similaire afin d'éviter
tout risque.
GARDER CE MODE D’EMPLOI
PRODUIT et ACCESSOIRES
1. Suceur sols
2. Tube Téléscopique
3. Accessoire de parking
4. Clips de stockage
5. Transporteur aérien
6. Tube d’aspiration
7. Poignée
8. Connecteur du tube d’aspiration
9. Bouton de poussière ON/OFF
10. Bouton de libération
11. Bouton enrouleur du cordon
12. Bouton de puissance
13. Suceur plat
14. Suceur ameublement
PRECAUTION
Il est nécessaire de mettre immédiatement l'aspirateur à l'arrêt si
l’entrée d’air, les suceurs sols ou le tube téléscopique se bouche.
Eliminer la substance constituant l'obstruction avant d'essayer de
redémarrer l'aspirateur.
1. Utiliser l'aspirateur lentement dans les endroits chauds et ne pas
aspirer les objets chauds tels que les mégots de cigarettes ou les
cendres.
2. Avant d'insérer la fiche dansla prise murale, vérifier que votre main
est sèche.
3. Avant de commencer à utiliser l'aspirateur, retirer du sol les objets
de grande taille ou aigus afin d'éviter d'endommager l'appareil.
4. Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale ,ne pas retirer
par le cordon d’alimentation
- 14 -
ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR
1. Insérer l'élément de raccordement du tuyau dans
l’aspirateur électrique . Appuyer jusqu'à encliquetage en
position.
2. Fixation de tube téléscopique et des accessoires
2.1: Insérer le tube téléscopique à l’autre extrémité du tuyau.
2.2: Poussant vers le bas le mécanisme de verrouillage et en
tirant la partie inférieure du tube d'une longueur appropriée ,
ajustez la longueur du tuyau téléscopique. Lorsque vous gardez
le tuyau , raccourcir autant que possible.
2.3: Insérer la brosse sol au tube téléscopique.
Suceur Sols
Il ya deux réglage du suceur sol.En nettoyant les
surfaces dures,(parquet,carrelage etc,) le suceur sol
doit être prolongé. En nettoyant les tapis et les
moquettes, les brosses doivent être insérées au
suceur.Appuyez sur le bouton de changement de brosse
pour faire le changement entre les deux réglages.
Suceur plat
Pour les radiateurs,les coins et les plinthes
Suceur ameublement
Pour les meubles, les rideaux et les tissus drapés
- 15 -
UTILISATION
Nettoyage avec l’aspirateur électrique
Avant d'utiliser l'appareil, tirer à l'extérieur une longueur suffisante
de câble et insérer la fiche dans la prise 'alimentation. Une marque
jaune sur le cordon d'alimentation indique la longueur de câble
idéale. Ne pas tirer le câble au-delà de la marque jaune.
1. Appuyer sur le pédale d'interrupteur MARCHE/ARRET
pour
mettre en service l'aspirateur.
2. Pour enrouler le cordon d'alimentation, appuyer à l'aide d'une
main sur le bouton de rembobinage
et guider la câble avec
l'autre main afin de s'assurer qu'il ne se produit aucun fouettement
susceptible de provoquer un endommagement.
Décharger le conteneur à poussière
Lorsque la poussière aspirée atteint à la marquee ‘MAX’ sur le conteneur
à poussière ou la diminuation d’aspiration est effectuée, déchargez le
conteneur à poussière.
1. Eteignez l’aspirateur électrique et débranchez la fiche de la prise. Pour
le faire, retirez toujour par le fiche et non du cordon.
2. Appuyez sur le bouton de liberation vers le bas et libérez le conteneur
à poussière.
3. Enlevez le conteneur à poussière vers l’avant du cylindre d’aspirateur
électrique.
4. En déchargeant le conteneur à poussière, maintenez le au bas niveau
sur la poubelle à poussière.
5. Appuyez sur le bouton de déverouillage, la base ouvre et la poussière
décharge dans la poubelle à poussière.
6. Ebranlez-le soigneusement pour disperser la poussière restante
7. Fermez la base
8. Placez le conteneur à poussière sur le cylindre d’aspirateur électrique
9. Vérifiez que le conteneur à poussière est bien mis à sa place de façon
sécuritaire.
Nettoyage du Filtre du Moteur
1. Eteignez l’aspirateur électrique et débranchez la fiche de la prise.
2. Retirez le conteneur à poussière
3. Ouvrez le couvercle du conteneur à poussière et retirez le filtre
- 16 -
4. Tenez le filter protecteur du moteur sur la poubelle de poussière,
tapotez légèrement pour un bon nettoyage
5. Insérez le filtre protecteur du moteur dans le porte-filtre
6. Replacez le filtre protecteur du moteur à sa place.
7. Remplacez premièrement le protecteur du filtre en tenant définitivement
suspendu par le haut. Fixez le vérou à sa place en appuyant jusqu’à
entendre le son ‘clic’
8. Placez le conteneur à poussière sur le cylindre d’aspirateur électrique.
9. Vérifiez que le conteneur à poussière est bien mis à sa place de façon sécuritaire.
IMPORTANT ! Ne jamais utiliser l’aspirateur électrique sans le filtre du moteur
Le filtre d’ air de sortie nettoie l'air une dernière fois avant de quitter l'aspirateur.
Vous pouvez le nettoyer comme suit :
1. Eteignez l’aspirateur électrique et débranchez la fiche
de la prise. Pour le faire, retirez toujour par le fiche et
non du cordon.
2. Retirez le conteneur à poussière
3. Ouvrez le couvre d’éponge de sortie
4. Lavez le filtre épongé sous l’eau froide et laissez le
sécher
5. Replacez le filtre de sortie d’air à sa place
Filtre d’éponge
6. Fermez l’éponge de sortie.
de sortie
Transport et Stockage
1. Vous pouvez enlever et transporter l’aspirateur électrique par sa poignée.Ne jamais
enlever ou transporter l’aspirateur électrique par son cordon
2. Avant de garder l’aspirateur électrique ,enroulez le cordon. Débranchez la fiche de
la prise, et appuyez sur le bouton de rebobinage jusqu’à l’enroulement complet
3. Pour économiser de l'espace, l’ aspirateur électrique pour être stockée à la verticale
sur le couvercle. Le tube télescopique peut être resté suspendu sur l’appareil à condition
de mettre l’appareil de parking au titulaire de parking.
Nettoyage
Essuyez l’aspirateur électrique avec un chiffon sec pour le nettoyer
Ne pas utiliser de solvants forts ou agent de nettoyage abrasifs en aucune façon
- 17 -
Conseils de l’environnement
Quand un produit électronique n’est plus fonctionnel,il doit être détruit de manière à
causer le moins d'impact environnemental selon les réglementations des gouvernements
locaux. Dans ces cas, vous pouvez les rapporter aux stations locales de recyclage.
Caractéristiques
1. Aspirateur électrique cyclonic
2. Sécurité de thermostat
3. Contrôle de vitesse
4. Filtres HEPA
5. Tube téléscopique métallique
6. Brosse sol métallique
7. Capacité de poussière: 3L
8. Rebobinage automatique du cordon
9. 230V,50Hz, 2000W
- 18 -
NEDERLANDS
SINBO SVC 3467 CYCLOON STOFZUIGER
GEBRUIKSAANWIJZING
AC230V, 50Hz, 2000W
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Tijdens het gebruik van elektrische apparaten dient u het onderstaande en de gebruikelijke
veiligheidsvoorschriften te handhaven.
LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOLLEDIG DOOR
VOOR GEBRUIK (VAN DIT APPARAAT)
WAARSCHUWING: Om brand, stroomschokken en verwondingen te voorkomen:
1. Laat de stofzuiger wanneer deze op het stroomnet aangesloten is niet zonder toezicht.
Wanneer u hem niet gebruikt of tijdens onderhoud uit het stopcontact halen.
2. Om stroomschokken te voorkomen dient u de stofzuiger niet op natte oppervlakten
te gebruiken.
3. Gebruik het apparaat zoals is voorgeschreven. Gebruik alleen accessoires welk door
de producent worden aangeraden.
4. Kabels en snoeren welk schade vertonen niet gebruiken. Indien de stofzuiger schade
vertoont, is gevallen, niet werkt zoals het hoort, lange tijd aan weersinvloeden is
blootgesteld en/of in water is gevallen dan dient u deze te tonen aan een reparateur.
5. Verplaats de stofzuiger niet door aan het snoer te trekken of gebruik het snoer niet
als handvat. Draag er zorg voor dat het snoer niet tussen deuren of scherpe randen komt.
Let er op dat het snoer niet in aanraking komt met warme oppervlakten.
6. Haal het apparaat niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
7. Hou het apparaat niet met natte handen vast en raak het snoer niet met vochtige/natte
handen aan.
8. Stop geen voorwerpen in de open delen. Indien een voorwerp een opening blokkeert
dient u het apparaat niet te gebruiken.
9. Let bij het gebruik op dat wijd zittende kleding uw haren en vingers niet in de open
delen of draaiende onderdelen vast komen te zitten.
10. Wees er zeker van dat u het apparaat heeft uitgeschakeld voordat u deze uit het
stopcontact haalt.
11. Let extra op bij het schoonmaken van trappen.
12. Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen. Maak geen gebruik
van het apparaat op oppervlakten met licht ontvlambare vloeistoffen.
13. Wanneer u het snoer oprolt hou deze dan vast bij de kop.
14. Zorg ervoor dat het apparaat niet op het elektriciteitsnet is aangesloten wanneer u
de slang aansluit.
15. Gebruik het apparaat niet om brandende stoffen, zoals sigaretten lucifers of as op
te ruimen.
16. Indien er geen opvangzak of filter in het apparaat zit, deze dan niet gebruiken.
- 19 -
17. Indien de stroomkabel schade vertoont, dan het apparaat niet gebruiken. Breng het
apparaat naar een service point of een reparateur.
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.
ONDERDELEN
1. Vloer-mondstuk
2. Uitrekbare buis
3. Vastzet houder
4. Opberg clip
5. Drager
6. Zuigslang
7. Handvat
8. Zuigslang verbindingsstuk
9. AAN/UIT Stofknop
10. Ontgrendelknop
11. Kabel Oprolknop
12. Krachtaanpassingsknop
13. Hoek-mondstuk
14. Meubilair-mondstuk
LET OP
Indien de luchtinvoer, mondstukken of uitrekbare buis verstopt raakt,
zet dan meteen uw stofzuiger uit. Voordat u de stofzuiger weer aanzet
moet u er zeker van zijn dat de verstopping is opgelost.
1. Gebruik het apparaat niet op oppervlakten welk warm zijn. Zuig
geen sigaretten, as of soortgelijke warme stoffen op te zuigen.
2. Stop het apparaat met droge handen in het stopcontact.
3. Verwijder scherpe objecten voordat u een oppervlak gaat stofzuigen.
4. Wanneer u het apparaat uit het stopcontact haalt, doe dit niet dmv
aan het snoer te trekken.
HET GEREED MAKEN VAN DE STOFZUIGER
1. De draaibare slang in de stofzuiger zetten tot u een klik
hoort.
- 20 -
2. Installatie van de uitrekbare slang en overige accessoires
Doe de uitrekbare slang in de draaibare slang.
2.2: Duw de sluitingsmechanisme omlaag en trek de uitrekbare
slang tot de gewenste lengte. Om het apparaat op te bergen raden
wij u aan om de uitrekbare slang zo ver als mogelijk in te korten.
2.3: Plaats de vloer-mondstuk op de uitrekbare slang.
Vloer-mondstuk
Het vloer-mondstuk heeft 2 standen. Wanneer u harde
oppervlakten, bijv laminaat, stofzuigt dient u de borstels
te verlengen. Wanneer u zachte oppervlakten, bijv
tapijten, stofzuigt dient u de borstels in het apparaat
te zetten. Om te switchen tussen de 2 standen dient
u de borstelswitch in/uit te drukken
Koppelstuk
Verwarming en hoeken te stofzuigen
Meubilair-mondstuk
Meubilair, gordijnen en overige stoffen.
GEBRUIK
Schoonmaken met behulp van de stofzuiger.
gaat gebruiken moet u voldoende snoer trekken en ervoor zorgen
dat deze niet gespannen staat. Hierna kunt u het apparaat in het
stopcontact stoppen. Op het snoer is een gele waarschuwingslijn
gezet, dit geeft het einde van het snoer weer. Om het apparaat aan
te zetten kunt u met uw voet op
deze knop drukken.
- 21 -
2. Om het snoer terug op te rollen moet u in 1 hand de kabel
vastpakken. Met u andere hand moet u op de
oprolknop
drukken.
Legen van de stof bak
De opgezogen stof wordt opgevangen in de stof bak. Deze moet u legen
wanneer het stof op de “MAX” streep zit. U kunt hem tevens legen wanneer
het apparaat zijn zuigkracht verliest.
1. Zet de stofzuiger uit. Haal de stekken uit het stopcontact.
2. Druk de loslaatknop omlaag om de stof bak los te koppelen.
3. Haal de stof bak naar los door deze naar voren te drukken en los te
maken van de stofzuigercilinder.
4. Bij het legen van de stof bak, de stof blik er overheen laten hangen.
5. Druk de openingsknop, het blik zal openen en de stof zal eruit vallen.
6. Om vastzittend stof los maken moet u het blik rustig schudden.
7. Doe de deksel dicht.
8. Plaats de stof bak terug op de cilinder.
9. Controleer of de bak goed vastzit.
Schoonmaken van het filter
1. Zet de stofzuiger uit. Haal de stekken uit het stopcontact.
2. Haal de stof bak los
3. Maak de stof bak deksel open en haal het filter eruit.
4. Hou de beschermende motorfilter boven het stof blik. Voor een goede
schoonmaak dient u rustig tegen het blik aan te kloppen.
5. Plaats het filter terug in de houder
6. Plaats het filter terug in de stofzuiger.
7. Vervang als eerste de filterhouder door deze boven vast te houden.
Plaats deze terug en druk hem aan tot u een klik hoort.
8. Plaats het stof blik terug op zijn plaats.
9. Controleer of de bak goed vastzit.
WAARSCHUWING ! gebruik de stofzuiger nooit zonder het filter.
- 22 -
De uitlaatfilter maakt de lucht voor een laatste maal
schoon. Deze uitlaatfilter kunt u zoals hieronder vermeld
schoonmaken.
1. Zet de stofzuiger uit. Haal de stekken uit het stopcontact.
2. Haal de stof bak los
3. Maak de schuimen afsluiting open.
4. Hou de schuimen filter onder koud stromend water en
laat deze drogen.
5. Plaats deze terug
6. Sluit deze af.
Schuimen
Uitlaatfilter
Verplaatsen en Opbergen
1. U kunt de stofzuiger optillen of verplaatsen door deze aan het handvat vast te pakken.
Til het apparaat nooit op door deze vast te pakken bij het snoer.
2. Voordat u de stofzuiger opbergt moet u de kabel op laten rollen. Druk de oprolknop
in tot de kabel volledig is opgerold.
3. Om ruimte te besparen hoort u de stofzuiger rechtop op te bergen. De uitrekbare slang
kunt u vastzetten op de houder.
4. Schoonmaak
De stofzuiger kunt u schoonmaken met behulp van een vochtige doek. Gebruik absoluut
geen schuurmiddel
Milieu adviezen
Wanneer het apparaat niet meer gebruikt zal worden, dient deze conform lokale wetgeving
vernietigd te worden. In zulke gevallen kunt u het apparaat bij lokale vernietigingrecyclingbedrijven inleveren.
Specificaties
1. Cycloon stofzuiger
2. Hittebestendig
3. Snelheidsregeling
4. HEPA filter
5. Metalen uitrekbare buis
6. Metalen vloerborstel
7. Stofinhoud 3L
8. Automatische kabel omroller
9. AC230V,50Hz, 2000W
- 23 -
DEUTSCH
SINBO SVC 3467 ZYKLON STAUBSAUGER
BEDIENUNGSANLEITUNG
AC230V, 50Hz, 2000W
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Bei der Benutzung des Gerätes sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten:
Alle Anweisungen durchlesen.
Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden
zu vermeiden:
1. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs oder während es am Netz angeschlossen
ist nicht unbeaufsichtigt. Bei Nichtgebrauch und bevor Sie den Filter herausnehmen,
ziehen Sie den Netzstecker.
2. Um die Gefahr von Stromschlägen und Verletzungen vorzubeugen, verwenden Sie das
Gerät nicht im Freien oder auf nassen Flächen.
3. Verwenden Sie das Gerät nur entsprechend den Angaben in der Bedienungsanleitung.
Verwenden Sie ausschlieslich Teile, die von Hersteller empfohlen werden.
4. Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, setzen Sie das Gerät nicht
in Betrieb. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur dem Hersteller oder
an das Service Center zurück, wenn das Gerät nicht erwartungsgemäss arbeitet oder
beschädigt ist.
5. Ziehen oder tragen Sie Ihr Gerät nicht am Kabel; benutzen Sie das Kabel nicht als
Tragegriff; klemmen Sie das Kabel nicht zwischen Türen ein oder ziehen es um
scharfe Kanten und Ecken. Fahren Sie nicht mit dem Staubsauger uber das Kabel.
Halten Sie das Kabel von heisen Oberflachen und offenem Feuer fern.
6. Entfernen Sie den Netzstecker nicht, indem Sie am Kabel ziehen. Um den Netzstecker
zu ziehen, umfassen Sie den Stecker und nicht das Kabel.
7. Fassen Sie den Stecker oder den Staubsauger nie mit nassen Händen an. Das Gerät
nicht im Freien oder auf nassen Flächen benutzen.
8. Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Geräts. Benutzen Sie das
Gerät nicht, wenn eine Öffnung blockiert ist; halten Sie das Gerät frei von Staub,
Fusseln, Haaren und sonstigem, was den Luftstrom beeinträchtigen konnte.
9. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und andere Körperteile von Öffnungen und
beweglichen Teilen fern.
10. Wenn Sie das Gerät ein- oder ausstecken, drücken Sie alle Schalter zum Ausschalten
des Gerätes.
11. Treppen bitte mit erhöhter Aufmerksamkeit saugen (Sturzgefahr).
12. Saugen Sie keine entflammbaren oder leicht entzundbaren Flussigkeiten, wie z.B.
Benzin, auf und benutzen Sie das Gerat nicht in Umgebungen, in denen diese auftreten
konnen.
13. Netzkabel vorsichtig in das Gerät zurückführen.
14. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Saugschlauch
anschliessen.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von brennbaren oder rauchenden
- 24 -
Substanzen, wie z.B. Zigaretten, Streichholzern oder heiser Asche.
16. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Filter.
17. Ein defektes Netzkabel darf nur vom Hersteller unserem Kundendienst oder einer
ähnlich qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzt werden.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf.
Gerätebeschreibung
1. Bodendüse
2. Teleskoprohr
3. Parkhalterung
4. Parkhaken
5. Nebenluftregler
6. Saugschlauch
7. Tragegriff
8. Saugöffnung
9. Ein-/Aus-Schalter
10. Entriegelung
11. Kabelaufrolltaste
12. Leistungsregler
13. Fugendüse
14. Möbeldüse
WARNUNG:
Wichtig:
Achten Sie darauf, dass die Öffnungen nicht durch Gegenstände oder Verschmutzungen
verstopft werden. Bei bestehenden Verstopfungen das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
Entfernen Sie die Verstopfung.
1. Benutzen Sie den Staubsauger nicht in der Nähe einer Heizung
oder einem Ofen.
2. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
3. Um Schaden zu vermeiden, entfernen Sie scharfe oder spitze
Gegenstände von der
Fläche, die Sie mit dem Staubsauger reinigen möchten.
4. Entfernen Sie den Netzstecker nicht, indem Sie am Kabel ziehen.
Um den
Netzstecker zu ziehen, umfassen Sie den Stecker und nicht das Kabel.
- 25 -
Einmalige Vorbereitungen
1. Schlauch anschließen: Stecken Sie das entsprechende Ende
des Schlauches in die Ansaugöffnung. Der Schlauch muß hier
hörbar einrasten.
Montieren
2. Teleskoprohr anschliessen:
2.1 Stecken Sie das Teleskoprohr auf den Schlauch.
2.2 Ziehen Sie das Teleskoprohr auf die gewünschte Länge aus.
2.3 Bringen Sie die Bodendüse am Teleskoprohr an.
Bodendüse:
Zum Staubsaugen von Teppichen und glatten
Oberflächen. Klappen Sie diesen Hebel nach vorne für
Teppiche und hochflorige Auslegeware. Klappen Sie
diesen Hebel nach hinten für Hartböden und
strapazierfähige kurzflorige Auslegeware.
Fugendüse:
Mit ausklappbarem Möbelpinsel. Zum Reinigen von
Ecken und Spalten und schwer zugänglichen Stellen.
Möbeldüse
Diese Düse ist besonders geeignet, um Polstermöbel und Matratzen
abzusaugen.
- 26 -
Saugen
1. Setzen Sie alle Teile zusammen, wickeln Sie das Netzkabel in der
erforderlichen Länge ab und stecken Sie den Netzstecker in eine
Steckdose. Die gelbe Markierung an dem Netzkabel zeigt die ideale
Länge des Netzkabels an.
Zum Einschalten die Ein-/AusTaste betätigen.
2. Drücken Sie die Taste
für die Kabelaufwicklung um das Kabel
einzuziehen. Achten Sie hierbei darauf, dass der Stecker durch das
schnelle Einziehen des Kabels nicht gegen irgendwelche Personen,
Körperteile oder Gegenstände geschleudert werden kann. Positionieren
Sie den Stecker vor dem Einziehen in der Nähe des Kabeleinzuges
und halten Sie ihn fest.
Staubbehälter leeren
Leeren Sie den Staubbehälter wenn die aufgesaugte Staubmenge im
Staubbehälter die „MAX“-Markierung erreicht hat.
1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Entriegeln Sie den Staubbehälter, indem Sie die Entriegelungstaste
drücken.
3. Heben Sie den Staubbehälter nach vorn aus.
4. Zum Entleeren halten Sie den Staubbehälter tief über einen Mülleimer.
5. Drücken Sie die Öffnungstaste. Der Boden öffnet sich und der Staub
rieselt in den Mülleimer.
6. Staubrückstände vorsichtig ausklopfen.
7. Boden des Staubbehälters zuklappen.
8. Staubbehälter am Tragegriff anfassen und wieder in den Sauger
einsetzen. Darauf achten, dass er hörbar einrastet.
9. Prüfen Sie, ob der Staubbehälter fest sitzt.
Motorschutzfilter reinigen
1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Entnehmen Sie den Staubbehälter,
3. Entriegeln Sie die Filter-Abdeckung und entnehmen Sie diese.
4. Halten Sie den Motorschutzfilter samt Halterung über einen Mülleimer.
Trennen Sie die beiden Teile erst dann voneinander. Klopfen Sie zur
Grobreinigung beide Teile über einem Mülleimer mit leichten Schlägen
aus.
5. Setzen Sie den sauberen und trockenen Motorschutzfilter wieder in
seine Halterung ein.
6. Setzen Sie den Motorschutzfilter samt Halterung wieder in die FilterKonsole.
- 27 -
7. Arretieren Sie dann die Verriegelung der Filter- Abdeckung durch Drücken, bis sie
deutlich hörbar einrastet.
8. Drücken Sie den Staubbehälter kräftig in seine Konsole, bis er hörbar einrastet.
9. Prüfen Sie, ob der Staubbehälter fest sitzt.
WICHTIG! Ohne den Motorschutzfilter das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
Der Hygiene-Ausblasfilter filtert feinste Partikel aus der
ausgeblasenen Luft. Reinigen Sie diesen wie nachfolgend
beschrieben:
1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den
Nertzstecker.
2. Entnehmen Sie den Staubbehälter.
3. Entnehmen Sie den Hygiene-Ausblasfilter an der dafür
vorgesehenen Lasche.
4. Spülen Sie den Filter mit klarem, kaltem Wasser aus.
Hygiene-Ausblasfilter
Lassen Sie den Filter abtrocknen.
reinigen
5. Setzen Sie den gereinigten Hygiene-Ausblasfilter wieder in seine Aufnahme.
6. Setzen Sie abschließend die Ausblasfilter-Abdeckung ein.
Transportieren und Aufbewahren
1. Um das Gerät von einem Zimmer in ein anderes zu transportieren, ziehen Sie den
Stecker und tragen Sie es mit Hilfe des Tragegriffs. Ziehen Sie das Gerät niemals am
Kabel hinter sich her.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, drücken Sie auf die Kabelaufwicklung
und das Netzkabel wird eingezogen.
3. Sie können das Gerät bequem senkrecht abstellen. Zum Aufbewahren oder bei
Arbeitspausen können Sie die Parkhalterung verwenden.
Reinigung
Gehäuse und Filterräume sowie das Zubehör bei Bedarf mit einem feuchten Tuch
abwischen.
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel (Scheuermittel, Verdünner usw.).
- 28 -
Entsorgung
Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.
Elektrische
Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Wenden Sie sich
für Ratschläge bezüglich des Recyclings an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.
Technische Daten
1. Zyklon Bodenstaubsauger
2. Überhitzungsschutz
3. Saugkraft-Regulierung
4. Hepa Filter System
5. Metall-Teleskoprohr
6. Metall-Bodenbürste
7. Staubbehälterfüllmenge 3 l
8. Automatische Kabelaufwicklung
9. Spannung AC230V,50Hz, 2000W
- 29 -
ESPANOL
SINBO SVC 3467 ASPIRADORA SICLÓNICA
MANUAL DE USO
AC230V, 50Hz, 2000W
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Se deben cumplir con las precauciones de seguridad principales incluso los siguientes
durante el uso de un utensilio eléctrico.
LEER TODO EL MANUAL
ANTÉS DE USAR (ESTE APARATO)
AVISO: Para disminuir el riesgo de incendio, calambre y sufrimiento de ser herida:
1. No dejar sin vigilancia mientrás sea enchufado la aspiradora. Desenchufar la aspiradora
antés del servicio y no es usado
2. No usar sobre superficies mojados y afuera para reducir el riesgo de calambre.
3. Solamente usar de acuerdo con expresarse en este manual. Usar las acesorias
recomendados por el fabricante.
4. No usar la aspiradora dañado. En caso de no funcionar como si fuera la aspiradora,
ser caído, ser dañado, ser dejado afuera ú ser caído en agua, llevar la aspiradora a un
centro de servicio técnico.
5. No tirar cogiendo del cable ú llevarla, no usar el cable como un mango, no cerrar la
puerta sobre el cable o no tirar el cable alrededor de las bordes o esquinas agudas. No
arrastrar la aspiradora sobre su cable. Guardar la distancia con superficies calientes.
6. No desenchufar tirando de su cable. Coger la ficha en lugar del cable para desenchufarla.
7. No coger la aspiradora con mangos mojados.
8. No poner algún objeto en las aperturas. No usar cuando es bloqueado alguna de las
apreturas. Proteger ante todo lo que reducen la circulación aérea, pelo, la lanilla y el
polvo.
9. Guardar la distancia de su pelo, ropa gran de, dedos y todas las partes de su cuerpo
con las apreturas y partes móviles.
10. Apagar todos los controles antés de desenchufarla.
11. Ten cuidado particularmente durante la limpieza de las escaleras.
12. No usar para limpiar los líquidos quemables e inflamables como gasolina o no usar
en lugares con este tipo de materiales asimilados.
13. Coger el enchufe enrollando a la bobina del cable. No dejar a hacer echar el enchufe
mientras sea enrollando el cable.
14. Desenchufar antés de fijar la manguera.
15. No intentrar a limpiar alguna material como cigarrillo ú ceniza caliente quem ado
ú cualquiera material que da caladas.
16. No usar sin bolsa de polvo y/ú filtro en su lugar.
17. En caso de que sea dañado el cable de energía, s edebe cambiar por el fabricante o
la agencia de servicio técnico ú una persona con una capacidad asimilado.
CONSERVAR ESTE MANUAL DE USO.
- 30 -
COMPONENTES Y EQUIPO
1. Boquilla del suelo
2. Tubo telescópico
3. Acesorio para estacionarse
4. Clip de almacenamiento
5. Portador aéreo
6. Manguera aspiradora
7. Mango de portador
8. Conector de la manguera
aspiradora
9. Botón de ON/OFF para el polvo
10. Botón para soltar
11. Botón para enrollar el cable
12. Botón del Ajuste de energía
13. Boquilla de Esquina-Borde
14. Boquilla del mueble
PRECAUCIÓN
Si la entrada de aire, cepillos del suelo ú la manguera telescopic se
bloquea, inmediatamente apagar la aspiradora. Eliminar la amterial
que causa el bloqueo antés de fun cionar la aspiradora otra vez.
1. No usar la aspiradora dándose prisa en lugares encontrados objetos
calientes y no aspirer cosas calientes como colilla de cigarillo ú ceniza.
2. Solamente enchufarlo con manos secas.
3. Por favor eliminar objetos grandes cortantes del suelo para evitar
posibles daños antés de usar la aspiradora.
4. No tirar del cable de energía. Mientras desenchufar la ficha.
PREPARACIÓN DE LA ASPIRADORA
1. Fijar la manguera a la aspiradora fijando el conector de la
manguera giradora hasta la voz de clic en la aspiradora.
- 31 -
2. Montaje del tubo telescopic y acesorios
2.1: Fijar el tubo telescopic en el otro punto de la manguera.
2.2: Empujando hacia abajo el mecanismo de la cerradura, ajustar
la longitud del tubo telescópico tirando hasta una longitude
apropriado la parte abajo del tubo. Hacer más corto possible el
tubo mientras guardándolo.
2.3: Fijar el cepillo del suelo en el tubo teléscopico.
Boquilla del Suelo
La boquilla del suelo tiene dos ajustes. Durante la
limpieza de los superficies duros (suelo de parquet,
baldosa para el suelo y asimilados) la boquilla del suelo
se debe extender. Durante la limpieza de las alfomb
ras y felpudos se deben fijar los cepillos en la boquilla.
Pulsar al botón del cambio de cepillos para realizar
modificaciones entre dos ajustes.
Boquilla de la Conección
Radiadores, esquinas, rodapiés
Boquilla del Mueble
Para los muebles, las cortinas y las telas caídas
USO
Limpiar con la aspiradora
1. Antés de usar el aparato estirar una cantidad del cable suficiente
y enchufatlo en la red eléctrica. El signo de color Amarillo sobre el
cable flexible electric es el signo de la lon gitud maxima y no debe
superarlo. Para funcionar el aparato pulsar con su pie al botón
del pedal de pie sobre el cuerpo.
- 32 -
2. Pulsar con una mano al botón
gei para enroller atrás el cable
de energía y con otra mano guiar para evitar echar en una forma que
causa daño.
Vaciar el depósito para el polvo
Vaciar el depósito para el polvo cuando el polvo ú pierde el poder de
aspiración.
1. Apagar la aspiradora y desenchufarla. Para hacerlo siempre tirar de
la ficha sino del cable.
2. Soltar el depósito para el polvo pulsando hacia abajo al botón para
soltar.
3. Levantar el depósito para el polvo adelante del cilindro de la aspiradora.
4. Cuando vacían el depósito para el polvo debe estar en nivel bajo sobre
la lata del polvo.
5. Pulsar del botón de abrir. La base se abre y el polvo se vacía en la
lata del polvo.
6. Hacer temblar con cuidado para suavizar el polvo restante.
7. Cerrar la base.
8. Colocar el depósito del polvo sobre el cilindro de la aspiradora.
9. Controlar que el depósito del polvo encaje o no seguramente en su
lugar.
La limpieza del Filtro de Motor
1. Apagar la aspiradora y desenchufarla.
2. Quitar el depósito de polvo.
3. Abrir la tapa del depósito para el polvo y quitar el filtro a fuera .
4. Tener el filtro protective del motor sobre la lata del polvo. Para una
limpieza major, golpear amablemente sobre la lata del polvo.
5. Fijar otra vez el filtro protective del motor en su cojedor.
6. Colocar otra vez el filtro protective del motor en su encaje.
7. Cambiar el protector del filtro cogiéndolo primero colgado de la parte
superior definitivamente. Conectar la cerradura en su lugar empujándolo
hasta oir la voz clic.
8. Colocar el depósito para el polvo sobre el cilindro de la aspiradora.
9. Controlar que el depósito para el polvo encaje o no seguramente en su lugar.
IMPORTANTE! Nunca usar la aspiradora sin filtro de motor.
- 33 -
El filtro para la salida del aire limpia por última vez la aspiradora. Pueden limpiar el
filtro para la salida del aire.
1. Apagar la aspiradora y desenchufarlo de la red. Tirarlo
siempre de la ficha sino el cable.
2. Quitar el depósito para el polvo.
3. Abrir la cubierta de esponje en la salida.
4. Lavar con agua fría el filtro de esponje y dejarlo para
que se seque.
5. Colocar el filtro para la salida de aire otra vez.
6. Cerrar el esponje para la salida.
Filtro de esponje
para la salida
Transportación y almacenamiento
1. Pueden levanter cogiendo del mango para transportación de la aspiradora y
transportarlo. No levanter y transportarse la aspiradora cogiendo del cable nunca.
2. Enrollar atrás el cable de la aspiradora antés de pon erlo en su lugar. Desenchufar
y pulsar al botón para enrollarse hasta que se enrolle completamente el cable.
3. Se puede almacenar la aspiradora verticalmente sobre la tapa del punto para noocuparse
mucho campo. El tubo telescopic se puede quedar colgado fijando al mango del aparato
de aparcamiento sobre la aspiradora.
Limpieza
Limpiar la aspiradora con una tela seca. No debe usar de la alguna manera materiales
limpiadoras o disolventes Fuertes.
Cluedos Ambientales
Un product electronic se debe destruir en una forma que tiene influencia ambiental
minima de acuerdo con las regulaciones de las gobernaciones en caso de no ser function
al más. En muchos casos los productos así se pueden llevarse a las estaciones del reciclo
locales.
Características
1. Aspiradora Siclónica
2. Con termostata protectora
3. Control de velocidad
4. Filtro de HEPA
5. Tubo metálico telescópico
6. Cepillo metálico del suelo
7. 3 lts de capacidad de polvo
8. Enrollar atrás automatic del cable
9. AC230V,50Hz, 2000W
- 34 -
No: 1-3467-09092013
- 40 -
- 41 -
1-3467-09092013
- 48 -
- 49 -
HRVATSKI
SINBO SVC 3467 CIKLONSKI USISAVAˇ
C
UPUTSTVO ZA UPORABU
AC230V, 50Hz, 2000W
BITNA SIGURNOSNA UPOZORENJA
Kod uporabe elektriˇ
cnih ured¯aja potrebno se uvijek pridrˇzavati osnovnih sigurnosnih
mjera predostroˇznosti ukljuˇ
cuju´
ci i sljede´
ce:
ˇ ITAJTE SVE UPUTE ZA UPORABU
PROC
UPOZORENJE PRIJE PRVE UPORABE: Za smanjenje rizika od poˇzara, strujnog udara i
ozljede:
1. Usisavaˇc prikljuˇ
cen na izvor za napajanje nikada ne ostavljajte bez nadzora. Kada nije
u uporabi i prije servisiranja izvucite utikaˇ
c iz utiˇcnice.
2. Za smanjenje rizika od strujnog udara ne rabite vani i na mokrim povrˇ
sinama.
3. Koristite samo na naˇ
cin opisan u ovom uputstvu za uporabu. Ne rabite pribor koji ne
preporuˇ
cuje proizvod¯aˇ
c.
4. Ne rabite usisavaˇ
c s oˇ
ste´cenim kabelom ili utikaˇ
cem. Usisavaˇ
c koji ne radi ispravno,
koji je pao na pod, oˇ
ste´ceni usisavaˇ
c, usisavaˇ
c koji je ostavljen vani ili je upao u vodu
odnesite na pregled i popravku u ovlaˇsteni servisni centar.
5. Ne vucite za kabel i ne nosite uhvativˇsi za kabel. Kabel ne rabite kao ruˇcku usisavaˇ
ca.
Ne zatvarajte vrata preko usisavaˇ
ca i ne vucite kabel preko oˇstrih rubova ili kutova.
Usisavaˇ
c ne pokre´cite i ne vucite preko kabela. Kabel zaˇstite od vru´
cih povrˇsina.
6. Nikada ne vucite za kabel kada iskljuˇ
cujete iz utiˇ
cnice. Uhvatite za glavu utikaˇ
ca i tako
izvucite iz utiˇ
cnice.
7. Utikaˇ
c ili usisavaˇc ne uzimajte vlaˇznom rukom.
8. Ne stavljajte nikakav objekat na otvore usisavaˇ
ca. Ne rabite usisavaˇ
c ako mu je blokiran
bilo koji od otvora. Zaˇstite usisavaˇ
c od tvari koje uzrokoju zaˇ
cepljenje kao sˇto su dlake,
perje i praˇsina.
9. Vaˇ
su kosu, ˇsiroku odje´
cu, prste i sve dijelove tijela zaˇ
stite od otvora i dijelova u pokretu.
10. Prije izvlaˇ
cenja utikaˇ
ca iz utiˇ
cnice sve gumbove podesite u poziciju iskljuˇ
ceno.
11. Usisavanje stepenica zahtjeva poseban oprez.
12. Usisavaˇ
c ne rabite za usisavanje zapaljivih i goru´
cih teku´
cina poput benzina i usisavaˇ
c
ne rabite u prostorijama u kojima se nalazi ova vrsta tvari.
13. U vrijeme namatanja kabela na kolut jednom rukom uzmite utikaˇ
c kabela. Ne dozvolite
da utikaˇ
c kabela udara okolo u vrijeme namatanja.
14. Prije montiranja crijeva izvucite utikaˇ
c iz utiˇ
cnice.
15. Ne pokuˇsavajte usisati tvari koje gore ili iz kojih izlazi dim poput cigareta, ˇsibice ili
vru´
ceg pepela.
16. Ne rabite usisavaˇc bez filtera i/ili vre´
cice za praˇsinu.
17. Za izbjegavanje svake vrste opasnosti oˇste´ceni kabel za napajanje treba da zamjeni
ovlaˇsteni servisni centar, proizvod¯aˇc ili struˇcni elektriˇcni tehniˇcar.
SAˇCUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA UPORABU.
- 50 -
KOMPONENTE I OPREMA
1. Dodatak za pod
2. Teleskopska Cijev
3. Dio za parkiranje
4. Klipsa za odlaganje
5. Zraˇcni transporter
6. Usisno Crijevo
7. Ruˇ
cka za noˇsenje
8. Prikljuˇ
cak za usisno crijevo
9. Gumb za praˇsinu ON/OFF
10. Gumb za otpuˇstanje
11. Gumb za namatanje kabela
12. Gumb za podeˇsavanje snage
13. Dodatak za rubove-kutove
14. Dodatak za namjeˇ
staj
OPREZ
Ako dod¯e do zaˇcepljenja ulaza za zrak, podnih cˇetki ili teleskopske
cijevi odmah iskljuˇ
cite usisavaˇc. Prije ponovne uporabe usisavaˇca
uklonite tvari koje su uzrokovale zaˇcepljenje.
1. Usisavaˇ
c ne rabite na mjestima na kojima se nalaze vru´ci objekti i
ne usisavajte opuˇske cigareta ili zˇar.
2. Utikaˇ
c umetnite u utiˇ
cnicu samo ako su vam ruke suhe.
3. Za izbjegavanje potencijalnih sˇteta molimo vas da prije uporabe
usisavaˇ
ca sa poda uklonite velike oˇstre objekte.
4. Kada iskljuˇ
cujete iz izvora za napajanje nipoˇ
sto ne vucite za kabel
ve´c uhvatite za glavu utikaˇca.
ˇA
PRIPREMA USISAVAC
1. Okretno crijevo umetnite u otvor za crijevo na usisavaˇ
cu i
kada se oglasi zvuk klik znaˇci da je crijevo pravilno spojeno
na usisavaˇc.
- 51 -
2. Spajanje Teleskopske cijevi i pribora
2.1: Teleskopsku cijev spojite na drugi kraj crijeva.
2.2: Mehanizam za zakljuˇ
cavanje gurnite ka dolje i donji dio
teleskopske cijevi izvucite u zˇeljenu duljinu. Kada usisavaˇ
c odlaˇ
zete
teleskopsku cijev smanjite na najmanju mogu´
cu duljinu.
2.3: Podnu cˇetku spojite sa teleskopskom cijevi.
Dodatak za pod
ˇ etka za pod ima dvije postavke. Kada usisavate tvrde
C
povrˇsine(parket, podne ploˇ
cice i sl.) cˇetkice koje se
nalaze na podnoj cˇetki treba izvu´
ci vani. Kada usisavate
tepihe ili staze cˇetkice treba uvu´
ci unutra.Za zamjenu
postavke pritisnite na gumb za zamjenu cˇetke.
Dodatak za kutove i procjepe
Za radijatore, kutove, lajsne parketa
Dodatak za namjeˇstaj
Za namjeˇstaj, store i draperiju
RUKOVANJE
ˇ iˇsc´enje Usisavaˇ
C
cem
1. Prije poˇ
cetka uporabe usisavaˇ
ca izvucite kabel u dovoljnoj duljini i
umetnite utikaˇ
c u utiˇ
cnicu. ˇzuta oznaka na fleksibilnom kabelu za
napajanje je oznaka za maksimalnu diljinu i ne treba je prelaziti.
Za ukljuˇ
cenje usisavaˇ
ca nogom pritisnite na
pedalni gumb koji
se nalazi na ku´
ciˇstu.
- 52 -
2. Za namatanje kabela na kotaˇc jednom rukom pritisnite na gumb
a drugom rukom uzmite za glavu utikaˇ
ca kako biste sprijeˇ
cili da
on tijekom namatanja kabela udara u okolne objekte i nanosi im sˇtetu.
Praˇznjenje posude za praˇsinu
Kada usisana praˇsina dod¯e do oznake za “MAX” razinu u posudi za praˇ
sinu
ili oslabi usisna snaga ispraznite posudu za praˇsinu.
1. Iskljuˇ
cite usisavaˇ
c i izvucite utikaˇ
c iz utiˇcnice. Kada to radite nikada
ne vucite za kabel uvijek uhvatite za glavu utikaˇ
ca.
2. Gumb za otpuˇ
stanje pritisnite ka dolje i oslobodite posudu za praˇsinu.
3. Posudu za praˇ
sinu podignite naprijed od cilindra usisavaˇ
ca.
4. Kod praˇznjenja posude za praˇsinu drˇzite je na niskoj razini iznad
limenke(kutije) za praˇsinu.
5. Pritisnite na gumb za ukljuˇ
citi. Otvara se baza i praˇsina se prazni u
limenku(kutiju) za praˇsinu.
6. Lagano protresite za odvajanje ostatka praˇsine.
7. Zatvorite bazu.
8. Posudu za praˇsinu smjestite na cilindar usisavaˇca.
9. Provjerite da li je posuda za praˇ
sinu sigurno uklopljena.
ˇCiˇs´cenje Filtera Motora
1. Iskljuˇ
cite usisavaˇc i izvucite utikaˇ
c iz utiˇ
cnice.
2. Izvadite posudu za praˇsinu.
3. Otvorite poklopac posude za praˇsinu i izvadite filter.
4. Zaˇ
stitni filter motora drˇzite iznad posude za praˇsinu. Za dobro ciˇ
ˇ sc´enje
njeˇzno udarite posudu za praˇsinu.
5. Zaˇ
stitni filter motora umetnite natrag u drˇ
zaˇc.
6. Zaˇ
stitni filter motora umetnite u utor.
7. Zaˇstitu filtera prvo zamjenite apsolutno drˇze´
ci tako da visi odozgo.
Spojite bravu na svoje mjesto pritiskaju´
ci sve dok se oglasi zvuk klik.
8. Posudu za praˇ
sinu smjestite unutar cilindra na usisavaˇ
cu.
9. Uvjerite se da je posuda za praˇsinu sigurno umetnuta na svoje mjesto.
BITNO! Nipoˇsto ne rabite usisavaˇc bez filtera za motor.
Filter za izlaz zraka cˇisti zrak posljednji put prije nego izad¯e iz usisavaˇ
ca. Filter za izlaz
zraka moˇzete oˇ
cistiti na sljede´
ci naˇ
cin:
1. Iskljuˇ
cite usisavaˇ
c i izvucite utikaˇ
c iz utiˇ
cnice. Kada to radite uvijek uzmite za glavu
- 53 -
utikaˇ
ca, nikada ne vucite za kabel.
2. Izvadite posudu za praˇ
sinu.
3. Podignite izlazni spuˇzvasti pokrov.
4. Spuˇzvasti filter operite pod hladnom vodom i ostavite
da se osuˇsi.
5. Filter za izlaz zraka vratite natrag na svoje mjesto.
6. Zatvorite spuˇzvasti izlaz.
Izlazni spuˇzvasti filter
Noˇsenje i Skladiˇ
stenje
1. Kada podiˇzete i nosite usisavaˇ
c uvijek koristite ruˇ
cku za noˇsenje. Usisavaˇ
c nikada ne
podiˇzite i ne nosite uhvativˇsi za kabel.
2. Prije odlaganja usisavaˇ
ca potrebno je namotati kabel. Izvucite utikaˇ
c iz utiˇ
cnice i
pritisnite na gumb za namatanje kabela sve dok cijeli kabel ne ud¯e u usisavaˇ
c.
3. Za uˇstedu na prostoru usisavaˇ
c moˇ
zete odloˇziti u uspravnom poloˇzaju na krajnjem
poklopcu. Smjeˇ
stanjem teleskopske cijevi u ruˇ
cku na aparatu za parkiranje koja se nalazi
na usisavaˇ
cu, teleskopska cijev moˇze stajati okaˇ
cena.
ˇ iˇs´cenje
C
Usisavaˇ
c obriˇ
site suhom krpom.
Nipoˇ
sto ne rabite jaka otapala ili abrazivna sredstva za cˇiˇsc´enje.
Savjeti za Okoliˇs
Kada elektriˇ
cni ured¯aj izgubi funkcionalnost treba ga zbrinuti prema lokalnim propisima
na naˇ
cin koji c´e nanijeti najmanje ˇstete okoliˇ
su. U ovakvim sluˇ
cajevima stare i dotrajale
elektriˇ
cne ured¯aje treba predati u lokalne centre za recikliranje.
Specifikacije
1. Ciklonski usisavaˇ
c
2. Sa termostat zaˇ
stitom
3. Kontrola brzine
4. HEPA filter
5. Metalna teleskopska cijev
6. Metalna cˇetka za pod
7. Kapacitet praˇ
sine 3L
8. Automatsko namatanje kabela
9. AC230V,50Hz, 2000W
- 54 -
- 55-
- 56 -
- 57 -
- 58 -
- 59 -
MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de
önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n
olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici
dan›flma hattımızı da hizmetinize açm›fl durumday›z.
TÜKET‹C‹
DANIfiMA HATTI
444 66 86
www.sinbo.com.tr
0800 211 50 21
Tüketici Dan›flma Hattımızı,
- Hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.
Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici Danıflma Hattına baflvurunuz.
4. Ürünü promosyon arac›l›¤› ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en
yak›n yetkili servisimize giderek onaylatt›r›n›z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti¤inde "Yetkili Servis Hizmet Fifli" almay›
unutmay›n›z. Alaca¤›n›z bu Hizmet Fifli, ileride ürününüzde meydana
gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa¤layacakt›r.
KAPIDAN KAPIYA
7 GÜNDE
TESL‹MAT
GARANT‹S‹
ÜCRETS‹Z
S E R V ‹ S
(*)
Kap›dan Kap›ya Ücretsiz Servis Kampanyam›z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas› ile iflbirli¤i içerindeyiz. Tüketicimiz
taraf›ndan sat›n al›nan ürünün fiyat› ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam›na giren herhangi
bir problem yaflad›¤›nda, 444 66 86 numaral› Tüketici Danıflma Hattımızı aramas› ve kay›t b›rakmas› yeterlidir.
Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf›ndan Tüketicimizin bulundu¤u adresten
al›n›p, 7* ifl günü içerisinde ürün çal›fl›r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac›l›¤› ile adresine teslim
edilmektedir. 7 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile de¤ifltirilmektedir.
Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
(*Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas›’na teslim ettikten sonra bafllar.)
- 60 -
- G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 1) Garanti süresi,mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2) Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› Firmam›z›n garanti kapsam›ndad›r.
3) Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Mal›n tamir süresi, 20 iflgününü geçemez. Bu süre mala iliflkin ar›zan›n
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii,
acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›-üreticisinden birine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Tüketicinin ar›za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup
veya benzeri bir yolla yapmas› mümkündür. Ancak, uyuflmazl›k halinde ispat yükümlülü¤ü
tüketiciye aittir. Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç›üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka
bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.
4) Mal›n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan
dolay› ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi
bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5) Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
• Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l
içerisinde en az dört defa veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen
garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalanmas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan
yararlanamamay› sürekli k›lmas›,
• Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas› ,
• Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla
sat›c›s›, bayii, acentesi temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin
düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda
tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oranda bedel indirimi talep
edebilir.
6 ) Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan
ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
7 ) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›
Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurabilir.
‹THALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
www.sinbo.com.tr - [email protected]
- 61 -
- SVC 3467 ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 78352
SSHY Belge No : 35274
‹THALATÇI F‹RMA
Ünvanı
Garanti Belge Onay Tarihi : 28/01/2010
Garanti Belge Vize Tarihi : 18/01/2012
SSHY Belge Onay Tarihi : 04/04/2012
Tel.
: DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.
‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc›lar / ‹STANBUL
: Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
Yetkili Kifli
:
Ürünün Cinsi
Markası
Modeli
Alt Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
Kullanım Ömrü
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adresi
Yönetim Kurulu Baflkan›
ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE
S‹NBO
SVC 3467
-
2 Yıldır
20 ‹fl Günü
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 10 y›ld›r.
(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)
SATICI F‹RMA
Ünvanı
Adresi
Tel.Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
‹mza ve Kafle
:
:
:
:
:
:
Bu bölüm, ürünü sat›n ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› taraf›ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullan›lmas›na; 4077 say›l› Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelik uyar›nca, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlı¤ı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü
tarafından izin verilmifltir.
- 62 -
- TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
- UYGUNLUK BEYANI / CE CONFORMITY Eurofins Product Testing Service
Storkower Strasse 38C, D-15526 Reichenwalde
b. Berlin, Germany
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
AEEE Yönetmeli¤ine uygundur.
‹mal Y›l› : 2013
Made in P.R.C.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement