VDSMB14/15
VDSMB14/15
DYNAMIC 2-WAY SPEAKERS
DYNAMISCHE 2-WEG LUIDSPREKERS
ENCEINTES DYNAMIQUES 2 VOIES
CAJAS ACÚSTICAS DINÁMICAS DE 2 VÍAS
DYNAMISCHE 2-WEGE-LAUTSPRECHERBOXEN
USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NOTICE D’EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSHANDLEITUNG
DYNAMIC 2-WAY SPEAKERS
1. Introduction
To all residents of the European Union
Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device
after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or
batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized
company for recycling. This device should be returned to your distributor or to
a local recycling service. Respect the local environmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposal authorities.
Thank you for choosing HQPOWER! Please read the manual thoroughly before bringing this
device into service. If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact
your dealer. Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not
covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing
defects or problems.
2. Installing
1. The speakers are manufactured to resist a variety of weather
conditions. However, they are not waterproof. If you decide to
install your speakers outdoors, position them so they will not
be exposed to the elements. The underside of most eaves and
overhangs provide the best protection for indoor/outdoor
loudspeakers.
Like all speakers, the sound is best when the speakers are
placed no more than 7 ft (± 2 metres) apart, ear level to the
listener. If the speakers are farther apart, toe them in toward
the centre of the room. Do not place them within 2 ft of a
television set or computer screen as these speakers are not
video shielded.
2. If your application requires your speakers to be mounted,
please follow these directions. Using the supplied hardware,
mount the bracket first. Attach the speakers to the brackets
using the supplied large plastic knobs. Never mount a speaker
on a wall made of unreinforced drywall or plasterboard. When
in doubt, consult a professional contractor.
3. The speaker terminals will accommodate up to 12-gauge wire. When
connecting the speakers, it is very important to observe the correct
polarity. This means that the wire attached to the (+), red or
positive terminal on one component must be attached to the (+),
red or positive terminal on the corresponding output terminal of the
component to connect. Similarly, the (-), black, negative or ground
terminal must be connected to the respective (-), black, negative or
ground terminal.
VDSMB14/15
2
HQPOWER®
100V consideration - only applicable to 100V tap speaker
The 100V transformer offers you the ability to daisy-chain multiple numbers of
speakers in series. In doing so, you would simply connect 1 pair of outputs to each
speaker and daisy-chain to subsequent speakers. If you do not intend to daisy-chain
the speakers, set the default setting to 8Ω.
3. Technical Specifications
Woofer
Tweeter
Power
Power Line 100/70V
Frequency Response
Sensitivity
Impedance
Dimensions
Weight
VDSMB14
VDSMB15
4” polypropylene
5 ¼” polypropylene
½” Mylar® dome
100W max./30W RMS
120W max./35W RMS
2/4/8/16W
80Hz ~ 20,000Hz
50Hz ~ 20,000Hz
88dB @ 1W/1m
89dB @ 1W/1m
8Ω
16Ω
135 x 205 x 136mm
163 x 239 x 160mm
1.4kg
1.9kg
Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on the last pages of this
manual.
Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held
responsible in the event of damage or injury resulted from (incorrect) use of
this device. For more info concerning this product, please visit our website
www.hqpower.eu. The information in this manual is subject to change without
prior notice.
© COPYRIGHT NOTICE
This manual is copyrighted. The copyright to this manual is owned by Velleman
Components nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied,
reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the
prior written consent of the copyright holder.
VDSMB14/15
3
HQPOWER®
DYNAMISCHE 2-WEG LUIDSPREKERS
1. Inleiding
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn
levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het
milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone
huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen
voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal
recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik
neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en
raadpleeg uw dealer. De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde
richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor
defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
2. Installatie
1. Deze luidsprekers zijn bestand tegen allerlei
weersomstandigheden maar zijn niet waterbestendig. Indien u
de luidsprekers buitenshuis wenst te installeren, kies dan een
installatieplaats die beschermd is tegen regen, vochtigheid en
direct zonlicht (bv. onder een afdak.
Voor de beste resultaten, plaats de luidsprekers op oorhoogte
en op een afstand van ongeveer 2 meter van elkaar. Moet u ze
verder van elkaar plaatsen, richt ze dan naar het centrum van
de ruimte toe. Installeer ze nooit op minder dan 50 centimeter
van een tv-toestel of computerscherm aangezien de
luidsprekers niet afgeschermd zijn.
2. Volg deze instructies indien de luidspreker aan de muur wenst
te monteren. Installeer de eerst meegeleverde beugel met
behulp van de meegeleverde accessoires. Bevestig de
luidspreker aan de beugel met behulp van de grote plastic
tappen. Monteer de luidspreker nooit op niet-verstevigde
gipsplaten. Contacteer een professionele aannemer bij twijfel.
3. De terminals zijn geschikt voor aansluitkabels tot 12 AWG. Bij het
aansluiten van de luidsprekers is het belangrijk om de polariteit te
respecteren. Voor standaard luidsprekers verbindt u de rode (+)
terminal van de luidspreker aan de rode (+) terminal van het aan te
sluiten component. Op dezelfde manier verbindt u de negatieve (-)
terminal van de luidspreker aan de negatieve (-) terminal van het
aan te sluiten component.
VDSMB14/15
4
HQPOWER®
Enkel voor luidsprekers met een 100 V lijntransformator
Dankzij de 100 V lijntransformator kunt u gemakkelijk meerdere luidsprekers serieel
aan elkaar koppelen. Koppel eenvoudigweg 1 paar uitgangen van elke luidspreker en
koppel aan de volgende luidspreker in de reeks. Wenst u de luidsprekers niet aan
elkaar te koppelen, kies dan voor de standaard 8 Ω-instelling.
3. Technische specificaties
Woofer
Tweeter
Vermogen
RSM-vermogen 100/70 V
Frequentierespons
Gevoeligheid
Impedantie
Afmetingen
Gewicht
VDSMB14
VDSMB15
4” polypropyleen
5 ¼” polypropyleen
½” Mylar®-koepel
100 W max./30 W RMS
120 W max./35 W RMS
2/4/8/16 W
80 Hz ~ 20.000 Hz
50 Hz ~ 20.000 Hz
88 dB @ 1 W/1 m
89 dB @ 1 W/1 m
8Ω
16 Ω
135 x 205 x 136 mm
163 x 239 x 160 mm
1,4 kg
1,9 kg
Raadpleeg de Velleman® service- en kwaliteitsgarantie achteraan deze handleiding.
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet
aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel.
Voor meer informatie over dit product, zie www.hqpower.eu. De informatie in
deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving.
© AUTEURSRECHT
Velleman Components nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding.
Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of
gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op
een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
rechthebbende.
VDSMB14/15
5
HQPOWER®
ENCEINTES DYNAMIQUES 2 VOIES
1. Introduction
Aux résidents de l'Union européenne
Des informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l’élimination d’un appareil
en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique
ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non
sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l’appareil en question. Renvoyer
les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local.
Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de
l’environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.
Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la
mise en service de l’appareil. Si l’appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas
l’installer et consulter votre revendeur. La garantie ne s’applique pas aux dommages
survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera
toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
2. Installation
1. Ces enceintes ont été fabriquées pour résister à des conditions
variantes. Cependant, elles ne sont pas étanches. Lors d’une
installation à l’extérieure, installer ces enceintes à l’abri de la
pluie, de l’humidité et du soleil.
Pour les meilleurs résultats, installer les enceintes à hauteur de
la tête de l’auditeur et à une distance de maximum 2 mètres
l’une de l’autre. Pointer les enceintes vers le centre de la pièce
lorsqu’elles doivent être installées plus loin. Éviter de les
installer à une distance de moins de 50 centimètres d’un
téléviseur ou d’un écran d’ordinateur.
2. Pour l’installation des enceintes, suivre ces instructions. Monter
d’abord le support au mur à l’aide des accessoires fournis.
Fixer l’enceinte au support à l’aide des goujons en plastique.
Ne jamais monter les enceintes sur une paroi en plaques de
plâtre. Consulter un technicien professionnel en cas de
questions.
3. Les bornes de connexion peuvent accueillir des câble jusqu’à
12 AWG. Il est important, lors du raccordement, de respecter la
polarité. Haut-parleurs standard : raccorder la borne rouge (+) du
haut-parleur à la borne rouge (+) du composant à raccorder ;
raccorder la borne négative (-) du haut-parleur à la borne négative
(-) du composant à raccorder.
VDSMB14/15
6
HQPOWER®
Uniquement pour les enceintes à transformateur de ligne 100 V
Le transformateur 100 V permet une interconnexion en série des enceintes. Pour ce
faire, connecter 1 paire de sorties à chaque enceinte et interconnecter à l’enceinte
suivante dans la série. Si la connexion en série n’est pas souhaitée, choisir
l’impédance par défaut 8 Ω.
3. Spécifications techniques
Woofer
Tweeter
Puissance
Puissance RSM 100/70 V
Réponse en fréquence
Sensibilité
Impédance
Dimensions
Poids
VDSMB14
VDSMB15
4” polypropylène
5 ¼” polypropylène
dôme Mylar® ½”
100 W max./30 W RMS
120 W max./35 W RMS
2/4/8/16 W
80 Hz ~ 20.000 Hz
50 Hz ~ 20.000 Hz
88 dB @ 1 W/1 m
89 dB @ 1 W/1 m
8Ω
16 Ω
135 x 205 x 136 mm
163 x 239 x 160 mm
1,4 kg
1,9 kg
Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® à la fin de cette notice.
N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. SA Velleman ne sera
aucunement responsable de dommages ou lésions survenus à un usage
(incorrect) de cet appareil. Pour plus d’information concernant cet article,
visitez notre site web www.hqpower.eu. Toutes les informations présentées
dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.
© DROITS D’AUTEUR
SA Velleman Components est l’ayant droit des droits d’auteur pour cette notice.
Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion,
intégrale ou partielle, du contenu de cette notice par quelque procédé ou sur tout support
électronique que se soit est interdite sans l’accord préalable écrit de l’ayant droit.
VDSMB14/15
7
HQPOWER®
CAJAS ACÚSTICAS DINÁMICAS DE 2 VÍAS
1. Introducción
A los ciudadanos de la Unión Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este
producto
Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras
inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas,
si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en
reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local.
Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.
¡Gracias por haber comprado las VDSMB14/15! Lea atentamente las instrucciones del
manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale
y póngase en contacto con su distribuidor. Los daños causados por descuido de las
instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no
será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
2. Instalación
1. Estas cajas acústicas han sido fabricadas para resistir a
diferentes condiciones del tiempo. Sin embargo, no están
resistentes al agua. Al instalarlas en exteriores, no las exponga
a lluvia, humedad ni sol.
Para mejor resultados, instale las cajas acústicas a una altura
de la oreja y a una distancia de máx. 2 metros la una de la
otra. Apunte las cajas acústicas hacia el centro del lugar si es
necesario instalarlas más lejos. No las instale a una distancia
de menos de 50 centímetros de un televisor o una pantalla de
ordenador.
2. Para instalar las cajas acústicas, siga las instrucciones.
Primero, fije el soporte con los accesorios incluidos a la pared.
Fije las cajas acústicas al soporte con clavijas de plástico.
Nunca fije las cajas acústicas a un panel de yeso. Contacte con
un técnico profesional en caso de preguntas.
3. Los bornes de conexión son aptos para cables hasta 12 AWG. Es
importante, durante la conexión, que respecte la polaridad.
Altavoces estándar: conecte el borne rojo (+) del altavoz al borne
rojo (+) del componente que quiere conectar; conecte el borne
negativo (-) del altavoz al borne negativo (-)el componente que
quiere conectar.
Sólo para las cajas acústicas con un transformador línea de
100V
Gracias al transformador de 100V es fácil conectar varias cajas
acústicas en serie. Conecte 1 par de salidas de cada caja acústica a la siguiente caja
acústica de la serie. Si no quiere hacer una conexión en serie, seleccione la
impedancia por defecto 8 Ω.
VDSMB14/15
8
HQPOWER®
3. Especificaciones
Woofer
Tweeter
Potencia
Potencia RSM 100/70 V
Respuesta en frecuencia
Sensibilidad
Impedancia
Dimensiones
Peso
VDSMB14
VDSMB15
4” polipropileno
5 ¼” polipropileno
cúpula Mylar® ½”
100 W máx./30 W RMS
120 W máx./35 W RMS
2/4/8/16 W
80 Hz ~ 20.000 Hz
50 Hz ~ 20.000 Hz
88 dB @ 1 W/1 m
89 dB @ 1 W/1 m
8Ω
16 Ω
135 x 205 x 136 mm
163 x 239 x 160 mm
1,4 kg
1,9 kg
Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman ® al final de este manual del
usuario.
Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será
responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este
aparato. Para más información sobre este producto, visite nuestra página web
www.hqpower.com. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de
este manual sin previo aviso.
DERECHOS DE AUTOR
Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario.
Todos los derechos mundiales reservados.
Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual
del usuario o partes de ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.
VDSMB14/15
9
HQPOWER®
DYNAMISCHE 2-WEGE-LAUTSPRECHERBOXEN
1. Einführung
An alle Einwohner der Europäischen Union
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die
Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden
zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als
unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer
spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an
den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren
Sie die örtlichen Umweltvorschriften.
Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre
örtliche Behörde.
Wir bedanken uns für den Kauf der VDSMB14/15! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen.
Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren
Händler. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht
werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden
übernimmt der Hersteller keine Haftung.
2. Installation
1. Deze Lautsprecher sind wetterfest aber nicht wasserfest.
Möchten Sie die Lautsprecher im Außenbereich installieren,
wählen Sie dann einen Montageort, der vor Regen, Feuchtigkeit
und direktem Sonnenlicht (z.B. Regendach) geschützt ist.
Für die besten Ergebnisse, installieren Sie die Lautsprecher auf
Niveau der Ohren und in einem Abstand von etwa 2 Meter
voneinander. Installieren Sie diese in Richtung auf das
Zentrum des Raums. Installieren Sie nie in einem Abstand von
weniger als 50 Zentimeter eines Fernsehers oder eines
Computerbildschirms weil die Lautsprecher nicht abgeschirmt
sind.
2. Befolgen Sie die Hinweise wenn Sie die Lautsprecher an der
Wand befestigen möchten. Installieren Sie zuerst den
mitgelieferten Bügel mit dem mitgelieferten Zubehör.
Befestigen Sie die Lautsprecher am Bügel mit großen
Plastikzapfen. Befestigen Sie die Lautsprecher nie an Gipsplatten, die nicht verstärk
worden sind. Im Zweifelsfall, stellen Sie sich mit einem professionellen Techniker in
Verbindung.
3. Die Anschlüsse eignen sich für Anschlusskabel bis zu 12 AWG. Beim
Anschließen der Lautsprecher ist es wichtig, die Polarität zu
respektieren. Für Standardlautsprecher verbinden Sie den roten (+)
Anschluss des Lautsprechers mit dem roten (+) Anschluss des
Gerätes, das Sie anschließen möchten. Verbinden Sie den negativen
(-) Anschluss des Lautsprechers mit dem negativen (-) Anschluss
des Gerätes, das Sie anschließen möchten auf dieselbe Art und
Weise.
VDSMB14/15
10
HQPOWER®
Nur für Lautsprecher mit einem 100V-Linientransformator
Dank des 100V-Linientransformator können Sie einfach mehrere Lautsprecher in Serie
miteinander verbinden. Verbinden Sie 1 Par Ausgänge von jedem Lautsprecher und
verbinden Sie mit dem nächsten Lautsprecher der Serie. Möchten Sie die
Lautsprecher nicht miteinander verbinden, wählen Sie dann für die Standard 8 ΩEinstellung.
3. Technische Daten
Woofer
Tweeter
Leistung
RSM-Leistung 100/70 V
Frequenzbereich
Empfindlichkeit
Impedanz
Abmessungen
Gewicht
VDSMB14
VDSMB15
4” Polypropylen
5 ¼” Polypropylen
½” Mylar®-Dome
100 W max./30 W RMS
120 W max./35 W RMS
2/4/8/16 W
80 Hz ~ 20.000 Hz
50 Hz ~ 20.000 Hz
88 dB @ 1 W/1 m
89 dB @ 1 W/1 m
8Ω
16 Ω
135 x 205 x 136 mm
163 x 239 x 160 mm
1,4 kg
1,9 kg
Siehe Velleman® Service- und Qualitätsgarantie am Ende dieser
Bedienungsanleitung.
Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV
übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher)
Anwendung dieses Gerätes. Für mehr Informationen zu diesem Produkt, siehe
www.hqpower.eu. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
© URHEBERRECHT
Velleman Components NV besitzt das Urheberrecht für diese
Bedienungsanleitung.
Alle weltweiten Rechte vorbehalten.
Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese
Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen,
zu bearbeiten oder zu speichern.
VDSMB14/15
11
HQPOWER®
Velleman® Service and Quality Warranty
of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij
ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering,
of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of
terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.
• Valt niet onder waarborg:
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering
veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val,
stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv.
verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die regelmatig
dienen te worden vervangen, zoals bv. batterijen, lampen,
rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem,
ongevallen, natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een
onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal
gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften
van de fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of
collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik
wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand).
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij
transport van het apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties
uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®.
• Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw
Velleman®-verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het
oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke
verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een
duidelijke foutomschrijving bij.
• Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog
eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het
toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze
kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor
niet-defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan
worden.
• Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen
transportkosten aangerekend worden.
• Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Velleman® has over 35 years of experience in the electronics
world and distributes its products in more than 85 countries.
All our products fulfil strict quality requirements and legal
stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our
products regularly go through an extra quality check, both by an
internal quality department and by specialized external
organisations. If, all precautionary measures notwithstanding,
problems should occur, please make appeal to our warranty
(see guarantee conditions).
General Warranty Conditions Concerning Consumer
Products (for EU):
• All consumer products are subject to a 24-month warranty on
production flaws and defective material as from the original date
of purchase.
• Velleman® can decide to replace an article with an equivalent
article, or to refund the retail value totally or partially when the
complaint is valid and a free repair or replacement of the article
is impossible, or if the expenses are out of proportion.
You will be delivered a replacing article or a refund at the value
of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the
first year after the date of purchase and delivery, or a replacing
article at 50% of the purchase price or a refund at the value of
50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second
year after the date of purchase and delivery.
• Not covered by warranty:
- all direct or indirect damage caused after delivery to the article
(e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by
the article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation
for loss of profits;
- frequently replaced consumable goods, parts or accessories
such as batteries, lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited
list);
- flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident,
natural disaster, etc. …;
- flaws caused deliberately, negligently or resulting from
improper handling, negligent maintenance, abusive use or use
contrary to the manufacturer’s instructions;
- damage caused by a commercial, professional or collective use
of the article (the warranty validity will be reduced to six (6)
months when the article is used professionally);
- damage resulting from an inappropriate packing and shipping
of the article;
- all damage caused by modification, repair or alteration
performed by a third party without written permission by
Velleman®.
• Articles to be repaired must be delivered to your Velleman®
dealer, solidly packed (preferably in the original packaging), and
be completed with the original receipt of purchase and a clear
flaw description.
• Hint: In order to save on cost and time, please reread the
manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior
to presenting the article for repair. Note that returning a nondefective article can also involve handling costs.
• Repairs occurring after warranty expiration are subject to
shipping costs.
• The above conditions are without prejudice to all commercial
warranties.
Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast
worden naargelang de aard van het product (zie
handleiding van het betreffende product).
Garantie de service et de qualité Velleman®
Velleman® jouit d’une expérience de plus de 35 ans dans le
monde de l’électronique avec une distribution dans plus de 85
pays.
Tous nos produits répondent à des exigences de qualité
rigoureuses et à des dispositions légales en vigueur dans l’UE.
Afin de garantir la qualité, nous soumettons régulièrement nos
produits à des contrôles de qualité supplémentaires, tant par
notre propre service qualité que par un service qualité externe.
Dans le cas improbable d’un défaut malgré toutes les
précautions, il est possible d’invoquer notre garantie (voir les
conditions de garantie).
Conditions générales concernant la garantie sur les
produits grand public (pour l’UE) :
• tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice
de production ou de matériaux à dater du jour d’acquisition
effective ;
• si la plainte est justifiée et que la réparation ou le
remplacement d’un article est jugé impossible, ou lorsque les
coûts s’avèrent disproportionnés, Velleman® s’autorise à
remplacer ledit article par un article équivalent ou à rembourser
la totalité ou une partie du prix d’achat. Le cas échéant, il vous
sera consenti un article de remplacement ou le remboursement
complet du prix d’achat lors d’un défaut dans un délai de 1 an
après l’achat et la livraison, ou un article de remplacement
moyennant 50% du prix d’achat ou le remboursement de 50%
du prix d’achat lors d’un défaut après 1 à 2 ans.
• sont par conséquent exclus :
- tout dommage direct ou indirect survenu à l’article après
livraison (p.ex. dommage lié à l’oxydation, choc, chute,
poussière, sable, impureté…) et provoqué par l’appareil, ainsi
que son contenu (p.ex. perte de données) et une indemnisation
éventuelle pour perte de revenus ;
- tout bien de consommation ou accessoire, ou pièce qui
nécessite un remplacement régulier comme p.ex. piles,
ampoules, pièces en caoutchouc, courroies… (liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d’un incendie, de la foudre, d’un
accident, d’une catastrophe naturelle, etc. ;
- out dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non,
une utilisation ou un entretien incorrects, ou une utilisation de
l’appareil contraire aux prescriptions du fabricant ;
The above enumeration is subject to modification
according to the article (see article’s manual).
Velleman® service- en kwaliteitsgarantie
Velleman® heeft ruim 35 jaar ervaring in de elektronicawereld
en verdeelt in meer dan 85 landen.
Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en
aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te
waarborgen,
ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra
kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als
door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks
deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u
steeds een beroep doen op onze waarborg (zie
waarborgvoorwaarden).
Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen
(voor Europese Unie):
• Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van
24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de
oorspronkelijke aankoopdatum.
• Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of
vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten
hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het
desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig
artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig
terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product
VDSMB14/15
12
HQPOWER®
- tout dommage à cause d’une utilisation commerciale,
professionnelle ou collective de l’appareil (la période de garantie
sera réduite à 6 mois lors d’une utilisation professionnelle) ;
- tout dommage à l’appareil qui résulte d’une utilisation
incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été
initialement prévu comme décrit dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de l’appareil emballé
dans un conditionnement non ou insuffisamment protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce
personne sans l’autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais
de transport de et vers Velleman® si l’appareil n’est plus
couvert sous la garantie.
• toute réparation sera fournie par l’endroit de l’achat. L’appareil
doit nécessairement être accompagné du bon d’achat d’origine
et être dûment conditionné (de préférence dans l’emballage
d’origine avec mention du défaut) ;
• tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler
câbles, piles, etc. avant de retourner l’appareil. Un appareil
retourné jugé défectueux qui s’avère en bon état de marche
pourra faire l’objet d’une note de frais à charge du
consommateur ;
• une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie
fera l’objet de frais de transport ;
• toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux
conditions susmentionnées.
keinen auf de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur
Reparatur zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung des
Geräts heraus, dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem
Kunden eine Untersuchungspauschale berechnet.
• Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden
Transportkosten berechnet.
• Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.
Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst
werden gemäß der Art des Produktes (siehe
Bedienungsanleitung des Gerätes).
Garantía de servicio y calidad Velleman®
Velleman® disfruta de una experiencia de más de 35 años en el
mundo de la electrónica con una distribución en más de 85
países.
Todos nuestros productos responden a normas de calidad
rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para
garantizar la calidad, sometimos nuestros productos
regularmente a controles de calidad adicionales, tanto por
nuestro propio servicio de calidad como por un servicio de
calidad externo. En el caso improbable de que surgieran
problemas a pesar de todas las precauciones, es posible apelar
a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).
Condiciones generales referentes a la garantía sobre
productos de venta al público (para la Unión Europea):
La liste susmentionnée peut être sujette à une
complémentation selon le type de l’article et être
mentionnée dans la notice d’emploi.
• Todos los productos de venta al público tienen un período de
garantía de 24 meses contra errores de producción o errores en
materiales desde la adquisición original;
• Si la queja está fundada y si la reparación o la sustitución de
un artículo es imposible, o si los gastos son desproporcionados,
Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo
equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del precio de
compra. En este caso, recibirá un artículo de recambio o el
reembolso completo del precio de compra al descubrir un
defecto hasta un año después de la compra y la entrega, o un
artículo de recambio al 50% del precio de compra o la
sustitución de un 50% del precio de compra al descubrir un
defecto después de 1 a 2 años.
• Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:
- todos los daños causados directamente o indirectamente al
aparato y su contenido después de la entrega (p.ej. por
oxidación, choques, caída,...) y causados por el aparato, al igual
que el contenido (p.ej. pérdida de datos) y una indemnización
eventual para falta de ganancias;
- partes o accesorios que deban ser reemplazados
regularmente, como por ejemplo baterías, lámparas, partes de
goma, ... (lista ilimitada)
- defectos causados por un incendio, daños causados por el
agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc. ;
- defectos causados a conciencia , descuido o por malos tratos,
un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato
contrario a las instrucciones del fabricante;
- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo
del aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con
uso profesional) ;
- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que
est está previsto el producto inicialmente como está descrito en
el manual del usuario ;
- daños causados por una protección insuficiente al transportar
el aparato.
- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas
por una tercera persona sin la autorización explicita de SA
Velleman® ;
- se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato
ya no está cubierto por la garantía.
• Cualquier reparación se efectuará por el lugar de compra.
Devuelva el aparato con la factura de compra original y
transpórtelo en un embalaje sólido (preferentemente el
embalaje original). Incluya también una buena descripción del
defecto ;
• Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las
pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un
defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del
cliente;
• Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una
reparación efectuada fuera del periode de garantía.
• Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.
Velleman® Service- und Qualitätsgarantie
Velleman® hat gut 35 Jahre Erfahrung in der Elektronikwelt und
vertreibt seine Produkte in über 85 Ländern.
Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen
und gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu
gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer
zusätzlichen Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von unserer
eigenen Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten
Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen,
Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch
(siehe Garantiebedingungen).
Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf
Konsumgüter (für die Europäische Union):
• Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine
Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
• Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose
Reparatur oder ein Austausch des Gerätes unmöglicht ist, oder
wenn die Kosten dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman®
sich darüber entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches
Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder teilweise
zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt
oder eine Rückzahlung im Werte von 100% der Kaufsumme im
Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung,
oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte von 50% der
Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50 % im Falle
eines Defektes im zweiten Jahr.
• Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am
Gerät und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation,
Stöße, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der
Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschädigung für eventuellen
Gewinnausfall.
- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die regelmäßig
ausgewechselt werden, wie z.B. Batterien, Lampen, Gummiteile,
Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste).
- Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden,
Blitz, Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder
unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung,
zweckentfremdete Anwendung oder Nichtbeachtung von
Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.
- Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder
kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher
Anwendung wird die Garantieperiode auf 6 Monate
zurückgeführt).
- Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung
und unsachgemäßen Transport des Gerätes.
- alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen,
Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne
Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.
• Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt
(vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem OriginalKaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerumschreibung
hinzu.
• Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die
Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es
VDSMB14/15
La lista previamente mencionada puede ser adaptada
según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del
artículo en cuestión)
13
HQPOWER®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising