DINO 45 EURO TORNADO 45
STIGA
DINO 45 EURO
TORNADO 45
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJEET
BRUGSANVISNING
BRUKSANVISNING
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D’EMPLOI
ISTRUZIONI PER L’USO
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUÇõES DE UTILIZAÇÃO
INSTRUKCJA OBS£UGI
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
NAUDOJIMOINSTRUKCIJA
»HC“P”K÷»fl œOÀ‹«Œ¬¿“EÀfl
NÁVOD K POU®ITÍ
NAVODILA ZA UPORABO
8211-3389-08
FIN
SVENSKA.....................................................5
SUOMI ..........................................................8
DANSK .......................................................11
NORSK .......................................................15
DEUTSCH ..................................................18
ENGLISH ....................................................22
FRANÇAIS..................................................26
ITALIANO ...................................................30
ESPAÑOL...................................................34
PORTUGUÊS .............................................38
POLSKI.......................................................42
LATVISKI ....................................................46
LIETUVI¹KAI ..............................................50
–”—— »…...................................................54
ÈESKY..........................................................58
SLOVENSKO..............................................61
S
SVENSKA
1.
2.
1
2
3
4
3.
4.
FULL
ADD
FULL
ADD
5.
6.
STOP
G
7.
G
8. EURO
3
S
SVENSKA
2
3
1
3x
9.
10.
0,76
0,75mm
mm
11.
12.
40 Nm
13.
4
SE
SVENSKA
SYMBOLER
Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet
som krävs vid användning.
Symbolerna betyder:
Varning! Läs instruktionsbok och säkerhetsmanual före användning av maskinen.
2. För klippning under träd, buskar etc.
3. Parkeringsläge.
4. Leverans- och förvaringsläge. Styret tar mindre
plats om rattarna lossas och styret fälls ihop.
KABELHÅLLARE
Fäst upp wirarna i kabelhållaren (fig. 4).
ÖGLA FÖR STARTHANDTAG
Fäst starthandtaget i öglan på styret (fig. 5).
Varning! Håll åskådare borta. Se upp med
utkastade föremål.
ANVÄNDNING AV MASKINEN
FÖRE START
Varning! För ej in hand eller fot under kåpan då maskinen är igång.
Varning! Innan något reparationsarbete
påbörjas tag bort tändstiftskabeln från
tändstiftet.
MONTERING
UTKASTSKÄRM
Maskinen får under inga omständigheter startas utan att utkastskärmen är
monterad på maskinen. Om inte utkastskärmen är monterad kan stenar och
andra lösa föremål kastas ut av den roterande kniven.
Detaljerna för montering av utkastskärmen är förpackningsmonterade. Lossa detaljerna och montera utkastskärmen enligt fig. 1. Drag åt skruvarna
ordentligt.
STYRE
Fäll upp styrets underdel.
Detaljerna för montering av styrets överdel är förpackningsmonterade. Plocka bort detaljerna från
styrets underdel.
Anslut därefter styrets överdel. Detta fästs med
skruvar, brickor och låsrattar (fig. 2).
Styret har fyra olika lägen. Lossa spärren med foten och ställ styret i önskat läge (fig. 3).
1. För normal klippning.
FYLL VEVHUSET MED OLJA
Gräsklipparen levereras utan olja i motorns vevhus. Motorns vevhus måste fyllas med olja innan motorn startas första
gången.
Tag bort oljemätstickan (fig. 6).
Fyll motorns vevhus med 0,6 liter olja, av bra kvalitet (serviceklass SE, SF eller SG). Använd SAE
30 eller SAE 10W-30 olja.
Fyll sakta upp till “FULL/MAX”. Fyll inte på för
mycket.
KONTROLLERA OLJENIVÅN
Kontrollera före varje användning att oljenivån är
mellan “FULL/MAX” och “ADD/MIN” på oljestickan. Klipparen ska stå plant.
Lossa och torka av oljestickan (fig. 6). För ner den
helt och skruva fast den. Skruva loss och drag upp
den igen. Avläs oljenivån. Om nivån är låg, fyll på
olja upp till “FULL/MAX”-markeringen.
FYLL BENSINTANKEN
Fyll på bränsle innan motorn startas. Ta
aldrig av tanklocket eller fyll på bensin
när motorn är igång eller fortfarande är
varm.
Fyll aldrig bensintanken helt full. Lämna ett litet utrymme så att bensinen vid
behov kan expandera.
Använd med fördel en miljöanpassad bensin s.k.
alkylatbensin. Denna typ av bensin har en sammansättning, som är mindre skadlig för både människor och natur. Den har t ex. inga blytillsatser,
5
SE
SVENSKA
inga oxygenater (alkoholer och etrar), inga alkener
och ingen bensen. OBS! Om man på en motor som
tidigare är körd på vanlig blyfri bensin (95) och byter till miljöanpassad bensin skall bensintillverkarens rekommendationer följas noga.
Vanlig blyfri 95 oktanig bensin kan också användas. Oljeblandad 2-taktsbensin får ej användas.
OBS! Tänk på att vanlig blyfri bensin är en färskvara, köp inte mer bensin än vad som kan användas
inom 30 dagar.
START AV MOTOR
Om start-/stopp bygeln slutat att fungera, stanna motorn genom att avlägsna
tändstiftskabeln från tändstiftet. Lämna omedelbart klipparen till en auktoriserad verkstad för reparation.
KLIPPHÖJD
Stäng av motorn före inställning av
klipphöjden.
Ställ inte klipphöjden så lågt att kniven
kommer i kontakt med ojämnheter i
marken.
1. Ställ gräsklipparen på plan och fast mark. Starta
inte i högt gräs.
Undvik att klippa när gräset är vått. Gräset fastnar
lättare under kåpan och klippresultatet blir sämre.
2. Se till att tändstiftskabeln är ansluten till tändstiftet.
Klipphöjden kan varieras genom flyttning av hjulaxlarna i tre lägen (fig. 10).
3. Vid start av kall motor: Tryck in pumpblåsan
(Primern) ordentligt 6 gånger (fig. 9).
UNDERHÅLL
Vid start av varm motor behöver inte pump-blåsan (Primern) tryckas in. Om motorn stannat på
grund av bränslestopp, fyll på nytt bränsle och
tryck in pumpblåsan 3 gånger.
4. Tryck in Start/Stopp-bygeln G mot styret. OBS!
Start/Stopp-bygeln G måste behållas intryckt
för att motorn inte skall stanna (fig. 7,8).
5. Fatta starthandtaget och starta motorn genom
ett hastigt drag i startsnöret.
Håll händer och fötter borta från den roterande kniven. Stick aldrig in handen eller foten under knivkåpan eller i
gräsutkastet då motorn är igång.
STOPP AV MOTOR
Motorn kan vara mycket varm omedelbart efter stopp. Vidrör inte ljuddämpare, cylinder eller kylflänsar. Detta kan
orsaka brännskador.
1. Släpp Start-/Stopp-bygeln G (fig. 7) för att stanna motorn. Denna bygel får inte sättas ur funktion (t.ex. genom att fixera den i intryckt läge
mot styret), motorn kan då inte stannas.
2. Om klipparen lämnas utan tillsyn tag bort tändstiftskabeln från tändstiftet.
Inga serviceåtgärder får vidtas på motor eller gräsklippare om inte motorn
stannats och tändkabeln tagits bort från
tändstiftet.
Stanna motorn och lossa tändstiftskabeln om gräsklipparen skall lyftas vid
t.ex. transport.
Om maskinen skall lutas måste bränsletanken tömmas och motorns tändstift
hållas uppåt.
RENGÖRING
Efter varje klippning bör klipparen göras ren. Speciellt viktigt är undersidan av klipparkåpan. Spola
rent med trädgårdsslangen. Då håller klipparen
längre och den fungerar bättre.
Använd inte högtryckstvätt vid rengöring. Färgen
på undersidan av kåpan kommer med tiden att nötas bort av gräsklippningen. För att förhindra korrosion, måla undersidan med rostskyddsfärg.
Rengör regelbundet ljuddämparen och
dess omgivning från gräs, smuts och annat brännbart skräp.
KYLSYSTEMET
Före varje användning skall motorns kylsystem
rengöras. Rengör cylinderns kylflänsar samt
luftintaget från gräsrester, smuts o.dyl.
6
SE
SVENSKA
OLJEBYTE
Byt olja när motorn är varm och bensintanken tom. Varm olja rinner ur motorn
bättre. Var försiktig vid avtappning eftersom oljan är varm, detta för att undvika brännskador.
Byt olja första gången efter 5 timmars körning,
därefter var 50:e körtimme eller en gång per säsong. Tag bort oljemätstickan, luta klipparen och
låt oljan rinna ut i ett kärl. Akta gräsmattan.
Fyll på ny olja: Använd SAE 30 eller SAE 10W-30
olja.Vevhuset rymmer ca 0,6 liter. Fyll i tills oljan
når markeringen "FULL/MAX" på oljestickan.
Fyll inte på för mycket.
LUFTFILTER
Ett smutsigt och tilltäppt luftfilter minskar motoreffekten och ökar motorslitaget.
Demontera luftrenaren försiktigt så att ingen smuts
ramlar ner i förgasaren (fig. 11). Tag ut skumplastfiltret och tvätta det i flytande diskmedel och vatten.
Torka filtret. Häll lite olja på filtret och krama in den.
Montera tillbaka luftrenaren.
Tvätta filtret var tredje månad eller var 25:e körtimme vilketdera som inträffar först. Oftare om
motorn arbetar på dammig mark.
TÄNDSTIFT
Prova aldrig om det finns någon gnista
genom att ta bort tändstiftet eller tändkabeln. Använd en godkänd provare.
Rengör tändstiftet med jämna mellanrum (var
100:e körtimme). Använd en stålborste för rengöring. Ställ in rätt elektrodavstånd (fig. 12).
Byt ut tändstiftet om elektroderna är alltför brända
eller om tändstiftet är skadat. Motortillverkarna
ger följande rekommendation:
Till Briggs & Stratton motorer bör Champion
J19LM (RJ19LM) användas eller ett annat likvärdigt tändstift. Elektrodavstånd 0,76 mm.
KNIVBYTE
Använd skyddshandskar vid byte av
kniv för att undvika skärskador.
Slöa och skadade knivar sliter av gräset och gör
gräsmattan ful efter klippningen. Nya välslipade
knivar skär av gräset. Det ser grönt och fräscht ut
även efter klippningen.
Kontrollera alltid kniven efter en påkörning. Avlägsna först tändstiftskabeln. Har knivsystemet
skadats skall defekta delar bytas ut. Använd alltid
original reservdelar.
För att byta kniv, lossa skruven. Montera den nya
kniven så att den stansade STIGA-logotypen är
vänd uppåt mot knivfästet (ej mot gräset). Montera
tillbaka brickan och skruven. Drag åt skruven ordentligt. Åtdragningsmoment 40 Nm (fig. 13).
Vid byte av kniv bör även knivbulten bytas.
Garantin täcker ej skada på kniv, knivfäste eller
motorskador som orsakats genom påkörning.
Vid byte av kniv, knivfäste och knivbult använd
alltid orginal reservdelar. Icke orginal reservdelar
kan medföra risk även om de passar på maskinen.
SLIPNING AV KNIV
Eventuell slipning skall göras som våtslipning med
bryne eller en slipsten.
Av säkerhetsskäl får kniven inte slipas på en smärgelskiva. För hög temperatur kan göra att kniven
blir spröd.
Om kniven slipas måste den balanseras
efteråt för att undvika vibrationsskador.
FÖRVARING
VINTERFÖRVARING
Töm bränsletanken. Starta motorn och låt den gå,
tills den stannar. Samma bensin får inte stå i tanken
mer än 1 månad.
Res upp klipparen och skruva ur tändstiftet. Häll
en matsked motorolja i tändstiftshålet. Drag ut
starthandtaget sakta, så att oljan fördelas i cylindern. Skruva fast tändstiftet.
Rengör klipparen ordentligt och förvara den inomhus på ett torrt ställe.
SERVICE
Original reservdelar tillhandahålles av serviceverkstäder och av många återförsäljare.
En förteckning över dessa hittar Du på STIGA’s
hemsida på Internet under adress: www.stiga.se.
7
FI
SUOMI
SYMBOLIT
2. Leikkaaminen puiden, pensaiden yms. alla.
3. Pysäköintiasento.
Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta varovaisuudesta ja tarkkaavaisuudesta.
4. Toimitus - ja säilytysasento. Ohjain ottaa vähemmän tilaa jos höllennät likitusnuppeja ja
käännät kokoon ohjaimen.
Symbolit tarkoittavat:
KAAPELIPITIMET
Varoitus! Lue käyttöohje ja turvaohjeet
ennen koneen käyttöä.
Kiinnitä vaijerit vaijerikiinnikkeeseen (kuva 4).
KÄYNNISTYSKAHVAN SILMUKKA
Varoitus! Pidä sivulliset kaukana. Varo
sinkoutuvia esineitä.
Kiinnitä käynnistyskahva ohjausaisassa olevaan
silmukkaan (kuva 5).
TYÖVÄLINEEN KÄYTTÄMINEN
Varoitus! Älä työnnä kättä tai jalkaa kotelon alle koneen käydessä.
ENNEN KÄYNNISTÄMISTÄ
TÄYTÄ KAMPIKAMMIO ÖLJYLLÄ
Varoitus! Irrota sytytystulpan kaapeli sytytystulpasta aina ennen korjaustoimenpiteitä.
ASENNUS
HEITTOSUOJUS
Konetta ei saa käynnistää, jos heittosuojusta ei ole asennettu paikoilleen. Jos
heittosuojusta ei ole asennettu, saattavat
kivet ja muut irtonaiset esineet singota
pyörivästä terästä.
Heittosuojuksen asennusosat toimitetaan kuljetusta
varten asennettuina. Irrota osat ja asenna heittosuojus kuvan 1 mukaisesti. Kiristä ruuvit kunnolla.
OHJAIN
Käännä ylös ohjaustangon alaosa.
Ohjaimen yläosan asennukseen tarvittavat osat toimitetaan kuljetusta varten kiinnitettyinä. Irrota
osat ohjaimen alaosasta.
Kiinnitä sitten ohjaustangon yläosa. Se kiinnitetään ruuvien, aluslevyjen ja lukkonuppien avulla
(kuva 2).
Ohjain voidaan asettaa neljään eri asentoon. Hellittäkää salpa jalalla ja asettakaa ohjaustanko haluttuun asentoon (kuva 3).
1. Normaali leikkaaminen.
8
Toimitettaessa ei moottorin kampikammiossa ole öljyä. Moottorinkampikammio on täytettävä öljyllä ennenkuin
moottori käynnistetään ensimmäisen
kerran.
Poista öljyn mittatikku (kuva 6).
Lisää moottorin kampikammioon 0,6 litraa hyvälaatuistaöljyä (huoltoluokka SE, SF tai SG). Käytä
öljylaatua SAE 30 tai SAE 10W-30.
Täytä hitaasti “FULL/MAX” merkkiin saakka.
Älä täytä liikaa.
TARKISTA ÖLJYTASO
Tarkista aina ennen käyttöä, että öljytaso on öljytikun merkintöjen “FULL/MAX” ja “ADD/MIN”
välissä. Leikkurin tulee seistä vaakasuoralla allustalla.
Irrota ja kuivaa öljytikku (kuva 6). Työnnä se perille asti ja kierrä kiinni. Kierrä se uudestaan auki
ja vedä ulos. Tarkista öljytaso. Jos taso on liian
matala, täytä öljyä “FULL”-merkintään asti.
TÄYTÄ POLTTOAINESÄILIÖ
Suorita täyttö ennen moottorin käynnistämistä. Älä koskaan poista säiliön
kantta tai suorita täyttöä moottorin
käydessä tai sen ollessa vielä lämmin.
Älä koskaan täytä bensiinisäiliötä aivan
täyteen. Jätä bensiinille hieman tilaa
laajeta.
FI
SUOMI
Käytä aina lyijytöntä bensiiniä. Öljysekoitteista 2tahtibensiiniä ei saa käyttää.
Huom! Muista, että bensiini on tuoretavara, osta
vain 30 päivän tarvetta vastaava määrä.
MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN
1. Aseta ruohonleikkuri tasaiselle ja tukevalle
alustalle. Älä käynnistä leikkuria pitkässä ruohikossa.
2. Varmista, että sytytystulpan johto on liitetty sytytystulppaan.
3. Kylmä moottori: Paina kaasuttimen valutinta
(Primer) kunnolla 6 kertaa (kuva 9).
Lämmintä moottoria käynnistettäessä valutinta
(Primer) ei tarvitse painaa. Jos moottori on sammunut polttoaineen loppumisen vuoksi, lisää
polttoainetta ja paina valutinta 3 kertaa.
4. Paina Käynnistys/Pysäytys-kahva G ohjausaisaa vasten. Huom! Käynnistys/Pysäytys-kahva
G täytyy pitää alaspainettuna, ettei moottori
sammu (kuva 7,8).
5. Pane jalka leikkurin kotelon päälle. Tartu kiinni
käynnistyskahvasta ja käynnistä moottorinykäisemällä nopeasti käynnistysnarusta.
Pidä kädet ja jalat poissa pyörivän terän
ulottuvilta. Älä koskaan työnnä kättä tai
jalkaa terävaipan alle tai ruohonpoistoaukkoon moottorin ollessa käynnissä.
MOOTTORIN PYSÄYTYS
Moottori voi olla hyvin kuuma välittömästi pysäyttämisen jälkeen. Alä koske
äänenvaimentimeen, sylinteriin tai
jäähdytyslaippoihin. Tästä voi olla seurauksena palovammoja.
1. Pysäytä moottori vapauttamalla Käynnistys/Pysäytys-kahva G (kuva 7,8). Kahvan toimintaa ei
saa estää (esim. kiinnittämällä se alaspainettuna
ohjausaisaa vasten), sillä moottoria ei tällöin
voi pysäyttää.
2. Jos poistut leikkurilta, irroita sytytystulpan kaapeli sytytystulpasta
Jos käynnistys-/pysäytyskahva ei toimi,
pysäytä moottori irrottamalla sytytystulpan kaapeli sytytystulpasta. Toimita
leikkuri välittömästi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
LEIKKUUKORKEUS
Sulje moottori kun säädät leikkuukorkeuden.
Älä aseta leikkauskorkeutta niin alas
että terä joutuvat kosketukseen maan
epätasaisuuksien kanssa.
Vältä leikkaamista ruohon ollessa märkää. Ruoho
takertuu helpommin kopan alle ja leikkuutulos on
huonompi.
Leikkuukorkeutta voidaan säätää muuttamalla
pyörien akselit kolmeen eri asentoon (kuva 10).
KUNNOSSAPITO
Moottoria ja ruohonleikkuria ei saa
huoltaa ennenkuin moottori on pysäytetty ja sytytyskaapeli irroitettu sytytystulpasta.
Pysäytä mootori ja irroita sytytystulpan
kaapeli jos ruohonleikkuria on nostettava esim. siirrettäessä.
Jos konetta kallistetaan, on polttoainesäiliö tyhjennettävä ja moottorin sytytystulpan puoleinen sivu pidettävä
ylimpänä.
PUHDISTUS
Leikkuri on puhdistettava jokaisen leikkuukerran
jälkeen. Erityisen tärkeätä on leikkurin kopan alapuolen puhdistus. Huuhtele puutarhaletkulla. Siten
leikkuri kestää kauemmin ja toimii paremmin.
Kopan alaosasta kuluu ajanmittaan ruohonleikkauksen yhteydessä maali pois, maalaa tämä ruosteen estomaalilla.
Puhdista säännöllisesti äänenvaimennin
ja sen ympärystä ruohosta, liasta ja tulenarasta roskasta.
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
Moottorin jäähdytysjärjestelmä on puhdistettava
aina ennen käyttöä. Puhdista sylintereiden jäähdytysrivat sekä ilmanotto ruohonjätteistä, liasta yms.
ÖLJYNVAIHTO
Vaihda öljyt, kun moottori on lämmin
ja bensiinisäiliö on tyhjä. Lämmin öljy
valuu moottorista paremmin ulos. Poista öljy varovasti, sillä kuuma öljy voi aiheuttaa
9
FI
SUOMI
palovammoja.
Vaihda öljy ensimmäisen kerran 5 käyttötunnin
jälkeen, sen jälkeen 50 käyttötunnin välein tai kerran kaudessa. Poista öljynmittapuikko, kallista
leikkuria ja valuta öljy astiaan.Varo sotkemasta
nurmikkoa.
Täytä öljyä: Käytä SAE 30 tai SAE 10W-30 öljyä.
Kampikammioon mahtuu n. 0,6 litraa. Täytä öljytikun merkintään “FULL/MAX” saakka. Älä täytä
liikaa.
Tarkista aina terä törmäyksen jälkeen. Irrota aina
tulpan johto. Jos leikkuusysteemi on vaurioitunut,
on viottuneet osat vaihdettava. Käytä aina alkuperäisvaraosia.
Vaihtaaksesi terän irrota ruuvi toimitukseen kuuluvalla teräavaimella. Asenna uusi terä niin, että
terään meistetty STIGA-logo on käännettynä alustaan päin (ei nurmikkoon). Asenna ruuvi takaisin
paikalleen ja kiristä se momenttiin 40 Nm
(kuva 13).
ILMANSUODATIN
Terän vaihdon yhteydessä on myös teräpultti vaihdettava.
Likainen ja tukkentunut ilmansuodin pienentää
moottoritehoa ja lisää moottorin kulumista.
Takuu ei koske terävahinkoja, teränkiinnikettä tai
päälleajosta aiheutuneita moottorivikoja.
Irrota ilmanpuhdistin varovasti, jottei kaasuttimeen varise likaa (kuva 11). Ota vaahtomuovinen
suodatin irti ja pese se vedessä, jossa on nestemäistä astianpesuainetta. Kuivaa suodatin. Kaada suodattimelle tilkka öljyä ja puristele sitä niin että öljy
imeytyy siihen. Asenna ilmanpuhdistin takaisin
paikalleen.
Käytä terän, teräistukan ja teräpultin vaihdossa
aina alkuperäisiä varaosia. Muut kuin alkuperäiset
varaosat voivat aiheuttaa vaaratilanteita, vaikka ne
sopisivatkin koneeseen.
Pese suodatin kolmen kuukauden tai 25 ajotunnin
välein, sen mukaan kumpi näistä sattuu ensin, tai
useamminkin jos moottoria käytetään pölyävällä
maalla.
SYTYTYSTULPPA
Älä koskaan kokeile kipinän tuloa sytytystulppaa tai sytytyskaapelia irroittamalla. Käytä hyväksyttyä koestinta.
Puhdista sytytystulppa säännöllisin väliajoin (100
käyttötunnin välein). Puhdista tulppa teräsharjalla.
Säädä kärkiväli oikeaksi (kuva 12).
Vaihda sytytystulppa uuteen jos kärjet ovat kovin
palaneet tai jos tulppa on vioittunut. Moottorinvalmistajat suosittelevat seuraavia tulppia:
Briggs & Stratton-moottoreissa on käytettävä
Champion J19LM (RJ19LM) - sytytystulppaa tai
vastaavaa. Kärkiväli 0.76 mm.
TERÄN VAIHTAMINEN
Käytä suojakäsineitä terien vaihdon aikana välttääksesi viiltohaavoja.
Tylsät tai vioittuneet terät repivät ruohon ja jättävät nurmikon leikkuun jäljeltä ruman näköiseksi.
Uudet, hyvin teroitetut terät katkaisevat ruohon
leikkaamalla. Se näyttää vihreältä ja raikkaalta
leikkuun jälkeenkin.
10
TERÄN TEROITUS
Mahdollinen teroitus on suoritettava märkähiontana kovasinta tai hiomakiveä käyttäen.
Terää ei turvallisuussyistä saa hioa hiomalaikalla.
Liian korkea lämpötila voi haurastuttaa terää.
Terä on hiomisen jälkeen tasapainotettava tärinävaurioiden välttämiseksi.
SÄILYTTÄMINEN
TALVISSÄILYTYS
Tyhjennä polttoainesäiliö. Käynnistä moottori ja
anna sen käydä, kunnes se pysähtyy. Bensiiniä ei
saa pitää säiliössä kuukautta pitempää aikaa.
Nosta leikkuri pystyyn ja kierrä pois sytytystulppa.
Kaada ruokalusikallinen moottoriöljyä tulppareikään. Vedä hitaasti käynnistyskahvasta niin että
öljy jakautuu sylinterissä. Kierrä sytytystulppa
paikalleen.
Puhdista leikkuri huolellisesti ja säilytä se sisällä
kuivassa paikassa.
HUOLTO
Alkuperäisiä varaosia on saatavana valtuutetuista
huoltokorjaamoista ja monilta jälleenmyyjiltä.
Varaosaluettelo löytyy STIGA´n kotisivulta Internetistä, osoitteesta: www.stiga.com.
DK
DANSK
SYMBOLER
Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed,
der kræves ved brug af maskinen.
Symbolerne betyder:
Advarsel! Læs brugsanvisningen og sikkerhedsmanualen før brug af maskinen.
2. For klipning under trær, buske osv.
3. Parkeringsstilling.
4. Håndtaget sammenklappes. Benyttes for levering, samt for senere transport.
KABELHOLDER
Gør wirerne fast i kabelholderen (fig. 4).
ØSKEN TIL STARTHÅNDTAG
Fastgør starthåndtaget i øsknet på styret (fig. 5).
Advarsel! Hold uvedkommende væk. Pas
på udkastede genstande.
BRUG AF REDSKABET
FØR START
Advarsel! Sæt ikke hænder eller fødder
ind under skjoldet, når maskinen er i gang.
Advarsel! Tag tændrørskablet af tændrøret
før nogen reparation af maskinen påbegyndes.
MONTERING
UDKASTERSKÆRM
Maskinen må under ingen omstændigheder startes, uden at udkasterskærmen er
monteret. Hvis udkasterskærmen ikke er
monteret på maskinen, kan sten og andre
løse genstande blive kastet ud af den roterende kniv.
PÅFYLD KRUMTAPHUSET MED OLIE
Plæneklipperen leveres uden olie i motorens krumtaphus. Motorens krumtaphus skal fyldes med olie,
inden motoren startes første gang.
Fjern oliemåleren (fig. 6).
Fyld motorens krumtaphuset med 0,6 liter olie af
god kvalitet (serviceklasse SE, SF eller SG). Brug
SAE 30 eller SAE 10W-30 olie.
Påfyld langsomt op til “FULL/MAX”. Påfyld ikke
for meget olie.
KONTROLLER OLIENIVEAUET
Kontroller altid før brug, at olieniveauet står mellem “FULL/MAX” og “ADD/MIN” på oliepinden. Klipperen skal stå vandret ved kontrollen.
Delene til montering af udkastskærmen er formonteret i emballagen. Løsn delene og montér udkastskærmen som vist i fig. 1. Spænd skruerne godt fast.
Løsn oliepinden og tør den af (fig. 6). Før den helt
ned og skru den fast. Skru den derefter løs og træk
den op igen. Aflæs olieniveauet. Hvis niveauet er
lavt, fyldes der olie på op til “FULL/MAX” markeringen.
STYRET
FYLD BENZINTANKEN
Løft styrets underdel op.
Detaljerne for montering af styrets overdel er forpakningsmonterede. Fjern detaljerne fra styrets
underdel.
Tilslut derefter styrets øverste del. Denne fæstes
med skruer, skiver og låsehjul (fig. 2).
Håndtaget har fire forskellige stillinger. Frigør låsen med foden og indstil styrearmen i den ønskede
position (fig. 3):
Påfyld benzin inden motoren startes.
Låget til benzintanken må aldrig fjernes
og benzin påfyldes, medens motoren er i
gang eller når den stadigvæk er varm.
Fyld aldrig benzintanken helt op. Lad
der være lidt plads, således at benzinen,
om nødvendigt, kan udvide sig.
Anvend altid ren, blyfri benzin. Olieblandet 2taktsbenzin må ikke anvendes.
1. For normal klipning.
11
DK
DANSK
OBS! Tænk på, at benzin er en ferskvare; køb ikke
mere benzin end det, der skal bruges inden for 30
dage.
START AF MOTOR
1. Stil plæneklipperen på en plan og fast mark.
Start den ikke i højt græs.
2. Sørg for at tændrørskablet er tilsluttet tændrøret.
3. Ved start af kold motor: Tryk pumpeblæseren
(Primeren) godt ind 6 gange (fig. 9).
Ved start af varm motor er det ikke nødvendigt
at trykke pumpeblæseren (Primeren) ind. Hvis
motoren standser på grund af brændstofmangel,
fyldes der nyt brændstof på og trykkes ind på
pumpeblæseren 3 gange.
4. Tryk Start/Stop bøjlen G ind mod styret.OBS!
Start/Stop-bøjlen G skal være trykket ind for at
motoren ikke skal standse (fig. 7,8).
5. Grib fat om starthåndtaget og start motoren ved
at trække hurtigt i startsnoren.
Hold hænder og fødder på afstand af
den roterende kniv. Hænder eller fødder
må aldrig sættes ind under klipperkappen eller i udkaståbningen, når motoren
er i gang.
STOP AF MOTOR
Motoren kan være meget varm lige efter
standsning. Undgå at røre ved lyddæmper, cylinder eller kølefinner, eftersom
der ellers kan opstå forbrændingsskader.
1. Slip Start/Stop bøjlen G (fig. 7,8) for at standse
motoren. Denne bøjle må ikke sættes ud af
funktion (f.eks. ved at holde den fast i positionen, hvor den er trykket ind mod styret), idet
motoren så ikke kan standse.
2. Hvis plæneklipperen lades uden opsyn skal
tændrørskablet fjernes fra tændrøret.
Dersom start/stop-bøjlen er holdt op med
at fungere, standses motoren ved at fjerne tændrørskablet fra tændrøret. Indlever straks herefter plæneklipperen til et
autoriseret værksted for reparation.
12
KLIPPEHØJDE
Sluk for motoren, inden klippehøjden
indstilles.
Klippehøjden må ikke være så lav, at
kniven kommer i berøring med ujævnheder i plænen.
Undgå klipning når græsset er vådt. Græsset sætter
sig lettere fast under klipperkappen, og resultatet
bliver dårligere.
Ved at flytte hjulene kan man indstille til tre forskellige klippehøjder (fig. 10).
VEDLIGEHOLDELSE
Der må ikke udføres service på motoren
eller plæneklipperen, hvis ikke motoren
er standset og tændrørskablet trukket
af tændrøret.
Stands motoren og træk tændrørskablet
af, hvis plæneklipperen skal løftes, f.
eks. ved transport.
Hvis maskinen skal hældes, skal brændstoftanken tømmes og motorens tændrør holdes opad.
RENGØRING
Efter hver klipning bør klipperen gøres ren. Specielt vigtig er undersiden af klipperkappen. Spul
den ren med haveslangen. Så holder klipperen længere og fungerer bedre.
Lakeringen på undersiden af klipperkappen vil med
tiden skalle af, når man klipper græs. For at forhindre korrosion gives undersiden rustbeskyttelse.
Lyddæmperen og omgivelserne omkring den skal rengøres med jævne mellemrum, så at der ikke er græs, snavs
eller brændbart materiale i nærheden.
KØLESYSTEMET
Hver gang motoren skal tages i brug, skal kølesystemet rengøres først. Rengør cylinderens køleflanger samt luftindtaget for græsrester, snavs, o.l.
DK
DANSK
OLIESKIFT
Skift olie når motoren er varm og benzintanken er tom. Varm olie løber lettere ud af motoren. Vær forsigtig ved
aftapning, da den varme olie kan medføre forbrændinger.
Skift olie første gang efter 5 timers kørsel, derefter
hver 50. driftstime eller én gang pr. sæson. Fjern
oliepinden, vip maskinen og lad olien løbe ud i et
kar. Pas på græsplænen.
Fyld ny olie på. Brug SAE 30 eller SAE 10W-30
olie. Krumtaphuset rummer ca. 0,6 liter olie. Fyld
op indtil olien når op til "FULL/MAX" markeringen på oliepinden.
LUFTFILTER
Et snavset og tilstoppet luftfilter formindsker motoreffekten og forøger motorslitagen.
Demonter luftfilteret forsigtigt, således at intet
snavs falder ned i karburatoren (fig. 11). Tag
skumplastikfilteret ud og vask det i flydende opvaskemiddel og vand. Tør filteret. Hæld lidt olie på
filteret og vrid det. Påmonter igen luftfilteret.
Vask filtret hver tredie måned eller hver 25. køretime altefter hvilket der indtræffer først. Oftere hvis
motoren arbejder på støvet terræn.
TÆNDRØR
Man skal aldrig undersøge om der kommer gnister ved at fjerne tændrøret eller
tændkablet. Brug en godkendt tester.
Sløve og beskadigede knive river græsset over og
giver plænen et grimt udseende efter klipningen.
Nye, velslibede knive skærer græsset af. Det ser
grønt og frisk ud også efter klipningen.
Kontroller altid kniven efter en påkørsel. Fjern
først tændkablet. Hvis knivsystemet er beskadiget
skal defekte dele udskiftes. Anvend altid originale
reservedele.
For at skifte kniv, løsne knivbolten. Monter den
nye kniv, så det udstandsede STIGA-logo vender
opad mod knivfæstet (ikke mod græsset). Monter
skiven og knivbolten igen. Spænd knivbolten godt.
Tilspændingsmoment 40 Nm (fig. 13).
Ved udskiftning af knive bør også knivbolten udskiftes.
Garantien dækker ikke beskadigede knive samt knivholdere og bukkede krumtapakslar. Dette kan ske ved
påkørsel af sten eller lignende hårde genstande.
Brug altid originale reservedele ved udskiftning af
kniv, knivfæste og knivbolt. Uoriginale reservedele kan medføre risici, selvom de passer på maskinen.
SLIBNING AF KNIV
Eventuel slibning skal udføres som vådslibning på
en hvæsse- eller slibesten.
Af sikkerhedshensyn må kniven ikke slibes på en
smergelskive. For høj temperatur kan medføre, at
kniven bliver sprød.
Hvis kniven slibes, skal den afbalanceres bagefter for at undgå vibrationsskader.
Rengør tændrøret med jævne mellemrum (for hver
100. køretime). Brug en stålbørste til rengøringen.
Indstil den rigtige elektrodeafstand (fig. 12). Skift
tændrøret ud, hvis elektroderne er altfor brændte,
eller hvis tændrøret er beskadiget. Motorfabrikanterne anbefaler følgende:
VINTEROPBEVARING
Til Briggs & Stratton motorer bør anvendes Champion J19LM (RJ19LM) eller lignende tændrør.
Elektrodeafstand 0.76 mm.
Tøm benzintanken. Start motoren og lad den bruge
den resterende benzin til den stopper. Benzin bør
ikke henstå i benzintanken mere end max 1 måned.
UDSKIFTNING AF KNIVE
Tændrøret fjernes, og plæneklipperen løftes op således at ca. 1 spiseske motorolie kan hældes igennem tændrørsåbningen. Træk derefter i
starthåndtaget, ikke for hurtigt, således at olien bliver fordelt i cylinderen, monter derefter tændrøret
igen.
Anvend beskyttelsehandsker ved udskiftning af kniv, så De undgår at skære
hænderne.
OPBEVARING
Rengør plæneklipperen overalt og opbevar den et
tørt sted.
13
DK
DANSK
SERVICE
Orginale resevedele kan fås hos autoriserede STIGA serviceværksteder og hos autoriserede STIGA
forhandlere.
En fortegnelse over disse finder Du på STIGA‘s
hjemmeside på Internet under adressen:
www.stiga.dk.
14
NO
NORSK
SYMBOLER
2. For klippning under trær, buskar etc.
3. Parkeringsstilling.
Følgende symboler finnes på maskinen for å minne
om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk.
4. Leverings- og oppbevaringsstilling. Styret tar
mindre plass om en løsner låseknottene og bøyer sammen styret.
Symbolene betyr:
KABELHOLDER
Advarsel! Les Instruksjonsbok og sikkerhetsmanual før maskinen tas i bruk.
Fest wirene i kabelholderen (fig. 4).
ØYE FOR STARTHÅNDTAK
Advarsel! Hold borte tilskuere. Se opp for
utkastede gjenstander.
Advarsel! Før aldri inn hånd eller fot under
dekslet mens maskinen er igang.
Advarsel! Før man starter reparasjonsarbeider, må tennpluggkabelen tas ut av
tennpluggen.
Fest starthåndtaket i øyet på styret (fig. 5).
BRUK AV REDSKAPET
FØR START
FYLL VEIVHUSET MED OLJE
Gressklipperens leveres utan olje i motorveivkassen. Motorveivkassen må fylles med olje før motoren startes første
gangen.
Ta bort oljepinnen (fig. 6).
MONTERING
UTKASTERSKJERM
Maskinen må på ingen måte startes uten
at utkasterskjermen er montert på maskinen. Hvis ikke utkasterskjermen er
montert kan steiner og andre løse gjenstander kastes ut fra den roterende kniven.
Delene til montering av utkasterskjermen er montert i emballasjen. Ta løs delene og monter utkasterskjermen som vist på figur 1. Trekk skruene
godt til.
Fyll motorens veivhus med 0,6 liter olje av god
kvalitet (serviceklasse SE, SF eller SG). Bruk SAE
30 eller SAE 10W-30 olje.
Fyll langsomt opp til “FULL/MAX”. Fyll ikke på
for mye olje.
KONTROLLER OLJENIVÅET
Hver gang du skal bruke gressklipperen må du
først kontrollere at oljenivået er mellom “FULL/
MAX” og “ADD/MIN” på oljepinnen. Klipperne
skal stå vannret.
STYR
Oljepinnen løsnes og tørkes av (fig. 6). Stikk den
helt ned og skru den fast. Skru den løs og trekk den
opp igjen. Les av oljenivået. Hvis nivået er lavt,
fyller du på olje opp til “FULL/MAX”-markeringen.
Bøy opp styrets underdel.
FYLL BENSINTANKEN
Delene til montering av styrets overdel er montert
i emballasjen. Demonter delene på styrets overdel.
Styrets overdel tilsluttes deretter. Den festes med
skruer, skiver og låsratt (fig. 2).
Styret har fire forskjellige stillinger. Løs sperren
med foten og still styret i ønsket stilling (fig. 3).
1. For normal klippning.
Fyll drivstoff før motoren startes. Ta aldri av tanklokket eller fyll bensin mens
motoren er i gang eller fremdeles er
varm.
Fyll aldri bensintanken helt full. La det
bli et lite rom til overs, så bensinen, om
nødvendig, kan ekspandere.
15
NO
NORSK
Bruk alltid ren, blyfri bensin. Oljeblandet 2-taktsbensin må ikke brukes.
OBS! Husk at bensin er en ferskvare. Kjøp ikke
mer bensin enn du bruker i løpet av 30 dager.
START AV MOTOREN
1. Still gressklipperen på plant og fast underlag.
Start ikke i høyt gress.
2. Påse at tennpluggkabelen er tilkoplet tennpluggen.
3. Ved start av kald motor: Trykk pumpeblåsen
(Primeren) ordentlig inn 6 ganger (fig. 9).
Ved start av varm motor er det ikke nødvendig
å trykke in pumpeblåsen (Primeren). Hvis motoren har stanset på grunn av bensinmangel, må
du fylle på ny bensin og trykke inn pumpeblåsen 3 ganger.
4. Trykk inn Start/Stopp-bøylen G mot styret. NB!
Start/Stopp-bøylen G må være trykket inn for at
motoren ikke skal stanse (fig. 7,8).
5. Sett foten på klipperens deksel. Grip starthåndtaket og start motoren ved et raskt drag i startsnoren.
Hold hender og føtter borte fra den roterende kniven. Stikk aldri hånden eller
foten inn under knivdekslet eller inn i
gressutkastet mens motoren er i gang.
STOPP AV MOTOR
Motoren kan være svært varm like etter
at den har stanset. Rør ikke lydpotte, sylinder eller kjøleribber. Det kan forårsake brannskader.
1. Slipp Start/Stopp-bøylen G (fig. 7,8) for å stanse
motoren. Denne bøylen må ikke settes ut av funksjon (f.eks. ved å sette den i innerste posisjon mot
styret), motoren kan i så tilfelle ikke stanses.
2. Hvis klipperen forlates uten tilsyn, kople tennpluggledningen fra tennpluggen.
Dersom start-/stopp-bøylen ikke fungerer, stopp motoren ved å fjerne tennpluggledningen fra tennpluggen. Send
umiddelbart klipperen til et autorisert
verksted for reparasjon.
16
KLIPPEHØYDE
Stans motoren før klippehøyden stilles.
Still ikke klippehøyden så lavt at kniven
kommer i kontakt med ujevnheter i
bakken.
Unngå å klippe når gresset er vått. Gresset fester
seg lettere under pannen og klipperesultatet blir
dårliger.
Klippehøyden kan innstilles til tre høyder ved at
hjulakselen flyttes (fig. 10).
VEDLIKEHOLD
Reparasjoner og vedlikehold av motor
eller gressklipper må ikke utføres uten at
motoren først har stanset og tennpluggkabelen er tatt bort fra tennpluggen.
Hvis gressklipperen må løftes, f. eks. ved
transport, må motoren stanses og tennpluggkabelen fjernes fra tennpluggen.
Om maskinen skal legges over på siden,
må brennstofftanken tømmes og motorens tennplugg holdes opp.
RENGJØRING
Efter hver klipping bør klipperen gjøres ren. Spesielt viktig er undersiden av klipperpannen. Spyl
rent med haveslangen. Så holder klipperen lengre
og den fungerer bedre.
Fargen på undersiden av klipperen vil med tiden
slites bort. For å forhindre rust, kan undersiden
males med rustbeskyttende maling.
Rengjør regelmessig lydpotten og området rundt for gress, smuss og brennbart
avfall.
KJØLESYSTEMET
For hver gang motoren skal settes i drift skal motorens kjølesystem rengjøres. Rens sylinderens
kjøleribber og luftinntaket for gressrester, skitt o.l.
OLJESKIFT
Skift olje når motoren er varm og bensintanken tom. Varm olje renner bedre
ut av motoren. Vær forsiktig ved uttapping fordi den varme oljen kan forårsake brannskader.
NO
NORSK
Skift olje første gang etter 5 timers kjøring, deretter hver 50. kjøretime eller minst en gang i sesongen. Ta ut oljepeilepinnen, len klipperen over på
siden og la oljen renne ut i et kar. Pass på gressmatten.
Fyll på ny olje: Bruk SAE 30 olje eller SAE 10W30 olje. Veivhuset rommer ca 0,6 liter. Fyll på til
oljenivået når merket "FULL/MAX" på oljepinnen.
LUFTFILTER
Et skittent og tilstoppet luftfilter senker motoreffekten og øker motorslitasjen.
Demontér luftrenseren forsiktig så ikke noe smuss
faller ned i forgasseren (fig. 11). Ta ut skumplastfilteret og vask det i flytende vaskemiddel og vann.
Tørk filteret. Hell litt olje på filteret og klem den
inn. Montér luftrenseren igjen.
Rengjør filteret hver 3. måned eller hver 25. kjøretime, alt ettersom hva som intreffer først. Oftere
hvis motoren arbeider på støvet mark.
TENNPLUGG
Test aldri om det finnes igjen gnist ved å
ta bort tennpluggen eller tennkabelen.
Bruk en godkjent tester.
Rengjør tennpluggen med jevne mellomrom (hver
100.de kjøretime). Bruk stålbørste til rengjøringen.
Innstill riktig elektrodeavstand (fig. 12).
Skift tennplugg hivs elektrodene er altfor brente eller hvis pluggen er skadet. Motorprodusentene gir
denne anbefaling:
Til Briggs & Stratton motorer bør det benyttes
Champion J19LM (RJ19LM) eller en lignende
tennplugg. Elektrodeavstand 0.76 mm.
SKIFTING AV KNIV
Bruk arbeidshansker under skifting av
kniv slik at du unngår kutt-skader.
Sløve og skadede kniver sliter av gresset og gjør
plenen stygg efter klippingen. Nye, velslipte kniver skjærer av gresset. Det ser grønt og friskt ut
også efter klippingen.
Kontroller alltid kniven etter en påkjørsel. Fjern
først tennpluggkabelen. Er knivsystemet skadet,
skal defekte deler byttes ut. Benytt alltid originale
reservedeler.
For å skifte kniv, løs knivbolten . Monter den nye
kniven slik at den stansede STIGA-logotypen vender oppover mot knivfestet (ikke mot gresset).
Monter skiven og knivbolten tilbake på plass.
Trekk knivbolten ordentlig til. Tiltrekningsmomentet skal være 40 Nm (fig. 13).
Ved bytte av kniv bør også knivbolten skiftes ut.
Garantien dekker ikke skader på kniv, knivfeste eller motorskader som skjer ved påkjørsel.
Ved bytte av kniv, knivfeste og knivbolt, bruk alltid originale reservedeler. Deler som ikke er originale kan medføre fare selv om de passer i
maskinen.
SLIPING AV KNIV
Eventuell sliping skal gjøres som våtsliping med
bryne eller en slipesten.
Av sikkerhetsgrunner må kniven ikke slipes på en
smergelskive. For høy temperatur kan føre til at
kniven blir sprø.
Hvis kniven slipes må den balanseres etterpå for å unngå vibrasjonskader.
LAGRING
VINTERLAGRING
Tøm brenselstanken. Start motoren og la den gå til
den stopper. Samme bensin får ikke stå i tanken
mer enn 1 måned.
Reis opp klipperen og skru ut tennpluggen. Hell en
spiseskje motorolje i hullet for tennpluggen. Trekk
ut starthåndtaket langsomt slik at oljen fordeles i
sylinderen. Skru fast tennpluggen.
Rengjør klipperen ordentlig og oppbevar den
innendørs på en tørr plas
SERVICE
Orginale reservdeler finnes på lager hos STIGA‘s
autoriserte servicestajoner og hos mange av våre
forhandlere.
En liste over våre servicestasjoner finner du på
STIGA‘s hjemmeside på Internet under adressen:
www.stiga.no.
17
DE
DEUTSCH
SYMBOLE
Folgende Symbole befinden sich an der Maschine,
um den Bediener daran zu erinnern, daß bei der
Benutzung der Maschine Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten sind.
Die Symbole bedeuten:
Warnung! Vor der Benutzung der Maschine die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsvorschriften durchlesen.
Warnung! Zuschauer fernhalten. Auf herausgeschleuderte Gegenstände achtgeben.
Der Führungsholm hat vier verschiedene Lagen.
Die Sperrvorrichtung mit dem Fuß auskoppeln und
die Steuerung in die gewünschte Lage bringen
(Abb 3).
1. Für normales Mähen.
2. Für Mähen unter Bäumen, Sträuchern usw.
3. Ruhelage.
4. Lieferungs- und Verwahrlage. Der Führungsholm
nimmt weniger Platz in Anspruch, wenn man die
Räder löst und den Holm zusammenklappt.
KABELHALTER
Die Drähte am Kabelhalter befestigen (Abb 4).
SCHLAUFE FÜR STARTHANDGRIFF
Warnung! Wenn die Maschine in Betrieb
ist dürfen weder Hände noch Füße unter
die Haube gelangen.
Warnung! Bevor mit Reparaturarbeiten
begonnen wird, ist das Zündkerzenkabel
von der Zündkerze abzuziehen.
Starthandgriff in der Schlaufe am Führungsholm
befestigen (Abb 5).
GEBRAUCH DES GERÄTES
VOOR DEM ANLASSEN
KURBELGEHÄUSE MIT ÖL FÜLLEN
MONTAGE
AUSWURFSCHUTZ
Der Mäher darf nur angelassen werden,
wenn zuvor der Auswurfschutz montiert worden ist. Wenn der Schutz nicht
montiert ist, kann das rotierende Messer Steine o.ä. herausschleudern.
Die Einzelteile für die Montage des Auswurfschirms sind verpackungsmontiert. Die Teile von
der Verpackung entfernen und den Auswurfschirm
gemäß Abbildung 1 montieren. Die Schrauben gut
anziehen.
FÜHRUNGSHOLM
Das Unterteil der Lenkung hochklappen.
Die Teile für die Montage des oberen Lenkungsteils sind an die Verpackung angepaßt vormontiert. Die Teile vom unteren Lenkungsteil
entfernen.
Danach Oberteil anbauen. Zubehör: Schrauben, UScheiben, Drehknaufmuttern (Abb 2).
18
Der Rasenmäher wird ohne Öl im Kurbelgehäuse geliefert. Das Kurbelgehäuse ist daher vor der ersten Inbetriebnahme des Motors mit Öl zu füllen.
Den Ölmeßstab entfernen (Abb 6).
Das Kurbelgehäuse des Motors mit 0,6 l hochwertiges Öl füllen (Serviceklasse SE, SF oder SG). Öl
vom Typ SAE 30 oder SAE 10W-30 verwenden.
Öl auffüllen, bis die Markierung “FULL/MAX”
am Ölstandmeßstab erreicht ist. Nicht zu viel Öl
einfüllen.
ÖLSTAND KONTROLLIEREN
Vor jedem Gebrauch kontrollieren, ob der Ölstand
zwischen den Markierungen “FULL/MAXª” und
“ADD/MIN” am Ölmeßstab liegt. Der rasenmäher
soll plan stehen.
Den Ölmeßstab herausziehen und reinigen (Abb
6). Bis zum Anschlag einschieben und festschrauben. Dann wieder losschrauben und ihn herausziehen. Ölstand ablesen. Ist der Ölstand zu niedrig,
dann bis zur “FULL/MAX”-Markierung Öl auffüllen.
DE
DEUTSCH
DEN BENZINTANK FÜLLEN
Der Treibstoff ist nachzufüllen, bevor
der Motor angelassen wird. Wenn der
Motor in Betrieb oder noch warm ist,
darf niemals der Tankverschluß geöffnet oder Benzin aufgefüllt werden.
Den Benzintank nie ganz voll füllen. Etwas Platz lassen, damit das Benzin sich
bei Bedarf ausdehnen kann.
Ausschließlich reines, bleifreies Benzin verwenden. 2-Takter-Mischungen dürfen nicht verwendet
werden.
Achtung! Die Benzinqualität verschlechtert sich
bei zu langer Lagerung. Nur so viel Benzin kaufen,
wie innerhalb von 30 Tagen verbraucht wird.
ANLASSEN DES MOTORS
1. Den Rasenmäher auf ebener und fester Boden unterlage stellen. Nicht in hohem Gras starten.
2. Kontrollieren, daß das Zündkabel zur Zündkerze
angeschlossen ist.
3. Beim Starten eines kalten Motors: Den Pumpenbalg (Primer) 6-mal ordentlich durch-drücken
(Abb 9).
Beim Start eines warmen Motors muß der Pumpenbalg (Primer) nicht gedrückt werden.Wenn
der Motor wegen Kraftstoff-mangel gestoppt hat,
neuen Kraftstoff auffüllen und den Pumpenbalg
dreimal drücken.
1. Den Start/Stopp-Bügel G (Abb 7,8) zum Abstellen des Motors loslassen. Dieser Bügel darf nicht
außer Funktion gesetzt werden (z.B. durch Festbinden am Holm in vorgeschobener Stellung), da
sonst der Motor nicht abgestellt werden kann.
2. Wird der Rasenmäher ohne Aufsicht stehengelassen, ist das Zündkerzenkabel von der Zündkerze abzuziehen.
Sollte der Start/Stopp-Bügel nicht funktionieren, Motor durch Abziehen des
Zündkerzenkabels von der Zündkerze
zum Stehen bringen. Mäher unverzüglich in einer autorisierten Werkstatt reparieren lassen.
SCHNITTHÖHE
Der Motor ist vor der Einstellung der
Schnitthöhe abzustellen.
Die Schnitthöhe nicht so niedrig einstellen, daß das Schneidwerkzeug mit Unebenheiten des Bodens in Berührung
kommt.
Nach Möglichkeit nicht den Razen mähen, wenn
das Gras naß ist. Es haftet dann leichter unter der
Haube, und der Schnitt wird schlechter.
Die Schnitthöhe läßt sich durch Versetzen der
Radachsen in drei Lagen verändern (Abb 10).
WARTUNG
4. Den Start/Stopp-Bügel G gegen den Holm drückken. Achtung! Der Start/Stopp-Bügel G muß zum
Holm hin gedrückt gehalten werden, damit der
Motor nicht stehenbleibt (Abb 7,8).
Warungsarbeiten am Motor oder am
Rasenmäher dürfen nur bei abgeschaltetem Motor und abgezogenem Zündkerzenstecken vorgenommen werden.
5. Den Motor durch kräftiges Ziehen am Start-handgriff bzw. am Startseil starten.
Wenn der Rasenmäher z.B zum Transport angehoben werden soll, den Motor
abschalten und das Zündkerzenkabel
abziehen.
Hände und Füße außerhalb der Reichweite der rotierenden Messer halten.
Während der Motor in Betrieb ist darf
niemals eine Hand oder ein Fuß unter
das Messergehäuse oder in den Grasauswurf gesteckt werden.
STOPP DES MOTORS
Der Motor kann unmittelbar nach dem
Ausschalten sehr heiß sein. Das Berühren von Schalldämpfer, Zylinder oder
Kühlflanschen kann Verbrennungen
verursachen.
Wenn der Mäher zur Seite geneigt werden soll, den Kraftstofftank entleeren
und die Zündkerzen des Motors nach
oben halten.
REINIGUNG
Den Mäher nach jedem Gebrauch reinigen. Die
Unterseite der Mäherhaube ist besonders wichtig.
Mit dem Gartenschlauch sauberspülen. Der Mäher
hält dann länger und arbeitet besser.
19
DE
DEUTSCH
Beachte! Es sollte keine Hochdruckwaschanlage
verwendet werden. Wenn das Gras eingetrocknet
sein sollte, kann das Gehäuse saubergekratzt werden. Gegebenenfalls die Unterseite mit Lack ausbessern, um Rostschäden zu vermeiden.
Der Schalldämpfer und dessen Umgebung ist regelmäßig von Gras, Schmutz
und brennbarem Abfall zu reinigen.
KÜHLANLAGE
Vor jedem Gebrauch die Kühlanlage des Motors
reinigen. Die Kühlflansche des Zylinders sowie den
Lufteinlaß von Grasresten, Schmutz u.ä. befreien.
ÖLWECHSEL
Ölwechsel bei warmem und leerem vornehmen Kraftstofftank. Heißes Öl läuft
besser aus dem Motor ab. Beim Ablassen von heißem Öl vorsichtig sein, um
Verbrennungen zu vermeiden.
Das Öl zum ersten Mal nach 5 Betriebsstunden
wechseln, danach alle 50 Betriebsstunden oder
einmal pro Saison. Den Ölmeßstab herausnehmen,
den Rasenmäher kippen und das Öl in ein Gefäß
auslaufen lassen.
Neues Öl einfüllen: die Sorte SAE 30 oder SAE 10W
-30 verwenden. Das Kurbelgehäuse hat ein Volumen
von ca. 0,6 Liter. Öl auffüllen, bis die Markierung
"FULL" am Ölstandmeßstab erreicht ist.
LUFTFILTER
Schmutziges und verstopftes Luftfilter vermindert
die Motorleistung und erhöht den Motorverschleiß.
Den Luftreiniger vorsichtig abmontieren, so daß
kein Schmutz in den Vergaser hinabfällt (Abb 12).
Das Schaumstoffilter herausnehmen und es in flüssigem Spülmittel und Wasser waschen. Das Filter
abtrocknen, etwas Öl auf das Filter träufeln und es
einwalken. Den Luftreiniger wieder montieren.
Das Filter alle drei Monate oder jeweils nach 25
Betriebsstunden waschen, je nachdem was zuerst
anfällt. Wenn der Motor auf staubigem Boden arbeitet, das Filter häufiger waschen.
ZÜNDKERZEN
Niemals durch Entfernen der Zündkerze oder des Zündkabels prüfen, ob sich
ein Funken bildet. Ein zugelassenes
Prüfgerät verwenden.
20
Die Zündkerze regelmäßig (jeweils nach 100 Betriebsstunden) reinigen. Hierfür eine Stahlbürste
anwenden. Den richtigen Elektrodenabstand einstellen (Abb 12).
Wenn die Elektroden zu stark verbrannt sind, oder
die Zündkerze beschädigt ist, die Zündkerze auswechseln. Die Motorenhersteller empfehlen folgendes:
Für Briggs & Stratton-Motoren sollten Champion
J19LM (RJ19LM) oder gleichwertige Zündkerzen
verwendet werden. Elektrodenabstand 0.76 mm.
MESSERWECHSEL
Beim Austausch des Messers sind
Schutzhandschuhe zu benutzen, um
Schnittverletzungen zu vermeiden.
Stumpfe und beschädigte Messer reißen das Gras
ab und ergeben nach dem Mähen einen häßlichen
Rasen. Neue, gutgeschliffene Messer schneiden
das Gras ab. Es sieht dann nach dem Schneiden
grün und frisch aus.
Nach einem Auffahren stets das Messer kontrollieren. Zuerst das Zündkerzenkabel entfernen. Wenn
das Messersystem beschädigt wurde, die schadhaften Teile auswechseln. Stets Originalersatzteile
anwenden.
Zum Auswechseln des Messers die Messerbolzen
lösen. Das neue Messer mit dem eingestanzten Stiga-Logotype nach oben (also nicht zur Unterlage
hin) montieren. Unterlegscheibe und Messerbolzen wieder montieren, der Messerbolzen fest anziehen. Anziehmoment 40 Nm (Abb 13).
Beim Auswechseln des Messers ist auch der Messerbolzen auszuwechseln.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden an
Messer, Messerhalterung oder auf Motorschäden,
die durch Auffahren verursacht wurden.
Beim Auswechseln von Messer, Messerbefestigung und Messerbolzen sind immer Originalersatzteile zu verwenden. Die Verwendung von
Nicht-Originalersatzteilen Risiko, auch wenn die
Teile zur Maschine passen.
SCHLEIFEN DES MESSERS
Bei evtl. Schleifen ist mit einem Schleifstein naßzuschleifen.
DEUTSCH
DE
Aus Sicherheitsgründen darf das Messer nicht auf
einer Schmirgelscheibe geschliffen werden. Durch
zu hohe Temperatur kann das Messer zu spröde
werden.
Wenn das Messer geschliffen wird, muß
es danach ausgewuchtet werden, um Vibrationsschäden zu vermeiden.
VERWAHRUNG
AUFBEWARHUNG ÜBER DEN
WINTER
Den Kraftstofftank entleeren. Motor anlassen und
laufen lassen, bis er stehenbleibt. Im Tank darf ein
und dasselbe Benzin höchstens einen Monat verbleiben.
Den Rasenmäher aufrichten und die Zündkerze
ausschrauben. Einen Eßlöffel Motoröl in das
Zündkerzenlock gießen. Den Startgriff Langsam
herausziehen, so daß sich das Öl im Zylinder verteilt. Die Zündkerze festschrauben.
Den Rasenmäher gründlich reinigen und ihn im
Haus an trockenem Platz verwahren.
SERVICE
Original-Ersatzteile erhalten Sie in autorisierten
Servicewerkstätten und bei vielen Fachhändlern.
www.stiga.com.
21
GB
ENGLISH
SYMBOLS
The following symbols are displayed on the machine in order to remind you about the safety precautions and attention necessary when using the
machine.
The symbols mean:
Warning! Read the Instruction Book and
Safety Manual before using the machine.
The handlebar has four different positions. Release
the catch with the foot and move the handlebar to
the desired position (fig. 3).
1. For normal mowing.
2. For mowing under trees, shrubs etc.
3. Parking position.
4. Transportation and storage position. The handlebar takes up less room if the locking knobs
are loosened and the handlebar folded in.
CABLE HOLDER
Warning! Keep spectators away. Beware
of objects being flung out.
Warning! Do not put hands or feet under
the cover of the machine when it is running.
Warning! Before starting any repair work,
remove the spark plug cable from the
spark plugs.
ASSEMBLING
EJECTION SHIELD
Under no condition must the machine be
started without the ejection shield being
fitted on the machine. If it is not fitted,
stones and other flying objects may easily be ejected by the rotating blade.
The parts for assembly of the ejector shield are attached to the packaging. Remove the parts and assemble the ejector shield according to fig. l.
Tighten the screws securely.
HANDLEBAR
Hinge up the lower part of the handlebar.
The components for assembling the upper section
of the steering are fitted for packing purposes. Remove the components from the lower section of
the steering.
Then attach the upper part of the handlebar with
screws, washers and locking knobs (fig. 2).
22
Put the wires into the cable holder (fig. 4).
EYELET FOR STARTER HANDLE
Attach the starter handle to the eyelet on the steering handle (fig. 5).
USING THE MOWER
BEFORE STARTING
FILL THE CRANKCASE WITH OIL
The lawn mower is delivered without any
oil in the engine crankcase. The crankcase must, therefore, be filled with oil before the engine is started the first time.
Remove the oil dipstick (fig. 6).
Fill the engine's crankcase with 0.6 litres of good
quality oil (service class SE, SF or SG) Use SAE
30 or SAE 10W-30 oil.
Fill until the oil reaches the “FULL/MAX” mark
on the dip stick. Do not fill with too much oil.
CHECKING THE OIL LEVEL
Check before using the machine that the oil level is
between “FULL/MAX” and “ADD/MIN” on the
dipstick. Stand the lawn mower on a level surface.
Remove and dry the dipstick (fig. 6). Slide it down
completely and tighten it. Unscrew and pull it up
again. Read-off. If the oil level is low, fill with oil
up to the “FULL/MAX” mark.
GB
ENGLISH
FILL UP THE PETROL TANK
Fill with petrol before starting the engine. Never remove the filler cap or fill
with petrol while the engine is running
or still warm.
Never fill the fuel tank completely full
but allow a little room for the petrol to
expand.
Always use pure unleaded petrol. You must never
use 2-stroke petrol mixed with oil.
Note that you should always remember that petrol
is a perishable commodity. Never buy more petrol
than what you can use up in 30 days.
STARTING THE ENGINE
1. Place the lawn mower on flat, firm ground. Do
not start in high grass.
2. Make sure the spark plug lead is connected to
the spark plug.
3. When starting a cold engine: Press down the
primer fully 6 times (fig. 9).
When starting a warm engine the primer does
not need to be used. If the engine stops due to a
lack of petrol, refill and press down the primer
three times.
4. Press in the Start/Stop-loop G against the steering. Note that the Start/Stop loop G must be
kept pressed-in to prevent the engine from stopping (fig. 7,8).
5. Grasp the starter handle and start the engine by
pulling briskly on the starter handle.
Keep hands and feet well away from the
rotating blade. Never put your hand or
foot under the blade casing or in the
grass evacuation unit while the engine is
running.
STOP OF ENGINE
The engine may be very warm immediately after it is shut off. Do not touch the
silencer, cylinder or cooling flanges as it
can cause burns and injury.
1. Release Start/Stop-loop G (fig. 7,8) to stop the
engine. This loop must not be disengaged (e.g.
through fixing it in the depressed position
against the steering), as the engine cannot be
stopped.
2. If the lawn mower is left unattended to, remove
the lead from the spark plug.
CUTTING HEIGHT
Shut off the engine before adjusting the
cutting height.
Do not set the cutting height so low that
the blade can hit uneven ground.
Avoid mowing when the grass is wet. The grass
then sticks to the underside of the casing, giving
poor mowing results.
The cutting height can be adjusted to three positions by moving the wheel axles (fig. 10).
If the start/stop loop no longer works,
stop the engine by removing the lead
from the spark plug. Immediately take
the lawn mower to an authorised workshop for repairs.
MAINTENANCE
No service is to be made on the engine or
lawn mower without first switching off
the engine and removing the spark plug
cable from the spark plug.
Stop the engine and remove the spark
plug cable if the mower is to be lifted,
e.g. with transportation.
If the machine is to be tilted the fuel tank
must be emptied and the sparking plug
of the engine kept upwards.
CLEANING
After each time it is used the mower should be
cleaned. This is particularly important on the underside of the mower casing. Wash out with the
garden hose. The mower will then last longer and
function better.
High pressure washing units should not be used. If
grass has dried on to the mower casing it can be removed by scraping. If necessary, give the underside a touch of paint to prevent rusting.
Clean the silencer and the surrounding
area regularly to remove grass, dirt and
flammable waste products.
23
GB
ENGLISH
COOLING SYSTEM
Before use, the engine's cooling system should be
cleaned. Clean the cylinder's cooling fins and the
air intake, removing any grass cuttings, dirt and the
like.
CHANGING OIL
Change the oil when the engine is warm
and the petrol tank is empty. Hot oil will
run out of the engine better. Use caution
when draining the hot oil, as it could
cause burn injuries.
Change the oil the first time after 5 hours of operation, and subsequently after every 50 hours of operation or once a season. Remove the dip stick, tilt
the mower and let the oil run out into a container.
Be careful not to let any oil run on to the grass.
Fill with new oil: use oil of SAE 30 or SAE 10W30 quality. The crankcase holds approx. 0.6 litre.
Fill until the oil reaches the "FULL/MAX" mark
on the dip stick.
AIR FILTER
A dirty and blocked air filter reduces the engine
output and increases engine wear.
Carefully remove the air cleaner so that no dirt
falls down into the carburettor (fig. 11). Take out
the foam plastic filter element and wash it in liquid
detergent and water. Dry the filter element. Pour a
little oil on the filter element and squeeze it in. Refit the air cleaner.
Champion J19LM (RJ19LM) or another equivalent spark plug ought to be used in Briggs & Stratton engines. Spark gap 0.76 mm.
CHANGING BLADES
Use protective gloves to prevent cuts
when changing the blade.
Blunt and damaged blades tear off the grass and
spoil the look of the lawn after mowing. New, well
sharpened blades cut the grass cleanly, so that the
lawn looks green and fresh even after mowing.
Always check the blade after an impact. First disconnect the ignition cable. If the blade system has
been damaged the defective parts must be
changed. Always use genuine spare parts.
To replace the blade, slacken the blade bolt. Fit the
new blade so that the stamped STIGA logotype is
turned facing the blade attachment (and not facing
the grass). Refit the washer and blade bolt. Tighten
the blade bolt fully to a torque of 40 Nm (fig. 13).
When replacing the blade, the blade bolt should
also be replaced.
The guarantee does not cover damage to the blade,
blade holder or engine caused by running into obstacles.
When replacing the blade, the blade holder and
blade bolt, always use original spare parts. Nonauthentic spare parts could lead to the risk of personal injury or damage, even if they fit the machine.
Wash the filter every three months or every 25
hours running, whichever comes first, or more frequently if used in dusty conditions.
SHARPENING OF THE BLADE
SPARKING PLUG
For the sake of safety, the blade should not be
sharpened on an emery wheel. A very high temperature could cause the blade to become brittle.
Never remove the spark plug or the ignition lead when checking to see if there is
any spark, always use an approved test
instrument.
Clean the sparking plug regularly (every 100 hours
running). Use a wire brush for cleaning and adjust
the correct spark gap (fig. 12).
Change the sparking plug if the electrodes are excessively burnt or if the plug is damaged. The recommendations of the engine manufacturers are as
follows:
24
Sharpening of the blade must be done by wet method grinding, using a whetstone or a grindstone.
Once the blade has been sharpened, it
must then be balanced so as to avoid vibration damage.
STORAGE
WINTER STORAGE
Empty the fuel tank. Start the engine and let it run
until it stops. The same petrol must not remain in
the tank for more than one month.
ENGLISH
GB
Tip up the mower and screw out the sparking plug.
Pour a teaspoon of engine oil in the sparking plug
hole. Pull out the starting handle slowly so that the
oil is distributed in the cylinder. Screw in the
sparking plug.
Thoroughly clean the mower and store it indoors in
a dry place.
SERVICING
Genuine spare parts are supplied by service workshops and by many dealers.
www.stiga.com
25
FR
FRANÇAIS
SYMBOLES
Les symboles suivants placés sur la machine indiquent que la plus grande attention et la plus grande
prudence sont requises lors de l'utilisation de la
machine.
Les symboles indiquent:
Attention! Avant d'utiliser la machine, lisez attentivement le mode d'emploi et le
manuel de sécurité.
Attention! Veillez à ce que personne ne se
trouve à proximité de la machine. Danger
de projection d'objets.
Attention! N'introduisez ni la main ni le
pied sous le capot lorsque la machine est
en marche.
Attention! Avant de commencer tout travail de réparation, retirez le fil de la bougie.
Le guidon est réglable dans 4 positions. Débloquer
le verrou avec le pied et amener le guidon dans la
position voulue (fig. 3).
1. Pour tondage normal.
2. Pour tondage sous les arbres, buissons, etc.
3. Position de parking.
4. Position de transport et de rangement. La machine prend moins de place lorsque guidon est
rabattau après avoir débloqué les vis de verrouillage.
SUPPORT DE CÂBLE
Installer les câbles dans la fixation de câbles (fig. 4).
OEILLET DE POIGNÉE DE
DÉMARREUR
Fixer la poignée de démarreur à l'oeillet du guidon
(fig. 5).
UTILISATION DE L'EQUIPEMENT
AVANT LE DEMARRAGE
MONTAGE
CARTER DE LAME ANTIPROJECTIONS
Ne jamais démarrer la machine sans
l'avoir équipée du carter de lame antiprojections. Si le carter de lame antiprojections n'est pas monté, la lame en
rotation peut éjecter des cailloux et
autres objets.
REMPLIR D'HUILE LE CARTER DE VILEBREQUIN
La tondeuse est livrée sans huile dans le
carter du moteur. Il faut remplir d'huile
le carter du moteur avant de démarrer
pour la première fois.
Retirer la jauge d'huile (fig. 6).
Remplir le carter de vilebrequin du moteur avec
0,6 litres d'huile de bonne qualité (classe de service
SE, SF ou SG). Utiliser de l'huile SAE 30 ou SAE
10 W-30.
Les pièces pour le montage du déflecteur-écran
sont montées pour les besoins d'emballage. Séparer les pièces et monter le déflecteur-écran selon
(fig. 1). Serrer les vis.
Mettre de l'huile jusqu'à atteindre le repère
“FULL/MAX” sur la jauge. Ne pas mettre trop
d'huile.
GUIDON
Vérifier avant chaque emploi que le niveau d'huile
se trouve entre “FULL/MAX” (plein) et “ADD/
MIN” (ajouter) sur la jauge d'huile. La tondeuse
doit reposer sur un sol plan.
Relever la partie inférieure du guidon.
Les détails de montage du guidon supérieur sont
montés pour les besoins d'emballage. Retirer les
détails de la partie inférieure du guidon.
Mettre ensuite en place la partie supérieure du guidon en la fixant avec des vis, des rondelles et des
boutons de serrage (fig. 2).
26
CONTROLE DU NIVEAU D'HUILE
Dévisser, sortir et essuyer la jauge d'huile (fig. 6).
La remettre en place, l'enfoncer bien à fond et la revisser. Puis la dévisser à nouveau, la sortir et vérifier le niveau d'huile. Si le niveau est trop bas, faire
l'appoint jusqu'au repère “FULL/MAX” (plein).
FR
FRANÇAIS
REMPLISSAGE DU RESERVOIR D'ESSENCE
Remplir de carburant avant de mettre le
moteur en marche. Ne jamais enlever le
bouchon du réservoir ou procéder au
remplissage alors que le moteur tourne
ou est encore chaud.
Ne jamais remplir complètement le réservoir de carburant. Y laisser un petit
volume libre pour permettre une éventuelle expansion de l'essence.
N'utiliser que de l'essence pure sans plomb, jamais
de mélange 2 temps (essence et huile).
Attention. L'essence est une denrée périssable, ne
pas en stocker plus que nécessaire pour 30 jours.
MARCHE DU MOTEUR
1. Mettre la tondeuse sur une surface plane et ferme. Ne pas tenter de la mettre en route dans de
l'herbe haute.
2. S'assurer que le câble d'allumage est relié à la
bougie d'allumage.
3. Pour démarrer le moteur froid: bien appuyer sur
la membrane de la pompe (Primer) 6 fois de suite (fig. 9).
Pour démarrer le moteur chaud, il n'est pas nécessaire d'actionner la pompe (Primer). Si le
moteur s'est arrêté faute de carburant, remettre
du carburant dans le réservoir et appuyer à nouveaux trois fois.
4. Appuyer l'étrier G de Marche/Arrêt contre la direction. Attention! La commande de Marche/
Arrêt G doit être maintenue enfoncée, sinon le
moteur s'arrête (fig. 7,8).
5. Saisir la poignée de démarrage et mettre lemoteur en marche en tirant vigoureusement surle
cordon d'amorce.
Tenir les mains et les pieds à l'écart des
parties rotatives. Ne jamais mettre la
main ou le pied dans la tondeuse ou dans
l'éjecteur d'herbe quand le moteur est
en route.
ARRÊT DU MOTEUR
Le moteur peut être très chaud aussitôt
après l'arrêt. Ne pas toucher le silencieux, le cylindre ou le radiateur. Il y a
risque de brûlures.
1. Lâcher l'étrier G (fig. 7,8) de Marche/Arrét
pour arrêter le moteur. Cet étrier ne doit pas être
mis hors fonction (par exemple en l'attachant à
la direction en position enfoncée) car alors on
ne peut pas arrêter le moteur.
2. Si la tondeuse doit être laissé sans surveillance,
enlever de la bougie le câble d'allumage.
Si l'étrier de Marche/Arrêt ne fonctionne plus, arrêter le moteur en retirant le
câble d'allumage de la bougie. Amener
immédiatement la tondeuse à un centre
de service autorisé pour réparation.
HAUTEUR DE COUPE
Eteindre le moteur avant de régler la
hauteur.
Ne réglez pas la hauteur de coupe si bas
que le ou le couteau viennent se heurter
aux inégalités du terrain.
Eviter de tondre le gazon lorsque l'herbe est
mouillée car celle-ci se colle alors facilement sous
le carter et les résultats obtenus ne sont plus aussi
bons.
La hauteur de coupe peut être modifiée par déplacement des axes des roues qui peuvent prendre 3
positions différentes (fig. 10).
ENTRETIEN
Aucune opération de service ne doit être
entreprise sur le moteur ou la tondeuse
si le moteur n'a pas été arrêté et le câble
d'allumage enlevé de la bougie.
Arrêtez le moteur et desserrez le câble
des bougies si la tondeuse doit être soulevée, par exemple lors d'un transport.
Dans le cas où la machine doit être inclinée, il est nécessaire de vider le réservoir
de carburant et de maintenir le bougie
du moteur vers le haut.
NETTOYAGE
Nettoyer la tondeuse après chaque tonte et tout
particulièrement la face intérieure du carter de la
machine. Rincer au jet. Cette simple opération assurera à la machine une grande longévité et un bon
fonctionnement.
27
FR
FRANÇAIS
Attention! Pas de lavage à l'eau sous pression. Si
de l'herbe séchée adhère à l'appareil, on devra l'enlever en grattant. Au besoin, rectifier le dessous du
châssis avec de la peinture pour éviter la rouille.
Enlever régulièrement du silencieux et
autour de celui-ci l'herbe sèche, la saleté
et les déchets inflammables.
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
Avant chaque utilisation, nettoyer le système de
refroidissement du moteur. Enlever les restes
d'herbe, poussières, etc. des brides de refroidissement des cylindres ainsi que de l'admission d'air.
VIDANGE D'HUILE
Changez l'huile lorsque le moteur est
chaud et lorsque le réservoir d'essence
est vide. L'huile chaude s'écoule plus facilement du moteur. Soyez prudent lorsque vous retirez le bouchon de vidange.
L'huile chaude peut provoquer des brûlures.
Procéder à la première vidange après 5 heures
d'utilisation, puis toutes les 50 heures de marche
ou une fois par saison. Retirer la jauge d'huile, incliner la tondeuse et laisser l'huile s'écouler dans
un récipient. Faire attention à la pelouse.
Remplir d'huile neuve, en prenant de l'huile SAE
30 ou SAE 10W-30. Le carter de villebrequin contient environ 0,6 litres. Remplir jusqu'au repère
"FULL/MAX" sur la jauge.
FILTRE A AIR
Un filtre à air sale et colmaté réduit la puissance du
moteur et en accroît l'usure.
Démonter le filtre à air avec précaution de manière
qu'aucune saleté ne tombe dans le carburateur (fig.
11). Sortir le filtre en mousse de plastique et le laver dans du liquide lave-vaisselle mélangé à de
l'eau. L'essuyer, verser un peu d'huile dessus et le
presser afin que celle-ci y pénètre bien. Remettre le
filtre à air en place.
Nettoyer le filtre tous les trois mois ou toutes les 25
heures de service, suivant la période écoulée la
première, et même plus souvent si le moteur opère
sur sol poussiéreux.
28
BOUGIE
N'essayez jamais de provoquer une étincelle en enlevant la bougie ou le câble
d'allumage, Utilisez un appareil de contrôle agréé.
Nettoyer la bougie à intervalles réguliers (toutes
les 100 heures de service) et à l'aide d'une brosse
métallique. Régler correctement l'écartement des
électrodes (fig. 12).
Remplacer la bougie si ses électrodes sont trop brûlées ou si elle est endommagée. Les recommandations des constructeurs de moteurs sont les suivantes:
Avec les moteurs Briggs & Stratton, on doit utiliser des bougies Champion J19LM (RJ19LM) ou
équivalentes. Ecartement des électrodes: 0,76 mm.
REMPLACEMENT DU COUTEAU
Portez des gants protecteurs pour remplacer couteau, afin d'éviter de vous
couper.
Les couteaux émoussés et endommagés arrachent
l'herbe et donnent à la pelouse un mauvais aspect
après la tonte. Les couteaux neufs, bien affutés,
coupent l'herbe qui garde un bel aspect de verdure
et de fraicheur même après la tonte.
Contrôler toujours le lame de couteau après une
collision. Débrancher d'abord le câble de bougie.
Si le mécanisme de coupe est endommagé, en
échanger les éléments défectueux en n'utilisant que
des pièces détachées d'origine.
Pour remplacer la lame, desserrer le boulon. Monter la nouvelle lame de façon que le logotype poinçonné STIGA soit tourné vers le haut, vers le
support de lame (non vers l'herbe). Remonter la
rondelle et la vis. Serrer fortement le boulon. Couple de serrage 40 Nm (fig. 13).
Lors du remplacement des lames il est également
nécessaire de changer le boulon central de lame.
La garantie ne couvre pas les dommages causés à
la lame, à la fixation de la lame ou au moteur à la
suite de passages sur des objets durs.
En cas de remplacement de la lame, de la fixation
et du boulon de lame, utilisez toujours des pièces
de rechange d'origine.
FRANÇAIS
FR
AFFÛTAGE DE LAME
Tout affûtage éventuel doit être effectué à l'eau à
l'aide d'une pierre à aiguiser ou sur une meule à
aiguiser.
Pour des raisons de sécurité la lame ne doit pas être
affûtée sur une meule d'émeri. Un affûtage érronné
(= à température trop élevée) risque d'endommager
la lame.
Après l'affûtage la lame doit être équilibrée afin d'éviter tout risque de dommage dû aux vibrations.
STOCKAGE
REMISAGE HIVERNAL
Vider le réservoir à essence. Mettre le moteur en
marche et le laisser tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête
de luimême. La même essence ne doit pas rester
plus d'un mois dans le réservoir.
Soulever la tondeuse et dévisser la bougie. Verser
une cuillerée à bouche d'huile à moteur dans le cylindre. Tirer la poignée de démarrage lentement, de
façon que l'huile se répartisse dans le cylindre. Revisser la bougie.
Nettoyer la tondeuse bien et la remiser en un endroit sec.
ENTRETIEN
Les pièces d’origine sont fournies par des services
spécialisés et par de nombreux revendeurs.
www.stiga.com
29
IT
ITALIANO
SIMBOLI
I seguenti simboli sono riportati sulla macchina per
ricordare che durante l'uso occorre prestare attenzione e cautela.
Significato dei simboli:
Avvertenza! Leggere il libretto istruzioni
ed il manuale di sicurezza prima di utilizzare la macchina.
Avvertenza! Non lasciare avvicinare nessuno durante il lavoro. Fare attenzione alla
proiezione di oggetti.
Avvertenza! Non infilare le mani o i piedi
sotto il carter mentre la macchina è in funzione.
Avvertenza! Prima di iniziare qualsiasi intervento di riparazione, staccare il cavo
della candela dalla candela.
Il manubrio ha quattro posizioni. Allentare il fermo con un piede e posizionare il manubrio nella
posizione voluta (fig. 3):
1. Per il taglio normale.
2. Per il taglio sotto gli alberi, i cespugli e altro.
3. Posizione di parcheggio.
4. Posizione di fornitura e rimessaggio. Il manubrio occupa meno spazio abbassandolo dopo
aver allentato i volantini.
PORTACAVO
Fissare i cavetti al portacavi (fig. 4).
ANELLO PER MANIGLIA DI AVVIAMENTO
Bloccare la maniglia di avviamento all'anello sul
manubrio (fig. 5).
USO DEL RASAERBA
PRIMA DI METTERE IN MOTO
RIFORNIMENTO DELL'OLIO
MONTAGGIO
DEFLETTORE DELLO SCARICO
Non mettere mai in moto il rasaerba
senza aver prima montato il deflettore
dello scarico per evitare che pietre e altri
oggetti possano essere messi in movimento dalle lame e causare danni o ferite.
I particolari per il montaggio del paraspruzzi sono
contenuti in una confezione. Staccare i particolari
e montare il paraspruzzi come mostrato (fig. 1).
Serrare saldamente le viti.
Il rasaerba viene consegnato privo di
olio nel motore. Effettuare quindi il rifornimento prima di mettere in moto
per la prima volta.
Togliere l'astina dell'olio (fig. 6).
Rifornire con 0,6 litri di olio di buona qualità (classe SE, SF oppure SG). Usare olio SAE 30 oppure
SAE 10W-30.
Rifornire lentamente fino al livello “FULL/
MAX”. Non eccedere nel rifornimento.
CONTROLLARE IL LIVELLO DELL'OLIO
Sollevare la parte inferiore del manubrio.
Prima di ogni occasione d'uso controllare il livello
dell'olio che deve essere tra i contrassegni “FULL/
MAX” e “ADD/MIN” sull'astina dell'olio. Mettere
il rasaerba in posizione orizzontale.
I particolari per il montaggio della parte superiore
del manubrio sono montati provvisoriamente per il
trasporto. Smontare i detti particolari dalla parte
inferiore del manubrio.
Estrarre e asciugare l'astina (fig. 6). Infilare nuovamente e avvitare completamente. Risvitare ed
estrarla per leggere il livello dell'olio. Se manca
olio rifornire fino al livello “FULL/MAX”.
MANUBRIO
Montare poi la parte superiore del manubrio. Questo viene fissato con viti, rondelle e volantini
(fig. 2).
30
IT
ITALIANO
RIFORNIMENTO DI BENZINA
Fare rifornimento prima di mettere in
moto. Non togliere mai il tappo del serbatoio con il motore in moto o se questo
è ancora caldo.
Non riempire mai completamente il serbatoio. Lasciare un poco di spazio per
l'eventuale espansione della benzina.
Usare sempre solo benzina senza piombo. Non miscelare la benzina con olio.
N.B! Osservare che la benzina è un prodotto fresco. Acquistare solo una quantità di benzina che
possa essere consumata entro 30 giorni.
AVVIAMENTO DEL MOTORE
1. Posizionare il rasaerba su un terreno pianegiante. Non partire sull'erba molto alta.
Se la staffa di avviamento/spegnimento
non funziona, spegnere il motore staccando il cavo dalla candela. Consegnare immediatamente il rasaerba ad un'officina
autorizzata per le necessarie riparazioni.
ALTEZZA DI TAGLIO
Prima di selezionare l'altezza di taglio,
spengere il motore.
Regolare l'altezza di taglio in modo che
le lame non battano sul terreno o su
eventuali irregolarità.
Evitare di tagliare su erba bagnata. Questa si accumula più facilmente sotto la scocca e il risultato del
taglio peggiora considerevolmente.
L'altezza di taglio viene scelta spostando gli assi
delle ruote su una delle tre posizioni previste
(fig. 10).
2. Controllare che il filo della candela sia attaccato
alla candela.
3. In caso di avviamento a freddo. Premere tre volte sulla membrana dello spillo (Primer) (fig. 9).
Questa operazione non va effettuata con ilmotore caldo. Se il motore si è fermato perchéè finita
la benzina, rifornire e premere tre volte sulla
membrana.
4. Tirare la barra di Avviamento/Arresto G verso il
manubrio. N.B! Per evitare che il motore si fermi
tenere sempre questa barra premuta (fig. 7,8).
5. Avviare il motore tirando la maniglia diavviamento con decisione.
Tenere le mani e i piedi lontani dalle
lame rotanti. Non infilare le mani o i piedi sotto la scocca, quando la macchina è
in moto!
ARRESTO DEL MOTORE
Subito dopo l'arresto il motore è molto
caldo. Non toccare la marmitta, il motore o le flange della testa per evitare
ustioni.
1. Rilasciare la barra di Avviamento/Arresto G
(fig. 7,8) per fermare il motore. Non manomettere il funzionamento di questa barra (bloccandola per esempio al manubrio), altrimenti non è
possibile spengere il motore.
MANUTENZIONE
Non intervenire sul motore o sul rasaerba prima di aver staccato il filo dalla
candela.
Spengere il motore e staccare il cavo della candela se il rasaerba deve essere sollevato per il trasporto.
Se la macchina deve essere inclinata,
svuotare il serbatoio della benzina e
mantenere verso l'alto il lato del motore
con la candela .
PULIZIA
Dopo aver tagliato l'erba, conviene pulire il rasaerba. Particolarmente importante è la pulizia della
parte inferiore della scocca. Lavare con il tubo per
annaffiare del giardino. In questo modo si assicura
una maggiore durata e il perfetto funzionamento
del rasaerba.
Con il tempo la verniciatura del sotto-scocca si
stacca per l'azione dell'erba tagliata. Se necessario,
ritoccare la verniciatura del sotto-scocca con antiruggine per evitare la ruggine.
Pulire con regolarità la marmitta e
l'area circostante ad essa da erba, sporco o altro materiale infiammabile.
2. Prima di lasciare il rasaerba, staccare il cavo
dalla candela.
31
IT
ITALIANO
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
Prima di ogni occasione d'uso pulire il sistema di
raffreddamento del motore. Pulire le flange della
testa del cilindro e la presa di aspirazione dell'aria
da erba, sporco e simili.
CAMBIO DELL'OLIO
Sostituire l'olio a motore caldo e serbatoio del carburante vuoto. L'olio caldo
defluisce più facilmente dal motore. Prestare attenzione durante lo scarico poiché l'olio caldo può provocare ustioni.
Sostituite l'olio la prima volta dopo cinque ore di
esercizio e poi ogni 50 ore di esercizio o almeno
una volta per stagione. Togliere l'astina dell'olio,
inclinare il rasaerba e scaricare l'olio in un contenitore. Attenzione al prato.
Rifornire di olio. Usare olio SAE-30 oppure SAE
10W-30. Capacità del carter 0.6 litri. Rifornire fino
al livello “FULL/MAX” sull'asticella.
FILTRO DELL'ARIA
Se il filtro è sporco o ostruito la potenza del motore
diminuisce e ne aumenta l'usura.
Smontare il filtro con cautela in modo da impedire
l'accesso di sporco nel carburatore (fig. 11). Togliere il filtro di gommapiuma e lavarlo in acqua e
lavapiatti liquido . Asciugare il filtro. Oliare leggermente lavorandolo con la mano. Rimontare il
filtro.
Lavare il filtro ogni tre mesi oppure ogni 25 ore di
esercizio, scegliendo la scadenza che si verifica
per prima. Più spesso in presenza di molta polvere.
CANDELA
Non provare mai la presenza della scintilla smontando la candela o il cavo. Usare uno strumento adeguato.
Controllare e pulire la candela regolarmente (ogni
100 ore di esercizio). Pulire con una spazzola di
acciaio la candela e riportare la distanza dell'elettrodo sui valori corretti (fig. 12).
Sostituire la candela se gli elettrodi sono molto
bruciati o se la candela èdanneggiata. Le candele
raccomandate per i motori sono:
Per i motori Briggs & Stratton usare una candela
Champion J19LM (RJ19LM) o equivalenti. Distanza dell'elettrodo 0,76 mm.
32
SOSTITUZIONE DELLE LAME
Per la sostituzione delle lame indossare
sempre guanti per evitare di ferirsi.
Se le lame non sono ben affilate, strappano l'erba e
il prato appena tagliato non è bello. Se le lame sono
ben affilate invece, il taglio dell'erba è uniforme e
il prato èverde e bello anche dopo il taglio.
In caso di collisione, controllare sempre lo stato
delle lame. Staccare sempre prima di tutto il cavo
della candela. Se le lame sono danneggiate, sostituire. Usare solo ricambi originali.
Per sostituire le lame, allentare le bullone. Montare
le lame in modo che il marchio STIGA punzonato,
sia rivolto verso il fissaggio della lama, non verso
l'erba. Rimontare la rondella e le bullone. Serrare
bene le bullone. Coppia di serraggio 40 Nm (fig.
13).
In caso di sostituzione della lama, sostituire anche
il bullone della lama.
La garanzia non copre lesioni alle lame, al fissaggio delle lame o danni al motore causati da collisione.
In caso di sostituzione della lama, del fermo della
lama e del bullone della lama, utilizzare sempre ricambi originali. L'utilizzo di ricambi non originali
può comportare danni, anche se apparentemente le
parti sono accoppiate correttamente.
AFFILATURA DELLA LAMA
L'eventuale affilatura deve essere effettuata ad acqua con una pietra per affilare o levigare.
Per ragioni di sicurezza, non affilare le lame su una
smerigliatrice. Una temperatura eccessiva può rendere fragili le lame.
Se occorre affilare la lama, essa deve essere successivamente equilibrata onde
evitare danni dovuti a vibrazioni.
RIMESSAGGIO
RIMESSAGGIO INVERNALE
Vuotare il serbatoio della benzina. Far girare il motore fino ad esaurimento del carburante residuo.
Non lasciare la benzina nel serbatoio per più di un
mese.
ITALIANO
IT
Sollevare il rasaerba e svitare la candela. Immettere un cucchiaio di olio da motori nel foro della candela. Tirare lentamente la maniglia di avviamento
per distribuire l'olio nel cilindro. Rimontare la candela.
Pulire accuratamente il rasaerba e conservare al
coperto, in luogo asciutto.
ASSISTENZA
I ricambi originali vengono forniti dalle officine di
assistenza e dai rivenditori autorizzati.
www.stiga.com
33
ES
ESPAÑOL
SÍMBOLOS
Los siguientes símbolos se encuentran en la máquina para recordarle que sea cuidadoso y atento al
manejarla.
Los símbolos significan:
2. Para cortar desbajo de árboles, arbustos, etc.
3. Posición de aparcamiento.
4. Posición de entrega y almacenamiento. El manillar ocupa menos lugar si se quitan los botones y se pliega aquel.
¡Advertencia! Lea el manual de instrucciones y el manual de seguridad antes de
utilizar la máquina.
SOPORTE DE CABLE
¡Advertencia! Mantenga los espectadores
a distancia. Esté atento a los objetos que
puedan ser disparados.
OJO PARA EL MANGO DE
ARRANQUE
¡Advertencia! No introduzca las manos ni
los pies debajo de la cubierta mientras la
máquina esté en funcionamiento.
¡Advertencia! Antes de comenzar cualquier trabajo de reparación, desconecte el
cable de la bujía.
MONTAJE
DEFLECTOR DE EXPULSIÓN
En ningún caso deberá arrancarse la
máquina sin tener montado el deflector
de expulsión. Si éste no está montado, la
cuchilla puede proyectar al exterior con
gran fuerza piedras y otros objetos sueltos.
Los útiles para el montaje del deflector están montados en el embalaje. Sáquelos y monte el deflector
de acuerdo a la fig. 1. Apriete bien los tornillos.
MANILLAR
Levantar la parte inferior del manillar.
Las piezas para el montaje de la parte superior del
manillar están montadas en el embalaje. Retire estas piezas de la parte inferior del manillar.
Montar después la sección superior con tornillos,
arandelas y botones de fijación (fig. 2).
El manillar puede ponerse en cuatro posiciones diferentes. Destrabar el fiador con el pie y poner el
manillar en laposición deseada (fig. 3).
34
1. Para corte normal.
Fije los cables de acero en el soporte para cables
(fig. 4).
Fije el mango de arranque al ojo del manillar
(fig. 5).
USO DE LA MAQUINA
ANTES DEL ARRANQEU
LLENE EL CARTER CON ACEITE
El cortacéspedes se entrega con el cárter
del motor vacío, por que habrá de llenarse con aceeite antes de arrancar por
primera vez el motor.
Extraiga la varilla de medición (fig. 6).
Llenar el cárter del motor con 0,6 litros de aceite de
buena calidad (clase de servicio SE, SF o SG). Utilizar aceites SAE 30 o SAE 10W-30.
Llene hasta que el aceite llegue a la marca “FULL”
de la varilla. No llene demasiado.
CONTROLAR EL NIVEL DE ACEITE
Antes de cada uso controlar que el nivel de aceite
se halla entre las marcas “FULL/MAX” y “ADD/
MIN” de la varilla de nivel. La cortadora tiene que
estar sobre suelo plano. La cortadora tiene que estar sobre suelo el plano.
Quitar y secar la varilla (fig. 6). Introducirla después completamente enroscándola. A continuación, sacarla otra vez y observar el nivel. Si éste es
demasiado bajo, reponer hasta la marca “FULL/
MAX”.
ES
ESPAÑOL
LLENE EL DEPOSITO DE GASOLINA
Poner el combustible antes de arrancar
el motor. No quitar la tapa del depósito
ni cargar gasolina cuando el motor está
en marcha o sigue caliente.
Nunca llene completamente el depósito.
Deje un pequeño espacio para expansión.
Utilice siempre gasolina sin plomo. No hay que utilizar gasolina de dos tiempos con mezcla de aceite.
Nota: Piense que la gasolina envejece, por lo que
no debe comprar más de la que puede consumir durante 30 días.
ARRANQUE DEL MOTOR
1. Ponga la máquina sobre suelo llano y firme. No
la arranque en lugares donde hay hierba alta.
2. Compruebe que el cable de la bujía está acoplado a ésta.
3. Si el motor está frío: Comprimir con fuerza tres
veces la vejiga de la bomba (fig. 9).
Si el motor está caliente no es necesario apretar
la vejiga para arrancar. Si el motor se ha parado
debido a la falta de combustible, poner combustible y apretar la vejiga de la bomba tres veces.
4. Presionar el estribo Arranque/Parada G contra
el manillar. Nota: Para que no se pare el motor,
el estribo de Arranque/Parada G tiene que mantenerse apretado (fig. 7,8).
5. Agarrar el mango de arranque y poner en marcha el motor con un tirón del cordón de arranque.
Mantener manos y pies lejos de cuchilla
en rotación. No introducir nunca manos
o pies debajo de la cubierta de las cuchillas ni en el orificio de expulsión de la
hierba cuando está en marcha el motor.
PARADA DEL MOTOR
Inmediatamente después de parado, el
motor puede estar muy caliente. No tocar el silenciador, cilindro ni aletas de
refrigeración, pues podrían producirse
quemaduras.
1. Suelte el estribo Arranque/Parada G (fig. 7,8)
para que se pare el motor. Este estribo no debe
ponerse fuera de funcionamiento (por ejemplo,
fijándolo en la posición de apretado contra el
manillar), pues no podría pararse entonces el
motor.
2. Si el cortacéspedes se deja desatendido, desacoplar el cable de la bujía.
Si el estribo de arranque/parada ha dejado de funcionar, pare el motor desconectando el cable de la bujía. Entregue
el cortacésped inmediatamente a un taller autorizado para ser reparado.
ALTURA DE CORTE
Parar el motor antes de ajustar la altura
de corte.
No ajustar la altura de corte tan bajo
que la cuchilla puedan entrar en contacto con irregularidades del terreno.
Evite cortar la hierba cuando está mojada. Se pega
entonces más fácilmente debajo de la cubierta y el
resultado es peor.
La altura de corte puede variarse desplazando los
ejes de las ruedas a una cualquiera de tres posiciones (fig. 10).
MANTENIMIENTO
No proceder nunca a medidas de servicio en motor o cortacéspedes si no se ha
parado antes el motor y no se ha desacoplado el cable de encendido de la bujía.
Cuando hay que levantar la máquina,
por ejemplo para transportarla, parar
el otor y desmontar el cable de la bujía.
Si hay que inclinar la máquina, vaciar el
depósito de combustible y mantener hacia arriba el lado de la bujía.
LIMPIEZA
Limpiar la máquina después de cada corte. Es especialmente importante limpiar la cara inferior de
la cubierta de corte. Rociar con la manguera del
jardín. La máquina durará entonces y funcionará
mejor.
Nota: No lave la máquina a presión. Si hay hierba
adherida, en la cubierta, quítela rascando. En caso
necesario, retoque la pintura de la parte inferior
para evitar la corrosión.
35
ES
ESPAÑOL
Limpiar regularmente el silenciador y
sus alrededores de hierba, suciedad y
materiales combustibles.
SISTEMA DE REFRIGERACION
Antes de cada uso hay que limpiar el sistema de refrigeración del motor. Limpiar las aletas refrigerantes del cilindro y la toma de aire de restos de
hierba, suciedad, etc.
CAMBIO DE ACEITE
Cambiar el aceite cuando el motor esté
caliente y el depósito de gasolina vacío.
El aceite caliente sale mejor del motor.
Al desagotar el aceite sea cuidadoso
dado que puede causar quemaduras.
Cambiar el aceite la primera vez después de 5 horas de funcionamiento y a continuación cada 50
horas o una vez por temporada. Quite la varilla de
medición de aceite, incline el cortacéspedes y vierta el aceite en un recipiente. Poner cuidado con el
césped.
Ponga aceite nuevo: Utilice aceite SAE 30 o SAE
10W-30. El cárter tiene una capacidad de unos 0,6
litros. Ponga aceite hasta la marca de “FULL/
MAX” en la varilla.
FILTRO DE AIRE
Un filtro de aire sucio u obturado hacen que pierda
potencia el motor y aumente su desgaste.
Desmontar con cuidado el filtro de aire para que no
entre suciedad en el carburador (fig. 11). Quitar el
filtro de espuma de plástico y lavarlo en detergente
líquido y agua. Secar el filtro. Verter un poco de
aceite en el filtro y estrujarlo. Volver a montar el
filtro de aire.
Lavar el filtro cada tres meses o cada 25 horas de
funcionamiento, según lo que ocurra primero. Más
a menudo si el motor trabaja en lugares muy polvorientos.
BUJIA
Cambiar la bujía si los electrodos están demasiado
quemados o si está estropeada la bujía. Los fabricantes de los motores dan las siguientes recomendaciones:
En los motores Briggs & Stratton deben utilizarse
bujías Champion J19LM (RJ19LM) o equivalentes. Con una separación entre electrodos de 0,76
mm.
CAMBIO DE CUCHILLA
Póngase guantes protectores cada vez
que cambia la cuchilla o la hoja. Evitará
así hacerse cortes.
Las cuchillas romas y dañadas arrancan la hierba y
dejan el cesped feo. Las cuchillas nuevas y bien
afiladas cortan la hierba dejándola verde y fresca,
incluso después del corte.
Controlar siempre después de un golpe la cuchilla
y las hojas. Quitar primero el cable de encendido.
Si el sistema de cuchillas se ha dañado, cambiar las
piezas afectuosas utilizando siempre recambios
originales.
Para cambiar cuchillas, quitar el tornillo. Montar la
nueva cuchilla de manera que el logotipo STIGA
quede orientado hacia arriba, a la fijación de la cuchilla (no hacia la hierba). Volver a montar la arandela y el tornillo. Apretar éste bien fuerte, a 40 Nm
(fig. 13).
Al cambiar la cuchilla, se debe cambiar también el
perno.
La garantía no ampara daños en cuchillas, fijación
de cuchillas ni daños en el motor debidos a golpes.
Al cambiar la cuchilla, el soporte y el perno, utilice
siempre repuestos originales. Los repuestos no originales pueden comportar riesgos aún cuando se
adapten a la máquina.
AFILADO DE CUCHILLA
En caso de afilar, hágalo en húmedo, con piedra de
afilar manual o mecánica.
No probar nunca la existencia de chispas quitando la bujía o el cable. Utilizar
un probador de chispas aprobado.
Por razones de seguridad, la cuchilla no se debe
afilar con una muela de rectificar. Expuesta a temperatura demasiado alta, la cuchilla queda muy
quebradiza.
Limpiar la bujía a intervalos regulares (cada 100
horas de funcionamiento). Utilizar un cepillo de
acero para la limpieza. Ajsutar la separación entre
electrodos al valor correcto (fig. 12).
Si la cuchilla se afila, debe luego balancearse para evitar daños causados por la
vibración.
36
ESPAÑOL
ES
ALMACENAJE
INVERNAJE
Vaciar el depósito de combustible. Arrancar el motor y dejarlo funcionar hasta que se para. En el depósito no hay que dejar la misma gasolina más de
1 mes.
Levantar la máquina y quitar la bujía. Verter una
cucharada sopera de aceite de motor por el orifico
de la bujía. Tirar del mango de arranque lentamente para que el aceite se distribuya por el cilindro.
Volver a montar la bujía.
Limpiar bien la máquina y guardarla bajo techo y
en lugar seco.
SERVICIO TÉCNICO
Las piezas de repuesto originales se pueden encontrar en los talleres de reparación y en otros establecimientos.
www.stiga.com
37
PT
PORTUGUÊS
SÍMBOLOS
Os símbolos seguintes encontram-se na máquina
para que se lembre do cuidado e atenção necessários à sua utilização.
Os símbolos significam:
1. Para corte normal.
2. Para cortar por baixo de árvores, arbustos etc.
3. Posição de estacionamento.
4. Posição de entrega e armazenamento. O guiador
ocupa menos lugar se os freios de maçaneta forem desapertados e o guiador abatido.
Aviso! Leia o manual de instruções e o
manual de segurança antes de utilizar a
máquina.
SUPORTE DE CABOS
Aviso! Mantenha espectadores afastados.
Tenha cuidado com objectos ejectados.
PRESILHA PARA A PEGA DO ARRANQUE
Aviso! Não meta as mãos nem os pés por
baixo da cobertura quando o motor está a
trabalhar.
Aviso! Antes de iniciar trabalhos de reparação, retire o cabo da vela de ignição.
Prenda os cabos de comando nos suportes de cabos
(fig. 4).
Prenda a pega do arranque na presilha no guiador
(fig. 5).
UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA
ANTES DE ARRANCAR
ENCHER O CÁRTER COM ÓLEO
MONTAGEM
TAMPA DO EJECTOR
Seja em que circunstâncias for, não se
pode dar o arranque à máquina sem ter
a tampa do ejector montada na mesma.
Se a tampa do ejector não estiver montada, podem pedras ou outros objectos
soltos ser ejectados pela faca rotativa.
As peças para montagem da tampa do ejector vêm
montadas para transporte. Desmonte as peças e
monte a tampa do ejector de acordo à fig. 1. Aperte
bem os parafusos.
GUIADOR
Levante a parte inferior do guiador.
As peças para montagem da parte superior do guiador vêm montadas para transporte. Retire as peças da parte inferior do guiador.
Ligue depois a parte superior do guiador. Este é
preso com parafusos, anilhas e freios de maçaneta
(fig. 2).
O guiador tem quatro posições diferentes. Solte a
trava com o pé e ajuste o guiador na posição desejada (fig. 3).
38
A máquina de cortar relva é entregue
sem óleo no cárter do motor. O cárter do
motor tem que ser cheio com óleo antes
de se dar o arranque pela primeira vez.
Remova a vareta do óleo (fig. 6).
Encha o cárter do motor com 0,6 litros de óleo de
boa qualidade (classe de serviço SE, SF ou SG).
Use óleo SAE 30 ou SAE 10W-30.
Encha devagar até “FULL/MAX”. Não encha demais.
VERIFICAR O NÍVEL DE ÓLEO
Antes de cada ocasião de uso, verifique se o nível
de óleo se encontra entre “FULL/MAX” e “ADD/
MIN” na vareta do óleo. A máquina tem que estar
plana.
Retire e limpe a vareta do óleo (fig. 6). Introduzaa totalmente e enrosque-a. Desenrosque-a novamente e puxe-a para cima. Leia o nível de óleo. Se
o nível estivar baixo, adicione óleo até à marca
“FULL/MAX”.
PORTUGUÊS
ENCHER O DEPÓSITO DE GASOLINA
Abasteça gasolina antes de dar o arranque ao motor. Não retire nunca a tampa
do depósito nem abasteça gasolina com
o motor a funcionar ou ainda quente.
Nunca encha completamente o depósito
de gasolina. Deixe sempre um pequeno
espaço de forma à gasolina, se necessário, poder expandir.
Use de preferência uma gasolina adaptada ao meio
ambiente, também conhecida como “gasolina alquilato”. A composição deste tipo de gasolina é
menos nociva tanto para as pessoas como para a
natureza. Ela não contém, por ex. quaisquer produtos oxigenados (álcoois e éteres), nenhum alceno e
nenhum fenol. NOTA: No caso de se ter um motor
que tenha funcionado com gasolina normal sem
chumbo (95) e se mudar para gasolina adequada ao
meio ambiente, ter-se-á que seguir minuciosamente as recomendações do fabricante da gasolina.
Também se pode usar gasolina normal de 95 octanas sem chumbo. Não se pode usar gasolina de
mistura para motores a 2 tempos.
NOTA: Não se esqueça que a gasolina normal sem
chumbo é um produto com prazo de utilização curto, não se devendo portanto comprar uma quantidade superior à que se vai gastar durante os
próximos 30 dias.
ARRANQUE DO MOTOR
1. Coloque a máquina de cortar relva em solo horizontal e firme. Não arranque sobre relva alta.
2. Certifique-se de que o cabo da vela está ligado à
vela de ignição.
3. Arranque com o motor frio: Prima bem a borracha da bomba (Ajuda de arranque) 6 vezes (fig.
9).
PT
arranque.
Mantenha as mãos e os pés afastados da
lâmina rotativa. Nunca meta as mãos ou
os pés por baixo da cobertura das lâminas quando o motor está a trabalhar.
PARAGEM DO MOTOR
Imediatamente após a paragem, o motor
pode estar muito quente. Não toque no
silenciador nem no cilindro e aletas de
arrefecimento. Isso pode causar queimaduras.
1. Solte o arco de arranque/Paragem G (fig. 7,8)
para parar o motor. Este arco não pode ser impedido de funcionar (por ex. fixando-o na posição apertada contra o guiador), já que então não
se poderá fazer parar o motor.
2. Se a máquina vai ser deixada sem vigilância,
desligue o cabo da vela de ignição.
Se o arco de comando de arranque/paragem tiver deixado de funcionar, pare
o motor removendo o cabo da vela de ignição. Entregue imediatamente a máquina a uma oficina autorizada para
reparação.
ALTURA DE CORTE
Desligue o motor antes de ajustar a altura de corte.
Não ajuste a altura de corte tão baixa
que a lâmina entre em contacto com as
irregularidades do solo.
Evite cortar a relva quando está molhada. A relva
prende-se mais facilmente sob a cobertura e o resultado de corte é pior.
A altura de corte pode ser regulada deslocando os
eixos das rodas em três posições (fig. 10).
Ao arrancar com o motor quente, não é necessário premir a borracha da bomba (Ajuda de arranque). Se o motor tiver parado devido a falta
de combustível, abasteça combustível e aperte a
borracha da bomba 3 vezes.
4. Empurre o arco de Arranque/Paragem G contra
o guiador. NOTA: O arco de Arranque/Paragem G tem que ser mantido apertado para que o
motor não pare (fig. 7,8).
5. Agarre a pega de arranque e dê o arranque ao
motor sacando com um puxão rápido a corda do
39
PT
PORTUGUÊS
MANUTENÇÃO
Não efectuar quaisquer serviços de manutenção no motor nem na cortadora
sem primeiro ter parado o motor e retirado o cabo da vela de ignição.
Se a máquina de cortar relva vai ser levantada para , por ex. transporte, pare o
motor e solte o cabo da vela de ignição.
Se a máquina vai ser inclinada, tem-se
que esvaziar o depósito de combustível e
manter a vela de ignição para cima.
LIMPEZA
A cortadora deve ser limpa após cada ocasião de
uso. Isso é especialmente importante no lado de
baixo da cobertura das lâminas. Lave com a mangueira de jardim. Assim a cortadora durará mais e
funcionará melhor.
Não use lavagem a jacto de alta pressão. Devido ao
corte da relva, com o passar do tempo a tinta do
lado inferior da cobertura das lâminas gasta-se.
Para impedir o ataque de corrosão, pinte o lado inferior com tinta antiferrugem.
Limpe regularmente o silenciador e a
área em seu redor de ervas, sujidade e
detritos inflamáveis.
SISTEMA DE ARREFECIMENTO
O sistema de arrefecimento do motor deve ser limpo antes de cada ocasião de uso. Limpe as aletas de
arrefecimento do cilindro e a admissão do ar de
restos de erva, sujidade etc.
MUDAR O ÓLEO
Mude o óleo com o motor ainda quente
e o depósito de gasolina vazio. O óleo
quente escorre melhor do motor. Para
evitar queimaduras, tenha cuidado ao
drenar o óleo, uma vez que este está
quente.
MAX” na vareta do óleo. Não encha demais.
FILTRO DE AR
Um filtro de ar sujo e entupido reduz a potência do
motor e aumenta o desgaste do mesmo.
Desmonte o filtro de ar com cuidado, de forma a
não cair sujidade para dentro do carburador (fig.
11). Retire o filtro de esponja plástica e lave-o com
detergente líquido e água. Seque o filtro. Deite um
pouco de óleo no filtro e faça-o absorver. Volte a
montar o filtro de ar.
Limpe o filtro cada três meses ou a cada 25 horas
de operação, conforme o que ocorrer primeiro.
Com mais frequência se o motor trabalhar em solo
poeirento.
VELA DE IGNIÇÃO
Nunca verifique se há faísca removendo
a vela de ignição ou o respectivo cabo.
Use um instrumento de teste aprovado.
Limpe a vela de ignição a intervalos regulares (cada 100 horas de operação). Use uma escova metálica para limpar. Ajuste a folga correcta dos
eléctrodos 0,75 mm (fig. 12).
Se a vela de ignição estiver danificada ou os eléctrodos demasiado queimados, mude a vela de ignição. Os fabricante dos motores recomendam o
seguinte:
Para os motores Briggs & Stratton deve-se usar
Champion J19LM (RJ19LM) ou outra vela equivalente. Folga dos eléctrodos 0,76 mm.
MUDAR FACAS
Para evitar ferimentos ao mudar facas,
use luvas de trabalho.
As facas rombas ou danificadas arrancam a relva,
tornando o relvado feio após o corte. As facas novas e bem afiadas cortam a relva. A relva fica com
um aspecto novo e verde, mesmo após ter sido cortada.
Mude o óleo pela primeira vez após 5 horas de
operação, e depois, a cada 50 horas de operação ou
uma vez por estação. Retire a vareta do óleo, incline a máquina e deixe o óleo escorrer para um recipiente. Tenha cuidado com o relvado.
Verifique sempre as facas após uma colisão. Remova primeiro o cabo da vela de ignição. Se o sistema de facas tiver sofrido danos, ter-se-á que
mudar as peças defeituosas. Use sempre peças genuínas.
Meter óleo novo: Use óleo SAE 30 ou SAE 10W30. A capacidade do cárter é 0,6 litros aproximadamente. Meta óleo até atingir a marca “FULL/
Para mudar faca, desaperte o parafuso. Monte a
nova faca de forma ao logotipo estampado da STIGA ficar voltado para cima contra o suporte da
40
PORTUGUÊS
PT
faca (não contra a relva). Monte novamente o parafuso e a anilha. Aperte bem o parafuso. Binário
de aperto, 40 Nm (fig. 13).
Ao mudar faca, deve-se mudar também o parafuso
da faca.
A garantia não cobre danos nas facas, suportes de
facas e no motor, que tenham sido causados por
colisão.
Ao mudar faca, suporte de faca e parafuso de faca,
use sempre peças genuínas. As peças não genuínas
podem acarretar perigo, mesmo que sirvam na máquina.
AFIAÇÃO DE LÂMINAS
A afiação de lâminas deve ser feita com o método
de afiação a húmido, com pedra de afiar ou rebolo.
Por razões de segurança, as lâminas não devem ser
afiadas com disco de esmeril. A temperatura demasiado alta pode tornar a lâmina quebradiça.
Se as lâminas forem afiadas, terão que
ser equilibradas depois, de forma a evitar danos causados por vibração.
ARMAZENAMENTO
ARMAZENAMENTO DE INVERNO
Esvazie o depósito de combustível. Ponha o motor
a trabalhar e deixe-o funcionar até parar. Não se
deve deixar a mesma gasolina no depósito mais do
que 1 mês.
Levante a máquina e desenrosque a vela de ignição. Deite uma colher de sopa de óleo no orifício
da vela de ignição. Puxe a corda de arranque devagar, de forma ao óleo se distribuir no cilindro. Volte a aparafusar a vela de ignição.
Limpe bem a máquina e guarde-a em recinto fechado e seco.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
As peças sobressalentes genuínas são fornecidas
pelas oficinas de assistência técnica e por muitos
revendedores.
www.stiga.com
41
PL
POLSKI
OZNACZENIA
Na maszynie znajduj± siê nastêpuj±ce oznaczenia
przypominaj±ce o koniecznoci zachowania
ostro¿no¶ci i uwagi podczas jej obs³ugi.
Obja¶nienie znaków:
Ostrze¿enie! Przed uruchomieniem
maszyny nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj±
obs³ugi oraz broszur± omawiaj±c± zasady
bezpieczeñstwa.
Ostrze¿enie! Osoby postronne nie powinny
znajdowaæ siê w pobli¿u. Nale¿y uwa¿aæ
na przedmioty wyrzucane spod kosiarki.
Ostrze¿enie! Nie wolno wk³adaæ r±k ani nóg
pod doln± os³onê. gdy maszyna jest
w³±czona.
Ostrze¿enie! Przed przyst±pieniem do
jakichkolwiek czynno¶ci naprawczych
nale¿y zdj±æ przewód ze ¶wiecy
zap³onowej.
MONTA¯
OS£ONA PRZECIWODPRYSKOWA
Nie wolno pod ¿adnym pozorem
uruchamiaæ maszyny bez
zamontowanej os³ony
przeciwodpryskowej. W przypadku
os³ony przeciwodpryskowej kamienie i
inne przedmioty wyrzucane s± spod
maszyny przez obracaj±ce siê ostrze.
Czê¶ci s³u¿±ce do zamontowania os³ony
przeciwodpryskowej zosta³y wstêpnie z³o¿one
fabrycznie. Poluzuj ¶ruby i zamontuj os³onê
przeciwodpryskow±, tak jak pokazano to rys. 1.
Nastêpnie dokrêæ dok³adnie ¶ruby.
UCHWYT STEROWNICZY
Roz³ó¿ doln± czê¶æ uchwytu sterowniczego.
Elementy potrzebne do monta¿u górnej czê¶ci
uchwytu sterowniczego zosta³y z³o¿one fabrycznie.
Zdejmij elementy z dolnej czê¶ci uchwytu
sterowniczego.
Nestêpnie do³±cz górn± czê¶æ uchwytu
sterowniczego. Zostaje ona zamocowana za
pomoc± ¶rub, podk³adek i pokrête³ (rys. 2).
42
Uchwyt sterowniczy mo¿na ustawiæ w czterech
ró¿nych wysoko¶ciach. Uwolnij nog± blokadê i
ustaw odpowiedni± wysoko¶æ uchwytu
sterowniczego (rys. 3).
1. Normalne koszenie.
2, Koszenie wokó³ drzew i krzewów.
3. Po³o¿enie w stanie spoczynku.
4. Po³o¿enie do transportu i przechowania. Z³o¿ony
uchwyt sterowniczy zajmuje mniej miejsca.
ZACZEP DO PRZEWODÓW
Umie¶æ linki w zaczepie (rys. 4).
ZACZEP UCHWYTU ROZRUCHOWEGO
Zamocuj uchwyt rozruchowy w zaczepie na
uchwycie sterowniczym (rys. 5)
PRACA MASZYN¡
PRZED URUCHOMIENIEM
NALEJ OLEJU DO SKRZYNI KORBOWEJ
Maszyna dostarczana jest bez oleju w
skrzyni korbowej silnika. Przed
pierwszym uruchomieniem silnika
nale¿y skrzyniê korbow± nape³niæ
olejem.
Wyjmij prêtowy wska¼nik poziomu oleju
(rys. 6).
Nalej do skrzyni korbowej silnika 0,6 l oleju
wysokogatunkowego (klasy SE, SF lub SG). Stosuj
olej SAE 30 lub SAE 10W-30.
Poziom oleju powinien siêgaæ do oznaczenia
PE£NO/MAKS. Nie nalewaj za du¿o oleju.
KONTROLA POZIOMU OLEJU
Przed przyst±pieniem do u¿ytkowania maszyny
nale¿y za ka¿dym razem sprawdzaæ poziom oleju,
który powinien znajdowaæ siê miêdzy oznaczeniami
PE£NO/MAKS i DOLEJ/MIN na prêtowym
wska¼niku poziomu oleju. Kosiarka musi staæ
równo.
Odkrêæ i wytrzyj prêtowy wska¼nik poziomu oleju
(rys. 6). W³ó¿ wska¼nik i dokrêæ go, po czym odkrêæ
go i ponownie wyjmij. Odczytaj pomiar poziomu
oleju. Je¿eli jest on za niski, uzupe³nij olej do
poziomu siêgaj±cego do oznaczenia PE£NO/
MAKS.
PL
POLSKI
TANKOWANIE
Paliwo nale¿y zatankowaæ przed
uruchomieniem silnika. Nie wolno
odkrêcaæ korka paliwowego i
tankowaæ paliwa, gdy silnik jest
uruchomiony lub nie zd±¿y³ ostygn±æ.
Nigdy nie nape³niaj zbiornika paliwa do
pe³na. Nale¿y pozostawiæ nieco
miejsca w zbiorniku z uwagi na
zwiêkszanie siê objêto¶ci cieczy i
wzrost ci¶nienia.
Stosuj wy³±cznie 95-oktanow± benzynê
bezo³owiow±. Nie wolno stosowaæ mieszanki
paliwowej przeznaczonej dla silników
dwusuwowych.
UWAGA! Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e benzyna
bezo³owiowa traci swoje w³a¶ciwo¶ci w efekcie
d³u¿szego sk³adowania. Nie kupuj benzyny w
wiêkszej ilo¶ci ni¿ potrzeba na zu¿ycie w ci±gu 30 dni.
URUCHAMIANIE SILNIKA
1. Ustaw maszynê na statecznym i równym
pod³o¿u. Nie uruchamiaj kosiarki w wysokiej
trawie.
2. Sprawd¼, czy przewód dochodz±cy do ¶wiecy
znajduje siê na miejscu.
3. Uruchamianie zimnego silnika: przyci¶nij
porz±dnie rêczn± pompkê benzynow±
trzykrotnie (rys. 9).
Podczas uruchamiania rozgrzanego silnika
u¿ywanie rêcznej pompki paliwowej nie jest
potrzebne. Je¿eli silnik przesta³ pracowaæ z
powodu braku paliwa, zatankuj paliwo i przyci¶nij
rêczn± pompkê benzynow± trzykrotnie.
4. Przesuñ uchwyt wy³±cznika start/stop (G) w
kierunku uchwytu sterowniczego.
UWAGA! Uchwyt wy³±cznika start/stop (G)
musi pozostaæ wci¶niêty, gdy¿ uwolnienie go
powoduje wy³±czenie silnika (rys. 7,8).
5. W celu uruchomienia silnika chwyæ za uchwyt
linki rozrusznika i poci±gnij go energicznie do
siebie.
Nie zbli¿aj r±k ani nóg do obracaj±cych
siê no¿y. Nigdy nie wk³adaj r±k ani nóg
pod os³onê no¿y lub w otwór
wyrzutowy trawy, gdy maszyna jest
uruchomiona.
WY£¡CZANIE SILNIKA
Zaraz po wy³±czeniu silnik mo¿e byæ
bardzo gor±cy. Nie dotykaj t³umika,
cylindra ani ¿eberek ch³odz±cych
silnika, gdy¿ grozi to oparzeniem.
1. W celu wy³±czenia silnika uwolnij uchwyt (G)
wy³±cznika start/stop (rys. 7,8). Nie wolno
zmieniaæ sposobu dzia³ania tego uchwytu (np.
umocowuj±c go na sta³e w po³o¿eniu
wci¶niêtym przez przytwierdzenie do uchwytu
sterowniczego), gdy¿ wówczas nie bêdzie
mo¿liwe sprawne wy³±czanie silnika.
2. Przed pozostawieniem kosiarki bez nadzoru
nale¿y zdj±æ przewód ze ¶wiecy zap³onowej.
W razie awarii wy³±cznika start/stop
wy³±cz silnik zdejmuj±c przewód ze
¶wiecy zap³onowej. Kosiarkê nale¿y
bezzw³ocznie oddaæ do
autoryzowanego punktu obs³ugi
technicznej w celu naprawy.
WYSOKO ¦Æ KOSZENIA
Przed przyst±pieniem do regulacji
wysoko¶ci koszenia wy³±cz silnik.
Nie ustawiaj zbyt niskiej wysoko¶ci
koszenia, gdy¿ przy nierówno¶ciach
terenu nó¿ mo¿e uderzaæ o ziemiê.
Nie ko¶ mokrej trawy. Przylega ona ³atwiej do spodu
kosiarki, przez co efekt koszenia jest gorszy.
Regulacja wysoko¶ci koszenia odbywa siê przez
zmianê po³o¿enia osi kó³ w zakresie trzech
mo¿liwych pozycji (rys. 10).
KONSERWACJA
Przed przyst±pieniem do jakichkolwiek
czynno¶ci serwisowych przy kosiarce
konieczne jest wy³±czenie silnika i
zdjêcie przewodu ze ¶wiecy
zap³onowej.
Przed uniesieniem kosiarki, np. w celu
jej przetransportowania, konieczne
jest wy³±czenie silnika i zdjêcie
przewodu ze ¶wiecy zap³onowej.
W razie potrzeby przechylenia
maszyny na bok nale¿y opró¿niæ
zbiornik paliwa. Silnik powinien byæ
skierowany ¶wiec± zap³onow± do
góry.
43
PL
POLSKI
CZYSZCZENIE
Kosiarkê nale¿y czy¶ciæ po ka¿dym u¿yciu.
Szczególnie wa¿ne jest czyszczenie spodu
maszyny, który nale¿y sp³ukiwaæ wod±. Regularne
czyszczenie wp³ywa dodatnio na sprawno¶æ
kosiarki i wyd³u¿a jej okres u¿ytkowy.
Nie nale¿y sp³ukiwaæ kosiarki strumieniem wody
pod wysokim ci¶nieniem. Farba na spodzie kosiarki
mo¿e z czasem ulec starciu wskutek koszenia. W
celu przeciwdzia³ania korozji pomaluj spód kosiarki
farb± antykorozyjn±.
T³umik i powierzchniê wokó³ niego
nale¿y regularnie czy¶ciæ w celu
usuniêcia przyschniêtej trawy,
zanieczyszczeñ i przyczepiaj±cych
siê, ³atwopalnych ¶mieci.
detergentu, a nastêpnie wysusz. Nas±cz wk³ad filtra
odrobin± oleju i wyci¶nij go. Z³ó¿ filtr powietrza i
zamontuj go z powrotem.
Filtr nale¿y czy¶ciæ co trzy miesi±ce lub po ka¿dych
25 godzinach pracy maszyny, w zale¿no¶ci od tego
co najpierw nast±pi. Je¿eli maszyna eksploatowana
jest w warunkach du¿ego zapylenia, filtr nale¿y
czy¶ciæ czê¶ciej.
¦WIECA ZAP£ONOWA
Nie wolno sprawdzaæ czy ¶wieca
wytwarza iskrê, zdejmuj±c przewód
lub wyjmuj±c ¶wiecê. Nale¿y
pos³ugiwaæ siê zatwierdzonym
urz±dzeniem kontrolnym.
UK£AD CH£ODZENIA
¦wiecê nale¿y czy¶ciæ regularnie (po ka¿dych 100
godzinach pracy silnika) przy u¿yciu szczotki
drucianej. Ustaw odstêp elektrod ¶wiecy (rys. 12).
Przed u¿yciem kosiarki nale¿y za ka¿dym razem
oczy¶ciæ uk³ad ch³odzenia silnika. Oczy¶æ z
przyschniêtej trawy i zanieczyszczeñ ¿eberka
ch³odz±ce cylindra oraz wlot powietrza.
Je¿eli elektrody ¶wiecy s± wyraênie nadpalone lub
¶wieca jest uszkodzona, nale¿y wymieniæ j± na
now±. Producenci silników zalecaj± stosowanie
nastêpuj±cych ¶wiec:
WYMIANA OLEJU
Do silników Briggs & Stratton zaleca siê stosowaæ
¶wiece Champion J19LM (RJ19LM) lub inne
równorzêdne. Odstêp elektrod 0,76 mm.
Olej nale¿y wymieniaæ, gdy silnik jest
rozgrzany a zbiornik paliwa pusty.
Rozgrzany olej ³atwiej ¶cieka. Podczas
wymiany oleju nale¿y zachowaæ
ostro¿no¶æ, aby unikn±æ oparzenia
gor±cym olejem.
Pierwsza wymiana oleju powinna nast±piæ po piêciu
godzinach eksploatacji. Kolejne wymiany oleju
powinny mieæ miejsce po ka¿dych 50 godzinach
pracy maszyny lub co najmniej raz na sezon.
Wyjmij prêtowy wskaênik poziomu oleju, przechyl
kosiarkê i spu¶æ olej do naczynia. Uwa¿aj, aby olej
nie wycieka³ na trawnik.
Nalej ¶wie¿ego oleju. Stosuj olej SAE 30 lub SAE
10W-30. Pojemno¶æ oleju w skrzyni korbowej
wynosi 0,6 l. Poziom oleju powinien siêgaæ do
oznaczenia PE£NO/MAKS na prêtowym wskaêniku
poziomu oleju. Nie nalewaj za du¿o oleju.
FILTR POWIETRZA
Zanieczyszczony lub zapchany filtr powietrza
powoduje zmniejszenie mocy silnika i przyspiesza
jego zu¿ycie.
Zdejmij ostro¿nie filtr powietrza, tak aby ¿adne
zanieczyszczenia nie dosta³y siê do gaênika (rys.
11). Wyjmij wk³ad filtra wykonany z tworzywa
piankowego, wymyj go w wodzie z dodatkiem
44
WYMIANA NO¯Y
Przy wymianie no¿y nale¿y u¿ywaæ
rêkawic ochronnych, aby unikn±æ
okaleczeñ.
Têpe lub uszkodzone no¿e powoduj± wyrywanie
trawy, wskutek czego trawnik po skoszeniu
wygl±da nieestetycznie. Ostre no¿e ¶cinaj± dobrze
trawê, dziêki czemu trawnik po skoszeniu wygl±da
porz±dnie.
Po najechaniu na przeszkodê nale¿y zawsze
skontrolowaæ stan no¿a/no¿y. Przed
przyst±pieniem do kontroli nale¿y zawsze zdj±æ
przewód ze ¶wiecy zap³onowej. Je¿eli zespó³ tn±cy
uleg³ uszkodzeniu, konieczna jest wymiana
uszkodzonych czê¶ci. Stosuj wy³±cznie orginalne
czê¶ci zamienne.
W celu wymiany no¿a nale¿y odkrêciæ ¶rubê
mocuj±c±. Nowy nó¿ zak³ada siê stron± ze znakiem
firmowym STIGA w kierunku uchwytu no¿a (nie w
kierunku trawy). Za³ó¿ z powrotem podk³adkê i
¶rubê. Dokrêæ dok³adnie ¶rubê, stosuj±c moment 40
Nm (rys. 13).
Podczas wymiany no¿a nale¿y wymieniæ tak¿e jego
¶rubê mocuj±c±.
POLSKI
PL
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ no¿y i
uchwytów no¿y oraz uszkodzeñ silnika powsta³ych
wskutek najechania na przeszkodê.
Przy wymianie no¿y, uchwytów no¿y i ¶rub
mocuj±cych nale¿y stosowaæ wy³±cznie oryginalne
czê¶ci zamienne. Stosowanie czê¶ci zamiennych
pochodz±cych od innych producentów wi±¿e siê z
ryzykiem powstania uszkodzeñ, nawet je¿eli
pozornie pasuj± one do maszyny.
OSTRZENIE NO¯Y
No¿e mo¿na ewentualnie ostrzyæ na mokro, na
ose³ce lub na kamieniu do ostrzenia (toczaku).
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie nale¿y ostrzyæ
no¿y na szmerglu. Nieprawid³owe ostrzenie (=
nieprawid³owa temperatura) mo¿e spowodowaæ
³amliwo¶æ no¿y.
No¿e po naostrzeniu nale¿y
wywarzyæ, aby zapobiec
powstawaniu uszkodzeñ w wyniku
wibracji.
PRZECHOWYWANIE
PRZECHOWYWANIE PRZEZ ZIMÊ
Opró¿nij zbiornik paliwa. Uruchom silnik i odczekaj,
a¿ przestanie pracowaæ wskutek braku paliwa.
Benzyna nie powinna pozostawaæ w zbiorniku
d³u¿ej ni¿ przez miesi±c.
Unie¶ kosiarkê i wykrêæ ¶wiecê zap³onow±. Wlej
³y¿kê sto³ow± oleju silnikowego do otworu na
¶wiecê. Poci±gnij delikatnie za uchwyt rozrusznika,
aby olej móg³ zostaæ rozprowadzony po cylindrze.
Wkrêæ ¶wiecê zap³onow±.
Kosiarkê nale¿y dok³adnie oczy¶ciæ i umie¶ciæ na
przechowanie w suchym pomieszczeniu,
wewn±trz budynku.
SERWISOWANIE
Oryginalne części zamienne dostarczane są przez
warsztaty serwisowe i przedstawicieli
handlowych.
www.stiga.com
45
LV
LATVIEŠU
SIMBOLI
Uz mašīnas atrodas šādi simboli, kas atgādina par
drošības pasākumiem un informē par to, kam būtu
jāpievērš uzmanība, mašīnu lietojot.
Simbolu nozīme:
Uzmanību! Pirms mašīnas lietošanas
izlasiet instrukciju grāmatu un drošības
rokasgrāmatu.
Uzmanību! Darba vērotājiem jāturas
atstatu. Uzmanieties no priekšmetiem, ko
izsviež ierīce.
Uzmanību! Ierīcei darbojoties, nelieciet
rokas vai kājas zem ierīces vāka.
1. Normālai pļaušanai.
2. Pļaušanai zem kokiem, krūmiem u.tml.
3. Novietojuma stāvoklis.
4. Transportēšanas un glabāšanas stāvoklis.
Rokturis aizņem mazāk vietas, ja fiksatori ir
palaisti vaļīgāk un rokturis ielocīts uz iekšu.
KABEĻA TUREKLIS
Ievietojiet vadus kabeļa tureklī (4. zīm.).
STARTERA ROKTURA CILPA
Pievienojiet startera rokturi stūres roktura cilpai
(5. zīm.).
ZĀLES PĻĀVĒJA LIETOŠANA
PIRMS SĀKT DARBU
Uzmanību! Pirms jebkādu remontdarbu
uzsākšanas atvienojiet aizdedzes sveces
kabeli no aizdedzes svecēm.
MONTĀŽA
EJECTION SHIELD
Nekādā gadījumā nedrīkst iedarbināt
ierīci, ja uz tās nav uzstādīts izsviešanas
vairogs. Ja tas nav uzstādīts, rotējošais
asmens var viegli izsviest akmeņus un
citus lidojošus priekšmetus.
Komplektējošās detaļas izsviedēja vairoga
uzstādīšanai ir dotas iepakojumā. Noņemiet daļas
un uzstādiet izsviedēja vairogu, kā parādīts 1. zīm.
Stingri pievelciet skrūves.
STŪRE
Atlokiet roktura apakšējo daļu.
Stūres iekārtas augšdaļas montāžas komponenti ir
pielāgoti iepakošanas nolūkā. Noņemiet
komponentus no stūres iekārtas apakšdaļas.
Pēc tam piestipriniet roktura augšdaļu ar skrūvēm,
paplākšņiem un slēdzējgalviņām (2. zīm.).
Rokturim ir četras dažādas pozīcijas. Atbrīvojiet
aizbīdni ar kājas palīdzību un iestatiet rokturi
vēlamajā pozīcijā (3. zīm.).
46
IELEJIET EĻĻU KARTERĪ
Zāles pļāvējs tiek piegādāts bez eļļas
dzinēja karterī. Tāpēc pirms motora
pirmās ieslēgšanas karterī jāiepilda eļļa.
Noņemiet eļļas līmeņa mērītāju (6. zīm.).
Ielejiet motora karterī 0,6 litrus labas kvalitātes
eļļas (SE, SF vai SG apkopes klase) Izmantojiet
SAE 30 vai SAE 10W-30 eļļu.
Uzpildiet līdz atzīmei “FULL/MAX” eļļas
mērītājā. Neiepildiet pārāk daudz eļļas.
EĻĻAS LĪMEŅA PĀRBAUDE
Pirms mašīnas lietošanas ar eļļas līmeņa mērītāju
pārbaudiet, vai eļļas līmenis ir starp “FULL/
MAX” un “ADD/MIN”. Novietojiet zāles pļāvēju
uz līdzenas virsmas.
Izņemiet un izžāvējiet eļļas līmeņa mērītāju (6.
zīm.). Iegremdējiet to pilnībā karterī un
nostipriniet. Atskrūvējiet un atkal izvelciet to.
Nolasiet mērījumu. Ja eļļas līmenis ir zems,
iepildiet eļļu līdz atzīmei “FULL/MAX”.
BENZĪNA UZPILDE
Pirms motora ieslēgšanas uzpildiet
benzīnu. Nekad neņemiet nost piltuves
vāciņu un neiepildiet benzīnu, kad
motors darbojas vai vēl joprojām ir
sakarsis.
Nekad nepiepildiet benzīna tvertni
pilnībā, jo benzīns mēdz izplesties.
LV
LATVIEŠU
Vienmēr izmantojiet tikai attīrītu, svinu nesaturošu
benzīnu. Nekādā gadījumā neizmantojiet divtaktu
benzīnu, kas sajaukts ar eļļu.
Atcerieties, ka benzīnu nevar uzglabāt pārāk ilgi.
Vienmēr pērciet tikai tik daudz benzīna, cik varat
izlietot 30 dienu laikā.
MOTORA IESLĒGŠANA
1. Novietojiet zāles pļāvēju uz gludas, stabilas
virsmas. Neuzsāciet darbu garā zālē.
2. Pārliecinieties, vai aizdedzes sveces kabelis ir
pievienots aizdedzes svecei.
Iestatiet pļaušanas augstumu tādā līmenī, lai
asmens nevarētu aizķert nelīdzenas virsmas.
Nav vēlams pļaut slapju zāli. Tādā gadījumā zāle
pielīp pļāvēja apvalka apakšējai daļai, sniedzot
sliktākus pļaušanas rezultātus.
Pļaušanas augstums ir regulējams trīs pozīcijās,
pārvietojot riteņu asis (10. zīm.).
Ja ieslēgšanas/izslēgšanas gredzens
nedarbojas, izslēdziet motoru,
atvienojot kabeli no aizdedzes sveces.
Nekavējoties nogādājiet zāles pļāvēju
tuvākajā licencētajā remontdarbnīcā.
3. Auksta motora iedarbināšana: Sešas reizes
spēcīgi nospiediet sūkni (9. zīm.).
Iedarbinot siltu motoru, sūkni nav
nepieciešams izmantot. Ja motors apstājas
benzīna trūkuma dēļ, uzpildiet to un trīs reizes
nospiediet sūkni.
4. Nospiediet Ieslēgšanas/Izslēgšanas-gredzenu G
stūres virzienā. Ievērojiet, ka Ieslēgšanas/
Izslēgšanas gredzenam G jābūt nospiestam, lai
motors neapstātos (zīm. 7,8).
5. Satveriet startera rokturi un, strauji pavelkot
startera vadu, iedarbiniet motoru.
Uzmanieties, lai rokas un kājas
neatrastos rotējošā asmens tuvumā.
Motoram darbojoties, nekad nelieciet
rokas vai kājas zem asmens apvalka vai
zāles izsviešanas agregāta.
IZSLĒDZIET MOTORU
Tūlīt pēc izslēgšanas motors var būt ļoti
sakarsis. Neaiztieciet slāpētāju, cilindru
vai dzesēšanas iekārtu, jo tas var izraisīt
apdegumus un traumas.
1. Lai izslēgtu motoru, atlaidiet Ieslēgšanas/
Izslēgšanas gredzenu G (7,8. zīm.). Šo
gredzenu nedrīkst atbrīvot (piem., nostiprinot to
nospiestā stāvoklī pie stūres), pretējā gadījumā
motoru nevarēs izslēgt.
2. Ja zāles pļāvējs ilgāku laiku netiks izmantots,
atvienojiet kabeli no aizdedzes sveces.
PĻAUŠANAS AUGSTUMS
APKOPE
Motora vai zāles pļāvēja apkopi
nedrīkst veikt, pirms nav izslēgts motors
un nav atvienots aizdedzes kabelis no
aizdedzes sveces.
Izslēdziet motoru un atvienojiet sveces
aizdedzes kabeli arī tad, ja zāles pļāvēju
paredzēts pacelt, piem., transportējot.
Ja mašīnu paredzēts sagāzt, degvielas
tvertne jāiztukšo un motora aizdedzes
svecei jābūt pavērstai uz augšu.
TĪRĪŠANA
Zāles pļāvējs jātīra pēc katras lietošanas reizes. Tas
it īpaši attiecas uz pļāvēja apvalka apakšējo daļu.
Izskalojiet ar dārza šļūteni. Tas nodrošinās pļāvēja
ilgāku ekspluatācijas laiku, un tas kalpos labāk.
Nedrīkst izmantot augstspiediena mazgāšanas
iekārtas. Ja zāle uz asmens galviņu apvalka ir
sažuvusi, to var nokasīt. Vajadzības gadījumā
ierīces apakšējo daļu var nedaudz piekrāsot, lai
novērstu rūsēšanu.
Regulāri tīriet slāpētāju un blakus
esošās detaļas, lai noņemtu netīrumus
un ugunsnedrošus atkritumus.
DZESĒŠANAS SISTĒMA
Pirms lietošanas motora dzesēšanas sistēma jātīra.
Iztīriet cilindra dzesēšanas lāpstiņas un gaisa
ieplūdi no zāles atgriezumiem, netīrumiem u.tml.
Pirms pļaušanas augstuma iestatīšanas
izslēdziet motoru.
47
LV
LATVIEŠU
EĻĻAS NOMAIŅA
Eļļu mainiet, kad motors ir silts un
benzīna tvertne tukša. Karsta eļļa labāk
iztek no motora. Esiet piesardzīgi,
iztecinot karsto eļļu, jo tā var radīt
apdegumus.
Pirmo reizi nomainiet eļļu pēc 5 stundām darba un
pēc tam ik pēc 50 stundām darba, vai arī reizi
sezonā. Noņemiet eļļas līmeņa mērītāju, apgāziet
zāles pļāvēju un ļaujiet eļļai ietecēt tvertnē.
Uzmanieties, lai eļļa neiztecētu zālē.
Iepildiet jauno eļļu: izmantojiet SAE 30 vai SAE
10W-30 eļļu. Kartera tilpums ir aptuveni 0,6 litri.
Uzpildiet līdz atzīmei “FULL/MAX” eļļas
mērītājā.
GAISA FILTRS
Netīrs un bloķēts gaisa filtrs samazina motora
jaudu un palielina tā nolietošanos.
Uzmanīgi noņemiet gaisa attīrītāju tā, lai
karburatorā neiekļūtu netīrumi (11. zīm.). Izņemiet
putuplasta filtra elementu un nomazgājiet to ar
šķidru mazgāšanas līdzekli un ūdeni. Izžāvējiet
filtru. Uzlejiet uz filtra elementa nedaudz eļļas un
saspiediet to. Ievietojiet filtru atpakaļ.
ASMEŅU NOMAIŅA
Nomainot asmeņus, lietojiet
aizsargcimdus, lai pasargātos no
savainojumiem.
Neasi un bojāti asmeņi uzplēš zāli un bojā mauriņa
izskatu pēc pļaušanas. Jauni, labi uzasināti asmeņi
zāli griež līdzeni, un mauriņš pat pēc pļaušanas
izskatās zaļš un svaigs.
Vienmēr pārbaudiet asmeni pēc sadursmes.
Vispirms atvienojiet aizdedzes kabeli. Ja asmeņu
sistēma ir bojāta, bojātās detaļas ir jānomaina.
Vienmēr izmantojiet oriģinālās rezerves daļas.
Lai nomainītu asmeni, atskrūvējiet asmens skrūvi.
Jauno asmeni ievietojiet tā, lai marķētais STIGA
logo būtu pavērsts pret asmens stiprinājumu (nevis
pret zāli). Uzlieciet atpakaļ paplāksni un asmens
skrūvi. Pilnībā pievelciet asmens skrūvi līdz
griezes momentam 40 Nm (13. zīm.).
Nomainot asmeni, ir jānomaina arī asmens skrūve.
Garantija neattiecas uz asmens, asmens turētāja
vai motora bojājumiem, kas radušies pēc
sadursmes ar šķēršļiem.
Mazgājiet filtru attiecīgi ik pēc trim mēnešiem vai
katrām 25 darbības stundām, vai biežāk, ja
ekspluatācija notiek putekļainos apstākļos.
Nomainot asmeni, asmens turekli un asmens
skrūvi, vienmēr izmantojiet oriģinālas rezerves
daļas. Neoriģinālas rezerves daļas var radīt
traumas vai izraisīt bojājumus, pat ja tās šķietami
der ierīcei.
AIZDEDZES SVECE
ASMENS ASINĀŠANA
Nekad neņemiet nost aizdedzes sveci vai
aizdedzes kabeli, pārbaudot dzirksteles
esamību, vienmēr izmantojiet atbilstošu
testēšanas instrumentu.
Regulāri tīriet aizdedzes sveci (ik pēc 100 stundām
darba). Tīrīšanai izmantojiet metāla suku un
noregulējiet pareizo dzirksteles atstatumu (12.
zīm.).
Nomainiet aizdedzes sveci, ja pārdeguši elektrodi
vai svece ir bojāta. Motora ražotāju ieteikumi ir
šādi:
Briggs & Stratton motoros jāizmanto Champion
J19LM (RJ19LM) vai līdzīga aizdedzes svece.
Dzirksteles atstatums 0.76 mm.
48
Asmens asināšana jāveic ar slapjās metodes
uztrīšanu, izmantojot galodu vai tecīlu.
Drošības labad asmeņus nevajag asināt ar smirģeli.
Ļoti augsta temperatūra asmeni var padarīt trauslu.
Pēc asmens uzasināšanas tas ir
jānobalansē, lai izvairītos no vibrācijas
radītiem bojājumiem.
GLABĀŠANA
GLABĀŠANA ZIEMAS SEZONĀ
Iztukšojiet benzīna tvertni. Ieslēdziet motoru un
ļaujiet tam darboties, līdz tas apstājas. Benzīns
nedrīkst atrasties tvertnē ilgāk par vienu mēnesi.
LATVIEŠU
LV
Paceliet zāles pļāvēju un atskrūvējiet aizdedzes
sveci. Ielejiet vienu tējkaroti motoreļļas aizdedzes
sveces atverē. Lēnām pavelciet startera rokturi, lai
eļļa cilindrā sadalās vienmērīgi . Pieskrūvējiet
aizdedzes sveci.
Rūpīgi iztīriet pļaujmašīnu un glabājiet to telpās
sausā vietā.
APKOPE
Oriģinālās rezerves daļas piegādā servisa
darbnīcas un daudzi izplatītāji.
www.stiga.com
49
LT
LIETUVIŠKAI
SIMBOLIAI
Ant mašinos pavaizduoti toliau nurodyti simboliai,
kad primintų jums apie saugumo priemones ir
reikiamą dėmesį naudojantis mašina.
Simbolių reikšmės yra tokios:
Dėmesio! Prieš pradėdami naudotis
mašina, perskaitykite instrukciją ir
saugumo vadovą.
Dėmesio! Pasirūpinkite, kad pašaliniai
asmenys stovėtų atokiai. Saugokitės
išmetamų objektų.
Dėmesio! Nekiškite po mašinos gaubtu
rankų nei kojų, kai mašina veikia.
Dėmesio! Prieš pradėdami bet kokius
remonto darbus, nuo uždegimo žvakių
nuimkite laidus.
Rankena turi keturias skirtingas padėtis. Koja
atlaisvinkite fiksatorių ir pastatykite rankeną į
norimą padėtį (3 pav.).
1. Vejos pjovimui įprastu būdu.
2. Vejos pjovimui po medžiais, krūmokšniais ir
pan.
3. Stovėjimo padėtis.
4. Pervežimo ir laikymo padėtis. Rankena u˛ima
ma˛iau vietos, kai atlaisvinate rankenėles ir ją
užlenkiate.
LYNO LAIKIKLIS
Į lyno laikiklį įstatykite lynus (4 pav.).
ĄSA STARTERIO RANKENĖLEI
Pritvirtinkite starterio rankenėlę prie ąsos,
esančios ant vairavimo rankenos (5 pav.).
VEJAPJOVĖS NAUDOJIMAS
PRIEŠ PRADEDANT
ĮPILKITE Į KARTERĮ ALYVOS
SUMONTAVIMAS
IŠMETIMO SKYDAS
Jokiu būdu negalima paleisti mašinos,
jei ant jos neuždėtas išmetimo skydas.
Jei jis neuždėtas, besisukanti geležtė gali
lengvai išmesti akmenis ir kitus
objektus išorėn.
Išmetimo skydui surinkti reikalingos dalys yra
pakuotėje. Išimkite dalis ir surinkite išmetimo
skydą, kaip parodyta 1 pav. Gerai priver˛kite
var˛tus.
RANKENA
Atlenkite į viršų apatinę rankenos dalį.
Viršutinei vairo daliai surinkti reikalingos detalės
yra jau uždėtos, kad mašiną būtų patogiau
supakuoti. Nuimkite detales nuo apatinės vairo
dalies.
Tuomet pritvirtinkite viršutinę vairavimo rankenos
dalį varžtais, naudodami poveržles ir tvirtinimo
rankenėles (2 pav.).
50
Parduodant vejapjovę, alyvos variklio
karteryje nėra. Todėl, prieš paleidžiant
variklį pirmą kartą, į karterį būtina įpilti
alyvos.
Ištraukite alyvos matuoklį (6 pav.).
Į variklio karterį įpilkite 0,6 l geros kokybės (SE,
SF arba SG klasės) alyvos. Naudokite SAE 30 arba
SAE 10W-30 alyvą.
Įpilkite alyvos iki „FULL/MAX“ matuoklio
˛ymos. Nepilkite per daug alyvos.
ALYVOS LYGIO PATIKRINIMAS
Prieš naudodamiesi mašina, patikrinkite, ar alyvos
lygis yra tarp „FULL/MAX“ ir „ADD/MIN“
matuoklio žymų. Pastatykite vejapjovę ant
horizontalaus paviršiaus.
Ištraukite ir nušluostykite alyvos matuoklį (6
pav.). Įstatykite matuoklį iki galo ir priveržkite.
Tuomet atsukite ir vėl ją ištraukite. Patikrinkite
lygį. Jei alyvos lygis žemas, įpilkite iki „FULL/
MAX“ žymos.
LT
LIETUVIŠKAI
PRIPILDYKITE BENZINO BAKĄ
Įpilkite benzino prieš užvesdami variklį.
Kai variklis veikia ar tebėra karštas,
negalima atidaryti bako dangtelio ar
pilti benzino.
Niekuomet nepripildykite benzino bako
iki pat viršaus, palikite šiek tiek vietos
plėstis benzinui.
Visuomet naudokite gryną bešvinį benziną.
Niekuomet nenaudokite maišyto su alyva benzino,
naudojamo dvitakčiuose varikliuose.
Nepamirškite, jog benzinas yra gendantis
produktas. Niekuomet nepirkite benzino daugiau,
nei galite suvartoti per 30 dienų.
VARIKLIO PALEIDIMAS
1. Pastatykite vejapjovę ant lygaus, tvirto žemės
paviršiaus. Nepaleidinėkite variklio aukštoje
žolėje.
2. Įsitikinkite, jog žvakės laidas prijungtas prie
uždegimo žvakės.
3. Užvedant šaltą variklį: Pilnai 6 kartus
nuspauskite kuro įsiurbimo mygtuką (9 pav.).
Užvedant šiltą variklį, kuro įsiurbimo mygtuko
spausti nereikia. Jei variklis užgeso pasibaigus
benzinui, įpilkite benzino, tuomet 3 kartus
paspauskite kuro įsiurbimo mygtuką.
4. Paspauskite paleidimo/sustabdymo kilpą G
vairavimo rankenos link. Kad variklis
neišsijungtų, paleidimo/užgesinimo kilpą G
reikia laikyti nuspaustą (7,8 pav.).
5. Tvirtai suimkite starterio rankenėlę ir, staigiai
ją patraukdami, užveskite variklį.
Rankas ir kojas laikykite atokiai nuo
besisukančių ašmenų. Niekuomet
nekiškite rankų nei kojų po peilio
gaubtu arba į žolės išmetimo įtaisą,
kuomet variklis veikia.
VARIKLIO SUSTABDYMAS
Išjungus variklį, tam tikrą laiką jis dar
gali būti labai karštas. Nelieskite
duslintuvo, cilindro ir aušinimo briaunų
– galite nudegti ir susižeisti.
1. Kad užgesintumėte variklį, paleiskite
paleidimo/sustabdymo kilpą G (7,8 pav.). Šios
kilpos veikimo negalima blokuoti (pvz.,
užfiksuojant ją nuspaustoje padėtyje prie
vairavimo rankenos), kadangi variklio nebus
galima sustabdyti.
2. Jei paliekate vejapjovę be priežiūros, nuo
uždegimo žvakės nuimkite laidą.
PJOVIMO AUKŠTIS
Prieš reguliuodami pjovimo aukštį,
išjunkite variklį.
Pjovimo aukščio negalima pernelyg
sumažinti, kad ašmenys nekliūtų už
žemės paviršiaus nelygumų.
Nepjaukite vejos, kai žolė šlapia. Žolė tuomet
prilimpa prie korpuso apačios, todėl veja
nupjaunama blogai.
Perkeliant ratų ašis, galima nustatyti vieną iš trijų
galimų pjovimo aukščių (fig. 10).
Jei paleidimo/sustabdymo kilpa
nebeveikia, variklį išjunkite nuo žvakės
nuimdami uždegimo laidą. Nedelsiant
atiduokite vejapjovę remontuoti į
įgalioto atstovo dirbtuves.
PRIEŽIŪRA
Variklio ar vejapjovės techninę
priežiūrą galima atlikti tik tuomet, kai
variklis išjungtas ir nuo uždegimo
žvakės nuimtas uždegimo laidas.
Jei vejapjovę reikia pakelti, pvz.,
pervežant, išjunkite variklį ir nuo
uždegimo žvakės nuimkite uždegimo
laidą.
Jei mašiną reikia pakreipti, kuro baką
būtina ištuštinti, o variklio uždegimo
žvakę visuomet laikyti vertikaliai.
VALYMAS
Po kiekvieno naudojimo vejapjovę reikia išvalyti.
Ypač svarbu nuvalyti apatinę vejapjovės korpuso
dalį. Išplaukite, naudodamiesi ˛arna sodui laistyti.
Taip prižiūrima vejapjovė ilgiau tarnaus ir geriau
veiks.
Nenaudokite aukšto slėgio plovimo įrenginių. Jei
prie pjovimo galvutės korpuso pridžiūvo žolė, ją
galima nugrandyti. Jei reikia, nudažykite pažeistas
apatinės korpuso dalies vietas, kad apsaugotumėte
nuo rūdijimo.
51
LT
LIETUVIŠKAI
Taip pat reguliariai valykite duslintuvą
ir aplink jį esančią sritį, pašalinkite
prilipusią žolę, purvą bei kitas degias
atliekas.
AUŠINIMO SISTEMA
Prieš kiekvieną naudojimą reikia išvalyti variklio
aušinimo sistemą. Nuvalykite nuo cilindro
aušinimo briaunų ir oro paėmimo angos žolės
likučius, purvą ir pan.
ALYVOS PAKEITIMAS
Alyvą keiskite tuomet, kai variklis dar
šiltas, o benzino bakas tuščias. Karšta
alyva iš variklio ištekės lengviau. Būkite
atsargūs, išleisdami karštą alyvą, ji gali
nudeginti.
Pirmą kartą pakeiskite alyvą po 5 darbo val., o
vėliau – kas 50 darbo val. arba vieną kartą per
sezoną. Ištraukite alyvos matuoklį, pakreipkite
vejapjovę ir leiskite alyvai ištekėti į indą.
Neleiskite alyvai ištekėti ant žolės.
Įpilkite naujos alyvos: naudokite SAE 30 arba
SAE 10W-30 tipo alyvą. Karteryje telpa ma˛daug
0,6 l alyvos. Įpilkite alyvos iki „FULL/MAX“
matuoklio ˛ymos.
ORO FILTRAS
Dėl nešvarumais užteršto ar užsikimšusio oro filtro
sumažėja variklio galia ir paspartėja variklio
dėvėjimasis.
Atsargiai nuimkite oro valytuvą, neleisdami
nukristi nešvarumams į karbiuratorių (11 pav.).
Išimkite filtro elemento kempinę ir išplaukite
skysta plovimo priemone su vandeniu.
Išdžiovinkite filtro elementą. Ant filtro elemento
užpilkite truputį alyvos ir suspauskite, kad alyva
susigertų. Surinkite oro valytuvą.
Išplaukite filtrą kas tris mėnesius arba kas 25 darbo
val., priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau;
plaukite dažniau, jei dirbate dulkėtomis sąlygomis.
UŽDEGIMO ŽVAKĖ
Tikrindami, ar yra kibirkštis,
niekuomet neišimkite uždegimo žvakės
ir nenuimkite uždegimo laido, visuomet
naudokite patvirtintą tikrinimo
prietaisą.
52
Reguliariai valykite uždegimo žvakę (kas 100
darbo val.). Valykite vieliniu šepečiu ir
sureguliuokite reikiamą kibirkščių tarpelį (12
pav.).
Jei elektrodai pernelyg apdegę arba žvakė
pažeista, pakeiskite uždegimo žvakę. Variklių
gamintojų rekomendacijos tokios:
Briggs & Stratton varikliuose turi būti naudojama
Champion J19LM (RJ19LM) arba ją atitinkanti
žvakė. Kibirkščių tarpelis 0,76 mm.
AŠMENŲ PAKEITIMAS
Kad neįsipjautumėte, keisdami ašmenis,
mūvėkite apsaugines pirštines.
Atšipę ir pažeisti ašmenys žolę nuplėšia, todėl
nupjauta veja atrodo negražiai. Nauji, gerai
išgaląsti ašmenys pjauna žolę švariai, todėl
nupjauta veja atrodo šviežia, žalia ir lygi.
Visuomet patikrinkite ašmenis, jei pajutote, kad
kliudėte kietą kliūtį. Iš pradžių atjunkite uždegimo
laidą. Jei ašmenų sistema pažeista, sugadintas dalis
būtina pakeisti. Visuomet naudokite originalias
atsargines dalis.
Kad pakeistumėte ašmenis, atlaisvinkite geležtės
tvirtinimo varžtą. Uždėkite naują geležtę taip, kad
štampuotas „STIGA“ logotipas būtų nukreiptas į
ašmenų laikiklį (ne į žolę). Uždėkite poveržlę ir
įsukite varžtą. Iki galo įsukite geležtės tvirtinimo
varžtą ir priveržkite 40 Nm (13 pav.).
Keičiant ašmenis, reikia pakeisti ir geležtės
tvirtinimo varžtą.
Garantija netaikoma ašmenų, ašmenų laikiklio
arba variklio pažeidimams dėl susidūrimo su
kliūtimis.
Keisdami ašmenis, ašmenų laikiklį ir ašmenų
tvirtinimo varžtą, visuomet naudokite originalias
atsargines dalis. Naudojant neoriginalias
atsargines dalis, net jei jos į mašiną tinka,
rizikuojama susižeisti arba sugadinti mašiną.
AŠMENŲ GALANDIMAS
Ašmenys galandami šlapio šlifavimo būdu,
naudojant galąstuvą arba tekėlą.
Saugumo sumetimais ašmenų negalima galąsti
švitriniu šlifavimo disku. Dėl labai aukštos
temperatūros ašmenys gali tapti trapūs.
LIETUVIŠKAI
LT
Po galandimo ašmenis reikia
subalansuoti, kad išvengtumėte
pažeidimų dėl vibracijos.
LAIKYMO SĄLYGOS
LAIKYMO SĄLYGOS ŽIEMĄ
Ištuštinkite kuro baką. Užveskite variklį ir leiskite
veikti, kol jis užges. Tas pats benzinas negali būti
bake ilgiau nei vieną mėnesį.
Pakreipkite vejapjovę ir išsukite uždegimo žvakę.
Įpilkite arbatinį šaukštelį variklio alyvos pro
žvakės angą. Lėtai traukite užvedimo rankeną, kad
alyva pasiskirstytų cilindre. Vėl įsukite uždegimo
žvakę.
Kruopščiai nuvalykite vejapjovę ir laikykite ją
sausoje patalpoje.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Originalias dalis tiekia techninės priežiūros
dirbtuvės ir daugelis prekybos atstovų.
www.stiga.com
53
–”—— »…
RU
—»Ã¬ŒÀ¤
Õ‡ χ¯ËÌ ËϲÚÒˇ ÒËÏ‚ÓÎ˚, ÍÓÚÓ˚ ·Û‰ÛÚ
̇ÔÓÏË̇ڸ ¬‡Ï Ó ÏÂ‡ı Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË,
ÍÓÚÓ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Òӷβ‰‡Ú¸ ÔË
ÔÓθÁÓ‚‡ÌËË Ï‡¯ËÌÓÈ.
«Ì‡˜ÂÌË ÒËÏ‚ÓÎÓ‚:
¬ÌËχÌËÂ! ¬ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ
ËÌÒÚÛÍˆË˛ Ë Ô‰ÔËÒ‡Ìˡ ÚÂıÌËÍË
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ¬˚ ·Û‰ÂÚÂ
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òˇ χ¯ËÌÓÈ.
¬ÌËχÌËÂ! —ΉËÚ Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÁÓÌÂ
‡·ÓÚ˚ Ì ̇ıÓ‰ËÎËÒ¸ ÔÓÒÚÓÓÌÌËÂ.
CΉËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ Ì ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ
‚˚·‡Ò˚‚‡Ìˡ ÔÓÒÚÓÓÌÌËı Ô‰ÏÂÚÓ‚.
¬ÌËχÌËÂ! —ΉËÚ Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ Û͇
ËÎË ÌÓ„‡ Ì Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ÔÓ‰ ÍÓÎÔ‡ÍÓÏ ‚Ó
‚ÂÏˇ ‡·ÓÚ˚ χ¯ËÌ˚.
¬ÌËχÌËÂ! œÂ‰ ÂÏÓÌÚÓÏ ËÎË
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂÏ Ï‡¯ËÌ˚ ÒÌËÏËÚÂ
҂˜ÌÓÈ Í‡·Âθ ÒÓ Ò‚Â˜Ë.
—¡Œ– ¿
«¿Ÿ»“ÕŒ≈ –¤ÀŒ
ÕË ÔË Í‡ÍËı Ó·ÒÚÓˇÚÂθÒÚ‚‡ı ÌÂ
‡Á¯‡ÂÚÒˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÔÛÒÍ
‰‚Ë„‡ÚÂΡ ÔË ÒÌˇÚÓÏ Á‡˘ËÚÌÓÏ
Í˚ÎÂ. ‡ÏÌË Ë ‰Û„Ë Ô‰ÏÂÚ˚
ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚˚·Ó¯ÂÌ˚
‚‡˘‡˛˘ËÏËÒˇ ÌÓʇÏË.
¬Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á‡˘ËÚÌÓ„Ó
Í˚· ‰ÂÚ‡ÎË ÒÚÓˇÚ Ì‡ ÏÂÒÚ‡ı, ÌÓ ÌÂ
Á‡ÍÂÔÎÂÌ˚. —ÌËÏËÚ ‚̇˜‡Î ˝ÚË ‰ÂÚ‡ÎË Ë
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Á‡˘ËÚÌÓ Í˚ÎÓ Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
ËÒÛÌÍ 1. «‡ÚˇÌËÚ ıÓÓ¯Ó ·ÓÎÚ˚.
–”À‹
ŒÚÍÓÈÚ ÌËÊÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸ ÛΡ.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰ÂÚ‡ÎË ÒÚÓˇÚ Ì‡
ÏÂÒÚ‡ı ÌÓ Ì Á‡ÍÂÔÎÂÌ˚. —ÌËÏËÚ ‚̇˜‡ÎÂ
˝ÚË ‰ÂÚ‡ÎË Ò ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÛΡ.
œÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ Á‡ÚÂÏ ‚ÂıÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸ ÛΡ. ŒÌ‡
ÍÂÔËÚÒˇ ·ÓÎÚ‡ÏË, ¯‡È·‡ÏË Ë ͇ۘÏË
(ËÒ. 2).
54
” ÛΡ ÂÒÚ¸ ˜ÂÚ˚ ÔÓÎÓÊÂÌˡ. ŒÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂ
ÒÚÓÔÓ Ò ÌÓÊÍÓÈ Ë ÔÓÒÚ‡‚¸Ú Ûθ ‚ ÌÛÊÌÓÂ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ (ËÒ. 3).
1. ƒÎˇ Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÚËÊÍË.
2. ƒÎˇ ÒÚËÊÍË ÔÓ‰ ‰Â‚¸ˇÏË, ÍÛÒÚ‡ÏË Ë Ú.‰.
3. œÓÎÓÊÂÌË ԇÍÓ‚‡Ìˡ.
4. œÓÎÓÊÂÌË ÔË ÔÓÒÚ‡‚ÍÂ Ë ı‡ÌÂÌËË. –Ûθ
Á‡ÌËχÂÚ „Ó‡Á‰Ó ÏÂ̸¯Â ÏÂÒÚ‡, ÂÒÎË
Û˜ÍË ·Û‰ÛÚ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌ˚, Ë Ûθ ÒÎÓÊÂÌ.
ƒ≈–∆¿“≈À‹ ¿¡≈Àfl
«‡ÍÂÔËÚ ͇·ÂÎË ‚ ‰ÂʇÚÂΠ(ËÒ. 4).
œ≈“Àfl —“¿–“Œ¬Œ… –”◊ »
«‡ÍÂÔËÚ ÒÚ‡ÚÓ‚Û˛ Û˜ÍÛ ‚ ÔÂÚΠ̇ ÛÎÂ
(ËÒ. 5).
œŒÀ‹«Œ¬¿Õ»≈ ÿÿ»ÕŒ…
œ≈–≈ƒ œ”— ŒÃ
«¿À≈…“≈ ÿ—ÀŒ ¬ ¿–“≈–
œË ÔÓÒÚ‡‚Í χÒÎÓ ‚ ͇ÚÂ ÌÂ
Á‡ÎËÚÓ. œÂ‰ ÔÂ‚˚Ï ÔÛÒÍÓÏ
χ¯ËÌ˚ Á‡ÎÂÈÚ ‚ ͇ÚÂ χÒÎÓ.
ƒÓÒڇ̸Ú ˘ÛÔ (ËÒ. 6).
«‡ÎÂÈÚ ‚ ͇ÚÂ ÔËÏÂÌÓ 0,6 ÎËÚ‡ χÒ·
ıÓÓ¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ (Í·ÒÒ SE, SF ËÎË SG).
œÓθÁÛÈÚÂÒ¸ χÒÎÓÏ SAE 30 ËÎË SAE 10W-30.
«‡ÎÂÈÚ χÒÎÓ ‰Ó ÓÚÏÂÚÍË "FULL/MAX". ÕÂ
Á‡ÎË‚‡ÈÚ ÒÎ˯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó Ï‡Ò·.
œ–Œ¬≈– ¿ ”–Œ¬Õfl ÿ—À¿
‡Ê‰˚È ‡Á ÔÂ‰ ÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ï‡¯ËÌÓÈ
ÔÓ‚ÂˇÈÚ ÛÓ‚Â̸ χÒ·. ”Ó‚Â̸ ‰ÓÎÊÂÌ
·˚Ú¸ ÏÂÊ‰Û ÓÚÏÂÚÍÓÈ "FULL/MAX" Ë "ADD/
MIN" ̇ ˘ÛÔÂ. √‡ÁÓÌÓÍÓÒËÎ͇ ÔË ˝ÚÓÏ
‰ÓÎÊ̇ ÒÚÓˇÚ¸ ̇ Ó‚ÌÓÈ „ÓËÁÓÌڇθÌÓÈ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.
ŒÚÍÛÚËÚÂ Ë ÔÓÚËÚ ˘ÛÔ (ËÒ. 6). ¬‚‰ËÚÂ
ÓÔˇÚ¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ˘ÛÔ Ë Á‡ÍÛÚËÚ „Ó.
ŒÚÍÛÚËÚÂ Ë ÓÔˇÚ¸ ‰ÓÒڇ̸Ú ˘ÛÔ. œÓ‚Â¸ÚÂ
ÛÓ‚Â̸. ≈ÒÎË ÛÓ‚Â̸ χÒ· ÌËÁÍËÈ, ‰ÓÎÂÈÚÂ
χÒÎÓ ‰Ó ÓÚÏÂÚÍË "FULL/MAX".
–”—— »…
«¿œ–¿¬ ¿ ¡≈Õ«»ÕŒÃ
œÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂθ,
Á‡ÎÂÈÚ ·ÂÌÁËÌ. ÕËÍÓ„‰‡ Ì ÒÌËχÈÚÂ
Í˚¯ÍÛ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó ·‡Í‡ Ë ÌÂ
‰ÓÎË‚‡ÈÚ ·ÂÌÁËÌ, ÂÒÎË ‰‚Ë„‡ÚÂθ
¢ „Óˇ˜ËÈ.
Õ Á‡ÎË‚‡ÈÚ ·ÂÌÁËÌ ‰Ó Ò‡ÏÓ„Ó ‚Âı‡.
ŒÒÚ‡‚¸Ú ÏÂÒÚÓ ‰Îˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó
‡Ò¯ËÂÌˡ ·ÂÌÁË̇.
¬Ò„‰‡ ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ó·˚˜Ì˚Ï Ó˜Ë˘ÂÌÌ˚Ï
·ÂÌÁËÌÓÏ Ò ÓÍÚ‡ÌÓ‚˚Ï ˜ËÒÎÓÏ 95. ÕË ‚ ÍÓÂÏ
ÒÎÛ˜‡Â Ì Á‡ÎË‚‡ÈÚ ÒÏÂÒ¸ ‰Îˇ 2-ı Ú‡ÍÚÌ˚ı
‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ.
¬ÌËχÌËÂ! œÓÏÌËÚÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ó·˚˜Ì˚È
Ó˜Ë˘ÂÌÌ˚È ·ÂÌÁËÌ ÚÂˇÂÚ Ò‚ÓË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔË
‰ÎËÚÂθÌÓÏ ı‡ÌÂÌËË. Õ ÔÓÍÛÔ‡ÈÚ ·Óθ¯Â
·ÂÌÁË̇, ˜ÂÏ ¬˚ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚
Ú˜ÂÌË 30 ‰ÌÂÈ.
«¿œ”— ƒ¬»√¿“≈Àfl
1. œÓÒÚ‡‚¸Ú „‡ÁÓÌÓÍÓÒËÎÍÛ Ì‡ Ó‚ÌÓÈ Ë
Ú‚Â‰ÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË. Õ Á‡ÔÛÒ͇ÈÚÂ
‰‚Ë„‡ÚÂθ ̇ ‚˚ÒÓÍÓÈ Ú‡‚Â.
2. œÓÒΉËÚ Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ҂˜ÌÓÈ Í‡·Âθ
·˚Π̇‰ÂÚ Ì‡ ҂˜Û.
3. œË Á‡ÔÛÒÍ ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó ‰‚Ë„‡ÚÂΡ:
҉·ÈÚ 6 ͇˜Í‡ ̇ÒÓÒÓÏ (Primer), ͇Í
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. 9.
œË Á‡ÔÛÒÍ ÚÂÔÎÓ„Ó ‰‚Ë„‡ÚÂΡ ÔÓ͇˜ÍÛ
̇ÒÓÒÓÏ (Primer) ‰Â·ڸ ÌÂÚ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË. ≈ÒÎË ‰‚Ë„‡ÚÂθ
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ÔÓ ÚÓÈ Ô˘ËÌÂ, ˜ÚÓ ‚ ·‡ÍÂ
ÍÓ̘ËÚÒˇ ·ÂÌÁËÌ, Á‡ÎÂÈÚ ·ÂÌÁËÌ Ë Ò‰Â·ÈÚÂ
̇ÒÓÒÓÏ 3 ͇˜Í‡.
4. œËÊÏËÚ ÒÍÓ·Û Start/Stopp G Í Ûβ.
¬ÌËχÌËÂ! —ÍÓ·‡ Start/Stopp G ‰ÓÎÊ̇
ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òˇ ‚ ÔËʇÚÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË, ˜ÚÓ·˚
‰‚Ë„‡ÚÂθ Ì ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒˇ (ËÒ. 7,8).
RU
Œ—“¿ÕŒ¬ ¿ ƒ¬»√¿“≈Àfl
ƒ‚Ë„‡ÚÂθ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ó˜Â̸ „Óˇ˜ËÏ. ÕÂ
ÔËÚ‡„Ë‚‡ÈÚÂÒ¸ Í „ÎÛ¯ËÚÂβ,
ˆËÎË̉Û ËÎË Í Ù·̈‡Ï ÒËÒÚÂÏ˚
Óı·ʉÂÌˡ, ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÓÊo„Û.
1. ƒÎˇ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰‚Ë„‡ÚÂΡ ÓÚÔÛÒÚËÚ ÒÍÓ·Û
Start/Stopp G. «‡Ô¢‡ÂÚÒˇ ÔÂÔˇÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
ÙÛÌÍˆËˇÏ ˝ÚÓÈ ÒÍÓ·˚ (̇ÔËÏÂ,
Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡‚  ‚ ÔËʇÚÓÏ Í Ûβ
ÔÓÎÓÊÂÌËË), ‰‚Ë„‡ÚÂθ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ.
2. ≈ÒÎË ‚˚ ÓÒÚ‡‚ΡÂÚ „‡ÁÓÌÓÍÓÒËÎÍÛ ·ÂÁ
ÔËÒÏÓÚ‡, ÒÌËÏËÚ ҂˜ÌÓÈ Í‡·Âθ Ë
ÓÚÍÛÚËÚ ҂˜Û.
≈ÒÎË ÒÍÓ·‡ ÔÛÒ͇/ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÌÂ
ÙÛÌ͈ËÓÌËÛÂÚ, ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
‰‚Ë„‡ÚÂθ, ÒÌˇ‚ ҂˜ÌÓÈ Í‡·Âθ ÒÓ
҂˜Ë. —‰‡ÈÚ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
„‡ÁÓÌÓÍÓÒËÎÍÛ Ì‡ ÂÏÓÌÚ ‚
ÒÔˆˇÎËÁËÓ‚‡ÌÌÛ˛ χÒÚÂÒÍÛ˛.
¬¤—Œ“¿ —“–»∆ »
œÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ ÒÚËÊÍË
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‰‚Ë„‡ÚÂθ.
¬˚ÒÓÚ‡ Ì ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ Ú‡ÍÓÈ, ˜ÚÓ·˚
ÌÓÊ/ÌÓÊË Á‡‰Â‚‡ÎË Á‡ ÌÂÓ‚ÌÓÒÚË
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.
Õ ÒÚË„ËÚ ÏÓÍÛ˛ Ú‡‚Û. ÃÓÍ‡ˇ Ú‡‚‡
·Û‰ÂÚ Á‡·Ë‚‡Ú¸Òˇ ÔÓ‰ ÍÓÎÔ‡Í Ë ÂÁÛθڇÚ
ÒÚËÊÍË ·Û‰ÂÚ Ì‡ÏÌÓ„Ó ıÛÊÂ.
¬˚ÒÓÚ‡ ÒÚËÊÍË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂ̇ ÔÛÚÂÏ
ÔÂÂÏ¢ÂÌˡ ÓÒÂÈ ÍÓÎÂÒ ‚ Ó‰ÌÓ ËÁ ÚÂı
ÔÓÎÓÊÂÌËÈ (ËÒ. 10).
5. ”ı‚‡ÚËÚ Û˜ÍÛ ÒÚ‡ÚÓ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡, ·˚ÒÚÓ
ÔÓÚˇÌËÚ ¯ÌÛ Ë Á‡ÔÛÒÚËÚ ‰‚Ë„‡ÚÂθ.
—ΉËÚ Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ Û͇ ËÎË ÌÓ„‡
Ì ÔÓÔ‡ÎË ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ì‡
‚‡˘‡˛˘ËÂÒˇ ÌÓÊË. –Û͇ ËÎË ÌÓ„‡
ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸
ÔÓ‰ ÍÓÎÔ‡Í ÌÓÊÂÈ ËÎË ‚ ÒÓÔÎÓ
‚˚·ÓÒ‡ ÔË ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ.
55
–”—— »…
RU
Œ¡—À”∆»¬¿Õ»≈
ÕË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì ̇˜Ë̇ÈÚÂ
ÂÏÓÌÚ ËÎË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË ‰‚Ë„‡ÚÂΡ
ËÎË „‡ÁÓÌÓÍÓÒËÎÍË, Ì ÓÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚
‰‚Ë„‡ÚÂθ Ë Ì ÒÌˇ‚ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ
҂˜ÌÓÈ Í‡·Âθ ÒÓ Ò‚Â˜Ë.
ŒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‰‚Ë„‡ÚÂθ Ë ÒÌËÏËÚÂ
҂˜ÌÓÈ Í‡·Âθ ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ‚˚
·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÌËχڸ „‡ÁÓÌÓÍÓÒËÎÍÛ ÔË
 ÔÂ‚ÓÁÍÂ.
≈ÒÎË ¬‡Ï ÔˉÂÚÒˇ ̇ÍÎÓÌˇÚ¸
„‡ÁÓÌÓÍÓÒËÎÍÛ, ÚÓ ‚̇˜‡Î ÒΉÛÂÚ
ÒÎËÚ¸ ÚÓÔÎË‚Ó ËÁ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó ·‡Í‡,
҂˜‡ ÔË ˝ÚÓÏ ‰ÓÎÊ̇ ̇ıÓ‰ËÚ¸Òˇ ‚
‚ÂÚË͇θÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË.
◊»—“ ¿
√‡ÁÓÌÓÍÓÒËÎÍÛ ÒΉÛÂÚ ˜ËÒÚËÚ¸ ÔÓÒΠ͇ʉÓÈ
ÒÚËÊÍË. ŒÒÓ·Ó ‚ÌËχÌË ÒΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸
cÌËÁÛ Ì‡ ÍÓÎÔ‡Í. œÓÏÓÈÚ ÍÓÎÔ‡Í ÒÚÛÂÈ ËÁ
Ò‡‰Ó‚Ó„Ó ¯Î‡Ì„‡. —‚Ó‚ÂÏÂÌ̇ˇ ˜ËÒÚ͇
ÔӉ΂‡ÂÚ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ Ë „‡ÁÓÌÓÍÓÒËÎ͇
·Û‰ÂÚ ÎÛ˜¯Â ‡·ÓÚ‡Ú¸.
‡Ò͇ ÒÌËÁÛ Ì‡ „‡ÁÓÌÓÍÓÒËÎÍ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ
·Û‰ÂÚ ÒÚË‡Ú¸Òˇ ÓÚ ‡·ÓÚ˚. ◊ÚÓ·˚
Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÍÓÓÁ˲, ÌËÊÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸
„‡ÁÓÌÓÍÓÒËÎÍË ÒΉÛÂÚ ‚ÂÏˇ ÓÚ ‚ÂÏÂÌË
ÔÓÍ˚‚‡Ú¸ Í‡ÒÍÓÈ Ô‰Óı‡Ìˇ˛˘ÂÈ ÓÚ
ʇ‚ÎÂÌˡ.
–„ÛΡÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ˜ËÒÚÍÛ
„ÎÛ¯ËÚÂΡ Ë ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ˇ‰ÓÏ Ò ÌËÏ ÓÚ
Ú‡‚˚, „ˇÁË Ë ‚ÓÒÔ·ÏÂÌˇÂÏÓ„Ó
ÏÛÒÓ‡.
—»—“≈ÿ Œ’À¿∆ƒ≈Õ»fl
‡Ê‰˚È ‡Á ÔÓÒΠÔÓθÁÓ‚‡Ìˡ
„‡ÁÓÌÓÍÓÒËÎÍÓÈ ÒΉÛÂÚ ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ
Óı·ʉÂÌˡ. Œ˜ËÒÚ¸Ú Óı·ʉ‡˛˘Ë Ù·̈˚
Ë Í‡Ì‡Î ÔËÚÓ˜ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÓÚ ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ Ú‡‚˚
Ë ‰Û„Ó„Ó ÏÛÒÓ‡.
«¿Ã≈Õ¿ ÿ—À¿
«‡ÏÂÌÛ Ï‡Ò· ÒΉÛÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸
ÔË ÚÂÔÎÓÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ, ÒÎË‚
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ÚÓÔÎË‚Ó. √Óˇ˜ÂÂ
χÒÎÓ ‚˚ÚÂ͇ÂÚ ·˚ÒÚÂÂ. ¡Û‰¸ÚÂ
ÓÒÚÓÓÊÌ˚, ˜ÚÓ·˚ „Óˇ˜Â χÒÎÓ ÌÂ
Ô˘ËÌËÎÓ ÓÊo„‡.
56
œÂ‚‡ˇ Á‡ÏÂ̇ χÒ· ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓÒΠ5
˜‡ÒÓ‚ ‡·ÓÚ˚ Ë Á‡ÚÂÏ Í‡Ê‰˚ 50 ˜‡ÒÓ‚ ËÎË ÊÂ
Ó‰ËÌ ‡Á ‚ ÒÂÁÓÌ. ƒÓÒڇ̸Ú ¯ÛÔ, ̇ÍÎÓÌËÚÂ
„‡ÁÓÌÓÍÓÒËÎÍÛ Ë ÒÎÂÈÚ χÒÎÓ ‚ ÒÓÒÛ‰. ¡Û‰¸ÚÂ
ÓÒÚÓÓÊÌ˚, ˜ÚÓ·˚ χÒÎÓ Ì ÔÓÔ‡ÎÓ Ì‡ Ú‡‚Û.
«‡ÎÂÈÚ ÌÓ‚Ó χÒÎÓ: ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ χÒÎÓÏ
SAE 30 ËÎË SAE 10W-30. Œ·˙ÂÏ Í‡ÚÂ‡
ÔËÏÂÌÓ 0,6 ÎËÚ‡. «‡ÎÂÈÚ χÒÎÓ ‰Ó
ÓÚÏÂÚÍË "FULL/MAX". Õ Á‡ÎË‚‡ÈÚÂ
ÒÎ˯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó Ï‡Ò·.
¬Œ«ƒ”ÿÕ¤… ‘»À‹“–
«‡„ˇÁÌÂÌÌ˚È ÙËθÚ ÒÌËʇÂÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
‰‚Ë„‡ÚÂΡ Ë Û‚Â΢˂‡ÂÚ Â„Ó ËÁÌÓÒ.
—ÌËÏËÚ ÓÒÚÓÓÊÌÓ ·ÎÓÍ Ó˜ËÒÚÍË ‚ÓÁ‰Ûı‡,
˜ÚÓ·˚ ÏÛÒÓ Ì ÔÓԇΠ‚ ͇·˛‡ÚÓ (ËÒ. 11).
ƒÓÒڇ̸Ú ÔÂÌÓÔ·ÒÚÓ‚˚È ÙËθÚ Ë ÔÓÏÓÈÚÂ
Â„Ó ‚ ÊˉÍÓÏ Ï˚Π‰Îˇ Ï˚Ú¸ˇ ÔÓÒÛ‰˚ Ë ‚Ó‰Â.
œÓÒÛ¯ËÚ ÙËθÚ. Õ‡ÎÂÈÚ ̇ ÙËθÚ
ÌÂÏÌÓ„Ó Ï‡Ò· Ë ‚˚ÊÏËÚ „Ó. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÓÔˇÚ¸ ·ÎÓÍ Ó˜ËÒÚÍË ‚ÓÁ‰Ûı‡.
œÓÏ˚‚‡ÈÚ ÙËθÚ ͇ʉ˚È ÚÂÚËÈ ÏÂÒˇˆ
ËÎË Í‡Ê‰˚ 25 ˜‡ÒÓ‚ ‡·ÓÚ˚, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ
ÚÓ„Ó, ͇ÍÓÈ ÒÓÍ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ ·˚ÒÚÂÂ. œË
‡·ÓÚ ‚ Ô˚θÌ˚ı ÛÒÎӂˡı ÔÓÏ˚‚‡ÈÚÂ
ÙËθÚ ˜‡˘Â.
—¬≈◊¿
Õ ÔÓ‚ÂˇÈÚ ËÒÍÛ Ì‡ ÒÌˇÚÓÈ Ò‚Â˜Â
ËÎË Ê ̇ ҂˜ÌÓÏ Í‡·ÂÎÂ.
œÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÒÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ
ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ.
–„ÛΡÌÓ ÔÓ˜Ë˘‡ÈÚÂ Ò‚Â˜Û (͇ʉ˚ 100
˜‡ÒÓ‚ ‡·ÓÚ˚). œÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ‰Îˇ ˜ËÒÚÍË
ÒڇθÌÓÈ ˘ÂÚÍÓÈ. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ô‡‚ËθÌ˚È
Á‡ÁÓ (ËÒ. 12).
≈ÒÎË ˝ÎÂÍÚÓ‰˚ ÔÓÊÊÂÌ˚ ËÎË ÂÒÎË Ò‚Â˜‡
ÔÓ‚ÂʉÂ̇, Á‡ÏÂÌËÚ ÂÂ. «‡‚Ó‰-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ
ÂÍÓÏẨÛÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ҂˜Û
Ë Á‡ÁÓ:
ƒÎˇ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ Briggs & Stratton ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ
Ò‚Â˜Û Champion J19LM (RJ19LM) ËÎË ‰Û„Û˛
‡‚ÌÓÁ̇˜ÌÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡, Á‡ÁÓ 0,76 ÏÏ.
«¿Ã≈Õ¿ ÕŒ∆≈…
œË Á‡ÏÂÌ ÌÓʇ/ÌÓÊÂÈ Ì‡‰Â‚‡ÈÚÂ
Á‡˘ËÚÌ˚ ÔÂ˜‡ÚÍË, ˜ÚÓ·˚ ËÁ·Âʇڸ
ÔÓÂÁ‡.
–”—— »…
“ÛÔ˚Â Ë ÔÓ‚ÂʉÂÌÌ˚ ÌÓÊË Ò˚‚‡˛Ú Ú‡‚Û Ë
‰Â·˛Ú „‡ÁÓÌ ÌÂÍ‡ÒË‚˚Ï. ÕÓ‚˚Â Ë ıÓÓ¯Ó
Á‡ÚÓ˜ÂÌÌ˚ ÌÓÊË ÂÊÛÚ Ú‡‚Û. œÓÒÎÂ
ÒÚËÊÍË „‡ÁÓÌ ·Û‰ÂÚ ÁÂÎÂÌ˚Ï Ë Ò‚ÂÊËÏ.
¬Ò„‰‡ ÔÓ‚ÂˇÈÚ ÌÓÊ/ÌÓÊË ÔÓÒΠ̇ÂÁ‰‡ ̇
Ú‚Â‰˚È Ô‰ÏÂÚ. ¬Ì‡˜‡Î ÒÌËÏËÚ ҂˜ÌÓÈ
͇·Âθ. ≈ÒÎË ÒËÒÚÂχ ÌÓÊÂÈ ·˚· ̇Û¯Â̇,
ÚÓ ÔÓ‚ÂʉÂÌÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎË ÒΉÛÂÚ Á‡ÏÂÌËÚ¸.
œÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÚÓθÍÓ Á‡Ô˜‡ÒÚˇÏË Á‡‚Ó‰‡ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂΡ.
ƒÎˇ Á‡ÏÂÌ˚ ÌÓÊÂÈ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ ·ÓÎÚ.
”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÌÓ‚˚È ÌÓÊ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚
‚˚‰‡‚ÎÂÌÌ˚È ÒËÏ‚ÓÎ STIGA ·˚Î ÔÓ‚ÂÌÛÚ
‚‚Âı ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÍÂÔÎÂÌˡ ÌÓʇ (Ì ‚ ÒÚÓÓÌÛ
Ú‡‚˚). ”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ӷ‡ÚÌÓ ¯‡È·Û Ë ·ÓÎÚ.
«‡ÚˇÌËÚ ıÓÓ¯Ó ·ÓÎÚ. ”ÒËÎË‚‡ÌËÂ
Á‡Úˇ„Ë‚‡Ìˡ 40 ÕÏ (ËÒ. 13).
RU
œÓ‰ÌËÏËÚ „‡ÁÓÌÓÍÓÒËÎÍÛ Ë ÓÚÍÛÚËÚ ҂˜Û.
«‡ÎÂÈÚ ӉÌÛ ÒÚÓÎÓ‚Û˛ ÎÓÊÍÛ Ï‡¯ËÌÌÓ„Ó
χÒ· ‚ ÓÚ‚ÂÒÚË ҂˜Ë. ÉÎÂÌÌÓ ÔÓÚˇÌËÚÂ
Á‡ ÒÚ‡ÚÓ‚˚È ¯ÌÛ, ˜ÚÓ·˚ χÒÎÓ ‡ÁÓ¯ÎÓÒ¸
ÔÓ ˆËÎË̉Û. «‡ÍÛÚËÚÂ Ò‚Â˜Û Ì‡ ÏÂÒÚÓ.
“˘‡ÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÒÚ¸Ú „‡ÁÓÌÓÍÓÒËÎÍÛ Ë
ı‡ÌËڠ ‚ ÒÛıÓÏ ÏÂÒÚ ‚ÌÛÚË ÔÓÏ¢ÂÌˡ.
СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Фирменные запасные части поставляются
сервисными мастерскими и дилерами.
www.stiga.com
œË Á‡ÏÂÌ ÌÓʇ ÒΉÛÂÚ Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ë Â„Ó ·ÓÎÚ.
œÓ‚ÂʉÂÌË ÌÓʇ, Â„Ó ÍÂÔÎÂÌˡ ËÎË
‰‚Ë„‡ÚÂΡ ‚ ÂÁÛθڇÚ ̇ÂÁ‰‡ ̇ Ú‚Â‰˚È
Ô‰ÏÂÚ Ì Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚÒˇ „‡‡ÌÚËÂÈ.
œË Á‡ÏÂÌ ÌÓʇ, ÍÂÔÎÂÌˡ ËÎË ·ÓÎÚ‡ ÌÓʇ
‚Ò„‰‡ ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Á‡Ô˜‡ÒÚˇÏË Á‡‚Ó‰‡ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂΡ. »ÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Á‡Ô˜‡ÒÚÂÈ
‰Û„Ëı ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÈ ‚Ò„‰‡ Ò‚ˇÁ‡ÌÓ Ò ËÒÍÓÏ
‰‡Ê ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ÓÌË Ë ÔÓ‰ıÓ‰ˇÚ.
«¿“¿◊»¬¿Õ»≈ ÕŒ∆≈…
«‡Ú‡˜Ë‚‡ÌË ÌÓÊÂÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ÏÓÍ˚Ï
ÏÂÚÓ‰ÓÏ ıÓÌËÌ„Ó‚‡Î¸Ì˚Ï ·ÛÒÍÓÏ ËÎË
ÚÓ˜ËÎÓÏ.
¬ ˆÂΡı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÌÓÊ Ì ‰ÓÎÊÂÌ
Á‡Ú‡˜Ë‚‡Ú¸Òˇ ̇ ̇ʉ‡˜ÌÓÏ ‰ËÒÍÂ. Œ˜Â̸
‚˚ÒÓ͇ˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÏÓÊÂÚ Ò‰Â·ڸ ÌÓÊ
ıÛÔÍËÏ.
œÓÒΠÁ‡Ú‡˜Ë‚‡Ìˡ ÒΉÛÂÚ
ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ·‡Î‡ÌÒËÓ‚ÍÛ ÌÓʇ,
˜ÚÓ·˚ ÔË ‡·ÓÚ Ì ‚ÓÁÌË͇ÎÓ
‚Ë·‡ˆËË.
’–¿Õ≈Õ»≈
’–¿Õ≈Õ»≈ «»ÃŒ…
—ÎÂÈÚ ÚÓÔÎË‚Ó ËÁ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó ·‡Í‡.
«‡ÔÛÒÚËÚ ‰‚Ë„‡ÚÂθ Ë ‰‡ÈÚ ÂÏÛ ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸
‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ÓÌ Ì ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ. «‡ÎËÚ˚È
·ÂÌÁËÌ Ì ‰ÓÎÊÂÌ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òˇ ‚ ·‡Í ·ÓÎÂÂ
Ó‰ÌÓ„Ó ÏÂÒˇˆ‡.
57
ÈESKY
CZ
SYMBOLY
2. Sekání pod stromy, keøi apod.
3. Parkovací poloha.
Následující symboly jsou na stroji k tomu, aby
pøipomnìly nutnost být opatrný a pozorný pøi
pou¾ívání stroje.
4. Poloha pøi dodávce a pøi pøechovávání. Rukovì»
zabere ménì místa, povolíte-li kohoutky a rukovì» sklopíte.
Význam symbolù
DR®ÁK KABELU
Pozor! Pøed pou¾itím stroje si proètìte
návod k pou¾ití a bezpeènostní pøedpisy.
Pozor! Dr¾te diváky stranou. Dejte pozor na
odhozené pøedmìty.
Upevnìte lanka v dr¾áku kabelu (obr. 4).
HÁÈEK NA STARTOVACÍ DR®ADLO
Upevnìte startovací dr¾adlo k háèku na øídící
rukovìti (obr.5).
POU®ITÍ STROJE
Pozor! Nedávejte ruku nebo nohu pod kryt
za chodu stroje.
PØED STARTEM
NAPLÒTE KLIKOVOU SKØÍÒ OLEJEM
Pozor! Pøed zapoèetím opravy vytáhnìte
kabel zapalování ze svíèky.
Sekaèka se dodává bez oleje v klikové
skøíni motoru. Tuto je nutno naplnit
olejem pøed prvním nastartováním
motoru.
Vyjmìte mìøící tyèku oleje (obr. 6).
MONTÁ®
KRYT VÝHOZU
Stroj nelze za ¾ádných okolností
nastartovat, ani¾ by byl kryt výhozu
na stroji namontován. Není-li tento
kryt namontován, mohou rotující no¾e
odhodit kameny a jiné volnì le¾ící
pøedmìty.
Naplòte klikovou skøíò motoru 0,6 litru oleje dobré
kvality (servisní tøída SE, SF nebo SG). Pou¾ijte olej
SAE 30 nebo SAE 10W-30.
Naplòte pomalu a¾ ke znaèce „FULL/MAX".
Nepøeplòujte.
KONTROLUJTE HLADINU OLEJE
Zkontrolujte pøed ka¾dým pou¾itím, ¾e hladina oleje
je mezi „FULL/MAX" a „ADD/MIN" na mìøící tyèce.
Sekaèka musí stát rovnì.
Detaily potøebné k namontování krytu jsou pøi
dodávce volnì nasazeny na svých místech.
Vyjmìte tyto detaily a namontujte kryt dle obr.1.
Øádnì vruty pøitáhnìte.
Vyjmìte mìøící tyèku a otøete ji (obr. 6). Zcela ji
zasuòte do nádr¾ky a za¹roubujte. Potom ji znovu
vy¹roubujte a vyjmìte. Zkonstatujte hladinu oleje.
Je-li hladina nízká, doplòte olejem a¾ po znaèku
„FULL/MAX".
ØÍDÍCÍ RUKOVÌ«
NAPLÒTE BENZÍNOVOU NÁDR®
Zvednìte spodní díl rukovìti nahoru.
Detaily k montá¾i horního dílu rukovìti jsou
smontovány v balení a nasazeny na svých místech.
Sejmìte tyto díly se spodního dílu rukovìti.
Pøipojte horní díl rukovìti. Pøipojení se provede
pomocí vrutù, podlo¾ek a utahovacích kohoutkù
(obr.2).
Øídící rukovì» má ètyøi rùzné polohy. Povolte
zástrèku nohou a nastavte rukovì» do ¾ádané
polohy (obr.3).
1. Normální sekání.
58
Naplòte benzínem døív ne¾
nastartujete motor. Nikdy nesnímejte
uzávìr benzínové nádr¾e, ani
nedoplòujte benzín, je-li motor v
chodu nebo je-li stále je¹tì teplý.
Nikdy neplòte nádr¾ benzínem a¾ po
okraj. Ponechte v¾dy malý prostor k
eventuelní expanzi benzínu.
Pou¾ijte v¾dy 95 oktanový bezolovnatý benzín.
Benzín s olejem pro dvoutaktové motory se nesmí
pou¾ít.
ÈESKY
Pozor! Nezapomeòte, ¾e normální bezolovnatý
benzín je èerstvý výrobek, nekupujte nikdy víc
benzínu ne¾ mù¾ete spotøebovat do 30 dnù.
START MOTORU
CZ
Nesekejte trávu mokrou. Mokrá tráva snáze uvázne
pod poklopem a výsledek sekání je hor¹í.
Vý¹ku sekání lze mìnit posunutím osy kol mezi
tøemi polohami (obr.10).
1. Postavte sekaèku na rovnou a pevnou plochu.
Nestartujte ve vysoké trávì.
2. Dohlédnìte, aby byl kabel zapalování pøipojen ke
svíèce.
3. Pøi studeném startu: Zatlaète øádnì na balónek
pumpy (Primern) tøikrát (obr. 9).
Pøi teplém startu není tøeba zatlaèit na balónek
pumpy (Primern). Zastaví-li se motor z
dùvodu do¹lého paliva, naplòte novým palivem a
zatlaète tøikrát na balónek.
4. Pøitlaète tømínek G pro Start/Stop k øídící rukovìti. POZOR! Tento tømínek musí být stále pøitlaèen, jinak se motor zastaví (obr. 7,8).
5. Uchopte startovací dr¾adlo a nastartujte motor
rychlým tahem startovací ¹òùry.
Dr¾te ruce a nohy mimo dosah
rotujícího no¾e. Nikdy nedávejte ruku
ani nohu pod no¾ový kryt nebo k
výhozu trávy za chodu motoru.
ZASTAVENÍ MOTORU
Motor mù¾e být hned po zastavení
stroje velmi horký. Nedotýkejte se
tlumièe zvuku, válce a chladících
pøírub. Dotyk mù¾e mít za následek
popáleniny.
1. Pus»te dr¾adlo G pro Start/Stop (obr.7,8) a tím
zastavíte motor. Toto dr¾adlo se nikdy nesmí
uvést mimo provoz (napø. jeho zafixováním k rukovìti ve stlaèené poloze), nebo» v tom pøípadì
nelze motor zastavit.
2. Necháte-li sekaèku bez dozoru, odpojte kabel
zapalování od svíèky.
Pøestane-li dr¾adlo start/stop
fungovat, zastavte motor odpojením
kabelu zapalování od svíèky. Dejte
ihned stroj opravit do autorizované
dílny.
VÝ©KA SEKÁNÍ
Pøed nastavením vý¹ky sekání je
nutno v¾dy zastavit motor.
Nenastavujte vý¹ku sekání tak nízko,
a¾ se no¾e dostanou do kontaktu s
nerovnostmi v pùdì.
ÚDR®BA
Je nepøípustné provádìt jakékoliv
servisní úpravy na motoru nebo na
sekaèce, není-li motor zastaven a
kabel zapalování odpojen od svíèky.
Zastavte motor a odpojte kabel
zapalování, potøebujete-li sekaèku
zvednout, napø. z dùvodu pøepravy.
Je-li tøeba stroj naklonit, je nutné
nejprve vyprázdnit nádr¾ na palivo a
svíèku motoru je nutno dr¾et smìrem
nahoru.
ÈI©TÌNÍ
Po ka¾dém sekání je dobøe sekaèku oèistit. Zvlá¹»
dùle¾ité je èistit spodní stranu poklopu sekaèky.
Opláchnìte pomocí zahradnické hadice. Sekaèka
déle vydr¾í a lépe funguje.
Neoplachujte vodou pod tlakem. Lak na spodní
stranì krytu se èasem a pou¾íváním odøe. Abyste
zamezili korozi je nutno natøít spodek antikorozní
barvou.
Èistìte pravidelnì tlumiè zvuku a jeho
okolí od trávy, neèistot a hoølavého
materiálu.
CHLADÍCÍ SYSTÉM
Pøed ka¾dým pou¾itím je nutno oèistit chladící
systém motoru. Oèistìte chladící pøíruby válce a
nasávací vzduchový otvor od zbytkù trávy, neèistot
apod.
VÝMÌNA OLEJE
Vymìòte olej pokud je motor teplý a
benzínová nádr¾ prázdná. Teplý olej z
motoru lépe vytéká. Buïte pøi
vyprázdòování opatrní, olej je horký,
aby nedo¹lo k popáleninám.
Vymìòte olej po prvé po 5 hodinách provozu,
potom ka¾dou 50. hodinu nebo jednou za sezónu.
Vyjmìte mìøící tyèku, nahnìte sekaèku a vylijte olej
do nádoby. Pozor na trávník.
Naplòte novým olejem: Pou¾ijte olej SAE 30 nebo
SAE 10W-30. Kliková skøíò pojme 0,6 litru. Naplòte
olejem a¾ po znaèku „FULL/MAX" na mìøící tyèce.
Nepøeplòujte..
59
ÈESKY
CZ
VZDUCHOVÝ FILTR
Zneèi¹tìný a ucpaný filtr sni¾uje efekt motoru a
zvy¹uje jeho slitá¾.
Odmontujte vzduchový filtr opatrnì tak, aby ¾ádné
neèistoty nespadly do zplynovaèe (obr.12).
Vyjmìte molitanový filtr a vyperte jej ve vodì s
prostøedkem na mytí nádobí. Filtr vysu¹te.
Nakapejte trochu oleje a vmaèkejte do filtru.
Namontujte filtr zpìt na místo.
Vyperte filtr ka¾dý tøetí mìsíc nebo po ka¾dých 25
hodinách provozu, podle toho, co nastane nejdøíve.
Perte èastìji, pracuje li sekaèka na pra¹né pùdì.
SVÍÈKA
Nikdy nezkou¹ejte jiskru vyjmutím
svíèky nebo kabelu zapalování.
Pou¾ijte schváleného mìøièe.
Oèistìte svíèku v pravidelných intervalech (ka¾dých
100 hodin provozu). K èi¹tìní pou¾ijte ocelový
kartáè. Nastavte správnou vzdálenost elektrod
(obr.12).
Jsou-li elektrody pøíli¹ vypálené nebo je-li svíèka
po¹kozena, je nutno ji vymìnit. Výrobci motorù
doporuèují následující:
Do motorù Briggs & Stratton je vhodné pou¾ít
Champion J19LM (RJ19LM) nebo jinou tomu
odpovídající svíèku. Vzdálenost elektrod 0,76 mm.
Pøi výmìnì no¾e, jeho uchycení a vrutu pou¾ijte
v¾dy originální náhradní díly. Jiné díly mohou být
nebezpeèné i kdy¾ se do stroje zdánlivì hodí.
OSTØENÍ NO®E
Eventuální ostøení no¾e je nutno provádìt za mokra
brusem nebo ocílkou.
Z bezpeènostních dùvodù nelze nù¾ brousit
smirkovým kotouèem. Pøíli¹ vysoká teplota zpùsobí,
¾e nù¾ zkøehne.
Po ostøení je nutno no¾e vyrovnat tak,
aby nedo¹lo k po¹kození vibracemi.
PØECHOVÁVÁNÍ
ZIMNÍ PØECHOVÁVÁNÍ
Vyprázdnìte benzínovou nádr¾. Nastartujte motor a
nechte jej jít, a¾ se sám zastaví. Tentý¾ benzín
nesmí být v nádr¾i déle ne¾ 1 mìsíc.
Postavte sekaèku a vy¹roubujte svíèku. Nalijte do
otvoru pro svíèku l¾íci motorového oleje. Vytáhnìte
pomalu startovací dr¾adlo tak, aby se olej ve válci
rozdìlil. Za¹roubujte svíèku.
Øádnì sekaèku oèistìte a pøechovávejte ji uvnitø na
suchém místì.
SERVIS
VÝMÌNA NO®Ù
Pøi výmìnì no¾ù pou¾ívejte ochranné
rukavice, abyste zabránili poøezání.
Tupé a po¹kozené no¾e trávu utrhnou a výsledek
sekání není vzhledný. Nové a ostré no¾e trávu
useknou. Trávník vypadá zelený a svì¾í i po
posekání.
Zkontrolujte v¾dy nù¾ po najetí na tvrdý pøedmìt.
Nejprve odstraòte kabel zapalování. Je-li systém
no¾e po¹kozený, je nutno defektní díly vymìnit.
Pou¾ívejte v¾dy originální náhradní díly.
Abyste mohli vymìnit nù¾, povolte vrut.
Namontujte nový nù¾ tak, aby vyra¾ená firemní
znaèka STIGA byla obrácena dovnitø stroje (nikoli
proti trávníku). Namontujte zpìt podlo¾ku a vrut.
Vrut øádnì utáhnìte. Dotahovací moment 40 Nm
(obr.13).
Pøi výmìnì no¾e vymìòte i jeho vrut.
Záruka nekryje závadu na no¾i, jeho uchycení nebo
na motoru, je-li ¹koda zpùsobena kolizí (najetím na
tvrdý pøedmìt).
60
Originální náhradní díly dodávají servisní dílny a
mnozí prodejci.
www.stiga.com
SLOVENSKO
SIMBOLI
3. Parkirni položaj.
4. Položaj, v katerem se stroj transportira in
skladišči. Ročaj zavzame manj prostora, če
zaklepne gumbe sprostite in ga zložite.
Na stroju so ti simboli, ki vas vedno opozarjajo na
previdnost in pozornost, potrebni pri uporabi
stroja.
DRŽALO ZA KABEL
Simboli pomenijo:
Namestite žice v držalo za kabel (sl. 4).
Opozorilo! Pred uporabo stroja preberite
navodila za uporabo in varnostna
navodila.
Opozorilo! Opazovalci naj bodo v varni
razdalji od stroja. Pazite se predmetov, ki
jih stroj izvrže.
Opozorilo! Med delovanjem stroja nikoli
ne segajte z rokami ali nogami pod
pokrov.
Opozorilo! Preden začnete s popravili, z
vžigalnih svečk odstranite kabel.
SESTAVLJANJE
VAROVALO NA IZMETU
Stroja ne smete pod nobenim pogojem
zagnati, če varovalo na izmetu ni
pritrjeno. Brez varovala lahko rezilo, ki
se vrti, zlahka izvrže kamne in druge
leteče predmete.
Deli za sestavo varovala na izmeta so priloženi v
embalaži. Odstranite dele in sestavite varovalo za
izmet v skladu s sliko 1. Dobro privijte vijake.
SI
DRŽALO ZA ROČICO ZA ZAGON
Namestite ročico za zagon v držalo na krmilnem
ročaju (sl. 5).
UPORABA KOSILNICE
PRED ZAGONOM
BLOK MOTORJA NAPOLNITE Z OLJEM
Ob dostavi v bloku motorja ni nobenega
olja. Blok motorja morate zato pred
prvim zagonom napolniti z oljem.
Odstranite merilno palico za olje (sl. 6).
Napolnite blok motorja z 0,6 litra kakovostnega
olja (servisna kakovost SE, SF ali SG).Uporabite
olje SAE 30 ali SAE 10W-30.
Nalijte olje do oznake "FULL/MAX" na merilni
palici za olje. Ne nalijte preveč olja.
PREVERJANJE KOLIČINE OLJA
Pred uporabo stroja preverite, ali je raven olja med
oznakama "FULL/MAX" in "ADD/MIN" na
merilni palici za olje. Stroj postavite na vodoravno
podlago.
ROČAJ
Odstranite merilno palico za olje in jo obrišite (sl.
6). Vstavite jo nazaj in privijte. Odvijte jo in spet
izvlecite. Odčitajte. Če je olja premalo, ga dolijte
do oznake "FULL/MAX".
Obrnite navzgor spodnji del ročaja.
NAPOLNITE BENCINSKI TANK
Sestavni deli za sestavo zgornjega dela krmiljenja
so nameščeni zaradi lažjega pakiranja. Odstranite
sestavne dele iz spodnjega dela krmiljenja.
Nato pritrdite zgornji del ročaja z vijaki,
podložkami in zaklepnimi gumbi (sl. 2).
Ročaj ima štiri različne položaje. Z nogo sprostite
zaporo in nastavite ročico v želeni položaj (sl. 3).
1. Za normalno košnjo.
Bencin nalijte pred zagonom motorja.
Med delovanjem motorja ali kadar je
motor še vroč, nikoli ne odstranite
pokrovčka za gorivo, niti ne nalivajte
bencina.
Posode za gorivo nikoli ne napolnite do
vrha, ampak pustite nekaj prostora, da
se bencin lahko razširi.
2. Za košnjo pod drevesi, grmovjem itd.
61
SI
SLOVENSKO
Vedno uporabljajte čisti neosvinčeni bencin.
Nikoli ne smete uporabljati bencinske mešanice za
dvotaktne motorje.
Izogibajte se košnji mokre trave. Trava se takrat
veliko lažje prime na spodnji del ohišja, zaradi
česar so rezultati pri košnji slabši.
Ne pozabite, da je bencin hlapljiva snov. Vedno
kupite samo toliko bencina, kot ga lahko porabite
v 30 dneh.
Višina košnje se lahko nastavi na tri različne
vnaprej določene višine s premikanjem osi koles
(sl. 10).
ZAGON MOTORJA
1. Kosilnico postavite na vodoravno trdo podlago.
Ne zaganjajte je v visoki travi.
2. Prepričajte se, ali je kabel pravilno nameščen na
vžigalno svečko.
3. Za zagon hladnega motorja: Trikrat do konca
pritisnite ročico napajalne črpalke za gorivo (sl.
9).
Pri zagonu toplega motorja vam te ročice ni
treba uporabiti. Če se motor ustavi zaradi
pomanjkanja bencina, spet nalijte bencin in
trikrat pritisnite ročico.
4. Pritisnite ročico za zagon/ustavitev G proti
krmilu. Ročico za zagon/ustavitev G morate
držati pritisnjeno, da se motor ne ustavi (sl. 7,8).
5. Primite ročico za zagon in zaženite motor tako,
da hitro potegnete ročico za zagon.
Roke in noge imejte vedno dovolj daleč
od vrtljivega rezila. Med delovanjem
motorja nikoli ne segajte z rokami ali
nogami pod ohišje rezila ali v ejektor
trave.
USTAVITEV MOTORJA
Motor je lahko takoj po ustavitvi zelo
vroč. Ne dotikajte se glušnika, cilindra
ali hladilnih reber, saj se lahko
poškodujete in opečete.
1. Spustite ročico za zagon/ustavitev G (sl. 7,8),
da ustavite motor. Te ročice ne smete odklopiti
(npr. tako, da jo namestite v pritisnjen položaj
ob krmilo), saj ne boste mogli ustaviti motorja.
2. Če ni nikogar ob kosilnici, odstranite kabel z
vžigalne svečke.
VIŠINA KOŠNJE
Pred nastavljanjem višine košnje
ugasnite motor.
Višino košnje nastavite dovolj visoko, da
rezilo ne zadene ob neravno podlago.
62
Če ročica za zagon/ustavitev ne deluje,
ustavite motor tako, da odstranite kabel
s svečke. Kosilnico takoj odnesite na
popravilo v pooblaščeno servisno
delavnico.
VZDRŽEVANJE
Na motorju ali kosilnici lahko
opravljate servisna dela šele potem, ko
ugasnete motor in odstranite kabel z
vžigalne svečke.
Ustavite motor in odstranite kabel s
svečke, če boste kosilnico dvigali, npr.
med prevozom.
Če je treba stroj nagniti, morate pred
tem izprazniti bencinski tank, svečka v
motorju pa mora biti v pokončnem
položaju.
ČIŠČENJE
Kosilnico je treba po vsaki uporabi očistiti. To je
še posebej pomembno na spodnji strani ohišja
kosilnice. Sperite jo do čistega s cevjo za zalivanje
vrta. Tako bo kosilnica boljše delala in dlje trajala.
Ne uporabljajte visokotlačnih čistilnih naprav. Če
se je na ohišje kosilnice prisušila trava, jo lahko
odstranite s strganjem. Če je potrebno, spodnjo
stran prebarvajte, da preprečite rjavenje.
Redno čistite glušnik in njegovo okolico,
da odstranite travo, umazanijo in
vnetljive odpadke.
HLADILNI SISTEM
Pred vsako uporabo je treba očistiti hladilni sistem
motorja. S hladilnih reber cilindra in odprtine za
vstop zraka očistite vse ostanke trave, umazanijo
in podobno.
SI
SLOVENSKO
MENJAVA OLJA
Zamenjajte olje, ko je motor še topel in
pri praznem bencinskem tanku. Vroče
olje lažje izteče iz motorja. Pri
izpuščanju vročega olja bodite previdni,
saj lahko povzroči opekline.
Olje prvič menjajte po 5 urah delovanja, nato pa po
vsakih 50 urah ali enkrat v vsaki sezoni. Odstranite
merilno palico za olje, nagnite kosilnico in pustite,
da olje izteče v posodo. Pazite, da olje ne teče na
travo.
Nalijte novo olje: Uporabljajte olje SAE 30 ali
SAE 10W-30. Blok motorja drži pribl. 0,6 litra.
Nalijte olje do oznake "FULL/MAX" na merilni
palici za olje.
ZRAČNI FILTER
Umazan in zamašen zračni filter zmanjšuje moč
motorja in povečuje njegovo obrabo.
Previdno odstranite zračni filter, tako da v uplinjač
ne padejo nikakršne smeti (sl. 11). Odstranite
penasti plastični del filtra ter ga umijte s tekočim
detergentom in vodo. Posušite filter. Nalijte malo
olja na filter in ga zgnetite v olju. Spet namestite
zračni filter.
Filter operite vsake tri mesece ali po vsakih 25
urah delovanja, odvisno od tega, kar je prej, ali
pogosteje, če kosilnico uporabljate na prašnih tleh.
VŽIGALNA SVEČKA
Nikoli ne odstranite svečke ali kabla,
kadar preverjate iskro, vedno uporabite
atestirano orodje za preverjanje iskre.
Redno čistite svečko (vsakih 100 delovnih ur). Za
čiščenje uporabite žičnato krtačo in nastavite
pravilno razdaljo med elektrodama svečke (sl. 12).
Če sta elektrodi preveč zgoreli ali če je svečka
poškodovana, jo zamenjajte. Proizvajalec motorja
priporoča naslednje:
Pri motorjih Briggs & Stratton je treba uporabiti
svečko Champion J19LM (RJ19LM) ali kakšno
drugo enako kakovostno. Razdalja med
elektrodama svečke je 0,76 mm.
ZAMENJAVA REZIL
Pri menjavi rezila uporabite zaščitne
rokavice, da se ne urežete.
Skrhana in poškodovana rezila trgajo travo in
pokvarijo videz trate po košnji. Nova, ostra rezila
travo lepo odrežejo, zato je trava po košnji videti
zelena in sveža.
Po trčenju vedno preverite rezila. Najprej
odklopite kabel s svečke. Če je bil rezilni sistem
poškodovan, morate poškodovane dele zamenjati.
Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
Če želite zamenjati rezilo, zrahljajte vijak na
rezilu. Novo rezilo namestite tako, da je žig z
logotipom STIGA obrnjen proti držalu rezila
(in ne proti travi). Vnovič namestite podložko in
vijak za rezilo. Nato privijte vijak do konca do
momenta privijanja 40 nm (sl. 13).
Pri menjavi rezila je treba zamenjati tudi vijak za
rezilo.
Garancija ne pokriva poškodbe rezila, držala rezila
ali motorja, ki jo povzroči trčenje z ovirami.
Pri menjavi rezila, držala rezila in vijaka vedno
uporabljajte originalne rezervne dele. Neoriginalni
rezervni deli lahko povzročijo poškodbo ali škodo,
tudi če se prilegajo stroju.
OSTRENJE REZILA
Rezilo morate ostriti z mokrim brušenjem s
pomočjo brusa.
Zaradi varnosti rezila ne smete brusiti na
brusilnem kolesu, pokritem s smirkovim papirjem.
Zelo visoka temperatura lahko povzroči krhkost
rezila.
Rezilo je po brušenju treba uravnotežiti,
da se prepreči škoda zaradi tresljajev.
SKLADIŠČENJE
SKLADIŠČENJE POZIMI
Izpraznite bencinski tank. Prižgite motor in naj
deluje, dokler se ne ustavi. Isti bencin ne sme ostati
v tanku dlje kot mesec dni.
Dvignite kosilnico na enem koncu in odvijte
svečko. Nalijte za čajno žličko motornega olja v
luknjo za svečko. Počasi izvlecite ročico za zagon,
tako da se olje porazdeli po cilindru. Privijte
vžigalno svečko.
Kosilnico temeljito očistite in jo shranite v suhem
zaprtem prostoru.
63
S
SVENSKA
HÄUFIGE ERSATZTEILE - FREQUENT
PARTS
1) Dieser komplette Messerbalken besteth aus einem Messerbalken, der die
Bezeichnung “1111-0643-06” trägt.
4
1
3
2
Ref
Pos
Best. nr.
Part No.
Description
Benennung
1
2
3
4
1111-9502-01
1111-5232-16
1111-0011-01
1111-9023-02
Blade bar
Balde bolt
Washer
Blade holder
Messerbalken
Messerbolzen
Scheibe
Messerhaltungen
EG-försäkran om överensstämmelse
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
EU-overensstemmelseserklæring
EU-forsikring om overensstemmelse
EG-Konformitätsbescheinigung
Gräsklippare med bensinmotor
Bensiinimoottorikäyttöinen ruohonleikkuri
Plæneklipper med benzinmotor
Gressklipper med bensinmotor
Rasenmäher mit Benzinmotor
Lawnmowers with petrol engines
Tondeuses à moteur à explosion
Grasmaaiers met benzinemotor
Tosaerba con motori a benzina
Cortacéspedes con motor de gasolina
Máquinas de cortar relva com motores a gasolina
Kosiarki do trawy z silnikiem benzynowym
Газонокосилки с бензиновым двигателем
Sekačky trávy s benzinovým motorem
Benzinmotoros fűnyíró
Kosilnice z bencinskimi motorji
1.Kategori
Luokka
Kategori
Kategori
Kategorie
Category
Catégorie
Categorie
Categoria
Categoría
Categoria
Kategoria
Категория
Kategorie
Kategória
Kategorija
2.Typ
Tyyppi
Type
Type
Typ
Type
EC conformity declaration
Déclaration de conformité CE
EU-gelijkvormigheidsverklaring
Dichiarazione di conformità CE
Declaración de conformidad CE
Type
Type
Tipo
Tipo
Tipo
Typ
Тип
Typ
Típus
Tip
S545
3.Art.nr.
Tuotenumero
Art.nr.
Art.nr.
Art.-Nr.
Item no
N° d'article
Itemnr.
Articolo n.
Nº de
referencia
Item nº
Pozycja nr
Арт. изд.
Císlo položky
Tételszám
Izdelek, št.
1. 11-1181
4.Tillverkare
Valmistaja
Producent
Produsent
Hersteller
Manufacturer
Fabricant
Fabrikant
Produttore
Fabricante
Fabricante
Producent
Изготовитель
Výrobce
Gyártó
Proizvajalec
GGP Sweden AB
P.O. Box 1006
SE-573 28 Tranås
Sweden
Торговая марка
Značka
Gyártmány
Znamka
Marque
Fabricage
Marca
Marca
Marca
Marka
8.Fabrikat
Valmiste
Fabrikat
Fabrikat
Fabrikat
Make
9.Klippbredd
Leikkuuleveys
Klippebredde
Klippebredde
Schnittbreite
Cutting width
Largeur de coupe
Snijwijdte
Larghezza di taglio
Ancho de corte
Largura de corte
Szerokość koszenia
Рабочий захват
Šířka sekání
Vágási szélesség
Širina košnje
10.Serienr
Valmistenumero
Serienr.
Serienr.
Seriennummer
Serial number
Numéro de série
Serienummer
Numero di serie
Número de serie
Número de série
Numer seryjny
Заводской номер
Číslo série
Sorozatszám
Serijska številka
STIGA
45 cm
Se dekal på chassit
Katso tarra rungossa
Se mærkat på chassis
Se etikett på chassiset
Siehe Schild am Chassis
See label on chassis
Voir la plaque sur le châssis
Zie label op chassis
Vedi etichetta sul telaio
Véase la etiqueta en el chasis
Ver etiqueta no chassis
Patrz etykieta na podwoziu
См. табличку на шасси
Viz štítek na podvozku
Lásd az alvázon lévő adattáblát!
Glej nalepko na šasiji
11.Motor / Moottori / Motor / Motor / Motor / Engine / Moteur / Motor /
Motore / Motor / Motor / Silnik / Двигатель / Motor / Motor / Motor
Vibração
Wibracje
Вибрация
Vibrace
Vibráció
Tresljaji
13.0 m/s2 (Σ)
Fabrikat
Valmiste
Fabrikat
Fabrikat
Fabrikat
Make
Marque
Fabricage
Marca
Marca
Marca
Marka
Марка
Značka
Gyártmány
Znamka
Briggs & Stratton
Modell
Malli
Model
Modell
Modell
Model
Modèle
Model
Modello
Modelo
Modelo
Model
Модель
Model
Modell
Model
10D902
STOP
5.Vibration
Tärinä
Vibration
Vibrasjon
Vibration
Vibration
Vibration
Vibratie
Vibrazioni
Vibración
Izjava ES o skladnosti
Declaração de conformidade da CE
Deklaracja zgodności EC
Декларация EC о соответствии
Deklarace shody s EU
EK megfelelőségi nyilatkozat
(ISO 5349)
6A.Garanterad ljudeffektnivå
Taattu äänitehotaso
Garanteret lydeffektniveau
Garantert lydeffektnivå
Garantierter Geräuschpegel
Guaranteed sound power level
Niveau de puissance acoustique garanti
Gegarandeerd geluidsniveau
Livello di potenza sonora garantito
Nivel de potencia de sonido garantizado
Nível de ruído garantido
Nieprzekraczalny poziom hałasu
Гарантированный предельный уровень шума
Zaručená úroveň hluku
Garantált hangteljesítményszint
Zajamčena raven zvočne jakosti
95 dB(A)
12.Rotationshastighet
Pyörimisnopeus
Rotationshastighed
Rotasjonshastighet
Umdrehungsgeschwindigkeit
Rotation speed
Vitesse de rotation
Rotatiesnelheid
Velocità di rotazione
Régimen
Velocidade de rotação
Prędkość obrotów
Частота вращения
Rychlost otáčení
Rotációs sebesség
Hitrost vrtenja
3000 rpm
(LWA)
6B.Uppmätt ljudeffektnivå
Mitattu äänitehotaso
Målt lydeffektniveau
Målt lydeffektnivå
Gemessener geräuschpegel
Measured sound power level
Niveau de puissance acoustique mesuré
Gemeten geluidsniveau
Livello di potenza sonora misurato
Nivel de potencia de sonido medido
Nível de potência sonora medido
Nieprzekraczalny poziom hałasu
Замеренный уровень шума
Naměřená úroveň hluku
Mért hangteljesítményszint
Izmerjena raven zvočne jakosti
93 dB(A)
7.Anmält organ
Ilmoitettu laitos
Bemyndiget organ
Underrettet organ
Anmeldeorganisation
Notified body
Organisme notifié
Keuringsinstantie
Organismo notificato
Organismo notificado
Organismo notificado
Urząd zatwierdzający
Уполномоченная организация
Oprávnený orgán
Az értesítés címzettje
Obveščeni organ
ITS Testing &
Certification Ltd
Notified Body representative 0359
EG-försäkran om överensstämmelse
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
EU-overensstemmelseserklæring
EU-forsikring om overensstemmelse
EG-Konformitätsbescheinigung
EC conformity declaration
Déclaration de conformité CE
EU-gelijkvormigheidsverklaring
Dichiarazione di conformità
Declaración de conformidad CE
Declaração de conformidade da CE
Deklaracja zgodności EC
Декларация EC о соответствии
Deklarace shody s EU
EK megfelelőségi nyilatkozat
Denna produkt är i överensstämmelse med
- direktiv 89/336/EEG om elektromagnetisk kompatibilitet
- maskindirektiv 98/37/EEG med särskilda hänvisningar till direktivets bilaga 1
om väsentliga hälso- och säkerhetskrav i samband med tillverkning
- ljuddirektiv 2000/14/EG
Tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset
- sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 89/336/ETY
- konedirektiivi 98/37/ETY viitaten erityisesti direktiivin liitteeseen 1, joka
käsittelee olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia valmistuksen
yhteydessä
- meludirektiivi 2000/14/EG
Izjava ES o skladnosti
Ten produkt odpowiada następującym normom:
- Kompatybilność elektromagnetyczna - dyrektywa 89/336/EEC
- Maszyny - dyrektywa 98/37/EEC, a szczególnie dodatkiem 1 dyrektywy,
dotyczącym podstawowych wymogów w zakresie zdrowia i
bezpieczeństwa w związku z produkcją.
- Emisja hałasu - dyrektywa 2000/14/EC
Частота вращения
-Директиве 89/336/EEC о электромагнитной совместимости
-Директиве 98/37/EEC о механическом оборудовании и Приложению 1
к нему, устанавливающему основные требования к охране здоровья и
технике безопасности на производстве
- Директиве 2000/14/EC об уровнях шума
Dette produkt er i overensstemmelse med
- direktiv 89/336/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet
- direktiv 98/37/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om maskiner med særlig henvisning til direktivets bilag 1 om
væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og
fremstilling
- direktiv 2000/14/EF om støjemission
Dette produktet er i overensstemmelse med
- direktiv 89/336/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet
- maskindirektiv 98/37/EØF med særskilte henvisninger til direktivets bilag 1
om vesentlige helse- og sikkerhetskrav i forbindelse med produksjon
- lyddirektiv 2000/14/EF
Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit
- Direktive 89/336/EEG zur elektromagnetischen Kompatibilität
- Maschinendirektive 98/37/EEG mit besonderem Hinweis auf Anlage 1 der
Direktive über wichtige Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen im
Zusammenhang mit der Herstellung
- Schallschutzdirektive 2000/14/EG
This product conforms to
- Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC
- Machinery Directive 98/37/EEC with special reference to appendix 1 of the
directive regarding essential health and safety requirements in conjunction
with manufacturing
- Noise Emission Directive 2000/14/EC
Ce produit est conforme à
- La Directive compatibilité électromagnétique 89/336/EEC
- La Directive machines 98/37/EEC, avec une référence particulière à
l'annexe 1 de la directive concernant les exigences essentielles en matière de
santé et de sécurité dans le cadre de la fabrication
- La Directive émissions de bruit 2000/14/EC
Tento výrobek vyhovuje
- Smernici o elektromagnetické kompatibilite 89/336/EEC
- Smernici o strojních zarízeních 98/37/EEC se speciálním odkazem na
prílohu 1 uvedené smernice týkající se duležitých požadavku na ochranu
zdraví a bezpecnost v souvislosti s výrobou
- Smernici o emisích hluku 2000/14/EC
Ez a termék megfelel
- az elektromágneses kompatibilitásról szóló 89/336/EGK irányelvnek,
- a gépekről szóló 98/37/EGK irányelvnek, különös tekintettel az
irányelvnek a gyártással összefüggő, az alapvető egészségi és biztonsági
követelményekre vonatkozó 1. függelékére, és
- a zajkibocsátásról szóló 2000/14/EK irányelvnek.
Ta izdelek je v skladu z
- Direktivo 89/336/EGS o elektromagnetni zdru_ljivosti
- Direktivo 98/37/EGS o strojih, s posebnim sklicevanjem na njen Dodatek
1 v zvezi z osnovnimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami, skupaj s
proizvodnjo
- Direktivo 2000/14/ES o emisijah hrupa
Dit product voldoet aan
- Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEC
- Richtlijn voor machines 98/37/EEC met speciale verwijzing naar aanhangsel
1van de richtlijn voor essentiële gezondheids-en veiligheidsvereisten i.v.m.
fabricage
- Richtlijn voor geluidsproductie 2000/14/EC
Questo prodotto è conforme alla
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/EEC
- Direttiva Macchine 98/37/EEC con particolare riferimento all'appendice 1
della direttiva riguardante i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza
relativi alla fabbricazione
- Direttiva sulle emissioni sonore 2000/14/EC
Este producto respeta las siguientes normas:
- Directiva 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética
- Directiva 98/37/CEE sobre máquinas, especialmente su anexo 1 sobre los
requisitos esenciales de seguridad y de salud relativos a la fabricación de las
máquinas
- Directiva 2000/14/CE relativa a las emisiones sonoras
Este produto está em conformidade com
- Directiva sobre Compatibilidade Electromagnética 89/336/CEE
- Directiva relativa às Máquinas 98/37/CEE com referência especial ao
apêndice 1 da directiva referente aos requisitos essenciais de saúde e
segurança em conjunto com os de fabrico.
- Directiva sobre Emissão de Ruído 2000/14/CE
Mats Antonsson
Utfärdat i Tranås
Annettu Tranåsissa
Udfærdiget i Tranås
Utstedt i Tranås
Ausgefertigt in Tranås,
Schweden
Issued in Tranås
Fait à Tranås
Gepubliceerd in Tranås
Rilasciata a Tranås
Emitido en Tranås
Publicado em Tranås
Wydano w Tranås
Выдано в Траносе
Vydáno v Tranåsu
Kibocsátva Tranåsban
Izdano v Tranås
2002-11-28
Certifieringsansvarig
Sertifioinnista vastaava
Certificeringsansvarlig
Sertifiseringsansvarlig
Für die Zertifizierung
verantwortlich
Certification Manager
Directeur de Certification
Certification Manager
Direttore Certificazione
Responsable de
certificación
Director de Certificação
Kierownik ds. legalizacji
Начальник службы
сертификации
Vedoucí pro certifikaci
A tanúsításért felelős igazgató
Poslovodja za izdajo
certifikatov
NOTES
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
67
NOTES
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
68
NOTES
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
69
NOTES
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
70
NOTES
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
71
M OWI NG
A H E AD
GGP Sweden AB · Box 1006 · SE-573 28 T RANÅ S
w w w. s t i g a . c o m
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising