WILD FLOWER 150.283 Handleiding Instruction Manual Mode d

WILD FLOWER 150.283 Handleiding Instruction Manual Mode d
WILD FLOWER
150.283
Handleiding
Instruction Manual
Mode d’Emploi
Bedienungsanleitung
Brugsanvisning
Hartelijk dank voor de aanschaf van onze Skytec lichteffect.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in bedrijf te stellen.
Waarschuwing:
-
-
-
Bewaar deze handleiding zodanig dat iedere gebruiker eerst de handleiding kan inzien
voordat hij het toestel gaat gebruiken.
Dit SkyTec disco lichteffect is voorzien van een moderne halogeen lamp met een hoge
lichtopbrengst. Kijk dan ook nooit direct in de lamp; dit kan het gezichtsvermogen
ernstig beinvloeden.
Tijdens het gebruik ontwikkelt deze lamp een aanzienlijke warmte. Plaats het lichteffect
daarom minimaal 50 cm verwijderd van brandbaar materiaal zoals gordijnen, boeken
enz. Zorg er voor dat het apparaat dusdanig bevestigd wordt dat de behuizing niet per
ongeluk aangeraakt kan worden.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Tijdens de montage mag zich niemand onder de montageplaats bevinden.
Voordat het apparaat in werking wordt gesteld altijd eerst een deskundige raadplegen.
In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom
NOOIT dit lichteffect.
Voordat het apparaat gerepareerd of onderhouden wordt dient deze eerst losgekoppeld
te worden van het net. Ook bij het vervangen van de lamp moet eerst de stekker uit het
stopcontact (hierna te noemen als schakelbaar-stopcontact) worden gehaald .
Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp uit en in het stopcontact.
Trek voor vervangen van de zekering de stekker uit het stopcontact.
Indien zowel stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn
dient dit door een vakman hersteld te worden.
Indien het apparaat dermate beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn
mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst én het apparaat NOOIT
worden ingeschakeld . Neem in dit geval contact op met uw leverancier of Skytronic
BV.
Reparatie aan het apparaat en het vervangen van de lamp dient te geschieden door
resp. een vakman en een deskundige.
Sluit het apparaat alléén aan op een 230Vac/50Hz geaard stopcontact , verbonden met
een 10-16A meterkastgroep.
Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen , zo ook wanneer het apparaat een
poos niet gebruikt wordt.
Bij hergebruik kan condensatiewater gevormd worden; laat het apparaat eerst op
kamertemperatuur komen.
Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact nooit aan het netsnoer trekken.
Om te voorkomen dat het apparaat naar beneden valt (bij ophanging), dient een
veiligheidsophanging te worden aangebracht. Te denken valt aan een deugdelijke
ketting, staalkabel o.i.d., dat onafhankelijk van de beugel moet worden bevestigd.
De bijgeleverde beugel dient als hoofdophanging en moét worden gebruikt om het
apparaat deugdelijk op te hangen.
Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moét rekening worden gehouden met de
daarvoor geldende richtlijnen en moeten de veiligheidsaanwijzingen/waarschuwingen
worden gevolgd.
Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Gebruik
Disco lichteffecten zijn niet bedoeld voor continue gebruik. Een afwisselend gebruik verhoogt
de levensduur aanzienlijk. De lichteffecten moeten rechtstreeks op de netspanning worden
aangesloten, zonder tussenschakeling van een ‘dimmer’. Sluit het lichteffect uitsluitend aan op
een stopcontact met randaarde. Het SkyTec WILD FLOWER lichteffect is muziekgestuurd door
middel van een ingebouwde microfoon. Plaats het lichteffect minimaal 50 cm verwijderd van
brandbare stoffen zoals gordijnen, decoraties en andere versieringen. Controleer tevens de
ventilatieopeningen regelmatig op mogelijke verstopping door stof of ongewenste voorwerpen.
Bevestig het lichteffect op deugdelijke wijze en monteer een veiligheidskabel aan het messing
oog op de achterzijde.
Bediening
Achter de externe spiegel bevindt zich een schakelaar waarmee u de werking van beide
spiegels kunt instellen. NB! Trek eerst de stekker uit het stopcontact alvorens deze schakelaar
te bedienen.
Stand I: de roterende lampspiegel draait continue, de externe spiegel draait muziekgestuurd.
Stand II (middenstand): de lampspiegel staat stil, de externe spiegel draait muziekbestuurd.
Stand III: beide spiegels draaien synchroon muziekbestuurd.
Plaatsen of vervangen van de halogeenlamp
Moderne halogeenlampen hebben een buitengewoon grote lichtopbrengst. De levensduur is
daardoor echter kleiner dan die van een normale gloeilamp. Pak een halogeenlamp NOOIT met
blote handen vast. Uw vingerafdrukken op het kwartsglas worden door de grote hitte
ingebrand en bekorten dan de levensduur aanzienlijk. Gebruik een stuk papier of een plastic
zakje om de lamp uit de verpakking te halen en te monteren. Haal altijd eerst de stekker uit het
stopcontact en laat het apparaat voldoende afkoelen. Schroef daarna het lampdeksel op de
bovenzijde open. Verwijder de kapotte lamp en plaats een nieuwe met dezelfde spanning en
wattage (12V100 Watt type JCD) Schroef het lampdeksel weer dicht en plaats de stekker weer
in het stopcontact. Gebruik alleen halogeenlampen van goede kwaliteit welke voldoen aan de
norm EN60357.
Wat te doen wanneer het lichteffect niet werkt
-Controleer of er netspanning aanwezig is op het gebruikte stopcontact.
-Controleer de zekering op het lichteffect.
-Controleer of de lamp niet doorgebrand is en vervang deze zonodig.
___________________________________________________________________
Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in élk geval vervalt de totale garantie.
Ook mag het apparaat niet eigenmachtig worden gemodificeerd , ook in dit geval vervalt de totale garantie.
Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in élke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in
achtnemen van de waarschuwingen in het algemeen en gestelde in deze gebruiksaanwijzing.
Tevens aanvaardt SkyTronic BV geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van
het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen .Dit geldt ook voor gevolgschade in wélke vorm dan
ook.
___________________________________________________________________
Technische gegevens:
Aansluitspanning:...............................................................230V/50Hz (randaarde)
Lamptype: ....................................... halogeenlamp type JCD 12V/100W (159.442)
Afmetingen: (hxbxd) .....................12,7 x 12,7 x 43,05 cm (excl. montagebeugel)
Gewicht:.............................................................................................................. 4 kg
Besturing: .................................. muziekgestuurd d.m.v. ingebouwde microfoon
Congratulations on the purchase of this SkyTec light effect.
Please read this manual carefully prior to using the unit.
Warning:
-
The SkyTec light effect contains a modern halogen lamp of a high light intensity. Do not
look into the lamp. This might damage seriously your eyes.
During use, these lamps get very hot. Therefore the light effect must be placed at least
50 cm away from inflammable materials such as curtains, books, etc. Make sure that
the housing cannot be touched by accident.
For indoor use only.
During installation, nobody should stand beneath the mounting area.
Prior to the first use, have the unit checked by a qualified person.
The unit contains voltage carrying parts. DO NOT open the light effect.
Unplug the unit from the mains prior to repairs, maintenance and replacement of the
lamp.
Never plug or unplug the unit with wet hands.
Disconnect the unit from the mains prior to replacing the fuse.
If the plug and/or mains lead are damaged, they need to be repaired by a qualified
technician.
If the unit is damaged to an extent that you can see internal parts, do not plug the unit
into a mains outlet.
Repairs and lamp replacement has to be carried out by a qualified technician.
Only connect this unit to an earthed mains outlet of 230Vac/50Hz and 10-16A.
Always unplug the unit during a thunderstorm or when it is not in use.
If the unit has not been used for a longer period of time, condensation can occur inside
the housing. Please let the unit reach room temperature prior to use.
When you unplug the unit from the mains always pull the plug, never the lead.
In order to prevent dropping of the unit, a safety fastening needs to be installed. This
can be a solid chain, a steel cable, etc. which has to be fastened separately from the
mounting bracket.
The supplied bracket is the main fixing and must be used to solidly mount the light
effect.
In order to avoid accidents in public premises, the local legal requirements and safety
regulations/warnings must be fulfilled.
Keep out of the reach of children.
Use
Disco light effects are not meant for continuous use. An alternating use increases considerably
the life time. The light effects must be directly connected to the mains without interconnecting
a dimmer. The SkyTec WILD FLOWER is controlled via a built-in microphone. Place the light
effect at least 50cm away from inflammable materials such as curtains, etc. Check regularly the
ventilation slots to prevent dust or unwanted objects obstructing the holes. Fasten the light
effect securely and mount a safety cable to the holder at the rear side.
Operation
A switch behind the external mirror allows to set the operation of both mirrors. Note: First
unplug the unit prior to changing the setting of this switch.
Position I: the rotating lamp mirror rotates continuously, the external mirror turns musiccontrolled.
Position II (centre position): the lamp mirror doesn’t move, the external mirror rotates musiccontrolled.
Position III: both mirrors rotate music-controlled.
Insertion or replacement of the halogen lamp
Modern halogen lamps have an extremely high light intensity. Therefore their lifetime is shorter
than that of a normal bulb. NEVER touch the halogen lamp with bare hands. Due to the extreme
heat your finger prints are burnt into the quartz glass which shortens considerably the life
time. Use a piece of paper or a plastic bag to unpack and to mount the lamp. Always unplug the
unit from the mains and let it cool down completely. Unscrew the lamp cover on the top.
Remove the broken lamp and insert a new lamp of the same voltage and wattage (12V/100W
type JCD). Close the top cover and plug the unit into a mains outlet. Only use good quality
halogen lamps that comply with the standard EN60357.
Trouble-shooting
-
Check if there is voltage present at the mains outlet.
Check the fuse of the light effect.
Check if the lamp is not blown and replace it if necessary.
___________________________________________________________________
Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty.
Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty.
The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the
warnings contained in this manual.
SkyTronic UK cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations
and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.
___________________________________________________________________
Specifications:
Power supply: ......................................................................... 230V/50Hz (earthed)
Lamp type: ....................................... halogen lamp type JCD 12V/100W (159.442)
Dimensions: (hxwxd)................ 12,7 x 12,7 x 43,05 cm (excl. mounting bracket)
Weight: ................................................................................................................ 4 kg
Control: ................................................ music-controlled via built-in microphone
Nous vous remercions pour l’achat de cet effet de lumière SkyTec
Lisez attentivement ce manuel avant la première mise en service.
Avertissement:
-
Conservez ce mode d’emploi afin que tout nouvel utilisateur puisse d’abord prendre
connaissance du fonctionnement de cet appareil.
Cet effet de lumière contient une lampe halogène moderne d’une forte intensité
lumineuse. Ne jamais regarder directement dans la lampe. Cela risque d’endommager
sérieusement votre vue.
Pendant l’utilisation, cette lampe produit une très forte chaleur. Placez l’effet de lumière
à un distance de 50cm minium de tout matériau inflammable tels que rideaux, livres,
etc. Veillez à ce que le boîtier ne puisse pas être touché par accident.
Uniquement pour utilisation à l’intérieur.
Veillez à ce que personne ne se trouve en-dessous du lieu de montage.
Avant la première mise en service, faites vérifier l’effet par une personne qualifiée.
L’appareil contient des pièces sous tension. NE JAMAIS ouvrir le boîtier.
Débranchez l’appareil avant d’effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et
avant de remplacer l’ampoule ou le fusible.
Ne jamais brancher ou débrancher l’appareil avec les mains mouillées.
Si la fiche et/ou le cordon secteur sont endommagés, faites-les remplacer par un
spécialiste.
Si l’effet de lumière est endommagé, ne le branchez pas sur une prise secteur et ne le
mettez pas sous tension.
Branchez l’effet de lumière uniquement sur une prise de terre de 230Vac/50Hz d’une
intensité de 10-16A.
Pendant un orage ou en cas de non-utilisation, débranchez toujours l’effet de lumière
du secteur.
Après une période de non-utilisation prolongée, de l’eau de condensation a pu se
former. Attendez que l’appareil ait atteint la température ambiante.
Pour débrancher, tirer toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.
Afin d’éviter une chute de l’appareil, il faut fixer un dispositif supplémentaire de
sécurité qui peut consister en une chaîne, un câble d’acier ou autre qui doit être monté
séparément de l’étrier de montage fourni.
L’étrier fourni est le dispositif de fixation principal et doit être utilisé pour suspendre
solidement l’effet.
Afin d’éviter des accidents dans des lieux publics, il faut tenir compte de la
réglementation locale en vigueur et respecter les consignes de sécurité et
avertissements.
Tenir hors de la portée des enfants.
Utilisation
Un effet de lumière disco n’est pas prévu pour une utilisation continue. Une utilisation en
alternance augmente considérablement la durée de vie. Les effets de lumière doivent être
connectés directement sur le secteur sans passer par un variateur. Branchez l’effet de lumière
uniquement sur une prise avec terre. Placez l’effet de lumière à une distance minimum de
50cm de matériaux inflammables tels que rideaux, décorations et autres. Le miroir rotatif de cet
effet est commandé par un micro incorporé. La sensibilité est réglable au moyen d’un bouton
au dos de l’appareil. Vérifiez régulièrement les fentes de ventilation afin d’éviter une
obstruction éventuelle par la poussière ou des objets non-désirés. Fixez solidement cet effet
de lumière et installez un câble de sécurité sur l’œillet au dos de l’appareil.
Fonctionnement
Derrière le miroir externe se trouve un commutateur qui règle le fonctionnement des deux
miroirs. Attention ! Débranchez d’abord la fiche du secteur avant d’utiliser ce commutateur.
Position I : Le miroir rotatif de la lampe tourne en continu, le miroir externe tourne au rythme
de la musique
Position II (position centrale) : Le miroir de la lampe est immobile, le miroir externe tourne au
rythme de la musique
Position III : Les deux miroirs tournent synchrones au rythme de la musique
Insertion et remplacement de l’ampoule halogène
Les lampes halogène modernes se caractérisent par une luminosité remarquable. NE JAMAIS
toucher une ampoule halogène neuve à mains nues. Vos empreintes digitales sur le verre en
quartz s’incrustent dans le verre en raison de la grande chaleur, et raccourcissent
sensiblement la durée de vie des ampoules. Utilisez un morceau de papier ou un sachet
plastique pour sortir l’ampoule de l’emballage et l’insérer. Débranchez d’abord l’appareil du
secteur et attendez le refroidissement. Dévissez le capot de la lampe sur le dessus. Retirez
l’ampoule grillée et insérez une neuve ayant la même tension et puissance (12V/100W type
JCD). Revissez le couvercle de la lampe et branchez la fiche sur le secteur. Utilisez uniquement
des lampes halogène de bonne qualité conformes à la norme EN60357.
Diagnostic de défaillance
-
Vérifiez si la prise secteur est sous tension.
Vérifiez le fusible de l’effet de lumière.
Vérifiez si la lampe n’est pas cassée et remplacez-la le cas échéant.
___________________________________________________________________
N’effectuez jamais de réparations vous-même et n’apportez jamais de modifications sous peine d’invalider la garantie.
La garantie ne s’applique pas dans le cas de dommages sous quelque forme que ce soit, qui ont été provoqués suite à
une mauvaise utilisation et le non-respect des avertissements et consignes de sécurité contenus dans ce manuel.
SkyTronic décline toute responsabilité en cas de dommages corporels suite au non-respect des consignes de sécurité
et des avertissements. Ceci s’applique aussi aux préjudices ultérieurs éventuels.
___________________________________________________________________
Caractéristiques techniques:
Alimentation: ....................................................................... 230V/50Hz (avec terre)
Type d’ampoule: .................................... Halogène type JCD 12V/100W (159.442)
Dimensions: (hxlxp)............. 12,7 x 12,7 x 43,05 cm (sans support de montage)
Poids: .................................................................................................................. 4 kg
Commande: ..........................Commandé par la musique par le micro incorporé
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses SkyTec Lichteffektgeräts !
Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme durch.
Warnung:
- Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, so dass jeder Benutzer vor Inbetriebnahme des
Geräts erst die Anleitung durchlesen kann.
- Dieses SkyTec Lichteffektgerät ist mit einer modernen Halogenlampe von hoher
Lichtintensität bestückt. Nicht direkt in die Lampe blicken. Sie können Ihre Augen ernsthaft
beschädigen.
- Während des Gebrauchs entwickeln diese Lampen große Hitze. Deshalb muss das Gerät in
einem Mindestabstand von 50 cm von brennbaren Materialien wie Gardinen, Büchern, usw.
entfernt befestigt werden. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse nicht versehentlich berührt
werden kann.
- Nur für Innengebrauch.
- Während der Montage darf sich niemand unter dem Montagebereich aufhalten.
- Vor der ersten Inbetriebnahme die Anlage von einem Fachmann prüfen lassen.
- Im Gerät befinden sich spannungsführende Teile. NIEMALS das Gehäuse öffnen.
- Vor Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, sowie vor dem Auswechseln der Lampe erst
den Netzstecker abziehen.
- Stecker niemals mit nassen Händen anfassen.
- Vor Wechseln der Sicherung den Netzstecker abziehen.
- Sollten Stecker und/oder Netzschnur, sowie der Kabeleingang zum Gerät beschädigt sein,
müssen diese durch einen Fachmann ersetzt werden.
- Wenn das Gerät sichtbar beschädigt ist, darf es NICHT an eine Steckdose angeschlossen
und NICHT eingeschaltet werden. Benachrichtigen sie in diesem Fall SkyTronic BV.
- Reparaturen am Gerät und Auswechseln der Lampe dürfen nur von einem Fachmann
vorgenommen werden.
- Das Gerät nur an eine geerdete 230V AC/50Hz Netzsteckdose mit 10-16A Leistung
anschließen.
- Bei Unwetter, sowie Nichtgebrauch das Netzgerät aus der Steckdose ziehen.
- Nach längerem Nichtgebrauch kann sich Kondenswasser im Gehäuse gebildet haben.
Lassen Sie das Gerät erst auf Raumtemperatur kommen.
- Beim Abziehen des Steckers immer am Stecker ziehen, niemals an der Netzschnur.
- Damit das Gerät nicht herunterfallen kann, muss eine Sicherheitsaufhängung angebracht
werden, z.B. eine solide Kette oder ein Drahtseil, das unabhängig vom mitgelieferten
Montagebügel befestigt werden muss.
- Der mitgelieferte Montagebügel dient als Hauptbefestigung und muss zum soliden
Aufhängen des Geräts benutzt werden.
- Um Unfälle in Betrieben zu vermeiden, müssen die geltenden Sicherheitsbestimmungen
und Richtlinien/Warnungen eingehalten werden.
- Das Gerät von Kindern fernhalten.
Gebrauch
Ein Disco Effektgerät ist nicht für ununterbrochenen Gebrauch bestimmt. Ein abwechselnder
Gebrauch erhöht die Lebensdauer erheblich. Die Geräte müssen direkt an die Netzspannung
angeschlossen werden, ohne Zwischenschaltung eines Dimmers. Das Gerät nur in eine
geerdete Steckdose stecken. Der WILD FLOWER wird über ein eingebautes Mikrofon
musikgesteuert. Das Gerät in einem Abstand von mindestens 50cm von brennbaren Materialien
wie Gardinen, Dekorationen u.ä. anbringen. Überprüfen Sie regelmäßig die Belüftungsschlitze,
um ein mögliches Verstopfen durch Staub und andere unerwünschte Gegenstände zu
vermeiden. Befestigen Sie das Gerät sicher und bringen Sie zusätzlich ein Sicherheitskabel am
Messingring an der Rückseite an.
Betrieb
Hinter dem äußeren Spiegel befindet sich ein Schalter, der die Betriebsweise der beiden
Spiegel bestimmt. HINWEIS: Erst den Netzstecker abziehen, bevor Sie diesen Schalter
bedienen.
Stand I: Der rotierende Lampenspiegel dreht sich ununterbrochen und der äußere Spiegel ist
musikgesteuert.
Stand II (Mittelstellung): Der Lampenspiegel steht still und der äußere Spiegel dreht sich
musikgesteuert.
Stand III: Beide Spiegel drehen synchron zum Rhythmus der Musik.
Einsetzen oder Auswechseln der Halogenbirne
Moderne Halogenlampen besitzen eine ungewöhnlich hohe Lichtausbeute. Daher ist die
Lebensdauer auch kürzer als bei einer normalen Glühbirne. NIEMALS eine neue Halogenbirne
mit bloßen Händen anfassen. Ihre Fingerabdrücke auf dem Quarzglas werden durch die große
Hitze eingebrannt und verkürzen die Lebensdauer erheblich. Benutzen Sie ein Stück Papier
oder Plastiktüte, um die Birne aus der Verpackung zu nehmen und einzusetzen. Vor dem
Auswechseln der Birne stets den Stecker aus der Steckdose ziehen und die Lampe genügend
abkühlen lassen. Danach die Lampenabdeckung auf der Oberseite abschrauben. Die defekte
Lampe entfernen und eine Neue mit derselben Spannung und Leistung (12V/100 Watt Typ JCD)
einsetzen. Die Lampenabdeckung wieder zuschrauben und den Stecker in eine Steckdose
stecken. Nur Halogenlampen guter Qualität benutzen, die der Norm EN60357 entsprechen.
Im Problemfall
-
Überprüfen Sie, ob die Netzsteckdose unter Spannung steht.
Überprüfen Sie die Sicherung des Lichteffektgeräts
Prüfen Sie, ob die Lampe nicht durchgebrannt ist und ersetzen Sie sie ggf.
___________________________________________________________________
Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. Sie
verlieren dadurch den Garantieanspruch.
Der Garantieanspruch verfällt ebenfalls bei Unfällen und Schäden in jeglicher Form, die durch unsachgemäßen
Gebrauch und Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstanden sind.
SkyTronic BV ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der
Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.
___________________________________________________________________
Technische Daten:
Versorgungsspannung: ......................................................... 230V/50Hz (geerdet)
Lampentyp:......................................Halogenlampe Typ JCD 12V/100W (159.442)
Abmessungen: (HxBxT) ......................12,7 x 12,7 x 43,05 cm (o. Montagebügel)
Gewicht:.............................................................................................................. 4 kg
Steuerung: ................................. Musiksteuerung über das eingebaute Mikrofon
VEJLEDNING FOR SKYTEC LYSEFFEKTER
Start med at læse hele denne vejledning og gem den for senere brug.
ADVARSEL! SkyTec lyseffekterne anvender halogen lamper som giver et stort lys-udbytte, men
de udvikler også meget varme. Placer derfor altid lyseffekten mindst 50 cm fra brandbare
materialer. Lyseffekten skal ligeledes placeres så man ikke umiddelbart kan berøre kabinettet
under brug.
OPHÆNGNING
Lyseffekten hænges op ved hjælp af den medfølgende bøjle. Af sikkerheds hensyn skal det
man hænger lyseffekten i (loft, lysstativ el. lign.) kunne bære mindst 5 gange så meget som
effektens egenvægt. Det er også vigtigt at effekten sættes ordentlig fast, da forplantning af
vibrationer ellers vil reducere lampens levetid. Lyseffekten har en ventilations-åbning som ikke
må tildækkes, og som bør renses for støv jævnligt, så kølingen altid er optimal.
DRIFT
Lyseffekten er beregnet til interval-drift (3 – 5 min. af gangen). Kontinuerlig drift vil ikke alene
reducere lampernes levetid væsentligt men også de bevægelige dele slides hurtigere.
Lyseffekten skal altid tilsluttes direkte til netspænding og kan derfor ikke anvendes i
forbindelse med en lysdæmper/mixer.
Lyseffekten er musik-styret via en indbygget mikrofon. Denne mikrofons følsomhed kan for
optimal funktion reguleres på dreje-knappen på bagsiden.
Wild Flower har desuden en tre-trins omskifter som er placeret bag det det udvendige
vinkelspejl. Denne omskifter har følgende funktioner :
Stilling I
Det indvendige spejl roterer konstant og det udvendige er
musikstyret.
Stilling II
Det indvendige spejl står stille og det udvendige er musikstyret.
Stilling III
Begge spejle er musikstyret.
HUSK AT SLUKKE LYSEFFEKTEN INDEN DER TRYKKES PÅ OMSKIFTEREN
UDSKIFTNING AF LAMPE
Start altid med at tage netstikket ud af kontakten, lad derefter lyseffekten køle af i ca 20 min.
HUSK LAMPEN BLIVER MEGET VARM UNDER DRIFT. Dernæst åbnes lampedækslet og den
gamle lampe tages ud af fatningen. Lampen skal altid erstattes af en tilsvarende (12V/100W), og
det anbefales endvidere at bruge lamper af ordentlig kvalitet som overholder EN60357 normen.
BEMÆRK! når den nye lampe monteres må den ikke berøres med fingrene brug et stykke papir
eller plastik.
Når lampen er på plads lukkes lampedækslet igen og netstikket sættes i kontakten.
HVAD GØR MAN HVIS LYSEFFEKTEN IKKE VIRKER
- Kontroller at der er tilsluttet netspænding.
- Kontroller om netsikringen er i orden.
- Kontroller om pæren er i orden.
Hvis lyseffekten stadig ikke virker så kontakt forhandleren. Forsøg aldrig selv at adskille
effekten, reparation bør kun foretages af autoriseret personale. Et hvert forsøg på at adskille
lys-effekten vil betyde at en hver form for garanti bortfalder.
___________________________________________________________________
Vi henleder opmærksomheden på, at ved enhver form for åbning af apparatet, eget forsøg på reparation, modificering
eller ændring af konstruktion, bortfalder købers reklamationsret.
Det samme er gældende, hvis apparatet er blevet overbelastet eller misligholdt, fordi denne brugsanvisnings advarsler
og foreskrifter ikke er fulgt.
Hverken sælger eller producent er ansvarlig for skader på tilsluttet udstyr, ligesom hverken sælger eller producent kan
drages til ansvar for skader på udstyr eller personer der er opstået fordi denne brugsanvisning ikke er overholdt til
mindste detalje.
___________________________________________________________________
Tekniske data:
Driftspænding: ................................................................................ 230 Vac / 50 Hz
Lampetype: ..................................... halogenlampe type JCD 12V/100W (159.442)
Dimensioner: (hxbxd) .....................12,7 x 12,7 x 43,05 cm (excl. ophængsbøjle)
Vægt: ................................................................................................................... 4 kg
Styring: ......................................................... musikstyret via indbygget mikrofon
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement