klikt u hier

klikt u hier
RVC‐104170 NL
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN • Lees deze gebruikshandleiding a.u.b. voordat u de stofzuiger in gebruik neemt. • Niet bestemd voor gebruik buitenshuis. • Gebruik dit apparaat niet op natte vloeren of in vochtige omgevingen, zoals badkamers. Water en vocht kunnen het interne printcircuit beschadigen. • Verwijder alvorens het apparaat te gebruiken eventuele losse voorwerpen op de vloer, zoals kleding, papier, losse kabels of verlengkabels en zorg ervoor gordijnen en draperieën op te tillen om mogelijke ongelukken te voorkomen. Zorg ervoor dat het apparaat niet verstrikt raakt in kabels, omdat de kabel tijdens gebruik rond het apparaat gewikkeld kan raken, waardoor tafels, stoelen of kasten om kunnen kantelen en eigendommen kunnen beschadigen. • Ga nooit op het apparaat staan of zitten. Houd kinderen en huisdieren tijdens gebruik goed in de gaten. • Gebruik het apparaat niet om smeulende sigarettenpeuken of brandend as van een openhaard op te zuigen. • Gebruik het apparaat nooit om ontvlambare of zeer vluchtige vloeistoffen, zoals benzine, op te zuigen. • Zorg ervoor dat tijdens gebruik van apparaat alle deuren die naar buiten leiden gesloten zijn. • Zorg ervoor dat de hitteventilatieopening tijdens gebruik niet verstopt raakt. De hitteventilatieopening kan beschadigd raken wanneer verstopt. • Gebruik het apparaat nooit wanneer het op enige wijze defecten vertoont of beschadigd is geraakt. Neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke dealer voor onderhoudsinformatie. • Schakel de voeding uit en haal de batterij uit het apparaat als u het voor langere tijd niet gebruikt. • Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder het toezicht staan of gebruiksinstructies voor het veilig gebruik van dit toestel gekregen hebben en de mogelijke gevaren begrijpen. • Kinderen mogen niet met dit toestel spelen. • Kinderen die niet onder toezicht staan, mogen dit toestel niet reinigen of onderhouden. • Houd het apparaat en snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. • Als het stroomsnoer beschadigd is, dan moet het vervangen worden door de fabrikant, diens dealer of een gekwalificeerde technicus om risico’s te voorkomen. • Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk‐ en vergelijkbaar gebruik zoals: personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door hotel‐, motelgasten en andere residentiële omgevingen; bed and breakfast soortgelijke omgevingen. BATTERIJ EN OPLAADINSTRUCTIES • De batterij is oplaadbaar. Gebruik a.u.b. de spanning en stroom gespecificeerd op de verpakking. Mocht u twijfelen over de spanning en stroom in uw huis, neem dan a.u.b. contact op met uw plaatselijk elektriciteitsbedrijf of een gekwalificeerde elektromonteur. • Gebruik uitsluitend de batterij meegeleverd met uw apparaat. • De laadadapter is uitsluitend voor gebruik binnenshuis. • Gebruik uitsluitend de laadadapter meegeleverd met uw apparaat. • Laad de batterij niet op als de kabel of stekker van de batterij beschadigd is. • Raak de oplader, stekker of kabel nooit aan met vochtige handen. •
Als het apparaat gereinigd moet worden, dient u de adapterschakelaar uit het apparaat te halen en de batterij te verwijderen. • Verwijder het batterijblok a.u.b. voordat u het apparaat afdankt. • Schakel het apparaat a.u.b. uit voordat u de batterij verwijdert. • Recycle a.u.b. en ga milieuvriendelijk om bij het afdanken van batterijen. SPECIALE EIGENSCHAPPEN Gefeliciteerd met het aanschaffen van de Automatische Stofzuiger. Deze revolutionaire Automatische Stofzuiger is voorzien van eigenschappen geschikt voor het reinigen van vloeroppervlaktes thuis en op kantoor, zoals hout, tegels en linoleum. U kunt dit apparaat ook gebruiken met de meegeleverde microvezel doekjes om nog effectiever schoon te maken. De Automatische Stofzuiger is duidelijk een prima huishoudhulp. HOOFDONDERDELEN EN ACCESSOIRES STOFZUIGEROVERZICHT S = 20 minuten, M = 40 minuten, L = werkt totdat de batterij leeg is AAN/UIT‐INDICATIELAMPJE Kleur van het lampje Indicatie Groen Aangeschakeld met voldoende batterij Rood Abnormaal/Het toestel is omhoog getild Knipperend groen Het toestel is in de oplaadmodus Knipperend rood Batterij is bijna leeg, dient opgeladen te worden BATTERIJ INSTALLEREN EN VERWIJDEREN Zorg ervoor dat de aan/uitschakelaar van het apparaat is uitgeschakeld. Druk de batterijklep in en schuif het eruit (zie afbeelding hieronder). Steek de batterijkstekker in de aansluiting (let a.u.b. op de richting). Plaats de batterij in de batterijhouder en sluit de batterijklep. Volg de bovenstaande stap #3 a.u.b in omgekeerde volgorde om de batterij te verwijderen. DE BATTERIJ OPLADEN 1. Wij raden aan de oplaadbare batterij aanvankelijk 15~16 uur volledig op te laden voor optimale prestatie en langere levensduur van de batterij. De oplaadfunctie wordt na 15~16 uur onafgebroken opladen automatisch onderbroken. 2. Wanneer het apparaat stopt en een waarschuwingstoon laat horen, betekent dit dat de batterij onmiddellijk opgeladen moet worden. De zoemer zal om de minuut klinken totdat de batterij volledig uitgeput is. 3. Zorg er tijdens het opladen voor dat de schakelaar van het apparaat is uitgeschakeld en de batterij correct is geïnstalleerd. 4. Steek het ene einde van de DV adapter in de ingang op het apparaat en het andere einde in een AC stopcontact om de batterij op te laden. 5. De aan/uitindicator zal groen blijven wanneer de batterij volledig is opgeladen. ALGEMENE BEDIENING VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK Om optimale efficiëntie van uw apparaat te garanderen, dient u eerst eventuele losse voorwerpen op de vloer, zoals kleding, papier, losse kabels of verlengkabels en zorg ervoor gordijnen en draperieën op te tillen om mogelijke ongelukken te voorkomen. Zorg ervoor dat het apparaat niet verstrikt raakt in kabels, omdat de kabel tijdens gebruik rond het apparaat gewikkeld kan raken, waardoor tafels, stoelen of kasten om kunnen kantelen en eigendommen kunnen beschadigen. VAN START GAAN 1. Reinig het stofreservoir. 2. Plaats de Stofzuiger op een plek met veel vrije ruimte in de kamer. 3. Zodra de batterij van de stofzuiger uitgeput raakt, zal er een zoemer klinken en stopt het apparaat automatisch. 4. Zorg ervoor het apparaat uit te schakelen wanneer niet in gebruik of voordat u de batterij oplaadt. DE ZIJBORSTEL INSTALLEREN 1. Draai het borsteldeksel onderop het apparaat linksom om te openen, zoals hieronder afgebeeld. 2. Plaats de borstel in de houder en bevestig het borsteldeksel weer door het rechtsom te draaien. 3. De borstel zal draaien na de installatie te voltooien. STOFPAPIER GEBRUIKEN 1. Steek de rand van het stofpapier in de grip van de stofpapierhouder. 2. Richt de 2 bouten van de sofpapierhouder op de 2 gaten (binnenin de 2 grote wielen) en klik de houder op de onderzijde van de stofzuiger. Reiniging en onderhoud Onderhoudsmethode Het gebruik en onderhoud van de stofzuiger is zeer eenvoudig. Reinig na elk gebruik eventueel achtergebleven vuil achter het stofreservoir en de filter. Het is niet nodig de aanzuiging na elk gebruik te reinigen. STOFRESERVOIR REINIGEN 1. Druk op de uitwerpknop van het stofreservoir. 2. Haal het stofreservoir uit de grip en het apparaat, zoals hieronder afgebeeld. 3. Open de bovenste afdekking van het stofreservoir. 4. Til de filter op en haal het eruit. 5. Leeg het stof en vuil uit het stofreservoir. 6. Spoel het stofreservoir af met kraanwater. Het is niet nodig het elke keer te wassen. Plaats het a.u.b. niet in de afwasmachine om te reinigen. 7. Maak de filter af en toe schoon met een borsteltje met zachte haren. 8. Installeer de filter weer nadat deze volledig is gedroogd en plaats het stofreservoirdeksel terug. 9. Plaats het stofreservoir terug in het apparaat en controleer of de afsluitbouten zijn vergrendeld, zoals hieronder afgebeeld. AANZUIGING Vuil en stof kunnen na verloop van tijd ophopen rondom de aanzuiging van het apparaat en de efficiëntie aantasten. Maak deze inlaat regelmatig schoon om een constante luchtstroom en optimale prestatie te garanderen. 1. Schakel het apparaat uit en plaats het ondersteboven op een vlak oppervlak zoals een vloer of tafel. 2. Verwijder haar of andere materialen opgehoopt rondom de inlaat door het af te vegen. ZIJBORSTELS REINIGEN 1. Schakel het apparaat uit en plaats de stofzuiger ondersteboven op een vlak oppervlak. 2. Draai het borsteldeksel en de zijborstels om het te verwijderen en veeg vervolgens met de hand haar en andere materialen weg (zie afbeelding). 3. Monteer het deksel en de borstel weer na het schoonmaken te voltooien. 4. De borstel dient na vele keren te zijn gebruikt vervangen te worden om een optimale prestatie te behouden. 5. U kunt de zijborstel afspoelen als deze krom trekt, gebruik hiervoor heet water om de borstel weer in de originele vorm te krijgen. PROBLEEMOPLOSSING Probleem Mogelijke Oorzaak 1 Stofzuiger start niet na 1. Batterij is incorrect inschakelen geïnstalleerd 2. Uitgeputte batterij 2 3 4 5 Oplossing 1. Installeer de batterij correct volgens de gebruiksaanwijzingen m.b.t. batterij installatie. 2. Laad de batterij volledig op Neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke dealer voor service.
LED indicator geeft niets Defecte adapter aan, apparaat niet op te laden Apparaat draait alleen Eén van de draden van de Open de wielafdekking en sluit rondjes en beweegt niet wielen zit los de losse draad van het wiel recht vooruit goed aan of neem contact op met uw plaatselijke dealer voor service. Apparaat start niet na een De batterij valt niet op te Steek de batterijdraad correct volledige oplaadcyclus laden. De batterijdraad zit in de aansluiting van de mogelijk los. batterijhouder en laad vervolgens op. Aan/Uit LED blijft Het apparaat wordt na 16 Het apparaat is bruikbaar nadat knipperen nadat het uur opladen automatisch de batterij langer dan 16 uur is apparaat langer dan 16 uitgeschakeld. De voeding opgeladen Aan en Uit. uur is opgeladen was tijdens het opladen mogelijk onderbroken. TECHNISCHE GEGEVENS Oplaadvermogen: 19V 600mA DC 14.4V 25W GARANTIE EN KLANTENSERVICE Vóór de levering worden onze apparaten streng gecontroleerd. Indien het toestel ondanks alle zorg bij de productie of tijdens het transport beschadigd werd, moet u het naar de handelaar terugbrengen. Naast het wettelijke recht op waarborg heeft de klant recht op de volgende garantieclaim: Wij geven een garantie van 2 jaar op het toestel, te beginnen met de koopdatum. Tijdens die periode verhelpen wij gratis alle gebreken die te wijten zijn aan materiaal‐ of productiefouten door reparatie of vervanging. Gebreken die het gevolg zijn van ondeskundig gebruik van het toestel, fouten tijdens ingrepen en reparaties door derden of door de inbouw van vreemde onderdelen, vallen niet onder deze garantie. MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING U kunt helpen om het milieu te beschermen! Denk a.u.b aan de lokale voorschriften: lever niet werkende elektrische apparaten in bij een geschikt afvalverwerkingcentrum. Emerio Holland B.V. Kenaupark 9 2011 MP Haarlem Nederland Customer service: T: +31 (0)23 5307900 E: info@emerioholland.nl RVC‐104170 EN
SAFETY INSTRUCTION: • Please read the Operation Manual before operating cleaner. • Do not operate it outdoors. • Do not operate appliance on wet floor or in moisture conditions,e.g. bathroom.Water and moisture could damage the circuit board in it. • Prior to operate appliance,remove any loose articles on the floor such as clothes , paper, loose cables and extension cords as well as making sure to lift curtains and drapes off the floor to avoid any possible accidents. In case of a loose cable is tangled with it, the cable might move around with appliance as it works and topple down the table, chairs, or cabinet and cause property damage. • Never stand or sit on appliance. Beware of children or pets while unit is in operation. • Never use appliance to clean up sparking cigarette butts or burning ashes from fireplace. • Never use appliance to clean up combustible or highly volatile liquids such as gasoline. • While appliance is in operation, make sure all doors leading outside are closed. • During operation, the heat vent should avoid being clogged. If heat vent clogged, it could be damaged. • If appliance is malfunctioned or damaged by force, do not operate it regardless the cause. Please call your local dealer for service information. • Turn off the power and remove the battery from appliance if the unit will not in use for a long period of time. • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. • Children shall not play with the appliance. • Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. • Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years. • If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard. • This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments. BATTERY AND RECHARGING INSTRUCTIONS • The battery is rechargeable. Please use the voltage and current specified on the packing. If you are not sure of the voltage and current of your house, please contact your local power company or a licensed electrician. • Use only the battery supplied with your appliance. • Charging adaptor is for indoors only. • Use only the charging adaptor supplied with your appliance • Do not recharge the battery if the cable or plug of the battery is damaged. • Never touch the charger, plug or cable with damp hands. •
If appliance requires cleaning, unplug the adaptor switch off the unit and take out the battery. • Please take out the battery pack before disposing of the unit . • Please switch off appliance before taking out the battery. • Please recycle and dispose the waste battery properly. SPECIAL FEATURES Congratulation on purchases the Automatic Vacuum Cleaner. This revolutionary Automatic Vacuum Cleaner is equipped with functions suitable for cleaning up floor surfaces of home and office such as wood, tile, and linoleum. You can also operate this unit with the provided micro fiber cloths to help you clean more effectively. The Automatic Vacuum Cleaner is definitely a household helper. MAIN COMPONENTS AND ATTACHMENTS CLEANER OVERVIEW S = 20 minutes, M = 40 minutes, L = working until the battery power exhausted. BATTERY INSTALLATION AND REMOVEL 1. Make sure the power switch of unit is turned off. 2. Press and slide the battery cover (see diagram below). 3. Insert the battery plug into the socket (please check the direction). 4. Place the battery in the battery reservoir and close the battery cover. 5. To remove the battery, please follow step #3 above in reverse. RECHARGING BATTERY 1. To ensure the best performance of the rechargeable battery and lengthen its lifespan, the battery is best used after fully charged for 15~16 hours initially. The charging function will be cut off automatically for charging 15~16 hours continuously. 2. When unit stops and emits a buzz of warning, the buzzer indicates that the battery needs immediate charging. The buzzer will sound every minute until ran out of battery. 3. When charging, make sure the switch of unit has turned to off position and the battery is properly installed. 4. Plug one end of the d.c adaptor into the jack on the unit and the other end into the AC power outlet to charge. 5. The power indication lamp stays green when the batteries are fully charged. GENERAL OPERATION Preparation for Operation To ensure the best efficiency of appliance, first to remove any loose articles on the floor such as clothes, paper, loose cables and extension cords as well as making sure to roll up curtains and drapes off the floor to avoid any possible accidents. In case of a loose cable is tangled with unit, the cable might move around with unit as it works and topple down the table, chairs, or cabinet and cause property damage. Starting Operation 1.Clean the dust bin. 2.Place the Cleaner on place with more free space in the room. 3.When the vacuum runs out of power, it will emit a buzz and automatically stop. 4.When the vacuum is not in use or prior to recharging, make sure the appliance is in the off position. Installing side brush 1. Turn counter clockwise to open the brush lid on the bottom of unit as shown in the following diagram. 2. Put the brush on the holder then mount the brush lid back by turning clockwise. 3. The brush will be radiative after completing installation. USING DUSTING PAPER 1. Insert the border of dust paper into the grip slot of the dusting paper holder. 2. Aim the 2 bolts of the dust mopping paper holder at the 2 holes (inside the 2 big wheels) and click the holder on the bottom of the cleaner. CLEANING AND MAINTENANCE Maintenance Method The operation and maintenance of the cleaner is very simple. After each use, clean any dirt left behind on the dust bin and filter. It is not necessary to clean the intake after every use. CLEANING DUST BIN 1. Press the dust bin ejector. 2. Release the dust bin from the grip slot and take out the dust bin as shown in diagram below. 3. Open the upper cover of the dust bin. 4. Lift up and take out the filter. 5. Throw away the dust and dirt from the dust bin. 6. Rinse the dust bin with tap water. It is not necessary to wash every time. Please do not put it into the washing machine to do the cleaning. 7. Periodically clean the filter with a soft bristle brush. 8. Once dry, reinstall the filter and the dust bin lid. 9. Place back the dust bin and ensure it is fastened on the lock bolts as shown in diagram below. Cleaning Intake After repeated use, dirt and dust can accumulate around the intake of the appliance and the working efficiency can be reduced. To ensure the best efficiency and constant air flow, the intake should be cleaned periodically. 1. Turn off the power and place bottom of the unit upward on a flat surface such as the floor or a table. 2. Wipe and remove any hair or other material that may accumulate around the intake. Cleaning Side Brushes 1. Turn off the power, place bottom of the cleaner upward on a flat surface. 2. Rotate and take off the brush lid and side brush then clean up the hair or other matters by hand.(See diagram below) 3. Install back the lid and brush after finishing. 4. After being used for a period of time, the brush needs to be replaced to clean more effectively. 5. The side brush can be rinsed and if they become crooked, you can scald it in hot water to make them return to original shape. TROUBLESHOOTING TECHNICAL DATA: Charging power: 19V 600mA d.c. 14.4V 25W GUARANTEE AND CUSTOMER SERVICE Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. If, despite all care, damage has occurred during production or transportation, please return the device to your dealer. In addition to statutory legal rights, the purchaser has an option to claim under the terms of the following guarantee: For the purchased device we provide 2 years guarantee, commencing from the day of sale. During this period we will remedy all defects free of charge, which can be demonstrably attributed to material or manufacturing defects, by repair or exchange. Defects which arise due to improper handling of the device and malfunctions due to interventions and repairs by third parties or the fitting of non‐original parts are not covered by this guarantee. ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand in the non‐working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre. Emerio Holland B.V. Kenaupark 9 2011 MP Haarlem Nederland Customer service: T: +31 (0)23 5307900 E: info@emerioholland.nl RVC‐104170 DE
SICHERHEITSHINWEISE • Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Staubsaugers. • Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. • Benutzen Sie das Gerät nicht auf nassen Böden oder in feuchter Umgebung wie im Badezimmer. Wasser und Feuchtigkeit führen zu Fehlfunktionen. • Nehmen Sie vor dem Staubsaugen größere Partikel, wie Papier, lose Kabel oder Verlängerungskabel mit der Hand auf und heben Sie Gardinen und Vorhänge etwas an, um mögliche Probleme zu vermeiden. Verheddert sich ein loses Kabel im Gerät, so kann es hintergeschleift werden und Tische, Stühle oder sonstige Möbelstücke umwerfen und Schäden verursachen. • Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Gerät. Achten Sie während des Betriebs auf Kinder und Haustiere. • Saugen Sie keinesfalls glühende Zigarettenkippen oder heiße Asche auf. • Saugen Sie keinesfalls brennbare oder flüchtige Flüssigkeiten (wie Benzin) auf. • Achten Sie während des Betriebs darauf, dass alle Außentüren geschlossen sind. • Achten Sie während des Betriebs darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht verstopfen. In diesem Fall sind Schäden am Gerät nicht ausgeschlossen. • Bei Fehlfunktionen oder Schäden betreiben Sie das Gerät bitte nicht weiter. Wenden Sie sich an Ihre Fachhändler. • Bei längerer Nichtbenutzung trennen Sie das Gerät bitte vom Stromnetz und entnehmen Sie den Akku. • Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn diese durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von ihr Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu benutzen ist und sie auf die Risiken aufmerksam gemacht wurden. • Dieses Gerät ist kein Spielzeug. • Kinder sollten dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt reinigen oder warten. • Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb des Zugriffs von Kindern unter 8 Jahren auf. • Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. • Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt oder für ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie: in Personalküchen von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; auf Bauernhöfen; von Kunden in Hotels, Motels und in anderen Unterkünften; in Unterkünften mit Halbpension. HINWEISE ZUM LADEN DES AKKUS • Laden Sie den Akku nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung. Ist Ihnen die Netzspannung in Ihrem Haus nicht bekannt, so wenden Sie sich bitte an Ihren Versorgungsbetrieb oder einen Elektriker. • Benutzen Sie für das Gerät nur den mitgelieferten Akku. • Das Netzteil darf nur zum Laden im Haus benutzt werden, nicht im Freien benutzen. • Benutzen Sie für das Gerät nur das mitgelieferte Netzteil. •
•
•
Laden Sie den Akku nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Berühren Sie Ladegerät, Stecker und Kabel nicht mit feuchten oder nassen Händen. Vor dem Reinigen des Geräts schalten Sie es bitte aus, ziehen Sie das Netzteil ab und nehmen Sie den Akku heraus. Bitte entnehmen Sie den Akku vor dem Entsorgen des Geräts. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Akku herausnehmen. Entsorgen Sie den Akku umweltgerecht. •
•
•
AUSSTATTUNGSMERKMALE Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem automatischen Staubsauger. Dieser revolutionäre automatische Staubsauger kann die Holz‐, Fliesen‐ und Linoleumböden in Ihrem Heim oder Büro reinigen. Betreiben Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Mikrofasertuch für noch bessere Reinigungsleistung. Der automatischen Staubsauger ist ein echter Helfer im Haushalt. Komponenten und Zubehörteile Bedienelemente und Funktionen S = 20 Minuten, M = 40 Minuten, L = Betrieb bis zum Aufbrauchen der Batterieladung Betriebsanzeigeleuchte: Farbe der Leuchte Bedeutung Grün Eingeschaltet und mit ausreichender Batterieladung Rot Abnormal/Gerät wurde aufgehoben Grün, blinkend Das Gerät wird aufgeladen
Rot, blinkend Niedrige Batterieladung. Die Batterie muss geladen werden. Akku einsetzen 1. Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. 2. Öffnen Sie das Batteriefach, wie in der Abbildung dargestellt. 3. Schließen Sie den Akkustecker an (auf Ausrichtung achten). 4. Setzen Sie den Akku in das Batteriefach ein und schließen Sie es wieder. 5. Zum Herausnehmen des Akkus folgen Sie bitte obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Akku laden 1. Laden Sie den Akku vor Erstgebrauch 15‐16 Stunden. Damit gewährleisten Sie beste Leistung und lange Lebensdauer. Das Ladegerät schaltet automatisch nach 15‐16 Stunden ab. 2. Schaltet sich das Gerät aus und gibt einen Signalton ab, so muss der Akku nachgeladen werden. Der Signalton ertönt einmal pro Minute. 3. Während des Ladevorgangs muss das Gerät ausgeschaltet und der Akku ordnungsgemäß eingesetzt sein. 4. Schließen Sie das Ladekabel am Netzteileingang und dann das Ladegerät an der Steckdose an. 5. Die Statusanzeige leuchtet grün, sobald der Akku voll geladen ist. Bedienungshinweise Vorbereitung Für beste Leistung des Geräts nehmen Sie zunächst lose Gegenstände wie Papier, Kleidungsstücke, Kabel und Verlängerungskabel auf. Heben Sie Gardinen und Vorhänge etwas an, um mögliche Probleme zu vermeiden. Verheddert sich ein loses Kabel im Gerät, so kann es hintergeschleift werden und Tische, Stühle oder sonstige Möbelstücke umwerfen und Schäden verursachen. Betrieb 1. Entleeren Sie das Staubfach. 2. Stellen Sie den Staubsauger mit etwas Freiraum auf den Boden. 3. Sobald der Akku erschöpft ist, gibt das Gerät einen Signalton ab und schaltet sich aus. 4. Bei Nichtgebrauch und vor dem Laden schalten Sie das Gerät bitte aus. Seitliche Bürste montieren 1. Öffnen Sie die Fassung für die Bürste mit Linksdrehung, wie auf der nachstehenden Abbildung dargestellt. 2. Stecken Sie die Bürste auf die Halterung und drehen Sie die Fassung mit Rechtsdrehung zurück. 3. Nach dem Ansetzen ist die Bürste drehbar. Staubtuch benutzen 1. Setzen Sie das Staubtuch in die Halterung ein. 2. Richten Sie die Halterung auf die beiden Öffnungen (in den beiden Laufrädern) aus und drücken Sie die Halterung an, bis sie einrastet. Reinigung und Pflege Reinigung Betrieb und Wartung des Staubsaugers sind sehr einfach. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch Staubfach und Filter. Die Ansaugöffnung muss nicht jedes Mal gereinigt werden. Staubfach reinigen 1. Drücken Sie die Entriegelung für das Staubfach. 2. Nehmen Sie das Staubfach heraus, wie auf der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 3. Öffnen Sie das Staubfach. 4. Nehmen Sie den Filter nach oben heraus. 5. Entleeren Sie das Staubfach. 6. Spülen Sie das Staubfach aus. Das ist nicht jedes Mal notwendig. Waschen Sie das Staubfach nicht im Geschirrspüler. 7. Reinigen Sie den Filter regelmäßig mit einer weichen Bürste. 8. Nach dem Austrocknen setzen Sie Filter und Staubfach zurück. 9. Achten Sie darauf, dass das Staubfach einrastet, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt. Ansaugdüse reinigen Nach mehrfacher Benutzung lagern Sie sich Staub und Schmutz um die Ansaugdüse ab und verringern die Leistung. Für beste Leistung und kontinuierlichen Luftdurchsatz muss die Ansaugdüse regelmäßig gereinigt werden. 1. Schalten Sie das Gerät aus und drehen Sie es um. 2. Wischen Sie es ab und entfernen Sie Haare und sonstige Verschmutzungen, die sich um die Ansaugdüse angesammelt haben. Seitliche Bürste reinigen 1. Schalten Sie das Gerät aus und drehen Sie es um. 2. Drehen Sie die Bürste und nehmen Sie sie ab, dann entfernen Sie Haare und sonstige Verunreinigungen mit der Hand (siehe nachstehende Abbildung). 3. Setzen Sie die Bürste zurück. 4. Nach längerer Benutzung muss die Bürste ausgetauscht werden, um einen einwandfreien Betrieb weiterhin zu gewährleisten. 5. Die seitliche Bürste kann ausgespült werden. Verformt sie sich, so kann sie in heißem Wasser ihre ursprüngliche Form zurückgewinnen. STÖRUNGSERKENNUNG Problem 1 Staubsauger nimmt nach dem Einschalten nicht den Betrieb auf. 2 3 Mögliche Ursache 1. Akku nicht korrekt eingesetzt. 2. Akku erschöpft. Lösungsvorschlag 1. Setzen Sie den Akku korrekt ein, siehe Bedienungsanleitung.
2. Laden Sie den Akku vollständig. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. LED‐Anzeige leuchtet Netzteil schadhaft. nicht, Gerät kann nicht geladen werden. Staubsauger fährt im Eines der Räder sitzt fest, Öffnen Sie die Verkleidung des Kreis, nicht geradeaus. Kabel abgezogen. Rades und setzen Sie das Kabel wieder an oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. 4 5 Staubsauger nimmt nach Akku kann nicht geladen Schließen Sie den Stecker des dem Laden nicht den werden. Batteriekabel Batteriekabels korrekt an und Betrieb auf. möglicherweise lose. wiederholen Sie den Ladevorgang. Status‐LED blinkt nach 16 Der Ladevorgang wird Das Gerät ist nach 16 Stunden Stunden Ladung. nach 16 Stunden Ladung (auch unterbrochen) beendet; lädt das Gerät einsatzbereit. nach 16 Stunden weiter, so hatten Sie zwischenzeitlich möglicherweise einen Stromausfall. TECHNISCHE DATEN Ladespannung: 19 V, 600 mA GS 14,4 V, 25 W (Gleichstrom) GARANTIE UND KUNDENSERVICE Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an den Händler. Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten hat der Käufer die Option, gemäß der Bedingungen der folgenden Garantie zu fordern: Wir bieten eine 2‐jahres‐Garantie für das erworbene Gerät, beginnend am Tag des Verkaufs. Während dieses Zeitraumes erstatten wir sämtliche Defekte gebührenfrei, welche auf Material‐ oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind, durch Reparatur oder Umtausch. Defekte, die aufgrund von unangemessenem Umgang mit dem Gerät entstehen und Störungen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen Dritter oder das Montieren von nicht‐Originalteilen werden nicht von dieser Garantie abgedeckt. UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG Helfen Sie mit beim Umweltschutz! Bitte denken Sie an Ihre örtlichen Umweltschutzauflagen: Geben Sie elektrische Geräte zur Entsorgung bei den entsprechenden Sammelstellen ab. Emerio Holland B.V. Kenaupark 9 2011 MP Haarlem Niederlande Kundendienst: T: +31(0)23 5307900 E: info@emerioholland.nl RVC‐104170 FR
MESURES DE PRECAUTION • Veuillez lire ce Mode d’emploi avant de faire fonctionner l’aspirateur. • Ne pas faire fonctionner en extérieur. • Ne pas faire fonctionner sur des sols humides ou dans des environnements humides, par ex. salles de bain. L’eau et l’humidité peuvent endommager la plaque du circuit interne. • Avant de faire fonctionner l’appareil, retirez tous les objets épars sur le sol, tels que des chiffons, des papiers, des fils ou des câbles électriques, et assurez‐vous de relever les rideaux du parterre pour éviter tout accident. Pour éviter que l’extension du câble ne s’emmêle dans l’appareil, permettre que le câble se déplace avec l’appareil sans faire tomber les tables, chaises ou commodes, ce qui pourrait causer la destruction de biens ou de meubles. • Ne vous mettez jamais debout ni assis sur l’appareil. Surveillez les enfants et les animaux domestiques quand l’appareil est en fonctionnement. • N’utilisez jamais l’appareil pour aspirer des mégots de cigarette ou des cendres brûlantes dans la cheminée. • N’utilisez jamais l’appareil pour aspirer des combustibles ou des liquides très volatiles comme de l’essence. • Lors du fonctionnement de l’appareil, assurez‐vous que toutes les portes qui donnent sur l’extérieur soient fermées. • Lors du fonctionnement, la bouche de chaleur ne doit pas être obstruée. Si cela se produit, cela pourrait endommager l’appareil. • Si l’appareil fonctionne mal ou est abimé de façon forcée, ne le faites pas marcher quelle que soit la cause de la défaillance. Veuillez appeler votre revendeur local pour un service de réparation. • Éteignez l’appareil et retirez la batterie de l’appareil s’il ne va pas être utilisé durant une longue période. • Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et les personnes souffrant dedéficience physique, sensorielle et mentale ou manquant d’expérience et de connaissance àconditions qu’elles soient sous surveillance ou aient reçu des instructions sécuritaires relatives à l’utilisation de l’appareil et comprennent les risques impliqués. • Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. • Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance. • Conservez l’appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans. • S’il est endommagé, le cordon d’alimentation doit être remplacé par le fabricant, ses agents de réparation ou une personne qualifiée afin d’éviter tout risque d’accident. • Cet appareil est conçu pour être utilisé dans les ménages et dans les lieux similaires notamment: Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres lieux de service; Les fermes; par des clients dans des hôtels, des motels et autres types d'environnement résidentiel; en plus des environnements du type auberge, bistrot, café, etc. BATTERIE ET INSTRUCTIONS DE RECHARGE •
La batterie est rechargeable. Veuillez respecter le voltage et la tension du courant électrique spécifiés sur l’emballage. Si vous n’êtes pas sûr du voltage et de la tension du courant de votre domicile, veuillez contacter la compagnie d’électricité locale ou un électricien qualifié. • Utilisez seulement la batterie fournie avec l’appareil. • L’adaptateur de recharge ne peut être utilisé qu’en intérieur. • Utilisez seulement l’adaptateur de recharge fourni avec l’appareil. • Ne rechargez pas la batterie si le câble ou la prise de la batterie sont endommagés. • Ne touchez jamais le chargeur, la prise ou le câble avec des mains mouillées. • Si l’appareil a besoin d’être nettoyé, débranchez l’adaptateur, éteignez l’appareil et retirez la batterie. • Veuillez retirer le kit de la batterie avant de vous débarrasser de l’appareil. • Veuillez éteindre l’appareil avant de retirer la batterie. • Veuillez vous débarrasser de la batterie hors d’usage comme il convient, en la recyclant au besoin. FONCTIONS SPECIALES Nous vous félicitons d’avoir acheté cet aspirateur automatique. Cet aspirateur automatique est équipé de fonctions adaptées pour l’aspiration de surfaces de sols domestiques, ou de bureaux, telles que le parquet, le carrelage et le linoleum. Vous pouvez également faire fonctionner cet appareil avec le chiffon en microfibre fourni, pour un nettoyage plus efficace. Cet aspirateur automatique représente réellement une grande aide pour votre foyer. Principaux composants et accessoires Vue d’ensemble de l’aspirateur C = 20 minutes ; M = 40 minutes ; L = travail jusqu'à bout des batteries. Voyant d'alimentation: Couleur du voyant Voyant Vert Allumé avec assez d'énergie Rouge Problème / appareil soulevé Clignotant vert L'appareil est en charge Clignotant rouge Batterie faible, veuillez recharger INSTALLATION ET RETRAIT DE LA BATTERIE 1. Assurez‐vous que le bouton de marche‐arrêt soit éteint. 2. Appuyez et faites glisser le couvercle de la batterie (voir l’illustration ci‐dessous). 3. Insérez la prise de la batterie dans le socle (vérifiez le sens). 4. Placez la batterie dans le boîtier et refermez le couvercle de la batterie. 5. Pour retirer la batterie, veuillez suivre procéder de manière inverse depuis l’étape 3 ci‐
dessus. RECHARGE DE LA BATTERIE 1. Pour permettre un meilleur rendement de votre batterie rechargeable et rallonger sa vie utile, il convient de la charger initialement durant 15 à 16 heures. La fonction de recharge s’éteindra automatiquement après une durée de recharge continue de 15 à16 heures. 2. Quand l’appareil s’arrête et émet un signal sonore d’alerte, cela signifie que la batterie doit être rechargée immédiatement. Le signal sonore retentira chaque minute jusqu’à ce que la batterie soit totalement vide. 3. Au moment du chargement, assurez‐vous que l’unité soit sur la position arrêt et que la batterie soit bien installée. 4. Branchez une extrémité de l’adaptateur DC dans la prise de l’appareil et l’autre extrémité dans le socle mural pour la recharge. 5. L’indicateur lumineux de tension reste vert quand la batterie est complètement chargée. Fonctionnement général Préparation pour faire fonctionner l’aspirateur Pour un meilleur rendement de l’appareil, retirez d’abord tous les objets épars sur le sol, tels que des chiffons, des papiers, des fils ou des câbles électriques, et assurez‐vous de relever les rideaux du parterre pour éviter tout accident. Pour éviter que l’extension du câble ne s’emmêle dans l’appareil, permettre que le câble se déplace avec l’appareil sans faire tomber les tables, chaises ou commodes et ce qui pourrait causer la destruction de biens ou de meubles. POUR LE FAIRE DEMARRER 1. Nettoyez le bac à poussière. 2. Situez l’aspirateur en permettant suffisamment d’espace libre dans la pièce. 3. Quand l’aspirateur n’a plus de courant, il émet un signal sonore et s’arrête automatiquement. 4. Quand vous ne faites pas fonctionner l’aspirateur ou avant de le recharger, assurez‐vous qu’il soit en position arrêt. INSTALLATION DE LA BROSSE LATERALE 1. Dévissez dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour ouvrir le petit couvercle de la brosse au dessous de l’appareil comme indiqué sur l’illustration suivante. 2. Placez la brosse sur son support puis revissez le couvercle dans le sens des aiguilles d’une montre. 3. Une fois la brosse correctement installée, son mouvement sera rotatif. UTILISATION DU PAPIER DEPOUSSIERANT 1. Insérez le bord du papier dépoussiérant dans la fente prévue à cet effet. 2. Positionnez les 2 verrous du porte papier nettoyant dans l’axe des 2 trous (dans les deux roulettes principales) et avec un clic insérez le porte‐papier dans la parte correspondante au‐
dessous de l’aspirateur. Nettoyage et entretien Méthode d’entretien Le fonctionnement et l’entretien de l’aspirateur sont très simples. Après chaque utilisation, nettoyez toutes les saletés déposées dans le bac à poussière et le filtre. Il n’est pas nécessaire de nettoyer la bouche d’aspiration après chaque usage. NETTOYAGE DU BAC A POUSSIERE 1. Appuyez sur le bouton éjecteur du bac à poussière. 2. Détachez le bac à poussière de son compartiment et sortez‐le comme montré sur cette illustration. 3. Ouvrez le couvercle supérieur du bac à poussière. 4. Soulevez et retirez le filtre. 5. Nettoyez la poussière et la saleté du bac à poussière. 6. Rincez le bac sous l’eau du robinet. Il n’est pas nécessaire de le laver chaque fois. Pour le nettoyez, ne le mettez jamais dans la machine à laver. 7. Nettoyez régulièrement le filtre avec une petite brosse à poil dur. 8. Une fois bien secs, remontez le filtre et le bac à poussière avec son couvercle. 9. Remettez à sa place le bac à poussière en vous assurant de bien l’insérer dans les interstices de blocage comme montré sur l’illustration ci‐dessous. NETTOYAGE DE LA BOUCHE D’ASPIRATION Après plusieurs utilisations, des saletés et de la poussière peuvent s’accumuler autour de la bouche d’aspiration de l’appareil ce qui peut faire diminuer son rendement. Pour assurer une meilleure performance et un flux d’air constant, la bouche d’aspiration doit être nettoyée régulièrement. 1. Éteignez le courant, retournez l’appareil et placez la base sur une surface plane, parterre ou sur une table. 2. Essuyez et ôtez tous les dépôts de saletés ou cheveux accumulés autour de la bouche d’aspiration. NETTOYAGE DE LA BROSSE LATERALE 1. Éteignez le courant, retournez l’appareil et placez la base sur une surface plane. 2. Dévissez et retirez la brosse latérale et son couvercle et nettoyez les dépôts de cheveux ou autres saletés à la main. (Voir illustration suivante). 3. Après cela, remettez la brosse et son petit couvercle à leur place. 4. Après un certain temps d’usage, la brosse devra être remplacée pour un nettoyage plus effectif. 5. Vous pouvez rincez les fils de la brosse et s’ils deviennent tordus, vous pouvez les passer à l’eau bouillante pour leur faire reprendre leur forme originale. PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT Problème Cause possible 1 L’aspirateur ne démarre 1. La batterie est mal pas après avoir été mis en installée marche 2. La batterie est faible 2 3 4 5 Pas d’indicateur lumineux Adaptateur défaillant LED, impossible de recharger l’appareil L’appareil ne fait que se L’un des câbles des roues déplacer en rond, il ne est desserré peut aller tout droit L’appareil ne se met pas La batterie ne se charge en marche après avoir été pas. Le câble de la chargé batterie est peut‐être desserré. L’indicateur LED continue La fonction prévoit un à clignoter, l’appareil arrêt automatique après présente la fonction de 16 heures; si l’appareil protection après continue d’être chargé 16 heures, chargement au‐delà de après l’alimentation électrique 16 heures peut avoir été coupée durant la recharge. Solution 1. Pour installer la batterie correctement, veuillez vous reporter au Mode d’emploi. 2. Charger complètement la batterie Veuillez contacter votre revendeur local pour une réparation. Ouvrez le couvercle de la roue et ajustez le câble desserré correctement ou contactez votre revendeur local pour une réparation. Branchez correctement le câble de la batterie dans la prise du compartiment de la batterie et rechargez. L’appareil fonctionne si la batterie a été chargée au‐delà de 16 heures, de façon continue ou discontinue. DONNÉES TECHNIQUES Puissance de charge : 19V 600mA c.c. 14,4V 25W GARANTIE ET SERVICE APRÈS‐VENTE Nos appareils sont soumis à un contrôle de qualité strict avant d’être livrés. Si l’appareil a toutefois été endommagé lors de la production ou du transport en dépit des soins que nous lui donnons, retournez l’appareil au vendeur. En plus des droits juridiques, le client a la possibilité dans les limites de la garantie de déposer les réclamations suivantes: Nous offrons une garantie de 2 ans pour l’appareil acheté à partir de la date de vente. Durant cette période nous réparons ou remplaçons sans frais tous les défauts de matériel et de production. Les défauts dus à une utilisation non conforme de l’appareil et les dommages dus à une intervention ou réparation faite par une tierce personne ou dus à l’installation de pièces qui ne sont pas d’origine ne sont pas couverts par cette garantie. APPAREIL RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT Vous pouvez aider à protéger l’environnement ! Veuillez vous rappeler de respecter les régulations locales: disposez des appareils électriques qui ne fonctionnent plus dans un centre de tri approprié. Emerio Holland B.V. Kenaupark 9 2011 MP Haarlem Pays‐Bas Service Clients : T: +31(0)23 5307900 E: info@emerioholland.nl 
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising