caffeo® ci
DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
ESPAÑOL
Melitta Haushaltsprodukte
GmbH & Co. KG
D-32372 Minden
Bedienungsanleitung
Guide d’utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manual de Instrucciones
Istruzioni per l'uso
ITALIANO
Version 2.0
08/2011
A
C
D
E
F
G
H
7
6
8
5
9
10
4
3
11
2
1
B
14
13
12
I
NEDERLANDS
Beste klant!
Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta® CAFFEO® CI®.
Het verheugt ons u als liefhebber en genieter van vele koffiespecialiteiten te
mogen begroeten.
Met uw nieuwe kwaliteitsproduct Melitta® CAFFEO® CI® zult u veel
bijzondere koffiemomenten beleven. Ongeacht of dit Espresso, Café crème,
Cappuccino of Latte Macchiato is – u kunt met al uw zintuigen genieten van
uw lievelingskoffie en u laten verwennen.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze zorgvuldig,
zodat u en uw gasten lang plezier zullen hebben van de Melitta® CAFFEO®
CI®.
Hebt u behoefte aan meer informatie of hebt u nog vragen over dit product,
neem dan rechtstreeks contact met ons op of bezoek ons op het internet via
www.melitta.nl of www.melitta.be.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe volautomatische koffiemachine.
Het Melitta® CAFFEO®-team
® Registered trademark of a company of the Melitta Group
1
Inhoudsopgave
1 Aanwijzingen bij deze gebruiksaanwijzing...............................................4
1.1 Symbolen in de tekst van deze gebruiksaanwijzing.................................... 4
1.2 Reglementair gebruik.................................................................................. 5
1.3 Niet-reglementair gebruik............................................................................ 5
2 Algemene veiligheidsinstructies...............................................................6
3 Beschrijving van het apparaat.................................................................8
3.1 Legenda bij afbeelding A............................................................................. 8
3.2 Legenda bij afbeelding B............................................................................. 8
3.3Toebehoren................................................................................................. 8
3.4 Overzicht van de bedieningstoetsen........................................................... 9
3.5 Display (voorbeeld Cappuccino)................................................................. 9
4Ingebruikname.......................................................................................10
4.1Opstellen................................................................................................... 10
4.2Aansluiten.................................................................................................. 11
4.3 De eerste keer inschakelen....................................................................... 12
4.4 Bonenreservoir vullen............................................................................... 13
4.5 Watertank vullen........................................................................................ 13
5 In- en uitschakelen.................................................................................14
5.1 Apparaat inschakelen................................................................................ 14
5.2 Apparaat uitschakelen............................................................................... 14
6 Dranken direct bereiden via de bereidingsinstellingen..........................15
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Espresso of Café Crème bereiden............................................................ 15
Cappuccino bereiden................................................................................ 16
Latte Macchiato bereiden.......................................................................... 17
Melkschuim of warme melk bereiden........................................................ 18
Heet water bereiden.................................................................................. 19
Dranken bereiden met gemalen koffie...................................................... 19
7 Toets My coffee: Dranken bereiden met persoonlijke instellingen.........21
2
NEDERLANDS
8 Overzicht en bediening van het menu...................................................22
8.1 Hoofdmenu oproepen............................................................................... 22
8.2 Overzicht van de submenu's..................................................................... 22
8.3 Submenu "My coffee"................................................................................ 23
8.4 Submenu "Onderhoud"............................................................................. 26
8.5 Submenu "Energiebesparende modus".................................................... 27
8.6 Submenu "Tijd instellen"........................................................................... 27
8.7 Submenu "Auto OFF"................................................................................ 28
8.8 Submenu "Waterhardheid"........................................................................ 29
8.9 Submenu "Taal"......................................................................................... 29
8.10 Submenu "Aantallen"................................................................................ 30
8.11 Submenu "Systeem"................................................................................. 30
8.12 Maalgraad instellen................................................................................... 32
9 Verzorging en onderhoud......................................................................33
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
Algemene reiniging................................................................................... 33
Zetgroep reinigen...................................................................................... 33
Koffie-eenheid spoelen (Spoelen)............................................................. 34
Melk-eenheid spoelen ("Programma Easy cleaning")............................... 35
Melk-eenheid reinigen ("Programma Intensive cleaning")........................ 36
Geïntegreerd reinigingsprogramma.......................................................... 38
Geïntegreerd ontkalkingsprogramma........................................................ 40
10 Waterfilter plaatsen, vervangen, verwijderen.........................................43
10.1 Waterfilter plaatsen................................................................................... 43
10.2 Waterfilter vervangen................................................................................ 44
10.3 Waterfilter verwijderen............................................................................... 45
11 Transport en afvalverwijdering...............................................................46
11.1Transport................................................................................................... 46
11.2Afvalverwijdering....................................................................................... 46
12 Storingen verhelpen...............................................................................47
3
1
Aanwijzingen bij deze gebruiksaanwijzing
Voor een betere oriëntatie vouwt u de openvouwbare pagina's aan de voor- en
achterkant van deze gebruiksaanwijzing open.
1.1
Symbolen in de tekst van deze gebruiksaanwijzing
De symbolen in deze gebruiksaanwijzing wijzen u op bijzondere gevaren bij het
gebruik van uw Melitta® CAFFEO® CI® of geven u nuttige tips.
Waarschuwing!
Teksten met dit symbool bevatten informatie m.b.t. uw veiligheid en wijzen op
mogelijke risico's op ongevallen of letsel.
Voorzichtig!
Teksten met dit symbool bevatten informatie over het vermijden van een
verkeerde bediening en wijzen op mogelijke gevaren van materiële schade.
Aanwijzing
Teksten met dit symbool bevatten aanvullende, waardevolle informatie over het
gebruik van uw Melitta® CAFFEO® CI®.
4
Reglementair gebruik
NEDERLANDS
1.2
De Melitta CAFFEO® CI® is uitsluitend bestemd voor het bereiden van koffie en
koffiespecialiteiten, voor het verwarmen van water en van melk.
®
Het reglementair gebruik omvat het volgende:
• dat u de gebruiksaanwijzing aandachtig leest, begrijpt en opvolgt;
• dat u met name de veiligheidsinstructies opvolgt;
• dat u de Melitta® CAFFEO® CI® gebruikt in overeenstemming met
de gebruiksomstandigheden die in deze gebruiksaanwijzing worden
beschreven.
1.3
Niet-reglementair gebruik
Niet-reglementair gebruik is van toepassing wanneer u de Melitta® CAFFEO® CI®
op een andere wijze gebruikt dan in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
Waarschuwing!
Door niet-reglementair gebruik kunt u gewond raken of verbranden door heet
water of hete stoom.
Aanwijzing
De producent is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van nietreglementair gebruik.
5
2
Algemene veiligheidsinstructies
Lees de onderstaande aanwijzingen alstublieft aandachtig door. Wanneer u
de instructies niet opvolgt, kan dit uw eigen veiligheid en die van het apparaat
reduceren.
Waarschuwing!
–– Bewaar o.a. de volgende voorwerpen buiten het bereik van kinderen:
verpakkingsmateriaal, kleine onderdelen.
–– Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich van tevoren met
de bediening vertrouwd hebben gemaakt en op de hoogte zijn van de
mogelijke risico's.
–– Laat kinderen het apparaat nooit zonder toezicht gebruiken of zonder
toezicht in de buurt van het apparaat spelen.
–– Het apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen
(inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of psychische
vermogens, of met gebrek aan ervaring en/of kennis, behalve wanneer
zij door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, worden
begeleid en van deze persoon aanwijzingen krijgen hoe het apparaat moet
worden gebruikt.
–– Gebruik het apparaat alleen, wanneer het in een onberispelijke staat
verkeert.
–– Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Neem voor eventuele
reparaties uitsluitend contact op met de Melitta® Service-hotline.
–– Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, de onderdelen ervan en de
meegeleverde accessoires.
–– Dompel het apparaat nooit onder in water.
–– Raak het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten aan.
–– Steek uw handen tijdens gebruik nooit in het inwendige van het apparaat.
–– Raak hete oppervlakken van het apparaat nooit aan.
–– Het apparaat bevat een knoopbatterij die volgens de milieuvoorschriften
moet worden weggegooid.
–– Volg ook de veiligheidsinstructies op de volgende pagina op.
6
NEDERLANDS
Waarschuwing!
–– Dit apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en in vergelijkbare
toepassingen, zoals: in de keuken voor medewerkers in winkels, kantoren
en andere zakelijke omgevingen; in de agrarische sector; door klanten
in hotels, motels en op andere logeeradressen; in bed-and-breakfastpensions.
–– Neem ook de veiligheidsinstructies in de andere hoofdstukken van deze
gebruiksaanwijzing in acht.
7
3
Beschrijving van het apparaat
3.1
Legenda bij afbeelding A
Afbeeldingnummer
Lekbakje met kopjesplateau en residubak (inwendig)
2
Vlotter voor de waterpeilweergave in het lekbakje
3
In hoogte verstelbare uitloop met LED-verlichting voor
kopjes
4
Tekstdisplay
5
Aan-/uit-knop
6
Watertank
7
2-vaks-bonenreservoir "Bean Select"
8
Vulkoker met deksel
9
Bedieningstoetsen (zie pagina 9)
10
Draaischakelaar (draaiknop)
11
Melkkannetje
3.2
Legenda bij afbeelding B
Afbeeldingnummer
8
Toelichting
12
Netsnoer
13
Zetgroep en typeplaatje (achter het afdekpaneel)
14
Instelknop van de maalgraad
3.3
•
•
•
•
•
•
•
Toelichting
1
Toebehoren
1 melkslang voor pakken melk
1 reinigingsborstel voor de melkslang
1 melkkannetje inclusief melkslang
1 maatschepje met inschroefhulpstuk voor de waterfilter
1 reinigingstab
1 ontkalkingsmiddel
1 fles reinigingsvloeistof voor het melksysteem
Toets
3.5
Overzicht van de bedieningstoetsen
Betekenis
Functie
Espresso
Druk om een Espresso te bereiden.
Café Crème
Druk om een Café Crème te bereiden.
Cappuccino
Druk om een Cappuccino te bereiden.
Latte
Macchiato
Druk om een Latte Macchiato te bereiden.
Melkschuim/
warme melk
Kort drukken om melkschuim te bereiden.
Lang drukken om warme melk te bereiden.
Water
Druk om heet water te bereiden.
My coffee
Druk om vooraf ingestelde, persoonlijke koffieinstellingen te kiezen.
Koffiesterkte
Druk om de koffiesterkte op vier mogelijke
standen in te stellen. De stand wordt op het
tekstdisplay weergegeven.
2 kopjes
Druk hierop om voor het kiezen van de drank
twee kopjes van het gekozen product te bereiden.
NEDERLANDS
3.4
Display (voorbeeld Cappuccino)
ingestelde
koffiesterkte
ingestelde
afgegeven
hoeveelheid
Cappuccino
110 ml 060 ml
voortgangsbalk voor
koffiebereiding
gekozen
koffiespecialiteit
symbool voor
melkschuim
ingestelde
melkschuimhoeveelheid
voortgangsbalk voor
melkschuim
9
4
Ingebruikname
Voer de onderstaande stappen uit voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik
neemt.
• Opstellen
• Aansluiten
• De eerste keer inschakelen
• Taal selecteren
• Tijd instellen
• Bonenreservoir vullen
• Watertank vullen
Wanneer u deze stappen hebt uitgevoerd, is het apparaat klaar voor gebruik. U kunt
dan koffie bereiden.
Wij adviseren u de eerste beide kopjes koffie na de eerste ingebruikname weg
te gieten.
4.1
Opstellen
• Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en droge ondergrond. Houd
een afstand van ongeveer 10 cm tot de muur en andere voorwerpen
aan.
• De residubak bevindt zich al in het lekbakje. Let erop dat het lekbakje
tot aan de aanslag in het apparaat is geschoven.
Voorzichtig!
–– Plaats het apparaat nooit op hete oppervlakken of in vochtige ruimtes.
–– Vervoer of bewaar het apparaat niet in voertuigen of ruimtes met lage
temperaturen, omdat het restwater zou kunnen bevriezen of condenseren,
waardoor het apparaat kan worden beschadigd. Volg de instructies op
pagina 46 op.
10
–– Bewaar het verpakkingsmateriaal, inclusief het piepschuim, voor
het transport en eventuele retourzendingen om transportschade te
voorkomen.
–– Het is heel normaal dat er voor de eerste ingebruikname koffie- en
watersporen in het apparaat aanwezig zijn. Dat komt, doordat het
apparaat in de fabriek op de juiste werking werd gecontroleerd.
4.2
NEDERLANDS
Aanwijzingen
Aansluiten
• Steek het netsnoer in een geschikt stopcontact.
Waarschuwing!
Brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken door verkeerde
netspanning, onjuiste of beschadigde aansluitingen en netsnoeren
–– Controleer of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het
typeplaatje van het apparaat wordt vermeld. Het typeplaatje bevindt zich
aan de rechterkant van het apparaat achter het afdekpaneel (afb. B, nr.
13).
–– Controleer of het stopcontact aan de geldende normen voor elektrische
veiligheid voldoet. Neem in geval van twijfel contact op met een
elektricien.
–– Gebruik nooit een beschadigd netsnoer (beschadigde isolatie, nietgeïsoleerde draden).
–– Laat beschadigde netsnoeren gedurende de garantieperiode uitsluitend
door de fabrikant en daarna door gekwalificeerd, vakkundig personeel
vervangen.
11
4.3
De eerste keer inschakelen
Aanwijzing
Schakel de Melitta® CAFFEO® CI® bij de eerste ingebruikname uitsluitend
zonder waterfilter in.
• Druk op de aan-/uit-knop
schakelen.
(afb. A, nr. 5) om het apparaat in te
→→ De draaiknop wordt verlicht. Op het tekstdisplay verschijnt de opdracht om
een taal te selecteren.
• Draai aan de draaiknop totdat de gewenste taal is geselecteerd en druk
deze in om de gekozen taal op te slaan.
→→ Op het tekstdisplay verschijnt de opdracht om de tijd in te stellen.
• Draai aan de draaiknop totdat het gewenste uur is geselecteerd en druk
deze in om het gekozen uur op te slaan.
• Draai aan de draaiknop totdat de gewenste minuten zijn geselecteerd
en druk deze in om de gekozen minuten op te slaan.
→→ Op het tekstdisplay verschijnt de opdracht om het bonenreservoir te vullen.
• Vul het bonenreservoir (zie pagina 13) en druk ter bevestiging op de
draaiknop.
→→ Op het tekstdisplay verschijnt de opdracht om de watertank te vullen.
• Vul de watertank en plaats deze weer terug in het apparaat (zie pagina
13).
→→ De draaiknop knippert en op het tekstdisplay verschijnt Systeem Start.
• Plaats een bakje onder de uitloop en druk op de draaiknop.
→→ Het apparaat voert een automatische spoeling uit, waarbij heet water uit
de uitloop stroomt. Vervolgens worden de bedieningstoetsen verlicht. Het
apparaat is klaar voor gebruik.
12
Bonenreservoir vullen
Met het 2-vaks-bonenreservoir "Bean Select" kunt u twee verschillende
koffiesoorten naast elkaar gebruiken. Vul bijv. één vak met espressobonen en het
andere met café crème-bonen. Via de selectiehendel kunt u dan gemakkelijk tussen
de soorten wisselen.
• Vul het bonenreservoir (afb. A, nr. 7) met verse koffiebonen. Elk vak
kan met maximaal 135 g koffiebonen worden gevuld.
NEDERLANDS
4.4
• Kies de gewenste bonensoort door de selectiehendel op het betreffende
vak in te stellen.
Waarschuwing!
Gevaar voor personen die geen cafeïne kunnen verdragen.
Omdat er boven het maalwerk altijd een restje van de eerder gebruikte bonen
blijft liggen, vindt er bij het omschakelen op een andere bonensoort een
vermenging van beide soorten plaats. Daarom kunnen de eerste twee kopjes
na het omschakelen op cafeïnevrije bonen nog cafeïne bevatten. Het derde
kopje koffie na het omschakelen is dan ook pas cafeïnevrij.
Voorzichtig!
–– Vul het bonenreservoir uitsluitend met koffiebonen.
–– Vul het bonenreservoir nooit met gemalen, gevriesdroogde of
gekaramelliseerde koffiebonen.
Aanwijzing
Wanneer de tuimelschakelaar tijdens de bereiding rechtop staat, komen er
geen bonen in de molen.
4.5
Watertank vullen
• Klap het deksel van de watertank (afb. A, nr. 6) omhoog en trek de
watertank naar boven uit het apparaat.
• Vul de watertank tot aan de max.-markering met vers leidingwater en
plaats deze weer terug.
13
5
In- en uitschakelen
Om het apparaat voor de eerste ingebruikname in te schakelen, zie pagina 12.
5.1
Apparaat inschakelen
• Plaats een bakje onder de uitloop en druk op de aan-/uit-knop
.
→→ De draaiknop wordt verlicht. Op het tekstdisplay verschijnt een
welkomsttekst. Het apparaat voert een automatische spoeling uit, waarbij
heet water uit de uitloop stroomt. Vervolgens worden de bedieningstoetsen
en de draaiknop verlicht. Het apparaat is klaar voor gebruik.
5.2
Apparaat uitschakelen
• Plaats een bakje onder de uitloop en druk op de aan-/uit-knop
.
→→ Het apparaat voert een automatische spoeling uit, waarbij heet water uit de
uitloop stroomt. Vervolgens schakelt het apparaat zich uit.
• Het is mogelijk verschillende instellingen uit te voeren in het menu voor
de energiebesparende modus en voor het automatisch uitschakelen
(zie pagina 22).
14
NEDERLANDS
6 Dranken direct bereiden via de
bereidingsinstellingen
Er zijn twee verschillende mogelijkheden om dranken te bereiden.
• Standaardbereiding: instellingen, zoals koffiesterkte, koffie- en
melkhoeveelheden, kunnen direct worden gewijzigd tijdens de
bereiding.
• Toets My coffee
: persoonlijke instellingen die vooraf werden
bepaald en opgeslagen, kunnen via de toets My coffee worden
opgeroepen (zie pagina 21).
6.1
Espresso of Café Crème bereiden
Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik (zie "In- en uitschakelen" op
pagina 14).
• Plaats een geschikt bakje onder de uitloop.
• Druk op de instelknop Koffiesterkte
passen.
om de koffiesterkte aan te
• Druk naar wens op de instelknop Espresso
of Café Crème
.
→→ Het maalproces en de koffie-uitgifte starten. De uitgifte wordt automatisch
beëindigd, wanneer de ingestelde, afgegeven hoeveelheid is bereikt.
Café Crème
220 ml
• Draai aan de draaiknop om de afgegeven
hoeveelheid nog tijdens de koffie-uitgifte aan te
passen.
→→ De koffiesterkte wordt via het bonensymbool
weergegeven. De afgegeven hoeveelheid wordt in
milliliters weergegeven.
• Druk op de instelknop Espresso
, Café Crème
of op de
draaiknop om de koffie-uitgifte vroegtijdig af te breken.
15
6.2
Cappuccino bereiden
Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik (zie "In- en uitschakelen" op
pagina 14).
• Plaats een geschikt bakje onder de uitloop.
• Schuif de uitloop zo ver mogelijk omlaag.
• Sluit de korte slang aan op de uitloop en op het meegeleverde Melitta®
CAFFEO® CI®-melkkannetje (afb. C) of gebruik de lange slang bij
gewone pakken melk.
om de koffiesterkte aan te
• Druk op de instelknop Koffiesterkte
passen.
• Druk op de instelknop Cappuccino
Cappuccino
110 ml 060 ml
.
→→ Het maalproces en de koffie-uitgifte starten. De
uitgifte wordt automatisch beëindigd, wanneer de
ingestelde, afgegeven hoeveelheid is bereikt.
→→ De koffiesterkte wordt via het bonensymbool
weergegeven. De afgegeven hoeveelheid wordt in
milliliters weergegeven.
• Draai aan de draaiknop om de afgegeven hoeveelheid nog tijdens de
koffie-uitgifte aan te passen.
• Druk op de draaiknop om de koffie-uitgifte vroegtijdig af te breken.
Het apparaat gaat dan meteen verder met de melkuitgifte.
→→ Het apparaat wordt opgewarmd voor de melkuitgifte.
→→ De melkuitgifte begint. De uitgifte wordt automatisch beëindigd, wanneer de
ingestelde melkhoeveelheid is bereikt.
• Om de koffie- of melkuitgifte volledig af te breken, drukt u op de
instelknop Cappuccino
.
• Draai aan de draaiknop om de melkhoeveelheid nog tijdens de
melkuitgifte aan te passen.
• Druk op de draaiknop om de melkuitgifte vroegtijdig af te breken.
16
6.3
Latte Macchiato bereiden
Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik (zie "In- en uitschakelen" op
pagina 14).
NEDERLANDS
• Voer eventueel het programma Easy cleaning uit. Het apparaat geeft
u daarvoor automatisch de opdracht (zie pagina 35) OF u selecteert
nog een drank.
• Plaats een geschikt bakje onder de uitloop.
• Schuif de uitloop zo ver mogelijk omlaag.
• Sluit de korte slang aan op de uitloop en op het meegeleverde Melitta®
CAFFEO® CI®-melkkannetje (afb. C) of gebruik de lange slang bij
gewone pakken melk.
• Druk op de instelknop Koffiesterkte
• Druk op de instelknop Latte Macchiato
om de koffiesterkte in te stellen.
.
→→ Het apparaat wordt opgewarmd voor de melkuitgifte.
→→ De melkuitgifte begint. De uitgifte wordt automatisch beëindigd, wanneer de
ingestelde melkhoeveelheid is bereikt.
• Draai aan de draaiknop om de melkhoeveelheid nog tijdens de
melkuitgifte in te stellen.
• Druk op de draaiknop om de melkuitgifte vroegtijdig af te breken.
Het apparaat gaat dan meteen verder met de koffie-uitgifte.
→→ Het maalproces en de koffie-uitgifte starten. De uitgifte wordt automatisch
beëindigd, wanneer de ingestelde, afgegeven hoeveelheid is bereikt.
• Om de koffie- of melkuitgifte volledig af te breken, drukt u op de
.
instelknop Latte Macchiato
• Draai aan de draaiknop om de afgegeven hoeveelheid nog tijdens de
koffie-uitgifte aan te passen.
17
Latte Macchiato
110 ml 060 ml
→→ De koffiesterkte wordt via het bonensymbool
weergegeven. De afgegeven hoeveelheid wordt in
milliliters weergegeven.
• Druk op de draaiknop om de koffie-uitgifte
vroegtijdig af te breken.
• Voer eventueel het programma Easy cleaning uit. Het apparaat geeft
u daarvoor automatisch de opdracht (zie pagina 35) OF u selecteert
nog een drank.
6.4
Melkschuim of warme melk bereiden
Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik (zie "In- en uitschakelen" op
pagina 14).
• Plaats een geschikt bakje onder de uitloop.
• Sluit de korte slang aan op de uitloop en op het meegeleverde Melitta®
CAFFEO® CI®-melkkannetje (afb. C) of gebruik de lange slang bij
gewone pakken melk.
• Druk op de instelknop voor melkschuim
. Druk kort om melkschuim
te maken. Druk lang om warme melk te bereiden (let op de display).
→→ Het apparaat wordt opgewarmd voor de melk- of melkschuimuitgifte.
→→ De melk- resp. melkschuimuitgifte begint. De uitgifte wordt automatisch
beëindigd, wanneer de ingestelde melk- of melkschuimhoeveelheid is
bereikt.
• Draai aan de draaiknop om de melk- of melkschuimhoeveelheid nog
tijdens de melk- of melkschuimuitgifte aan te passen.
• Om de melk- of melkschuimuitgifte vroegtijdig af te breken, drukt u op
de instelknop Melkschuim
of op de draaiknop.
• Voer eventueel het programma Easy cleaning uit. Het apparaat geeft
u daarvoor automatisch de opdracht (zie pagina 35) OF u selecteert
nog een drank.
18
Heet water bereiden
Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik (zie "In- en uitschakelen" op
pagina 14).
• Plaats een geschikt bakje onder de uitloop.
• Druk op de instelknop voor heet water
.
NEDERLANDS
6.5
→→ De heetwateruitgifte begint. De uitgifte wordt automatisch beëindigd,
wanneer de ingestelde hoeveelheid water is bereikt.
• Draai aan de draaiknop om de hoeveelheid water nog tijdens de
heetwateruitgifte aan te passen.
• Om de heetwateruitgifte vroegtijdig af te breken, drukt u op de
instelknop Heet water
of op de draaiknop.
6.6
Dranken bereiden met gemalen koffie
Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik (zie "In- en uitschakelen" op
pagina 14).
• Klap het deksel van de vulkoker (afb. A, nr. 8) omhoog.
• Vul de vulkoker met maximaal één maatschepje vers gemalen koffie.
Voorzichtig!
–– Vul de vulkoker uitsluitend met gemalen koffie. Instantproducten kunnen in
de zetgroep blijven plakken.
–– Voeg nooit meer dan een maatschepje (bij het apparaat meegeleverd) toe,
omdat de zetgroep anders te vol raakt.
• Sluit het deksel van de vulkoker.
• Plaats een geschikt bakje onder de uitloop.
• Druk op de bedieningstoets voor de drank die u wilt bereiden, bijv. de
instelknop Café Crème
.
→→ De koffie-uitgifte begint. Deze wordt automatisch beëindigd, wanneer de
ingestelde, afgegeven hoeveelheid is bereikt.
19
• Draai aan de draaiknop om de afgegeven hoeveelheid nog tijdens de
koffie-uitgifte aan te passen.
• Om de heetwateruitgifte vroegtijdig af te breken, drukt u op de
instelknop Heet water
of op de draaiknop.
Aanwijzing
Wanneer u binnen 3 minuten na het openen van de vulkoker geen koffie
bereidt, schakelt het apparaat weer om naar het gebruik van koffiebonen en
werpt het de gemalen koffie in de residubak om te voorkomen dat de zetkamer
later te vol raakt.
Aanwijzing
Het bereiden van 2 kopjes via toets
gemalen koffie.
20
is niet mogelijk bij het zetten met
Toets My coffee: Dranken bereiden met
persoonlijke instellingen
Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik (zie "In- en uitschakelen" op
pagina 14).
• U kunt eventueel in het menu een gebruiker aanmaken en voor deze
gebruiker persoonlijke drankinstellingen opslaan, zie pagina 23.
NEDERLANDS
7
• Plaats een geschikt bakje onder de uitloop.
Marie
• Druk zo vaak op de toets My coffee
gewenste gebruikersnaam verschijnt.
totdat de
• Druk op de bedieningstoets voor de gewenste
drank (zie pagina 15).
→→ De uitgifte van de drank begint. De uitgifte wordt automatisch beëindigd
wanneer de voor de gebruiker ingestelde afgegeven hoeveelheid is bereikt.
• Functie Direct opslaan: wanneer tijdens de bereiding de instellingen
voor bijvoorbeeld afgegeven hoeveelheid of koffiesterkte worden
gewijzigd, dan wordt de wijziging direct onder de geselecteerde
gebruikersnaam opgeslagen.
Aanwijzing
Druk zo vaak op de toets My coffee
totdat de tijd of Klaar wordt
weergegeven om de modus My coffee te verlaten. Het apparaat verlaat
automatisch na enkele minuten de modus My coffee.
21
8
Overzicht en bediening van het menu
8.1
Hoofdmenu oproepen
Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik (zie "In- en uitschakelen" op
pagina 14).
Instellingen
Exit
My Coffee
Onderhoud
• Druk langer dan twee seconden op de draaiknop.
→→ Het hoofdmenu verschijnt op het tekstdisplay.
• Draai aan de draaiknop om het gewenste
submenu te selecteren. De keuze wordt met een
verlichte achtergrond weergegeven.
8.2
Overzicht van de submenu's
Submenu
Betekenis
"Exit"
Hoofdmenu verlaten
"My coffee"
Persoonlijke koffie-instellingen vastleggen, pagina 23.
"Onderhoud"
Spoelen, Easy cleaning, Intensive cleaning, reinigen,
ontkalken, filter plaatsen, pagina 26
"Energiebesparende
modus"
Instellingen voor de energiebesparende modus wijzigen,
pagina 27
"Tijd instellen"
Tijd wijzigen, pagina 27
"Auto OFF"
Instellingen voor automatisch uitschakelen wijzigen,
pagina 28
"Waterhardheid"
De waterhardheid instellen, pagina 29
"Taal"
Taal wijzigen, pagina 29
"Bereiding"
Totaal aantal bereidingen weergeven, pagina 30
"Systeem"
Naar de fabrieksinstellingen resetten, het apparaat
ontluchten, pagina 30
• Druk op de draaiknop om het gewenste submenu op te roepen of om
via Exit het betreffende menu te verlaten.
22
Door op een willekeurige instelknop te drukken, kunt u elk submenu direct
verlaten en weer terugkeren naar de stand-by-modus.
8.3
Submenu "My coffee"
In dit submenu kunt u verschillende drankinstellingen voor de standaardbereiding
en de bereiding My coffee vastleggen en opslaan.
NEDERLANDS
Aanwijzing
Instellingen standaardbereiding: persoonlijke instellingen, zoals afgegeven
hoeveelheid, koffiesterkte, zettemperatuur, melkschuim en melkhoeveelheid,
kunnen in het profiel Standaard worden opgeslagen en rechtstreeks via de
desbetreffende bedieningstoetsen worden opgeroepen.
Instellingen bereiding My coffee: u kunt voor max. vier personen individuele
drankinstellingen vastleggen die u dan door het selecteren van het desbetreffende
profiel met de toets My coffee kunt oproepen.
Gebruikersprofiel bewerken
• Roep het submenu"My coffee" op.
• Draai aan de draaiknop totdat de gebruiker die u wilt bewerken,
is gemarkeerd. U kunt kiezen tussen Naam 1 tot Naam 4 en voor
Standaard.
• Druk op de draaiknop om de gewenste gebruiker, bijv. Naam 1, te
bevestigen.
Gebruikersnaam vastleggen
• Draai aan de draaiknop totdat Naam wijzigen is gemarkeerd en druk
deze in om de keuze te bevestigen.
• Draai aan de draaiknop om de gewenste eerste letters van de naam te
selecteren en druk deze in om de gekozen letters te bevestigen.
a b c d e f g h i j k l m n o
e
p q r s t u v w x y z - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 Exit Marie
→→ De eerste letter verschijnt automatisch als
hoofdletter.
• Ga op dezelfde manier te werk met alle andere
letters. U kunt maximaal negen tekens invoeren.
• Selecteer  om een letter te wissen.
23
• Selecteer het lege veld om een spatie in te voeren.
• Selecteer Exit om de naam op te slaan en terug te keren naar het
submenu My coffee.
Gebruikersinstellingen voor dranken vastleggen
Latte Macchiato
Exit
Melkhoeveelheid
Schuimhoeveelheid
• Draai aan de draaiknop totdat de drank is
gemarkeerd waarvan u de gebruikersinstellingen
wilt vastleggen, bijv. Latte Macchiato, en druk op
de draaiknop om de keuze te bevestigen.
• Draai aan de draaiknop totdat het kenmerk
is gemarkeerd dat u wilt instellen, bijv.
Melkhoeveelheid en druk op de draaiknop om de
keuze te bevestigen.
• Draai aan de draaiknop totdat de gewenste hoeveelheid is gemarkeerd,
bijv. 80 ml, en druk op de draaiknop om de keuze te bevestigen.
Aanwijzing
De fabrieksinstelling wordt gebruikt voor alle eigenschappen waarvoor u geen
instellingen vastlegt.
24
In plaats van via het menu op te slaan is het ook mogelijk tijdens de bereiding
met de toets My coffee
instellingen direct te wijzigen, zoals de koffie- of
melkhoeveelheid. De wijzigingen worden direct onder de gekozen gebruikersnaam
opgeslagen.
De volgende gebruikersinstellingen voor dranken zijn mogelijk:
NEDERLANDS
Functie Direct opslaan
Instellingsmogelijkheden
Afgegeven hoeveelheid: 30 ml tot 220 ml
Koffiesterkte:
instelbaar in vier standen:
mild
normaal
sterk
zeer sterk
Zettemperatuur
laag, gemiddeld, hoog
Melkschuimhoeveelheid 10 ml tot 220 ml
Melkhoeveelheid
0 ml tot 220 ml
Gebruiker als actief/non-actief instellen
Het is bij een aangemaakte gebruiker mogelijk deze op non-actief in te stellen,
bijvoorbeeld wanneer deze gebruiker het apparaat gedurende een langere periode
niet gebruikt. De gebruiker blijft verder wel opgeslagen. Het is alleen niet meer
mogelijk deze via de toets My coffee op te roepen.
Actief/non-actief
Exit
Non-actief√
Actief
• Roep de gebruiker op die u als non-actief wilt
instellen.
• Selecteer de menuoptie Actief/non-actief.
• Draai aan de draaiknop totdat Non-actief is
gemarkeerd en druk de draaiknop in om de
selectie te bevestigen.
→→ De gebruiker is op non-actief gezet. Achter Non-actief verschijnt een haakje
als bevestiging.
• Ga op dezelfde wijze te werk om de gebruiker weer te activeren.
25
8.4
Submenu "Onderhoud"
In dit submenu kunt u verschillende geïntegreerde verzorgings- en
reinigingsprogramma's opstarten.
Menuoptie
Betekenis
"Exit"
Submenu verlaten
"Spoelen"
Koffie-eenheid spoelen, pagina 34
"Easy cleaning"
De melk-eenheid spoelen, pagina 3534
"Intensive cleaning"
Een intensief reinigingsprogramma voor de melk-eenheid
uitvoeren, pagina 36
"Reiniging"
Een reinigingsprogramma voor de koffie-eenheid
uitvoeren, pagina 38
"Ontkalken"
Een ontkalkingsprogramma voor de koffie-eenheid
uitvoeren, pagina 40
"Filter"
De waterfilter plaatsen, vervangen, verwijderen, pagina
43
Verzorgings- en reinigingsprogramma opstarten
• Roep het submenu Onderhoud op.
Onderhoud
Easy cleaning
Intensive cleaning
Reiniging
→→ Op het tekstdisplay verschijnt het verzorgings- en
reinigingsprogramma.
• Draai aan de draaiknop totdat het verzorgingsen reinigingsprogramma dat u wilt opstarten, is
gemarkeerd, bijv. Intensive cleaning en druk op
de draaiknop om de keuze te bevestigen.
• Draai aan de draaiknop totdat Starten is gemarkeerd en druk deze in
om met het programma te beginnen.
→→ Afhankelijk van het programma worden op het tekstdisplay verschillende
opdrachten en informatiemeldingen weergegeven.
26
Submenu "Energiebesparende modus"
In dit submenu kunt u instellen na verloop van hoeveel tijd het apparaat naar de
energiebesparende modus wordt geschakeld. In de fabriek is 5 minuten ingesteld.
Energiebesp. modus
Exit
5 min√
15 min
• Roep het submenu Energiebesp. modus op.
• Draai aan de draaiknop totdat de gewenste tijd
is gemarkeerd waarna het apparaat naar de
energiebesparende modus wordt geschakeld,
en druk op de draaiknop om de selectie te
bevestigen.
NEDERLANDS
8.5
• Of selecteer OFF wanneer het apparaat nooit naar de
energiebesparende modus moet worden geschakeld.
Aanwijzing
In de energiebesparende modus verbruikt het apparaat duidelijk minder
energie dan in de stand-bymodus. Wij adviseren echter om het apparaat,
indien het langere tijd niet wordt gebruikt (bijv. 's nachts), via de aan-/uit-knop
uit te schakelen.
8.6
Submenu "Tijd instellen"
In dit submenu kunt u de tijd wijzigen of de weergave op het display uitschakelen.
Tijd instellen
13 : 10 : 07
• Roep het submenu Tijd instellen op.
• Draai aan de draaiknop om het gewenste uur te
selecteren en druk deze ter bevestiging in.
• Draai aan de draaiknop om de gewenste minuut
te selecteren en druk deze in om deze te
bevestigen.
→→ De tijd is opgeslagen. Het apparaat keert automatisch terug naar het
hoofdmenu.
Tijdweergave deactiveren
• Voer de tijd 00.00 in.
→→ Het apparaat geeft geen tijd aan wanneer het klaar is voor gebruik.
27
8.7
Submenu "Auto OFF"
In dit submenu kunt u instellen na verloop van hoeveel tijd het apparaat zich
automatisch uitschakelt. In de fabriek is 30 minuten ingesteld. U kunt ook een
precieze tijd instellen, waarop het apparaat automatisch uitschakelt.
• Roep het submenu Auto OFF op.
Auto OFF
Exit
OFF na...
OFF om...
• Draai aan de draaiknop totdat OFF na ... is
gemarkeerd, wanneer u een aflooptijd wilt
programmeren en druk deze in om de selectie te
bevestigen.
• Draai aan de draaiknop om de tijd (van 30
minuten tot 8 uur) in te stellen na verloop van
welke het apparaat automatisch uitschakelt.
• Druk op de draaiknop om de gewenste tijd, bijv. "1 uur", te bevestigen.
→→ De tijd is opgeslagen. Het apparaat keert automatisch terug naar het
hoofdmenu.
Auto OFF om ...
• Draai aan de draaiknop totdat OFF om... is gemarkeerd, wanneer u een
uitschakeltijdstip wilt programmeren.
• Draai aan de draaiknop om het gewenste uur te selecteren en druk
deze ter bevestiging in.
• Draai aan de draaiknop om de gewenste minuut te selecteren en druk
deze in om deze te bevestigen.
→→ De tijd is opgeslagen. Het apparaat keert automatisch terug naar het
hoofdmenu.
Aanwijzing
Het is niet mogelijk de Auto OFF-functie volledig uit te schakelen. Het apparaat
wordt na de laatste activiteit telkens op zijn vroegst na 30 minuten en op zijn
laatst na 8 uur uitgeschakeld. Bij instelling van een uitschakeltijd (OFF na...)
en een uitschakeltijdstip (OFF om...) kiest het apparaat na de laatste activiteit
telkens de uitschakeltijd die als eerste ingaat.
28
Submenu "Waterhardheid"
In dit submenu kunt u de waterhardheid instellen.
Gebruik de meegeleverde teststrook om de waterhardheid in uw gebied vast te
stellen. Lees de aanwijzingen op de verpakking van de teststrook. In de fabriek is
een waterhardheid van "Zeer hard" ingesteld.
Bereik waterhardheid
°dH
°f
zacht
0 - 7,2 °dH
0 - 13 °f
gemiddeld
7,2 - 14 °dH
13 - 25 °f
hard
14 - 21,2 °dH
25 - 38 °f
zeer hard
> 21,2 °dH
> 38 °f
Waterhardheid
Exit
Hard
Zeer hard√
NEDERLANDS
8.8
• Roep het submenu Waterhardheid op.
• Draai aan de draaiknop totdat de gewenste
waterhardheid is gemarkeerd, bijv. Zeer hard.
• Druk op de draaiknop om de geselecteerde
waterhardheid op te slaan.
→→ De waterhardheid is opgeslagen. Het apparaat keert automatisch terug naar
het hoofdmenu.
8.9
Submenu "Taal"
In dit submenu kunt u de taal van het display instellen.
• Roep het submenu Taal op.
Taal
Exit
Nederlands√
English
• Draai aan de draaiknop totdat de gewenste taal
is gemarkeerd en druk deze in om de gekozen
taal op te slaan.
→→ De vraag Taal vervangen? wordt weergegeven.
• Draai aan de draaiknop totdat Ja is gemarkeerd
en druk deze in om de keuze te bevestigen.
→→ De gekozen taal is opgeslagen. Het apparaat keert automatisch terug naar
het hoofdmenu.
29
8.10 Submenu "Aantallen"
In dit submenu kunt u het totale aantal bereide koffiespecialiteiten vanaf de
ingebruikname laten weergeven.
Aantallen
00273
• Roep het submenu Aantallen op.
• Het totale aantal bereide dranken wordt
weergegeven.
8.11 Submenu "Systeem"
In dit submenu is het mogelijk het apparaat naar de fabrieksinstellingen te resetten
en het apparaat te ontluchten.
Naar fabrieksinstellingen resetten
• Roep het submenu Systeem op.
Fabrieksinstellingen
Exit
Resetten
• Draai aan de draaiknop totdat Fabrieksinstelling
is gemarkeerd en druk deze in om de selectie te
bevestigen.
• Draai aan de draaiknop totdat Resetten? is
gemarkeerd en druk deze in om de selectie te
bevestigen.
→→ Alle instellingen, ook de persoonlijke instellingen in het menu My coffee,
worden naar de fabrieksinstellingen gereset.
30
Espresso
Café Crème
Cappuccino
Latte Macchiato
Afgegeven hoeveelheid
50 ml
Koffiesterkte
sterk
Zettemperatuur
normaal
Afgegeven hoeveelheid
120 ml
Koffiesterkte
normaal
Zettemperatuur
normaal
Afgegeven hoeveelheid
60 ml
Melkschuimhoeveelheid
80 ml
Koffiesterkte
sterk
Zettemperatuur
hoog
Afgegeven hoeveelheid
70 ml
Melkschuimhoeveelheid
180 ml
Melkhoeveelheid
0 ml
Koffiesterkte
normaal
Zettemperatuur
hoog
NEDERLANDS
Overzicht van de fabrieksinstellingen
Apparaat ontluchten
Wij adviseren om het apparaat te ontluchten, indien het langere tijd niet wordt
gebruikt en vóór transport. Dan is het apparaat ook tegen vorstschade beschermd.
• Verwijder eventueel de waterfilter, zie pagina 43.
• Plaats een bakje onder de uitloop.
• Roep het submenu Systeem op.
Ontluchten
Exit
Starten
• Draai aan de draaiknop totdat Ontluchten is
gemarkeerd en druk deze in om de selectie te
bevestigen.
• Draai aan de draaiknop totdat Starten is
gemarkeerd en druk deze in om de selectie te
bevestigen.
31
• Sluit de slang aan op het lekbakje en op de uitloop (afb. D) en druk ter
bevestiging op de draaiknop.
→→ Het apparaat warmt op.
Waarschuwing!
Gevaar voor verbranding en verschroeiing door hete stoom
Bij het ontluchten komt er hete stoom uit het apparaat. Kom nooit met een
lichaamsdeel, bijv. het gezicht, in contact met de hete stoom.
Ontluchten
Watertank
verwijderen
• Klap het deksel van de watertank
(afb. A, nr. 6) omhoog en trek de watertank naar
boven uit het apparaat.
→→ Het apparaat wordt ontlucht. Vervolgens schakelt
het apparaat automatisch volledig uit.
8.12 Maalgraad instellen
De maalgraad werd voor de levering optimaal ingesteld. Wij adviseren u daarom de
maalgraad pas na ongeveer 1000 koffiebereidingen (ongeveer 1 jaar) opnieuw in te
stellen.
U kunt de maalgraad alleen instellen, terwijl de molen draait. Stel de maalgraad
dus direct na de start van de koffiebereiding in.
Als het koffiearoma niet krachtig genoeg is, adviseren wij instelling van een fijnere
maalgraad.
• Zet de hendel (afb. B, nr. 14) in één van de drie posities (gezien vanuit
de achterzijde van het apparaat).
Stand van de hendel 32
Maalgraad
links
fijn
midden
gemiddeld
rechts
grof
(fabrieksinstelling)
Verzorging en onderhoud
9.1
Algemene reiniging
• Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek
en een gangbaar afwasmiddel.
NEDERLANDS
9
• Leeg en reinig het lekbakje regelmatig, uiterlijk wanneer de vlotter
(afb. A, nr. 2) boven het kopjesplateau uitsteekt.
• Reinig regelmatig de residubak.
Voorzichtig!
Gebruik geen schurende doekjes, sponsjes of reinigingsmiddelen om
beschadigingen aan het oppervlak van het apparaat te voorkomen.
9.2
Zetgroep reinigen
Voorwaarde: het apparaat is uitgeschakeld (zie "In- en uitschakelen" op
pagina 14).
Aanwijzing
Voor een optimale bescherming van uw apparaat adviseren wij u de zetgroep
eenmaal per week onder stromend leidingwater te reinigen.
• Steek uw hand in de uitsparing aan de rechterkant van het apparaat
(afb. B, nr. 13) en trek het afdekpaneel er naar rechts af.
• Druk de rode knop op de greep van de zetgroep (afb. E) in en draai de
greep met de wijzers van de klok mee tot aan de aanslag (circa 75°).
• Trek de zetgroep aan de greep uit het apparaat.
• Laat de zetgroep in dezelfde staat staan (beweeg of verdraai de
onderdelen van de zetgroep niet).
• Spoel de zetgroep als geheel onder stromend water zorgvuldig aan alle
kanten af. Let er vooral op dat het in afb. F weergegeven oppervlak vrij
is van koffieresten.
33
Voorzichtig!
Reinig de zetgroep nooit in de vaatwasser.
• Laat de zetgroep uitdruppelen.
• Verwijder eventueel koffieresten van de oppervlakken aan de
binnenkant van het apparaat waarop de zetgroep wordt geplaatst.
• Plaats de zetgroep weer in het apparaat en draai de greep van de
zetgroep tegen de wijzers van de klok in tot aan de aanslag om de
zetgroep te vergrendelen.
• Plaats de twee vergrendelingen van het afdekpaneel achter in het
apparaat en zwenk het afdekpaneel naar links tot dit vastklikt.
9.3
Koffie-eenheid spoelen (Spoelen)
Het apparaat voert bij het inschakelen en - wanneer er een drank is bereid - bij het
uitschakelen automatisch een spoeling van de koffie-eenheid uit. U kunt de koffieeenheid ook tussendoor spoelen.
• Plaats een bakje onder de uitloop.
• Roep het submenu Onderhoud op.
• Draai aan de draaiknop totdat Spoelen is gemarkeerd en druk deze in
om de selectie te bevestigen.
• Draai aan de draaiknop totdat Starten is gemarkeerd en druk deze in
om de selectie te bevestigen.
→→ Het spoelen begint. Daarbij loopt er heet water uit de uitloop.
34
Melk-eenheid spoelen ("Programma Easy cleaning")
Telkens wanneer er een drank met melk werd bereid, geeft het apparaat u de
opdracht de melk-eenheid te spoelen (Easy cleaning?).
• Plaats een bakje onder de uitloop.
• Druk op de draaiknop om het programma "Easy cleaning" te starten.
• Sluit de slang aan op de uitloop en op het lekbakje (afb. D).
NEDERLANDS
9.4
• Druk op de draaiknop om het aansluiten van de slang te bevestigen.
→→ Het programma "Easy cleaning" begint. Er loopt dan heet water uit de
uitloop en door de slang in het lekbakje.
U kunt de melk-eenheid ook tussendoor spoelen.
Onderhoud
Snelspoelen
Easy cleaning
Intensive cleaning
Easy cleaning
Exit
Starten
• Plaats een bakje onder de uitloop.
• Roep het submenu Onderhoud op.
• Draai aan de draaiknop totdat Easy cleaning
is gemarkeerd en druk deze in om de keuze te
bevestigen.
• Draai aan de draaiknop totdat Starten is
gemarkeerd en druk deze in om met het
programma te beginnen.
• Sluit de slang aan op de uitloop en op het
lekbakje (afb. D).
• Druk op de draaiknop om het aansluiten van de slang te bevestigen.
→→ Het programma "Easy cleaning" begint. Er loopt dan heet water uit de
uitloop en door de slang in het lekbakje.
35
9.5
Melk-eenheid reinigen
("Programma Intensive cleaning")
Bij het programma "Intensive cleaning" wordt de melk-eenheid met behulp van een
reinigingsmiddel intensief gereinigd.
Voorzichtig!
Gebruik alleen het reinigingsmiddel voor het melksysteem van Melitta® voor
volautomatische koffiemachines. Dit reinigingsmiddel is exact afgestemd op de
Melitta® CAFFEO® CI®. Wanneer u andere reinigingsmiddelen gebruikt, kan het
apparaat beschadigd raken.
• Reinig de melkslang en de melkuitloopopeningen eventueel met de
meegeleverde reinigingsborstel.
Onderhoud
Easy cleaning
Intensive cleaning
Reiniging
Intensive cleaning
Exit
Starten
• Plaats een geschikt bakje met een inhoud
van minimaal 0,5 l onder de uitloop (bijv. de
residubak).
• Roep het submenu Onderhoud op.
• Draai aan de draaiknop totdat Intensive cleaning
is gemarkeerd en druk deze in om de keuze te
bevestigen.
• Draai aan de draaiknop totdat Starten is
gemarkeerd en druk deze in om met het
programma te beginnen.
• Vul het melkkannetje met 50 ml reinigingsmiddel
voor het melksysteem en vul deze vervolgens
aan met warm leidingwater tot de 0,5 l-markering.
• Sluit de slang aan op het melkkannetje en op de uitloop en druk ter
bevestiging op de draaiknop.
→→ Het programma "Intensive cleaning" begint. Er loopt dan stoom en heet
reinigingsmiddel uit de uitloop.
→→ Vervolgens wordt het programma automatisch onderbroken en verschijnt de
opdracht om het melkkannetje te spoelen.
• Spoel het melkkannetje grondig uit en vul het vervolgens met 0,5 l vers
leidingwater.
36
• Sluit de slang aan op het melkkannetje en op de uitloop.
• Druk ter bevestiging op de draaiknop.
• Leeg het bakje onder de uitloop en plaats dit terug.
• Druk op de draaiknop om het programma te vervolgen.
→→ Voor het spoelen loopt er heet water uit de uitloop. Vervolgens is het
apparaat klaar voor gebruik.
NEDERLANDS
• Druk ter bevestiging op de draaiknop.
Aanwijzing
Voor een optimale bescherming van uw apparaat en de beste hygiëne
adviseren wij u het programma "Intensive cleaning" eenmaal per week uit te
voeren.
Onderdelen van het melksysteem reinigen
Wij raden aan naast het programma "Intensive cleaning" het melkkannetje, de
melkverdeler en het afdekpaneel van de voorste melkverdeler regelmatig te
reinigen.
• Trek de slang van de uitloop af.
• Klap de uitloop naar voren open.
• Trek de melk-eenheid in de pijlrichting omlaag van de uitloop af
(afb. G).
• Trek het voorste afdekpaneel van de melkverdeler af (afb. H).
• Spoel de individuele componenten af onder heet water.
• Het melkkannetje en de melkverdeler zijn geschikt voor de vaatwasser.
Voorzichtig!
Het voorste afdekpaneel met de verchroomde uitloop-openingen mag niet in
de vaatwasser worden gereinigd.
• Montage geschiedt in omgekeerde volgorde.
37
9.6
Geïntegreerd reinigingsprogramma
Het geïntegreerde reinigingsprogramma verwijdert afzettingen en resten van
koffievet die niet met de hand kunnen worden verwijderd. Het duurt in totaal
ongeveer 10 minuten. Tijdens het programma kunt u op de voortgangsbalk op het
tekstdisplay altijd zien hoe ver het programma is gevorderd.
Voor een optimaal reinigingsresultaat adviseren wij u eerst de zetgroep te reinigen
(zie pagina 33).
Voorzichtig!
–– Voer het geïntegreerde reinigingsprogramma iedere 2 maanden of
na ongeveer 200 bereide kopjes uit, uiterlijk echter wanneer er op het
tekstdisplay daarvoor een opdracht verschijnt.
–– Gebruik alleen de reinigingstabs van Melitta® voor volautomatische
koffiemachines. Deze reinigingstabs zijn exact afgestemd op de Melitta®
CAFFEO® CI®. Wanneer u andere reinigingsmiddelen gebruikt, kan het
apparaat beschadigd raken.
Voer het geïntegreerde reinigingsprogramma als volgt uit:
1 klap het deksel van de watertank (afb. A, nr. 6) omhoog en trek de
watertank naar boven uit het apparaat.
2 Vul de watertank tot aan de max.-markering met vers leidingwater en
plaats deze weer terug.
Onderhoud
Intensive cleaning
Reiniging
Ontkalken
Reiniging
Exit
Starten
3 Sluit de slang aan op het lekbakje en op de
uitloop (afb. D).
4 Roep het submenu Onderhoud op.
5 Draai aan de draaiknop totdat Reiniging is
gemarkeerd en druk deze in om de keuze te
bevestigen.
6 Draai aan de draaiknop totdat Starten is
gemarkeerd en druk deze in om met het
programma te beginnen.
7 Giet het lekbakje en de residubak leeg en plaats
deze vervolgens terug.
38
Reiniging
Reinigingstablet in
vulkoker
leggen
Reiniging
Bakje en
reservoir
leegmaken
→→ Er worden eerst twee spoelingen uitgevoerd.
Daarna wordt op het tekstdisplay de opdracht
Reinigingstablet in vulkoker leggen weergegeven.
NEDERLANDS
8 Plaats een bakje met een inhoud van ca. 0,7 l
of de residubak onder de uitloop en druk op de
draaiknop om verder te gaan.
9 Open het deksel van de vulkoker, doe er een
reinigingstab in (afb. I) en sluit het deksel van de
vulkoker.
→→ Het geïntegreerde reinigingsproces wordt
voortgezet. Dit proces duurt ongeveer 5 minuten.
Er loopt dan heet water uit de uitloop en door het
inwendige van het apparaat in het lekbakje. Daarna
wordt op het tekstdisplay de opdracht Bakje en
reservoir leegmaken weergegeven.
10 Leeg het bakje dat onder de uitloop staat.
11 Leeg het lekbakje en de residubak en plaats
deze weer terug. Zet bovendien het bakje weer
onder de uitloop.
Reiniging
Bakje en
reservoir
leegmaken
→→ Het geïntegreerde reinigingsproces wordt
voortgezet. Dit proces duurt ongeveer 5 minuten.
Er loopt dan heet water uit de uitloop en door het
inwendige van het apparaat in het lekbakje. Daarna
wordt op het tekstdisplay de opdracht Bakje en
reservoir leegmaken weergegeven.
12 Leeg het bakje onder de uitloop, het lekbakje en
de residubak en plaats deze weer terug.
→→ Het geïntegreerde reinigingsprogramma is afgerond. Het apparaat is klaar
voor gebruik.
39
9.7
Geïntegreerd ontkalkingsprogramma
Het geïntegreerde ontkalkingsprogramma verwijdert kalkresten in het inwendige
van het apparaat. Het duurt in totaal ongeveer 25 minuten. Tijdens het programma
kunt u op de voortgangsbalk op het tekstdisplay altijd zien hoe ver het programma
is gevorderd.
Voorzichtig!
–– Voer het geïntegreerde ontkalkingsprogramma iedere 3 maanden uit,
uiterlijk echter wanneer er op het tekstdisplay daarvoor een opdracht
verschijnt.
–– Gebruik uitsluitend de ontkalker Melitta® ANTI CALC Espresso Machines.
Deze ontkalkingsproducten zijn exact afgestemd op de Melitta® CAFFEO®
CI®.
–– Gebruik nooit azijn of andere ontkalkingsmiddelen.
Voer het geïntegreerde ontkalkingsprogramma als volgt uit:
Onderhoud
Reiniging
Ontkalken
Filter
1 roep het submenu Onderhoud op.
Ontkalken
Exit
Starten
3 Draai aan de draaiknop totdat Starten is
gemarkeerd en druk deze in om met het
programma te beginnen.
Ontkalken
Bakje en
reservoir
leegmaken
Ontkalken
Watertank
verwijderen
2 Draai aan de draaiknop totdat Ontkalken is
gemarkeerd en druk deze in om de keuze te
bevestigen.
→→ Daarna wordt op het tekstdisplay de opdracht
Bakje en reservoir leegmaken weergegeven.
4 Giet het lekbakje en de residubak leeg en plaats
deze vervolgens terug.
→→ Op het tekstdisplay wordt de opdracht Watertank
verwijderen weergegeven.
5 Klap het deksel van de watertank (afb. A, nr. 6)
omhoog en trek de watertank naar boven uit het
apparaat en leeg deze volledig.
6 Wanneer er een waterfilter wordt gebruikt,
moet deze uit de watertank worden
verwijderd.
40
Waarschuwing!
Risico op huidirritatie door ontkalker
Let op de veiligheidsinstructies en de aangegeven hoeveelheden op de
verpakking van de ontkalker.
NEDERLANDS
7 Plaats de ontkalker (bijv. de vloeibare ontkalker Melitta® ANTI CALC
Espresso Machines) volgens de aanwijzingen op de verpakking in de
watertank.
8 Plaats de watertank weer terug.
9 Plaats een bakje met een inhoud van ca. 0,7 l
of de residubak onder de uitloop en druk op de
draaiknop om verder te gaan.
10 Sluit de slang aan op het lekbakje en op de
uitloop (afb. D) en druk ter bevestiging op de
draaiknop.
Ontkalken
Bakje en
reservoir
leegmaken
→→ Het geïntegreerde ontkalkingsprogramma wordt
vervolgd. Dit proces duurt ongeveer 20 minuten.
Er loopt dan heet water uit de uitloop, door het
inwendige van het apparaat en door de slang in
het lekbakje. Daarna wordt op het tekstdisplay
de opdracht Bakje en reservoir leegmaken
weergegeven.
11 Trek de slang van het lekbakje af.
12 Giet het lekbakje en de residubak leeg en plaats
deze vervolgens terug.
Ontkalken
Watertank
vullen
13 Sluit de slang opnieuw op het lekbakje aan en
plaats het bakje weer onder de uitloop.
→→ Op het tekstdisplay wordt de opdracht Watertank
vullen weergegeven.
14 Klap het deksel van de watertank (afb. A, nr. 6)
omhoog en trek de watertank naar boven uit het
apparaat.
15 Spoel de watertank grondig uit en vul deze tot
aan de max.-markering met leidingwater.
41
Ontkalken
Bakje en
reservoir
leegmaken
→→ Het geïntegreerde ontkalkingsprogramma wordt
vervolgd. Dit proces duurt ongeveer 5 minuten.
Er loopt dan heet water uit de uitloop en door het
inwendige van het apparaat in het lekbakje. Daarna
wordt op het tekstdisplay de opdracht Bakje en
reservoir leegmaken weergegeven.
16 Trek de slang van het lekbakje af.
17 Giet het lekbakje en de residubak leeg en plaats
deze vervolgens terug.
→→ Het geïntegreerde ontkalkingsprogramma is
afgerond. Het apparaat is klaar voor gebruik.
42
Waterfilter plaatsen, vervangen, verwijderen
Het apparaat heeft een Melitta® Claris®-waterfilter voor het filteren van kalk en
andere schadelijke stoffen. Wanneer u de filter gebruikt, hoeft u het apparaat
minder vaak te ontkalken. Door de veilige bescherming tegen verkalking wordt de
levensduur van uw apparaat verlengd. De waterfilter dient regelmatig – uiterlijk
wanneer het apparaat daarvoor de opdracht geeft – te worden vervangen. Wanneer
de waterfilter wordt geplaatst, vervangen of verwijderd, moet dit worden bevestigd
via het submenu Filter. Na het plaatsen of vervangen stelt het apparaat de
waterfiltercyclus in op nul en het systeem kan u dan op tijd de opdracht geven de
waterfilter te vervangen.
NEDERLANDS
10
10.1 Waterfilter plaatsen
Aanwijzing
Leg de waterfilter gedurende een paar minuten in een glas met vers, koud
leidingwater voordat u deze plaatst.
Onderhoud
Ontkalken
Filter
Exit
Filter
Exit
Filter plaatsen
Filter vervangen
• Roep het submenu Onderhoud op.
• Draai aan de draaiknop totdat Filter is
gemarkeerd en druk deze in om de keuze te
bevestigen.
• Draai aan de draaiknop totdat Filter plaatsen
is gemarkeerd en druk deze in om de keuze te
bevestigen.
• Draai aan de draaiknop totdat Starten is
gemarkeerd en druk deze in om de selectie te
bevestigen.
• Klap het deksel van de watertank (afb. A, nr. 6) omhoog en trek de
watertank naar boven uit het apparaat.
• Schroef de Melitta® Claris®-waterfilter met behulp van de schroefhulp
aan de achterzijde van het meegeleverde maatschepje voorzichtig in de
schroefdraad onderaan de watertank.
• Vul de watertank tot aan de max.-markering met vers leidingwater en
plaats deze weer terug.
• Druk op de draaiknop.
43
• Plaats een bakje met een inhoud van ca. 0,5 l onder de uitloop en druk
op de draaiknop om dit te bevestigen.
→→ Het apparaat spoelt en gaat vervolgens terug naar de stand-bymodus.
De waterhardheid is automatisch ingesteld op Zacht.
10.2 Waterfilter vervangen
Vervang de waterfilter wanneer er op het tekstdisplay daarvoor een opdracht
verschijnt.
Onderhoud
Ontkalken
Filter
Exit
Filter
Exit
Filter plaatsen
Filter vervangen
• Roep het submenu Onderhoud op.
• Draai aan de draaiknop totdat Filter is
gemarkeerd en druk deze in om de keuze te
bevestigen.
• Draai aan de draaiknop totdat Filter vervangen
is gemarkeerd en druk deze in om de keuze te
bevestigen.
• Draai aan de draaiknop totdat Starten is
gemarkeerd en druk deze in om de selectie te
bevestigen.
• Klap het deksel van de watertank (afb. A, nr. 6) omhoog en trek de
watertank naar boven uit het apparaat.
• Draai de waterfilter uit de schroefdraad onderaan de watertank.
• Schroef de nieuwe Melitta® Claris®-waterfilter met behulp van de
schroefhulp aan de achterzijde van het meegeleverde maatschepje in
de schroefdraad onderaan de watertank.
• Vul de watertank tot aan de max.-markering met vers leidingwater en
plaats deze weer terug.
• Druk op de draaiknop.
• Plaats een bakje met een inhoud van ca. 0,5 l onder de uitloop en druk
op de draaiknop om dit te bevestigen.
→→ Het apparaat spoelt en gaat vervolgens terug naar de stand-bymodus.
44
• Klap het deksel van de watertank (afb. A, nr. 6) omhoog en trek de
watertank naar boven uit het apparaat.
• Draai de waterfilter uit de schroefdraad onderaan de watertank.
• Plaats de watertank weer terug.
• Selecteer de menuoptie Filter verwijderen in het submenu.
NEDERLANDS
10.3 Waterfilter verwijderen
• Draai aan de draaiknop totdat Starten is gemarkeerd en druk deze in
om de selectie te bevestigen.
→→ De melding Filter is verwijderd, waterhardheid instellen wordt weergegeven.
• Druk op de draaiknop.
• Draai aan de draaiknop totdat de gewenste waterhardheid is
gemarkeerd, bijv. Zeer hard, en druk deze in om de selectie op te slaan.
→→ Het apparaat keert weer terug naar het hoofdmenu.
Aanwijzing
De Melitta® Claris®-waterfilter mag niet gedurende langere tijd droog staan. Wij
adviseren u dan ook, wanneer u het apparaat gedurende een langere periode
niet gebruikt, de Melitta® Claris®-waterfilter in een glas water in de koelkast te
bewaren.
45
11
Transport en afvalverwijdering
11.1 Transport
• Reinig het lekbakje en de residubak.
• Ontlucht het apparaat, pagina 31.
• Leeg het bonenreservoir.
• Bevestig de losse onderdelen (kopjesplateau, enz.) met geschikt
plakband.
• Vervoer het apparaat, indien mogelijk, in de originele verpakking,
inclusief piepschuim, om transportschade te vermijden.
Voorzichtig!
Vervoer of bewaar het apparaat niet in voertuigen of ruimtes met lage
temperaturen, omdat het restwater zou kunnen bevriezen of condenseren,
waardoor het apparaat kan worden beschadigd.
11.2 Afvalverwijdering
• Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier via een
geschikt inzamelsysteem.
46
Storingen verhelpen
Storing
Oorzaak
Maatregel
Koffie loopt slechts
druppelsgewijze.
Maalgraad te fijn.
Maalgraad grover instellen.
Zetgroep reinigen.
Event. ontkalken.
Event. geïntegreerd
reinigingsprogramma uitvoeren.
Koffie loopt niet door.
Watertank niet gevuld
of niet correct in het
apparaat gezet.
Watertank vullen en op juiste
plaatsing letten.
Zetgroep is verstopt.
Zetgroep reinigen.
Molen maalt geen
koffiebonen.
Molen maakt veel
lawaai.
NEDERLANDS
12
Bonen vallen niet in de Licht op het bonenreservoir
molen (bonen bevatten tikken.
te veel olie).
Tuimelschakelaar
staat verticaal.
Zet de tuimelschakelaar naar
rechts of links.
Vreemd voorwerp in
de molen.
Contact opnemen met de
Hotline.
Vreemd voorwerp in
de molen.
Contact opnemen met de
Hotline.
Zetgroep kan na te zijn Zetgroep is niet correct Controleer of de greep voor de
verwijderd niet meer
vergrendeld.
vergrendeling van de zetgroep
worden teruggeplaatst.
correct is vastgeklikt.
Weergave
Systeemfout op het
tekstdisplay.
Aandrijving staat niet
in de juiste positie.
Druk tegelijkertijd op de
en de toets
aan-/uit-knop
. Het apparaat
My coffee
voert een initialisatie uit.
Softwarestoring
Schakel het toestel uit en weer
in met de aan-/uit-knop
; neem contact op met de
Hotline indien dit geen resultaat
oplevert.
47
Neemt u a.u.b. contact op met de Melitta® hotline, indien u het probleem niet heeft
kunnen verhelpen met de hierboven genoemde oplossingen.
Nederland: 0031 183 642 642
België: 0032 9 331 52 30
Waarschuwing!
Gevaar voor kneuzingen
Steek uw handen tijdens gebruik nooit in het inwendige van het apparaat.
48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising