User manual
2
HR1388
HR1387
3
User manual
1
4203.064.5869.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
General description (Fig. 1)
1Pusher
2 Lid with feeding tube
3 Coarse shredding disc
4 Fine shredding disc
5 Fine slicing disc
6 Coarse slicing disc
7 Julienne disc
8 Disc holder
9 French fries disc (HR1388 only)
10 Tool holder
11 Bowl with spout
12Base
13 Control knob
Important
Read these instructions for use carefully before using the
appliance and save them for future reference.
Danger
-- Never immerse the base in water or any other liquid,
nor rinse it under the tap.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
-- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
-- This appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or a separate remote
control system.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord
or other parts are damaged.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced
by Philips, a service centre authorised by Philips or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
-- This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
-- This appliance can be used by children aged 8 or above
and by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they
have been given instructions in safe use of the appliance
or supervision to establish safe use and if they have been
made aware of the hazards involved.
-- Do not allow children to play with the appliance.
-- Children aged 8 or above are only allowed to clean
the appliance under supervision.
-- Keep the appliance and its mains cord out of the reach of
children younger than 8 when the appliance is switched on.
-- Do not let the mains cord hang over the edge of the
table or worktop on which the appliance stands.
-- Keep the appliance and the mains cord away from
hot surfaces.
-- Never use your fingers or an object (e.g. a spatula)
to push ingredients down the feeding tube while the
appliance is running. Only use the pusher for this purpose.
-- Never use a spoon, a spatula or similar to remove
ingredients out of the salad maker during operation.
In terms you have to remove something out of the
feeding tube, always switch off the appliance and
unplug it before you do so.
-- Do not grab into the feeding tube or spout while the
appliance is plugged in.
-- Never let the appliance run unattended.
-- Be very careful when you handle the discs.
Be especially careful when you remove them from the
bowl, when you empty the bowl and when you clean
it. Their cutting edges are very sharp.
-- Always fully unwind the mains cord before you plug in
the appliance.
-- Never operate the appliance without lid.
Caution
-- This appliance is intended for normal household
use only. It is not intended for use in environments
such as staff kitchens of shops, offices, farms or other
work environments. Nor is it intended to be used by
clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other
residential environments.
-- If the appliance is used improperly or for professional
or semi-professional purposes or if it is not used
according to the instructions in the user manual,
the guarantee becomes invalid and Philips refuses any
liability for damage caused.
-- If the appliance is damaged, always have it replaced
with one of the original type, otherwise your
guarantee is no longer valid.
-- Never use any accessories or parts from other
manufacturers or that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts, your
guarantee becomes invalid.
-- Always place the appliance on a flat, dry, stable surface.
-- Do not use the appliance or any of its parts in the
microwave.
-- Do not move the appliance while it is operating.
-- Always switch off the appliance and disconnect it
from the mains before you assemble, disassemble,
clean and store it.
-- Always switch off the appliance by turning the control
knob to 0.
-- Wait until moving parts stop running before you
remove the lid of the appliance.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF).
Before first use
1Remove all packaging material from the appliance.
2Thoroughly clean the parts that come into contact with food before
you use the appliance for the first time.
Using the appliance
Never process hard ingredients like ice cubes with the appliance.
The cutting edges are very sharp. Do not touch them.
(Fig. 2)
Cleaning and maintenance
Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids
such as petrol or acetone to clean the appliance.
Warning: Never immerse the base in water, nor rinse it under the tap. Do
not clean it in the dishwasher either.
Caution: If water or other liquids ends up between the base and the bowl
with spout, dry the base properly before you continue using the appliance
again.
Note: All parts except the base can be cleaned in the dishwasher
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/
support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
--
Environment
Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 3).
Recipe
Shred Gouda
1Shred Gouda cheese with the fine shredding insert for maximal
2 minutes.
2Use the shredded cheese as topping for your homemade Pizza,
for cheese Spaetzle or to gratinate other dishes.
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den
støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/
welcome.
Generel beskrivelse (fig. 1)
1Nedstopper
2 Låg med påfyldningstragt
3Grovrivningsskive
4Finrivningsskive
5Finsnitningsskive
6Grovsnitningsskive
7Julienneskive
8Skiveholder
9 Pommes frites-skive (kun HR1388)
10Tilbehørsholder
11 Skål med udløbstud
12Basisenhed
13Kontrolknap
Vigtigt
Læs brugsvejledningen omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.
Fare
-- Apparatet må aldrig nedsænkes i vand eller andre
væsker eller skylles under vandhanen.
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet
svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm
til apparatet.
-- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med
jordforbindelse.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent af en
ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
-- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre
dele er beskadigede.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske
og mentale evner, nedsat følesans eller manglende
erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller
instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
-- Dette apparat kan bruges af børn over 8 år eller af
personer med reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende viden eller erfaring,
hvis de har fået instruktioner om sikker brug af
apparatet, eller hvis de er under opsyn.
De skal ligeledes oplyses om eventuelle faremomenter.
-- Børn må under ingen omstændigheder lege med apparatet.
-- Børn over 8 år må kun rengøre apparatet under opsyn.
-- Sørg for, at børn under 8 år ikke kommer i kontakt
med apparatet og netledningen, når apparatet er tændt.
-- Lad aldrig ledningen hænge ud over kanten af det
bord eller den plads, som apparatet står på.
-- Hold apparatet og netledningen på afstand af
varme overflader.
-- Stik aldrig fingre eller redskaber (f.eks. en spatel)
ned i påfyldningstragten, når apparatet kører.
Brug kun nedstopperen til dette formål.
-- Brug aldrig en ske, en spatel eller lignende til at fjerne
ingredienser ud af salatmaskinen, når den betjenes.
Inden du fjerner noget ud af påfyldningstragten,
skal du altid slukke for apparatet og tage stikket ud
af stikkontakten, før du gør det.
-- Undlad at gribe ind i påfyldningstragten eller
udløbstuden mens apparatet er sat i stikkontakten.
-- Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
-- Vær meget forsigtig, når du håndterer skiverne.
Udvis særlig forsigtighed, når du fjerner dem fra
skålen, når du tømmer skålen, og når du rengør dem.
Skæresiderne er meget skarpe.
-- Rul netledningen helt ud, før du sætter den i stikkontakten.
-- Anvend aldrig apparatet uden låget.
Forsigtig
-- Dette apparat er kun beregnet til normal anvendelse
i hjemmet. Det er ikke beregnet til brug i miljøer som
personalekøkkener i butikker, på kontorer, på gårde
eller andre arbejdspladser. Det er heller ikke beregnet
til brug af gæster på hoteller, moteller, på bed and
breakfasts eller i andre værelser til udlejning.
-- Hvis apparatet anvendes forkert eller til professionelle
eller semi-professionelle formål eller på en måde,
der ikke er i overensstemmelse med
brugsvejledningen, bortfalder garantien og dermed
Philips’ ansvar for eventuelle skader.
-- Hvis apparatet er beskadiget, skal du altid sikre dig,
at du får byttet det til et magen til, ellers vil din garanti
være ugyldig.
-- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter,
eller tilbehør/dele som ikke specifikt er anbefalet af
Philips, da reklamationsretten i så fald bortfalder.
-- Stil altid apparatet på et jævnt, tørt og stabilt underlag.
-- Brug ikke apparatet eller nogle af dets dele i
mikrobølgeovnen.
-- Flyt ikke apparatet under brug.
-- Sluk altid for apparatet, og tag stikket ud af
stikkontakten, inden du samler det eller skiller det ad,
rengør eller opbevarer det.
-- Sluk altid for apparatet ved at dreje kontrolknappen til 0.
-- Vent, indtil alle bevægelige dele er stoppet, før du
tager låget af apparatet.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske
felter (EMF).
Før apparatet tages i brug
1Fjern al emballage fra apparatet.
2Sørg for at rengøre de dele grundigt, der kommer i berøring med
mad, inden du bruger apparatet for første gang.
Sådan bruges apparatet
Brug aldrig apparatet til hårde ingredienser som f.eks. isterninger.
Knivene er meget skarpe. Undgå at berøre dem!
(fig. 2)
Rengøring og vedligeholdelse
Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin,
acetone eller lignende til rengøring af apparatet.
Advarsel: Selve apparatet må aldrig nedsænkes i vand eller skylles under
vandhanen. Rengør ikke apparatet i opvaskemaskinen.
Forsigtig: Hvis vand eller andre væsker ender mellem basisenheden
og skålen med udløbstud, skal basisenheden tørres grundigt af, før du
fortsætter med at anvende apparatet.
Bemærk: Alle dele undtagen basisenheden kan vaskes i opvaskemaskine
Sikkerhed og support
Hvis du brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/
support eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
Miljøhensyn
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 3).
Opskrift
Revet Gouda
1Riv Gouda-ost med tilbehøret til fin rivning i maks. 2 minutter.
2Brug revet ost som fyld på din hjemmelavede pizza, til oste-spaetzle
eller til gratinering af andre retter.
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr
Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
1Stopfer
2 Deckel mit Einfüllöffnung
3 Grobe Raspelscheibe
4 Feine Raspelscheibe
5 Feine Schneidescheibe
6 Grobe Schneidescheibe
7Julienne-Scheibe
8Scheibenhalter
9 Pommes-Frites-Scheibe (nur HR1388)
10Zubehörhalter
11 Schüssel mit Ausgießer
12Gerätebasis
13Drehschalter
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten
Gebrauch des Geräts sorgfältig durch, und bewahren Sie
sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder
andere Flüssigkeiten; spülen Sie ihn auch nicht unter
fließendem Wasser ab.
Warnhinweis
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der
örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
-- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
-- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, über
einen externen Timer oder ein separates
Fernbedienungssystem gesteuert zu werden.
-- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker,
das Netzkabel oder andere Teile des Geräts defekt
oder beschädigt sind.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer
von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
ersetzt werden.
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder
psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder
Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene
Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des
Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren
sowie Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw.
ohne Erfahrung oder Vorkenntnisse verwendet
werden, sofern sie eine gründliche Anleitung zur
sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben, oder
eine verantwortungsvolle Aufsicht gewährleistet ist.
Voraussetzung ist auch eine ausreichende Aufklärung
über die Risiken beim Gebrauch des Geräts.
-- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
-- Kinder ab 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter
Aufsicht reinigen.
-- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren, wenn das
Gerät eingeschaltet ist.
-- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand der
Arbeitsfläche hängen, auf der das Gerät steht.
-- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel fern von
heißen Oberflächen.
-- Stopfen Sie Zutaten niemals mit den Fingern oder
irgendwelchen Gegenständen, z. B. einem Teigschaber,
in die Einfüllöffnung.Verwenden Sie hierzu nur den Stopfer.
-- Verwenden Sie nie einen Löffel, eine Spachtel oder
Ähnliches, um während des Betriebs Zutaten aus dem
Salatzubereiter zu entfernen. Wenn Sie etwas aus der
Einfüllöffnung entfernen müssen, schalten Sie das Gerät
immer zuerst aus, und trennen es von der Stromversorgung.
-- Fassen Sie nicht in die Einfüllöffnung oder
den Ausgießer, während das Gerät an die
Stromversorgung angeschlossen ist.
-- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
-- Gehen Sie mit den Scheiben sehr vorsichtig um,
besonders beim Abnehmen der Schüssel sowie
beim Leeren und Reinigen der Schüssel, da die
Schneideflächen der Scheiben sehr scharf sind.
-- Wickeln Sie das Netzkabel stets vollständig ab,
bevor Sie das Gerät einstecken.
-- Bedienen Sie das Gerät nie ohne Deckel.
Achtung
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im privaten
Haushalt bestimmt. Es ist z. B. nicht für die
Verwendung in Personalküchen von Geschäften,
Büros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen
Arbeitsbereichen vorgesehen. Auch ist es nicht für
den Gebrauch in Hotels, Motels, Pensionen oder
anderen Gastgewerben bestimmt.
-- Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Verwendung
für halbprofessionelle oder professionelle Zwecke
oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen in der
Bedienungsanleitung erlischt die Garantie. In diesem Fall
lehnt Philips jegliche Haftung für entstandene Schäden ab.
-- Ist das Gerät beschädigt, verwenden Sie nur
Original-Ersatzteile. Andernfalls erlischt Ihre Garantie.
-- Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller
oder solche, die von Philips nicht ausdrücklich
empfohlen werden. Falls Sie derartiges Zubehör
benutzen, erlischt die Garantie.
-- Stellen Sie das Gerät stets auf eine ebene,
trockene und stabile Oberfläche.
-- Verwenden Sie das Gerät oder Teile davon nicht in
der Mikrowelle.
-- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
-- Schalten Sie das Gerät immer aus, und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie es zusammenbauen,
auseinandernehmen, reinigen oder aufbewahren.
-- Stellen Sie zum Ausschalten des Geräts immer den
Schalter auf 0.
-- Öffnen Sie den Deckel des Geräts erst, wenn alle
beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer
Felder.
Vor dem ersten Gebrauch
1Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Gerät.
2Waschen Sie vor dem ersten Gebrauch sorgfältig alle Teile ab, die mit
Lebensmitteln in Berührung kommen.
Das Gerät benutzen
Verarbeiten Sie mit dem Gerät keine harten Zutaten wie Eiswürfel.
Berühren Sie die Klingen nicht, da sie sehr scharf sind.
 (Abb. 2)
Reinigung und Wartung
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und
-mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.
Warnhinweis: Tauchen Sie die Motoreinheit keinesfalls in Wasser, und
spülen Sie ihn nicht unter fließendem Wasser ab. Reinigen Sie die
Motoreinheit auch nicht im Geschirrspüler.
Achtung: Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten zwischen die
Gerätebasis und die Schüssel mit Ausgießer gelangen, trocknen Sie die
Gerätebasis ordnungsgemäß, bevor Sie das Gerät weiter verwenden.
Hinweis: Alle Teile mit Ausnahme der Gerätebasis können in der Spülmaschine
gereinigt werden.
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die
internationale Garantieschrift.
--
Umwelt
Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen
Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen (Abb. 3).
Rezept
Geraspelter Gouda
1Raspeln Sie Gouda maximal 2 Minuten mit der feinen Raspelscheibe.
2Verwenden Sie den geriebenen Käse als Belag für Ihre selbstgemachte
Pizza, für Käsespätzle oder um andere Gerichte zu überbacken.
Ελληνικα
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
1 Εξάρτημα ώθησης
2 Καπάκι με στόμιο τροφοδοσίας
3 Δίσκος τριψίματος σε μεγάλα κομμάτια
4 Δίσκος τριψίματος σε μικρά κομμάτια
5 Δίσκος κοπής για λεπτές φέτες
6 Δίσκος κοπής για χοντρές φέτες
7 Δίσκος κοπής ζιλιέν
8 Εξάρτημα συγκράτησης δίσκων
9 Δίσκος κοπής για τηγανιτές πατάτες (μόνο στον τύπο HR1388)
10 Εξάρτημα συγκράτησης εργαλείων
11 Μπολ με στόμιο
12 Βάση
13 Διακόπτης
Σημαντικό
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για
μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση σε νερό ή σε
οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε
κάτω από τη βρύση.
Προειδοποίηση
-- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που
αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική
τάση ρεύματος.
-- Να συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού
συστήματος τηλεχειρισμού.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο
ή άλλα μέρη της συσκευής έχουν υποστεί φθορά.
-- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από ένα κέντρο επισκευών
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών)
με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν την
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή
άτομα χωρίς σχετική εμπειρία και γνώση, εφόσον
-------
--
----
----
--
---
--
έχουν λάβει οδηγίες για ασφαλή χρήση της
συσκευής ή τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση και
έχουν επίγνωση των κινδύνων που ενέχονται.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Τα παιδιά 8 ετών και άνω μπορούν να καθαρίσουν
τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη.
Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από
παιδιά κάτω των 8 ετών, όταν είναι ενεργοποιημένη.
Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την
άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου πάνω στον
οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή.
Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από
καυτές επιφάνειες.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα δάχτυλά σας ή
κάποιο αντικείμενο (π.χ. σπάτουλα) για να
σπρώξετε τα υλικά μέσα στο στόμιο τροφοδοσίας
ενώ η συσκευή λειτουργεί. Να χρησιμοποιείτε
μόνο το εξάρτημα ώθησης για αυτό το σκοπό.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κουτάλι, σπάτουλα ή
κάποιο παρόμοιο αντικείμενο για να αφαιρέσετε
υλικά από τον κόπτη λαχανικών ενώ βρίσκεται
σε λειτουργία. Στην περίπτωση που χρειαστεί να
αφαιρέσετε κάτι από το στόμιο τροφοδοσίας,
να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε πάντα τη
συσκευή από την πρίζα.
Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στο εσωτερικό του
στομίου τροφοδοσίας ή στο στόμιο εκροής ενώ η
συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς
επίβλεψη.
Προσέχετε πολύ όταν χειρίζεστε τους δίσκους κοπής.
Προσέχετε ιδιαίτερα όταν τους αφαιρείτε από το
μπολ, όταν αδειάζετε το μπολ και όταν το καθαρίζετε,
καθώς τα σημεία κοπής τους είναι πολύ αιχμηρά.
Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ξετυλίξτε
εντελώς το καλώδιο.
Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς το καπάκι.
Προσοχή
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για φυσιολογική
οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε
περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού σε
καταστήματα, γραφειακούς χώρους, φάρμες ή
λοιπούς χώρους εργασίας. Επίσης δεν προορίζεται
για χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ,
πανδοχεία και λοιπούς οικιστικούς χώρους.
Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με μη
ενδεδειγμένο τρόπο ή για επαγγελματικούς
ή ημιεπαγγελματικούς σκοπούς ή αν δεν
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του
εγχειριδίου χρήσης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη
και η Philips θα αποποιηθεί οποιαδήποτε ευθύνη
για τυχόν ζημίες που θα προκληθούν.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, αντικαταστήστε
το ελαττωματικό εξάρτημα μόνο με γνήσιο,
διαφορετικά η εγγύηση θα πάψει να ισχύει.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από
άλλους κατασκευαστές ή που δεν συνιστώνται
ρητά από τη Philips. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια
εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη,
στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε
από τα εξαρτήματά της στο φούρνο μικροκυμάτων.
-- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε
λειτουργία.
-- Πριν συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε,
καθαρίσετε και αποθηκεύσετε τη συσκευή,
απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από το
ρεύμα.
-- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή
γυρίζοντας το διακόπτη ταχυτήτων στο 0. Μην
χρησιμοποιήσετε κανέναν άλλο τρόπο.
-- Πριν αφαιρέσετε το καπάκι της συσκευής,
περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να λειτουργούν
τα περιστρεφόμενα μέρη της.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα
που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).
Πριν την πρώτη χρήση
1Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή.
2Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε
σχολαστικά τα μέρη της συσκευής που θα έρθουν σε επαφή με
τρόφιμα.
Χρήση της συσκευής
Μην επεξεργάζεστε ποτέ με τη συσκευή σκληρά υλικά όπως παγάκια.
Τα σημεία κοπής είναι πολύ κοφτερά. Μην τα αγγίζετε.
(Εικ. 2)
Καθαρισμός και συντήρηση
Μην καθαρίζετε τη συσκευή με συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά
καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν.
Προειδοποίηση: Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση σε νερό και μην την
ξεπλένετε στη βρύση. Μην την πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.
Προσοχή: Αν το νερό ή άλλα υγρά καταλήξουν μεταξύ της βάσης και
του μπολ με στόμιο, στεγνώστε σωστά τη βάση πριν συνεχίσετε να
χρησιμοποιείτε ξανά τη συσκευή.
Σημείωση: Όλα τα μέρη εκτός από τη βάση μπορούν να καθαριστούν στο
πλυντήριο πιάτων.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς
εγγύησης.
--
Περιβάλλον
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε
ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο
θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 3).
Συνταγή
Ψιλοκομμένο τυρί γκούντα
1Ψιλοκόψτε το γκούντα για έως και 2 λεπτά, με το εξάρτημα
τριψίματος σε μικρά κομμάτια.
2Απλώστε το τυρί ως επικάλυψη σε σπιτική πίτσα, στα μακαρόνια
ή ως γαρνιτούρα σε άλλα πιάτα.
Español
Introducción
Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips
Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el
producto en www.philips.com/welcome.
Descripción general (fig. 1)
1 Empujador
2 Tapa con orificio de entrada
3 Disco para cortar en tiras gruesas
4 Disco para cortar en tiras finas
5 Disco para cortar en rodajas finas
6 Disco para cortar en rodajas gruesas
7 Disco para cortar en juliana
8 Soporte de discos
9 Disco para patatas fritas (sólo modelo HR1388)
10 Soporte de accesorios
11 Recipiente con boquilla
12Base
13 Rueda de control
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente estas
instrucciones de uso y consérvelas por si necesitara
consultarlas en el futuro.
Peligro
-- No sumerja nunca la base en agua ni otros líquidos,
ni la enjuague bajo el grifo.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje
indicado en el mismo se corresponde con el voltaje
de red local.
-- Conecte el aparato sólo a un enchufe de pared con
toma de tierra.
-- Este aparato no está diseñado para funcionar a través
de un temporizador externo o con un sistema de
control remoto adicional.
-- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de
alimentación u otras piezas están dañados.
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido
por Philips o por un centro de servicio autorizado por
Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
-- Este aparato no debe ser usado por personas
(adultos o niños) con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan
los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos
que sean supervisados o instruidos acerca del uso del
aparato por una persona responsable de su seguridad.
-- Este aparato puede ser usado por niños a partir de
8 años y por personas con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido
instruidos o supervisados acerca del uso del aparato y
siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
-- No permita que los niños jueguen con el aparato.
-- Los niños de 8 años o más solo puede limpiar el
aparato bajo supervisión.
-- Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera
del alcance de niños menores de 8 años cuando el
aparato esté encendido.
-- No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde
de la mesa o encimera donde esté colocado el aparato.
-- Mantenga el aparato y el cable de alimentación lejos
de superficies calientes.
-- No utilice nunca los dedos ni un objeto
(por ejemplo, una espátula) para empujar los ingredientes
por el orificio de entrada mientras el aparato está
funcionando. Sólo debe utilizar el empujador.
-- Nunca utilice una cuchara, una espátula o un objeto
similar para quitar los ingredientes de la ensaladera
durante su funcionamiento. Si tiene que extraer algo
del orificio de entrada, apague siempre el aparato y
desenchúfelo antes de hacerlo.
-- No introduzca la mano en el orificio de entrada ni en
la boquilla mientras el aparato está enchufado.
-- No deje nunca que el aparato funcione sin vigilancia.
-- Tenga mucho cuidado al manipular los discos.
Preste especial atención al retirarlos del recipiente,
cuando vacíe el recipiente y durante su limpieza,
ya que las cuchillas están muy afiladas.
-- Desenrolle completamente el cable de alimentación
antes de enchufar el aparato a la toma de corriente.
-- No utilice nunca el aparato sin la tapa.
Precaución
-- Este aparato está diseñado sólo para un uso doméstico
normal, no para un uso en entornos como las cocinas de
los comercios, oficinas, granjas u otros entornos laborales.
Tampoco lo deben usar los clientes de hoteles, moteles,
hostales en los que se ofrecen desayunos ni clientes de
entornos residenciales de otro tipo.
-- Si se utiliza el aparato de forma incorrecta, con fines
profesionales o semiprofesionales, o de un modo
que no esté de acuerdo con las instrucciones de
uso, la garantía quedará anulada y Philips no aceptará
responsabilidades por ningún daño.
-- Si el aparato resulta dañado, sustitúyalo siempre con
uno del tipo original, de lo contrario su garantía ya no
será válida.
-- No utilice nunca accesorios o piezas de otros
fabricantes o que no hayan sido específicamente
recomendados por Philips. La garantía queda anulada
si utiliza tales piezas o accesorios.
-- Coloque siempre el aparato sobre una superficie
plana, seca y estable.
-- No utilice el aparato ni ninguna de sus piezas en el
microondas.
-- No mueva el aparato mientras está en funcionamiento.
-- Apague siempre el aparato y desconéctelo de la red
eléctrica antes de montarlo, desmontarlo, limpiarlo y
almacenarlo.
-- Apague siempre el aparato girando el botón de
control a la posición 0.
-- Antes de quitar la tapa del aparato, espere hasta que
las piezas móviles se paren.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM).
Antes de utilizarlo por primera vez
1Quite el material de embalaje del aparato.
2Antes de usar el aparato por primera vez, limpie bien las piezas que
van a entrar en contacto con los alimentos.
Uso del aparato
No procese nunca ingredientes duros, como cubitos de hielo, con el
aparato.
Los bordes de las cuchillas están muy afilados. No los toque.
(fig. 2)
Limpieza y mantenimiento
No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como
gasolina o acetona, para limpiar el aparato.
Advertencia: Nunca sumerja la base en agua ni la enjuague bajo el grifo.
Tampoco la limpie en el lavavajillas.
Precaución: Si se introduce agua u otro líquido entre la base y el
recipiente con boquilla, seque bien la base antes de seguir utilizando el
aparato.
Nota:Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas excepto la base.
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o
lea el folleto de garantía mundial independiente.
--
Medio ambiente
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del
hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta
manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 3).
Receta
Gouda en tiras
1Ralle el queso Gouda con este accesorio para cortar en tiras finas
durante un máximo de 2 minutos.
2Utilice el queso rallado como aderezo para pizzas caseras, para
Spaetzle de queso o para gratinar otros platos.
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.
Yleiskuvaus (Kuva 1)
1Syöttöpainin
2 Kansi ja syöttösuppilo
3 Karkea silppurilevy
4 Hieno silppurilevy
5 Hieno viipalointiterä
6 Karkea viipalointiterä
7Julienne-terä
8Levyteline
9 Ranskanperunoiden terä (vain mallissa HR1388)
10Tarviketeline
11Nokkakulho
12Alusta
13Valitsin
Tärkeää
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttöönottoa ja säilytä ohje vastaisen varalle.
Vaara
-- Älä upota laitteen runko-osaa veteen tai muuhun
nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä juoksevalla
vedellä.
Varoitus
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen
pistorasiaan.
-- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
-- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen
ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
-- Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin
muu osa on viallinen.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja
ohjauksessa.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky
on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteiden käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen
käytön edellyttämä valvonta ja jos heille on kerrottu
laitteeseen liittyvistä vaaroista.
-- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
-- Yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitteen vain
aikuisen valvonnassa.
-- Pidä laite ja sen virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden
lasten ulottuvilta, kun laite on käynnissä.
-- Älä jätä verkkojohtoa roikkumaan sen pöydän tai
työtason reunan yli, jonka päällä laite on.
-- Pidä laite ja virtajohto poissa kuumilta pinnoilta.
-- Paina aineita syöttösuppilossa alaspäin vain
syöttöpainimella, ei koskaan sormilla tai esimerkiksi
kaapimella.
-- Älä poista salaattikoneesta aineksia lusikalla, lastalla tai
muulla keittiövälineellä koneen ollessa käynnissä. Jos
sinun täytyy poistaa jotain syöttösuppilosta, sammuta
ensin laite ja irrota pistoke pistorasiasta.
-- Älä työnnä kättäsi syöttösuppiloon tai kaatonokkaan,
kun laite on kytketty verkkovirtaan.
-- Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
-- Käsittele terälevyjä varovasti. Ole erityisen huolellinen
teriä irrotettaessa ja kulhoa tyhjentäessä tai
puhdistettaessa. Leikkausterät ovat erittäin teräviä.
-- Suorista virtajohto kokonaan, ennen kuin työnnät
pistokkeen pistorasiaan.
-- Älä koskaan käytä laitetta ilman kantta.
Varoitus
-- Tämä laite on tarkoitettu vain tavalliseen
kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi
henkilökuntaruokaloissa myymälöissä, toimistoissa,
maatiloilla tai muissa työympäristöissä. Sitä ei
ole myöskään tarkoitettu hotellien tai muiden
majoitusliikkeiden vieraiden käyttöön.
-- Jos laitetta käytetään väärin tai (puoli-)ammatillisessa
tarkoituksessa tai jos sitä on käytetty käyttöohjeen
vastaisesti, takuu mitätöityy, eikä Philips vastaa
mahdollisista vahingoista.
-- Jos laite on vaurioitunut, vaihda tilalle aina
alkuperäinen osa. Muutoin takuu ei ole enää voimassa.
-- Älä koskaan käytä osia, jotka eivät ole Philipsin
valmistamia tai suosittelemia. Jos käytät tällaisia osia,
takuu raukeaa.
-- Aseta laite aina tasaiselle, kuivalle ja vakaalle alustalle.
-- Älä käytä laitetta tai sen osia mikroaaltouunissa.
-- Älä siirrä laitetta käytön aikana.
-- Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto
pistorasiasta ennen sen kokoamista, purkamista,
varastointia tai puhdistamista.
-- Katkaise aina laitteesta virta kääntämällä ohjauskytkin
0-asentoon.
-- Odota, kunnes liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistat laitteesta kannen.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja.
Käyttöönotto
1Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit.
2Pese kaikki ruuan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen
käyttöönottoa.
Käyttö
Älä yritä hienontaa laitteella kovia aineita, kuten jääpaloja.
Terät ovat erittäin teräviä. Älä kosketa niitä.
 (Kuva 2)
Puhdistus ja hoito
Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä
laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).
Varoitus: Älä koskaan upota alustaa veteen, äläkä huuhtele sitä juoksevalla
vedellä. Älä myöskään puhdista sitä astianpesukoneessa.
Varoitus: Jos alustan ja nokkakulhon väliin joutuu vettä tai muuta nestettä,
kuivaa alusta perusteellisesti ennen kuin jatkat laitteen käyttöä.
Huomautus: Alustaa lukuun ottamatta kaikki osat voi pestä astianpesukoneessa.
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
--
Ympäristöasiaa
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 3).
Resepti
Raasta goudajuustoa
1Raasta goudajuustoa hienolla raastelevyllä korkeintaan 2 minuutin ajan.
2Voit käyttää juustoraastetta pitsan tai spätzlen päällä tai muiden
ruokalajien gratinoimiseen.
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips !
Pour bénéficier pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit
sur le site www.philips.com/welcome.
Description générale (fig. 1)
1Poussoir
2 Couvercle avec cheminée de remplissage
3 Disque à râper grossièrement
4 Disque à râper fin
5 Disque à trancher fin
6 Disque à trancher épais
7 Disque à Julienne
8Porte-disque
9 Disque à frites (HR1388 uniquement)
10 Support pour outil
11 Bol avec bec verseur
12Base
13 Bouton de commande
Important
Avant d’utiliser l’appareil, lisez les instructions ci-dessous
et conservez ce mode d’emploi pour un usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais le socle dans de l’eau ou dans un
autre liquide, et ne le rincez pas sous le robinet.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l’appareil correspond à la tension
supportée par le secteur local.
-- Branchez l’appareil uniquement sur une prise secteur
mise à la terre.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé avec un
minuteur externe ou un système de contrôle séparé.
-- N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon
d’alimentation ou d’autres pièces sont endommagées.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par
des personnes (notamment des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que cellesci ne soient sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu
des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par
une personne responsable de leur sécurité.
-- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à
partir de 8 ans et par des personnes aux capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui
ont un manque d’expérience et de connaissances s’ils
ont reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée
de l’appareil ou qu’ils sont supervisés pour une
utilisation sécurisée et s’ils ont pris connaissance des
dangers encourus.
-- Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.
-- Les enfants à partir de 8 ans sont autorisés à nettoyer
l’appareil uniquement sous le contrôle d’un adulte.
-- Gardez l’appareil et son cordon d’alimentation hors
de la portée des enfants de moins de 8 ans lorsque
l’appareil est allumé.
-- Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du
plan de travail sur lequel l’appareil est posé.
-- Ne placez pas l’appareil et le cordon d’alimentation
sur des surfaces chaudes.
-- Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet (par
exemple, une spatule) pour introduire des aliments
dans la cheminée de remplissage lorsque l’appareil est
en cours de fonctionnement. Utilisez exclusivement le
poussoir prévu à cet effet.
-- N’employez jamais de cuillère, de spatule ou d’objet
similaire pour retirer des ingrédients de l’outil pour
salade en cours de fonctionnement. Si vous devez
enlever quelque chose de la cheminée de remplissage,
éteignez toujours l’appareil et débranchez-le au
préalable.
-- Ne saisissez pas la cheminée de remplissage ou le bec
verseur lorsque l’appareil est branché.
-- Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans
surveillance.
-- Soyez très prudent(e) lorsque vous manipulez les
disques, en particulier lorsque vous les retirez du bol
et lorsque vous videz ou nettoyez le bol. Leurs bords
sont en effet très coupants.
-- Déroulez entièrement le cordon d’alimentation avant
de brancher l’appareil.
-- Ne faites jamais fonctionner l’appareil sans le
couvercle.
Attention
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique
normal uniquement. Il n’est pas destiné à être utilisé
dans des environnements tels que des cuisines
destinées aux employés dans les entreprises,
magasins et autres environnements de travail. Il n’est
pas non plus destiné à être utilisé par des clients
dans des hôtels, motels, chambres d’hôtes et autres
environnements résidentiels.
-- S’il est employé de manière inappropriée, à des fins
professionnelles ou semi-professionnelles, ou en nonconformité avec les instructions du mode d’emploi,
la garantie devient caduque et Philips décline toute
responsabilité concernant les dégâts occasionnés.
-- Si l’appareil est endommagé, remplacez-le toujours
par un appareil de même type, sinon votre garantie
n’est plus valable.
-- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres
fabricants ou qui n’ont pas été spécifiquement
recommandés par Philips. Votre garantie ne sera pas
valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou
pièces.
-- Posez toujours l’appareil sur une surface plane, sèche
et stable.
-- Ne mettez pas l’appareil ou ses composants au four à
micro-ondes.
-- Ne déplacez pas l’appareil en cours d’utilisation.
-- Éteignez toujours l’appareil et débranchez-le de la
prise secteur avant de l’assembler, le désassembler, le
nettoyer ou le ranger.
-- Pour éteindre l’appareil, réglez toujours le bouton de
commande sur 0.
-- Avant de retirer le couvercle de l’appareil, patientez
jusqu’à l’arrêt complet des éléments en mouvement.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM).
Avant la première utilisation
1Retirez l’appareil de l’emballage.
2Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les
pièces en contact avec des aliments.
Utilisation de l’appareil
n’utilisez jamais d’ingrédients durs, tels que des glaçons, avec l’appareil.
Les lames sont très coupantes. Ne les touchez pas.
 (fig. 2)
Nettoyage et entretien
N’utilisez jamais d’éponges à récurer, de produits abrasifs ou de
détergents agressifs tels que l’essence ou l’acétone pour nettoyer
l’appareil.
Avertissement : ne plongez jamais le socle dans de l’eau et ne le rincez
pas sous le robinet. Ne le passez pas non plus au lave-vaisselle.
Attention : Si de l’eau ou d’autres liquides se répandent entre le socle et
le bol avec bec verseur, séchez le socle correctement avant de réutiliser
l’appareil.
Remarque :Toutes les pièces, à l’exception du socle, peuvent être nettoyées au
lave-vaisselle.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant
séparé sur la garantie internationale.
--
Environnement
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les
ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet,
où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 3).
Recette
Râper du gouda
1Râpez du gouda avec le disque à trancher fin pendant 2 minutes
maximum.
2Utilisez le fromage râpé comme garniture pour votre pizza faite
maison, pour du spätzle ou pour gratiner d’autres plats.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising